Sunteți pe pagina 1din 21

COLEGIUL ECONOMIC MARIA TEIULEANU

PROFIL SERVICII CALIFICAREA PROFESIONALA TEHNICIAN IN ACTIVITATI ECONOMICE

PROIECT DE CERTIFICARE A COMPETENTELOR PROFESIONALE

PROFESOR INDRUMATOR:

ABSOLVENT:

EC. MIELCESCU
IOANA

IULIA

STANCU

GEORGIANA

2011

CUPRINS:

1 . A R G U M E N T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pg.3 2.NOTIUNI pg.5 2.1 Caracterizarea veniturilor publice ........................................................................................... pg.5 2.2 Notiunea de impozit si taxa. Elementele impozitului ............................................................. pg.8 2.3. Impozitul pe profit ................................................................................................................pg.11 2.3.1 Notiuni generale privind impozitul pe profit...................................................................pg.11 2.3.2 plicatie practica privind calcularea impozitului pe profit la !C NIC"!# I$ !%$..pg13 2.& Impozitul pe veniturile realizate de microintreprinderi...........................................................pg.13 2.&.1 Notiuni generale privind impozitul pe veniturile realizate de microintreprinderi...........pg.13 2.&.2 plicatie practica privind calcularea. impozitul pe venit. realizate de !C $' !%$...pg 1& 2.5 Impozitul pe salarii .................................................................................................................pg.15 2.5.1 Notiuni generale privind impozitul pe salarii.................................................................pg.15 2.5.2 plicatie practica privind determinarea impozitului pe venitul din salarii la !C NIC"!# I$ !%$ ......................................................................................................pg.1( 2.( Impozitul pe dividende............................................................................................................pg.1) 2.(.1 Notiuni generale privind impozitul pe dividende...........................................................pg.1) 2.(.2 plicatie practica privind determ. impozitului pe dividende la !C NIC"!# I$ !%$........................................................................................................pg.18 2.) Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice ............................................................pg.18 2.).1 Notiuni generale privind impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice...........pg.18 2.).2 plicatie practica privind venitul realizat de o persoana fizica din profesii liberale*expertiza contabila +.........................................................................................................pg.18 3 . C O N C L U Z I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pg.1,
2
TEORETICE SI PRACTICE PRIVIND IMPOZITELE DIRECTE..

4 . B I B L I O G R A F I E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pg.21 5.ANE
E

ARGUMENT:

-ema proiectului intitulat .Impozitele directe/ are o importanta relevanta in cadrul notiunilor de venituri publice ocupand un rol deosebit in sistemul fisacal european si national. Impozitul este o contributie baneasca in sensul ca0 persoanele fizice si 1uridice sunt datoare sa participe dupa anumite criterii la formarea fondurilor generale de dezvoltare a societatii0 necesare finantarii unor trebuinte social2economice in folosul intregii colectivitati. Este o !"#$%&'($&) "'*&+,$"%&) in sensul ca toate persoanele fizice si 1uridice care realizeaza venit dintr2o anumita sursa sau care poseda un anumit gen de avere pentru care0 conform legii datoreaza impozit. Impozitele sunt -%)*).,%& !( $&$*( #)%,/'(%0,'&* in sensul ca odata facute in scopul formarii fondurilor generale ale societatii0 ele sunt utilizate numai la finantarea unor actiuni si obiective necesare tuturor membrilor societatii. Impozitele sunt datorate conform 1&0-"2&$&&*"% *)+,*)0 in sensul ca niciun impozit al statului nu se poate stabili si percepe decat in .-($)%), (#)& *)+&. Impozitele sunt datorate de catre -)%0",#)*) 3&2&!) 0& 4(%&1&!)0 in sensul ca reprezinta o modalitate de participare a acestora la constituirea fondurilor generale ale societatii. 3rezentul proiect este structurat in 3 capitole0 bibliografie si anexe dupa cum urmeaza4 Capitolul 1 . rgument/ care cuprinde o scurta prezentare a proiectului si a cuprinsului acestuia. Capitolul 2 .Notiuni teoretice si practice privind impozitele directe/0 capitol care prezinta aspecte teoretice si aplicatii practice ale impozitelor directe apilcabile in prezent. .Caracterizarea veniturilor publice/ prezinta notinunea de venituri publice*totalitatea resurselor financiare ale statului care alcatuiesc sistemul veniturilor bugetare+ si clasificarea acestora pe mai multe criterii. !ubcapitolul .Notiunea de impozit si taxe/ sunt prezentate definitiile impozitului0 taxele si elementele impozitului.
3

