Sunteți pe pagina 1din 302

Consilier editorial NICULAE GHERAN

KARL MAY SATAN UND ISCHARIOT Karl May Verlag Rade e!l ei Dresden

KARL MAY O"ere # $

Omul cu 12 degete
din ciclul Satan %i Is&ariot!l Ro'an

EDITURA (ALLAS )!&!re%ti* +$$,

Coperta de SERGIU GEORGESCU Tehnoredactare de CRISTINA STANCIU Corectura de MIHAI GRIGORESCU

ISBN: 973-97194-0-6

CU(RINS

! CETATEA "E #IATR$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!% %! &N A"'NCU( #$M'NTU(UI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ) 3! SATAN &N (AN*URI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3+ ,! R$-BUNAREA URIA.U(UI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+/ +! SCA(#U( 0UMA.U(UI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7 /! UN #AR1ENIT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 22 7! CU.CA "E AUR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , )! 3INNETOU (A "RES"A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! %/ 9! 4ST$#'NU( G(OATEI &NARMATE5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ,/ 2! &NGRO#AT$ "E 1IE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7+ ! .EICU( U(E"-A0UNI(OR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 93 %! IU"A ISCARIOTU(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%27 3! R$SCUM#$RAREA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%%, ,! OMU( CU % "EGETE (A #ICIOARE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%,% +! &N 3A"I BU"A3AS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%+9 /! O 1'N$TOARE E.UAT$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%)2

+- CETATEA DE (IATR.

Nu 6a7 era 6u8t p9n: ;: apun: ;oare8e< c9nd =:r7r:6 >n dep:rtare o ;t9nc: ;7n?urat7c:@ pe 6:;ur: ce ne aprop7a6< ;t9nca ;e >n:8Aa B7 6a7 6u8t! A;ta e A86adenC =7;e7 eu! "e-acu6 treDu7e ;: E76 cu 6are D:?are de ;ea6:! Nu Frea O8d Shatterhand ;: de;ca8eceG >B7 d:du cu p:rerea t9n:ru8 676DrenH! AFea dreptate! Un o6 c:8are ;e Fede 6a7 de departe dec9t unu8 pe Ho;! "eB7 a;ta era B7 7ntenA7a 6ea< totuB7 6: Ducura7 c: D:7atu8 ch7D=u7eBte 8a Ee8! Ne opr7r:6 8a 6ar?7nea F:77< od7n7oar: 8ac< >n 67H8ocu8 c:re7a ;e r7d7ca ;t9nca A86aden de acu6! Era >ntoc6a7 aBa cu6 ne-o de;cr7;e;e M:;8u7toru8! Ca ;: aHun?e6 p9n: 8a p8atou ar E7 treDu7t ;: ne urc:6 pe una d7n ce8e dou: potec7@ ne te6ea6 >n;: ;: nu E76 F:=uA7! Era neap:rat: neFo7e ;: tr767te6 6a7 >nt97 pe c7neFa ;: cercete=e unde ;e aE8: 7nd7en77! M: >n;:rc7na7 eu cu acea;ta< 8:;9ndu-8 pe 676DrenH ;: ;tea de pa=: 8a ca7@ pe ce78a8A7 cu care Fen7;e6 >7 a;cun;e;e6 >n p:dur7ce! M: ;trecura7 D7n7Bor p9n: 8a p7c7oru8 ;t9nc77< c9nd =:r77 8a ;t9n?a 6ea< undeFa 6a7 departe< tr96De ;uDA7r7 de Eu6 r7d7c9ndu-;e >n F:=duh! Erau Eocur78e d7n 8a?:re8e Iu6aB78or! M: 8:;a7 pe Dr9nc7 B7 >ncepu7 ;: 6: t9r:;c cu 6are D:?are de ;ea6: >ntr-aco8o! &nt7n; pe Durt:< 6: aprop7a7 at9t >nc9t putea6 =:r7 ch7ar B7 ch7pur78e de;enate pe p9n=e8e cortur78or! Ind7en77 au oD7ce7u8 ;:-B7 =u?r:Fea;c: pe cort o >nt96p8are oarecare d7n F7aAa 8or ;au o E7?ur: ;76Do87c:< propr7e 8or! #e unu8 d7n cortur7 era =u?r:F7t un Barpe 6are %

roBu< pe a8tu8 un ca8< pe a8 tre78ea un 8up! &na7ntea ce8u7 cu Barpe8e roBu ;t:teau >nE7pte >n p:69nt dou: ;u87Ae ce p:reau ;: E7e a8e c:peten7e7 8or! 1:=u;e6 ce Fo7a6 B7 toc6a7 6: ?9ndea6 ;: 6: >ntorc 8a 8ocu8 unde-8 8:;a;e6 pe D:7at< c9nd 6: opr77 >ncre6en7t >n 8oc! "7n cort 7eBeau tre7 per;oane: Jud7ta< Me8ton B7 un 7nd7an< proDaD78 propr7etaru8 cortu8u7! Sch76Dar: >nc: Freo c9teFa cuF7nte >ntre e7< pe ur6: 7nd7anu8 ;e >ntoar;e >n cort< pe c9nd Eru6oa;a Jud7ta cu 6or6onu8 ;e >ndreptar: ;pre ru7n:! Kata ;e a?:Aa;e de DraAu8 6or6onu8u7< un ;e6n de 7nt767tate pe care< dac: 8-ar E7 F:=ut at8etu8< ar E7 E:cut ;: 7 ;e urce ;9n?e8e 8a cap! K:r: ;: E7u =:r7t de e7< 6: >ntor;e7 t9r9ndu-6: pe Durt: 8a 8ocu8 unde-8 8:;a;e6 pe 676DrenH! &n Fre6e ce eu eLa67na6 8ocu8< >8 F:=u7 pe t9n:ru8 676DrenH ap8ec9ndu-;e B7 ;cor6on7nd p:69ntu8 8a p7c7oare8e 8u7! Ce-a7 ?:;7tG >8 >ntreDa7 eu cur7o;! S: ;e u7te B7 O8d Shatterhand! E o ?aur: a;tupat: de 69n: de o6! O E7 ;:pat-o apa ce ;e ;cur?e de pe pereA7< r:;pun;e7 eu! Atunc7 ar E7 Eo;t rotund:< eu F:d >n;: c: are patru co8Aur7! Ia ;: Fede6! M: ap8eca7 B7 ?:;77 >ntr-adeF:r o ?aur: p:trat:! S: c:ut:6< poate 6a7 ;unt B7 a8te8e< >8 >nde6na7 eu pe D:7at! G:;7r:6 >ntr-adeF:r >nc: tre7 a;e6:n:toare! .t7e Erate8e 6eu ce ro;t au ?:ur78e a;teaG >8 >ntreDa7 eu! #e c9t Bt7u eu< ;e Eace o ?aur: >n p:69nt ca ;: F9r7 ceFa >n:untru< dar a7c7 nu >nAe8e? ce-ar E7 putut ;: F9re c7neFa< r:;pun;e e8 pr7F7ndu-6: nedu6er7t! Un p7ron ;au un c9r87? ca ;: ;u;A7n: o ?reutate! A7c7 poate E7 ForDa de E7Larea unu7 podeA pe;te pr:pa;t7e! &n ca=u8 ace;ta ar treDu7 ;: E7e B7 d7nco8o a8te patru ?:ur7 8a Ee8! "ar unde e podeAu8G (-au 8uat ;au 8-au aruncat >n ad9nc< d7nad7n;< a;tup9nd ?:ur78e ca ;: nu-7 F7n: cu7Fa >n ?9nd ;: treac: pe;te pr:pa;t7e! #:cat! A6 E7 putut Fedea ce e B7 d7nco8o! O ;: Fede6 no7 B7 aBa< E77ndc: o ;: de;coper76 ?ura peBter77 B7 pe 3

partea cea8a8t:! C9nd< a;t:-;ear:G Nu< 697ne! Intrarea a Eo;t a;tupat: B7 nu o pute6 ?:;7 pe >ntuner7c< 7ar dac: a6 >ncerca ;: cercet:6 terenu8 cu E:c87a a6 E7 76ed7at oD;erFaA7! Acu6 ;: 69nc:6 ceFa< 7ar pe ur6: Fo7 tatona eu 8ocu8! &67 >n?:du7e O8d Shatterhand ;: 6er? B7 eu cu e8G Nu ;e poate< tu treDu7e ;: Fe=7 de ca7! IntenA7a 6ea era ;: 6: duc pe p8atou< dar 6: te6ea6 ;: nu >nt98ne;c Freun 7nd7an care< F:=9ndu-6:< ;: dea de Fe;te ce8or8a8A7! Kur7B9ndu-6: >n F9rEu8 p7c7oare8or< aHun;e7 8a partea de 67a=:noapte a ;t9nc77 B7 6: aBe=a7 pe un Do8oFan! "up: Freun cea; de aBteptare< au=77 paB7 aprop77ndu-;e! 1ru;e7 ;: 6: ;co8 de 8a 8ocu8 6eu ca ;: 6: t9r:;c 6a7 departe< dar n-a6 aFut c9nd! "up: cu6 a6 putut Fedea 8a 8u67na ;te8e8or< o6u8 ce ;e aprop7a era un 7nd7an! C9nd Eu 8a Freo c9A7Fa paB7 de 67ne ;e opr7 B7 ;e aBe=: B7 e8 pe un Do8oFan! #roa;t: aEacereC (a cea 6a7 67c: 67Bcare 6-ar E7 putut ;76A7! N-aFea6 a8tceFa de E:cut dec9t ;aBtept ;: p8ece! AD7a putea6 ;:-67 A7n r:;uE8area ca ;: nu 6: de;copere! UEEC >8 au=77 eu eLc8a69nd dup: un t76p! Se r7d7c: de pe Do8oFan B7 7eB7 >n ca8ea cu7Fa! Era Eru6oa;a Jud7ta! Se aBe=ar: a69ndo7 pe Do8oFan B7 Eu;e7 6artor 8a o d7;cuA7e c9t ;e poate de 7ntere;ant:! Ind7anu8 era M dup: cu6 >B7 ;punea ;7n?ur M .arpe8eF7c8ean< BeEu8 ce8or tre7 ;ute de Iu6aB7 tr767B7 a7c7 de c:peten7a 8or< Gur:-6are! Ind7anu8 ForDea >ntr-o 876D: c7udat:< un a6e;tec de ;pan7o8:< en?8e=: B7 7nd7an:! Kata nu pr7cepea n7c7 a ;uta parte d7n ce ;punea e8< dar dra?o;tea n-aFea neFo7e de cuF7nte! .arpe8e-F7c8ean credea c: K8oarea-a8D: n-o ;: 6a7 F7n: >n a;t:;ear:< >ncepu 7nd7anu8! "e ce 8-a 8:;at ;-aBtepte at9tG Kru6oa;a Jud7ta nu pr7cepu de 8a >nceput< aBa c: Iu6aBu8 repet: cu a8te cuF7nte >ntreDarea! M-a reA7nut Me8ton< r:;pun;e ea 6a7 6u8t pr7n ;e6ne< c:c7 de a;t: dat: n-o 6a7 >nAe8e?ea e8! Acu6 ce EaceG "oar6e! ,

Crede e8 c: B7 K8oarea-a8D: doar6eG "a! Atunc7 e un pro;t care 6er7t: ;: E7e >nBe8at< pentru c: B7 e8 Frea ;: >nBe8e pe a8A77! K8oarea-a8D: ;: nu ;e >ncread: >n ForDe8e 8u7@ n-o ;: ;e A7n: de E:?:du7a8:! .t77 tu ce 67-a E:?:du7tG &67 >nch7pu7! Bo?:A77< nu-7 aBaG "a! -7ce c: o ;: c9Bt7?e cu 67na a;ta pe;te un 6787on@ pe ur6: o ;: 6: 7a de neFa;t:< o ;:-67 cu6pere d7a6ante B7 per8e< un ca;te8 >n Sonora B7 un pa8at >n San-Kranc7;co! N-o ;: a7 n7c7 d7a6ante< n7c7 per8e< n7c7 ca;te8 >n Sonora< n7c7 pa8at >n San-Kranc7;co! Cu6 aBaG A;ta e ;ecretu8 Iu6aB78or! .7 ch7ar dac: ;-ar >nt96p8a cu6 crede e8< n-o ;: Fad: >n F7aAa 8u7 Dan77 B7 n7c7 tu ce A7-a E:?:du7t! EBt7 ;7n?ura E8oare >n pu;t7etatea a;ta< de aceea u6D8: dup: t7ne! C9nd are ;: Fad: a8te Ee6e7 o ;: te 8epede ca pe o =dreanA:! Atunc7 o ;: 6: r:=Dun 8a r9ndu8 6eu B7 o ;: ;pun tot ce Bt7u! N-a7 ;: poA7! C9nd o E8oare ;-a FeBteH7t B7 Frea ;: deF7n: pr76eHd7oa;: o ca8c7 >n p7c7oare >n 8oc ;-o arunc7! Crede-6: pe 67ne< n7c7 una d7n E:?:du7e878e 8u7 n-au ;: ;e >6p87nea;c:! -7c7 aBa E77ndc: 6: Fre7 B7 tu! "oFedeBte ce ;pu7! .arpe8e-F7c8ean o ;:-A7 doFedea;c:! "e ce 8-a7 8:;at pe tat:8 t:u ;: coDoare >n 67n: cu ce78a8A7G K77ndc: e pu; ;upraFe?hetor B7 o ;: c9Bt7?e 6u8te para8e! Nu-7 adeF:rat! E 8e?at ca B7 e7 B7 ;ap: 8a p:69nt! .t7u c: 7 ;-a E:?:du7t c: Fa E7 ;co; d7n c9nd >n c9nd 8a aer ca ;: te Fad:< dar Me8ton n-o ;: ;e A7n: de E:?:du7a8:! O ;:-8 ;78e;c! Te >nBe87! O 67e de Ee6e7 Eru6oa;e nu au 7nE8uenA: a;upra unu7 o6 ca e8! Cere-7 ;:-8 aduc: pe tat:8 t:u ;u;< ca ;:-8 Fe=7! K77 ;7?ur: c: n-o ;: Frea! Atunc7 6: duc ;:-8 denunA! +

&ncearc:C =7;e 7nd7anu8 hohot7nd! O ;: te >nch7d: B7 pe t7ne! Kru6u;eAea ta o ;: ;e oE78ea;c: repede B7 otr:Fur78e 6ercuru8u7 or ;:-A7 6:n9nce Eru6u;eAea trupu8u7! A8Du8 e un Bar8atan< pe c9nd 7n76a 6ea e ;7ncer: B7 ?9ndur78e 6e8e c7n;t7te! Ce-A7 pro67te e8 >n ForDe eu >A7 oEer >n rea87tate! Nu6a7 ;: Freau< B7-aB putea E7 Do?at< Eoarte Do?at< 6u8t 6a7 Do?at dec9t Me8ton! Ind7an B7 Do?atC r9;e ea! #entru ce te >ndo7eBt7G AdeF:raA77 ;t:p9n7 a7 p:69ntu8u7 ace;ta ;unte6 no7< a8D77 n7 8-au 8uat cu de-a ;78a! #entru F7aAa pe care o duce6 nu treDu7e n7c7 aur< n7c7 ar?7nt! .t76 >n;: unde e a;cun; >n 6unA7< dar nu 8e ;pune6 a8D78or< 6:car c: n-aFe6 ce Eace cu e8! "ac: K8oarea-a8D: Frea ;: F7n: >n cortu8 6eu B7 ;: E7e Ee6e7a 6ea< o ;:-7 dau tot ce 7-a E:?:du7t Me8ton E:r: ;: a7D: de ?9nd ;:-7 dea! AdeF:ratG Ban7 6u8A7< ?7uFa7erur7< ca;te8< pa8at< roch77 Eru6oa;e B7 6u8te ;8u?7G Tot< tot ce Fre7! Te 7uDe;c cu6 n-a6 7uD7t >nc: o Eat: de-a noa;tr:! AB putea ;: te a6 B7 >6potr7Fa Fo7nAe7 ta8e< c:c7 no7 r:p76 Ee6e78e pe care 8e dor76< neput9ndu-8e aFea a8t67nter7! "ar Freau ;: E77 a 6ea cu Dun:Fo7a ta! "e aceea aBtept p9n: ce-67 Fe7 ;pune tu ;7n?ur: c:-67 d:ru7eBt7 7n76a ta! #oA7 ;: 67-o ;pu7 ch7ar acu6G Ind7anu8 ;e r7d7c: >n p7c7oare< >ncruc7B: 697n78e pe p7ept B7 o pr7F7 cercet:tor! Ea nu r:;pun;e! UBurat7c: d7n E7re< cocheta;e ca ;: ;e d7;tre=e cu Eru6o;u8 BeE 7nd7an E:r: ;: ;e ?9ndea;c: 8a ur6:r78e pe care 8e putea aFea purtarea e7 ne;ocot7t:! .7-acu6< 7nd7anu8 o Fro7a de ;oA7e! S: E7e adeF:rat c: Me8ton o 67nAea B7 c: 7nd7anu8 ar putea E7 at9t de Do?at< nu6a7 ;: E7 FrutG St:tea drept >n EaAa e7 B7 pr7F7r78e 8u7 p:reau c:-7 c7te;c ?9ndur78e! .t7u ce ?9ndeBte K8oarea-a8D:< =7;e e8 >n ce8e d7n ur6:! E7 >7 p8ac Do?:A778e< petrecer78e< F7aAa >n oraBe8e a8D78or! Ind7anu8 n-are a8tceFa dec9t cortu8 8u7< ca8u8 B7 ar6e8e! Tr:7eBte >n p:dure< >n ;aFan: B7 nu >nAe8e?e p8:cer78e a8D78or! Cu6 ar putea K8oarea-a8D: ;: deF7n: ;oA7a unu7 7nd7anG Nu-7 aBa c: ace;tea-A7 ;unt ?9ndur78eG "a< r:;pun;e ea! /

"ar cu Fo7a ta< 8ucrur78e ;e ;ch76D:! -77< 4da5 B7 Fo7 >ndep87n7 toate dor7nAe8e ta8e! M9na 6ea nu o Fa at7n?e pe-a ta p9n: ce nu-A7 Fo7 aduce at9A7a Dan7 c9t >A7 treDu7e ca ;: a7 tot ce-A7 poEteBte 7n76a! A7 putea tu ;:-67 oEer7 tot ce Freau euG ;tr7?: ea! "a! .7 e adeF:rat c: Me8ton 6: 67nteG #une-8 8a-ncercare! Spune-7 c: Fre7 ;:-8 Fe=7 pe tat:8 t:u< E:r: ;:-7 po6eneBt7 de ce-a6 ForD7t no7 acu6! B7ne! "ac: nu ;e Fa A7ne de cuF9nt< >8 p:r:;e;c 76ed7at B7 F7n 8a t7ne! N-o ;: te 8a;e@ te Fa ;787 ;: r:697 cu e8! Atunc7 ce treDu7e ;: EacG S-aBtepA7 p9n: ce te Fo7 cere eu de 8a e8! A8Du8 e >n 697n78e noa;tre! "ac: >ndr:=neBte ;: ;e at7n?: de t7ne E:r: Fo7a ta< >8 uc7d! 17no >n E7ecare ;ear: a7c7 p9n: ce Fo7 8ua o hot:r9re! "ac: nu F77< >nAe8e? c: A7 ;-a >nt96p8at ceFa B7 6: duc >ndat: 8a e8 ;: te cer! O ;: te A77 de cuF9ntG .arpe8e-F7c8ean Bt7e ;: p:c:8ea;c: pe or7c7ne< pe t7ne >n;: nu te Fa >nBe8a n7c7odat:< E77ndc: >7 eBt7 dra?:! Te poA7 D7=u7 pe 67ne E:r: n7c7 o ?r7H:! Howgh! "up: ce =7;e ace;t cuF9nt< care >n;ea6n: un Ee8 de Hur:69nt 8a 7nd7en7< t9n:ru8 p8ec: E:r: ;:-7 >nt7nd: 69na! Ea >n;: >8 8:;: ;: Eac: tre7 paB7< ;e repe=7 apo7 dup: e8< >8 cupr7n;e cu DraAe8e de ?9t< >8 ;:rut:< apo7 ;e >ntoar;e B7 ;e aBe=: d7n nou pe Do8oFan! S: E7 Eo;t o 6an7Ee;tare Dru;c: a ;ent76ente8or e7< ;au un Ee8 de arFun: drept 6u8Au67re pentru Do?:A778e E:?:du7teG #oate c: n7Ae8 d7n toate ace;tea! Ind7anu8 ;e opr7 u8u7t >n 8oc< Fen7 >nd:r:t B7-7 =7;e cu ad9nc: ;er7o=7tate >n ?8a;: K8oarea-a8D: 67-a dat de Dun: Fo7e ceea ce eu nu >ndr:=nea6 >nc: ;:-7 cer! S:-B7 dea D7ne ;ea6a c: nu-7 6a7 e >n?:du7t ;: de;67erde< dea7c7 >nco8o< pe n7c7 un a8t D:rDat! Cu6 ;e Fa Eace =7u: ;:-8 pun: pe Me8ton 8a proD: ca ;: ;e >ncred7nAe=e c: a8Du8 nu-B7 Fa A7ne cuF9ntu8! M97ne ;ear: Fo7 E7 7ar a7c7 B7 Fa7 de e8 dac: Fa E7 >ndr:=n7t ;:-A7 Eac: Freun r:u! "rept 6u8Au67re pentru ;:rutarea ta >A7 Fo7 da o Fe;te pe care 7

n-a7 E7 putut-o aE8a a8t67nter7! Unu8 d7n a8D77 aduB7 de no7 a7c7 a Eu?7t@ era un D:rDat Fo7n7c< 6a7 Fo7n7c dec9t toA7 ce78a8A7< pe care K8oarea-a8D: >8 cunoBtea Eoarte D7ne! "e unde Bt77G "up: pr7F7r78e 8u7 care te ur6:reau pretut7nden7! *7-era dra?G Nu! A Fen7t dup: 67ne E:r: ;:-8 che6! Atunc7 n-o ;:-A7 par: r9u c9nd A7-o7 ;pune c: a 6ur7tG A 6ur7tG "e unde Bt77 tuG Ce7 do7 3e88er7 8-au ur6:r7t B7 8-au uc7;! CorD77 >7 For E7 ;E9B7at trupu8 p9n: acu6! Jud7ta r:6a;e un t76p pe ?9ndur7< pe ur6: ro;t7 cu nep:;are: Koarte D7ne c: ;-a >nt96p8at aBa! A6 ;c:pat >n ;E9rB7t de e8C "a< o6u8 ace;ta n-o ;: ;e 6a7 >ntoarc:< eu >n;: Fo7 reFen7 697ne ;ear: a7c7! Howgh! #8ec:! Ea r:6a;e >n?9ndurat:< E:r: ;: Eac: Freo 67Bcare< apo7 >ncepu ;: Eredone=e >ncet o 6e8od7e cuno;cut:< >ndrept9ndu-;e cu pa; uBor ;pre urcuB! M7-ar E7 Eo;t 8e;ne ;-o ur6:re;c B7 ;: aE8u a;cun=:toarea 8u7 Me8ton! Nu Fro7a6 >n;:< E77ndc: era6 ;7?ur c: 7nd7anu8 ;e-aA7nea peaproape ca ;: o Bt7e >n ;7?uranA:! Era6 c9t ;e poate de 6u8Au67t de ce8e aE8ate! M7 ;e de;ch7dea o per;pect7F: nou:! Se putea >nt96p8a ca ;:-7 D7ru76 pe Iu6aB7 E:r: aHutoru8 676DrenH78or B7 E:r: 8upt:< pe ca8ea cea 6a7 paBn7c: po;7D78! Ce Ee6e7e era B7 Jud7ta a;taG C9t de c7n7c: Eu;e;e 8a aE8area FeBt77 pr7F7nd 6oartea at8etu8u7C M: 6a7 >6p:c:6 >n;: cu nep:;area e7 au=7nd c: >8 credea pe tat:8 ;:u >ntr-o ;7tuaA7e 6a7 Dun: dec9t era >n rea87tate! At7tud7nea .arpe8u7-F7c8ean >67 7n;uE8a;e oarecare re;pect EaA: de ace;t Eru6o; 7nd7an! Era un o6 de caracter B7 6: ?9ndea6 c: a6 putea >ncerca une8e tratat7Fe cu e8! O 7uDea pe Eru6oa;a Jud7ta< care deFen7;e deodat: pentru 67ne o per;oan: de 6are 76portanA:< un Ee8 de oD7ect de pu; 8a 6e=at< ca ;: =7c aBa! M: ?9ndea6 ;: o Eur< ca ;: a6 pr7n ea o autor7tate cert: a;upra t9n:ru8u7 7nd7an B7 a;upra Iu6aB78or de ;uD conducerea 8u7! AB E7 putut ;-o Eac ch7ar acu6< dar< repet< 6: te6ea6 c: )

.arpe8e-F7c8ean ar E7 putut E7 pe-aproape< put9nd ;:-67 ;tr7ce toate p8anur78e! M: >ntor;e7 dec7 >n peBter: B7-8 ?:;77 pe D:7at aBtept9ndu-6:! #9n: 8a =7u: dor67r:6 =draF:n< ca ;: E76 od7hn7A7 a doua =7< c9nd aFea6 6u8te de E:cut! "767neaAa porn7r:6 ;: cercet:6 tune8u8 pe partea cea8a8t:! A;tupar:6 ?ura peBter77 ca ;: nu-7 F7n: poEt: Freunu7a d7n 7nd7en7 ;: Eac: Freo recunoaBtere pr7n partea 8ocu8u7< pe ur6: urcar:6 ;t9nca! #utea6 Fedea de-a7c7 tot 8a?:ru8 Iu6aB78or! #:rea ador67t! &ncet< t9r9ndu-ne pe Durt:< aHun;er:6 8a 8ocu8 de;cr7; de at8et B7 pe care-8 >n;e6na;e a;tup9ndu-8 cu Do8oFan7! ":dur:6 Do8oFan77 8a o parte B7 ?:;7r:6 un tune8 pr7n care putea trece un o6! #:rea ;: E7e c7op87t >n ;t9nc: de 69n: o6enea;c: B7 coDora >n pant: uBoar:! "up: ce E:cur:6 c9A7Fa paB7< F:=ur:6 8a 8u67na E:c87e7 pr:pa;t7a! Erau B7 ac7 patru ?:ur7 ;:pate >n p:69nt! ABadar eL7;ta;e< >ntr-adeF:r< un podeA de trecere de partea cea8a8t: a peBter77! #orn7r:6 >n 8un?u8 ?an?u8u7 >na8t c9t un ;tat de o6! Se cunoBtea Eoarte D7ne c: tune8u8 era E:cut de a8D7 B7 nu de 7nd7en7< c:c7 pe-a8ocur7 ;t9nca Eu;e;e ;part: de Freun eLp8o=7D78 oarecare! #:trun;er:6 ad9nc >n:untru E:r: ;: >nt96p7n:6 Freo p7ed7c:! Aeru8 era de;tu8 de re;p7raD78< ceea ce 67 ;-a p:rut 6a7 6u8t dec9t cur7o;! K8ac:ra nu ;e r7d7ca drept >n ;u; B7 p98p97a< ;e6n c: pe undeFa ;e E:cea curent! Nu cu6Fa ?an?u8 era >n 8e?:tur: cu ru7na care aFea de;ch7=:tura ;u; pe p8atouG K:cu;er:6 Freo tre7 ;ute de paB7< c9nd 676DrenHu8 >67 atra;e atenA7a a;upra une7 8e;pe=7 =7d7t: >n ;t9nc:! O 7n;cr7pA7eC =7;e e8! (u67na7 8ocu8 B7 c7t77 ur6:toare8e: Alonso Vargas of. en min. y comp. A.D. MDCXl. &ntre?77 >n ?9nd pre;curtarea: Alonso Vargas, oficial en minas y compaeros, Anno Domini MDCXI< ad7c:: 4A8on;o 1ar?a;< eLp8orator de 67ne B7 toFar:B77 ;:7< >n anu8 "o6nu8u7 o 67e Ba;e ;ute un;pre=ece5! Trecu;er: dec7 6a7 D7ne de dou: ;ute c7nc7=ec7 de an7 de c9nd Fe;t7tu8 67nera8o? ;pan7o8 de;coper7;e acea;t: 67n:! &67 >n;e6na7 >n carnet 7n;cr7pA7a B7 porn7r:6 6a7 departe< tot 6a7 departe< 9

p9n: ce a6 aHun; 8a cap:tu8 ?an?u8u7< care ;e ;E9rBea cu un =7d de p7atr:! TotuB7 E8ac:ra p98p97a tot >ntr-aco8o< deB7 nu ;e Fedea n7c7 o de;ch7=:tur:! ELa67n9nd >n;: =7du8< F:=u7 c: >n 8ocu8 unde ;e >6preunau p7etre8e r:69neau un Ee8 de ?:ur7< pe care nu 8e putea7 D:?a de ;ea6: dec9t dup: E8ac:ra care ;e >ndrepta ;pre e8e! 1:=u7 B7 ac7 ;:pate cu o unea8t: a;cuA7t: 87tere8e E!(! )% ! (7tere8e erau< proDaD78< 7n7A7a8e8e unu7 nu6e< 7ar c7Ere8e data c9nd ?an?u8 Eu;e;e a;tupat cu =7du8 d7n EaAa 6ea< 8:;9ndu-;e totuB7 ?:ur78e pentru aer7;7rea 67ne7 >n ca=u8 c9nd c7neFa ar E7 Frut ;-o eLp8oate=e 6a7 t9r=7u! A;cu8tar:6 c9tFa t76p cu au=u8 >ncordat! Nu ;e au=ea n7c7 o 67Bcare! TotuB7 7n76a >67 D:tea cu putere< c:c7 era6 conF7n; c: pe a7c7 >7 Fo7 putea ;c:pa pe nenoroc7A77 de e67?ranA7 d7n 67n:! TreDu7a dec7 ;: p:trunde6 pr7n =7d! "ar cu6G S:-8 d:r96:6G Cu ceG &n aEar: de cuA7te8e noa;tre n-aFea6 a8tceFa a;upra noa;tr: B7 ne-ar E7 treDu7t ce8 puA7n o =7 >ntrea?: ;: ;coate6 o p7atr: d7n 8oc! TotuB7 ne apucar:6 de treaD: B7 ne opr7r:6 aD7a dup: ce ar;er: a69ndou: E:c8778e p9n: 8a ;E9rB7t! Kr9nA7 de oDo;ea8:< ne-a6 >ntor; >n peBter: ;: d:6 de 69ncare ca78or< ;: >6Duc:6 B7 no7 ceFa< apo7< cu a8te E:c877 B7 c9teFa 8u69n:r7< ne-a6 apucat d7n nou de 8ucru! A6 aFut >n;: ?r7H: ;: 8u:6 B7 puBt78e cu no7< ca ;: ne ;8uH76 de e8e ca de n7Bte p9r?h77! &n ;E9rB7t M dup: cea;u8 6eu era trecut de Bapte dup:-a67a=: M a6 putut ;coate pr76a p7atr:! M: u7ta7 pr7n 8ocu8 r:6a; ?o8< dar nu F:=u7 n767c! &ntuner7c De=n: B7 o 87n7Bte ad9nc:! A doua p7atr: o a6 ;co;-o 6a7 8e;ne< a tre7a tot aBa< B7< p9n: 8a 67e=u8 nopA77< reuB7r:6 ;: Eace6 o ?aur: c9t ;: treac: un o6 pe Dr9nc7! B7ne>nAe8e; c: dup: ce ne-a6 ;trecurat d7ncoace ne-a6 Eer7t ;apr7nde6 8u67na! 1:=9nd >n;: c: nu ;e ;76te n767c< a6 apr7n; o 8u69nare! Ne aE8a6 acu6 >ntr-un ?an? de;tu8 de 8ar? B7 >na8t< ;u;A7nut de ;t98p7 Eor6aA7 d7n Do8oFan7! "7n;pre dreapta Fenea o ad7ere de F9nt< dar no7 ne-a6 >ndreptat 6a7 ;pre ;t9n?a< ca ;: ne d:6 ;ea6a ce e >n ;pate8e no;tru! N-a6 aHun; prea departe c:c7 ne-a6 po6en7t deodat: >n EaAa unu7 6or6an n:ru7t care oprea trecerea! Ne-a6 >ntor; dec7 B7-a6 8uat-o 2

8a dreapta! A7c7 a6 dat de o 6u8A76e de une8te re=e6ate de perete! Ne aE8a6 dec7 >ntr-un 8oc u6D8at! Curentu8 de aer deFen7;e B7 6a7 r:coro;! "7n ?an? trecur:6 >ntr-un Ee8 de >nc:pere p:trat:< >n 67H8ocu8 c:re7a ;e aE8a o 8ad: 6are de 8e6n cu tre7 pereA7< 8e?at: cu Er9n?h77 ?roa;e B7 at9rnat: de un 8anA! "e;ch7=:tura acea;ta era dec7 7eB7rea d7n 67n: B7 67H8ocu8 e7 de aer7;7re< 7ar 8ada ;erFea ca 67H8oc de co6un7caA7e! "ou: uB7 d7n 8e6n ?ro;< D7ne =:For9te< >67 atra;er: atenA7a! Una ;e aE8a pe;te dru6 de ?an?u8 pr7n care Fen7;e6 no7< cea8a8t: 8a dreapta noa;tr:! Ne >ndreptar:6 6a7 >nt97 ;pre acea;ta d7n ur6: B7 tra;er:6 =:Foru8! M76DrenHu8 A7nea 8u69narea! &n c87pa c9nd de;ch7;e7 uBa< o Ee6e7e ;e repe=7 8a 67ne< >B7 >nE7p;e un?h778e >n ?9tu8 6eu B7 ;cr9Bn7 >n 876Da ?er6an:: T98h:ru8eC Band7tu8eC A7 Fen7t 7arC ":-67 dru6u8 de-a7c7 or7 te ;u?ru6 pe 8ocC CuF7nte8e ace;tea erau 6a7 6u8t dec9t H7?n7toare< dar nu 7 8e 8ua7 >n nu6e de r:u< Bt77nd prea D7ne c: erau adre;ate a8tcu7Fa! O apuca7 pe Ee6e7e de 697n7 B7 c9nd 6: u7ta7 8a EaAa e7 r:6:;e7 >ncre6en7t! Era Eru6oa;a Jud7taC "o6n7Boar:< >7 =7;e7 eu< 67 ;e pare c: te >nBe87 a;upra per;oane7 6e8e! K77 conF7n;: c: n-a6 Fen7t ac7 ;: 6or de 69na du67ta8e de87cat:! Ia u7t:-te D7ne 8a 67ne! "u6neata!!! du6neata eBt7!!! D97?u7 ea >ncre6en7t:! S8aF: *7e< "oa6neC Nu-7 aBa c: o ;: 6: ;coA7 de-a7c7G B7ne< o ;: te ;cot< dar c7ne te-a >ncu7at a7c7G Me8ton< 6on;tru8 :8a cu ch7p de o6!!! Cu6 a;taG Nu ;e F9r: n76en7 de Dun:Fo7e >n Eundu8 p:69ntu8u7! M-a ade6en7t cu ForDa! *7-a ;pu; c: te duce ;:-8 Fe=7 pe tat:8 du67ta8e< nu-7 aBaG "a! -7cea c: 6er?e6 ;:-8 ;coate6 aEar: d7n 67n:! .t77 c: e >nch7; a7c7G "a! .t7u ch7ar 6a7 6u8t dec9t >A7 >nch7pu7 du6neata@ de p78d: c: .arpe8e-F7c8ean< t9n:ra c:peten7e a Iu6aB78or< >7 E:?:du7a a;ear: une7

do6n7Boare ;:-7 dea D7Huter77< aur< ca;te8e B7 pa8ate< dac: Frea ;:-8 7a de D:rDat! &n 8oc ;: roBea;c:< cu6 ar E7 E:cut a8t: Eat:< ea 6: >ntreD: cu dep87n: candoare: A7 ForD7t du6neata cu e8G Nu! A Eo;t pe 8a Me8tonG Nu Bt7u! Cu ;7?uranA: c: ;e Fa duce< dac: nu ;e Fa E7 du; p9n: acu6! #e e8 >8 aBtepta6 B7< c9nd te-a6 recuno;cut< 67-a6 >nch7pu7t c: tea tr767; ;: 6: ;coA7 de-a7c7! Ma7 >nt97 te-a6 8uat drept Me8ton!!! Dand7tu8 ace8a! #arc: era7 pr7eten: cu e8! K77ndc: >67 E:?:du7;e 6area cu ;area!!! Ban7< roch77< pa8ate B7 ca;te8e< Bt7u! .7 du6neata 8-a7 cre=utG C9nd a7 F:=ut c: 7-a >nch7; a7c7 pe toA7 ce78a8A7 nu A7-a7 dat ;ea6a cu c7ne a7 dea EaceG Ia ;pune< cu6 A7-a7 >nch7pu7t du6neata F7aAa ace;tor nenoroc7A7 de-acu6 >na7nteG "e;tu8 de Dun:! -7cea c: For 6unc7 a7c7 p9n: ce For eLtra?e at9ta 6ercur c9t >7 treDu7a< ceea ce nu putea ;: dure=e 6u8t@ pe ur6: o ;:-7 ;coat: d7n 67n:< o ;: dea E7ec:ru7a at9A7a Dan7 c9t ;: nu 6a7 treDu7e ;: 6uncea;c: toat: F7aAa< 7ar e8 o ;: ;e a8ea?: cu 6u8te 6787oane! .7 du6neata a7 cre=ut 67nc7un78e 8u7G "a! H6C TreDu7e ;: E77 ca6 na7F:!!! Sta7 ;:-A7 ;pun eu ce ;-ar E7 >nt96p8at! "7n pr7c7na aeru8u7 >6D9c;7t cu 6ercur B7 a hrane7 proa;te< nenoroc7A77 aceBt7a ar E7 dat ortu8 pop77 dup: do7-tre7 an7! O cr76: od7oa;:< pre6ed7tat: de Me8ton< 7ar du6neata co6p87cea 8u7! "o7-tre7 an7G E8 =7cea c: doar c9teFa 8un7!!! Nu ;e >6Do?:AeBte c7neFa >ntr-un t76p at9t de ;curt! .7 aFea7 ;er7o; 7ntenA7a ;: te c:;:toreBt7 cu e8G #entru ce nuG "ar Eo;tu8 du67ta8e 8o?odn7c care te 7uDea cu at9ta deFota6entG %

Ce-67 pa;: 67e de e8G "e a8tEe8 a6 au=7t c: a 6ur7t! "a< ;E9B7at de corD7C #e c9t ;e pare< n7c7 du6neata nu eBt7 6a7 Dun: ca Me8ton B7 tare-aB aFea poEt: ;: te 8a; a7c7 unde eBt7C 1a7 de 67neC Nu< nu< n-o ;: Eac7 a;taC ;tr7?: ea ;per7at:! A7 6er7ta-o pe dep87n! "ac: nu Fre7 du6neata ;: 6: ;cap7< 8a;: c: F7ne e8< 7nd7anu8 B7 6: ;coate de-a7c7!!! Nu6a7 ;: poat:! C7ne-o ;:-8 oprea;c:< Me8tonG "a! &8 are 8a 69n: B7 Me8ton n-o ;: >ndr:=nea;c: ;: ;e opun:! ABa A7-a ;pu; du67ta8e< dar ;-ar putea ca 8ucrur78e ;: ;tea eLact pe do;! .7 a;ta nu6a7 d7n pr7c7na du67ta8e! Cu6 aBaG Nu pot ;:-A7 ;pun< dec9t dup: ce Fo7 E7 aE8at ce a7 ForD7t cu Me8ton! .arpe8e-F7c8ean te-a ;E:tu7t ;:-8 pu7 pe Me8ton 8a proD:! A7 E:cut ce te-a pu; 8a ca8eG Spune-67 6a7 >nt97 de unde Bt77@ =7c7 c: n-a7 ForD7t cu e8@ totuB7 nu putea7 aE8a dec9t de 8a e8 ce-a6 ForD7t no7 a69ndo7! Era6 aproape de Fo7 B7 a6 au=7t tot! A7 >ndr:=n7tG "ac: te Fedea te o6ora pe 8oc! Nu prea cred! R:;punde-67 deoca6dat: 8a ce te-a6 >ntreDat! Cu6 8-a7 pu; 8a proD: pe Me8tonG A6 E:cut cu6 6-a >nF:Aat c:peten7a Iu6aB78or! A6 cerut ;:-8 F:d pe tata! Me8ton 67-a ;pu; ;: 6a7 aBtept< E77ndc: tata are ceFa treaD: >n 67n:! Eu a6 ;t:ru7t B7< dac: a6 F:=ut c: tot nu Frea< 8-a6 a6en7nAat c:-8 p:r:;e;c! .7 e8 ce A7-a r:;pun;G A r9; B7 67-a =7; c: tot nu p8ec eu E:r: tata! Eu 6-a6 ;up:rat B7 7a6 ForD7t de;pre c:peten7a Iu6aB78or! M7-a6 >nch7pu7t eu! Te-a7 dat ;7n?ur: de ?o8 c: e;t7 >nAe8ea;: cu 7nd7anu8! E7 B7G TreDu7a ;: Bt7e c: a6 B7 eu pe c7neFa care ;: 6: apere! 3

Mare ?reBea8:! B:nu7e;c c: nu 7 8-a7 pu; >n EaA: nu6a7 ca ocrot7tor! #entru ce era ;: 6: a;cundG I-a7 ;pu; dec7 c: 7nd7anu8 te cere de neFa;t: B7-A7 pune 8a p7c7oare toate Do?:A778e d7n 8u6e ca B7 Me8tonG "a! .7 c: o ;:-8 7a de ch7c: pe Me8ton dac: ;e Fa at7n?e de du6neata! Ma7 a8e; a;ta! Atunc7 6u8Au6eBte-7 8u7 "u6ne=eu c: a6 aHun; 8a t76p< a8t67nter7 nu te-ar 6a7 E7 putut ;coate de a7c7 toA7 .erp77-F7c8en7 de pe 8u6e! O< eu ;unt ;7?ur: c: ar E7 Fen7t! Ch7ar ;: Frea< nu 6a7 poate! Ne;ocot7nAa pe care a7 E:cut-o ;pun9ndu-7 toate ace;tea 8u7 Me8ton e de ne7ertat! Nu nu6a7 c: Bt7e ce ;ent76ente nutreBte 7nd7anu8 pentru du6neata M e dec7 un r7Fa8 M< dar 6a7 a8e; Bt7e c: or7ce ?e;t >ndreptat >6potr7F:-A7 Fa E7 r:=Dunat! Cu at9t 6a7 D7ne! E >n 697n78e Iu6aB78or B7 ;e te6e de c:peten7a 8or! "76potr7F:! "oFada o a7! "ac: ;-ar E7 te6ut< nu te-ar E7 >nch7; a7c7! O ;:-B7 dea repede ;ea6a< E77ndc: 7-a6 ;pu; c:< dac: nu 6: duc d7;ear: 8a >nt98n7re< .arpe8e-F7c8ean o ;: >nAe8ea?: c: 67 ;-a >nt96p8at ceFa B7 o ;:-7 cear: ;ocotea8:! "ec7 Me8ton Bt7e 8a ce treDu7e ;: ;e aBtepte B7-B7 Fa 8ua 6:;ur78e nece;are! Nu cu6Fa >A7 >nch7pu7 c: a >ncercat ceFa >6potr7Fa 7nd7anu8u7G No E7 neDun< c: o ;: ;e po6enea;c: pe ur6: cu tot nea6u8 Iu6aB78or pe capu8 8u7! Me8ton< pe care ;7n?ur: 8-a7 nu67t o E7ar: cu ch7p de o6< nu e at9t de pro;t ca ;: 8a;e ;: aE8e toat: 8u6ea ce are de ?9nd ;: Eac: ;au ceea ce a B7 E:cut! O ;:-8 >n8:ture pe t:cute pe 7nd7an E:r: ca c7neFa ;: ;76t: ceFa! Cu E8ec:rea8a B7 8:ud:roBen7a du67ta8e 8-a7 pu; >n 6are pr76eHd7e pe D7etu8 >ndr:?o;t7t! "ac: e >ntr-adeF:r cu6 ;pu7< 6: D7=u7 pe du6neata ca ;:-8 ;cap7! .t77 prec7; 8ocu8 unde ;e aE8: e67?ranA77G TreDu7e ;: E7 ForD7t cu ,

Me8ton de;pre a;ta< ;ch76Da7 eu ForDa! Nu toc6a7 at9t de de;! Oa6en77 treDu7e hr:n7A7! C7ne 8e duce de 69ncare B7 de D:utG Me8ton =7cea c: au Ho; de;tu8: ap:@ 69ncarea 8e-o duc< deoca6dat:< do7 7nd7en7! Ce Ee8 de 69ncareG Turte de 6:8a7 pe care 8e Eac eu cu 7nd7ence8e! "eoarece 8ucr:tor77 nu ;tau de Dun:Fo7e >n 67n:< treDu7e ;: ;e E7 8uat 6:;ur7 de preFedere ca ;: nu Eu?: ;au ;:-7 o6oare pe oa6en77 care 8e-aduc 69ncarea! Ce 6:;ur7 ;-au 8uatG Au c:tuBe 8a 697n7 B7 8a p7c7oare! "e unde a 8uat Me8ton >n pu;t7etatea a;ta a;tEe8 de 7n;tru6ente de tortur:G (e-a adu; cu e8! .7 pot nenoroc7A77 6unc7< >nc:tuBaA7G #roDaD78 c: deoca6dat: nu Eac n767c! (ucru8 are ;: >nceap: aD7a dup: ce For ;o;7 B7 ce78a8A7 a8D7@ un77 d7n e7 ;unt ;upraFe?hetor7< 7ar a8A77 eLperA7! (ucr:tor77 ;unt 7=o8aA7 ;au ;tau toA7 8a un 8ocG Sunt toA7 8a un 8oc! -7c7 c: 69ncarea 8e-o car: do7 7nd7en7! N-au >ncercat ;: ;e repead: 8a e7G Nu< E77ndc: e o uB: 6are 8a 67H8oc pr7n care 8e trec 69ncarea B7 apa! Nu-7 aBa c: o ;: poA7 ;par?e uBaG Cu ;7?uranA:! .7-o ;: 8e da7 dru6u8G Se-nAe8e?eC Cu Me8ton ce-o ;: Eac7 pe ur6:G Nu cu6Fa Fre7 ;:-8 8aB7 87DerG Nu< Freau ;:-8 F:d >n ;p9n=ur:toare! S: te >nF:A eu cu6 ;: pu7 69na pe e8! AEar:< >n aer 87Der< n-o ;: poA7< E77ndc: are ;: te >6puBte! Nu 6: te6! Ba da< Da da< are 8a Dr9u dou: reFo8Fere >nc:rcate de care nu ;e +

de;parte n7c7odat:@ nu6a7 c9nd e >n ca;: 8e ;coate! A7c7 treDu7e ;:-8 7e7 pr7n ;urpr7ndere! ABa a6 de ?9nd ;: Eac< deB7 67e nu 67-e Er7c: de reFo8Fere8e 8u7! &7 cunoBt7 8ocu7nAaG Nu! Cred >n;: c: 67-o Fe7 de;cr7e du6neata! #ot ;-o Eac< E77ndc: o Bt7u Eoarte D7ne! A Eo;t E:cut: de un oarecare Eu;eD7o (ope=! Eu;eD7o (ope=G ABadar a8e 8u7 erau 7n7A7a8e8e F:=ute de 67ne ad7neaur7! E 6a7 6u8t o a;cun=:toare dec9t o 8ocu7nA:! Ba e de;tu8 de 6are! A eL7;tat odat: ;u; pe ;t9nc: un H?heaD< pe care ace;t (ope= 8-a >nch7; cu un acoper7B< E:c9nd a;tEe8 un ?an? care duce de 8a 67n: 8a >nc:per78e 8u7 Me8ton! Unde ;e ;E9rBea H?heaDu8 8ocu8 era at9t de 6are< >nc9t (ope= 8-a de;p:rA7t cu pereA7< a6enaH9nd c9teFa >nc:per7 de;tu8 de ;paA7oa;e! -7du8 d7n aEar: e neted B7 nu ;e deo;eDeBte de ;t9nc:! Kere;tre8e ;unt n7Bte ?:ur7 care nu ;e oD;erF: d7n aEar:! C9t de ad9nc treDu7e ;: coDor7 >n 67n: ca ;: 7ntr7 >n ?an?G Ca6 c9t ar E7 Freo dou:=ec7 de trepte< nu 6a7 6u8t! Ce e cu 8ada a;taG EL7;t: ;u; un ;cr7pete care ;-o tra?: >n ;u;G "a! Atunc7 ;cara e de pr7;o;! N7c7 nu duce dec9t p9n: 8a ?an?@ de 8a ?an? >n Ho; treDu7e ;: te coDor7 >n 8ad:! B7ne! Acu6 de;cr7e-67 8ocu7nAa! Are patru ca6ere! "ou: ;e aE8: 8a cap:tu8 ?an?u8u7< 7ar dou: pe a69ndou: p:rA78e 8u7! &n care d7n e8e ;t: de oD7ce7 Me8tonG &n cea d7n dreapta 8ocu7e;c 7nd7ence8e D:tr9ne< >n cea d7n ;t9n?a 8ocu7a6 eu! 17n pe ur6: dou: uB7< una 89n?: a8ta< care dau >n dou: >nc:per7@ >n cea d7n dreapta ;tau 3e88er77 B7 >n cea d7n ;t9n?a Me8ton! Ce Ee8 de DroaBte au uB78eG N7c7 un Ee8 de DroaBte< E77ndc: ;unt de;p:rA7te >ntre e8e cu ro?oH7n7! Cu6 e cu8cuBu8 8u7 Me8tonG "oar6e pe n7Bte p:tur7 >n co8Au8 d7n Eund< ;7tuat pe partea ;t9n?: /

c9nd 7ntr7 >n oda7e! C7ne 6aneFrea=: ;cr7pete8e c9nd e ForDa ;: coDoare ;au ;: r7d7ce 8adaG Ind7en77 care!!! S;tC Se >ntrerup;e ea deodat:< ;per7at:! Se au=ea 8anAu8 =orn:7nd B7 F:=ur:6 8ada r7d7c9ndu-;e >n ;u;! Nu ;-au cu8cat >nc:< Bopt77 eu! Oare For E7 Fr9nd ;: 8a;e pe c7neFa Ho;G "a! O ;: Fe=7 B7 du6neata c: n-a7 aFut dreptate c9nd =7cea7 ad7neaur7 c: 7nd7anu8 6eu n-are ;: F7n:! E8 treDu7e ;: E7e! Te a6:?eBt7! Nu poate ;: E7e a8tc7neFa dec9t Me8ton or7 D:tr9nu8 3e88er! 3e88er e p8ecat! UndeG S-a du; cu Freo c9A7Fa 7nd7en7 ;: Fad: dac: F77 ca ;:-8 >nBt77nAe=e pe Me8ton! #e;e6ne c: nu te-au F:=ut< E77ndc: 3e88er nu ;-a 6a7 >ntor;! Atunc7 treDu7e ;: E7e Me8ton! A7 ce8 6a7 Dun pr78eH ;: pu7 69na pe e8! "ep7nde de >6preHur:r7! Se cere ;: E76 Eoarte prudenA7! S-ar p:rea ;: ;e E7 >ntor; 3e88er B7 ;: coDoare a69ndo7! S: aBtept:6 dec7! "e aceea ;: 6: 8aB7 ;: te >ncu7 deoca6dat: 7ar! S: 6: >ncu7 7arG #entru n767c >n 8u6eC &A7 dau cuF9ntu8 6eu c: n-o ;: ;ta7 6u8t >nch7;:! TreDu7e ;: F:d 6a7 >nt97 c7ne B7 pentru ce F7ne! I6ed7at ce Fa Fedea ceFa ;ch76Dat pr7nde D:nu7e87 B7 totu8 ar E7 p7erdut! Cu 6are ?reutate o hot:r97! Tr:;e7 =:Foru8 8a 8oc B7 6: a;cun;e7 cu 676DrenHu8 dup: o ?r:6ad: de 6o8o= r:6a;: aco8o de c9nd ;e =7d7;e ?an?u8!

/- 0N AD1NCUL (.M1NTULUI

"e-aD7a apuca;er:6 ;: ne p7t76 6a7 D7ne B7 8ada ;e B7 8:;: >n Ho;! &n ea ;e aE8a Me8ton cu un Ee87nar pr7n; 8a Dr9u! CoDor> d7n 8ad: B7 tra;e dup: e8 un o6 8e?at DurduE! Ecou8< de;tu8 de putern7c a7c7< 8:;a ;: ;e aud: E7ecare cuF9nt: &8 au=77 pe 6or6on =7c9nd cu ?8a; DatHocor7tor: #e c9t Bt7u< A7-era tare dor de K8oarea ta a8D:< de aceea te-a6 adu; ;-o Fe=7! "e;ch7;e uBa od:77 unde era >nch7;: Eata B7 ;tr7?:: Ia E:-te Nncoa< do6n7Boar:@ te aBteapt: o ;urpr7=: p8:cut:! Cu6 Fen7 ea< o B7 du;e 89n?: 7nd7an! &8 cunoBt7G S: ;per:6 c:-A7 6a7 aduc7 a67nte de e8! E7< c7ne eG .arpe8e-F7c8eanC ro;t7 ea >n;p:769ntat:! &A7 p8ace cu6 arat:G 1en7;e ;:-67 cear: ;ocotea8: B7 ;: te e87Dere=e< ca p9n: 8a ur6: ;: cad: B7 e8 >n capcan:! "e-acu6 >nco8o n-o ;: 6a7 Fad: >n F7aAa 8u7 8u67na ;oare8u7! #rea 67-a7 =7; 6u8te de;pre e8 ca ;:-8 6a7 8a; >n F7aA:! 1re7 ;:-8 uc7=7G ;tr7?: ea cutre6ur9ndu-;e! S:-8 uc7dC Ce eLpre;7eC 1reau doar ;:-7 aBtern un cu8cuB >n p:69nt B7 ;:-8 >nFe8e;c pe ur6: cu o a8t: p:tur: de p:69nt< ca ;: nu r:cea;c:! "ac: nu ;-o 6a7 deBtepta< treaDa 8u7C ABadar Fre7 ;:-8 >n?rop7 de F7uG )

A;ta ;e chea6: a >n?ropa de F7uG K7e cu6 =7c7< n-a6 n767c >6potr7F:! Mon;tru8eC K7ar:C Nu te >nE7erD9nta< dr:?uAo! O ;:-A7 ar:t >ndat: c: nu ;unt o E7ar:< c7 o6 B7 >nc: un o6 Eoarte Dun 8a ;uE8et! *7-e dra? 7nd7anu8 B7 e8 de a;e6enea te 7uDeBte! &na7nte de a-B7 da ;uE8etu8 o ;: F: 8a; dou:-tre7 cea;ur7 >6preun:< ca ;: 6oar: Eer7c7t! ": >ncoace 697n78e< ;: A7 8e 8e? n7Ae8uB 8a ;pate< a8t67nter7 te po6eneBt7 c: aDu=e=7 de Dun:tatea 6ea B7A7 de=8e?7 adoratoru8! Ea ;e cod7< =7c9nd cu 7nd7?nare: Nu-A7 >nch7pu7 c: poA7 Eace tot ce Fre7 E:r: ;:-A7 pr76eBt7 pedeap;a! 0u6aB77 >B7 For r:=Duna BeEu8! E7 aBC HaDar n-au c: eu 8-a6 E:cut ;: d7;par:! "a< dar Bt7u c: a Eo;t 8a t7ne< pa=n7c77 8-au F:=ut 7ntr9nd! Au ;:-8 Fad: B7 7eB7nd! E >ntuner7c De=n: aEar: B7 au ;: 6: 7a pe 67ne drept e8! "e a8tEe8< n7c7 n-o ;: E7e neFo7e! #a=n7c77 dor6eau DuBtean B7 de-aD7a 7-a6 tre=7t ca ;: a7D: c7ne ;: 6: coDoare! O ;:-7 Eac eu ;: cread: c: 7nd7anu8 a p8ecat 6a7 de 6u8t! Acu6 d:-ncoace 697n78e B7 8a;: ForDa! Era6 cur7o; ;: F:d ce-o ;: Eac: Jud7ta! .t7a c: ;unt aco8o B7 o ;-o ;cap >n or7ce ca=! #entru 67ne era totuna dac: ;e 8:;a ;-o 8e?e ;au nu< or7cu6 6: che6a >n aHutor! O F:=u7 >nt7n=9nd 697n78e! #oEt76< 8ea?:-6:! Nu Freau ;: 6: 8upt cu o Drut: ca ;: nu 6: ;purce at7n?erea< dar E77 ;7?ur c: de pedeap;: tot n-o ;: ;cap7! 1re7 ;: Eac7 pe prorocu8< Jud7taG #roa;t: aEacereC Nu 6a7 crede n76en7 >n de-a8de a;tea! &7 8e?: 697n78e 8a ;pate B7 o >6p7n;e >n >nc:perea aceea >ntunecoa;: E:r: ca ea ;: prote;te=e< >8 >6p7n;e B7 pe 7nd7an dup: ea< >nch7;e uBa B7 tra;e =:Foru8! St:tu c9tFa t76p ;: a;cu8te 8a uB:! (u67na Ee87naru8u7 >7 c:dea pe EaA:@ un =96Det d7aDo87c >7 E8utura pe Du=e! Se urc: apo7 >n 8ad: B7 E:cu ;e6n ;:-8 tra?: ;u;! (u67na d7;p:ru odat: cu e8! Se au=7 8anAu8 =:n?:n7nd< pe ur6: ;e E:cu t:cere! M7-8 >nch7pu7;e6 pe 6or6on 6a7 deBtept< >n 8ocu8 8u7< aB E7 7ntrat 9

8a D:nu7a8:@ prea ;e 8:;a;e repede Jud7ta ;: E7e 8e?at:! M7-aB E7 =7; c: aFea ea 6ot7F ;: E7e at9t de ;upu;:< c:ut9nd ;: aE8u 6ot7Fu8! "e c9nd coDor9;e6 >n ?an?< 676DrenHu8 6eu nu ;co;e;e un cuF9nt! Acu6 >n;:< purtarea 6ea >8 67r: prea 6u8t ca ;: ;e 6a7 poat: ;t:p9n7! -7;e dup: ce 7eB7r:6 de ;uD ?r:6ada de 6o8o=: A8Du8 pe care >8 ur6:r76 ne era 8a >nde69n:@ de ce 8-a7 8:;at ;: p8eceG #entru c: de-acu6 >nco8o nu poate ;:-67 6a7 ;cape! A6 apr7n; 8u69narea< de;ch7=9nd apo7 uBa! S8aF: *7e< "oa6ne< =7;e Jud7ta< r:;uE89nd uBurat:! M: cupr7n;e;e o Er7c: neDun: ;: nu E7 p8ecat! Eu 6: A7n >ntotdeauna de cuF9nt! A7 ForD7t cu 7nd7anu8G Nu >nc:! Kr7ca 6: ;tr9n?ea parc: de ?9t B7 nu putea6 ;coate un cuF9nt! "u6neata a7 au=7t ce ;punea Me8tonG "a! Ce 8e;ne te putea de;coper7C Iar eu 6-aB E7 aE8at atunc7 >n puterea 8u7! Sau e8 >ntr-a 6ea! -7c7 c: n-a7 ForD7t >nc: n767c cu .arpe8eF7c8ean@ o ;: ForDe;c acu6a eu cu e8! Ceea ce a E:cut Me8ton a Eo;t ;pre p7er=an7a 8u7! M: aprop7a7 de 7nd7an B7-7 t:7a7 8e?:tur78e! Se r7d7c: repede >n p7c7oare B7 >ntreD: Eata< ar:t9nd ;pre 67ne: C7ne e a8Du8 ace;ta care ;e aE8: >n 67n: B7 nu Eace parte d7n oa6en77 noBtr7G Krate8e 6eu o ;: aE8e >ndat: c7ne ;unt< a6 r:;pun; >n 8ocu8 Eete7! Nu poA7 ;: Bt77 ce 7-a ;pu; Me8ton Eete7 a8De< E77ndc: e8 7-a ForD7t >ntr-o 876D: pe care n-o >nAe8e?7! "e aceea te >ntreD: Bt7e Erate8e 6eu ce are de ?9nd Me8ton cu e8G "a! 1rea ;: 6: o6oare B7 ;: 6: >n?roape a7c7 >n 67n:! Crede Erate8e 6eu c:< >ntr-adeF:r< ar E7 E:cut-oG "a! Nu6a7 aBa n-ar E7 aE8at n76en7 de 6oartea 6ea B7 ;-ar E7 ;76A7t >n ;7?uranA:! "ar de Eata a8D: pe care .arpe8e-F7c8ean o Frea de ;oA7e ce ;-ar E7 %2

a8e;G Ar E7 Eo;t o;9nd7t: ;: 6oar: B7 ea >n Eundu8 p:69ntu8u7 ca B7 a8D77 ce78a8A7! Se >nBa8: Erate8e 6eu< c:c7 toA7 For Fedea 697ne 8u67na ;oare8u7! Eu o ;:-7 ;cot d7n 67n:! N-o ;: Frea Me8ton! N7c7 n-o ;:-8 >ntreD dac:-67 >n?:du7e ;au nu! A6 Fen7t ;:-7 ;cap pe pr7=on7er7 B7 te Fo7 ;c:pa B7 pe t7ne! Cu6 ;: 6: ;cap7 c9nd eu nu pot 7eB7 d7n puAG M: 6a7 >ntreD7G N-a7 dec9t ;-aBtepA7 ;: F7n: Me8ton B7 cu6 nu ;eaBteapt: 8a un atac d7n partea ta< >8 Fe7 D7ru7 8e;ne! "ar nu e neFo7e de a;ta! O ;:-7 ;cot aEar: pe Erate8e 6eu .arpe8e-F7c8ean B7 pe Eata a8D: pe a8t dru6< neBt7ut de e7@ pe ur6: Erate8e 6eu o poate Eace ;oA7a 8u7 B7 ;:-7 c8:dea;c: pa8ate B7 ca;te8e c9te o Frea! &nE:A7Barea< pre=enAa B7 cuF7nte8e 6e8e >8 puneau >n 6are nedu6er7re@ E:cea6 ha= >n ;7nea 6ea de 67rarea cu care 6: pr7Fea< neFen7ndu-7 ;:-B7 7a och77 de 8a 67ne! Krate8e 6eu a8D cunoaBte un a8t dru6 care duce aEar: d7n puAG "e unde Bt7e c: K8oarea-a8D: 67-e dra?: B7 ce 7-a6 E:?:du7tG 1rea Erate8e 6eu ;:-67 ;pun: c7ne eG Nu6e8e 6eu e< pe 876Da Foa;tr:< TaFe-Ba8a! TaFe-Ba8a< O8d ShatterhandC tre;:r7 e8 B7 ;e d:du c9A7Fa paB7 >napo7< ca B7 c9nd ar E7 F:=ut un ;tr7?o7! TaFe-Ba8a a7c7!!! >n 67H8ocu8 no;tru!!! >n 69na noa;tr:!!! Nu-7 Fenea ;:-B7 cread: och78or! "ac: nu 6: cre=7< >ntreaD-o pe Eata a8D:! I-a6 >n;oA7t< pe ea B7 pe toFar:B77 e7< de 8a apa cea 6are pe;te 6unA7 ca ;: aE8u ce are de ?9nd Me8ton cu e7 B7 ;:-7 ;cap d7n 697n78e 8u7! O8d Shatterhand!!!< duB6anu8 nea6u8u7 no;tru!!!< >n 8a?:ru8 no;tru!!!< a7c7 8a A86adenC Te >nBe87@ eu nu ;unt duB6anu8< c7 pr7etenu8 tuturor 7nd7en78or< d7n or7ce tr7D ar Eace e7 parte! "ar 8-a7 o6or9t pe Gur:-67c:< Eec7oru8 c:peten7e7 noa;tre!!! %

A6 Eo;t ;787t ;-o Eac< E77ndc: Fro7a ;:-8 uc7d: pe ace;t t9n:r 676DrenH >6preun: cu Erate8e B7 ;ora 8u7< E:r: ca e7 ;: ;e poat: ap:ra! Gur:-6are A7-a Hurat 6oartea! .t7u< nu e >n;: un 6ot7F ;:-67 E77 B7 tu duB6an ne>6p:cat! TreDu7e ;: 6: ;upun 8u7! N7c7 un r:=Do7n7c nu e ;787t ;: ;e ;upun: B7 o c:peten7e ca t7ne 6a7 puA7n ca or7care a8tu8! Gur:-6are n-are dec9t ;: ;e r:Eu7a;c: ;7n?ur cu 67ne< n-are neFo7e de a8t aHutor! A7 F:=ut cu6 6-a6 purtat cu t7ne B7 tea7 putut conF7n?e c: nu ;unt un duB6an de-a8 Iu6aB78or! "ac: aB E7 Eo;t< putea6 Eoarte D7ne ;:-7 o6or pe ce7 patru=ec7 de r:=Do7n7c7 de-a7 FoBtr7 pe care 7-a6 8uat pr7=on7er7 de 8a hac7enda de8 ArroIo p9n: a7c7! #r7=on7er7C repet: e8 >ncre6en7t! Unde ;untG &7 p:=e;c 676DrenH77 cu care a6 Fen7t! Unde 7-a7 8:;atG ABteapt: ;uD co6anda 8u7 37nnetou >ntoarcerea B7 ord7ne8e 6e8e! Se ?:;e;c >ntr-un 8oc d7n aprop7ere pe care Fo7 nu-8 FeA7 putea de;coper7! Eu cu t9n:ru8 ace;ta a6 p8ecat 7;coade 8a A86aden B7 E77 ;7?ur c:-7 Fo7 e87Dera E:r: aHutoru8 n76:nu7 pe a8D77 care ;unt >nch7B7 a7c7! 0u6aBu8 6: pr7Fea u8u7t< de aceea ur6a7: Ne-ar E7 Eoarte 8e;ne ;:-7 D7ru76 pe Iu6aB77 care p:=e;c A86aden< dar nu Freau ;: ;e 6a7 Fer;e ;9n?e! S:-67 ;pun: acu6 .arpe8e-F7c8ean dac: Frea ;: E7e duB6anu8 ;au pr7etenu8 6eu! T9n:ru8 7nd7an >67 E:cu;e >nc: de cu ;ear: 76pre;7a unu7 o6 c7n;t7t B7 de treaD:< de aceea proceda6 cu e8 a8tEe8 dec9t aB E7 E:cut-o cu un a8tu8! &8 F:=u7 ch7D=u7nd c9teFa c87pe< pe ur6: r:;pun;e: M7 ;-a porunc7t ;: E7u duB6anu8 8u7 O8d Shatterhand B7 treDu7e ;a;cu8t porunca@ e8 >n;: 6-a ;a8Fat pe 67ne B7 pe K8oarea-a8D: de 8a 6oarte< de aceea 7n76a 6: >ndea6n: ;:-7 E7u pr7eten! Nu pot ;: Eac dup: cu6 6: >ndea6n: 7n76a B7 n7c7 ce 67 ;-a porunc7t@ nu ;unt n7c7 pr7etenu8 B7 n7c7 duB6anu8 8u7 O8d Shatterhand! S: Eac: e8 cu 67ne ce ?:;eBte de cuF77nA:! B7ne! Krate8e< 6eu a ForD7t Eoarte >nAe8ept< =7;e7 eu! Se Fa ;upune e8 hot:r9r77 6e8eG %%

"a! M7-era h:r:=7t: 6oartea@ 7a-67 F7aAa B7 eu nu 6: Fo7 >6potr7F7! Nu F7aAa< c7 pr7eten7a ta >67 treDu7e M ce8 puA7n pentru c9tFa t76p! 1re7 ;: te con;7der7 pr7=on7eru8 6euG "a! E neFo7e ;: te 8e? ca ;: E7u ;7?ur c: nu Fe7 Eu?7G K7e c: 6: 8e?7 ;au nu< r:69n cu t7ne p9n: ce-67 Fe7 ;pune tu c: ;unt 87Der! A8tceFa ;: nu-67 cer7! Nu-A7 pot E7 de Eo8o; cu n767c B7 n7c7 ;: nu cauA7 ;: aE87 ceFa de 8a 67ne! Ne-a6 >nAe8e;! EBt7 pr7=on7eru8 6eu B7 a;cu8A7 de ord7ne8e 6e8e@ pentru ceea ce a6 de E:cut< n-a6 treDu7nA: de aHutoru8 n76:nu7! &7 de=8e?a7 697n78e Jud7te7 B7 porn7r:6 >n c:utarea ce8or8a8A7 pr7=on7er7! "e;ch7;e7 o uB: B7 6: po6en77 >ntr-o >nc:pere ;:pat: >n ;t9nc:< d7n care ;e E:ceau tre7 ?an?ur7 >n d7recA77 d7Eer7te! Aeru8 era ?reu B7 67ro;ea a puc7oa;:@ de-aD7a ;e putea re;p7ra! "ou: ?an?ur7 n-aFeau uB7< nu6a7 8a a8 tre78ea era o uB: cu dou: =:Foare< preF:=ut: cu un Ee8 de capac ca 8a >nch7;or7! "e;ch7;e7 capacu8 ca ;: 6: u7t >n:untru dar 6: d:du7 repede >nd:r:t! "uhoarea care Fenea de-aco8o te >n:DuBea! C9nd aprop7a7 8u69narea de capacu8 de;ch7; p98p97< ?ata ;: ;e ;t7n?:! "e;ch7;e7 uBa B7 o d:du7 de perete! "uhoarea care 7eBea de-aco8o nu ;e poate >nch7pu7! &ntr-o >nc:pere Hoa;:< de nu putea ;ta un o6 >n p7c7oare< ;t:teau >n?he;u7A7 un77 >ntr-a8A77 D:rDaA7< Ee6e7 B7 cop77! C9nd 8u67na E:c87e7 c:=u pe ch7pur78e 8or ;e au=7 =:n?:n7t de E7are< c:c7 aFeau 8a 697n7 B7 8a p7c7oare c:tuBe 8e?ate cu 8anAur7 >ntre e8e! Cop777 >ncepur: ;: ;c9ncea;c: de Er7c:< Ee6e78e cereau p97ne B7 D:rDaA77 >nHurau< och7ndu6: cu pr7F7r7 >ntunecate B7 a6en7nA:tor7! Un cuF9nt >n;: de-a8 6eu >7 poto87 ca pr7n 67nune! &n 8ocu8 oc:r78or de-ad7neaur7 ;e au=7r: ;tr7?:te de Ducur7e@ D:rDaA77 Fro7au care 6a7 de care ;:-67 ;tr9n?: 69na< Ee6e78e p89n?eau >n hohote< 7ar cop777 ;e u7tau 8a 67ne cu och7 u767A7! AD7a dup: ce trecu o Dun: Ducat: de Fre6e >7 putu7 87n7Bt7 ca ;: aE8u de 8a e7 ce 6: 7ntere;a! %3

T9n:ru8 Iu6aB pr7Fea de 8a d7;tanA: ;cena aceea tra?7c:! Se aprop7e 8a un 6o6ent dat de 67ne B7-67 =7;e: I-a6 ;pu; 8u7 O8d Shatterhand c: nu-7 pot E7 de n7c7 un Eo8o;@ un 8ucru >n;: >7 Fo7 ;pune: co8o< >n cr:p:tura aceea d7n perete< e che7a cu care ;e pot de;cu7a 8anAur78e pr7=on7er78or! "eB7 pe Hu6:tate ;:8Dat7c< Federea nenoroc7A78or >8 76pre;7ona;e ad9nc B7 7n76a 8u7 Dun: >8 >nde6na;e ;:-67 de=F:8u7e o ta7n: pe care nar E7 treDu7t ;-o aE8u! &n 6a7 puA7n de c7nc7 67nute pr7=on7er77 erau 87Der7! 1ro7au acu6 toA7 ;: 7a;: 8a aer< ;: r:;uE8e< >n pr76u8 6o6ent de-aD7a >7 putu7 ;t:p9n7 ;: nu-8 ;E9B7e pe Iu6aB< c:c7 >8 Bt7au co6p87ce8e c:8:u8u7 8or! Cu 6are ?reutate >7 poto877< ;pun9ndu-8e c: Fo7 aFea treDu7nA: de e8 ca o;tat7c! IeB7r:6 cu toA77 d7n puA B7 ne >ndreptar:6 ;pre peBter:@ era de;tu8 de >nc:p:toare ca ;: pute6 7ntra toA7! &n Fre6ea a;ta ;e E:cu;e cea;ur78e patru< dec7 treDu7a ;: ne ?r:D76 ca ;: pune6 6a7 repede 69na pe Me8ton B7 ;: p8ec:6 de 8a A86aden >na7nte de-a ;e 8u67na de =7u:! A8e;e7 =ece pr7=on7er7 6a7 Fo7n7c7 care treDu7au ;: 6: >n;oAea;c: >6preun: cu 676DrenHu8 B7< dup: ce 8e ;pu;e7 ce8or8a8A7 ;: nu cu6Fa ;: ;e 67Bte d7n peBter:< p8eca7! "e Iu6aB era6 ;7?ur c: nu Fa Eu?7 B7 ch7ar dac: ar E7 Frut ;-o Eac:< nenoroc7A77 ace7a care ;uEer7;er: at9t de 6u8t d7n cau=a 8u7< cu6 credeau e7< 8-ar E7 ;E9B7at >ntr-o c87p:! UrcuBu8 8a p8atou >8 Bt7a6 B7 eu B7 ce7 =ece 7nB7 8uaA7 cu 67ne< c:c7 pe-aco8o >7 du;e;e B7 pe e7! "e pa=n7c7 nu 6: te6ea6@ 6-ar E7 8uat cu ;7?uranA: drept de-a7 8or! Co87Da >n 67H8ocu8 c:re7a ;e aE8a de;ch7=:tura 67ne7 aFea< >n aEar: de uB: B7 c9teFa Eere;tre pr7n care p:trundea acu6 8u67n:! &67 p:rea D7ne< pentru c: putea6 Fedea >n:untru! Intrar:6 cu paB7 ?r:D7A7 >n co87D:! Ce7 tre7 7nd7en7 care ;t:teau de pa=: ;:r7r: ;per7aA7 >n p7c7oare@ >7 8e?ar:6 >n;: repede B7 8e D:?ar:6 c9te un c:8uB >n ?ur:! TreDu7a acu6 ;: pun 69na pe Me8ton! &7 8:;a7 pe ce7 =ece e67?ranA7 89n?: 7nd7en7 B7 >6preun: cu 676DrenHu8 ne-a6 hot:r9t ;: coDor96 >n 8ocu7nAa 8u7 Me8ton! M: aBtepta6 ;: ?:;e;c a7c7 ;cr7pete8e< dar nu era aBa! Ceea ce %,

a6 ?:;7t a7c7 era o ;car: re=e6at: de ?ura puAu8u7! CoDor97 ur6at de 676DrenH! "up: ce ;e ;E9rB7 ;cara ne-a6 po6en7t >ntr-o >nc:pere 6a7 6are< d7n care pornea 8ada a?:Aat: de ;cr7pete< care ducea Ho;< >n Eundu8 puAu8u7! (ada ;e aE8a acu6a ;u;! Tre7 d7n pereA77 >nc:per77 erau acoper7A7 cu d7Eer7te oD7ecte de treDu7nA:< >n ce8 de-a8 patru8ea era o de;ch7=:tur: 6are@ de-a7c7 pornea ?an?u8 ce ducea 8a 8ocu7nAa 8u7 Me8ton! O 8uar:6 >n 8un?u8 ?an?u8u7< care p:rea c: nu 6a7 are ;E9rB7t! &n ce8e d7n ur6: d:dur:6 de dou: uB7< una pe dreapta< a8ta pe ;t9n?a< acoper7te cu ro?oH7n7! Ce7 d7n:untru p:reau ;: doar6:< dar F:=u7 >n cur9nd c: 6-a6 >nBe8at< c:c7< dup: ce E:cur:6 c9A7Fa paB7< au=77 pe c7neFa ForD7nd >n ca6era 8u7 Me8ton! Ne-a6 aprop7at >n F9rEu8 p7c7oare8or B7-a6 dat puA7n perdeaua 8a o parte! #e 6a;: ardea o 8u69nare< 8a 8u67na c:re7a putu7 Fedea c: >nc:perea era de;tu8 de 6are! &n Eund< un cu8cuB de p:tur7! #e 6a;a d7n 67H8ocu8 od:77 ;e aE8au dou: reFo8Fere B7 un pu6na8! &n Huru8 6e;e7< c9teFa ;caune de 8e6n! #e perete8e d7n dreapta< dou: puBt7 B7 o ?eant: de p7e8e cu cartuBe! Me8ton ;t:tea 8a 6a;: B7 ForDea cu o 7nd7anc: D:tr9n:< de-o ur9Aen7e ne>nch7pu7t:! 1: pare pe;e6ne r:u de ea< >8 au=77 pe 6or6on =7c9ndu-7< de aceea 6: >ntreDaA7 ce-a6 de ?9nd ;: Eac cu d9n;a! S: ne par: r:uG r:;pun;e 7nd7anca cu ?8a; EonE:7t! Ba ne pare D7ne c: a6 ;c:pat de Ee6e7a a7a@ n-o putea6 ;uEer7 B7 n7c7 ea pe no7! Era proDaD78 ForDa de Jud7ta! Atunc7 o ;:-A7 par: B7 6a7 D7ne c9nd A7-o7 ;pune c: n-o ;-o 6a7 FedeA7 pe-a7c7! 1-a de;curcat 8ocu8 B7 aA7 r:6a; Fo7 ;t:p9ne< ;: EaceA7 ce poEt7A7! "ac: 6: FeA7 ;8uH7 cu cred7nA:< o ;: F: r:;p8:te;c dup: 6er7t! &A7 ;unte6 cred7nc7oa;e< ;en7or< E77ndc: ne-a7 E:?:du7t 6u8te B7 Bt76 c: o ;: te A77 de cuF9nt! Nu6a7 de nu A7-ar Eace ceFa duB6an77 care F7n >ncoaceC Nu 67-e Er7c: de e7@ ;unt neDun7 c: >ndr:=ne;c ;: ;e aprop7e de A86aden! Nu-7 ForD:< n-apuc: e7 ;-aHun?: p9n: a7c7< E77ndc:< >ndat: ce For Fen7 7;coade8e ;: ne ;pun: c: ;o;e;c< 8e 7eB76 >na7nte B7-7 Eace6 praE %+

pe toA7! #:7 a6 au=7t c: 6are8e 37nnetou B7 >nc: un r:=Do7n7c Fe;t7t ;e aE8: pr7ntre e7! ApaBu8 :;ta e tare B7ret! Te po6eneBt7 c:-7 ade6eneBte pe a7 noBtr7 pr7n F7c8eBu? B7 7ntr: >n A86aden ca 8a e8 aca;:! E7 aBC .7 ch7ar dac: ;-ar >nt96p8a ceea ce ;pu7< Bt7A7 ce-aFeA7 de E:cut! Nu treDu7e ;: 7ntre n76en7 >n puA ca ;: dea och7 cu pr7=on7er77! T:7aA7 nu6a7dec9t 6acaraua! .7-apo7< a6 aFut no7 ?r7H: ;: nu poat: p:trunde c7neFa p9n: 8a no7! St9nca e un Ee8 de cet:Au7e B7< E:r: Fo7a noa;tr:< nu 7ntr: p7c7or de o6 >n 67n:< n7c7 37nnetou< n7c7 a8Du8 de;pre care ForDeBt7! Nu 6: putu7 ;t:p9n7! ":du7 perdeaua 8a o parte< p:B77 >n:untru B7 =7;e7 87n7Bt7t: Te >nBe87< 6a;ter Me8ton@ dup: cu6 Fe=7< a6 B7 Fen7t! &n ace8aB7 t76p 6: aBe=a7 >n dreptu8 6e;e7< ca ;: nu poat: aHun?e 8a reFo8Fere! O8d ShatterhandC r:cn7 e8! K7r-ar a8!!! Atunc7 treDu7e ;: E7e B7 37nnetou pe-aproape! IeB7< 7eB7 B7 E: ce A7-a6 ;pu;!!! :;ta e a8Du8 de;pre care ForDea7!!! CuF7nte8e ace;tea erau adre;ate D:tr9ne7@ acea;ta Fru ;: Eu?:< dar o B7 apuca7 de DraA< a=F9r87nd-o c9t co8o! M76DrenHu8 pu;e 69na pe ea ca ;-o A7n:< ea >n;: ;e ;6uc7 B7 Eu c9t p-ac7 ;:-7 ;cape! 1:=9nd >n;: c: nu reuBeBte< >ncepu ;: ;tr7?e ;pre uB:! Au=77 cuF7nte8e Ala B7 Akva! Ala era proDaD78 un nu6e de Ee6e7e< 7ar Akva >n;ea6n: >n 876Da 7nd7an: cuA7t! "e;7?ur c: >n ca6era de-a8:tur7 ;e 6a7 aE8a c7neFa: cea8a8t: 7nd7anc:< care-8 ;erFea pe 6or6on! N-aFea6 acu6 Fre6e ;: 6: ocup de ea B7 ;:-7 a;tup ?ura< c:c7 Me8ton ;e repe=7 8a un ;caun< ;7n?ura ar6: pe care o aFea acu6 8a >nde69n:< >ndrept9ndu-;e ;pre 67ne ca ;: 6: pocnea;c: >n cap! Nu-7 d:du7 >n;: r:?a=< c:c7 apuca7 ;caunu8 B7-8 7=D77 de p:69nt! "e aEar: ;e au=7 un ?8a; de Ee6e7e! Me8ton Fru ;: ;e r7d7ce de Ho;< unde >8 tr9nt7;e6< dar >7 pu;e7 atunc7 69na >n Dere?at: B7-7 a;tupa7 ?ura! M76DrenHu8 reuB7;e ;-o a6eAea;c: pe D:tr9n: cu un pu6n >n cap< B7acu6 a8er?a ;:-67 dea aHutor< >ntr-o c87p: 6or6onu8 era 8e?at DurduE! %/

Sta7 tu a7c7< eu 6: duc ;: F:d ce ;e petrece d7nco8o< >7 =7;e7 D:7atu8u7 B7 d:du7 Eu?a >n ?an?! 1:=u7 o a8t: 7nd7anc: D:tr>n: cu un cuA7t >n 69n:< 89n?: ;cr7pete! #9n: ;-o pot opr7< Ee6e7a reuB7;e ;: ta7e cure8e8e care 8e?au 8anAur78e 6acara8e7< care c:=u >n ?o8 cu un =orn:7t >n?ro=7tor! M-a6 cutre6urat de ?roa=:! T7c:8o;u8 de Me8ton nu ;e ?9nd7;e n7c7 o c87p: c: t:7a a;tEe8 co6un7caA7a cu nenoroc7A77 ace7a d7n 67n:< E:r: ;:-7 pe;e c: a;tEe8 erau 8:;aA7 ;: 6oar: de Eoa6e! O apuca7 pe D:tr9n: de DraA B7 o t9r97 dup: 67ne >n oda7a unde ;e aE8a 6or6onu8! Ace;ta o pr7F7 cu ;uD>nAe8e;! A7 E:cut ce A7-a6 ;pu;G o >ntreD: e8! "a< r:;pun;e ea r9nH7nd! Ha-ha-haC hohot7 e8 r:?uB7t! .t7e na7Da pe unde a7 Fen7t ac7< 6a;ter< =7;e e8< dar ;copu8 tot nu A7 8-a7 aHun;< ;: Bt77! Care ;copG >ntreDa7< preE:c9ndu-6: c: nu >nAe8e?! Eu >7 caut pe oa6en77 aduB7 ca 6unc7tor7 pe 6oB7a de8 ArroIo! Unde ;untG HaDar n-a6C Caut:-7! #roDaD78 c: ;unt >n dru6! Eu 8e-a6 8uat-o >na7nte ca ;: 8e pre?:te;c pr767rea! "e ce-a7 t:7at 8anAu8 care duce Ho; >n 67n:G EuG N-a7 F:=ut c: 8-a t:7at Ee6e7aG K77ndc: aBa 7-a7 porunc7t tu! E7 aBC Ia >ntreaD-o@ o ;:-A7 ;pun: tot ce Fre7 ;: aE87! #e 67ne >n;: te ro? ;: 6: 8aB7 >n pace! A86aden e a8 6eu B7 a7c7 nu ;e Eace dec9t ce porunce;c eu! "ac: nu 6: de=8e?7 76ed7at Fe7 aFea de ;uportat con;ec7nAe8e! Nu 6: te6 de con;ec7nAe! Ce-o ;: E7e pe ur6: B7 6a7 a8e; dac: Fe7 6a7 E7 Freodat: 87Der< a;ta o ;: hot:ra;c: Hu;t7A7a! Ju;t7A7aG EBt7 neDun pe;e6neC A7c7 nu eL7;t: Hu;t7A7e! Nu e< dar e pe dru6! Tr7Duna8u8 Frea ;: Eac: o 67c: anchet: ca ;: ;taD78ea;c: une8e 8ucrur7! "e p78d:< c7ne 7-a toc67t pe Iu6aB7 ca ;: HeEu7a;c: B7 ;: pu;t7a;c: hac7enda B7 >nc: 6u8te a8te8e! O ;: ;e cercete=e B7 ce ;-a E:cut cu 8ucr:tor77 ;tr:7n7! Cred c: dup: ce >7 Fo6 ?:;7 Fo6 au=7 nu6a7 8aude 8a adre;a du67ta8e! %7

Atunc7 n-a6 a8t: dor7nA: dec9t ;:-7 ?:;7A7! #oate c: Fe7 aFea 6a7 6u8t noroc dec9t 67ne< E77ndc: eu nu 7-a6 6a7 F:=ut de c9nd 6-a6 de;p:rA7t de e7 8a hac7enda! ABadar acu6< dup: ce 67-a6 at7n; ;copu8 B7 6: pot >ntoarce 8a conac< o ;:-7 >nt98ne;c< ;per< pe dru6! Cu6 >n;: 6: Fe7 >n;oA7< Fe7 aFea p8:cerea ;:-7 reFe=7 B7 ;:-7 >ntreD7 de ;:n:tate! #e EaA: >7 ap:ru eLpre;7a aceea de 7ron7e d7aDo87c: pe care 7-o 6a7 F:=u;e6 de c9teFa or7! .t7a c: e67?ranA77 =:ceau pentru totdeauna >n Eundu8 p:69ntu8u7 B7 nu For 6a7 putea depune 6:rtur7e >6potr7Fa 8u7! Ne?reB7t c: 4aEacerea5 pe care o pu;e;e 8a ca8e era deoca6dat: p7erdut:< dar putea E7 re8uat: pe a8t: ca8e B7 >n a8t 6od dup: ce Fa ;c:pa de acu=aA778e care 7 ;e aduceau! O ;: 6: Ducure< ;7r< c:c7 6:rtur7a 8or Fa doFed7 c: Eapta du67ta8e de acu6 e E:r: no76: B7 ;e cuF7ne ;: E7e a;pru pedep;7t:< =7;e e8! Nu eL7;t: dec9t o ;7n?ur: pedeap;:: Btrean?u8 M B7 nu pentru 67ne! "oFe=7 ;unt de;tu8e@ ;per c: Fo7 reuB7 ch7ar ;: a6 B7 6:rtur7a Iu6aB78or! &ncearc:< r9;e e8 DatHocor7tor! A;ta o ;: B7 Eac! #e 89n?: acea;t: 6:rtur7e< n:d:Hdu7e;c ;: 6a7 ?:;e;c B7 a8te doFe=7! "e p78d:< contracte8e de 6unc: a8e e67?ranA78or< cop7a de pe actu8 de F9n=are a8 hac7ende7< ;cr7;or7 co6pro67A:toare B7 c9te a8te8e pe care nu cred c: a7 E7 Ducuro; ;: 8e Bt77 >n 69na 6ea! Cred c: nu e neFo7e ;: te >ntreD unde 8e A77! Cu6 ;: nuC &ntreaD: c9t poEteBt7< eu n-a6 n767c >6potr7F:! S: nu p7erde6 Fre6ea de?eaDa! O ;: 8e caut ;7n?ur! N-a7 dec9tC Sunt cur7o; ;: Bt7u unde o ;:-A7 6a7 F9r7 na;u8 ca ;: tea8e?7 cu n767c! &7 ;cotoc77 Du=unare8e< apo7 n7Bte ?enA7 at9rnate >n perete< dar =adarn7c! Ce era 6a7 76portant 8:;a;e6 >nad7n; 8a ur6:! Trecu7 >n ca6era 8ocu7t: de 3e88er7< >n a Jud7te7 B7 >n a 7nd7en78or< c:uta7 B7 a7c7 nu6a7 de Eor6:< apo7 6: >ntor;e7 7ar 8a Me8ton! E7< 6a;ter< a7 ?:;7t ceFaG r9;e e8 cu r:utate! Toc6a7 Ea76o;u8 O8d Shatterhand ;: 6: dea de ruB7neC "up: cu6 F:d eu< te-a7 8:;at p:?uDaB! %)

Ca6 aBa ceFa< r:;pun;e7 preE:c9ndu-6: nec:H7t! S: Fede6 acu6 dac: t9n:ru8 6eu toFar:B n-o ;: a7D: 6a7 6u8t noroc dec9t 67ne! S: cercete=e 6a7 >nt97 pereA77! S:-7 cercete=e< de ce nuG =7;e 6or6onu8 p:r9nd ;: Eac: 6are ha= de nepr7ceperea 6ea! &8 8:;a7 pe 676DrenH ;: caute e8< ca eu ;:-8 pot oD;erFa >n Fo7e pe 6or6on! ToA7 detect7F77 Bt7u c:< 8a o perche=7A7e< eLpre;7a EeAe7 B7 pr7F7r78e E:ptu7toru8u7 ;unt cea 6a7 Dun: c:8:u=:! &8 >nF:Aa7 pe t9n:r >n c9teFa cuF7nte ;pu;e >n Boapt: ce are de E:cut< ad7c: ;: Dat: >n pereA7 B7 >n podea< ca ;: con;tate dac: nu e Freun ?o8 B7 de c9te or7 6: Fa au=7 tuB7nd ;: ;e >ndep:rte=e de 8ocu8 ace8a! Eu 6: preE:cu7 c:-67 E7Le= toat: atenA7a a;upra 67Bc:r78or 8u7< dar nu-8 ;8:Dea6 pe Me8ton d7n och7! Ca ;: nu oD;erFe< 6: retr:;e;e6 d7nad7n; >n u6Dr:! #:rea c: nu ;e ;7nch7;eBte de ce Eace D:7atu8< dar cu6 ;e aprop7a ace;ta de cu8cuB< EaAa 8u7 p:rea 6a7 >n?r7Horat:! C9nd 676DrenHu8 Eu ch7ar 89n?: cu8cuB eu tuB77 uBor! T9n:ru8 ;e >ndep:rt:! #e ch7pu8 6or6onu8u7 ap:ru o eLpre;7e de uBurare! Repeta7 eLper7enAa cu ace8aB7 re=u8tat< >n ce8e d7n ur6: >8 8:;a7 pe D:7at ;: r:;co8ea;c: p:tur78e dar nu ?:;7 n767c! Me8ton p:ru Eoarte 6u8Au67t! Era6 acu6 ;7?ur c: h9rt778e treDu7e ;: E7e ;uD duBu6ea! Nu =7;e7 >n;: n767c< ca ;: nu Da?e 6or6onu8 de ;ea6: c: a6 ?h7c7t! 1ro7a6 ;: 7au h9rt778e E:r: Bt7rea 8u7! M: >ntor;e7 8a ce7 =ece e67?ranA7 8:;aA7 de pa=: 8a Iu6aB7< 8ua7 opt d7n e7 cu 67ne ca ;a c:r:6 o parte d7n proF7=778e aE8ate >n oda7a 7nd7en78or< >nch7;e7 pe D:tr9ne B7 pe Me8ton >n >nc:perea Jud7te7< tr767;e7 proF7=778e >n peBter:< unde ;e aE8a re;tu8 e67?ranA78or B7 6: apuca7 ;: caut ;uD duBu6ea! Acea;ta era d7n p:69nt D7ne D:t:tor7t! B:tu7 de c9teFa or7 >n 8oc B7 au=77 c: ;un: a ?o8! "up: ce-a6 dat p:69ntu8 8a o parte< F:=u7 o ?aur: acoper7t: cu o p7atr: neted:! &n ?aur: ;e aE8a un portoEe8 de p7e8e >nE:Burat >ntr-o Ducat: de 6uBa6a< ca ;: E7e Eer7t de u6e=ea8:! "e;E:cu7 portoEe8u8! #e 89n?: h9rt778e c:utate era B7 un teanc de Dancnote care repre=entau o ;u6: de;tu8 de >n;e6nat:! A6 D:?at portoEe8u8 >n Du=unar< a6 a;tupat ?aura 8a 8oc B7 a6 aBternut p:tur78e tot aBa cu6 Eu;e;er: 6a7 >na7nte! &n c9teFa 67nute 8-a6 %9

