Sunteți pe pagina 1din 109

[iRiNS

Pag.
itrdur....
l -...*'*.*i'.^*i'ini.
dfinitii caz'-in imniuinutritisiuffian
l

\-l

lll\-lll.

rrvllLlrll'

\ll9

ltrirLit

\iL

U.IL

Li,i

uuiii.viiiLii

ii

..............'.4
............5

2. stima,*,.ututului nutritinalal individului in bazaindiilorbilantului


pondral

. .

. ........10

3. alulul nsaruluiindividuald nrsiin funtid ativitatsi


s t a r ad s n t t . . . . . . . . . . . .

.....,............20

4. a|oaranutritiva produsloralimentar.
. ...........
5. alululvaloriinrgti
a aliInntir

.......27
..............31

6. Divrsitataqi partiularitetil
nutrilionalal gluidlordin alimnt............,.4
aliintar. . . .
7. n{iutuidiritrlsd giuid?ii pr.dusi

.. . .'.......-12

8. Indilglimi ;i sarinaglimia alirnntlr.

.....'......44

9. Rolul fiziologi 9i onlinutullipidelor in alimnt.Asptpratial utilizrii


gr5similorin alirnntati.

......52

10. Protinl:fun{iil,studiulon{inutuluiin alimnt'Aminoaizii limitanli.


Rolul aminoai zllorsnlialiin organismuluman

. . ......6|

11.Vitarninl:
funliilfizilgi,stirsl.limntar;i
nsarul
zilni ^.....'....--69
minraiqi onlinutui1rinproiusi
l2. Roiui tizioigi ai imnti
aiirnntar..............

,.........'i9

i3. omparareaaplrtuiuiaiirrnla
ziirriu r.iilii
lirlriaiii
iiilita.r......'.88
tsi.iigrafi...
An.

.,'...ji"
A

'......'..9J

lntrdur
Funlia de nutri1i st una dintr l tri funlii vital snliale ar asigur
spiilr, lti dot-rfun1iivital
supraviluiral'-rmiivii, mniinraqi prptu.ra
fiind funlia d rlalie 9i funlia d rprodur. Funliil d rlali prmit
unoastramiiului inonjurtor ;i ationara aspra lui. F{utri{ia funli
fizilgi5 in sns iarg rprzintlttalitatar]norposompix ar inid:
.

alimntaiia (nsuilprpriu-zis al hrai},


digstia (transformra limntlr mple in substn! simpl absorbbil in
+-^^+''I
lr

.
-

4Ll

lll

4
E,4J

r!

u-llt

:-+^.4;-^l\
fLJf

rlt4l,tt

bsrb1 1t.""". nutrimntlor din trtul gastr-intstinal in iruitul sangvin)o


transportara nutrimntlor spre lul,
mtbo|lzara nutrimntrlr in intrirul lull.
liminara dequrilr mtaboli.

Nutri{ia 9tiin{i studiaz nrpzi1iaalirnntlr ;i influnla !r asupra


sn5t{ii.nptl in domniul nutrilii au voluat d la nrsitataliminrii
foamtila ontulmodnral rolului prvntivqi traputial alimntafii.
A li*^.+^+l^

.1.l-tll.lllLaLl[

^^+^ '.^''i

stg

ull.Llt

l:^

Lllll

f^^+^.li

llLLl.,llt

*^j:.'i'.:

lItgLllLllL-rl

^*L:^+

4||IU'a||L

^^^ j^+^-.i.

Ll.lg

\lgLllllllla

it-

ltlLl-tJ

tlralU

potnlialuluignti9i rativ al individlui.Crqtraamonioas


msurrea|iz,arca
gi mntinrauni bun fun1ionria rganismului d-a lungul anilor pot fi rea|izate
dar prin asiguarauni alimntalii ptimal su'oaspUtarrtitativqi aiitativ iitiu
fiarprsoan.onsumul alimntlrst un at ompl, innsut,ncrsar pntru
supraviluir,ar inazu| spii uman, cap1ttrin plus qi o dimnsiun u1tural69i
aftiv. Divrsitata alimntalii ?n lum' partiularittil butiriilor nalional
dmonstrazrxistnla uni palt largi d solulii pntruaastansitatvital.
ratat din prsptiva dzvoltrilor rnt in domnil nutrilii umanl'
lurril uprins in przntulvolum sunt orintatin spial la insuqiraimportan!i
nutrimntlor pntru organismul uman qi la stimara prsnalizat'a nsarului
individual d substan! 9i nrgi. Obitivul lurrilor prati st studira
onlinutului nutrimntlor in alimntl d larg onsum in sopul dzvoltrii
abilitiid a fa o algr intbrmat qi potrivit a alimntlor pentru asigurara
uni alinrntalii optimal qi advat pntru fiar prsan cu rea|izaraunui
hilibru intr hltuili ;,i nsrulzilni e! rganismuluiin nrgi,maro- ;i
mironutrinrnt.
Rlul lurrilr pratist umlitorul:
- nslldaraustintiri.t.ritrla tntiil si rlui dit.ritrnutrimnf iii
.
.
-

^----:-*..!,.*^-.
tJI 4l'lsllI
!
ulll.lllq

apt"rfundrun;t!n{!r efritr !a .sglt!-!itati., nutri{inl l


"ti
*... ^*,t ....:^. +^l^ -.
tJrl.l
t!l4\l
llt'stlt(;lUl
r

stdiran{inutului mar- ;i rnirntrinntirin difrit rdus alimntr


de irg onsum;
d'oltar abilit{ii d lgr alirntlqi alituira ra{iilr zilni in fun{i
d paramtii indivitiuii (virstii, inifim, masi, st de sinf,tat),1inindont de
onlinutul ntittiv al nutrimntlr in limnt 9i d rprititil nutri{inal
l limnte!r als;
!ll v!rii nrgtie limntlr, ins;ire prinipii!r d sir a
prduslr liir.Irtarin spul spririi fiin{iutiligrii lr d trrganism;
^^.-.-.^-a
.i3l|uI .ir
unlimnttiihilibrtla nit'l inci.',ic'.i.

1. RptNtoNcrtrNI, DFINrii D B^z^i nNiUL


NUTRITII UMAN.
obitiv: Dup6 rea|izareaastilurri studntuitrbui s5 fi apabil s:
dfinasrr1iuril.j aiimnt, aiimntali,nutrimnt,nutri{i,malnutrili,
mtaboiism,s6ntat:
dsrirlaiiil dintralimntaii,nutri1iqi s6ntat.
1.i. Dtini iil unor ntiuni dazain dmiui nutritii uman
talitataprslrbilgi d esimilare(enabli,d sintez)
{utritir
qi d dzasimilar (ataboli' dgradaraunol. molul) ale
aiimntior'ar au l in rganismuiviu qi prmit dzvltaralui,
.bun6
star a organlor ;i
intr{inra 'si mnlina intr-o
sistmlor sal qi asigur funlionara lor normal prin furnizarea
substan!lor qi nrgii nsar. Astfl, nutri{ia Ca funli
rprzintttaiitataunrproSrnpiar iniud:
alimnta{ia(onsumulpropriu.zisa| hrani),
digstia (transfrmaraalimntlor mplx in substan!
siir-iplab'srbabilin tatrilgastr-intsrtinal),
absrb1ia (tra nutrimntlr cin tratul gastrointstinalin iruitul sangvin),
transportaranutrimntlorspr lul,
mtabolizaranutrimntlor?n intrirl lullor.
- liminara
rilr mtabolie.
Podus omstibil apabil s srvasc6|anutrilia unui organismviu,
Aliment
hran. Alimntl sunt produs natural omplx d origin
vgtal sau anima|6, are sint onsumatin star rud6 sau dup5
tratartrmi,fi in staralor natural(roqii, mr, pirsii, asti
d thsol, t.), sau dup au fost supus unor transformiri
(srruri,piruri, piin, brinzturi,prduslttat fat,t.).-_-]
l IJ-^.
| | ll

4lt4

, A . l i l n e n t en r n r l l r . l i m n t r .
! t!!!!L.

r.trl-i

i-'|

r.,u!'

Numroas aiimnt rzuit din transformriunosut i soi: i


Alimnt
tran'sf!.m-t brinzturi.prlttslttfrmntat.p?in.buturialooli (vin. i
br). Fa.briara ir in ffiajrit.ts fbtuaz atit ia sar
arLlzaaiL asri,ii 5i la sa iiidustriai ;i st baza.i1p
utiiizara trliroorganisnllor.mai als a drojdiilr' batriilor
lati' unor mugaiuri (fmitia Pniillium). Produsl
aiirnnia ca pasti inas (tiii, spaght, fida, t.),
mzlurile (salarnuri.jambon, t.),prdusld ftrirzult
{din transfrmiri mai mplx qi produa astora lin d

i'{utrimnt

'

\tJrr]
i industl i -r':1ilni.rtt-.
ii imni

1'

?'

s,r*,*$t.',.t.'"'*
nsarrganismului,ar :
- s trtiir?ii aiimnt sau buiurr:

sau anorgani/minral
i

poat fi bsbit d tr luil muasi intstinal u


trralor in irulalia sangvin;
S mtablizraztr in md nrmal 9i pat fi utilizat d 5tr
organism pntrl-ta ntribrrila satisfaranvilor nutilional
9i nrgti,d asigurra r;trii, mnlinrii qi rparaliei
^ {suturilr.
in sns strit, nutrimnti sunt lmnt nutritiv dirt
asimilabil d tr organism dup transfrmaralor digstiv:din
giuid _ monozaharidi;din iiii - acizii graqi qi glirina;din
aiiririaizii; lmntl minral, vitaminl.
tiri
Nutrimntl sunt uti|izate d tr organism pntru asigurara
rqtrii,intrlinrii qi rparalii !suturilor.
Astfl, din punt d vdr nutri{inal,alimntl nstau din
nutrimnt. nsumAnd alimnt, organismul uti|izeaz\
nutrimntl.S dosbsurmtoarllas d nutrimnt:
a) iuilroutrimni(rrsatuiir ziiiri st d rdirrui zilr qi
sutlrd gram):

) Mironutrimnt (nsarullor zilni st d rdinul gramlr,


i mirprmlr):
m
. . . .i- l. i )g
. m e l -
^r s
.....-.-O^

} lmnt minral

Nutrimnt
sntial

Unl nutrimnt sunt numit indispensbil sau snlil,


doarorganismul uman nu l poat sinttiza din alt substan!,
sau l sinttizaz{in antiteti insufiint,ori u vitz inadevat
rin{lor fiziologi. Ast nutrimnt trbui naprat s6 fi
primit zilni in str gata, prfbriat impreun5 u alimenti

a!rign

girisln li!rz iigi. inpiiqii alimrtir Car in


rganisrn iibraz nrgi snt maronutrimnt*. giuiii,
1ipidl qi prtinl. fiintii alrini ai difritr

Alimntati

suntp
---gglnutrimnt
i.

l intrdus in rganism.

.
g-pA.-s

.talitata
produslr alimtrtarinlus

Digsti
mai intii s fi igradatin timpui digstii in moiui simpi,
nutrimnt' ar rprzint,substantabsrbabil 9i utilizab1|e|e
riivi luia.

Mtaholism

Drglri de
nutriti
Dnutriti

lVIalnutriti

Do.-l*

l\L

I llt

alimntar

rrain sing rin rrliiintstinaii a nutrimntiorrzultat la


digstia alimntlr.Absorblia poat ava lo prin difuziun pasiv6
srnoz5.)
su pritidifuziunativ.
Transformara suportat6d substan!in organism. tabolismul
onstdin dougruouriiprsu aratrpus;rrblisiriui5i
-t-Lroiismul'
- anablismul (sau asimilara) st rpl'zntatd raiii d
sintzhimi6, d transforTnara nutrimntlrin molul qi
poprii rgarristnului.oSlaira-bolidurg u
strr'ttui
onsumd nrsi"
- ataboiismul(sau dzasimilara)estsindaramolullr,a
struturiiorproprii organismuiui (lui, 1suturi). Prsl
atablidrs librard nrsi.
Drglril d nutrili s pot manifsta sub form6 d arn!,
dnutritisau malnutiti.
talitata drglriir caraciertzazo insufiint, o arn{6
imprtanta lmntlrnutritiv u prdminaradzasimilrii
(proslorataboli)asupra Droslord asimilar (ra1iilor
anaboii).
Star nutrilional in sufii rrtda.toratuni alinrntalii nhlibrat
in antitate^9i alitat, ompozi1i, sau datorat uni cauze
mtboli. In lum, in prznt s inrgtstreazl mlnutrili d
S spifi !5ri1r l-zvltat;i m.lnlltrili d insficin!
ifi6 t6ri1orin dzvoltarsi populatiilorsira.
Hrani, totalitata alimntlor divrs, a buatlor qi buturilor
onsumatimpreun la or dtrminatmai mlt sau mai pulin in
onformitatu rguli impus qi rspetatd soitat.Cl mai
uzua|mSsunt tri: djunul, prinzul qi ina. S mai prati larg
qi hindia' arl st o gustar ljr (un frut. ai, Su, un iaurt)
luti intr prinz $i in5.
aiitata liiriirtaiiispial dstiat5uni 'i.soan
tinind nt
d o sitati par1iular(star d snitat, ativitat speiti6,
nhir.il ri l irnnfqr\
L'-'n-

--

trr-'g1i'itl.rnt
spil ?i-iiiiti:i d- igin alimntar, limnt
nsumat. Aiimnta1i rstritiv (rgim d si'oir, girnui
spftivi!r' rgim in a7 ! blal). Spia uman are
partiularitatad a fi omivord. adi onsum atit alimnt d
origin vgtai (igum, frut...)' it qi proius i origin
animali (arn, u, pqt, brinzturi ...). LInl prsoan,din
motiv rligioas, ti sau ultural., xlud din alimntali
riusl d rigi animai. in eSt Sns s isbs
vgeirinii. ar in funii i gradul difrit d xiudr. a
rduslr animalir, s nms rsptir,: o'lo-!cto-p-qo-!!giriE!!i_
irsoi| are a|.irddar ana din alimntaii;

ov-ito-vgtrin-ii ir"rd ama qi ;tl, iar !gg9:


vgetrinii lud carnea, pqtl qi oul din alinrntati.in
,

Ditti
Sinitate

] valoara

nrgti
a alimntlor

Vaioarea
bilgi5
a alimntlor
Valoara
nutritiv
a alimnt|or

Homostzi

t.

[llnl! nl-l L)nsuma nll un

tls d o igin animal.

Totalitata prsripliilor alimntare bazate p rolul profilatiJ


t
ti al aiimntlor.
L-ndifi d bun5stardpiin6 tizi6, mntal5 qi soiali nu s
caractrizeaz'd'oarprin absngamaiaiiiior sau a uni infirmit1i
niza|iaondiala Santatii).
Aiimnti posd6 valoar nrgti' aii apaitata i a l
I
l^t
libra ?n rganism ' anumit antitat d nrgi in funli Lr
l
onlinutul d gluid. protin qi lipid. Valoara nrgti a
alimntlors xprimin kilaloii (kal) sau kilojouli (kJ).
l k a l : 1 0 0 0 a l : 4 , 1 8 5k J ;
1 kJ : 0,29 kal,
1J : 1000kJ :29 ka|
Valoara bilogi6 a aiimntlor caracLerizeazraon1inutul
nutrirnntIr
snlilin prdusulnsidrat.
Vaiara nutritiv6 st dtrrninat9i aratfizatdd totaiita
mpozi1ii himi a alimntlor.P ling nutrimnt,alimntl
pot ontin substan!antinutritiv (substan!fr toiitat, dar
ar diminuaz tilizara ntrilional a ntrimentlr din
alimnt. D mplu, inhibitri nzimtii, substan}
dminralizante,antivitamin 9i hiar substan!toi (gliozid
iangni, alaloizi, unii aminoacizi qi unl protin toxi,
t), dar qi substan! rglatoar util organismului um sunt
nziml.hormonii.
Tndin{a organismului d a mnlin ondi1iilfiziologi la nivl
onstant(t
tura, tmia,tnsiunaaltrial' t.

i.2.Rla{idintr iimnt{i,nutri{isi sntt


Sntata,produtivitatamunii fizice gi intltualal uni orsan sunt
dtrminat?n llrar msur5 d statl.:t'.ll
su rutritinal.Dzhilibrl alimntar.1]
d insufii!5,Sau d S' d ia aparit,iabiijr nutrilinai. Asiil, ii
nutritionaii insufiinla sunt hipovitarninzi,anmia tripriva, ifiin1i
lrnntlorminra!primatin nraladii spitieinsufiin!ifi5rui lmnt?n
parte;;irzistntirdus5la inftii.Printr blil auzated alimntatianxs s
numiri bolil ardio-vasuiar- prima aLlzi mortaiitat in majoritata1riir,
diabtul' obzitata'unl tipuri d anr.
1.2.I.ftul uni alimntafiihilibratasupra sint{ii
Aiimntalia advatapinit drvitaa aiiL}rias
a rganismuiui, utrilia
avini impiialii dirt in funEionareaiifritor sistm fizi.oiogi,um sunt
sistml:digestiv, rspitarr,ardi-vasular,ndrin qi rna!. u'.riiia
rmit
aprtul t iui a irntior ilsar qtr.ii..jsfquarart a

mtalismuiuiqi iiminaradquriirmtabli.organismul uman ar n.',oic


o aprovizionar sistmatii qi sufrint in ap6 9i in- nutrimntr pntru r$tr'
ativitt fizi6 (rrli;ar, luru), ntru rararaisuturilr qi a lullr arr S
Uzeazdqi s dsompun zilni. o alimntali advatvirsti' gnului d ativitat
striid srltatst ondiii sriiala snt6fii.
1.2.2.irnatluni alimntaiii dzhilibratasupra snt{ii
I.2.2.l. rn| Iimntlr
T}a6nsaruinutrilinai in<iiviiuainu st satisaut.iitui nutri;inai s
fa|'i,zazi
mai intii la nivl bilgi, r dvin ultrirvizibil ;i prsistnt
instalaramaladiilor nutritional,in spial:
-

rnainutri{i prtino-nrgetiia opii sub frm d hwashirkr, iilarsm;


rnf i tnir.onutrirrent;
vitamina A rsponsabild sitatarpusulari sau hmralpi;
vitmin rspnsbili d sorbut;
vitamin B1 rsponsbild bri-beri;
vitamina B5 sau PP rsnsabiid pliagra;
vitmina D rspnsbil5d rahitism la opii, su d stmli(inmuira
aslor) la adul{i;
vitaina K respons-bilid drgliri d oaguir sangvin1
vitamina rspnsabili d derglf,ri d rprodur;
iodul rsponsalrilde guEa ndmi,nanism, rtinism;
fiul qi aidul foli rsponsabild anmi;
liI rsnsbil |ostorozil.

I. 2.2.2. E-ts {|limntsr


xsl alimntar d asmna pot provoa drglri nutri{ional.Bolil
nutrilional d xs sunt afliuni aracterizateprin drglri al mtabolismului,
l mai tivnt fiind obezitatea.bolil ardio-vasular,diabtul,guta. obzitata
aar atit in urna unui onsum xsiv d produs alimntar,it qi in urma unui
dzhilibru alitativ (produs rafinat bogat in ompuqi nrgtii. dar sra in
substan!bilogi ativ.alitatalipidlor) si drglrimtaboli.Inidntablilr
lazLl nstl!i-rlgr..similoi.
satr:ratqi a prduselr tgat?n
ardi-vas.-:u1a
!st'!.
A!imntiia si.1!n grasimi, f}.raall, bgtin fnlt, lgurn;i
gluid ompi^pat
calzat d boiii
ntribui snlial ia riurarnoffiaiitgii
In azr-tll-i-LrtLr1r.ri
s-a stabilit r|31igpzitiv r-rbzitataSi
ardi-v-c.-tl!..
nsiimui d zah6r, dar qi u ait ndi1ii,um ai. fi intaraaidtrii matrn 9i
introiua
tirnpuri a iaptiui d var.;iir aiiiitaiiapiiloi.. Uir iilai' iruirir.j
studii gtiin1ifipun in vidnf rla}ia dintr tipul d alimntati 9i aparitta
anrului (nsumul antittilr xsiv d alorii, arn li grsimi saturat,
prdus u oniinut i aizi graEi, onsulrius ri ut;i igurpaspt,
produsalimntarbgat?n fibr).
intrbri ntru atrif;ar 9i tiz',itr
i. Car-suirtbolil d irisufiininutriiionali ?
2. Nurni1iitr,abli atrzatd x'*ulalirntar.
1

J.

.1\ -1^ . : ^ ^ . ' . : . r ^ . + g l t . . + ^ + ^ ^ ^ * ^ t


l isLtJi
l piiLi
ij di idldt
Lviii

bzitata

2. SIN{ARA STATUTULUI NUTRITIONAL AL INDIVIDULUI


i z INDIILOR BILANTUL PoNDRAL
t

Obitiv:

- +
Insira mtodlor atrtrpmtrid stimara statutuluinutri1ional
- Dtrminaraindiiior ilan1uiuipnieraiiniividual

2.1. Sttutul ponderal qi sntate


uiii psaiist dtirriitratiitl rrrarrn1surd
Siitataqi pi.dutivltata
statutulnutri1inal.una;trainciilr statutuluinutrilinal st imprIantpntru
formulara progamlor d duali nutrilional qi d orijar a alimntalii
popuia1ii. Statutul nutri1ionai ai uni prsoan s stimazl in baza unr dat
olttprin divrs mtd, inlusiv: mtd antromtri,mtd alilnntar
(hstionar),mtod lini qi bihimi (nivlul nutrimntlorin sing' urin,
!suturi)qi mtodsoio-onomi.
j J\^L-^\ ^
, i ii 'i il ii ii lj ^
l .io i o

^ii*^t^-^
alilIiiiLijiA

ii :t .( ' . i o il ^
.'.fi^ia.+
Li ii5uiiLiliLa'

.^''
Su

jo
(i

xs

S tL.a, u'

i^ ^
-i^i^o.
ia Orlgina

bolilor nutrifional.Astfl, boli nutri{ionald insufiin!sunt hipovitaminozl,


anmia fipriv, dfiintl lmntlorminral, rzistntardus la infelii.
rintr boiil prtrivatd alinrrrtaiiain xs s itutrrr'oiilarrji-vasularprima cauzd d mrtalitatin majoritata!6rilr, diabtul, abezitatea,unl tipuri d
anrr.
Atualmnt pst 55 % din popula}iaurpanqi pst 70 % din ppula1ia
sUA sunt in xs pondral. inlusiv 10 - 30 Yo lind obezi. rganizalia ondla| a
Sentelii a dlarat oezitat"ea
o problmi major a sntlii publi, problmi
prin rspindir malnutrilia qi bolil inffioase.st ingrijrtor faptul, 6
dpq9t
obzitata afecteaz,un num5r rsind d opii d la o virst din in mai
timpuri. obzitata indu maladii grav: diabt, drgl6ri ardio-vasular qi
digstiv,dprsi,dvalrizaraprrsoani' Doamdatnii !ar6 nu dispun d
rmdii t]intpntrutratraobzitdii.oiul ivia{6,alimntalia snt fatri
ipliatiima-iorin tilogiaobzittii.difiara btus,fr6 prdntin istria
rlrr,rnitfii

',

a , li r n e n t t i i

,_

?n lrltirnii

{o

rlc

ni

tr.r.t.,q ''|q

rr lirrnlqti'

fil

riativ simpi 9i orionat,.


ia un rgim d abunin{Ei nordonat,moiul d viai iin
in mai sdntrs nsidrdrintrfatorii tilogii ma-ioriai astimaladii.
2.2. amzigiar+ri
r,^*-^-i+]^
L UiilUZltl(i

'l'':
LiJl}.,,ului

'..-^^
ulit(ili

^^+^ l^4i.i+
5L
ugllliitr

l''*
uu4

l:+;-:+^
tlill
lL

^-i+^-l].
LllLsi
ll.

L:^^L:*:^
UltJLiilllliL'

anatomii tiziolgl. Mdelat n{Itomirnpartimenteazd


rpui uman in ditbrit
!suturi:. ^ ^ ' ' +
^\

^Jl.^^

<1) ! uL auIp(,

b) l sutmusuiar
) Tsutosos
J\

a\--^-^

a \
w I

\i ',o.oo
vI Ywlv.

Modelul bichimic dosbqt,omponntiiorganismuluiin funli d


prpritli!
!himi:apl, !ipid'prt-in,
g!uid,!lnnminral,t.
It)

^*^^oi+in biohirni a rcuiui urnan s rndifi u virsta. Astfl


\,L'Illyr,zIrIo

lJlULlIltlllU

.!

lllvtrlvq

vg

Y llJLg.

LJLvlr

ontinutul api in !suturil prsoanlor aduitr st d 65-550^,u tnlinla d


sdt'dat u inairrtarain ani. Pntru ompaa[i: mbrinul uman d 3 luni
onlin 95o/ode ap6, |a 5 luni onlinutul api sad Ia 85o/o'iar la nou-n6sut
ntinutulapi nstituiira 7%.
Un aiultu masa d 55-70 ks are urrttoaraompozitiorpora|6:

zo

P r o t i n_
i:-:i^
Lllu_

< 1.^
.ru....rJ
-t\'B

1 5 . . . 1k7g

-7
ir^ri./...lUl\

kg
Gluid_ 0,5...0,8
lmntminral-2,5"..3 kg
Mdpiui fiziIoi s a'ean ntiund mnatimnt.omoartimntui
rgrupaz omponnlii orporali lga{i intr i dupa ompzi1i, indifrnt d
loalizaralr anatomii' Sau d struturalor himi. odlul fiziologi opereaz
u tv vrsi';ni:i du omartimnt,g tri mpartimnt;i ri ptru
ompartimnt.
- Modlul d douit comprtimtdsbqtmasa gras (adipoas)qi rstul il.iasanon-adipas.'{asagras spundtrigliridli.dpzitatin adipoit
indifrentd lalizaralr anatmi5:ast rnpartimntst lipsit d ep. I\4asa
non-adipoasorspundesumi api rporal,oaslor, organlor' luzind parta
adipoasi. asa non-adipoasst onstituitin prinipal din ap.
- Modlul d tri comprtiment, In ast model masa nn-adipoas6 st
diizatd,\n ms lulrd ctid diferitor org|1Ei muschi si in p etrclulr.
Al trila ompartimntst !sutuladipos.
- Modlul d ptru comprtimt' In ast modl sr dosbs mSl
dipos 9i tri mponnt al masi non.adipoas (ms lulr ctiv
diJritor orgn si muschi, p triuir,ms mirid ososii').
---d--

-_

l--

-)

- -.\
2.3.Dtrrnimaraindiilr biln{uluipndrl
,.
, 2.3.|.Indil nrsir"nr!(rC}
I stun iildiatral tasi rpral,aroirr tlrnctid valoar,poatindia
.j i-s.
ist.ni r'ni insfiini
nnniiLt
* . . - - ttrjr..i.
l'l-ri'i
.s-'s
: - ntln..irI.
r".
'

IIVIst un irrdiatrfiabii al cizitaiii rprai pntr"lmajl.itata


sau -bzita-..
prsanior Ei st :utliizat ntru iasiraain ategorii, care ar puta india
pr-bimi sintat.IMC nu st ort in azuril atiliior sau a rsoanioru
musulatura fart dzvltat:masa muqhilr fiind mai mari dit a grisimii,
prsoana dat poat fi lasiiiat dup l}l ?nalt intr-o atgori nadvata in
ondifla przn!iunui nivl nonnal d grsim orporal.lM nu st rt i
S?rL!ntrtt rsanl
asmna pntru fmil ?ns5rinat St-iri a|,ptaz6.u
usliv dupa natura ir. Indii mesi rprai 1i) st un indi-hiin
valuarastatutuluinutritional qi in valuararisului maladiilor ardio-vasular.
IN4a fst proplls d Adlph Qutit(Blgia, 1796-1814)qi primrartuldintr
tiuptlrrnuia:
mas orpuiui qi p6tratuiinitimii. ifui s aiula,z'

INIC :

r12

r-inrjfut- insa ipulrii, kg;


- H-ini1ima,m'
In nfnnitt u dsnrnilorgarrizaii'eilV{ondiala Sntlii (os), indiI
masi orporal st lasifiat in atgorii orspunztoardifritor statutpondral
..^i^L:i.t

valaUtl

.^^-+.'''^_^;

pI!tIu

lglltt

-:

)l

L.L^rj

UalUall.

Tablul 2.l. indilmsirporalqi statutulpndrlla adulli

'.'/'

_-^ rt

rlYl\_

rll,L

--{

3 0 . . . 4 , 9
3 5 .' . 9 . 9
n
z\ a/ w

Statutui pndral
pondal6
Insufiint5
Nrmalitat
s pnlr-l
obzitat modrat
l II
Obzitatmrbid6, avansat(gradul ltt

Cu toat risuril pntru s6ntat,asoiatu obzitatad gradul I, sau


obezitateamodrat6pt fi minor, obzitatamodratnu poat fi ignorat
ttalmnt,doaraastapat t a tanzilid la masa rpral6nor'rrralila
nooi+to

rqrri

vuvall4lL

rqv.

IC st d asmrna utilizat la opii pentru a stima volulia rqtrii qi


dzvoltrii lor. Pntru opii, adolsn1i qi tinri pin la virsta d 20 d ani,
lasifiarea adipozita1iiin funli d valoaraIM s dtrmin6u ajutorul urblor
orpin1ipntru bigiqi ft i ia 0 ia i 8 ani. Un mplu ai nor astfi d ub
iabratin Fran1ast przntatin itg. 2.|,2.2. Curbi rpoin!iar indii un
IC rni mar d ta 97 a sdtii ntil,smnalazl ozitat.ori dplasard la
urh la ]ta in sus st un smn d a]rt6.tJn alt mplu d urb entru
valiirasttutultiipndalal piil;i tinriloru v?rstaupi.ins5intr 5 .;i l9 ani
laboratd organiza\ia ndial a Sntaliist prezentatin fig'2., 2.4.
Valara i,j st .j'.r.'tntti rlirr inrji;.tiisn-t5-1ii"
irrlfuin!a-t.iii,
nfinltlll
- - - ^ ; - ^ ^ - "ot"simiirr1,tnsirtnasangvin}.,
pratiara
nivlr-ll1strlr-tlr-li,
1j 3.lL:r*rtll
aiiVitaiii llzi.-.' .ir-tia
irL'agislrt,-li,-ti,
b''-tz'-th-ri
;i strsiliLti siilsli-1'

a!imntalia hijibatsuni c asri]nafatri dshit 1 imrtan!ipntru


t

Knttt'
I

2.3.2.Cirumiringa tiii
Rpartizarearpra!5a tstrilrgras st d asmnaimrtant5.Astfl.
grsimil dprzitatla nivli adominal qi visrai ('ozitatandrid, saLl
obzitat ,,lr:rr,'.)
coreieazmai frvnt u irvn1amaiadiiior ariio-vasular9i
drgl6ril mtabli. astfl a diabtul si ataul d ord. in omparati u
o.beziiata situai5 in
partea inftriar6 a
rpului (bzitat gr.

nid, sau obrzitat ,.par'.).Prima, ?n lni nrmal mai fivnt ia prsoanld


grn masulin, s intilnqt din in mai frvnt la fmi. Aast voluli s
xpli prin ns'r;mulrsind d gluidr u indi glimi inalt. adipitl
abdominal5i visralfiind mai snsibilla aliunainsulini. obezitatea..mr''s
dfin;tprintr*unrapoit dintr iumfrin!ltalii ;i a aslormai mar d 1 la
barbaliqi 0'8 ia fmi.
12;(\'

''-

t2
)*_/\

---!.

/- /

-/

F'

1;-

"\,,.

\r

\ sx

r\r\i

il\
' ri(\

t.
/
i/\r
-+-\, i
_
.1
\__+i-j_-/
J
I I

\rl)

\ l
\i)/

lii

,rli\

\tI,/

\\

\ \)$

Fig=2.5' Shmati7'area
obzit1iignoid(..par6'')qi androide(..m6r'')
Aumulara grsimii la nivlul talii rqt risul d diabt, hiprtnsiunqi
maladii vasular.Inpind in mdiu u 88 - 90 ntimtrila fmi qi 102 - 105
ntimtri la b6rba1i,s poat onsidra ist obzitat.
r'--\

\*a... lndil masi gras


Indil masi gras caracterizaz6proportia masi gras ((sutul adips) in
rapr1u isrttl-lril
nn-adipoas(1sutmusular,tsut sos). Dar mu;lrii au
masa mai mar dit grsim.'o rsan.ntrn-!'6.
fizi pat a\, !sa rului
inaitd fara a fi gras. iniii masi gras in Yo s aiuiaz iup6 urrtoara
fontrl:
(|.2 x IN,i)t.(0.2 V) _ (i0.8 ;<k) - 5.4'
und
V - virsta,ani,
k - ofiint (k - 0 __pntru tmi; k .- i - rrtubnba!i).
In azuril uni mas orpralnotmal indil masigrasar urmtoarlvalri:
Birbati
Fmi
1-

1^
! L-

4a

1r\ (r-\
J \_r-J U

^.^:
allll

7 ^/
L -t .t v

^^

10 a<o/
I O-:J
/O

4^/

1< 1<O/
-J-J
J /U

13

Nume:

urbd orpolnt5ntrubigid la 0 ia lE ai
Datanterii:
.. - Prenurn
'i0

i1

i2

13

.15

i4

16

i7

18

32

tn

**
.. 3C

IY

29

.28

27

tl

Grdu|
2

'1

.26

97 za

tzc

23

22

l^
l\)

,;

20

19

18

1, v

LlJ

tv
B

1g

3fi

16
1.

15

14
4C

ponjeral
Insufiint

.lM.
T:+!l

11

tt

lv||@.

789101112

Vta(ni)
o

50 21

20

Ll

?2

Grdui
i

21

tz

90 24

2,5

14'

a_

0bezitate

24

17

'!3

14

15

.t6

17

asagilnaitima
fiiruiopiitrebuie
misurate
sisternati.
iniiei
msiorprai
iit.riC)
esteunbuninjitor
iobezittii.
ifu]
variaztlv6r*-l
re5te
in ieursui
primiior
iivia!,piis;t
en;ini jua9t
din
nou.
rsre
uibi
j
pierrt
pntrutiere
j iopiTt,
opi|permite
pr.e.u..
identifiia
J-i,Jii.''ris"!a oevenl
ezi.
i zui6rrdvire
ii,'.i
.ep95t
97Br.ntii,
piiui,liisl.rtui/tt6nErui
stiz.
utregtt.
edipzittii
stema!proe'
uattrisu!
bezittii
stmimr.

18

11

pntruft d la 0 la 18 ani
urb 1opoln}
Nume:^
',15 16 17 18
1 0 1 1 1 2 13 14
'32

JZ
JI

** -" liO

30

zv

29
.Z

o
L{)

27

2
Graiul

97

zo

Ohazitato
vwv&|rv

27

25

zc
*1

90 24

24
..

'23

1
Gradul

7 5 22

22
ll

!;;

*50

20

25

:': 1 9

^4
zl

20
'19
.la

40
IO

10

lt

.:'.

16

....'.