I/-"2&$(* reprezinta prelevarea unei parti din veniturile si/sau averea persoanelor la dispozitia statului in vederea constituirii resurselor financiare publice necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice. T,5, reprezinta plata efectiva efectuata de catre persoanele fizice sau juridice pentru serviciile prestate de catre stat. Elementele caracteristice fiecarui impozit sunt:denumirea impozitului, platitorul impozitului, suportatorul impozitului, obiectul impozitului, sursa impozitului, unitatea de impunere, cota impozitului, modalitatea de impunere si percepere a impozitului, termenul de plata, sanctiuni. In subcapitolul Impozitul pe profit sunt prezentate notinuni generale privind impozitul pe profit: definitia si cota de impozitare, categorii de platitori(contribuabili), categorii scutite la plata impozitului, categorii de venit neimpozabile(deduceri) si cheltuieli nedeductibile. In aplicatia practica propusa la S !I "S#$I% S&% este prezentata modalitatea de calcul a impozitului pe profit la sfarsitul trimestrului ' al anului ()''. *rmatorul subcapitol prezinta Impozitul pe veniturile realizate de microintreprinderi, notiuni si un e+emplu practic de calcul a acestuia. #icrointrprinderea este persoana 1uridica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii0 la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent4 2realizeaza venituri0 altele decat cele din consultanta si management0 in proportie de peste 556 din veniturile totale7 2 are de la 1 pana la , salariati inclusiv 2 a realizat venituri care nu au depasit ec8ivalentul in lei a 155.555 Euro7 Cota de impozit este dec 36 0 calculul si plata acestuia se efectueaza trimestrial pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza. 9rmatorul subcapitol prezinta .Impozitul pe salarii/0 aspecte privind modalitatea de calcul a venitului impozabil0 contributiile salariale datorate si deducerile personale acordate0 precum si c8ema de determinare a salariului net.Este prezentata si o aplicatie practica de calculare a salariului cuvenit pentru un anga1at0 aferenta unei luni. !ubcapitolul .Impozitul pe dividende/ prezinta notiunea de dividend0 cota de impozitare aplicata acestuia0 modalitatea de calcul0 virare si termene la bugetul de stat a impozitului pe dividende. In aplicatia practica este calculat impozitul pe dividende la !C NICI!# I$ !%$ la finele anului 2515.
&

9ltimul subcapitol .Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice/ prezinta categoriile de venituri supuse impozitarii si un exemplu practic de calculare a acestuia. Capitolul 3 .Concluzii/ argumenteaza importanta impozitelor0 cu avanta1ele si dezavanta1ele cotei unice.

2.NOTIUNI

TEORETICE SI PRACTICE PRIVIND IMPOZITELE DIRECTE

2.1 C,%,!$)%&2,%), .)#&$(%&*"% -('*&!)


V)#&$(%&*) 0$,$(*(& sunt formate din totalitatea resurselor banesti0 instituite prin lege care contribuie la constituirea fondurilor financiare ale acestuia0 alcatuind 0&0$)/(* .)#&$(%&*"% '(+)$,%) :eniturile publice includ resursele financiare ale administra;iei de stat0 ale asigur<rilor sociale de stat =i ale institu;iilor publice cu caracter autonom. >imensiunea =i structura lor depind de un complex de 3,!$"%&0 ?n care se includ4 , , , , , , factori economici0 concretiza;i ?n produsul intern brut =i dinamica sa7 factori monetari, de tipul mas- monetar-, credit, dob.nd-,concretiza/i 0n pre/ 1i evolu/ia sa2 factori sociali, respectiv educa/ionali, culturali, de s-n-tate 1.a.2 factori demografici, concretiza/i 0n num-rul 1i structura popula/iei 1i care determinnum-rul contribuabilor2 factori politici 1i militari2 factori financiari, care se concretizeaz- 0n dimensiunea cheltuielilor publice.

V)#&$(%&*) -('*&!) pot fi structurate dup< mai multe !%&$)%&&: a) con/inutul economic al veniturilor: @ venituri fiscale0 adic< prelev<ri cu caracter obligatoriu0 stabilite prin lege =i care au0 de aceea0 o flexibilitate redus< *condi;iile lor nu se potmodifica decAt prin lege+7 @ resurse de trezorerie0 adic< ?mprumuturi pe termen scurt *sub forma certificatelor de depozit0 bonurilor de tezaur =.a.+ efectuate de #inisterul Binan;elor pentru acoperirea deficitelor temporare *goluri de cas<+ ale bugetelor din sistemul bugetului de stat7 @ ?mprumuturi publice pe termen mediu sau lung0 sub forma obliga;iunilor de stat sau a unor credite preluate de la organism financiare interna;ionale0 state0 b<nci sau consor;ii bancare7
5

@ emisiune monetar< f<r< acoperire0 cu scopul de a finan;a deficitul bugetar =i care genereaz< infla;ie7 b) ritmicitatea 0ncas-rii: @ venituri ordinare sau curente0 care sunt ob;inute de stat ?n mod obi=nuit *venituri fiscale0 venituri din sectorul public etc.+7 @ venituri extraordinare0 la care se recurge ?n situa;ii deosebite*?mprumuturi0 transferuri0 a1utoare etc.+7 c) provenien/a: @ venituri interne0 provenite din economia na;ional<7 @ venituri externe0 provenite din str<in<tate7 d) nivelul de referin/-: @ venituri ale bugetului de stat7 @ venituri ale asigur<rilor sociale de stat7 @ venituri cu destina;ie special<0 pentru acoperirea c8eltuielilor din fonduri speciale7 @ venituri ale bugetelor locale. !tructura veniturilor bugetare totale0 conform bugetului aprobat ?n anul 25110 include4 I. :enituri curente0 din care4 A. :enituri fiscale0 din care4 1 Impozite directe7 a+ impozit pe profit7 b+ impozit pe salarii =i venituri0 din care4 @ cote =i sume defalcate pentru bugetele locale *se scad+7 c+ alte impozite directe7 d+ contribu;ii7 2 Impozite indirecte0 din care4 a+ -: b+ accize7 c+ taxe vamale7 d+ alte impozite indirecte7 B. :enituri nefiscale7 II. :enituri din capital III. Cncas<ri din rambursarea ?mprumuturilor acordate
(