;co; B7 pe Me8ton aEar: B7 E77ndc: nu Fro7a ;: ;e urnea;c: d7n 8oc< c9teFa 8oF7tur7 cu patu8 puBt77 >7 pu;er: ;9n?e8e >n 67Bcare< E:c9ndu-8 ;: 8a;e >nc:p:A9narea 8a o parte! AHunB7 8a 8ocu8 unde Eu;e;e6 >n aHun 6artor 8a 7d78a de dra?o;te d7ntre c:peten7a Iu6aB78or B7 Jud7ta< >8 8e?ar:6 =draF:n de un Do8oFan B7-7 D:?ar:6 un c:8uB >n ?ur: ca ;: nu A7pe B7 ;: ne dea de ?o8! Toate ace;tea 8e E:cu;e6 nu6a7 eu cu 676DrenHu8< c:c7 nu Fro7a6 ;:-7 Fad: >nc: pe e67?ranA77 ;a8FaA7 B7 pe c:peten7a Iu6aB78or< >nBe8at at9t de 69rBaF de e8! &n peBter: ardea 8u67na B7-7 ?:;77 pe nenoroc7A77 h:6e;7A7 de Eoa6e< 69nc9nd cu 8:co67e d7n proF7=778e adu;e! (e ;pu;e7< ;pre 6area 8or Ducur7e< c: treDu7e ;: p8ec:6 nu6a7dec9t< aBa ca p9n: 8a =7u: ;: E76 c9t 6a7 departe de A86aden! Ma7 >nt97 ;coa;er:6 aEar: ca77 d7n peBter:! M76DrenHu8 Fa 6er?e >na7nte ;8uH7nd de c:8:u=:< 7ar eu Fo7 Fen7 ceFa 6a7 8a ur6: cu Me8ton! C:peten7e7 Iu6aB78or >7 8e?ar:6 697n78e 8a ;pate< nu c: 6: te6ea6 ;: nu Eu?:< c7 pentru 87n7Btea e67?ranA78or< care >8 8uar: >ntre e7! &na7nte de a p8eca a;tupar:6 ?ura peBter77< ca ;: nu 6a7 dea n76en7 de ea! "up: ce ;e >ndep:rt: conFo7u8< 6: du;e7 ;:-8 7au B7 pe Me8ton@ >7 de=8e?a7 ?8e=ne8e ca ;: poat: u6D8a B7 E77ndc: nu u7ta;e >nc: 8oF7tur78e de ad7neaur7 ?:;7 c: e 6a7 cu67nte ;: nu opun: Freo re=7;tenA:! TotuB7< d7n pr7c7na >ntuner7cu8u7< >7 6a7 8e?a7 o curea de DraA< pe care o pr7n;e7 pe ur6: de-a8 6eu< porn7nd pe ace8aB7 dru6 pe care Fen7;e6! .t7a6 c: 676DrenHu8 apuca;e tot pe aco8o B7 era6 ;7?ur c: nu ;e Fa r:t:c7! Trecu noaptea B7 >ncepu ;: ;e 8u67ne=e de =7u:! C9nd Eu de;tu8: 8u67n: ca ;: ;e poat: =:r7< A86aden r:6:;e;e cu 6u8t >n ur6a noa;tr:! N7c7 toFar:B77 6e7 nu ;e Fedeau n7c:7er7! Mer;e;e6 d7nad7n; at9t de >ncet< ca ;: 8e dau t76p ;: ;e >ndep:rte=e c9t 6a7 6u8t B7 ;: 8e 7e; pe a8t dru6 >n ca8e< ca ;: F:d 6utra pe care o ;-o Eac: Me8ton c9nd >7 Fa Fedea! Cot77 8a ;t9n?a B7 o 8ua7 cu paB7 repe=7 >na7nte! Me8ton< care p9n: atunc7 nu ;co;e;e un cuF9nt< p:ru Eoarte 67rat B7 nu ;e 6a7 putu ;t:p9n7! Unde a7 8uat-o aBa 8a Eu?:< ;7rG 6: >ntreD: e8! Nu cu6Fa 8a hac7endaG 32

A7 ?h7c7t< ;t76ate 6a;ter Me8ton! #e Ho; p9n: aco8o< 6a7 a8e; c: a7 ?reB7t B7 dru6u8G Nu 8-a6 ?reB7t deEe8< tot pe-a7c7 a6 Fen7t 8a A86aden! #:7 Eac7 un 6are oco8! "u6neata< cu d7ta6a7 eLper7enA:< ;e poate ;: te >nBe87 aBaG .t7u eu ce-a7 Frea< 6a;ter! .t77 c: dac: A7n dru6u8 drept d:6 de po;tur78e 7nd7en78or B7 de 3e88er< care a p8ecat ;:-67 7a;: >na7nte >n;oA7t de Iu6aB7! "up: cu6 Fe=7< nu-; ch7ar at9t de pro;t pe c9t ;per7!!! 1:=u c: 7-a6 ?h7c7t p8anu8! Ca ;:-B7 a;cund: neca=u8< =7;e cu 7ron7e: ABadar< Ea76o;u8 O8d Shatterhand< 6are8e erou a8 ;aFane8or< Bt7e B7 e8 de Er7c:C #reFederea nu >n;ea6n: Er7c:< 7ar erou nu 6-a6 cre=ut n7c7odat:< 6a;ter! TreDu7e ;:-A7 6:rtur7;e;c E:r: >nconHur c: >n >ntrepr7nderea 6ea de acu6 a6 aFut un noroc at9t de 6are< ca n7c7odat: >n F7aAa 6ea! HaDar n-a7C Ba >67 dau ;ea6a Eoarte D7ne< r9;e e8 cu neca=! "o7 7nB7 reuBe;c< cu toat: pa=a ;tr7ct: a 7nd7en78or< ;: p:trund: >n A86aden B7 ;: 6: ;coat: d7n D9r8o?u8 6eu! Mare noroc< ce-7 dreptC "ar nu at9t de 6are pe c9t cre=7< c:c7 nu 7-a7 putut ?:;7 pe e67?ranA7 B7 n7c7 ceea ce c:uta7 at9t de =or7t >n oda7a 6ea! Ba B7 6a7 puA7n noroc o ;: a7 de-acu6 >na7nte< E77ndc: D:tr9nu8 3e88er n-o ;: ;e 8a;e p9n: ce nu-B7 Fa E7 e87Derat Eec7oru8< ca ;: dea n:Fa8: cu Iu6aB77 pe;te du6neata! Te-aB ;E:tu7 dec7 ;: nu te pu7 r:u cu 67ne< pentru c: o ;: ne ca=7 cu ;7?uranA: >n 69n: B7 atunc7 o ;:-A7 p8:te;c B7 eu cu aceeaB7 6oned:! Nu-67 purta de ?r7H:< 6a;ter! C9t >8 pr7FeBte pe 3e88er< nu-67 e;te Er7c: de e8! #e E7u8 ;:u nu-8 6a7 poate e87Dera< E77ndc: 8-a ;u?ru6at at8etu8< 7ar c9nd 8-o6 pr7nde no7 pe D:tr9n M ceea ce e 6a7 6u8t ca ;7?ur M< o ;:-8 Hudec:6 8a repe=ea8: pentru >ncercare de a;a;7nat< eLecut9ndu-8 tot at9t de repede! "up: cu6 A7-a6 ;pu;< E7u-;:u ne-a c:=ut pro;teBte-n 69n:< >A7 Fa E7 ;pu; de;7?ur c: au >ncercat a69ndo7 ;:-8 o6oare pe at8et! Cu6 >n;: ace;ta are Aea;ta tare B7 8oF7tura cu patu8 puBt77 >n cap 7-a pr77t Eoarte D7ne< aBteapt: cu ner:Ddare ;: ;e r:Eu7a;c: 3

acu6 cu D:tr9nu8< ;:-8 a6uAea;c: B7 pe e8 pentru Fec77 Fec78or< dup: cu6 8-a a6uA7t pe E7u-;:u! Me8ton 6: pr7F7 c9tFa t76p u8u7t< pe ur6: =7;e cu ?8a; ne;7?ur: T9n:ru8 3e88er 6ortC M7 ;e pare c: Fre7 ;:-A7 DaA7 Hoc de 67ne! "eEe8! &A7 dau cuF9ntu8 6eu de onoare c: at8etu8 8-a tr767; pe 8u6ea cea8a8t: B7 te a;7?ur c: Fa Eace ace8aB7 8ucru B7 cu D:tr9nu8! &n ce pr7FeBte pre;upu;u8 atac a8 Iu6aB78or< tare 6: te6 c: n-o ;: E7e n767c! Au ;: >nAe8ea?: e7 >n ce8e d7n ur6: M dac: nu For E7 E:cut-o p9n: acu6 M c: pret7n;a ta pr7eten7e 8e poate E7 Eoarte pr76eHd7oa;:! -:uG #r7c7naG #r7c7naG .arpe8e-F7c8ean! Cu6 a;taG Ind7anu8 e un a87at cred7nc7o; B7-B7 Fa pune toA7 r:=Do7n7c77 8a d7;po=7A7a 8u7 3e88er >6potr7Fa Foa;tr:! Cre=7G Sunt ;7?ur! &ndat: ce ;e Fa oD;erFa d7;par7A7a 6ea!!! ABaG >8 >ntrerup;e7 eu! Eu cred c: >n 8a?:ru8 7nd7an ;e Fa d7;cuta nu nu6a7 d7;par7A7a ta c7 B7 a c:peten7e7 8or! Sau poate nu Bt77 c: t9n:ru8 Iu6aB a d7;p:rut aBa< deodat:< E:r: ur6:G Nu Bt7u n767c! A d7;p:rut!!! undeG Jo; >n 67n:! &8 F:=u7 tre;:r7nd< ca B7 c9nd 8-ar E7 7=D7t c7neFa cu 6:c7uca-n cap! &n 67n:!!!G 6: pr7F7 cu och77 ho8DaA7! Ce Fre7 ;: ;pu7G O< n767c a8tceFa dec9t ceea ce a6 ;pu;! A Eo;t >nch7; Ho; >n 67n: de c:tre aceeaB7 per;oan: care a >nch7;-o B7 pe Eru6oa;a Jud7ta! Jud7ta!!!G Do8Doro;7 e8 cutre6ur9ndu-;e! Jud7ta< de;7?ur! RenunAa;e 8a D7Huter778e< ca;te8u8 B7 pa8atu8 care >7 Eu;e;er: E:?:du7te< E77ndc: nu 7 ;e >n?:du7;e ;:-B7 Fad: p:r7nte8e B7 pentru c: t9n:ra c:peten7e a Iu6aB78or Fro7a B7 e8 ;: 7 8e pun: 8a p7c7oare! A Eo;t ade6en7t:< pare-;e< de un anu6e Me8ton B7 >nch7;: >6preun: cu Iu6aBu8 Ho; >n 67n:! EBt7 neDun< o6u8eGC "76potr7F:< ;unt >n toate 67nA78e< B7-7 poFe;t77< E7r-a-p:r< tot ce Bt7a e8 Eoarte D7ne! 3%

A;ta-7 un ro6an n:;coc7t de >nch7pu7rea du67ta8e< =7;e e8< ;t:p9n7ndu-B7 cu ?reu tre6uru8 d7n ?8a;! Ar p:rea >ntr-adeF:r un ro6an< de-a dreptu8 Eanta;t7c< dar care totuB7 e o rea87tate< r:;pun;e7 eu! Cu6G CeG A7 F:=ut B7 a7 au=7t du6neata toate a;teaG D97?u7 e8! "a! Atunc7 a7!!! a7 Eo;t Ho; >n 67n:G "a! .7 cu6 a7 7eB7t de-aco8oG K77ndc: nu Fro7a6 ;:-7 ;pun adeF:ru8< =7;e7: Nu ;e putea ;: 6: caA:r pe 8anAu8 6acara8e7G Nu< E77ndc: 6acaraua era ;u;! Aha< aBadar 6:rtur7;eBt7C "a< 6:rtur7;e;c< dar< E77 pe pace< n-o ;-o Eac c9nd For 6a7 E7 B7 a8A77 de EaA:< aBa c: n-o ;: te cread: n76en7 pe cuF9nt! "e a8tEe8 n7c7 n-o ;: aHun?7 p9n: aco8o@ 6a7 >na7nte o ;:-A7 a;tupe 3e88er ?ura! #arc: a7 E:cut 8e?:69nt cu d7aFo8u8< nu6a7 e8 putea ;: te duc: >n 67n:! "ar nu te D7=u7 prea 6u8t pe e8@ dracu8 e un pr7eten Ea8;< care te 8a;: toc6a7 c9nd a7 6a7 6are neFo7e de e8! 1:d B7 eu@ te-a p:r:;7t de tot< =7;e7< >ntorc9nd capu8 cu de=?u;t! Toat: Eru6u;eAea 8u7 Me8ton d7;p:ru;e ca pr7n Ear6ec< EaAa 7 ;e ;ch76ono;7;e< E77nd re;p7n?:toare B7 d7aDo87c:! Te >nBe87 ?ro=aF! Nu ;unt ch7ar at9t de p7erdut dup: cu6 cre=7! Ce-a7 Eace dac: 6-aB aBe=a acu6 Ho; B7 nu 6-a7 putea urn7 d7n 8ocG Se tr9nt7 8a p:69nt cu >nd:r:tn7c7e! Tot nu te-a7 >nF:Aat 67nteG Te pocne;c acu6 unde n76ere;c cu patu8 puBt77 B7-a7 ;: Fe=7 ce D7ne 6er?7< de Fo7e M de neFo7e!!!C &ncearc:C Nu 6: 67Bc B7 pace! S: Fede6 ce-o ;:-67 Eac7! Nu ;unte6 >nc: prea departe de A86aden B7 de Iu6aB77 6e7! Au ;: 6: caute< au ;: dea de ur6e8e noa;tre< au ;: F7n: dup: no7 B7 au ;: 6: ;coat: d7n ?heare8e ta8e! Nu-A7 Eace 78u=77C Ca doFad:< 7ac:< ;t:6 a7c7 B7-7 aBtept:6 pe Iu6aB7! S: Fede6 no7 de partea cu7 ;unt! 33

M: aBe=a7 89n?: e8! Scu7p: o dat: cu c7ud: B7 >ntoar;e capu8! M7e67 conFenea< c: aBa cu6 ;t:tea nu putea ;:-7 Fad: pe e67?ranA7 Fen7nd! Eu >n;: >7 =:r77 de departe! M76DrenHu8< care 6er?ea >n Erunte< 6: F:=u B7 e8! M: 67ra6 c: Me8ton nu 6: >ntreDa;e >nc: de e8!

3,

2- SATAN 0N LAN3URI

Acu6 ;e au=eau B7 paB77 8or! Me8ton a;cu8t: cu >ncordare< apo7 ;e >ntoar;e Dru;c! S:r7 ca 6uBcat de Barpe drept >n p7c7oare B7 r:6a;e n:uc cu och77 8a e7< ca B7 c9nd ar E7 F:=ut n7Bte ;tr7?o7! C7!!! c7ne!!! ;unt :Bt7a!!!G Do8Doro;7 e8 >n?ro=7t! 0u6aB77 du67ta8e< c7ne Fre7 ;: E7eC 17n ;: te ;cape! E7< nu te Ducur7G r:;pun;e7 eu >n D:ta7e de Hoc! AEur7;7tu8eC EBt7 >ntr-adeF:r dracu8C r:cn7 e8 ca ;co; d7n 67nA7< 8u9nd-o 8a Eu?: drept >na7ntea 8u7! Nu 6-a6 67Bcat d7n 8oc! N7c7 nu era neFo7e! E67?ranA77< care >8 recuno;cu;er:< ;e 8uar: dup: e8< D:rDaA7< Ee6e7< cop77< toA7 de-a Fa86a ur89nd de Eur7e! M76DrenHu8< care r:6:;e;e 89n?: 67ne< =7;e r9=9nd: #a;:rea n-o ;: =Doare 6u8t E77ndc: are ar7p78e 8e?ate! Ma7 >nEur7at dec9t toA7 era .arpe8e-F7c8ean! Nu ;e poate de;cr7e Eur7a care >8 cupr7n;e;e 8a Federea 8u7 Me8ton! "eB7 cu 697n78e 8e?ate< >8 F:=u7 repe=7ndu-;e ca o ;:?eat:< trecu d7nco8o de Eu?ar< ;e >ntoar;e Dru;c B7 ;e n:pu;t7 cu at9ta putere >na7ntea 8u7 >nc9t 6or6onu8< 7=D7t >n p7ept< ;e pr:DuB7 8a p:69nt d9ndu-;e de dou: or7 pe;te cap! N-apuc: ;: ;e r7d7ce B7 Iu6aBu8 >7 >nE7p;e un?h778e >n ?9t! Se t:F:8eau a69ndo7 >n A:r9n:< ;e 8uptau cu o Eur7e ne6a7F:=ut: neput9ndu-;e D7ru7 unu8 pe a8tu8< p9n: ce 7nterFen7 Jud7ta! Era de nerecuno;cut< c:c7 deFen7;e o adeF:rat: t7?roa7c:! R:cnea< 7=Dea cu pu6n77 >n 6or6on< nu 6a7 Bt7a ce Eace! (a ur6: Fen7r: B7 e67?ranA77! #u6n77 cur?eau pe;te Me8ton ca ?r7nd7na! Jud7ta >7 =?9r7a;e EaAa B7 ;9n?e8e >7 cur?ea B7roa7e d7n na; B7 d7n ?ur:! M: te6ea6 ;: nu-8 3+

;E9B7e >n Duc:A7! At9ta ;:8D:t7c7e d7n partea une7 Ee6e7 >67 E:cea ;c9rD:! O ;6u8;e7 de-aco8o B7-7 =7;e7 7nd7?nat: Ce dracuN< nu A7-e ruB7neG A;ta nu e treaD: de Ee6e7e< 8a;:-7 pe D:rDaA7 ;: ;e r:Eu7a;c:< nu te D:?a! O ;:-7 ;cot och77 Dand7tu8u7C O ;:-8 o6or cu 697n78e 6e8eC ?9E97a ea! M-a 67nA7t< 6-a >nBe8at< 6-a >nch7; >n 67n: ca ;:-67 putre=ea;c: oa;e8e aco8o! 1ru ;: ;e repead: d7n nou 8a e8< dar eu o >6Dr9nc77 c9t co8o B7 8e =7;e7 ce8or8a8A7: S: nu cu6Fa ;: F: 6a7 at7n?eA7 de e8! O ;:-B7 pr76ea;c: pedeap;a pe care o 6er7t:! C7ne n-a;cu8t: de ord7ne8e 6e8e o ;: a7D: de-a Eace cu 67ne< aA7 au=7tG Se d:dur: toA7 8a o parte B7 eu >8 r7d7ca7 pe Me8ton de Ho;! Nu 6a7 aFea ch7p de o6! Och77 >7 erau 7nHectaA7< EaAa =?9r7at:< p87n: de F9n:t:7 B7 u6E8:tur7! R:cnea ca turDat< E:cea ;pu6e 8a ?ur: B7 Do8Doro;ea cuF7nte ne>nAe8e;e! &7 D:?a7 un c:8uB >n ?ur: ca ;: pun cap:t >nHur:tur78or care >7 7eBeau de pe Du=e! &n ;E9rB7t ;e poto87! .arpe8e-F7c8ean 6: pr7F7 po;o6or9t B7 >ntreD:: Ce are de ?9nd O8d Shatterhand ;: Eac: acu6 cu tr:d:toru8 ace;ta a8DG N7c7 eu nu Bt7u >nc:< treDu7e ;: 6: ;E:tu7e;c cu 37nnetou! Nu e neFo7e@ c:peten7a apaB78or o ;: >ncuF77nAe=e tot ce Fa hot:r> O8d Shatterhand! Ce Frea unu8 Frea B7 ce8:8a8t! #entru ce ;pune .arpe8e-F7c8ean ace;te cuF7nteG K77ndc: are de E:cut o propunere Erate8u7 ;:u a8D! &8 ro? ;: F7n: n7Ae8 6a7 8a o parte! M: >ndep:rta7 at9t ca ;: nu ne poat: au=7 Me8ton< c:c7 de e67?ranA7 nu-67 p:;a Bt77nd c: nu >nAe8e? 876Da 7nd7an:! 1rea O8d Shatterhand ;:-67 ;pun: dac: 6: crede un 67nc7no;G >ncepu .arpe8e-F7c8ean! Nu6e8e Erate8u7 6eu 6-ar >ndrept:A7 ;: =7c c: da< r:;pun;e7 eu< totuB7 ;unt conF7n; c: .arpe8e-F7c8ean e o6 c7n;t7t B7 prea 69ndru ca ;: 3/

;e Eac: F7noFat de-o tr:dare! Krate8e 6eu are dreptate@ >7 6u8Au6e;c! 1reau acu6 ;:-7 ;pun c: 6-a6 hot:r9t ;: Eac pace cu e8 B7 nu nu6a7 eu< c7 B7 r:=Do7n7c77 6e7! "ar ce-o ;: =7c: Gur:-6are< c:peten7a Foa;tr:G O ;: ;e >nFo7a;c: B7 e8! Nu cred< E77ndc: a Hurat ;: r:=Dune 6oartea 8u7 Gur:-67c:< Eec7oru8 ;:u! O8d Shatterhand e pr7etenu8 7nd7en78or@ nu o6oar: dec9t atunc7 c9nd e neFo7t ;-o Eac:! A;ta aBa e< nu e >n;: un 6ot7F pentru Gur:-6are ;: renunAe 8a r:=Dunare B7 duB6:n7a ;: B7-o pre;ch76De >n pr7eten7e! Atunc7 n-are dec9t ;: 8ucre=e pe ;ea6a 8u7< 67e nu-67 pa;: ce Frea or7 nu Frea e8! C9nd a6 porn7t no7 8a A86aden< 8-a6 a8e; d7n propr7a noa;tr: Fo7nA: conduc:toru8 no;tru@ dac: nu-8 6a7 Fre6< nu ne poate ;787 n76en7! 0u6aB77 ;e >6part >n 6u8te tr7Dur7@ e8 e c:peten7a tr7Du8u7 ;:u< eu ;unt a tr7Du8u7 6eu! Nu e n7c7 e8 6a7 6are dec9t 67ne! M7-a oEer7t 8upta< eu preEer pacea pe care o ?:;e;c 6a7 n76er7t:! "e aceea ;unt ?ata ;: Eu6e= cu O8d Shatterhand p7pa p:c77< dar nu >n nu6e8e tuturor Iu6aB78or< c7 >n nu6e8e 6eu B7 a8 tr7Du8u7 6eu! .7 dac: Gur:-6are e >6potr7F:G Atunc7 deF7n pr7etenu8 Erate8u7 6eu O8d Shatterhand B7-8 Fo7 ap:ra >6preun: cu r:=Do7n7c77 6e7 >6potr7Fa 8u7 Gur:-6are! M: crede Erate8e 6eu pe cuF9ntG "a! .t7u >n;: c: Erate8e 6eu Fa >nche7a pacea >n anu67te cond7A77! Care ;unt ace8eaG Nu6a7 dou:! &nt97 ca Erate8e 6eu O8d Shatterhand ;: nu ;e >6potr7Fea;c: 8a c:;:tor7a 6ea cu K8oarea-a8D:< c:re7a >7 =7ceA7 Fo7 Jud7ta! N-a6 n767c de =7;< cu at9t 6a7 6u8t cu c9t ;unt conF7n; c: .arpe8e-F7c8ean e ce8 6a7 potr7F7t ;oA pentru ea! A douaG S: 67-8 cede=e 67e pe Me8ton! M7-a6 >nch7pu7t! ABadar .arpe8e-F7c8ean >B7 d: ;ea6a c: a6 drept de F7aA: B7 de 6oarte a;upra ace;tu7 o6G 37

"a! "up: 8e?78e Foa;tre treDu7e predat Hu;t7A7e7< dup: a8e noa;tre pute6 Eace or7ce cu e8! Ne aE8:6 a7c7 >n A7nutur78e tr7Dur78or 7nd7ene B7 dac: O8d Shatterhand procedea=: dup: 8e?78e B7 oD7ce7ur78e noa;tre nu 7 ;e poate Eace n7c7 o 76putare! S: nu cre=7 a;ta! Se aE8: pr7n aprop7ere po87A7Bt7 a8D7 B7 oa6en7 a7 8e?77 care au Fen7t ;:-8 pr7nd: pe Me8ton< dar nu 6: ;7nch7;e;c eu de 7ntenA778e 8or! "ec7< Erate8e 6eu >8 poate aFea pe Me8ton or7c9nd< nu6a7 ;: Freau eu! S-a ?9nd7t >n;: .arpe8e-F7c8ean c: aB putea pune B7 eu oarecare cond7A77G S: 8e aud! Cer 6a7 >nt97 pace >ntre tr7Du8 t:u B7 toA7 a8D77 care ;e aE8: cu no7! .arpe8e-F7c8ean pr76eBte cond7A7a! #e ur6: cer ;: ;e Eac: pace B7 cu toA7 676DrenH77< pr7eten7 67e! 1e=7< a;ta e 6a7 ?reu! .t7u c: eBt7 >n;oA7t de 676DrenH7@ aceBt7a ;unt duB6an77 noBtr7@ n-a6 dec9t ;: dau un ord7n B7 ce7 tre7 ;ute de Iu6aB7 a7 6e7 dau n:Fa8: a;upra 8or B7-7 uc7d pe toA7! "ac: Fre7 ;:-7 cruA< treDu7e ;: 6a7 pun B7 a8te cond7A77! #:;trea=:-8e pentru t7ne! Cu6 ;tau 8ucrur78e< 6a7 de?raD: A7-ar putea pune cond7A77 676DrenH77 6e7 A7e< nu tu 8or! A7 u7tat pe;e6ne c: 37nnetou e conduc:toru8 8or B7 6a7 ;unt B7 eu pe-a7c7! Nu ne-a6 te6ut no7 de Fo7 >na7nte< cu at9t 6a7 puA7n acu6< c9nd eBt7 pr7=on7eru8 6eu! Ce ne opreBte ;: ne duce6 ;: F: 8u:6 ca77G .t7A7 unde ;untG >ntreD: e8 ;per7at! Ch7ar dac: n-a6 E7 Bt7ut< tot ar E7 reuB7t 37nnetou ;:-7 de;copere! "e a8t67nter7 nu eBt7 tu ;7n?uru8 care ne-a7 c:=ut >n 69n:! ToA7 ce7 patru=ec7 de Iu6aB7 po;taA7 >ntre A86aden B7 hac7enda de8 ArroIo au Eo;t E:cuA7 pr7=on7er7! #eBte8e-care->noat:-repede e B7 e8 pr7ntre e7! (a ce8 6a7 67c ?e;t a8 no;tru pot E7 >6puBcaA7 pe 8oc! (a o a;tEe8 de Fe;te nu ;e aBtepta! #r7F7 c9tFa t76p >n?9ndurat >na7ntea 8u7< pe ur6: =7;e: O8d Shatterhand ;pune >ntotdeauna adeF:ru8< atunc7 aBa treDu7e ;: E7e! Nu6a7 tu B7 37nnetou aA7 putut E7 >n ;tare ;: EaceA7 o a;tEe8 de 7;praF:! 3)

1e=7 B7 tu c: nu aFe6 neFo7e ;: ne ;upune6 cond7A778or Foa;tre! .7-apo7< n7c7 n-aA7 6a7 putea r:69ne a7c7< deoarece toate c:ruAe8e cu proF7=77 ;unt acu6 >n ;t:p9n7rea noa;tr: B7 aA7 6ur7 cu toA77 de Eoa6e! OhC Atunc7 ar treDu7 ;: p:r:;76 A7nutu8 E77ndc: nu 6a7 aFe6 6er7nde dec9t pentru dou: =78e B7 pr7n 8ocur78e ace;tea pu;t77 nu ;e ?:;eBte F9nat! ABa e< ;taA7 6a7 pro;t dec9t A7-a7 E7 putut >nch7pu7! R:69ne dec7 8a ce-a6 hot:r9t! Or7 EaceA7 pace B7 cu 676DrenH77< or7 de nu renunA! .7 dac: nu FreauG 1o6 cont7nua ceea ce a6 >nceput! Ne-a 6a7 r:6a; ;: pune6 69na pe 3e88er M un E8eacC M #e ur6: F: 8u:6 ca77 B7 aBtept:6 p9n: ;o;eBte B7Fo8u8-putern7c cu Freo c9teFa ;ute de 676DrenH7 B7-A7 d7;tru?e tr7Du8! Tu< ca p:rtaBu8 8u7 Me8ton B7 3e88er< Fe7 E7 predat Hudec:A77 odat: cu e7! #edeap;a ta Fa E7< >n ce8 6a7 Dun ca=< >nch7;oarea pentru c7ne Bt7e c9A7 an7< dac: nu ch7ar pe F7aA:! Un 7nd7an depr7n; ;: tr:7a;c: >n 87Dertate< 8a >nch7;oareC CeFa 6a7 ?roa=n7c n7c7 c: ;e poate< >8 cupr7n;e ;pa76a B7 nu 6a7 ;t:tu ;: ;e ?9ndea;c:! B7ne< 6: >nFo7e;c< =7;e .arpe8e-F7c8ean repede! Ma7 are Erate8e 6eu Freo cond7A7e de pu;G "eoca6dat: nu! Ce8e8a8te propuner7 a8e 6e8e 8e Fo7 Eace >n cur;u8 con;E:tu7r77< deoarece pre;upun c: .arpe8e-F7c8ean nu Fa Eu6a cu 67ne p7pa p:c77 >na7nte de a ;e ;E:tu7 cu r:=Do7n7c77 8u7 ce7 6a7 D:tr9n7! ABa e< treDu7e ;:-7 >ntreD B7 pe e7! 1rea O8d Shatterhand ;: 6ear?: cu 67ne 8a e7 ;au ;:-7 aduce6 pe e7 a7c7G Ar E7 6a7 D7ne ;:-7 che6:6! Ne treDu7e un o6! #e c7ne Frea Erate8e 6eu a8D ;: tr767t: 8a e7G #e t9n:ru8 6eu pr7eten 676DrenH! E deBtept B7 8a Ee8 de c7n;t7t@ 6: pot D7=u7 pe e8 E:r: ?r7H:! Krate8e 6eu ;e Fa >ncred7nAa >n cur9nd c: ;unt B7 eu tot at9t de c7n;t7t! &7 Fo7 da 676DrenHu8u7 wamp m l 6eu ca doFad: c: 6: aE8u 8a Fo7 B7 c: tot ce 8e Fa ;pune r:=Do7n7c78or 6e7 e adeF:rat! S: 8e poFe;tea;c: B7 8or ce ;-a >nt96p8at B7 ;: F7n: cu c7nc7 d7n r:=Do7n7c77 6e7 39

a8 c:ror nu6e 87-8 Fo7 ;pune eu! S: nu-B7 7a n7c7 unu8 ar6e8e< ca ;: E77 >ncred7nAat c: n-au n7c7 un ?9nd a;cun; >6potr7Fa ta! N767c nu 6: putea Ducura 6a7 6u8t ca >ntor;:tura pe care o 8ua;er: 8ucrur78e! Era6 hot:r9t ;:-8 predau pe Me8ton Iu6aBu8u7< ;7?ur E77nd c:< dac: 8-aB preda pe 69na a8cade8u7< nu nu6a7 c: ace;ta >8 Eace ;c:pat< dar 6: ;78eBte ;:-7 dau >nd:r:t h9rt778e co6pro67A:toare pe care 7 8e 8ua;e6! AB putea E7 acu=at de cru=76e< dar nu-7 aBa! Or7ce pedeap;: care 7 ;-ar E7 ap87cat 6or6onu8u7 era >nc: prea D89nd: pentru ne8e?7u7r78e 8u7! M76DrenHu8 >nc:8ec: pe ca8u8 >6pru6utat 8u7 de 37nnetou B7 p8ec:! E67?ranA77 ;e aBe=ar: Ho; >n cerc B7-8 8uar: pe Me8ton 8a 67H8oc< p:=7ndu-8 ca n7Bte du8:7! Eu 6-a6 du; ceFa 6a7 departe< ca nu E7u F:=ut B7 6: apuca7 ;: cercete= h9rt778e ?:;7te >n portoEe8u8 6or6onu8u7! #r7ntre e8e ?:;77 o ;cr7;oare nedatat: B7 E:r: p87c@ putea6 deduce >n;:< dup: cu8oarea cerne877< c: e ;cr7;: de cur9nd! &ncepea cu !Drag" nchi le# B7 conA7nea< 8a >nceput< 8ucrur7 E:r: 76portanA:< dar r9ndur78e d7n ur6: 67 ;e p:rur: Eoarte 76portante! Iat: ce ;puneau e8e: !$iin%c" m" &n're(i %in ce 'r"iesc, po' s")*i r"sp n% c" o % c c+' se poa'e %e (ine. Am mare noroc la c"r*i ,i pe l+ng" as'a mi)am f"c ' n prie'en a c"r i p ng" &mi s'" oric+n% la %ispo-i*ie. .*i mai a% ci amin'e %e (og"'a, l acela pe care l)ai c nosc ' &n /'. 0o is1 2ra %in 2 ropa, %ar &i pl"cea s" fac" pe yanke l ,i),i schim(ase n mele &n H n'er. Din c+'e am afla', c+n% a veni' &n America n era al'ceva %ec+' o (ia'" calf" %e ci-mar ,i c 'oa'" pros'ia l i 3 sa poa'e 'ocmai %in pricina as'a 3 a av ' noroc &n via*". /)a &ns ra' c fa'a n i neg s'or care i)a %eschis la 4ew 5ork o pr"v"lie &n 6illiam /'ree' ,i a o(*in ' pe 'imp l r"-(oi l i aprovi-ionarea c &nc"l*"min'e a arma'ei. A c+,'iga' as'fel o avere colosal". Ac m n mai face nimic, 'r"ie,'e %in veni' ri ,i el ,i sing r l l i copil, n ("ia' care &*i &nchip i c" n % ce lips" %e nimic. 7"'r+n l e -g+rci' al %rac l i, %ar &,i i (e,'e ("ia' l la ne( nie ,i)i %" o gr"ma%" %e parale pe m+n". 8e ("ia' &l cheam" /mall, ca s" s ne, chip rile, mai americ"ne,'e! 2 n '+n"r simpa'ic, r"sf"*a', lipsi' ,2

%e energie, care cre%e c" 'oa'e lipi'orile care &l s g %e (ani s n' prie'eni a%ev"ra*i. .n ce m" prive,'e, am re ,i' s" am a'+'a infl en*" as pra l i &nc+' n face n pas f"r" mine. 9 s" m" &n're(i poa'e c m am p 'ea 'rage foloase mai grase %e pe rma aces' i /mall H n'er1 .n'r) n fel c 'o' l %eose(i'. Din prima -i am fos' foar'e a%esea conf n%a' c el. .n'r)o sear", ie,in% %e la n concer', ne)am pomeni' nas &n nas la gar%ero(". Am r"mas am+n%oi &ncremeni*i: asem"narea era a'+' %e perfec'" &nc+' se p"rea c" ne privim &n oglin%". 4e)am pre-en'a' ,i am in'ra' &n vor(". Dar n sem"n"m n mai la &nf"*i,are ,i la s'a' r", ci ,i vocea, mers l era i%en'ice. Ia'" o &n'+mplare %e pe rma c"reia soco' s" 'rag mari foloase. 4e)am &mprie'eni' n mai%ec+' ,i *ine la mine nevoie mare. Mai &n'+i, %e c+'e ori ;oc c"r*i c el, &i c+,'ig o gr"ma%" %e parale f"r" s" (age %e seam" ce me,'e, gesc. M" consi%er" fra'e geam"n ,i nici n vrea s)a %" c" &n c r+n% va 're( i s" plec &n'r)o c"l"'orie mai l ng". <ine mor*i, s" m" &nso*easc". .i plac la ne( nie c"l"'oriile ,i c 'oa'" -g+rcenia l i 'a'")s" , aces'a &i p ne la %ispo-i*ie orice s m" vrea. A c 'reiera' /'a'ele =ni'e, a fos' prin Cana%a ,i Me>ic, (a chiar la ?io %e @aneiro ,i &n Anglia. Ac i)a 'r"sni' prin cap s" va%" 9rien' l. A'+*ia &nv"*a*i, prin*i, % ci ,i arhi% ci a fos' acolo, a,a c" %e ce n s)ar % ce ,i fecior l n i milionar american1! 2 n n mai c")l apro(, %ar &mi %a 'oa'" os'eneala s")l a*+*. A, vrea s" am as'fel prile; l s")l v"% pe (ie' l 'a'a, care a 're( i', %in pricina l i 9l% /ha''erhan%, s" 'reac" Me%i'erana. Ac m yanke l me ,i)a anga;a' %oi profesori %e lim(i orien'ale ,i s'"m 'oa'" -i a s" &nv"*"m ' rca, ara(a ,i ci'im pove,'i %in 9 mie ,i na %e nop*i, c 'a(lo ri %e o%alisce ,i sclave oache,e a'+rna'e pe pere*i. C m /mall e foar'e 'alen'a' ,i in'eligen', face progrese imi'oare ,i e , %e voie %e nevoie, 're( ie s" m" *in % p" el. .nc" vreo c+'eva l ni ,i vom 'rece A'lan'ic l c ( - narele %ol%ora %e cec rile ("'r+n l i. <i)am %a' a'+' %e m l'e am"n n'e, ,'iin% ce inven'iv e,'i, a,'ep'+n% s" g"se,'i n mi;loc ca s" ne folosim %e aceas'" asem"nare, ,

c a%ev"ra' e>'raor%inar". /crie)mi ime%ia' ce e %e f"c ', %ar n aici, ci la vechea mea a%res", ca s" fi mai sig r c" epis'ola 'a n va c"%ea &n m+na al'c iva. 4epo' l '" , @ona'han1# Scr7;oarea acea;ta era pentru 67ne de un 7ntere; cu totu8 deo;eD7t< d7n 6a7 6u8te puncte de Federe! Ma7 >nt97 era po6en7t aco8o nu6e8e 6eu! Tat:8 eLped7toru8u7 Eu;e;e ;787t ;: Eu?: d7n Aar: d7n pr7c7na 6ea! Nu putea E7 dec7 ForDa dec9t de Erate8e 8u7 Me8ton< pe care-8 Eu?:r7;e6 eu de 8a Kortu8 U7ntah p9n: 8a Eortu8 EdOard;! ReuB7;e ;: eFade=e B7 acu6 ;e aE8a d7nco8o de Marea Med7teran:! "ar undeG #re;upunea6 c: nu cunoBtea n7c7 876Da araD:< n7c7 pe cea turc:< dar 8a A8eLandr7a< Tun7; B7 A8?er tr:7e;c Eoarte 6u8A7 en?8e=7 B7 a6er7can7 cu care ;e putea >nAe8e?e! M7-era 7nd7Eerent pe unde ;-o E7 aE89nd< dar a8tEe8 ;t:teau 8ucrur78e cu t9n:ru8 S6a88 Hunter< care era >n 6are pr76eHd7e de-a E7 tra; pe ;Eoar: de c:tre Ea8;u8 ;:u pr7eten! AB E7 Eo;t Ducuro; ;:-8 ap:r< 67-era >n;: 76po;7D78 ;-o Eac! Ma7 >nt97 c: 6: aE8a6 >n 7n76a MeL7cu8u7< 7ar e8 >n State8e Un7te@ a8 do78ea< nu Bt7a6 unde B7 >n ce 8oc 8-aB putea ?:;7! TotuB7 D:?a7 ;cr7;oarea >n Du=unar ca ;: nu o predau cu ce8e8a8te h9rt77 de-a8e 8u7 Me8ton a8ca8de8u7< dup: cu6 aFea6 de ?9nd! "eodat: >8 au=77 ;tr7?9ndu-6:! P&7 ;co;e;e6 6a7 de 6u8t c:8uBu8 d7n ?ur:!Q M: aprop7a7 de e8 B7-8 >ntreDa7 ce Frea! Unde 8-a7 tr767; pe 676DrenH< ;7rG 1reau ;: Bt7u B7 eu! TreDu7e ;:67 ;pu7 B7 67e ce-a7 ForD7t ad7neaur7 cu .arpe8e-F7c8ean! A7 aeru8 c:-67 porunceBt7 B7 nu ;-ar cuFen7 ;:-A7 r:;pund< dar ha7< E7eC Ma7 cur9nd ;au 6a7 t9r=7u tot o ;: aE87 c: Iu6aB77 pe care te D7=u7a7 at9t te-au p:r:;7t! O ;: Eac pace cu e7! N-or E7 neDun7C Toc6a7 de aceea! C:peten7a 8or 67-a oEer7t-o de Dun:Fo7e! Nu ;e poateC #e;e6ne c: A7-a propu; a;ta ca ;:-8 8aB7 87Der! .7 a7 de ?9nd ;:-7 pr76eBt7 propunereaG!
1

Mor6on77 au toA7 nu6e D7D87ce d7n 1ech7u8 Te;ta6ent!

,%

Ma7 6u8t >nc:: Freau ;: 6a7 Eac B7 a8tceFa pentru e8! Ce A7-a 6a7 cerutG S: 7-o dau pe Jud7ta de neFa;t:! N-a7 dec9tC Cu6 e ;acu8 e B7 pet7cu8! E8 e un Dand7t care o ;: n:;cocea;c: Ee8 de Ee8 de Da87Ferne pe ;ocotea8a 6ea< 7ar ea o ;corp7e de du; 8a Da8a6uc! Spune-7 7nd7anu8u7 d7n partea 6ea c: nu6a7 cu D:t:7 poate ;: ;coat: o6 d7n ea! .7 a8tceFa ce 6a7 cereG CeFa care te 7ntere;ea=: Eoarte 6u8t! -7ce c: ;: 7 te predau 8u7! N-o ;: Eac7 una ca a;ta< 6a;terC ;tr7?: >n;p:769ntat! .7 n7c7 n-a7 dreptu8 ;-o Eac7!!! A6 or7 n-a6< n-are-a Eace< Eac ce Freau! "ar nu te ?9ndeBt7 8a r:;punderea 6ora8: pe care A7-o 7e7G Toc6a7 du6neata ;: te >nHo;eBt7 cu o a;tEe8 de Eapt:!!! Nu A7-e >n?:du7t ;: ForDeBt7 de 6ora8:< >n ;E9rB7t< Fo7 Fedea eu ce a6 de E:cut@ poate c: n7c7 n-o ;: E7e neFo7e ;: 7 te predau 8u7! Koarte D7ne< a;ta Fo7a6 ;: Bt7u< Dodo?:n7 e8 6u8Au67t! ABadar< ;: =7ce6 c: te 8a; 87Der< ur6a7 eu< ce te Eac7 >n;: dac: Iu6aBu8 a8ear?: dup: t7ne B7-A7 pune 69na >n ch7c:G Cu6< Fre7 ;:-7 da7 B7 8u7 dru6u8G B7ne>nAe8e;! Nu ;e poate!!! &n n7c7 un ca= nu aBa de repede< nu acu6< c7 dup: ce Fo7 E7 eu >n ;7?uranA:! I-a;cu8t:< ;7r< prea a7 aeru8 c: porunceBt7! U7A7 >n ce ;7tuaA7e te aE87G Ad7c: de ce te-aB 8:;a 87Der B7 pe e8 nuG Tu a7 Frut ;: ne o6or7 pe a69ndo7< pe c9nd D7etu8 7nd7an nu 67-a E:cut n767c! .t77 c: are ha= ce ;pu7G Ba pentru 67ne n-are n7c7 un ha=< E77ndc:< dac: e 87Der odat: cu 67ne< o ;: Frea ;: ;e r:=Dune! Ar aFea tot dreptu8< 7ar eu de ce ;:-8 >6p7ed7c! Atunc7 nu 6: 8:;a 87Der B7 pred:-6: Hu;t7A7e7! E o cr76: ce Eac7< 6a;ter< t9r9ndu-6: dup: du6neata< dar o ;uport cu r:Ddare B7 nu 6a7 =7c n767c! "ac: eBt7 at9t de conF7n; c: e o cr76:< ;: 6: Eerea;c: "u6ne=eu ,3

;: 6a7 cont7nu7 o a;tEe8 de Eapt: ur9t:@ de aceea o ;:-A7 redau 87Dertatea! &na7ntea 7nd7anu8u7< nu-7 aBaG Nu< >n ur6a 8u7! TreDu7e ;: ;o;ea;c: >n cur9nd r:=Do7n7c77 6a7 de ;ea6: a7 tr7Du8u7 ;:u ca ;: ne ;E:tu76! Sunt d7;puB7 ;: Eac: pace< Eu6:6 >6preun: ca8u6etu8 B7 pe ur6: >8 8a; 87Der ;: ;e duc: unde o Frea! M7e d:-67 ch7ar acu6 dru6u8! Cu6 Fre7 ;-o Eac p9n: ce nu Bt7u dac: 6: >nAe8e? cu Iu6aB77G .7 toc6a7 per;oana ta e;te cond7A7a pr7nc7pa8: a;upra c:re7a For ;t:ru7 6a7 6u8t! ABadar nu-A7 6a7 ;tr7ca ?ura de?eaDa! K77 ;7?ur ca eu per;ona8 n-o ;: te at7n? n7c7 cu un de?et< Fo7 aFea >n;: ?r7H: ca ;:-A7 pr76eBt7 pedeap;a pe care o 6er7A7! EBt7 d7aFo8< nu o6C A7 putea ;: te 6u8Au6eBt7 cu ce ne-a7 E:cut p9n: acu6! Ce F-a6 E:cutG Cu7G M7e B7 Erate8u7 6eu< pe care 8-a7 ?on7t >n 8u6e! A< 6:;8u7toru8 ace8a care a o6or9t 8a Eortu8 U7ntah un oE7Aer B7 do7 ;o8daA7G *7-e Erate< =7c7G K:cea7 6a7 D7ne dac: nu-67 ;punea7< E77ndc: ruDeden7a a;ta nu6a7 >n?:du7tor nu 6: poate ;ocot7! Sta7 n7Ae8 B7 Hudec:: Erate8e 6eu< deB7 predat de du6neata autor7t:A78or< a reuB7t ;: Eu?:< cu toate c: era7 conF7n; c: n-o ;: 6a7 ;cape! Nu ;-ar putea >nt96p8a B7 cu 67ne ace8aB7 8ucruG .7-apo7< c9nd o aE8a Erate8e 6eu c: aceeaB7 per;oan: care 8-a per;ecutat pe e8 6: per;ecut: B7 pe 67ne n-o ;: a7D: a;t96p:r p9n: ce nu ne Fa r:=Duna! Nu 67-e Er7c: de r:=Dunarea 8u7< e8 a d7;p:rut pentru totdeauna! ABa cre=7< dar e8 de Eapt tr:7eBte! UndeG TreaDa 6ea! K7e c: e 8a e;ch76oB7 ;au >n #ata?on7a< nu Bt7e n76en7 aEar: de 67ne! Ba 6a7 ;unt do7 care Bt7u! "aG C7neG Eu B7 nepotu8 du67ta8e Jonathan! Jon!!! >n?:76: e8 pr7F7ndu-6: cu och77 ho8DaA7! C7ne A7-a!!! ;pu; c:!!! a6 un!!! nepotG ,,

N-are a Eace< de;tu8 c: Bt7u! O Ea6787e ca a Foa;tr: e D7ne ;: n-o ;cap7 d7n och7< ca ;: nu 6a7 Eac: r:u B7 a8tora! 1re7 ;: Eac7 pe ?ro=aFu8< F:d eu! "ac: e adeF:rat c: Bt77 ceFa< ;pune-67 unde e acu6 Erate-6eu! "7nco8o de Med7teran:! Med7!!! te!!! ra!!! n:!!! Nu >nAe8e? ce Fre7 ;: ;pu7! Ba >nAe8e?7 Eoarte D7ne c: ar treDu7 ;: te duc7 toc6a7 >n Or7ent ca ;:-8 aduc7 pe ace;t Dand7t a7c7 ;: te ;cape ;au ;: te r:=Dune! "e a8tEe8< nu e neFo7e ;: te duc7 per;ona8< >8 poA7 >n;:rc7na pe Jonathan a8 du67ta8e ;:8 aduc:< tot p8eac: >n Or7ent! Jonathan >n Or7entG 17;e=7 pe;e6ne! Tot ce ;e poate! Atunc7 6a7 F7;e= de;pre unu8 S6a88 Hunter care >nFaA: pe capete 876D78e or7enta8e ca ;: poat: trece >n ce8 6a7 ;curt t76p oceanu8< c:ptuB7t D7ne cu cecur78e =?9rc7tu8u7 de tat:-;:u! #oate c: t9n:ru8 6a;ter ;: ;e >nt98nea;c: >n dru6 cu nepotu8 t:u! A;tEe8 de >nt96p8:r7 ;urF7n ade;ea >n F7aA:! Se cutre6ur:< ca B7 c9nd ar E7 Frut ;: ;e repead: a;upra 6ea< dar< 8e?at cu6 era< nu putu Eace n767c! "e neca= 6: ;cu7p: B7 ;tr7?: cu ?8a; ;u?ru6at de Eur7e: A6 ;pu; eu c: eBt7 dracu8 ?o8C Arde-te-ar EocuNC #e ur6: >67 >ntoar;e ;pate8e 6or6:7nd! Cu6 6er;e;er:6 Eoarte >ncet< nu apuca;er:6 ;: ne >ndep:rt:6 prea 6u8t de A86aden< aBa c: Iu6aB77< dup: care tr767;e;e c:peten7a 8or< treDu7au ;: F7n: >n cur9nd< ceea ce ;e B7 >nt96p8:! 1eneau >n;: >nar6aA7< contrar ord7nu8u7 BeEu8u7 8or@ totuB7< c9nd Eur: 8a oarecare d7;tanA:< depu;er: ar6e8e Ho; >n 7arD:! M76DrenHu8 nu era cu e7! Se preE:cur: c: nu-8 F:d pe .arpe8e-F7c8ean 8e?at< ca ;: nu ;e ;76t: ace;ta u6787t >n EaAa 8or! (a 67ne ;e u7tau cu re;pect< dar E:r: ur6: de ;upunere ;au cur7o=7tate@ pe Me8ton n7c7 nu-8 8uar: >n ;ea6:! #roDaD78 c: 676DrenHu8 8e poFe;t7;e 69rB:F7a 6or6onu8u7! Ca ;: ar:t c:peten7e7 Iu6aB78or >ncrederea pe care o aFea6 >n cuF9ntu8 dat< >7 de=8e?a7 697n78e! Krate8e 6eu ;: 7a parte 87Der 8a con;E:tu7rea care poate ;: >nceap: ,+

ch7ar acu6! AB Frea >n;: ;: aE8u 6a7 >nt97 ce ;-a >nt96p8at cu t9n:ru8 676DrenH! Ce8 6a7 >n F9r;t: d7ntre r:=Do7n7c7 8u: cuF9ntu8: A porn7t >n ?oana ca8u8u7 >n;pre apu; ca ;:-8 Eu?:rea;c: >ncoace pe 3e88er! 3e88erG >ntreDa7 eu 67rat! #e ace;ta >8 aFea6 B7-aBa >n 69n:@ treDu7a ;:-8 8a;e pe ;ea6a 6ea! O8d Shatterhand e un 6are r:=Do7n7c B7 Eapte8e 6e8e ;unt ne>n;e6nate pe 89n?: a8e 8u7< dar ;: 6: 7erte c: nu ;unt de aceeaB7 p:rere! 3e88er era pe ca8e ;: d7;par: pentru totdeauna! Cu6 aBaG #8eca;e doar ca 7;coad: B7 8a >ntoarcere ne-ar E7 c:=ut de-a dreptu8 >n DraAe! S-a B7 >ntor; >ndat: dup: Fen7rea 676DrenHu8u7 t:u! .7 7-aA7 ;pu; de;pre ce e ForDaG "a< E77ndc: ne-a >ntreDat ce caut: D:7atu8 8a no7! .7 c9nd a aE8at ce-a E:cutG Ma7 >nt97 ;-a ;per7at< pe ur6: a >nceput ;: =D7ere 8a no7 ca ;: ne duce6 >ndat: dup: a8D7 B7 ;:-8 pr7nde6 pe O8d Shatterhand! No7 nu 7-a6 dat a;cu8tare< E77ndc: .arpe8e-F7c8ean ne-a tr767; ForD: c: treDu7e ;: >nche7e6 pace! Se cuF7ne ;: d:6 a;cu8tare c:peten7e7 noa;tre< nu 8u7 3e88er! TreDu7a ;: puneA7 69na pe e8 B7 ;:-8 8e?aA7! Nu ne era >n?:du7t! #9n: atunc7 ne Eu;e;e pr7eten B7 Erate@ 8e?:69ntu8 pe care 8-a6 E:cut cu e8 nu ;-a de;E:cut >nc: B7 pacea cu t7ne nu ;-a >nche7at deoca6dat:! "e aceea 8-a6 8:;at >n Fo7e< dar n7c7 pe 676DrenH nu 8-a6 >6p7ed7cat ;: ;e 7a dup: e8! AFea ca8 Dun 3e88erG Ca8u8 era Dun< dar o;ten7t B7 >n;etat! Atunc7 >8 aHun?e repede 676DrenHu8! Au ;: ;e 7a 8a 8upt:< ceea ce aB E7 Frut ;: >6p7ed7c B7 totuB7 nu pot ;-o Eac< E77ndc: treDu7e ;: r:69n a7c7 p9n: dup: con;E:tu7re! O8d Shatterhand poate ;: p8ece E:r: ?r7H:< 7nterFen7 c:peten7a Iu6aB78or! S: nu-7 E7e Er7c: de Freo tr:dare d7n partea noa;tr:! N-au ,/

dec9t ;: 7a a8D77 8u7 ar6e8e r:=Do7n7c78or 6e7 B7 ;: ne con;7dere< p9n: 8a >ntoarcerea 8u7< pr7=on7er77 8or! #ropunerea era de;tu8 de c7n;t7t:< totuB7 n-a6 Frut ;-o pr76e;c! Nu< r:69n a7c7 B7< dac: ne ?r:D76< or7cu6 aHun?e6 8a t76p! 1reau ;: atra? 8uarea-a67nte a Erate8u7 6eu< =7;e c:peten7a Iu6aB78or cu ?raF7tate< c: o con;E:tu7re B7 6a7 a8e; pacea< nu treDu7e E:cut: >n pr7p:! Sunt 6u8te de pu; 8a ca8e B7 de ch7D=u7t B7< dac: nu 8e cu6p:n76 D7ne< ;-ar putea ;: ne c:76 6a7 t9r=7u! Socot c: e 6a7 D7ne ca Erate8e 6eu ;: ;e duc: acu6 unde are treaD: B7 no7 >8 aBtept:6 cu r:Ddare! #oate ;: r:69n: E:r: ?r7H:< ro;t7 D:tr9nu8 de ad7neaur7! C9nd a p8ecat< 676DrenHu8 a ;pu; c: ;e duce ;:-8 Eu?:rea;c: >ncoace pe 3e88er< dar nu c: are de ?9nd ;: ;e 7a 8a 8upt: cu e8! B:7atu8 e t9n:r de an7< dar copt 8a 67nte B7 ch7D=u7t ca un D:tr9n! .7-apo7 ca8u8 ;:u e 7ute B7 a8ear?: ca F9ntu8! Ca B7 c9nd ar E7 Frut ;: >nt:rea;c: ace;te cuF7nte< ;e au=7 >n c87pa aceea o >6puBc:tur: B7 d7n;pre apu; ;e =:r7 un c:8:reA cot7nd >n;pre no7! Era F:d7t c:-8 Eu?:rea c7neFa d7nad7n; >ncoace@ de a8tEe8< 76ed7at ap:ru un a8t c:8:reA 6a7 67c de ;tat< dar a8 c:ru7 ca8 era 6a7 Dun ca a8 ce8u78a8t! Nu 6a7 >nc:pea >ndo7a8: c: aceBt7 do7 c:8:reA7 erau 3e88er B7 676DrenHu8! &6puBc:tur78e =Durau de 8a unu8 8a a8tu8< dar n7c7 una nu-B7 n76erea A7nta! M76DrenHu8 tr:?ea 7ntenA7onat >n F9nt< c:c7 Fro7a ;: n7-8 dea pe 6or6on F7u >n 69n:< 7ar ace;ta aFea puBca >nc:rcat: cu ?8oanAe oarDe! TreDu7a neap:rat ;: uBure= D:7atu8u7 ;arc7na@ >nc:8eca7 B7 porn77 >na7ntea 8or! 3e88er D:?: de ;ea6:< Fru ;: o 7a 8a ;t9n?a< dar era prea t9r=7u! Ku8?eru8 6eu >8 >ntrecu repede B7 c9nd >8 ;trun77 >n 8oc 6: aE8a6 EaA: >n EaA: cu 3e88er! ":-te Ho;< 6a;ter< dac: nu Fre7 ;:-A7 tra? un ?8onA >n cap< >7 ;tr7?a7 pun9nd puBca 8a och7! "ar 6or6onu8 r9;e DatHocor7tor< Fr9nd ;: cotea;c: 8a dreapta! &nE7p;e p7nten77 cu at9ta Eur7e >n Durta ca8u8u7< >nc9t D7etu8 an76a8 ?e6u ca un o6! Cru=76ea acea;ta 6: ;coa;e d7n E7re! M: ,7

repe=77 dup: e8 B7-8 aHun;e7 >ntr-o c87p:! Jo;< or7 te-6puBcC ;tr7?a7 eu 7nd7?nat! 3e88er nu 8u: >n ;ea6: a6en7nAarea 6ea! A=F9r87 puBca B7 tra;e reFo8Feru8 de 8a Dr9u! (a;: reFo8Feru8 c: te-6puBc ca pe un c97neC r:cn77 >nEur7at! Mor6onu8 nu Fru n7c7 acu6 ;-a;cu8te! ABtepta ;: 6: aprop77 6a7 D7ne ca ;: tra?:! At9t 67-a treDu7t ca ;:-67 p7erd r:Ddarea! "7ntr-un ;a8t ca8u8 6eu Eu 89n?: e8 B7 cu o ;6uc7tur: >7 arunca7 reFo8Feru8 c9t co8o! Sta7 c: n-a7 pu; >nc: 69na pe 67ne< 6a;ter O8d ShatterhandC r9nH7 cu ?8a; r:?uB7t< Fr9nd ;: ;coat: de 8a Dr9u ce8:8a8t reFo8Fer pe care-8 aFea! N7c7 n-apuc: ;: pun: 69na pe tr:?ac7< c:c7 pu6nu8 6eu >8 7=D7 ca un c7ocan >n t96p8: B7-8 E:cu ;: ;e pr:DuBea;c: ?r:6ad: 8a p:69nt@ ;9n?e8e >8 pod7d7;e< cur?9nd B7roa7e pe na; B7 pe ?ur:! Nu cu6Fa >8 o6or9;e6G "e;c:8eca7 ;:-8 eLa67ne= B7 F:=u7 c: e nu6a7 8eB7nat! &7 de;E:cu7 8a;ou8 B7-8 8e?a7 =draF:n< apo7 >8 8ua7 tot ce ?:;77 >n Du=unare< 8:;9ndu-7 doar cea;u8! &n Fre6ea a;ta Fen7;e B7 D:7atu8 ca ;: r7d7ce puBca B7 reFo8Fere8e de Ho;! 3e88er >B7 reFen7 repede B7 de;ch7;e och77! Ce-a7 cu 67ne< o6u8eG ;e r:;t7 e8! ":-67 dru6u8 ;:-67 F:d de treaD:< ca ;: nu te c:7eBt7 6a7 t9r=7u! 1orDea ?reu< E77ndc:-B7 6uBca;e 876Da c9nd >8 pocn7;e6 >n t96p8:< 7ar durerea >8 ;cotea d7n E7re! E7 aBC Tare-aB Frea ;: Bt7u ca6 ce-a7 putea ;:-67 Eac7< r:;pun;e7 r9=9nd! Scoa8: acu6 B7 ha7 cu 67ne! N7c7 nu 6: ?9nde;c! Nu 6: 67Bc de-a7c7 p9n: nu 6: de=8e?7! M: ro?< pot ;:-A7 >ndep87ne;c 76ed7at dor7nAa! Te 8e? =draF:n de 697n7 B7 de p7c7oare B7 te 8a; ;: 6or7 de Eoa6e or7 ;: te ;E9B7e corD77 >n Duc:A7! Eu ;unt >n;: 6a7 o6eno; B7 o ;: procede= o6eneBte< ch7ar >6potr7Fa Fo7nAe7 ta8e! Scoa8:-te< dac: nu Fre7 ;: te ;78e;c! .7 E77ndc: ;e E:cea c: nu 6-aude< 676DrenHu8 >7 F9r> patu8 puBt77 ;uD coa;te de-8 E:cu ;: ;ar: drept >n p7c7oare! Ne ur6: cr9cn7nd< ,)

oc:r9nd B7 Dodo?:n7nd! AHunB7 8a 8a?:r< >8 8e?ar:6 ca pe un pachet B7-8 aBe=ar:6 departe de Me8ton< ca ;: nu poat: ForD7 >ntre e7! 0u6aB77 pr7F7;er: >n t:cere ;cena de-ad7neaur7! Nu ;e 67rau de 67ne c: 6: eLpun ?8oanAe8or 6or6onu8u7< dar ad67rau curaHu8 676DrenHu8u7! T9n:ru8 6eu Erate o ;-aHun?: un 6are r:=Do7n7c< >7 =7;e .arpe8eF7c8ean! M: Ducur ;: Eace6 pace cu un a;tEe8 de F7tea=< ;: E76 pr7eten7 >n 8oc de Fr:H6aB7! CuF7nte8e ace;tea >n;e6nau >nceputu8 con;E:tu7r77< care A7nu pe;te dou: cea;ur7 B7 ;e >nche7e ;pre dep87na 6u8Au67re a Iu6aB78or! Me8ton Fa E7 predat c:peten7e7 8or B7 Jud7ta Fa deFen7 ;oA7a .arpe8u7-F7c8ean! &n ;ch76D< toate cond7A778e pu;e de 67ne erau pr767te E:r: n7c7 o re;tr7cA7e! B7ne>nAe8e; c: 8a ur6: ;-a Eu6at ca8u6etu8 B7 a6 porn7t apo7 cu toA77 ;pre 8a?:ru8 Iu6aB78or ca ;: aE8e ;7 e7 c: a6 >nche7at pace B7 ;: tra?: E7ecare ce8e patru Eu6ur7 trad7A7ona8e! .7-acu6< ce doreBte Erate8e 6euG 6: >ntreD: .arpe8e-F7c8ean< dup: ce ;e ;E9rB7 cere6on7a8u8! 17ne c:peten7a apaB78or cu toA7 care ;e aE8: >6preun: cu e8 8a no7< ;au ne duce6 no7 aco8oG #roDaD78 c: ne Fo6 duce no7@ treDu7e ;: F:d 6a7 >nt97 ce ;pun B7 EraA77 6e7 a8D7! Cerceta7 >nt97 portoEe8u8 B7 pun?a cu Dan7 8uat: de 7a 3e88er! &n portoEe8 erau c7nc7 677 de do8ar7 >n Dancnote< 7ar >n pun?: aproape c7nc7 ;ute de do8ar7 >n 6onede de aur! &7 che6a7 pe e67?ranA7 8a o parte< ca ;: nu aud: ce78a8A7 ce 8e ;pun B7 =7;e7 6a7 >nt97 Jud7te7< cu ?8a; ;c:=ut: .t7e tat:8 du67ta8e che;t7a cu .arpe8e-F7c8eanG "a< r:;pun;e D:tr9nu8 >n 8ocu8 e7! Kata 67-a ;pu; ce 6are c7n;te B7 onoare o aBteapt: de 8a un BeE de 7nd7en7< de 8a aBa un 6are popor cu p7e8ea-roB7e! .7 du6neata te >nFo7eBt7G "e ce ;: nu 6: >nFo7e;c< 6: ro?G #entru ce ;: nu E76 no7 n7Bte per;oane aBa de 6ar7 >n toat: Aara a6er7can:G "u6neata nu Bt77 ce >n;ea6n: un tr7D 7nd7an!!! Nu Freau ;: Bt7u n767c< >67 t:7e e8 ForDa! Eu ;unt tat:8 Jud7te7 B7 Freau ;-o F:d Eer7c7t:! A69ndo7 o ;: E76 ;t:p9n7 pe un tr7D 6are 7nd7an ,9

B7 Eata 6ea o ;: ;e poarte nu6a-n 6:ta;e B7 cat7Eea! Or7 poate cre=7< 6: ro?< c: a 67nA7t c:peten7a c9nd 7-a ;pu; c-o ;:-7 cu6pere d7a6ante B7 Dr787anteG A;ta nu! EL7;t: pr7n 6e8ea?ur78e ace;tea co6or7 a;cun;e pe care 7nd7en77 8e A7n >n 6are ta7n:@ de ce n-ar Bt7 B7 .arpe8e-F7c8ean unde ;e aE8: o a;tEe8 de co6oar:G Nu6a7 ;: nu F: 8uaA7 dup: tot ce F: E:?:du7eBte! HaDar n-are ce >n;ea6n: un ca;te8 ;au pa8at! .7-apo7< e un o6 pe Hu6:tate ;:8Dat7c< E:r: >nF:A:tur: B7 E:r:!!! &nF:A:tur:< >nF:A:tur:C 6: >ntrerup;e 7ar D:tr9nu8! Ce neFo7e are de >nF:A:tur:< dac: Bt7e unde ;: ?:;ea;c: aur ;7 d7a6anteG .7 ce< o roch7e nou: de 6:ta;e nu e >nF:A:tur:G .7 un pa8at or7 un ca;te8 nu e 6a7 Eru6o; dec9t o Bcoa8: unde nu ?:;eBt7 dec9t D:nc7 de 8e6n B7 cernea8: care te 6urd:reBte pe 697n7G (a;: c: are e8< 7nd7anu8< >nF:A:tur: c9t treDu7e une7 Ee6e7 ca ;: E7e Eer7c7t:! "ac: aBa cre=7< nu 6a7 a6 n767c de =7;< n-aB Frea >n;: ;: E7A7 de=a6:?7A7 6a7 t9r=7u! "ar deoca6dat: ce-aFeA7 de ?9nd ;: EaceA7G Eu aB Frea ;: 8e Eac ce8or8a8A7 e67?ranA7 propunerea de a ;e >ntoarce E7ecare aca;: >n Aara 8u7! Cre=7 c: au ;: te a;cu8teG "ac: ;unt oa6en7 cu Hudecat:< da! "e ce ;: nu r:69n: a7c7G S: 6: 8a;e pe 67ne ;7n?ur cu Jud7ta 8a 7nd7en7G N-au ce c:uta 8a Iu6aB7! "e 8ucru nu ?:;e;c B7 >n 8ocur78e a;tea ;:8Dat7ce n-ar aFea cu ce tr:7! O ;:-7 duc dec7 p9n: 8a ?ran7Aa State8or Un7te B7 o ;:-7 8a; ;: Eac: dup: cu6 >7 ta7e capu8! #e du6neata ;7 pe Jud7ta ;unt ;7?ur c: .arpe8e-F7c8ean n-o ;: F: 8a;e ;: p8ecaA7 cu e7 B7 n7c7 cu Fo7 n-o ;: Frea ;: 6ear?:! Are B7 dreptate! #entru ce ;: p8ece de a7c7 unde ;e ?:;eBte at9ta aur B7 p7etre ;cu6pe B7 o ;: a7D: o c:petenea;: Eru6oa;: B7 Eudu8: ca o re?7n:G B7ne! 1-aA7 hot:r9t dec7 ;: r:69neA7 8a Iu6aB7! A;ta Fro7a6 ;: Bt7u! "up: c9t a6 aE8at< ce78a8A7 e67?ranA7< aEar: de du6neata B7 de at8et< ;unt toA7 oa6en7 ;:rac7! #arc: au=7;e6 c: a7 adu; o ;u6: Eru6uB7c: de +2

Dan7 cu du6neata< e-adeF:ratG "e ce ;: nu E7e adeF:rat< 6: ro?G O pun?: p87n: cu p7e;e de aur ;un:tor< no7-nouAe! (a c9t ;e r7d7c: ;u6aG #atru ;ute opt=ec7 de do8ar7< pe care 67 7-au Eurat ca n7Bte t98har7 c9nd 6-au 8:;at >n puAu8 :8a ca un 6or69nt! 3e88er a Eo;t t98haru8 care 6-a HeEu7t! Acu6 8-a7 pr7n; B7 treDu7e ;:-67 dea >nd:r:t Dan77! &n ce erau puB7 Dan77G &ntr-o pun?: Eru6oa;:< cu 6:r?e8e< 8ucrat: de Jud7ta! A;ta eG >8 >ntreDa7 ar:t9ndu-7 pun?a ?:;7t: 8a 6or6on! #un?a 6eaC #un?a 6eaC r:cn7 D:tr9nu8< ;6u8?9ndu-67-o d7n 69n:! Sta7 ;: nu6:r Dan77< ;: F:d dac: nu 67-a 8uat t98haru8 Freun do8ar nou-nouA< 6unc7t cu ?reu< aBa ;: a6 eu D7neC Tac7 o6u8e B7 nu =D7era aBa< >7 =7;e7 nec:H7t! 3e88er nu Bt7e c: 7-a6 8uat Dan77 B7 n7c7 nu treDu7e ;-o aE8e deoca6dat:! &8 8:;a7 cu Jud7ta ;:-B7 nu6ere Dan77 B7 6: >ntor;e7 8a e67?ranA7 ca B: 8e ;pun< >n c9teFa cuF7nte< c: n-au a8tceFa 6a7 Dun de E:cut dec9t ;: p:r:;ea;c: A7nutu8 c9t 6a7 repede< >nche7nd a;tEe8: Eu a6 de ?9nd ;: 6: duc cu 37nnetou de-a7c7 8a R7o #eco;< >n ;tatut TeLa;! Aco8o ;unt 6u8te p:69ntur7 rodn7ce! C876a e Eoarte ;:n:toa;:! 1: Eac o propunere: FreA7 ;: 6er?eA7 cu 67neG SE9tu7A7-F: >ntre Fo7< ch7D=u7A7 D7ne B7 daA7-67 r:;pun;u8! &7 8:;a7 ;7n?ur7 B7 6: du;e7 ;: ;tau n7Ae8 de ForD: cu Iu6aB77! C9nd ;ocot77 c: a trecut de;tu8 t76p de ch7D=u7a8:< 6: >ntor;e7 ;:-7 >ntreD ceau hot:r9t! #ropunerea du67ta8e M >ncepu unu8 d7n ce7 6a7 >n F9r;t:< >n nu6e8e tuturor M e c9t ;e poate de Dun: B7 a6 pr767-o cu Ducur7e< dar nu pute6 p8eca deoca6dat:! C7ne F: opreBteG >ntreDa7 eu cu 67rare! Cu ;7?uranA: c: Me8ton B7 3e88er For E7 daA7 >n Hudecat: B7 nu ;e Bt7e c9t Fa dura proce;u8! No7< ce7 7ntere;aA7 >n cau=:< treDu7e ;: ne pre=ent:6 proDaD78 ca 6artor7< dac: nu ch7ar ca acu=ator7! Nu-7 neFo7e< pe Me8ton >8 predau de-a dreptu8 >n 69na Iu6aB78or< +

care au ;:-8 Hudece B7 E:r: 6artor7@ c9t pr7FeBte pe 3e88er< >n ;tarea 8u7 de-acu6 P>8 >6puBca;e6 >n 69n: E:r: ;: Freau c9nd Fro7;e ;: Eu?:Q nu ;e Bt7e ce ;e poate >nt96p8a! &n re?7un78e ace;tea or7ce ran: e pr76eHd7oa;: pentru un a8D! .7-apo7< a6 adu; cu 67ne po87A7Bt7 B7 un Hudec:tor de 8a oraB< >n EaAa c:rora FeA7 depune 6:rtur778e Foa;tre! Ma7 ;unt B7 a8te p7ed7c7G *7nutur78e ace;tea ;:8Dat7ce pe care Fa treDu7 ;: 8e ;tr:Date6 pe Ho;! 1or putea Eace cop777 B7 neFe;te8e noa;tre at9ta dru6G "up: ce ;e For 6a7 >ntre6a M cu ;7?uranA:! Nu e c7ne Bt7e ce ?reutate< 6a7 a8e; c: FeA7 6er?e 8a pa; B7 FeA7 popo;7 c9t 6a7 de;! "e a8tEe8< nu e neFo7e ;: 6er?eA7 pe Ho;@ F: Fo6 da ca7 de-a7 7nd7en78or! #roF7=77 ;unt de;tu8e@ c7nc7 c:ruAe cu de-a8e 69nc:r77 B7 a8te 8ucrur7 de treDu7nA:! ABa da! R:69ne >n;: punctu8 pr7nc7pa8: ce te Eac7 E:r: Dan7G "e a;ta ;: nu te-n?r7HeBt7 du6neata! Cu6 ;: nu 6: >n?r7He;cG -7c7 c: a7 n7Bte c:ruAe cu proF7=77! Or E7 e8e< proF7=778e< dar cu ce ;: 8e cu6per7G "e d:ru7t nu o ;: n7 8e d:ru7a;c: n76en7! 17 8e d:ru7e;c eu! 1orDeBt7 ;er7o;< do6nu8eG C9t ;e poate de ;er7o;! #:7 atunc7 ;e ;ch76D: treaDa! .7 ca77G Ind7en77 nu For E7 aBa de darn7c7 ca du6neata! &7 >6pru6ut:6! (e d:6 7nd7en78or o 67c: ch7r7e B7 8e d:ru76 c9teFa E8eacur7! C7ne p8:teBte ch7r7a< cu Dan77 cu7 cu6p:r:6 darur78eG Cu a7 6e7! E7 dr:c7a dracu8u7C Te-a7 >6Do?:A7t aBa< deodat:!!! C9nd a7 Fen7t pe Fapor era7 6a7 ca87c dec9t no7!!! ABC M: preE:cea6! "e a8t67nter7 poA7 E7 Do?at E:r: ;: a7 para8e! A8t: p7ed7c: 6a7 eG Ar 6a7 E7! .7 >nc: una 6are de tot! C7ne ne d: Dan7 ;: cu6p:r:6 p:69ntur78e B7 cu ce ;: 8e 8ucr:6G A;tea nu n7 8e d: n76en7 pe de?eaDa! +%

Tot eu! #e;e6ne c: du6neata eBt7 Erate cu Rot;ch78d!!! Nu ;unt n7c7 un Ee8 de Erate< dar F: pot da at9t c9t F: treDu7e! ABa da! Mer?e6 cu du6neata< ne da7 Dan77 cu doD9nd:< 6unc76< p8:t76 doD9n=78e 8a Fre6e< pe ur6:< >ncetu8 cu >ncetu8 B7 cap7ta8u8! Ce doD9n=7G Ce cap7ta8G Nu-67 treDu7e n7c7 un Ee8 de doD9n=7 B7 de cap7ta8< n7c7 ;: n-aud! O6u8 6: pr7F7 u8u7t< ;e u7t: 8a ce7 d7n Huru8 8u7< apo7 7ar 8a 67ne B7 =7;e: Nu cu6Fa n-a6 au=7t eu D7neG Ba a7 au=7t Eoarte D7ne! 1e=7 c: nu-67 F7ne ;: cred! A;ta >n;ea6n:!!! >n;ea6n: un dar ne6a7po6en7tC ABa e! "ar D7ne< do6nu8e< at9t de Do?at eBt7 >nc9t te poA7 87p;7 de!!!G M: pot 87p;7 de or7ce< E77ndc: n-a6 n767c< aBa c: pot >6p:rA7 677 B7 677 E:r: ;:-67 pe;e! M77 B7 677C "e unde a7< do6nu8e< at9tea para8eG O ;: aE87 6a7 t9r=7u! Acu6 >nc: o >ntreDare: un77 d7n Fo7 tot aFeau aca;: 8a e7 c9te ceFa< nu-7 aBaG "a! Care o c:;uA: M nu ?ro=aF:< dar de Eo8o;7t M< care un petec de p:69nt< pat< 6a;: M tot ce ;e cere 8a o ?o;pod:r7e! .7 8e-aA7 F9ndut 6a7 pe n767c< >67 >nch7pu7! Ce Dru6: a6 8uat pe e8e a6 che8tu7t pe dru6! ABadar< nu nu6a7 c: F-aA7 eLpatr7at< dar aA7 p7erdut tot ce-aA7 aFut! AA7 Eo;t ade6en7A7 cu E:?:du7e87 c: o ;: F: pr7cop;7A7 B7 c9nd co8o F-au aruncat >ntr-o ?roap: ca ;: 6unc7A7 >n 67na aceea pr:;7t:< unde F-ar E7 ;ecerat pe capete Eoa6ea B7 Doa8a! Cu ce-aA7 E7 de;p:?uD7A7< dac: Me8ton B7 3e88er ar =:cea an7 de =78e >n >nch7;oareG Cu n767c! .7 n7c7 o Hudecat: d7n 8u6e nu F: poate de;p:?uD7 pentru ce8e >ndurate! Ce ;-ar >nt96p8a dac: nu F-aB Fen7 eu >n aHutorG A6 6ur7 de Eoa6e< a;ta ar E7! No7 a6 Eo;t an?aHaA7 8a 6unca +3

p:69ntu8u7< dar 8a 6oB7e nu 6a7 e n767c de 6unc7t< au pu;t77t-o 7nd7en77@ >n a8t: parte 7ar nu e n767c de 8ucru! "e cerB7t n-o ;: cerB76< c: n-a6 Eo;t >nF:AaA7! O ;: treDu7a;c:< >7 cur6a7 eu ForDa< E77ndc: Eoa6ea B7 678a de neFe;te B7 cop777 o ;: F: ;78ea;c:! Tot de?eaDa! N-o ;: F: dea n76en7 un codru de p97ne E77ndc: a7c7 oa6en77 nu ;unt 678oB7 ca 8a no7! Eu ;unt 8a Ee8 de ;:rac ca B7 Fo7 B7 nu F-aB E7 putut aHuta cu n767c dec9t E:c9ndu-6: hoA B7 Dand7t! "a< a6 Eurat< 6:rtur7;e;c< ca ;: F: aHut pe Fo7 B7 pe cop777 FoBtr7! Nu te u7ta aBa ;per7at 8a 67ne! I-a6 pr:dat pe Me8ton B7 pe 3e88er< t7c:8oB77 care F-au atra; >n cur;: B7 F-au nenoroc7t pe toA7! AFeau 8a e7 Dan7< Eoarte 6u8A7 Dan7@ ar E7 treDu7t M dup: 8e?78e de-a7c7 M< ;: predau Dan77 Hudec:toru8u7! Ce credeA7 c: ;-ar E7 >nt96p8at cu aceBt7 Dan7G I-ar E7 8uat Hudec:toru8< ca ;:-7 Eac: ;c:paA7 B7 ne6ern7c77 ar reap:rea c7ne Bt7e unde ca ;: pun: 8a ca8e a8te t7c:8oB77< pe c9nd Fo7 nu FaA7 a8e?e cu n767c! M7-a6 =7; atunc7 c: 8e?78e d7ctate de 7n76a 6ea ;unt 6a7 drepte B7 6a7 o6eneBt7 B7 a6 8ucrat dup: precepte8e 6e8e 6ora8e! A6 E:cut D7ne ;au r:uG Koarte D7neC Koarte D7neC ;tr7?ar: toA7! Me8ton B7 3e88er nu Bt7u deoca6dat: c: 8e-a6 8uat Dan77! Ce8 d7nt97 >7 crede >n ;7?uranA: aco8o unde B7 7-a >n?ropat< 7ar ce8 de-a8 do78ea o ;: aE8e de-aD7a 6a7 t9r=7u c: nu-7 6a7 are! O ;: >6part aceBt7 Dan7 >ntre Fo7! C9A7 ;untG >ntreDar: e67?ranA77 cu >nEr7?urare! 3e88er a aFut 8a e8 c7nc7 677< 7ar Me8ton pe;te tre7=ec7 de 677 de do8ar7! C9teFa c87pe ur6: o t:cere ad9nc:< pe ur6: d7n p7eptur78e tuturor 7=Ducn7r: ;tr7?:te de Ducur7e! (e E:cu7 ;e6n ;: ;e 87n7Btea;c: B7 ur6a7: S;;tC N76en7 nu treDu7e ;: aE8e ce-a6 ForD7t acu6! N7c7 ch7ar S78DerDer?! .7-a c:p:tat Dan77 B7 nu 6a7 poate aFea n7c7 o pretenA7e! I-a dat 3e88er >nd:r:tG >ntreD: D:tr9nu8 e67?rant! Nu 3e88er< c7 eu! 1edeA7 dec7 c: t7c:8o;u8 pu;e;e ;t:p9n7re pe aFutu8 a8tu7a B7 e de aBteptat ca B7 ce78a8A7 Dan7 ;:-7 E7 8uat tot pe ca8ea a;ta! "7n p:cate< n-o ;: F: reF7n: at9t 8a c9t F-aA7 aBteptat! +,

O< 6-a6 B7 ?9nd7t eu B7 cred c: toFar:B77 6e7 de a;e6enea< 6: >ntrerup;e D:tr9nu8! "u67ta8e A7 ;e cuF7ne o 6are parte d7n Dan7! M7eG N7c7 un ?o8o?an! Ar >n;e6na Eurt< pentru c: 67e nu 67 ;-a 8uat n767c! Sunt >n;: a8A77 8a care treDu7e ;: ne ?9nd76! A8A77G C7neG St:p9nu8 hac7ende7! O6u8 a r:6a; pe dru6ur7! B7ne< dar 7-a cu6p:rat hac7enda pe Dan7C #e 6a7 n767cC .7 o ;: 7 ;e dea >nd:r:t 6oB7a< dac: Fa doFed7 c: 7-a Eo;t deFa;tat: 7ntenA7onat! Nu-7 aHun?eG Ar E7 ca6 puA7n! &n ;E9rB7t< Fo7 Fedea eu dup: purtarea 8u7< care p9n: acu6 ca6 8a;: de dor7t! E >n;: a8tc7neFa care are drept 8a de;p:?uD7r7: ne?u;toru8 d7n Ure;< unde a Eo;t cu6p:rat: 6arEa B7 c:ru7a treDu7a ;: 7 ;e ach7te re;tu8 de Dan7 dup: predarea e7! A6 E:?:du7t c:ruAaB78or c: o ;: 8e p8:te;c B7 o ;: 6: A7n de cuF9nt! Ce r:69ne ;e Fa >6p:rA7 e67?ranA78or! "up: ce 8e ;pu;e7 Ee8u8 cu6 Fa E7 E:cut: >6p:rAea8a M pe cap de Ea6787e M 6: aprop7a7 de c:peten7a Iu6aB78or B7-7 =7;e7: Eu cu a8D77 ne duce6 de-a7c7 8a Ch7huahua@ Frea Erate8e 6eu ;:-67 >nch7r7e=e ;au ;:-67 >6pru6ute n7Bte ca7G Or7c9A7 F: treDu7e< aFe6 doar de;tu7< r:;pun;e e8 >n ?raD:! Cre=7 c: Fo6 putea trece ne;up:raA7 pr7n A7nutur78e Iu6aB78orG R:=Do7n7c77 6e7 F: For ap:ra de ce8e8a8te tr7Dur7< dac: ace;tea nu ;unt >nFo7te cu pacea >nche7at: >ntre no7! M: te6 >n;: c: dru6u8 Fa E7 ?reu pentru a8D7< d7n pr7c7na 6er7nde8or! *7-a6 6a7 ;pu; c: de-a8e 69nc:r77 nu For duce 87p;:< E77ndc: a6 pu; 69na pe c:ruAe8e tr767;e de 8a Ure; pentru Me8ton! "ar cu Gur:6are cu6 ;t:6< >8 aBtepA7 a7c7G Era ForDa ;: F7n: dup: ce tur6e8e de 8a hac7enda For E7 >n ;7?uranA:! Atunc7 nu poate ;: ;o;ea;c: >nc: B7 ne pute6 duce 8a c:peten7a apaB78or! 1e=7 c: r:=Do7n7c77 6e7 nu-B7 au ca77 8a >nde69n:! ++

N7c7 nu e neFo7e< E77ndc: 6er?e6 nu6a7 no7 do7 cu 676DrenHu8! &8 7e7 B7 pe e8G A7 >ncredere >n r:=Do7n7c77 6e7 ;:-7 8aB7 ;7n?ur7 cu a8D77G "up: cu6 Fe=7! Nu ;-ar ?:;7 pe-a7c7 un ca8 B7 pentru t7neG &n aEar: de ace8a cu care a Fen7t 3e88er 6a7 ;unt do7< a8 8u7 Me8ton B7 a8 6eu! Unde ;untG A;cunB7 89n?: o D:8toac: d7n ;pate8e ;t9nc77! Tr767te pe c7neFa ;: A7-8 aduc: pe ce8 6a7 7ute d7ntre e7< deoarece treDu7e ;: p8ec:6 c9t 6a7 repede< ca ;: aHun?e6 >na7nte de-a ;e >nnopta 8a 8a?:ru8 8u7 37nnetou! Cu ce8:8a8t< tr767te un r:=Do7n7c de-a8 t:u 8a a7 t:7 ca ;: 8e ;pun: B7 8or ce ;-a >nt96p8at B7 ce-au de E:cut! ":-8e >n ?r7H: ;: E7e 697ne ;ear: a7c7 cu at9A7 ca7 c9A7 8e treDu7e a8D78or< E77ndc: po7697ne d767neaA: porn76 ;pre Ch7huahua! 0u6aBu8 nu E:cu n7c7 o oD7ecA7une B7 eLecut: 76ed7at ord7ne8e 6e8e! Eu 8e eLp87ca7 e67?ranA78or cu6 treDu7e ;: procede=e >n 87p;a 6ea cu EoBt77 8or duB6an7< actua86ente pr7eten7@ c:peten7a Iu6aB78or E:cu ace8aB7 8ucru cu oa6en77 ;:7 B7 8e porunc7 ;:-7 p:=ea;c: pe pr7=on7er7 cu 6are ;tr:Bn7c7e B7 ;: nu-7 ;cape un 6o6ent d7n och7@ a6 >nc:8ecat apo7 toA7 tre7< eu< .arpe8e-F7c8ean B7 t9n:ru8 6eu pr7eten 676DrenH B7 a6 porn7t 8a dru6 >n ;tr7?:te8e de Ducur7e a8e a8or noBtr7!