17
16

,|

15

14

14

IJ

13

13
!!v!'*.
IZ

Ttl

'i"t
ii.{

i2

45s789i0ii
\/iria
Y qlgtu

ll

iam:

i3

i4

i5

i6

ir-

lani\i l /
\qr

misurate
sistmati.
firui
opiltebuie
Masagiinil1imea
ndur.su|
!ltlr5te
Ill vriaz
uvit.sta.
aIbeziti!!|.
esteunbuninditr
masii.pr|
lndi|e
{lI'"a}
d opi!
p6n|a6 ni,iup5ar$t
i.irtli
dirliru'rsre
primi|or
aniieviali,apoidsr;i
bezi.
sauuiskd dvi
penhu fir
piii
bzi,
pU
iiplliiit'idiiiifil

esteobez.
97proentiIe,
opi|u|/adolesentu|/tt6nru|
|Cdepgegte
nazul6ndva|oarea

estemimar.
mipro,
ut6trisuiobzittii
adipoiitiiiste
Cu6tr9tre

ii

(}-'wirgfr:;n
tlU
Bf'fliet
t

Rferint
oMS

I]G.'yi'rsta Fete
;)
5 to 19 ani (s;oruri

1
\
...i. .,..
i

\,
i

' |:'

\J

1
,-.,
.
:;
I

"i"

oS
2007Re1.eint

-2.3.:$;

Itda misraii iiuriior utanat pntru dtrminara ti masi

gras
; Stra rzrvlr d grsim pr.zintirrtrs ,jirr dou ttiv. Pra pulin
grsirn orporald est auzat d subnutrifi, iar rzrvl pra mari, xsul d
grsirrroiprl s asiaz'cu r'is si.it pirti bolil roni . inlsiv blil
ardio-vasuiar,iia'otui;i uni tipuri i anr. 6surrii pliuriior aiipoas
caraIerizazl distribuia isutului adipos subutanat 9i pat fi important in
przirarisului unor boli. Astfl, dpozitaraprfrnlialabdominal a grsimii
ia fmi st un ttd is ardio-vasuir;i ai anruiuindmtl.iai.
iiurii
utanats msaru adipmtrul.
stimaraprontajuluitotal al masi grasr inbaza msurrilorpliurilor utanat
seazeazp itvapostulat:
- prprlia dintr grisima stlutanata;i grasimatotal-stnstant;
- grosimapilii stonstant6;
- onlinutul lipidlor in !sutuladips st onstant- ira 70Yo;
. istribuira grsimii stprpinaid.
Ttugi aEti paramtri pot varia in funli d vArst:$e, tni, nivlul antrnrii
tztce,starad s5n6tat,lla limitaz intruitva atitateamsurrilor.Totuqi,
.jatoritsinriitiii ;i roilr rlativ rar obsi-vat,aastmtod r6m6n o thni
d rfrin!.
f3..r. Thnia d msurarr a liurilor utanat Durin qi Rahaman (|967\
ThniaDurin si Rahaman s azeaztp msurareaa patru pliuri utanat:
- pliul vrtial la mijloul bipsului, mina st?ngreIaxatl;
- pliul vrtial la mijloul tripsului,mina sting re|axat6;
- pliul sub-sapular,sub moplat, poziied rpaos,pliul |a 45nfa! d vrtial;
- pliul vrtialsupra-ilia:dasuprartiilia,p linia auiliarmdi.
Fi S . suma in mm a ior patru piiuri. Dnsitata orporaia orspunztoars
b1in din atiil przntat in tab1';1,
2.2.' und log S st lgaritmul sumi
pliurilr utant.
Tab|ul 2.2, cuatia prditiv a dnsittii orrl (DO in funti d virst si
rrn iq orlll lf i

i
I

DC: 1,1620- 0.060iog S

1 6 - 1 9a n i

1]9,"i

30-39 ani
4A-49 ani
st5iani i

|5-72ani

: t'tt_'

DC : 1.1422- 0.0544los S

D: |"1620- 0.0700los S

DC : i, i 7 i5 _ ,744
ig S

D: I'1765- a'0744lgS

9-:I1!42-q.0q_]ggJ
D:
DC:
DC :
D:
D :

i,i599_0,07i7lgS
| . 1 4 2 _ 0 . 0 6 3 2l o S
1 ' 1 3 3- 0 , 0 6 1 2l o g S
i . i 3 9 - . 5 4 i5 s S
\ ' \ 5 6 i * 0 , 0 7 1 7i o g S

Api s apli6 ualialui Siri ( 1956):


{495lD) _ 450

}'{asagras.:
\^.^+^+
l,
llUtaL.

^
U.1

f^*^:l^.
llllllUl

+]^^-^
tlIll

l^ ^^+^ -^^^^^^^L:t
Is, st
lL\,tllttlLllUIl

.'.
Llll

.-:*;*''*
lllllllllrLllll

^
\Jt

|.7 - 1Qo
l /
'|) /v

^
\tl

ra-
llrtJt

grasentrua ava un iiu mnstruainorrnai ;i psi'oilittoilprii ;i puirii


Sariniila trmn.
2.4.Dtrminaramasi idair a orpuiui
2.4.|.Frmla li -Lrntz. mtdd l! masei tretiea orlui
In ultimii ani tffnnulmasa idali stinlouit u timnul masa torti,ar s
caicu|eaziupformia iui Lorntz. iiasa irii idi a uni prsoatir iult
aproimativunui iviC egalcu22.
lupfrmuialui l,ornz (kg,l orspuni
Formula lui LornZ areurmtoarlfrm:
ti)MT:50k8+%(I_l50)
bi Pi _ (i{-t00) - (-t50)/a'
und:N4- masa tortia orpului,kg'
H _ inalfirna'm;
^ _
a

^^^$:^i^.t
L\J\,l ll-lllL'

^ -a

l^;-l^^+;
a+q'
Ll (Jlt L,lLl'
LrILl

n _
l

-|
nnfrr.
u
; yLrtLr

t*oi
lLlllul.

Jinind ont d faptul 6 ira 25Yo din !sutul adips Stativ din punt d vdr
mtabli' masa tortia oprului s orteazdprin formula:

und

T. : [(IvrR_ MT) 0.25] + IVIT'


M.- masa tortiortat'kg;
R - masa rea|da orpului,kg'
MT - masatotia orpuiui'kg;
,25- ofiint ar rfitantitatamtaboii ativ a 1sutuiuiaiipos.

Datl statistia-ra-t6,
nivh-rld morbititata prsoanlrd 30 - 40 ani st mai
sti; i - i59,uinfria6masitti.
rdus?irzuilir.jinSr1.ll5
Niviul d mrbiditatr;tpomind d la 25 - 0% d xspondral.
Tm
2.1. Caiuia1i iniii asi orprai proprii, in baza vaiorii o'olinut,tragli
oniuziarfritoarla statuttrinutri1iorrai.
intrvalulimasi clporair nrmalEi
valril IN{ rSpunztar
2.2.TJtt1'izjnd
inilimaprpri,aluiali pntrusin intrvaiuivaioriior masi orporaisn6toas.
taiii qi omparalimarimau vaioril 88 - 90 m
2.. 6sura1iirumtrin1a
pnt.ifmi;i 102 - l05 ln nruhrhati.Flmul{in!uzied riger
taiii qi a apsir;i aiuia1iraprtuiir. rnpara1i
2.4. asurali irumirin1a
valoaraob1inutu 1 pntru brbatisi 0,8 _ pentu fmi. ragli oniuzia d
rigar'
For.rnuiatirriuziansar.
z.5. aluiali indii masi gas1rpl.iu.
l9

2.6. Calulali masa torti(I) rpri qi t|viT,yo _ prnf'uiabatrii masi


ral d la masa torti.Formula{i onluzia orspunzdtoare.
2.7. alula1imasa rtat(T.) prpri ;i A.' 9 - procntulabatiimasi
ral d la masa ortat.Formula{i onluzia orspunziltoare.
itrbri pntru utvrifiar
1. Prin mtodpoat fi stimatstatutulnutrilinal al uni prsan?
2. risuri rntru sntatsmprt6bzitata?
3, C fatri influn!az'dzo|taraobzit1ii?
4. Prin alul s pot trag nluzii rfritoarla bilanlul pondral al uni
prsan?
5. stIMC qi urnse aiuiaz,d?
6. Car savanta propus formula indilui masi orpral ?
7. um s dfingtobzitatadupvaloril I ?
E. .'.alrial iir4 aratrizuz'
o mes rpralnrmai ?
9. um aprialimasatortiprpri?st apropiatvaloarai d masa realr?
10. Cum apriali masa ortatpropri?st apropiatvaloaraei d masa real,?

3. ALCULUL NSARULUI
i 'uTI D ATIvITAT,

INDIVIDUAL D NRGI
$I STARA D sA,

obitiv:
. onsolidarauno$tinfelor
dsprhltuililnrgti
zilni al organismului
uman ;

.
lnsu$ira
mtdlord alul al nsaruluid nrgiin funli d paramtrii
fi zilogii individuali.

3.l. heltuili ;i irdri d nrgiegi shstn{


Pntrumnlinraatir.itfiiatrii .",ii.st,nsacl.pnsaraprnannta
hituiiiiorqi pirdriirinrgiEi isubstan1.
Crganismui s oatmenlin in
viatsi tivitatdaru prtuluriheltuilid nrsisi a unui shimbprmannt
isubstant..ifildiui ambiant.atluiiruiuipartiipntinuu.24 ore
diii ]4, l rirtitiiii.aativitiii i.gaiiisilrului. ii-raraiii.iativiiti st

institd hlttrilinrgti.Lurril ftuatd torganismsunt d natur6


difrit.Citva xmlal astorativit51i:
r
-

^l--r^-^

- -:1-siiltZa -iioiioi.
irrolul prr.ru i.ilovai. SaLJ ai.a str.utur.iii.lulr

(mmbran, nulu, $.a.), sau pntru asigurara fun1ionrii lor (sintza


nziml, hormonilr). Chltuilil pntru sintza matriisunt mai mari in
.",iiii;i ilt z
tir1u!
iirii,d!srrii,
! iirrr!i=a
!u!i.
i,.r.usu!
d iatrizate a rnilr. Prsl d sintz6 nsit6 eitergi hitlli, dar
nil molul s formaz datoritalg'turilorhimi;
. ntralii .lusulrpntru asigurremig1rii
9i dplsrii rpului, pntru
asiguraraunui fort partiuiarflzi' inlusiv tl6taileariia,iruialia sangvin,

miqril rspiratrii. La ntraliii lrusulrs +"i|izeazd


nrgi cnicd.
(nruEhiuiardia, muqhii rspiratori);
Unii muqhi funlioneaz,prTnannt
. ativitatasistmului nn's.ativitatea intltual6 s bazeaz'p transmitra
fluxurilor nrvoasar implic6 nergi electricd.
in ativit5iil mnlinat part din nrgi st uti|izattrsub diferit form:
himi, mani.itri' iar ait pat st pirdut sub flrd nrgi
tninurnitldur6.Pirrdraaldurii stinvitabil,ins6 a sttrtil,dar
prin aastas asigurmnlinratmpraturiioptimalativittiinzimati(37"C)
qi d asnlnas asigurirvrsi'iiitata
prsiraabii.
i
nierrlerile
ro,anismiui
Chltuili|e
s przinti sb divrs form,1up5um
unaz:
) heitili nrgt,ic
hituiiii nrgtiai organismuiuiin 24 dr or s iasifi in rmtoari
atgorii:
. hltuili nrgetic care sigurd mtbolismul d bzd. tabolismul d az6
.^rQrrl''"'.io
}1gliuiiiir ngii iiiinilii! ptitiu fuiltiiiar' ;i iriiitin

organismului in onditii fart standardizat: star d rpaos omplt, p


nmAnattimp de 12 or, in star d ornfoft trmi la tmpraturad 21oC
pntru a lud nsitatarganismuiui d a hitui nrgir pntru a 1upta
ntra ldurii seu frigului. Chltuilil nrgtipntru mtabolismuid az
orsund mn{inrii funliilor vital important:ratiil himi snlial d
sintz din !suturi, ativitata ardia 9i irulalia sangvin6, rspiralia,
ativitata rnal, ativitata sistmului digstiv qi d mnlinr a tonusului
musular. Chltuilil ntru mtabolismuld baz6 variazl in funli d gn,
virst6 qi rqtr(aumulaaunui gram d mas orporal nsit5 kal), masa
orpului qi masa non-adipoas.Chltuilil nrgtipntru mtabolismul d
baz6 rprzint660-75%din hltuililnrgtitotalin24 d or.
. heltuiiile nrgtic pntru octivilate jlzica. Ast hituiii orspuni
tuturor formior d hituiii nrgtiigat imiqaraitpentru ativiteii din
via|a otidin6, it qi pntru xeri1ii fizi mai intnsiv, inlusiv d natur
sprtiv.Aste hltr.llinrgtiSunt l mai variabil d la o prsoan6la
alta ;i i.przinti5 -%din ttal.rilhltuiliirnrgtizilni.
. fctlll trmi al glimentlr orspundhituiiilornrgtiepntru digstia
liiniltli.
i]liitri-i t-rsfbinarralr ?rsiiistan{sim1i, api vnt'rial dziiat
.-^-^2

sub form d giign in fiat qi mu;hi, sau in lsliti edips sb frn d


trigiirid. hituiiii pntru iigstirprzini ira 5 - ic dtn vaioara
airi ingatdsub fbrm igiuiir,2a - % pntruprotin$i 2 .3?6 pntu
l;^;,.l^4^+'',|
tfini a! !imni.!r
rprzin'.?n mdiu ira l09llin tt"eiui
hituiiilor nrgtiziini.
.I'rmorgir.
Varialiii tmpraturii xtrioar antrnazmoiifiri ai
hltuililr nrgti.orgnismul disun d un manism d adaptrin
spui mntinrii tmpraturii o1puiui in jur d 37 " (tmratt-rra
ptimaipntru ativitata enzimatia) trmorglarea.Hainl 5i omfortul trmi al
lintlr limitazi nirdra- .!dtrrii. Chlttlilil organismului pntru
rryruL.

lJlLteLu

mntinratmpraturiila un nivl nstantrecrezint'ira 1Yocin hltuilii


nrgtiezilnie.
lte chttuiIi nrgtic.in plus la astpatru atgrii prinioal d hltuili
nrgtiunori s adaughltuili nrgetisuplimntarelgat d nsit1i
d rparali 9i cicattizara pilii in uma arsurilr, d ra{ii d protli ntra
initiiior si ralii inffamatoar.in cazuril,ed fbr.
Ansamblul hltuililr mntinat mai sus onstitriihltuili nergti
total.
b) ierderi d rgi si sllbstn!
itva nrpl d pirdri d nrgie al organisrnului imprun6 u unl
substan!sunt przntatmai jos:
. piriraapei ;i a lmntlrminraiprin transpirali,npatiuiar,in timpui
unui fort prlungit sau intr-un mdiu u tmpraturridiat6. Totuqi, hiar intr-o
atmosfrtmprat,pila limini ap prin vaporarontinu.
- pirdra api gi a lmntiorminrai prin ur.in6a rzu|tat.al filtrerii singlui
d trrinihi si ajustriimpozi1iisangvinla normlfiziologi;
. pirdaompugilorcu azot prin dsuamarapilii, draprului, srliilr
digstiv.
puizarea nrgii gnereaz,in md bligator un nrsar d nrgi. nrgia
nsar6 organismul o primEt u alirnntl. obitivul alimntalii st
satisfarasistmatii a nsita1ilorfizilgi in nrgi qi substan!.In azul
uni alimntafii nadvat p trmn lung, ind hltuilil si pirdril
organismului nu sunt ompnsat' pot apra drglri ca:uzated arnte' d
najunsul unor substan!'In azul ind nsarul fiziologi in nutrimnt qi nrgi
st satisut, organisrnuluman se mnlin in ondili optimal d sntat.
.3.2.
a|cuiul nsarului nrgtizilni
Chituiiii nrgtinsarrprntrmnlinramta'boiismuiuideazin24 oe
dupuatialui Hrris- Bndit(19l9). uatia lui Harrisor s calul,eaza
Bnlit stdstinata-ll.rlr-rlr-ri
nesa;h-ri
d nrgi deaz.in1i-rnti
d msi'
inliiirl 9i vist.uaiia stdifei.itpiitr filriqi br.baii:
t i F : l i i i : v I B= 6 5 5 . 0 9 5 + i 9 ^ 5 6 r ) + i i . 8 . i 9 6 H ) ' -

h
l g}g{tal ,f 'Pg \l l. f t .
L:,

lw!
rllg

d +' '

l {

./\

l A

"

- f

- -

\ - - -

i V l l - |t , 5

.!!l { t

'oazd.ka1l24
uni:fuiB - mtboiisrnuii
ore:
_
]vi masaopuiui,kg;
I II

il l.t q l lt tt ril 'l .L qo- o

vu',J

^
.-.
Llll-

\rJ./G:lv,\

il,,

\J'vvJJ

' -

^ - ,

^,,,

lJ

(,i.6i56 !^l.
f e

l -_ lA

?{{

\v./JJ

v
o

l/ l
'J,

ttt
t'r\

\LJ

V _ vist.ani.
tsormul lai Hrris-Benedict tulizttii d cdtr Rozt si Shizgtl (199Q :
a) Frni: }B = 67'05t.+ (.9.14g
(3)
i\4)+ {|'129 l{): {.4,131
;
=
_
b) B5rba11:
NIB 11,6a7+ (l:{.707 PI) + i4,923 l{) (6.613 v),
(+:1

Forrnula lui BIk 9,a.(1996):

(5)
x v-0'l3]x (1000/4,1855)
Fmi,B: [,963 M)o'o'0.50
"
:
x l{rJ.50
x v.0'l3]x (l000/4,1855) (6)
Brba{i,B Il,083 x Masa(kg)o'o*
d az6'kca|l24 ore.
und:B - mta.bolisml_;l
- rnasarpuiui,kg;
H _ inallima,m;
V _ v?rst,ni.
Fornulalui Blak g.a.stin przntfornulad rfrin!,in spial pntru
prsoanlu surplus d mas6 orpoal Ei proanld virst inaintat6 (pst60
ani).
3.2.|.hltuilil nrgtizilni in l.un{id niviul d ativitat flzic
hltuililnrgtizilni in fun1id nivlul d ativitatfizi s
ca|cu|'e
az6 dupa ua{ia :
N = B l{AFo
Q)
und N _ nsaruinrgti,kai;
i'B _ irrtllisrrrul
d baztralulat du5 ualia lui l{arris-Bndit,kal;
NAF - nivlul d ativitatefizi6 (in nglzaPAL - physial ativity lvl).
Fctorl d lctivittNF(PL)
Niviul l: sdntar
F: x i"45: B: x 1"45.

- nivlal d tctivittJizicd:

Nivlul 2: actittatefizicd modrat6(ori ativitatar soliita 3.5 - 7 kal/min):


F: l.55; B: 1'65.
Nivlul : ativitateflztc"mdi,pratiarasistmatia unui sport:
F : 1 , 6 5 ; P - , ] | , 7 5 ,
}jiviui 4: ativitate ilzic, gtea,sa,;anirnamntsprtit',intrnsit',:
F: x 1.8: B: x 2.0.
trituilil iri.gti?l tirligiui ativit5iii prtbsinai s.unt stabiiit prin
r:tri.rgani.aliaMondia|' a sanetelii propun 3 nivluri d ativitate fizic,a
--'-.-:--.-l:.
t)(}lSl()rll,l:
t--

- Luru! !jr (mpl: ativitii d mna.j, lurri c srtariat, ativit1i


mrilt.);
- Lucrl ndrgl(.mpl:ativiti1i !a intrprindriindustrial);
. Lucrul intns (xmpl:lurri d onstruli,lurri agril in funli d szon
;i l-gradr-liir'rtilizar manismir).

I
3.2.2.hituilil suplirnntrde nrgi in unl bli
Pntru alulul nsaruluisuplimntard nrgie cauza|d unl boli, s apli
fat.ii pntru maladii. arr ar difrit vairi ?n funti d aftiun. dup um
urmeazl'.
a) insufiini i.naioni:
nrgi:
i.2...i.5 x ivfB - pntrumntinr
2.0 ;<B - pntrurqtrainasirpral
b) lntervnfii hirurgialostimiisau traum:
,^^',-;^'

12f lvl

xl.

Intvn1ii
hi;rgial: l.44 B
raumshlti:
1.3 B
Sptiemi major:
Arsuri:

| . 6 . . . i . 9 i v i t s
i - 5 . . . 2 .( ) B .

) Dtrminara nsarului suplirnntar d nrgiein az d fbri:


Chrltuilil suplimntard nrgieauzated fbr1s alulaz6prinrqta
u
pntru targad ii'.rsa lrituiiilrnrgtipntrumt'abiismuld
i -l9,,
baz;
(8)
sf : MB 0.13 (Tf.Tn)'
und S nrgiasuplimntarnsarin caz de fbb,kal;
MB - nrgiansarpntrumtabolismuld baz.,kal;
0.13 - ofiintul d reqtra nsaruluinergtipntru fiar
grad Clsius pstnormal;
Ti- tmprturafbril, o;
n- tmpraturanormal,n : 36,6 UC
Mod d alul:
1.S dtrmini valoaraMB in fun1id pararntriiprsonalidup formull(|,2).
l. S alulazlnumdrui d gradrsutpstnorm:Tf-Tn;
2. S aiuiaz nsaruisupiimntaringie a\zat i ibr dupa formula (8);
. S aiuiaz6 energiatotaidnsarpntrumtaboiismuid azd,inaz d fbr6
din suma: B + sf.
3.2.3.stimr prsniizat hituiliior nrgti
hltuililnrgtizilni individuals alulzompltindonsutiv
')

-l_
I
l--]-)r!!-). ! -

-_1-^l

j t-ivlul
' ni.gti

'

-l -+.

abqit 3_.j.-l!t4_9*lgg99jr99g gq.g! ztor e

jjsrg!..rg

Tiul ativit{ii

Fini

B5rbii

]L

a
L

L-

l Somn sau stAndulat alm' rlaxat**

A;zat -u in i.;*'"in.l',. u*,*i.';,-i;-1

usutul'srira"luaramsi
Ativitat floartlir (ondur
] atmbilului,mrs int p l crpt)
1

rr nrl - ur\. ur\a\?


.J,,
u.vv.l

0.00-0.0
i2

0 . 0 0 9 - 0 . 0 1 6a"a14-a.a22
l

riiii ijr (rnturar,luara msi'


mrs norTnal,pufiarar{ilr
riiii indrat(rrrrsi.api.J,dans,mrs
u bililta,sp61atulhainlor,dpiasara

0.018-0.0-?50.023-0.040

0.05-0.0530.042-0.050

-^-^1-:t^i\
IIIUUTTgi
'

ri1iigri (iansrapii,mrs rapiiia


dal,ivir'arningii d tnis' ?nt,
imnasti

0.62

U.U))

x . masuratin kiiairii p kiigram p minut p:;tnrgia.cazaia.Und sunt iniiat inte',ai.


]\.]ti:
s
r,lua valoara tndi din intrvalul dat, u p{iaazttlui da5 ftuind tivitta datprsoanaeste
foftrltd.sau enrgib.D xmplu, in pozi1iaa$rzat mdia pntrubirbali st 0.007, da prsoana
gdfoartrlaxat,se va lua 0.003'da5foarttnsionat5- 0.12.
** Pntrltalul s aptraproimtia5 astarprezintnivlul baza|de tivitat.
aD
blul
r l u l 3.2.
. t . Ti
I I m p u r hltuit
l u t f lla
a o
difrit
llrlt nlvlurl

Ativitata

Ora

Durata ati.
vittii. min

23.00-06.30 Somn
450
0.30-06.45 oaltad diminat 1 5
o.4- /.t'

7.45-i.25
7.25-8.00

Imbrar
Luara diunului
rs p jos la
$oale,srviitl

08.00-!4.00 Ati.'.itatila gal

Nivlul nrrgti

-p',s

.^4- l.
.r l, t,4l

15

ZU

TU

t7

./.v

35

i0

l0

360

160

20
450

beiu!3.3.hituiiinrgtipntru tir,it{i
qi kii.gsm*,
kiikgimin

Birbati

0.009-0.0l6s a.4-0.022
180
0.018-0.05
sau 0.023-0.040
0.0--0.05
sau 0'042-0.060
---;;;
.ss
.62

"
i TotIulnrgiihgltltgqntrativiti{i kal/zi:
i

Ft

IO

|l ^v

1U

450

- prlgri
160
- lur5ri d laborator 1,40

- ...
14.00
. ' .- 2 . 0

t40
20 2A

l0

abluI3.4. stinara hltililr


i ttai
. alulali nrgia hltuit pntrumtabolis mu|azal (Frui a Flarris-Brrditl
A
kai
B. Chituililpntruativit1imusiar(iinta'oiul3.3) B.
. stirnali apoximativftultrmi al aiimntlor,

i 0?6din sumaA + ts: (4.

kai + B.

kai

kai

k a i ) 0 . i 0

D. Nsarulnrgtipntrutrmorglar:
0,l (A+ B+ )
heltuili rgtitta!in 24 or :

A+ B+ +

V -,|

m:
3. i.aiuiati nsarui nrgti ztinictotai utiiiziniiormuia lui Harris-Bndit,
fiinfii aratristiiativit1iiprsnalqi, .;ntual,hltuililsup1irnntar
d nrgi legatd nel afliuni.
3.2. stimali hltuilil nrgtiezi|niceprsonalmpltinionsutiv
tabil 3.1- 3.4.iin.2..
3.3 Compara[i rezultatloblinut Ei apriali da hltuilil nrgtizilni
prsnalqi nsarulnrgtizilni total alilat au r,lori aprpiat.in azl unui
dalajmai mar d 200-300kal intr.',alri,vrifiatirtitudinealgrii
nivlului d ativitatefizicl, (NAF) sau a stimriihltuililornrgtizilni si
ajustalialullpntrua ob1invalori apropiat.

! .

intrbri pntru autvrifiar


Car stlntatgoriilprinipald hltuilinrgtieal rganismlui?
e rprzinthltuili]nrgtipntrumtablismuld 'oazd?

dat arrii;irrti slrt llsal. lrti.i;a aluli1 -I1saiuld lirsi

4.
5.
6.
7.
8.

Dntrumtablismuld bazd a| orsanismului?


.'.a!ara
f-triinf],+ntZ
}'4B?
e marnutilnrr.r
s,rasimiit-.
irjtiiii.iaiivriiiliirriald rir.gi?
maronutritnnt
stasimiiatu hituilinrairnaiinrgi?
u int1un!az6
fbraasransruluid nrgi?
r stnesarulDumnavoastr
nrstittal alulatpntruo zt?.

4. VALOARA
NLrRITI'.A A PRDLTSLOR ALIIVINTAR
obitiv:
Cnsolidaraunoqtin!lrdsprgrupld alimnt;
Studiravalorii nutritiv in rla1iu ompozi1iahimic a difritor grup d
a1inrlrt.
4.1.Gru d alimnt
Alimntl sunt prdusnaturalmplex d rigine animal sau vgtal'
ar sunt nsiimat in sta ruii sau dupa tratar trnii6, fi in s...arair
natural, sau dup r a fbst supus unor transfrmlri. Prdsl alirnntar
vgetal inlud: ral (grflu, sar,ofz, orez1ovdz, prumb, mei, hriq t),
''u.i i aiun, nui grqti'nu i oos, migiai,t ), lguminase(maz6r,
in, susn
(arahid, floara-soarir-ri,
fasul,sia, lint, n.-rt
oia.ginas
,\ostrrrnt
t), frut (m, prr' gutui, prrrn' irg' viqin, ais, strrrguri,pottal,
ananas' banan, pqun, zmeuriat.), igurlr 9i vrdri (vint, dovli'
rl..r,vi'sfl1, <lrttrfi, rrai;i, Spana, '',&fZ.,ap, usturi, atrun.ji t.).
iuri. q.a..produsl alimntar d origin animal inlud: arnea (vit, por'
mil, ipur, pui, ra{, g6s6, uran t), laptl 9i prdus latat ( iaurt,
^.^.a.+i_:

L.^.-

-.l^ -'^^:

slllalllalla ) U|d||La u vaUl'

.'.+

^+^\
^.'
^^..:^.
ultLr LL,' \,ua' uavtaf' pEt' i.dsta (stidii, almr,

rabi, rivt, hmari,t),E.a.


Produsl alimntars impart ?n grup,in ar s inadrazd a|imente
similar a origin 9i ompozi1ihimi, asigur6organismul uman u o
varitatd nutrimntespifi. ist6 mai mult lasifiri in grup d alimnt
in funli d origina, valoaranutrilional sau pondaunor nutrimnt
prinipal in alimnt,ar ariazdint autori,!eri, rgiuni ggrafi.Spr
xmplu, autorii amriani impart alirnntlein 4 grupe,i uroni_ in 5 :
1 . lpt i produs latat;

1. piin, past, rl qi artofi;


irut ;i vgtal;
2.fi.utqi lgum;
J . ri qi rduse midons; 3. arn, p9t,oui, ieguminose;
.1. arn 9i tiivate.
4.lat qi proiuseiatat;
5.iimntgt in g*simi sau za5i""
a
L.

r-\-.n
Ljw<L

a . ! + i u .l v.i ti . z r r . i

iili

!ir,rrnta.lo

Giiiii,iiLviv

i.
2.
3.
1.
5.
6.
7.
8.

i0"

s
J!'

..Isifi
viqJiti!(i

|i i ,i ,

,7
;

ral;
rdiliairrid..i,nas;
zahruri qi sirpuri;
lguniiirs.ui, slil-ii;
vgtai;
frte;
arn. ;t.u;
lpt qi produs latt;
'.I]r..]

.bitri.

r . ]4 J*. i rrr i' i i .

27

Q oo',

qg

in
iii

l A

'.r

1
a
i;

f t r l irj h- \A- ..

;<i

i. iat;i i.dts ltt;


2. a.,psi.i,qt;
3.ou5;
4.lgum;i fi.ut;
5.rai,ptius fims,igumias
6.lirnt z-h-rase;
7.grsimi alimntare;
8.tluturi alooli qi naloli.

4.2 ampazi{ia hirni a difritr gru de alimnt


Din punt d vdr hirni' lntel nstau din nutrint. S onsum
alimnt, iar organismul utiltzeazl nutrimntl. Produsi alimntar onlin
urmtoariias d nutrimnt:
r-;..-

.. | "

6 r . , |".I r . / '

> ipid

(nsrul lr zilni st d rd'inul grmlor,

b) Mirnutrimen|
si microgrmlor)..
} lmnt minral

miligrmlor

Cunoa;tera ornpozitii hilni a alimntl st imprtant ntru


laborara mniurilor, qntru algra ort a alirnntlor in vdra asigurrii uni
.

-n

aiimnta{iihilibrat. [n funlie i mpzi1iahirni 9i i apoftui i nutrimnt


aiimnti s lasifi in grup,ar sunt riat in tablul urr5lr
de alimnt

abelul 4.1 Partiularit5til ompozitii himi a difritor

Ast aliment au in omun urmitorl:


Gua 1
Piin qi prdus . sint l mai imprtant surs di nrgi pntru rganism sub
eliee (rup,
spt ntittir,, in prtiu!r rin nnidn! ntinut, l.
asigur ir 80 o/o|in alriil zilni d origine gluidi;
ast finas)
. se caractrizeaz rintr.un on{inut dstul d ridiat d
prtine (6.|2"/");
. artilele d panifia{i din fiini intgrali (u tiri[e), ralele
intgrale qi rrrl sut lrgat in fibr limntr, elmnt
minral qi vitamine hidroslubil din grupul B.
Gr2
Lgumele;i fi.utl:
i- - 6' - _. _ _. l- r7 m g .

frllie.

llr rn irrrq s

srtnt

.
!
.

rnjrittg un sn{inut inlt d a nur;


sunt rinipai surs dt vitamiiia 9i d rtn;
n{in lmntminrai aiaiiizant 9i fibr aiimntar;

-.

^^.a^i::
Lat lutir
I

li glllr-irie:

^: i---^..,.4sl u.tllallulE

^-----:-^^^^l^

^:

i!u

f-----r-l^

ull

q^. ^
t l-l.l l4l l:l -t t- . 4
-

^ l^^-:--

-:.ii^..+
I ll.tllat

l^
uE

^*:l^..alllltiurl:

-^--

tJct. u lll l ll U]tsr' 5r l I.lt l L.lr UltllUasA:

prdus |att

sllr(

lguminasl (fsola, m,azra, lint, bbul, n5utu|) s


dosbrs rintr-un n{inut ridiat de rtin * ira 25.'^'
amidn qi d fibr alimntar;
frte! !ginse de asemn sint srse imrtt c
prtrtinq;iri uiiui iltigtin cizi gra;i s{iaii.

sunt srs imrtntfl d Ii bidispnibil;


!-

^^_ri_

^^_.:.f:

ll

i_._^-.r^_t^

j.

r:Ul!]llt tjltE!1!ial: !!l,Ul-]ittr]A.J


l , -l +t .l l-z^
+..-:l^
^'.^^ 2.l o/ \.
_
l
lll
Lll
l--^^l^

l,. UuusAl(

L4

l^^r:^^

l.liJr

Jw

^^:J^

_-.^.^:_^

-^_._i^.^

l':..

-.-^^:^|

iJ!-.t,.Alltlj ulttiJ!tjttJ i tll stt'

/U,r

^^-.:--

al-tttU rillli

L^^a^-.::

Uali.ii

l^^r:^^

Iaiil-r

sut si.simitrt ri gr.isinri strtt(rintiil, srrinfin,)1

sunt rdus rpndI.entprti ;

Grua 4
arn, p;te, ou5

sursr d prtin mlt 1


arnr grasi (pr, ra!f,, gisi t.) qi peqti gras au un
aizi gra;i
d lipid bgt in
niiriiit ridiat
mnnesatur{i (grisim d pr ;i d asi!:,);i in aizi
gI";ilinsafrrr!i(grsid p;t);

sunt prdus prondrent gluidie '


a'li ,lin n{in';t ridi;rt c gluid ,;;r asirila|i!{m+-si
dizharide);
nsumat in antitili grt pot dvni fatr d ris
ntu qlibt zaharat' obzitat;i lte boli mtbli ;
lai on{in 9i
rdusl d patisri, oltiri, hivu
ntititi nsidratril d lipide ;

siguri
rgnismrrl
u
ilgi
etive.
suirstanf

qlorii

1rr'

fiind

srar

sunt prtlus u valoar nergtiinalt ;

Grisimi
limtar

niin antititi imrtani c lipid;


liril vegtal qi grisima d pqt sunt
importnt d aizi graqi plinsaturati1

G." ?
Buturi

in

surse

sunt sursi importanti d ap pntru asigurara bilantului


qi rgimului hidri l oganismului;

aa minrali' aiul, afaua, bra, vinul et. nlin


antit{i important d lmnte mineral, vitamin qi alt
substan!bilogi tiv.

Tem:
4.\. 4utrl.lltbllrmZiliihirnia prdlJsloralirnntardin ana
stuiiliqi notii intr-untabi simiiar oniinutii maronutrimnt$i
in urmtrIgni d aIimnt:
mir-:rnt_l1t.imnt
P;.riusdin ral: up( hris"fi.rigii ',,Z,
arpa$'mi, orZ,gris),
piirr d giu d aiitat Suri$ai.,
iii-iitgri,piin d sar,mrn6iig,
prSmti.asteinas;
Frut qi pmuqoar:I1"}r'
strugui,pr,prun' ais,piersii, irg,gutui,
ptrrt:ai.iirii,'ailail,

ZmtJra,coa\Zaneagr6,Coaaz
ro$i,soru$'mE,tin6,porumbrrl,zmos,
harbsz"
i,gm 9i :i-r.r.
at1g-lfi.
tpitreinhut,sflr;i' efze aib5,afze bru;<lz"
nid'atzao$ir,bstan,dvli, tinat,ardi gras ro$u'ardi gras vrd,
morov,a-stravti'
a'apvrd,ptrunjlvrd,mrar.idih d lun.
ridih d t.amn,9ampinilr;
Lguminoas: fasoi, mazarevl,mazareusata.lint.'oob.n6ut.Soia:

Frut |aginas:m6s!in, aiun, arahii,nui, smin! <i flara_ sariui,


migdal;
ar qi prdus dirr arn: afi] d vit, arfl d por, am d pasr (gin,
ra!,gis6), arn d ipu,subprodus(fiat' rinihi)' mzluri;
Pgtgi prdus dirr ;t: p;t d difritspii, caviar,i.usta,icatd batg;
Lapt 9i produs din latoou: Ipt,hfir, iauri, smintin',rinz,u pasttar
br:tnzdd vai, ou d gin,u d prplii;
Produs zaharoas 9i d oftri: zah6r, iolat, tort6, bisui1i, napoiitan,

L^i-,^
^^..^*^i
nalva,
araml
stiis, mlr d aibtni;

Grsimi alimntr: uliri vgta!(d flar-soarlui,


rnslin' prurb,soia),
margarin, ma\onez,unt pntrutartin,unt [6rns;
Biuturi: ai u zahdr,afnagr,aao u iapt,'o5uturir6oritoarp'oazi
frrtt,-br,
vin s,vin d tsrt.
*Noti: Lista alimntlorpoatfi mpltatla sugstiaprofsoruluisau intrsulstudntilor.