V)#&$(%&*) 3&0!,*)0 ca cele ce reprezint< cea mai ?nsemnat< parte a veniturilor publice0 sunt clasificate la rAndul lor dup< mai multe !%&$)%&&4 1) caracteristicile de fond 1i form-: @ impozite directe0 stabilite pentru fiecare contribuabil ?n parte0 nominal0 a=ezate pe venit =iDsau pe avere7 @ impozite indirecte0 stabilite pe consumul de bunuri =i servicii0nepersonalizate0 a=ezate pe c8eltuieli7 2) obiectul impunerii: @ impozite pe venit7 @ impozite pe avere7 @ impozite pe consum7 3) scopul urm-rit: @ impozite financiare0 instituite pentru acoperirea c8eltuielilor statului7 @ impozite de ordine0 instituite pentru limitarea unor ac;iuni sau pentru realizarea unor obiective0 altele decAt cele fiscale0 de exemplu4 suprataxele pentru limitarea consumului de tutun0 impozitele pentru fondurile speciale7 4) frecven/a 0ncas-rii: @ impozite permanente sau ordinare0 care au caracter peren =i se ?ncaseaz< periodic7 @ impozite incidentale sau extraordinare0 care se instituie pentru perioade determinate =i au de regul< un scop strict precizat care0 odat< realizat0 determin< desfiin;area respectivului impozit7 5) institu/ia administratoare: @ impozite ale administra;iei centrale0 ?ncasate direct la bugetul de stat0 din care se pot stabili nivele sau cuantumuri ce pot fi re;inute de organele locale7 de exemplu0 impozitul pe salarii pentru care0 prin legea bugetului0 se stabile=te ce 1ude;e =i ?n ce cot< ?=i pot re;ine o parte din impozitul pe salarii colectat de la unit<;ile rezidente ?n respectivul 1ude;7 @ impozite ale administra;iei locale0 care se ?ncaseaz< de c<tre organul care le2a ini;iat. I/-"2&$)*) 1&%)!$)0 la rAndul lor0 se clasific< dup< obiectul impunerii ?n4 @ impozite reale0 a=ezate pe obiecte =i care nu ;in seama de situa;ia personal< a contribuabilului0 cum sunt4 impozitul funciar0 impozitul pe cl<diri0 impozitul pe activit<;i industriale =i comerciale =i profesii libere0 impozitul pe capitalul mobiliar sau b<nesc7 @ impozite personale0 a=ezate pe venit sau pe avere =i care ;in seama de situa;ia personal< a contribuabilului.
)

I/-"2&$)*) &#1&%)!$)0 la rAndul lor0 se clasific< dup< forma lor ?n4 @ taxe de consum7 @ venituri din monopoluri fiscale7 @ taxe vamale7 @ taxe de timbru =i de ?nregistrare.

2.2 N"$&(#), 1) &/-"2&$ 0& $,5,. E*)/)#$)*) &/-"2&$(*(&


Impunerea fiscal< este o form< de constituire a unei p<r;i din veniturile statului0 caracterizat< prin prelevarea conform legii a unei p<r;i din veniturile sau averea persoanelor fizice sau 1uridice ?n vederea acoperirii c8eltuielilor publice. 3ersoanele fizice sau 1uridice ?n cauz< sunt0 ?n principal0 cet<;eni romAni sau agen;i economici cu domiciliul ?n %omAnia0 dar pot fi =i cet<;eni str<ini sau agen;i economici str<ini care desf<=oar< activitate ?n %omAnia0 ?n m<sura ?n care ei dobAndesc venituri sau posed< averi ?n ;ara noastr<. -o;i cei de la care se percep impozite sunt numi;i generic !"#$%&'(,'&*&. 3entru contribuabilii str<ini exist< o reglementare special<0 reprezentAnd acordul ?ntre %omAnia =i ;ara de origine a respectivului contribuabil privind evitarea dublei impuneri 1uridice interna;ionale. Ca rezultat al impunerii fiscale se formeaz< veniturile fiscale ale statului0 ?n principal sub forma impozitelor =i taxelor. I/-"2&$(* reprezinta prelevarea unei parti din veniturile si/sau averea persoanelor la dispozitia statului in vederea constituirii resurselor financiare publice necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice. Caracteristicile impozitelor 4 , ,( !,%,!$)% "'*&+,$"%&( ceea ce presupune ca toate persoanele fizice siDsau 1uridice care realizeaza venituri dintr2o anumita sursa sau poseda un anumit gen de avere sa participe prin impozitare la constituirea fondurilor generale ale statului . , sunt plati catre stat !( $&$*( 1)3&#&$&. 0& #)%,/'(%0,'&*0 in sensul ca odata facute in scopul formarii fondurilor generale ale societatii0 eler sunt utilizate numai la finantarea unor actiuni si obiective necesare tuturor membrilor societatii7 , sunt o -%)*).,%) 3,%, !"#$%,-%)0$,$&) sau fara vreun ec8ivalent direct si imediat din partea statului in favoarea contribuabiului.

