Sunteți pe pagina 1din 7

-PROCEDURA TEHNICA DE EXECUIEPODETE TUBULARE PREFABRICATE

1. SCOP Prezenta procedura are drept scop stabilirea metodologiei de executie a


podetelor tubulare prefabricate.

2. DOMENIU Procedura se aplica in cadrul obiectivului Lucrari de reabilitare drum forestier Dosu Rau la
lucrarile de executie a podetelor tubulare.

3. DEFINIII Angajator Antreprenor Beneficiar Inginer 4. DOCUMENTE DE REFERINTA


Indicativ AND 546-2002 AND 577-2002 AND 57!-2002 " #$0-7! " #4(-!7 " #6-!4 " 2!-!$ " 56-!5 "D 06$-2000 "D ##!-200$ ,- 05$-04 N- 00!-#((7 N- 0#21#-2007 N- 0#2-(( N- 0#$-2002 N2 #0$-2004 45 #$5#032006 45 #74 Titlu Normativ privind executarea la cald a imbracamintilor bituminoase pentru calea pe pod Normativ privind executia si controlul calitatii hidroi olatiei la poduri Normativ pentru executia placilor de suprabetonare a podurilor sub trafic %nstruc&iuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor 'i betoanelor %nstructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton si beton armat Normativ pentru reali area pe timp fri)uros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente %nstructiuni tehnice pt sudarea armaturilor din otel-beton Normativ pentru verificarea calita&ii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor Normativ pentru proiectarea 'i folosirea aparatelor de rea em din neopren pentru podurile de cale ferat* 'i 'osea %nstructiuni tehnice pentru executia rosturilor din asfalt turnat armat +n vederea asi)urarii continui arii caii la podurile de sosea din beton armat si beton precomprimat ,hid de executie privind protectia +mpotriva coro iunii a constructiilor din otel Normativ privind +mbunatatirea terenurilor de fundare slabe. prin procedee mecanice. "ompactare cu maiul f.)reu / caiet 0%%% Normativ pentru producerea betonului 'i executarea lucr*rilor din beton. beton armat 'i beton precomprimat. 2artea #3 2roducerea betonulu "od de practica pentru executarea lucrarilor din beton. beton armat si beton precomprimat "od de practica pentru executia elementelor prefabricate din beton. beton armat si beton precomprimat Normativul de proiectare pentru lucrarile de reparatii si consolidare ale podurilor rutiere in exploatare 6eton. 2artea #3 4pecifica&ie. performan&*. produc&ie 'i conformitate. Document na&ional de aplicare a 45 -N 206-# 7ucr*ri de drumuri. %mbr*c*min&i bituminoase cilindrate executate la cald

45 #(4!-23#((5 45 66232002 45 66732000 45 7543#((( 45 -N #00!3200$

7ucr*ri de drumuri. 2arapete pe poduri. 2rescrip&ii )enerale de proiectare 'i amplasare 7ucr*ri de drumuri. A)re)ate naturale de balastier*. "ondi&ii tehnice de calitate A)re)ate naturale 'i piatr* prelucrat* pentru lucr*ri de drumuri. "ondi&ii tehnice de calitate 6itum neparafinos pentru drumuri Apa de preparare pentru beton. 4pecifica&ii pentru prelevare. +ncercare 'i evaluare a aptitudinii de utili are a apei. inclusiv a apelor recuperate din procese ale industriei de beton. ca apa de preparare pentru beton Apa de preparare pentru beton. 4pecifica&ii pentru prelevare. +ncercare 'i evaluare a aptitudinii de utili are a apei. inclusiv a apelor recuperate din procese ale industriei de beton. ca apa de preparare pentru beton 8ncerc*ri pentru determinarea caracteristicilor mecanice 'i fi ice ale a)re)atelor 8ncercari pe beton proasp*t A)re)ate pentru beton 9ixturi asfaltice. 9etode de +ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald 2i)men&i pentru colorarea materialelor de construc&ie pe ba * de ciment 'i1sau var. 4pecifica&ii 'i metode de +ncercare A)re)ate u'oare. 2artea #3 A)re)ate u'oare pentru betoane. mortare 'i paste de ciment -xecu&ia lucr*rilor )eotehnice speciale. 2ilo&i fora&i 9etode de +ncerc*ri ale cimenturilor "iment. 2artea #3 "ompo i&ie. specifica&ii 'i criterii de conformitate ale cimenturilor u uale 6eton. 2artea #3 4pecifica&ie. performan&*. produc&ie 'i conformitate 8ncerc*ri pentru determinarea caracteristicilor )eometrice ale a)re)atelor Aditivi pentru beton. mortar 'i past*. 2artea 23 Aditivi pentru beton. Defini&ii. condi&ii. conformitate. marcare 'i etichetare 4pecificatie tehnica privind ancorarea armaturilor cu rasini sintetice la lucrarile de consolidare a elementelor si structurilor din beton armat ;proiectare si executie< 2oduri de cale ferat* 'i 'osea. 4uprastructuri din beton. beton armat 'i beton precomprimat. 2rescrip&ii de proiectare 2rotec&ia contra coro iunii a construc&iilor din o&el supraterane. 2re)*tirea mecanic* a suprafe&elor 2rotec&ia contra coro iunii a construc&iilor din o&el supraterane. Acoperiri protectoare. "ondi&ii tehnice )enerale :able )roase de o&el pentru elementele principale ale podurilor 'i viaductelor 7ucr*ri de drumuri. 9ixturi asfaltate 'i +mbr*c*min&i bituminoase executate la cald. 7ucr*ri de drumuri. 8mbrac*min&i bituminoase turnate.executate la cald. "ondi&ii tehnice )enerale de calitate 7ucr*ri de drumuri. 8mbrac*min&i bituminoase turnate.executate la cald. "ondi&ii tehnice )enerale de calitate :eren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. 8ncercarea 2roctor 2roduse de o&el pentru armarea betonului. =&el beton laminat la cald. 9*rci 'i condi&ii tehnice de calitate ,uri de scur)ere din font* pentru poduri 7ucr*ri de arta. >idroi ola&ii. 2rescrip&ii de proiectare 'i execu&ie