4.2. na|iza\itab|ulblinut gi srili rn rdin dsrstargrupl d alimnt


dup on1inutuld proti,,.' j. lipid qi d gluid total, iara|6turiindiali limitl
in ar s on{innutrimntlrsptiv.
4.3 obsrvali 9i numili grupl d alimntar nu onlin rotine sau l on{inin
antit1inglijabil.
4.4. obsrvali qi numi1igrupld alimntar nu onlin liid sau l onlin in
c antitdli nglij abi l .
4.5. obsrvali qi numi1igrupl d alimntar nu onlin gluid sau l nlin in
antita1inglijabil.
i,tr.bi.i ntru a utvi"ifia i.
l " D st imprtantunagtraompozitii himi a alimntlor?
]. r grud aiimntsint prinipaiisursd prtinin aiimntaliauman?
lali mpi nrtialimntiin grupa rsptiv.
. ]argrupd aiinnntsint prinipaiisursd iipid in aiimntaiiauman?Daii
....,....'...!

( . , - t ( : ! l I l - ' 1 i- ( . ' I l U l .l l- (l ^. | a^ !! |] .!.!- l -l-!l^g

l:.^

( t l l I L^ J. .I.t t l , ' a l [ , ^^l l vZ a. . .

.i . g u i ] d liint s int pin ipall.su s.J


glui.Jttalin a! imntaiia
iiilin? Daii iiipl ni.td aiiilidin g.upa stiv'.

5. CALULUL VALRII NRGTI. A ALINI,NTLOR


obietiv:
a aliinntlr9i bluturilr
insrrqira
mtrliirj aiul a v-alriir^gti
5.1.F{utrimntirigrr
Compuqii a!imntior ar libraz nrgi in organismie vii Sunt
_ gluidl, iipidl ;i protinl.Nutrimntl ar la idar
marnutrirnnti
i ,,.,..,. nutrimnte cllorigne. ofiinlii
in organism libr
"uie
"n,r.gi
aiigiiisulrtpziitati?ii tabiui5. i.
Tabelul 5.1. Valoara rntbolizabi|ila nrgiiomponen{iloralimntari
Nrrtrimnt

Cluid
Lipid (Gr6simi
r<riin

enrggti

- -

,nrgi

su|E-

I
I

9 kall

,r l.^^l t
Z+
Ual/

|\nt.

!oolu,l
bioiogiii
orgism
dorc

tili: onlirult in vi, br, peritiv, uid l oidr


librzii 7 kiiocioriitgrm, cr pot "fi utulizte d ctr
sursd d nrgi. looiul nu st cosiJrt c utrimt,
intrzd cu crstre, rrlovr !suturilor orgnismului

si rprr uzurii' loolul ti'li 'stetoi tn titd|i mri.


p, l,iti!;i !mt|mir!u-u vlor nrgtid..

Maronutrimntl (gluidl, lipidl 9i protinl) furniza, A{lrgia


nsar rganismului. Cl mai utilrtzatein sop nergti sunt gluidl qi
lipidl. Gluidl sunt mai rapid disponibil in ompara1iu lipidel. Lipidl
au un rl priritar d dpozitar a rnrgii in rganism"iar protinl au un ro1
rpndrntstrutura! ;i fi;nlini. organisrrr,;ldispun d manism d
llvl.siulrilr.rinai.nutriint' li'niiihilibra-.5trbui s a-"igui:
- din iipid si t l -1o 55-600^din totalul nrgiizilrridin glrride'|J-So/o
din prtin'
./r!!u!iiii d ?Sei"lll.;e
t\i.riz.-.
ngi.Ins liui nu st 'Lin
nutrimnt"Cnsumat in s , aiiui tiii ar fttoxi si st o susd
.xsd airii.
5.2. ailul vaiorii nrgetia aiimntior
Numroas gimuri ditti se bazeazd p valuara aprtului nrgti u
alimntlonsumat.Calulul nrgiionsumatu alimntlin dursuluni
Zii s iuaza ti.ll.l
uilailai siii:
*?i^

-.

^f-

-.-.,.^-

,.^..f^..-..

..-.-l

i. iniocmire inventraiui limntior consumie


]\4i?nt?is intmgto list a alimntlornsmetin priadad !u! (1-7
zii). ntiritlailtittils'uiiiat
iii gi.aii^l
Sau miliiiti pi.iittjfiarprdus.

Uni alirnnt t fi int5rit, pntru altl s fa aprirnafii, g5sindu-s


ehivalntd mas'
2. 'iotrdiIor despre compoziii hirni linrcilor onsamte
S notazmasa in grarna firui din maronutrimntlorgani onlinut in
produslonsumat.unsind grama.iulgluidl, lipidl ;i ptinlr
onlinut in aiirnnti onsumat.s pat aiuia nrgia ratii aiimntar
intgral.Dat dsprmpzi1iahimi a alimntlrs nlin ?n tablul 5.2 9i
in anx6 la indumar.
3. iiui ui nrgii furiiizt ificr iititit
Fneri fi'"nizati d fiar alirnnt s a!ulazfl din pdusul t',alrii
rntabolizabila nrgii firuinutritrrnt(vzi ta.5.2) qi gramajulnutrimntului
in aiimntui rsptiv.Doar ?tvaaiimnr,um sunt uiiurii 9i zaharui, onstau
iintr-un singur nutrimnt, rsptiv lii<i ;i giuii. Majoritata alimntir
rprezintlun amcsd prtin,lipid qi gluid. D xmplu,.vhlara
nrgti
a unui ou d mirime mdi (40 g)' ar onfin protin (loi), lipid (12%) Ei
r ' i l r i d f i o z , "s\ . i c I l i e d l l n u m u r m z :
,

\'

"l

J!

v4lvurL

}/

P r o t i n 0: . 1 3 4 0 g : 5 , 2 g 4 k c a | l g : 2 0 , 8 k a l
I-ipid:0.12 40 g: 4'8 g x 9 kcaltlg: 4,2 kca|
1:I'.^;,]^.^
t t, 4^-- \JlLlLlLl,L. v'l
,\.tw A

^-.,
| , ^ ^ 1 | ^ -,v 0 ^. vru

ll.rrl,^^l
lU.v
NUal

: 80 kal
Valaranrgti'
totala ului: 20,8+4,2+16,0
ablul 5.2. Compzi{i unor alimnt(g/l00 g aliment)
Alimnt
Can (bovin,ovin)
5tngas(mintai,stiu)

70

8l
15
87,5

ou

La
ln
l. iaut
Piin
l gurnpr.-raspt
ipEsti d sl,
| . '^--
Y

!'

.'^ l ^+ \
9r9!*

-.1

l1-rt

Gluide Protin

0
0
I

s4
l8
-----=--+--sl)

20
l8

Lipid

10
I

13

ll

15

4
I
i" )t{"

--artoti
l Prrrtnqi
1 v!
ru
v.*:

ll

rinl

Asttl.vlaranrsti,a alirnntlorpoat fl alulatd\nbaza ornpozitii1or


hirni qi a gramajuiui.Intbrma1idsprompozi1iahirnia alimntlorpoat fi
gsitain rprtoriial alimntlorpubliat,sau rprtriialimntardispnibil ?n
iiittt.

5.3.Calulu! n{inutuluinrgtial buturilr u a!!


Alooiui tili s lb1inpritr frirrirtiagluzi qi a altr z din frut sau
xtrasd arnidn din ral. B6uturi1blinut lup-fmntrn}in 5...15
volum d alool in 100 (5 -15").Distilara aestorb5uturi frmntatprmit
b1inra
bturi!raloli tari d 30 - 70.,.Dnsitataaloolului st d 0,8 glml,,
astfl l c ml d all intrs 8 g. Aill ilrgerat st absrbit la ni'*riul
stmauiuisa intstinului sub1ir i'ri a il mliifiat'ttaz atlsorb1iidpind d
volumulhranionsumat,d tria buturii,d gn qi d partiularitgifiziologi, in
spialstad snitat a stmaiili;i, par1flartmi din allu1absrbits*.
iiminat prin rspirati.pil si urin. tabolizaa alolului tiii nst in
partiipara nzirnlor aloldehidrognaza(ADH) qi
oidatra lui in.fiat
"u
(I.JAD-). cul1ii psd ire 1,50 gram d
nitinamida-adnina-dinultid'
,.*DH,a pi.irrit,ti.jaaa i50 gram d ai] pe zi. n azul unui iisum
zilni llrai *o"" d 150 g. S actieaz1un al doila sistm d oxidar - antinaidaza-ata|aza.

.1itttlr.....1-n lalt\,l..rlur St l oU - 2o mglkglori,

Yit-v-.,ii*

mlia

fiind d lcO mg/kglar'.


Tablul 5.3.on{inutul aloolului tili 9i gluidlorin difrit buturi
Buturi

Br
iiru
Vin sr alb $ l
ro$u
Vin alb d dsrt
Ct^*^^-i
JarrrL,1-|

I:^L:^l- I l-l ll ul

Vot1

ontinutul in alool Conlinutul


in gluid,
t/"
g,ll
s.ll
2-8
16-64
30
i-6
8-48
i-0
9-14
72 tt2
Urm
9-14

t2

^ L-.,+
llg
L,l LtL

t(

.\1

72 - r12
lnA

rln

L/-\J

40

-L

1 "t Wn

2U

1 5 70
112

4A -74
0

Valoar
nrgti6,
Kal/l

2- 57
60- 580

s00- 780

5 6 0- 1 0 6 0
750

lnnn_ 1<nal
MV

IJVV

224

\'/a]laranrgtii a biuturiir aiii, gimat6 in kiiirii' pat


dtminata prin urmitoara ua1i:
V,.'=i/- l..i. 0.8 7 ,
'iti;i.ilralii,
vi-ni.ggii.-.5
kai ;
unde:\.,-]a_
_
V r,,luinulllutut.ii'iril;
T.'_ ^rr.i
alli,ovo1(sau.')- prlieprntuala aiiuiuiin ap
s ait iihid din-biutLrraaioii.,(rni vrimiaioi in i00 ml d butur.);
0.0i - fiint pntrutransfonaain ftali zecitnalia gi"adli..jtri
primatin prnt;
g/ml;
allr-rlr-li'
0.8 - dn-sitata
7 - ofiirrtullrigrial allului tili. kal/g.

JJ

Tm:
5.l. alu|a[lvaloaranrgtia uni flii d p?ind 5c d gram.
5.2' a]ulativalaranrgti6a unui mr d 80 d gram.
5.3.alula{i6tgramd all qi Atkillorii a nsurnat prsan5d 75 de
l ' : g , d a l a o l a 2 0 . 0 0 a n s l i m a t 2ml
d ; a m p a n i l a a p r i t i vi Y , d e l i t r . r c v i n
s alb. In it timp aloolul nsumatva fi dgradatin organisrnulastiprsoane?
5.4.Cunosindi prsanadata onsumatde litru d id"rqi 250 ml d br d
5ola ora 18.00,alula{ida s-a fblosit in timpui np{iisistmulantin-oxidaz.
cata|azapntru oxidara aiiului ingrat?
intrbri prltru utvrifiar
1.-C nutrimniar a mai inaitvaloarnrgti?
2' vloarngti
ar aloolulti!i?
3. Car sunt manismiimtabolizareai aiooiuiui tiii?

6. DIV,RSITAT,A $I PARTIULARITATIL
NUT.RrloIt[AL,
AL GLUCIDLOR
DIN ALIMR{T
obitiv:
gluidlr in alimnt.: zahr,;ri,arnidnuri,fibr
FamiliariZara,; ci.',rsitat
alimntarqi partiularit1illor nutrilinal.
Studiul rolului fizilogi 9i al onlinutuluidifritorlas d fibr alimntarin
alimnt'
.l. Clasifiar qi rolul fiziologi al gluidlr
Gluidl nstituiun omponntimprtanta| alimntafii,on{inindu-sin astfl
d prdus frvnt onsll]at, zahlrtll, piina, orzul, prumbul, artoful,
fiutl,t.
in funii <isirutur,giuitiis impai ili ?tvals;:
oz] sunt gluid simpl, monozaharid(ontoz:arabinoza.xl\oza. riboza; hoz:
gluza,fo;tz.galatz.lnnz):
zidi suntgiuidmpi,hi,jr.iiziriil,
irrlusiv:
l{izii' ar iupa ilidriiz iibraz ioar oz. ?n grupui hiziiior s
,4*',r.

Lrolizid-(sail altzahatid) 1tirnatdin numoas oze (pest 10 unitti), um


surrtgliogntri qi amiionui.
iigozid (sau lizaharid) fbrmat dintr-un nuinr rdus de oze (2 - |0), numinduS, rsptirz, dizhrid'. zaharoza, Lactoza, ma|toza; trizhrid.' tatnoza.
iirziir ii: stahioza i.).
- i mai rsindit in aiimnt iihiozid sunt zaharoza (1 frutz + igiuz)'
l^^+^-^ I1 *^1,
i\,LwL.'1r
6at&tz+| gluz) qi maltza (1 gluz + 1 gluz).
- iroziii oirtatiiir atrrd z rrr<i,ji{iat.

---"*_----

Hoiozid
1ibraralusiva ozlor
drrn1ridrliz

P nUll livra trzL i r |

Pstg lo ufritali zidi

Ilomtlgiia
o singurzi
plinrrizat6

Htzid

librara dup1 hidrliz6 a zlr *


(tiatiunid holozid + aglion)

oligzide

2.10unittiozidi

Htrglia

iter,a z difrit sint mbintin


mod rgulat sau nrgulat
nolimrizat

6.2. Diversitataqi partiularit{ilnutri{ionalal gluidlor in


alimnt : zaharuri, amidonuri, fibr limentar
Cu ondi{ia rSptarii 9i mnlinrii unui hilibru intr aportul alori $i
hltuililnr"gti,
istdovzi. 5:
. Alin:rnlalia u n nivl optimal d glrid pt ntribtri la rvnira
aumulriigrasimiirin rganism;
Arrriiriiqi zlrai.ui.iiasigur ar'burnti;r asi'iii ntri-ixriiiii
fizi:'
Fibi.i iirlniar' ii suiii gil,-i,J ,jui; liat-l.ll u -i!ialig,ini,
li"lti.itlui
ia ir{inrafunliaii rt ;i santasa intsiiliuiui.
Priniala fun1i a glilidlr st asigurara u nrgi a rganisrnului' dar l
'j astna;i alt funiii iinprtaiit iim ar fi:
ir,11liiirs
Paitiiaia !a nstrlia rganlr rpului ;i a luili nrYas;
Dfinir idntitlii bilgi a prseni prin gn"lsngr,z!p!;
.'

}-^+^i^*^^ *-^+^l.^l^.
l ll,LJrlUr lLtLLlrlLl\ji.

Gluidi s dosbsdupapaitatalor d a fi asimilatin organism.in


tablul .1 st prznta|'
infrrnalia dsprasimilre difritr atgrii d gluid
p1usi
tlgariist,
i
digstiiqi alir.tl
?n aastas n{in'

lilui 6.1.Tiul, sursialimtarqi riusifinal al iiigstiigiuidlr


j Gluid

rnntarii
nzharide

lt

^-- ^- ^

l ...
^a ..
l l'luUl.

I Ia-|UZr

i l. Gluoz6
z
Fruto,a
i

* : ^.,.
tlllI.

.-:-.-*

)rru

mb
Frut.mir

l,-

ug I

(iluoz
Frutoz

: - ' .- . .

l 3. ialatz
{

+.

)l.l,^tn

Ill

l. Riboza
2.Xiloza

Frut.lggm'ral. | iloz
il;pri. alg marin.
gurnd mstat,
lttl

] ?
I
J.
I

Dizharide (d
1. Zaharoz

3. N{altozqi
nraltoiozi

se vd Notl

lgumlor.invlitrl
xtrio al smintlor

j,lqg{"prinB-1.4
i 2 IImiltliz-

G|uoz6;i
galactoz6

Prdus din mal1,unl


ral
trudiun
Polizaharid
- 'i.it e- ' l- e sY ' i f r r l n z e l e

Plimronstituitdin
moluld gluoz

Clr-rloz fa part din


fi brIralimntarinsolubil

lasa

t inl

i poIimr llnsi,iiuit

,tii| ItEai s.r indiat ?i.r


nrir..'.r
rl rrq
r

tn
!atltrq

l ' L-.-^-^
rlL
t rL^r-rl_L

n,!!"lP

L^*;.'^l''l,.-^l^iiLiiiivuiuiuzuitrl

dnumirii

.^.^,'^+i'.^
i!aP!!Livv.

^.+^l
fiJLiwi.

iin iigluan l.]ifi nlpiis dint.


tna iitrai d gltiani
(giuz igtr",pin B-i'4) 9i atn

.| -e* .i . - -

1-ll.ilr
B.i.4 ;i atir
itrai:
.-

l,aPt;i prdusltat

Polizhride
l. !ulza

:- -- i-t.l r r - l. l.f--l .z-*


r

Ribza. il:la Ei arabirrze n s


onlin sub.form{fllrin alimnt.
l sint drivat din pntzanii din
i-rut si din acili nlii din
produsld ar qi produsl d
mar.

ibil
hrid
Zahdr, mlas,sirop d

2.I,actoz

^^.r-.^l
LLI lLt drar

li^nta

ltlrrlLlIlL

Arbinoza

'oi-^-o
I ltqulllvag

li^+-,uritLl_\,

N4ffiozaha.id.
|anozanu s n[in in fbrma libr ]
in

f,^..^_

Ivl.7IlOI.d

D,t
t .
I EI..v;J

ii[inutui gluzi ;i li.utzi irr


frut qi lgum dpind de gradul
d arEi ondiliil d p6strar.

1-'-..^

I ., ^-^! .
I.1tUldl

Atl(-}glua!lg'

..^.^-*..LUi!lLr)L

:lll

.^-:..^:.-^l
jllL Il,'(rl
l,r

.!:,ulll

^t--^^_-^.----.!1tiluut I liJiti-lrtur

i'ioz:,6. dar niiniriij

,-r-.,,.,-',".,'to
i lrr,.

itva a.tn ltal on{ininl


unitti d fucoz tii galatoz siisau
s.alac|aztilat.

ri-ibin.ilarr).
I

ii

asIlliia

(ontinuartab.6.1
Ptinl onstaudintr-o atni
ntral frmat din aizi
galaturonii u grad diflritd
mtilar 9i ramnz. atni
itlsilrtullstituittjiii l.tz

Frutr

3. Ptin

'

1Sr1iilplantlr
I

4. Gum

|
l

lllr

|
|

iiiii:;1

"-'--*t

e--'

d salm,
j Guma arabi.srtat
gst
galatmanan.
din
ollstituita
1

i
l

|
|

] i\- -l*..- t , i l l t ' z a . u a l i z / ) .

--l----

|
l

l JlI
\ -j (-l l-l |-q-

^6

- ' -u 9

l llfnz

ftIlof

aH '' ( | l

^^trt^
LvrrJt4

d'n
ulll

g lf (c.h( l,frf!Al u? za q r

r.ir] lrrrrrnic si
aidgluuroniqi

l rodusin vziull Golsi al un


l
] plant a inul. banartirul,
i
l iiiiiigiiistintlii.i.iai D.
ilzi, gluozi,aidului
laturoni si/sau sa|actozei.
din
Alginatl sunt nstlt'dit
polimriai aidului D-nlanuroni9i
al aiduluiL-guluroni.onstattdin
L d galatZa.
.1
prdus
Amidnul rzistntst fra{ia
Cral, banan,
Amid";"1
amidonastratattmi
amidonului ar nu str iigati
rzistnt
(pntru dtalii a s vda
6tr amilaza salivar"qi panratih.
shma6.1.)
S dosbspatru atgrii d
amidn rzistrnt.
|*Notd: Polizhridl (l-5) pt./i scidl ptd l glucozd d dtr bctriil colonuiui. cest
substu o tnltd finitl pn|ru l, bsorb si rlin o m|.ntitt d pd' formid bo|ul
limelr, inctinescvidniul stomcl si pol lg s'ruri bilir
5 rrli!r'ii

l-..--.-.---.|.l-

l Srtiilsnrintlr
i
l

i
,
i

i
i
i
i

Polizhrid pr|i,I digestibil** ( se ved Nott)


i. inuiina

Inulinanstdintr-unamstd 2
tipuri d plimri (!.rtni
plimriai fi1zigi alnlungi

oinarrt'ou.a,
ltlrrrni

ir'norr.i

nr|ir,

i rt fiutz unii t'i uniit i

i g!i:z,l ir g.dd liniri;zii. i.-'

2.rut.^
L l ttl }:. .^
. t ,^
Z 4 -l

_l

j.91-rr.
I

apa,anghinar.

-L^-:i^
lll

l uL

-l

'
i
,-_r-

-^^--

l Ualatoza

i 3. anzan
l
'

--ono|
noa
r r9qrvz

D^*-;
r\4llrl\rz4

I J.
|

iupri.inst.
drjl.iii
SIad z,ah,r,
fasl,l C!uz5,
lii'

i ( r lizafiai(rj
/

!\

! -.-.-_^:-^----.-_-

lBurrlrlluas
rl

'ob,

fiutz.
oq|

qtz

Frut-o1igozalrarid1u gal d
piilrizr uprins inr ...i 0
rzi'titi in rinipai ie hi.jriiza
par\ia|'
irrulini'
Frutligzaheridlr p.t fi blinut d
asmna ri n biosintcza enzimatic'
iir |laza aisiului ,j zaatoz6.
i -gluoz
1iutz.
luozsi
sr l.rutz.
l
l

(ontinuartab.6.i )
6. Stahioz6
(.trazaharic)

Fasol, bob, alt


lgumins

1j! !-!-1i ry4: ho, tn,.i' n,,l i " i,


Poiiz h urid disti bi i

Gluoz6,
frucLlztr^
lactoza

91g $i sIrthi z l
| " os'."Bg"
(in

,I

Jr

||c'Iltulnt

Cl mai important gru din punt d


.',dr antitti.',. D l-.'ii sint
instit d rnaltz

Nu s nlin in produsd origin

Produs d arnr
usmarin

vstal

Shma 6.1. Clasifiarea amidonului rezistnt


Faiii iu iiiitjiluluizistnt

RSt
Boabd midon
fizi inasibil

t..
l otgseI'
inapsulatin
matia
alimntar6:boabe
9i smin!pa(ial
mainat

RS2
Boab nativ
intatd
amidon: artt.i
ruzi. banan
vrzi, amidon d
prumb u
onlinut sporit d
amiloz6

R53
Amidonul
trogadat:

I alimnt

RS4
Amidonul
modifiat
himi

amlla
tratattmi
9i rit,
piin, fuigi
d porumb

6.3 Fibrl alimntar: !zitihimi, !sifiar' p!.opriti{i fizilgie


aractrizat prin strutura ior oiig- $i poiizailaridi Ei rj asri1lna prin
indigstibilitatain tubul digstiv i tr nzimi niogn,fi'ori runS
omp$i d rigin vgtai ;i siilitit.Asifl. i iasa fibrir alimntai Sunt
inius iizahariiindigsiibii Ei ligzahaidl (ligziil) u grad d
rigin sinttia ipiitrz)" }-ibri
iirriz*] - !i' i ii ;i ol]rp.Lj;i
alimntarS iSitlai intie i ratrutsiu'iiitaiii.Fibri si'-rbii(ptin,
g1111.
unl hmi]u7oz,
iuilagiil*. elgintl,B-gluaniidin tirA!l d.v5-z)
'",s]Zitt
f;riiiaz?n aa siuiii d
mai muit su li ulin inrprtant,sau g!i
pntrpr.it{il
;ti i.trpusisur.riutiiizati a aiiitivi aiiiriit.iai.i
1rmillsifiaiit
.j
?ngr;r. Iribrl insiubi1 (luiza. Lin! hrilulz) i.rn6n in
sau
.susi;iisi
..silt;bsi.biantitiiiiiii.la;il,
d ap { -{g d apa/g).Difbniin
solubilitatafibrlr aiimntarpli artial difrn{lftlr fiziologi al
fibrl. Alti f.atri a influn{azprprita1ilflzilgi al fibrlr Snt
irmntsi'oiiitata,
viszitata;i apaitatad rlina api.
ftl tiziologi onfirmatai tibrloraiimntar:
- lra{att.anzit.-i1i
intstinl5i mrir"a
vlumului maslrfal:

- stimularafi.mntaliili;
- diminuaraolstrolmiitotalqi/saua fra1iiolstroluluiLDL;
- diminuaraglimii giisauinsulinrniipstprandial.
st admis, 5 fibrl snt nsurat sirnultan u al1i nstitu-nliptnlial
vitarin, minral qi ai1i
bnfii asoiali fibrior in matria aiimnta-rl:
nstitunli .lg'tali. Astfl. rlul fibr!r er pute t pliat" in part printr-
sinrgidintr fib." Ei substan!iasiat.st dmnstrat6oria1iadirt intre
onsumuld fibr alimntarqi rdurainidn!idiabtului,anenrluilortal.
hiprlipiimiigi onstipaliei,gstiunamasi orporai,sa1itat.
Rvndi6rila<imisp tihtiprorjuslralitnrrtarsunt urriarl:
- ,,Sursd fibre'' -.o.,p,'r'd uni antit1i13 gl100 g d produssau d 1'5gi100 kal d
roius(Fran!a):
- 99l.jig,tir.
{ire'' - orspunluni antitaii d 6 gi i00 g ti priussr-ttl 3,Ogii00 ki d
prdus (Fan1a):
- ,,Rgimuri sra in lipirr 9i togutt.. oli'.nt
nfinind fibr (prorlus ralirofrut,
lrgume) pt rdu risul unr tipuri d anr, re st o maladi multifatoril', (od
aniDrug Adrninistation' SUA);
- ,,Rgimuri sr.in lipid satrtgi in lstr!;i bgtin frut, lgum qi prdus
ralirar onlin unl tiuri d fibr, in partiular fibr sIubil,pt rdu risul
mldii ardi, re estr r!di mltiftrili,' (Fd and Drug Aiministation,SI'IA).

Nsatulzilni d fibr alimntarontruadul1iststimata fi de 25 - 30 g.


Nsarulpntruopii, adolsn{igi tinri pin la virsta de 20 d ani s alulaz
din suma dintr num6ru1anilor plus 5.
Cl mai bgatin fibr alimntarsunt tr61ld ral (grAu qi ovz),
rallintgral,lguminoasl(fbsol, mazre,bob, lint) qi frutl usat
(prun,ais,Smohin,t).
TbIul6.2. ontinutul fibrlor in unIprodus alimntar
Alimnt bgt in
fibr inslubil

l ir l

R'rq-

Ulgrr

Iln'
rlvrrv6

Cn{inutul d fibr
A|imnt bogatin
alimntar solubil si
fibr slubil
inslubil in 10Llg de !
praspt
j rdus*Plqas
j_----

[\4igiai
;,;
1
l.s'!tl
i s'r1i
--j_

.la-'"

27-28

i5

----i
i

5-

j N{az6rvrdr
fiarta

';nffi

Curmal
r )A|:|. |^e^' |^| l|L

iqig!49
tez intsrl

.,)

7-8

-jPun
j Fasr!fi.arti
i F.igid v'z
iviorvi

i fi."+

Lint fiarcl

Con{inutul d fibr
alimntar* sIubi!qi
inslubil in 100 g d
i malri proaspit5, g l

Praz
Varz, s
Dar.tnn
l
l vl Lvwlv

i
I

!
I
I

i.g! l
6-i;_-----_J

2-4

2-
1-3
1-3
.,

Frunz d salat,
!A1.c'!,!

* ir 50?6ifibr soiubii

Tablul 6.3. Continutul fibrlor in unel atgorii d alimnt qi rvndiril


nutritinal asiat
fnrii

aiimnt

Prdrrs
raiier

Piin, iranzi1
Piin intgral6

orz firt

rz iirtgrai irt
Bisui1i ptit bu.
Cral indulit pntru
miui ijun
usli
Migdal
Frut
A1un
usat 9i
lguminas run
Lint vri
Fasolrgi
Fasol aib
Nui
Nlazdre vrd onsrvat
Lgum
Spana
Rrli
Pistii d fasol
(proaspt)
Cartfi
Roqii
Morov firt
Salat6 rud6
)vlifirti
E!-..^+^
-1' ! L 1g

g fibr/

rds limntr

rle

.I\'^-o

i00

,5
5,6
0,5

0,4

'7

1,7

25
|,7,

rJ

20,6
) 1+
1
al

<)

,6

1',7

)5

1,9
1'7

1,5
1,4

+
+
+
+
+

4,
/'t 1

--

Jl

I .," ,
|;1I

8,1

J ' J

J ' J

+
+
+
+

8,3
17.6

l r

ll,2
2"8
10,5
10,8
12,5

+
+
+

la,7

-.--t-_---_'*.--l
I

1o

ait,,

1.8
./_
--:,

D * (t
.^;^

L1I

1Su d nortoalu
, uIp

0,4

1,7

ortoai proaspt

Pisii in sirtl

oi

nnfa

D(lt.lr-

i,3

Bogat
i fibre

1)

- - -nj - s; t l- n- - - I I

100 kal

i|L

'1-

Srs d
fibr

o fire/

D-_*-_'

4,29
6.47
\l

rI +

l+
l+
+

11

l ri

<1

li

m
6.l. obsrva}idatldin tablui6.1.ar gluidsuntdigstibil,par{ialdigstibil
;;indigstibil?
'2. s ?ntAmplu giuiriindigratSubaliunanzimirbtrindin
.

1-,.

(]l()Il

6..Dali 1]p!
d prdusalimntarnatrl,limntd prdutiindustia!9i
buat,spif-i?nd
tipul d amidnrzistntptirlia!n1inut.

6.4.Insra1iin su1itabiului d mai js ?t3 inumirid alimnt u onlinut


difritd fibr alimntar:
Srs d fibre

I.ipsit d fibr
-

Bogt in fibr
a

6.5.Numili 1mai importantsursd fir alimntar.Aranja}i in ordin


dsrstoar
5 - 8 alimnt u l mai ridiat ontinut d fibr alimntar.
6.6.Nsarul z1|nicde 25g d fibr alimntars Vor ontin in urm6tarl
antitetid alimnt:
... piin intgrai6
...piin d griu
...hris6
... araa$
...mr

... fasoi
...soia
... mazteusat
'.. tri d griu
... topinambur

..^^l... Pi rDrLrE

...

|oIa
LUltl4LU

... mrar

... Frr urL

6.7.|cdtui1i3 variantd rnbina{iid alimntarv vor asiguransarul


ziini 1fibr aiimntard 25.30 d gramdLrpmliitli:

*-^J,...,.1,,;
lJl UttLlDuj. l.

---^ l--^--1..:
[ trllLrstll
Lrr
|

^I:*aa4aq

Iaarrrlt\rlttaliLi

.n*l.
!

Ltf,4!.

' n ti li t.''ti fi Llr.ii.

l\,/l q

I l11ll1l.t.llf

i*
llt

,.
ll

.-*.,-o
t 4lll!
r{, to
J

25-30g

o
L

7. CNTINUUL

itFRioR LAs D GLUID


ALINTAR

PRDUSL

bitiv:
- Studia
nlinutuluid gluid?nalimnt;
'.1z',it
:
-dvid-iiiriirt_ susd
abiiitgiird a 1ga-tit-.i
gluid ttal, zaharuri9i amidon',in fun1id nsarulfiziologi
individual.
7.1 Gluidl _ surs majritari d nrgizilnii
Gluidei rprzirrttrpoirtitulinajritar al aiimntalii zilili, l fiind
f-oa r6spiniit in aiimnt. Aiimnti giuidi sunt ibart variat, fiind
rprzntatd ral 9i produs ralir,frut, lgum,lguminoas,produs
,uu,ou'" Ei d oftri,ntir,t. in prznts romand6a 55-60%din aloriil
zilni tr-lt!s ni.vili5 dirr Dslid.
^"-'-.

onsumul alimntl gluidi adu o mar varitat de alt nutrimnt


importantin alimntali. Alimntl bogat in gluid sunt o surs6 importantd
o^o,-io

LrrgrAlL'

'.if^-ino

v lLtlllrirL'

a|manto

!rLIlr9rlt!

-l ti l.l or r' !t iqor v

\ li) l ir .r r n i ' '


lJrJ

ga9ri tg, r,, r

lvl qg rr | Io! tl gq Lt vpcl

gcgl tr j p
L tg q
L !t e e

si

ltstrl,i

hrani. Cnsumul difritor alimnte * srs d gluid, asigur prezen[a in ra{ia


alimntar6total6 Ei a uni varit6{id alt nutrimnt.st importantd mnlinat d
asmna6 gluidl ontribui la frmara gustului, onsistn1iqi asptului
alimntlr'a fa alimentaliamai divrsqi pl6ut6.
Rzrvld gluid sunt dpzitatin fiat (ira 70 qi muqhi (ira |20 g)
sub form6 d gliogn, arl pat asiguraativitataorganismuluiin ondi1ii d fot
fizi intnsp o priad5de p6n|a2 ore,
Nsarul zilni d gluid st d 4-5 gramelkilo.op'in funli d fortul fizi
ftuat.Zaharuri|(mno- qi dizaharidi)pt s rrzint i5 - 20% iin norma
ira E0-85?,o,rvnind gluidir trmpi
zi1nic6 d giuii, rstui
d amidnuldigstibil.
reprzntat
m
11
l'l,

r1,.
t- ll

^r..+^.-..1+^L^i..1,,;
|'i1l,tJluIul
a . lU l ( , l u |

^-l+:^l
L(,IllU(,Zltll

^L;-:^^
Llllllllls

^
d

^-^i,.-^i^f,r\,\rJLlL,r

..ii*^-+^*^
4llrllLtrLalL

-i^;ir,,i+
rvLLLlrl

4) strrdi1i
niinutuit.-'ti;i ,jiritrlis.j
ntrir?n bzan.i(.',zi!'.trr
giuii(mno-9i iizaharid,amiin,iuioz1l)in grupijaiimntsltat.
gruiaiirnntstuiiat6t4-8 produsu i mai inait
7.2' Sita1idin f-rar
n n t i n I I 1r i e ! r r i r ! e f t ! e
Lvlllll!L

iirLr!

tv.q!.

A r , n i , t i - ! i n r r i i n e r j s r . s 1 rin i i r n i t i i i 5 r i

grupiaiimnt.
7.. Sitaliiin i]eargru iaiimntstuiiatat 4-8 priusu i mai inait
in limitl
ntinu+.
d mn- 9i dizaharid. Aranja1i-lin r.Jindsrs5ta
filri
d
* - aiimnt.
- - osruD
'"r7.4. Sltatidin fiargrupa d alimntstudiatAt4-8 proiusu i mai inait
in lilitl firigrpd
onlintrtl"arniln'anjati-lnrdin dsrstar
. - I l . ^ ^^ - " r -

al l{ItrIlt.

+L

a
i
1

7.5. Sitali iin ,'ecaregu d alimnt st'udiatit. 4-8 prdus u l rnai inalt
onlinut de lulz. ranjull-t. in ordin dsrstarein limitl fi6ri grup d
alimnt.
7.6. marati nlinr;tuld glrriltta!,]ono-9i dizaharide,amidn 9i luloz
in toat alimntlstulit'Nta1iprimi i 0 alirnntu i mai inait on{inutd
gluidttal.mono-;i dizehaic.midn;i Iulozi din toat alimntistudiat..
7.7.N"..sarui zilni d ira 50 g d zaharuri(mono 9i dizaharii)pntruo prsoana
u masa de 70 kg s vr onlin in urmtoarlantitatid alimnt :
...aramlstilas
...toti
...oa- oia
...!imnad
...vin d dsrt
...lapt

--l-:--

-..zaLtal

...mir
...struguri
L^-^*^

.. . Ul.llll

lv

...harbuz
...sfel r1*i

...movi
...naplitan
..'iolat5

"..ilre
n r l lr n- -- -

"'r^

...halva

7.8.Nsarul zt'tnici ira 3009 d amidrrptittuo prsoanu nrasad 70 kg s


r,orontin in urmtoarlantita1id alimnt:
..-psm!i
...orez
...hriq
...fasol
...mazre

...artfi
...pAind griu
...pAinintgrai
...pAind sar
...m6rnlig

7.9. a|culaginsarulzilni prsonald gluid digstibilin funtid masa


-ridni.rliri?
rpului.?t gralrf'/in,rsptiv,zhar-li1l.qi
tabiimpozi1iihimia aiimntior,algii-4 alimnt
7.|.F_oisind

tlqttmte tt nfr.intin antiteti! r,,.ar f:roiza ns.n_llzilni l gltlil


: - - v - i l J l ' i i : i . i i . : . . . . , - * ' . - . - * i . -

,,.hai..li,
i.t-!,
aii.ili;i ti. l,ilunii 2- vaiant:

Alimte

i Total:

Masa. s I

otl, g

n-' di-

zhride.