T,5, reprezinta plata efectiva efectuata de catre persoanele fizice sau juridice pentru serviciile prestate de catre stat. Elementele impozitului Impunerea fiscal< este introdus< prin lege0 care precizeaz< pentru fiecare impozit ?n parte care sunt contribuabilii0 materia impozabil<0 m<rimea relativ< a impozitului0 termenele de plat<0 sanc;iunile referitoare la sustragere. 3rin aceasta se realizeaz<0 totodat<0 punerea ?n cuno=tin;< atAt a organelor fiscale0 cAt =i a contribuabililor0 care0 ?n plus0 pentru anumite impozite0 sunt ?ncuno=tiin;a;i =i ?n mod expres prin avize ?ntocmite =i expediate prin gri1a organelor fiscale locale. Informa;iile cuprinse ?n legile ce reglementeaz< impunerea fiscal< include )*)/)#$)*) caracteristice fiec<rui impozit introdus ?n practica fiscal< curent< a ;<rii. 16 3enumirea impozitului reflecta natura economica a impozitului respective si se regaseste in titlul actului respective. 26 Subiectul impozitului este persoana fizic< sau 1uridic< pentru care legea stabile=te obligativitatea de plat< a impozitului0 adic< ceea ce se nume=te curent !"#$%&'(,'&*. Cn anumite cazuri0 legea stabile=te un ter;0 ?mputernicit =i obligat s< re;in< impozitul =i s<2l verse la buget. >e pild<0 ?n cazul impozitului pe salariu0 salariatul este subiect0 el pl<te=te impozitul din salariul s<u0 dar re;inerea =i virarea la buget revine celui care l2a anga1at. 36 Suportatorul impozitului este persoana fizic< sau 1uridic< ce suport< efectiv plata impozitului. !e mai nume=te 1)0$&#,$,%0 deoarece impozitul ?n cauz< este virat spre respectiva persoan<0 pentru a fi suportat. >e pild<0 ?n cazul taxei pe valoarea ad<ugat<0 impozitul este perceput *datorat0 calculat =i v<rsat la buget+ de vAnz<torul unui produs0 care este subiect al acestei taxe. 3rin pre;0 ?ns<0 acesta poate vira taxa ?n sarcina cump<r<torului0 care este suportatorul acesteia. 46 "biectul impozitului este materia supus< impozit<rii4 venitul0 averea0 obiectul vAndutDcump<rat0 bunul importat etc. 56 Sursa impozitului arat< din ce anume se pl<te=te impozitul0 ceea ce ?n mod obi1nuit este venitul contribuabilului. !ursa poate s< coincid< sau nu cu obiectul impozitului. $a impozitele pe venit0 cele dou< elemente coincid7 ?n sc8imb0 la impozitele pe avere ele nu coincid de obicei0 deoarece numai ?n cazuri de excep;ie contribuabilul ?=i diminueaz< averea prin vAnzarea unei p<r;i a acesteia cu scopul de a2=i ac8ita impozitul aferent.
,

76 *nitatea de impunere este unitatea de m<sur< cu care se determin< dimensiunea materiei impozabile. >e pild<0 ?n cazul impozitului pe teren aceasta este metrul p<trat pentru terenurile intravilane cu alte destina;ii decAt cele agricole =i 8ectarul pentru terenurile agricole. 86 ota impozitului reprezint< impozitul aferent unit<;ii de impunere. ceast< cot< poate fi stabilit< ca sum< fix< sau ca o cot< procentual< *constant<0 progresiv< sau regresiv<+. 96#odul de impunere si percepere al impozitului * asieta) reprezinta totalitatea m<surilor pe care organele fiscale le iau ?n vederea a1ez-rii impozitului pentru fiecare subiect ?n parte4 identificarea obiectului0 stabilirea m<rimii sale =i calculul impozitului datorat. :6 4ermenul de plat- reprezint< data pAn< la care impozitul trebuie s< fie achitat. 3entru impozitele introduse ?n leg<tur< cu obiecte ce prezint< repetabilitate pe parcursul anului *salariul0 profitul0 vAnz<rile de produse etc.+ se stabilesc termene repetitive legate de data constituirii obiectului impozitului4 data pl<;ii salariului0 data ?nc8iderii gestiunii lunare etc. 3entru impozitele introduse ?n leg<tur< cu obiecte a c<ror modificare de volum este mai rar< se fixeaz< o dat< sau cAteva date pe parcursul anului0 la care plata se poate face integral0 eventual ?n tran=e. 106 Sanctiuni E legea men;ioneaz< pentru fiecare tip de impozit sanc;iunile care vor fi suportate de subiect ?n caz de nerespectare a termenelor de plat<4 ma1or<ri0 popriri0 sec8estru0 scoaterea la licita;ie0 amenzi penale =i0 ?n cazuri extreme *evaziune inten;ionat< sau frauduloas<+0 privarea de libertate. Impunerea reprezinta un complex de masuri si operatiuni *politice si de te8nica fiscala+0 efectuata in baza legii0 care au ca scop final stabilirea impozitului ce revine in sarcina unei personae fizice sau 1uridice. -e8nica impunerii cuprinde urmatoarele operatiuni4 , !tabilirea obiectului impozabil2are drept scop constatarea si evaluarea materiei impozabile. *ex.agentul economic declara salariile anga1atilor sau determinarea de catre insasi legea a bazei de impozitare in cazul venitului net impozabil+. , , >eterminarea sumei impozitului Ese realizeaza fie de catre platitorul impozitului0 fie de catre organul fiscal insarcinat cu determinarea impozitului. 3erceperea impozitului Ecuprinde ansamblul operatiunilor prin care impozitul este incasat de organele fiscale insarcinate cu aceste atributii.