4- R.5)UNAREA URIA6ULUI +/

TreDu7a ;: =or76 ca77 aBa ca dru6u8 pe care-8 E:cu;e6 7er7 >ntr-o =7 ;: dure=e acu6 6a7 puA7n! .arpe8e-F7c8ean t:cea! Ce8e >nt96p8ate acu6 >n ur6: >8 preocupau deo;eD7t de 6u8t c:c7 >B7 d:dea ;ea6a de ?raF7tatea ;7tuaA7e7! &n ur6a noa;tr: Fenea 676DrenHu8< 6u8Au67t de >ntor;:tura pe care o 8ua;er: 8ucrur78e B7 atr7Du7ndu-B7< >n parte< ;ucce;u8 no;tru! C9nd a;E7nA7 ;oare8e< ne aE8a6 8a 8ocu8 unde cot7;er: c:ruAe8e ;pre 67a=:noapte! Ru?a7 pe c:peten7a Iu6aB78or B7 pe 676DrenH ;: 6-aBtepte aco8o< 7ar eu o 8ua7 >na7nte@ Fro7a6 ;: 8e co6un7c a8or 6e7 Fe;tea cea Dun:! &nc: d7n dep:rtare 6: >nt96p7n: un 67ro; p8:cut de carne Er7pt:< ;e6n c: >n 8a?:r ;e pre?:teau de c7n:! M-a6 aprop7at pe Eur7B ca ;: F:d ce ;e petrece aco8o! &ntr-unu8 d7n ?rupur7 ;e aE8au D:tr9nu8 c:ruAaB #edr788o< don End767o de Sa8edo I Cora8Da< a8cade8e B7 hac7endaru8! #edr788o toc6a7 poFe;tea o >nt96p8are d7n F7aAa 8u7 >n care era ForDa de d7D:c7a de-a ;e aprop7a pe ne;76A7te de un 8a?:r duB6an! A6 ;p7onat eu pe 6u8A7 7nd7en7< dar n7c7 unu8 d7n e7 n-a Eo;t >n ;tare ;: 6: pr7nd:< =7cea e8! Nu e c7ne Bt7e ce 7;praF:< r:;pun;e hac7endaru8! N-a7 dec9t ;: ;ta7 pe >ntuner7c ca ;: nu te Fad:! Ce Bt77 du6neata< don T76oteoC #entru o p7e8e-roB7e de a;tea< E7e c: ;ta7 pe-ntuner7c or7 89n?: un Eoc apr7n;< totuna e! 1orDa e ;: a7D: ;ant7ne8e Dune care ;: nu te 8a;e ;: te aprop77! CeFa 6a7 >nco8o ;t:tea 37nnetou cu och77 >nch7B7< p:r9nd c: doar6e! R7d7c: acu6 p8eoape8e B7 =7;e u7t9ndu-;e 8un? 8a D:tr9n: B:tr9nu8 #edr788o ;: nu ;pun: a;ta! Sunt F9n:tor7< a8D7 B7 roB77< care reuBe;c totuB7 ;-o Eac:! &ntoarce-te B7 Da?: 69na >n tuEa de 89n?: t7ne< o ;: da7 de O8d Shatterhand! #e c9t 67 ;e p:ru;e de 67rare ad7neaur7 c: nu 6: ;76A7;e n76en7 Fen7nd< pe at9t 67 ;e p:rea acu6 o 67nune c: apaBu8 nu nu6a7 c: Bt7a c: +7

e c7neFa >n tuE7B< dar putea ;: ;pun: B7 c7ne e! #edr788o ;e >ntoar;e B7 r:6a;e >ncre6en7t c9nd 6: F:=u r:;:r7nd ca d7n p:69nt >na7ntea 8u7! Krate8u7 37nnetou nu-7 ;cap: n767c@ och77 B7 au=u8 8u7 ;unt 6a7 a?ere dec9t a8e 6e8e< r:;pun;e7 eu! C9nd ap:ru7 aBa< pe neaBteptate< 89n?: don End767o< ace;ta ;coa;e un A7p:t at9t de ?ro=aF< ca B7 c9nd 8-ar E7 F:=ut pe dracu8 >n per;oan:! M76DrenH77< oD7Bnu7A7 ;: nu ;e 67re de n767c B7 ;: pr7Fea;c: totu8 cu ;to7c7;6< ;:r7r: >n p7c7oare B7 ;e u7tau 8a 67ne >ncre6en7A7! Ch7ar B7 Iu6aB77 ;e r7d7car: at9t c9t 8e >n?:du7au 8e?:tur78e B7 6: pr7Feau cu och77 ho8DaA7! .t7au c: 6: du;e;e6 8a A86aden B7 erau ;7?ur7 c: Eu;e;e6 pr7n; aco8o de a7 8or! "e 8a una d7n c:ruAe ;e au=7 un A7p:t de Ducur7e! Era M:;8u7toru8< p:=7t de un 676DrenH@ F:=9ndu-6:< >B7 E:cu;e 8oc cu coate8e pr7ntre ce7 d7n Huru8 8u7 B7 Fenea acu6 >nt7n; 8a 67ne! S8aF: "o6nu8u7 c: te-a7 >ntor; ;:n:to;C Ce Er7c: 67-a Eo;t< =7;e e8 cu o F:d7t: Ducur7e >n och7! Kr7c:G "e ceG >8 >ntreDa7 eu! K77ndc:< dac: A7 ;-ar E7 >nt96p8at ceFa< aB E7 Eo;t acu=at c: te-a6 >nBe8at cu 7nEor6aA778e 6e8e! Acu6 Fe=7 du6neata c: a6 Eo;t ;7ncer< nu7 aBaG Tot ce 67-a7 ;pu; a Eo;t adeF:rat< >8 87n7Bt77 eu B7-7 poFe;t77 c: a6 ?:;7t 8e;ne peBtera B7 c: a6 ForD7t cu Me8ton B7 3e88er< E:r: ;:-7 ;pun >n;: ce ;-a 6a7 >nt96p8at pe ur6:! Atunc7 te-au ocrot7t >n?er77 d7n cer< =7;e e8 cu Ducur7e! Mare DaEt: a7 aFut c: nu A7 ;-a >nt96p8at n767cC &ndr:=nea8a A7-ar E7 putut E7 Eata8: B7 F7na ar E7 c:=ut pe 67ne! #roDaD78! "ec8ar acu6 >n EaAa tuturor c: Fo7 aFea de a=7 >na7nte dep87n: >ncredere >n du6neata B7< ca doFad:< Fo7 da ord7n ;: A7 ;e dea ar6e8e B7 ;: A7 ;e de=8e?e 697n78e! EBt7 87DerC Ce Eac7< ;en7orC ;tr7?: don T76oteo 7nd7?nat! (aB7 87Der pe un 7nd7F7d care a Fen7t >n conE87ct cu 8e?eaG A Eo;t co6p87ce 8a deFa;tarea hac7ende7 6e8e< >A7 porunce;c dec7 ;:-7 pu7 7ar c:tuBe8e! +)

"u6neata n-a7 ;:-67 porunceBt7 n767c< aBa c: te ;E:tu7e;c ;: ;ta7 87n7Bt7t 8a 8ocu8 du67ta8e B7 ;:-A7 A77 ?ura< 6-a7 >nAe8e;G Nu6a7 eu B7 37nnetou aFe6 dreptu8 ;: hot:r96 pe c7ne opr76 pr7=on7er B7 pe c7ne nu! "oFada o ;-o a7 nu6a7dec9t! Cu ace;te cuF7nte 6: >ndrepta7 ;pre #eBte8e-care->noat:-repede< >8 de=8e?a7 B7-7 =7;e7: Krate8e 6eu e 87Der! R:=Do7n7c77 676DrenH7 ;: de=8e?e pe toA7 r:=Do7n7c77 Iu6aB7! Sunt 87Der7< c:c7 a6 E:cut 8a A86aden pace cu .arpe8e-F7c8ean< c:peten7a 8or B7 a6 Eu6at p7pa p:c77! Se au=7 un tu6u8t de ?8a;ur7! M76DrenH77 erau nedu6er7A7< pe c9nd Iu6aB77 ;e Ducurau! CuF7nte8e 6e8e >8 67rar: ch7ar B7 pe 37nnetou! Se ;cu8: de 8a 8ocu8 8u7 B7 Fen7 8a 67ne! A7 Eu6at ca8u6etu8G 6: >ntreD: e8! Cu e8 B7 cu toA7 r:=Do7n7c77 8u7! ABadar Iu6aB77 ;-au de=7; de Me8ton! "a! At9t Me8ton c9t B7 3e88er ;unt >n 697n78e noa;tre! A8D77 ;unt 87Der7! Unde ;e aE8: acu6G (a A86aden< >6preun: cu pr7eten77 8or< Iu6aB77! M97ne de d767neaA: ne duce6 cu toA77 aco8o< ca ;: 8u:6 parte 8a ;erDarea ca8u6etu8u7! ApaBu8 pu;e 697n78e pe u6:ru8 6eu B7 ;tr7?: cu >nE8:c:rare: AA7 au=7t< D:rDaA7 a8D7 B7 roB77G Ceea ce n-a6 E7 putut >nE:ptu7 no7 cu 6u8A7 r:=Do7n7c< a reuB7t O8d Shatterhand ;: >nE:ptu7a;c: ;7n?ur! O6u8 ace;ta Eace 6a7 6u8t dec9t ;ute de r:=Do7n7c7 >nar6aA7! S: nu eLa?er:6! A6 aFut noroc< 6are noroc B7 puA7nu8 cu care a6 contr7Du7t >8 datore= ;Eatur78or 8u7 37nnetou< care 67-a Eo;t proEe;or< a6 r:;pun; eu r9=9nd! Tr767;e7 ;:-7 aduc: pe t9n:ru8 676DrenH B7 pe .arpe8e-F7c8ean! 1: puteA7 >nch7pu7 ?:8:?7a care ur6: >n 8a?:r! Eu cu 37nnetou ne-a6 dat 6a7 8a o parte< ca ;: ;t:6 n7Ae8 de ForD:! No77 ;o;7A7 Eur: >nconHuraA7 d7n toate p:rA78e: c:peten7a Iu6aB78or< de Iu6aB7 B7 t9n:ru8 676DrenH< de a7 noBtr7! &n t76p ce ace;ta poFe;tea ce8e >nt96p8ate< >8 F:=u7 pe at8et +9

a;cu8t9nd cu aF7d7tate! Ceea ce-8 7ntere;a pe e8 era Jud7ta< pe care B7 acu6 o 7uDea ca un neDun! &n aEar: de 67ne< n76en7 nu Bt7a c: Eata treDu7a ;: ;e 6:r7te cu c:peten7a Iu6aB78or B7< deoca6dat:< eu 6: Eer77 ;:-7 ;pun! TreDu7a totuB7 ;-o Eac >n ce8e d7n ur6:! .arpe8e-F7c8ean era oa;pete8e B7 a87atu8 no;tru B7< dac: ;-ar E7 7F7t un conE87ct >ntre e7< r:;punderea ar E7 c:=ut a;upra noa;tr:! &n ;E9rB7t< ;e E:cu 87n7Bte >n 8a?:r B7 toA7 ador67r: Eer7c7A7! A doua =7 >n =or7 a6 porn7t 8a dru6! N7c7 un pr7=on7er@ toA7 erau 87Der7 B7 Fo7oB7! &na7nte de-a ;e >nnopta< a6 aHun; 8a 8ocu8 unde-7 8:;a;e6 pe e67?ranA7 B7 pe Iu6aB7! A6 Eo;t pr767A7 cu ;tr7?:te de Ducur7e! Cur9nd dup: ;o;7rea noa;tr: ;e >nt96p8: un eFen76ent cu ur6:r7 de;tu8 de tra?7ce! -:p:c7A7 E77nd >n pr76u8 6o6ent< nu ;e putea de;8uB7 n767c< dar dup: ce ;e poto87 a?7taA7a B7 oa6en77 ;e de;p:rA7r: >n ?rupur7< au=77 ?8a;u8 8u7 Me8ton ;tr7?9ndu-8 pe 3e88er care ;e aE8a aproape de e8: 3e88er< u7te-8 co8o pe M:;8u7toru8! &8 F:d 87Der< nu 8e?at ca no7! Cu6 ;e Eace a;taG UndeG A< >8 F:d! Nu cu6Fa ne-a tr:dat t98haru8G Cu ;7?uranA:! A8t67nter7 ar E7 B7 e8 8e?at! Ah< de n-aB aFea 697n78e B7 p7c7oare8e 8e?ateC I-a6 ar:ta no7!!! dup: care 3e88er ;tr7?:: M:;8u7toru8eC E7< M:;8u7toru8eC Ce eG Ia E:-te NncoaN< Freau ;: te-ntreD ceFa! &nc: unu8 >7 recuno;cu;e ?8a;u8: at8etu8! Aha< D:tr9nu8 3e88erC A8 6eu eBt7!!! >8 au=77 eu 6or6:7nd! &8 F:=u7 8u9ndu-;e dup: M:;8u7tor! S:r77 repede >n p7c7oare< c:c7 6: te6ea6 ;: nu ;e >nt96p8e ceFa! Cu6 a7 aHun; a7c7G >ntreD: 3e88er cu ?8a; poto87t pe Eo;tu8 8u7 toFar:B! A6 Eo;t pr7n; de O8d Shatterhand< care 6-a 8uat pr7=on7er! Koarte r:u a7 E:cut c: te-a7 8:;at! "ar cu6 ;e Eace c: te F:d 87DerG #e;e6ne c: te-a7 ?udurat pe 89n?: e8 B7 37nnetou< a7G #entru ce nuGC Era de preF:=ut c: For 7=Dut7 B7-aB E7 Eo;t cara?h7o; /2

;: 6: dau 6are! (a;: c: 6-a6 Dun?h7t D7ne 8a Fo7! 1ro7aA7 ;: 8uaA7 tot ca76acu8< 7ar eu praEu8 de pe toD:! #e ur6:!!! #e ur6: ceG M7-era 678: de a6:r9A77 :Bt7a< conda6naA7 8a 6oarte >n ?aura a7a puturoa;:< ca B7 de cop777 8or< ;per7aA7 pe;te 6:;ur:! Ia te u7t:< Erate< ;E9ntu8C SE9nt nu ;unt B7 cred c: o ;: 6: ro? 6u8t p9n: ce 67-o 7erta "u6ne=eu p:catu8 E:cut cu Fo7! .t77 ce au de ?9nd cu no7G Tare 6: te6 c: F-aA7 ar; deE7n7t7F cu 87Dertatea!! (a;: c-a7 E7 6er7tat B7 tu ;oarta noa;tr:@ D7ne c: 6:car unu8 d7n no7 ;cap: de pedeap;:! Ce-7 cu D:7atu8 6euG 1re7 ;: Bt77 adeF:ru8G Ha7< d:-A7 dru6u8< Bt77 c: nu ;unt eu o6u8 care ;:-B7 p7ard: cu6p:tu8 cu una cu dou:! Ce e cu e8G Se 8:uda< c:c7 ;pa76a ;e putea c7t7 >n och77 8u7! .7 E77ndc: M:;8u7toru8 ;e codea< ad:u?:: ABadar e 6ortG "a! Mort!!! 6ort!!!C Do8Doro;7 e8< acoper7ndu-B7 och77 cu 69na B7 >n?:8Den7ndu-;e! Cu6 a 6ur7tG >ntreD: e8 cu ?8a;u8 >necat >n 8acr767! A Eo;t ;u?ru6at de!!! !!! 67ne< ad:u?: at8etu8! AA7 cre=ut c: 6-aA7 uc7;< Dand7A78or< dar Aea;ta 6ea e 6a7 tare dec9t aA7 ;perat! &n Er7?ur78e care 6-au cupr7n;< nu 67-a6 dat ;ea6a ce Eac B7 8-a6 ;tr9n; de ?9t< cu6 o ;: te ;tr9n? B7 pe t7ne de data acea;ta< cu 67ntea 876pede B7 cu Dun: Bt77nA:! 3e88er >nch7;e 7ar och77 B7-7 A7nu aBa c9t:Fa Fre6e! Ce ;-o E7 petrecut >n ;uE8etu8 8u7G C9nd >7 de;ch7;e 7ar< putu7 c7t7 pe ch7pu8 8u7 cu totu8 a8tceFa dec9t 6-aBtepta;e6 eu! Nu era n7c7 ur:< n7c7 69n7e< c7 o re;e6nare care te >ndu7oBa! Tu 7-a7 adu; pe O8t Shatterhand B7 37nnetou cu 676DrenH77 8or a7c7G >ntreD: e8 cu ?8a; D8aH7n! "a< deB7 ar E7 ?:;7t dru6u8 B7 E:r: 67ne! /

Tot ce ;e poate< era >n;: 6a7 D7ne dac: n-o E:cea7! &n ;E9rB7t< ce-a Eo;t a Eo;tC #roDaD78 c: ;-a 7;pr:F7t cu no7< de aceea te ro? ceFa B7 cred c:< >n a67nt7rea Eo;te7 noa;tre pr7eten77< n-o ;: 6: reEu=7! "ac:-67 ;t: >n putere ;: Eac ce-67 cer7!!! #oA7! ":-te 6a7 aproape! M: cupr7n;e o pre;76A7re pe care nu o >nAe8e?ea6< dar 6: ?9ndea6 c:< 8e?at cu6 era< 3e88er nu putea Eace n767c! Ma7 aproape!!! B7 6a7 aproape!!! >8 au=77 eu =7c9nd! (a;:-te >n ?enunch7! M:;8u7toru8< care nu D:nu7a n767c< ;e 8:;: Ho; B7 aprop7e capu8 de ?enunch77 8u7 3e88er! Ace;ta< deB7 8e?at< aFea p7c7oare8e 87Dere de 8a ?enunch7 >n Ho;! Cu o 67Bcare Dru;c:< pr7n;e ?9tu8 M:;8u7toru8u7 >ntre ?enunch7 B7 >ncepu ;:-8 ;tr9n?: cu at9ta putere< >nc9t >7 p9r97au oa;e8e! O6oar:-8< o6oar:-8C r:cnea Me8ton! Nu-8 8:;a< ne6ern7cu8C S:r77 8a e7 ;:-7 de;part< dar at8etu8 67-o 8ua;e >na7nte! Ba o ;: 6or7 B7 tu!!! o ;: te ;u?ru6 ca B7 pe E7u-t:u!!! doar A7-a6 E:?:du7t-o< t98haru8eC ?9E97a e8 B7-7 F9ra un?h778e-n ?9t! O 8upt: cu at8etu8 ar E7 Eo;t =adarn7c:! T:7a7 repede cure8e8e care-7 8e?au ?enunch77 8u7 3e88er B7-8 tr:;e7 pe M:;8u7tor 8a o parte c:c7 ;tr9n;oarea ;8:D7;e! Nenoroc7tu8 6or6on =:cea 8eB7nat B7 F9n:t 8a EaA: 8a p7c7oare8e 6e8e< >n Fre6e ce at8etu8 >8 ;tr9n?ea cu putere pe 3e88er de ?9t! ":-7 dru6u8C Nu Fe=7 c:-8 o6or7G ;tr7?a7 7nd7?nat! &8 o6orG r9;e e8 ;ardon7c! Nu< >8 pedep;e;cC Cu 6are ?reutate B7 >ncord9ndu-67 toate puter78e reuB77 ;:-8 tra? >nd:r:t! &B7 de;E:cu 697n78e d7n Huru8 ?9tu8u7 duB6anu8u7 ;:u< care r:6a;e ne67Bcat< cu och77 7eB7A7 d7n orD7te! At8etu8 >8 7=D7 o dat: cu p7c7oru8 B7 =7;e r:;uE89nd ad9nc: ABa< :;ta n-o ;: 6a7 Eac: r:u n76:nu7 de-acu6 >nco8o! .t77 ce eBt7< do6nu8eG 6: r:;t77 eu! Un uc7?aB< a;ta eBt7C O ;: te 8e? B7 o ;: te predau Hu;t7A7e7 E77ndc: aBa 6er7A7C Un uc7?aBG Ju;t7A7a ;unt eu B7 67-a6 E:cut dreptateC Nu A7-e >n?:du7t ;: Hudec7! /%

-:uG Ia ;pune< a6 au=7t c: Jud7ta ;e 6:r7t:@ aB Frea ;: Bt7u cu c7ne< ca ;:-7 Eac B7 8u7 ce 7-a6 E:cut t7c:8o;u8u7 :;ta! M: te6ea6 c: a6en7nAarea 8u7 nu era nu6a7 o ForD:< de aceea t:cu7< dar tat:8 Jud7te7 ;e ?r:D7 ;: r:;pund: >n 8ocu8 6eu: Sta7 c:-A7 ;pun eu cu c7ne< =7;e e8! Kata 6ea are ;: E7e c:petenea;: pe;te un tr7D de 7nd7en7 B7 o ;: a7D: ca;te8e B7 pa8ate B7 o ;: 8ucea;c: toat: de d7a6ante B7 ?7uFaer7ca8e ca o re?7n:< aBa ;: Bt77 du6neata! At8etu8 ;e u7t: u8u7t 8a D:tr9n< c8:t7n: capu8 B7 >ntreD: nedu6er7t: C:petenea;: pe;te un tr7D 7nd7anG Ce >n;ea6n: a;taG &n;ea6n:< 6: ro?< c: o ;: E7e ;oA7a .arpe8u7-F7c8ean< care e;te c:peten7a Iu6aB78or! CeG 1rea ;: ;e Eac: 7nd7anc:G =96D7 at8etu8 cu ne>ncredere! 1re7 ;:-A7 DaA7 Hoc de 67neG Nu Freau ;:-67 Dat Hoc de n76en7< dar Freau ;: ne 8aB7 odat:-n pace! Eu B7 Eata 6ea r:69ne6 8a 7nd7en7< 7ar du6neata o ;: te duc7 Eru6uBe8 >n TeLa;! At8etu8 >B7 pr7n;e capu8 >n 697n7< pr7F7 ca r:t:c7t >n Huru-7< >B7 aA7nt7 pe ur6: och77 ;pre 67ne B7 >n?:76:: "o6nu8e!!! te ro?!!! ;pune-67!!! e adeF:ratG Ce >ndru?: D:tr9nu8 :;ta!!! Nu 6a7 putea6 a69na o eLp87caA7e! "a< aBa e< a6 r:;pun; eu ?raF! C:peten7a Frea ;: ;e >n;oare cu Jud7ta@ a Eo;t una d7n cond7A778e pu;e de e8 pentru >nche7erea p:c77! C:pe!!! ten7aG Cu neput7nA:C Kru6u;eAea a;ta de Eat: pe 697n78e unu7 7nd7an!!! E o ?8u6: proa;t:!!! TotuB7 aBa e! Atunc7< or7 eu nu ;unt >n toate 67nA78e< or7 aA7 >nneDun7t cu toA77! Spune< Jud7ta< Fre7 ;: E77 ;oA7a .arpe8u7-F7c8eanG "a< Fo7 E7 re?7na Iu6aB78or< r:;pun;e ea cu truE7e! ABadar e adeF:ratG S76Aea6 cu6 6: cupr7nde Er7ca! &n ha8u8 de enerFare >n care era< o6u8 ace;ta ar E7 Eo;t >n ;tare de or7ce! A6 Frut ;:-7 ;pun un cuF9nt de >ncuraHare< dar Eata 67-o 8u: >na7nte! /3

"e ce ;: te 67ntG =7;e ea! M-a6 B7 8o?od7t cu .arpe8e-F7c8ean! &n och77 8u7 ap:ru o pr7F7re ;:8Dat7c:! &B7 >nc8eBt: pu6n77 B7 >8 c:ut: cu pr7F7rea pe 7nd7an! &8 F:=u B7 Fru ;:-B7 Eac: 8oc pr7ntre ce78a8A7< 6or6:7nd cu ?8a; r:?uB7t: (a o parte< 8a o parteC KaceA7 8ocC E t76pu8 ;: ForDea;c: pu6n77! O ;:-8 tr767t B7 pe e8 dup: 3e88er!!! Cu ;7?uranA: c: dac: ar E7 aHun; p9n: 8a 7nd7an nu 7 8-ar 6a7 E7 putut ;coate n76en7 d7n 69n:! M: repe=77 dup: e8 B7-8 apuca7 ;tr9n; de DraA! Sta7< neEer7c7tu8e< ce Eac7G C:peten7a Iu6aB78or e ;uD ocrot7rea 6ea B7< dac: Eac7 un ;7n?ur pa;< te >6puBcC Se >ntoar;e ;pre 67ne B7< cu och77 7eB7A7 d7n orD7te< Bu7er: pr7ntre d7nA7: ":-67 dru6u8 or7 te ;u?ru6 B7 pe t7ne< acu6!!! "oar nu cre=7 c: 67-e Er7c: de t7neG Sco;e7 reFo8Feru8 de 8a Dr9u! A;cu8t:< t7nere< >ncepu7 eu Eoarte ca86! S: nu cu6Fa ;: te at7n?7 de 7nd7an c:-A7 =Dor Ba;e ?8oanAe >n cap! Sunt 677 B7 6787oane de Ee6e7 pe 8u6e! (7n7BteBte-te< tot nu 6a7 poA7 ;ch76Da n767c! &7 ForDea6 cu D89ndeAe< ca unu7 cop78 Do8naF! S: 6: 87n7Bte;cG r9nH7 e8 cu EaAa ;ch76ono;7t: de Eur7e! "a< da< o ;: 6: 87n7Bte;c B7 poate c: o ;: ;e 87n7Btea;c: B7 a8A77 odat: cu 67ne! .7 =7c7 c: nu 6a7 pot ;ch76Da n767cG Cond7A7a a Eo;t ca Jud7ta ;: ;e 6:r7te cu 7nd7anu8G .7 du6neata o ;:-8 ocroteBt7G Nu nu6a7 eu< c7 toA7 care ;e aE8: a7c7! N-o ;: reuBeBt7 ;: te aprop77 de e8< E77ndc: or7care d7n no7 te cu8c: 76ed7at 8a p:69nt! Nu pute6 ad67te ca d7n pr7c7na une7 pat767 oarDe ;: E7e =:d:rn7c7t: pacea B7 ;: ne eLpune6 8a pr76eHd77 B7 6a7 6ar7 ca ace8ea de p9n: acu6! "ac: o6or7 ;au nu6a7 r:neBt7 pe c:peten7a 8or< Iu6aB77 ;e For n:pu;t7 cu toA77 a;upra noa;tr: B7 nu ne For 8:;a pe n7c7 unu8 d7n no7 >n F7aA:! .7 A7-e Er7c:< nu-7 aBaG Au=7A7< oa6en7 Dun7< Fe;t7tu8u7 O8d Shatterhand >7 e Er7c:C .7 Fo7< 8aB78or< care F: te6eA7 B7 de u6Dra Foa;tr:< E7A7 pe pace< n-o ;: ;e at7n?: n76en7 de preA7oa;a Foa;tr: F7aA:! "aA7 /,

>ncoaN ar6e8e a;tea cu care tot nu Bt7A7 ;: u6D8aA7< ;: F: ar:t eu ce ;e poate Eace cu e8e! .7 p9n: ;:-8 poat: opr7 c7neFa< ;6u8;e a69ndou: reFo8Fere8e de 8a Dr9u8 a8cade8u7< >ndrept: cu o 69n: unu8 d7n e8e ;pre Jud7ta< cu cea8a8t: 87p7 AeaFa ce8u78a8t de t96p8: B7 tra;e! S-au=7 un A7p:t de ;pa76: ;co; d7n p7eptur78e tuturor care erau de EaA:! #reF:=u;e6 aproape ce aFea ;: ;e petreac:! Ca Eu8?eru8 >7 ap8eca7 DraAu8 pe care-8 A7nea >nt7n; ;pre Jud7ta! G8onAu8 porn7 B7 7ntr: >n p:69nt! Nu putu;e6 >n;: >6p7ed7ca nenoroc7rea! M9na cu care A7nea ce8:8a8t reFo8Fer 8a t96p8: ;8oDo=7;e ?8onAu8< care-7 trecu pr7n cre7er! Se c8:t7n: pe p7c7oare B7 ;e pr:DuB7 ?r:6ad: 8a p:69nt! (7n7BteR 87n7Bte!!! Bopt7r: >nc: o dat: Du=e8e 8u7< apo7 a6uA7r: pentru totdeauna! Nu F-aB putea ;pune ce ;e petrecu atunc7 >n ;uE8etu8 6eu! Nenoroc7tu8 Eu;e;e un o6 Eoarte Dun B7 D89nd< cu totu8 trupu8 8u7 ur7aB! Ce E:cu;e Ee6e7a aceea uBurat7c: d7n e8G O =dreanA: o6enea;c:< E:r: 69ndr7e B7 E:r: Fo7nA:< p9n: ce< eLa;perat de purtarea e7< deFen7;e o adeF:rat: E7ar: ;:8Dat7c:! Ch7ar B7 acu6< F:=9ndu-8 6ort 8a p7c7oare8e e7< n-aFu n7c7 cea 6a7 67c: ur6: de re6uBcare! 0u6aB77< deB7 nu >nAe8e;e;er: ce ForD7;er:6 no7 B7 nu Bt7au care era pr7c7na dra6e7< D:nu7au totuB7 c: era ForDa de o dra?o;te 8a 67H8oc! C:peten7a 8or< care nu Eu;e;e de EaA:< Fen7 ;: 6: >ntreDe ce ;-a petrecut! Jud7ta >7 E:?:du7;e ;:-7 E7e ;oA7e dar B7-a 8uat apo7 ;ea6a< >7 r:;pun;e7 eu! C9nd a au=7t e8 c: Frea ;: ;e 6:r7te cu t7ne ;-a o6or9t de d7;perare! Aud c: a tra; B7 >n ea! A Frut ;-o o6oare< ca ;: nu E7e n7c7 a ta! .7 tu a7 ;c:pat-oG &A7 6u8Au6e;c d7n ;uEet! C7udaA7 6a7 ;unteA7 Fo7< a8D77C N7c7 un 7nd7an nu ;e o6oar: c9nd o Eat: nu Frea ;:-7 E7e sA aw1 ! Or7 o ;78eBte< r:p7nd-o< or7 r9de de ea B7 ;e >n;oar: cu a8ta 6a7 Dun:! &n t76pu8 ace;ta n76en7 nu ;e ?9nd7;e 8a M:;8u7toru8! Acu6 F:=ur:6 c:-B7 reFen7;e >ntruc9tFa B7 Eu;e;e 6artor 8a u8t76e8e ;cene! Se
1

SoA7e!

/+

;cu8: de Ho; B7 Fen7 89n?: 67ne! "up: cu6 F:d< 3e88er e 6ort! A6 ;76A7t cu6 6: >n:DuB B7 pe ur6: nu Bt7u ce ;-a 6a7 petrecut cu 67ne! TreDu7e ;: 6: E7 ;c:pat c7neFa! .t77 du6neata c7ne< ;7rG Te-a6 tra; d7ntre ?enunch77 8u7< at9ta tot! M7-a6 >nch7pu7t eu@ c9nd 6-a6 aprop7at de e8< A7-a6 F:=ut EaAa >n?r7Horat:! N-o ;: u7t n7c7odat: ce-a7 E:cut pentru 67ne< ;7r! A;ta poA7 ;-o u7A7@ dar ;: nu u7A7 ce 67-a7 E:?:du7t: c: o ;: te Eac7 o6 Dun B7 c7n;t7t! K77 ;7?ur c: o ;: 6: A7n de cuF9nt! M: te6 >n;: c: hac7endaru8 B7 a8cade8e For ;t:ru7 ;: E7u Hudecat B7 conda6nat! N-au dec9tC .t77 Eoarte D7ne c: nu-67 pa;: 67e de ceea ce =7c B7 de ce For Eace! Un 8ucru tot te-aB ;E:tu7: ;: p8ec7 c9t 6a7 repede de pr7n 6e8ea?ur78e a;tea< E77ndc: ;-ar putea ;: pun: >ntr-o =7 69na pe t7ne B7 ;: te >nch7d: >ntre patru pereA7 ca6 ;tr96A7 B7 u6e=7! M: te6 B7 eu! Ma7 Ducuro; 6-aB duce cu Fo7 >n TeLa;! N-a7 dec9t ;: 6er?7! #oate ;: ?:;e;c ceFa de 8ucru 8a Freunu8 d7n e67?ranA7< dar ;unt B7 e7 ;:rac7 B7 n-au cu ce ;:-B7 an?aHe=e oa6en7 8a 6unc:! Te >nBe87! Au Eo;t preF:=:tor7 B7 8e-a 6a7 r:6a; at9t c9t ;:-B7 cu6pere o Ducat: de p:69nt! Au ;: E7e DucuroB7 ;: te a7D: cu e7 E77ndc: du6neata eBt7 a6er7can< cunoBt7 A7nutu8 B7 8e-a7 putea E7 de Eo8o;! Nu6a7 ;: nu-7 pu7 8a ca8e ;: >nFeAe Hocu8 de c:rA7! "ac: aE8u una ca a;ta< c9nd Fo7 Fen7 pe-aco8o< n-o ;: E7e D7ne de t7ne! K77 E:r: ?r7H:< ;7r! M-a6 ;:turat de aBa 6e;er7e< a8t67nter7 n-aB E7 Fen7t ;: 6: >n?rop >n pu;t7etatea a;ta< 8a un 8oc cu ;:8Dat7c77 :Bt7a! C9t de repede B7 uBor c9Bt7?7 Danu8< tot at9t de repede ;e B7 duce pe c9nd Danu8 6unc7t >8 >ntorc7 pe toate EeAe8e p9n: te >ndur7 ;:-8 che8tu7eBt7! U7te< do6nu8e< ce pr7nc7p77 ;:n:toa;e!!! Nu6a7 ;: te A77 de e8e! Jur c: aBa o ;: Eac! C9nd Fo7 aFea o ;ut: de do8ar7< o ;: 6unce;c >ndo7t ca ;:-7 duD8e=< pe ur6: ;:-7 tr7p8e=< p9n: ce Fo7 aFea cu ce-67 arenda o 67c: Eer6:! H6C Tare-aB E7 cur7o; ;: Bt7u dac: a7 Eace >ntr-adeF:r aBa c9nd te//

o7 Fedea cu para8e! #ot ;: Eac B7 Hur:69nt! Atunc7 o ;:-A7 ;pun ceFa! Tot a6 eu tre7 ;ute de do8ar7 8a 67ne pe care n-aB Frea ;:-7 port 8a dru6! 1re7 ;: A7-7 >6pru6utG S: 67-7 >6pru6uA7!!! 67e< M:;8u7toru8u7G G9ndeBte-te< ;7r< e o 6are >ncredere!!! "up: cu6 te F:d acu6< a6 curaHu8 ;-o Eac< c:c7 ;unt ;7?ur c: 67-7 Fe7 >napo7a! "ar dac: nu-7 a6 atunc7 c9nd >A7 treDu7e du67ta8eG Nu Eace n767c< o ;: aBtept! Eu ;unt F9n:tor< dup: cu6 Bt77< cutre7er B7 a8te A:r7 B7 ;-ar putea >nt96p8a ;: E7u c7ne Bt7e unde 8a ter6enu8 hot:r9t! #e ;curt: 7e7 Dan77 or7 nuG &7 7au< cu6 ;: nu-7 7auG Ma7 6u8t >nc:: A7-7 dau E:r: ter6en B7 67-7 da7 c9nd Fe7 putea! &ndat: ce Fo6 trece ?ran7Aa >A7 dau Dan77< ca ;: arende=7 Eer6a or7 Freun pet7c de p:69nt! C9nd 6-o duce dru6u8 pe-aco8o< dac: a7 Dan77 8a >nde69n:< D7ne@ nu-7 a7< a69n:6 pe a8t: dat:! C9t pentru doD9nd:< n7c7 ;: nu-67 po6eneBt7! Kace6 t9r?u8G M: 6a7 >ntreD7G Nu ;unt Fredn7c ;:-A7 6u8Au6e;c< ;7r! N-a6 ;: u7t c9t Fo7 tr:7 c: dator7t: du67ta8e pot E7 B7 eu ca toA7 oa6en77< ;: dor6 87n7Bt7t< nu Eu?:r7t ca o E7ar: ;:8Dat7c:! O6u8 era ;7ncer B7 Fedea6 c: ForDeBte d7n toat: 7n76a! B7ne>nAe8e; c: Dan77 >7 d:dea6 d7n ce7 8uaA7 de 8a Me8ton B7 3e88er< dar nu 6: 6u;tra deEe8 conBt77nAa< Bt77nd c: Eac o Eapt: Dun:! &n t76p ce ForDea6< ;o;7r: B7 Iu6aB77 cu ca77 de >6pru6ut! Apr7n;er:6 Eocur7 B7 E:cur:6 o 6a;: 6are< c:c7 proF7=77 aFea6 de;tu8e< apo7 E7ecare ;e du;e 8a cu8care! "7;-de-d767neaA: 6: tre=77 >na7ntea tuturor B7-7 ;cu8a7 pe don End767o B7 pe D:tr9nu8 F7=7t7u #edr788o! (e ach7ta7 re;tu8 de Dan7 ce 87 ;e 6a7 cuFenea< pe ur6: >7 deBtepta7 B7 pe ce78a8A7 B7 >nc:rcar:6 6:rEur78e d7n c:ruAe pe c9A7Fa d7n ca77 aduB7 de Iu6aB7 ;uD ;upraFe?herea .arpe8u7-F7c8ean! #e Jud7ta B7 pe tat:8 e7 nu-7 F:=u7@ ;t:teau proDaD78 a;cunB7 >n cortu8 c:peten7e7 7nd7en78or! Eu cu 37nnetou pr7Fea6 cu /7

p8:cere 8a Fe;e87a oa6en78or d7n Huru8 no;tru! "eodat: >7 F:=ur:6 pe hac7endar B7 pe a8ca8de aprop77ndu-;e ?raF7 de no7! Sa8utar: Eoarte cere6on7o;< pe ur6: a8cade8e >ncepu: 1:d c: F: pre?:t7A7 de dru6< ;en7or! &ncotroG (a Ch7huahua< r:;pun;e7 eu! Nu pot per67te aBa ceFa! Toate per;oane8e care ;e aE8: a7c7 treDu7e ;: 6ear?: cu 67ne 8a Ure;! Ne are;te=7G Ca6 aBa ceFa! Atunc7 8ea?:-ne! N-aB prea E7 Ducuro;! Cred >n;: c: de6n7tatea 6ea de 6a?7;trat F: 76pune >ndeaHun; ca ;: 6: ur6aA7 de Dun:Fo7e! "eoarece nu 67-a7 doFed7t cu n767c acea;t: de6n7tate< 6: F:d ;787t ;: reEu=! "e a8t67nter7< E77ndc: ne aE8:6 pe 6e8ea?ur78e 7nd7en78or Iu6aB7< ;unt hot:r9t ;: 6: conEor6e= oD7ce7ur78or B7 8e?78or 8or! .7-apo7< ch7ar de n-ar E7 aBa< eu ;unt ?er6an B7< dup: cu6 67-a7 ;pu;< nu eBt7 oD87?at ;: te ocup7 de ;tr:7n7< aBa c: nu ;unt n7c7 eu dator ;: 6: ;upun ord7ne8or du67ta8e! A6 ;pu; eu aBa ceFaG Nu-7 adeF:rat! Ba e Eoarte adeF:rat! C9nd a6 Fen7t ;: cer protecA7e pentru e67?ranA7< 67-a7 dec8arat Eor6a8 c: nu te a6e;tec7 B7 ;: Eac ce poEte;c! A6 p8ecat atunc7 dup: e7 B7 7-a6 ;c:pat de 8a o 6oarte ;7?ur:! Ce pretenA7e a7 acu6G Nu 6: ;7nch7;e;c eu de e67?ranA77 ne6A7C Ma7 ;unt B7 a8A77 pe-a7c7! S-au petrecut >n u8t76u8 t76p 8ucrur7 care dep7nd de autor7t:A78e a8 c:ror repre=entant ;unt< 69rB:F77 ce treDu7e pedep;7te dup: 8e?e! "e p78d:< deFa;tarea hac7ende7 B7 >nc: 6u8te a8te8e! Unde e Me8tonG &n 697n78e c:peten7e7 Iu6aB78or< care are proDaD78 7ntenA7a ;:-8 pedep;ea;c: >n 8e?ea 8or! Ace;t drept >8 a6 nu6a7 euC Atunc7 >nAe8e?e-te cu .arpe8e-F7c8ean! Ce a7 cu 67neG "u6neata 8-a7 predat pe Me8ton Iu6aBu8u7! M7e treDu7a ;: 67-8 preda7< nu 8u7! /)

N-a6 n7c7 o oD87?aA7e Eat: de du6neata! "ac: a7 E7 un o6 7nte87?ent< a8tEe8 a7 proceda! #9n: acu6 a7 E:cut nu6a7 ?u?u6:n77@ o ;: aHun?7 de r9;u8 cop778or! Tonu8 cu care-7 ForDea6 >8 7nt767d:! Se u7t: 8a don T76oteo< ca B7 c9nd 7-ar E7 cerut aHutor< ceea ce hac7endaru8 >ncerc: ;: B7 Eac:: Sen7or< d:-A7 ;ea6a c: te aE87 pe p:69ntu8 6eu B7 nu A7-e >n?:du7t ;: ForDeBt7 a;tEe8! A7c7 eBt7 nu6a7 6u;aE7r< ca ;: =7c aBa! #arc: Bt7a6 c: A7-a7 F9ndut 6oB7a B7 c: Me8ton e acu6 propr7etaru8 hac7ende7G O ;: 6: Hudec cu e8 B7 o ;: 67-o 7au >nd:r:t! 19n=area e nu8: B7 E:r: Fa8oare< aBa c: 6: pot con;7dera de pe acu6 propr7etaru8 hac7ende7 B7 cer tuturor ;: dea a8ca8de8u7 re;pectu8 cuFen7t! E7 B7 ce pretenA77 a7G S: F77 cu no7 8a Ure;< nu nu6a7 ;: depu7 ca 6artor >6potr7Fa 8u7 Me8ton< dar B7 ca acu=at! Acu=at de ceG O ;: aE87< aco8o! Nu e neFo7e ;:-A7 ;pun acu6! B7ne< E7e B7-aBa! *7n >n;: ;:-A7 ;pun un 8ucru! "ac: Fre7 ;:-8 a7 pe Me8ton< cere-8 de 8a .arpe8e-F7c8ean! Eu A7-8 cer du67ta8e< nu treDu7a ;: 7-8 preda7 8u7! &n 6o6entu8 ace8a 37nnetou ;e r7d7c: de 8a 8ocu8 8u7< Fen7 ;pre no7< ;coa;e reFo8Feru8 de 8a Dr9u B7 =7;e cu ?8a;u8 8u7 poto87t: .t7u aceBt7 do7 a8D7 pe c7ne au >n EaAa 8orG #e 37nnetou< r:;pun;e hac7endaru8! "a< 37nnetou< c:peten7a apaB78or< ad:u?: a8ca8de8e! .7 6a7 Bt7u aceBt7 do7 a8D7 c: 8u7 37nnetou nu-7 p8ac ForDe8e de pr7;o; B7 6a7 puA7n ce8e E:r: de no76:G 1reau ;: r:69n acu6 ;7n?ur cu pr7etenu8 6eu O8d Shatterhand! O ;: nu6:r p9n: 8a tre7< B7< dac: p9n: atunc7 6a7 r:69ne Freunu8 d7n Fo7 a7c7< tra? >n e8C Cu ace;te cuF7nte >ndrept: reFo8Feru8 ;pre e7! Unu!!! A8ca8de8e o B7 8u: 8a Eu?:! "o7!!! /9

"on T76oteo dup: e8! 1:d c: nu 6a7 e neFo7e ;: =7c tre7< =7;e apaBu8 =96D7nd! "ac: E:cea B7 Erate8e 6eu aBa< ;curta ForD:r7a! Ce7 do7 8aB7 ;t:tur: c9tFa t76p de ForD: >ntre e7< pe ur6: ;e aprop7ar: de c:peten7a Iu6aB78or< care ;t:tea >n EaAa unu7a d7n cortur7! Ce 7-au ;pu; nu Bt7u< dar >8 F:=u7 pe Iu6aB ;6uc7nd d7n p:69nt ;u87Aa cu tote6u81 >n F9rE< pocn7ndu-8 apo7 pe a8ca8de cu ea >n ;p7nare! Ace;ta o 8u: 8a Eu?: cu don T76oteo dup: e8< care n-aFea deEe8 poEt: ;: ;76t: B7 e8< pe p7e8ea 8u7< t:r7a une7 8oF7tur7 de ;u87A:! B7ne>nAe8e;< n7c7 pr7n ?9nd nu-67 6a7 trecu ;: dau Freun ?o8o?an hac7endaru8u7! TotuB7< >na7nte de-a porn7 6a7 departe< >8 che6a7 de-o parte B7-7 =7;e7 >nt7n=9ndu-7 n7Bte h9rt77: #oEt76 >nd:r:t actu8 de F9n=are pe care 8-a7 E:cut cu Me8ton< precu6 B7 c9teFa ;cr7;or7 care doFede;c co6p87c7tatea 8u7 8a deFa;tarea 6oB7e7! E de-aHun; ca ;: aHun?7 7ar >n po;e;7a propr7et:A77 du67ta8e@ c9t pr7FeBte Dan77 8uaA7 de 8a cu6p:r:tor< Fe7 reuB7< cu aHutoru8 a8ca8de8u7< ;:A7 E7e recuno;cuA7 drept de;p:?uD7r7 pentru p7erder78e c:Bunate de Eoc! R:697 ;:n:to; B7 E77 pe F77tor 6a7 6ode;t B7 6a7 cu6;ecade ca p9n: acu6! A6 >nc:8ecat B7 a6 porn7t Fe;e87 8a dru6< 8:;9ndu-7 pe 6eL7can7 pr7F7nd t:cuA7 >n ur6a noa;tr:! Nu6a7 D:tr9nu8 #edr788o ne ur6:r7 cu pr7F7rea B7 ne ur: dru6 Dun< 7ar c:ruAaB77 ;coa;er: un ch7ot de 6u8Au67re pentru DacB7Bu8 pe care 87-8 d:du;e6 8a p8ecare! .7 a;tEe8 a6 ter67nat cu e7! (e-a6 >napo7at apo7 ?er6an78or contracte8e de 6unc:< pe care< DucuroB7< 8e-au rupt >n Duc:Ae8e! 3e88er B7 at8etu8 au Eo;t >n?ropaA7! -:ceau acu6 unu8 89n?: a8tu8< >n p:69ntu8 care nu 8e d:du;e ceea ce c:uta;er:: unu8 Do?:A7e< ce8:8a8t 7uD7re!

Tote6 M an76a8< p8ant: ;au oD7ect con;7derat de une8e tr7Dur7 7nd7ene ca oD7ect de cu8t< uneor7 ca >ntruparea ;tr:6oB78or ra;e7< c:ru7a 7 ;e d: un deo;eD7t re;pect!

72

,- SCAL(UL YUMA6ULUI

Era de preF:=ut c: Fo6 6a7 aFea pr78eHu8 ;: ne >nt98n76 cu Gur:6are< dar nu 6: 6a7 te6ea6 acu6 de e8< ch7ar de n-a6 E7 Eo;t >ntruc9tFa ;uD protecA7a .arpe8u7-F7c8ean! .7-apo7 treDu7a neap:rat ;: ne F7n: >n aHutor B7Fo8u8-putern7c cu 676DrenH77 ;:7< deB7 nu putea6 Bt7 prec7; c9nd B7 unde! Spre ;ear: aHun;er:6 >ntr-o pu;t7etate 6:r?7n7t: de o c96p7e >nFer=7t:< unde E:cur:6 popa; pe;te noapte 8:;9nd ca77 ;: pa;c: >n Fo7e! A doua =7 d767neaA:< 7ar 8a dru6! &na7ntea noa;tr: ;e >nt7ndea o E9B7e de p:69nt pe care pu;e;er: ;t:p9n7re Iu6aB77< pe ur6: o re?7une 6untoa;: care >6preH6u7a o aBe=are cu un 67c 8ac 8a 67H8oc B7 unde treDu7a ;: popo;76 pe;te noapte! "7n >nt96p8are< eu B7 cu 37nnetou 6er?ea6 >n capu8 conFo7u8u7! 0u6aB77 nu-B7 8uau och77 de 8a o?87nda 8acu8u7< c:c7 pr7Fe87Btea era c9t ;e poate de >6D7etoare! &n Huru8 ape7 po67< tuEe B7 7arD: d7n De8Bu?! 37nnetou >n;: era depr7n; ca B7 67ne ;: nu ;e 8a;e ade6en7t de n767c p9n: ce nu era ;7?ur c: >n do;u8 ace;tor copac7 B7 tuEe nu ;e a;cunde Freo pr76eHd7e! "e aceea cerceta6 cu >ncordare =area! "eodat: F:=ur:6 un c:8:reA >na7nt9nd d7n Fa8e! C9nd ne =:r7< >ntoar;e ca8u8 B7 o 8u: >napo7 >n ?oan:! Ne-a6 u7tat unu8 8a a8tu8 B7 ne-a6 >nAe8e; d7n och7! Ce8 6a7 n76er7t 8ucru era ;: ;t:6 deoca6dat: pe 8oc! A6 de;c:8ecat 8a 6ar?7nea 8acu8u7 B7 ne-a6 ad:pat ca77! #e Me8ton 8-a6 8e?at de un copac B7 Jud7te7 >7 E:cur:6 un cu8cuB >n n7Bte tuEe! &n Fre6e 7

ce eu >8 8e?a6 pe 6or6on< 37nnetou ;e du;e ;: Eac: o recunoaBtere >n Huru8 8acu8u7! C9nd ;e >ntoar;e< >67 d:du7 ;ea6a nu6a7dec9t< dup: >n?r7Horarea ce 7 ;e c7tea pe EaA:< c: de;coper7;e ceFa 76portant! A F:=ut Erate8e 6eu B7 a8tceFa dec9t pe c:8:reAu8 de ad7neaur7G >8 >ntreDa7 eu! "a! M-a6 u7tat 6a7 >nt97 ;pre r:;:r7t< pe unde p7er7;e c:8:reAu8< dar n-a6 F:=ut n767c@ c9nd >n;: 67-a6 >ntor; pe ur6: pr7F7r78e ;pre 67a=:noapte< a6 =:r7t o ceat: de c:8:reA7 >ndrept9ndu-;e B7 e7 ;pre 8ac! C9nd au F:=ut >n;: ca77 noBtr7 p:;c9nd< ;-au retra; repede! AFe6 atunc7 de-a Eace cu dou: cete d7Eer7te care nu Bt7u una de a8ta! ABa e< >ncuF77nA: apaBu8! Una F7ne de 8a r:;:r7t B7 a8ta de 8a 67a=:noapte@ a69ndou: Fo7au ;: ;e duc: 8a 8ac< dar ;-au dat >nd:r:t c9nd ne-au F:=ut! .t7e Erate8e 6eu c7ne ;untG "up: cu6 Bt7e B7 O8d Shatterhand! Ch7ar dac: nu Bt76< ne pute6 8e;ne >nch7pu7 c7ne poate ;: E7e: Gur:-6are cu Iu6aB77 ;:7 B7 B7Fo8u8-putern7c cu 676DrenH77 8u7! "ar care d7n e7 F7ne de 8a r:;:r7t B7 care de 8a 67a=:noapteG O ;-aE8:6 >ndat:< c:c7 a69ndo7 For tr767te 7;coade dup: ce ;e Fa >ntuneca! Ar treDu7 >n;: ;: 8e-o 8u:6 >na7nte! &ncotro Frea Erate8e 6eu ;o 7aG Spre r:;:r7t! B7ne! Eu ;pre 67a=:noapte! Nu o ;-aBtept:6 6u8t< c:c7 pe;te un ;Eert de cea; Fa E7 noapte! Ne-a6 aBe=at Ho; 89n?: ce78a8A7 ca ;: 69nc:6 ceFa! &n Fre6ea a;ta ;e >ntuneca;e de-a D7ne8ea! Ne-a6 >ndep:rtat apo7 a69ndo7 de 8a?:r o Ducat: de dru6< pe ur6: a6 8uat-o E7ecare >n d7recA7a hot:r9t: d7na7nte! "up: ce 6er;e7 t7pt78 c9tFa t76p< au=77 un =?o6ot< ca B7 c9nd ar E7 8oF7t c7neFa cu p7c7oru8 o p7etr7c7c:! M-a6 >nt7n; repede 8a p:69nt! Se aprop7a c7neFa c:8c9nd >n F9rEu8 de?ete8or! Nu 6: F:=u< c:c7 och77 >7 erau aA7nt7A7 >na7nte! C9nd Eu 8a do7 paB7 de 67ne< ;:r77 >n p7c7oare< >8 apuca7 cu a69ndou: 697n78e de ?9t B7-8 tr9nt77 7%

8a p:69nt! O6u8 ;e =D:tu n7Ae8< pe ur6: ;e poto87! "e;E:cu7 69na dreapt: d7n Huru8 ?9tu8u7 8u7 B7-7 ;6u8;e7 cuA7tu8 de 8a Dr9u! "7n ce tr7D eBt7G >8 >ntreDa7 eu cu ?8a; ;c:=ut! S: nu 67nA7< c:-A7 F9r cuA7tu8 >n p7ept! M76!!! DrenH!!! Do8Doro;7 e8! .7 cu6 ;e putea Eoarte D7ne ;: nu ;pun: adeF:ru8< >8 >ntreDa7 7ar ca ;: E7u 6a7 ;7?ur: C7ne e c:peten7a Foa;tr:G B7Fo8u8-putern7c! &ncotro F: duceA7G (a A86aden< ;: ne >nt98n76 cu O8d Shatterhand B7 37nnetou! &7 d:du7 dru6u8 B7-7 Bopt77: 1orDeBte >ncet ca ;: nu te aud: c7neFa! U7t:-te D7ne 8a 67ne< 6: cunoBt7G Oh< O8d ShatterhandC eLc8a6: e8 aprop77ndu-B7 oDra=u8 de a8 6eu! Scoa8: B7 du-6: 8a c:peten7a ta! Na-A7 >nd:r:t cuA7tu8! C9nd ne aprop7ar:6 de 8a?:ru8 8or< dup: ce trecur:6 pe 89n?: c9teFa ;ant7ne8e care 6-au recuno;cut< au=77 pe c7neFa =7c9nd: 1:d do7 7nB7 Fen7nd! C7ne ;: E7e a8 do78eaG O8d Shatterhand< r:;pun;e >n;oA7toru8 6eu! O8d Shatterhand< O8d ShatterhandC >B7 Bopt7r: unu8 a8tu7a! Ce8 care >ntreDa;e era ch7ar B7Fo8u8-putern7c! &67 >nt7n;e 69na B7 =7;e cu Ducur7e: E< >ntr-adeF:r< Erate8e 6eu O8d ShatterhandG N7c7 nu-A7 >nch7pu7 ce D7ne-67 pareC "ar cu6 ;e Eace c:-8 >nt98ne;c toc6a7 a7c7 c9nd no7 >8 credea6 >n a8t: parteG Ba ne era Er7c: ;: nu E7 6ur7t! Nu-7 era 8u7 de 67ne< c7 de D:7eA77 8u7< dar nu Fro7a ;-arate! N-a 6ur7t n7c7 unu8 d7n no7< toA7 ;unt >n F7aA: B7 ;:n:toB7! At9t r:=Do7n7c77 676DrenH78or c9t B7 Eec7or77 c:peten7e7 8or ;-au purtat F7teHeBte B7 au >nE:ptu7t 8ucrur7 Fredn7ce de toat: 8auda< pe care A7 8e Fo7 poFe;t7 6a7 t9r=7u! Acu6 treDu7e ;: Bt7u >na7nte de toate c9A7 r:=Do7n7c7 aduce B7Fo8u8-putern7c cu e8! "ou: ;ute B7 >nc: a8A7 c9A7Fa! 73

Era ForDa ;:-7 pun: pe Iu6aB7 B7 pe c:peten7a 8or 8a ;t98pu8 de tortur:! E7 au 6ur7t F7teHeBte ;au au r:cn7t de durere de au r7d7cat 8u6ean p7c7oareG .t7a6 D7ne c: aceBt7a Eu?7;er: de ;uD pa=a D:tr9nu8u7< dar Fro7a6 ;:-8 ;9c97 d7nad7n;< E77ndc: 6: cre=u;e >n ;tare ;:-8 Eac pe Gur:-6are ;c:pat! Mare8e Sp7r7t n-a Frut ;: ne Ducur:6 de 6oartea ace8u7 c97ne! Unu8 d7n r:=Do7n7c77 8u7 a reuB7t ;: ;e de=8e?e B7 7-a de=8e?at B7 pe ce78a8A7@ au Eu?7t cu toA77 B7 ne-au 8uat o 6u8A76e de ca7 cu e7! StraBn7c: 7;praF: aA7 E:cutC Ce-au ;: 6a7 r9d: Iu6aB77 de Fo7! &B7 aduce a67nte B7Fo8u8-putern7c ce 67-a E:cut c9nd 6-a F:=ut ForD7nd odat: cu Gur:-6areG .7 acu6< nu nu6a7 c: 7-a ;c:pat e8 d7n 69n:< dar a 6a7 8uat B7 pe ce78a8A7 cu ;7ne! ABa a Frut Mare8e Sp7r7t! A coDor9t un ;o6n ad9nc pe;te p8eoape8e noa;tre ca ;: nu 6a7 au=76 ;7 ;: nu 6a7 Fede6 n767c< oEt: e8! ABa crede Erate8e 6eu< eu ;unt >n;: de a8t: p:rere! "e c9te or7 a6 E:cut o ?reBea8: n-a6 aruncat-o >n ;p7narea Mare8u7 Sp7r7t< c:c7 Man7tu nu ?reBeBte n7c7odat:! Acu6< ce-a Eo;t a Eo;t< Fe=7 nu6a7 ;: tra?7 >nF:A:67nte pentru 6a7 t9r=7u! .t7u r:=Do7n7c77 676DrenH7 unde ;e aE8: >n 6o6entu8 de EaA: Gur:-6areG Nu< dar pre;upune6 c: ;e Fa >ndrepta B7 e8 tot ;pre A86aden! "up: ce-a Eu?7t< a6 tr767; oa6en7 dup: e8 B7 cred c:-8 For aHun?e d7n ur6:! Cu aceBt7a pe care >7 a6 cu 67ne >8 Fo6 pr7nde >ntre dou: Eocur7 B7 nu o ;: ne 6a7 poat: ;c:pa! S-ar putea ;: a7 dreptate< 6a7 a8e; c: D:nu7e;c c: e pe-aproape< dac: nu ch7ar d7nco8o de ?ura F:77 unde ne aE8:6 no7 acu6! Repede< ;: pune6 69na pe e8!!! Sta7< nu te pr7p7 aBa! TreDu7e 6a7 >nt97 ;: aE87 cu6 ;tau 8ucrur78e! &7 poFe;t77 pe ;curt ce8e petrecute de c9nd 6: de;p:rA7;e6 de e8! Oa6en77 8u7 ;e >n?he;u7au >n Huru8 no;tru B7 a;cu8tau cu >ncordare! Au=7A7C N7c7 6:car c7nc7=ec7 de-a7 noBtr7 au reuB7t ;: Eac: o a;tEe8 de 7;praF:!!! .7 D:7eA77 6e7 erau pr7ntre e7C Oco87;e6 d7nad7n; ;: 6: ;cot pe 67ne B7 pe 37nnetou >n eF7denA:< 7,

>ntreDu7nA9nd >ntotdeauna cuF9ntu8< 4no75< ceea ce-8 E:cea ;: atr7Du7e ?8or7a nu6a7 676DrenH78or 8u7! ABadar .arpe8e-F7c8ean popo;eBte a7c7 >n Fa8e cu tre7 ;ute de Iu6aB7< =7;e e8< c9nd ;E9rB77 eu! Ce-nt96p8areC "ac: n-a7 E7 E:cut pace cu e7< 697ne >n =or77 =78e7 toate ;ca8pur78e 8or ar E7 Eo;t a8e noa;tre! Sper c: FeA7 re;pecta >nAe8e?erea 6ea cu .arpe8e-F7c8ean B7 nu F: FeA7 at7n?e de Iu6aB77 8u7< r:;pun;e7 eu< 6a7 a8e; c: ?oana Foa;tr: dup: ;ca8pur7 F: Fa E7 ;at7;E:cut: pe a8t: ca8e! CareG *7-a6 ;pu; doar c: Gur:-6are ;e aE8: pr7n aprop7ere! "eB7 nu 8a6 F:=ut >nc:< ;unt ;7?ur c: e8 e! O ;: turDe=e de Eur7e c9nd o aE8a c: .arpe8e-F7c8ean a c:=ut 8a pace cu no7 B7 cred c: are ;: ;e >6potr7Fea;c: d7n toate puter78e 8u7 ;: 7a parte 8a >nAe8e?erea noa;tr:! B7ne>nAe8e; c: >n ca=u8 ace;ta o ;: aHun?e6 8a 8upt:! .7 ce crede Erate8e 6eu c: Fa Eace atunc7 .arpe8e-F7c8eanG O6u8 ace;ta e c7n;t7t B7 o ;: ;e A7n: de cuF9nt! Nu e >n;: ;7?ur dac: pr7ntre ce7 tre7 ;ute de r:=Do7n7c7 a7 8u7 nu ;e ?:;e;c B7 c9A7Fa tr:d:tor7! Ce8 puA7n D:nu7e;c c: ce7 patru=ec7 pe care 7-a6 pr7n; 7a Kuente une8te;c ceFa >6potr7Fa noa;tr:! TreDu7e ;: aBtept:6 B7 ;: Fede6 ce-o ;: 6a7 E7e! S: nu aBtept:6< c7 ;: 8e-o 8u:6 no7 >na7nte! N7c7 ;: nu te ?9ndeBt7 8a aBa ceFaC O8d Shatterhand B7 37nnetou nu ;unt oa6en7 care ;:-B7 ca8ce cuF9ntu8! B7ne! Atunc7 ;pune tu ce-7 de E:cut! S: 6er?e6 cu toA77 ch7ar acu6 8a 8a?:ru8 Fo;truG Nu >nc:! 1reau ;: F:d ce =7ce B7 37nnetou< care ;-a du; ;:-7 ;p7one=e pe Iu6aB77 8u7 Gur:-6are! .7< E77ndc: e proDaD78 c: ace;ta Fa tr767te 8a r9ndu8 8u7 7;coade< nu 6a7 tr767te tu pe n76en7< ca ;: nu pr7nd: duB6anu8 de Fe;te! Cu6 o ;: aE8u atunc7 ce treDu7e ;: EacG #r7ntr-o BtaEet: de-a 6ea! O ;: ;e t9ra;c:< o ;: 767te ?re7ere8e< ca ;: Bt77 c7ne e! #r7n e8 o ;: aE87 ce a7 de E:cut! Or7ce ;-ar >nt96p8a< no7 naFe6 de ce ne te6e< ;unte6 6a7 >n 6:;ur: ca e7 ;: D7ru76! Ch7ar dac: 7+

ar aFea e7 r:=Do7n7c7 6a7 6u8A7 dec9t no7< n-au at9tea ar6e B7 ?8oanAe c9te aFe6 no7 B7 n7c7 oa6en7 de ;ea6a noa;tr:! Acu6 6: duc! 1o7 ;: E7A7 pre?:t7A7! #8eca7! (-a6 ?:;7t pe 37nnetou >n 8a?:r< deB7 aFu;e;e 6a7 6u8t dru6 de E:cut dec9t 67ne! Ba dup: c9t 67-a ;pu;< ;e >ndep:rta;e o Dun: Ducat: de dru6 de-a7 noBtr7! Ne-a6 >nt7n; >n 7arD: Eoarte aproape unu8 de a8tu8< ca ;: nu aud: n76en7 ce ForD76< B7-7 ;pu;e7 ce E:cu;e6! "ar tuG >8 >ntreDa7 eu dup: ce ;E9rB77! 37nnetou 8-a F:=ut B7 pe Gur:-6are cu r:=Do7n7c77 ;:7 B7 pe 676DrenH77 care >7 ur6:re;c< r:;pun;e e8! CeG E:cu7 eu >ncre6en7t! Au B7 ;o;7tG "e unde Bt7e O8d Shatterhand c: treDu7e ;: F7n:G "e 8a B7Fo8u8-putern7c! "up: ce-au Eu?7t Iu6aB77< a tr767; oa6en7 dup: e7< pe ur6: ;-a >ntor; aca;: ;-aduc: a8A7 r:=Do7n7c7 B7 a8A7 ca7! I-a7 F:=ut nu6a7 ;au a7 B7 ForD7t cu e7G A6 B7 ForD7t! M: du;e;e6 >n Fa8e ;: ;p7one= pe ce7 care ;e aE8au aco8o! A6 reuB7t ;: pun 69na pe unu8 d7n e7@ c9nd a au=7t c7ne ;unt< nu 6a7 putea de Ducur7e B7 67-a ;pu; c: 676DrenH77 d7n ceata c:rora E:cea parte au dat de ur6e8e 8u7 Gur:-6are B7 ;tau ?ata ;: dea n:Fa8: pe;te e8! M-a6 du; atunc7 8a 676DrenH7 B7 a6 ;tat n7Ae8 de ForD: cu e7! (e-a7 ;pu; ce-au de E:cutG "a! Ce anu6eG S: ;tea 87n7Bt7A7 p9n: ce Fo7 Fen7 eu ;au 8e Fo7 tr767te o BtaEet:! #e ur6: 6-a6 >ntor; repede >n 8a?:r ca ;: 6: ;E:tu7e;c cu t7ne! Era ce8 6a7 Dun 8ucru ce aFea7 de E:cut! TreDu7e ;: ne conduce6 >n toate pr7F7nAe8e dup: purtarea 8u7 Gur:-6are! &nc87n: ;pre paceG B7ne@ NuG Iar D7ne! O ;: Fad: pe ur6: c: nu ne te6e6 de e8! K77 ;7?ur c: n-o ;: Frea ;: recunoa;c: pacea! I-a7 uc7; Eec7oru8! Ch7ar dac: ;-ar >6p:ca< n-o ;-o Eac: >n n7c7 un ca= cu 676DrenH77 B7 cu t7ne! Spre pa?uDa 8u7< crede-6:< E77ndc: >ndat: ce ;e Fa 8u67na de =7u: 7/

Fa Fedea c: e >ncercu7t d7n toate p:rA78e! Eu aB =7ce ;: te 6a7 duc7 o dat: B7!!! &67 cur6a7 ForDa c:c7 ;e au=7 8a oarecare dep:rtare de no7 un ;tr7?:t de Ducur7e! Un 7nd7an 7eB7;e d7n tuE7B B7 a8er?: >nt7n; ;pre .arpe8e-F7c8ean< care ;t:tea Ho; 8a 6a8u8 ape7! O6u8 era o 7;coad: tr767;: de Gur:-6are ;: aE8e c7ne erau! C9nd F:=u;e c: erau aproape nu6a7 Iu6aB7< 7eB7;e d7n tuE7B ca ;:-B7 ;a8ute BeEu8! "up: ce-au ForD7t ceFa >6preun:< ;e aprop7ar: a69ndo7 de no7! R:=Do7n7cu8 ace;ta< >ncepu .arpe8e-F7c8ean< >67 ;pune c: Gur:6are ne-a F:=ut B7 Frea ;: Bt7e c7ne ;unte6! "eoarece e cea 6a7 6are c:peten7e a tr7Du8u7 no;tru< ;e cuF7ne ;:-8 poEte;c a7c7 cu toA7 r:=Do7n7c77 ;:7! Ce =7c EraA77 O8d Shatterhand B7 37nnetouG I-a7 ;pu; 7;coade7 c: a6 E:cut paceG >ntreD: apaBu8! "a! No7 Bt76 c: tu te Fe7 A7ne de cuF9nt< dar treDu7e ;: aE8:6 dac: Gur:-6are ;e >nFo7eBte! #9n: atunc7 ;e cere ;: E76 cu D:?are de ;ea6:! S: F7n: cu r:=Do7n7c77 ;:7 a7c7 8a 6a8u8 ape7@ Hu6:tate d7n e7< p9n: 8a Ea?u8 de co8o< ;: E7e a7 noBtr7 B7 Hu6:tatea de d7nco8o de e8< a7 8u7! C7nendr:=neBte ;: treac: de Ea? e >6puBcat pe 8oc! Apr7ndeA7 un Eoc d7nco8o de Ea? ;: Bt7e unde e hotaru8! A6 ;pu;C .arpe8e-F7c8ean d:du c9teFa 7n;trucA7un7 7;coade7< pe ur6: =7;e: Hot:ra;c: Gur:-6are ce-o poEt7< eu r:69n cu Fo7! .7 r:=Do7n7c77 t:7G Cea 6a7 6are parte d7n e7@ dac: Gur:-6are F: atac:< no7 F: ap:r:6! Atunc7 chea6:-A7 oa6en77 B7 >ntreaD:-7< Fre6 ;: Bt76 care e pentru B7 care nu! S7tuaA7a era c9t ;e poate de 7ntere;ant: B7 de;tu8 de pr76eHd7oa;:! Co8o 8a e7< tre7 ;ute de Iu6aB7< 8a care ;e For ad:u?a ce7 aduB7 de Gur:6are< d7ncoace 8a no7< ce7 c9A7Fa 676DrenH7 B7 e67?ranA77 ;8aD >nar6aA7< Ee6e7 B7 cop77! .t7a6 >n;: c: aHutoru8 era >n ;pate8e no;tru! Ma7 >nt97 treDu7a ;: ne adun:6 ca77< ca ;:-7 aFe6 8a >nde69n:! E67?ranA77 naFeau ca7! "up: ce-7 do;7r:6 dup: copac7< 37nnetou =7;e: 77

S: 7a O8d Shatterhand ca77 B7 ;:-7 duc: Ho; >n Fa8e 8a B7Fo8u8putern7c! #9n: ;: ;e >ntoarc: e8 n-are c9nd ;: aHun?: Gur:-6are a7c7! (a 676DrenH77 care ;tau 8a p9nd: Fo7 tr767te eu o BtaEet:! #e dat: ce >7 Fa Fedea pe Iu6aB7 Fen7nd< B7Fo8u8-putern7c ;: 8a;e ca77 >n pa=a c9torFa oa6en7 B7 ;: F7n: cu r:=Do7n7c77 8u7 >ncoace! 1or >nconHura >6preun: cu ce78a8A7 676DrenH7 8acu8@ ;: ;tea >n;: 87n7Bt7A7 B7 ;: nu Eac: Freo 67Bcare p9n: ce nu 8e Fo6 da no7 ;e6na8u8! Ace;ta Fa E7 ;tr7?:tu8 de r:=Do7 a8 7nd7en78or ;7ouc;! &ndat: ce-8 For au=7< ;: ;e adune toA7 676DrenH77 8a 8ocu8 unde ;e aE8: Gur:-6are B7 ;: dea n:Fa8: pe;te e8 B7 oa6en77 ;:7! No7 B7 Iu6aB77 care ;unt de partea noa;tr: ne Fo6 aA7ne >n partea de r:;:r7t! "ac: nu ;e aude ;tr7?:tu8 de r:=Do7< >n;ea6n: c: ;-a E:cut pace B7 ;: r:69n: E7ecare 8a 8ocu8 8u7! A8t p8an 6a7 Dun n7c7 c: era! Tr767;e7 ca77 cu Freo patru-c7nc7 676DrenH7 E:r: ;: Da?e Iu6aB77 de ;ea6:< pe ur6: ;e E:cu 87n7Bte! Kocu8 d7nco8o de Ea? ardea >n F98F:t:7< pe c9nd a8 no;tru de-aD7a 6a7 p98p97a< c:c7 37nnetou >8 8:;: d7nad7n; ;: ;e ;t7n?:! ApaBu8 ;e Eur7B: pe ur6: aEar: d7n 8a?:r ca ;: 7;codea;c: n7Ae8 ce ;e petrece >n 8a?:ru8 duB6an B7 ;: ne poat: da de Fe;te 8a Fre6e! Trecu c9tFa t76p B7 au=7r:6 deodat: tropot de ca7 B7 ?8a;ur7 o6eneBt7! I6ed7at Fen7 B7 37nnetou! Gur:-6are e ac7 cu oa6en77 ;:7< ne =7;e e8! &7 FeA7 Fedea >ndat: d7nco8o de Ea?! 0u6aB77 de;c:8ecar: 8a 8ocu8 7nd7cat@ neche=at de ca7< ForD:< 6ur6ure< o EorEotea8: de oa6en7 care ;e Fedea de;8uB7t 8a 8u67na Eocu8u7! #e no7 nu ne puteau Fedea c:c7 era6 a;cunB7 dup: copac7 B7 Eocu8 no;tru ;e poto87;e de tot! "e a7c7 >8 putea6 de;8uB7 >n;: Eoarte D7ne pe Gur:-6are c9nd ;e aprop7e de .arpe8e-F7c8ean! #:rea ;: E7e Eoarte 69n7o;< c:c7 ?8a;u8 8u7 ;una a;pru B7 r:;t7t< deB7 cuF7nte8e nu ;e au=eau p9n: 8a no7! Ce8:8a8t p:rea c: ;e Hu;t7E7c:< ;e ap:r: cu ener?7e< ForDa 8u7 E77nd tot at9t de a;pr: ca cea a 6a7-6are8u7 ;:u! &n Fre6ea acea;ta ;e >ntoar;e B7 BtaEeta tr767;: de no7 8a B7Fo8u8putern7c! Ce8e dou: ?rupur7 de 676DrenH7 ;e >6preuna;er: B7 Eor6au acu6 o ar6at: >ntrea?: care >nconHura;e 8acu8! Acu6 putea6 aBtepta 7)

87n7Bt7A7 eFen76ente8e! A69ndou: c:peten77 a8e Iu6aB78or ;e aBe=ar: 89n?: Eoc@ a8:tur7 de e7< ce7 6a7 D:tr9n7 d7ntre r:=Do7n7c7 care 8uau parte 8a ;Eat! Ace;ta A7nu 6a7 D7ne de dou: cea;ur7! ToA7 ForDeau cu 6are >n;uE8eA7re! 1:=ur:6 >n ce8e d7n ur6: pe .arpe8e-F7c8ean r7d7c9ndu-;e de Ho; B7 Fen7nd ;pre no7! Och77 8u7 Eu8?erau ca >na7ntea une7 Eurtun7 care a6en7nA: ;: ;e de=8:nAu7e! S: treac: EraA77 6e7 d7nco8o ca ;-aud: ce ;-a hot:r9t< ne =7;e e8! #ute6 au=7 B7 de-a7c7< r:;pun;e7 eu! Gur:-6are =7ce c: Frea ;: F: ForDea;c: e8 >n;uB7! N-aFe6 n767c >6potr7F:@ n-are dec9t ;: F7n:! N-au EraA77 6e7 >ncredereG Nu! &n 67ne puteA7 aFea< nu >n;: B7 >n Gur:-6are! C9A7 d7n oa6en77 t:7 ;unt acu6 de partea taG Ju6:tate d7n e7< pe ce78a8A7 67 7-a ade6en7t Gur:-6are! Cre=7 c: Fo6 E7 ;787A7 ;: ne Date6G Cu ;7?uranA:< dac: nu ad67teA7 propuner78e 8u7! Sunte6 d7;puB7 ;: 8e a;cu8t:6< dar a7c7 8a no7< E77ndc: nu-8 Bt76 o6 c7n;t7t! N-are ;: Frea ;: F7n:! S: ;tea atunc7 unde ;e aE8:< p9n: ce ;-o cu67nA7< ceea ce n-are ;: ;e >nt96p8e n7c7odat:! Spune-7 a;ta d7n partea noa;tr:! 0u6aBu8u7 nu-7 era deEe8 8a >nde69n:! Ch7D=u7a ca6 ce ;-ar putea Eace ca ;: >6pace B7 pe unu8 B7 pe a8tu8! Se ?9nd7 n7Ae8< pe ur6: =7;e: "ac: F7ne e8 p9n: 8a Hu6:tatea dru6u8u7< F: duceA7 B7 Fo7 tot at9tG "a! S: ne >nt98n76 co8o ;uD Ea?! Eu F7n cu 37nnetou B7 e8 ;: F7n: cu t7ne! ToA7 patru ne>nar6aA7! Nu6a7 no7 do7 B7 Fo7 do7< 6a7 6u8A7 nu! .arpe8e-F7c8ean p8ec: 8a Gur:-6are B7 ;e c7oroF:7r: Freun ;Eert de cea;! 1en7 ;: ne ;pun: c: ce8:8a8t< aF9nd >n Federe ran?u8 8u7< nu poate Fen7 E:r: e;cort:@ treDu7e ;:-8 >n;oAea;c: ce8 puA7n Ba;e 7nB7! No7 do7 B7 Fo7 do7< at9t B7 n767c 6a7 6u8tC ABa a6 ;pu; B7 aBa r:69ne! Nu FreaG TreaDa 8u7< n-are dec9t ;: ;uporte con;ec7nAe8e! 79

&n ;E9rB7t< reuB7 ;:-8 conF7n?:! K77ndc: >8 Bt7a6 F7c8ean B7 n-aFea6 >ncredere >n ForDa 8u7< c:c7 ;-ar E7 putut ;: a7D: a;cun; Freun pu6na8 >n cute8e ha7ne7< ne 8uar:6 B7 no7 c9te un reFo8Fer! O 6:;ur: de precauA7e nu ;tr7ca! Ne aBe=ar:6 toA7 patru pe Ho;! Koarte 69ndru de ran?u8 8u7< nu Fru ;: >nceap: e8 ForDa< de aceea t:cu! 1:=9nd >n;: c: B7 no7 t:ce6< ;e p87ct7;7 repede! Urech78e 6e8e a;cu8t:< ForD7A7C ;e r:;t7 e8! 37nnetou >7 ar:t: cu un ?e;t 8a ;pate8e 8u7! 0u6aBu8 >ntoar;e capu8 B7 F:=u cercu8 de 676DrenH7! Oh< ohC Ce-7 a;ta< FreA7 ;: 6: uc7deA7G ;tr7?: e8! Nu< r:;pun;e apaBu8! *eF78e puBt78or For ;ta >ndreptate a;upra ta p9n: ce Fo6 E7 >nd:r:t 8a a7 noBtr7@ at9t Frea6 ;:-A7 ;pun! Nu e deEe8 p8:cut ;: Bt77 c: a7 patru=ec7 de ar6e >nc:rcate >n ;pate! O ;7n?ur: ap:;are d7n neD:?are de ;ea6: ;au cu Fo7nA:< pe tr:?ac7 B7!!! ;-a 7;pr:F7tC Se Fedea D7ne c: Iu6aBu8 nu ;e ;76Aea de8oc 8a 8ar?u8 8u7! Ca ;: ;curte=e o a;tEe8 de ;7tuaA7e< >ncepu ;: ForDea;c: E:r: ;: 6a7 aBtepte 7nF7taA7a noa;tr:! 37nnetou B7 O8d Shatterhand< =7;e e8 cu o truE7e pro;tea;c:< ;unt >n 697n78e 6e8e! (e-a ;o;7t cea;u8 d7n ur6:! ApaBu8 >67 E:cu ;e6n cu o pr7F7re ;: r:;pund eu! .7 Gur:-6are a c:=ut ca un pro;t >n p8a;:@ Fa E7 6:ce8:r7t >nc: B7 6a7 cur9nd r:;pun;e7 eu! "ac: nou: ne-a ;o;7t cea;u8< e8 >B7 poate ;ocot7 67nute8e! Nu6:raA7-F: oa6en77 B7 nu6:raA7-7 B7 pe-a7 6e7! Care ;unt 6a7 6u8A7G 37nnetou B7 O8d Shatterhand nu-B7 nu6:r: n7c7odat: duB6an77! Unu8 ;au =ece< pentru e7 totuna e! N-are dec9t ;:-7 nu6ere Gur:-6are! O ;: F: cop8eB76 cu nu6:ru8 no;tru! (a A86aden a6 Eo;t patru=ec7 >6potr7Fa a tre7 ;ute B7 tot nu ne-au cop8eB7t! Nu Bt7u ce a Eo;t< nu era6 de EaA: B7 o ;: cercete= eu cu6 ;-au petrecut 8ucrur78e! (aB77 ;unt eLc8uB7 d7n r9ndur78e r:=Do7n7c78or noBtr7! )2

.arpe8e-F7c8ean >nAe8e;e a8u=7a! C7ne e 8aBG ;tr7?: e8 reFo8tat! Nu te >ntoF:r:B7 cu tr:d:tor7 B7 t98har7< dac: nu Fre7 ;:-A7 eLpu7 r:=Do7n7c77 8a a;tEe8 de ;7tuaA77! S: tac7C O ;: ForDe;c eu cu Me8ton B7 o ;: aE8u de 8a e8 c7ne e F7noFat de ce ;-a >nt96p8at! N-a7 ;a ForDeBt7 cu e8< E77ndc: a8Du8 ace;ta >67 aparA7ne 67e B7 nu poate ForD7 n76en7 cu e8 E:r: Fo7a 6ea! N7c7 ch7ar eu< c:peten7a taG Nu! Nu eBt7 c:peten7a 6ea< c7 e?a8u8 6eu! Ca 6a7 >n F9r;t:< A7 ;-a >ncred7nAat conducerea tr7Dur78or Iu6aBe< dar nu e n76en7 oD87?at ;: te a;cu8te dac: nu Frea! #entru 7n;u8ta pe care 67-a7 adu;-o< acu=9ndu-6: de 8aB7tate< ;: hot:ra;c: ;Eatu8@ 6a7 ;pune-o >nc: o dat: B7-A7 F9r cuA7tu8 >n p7ept! A6en7nAarea 8u7 p:rea ;: E7e Eoarte ;er7oa;:< c:c7 7nd7anu8 E7erDea de 69n7e! B:tr9nu8 ;e preE:cu c: n-o 7a >n ;ea6: B7 =7;e >ntorc9ndu-;e ;pre 67ne: Repet c: ;unteA7 >n puterea 6ea! 1o7 B7 toA7 a7 FoBtr7 ;unteA7 p7erduA7! Nu eL7;t: dec9t o ;7n?ur: po;7D787tate ;: F: ;a8FaA7! Ne preda7 pe Eec7oru8 B7Fo8u8u7-putern7c ca ;:-8 pune6 8a ;t98pu8 de tortur: B7 F: 8:;:6 >n pace! .7 dac: 6: >nFo7e;c< ce c9Bt7? eu B7 toFar:B77 6e7 d7n aEacerea a;taG 1: 8:;:6 ;: F: FedeA7 de dru6 E:r: ;: ;e-at7n?: c7neFa de Fo7! "e ce-67 cer7 67e ;:-8 predauG K77ndc: tu 67-a7 o6or9t Eec7oru8! .7 de ce nu6a7dec9t pe unu8 d7n D:7eA77 B7Fo8u8u7-putern7cG #entru c: d7n pr7c7na 8or 67 8-a7 >6puBcat pe-a8 6eu! A6 au=7t c: pe D:7atu8 ce8 6a7 6are >8 chea6: Uc7?:toru8-Iu6aB78or< e-adeF:ratG "a! Ch7ar eu 7-a6 dat nu6e8e :;ta B7 n:d:Hdu7e;c c: pe;te puA7n t76p >B7 Fa c9Bt7?a B7 ce8:8a8t un nu6e tot at9t de ?8or7o;! Ca ;:-A7 ;pu8Der n:deHdea< cer acu6 ;: 67-8 preda7 pe ace;ta d7n ur6:! .7 a8tceFa ce 6a7 cer7G )

Tot ce au toFar:B77 t:7 a;upra 8or< ca8u8 8u7 37nnetou B7 puBca 8u7 de ar?7nt! I-a;cu8t:< Erate-6eu ar:67u< 6:rtur7;e;c c: 6-a6 >nBe8at cre=9ndu-te p9n: acu6 un 6are n:t9n?! 1:d >n;: c: eBt7 dat dracu8u7 de B7ret< 6oBu87c:! "ar pe no7 nu ne >ntreD7 ce Fre6 de 8a t7neG 1o7G Ce-aA7 putea ;:-67 cereA7G &nt97 B7-nt97 pe t7ne< care te-a7 >ntoF:r:B7t cu Me8ton ;: pu;t7eBt7 hac7enda de8 ArroIo B7 ;: nenoroceBt7 at9A7a oa6en7 87p;7A7 de ap:rare< care nu-A7 ?reB7;er: cu n767c! "ec7< tu r:697 8a no7 B7 oa6en77 t:7 pot p8eca ne;up:raA7 de n76en7! Nu cu6Fa A7-au 69ncat corD77 cre7er77 d7n cap de nu 6a7 Bt77 ;: Hudec7G ;e r:;t7 e8 >nEur7at! Cu6 puteA7 cere aBa ceFa< c9nd ;unteA7 toA7 >n puterea 6eaG Atunc7 ;: nu ne 6a7 p7erde6 t76pu8! Tu ;ocoA7 c: ne a7 >n 69n: B7 c9nd co8o te aFe6 no7 pe t7ne! SEatu8 ;-a ter67nat< >nche7a7 eu B7 6: r7d7ca7 >n p7c7oare! Sta7 c: n-a6 7;pr:F7t >nc:C r:cn7 e8! "ac: p9n: >ntr-un ;Eert de cea; O8d Shatterhand B7 D:7atu8 nu ;unt >n 8a?:ru8 no;tru< ne n:pu;t76 a;upra Foa;tr: B7 nu 6a7 r:69ne unu8 d7n Fo7 >n F7aA:! 37nnetou era prea 69ndru ca ;:-8 ?:;ea;c: Fredn7c de un r:;pun;! Eu d:du7 d7n u6er7 B7 t:cu7< dar .arpe8e-F7c8ean nu ;e 6a7 putu aDA7ne! Eu ;unt .arpe8e-F7c8ean B7 una d7n c:peten778e Iu6aB78or< =7;e e8 ;e6eA! Nu 67-a6 c:8cat n7c7odat: cuF9ntu8 B7 nu 67-8 Fo7 c:8ca n7c7 de data a;ta! Ce-a6 hot:r9t r:69ne Dun hot:r9t! Cu6G Ch7ar dac: 6: >6potr7Fe;c euG Nu-67 pa;: 67e de >6potr7F7rea ta! .7 eu dec8ar pacea >nche7at: de t7ne E:r: n7c7 o Fa8oare! &ndr:=neBte c7neFa ;: ;e reFo8te >6potr7Fa c:peten7e7 tuturor Iu6aB78orG r:cn7 D:tr9nu8 ;co; d7n E7re! "a< eu< .arpe8e-F7c8eanC R:=Do7n7c77 6e7 cu 67ne a6 Eu6at p7pa p:c77 cu aceBt7 pr7eten7< p7pa p:c77 M tot ce aFe6 no7 6a7 ;E9nt pe 8u6e! K7ecare Eu6 e un Hur:69nt B7 c7ne-B7 ca8c: ace;t Hur:69nt nu poate p:trunde n7c7odat: >n FeBn7ce8e c96p77 de F9n:toare a8e 6are8u7 Man7tu< )%

c7 treDu7e ;: r:t:cea;c: purur7< a;e6enea une7 u6Dre< >n EaAa porA77 >nch7;e pentru totdeauna ;uE8etu8u7 ;:u r:t:c7t! G8a;u8 8u7 r:;una ad9nc B7 ?raF ca ;: poat: E7 au=7t de toA7! Nu6eBt7 pe aceBt7 ;tr:7n7 pr7eten77 t:7G (e 7e7 ap:rareaG >ntreD: Gur:-6are cu ?8a; tot at9t de putern7c! "a! "ac: For E7 atacaA7< >7 Fo7 ap:ra cu F7aAa B7 ;9n?e8e 6eu! &6potr7Fa 6ea B7 a r:=Do7n7c78or 6e7< EraA77 t:7!!!G C7ne 6: ;78eBte ;:-67 ca8c Hur:69ntu8 B7 ;:-67 nec7n;te;c ca8u6etu8< ace8a nu-67 6a7 e;te Erate< c:c7 6: 7n;u8t: pe 67ne B7 DatHocoreBte tot nea6u8 6eu! Au=7A7 r:=Do7n7c7 de ;uD conducerea 6eaC Gur:-6are ne-a nu67t 8aB7! &nduraA7 Fo7 o a;tEe8 de H7?n7reG Cere acu6 ;: ;E:r96:6 ca8u6etu8< tot ce aFe6 no7 6a7 ;E9nt pe 8u6e< cere ;: ne DatHocor76 ta87;6anu8 c:8c9ndu-ne Hur:69ntu8 >n p7c7oare! 1reA7 Fo7 ;: EaceA7 un a;tEe8 de ;acr78e?7uG O t:cere ca de 6or69nt! N76en7 nu =7;e n7c7 da< n7c7 nu! U7taA7-F:< ur6: e8! AFeA7 a7c7 >na7ntea Foa;tr: pe 37nnetou B7 pe O8d Shatterhand! AA7 au=7t Fo7 ;:-B7 E7 c:8cat e7 Freodat: cuF9ntu8G .7 ;: 8e >n?:du76 no7 ;: ne nu6ea;c: 67nc7noB7G O8d Shatterhand 6-a ;co; d7n ad9ncu8 p:69ntu8u7< unde treDu7a ;:-67 putre=ea;c: oa;e8e< 6:car c: era6 duB6anu8 8u7 B7 eu ;: deF7n tr:d:tor dup: ce ;-a >ncre=ut >n cuF7nte8e 6e8eG 1reA7 Fo7 ca BeEu8 Fo;tru ;: deF7n: un 67nc7no; >n ForDa c:ru7a nu 6a7 puteA7 aFea >ncredereG Hot:r9A7C Eu 6: duc acu6 cu 37nnetou B7 O8d Shatterhand >n 8a?:ru8 8or! Care d7n Fo7 e o6 c7n;t7t B7 r:=Do7n7c F7tea= ;: 6: ur6e=e< c7ne >n;: 7uDeBte 67nc7una B7 ;uport: ;: E7e nu67t 8aB B7 neFo8n7c< ace8a ;: r:69n: cu Gur:-6are! A6 ;pu; ceaFea6 de ;pu; B7 F: 8a; ;: HudecaA7! K7ecare ;: Eac: dup: cu6 >8 >ndea6n: 7n76a! "ac: Gur:-6are Frea ;: ;e r:=Dune >6potr7Fa 8u7 O8d Shatterhand< n-are dec9t ;: ;e 7a 8a 8upt: dreapt: cu e8@ >7 d: 69naG A6 ;pu;C Howgh! M: apuc: pe 67ne de o 69n:< pe 37nnetou de a8ta B7 p:B7 69ndru >ntre no7! EEectu8 Eu ;urpr7n=:tor ;7 >ntrecu toate aBtept:r78e noa;tre< c:c7 toA7 oa6en77 8u7 >8 ur6ar: >n t:cere! Gur:-6are r:6a;e ca >6p7etr7t! "up: ce ;e 6a7 de=6et7c7< ;e )3

>ntoar;e 8a a7 ;:7! Ur6: o a?7taA7e neoD7Bnu7t: >n 8a?:ru8 8or! #utea6 ;: F:d 8:6ur7t cu6 D:tr9n77 ;Eatu8u7 c:utau ;:-8 conF7n?: de ceFa dar nu reuBeau! Trecu a;tEe8 Fre6e de dou: cea;ur7! &n ;E9rB7t p:rur: c: ;e 87n7Bte;c! Unu8 d7n D:tr9n7 >na7nt: p9n: 8a Ea?u8 care hot:rn7cea 8a?:re8e B7 =7;e cu ?8a; tare: A;cu8taA7 r:=Do7n7c7 a7 Iu6aB78or B7 a7 676DrenH78or! Eu ;unt #7c7or-8un?< care a p:B7t 6u8te 7ern7 B7 Fer7 pe ca8ea F7eA77 B7 Bt7e ce treDu7e ;: Eac: or7ce r:=Do7n7c >n or7ce >6preHurare! (u7 Gur:-6are< Fe;t7ta c:peten7e a Iu6aB78or< 7-a p7er7t Eec7oru8 de ?8onAu8 8u7 O8d Shatterhand! S9n?e8e treDu7e r:=Dunat! O8d Shatterhand 7-a =droD7t c:peten7e7 noa;tre DraAu8@ B7 Eapta a;ta cere r:=Dunare! A;cu8taA7 6a7 departe< r:=Do7n7c7C (a O8d Shatterhand ;e aE8: un t9n:r 676DrenH c:ru7a 7 ;e =7ce Uc7?:toru8-Iu6aB78or! O a;tEe8 de DatHocur: a >ntre?u8u7 tr7D nu ;e poate ;p:8a dec9t cu ;9n?e! Ar treDu7 dec7 ;:-7 o6or96 pe O8d Shatterhand B7 pe D:7at or7unde 7-a6 >nt98n7! Au Eu6at >n;: p7pa p:c77 cu r:=Do7n7c77 noBtr7 B7 cu .arpe8e-F7c8ean B7 ;-au >nEr:A7t cu e7! "e aceea nu-7 pute6 uc7de< c7 Eapte8e 8or treDu7e r:=Dunate pr7ntr-o 8upt: dreapt:! No7 ;unte6 ce7 7n;u8taA7 B7 hot:r96 ar6a B7 Ee8u8 8upte7! .7 E77ndc: Gur:6are e r:n7t 8a DraA B7 nu poate 8upta< treDu7e ;: 8upte a8tu8 >n 8ocu8 8u7@ de aceea >n?:du76 ca >n 8ocu8 ce8u7 nu67t Uc7?:toru8-Iu6aB78or ;: 8upte Erate8e ;:u 6e=7n! "up: ace;t d7;cur; D7=ar< D:tr9nu8 ;e >ntoar;e >n 8a?:ru8 8u7! Hot:r9;er: un due8 E:r: ;: 6: >ntreDe B7 pe 67ne! Ar6e8e 8e a8e?eau tot e7! Ca Erate8e Uc7?:toru8u7-Iu6aB78or ;: 8upte >n 8ocu8 ace;tu7a era cu ;7?uranA: 7deea 8u7 Gur:-6are! TreDu7a pu; 8a curent B7 B7Fo8u8-putern7c! A6 tr767; dup: e8 B7< ca ;: nu E7e >nc: F:=ut de Iu6aB77 trecuA7 de partea noa;tr:< ne-a6 dat 6a7 8a >ntuner7c ;: ;t:6 de ForD:! M-aBtepta6 ;:-8 F:d ;per7at de propunerea Iu6aBu8u7 B7 a6 r:6a; 67rat c9nd 8-a6 au=7t r:;pun=9nd Eoarte 87n7Bt7t: Aha< a;ta =D7era Iu6aBu8 ad7neaur7! (-a6 au=7t ForD7nd< dar n-a6 de;8uB7t cuF7nte8e! Te-a6 che6at ;: te >ntreD dac: D:7atu8 poate pr767 proFocarea! ),