8. INDIL GLIMI

$r SARINA GLIMICA

A ALININTLOR

Sl luririi:
- SurSd gluid;
Stdii vairiir iniiluiglimi a-i-limntior
u notiunad saring!imia a!imntlr;
Fami!iarizara
aliiirii unqtiniirdsprindii giimi in
Dzvoltaraa.iiit11ii
alirnnta{iaurnt;
Dezvoitarraapaitaliid a asoiadiirit sursigluiiin vira
orsnat.
rduiiindiiui liirrial alitrrrrtir
8.l. Indil gliemi_ ghid alittiv in algralimntlrgluidi
rpul unlan uLi|izaz\ gluidl sub fr.m6 d gluz. Gluza poat fi d
asmnatransformatin gliogn' un plizaharid similar amidonului, ar st
dozitatin fiat Ei muEhi qi rprzinto fom5 d rzrva giuozi qi o surs d
nrgi ugor iisponibii6.riui nsii giutl'ziaa singur sus5 d irrgiilr
r.nnr]itii.^rrrql.Din aast agz,niv!l gluzi in sing trbui nrnlinut
p*'*un..,t in lirnitlfizilogi l t,0 + ,2gl|. Cnntr1ianrma|'agluzi in
siing s num$tnormogliemi. Hipoglimia s caracterizeazl'prtn onntratii
al giuzi ma\ mii d 0,8 gil. Hipogiimia st inso1it6d snza[iad foam,
am{li' durri d ap. Conntraliil gluozi mai mari d I,2 gl| sr nums
hiprglimi" Hiprglimi s arateizeaz rin st aut, diurz5 sporit6.
(a}ir:n
Rglara rapid a flului d gluzi din sing Spr depozita.r-'
hipoglimiant) sa Spr s6ng (a!iun hiprg1imianta)pntru mnlinra
gluozei |a un nivl onstantstralizatprin intrmdiulhormonilor.
onntra1iei
D rlinut, 5 aliun hiprglimianti au mai mul1i hormoni (gluagonul',
adrnalina,somatostatina,adrnoortiotropina),dar aliun hipglimiant ar un
sirrgurhomon - insulina srtatd panras.Stril frvntd hiprglimi,
rzultatla onsumul frevnt al alimntlor,frun rgim struturatp ore in adrul
rnslrtradi1inal(djun,prin,hindi,in5).t ndul drglrimtabli
uti!izrii.cit !u!patfi d i.igina!imntari,
ifig.8.2).c!uz asib.il
sau poat ti disponiillizatl din rzrvl d giiogn.
a
r4i!:'gliqq!.!'g
rprzintrart.r-rl
dinrr{ig1itni1par.tiular.
!vlllLll

llvl

llrl!

:^--^--I--: J-.U!B.r.!!r5!!r.'tl,-lr
.-t-ClSLli.ri.i!
Lin'i.antitii hiv'lnt d giuid tin ditri

proiusaiimntarin raport u giuidi iirrir-uaiirrrrrt1ririrr!:giuza sau


piina."lb..
onsmul a 50 g d glLrozdpur6onditineaz'dourbi a rstiiglilrri
(rg.8.i)' ar frrazi strrfaga
u absiseitrminat
igiimia p
nm6nat'Y suprafa1aurbi gliriunatd otrsumula 50 g d gluid in
adrul unui alimnt(d mplu,2 ntr,sau 10 uburi d zh6rd mas,sau 90 d
gamiipsuriit,arntin!ra5g.c giuii).

0,
.F

il

imp.(r{

Fig E.l . Dt-rrinara


indilui glimi al Llnlli a.limnttstat P p-rl-trsllla ira
tri or

Saglildin figur5 indi srtiad insulini produs6timp d 2-3 orc dup onsumul
unuialimntsluidi

lG:
und :

l00'

iG- iniiig1imi
Y _ aria suprailei sub urba giimi a aiimntuiui stuiiat
- aria supraf!isub urba glimi6 a gluozi

In funli d valoril indilui glimi alimntls lasifi5 dupum urmaz:


) In rport cu glllcox,:
- Alimntr-rindi glimi rdtts(IG <55,);
- Alimnt u indi giiini modrat(iG: 55 - 7);
- Alimnt u iniigiimi inait (iG>70).
..

bj tn rporl u pifi ib:

- iimnt u indi giimi.r,Jt-ls


(iG <76);
- Alimnt indi glimi dr-t(IG: .l6 - 97);
- iimnt in.ji.triiri.
ilr.ti(If-i>97).
D gui,irrdilglinist prprlin!u indi!insu!ini:u At r;t
mai mult nntra{iagluz i sangt',lndu5 nsmul r-rnuialimnt, u atit mi
mult rgtqi nivll insulini. Aast orlali s rspti pntru produsle d
rigin vgtal6: frut, igum, iguminoas,past in-s, rai. xpli
rprzint laptl ;i prdusl latat: p fonul unui rspuns glirni rdus, s
onstato rr$tr nproporlionai6d insuiin. Inrpiia1iiipntru sn6tata asti
ralii insulini nu au darndaf,
xliati univ6.
<

8.2.Fatrii ar in{lun{ziindilglimi
IG al unui aliment dpind d digstia gi absrblia gluidlor. Rspunsul glimi
dpindde vitez,ad digstiea alimntlorgiuiiiqi nu st asoiatau masa lor
mlu]r. Astfi, nu tat giuiii mpl^sunt zaharuri int. Dimpotriv6,
xist rorjus amiia u iG mai inait iit i al .monoza'naridlr.Divrs
propritali al alimentelor, difrit d masa molular6 a gluidlor onfinut,,
rUl it irim
i i ii n
i i ia

ri ai sni jru, ni iS, u' l i

.
.
.
.
.

-|iomin
BiiUriiiiU.

tit fl q
i -ri ii nl .i rr rv u
v 9
nv tLnvrl i . S n u m e r e :

sifiul alimntului.sursi d gluid (stutura alimntului qi


dimnsiunil sal),
on(inutu| qi tipul monzaharidlr din omnnta gluidlor,
prezn{qi natura fibrlr alimentr,
ntr midnuli (r-ortu|amilozi|arniloptin,fbrm bblor), unl
amidonuri sunt mai digstibil dAt altl;
mtdl ulinar qi tratamntul thnlgi apliat produsului (grdul de
gltinizr a| midnului, gradul d rtrogradar, o(inutul amidonului
rzistnt);
rzn! aitr nutimn{i in almnt a grsimil sau rtinl. Adugara
grsimilr gi protinltlr sad intruitva IG fir mdifia rsunsul
insulii
p!"zn!aaizilr rganii (lati' -ti);
prezn[a substntlor ntilimntar (ltin, fita(i' plifnli ai
lguminaslorq.a.).Rspunsul glimi est diminuat in rzn{alor;
spifiulindividual;
mtalismulrsna!;
timul zilei flnd sunt onsumatgluidl,moz|ia mslor antriar.

Dqi nptulindielui glimi st dstul d omplx din punt d vdr


al gtiinfi dspr alimnt, apliara Sa prati poat fi simpl prin favorizarea
onsumului produslor amidonoasu IG rdus: ral intgral,past tiinoas,
lguminas, lgum namidonoas' frut' limitAnd Sau vitand onsumui
pr.d-uslo!.
rali rafinat, artof,|, rzul, zahdrul. Pastl inas au o
partiularitatintrs-nt5-:
matrl prim st fiina rafinet5 sra in fibr' ?ns
iniiiir giimi striusiin auza strutur6riiproiusuiuiia etn)zie.
uii.;tr iG -1a1iir-i.lit.]
lr.tfi iiiil n irij rs"niii clabt gi
intrii l ar nsita suravghrasi gStinaraniviuiui zahirr'rlui sangvin.
nsumul rflrntialal alimntlor u IG rdus poat ontribui |a repartizaramai
unini libririi d gluz in sangp aursulzi!i. npt.ulIG pat fi
n i i n a t i ? n r l ^ m . n i L rs!. r . t u ! L lAi .l i r n n t | t l ! C r . d sp t n t r i b u i l a s o r i r a

1..ll

jt

llr

r-':

rzistnjila fort,p And alimntl;i buturilu IG inalt ondu la o rinrar


ra-ila- gliognr.rlimusula du ri1ii t.rzie.ist numroas dvzi.
alirnntalia IG total rdus poat fi bnfi in prvnira diabtului non.oolilor
gi a
insulinoindnt
posibii iatoritisrstriisiiir6rii
arii-vasuiar
d insulind.

8.3. N{iun d sarin glirni a alimntlr


Indilglimi nu st singurul fatr ar dtrmini in m5sur6 onsumul unui
aliintr;t nivlui zahrului sangvin (glimia). Da S nsum6iu rdus
alimntaru alagilG (mplu nepul ;i rissantul)in ntitef similar, r;trea
glimii.",a! mai rdus5in azu! alirnntului un nlinut mai mi i girri|.
dul a!imntu IG
napu!,vzi tablul).D asmna'di S nSu!l6
{:<mplu.
a unuia din i poat fi mai
similar(xmplu,roissantqi ousous),po(ia o-biqnuit
u
mi (xmplu,roissant,vezi taelul)qi glimia va rqtmai pulin. In 1g6tu
aastaa fbst propus nptuil Sarini glimii. Noliurrai sainglimi
se azeazp onptui iniilui giimi iG qi svqtia stimararspunsului
glimitota1rzultatla onsumul unui produs sau dup6 mas6. Sarina glimi
se alulaz6'inbazaindili glimi Ei al nlinutuluid gluid in alirnntdup6
urrtoarairui:
SG: IG:100 G.
uni SG * sarina glirni a produsului;
IG - indil glimi.
d gh-ridin porlia d produs, g ;
G - nfinl-rtr-rl
Pratiaastainsamn6,5 valoril sarinii glimi (SG) prmit comparara
ftlorasupraglimii a mai multor alirnntin funtid mirimea porlii qi
onlinutuld gluid intr-o porfi a produsului rsptiv.Datl din tablul 8.i
ilustraz,5 pntru vaiori apropriatai irrdilui glirni (iG), prii a difritr
proiuspoatgnrasarini glimi (SG) tlatiiit.
Tabelul 8.1 Sarina glimia unor produse alimntar
rodus alimntar

Nap

issnt

/-\^--^^^--^

Idil
glimi,
IG

72
67
r<

Masa
r!ii' g

ontinutul
de gluid in
portie, g

60

Sarina
glimi5,
SG

0.7
|5 . 4

6L)
!50

-2
11

{nn

8.4. Asii. limiitii. u iG dii.rit i sul rtiurii sriii giimi


.qf:i
\vU/

i3n\ ,ffq l !

IG st r-lninstrumrnt util pntru lasifiaraimpatlui gluidlor alimntlor


individualeasupraorganismului.ins irnpatulgnralai msi asupraIG stdifiil
i przis. ar,6'ndin vir muitituiinaibiorilor ar ii dtmin.sia
rzonabila alimntlor nutritiv u lG rdus qi inalt in adrul uni alimntalii
sntoasst a mai bun6 soluli pntru majoritataprsoanlor.Pntru i ar
irs s r<ii;saina giimi (sG) ttai6 a aiimntafii' st irrrtant
aigra podusitl Uu irrtii glirrii rdus, um sunt lguminasl (fasl,
mazr,lint), frutl, r!!p baztr d viz, pastl fE.inas5i inluira
aliirrrrtli.
u indi glirmi inalt u pdus al*'mativu inci glimi mai

rcus (xmplu' djun bazat p proiusd av6z. al.paas,ttri)e..pAina d sar5,


produslipanifiali u tri!vor fi prfratin loui piinii alb).
8.5.nsin{!nsmluisivd !rii qi limntlr indie
gliemiinlt
Sindromui mtaboii strrunosut a a mai imprtanti problm atual a
Sanetetiipubli, apari1ia6ruia pot fi influnlati d modul d alimntali.Unul
din tatorii imdiu ar ini.lunfadzvoltareamala<iiiiorroni st onsumui
alimntloru indi glimi inait',aiimnt ar prdilminin alirnntafiamodrn.
o al d prvnir qi tratara maladiilr roni nutrilional stemonitorizara
nsumuluialimenta,algrasurslord gluid u indi glimi rdus.

i ..orrintini
l-

/.-

-1

i'atori <imriiu
./ Consm siv d lorii
{
Inativitat fizil
r'
Alimnt u indi
giiem!
g
i i m i ilt
ilt
/
Sts
Strs

|- /

\/
\! .t /

|
|

ffi

,-,

it

-\

lier glemi |

rl

Hiprinsulinemi

onntra!i
tltalta

ur

trigiiriti
plazmiie

nntra1i

Tnsiun

-^i.-^; i^
l u s u
0!sIr0l

sUI

lta

tLt_t L

Fig.8.2. imntl siniomuiui mtaboli ryioria[iil auz,-ft

48

Tr
8.
u
di

8.
ta
gl
tl

\r

T
It

Tm:
uni alimntatll
8.1.Studiali shma din fig.8.2. mntali onsin1lposibi^l
1i
inalt asupraapari1ii
u s d alrii qi aburrdntin prdusu indi glimi
difritordrglrimtaboli.
u l al gluzi cin
8.2.obsrvati inli1glimi al alirirtlorin trrpa-afi
in rapt'.u indil
tablul8.2. omparali valril indilui glimi al airnntlr
indi glimi rdus
glimi al gluozi qi intomi1iun tabigrupAnd alntl u
init (iG>70).
ifl
<ii.r
\ J J , r , -i*.iir.
giiml *o.i","i iic: s - i qi iniigiimi
tlt\lrww
\r-\J
u l al
Tablul 8.2. Indiel gliemi (lG) al unor alimnt in ompara{i
9r....-

_.-i

Alimnt
Cral
I{...l1.

J\l!-rrr

()

rgg-lr

Fulgi d porumb Kllogg',s


hppsKllgg''s
Frrlgi d vz
Bar usli
T6t

Alimcnt

nr.z

riq
orz

I,egrrminasr

Fasolr albtrrrrnt
Bb
Fasl alb
Lint

11
-1

49
6t
19
54

.--l

as()lg

.--^^.:

us!]ala

I int
Soia
azdre vrd
I

t^-:-^

--^^^a:

NLarzatr usualta

48
79
1!
-)
|
a1
JJ
nLI

28
18
48
66

<!

) ^ ^* ^+:
Lt4SllloLl

76
89

Past finoas

Frut
re
ais usat
Banan

6
:l
53

'.

irs

Z.J

Gripfrut

25
44
55
51

Brun
Firbre rapid

n'.

l1una;iu arn
Qnctti
nnllinni
-^-.{oIlini rr 6nz

F.ida
'l'as

;,

4l
45
50
It

68

Sfrusrrri
* -- *D*^-

Kiwi
J\zl n lrn

n
^*,1^^1..
t tjt lL,ullg

paia

. .t(,l slt,t

r"dlts
' . _nifiii:
- i
Baton
(_]rissant
Cltit gratinat

in
l ltl

ol}.

atug

n
..
vu

f n rv ut v

tr

Aind orz onasat


I);;..^

i.iii

^..

+.ir^

J'

ij iai"ii G i aZ

PAin d sar6
Baghtiianz
Piin ai'o5d griu
Piin intgral
Bisui1i sra-li
D.; l;.''i
l''l^i''-;.
r r 4Jr3r l' r!!r

l.

72
6',7
69
,41

45
, 1<

1J

57

on.SIvaiin su prtlprilt
prOaspt

nanits

Prui..
stafid
Sifid sutts
I:larbuz

'7J

i6
69
'77

1r\

J \-'

28
6
66
-/-+

o+
56
72

Produs iatat
[ ,ntr'

inteo!

igrsat

11
an

andiqpanu mr
itur u banan
Gfr
BarSnikrs
Bar wi
ilat6nagrir
ars
Dula!d 6pqun
r

Lv

++
+l

aomatizatu iolet

16
4I

ingh1ata
u ontinutrdusde grsimi

tu

4\)
8
51

Iut-taitiaii,aiu n[inut
rprlll da irni

Buturi
Su d mr
^.+^

r ru m
.
rtrv.

sta

Morov
artfi:
Fir!i
Noi
Prji1i in ai d grsim .
Cop1i ?n rl
Bostan
Prurnb dulc

64
49

8s

62
75
86
89
75
48
72
?a

36-80
50

O\ILA

Su d prtoal
Gustri
ipsui d porumb
Bastna;d p;t
Arhid
Ppom
isuri d artofi
zl
rparat duli
r . t : ^ - g^
]vl!l

4l
8
5

tz
J

t4
55
57
28

s8

20
100
57
105
65

Frutoz
GLuoz
Lactoz6
\ {^1a^-
lYldrL\rzd
7 qqz\

8.3. obsvali indil glimi al alimntlor in omparali p6ina alb6 din


tablul 8.3. Cmaali va\oril indi\ui glimi a\ a\imntloIin Iapotu indi\
glimi al piinii 5i intorni1iun tabl grupandalimntlu indi glimi rdus
\\G <l )' indi g\imrmodral (\G: l - 9l ; 9rindi g\irniinalt (rG>9]).
Tab}u} 8.3. }ndii glimi ai unr limnt flsind a rrfrin{ pAina alb
iii_

t!L'

Pii l}fi

_
_

!.i}\

r r-rr..l,,9'

Aiimnt

rez aio

orz alb, ntinutrdusin


ami1zi

l.mAnr

f loa (vrlnlctil,

Legumrdinas

l-__'

(ontinuartab.8.3

r28

)rzinstt,tti,at.
firt 6 min
Sar6boab

48

<q

\JIau DDdD

Mr.'z
ICrrtst,.ntatinstatrt
artfi

P6in.alb
Piin u babd sa
Plin din in d sar
Frnzirczia

Chiflau frut

Cral pntru deiun


All-bran
mb
id
Ivlirsii
Y.,f ..
l .]if.i

G.Au

.t. ^
.] - i i

91
1
iis

Sflr;i

'

p I a l i ! l \irii\Lli,;
L itii
t o i i piJr'
llrrtllll

92

Lgtmtos

141
! -lrJ

T r ^ ^ ^ l^ ^ , l L

42
6

I intr. rsie

_25

60
119
Orl
ov
!

Fas-lstriti

91-.-

'.

Q')

7R

.-{1.t

2i

Kllgg,s All Bran u frut

62

i Struguri

)f

I oaz

Prdus latat
nshtat
Lat int

7.r7r,rrtt'.i

Mir
Frutoz

grsirn rdus,
Yaurt,
aifi iali
indulitori
rut,

8.4' Studiali valoril indilui glimi din tablul 8.4. obsrva{inorspunderil


a gluidli.azat6pr masa lor
onptuiuitraiilionaldsreviteza d asirrriir.
miuiar..
Tablul 8.4.Indilglimi in rart u pflinaalb al unor limnt
nsumat iza|at
Digstibilitta
Sursa alimntar
lndile gliemi i
liiidir

Giuiiiasimiiar
rapida

Fuigi d prumb
D6in

Gluid d asimilar
..^ ^ l

^.^+
{no^i
lanta
\JLtlrr-lrrrL9,

smi-rapid)

i3

ivirt',
vllrr
qlh

Psmti
Zahdr tos
Fulgi de o.zfirti
artfi
Banan
rz alb, difrit *z-riti
5l

tzo
\I

'ioo
99

86
85
Ri

79
56-83

Gluid d asimilar
int6

Nlazdre vrd
Spaght
Portal
Lint
Fasol al.
Lapt, hfir,
Pr, mr
i9,sttgui,gipfrut
'.n.f
nry
I
t ULLUZq

ntinuartab.8.4
74
64-66
66
^ ln

na

JU-+J

2-5i
^

JU

47.5
,2-6
29

8"5.In bazava\orilorindilui glimi numi1iit 5-7 proiusalimntare- sursi


gluidrapid ;i d gluid lnt.
8.6. Algli un produs alimntaru indi glimi inalt. Propun{i.4 variantd
asoir a astui prdus alimntar u alt alimnt sau ingrdint ar ar rdu
iitdii glirrii. F.a!i onintarii rgfritat ia trdtamntuitrmi rmandat
gradu!d m5runlir 'si alt dtalii thnlgi.

intr.oripntru auiovaiuar
i. stirrdilglinri?
2. e fatori influn|az\,va|oara
indilui glimi al alimntlor?
3. C stsarinaglimi5?
a.Da"\ixmpllalimntu indigliemiinalt.
5. Dali xmpld alimntu indi glirirdus.
6. In onst6 abatrad la regul in cazLillaptlui ;i a produslorlatat privind
lasifiarafiziologic6 a alimntlorin azavalorilor indilui glimi?
7. Cum poat fi apliat onptul indilui glimi la gstinaraalimntar in
diabtul zaharat?
9- RLLrr, FIZIOLOI
!'qrCNll{LUt, LIPIDLOR. IN AI}NT,.
ASPC PRACTI, AL LiTIt,IZARii GRASiivIIL i
ALIMNTTI.
bitiv:
- onsolidaraungtin{lr
dsrrlui fiziolgial lipidlor;
. Studiraontinrrtuluid lipid in difritalirntsub asptantitativqi alitativ;
- Dzvoltaraa'oilitlilrti a aigativai;i irr atiiliirililatsl'li.sl
alimntard lipid in funli d spifiulfiziologi individual;
- Dzvoltarraaaita1iid a asoiadifritsursd lipid in vdraasigurriiunui
insumadvatiizi gra;i nsittuait.

9.1. Nliurri gnrl dsp lipid


Din punt d vdr fizio-himi in adrui lasi lipidior sunt grupat
substan{el
u o aratristicdfizic,rnun- insolubilitat"ain ap qi slubilitatain
solvn{iorganii. in lasa lipidlor antitativprdmin5tri grup:
a) Trigliridl(pst95od\n aprtul alirnntarc lipid)
b) Fosfoiipidl
) Strlii
Lipidl, nutnit in md omun gr6simi, nstitui in oganism un mponnt

llti.q' r:r lz, sililiiul.il .j substiii dii:t


'irrr. .i ^..l"l.l"n.i"

antitata lipidlor dtin5 aratristiil rnorfologi,


lul. Natura
"si qi
biohimi,fiziologi fun1ionalal mmbranlorbiologi.Astfl' uliuril sau
grsimii trnsumat irlfluniaz lrilibi.ul mmbrana. u At st nrai supl
mmbranaoCU dt sunt mai fiint shimburii iintr iul. rrnagta
asptloralitativ 9i antitatival lipidlr din produslalimntarest nsar
pntru algra lor advati in vdra asiguirii uni alimntatii hilibrat in
lipid,qi rilils u urrtriintsiifiintd a.izigra.qisniiali.
9.1.1.Rolul lipidlor in organismul uman
Grasimilau muitipl funlii irnprtantin rganistn:
r P ling rlul strutural' lipidl rprzint o imprt-ntl rezer"de nrgi
onntratl, tecargram d lipid furnizAnd 9 kal la biooxidar' a st
pst dou6 ori mai mult dAt antitatad nrgi furnizat6 d alaqiantit61i
d protin sau gluid (4 kal). Lipidl fumizeaz a mai mar part d
nrgipntru lurul musular. S romand5a lipidl s apr ira 0%
din nsarulnrgtizilni.
. Lipidl sunt prinipala form d rzervi a nrgii in organism. Rzrvl d
gr6sim al rpului sunt folosit pntru a satisfa nsarul d nrgi al
organismuiuiatuni ini nrgiaprimit u aiirnntlst iimitat, irrsufiirrt.
i xmpiu, 6ni oamnii nu au pot i minar sau {il fiain. Rzt.l.j
grsirnpot fi d asmnasoliittAndnsarulin enrgistnalt,unr st
eazul ativittilarflz,iceintns5i sunt folosit pnttu nvoil d rqtra niiisuiilr;i piilr'
. Grsimil dpzitatprtjeaz,organlvital-, amartizeazdcdderii,iviturii.
' Grsiiilstraz-,
idiirai.uiui,asiau6iastiitataiiii.
r in prdusiaiirnntergr.5sirniisunt pui-5irar
vii-arnini'i.
ii.'sli-rbii
A' i),
asor'oiiair. Grsirlrii asigu acizi grasi srriiali,aii
qi K 6i faiiitaz,'
linii (r-5),siaifa-iirrini(.3).
r I i^.iriolrrnitransf,mat
in rganisrin l{i mpi a unii honrroni'vitaminLlylvrv

JrrL

D, ompnnliibiii.
. Lipidistimuiazapofta<i
minar9i ontri'oi
ia sa1itat.

9.1.2.Aizii graqi
cizii gra;i sunt onstitunlimajori ai lipidior.i pot fi lasiraliin tri mari
strbgrttp:
- cizi grEi siurii (GS).
5

cizii gra;i saturali nsumali in s sunt nsidrali fati d i.is pntru


bolil ardio-vasular.
- izi g"$i m?,Ii,ISturli
(GMN).
cizii graqi mononSatura{idiminuaz risul anrului d sAn,rdu nivlul
olstrlului'in nsinf,partiipla prvniramaladiilr ardia;
- cizi grsi poiinsturli (GP|Q- acizi r$i srliili.
Un aid gras st u atAtmai nsaf.rrat,u 6t ontin mai rnult igaturidubl.
ontrar aizilor graqi saturali gi monorrsaturali,ar sunt sinttiza{iin mara
ir majritatin rganism, acizii graqi piinsaturaii- in<iispensabiiiunei bun
fluidit61i al mrnbranlr,sunt fbrmali printr-o si d transformridin doi
acizi graqi alimntari polinsatura}i_ aidul linoli 9i aidul alfa-linlni.
Transfrmrii nzimati al astr doi aizi in a|1\aizi polirrsatualiu
atnmai iungi qi mai nsaturatau lo in prinipal in fiat.
r Aidul linoli (C18:2)
aid gras snlial nSar a fi furnizat
rganismuiui irr rni biigat'r aiimntl,d.aromul a qi tot
mamifrl, nu-l poat sinttiza. olula aidului linoli onlin l8
atotni d arbon qi dou6 lgturi dubl. Prima lgturi dubl st in poz\1ia
a 6.a |a 6, numrind d la trmitatamtil' inrt din punt d vir
bihimi. Prin mtablismu! lular atna arbni.st prlungit,
ob1inlnd lgturi dubl suplimntar,ins in mod obligatoriu la a1alt6
xtrmitat- rativi' arbili5. Tli aizii graqi sintetizali astfl au in
omun lgturadubla la C6 din parta trmitlii mtil: i sunt numi1i u
gnriul..Sriasau familia a-6, sau familia linoli ''.
. Aidul alfa.linolni (C18:3) _ aid gras snlial, molula ruia st
ornpusdin 18 atomi d arbon u tri lg6turidubl. Prima lg6turst
situatla atmul d arbon 3 din partagrupi rntil. omologii supriori
sinttizali prin dsaturaraqi alungira atni arboni sunt numi1i u
gnriul..Sriasau familia il-3sau fmiiiaaifa-iininii',.
Tablrll 9.1.Nmnltur aizi!r gr;i plinsturli

(22::4\
i Aidul (doozattrani)

(22::5\
l Aidul dzapntani

i .i"L o.-"p.-'tu*oi. r';z-s-l--Ac"t

dooza*u."o
rzz-l

.izit gr;i piinstura1i


indpiinsimortantfr:n1iistn-rturai;i
fi;nlinalla nivlul mmbranlrbilgi.i ntrl,az
fluiditatammbranlr
Ei, prin urTnar'un mar numr iativit1immbrana(runoaqtr'I'ranso,
transfr,intraliuniintr rptrisi ligandl]r' ativittinzimati,manism

ltrofizioiogi,ei.). cizii grasi lirrsatura{idiminuraz'nir,lul trig!iridlor


opiiior, ia
sangvinin xs, ontribui favorabil la izvoitarapsihomotori^a
mniinrasupliiilii' previn apariiablilr ardivasular.In tablle9.2 9.8 sunt prezentatdat rfritoar1aonlinutul alitativ qi antitatival difritr
tipurid acizi graEiin rodusl alimntar.
i alimntari
Ta.oiul9.2. .cizi
ta
Sursa alimntari
Simblul*
l Nomlatur trivial
Aizi graqi satura{i
Butii.j
Caili
Capri
Lauri
iristi
Palmiti
Stari
Arahidi
Aizi gra;i
mononsatura{i
Palmitlei
r\t^:^

,'/t.tl

8:0
C10:0
12:0
Cl4:0
16:0
l8:0
C20:0

Uliul smin!lord palmir


Untui d oos
Untul d os
Unt, rtnt1os
gr5similr slid 9i a uliurilr
}u{ajritata
Majoritatagrsimilr so]id qi a uliurilor
Untura. uliul d arahid

C16:l n-7
18:l n.9(is)

Majritatagrsimilr solid 9i uliurilor


Majritatagrasimilor slid 9i uliurilr

L l.5: l n. (rransl

1 8 : 2n - 6(is)
C l8 :3 n - 3(is)
20:3n-6
2:4n-6 (is)
20:5n- (is)

ajritatauliurilor vgtal
Boabld soia,uli de rapiti
Uliuri d pEt
Untur,grsimd pas6r
Uliuri d p9t,uli d nui,soia,rai1,
grmnid griu
Uliurid p9t'ulei d nui,soia,rapi1'

^ l

\JIgIL

laidi
Aizi graqi polinsaturali
Linoli
Alfa-linlni
inolni
Di homo-gama-l
Arahidni
ico zap entanoi (PA)

Ihf

Uiifl vgti i1idl.ognai' uni. s

/ ,

Doozahanoi(DHA)

.:---.:

--..^1^t^

1.:l

aidrriui gras, iar numrui iupi iou punt inii6 numrui totai i igituri iubi. Sim'oolui n- inii
pozi{iaprimei lgituri dubi in atnaar.boni.

9.1.3.Aizii g;i risaturaii cis qi irs


mluli.
Aiz,ii graEiiistui.ati
s lsifiin .^s
;i ii.i;is?n funii d sti.'itura
izii grsi nSiiiratiin uiiurii vgtaipsd6 in md nrmai onfiguratiais atcmii lhidrgns g5ssin rap u ig5turi'nlid a.;ipfl: mlguii
(fr:na,.\/'.).ln izii |rI.tmiid hi.J:.gn
s !l d pr.!irrsa] atnil
ar'bn,ar in a$ti aiz\ r f:r po,i]iiniari, simiiri rnfigr-lriiiiziirr
- - ^ , , i . ,- + , . - - - + i
Bri1)l dLLrl<r!l.

otiittutul ttizilr grgi trgr's tn glimt. ,izii graEi alirrrntarirr lgturi dubl
slid b1inutindustril
iriis rvin ?n prinipa!din <luaSurSdifbrit:gr"sirni
prin hidrognara partia|d a uliurilor (margarin) qi acizi graqi nSatuali
transfbrmali sub aliune batriiir itr runrnui ;mgtoarior ibrrin, vin).
Aizii trs Soniin in urmtarlrgrupd alimnt:
- lapt.branzturiqi unt
-

ri6
55

- arnaunor spii d animal qi mzlirri


- uleiuri qi grasimi, in spial iuptratareatrmi6
- bisui1i"pturi' patisi
- ipsuri, artofi prajiti in bai d grsim
- uiiuri vgtalpa\iali hidrgnat(margarin).
nlinutul aiziir |runs itr grsiril palial lridogtratst d ia 1aoh dirl
totalul aizilr graqi.In arnad bvini qi lapt onlinutul lor st d ira 2-5o.
Produsl alimntar u l mai inalt onfinut in aizi graqi trns sunt prdusl
ipanifia1i,patisri,it6ri(pnl ia 0c iin ttaiui aiziir graqi),rai
pntn'rdjun,artfi prji1i(finh fris) qi snuri (2a-40o/o,\'
Efctal izilor grsi Saprosdntd1ii. Similar acizi|or graqi satura{i, acizii graqi
trns rs niviul istrlului LDL (oistrl ru) i sad iiivlul
oistriului FiDL (istroi bun), prin aasta sporS risul maiadiiior
ardiovasular, prmovaz atrslrza qi diabtul non-insulinodpndnt
(tipul 2). In urs d rtar sunt ftel.e acizi|ar trs asupra unor tipuri d
anr' mladiilr nurdgnt.atir,d tipul Alzilrrr, alr.gii1.Ins5 s
mntionaz.,d, acizii gra;i trns d origin natural6 nu au ftl negativ
stabilitpntru acizii graqi trns produqi industrial
|ngmntu| risului przentt de cizii grsi trs. In ig1tur u ftl
ngetir, asupra s5nt1ii,unl !ri au adptat atr lgislativ rfritoar |a
lirnitaraonsumului aizilor graqi trns |a 10din nrgiatotalzt|nic6 (2 g la un
apor1alori d 2000 kal) qi mn1ionateaprzn!i lr p tihtlprduslor
alimntaresub rindul rfritor la onlinutul aizilor gragi saturali.st tndinla d
a limina total sau parlial din alimntali grsimil trns podus industrial, u
admitraprzn!iaizi graqi trns de origin natural.
Tabll 9.3.Produs alimntr

t in difrit ti

Tiul izilr
l

i d aizi

Sursa aiimntari

4}t

Llnt, aqavai, arn, prdus i arn (mziuri, pirjoai), iapt intgrai,


pr.jusii-lti.asti d.-'fi.t'i.diis.J ratisri,
sIaiii'h.gi:asiiii
ulinar.margarinsi srsirni pntruptttri'unt d oos si palmir

\
..*.;li^
llltt.l!l1 Ulrtll.r.J,,.

\''^:
r\LlLl.

^^*i.+^
D\.lt1llltl

J,'
\r

-^^i+ .:
l(ri!d
li

''I^;'..:I^
rllUlLii iIi-

l^.
i\,l

/l.^-^+i
\t,UidLi

t.
lil

.^^^i.l
PLL.i(l.

in aid aifa-iinlni).
lzi sii.a.]l i'lsatu!.!
i
: Smi ni d !lrl-r.-sr!
ui. gmni d
griu, susan.nui, soia" prumb 9i uliuril llr. [Jnl margarin (a s vda
tiht).

Aizi graqi trans

Un! grsimi uiinar pntru prjir qi oar' d mplu, uliuri


'.,gt!
hil.rgnat
!b!s;it
in bisuiti. trt.pr.!ituii;i pr.dusd
prdus
latat.
a
I
3ll-qgYa$i v'na:
i
i atisri;

* - aidul itlzptitaiioi ** - uidul rjozliar.ri


,

56

TaIul 9.4. C{inutl izilr gra;i sturii gi nesaturati i nl grisimi


alimntare

(g/100g de produs)

Surs d grsimi
alirentr
,Iargarinstandard
Marsarini vstal5
Margarin u uli d
iloarea soariui
Unt

Unt u ntinutrdus
d sr.sinii

I
I

Uli d arahid
Uli d floara sarelui
Uli de mislin
Uli d rapit
Uli d soia
arn slab
(fiarti. d vitl)
Cn ras (r)

ou

AG
AG
AG
strrra!i mononesatura{i polinsatura!i

3 9 . . . s 6 28...s
4 3 . . . s 0 29...42

tt!