15

2.3 I/-"2&$(* -) -%"3&$ 2.3.1 N"$&(#& +)#)%,*) -%&.&#1 &/-"2&$(* -) -%"3&$


P%"3&$(* reprezinta surplusul realizat de un agent economic atunci cand venitul total pe care acesta il obtine din toate activitatile sale depasesc c8eltuielile necesare realizarii acestor activitati. 3rofitul brut al unui agent economic este calculat prin scaderea tuturor c8eltuielilor din venitul toatl obtinut de agentul economic. 3rofitul net se calculeaza prin scaderea din profitul brut a impozitului pe profit . !unt obligati la plata impozitului pe profit urmatoarele categorii de contribuabili 4 2 persoane 1uridice romane7 2 persoane 1uridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in %omania7 2 persoane 1uridice straine si persoane fizice nerezidente care desfasoara activitate in %omania intr2o asociere fara personalitate 1uridica7 2 persoanele 1uridice straine care realizeaza venituri din Dsau in legatura cu proprietati imobiliare situate in %omania sau din vanzarea Dcesionarea titlurilor detinute la o persoana 1uridica romana7 2persoane fizice rezidente asociate cu persoane 1uridice romane0 pentru veniturile realizate atat in %omania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate 1uridica. 2 institutii de invatamant particulare acreditate0 precum si cele autorizate. !unt scutiti de la plata impozitului pe profit urmatorii contribuabili 4 2-rezoreria statului 2 Institutiile publice pentru fondurile publice 2 3ersoane 1uridice care platesc impozitul pe veniturile microintreprinderilor7 2 Bundatiile romane 2 Cultele religioase0 pentru veniturile obtinute din activitati economice care sunt utilizate pentru sustinerea activitatilor in scop caritabil7
11

2 Cultele religioase0 pentru veniturile obtinute pentru producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitatii de cult7 2 Institutiile de invatamant particular acreditate0 precum si cele autorizate 7 2 sociatilor de proprietari constituite ca persoane 1uridice si asociatiile de proprietari recunoscute. 2 Bondul de compensare a investitilor 2 Fanca Nationala a %omaniei 2 Bondul de garantare a pensiilor private. C"$)*) 1) &/-"2&$,%) : Cota generala de impozitare este de 1( 6. In cazul in care contribuabilul desfasoara activitati de natura barurilor de noapte0 a cluburilor de noapte0 a discotecilor0 a cazinourilor sau pariurilor sportive0 inclusiv in cazul in care o persoana 1uridica realizeaza aceste venituri in baza unui contract de asociere0 impozitul pe profit nu poate fi mai mic de 56 din veniturile aferente acestor activitati . >eterminarea profitului impozabil4 3rofit impozabilG profit brut contabil E elemente deductibile fiscal H elemente nedeductibile fiscal 3rofitul brut contabil G :enituri totale2 C8eltuieli totale 3rofit impozabilG:enituri totale2 C8eltuieli totale H venituri neimpotzabile E c8eltuieli nedeductibile Impozitul pe profit G 1(6 x 3rofitul impozabil V)#&$(%&*) #)&/-"2,'&*): >ividendele primite de la o persoana 1uridica romana >iferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare0 inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor0 beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele 1uridice la care se detin titluri de participare7 :eniturile din anularea c8eltuielilor pentru care nu s2a acordat deducere0 venituri din reducerea sau anularea provizioanelorpentru care nu s2a acordat deducere0 precum si veniturile din recuperarea c8eltuielilor nedeductibile. C;)*$(&)*&*) #)1)1(!$&'&*) 0(#$: C8eltuieli cu impozitul pe profit
12

>obanzile si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane7 C8eltuieli privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate0neimputabile7 C8eltuieli de protocol care depasesc limita de 26 aplicata diferentei rezultate dintre totalul veniturilor imopzabile si totalul c8eltuielilor aferente veniturilor impozabile0 mai putin c8eltuielile cu impozitul pe profitsi c8eltuielile de protocol7

C8eltuieli de sponsorizare si c8eltuieli privind bursele private7 !umele utilizate pentru constituirea sau ma1orarea rezervelor peste limita legala7 C8eltuielile cu serviciile de management0 consultanta0 asistenta sau prestari de servicii0 pentru care contribuabilii nu pot 1ustifica necesitatea prestariiacestora in scopul desfasurarii activitatii proprii si pentru care nu sunt inc8eiate contracte.

2.3.2 A-*&!,$&) -%,!$&!, -%&.&#1 !,*!(*,), I/-"2&$(* -) -%"3&$ *, SC NICOSMAIL SRL


!C Nicosmail ! dispune la sfarsitul trimestrului I al anului 2511 urmatoarele date4 2:enituri totale aferente acestei perioade G &55555 lei0 din care dividende incasate de la o alta societate comerciala in valoarede 25555 lei 7 2C8eltuieli totale aferente acestei perioade G 315555 lei0 din care dobanzi si penalitati de intarziere in valoare de 2555 lei 0c8eltuieli de protocol in valoare de 1555 lei. Impozitul pe profit calculat la finele trimestrului I este4 3rofitul brut contabil G &55555 lei E 315555 lei G1&5555 lei 3rofitul impozabilG 1&5555 lei225555 lei H*2555 lei H1555 lei + G 118555 lei Impozitul pe profit G 1( 6 x 118555 lei G 18885 lei

2.4 I/-"2&$(* -) .)#&$(%&*) %),*&2,$) 1) /&!%"&#$%)-%&#1)%& 2.4.1 N"$&(#& +)#)%,*) -%&.&#1 &/-"2&$(* -) .)#&$(%&*) %),*&2,$) 1) /&!%"&#$%)-%&#1)%&
#icrointrprinderea este persoana 1uridica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii0 la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent4
13