S-o pr76ea;c:< de ce ;: n-o pr76ea;c:C 1re7 ;: ;e ;pun: c: un 676DrenH ;e te6e de un Iu6aBG "ar D:7eA77 t:7 ;unt >nc: prea cru=7! Au ;:-7 dea un adFer;ar Fo7n7c< o6 >n putere B7 e8 nu e dec9t un cop78! Cu at9t 6a7 r:u pentru e7! O ;: r9d: toat: 8u6ea c: un cop78andru a D7ru7t un r:=Do7n7c 6atur! EBt7 at9t de ;7?ur de 7=D9nd:G Nu eL7;t: Iu6aB care ;:-7 D7ru7e! Care d7n D:7eA7 Fre7 ;: 8upte< ce8 6are ;au ce8 67cG Ce8 67c< ca ;:-B7 c9Bt7?e B7 e8 un nu6e! B7ne< E7eC G9ndeBte-te >n;: c: ar6a B7 Ee8u8 8upte7 o ;: E7e a8e;e de Iu6aB7! Kec7or77 6e7 ;unt de;to7n7c7 >n toate Ee8ur78e de 8upt: B7 au 6a7 >nF:Aat >nc: 6u8te de 8a t7ne B7 37nnetou! Tu ce-a7 de ?9nd< pr76eBt7 proFocareaG TreDu7e! "ac: o pr76eBte un cop78< ;: 6: dau eu >nd:r:tG Nu ;e >ndo7eBte n76en7 de curaHu8 t:u< dar ;e poate 8upta un ur; cu un BoareceG A< a;ta Fro7a7 ;: ;pu7G E7< c9nd Boarece8e Frea ;: 6uBte pe un ur;< ace;ta >8 ;tr7FeBte cu 8aDa B7 ?ata! M: du;e7 apo7 8a D:7eA7 B7-7 >ntreDa7 ce-au hot:r9t! S: 8upt< r:;pun;e ce8 6a7 67c! 1reau ;:-67 c9Bt7? B7 eu un nu6e< de aceea Erate8e 6eu 6a7 6are a renunAat pentru 67ne! &n 8a?:ru8 no;tru do6nea o 87n7Bte de;:F9r7t:! St:tea6 toA7 cu8caA7 >n 7arD: B7 aBtepta6 ;: Fede6 ce Fa 6a7 E7! #e 8a 67e=u8 nopA77 M poate ;: E7 Eo;t B7 6a7 t9r=7u M< #7c7or-8un? Fen7 d7n nou 89n?: Ea? B7 ;tr7?: ;:8 aud: toA7: &n ;Eatu8 D:tr9n78or ;-au hot:r9t ur6:toare8e: Ma7 >nt97 ;: 8upte O8d Shatterhand B7 pe ur6: 676DrenHu8! (upta 8u7 O8d Shatterhand Fa E7 cu ;u87Aa! #9n: acu6 nu ;-a dec8arat >nc: Iu6aBu8 care ;:-7 E7e adFer;ar< de aceea cond7A778e 8upte7 ;e For hot:r> 6a7 t9r=7u! M76DrenHu8 Fa 8upta cu pu6na8u8 ;uD ap:! AdFer;aru8 8u7 e Ca;toru8-ne?ru! (upta Fa E7 pe F7aA: B7 pe 6oarte! N7c7 unu8 nu poate 7eB7 d7n ap: p9n: nu-B7 Fa uc7de )+

adFer;aru8! #8anu8 Iu6aB78or era c9t ;e poate de D7ne >ntoc67t! #orec8a Ca;toru8-ne?ru doFedea c: ace8 care o purta e un Dun >not:tor< 7ar eu treDu7a ;: 8upt cu ;u87Aa< ar6: pe care 7nd7en77 o 69nu7e;c cu 6are 7;cu;7nA: B7 aproape ;tr:7n: 67e M cu6 pre;upuneau e7! Se >nBe8au >n;:! 37nnetou< 6are 6eBter >n aruncarea ;u87Ae7< ;e ch7nu7;e >ndeaHun; cu 67ne ca ;: 6: >nFeAe 6eBteBu?u8 B7-7 aE8a;e6 toate ch7A7DuBur78e! ABadar< pentru 67ne nu ;e ?:;eBte >nc: n7c7 un adFer;ar B7 poate c: n7c7 nu ;e Fa ?:;7! Gr7Ha 6ea era acu6 D:7atu8C M: aprop7a7 de e8 cu ?9nd ;:-7 dau c9teFa poFeAe< dar e8 6: pr7F7 =96D7nd< ca B7 c9nd ar E7 Eo;t ;7?ur de ;7ne! E Erate8e 6eu Dun >not:torG >8 >ntreDa7 eu! M7-a p8:cut >ntotdeauna ;: 6: D:8:ce;c >n ap:< r:;pun;e e8! S: te D:8:ceBt7 >n ap: e una B7 ;: te 8upA7 ;uD ap: cu cuA7tu8 e a8ta! Eu B7 Erate8e 6eu ne Huca6 de;eor7 Hocu8 ace;ta! Nu E7 at9t de >ncre=:tor >n puter78e ta8e! AdFer;aru8 t:u are un nu6e pr76eHd7o;< treDu7e ;: E7e un Eoarte Dun >not:tor! #:ru n7Ae8 >n?r7Horat! 1e=7 c: nu treDu7e ;: te D7=u7 nu6a7 pe >nde69nare< treDu7e ;: E77 B7 n7Ae8 B7ret< ad:u?a7 eu! Ma7 a8e; EereBte-te ;: nu pun: 69na pe t7ne< E77ndc: atunc7 eBt7 p7erdut! Un;oareC E:cu e8 c87p7nd d7n ?ene! #oEt76< eu >8 6uBtru8u7a6 B7 c9nd co8o Bt7a tot aBa de D7ne ce are de E:cut! Cu ;7?uranA: c: e8 o ;: 7ntre >n ap: pe partea aceea B7 tu pe-a7c7< ur6a7 eu! Tu aco8o ;:-8 cauA7! (a e7 e Eoc B7 ;e Fede 6a7 D7ne< oD;erF: e8! "ar nu B7 8a 6a8< care e >nconHurat d7n toate p:rA78e de tuEe! CunoBt7 tu p8anta c:re7a >7 =7ceA7 Fo7 ;7caG "a< creBte d7n De8Bu? 8a 6a8u8 ape7 B7 pr7n tuE7Bur7! (uHeru8 e7 e ?o8 ca un E8u7er! *7ne 67nteC M: pr7F7 nedu6er7t@ nu pr7cepu;e ce Freau ;: ;pun! )/

O 67nunat: AeaF: pr7n care poA7 r:;uE8a< >8 8:6ur77 eu! A6 Eo;t odat: ur6:r7t de co6anB7 B7 6-a6 F9r9t >ntr-un r9u! #e c9nd e7 6: c:utau de =or pe 6a8< eu ;t:tea6 Eru6uBe8 >n ap: B7 r:;uE8a6 pr7ntr-o AeaF: de ;7ca! Nu6a7 nu treDu7e ;: tuBeBt7! "ac: te 87peBt7 D7ne de 6a8 B7 r:;uE87 pr7ntr-o a;tEe8 de AeaF:< poA7 aBtepta >n 87n7Bte p9n: ;e aprop7e! A7 >nF:Aat ;: ;ta7 >n ap: cu och77 de;ch7B7G "a! C9nd apa e 876pede poA7 Fedea ch7ar 8a c9A7Fa paB7 de t7ne! At9t aHun?e! EL7;t: 6u8te B7reten77 de a;tea< dar treDu7e ;: te porA7 c7n;t7t cu adFer;aru8 t:u! Te-a6 >nF:Aat a;ta E77ndc: tu eBt7 cop78 B7 Iu6aBu8 e o6 >n toat: E7rea! &8 F:=u7 6a7 t9r=7u t:7nd c9teFa p8ante de ;7ca< pe ur6: d7;p:ru >ntr-un tuE7B< ur6at de Erate8e ;:u! M: 8ua7 >nad7n; dup: e7! Ce credeA7 c: E:ceauG Ce8 6are >8 un?ea pe ce8 67c cu ?r:;76e ;au u8e7@ toA7 7nd7en77 poart: 8a e7 c9te un Fa; cu un;oare! .7 7ar trecu o Ducat: de Fre6e! &n 8a?:ru8 Iu6aB78or era 6are E7erDere! #roDaD78 c: nu ;e ?:;ea n76en7 care ;: Frea ;: 8upte cu 67ne! &n ;E9rB7t< #7c7or-8un? Fen7 7ar 89n?: Ea? B7 ;tr7?:: A;cu8taA7< Fo7 r:=Do7n7c7< ce-a hot:r9t ;Eatu8: S9n?e8e care a Eo;t F:r;at de O8d Shatterhand e ;9n?e8e unu7 Eec7or de-a8 c:peten7e7 noa;tre B7 cere o pedeap;: >ndo7t:! "e aceea Fa treDu7 ;: 8upte nu cu unu8< c7 cu do7 adFer;ar7 B7 cu a69ndo7 >n ace8aB7 t76p! K7ec:ru7a 7 ;e For da c9te c7nc7 ;u87Ae B7 d7;tanAa Fa E7 de =ece paB7! N76en7 n-are Fo7e ;: ;e 67Bte d7n 8oc dec9t un pa; >na7nte ;au unu8 >napo7 c9nd arunc: ;u87Aa ;au c9nd ;e EereBte de-a ce8u78a8t! K:r: paF:=:! Care a ;E9rB7t de aruncat ce8e c7nc7 ;u87Ae a8e 8u7< aBteapt: pe 8oc p9n: ce ;E9rBeBte B7 ce8:8a8t! (upta nu ;e >nche7e dec9t dup: ce unu8 d7n adFer;ar7 e 6ort! O8d Shatterhand Fa 8upta cu #8ete-8un?7 B7 BraA-putern7c! S: F7n: ;: pr76ea;c: ;u87Ae8e! Eu nu 6: c87nt77 d7n 8oc! Ne6ern7c77 porunceau ca B7 c9nd no7 ar E7 treDu7t ;: ne ;upune6 E:r: ;: cr9cn76! "e ce nu F7ne O8d ShatterhandG ;tr7?: #7c7or-8un?! Nu cu6Fa Er7ca 7-a >nAepen7t 6:du8are8eG 17teH77 noBtr7 r:=Do7n7c7 ;unt ?ata de 8upt:! Eu< n7c7 ?9nd ;: 6: urne;c! ABtept: puA7n< apo7 ;tr7?: 7ar:B7: )7

1edeA7 c: aBa e< cu6 ;pun euG O8d Shatterhand n-are curaH! Se t9r:Bte >n 7arD: ca un F7er6e B7 ;e-a;cunde >n tuE7B ca un 7epure! RuB7ne ;:-7 E7eC Se 8aud: c:-7 un 6are r:=Do7n7c B7 nu cunoaBte 6:car dator7a unu7 r:=Do7n7c! &8 F:=u7 pe 37nnetou ;:r7nd 7nd7?nat de 8a 8ocu8 8u7! Ce Droa;c: r97oa;: or:c:7e aco8oG ;tr7?: e8 cu ;c9rD:! O8d Shatterhand nu Bt7e ce e Er7ca B7 nu6e8e 8u7 e Fe;t7t >n toat: 8u6ea! "ar de #7c7or-8un?< #8ete-8un?7 B7 BraA-putern7c a 6a7 au=7t c7neFa p9n: acu6G Cu6 >ndr:=n7A7 ;:-8 che6aA7 8a Fo7 ca pe un c:Ae8 a6en7nAat cu nu7auaG NeFo8n7c78or B7 Er7coB78or< care F: r7d7caA7 do7 ;: 8uptaA7 >6potr7Fa unu7a ;7n?urC .7-apo7 nu F: e Fou: ruB7ne< oa6en7 >n toat: E7rea< ;: FreA7 ;: 8uptaA7 cu un cop78andru ca D:7atu8 c:peten7e7 676DrenH78orG 1reA7 8upt:< FreA7 r:=DunareG B7ne< E7eC "ar 8upta treDu7e ;: E7e o 8upt: c7n;t7t:< E:A7B:< nu >ntr-a;cun; B7 cu F7c8eBu?! AduceA7 ;u87Ae8e ;: 8e Fede6 B7 no7 6a7 de-aproape! Nu ;: opr7A7 Fo7 pe ce8e Dune B7 ;: ne daA7 nou: d7nad7n; pe ce8e re8e! CunoaBte6 B7ret87cur78e Foa;tre< dar cu no7 nu F: 6er?e! .7 nu 8a Fo7 ;: a7D: 8oc 8upta< c7 89n?: copacu8 care hot:rn7ceBte 8a?:re8e! Gur:-6are B7 cu 67ne Fo6 6:;ura tre7=ec7 de paB7 de 8a unu8 8a a8tu8! 1o6 ;ta 89n?: 8upt:tor7 B7< dac: unu8 d7n e7 ;e aDate de 8a re?u878e 8upte7< >8 >6puBc pe 8oc ca pe un c97ne turDat! ABa a6 hot:r9tC "ac: nu F: conF7ne hot:r9rea 6ea< >n;ea6n: c: ;unteA7 n7Bte 8aB7< n7Bte ne6ern7c7! S7n?ur Gur:-6are< c:peten7a Foa;tr:< ;: r:;pund:< nu a8tu8< c:c7 c7ne cutea=: ;: r7d7ce ?8a;u8 >na7ntea 8u7 37nnetou ace8a treDu7e ;: E7e o6< nu E8eac! ABa ForDe;c eu< c:peten7a apaB78or! Acu6 ;: ForDea;c: Gur:-6are< dac: nu-7 c8:nA:ne d7nA77 >n ?ur: de Er7c:! Howgh! .7 7ar ;e A7nu ;Eat >n 8a?:ru8 Iu6aB78or! Ce dracuN< >67 =7cea6 eu< au de ?9nd ;: ne A7n: toat: noaptea pentru un E8eac ca :;taG &n ;E9rB7t< Gur:-6are ;e r7d7c: de Ho; B7 ;tr7?: ;pre no7: S: E7e cu6 a =7; 37nnetou! S: F7n: acu6 ;: nu6:r:6 paB77 B7 ;: a8e?e6 ;u87Ae8e! Se E:cu >ntoc6a7 dup: cu6 propu;e;e c:peten7a apaB78or! AdFer;ar77 6e7 ;e aBe=ar: 8a 8ocu8 hot:r9t< c:peten7a 8or aproape de e7 B7 ))

de 37nnetou! 1re7 ;: 8e dau o 8ecA7eG >7 Bopt77 eu! "a< E77ndc: aBa 6er7t:! (upta >ncepu! #8ete-8un?7 p9nd7 p9n: ce 7 ;e p:ru c: 6: u7t >n a8t: parte< E:cu un pa; >nd:r:t B7 a=F9r87 ;u87Aa! Cu6 67-era B7 67e >n?:du7t un pa;< >8 E:cu7 8a dreapta B7 ;u87Aa trecu pe 89n?: 67ne E:r: ;: 6: at7n?:! 1en7 r9ndu8 8u7 BraA-putern7c@ nu Eu n7c7 e8 6a7 noroco;! .7 7ar arunc: #8ete-8un?7 ;u87Aa de?eaDa< apo7 BraA-putern7c< de dou: or7< E:r: n7c7 un re=u8tat! &7 au=77 pe Iu6aB7 acu=9ndu-;e unu8 pe a8tu8 c: n-au A7nt7t D7ne! R:=Do7n7c77 ;unt cop77 E:r: 67nte B7 E:r: eLper7enA:< 8e ;tr7?a7 eu! Nu =7c c: nu ;e pr7cep< dar aBa cu6 A7nte;c e7 n-au ;: 6: n76erea;c: n7c7odat:! -:uG A;ta e p:rerea 8u7 O8d Shatterhand< r:;pun;e cu 7ron7e BraAputern7c! S-o E7 pr7cep9nd e8 8a a8te ar6e< dar Bt76 c: haDar n-are de 8upta cu ;u87Aa! S: a7D: nu6a7 n7A7c: r:Ddare ca ;: Fad: e8 nu6a7dec9t cu6 >8 ;tr:pun? cu ;u87Aa de pe o parte pe cea8a8t:! Ma7 are O8d Shatterhand Freo dor7nA: >na7nte de 6oarteG "a! S: da7 dup: ce Fo7 6ur7 eu< drept 6oBten7re< 8u7 #8ete-8un?7 =ece pa86e =draFene pe un oDra= B7 =ece pe ce8:8a8t< pe ur6: ;: A7 8e dea e8 A7e B7 tot aBa p9n: ce ;-or >6p87n7 c9te o ;ut: de E7ecare! Sta7 c:-A7 a;tup eu A7e ?ura< 7a< acuB7G r:cn7 Iu6aBu8 B7 arunc: ;u87Aa cu o putere ?ro=aF:! Kur7a >7 >n=ec7;e puter78e< dar >7 ;8:D7;e a?er76ea och7u8u7! Su87Aa F9H97 pe 8a urech78e 6e8e B7 ;e >nE7p;e >n p:69nt 8a 6are dep:rtare! Tot aBa p:A7 B7 BraA-putern7c! E7< ce A7-a6 ;pu;G r9;e7 >n D:ta7e de Hoc! SunteA7 n7Bte cop78andr7 care F: 8:;aA7 ;t:p9n7A7 de 69n7e B7 nu F: daA7 o;tenea8a ;: HudecaA7 B7 ;: ch7D=u7A7 cu6 treDu7e! "e ce aruncaA7 ;u87Ae8e pe r9nd B7 nu a69ndo7 odat:G "e una te poA7 Eer7 6a7 8e;ne dec9t de dou:! UEEC ;tr7?: #8ete-8un?7 B7 BraA-putern7c >7 A7nu 7;onu8! Se u7tar: pro;teBte unu8 8a a8tu8< c:c7 un a;tEe8 de ?9nd nu 8e Fen7;e >n 67nte! )9

17 ;-ar p:rea c: E:cu;e6 o 76prudenA: atr:?9ndu-8e atenA7a< dar >nF:Aa;e6 de 8a 37nnetou prea D7ne cu6 treDu7e ;: Eac7 ca ;: nu te n76erea;c: n7c7 una! B7ne>nAe8e; c:< dac: aB E7 F:=ut c: a6 de-a Eace cu 8upt:tor7 pr7cepuA7< n-aB E7 r7;cat ;:-67 pun F7aAa >n Hoc< cu e7 >n;: 6er?ea6 8a ;7?ur c: nu 67 ;e Fa >nt96p8a n767c! Aruncar: dec7 a69ndo7 ;u87Ae8e >n ace8aB7 t76p@ para7 cu a 6ea 8oF7tura une7a< 7ar cea8a8t: c:=u a8:tur7 de 67ne E:r: ;: 6: at7n?:! I;pr:F7;er: acu6 ce8e c7nc7 8oF7tur7 B7 nu 6a7 aFeau n7c7 o ;u87A: >n 69n:< pe c9nd eu 8e aFea6 pe toate a8e 6e8e! 37nnetou ;e d:du 89n?: e7 ca ;:-7 >6p7ed7ce cu reFo8Feru8 dac: ar >ncerca ;: Eu?:! Eu >n;: 8ua7 o ;u87A: >n 69na dreapt:< 8e opr77 pe ce8e8a8te patru >n cea ;t9n?: B7 =7;e7: 1or Fedea acu6 r:=Do7n7c77 Iu6aB78or c: O8d Shatterhand Bt7e ;: 69nu7a;c: B7 ar6a a;ta! AA7 procedat >n ch7p nec7n;t7t EaA: de 67ne< dar de?eaDa! N7c7 ch7ar Erate8e 6eu 37nnetou n-a D:?at de ;ea6:< deB7 ar E7 putut ;: Fad: or7care d7n Fo7 care ;unteA7 ac7! Nec7n;t7tG >ntreD: apaBu8 cu 67rare! "a! Au Eo;t aruncate =ece ;u87Ae >6potr7Fa 6ea< da ;au nuG #e c9nd eu c9te aFea6G C7nc7< nu-7 aBaG OhC eLc8a6: e8! AdeF:rat!!! SocoteBte: E7 aFeau c9te c7nc7 8oF7tur7 de o6< pe c9nd eu nu6a7 dou: B7 Hu6:tate! E drept a;taG Nu< dar nu ;-a ?9nd7t n76en7!!! Eu da< n-a6 =7; >n;: n767c< E77ndc: Fo7 repara >ndat: nedreptatea! Acu6 arunc >nt97a ;u87A:C (a ;t9n?a< >n ;pate8e adFer;ar78or 6e7< era un copac care aFea ;uD o crac: o c7uperc:@ pe a;ta o A7nt77 eu! N76er77 drept >n ea! 0u6aB77 hohot7r:! Su87Aa c:=u 8a patru paB7 de e7! 37nnetou ;e u7t: 8a 67ne B7 =96D7< d9nd 6u8Au67t d7n cap@ >nAe8e;e ce Fro7a6! #entru ce r9deA7G 8e =7;e e8! 1o7 n-aA7 F:=ut c: a Eo;t nu6a7 o 8oF7tur: de-ncercareG O8d Shatterhand 6a7 are >nc: patru ;u87Ae! Una d7n e8e ;e Fa >nE7?e >n Bo8du8 8u7 #8ete-8un?7< 7ar a8ta >ntr-a8 8u7 BraA-putern7c! 1-ar putea ;tr:pun?e ?9tu8 or7 7n76a< dar O8d Shatterhand e creBt7n B7 92

6are8e Man7tu nu-7 >n?:du7e 8u7 6oarte de o6! &67 7nd7ca;e A7nta B7 Bt7a Eoarte D7ne c: n-o ;: dau ?reB! &n Bo8du8 drept a =7; 37nnetouG B7ne! &nt97 8u7 BraA-putern7c< ;pu;e7 =96D7nd! Repe=77 ;u87Aa< care ;e >nE7p;e eLact >n 8ocu8 ;pu; de apaB! ABaC Acu6 e r9ndu8 8u7 #8ete-8un?7! "e a;ta dat: 8oF7tura Eu at9t de F7o8ent:< >nc9t Iu6aBu8 ;e pr:DuB7 8a p:69nt cu F9rEu8 ;u87Ae7 >n carne! #e ur6:< ca B7 c9nd nu ;-ar E7 >nt96p8at n767c< >ntor;e7 ;pate8e Iu6aB78or B7 Fen77 >n 8a?:r! Acu6 aA7 F:=ut B7 Fo7 c: O8d Shatterhand Bt7e ;: 8upte B7 cu ;u87Aa< 8e ;tr7?: 37nnetou! S: F7n: Ca;toru8-ne?ru! E r9ndu8 8u7 B7 a8 676DrenHu8u7! C9A7Fa Iu6aB7 a8er?ar: ;: ;coat: ;u87Ae8e d7n carnea r:n7A78or B7 ;:7 r7d7ce de-aco8o@ a8A77 ur8au< dup: cu6 e oD7ce7u8 8a 7nd7en7! Eu >n;: >67 >ndep87n7;e6 dator7a B7 6: du;e7 ;: 6: >nt7nd 87n7Bt7t >n 7arD:! (a or7=ont ;e 7Feau =or78e! #er;pect7Fe8e 67cu8u7 676DrenH nu p:reau toc6a7 ;tr:8uc7te< deoarece Ca;toru8-ne?ru era un o6 =draF:n B7 Fo7n7c< care ;-ar E7 putut 8upta cu tre7 7nB7 deodat:! Nu ur8aA7 B7 nu F: Doc7A7C ;tr7?: e8 cu ?8a; tun:tor! Ca;toru8-ne?ru F: Fa r:=Duna! Uc7?:toru8-Iu6aB78or 8-a >6puBcat >n 8upt: pe Erate8e 6eu< de aceea >8 Fo7 uc7de acu6 B7 eu pe a8 8u7! S: F7n: 676DrenHu8C S: ;e =F9rco8ea;c: ;uD cuA7tu8 6eu p9n: ce >7 Fa 7eB7 ;uE8etu8C B7ne< r:;pun;e c:peten7a apaB78or! B:7atu8 ;e Fa 8:;a >n ap: a7c7< 7ar Iu6aBu8 d7nco8o! "up: ce ;e For >nt98n7< Eac: tot ce-or Frea! Nu6a7 unu8 ;7n?ur Fa 7eB7 8a ;upraEaA:< >nF7n?:toru8< cu ;ca8pu8 ce8u78a8t >n 69n:! Eu B7 cu O8d Shatterhand >8 Fo6 ap:ra cu ar6e8e noa;tre< dac: ar >ncerca< E7e Iu6aB77< E7e 676DrenH77< ;: ;e-at7n?: de e8! Howgh! B:7atu8 ;e aprop7e de=Dr:cat de 6a8! &n 69n: A7nea cuA7tu8< 7ar >n Huru8 67H8ocu8u7 erau 8e?ate 8a ;pate de un E7r ;uDA7re dou: 8uHere de ;7ca pe care nu 8e putea6 Fedea dec9t no7! Tot trupu8 >7 ;tr:8ucea de ?r:;76e! -:r77 ;c87p7nd pr7ntre ra6ur78e unu7 copac do7 och7 >n?r7HoraA7< och77 tat:8u7 ;:u! 9

37nnetou D:tu d7n pa86e! Era ;e6na8u8 ca ;: 7ntre 8upt:tor77 >n ap:! Ca;toru8-ne?ru ;e repe=7 >na7nte B7 ;:r7 >n 8ac cu capu8 >n Ho;! Apa >6proBc: >n Huru-7 8a 6are d7;tanA:! #e ur6: >ncepu ;: >noate repede< ca B7 c9nd ar E7 Frut ;:-B7 cupr7nd: d7n pr76u8 6o6ent adFer;aru8 >n DraAe8e 8u7 putern7ce! A8tEe8 proced: >n;: 676DrenHu8! #:B7 tact7co; >n ap: B7 >na7nt: a?a8e d7n ce >n ce 6a7 ad9nc p9n: ce-7 aHun;e 8a ?9t! &nAe8e;e7 dup: 67Bc:r78e 8u7 c: rupe E7ru8 care 8e?a AeF78e< pe ur6: >8 F:=u7 >not9nd cu 67Bc:r7 repe=7 ;pre Ca;toru8-ne?ru< care B7 e8 >na7nta 6ereu! Nu 6a7 erau acu6 dec9t 8a tre7< patru 8un?767 de DraA unu8 de a8tu8! Ca Eu8?eru8< 676DrenHu8 ;e 8:;: 8a Eund< ur6at de Iu6aB! ToA7 pr7Fea6 A7n9ndu-ne re;p7raA7a! Trecu un 67nut< poate ch7ar dou: B7 D:7atu8 7eB7 8a ;upraEaA:! &ntor; cu ;pate8e 8a e8< ap:ru B7 Iu6aBu8! "eB7 Eoarte aproape unu8 de a8tu8< nu ;e Fedeau< E77nd >ntorB7 cu ;pate8e! "eodat: unu8 d7n Iu6aB77 de pe 6a8 >ncepu ;: a?7te 697n78e ;tr7?9nd: U7te-8< u7te-8 8a ;pate8e t:u< Ca;toru8eC N7c7 n-apuc: ;:-B7 ;E9rBea;c: ForDa! O detun:tur: B7 ?8onAu8 porn7 d7n puBca 8u7 37nnetou cu8c9ndu-8 8a p:69nt! ABa Fa p:A7 or7c7ne >ncearc: ;: dea aHutor cu ForDa ;au cu Eapta unu7a d7n 8upt:tor7C r:;una ?8a;u8 putern7c a8 apaBu8u7! Se au=7 un 6ur6ur de de=aproDare pr7ntre Iu6aB7< dar atenA7a 87 ;e >ndrept: 7ar ;pre 8ac ;: Fad: eEectu8 pe care-8 E:cu;e aFert7;6entu8 toFar:Bu8u7 8or a;upra 8upt:tor78or! Ca;toru8-ne?ru ;e >ntor;e;e Dru;c B7-B7 =:r7;e adFer;aru8! Se repe=7 cu cuA7tu8 >ntre d7nA7 8a D:7at apuc: repede cu a69ndou: 697n78e! Ace;ta =F9r87 p7c7oare8e >n aer< cu o ;6uc7tur: >7 a8unec: pr7ntre de?ete B7 ;e 8:;: 7ar 8a Eund! 0u6aBu8 nu aFu pre=enAa de ;p7r7t ;:-8 ur6e=e< ceea ce Eu ;pre p7er=an7a 8u7! &8 au=7r:6 ;coA9nd un r:cnet de durere! Se 8:;: pe ;pate B7 ;e apuc: de p9ntece cu o 69n:< >not9nd nu6a7 cu cea8a8t:! M76DrenHu8 >7 E:cu;e o ran: ad9nc: B7 e8 de durere ;c:pa;e cuA7tu8 >n ap:! Se au=7 7ar un r:cnet@ de a;t: dat: pr767;e 8oF7tura >n ;pate! Apa ;e >nroBea de ;9n?e! Ca;toru8-ne?ru ;e 8:;a aEund< apo7 ap:rea c9nd B7 c9nd dea;upra ape7< 9%

d7Du7nd dup: adFer;ar< care nu ;e Fedea deEe8! Trecu 6a7 D7ne de-o Hu6:tate de cea;! Se 8u67na;e D7ne de =7u:! Ca;toru8 ap:rea B7 d7;p:rea< dar de D:7at n7c7 ur6:! AHun;e 8a conc8u=7a c: treDu7e ;: ;e E7 a;cun; undeFa 8a 6a8! Se aprop7e >not B7 >ncepu ;: cercete=e cu D:?are de ;ea6: 6a8u8< dac: nu cu 697n78e ce8 puA7n cu och77! Ur6:reau< toA7 cu >ncordare E7ecare 67Bcare a 8u7< aBtept9ndu-ne d7n 6o6ent >n 6o6ent ;:-8 Fede6 pe 676DrenH n:pu;t7ndu-;e a;upra 8u7! &8 F:=ur:6 opr7ndu-;e 8a un 8oc ce p:rea ;:-8 7ntere;e=e 6a7 6u8t! "eodat: p7er7 ;uD ap:! Apa 7;c: >n Huru8 8u7 un F9rteH! Era ne>ndo7o; c: o 8upt: aFea 8oc >n ad9nc< o 8upt: pe F7aA: B7 pe 6oarte! Nu trecu 6u8t B7 676DrenHu8 ap:ru 8a ;upraEaA:! &not: cu o ;7n?ur: 69n:< t9r9nd ceFa dup: e8< pe ur6: p7er7 pr7ntre tuEe! M: >ntor;e7 atunc7 ;pre ce78a8A7 B7 8e ;tr7?a7: (-a o6or9t pe Ca;tor B7-8 tra?e 8a 6a8 ca ;:-8 ;ca8pe=e< E77ndc: >n ap: nu ;e poate! #re?:t7A7-F: ar6e8e@ 6: te6 c: Iu6aB77< >n Eur7a 8or nu ;e For putea ;t:p9n7 B7 ;e For n:pu;t7 a;upra noa;tr:! "e-aD7a ;E9rB77 ForDa B7-8 F:=ur:6 pe D:7at 7eB7nd d7n tuE7B< >not9nd ;pre no7 B7 7eB7nd 8a 6a8! Sta7C Nu6a7 >nF7n?:toru8u7 >7 e >n?:du7t ;: 7a;: d7n ap:< dup: ce-8 Fa E7 uc7; pe >nF7n;C ;tr7?: Gur:-6are! M76DrenHu8 r7d7c: atunc7 697n78e >n ;u;@ >ntr-una A7nea cuA7tu8< 7ar >n cea8a8t: ;ca8pu8 adFer;aru8u7 ;:u! N-are dec9t ;: ;e >ncred7nAe=e Gur:-6are dac: Iu6aBu8 8u7 6a7 tr:7eBte@ ;:-8 caute co8o >n tuE7B! Eu a6 adu; p7e8ea capu8u7 ;:u< dup: cu6 a Eo;t >nAe8e?erea< r:;pun;e Eoarte 87n7Bt7t D:7atu8! 0u6aB77 r:cneau neDun7 de Eur7e B7 a8er?ar: >n 8a?:r ;:-B7 7a ar6e8e! Eu 6-a6 aprop7at atunc7 de Gur:-6are< care ;t:tea cu 37nnetou 89n?: copac< B7-7 =7;e7: R:=Do7n7c77 t:7 pun 69na pe ar6e@ opreBte-7C N7c7 pr7n ?9nd nu-67 treceC r:;pun;e e8 po;o6or9t< tr:?9nd p7;to8u8 de 8a Dr9u! Un ;7n?ur ?8onA ;: tra?: B7 ;unteA7 p7erduA7! Nu prea cred! Sunte6 6a7 6u8A7 ca Fo7! 93

Te >nBe87< F7no ;:-A7 ar:t! &8 tr:;e7 de 69n: aEar: d7n de;7B B7-7 ar:ta7 cercu8 de 676DrenH7 care >nconHura 8acu8! A;ta ce 6a7 eG =7;e e8 >n;p:769ntat! B7Fo8u8-putern7c cu 6u8te ;ute de r:=Do7n7c7 de-a7 8u7! E7< acu6 Fe=7 B7 tu c: o 8upt: >ntre no7 ar E7 ;pre pa?uDa Foa;tr:! K77 cu67nte! Au=7-7 pe-a7 t:7 cu6 r:cne;c! #e;te un 67nut Fa E7 prea t9r=7u ca ;:-7 6a7 opreBt7! &B7 trecu 69na pe;te Erunte< ca B7 c9nd ar E7 Frut ;:-B7 adune ?9ndur78e< apo7 >ntreD:: Ce ne hot:r9A7: 7ertarea ;au 6oartea 8a ;t98pG Iertarea! B7ne< 6: >ncred >n cuF9ntu8 t:u! A8er?ar:6 8a 8ac B7-7 F:=ur:6 pe Iu6aB7 aBtept9ndu-B7 BeEu8 ca ;: >nceap: 8upta! Cu ?reu >7 putu poto87! "e-aD7a dup: ce F:=ur: =7du8 de oa6en7 care >7 >nconHura >B7 d:dur: ;ea6a de ceea ce >7 aBteapt:! B7Fo8u8-putern7c< care ;e du;e;e ;: ;pun: B7 e8 a8or ;:7 ce ;-a petrecut< Fen7 89n?: 67ne< ar:t9nd ;pre Iu6aB7: Cre=7 c: ;e For ap:raG Nu! A6 ForD7t cu Gur:-6are ;7 8-a6 8:6ur7t cu6 ;tau 8ucrur78e! Atunc7< ;e predauG #roDaD78! 1or 6ur7 dec7 8a ;t98p! "ac: 8e ;pu7 a;ta< E77 ;7?ur c: ;e For ap:ra p9n: 8a ce8 d7n ur6:! N-au dec9tC O ;: ;e Fer;e ;9n?e< prea 6u8t ;9n?e! E7 B7G S:-7 >6puBc:6 pe toA7C .7 cre=7 c: de-a7 t:7 n-au ;: cad: de;tu7G Greu! No7 c9A7 ;unte6< tu cu 37nnetou< a8D77 B7 .arpe8e-F7c8ean cu Iu6aB77 8u7< >7 D7ru76 repede! Au ;: E7e toA7 de partea ta! "e partea 6ea da< dar >6potr7Fa ta! Ce Fre7 ;: ;pu7G 1reau ;: ;pun c: 7-a6 E:?:du7t 8u7 Gur:-6are B7 r:=Do7n7c78or ;:7 9,

7ertare! IertareG Cu6 te-a7 >ncu6etatG Sunt >n puterea 6ea or7 a taG Ma7 >nt97 >ntr-a 6ea! 1re7 ;:-7 duc7 ;pre O7?Oa6ur78e Foa;tre B7 ;:-A7 ;cape 7arG "e;ch7de D7ne och77 B7 Fe=7 ce Eac7! Eu nu te aHut ;: >nE:ptu7eBt7 un a;tEe8 de 6:ce8 B7 n7c7 37nnetou M ne cunoBt7 doar de;tu8 de D7ne! .arpe8e-F7c8ean< c9nd Fa au=7 ce Fre7< E77 ;7?ur c:< or7c9t ar E7 e8 de ne6u8Au67t de Gur:-6are< n-o ;: ;ar: ;:-B7 uc7d: EraA77! #acea >n;: ar E7 ;pre D7ne8e tuturor< at9t a8 no;tru c9t B7 a8 8or! Tu cu 676DrenH77 t:7 te a8e?7 cu prada de r:=Do7! #radaG Te po6eneBt7 c: 8-a7 7ertat B7 de a;taC Nu 6-aB 67ra!!! (e-a6 E:?:du7t 7ertare B7 n767c 6a7 6u8t! Ia tot ce ?:;eBt7 8a e7 c: eu nu 6: ;up:r< Da 67-ar p:rea ch7ar D7ne! K:r: ar6e B7 E:r: ca7< ;e For poto87 pentru c9tFa t76p! #entru tot ce-a p:c:tu7t Gur:-6are >n Fre6ea d7n ur6:< ;: 7;p:Bea;c:! B7ne! 1orDeBte cu .arpe8e-F7c8ean B7 Fe=7 ce =7ce! Ceea ce B7 E:cu7! G:;77 terenu8 pre?:t7t! B:?a;e6 6a7 de 6u8t de ;ea6: c: t9n:ru8 ace;ta c7n;t7t nu >ncuF77nAa Eapte8e D:tr9nu8u7 ;:u BeE! Mu8A7 d7n Iu6aB7< de a;e6enea! Spera ;: E7e a8e; e8 c:peten7a ;upre6: a tr7Du8u7< ceea ce 8-ar E7 >n:8Aat 6u8t >n och77 Jud7te7! "e aceea< c9nd >7 ceru7 p:rerea< r:;pun;e: KaceA7 cu6 credeA7< nu6a7 nu-7 o6or9A7 B7 n7c7 pr7=on7er7 ;: nu-7 8uaA7! Sunt EraA77 6e7 B7 n-aB Frea ;: 87 ;e >nt96p8e ceFa! .t77 ce-a E:cut Gur:-6are@ recunoBt7 B7 tu c: 6er7t: o pedeap;:< nu-7 aBaG #e 67ne nu 6: pr7FeBte! (uaA7-7 tot B7 8:;aA7-8 ;: p8ece! "7;cuta7 a6:nunA7t cu B7Fo8u8-putern7c cu6 ;: proced:6 B7 6: >n;:rc7n: pe 67ne ;: trate= cu Gur:-6are< duB6anu8 6eu ne>6p:cat! &8 ?:;77 >n 67H8ocu8 oa6en78or ;:7< care 6: pr7F7r: toA7 cu duB6:n7e! Nu-B7 8ep:da;er: >nc: ar6e8e! 177 ;:-67 ;pu7 ce-aA7 hot:r9tG 6: >ntreD: e8! Ma7 >nt97 Freau ;:-A7 ;pun c: a6 7nterFen7t pentru Fo7< deB7 n-a7 E7 6er7tat! A7 r:6a; ;7n?ur< deoarece .arpe8e-F7c8ean ;-a de=7; de t7ne< E77ndc: 8-a7 nu67t 8aB! B7Fo8u8-putern7c a ;t:ru7t ;: F: pun: 8a ;t98p< dar 9+

eu 8-a6 ru?at ;: n-o Eac: B7 6-a a;cu8tat! A cerut pe ur6: ;: F: duc: aca;: 8a e8< ca ;: F: arate B7 ce8or8a8A7 676DrenH7! A6 reuB7t ;:-8 Eac ;: renunAe B7 8a a;ta! Ma7 6u8t dec9t at9t nu ;e poate! Sunte6 dec7 87Der7G "a! #uteA7 p8eca or7c9nd B7 or7unde FreA7! Atunc7 >nc:8ec:6 nu6a7dec9t B7!!! S: >nc:8ecaA7G >8 >ntrerup;e7 eu! Ca77 FoBtr7 aparA7n >nF7n?:tor78or! Cer prad: de r:=Do7G Se >nAe8e?eC Or7 nu cu6Fa cre=7 c: pentru tot ce-a7 E:cut nu A7 ;e cuF7ne n7c7 o pedeap;:G 0u6aB77 ;unt r:=Do7n7c7 curaHoB7< a doFed7t-o .arpe8e-F7c8ean! "ar c9nd ;unt conduB7 pe c:7 ?reB7te de o c:peten7e< ;: nu ;e 67re apo7 c: au B7 e7 ceFa de p:t767t! JaE< o6or< 7ncend77< deFa;t:r7< oa6en7 neF7noFaA7 >n?ropaA7 de F77 >n puAur7 p:r:;7te cre=7 c: nu e n767cG Te-a7 E:cut F7noFat de toate ace;te ne8e?7u7r7 B7 ar treDu7 ;: >ndur7 ch7nur78e ce8e 6a7 >n?ro=7toare! 1orDe;c cu t7ne pr7eteneBte< cu6 n-a7 6er7ta B7 te ;E:tu7e;c ;pre D7ne8e t:u! EBt7 D:tr9n B7 preF:d c: n-o ;o ;E9rBeBt7 D7ne! &ndru6:-A7 r:=Do7n7c77 pe c:7 6a7 Dune< cu6 Eace .arpe8e-F7c8ean< ca atunc7 c9nd 6are8e Man7tu te Fa che6a pe FeBn7ce8e c96p77 de F9n:toare ;: te duc7 Fe;e8 B7 cu 7n76a uBoar:< nu cu cu?etu8 >nc:rcat de p:cate! B7Fo8u8-putern7c F-a d:ru7t F7aAa B7 87Dertatea< nu-7 puteA7 cere ;: renunAe B7 8a prada de r:=Do7! .7-a 8uat-o B7 aBa! Toate tur6e8e B7 c7re=78e de 8a hac7end: au r:6a; >n ur6a noa;tr:< p:=7te nu6a7 de c9A7Fa 7nB7! Cu ;7?uranA: c: Fen7nd >ncoaN< 676DrenH77 au dat de e7 B7 au pu; 7ar 69na pe e8e! Nu Bt7u n767c de;pre a;ta< dar< ch7ar aBa ;: E7e< F7te8e ;unt a8e hac7endaru8u7 B7-7 For E7 date >napo7! &8 conF7n;e7 >n ;E9rB7t ;: predea ar6e8e B7 ca77< 8:;9ndu-8e nu6a7 ta87;6ane8e B7 ce aFeau pr7n Du=unare! #roDaD78 c: ce8e ;pu;e de 67ne c:peten7e7 8or >7 76pre;7ona;e pe Iu6aB7< c:c7 6u8A7 d7n e7 trecur: ;uD co6anda .arpe8u7-F7c8ean< ceea ce >8 a6:r> ?ro=aF pe D:tr9n! &na7nte dea p8eca< Gur:-6are Fen7 8a no7 >n;oA7t de patru-c7nc7 ;Eetn7c7 D:tr9n7 B7 =7;e cu ?8a; tare ca ;:-8 aud: toA7: Norocu8 unu7 r:=Do7n7c e a;e6enea Ee6e77: a=7 r9de< 697ne p89n?e 9/

B7 po7697ne 7ar r9de! M7e norocu8 67-a r9; >ntotdeauna >n EaA: c9nd a6 aFut de 8uptat cu oa6en7 de pe p:69ntur78e noa;tre! Ka76a 6ea a cre;cut =7 de =7@ duB6an77< roB77 B7 a8D7 ;e te6eau de 67ne B7 r:=Do7n7c77 6e7 ;e ;76Aeau ;7?ur7 B7 69ndr7 ;uD ocrot7rea 6ea! "ar au Fen7t aceBt7 do7 ;tr:7n7< 37nnetou B7 O8d Shatterhand< Fenet7c7 pr7p:B7A7 d7n 8u6ea 8ar?:< care ;-au a6e;tecat E:r: n7c7 un drept >n treDur78e noa;tre! TreDu7au uc7B7 nu6a7dec9t< c:c7 Fenet7c77 n-aFeau ce c:uta pr7ntre no7! Nu ;-a putut! Ar6e8e 8or erau ca Eer6ecate B7-7 ocrotea o putere neF:=ut:! Acu6 6-au D7ru7t B7 treDu7e ;: porne;c pe Ho; ca un ;:rac< E:r: ar6e B7 E:r: ca8< ;pre O7?Oa6ur78e noa;tre! Eu >n;: nu 6: dau D:tut! 37nnetou B7 O8d Shatterhand r:69n tot pe 6e8ea?ur78e ace;tea B7 Fo7 6a7 da eu och77 cu e7! &nF7n?:tor77 de a=7 For E7 >nF7nB77 de 697ne B7o6 Fedea cu6 ;e For =F9rco87 >n 697n78e noa;tre ca n7Bte F7te du;e 8a t:7ere! A6 ;pu;C Howgh! "up: ce-B7 ;E9rB7 8un?a 8u7 cuF9ntare< Gur:-6are cu ;Eetn7c77 care >8 >n;oAeau Fro7r: ;: p8ece< dar c9nd ;e >ntoar;e F:=u c: e >nconHurat d7n toate p:rA78e de 676DrenH7! Ce >n;ea6n: a;taC ;tr7?: D:tr9nu8 >nEur7at! Tr:dare!!!G No7 nu ;unte6 tr:d:tor7< r:;pun;e 37nnetou! R:=Do7n7c77 pe care >7 Fe=7 ;unt puB7 ca ;: F: 6a7 reA7n: puA7n B7 ;: au=7A7 ce are ;: r:;pund: O8d Shatterhand 8a ForDe8e ta8e! A;cu8taA7-7 cuF7nte8e! M: r7d7ca7 de Ho; B7 >ncepu7< adre;9ndu-6: D:tr9n78or Iu6aB7: Gur:-6are a ?r:7t ForDe E:r: ro;t B7 ne;ocot7te! Ne;ocot7te< E77ndc: n-a 8uat >n ;ea6: >n?:du7nAa noa;tr: EaA: de e8 B7 r:=Do7n7c77 8u7@ 8e-a6 d:ru7t F7aAa B7 87Dertatea< 7ar e8< >n ;ch76D< ne a6en7nA: cu 6oartea! Cear E7 ;: ne >ntoarce6 B7 no7 cuF9ntu8< dup: cu6 Eace e8 B7 ;: ne n:pu;t76 a;upra Foa;tr:G Nu< Fo7 treDu7e ;: F: A7neA7 de cuF9ntC ;tr7?: e8! "e ce 're( ieG Eu B7 37nnetou nu Bt76 ce >n;ea6n: 're( ie. A6 aFea dreptu8< >n ur6a a6en7nA:r77 ta8e< ;: F: >6puBc:6 pe 8oc< at9t pe t7ne c9t B7 pe toA7 a7 t:7! "ar n-o Eace6< c7 ne Date6 Hoc de 8:ud:roBen7a ta B7 F: 8:;:6 ;: p8ecaA7 ne;up:raA7 >ncotro F-or duce och77! O a8t: ne;ocot7nA: B7 o 6are pro;t7e a7 ;pu; c9nd a7 aE7r6at c: eu B7 37nnetou 97

;unte6 n7Bte Fenet7c7 pr7p:B7A7 pe 6e8ea?ur78e Foa;tre! Nu Bt77 tu< n:t:r:u8e< c: 37nnetou e c:peten7a Fe;t7t: a apaB78or ;:7 care 8ocu7e;c >n tot cupr7n;u8 de 8a Ar7=ona p9n: 8a Map767 B7 6a7 Ho;< p9n: d7nco8o de R7o #eco;G .7 r:=Do7n7c77 676DrenH7 care te-au D7ru7t nu ;unt B7 e7 7nd7en7 ca B7 Fo7G Cu6 poA7 cere ca o6u8 ace;ta ;: E7e tr767; pe;te hotarG -7c7 c: ar6e8e noa;tre ;unt Fr:H7te! Nu ar6e8e ;unt Fr:H7te< c7 ace7a care 8e poart: Bt7u cu6 ;: 8e 69nu7a;c: 8a neFo7e! .7 apo7< nu 8e-a6 >ndreptat n7c7odat: p9n: acu6 >6potr7Fa Foa;tr: B7< dac: a6 E:cut-o acu6< a Eo;t ca ;: ;c:p:6 pe n7Bte nenoroc7A7 a8D7< care nu F-au E:cut n767c< d7n ?heare8e Dand7A78or Me8ton B7 3e88er7< care F: E:?:du7;er: 6area cu ;area< nu6a7 ;: F: >nh:7taA7 cu e7 8a o Eapt: ur9t:! .7 E77ndc: ForDe8e ta8e ne;ocot7te de ad7neaur7 6er7t: o pedeap;:< A7-o Fo7 da nu6a7dec9t! S: F7n: >ncoace Erate8e 6eu< >nche7a7 eu ar:t9ndu-8 pe D:7atu8 ce8 67c a8 c:peten7e7 676DrenH78or! C9nd ace;ta ;e aprop7e< >8 8ua7 de 69n: B7 ur6a7: Gur:-6are ne-a 76putat odat: c: 7-a6 dat Eec7oru8u7 6a7 F9r;tn7c a8 B7Fo8u8u7-putern7c nu6e8e de Uc7?:toru8-Iu6aB78or@ 6a7 6u8t >nc:< a cerut ca Erate8e ;:u ;: 8upte cu unu8 d7n r:=Do7n7c77 ;:7! B:7atu8 ace;ta 67-a Eo;t de 6are Eo8o; >n c9teFa >6preHur:r7@ e deBtept< cred7nc7o; B7 a dat doFad: de 6u8t curaH! TreDu7e ;:-B7 pr76ea;c: r:;p8ata! Nu6e8e pe care B7 8-a c9Bt7?at treDu7e ;: E7e potr7F7t cu Eapte8e 8u7! (-a D7ru7t pe Ca;toru8-ne?ru B7 7-a 8uat ;ca8pu8< de aceea t9n:ru8 Fa c:p:ta un nu6e< ace8a de 5 ma)Bsil< Jupu7toru8 de Iu6aB7! Un ;tr7?:t de Ducur7e 7=Ducn7 d7n p7eptur78e 676DrenH78or! 37nnetou >8 apuc: pe D:7at de 69n: B7 =7;e: B7ne a ?r:7t O8d Shatterhand! T9n:ru8 B7 F7tea=u8 r:=Do7n7c 0u6aT;78 Fa E7 Erate8e B7 pr7etenu8 6eu@ duB6anu8 8u7 e ;7 duB6anu8 6eu< pr7etenu8 8u7 e B7 pr7etenu8 6eu! A6 =7;C ABadar< cont7nua7 eu< dor7nAa Eec7or78or B7Fo8u8u7-putern7c ;-a >6p87n7t! A69ndo7 B7-au c9Bt7?at c9te un nu6e care ;per c: Fa E7 >ntr-o =7 te6ut de toate tr7Dur78e duB6ane! B:tr9nu8 Gur:-6are poate p8eca acu6 ne;up:rat de n76en7! C: nu ne te6e6 de a6en7nA:r78e 8u7< 7-a6 dat doFada nu67ndu-7 pe Eec7or77 c:peten7e7 676DrenH78or: Uc7?:toru89)

Iu6aB78or B7 Jupu7toru8-Iu6aB78or! Howgh! K:cu7 un ;e6n B7 cercu8 ;e de;E:cu@ Iu6aB77 ;e >ndep:rtar: Eur7oB7 de re=u8tatu8 pe care-7 oDA7nu;e c:peten7a 8or cu 8:ud:roBen7a 8u7! Ur6:< D7ne>nAe8e;< cere6on7a ca8u6etu8u7 >n c7n;tea nou8u7 r:=Do7n7c 676DrenH< pe ur6: ne de;p:rA7r:6@ cu o ;tr9n?ere de 69n: pr7etenea;c:< de .arpe8e-F7c8ean< care ne d:du o Dun: e;cort: ca ;: ne treac: hotaru8! #e Jud7ta n-a6 F:=ut-o 8a p8ecare! Se a;cundea B7 Eu?ea de 67ne ca de dracu! "up: un dru6 8un? B7 aneFo7o; a6 aHun; >n ;E9rB7t 8a ?ran7Aa TeLa;u8u7! &6p:rA77 Dan77 >ntre e67?ranA7< >7 d:du7 B7 M:;8u7toru8u7 ce-7 E:?:du7;e6< B7-8 ru?a7 ;: a7D: ?r7H: de D7eA77 oa6en7< care nu cunoBtea6 n7c7 Aara< n7c7 876Da!

99

7- UN (ARVENIT

&na7nte de-a cont7nua re8atarea eFen76ente8or treDu7e ;: 6: >ntorc 8a o >nt96p8are petrecut: cu c9tFa t76p >n ur6:! Toc6a7 reFenea6 >n patr7e d7ntr-o c:8:tor7e E:cut: >n A6er7ca de Sud B7 8ua6 6a;a >ntr-unu8 d7n 6ar78e re;taurante d7n portu8 Bre6erhaFen! (a o 6a;: a8:turat:< un t9n:r 6: pr7Fea d7n c9nd >n c9nd cu coada och7u8u7@ >7 p:rea6 cuno;cut proDaD78< dar nu Bt7a de unde! &n ;E9rB7t< un =96Det >7 E8utur: pe Du=e! &B7 adu;e;e pe;e6ne a67nte! "up: ce ;E9rB7 de 69ncat< ;e r7d7c: de 8a 6a;: B7 Fen7 ;pre 67ne cu p:8:r7a >n 69n:! 1: ro? ;: 6: 7ertaA7 c: F: deranHe=< >ncepu e8< dar 67 ;e pare c: ne-a6 cuno;cut undeFa! Tot ce ;e poate< nu6a7 c: nu-67 a67nte;c c9nd B7 unde< 7-a6 r:;pun; po87t7co;! &n or7ce ca=< undeFa >n State8e Un7te! #are-67-;e c: >n NeFada< >ntre Ha678ton B7 Be86ont< dac: nu 6: >nBe8! CunoaBteA7 8oca87t:A78e a67nt7teG Ch7ar Eoarte D7ne! C9nd a Eo;t a;taG Acu6 Freo patru an7! Era6 un ?rup de c:ut:tor7 de aur Eu?:r7A7 de o ceat: de naFaHo;@ ne r:t:c7;e6 >n 6unA7 B7 cu ;7?uranA: c: aco8o a6 E7 r:6a;< dac: nu ne-a6 E7 >nt98n7t d7n >nt96p8are B7 ;pre norocu8 no;tru cu 37nnetou! 22

A< 37nnetouC ABadar cunoaBteA7 B7 du6neaFoa;tr: pe Fe;t7ta c:peten7e a apaB78orG ABa< puA7n!!! #uA7nG "ac: ;unteA7 >ntr-adeF:r per;oana care cred eu< atunc7 >8 cunoaBteA7 ceFa 6a7 6u8t dec9t puA7n< =7;e t9n:ru8 =96D7nd! 37nnetou era atunc7 >n dru6 ;pre Mono (aSe< unde treDu7a ;: >nt98nea;c: un pr7eten< 6a7 D7ne =7; pe ce8 6a7 Dun pr7eten a8 ;:u! Ne-a >n?:du7t ;:-8 >n;oA76 p9n: aco8o< deoarece ne hot:r9;e6 ;: ne >ndrept:6 pr7n S7erra NeFada ;pre Ca87Eorn7a! A6 aHun; cu D7ne 8a Mono (aSe< unde a6 ?:;7t B7 a8A7 a8D7 cu aceeaB7 de;t7naA7e ca B7 no7! &n u8t76a =7 a ;o;7t B7 pr7etenu8 8u7 37nnetou< >n ;eara d7n aHunu8 p8ec:r77 noa;tre! A6 ;tat nu6a7 c9teFa cea;ur7 >n Huru8 Eocu8u7< de aceea nu 67-aA7 F:=ut D7ne EaAa B7 nu F: puteA7 aduce a67nte de 67ne! EuG a6 >ntreDat< preE:c9ndu-6: 67rat! EBt7 ;7?urG Koarte ;7?ur! Or7 FreA7 ;: ;puneA7 c: nu ;unteA7 pr7etenu8 8u7 37nnetouG Ce-7 drept< eraA7 a8tEe8 >6Dr:cat< de aceea nu F-a6 recuno;cut nu6a7dec9t< dar< dup: ce 6-a6 u7tat 6a7 D7ne< 6-a6 >ncred7nAat c: nu 6: >nBe8! .7 cu6 ;e nu6ea per;oana drept care 6: 7e7G O8d Shatterhand! "ac: 6-a6 >nBe8at< F: ro? ;: 6: 7ertaA7 c: F-a6 deranHat! Nu 6-a7 deranHat deEe8@ d76potr7F:< 67-aB per67te o >ntreDare: oD7Bnu7eBt7 o caEea dup: 6a;:G Toc6a7 Fro7a6 ;:-67 co6and una! Atunc7 te ro? ;-o ;erFeBt7 a7c7 cu 67ne! #oEt76< 7a 8oc! E Eoarte a6aD78 d7n partea du6neaFoa;tr: ;: 6: 7nF7taA7 8a o caEea< =7;e e8 aBe=9ndu-;e< dar 6a7 puA7n a6aD78 c: 6: 8:;aA7 >n ne;7?uranAa a;ta! ABaG B7ne< atunc7 o ;: te 87n7Bte;c ;pun9ndu-A7 c: nu te-a7 >nBe8at! A< atunc7 ;unteA7 O8d ShatterhandC "a< eu ;unt! "ar nu ;tr7?a aBa< o6u8e! Nu 7ntere;ea=: pe n76en7 d7n re;taurant c7ne ;unt B7 cu6 67 ;e =7ce >n 1e;t! 2

IertaA7-6:!!! Ducur7a!!! F: >nch7pu7A7 ce D7ne-67 pare ;: 6: >nt98ne;c toc6a7 a7c7 cu du6neaFoa;tr:!!! S;tC >8 >ntrerup;e7 eu! A7c7< >n no7anu8 ace;ta de c7F787=aA7 ;unt o p7c:tur: >n?h7A7t: de Fa8ur7! #oEt76 cartea 6ea de F7=7t: cu nu6e8e 6eu adeF:rat! M7-o >nt7n;e B7 e8 pe a 8u7! Conra% 6erner< c7t77 eu! &8 F:=u7 pr7F7ndu-6: cu atenA7e< aBtept9ndu-;e ;: 6: Fad: ;urpr7n;! .7 E77ndc: nu E:cu7 n7c7 un ?e;t de 67rare< 6: >ntreD: ca6 de=a6:?7t: Nu6e8e 6eu nu F7 ;e pare cuno;cutG N-aB putea ;: ;pun! Sunt Eoarte 6u8A7 3erner >n Ger6an7a! Nu >n Ger6an7a< c7 >n A6er7ca! H6C .t7u B7 eu< poate c: 67 8-a7 ;pu; atunc7 c9nd ne-a6 cuno;cut unde =7c7! Ne?reB7t c: F7 8-a6 ;pu;< dar a8tceFa Freau eu ;: cred! Nu6e8e Tonrad 3erner e Eoarte cuno;cut acu6 >n A6er7ca! Ia ?9nd7A7-F: n7Ae8 8a O78-SOa6p!!! O78-SOa6pG H6< parc: a6 au=7t eu de aBa ceFa!!! E o 8oca87tate ;au o 68aBt7n:G A Eo;t >ntr-adeF:r o 68aBt7n:< dar acu6 e un 8oc a67nt7t ade;ea! .t7u c: du6neaFoa;tr: cunoaBteA7 1e;tu8 6a7 D7ne ca or7c7ne< de aceea 6: 67r c: nu Bt7A7 ce >n;ea6n: nu6e8e :;ta! "e c9nd e at9t de cuno;cutG "e Freo do7 an7 >ncoace! Atunc7 ;: nu te 67r7! A6 Eo;t de pe;te patru an7 >n A6er7ca de Nord B7 >n re?7un7 unde Ea76a nu p:trunde at9t de 8e;ne precu6 cre=7< de aceea te ro? ;: nu 6: 7e7 drept un ca86uc ;au tun?u=! &67 pare cu at9t 6a7 D7ne atunc7 ;: F: ;pun c:< d7n n767cu8 pe care 8-aA7 cuno;cut pe Fre6ea aceea< a6 aHun; a;t:=7 un Ee8 de pr7nA a8 petro8u8u7! Nu 6a7 ;puneC Ke87c7t:r78e 6e8eC "a< 67 ;e ;pune 4#r7nAu8 petro8u8u75 B7 ;unt 69ndru c: nu6a7 8u7 37nnetou >7 datore= norocu8 6eu! "ac: nu ne ;E:tu7a e8 atunc7 ;: ne 2%

duce6 >n NeFada aB E7 r:6a; B7 a;t:=7 ce-a6 Eo;t >na7nte< pe c9nd acu6 ;unt 6787onar! .7-A7 pare r:uG Nu< nu< r9;e e8! "ac: aA7 Bt7 ce-a6 Eo;t eu >na7nte F-aA7 da 6a7 D7ne ;ea6a de Ducur7a 6ea! .7 anu6eG Un n767c< o ;ec:tur:< un derDedeu B7-un p7erde-Far:!!! Nu ;-ar =7ceC #entru c: acu6 nu 6a7 ;unt! A6 cre;cut >ntr-un a=78 de cop77 ?:;7A7 B7 era6 pe cea 6a7 Dun: ca8e ;: aHun? >n puBc:r7e! Nu 6a7 ;puneC Ar E7 6a7 D7ne< ;: nu-A7 6a7 aduc7 a67nte! .7 totuB7 >67 aduc D7ne a67nte! C9nd 6-a6 E:cut 6a7 6are< 6-au dat 8a 6e;er7e! -7ceau c: ar E7 D7ne ;: 6: Eac c7=6ar! A6 n76er7t 8a un 6eBter r:u< cu6 nu cred ;: 6a7 E7e a8tu8 pe 8u6e! M: D:tea< 6: ;ch7n?7u7a B7 6: 8:;a ;: 6or de Eoa6e B7 de Er7?! A6 Eu?7t >ntr-o noapte B7 a6 r:t:c7t E8:69nd B7 =drenA:ro; pe ;tr:=78e oraBu8u7! .7 acu6 eBt7 pr7nAu8 petro8u8u7C Sunt B7 6: E:8e;c cu a;ta! #e c9nd era6 >nc: un D7et Fa?aDond E:r: Ea6787e B7 E:r: ad:po;t< 67-a6 pu; >n ?9nd ceFa: ;: 6: >6Do?:Ae;c cu or7ce ch7p< dar pe ca8e c7n;t7t:! Au=7;e6 c: nu6a7 >n A6er7ca e ro;t de E:cut para8e!!! .7!!! 6-a6 du; >n A6er7ca! A6 6unc7t ca un roD< 6-a6 ch7nu7t c9t nu F: puteA7 >nch7pu7< dar a6 reuB7t! Tot t76pu8 6: ur6:rea >n;: ?9ndu8 ;: 6: r:=Dun o dat: B7-o dat: pe 6eBteru8 6eu de od7n7oar:! E7< B7-a7 ?:;7t cu6G "a! -:uG Ia ;-au=76! (a drept ForD7nd< o6u8 :;ta e 6a7 6u8t un c9rpac7 dec9t c7=6ar! O ;: 6: duc< E:r: ;: Bt7e c7ne ;unt< >67 =7cea6 eu< ;:-67 co6and o pereche de ?hete pe care Bt7u c: o ;: 67 8e ;tr7ce B7< dup: ce-or E7 ?ata< o ;: 7au ?hete8e B7 o ;: 7 8e arunc >n cap cu Dan77 >ndo7A7 dec9t ne-a6 toc67t< pe ur6: 6: >ntorc 7ar >n A6er7ca! A;ta ;:-67 E7e r:=Dunarea! N-a7 dec9t ;-o Eac7! "a< o ;-o Eac< dar a8tEe8! "ac: D7etu8 o6 6a7 tr:7eBte< o ;: 6: duc 23

8a e8< o ;:-8 7au de u6:r B7 pentru E7ecare 8oF7tur: pe care 67-a dat-o M B7 6u8te au Eo;t< "oa6neC M o ;:-7 dau c9te un ?a8Den! BraFo< aBa >67 p8ac7C "rept ;:-A7 ;pun c: 8a >nceput poFe;tea du67ta8e nu-67 p8:cea de8oc< acu6 >n;: >ncepe ;: 6: 7ntere;e=e! Sau=76 6a7 departe! N7c7 ur6area n-o ;: E7e 6a7 Dun:< ce8 puA7n pentru ce a ur6at un t76p! O ha7n: Feche de p9n=:< o pereche de panta8on7 Herpe87A7< o Bapc: ;o7oa;: B7 n7Bte pantoE7 ?:ur7A7 M a;ta era toat: >6Dr:c:67ntea 6ea! A6 ho7n:r7t aBa d7n oraB >n oraB< d7n ;at >n ;at< cerB7nd un codru de p97ne< un ad:po;t >ntr-o Bur:< or7 dor67nd ;uD ceru8 87Der! "ar F7aAa a;ta 67=eraD78: nu putea A7ne 6u8t! &ntr-o =7 a;pr: de 7arn: a6 c:=ut pe o Bo;ea >n =:pad:! M-a6 deBteptat >ntr-un cu8cuB ca8d de pa7e< hurducat de roA78e une7 c:ruAe! E7< A7-a7 Fen7t >n E7re< D:7atu8eG Au=77 eu un ?8a; pr7eteno; 89n?: 67ne! "e unde F77G "7n SaLon7a! .7 >ncotro Fre7 ;: te duc7G &n A6er7ca! Ha8a8 ;:-A7 E7eC Tat:-t:u ce =7ce de 7deea taG N-a6 tat:! "ar 6a6:-taG N-a6 n7c7 6a6:! N-a6 pe n76en7! Ce 6e;er7e a7 >nF:AatG N7c7 una< era ;: 6: Eac c7=6ar B7!!! Aha< >nAe8e?C Te-a7 8:;at p:?uDaB! Cu6 te chea6: pe t7ne< 6:7 D:7atu8eG Tonrad! B7ne! U7te co8o >n de;a?: n7A7c: p97ne B7 o Ducat: de Dr9n=:! Ia-8e de 8e 6:n9nc:< 7ar pe ur6: cu8c:-te Eru6uBe8 >n pa7e B7 ;: nu te 67Bt7 p9n: nu A7-o7 ;pune eu< a7 >nAe8e;G N-a6 aBteptat ;:-67 ;pun: de dou: or7! A6 >nEu8ecat 8a repe=ea8: p97nea B7 Dr9n=a B7 6-a6 ?he6u7t >n pa7e! M-a6 tre=7t c9nd ;-a opr7t c:ruAa >ntr-un ;at! 2,

T77< daN Bt77 c: dor67B7C =7;e c:ruAaBu8 r9=9nd! .7 =7c7 c: Fre7 ;: te duc7 >n A6er7caG Ca6 aco8o aB aFea B7 eu de ?9nd ;: 6: duc! 1re7 ;: F77 cu 67neG Cu6 ;: nu FreauC #aBaport a7G N-a6 dec9t ce Fe=7 pe 67ne! Ca6 puA7n< dar 67e 67-e 678: de t7ne B7 aB Frea ;: te aHut! Te-a6 ;c:pat de 8a >n?heA B7-acu6 aB Frea ;: te ;cap B7 de ;:r:c7e! Nu6a7 ;:-67 E:?:du7eBt7 dou: 8ucrur7: ;: 6: a;cu8A7 or7ce A7-o7 ;pune B7 ;: nu Bt7e n76en7 c7ne eBt7< de unde F77 B7 >ncotro te duc7! O ;: te a;cu8t B7 o7 Eace cu6 =7c7! B7ne! R:697 cu 67ne p9n: o6 aHun?e >n A6er7ca! S:-67 ;pu7 nene@ Dun7c:-t:u a Eo;t Erate cu tata B7 eBt7 d7n oraBu8 de unde 6: tra? eu< d7n Ha8Der;tadt! Te-a6 8uat 8a 67ne< E77ndc: A7-au 6ur7t p:r7nA77 acu6 tre7 8un7! ABa ;: ;pu7 or7cu7 te-o >ntreDa< 6-a7 >nAe8e;G A6 >nAe8e;< 7-a6 r:;pun;< neBt77nd ce 6-aB E7 E:cut E:r: e8! A6 tra; 8a han B7 a6 r:6a; aco8o pe;te noapte! A doua =7 67-a dat a8te ha7ne< 6-a aBe=at pe capr: 89n?: e8 B7 a6 porn7t 6a7 departe! Sa8Fatoru8 du67ta8e era c:ruAaBG >8 >ntreDa7 eu pe 6787onar! "a< de undeFa de pr7n 6unA77 Har=u8u7! $Bt7a ;unt de oD7ce7 oa6en7 de treaD:< >B7 cu6p:r: o c:ruA: cu ca7 B7 ;e duc 8a oraB ;: Eac: o Fre6e c:r:uB7e< pe ur6:< dup: ce-au a?on7;7t ceFa< ;e >ntorc pe 8a Fetre8e 8or! A8 du67ta8e pare >n;: ;: nu E7 Eo;t aBa< deoarece te-a 67nA7t c9nd A7-a ;pu; c: Frea ;: ;e duc: >n A6er7ca! 1ro7a proDaD78 ;: tra?: Eo8oa;e de pe ur6a du67ta8e! ABa e! Eu aFea6 >n;: >ncredere >n e8 B7 8-a6 cre=ut pe cuF9nt! Cu t76pu8 >67 aHun;e;e ch7ar dra?! E8 >67 =7cea Tonrad B7 eu< nene! &7 Fedea6 de ca7< dor6ea6 >n ?raHd B7 6uncea6 toat: =7ua! &n ;ch76D >67 d:dea de 69ncare B7< d7n c9nd >n c9nd< o =dreanA: de ha7n:< a8tceFa n767c! A trecut o 8un:< dou:< tre7< Ba;e B7< F:=9nd c: n7c7 ?9nd n-are ;: p8ece >n A6er7ca< a6 >nAe8e; c: 6-a 67nA7t@ >67 p8:cea >n;: F7aAa a;ta de 87Dertate! &ntr-o =7< duc9nd n7Bte 6arE: >ntr-un oraB de 8a 6a8u8 6:r77< 6-a 2+

apucat 7ar doru8 de A6er7ca@ a6 8:;at totu8 Da8t: B7 a6 Eu?7t 8a Bre6erhaFen! K:r: para8eG ABa credea B7 e8< dar t76p de un an B7 Hu6:tate c9t a6 Eo;t 8a e8< >67 aduna;e6 ceFa d7n DacB7Bur78e pe care 67 8e d:deau ne?u;tor77 c9nd de;c:rc:6 6arEa! C:ruAaBu8 nu Bt7a de e8e! Mu8t n-aFea6< doar at9t c9t ;: Eac dru6u8 p9n: 8a Bre6erhaFen! Cu6 a6 aHun; aco8o< a6 >ntreDat de-o c9rc7u6: >n port unde Bt7a6 c: ;e adun: 6ar7nar77! Intra7 >n ForD: cu unu8 d7n e7 B7-7 ;pu;e7 c: aB Frea ;: 6: duc >n A6er7ca! Ne-a6 >6pr7eten7t repede< E77ndc: 6ar7naru8 67-a ;pu; c:-67 ?:;eBte e8 8oc pe un Fapor! A6 >nceput ;: ne c7n;t76 Da cu F7n< Da cu rach7u< p9n: ce na6 6a7 Bt7ut ce ;e petrece cu 67ne! C9nd 6-a6 tre=7t< 6: aE8a6 >ntr-o ?aur: >ntunecoa;: ca o coc7n:! Au=ea6 Fa8ur78e 7=D7ndu-;e de pereA7 B7 dea;upra 6ea 8anAur7 =:n?:n7nd! "7n c9nd >n c9nd un ?8a; r:;t7t B7 porunc7tor! M7-era r:u< capu8 ?reu< ?reaA:< urech78e >67 F9H97au! "up: 6u8t t76p au=77 paB7< c7neFa tra;e un =:For B7 >n uB: ap:ru un o6 cu un Ee87nar >n 69n:! Era 6ar7naru8! &8 au=77 r9=9nd r:?uB7t! IeB7 aEar:< 6:C C:p7tanu8 Frea ;: te Fad:! 1e=7 de ForDeBte Eru6o; cu e8 B7 nu E: 6oEtur7< c:-7 o6 a8 dracu8u7! IeB77 pe Dr9nc7 d7n ?aur: M era< dup: cu6 a6 aE8at pe ur6:< >nch7;oarea Fa;u8u7 M B7 >8 ur6a7 pe 4pr7etenu85 6eu D7neFo7tor d7n aHun! M: po6en77 pe puntea une7 cor:D77 6ar7 care a8uneca pe ap: cu toate p9n=e8e >nt7n;e! C:p7tanu8< un o6 po;ac< cu pr7F7rea rea< 6: apuc: de DraA< 6: r:;uc7 >n 8oc B7 6: >ntreD: r:;t7t: "e unde eBt7< 6:G &7 ;pu;e7 tot adeF:ru8< E77ndc: pr7F7rea 8u7 6: ;Erede8ea p9n: >n ad9ncu8 ;uE8etu8u7 B7 nu 6: >ncu6eta6 ;: 67nt! Bun: poa6:C =7;e e8! (a;N c: o ;: ;cot eu r:u8 d7n t7ne! A6 de ?9nd ;: te Eac ucen7c pe Fapor! U7te-8 co8o pe c9r6ac7@ a7 ;-a;cu8A7 cu ;E7nAen7e de e8< a8t67nter7 >8 Fe=7 pe dracuNC Acu6< ha7< car:-teC C9r6ac7u8 p:rea ;: E7e B7 6a7 r:u dec9t c:p7tanu8! M: ;uc7 de DraA< 6: tra;e dup: e8< >67 d:du >n 69n: o oa8: cu catran B7-67 ar:t: o ;c:r7c7c: de Er9n?h7e ;: coDor pe ea B7 ;: un? Fa;u8 pe d7naEar: cu 2/

catran! M7-era Er7c:< nu 6a7 Eu;e;e6 >n F7aAa 6ea pe un Fapor@ 6: =D:tu7< 6: >6potr7F77 d7n toate puter78e! Atunc7 6: >nt7n;er: pe o ;c9ndur:< 6: 8e?ar: =draF:n cu EaAa >n Ho; B7 6: D:tur: p9n: 8eB7na7! Ce-a6 p:t767t< nu6a7 "u6ne=eu Bt7eC Ne-a6 du; >n Ind778e Occ7denta8e! A6 de;c:rcat 6arEa< a6 >nc:rcat a8ta@ eu n-aFea6 Fo7e ;: coDor pe u;cat< n7c7 ;: ForDe;c tu ce7 care Feneau pe Dord! "e aco8o nea6 >ndreptat ;pre Bo;ton< de 8a Bo;ton 8a Mar;787a< de ac7 8a Southa6pton< pe ur6: 7ar >n A6er7ca< de a;t: dat: 8a NeO 0orS! "ar D7ne< do6nu8e< de ce te-a7 8:;at ;: te duc: de co8o p9n: co8oG K77ndc: n-a6 Frut ;: 6: o6oare >n D:t:7! E7 aBC N-a7 Bt7ut cu6 ;: procede=7! "rept e c: pe 6are n-aFea7 ce Eace< dar c9nd aHun?ea7 pe u;cat< >n Freun port< ?:;ea7 pr78eHu8 ;: ;cap7! Ch7ar dac: nu 6: 8:;au ;: coDor pe u;catG Ch7ar B7-atunc7! 1eneau de;tu7 EuncA7onar7 a7 portu8u7 pe Dord< naFea7 dec9t ;: te adre;e=7 unu7a d7n e7! Nu >ndr:=nea6 E77ndc: era6 Eu?ar B7 n-aFea6< n7c7 un act de 7dent7tate! TotuB7 8a NeO 0orS a6 reuB7t ;: ;cap! "o7 d7n 6ar7nar7< ;:tu7 de a;pr76ea c:p7tanu8u7< au Bter;-o >ntr-o noapte cu o Darc: B7 6-au 8uat B7 pe 67ne cu e7! C9nd 6-a6 F:=ut pe u;cat< a6 8uat-o 8a Eu?: B7 6-a6 >ndep:rtat c9t a6 putut 6a7 6u8t de port! A doua =7 era ;:rD:toare B7 nu ;e 8ucra! M-a6 a;cun; >ntr-o c8:d7re >n con;trucA7e B7 a6 dor67t p9n: 6-a6 ;:turat de ;o6n< E77ndc: ;76Aea6 6a7 6u8t: neFo7e dec9t de or7ce a8tceFa! M-a6 tre=7t toc6a7 dup: ce ;-a >nnoptat! Cu toate a;tea nu 6-a6 67Bcat de-aco8o@ 6a7 >nt97 E77ndc: 67-era Er7c: ;: nu dea c:p7tanu8 de 67ne B7 a8 do78ea 6: ?9ndea6 c: poate Fo7 ?:;7 ceFa de 8ucru 8a c8:d7re! Koarte D7ne@ nu6a7 8ucru8 te putea ;a8Fa! ABa 67-a6 =7; B7 eu! A6 aBteptat dec7 p9n: a doua =7 d767neaA:< c9nd au Fen7t =7dar77 B7 t96p8ar77 8a 8ucru! (e ForD77< dar nu-67 >nAe8e?eau n7c7 unu8 876Da! &n ;E9rB7t a6 ?:;7t unu8< un ;a8ahor< un nea6A de pe 8a no7! S-a ru?at at9ta de antreprenor< p9n: ce 6-a an?aHat! Tr:7a6 cu 6are econo67e B7 punea6 de-o parte ?o8o?an cu ?o8o?an p9n: ce-a6 ;tr9n; Freo ;ut: de do8ar7< c9t >67 treDu7au ca ;-aHun? 8a #h78ade8ph7a ;: 27

6-apuc de 6e;er7a 6ea! #arc: =7cea7 c: n-a7 >nF:Aat n767cG "up: concepA7a noa;tr:< dar a6 7ntrat >ntr-o EaDr7c: unde 8ucr:toru8 Eace ace8aB7 B7 ace8aB7 8ucru< aBa c: nu e neFo7e ;: Bt77 toc6a7 perEect 6e;er7a! Un an >ntre? n-a6 E:cut a8tceFa dec9t a6 cu;ut EeAe de ?hete! "up: ce a6 ;tr9n; tre7 ;ute de do8ar7< 6-a6 du; 8a Ch7ca?o B7 a6 7ntrat 7ar 8a o EaDr7c: de >nc:8A:67nte! N-a6 ;tr9n; >n;: 6u8t! Eu Fro7a6 ;: >nF:A 6e;er7a 6a7 ca 8u6ea! A6 ?:;7t un 7r8ande= care aFea ;7 e8 n7Bte para8e! CunoBtea D7ne Aara@ 67-a E:cut propunerea ;: ne duce6 ca pe%lar1 >n 1e;t! -7cea c: ;e poate c9Bt7?a D7n7Bor cu ne?u;tor7a a;ta! A6 trecut a69ndo7 M7;;7;;7pp7< a6 pu; Dan77 8a un 8oc< a6 cu6p:rat 6arEa >n toF:r:B7e B7 a6 porn7t-o >n ;u;u8 8u7 M7;;our7! "up: dou: 8un7 F9ndu;er:6 toat: 6arEa B7 ne duD8a;e6 cap7ta8u8! A6 E:cut >nc: a8te patru c:8:tor77 de a;tea< p9n: c9nd< >ntr-o =7< 67-a Eu?7t toFar:Bu8 cu Dan77! Te-a7 apucat atunc7 7ar ;: coB7 EeAe de ?hete!!! Nu< a6 E:cut B7 a8te 6eBteBu?ur7! Muncea6 p9n: 6: ;petea6< dar de?eaDa< n-a6 6a7 putut aduna un ?o8o?an! "e d7;perare< 6-a6 a6e;tecat pr7ntre c:ut:tor77 de aur! Ca ;: nu ?:;eBt7 n767cC Ch7ar aBa! R:t:cea6 E8:69n=7 pr7n 6unA7@ nu era n7c7 un o6 de-a8 1e;tu8u7 cu no7< de aceea o ducea6 Eoarte ?reu! &n ce8e d7n ur6: au dat B7 naFaHoB77 pe;te no7! A6 ;c:pat ca pr7n urech78e acu8u7< totuB7 tot ne-ar E7 aHun; >n ce8e d7n ur6:< dac: nu-8 >nt98nea6 pe 37nnetou< care ne-a du; 8a Mono TaSe< unde F-a6 cuno;cut! "ac: 67-a7 E7 poFe;t7t atunc7 ce 67-a7 poFe;t7t acu6< te-aB E7 putut aHuta cu Freun ;Eat ;au ch7ar cu Eapta! N-a Eo;t ;: E7e! Nenoroc7r78e pr7n care trecu;e6 de c9nd 6: Bt7a6 B7 p9n: atunc7 6: E:cu;er: ;E7o;! Cu6 putea6 >ndr:=n7 eu ;:-8 p87ct7;e;c pe O8d Shatterhand cu pro;t778e 6e8eC .7 D7ne-a6 E:cut! Te po6eneBt7 c: dac: F-aB E7 a;cu8tat ;Eatur78e nu era6 a=7 6787onar!
1

19n=:tor a6Du8ant!

2)

Tot ce ;e poate! "oFada cea 6a7 Dun: e c: eu n-a6 Eo;t B7 n-o ;: E7u Freodat: 6787onar! "ar ;-au=76 6a7 departe! Ce-a7 E:cut pe ur6: >n Ca87Eorn7aG MeBteBu?u8 nu 6: pr7cop;7;e B7 n7c7 ne?u;tor7a@ a6 >ncercat atunc7 ;: 6: Eac a?r7cu8tor! M-a6 D:?at ar?at 8a o Eer6:< ;au es'ancia 3 cu6 >7 =7c e7! M7-a6 c9Bt7?at ;76pat7a Eer67eru8u7@ 6uncea6 cu dra? B7 67-a 6:r7t repede ;76Dr7a! &ntr-o =7< 6-a >nde6nat na7Da ;: Hoc c:rA7! A6 pu; 8a D:ta7e ;76Dr7a pe-o Hu6:tate de an B7 n-a6 6a7 c9Bt7?at! Noroc c: a6 Eo;t cu67nte B7 n-a6 6a7 >ncercat a doua oar:! "up: do7 an7 aFea6 c7nc7 ;ute de do8ar7 puB7 de-o parte! Odat:< 6-a tr767; ;t:p9nu-6eu 8a Ch7co dup: n7Bte t9r?u7e87! M7a6 8uat B7 Dan77 cu 67ne ;:-7 depun undeFa! M-a6 >nt98n7t ac7 cu un IanSeu care ;-a oEer7t ;:-67 F9nd: o Ducat: de p:69nt pe 6a8u8 unu7 r9u< toc6a7 8a dracu-n pra=n7c! Se Hura pe toA7 ;E7nA77 c: p:69ntu8 e ce8 6a7 Dun d7n toat: Ca87Eorn7a! Ce 67-a6 =7; euG "e ce ;: E7u tot ;8u?:< ha7 ;: 6: Eac B7 eu o dat: ;t:p9n! A6 cu6p:rat p:69ntu8! C9t a7 dat pe e8G #atru ;ute de do8ar7< Dan7 peB7n! Era IanSeu8 >ntr-adeF:r propr7etaru8G .t77 c9te pun?:B77 ;e Eac cu F9n=area p:69ntu8u7! M-a6 7ntere;at 6a7 >nt97 8a tr7Duna8! #:69ntu8 eL7;ta >ntr-adeF:r B7 era propr7etatea IanSeu8u7! "ar de ce >8 F7ndea< dac: >8 8:uda at9tG -7cea c:-7 p8ace F7aAa aFenturoa;: B7 nu r:Dda ;: ;tea pe 8oc! Cu6 a6 E:cut t9r?u8< dup: ce B7-a 8uat Dan77< a >nceput ;: r9d: B7 e8 B7 pr7eten77 8u7 de 67ne! M7-a ;pu; pe B8eau c: p:69ntu8 e o 68aBt7n: care nu Eace dou: para8e! O 68aBt7n:< ad7c: un swampG Aha< acu6 aHun?e6 8a O78-SOa6p a8 du67ta8eC ABa e! C9nd 6-a6 >ntor; aca;: B7 7-a6 ;pu; ;t:p9nu8u7 6eu de t9r?u8 E:cut< ;-a ;up:rat ?ro=aF! Nu era Ducuro; ;: p8ec B7 6-a ;E:tu7t ;: 6: 8a; p:?uDaB B7 ;:-67 F:d de treaD:! Eu nu B7 nuC 1ro7a6 ;: 6: duc 29

;: F:d pe ce-a6 dat at9tea para8e! (-a6 8:;at pe Eer67er Dodo?:n7nd B7 a6 p8ecat ;:-67 F7=7te= propr7etatea! &n dru6 6-a6 >nt98n7t cu un ?er6an< pe nu6e AcSer6ann< care ;e >6Do?:A7;e >n San Kranc7;co B7-B7 cu6p:ra;e o p:dure aproape de p:69ntu8 6eu! &B7 7n;ta8a;e aco8o un Hoa?:r< care B7 >ncepu;e ;: 8ucre=e< de;tu8 de 6ode;t 8a >nceput< dar care< cu t76pu8< a 8uat proporA77 neaBteptate! M7-a cerut ;:-7 ar:t p8anu8 8ocu8u7 6eu< ;-a u7tat D7ne 8a e8< pe ur6: 67-a ;pu; c8:t7n9nd d7n cap: 1:d c: ;unte6 Fec7n7 B7-67 pare r:u c: treDu7e ;:-A7 ;pu8Der 78u=778e! (ocu8 e >ntr-adeF:r Eoarte 6are< dar nu e a8tceFa dec9t o 68aBt7n: care nu poate produce n767c! Ur9t: per;pect7F:C C9nd a6 aHun; 8a Hoa?:r B7 a au=7t B7 tat:8 ?er6anu8u7< aE8at aco8o< de;pre ce e ForDa< a conE7r6at B7 e8 p:rerea E7u8u7 ;:u! #ropr7etatea du67ta8e< dra?: do6nu8e< a =7; e8< e o Fa8e >nt7n;: de n:6o8< >nconHurat: de dea8ur7 ;terpe! Ic7< co8o< creBte c9te o tuE: ;7n?urat7c:!! E7< n-a7 ce-7 Eace< A7-a7 aruncat Dan77 pe Eerea;tr:! Cu6 e< cu6 nu e< aB Frea ;:-8 F:d B7 eu@ 6:car cu at9ta ;: 6-a8e?< a6 r:;pun; aD:tut! Ch7ar c: nu6a7 cu at9t! R:697 pe;te noapte 8a no7 B7 te-o7 duce 697ne d767neaA:! "ac: Fre7< te >n;oAe;c ch7ar eu! A doua =7 a6 p8ecat c:8are< >ntoF:r:B7t de a69ndo7 AcSer6ann77< tat:8 B7 E7u8! A6 trecut pr7n p:dur7 >nt7n;e de Drad care 8e aparA7neau< pe ur6: a6 urcat n7Bte dea8ur7 ;terpe care >nconHurau o Fa8e p87n: de n:6o8< 6:r?7n7t: de c9teFa tuE7Bur7! C9t cupr7ndea7 cu och77< n:6o8 B7 7ar n:6o8! #e ur6: papur: B7 6uBch7< 6uBch7 ne?r7c7o; de Da8t:! N7c7 o a8t: Fe?etaA7e! N7c7 o F7etate pr76preHur! U7te< ce Fe=7< e propr7etatea du67ta8e< >67 =7;e D:tr9nu8! "e c9te or7 trec pe-a7c7 6: cupr7nde Ha8ea! N-a6 aFut n7c7odat: curaHu8 ;: trec d7nco8o de dea8! Eu parc: 6-aB duce ;: F:d dac: e tot ca pe-a7c7< a6 r:;pun; eu! Ce poate ;: E7e a8tceFaG #u;t7u B7 7ar pu;t7u! Se poate< Freau >n;: ;:-67 F:d tot cupr7n;u8! S: F:d B7 eu cu och77 2

6e7 pe ce-a6 dat para8e8e! Cu6 poEteBt7C 1re6e aFe6 de;tu8:! S: oco876 dec7 ;69rcu8! Nu6a7 c: treDu7e ;: 8u:6 D7ne ;ea6a< p:69ntu8 e 6oa8e B7 te poA7 aEunda 8e;ne p9n:-n ?9t! C:8:rea6 unu8 >n ur6a ce8u78a8t< >ncet B7 cu 6are atenA7e! O ad7ere de F9nt ne aducea >n EaA: un 67ro; c7udat! B:tr9nu8< care 6er?ea >na7nte< ;e opr7 B7 =7;e: Ce 67ro; o E7 :;ta< c: nu 8-a6 ;76A7t >nc: p9n: acu6G #ute a ;7cr7u! A cadaFru< ad:u?: t9n:ru8! #arc-ar E7 u8e7 de Drad< =7;e7 eu! "7n ce >na7nta6< d7n ce 67ro;u8 deFenea 6a7 putern7c! AHun;er:6 8a un 8oc unde 6a8u8 era acoper7t de 6uBch7! N:6o8u8 aFea cu totu8 a8t a;pect: era a8Da;tru-Fer=u7 B7 8uc7o;< parc: ;-ar E7 turnat u8e7 dea;upra! B:tr9nu8 ;coa;e o eLc8a6aA7e de u767re< ;:r7 de pe ca8 B7 p:B7 >n n:6o8! Ce Eac7 tat:< pentru "u6ne=euC ;tr7?: t9n:ru8< >n;p:769ntat! TreDu7e ;: F:d!!! ;: F:d!!! 6ur6ur: AcSer6ann ;en7or cu >nEr7?urare! Te >nEun=7 >n 6oc7r8:C (a;N ;: 6: >nEundC &8 F:=u7 7ntr9nd p9n: 8a ?8e=ne >n n:6o8< pe ur6: p9n: 8a ?enunch7! Se ap8ec:< r7d7c: apa c8e7oa;: >n pu6n7< o eLa67n:< o 67ro;7! Cu un eEort 7eB7 d7n n:6o8 B7 Fen7 ;pre no7 cu och77 8uc7tor7! #arc: =7cea7 c: nu A7-a 6a7 r:6a; n767c >n Du=unarG 6: >ntreD: e8! "e< ca6 aBa ceFa!!! oEta7 eu! Atunc7 >A7 cu6p:r eu 68aBt7na! C9t cer7G C7udat: >ntreDareC &67 da7 patru ;ute de do8ar7< c9t a6 dat eu pe eaG Nu< >A7 dau 6a7 6u8t< 6u8t 6a7 6u8t! C9tG Mu8t< 6u8t de tot! S: =7ce6 o ;ut: de 677< dou: ;ute< o Hu6:tate de 6787on de do8ar7C M: u7ta6 u8u7t 8a e8! Ger6anu8 nu ?8u6ea M nu era o6 de ?8u6:

B7 ch7pu8 >7 era Eoarte ;er7o;! .7 E77ndc: t:cea6< ad:u?:: EBt7 o6 cu noroc< t7nere! A7c7 e petro8< cant7t:A7 enor6e de petro8! #:69ntu8 e >6D7Dat tot cu petro8! EBt7 6787onar< t7nere< da< 6787onarC M7!!! 87!!! onar!!!< D97?u77 eu! Nu ;e poate!!! te >nBe87!!! Cu ;7?uranA: c: te >nBe87! Nu< nu< nu 6: >nBe8! A6 tr:7t 6u8t: Fre6e >n re?7un7 petro87Eere B7 Bt7u ce ;pun< crede-6:! #e-tro8!!!< 67-87-o-nar!!!< ;78aD7;ea6 =:p:c7t! "a< eBt7 6787onar! EBt7 ceea ce ;e chea6: un pr7nA a8 petro8u8u7! Ad7c: nu eBt7 >nc:< dar o ;: deF77! Nu-7 de;tu8 ;: a7 terenu8 >n care ;e aE8: petro8u8< ;e cere ;:-8 B7 ;coA7 8a 7Fea8: ca ;: Eac7 Dan7 d7n e8! S:-8 ;cot 8a 7Fea8:G Cu ceG Cu anu67te 6aB7n7 B7 ace;tea ;unt Eoarte ;cu6pe! "e unde ;: 7au eu Dan7G 1ec7ne dra?:< nu E7 at9t de na7F! ": anunAur7 8a ?a=ete B7 or ;: cur?: Dan77 de n-o ;: Bt77 ce ;: Eac7 cu e7! Nu6a7 c: dac: d: c7neFa para8e< Frea ;: B7 tra?: Eo8oa;e de pe ur6a 8or! Cuno;c eu >n;: un o6 c7n;t7t care n-are ;: te tra?: pe ;Eoar:! C7neG Eu! O ;: procede= pr7eteneBte cu du6neata! 1re7 ;:-ncerc7G "e ce nuC "ar a7 du6neata at9A7a Dan7G O ;: Eac eu ro;t! .7 dac: n-aHun?e c9t a6< ?:;e;c 8a a8A77< cu doD9nd: 6a7 67c:< nu pe Hupu7a8:! Ch7D=u7eBte >nt97@ o ;:-67 da7 6a7 t9r=7u r:;pun;u8! Acu6 >n;: ;: oco876 toat: 68aBt7na ca ;: Fede6 ce 6a7 ?:;76! Ceea ce a6 F:=ut pe ur6: 8-a >nc9ntat at9t de 6u8t< >nc9t a >nceput ;:-67 Eac: propuner7 d7n ce >n ce 6a7 Eanta;t7ce! A6 >nche7at aEacerea E:r: ;: 6a7 ;tau 6u8t pe ?9ndur7! .7 D7ne-a6 E:cut! Ca ;: ;curte= ForDa< D:tr9nu8 a Eo;t o6 c7n;t7t B7 ;-a purtat p:r7nteBte cu 67ne! 1e;tea de;pre 68aBt7na cu petro8 ;-a r:;p9nd7t ca Eu8?eru8 >n toat: A6er7ca< Da B7 d7nco8o de ea! N7 ;-au pu; cap7ta8ur7 8a d7;po=7A7e@ >ntrepr7nderea a 8uat proporA77 ur7aBe B7 a;t:=7 M n-au trecut n7c7 do7 an7 de-atunc7 M a6 aHun; ;: 67 ;e ;pun: pr7nAu8 petro8u8u7< ;unt arh76787onar B7 a6 Fen7t >n %

Europa ;:-8 u678e;c pe 6eBteru8 6eu c9rpac7! Ma7 tr:7eBteG Cred! "ar 6a7 e ceFa ce 6-a adu; a7c7< ad:u?: e8 ca6 ;t9nHen7t! M: u7ta7 8a e8 nedu6er7t! AB Frea!!! ;: 6: >n;or! AhaC .7 a6er7cance8e nu-A7 p8ac< nu-7 aBaG Ce ;: Eac eu cu o neFa;t: care are 697n7 B7 p7c7oare 67c7< dar pretenA77 6ar7G Nu-7 ForD:< pretenA778e 7 8e-aB putea ;at7;Eace< 67-aB >n?:du7 >n;: B7 eu c9teFa< ceea ce nu ad67te o a6er7canc:! N-a6 Bt7ut n7c7odat: ce e F7aa de Ea6787e@ aB Frea ;: cuno;c B7 eu Eer7c7rea a;ta B7 ;unt de p:rerea M ?reB7t: poate M c: nu o poA7 ?:;7 dec9t a8:tur7 de o Ee6e7e d7n Aara ta! A;ta e ca6 adeF:rat! "ar ;: reFen76 8a ce d7;cuta6! C9nd a7 ;o;7t a7c7G Ier7 B7 p8ec ch7ar 697ne! .7 eu tot aBa! 1re7 ;: Eace6 c:8:tor7a >6preun:G Tot a6 eu treaD: >n Ger6an7a! Cu p8:cere! Ne-a6 de;p:rA7t 8a (e7p=7?< dup: ce ne-a6 E:?:du7t ;: ne reFede6< ceea ce ;-a B7 >nt96p8at: ne-a6 >nt98n7t 7ar dup: dou: =78e! Era Eoarte aD:tut! MeBteru8 p8eca;e d7n oraB B7 nu Bt7a >ncotro ;-a du;! 1en7 de c9teFa or7 8a hote8 ;: 6: Fad:! &8 pr76ea6 po87t7co;< dar nu ;76Aea6 neFo7a ;:-7 >ntorc F7=7ta! Nou8 4pr7nA a8 petro8u8u75 6: 7ntere;a;e 8a >nceput< dar acu6 6: p87ct7;ea! Ma7 t9r=7u 67-a Eo;t totuB7 dat ;: 6: ocup 6a7 6u8t de e8!