15...21

7" . . 1 4 u.f,
14...19 0.5

35...45
23.4

J...46
1()

J...{t'

< v..t

ll

0.8

2.9
19.0
12.0
15.0
8.0
15.0

at4
,.1

2a

ne

50.0
19.0
77.0
1.0
23"|J

lln

18...40
60...74 0.1 ...0 .3
4 . . . 1 0 <0.7
25...39 6 . . . 1 1

0.7
9.8
2.1
17.6

9.0
8.0
31.0
62.0

57...69 . . . t 0

0.2

0.6
13.0
3.8
0.9
9.5

0.1
2.6
1.04
0.75
1.2

.5

t.2

0.1
l.5

Alimnt

Continutul. s/l00 s

Uli d nui
Uli d rapi{i
Uli de grmeni d griu
t]li d sia
Ni
Urrtr d pqte
Gi.sim d s
Unt

fTIi

8...12
6...7
|

r| nlq

Uli d susn
argarin d fl ra-sarelui
Mrrin u ntinutrdus d li
57

oa
zA 2,

Tablul 9.5. Grisimi alimntar bogatin aid alfa.linolni, omga.3

I
I

Aid
linolni
18:3

i5...19
48.3

Lant intsral
Casaval

Aid
linolei
t6zz

0.03
nt

0.025
0.05
0.4

Uli d rpii
Uli d arahid
Ulei d alun

' {gg! nuar ta.9.6

Grsim de pasEr
LTleid mslin obfinut rin prsiun l r

ou integal
Unt
Grsi d fiat d ba

t{t

Colstrolul
Clstrolul, dup6 Struturahimi, st un alol poliili, o substan!
fizilogi ativ, prrursor a Llnui gir d al{i strli u funlii important in
orgaist, inlusiv acizi biliari, vitamina D, hmni suali (strgni,
androgni, progstron),hormoni ai glandi suprarnal.olstrlul intr in
omponnta lipoprotinlor, astfl ontribuind |a transportaralipidlor in
iruitul sanuin, intr in rnpnrntammbranlrlular' in spial ?n !sutul
nryos' asigurind turgsnfalullor. Z||ni in organism s sinttizazdc\rca I
g d olstrol, antitatadiminuindu-s in funli d onlinutul olstrolului
xogn in alirnntie nsumai. t.llstroluis nliir dai. iir proiusl d
origin animal sub form5 libr sau strifiat u un aid gras. atea'
g6lnnuquld ou qi produsl latat onlin antitali dstul d mari d lstrol.
Consumul mdiu zilni d olstrolstd 200-500mg. S romanddlirnitara
onsumuluid olstrolalimntarla 300 mg p zi.
Lipoprotinl onstau din difrit propor1iid olstrol,triglirid, fosfolipid
Ei protin,fiind numit rsptivin mod difrit:
- DL (din glz'High Dnsit Lipaproti _ |ipoprtin u dnsitatainalt)
- onlin relativ pulin olstrol, dat mai mult protin. Fralia HDL st
rruirrit?n mod omun ,'lstrl bun'', dar nu arr alitata d a s
dpunp plii vaslrsangvin;
- LI)L (din glzLow )nsitl,ipoprotin _ iipoprtinu <insitata
joas) on{in mult lstrl qi mai pulin protirr.Aast frali st numita
,.!striru''. Frgiii LDi, qi VLDI (L,ry,Lov, i)siry Lipoprotiniipprtin u insitatafa jsa) sunt rsponsabiid dpunrii p
priii rir, r dimirruezi !urnui ;i !-a,tori,az|aapai,1ia
ist rlatie auza-ttintr sul d ltrl..LDL
atlslrr.'zi.
qi VI-DL'' ;i maladiiiadi-vasulr.
.l.4.N.sarrri
ziini d iipiri
}..jsaui
ziini iiipitj stsiiiratla ira 1 gikg iriasrprailzi,sauia 30
''.5%iirraioiii ttltaial iisuirruluialiiniiial.ziliri"inlusiv

1-I1o/n
1aizi gra;i mononSaturali;
(9...l2 g d aid linii,sau3...4odin
19-acizi gra;i plinsaturali
"
onlintuinrgtiai ra1iiaiimntar qi i,5.'. g iaiiaifa-iinlni,sau
0,5...1%din nrgiaztlnic-u LlnraportAGPI{ (-6): AGPN (d)-3) uprins
4...|0 (prfrabll6).
?ntrin*"r

.
pin |a|a94 - aizi gragisaturefi.
Prinipaiii acizi graqi poiinsaturali sunt aidul arahidoni din familia d) -6 qi aizii
izapntani(P) 9i dzahxani (DF{A) din familia -3. Unii autri
romand6un onsum zilni d AGPN u atna lung din finilia a -6 (2: PA?n antitatd
idulizapntani,
22:D|1-aidul dzahani)
on
aJ...a,2 din ontinutuinrgtiai rfii zilili.
antitata rmndatd aizi

nr
in
ni,
m
in
ul
i
t1

^ ^:i
^U lu

^ii^
i:.^^i^.^:^
al l a-llllutl-llu

Dt],\ - aidu! doozahni

O
1 ) 'o4 /\ 2 1
v)r

. onsumul zilni al oistroiuiuinu trtluis ip6qas


00 mg.
Tm
9.I. u ajutorul tablului ompozi1ii himi a produslor alimntar altuit
:*
^.+^-i^.
i.^-^'anxi (vzi iurara4) stuia1i;i mpara1in1inutuiiipiilr in
llll(Jlll.,l
lIL UaLa
grrrpld alimntsltat.
9.2. Sltali din fiar grup d alimnt studiatit 4-8 prdusr u l mai inalt
in limitlfiiatgriid
ontinutd iipid.Aanjaii-iili r.jiiidsrsata
^I i* ^.^+^
alll I ttrll Lg.

9.. Slta{idin alimntlstudiatproduslalimntaru un ontinut d lipid


mai mar de 40Yo.Srili-l in ordin dsrstoar.
9.4.Nsarulz\|nicmdiu pntruun adult std ira 70 g d lipid.
70g d lipid s vor nlin in urmtoarlantita1id alimnt:
... smint?na10o/o
... smintinaS0Yo
...brinz6 grasd
...hfir .2%
...mslin

...unt {6r6ns
...uli d flarasoarlui
...margarin
...maionz
... arnd pr gras
qrl1l

rl

nlri

rz if

... ato rta


...arnd gin6
i

...

...

nt
v\lLv

11

...nlVa

, e

.'.brinzd olanda
frrninrnrrr

hr l v! n
,

..^.-,--L:^
sul tilliUIg

l^
tl

A+l^.^+1.. ^-^^;.
.ll-Idtlttl
td5d

...

l-llll

rr

" . . u i
... tlat d por

...rabi
'". fiat d batog

i . - - l . . r ^ :. ^ ^
t .^i'i
u ioiat
... rrrBslara prurrl

9.5. xarninali datl przntatin tablelre9.4-9.6.ar gr6simi alimntarsunt


- - - . . . . .| . - - ^ . - - . . . +l -=^. . . - - ^ . : - : . ^ . . ^ . : - ^ l ! . ^ . ^ + ' ' . ^ l l o
q
gY
t-,!
,qL9
! r !
r,.] r
l
Llti1ll
J l lgr
l

\^*
IJ4|'

,.^:-:
?.
||| rL!Z!

-.^^:
I 4>!

*^^^.^.^+''.^tir)
tlluilutls4lu!4Lj.

9.6. amina1idatl przntatin tbll9.5 ;i 9.5. t'ar grsimi alimntar


n{in acizi gra;i din ambl farnilii d AGPN d)_3 qi _6?
9.7. Stucili dat!din tbll9.7. obsr.',tiar grsimi limntars rmand
a fr onsumatioarin starrui.um piia1iasta?

ablul 9.7. amrraz a actz oi. grasi a unr liri


rsirni aiirnentar
Denumira
AG nsatura{i,o din AG
Utilizara
grisimii
totalul aizilr gra;i
satra{i,
oh

.o.

AG
i Aid li- Aitl
lirrii
lni
Nli
]

i rt.

^-l
l
ltlu.
in
salt, (iit'
tit
fript,

18:2
''

LLELW

Llli d arahid

0,1
0,1

21,10
67,09

51,9
2l,l

20'
12,5

12,8

59,40

17,9

9,',I

0,9
1,0
,2

58,50
11,80
s$'10

27'3
44,2
31,6

12,9
42,8
18,1

019

2,60

30,4

66,1

Uli d prumb
Nlrgrini d ms
Nlergrin ulei d
flara sarlui

Unt
*(

.)n

E.l
I 'J

15,2

0'7

a{l
<t-7

Uli d flara
sareli
Ulei d ni

6,80

77,4

Uli de mf,slin
Ur^: l^.^_:4
i rltl tr ! al'lrd

1,r

To inalti
"(bai de
grsim)

+
+

+
*(+)

+.

*(+)

+
+

+
+

+
+

_ psibii, insi pulin rgmndat

9.8. obsrvali grsimi alimntarpot Suportargimul d prjir nbaia d


grsim?Cum xpliali aasta?
9.9. aminali datlprzntatin tablul 9.8. Car varitatd am rrZinteo
sursemai valoroasd acizi gra$ipolinsaturati?
Tablul
ablul 9.E.
9.8. Uontlnutul lzllor
il grsll l ln
n arne dllrltor
difr
s
Varitata rnii

Lipide
(g/100g d arn
firi grsim)
t{

a\.,:-^

tt

t"orln

Ipur

|
1n0

2305
31,2

A i i . r r" -i e n l l i
l--^

I ^tt

L1-4

"^-^'-

1l

Aizi graqi din


Aizi gr;i din
fmili idrrlui
fmili aidlui lfelinoli
linolni
('/" din linidI ttal) {o din linidle ttal)

l^.,ia
r-' Y !!ts

ii d an ma

,1
t ir

tq
to
1t

trJ

614
2rl

9.]0. aiuiali nrsaui ziilli pi.sr;tral


d ii1iidiir fuiiii d r a s a c^u^ r. -l -J. u- tl-u. :r . Lr 1 :r+L^s
gam' stiv,vin aiduiui iioii ;i aidu!ui iiiriiri?
' .i i . N l l l i r i n dus !a!im nt a r.
nr ir 1* - r s
lini ;i antit5gitrndii
onsumat pe zt . V5 asigur nsumui dat nsaui zilrri i iipii, iniusiv
nsari oe acizi graqi piinsatura1i?

9.12. Al6tui1i 2-3 ltartantd rtii alimntrCa[ev-r ari nsarulzilni in


ii1ii.
9.l3. F.oiosiniiati ta.bllor9,2.- 9.8. qi ta.biiompozi1ii himi aie
alimntlor.Drounti2.3 variant d ratii alimntaru un ontinut d gr1simi
v-i.aprinsaruizilni de aizi graqipiinsaturaii.

9.14. partiularit1id sirutur.au acizii gra;i trans?In alimnt s n!in,


ftau asuprasenetelii?
9.15. aminaii datl przentatin tablul 9.9. ar sint l mai bget surs d
olstrl?
abiul 9.9.n{inutul lstr
i
rodusul alimntar
o..,iirrtui i
| lstrlului, ]
mg/l00 g alimnt
-.rir (as6r,ovin6,pol L r l l l
I 500
Glbnusd u
Ou intsral
5s0
45
-?00
Piat d vit6
ll

ta tt tl I

Can d por

cavai,mziuri

\ - ^l l l l-g ^ ^ Ll ^

I-aD+"e
intsral

Albus d ou

t0. PRTINL: FUNCIIL' STUDIUL ONTINUTULUI IN


A L INi ,'{T. A M iN A i Z7l .l"t'l TA {T I. R o L U L A} IN o A IZ IL o R
ESNTIALI iN ORGANISMUL UMAN.
obietiv:
- Consolidara unoqtin!lorrfritoarla funtiil protinlrin organismul uman;
- Studiraontinutuluid protinin difrit alimnt\nbaza tabllorompozi1ii
hirnia alimntlr;
- irritiar.a
psibilitiilr d asir a prtinlr din difrit surs in spul
esiguririi iruiirsuirra.jvai.j ain-izi
snii-ii;
- Fnar alilitigilr d a a!ge sursl alimnta-rd rtin in fungi d
sifiu! fiziigi i.di-o'idiia!
;i i liiata pi.tin!rnlinut in s:.cusi
risotiv.
10.1.Dfirritiartinlr.Funtiil !r flzilgi
rtinl rprzint singura las6 d marnutrimnt ar fil:rizeaz
aztul nrSar sintzi protinlorprprii. Prtinl srrntprinipaiii
organisrnrrl,.ri
nstituntistruturaliai lullor ;i tsuturilrrpului' a16tuindpartarna-ioritar
din masa mughilor qi organlor.Protinlau o dosbitimportan!a substan!
plltruasiguraraunntaririuniii iiziigi :
azotoas;i sunt l1sar
. rstra9i dzvltararganismrriui;
mnlinra trdiiii srrioasa orpului rin rpaaraqi substituira!suturilr
UZal'sau vatmat:
61

produranzirnlr;
a
sursd aminoacizi necesariin sintezaunor hormoni (insuiina, giuagonui,
hrmnii tiroidini,hrmnul adrnrtiotrpi,smattrpina- hrmon al
rqtrii9i hrmnul antidiurti-vazprsina);
intezaantirpilr_ imunglbulinl' ar prtejaz5rganisrnuld invaziil
miro'oin'viral;
transprtaradi fritor substan!in sing (hrnoglbina,transflrina,
lipoprotinl);
ti&i}SlTiitra
smnirrditar;
. mnlinrahilibruluihidroltrliti5i a-ido-bazi;
a

SfS d nrgi.

rotii a un oi piritai-itl ralizarafurrliilo fizilogi multipl d tip


struturaiqi fi'ln1ionai.ir roiui nrgtist sundar.in azul uni aiimntalii
hiiibrat

protinl

asiguri

doar

I I-|"/u din rrrgia z,ilnii

trrtata rrsar

rganismului.Da gluidl qi lipidl din alimntaliaz\|nic6nu asigur6antitata


va ti|iza
rg.nismr-il
d nrgidvt(giuidl- 55-6a%;i lii,Jl- 30-50^),
protinlin sopuri nrgtiin dtrimntulfuntiilor strutttralqi funclional.
|+.2.Ptinl: surs d arninaizi
rtinl alimntar sunt ompuse din urmtorii aminoacizi: Izoluina,
Luina, Valina, Fnilalanina, Triptofanul, Tronina, tionina, Liztna, T\tozina,
istina, Arginina, Aidul glutami, Asparagina, Prolina, Gliina, Srina, Alanina,
Glutamina, Aidul asparti,Histidina. Dintr aminoaizii mnlionali, organismul nu
poat sinttiza qaseaminoacizi, ar sunt strit d ninlouit 9i trbui s s onlin
in alimntali:Izoluina, Leuina, Lizina, Triptofanulo Tronina, Valin. Doi
aminoacizipot fi vntualinlouigiu alfii: Mtionina u Cistina, Fnilalnin u
Tirozina. Al1i doi amonoaizisunt indispnsabiliin prioadad r9tr:Arginina
qi Histidin. Anrinoacizii, p ar rpui nu-i poat sinttiza,sl nums aminoacizi
sn{iaiisau indispnsabiii.

Iziiii

I
!

rr^r:-^
Y illtlta

Antisti.s

trri
GIiosni
Antistrs
Ctosni
Antists
Giigni

Fnillanin
(almzi
rl rr rri

l-l

Antideresiv

- Sui.si i ni.gi musulari. anabiiznt :


- tlttliizt p i iipidlr sii gluidlr.

- Srtrsl nr.gimsulardirti ;
- Surs d nrgi iusulai",nabliznt 1
. ivita.niizt<iarpe ia giuiriior ;
- siiiii stiniiiiz rdiir hi.i.uluirqtrii ;
. Suolimnt
imnt trauti in maladiil hnati.
- rursr ai tirozini qi teolaminir{tiramini'
dpamin, inrfini' noreineriin) _ nurotransmi1itri
r sisttrnsmitre imlsurilr nerv's;
- Cstitent -lnur.tid!rerlrra!: srntsttin.
i Lrl.nronuintidiuti. holistkinina t.
62

ontlnr tab

Triptfanul

Smifr
Antidprsiv
Anaigzi

- sr{iai pntru sintza srtnini ;


- Psibil prva in doz mari sr(iahrmnului
Etriiqi proitini.

Trnin

Imnstirnulnt

- rrrrs al gliinri, srini, gluozi :


. Imunostimulnt: timi(hrmnal). lular.
imilnglobulin, antiri ;
- Antiinflamtr in artrita rumatoid5.

tionin

Antilrgi

Lizina

Prtti
imunitai

. Agnt d mtilar in numroas molul al organismului


(u AP-ul) ;
- Agnt d sulfurar ;
- Prursr al altr minoizi u sulf ;
. Componnt i nfalini(ptidi anaigzi) ;
- Antidprsiv ;
- Trnsprtor al slniului ;
(adult).
Dza otidian5: l0 mq./ks.
- S n{inin mari ntititi in {suturilemusular ;
- Amliraz rtti imunitar glbali rului ;
- La prsoanl in tat arn{a lizini ar puta fi un fatr
l irdii aiiului ss mi ais la fmi ;
. Psibil ar rl detoiant al Pb qi altor mtalr grl la
prsanl in virsti;
Nsarul zilni: 840 mg/zi (dult).

Aginina

Antilstrl

. sn{ial in dpzifar qi r{iaztului ;


- Rl mtaboli in ilul uri, indispnsabil la produere
amniaului, r s transfrmi in ur ;
- oup un rol-hiin rglara mtblismului proti
- Stimulaz sre{iahrmonului r;terii ;
- Influn{azser{iislinei, glugnului
;
- Rdu nivlul olstrolului la fl a si mtinina' taurina,
gliina ;
. In dz mai pr s5-rzint plsibiiit{iin
rvnira
nr!!9i ! imb5trinirii.

Histidin

Antirtriti

. () part lin nsarulziini st prit prin sintza iin


idui giutali ;i siii diii liitim:

_.llgy* ni ry:1_{.tg!qi.

i.3. iitat .tiiiir


alitate prtinlrdintr-unali-rntdpin<!
c di ttri:1) mzi|ie _
prznt$i proor{ia miizi!r esefili ;! 2) digstibilitt.Da5 o protine
stdfiitar5in unul sau mai mulgiaminaizi sn!i.!i,
alitateai strdus.l
mai dfiitar aminoaid sn{ialdintr-o protirrst numit ''anrinoaidlimitant''.
Aminaidrrl iinrita-ntdtrmin-tiinta utiiiz6rii prtini dintr-un alirrni sau
dintr- mbinali c alirnnt.
Un inii i aiitat a protinior frvnt fiosit steIniicl chimic' ar
xprim raprti'll cintr ontinutuiamineizlior snliaii intr- nitat i mas d
o-t

protineonsidrate(1 e) qi nlinutul amineizilr sntiaii in aagiantitat.J


protind rtrinla(protinloului, sau cazeina).
I _Cpt/ x |aa, o
undIC. indilhimi al protinitstat'
t - on{inutulfirui aminaid sn1ialin prtinatstt(mg/gprtin),
Cp. - onlinutui aminoaiz1|orrsptivi irr protinad rfrit(mgig prtin6).
Valoara indiliui himi s alulaz5 pntru fiar aminoaid snlial in
part.Aminoaidul u l mai mi indi himi in aort u ptinad rfrin[
staminoaiiuiiimitant. Vaiara'ioigia prtinitsiatst <ig1grminat
i
nir,lul aminaidulrri lirnitnt ?n prtina aminat. in tabh-rlLl-rma.-ate
p;ntt lle-sar1 ilrrir. irr *rri'- ^^^izi
snliali

al adul1ilor.

itr
r r r ani
Arrrrrruill7l
rL
Tblu_l l0.2" N-sarul zilni

Aminoaizii
indispnsabili

lsnta
ta al adultilor

Prtina de ou ] \...*^'...l
z.il.i.
mg aminoid / pntru adul{iomg
nriini

Histidina
Izo1uin
Luin
tal atnirriziu sulf
(mtionin6si istin)

22

ll

54
86

1a\
t,

I9

Lizind
ronin
Triptofan
Valin
Total aminoaizi
indispnsaL'ili(16
histidin)

70

T6

r3
tt7

JI

Total aminocizi aromatii


(fnilalanin.si tirzin)

9
5
l3
111

47

t7

66
49

una;tra iniiirii himi ai ilni varitii i prtin alimntar pllrit

mbinaraprotinirdin lifritalimnt,asttl rrnpozi1iaaminoizilor in


.^+i^
i4l.

C.-.!
;;.i6l(i

n.n!nn..nto=i
Li'iil1'i.iii!irLi'z-q

.i v^v ii Ji lni jrv . n

D
vni i fL ri gl l
i

.'"-r!i.rr.a

qiii!iivifi

r-q|itotc,

lqjiLgiv

nrtoi
ijivi!ilq

l. lj irrt! .i o i

ilsst ilnprtantasiraiimntioru aminizi lirnitanli iifriii i'. 'g1.'pi


mplmnt6riirir a aminaiziior iimitanti. ) mpiu, raii rrlin
sufiintlntinin,lar sunt limitet!n lizini, p 6n1la lguminoassituatiast
,miin,,',rs6,
?naltd lizin-.d-rr-lnntinr-ttlusd aminaizi
1au un ontinr-rt
iimitant:
aUtt
1tilllrllt
iimin
l l l { r l l t a tfitrui
rrsulf.
t. Asolra
Asoi
astorooua
aSlor
du p t j ud
laiirrrrt
minoid limitant
]
Produs alimntar
tionina
Lizina
rai
f trrninrr

rai* isuminoas

64

YA

tr
h
in
la
d
r
pr
t
li

mbinarea zi\ic6 a ralir gu igurrinslst Irinipiuid amliorar a


valorii biologi a protinlorin aiimntaliavgtaliani.Lato-ov vgtariniinu ar
tr.buis aib rblm u asiguraa advat u protin, dar la asira,
hiar in antitti mii, a laptlui qi oulor u alimnt vgtal, aminoaizii
iridisprrsabilisunt flniza{i in antitii advat. pli nstitui lbinara
p graiil
iaptiuiu iguminoasi.Dsi iapti lntirrtrraii'rruitrrrtirrinfu,istin
d prtin d?t lgurninasl,standardul idal al aminacizi|cr u suif nu st
ra|izat.Fonnula pntru hilibrul proti al vgtalinilorst umtoara:600de
prtindin raia' 35 in iguminas;5 i'in igum prspt f}unzas.?rl
tablul l0.. snt przntat dat dspr onlint-rtulprtinloi:;i minoaizii
limitan1iai unor alimnt.
T.abe!!l|-).3'on{inutrriproteineiorEi aminoaizii iimitn{i ai unor aiimnt
Alimntul

onlinutul
nnntoin
lULLllJ'/v

rel
Piulnb
orz alb
Fin d griu
i

9,4
7,1
l0,
11 , 0

Lguminoase
Fasol
az6re
Arahid

2,6
2,5
25,8

_I,r,ump
- . . . . -*

R;ii
Bostan
i ri..ioi
| .1l

Lr

(1nnin
Ul
LU

.ir,l^o
uqtL!
r.l

c.9
I'/

A,{)
11

Indilaminoaiduluilimitant

Indil
11,-:__ ^l
| |'/ |I| |

/^

49 (Ls)
62 (Ls)
38 (Lys)
(Lys)
59 (et+Cist)
64 (t+Cist)
62 (Ls)' 67 (t+ist)
1 (}'4t+Cist),
56 (Lu)
.'.\/,.l...\

/u\rrlr/

42 {'*L+ist),
77iI s'i,58(i .u)
70 {It'4t+ist),
91 (t u)

49

62
38

118
tt7
62
6'
(r<
2J

11

105

ildispnsabiii,indii himi stirriazi


aratizinrjr.lniirrili.Lri
iriitrtiaizilli.
doar -litto- !tntil|i a. nrtinl. gJg!9p--g!r!ig dpind d
iisplnibiiitar-i-:stl
ilirriti.rizii-irti.u
i"gaismuiiiman. Un alt indi bilgi a[
aliteiii prtinli:ce inlud ,aluardigstibilittiiprtinigi d smnra
nlinutul eminaizilr indispnsaL'i!ist l-rtili.zara
rti nete. I_Itilizar
rti nt (Ul{, ir g!zdNPI''] IitProtin tJrilizltion,\reprezintatitatea
prtini uti|izat6' d rganism in rapot u antitata onsumat. In mod
poat tl itrminatd
prin stbiiiraaprtului alimnta
xprimntiasti va-i-r
d prtin,msurind api lirninraaztului lin rgenism.UPN prim rlinr
azotuiui alimntarqi s aiuieazl iupuagiaurmtoar:
((A+2)- (.0,1"t).)J
UPN.I:L(0'16P)l t'ij,Ir;),

unde P _ aprtulrti in 24 or' g;


.in
A _ azotul din ur liminat 24 or' g;
}v1t-masa orpral trti/idal6"
kg;
ln tablul 10.4.suntprzntatvaloril indilui himi qi al utilizrii
protint pntru unl prtin.
blul 10.4.Indil himi 9i utilizaa prtii nt
a unor prtinalimntar
,\1imntul
ou intrg
Lpi ul-nan
rez
Porumb
Griu

Indil
himi, 04

UPN
La pii

1nA

a1

10c
67

o7 a

6
6
49

49
53

UPN
la sobolani
94
(a.
)/

59
52
48

10.4.Nsarulzilni d prtine
organizlui ar nr,oi ntin d arninaciztpntru a sinttiz-in fi-rstlnd
ira 2,5 milioan d globul roqii, pntru rnovara la fiar circa 4 z1le a
ntroitlor(lull muoasi intstinal)qi la fiar 8...10 z1|e_ a majrit1ii
luoitlor, pntru sintza nzimlor nsare digstii, hormnilor, fatorilor d
protli q.a. Doar sintza protet st ontinu, ar lo in mod ontinuu,
nintrrupt, aprtul aminoaciztlor trbui s fi sufiint in antitat 9i alitat,
asigurAndu-sprzn|azi|nicl a aminoaizl|or snliali in alimntlonsumat.
Ncsral zilnic d protein pntru un dult este stimt l:
0'8 g/kg msd corp/zi.
in caz i fbrnsauirti i.qtpi.oporliiralnrgii sulimntarnSar
(S,) aiulat irfbirrfrinuli 8 .jin pagtna24:
0.8gxM(kg)S1
F.unfiilsi nsarrrlzilni a1arninoaizilorsenlialisuntprzntatin tabll10.1
-i
o
;
Dl

tv.4.

'

m
i0.i. u ajr'rtrr-ri
tati-Lrlrii
inizigiiiiii a produslr alimntar aituit
ariirir |ri'oazaairiivzi lulara 4) studia}i;i mparaiinlinutulprtinlr
i guid aliirltrtsiiat.
|.2.Sitalidin t:rar
grup5-iaiimntstlrdiatit 4-8 prdusr u i mai inait
nlinut iprtin.Aranja!i-i in din isrsata
?ii iiirriti fii atg.rii
iaiirnnt.
produsla]imntaru un ntinut d
ltl.. Sltali din toat alimntlstr-rdia-t
potinmai mar ,je iol,o.
Si.i!i-iin i..jiirdsrstoar.
i 0.4. Jresarui
ziinic mdiu pntruun aiuitstd ira 50 g iprotin.
50 gram d prtin S Vor ontin in urmtarllantitatid alimnt:
66

....gd piin
...'gd afllrudd.;it
....gd mmiig
....gd ard fiartl d vit
....gc tri d a'ldz
...,gd am fiartd pasr
....gd artofi fi(i
....gd fiat d vit
o rtlqzlr
.rrrl
....gd u
]
,^
.'^-l^^+
...A us v9I\lr!ld ptnjl.
..'.lid iapt
..'.s d brinzad.',ai
....gd a;aval u pasttar
l0.5.Calula{insarulzilni prsonald protinin funli d masa orpuiui.
....<

iInU6 . U . N
i \' lu' ririiitiii i

x.!r.

tjlclusl ailmnta

pIrtatr

lrtq4glv

li

Y v

''

i11..1f;i1e ci

Y.

.^irtitti l

onsumatintr- Zi. 'sigurnsumullatnesarulzilni d protin?


ziIni in
l0.7.Alatuigi2- vaiantd ratii alimntarai V-ar aopri.nSarul
proLin.
in ta'oili0.3, i0.4' i0.5. bsaliarriirlaidul
i0.8. xaminali iatiprzntat
limitantal dif,ritoralimnt.
10.9.in ce aZ ca|itateaprotini dintr-o mbinali va fi mai inalt - la asoirra a
d'ui rtiitu ala;i atirilii.jlilrritant,sali ti aizi limitan{idifri1i?punrli
r,ariantd ombinareposibil a alimntlorin sopul sporirii alita1iiproteinlor.
i0.l0. Numi1i l mai importantr surs d prtin hilibrat dup onlinutul
aminaizilrsnliaii.
l0.1l. Din tablul 10.1 obsva{irlul difritranrinoaizisnlialiin organismul
uman.
10,|2.Formula pntru hilibrul prti zllnic al vgrtalinilor st:600%d protin
din ra|e;35o/odin lguminoas; 5o/odin lgum prospt funzoas.Al6tui1i o
ra1ialimntar are ar satisfaondi1iil formuli pntro prsoanad 70 d kg qi
sriti-ointr-un tabl duo modlul d mai is.
Produsul alimntar
Conlinutul d protin,g
Grarnaj
produs,
in 100g
in antitata d
g
rdus nsumatf,

L-

I Cral

lggq

-------I
I

Stbtotl orotin di

TtaI rtin :

-?' R
" O

Tablul 10.5.Unii indiatri d litat a nrotinlr din divrs srs

Surs de I Arinaidul
nrotin l limitant

UPN

PR

11
lrL-

Dr

VB

r00

oa a
a
'9
97
77
90
,i
97
82
Laptqi i Aminoaiziu
produs i sulff(mtionina+ (8s-es)(2'8-,2) (i-82) (9-98) (80-8s)

Ou

latate

| istina)

IUU

1,7

50

(30-ss)( l , l - 2 , 3 )

55
(40.6s)

(griu,vis, rez,srg)

Lizina*,
triptofan**
Smint Mtinin*,
o1aginoa tronin6**(sia),
lizina*isusn,

6R
80
(40-60)| (1,8-2,2)(s0-60){7e-84,\{62-70)
| i qL t t

{l

JV

Jv

flara soarlui)o

lizina*

mtionin6**(bumb,a

Lguminoas

Aminoaizi cu
sulf (mtionina*
istina)*'
triptofan+*(mzr

| 45

1,6

i 83

60

( 0 , 9 - 2 , 1I)( 3 5 - 6 0 I)( 7 0 - 9 0 ) (4s-70)

fsl' lint, nut

trR - nrntein eficienv rlin /er\ I)r - diestiilitte VR_ Vlr ilpi nrtinlr
. ! . . ^ v

^t,^*i'at;i
L^rri!r4tq

i
lrl

nlnar
rvl\llt!

^.;*
Prllr

\ v . . l i / .

,'-^+.'l
.vllll

- . -

_ .

r.atinrrt
l!llllg(

hAhlnl
yLrrr,ru

68

^rA!tAtA
ll!'r!!!

qrt
oqu

!n !r r !r lr rf iLn o r o

- - - - - O

in

' '

nznflrl

qh.rrit

1 1. YtivriNL : FUNCTIiL FIZILGI,


sURsL ALIMNTAR st NSARUL ZILNIC
Soul lurii;
r onsoiiiara unoqtin1ior ispr riui spifi ai iifrito vitarnin irr
ganisnrul uran;
Studira onfinrrtului vitaminlor in alimnt;
Dzvoitara abiiitagiir i aigr aivati a sursior iimta rj viiaririir iii
fuilii .j nsi-ulzilni.
. -1

Vitaminl sunt_rnirnutrimnt d netur rganii' frr t',larl nrgti,


indispnsabilpntru organism $i, rsptiv, llsar a fi onsurat in mod
difritor las
bligatoriuu alimntl.Dup6 struturahimia vitamunl;apar}in
tj substarr{gatii: atltin, acizi, iipid, ar sunt runit in adrui iasi
'',itaminldupi ntri! stitu!i n.saIpnt-rr-lorganism. Rotl prinipal al
vitaminlor st rolul ataliti. AparlinAnd difritor las d substan!organi,
vitaminis iasifi5 in funli isoiubiiitatin:
traii1ionai
a) Vitamin hidrsiubil(vitarrirra
, vitairriiilg..ipuluiB) ;i
b) Vitamin liposolubil(vitaminlA,D, 9i K)
o lasifiarfun{ionalpoatf] d asmnastabilitdupmanismullor d
mduri fundamntal:
aliun,.rtin d r-trm'tarl
- Vitaminl imliat in modifiarea transciplii d ADN in ARN qi ar
ac[ioneazasuprasintzi protinlor(vitaminl A qi D) ;
- Vitaminl ar partiip 1amtabolism, cata|i'z6ndraliil d transfra gruplor
funfional(vitaminlB 1, 85, B9 qi B12) ;
- Vitaminl ar intr'n.in
in transfruld ltroni(vitarnin|eB2,83 qi ) ;
- Vitaminl ar intrvin in prosld fonnar a ritroitlor(vitaminl B9.
B12 - arrtianri)
;
- \",itmin!
ppritii
(l:itan"linl
u
ntixid.nt
, 9i bt-artnul,\.
Rlui spifi ai vitaminioitt rganistnuiutrranStprZntatin tabiui i i. i
1,,.2. Dini{ia nrisai.uli ziin i
i.jsatrrinutri!inai ziini .ii vi.rirriiroI.r,suijai^ititii1or.
nrSar nti.i
sigurarea funlionrii mtabii nral a rganismului sn6tos. dul
aiirnntatiiatualnu xlud dfiin(ll'itarninlrdin du alze prinipale :
a) Aiuaimnt S onsum mai pulirr aiimnt rjit iir pil pdirtprin
adaptarea la un mod d viali mai sdntar. Diminuara antitativ a
onsumuluialimntarantrneaz6ineitabilo rdura antit1qiid vitamin.
b) A rsut nsumui aiirnntilirfint.Drtsitatirui:l"ilial
a astr
aliirlii. dfiritpriii ntitata.j nutimntsniial la fiar unitat d
a!ri nsumt, st infrioarin ,mpr.{i
tr cea a a-limntlorintgral,
i!suntprzntatin teb!u!! !.2.
nati.v'.
npi.!urat.

'I.alrllul
zilnii a[ vitminlr
1l.1. ]Fllullfiziklgir
9i n:s:ar.rrl

.-p]rt-|-*---fiuiol.'g!q - -._-.r -- -4,g


Vltantina.A
r1'inl

\' iziu'lirsr"rl
ai,
prot1iatsrrturi
lr itlil,
prot{i.
l.nlbanar;i.
irltrrlinnsint,zaD()l,i
:'
intIanr
lll(lLdtilgl
rot{]tli

tU[LlllJ

Dgliular9i

Lltan;itt aztll
-,.orbul
a'ritanlirrozi
g;i1inilr',
i

ll
I
,,\
Prvitn.rirra
l\.. | rus.ral ,vitarnirri
l ,^,ntitrxi,lnt
'l}-artttul
'

Iilol.
nlirahitiit

gi
(la
] stlrnalai
] osaiiaa aliului rsif'orului.
l ht rllt,irrhitit
rjulti). rrstopzd

_-|-;r.:r.it...iaiorivita'; iiai
l ir*,"i ,"iti*
(pritrdistrugra
u.tfl,
nrmbrzl.lor
|ulr"
i
|
1q9i'.
ro$ii),
tistrili | rtelia
$l1r19|61
I gl|bul1or
firtilitat-a.l sindlrrrneuro| arsa fvri;lz
l
l dsnrtiv
tt

-l*.*
t_
Vi tan<',*

i'G.i

___-__t

Dfiinld in

filohinn'tr,
filohinn,tr,
a intvirrin ] agularasangvin
a
rotr,crnbini,
| rotr,cnrbini,
gular(:a
gular(:a
ntihmr>ragiii'
ntihmr>ragiii'
si}!]8\,i
si}!]8\,ini
|

-l

__1__

Nt
S orr$inlarin surs
d igin animal5.
]nstb'illa atiuna
l-ignului'raze|or
ultavilt"lumini i.

Morvi' ais,
dovla' pprn
galbn,spana'
ptrunjl,lapt,
unt, brflnzh

l,

.fr.,i,ir.,rll.si
- -l;,*lliii,
i=tisnaop
Van:.lj.,

Surs

]atotrl

I
--,1

-L

zilni
L;ltlarg
. 0,6. .0,8mg I lrasimd fi,td
poat.'p'ou
.u,i
(opii);
artruluiumulativ l
I batg,ou6,
- 1.0rngntru I Lrnt,smantin,
vitamineiA.
gras.
Smn: hiprtnsiun
adul1i,
l brAnztui
096 l ]jat
intrraian,fal,vorn' tn[us,iv
(-540g)sub
dgl6inurologi'
frmd
Au fost dsris unori
mal frrra{iiftale prin
supaonsumd vitamina
la inerrtulsarinii

-_ -__f __

N;-.'."'

alifiavaslorsangvin.. 5 . l 0 t g
(200-400
ur)*
mu;hiuluiardia,
gi
rinihil'r'
alto{suturi
organ;
drslri rnal u
ipralmi

Nu stdsris

,ilr
t]ntinut
rdus
;rlimnt

3 - 30 mglzi

Uiiuri vegtal
l.grmnid griu.
r;cia.porumb.
lin::;aturat liv)
nsarulrqt
:u50.)il
[,a nsulnul
gisimilor

Formaratrombozlor

l l' .' l l - '/ -\

ll
rD

vgtal
rodus
(spana,
salat,
uzii,r9ii,
mazdre,varzh,
zmurd,nui),
fat,ou

"t'ti;a.a Dle
din lstrlsub
a{i.lnaraze1or
ultirvill.t.
Rzistnti la tratamnt
trmisi thnolosi.
lnstabila l a{ir.ea
azlrrultraviolte9i a
xigtrlui.