2realizeaza venituri0 altele decat cele din consultanta si management0 in proportie de peste 556 din veniturile totale7 2 are de la 1 pana la , salariati inclusiv 2 a realizat venituri care nu au depasit ec8ivalentul in lei a 155.555 Euro7 2capitalul social al persoanei 1uridice este detinut de persoane0 altele decat statul0 autoritatile locale si institutiile publice. Faza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie suma veniturilor trimestriale din orice sursa0 din care se deduc4 2 veniturile din variatia stocurilor 7 2 veniturile din productia de imobilizari necorporale 7 2 veniturile din productia de imobilizari corporale7 2 alte venituri din exploatare reprezentand veniturile din cota2parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse sinilare pentru finantarea investitiilor7 2 veniturile din provizioane privind activitatea de exploatare si veniturile financiare din provizioane7 2 veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii7 2 veniturile rezultate din anularea datoriilor si a ma1orarilor datorate catre bugetul de stat 0 care nu au fost c8eltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. Cota de impozit pe veniturile microintreprinderilor este de 36. Calculul si plata impozitului pe venitul microintreprinderilor se efectueaza trimestrial0 pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.

2.4.2 A-*&!,$&) -%,!$&!, -%&.&#1 &/-"2&$(* -) .)#&$(%&*) %),*&2,$) 1) SC AL< SRL


!C $' !%$ 0 o microintreprindere cu ( salariati0 a obtinut venituri in suma totala

155555 lei. C8eltuielile toatale aferente veniturilor obtinute au fost de 111 555 lei . Impozitul pe venit datorat de microintreprindere este 4 Impozitul pe venit G :enit impozabil x 3 6 G *155 555 lei 2111 555 lei+ x 36 G && 555 lei x 3 6G 13255 lei

1&

2.5 I/-"2&$(* 1) 0,*,%&& 2.5.1 N"$&(#& +)#)%,*) -%&.&#1 &/-"2&$(* -) 0,*,%&&


:enitul brut din salarii reprezinta suma veniturilor realizate de salariat pe fiecare loc de realizare a venitului. Impozitul pe salarii stabilit in cota de 1(6 se aplica la venitul impozabil. :ENI-9$ I#3"I FI$G:ENI-9$ F%9- EC"N-%IF9-II$E ! $ %I $E2>E>9CE%I$E 3E%!"N $E :enitul impozabil din salarii se determina prin deducerea din venitul brut a urmatoarelor sume4 2contributia personalului la asigurarile sociale 150567 2contributia personalului la fondul de soma1 in cota de 50567 2contributia personalului la asigaurarile sociale de sanatate in cota de 5056 2deducerea personala care se calculeaza in functie de venitul brut lunar si de numarul de persoane aflate in intretinerea salariatului respectiv dupa cum urmeaza4 :enitul lunar brut 2lei2 521555 521555 521555 521555 521555 155123555 155123555 155123555 155123555 155123555 35512,,,,,,,,, Nr.persoane intretinere 5 1 2 3 & 5 1 2 3 & 5 >educere acordata 2lei2 255 355 &55 555 (55 255 355 &55 555 (55 5

15

VENITUL NET DIN SALARII=VENITUL BRUT> CONTRIBUTIILE SALARIALE

SCHEMA DE DETERMINARE A SALARIULUI NET 1 2 3 4 5 7 8 9 : 10 11 12 13 14 15 17 18 19 S,*,%&( 1) ',2, S-"%(%& 0& ,1,"0(%& I#1)/#&2,$&& S$&/(*)#$) 0& -%)/&& A.,#$,4) &# #,$(%, I#1)5,%& S,*,%&( '%($@1?2?3?4?5?76 C"#$%&'($&, -)%0"#,*(*(& *, ,0&+(%,%& 0"!&,*) @0,*,%&(* '%($ 5 10A5B6 C"#$%&'($&, -)%0"#,*(*(& *, 3"#1(* 1) 0"/,4 @0,*,%&(* 1) &#!,1%,%) 5 0.5B6 C"#$%&'($&, -)%0"#,*(*(& *, ,0&+(%,%&*) 0"!&,*) 1) 0,#,$,$)@0,*,%&(* '%($ 5 5.5B6 V)#&$(* #)$ 1&# 0,*,%&&@8>9>:>106 D)1(!)%), -)%0"#,*, V)#&$(* &/-"2,'&*A,1&!, ',2, 1) !,*!(* -)#$%( &/-"2&$ @11>126 I/-"2&$(* -) .)#&$(* 1&# 0,*,%&& =.)#&$(* &/-"2,'&* 5 17B @13 5 17B6 A.,#0(%& ,!"%1,$) -)%0"#,*(*(& A*$) %)$&#)%& 1,$"%,$) $)%$&*"% T"$,* %)$&#)%& @9?:?10?14?15?176 R)0$ 1) -*,$, @8>186