8- CU6CA DE AUR

&ntr-o eLcur;7e pe care a6 E:cut-o >n MunA77 Meta87Eer7< a6 cuno;cut aco8o >ntr-un ;at un D7et 6u=7c7an< anu6e 1o?e8! C9nta ad67raD78 8a F7o8once8! A6 7ntrat >n ForD: cu e8! Era un o6 c7udat! M7-a ForD7t tot t76pu8 de cop777 8u7< un D:7at B7-o Eat:@ D:7atu8< Kran=< c9nt: 8a F7oar: tot at9t de D7ne ca B7 #a?an7n7< 7ar Eata< Marta< are o Foce de 4pr7F7?hetoare5 M ;u;A7nea e8! M-a E:cut cur7o; B7 6-a6 du; a doua =7 ;:-7 Eac o F7=7t:! Tr:7au Eoarte ;:r:c:c7o;< dar >n ce pr7FeBte ta8entu8 cop778or nu eLa?era;e! B:7atu8 c9nta >ntr-adeF:r 67nunat 8a F7oar:< 7ar Eata aFea o Foce care pro67tea Eoarte 6u8t B7 era p:cat c: d7n pr7c7na 87p;e7 de 67H8oace 6ater7a8e nu puteau ;tud7a 8a con;erFator! (e-a6 E:?:du7t ;: 6: 7ntere;e= de e7 B7< c9nd 6-a6 >ntor; 8a "re;da< 6-a6 du; 8a d7rectoru8 con;erFatoru8u7< Dun pr7eten cu 67ne< ;:-7 ForDe;c de;pre e7! A6 reuB7t ;:-8 7ntere;e= B7 pe e8 B7 pe Freo c9A7Fa oa6en7 cu ;tare< 7uD7tor7 de 6u=7c:< care ;-au oEer7t ;: 8e >n8e;nea;c: ;tud778e! M-a6 du; ;:-7 aduc 8a "re;da! "7rectoru8 con;erFatoru8u7 ;-a 7ntere;at per;ona8 de e7! "e c9te or7 6: >ntorcea6 >n Europa< 6: repe=ea6 8a "re;da ;: F:d ce-67 Eac proteHaA77! Nu 67-a p:rut r:u de Eapta 6ea! B:7atu8 aHun;e >n cur9nd pr76u8 F7o8on7;t a8 K78ar6on7c77< 7ar Eata una d7ntre ce8e 6a7 aprec7ate c9nt:reAe de concert! 1: puteA7 >nch7pu7 recunot7na 8or EaA: ,

de 67ne! 1en7nd acu6 d7n nou >n Europa< pr76u8 6eu dru6 a Eo;t 8a "re;da! &8 ?:;77 >n;: pe D:7at Eoarte nec:H7t! &B7 d:du;e de67;7a de 8a K78ar6on7c:! 1ro7a ;: ;e ocupe nu6a7 cu ;tud7u8 6u=7c77 B7-7 treDu7a 6u8t t76p! Era acu6 eLc8u;7F >n ;arc7na ;uror77 ;a8e Marta! "ar 6a7 aFea B7 a8tceFa pe cap! B:tr9nu8 6u=7cant< c:ru7a 7 ;e urca;er: Eu6ur78e 8a cap< ;e 6uta;e 8a oraB B7 tr:7a acu6 pe p7c7or 6are< ca B7 c9nd D7ata Eat: ar E7 Eo;t c7ne Bt7e ce 6are c9nt:reaA: de oper:! M: ?9ndea6 toc6a7 ;:-7 Eac oD;erFaA77 pentru pretenA778e 8u7 aD;urde< c9nd ;urFen7 ceFa neaBteptat! &ntr-una d7n =78e< 6: po6en77 cu pr7nAu8 petro8u8u7< pe care nu-8 F:=u;e6 de c9tFa t76p< c: F7ne cu Fe;tea c: ;e 8o?odeBte cu Marta 1o?e8! A6 r:6a; >ncre6en7t! .t7a6 c: ;e duce 8a toate concerte8e e7< dar haDar n-aFea6 ce ;copur7 ur6:reBte! S:-8 E7 7uD7t eaG Nu prea-67 Fenea ;: cred! Era e8 6787onar< nu-7 ForD:< dar nu-8 ?:;ea6 Fredn7c de ea! M: du;e7 ;:-7 Eac o F7=7t: B7 o ?:;77 Eoarte Fe;e8: B7 D7ne d7;pu;:! TotuB7< nu 6: >6p:ca6 cu ?9ndu8 c: o6u8 ace;ta d7n topor ar putea-o Eace Eer7c7t:! N-aFea6 >n;: dreptu8 ;: 6: a6e;tec >n F7aAa e7 7nt76:! Se 6:r7ta cu un 4pr7nA5 a6er7can M E7e e8 B7 nu6a7 a8 petro8u8u7 M dar E:cea 4o part7d: ;tr:8uc7t:5< dup: cu6 =7cea D:tr9nu8 6u=7cant! Ce putea6 ;: =7cG A6 Ee87c7tat-o c:8duro;< dar 6-a6 ;cu=at c: nu pot ;: F7n 8a 8o?odn:! .t7a6 c: 3erner n-are n7c7 6:car cert7E7cat de naBtere< de aceea 6-a6 67rat de unde B7-a procurat at9t de repede acte8e treDu7nc7oa;e! TotuB7 nunta ;e E:cu pe;te patru ;:pt:69n7! M-a6 du; 8a cunun7e de hat9ru8 e7< nu de-a8 8u7! (a dou: cea;ur7 dup: cunun7e< 3erner era at9t de Deat >nc9t a treDu7t ;: ;e duc: ;: ;e cu8ce! Ap:ru dup: c9teFa cea;ur7 B7 ;e aBe=: 7ar 8a D:utur:! BeA7a >8 E:cea acu6 ;: ;pun: Frute B7 neFrute! Se 8:uda cu 6787oane8e 8u7< ;e t9n?u7a de F7aAa 67=eraD78: pe care o du;e;e >n cop78:r7e< r7;7pea Ba6pan7e pe Ho; ca ;: arate c: nu-7 pa;: de ;cu6petea e7 B7 deFen7 6oH7c B7 DatHocor7tor cu 6u;aE7r77< care p8ecar: unu8 c9te unu8 H7?n7A7! M-a6 ;cu8at B7 eu ;: p8ec< dar D7ata Eat: 6-a ru?at cu 8acr767 >n och7 ;: 6a7 r:69n B7 a6 r:6a;! Nu 6a7 era acu6 dec9t t9n:ra pereche< rude8e 67re;e7 B7 cu 67ne! 3erner cont7nua ;: Dea >n +

neBt7re! Kata 6: pr7Fea ru?:tor! A6 >nAe8e; ce Frea B7 7-a6 8uat 8u7 3erner< cu o ?8u6:< ;t7c8a d7n 69n:! At9t 7-a treDu7t! A ;:r7t ca neDun< 67-a ;6uc7t ;t7c8a B7 a aruncat-o >n;pre 67ne< >nHur9ndu-6: ca 8a uBa cortu8u7! A6 p8ecat E:r: ;: ;pun un cuF9nt! M-aBtepta6 ;: F7n: a doua =7 ;:-B7 cear: ;cu=e@ nu Fen7< dar >67 tr767;e o ep7;to8: >n care >67 ;cr7a c: A7ne neap:rat ;:-67 ;pun: a;t:=7< >na7ntea p8ec:r77< ce r:u >7 pare c: 6-a recuno;cut< c: a D:?at e8 de ;ea6: 6a7 de 6u8t ne6u8Au67rea pe care 67-a pr7c7nu7t-o c:;:tor7a 8u7 B7 c: 7-a 7nter=7; ;oA7e7 8u7 ;:-B7 7a r:6a;-Dun de 8a 67ne! (a c9teFa =78e dup: a;ta a Fen7t Kran= 1o?e8< Erate8e e7< pe 8a 67ne! Nu-8 putu;e hot:r> n76en7 ;: ;e duc: >n A6er7ca odat: cu e7! &7 condu;e;e nu6a7 p9n: >n port 8a Bre6en B7-67 aducea o ;cr7;oare de 8a ;ora 8u7< pr7n care-67 6u8Au6ea pentru tot ce E:cu;e6 pentru ea B7 pentru purtarea 6ea >n?:du7toare EaA: de ;oAu8 e7 >n =7ua nunA77! Kran= r:6a;e 8a "re;da! 1enea d7n c9nd >n c9nd ;: 6: Fad:! &67 ;punea c: 3erner >8 aHut: Eoarte puA7n< cu toate 6787oane8e 8u7< B7-67 tran;67tea ;a8ut:r7 d7n partea Marte7! &nAe8e?ea6 d7n ForDe8e 8u7 c: t9n:ra Ee6e7e nu e Eer7c7t:< ceea ce >67 >nt:rea B7 6a7 6u8t p:rerea pe care 67-o E:cu;e6 de;pre Eo;tu8 ucen7c de c7=6:r7e! Era un ne6ern7c B767 p:rea acu6 r:u c: nu >6p7ed7ca;e6 c:;:tor7a acea;ta nepotr7F7t:! "up: c9tFa t76p a6 p8ecat 7ar >n State8e Un7te! M-a6 du; 8a San Kranc7;co B7 de aco8o >n MeL7c< unde 67 ;-a >nt96p8at ceea ce F-a6 poFe;t7t >na7nte cu Iu6aB77! "up: ce 7-a6 du; pe e67?ranA7 >n TeLa;< a6 porn7t cu 37nnetou pr7n (8ano e;tacado ;pre Nou8-MeL7c B7 Ar7=ona ca ;: F9n:6 B7 ;: F7=7t:6 d7Eer7te tr7Dur7 7nd7ene! "e ac7 a6 8uat-o pr7n NeFada ;pre Ca87Eorn7a< 8a San Kranc7;co< unde 37nnetou Fro7a ;: ;ch76De n7Bte Du8?:r7 B7 pu8Dere de aur >n Dan7! Socotea6 ;: ;t:6 aco8o nu6a7 c9teFa =78e! Ne-a6 ter67nat repede treDur78e< pe ur6: a6 porn7t ;: ho7n:r76 pe u87e! Eu era6 >6Dr:cat >n co;tu6u8 6eu 6eL7can B7 e8 >n ce8 7nd7an< totuB7 n-a p:rut n76:nu7 c7udat< c:c7 era ceFa oD7Bnu7t pe aco8o! "up:-a67a=: ne-a6 du; ;: F7=7t:6 ce8eDra 3oodOard; Garden;< /

un Ee8 de ?r:d7n: Dotan7c: B7 =oo8o?7c: de 8a no7! Toc6a7 Fro7a6 ;: 7ntr:6 8a acFar7u6< c9nd ne 7eB7r: >n ca8e tre7 per;oane: dou: Ee6e7 B7 un D:rDat! Trecu7 pe 89n?: e8e E:r:< ;: 8e oD;erF< dar >8 au=77 pe D:rDat =7c9nd >n ur6a noa;tr: >n 876Da ?er6an:: E7 dr:c7a dracu8u7< :;ta parc-ar E7 doctoru8 care ne-a du; cop777 8a "re;da! &ntor;e7 capu8 67rat! Una d7n Ee6e7 era Foa8at:< aBa c: nu 7-a6 putut Fedea EaAa! Cea8a8t: era >ntr-o toa8et: Eoarte e8e?ant:< care n-o pr7ndea >n;: de8oc! Ch7pu8 e7 67 ;e p:ru cuno;cut! B:rDatu8 era >6Dr:cat dup: 6oda a6er7can:< p:rea >n;: at9t de cara?h7o;< >nc9t era c9t p-ac7 ;: 6: puEnea;c: r9;u8! "u6neata eBt7< do6nu8e 1o?e8G >ntreDa7 eu =96D7nd! "up: cu6 F:d< a6er7can >n toat: re?u8aC Era F7o8once87;tu8 6eu< tat:8 Marte7 B7 a8 8u7 Kran=< proteHaA77 6e7 de od7n7oar:! Nu nu6a7 a6er7can< r:;pun;e Eudu8< c7 B7 6787onar adeF:rat! "ar pe neFa;t:-6ea B7 pe Marta nu 8e 6a7 cunoBt7G ABadar cucoana aceea >n=or=onat: B7 Ee6e7a Foa8at: erau neFa;ta B7 E77ca 8u7! Acea;ta d7n ur6: >B7 r7d7ca;e Foa8u8 ?ro; de pe EaA: B7-67 >nt7n;e 69na! U7te-o< 6787onar:< deC ro;t7 D:tr9nu8 AanAoB! Ce cre=7 du6neata< c: pr7n ;:tu8eAe8e ne6AeBt7 nu ;unt oa6en7 care pot aHun?e ceFa >n F7aA:G Nu6a7 c: treDu7e ;: te pr7cep7< a;ta eC Tat:< >7 t:7e ea ForDa< Bt77 doar c: dac: a6 aHun; ceFa e nu6a7 dator7t: do6nu8u7 doctor! Ha7 ;: =7ce6C "eB7< E:r: deBtept:c7unea noa;tr:< toA7 doctor77 d7n 8u6e nu ne-ar E7 Eo;t de Eo8o;! "ar ce cauA7 du6neata a7c7 >n A6er7ca< doctoreG Ia< ho7n:re;c B7 eu pr7n 8u6e< dup: cu6 67-e oD7ce7u8! B7ne Eac7! O6u8 u6D8at e 6a7 deBtept! A6 F:=ut 8a 67ne< de c9nd a6 p8ecat de pe 8ocur78e unde 67-a6 p7erdut t7nereAea pro;teBte! A7c7 toate ;unt 6a7 Eru6oa;e< dar B7 6a7 ;cu6pe< nu-7 ForD:! S: F77 ;: Fe=7 ca;a noa;tr:! St:6 >ntr-un pa8at ca pr7nA77 adeF:raA7! Ha7 cu no7 >n 7

ech7paHu8 no;tru< e 8oc B7 pentru du6neata! Re?ret< dar ;unt Eoarte ocupat! .7-apo7< n7c7 nu ;unt ;7n?ur! 1: pre=7nt pe pr7etenu8 6eu 37nnetou@ du6neata< ;t76at: Marta< treDu7e ;: E7 c7t7t de;pre e8! T9n:ra Ee6e7e ;e u7ta;e tot t76pu8 8a 67ne B7 nu-8 D:?a;e de ;ea6: pe apaB< care ;e A7nu;e ceFa 6a7 8a o parte! &7 >nt7n;e cu a6aD787tate 69na! -7c7 c: eBt7 ocupat B7 nu poA7 ;: F77G 6: >ntreD: ea! C9t 6a7 ;ta7 pea7c7G #8ec:6 proDaD78 ch7ar 697ne d767neaA:! .7 p8ec7 E:r: ;: F77 pe 8a no7G Ar E7 p:cat! Ha7 acu6 cu no7!!! ha7< te ro?!!! "ar ;oAu8 du67ta8e!!!G O ;:-7 Eac: 6are p8:cere! Cred >n;: c: nu-7 aca;:! B7ne< F7n! ":-67 nu6a7 Fo7e ;:-67 7au Dun: =7ua de 8a pr7etenu8 6eu! Nu< nu< ;: poEtea;c: B7 d9n;u8! A6 c7t7t at9tea de;pre e8< >nc9t 6aB Ducura ;:-67 E7e oa;pete! Roa?:-8 ;: poEtea;c: 8a no7! "a< da< aproD: D:tr9nu8< ;: F7n: B7 7nd7anu8! S: nu-7 E7e Er7c: de no7< ;unte6 oa6en7 c7F787=aA7 B7 nu 8e Eace6 n7c7 un r:u ;:8Dat7c78or! Nu6a7 c: n-o ;: >nc:pe6 toA7 >n cupeu! Nu Eace n767c< eu cu neFa;ta o ;: 8u:6 o tr:;ur:! Ha7de6 Ana< >7 aHun?e6 no7 pe e7 B7 cu tr:;ura< ad:u?: e8 B7 o tra;e dup: ;7ne! 37nnetou nu >nAe8e;e;e ce ForD7;e6< deoarece conFer;aA7a ;e de;E:Bura;e >n 876Da ?er6an:! Eu >7 oEer77 Marte7 DraAu8 B7 apaBu8 p:Bea 69ndru B7 ;7?ur a8:tur7 de ea< ca or7ce o6 c7F787=at! Ca;a >n EaAa c:re7a ;e opr7;e tr:;ura era >ntr-adeF:r un pa8at! Un a8tu8 >n 8ocu8 8u7 37nnetou ar E7 Eo;t u8u7t de ce Fedea< pe e8 >n;: nu-8 76pre;7on: deEe8! "e-aD7a c9nd 7ntrar:6 >n ;a8onu8 e7< Marta p:ru ;: E7e 8a ea aca;:! Ne >nt7n;e a69ndou: 697n78e B7 =7;e: ABaC Acu6 nu F: 6a7 8a;! TreDu7e ;: r:69neA7 a7c7 c9teFa =78e< ch7ar ;:pt:69n7! Cu toat: p8:cerea< doa6n: 3erner< dar ne e;te 76po;7D78@ treDu7e )

neap:rat ;: p8ec:6 ch7ar 697ne d767neaA:< r:;pun;e7 eu< care nu dorea6 ;: dau och7 cu D:rDatu8 e7! (a;: c: puteA7< aFeA7 de;tu8 t76p >na7nte ;: F9naA7 ;:8D:t7c7un7 pr7n pu;t7u ;au ;: ur6:r7A7 Freun duB6an! A6 c7t7t de;tu8e de;pre du6neaFoa;tr: B7 Bt7u c:< dac: aA7 aFea o A7nt: D7ne deE7n7t:< n-aA7 E7 Fen7t ;: F: p7erdeA7 Fre6ea >n San Kranc7;co! Te >nBe87< crede-6:! AFe6 6ot7Fe putern7ce care!!! M: ro?< 6: ro?< nu ad67t preteLte< 6: >ntrerup;e ea! S: ForD76 pe EaA:: 6ot7Fu8 pentru care nu Fre7 ;: r:697 e D:rDatu8 6eu< nu-7 aBaG Nu< nu< nu 6: contra=7ceC O ;:-A7 doFede;c >n;: 76ed7at c:-7 Eac7 6are p8:cere! Sta7 ;: tr767t ;:-8 che6e! IertaA7-6: un 6o6ent! Acea;t: sA aw e Eoarte Eru6oa;:< =7;e 37nnetou dup: ce 7eB7 ea! S:-67 ;pun: Erate8e 6eu< are D:rDatG "a! Ce eG A=7 e 6787onar< dar 6a7 >na7nte era un D7et ucen7c de c7=6:r7e d7n Europa< care a aFut norocu8 ;: de;copere n7Bte puAur7 de petro8! Unde a cuno;cut-oG Aca;: >n Aara 8u7! S-a 6:r7tat cu e8 acu6 dou:=ec7 de 8un7 B7 8-a ur6at pe;te ocean! #e t76pu8 c9nd a7 Eo;t B7 tu pe-aco8o< =7;e e8 dup: ce ;e ?9nd7 puA7n! Atunc7 a cuno;cut-o B7 Erate8e 6eu O8d ShatterhandG "a! ABadar< o6u8 a putut ;-o a7D: nu6a7 dator7t: A7e! Howgh! C9nd 37nnetou =7cea Howgh< >n;e6na c: era ;7?ur pe ce aE7r6a B7 nu-8 putea conF7n?e n76en7 de contrar7u8! &n 6o6entu8 ace8a ;e >ntoar;e Marta B7 =7;e cu adeF:rat: p:rere de r:u >n ?8a;: B:rDatu8 6eu a p8ecat de 8a D7rou B7 nu cred ;: ;e >ntoarc: repede! Are at9tea treDur7 pe capC &67 >nch7pu7 c: ;unt de;tu7 EuncA7onar7 pe care ;e poate D7=u7! KuncA7onar77 nu pot re=o8Fa aEacer7 at9t de 76portante B7 >ncurcate< 6a7 a8e; c: a;oc7atu8 8u7 nu ;e prea 7ntere;ea=: de aEacer7 B7 8e 8a;: pe 9

toate >n ;p7narea 8u7! &ncurcate =7c7G .7 a;oc7atu8 8u7< do6nu8 AcSer6ann< treDu7e ;: E7e< dup: c9te a6 aE8at ch7ar de 8a do6nu8 3erner< un o6 Eoarte act7F B7 >ntrepr7n=:tor! AcSer6ann nu 6a7 e de 6u8t a;oc7atu8 ;oAu8u7 6eu! Ace;ta de acu6 e un IanSeu B7-8 chea6: #otter! "aG #entru ce ;-a de;p:rA7t de e8G Era un o6 c7n;t7t B7 care!!! #entru ceG M: >ntrerup;e ea! A< F:d c: nu Bt77 ce ;-a >nt96p8at! Nu te-a7 u7tat 8a E7r6a de dea;upra D7rour78orG Nu! Atunc7 ;:-A7 ;pun ce e: ;oAu8 6eu ;e ocup: acu6 cu terenur7 a?r7co8e B7 a E:cut o ca;: de Danc:! "ar cu O78-SOa6p ce-a E:cutG A cedat-o ?er6anu8u7 B7 unu7 con;orA7u! Cu6 aBaG "e ceG K77ndc: nu-7 6a7 p8:cea ;: ;tea aco8o >n 68aBt7n:< de a8tEe8 n7c7 67e B7 n7c7 p:r7nA78or 6e7! &nAe8e?7 c: e 6a7 p8:cut 8a oraB! (-a cuno;cut >nt96p8:tor pe #otter< un pr7ceput o6 de aEacer7< dar c:ru7a nu-7 prea p8ace ;: 6uncea;c:< aBa c: 8e 8a;: pe toate >n ;arc7na 8u7 Tonrad! SoAu8 6eu B7-a F9ndut toate dreptur78e de aco8o pentru tre7 6787oane de do8ar7 cu care a >nE77nAat a7c7 o Danc: B7 o a?enA7e de F9n=:r7 de terenur7! .7 ce cap7ta8 a adu; #otterG N7c7 un Ee8 de cap7ta8< nu6a7 cunoBt7nAe8e 8u7 co6erc7a8e! .t77 c: ;oAu8 6eu nu ;e pr7cepe 8a aEacer7! Ce 8-a E:cut ;: dea d7n 69n: o aEacere ;7?ur: pentru una >ndo7e8n7c:G O cre=7 >ndo7e8n7c:G Nu o cred >n n7c7 un Ee8 pentru c: n-o cuno;c< ceea ce Bt7u >n;: e;te c: Eo;tu8 a;oc7at era un o6 c7n;t7t >n care putea7 aFea toat: >ncrederea! Tot aBa B7 >n #otter! A< ;o;e;c p:r7nA77 6e7@ te ro? ;: ;ch76D:6 ForDa< E77ndc: n-aB Frea ;:-7 ne87n7Bte;c de?eaDa< cu at9t 6a7 6u8t cu c9t cred c: nu e n7c7 un 6ot7F de ne87n7Bte! %2

Iat:-neC =7;e D:tr9nu8 F7o8once87;t 7ntr9nd pe uB:! S: E7e a8 dracu8u7C Nu 6: de;curc eu deEe8 cu 876Da a;ta poc7t: a 8or B7 p9n: 6-a >nAe8e; D7rHaru8 67-au 7eB7t och77 d7n cap! AcuN ;: ;t:6 B7 no7 n7Ae8 de ForD: pe 876Da noa;tr:! N-o ;: prea aFe6 c9nd< E77ndc: do6nu8 doctor ne p:r:;eBte >n cur9nd< =7;e Marta! Ce EaceG N7c7 nu Freau ;-audC C9nd a6 pu; eu 69na pe c7neFa nu-67 ;cap: cu una cu dou:! 1o6 Fedea no7! "eoca6dat: >7 Fo7 ru?a pe 6u;aE7r77 noBtr7 ;: r:69n: p9n: 8a ora 6e;e7< c9nd F7ne 3erner@ poate c: reuBeBte e8 ;:-7 conF7n?:! Acu6 trec7 cu du6nea8or >n ca6era de Eu6at B7 A7ne-7 n7Ae8 de ForD:! Eu a6 puA7n: treaD: cu 6a6a! &8 ur6ar:6 pe D:tr9n >ntr-un ;a8on! Era tot at9t de e8e?ant 6oD78at ca B7 ce8e8a8te >nc:per7! B7etu8 1o?e8 nu ;e ;76Aea 8a 8ar?u8 8u7 >n ca;a acea;ta ;o6ptuoa;:< care nu ;e potr7Fea de8oc cu ce 8:;a;e >n ur6:! &67 apr7n;e7 o A7?ar: B7 6: 8:;a7 >ntr-un Eoto87u! 37nnetou E:cu ace8aB7 8ucru! Nu putea 8ua parte 8a conFer;aA7a noa;tr:< totuB7 a;cu8ta cu aten7e! ABa< acu6 ;unte6 >ntre no7 B7 pute6 ForD7 pe B8eau< nuG >ncepu D:tr9nu8! "e;7?ur! Ce =7c7 de ?7nere-6euG Nu =7c n767c< E77ndc: nu-8 cuno;c! Ba 8-a7 cuno;cut >n Europa! #rea puA7n t76p! .7-apo7 nu 8-a6 6a7 F:=ut de-atunc7 B7 n7c7 n-a6 6a7 au=7t ForD7ndu-;e de e8! H6!!! da!!! (a drept ForD7nd< ;-ar E7 cuFen7t ;:-A7 ;cr7e d7n c9nd >n c9nd< dar Fe=7< nu te prea are 8a ;to6ac! "e c9te or7 de;ch7de ForDa Marta de;pre du6neata< 7ntr: drac77 >n e8! Are Freun 6ot7FG N7c7 unu8< dar >ncepe ;: Dea de cu6 ;e ;coa8: B7 toat: =7ua e cherche87t! Nu 6a7 ;puneC %

#e;e6ne c-a 6oBten7t de 8a tat:-;u daru8 DeA7e7! .7 Eata du67ta8e ce =7ceG Ce ;: =7c:G .7 dac-ar =7ce ar a;cu8ta-oG Kace tot cu6 >8 ta7e capu8! ABa ;tau 8ucrur78eG Atunc7 a;ta nu 6a7 e F7aA:! Tr:7e;c ca Boarece8e cu p7;7ca! E7< ce ;:-7 Eac7< aBa e 8a 6787onar7C E8 ;t: >n aparta6entu8 de Ho; B7 ea >n ce8 de ;u;! Nu ;e F:d toat: =7ua< doar c9teodat: c9nd F7ne B7 e8 8a 6a;:! ABa a Eo;t de 8a >nceputG Nu! C9nd erau 8a 68aBt7n:< era a8tEe8! Tr:7a6 toA7 >n Dun: >nAe8e?ere de A7-era 6a7 6are dra?u8< dar de c9nd B7-a F9r9t coada 6a;ter #otter :;ta< ;-au ;ch76Dat 8ucrur78e! "aN ha8a8 de-aBa o6C Bo7er nu ?8u6:C .7 A7ne 8a Marta< neFo7e 6are! K77ca du67ta8e 67 ;e p89n?ea c: do6nu8 3erner are Eoarte 6u8t de 8ucru! #e dracuNC #otter 6unceBte p9n: nu 6a7 poate B7 ?7nere-6eu petrece! E 6e6Dru 8a n7Bte c8uDur7 B7 a8te ;oc7et:A7 unde ;e Dea B7 ;e Hoac: =7 B7 noapte c:rA7! #ro;t ar E7 ;: nu petreac:! "e ce e Do?:taBG S: 6uncea;c: #otter< E77ndc: n-are para ch7oar:! B:tr9nu8 E8ec:rea 6ereu de;pre 6787oane8e 8u7 3erner< E:r: ;:-B7 dea ;ea6a c: 6: 7n7A7a a;tEe8 >n aEacer78e B7 >n F7aAa 7nt76: a Marte7! M: cupr7n;e o adeF:rat: tea6:! S:-B7 E7 7uD7t ea D:rDatu8G "ac: nu< atunc7 c:uta ;:-B7 a;cund: ;ent76ente8e! T9n:ra pereche tr:7;e Eoarte D7ne 8a >nceput< pe ur6: ;urFen7;e #otter< care< cu6 >nAe8e?ea6 eu< r9Fnea 8a aFerea 8u7 3erner B7 c:uta cu tot d7nad7n;u8 ;:-8 >6p7n?: 8a ru7n:! .7 6a7 proDaD78 era c: IanSeu8 ;e ?9ndea ;: pun: 69na nu nu6a7 pe aFerea Eo;tu8u7 ucen7c de c7=6:r7e< dar B7 pe Eru6oa;a 8u7 neFa;t:! &n Fre6e ce D:tr9nu8 p:8:Fr:?ea neconten7t< ch7D=u7a6 ce-ar E7 de E:cut! AHun;e7 8a conc8u=7a c: e 6a7 D7ne ;: nu 6: a6e;tec! 1en7 ;oA7a 8u7 1o?e8 ;: ne poEtea;c: 8a 6a;:! Era6 nu6a7 no7 >ntre no7 B7 D:?a7 de ;ea6: c: t9n:ra Ee6e7e ;e ;76Aea 6u8Au67t:! "up: 6a;: r:6:;e;er:6 8a un pahar de F7n B7 ea trecu >n ca6era de-a8:tur7! &nAe8e;e7 c: e ca6era de 6u=7c: B7 c: Frea ;: ne c9nte ceFa! "e;ch7;e %%

p7anu8 B7 >ncepu ;: c9nte aco6pan77ndu-;e! Era un c9ntec du7o; de-aca;: pe care >8 c9nta;e de-at9tea or7 8a concerte! 37nnetou a;cu8ta A7n9ndu-B7 re;p7raA7a! Nu >nAe8e?ea cuF7nte8e< dar 6e8od7a B7 ?8a;u8 e7 >8 Eer6ecau! "eodat: EaAa 8u7 >B7 ;ch76D: eLpre;7a! &8 F:=u7 pr7F7nd cu >ncordare ;pre uB: B7 E:c9nd un ?e;t ca B7 c9nd ar E7 Frut ;: ;e r7d7ce de pe ;caun! &ntor;e7 capu8 repede@ >8 F:=u7 >n pra? pe 4pr7nAu8 petro8u8u75 B7 >nc: un 7n; M #otter< dup: cu6 a6 aE8at 6a7 t9r=7u! Era un t9n:r de;tu8 de Eru6o; 8a ch7p< >na8t B7 ;uDA7re! 3erner 6: pr7Fea cu och77 7nHectaA7 B7 ;e c8:t7na pe p7c7oare! Se Fedea D7ne c: e Deat! K77ndc: era6 >n co;tu6 6eL7can< nu 6: recuno;cu nu6a7dec9t! C9nd >n;: >ntor;e7 capu8 B7 6: F:=u 8a EaA:< >nc8eBt: pu6n77 B7 Fen7 pot7cn7ndu-;e ;pre 67ne! $;ta e pun?aBu8 care a Fen7t ;:-67 7a neFa;taC r:cn7 e8 >nEur7at! Ce caut: a7c7G Au=7-o< >7 c9nt:C #une 69na pe e8< #otter< ;:-7 rupe6 oa;e8e! #otter Fru ;: ;e repead: 8a 67ne< dar >n 6o6entu8 ace8a ap:ru Marta! &7 au=7;e ?8a;u8 B7-B7 >ntrerup;e;e c9ntecu8! A8er?: >na7ntea 6ea B7 67 ;e aBe=: >n EaA:! N7c7 un pa;C ;tr7?: ea cu och77 Eu8?er:tor7! Nu 6: 7n;u8A7 nu6a7 pe 67ne< c7 B7 pe t7ne< cu a;tEe8 de cuF7nte ne;ocot7te! (-a6 >nt98n7t d7n >nt96p8are B7 8-a6 poEt7t 8a 6a;:! 1re7 ;: ne H7?neBt7 6u;aE7ru8G Mu;aE7ru8< care 6u;aE7rG D97?u7 e8 DatHocor7tor! #otter e 6u;aE7ru8 6eu@ pe e8 8-a6 poEt7t 8a 6a;:! &8 >nF:A eu 67nte pe Ee8ceru8 :;ta nea6A! Ha7 #otter< pune 69na ;:-8 p7;:8o?76 p9n: nu ;-o 6a7 putea 67Bca! ":te 8a o parte< 6u7ere< n-au=7G O apuc: de 697n7 B7 Fru ;-o >6Dr9ncea;c:< dar >n c87pa aceea 8:;: DraAu8 >n Ho;! (9n?: e8 ;t:tea 37nnetou! Un ;7n?ur ?e;t de-a8 8u7 Eu;e;e de-aHun; ca ;:-8 Eac: pe e8 B7 pe a6er7can ;: ;e dea un pa; >nd:r:t! Care d7n Fo7 e ;t:p9nu8 ca;e7G >ntreD: apaBu8 >ntr-o en?8e=ea;c: perEect:! Eu< r:;pun;e 3erner c:=n7ndu-;e ;: ;e A7n: drept pe p7c7oare! .7 eu ;unt 37nnetou< c:peten7a apaB78or! %3

E7 drace< 37-nne-tou!!!< D97?u7 DeA7Fu8! "a< 37nnetou! 1:d c:-67 cunoBt7 nu6e8e< nu Bt7u >n;: dac: B7 Eapte8e! N7c7 nu >ncerca ;: 8e cunoBt7! A;cu8t: 8a ce a6 ;:-A7 ;pun! Eu B7 Erate8e 6eu O8d Shatterhand ne-a6 >nt98n7t cu ;oA7a ta! Ne-a poEt7t aca;: 8a ea B7 a6 pr767t< ca ;:-A7 Eace6 c7n;te ca;e7! A6 69ncat 8a 6a;a ta B7 pe ur6: ;-a du; ;: ne c9nte ceFa! A;ta e tot ce ;-a petrecut! "ac: te at7n?7 de Ee6e7e< 37nnetou o Fa r:=Duna! #uterea 6ea ;e >nt7nde pretut7nden7< p9n: >n ad9ncur78e Dec7ur78or Foa;tre! 1o7 pune ;: te ;upraFe?he=e! Un ;7n?ur cuF9nt a;pru ;:-7 ;pu7 B7 pu6na8u8 unu7a d7n apaB77 6e7 ;e Fa >nE7?e ad9nc >n p7eptu8 t:u! Acu6 A7-a6 ;pu; ce aFea6 de ;pu;! Or7ce nea;cu8tare o Fe7 p8:t7 cu F7aAa ta! PB:?: 69na >n Dr9u8 8u7 de p7e8e< ;coa;e o 6oned: de aur< o pu;e pe 6a;: B7 ad:u?::Q U7te p8ata pentru ce a6 69ncat! O8d Shatterhand B7 37nnetou nu pr76e;c po6ana ta< c:c7 e7 ;unt 6a7 Do?aA7 dec9t t7ne! A6 =7;C 3erner nu cute=a ;: ;pun: un cuF9nt! St:tea ruB7nat ca un e8eF de Bcoa8: pe care 8-a D:tut proEe;oru8! #otter p:rea nec:H7t dar B7 Ducuro; de ce ;e >nt96p8a;e! M-a6 aprop7at de e8< 7-a6 pu; 69na pe DraA B7 7-a6 =7; cu ?8a; poto87t dar ap:;at: A7 au=7t c7ne ;unt< 6a;terG "a! *7-a6 ?h7c7t p8anur78e! Nu c:uta ;: 8e pu7 >n ap87care< E77ndc: nu o ;: E7e D7ne de du6neata! Eu nu ForDe;c >n F9nt! M: Fo7 >ntoarce B7 te Fo7 Hudeca< nu dup: para?raEe8e d7n c:rA78e Foa;tre de 8e?7< c7 dup: ace8ea a8e prer778or! A;oc7atu8 du67ta8e >A7 Fa E7 ForD7t de;pre 67ne< dar ;: nu cre=7 c: 6: cunoaBte! .7 n7c7 ;: nu cre=7 c: Fe7 ?:;7 7ertare >n EaAa 6ea! Ca ;: Fe=7 c: ForDe;c ;er7o;< >A7 Fo7 da o doFad: de ceea ce poate O8d Shatterhand! Cu ace;te cuF7nte >8 ;tr9n;e7 cu at9ta putere de DraA< >nc9t ;coa;e un ur8et de r:;un: toat: ca;a! M-a6 >ndreptat apo7 cu 37nnetou ;pre uB: B7 a6 7eB7t d7n pa8atu8 ace8a 6:reA care< dup: preFeder78e 6e8e< Fa aHun?e >n cur9nd un 8:caB de ch7nur7 ;7 67=er7e! A doua =7 a6 p8ecat d7n San Kranc7;co B7 dup: tre7 8un7 >67 8ua6 %,

r:6a;-Dun de 8a 37nnetou pentru do7 an7 B7 Hu6:tate! A6 hot:r9t t76pu8 B7 8ocu8 unde ;: ne >nt98n76< 67-a6 8:;at ca8u8 >n ?r7Ha 8u7< cu6 E:cea6 >ntotdeauna< ne-a6 ;tr9n; 697n78e B7 ne-a6 de;p:rA7t!

%+

9- :INNETOU LA DRESDA

M-a6 >ntor; >n Europa< unde a6 ;tat c9teFa 8un7< pe ur6: a6 porn7t ;pre Or7ent< pentru Freun an B7 Hu6:tate B7 de a7c7 7ar >n Europa! C9tFa t76p n-a6 E:cut a8tceFa dec9t ;:-67 F:d de ;tud778e 6e8e 6ed7ca8e! "767neA78e 67 8e petrecea6 pr7n ;p7ta8e< a;7;ta6 uneor7 8a cur;ur78e proEe;or78or ce8eDr7< 7ar ;eara 6: ducea6 8a Freun concert! A6 Eo;t toat: F7aAa 6ea un pa;7onat ad67rator a8 6u=7c77 B7 aFea6 6u8A7 pr7eten7 >n 8u6ea art7;t7c:! &ntr-o ;ear:< pe c9nd 6: aE8a6 cu Freo c9A7Fa pr7eten7 8a un Danchet< hote87eru8 Fen7 ;:-67 ;pun: c: 6: caut: do7 do6n7! C7ne ;untG >ntreDa7 eu! Nu-7 cuno;c! Unu8 e un t9n:r care pare ;: E7e tare cu6;ecade< dar ce8:8a8t e ar:67u 8a EaA:< nu ;coate un cuF9nt< ;t: cu p:8:r7a >n cap B7 te ;Erede8eBte cu och77 de te Da?: >n ;per7eA7! Charlieh! au=77 eu un ?8a; >n uB:! S:r77 de pe ;caun! Nu6a7 37nnetou >67 ;punea aBa! &8 F:=u7 >n pra?! 37nnetou< Fe;t7ta c:peten7e a apaB78or< >n "re;daC .7 >n ce ha8C Un panta8on de cu8oare >nch7;:< o Fe;t: 8a Ee8< dea;upra c:re7a era >nc7n; un Dr9u 8at de p7e8e B7 un ;urtuc ;curt ca un BpenAer! &n 69n: aFea un Da;ton ?ro;< 7ar pe cap un HoDen >na8t B7 8uc7o;! 1: puteA7 >nch7pu7 67rarea< dar >n ace8aB7 t76p B7 Ducur7a 6eaC M-a6 repe=7t 8a e8 B7 8-a6 8uat >n DraAe! Ne ;:ruta6 ca Ee6e78e< ne u7ta6 un 6o6ent unu8 8a a8tu8< ne >6Dr:A7Ba6 7ar p9n: ce 7=Ducn7r:6 %/

a69ndo7 >ntr-un hohot de r9;! AparenAa 6ea paBn7c: B7 >6Dr:c:67ntea 8u7 Dur?he=: ne E:cea ;: ne pr:p:d76 de r9;! Acu6 ;e aprop7e B7 t9n:ru8 care Fen7;e cu e8! C7ne credeA7 c: eraG Kran= 1o?e8< Eo;tu8 6eu proteHat< Erate8e Marte7 3erner! ToA7 ce7 de EaA: >8 cunoBteau pe apaB d7n poFe;t7r78e 6e8e! N7c7 nu 8e Fenea ;: cread: c: e e8! Nu B7-8 puteau >nch7pu7 a8tEe8 dec9t >n ha7ne 7nd7ene< cu Ea76oa;a 8u7 puBc: de ar?7nt! B:nu7a6 eu de ce nu Fro7a 37nnetou ;:-B7 de;copere capu8< >B7 aFea p8ete8e 8u7 8un?7 a;cun;e >n p:8:r7e! &7 ;co;e7 HoDenu8 de pe cap B7 p:ru8 7 ;e re;E7r: ca o 6ant7e pe u6er7! Acu6 ;e conF7n;er: B7 pr7eten77 6e7 c: o6u8 d7n EaAa 8or era ce8eDra c:peten7e a apaB78or! &8 ru?a;e6 ade;eor7 pe 37nnetou ;: F7n: cu 67ne >n Ger6an7a< dar nu Fro7;e n7c7odat:! TreDu7e ;: ;e E7 petrecut >ntr-adeF:r ceFa ;er7o; ca ;: 6: po6ene;c acu6 cu e8 pe;te 67ne! 1:=u d7n pr7F7rea 6ea c: ;unt ner:Dd:tor ;: aE8u< de aceea =7;e c8:t7n9nd capu8: S: nu ;e ne87n7Btea;c: Erate8e 6eu O8d Shatterhand! 1e;tea pe care 7-o aduc e de;tu8 de ;er7oa;:< a trecut >n;: de atunc7 o ;:pt:69n:< aBa c: poate ;: 6a7 treac: >nc: un cea;! "ar D7ne< o6u8e< cu6 a7 Bt7ut ;: 6: ?:;eBt7 a7c7G 37nnetou nu e ;7n?ur! T9n:ru8 a8D pe care-8 chea6: 1o?e8 a Fen7t cu 67ne! Ace;ta Bt7e unde 8ocu7eBt7 B7 6-a du; aca;: 8a t7ne! N7 ;-a ;pu; c: eBt7 aco8o unde ;e c9nt: a;t:-;ear: B7 a6 Frut ;-aud B7 eu c9nt9nd! Ma6 du; cu t9n:ru8 a8D >n >nc:perea aceea 6are dar nu te-a6 6a7 ?:;7t< p8eca;eB7 >ncoace cu pr7eten77 t:7 care au c9ntat! O ;:-A7 ;pun eu 6a7 t9r=7u ce 6-a E:cut ;: trec apa cea 6are B7 ;: F7n ;: te caut! A6 6a7 ;tat p9n: ce a >nch7nat B7 37nnetou un pahar cu ce78a8A7< pe ur6: ne-a6 >ntor; aca;:! "up: ce ne-a6 apr7n; p7pe8e B7 Kran= o A7?ar:< apaBu8 =7;e: A6 Fen7t pentru Ee6e7a aceea Eru6oa;:! A< e ForDa de ;ora du67ta8eG >8 >ntreDa7 eu pe Kran=! "7n nenoroc7reC oEt: e8! Nu-A7 pot ;pune n767c Dun de;pre ea! A6 ;tat aco8o Freo patru 8un7! ABa de puA7nG %7

M7e 67 ;-a p:rut c: a6 ;tat an7 ne;E9rB7A7! #r7n ce-a6 trecut!!!C Cu6natu8 6eu a dat Ea876ent! #re;76A7rea 6ea nu 6-a >nBe8at! "ar cu #otter< a;oc7atu8 8u7< ce eG A dat B7 e8 Ea876ent< D7ne>nAe8e;! Nu cred! O6u8 ace;ta 8-a ;tor; pe cu6natu8 du67ta8e de para8e< pe care B7 8e-a pu; 8a ad:po;t! Ka876entu8 e Eraudu8o;G Nu! N76en7 n-a p:?uD7t un ?o8o?an< ;-a p8:t7t tuturor p9n: 8a u8t76a para! Atunc7 nu >nAe8e? ce ;-a E:cut cu cap7ta8u8 ace8a enor6 a8 8u7 3erner! Specu8aA7un7 ?reB7te E:cute de #otter! Cu6natu8 6eu >7 d:du;e dep87ne puter7 ;: 8ucre=e >n nu6e8e B7 cu Dan77 8u7! Era de preF:=ut ce ;-a >nt96p8at! #otter ;-a a;oc7at cu 3erner cu 7ntenA7a de a-8 ru7na< a8t67nter7 ar E7 Eo;t 76po;7D78 ;: ;e p7ard: at9A7a Dan7 >ntr-un t76p at9t de ;curt! #roDaD78 c: a ;pecu8at nu6a7 >n aparenA:< dar >n rea87tate a D:?at Dan77 >n Du=unar! Sper c: 7nd7F7du8 n-a d7;p:rut >nc: B7 poate E7 tra; 8a r:;pundere! Nu-8 cred F7noFat! "ac: ar E7 aBa< n-ar E7 r:6a; >n San Kranc7;co< c7 ar E7 c:utat ;: d7;par:! Cu6natu8 6eu a r:6a;< D7ne>nAe8e;< >n ;ap: de 8e6n! #uA7nu8 ce 7-a 6a7 r:6a; 8-a D:?at >n Du=unar B7 cutre7er: acu6 ;pe8unc78e B7 Dea p9n: cade 8a podea! Cred c: >n ce8e d7n ur6: o ;:-B7 Dea B7 67nA78e! .7 neFa;t:-;a ce-o ;: ;e Eac:G .t7u B7 euC C9nd 6-a6 du; 8a e7 ;pera6 c: o ;: a6 Freun aHutor de 8a cu6natu8 6eu ca ;:-67 pot ur6a ;tud778e 6u=7ca8e! N-au trecut >n;: n7c7 tre7 ;:pt:69n7 B7 ;-a >nt96p8at de=a;tru8! Ce era ;: 6a7 Eac aco8o< ;: 8e 6a7 cad B7 eu pe capG Tata era d7;perat< 6a6a Docea toat: =7ua< nu6a7 Marta nu-B7 p7erdu;e capu8< >B7 Er:69nta 6ereu cre7er77 ;: ?:;ea;c: un 67H8oc de eL7;tenA:! Ne-a6 ?9nd7t ;: d:6 c9teFa concerte! Cu ce putu;e 8ua pe 8ucrur78e ce-7 6a7 r:6:;e;er:< o putea6 ;coate c9tFa t76p 8a cap:t! Nea6 adu; a67nte B7 de du6neaFoa;tr:! AA7 E:cut at9tea pentru no7 B7 Bt7a6 c: dac: aA7 E7 aco8o ne-aA7 putea aHuta cu ;Eatur78e du6neaFoa;tr:! %)

Noroc c: n7 8-a ;co; "u6ne=eu >n ca8e pe 37nnetou! Cu6< a Fen7t e8 8a Fo7G "a! Mare 67nuneC "up: pr767rea pe care ne-o E:cu;e cu6natu8 du67ta8e n-aB E7 cre=ut c: o ;:-7 6a7 ca8ce Freodat: pra?u8! Nu 6a7 8ocu7a6 aco8o! A6 Eo;t 87tera86ente daA7 pe uB:-aEar:! Ne 6uta;er:6 >ntr-o c:;uA: Eoarte 6ode;t:! "7n Eer7c7re apaBu8 Fen7;e nu Bt7u pentru ce 8a San Kranc7;co< ;e 7ntere;a;e de no7 B7 aE8a;e noua noa;tr: 8ocu7nA:! Ne-a6 po6en7t >ntr-o =7 cu e8! A E:cut Eoarte 6u8t pentru no7! M7-e B7 ruB7ne ;: ;pun!!! ne-a oEer7t Dan7! No7 n-a6 Frut ;: pr7676< dar ne-a a;7?urat c: Fo6 E7 pe;te puA7n t76p >n ;7tuaA7a ;: 7-7 re;t7tu76! -7cea c: Frea ;: ForDea;c: Eoarte ;er7o; cu #otter B7 nu-8 ;8:Dea o c87p: d7n och7! &n Fre6ea a;ta a6 pr767t de 8a NeO Or8ean; Fe;tea c: a 6ur7t aco8o un unch7 a8 no;tru< p8ecat de 6u8t d7n Aar:! A< 67-aduc B7 eu a67nte c:-67 ;punea 6a6a du67ta8e de un Erate a8 e7 pr7p:B7t pr7n A6er7ca< de;pre care nu 6a7 Bt7a n767c! &8 credea 6ort de 6u8t! Nu era 6ort< dar ;o7 r:u< ceea ce nu 8-a >6p7ed7cat ;: aHun?: 6787onar! Ce8 puA7n aBa 67-au co6un7cat autor7t:A78e de-aco8o! Nu prea pun eu preA pe a;tEe8 de co6un7c:r7! "ar de unde ;e Bt7a 8a NeO Or8ean; adre;a du6neaFoa;tr:G S-a con;tatat d7n acte8e 8u7 Fech7 de unde ;e tra?e B7 au aE8at de aca;: d7n Ger6an7a B7 toc6a7 de aco8o n7 ;-a 8uat ur6a! Atunc7 ;unteA7 ;a8FaA7! "ac: eL7;t: doFe=7 c: ;unteA7 ;7n?ur77 6oBten7tor7 B7 nu conte;t: n76en7 ace;t 8ucru< o ;: F7 ;e predea 6oBten7rea! ABa ar E7< dar eL7;t: o >ncurc:tur:! Sunte6 B7 ;-ar putea ;: nu E76 ;7n?ur77 6oBten7tor7! R:po;atu8 a aFut un E7u care a d7;p:rut B7 de;pre care nu ;e Bt7e n767c! #ro;t 8ucru! AEacerea poate t:r:?:na 6u8t! A;ta ne-a6 =7; B7 no7! TreDu7e ;: daA7 anunAur7 >n =7are B7 nu6a7 dac: dup: un anu67t nu6:r de an7 nu r:;punde poate E7 con;7derat 6ort! TreDu7e dec7 ;%9

aBteptaA7! .t7u! "e n7 ;-ar da 6:car o parte d7n 6oBten7re!!! Nu ;e poate! (e?ea preFede or7 tot< or7 n767c! Ba ;-a 6a7 ?:;7t 8a NeO Or8ean; un aFocat care ;u;A7ne c: D:7atu8 tr:7eBte B7 c: 7-a Eo;t ch7ar pr7eten! K7u8 decedatu8u7 a p8ecat >n;oA7t M =7ce e8 M de un t9n:r< toFar:B de c:8:tor7e< care< dac: ;-ar E7 >nt96p8at ;: 6oar: D:7atu8 pe dru6< 8-ar E7 anunAat cu ;7?uranA:! AFocatu8 Eace cercet:r7 B7 a cerut un r:?a= tr7Duna8u8u7< r:?a= care 7-a Eo;t acordat! Atunc7 8ucrur78e au ;: t:r:?:ne=e B7 6a7 6u8t! Care era nu6e8e de Eat: a8 6a6e7 du67ta8eG JU?er! Atunc7 >8 che6a B7 pe e8 tot aBa! Ce 6e;er7e aFeaG Era c7=6ar! S-a du; 8a NeO 0orS< a reuB7t ;-adune Dan7< ;au ;: ;e >n;oare cu o Eat: care aFea ceFa para8e B7 B7-a de;ch7; o pr:F:87e de >nc:8A:67nte! C7=6ar!!! NeO 0orS!!! pr:F:87e!!! >n;urat cu o Eat: cu para8e!!! parc-a6 6a7 au=7t eu de aBa ceFa! Cu6< ceG Sta7 n7Ae8< ;:-67 aduc a67nte >ncepu7 ;: 6: p876D de co8o p9n: co8o pr7n ca6er:! M: ?9ndea6 8a ;cr7;oarea ?:;7t: pr7ntre 8ucrur78e 8u7 Me8ton< ;cr7;oarea nepotu8u7 ;:u! M: du;e7 8a D7rou B7 ;co;e7 ;cr7;oarea d7ntr-un ;ertar! O c7t77 7ar< cu D:?are de ;ea6:! -7c7 c:-8 che6a JU?er< c: aFea o pr:F:87e de >nc:8A:67nte >n NeO 0orS! N-aHun;e;e pe ur6: Eurn7=or a8 ar6ate7G >8 >ntreDa7 eu pe t9n:ru8 1o?e8! Ba da! S-a 6a7 ocupat B7 de a8te aEacer7< nu-7 aBaG Ba da! "ar de unde Bt7A7G Ce ;cr7;oare e aceea pe care o aFeA7 >n 69n:G O ;:-A7 ;pun eu pe ur6:! Nu Bt77 dac: B7-a ;ch76Dat 6a7 t9r=7u nu6e8eG "a< 8-a tradu; >n Hunter< ceea ce >n;ea6n: pe en?8e=eBte F9n:tor1!
1

CuF9ntu8 JU?er >n;ea6n: >n 876Da ?er6an: F9n:tor Pn! ed!Q!

32

"e ce n-a7 ;pu; 6a7 cur9nd< pentru "u6ne=euC Credea6 c: n-are n7c7 o 76portanA:! Ba are B7 >nc: una Eoarte 6are! "ar pe D:7at Bt77 cu6 >8 che6aG "a< S6a88! Cur7o; nu6e< nu-7 aBaG Cu at9t 6a7 D7ne pentru du6neata! Cu c9t e nu6e8e 6a7 cur7o;< cu at9t ;e poate deo;eD7 6a7 D7ne de ce78a8A7! ABadar< S6a88 Hunter! "7;p:rut! UndeG "e;7?ur >n Or7ent! "a< da< >n Or7ent< r:;pun;e Kran= u8u7t! "ar D7ne< do6nu8e doctor< de unde Bt7A7 toate ace;teaG "up: cu6 Fe=7! Eu ;unt o6u8 de care a7 neFo7e< dra?u8 6eu! ABa =7cea B7 37nnetou! M: 67ra6 eu ;: nu adu86ece copo7u8 ur6aC EL7;t: dec7 o ur6:G "a! *7 ;-a 7nd7cat< E7e c9t de Fa?< de 8a autor7t:A78e d7n NeO Or8ean;< ca6 pr7n ce parte a d7;p:rut t9n:ru8 HunterG "a! S-a ?:;7t o ;cr7;oare a 8u7 eLped7at: d7n Ca7ro! Koarte D7ne! Ce dat: aFeaG A;ta nu 67 ;-a ;pu;! #:cat! Era D7ne ;: Bt76 per7oada c9nd a Eo;t S6a88 Hunter 8a Ca7ro! A 8ocu7t aco8o 8a 4Hote8 du N785 B7 de;cr7e a6:nunA7t Eru6u;eA78e ?r:d7n77 de pa867er7 a hote8u8u7! A8tceFaG N767c! A< Da daC &8 roa?: pe tat:8 ;:u ;:-7 r:;pund: 8a con;u8atu8 a6er7can! A;ta e Eoarte 76portant! Ur6a o aFe6 B7 d7;p:rutu8 Fa E7 ?:;7t< dar nu Fa E7 dec9t un cadaFru! CredeA7 c: e 6ortG Cu ;7?uranA:! TotuB7< ;e Fa pre=enta ;:-B7 cear: 6oBten7rea! Cu6 poate un 6ort ;: ;e pre=7nteG Se >nt96p8: B7-a;ta c9teodat:< >n anu67te >6preHur:r7 pe care 8e Fe7 aE8a dup: ce Fo7 ForD7 6a7 >nt97 cu 37nnetou! M: EaceA7 cur7o;! 3

Ca ;: nu te 8a; ;-aBtepA7 prea 6u8t< o ;: ForDe;c cu 37nnetou >n en?8e=eBte B7 nu >n 876Da 7nd7an:! .t77 en?8e=eBteG "e;tu8 de D7ne! "7n =7ua c9nd au p8ecat a7 6e7 >n A6er7ca a6 >nceput ;: >nF:A cu ;9r?u7nA: B7 67-a6 >n;uB7t D7ne 876Da! Atunc7 o ;: >nAe8e?7 ce ForD76! "ar< 7a ;pune< nu Bt77 dac: tr7Duna8u8 d7n NeO Or8ean; a >ntreDat 8a Ca7ro de;pre t9n:ru8 HunterG At9t tr7Duna8u8< c9t B7 aFocatu8 de;pre care F: ForDea6 ad7neaur7! Care a Eo;t r:;pun;u8G #9n: acu6 n7c7 unu8< t76pu8 era prea ;curt! B7ne! .t7u acu6 de;tu8 ca ;: te ;E:tu7e;c ce a7 de E:cut! Cred c: pentru a;ta a7 B7 Fen7t 8a 67ne< nu-7 aBaG M:rtur7;e;c c: da! Sor:-6ea ne-a atra; atenA7a c: du6neaFoa;tr: cunoaBteA7 D7ne Or7entu8 B7!!! .7G Ur6ea=:< dac: Fre7 ;: te aHut cu ;Eatur78e 6e8e< ;:-67 ;pu7 tot! AA7 ;pu; ;7n?ur cuF9ntu8 4aHut5! Sor:-6ea crede c: du6neaFoa;tr:< care cunoaBteA7 at9t de D7ne Or7entu8< ;unteA7 6a7 >n 6:;ur: dec9t or7c7ne ;: ?:;7A7< F7u ;au 6ort< pe ce8 d7;p:rut! H6C Sunt Eoarte recuno;c:tor ;ur7oare7 du67ta8e pentru >ncrederea e7! ABadar nu e ForDa de un ;Eat< c7 B7 de Eapte! .t77 du6neata ce-ar >n;e6na a;taG "a! Ne-a6 pu; B7 no7 >ntreDarea! .7 ce F-aA7 r:;pun;G C: F: cere6 6u8t: o;tenea8: B7 t76p! #oate ceFa 6a7 6u8t: F7aAaC 17aAaG repet: e8 ;per7at! "a< F7aAa! Ur6a pe care o aFe6 e 8e?at: de o 67Be87e ?ro=aF: care< dac: nu ;-a >nE:ptu7t >nc:< ;e Fa >nE:ptu7 cu ;7?uranA:! TreDu7e ;: Bt77 c: toFar:Bu8 de c:8:tor7e a8 8u7 S6a88 Hunter ;ea6:n: cu e8 ca dou: p7c:tur7 de ap:! B:nu7e;c c: acea;t: a;e6:nare Fa da ;au a B7 dat pr78eH unu7 a;a;7nat! M:-n;p:769ntaA7C Ko8o;7ndu-;e de a;e6:narea 8u7< ce8 care >8 >n;oAeBte >n c:8:tor7e pe S6a88 Hunter >8 a;a;7nea=: ca ;: pun: 69na pe 6oBten7re! E8 e un 3%

cr767na8< 7ar tat:8 B7 unch7u8 8u7 M c:ru7a >7 e adre;at: acea;t: ;cr7;oare M ;unt duD87 B7 tr7p87 a;a;7n7! O ;:-A7 poFe;te;c 8a t76p toate a;tea! "eoca6dat: nu pot Bt7 cu ;7?uranA: dac: ;-a >nE:ptu7t cr76a< dar< dup: cu6 >7 cuno;c eu pe aceBt7 t7c:8oB7< nu >ncape >ndo7a8: c: 76ed7at ce For E7 aE8at de 6oartea D:tr9nu8u7 Hunter nu ;e For cod7 o c87p: ;-o Eac:! .7acu6 ;: Fede6 ce =7ce B7 37nnetou! "eB7 ForD7;e6 ne6AeBte B7 apaBu8 >nAe8e?ea prea puA7n d7;cuA7a< ur6:rea >n;: dup: eLpre;7a de pe ch7pur78e noa;tre E7ecare cuF9nt! C9nd 6-a F:=ut 8u9nd ;cr7;oarea d7n ;ertar< =96D7 6u8Au67t! Acu6< n7c7 napuca7 ;:-7 ;pun ceFa B7 67-o 8u: >na7nte! O8d Shatterhand a ?:;7t D:nu7e878e 6e8e Hu;te! A8Du8 d7;p:rut a p8ecat cu nepotu8 8u7 Me8ton aco8o unde-7 =7ceA7 Fo7 Or7ent! 37nnetou Fede toate! N767c nu ;cap: a?er7677 och7u8u7 ;:u! #entru a;ta nu ;e cere prea 6u8t: a?er76e! O8d Shatterhand 67-a ar:tat B7 c7t7t atunc7 ;cr7;oarea! M-a6 du; 8a San Kranc7;co ;-o F:d pe Ee6e7a aceea Eru6oa;: a8 c:re7 D:rDat ne-a H7?n7t atunc7 at9t de ad9nc >nc9t 6-a6 F:=ut ;787t ;:-8 a6en7nA cu 6oartea dac: ;e Fa purta r:u cu ea! A6 aE8at a;tEe8 de nenoroc7rea care a dat pe;te ea B7 67-a Eo;t 678:! M: Bt7a pr7etenu8 t:u B7 a aFut >ncredere >n 67ne! M7-a c7t7t B7 ;cr7;oarea Fen7t: de 8a NeO Or8ean;! A6 F:=ut aco8o nu6e8e de Hunter B7 >nc: a8te8e pe care 8e-a6 pu; >n 8e?:tur: cu ce Bt7a6 d7n ;cr7;oarea tr767;: de nepotu8 ;:u 8u7 Me8ton! Era 8e;ne acu6 de 8uat ur6a! Nu6a7 un orD B7un ;urd n-ar E7 >nAe8e;-o! Ke6e7a A7-era pr7eten:< de aceea 6-a6 hot:r9t ;-o aHut! Nu6a7 tu eBt7 o6u8 pr7n care pot ;-o aHut< de aceea treDu7a ;: F7n 8a t7ne! (-a6 8uat pe t9n:ru8 a8D cu 67ne< E77ndc: Bt7e ;7tuaA7a B7 cunoaBte o 876D: cu care ;e poate c:8:tor7 or7unde! Ce are acu6 de ?9nd ;: Eac: Erate8e 6euG Jonathan Me8ton ;cr7e c: Frea ;: Eo8o;ea;c: a;e6:narea 8u7 cu S6a88 Hunter! Care crede 37nnetou c: Fa E7 67H8ocu8G Nu6a7 pr7n Ea8;7E7c:r7 de nu6e B7 >nBe8:c7uneG Nu! S6a88 Hunter Fa 6ur7< dac: nu Fa ;o;7 ;a8Farea 8a t76p! ABa cred B7 eu! &n 8ocu8 8u7 Fa Fen7 Jonathan Me8ton ;: r7d7ce 6oBten7rea! TreDu7e ;: p8ece >ndat: c7neFa 8a Ca7ro ;: cercete=e 8a 33

con;u8at B7 ;:-8 ur6:rea;c: 6a7 departe pe ce8 d7;p:rut!! .7 ace8 c7neFa ;unteA7 du6neaFoa;tr:C eLc8a6: Kran= 1o?e8 apuc9ndu-67 697n78e! 1: ro?< repede< ?r:D7A7-F: p9n: nu e prea t9r=7uC H6C Nu =7c c: aEacerea nu 6: 7ntere;ea=:@ Da 6: 7ntere;ea=: ch7ar Eoarte 6u8t! "ar Fe=7 c: nu-67 pot 8:;a treDur78e Da8t: ca ;: a8er? d7nco8o de Marea Med7teran: ;: 6: r:=Do7e;c cu un cr767na8! 1: ro?!!! "ac:-8 ;c:paA7 pe S6a88 Hunter de 8a 6oarte o ;: F: r:;p8:tea;c: >6p:r:teBte! "ac: >n;: e 6ort B7 reuB7A7 ;:-8 de6a;caA7 pe uc7?aBu8 8u7< F: ced:6 o parte d7n 6oBten7re! OhC ;tr7?: 7nd7?nat apaBu8! Nu-7 treDu7e 8u7 O8d Shatterhand Dan77 FoBtr7@ a;tEe8 de Eapte nu ;e pot p8:t7 cu Dan7! (7n7BteBte-teC Spu;e7< >ncerc9nd ;:-8 poto8e;c pe t9n:r! AFea6 B7aBa de ?9nd ;: 6: duc 8a Ca7ro< dup: ce Fo7 E7 >n8:turat n7Bte p7ed7c7 care 6: reA7neau pe a7c7 >nc: Freo dou: =78e! 37nnetou pr7cepu;e care ;unt ace;te p7ed7c7< c:c7 =7;e< pun9nd 69na pe ch767ru8 cu Dan7: 37nnetou >8 roa?: pe O8d Shatterhand ;: con;7dere ace;te p7ed7c7 >n8:turate! Care e dru6u8 ;pre Ca7roG Cu trenu8 p9n: 8a Br7nd7;7< >n Ita87a B7 de aco8o cu Faporu8 p9n: 8a A8eLandr7a! C9t Eac7 cu trenu8 p9n: aco8o B7 c9nd p8eac: Faporu8G "e tre7 or7 pe ;:pt:69n:@ dac: p8ec:6 697ne de-ac7< po7697ne ;unte6 8a Br7nd7;7< unde pr7nde6 ch7ar a doua =7 Faporu8! Atunc7< 697ne p8ec:6! HowghC M-aBtepta6 8a aBa ceFa! Nu Fen7;e apaBu8 >n Ger6an7a ca ;: 6: eLped7e=e pe 67ne >n AEr7ca< 7ar e8 ;: ;e >ntoarc: aca;:! TotuB7 6: u767 tonu8 hot:r9t cu care ForD7;e! &8 >ntreDa7: "ar 37nnetou Frea ;: ;e duc: >ntr-o Aar: pe care n-o cunoaBte!!! O cunoaBte Erate8e 6eu! S: nu >ncerce ;: 6: aDat: de 8a hot:r9rea 6ea! Nu 67-a7 ;pu; ch7ar tu c: a7 Frea ;: o F:d B7 euG AdeF:rat!!! Atunc7G Un apaB 8a Ca7roC ABa ceFa nu ;e 6a7 F:=u;e >n Aara Earaon78orC 3,

M7e >67 p:rea D7ne d7n 6a7 6u8te 6ot7Fe: >nt97< pentru c: aFea6 pr78eHu8 ;: Eac B7 eu pe c:8:u=a@ >n a8 do78ea< E77ndc: 37nnetou< cu 7nte87?enAa 8u7< >67 putea E7 de 6are Eo8o; >n cercet:r78e 6e8e@ >n a8 tre78ea< ceea ce era pentru 6o6ent pr7nc7pa8u8< >67 ar:ta;e cu un ?e;t ;e6n7E7cat7F ch767ru8 cu Dan7! Bucur7a 8u7 Kran= nu 6a7 cunoBtea 6ar?7n7! Ne 6u8Au6ea B7 7ar ne 6u8Au6ea< p9n: ce< p87ct7;7A7< 7-o rete=ar:6 ;curt B7-8 tr767;er:6 8a hote8 ;: ;e cu8ce! ApaBu8 r:6a;e ;: doar6: 8a 67ne! A doua =7 d7;-de-d767neaA: ne-a6 B7 du; 8a ?ar:< deoarece trenu8 p8eca Eoarte deFre6e! Kran= 1o?e8 c:p:t: de 8a 37nnetou de;tu7 Dan7 ca ;: ;e >ntoarc: 8a San Kranc7;co! Ne de;p:rA7r:6 8a uBa Fa?onu8u7< dup: ce-7 d:du7 toate 7n;trucA7un78e ce aFeau ;: Eac: e8 B7 a7 8u7 >n t76pu8 87p;e7 6e8e! AHunB7 8a Ca7ro< 37nnetou >B7 cu6p:r: un co;tu6 araD care >8 pr7ndea Eoarte D7ne< dar >n care nu ;e ;76Aea deEe8 >n 8ar?u8 8u7! Ne-a6 du; 76ed7at 8a 4Hote8 du N785< unde ?:=du7;e S6a88 Hunter B7 aE8ar:6 c: t9n:ru8 p8eca;e de aco8o >n ur6: cu Freo tre7 8un7! (a con;u8at aE8ar:6 ceFa 6a7 6u8t: adre;a 8:;at: pentru Tun7;< unde ceru;e ;: 7 ;e tr767t: ;cr7;or78e< 8a un ne?u;tor pe nu6e Mu;ah BaDua6! Ne-a6 hot:r9t ;: ne duce6 c9t 6a7 repede >n Tun7;< deoarece nu era Fre6e de p7erdut! N7 ;e 6a7 ;pu;e c: a;e6:narea d7ntre S6a88 Hunter B7 toFar:Bu8 ;:u de dru6 era >ntr-adeF:r eLtraord7nar:< 6a7 a8e; c: erau >6Dr:caA7 8a Ee8! Spre ;ear: E:cu7 >6preun: cu 37nnetou o p876Dare pr7n oraB! Nea6 opr7t 8a 4Hote8 de 8NOr7ent5< unde ?:=du7;e6 cu ceFa t76p >n ur6:! Ne-a6 aBe=at 8a o 6a;: >n ?r:d7n: ca ;: 8u:6 o caEea! "e 8a una d7n 6e;e ;e r7d7c: un o6 >6Dr:cat >n ha7ne or7enta8e< ;e aprop7e de 67ne< >B7 tra;e ?8u?a p9n: 8a Hu6:tatea oDra=u8u7 B7-67 pu;e 69na pe u6:r: 9seng)ge 'ah mo< 9l% /ha''erhan%! 6: ;a8ut: e8 >n ?ra7u8 tehua7nd7an< ceea ce Frea ;: =7c: 4Dun: =7ua< O8d ShatterhandC5 9seng)ge 'ah mo, 6inne'o ! repet: e8 ;a8utu8< adre;9ndu-;e apaBu8u7! ABadar< araDu8 ne cunoBtea! M: r7d7ca7 de pe ;caun B7-8 >ntreDa7 3+

67rat: Boh)ah chsse M c7ne eBt7< o6u8eG "e a;t: dat: >67 r:;pun;e >n en?8e=eBte: Ia ?h7ceBteC B:tr9ne o6or9tor de 8e7! Sunt cur7o; ;: F:d dac: 6: recunoBt7 dup: ?8a;! E6erI< E6erI BothOe88C eLc8a6a7 eu< >7 tr:;e7 ?8u?a de pe EaA: B7 >ncepu7 ;:-8 ;tr9n? >n DraAe! Ce dor 67-a Eo;t de t7ne< 6:7 D:7atu8eC =7;e e8 cu ?8a;u8 67Bcat< ;tr9n?9ndu-6: cu dra?o;te 8a p7ept! "e c9nd Fro7a6 ;: te F:d< dar A7-a6 p7erdut ur6a de-at9ta Fre6e! Acu6< c9nd nu6a7 8a a;ta nu 6: aBtepta6< era c9t p-ac7 ;: te pot7cneBt7 de p7c7oare8e 6e8e c9nd a7 trecut pe 89n?: 6a;a 6ea! Ce ;:-7 Eac7C ABa a Frut ;oarta! .7 E77ndc: aBa a Frut ea< Freau B7 eu ceFa! S: nu ne de;p:rA76 prea cur9nd! Tu ce =7c7G -7c ce =7c7 tu< dra?u8 6eu! Ne-a7 recuno;cut 76ed7at< dup: cu6 F:d! #e t7ne da< dar 37nnetou 67-a dat 6are D:ta7e de cap! C7ne dracuN ;: recunoa;c: >n DoarEe8e a;tea pe ce8 6a7 renu67t r:=Do7n7c a8 apaB78orC .7-apo7< a7c7< >n >ndep:rtatu8 Tah7raC Sunt at9t de ;urpr7n; >nc9t< dac: nu 67-aB cunoaBte och77< aB =7ce c: 6: >nBe8! TreDu7e ;: E7e ceFa Eoarte 76portant ca ;:-8 Eac: pe 37nnetou ;:-B7 p:r:;ea;c: >nt7n;e8e 8u7 prer77 B7 ;aFane8e ne;E9rB7te! ABa B7 e! Ia 8oc B7 o ;: aE87! C7ne ;-ar E7 aBteptat ;: 6: >nt98ne;c toc6a7 a7c7 cu Dunu8< curaHo;u8 B7 neD7ru7tu8 6eu pr7eten cu care cutre7era;e6 prer778e A6er7c77 B7 pu;t7ur78e Sahare7C &n?:du7A7-67 ;: F: ;pun 6a7 >nt97 c7ne era ace;t E6erI! Cuno;cu;e6 >n $arwes'1 un D:rDat care porn7;e< 69nat ca B7 67ne de doru8 aFentur78or< ;: cutre7ere pu;t7ur78e 7nd7ene@ >67 Eu;e;e tot t76pu8 o preA7oa;: c:8:u=: B7 un deFotat pr7eten! S7r E6erI BothOe88 era un en?8e= d7n cea 6a7 pur: ra;:< 69ndru< noD78< ca8cu8at< =?9rc7t 8a ForD:< >ndr:=neA p9n: 8a te6er7tate< cu 6u8t ;9n?e rece< un 67nunat ;pada;7n< ne>ntrecut >n DoL< un och7 a?er< Dun tr:?:tor B7 capaD78 de
1

1e;tu8 >ndep:rtat Pn! ed!Q!

3/

or7ce ;acr7E7c7u pentru o6u8 care Bt7a ;:-7 c9Bt7?e 7n76a! &n aEara ace;tor ca87t:A7< aFea >n;: B7 une8e part7cu8ar7t:A7 caracter7;t7ce en?8e=78or< care puteau ;: par: ;up:r:toare pentru un ;tr:7n! #e 67ne >n;: nu 6: ;up:rau< d76potr7F:< uneor7 6: d7;trau! Ace;ta era E6erI BothOe88 care< >6preun: cu 67ne B7 o 69n: de oa6en7< d7;tru;e;e >n Sahara o >ntrea?: Dand: de HeEu7tor7 a7 caraFane8or! #otopu8 de ForDe de acu6 era un ;e6n c: reFederea >7 E:cea 6are Ducur7e! &8 cunoBtea pe 37nnetou tot at9t de D7ne ca B7 pe 67ne< c:c7 cutre7era;e aproape un an cu e8 pu;t7et:A78e ;ud-Fe;t7ce a8e State8or Un7te B7 trecu;er: >6preun: pr7n 6u8te per7peA77! ApaBu8 ;e Ducura B7 e8 d7n toat: 7n76a< dar< ca >ntotdeauna< nu 8:;a ;: ;e Fad: ceea ce ;76te! Era6 Eoarte 6u8Au67t c: >nt96p8area M ;au Cisme'< ;oarta< cu6 >7 ;pun or7enta877 M ne pu;e;e toc6a7 acu6 EaA: >n EaA:! En?8e=u8 era or7c9nd ;t:p9n pe t76pu8 B7 per;oana 8u7 B7-8 putea6 a;oc7a 8a pr76eHd7oa;a noa;tr: >ntrepr7ndere! #orn7;e6 ;: c:ut:6 un d7;p:rut< ;: de;coper76 poate ch7ar o cr76: ;au< >n ce8 6a7 Dun ca=< ;-o >6p7ed7c:6! Or< aBa ceFa era o proD8e6: 7ntere;ant: pentru E6erI BothOe88! .7 or7c9t ;-ar a;cunde cr767na877< cu 37nnetou< ce8eDru8 cercetaB a8 1e;tu8u7 B7 E6erI< aproape tot at9t de ce8eDru >n pu;t7u8 A8?er7e7< treDu7a< nu ;e putea ;: nu d:6 de e8! 37nnetou n-ar E7 pu; n7c7 o >ntreDare c7 ar E7 aBteptat ;: 7 ;e ;pun: de;pre ce e ForDa@ E6erI >n;: era european B7 nu-B7 putea ;t:p9n7 cur7o=7tatea< aBa c: 6: >ntreD: repede de unde Fen76 B7 >ncotro ne duce6! ELtraord7narC eLc8a6: cu 67rare< c9nd aE8: A7nta c:8:tor7e7 noa;tre! 1: duceA7 >n Tun7;G .7 eu tot aco8o 6: duc! C9nd p8ec7G C9nd FreA7 Fo7! Koarte D7ne< p8ec:6 >6preun:! Tu de ce te duc7G Ce >ntreDareC "up: aFentur7! .7 Fo7G #roDaD78 c: Fo6 aFea B7 no7 de;tu8e aFentur7! Te >ntreDa6 ce cauA7 >n Tun7;< D:nu7nd c: treDu7e ;: E7e ceFa ;er7o; care te 69n: aco8o! 37

ABa B7 e! M: duc dup: un oarecare S6a88 Hunter! OhC eLc8a6: en?8e=u8< pe care 67rarea >8 E:cu ;:-B7 7a;: d7n oD7ce7ur7! S6a88 HunterG >8 >ntreDa7 ;urpr7n;! &8 cunoBt7G 0e;! .7 tu< dup: cu6 >nAe8e?! Nu< dar o ;:-8 caut >n Tun7;! O ;:-8 cauA7 de?eaDa! E >n E?7pt< ad7c: >n A8eLandr7a! #:7 de-aco8o Fen76! S: E7 Bt7utC Ne-a6 7ntere;at aco8o B7 n7 ;-a ;pu; c: a p8ecat de acu6 tre7 8un7 ;pre Tun7;! ABC E tot >n A8eLandr7a! "ar a 8:;at adre;a d7n Tun7; ca ;: 7 ;e tr767t: core;pondenAa B7 tot ce Fa Fen7 pentru e8! N-are a Eace! E >n A8eLandr7a B7 6-aBteapt: ca ;: p8ec:6 >6preun:! Atunc7 te-a7 6a7 >nt98n7t p9n: acu6 cu e8G &ntreD:r7 pe;te >ntreD:r7C 1e7 E7 Fr9nd ;:-A7 >ndru? >ntrea?a poFe;te! Ch7ar te ro?! 6ell! O ;: E7e >n;: 6a7 ;curt: dec9t te-aBtepA7! (-a6 cuno;cut 8a Ne?h78eh@ a6 E:cut a69ndo7 o eLcur;7e >n NuD7a Fre6e de dou: 8un7! Hunter ;e duce >n Tun7; B7 6: duc B7 eu cu e8! A6 Fen7t acu6 8a Ca7ro ;: r7d7c ceFa para8e! M: aBteapt: >n A8eLandr7a! .7 nu6a7 de hat9ru8 8u7 te duc7 >n Tun7;G Nu! M: ducea6 or7cu6! Cu t7ne a6 cuno;cut >ndeaproape Sahara a8?er7an:< 7ar acu6 a6 F:=ut B7 E?7ptu8! 1reau< de a;t: dat:< ;: cercete= re?7un78e ;7tuate >ntre Tun7; B7 Tr7po87;! AhaC Ma7 e c7neFa cu HunterG Nu! N76en7< eBt7 ;7?urG #arc: Bt7a6 c: e >n;oA7t de unu8 Jonathan Me8ton! Nu-8 cuno;c< nu 8-a6 F:=ut n7c7odat:! N7c7 nu A7-a ForD7t Hunter de;pre e8G N7c7 un cuF9nt! 3)

H6C C7udat!!! "ar de;pre ;7tuaA7a 8u7 A7-a ;pu; ceFaG Nu! "e a8tEe8 n7c7 nu 8-a6 >ntreDat! B7ne< o6u8e< cu6 p8ec7 tu aBa< cu un necuno;cutG Necuno;cutG 8shawC Hunter ;-a pre=entat Eoarte cuF77nc7o;! A tr:7t M dup: cu6 6-a6 putut >ncred7nAa M 6u8t: Fre6e >n Or7ent! Ce Fre7 6a7 6u8tG Atunc7 ;e pare c:-8 cuno;c eu 6a7 D7ne dec9t t7ne< deB7 nu 8-a6 F:=ut n7c7odat:! #e e8 >8 c:ut:6 no7! TreDu7e ;: ;e >ntoarc: aca;: ;:-B7 7a >n pr767re 6oBten7rea r:6a;: de 8a tat:-;:u< care a 6ur7t acu6 de cur9nd! (a ce hote8 e ForDa ;: F: >nt98n7A7 >n A8eLandr7aG (a n7c7 unu8! Are o 8ocu7nA: part7cu8ar:! Se duce >n Tun7; ;: F7=7te=e un pr7eten< Ta8aE Ben Ur7S< c:p7tan >n ar6ata tun7;7an:! Ta8aE Ben Ur7SG Cur7o; nu6e! N7c7 araD< n7c7 6aur B7 n7c7 Dedu7n! #arc-ar E7 o co6D7naA7e propr7e! Ce te 7ntere;ea=:G Ma7 6u8t dec9t >A7 >nch7pu7 tu! .t77 ce F9r;t: are Ta8aE Ben Ur7S a8 8u7G E un o6 >n F9r;t:! Hunter 67-a ;pu; c: pot ForD7 cu e8 >n en?8e=eBte! En?8e=eBteG AhC Cu6 ;e Eace c: un c:p7tan tun7;7an Bt7e en?8e=eBteG K77ndc: e ;tr:7n! Hunter 67-a ;pu; c: D:tr9nu8 a trecut acu6 opt an7< c9nd a Fen7t >n Tun7;< 8a re87?7a 6aho6edan:! "e unde FeneaG HaDar n-a6C "ar E77ndc: Bt7e en?8e=eBte treDu7e ;: E7e un co6patr7ot de-a8 6eu! En?8e=G Eu aB crede 6a7 de?raD: c: e a6er7can< deoarece Hunter< IanSeu Fer7taD78< >8 cunoaBte >ndeaproape! Tot ce ;e poate! M7-ar p:rea D7ne< E77ndc: un en?8e= care ;-a 8ep:dat de 8e?ea 8u7 nu 67-e ;76pat7c! "ar ce-a7 r:6a; aBa pe ?9ndur7G Mutra a;ta a ta o E:cea7 nu6a7 c9nd de;coperea7 o ur6: >n pu;t7u! ABaG #oate c: e ForDa B7 acu6 de-o ur6:< poate ch7ar 6a7 76portant: B7 6a7 7ntere;ant: dec9t >n pu;t7u! Acu6< >nc: un 8ucru: nu 39

A7-a po6en7t n7c7odat: Hunter de a8tc7neFa d7n Tun7;G Ba da! Adre;a unde-B7 pr76eBte ;cr7;or78e! .t77 8a c7neG (a un ne?u;tor! &7 =7ce!!! >7 =7ce!!! cu6 dracuN >7 =7ceG Mu;ah BaDua6G "a< parc-aBa >8 chea6:! "ar cu6 ;e Eace c: te 7ntere;e=7 de E8eacur7 de a;tea E:r: 76portanA:G #entru c: E8eacur78e a;tea M cu6 8e =7c7 tu M ;unt Eoarte 76portante! Tare 6: te6 c: Hunter a8 t:u e un 6are e;croc! Un e;croc!!!G I6po;7D78C Nu nu6a7 c: nu e 76po;7D78< dar e aD;o8ut adeF:rat! 37nnetou M care t:cu;e tot t76pu8< deB7 >nAe8e;e;e totu8 E77ndc: ForDea6 en?8e=eBte M =7;e acu6: Krate8e 6eu O8d Shatterhand are dreptate! Ace;t S6a88 Hunter nu e adeF:ratu8 S6a88 Hunter c7 unu8 Ea8;! Unu8 Ea8;G 1reA7 ;: ;puneA7 c: :;ta nu e nu6e8e 8u7 adeF:ratG >ntreD: BothOe88! ELact! &n rea87tate >8 chea6: Jonathan Me8ton! #arc: =7cea7 ad7neaur7 c: aBa ;e nu6eBte >n;oA7toru8 8u7! &ntoc6a7! E8 e >n;oA7toru8 ace8u7a drept care ;e d:! Nu 6a7 >nAe8e? n767cC Ia 8:6ur7A7-6:< Erate B7 pe 67ne!!! &7 poFe;t77 doar at9t c9t cre=u7 de cuF77nA: pentru 6o6ent< r:69n9nd ;:-7 ;pun 6a7 t9r=7u toat: aEacerea! M: a;cu8t: cu o >ncordare d7n ce >n ce 6a7 6are< dar c9nd 7;pr:F77 nu Eu 6u8Au67t deEe8! 1ro7a ;:-7 ;pun tot< de 8a >nceput p9n: 8a ;E9rB7t! N-a6 aFut >ncotro B7 a treDu7t ;: 6: eLecut! O ;: E7e o c:8:tor7e c9t ;e poate de 7ntere;ant:< =7;e e8 cu och77 ;c87p7tor7! Ma;ter Hunter a8 6eu nu poate E7 a8tu8 dec9t Jonathan Me8ton< >n;oA7toru8 8u7! "7n ce deduc7G #entru ce 6: >ntreD7G 1re7 proDaD78 ;: 6: pu7 8a >ncercare! .7 6a7 Bt77 tu c7ne e ace8 Ta8aE Ben Ur7S< c:p7tanu8 tun7;7anG Tho6a; Me8ton< pe care 8-a7 Eu?:r7t tu acu6 nou: an7 de 8a Eortu8 ,2

U7ntah 8a EdOard;! E de opt an7 >n Tun7;! 1re6e de un an a aFut de;tu8 t76p ;: >nFeAe at9t 876Da c9t ;: poat: E7 pr767t >n ar6ata tun7;7an:! Tu ce cre=7G Sunt de aceeaB7 p:rere! "e ce adre;ea=: ace;t Hunter pe care-8 cuno;c eu ;cr7;or78e 8a ne?u;tor B7 nu 8a To8a?ha;7< aBa-=7;u8 8u7 pr7etenG #entru c: nu e Hunter< c7 Me8ton B7 adeF:ratu8 Hunter haDar n-are de Ta8aE Ben Ur7S! (a ne?u;tor era 8e;ne ;: ;e duc: B7 ;: 7 8e cear:! Ma7 departe: de ce Hunter 8ocu7eBte >ntr-o ca;: part7cu8ar: B7 nu 8a hote8G K77ndc: nu Frea ;: E7e F:=ut B7 ;e A7ne a;cun;! .7 pentru ce e tot >n E?7pt c9nd a ;pu; acu6 tre7 8un7 8a con;u8at c: p8eac: >n Tun7;G #entru c: adeF:ratu8 Hunter ;e aE8: >n Tun7;! Nu-7 aBa! A7c7 >n E?7pt nu ;-a dat drept Hunter< E77ndc: Fro7a ;: nu E7e cuno;cut! Kaptu8 c: A7 ;-a F9r9t >n ;uE8et a Eo;t o 6are ne;ocot7nA: d7n partea 8u7! B7ne< D7ne< dar de ce n-a p8ecat B7 8-a 8:;at pe adeF:ratu8 Hunter ;: ;e duc: ;7n?urG Cu6< nu pr7cep7G Nu toc6a7! #re;upun c: a aE8at de 6oartea D:tr9nu8u7 Hunter B7 7-a Fen7t 7deea M pe care a aFut-o proDaD78 6a7 de 6u8t M ;: pun: 69na pe 6oBten7re! A;e6:narea 8u7 eLtraord7nar: cu t9n:ru8 Hunter B7 tot ce a aE8at de 8a e8 >n t76pu8 c9t au ;tat >6preun: >7 putea E7 de 6are Eo8o;! E proDaD78 c: a c:utat ;: 767te B7 ;cr7;u8 ace;tu7a! C9nd a aE8at de 6oartea D:tr9nu8u7 8-a tr767; pe D:7at ;uD un preteLt oarecare >n Tun7; 8a Ta8aE Ben Ur7S M ;au< ca ;: ne ;erF76 de adeF:ratu8 8u7 nu6e< 8a Tho6a; Me8ton M ca ace;ta ;:-8 >n8:ture d7n ca8e< ad7c: ;:-8 Eac: ;: d7;par:! Acu6 ;e Fa duce >n A6er7ca< ;e Fa da drept adeF:ratu8 Hunter B7 Fa pune 69na pe 6oBten7re! A;ta e conF7n?erea 6ea B7 cred c: nu 6: >nBe8! Krate8e 6eu O8d Shatterhand are dreptate< aproD: 37nnetou! ABa cu6 eLp87c7 tu 8ucrur78e< ad:u?: E6erI< nu poate E7 a8tEe8! "ar ;e poate< Erate< ;: 76a?7ne=e c7neFa p8anur7 at9t de 7nEerna8eG ,

G9ndeBte-te 8a HarrI Me8ton< pe care nu de?eaDa 8-a6 nu67t eu Satan B7 de;pre care A7-a6 poFe;t7t ad7neaur7! Nu erau B7 p8anur78e 8u7 tot at9t de 7nEerna8e< Da B7 6a7 ?ro=aFe< pe care totuB7 8e-a rea87=atG "7n nenoroc7re< eL7;t: 7nd7F7=7 care pe nedrept ;unt ;ocot7A7 oa6en7 B7 d7ntre aceBt7a Eac parte ce7 tre7 Me8ton: tat:8< E7u8 B7 unch7u8 ;:u! "ac: pre;upuner78e ta8e ;unt M B7 cred c: ;unt M adeF:rate< e de dator7a noa;tr: ;:-8 ;a8F:6 pe t9n:ru8 Hunter! "ar cu6G InterFen7nd c9t 6a7 repede! S: nu ne D7=u76 pe n76en7 dec9t pe no7! ABadar ;: p8ec:6 >n Tun7;G "a! #e t9n:ru8 Me8ton >8 aFe6 >n 69n: .7 ;per c:-8 Fo6 aFea B7 pe tat:8 8u7! TreDu7e >n;: ;: 8ucr:6 cu 6are D:?are de ;ea6:! Nu ;e cere dec9t 6u8t: ener?7e@ a8tceFa n767c! Toate Dune< dar E:r: aHutoru8 autor7t:A78or d7n Tun7; nu pute6 Eace n767c! "e autor7t:A7 ;unt ;7?ur! Aha< =96D7 e8< te-a7 E:cut Erate de cruce cu Moha66ed e; SadoS #aBa< ;t:p9nu8 Tun7;u8u7< nu-7 aBaG A;ta nu< dar >8 cuno;c Eoarte D7ne pe 4;t:p9nu8 ;upre6 a8 ar6ate8or5! St:p9nu8 ;upre6 a8 ar6ate8or!!!G Ce t7t8u e :;taG ABa 7 ;e ;pune pr7etenu8u7 6eu TrV?er-DeI< pentru c: e co6andantu8 ?:r=77 ;u8tanu8u7! TrV?erG #are ;: E7e nu6e ?er6an! TrV?er nu e tun7;7an c7 ?er6an de or7?7ne! Are un trecut Eanta;t7c pe care n7c7 un ro6anc7er nu 8-ar E7 putut 76a?7na! 17aAa e ce8 6a7 6are ro6anc7er care eL7;t: ;au a eL7;tat Freodat:! TrV?er a Eo;t< pare-67-;e< >n t7nereAea 8u7< Derar ;au ca6 aBa ceFa! A porn7t pe Ho; >n KranAa< ;-a an?aHat >n 8e?7unea ;tr:7n:< a de=ertat d7n A8?er7a< a trecut >n a;cun; ?ran7Aa >n Tun7; B7 a Eo;t 8uat ;c8aF! Inte87?ent B7 B7ret< a reuB7t ;: E7e de=roD7t B7 D:?at >n ar6at:! S-a purtat D7ne< a dat doFad: de 6u8t: pr7cepere< a Eo;t aFan;at< trecut >n ?ard: B7 acu6 e co8one8! Moha66ed ,%

e; SadoS #aBa A7ne Eoarte 6u8t 8a e8 B7 >7 acord: toat: >ncrederea 8u7! "ec7 e un Dun 6787tar! Bun 6787tar< ;8uHDaB conBt77nc7o; B7 ;uE8et d7;t7n;! "7n nenoroc7re a trecut 8a 6aho6edan7;6! &B7 7uDeBte d7n toat: 7n76a Aara 8u7 de or7?7ne< dar nu B7 pe ;upuB77 e7! Cu 67ne a E:cut eLcepA7e! M7-a6 c9Bt7?at ;76pat7a 8u7 d7n pr76u8 6o6ent! C9nd >8 Fe7 cunoaBte o ;:-A7 Eac: 6u8t: p8:cere B7 o ;: te depr7n=7 cu cara?h7o;89cur78e 8u7! Ce cara?h7o;89cur7G Are oD7ce7u8 ;: a6e;tece noua 8u7 cred7nA: cu cea Feche< conEund: B7D87a cu Coranu8 B7 a8te n:=D9t77 de a;tea! A >nF:Aat n7Ae8 EranAu=eBte >n KranAa< ar:DeBte >n A8?er7a B7 Tun7;7a B7 >ncurc: 876D78e ace;tea cu 876Da 6atern:! Mu8t: carte nu Bt7e< dar ar:DeBte ForDeBte aproape nu6a7 >n 76a?7n7< d7n care pr7c7n: 7e;e uneor7 o 876D: at9t de >nc98c7t: >nc9t te Eace ;: te pr:p:deBt7 de r9;! TotuB7< c9nd e ForDa de-o pr76eHd7e< Bt7e ;: ;e eLpr76e ;curt< dar B7 8:6ur7t! Ace;t TrV?er-DeI ;au!!! cu6 ;punea7 c:-7 =7ceG St:p9nu8 ?8oate7 >nar6ate< pe ar:DeBte Re7; e8 "B7HuB! "ac: Fa treDu7 M B7 cred c: Fa E7 neFo7e M ;: ne adre;:6 autor7t:A78or< o ;: 6: adre;e= 8u7! A6 ch7ar 7ntenA7a ;: 6: duc 6a7 >na7nte ;:-7 Eac o F7=7t: B7 ;unt ;7?ur c: o ;: ;e Ducure! 1re7 ;:-8 preda7 76ed7at pe pre;upu;u8 HunterG Nu cred ;: E7e neFo7e! #oate c: da! "ac: o6u8 ace;ta ne D:nu7eBte< Fa c:uta ;: ;cape! Ar E7 dec7 6a7 D7ne ;:-8 D:?:6 8a >nch7;oare p9n: ce Fo6 pune 69na B7 pe tat:-;:u! 1orDa e ;: nu D:nu7a;c:! #e 67ne nu 6: poate D:nu7< dar dac: aE8: c7ne ;unteA7 Fo7G Mu8te Eace >nt96p8area! Ar E7 >ntr-adeF:r o >nt96p8are eLcepA7ona8: ;: aE8e c: ;unte6 37nnetou B7 O8d Shatterhand! TreDu7e ;: F: daA7 a8te nu6e! TreDu7e ;: 8e hot:r96 de pe-acu6 B7 ;: 6: depr7nd cu e8e ca ;: nu-67 ;cape Freodat: d7n ?reBea8: nu6e8e Fo;tru adeF:rat! ,3

B7ne =7c7! N-aB Frea ;: 6: dau drept nea6A< E77ndc: Bt7e c: O8d Shatterhand e d7n Ger6an7a! 1re7 poate ;: E77 en?8e=G Cu6 ;: nuC "ac:-67 da7 Fo7e! B7ne! EBt7 o rud: de-a 6ea< te chea6: 67;ter Jone; B7 te-a6 >nt98n7t d7n >nt96p8are >n Tun7;< unde a7 Fen7t pentru n7Bte aEacer7! .7 pe 37nnetou drept ce ;:-8 d:6G S:-8 Eace6 aEr7can! E un 6aho6edan ;o6a8< Ben A;ra! O ;: FreaG Nu67A7-8 pe 37nnetou cu6 FreA7< tot c:peten7a apaB78or r:69ne< =7;e cu 69ndr7e 7nd7anu8! K:r: >ndo7a8:< treDu7e >n;: ;: Bt77 drept c7ne te d:6 ca ;: B7 par7 a;tEe8! &A7 Fo7 ;pune eu pe dru6 ce e un ;o6a8 B7 ce treDu7e ;: Eac7! 1o6 ;pune c: nu cunoBt7 876Da araD:< dup: cu6 B7 e< dar c: a7 Eo;t Freo c9A7Fa an7 >n Ind7a B7 aco8o a7 >nF:Aat en?8e=eBte! C9nd p8ec:6G M97ne d767neaA:< ca ;: aHun?e6 toc6a7 8a ;o;7rea Faporu8u7 aBteptat de e8 cu de;t7naA7a Tun7;! Ce Ee8 de Fapor eG Un Fapor co6erc7a8 ;uD paF787on Erance=! H6C Ca6 ;u;pect!!! #roDaD78 c: ;-a >ne8e; 6a7 d7na7nte cu co6andantu8 Fa;u8u7! ABa cred B7 eu! &n ;E9rB7t< poate Fo6 reuB7 ;: aE8:6 ceFa >n pr7F7nAa a;ta! B7ne< D7ne< Fa treDu7 >n;: ;: pre=ent:6 acte de 8e?7t76aA7e! M: >n;:rc7ne= eu cu acea;t: Eor6a87tate! 1o7 ;pune c: 8e-aA7 p7erdut B7 Fo7 ?aranta eu pentru Fo7! A6 paBaport >n re?u8:! Sunt cur7o; cu6 ;e Fa 8e?7t76a Hunter! AdeF:ratu8 Hunter >B7 Fa E7 8uat proDaD78 acte8e cu e8 >n Tun7;! 1o6 Fedea no7! #r7nc7pa8u8 e ;: nu 7ntre 8a D:nu7e87! S: ;taD7876 dec7: tu F77 d7n Ind7a B7 8-a7 cuno;cut aco8o pe 37nnetou< ad7c: pe Do?atu8 ;o6a8 Ben A;ra! SunteA7 acu6 >n dru6 ;pre An?87a< unde ;o6a8u8 are n7Bte aEacer7 >n cur;@ ;-a opr7t pentru un t76p >n Tun7; ca ;: F7=7te=e oraBu8 B7 ;: te aBtepte pe t7ne< care a7 ceFa treDur7 >n 8oca87tate! ,,

Sunte6 >nAe8eB7< nu-7 aBaG M97ne d767neaA: ne >nt98n76 cu toA77 8a ?ar:!