45 -N #00!3200$ 45 -N #0(7 45 -N #2$50 45 -N #26203200! 45 -N #26(7 45 -N #2!7!32005 45 -N #$055-#3200$ 45 -N #5$632004 45 -N #(6 45 -N #(7-#32002 45 -N 206-#32002 45 -N ($$ 45 -N ($4-23200$ 4: 042-200# 4:A4 #0###12-!7 4:A4 #0#661#-77 4:A4 #07021#-!$ 4:A4 #2#!7-!! 4:A4 #$$! 4:A4 #75-!7 4:A4 #75-!7 4:A4 #(#$1#$-!$ 4:A4 4$!1#-!( 4:A4 4!$4-!6 4:A4 50!!-75

4:A4 !270-!6 4:A4 ($$0-!4 4:A4 (407-75 4:A4 (!2410-74 4:A4 (!2414-!$

2oduri de 'osea. Dispo itive pentru acoperirea rosturilor de dilata&ie 2oduri de cale ferat* 'i 'osea. 8mbin*ri cu 'uruburi de +nalt* re isten&*. 2rescrip&ii de proiectare 'i execu&ie 2oduri metalice de cale ferat* 'i 'osea. 4uprastructuri sudate. 2rescrip&ii de execu&ie 9*sur*tori terestre. :rasarea pe teren a construc&iilor. 2rescrip&ii )enerale 9*sur*tori terestre. :rasarea pe teren a lucr*rilor de art*. 4upraterane

5. Procedura
8nainte de +nceperea lucr*rilor propriu- ise. Antreprenorul va executa lucr*rile pre)*titoare3 - semnali area onei de lucru? verificarea existen&ei 'i po i&iei eventualelor utilit*&i +n ampri a sau +n vecin*tatea acesteia - se vor lua toate m*surile pentru executarea lucr*rilor +n si)uran&*? trasarea lucr*rilor? asi)urarea scur)erii apei de pe amplasament.

5.1 Sptura
7a executarea s*p*turilor se vor respecta prevederile corespun *toare pentru :erasamente. "and executia sapaturilor implica de velirea unor retele subterane existente ;apa. )a e. electrice. etc.< ce raman in functiune. trebuiesc luate masuri pentru prote@area acestora impotriva deteriorarii. Daca aceste retele nu se cunosc si apar pe parcursul executarii sapaturii. se vor opri lucrarile si se va anunta "onsultantul pentru a lua masurile necesare. Altimii $0 cm pBn* la cota de fundare se vor excava +naintea beton*rii. pentru evitarea de)rad*rii terenului de +ncastrare 'i a conturului t*lpii funda&iei.