? ? ? ? ? = > > > = > = > > > = =

2.5.2 A-*&!,$&) -%,!$&!, -%&.&#1 1)$)%/&#,%), &/-"2&$(*(& -) .)#&$(* 1&# 0,*,%&& *, SC NICOSMAIL SRL
!C NIC"!# I$ !%$0 unde am efectuat aplicatia privind calcularea impozitului pe profit0 functioneaza cu forta de munca salariata pe baza de contract individual de munca 3entru exemplificare0 prezentam un salariu lunar brut0 conform statului de plata al salariatului Ionescu #arian in functia de administrator in suma de 2(55 lei aferent lunii martie 2511 . !alariatul este casatorit0 are 2 copii in intretinere0 nu beneficiaza de sporuri si prime . Impozitul pe salariu calculat pe luna martie 2511 este4 !alariu de bazaD brut G2(55 lei din care se retin urmatoarele contributii salariale4 2Contributia pers. la asigurari sociale *salariul brut x 15056+G2(55 lei x 1505 6G2)3 lei 2 Contributia pers. la fondul de soma1 *salariul brut x 5.56+ G2(55 lei x 5056G13lei
1(

2 Contributia pers.la asig. sociale de sanatate*salariul brut x 5.56+G2(55 lei x 5056G1&3 lei :enitul impozabil Gsalariul brut E contributiile E deducerile personaleG2(55 lei 2*2)3 lei H13 lei H1&3 lei + 2 &55 lei G 2(55 lei 2 &2,lei 2 &55leiG 1)21 lei >educerea personala pentru cei 2 copii aflati in intretinere este de &55 lei Impozitul pe salariu G :enitul impozabil x 1( 6 G 1)21 lei x 1( 6 G 2)5 lei !alariul net G!alariul brut E -otal retineri G 2(55lei E*2)3lei H13lei H1&3lei H2)5lei+G2(552)5& lei G 18,( lei

2.7 I/-"2&$(* -) 1&.&1)#1) 2.7.1 N"$&(#& +)#)%,*) -%&.&#1 &/-"2&$(* -) 1&.&1)#1)


>ividendul reprezinta orice distribuire facuta de o persoana 1uridica0 in bani siDsau in natura0 in favoarea actionarilor sau asociatilor0 din profitul stabilit pe baza bilantului contabil anual si a contului de profit si pierdere0proportional cu cota de participare la capitalul social. Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 1(6 asupra dividendelor si se varsa la bugetul de stat. !ocietatile comerciale sunt obligate sa calculeze corect0 sa retina si sa vireze la bugetul de stat impozitul pe dividende o data cu plata dividendelor catre actionari sau catre asociatii societatii. In situatia in care dividendele sunt distribuite0 dar nu au fost ac8itate actionarilor pana la finele anului in care s2au aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere0 termenul de plata a impozitului pe dividende este de 31 decembrie a anului respectiv.Impozitul se plateste la bugetul de stat pana la data de 250 inclusiv0 a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul.

2.7.2 A-*&!,$&) -%,!$&!, -%&.&#1 1)$)%/&#,%), &/-"2&$(*(& -) 1&.&1)#1) *, SC NICOSMAIL SRL


!C NIC"!# I$ !%$0 unde am efectuat aplicatia privind calcularea impozitului pe profit si a impozitului de salarii s2au distribuit dividende asociatilor in suma totala de ,555 lei aferente anului 2515 . Impozitul de dividende datorat statului la 31 decembrie 2515 se calculeaza astfel4 Impozitul pe dividendele G >ividendele brute x 1( 6 G ,555 lei x 1(6 G 1&&5 lei
1)

>ividendele nete cuvenite asociatilor G >ividendele brute EImpozitul de dividende G ,555 lei2 1&&5 lei G )5(5 lei.

2.8 I/-"2&$(* -) .)#&$(%&*) %),*&2,$) 1) -)%0",#)*) 3&2&!) 2.8.1 N"$&(#& +)#)%,*) -%&.&#1 &/-"2&$(* -) .)#&$(%&*) %),*&2,$) 1) -)%0",#)*) 3&2&!)
Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit sunt4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 :enituri din activitati independente :enituri din salarii :enituri din cedarea folosintei bunurilor Investitii :enituri din pensii :enituri din activitati agricole :enituri din premii si 1ocuri de noroc :enituri din transferul proprietatilor imobiliare :enituri din alte surse

2.8.2 A-*&!,$&) -%,!$&!, -%&.&#1 .)#&$(* %),*&2,$ 1) " -)%0",#, 3&2&!, 1&# -%"3)0&& *&')%,*) @)5-)%$&2, !"#$,'&*, 6
Firou Expert Contabil "lteanu ngela a obtinut in luna aprilie 2511 venituri din expertizele contabile efectuate0 in conformitate cu facturile emise de 25555 lei si are evidentiate c8eltuieli deductibile aferente lunii aprilie de ,555 lei. Impozitul pe veniturile obtinute se calculeaza astfel4 Impozitul G :enitul net x 1( 6 G 15555 lei x 1( 6 G 2&85 lei :enitul net G :enituril totale *brute+ E C8eltuielile deductibile G 25555 lei E ,555 lei G15555 lei

