Sunteți pe pagina 1din 6

Lucrare de laborator nr. 1 Studierea tehnologiei sistemului de transmisiuni de date 1.

1 Scopul lucrrii: analiza tehnologiei STD, formatul pachetului (cadrului), serviciile prestate i tipuri de acces la diverse nivele S!. 1." Mersul lucrrii 1.".1 #naliza i structura tehnologiei STD. 1.$ Partea teoretic Descrierea structurii, serviciilor prestate i avanta%ele tehnologiei propuse spre e&amenare. 1.' Partea practic Structura i formatul pachetului sau cadrului tehnologiei descrise. 1.( Concluzii 1.) *ibliografie

Lucrare de laborator nr. "


Principalele comenzi utilizate la realizarea controlului i administrrii reelelor de telecomunicaii

".1 Scopul lucrrii: Studierea principalelor comenzi utilizate la realizarea controlului i administr+rii
re,elelor de telecomunica,ii- ping,

tracert, route, pathping, .etsh i altele

."." Mersul lucrrii ".".1 #naliza principalelor comenzi- ping, tracert, route, pathping, .etsh i altele ".$ Partea teoretic Descrierea comenzilor principale ale unui sistem de administrare i control al re,elelor de transmisiuni de date. ".' Partea practic /tilizarea comenzilor ping, tracert, route, pathping, .etsh pentru testarea STD ".( Concluzii ".) *ibliografie

Lucrare de laborator nr. $

Analiza organizrii software a unei reele de TC cu a utorul programelor: !etroute"iew, #o"er$P, %putt& Configuration'
$.1 Scopul lucrrii: 0naliza i studierea organiz+rii soft1are a unei re,ele de T2 cu a%utorul programelor
de administrare .etroutevie1,

3over!4, 5putt6 2onfiguration7

$." Mersul lucrrii $.".1 #naliza programului de administrare 5putt6 2onfiguration7 i a principalelor protocoale de routare-

8!4, *94, S4: i !984

$.$ Partea teoretic


0naliza principalelor protocoale de routare- 8!4, *94, S4: i !984

Descrierea comenzilor principale ale programelor de administrare .etroutevie1, 3over!4, 5putt6

2onfiguration7
$.' Partea practic

$.( Concluzii $.) (i)liografie

Lucrare de laborator nr. '

Studierea structurii lim)a elor de specificare i descriere S*+ ,-.,/


'.1 Scopul lucrrii: Studierea sistemelor SDL ;"<;), ob,inerea reprezent+rii te&tuale SDL<48(4hrase
8epresentation) din reprezentarea grafic+ SDL<98 (9raphical 8epresentation)

'." Mersul lucrrii '.".1 b,inerea reprezent+rii te&tuale SDL<48(4hrase 8epresentation) din reprezentarea grafic+ SDL<98 (9raphical 8epresentation) '.$ Partea teoretic
Descrierea structurii i func,iilor sistemelor SDL ;"<;)

'.' Partea practic =n baza variantei primite de ob,inut reprezentarea te&tual+ SDL<48(4hrase 8epresentation) din reprezentarea grafic+ SDL<98 (9raphical 8epresentation) ale sistemelor SDL ;"<;) '.( Concluzii '.) (i)liografie

Lucrare de laborator nr. (

Studierea lim)a ului de specificare S*+ -000


(.1 Scopul lucrrii: Studierea sistemelului SDL ">>>, studierea func,iilor specifice ale sistemului respectiv i utilizarea descrierii proceselor unui sistem de telecomunica,ii Mersul lucrrii (.".1 b,inerea reprezent+rii te&tuale SDL<48(4hrase 8epresentation) din reprezentarea grafic+ SDL<98 (9raphical 8epresentation) (.$ Partea teoretic
Descrierea structurii i func,iilor sistemului SDL ">>>

(.' Partea practic =n baza variantei primite de ob,inut reprezentarea te&tual+ SDL<48(4hrase 8epresentation) din reprezentarea grafic+ SDL<98 (9raphical 8epresentation) a sistemului SDL ">>> (.( Concluzii 1.) (i)liografie

Lucrare de laborator nr. )

Algoritmul de calcul al timpului de reinere pentru 2T*


).1 Scopul lucrrii: Determinarea parametrilor de baz+ ai sistemului de transmisiune a datelor prin determinarea c+ii optime pentru transmisiunea informa,iei propuse ?n 8TD )." Mersul lucrrii

1. Determinarea .r de canale telefonice, banda de frecven,+, .r liniilor de cone&iune i viteza de transmisiune necesar+ pentru transmisiunea informa,iei propuse ?n 8TD@ ". 0legem tehnologia propus+ sistemei de transmisiuni de date conform variantei propuse i determin+m viteza de semnalizare i durata impulsului reeind din serviciul prestat@ $. Determin+m protocolul de transmisiune conform tehnologei i a serviciului prestat. Determin+m .r de bi,i informa,ionali i a celor de reglare i control pentru volumul unui pachet sau cadru informa,ional. Determin+m num+rul de pachete i cadre necesare pentru serviciile propuse@ '. A&aminarea nodurilor de comuta,ie ale re,elei, determinarea traseului re,elei de comunica,ie conform variantei i alegerea c+ilor posibile de rutare pentru transmisiunea propus+@ (. 0legerea i descrierea protocolului de rutare, descrierea listingului programului de rutare a c+ii optime pentru transmisiunea informa,iei ?n 8TD@ ). Determinarea timpului total de re,inere a transmisiunii cercetate conform c+ii optime de rutare ob,inut+ pentru transmisiunea propus+@ B. Determinarea probabilit+,ii sistemului de transmisiuni de date pentru cazul transmisiunii pachetelor sau celulelor prin 8TD.
).$ Partea teoretic

!oiuni teoretice despre 2T* $ntensitatea de trafic (C) se definete ca num+r mediu de resurse, circuite necesare ?ntrDun interval T-

1T Y = n(t )dt , t [ >, T ] T>

unde- n (t) este num+rul curent de resurse necesare la momentul t . Daca num+rul total de resurse este . va rezulta o probabilitate de pierderi
p = f ( N ,Y ) >

daca num+rul de resurse solicitate dep+ete ..

2onsider+m transmisiunea de la Terminalul A spre Terminalul (


).' Partea practic Determinarea c+ii optime a STD conform variantei propuse ).( Concluzii

NOT: 8aportul trebuie s+ con,in+1 :oaie de titlu " 4artea teoretic+ $ 4artea practic+ ' 2oncluzii ( 0ne&e (la necesitate)