5.2 Cofrarea
"ofra@ele si sustinerile lor trebuie sa fie astfel alcatuite incat sa indeplineasca conditiile din anexa %%%.#. si tabelul %%%.#.#. din N- 0#2-((3 sa asi)ure obtinerea formei. dimensiunilor si )radului de finisare preva ute in proiect pentru elementele ce urmea a a fi executate. respectandu-se inscrierea in abaterile admisibile ;pentru lun)imea elementelor de cofra@ C#5mm. pentru latime C6mm. inaltime C#0mm<? - sa fie etanse astfel incat sa nu permita pierderea laptelui de ciment? sa fie stabile re istente sub actiunea incarcarilor ce apar in procesul de executie. %nainte de inceperea operatiei de montare a cofra@elor. se vor curati si pre)ati suprafetele care vin in contact cu betonul ce urmea a a se turna si se va verifica si corecta po itia armaturilor. 2entru a reduce aderenta intre beton si cofra@e acestea se un) cu a)enti de decofrare pe fetele care vin in contact cu betonul imediat inainte de montare. 9ontarea cofra@elor va cuprinde urmatoarele operatii3 - trasarea cofra@elor? asamblarea si sustinerea provi orie a panourilor? incheierea. le)area si spri@inirea definitiva a cofra@elor.

"ontrolul si receptia lucrarilor de cofra@e 4e vor efectua verificari etapi ate astfel3

preliminar. controlandu-se lucrarile pre)atitoare si elementele sau subansamblurile de cofra@ si sustineri? in cursul executiei. verificandu-se po itionarea in raport cu trasarea si modul de fixare al elementelor? final. receptia cofra@elor si consemnarea constatarilor intr-un re)istru de procese verbale.

%n ca ul cofra@elor care se inchid dupa montarea armaturilor se va redacta un proces verbal comun pentru cofra@e si armaturi.

5.3 Fasonarea si montarea armaturilor


Dasonarea armaturilor se face conform planselor de armare din proiect. Aceste operatii se vor face respectand N- 0#21#((( cap.#0.5. si 4:A4 #0###1!7 cap. 6.7.

5.4 Turnarea si protectia betonului


:urnarea betonului si tratarea ulterioara a acestuia se va face respectand prevederile din N- 0#212007 cap.#6.4.4. si cap. #6.4.5. si din N2 0($-0$ ENormativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de varste diferite si a conectorilor pentru lucrari de camasuieli si suprabetonariF. :urnarea betonului trebuie reali ata dupa3 - terminarea sapaturii? receptia cotei si naturii terenului de fundare? montarea si receptia cofra@elor? montarea armaturilor? montarea barbacanelor? montarea cartonului bitumat sau a placilor din polistiren expandat la rostul dintre tronsoane?

%n ba a verificarii conditiilor de mai sus. pe ba a proceselor verbale de lucrari ascunse si1sau de fa e determinante se va aproba inceperea betonarii. 6etonul in fundatii se toarna aderent la peretii sapaturii. 6etonul trebuie sa fie raspandit uniform in lun)ul elementului. urmarindu-se reali area de straturi de maximum 50cm inaltime si turnarea noului strat inainte de inceperea pri ei betonului turnat anterior. 8naltimea libera de cadere a betonului nu va fi mai mare de #.5 m. 5osturile de lucru trebuiesc evitate. iar +n ca ul +n care nu se poate. acestea vor fi tratate in conformitate cu E"odul de practica pentru executarea lucrarilor din beton. beton armat si beton precomprimatF indicativ N- 0#2-2007.

5.5 Decofrarea
7a decofrare se vor respecta prevederile din N- 0#21#((( cap.#4.

5.6 Betonul de panta


6etonul de panta este stratul suport al hidroi olatiei ori ontale ce se toarna peste elementele prefabricate. dupa ce in prealabil a fost montata plasa de sarma sudata. 7a turnarea betonului de panta se vor respecta prevederile cuprinse in N- 0#2-2007. 6etonul de panta intarit peste care se aplica hidroi olatia trebuie sa respecte urmatoarele cerinte minime3 - minim 2! ile de la turnare? aspect compact. fara )oluri. denivelari. crapaturi. fisuri. se)re)ari? panta betonului sa fie conform proiectului? sa nu aibe pelicule de lapte de ciment. pete de ulei. noroi. etc?

sa nu pre inte muchii vii? denivelarile maxime admise masurate cu dreptarul cu lun)ime de $.00m / #.5G2.0 mm? curatirea suprafetei sa se faca prin suflare cu aer sau prin periere? umiditatea masurata cu umidometrul Dentron sa se incadre e in limitele admise in specificatiile tehnice ale materialului folosit ca hidroi olatie.