Sinttiz'at'
d batrii
lnului.
Instabi16la a{iunea
lurniniigi a rndiului
ala1in

\'itarni.ehidlrsioIubiI

Vitaminll'
''ti*l'.ni
i;*l1'..lr"?i:[
'airlasirrrbi:, trar-rs1rrtul
inilr ll t $i
rsntia]in sirrtza
antisrlrutir ltr'oniltrr,
.cilrnitinii fiiat.
.lagnuli,
biosintza,at:o[anrirr:lr,
intra;iona:z;i
irdiali i liL'ri,
jai urrrl ilplrt'nt
in utiil
1'np3|6lgli
btrin:
r9t:
;i
tobilitataglrlbrrlIr
alb'qi 1
prot.jzr
rn,]lbranld
r;:;it
dtrioral;lidativii.
sint;:ainl.fbrullli'
r;t
absolbtiafirului.
-tianina

;"iii,i].;d';

jior

l mprta.ti.nsidrtli
[irir,t
n l t a l . l o I i s r nul t|r i t i l ;r; ia

Rzisltn|rdusla
inf,:1ii,
anmi,
bosal,sta
insufiint a gingii lor
(!sutuluiorrjuntiv);
In az:uIavitaminozi
..tobltt.

i;'ifitlt'" ..o.o
si adia

80 mg/zi

Nu st rlsris

0..3- 1.5mg/zi

\..1

aiziior ga;i;
F'atlrlr$trr;
.NJsar
iln1rfun:til-t;lrl:a
lul.Ir:

vitE]
(Pt'),

rblnlhpatiqi
n;uro]og;i;
anmi
ft trtogrnla
fmil insinat;
l,ziuniutan,al
muoas:i,
Simptoroular

Ragiid:or;idodurt
til
Pilagra:drmit
'rganismr"rI
u i' inrJi spllsail
Drgl6ri digestive
niotinarrrid
ir, rr'a!iiIl
d po|u
a .:.l'ii (dir,gastr:iti),
antipllagrir;
d:rglri
psihie

Nu stdsris

1 , , 4- 1 . 8m g / z i

(orr1;inua:
tab' l l .1)

(;itri'
F.rr-rl,
tn'i,'ittuCIi* i .-.
ottiiz6',m69'
prlungit,tmpral,uri
tin),lgum
?na]t,la a];iuna
(va'rz6,ardi dul,
oigrlului.
artofi. r9ii, ap6
lnstabilL
in prznla
vr'd,praz, p6trunjl asorb'atxi'cazi
$i
vrd,mrar)
pl ifi::nl'id
azei, a
mta]:lr
g.l, in mdiul
alaljin.

Drjdii d br.
ralintgral
(grirL,orz),
lg,uminras,
pin'
sia. pqt,orr;,
subprdr-rs
(fiat^
inihi),ou6.lapt
fiat,inimii

Pid.riin tratarnrnt
diurtii,Onsumsi.v
d r;.i,
[rro[,pl1trud
I n s t a b i Iiini m d i u ia l a I i n

ii,it:ilu.aiu t ti,'

sub a{iunarazlr
u ltrar,io[t

Nu stdsris

15 - 20 lglzi
Nsarsurtin
tilnrulsainiiqi
alptrii

T.rA
d orz l;i
grliu, drjdii d br.
at, pr;t,fi:at,
glbrnur;
d ou"
lguminoas.hriga.

Pi"ii,ri.i.tnt

diu:ti.,
rnsumsiv
d eai, alol, pegtrud
Sint:tizatd batrjiil
olnli.
Stab.ili la ar{iuna
9i a >ti;nuluri

VitanrinB5
.Aidul
pntotlni:

Nu ,stdsris

.VitlrBii
irido:<irra

Vitmlna B{l
(H), biotina

ntstinal
|,utuiror Datortallolului,
lntrr.in.j.nrrtaboii:irnuLl
a]-n
ina;iZ'ilor,
s int;zit
i;rllo
tra,tamtului
n u I i (i ; \ D N . R } { . l
tulrulozei,sarinii
dup ntrapli
tablt
*_ ind,lul
s* a; b'ii tk;i;;.;
Votn, nvulsii,
iipidlr9i d prblmt:utan
sintziglLridlr,
arnitltlar;i;i:i l
Jiminara uor arnitlo:lr;i.i:i
}iminar

tl

__1_
_ ____
Vitirntina
Vitirntina
Bt),
Bt),
d
d
aidul f'li,
olLtna
olLtna

--:--.. ----

t_ ___

rnutltiliar| ntmi
ntmi
ljatr r1tr
r9trqirnurlti1'lir
| ljatr
l lsiritz:a
u
arti:ipii
i .lular,
] nrtgaloblastii
p o t i n l l
:.r t limftarrl,
i m n l r
asup
t sup|
anmalii
nmlin
nurlogi
i urlgi
I potinlr,
ql tr sistnrr.rlui
nrvols datrrat
dat')ratintraliunilor
intraliunilo
j lht'l,
Il
l
l mdl.arrlnloas

Nu stdsris

Nu st tlsris

Par1rspindit:ouii.
rn,lat,pegt

Fiat d vitl.t.
fiina d griu.
porulnb,p$t,rui.
lapt

: os ,lrg,il

Drrljdii l br,
ioolat6,u6,

iupri,
orrpidii,
fEinii
lsl,trazr,

Nu st <lsis

(antianroase)
l
]
_ _ _ _ _ _ t L_.
_____
P::ros) glltluil'r
ntiarl'ii(sintza
Vitilmlna
V
il'ntllri't^i;-.t
N.'.*,p"ti. .u
Nu stdscris
| .ntianmi
I Nupati
"
Bl:l'
roqii)'rl in inrtlnitatr
afi:1iuni
dgnrativ

!
ianolralatni
l
na.it
antralr.tiri. I

4 . ^ . im g l z i
N:.sa
rsuIin
timpul sarinitqi
alll1,rii

0.2 -,4tglzi
N:sar:;poit'
pntrul'milt:
insirinat

Lgum(spana'
sparang\l,andiv.
varz' rartoti),soia,
stridii.
nu:i,ral,
subpodus

2 - 5 mcglzi

Fial.an,p:;t

.obsali
l al nrvilor.

.__-1-

},Itd:* . IJI, unitdli intnrafirlal:tr[ji ll|orSpl'rnd


cu 0,02ji g. Ast1l,1 g d vitarinD3 s,uD.2orSpdu 40 tJI.

ontinuar
tab.11.n)
SinttizLt
d:batriil
lnlui.
tnstabilin mdiulaid gi
aialin.

inl7"t .,ut"."
lnurllLi.
Instabll'la agiuna
lulnirlii' priirii afi.rmirii.

onsumulu6lorrd
povoa.o
anttr
in
biotinii.
Sintl,izatd batiil
olonultri.
tnstabrlin mtdiullalin
S. *;*'*dA.*".:.
u.
oliu 2.3 luni inaintd
sariIiii;;iin primul
trimstrnIruer.itara
spi bi'|id (dct l
tullui nurl|,)
la r:ii.
Insta}oil
la lurnin
n atrl!ia vgtali:nilor:
nu s on1,int
ih surs
vgrtal,sillttizat1
batiil llnului.
Instabil
la lumin6.

Tbiui ||.2. Cn{inutul orrarativl nr vitamin


in nf;inlb si n rlfrinaintsrI5
Piin
Pflin
Con{inutul vitaminintgrl
!r, mg/l00 g prdus
!b
nno

B1

n?{

o 15

<,'

B6
]r|A.|/\).
I
1"v'Jv1v'v

0,015

tt

t^

0,08
|

ll

aiimntar,o partimprtnt5
In pfida sr;lui9i asibilitaliiprodrrs1or
a populalii s caracterizeazl pttn st6ri d subarn!5 sau d dfiin!6, ar
tnnlun-nsiituir ttoid i.is PYlltni .jzvoltarauno atlgii. D mpiu',
insufiin1ain aiiui_foiiuta intini a faror iris pntru.maiadiiiar<iiovasular qi poat fi rsponsabil d malfrna1ii ngital- (spina-bifida).
obsrvali in tablul l l.3 onlinutul in vitamina B9 a difritr alimnt. Rolul
anii'i.jnt ! tlt. r,itirriir (vitailiiiil , '

bta-atnill) iin in tisiiii

rgtraaporturilor romandat.studiul SU.VI.A ftuatin Franla a nstatat,


cd vitaminl dfiitar in alimntalia populalii asti |6ri dzvoltat sunt
vitaminiBl Ei B6 (la 0: 509,oc frni),vitamina (la 294d'du!1i;i 876d
pii),vitaminaA (la l0 - 150de opii ;i 35 - 45od adul1i).
l 1.3.Prilul suradzrii
Conptul gnral rspAndit onfotm ruia vitaminl posd prprit{i
fortifiantpoat du la supradozare,u atAt mai mult, suplimntl vitamini
sunt distribuit in vinzar libr sau sunt folosit la foifiara unor produs agro.
alimntar.Aidnt srioas pot rezu|tain urma unui supraonsum d vitamin,
inlusiv fttratognprin s d vitamina A (mai als la inputul sarinii),
hpatotiitat9i aiifiarea reoai prin xsui i vitamin , nuropatii prin
suiivitamin B, q.a.in iabiui i i.3 sunt prezentatiimitl pntu7 viteiiiiir,
rrnandatea nu fi dpgitd prodirtriid suplimntalimnta'r5i d alimnt
fortifiat.
Tabiui li.3. Limiti aprtuiuiziini u supiimnt
in !s ia.',itamineismt aiimnt!
i ViiaIilr A (i.tiriI)

I UUU

-^^ -\

r llrg r

Vitrnin l

75 rro (O ()75 m

Vitamina
Vitamina B6
Vitamina PP
Vitamina B9
Vitamina C

40m

5m
i{

ffi

600

*(ap* zi.i in

1 0 0 0m

0,5m

lrrs! prtrrl-!inrnt.r-)
!J

71.4.Yariatia rpziiii alimntar


Con1inutul vitarinior in alimnt St putrni inffun1at i modui d
ultivar, hana animallr' rnodul d prsar thnlgi5. Datl przntatin
tabllompozi1iihimi sunt dat mdii, ar pot ava unl varia1ii in funli
c' zana d ultivar a rdslr dat. }lodul d tratartrmi 9i d onsrt-/ar
a
aliirrrti
d asr-ina
influn{azn{iutiilin vitatnin (Tabiiil 11.4).
Tablul ||.4. f)naturaravitaminlor
Vitmine

I La ldr
+
+

Carotni

L lmin

ln

przn{a
igrrtrlrri

++

++

--

al

-.j--t-i

+++

B]
z

+++

PP

-t

++

--_r
U

++ - instabilitat,
Not: 0 - stabilitatla atiunafatrului dat;
+++- instabilitatantuati.
+ - instabilitatmodratd.

Tm
l l.1. Cmparali onlinutul d vitarnina in frutld larg onsum (mr, lm6i,
struguri, coac6z6 neagr,,coacLzd roqi' portoal, banan, prun' miq, gutui,
6tin,soru;).Aranjali frutlin rdin rstoara onlintrtuluid vitamina C'
l l.2. Comparafi onlinutul d vitamina C in lgumlqi vriluriied larg onsum
(artofi' arz6 alb, apusat,apvrd, lnorov' sfia roqi,tomat,ptrunji
vrd, m6rar, s.a.). Aranjati lgumi si vrdturil in ordin rstar a
r . n r , r fi n l l f l l l r l i r l r z i t r n i n q

i i '3. Compltali in ioui puntlru grarnajuiirrrtior,igumiorar vor oniiir


50 nrg d vitamina. IJt1Iizatitabllnroozitiihimi al alimntlordin
qnv

^. )^ ^^^^2-
... g.]
oaaza-r$i
... g d coadzianagr
... g d ardi dul r;u
.- ) ^ ^"--1^: i..l

^^ -,^-l^

... u alut uutu vlu

...g d m59usat
'.. g o mr
... g i portoal
...g d lm6i

... . arzda|d
...g d arz"d Bruxlls

...g iptrunj1
vrd
...g d artofi

. *
J* .-.^.rr.^.ni..]i
'..

...

...

-,.|^
S ul-

',^*o
valrz,(I

.^.i.
rLr,lllv

...g d tmat

...

- J^ ^^^.
E. ..: L s.t!J.!
"n
o.oo^;
g

vLg

.l'/
,^-l^
5! Lrg
lrnf6

...g d mrar

14

JvL

l l.4. Sltali 5i sriii in rdin dsrs5-tar


5-6 prdus a-lmnta-r
u l mai
inait on1inutd vitamina .
l l.5. mpara{in{inutul.;itamini in difbrit tipuri de r',arz6'.
11.6. Propunli itva rguli orientatla rdurapirdrilor d vitamina C in
prsul thnlgi d rparar e buatlr d lgum, luind in nsidrali
stabilitataasti vitamin la a{iuna diiritr futri. Flsiti infrmatia din
tabiuii |.4.
1|.7. Altui1i ombina1ii d surs alirnntard vitamina pntru aprira
ll..:gseuiuiziilii irr .Jgstvittlrilr iifirr talliriui .j iiiai is"

Produsul alimntar

i Gramaj,
tt v_

Continutul
r ^ ll Untn, ^ ^ - ^ , i , , ^

Ill

A ruuuJ

Total vitamin
l 1.8' Folosind tabllmpozi1ieihimi al alimntlorqi datl din tab. l 1.5
fali o anal.iz6a onlinutuluivitaminlorB|,B2 qi B3 (P) ?n urm6toar1
alimnt:
am d por, arn d vit' arn d pasr',lguminoas (faso|e, maz6r, nut,
soia), frut olaginas (smin! d floara-soarlui,migdal), lcat,rinihi, lapt,
brAnzturi,prduse latat frmntat,pqt,u, iupri, pAin d sar6,p6in d
griu, rup (hriq,orez) met, ovdz), artfi.
1l.9. Slta{idin alimntlstudiatin p. l1.8 priml 5-6 prdus alimntaru
l mai inalt onfinut,rsptivd vitamina B|,B2 qi B3. Prin sunt important
prrtrurgailistrtvitalrirl
B1, B2 ;i B3?
ll l .-ll U1. ^ l-.^-^-^.'
t U u t l g t r itva guli rintatla i.dui.a
irdrilrd vitaminB i , 82 ;i
83 in prosul thnolgi d prarara buatlor,iu6niin nsiira{ista.biiitata
aStorvitamin la atiunadifritor atri.
1i.i i" Fisindt.bii
mpzi1ieihimifali a ana|'izdanlinutuiuir,itnini
A in urmd'toarl
aiirnnt:iapt 9i produsitat(unt,smantin,aqavai),fiat i
'",it.ilt d pl..fiat d psr"fiati 511lg,
u'
ii.j2

U i i l i . a i i , : i i t i i i i . i i . i i l! ) - . i . . : ' i i i i i l i i?i i i 1 l i . i i i s i v g i l : i r l , i . o \ , .h s i n '

ptrunji, ais, isii, pti, prlln' i;, Si;, rumlr-u=l,


g.uit.ui.'
tii,
ilia$.

l j.i. Sita"1i
it 5- prodr_ts
a.iinrntar
r-ti
;i sri1iirr rin osrstar
rnai inait niinui ivitamina lr 9i iB-ai,n.
i i.i4. Propunli itva rguii rintat-
ia iurapiririiri vitanrin li i].
artn in prosi-tlthnlgi d prp.r.r
a. bl.ltlo,lr.r6.nd
in nsilrti
stabii itataasioi.v itaiirii l l a tiuiia,jifi.itr.
faioi.

intbri pntr autr.rifir

l.
2.
.
4'
5.
6.

C sunt vitaminl?
ar sunt i mai dfiitarvitamin ?n alimntaliamdrn1..)
Prin s pli dfiinlavitaminlorin alimntaliaactuair'?
Car vitamn pt prezentatoiitat fiind nsumatin xs ?
?trxs.i
ar sunt ftlttliai vitarriirlo
ar ftrithnologii9i ai mdiului ambiantinflun{az6contirrutulvitaminIr
in alimnt?
7. ar striui sifi ai firivitamin?
8. Car vitamin a prpit5li antiidant? Prin st irnpr1antftr-ll
antioidantal vitaminlor?
9. ntru ar atgoria populalii ifiiIltvitamilri B9 pzirrturr fatr.d
ris ?
1O.Carvitamin sunt antiantni? in ar alimnts ontin?
Tablui 11.5 Srs iimntr ti vitrni
Surs alimntar d rtinl
(vitmi A}
Uii i fiat i batg

gl l00 g

25c0
r 1500

it d mii. ffatattmi
Fiat, alt animal' tratattermi

9s0

Fiai grs d gis


l l+

"na

Gilbnu; d ou

600
570

aviar

-s60

n. onsrval

70

Patud fiat poin

Pamsan
..,],rR"q*o.t

Coaz6 neagrl' praspta

JUUUU

Ardi dul, tratattrmi

-t+J

310
*
.7U

\Iqr14

tc1a

rtl6

.'r.,
a.,^.iI." irut

Smdntina

76

i;

( lntinuartabj i.5)
m/ 100g

Surs alimntr d vitamina

s6.0

Uli d tjoarasarlui

rov rs,ud
j Mrv, iatattnti

1.' tl

i0,0
24,0

Uli d prumb

Ptrun.jl.rrd

Migdal

4620

ais usat

Grmni d grAu

.m

ltlota'"".s*'.
Brooli. tratattrmi

/U(,

Uli l f]atd batos

Mango

||v

rrl,:
U ll

a i s ep r t l s p t

I JUU

lvl i1tUll.1-d

Adi dul.rud

ll00
i 000
800
750

R;ii, ud

A^
vvv

600
-l
5-

Frunz d salat6.rud
Sos roqii
nigoniin ott

Kt-h
Prutr usat

*-

-!^ ^:-l-:l^
Llg
al all lU

t1^

15,0-15.0
12'
10.0

| . J | di a p i { a
Uni d sia
Llli d mrslin

argarin
^..i;6
nt r'lu!

R{

^fi;tA
J ttv
P,

6.1

artofi. ipsuri
Uii ipgt

Surs alimntar d vitmina


B9
Didii alimntar

S u r s a l i m n t r d t i a m i n
vitmin Bl
Droidii alimntar
Porin, arn slab,rajita

Drljdii d panifiagi

3909
I000

Fiat gras i g6s

566

\JI!tlIIl ug g1au

1^

dc nrr

i it. ila1 irltti


ii.'^;
r\uvl

t__*-=--__=--

li ' ' rahide.


orhiit
i
i-=.-I L- "{ r- !
i
i .rzad

,] ivl; *i'tsll
-

' '^/l.r

j s o i ; i . r a i a i ai m i
l----

I --...-..
l inrri nr nll1

'

7'7

+-

l
--i
i
i

| .:1_".:::
1-,t'1^

U\J
i
I

rud
| trunji.

00 o

lrg

'iii\
Lvv

l70
168
, ;,,: * 1]
i ') 'i j-

i46

r
i

i 4U

Surs limntar d riliflavin5


(vitmin 82)
Drojdii alimntar

ontinuartalrl l.5

mg/ lCO g

4,40

Surs alimntar d niiani


(vitamina PP)
Dridii alimntar

Fit' trtatteni

l?o

atasibi!i

Rinihi, tratatitrmi

2,10

Djdii d panifia{i

1,90

Drojdii d anifia1i
Past d aahid

Lapi dgi.sat' pi.ai

t,ou

A *-L;
l^
^I at l tu

L-tintgral,raf
Patu d fiat d or

i.20
0,80
0.7
0"70

isdal
isd

Grmni d griu

mg/100g

40,0
28.)
16,0
t5 n

Vitl. salop tratattrmi


Marou prjit

8,5

Musli
ammbrt45%|vlc

0.1a

rpur'ragu

sJr

0,60

Fiat gras d gisd

o.60

7,8
'7,0

Brinzi a]bst,brte

0,50
0.41
0,45

Somon afumat
inihi, hata{itrmi
Marou'

Mus1i

7,0
6,7
o,)

erino

65

Cam d ra!,fritura
Glbnuqd u

Ot 1a .rtr

vlt|' ostlt
f.lrlnt

6,4

Carn d pasr

Surs alimntar d piridin


(vitmina B)
Drojdii alimntar

Grmnid griu
riri poin,ruzi

usli
Drojdii d panifiagi
Car1fi' ipsuri
Smon
dpdi,praspit
Nui
B.ln. p."'"'pt d
Fiat' trat-..t.mi.

"i-

mg/100g
4,20
3,00
2,80
1,60
0'9
0.89
0,85
0,80
0',7
0,66
0.6,5

Surs alimntar d
inobalamin
( v i t m i n B 1 2 )
Fiat, tratat tmi

61,0

Rinihi bovin5.trataltmi

?50

Marou, gratinat la uptor

19,0

Rinihi orin, tratattermi


Hring afumat

4,4

Ipur.ragu

)o

n' gratinat la uptr

arouprijil
Ciri,tratattrmi
^------,-

PatU dr ttt d r

r-unu. *i' r." rc'*


;j( t2lhenllq

orz infri rtlri

glr00g

l!

ll

0,9
0,0
8,0

_
-),u

".'a.ou;jit
|
I

!
lfftA
rJtrr.r

1t.fq

i
.f'tda

-l

.s
] .s

I
I

t
(

r
:

l.

78

l2. RlluI, FIzlLGl AL LJNLR. PIINR/{..


sr NTINUTUL ro i PRoDUSL ALININAR-
Obietiv:
o Cnslidara ungtin!lr cspr rlul spifi al difritr lmnt rninral ?n
rganistrlul utl.raii ;
Siudira niinutului ma- qi mirlmntlr snliai in produsi
a1imntar;
'iezoltara aiiitaiiior d aig ivatd a sursir aiimntar d imnt
indir,idual.
rninral in fun{i d nsarul zilni ;i par.tiularita1i1

|, . '.
12.i, Clsifira imntlorminrai
F!mntglminralrprzint6nstitrrn!i
liigatorii,iniispnsa.oi]i
ui uiin,.ntalii'
16 valoarnrgti6.l intr6in ompttnladifritornzim,hmoni,
indplinsqi alt
{suturial organismului,par1iipla rglaraprsitrniiosmoti,
'+2.1,
tungiiimpantspififiriimntminrai.?n tabile
|2.2 sL
prezentat6informaliadsprrolul fiziolgi spifi' nsarulzilni $i produsl
alimntarin ar s on{inlmntlminralsnlial.
Priniall2 prinipii d lasifiara lmntlrminralsunturmtari:
o Itl futtc|ie d cnlinutul tn orgnisn ;i, rspctiv, csrutrzilni s
dosbsc:.
- Marolmnt:Ca, P, Mg, Na, K, S, Cl.
- oligolmnt:F' Cr, Co, Cu, I' n, o, S, Si, V, Zn.
^

O In funcie d cacrtrl inllun|i tsupr chilibrului ido-bttzic se


dsbesc:
- imntminralu atiunbazid- ationii (Cu,^,Na*,K* t.).
- lmntminralu atiunaiia- anionii (Ci., S,-,Po,.).
\2.2. Biodisonibilitatalmntlrmineral
Bidispnibiiitaia jmntir iiiiai araLrizazd f"li;ria util1z.rii
lmntlorinrai din alimnt d tr orgnism ;i s dfinqtprin raortul
ll.+.^ ^^^+j.^^+^^
rlisnibil si ebsr.bita m.inrlul..:i
in int.stinlsubtir {bt1 d
rilral1li.ztrt
?n
ontinutuiiui ttai ?n jimntuinsunrt.,{stfbi"nirtrinLi
alimntnu Suntintgralabsorbitqr utiiizat i rganism.ista sri d iatori
rsnsabilipntr';astfunnn'inlsir.unii lga1id dit,astfbi a prprittil
fizi-himi al matr"ii a-limntar.fnnr-rla himia n ar s gs9t
nutrimntulin alimnt.przntauno agnti inhi.nitrisau stimulatri,posibilitata
d intraliunu alt ompcnnt;si altii - lga1ide oanism (vArsta'intnsitata
mtabolismului' srliil nzimati 9i hormorral, ativitata mirf.lori
rjirraiiirnt,
intstinal,staraisintat$.a.). Uni Omponn,i
uirtsrlntfiroi.i,
r-lniprotin,aiiui fiti' pt iiminuaa.osor'o1ia
minraiior(i piii6, a firuiui'
aliuli-ii,zinuilui).hiar ;i rzliiasimultana mai multr minra!pat &,\'. 311
ft inhibitor asupraab'sr'olii
pzi[aun inpuqi
uirdiirtrl. Diiritt.iv.
frlrt(rU

!llL!llLLq

UJvlUiLc

iiiiiiLj.iiijji

iii

iii.!Jiiii

rdutri,ca aidul asbi (vitamina ) pat mri absrb1ia.in rtiular


firului. Biodisponibilitata minrailor ariaz intr-o gam6 largd d valori, d ia
apriirrativ i-2 % ntru unii ompu;i ai firuiui. pn la ira 9 % pntru
ompu;ii d sodiu' potasiu qi iod. In ntinuarsunt prezentatmpl d fatri qi
aratuliirflun1ii asupra bidispnibilitefli a dou dinir l mai dfiitar
imntminrai_ rnarorimntula si oiigolmntulF.
Tabll 12.1. Funtiilg '3jI9!9!9I
| lmnte

nismul uman i sursliimnlr

I Prprit{i tlilgi

Imln4rql

t"""*'-'*
II

I
|

sfor
Y

Caliu
C

I
liulrri dirr rrrunonlaJvei*iului
;i din$lr, n]ponentl ATP,
onstituntal aiziior nuiii.
fsliidlor,mnlin hilibrul
aido-bazi
Cmponnt al osfatuluiali amrf
gi ai hidroiapatitiristaiizatar
asigur rigiditataqi sliditata
shltuluigi duritatadinlilor.
Io/^ A

intrllin

Manifstiri d

i Norm

rt

i !.et!rii.!l.j

oigin alimntar

I ut" p"nt.u

I adultil24h
8001;

N".i't

igdal, nui, alun,


iUoli,

var^r., qi

g5ig.

fs! alb, lint. orz,


pasi fdi ioas' prdus
latatqi ou6

4 0 0 . .1. 0 0 0
mglzi

ostoporoz5,
ostomaiai.
Rahitism
Cramp musular

Lapt, brizturi,
minrai,migial
usat.aviar. salati
vrd, pitrunjl, fasol
|c

i,nr r fr lsl ,nrnvr!i ri r

en

l rqcti

riq

muiiipi: xita'oiiitat nuro.


musulari.transmisi nvos6.
ontra{imusular,oagular
sangvin5,pmabilitat mmbranar
Sodiu

rinipalul ation xtralular;rol in

ll

-^.--.J:-^--| pdl tlZalgd

Ptsiu
K

ivigilziu

-: -.-l^-^^
)l ltrgldId

^^-.:-,.t.1..:
LUlll||lu1ulul

Dzhilibru al

api intr mdiul intrir qi mdiul


tioral luli (homstaziaapi
intr- qi xtralular)'ol important
in vazonrotriitatqi in rglara
prsiunii artrial

intra- gi
xtra|ular

Catin in prinipal intralular,


impliat in mn{inraptn{ialului
ltrid rpaos$i d a!iuna
muqhilor netzi vasulari,rol
impant in vazmrricitat9i in
rgiaraprsiunii artriai'aiiun
iiuti'antihiptnsiv'

Slibiiutl
musular,apati,
mterism
aritmii
atdominai,

-.-

-.;

.
' 4Ai
a
A I j-i.a
l^^ ^,.+: ... l----^^1.,1.,*
l
;-tu4
Latioil
auri
lir
dlsrurflr.
c r t i i t i ,q' ri ' r*t","i - s ' l i cn
rtiinh
a'-'_ -'r-'

,'^.i',-.

^!^*,-*+
lglllgllt

U i*--*^.,i+^l*i ! i+^+^
I llp9lu^ltoutrtLqt!

nLlromL!sll !i!ra.
i" r" n_ "t _t n- -c l- r- r- t 'i e

afliuniardio.
vsuiar.anmiii
grvidimatrn
i ltai,arp
musuiar.
Q4lLllI|lulu@l

^*.^"to-ii
'rvtlllvJ(qz-t!

|
l

ani

t,vl

tiular.hi l ibrul aiio--trazi. intra- gi


traiuiar.

80

Lguminoas(Iint'
mazre' fasl), ff ut
usatr (aise,stafid,
prun, smohin),
,-)-C
i1I t()l!.

1---ll':
! L:jl !'

rahii.fas-liitle'
nrri'alun,ap
nrinral'ral
ingral

dgIiri

^|^-l.;,{-;^
Llvrrrlurl!.

q^l^, t^r i ir .rl r. r. r c - . i


tl

glzi

iupr.i, irui, aiur,


'or
vin. iiru'

iigsiivpiri
iiaeiisau vm

( -^-^.:^^^^.-l^: ^,.^:i..i..:
*iLlgtld
d5rl lU4 d dUluult
^'-.^.i.-;.
rrvlrrlvsrdzrq

Carn atumat,
mzluri, ;t ani
sau d mar, murturi,
brinzturi tari' sar

|
u,Jl', !gUl.

^;.,i.';

in

ttLr.rr
rrtab!ist1
m : r r nl ll i m n t!in .i n r " . r ' l i.iJI
stirulazi r9tra
oidrdur,
$i imunitaia.ar ibt aniists,
antialrgi'antiinfl amator.
radiprotto,rg1atrtrmi,
stimultl stiibiliar.

zi

^-^i
or

L^*^^^+^-i^i
Ilulllu5L4ll

L|

F.rt,igum,pius
lI qg !nr vf

i
Yt

nrl

nt

mar.prius
altlloooas. sar

r|c

.'
Tlul 12.2.Fun1ii!.!i-gq9!919ntlr
in
lmnt
v{nifstid
Prprit{i
minral
arrnt
biolgi

tltut

rnm

\-
rb!t
C

uru
Cu

I
I

I Fluor
F

Surs alimntar

Anmi. drg|6ri
ii
st.arti
ula, in'1t

Z . . . m g l z i

onstituntai
maliuluidntr
(fluoroapatit)

arii dntar
.rs:Jlztor,lz,
lJbru|ii oSoS,

imgiiap

pi potabii' pr$i maln.


ai' morv.ap6

'|

!intgrl,lint

Lv|

R.glaradisprlzitii

ngn
Mn

Agnt d dtir,
stimulatral sintzi
ar1ilailr
A'ntd dtiar

Drojdii, ral.artofi. fiat

nm i^.lgii
iruiataal
trmittilor

n m i .a n r i

"

"-

1 nto li
"'0'''

i
i
D.*sl,"..*t.*
dbilitat
mntal
Siri rjpsiv'
insmni,angoas

Stidii'frutust,
llgttminoas.i.eal

4gryg!!9!14

q rl

Litiu
Li

Molibdn

Slniu
S

}Jrma
reomandata
()r
du

Drgliririibtie 5 0 . . . 2 0 0m c g l z t
Atrslrz
ozitat

oignuluiin
hmg!bin,ftr d
dtoiar
t,'-".at" tfu.il.i
"l

l".t
I

'Jman si sursl alirnntr

^tivatral
mtaolismului
idlrsi li
St-imuir
sinizi
glLrulirrqii
(vit Bl2)' antal*i'
vzdi|fatrnerieri
Antiinflamator,
Antiinf;is
Antiuls,
Stimularasintzi

.l--^n^*r
I r l lopvr

l spana.ais.ui, fiat d
l vitl
l d ral

i
t -*-/-:
I lttgLl

(nunsut
a
lmntsntia|)

Alimnt vgtal,
Ap d mar

ragilitat
2., 5 mlzi
Fulgi d viz-,
ostoartiula'
sia, lguminoas,migdal.
drsl6ri nurolsi
stridii. fiat
Dreglirntabli
1 5 0 . . . 5 0m
0 c g l z i Lgum, lguminoas,
al antinisi su]fitilor
rn. |aot"ai
Imbatrinileplnatur. l 50...200 mcglzi
Drojdii d b,grmni d
griu. ustuoi. ceapd.varz.
drgliri hpati9i
l
ardiovasular.
s t i d i i .s u m b i
I
s t i ! i t a l t o. l a n t
i
..]..,
|^ .l^
.I

Agnt antioidant
I
(Pottorontra
|
l dialilorlibri)

r__
j A g l r tp i a s i i u i

1,':Yl_

__]_

l
|

---J

ffi,r 2 i
i
j ;ffi;;ii,i,J#.j".,-,,,.-,
;;''.'u i ;iff'i::{,un.,.,",
:1H-Jl;J*1i.-'1ai.,.ivngiz|
l
i
i .."
;i mai als j utan
! musrrlr
l
l
Siiiiu

. '..^^''l^.,.

iiii .'
.
, -Slt"i
- ; - =l.lqi.-civ
.

i
l' Zn
I
-

l imulritr.ativer
ffuntillo- sLr-

i l0

25 mg/Zi

li
I

l dItrtz.:
i

-_L

--

Surs: Pirr ivforvtlu.L ||iiroiiiii.iiiii :/iiiiqii ii bioligi i i1 r.iiiqii

t(tn ,-.
t

8l

.',!^a1Jt.ic.-o.",

| <

! l.rut dc ntar. ral

orez''vin
l intgral,Sana"

I r^q!!

ap.mzr'broli.
i
i tiut i mar.p9-

i
i

linitiii, Pris'. Lr',oisir T&D,

!993

|2.2.|.Biodisonibilitataaliului
Prontul d aliu absrbitin adrul unui rgim alimntarbiqnuit st d 2a - 4a%.
VArsta 9i ondi1ia ftzicd modifi absorb1ia aliului. D mplu' la opiii in
qtr;i fmil in priada d matrnitatprntul d aliu absrbit st mai
mar d6t ia prsoanii vArst6inaintat.bsr'otiaaliului st stirulai d
aiditat gastri6 nrmal, aasta asigurind fmara lrurii d aliu ar st
foartsolubil. Alfl fatori ar favorizaz6absorb1iaaiiului sunt:
',ir^'*i^^

v!Llllltllo,

i-r.
lJ'

- |atoza;iaidul lati;
- aidul itri;
- soiutiii <iaminaizi;
- un raort aiiuiiosir suraunitar.
Din ontra, hipoaiditatagastri6,ralia pra bogatain aliu, sul d fosfor din
dit, lipsa vitamini D qi przn}a unor fatori insolubilizan|i sad
bidispnibiiitataaliil'li. Ftrii inslubilizani,isutrtsubstarr!i. firriaztrii
aliul sruriinsolubil:
- aidul fiti din priarpulrallor(fitatd aliu insolubil);
- aidul ali din unl lgum9i tiut(xaiatd aiiuinslubil);
- aidul tani din eai, vinul r$seu frute(taninurid aliu);
- acizii graqi nabsorbifiin intstinul sub1ir(starat,palmitat, olat d aliu
ins1ubil).
Un rgim pra bogat in fibr (luloz, hmill|oz.,ptin) poate, d asmna,
limina o part din aliul aflat in tubui digstiv.Astfl, p6ina st o bun sursd
aliu, biodisponibilitata lui fiind diminuat5 d prezen|a fita1ilor 9i fibrlor
alimntar,in spial in pAina intgral qi u adaos d tArA1.Un aport rsut d
buturi alooli poat qi l s6da absorblia intstinal a aliului, atdt in mod
iirt,6t 9i indirt, prin inhibarea nzimior hpati ar ntribui ia ativara
vitamini D.
Un ftt mdratasuprabalan!ial!lui in rganismpt ava:aportul d sodiu qi
prtin ('da.ast siv, rqtxr-tiarnal5 a aliului), aportul d potasiu
(rja st fbatt niai.' pai inhiba xrlia rnai5 i[ iiu). apitul d fbin
(sad mdrat absorb1iaaliului si ii rEtxr{iapntru o sutt priadd
lirp).
iL .1. . aL . a

t , , - l oJ L
L'u

jo

^..E^i'.