,+

$- ;ST.(1NUL GLOATEI 0NARMATE<

"e;pre c:8:tor7a noa;tr: 8a A8eLandr7a nu prea a6 ce ;pune! So;7A7 aco8o a6 tra; 8a un hote8< pe ur6: BothOe88 ;-a du; ;:-8 caute pe Hunter! #re;upuner78e noa;tre c: nu Fa E7 6u8Au67t de toF:r:B7a noa;tr: nu ;e adeFer7r:< c:c7 Fen7 8a no7 cu 69na >nt7n;: B7 ne a;7?ur: c: e Eoarte >nc9ntat ;: Eace6 c:8:tor7a >6preun:! "ac: n-aB E7 aFut D:nu7e878e 6e8e< 76pre;7a pe care 67-o E:cu t9n:ru8 Me8ton ar E7 Eo;t c9t ;e poate de Dun:! Nu 6: 6a7 67ra6 c: E6erI >8 credea o6 de treaD:! Toat: at7tud7nea 8u7 era cea a unu7 o6 c7n;t7t care n-are n767c pe conBt77nA:! Nu Bt7a6 ce ;: cred! Or7 ne >nBe8a6 no7< or7 era un pun?aB >nr:7t >n ;tare ;: ;e preEac: at9t de D7ne >nc9t nu poA7 cunoaBte ce =ace-n e8! C9nd ne-a6 du; >n port< Faporu8 ;o;7;e! 1enea d7n #a8e;t7na B7 ;e >ntorcea< pr7n A8eLandr7a B7 Tun7;< 8a Mar;787a! Ne-a6 urcat toA7 patru pe Dord! "o6n78or< Faporu8 nu e de pa;a?er7 M ne >nt96p7n: c:p7tanu8 M B7 F: ro? ;: coDor9A7 pe u;cat! N7c7 pe un pa;a?er cu nu6e8e de Hunter nu-8 pr767A7G >ntreD: t9n:ru8! HunterG Nu cu6Fa eBt7 du6neataG &ntoc6a7C #e du6neata te pute6 8ua E77ndc: a6 Eo;t aF7=at de Ta8aE Ben Ur7S< dar nu B7 pe do6n77< de;pre care nu 67 ;-a ForD7t n767c! ,/

"o6n77 aceBt7a ;unt pr7eten77 6e7 B7 Ta8aE Ben Ur7S nu Bt7a c: 6: >n;oAe;c B7 du6nea8or! *7-ar E7 recuno;c:tor7 dac: 7-a7 pr767 pe Dord! Ar treDu7 ;: ne ca6 >n?he;u76< at9t eu c9t B7 ;ecundu8 6eu< deoarece nu Bt7a6 c: Fo7 6a7 aFea >nc: tre7 pa;a?er7 >n aEar: de du6neata! &n ;E9rB7t!!! ;: Eac o eLcepA7e pentru Ta8aE Ben Ur7S B7 ;:-7 7au! ABadar c:p7tanu8 >7 era oD87?at rene?atu8u7! #entru 6ot7Fe nu toc6a7 curate< proDaD78< a8t67nter7 ce raportur7 puteau ;: eL7;te >ntre un oE7Aer tun7;7an B7 un c:p7tan de Fapor Erance=G &6preHurarea acea;ta >67 >nt:r7 D:nu7e878e >n ce pr7FeBte 8e?:tur78e d7ntre Ben Ur7S B7 t9n:ru8 Hunter! N7 ;e d:du c9te o caD7n: cu dou: patur7 >n care nu >nc:peau dec9t dou: per;oane! Se n:Btea >ntreDarea: care d7n no7 ;: >6part: caD7na cu HunterG (-a6 8:;at d7nad7n; pe e8 ;: a8ea?:! "eoca6dat: Da?aHu8 no;tru Eu du; >ntr-una d7n caD7ne< 7ar no7 a6 7eB7t pe punte ca ;: a;7;t:6 8a r7d7carea ancore7! St:tea6 ;uD coF78t7ru8 de p9n=: B7 Eu6a6< ForD7nd de;pre 8ucrur7 ne>n;e6nate! &8 Fedea6 ;p7on9ndu-ne cu och77! #:rea c: per;oana 6ea >8 7ntere;a 6a7 6u8t! C:uta7 ;:-7 c9Bt7? ;76pat7a< E77nd Eoarte pr7eteno; cu e8! AB E7 Eo;t Ducuro; ;: 6: 7a toFar:B >n caD7n:< ca ;: a6 pr78eHu8 ;:-8 oD;erF 6a7 D7ne! Str:du7nAe8e 6e8e de a-7 E7 pe p8ac au Eo;t >n;: =adarn7ce! A6 D:?at de c9teFa or7 de ;ea6: c: 6: eLa67na pe Eur7B B7 de c9te or7 >7 ;urpr7ndea6 pr7F7r78e >ntorcea capu8! N-aFea n7c7 un 6ot7F ;: 6: D:nu7a;c:< dec7 ne>ncrederea 8u7 EaA: de 67ne era dator7t: Eaptu8u7 c: nuB7 ;76Aea cu?etu8 curat! (:;a;e6 >n ur6: A8eLandr7a B7 ;t:tea6 re=e6at de parapetu8 Faporu8u7< c9nd 6: po6en77 cu e8 89n?: 67ne! "up: c9teFa cuF7nte Dana8e< 6: >ntreD: deodat: cu un deo;eD7t 7ntere;: Aud c: F77 d7n Ind7a< 67;ter Jone;! A7 ;tat 6u8t pe aco8oG Nu6a7 patru 8un7< at9t c9t 6-au reA7nut aEacer78e! EBt7 >n ;erF7c7u8 cu7Fa ;au 8ucre=7 pe cont propr7uG Nu ;unt >n ;erF7c7u8 n76:nu7! .7 ce Ee8 de aEacer7 Eac7 M dac: nu ;unt 7nd7;cretG ,7

AEacer7 c9t ;e poate de pro=a7ce: cu6p:r B7 F9nd D8:nur7 B7 p7e7< r:;pun;e7 eu 7ntenA7onat< Bt77nd c: ace;tea erau aEacer78e pe care 8e E:cea >na7nte D:tr9nu8 Hunter! O aEacere Eoarte rentaD78:< dup: c9t Bt7u! N-a6 au=7t >n;: p9n: acu6 c: ar eL7;ta >n Ind7a un ne?oA cu a;tEe8 de 6:rEur7! 1ro7a ;: 6: ;tr9n?: cu uBa B7 ;e cerea ;: nu 6: dau de ?o8! Apuca;e6 ;: ;pun c: a6 Eo;t >n Ind7a< nu 6a7 putea6 da >nd:r:t! #roDaD78 c: nu cunoBt7 ;upraproducA7a d7n S7Der7a! B7ne< dar producA7a 6er?e >n Ru;7a! ABa e! &n Ru;7a B7 >n Ch7na! Eu ;unt en?8e=@ Ch7na >67 F7ne prea departe B7 are B7 preAur7 prea 6ar7@ Ru;7a e >n;: 7nF7d7oa;: pe An?87a B7 6a7 c: nu r:;punde 8a co6en=78e noa;tre! Ne-a6 a67nt7t atunc7 c: po;e;7un78e noa;tre ;e >nt7nd p9n: >n centru8 A;7e7! O ca8e de co6un7caA7e era uBor de ?:;7t de aco8o p9n: 8a 8acu8 Ba7Sa8< aBa c: ne procur:6 D8:nur78e B7 p7e78e ;7Der7ene nece;are >n co6erA pr7n Ind7a< E:r: ;: E76 ;787A7 ;: ne p8ocon76 Aaru8u7 ;au >6p:ratu8u7 Ch7ne7! Aha< aBaC "ar ;ur;a pr7nc7pa8: e tot A6er7ca de Nord! #entru p7e7< (a #8ata M 7ar pentru D8:nur7< A6er7ca de Nord! A6 tran;portat 6u8t: 6arE: d7n NeO Or8ean;! NeO Or8ean;G #roDaD78 c: a7 E:cut 6u8te cunoBt7nAe pe aco8o! Nu6a7 de aEacer7! #oate c: a7 au=7t B7 de nu6e8e 6eu! Nu-7 ForD:< tata ;-a retra; de 6u8t d7n aEacer7< dar a r:6a; >n 8e?:tur7 de pr7eten7e cu ce78a8A7 ne?u;tor7! &n ;E9rB7t< aHun;e;e unde Fro7a6 ;-a7un?:! M-a6 preE:cut c: ;tau ;: 6: ?9nde;c! Nu6e8e du67ta8e e Hunter< pare-67-;eG Hunter!!! H6C Hunter!!! Hunter!!! Nu-67 aduc a67nte de n7c7 o E7r6: cu nu6e8e :;ta! Nu E7r6:< tata era Eurn7=or a8 ar6ate7! A 8ucrat Eoarte 6u8t cu ne?oAu8 de p7e7! A< Eurn7=or a8 ar6ate7G A;ta e a8tceFa! Hunter nu >n;ea6n: >n ne6AeBte JU?er M ad7c: F9n:torG "a! ,)

A6 cuno;cut un do6n Eoarte Do?at de or7?7n: ?er6an: B7 pe care >8 che6a JU?er< dar >B7 ;ch76Da;e nu6e8e >n Hunter! Ace;ta ;: E7eG Tata e! ABadar 8-a7 cuno;cutG #ropr7u-=7; nu-8 cuno;c@ 7-a6 Eo;t< pare-67-;e< pre=entat odat:< at9ta tot! UndeG C9ndG Cu toat: p:rerea de r:u< dar nu-67 6a7 a67nte;c! &n F7aAa =Duc7u6at: pe care o duc eu ;e u7t: 6u8te! #roDaD78 c: 8a Freunu8 d7n pr7eten77 6e7 de aEacer7! K77ndc: =7c7 c: nu 8-a7 cuno;cut 6a7 de-aproape< atunc7 nu cred c: Bt77 c: a 6ur7t! Cu ForDa a;ta E:cu;e o pro;t7e 6a7 6are dec9t capu8 8u7! &8 ;tr9n;e7 B7 eu 76ed7at cu uBa< preE:c9ndu-6: 67rat! A 6ur7tG C9nd a 6ur7t 67;ter HunterG Acu6 Freo tre7 8un7! .7 du6neata te aE8a7 pe t76pu8 ace8a a7c7 >n Or7entG "a! A7 EraA7 ;au ;uror7G Nu! NuG Atunc7 de ce nu te duc7 ;:-A7 7e7 >n pr767re 6oBten7reaG Se E9;t9c7< c:c7 >B7 d:du ;ea6a de ?reBea8a pe care-o E:cu;e! 1ru ;-o >ntoarc:! 1e;tea 6orA77 8u7 a6 pr767t-o de-aD7a acu6 c9teFa =78e! ABaG E7< ;e ;ch76D: che;t7aC .7-acu6 te duc7 d7rect aca;:G Nu toc6a7 d7rect< Fo7 c:uta >n;: ;: E7u c9t 6a7 cur9nd aco8o! Or7c9t de ?r:D7t aB E7< ;unt EorAat ;: 6: opre;c pentru c9tFa t76p >n Tun7;! ABadar nu ;e ducea de Dun:Fo7e< c7 ;787t! O d:dea d7n 8ac >n puA doD7tocu8! KorAatG E:cu7 eu repede< ca ;: nu Da?e de ;ea6: ?reBea8a pe care o E:cu;e! #roDaD78 ca ;:-8 Fe=7 pe Ta8aE Ben Ur7SG Ce te Eace ;: cre=7G =7;e e8< pr7F7ndu-6: D:nu7tor! Nu ;punea ad7neaur7 c:p7tanu8 c: 8-a >n;:rc7nat Ta8aE Ben Ur7S ;: ,9

te duc: >n Tun7;G Nu e atunc7 8o?7c ;: te cred pr7eten cu Ben Ur7SG Era pr7n;< ;au pe Hu6:tate pr7n;! &B7 >ncreA7 Eruntea< pr7F7 c9teFa 6o6ente >n?9ndurat >na7ntea 8u7< pe ur6: r:;pun;e: #entru c: a7 au=7t ce-a ;pu; c:p7tanu8< Fo7 co67te o 7nd7;creA7e re8at7F 8a Ta8aE< pe care-8 Fe7 cunoaBte B7 du6neata c9nd Fo6 E7 >n Tun7; B7!!! "7n Tun7; te duc7 d7rect aca;:G #roDaD78! Eu a6 de ?9nd ;: trec pr7n An?87a! #roDaD78 Fo6 Eace c:8:tor7a pe ace8aB7 Fapor B7< deoarece Ta8aE 6: Fa >n;oA7< tot Fe7 aE8a 6a7 t9r=7u ceea ce-A7 Fo7 poFe;t7 acu6! TreDu7e ;: Bt77 c: ace;t Ta8aE e So8a?ha;7! Ce e a;taG >ntreDa7 eu preE:c9ndu-6: c: nu Bt7u! C:p7tan >n ar6ata tun7;7an:! E de or7?7ne a6er7can:! Cu6G ELc8a6a7 eu 67rat! A6er7canG Atunc7 e creBt7n! Nu ;e poateC Un creBt7n oE7Aer >n ar6ata tun7;7an:!!! Nu6a7 c: a trecut 8a 6aho6edan7;6! 1a7 de 67neC Un rene?atC Nu-8 >nF7nu7! Nu 67-a poFe;t7t n767c d7n F7aAa 8u7< Bt7u >n;: c: e un o6 de onoare B7 nu6a7 8oF7tur78e ;orA77 8-au >6p7n; 8a pa;u8 :;ta! Nu eL7;t: n767c pe 8u6e care 6-ar putea Eace ;: 6: 8ep:d de cred7nAa >n care 6-a6 n:;cut! Nu ?9ndeBte or7c7ne ca du6neata! Eu nu-8 ap:r pe Ta8aE< dar n7c7 nu-8 conda6n! .t7u nu6a7 c: ar Frea ;: p8ece< dar nu ;e poate! 1reau ;:8 aHut ;: ;e e87Dere=e! S:-8 e87Dere=7G N-are dec9t ;:-B7 dea de67;7a! N-au ;: 7-o pr76ea;c:< E77ndc: e7 Bt7u c: ar trece 7ar 8a creBt7n7;6! Atunc7 ;:-B7 7a un conced7u B7 ;: d7;par: pe;te ?ran7A:! UBor de =7;! S: ;pune6 c: oDA7ne conced7u8 B7 de=ertea=:! .7 pe ur6:G E ;:rac< d7n ce ;: tr:7a;c:G &7 treDu7e un protector Do?at care ;:-8 aHute! Ace;ta Fe7 E7 du6neata! "a! &8 7au cu 67ne >n A6er7ca< unde o ;: ?:;ea;c: e8 un 8ocBor! Ne Fo6 >6Darca dec7 pe pr76u8 Fapor care p8eac: d7n portu8 (a Gau8ette B7 E77ndc: Bt7u c: Fe7 E7 B7 du6neata cu no7 A7-a6 poFe;t7t cu6 ;tau +2

8ucrur78e! #oate c: Fo7 aFea neFo7e de c7neFa B7 Fe7 E7 at9t de Dun ;: ne aHuA7! Cu 6are p8:cere< 67;ter Hunter< r:;pun;e7 Ducuro; c: 67 ;e adre;a toc6a7 67e< adFer;aru8 8u7 a;cun;! Nu6a7 nu Bt7u cu6 A7-aB putea E7 de Eo8o;! N7c7 eu nu Bt7u >nc:! "eoca6dat: te Fo7 ru?a ;: Eac7 pe BtaEeta >ntre e8 B7 67ne! Cu6 ad7c:< nu Fre7 ;: trate=7 d7rect cu e8G Nu< >n or7ce ca= nu pe EaA:! RecunoaBte B7 du6neata c:< aF9nd 7ntenA7a ;: contr7Du7 8a Eu?a unu7 oE7Aer< treDu7e ;: 8ucre= d7n u6Dr:! "ac: ;-ar aE8a >n ur6: c: 8-a6 aHutat ;: de=erte=e< aB putea aFea Eoarte 6u8te nep8:cer7! Au=7;e6 c: 87p;eBte d7n Tun7; B7 nu Bt7u dac: ;-a >ntor;! TreDu7e ;-o aE8u pe ca8e 7nd7rect: B7 te-aB ru?a pe du6neata ;: te 7nEor6e=7! Cu cea 6a7 6are p8:cere! Atunc7 pot ;:-A7 ;pun c: nu coDor >n portu8 (a Gau8ette d7n EaAa Tun7;u8u7@ c:p7tanu8 are ord7n ;: 6: deDarce 8a Ra; Cha6art! "e ac7 6: Fo7 duce >n ;ecret 8a Ghad7;< 8a un pr7eten de-a8 8u7 Ta8aE@ e ne?u;tor de ca7 B7-8 chea6: Ben Mara6a! 1o7 ;ta a;cun; aco8o p9n: ce Fa Fen7 Faporu8 ;: ne 7a E:r: ;: aE8e c7neFa c: a Eo;t 69na 6ea 8a 67H8oc! "u6neata te duc7 >n;: p9n: >n port< te 7ntere;e=7 >n oraB dac: Ta8aE Ben Ur7S ;-a >ntor; B7 F77 pe ur6: 8a Ghad7;< 8a Ben Mara6a< ca ;:-67 ;pu7 ce-a7 aE8at! Nu e prea 6u8t ce-A7 cerG "eEe8! Sunt eu< nu-7 ForD:< ne?u;tor de p7e7 B7 D8:nur7< dar a6 o E7re pred7;pu;: 8a aFentur:< aBa c:-A7 ;tau cu p8:cere 8a d7;po=7A7e! M-aB Ducura Eoarte 6u8t ;: contr7Du7 B7 eu cu ceFa 8a e87Derarea c:p7tanu8u7! ABadar< ne-a6 >nAe8e;! EBt7 pr7eten cu ;7r E6erIG "a! Atunc7 nu Freau ;: F: de;part! &8 Fo7 8ua pe ;o6a8 >n caD7na 6ea< 7ar du6neata Fe7 dor67 cu ;7r E6erI >n cea8a8t:! &A7 conF7ne aBaG A6 pr767t< de tea6: ;: nu-7 tre=e;c D:nu7e87! Acu6 Bt7a6 hot:r9t cu c7ne a6 de-a Eace! T9n:ru8 era Jonathan Me8ton< 7ar c:p7tanu8 tun7;7an tat:8 ;:u< Tho6a; Me8ton< care eFada;e +

atunc7 de 8a Eortu8 EdOard; E:r: ;: 8a;e ur6e! S: E7 Bt7ut Jonathan c: aFea6 >n Du=unar ;cr7;oarea pe care o tr767;e;e unch7u8u7 ;:u HarrI Me8ton< renu67tu8 SatanG -7cea c: Frea ;: ;tea a;cun;< de Er7c: ;: nu ;e aE8e c: aHuta;e 8a Eu?a de=ertoru8u7< dar Bt7a6 care e adeF:ratu8 6ot7F! 1er7taD78u8 S6a88 Hunter Eu;e;e ade6en7t ;uD un preteLt oarecare >n Tun7; ca ;: E7e pe ur6: >n8:turat! #9n: atunc7< :;t:8a8t< >n8ocu7toru8 8u7< treDu7a ;: ;tea undeFa< a;cun;< ca ;: nu E7e F:=uA7 a69ndo7! (7p;a c:p7tanu8u7 era >n ;tr9n;: 8e?:tur: cu a;a;7narea 8u7 Hunter! At9ta t76p c9t uc7?aBu8 87p;ea< 6a7 putea E7 n:deHde de ;a8Fare! "ac: >n;: ace;ta ;e aE8a 7ar >n Tun7;< >n;e6na c: t9n:ru8 Hunter era 6ort! M7e parc:-67 ardea duBu6eaua Faporu8u7 ;uD p7c7oare! AB E7 Eo;t >n ;tare ;: ;ar pe;te parapet >n portu8 (a Gau8ette< ca ;: a8er? >n aHutoru8 nenoroc7tu8u7! Ace8aB7 8ucru >8 ;76Aea B7 E6erI@ 37nnetou< cu E7rea 8u7 rece< era 6a7 ca86 dec9t no7< 6er?9nd ;eara ;: ;e cu8ce Eoarte 87n7Bt7t >n caD7na ace;tu7 7nd7F7d pr76eHd7o;< ca B7 c9nd ace;ta ar E7 Eo;t o6u8 ce8 6a7 c7n;t7t d7n 8u6e! CaD7ne8e noa;tre nu erau a8:turate< c7 de;p:rA7te >ntre e8e pr7n dou: 67c7 >nc:per7< a8 c:ror ro;t nu-8 >nAe8e?ea6! TotuB7 ForDea6 cu E6erI >n Boapt:< ca 6:;ur: de preFedere< deB7 Bt7a6 c: nu are c7ne ;: ne aud:! (u7 E6erI >7 p:rea r:u c: nu 6: a8e;e;e Ea8;u8 Hunter toFar:B de caD7n:< =7c9nd c: 37nnetou nu Fa putea aE8a n767c ce ne-ar putea 7ntere;a! "ar ;e >nBe8a! "or6ea6 de 6u8t c9nd 6: tre=7 un c7oc:n7t uBor >n u;:! Era at9t de uBor< >nc9t E6erI n7c7 nu-8 au=7@ urech78e 6e8e erau >n;: 6a7 eLer;ate ca a8e 8u7! A;cu8ta7! B:ta7a ;e repet:! M-a6 dat Ho; d7n pat B7 6-a6 aprop7at de uB:! C7ne eG >ntreDa7 eu >ncet! 37nnetou< r:;pun;e apaBu8 >n Boapt:! &ntr-adeF:r< treDu7a ;: ;e E7 petrecut ceFa ;er7o;< ca ;: F7n: ;: 6: tre=ea;c: d7n ;o6n! N-ar putea EraA77 6e7 ;: Eac: n7A7c: 8u67n:G >ntreD: e8 dup: ce +%

7ntr:! ABadar nu nu6a7 c: Fre7 ;: ne ;pu7 ceFa< dar a7 B7 ceFa de ar:tatG "a! I6portantG Nu Bt7u! #oate! Hunter >8 t:7nu7a cu 6u8t: ?r7H:! E un 8ucru de p7e8e pe care a8D77 >8 nu6e;c portoEe8! I 8-a7 8uat pe-a;cun;G I 8-a6 Eurat< dar o ;:-8 pun >ndat: 8a 8oc! "e unde 8-a7 8uatG "7ntr-un cuE:raB de-a8 8u7! "up: ce 6-a6 cu8cat< 6-a6 preE:cut ca6 ador67t nu6a7dec9t! (-a6 F:=ut de;ch7=9nd cuE:ru8 ca ;:-B7 r9ndu7a;c: 8ucrur78e d7n:untru! #r7ntre e8e era B7 un portoEe8! A ;co; c9teFa h9rt77 d7n e8< 8e-a c7t7t de c9teFa or7< apo7 8e-a pu; 8a 8oc! &n Fre6ea a;ta >B7 tot arunca och77 8a 67ne ;: Fad: dac: dor6! Eu >8 pr7Fea6 pr7ntre ?ene! M7-a6 >nch7pu7t atunc7 c: treDu7e ;: E7e ceFa ce nu ;e cade ;: aE8e n76en7! "e aceea a6 aBteptat p9n: ce a ador67t e8< 6a6 ;cu8at D7n7Bor ca ;: nu 6: ;76t:< 7-a6 8uat che7a d7n Du=unaru8 panta8onu8u7 B7 a6 de;cu7at cuE:ru8! E7 drace!!!C A7 deFen7t un hoA Eoarte >nde69nat7cC r9;e7 eu! O6u8 treDu7e ;: Bt7e de toate< r:;pun;e e8 ;er7o;! 1-a6 adu; portoEe8u8 ;: FedeA7 B7 Fo7 ce e >n e8! #e c9nd ForDea6 no7 ;e tre=7;e B7 E6erI! A6 apr7n; 8:6p7Aa d7n taFan B7 a6 ;co; h9rt778e d7n portoEe8! Cea d7nt97 pe care ne-a6 aruncat och77 era o ;cr7;oare >n 876Da en?8e=:! Iat: ce conA7nea: !Drag" @ona'han, Ce noroc pe noi c" ai p ' ' scoa'e %e la cons la' l %in Cairo corespon%en*a l i H n'er! A,a%ar, 'aic")s" a m ri' ,i fi l e chema' acas" s"),i ia &n primire mo,'enirea. Cel p *in -ici c" a,a scri a 'ori'"*ile ,i prie'en l l i, avoca' l. Desig r c" vei fi p s &n posesia averii. 0 cr l e c+' se poa'e %e lesne. .n sf+r,i', a veni' vremea s" scap ,i e %in s rghi n ,i s" m" aci iesc l+ng" 'ine. +3

M")n're(i %ac" m" &nvoiesc c plan l '" . Drep' s")*i sp n, al' l mai ( n nici n se p 'ea. .l a%emenim pe H n'er c o scrisoare fals", ca %in par'ea avoca' l i, &n B nis. I)ai imi'a' perfec' scris l ,i)*i a%mir %es'oinicia. 4ici prin g+n% n)o s")i 'reac" l i H n'er c" e o plas'ografie, a,a c" va c"%ea lesne &n c rs" ,i n va ,'i c m s)alerge mai repe%e &n B nis s"),i va%" prie'en l. 7ine&n*eles c" n 're( ie s" vii ,i ' c H n'er: asem"narea voas'r" ar (a'e la ochi ,i ar p 'ea avea mai '+r-i rm"ri nepl"c 'e pen'r noi. Vei r"m+ne %eci &nc" n 'imp &n 2gip'. Mo'iv lD f")'e (olnav. Be)ai &m(oln"vi' a,a, pe nea,'ep'a'e. Be pricepi ' c m s" faci. Brage &n ga-%", &n Ale>an%ria, la grec l Mihalis, %espre care *i)am mai vor(i' e : &*i voi scrie &n c r+n% la a%resa as'a. 2pis'ola rm"'oare &*i va %a ,i al'e ins'r c*i ni. 7ine ai 'icl i')o c+n% ai sp s &n scrisoarea plas'ografia'" a l i /mall H n'er a%resa'" mie c" avoca' l $re% M rphy se afl" &n ga-%" la mine. 0a chemarea mea, vii ,i 'e pre-in*i &n loc l l i H n'er. Deoarece e,'i (ine ini*ia' &n 'o' ce prive,'e via*a l i, &*i va fi ,or s" 'e %ai &n America %rep' /mall H n'er, cel p *in a'+'a 'imp p+n" c+n% vei p ne m+na pe mo,'enire.# Ur6au a8te c9teFa r9ndur7 care nu ne 7ntere;au< deoarece Bt7a6 de;pre ce e ForDa< dar care treDu7e ;: E7 Eo;t de;tu8 de 76portante pentru Jonathan Me8ton< a8t67nter7 n-ar E7 p:;trat o ;cr7;oare at9t de co6pro67A:toare! #8anu8 cr76e7 era at9t de a6:nunA7t de;cr7;< >nc9t< dac: ar E7 c:=ut >n 697n78e cu7Fa< 8-ar E7 adu; pe Me8ton 76ed7at >n EaAa Hu;t7A7e7! A doua ;cr7;oare conA7nea ur6:toare8e: !/c mp l me fi , Ai l cra' a%mira(il. /mall H n'er a sosi' &n B nis ,i a 'ras %e)a %rep' l la mine. 4 mai n l cr n )mi prea convineD a l"sa' vor(" la Cairo s" i se 'rimi'" corespon%en*a ,i l cr rile r"mase aici, la M sah +,

7a( am. Mi)a vor(i' m l' %espre 'ine ,i regre'" c" a fos' nevoi' s" plece ,i s" 'e lase sing r, (olnav c m e,'i. 7ine&n*eles c" ha(ar n)are %e moar'ea 'a'"l i s" . C m era %e a,'ep'a', m)a &n're(a' ime%ia' %e prie'en l l i, avoca' l $re% M rphy. .mi preg"'isem &ns" mai %inain'e r"sp ns l, %ar am fos' sc 'i', c"ci a in'erveni' ceva neprev"- '. 0oc i'orii %in 'ri( l le%)ayar s)a r"sc la' impo'riva (ey l i %in B nis, %eoarece a spori' %"rile, a,a c" am primi' or%in s" plec ime%ia' c esca%ron l me s")i po'olesc ,i, %rep' pe%eaps", s" le % (le- %"rile. .l ia ,i pe /mall H n'er c mine. Minci na pe care i)am sp s)o e c" avoca' l, care n se)a,'ep'a el s" soseasc" a'+' %e c r+n%, a pleca' &n'r)o e>c rsie prin &mpre; rimile acelea. Do(i'oc l m)a cre- ', %e,i p"m+n' rile le%)ayarilor se afl" la aproape o s '" cinci-eci %e kilome'ri %e B nis. M+ine plec"m. Vor avea loc l p'e c r"sc la*ii ,i o s" am e gri;" ca '+n"r l nos'r s" n se mai &n'oarc". D p" soco'elile mele, e>pe%i*ia va % ra pa'r p+n" la cinci s"p'"m+ni, pe rm" m" &n'orc &n B nis. Ca '" s" fii ,i ' a' nci acolo. 8rie'en l me , c"pi'an l france-, se va opri &n Ale>an%ria ,i 'e va l a la (or%. Mi)a f"g"% i' s" 'e %e(arce la cap l Chamar', c"ci n vrea s" 'e va%" cineva p+n" ce n voi vor(i c 'ine. Informea-")'e la 'imp %ac" m)am &n'ors. .n ca- c" n , a,'eap'") m". /" s'ai asc ns la 7en Marama &n Eha%is: om l mi)e o(liga', a,a c" 'e va primi c ( c rie. Ha(ar n)are %e nimic. Voi l a 'o' ce voi g"si la H n'er ca s" *i le pre%a *ie ,i s" ai c ce 'e legi'ima. Dac" re ,im, nici prin g+n% n )mi 'rece s" %emisionesa s")mi ia conce%i . Dispar ,i pace! 4e % cem c prim l vapor &n Anglia ,i %e)acolo &n America. A, avea ceva 'rea(" &n Anglia, a,a c" poa'e s" ne oprim c+'va 'imp. Am mo'ivele mele. Ar 're( i s" facem &n %r m c+'eva c no,'in*e, oameni %e seam", %ac" se poa'e, c"rora s" 'e pre-in*i ca /mall H n'er ,i care po' garan'a mai '+r-i a 'en'ici'a'ea 'a.# Ur6au c9teFa r9ndur7 E:r: 76portanA: pentru no7! Ce8e8a8te ++

;cr7;or7 nu cupr7ndeau n767c 7ntere;ant! Ce8e dou: d7nt97 erau de aHun;! #8anu8 cr76e7 era de;tu8 de 8:6ur7t! Acu6 Bt76 prec7; de ce deDarc: 8a capu8 Cha6art< =7;e E6erI! .7 pentru ce a c:utat ;: ;e >6pr7etenea;c: at9t de repede cu t7ne< ad:u?a7 eu! 5es! S-a pre=entat ca S6a88 Hunter B7 treDu7e ;:-8 reco6and ca atare! (a;: c: o ;:-7 ar:t eu Dand7tu8u7 c7ne e B7 c7ne nu eC Ne?reB7t c: ;cr7;or78e 8e opr76 no7! "oa6ne EereBteC Cu6 o pr7nde de Fe;te c:-7 87p;e;c< cade D:nu7a8a pe no7 B7 a6 ;tr7cat tot! Cre=7 c: 8e Fe7 putea oDA7ne 6a7 t9r=7uG "a! "ar dac: 8e d7;tru?e >na7nteG "ac: 8e-a p:;trat e8 cu at9ta ?r7H: p9n: acu6< aFea 6ot7Fe ;er7oa;e@ cred c: 8e Fa p:;tra B7 de-acu6 >na7nte! No7 ;: nu-8 ;8:D76 un 6o6ent d7n och7! #e ;cr7;or7 pute6 pune 69na or7c9nd! A7 dreptate! "eoca6dat: ;: nu ;76t: c:-8 ;p7on:6! 37nnetou ;: pun: ;cr7;or78e 8a 8oc< ;: >ncu7e cuE:ru8 B7 ;: Da?e 8a 8oc che7a >n Du=unaru8 panta8onu8u7! Nu era 8e;ne< dar cu6 apaBu8 reuB7;e cu at9ta uBur7nA: p9n: acu6< era de preF:=ut c: Fa reuB7 B7 de a;t: dat:! A doua =7 at7tud7nea Ea8;u8u7 Hunter EaA: de no7 ne >ndrept:Aea ;: crede6 c: nu ;76A7;e n767c! ABtepta6 ;: de;ch7d: 7ar ForDa de;pre Ta8aE< dar ;e Eer7@ ;e te6ea< proDaD78< ca >ntreD:r78e 6e8e ;: nu-8 pun: >n >ncurc:tur: B7 ;: ;cape Freun cuF9nt care 67-ar E7 dat de D:nu7t! Noaptea trecu E:r: n7c7 un 7nc7dent B7 >n d767neaAa ur6:toare ne aprop7a6 de de;t7naA7e! 1en7 8a 67ne B7 6: >ntreD:: Tot 6a7 eBt7 d7;pu; ;:-67 Eac7 ;erF7c7u8 care te-a6 ru?atG Cu6 ;: nuC Eu c9nd E:?:du7e;c ceFa nu-67 7au ForDa >napo7< 7-a6 r:;pun;! 1re7 ;: te 7nEor6e=7 dac: So8a?ha;7 ;e aE8: >n Tun7; B7 ;: F77 pe ur6: ;:-67 co6un7c7 B7 67eG "a! +/

S: >ntreD7 8a ca=ar6a d7n nordu8 oraBu8u7! C9nd ;: te aBtept 8a Ghad7;G I6ed7at dup: pr9n=! B7ne! Atunc7 o ;: te 6a7 ro? ceFa! M: ro?! "eoarece treDu7e ;: Eac dru6u8 pe Ho; de 8a Cha6art p9n:-n ;at B7 ;e cere ;: nu atra? atenA7a< te-aB ru?a ;: 7e7 cu du6neata cuE:ru8 6eu B7 ;:-8 tr767A7 cu un ha6a8 d7n port 8a Ghad7;! Cu p8:cere! Nu-67 r:69ne acu6 dec9t ;:-A7 6u8Au6e;c pentru a6aD787tate B7 ;:-67 7au r:6a;-Dun! (a reFedere dec7 p9n: dup: pr9n=! &67 >nt7n;e 69na B7 ;e retra;e >n caD7na 8u7! (a un ;e6n a8 6eu< 37nnetou >8 ur6:! 1en7 pe ur6: ;:-67 ;pun: c: Hunter ;co;e;e portoEe8u8 d7n cuE:r B7-8 D:?a;e-n Du=unaru8 ha7ne7! At9t Fro7a6 B7 eu ;: Bt7u! (a Cha6art c:p7tanu8 d:du ord7n ;: oprea;c: Faporu8< >8 tr767;e pe Hunter cu o 8untre pe u;cat< apo7 porn7 6a7 departe B7 ancor: >n portu8 Tun7;u8u7! M: ach7ta7 de pr76a >n;:rc7nare eLped77nd cuE:ru8 cu un ha6a8 8a Ghad7;! M-a6 du; apo7 ;: 7au 7nEor6aA77 a;upra 8u7 Ta8aE< dar nu 8a ca=ar6:< unde 6: tr767;e;e Hunter< c7 8a pr7etenu8 6eu TrV?er-DeI! .t7a6 Eoarte D7ne unde pot ;:-8 ?:;e;c! AFea dou: 8ocu7nAe< una 8a Ca;Dah< pa8atu8 ;t:p9nu8u7 B7 a8ta >n Bardo< o cetate D7ne >nt:r7t:< 8a o dep:rtare de patru S78o6etr7 de oraB< reBed7nAa ?uFernu8u7! M7-a6 8:;at toFar:B77 8a un hote8 B7 6-a6 du; ;:-8 caut >n Ca;Dah@ nu era aco8o! A6 porn7t-o apo7 pe Ho; 8a Bardo< unde 8-a6 B7 ?:;7t! &n ant7ca6er: ;t:tea un D:tr9n ;er?ent-6aHor care-7 anunAa pe ce7 Fen7A7! &8 F:=u7 ;t9nd turceBte pe Ho; B7 tr:?9nd tact7co; d7n c7uDuc! Ce poEteBt7G 6: >ntreD: e8 E:r: ;: r7d7ce och77! &8 cunoBtea6 Eoarte D7ne pe D:tr9n! #e t76pu8 Beder77 6e8e >n Tun7;< r9ndu8 trecut< era nu6a7 capora8! Acu6 >na7nta;e 8a ?radu8 de ;er?ent-6aHor! Un o6 tare de treaD:! TreDu7e ;: E7 aFut pe;te Ba7=ec7 de +7

an7< dar p:rea >nc: de;tu8 de Fo7n7c! ELpre;7a 8u7 o sallam!< pe care o >ntreDu7nAa de nu Bt7u c9te or7 >ntr-o Era=:< putea ;: >n;e6ne tot aBa de D7ne Ducur7e< 67rare< d7;preA< 7nd7?nare ;au 678:< dep7ndea nu6a7 de 6utra pe care o E:cea c9nd o ;punea B7 ?e;tu8 cu care o >n;oAea! St:p9nu8 ?8oate7 >nar6ate e aca;:G >8 >ntreDa7 eu >n 8oc de r:;pun;! Nu! TreDu7e ;: Bt7A7 c: ;t:p9nu8 4nu era n7c7odat: aca;:5 p9n: nu c:p:ta 6oBu8 un DacB7B! A;ta era re?u8a! Eu >n;: Bt7u D7ne c: e< ad:u?a7 eu! *7ne aceBt7 c7nc7 p7aBtr7 B7 du-te de 6: anunA:! 1:d c: A88ah A7-a 8u67nat 67ntea< de aceea o ;: te duc 8a e8! ": >ncoa p7a!!! R:6a;e cu och77 =?97A7 8a 67ne B7 tra;e repede 69na >napo7! S:r7 apo7 drept >n p7c7oare B7 ;tr7?: neDun de Ducur7eC O sallam, sallam, sallam B7 7ar sallam B7 >nc: o dat: sallam! Tu eBt7< Ducur7a och78or 6e7< 8u67na ;uE8etu8u7 6eu< Eer7c7rea F7eA77 6e8eC A88ah te-a adu; 8a t76p< aFea6 6are treDu7nA: de t7ne! (a;:-6: ;: te ;:rut B7 A7ne-A7 Dan77! Ma7 D7ne ;: 67 ;e u;uce 69na dec9t ;: 7au eu DacB7B de 8a t7ne M ce8 puA7n pe =7ua de a=7< 6a7 pe ur6: poA7 ;: 67-8 da7 >ndo7t B7 >ntre7t< c: nu 6: ;up:r! M: ;tr9n;e >n DraAe< 6: ;:rut: pe a69ndo7 oDraH77< apo7 a8er?: >n ca6era de a8:tur7 ;tr7?9nd: 9, sallam, sallam, sallam! S: nu credeA7 c: 6-a6 ;up:rat de Ea6787ar7tatea acea;ta a D:tr9nu8u7 Fa?67;tru! Bucur7a 8u7 era ;7ncer:! Nu-7 ForD:< nu ;e ;p:8a;e de c7ne Bt7e c9nd pe EaA:< DarDa 8u7 a8D: era p87n: toat: de ?r:;76ea de 67e8 care 7 ;e ;cur?ea de pe Du=e c9nd 69nca B7 ?ura >7 duhnea a 6ahorc: M Eu6a ce8 6a7 pro;t tutun care eL7;ta! M: Bter;e7 r9=9nd pe oDraH7< c:c7 6: Ducura6 B7 eu ;:-8 reF:d pe 46oB ;a88a65< cu6 >8 porec87;e6 eu! Era6 cur7o; ;: F:d acu6 ce-o ;: =7c: pr7etenu8 6eu TrV?er-DeI! UBa ;e de;ch7;e< 4Sa88a65 6: apuc: de DraA B7 6: >6p7n;e >n oda7e ;tr7?9nd: +)

U7te-8 pe ce8 tr767; de A88ahC O< sallam, sallam, sallam!< apo7 >nch7;e uBa 8a 8oc! M: aE8a6 >n ;e8a689cu81 St:p9nu8u7 ?8oate7 >nar6ate! Ace;ta >67 >nt7n;e a69ndou: 697n78e cu o Ducur7e F:d7t:! #:rea ceFa 6a7 >6D:tr9n7t B7 puA7n adu; de ;pate! "u6neata a7c7 >n Tun7;G >ncepu e8 >n oD7Bnu7ta 8u7 876D: ;t98c7t:! S: E7e< te ro?< pr767t cu p8:cere 6are de Dun-;o;7t pentru pr7eten7 6are de ;76A7re 6u8t: Ducur7e B7 ;urpr7=: care ;a8ut: de ;ute de or7 pe c7ne r:69ne pr7eten 8a ?er6an B7 Erate d7n patr7e B7 AEr7ca! Ace;ta era Ee8u8 de-a ;e eLpr76a TrV?er-DeI >n 876Da 8u7 6atern:! M: ;:rut: B7 e8 ca B7 D:tr9nu8 4Sa88a65< 6: tra;e Ho; pe coFor 89n?: e8 B7 >ncepu ;: ForDea;c: repede B7 cu apr7ndere! Ar E7 oDo;7tor ;: ur6:r7A7 876Da 8u7 >nc98c7t:< de aceea Fo7 reda conForD7rea 6ea cu e8 ceFa 6a7 876pede! .e=7< Be=7< dra?u8 6eu< 6oB Sa88a6 o ;: ne aduc: >ndat: c7uDuce B7 caEea! .7-acuN< 7a ;pune< c9nd a7 ;o;7t >n Tun7; B7 de unde F77G A6 ;o;7t 6a7 ad7neaur7 B7 F7n d7n E?7pt! A7 tra; 8a Freun hote8G &nc: nu< proDaD78 >n;: c: pr7eten77 6e7 B7-au B7 du; Da?aHe8e 8a unu8 d7n e8e! TreDu7e ;: Bt77 c: nu ;unt ;7n?ur< ;unt >nc: do7 7nB7 cu 67ne! C7neG &A7 6a7 aduc7 a67nte de aFentur78e 6e8e d7n pu;t7uG "a! JeEu7tor77 caraFane8or< un en?8e= ;a8Fat d7n ?heare8e 8or B7 Dand7A77 87ch7daA7 p9n: 8a u8t76u8! E7 D7ne< ace;t en?8e=< E6erI BothOe88< e B7 e8 a7c7! "ar de 37nnetou< c:peten7a apaB78or< de;pre care A7-a6 ForD7t at9t< >A7 6a7 a67nteBt7G Cu6 ;: nuC Ace;t 37nnetou e a8 do78ea! O ;:-A7 ;pun >ndat: pentru ce 7-a6 8uat B7 pe e7 cu 67ne >n Tun7;! "a< da< ;:-67 ;pu7< r:;pun;e e8 7ntere;9ndu-;e 6a7 >nt97 dac: apaBu8 6a7 are B7 acu6 Ea76oa;a 8u7 puBc: cu A7nte de ar?7nt B7 eu ar6a
1

Aparta6entu8 re=erFat eLc8u;7F D:rDaA78or 8a 6aho6edan7!

+9

6ea cu repet7A7e! O d:du;e pe ar:DeBte< 876D: pe care o ForDea E:r: n7c7 o ?reBea8: B7 >n care >7 era 6a7 uBor ;: ;e eLpr76e! #entru ce 6: >ntreD7 de e8eG =7;e7 eu cu 67rare! K77ndc: Fo6 aFea treDu7nA: de e8e! Nu >nAe8e?!!! #8ec:6 697ne ;: poto876 r:;coa8a tr7Du8u7 u8ed-aIar< 8ocu7tor77 ;au r:;cu8at pentru c: 87 ;-au ;por7t d:r78e! A6 au=7t B7 eu de;pre a;ta! "ar parc: ;-a B7 tr767; ar6at: aco8o! "a! A Fen7t >n;: 7er7 o BtaEet: ;:-67 ;pun: c: ;o8daA77 noBtr7 nu nu6a7 c: n-au reuB7t ;:-7 poto8ea;c:< dar au Eo;t ch7ar >nconHuraA7 d7n toate p:rA78e de r:;cu8aA7! .taEeta era ;7n?uru8 o6 care a putut ;: ;cape! Unde au Eo;t >6pre;uraA7G (a ru7ne8e d7n Mudher! Nu Bt7u unde ;unt ru7ne8e< ?:;e;c >n;: c: un adeF:rat noroc pentru ;o8daA7 c: n-au Eo;t >6pre;uraA7 8a 8oc de;ch7;! Ru7ne8e ace;tea 8e pot ;erF7 de ad:po;t ca ;: re=7;te p9n: ce 8e F7n aHutoare! "a a8tEe8< aA7 E:cut o 6are ?reBea8:! U8ed-aIar e un tr7D Eoarte curaHo; B7 F7tea= B7< pe c9t Bt7u< poate aduna 8a neFo7e Freo 67e de 8upt:tor7 c:8:r7! Nou: ;ute! O ;ut: 6a7 6u8t ;au 6a7 puA7n nu contea=:! Un ;7n?ur e;cadron >6potr7Fa unu7 a;tEe8 de tr7D e prea puA7n! Are< ce8 puA7n< e;cadronu8 oE7Aer7 pr7cepuA7G "a! C:p7tanu8 e Eoarte capaD78 B7 7nte87?ent< >8 aprec7e= Eoarte 6u8t B7 e EaFor7tu8 6eu! Cu6 >8 chea6:G Ta8aE Ben Ur7S! Ce e< araD< turc< 6aur ;au Dedu7nG N767c d7n toate! S-a n:;cut >n An?87a< a 7ntrat >n 6787t:r7e >n E?7pt< a Fen7t pe ur6: >n Tun7; ca ;uDoE7Aer B7 a >na7ntat Eoarte repede p9n: 8a ?radu8 de c:p7tan! I-a6 >ncred7nAat 8u7 eLped7A7a toc6a7 pentru capac7tatea de care a dat doFad: p9n: acu6! "ac: e at9t de capaD78 dup: cu6 ;pu7< cu6 de-a >ndr:=n7t ;: /2

pornea;c: nu6a7 cu un ;7n?ur e;cadron >6potr7Fa unu7 a;tEe8 de tr7DG Na Frut paBa ;:-7 dea 6a7 6u8tG Nu! Sau ;-a cre=ut Ben Ur7S at9t de de;to7n7c ;: poto8ea;c: r:;coa8a nu6a7 cu o 69n: de oa6en7G .7 a;ta! -7cea c: un o6 de-a8 8u7 poate A7ne p7ept 8a =ece! "e unde-a porn7tG "e 8a UneSa! Nu cu6Fa era B7 un ;tr:7n cu e8G Ba da! C7ne eG Nu Bt7u! Socot c: Ben Ur7S te-a >ntreDat B7 pe du6neata dac: >7 da7 Fo7e ;: 7a un ;tr:7n 8a o a;tEe8 de eLped7A7e ;tr7ct 6787tar:! &n ca87tatea 8u7 de co6andant poate ;: 7a pe c7ne-7 p8ace E:r: ;: cear: Fo7e! ABaC .7 c9A7 oa6en7 Fre7 ;: 7e7 acu6 cu du6neataG Tre7 e;cadroane! M97ne dup:-a67a=: porn76! (a Fre6ea A;r-e71G "7n p:cate 6u;u86an77 cred c: n7c7 o >ntrepr7ndere nu reuBeBte dac: n-o >ncep7 8a ora aceea! #7erde6 a;tEe8 o =7 >ntrea?: de 6arB< t76p preA7o; care ar putea >n;e6na ;a8Farea oa6en78or noBtr7 aE8aA7 >n 6are pr76eHd7e! S: E7e dup: 67ne< aB porn7 ch7ar 8a noapte! A7 dreptate< dar ord7nu8 paBe7 e ord7n< nu-8 poate c:8ca n76en7@ treDu7e ;-aBtepA7 p9n: 697ne dup: pr9n=! 177 B7 du6neata cu pr7eten77 du67ta8e< nu-7 aBaG H6C Eu n-a6 n767c de =7; B7 cred c: n7c7 e7! N-a7 7dee ce D7ne-67 pareC Nu ad67t cu n7c7 un preA ;: ;taA7 8a hote8< F: 7nF7t pe toA7 tre7 ;: E7A7 oa;peA77 6e7! B7ne! Tr767te ;:-7 7a! Cu6 nu prea au Da?aH< pot 6er?e c:8are! TreDu7e >n;: ;:-67 da7 B7 67e un ca8! Nu6a7 Fe=7 c: no7 ;unte6 depr7nB7 cu ca7 Dun7< nu cu 69rAoa?e!
1

A;r M t76pu8 ru?:c7un77 de dup: pr9n=< ca6 pe 8a ora tre7!

K77 E:r: ?r7H:! Te-aB ru?a< pe-a8 6eu ;: 67-8 da7 ch7ar de-acu6! Sunt neFo7t ;: 6: >ntorc >n oraB B7 treDu7e ;: 6: reped n7Ae8 p9n: 8a Ghad7;! Ce ;: Eac7 aco8oG O ;: aE87 6a7 t9r=7u< c9nd >A7 Fo6 ;pune B7 pentru ce a6 Fen7t toA7 tre7 >n Tun7;! Acu6 te-aB ru?a ;:-67 r:;pun=7 8a c9teFa >ntreD:r7: a7 Freo doFad: c: Ta8aE Ben Ur7S e en?8e=G Nu! "e ce ;upuBen7e ;e Ducur: acu6G Tun7;7an:! #re;upun9nd c: o6u8 ace;ta a E:ptu7t o cr76:< e pedep;7t de paB: ;au de repre=entantu8 A:r77 8u7G B7ne>nAe8e; c: de paB:< dar Ta8aE Ben Ur7S e un o6 de onoare B7 un dreptcred7nc7o; a8 re87?7e7 6u;u86ane! #un 69na >n Eoc pentru e8 B7 nu ;uE:r ;: ;e at7n?: c7neFa de e8! (a p8ecare TrV?er-DeI 6: condu;e M ;e6n de 6are con;7deraA7e M p9n: 8a poart:< unde Eu;e;e adu; M d:du;e ord7n 6a7 >na7nte M un ro7D 67nunat ?ata >nBeuat! M-a6 du; 8a hote8u8 unde 6: aBteptau 37nnetou B7 E6erI BothOe88! (e-a6 poFe;t7t B7 8or ce aE8a;e6! TreDu7a ;: ch7D=u76 D7ne ce-7 de E:cut! Era de preF:=ut c: >ncrederea pe care o aFea D:tr9nu8 co6andant a8 ?:r=77 >n EaFor7tu8 8u7 nu putea E7 =drunc7nat: cu una cu dou: B7< or7c9t >7 era6 de ;76pat7c< nu 6-ar E7 cre=ut pe cuF9nt! Ma7 6u8t >nc:: 6: te6ea6 c:< cu toate doFe=78e pe care 7 8e-aB E7 adu;< dra?o;tea pe care o aFea pentru 4EaFor7tu85 8u7 ar E7 putut ;:-8 Eac: ;c:pat! Nu ne r:69nea dec9t ;:-8 tra?e6 pe ;Eoar:< ca ;: =7c aBa! "ar cu6G >ntreD: E6erI! #r7n per;oana Ea8;u8u7 Hunter! &n ce Ee8G "uc9ndu-6: acu6 8a Ghad7; B7 hot:r9ndu-8 ;: nu aBtepte >ntoarcerea tat:8u7 ;:u >n Tun7;< c7 ;: 6ear?: cu no7 8a e8! Sunt ;7?ur c: >n 6o6entu8 c9nd Ta8aE Ben Ur7S o ;: dea och77 cu e8< o ;: ;e E9;t9cea;c: >n aBa ha8 >nc9t o ;: ;e dea ;7n?ur de ?o8! /%

Ideea nu e rea! Cre=7 >n;: c:-8 Fe7 putea hot:r>G (:;aA7 pe 67neC O ;:-8 conF7n? eu< Da o ;: 6: roa?e ch7ar e8 ;:-8 7au! Ia >nch7pu7A7-F: ;pa76a 8u7 Ta8aE c9nd >8 Fa Fedea deodat:< pe neaBteptate< >na7ntea 8u7 B7 ?roa=a care-8 Fa cupr7nde 8a Federea 6ea! Nu ;e poate ;: nu oD;erFe D:tr9nu8 DeI B7 ;:-B7 dea ;ea6a c: o6u8 ace8a e un >nBe8:tor care a aDu=at de >ncrederea 8u7! Eu 6: duc acu6 8a Ghad7;! #e Fo7 o ;: F7n: c7neFa ;: F: duc: 8a Bardo! Sta7 n7Ae8< ;: te >ntreD ceFa! .t7e TrV?er-DeI c: eBt7 ?er6an B7 cu6 te chea6: >n rea87tateG "e;7?ur! I-a7 ;pu; c: unu8 d7n toFar:B77 t:7 e 37nnetou< c:peten7a apaB78orG B7ne>nAe8e;! .7 cre=7 c: Ea8;u8 Hunter o ;: Frea ;: 6ear?: cu no7G O ;: aE8e c: 8-a7 67nA7t! Cu6 aBaG K77ndc: 7-a7 ;pu; c: eBt7 en?8e=< c: te chea6: Jone; B7 c: 37nnetou e ;o6a8u8 Ben A;ra! E7 B7G Cu6 e7 B7G Nu ;e poate ;: nu F-aud: nu6e8e pe dru6 B7 ;: 7ntre 8a D:nu7e87! Nu te Er:69nta at9t! O ;:-8 Eac ;: cread: c: ne-a6 dat nu6e8e ace;tea ca ;:-8 p:c:876 pe DeI! H6C .7 cre=7 c: o ;:-A7 reuBea;c: 67nc7unaG Cu ;7?uranA:! Tu nu Bt77 c: e 6a7 uBor ;: tra?7 pe ;Eoar: un o6 >nFech7t >n re8e dec9t pe-un o6 de treaD:G &n 6o6entu8 ace8a au=7r:6 D:t9nd >n uB:! Era D:tr9nu8 Sa88a6 care Fenea cu o e;cort: de =ece c:8:reA7 ;:-7 7a pe E6erI B7 pe 37nnetou 8a Bardo! E6erI p8:t7 ;ocotea8a 8a hote8< caFa8cada porn7 >ntr-aco8o< 7ar eu ;pre Ghad7;! Nu 67-a Eo;t ?reu ;: aE8u 8ocu7nAa 8u7 Ben Mara6a! Ca ne?u;tor de ca7 Fenea 6u8t: 8u6e 8a e8 B7 per;oana 6ea nu putea ;: atra?: atenA7a! M7-a de;ch7; poarta B7 a6 7ntrat >ntr-o curte 6are< unde ;t:teau o 6u8A76e de ca7 ;uD un Bopron! S-a u7tat 6a7 >nt97 8a ro7Du8 6eu< pe ur6: /3

8a 67ne cu o pr7F7re ;Erede87toare! 1re7 ;:-A7 cu6p:r ca8u8G 6: >ntreD: e8! Nu! Cu at9t 6a7 D7ne pentru t7ne! "ac: =7cea7 c:-8 F7n=7< >n;e6na c: eBt7 hoA de ca7! #e :;ta >8 cuno;c! E un ar6:;ar 6aur 8a care DeIu8 A7ne ca 8a och77 8u7 d7n cap! Mare >ncredere treDu7e ;: a7D: >n t7ne ca ;: A7-8 >6pru6ute! St:p9nu8 ?8oate7 >nar6ate 67-e pr7eten! Spune-7 atunc7 c: ;unt ;8u?a 8u7 ;upu;: B7 a;e6enea a ta! Care A7e dor7nAaG A ;o;7t a;t:=7 8a t7ne un ;tr:7n ca ;:-8 A77 a;cun;G Eu nu Bt7u n767c!!! c7ne A7-a ;pu;G ;e D98D97 e8 ;per7at! Nu te ;E77 B7 ;pune-67 adeF:ru8! Str:7nu8 a Fen7t cu 67ne pe;te ap: B7 6-a ru?at ;:-7 tr767t cu un ha6a8 cuE:ru8 8a t7ne! "u-te B7 ;pune-7 c: Freau ;: ForDe;c cu e8! Nu cred c: o ;: Frea! Mu;aE7ru8 ;e a;cunde de o6u8 care =7c7 c: A7e pr7eten@ cu6 cre=7 atunc7 c: o ;: ;e arate >na7ntea taG Sta7 c: aE8u eu nu6a7dec9t dac: eBt7 >ntr-adeF:r per;oana pe care o aBteapt:! "e unde Fenea7 B7 c9nd a7 ;o;7t >n Tun7;G A6 ;o;7t a=7-d767neaA: Fen7nd d7n A8eLandr7a! .7 ;tr:7nu8 cu care Fre7 ;: ForDeBt7 unde a coDor9tG (a Ra; Cha6art! "7n ce Aar: te tra?7G "7n Be89d e8-En?8>;1! Care A7-e nu6e8eG Jone;! R:;pun;ur78e ;e potr7Fe;c B7 o ;: te duc 8a e8! AB Frea >n;: ;:-67 r:;pun=7 8a >nc: o >ntreDare! Spune! .t7e St:p9nu8 ?8oate7 >nar6ate c: a7 Fen7t >ncoaceG Nu! .7 n7c7 nu o ;:-7 ;pu7G
1

An?87a!

/,

"oa6ne EereBteC .t7u c: eBt7 pr7eten cu So8a?ha;7 Ta8aE Ben Ur7S B7 de aceea a7 pr767t ;:-8 ?:=du7eBt7 pe ;tr:7n! M7e So8a?ha;7 67-e Eoarte dra? B7 eu 8u7 de a;e6enea! &7 cuno;c toate ?9ndur78e< 7ntenA778e B7 dor7nAe8e 6a7 D7ne ca t7ne< de aceea te ro? ;: nu 6: 6a7 D:nu7eBt7 de c7ne Bt7e ce B7 ;: 6: duc7 8a oa;pete8e t:u! A6 ;:-7 ;pun 8ucrur7 Eoarte 76portante care nu ;uEer: >nt9r=7ere! B7ne< ha7de6! M: trecu pr7n c9teFa >nc:per7 ;cunde B7 6: 8:;: >ntr-una d7n e8e ca ;:-8 anunAe pe Hunter! Trecu ca6 6u8t p9n: ;: ;e >ntoarc:@ pe;e6ne c: >ncerca ;:-8 conF7n?: de pre;upuner78e 8u7 8a adre;a 6ea! Ka8;u8 Hunter 6: pr767 cu 69na >nt7n;:! &n ;E9rB7tC Ga=da 6ea era c9t p-ac7 ;: nu te 8a;e ;: 7ntr7< nu-7 aBaG "7n tonu8 cu care >67 ForDea >nAe8e;e7 c: ?ea6DaBu8 nu reuB7;e! B7ne =7c7! Ce-are o6u8 :;ta cu 67ne nu pr7cep< =7;e7 eu preE:c9ndu-6: nedu6er7t! .t77 de ceG K77ndc: a7 Fen7t c:8are pe ro7Du8 co6andantu8u7 re?76entu8u7 de ?ard:! -7cea c: treDu7e ;: E77 pr7eten cu St:p9nu8 ?8oate7 >nar6ate< cu6 >7 ;pun e7! AhaC H6!!!C Are B7 nu are dreptate ;: cread: aBa! Cu6 a;taG C9nd A7-o7 ;pune< n7c7 n-a7 ;: cre=7! E o aFentur: Eoarte c7udat: care are ;: atra?: B7 a8te8e tot at9t de c7udate dup: ;7ne! .t77 c: 6: Eac7 cur7o;G Spune repede< 6: =or7 e8 B7 6: poEt7 pe ;caun< oEer7ndu-67 o A7?ar:! "up: >n;:rc7narea pe care 67-a7 dat-o< >ncepu7 eu< 6-a6 du; 76ed7at 8a ca=ar6: ca ;: 6: 7nEor6e= de c:p7tan! C9A7Fa ;o8daA7 ;t:teau de ForD: >n poart: B7 toc6a7 de;ch7;e;e6 ?ura ;:-7 >ntreD< c9nd >7 F:=u7 r:69n9nd ;67rn: ca >n EaAa unu7 ;uper7or! &ntor;e7 capu8! C9A7Fa c:8:reA7 Feneau >n ?oan: cu un oE7Aer >n Erunte! Och77 ace;tu7a ;e opr7r: a;upra 6ea@ >B7 opr7 76ed7at ca8u8< ;:r7 d7n Ba B7 6: ;a8ut: cu o F:d7t: Ducur7e< nu67ndu-6: Tara Ben Ne6;7! C7udat!!! c9t ;e poate de c7udat!!! 6or6:7 Ea8;u8 Hunter! Se6en7 proDaD78 Eoarte D7ne cu per;oana drept care te-a 8uat! .7 du6neata nu 7-a7 /+

;pu; c: ;e >nea8:G Ba da< 7-a6 ;pu;< dar a >nceput ;: r9d: cu poEt:< =7c9nd c: ?8u6e;c! Atunc7 a;e6:narea treDu7e ;: E7e >ntr-adeF:r u767toare! .7 c7ne era oE7Aeru8G &n;uB7 TrV?er-DeI< co6andantu8 re?76entu8u7 de ?ard:! .t77 c: deF7ne 7ntere;antG #e ur6:G "u6neata ce-a7 E:cut< 8-a7 conF7n; c: ;e >nea8:G N-a 6a7 Frut ;-aud: n767c< 6-a 8uat de DraA B7 6-a ru?at ;: nu 6er? prea departe cu ?8u6a! A6 Eo;t neFo7t ;: 7ntru cu e8 >n ca=ar6:< 6-a du; >n ca6era de ?ard: B7 6-a ru?at ;:-8 aBtept aco8o p9n: ;e Fa >ntoarce! .7< ca ;: nu 6: p87ct7;e;c< 67-a 8:;at de toFar:B un ;er?ent6aHor c:ru7a >7 =7cea Sa88a6! AdeF:rat: aFentur:C Sta7 c: n-a6 7;pr:F7t! 1a?67;tru8 A7nea 6orA7B c: 6: cunoaBte B7 e8 Eoarte D7ne B7-67 ;punea B7 e8 tot Tara Ben Ne6;7! E7< pe :;ta cred c: 8-a7 E:cut ;:-nAe8ea?:!!! ABC (-a6 8:;at >ntr-a8e 8u7< E77ndc: >67 Fen7;e ceFa >n 67nte< ceFa Eoarte >ndr:=neA< recuno;c< dar care >67 putea E7 de 6are Eo8o;! "up: cu6 Bt77< eu ;unt ne?u;tor de D8:nur7 B7 p7e7@ 6a7 Bt77 de a;e6enea c: Dedu7n77 d7n Tun7; 8ucrea=: Eoarte 6u8t 7uEt B7 6aroch7n! .t7u! Ce-ar E7< 67-a6 =7; eu< ;: 6: Eo8o;e;c de a;e6:narea a;ta a 6ea cu Tara Ben Ne6;7 a8 8or pentru aEacer78e 6e8eC B7ne< D7ne< dar cu6G &n ch7pu8 ce8 6a7 ;76p8u d7n 8u6e! Nu poate E7 >ndo7a8: c: pr7eten7a B7 reco6andarea unu7 o6 ca ace;t TrV?er-DeI poate E7 un 6are aFantaH pentru un ne?u;tor! BeIu8 e 69na dreapt: a paBa-8e7 d7n Tun7; B7-B7 poate aHuta pr7eten77! M-a6 hot:r9t dec7 ;: 7ntru >n tratat7Fe co6erc7a8e cu ne?u;tor77 d7n Tun7; B7 ;: cu6p:r de 8a e7 cant7t:A7 6ar7 de p7e7 B7 D8:nur7! &n ace8aB7 t76p ;per ;: 8e oDA7n B7 8a un preA ;c:=ut dator7t: aBa-=7;e7 6e8e pr7eten77 cu DeIu8! Ideea ar E7 >ntr-adeF:r 67nunat: dac:!!! //

"ac:G "7n ce 67-a7 ;pu; re7e;e c: Fre7 ;:-8 8aB7 pe TrV?er-DeI >n cred7nAa c: eBt7 Tara Ben Ne6;7< nu-7 aBaG "a! .7 totuB7 aEacer78e 8e Fe7 >nche7a pe nu6e8e de 67;ter Jone;! Cu6 ;e potr7FeBte una cu a8taG Nu poA7 E7 B7 67;ter Jone; B7 Tara Ben Ne6;7 >n ace8aB7 t76p! N7c7 n-a6 pretenA7a! Contra=7cerea e uBor de >n8:turat! Eu ;unt Tara Ben Ne6;7@ 67;ter Jone; e un pr7eten a8 6eu care 6-a ru?at ;: 6: ocup de aEacer78e 8u7 >n Tun7; B7 67-a 8:;at 69n: 87Der: ;: cu6p:r or7c9t: 6arE:! &nAe8e?7 ce Freau ;: ;punG ABa da< ar E7 ceFa de E:cut< >A7 Fa E7 >n;: cu neput7nA: ;:-A7 Hoc7 ro8u8 p9n: 8a ;E9rB7t! #:rerea 6ea e a8ta! O p:rere ?reB7t:! Te eLpu7 8a o pr76eHd7e care ar putea ;: te co;te capu8! Nu nu6a7 c: e po;7D78 ;: E77 d7Du7t< e ch7ar ;7?ur! Nu 6: te6! A;e6:narea e at9t de 7=D7toare >nc9t 6er? 8a ;7?ur! Te-aB ;E:tu7 ;: E77 6a7 puA7n ;7?ur! A;e6:narea nu e de aHun;! "ac: ace;t Tara Ben Ne6;7 e un pr7eten a8 DeIu8u7< ace;ta nu-8 cunoaBte nu6a7 pe e8 c7 B7 6u8te d7n F7aAa 8u7! &6preHurarea >n care ;-au cuno;cut< ce-au E:cut >n trecut< ce-au ForD7t< >nt96p8:r7 co6une etc! "ac: nu 8e Bt77< pr7nde D:nu7e87 B7 eBt7 p7erdut! Mu;u86anu8 nu Bt7e de ?8u6: B7 nu cunoaBte >ndurarea! &A7 6u8Au6e;c c:-67 atra?7 atenA7a B7 pentru ?r7Ha pe care 67-o porA7< dar nu 6: te6! E 6a7 8e;ne dec9t >A7 >nch7pu7 ;: 6: tran;pun >n p7e8ea< ace;tu7 Tara Ben Ne6;7! .7 ;: Fe=7 de ce! C9t a6 ;tat ;7n?ur cu Fa?67;tru8 >n ca6era de ?ard:< 8-a6 de;cu;ut pe toate p:rA78e E:r: ;: Da?e ceFa de ;ea6:! .t7u dec7 ce a6 de E:cut B7 ;unt 6a7 6u8t ca ;7?ur c: nu-67 Fo7 7eB7 un 6o6ent d7n ro8! "eoca6dat: o ;: 6a7 >ncerc n7Ae8< aBa< de Eor6:< ;:-8 conF7n? pe DeI c: nu ;unt drept c7ne 6: 7a< pe ur6: o ;: 6: Eac c: >n E7ne cede= B7 recuno;c adeF:rata 6ea 7dent7tate! Toate Dune< ;e cere >n;: o 6are prudenA: B7 6u8t: atenA7e 8a E7ecare ?e;t B7 cuF9nt! Te F:d Eoarte hot:r9t< de aceea nu 6a7 ;t:ru7 ;: te /7

aDat de 8a o a;tEe8 de ne;ocot7nA:< E77ndc: 67 ;e pare c: ar E7 de?eaDa! "ar< 7a ;pune< nu-7 aBa c: TrV?er-DeI e de or7?7ne ?er6an:G "a! .7 ace;t Tara Ben Ne6;7 tot aBaG "a! E tot ?er6an! Ba?: de ;ea6: ce Eac7! "ac: >7 tr:;neBte pr7n 67nte ;:-A7 ForDea;c: >n 876Da 6atern:G O ;: ForDe;c 8a perEecA7e! A6 B7 ForD7t c9teFa cuF7nte cu e8! BeIu8 a dat-o repede >n ar:DeBte E77ndc: aproape B7-a u7tat 876Da! Norocu8 du67ta8e! &n or7ce ca=< E77 prudent! O 67c: 76prudenA: B7!!! n-aB Frea ;: E7u >n p7e8ea du67ta8e! "ar 7a ;pune< Eo8oa;e8e pe care 8e-a7 tra?e de pe ur6a ace;tu7 8ucru ;unt >ntr-adeF:r at9t de 6ar7 ca ;:-A7 r7Bt7 F7aAaG Koarte 6ar7! Sute de 677 de 87re! Atunc7 treDu7e ;: r:697 6a7 6u8t: Fre6e a7c7 ;7 nu poA7 p8eca odat: cu 67ne! Cu 6are p:rere de r:u treDu7e ;: renunA 8a ;oc7etatea du67ta8e< deoarece p8ec ch7ar 697ne >n 7nter7oru8 A:r77! M97neG Te-a7 ?9nd7t 8a pr76eHd778e 8a care te eLpu7G Nu 6: eLpun 8a n7c7 un Ee8 de pr76eHd7e deoarece p8ec ;uD o Eoarte Dun: pa=:! CareG S7r E6erI 6er?e B7 e8 cu 67ne! "aG AdeF:ratG =7;e e8 de=a6:?7t! Era6 aproape ;7?ur c: Fa p8eca odat: cu 67ne >n An?87a! Nu ;e 6a7 poate! C9nd a au=7t unde Freau ;: 6: duc< a ;t:ru7t ;:-8 7au B7 pe e8! B7ne>nAe8e; c: 6-a6 Ducurat< c:c7 e un o6 curaHo; B7 cu 6u8t:< eLper7enA:< aBa c:-67 poate E7 de 6are Eo8o;! "ar nu e nu6a7 e8< 6a7 6er?e B7 a8tc7neFa: TrV?er-DeI! BeIu8G "a! .7 nu nu6a7 e8< c7 o >ntrea?: ar6at: de caFa8er7Bt7! 1e=7 dec7 c: n-a6 de ce ;: 6: te6! Ce ro;t are caFa8er7aG /)

Ca ;: poto8ea;c: r:;coa8a u8ed-aIar78or! C7udatC A6 au=7t B7 eu de;pre aceBt7 Dedu7n7 B7 credea6 c: au B7 Eo;t pedep;7A7: So8a?ha;7u8 Ta8aE Ben Ur7S p8eca;e parc: ;:-7 poto8ea;c: B7 ;:-7 pun: cu Dotu8 pe 8aDe! .t7u! Acu6 aHun?e6 8a che;t7a noa;tr:! M-a6 7nEor6at de;pre c:p7tan< dup: cu6 6-a7 ru?at< B7!!! S-a >ntor;G 6: >ntreD: e8 repede! Nu! 1a7 de capu8 8u7 ce-a p:A7t!!! CeG ;tr7?: e8 ;per7at! &n 8oc ;:-7 D7ru7e e8 pe u8ed-aIar7< Dedu7n77 8-au >nconHurat d7n toate p:rA78e B7-8 A7n 8a re;pect! Un ;7n?ur ;o8dat a ;c:pat cu Eu?a B7 a adu; Fe;tea 8a re?76ent! TreDu7e tr767;e aHutoare c9t 6a7 cur9nd!! 76ed7at!!!< E:r: =:DaF:! S:r7;e de pe d7Fan B7 a8er?a a?7tat de co8o p9n: co8o pr7n ca6er:! N7c7 nu era de 67rare< >8 Bt7a doar pe tat:-;:u >n pr76eHd7e! "ac: DeIu8 te 7a drept pr7etenu8 8u7< ur6: e8 cu >nEr7?urare< atunc7 treDu7e ;: a7 o 6are 7nE8uenA: a;upra ;a! Nu poA7 oDA7ne du6neata de 8a e8 ;: tr767t: 76ed7at oa6en7 >n aHutoru8 c:p7tanu8u7G &ntreDarea e de pr7;o;< 67;ter Hunter! A7 au=7t doar c: p8eac: 697ne cu o >ntrea?: ar6at: de caFa8er7Bt7! &6potr7Fa Dedu7n78orG "a! &ndat: ce a Fen7t tr7;ta Fe;te@ tre7 e;cadroane de caFa8er7Bt7 porne;c 697ne >ntr-aco8o ;uD co6anda 8u7 TrV?er-DeI! Nu6a7 tre7G Cre=7 c: e de-aHun; ca ;:-8 ;a8Fe=e pe c:p7tanG "ac: nu Fa E7 Eo;t uc7; >n t76pu8 :;ta! #r76eHd7a e 6are B7 dru6u8 8un?! C7nc7 =78e de 6er;! C7nc7 =78e p9n: ;: F7n: o6u8 cu Fe;tea< c7nc7 p9n: ;-aHun?e6 no7< Eac toc6a7 =ece =78e-n cap! -ece =78eC C9te nu ;e pot >nt96p8a >n =ece =78e!!!C "e;7?ur< de;7?urC Ap: de8oc B7 proF7=77 Eoarte puA7ne ca ;: re=7;te cu un e;cadron at9ta Fre6e! #roDaD78 c: a Eo;t ;787t ;: ;e predea! "oa6ne< "u6ne=eu8eC Ce-7 de E:cutG A8er?a ca neDun pr7n ca6er:< ;e D:tea cu pu6n77 >n cap ca un o6 8a 6are d7;perare! &8 8:;a6 ;: ;e =Dat: E:r: ;: ;pun un cuF9nt! Era 6a7 /9

6u8t ca ;7?ur c: Fa aHun?e aco8o unde Fro7a6 eu ;:-8 aduc! &8 F:=u7 deodat: opr7ndu-;e hot:r9t >n EaAa 6ea! .7 =7c7 c: 7e7 B7 du6neata cu ;7r E6erI parte 8a eLped7A7a a;ta r:=Do7n7c:G 6: >ntreD: e8! "a! Mer?e B7 Ben A;ra< ;o6a8u8 no;tru cu no7! .7 :;taG Ce-a7 =7ce dac: A7-aB ;pune c: aB aFea 6are poEt: ;: 6er? B7 eu cu du6neaFoa;tr:G "u6neataG H6!!! Nu 6a7 6or6:7< c7 ForDeBte de;8uB7t! C7te;c pe ch7pu8 du67ta8e c: a7 Frea ;: =7c7 nu! *7 ;-a dat ord7n ;:-8 aBtepA7 pe c:p7tan a7c7 B7!!! Acu6 nu 6a7 are 76portanA:< c9t: Fre6e a Eo;t >nEr9nt! .7 E77ndc: >7 arunca7 o pr7F7re de u767re< ad:u?:: Te 67r7 c: 6: Fe=7 at9t de a?7tat< nu-7 aBaG M:rtur7;e;c c: nu te-nAe8e?! C:p7tanu8 e totuB7 un ;tr:7n pentru du6neata B7 nu pr7cep de ce te =Duc7u67!!! AdeF:rat< dar aBa 67-e E7rea! Nu 6: cunoBt7 >nc: D7ne! I-a6 E:?:du7t de Dun:Fo7e ;:-8 ;cap B7 eu nu-67 7au cuF9ntu8 >napo7! Era ForDa 6a7 >nt97 ;:-8 ;cot d7ntr-o ;7tuaA7e care >ncepu;e ;:-7 deF7n: ap:;:toare< acu6 >n;: e ceFa 6a7 6u8t: >n;:B7 F7aAa 8u7 e >n Hoc! Nu e de dator7a 6ea ;:-8 aHutG S: ;per:6 c: n7c7 du6neata n-o ;: de=67nA7 >ncrederea pe care 67-a6 pu;-o >n cuF9ntu8 du67ta8e! H6!!!C 1re7 ;:-8 aHuA7 pe c:p7tan B7 a7 ;7n?ur neFo7e de aHutor! (a;: Dodo?:n7tu8 B7 p87ct7;7toru8 du67ta8e 4h6C5! Sunt Eer7c7t de >6preHurarea c: DeIu8 te conEund: cu ace8 Tara Ben Ne6;7! Te crede pr7etenu8 8u7 B7 nu-A7 poate reEu=a n767c! 1re7 ;: 7nterF77 pentru 67neG &n ce pr7F7nA:G r:;pun;e7 Ducuro; c:-8 adu;e;e6 unde Fro7a6! S: 6: 7a B7 pe 67ne cu e8! H6C M: >ndo7e;c c: 7nterFenA7a 6ea Fa Eo8o;7@ >n eLped7A778e 6787tare nu ;e 7au c7F787! B7ne< dar pe du6neata cu6 te 7aG K77ndc: 6: crede Tara Ben Ne6;7< a8t67nter7< E77 pe pace< nu 6-ar 8ua! 72

"ar ;7r E6erI B7 ;o6a8u8G Sunt oa;peA77 8u7 B7< dup: oD7ce7u8 6u;u86an78or< treDu7e ;: 8e >ndep87nea;c: or7ce dor7nA:! #reteLte< 67;ter Jone;< preteLteC Spune-67 8:6ur7t< Fre7 or7 nu ;: 6: aHuA7G B7ne< ;: >ncerc! Mu8Au6e;c! ABadar p8ecarea e hot:r9t: pentru 697neG "a! "up: ru?:c7unea de dup: pr9n=! Atunc7 treDu7e ;: 6: >nBt77nAe=7 d7na7nte dac: 7nterFenA7a du67ta8e a aFut ;ucce;! C9nd o ;: Bt7u hot:r9t dac: da ;au nuG Ch7ar a;t:=7! O ;: tr767t pe c7neFa ;: te anunAe pr7n ?a=da du67ta8e! TreDu7e >n;: ;:-7 ;pun DeIu8u7 c7ne eBt7@ cu6 ;:-7 ;pun c: te chea6:G Spune-7 c: nu6e8e 6eu e S6a88 Hunter< or7?7nar d7n State8e Un7te B7 pr7eten cu Ta8aE Ben Ur7S! Acu6< te ro?< du-te< nu-7 t76p de p7erdut! Sunt ;7?ur c:-A7 Fe7 da toat: o;tenea8a ;:-67 oDA77 per67;7unea de-a F: >n;oA7 B7 treDu7e< dec7< ;:-67 Eac pre?:t7r78e de dru6! CuE:ru8 nu-8 poA7 8ua cu du6neata< >A7 ;pun d7na7nte! N7c7 n-a6 de ?9nd ;: 6: car cu e8@ 7au nu6a7 ;tr7ctu8 nece;ar! Ca8 o ;:-67 dea ?a=da! "ar du-te o dat:< o6u8e< ce 6a7 =:DoFeBt7C #7er=7 un t76p preA7o;! M: >6p7n;e aproape cu ;78a pe uB:! A6 >nc:8ecat 76ed7at B7 6-a6 >ndreptat ;pre Bardo< unde 6: aBteptau pr7eten77 6e7! &67 Fenea ;: r9d! Ind7F7du8 ace;ta B7ret c:=u;e ;7n?ur >n capcana pe care 7-o >nt7n;e;e6! M: ;787;e ;:-8 7au cu 67ne< E:r: ;: D:nu7a;c: 6:car c: ace;ta era B7 ;copu8 ur6:r7t de 67ne! &7 ?:;77 pe E6erI B7 37nnetou ;t9nd de ForD: cu DeIu8! #oFe;teau d7Eer7te >nt96p8:r7 d7n F7aAa 8or! 37nnetou t:cea< a;cu8t9nd< dup: cu6 >7 era oD7ce7u8< arunc9nd doar 7c7-co8o c9te un cuF9nt! M7-a Eo;t Eoarte uBor< dup: cu6 cred c: F: >nch7pu7A7< ;: oDA7n de 8a DeI per67;7unea ca Ea8;u8 Hunter ;: 7a parte 8a eLped7A7e< totuB7 nu6a7 ca ;76p8u ;o8dat ;au< 6a7 D7ne =7;< ca ;pectator! Cu at9t 6a7 D7ne< =7;e7 eu< aprop7erea 8u7 6-ar E7 ;t7n?her7t! 7

#entru ceG >ntreD: cu 67rare DeIu8! K77ndc: nu 67-e de8oc ;76pat7c B7 n7c7 n-aB Frea ;: Bt7e c: ne >n;oAeBte B7 c:peten7a apaB78or! A7 Freun 6ot7FG "a! O ;: A7-8 ;pun eu cu a8t: oca=7e! Cu6 poEteBt7! "ar dac: >ntreaD: de 37nnetou< ce-o ;:-7 ;pu7G S:-8 d:6 pe 37nnetou drept un ;o6a8 cu nu6e8e de Ben A;ra! AranHa;e6 B7 che;t7a a;ta! Tr767;e7 un o6 8a Ghad7; ;:-7 ;pun: Ea8;u8u7 Hunter ;: E7e a doua =7 >na7nte de pr9n= >n ;atu8 UneSa< de unde pornea caFa8er7a! So8daA77 aFeau ca7 ad67raD787 B7 erau D7ne >nar6aA7 cu puBt7< ;:D77 B7 ;u87Ae! "up: ;Eatu8 6eu< 8uar:6 B7 c9teFa c:678e 7uA7 de p7c7or< care ne-ar E7 putut pr7nde D7ne 8a neFo7e< deB7 aFea6 B7 a8te c:678e de poFar: purt9nd >n ;p7nare cortur78e< 6un7A778e B7 proF7=778e cu 69ncare! Nu 87p;eau n7c7 DurduEur78e cu ap:< deoarece treDu7a ;: trece6 pr7n 8ocur7 >n care nu ;e ?:;ea un ;trop de ap:! Cu puA7n >na7nte de ru?:c7unea de dup: pr9n= ;o;7 B7 Ea8;u8 Hunter! (ua;e do7 ca7 cu e8< unu8 de c:8:r7e B7 a8tu8 >nc:rcat cu proF7=77! 1ru ;: ;e aBe=e >n r9nd cu no7< dar TrV?er-DeI 6: tr767;e ;:-7 ;pun c: nu-7 >n?:du7e aBa ceFa B7 c: 8ocu8 8u7 e 89n?: ;o8daA7! A8tu8 ;-ar E7 ;76A7t H7?n7t< dar e8 p:ru Eoarte 6u8Au67t de acea;ta! Koarte D7neC C9t ;e poate de D7ne!!! 6or6:7 e8 Ducuro;! -:uG M: Ducur c: par7 at9t de 6u8Au67t< ;pu;e7 eu 67rat! N-a6 putut oDA7ne 6a7 6u8t de 8a DeI! Nu Eace n767c! N7c7 nu 67-ar p8:cea ;: 6: F:d 6ereu oD;erFat de e8! Cu6 o ;: ;e r9ndu7a;c: conFo7u8G &n pr76e8e =78e co8oane de 6arB@ pe ur6:< c9nd Fo6 aHun?e >n A7nutu8 duB6an< ;e For de;p:rA7 >n aFan?ard:< ar7er?ard:< E8ancu8 drept B7 E8ancu8 ;t9n?< 7ar 8a 67H8oc ?ro;u8 ?rupe7! ABea=:-te unde Fre7! Cu6 ForDeBt7 876Da araD:< nu-A7 Fa E7 ?reu ;: te >nAe8e?7 cu ;o8daA77! (a Fre6ea asr-e7 ;e E:cu ru?:c7unea< ;o8daA77 >nc:8ecar: B7 porn7r:6 8a dru6! Ar E7 prea 8un? de poFe;t7t pe unde a6 trecut! A c7ncea =7< d767neaAa< a6 7ntrat pe 6e8ea?ur78e u8ed-aIar78or! S-au tr767; 7%

patru8e de E8ancur7 B7 aFan?ard: ;: cercete=e 8ocu8! Eu cu E6erI B7 37nnetou a6 >n;oA7t aFan?arda! Trecea6 acu6 pr7ntr-un pu;t7u n7;7po;! E6erI cercet: =area cu pr7F7rea B7 >ntreD:: Tu nu cunoBt7 ru7ne8e 8a care ne duce6G &n ?enera8< cuno;c toat: re?7unea! C9t 6a7 e p9n: 8a ru7neG 1reo dou:;pre=ece ore< poate ch7ar pa7;pre=ece! Nu6a7 at9tG Se cere ;: E76 cu D:?are de ;ea6:! Ce Ee8 de oa6en7 ;unt u8ed-aIar77 :Bt7aG Sunt de te6ut pentru no7< ad7c: tu< 37nnetou B7 euG Nu! Un ;7n?ur apaB ;au ;7ouc; Date =ece de-a7 8or! 6ell! Cu at9t 6a7 D7ne! TotuB7< tot treDu7e ;: E76 cu D:?are de ;ea6:! Cre=7 c: ;unt >nc: 8a ru7neG C7ne poate Bt7G "ac: So8a?ha;7u8 ;-a predat< >n;ea6n: c: au p8ecat de 6u8t< dac: >n;: 6a7 re=7;t:< ;unt tot aco8o! H6!!! B7 BtaEetaG M-a6 ?9nd7t B7 eu 8a ce Fre7 tu ;: ;pu7! "ep7nde Eoarte 6u8t de a;ta! "ac: nu Bt7u de Eu?a 8u7< ;tau E:r: ?r7H:< dar dac: au pr7n; de Fe;te< atunc7 >B7 >nch7pu7e c: ;o8datu8 a Fen7t >n Tun7; ;: dea de Fe;te 8a re?76ent B7 Bt7u c: Fa Fen7 ar6ata ;:-7 e87Dere=e pe ce7 >6pre;uraA7< >n ca=u8 ace;ta Dedu7n77 For E7 tr767; 7;coade< de care treDu7e ;: ne Eer76! 6ell! "ar B7 e7 de no7C Cre=7G &n ca=u8 ace;ta ar treDu7 ;: 8u:6 ace8eaB7 6:;ur7< ad7c: ;: tr767te6 B7 no7 7;coade! #e c7neG A7 de;tu8: >ncredere >n pr7ceperea ;o8daA78orG Nu! AB putea =7ce d76potr7F:! Nu 6-aB putea D7=u7 n7c7 un 6o6ent pe e7 ca 7;coade! 6ell! Atunc7 ;: 6er?e6 no7 tre7! #e 37nnetou nu-8 pute6 8:;a ;7n?ur E77ndc: ;-ar p87ct7;7! TreDu7e ;:-7 d:6 ceFa de E:cut! O ;:-8 7au cu 67ne! Eu o 7au 8a dreapta B7 tu 8a ;t9n?a! Kace6 c9te un ;e67cerc pentru ca ;: ne >nt98n76 7ar! 1re7G Cu6 ;: nuC Tot nu 67-a6 >ncercat >nc: ar6:;aru8 B7 nu Bt7u ce 73

poate! #are ;: E7e ;pr7nten B7 ;: A7n: 8a dru6! Mer;u8 :;ta 8a pa; nu-7 prea p8ace< F:d eu! O ;:-7 dau n7Ae8 Er9u 87Der< ;: Fede6 ce Eace! ABadar< >na7nte< E6erIC Ne de;p:rA7r:6 de trup:@ e8 cu 37nnetou o 8uar: ;pre 67a=:=7< 7ar eu ;pre 67a=:noapte! Era6 B7 eu conF7n; c: Dedu7n77 tr767;e;er: 7;coade r:69nea acu6 ;: 8e-o 8u:6 no7 >na7nte B7 ;: pune6 69na pe e8e!