5.

!idroi"olatia

>idroi olatia se reali ea a imediat dupa ce s-au indeplinit conditiile descrise in cap. $.7. si respectandu-se prevederile din Normativul 577 AND12002.

5.# !idroi"olatia $erticala


>idroi olatia verticala se reali ea a prin stropire in trei straturi cu emulsie de bitum sau alt produs similar astfel incat sa acopere. fara discontinuitati. intrea)a suprafata de beton.

5.% !idroi"olatia ori"ontala


>idroi olatia ori ontala se reali ea a din )eomembrana sau alte produse ;amestecuri pulverulente. lichide cu intarire rapida< ce se vor aplica in conformitate cu specificatiile tehnice din fisa tehnolo)ica a firmei producatoare si cu respectarea urmatoarelor conditii minime obli)atorii3 - temperatura de monta@ min 5H "? suprafata pe care se aplica trebuie sa fie perfect uscata? asternerea se va face continuu. de la mar)ine catre centru? eventualele one de suprapunere sa fie de min. #0 cm? nu se admit )oluri. umflari. basici de aer. mar)ini desprinse. etc.

5.1& 'rotectia (idroi"olatiei


2rotectia hidroi olatiei se reali ea a cu3 9ortar asfaltic turnat 9ortarul asfaltic turnat cu )rosime minima de 2 cm pentru podetele in care straturile asfaltice se executa pe elementele prefabricate. "onditiile de calitate trebuie sa respecte 4:A4 ##$4!1!7.

5.11 Dale din beton prefabricat


Dalele din beton prefabricat se folosesc pentru podetele reali ate in rambleu. peste care se executa umpluturi sau sistem rutier complet. Dalele sunt reali ate din beton "#21#5 si au dimensiunile 20x20x5 cm. ce se montea a pe un strat de mortar de ciment 9#00 in )rosime de 2 cm.

5.12 Sistemul rutier


4istemul rutier pe podet se executa in concordanta cu sistemul rutier curent. cu respectarea urmatoarelor conditii3 - minim #0 cm straturi asfaltice in ca ul podetelor cu calea direct pe elementele prefabricate? sistem rutier complet. in ca ul podetelor reali ate in rambleu.

5.13 )*ecutia sistemului de drena+


Drenul se reali ea a din idarie de piatra naturala. material )ranular si )eotextil sau din material )eocompo it. in concordanta cu detaliile din proiect. 4uprafata ri)olei drenului se va sclivisi cu mortar de ciment 9#00. capatul barbacanelor se vor racorda

cu ri)ola drenului.

5.14 Saltele din piatra naturala


4altelele din piatra naturala se executa din idarie uscata din piatra bruta sau bolovani de rau si nisip in conformitate cu detaliile din proiect si cu specificatiile din 4:A4 2(#17(.

5.15 ,acordarea terasamentelor cu podetul


5acordarea terasamentelor cu podetul se reali ea a prin3

5.16 -ripi si elemente de capat din beton armat prefabricat


Aceste elemente din beton armat prefabricat se montea a pe fundatii din beton simplu pe un strat din mortar. in spatele carora se executa drenul si terasamentele.

5.1

Sfert de con

4fertul de con se executa din pamant prote@at cu pereu din dale de beton sau piatra naturala rostuite cu mortar de ciment. Iidul intors din beton armat. executat pentru racordarea terasamentelor cuprinse intre elevatia podetului si sfertul de con. se executa in conformitate cu detaliile din proiect.

6. .-S/,0 SS. S0 S/
7a executarea se vor avea +n vedere urmatoarele acte normative ce re)lementea a aceste cerinte3 J 7e)ea $#(12006 privind protectia muncii J Norme tehnice de proiectare si reali area constructiilor privind protectia la actiunea focului 2##!1((. ;6" #0-(6<. J 7e)ea 4!# 1 2004 privind protectia civila. modificat* 'i completat* prin 7e)ea 2#212006 J 7e)ea $07 1 2006 privind apararea impotriva incendiilor? J =rice alt act1protocol care re)lementea a si stabilesc masuri 449 si 4A stabilit +ntre antreprenor si investitor pentru lucrarile ce se executa +n incinte de folosinta comune.

. 01,)20ST,-,0
- proces verbal de lucrari ascunse - proces verbal de trasare a lucrarilor - proces verbal la recoltarea probelor

#. ,)S'31S-B040
Din partea Antreprenorului Din partea %n)inerului