L6ILlq

si prltlsl
latat,tlndaliul s
! mi imprtntSs.Ja|iusitntl.p1t:!
g5s9tin antitatemare si ar o lntbiodisprribilitat.
Przntavitamini D.
eiduiui itri, raprtui aiiuiftlsibr suprunitar 9i absnla rirr iatori
insolubiliZan[i fa, a ^astprdtls s fi d nAnlouit in apror,izinarra
organismuluiu aliu. trnlatatlaid,um sunt iauftul'kf.irulbiodispnibilitata
aiiuiui rEt' <iati.itzi^tiiaiduiui iati. ii' brenztui.iitari, i-i]atlirat
antitatad aliu. orin onntrar'pat rqti pan la 8 - 10 oi iai d
.''a!a;.a
sptir'
din !pt.atingAnd.",a!ri
d !000 - i200 mg d !il|00g
_^--^ l.

--_

IJI ULTLIS.

82

d nsil d p;t ?n a prdusul


o bun srs5 d ali st t.przrtaitr
nlirregi shltul astuia' Aii, in urma tratamntuluitrmi qi (unori) a pFi-uiui
aid. aliul din os rst librat' dvnind dispnibil pntru absrbti in tu.bul
digstiv.Caliul s online 9i in alimnted origin vgtal.D xmplu, frutle
suulntau un nlinut iiiar d aliu. L,gumlfrunz (spanaul,stvia, lbda,
varza)suni bun Susd aiiu. dai.aii pl.rziltaai.juluiali fu a o pata
lmntuluiminral sI fi pirdut sub fbrm d xaiat d aiiu inslubij, astfi
diminuAndu-ibiodisponibilitata.Soia, sminlel qi futlolaginoas,um sunt
sminiid fiara:sariui,susanui,migiaiisunt'gaiein aigiu.
- .:
72.2.3.Biotiisni.niiitatafi ru lui
Conlinutul firului in organismul adlt st de 2,5-4 g. Balanta dintr aportul
alimntrd fir qi pirdri nrnlinasthilibru. Pirdrilzl|nice u ds-uamara
-'-^+^
^^!..l^l^.
Ul
al ilii, supafilrmuasIr,inlusiv a! tratuluigastrintstinal sunt d ordinul a 1 mg qi aastantitattrbui suplinit u firul din
':
alimnt.In organismfirul ist sub dou t-orm:firul funlional in hmoglobina
din giobuii roq;iisangvin (ritroit)qi miogiobina din mu9hi. Hiogibiria ;i
miglbina all aaitatad a fia ignul pntrue-l d lu!lrar nl,i
rspiralii lular ar furnizeaz6 nrgi.
d nrgi: ignul rnit rea-|iat} irul d rzrv6 st ipozitatsu.btbrm i fritin qi hmosiirinin fiat, splini,
mduva spinrii, muoasa intstinai5' rinihi 9i pmit sustituirapirdriitlr
firului fun1ional. Globull ro;ii eptzate sunt distrus d marfagi, iar firul
in fit u proturabilirubini
librat st rilat. Hmglbina st dgrar1a-t
lirnint
! r r r I r I r rgL

n nql hiliri

Ci1iva fatori influn!azi biodisponibilitatafirului alimntar.Rata absorb1ii


dpind d statutulfirului rfltatd nivlul firului depoztat.Cu 6t st mai jos
nivlul rzrvlor d fir, u atAt mai mar va fi rata absorb1ii lui din dita.
Prsanlu anmi friprit',i-absrb ir 2-%din firul din limentali ?n
rln,rti
r1 5-1a% absrbit d nrsnl r' dfiint. Alti ftri ar
influn!azabsr'o!iafi riuisurti:
vvrrrt/srsrr!

- Ft-lrrallirrii fii.uluidiii iiint:f]rul nn-hli i.przint5ira 9adin


aportul alimntar.ins biodisponibilitatasa st rius6(ira 3-8%).in rnparati
irui std r<lin!a 4()o-F.irr:lhemi
l] firli hnri,bi.dispni!-..'i!it-t.
st finria fir-ii?litiliiti iir prtiir{iiglbilinmil;hi ;i hmgibinadin
sang).Firui hri S onlin irr arn.p;t 9i pasr(iaLruiP). Firui non1gurn;i frtrt,inlusiv frut
l"a!,lgr-ttninr-lls,
hrni s rnlin in r-t5-,
usat,dar s poat onlin gi in arn.pst.pasr.Firul non-hmipoat nimri
in buatsi iin ontatulLlustnsiii.
- rezenapromotoiiorabsor'oii
firuiui non-hmi:aiiui asorbi,aiiui itri,
aidu! lti. anrinizii si CPP. t\izii SporSabsrt'tia fierr-rlrriioarc i
firului in fma fas(F.-) ar s alsa rrrai bin
ontri'or-liia n,tinr-a
firuiui iin du Qallze.
dAt tbma tri (F,-). Vitamina sporqta.bsor.b1ia
-

intstin!i.d aaiginaaiimntar
Ltpar"zi1i
D ntt. st5ild annifiprivi pttfi auzatqi d int-stara
Ltnr.ti
in .sigu.raa
bun sttutal tlrttlttiin organism.
-ctn ttrsngi-!

rima, darst un aid u prrit{irdutarsi a da av,zia-.;itemina


prvin fbrmarad tr tir in tratul gastro.intstinalai omiqilor ar nu pot
fi absrbiii.CPP _ susid fir hmi d asmnaintnsifiabsrbtiafiruiui.
D mplu, o mi antitat d am intr-un prparat de maz6r, lint sau alt
lgumirioas'va intnsifia absrbiia firului din lguminas.La fl 9i asira
iguminoasloru igumirmntatiati.
- Prezengainhibitorilr absorb1iifiruiui: fita[i, oala{i, fosfa1i, arbna{i,fi-brl
alimntar,taninldin ai' afa.
- Przen[a omptitorilor |a absorbli: piumb, o-bait,stron1iu, lnangan' z\n,
supiimntd iiu.
Pentru a maxima|\za sbsuriafirului qi a prvrri anmia fripriv sunt
nsareurmtrl:
r\

-l:^.------

/
- -^l^^^--::
^l:---^-(i)ar"rliiora|.a
igil 8iiiil l .lttli. i.,.=l.ttl.tl
onsum in spul rqtrii aptului

total d fir alimntar;


(2)inludra surslor alimntar d vitamina C l fiar trrrrisa,
",,\laltr
promotori ai absorb1iitiruiui;
l2\ l.^1'.l^"^^
\J / rr lL r LrLrL r ur la fiarmasa surslrd fir hmi (PP), da stposibil;
onsumuluid ai sau afeain adrul mslor.
{4)t',itara
|2.2.3.|.Calulul firului alimntar disponibil pntru absorb{i
Tri fatori sunt uti|izali pntru alulul antit1iid fir absorbitin timpul uni
mrs :
1. Cantitatad fir hmi 9i non-hmi;
2. antitatad vitamini C din alimntlonsumat;
. Cantitataonsumati d arn,pgtsau pas6r(PP).
^
In fungid agtifatori,ditlpot fi lasifiata ditu disponibilitatinalt,
m urmeaz:
disponibilitut.,ds'po"ibilit ju'
Un prtnz su cind ca disponibilitte tnItd firalui v cn|in un din
varilnt! urtndtore :
. 90 g d am slab d P (ira 9 g d produs firt). sau
a 75 rng d aid asrbi, sat-l
0 g PP 5i 2-smg iaiiasor-bi.

.4bsrbirl.firllhli l-i|r-r-l
mzs tt !!'srihi!ittinlt --firului onJoi sf

{}nprtz su in cu tlisptibilittltndig.!irr!I,ri
v nlin u ditl
grig!t rrnd!gr :
e ]0...60 g d arnslah5d P (ira2...469de prdusfirt)'sau
c 25. ..75 ngd id asrbi'
bsorbifirului dintr-o msd cu disponibilittmdi firului non-hmist
i 5.96pn|ru rsand u rzrlli iJir d 5()()mg.

84

an pr.iz siu irt u dispnibiiitiit rdsdfirlui v cn|in na din


vrintele rmd|ore:
ivlai pind 30 g d arn siabd (i23 g d titiusfitt),sau

M-- ' i- -n1 -l-l-t; -i-n- d- - -e 2


-- 5 m
-- s d
-
- id sorbi.
O
-

hsrbti fieruiui dintr-o msd cu disponibiiitt iosd firttlui no-hemic st


T1I 11 t1ps/7rl lt rr,zr,rllr,lr, rtp iir,r rtr, -5()(l
""
d So,h
"m
-o'
-

i'-

.t

F.irulhmi s ontin ioarin arn' pqt,pasrr. Dar nulnai 40% iin fierul
total al astoralimnt st hmi, rStul600 fiind non-hmi.Absorblia firului
hmi st onstanti qi nu variabii a in cazul-frruiui non-hmi 9i pat fi
aiuiat6 ca 23+lodin firul hmi dispnibi|. mpl'u..85 g do.filu j bovi
onlin 3.3 mg dfir, inclusiv 40% din cr (]'.mg) est.fir hmic, ir rsul 2.0
mg stfir non-hmic.sl, ctitttotl d fir no-hmicl prprtttlui
L.ur.r

- I: ^L^-..L:1
vu.lI
uUtUrUIIu

)^ {-^+.'I
JLIIJII1I

)^'-:'^J^
rIJlrlu

LuI|I

.)c

^l^.':^
Lluol-llLLl

-',,.,,
.]^lX
IIlL,IJ,| .lL.|lL'l'

I;;.-,'l
I 'I .

'"^''" l^.-;'.
II|JII-||.:'iiiL

r u nivl d bsorblie d cir Eo/,,p ind i drul uni msu disponibilitt


rdusd,dor 3ovor Ji bsorbit.
in tabiui 12..stprzntatun mpiud aiul ai bitltiisporii'oiiitiii
.v ' , .v,ql vlqrl .! r
nrti p,|
vrt!l

ft l.Lil o l.,l , l , ' i . ll ti l^ . {l viv'l.DL r .l l ol ! .r il l' g' "! ti

.lui i2.3. Atlsrbti stiativ5a firului din divs mniuri u aa$ivalar alri
(720 Kal)

Dispnibilitata sizut
(25 mg d aid
asorbi)

\ : ^ ^ . ' - : L : I ; + ^ + ^ ^* ^ J
ltll

Ul)UIllUll
/ {|-l m

niri

vr

llILu

a . n r i cU\

qJ 9v.

i^
Il

lv,

Fierul

Firul total

Cmpzi{i

G r u p u ld i s p o n i b i l i t 1 i i
pntru fir

hmi

1^
lav

st r de

0
o

) ('|-)
0,i -0,2

30 g potin din zatzaaturi9i igum


un iau
.--^vr !z

0
0
0
0

2,0-2,5
0.1-0,2
1,0-1,5
0 , s -1, 0
3,6,5,2

30 g protin din zarzavaturiqi lgum


un iaurt
orZ
un m6 sau banan6

.a

It

nffnclr"

antitat
firu!ui
absrbit
0,06-0,075
0,00-0,006
0,02-0,045
0,015-0,03
r 56
0.098-0.
u,l-u,lJ

0,005-0,075
^

^-a

uru-uru / J

to-u,i l

I\:^-- ^--:L:l:.^+^
l,Isl'()lllI,l
tltat

-^li^
llIU|

'n.;^\
/ ){
^ ^ . . ; , .e,|j' l' u- r^L ,^
|!| G!lu
rL/
l-J

.A

----^r ^: --^

l: .-

-rO
L{J

^ ^ *^

.tU l{ lJIUtlll
uIl! Ua! ll
.lrztttltrl
ci Ietrrtm

0,-0'4 l
iL_______i
llr
Jio-'t.z

ii
Ul 5U u L.1

(50 mg aid asrbi)

30 g ptiniiarnd viti
=...,.+''i

iin
- -

.r-a^:l

l:--

(-!

u, l -u,i

lapt 240 ml
prjitu(-s0- 6(Jg)

l
I

Disponibilitat

t\1

tlal112

"!rr

0.5-0.6
0,5-0.6
A<

a-^-^.^

AT

4.)-+.6

85

l
I

{l

\,

1.4
n

;i i i !/i'r i /i\
l.vrl,
\.!l l

ar
al-r al .l/i
r-r{wJ_vru1"

i
u,uu)-u.u
0,0i 5-0,02

_J.0'2
A 1 , : t /\ wA ) J 2L J1 \
wltJ

0,04-0,05
0,04-0,05
nA,t nA<

0.57-0.60

Tm:
12.1. Studiali rolul marolmntlorin organismuluman din infbma|ia przentatl
in ta.biuiiz.i.
i 2'2. Studiaii rlul oligolmntirin rganisinul uman din intlaiaptezentatin
tabelul 12.2.
12.3Folosind abllornpozi1ieihimi al alimntlor,fali o ana|iz'
a
orrtinutulrri
de aliu in difrit prduslatat,brinzturi. Sltali din grupul
produslrlatt8 -10 alimntedintrele mai {ivntonsumatqi srili-lin
rdindsrstar
a n{inutuluid aliu.
|2'4. are prdusalimntarpot fi utilizatin alimnta{ia sursd al*,i..in lipsa
prduslrlt-t?
|2.5.|c6tui1i3-4 ombinatiid sursalimntarar aoprnsarulziini i
8CCmg d aliu pniru aiuigi'flsiniunntruita'l:
Produsul limntar

Gramaj,
g

Continutl aliului. m
n100g
n antitata de
produs
produs
onsurnati

800 m

i tltai aiiu :

12.6'e stbidispnibilitataunui lmntminal? ttoriint1un{az6


biodisponihilitata
aliului gi in mod?
|2'7, Dtn ar prparaLca|ciuls va asimiia mai bin qi i: lapt u orrz aib Ei
iaptu hris?
i2'8. ftr,iirrfluil!azbidislii'iiitata
firi;lui;i ?i nid?
i2'9' Adli mplde prtii aiintarrintati s'rironinlltr-riLri
;i
bioiisprribiiitaiii
firuiui in aiirnntaii.
|2.!0. Studiatidat!din tbl|1^2.4
rfritarla sltrsl.iimnt-r
d-lmnt
minrai.trsrvatiaiimntitlgatiir iiragirziu,{ler,aliu, sdiu,ptasiu.

86

blul 12.4.Surs alimntar d lmntminral


Surs limntar de
Produs ltt
sval armsn
asavai mmntai
^ - ' - - |

avdl

mg/

Smint i.susan

Sard butri

^^'1

\ ulllLE

1 29a

Grrrrrid griu

idii alimntar
Past6 d arahid
Fs]|busat

svl dm

aval hddar
matri
Cammbrt 409,,

ulgi d vz

t d vai

106
Spana
l
usat
N4az5r
i 1l-5
Surs alimntre d sodiu

Smin{d sttsan
Smint d flera-seriui

I Srd bu5t6ri

ffi

38850

Mslin ngrin sarmurtr

Ciupri alb. usat

zluri si

i'urs

.l!

.-

-_.1^-.^

!llIIlaI.

u
Cafa solubil5
Droidii alimntar
aao oraf
ais usat
^"^l.
l oJUlw

h ao
q rl U

'r^t
uJwgl

l ^ * + . ^ . .or ; ^t '+' L. l-s .l . I q l


LoPLL
|

isri d artfi
Smhin usat

runust
id|e
]-.'**.-

ct rle rhid

j-

ur

tri afumat

rg/

100r
38s0
7'70
710

600

Surs alimntar d fir

mg/

l rnn
itL/t,

983
*

Fit d mi!' tratalt!-mi


- l a m . J isni

-]U

800

/-.^.^

6f4{r;

zo;r

as0

aofi, pr6jiti
Fiat de vitl. tfatat tmi

rtd pds6.lratttrmi

I LlnI sata. uqa


l"''"., d" b""ina," ffat"t trnd

l.asolaIbausta.uda

87

| |4,0

i3. Ci\{PARARA
RINTL

ALIIiINITAR ZILNI
APRTUL
HILIBRAT
ALIMNTATIEI

Sonul lrrii:
stiiara onforrrritatiipratiilori]rsonald onsum alimntar u rin!l
aii menta1ii hiiibratin baza meioiiinrgistrrii aportuiui z1|nic;
idntifiaradfiinilornutrilinalprsona|izateqi labaraunui plan
nutri1ionald or!ialinrntr.
N,,IODD LURU
1. intorni1io list5 dtaliata alimntlorsllidqi lihid onsumatp priada
a 3-5 zlle cu mnlionaragramajuiui,insriiniiatlin tabill3.l. Alg1io
priadu alirnntaligf;trni rrhicnlritluzind zill d odihn5 9i l
d srb6toar.
2. .itafiu auat{antit1ii
aiimntirnsumatl' stimind it mai at in
gramjr-r
p6i nii, frutlr, brrturilr nsttmat.
1btr.tlr,
. Folosini dati ompozilii himi a aiintrtlo,aluiaii qi ornpltaii
tablul 1.1u valoril rfritarla onlinutulmaro. qi mirolmntlorin
antitil d alimnt onsumat:kiloalrii, protin, lipid, hidrali d
arbon,aliu. fir. vitaminaA (bta-arotn)'
tiamin,riboflavini, niain qi
vitamina C. Pntru unl buat putli nota ingrdintlmajr' antitativ
prvalnt in prparatul dat, aflind suma nutrimntlor onlinut in fiar
ingrdint.In adrul astilurri s admit flosira datlorpntruprparat
similar aflatin datlompozi1iihirni.
4. Calula1itotalulaportuluizilni in maro-9i mironutrimntqi mdia zilni.
5. mparali valril onsumului mdiu zilni al nutrimntlr u valril
zilni rmandat.\'/lri!r<ltnndt
pntrurtin.gluid. lipid ;i
nrgii b1in1iiin aiuliprsona|izateftuatin iurril prdnt:
Nsarulzilni d rlrotinontradulti:0,8 g&g d mas6op.
Ttjsarui
ziini d iipid pntrueriujti:|-2 glkgd masorp.
}tisarul
zilrid giuid pntiiadulli: a-5 glkgd inas ip.
puttiutiliza datliintabii
ntunsarulrmandatd rnirolmnt,
13.2.
Pcrrtr.uairilul iisaiulirizilili .j i.gii-!siii ibrmi:la lui HarisBndit adaptatla nivlul spitid ativitat(luraranr.3 ).
. Vriflaii daliilli.l"afia
Dvs. :;.'.
hilibt'i.iupriti,;!rptuluiptim
dintrgluid,prtin,lipid.ndufi-vd indialia dirtar, 55 60 o din kilaloriil zilni trbuis provin din gluid, 11-1%- din
rtinii a'5%- din lipid.

aluir:i nrgii r.',nitdin gluid. liid, t-tein


nsumul mdiu z|l,niin sramdin tblul 13.l:
Gluid:
Lipid: -glzi

glzi 4 kal/g: (G)-_91callg: (I-)---

Prtin:-!z\
Total kcallzi : (T)_

4 kaiig : ()----

kcal'lzi
kcal'lzi
kcallzl

kcallzi

ngiprovniti iin giuii: GiT x i 0 0 :


total
ngiaprvnitdin lipide
I ,l 1 0 0:
ttai
nrgia prlvnitidin protin:P/T x 1 0 0:
ttal

a din nrgia z||\ci


Yo din nrgia zilni
o/odin nrgia zi|nic6

part' in prnt Y, din kilalriil nsumatin mdiu zilni d Dvs.


provin din gluid, protin, lipid? ragli onluzia da alirnnta{iaDvs. st
hilibratdup ast ritriu.
7.Trageinluziil rfritoarc|a rzultatlomparalii dintr valoril onsumului
ral u valoril romandat, marAnd abatra d |a valoril romandat in
grame/mg qi in pront, notAnd norml d rfrin! romandat u l00% 9i
pstrAndpntru difrenla stabilit smnul ..minus'' pntru dfiin[ qi ..pllls'' _
pntrusin onsumuiprsonai.
8.ldntifiali nutrimntl nsunrat in antit6{i insufiint. onsutnul 5ror
nutrimntiirnntiona{i?
org.nisrului
alimenta-l..sigrtra
9.{dntifiatinutrimntlonsutnatin xs. Clrm ali puta vita astr rori
iirniriar?
i O.ntrunutriinti u abatf ipiqqt\an,nota{i in oniuzi ar si
impatui iringi
sau xusuiuistabiiiasuraorganismuiui, in cazui prptuii
astabatI.ip tlnnIung.
l l. labrali un pian i orli a aiimntafii,prpunaniaiimnt onrt qi
pntruralizrartii.
antitetla!vat

89

'I.:lblull
.lint,
ns.mt

.otal
:ziuaj[
Ziutrll
Total z,iuanl
ZittrIII
.otal
z,iuajLIl
onsur.nul
zilni:mdiu

Abatra,
u\batra,9/o

,4.;rf,'
ml

3.1. ]lnvntarulalimnta{iipntrtrreizfrlonsutitv

d nutrimnt pntru difrit atgrii al ppullii rlup ritreriulvffrsti


reonnd
Tlrlrrl 1:}.2.Nor.lnl{}

al-gria
1l,ulagii

!)
50

6)
q.)

qi onditiifiziologiqg

---

lnul
d
pot]n
(in

(il
l:

()

bc

oo
i

()

!
!

v)

q.)

2A

bo

bo

_ttr rg

lg

K
g

,-l

L:nalq

1 , 4 ;10( 2

50

l5

30

1)

I ,'l

1 , 6 :Z0 2

60

l5

30

1)

1.1

14

1 , 6 .l0t 2

60

J)

l \

1,8 t8

t0

))

30(

80

l5

l0

10

30(

a
J

80

l5

120 3 0 1 , 5 125 5 0

6r)0

,7

l0

8rC0 l 0 4 0 0 l 0

ti00 l 0 400 l 0

0,7 0.8

.sl

t80

l0

l0

('6

24

I2

t?. 1 4 0 40 1 , 5 125 1 0 0

240

t2

l:l

420

t5

l:t r 5 0 60 2

t25 1 5

ll00

30

l8

1"?_1 5 0 5 5 z

800 l 0 400 12 l 8

t5

420

l0
18

125 l 5 4
125 1 5 0
t25 l s 0

1000 t 0 400 T2 l 8
800 t0 400 I2 l 8

1.5 l,lB l8
3.5 1 . 3 l - t ) l-s

l0
l0

125 1 5 0 4

l 000 20 800 t2 t 8 1 5

r , 8 l , r 8 20

64

142
1-"-

ir*

.^
|l

JJU

Fm:i tl

2:i 0,8 1 . 0 t2

400 1 0 400 5

1 4 0 40 1 , 5 125 1 0 0

t"z

1 5 0 70 ) s
r50 55 2 )

45-90
inind
u luna a
1-a

l5

1 7 5 65

200 15 -)

l)

/0

480

ti0

4s0

ta
l-)

l9

424

l0

1?- r 5 0 70

t{

t25

150 4

125 1 5 0

400

t 0 400 12 1 8

1:.i00t 5 600 l 2

x0( 2

0,8

l0

mo

40

10

/)

3n
.rg Lg
)9

.N

r20

'i9

a1i
I Prsandt-.

ng
"D

30

{Q

,z140

P P 3,;mB rn8

q
0

II

'70

'))

J)

10

30(
30(

l0

?5

:i0(

90

t 8 5 5 1 , 8 1 . 8 20

t0

) s 50( 4

90

t5

l0

2,0 30(

80

800 l 2 480 t2 l 8

tl
t!

t\

J
1
J

80
80

Bibligrafi
1.BnditRullir L'hygin aiimntair.ditions Nathan, 1995.-i60p.
2. BoissauNathali.Nutrition t bionrgtiqudu sportif : Bass
}'{assn,
Paris,2005.-2|7 p.
fndainntals.
. Fostr-wllK., Brand }'{illrJ. Intrnatinaltabls f glmi indx. Am. J.
Clin' Nutr.,|995' 62, 8695-89S.
nrygn{ivt urativ.tr,ditinsD
4. Manul pratiqud nutriti.|'lirrrnttinl-r
Bok Urrivrit,205.-278p.
5' PirrMrau. La mirnutritinliniqu n biologi t n Dratiqurliniqu.
Paris:LavoisirT&Do, |99, 199p.
Ntritin itd trratrital.'lisrn.Wsi
.Sreir4.unt' JemsL. Grff. A<i.',end
PublishingCompany,1990.-511p.
7.Virl ll{g;.lstrlul. dituradiala, Buurqti,|994.
oaB lIlBI poyTo. Cpao}lI al op)I(a
8.
}IBI]IIlBl BrrTB l,I I{Tr1 HoT plBIx poyoB.
p. Aai"illa ^}l

A.A.poBl{l"l.- tV.: l,le


P
I1poIlIII{I{o'
|97 6.- 226.

92

oIWoZ.lTIA

UNOR

Ptl.oDtis

ALtMNTAR

I. LGUivIINoAs. DRIVAT DIN RIAL

T'
Tb|ulI

}|IMIA

-t-

Vitmin

Substanteminrl

V:rloar

rdusul

nrgti
<t

miligrm

!t!

i7 0i

Ir4zi

r29

J?

l:

1297

0,03

l',int

;;;7-

Nr'tt

tJ /o

?s

)10

0,07
a._.
0.53 0.20

l0
6..I

(}J

0,08

7,7

r_

1.2.7
|.2.8
IDstefinoas (fi.c,tii!i, sghet)

I .:i.1

II

ir.34

Pa:;tfiiinosd
littsupria5u
lapt:

1 . 0 0 :z6
4.lt9 .'z9
1 . 6 J -!
i ,i5

-).)4

t . t 0 3,1s
0
.
1
0
t.00 355
9!*0 . 1 2_ 0.06 .1.00 '21
0,10 0 . r 0 r..10 325
0,07 I ,r 0 3"Zs
2(J [_

Ll.a

t.2.9
1.3

0.04

t.a- 0,04
0 , 1I

395

0.17

0.08

0.25

0.12

tS tt

15l
397
4.4+
I4 8 5

r356
r360
I 360
l89

l . : ll

') 'r)

l 64

J J.)

l:i93

2.0 I 66.s

135

| 0.14

0.12

t:.22

338

t4t4

4,6

r87

I 0.17
I

0 . 17

0-17

341

t427

62;7

('tiur luh.],

l-l

--_-_-
l
ll

lGluid|
--,_
l|
I
|1
I

t':-

|
l|

I
ltl-tl
tit-tl

A l. = I

]Prdursul

int:ipallrl
matrii rir:

l.*l,Nl
*' o i

i
I

l--
ll
llll
n'in.rale

i"1
|

; | - i -. l * I

il1__

ll

ll

t-

l
lll-tl
|
l t t F t l

--l--

wl

Itr

i| - I |
t>

t(J

l-

l-

=tll

lli"l
lil

ll
|
l
|

Vitmin

*-l-i

l :+i l",lE l t I *,I ..l "I ll

.alitat:rf?iiniii

--_-s.'t

Bz

l.l

kl

miiligral

gr

Vloar
enrgtif,

kj

Piin 9i prdursl i{ir:a{i

PiinJ

-| lj6ii d gr.irr

Chiqin
Piin d griu
d alitt
su1ria.
Ratn

1.'+.6FrirnzrlL
C'rnuri
1 . . 1 . 8'vigi
1 . , 4 . 9 Psn!i

4"75

6.5

1 . 0 40,r

t} i

8,1

1)

40.0

8.1

d griu
F.6irr
3 7 . 8 1.6
sr:prio16
ali1,a1
Find griu
illitat l
Firfld griu
lnlita1I
F 6in d griu
litati
t.iird griu
lalita1I

ai' d. g'i"-__
litat.l

0,6'7 190

206

38

49

t 5 6 2.6

0 , 1 8 0 . 1I

15

I,85

3',1

65

:218 2.8

n.)

tt {

1,',7 4t7

t66

2t,

48

ll9

))

0 , 2 1 0.08

0,1

r.3

49

93

20

l4

65

0,9

0 , tI

v,2

l5

368

l3

2:t

35

86

1,6

0 . 1 1 5 0,011 l s q

I,l

?{

42,0

l)

1)

48,3

0.5

52.

58

I
0,12. :1,8

[ , 8 8 i 226

0.0 0.92

31.2 1.9

1,0 51,9 0

4'3

1,'7

).L

5.4

14

U't'

1,6

4t"t

130

26

.1

8s

1 , 6 0 , 1 6 0.08

8,3

1)1

54,4

z,l

0,2

1,4

z' l

148

)h

36

98

11

68,1

0,2!, 2 , 1

5 l 0

175

-l _-)

114 ))

0,2?- 0 . 1I

of

,!. I

190

50

|1

0.2. 0 , 1 2 ) 7 0

l;,,
t 7.0

10,4

12,0 I t;.2 1 , 4

'72,4

11

0 , lE

20

'795

849 i
946

zt -1

9'75

26

98'7

1 , 5 8 25zI

106

0 , 1 0 t"89r 4.7 1452.


2"t09 1,L I3 0 5
JJI

l 85

II.PRoDUs ZAtlARos sI D oFliTAR|E


Tablal2
Glrrid
rodusu
I

q)

?,J

Zahd

its

2.2

V[irt:

z. -t

Cararnlstilras

3"6

24

araml u
ul0lutd futt:

6.8

tt.i

25

iolat brutli

0,ii

:5.4

26

Cioolat u lapt

0.9

6.9

2.'7 lvlamlad d fut

..,..i1

;;

2,8

Halva

2.9

Bisr;uii{iu zal.ir

2.r0

Natrllitn

2 . 1 1 urtduli
2.12

F.a.li-.t*
pandl5an

2 . | Pr6.jiturEdin aluat
2.14
2.15
2"16

luPq_-_
lru rmii
ortpandi;panu
m6rcr
ioolat5
Trt,cinfoitaju
rIn

1.?')
I t"L

--

l.i

-J----

- I r4.8
0.i-s.il

_L

5.5

.r-l-;;;

i...-T-,
i
4).s

_]_2.')

'.1"8]-
411.5
i 12,5
-*.:*_
7,!- 1I,ri i : 3 . 6i 5 0 . 8
30,:l 4,4,5 , |20"2
Il.(;

2 l" 0

,1.lt

.ta
,+,.
/

1.2.0

{l

:i8.0

).

2').0

4,4

r3.0

5.i

:{_
ql

miligram

lJl ]:!

l.ll

\/it'lnin

i;.,n.
-o --elr8

2"2.0 l ) . 4
?()

.. ::
2.'

Sutlstntminra'l

4t,0 i.t.l.?

_---_I
j;s,6 8.6
]

18.:i

0 . 0 1 0"03 i 0.2r)
U

0.04
,$:
Jl.

0.80
0.08

0,04
0.08
0.iCl

0.10
0.1(r

l r..r I 46.8

--_-_.-37,,1 16,6

,l?.4 l l7'7.t

lII. PR'ODLlsli LATAT

Tlblltul :|

SubstantminrI
DI
0l

lProdusul

irl

Vitamin
Vloar
enrgtiI

rdl
l-

llralnr

- _-l

- -

8 8 . 5 alB
9 1 . 4 --:,
:j.0
..}*5 l FriqdJ0o/ogisinl .--l.ll
l l : r i s a',] : i 9 s r i i s i m :
grasrnl;
,"1| | Smintinii' 109/
]}.l:i l Srnintinil.2096 sr6sim
3.!,) ] Srninlinii.25?il srsim.

Smintin.3096srsirn.:
Smintinr1.
36%ls:rl

Bdnzii
BI.inz,fu;.migra--*
Brjnzrrjgrsa!a_-- _
Che dgrglat

I9

jgg!e!.--*

laurt' |5% gr-_


-_
Iaurtdul. l"50,6sisirrL

lJ

J./,

0.05
J.:l

:i.C

12.7

ao
2."(,

68.5
63.6

58.r

*2,tr_? s r )

0 . r 0| 0 . 1 5

)1

i:-"'6 :]0.r) 2.8


at4

.16.r,)
_:_;_ 2,tr
_

64.7

-i.L{l 18,0, L,3

88.3

."1:1-

7 l q t'6,i' 9.i;] l
7i.'7 l 8 , )

91.4

88-4
9 l.t"

ss

i.r)
21.,8

_!.Q
rr (l

50

.:|.2 Iu lul.3.2%ogisim

8 l.

Iau 61}6g1Qsirn
--_.*-

i 8"5

5.0

J.,::J

86.3

-i.,,l-:{.lt-

\r ll

0 . 1 5i ( ) . 6
0. l:i i ().6

0'14l 0'

i 4.1
26.5

0 , 2 ( ti l . ( r

0.0r

:i.:t0 Unt !5,rns


:i.:i1

.'5 l 0J;
0.ls i 0,6

I"''*i.-qz'.a.'
t-.'-zq
s5J

..,|!,4
.:il5 Rtjn'a.
69ollr6sim--L
:i.:1.6
l ,lldsat
-1.1:.I
l dnstu zalrar
. 2 8 Unt drfri$6
3.2t9 tJnt gn1'ruarnzLtori.--_
Brinzii l olanda
3 . 3 2 Brinzii d Kostoma
:i.-i3 Brinzzl d Ltonia

I r

s 3 i:li-

Jart,}ll7g$sim

l l | ls

4.7
I

1 0 . 0' 4 . 0
|.:. -t!,8-- :t0.0 3.6
s9.0 ::2:_,.
2,..5 : 1 5 , 0 3 , 0
82;7 :i 0 -l-QJt-_
__2.e
82,2

{ 14 | 15 I l | ll

+"1

.Z.3.-

.li!-

,!.t.a

28,r

OI
0 , 3 I 0.30
0.35 0.40
0'5 0.50

nt.iartlt.3

fr

I'rodusul

rl

--_- ,- -

l ri1

Binzlidr:I-itunia

50,0I :l').0

i.5

B',inziioslrni

4l .0

j.6

Brin2i d:Rusi

40.0

3 . 3 8 Brinzii slai{r

- ) . . t

l3

t4

ll

kal

l5

16

t'7

IE

19

20

0 . 1 7 0 , 1 0 0"04 0 . 1 i 0 . 5 1 . 5

258

1080

r050

4r30

o.2 0 . 1 7 0.03 0..]r) 0.4) }

350

1,164

0,26 0 . 1 7 0.04

71

l:152.

96

r657

l5

396

165',1

1l

350

t.t64

363

1519

1,0

260

I tlSB

1.0

298

1.2.4',,1

11

340

t423

7.0

271

I134

4.0

2',70

rt 3 0

0.6

r78

'145

0"06 ().05 0.03 0 , 2 1 0.0:t 0.4

226

946

800

-:J-a

.t0.(l

4,6

1000

()

(,

4.1

4.1

980

I 064

594

0^2'7 t ) . 1 ' 7 0,05 0.:5,1 0,20

4,2

780

190

580

'23 0 . l 6

itt{:30,3

6.6

r900

69

405

0 . 2 5 ().1'l 0,03 o:.27 0.4-/ 2,'|

| 7 ' ) 20.I

(,

8.0

1560

530

210

0,04

1,4
,6

(,

8.0

1600

550

220

0,05 0 , l 5

4.6

730

760

470

0
09

)n 1;

II
l9

Brinza f.umat'

52.0

u lapt
inghlat

"/|^0

!g:ag

66.0

'.7.'l.tJ

{l

.20.0

,;i;

19.0

lL16

187

I000

5:i4

0,6

0 .l s

0..liJ

0.04 0.37

0.31)

0.48

0.r2

0.08 0.02 0,39

0,5it

0 . 2 0 0,05

l . 1

3.ii

5.ii

1 5 . 5 0.8

50

156

148

22

la'7

0 . 1 0.04 0,03 0.0-l

10.0

5R

1 4 , 0 0.8

50

t62

t59

2l

tt4

0.2

15,0

5.8

l{rl

0,9

4l

l5l

t22

l-l

96

0 . 1 0.07 0.06 0,03 0,2r

0.05

0,4

268

:j.6

r 5 . c 5 ^ 0 t 7 . 3 0,9

46

t44

l-tl

l6

95

0 . 1 0,02 ,).01 0,03 0 , 1 6 0.05

0,4

|2

552

{i?