7,

+=- 0NGRO(AT. DE VIE

Ar6:;aru8 6eu era >ntr-adeF:r 67nunat! -Dura6 ca ;:?eata pe Be;u8 >nt7n; B7 n7;7po;< cu och77 >n toate p:rA78e< ca ;: F:d >na7nte de-a E7 F:=ut! Mu8t: Fre6e nu =:r77 n767c B7 toc6a7 6: ?9ndea6 ;: 6: >ndrept ;pre 8ocu8 unde treDu7a ;: 6: >nt98ne;c cu E6erI< c9nd de;8uB77< 8a 6are dep:rtare< n7Bte puncte 67Bc:toare! Ac7 ;e 8:;au 8a p:69nt< ac7 ;e r7d7cau 7ar! M-a6 ?9nd7t c: ;-ar putea ;: E7e n7Bte corD7! Unde ;unt corD7 ;unt B7 ;t9rFur7! "ar ce ;: caute ;t9rFur7 a7c7< 8a at9ta dep:rtare de dru6G M: >ndrepta7 >ntr-aco8o! C9nd Eu7 6a7 aproape au=77 de;8uB7t t9n?u7r7: 2l me%e%, el me%e%! @F Allah, 'aGal, 'aGal < ceea ce >n;e6na: AHutor< aHutor!!! "oa6ne!!! Fen7A7 repede!!! Fen7A7 repede!!! Era un ?8a; de Ee6e7e! 1:=u7 >ntr-adeF:r un trup o6ene;c Ho; 8a p:69nt< d7n care corD77 ;E9B7au cu 8:co67e Duc:A7 >ntre?7 de carne! &n 76ed7ata 8u7 aprop7ere< a8t: E:ptur: o6enea;c:< de care >n;: corD77 nu cute=au >nc: ;: ;e aprop7e! (a Federea 6ea< corD77 ;e >6pr:Bt7ar: cronc:n7nd! Era >ntr-adeF:r un ;t9rF c7op9rA7t de c7ocur78e 8aco6e a8e ace;tor p:;:r7 de prad:! G8a;u8 care ;e au=7;e ad7neaur7 B7 care p:rea c: 7e;e d7n p:69nt ;tr7?: 7ar: 7e'i%,i, (e'i%,i, s (han Allah!, ad7c:: A7 Fen7t< a7 Fen7t< A88ah E7e 8:udatC Opr77 ca8u8 >n 8ocu8 de unde Fenea ?8a;u8! 1:=u7 M ce ?ro=:F7eC M un cap o6ene;c 7eB7nd d7n n7;7p! "ac: era de Ee6e7e ;au de D:rDat nu putea6 deo;eD7< c:c7 EaAa era at9t de u6E8at:< >nc9t nu ;e puteau 7+

cunoaBte tr:;:tur78e ch7pu8u7! M: cutre6ura7! S:r77 de pe ca8 B7 6: ap8eca7 pe;te cap! &nch7;e;e acu6 och77< c:c7 per;oana c:re7a aparA7nea capu8 8eB7na;e! (9n?: ea F:=u7 un cop78aB ca6 de Freun an< care =:cea ne67Bcat! Tr:;e7 Da;6aua de pe capu8 ce8u7 8eB7nat B7< dup: p:r< cuno;cu7 c: era o Ee6e7e! Greutatea era acu6 cu ce ;-o de=?rop! N-aFea6 8a 67ne n767c dec9t pu6na8u8 >nE7pt >n Dr9u! #:69ntu8 era D7ne D:t:tor7t de Hur>6preHur! TotuB7 nu putea6 ;: 8a; Ee6e7a prad: 6orA77! Cu F9rEu8 cuA7tu8u7 B7 cu un?h778e >ncepu7 ;: ;cor6one;c p:69ntu8! "up: un t76p D:?a7 de ;ea6: c: n7;7pu8 era 6a7 6oa8e B7 Ee6e7a Eu;e;e >n?ropat: Be=9nd! A;ta >67 uBura 6u8t ;arc7na! &n ;E9rB7t< reuB77 ;-o ;cot aEar: B7 o >nt7n;e7 cu atenA7e Ho;! KaAa >ncepu;e ;: 7 ;e de=u6E8e! Era o Dedu7n: t9n:r:< >6Dr:cat: nu6a7 cu un Ee8 de c:6aB: 8un?:! #u8;u8 >7 D:tea >ncet B7 de-aD7a 6a7 re;p7ra! Cop78u8 tr:7a B7 e8! &7 turna7 c9teFa p7c:tur7 de ap: >n ?ur:! "e;ch7;e7 och7Bor77 8u7 E:r: F7aA:! M7cuAu8 era orDC &7 d:du7 ;: Dea B7 dup: ce ;e ;:tur: ador67 7ar! &n Fre6ea a;ta< corD77 ;e aprop7a;er: 7ar B7 c7u?u8eau ce 6a7 r:6:;e;e pe oa;e8e 8eBu8u7! Tr:;e7 dou: ?8oanAe ca ;:-7 ;per77! N76er77 do7 d7n e7< ce78a8A7 =Durar: E98E97nd d7n ar7p7 B7 cronc:n7nd >nE7or:tor! "etun:tur78e o tre=7r: pe Ee6e7e d7n 8eB7n! "e;ch7;e och77< ;e r7d7c: >ntr-o r9n:< F:=u cop78aBu8< >nt7n;e 697n78e B7 ;tr7?: cu ?8a; de=n:d:Hdu7t: @+ wele%i, ;+ wele%i, ;+ Allah, ;+ Allah, ;+ wele%i! M Cop78u8 6eu< cop78u8 6eu< cop78u8 6eu< o A88ah< o A88ah< cop78u8 6euC &ntoar;e capu8< F:=u re;tur78e 8eBu8u7< ;coa;e un A7p:t ;E9B7etor< Fru ;: ;e r7d7ce< dar c:=u >nd:r:t 7;toF7t: de ;8:D7c7une B7 ?roa=:! #e 67ne nu 6: F:=u;e >nc:< E77ndc: ;t:tea6 6a7 8a o parte! "eodat: p:ru c:-B7 aduce a67nte de ceFa< c:c7 >ncepu ;: ;tr7?e: C:8:reAu8!!! unde e c:8:reAu8G M: =:r7< E:cu un eEort B7 ;:r7 >n p7c7oare! Se pot7cn7< apo7 >B7 rec:p:t: ech787Dru8! 7/

C7ne eBt7G EBt7 tot un 8upt:tor u8ed-aIunG 6: >ntreD: cu och77 r:t:c7A7 de ;pa76:! Nu< Ee6e7e< nu-A7 E7e Er7c:! Eu ;unt ;tr:7n B7 F7n d7ntr-o Aar: >ndep:rtat:@ Freau ;:-A7 F7n >n aHutorC A6 >ncercat eu ;-o 87n7Bte;c! 1re7 ap:G "a< ap:< ap:!!! 76p8or: ea 8:;9ndu-;e 7ar 8a p:69nt! &7 >nt7n;e7 DurduEu8! B:u cu 8:co67e< ;e u7t: cu recunoBt7nA: 8a 67ne< pe ur6: >ntoar;e capu8! 1:=u oa;e8e 8eBu8u7< ;e cutre6ur:< >B7 acoper7 EaAa cu 697n78e B7 ;e porn7 pe un p89n; ;E9B7etor! ELa67na7 cadaFru8! *ea;ta era ?:ur7t: de ?8oanAe< dec7 nenoroc7tu8 Eu;e;e >6puBcat! M: aprop7a7 de Ee6e7e B7-7 ForD77 cu D89ndeAe: In76a A7-e ?rea B7 ;uE8etu8 r:n7t@ n-aB Frea ;: te tu8Dur B7 A7-aB da pace< dar t76pu8 6eu e 6:;urat B7 nu pot =:DoF7 6u8t! 1re7 ;:-67 r:;pun=7 8a ce te-o7 >ntreDaG "a< =7;e ea cu och77 ;c:8daA7 >n 8acr767! Mortu8 era ;oAu8 t:uG Nu< e un D:tr9n pr7eten de-a8 tate7 B7 ;e ducea 8a NaDhanah ca ;: ;e roa?e! 1orDeBt7 de;pre ru7ne8e d7n NaDhanah< unde ;e aE8: 6or69ntu8 unu7 6araDu E:c:tor de 67nun7G "a! M: ducea6 B7 eu ;: 6: ro?! Cop78u8 pe care 67 8-a d:ru7t A88ah a Fen7t pe 8u6e E:r: Federe@ >67 =7cea6 c: ru?9ndu-6: 8a 6or69ntu8 6araDu-u8u7< A88ah ;e Fa >ndura ;:-7 dea 8u67na och78or! B:tr9nu8 era B7 e8 orD B7-B7 c:uta t:6:du7rea 8a NaDhanah! St:p9nu8< D:rDatu8 6eu< 67-a >n?:du7t ;: p8ec odat: cu e8! .7 dru6u8 Fo;tru era pr7n A7nutu8 u8ed-aIun78or< unde tr:7e;c tr7Dur78e nu6a7 d7n HaE< nu-7 aBaG Tu d7n ce tr7D Eac7 parteG "7n a8 u8ed-aIar78or! ABadar< aIun77 ;unt duB6an77 FoBtr7 de 6oarte! Cu6 aA7 cute=at ;: p8ecaA7 ;7n?ur7< E:r: >n;oA7tor7G C7ne era ;: ne >n;oAea;c:G Sunte6 Eoarte ;:rac7 B7 n-aFe6 pe n76en7! B7ne< atunc7 de ce nu F-a >n;oA7t tat:8 ;au ;oAu8 t:uG 77

Au Frut e7< dar nu au putut< E77ndc: ;-a ;t9rn7t r:;coa8a B7 au aFut 8oc 8upte cu ;o8daA77 tr767B7 de paB:! St:p9nu8 6eu B7 tata ar E7 Eo;t ;ocot7A7 n7Bte netreDn7c7 dac: 8:;au pe a8A77 ;: 8upte B7 e7 ar E7 p8ecat cu no7! N-aFeaA7 dec9t ;: aBteptaA7 p9n: ;e poto8ea r:;coa8a! Nu ;e putea! Ne Hura;e6 d7na7nte ;: porn76 >n =7ua de F7ner7 B7 nu treDu7a ;: ne c:8c:6 Hur:69ntu8! .t7a6 >n;: de pr76eHd7a care ne a6en7nAa< de aceea a6 E:cut un oco8 ca ;: nu trece6 pr7n 6e8ea?ur78e u8ed-aIun78or< dar 8a >ntoarcere nu ;-a 6a7 putut! ToFar:Bu8 6eu de dru6 era D:tr9n B7 ;8aD< de aceea a6 8uat-o de-a dreptu8! R:u aA7 E:cut! MoBnea?u8 era D:tr9n< nu B7 >nAe8ept! TreDu7a ;: F: opr7A7 8a 6eBeer7< pr7eten77 FoBtr7 B7 ;: F: od7hn7A7 n7Ae8 aco8o de o;tenea8a dru6u8u7! Nu 6-a6 ?9nd7t< a8t67nter7 nu 6: 8ua6 dup: e8! Nu ;-a >nt96p8at >n;: n767c >na7nte de a trece de cortur78e duB6an78or noBtr7! .7 F: credeaA7 acu6 ;c:paA7G ABa ;ocotea6! Ne aE8a6 tot pe 6e8ea?ur78e duB6ane< dar nu 6a7 aFea6 6u8t p9n: aca;:< de aceea< >n 8oc ;: ne od7hn76 =7ua B7 ;: u6D8:6 nu6a7 noaptea< aBa cu6 E:cu;e6 p9n: atunc7< a6 >nceput ;: 6er?e6 B7 pe;te =7 ca ;: aHun?e6 6a7 repede! Nu F-aA7 ?9nd7t c: toc6a7 8a hotaru8 d7ntre dou: tr7Dur7 duB6ane pr76eHd7a e B7 6a7 6areG Nu Bt7a6! A88ah ne-a >ndru6at pe ca8ea p7er=an7e7< E77ndc: aBa a Eo;t ;cr7; >n cartea F7eA77! C9nd a6 aHun; a7c7 unde 6: Fe=7< au n:F:87t u8ed-aIun77 pe;te no7! (-au >nAepat pe D:tr9n cu ;u87Ae B7 cuA7te< 8-au >6puBcat >n cap B7 8-au de=Dr:cat de 7-au 8uat =drenAe8e de pe e8! #e 67ne 6-au >n?ropat >n n7;7p ca ;: 6: Ducur de pr7Fe87Btea 6ortu8u7 B7 ca ;: 6: ;E9B7e pe ur6: corD77< cu6 =7ceau e7! #e cop78 nu 8-au o6or9t< 6:car c: e D:7at< E77ndc: e orD! C9nd ;-au >nt96p8at toate ace;teaG Acu6 dou: =78e! E >n?ro=7tor ce-a7 p:t767t< ;:r6ana de t7ne!!!C A88ah 6-a D8e;te6at B7 6-a aruncat >n Eocu8 7adu8u7! A6 >ndurat 7)

ch7nur7 ce nu ;e pot ;pune! .7 D7etu8 6eu cop78aB!!! Nu-7 putea6 da n7c7 un aHutor! Sc9ncea B7 p89n?ea >n arB7Aa ;oare8u7< tre6ura noaptea de Er7?< dar 697n78e 6e8e nu-8 puteau ad:po;t7 B7 de=67erda< E77ndc: erau >n?ropate >n p:69nt! (a c9A7Fa paB7 de 67ne corD77 ;E9B7au cu 8:co67e d7n carnea D:tr9nu8u7! &nch7dea6 och77 ;: nu F:d ?ro=:F7a B7-7 de;ch7dea6 7ar! R:cnea6 c9t putea6 ;: nu ;e aprop7e de cop78! #e ur6: n-a6 6a7 aFut ?8a;! "ac: nu Fenea7 tu< B7-ar E7 >nE7pt >n ce8e d7n ur6: ?heare8e >n oDraH77 6e7< 67-ar E7 ;co; och77 B7 67-ar E7 ;E:r96at Aea;ta! Tot aBa ar E7 E:cut cu D:7eAaBu8 6eu! &B7 ;tr9n?ea 6ereu cop78u8 8a p7ept B7 8acr7678e >7 cur?eau B7roa7e pe oDra=! Nu 6a7 p89n?e< Ee6e7e< o 69n?97a7 eu8 A88ah te-a pu; 8a ?rea >ncercare< dar acu6 ;uEer7nAe8e ta8e ;-au ;E9rB7t! Te Fe7 >ntoarce 7ar 8a a7 t:7 B7 Fe7 u7ta pr7n ce-a7 trecut! A7 dreptate< ;t:p9ne< dar cu6 o ;: 6: pot eu >ntoarce 8a a7 6e7G N-a6 n7c7 6er7nde< n7c7 ap: B7 ;unt at9t de ;8:D7t: c: nu 6: pot A7ne pe p7c7oare! O ;: te poA7 A7ne pe ca8G Eu o ;: 6er? pe Ho; 89n?: t7ne! Nu cred< ;t:p9ne! .7-apo7 treDu7e ;: duc cop78u8 >n DraAe! Cop78u8 A7-8 duc eu! Bun:tatea ta< ;t:p9ne< e tot at9t de 6are pe c9t au Eo;t ;uEer7nAe8e 6e8e< dar ch7ar de 67-a7 purta tu cop78u8< ;unt prea ;8:D7t: ca ;: 6: pot A7ne >n Ba! Atunc7 nu r:69ne a8tceFa de E:cut dec9t ;: te aBe= pe ca8 >n EaAa 6ea! Tu ;: A77 cop78u8 >n DraAe B7 eu te Fo7 ;pr7H7n7 cu o 69n:! M:n9nc: acu6 ;6och7ne8e a;tea ca ;: te 6a7 >ntre6e=7! &7 d:du7 c9teFa ;6och7ne pe care 8e >n?h7A7 cu 8:co67e! Tu Bt77< ;t:p9ne< >ncepu ea pe ur6:< c: nu e >n?:du7t unu7 D:rDat ;tr:7n ;: ;e at7n?: de o Ee6e7e< dar E77ndc: A88ah 67-a 8uat puter78e B7 nu 6: pot 87p;7 de aHutoru8 t:u< n:d:Hdu7e;c c:-67 Fa 7erta p:catu8! O ;: 6: 7erte de a;e6enea ;t:p9nu8 B7 D:rDatu8 6eu! Unde ;ocoA7 c: o ;:-8 ?:;eBt7G Nu Bt7u< e du; 8a 8upt:! *7e-7 A88ah =78e8eC .t7u >n;: unde e 8a?:ru8 79

>n care ;e ad:po;te;c D:tr9n77< Ee6e78e B7 cop777 r:6aB7 aca;:! E 89n?: "HeDe8 .eEara B7 pute6 E7 697ne d767neaA: 8a e7! 1re7 tu ;: 6: duc7 aco8oG A7 6e7 au ;: te pr76ea;c: toA7 cu 6are Ducur7e! Ch7ar dac: aB E7 Fr:H6aBu8 Fo;truG Cu6 poA7 E7 Fr:H6aBu8 u8ed-aIar78or< tu care 6-a7 ;c:pat de 8a o 6oarte at9t de >n?ro=7toare! .7 totuB7 aBa e! Nu ;e poate! M7-a7 ;pu; c: eBt7 ;tr:7n B7 F77 de departe! Cu6 ;e nu6eBte tr7Du8 t:uG Nu e un tr7D c7 o Aar: cu 6u8t norod! M787oane de ;uE8ete! O< A88ahC Ce 6are treDu7e ;: E7e oa=a >n care >ncap at9A7a oa6en7C E 6u8t p9n: aco8oG At9t c9t 67ntea ta n-ar putea ;: pr7ceap:! Atunc7 ce a7 tu cu u8ed-aIar77G -7c7 c: ne eBt7 duB6an!!! Sunt B7 nu ;unt! Oa6en77 d7n Aara 6ea nu duB6:ne;c pe n76en7! Nou: ne e dra?: pacea B7 nu 7eB76 d7n cuF9ntu8 8u7 A88ah< dar acu6 ;unt oa;pete8e B7 pr7etenu8 unu7a d7n ;o8daA77 paBa8e7 pe care Fo7 >7 ;ocot7A7 duB6an77 FoBtr7! Cu6< eBt7 pr7etenu8 ace8u7a care ne uc7de E77ndc: nu Fre6 ;: p8:t76 D7rur7 at9t de ?re8eG ;tr7?: ea >n;p:769ntat:! "a! Atunc7 eBt7 >ntr-adeF:r duB6anu8 no;tru B7 nu pot ;: 6er? cu t7ne! 1re7 ;: r:697 a7c7 B7 ;: 6or7 de Eoa6e B7 ;ete >6preun: cu cop78u8 t:uG A88ahC A88ahC Ce e de E:cutG Ceea ce a7 hot:r9t ad7neaur7! 177 cu 67ne! 17n< nu6a7 ;: 6: duc7 p9n: >n 8a?:r! .7 ;: Freau nu pot! Ma7 >nt97 pentru c: a7 6ur7 de Eoa6e p9n: 697ne B7 eu n-a6 ce-A7 da de 69ncare< n7c7 ap: nu 6a7 a6 B7 apo7 treDu7e neap:rat ;: 6: >napo7e= 8a a7 6e7! Cu6 For Fedea c: nu 6-a6 >ntor;< au ;: 6: caute pretut7nden7 B7 au ;: dea de a7 FoBtr7< ceea ce aB Frea ;: >6p7ed7c cu or7ce preA! ABadar 6: duc7 8a ;o8daA7< duB6an77 noBtr7! .7 cre=7 tu c: 6: poA7 )2

hot:r> ;: Eac una ca a;taG Sunt ch7ar ;7?ur! 1re7 6a7 D7ne ;: te pr:p:deBt7 cu cop78aBu8 t:u >n pu;t7uG M7-e 678: de e8< nu de 67ne< dar ;uE8etu8 6eu ;e =Date B7 nu Bt7e ce ;: Eac:! TreDu7e ;: 6er?7< dac: nu de Fo7e< te Fo7 8ua cu de-a ;78a! MaGas Allah! Kerea;c: A88ahC ;tr7?: ea ;per7at:! Spre D7ne8e t:u< Ee6e7e! "ac: r:697 a7c7< eBt7 p7erdut:! &n a8t: parte n-a6 unde ;: te duc! Nu treDu7e >n;: ;: te te67< nu-A7 Fa Eace n76en7 Freun r:u! S: nu 6: cre=7 duB6an! C9nd te-a6 F:=ut >n?ropat: >n n7;7p Bt7a6 c: eBt7 d7n nea6u8 u8ed-aIar78or< dec7 a8 duB6an78or 6e7 B7 cu toate ace;tea te-a6 ;a8Fat de 8a 6oarte! 1e=7 c:-A7 Freau D7ne8e< a8t67nter7 trecea6 pe 89n?: t7ne E:r: ;: 6: ;7nch7;e;c! A6 Fen7t a7c7 cu ;o8daA77 cu ?9nd ;: >6p7ed7c o F:r;are de ;9n?e< ;: Eac pace >ntre Fo7 B7 ;o8daA77 paBe7! U7t:-te D7ne 8a 67ne! A6 eu ch7pu8 unu7 o6 r:uG Nu< r:;pun;e ea =96D7nd! Och7u8 t:u pr7FeBte D89nd B7 ch7pu8 t:u e D8aH7n B7 pr7eteno;! Nu de t7ne 6: te6 eu< de ;o8daA77 FoBtr7 67-e Er7c:! N-a7 de ce< au ;: E7e Dun7 B7 678oB7 cu t7ne! No7 nu ne r:=Do76 cu Ee6e78e B7 cu cop777! A7 tu putere ;: 8e porunceBt7 ;: ;e poarte D7ne cu 67neG "a B7 6: For a;cu8ta! Atunc7 eBt7 6a7 6are pe;te ;o8daA7G .7 6a7 6are B7 oa;pete8e 8orC Tu Bt77 ce >n;ea6n: a;ta! Au ;: 6: A7n: 8e?at:G N7c7 8e?at:< n7c7 cu de-a ;78a! &A7 For da tot ce-A7 treDu7e! .7 o ;: pot p8eca or7c9ndG Nu6a7 dup: ce ;e Fa poto87 r:;coa8a B7 Fo7 crede eu de cuF77nA:! B7ne! M: >ncred >n cuF7nte8e ta8e< E77ndc: par7 o6 c7n;t7t! .7 E77ndc: >67 E:?:du7eBt7< o ;:!!! a< u7te co8o do7 c:8:reA7< =7;e cur69ndu-B7 ForDa! &ntor;e7 capu8! C:8:reA77 erau E6erI B7 37nnetou! 1a7 de 67neC "uB6anu8C ;tr7?: ea >n?ro=7t:! Nu ;unt duB6an7< c7 pr7eten77 6e7 care 6: caut: neBt77nd de ce )

=:DoFe;c at9t! Nu-A7 E7e Er7c: de e7< au ;: te apere tot ca B7 67ne! Sunt ;tr:7n7 cu6 ;unt B7 eu@ unu8 e en?8e= 7ar ce8:8a8t d7n dep:rtata A6er7c:! Ce ;-a >nt96p8at< pentru ce at9ta =:DaF:G 6: >ntreD: E6erI! Nu Bt7a6 ce ;: 6a7 crede6< ne te6ea6 ;: nu A7 ;e E7 >nt96p8at ceFa! *7-a6 8uat ur6e8e p9n: a7c7! Aha< 7ar Freo aFentur:C Ke6e7a acea;ta era >n 6are pr76eHd7e B7 cop78aBu8 e7 de a;e6enea! (e poFe;t77 apo7 >nt96p8area< ForD7nd en?8e=eBte< ca ;: >nAe8ea?: B7 37nnetou! "up: ce ;E9rB77< E6erI =7;e >nE7or9ndu-;e: Ce ?ro=:F7eC Au=7;e6 eu de 8a DeI c: u8ed-aIun77 ;unt Eoarte cru=7< dar ch7ar 8a at9t nu 6-aBtepta6! B7ne>nAe8e; c: Ee6e7a Fa E7 tratat: o6eneBte! S:r6anaC TreDu7e ;: E7e 6oart: de Eoa6e! "e;c:8ecar:! 37nnetou >7 d:du o Ducat: de carne< E6erI un pu6n de ;6och7ne B7 ap:! Ke6e7a era E8:69nd:! ABteptar:6 ;: 6:n9nce! Eu pr7Fea6 >n =are B7 F:=u7 Fen7nd o trup: de Dedu7n7! &7 ar:ta7 8u7 E6erI >ntr-aco8o! Ke6e7a >B7 >ndrept: och77 >n d7recA7a ar:tat: de 67ne B7 ;tr7?: >n?ro=7t:: A88ah ;: ne ocrotea;c:C S: Eu?76 repede!!! $Bt7a ;unt u8ed-aIun77! #oate ;: E7e a8t tr7D! Nu< nu< e7 ;unt! S: Eu?76< ;t:p9neC 1ru ;-o 7a 8a Eu?:< dar o apuca7 de 69n: ca ;-o A7n 7n 8oc! Sta7 Ee6e7e< unde te duc7G No7 nu Eu?76 aa de 8e;ne d7n EaAa duB6anu8u7! Nu FedeA7 c: ;unt 6u8A7< 6a7 6u8t de =ece!!! D97?u7 ea tre6ur9nd! K7e B7 tre7=ec7< nu ne e nou: Er7c: de e7! Sunte6 p7erduA7!!! p7erduA7!!! O< A88ah< ocroteBte-ne B7 ;cap:-ne d7n pr76eHd7eC (7n7BteBte-te< Ee6e7e< n-au=7G &A7 dau cuF9ntu8 6eu c: n-are ;: A7 ;e >nt96p8e n767c! Ma7 de?raD: cred c: 8or! Sunt aIun7< dec7 d7n nea6u8 ace8ora care 8-au uc7; pe D:tr9n B7 te-au >n?ropat de F7e >n n7;7p< treDu7e ;:-7 pedep;76 pentru ne8e?7u7rea 8or! R:697G 6: >ntreD: E6erI >n Ee8u8 8u7 ;curt de-a ForD7! Nu p8ec >n n7c7 un ca=< r:;pun;e7 eu! .7 dac:-; d7n a8t tr7D B7 nu ;unt u8ed-aIun7G )%

Atunc7 ;unt u8ed-aIar7 B7 doar >6potr7Fa 8or a6 porn7t! Cu at9t 6a7 6u8t ;e cere ;: pune6 69na pe e7! #r7=on7er7G "a< dar nu tra?e6 >n oa6en7< c7 >n ca77 8or! 1reau ;:-7 pr7nd de F77! .t7u< eBt7 >ntotdeauna >6potr7F: c9nd e ForDa ;: ;e Fer;e ;9n?e o6ene;c! Ar 6er7ta 6oartea< t7c:8oB77C EBt7 de p:rere c:-7 pute6 D7ru7G 8shaw! O 69n: de oa6en7!!! 7-ar D7ru7 unu8 ;7n?ur d7n no7! Ce-o ;: 6a7 petrecC Ch7pu8< de oD7ce7 ?raF a8 en?8e=u8u7< ;tr:8ucea de Ducur7e! Se aprop7e de ca8 ;:-B7 7a puBca! Era un A7ntaB E:r: pereche< n76erea pa;:rea d7n =Dor! 37nnetou pu;e B7 e8 69na pe ar6:! O ;: E7e >nt97a ta 8upt: >n pu;t7u8 aEr7can< >7 =7;e7 eu! 37nnetou nu crede c: o ;: aHun?: 8ucrur78e p9n: aco8o! Spa76a o ;: n7-7 dea 8e?aA7 de 697n7 B7 de p7c7oare< r:;pun;e e8 c9t ;e poate de 87n7Bt7t! "eodat: Ee6e7a >ncepu ;: ;tr7?e >n?ro=7t:: &ndur:-te< ;t:p9ne< ocrot7toru8 6euC Sunt >ntr-adeF:r u8ed-aIun77!!! u7te-7 B7 pe ce7 care 6-au >n?ropat de F7e!!! Nu te >nBe87G o >ntreDa7 eu! Nu< nu< ace8a cu DarDa 6are< nea?r:< >7 >nde6na 6ereu ;: ne o6oare!!! O< A88ah< A88ah< A88ahC Tac7 B7 nu 6a7 r:cn7 aBa< 6: r:;t77 eu ?he6u7nd-o Ho; 8a p:69nt! Nu-A7 E7e Er7c:< n-au ;:-A7 Eac: n767c< ;unte6 doar B7 no7 cu t7ne! 1o7 ;unteA7 tre7 B7 e7 pa7;pre=ece!!! Au ;: ne o6oare pe toA7!!! Do8Doro;ea ea tre6ur9nd! Nu 6a7 aFu7 t76p ;: ;pun ceFa< c:c7 Dedu7n77 erau acu6 8a Freo tre7 ;ute de paB7 de no7! 1en7;er: ;: Fad: dac: Ee6e7a a 6ur7t B7 ;: ;e Ducure de ;pectaco8u8 d7na7ntea 8or! AFeau ca7 67nunaA7@ do7 d7n e7 erau >nar6aA7 cu ;u87Ae< ce78a8A7 aFeau toA7 puBt7 cu cre6ene! M7 ;e E:cu 678: de ca7< de aceea 8e =7;e7 toFar:B78or 6e7: S: tra?e6 6a7 D7ne >n c:8:reA7 dec9t >n ca7< ar E7 p:cat de e7< pe )3

c9nd de uc7?aB7< n7c7 o pa?uD:! &n or7ce ca=< ;: nu tra?e6 dec9t >n DraA< ;au >n pu8p:< ca ;:-7 ;coate6 d7n 8upt:! 6ell< r:;pun;e E6erI< care aBtepta cu ner:Ddare ;: Fad: ce are ;: ;e >nt96p8e! Bedu7n77 ne pr7Feau u8u7A7! Nu ;e aBteptau ;: ?:;ea;c: pe c7neFa a7c7 B7 at7tud7nea noa;tr: d9r=: 8e ;t9rnea 67rarea! .t7au c: tre7 Dedu7n7 ar E7 8uat-o cu ;7?uranA: 8a Eu?: >na7ntea nu6:ru8u7 8or de aceea nu pr7cepeau ce e cu no7! &B7 >nch7pu7au proDaD78 c:-7 cunoaBte6 de aceea ;t:tea6 B7-7 aBtepta6 E:r: cea 6a7 67c: tea6:! Ne 8uau drept 6aho6edan7< a;ta era ;7?ur< c:c7 ne ;a8utar: cu un sallam aleik m< c9nd Bt7ut e c: nu6a7 ce7 de aceeaB7 cred7nA: pot >ntreDu7nAa acea;t: Eor6u8:! /allam aleik m, ;+ ihw+ni< ad7c: "u6ne=eu cu Fo7< EraA77 6e7< =7;e ce8 cu DarDa nea?r:! Sa8!!! a8< r:;pun;e7 eu ;curt! Nu >ntreDu7nAa7 dec9t ace;te dou: ;78aDe< ca ;:-7 dau ;: >nAe8ea?: c: n-a6 7ntenA7a ;: 8e? ForD: cu e8! E8 ;e E:cu c: nu Da?: de ;ea6: B7 ur6:: Cef sahha'ak M Cu6 o duc7G EBt7 D7neG 2n'e es (e%%ak: min in'e M Ce Fre7G C7ne eBt7G r:;pun;e7 cu 6oH7c7e! MoH7c7a acea;ta >8 7nd7?n:! #u;e 69na pe patu8 puBt77 B7 =7;e cu a;pr76e: Cu6 >ndr:=neBt7 ;: 6: >ntreD7G Nu cu6Fa F77 de 8a cap:tu8 8u677 or7 d7ntre ;:8Dat7c7 de nu Bt77 cu6 treDu7e ;: te porA7G AE8: c: ;unt Karad e8 A;Oad< Be7cu8 u8ed-aIun78or pe a8e c:ror 6e8ea?ur7 te ?:;eBt7! Ne-a7 >nc:8cat p:69ntu8 B7 treDu7e ;: p8:teBt7 D7r! C9t e D7ru8G O ;ut: de p7aBtr7 tun7;7en7 B7 Ba7;pre=ece caruDe de cap! B7ne< F7no de A7-7 7aC =7;e7 eu r7d7c9nd puBca B7 pun9nd-o pe DraA< ;e6n c: n-a6 de ?9nd ;:-7 dau n7c7 un ?o8o?an! Gura A7-e 6are c9t a unu7 h7popota6< dar 67ntea n7c7 c9t a une7 8:cu;te! Care A7-e nu6e8e B7 cu6 >7 chea6: pe toFar:B77 t:7G "e unde F7nG Ce caut: a7c7G Nu cu6Fa ;unt d7ntr-ace7a a7 c:ror ;tr:6oB7 ;unt B7 ),

a;t:=7 >n ?ura tuturorG "up: concepA7a 8oca8:< >ntreDarea acea;ta d7n ur6: era o 7n;u8t: de ne7ertat! .7 tu< a6 r:;pun; eu< A7-a7 D:?at pe ;e6ne 876Da >n tot D:8e?aru8 c:678e8or d7n pu;t7u ca ;: ro;teBt7 ForDe at9t de >6puA7te! Eu ;unt Tara Ben Ne6;7 d7ntr-o Aar: >ndep:rtat:< 6are@ pr7etenu8 care ;t: 8a dreapta 6ea e Fe;t7tu8 #eh8eO9n-DeI d7n Aara en?8e=78or< 7ar ce8 d7n ;t9n?a< erou8 37nnetou e8MHarD7 OeN8 Na;7r1< c:peten7a c:peten778or tuturor tr7Dur78or apaBe< >n 6area Aar: a A6er7c77! No7 ;unte6 depr7nB7 ;: r:;punde6 cu ?8oanAe uc7?aB78or< nu cu D7rur7! &nc: o dat:: "ac: Fre7 Dan7< F7no de A7-7 7a! M7ntea ta e B7 6a7 puA7n: dec9t credea6! No7 ;unte6 pa7;pre=ece F7teH7 Fo7n7c7 B7 Fo7 nu6a7 tre7! K7ecare d7n no7 F-ar o6or> de c7nc7 or7 p9n: ;: apucaA7 Fo7 ;: ne EaceA7 ceFa! &ncercaA7C N7c7 =ece paB7 n-o ;: EaceA7 B7 ?8oanAe8e noa;tre F-au B7 cu8cat 8a p:69nt! R9;er: >n hohote! Era6 hot:r9t ;: tra? 8a cea 6a7 67c: >ncercare a 8or de-a ;e aprop7a de no7! R9;u8 7ron7c a8 Dedu7n78or nu 6: >n;p:769nta n7c7decu6! 1orDea7 ad7neaur7 de uc7?aB7< =7;e acu6 Be7cu8 cu ?8a; a6en7nA:tor! &A7 porunce;c ;:-67 ;pu7 pe c7ne nu6eBt7 aBaC Nu eBt7 Fredn7c ;:-67 porunceBt7 tu 67e< cu at9t 6a7 6u8t cu c9t uc7?aB77 ace7a Fo7 ;unteA7! Uc7?aB7< no7G "oFedeBte-o< c97neC #entru cuF9ntu8 4c97ne5 o ;:-A7 pr76eBt7 pedeap;a >n cur9nd< E77 pe paceC Nu Fo7 8-aA7 o6or9t pe 6oBnea?u8 a8 c:ru7 8eB =ace aco8o ;E9B7at de corD7G N-a Eo;t o6or< c7 r:=Dunare! Tot r:=Dunare a Eo;t c9nd aA7 >n?ropat-o de F7e pe nenoroc7ta a;ta< o D7at: Ee6e7e care nu F: E:cu;e n767cG Un D:tr9n B7 o Ee6e7e nu ;e pot ap:ra< de aceea aA7 cute=at ;: F: 4r:=DunaA75 pe e7< >ntoc6a7 ca n7Bte 8aB7 B7 ne6ern7c7! Cu no7 >n;: n-o ;: F: 6ear?:< de a;ta ;: E7A7 Fo7 ;7?ur7C
1

R:=Do7n7cu8 B7 >nF7n?:toru8!

)+

I=Ducn7r: >n r9;< apo7 Be7cu8 =7;e proFocator: 1en7A7 >ncoa ;: F: Fede6 B7 no7 F7teH7a< Baca878or< Eec7or7 de Baca87 B7 nepoA7 de Baca87C Aha< nu >ndr:=n7A7< F: e Er7c:C C9nd o6 Eace un pa; ;pre Fo7 o 8uaA7 8a Eu?: ca n7Bte c97n7 D:tuA7 cu D7c7u8! &ncercaA7! SunteA7 doar de c7nc7 or7 6a7 6u8A7< ce 6a7 ;taA7G 1orDeaA7 de Eu?:! Ba?: de ;ea6: ce-A7 ;pun: Fo7 FeA7 dor7 ;-o 8uaA7 d7n 8oc< dar n-o ;: apucaA7 ;: EaceA7 n7c7 =ece paB7! AA7 E:ptu7t o cr76: a7c7< >n 8ocu8 ace;ta B7 cr76a treDu7e pedep;7t:! SunteA7 pr7=on7er77 noBtr7! C7ne >ncearc: ;: Eu?: Fa E7 cu8cat 8a p:69nt! "e;c:8ecaA7 B7 predaA7 ar6e8eC Se porn7r: pe-un r9; care p:rea ;: nu ;e 6a7 ter67ne! &n ce8e d7n ur6:< r9;u8 ;e poto87! M: credeau neDun de 8e?at! AcuN F:d< =7;e Be7cu8< c: n-a7 67nte de8oc< t7?Fa A7-e ?oa8: ca un doF8eac E:r: ;e67nAe! 1re7 ;:-8 ;par? ca ;: te conF7n?G apo7 D:rDo;u8 ;e >ntoar;e ;pre ce78a8A7 B7 8e =7;e >ncruntat: C97ne8e pare ;: ForDea;c: ;er7o;! #arc: po6enea de n7Bte ?8oanAe@ 7a d:-7-8e ;: 8e ?u;te pe-a8e noa;tre! #u;er: toA7 puBca 8a och7! "ou:;pre=ece detun:tur7 DuDu7r: dar toate d:dur: ?reB! 1rur: ;: ;e repead: 8a no7@ dar c9nd ne F:=ur: >n;: neat7nB7< nu 6a7 cute=ar:! E6erI E:cu un pa; >na7nte! E7< aA7 F:=utG ABa-7 c: nu ne-aA7 n76er7tG AcuN ;: F-ar:t:6 B7 no7 ce pute6! Tu< ce8 de co8o< cu ;u87Aa! *7ne-o dreapt: >na7ntea ta! ABa< ;ta7 ;: F-ar:t eu cu6 ;e ocheBte! O6u8 8:;: Ho; ;u87Aa B7 =7;e< >n;p:769ntat< c9nd >8 F:=u pe E6erI ?ata ;: tra?:: O< A88ah< A88ah< Frea ;: tra?: >n ;u87A:< dar o ;: 6: n76erea;c: pe 67ne! Aha< A7-e Er7c:C r9;e en?8e=u8! "e;ca8ec:< >nE7?e ;u87Aa >n p:69nt B7 d:-te 8a o parte! Bedu7nu8 >8 a;cu8t:! E6erI och7 >n 6a7 puA7n de-o ;ecund: B7 tra;e! G8onAu8 ;e >nE7p;e drept ;uD F9rEu8 de E7er a8 ;u87Ae7! Era >ntr-adeF:r o 8oF7tur: de 6ae;tru! U8ed-aIun77 ;e >n?he;u7r: ;: Fad: ?8onAu8 >nE7pt >n coada de 8e6n )/

a ;u87Ae7! &7 au=7r:6 Bopt7nd >ntre e7! #:reau 76pre;7onaA7! #roDaD78 c: acu6 o ;: 8e arate B7 Erate8e 6eu O8d Shatterhand de ce e;te >n ;tare< >67 =7;e 37nnetou! "a! 1reau ;:-7 pr7nd E:r: F:r;are de ;9n?e< de aceea treDu7e ;:-7 Eac ;: >nAe8ea?: c: e 6a7 D7ne ;: ;e predea de Dun:Fo7e! Atunc7 nu 6a7 e neFo7e de puBca 8u7 37nnetou! Oare For E7 aF9nd e7 B7 to6ahaOSG Nu cred! Au ;: r:69n: >ncre6en7A7 c9nd >8 For Fedea pe-a8 t:u! B7ne< eu nu 6: pr7cep ;: 8e ForDe;c pe 876Da 8or de aceea ;: 8e ;pun: Erate8e 6eu c: o ;: ;p7ntec eu e8 coada ;u87Ae7 drept pr7n 67H8oc! N7c7 nu ;e de=6et7c7;er: D7ne Dedu7n77 d7n u767rea 8or B7 8e ;tr7?a7: "aA7-F: 8a o parteC #r7etenu8 6eu are o ar6: pe care Fo7 n-aA7 F:=ut-o >nc: p9n: acu6! E un (al'a' el)ki'+l1 care ;p7ntec: d7n =Dor toate capete8e duB6an78or! O ;: FedeA7 nu6a7dec9t! Se >ndep:rtar: repede! 37nnetou a=F9r87 de pe e8 ha7cu8 2 8u7 8un?< ;coa;e to6ahaOSu8 de 8a Dr9u< >8 >nF9rt7 de c9teFa or7 dea;upra capu8u7 B7-7 d:du dru6u8! Ar6a =Dur: rot7ndu-;e< at7n;e aproape p:69ntu8< ;e r7d7c: Dru;c< ;e rot7 7ar ca un arc B7 ;e >nE7p;e apo7 >n coada ;u87Ae7< pe care o ;p7ntec: drept >n dou: ca un Dr7c7! Kaptu8 c: ;ecurea n76er7;e de 8a o d7;tanA: at9t de 6are era de aHun; ca ;:-7 pun: pe Dedu7n7 pe ?9ndur7! &n;: Ee8u8 cu6 ;e rot7;e pr7n aer< cu6 at7n;e;e p:69ntu8< cu6 ;e r7d7ca;e d7n nou< precu6 B7 oco8u8 pe care-8 E:cu;e ca ;: F7n: apo7 ;: ;p7ntece pr7n 67H8oc 8e6nu8< >7 E:cu ;: r:69n: >ncre6en7A7! "ar ;e petrecu apo7 ceFa at9t de neoD7Bnu7t< >nc9t Dedu7n77< u8u7A7< nu-B7 putur: da ;ea6a dec9t dup: aceea! 37nnetou pu;e Ho; puBca 8u7 cu AeaFa de ar?7nt< ;e >ndrept: ;pre ;u87A:< trecu pr7n 67H8ocu8 8or< ;e ap8ec:< r7d7c: to6ahaOSu8 B7 ;e >ntoar;e pe aceeaB7 ca8e 8a 8ocu8 8u7! Bedu7n77 r:6:;e;er: cu och77 ho8DaA7 B7 cu ?ura c:;cat:< neBt77nd ce ;: cread:! A Eo;t ca6 prea >ndr:=neA ce-a7 E:cut< >8 doHen77 eu pe apaB!
1 2

Secure! Un Ee8 de 6anta!

)7

ABC E:cu e8 cu d7;preA! $Bt7a nu ;unt r:=Do7n7c7 adeF:raA7! N7c7 6:car nu ;-au ?9nd7t ;:-B7 >ncarce 7ar ar6e8e dup: ce 8e-au de;c:rcat ad7neaur7! "ar dac: ;e n:pu;teau a;upra taG AFea6 cu ce ;: 6: ap:r: pu6n77 B7 cuA7tu8! .7-apo7< puBca ta ar E7 cur:Aat repede 8ocu8! $;ta era 37nnetou! Mu8t ;9n?e-rece< cute=:tor p9n: 8a te6er7tate< ch7D=u7t B7 cu6p:n7t >n ce8e 6a7 pr76eHd7oa;e >6preHur:r7! Ca ;:-7 u76e;c B7 6a7 6u8t pe Dedu7n7< 8e ;tr7?a7: Acu6 ;: F-ar:t B7 eu ce poate puBca 6ea Eer6ecat:! &nE7?eA7 ;u87Aa cea8a8t: >n p:69nt! Se ;upu;er: E:r: ;: cr9cnea;c:! (ua7 puBca 6ea cu repet7A7e >n 69n: B7 ad:u?a7: Ar6a a;ta tra?e ?8onA dup: ?8onA E:r: ;: E7e neFo7e ;-o >ncarc! O ;: >nE7? =ece ?8oanAe unu8 dup: a8tu8 >n coada ;u87Ae7 8a dep:rtare< 8:;9nd un 8at de-o pa86: >ntre e8e! (uaA7 D7ne a67nteC K:cu7 >ntoc6a7! &n t76p ce Dedu7n77 ;e >n?he;u7au u8u7A7 >n Huru8 ;u87Ae7 ca ;: ;e conF7n?: de ;pu;e8e 6e8e< >nc:rca7 repede puBca 8a 8oc< E:r: ;: Da?e e7 de ;ea6:! AFea6 acu6 dou:=ec7 B7 c7nc7 de cartuBe 8a d7;po=7A7e! ScoateA7 ;u87Aa d7n p:69nt B7 >nE7?eA7-o 8a o ;ut: de paB7 de Fo7< 8e ;tr7?a7 eu! #e ur6: o ;: F: 6a7 ar:t B7 a8t: 67nune! Cu toat: dep:rtarea< o ;: ;p7ntec coada ;u87Ae7 cu dou: ?8oanAe >n tre7 8ocur7 e?a8e! Ceea ce 8e ;punea6 eu 87 ;e p:rea de necre=ut! O6u8 cu ;u87Aa ;e cod7< dar Be7cu8 >7 E:cu ;e6n ;-a;cu8te deB7 nu-B7 >nch7pu7a c: ar putea E7 adeF:rat ce 8e ;pu;e;e6! 1ro7a6 >n;: ;:-7 ar:t c: nu ;unt neDun< dup: cu6 6: credea e8 B7 c: 8e-ar E7 cu neput7nA: ;: Eu?:< c:c7 de D7ru7t n7c7 nu putea E7 ForDa! (ua7 acu6 puBca 6ea cu tra?ere 8un?: B7 och77! Se au=7r: dou: detun:tur7 una dup: a8ta B7 tre7 ;Eertur7 d7n ;u87A: =Dur: >n A:nd:r7! Bedu7n77 ;e repe=7r: >ntr-aco8o! Acu6 repede dup: e7 ca ;: nu ;cape< ;tr7?a7 eu c:tre E6erI! 37nnetou< E77ndc: nu 8e Bt7a 876Da< ;e >n;:rc7na;e cu 8uarea >n pr767re a ))

ca78or B7 ar6e8or! ":dur:6 p7nten7 ca78or B7-7 aHun;er:6 nu6a7dec9t! Bedu7n77 >B7 treceau =Dur:tura de coad: d7n 69n: >n 69n: B7 d:deau nedu6er7A7 d7n cap! .e7cu8 nu ;e 6a7 putu ;t:p9n7 B7 ne ;tr7?:: 1:d eu c: d7aFo8u8 e cu Fo7! &6puBcaA7 E:r: ;: >nc:rcaA7 ar6a B7 ?8oanAe8e Foa;tre aHun? 8a o dep:rtare de =ece or7 6a7 6are ca a8e noa;tre! A7 u7tat ce e 6a7 76portant< >7 cur6a7 eu ForDa! C: n7c7unu8 d7n ?8oanAe8e Foa;tre nu ne-a at7n; 6:car< cu toate c: ;unte6 coBco?ea67te F8:H?an7 B7 ;t:tea6 ne67BcaA7< pe c9nd no7 a6 tra; >ntr-o pr:H7n: ;uDA7r7c:! A7 F:=ut B7 tu c: no7 nu d:6 n7c7odat: ?reB! .t77 tu >n c9t t76p a6 tra; eu ce8e =ece ?8oanAeG &n tot at9tea D:t:7 de 7n76:! Atunc7 c9t 67-ar treDu7 ;: tra? pa7;pre=eceG Tot >n pa7;pre=ece! ABa e! K7ecare d7n e8e ar cu8ca unu8 d7n Fo7 8a p:69nt! @+ Allah, ;+ ra(( M o< "oa6ne< o ;t:p9neC 1re7 tu >ntr-adeF:r ;: tra?7 a;upra noa;tr:G Nu6a7 dac: 6: ;787A7! 1-a6 ;pu; c: ;unteA7 pr7=on7er77 6e7 B7 cu6 a6 ;pu; aBa r:69ne! .7-acuN FreA7 ;: F: predaA7 de Dun:Fo7e ;au nuG S: 6: predauG N7c7 ?9ndC Ar E7 o ruB7ne ca n7Bte c97n7 ca Fo7!!! Tac7C 6: r:;t77 eu! M7-a7 6a7 ;pu; o dat: cuF9ntu8 :;ta B7 A7-a6 E:?:du7t o pedeap;: de care E77 ;7?ur c: n-a7 ;: ;cap7! ABadar< >nc: o dat: B7 pentru u8t76a oar:: FreA7 ;: F: predaA7 or7 nuG Nu! Ma7 D7ne te >6puBc ca pe un c97ne! "u;e puBca 8a och7! Cu ce ;: 6: >6puBt7< doD7tocu8eG =7;e7 eu r9=9nd! Nu Fe=7 c: n7c7 nu A7-e ar6a >nc:rcat:G 1-aA7 8:;at p:c:87A7 ca n7Bte proBt7C AcuN< ha7< de;ca8ec:< n-au=7G Or7 Fre7!!!G &67 rup;e7 ForDa! E6erI r7d7ca;e ar6a B7 tr:;e;e 8a repe=ea8: >ntrunu8 d7n Dedu7n7 care ;t:tea >n ;pate8e ce8or8a8A7 ca ;: nu-8 F:d eu B7-B7 >nc:rca pe Eur7B ar6a! AraDu8 ;coa;e un A7p:t B7 ;c:p: puBca d7n 69n:! )9

B7ne A7-a E:cutC &7 ;tr7?a7 eu! Tot aBa o ;: p:Aea;c: toA7 care nu For a;cu8ta de porunca 6ea! 1-a6 ;pu; B7 F-o repet B7-acu6: care d7n Fo7 >ncearc: ;: Eu?:< >8 >6puBc pe 8oc< 6-aA7 >nAe8e;G "e;ca8ec: B7 du-te de-7 du r:=Do7n7cu8u7 d7n Aara A6er7c77 ar6e8e pe care 8e a7 a;upra ta< pe ur6: aea=:-te Ho; 89n?: e8! O6u8 ;e codea! #u;e7 puBca 8a och7 B7-7 =7;e7 cu ?8a; a6en7nA:tor: "ac: p9n: =7c eu tre7 nu te eLecuA7< >A7 =droDe;c B7 DraAu8 ce8:8a8t! Unu!!!< do7!!! M+ ,+Gllah k+n wam+ l"m ;a,a lFm ;ek n M Ce Frea A88ah ;e >nt96p8:< ce nu Frea e8< nu!!! ;cr9Bn7 e8 B7 de;c:8ec:< 8u: puBca de Ho; B7 7-o du;e 8u7 37nnetou! O che6a7 pe Ee6e7e B7-7 =7;e7 >nt7n=9ndu-7 pu6na8u8 6eu: .t77 ce A7-au E:cut oa6en77 :Bt7a A7e B7 cop78u8u7 t:u! Acu6 e ForDa ;: ne da7 o 69n: de aHutor! Ta7e o E9B7e 8at: d7n ha7cu8 o6u8u7 de co8o B7 8ea?:-7 =draF:n 697n78e 8a ;pate ca ;: nu 8e poat: 67Bca! Tot aBa ;: Eac7 B7 cu ce78a8A7! O< ;t:p9neC Ce Ee8 de oa6en7 ;unteA7 Fo7C KaceA7 67nun7 pe;te 67nun7 B7 tot ce FreA7 F7 ;e >ndep87neBte! Ke6e7a E:cu dup: cu6 >7 ;pu;e;e6! Eu 6: >ntor;e7 ;pre Be7c B7-7 =7;e7 7ar: A7 F:=ut ce p:AeBte c7ne nu ne d: a;cu8tare! ABadar nu 6a7 cr9cn7 B7 de;c:8ec:! "ar< >n 8oc ;: ;e ;upun: ord7nu8u7 6eu< Dedu7nu8 >ntoar;e ca8u8 B7 Fru ;-o 7a 8a Eu?:! Ca8u8 nu-nAe8e;e de ce-8 ;tr9n?e at9t de tare >n Er9u B7 ;e r7d7c: pe dou: p7c7oare Eorn:7nd! R7d7ca7 puBca ;: tra?< E6erI >n;: ;e repe=7 8a Dedu7n B7-7 ;tr7?: >nEur7at: Nu eBt7 Fredn7c n7c7 6:car de-un ?8onA< ne6ern7cu8eC Jo; de pe ca8 or7!!! &8 apuc: de p7c7or@ o ;6uc7tur: ?ro=aF: B7 araDu8 =Dur: 8a p:69nt t:7nd o curD: >n aer! En?8e=u8 >8 a6eA7 cu un pu6n >n t96p8:< >n Fre6e ce eu B7 37nnetou A7nea6 puBt78e >ndreptate ;pre ce78a8A7< care nu 6a7 >ndr:=neau ;: Eac: o 67Bcare! M: >ntor;e7 acu6 ;pre unu8 care p:rea 6a7 d9r= d7ntre toA7< 92

Hudec9nd dup: ch7pu8 8u7 >ncruntat< B7-7 =7;e7: Ce 6a7 ;ta7G "e;ca8ec:C ": >ncoa ar6e8e! Unu!!!< do7!!! N-aBtept: ;: =7c tre7! S:r7 d7n Ba B7-7 >nt7n;e 8u7 37nnetou puBca B7 pu6na8e8e< apo7 ;e 8:;: 8e?at B7 ;e aBe=: Ho; 89n?: toFar:B77 ;:7! E7< B7-acu6G >ntreD: E6erI dup: ce ter67nar:6! O ;: E7e 6a7 ?reu ;:-7 duce6 de-ac7 dec9t a Eo;t ;:-7 pr7nde6! "e8oc! IntenA7a 6ea era ;: te tr767t dup: c9A7Fa ;o8daA7< 7ar eu cu 37nnetou ;: r:69ne6 de pa=:< dar!!! M: duc 76ed7at! Sta7< o6u8e< 8a;:-6: ;: 7;pr:Fe;c! M-a6 ?9nd7t >n;: pe ur6: c: For 6er?e e7 ;7n?ur7 de Dun:Fo7e! C:8areG O 7au 8a ;:n:toa;a< aBa 8e?aA7 cu6 ;unt! Tu =7c7 c: nu Fre7 ;:-7 o6or7 B7 dac: Eu?e Freunu8 d7n e7 n-o ;: ne 8u:6 dup: e8 B7 ;:-7 8:;:6 pe :Bt7a ;7n?ur7! N-or ;: 6ear?: c:8:r7 c7 pe Ho;! K7ecare Dedu7n o ;:-B7 duc: ;7n?ur ca8u8! &7 8e?:6 Er9u8 de 69n: B7-B7 tra?e ca8u8 dup: e8! "ar dac: ;e >n;p:769nt: ca8u8 B7 o 7a 8a ?oan:G Cu6 ;:-8 poto8ea;c: dac:-7 8e?atG &8 poto876 no7! 6ell! Atunc7 ha7de6C Ma7 e un cea; B7 Hu6:tate p9n: ;e Fa >n;era! "e-acuN >ntr-un cea; pute6 E7 8a 3arr! Care 3arrG C:8:u=a ne ;punea >na7nte< de-a porn7 dup: t7ne c: Fo6 aHun?e d7;ear: 8a 3arr< un pu;t7u pe care Fa treDu7 ;:-8 ;tr:Date6 697ne B7 DeIu8 a hot:r9t ;: ne Eace6 a7c7 taD:ra pe;te noapte! CunoBt7 dru6u8G "ac: o 8u:6 ;pre Fe;t< nu ;e poate ;: nu d:6 de e8! 3arr e un pu;t7u pre;:rat cu Do8oFan7 6ar7 de p7atr: aproape c9t n7Bte ;t9nc7! #r7n cuF9ntu8 4;ahar5 Dedu7nu8 >nAe8e?e nu6a7 pu;t7u8 n7;7po;! 4Ser7r5 e ce8 p7etro;! 4"HeDe85< pu;t7u8 de8uro; ;au 6unto;! "ac: pu;t7u8 e 8ocu7t ;e nu6eBte 4EaHaE75< 7ar ce8 ne8ocu7t< 4Sha8a5! "ac: >nt7n;u8 are B7 tuE7B 7 ;e =7ce 4ha7t7a5 B7 aco8o unde cre;c copac7 pu;t7u8 poart: nu6e8e de 4She8a5! 9

C:8:u=a de;pre care ForDea E6erI era ;o8datu8 care ;c:pa;e cu Eu?a B7 Fen7;e >n Tun7; ;: ;pun: ce ;-a >nt96p8at cu ar6ata tr767;: >6potr7Fa u8ed-aIar78or! "rept r:;p8at: Eu;e;e aFan;at 8a ?radu8 de ;er?ent-6aHor! E8 era 6a7 >n 6:;ur:< ca or7c7ne ;: ne >ndru6e< deoarece E:cu;e de dou: or7 dru6u8: unu8 8a du; B7 a8tu8 8a >ntor;! (e?ar:6 E7ecare ca8 de c9te un pr7=on7er B7 pan;ar:6 r:n7tu8! .e7cu8 ;e deBtepta;e d7n 8eB7n B7 Dodo?:nea 6ereu! N-aFu >n;: ce Eace B7 treDu7 ;:-7 ur6e=e pe ce78a8A7!

9%

++- 6EICUL ULED>AYUNILOR

E8atheh< Ee6e7a ;a8Fat: de 67ne< era acu6 de;tu8 de >ntre6at: ca ;: ;e poat: A7ne pe ca8! O ;u7r:6 pe ca8u8 unu7a d7n aIun7 B7-7 d:dur:6 cop78u8 >n DraAe! No7 era6 de a;e6enea c:8:r7 B7-7 =orea6 pe pr7=on7er7 pe c9t putea6! "e ca77 8or n-aFea6 ?r7H:@ or7c9t de 7uA7 ;unt ace;te an76a8e a8e pu;t7u8u7< >B7 ur6ea=: ;t:p9nu8 ca un c97ne cred7nc7o;! Soare8e n-apuca;e >nc: ;: apun: c9nd a6 dat de un >nt7n; pre;:rat cu p7etre! "7n ce >na7nta6 >n;:< p7etre8e erau tot 6a7 6ar7 B7 6a7 6u8te! Era pu;t7u8 3arr! -:r7;e6 >n ;E9rB7t taD:ra! Ne F:=ur: B7 e7 Fen7nd< F:=ur: c: nu era6 ;7n?ur7 B7 6u8A7 d7n ;o8daA7 ne 7eB7r: >na7nte! (e poFe;t7r:6 ce ;e >nt96p8a;e! 1e;tea trecu d7n ?ur:-n ?ur: B7 ;e r:;p9nd7 >n toat: taD:ra! B7ne>nAe8e; c: 6: du;e7 76ed7at ;: dau DeIu8u7 raportu8! Nu p:rea deEe8 >nc9ntat! "rept e< =7;e e8< c: Fo7 tre7 aA7 E:cut >ntr-adeF:r o Eapt: ero7c:< dar 67-aA7 adu; De8ea pe cap pa7;pre=ece 7nB7! Ce ;: Eac eu cu e7< ;:-7 t9r:;c dup: 67neG Ma7 D7ne >7 >6puBcaA7 pe 8oc B7 pace Dun:! #:rerea 6ea e toc6a7 opu;: p:rer77 du67ta8e! #entru ceG #entru c: ne pot E7 de 6are Eo8o; >n ce pr7FeBte u8ed-aIar77! A7 Frea ;: E77 at9t de Dun ;:-67 ;pu7 B7 67e >n ce con;t: ace;t Eo8o;G U8ed-aIar77 ;-au r:;cu8at >6potr7Fa no78or D7rur7! Care e 93

6oda87tatea de p8at: a d:r78orG Tr7Du8 are at9tea capete@ de E7ecare cap ;e p8:teBte c9te un ca8< o c:678:< o Fac:< o7 ;au capre! ABadar D7ru8 ;e p8:teBte >n natur:! A;t:-pr76:Far: n-a p8ouat de8oc B7 ;eceta a d7;tru;< Eoarte 6u8te F7te! Nu6:ru8 8or a ;c:=ut B7 6u8A7 d7n oa6en77 cu dare de 69n: au ;:r:c7t< 7ar ce7 ;:rac7 au aHun; >n ;ap: de 8e6n! Bedu7n77 aceBt7a< ca ;: nu E7e >6p7nB7 8a HaE ;au cerBetor7t< treDu7e ;: tr:7a;c: de pe ur6a F7te8or care 8e-au 6a7 r:6a;! N:d:Hdu7nd c: paBa >7 Fa ;cut7 anu8 ace;ta de D7r ;au 8e Fa ;c:dea d:r78e< au tr767; de8e?aA7 ;: ;e roa?e de e8 ;: E7e 678o;t7F! "ar Moha66ed e; SadoS paBa n7c7 n-a Frut ;-aud:! "e unde ;: 6a7 dea B7 D7ru8 d7n puA7nu8 ce 8e-a r:6a;G Oa6en77 ;-au reFo8tat! 1en76 acu6a no7 ;: 8e 8u:6 cu de-a ;78a ceea ce nu For< ;au< 6a7 D7ne =7;< nu pot ;: ne dea! O ;:-7 aduce6 8a d7;perare! Eu ;unt de p:rere c: D7eA77 oa6en7 ;-ar E7 eLecutat E:r: ForD:< dac: n-ar E7 aFut at9ta pa?uD:! Nu cre=7 B7 du6neataG Ba da! "ec7< >n d7;perarea 8or< Dedu7n77 ;e For ap:ra cu ;9n?e8e 8or! Nu6:ru8 8or e 6a7 6are ca a8 no;tru! "ac: ne D7ru7e< nu nu6a7 c: n-a7 Eo8o;7t n767c< dar Fo6 p:A7 B7 ruB7nea une7 >nEr9n?er7! Nu cre=7 c: e 6a7 D7ne ;: eF7t:6 o a;tEe8 de eFentua87tateG Ma7 D7ne 6oartea dec9t ruB7neaC B7ne a7 ?r:7t! S: pre;upune6 acu6 c: D7ru76 no7! Ce ;e >nt96p8: atunc7G &6p7n?e6 tr7Du8 >n cea 6a7 nea?r: 67=er7e@ ;:r:c7a< 6o876e8e >7 ;ecer: pe capete B7 nu ;-a8e?e n767c d7n e7! A;ta ur6:r7A7G Nu toc6a7! "e ce nu ;-ar ;tr:6uta tr7Du8 >ntr-un 8oc< >ntr-o re?7une unde ;: a7D: F7te8e ce paBte B7 cu ce ;e ad:paG Ce-ar c9Bt7?a paBa dac: e7 ar e67?ra >n A8?er7a ;au Tr7po87;G #e c9nd aBa< dac: anu8 F77tor Fa E7 6a7 >6De8Bu?at< oa6en77 For p8:t7 D7ru8 E:r: ;: prote;te=e! N-ar E7 6a7 D7ne ;:-7 p:;u7a;c:G Nu ;e poate@ or7 da< or7 Da! Nu te-nAe8e?! Nu Fre7 ;: D7ru7a;c: n7c7 e7 n7c7 no7! Atunc7G N-a7 putea du6neata ;: ne da7 un ;EatG Eu F7-8 pot da< r:69ne nu6a7 ;:-8 ur6aA7! 9,

.7 care ar E7G S: 8uaA7 D7ru8 de 8a u8ed-aIun7! "e 8a u8ed-aIun7G Cu6 F7ne a;taG AceBt7a ;unt toA7 oa6en7 aFuA7 B7 pot ;uporta o pa?uD: E:r: ;-o ;76t:! C9nd 8-a6 8uat pr7=on7er pe Be7c< ad7c: pe c:peten7a 8or< ur6:rea6 un ;cop 7ndo7t: >nt97 ca ;:-8 pedep;e;c pentru cr76a E:ptu7t: B7 apo7 ;:-8 a6 ca o;tat7c! #ute6 oDA7ne pr7n e8 p8ata D7ru8u7 u8edaIar78or B7 ;: Eace6 pace E:r: ;: cur?: o p7c:tur: de ;9n?e! Ar E7 >ntr-adeF:r o 67nune! Nu u7ta c: ace;te dou: tr7Dur7 ;e duB6:ne;c de 6oarte! &67 Fa E7 8e;ne ;: doFede;c nu6:ru8 cr76e8or >nE:ptu7te de u8ed-aIun7 a;upra u8ed-aIar78or! #entru ;9n?e8e F:r;at ;e cere ;: p8:tea;c: o de;p:?uD7re B7-7 pute6 ;787 pr7n c:peten7a 8or< care ;e ?:;eBte acu6 >n 697n78e noa;tre! Cu toat: F9r;ta 8u7 >na7ntat:< TrV?er-DeI ;:r7 >n ;u; de Ducur7e B7 ;tr7?: >nc9ntat: 2lham% lillah! S8aF: 8u7 A88ah pentru ?9ndu8 care A7-a Fen7tC EBt7 un o6 nepreAu7t B7 un pr7eten adeF:rat! N-a6 ;: u7t n7c7odat: ;erF7c7u8 pe care 67-8 Eac7! ABadar nu 6: 6a7 cerA7 c: 7-a6 8uat pe Be7c B7 oa6en77 8u7 pr7=on7er7G Nu ForD7 cop78:r77C Atunc7 ;:-8 aduce6 >n EaAa noa;tr: B7 ;: Fede6 ce-o ;: ;pun:! S:-8 Hudec:6 6a7 >nt97 pentru cr76e8e 8u7! .7-apo7< a6 B7 eu per;ona8 o 67c: r:Eu7a8: cu e8! Ce Ee8 de r:Eu7a8:G M7-a =7; >n c9teFa r9ndur7 4c97ne5 B7 7-a6 E:?:du7t o pedeap;:! 1reau ;:-7 dau o D:ta7e ;: 6: A7n: 67nte! B:ta7eG .t77 du6neata c: D:ta7a e cea 6a7 6are 7n;u8t: pentru un Dedu7n B7 ruB7nea acea;ta treDu7e ;p:8at: >n ;9n?eG .t7u! "ar nu nu6a7 pentru cuF9ntu8 4c97ne5 treDu7e ;: 7;p:Bea;c:< 6a7 treDu7e pedep;7t B7 pentru cru=76ea 8u7 EaA: de o D7at: Ee6e7e E:r: ap:rare B7 un cop78 neF7noFat! C: a uc7; un 6oBnea? d7n r:=Dunare< nu 9+

6: pr7FeBte B7 nu ;unt eu che6at ;:-8 Hudec! "ar Ha8ea care 6-a cupr7n; c9nd a6 F:=ut cop78u8 orD =:c9nd 8eB7nat 89n?: 6a6a 8u7 care r:cnea c9t putea< >n?ropat: de F7e >n n7;7p B7 corD77 ;E9B77nd carnea de pe trupu8 D:tr9nu8u7 ca ;: ;E9rBea;c: pe ur6: cu Ee6e7a B7 cop78u8 e7< a;ta nu 7-o pot 7erta! .7 totuB7 nu aproD ce Fre7 ;: Eac7! Se poate< dar ;76A7rea 6ea de o6 ;e reFo8t: >6potr7Fa une7 a;tEe8 de cru=767! &n EaAa ;au >n ;pate8e du67ta8e ;unt hot:r9t ;:-8 =droDe;c >n D:ta7e! "ac: A77 nu6a7dec9t< atunc7 Date-8 6a7 D7ne >n EaAa 6ea< >nche7e DeIu8 B7 d:du ord7n ;: E7e aduB7 pr7=on7er77! B:tr9nu8 ;e aBe=: >na7ntea cortu8u7 r7d7cat anu6e 7 pentru e8@ 6: poEt7 ;: 7au 8oc 8a dreapta 8u7< 7ar 37nnetou B7 E6erI 8a ;t9n?a! C9nd au=7r: ;o8daA77 c: BeEu8 8or Frea ;: ForDea;c: per;ona8 cu pr7=on7er77< a8er?ar: cu toA77 ;: aud: B7 e7! OE7Aer77 Eor6ar: un ;e67cerc >n Huru8 no;tru! .e7cu8 B7 oa6en77 ;:7 Eur: aduB7 >na7ntea co8one8u8u7! &8 cunoBtea pe TrV?er-DeI B7 >nc87n: uBor capu8! Bedu7nu8< ca o6 87Der< ;ocoteBte pe or7ce 6787tar B7 EuncA7onar p8:t7t nede6n de ;t76a 8u7! O n76er7;e >n;: r:u cu DeIu8! C7ne eBt7G >8 >ntreD: ace;ta r:;t7t! M: cunoBt7 doar< =7;e araDu8 d9r=! M7 ;e p:ru;e >ntr-adeF:r c: te cuno;c< dar< Hudec9nd dup: truE7a ta< F:d c: 6-a6 >nBe8at! Nu cu6Fa eBt7 &n:8A76ea Sa 6are8e ;u8tan d7n Sta6Du8< actua8u8 Ta87E a8 tuturor dreptcred7nc7oB78orG Nu< r:;pun;e Be7cu8< neBt77nd unde Frea ;-aHun?: co8one8u8! Atunc7 pentru ce 6: ;a8uA7 ca un ;u8tan >n EaAa c:ru7a nu ;unt Fredn7c ;: r7d7c och77G 1reau ;: Bt7u c7ne eBt7G Sunt Karad e8 A;Oard< Be7cu8 tuturor u8ed-aIun78or! AhaC $;ta eBt7C A88ah 67-a de;ch7; 67ntea ca ;: te recuno;c! ABadar eBt7 un aIun< n767c a8ta dec9t un aIun B7 totuB7 cerD7c7a ta e prea Aeap:n: ca ;: ;a8ute cu6 ;e cuF7ne pe St:p9nu8 ?8oate7 >nar6ate a paBe7 M d:ru7a;c:-7 A88ah o F7aAa c9t 6a7 8un?:C (a;: c: o ;:-A7 >n6o7 eu 9/

cerD7c7a< E77 pe paceC St:p9ne< eu ;unt un araD 87Der!!! Un uc7?aB< a;ta eBt7C Nu ;unt uc7?aB< c7 un r:=Dun:tor a8 nea6u8u7 6eu! "ar a;ta nu pr7FeBte pe n76en7! No7 ;unte6 oa6en7 87Der7< aFe6 8e?78e B7 oD7ce7ur78e noa;tre! #8:t76 paBe7 d:r78e cuFen7te pe capete< dup: cu6 n7 8e-a cerut@ a8tceFa nu e >n drept ;: cear: B7 n7c7 ;: ;e a6e;tece >n treDur78e noa;tre! "up: cu6 F:d< >A7 cunoBt7 Eoarte D7ne dreptur78e< nu >n;: B7 >ndator7r78e! Te 8a; >n dreptur78e ta8e< Fo7 aFea totuB7 ?r7H: ;:-A7 a67nte;c B7 >ndator7r78e! Eu >8 repre=7nt a7c7 pe paBa B7 ;e cuF7ne ;:-8 re;pecA7 pr7n per;oana 6ea! S: F: daA7 acu6 76ed7at cu dou:=ec7 de paB7 >nd:r:t< ;: >na7ntaA7 pe ur6: 7ar B7 ;: 6: ;a8utaA7 dup: cu6 cere ran?u8 6eu! A8t67nter7 pun ;: F: Dat: cu Fer?78e! Nu A7-e >n?:du7tC ;tr7?: araDu8 7nd7?nat< no7 nu ;unte6 roD7< c7 oa6en7 87Der7< dup: cu6 A7-a6 6a7 ;pu; ad7neaur7! (a Fo7 >n pu;t7u ;e poate< c9nd >n;: F: aE8aA7 >n EaAa paBe7 ;au a 6ea< ;unteA7 ;upuB77 noBtr7< c:c7 ne p8:t7A7 D7r pe capete! Aco8o unde ca8c: p7c7oru8 6eu ;t:p9ne;c 8e?78e A:r77 B7 a8e paBe7 nu a8e pu;t7u8u7! C7ne nu ;e ;upune 8or e pedep;7t! ABadar< dou:=ec7 de paB7 >napo7< pe ur6: ;a8utaA7 cu6 ;e cuF7ne! C:raA7-F:C 1:=ur: c: DeIu8 nu ?8u6ea B7 Bt7au c:-B7 Fa pune >n pract7c: a6en7nAarea! Se d:dur: dou:=ec7 de paB7 >napo7< ;e aprop7ar: apo7 B7 ;e >nch7nar: ad9nc< duc9nd 69na dreapt: >nt97 8a Erunte< pe ur6: 8a ?ur: B7 apo7 8a p7ept! "ar DeIu8 nu ;e 6u8Au67 nu6a7 cu at9t! E7 B7 sallam-u8 unde r:69neC ;e r:;t7 e8! AA7 a6uA7t< or7 ceG /allam alleik m< =7;e Be7cu8< ad7c:: A88ah ;:-A7 pre8un?ea;c: F7aAa B7 ;:-A7 d:ru7a;c: toate Ducur778e ra7u8u7! Alleik es sallamC r:;pun;e ;curt DeIu8! Ce F: aduce a7c7G N-a6 Fen7t de Dun:Fo7a noa;tr:< c7 ;787A7< E77ndc: a6 pedep;7t pe o Ee6e7e de-a u8ed-aIar78or cu care ;unte6 >n duB6:n7e de 6oarte! C7ne F-a ;787tG Ce7 tre7 care ;e aE8: 89n?: t7ne! "oar eraA7 pa7;pre=eceG Cu6 poA7 ;: 6:rtur7;eBt7 aBa ceFa E:r: ;:97

A7 crape oDra=u8 de ruB7neC Nu ne e ruB7ne< E77ndc: oa6en77 aceBt7a ;unt aHutaA7 de Be7tan 1! (ea E:cut n7Bte ar6e >6potr7Fa c:rora n7c7 o ;ut: de r:=Do7n7c7 nu pot 8upta! (or nu 8e aHut: d7aFo8u8< c:c7 ;unt oa6en7 cu Er7ca 8u7 "u6ne=eu! 17teH7a 8or< de care au dat ade;ea doFad:< 8e-a Fen7t >n aHutor< c:c7 e7 nu cuno;c ce e Er7ca B7 nu ;e te6 de n76en7! Atunc7 tu nu-7 cunoBt7< nou: >n;: ne-au ;pu; c7ne ;unt! "aG C7ne ;untG N7Bte ;tr:7n7< de a8t: 8e?e ca no7< ?h7aur7 care au ;: ard: >n Eocu8 7adu8u7! Ce caut: e7 8a no7G C7ne 8e d: dreptu8 ;: ;e a6e;tece >n treDur78e noa;treG C97n77 aceBt7a ne-au!!! Tac7C ;tr7?: co8one8u8 >nEur7at! Sunt oa;peA77 6e7 B7 nu A7-e >n?:du7t ;:-7 7n;u8A7 E77ndc:< odat: cu e7< 6: 7n;u8A7 B7 pe 67ne! Apo7< ;ch76D9nd tonu8< ur6:: duceA7 o 8upt: apr7?: cu u8ed-aIar77< dup: cu6 a6 au=7t! "e c9ndG "e do7 an7 >ncoace! No7 a6 porn7t >6potr7Fa 8or ca ;:-7 poto876! Sunt dec7 Fr:H6aB77 noBtr7 ca B7 a7 FoBtr7< nu-7 aBaG .t76< de aceea ;per:6 c: ne FeA7 E7 pr7eten7! .7 >n 8upte8e Foa;tre ;9n?eroa;e de partea cu7 a Eo;t D7ru7nAaG "e-a noa;tr:! C9A7 d7n Fo7 au c:=ut >n 8upt:G N7c7 unu8! "ar de-a7 8or c9A7 au 6ur7tG .a7;pre=ece! &nAe8e;e7 nu6a7dec9t c: tonu8 pr7eteno; a8 DeIu8u7 aFea un t98c! Acu6 ?8a;u8 ;e E:cu B7 6a7 a;pru ca 8a >nceput! Cu at9t 6a7 r:u pentru Fo7< E77ndc: a6 de ?9nd ;: F: dau pe 69na u8ed-aIar78or! Cu6 ;: Eac7 una ca a;ta< ;tr7?: ;per7at Be7cu8< ;unt doar duB6an77 FoBtr7C
1

"racu8!

9)

#r7n a;ta au ;:-67 deF7n: pr7eten7! O< A88ah< au ;: ne o6oare ca ;: ;e r:=DuneC Tu n-a7 dreptu8 ;: ne preda7! Nu ;unte6 ;c8aF77 t:7< ca ;: Eac7 cu no7 ce poEteBt7! SunteA7 pr7=on7er77 6e7! AA7 E:cut de;tu8e ne8e?7u7r7 ca ;: 6er7taA7 o pedeap;:! AraDu8 8:;a;e och77-n p:69nt B7 t:cea! &7 r7d7c: acu6 7ar B7 ;e u7t: cercet:tor 8a co8one8! 1re7 >ntr-adeF:r ;: ne preda7G Jur pe nu6e8e B7 pe DarDa 6ea< r:;pun;e ?raF DeIu8! Un Eu8?er de 69n7e B7 ur: trecu pr7n och77 aIunu8u7 B7 =7;e cu 7ron7e: Cre=7 tu c: ne For uc7deG "a! Te >nBe87< ?ro=aF te >nBe87!!! N-au ;: ne uc7d:< c7 au ;: ne cear: preA de r:;cu6p:rare! C9A7Fa ca7< c:678e B7 o7 au ;: 8e pr7nd: 6a7 D7ne dec9t trupur78e noa;tre! Au ;: ne 8a;e >n pace B7 tu!!!< tu!!! K:cu un ?e;t de a6en7nAare! Co8one8u8 ;e E:cu c: nu Fede B7 ur6:: M: te6 c: n-au ;: E7e nu6a7 4c9A7Fa5 c7 6a7 6u8t< 6u8t 6a7 6u8t! Nu cred! CunoaBte6 no7 preAu8 B7 aFe6 de unde-8 p8:t7! Tu ce p:rere a7< eEEend7G >ntreD: co8one8u8 >ntorc9ndu-;e ;pre 67ne! OD7ce7u8 e ca preAu8 r:;cu6p:r:r77 ;: E7e >n raport cu per;oana care Frea ;: ;e r:;cu6pere! Co8one8u8 Bt7a acea;ta< de aceea 67 ;e adre;a;e 67e ;: hot:r:;c eu! I-a6 >nAe8e; pe dat: 7ntenA7a< de aceea a6 r:;pun; cu o nep:;are preE:cut:: 1re7 tu< ;t:p9ne< ;: trate=7 cu u8ed-aIun77 pentru e87Derarea pr7=on7er78or noBtr7G "a! Te-aB ru?a ;:-67 da7 67e >n;:rc7narea acea;ta! B7ne< E7eC Sunt ;7?ur c: a7 ;: Bt77 6a7 D7ne ca or7c7ne ce e de E:cut! &n ca=u8 ace;ta eu cred c: u8ed-aIun77 au ;: p8:tea;c: 6u8t 6a7 6u8t dec9t >B7 >nch7pu7e e7! -:uG E:cu e8 Ducuro;! 99

.e7cu8 8or 67-a =7; c97ne B7 ?h7aur! Eu cuno;c Coran l B7 re?u878e 8u7 6a7 D7ne dec9t e8! In;u8te8e 8u7 treDu7e pedep;7te dup: precepte8e Coran l i! Un ?h7aur< un ;tr:7n ;: cunoa;c: 6a7 D7ne dec9t 67ne Coran lC r9;e araDu8 DatHocor7tor! I ;-a urcat pe;e6ne truE7a 8a cap B7 7-a =:p:c7t 67nA78e! Ba?: de ;ea6:C *7-a6 ;pu; c: p9n:-n ;ear: >A7 Fe7 pr767 pedeap;a B7 =7ua nu ;-a ;E9rB7t >nc:C M7-a7 ;pu; ?h7aur! .t77 tu ce =7ce Coran l B7 cu6 eLp87c: p8ata r:;cu6p:r:r77G N-a6 de unde Bt7 E77ndc: >n Coran nu =7ce n767c de;pre aBa ceFa! Te >nBe87 B7 o ;:-t7 doFede;c >ndat: neBt77nAa ta! A;cu8t:: ADd e8 Muta87D< tat:8 tat:8u7 #roEetu8u7< ;-a Huru7t 8u7 "u6ne=eu ;:-7 ;acr7E7ce pe unu8 d7n e7< dac: >7 Fa d:ru7 =ece Eec7or7! "or7nAa 7-a Eo;t >ndep87n7t:< B7< ca ;:-B7 A7n: Hur:69ntu8< a tra; 8a ;orA7 pe care d7n Eec7or7 ;:-8 ;acr7E7ce! SorA77 au c:=ut pe ADd-A88ah< F77toru8 tat: a8 #roEetu8u7! ADd e8 Muta87D a 8uat atunc7 pe D:7at B7 a 7eB7t cu e8 d7n oraBu8 Mecca pentru a-8 ;acr7E7ca! "ar 8ocu7tor77 au aE8at ce Frea ;: Eac:! S-au 8uat dup: e8 B7 au >ncercat ;:-8 Eac: ;: pr7ceap: c: Eapta 8u7 e o ne8e?7u7re! S-au ;tr:du7t ;:8 conF7n?:@ a Eo;t >n;: =adarn7c! &n 6o6entu8 c9nd Fro7a ;: r7d7ce cuA7tu8< ;-a aprop7at de e8 un D:tr9n B7 7-a ;pu; c: ar E7 D7ne ;: >ntreDe 6a7 >nt97 pe o ?h7c7toare Fe;t7t:< dac: e D7ne ;au r:u ce Frea e8 ;: Eac:! ADd e8 Muta87D 8-a a;cu8tat B7 ;-a du; 8a ?h7c7toare B7 7at: ce 7-a ;pu; ea: S: pun: 8a ;t9n?a =ece c:678e B7 8a dreapta D:7atu8! S: tra?: pe ur6: 8a ;orA7 B7 dac: o Fedea c: ;orA77 ;pun ;: uc7d: D:7atu8< ;: adau?e >nc: a8te =ece c:678e B7 ;: tra?: 7ar 8a ;orA7< pe ur6: a8te =ece B7 tot aBa< p9n: c9nd ;orA77 For c:dea pe c:678e! A88ah Fa hot:r> a;tEe8 c9te c:678e preAu7eBte F7aAa D:7atu8u7! "e nou: or7 au c:=ut ;orA77 pe D:7at B7 de tot at9tea or7 a tot ad:u?at ADd e8 Muta87D c9te =ece c:678e< p9n: ce a =ecea oar: ;orA77 au c:=ut pe c:678e B7 D:7atu8 a ;c:pat! "7n =7ua aceea preAu8 de r:;cu6p:rare a8 unu7 o6 a r:6a; de o ;ut: de c:678e B7 or7ce 6u;u86an drept cred7nc7o;< nu ;e 7a dup: oD7ce7ur78e p:69ntu8u7 c7 dup: ace;te pre;cr7pA77 a8e Coran l i! E7< acu6 ce 6a7 =7c7G %22

.e7cu8 pr7F7 c9tFa t76p >ntunecat >na7ntea 8u7< ;e u7t: pe ur6: cu ur: 8a 67ne B7 6ur6ur:: Care MuNa88761 a8 Coran l i a >nE:ptu7t p:catu8 de ne7ertat ;: te >nFeAe pe t7ne< necred7nc7o;u8< ta7ne8e 7;8a6u8u7G A88ah ;:-8 ard: >n Fec77 Fec78or >n Eocur78e 7adu8u7C &nF:A:toru8 6eu a Eo;t un creBt7n! No7< creBt7n77< cunoaBte6 6a7 D7ne ca Fo7 >nF:A:67nte8e Coran l i! .7-acu6< ;ocoteBte! AA7 uc7; Ba7;pre=ece u8ed-aIar7@ Eace dec7 Ba7;pre=ece ;ute de c:678e pe care treDu7e ;: 8e p8:t7A7< dac: FreA7 ;: ;c:paA7 cu F7aA:! .7 cre=7 c: u8ed-aIar77 au ;: E7e neDun7 ;: 8e cear:G "a! NeDun7 ar E7 dac: n-ar Eace-o! 1: pred:6 8or nu6a7 cu cond7A7a a;ta! "aru8 pe care 87-8 Eace6 e de 6are preA B7 au ;:-8 pr76ea;c: DucuroB7< E77 pe pace! Nu6a7 aBa pot p8:t7 D7ru8< Da 8e 6a7 B7 r:69n de;tu8e< ca ;: ;e de;p:?uDea;c: pentru ce8e pe care 8e-au p7erdut! 1orDeBt7 ca un cop78 nou-n:;cut! "e unde Fre7 tu ;: 8u:6 no7 Ba7;pre=ece ;ute de c:678eG Oare nu are E7ecare doD7toc preAu8 8u7G 1re7 ;: d:6 Dan7G C9t ;pu7 tu nu eL7;t: >n tot cupr7n;u8 no;tru! No7 nu p8:t76 cu Dan7< c7 Eace6 ;ch76D >ntre no7! "ar a;ta nu poA7 Bt7 tu< un ;tr:7n< un ?h7aurC Iar o 7n;u8t:C *7-o adau? 8a ;ocotea8:< ca ;: crea;c: pedeap;a! "e a8t67nter7< A7-a6 ;pu; eu c: e ForDa de Dan7G "ac: aBa e oD7ce7u8 8a Fo7 M B7 Bt7u c: e aBa M n-o ;: ;e opun: n76en7 ;: p8:t7A7 nu6:ru8 c:678e8or >n a8te an76a8e! CunoaBteA7 Fa8oarea une7 c:678e< ca B7 a une7 Fac7< a unu7 ca8< a une7 o7 ;au a une7 capre B7 puteA7 Eace 8e;ne ;ocotea8a c9te d7n e8e treDu7e ;: daA7 >n ;ch76D! "ar 6a7 e B7 a8tceFa de p8:t7t! -:uG eLc8a6: e8 >n DatHocur:! "a! CunoBt7 tu cu6 eLp87c: Sa66achBar7 B7 Be7d9O7 Coran lG Nu! Eu da! 1e=7 dec7 c: un ?h7aur M cu6 >67 =7c7 tu M cunoaBte 6a7 D7ne 8e?78e B7 poFeAe8e re87?7e7 Foa;tre dec9t un 6u;u86an! AceBt7 do7 d7ntre ce7 6a7 Fe;t7A7 co6entator7 ;pun: c7ne DatHocoreBte Ee6e7a a8tu7a
1

MuNa8876 M proEe;or!