3.CONCLUZII
#ai mul;i economi=ti =i speciali=ti ?n finan;e ?mp<rt<=esc opinia c< aplicarea cotei unice de impozitare ar duce la ma1orarea veniturilor bugetare. Cn %omAnia0 cota unic< de impozitare care se aplic< din 2555 arat< c< veniturile au reu=it s< acopere c8eltuielile bugetului general consolidat. %omAnia europeana trebuie sa aloce resurse semnificative pentru sustinerea persoanelor defavorizate. stfel0 este deosebit de important ?n vederea implementarii celor mai bune masuri
18

pentru ?mbunatatirea nivelului de trai al tuturor cetatenilor. Ec8itatea sociala trebuie sa detina un loc prioritar ?n elaborarea strategiilor si a politicilor publice pentru perioada urmatoare. Cn contextul introducerii cotei unice de impozitare unul dintre principalele motive pentru care guvernul a introdus cota de impozitare de 1(6 ?l reprezinta reducerea ponderii muncii la negru. 3otrivit estimarilor 0 numarul romAnilor care activa ?n economia la negru se ridica la aproape un milion. -ot ?n acest context0 reducerea evaziunii fiscale si cresterea veniturilor la bugetul de stat0 stimularea ?ntreprinderilor sa faca mai mult profit si sa realizeze noi investitii0 crearea de locuri de munca mai bine platite sunt cAteva dintre principalele motive care au stat la baza introducerii cotei unice de impozitare de 1( la suta. !2a dorit stimularea ?ntreprinderilor0pentru a avea mai mult profit2 unele sa se recapitalizeze sau toate sa se capitalizeze mai bine 2 ceea ce este ?n interesul economiei0 al Juvernului si al tarii0 deoarece acesti bani se duc ?n investitii care creeaza mai multe locuri de munca. 3e de alta parte0 pentru ca exista un nivel ?nalt de fiscalitate ?n ceea ce priveste forta de munca0 un alt motiv care a stat la baza introducerii cotei unice a fost impozitarea veniturilor0 respectiv necesitatea de a scoate locurile de munca la suprafata. >ar aplicarea acesteia ?n cadrul veniturilor poate fi foarte diferit< de la un stat la altul care coreleaz< direct cu dinamica economiei *cre=tere sau stagnare+. r fi bine s< se fac< o evaluare a impactului cotei unice0 deoarece de la aplicarea acesteia ar putea avea loc o m<rire concomitent< a fiscaliz<rii *c?t din economie este impozitatDtaxat+ =i a fiscalit<;ii *acolo unde impozitele pot cre=te ca urmare a aplic<rii cotei unice+. stfel0 vom putea 1udeca modul ?n care cota unic< poate stimula cre=terea ?ncas<rilor bugetare0 alte condi;ii fiind nesc8imbate.

A.,#$,4): 2 este atractiv< prin faptul c< este simpl< =i convenabil< datorit< costurilor sale reduse7 2 duce la simplificarea sistemului fiscal0 ceea ce atrage reducerea c8eltuielilor cu un aparat fiscal numeros0 costisitor =i adesea neeficace. 2 evaziunea fiscal< ar putea fi eliminat< prin controlul fiscal mai simplu =i mai eficace0 concomitent
1,

cu KeliminareaK din legisla;ie a facilit<;ilor fiscale7 2 ?ncura1eaz< ob;inerea de venituri mari0 deci stimuleaz< activit<;ile de produc;ie =i activit<;ile comerciale0 =i c8iar activit<;ile produc<toare de bunuri =i servicii7 2 cota unic< ar diminua polarizarea social<0 oferind clasei de mi1loc o =ans< de ?nmul;ire a afacerilor7 2 s2ar putea scoate bani mai pu;ini0 ?ns< de la mai mul;i contribuabili7 2 s2ar diminua veniturile din economia subteran<7 2 introducerea cotei unice ?n %usia0 Estonia =i $ituania a avut rezultate foarte bune. D)2,.,#$,4): 2 posibilitatea cre=terii deficitului bugetar7 2 are caracter nepopular0 deoarece restructurarea aparatului administrativ ar putea sta la baza ini;ierii unor mi=c<ri sociale contestatare7 2 ?ncura1eaz< nedeclararea unor venituri ob;inute din activit<;i ilicite0 u=or controlabile fiscal. Cota unica nu a simplificat doar administrarea fiscala0 dar a favorizat acumularea de capital si a condus la cresterea eficientei muncii. C8iar in conditiile crizei financiare0 niciuna din tarile care au adoptat cota unica nu a revenit la sistemul progresiv. Iesirea din sistemul cotei unice in blocul central si est european ar crea un dezavanta1 competitiv semnificativ0 greseala pe care %omania trebuie sa o evite. !copul %omAniei0 ca tara membra a 9niunii Europene0 este recuperarea decala1ului economic care o desparte de celelalte statele. utoritatile trebuie sa spri1ine dezvoltarea economiei care sa asigure veniturile necesare pentru satisfacerea nevoilor categoriilor sociale defavorizate. %omAnia avAnd nevoie de dezvoltarea unui mediu economic dinamic si competitiv0 capabil de a raspunde cerintelor strategice de dezvoltare pe termen lung. Cn aceeasi masura0 atitudinea favorabila pentru redistribuirea resurselor publice catre anumite segmente sociale contribuie la diminuarea discrepantelor din societate si la cresterea coeziunii sociale.

25

BIBLIOGRAFIE:

1. !uzana Camelia Ilie E#ediul concurential0 Ed. "scar 3rint 255) 2. >aniela Langan si colectivul2Binante si fiscalitati 3. :uta #ariana0 Frasoveanu Iulian2Binante0 Ed. ll 255, &. -atiana #osteanu si colectivul2 Binante0 Ed. Economica 5. -atiana #osteanu2Binante publice.Nota de curs si aplicatii pentru seminar0 Ed. 9niversitara (. Fistriceanu J8eorg8e E Cotele de impozit0 %evista de impozite si taxe0 1,D255) ). Jliga Ioan E $egislatie fiscala0 vol. I si II0 Editura $umina $ex0 Fucuresti0 255( 8. #" nr. ,52 din data de 31.12.255) ,. Internet. rticole si comentarii despre impozite si taxe on2line

21