I8,0

39

9'7

72

ll

it4

0 , 2 0"t)2 ,0,01 0'0 '12 0,Ort 9,0

122

510

:t, L

9r:L
L{

564

4,3

'')

2l

t-:

^',|

l 040

2.5,5

nrgetii

l_l

s0.0

-**--l

::l

t2

B2

1r, ,i

3.114 BrinZa tlritadrLr o n l a

3 . 5 0 Plnbicu nui

i56

ll

B1

.Zt
.l(5.0,

3.;19 Plolnlir u io lall

l0

.-l |

960

44"0

3.,:18Plornbir

t?l

Al;l

4,0

3.,13 Brinzi 1,rpitid Rt

3.,,\7

'.2,5.Lt '.t6..1

Brinzi raturatiin
saramuii d oi -

,7

VaIorea

tl

3l.rt

in
Brinzii maturatrtr
saramuriid vai

q)

tol

l5,0

t'!:2'

'4|0 Binzii Rqu{ilt1

I
Fe

m li
tr

6.4 ] :2.+.! :lI .tt


'24')

:i.:ti9 Brinzii dt:stonia

Mgl
cal

'nr

3 . 4

.'.7 Bdinzitt)dar

-l

tt

tl

{)

Vitn l n r

S u l)stan!e inr'ale

G I u id

4^(.1 1 5 . 0 0.9

t2.1

Iv.oLAGINoAs,, GRAsI l A|,IlvlI{TA]]


Sbstntminl

Vitmi

Prdusrr
I

Br

Ilz

miligrme
ol:lgiimos
{lun
,\.ahi
Pja;:soarr:lui

6.0
63,0
1 0 . 0 '?-6' 45.2
8 " 0 tz}.'7 52.9

.t.L4

\4islin

0.8

,t.l.6

igdal
.Nui

.+"1.7

Rai!i1

1 8 . 6 57^'t
59.0
"21.0
'1,
)',

+iti
,+./..2
.+.l.-,

4 . 26
.l I a

.r.2t3

r4j
3.0
979

.'

Gr5sili aIintent;lr
argrini u lapt
na u ri5.--a

16.5

r5.9

0'3

15.9

?5

82.

ii'il zi
-iiF'r

Gilsimi pnttu lolus,'


jl r:fi;t5:.ir

0.1

Mionz

?5 0

Uli l'florasoarlui rafint

0.1

L]|id arahi,lr.tjnal

0.1

[.Jlid.soia ralln;rt

0.1

t.jljd mislin rirfinat

0.2

9,s

Ull d porumb irfirra1

0.1

Ulel d bumtla

0,1

UIi l rapi1ilrafinat

0 .l 5

Utrturd ptlr

0.3

, 4 . 2 , 1 4 Sltrriniid por

, + . 2 . I sSu d ol in
. + . 2 . 1 6S,ud vit6

5.',7

-,*
3,r ;;;
i 67.0
a i 9'9^9
i q'9.9

o
_-,,.,

ll,.,
:'9

0.02
0.02
89'7

-1753

62'7

262

899

899 i
899

:t761

899

76|

l,,
899

761
3761
5 /Ol

Lt

qa7

0.
0,1

i 9'9.9

qtq 7

\/. LGUIVI. FIIUT' ttJPRCl


Ttblul 5
tGluidr

Produsl

(t.i
-air-

0.(;
6.()
10

{1.2

0.(r

0^

r,ti

'Vr;li

Q(r.{)

l Brul

4jt

90.9

Vloar

r(l

nergti

U
0.60
0"6(r
2.01)
0,60
4t)
0"40

0,5

..t
5^'7

0,8
0.4

)..1

{),'l

I .f -.)

-!.1

I.lt

0.8

0.70

o-/

2.Il

loa

5.:i

Substntminrl

6".t

1..!i
_ ,|
I ":1
3.0

--1-{

q
)5

I --1

itrt-

:i.11.15
Patisn

9.].l)

Ptrunilv da!a) I 8J.r)


Pitrun rd6ini)

Pstirlra(rfidairr
Ridihtd luni
Ridih d tamn

01(i

)6

0^'7
1

4"0

60

i;

1<

5.2

i;7__

%L
q1

1.:i
1.4

1-',.z

3.5

rinantbur
Salati
Sfli

l ().8

i,fr.l*i---J

tr.,'

).)

7tl. :_ i - |J-1_ 2"q


lin(vrdat)
Bittiit-----_l-L5 |-..-]-'.. r l l.__6.!
mlr'

-tj-----,]-,j-J-.-:*,

-_i-----

9}".-lr;-l_.0.9
-.
_ . . +
_ : - - i:,t;_r__z..
-____
+
() | l J .1 i ] 5
0.3

]91 s

+.,-----,

--L_::--J--:j:-

0"6

0,04 0 . 5 3

0.1
Z'

0'l3

0,r0

G luidr

S u b s t n [ m i n r a |

-'_-.'-_

Vitmin

-ll

ProdusrrI

'7'7.0

--

9t,11
90.0

Ppn:galbin
(ziLlos)

It'.J

70.4t

?,1

5 . 3r .

1a\2
5'3.

8q.it

0.?

88.5

0,6

5.3.6

1t6.0| 0"q
87.:i i 0.6

ais
Guttrir
'\nana;
]3ananr

'--

R'di
Pi1sad
(]oarn

l)irsii
.5l-_ Sou
lJ..l_] Pn:rri
5 . . l i . 1 2 Porutbrl.i

5.:r.
t4

,{r'oall
i Lrit.

arrlarin
mu$or

]ur

IBlIl

2.0
2.0

!Lo8
0,25
0.10
0,03

9,6

0,04

6^:t

0.0

8.9
li.ta
I1 . 3

t'.6

1?
s.-l'i'

2"6

8 1 . 0I r . 4
87.0 | 0.lt
81.{) I

l ,:i

8 5 , 0I r . 1

0 ,1 I
0.03

siJ

B9).0
0"9
-;7
lt8.5 ti.B
8|":2 0,4
88i.r) 2 " 0

I
0 , 2 0 0.s0
0 . 1 0 0.40

U. I

22.tI

Vlor
nrgti

l
l

___-L__-L-_

5. 3

90.
__.5.3 Frurit.

2.t)

-?' il l

ame

5 . l. 3 ].a.!.pt) 5 . 1 . 4 I lran

ulturi d bstn5ri
Ppn vrd

)Gl

0,0?
9,01
0.06

kl

l4

106 i 444

n{inurt,b.5

-]-_-.
lt----

ll
ll!
llr

ql

Prdusul

.:l

U
-l-

_L:-

---

qq
I qo

s.6.2 l.., --*


)-..' lt'-u]-.--.-- *

l.6r-

s.6.5
5.6.6

R.urtlgalbn-__
ituqa

24"1') 20.0
o
50.0

94"5

0.9

)./.1
<11

^:-

.I.3

)1

OJl-i

1"4

0.5

t{

I 12
0,4 _f_:L

0"5

{_t")

l z.
| 0.r
__-9r1.9

9ii

1.3

Ligl--_

5 . 8 . 2 1-'fgn!1lnb prli.jita

7.0

14.
4_-

5 . 8 . 3 ]rrfaslubil6

;'-0

.t i

0,9
2.2
5.5

B2

nrgti

0,7
t,2
l.+-

260

19

z1
2
5
l3

/,J

36
6
26

58

oo

2'75
72

8
2

0.01
0,02
0 "l 0
0.01
l.3 '!-L 0-02
l-5_j- 2j6 [ 0 . 0 5
28.0 I 6.7 I t ) . 1 5

89

2,2

!)

28

2Z

3/

I'7
35
20

z7

-)J
-l -)

1 . 6 0.20 i
1.6 r 0.20l
10,0
0.9 r 0"20

1.0
0.6

3.6

0.6

0,5

1.8

1.6

0.9

3.9
.1

l-i;-

4.0

4.5

15

115

187

5l

t'7

|'

25

20

44
4l

kj
184
112

0.02
0.05
0.05
0.03
0.02 0. ]| ?00
0 . 3 3 .0._-]4't0

t0l

4"6

30

z5

6.

3l

r30

34
12

22
l9

92

ll

20

U.E4

JO

38
40

0.02 0.38 1 0 .
j1 0 , 3 0 6.4
0,r 0"45 4,8

159
\67
+zJ

105

t,)tr i
-.------t

t26

r05

t2

It

45

84
7l
t88

20

t4

59

r'/
l9

t-2

7l

'79

l9

82
<

s30

2;7

0.25 0
0'0 25
0.6l :100
0,20 25

0 " 0 2 0.30
0.07 n a t
0.0J 0.24
0.01 ()15
0,03 0 . 2 7

0.5

l5

12.8

22
40

0.4
1,0

?5

2.8

kal

0,7

3.0

,tt

/,

0.9

1.0

- it - t-"-1I

o.7
0.6

il.9

I r.;

t'1

5 . 7 . 4 R$ii --5.8 Stimulnt


-:---. --5 . 8 . 1 !.Jl9l}ru '--

r.5

0-6
0.5

1,0

--i----

B1

)6

__L'!_

Fe

0.1

I
-+---

)l

astravi

5.1
4.7
2.5
"0
4.0
10.0

0,9 ] .7

__r_':_

Sampinion-I.gumt srt'

2"0

l.l

1l

lltg

milligrrn

0,r--,._

l-'-ro-1"-.1!l'ii_ll

.'pni,l

-Il9-- ar,ztr

'.

L6'1-, Vintrl-_--

:ji_

9.1

RO

IV[,intara

)G

Erm

50

.55 t l l n a
;-;;
) . ) . o T.*-1'5. ',ac6z6

5.6.1

i-li-

5.5.'.7
5 . 5 , t yL19I-(glist
) . ) \l!iiq-(us,[ 5.6

Na

NI

l i r l

5 . 5 . 3 Agns
-'
).).4
Zmuri

Valroar

'il

ll lli l
l! l '|

vitmine

Subst{minrl

luide

2
3

2480
1600

495

4,10 il25

ftz

I4'7

198

1l

r00

250

6,.r

0.05

0l' 1 . 0

0,0i' 0.20

t.0

10

r09

456

t1

lz5

933

2!.1

119

498

8,0

vl. ARN $|iPRoDUs DIN ARN

,tblul
6

1.,1--l.lF
Bl",
Vitmin

Substantnrinr[

.;;
<f'

Prrdusul

L ,

|
)

PP

(,-r l r n

6.I
--ll1J-

Crn
---;.
,r.,.r-.
* t.. ) l l } _ 6'7.\\
"lsi.i
-';' . -) r i l ;l U; . | 6,9.:t
L iirn() c ()v|n ( alg{)rii]

--1'rt-;i
I
--lrl:i
-i---t'7
;* d" ''i(*.ug'.* | ! i
"',7
--l.n
.';- I
14 L ; ] r n t )o v l t a t t g o tr. laarl l r ) | 1.1
--irLi
-- 5,3
_ - . 6 il; d. i"p;* ---.;___l___
i s4.13
.
L a r n o p o r s l l l l ! : r i{
] s
a
---.:-, ;
---fl
r
g-". l. ,'
38.',7
";
t*
--l;r.ri ;;dr
__--]--'._--{l.r5
L]]rll o pol slil,oa
;---l=-,.:-.-'-*

(:i.
l.!)

6.n

lernr: d vi|tll

SubprduLs

6.2.1 D vi|d

6 . : t .rl .

i:

_-__--l
--_-*-

rlll

milil rme

16.3

0.8

60

2!.70

l8

178

2.(l
L.:'

20.{t

9.0

0.9

75

45

ll

22

215

18.!)
20.2

12.4
'7.0

1.0

60

15

2l

65

i4

ZJ

198
210

2.6

l.l

9
l0

20.1
16.4

12,9
2'7,8
49.3

l.l

!64

5'7

272

246
182

t.l

1.0

25
24

0.6

40

t89

0.8

5t

11

17
21

t30
161

l.

3.0

lL)."/

1.2

I,t

108

:i44

ll

an

189

11
l./

I1.4
14.6

Pl6rnini

1.5

15.2

4.'7

8.,)

9.5

t04

rL90

10

6.:1,.1.3

,q

9":5
t7.4

0
3

l0

ti."2.1.2rir

.l

63

).40

6
8
l5

6 . 1 . . 1 . t IRi.l;i-

8i2.7

12.5

I,8

192

ta}l

(i.;1.
1.5

;'9r.0

r5.0

3.0
1 2 I.

1,0
0.9

83

]t90

5
'7

r8 {t

3.6
3.6

0
5

12

:!50

t 30

.t. I

ll5

n19

.2
16,8

55

106

13.,6

o...1.I.t)

6.2,2

Vlora
(l

t94
J+L

39
220

t.tt

r.6

10.0
6.0
9.0

l9

211
162

7.1)
5.0

za

nrgtif,

kal

kj

0.08

0 . 1 4 2_5

un]l

20

8,49

0,09

0, l(i

2,8

um
urn

0.06

0
0
0
0
Lll

0.01
3'8

unn

164

686

0.l:t 2,8
0.07 0 . l B 3.0
0.08 0 " r 0 4,0

u1]

782

un,n

8'7
44

0"60 0 .l 6 2 . 6
0.,10 0 .t 0 ) )
0.52 0 . 1 4 :-+

un{l

99
'1 6

602
8
1722

ufil1

489
55

2046
1485

0.t4

0.23

un1l

90

.7,'|

0 ,l 0

0.4() . z
0,1!) 3.0

r03

431

uIiJ

t24
98

519
410

66

2't6

1,0

117

64

ur]n

163

682

92
108

385

80
89
208

335

0 "l 2
1 . 0 0.0

2,lt)

6.8

0 .l 0

0'9

I.ttll

3.1

0.02
unr

0.36

0.65

4.0
3.0

0't2 l 0.0

u1l

2,0
33
l0

D pr

. 2 . 2 . I 1mirri
|i."2.2..2
F .i'lat

;'8.,6
-

14"8

ti.'.?".2.:)
Rinihi

s''

ri.'.,1.2.t\I"i,"ii---

.l0

t5.r

6.",?-.2"5
l-imbii

(rtr.

1 )

0.8

9
'7

l)

20

24

353

9,1
0
t2.0 3,45

20

23

8,0

0.r0

1'|

5()

urm

22

t'71

urTn

-t

0.24 i 2"1t3 8 . 0
0.29 1 . 5 6 3 , 6
0.36 0.69 4 . 1
0 . r 5 0.3t5

LI

10
um
urml

<.'

72
870

otltiur tb. ti

t-----I
i

Produsul

-(

-T--II
l 8 'it

'y'itmi

Substanle minal

Valoara

ll-

nrgti,

l 088
1

n.1

6,1.I.3
6.3.1.4
i6.3.2 Salalild

6.3.2.1

6.3.2.',2

().)

0.25

6.3.3
6.3.3.I

)s ?
0"8
smifumt -_-s-t_
Salar

6 . . \ . 4 . 1SIr
dKraor'i

-;::-:-: : --.:.--.-

('tniitorip|-'ntru
vin.toi

su'iiinii;'_--6..3.4.,4Saln d U:raina

|_-_-.-

l 4.(i
.i().()

_- |
_.i:i.tl_____t____
_
l l

6.3..5| SIn
rud fu'mt

6 . . 5 . l l S l a lM o s rs a i
j_s.
6.3.5.]
s..t
i Srvlat

-,

-_t;:;.:: *-;.^_

t42 i

?-1,(:
| 29':\

.)t

{!

-fi,il

'-*-'t-_-*-.

r,9

lrt J

/ l

I(r.0

41.5

4\

46.6

JO,

10-0

4(6
903

279

t161

I608

oJl

t64.1

\/ll. PASARI ' oUA $I PRoDUsl DIN oUA

_-- TllluI 7,
|-_-

ll

['rodusl

lt

tt

Substantm i n r a I

--

||

ofl

.:
.]

|;i|

l<lF,

il0

Na

K|,

Vitl

lAl"'I

II

tL

ll

Bz I r'n

liligram

Vlrrar
nrgeti

krrl

kj

arn d ps5ri

ui b'ilr

urart

Lrnna

3,r0 r83

'766

3.40

l2l

531

'23

) )t\

412

t'724

0 , ls

t ' 7" 6

I z--l

0.4

0.8

I {10

300

l0

25

2t0

t5

0.04

0.07

19.7

5-2

0.5

0"9

ll9

350

l2

30

2i;t)

1,5

0.03

0"C'8 0 , l 6

154

3.0

0.0:l

0.08

l5?

39.0

0,8

91

200

t2

11.{)

)'7 1

0.9

21

20

40

22.1

3.0

0.0:l

0,09

0,26

2.60

1.7

| 5ZO

r9.5

22.t)

0.9

1r)0

2t0

l2

l9

200

.1.0

0 . 0 1 0.05

t)-22

3"80

! lr"

I15:i

21.6

t2.t)

.8

I.l

1,25

251

18

22

2lt.5

5.0

0 , 0t

0,07

0 -l 9

4.00

19'7

824

t8 . 2

18.4

a^7

0,8

191

l6

27

2,1t.8 3 . 0

0.01

0'7

0 . 15

..10

241,

I008

20.8

8.8

0.6

0.9

l.l0

240

20 ]

298

3"0

0.07

0.07 0 ,l 4

3.60

165

690

r5.8

38.0

0.6

58

165

)'l

t{

200

.0

0.05

0,t2

2.80

405

r695

17.2

1,'

0"9

t07

212

35

218

3.0

0.05

9
0 . r 8 ().1

3.00

287

t20l

r53

55

)4

l85

)1

0-5

0.}7 t).44

0 .l 9

157

219

4,0

0.4'7

0 , 1I

651
,70

Itt5

)'7

0,3:5 0,07

Oui Eii;rodusdiin
ouit
()ui d gini

7.L''t

12"',7

I l.:i

0,'7

1.0

1',1

Oud prpli{i

-.;;-Lt.J

I1,,9

lt I

0.6

l.t

80

74I,-

t2,;7

i;

0.'7

1,0

l
I
i

68
153

55

54

vIIl. PE$TE, PRoDUs DIN P$T' FRUT D lvIARE

0.t7

r1.65 0 " 2 6
t).44

0 "l 9

168
157

65'7

vIII. P$T' PRoDUsIi DIN P$T' FRUT Dll IylAR

Tttbl|ul8

minral
Subst!

()
,Prolustli

(,

4g

Vitmin
Fe

l\

Br

B2

Valor
P

mr

-cI4i

energti
k'l

kj

88

368
615

8 . 1 Pq;tospiit' nglat'
onsrvat
s;trv
aln

-aras

!lo't- Jgq--.-*-

70.:t
i9.1

'78.9
79.1
---l-__7 1 . 3
5.()
77.',7
62,')
80.I
79.'5
75..1
68.7

(Jr

-r6;)

8t.3
6q.2

1-7
62^7
73.0
1,8
74-t)

"79.9 r
10.4
54"0
6.9
26.4
rab

80.
81.5

8 . 2 . 4 .y'arzd mar

88.0

(]rvtl

r/.>

11.6
21.0
I5 . 7
1i.7
16'.0
22,A
14.1
17.1
2(i.8

2(.t,7
I 5;.9

2.0

.J

7.0
3.0

4
.6

IR

J.ID

5.6
9.0
4.1

r5.t
3.1

')

</

15"4

.0

19,0
16,9

0,9
10.0
10.3

l ' , t^ 7

tq 5

t9 . l
I ti.0
1R S

16.6
I8.8

2tr"4
3l.
*.L

I8.0
16.0
l8.9
0"q

65

9.0
5,0

))
0.7

I1 . 9
13.8

11'7
56

246

,,

,7

56

.8

0.5
0.8

0.2

5r3

4B

,L,\

'70
T2

IJ

26
26

15
29
28

l,+

I6

2.9

178
35

46
80

129

102

0,30
0,t4
0.1I

5.0
2"2
1.0

0 .l 4

0 .l 3

t1

t
4
?

64

78;

283
350
257

JI

64

20

1.4

)o

1.7
4.\

109

r30
518

90

ll3

35

21
3ll
29
968

43
99

0.33 0.20 2 , 8 0 2,2

0.,1

0.03

(t.12 0.t0

1.8
0.8
0.5

..

:/o

0_'7
0.7
0.7

30

278

0.9

70
20
1'7

278
255

60
.)l

193
40

490
20

'74
5l
94
\11

90
8'7
96

0.02
0,04

2|

29
5l

0,5

0.5

r.8

0"04

55

1.0
0,8
1.6

ul'

u.

0 - lI

2,0

0,09

0,01

0.1l

'7
"6

0.Oii

0,03

0.0-l

.9

ur.

0.12
0 . 17

0.36 A O
3
0.1i1
0
0 . 10
l.t0
0 .t 4
1.5
0.3;t

0,0r

0 . 1 0.28
0.,45
3 . 3 0"02

4.3

1.8
l6

2.0

0 . l | 0.08

0.9
260

ur

0 . 1l t

at11

2.7

0 .l { t

1,4

ur

11
UI

-) -1

1.6
7.2

JI

l3

05
f)

70

r0l
ll7

)_02
t0
'72

166
160
242

r35

153
9
86
82

"221
251
613

ur

75
69

0.0.{

)(\

0.4

402

57"1

0"05 0,Ott 3.0


0.0tr

5to

64

38

IJ

0^08 0 .l 5
0"02 0 .l 2
0_l2
0 , li

0 . 1I

265

I t1

2Q7

7.7

u!'

0.8

r+-)

'21

0,06
0.06

152

:i'7
JO

0,03
0

b). /

0.3

15
284
4'71
428

5?

(r.I

1 (,t

i.6
j;.8

3.0

251
l0l

_1"I

ti.9

3r5

83

49
916
4,7
29
a1

490
845
431
301
695
669
l0l3

))

640
498
360
4
925
l 050
2565
314
289
347
2l

blal9

l|
it ttti
lI s.|
l: ' I

.ou.ur

E .l . l
9.1.2
9.1.3
9.1.1

I frut
Sud ais
i

*--L-Su d
l

ortoal

Sur:d strusuri

9.1.'7

Su d grpfiut

9 . 1. 8

Su d fra.l.i

9 . 1. 9

Su d ztud

9.r.r0

Sui: r1 mandarin

9 . 1l l

5u d plrsll

9.2.4

1i4.0

tl'

Ii,1.:5 0.,'I
."

Sur:d grttui

9 . 1. 6

9.i|..

si

fiiEi;i
ii

Mg

-S"
dd'"
Su d mr
D'letu.i' g*
!lgl-Pl|ggl
Du!at6lsutui

!L.er.i
DuIatil
l ipgtni
ips
Dul
Iarrt

:r)

80.3

_l3

0.8

0.4

t+
-,

,+

:t

)l fl

9i1

56

L.)

rti

tJ

0"3 0"05 0.04 0.0i: 0.22 40,0

55

20

0.

52

218

'72

30r

53

222

t.2

0,4

Iti.5

t8.2 0

tt

0.5

0,4

t5

212

l9

l(i

20

0'

12..2 U

|.'7

0.4

250

1.,
tt

l8

0,3 0,0s 0.0r

14.5 U

1,t

0.

7.8

l.l

0,4

t.7

0,4

0.9

0.7

r6,{t I ? . 0 0 0.2 0,4

0,3

l,

tt.6

8.6

IJ

9.6

9.0

0 0.2

t 0,6 U

IJ

I6 , 1 t 6 . I

t.)

I ll.7

{.) '7\.2 6lt,5


ll

r)
i..,

7:2.7 6It.3
70.9

'7r1.6

7J.

0.2

I --)

5l

138

40

100

0.9 0.3
0.9
0

0)

55

l-t

0.2

0.3

0,6
0"6

0.5
0.3

l8

l0
t2

0.8

IJ

i0

135

r09

l0
25

0.2

,7

t2

1l

l0
14

0.02 0 . 0 l

,1

0.t0

2.0

0,02 0.02

7.,1

,,1.0 6 l

255

0,03 0.0;1 0.20 410.0 3 l

r30

ur.

0.0 0.() 0.03 :i4.0

l5l

ur.

0 , 0 1 0.0:i 0,40 1 8 . 0 8

159

0'0

0,04 0.0:l 0 .l 0

25.,A

4l

172

0"3

0.02 0^01 0.60

6.0

6-5

272

0 .l 5

0.01

0,0r 0.29

4.tl

65

272

l9'7

269

1125
t146
I180
146

0.1

0.3
2

t)

l5

22

0.3

0.5

0.09 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , r 2

()
t4

kj

4.00

0.02 0.0.{

r0.4 0 0,2

182,() 0..1

nrgti

o-2

li..6

ti.0

l8

14.5

PP

0,3

!_1
li.tJ

)1 t"l

21s

1.0

I t 9 . 7| 0

82.i1 ()..
3
-.
87.r1 ")

t)

12,8 0

B2

kl

I i,.J

t
e0.,+I 0.3

i87.13

Valoar

Br

(,

.l

ill9.lj

miligra l

I rl,0 1 : i - 7 0 0.3

:111
1!-l 11..2
0
:1-]-!:]
'7

Vitmirr

Z;;;;;. s";";

Su d otjii

g*r
2]2

| -l l l .l

Sr^lbstn[r
minrl

grm

Sur:d r,i;in

J.l
9.2

e I
I:l

I :_It.l t

9 . 1. 5

9.\.12

I
:',
L\Ill

9.1

Gluid

til

---

Ix. CoNsRvl DIN FRUT.

_l--_-_]

--

!tr

0,01 0 . 0 1 0.30

0 . 0 1 0 , 0 1 0 . 1 0 2"r)

0.0r 0.02

0.9 0.02 0 , 0 1 0,0:i


|^'7

9.6

274
282

55

1a

|inar lb.9

uid

-*--l
tl
l
I

ll

l.-

'l -

lJl..:

hl

I 5*l ?
I :t.*l

l9l
t.-I
)|trl
NI.NI

-91

|:l

.)

U
Z

901-

Fllemntmineral
Ca
IvIg P

L
I

t<t
milgr m
l4

0.5

0.3

t4

168

l9

l0

t6

0.1

'i3.2

9.J-.1

_.n
_2Jl

9.3.6
9...7
9.,{
9..4.1

Biiuturi lolie

'43

0,2

r07

15

l.2

0,6

0.

0,2

15

152

(rti.8

0.'7 0.6

0,4

r.)

l5

152

(fr.1\

0,7

0,3

t)

18

(r[i.I

1,0 t',

0,5

tt

9l

62."t

0.6

0.5 0.4

l8

l8

22

I4

l9

65.3

0 " 7 0,3 4,4

l6

t49

t4

1.8

tl

l5

40

t2
l0
25

ol

* I t.-q
I (l-2

Cni _---

Vodt

Li:hird visin.

Virr d dsrt

1 0,2
|.:)
t),t

i 45"t)
l--16.()

l__-

.4
I1.0
12,0
40,0
40.0

)\ (\
l6

0^2 l t /
0,J 0.2

0,6

ol

0.1 0.t
0,3 ur.
0.4 u.
0 . 4 0,4

10

ft

l5

0
0
0
0

II \

l0
l0
I'7

60

140
2'
ur.

r60

ii''l o
0

; L

kaI

"|

KJ

z'7|

I134

0 . 0 1 0.02 0,.:i

:1.0

0.0-l

3.0

28

l 184

l4

t,l

t2

l8

0.

1,4

2.7

42

t2

t8

0.

1.4

2.7

I t4'2

ltr

-g

l8
l0
0.1
0.3

0.3

IO

0.1

0
0

0.5
0.6
0"1
ur

l:
25

ur.

-t)

l.l

2(l

0.0| i 0-(')2

0.0r

1t4',2

40,0

281

|116

:*Z

l 0 t3

24'l

I033

(),:i

0J_0'05 0 . 7
0J-0.
0,()t
.c".00l 0 .
0
--q-l--q0
0 l
--q--.1-!-+ o 0
ur. I 0,01 0 , 1
l l

1 0 . 6 2'73

.11

qi

'71

153

297
I000
980
1 l 0
640

3l

130

40

t61

3s

146

239
20

tt

J IJ

ur

t72

2'

Ehuturi rlrito
- --;

.'
1lll

9.4.2

0,3 0,5

0.5

o,,

t..2 0,02 0 . 0 1 0.01

.4.J

B2
L

N
J
l9l

,trlmin(

"

grm
't0"9

\r'

P bazrJrut
| **
- _ | - "I
;r-,l.

_.

i--

_L_

r-L

,tlbtlluI

.K"Itslj(-'Al:I}INILGLlI!{,CRUP, LGUINO/\S,

l0

l-*l

lJ,r:umire
buateilr

PR0DUS L,..lA'l

lemnte rinrle

i,*

)l
L

ul'

miligrme

0J
l).l'

-ll{

0.05

t|.l.5

0.0
0 . 10
o

0.04

1 0r.. 8
261)
26t)
26"2

r0.2.

[lu,tdin rtofi

l { t . 2 . 1 arf.ifirti
Ctofifri

78.5
_,1
a,i

G;;' p'ti-_10.2.4 ,ii..a.r*.un.'


_.li,
Ia'.2. ;.J,t..,t.,fi
I0.3.

3.0 I +s

-.i1

ril_[Ii
,r5

1 . 0 0,09

90

497

12

20

54

0"8r

0 . 1I

0.06

t"07

l0

1 . 4 0. 4

1,6
t,4

738
658

I6
l3

30
27

8?

r.09

1't

0.98

2,0

38,t

0.t2
0,09

26.i

2'7
28

25
20

6'l
55

0.8
0.7

0 .l 0
0.09

0 ,l 4
0.07

r,l0

I6

179
444

|.i9

l4'\

0 7

0.17
0 -l 4

5.4

0.93

l6

0.06

.76

28

0.06

0,63

74

I 28,8 t . 9

I 21,8

ryt
.1

l.l

U 9

1 . 1 U.

91

:l'-:,lrr;;_ffi
#..ffii'ffil#.]fr]ffitIlurl|
din lsmr:
-'l

i" 1"''t

*r,

t4..1

82

l8,r)

281
t9tl
't28
',t4

)s
N

o0

o.

Na

l mtenl in,rale

AI

Br

)ag

00
e
9
t

8 . r , rI r . 7 | r . i I - r . , IJ r . 7

B;]|e dinn.o.

t,2

92

41

45

l.l

238

140

386
389

0,1

l.l

0-2

0.7

0.2

!:-

l-2

n)1

0.02

0.

42 l 1.

0,02

0.09

0.(

0.6

0.0

0.01

0.

r0,8

88

50

s0 I r.r

0-02

0,02

0^

8.()

19

4l

t5

0.6,

0.95

0.04

0.(

29

t2

l9

0.2

0.03

0.

l9

l5

l0

-)+

0.4

0.02

0.

l0

38

r40

. !''

0 .I 4

(r.

19

30

0.8

0-07

(,02

9J:
! _L
0.20 I

2.6

0.08

0 03

0.48

0.(,

0.0.1

t4

l9

0.8

?rn 5:
1 l'

0"1

l,tl

388

r6"7| 0,1

l.

386

90

22

24

18..+0.04

l1

t70

30

t2

L-)

22'6'l 0.2

\.L

386

)rJ

16

l5

.1

t.0

4q

-_
"

.11

26i14

0,45

t(

4l

t 0"6

.'t 1 6-4

'7:'

IJ

102

( , r /-

0,j

t)

"22.1

Ur.

0.1

0.8

llil

86

60

l0

50

02.

0.01 0 0t

0.03

;l

006

(.)

0.1

0.8

182

77

60

19

0 .1

0.01 001

0.02

006

0.1

tJ.

0.1

0.8

Itil

8t

60

48

0,1

0.01 00r

006

0 .l 2

1 . 0 0.9

40

112

142

2l

196

0,.1 0 . 11

0.)6 0 0 5

0.2,1',

1,1r.

1.0

2.3

549

18

163

28

229

0.79 0.05

0.0,+ 0 . 0 7

0.','4.

0'

2 . 2 442

187

l l

))

188

0.9

_-1(.i

26

1 , 2 27

l5

1 , 8 396

,l

360

0.04

26

28

1.0

I0.4.2

G;,it''*tj
.l v.l a.n-] *
'-allg

ll0

t6

' ,.; I g.rt3

10.4.:5

58 tzol 4o

0.

1 ( ) . 4I .
I ().,1.
-l

229

t.;t

0.06

0.0

il;

0.06

0.

0.49

0.3

Itt

)(I.BIJCAT DIN ARN, 9lt{' ()UA

'I,bl,uI
II

minerale
||mnte
Denumiir
butlor

<:

-L

_l_.-

o.

'6: 9' : !
,l

__L_

5.3

3.6'

8.r

12.5

3.6
3.6

11.1.4
I1 . 1 . 5

l-lJJr

9.1

I t .i . ' l

8.1

\1.2
I1.2.1
|1.2.2
t.z'...t
| 1.2..:l

L!.i

Snitl din an d
vitri
Pir|aldin an
d Vi1'ii

4l

2ll)

2l

182

I,49
I, 8 1

0^02

0.03

0.10
0,l4

J.l

955

200

27

1,15

0.71

0,01

0,10

(t.08

t.6

582
803
1417

168

t1
22

tJ3

0,0t

z_7 -t

ls

0,08
0.09
0.12

!t92
ll
l!
().

l.4
':--::

315

24
6
41

r58

1 tI1

I135

219

35

27

l,16

1.24

0,r0

0.09

r098

30
l8
20
1'7
t6
4

184
tl2
218
27"7
266

3.6
3.6
2.8

t89

0..23

.01
.10
.3i
.24

)1

0,05
0.04
0.I4
0.1
0.09
0.08

l6

629
568
399
574
'791

216
212
292
293
256
291

l6

,n.t5

4-9
1 4t.

(l

Antiot

203
220

1')

0
39

u . 2 . 6 ,lcglgu .*.

666
I143

lzl

4.0
1)

U
0

3.6
2.4
2-4
2.0
)4

6,,rr

l1.l

t8

34
33
z

25

1"7,1

111

tn
l.+

l.l

0.0r
0.0r
tl.

u.
0.16

.10
l3

.t2

1,66

1,2
1,4

9,e
l.l

'i.64

7.68
7.06

190

l'l2

ro
188

_11_0.4
2"38

t2:i

t14

|.1:i

'.\.64

kl

1,85

1,6

254
1"7
5
214
2t0
218
228

l.l

ur
ur
ur.

Itr.z

1.6

444

198

l9

27

l5l

li

ur.

0.08

l6

3 . 8i

ur.

3ti

l.6

)4

716

198

22

28

t30

1.4

ur.

0"08

t2

t.34

ur.

22(l

l8

.2.30

ur.

5 /J

ur.

339

ur.

5 5\t

1554 | 226

t'7
t2

"2"66
'.2"20

-f

--- -T

ntirl tb. t;l

Denumir

I l;:.
I ' l

b u t l o ri . . l E

l--l
* tsl
'

.:

.i

| .;

l'*l

- - | __ -

GO

-. ---lls*-

..t

__-- l----_--i;l0

,;;;;

5.0

r598

.tto

.10

3.8

I 182

32

24

'796

275

28

3.1

1t
ZT

485

I ia

r8

t'l

ll

550

154

tt

t-)

.0

608

266

l8

22

|
i l.o
I -lll..-l l-1
rinir-------L--l-i'll:-rd viti
ur*tdin subir'ds

'ii;.'1-;-l

63!

>l

.t-.l_iL].1':
-;;.;.-;|-;;'
lll.:::
;ll,;;.-'i?"io;".*'

-E!
::9

ul.

--r i|l.'-l"l
----l-, -i--- l---]-

ute din arn d ovini

Vitmilr

lmnt minrl
)Gl

'i;-_-'

__+__;_-_]_____ ___l
.____.+__
|
ini]riinsl)sbrun
r
r

4
.
6
i
] z . . ;I
1 ,'o l

Ilr
:r::.'-'
---_i-l-l-i:.'{]_l-

din rn d giin
rrrt

o'"..ni''ili*i
- 'i
i_;.J l ;;;'.

--]-

i rirr.d g,in.l
:tl]Illljl

- l-+-- f----r---jl

| l..t

25..j !

' '.n

:l__ll l::I
;.lT:].:ll11,.l-:

12 I 59ri

t_4

1'7t)

12 | 1.4)

1'.)

20,1

. 1 6 I : t " 9 . 1 0.8

2t5

,14 l +'o

0.7

20,t

0,5

22.

iurrtedin arne rl iur

=.]_:l
t-I-I

Is--l-:.]-:lll-l;;_L--I
l]utdin ou

t8

6..1

15 | ().2r)
0 . 15
6

159
184

S-ar putea să vă placă și