%2

B7 uc7de c7n;tea e7< treDu7e ;: p8:tea;c: pe Hu6:tate preAu8 r:=Dun:r77@ c7ne >n;: o 6a8tratea=: B7 uc7de onoarea D:rDatu8u7 e7< treDu7e ;: p8:tea;c: preAu8 >ntre?! &nAe8e?7 ce Freau ;: ;pun< nuG A88ah ;: te n767cea;c:C 6ur6ur: Be7cu8 ;cr9Bn7nd! 1o7 aA7 6a8tratat >n ch7pu8 ce8 6a7 neo6eno; pe Ee6e7a ;a8Fat: de no7 M aA7 uc7; dec7 onoarea ;oAu8u7 e7! #entru a;ta ;e cuF7ne preAu8 >ntre?< ad7c: o ;ut: de c:678e ;au Fa8oarea 8or >n a8te an76a8e! 1reau ;: E7u >n?:du7tor B7 ;: nu 6a7 pun 8a ;ocotea8: ce-aA7 E:cut cu D7etu8 cop78aB orD! Un 8ucru >n;: F: ;pun: nu eL7;t: ;a8Fare pentru Fo7< dac: nu-7 p8:t7A7 B7 Ee6e77 ce8e o ;ut: de c:678e care 7 ;e cuF7n! E ;:rac: B7 Freau ca >n ;ch76Du8 ;ch7n?7u7r78or Foa;tre ;: ;e-a8ea?: 6:car cu at9t! .e7cu8 nu ;e 6a7 putu ;t:p9n7! S:r7 ca 6uBcat de Barpe B7 r:cn7 ca turDat: Cu6 F77 tu< c97ne< ;: ne porunceBt7 nou:C Ce te pr7Fe;c pe t7ne< Eec7or de c97ne< toate ace;teaC EBt7 neDun dac:-A7 >nch7pu7 c: dou: putern7ce tr7Dur7 a8e A:r77 ;e For ;upune dor7nAe8or ta8eC "ac: nu 67-ar E7 697n78e 8e?ate te-aB ;u?ru6a acu6< >ndat:< ca ;:-A7 >nch7d ?ura ta ;purcat:! ABa c: 6: 6u8Au6e;c cu at9t: #t7u< pt7u< pt7uC Scu7p: cu ;ete B7 dac: nu 6: d:dea6 repede 8a o parte< ;cu7patu8 6-ar E7 n76er7t drept >n EaA:! "uceA7-7 pe c97n77 :Bt7a turDaA7 de-a7c7C porunc7 7nd7?nat DeIu8! Au au=7t ce Fre6 de 8a e7! O ;:-7 oD87?:6 ;: p8:tea;c:! N-au de undeG TreaDa 8orC S: p8:tea;c: tr7Du8 pentru e7! So8daA77 Frur: ;:-7 duc:< dar eu 8e E:cu7 ;e6n ;:-8 8a;e pe Be7c cu no7 B7 ;:-7 8e?e nu6a7 p7c7oare8e! Soare8e ;e 8:;a 8a apu;! Era t76pu8 Mo?hreD-u8u7< a8 ru?:c7un77! &n or7ce caraFan: or7 eLped7A7e treDu7e ;: ;e ?:;ea;c: un o6< dac: nu preot< derF7B ;au ;8uH7tor a8 6o;chee7< care ;: cunoa;c: re?u878e ru?:c7un77! No7 >8 aFea6 pe Sa88a6< D:tr9nu8 no;tru Fa?67;tru! Cu6 at7n;e ;oare8e or7=ontu8< >8 au=7r:6 ;tr7?9nd cu ?8a; putern7c< care r:;una p9n: departe< Eor6u8a: 1en7A7 8a ru?:c7une< Fen7A7 8a 69ntu7reC A88ah e 6are B7 putern7c! Nu eL7;t: a8t "u6ne=eu aEar: de e8 B7 Maho6ed e proEetu8 8u7C %2%

Ur6: adeF:rata ru?:c7une! So8daA77 c:=ur: 8a p:69nt cu EaAa ;pre Mecca B7 ;e ru?au cu ad9nc: eF8aF7e! Nu6a7 Be7cu8 nu ;e putea ru?a E77nd 8e?at! M: pr7Fea >ntruna B7 =96Dea DatHocor7tor! Sa88a6C ;tr7?a7 eu acu6! Ce ru?:c7une a Eo;t a;taG Mo?hreDu8! Ma7 e Freo ru?:c7une dup: a;taG "a< aceea de ;ear:< dup: ce ;e >ntunec: de tot! B7ne! Chea6:-8 >ncoace pe Da;tonadB7! E c7neFa de pedep;7tG .e7cu8 u8ed-aIun78or! C9te DeAeG O ;ut:! #:7< ce-o ;: ne Eace6 cu e8 pe ur6:< ;t:p9neG C9teFa =78e n-o ;: ;e poat: A7ne pe p7c7oare! S:-7 daA7 DeAe8e 6a7 ;u; de 67H8oc ca ;: poat: u6D8a! ABa daC O< ;t:p9ne< A88ah ;: te D7necuF9nte=eC O ;: pute6 Eace B7 no7 ru?:c7unea 4>nche7er775< ceea ce nu ;-a 6a7 >nt96p8at de 6u8t! "e E7ecare nu6e o 8oF7tur:! &67 >n?:du7 ;: rec7t eu nu6e8eG N-a7 dec9tC Nu eL7;t: o trup: 6787tar: 6u;u86an: care ;: nu-B7 a7D: un Da;tonadB7 a8 e7! A8 no;tru era un ;er?ent Fo7n7c< >nc9ntat de 67;7unea 8u7! So8daA77 B7 oE7Aer77 ;e adunar: toA7 >n EaAa cortu8u7 co8one8u8u7! Ace;ta nu nu6a7 c: nu aFea n767c >6potr7F:< dar ;e Ducura ch7ar de ;pectaco8u8 pe care-8 Fa aFea >na7ntea och78or! IntenA7a 6ea Eu;e;e ;:8 ;per77 nu6a7 pe Be7c< dar truE7a 8u7 6: enerFa;e< B7-apo7 7 ;e cuFenea >ntr-adeF:r o pedeap;: pentru ;ch7n?7u7r78e adu;e Ee6e77! O ;ut: de DeAe< Eru6oa;: porA7eC =7;e E6erI =96D7nd! Tare n-aB Frea ;: E7u >n p7e8ea 8u7! 1orDa e< o ;: 8e poat: ;uportaG Ba D7ne c: nuC .7 >n Fre6ea a;ta Fa?67;tru8 o ;:-B7 Eac: ru?:c7uneaG "a! .ncheierea: c7udat popor B7 6aho6edan77 :Bt7aC Cu E7ecare 8oF7tur: o 8aud: adu;: 8u7 A88ah!!! %23

"up: 67ne nu e un ;acr78e?7u! O ;ut: de 8oF7tur7 B7 de o ;ut: de or7 e po6en7t nu6e8e "o6nu8u7 8or! N-a6 Eo;t >nc: de EaA: 8a o a;tEe8 de eLecuA7e< dar 67 ;-a ;pu; c:< ade;ea< ce8 pedep;7t pronunA: B7 e8 odat: cu ce8:8a8t M 6a7 D7ne =7;< ur8: M d7Eer7te8e nu6e a8e 8u7 A88ah< ca ;: u7te de durere! O ;: Fede6 >ndat:! Sunt Eoarte cur7o;! Ca ;: F: 8:6ure;c ce >n;ea6n: acea;t: ru?:c7une =7;: .ncheierea< o ;: F: eLp87c c: >n ea ;e cupr7nd ce8e o ;ut: de denu67r7 a8e 8u7 A88ah< pe care 6aho6edanu8 8e ;pune ap8ec9ndu-;e 8a p:69nt B7 r7d7c9nd DraAe8e >n ;u; dup: E7ecare d7n e8e! #arte d7n ace;tea ;unt: 4#rea678o;t7Fu8e5< 4Atotputern7cu8e5< 4#rea;E9ntu8e5< 4#rea6:r7tu8e5< 4Creatoru8e5< 4#rea>n?:du7toru8e5< 4#reapr767toru8e5< 4#rea>n:8A:toru8e5< 4Atota;cu8t:toru8e5< 4AtotF:=:toru8e5 etc! C9nd Be7cu8 >8 F:=u pe Da;tonadB7 Fen7nd< ;e u7t: cu och77 r:t:c7A7 8a 67ne B7 Do8Doro;7: C7!!! ne!!! e!!! :;taG Ba;tonadB7< c7ne Fre7 ;: E7eG 17ne ;:-B7 Eac: dator7a< >7 r:;pun;e7 eu cu nep:;are! O ;:!!! 67!!! ;e dea!!! o!!! o ;ut: de DeAeG O6u8eC C97ne de ?h7aurC Tac7C A8t67nter7 ;pun ;: A7 ;e dea dou: ;ute! Eu ;unt araD 87DerC Un u8ed-aIunC N-are Fo7e n76en7 ;: ;e at7n?: de 67ne! AEar: de Da;tonadB7! RuB7nea a;ta cere ;9n?e!!! ;9n?eC Nu 6a7 a6en7nAa de?eaDa! 1reau ;:-A7 doFede;c c: Bt7u ;:-67 A7n Hur:69ntu8! .t77 c: A7-a7 hot:r9t< cu a;ta< ;7n?ur 6oarteaG (a;: pa8aFre8eC Nu eBt7 tu o6u8 de care ;: 6: te6 euC A6 F:=ut a;t:=7 c9t eBt7 de pr76eHd7o;! Ba;tonadB7< >ncepeC S: dau tareG Cu6 Fre7< nu6a7 ;: nu-8 o6or7! "e 6ur7t nu 6oare e8< dar n7c7 6u8t n-o ;:-7 87p;ea;c:! &nt7ndeA7-8 %2,

Ho;! I ;e 8u: 6antaua d7n ;p7nare B7-7 8e?ar: apo7 697n78e de o ;u87A:@ do7 ;o8daA7 apucar: de capete8e ;u87Ae7< a8A7 do7 de p7c7oare< B7-8 >nt7n;er: cu Durta 8a p:69nt! Gata< ;t:p9ne< =7;e Da;tonadB7< a8e?9nd o Far?: d7ntr-un 6:nunch7 pe care-8 aFea >n 69na ;t9n?:! &nc: nuC ;tr7?: Sa88a6! &nt7n;e a69ndou: DraAe8e >n aer B7 >ncepu: 7ismi)llahiGr rahmani, Gr rahim. 5+ ra((, ;+ %aHmD M 4Mar7 B7 nenu6:rate ;unt p:cate8e pe 8u6ea a;ta B7 F7c8ean: e 7n76a ce8or r:7! "ar dreptatea ;t: de Fe?he B7 pedeap;a nu doar6e! O< A88ah< o< Maho6ed< o< Fo7 toA7 ca87E77C Au=7A7 Fo7 dreptcred7nc7oB78or< Fo7 7uD7tor7 de F7rtute< ce8e o ;ut: de nu6e ;E7nte a8e Ace8u7a E:r: de p:cate< FeBn7cu8 Hudec:tor care r:;p8:teBte B7 pedep;eBte pe E7ecare dup: Eapte8e 8u7C Au=7A7-8e pe e8e< nu ?e6ete8e B7 ;c9ncete8e ace;tu7 F7er6e ne6ern7c a8e c:ru7 p:cate For E7 >n;e6nate pe ;p7narea 8u7 ne8e?7u7t:! O< #rea>ndur:toru8eC O< #rea678o;t7Fu8eC O< #rea>n:8A:toru8e!!!C5 Cu E7ecare d7n ace;te nu6e c:dea B7 o 8oF7tur:! (a 4O5< Da;tonadB7 r7d7ca >n ;u; Fer?eaua< 7ar 8a ;78aDa ur6:toare Fenea 8oF7tura! .e7cu8 =:cea ne67Bcat@ ;tr9n?ea d7nA77 ca ;: nu A7pe! (a a8 c7nc7;pre=ece8ea nu6e< de;ch7;e ?ura B7 ;coa;e un r:cnet ?ro=aF< pe ur6: >ncepu ;: nu6ere B7 e8 ur89nd: 4AtotF:=:toru8e!!!< AtotBt7utoru8e!!! #rea>n?:du7toru8e!!!5 B7 aBa 6a7 departe! T7c:8o;u8 >B7 6er7ta pedeap;a< dar ;cena deFen7 at9t de pen7D78: pentru 67ne >nc9t< dup: a Ba7=ecea 8oF7tur:< ;pu;e7 ;:-8 8a;e >n pace B7 ;:-8 7a de-aco8o! "urer78e 6ora8e pe care 8e ;76Aea Be7cu8 erau tot at9t de 6ar7 ca B7 ce8e E7=7ce< de aceea Bt7a6 c: 67-a6 E:cut d7n e8 un duB6an de 6oarte< ceea ce nu 6: tu8Dura de8oc! E8atheh< Ee6e7a ;a8Fat: de no7< Fen7 ;:-67 6u8Au6ea;c: pentru pedeap;a dat: ;ch7n?7u7toru8u7 e7! "up: purtarea noa;tr: EaA: de ea< >nAe8e;e c: n-are de ce ;: ;e 6a7 tea6:! Nu Bt7a >n;: c: e ;upraFe?heat: >ntr-a;cun;! S-ar E7 putut ;: Eu?: B7 ;: ;e duc: 8a a7 e7 ca ;: 8e dea de Fe;te Fen7rea noa;tr:! %2+

Ne-a6 cu8cat deFre6e ca ;: E76 od7hn7A7 D7ne a doua =7< deoarece dru6u8 pe care-8 aFea6 de E:cut nu era nu6a7 aneFo7o;< dar B7 pr76eHd7o;!

%2/

+/- IUDA ISCARIOTUL

"7;-de-d767neaA:< ca77 B7 c:678e8e Eur: ad:pate B7 ne pre?:t7r:6 de p8ecare! &n u8t76u8 6o6ent< Fen7 8a 67ne 37nnetou B7-67 =7;e: S: 6ear?: Erate8e 6eu cu 67ne< a6 ;:-7 ar:t ceFa! CeFa DunG #oate r:u! Anu6e ceG "up: cu6 Bt7e Erate8e 6eu< 37nnetou are oD7ce7u8 ;: E7e preF:=:tor ch7ar B7 atunc7 c9nd ;-ar crede c: nu e neFo7e! A6 oco87t c:8are 8a?:ru8 B7 a6 ?:;7t n7Bte ur6e care 67-au tre=7t D:nu7a8a! M: du;e7 cu e8< >n t76p ce trupa porn7 cu pr7=on7er77 8e?aA7 pe ca7 ;pre ;ud B7 F:=ur:6 >ntr-adeF:r pr7ntre Do8oFan7 n7Bte ur6e de paB7! Ur6e8e duceau de 8a taD:r: a7c7 B7 >napo7 8a taD:r:< >n ;pate8e unu7 Do8oFan 6are! Se cunoBteau B7 a8te ur6e< ;e6n c: o6u8 ;t:tu;e a7c7 de ForD: cu c7neFa d7ntr-a7 noBtr7! "up: Fech76ea ur6e8or< cuno;cur:6 c: acea;ta treDu7e ;: ;e E7 petrecut ca6 pe 8a 67e=u8 nopA77! Nu ne r:69nea a8tceFa de E:cut dec9t ;: cercet:6 >ncotro duc ur6e8e ce8u7 ;tr:7n de taD:r:< ad7c: a8e c:8:reAu8u7! (e ur6:r7r:6 Freo Hu6:tate de cea;< apo7 ne-a6 >ntor; ;:-7 ;pune6 8u7 E6erI B7 DeIu8u7 ce-a6 F:=ut! Ace;ta nu p:rea deEe8 >n?r7Horat@ nu B7 E6erI! Ne-a6 hot:r9t ;: 8u:6 D7ne ;ea6a d7;ear: ce poate ;: E7e! %27

C:8:reAu8 nu a Fen7t >n 8a?:r pe c9nd dor6ea6 no7G Cercet: en?8e=u8! Nu! Atunc7 a aFut 6ot7Fe8e 8u7 ca ;: nu ;e arate< dec7 e duB6an nu pr7eten! .7 c7ne ;e >nt98neBte noaptea >ntr-a;cun; cu un duB6an e un tr:d:tor! ABadar< aFe6 un tr:d:tor pr7ntre no7< =7;e7 eu! 6ell! "e aceeaB7 p:rere ;unt B7 eu! "ac: Fo6 E7 cu D:?are de ;ea6: 8a noapte< >8 pr7nde6 cu ;7?uranA:! C9nd cre=7 c: o ;: aHun?e6 8a ru7neG M97ne dup: pr9n=! Atunc7 e de aBteptat ca ;p7onu8 ;: F7n: 7ar d7;ear: dup: 7nEor6aA77! #une6 69na pe e8 B7 pe toFar:Bu8 8u7 de a;e6enea! "7n neEer7c7re< pre;upuner78e noa;tre nu ;-au adeFer7t< c:c7 ;-au petrecut une8e eFen76ente care< dac: ne-ar E7 ;pu; c7neFa 6a7 d7na7nte< nu 8-a6 E7 cre=ut< deB7 Bt7a6 D7ne c: Ea8;u8 Ta8aE Ben Ur7S e un 6are t7c:8o;! Trecu;e de partea duB6anu8u7 B7 era acu6 a87atu8 8u7! C:8:reAu8 de pe;te noapte era >ntr-adeF:r un ;p7on< 7ar tr:d:toru8< c:8:u=a noa;tr: >n care ne >ncre=u;e6 pro;teBte! #u;t7u8 Do8oF:no; ne >n?reu7a 6u8t dru6u8! Nu putea6 >na7nta >n co8oan:< c7 treDu7r:6 ;: ne >6p:rA76 >n prea 6u8te E8ancur7 B7 patru8e tr767;e >n cercetare! C9nd E:cur:6 >n;: popa; pentru a67a=:< c:8:u=a ne >6D:rD:t: =7c9nd c: pe;te tre7 cea;ur7 Fo6 7eB7 d7n 3arr B7 Fo6 da de Be; p87n cu 7arD:! (a un cea; dup: pr9n=< porn7r:6 d7n nou 8a dru6 B7< dup: a8t: Hu6:tate de or:< c:8:u=a ;e aprop7e de co8one8 B7-7 =7;e: Co8o e 8ocu8 unde a Eo;t o6or9t 6V8a;;76u81 Ah6ed B7 ar:t: cu 69na ;pre 67a=:=7! (ocotenentu8 Ah6edG >ntreD: u767t DeIu8! "a! A Eo;t o6or9tG
1

(ocotenentu8!

%2)

"up: cu6 A7-a6 6a7 ;pu;< ;t:p9ne! M7eG Eu nu Bt7u n767c!!! Iertare< ;t:p9ne< dar Bt7u D7ne c: A7-a6 ;pu;! Se putea ;: u7t ceFa at9t de 76portantG S: nu E7 au=7t euG Atunc7 treDu7e ;: 6: E7 ?9nd7t >n c87pa aceea 8a a8tceFa! Ah6ed 6ortC Uc7;C "e c7neG "e c9A7Fa aIar7< co8o< 8a 6a8u8 8acu8u7! Uc7?aB77 au Eo;t pr7nB7< nu-7 aBaG "a! I-a6 pr7n; B7 7-a6 >6puBcat pe toA7 tre7! .7 ce-aA7 E:cut cu trupu8 8u7 Ah6edG (-a6 >n?ropat ch7ar pe 8ocu8 unde a Eo;t uc7;! #oFe;teBte-67 cu6 ;-a >nt96p8at nenoroc7rea! Ur6a6 ace8aB7 dru6 de acu6! (ocotenentu8 a au=7t 6ur6ur de ap: B7 ;-a >ndreptat >ntr-aco8o ;:-B7 adape ca8u8< care era Do8naF! No7 o 8ua;e6 >na7nte! "eodat: a6 au=7t o >6puBc:tur:! C:p7tanu8 a tr767; 76ed7at =ece oa6en7< pr7ntre care era6 B7 eu< ;: Fad: ce ;-a >nt96p8at! C9nd ne-a6 aprop7at de ap:< a6 F:=ut tre7 u8ed-aIar7 care nu ne ;76A7;er: Fen7nd< ;t9nd Ho; pe 6a8 B7 pe 8ocotenent >nt7n; aproape de e7! I-a6 du; >ndat: >n EaAa c:p7tanu8u7< care a dat ord7n ;:-7 >6puBte pe 8oc! #e 8ocotenent 8-a6 >n?ropat ch7ar pe 8ocu8 unde c:=u;e B7 7-a6 E:cut onorur78e 6787tare! Ah6ed!!! F7tea=u8 6eu Ah6ed!!! ;u;p7n: co8one8u8! TreDu7e ;:-7 F:d B7 eu 6or69ntu8! "u-ne aco8o! Nu >nAe8e? cu6 a6 putut E7 at9t de 76prudent B7 ;: cred 67nc7una a;ta ?o?onat:! So8datu8 =7cea c:-7 ;pu;e;e co8one8u8u7 de;pre 6oartea oE7Aeru8u7< 7ar ace;ta nu Bt7a n767cC CeFa cu totu8 76po;7D78! Ar E7 treDu7t ;: 6: ?9nde;c B7 8a >nt96p8area de pe;te noapte! .t7a6 >n;: dup: ur6e c: e8 o 8ua;e ;pre 67a=:noapte< 7ar no7 ;pre 67a=:=7! Eu< E6erI B7 DeIu8 ur6ar:6 pe c:8:u=: ;: Fede6 6or69ntu8 8ocotenentu8u7< pe c9nd 37nnetou< care nu >nAe8e;e;e ce-a6 ForD7t< a r:6a; cu trupa! Co8one8u8 d:du ord7n ;o8daA78or ;: >na7nte=e >ncet< ca ;:7 pute6 aHun?e d7n ur6:! Ca77 noBtr7 6er?eau Eoarte ?reu< c:c7 ;e pot7cneau 8a E7ecare pa; de %29

Do8oFan77 ace7a a;cuA7A7! Trecu 6u8t 6a7 6u8t de =ece 67nute M dup: cu6 ;pu;e;e c:8:u=a M p9n: ;: aHun?e6 8a 8ocu8 7nd7cat de e8! Ch7ar B7 a;ta ar E7 Eo;t de-aHun; ;: 6: Eac: ;: D:nu7e;c c: nu-7 8ucru curat 8a 67H8oc! 1:=ur:6 >ntr-adeF:r o D:8toac: 89n?: un Do8oFan 6are B7 a8:tur7 de e8 a8A77 6a7 6:runA7 adunaA7 ?r:6ad:! A7c7 e 6or69ntu8< =7;e c:8:u=a! Atunc7 treDu7e ;: ;pune6 ru?:c7unea 6orA78or< r:;pun;e co8one8u8 de;c:8ec9nd! A6 E:cut B7 no7 ace8aB7 8ucru< 8:;9nd puBt78e at9rnate de oD89nc! &n aEar: de no7 nu ;e Fedea n7c7 o E:ptur: o6enea;c:! TrV?er-DeI >n?enunchea;e 89n?: aBa-=7;u8 6or69nt B7 ;e ru?a@ eu B7 E6erI >6preunar:6 697n78e< dar a6 r:6a; >n p7c7oare! C:8:u=a nu de;c:8eca;e< ceea ce 7ar:B7 ar E7 treDu7t ;: ne dea de D:nu7t! "up: ce-B7 ;E9rB7 ru?:c7unea< co8one8u8 ;e r7d7c: de Ho; B7-8 >ntreD: pe ;o8dat: (-aA7 >n?ropat pe 8ocotenent cu EaAa ;pre Mecca< nu-7 aBaG "a< ;t:p9ne! K:r: ;: 6: ?9nde;c 8a ceFa r:u< eu E:cu7 o oD;erFaA7e care 6: 67r:: Nu ;e poate! Mecca e ;pre r:;:r7t B7 6or69ntu8 F7ne de-a 8atu8< ad7c: de 8a 67a=:=7 ;pre 67a=:noapte! A88ahC ABa e< acu6 Da? eu de ;ea6:! (-au >n?ropat ?reB7t< D97?u7 c:8:u=a! .7< ad:u?a7 eu deFen7nd 6a7 atent< 6or6anu8 de p7etre ar treDu7 ;: E7e Fech7 de dou: ;:pt:69n7< pe c9nd ace;ta e proa;p:t de tot! B7ne =7c7< E:cu E6erI 7ntr7?at! Atunc7G >ntreD: DeIu8 E:r: ;: pr7ceap:! Ia u7taA7-F: cu6 ;e 67Bc: n7;7pu8 de dea;upra Do8oFan78or E:r: ;: ad7e Freo Doare de F9nt< ur6: E6erI! .7-apo7< :;ta nu e 6or69nt de dou: ;:pt:69n7< Da n7c7 ch7ar de dou: =78e! #arc-ar E7!!! Have care!1 ;tr7?:< cur69ndu-B7 ForDa!
1

AFeA7 ?r7H:C Pen?8e=:Q!

% 2

&n c87pa ur6:toare o droa7e de 7nd7F7=7 ne >nconHurar: d7n toate p:rA78e< a8A77 a8er?ar: ;: pun: 69na pe ca77 B7 ar6e8e noa;tre ne8:;9ndune t76p ;: ne-aprop7e6 de e8e! Tr:;e7 repede p7;toa8e8e de 8a Dr9u< dar opt 7nB7 6: apucar: de DraAe pe 8a ;pate B7 nu 6a7 putu7 Eace o 67Bcare! Cu o ;6uc7tur: putern7c: >67 e87Dera7 697n78e@ cre=u7 un 6o6ent c: 6: Fo7 putea ;8uH7 de e8e ca ;: ;8oDod c9teFa ?8oanAe< dar >n c87pa aceea unu8 d7n 7nd7F7=7 ;e ap8ec:< 6: apuc: de p7c7oare B7 6: tra;e 8a p:69nt! Ce78a8A7 >67 ;6u8;er: reFo8Fere8e d7n 697n7< >67 ;coa;er: pu6na8u8 de 8a Dr9u< 6: 8e?ar: DurduE M era6 pr7n;!!! &n t76p ce tr:?eau d7n toate p:rA78e de 67ne< F:=u;e6 pe c:8:u=: 8u9nd-o ne;t7n?her7t 8a Eu?:< >nAe8e?9nd deodat: c: e8 era tr:d:toru8! (9n?: 67ne =:ceau DeIu8 B7 E6erI< 8e?aA7 DurduE ca B7 67ne! .t77 ceG >67 Bopt7 E6erI >n en?8e=eBte! A6 Eo;t n7Bte doD7toc7! Tr:d:toru8 a Eo;t :8a care Eu?e! Nu-A7 E: 7n76: rea! "up: cu6 F:d< n-au de ?9nd ;: ne o6oare! Cu at9t 6a7 D7ne< c9Bt7?:6 t76p! 37nnetou o ;: ne 7a ur6a B7 n-o ;: ;e 8a;e p9n: ce nu ne Fa ?:;7! Erau pe;te c7nc7=ec7 7nd7F7=77 care ne ataca;er:@ ;t:tu;er: a;cunB7 dup: Do8oFan7< E:r: ;:-7 Fede6! Unu8 d7n e7< BeEu8 8or proDaD78< >7 =7;e DeIu8u7: #e t7ne te Fo7a6< dar >7 8u:6 B7 pe ce78a8A7 do7 cu no7! "ac: paBa nu ne d: c:678e< ca7< o7 B8 a8te 67H8oace de hran: pentru oa6en77 noBtr7< pune6 69na pe ;o8daA77 FoBtr7 B7 F: uc7de6 pe toA7! (uaA7-7 repede dea7c7< p9n: nu pr7nd ce78a8A7 de Fe;te! Ne urcar: pe ca7 B7 ne 8e?ar: =draF:n< pe ur6: o 8uar: 8a trap< Fre6e de dou: cea;ur7< p9n: 8:;ar:6 3arr-u8 >n ur6a noa;tr:! &67 Fenea ;: 6: Dat ;7n?ur! Nu putea6 ;-o Eac d7n dou: 6ot7Fe@ 6a7 >nt97 E77ndc: 67-erau 697n78e 8e?ate B7 apo7 pentru c:< de oD7ce7< o ;pu7 E:r: ;o Eac7! Ar6e8e< Eru6oa;e8e 6e8e ar6e< ;e du;e;er: pe apa ;96Dete7!!!C (e F:=u7 8a conduc:toru8 u8ed-aIar78or< c:c7 nu puteau E7 dec9t e7! SperanAa 8u7 E6erI era 37nnetou! M: D7=u7a6 B7 eu pe e8 6a7 6u8t ca pe or7c7ne< dar ce putea e8 ;: Eac: dac: nu Bt7a 876DaG Nu era o6 cu care ;: ;e poat: >nAe8e?e! TotuB7 nu 6: d:dea6 >nc: D:tut! AFea dreptate E6erI< aIar77 n7c7 ?9nd n-aFeau ;: ne o6oare< ceea ce ne 6a7 %

87n7Bt7 n7Ae8! .7-apo7 aFea6 c9teFa Ban;e de ;c:pare: Ee6e7a pe care o ;a8Fa;e6 de 8a 6oarte B7 u8ed-aIun77< pr7=on7er77 noBtr7< pe care 87-7 putea6 da >n ;ch76Du8 e87Der:r77 noa;tre! Nep8:cut era ca 6: de;p:rA7;e de E6erI B7 de DeI B7 nu putea6 ;ch76Da un cuF9nt >ntre no7! Eu era6 >n cap< DeIu8 8a 67H8oc B7 E6erI 8a coad:! M: u7ta6 nec87nt7t ;pre r:;:r7t< unde Bt7a6 c: treDu7e ;: E7e a7 noBtr7< dar nu =:rea6 n767c! #roDaD78 c: ;e opr7;er: >n 8oc ;: ne-aBtepte< 67r9ndu-;e de =:DaFa noa;tr:! Era6 >n;: ;7?ur c: tr:d:toru8 Fa Eace tot po;7D78u8 ;:-7 7nduc: >n eroare B7 ;:-7 >ndep:rte=e c9t 6a7 6u8t de no7! Trecea6 acu6 pr7ntr-un Be; ne;E9rB7t pe care creBtea 7c7-co8o c9teun E7r de 7arD:! Cot7r:6 ;pre r:;:r7t B7 o 8uar:6 >n ?a8op! Era F:d7t c: E:cu;er: d7nad7n; un oco8 ca ;: nu poat: E7 ur6:r7A7! Soare8e ;e 8:;a 8a apu;! &n cur9nd treDu7a ;: ;e >ntunece! B:?a7 de ;ea6: c: dru6u8 urca acu6 >n pant: 87n: B7 =:r77 pe dreapta n7Bte dea8ur7! "eB7 8a 6are dep:rtare< putu7 Fedea c: aFeau o Eor6: c7udat:! Erau 6u8t 6a7 >na8te dec9t ce8e8a8te! "up: c9t >nAe8e?ea6 eu< erau 6unA77 "B78dB78! ABadar nu 8a ru7ne ne duceau M dup: cu6 cre=u;e6 eu M< c7 >n A7nutu8 "B78dB78! AHun;er:6 >n ;E9rB7t< 8a o r9p: ad9nc: d7ntre do7 6unA7 >na8A7 B7 cu pereA77 drepA7 B7 nete=7! &ntor;e7 capu8 B7 6: u7ta7 >nd:r:t pe unde Fen7;e6! (a o Eoarte 6are dep:rtare ;e =:rea un punct 67c a8D< c9t un DoD de 6a=:re! BoDu8 creBtea! Se de;8uBea acu6 un Durnu; a8D care ;e aprop7a 6ereu! E 37nnetouC >67 =7;e7 eu cu Ducur7e! Era6 ;7?ur c: Fa reuB7 ;: ne ;cape< dac: nu pe toA7< ce8 puA7n pe 67ne! Intrar:6 >n trec:toare! 1:=u7 c: pereA77 erau nete=7 ca un =7d< 76po;7D78 de urcat! "e-aD7a E:cur:6 Freo c7nc7 ;ute de paB7 B7 F:=u7 un 8a?:r de Dedu7n7! Cortur7 >nt7n;e< pr7ntre care EorEoteau oa6en7! Ic7-co8o ?r:6e=7 de Frea;cur7< ?ata ;: 87 ;e dea Eoc! Sute de 7nB7 a8er?au >na7ntea noa;tr: B7 ne >nt96p7nau cu eLc8a6aA77 de Ducur7e! &n do;u8 cortur78or< ;o8daA7 p:=7A7 de Dedu7n7 B7< ceFa 6at departe< o her?he87e >ntrea?: de ca7! Nu ;e Fedea n7c7 o Ee6e7e pr7ntre at9A7a D:rDaA7! % %

Cu ;7?uranA:< ne aE8a6 >ntr-un 8a?:r de r:=Do7 B7 ;o8daA77-pr7=on7er7 erau d7n e;cadronu8 tr767; de paB: ;: poto8ea;c: r:;coa8a! M-aBtepta6 ;:-8 F:d pr7ntre e7 B7 pe c:p7tanu8 Ta8aE Ben Ur7S< 6a7 D7ne =7; cr767na8u8 Tho6a; Me8ton< pe nu6e8e 8u7 adeF:rat! Nu-67 conFenea ;: 6: Fad: aBa< 8e?at pachet< 6: 69n?97a6 >n;: cu ?9ndu8 c: n7c7 e8 nu ;ta 6a7 D7ne ca 67ne! "ar 6: >nBe8a6 ?ro=aF! M: 67ra6 de Eaptu8 c: u8ed-aIar77 >B7 ;taD787;er: 8a?:ru8 toc6a7 >n ;tr96toarea a;ta >n?u;t:! "up: cu6 6-a6 conF7n; >n cur9nd< Bt7au Eoarte D7ne de Fen7rea trupe8or noa;tre! Ce-ar E7 ca a7 noBtr7 ;: ;e >6part: >n dou: ?rupur7 B7 ;:-7 a;ed7e=e >n F:?:un: ca ;: nu 6a7 poat: 7eB7G "e ;u7t pe 6unte ar E7 Eo;t 76po;7D78! 1o7 aE8a >n;: 6a7 t9r=7u ce-7 E:cea ;: ;e ;76t: a7c7 >n ;7?uranA:! Ce ;: F: 6a7 ;pun de pr767rea ce n7 ;e E:cu 67e< DeIu8u7 B7 8u7 E6erIC Oc:r7< DatHocur7 B7 >nHur:tur7 cu du7u6u8! (7p7t de perete8e 6unte8u7< ;e aE8a un cort 6a7 6are dec9t toate ce8e8a8te< >6podoD7t cu o ;e678un: B7 a8te orna6ente M cortu8 Be7cu8u7 proDaD78! A7c7 a6 Eo;t duB7 cu o e;cort: de Ba;e c:8:reA7! AceBt7a de;c:8ecar: >n EaAa cortu8u7< ne de=8e?ar: B7 ne d:dur: B7 pe no7 Ho; de pe ca7! #e un coFor >nt7n; pe Ho;< ;t:tea un 6oBnea? cu o DarD: 6are< a8D:< ceea ce >7 d:dea un aer Eoarte 76pun:tor! &n Fre6e ce ne eLa67na cu 8uare-a67nte< aFu;e7 Fre6e ;:-8 oD;erF >n 87n7Bte! #r7F7rea >7 era 7nte87?ent:< de;ch7;:< ch7pu8 E77nd a8 unu7 o6 care-A7 7n;p7ra >ncredere B7 ;76pat7e! #:rea ;: E7e Eoarte re;pectat de a7 ;:7< Hudec9nd dup: at7tud7nea 8or EaA: de e8! B:tr9nu8 tr:?ea tact7co; d7ntr-un c7uDuc 8un?! Ind7F7du8 care >67 8ua;e ar6e8e Fen7 B7 7 8e pu;e 8a p7c7oare! A8A7 do7 E:cur: ace8aB7 8ucru cu a8e DeIu8u7 B7 a8e 8u7 E6erI! &7 au=77 ForD7ndu-7 6u8t: Fre6e cu ?8a; ;c:=ut M >7 d:deau pe;e6ne raportu8 a;upra ce8or >nt96p8ate! "up: ce ;E9rB7r:< 8uar: ca77 B7 p8ecar:! TrV?er-DeI >B7 p7erdu r:Ddarea! Se aprop7e de D:tr9n B7-7 =7;e cu ?8a; hot:r9t: Eu te cuno;c pe t7ne< eBt7 MuD7r Ben SaEa< 6a7 6are8e Be7c a8 u8ed-aIar78or! Te ;a8ut! .7 eu te cuno;c< dar nu te ;a8ut! C7ne ;unt :Bt7a do7G % 3

Unu8 e Tara Ben Ne6;7 B7 ce8:8a8t #eh8eO9n-DeI! Ma7 era >nc: un ;tr:7n cu t7ne< unu8 d7n A6er7ca! "a! "ar de unde Bt77 tuG >ntreD: DeIu8 67rat! Eu Bt7u totu8@ de 8a c7ne< nu te pr7FeBte! Unde e ace;t a6er7canG Cu oa6en77 6e7! #:catC E c7neFa a7c7 care ar Frea 6u8t ;:-8 Fad:! &67 >nch7pu7a6 eu c7ne@ Me8ton< proDaD78< pe care-8 D:nu7a6 8a ;o8daA77 ;:7! M: >nBe8a;e6 >n;:< c:c7 >n 6o6entu8 ace8a Fen7 un Dedu7n >na8t B7 u;c:A7F pe care Be7cu8 >8 >ntreD: >nc: de departe: (-aA7 >n?ropatG Nu de tot< r:;pun;e Dedu7nu8! A r:6a; nu6a7 ;: a;tup:6 ?roapa! A6 a8er?at >ncoace< E77ndc: a6 au=7t c: ceea ce-A7 propu;e;e6 eu a reuB7t! Unde e ;tr:7nu8 d7n A6er7caG Nu e cu e7! C9nd >8 F:=u 6a7 D7ne< DeIu8 ;tr7?: >n6:r6ur7t: Ta8aE Ben Ur7S< c:p7tanu8 6euC EBt7 pr7=on7erG "eEe8< ;unt 87Der< r:;pun;e e8 cu 69ndr7e! Atunc7 Fo7 E7 B7 eu 87Der >ndat:< deoarece!!! Tac7C ;e r:;t7 tr:d:toru8! Nu aBtepta 8a Freun aHutor d7n partea 6ea< n7c7 nu Freau ;: te cuno;c!!! &B7 rup;e ForDa B7 r:6a;e cu och77 ho8DaA7 8a 67ne! M: recuno;cu;e< dup: cu6 >8 recuno;cu;e6 B7 eu pe e8< dar nu-7 Fenea ;:-B7 cread: och78or! *7-a ;pu; pr7=on7eru8 ace;ta cu6 >8 chea6:G >8 >ntreD: e8 cu ?8a; ;u?ru6at pe Be7c! "a! &8 chea6: Tara Ben Ne6;7! All %evils!1< 7=Ducn7 t7c:8o;u8 >n en?8e=eBte! Care Ben Ne6;7G E O8d Shatterhand!!! O8d Shatterhand >n carne B7 oa;e!!! -:u dac:-67 F7ne ;: credC .7 cu toate a;tea e8 e!!! Au=7;e6 eu c: Eu;e;e B7 pr7n Sahara! "ac: nu eBt7 un 8aB< ForDeBte o6u8eC EBt7 E77nAa pe care o ur:;c 6a7 6u8t ca or7ce pe 8u6e!!! O8d Shatterhand!!! &67 pu;e 69na pe u6:r< dar eu 6: ;cutura7 cu de=?u;t B7-7 =7;e7 cu
1

#e toA7 drac77C Pen?8e=:Q!

% ,

d7;preA: #oto8eBte-A7 Ducur7a< Tho6a; Me8ton! "e c9te or7 A7-a Eo;t O8d Shatterhand pe ur6e nu A7-a 6er; D7ne< Bt77 a;taC ABadar du6neata eBt7< O8d ShatterhandC .7 >nc: >n ;oc7etatea D:tr9nu8u7 :;ta neDun< un tran;Eu? d7n Aara 8u7 care a Fen7t ;:-7 pun: 8a re;pect pe u8ed-aIar7! BucuraA7-F:< c: aFeA7 de ceC &A7 6a7 aduc7 a67nte de Eortu8 U7ntahG Ch7ar Eoarte D7ne< r:;pun;e7 cu o ?r76a;:< ca B7 c9nd 67 ;-ar E7 propu; ;: 6: >n;or cu Eata >6p:ratu8u7 Ch7ne7! "ar de Eortu8 EdOard;G &nc: B7 6a7 D7ne! Te-a6 apucat aco8o de ch7c: B7 te-a6 D:?at 8a r:coare! "up: ce 6-a7 Eu?:r7t ca pe un c97ne turDat< pe care Fre7 ;:-8 >6puBt7@ ce ?oan:C A7 Eo;t >n;: 76prudent< c:c7< >n 8oc ;:-67 tra?7 un ?8onA >n cap< 6-a7 predat po87A7e7< care< creBt7neBte B7 cop78:reBte< 67-a 8:;at o port7A: de ;c:pare! "7n =7ua aceea nu A7-a6 6a7 F:=ut prea d7;t7n;a du67ta8e 6utr:< c:re7a >7 ducea6 at9t de 6u8t doru8! &A7 >nch7pu7 dec7 Ducur7a 6ea ;: te re>nt98ne;c< nu Bt7u pr7n ce 67nune< ca ;: te pot ;tr9n?e cu dra?o;te 8a p7ept! &A7 pro67t< ;7r< o ;: te Eac at9t de Eer7c7t< c: o ;: te ;76A7 ca-n Eocu8 7adu8u7! .7 6a7 a6 eu >nc: o dator7e de recunoBt7nA: EaA: de du6neata! &A7 6a7 aduc7 a67nte de Erate8e 6eu HarrIG "a< >A7 cuno;c Ea6787a 6a7 D7ne dec9t cre=7 B7 de c9t a7 Frea! 6ell! "ar de hac7enda de8 ArroIoG #e care Erate8e du67ta8e a 7ncend7at-o B7 a deFa;tat-o< nu-7 aBaG .7 de 67ne8e d7n A86adenG Unde 8-a6 pr7n; pe ;t76aD78u8 du67ta8e Erate B7 8-a6 predat 7nd7en78or! .7-a6 p7erdut atunc7 d7n pr7c7na du67ta8e tot aFutu8 8u7! &8 a;cun;e;e 8a 8oc ;7?ur< dar< c9nd ;-a >ntor; ;: B7-8 7a< n-a 6a7 ?:;7t n767c! TreDu7e ;: E7 dat Freun aEur7;7t de 7nd7an de e8 B7 8-a 8uat! E7 Fe=7< a7c7 te-nBe87< 6a;ter! Ban77 7-a6 8uat eu B7 7-a6 >6p:rA7t D7eA78or e67?ranA7 pe care 7-a ch7nu7t at9t! % +

Hell an% %amna'ion!1 ABa ;tau 8ucrur78eG N-a7 ?r7H:< o ;: te r:;p8:te;c B7 pentru a;ta< d7n toate D:7er78e 7n7677!!! ;cr9Bn7 ne6ern7cu8! Ah< de-ar E7 B7 Erate8e 6eu a7c7C Ce Ducuro; ar E7 Eo;t e8 ;: te Fad: >n puterea 6eaC Or7 te po6eneBt7 c: 8-a7 cre=ut 6ortG "a! Mare pro;t a7 Eo;tC (-a7 predat 7nd7en78or< ;ocot7nd c: aceBt7a >7 For Eace repede de petrecan7e! A reuB7t >n;: ;: Eu?: B7 e D7ne ;:n:to; aco8o unde e! N-a7 7dee ce p8:cere o ;:-7 Eac:< =:u aBa< c9nd o au=7 c: a6 ;c:pat 8u6ea de unu8 ca du6neata< care-A7 F9r7 6ereu 87n?ura unde nu-A7 E7erDe oa8a! Nu e ForD:< 6u8t n-o ;: A7-o 6a7 F9r7< E77ndc: 697ne o ;: E77 6ort B7 >n?ropat! 8shaw! r9;e7 eu d7n toat: 7n76a! R9dea6 6a7 6u8t ca ;:-8 nec:He;c B7 ;:-8 aA9A< cu ?9nd c: Fo7 aE8a ceFa de;pre p8anu8 de 8upt: a8 u8ed-aIar78or! "ac: reuBea6 ;:-8 enerFe=< poate c: nu-B7 Fa 6a7 da ;ea6a ce ForDeBte! Nu r9de< eu ForDe;c ;er7o;C ;tr7?: e8! Cu6 ;: nu r9d c9nd F:d c: te 8au=7 cu at9ta neruB7nareG Eu >n puterea du67ta8eG Ha7da-deC .7 ch7ar aBa ;: E7e< nu-A7 >nch7pu7 c: 6: poA7 da ?ata cu una cu dou:! K77ndc: eBt7 O8d Shatterhand cre=7 c: 67-e Er7c:G Nu< deB7 O8d Shatterhand a dat ade;eor7 doFad: c: a tra; pe ;Eoar: pe a8A77 6a7 deBtepA7 ca t7ne! "e a8tEe8< n7c7 nu e neFo7e ;: Eac Freo 67Bcare pentru e87Derarea 6ea< c:c7 >n cur9nd For Fen7 trupe8e B7 ne For ;c:pa pe toA7! Iar eu >A7 repet: p9n: ;: F7n: e8e< ;unteA7 6orA7! Atunc7 au ;: ne r:=Dune< E77ndc: ;unt ;7?ur c: F: For D7ru7! Ce >ncredere oarD:C hohot7 e8! R9=7C So8daA77 noBtr7 au ;: F: pun: pe ?oan: ca pe n7Bte 7epur7! OhoC #arc: nu 7-aB cunoaBte euC Sta7 ;:-A7 ;pun eu ce-are ;: ;e >nt96p8e! &n ;E9rB7t< a7c7 Fro7a6 ;:-8 aduc! TotuB7 >8 >ntrerup;e7 nu6a7 ca ;:-8 aA9A:
1

Iadu8 B7 D8e;te6u8C Iengle-"J.

% /

Nu-7 neFo7e ;:-67 ;pu7< Bt7u eu 6a7 D7ne ca du6neata! AA7 Eo;t Eoarte ne;ocot7A7 ;: F: F9r9A7 >n F:?:una a;ta M o adeF:rat: capcan:! M97ne< ce8 6a7 t9r=7u po7697ne< For ;o;7 a7 noBtr7 B7 F: For >6pre;ura! Nu A7 ;e pare ca6 >ndr:=neaA: pre;upunerea pe care-o Eac7G S: =7ce6 c: a6 Eo;t at9t de nepreF:=:tor7 ;: ne F9r96 ;7n?ur7 >n cur;:< dup: cu6 cre=7@ n-a7 E:cut a8tceFa acu6 dec9t ;:-67 atra?7 atenA7a B7 ;: >n8:tur:6 pr76eHd7a! ABaG =7;e7 eu nedu6er7t< ca o6u8 care-B7 d: ;ea6a c: a E:cut o 6are pro;t7e! Aha< D7ne c: recunoBt7 B7 du6neata ce 6are p7B7cher eBt7C "ar nu te >n?r7H7 de no7! Ne-a6 F9r9t >n F:?:un: E77ndc: a7c7 nu pute6 E7 F:=uA7 B7 pentru c: pute6 Eace Eoc E:r: ;: ;e =:rea;c: E8ac:ra ;au Eu6u8! M97ne >n;: p8ec:6< ad7c: nu6a7 Hu6:tate d7n no7< ce78a8A7 r:69n ;: ;e retra?: 6a7 ad9nc >n F:?:un:< ca ;: ;e ad:po;tea;c: 6a7 D7ne! #e ur6: F7n F7teH77 FoBtr7 ;o8daA7@ dau Du=na >n ;tr96toare B7 cad >n capcan: ca n7Bte D8e?7! (a un cap:t >7 aBteapt: o parte d7n u8ed-aIar7< 8a ce8:8a8t F7n ce78a8A7 B7-7 pr7nd 8a 67H8oc >ntre dou: Eocur7! E7< ce 6a7 =7c7< ;traBn7c: ;trate?7e< nuG .t7a6 acu6 ce dorea6< totuB7 6: preE:cu7 nep:;:tor: ABa ar E7< dac: aA7 E7 ;7?ur7 c: ;o8daA77 noBtr7 au ;: ;e 8a;e p:c:87A7! Ba D7ne c: nuC A6 aFut no7 ?r7H: B7 de a;ta! C:8:u=a Foa;tr:< >n care F-aA7 >ncre=ut pro;teBte< e o6u8 no;tru! E8 F-a ade6en7t 8a D:8toac:@ a6 Eo;t a;ear: >n 8a?:ru8 Fo;tru B7 a6 pu; a69ndo7 p8anu8 8a ca8e! 1e=7 ;7n?ur c: a reuB7t! Tot aBa Fa 7=Dut7 B7 697ne ;: atra?: trupe8e >n F:?:un:! B7ne< dar du6neata eBt7 6787tar B7-ar treDu7 ;: A77 cu DeIu8! (a;: c: 6-a6 u6787t de;tu8 >na7ntea 8u7 ca ;:-7 c9Bt7? Dun:Fo7nAa! Acu6 6-a6 ;:turat! .7-apo7 a6 eu per;pect7Fe 6a7 Dune! M: >ntorc >n A6er7ca B7 proE7t de oca=7e ca ;:-67 u6p8u D7ne Du=unare8e! M-a6 8:;at 7ntenA7onat pr7n;< 7-a6 du; pe ;o8daA7 de Dun:Fo7e Be7cu8u7 B7 a6 atra; >nad7n; >ncoace pe TrV?er-DeI cu ce8e tre7 e;cadroane a8e 8u7! So8daA77 aparA7n acu6 Be7cu8u7< n-are dec9t ;:-7 r:;cu6pere paBa 8or! BeIu8 e >n puterea 6ea B7-o ;:-B7 p8:tea;c: ;cu6p 87Dertatea! AFe6 a7c7 un en?8e= % 7

B7 cu trupe8e Foa;tre ;e aE8: un a6er7can! A69ndo7 treDu7e ;: dea o ;u6: re;pectaD78: ca ;:-7 8a; 87Der7! "ar cea 6a7 Dun: captur: pentru 67ne eBt7 du6neata! Nu-A7 cer Dan7< c7 F7aAa! Tot ce-a7 p:c:tu7t >6potr7Fa 6ea B7 a Erate8u7 6eu o ;: 7;p:BeBt7 acu6! .7 Bt77 pentru ce-A7 ;pun cu at9ta ;7ncer7tate toate ace;teaG Nu< ch7ar 6: B7 67r! Ca ;:-A7 doFede;c c: A7 ;-a >nEundat! Nu eL7;t: ;c:pare pentru du6neata! Atunc7 n7c7 pentru en?8e=< n7c7 pentru a6er7can B7 n7c7 pentru DeI! "e ceG #entru c: >ndat: ce Fe7 aFea Dan77 >n 69n: o ;:-7 o6or7 ;au o ;:-7 pu7 ;:-7 o6oare ca ;: nu te poat: tr:da! T77< daN deBtept 6a7 eBt7C r9nH7 e8! Ce a6 de ?9nd ;au ce o ;: Eac cu e7< nu te pr7FeBte! Ce-au ;:-67 dea e7 de-aD7a o ;:-67 aHun?: de dru6! Ce 6: aBteapt: >n A6er7ca e 76portant! 1reo 6oBten7re cu6FaG >ntreDa7 eu aproape E:r: Fo7e! "a< r9;e e8 Fe;e8< neD:nu7nd c: Bt7u totu8! O 6oBten7re< prea;t76ate do6n! .7-acu6< A7-a6 ;pu; 6a7 6u8t dec9t treDu7a! Co8one8u8 r:69ne 8a Be7c@ pe t7ne B7 pe en?8e= F: 7au 8a 67ne >n cort B7 o ;: F: 8e? at9t de =draF:n< c: o ;: F: 67raA7 B7 Fo7 ce ;traBn7ce Er9n?h77 B7 cure8e ;e ?:;e;c >n pu;t7u! Un 6o6ent< a6 ;:-7 6a7 ;pun ceFa Be7cu8u7! TrV?er-DeI< >7 =7;e e8 araDu8u7< r:69ne deoca6dat: >n peBtera ta< pe :Bt7a do7 >n;: >7 7au cu 67ne! Sunt propr7etatea 6ea< dup: cu6 co8one8u8 >A7 aparA7ne! Te 8a; ;: te >nAe8e?7 cu e8 a;upra cond7A778or pentru e87Derarea ;o8daA78or! E6erI< care ;t:tu;e 89n?: 67ne< au=7;e ForD: cu ForD: ce-67 ;pu;e;e t7c:8o;u8! Ace;ta 6: apuc: pe 67ne de-un DraA< pe E6erI de ce8:8a8t B7 Fru ;: ne tra?: dup: e8! Sta7C =7;e Be7cu8! #ar7 ;: E77 ?ata cu aceBt7a do7< dar n-a6 ter67nat eu cu t7ne! Ch7pu8 D:tr9nu8u7 8u: o eLpre;7e a6en7nA:toare< >nAe8e;e7 c: nu-7 Fa >n?:du7 a6er7canu8u7 ;:-B7 pun: p8anu8 >n ap87care! Nu-7 ForD:< n7c7 aBa nu 67-era 67e Er7c: de Me8ton< 6: te6ea6 >n;: c: Fo7 aFea une8e % )

nep8:cer7 de ;uEer7t< ceea ce era eLc8u; dac: r:69nea6 8a Be7c! 17aAa nu67 era >n n7c7 un ca= >n pr76eHd7e! "rept e c: nu 6: putea6 D7=u7 prea 6u8t pe DeI< era6 >n;: aproape ;7?ur c: eu B7 cu E6erI Fo6 ?:;7 un pr78eH de Eu?:! .7 ch7ar dac: acea;t: ;peranA: nu ;-ar E7 rea87=at@ 6a7 era B7 37nnetou< B7-8 Bt7a6 ce poate! Era6 conF7n; c: punctu8 ace8a a8D e8 era! Cu6 Fa proceda e8< aBa aB E7 procedat B7 eu cu ;7?uranA:! G9ndur78e noa;tre ;e >nt98neau >n or7ce >6preHurare! U7te-8 pe 37nnetou< >67 Bopt7 E6erI ar:t9nd d7n och7 ;pre F9rEu8 dea8u8u7 de dea;upra noa;tr:! R7d7ca7 capu8 B7-8 =:r77! "e 8a >n:8A76ea aceea p:rea c9t un cop78! M: 87n7Bt77! .t7a6 c: ;a8Farea noa;tr: era ;7?ur:! Ce Fre7 ;:-67 ;pu7G >8 au=77 eu pe Ta8aE< >ntreD9ndu-8 cu 67rare pe Be7c! Ceea ce pare ;: nu Bt77< un 8ucru pe care ch7ar dac:-8 Bt77< te Eac7 c: 8-a7 u7tat! Anu6eG C: te aE87 >n 8a?:ru8 u8ed-aIar78or< a8 c:ru7 BeE ;unt eu! Nu 8-a6 u7tat deEe8! Atunc7 pentru ce te porA7 ca B7 c9nd tu a7 porunc7 a7c7G Cu ce drept te Eac7 tu ;t:p9n pe pr7=on7er77 noBtr7G C7ne pr7nde pa;:rea< a ace8u7a e! AceBt7a do7 r:69n a7c7 8a 67ne >6preun: cu DeIu8! Nu ad67t!!! C7ne te >ntreaD: dac: ad67A7 ;au nuG #e;te Fo7nAa 6ea nu poA7 treceC &n ca=u8 de EaA:< e ForDa de Fo7nAa 6ea< nu de a taC apo7 arat: ;pre 67ne: Ace;ta e un t7c:8o; cu 6u8te cr76e pe conBt77nA:! A Frut ;: 6: o6oare pe 67ne B7 pe Erate8e 6eu B7 nu6a7 pr7ntr-o 67nune a6 ;c:pat! A6 dreptu8 ;: 6: r:=Dun! Ind7?nat< 6: aprop7a7 de e8 B7-7 d:du7 un p7c7or P697n78e 67-erau 8e?ateQ de-8 ro;to?o877 8a p:69nt< ;tr7?9nd: Ne6ern7cu8eC #entru ce acu=7 pe a8A77 de Eapte8e ta8eG Tu eBt7 un cr767na8< nu euC Te ur6:re;c de at9ta Fre6e< doar Fo7 pune 69na pe % 9

t7ne ca ;: te predau Hu;t7A7e7C C97neC r:cn7 e8 ;:r7nd >n p7c7oare! Cu6 >ndr:=neBt7G 1ru ;: ;e repead: 8a 67ne< dar n-apuc: ;: Eac: un pa; c:c7 E6erI >7 d:du B7 e8 un p7c7or B7-8 tr9nt7 a6eA7t 8a p:69nt! (ucrur78e ;e petrecu;er: cu at9ta repe=7c7une< >nc9t n76en7 naFu;e;e t76p ;: 7nterF7n:! M: >ntor;e7 acu6 ;pre Be7c< Fr9nd ;: 6: Hu;t7E7c< dar ace;ta 6: opr7 cu un ?e;t! S;tC Nu Freau ;-aud n767c! Kaptu8 c: te 8a; nepedep;7t pentru ce 7a7 E:cut ace;tu7 o6 >A7 doFedeBte >ndeaHun; ce p:rere a6 de;pre e8! Te-a E:cut uc7?aB! Nu pot ;: cred< E77ndc: a7 ch7pu8 unu7 o6 c7n;t7t n7c7decu6 a8 unu7 cr767na8 B7 pentru c: un o6 ca St:p9nu8 ?8oate7 >nar6ate nu poate E7 pr7eten cu un uc7?aB! EBt7 creBt7n< nu-7 aBaG "a! Atunc7 cunoBt7 F7aAa M9ntu7toru8u7 Fo;tru pe care B7 no7 >8 crede6 proEetG "a! AFea do7;pre=ece >nF:A:ce7 c:rora 8e =7cea apo;to87! Unu8 d7n e7 8a F9ndut! .t77 cu6 >8 che6aG Iuda I;car7otu8! ABa e! Un a;tEe8 de I;car7ot e B7 So8a?ha;7u8< c:c7 8-a F9ndut pe pr7etenu8 B7 ;t:p9nu8 ;:u< St:p9nu8 ?8oate7 >nar6ate! (-a F9ndut B7 8-a tr:dat! #are ;: F: ura;c: 6u8t B7 ?9ndu8 8u7 e ;: F: o6oare! &8 cuno;c! E un uc7?aB! A doFed7t-o ch7ar a=7< c9nd a >6puBcat un o6 a8 c:ru7 pr7eten era! Nu Freau ;: Eac: ace8aB7 8ucru cu Fo7! Nu ;unteA7 pr7=on7er77 8u7< c7 a7 6e7! 1re7 ;:-A7 ;pun pentru ce Frea ;: 6: o6oareG Nu< acu6 nu e t76p! Ce-o ;: hot:r:;c cu Fo7 o FeA7 aE8a 8a Fre6e! Ca ;: nu Eu?7A7< o ;: F: pun ;uD pa=: B7 o ;: F: de;part< ca ;: nu puteA7 ForD7 >ntre Fo7! K7ecare >n a8t cort! BeIu8 r:69ne >ntr-a8 6eu! AB Frea >n;: ;:-A7 ;pun c9teFa 8ucrur7 Eoarte 76portante care ;:-A7 doFedea;c:!!! Nu acu6< nu acu6< 6: >ntrerup;e e8! Ma7 t9r=7u< c9nd Fo6 aFea %%2

Fre6e 6a7 6u8t:< poA7 ;:-67 ;pu7 ce Fre7! Che6: do7 Dedu7n7 B7 8e d:du >n Boapt: un ord7n! AceBt7a ne du;er: pe 67ne B7 pe E6erI >n dou: cortur7 d7Eer7te! Bedu7nu8 D:tu un par >n p:69nt< 6: 8e?: de e8 B7 ;e du;e ;: ;e aBe=e >na7ntea cortu8u7! "e;p:rA7rea de ce7 do7 toFar:B7 a7 6e7 67-era c9t ;e poate de nep8:cut:< dar n-aFea6 ce Eace! Se >ntuneca d7n ce >n ce B7 ;e E:cu noapte! "up: ru?:c7unea de ;ear:< pa=n7cu8 >67 adu;e c9A7Fa ;trop7 de ap:@ de 69ncare n767c! TreDu7e ;: F: 6a7 ;pun c:-67 8ua;er: tot ce aFea6 >n Du=unare! #r7n cr:p:tura cortu8u7 F:=u7 c: >n 8a?:r ;e apr7n;e;er: Eocur7< pe care 8e 8:;a;er: pe ur6: ;: ;e ;t7n?:< >n aEar: de unu8 care treDu7a ;: ard: toat: noaptea! -?o6otu8 ;e poto87 deFre6e@ Dedu7n77 ;e cu8car: d7n t76p ca ;: ;e poat: ;cu8a a doua =7 deFre6e< E77ndc: treDu7au ;: p:r:;ea;c: F:?:una! "7n c9nd >n c9nd< pa=n7cu8 Fenea ca ;: ;e >ncred7nAe=e c: ;unt tot aco8o B7 ;: Fad: dac:-; D7ne 8e?at! Eu 6eBteBu?ea6 6ereu 8a Er9n?h778e de 8a 697n7< ;per9nd c: p9n: 8a =7u: 67 8e Fo7 putea de=8e?a! "ac: reuBea6< putea6 ;: 6: con;7der ;a8Fat! "ar nu 6a7 era neFo7e! #e 8a 67e=u8 nopA77 au=77 un =?o6ot uBor >napo7a cortu8u7! #e;te tot o De=n: de nu ;e putea Fedea n767c! Era6 >n;: ;7?ur c: 37nnetou Fen7;e! A;cu8ta7! Char8eI< Char8eIC Bopt7 e8 ch7ar 89n?: 67ne! A7c7 ;unt< 6ur6ura7 >n Boapt:! (e?atG "e 697n7 B7 de p7c7oare B7 >nc: de parC #a=n7cu8G 17ne d7n c9nd >n c9nd! Cu6 ;e Eace de F-au pr7n;G &7 poFe;t77 pe ;curt ce ;-a >nt96p8at< pe ur6: >nche7at: BeIu8 e >n cortu8 Be7cu8u7< dar E6erI nu Bt7u unde e! .t7u eu< E77ndc: a6 F:=ut c9nd 8-au du;! E >n partea cea8a8t: a 8a?:ru8u7! Rupe-67 repede 8e?:tur78e! TreDu7e ;: ne ?9nd76 ;:-7 ;a8F:6 B7 pe %%

e7! A;ta ar ;tr7ca tot! U8ed-aIar77 nu treDu7e ;: Da?e de ;ea6: c: aA7 Eu?7t! .7-ar >nch7pu7 c: F-aA7 du; ;-aduceA7 ;o8daA77 FoBtr7 B7 ar =or7 p8ecarea! TreDu7e dec7 ;: r:69neA7 deoca6dat: a7c7! Nu crede Erate8e 6eu O8d Shatterhand c: e 6a7 D7ne aBaG "a< dac: a6 putea E7 ;7?ur7 c: F7n ne?reB7t ;o8daA77! Te poA7 a;7?ura ;7n?ur dac: te duc7 ;:-7 aduc7! B7ne< dar parc: =7cea7 c: nu treDu7e ;: p8ecC O ;: Da?e de ;ea6: pa=n7cu8 c: 87p;e;c! N-o ;: Da?e de ;ea6:< E77ndc: r:69n eu 8ocu8 t:u! 37nnetouC Ku;e7 c9t p-ac7 ;: ;tr7? cu ?8a; tare! Ce ;acr7E7c7uC N7c7 un Ee8 de ;acr7E7c7u! "ac: 6: duc ;7n?ur< nu Eac n767c< E77ndc: nu pot ;: 6:-nAe8e? cu ;o8daA77! "ac: te 7au cu 67ne< pr7nd :Bt7a de Fe;te B7 ;tr7c:6 tot! "ac: >n;: te duc7 tu B7 r:69n eu< reuB7A7 ;:-7 >nco8A7A7 >n F:?:un: B7 puneA7 69na pe e7! C9t 6: pr7FeBte< E77 E:r: ?r7H:< nu eL7;t: n7c7 o pr76eHd7e! ABa B7 era! B7ne< 6: >nFo7e;c! A7 6a7 Eo;t pe 8a a7 noBtr7 de c9nd a6 p8ecat no7G Nu! TreDu7a ;: te ?:;e;c neap:rat B7 ;: te ;cot d7n 697n78e duB6anu8u7! Atunc7 cu6 ;: Bt7u unde ;:-7 ?:;e;cG "ac: o 7e7 ;pre apu; da7 de e7! Cred c: ;-au opr7t unde ;e ;E9rBeBte pu;t7u8 Do8oF:no;! (a 67a=:=7 de 3arr@ aBa cred B7 eu! TreDu7e ;: 6: duc c:8are< dar de unde ;: 7au ca8G Cu6 7eB7 d7n F:?:un:< Eac7 o 67e de paB7 ;pre apu;@ >8 ?:;eBt7 pe-a8 6eu pr7pon7t aco8o! Ar6e8e 6e8e ;unt at9rnate de oD89nc@ eu 67-a6 8uat cu 67ne nu6a7 cuA7tu8! #e care ;:-8 opreBt7 >n or7ce ca= ca ;: a7 cu ce te ap:ra 8a neFo7e! "ar ce te Eac7 dac: pa=n7cu8 te >ntreaD: ceFaG O ;: ;Eor:7 ca ;: cread: c: dor6! B7ne! S: ;per:6 c: n-o ;: A7n: 6u8t p9n: 6: >ntorc! S:-A7 dau %%%

Freun ;e6na8G "a! S: 767A7 A7p:tu8 Fu8turu8u7 de tre7 or7! "e=8ea?:-6: ca ;: te 8e? >n 8ocu8 6eu! 1o7 Eace >n;: aBa ca ;: poA7 de;Eace 8e;ne Er9n?h778e de 8a 697n7! "up: ce-8 8e?a7< 6: Eur7Ba7 t7pt78 aEar: d7n cort< ceea ce >67 Eu 8e;ne< deoarece p9n=a nu era toc6a7 8a p:69nt< 7ar 37nnetou de=noda;e Er9n?h778e ca ;:-B7 Eac: 8oc de trecere< apo7 8e 8e?a;e 8a 8oc! Era6 acu6 87Der< E:r: ca pa=n7cu8 ;: E7 ;76A7t ceFa! (7Der< ForDa F7ne< c:c7 aFea6 de ;tr:D:tut o 6are parte d7n 8a?:r@ Bt7a6 >n;: c: n-ar reuB7 n76en7 ;: pun: 69na pe 67ne! R:;:r7;e 8una< deB7 ra=e8e e7 nu ;tr:D:teau p9n: Ho; >n r9p:! TotuB7 era de;tu8: 8u67n: ca ;: pot de;8uB7 ce ;e petrece >n Huru8 6eu! N7c7 o 67Bcare >n 8a?:r! AraD77 dor6eau >n ?rupur7 B7 6: putea6 ;trecura uBor pr7ntre e8e! M: t9ra6 pe Durt: ca Barpe8e B7< dup: Freun ;Eert de or:< era6 aEar: d7n 8a?:r! M: r7d7ca7 >n p7c7oare B7 r:;uE8a7 uBurat! Bedu7n77 treDu7e ;: ;e E7 ;76A7t >n 6are ;7?uranA: c:c7 n7c7 nu ;e ?9nd7;er: ;: pun: pa=n7c7 8a cap:tu8 F:?:un77! ABadar< o 67e de paB7 ;pre apu;! N-apuca7 ;: Eac n7c7 opt ;ute B7 ?:;77 ca8u8 pr7pon7t! &nc:8eca7! M: ;76Aea6 acu6 >n 8ar?u8 6eu< c:c7 aFea6 ar6e8e 8u7 37nnetou 8e?ate de oD89ncu8 Be77! O 8ua7 >n ?a8op drept >na7nte! (una era >n pr76u8 p:trar< dar 8u67na era de;tu8 de putern7c: B7 aproape< put9nd ;: F:d p9n: departe! "up: un cea; de dru6< aHun;e7 8a ce7 d7nt97 Do8oFan7 care duceau 8a 3arr! TreDu7a acu6 ;: ?:;e;c 8a?:ru8 no;tru< ceea ce era 6u8t 6a7 ?reu dec9t pe c96p HDer! (ua7 puBca de ar?7nt a 8u7 37nnetou B7 de;c:rca7 un ?8onA< apo7 >nc: unu8! A;cu8ta7! "up: o Hu6:tate de 67nut >67 r:;pun;er: dou: detun:tur7! 1eneau d7n;pre apu;! O 8ua7 >ntr-aco8o B7 d:du7 pe;te puA7n t76p de ;o8daA77 noBtr7! Au=7;er: >6puBc:tur78e B7< cre=9nd c: ;-a >ntor; 37nnetou< tr767;e;er: c9A7Fa oa6en7 >na7ntea 8u7 ca ;:-7 arate dru6u8!

%%3

+2- R.SCUM(.RAREA

Ce7 d7n 8a?:r 6: >nt96p7nar: cu ;tr7?:te de Ducur7e! &ntreDa7 de c:8:u=:! Ser?entu8 Fen7 nu6a7dec9t! Nu p:rea deEe8 >nEr7coBat! .t77 cu6 a6 Eo;t pr7nB7G (-a6 >ntreDat! "a< ;t:p9ne< era6 de EaA:! Cu6 ;e Eace atunc7 c: nu6a7 tu a7 ;c:patG K77ndc: nu de;c:8eca;e6 B7 ;-a ;per7at ca8u8! A 8uat-o 8a Eu?: cu 67ne! H6!!! .7 tu ce-a7 E:cutG A6 Fen7t ;: raporte= ;uper7or78or 6e7 ce ;-a-nt96p8at! #e ur6:G A6 porn7t ;: F: c:ut:6! UndeG &n pu;t7u8 Do8oF:no;! #entru ce toc6a7 aco8oG K77ndc: ne ?9ndea6 c: u8ed-aIar77 ;-au a;cun; aco8o! "e ce nu 8e-aA7 8uat ur6aG Era de pr7;o;! #r7etenu8 t:u Ben A;ra ;e du;e;e ;: F: caute! Aha< de aceea credea7 c: e de pr7;o;! Cu6 ad7c:< dac: Eace unu8 o Eapt: Dun: e de pr7;o; ;-o 6a7 Eac: B7 a8A77G C7udat 6ot7FC AdeF:ratu8 6ot7F e a8tu8! Unde erau a;cunB7 u8ed-aIar77 >na7nte de-a ;e n:pu;t7 a;upra noa;tr:G &n do;u8 Do8oFan78or! %%,

ABadar ne aBteptau! .t7au c: Fen76! AE8a;er: de 8a c7neFa c: ne Fe7 duce aco8o! AEar: de t7ne n-aFeau de 8a c7ne! "ec7 ne-a7 du; d7nad7n; aco8o! EuG A88ah< A88ahC Cu6 puteA7 ;pune una ca a;taG Nu F-a6 dat de;tu8e doFe=7 de cred7nA: c9nd a6 Fen7t >n Tun7; ;: F: cer aHutor pentru ;o8daA77 noBtr7G 1re7 ;: ;pu7 ca ;: >6p7n?7 B7 6a7 6u8A7 >n pr:pa;t7eC C7ne era c:8:reAu8 cu care te-a7 >nt98n7t >n noaptea trecut: aEar: d7n 8a?:rG (a >ntreDarea a;ta nu ;e-aBtepta! "e Er7c: >7 p7er7 ?ra7u8 B7 a6uA7! R:;pundeC 6: r:;t77 eu! St:!!! p9!!! ne!!!< ce r:;pun; pot ;:-A7 dau 8a!!! o!!! a;tEe8 de >ntreDare!!! Do8Doro;7 e8 dup: c9teFa 6o6ente! C7ne era< n-au=7G Eu nu 6-a6 >nt98n7t cu n76en7! N7c7 n-a6 7eB7t d7n 8a?:r! M7nA7C Te-a7 >nt98n7t cu So8a?ha;7 Ta8aE Ben Ur7S B7 te-a7 ;E:tu7t cu e8 cu6 ;: ne da7 pe 69na u8ed-aIar78or! Ma,allah! St:p9ne!!! c7ne 6-a pone?r7t aBa!!!G Spune-67 B7-8 >6puBc ca pe un c97ne!!! acu6< >ndat:C N-a7 ;: >6puBt7 pe n76en7@ 6a7 de?raD: tu a7 ;: E77 >6puBcatC St:p9ne!!! ;unt neF7noFatC .t7u!!! Tac7C To8a?ha;7 67-a ;pu; cu ?ura 8u7 c: ;unteA7 p:rtaB7! T7c:8o;u8C E8!!! Tac7< A7-a6 ;pu;C EBt7 un tr:d:tor B7 Fre7 ;: ne p7er=7 pe toA7! "e=ar6aA7-8 B7 8e?aA7-8 =draF:n ca ;: nu ;cape! St:p9nu8 ?8oate7 >nar6ate o ;:-8 Hudece 697ne B7 o ;: hot:ra;c: ce pedeap;: 7 ;e cuF7ne! So8daA77 erau at9t de u767A7< >nc9t nu-B7 puteau >nch7pu7 c: ace;t o6 >n care aFeau at9ta >ncredere putea E7 un tr:d:tor< =:DoF7nd ;: eLecute ord7nu8! T7c:8o;u8 ;e Eo8o;7 de =:p:cea8a 8or< ;coa;e cuA7tu8 de 8a Dr9u< ;e repe=7 8a 67ne r:cn7nd: O;9nda 6eaG *7-a7 hot:r9t-o tu ;7n?ur pe-a ta< ?h7aur ;purcatC 1ru ;:-67 >nE7?: cuA7tu8 >n p7ept< dar para7 8oF7tura cu puBca 8u7 37nnetou pe care o aFea6 >n 69n: B7-8 apuca7 de DraA! Cu o ;6uc7tur: putern7c: ;e de;E:cu d7n ;tr9n;oare B7 a8er?: ;pre 8ocu8 unde erau %%+

adunaA7 ca77! Ce7 de EaA: erau at9t de u8u7A7< >nc9t nu-7 Fen7 n76:nu7 >n ?9nd ;: ;e 7a dup: e8! #u;e7 puBca 8a och7 E:r: ;: 6: urne;c d7n 8oc! &n deE7n7t7F n-aFea6 n767c cu e8< d7n partea 6ea putea ;: B7 Eu?:! Era >n;: de preF:=ut c:< dac: ne ;cap:< ;e Fa duce de-a dreptu8 8a u8edaIar7 ;: 8e dea de Fe;te< ceea ce treDu7a >6p7ed7cat neap:rat! ABtepta6 ;:-8 F:d c:8are< deoarece Do8oFan77 ace7a 6ar7 >8 acopereau pentru 6o6ent! &7 =:r77 capu8 B7 u6er77! Och77 u6:ru8 drept! Se au=7 o detun:tur:< pe ur6: un A7p:t B7 c:8:reAu8 p7er7 d7n ra=a Feder77 6e8e! (-a6 >6puBcat! "uceA7-F: de-8 r7d7caA7< =7;e7 eu 8:;9nd ar6a Ho;! S:-8 pan;e=e heS76-u81< pe ur6: 8e?aA7-8 B7 nu-8 ;c:paA7 d7n och7< porunc77 eu! #entru ce ;:-8 8e?eG Au=77 pe c7neFa >n ;pate8e 6eu! O6u8 p:rea ;: E7e c7n;t7t B7 ;-a purtat ca un F7tea=! #entru o D:nu7a8: nu ;e >6puBc: un o6! CuF7nte8e ace;tea Eu;e;er: ;pu;e >n 876Da en?8e=: B7 c9nd >ntor;e7 capu8 >8 F:=u7 pe Ea8;u8 Hunter 89n?: 67ne! O n76er7;e D7neC Cu ce drept >67 Eac7 du6neata oD;erFaA77G 6: r:;t77 eu enerFat! A7 doFe=7 de F7noF:A7e a 8u7G "a! Atunc7 treDu7a adu; >n EaAa unu7 con;787u de r:=Do7< nu ;:-8 Hudec7 du6neata B7 ;: tra?7 >n e8 ca >ntr-un c97ne! 8shaw! Eu Bt7u >ntotdeauna ce Eac! O ;: dau ;ocotea8: 8u7 TrV?erDeI< nu du67ta8e! "ar nu >nAe8e? ce te Eace ;: 7e7 ap:rarea unu7 tr:d:tor! N-a7 putea ;:-67 ;pu7 B7 67eG "oFedeBte 6a7 >nt97 c: e tr:d:tor< oco87 e8 r:;pun;u8! "oFada ;-a B7 E:cut! A6 D:?at eu de ;ea6:< nu-7 ForD:< >n u8t76u8 t76p c: prea ;t:tea7 de; de ForD: cu e8 B7 F: BuBoteaA7 6ereu@ acu6 F:d c: >7 7e7 cu 6are c:8dur: ap:rarea! Nu cu6Fa a7 un 6ot7F per;ona8G Nu eBt7 che6at ;:-67 cer7 ;ocotea8:! Ce Eac B7 ce nu Eac e treaDa 6eaC ABa cre=7 du6neataG 1re7 ;:-A7 ;pun eu de ce at9ta pr7eten7e cu
1

HeS76 M 6ed7c 6787tar!

%%/

tr:d:toru8 :;taG *7-ar E7 ca6 ?reu!!! E7 aBC E o6u8 de 8e?:tur: d7ntre du6neata B7 Ta8aE Ben Ur7S pe care Fre7 ;:-8 Eac7 ;c:pat! Acu6 6: Eac7 ;:-67 par: r:u pentru >ncrederea pe care A7-a6 ar:tat-o ;pun9ndu-A7 8ucrur7 care 6: pr7Fe;c at9t de aproape! Atunc7 ;:-A7 par: B7 6a7 r:u c9nd A7-o7 ;pune ce-a6 aE8at de 8a a8A77! Ce anu6eG >ntreD: e8 cur7o;! C:-8 cunoBt7 Eoarte D7ne pe un 7nd7F7d cu nu6e8e de Tho6a; Me8ton! Tho!!! 6a;!!! Me8!!! ton!!!C Do8Doro;7 e8< ;per7at! Cred c: nu t:?:du7eBt7< nu-7 aBaG Sau poate a7 au=7t nu6a7 de e8!!! &ntreDarea 6ea >8 punea pe ?9ndur7! Nu-B7 >nch7pu7a >n;: c: Bt7u 6a7 6u8t dec9t at9t! S: t:?:du7a;c:< ar E7 Eo;t o ?reBea8:< de aceea r:;pun;e: Nu =7c c: nu a6 au=7t de e8! "ar ce te pr7FeBte pe du6neataG Koarte puA7n< dup: cu6 o ;: Fe=7 >ndat:! .t77 du6neata ce-a Eo;t ace;t Tho6a; Me8tonG "a< un Ee8 de cutre7er:tor a8 1e;tu8u7! Un a;a;7n B7< pe dea;upra< un 6:;8u7tor de c:rA7! Tot ce ;e poate< dar nu 6: 7ntere;ea=:! M: 67r< E77ndc: Bt7u c: cunoBt7 Ea76oa;a aEacere de 8a U7ntah! O cunoBt7 B7 du6neataG >ntreD: e8 E:r: ;:-B7 dea ;ea6a c: ;e tr:dea=:! ABa< n7Ae8!!! >nBe8a;e B7-atunc7 8a c:rA7 B7-a Eo;t pr7n;! S-a 8uat 8a ceart: cu Huc:tor77 B7-a >6puBcat pe-un oE7Aer B7 do7 ;o8daA7! Sau Fre7 ;: ;pu7 c: n-a Eo;t aBaG M7 ;e pare c: da< r:;pun;e e8 cu o nep:;are preE:cut:! A r:;:r7t pe ur6: 8a Eortu8 EdOard;< dup: cu6 Bt77!!! Ce 6: 7ntere;ea=: pe 67ne< do6nu8eG Sta7< c-o ;: te 7ntere;e=e nu6a7dec9t< dup: ce-A7 Fo7 ;pune ce a6 pe 7n76:! "ac: nu 6:-nBe8< a Eo;t pr7n; aco8o B7 dat pe 69na po87A7e7 de unu8!!! unu8!!! cu6 >7 =7cea< do6nu8eG %%7

O8d Shatterhand! ABa e< D7ne =7c7C O8d Shatterhand! Ir8ande= or7 ;coA7an< nu Bt7u D7ne! Nu< ?er6an! Un 7nd7F7d care-B7 F9r: na;u8 >n toate! "a< da< r:;are unde n7c7 nu ?9ndeBt7! Sta7 c: 67-a6 adu; a67nte de o a8t: aEacere >n care a Eo;t a6e;tecat ace;t O8d Shatterhand! Nu aFea ace;t Tho6a; Me8ton un Erate pe care-8 che6a HarrI B7 care ;-a du; >n MeL7c ;: cu6pere o 6oB7eG A6 au=7t B7 eu! .7 nu tot O8d Shatterhand 8-a ?on7t de-aco8oG Ba da! Tho6a; Me8ton aFea pare-67-;e un D:7at< Jonathan< nuG "e unde dracuN Bt77 du6neata toate a;teaG "7n >nt96p8are< nu6a7 d7n >nt96p8are!!! Jonathan Me8ton a >n;oA7t pe c7neFa >n Europa B7 de-aco8o >n Or7ent! "e unde!!! o Bt77 B7!!! B7 pe a;ta!!!G Do8Doro;7 e8! Tot d7n >nt96p8are! A p8ecat dec7 cu un a6er7can pe care >8 che6a!!! >8 che6a!!! Nu Bt77 cu6 >8 che6aG Nu! NuG M: 67r< E77ndc: ;:-67 ta7e 67e capu8 dac: nu-8 che6a ca pe du6neata< ad7c: S6a88 Hunter! E ;au nu e aBaG "e unde Fre7 ;: Bt7u euG Te-aB ru?a >n;: ;: te poto8eBt7 cu >ntreD:r78e a;tea care 6: p87ct7;e;c! #e 67ne nu< deoarece aEacerea e c9t ;e poate de 7ntere;ant:! .7 Bt77 de ce e at9t de 7ntere;ant:G Nu Bt7u B7 n7c7 nu ;unt cur7o; ;-o aE8u! Ba da< E77ndc: acu6 F7ne ce e 6a7 7ntere;ant! Eu >n;u67 a6 Hucat un ro8 de;tu8 de 76portant >n che;t7a a;ta B7 ;: Fe=7 de ce: pe 67ne nu 6: chea6: Jone; c7 O8d Shatterhand! O8d!!! Sha!!! ter!!!CG "e ;pa76: de-aD7a putu pronunAa cuF9ntu8 B7 ;e d:du >napo7< ca B7 c9nd ar E7 c:=ut tr:;netu8 8a p7c7oare8e 8u7! "a< aBa 6: chea6:! -7cea7 ad7neaur7 c: 6: a6e;tec >n treDur78e %%)

a8tora! #oate c: 6: a6e;tec B7 acu6 >n treDur78e du67ta8e B7 a8e 8u7 Ta8aE Ben Ur7S! Nu D:?: de ;ea6: ;arca;6u8 6eu B7 6ur6ur: ca-n neBt7re: O8d Shatterhand!!!< du6neata eBt7 O8d Shatterhand!!! Cu neput7nA:C O ;: te conF7n?7 6a7 t9r=7u! &ntreaD:-8 pe E6erI< care 6: cunoaBte de pe c9nd cutre7era6 a69ndo7 c96p778e 1e;tu8u7! &ntreaD:-8 B7 pe TrV?er-DeI< care Bt7e Eoarte D7ne c7ne ;unt B7 cu6 67 ;e =7ce >n A6er7ca! Ce8:8a8t toFar:B a8 6eu nu e ;o6a8< nu-8 chea6: Ben A;ra< c7 37nnetou! 37n!!! ne!!! tou!!!C repet: e8 cu ?8a; >n:DuB7t! E8!!!< e8!!! e >ntradeF:rG "ac: a7 6a7 au=7t de no7< atunc7 treDu7e ;: Bt77 c: ;unte6 pr7eten7 nede;p:rA7A7! .t7u! "ar ce c:utaA7 a7c7< >n Tun7;G &8 c:ut:6 pe Tho6a; Me8ton! K7r-aA7!!! >7 ;c:p: E:r: ;: Frea! A6 Eo;t >nt97 >n E?7pt@ a6 ?:;7t >n;: >n 8ocu8 8u7 Tho6a; pe E7u8 ;:u Jonathan< ?ata ;: p8ece >n Tun7; B7 E77ndc: ne-a6 =7; c: nu ;e poate ;a nu-7 Eac: o F7=7t: tat:8u7 ;:u< a6 p8ecat B7 no7 cu e8! .7!!! B7!!! B7!!!G .7 nu ne-a6 >nBe8at! (-a6 ?:;7t pe Tho6a; Me8ton >n per;oana 7uD7tu8u7 du67ta8e So8a?ha;7 Ta8aE Ben Ur7S! K:?:du7;e6 ;:-A7 ;pun ceFa 7ntere;ant@ e7< aBa-7 c: 6-a6 A7nut de cuF9ntG (a;:-6: >n pace< do6nu8eC Ce-67 pa;: 67e de oa6en77 :Bt7aG Eu ;unt S6a88 Hunter B7 n-a6 n767c de-a Eace cu du6neata! 1ru ;: p8ece< dar eu >8 apuca7 de DraA: Ma7 ;ta7< te ro?< n7Ae8! Cred c: nu Fre7 ;: a7 de-a Eace cu 67ne< eu >n;: da! Re?ret< dar nu pot ;: te 8a; ;: p8ec7! A6 7ntenA7a ;: nu-A7 dau dru6u8< E7e c: Fre7< E7e c: nu< p9n: ce nu Fo7 ForD7 cu t9n:ru8 a6er7can care a p8ecat >ncoace cu So8a?ha;7 Me8ton< Freau ;: ;pun Ta8aE Ben Ur7S! Nu-8 cuno;c!!! nu Bt7u c7ne e! -:uG .7 totuB7 e o per;oan: care nu poate ;: nu te 7ntere;e=e %%9

deoarece purtaA7 ace8aB7 nu6e! &8 chea6: tot S6a88 Hunter< ca B7 pe du6neata! Nu ;e poateC E7 Fe=7G Ce ;punea6 euG Te po6eneBt7 c: te crede 8u6ea un e;croc care ;e ;erFeBte de nu6e8e 8u7! Nu cu6Fa >A7 >nch7pu7 c:!!! &67 >nch7pu7 c: eBt7 adeF:ratu8 S6a88 Hunter B7 ;unt ;7?ur c: o B7 poA7 doFed7! .t7u eu ce ;pun! "e unde Bt77G "7n carnetu8 de not7Ae a8 du67ta8e! Carnetu8G Ce Bt77 du6neata de e8G N76en7 nu 8-a F:=ut p9n: acu6 >n aEar: de 67ne! A7c7 te->nBe87! (-a6 F:=ut B7 eu! .7 nu nu6a7 eu< c7 B7 37nnetou B7 E6erI< odat: cu 67ne! Nu te cred! .7 cu toate a;tea e-adeF:rat! &A7 a67nteBt7< nu-7 aBa< c: pe Fapor a7 aFut aceeaB7 caD7n: cu 37nnetouG No7 Fro7a6 ;: Bt76 c7ne eBt7 B7 ce eBt7! #e;te noapte 37nnetou ;-a preE:cut c: doar6e B7 te-a F:=ut cu ce ?r7H: A7-a7 a;cun; portoEe8u8 >n cuE:r! Cur7o; cu6 e< A7-a 8uat che7a d7n Du=unar< a de;cu7at cuE:ru8 B7 a Fen7t cu portoEe8u8 8a no7! (-a6 cercetat< a6 F:=ut ce e >n e8< pe ur6: 37nnetou ;-a du; B7 8-a pu; 8a 8ocu8 8u7! 1e=7 dec7 de ce ;unt conF7n; c: eBt7 Fer7taD78u8 S6a88 Hunter! ABadar a6 Eo;t HeEu7tG N-a7 Eo;t HeEu7t deEe8< E77ndc: nu A7 ;-a 8uat n767c! Ne poA7 >nF7nu7 nu6a7 c: ;unte6 prea cur7oB7< at9ta tot! N7c7 de data a;ta n-o ;: te HeEu7e;c< dac: o ;:-A7 7au B7-acu6a portoEe8u8< dar nu >n ;o6n< E77ndc: o ;: 67-8 da7 ;7n?ur< de Dun:Fo7e! #entru n767c >n 8u6eC S: nu =7c7 ForD: 6are! Nu-8 a6 8a 67ne< o >ntoar;e e8! (-a6 8:;at >n cuE:r< 8a ?ea6DaBu8 d7n Ghad7;! ABC Un 8ucru at9t de preA7o; nu ;e d: pe 697n7 ;tr:7ne! Te-a6 F:=ut >n u8t76u8 t76p ;coA9ndu-8 d7n Du=unar B7 pun9ndu-8 apo7 7ar 8a %32

8oc! U7te a7c7< >8 ;76t! &8 D:tu7 cu de?etu8 >n p7ept< unde Bt7a6 c: e portoEe8u8! Nu 6: at7n?eC ;tr7?: e8 B7 ;e d:du cu un pa; >napo7! Nu pot ;: ;uE:r ;:!!! O ;: ;uEer7 B7 a8te8e< ;ta7 ;: Fe=7 acu6< >7 cur6a7 eu ForDa! M: >ntor;e7 ;pre oE7Aer7< care nu >nAe8e?eau n767c< E77ndc: ForD7;e6 en?8e=eBte B7 8e ;pu;e7 c9teFa cuF7nte >n 876Da araD:! AceBt7a >8 apucar: de 697n7 B7-8 A7nur: ;tr9n; p9n: ce-7 ;co;e7 portoEe8u8 d7n Du=unar! Ku du; apo7 de ;o8daA7< 8e?at DurduE B7 tr9nt7t 89n?: ;er?ent! Jonathan Me8ton nu ;e 6a7 putea >ndo7 acu6 c: Bt7a6 totu8! Se 76punea o tact7c: de 8upt:! EL7;tau tre7 e;cadroane de caFa8er7e! K7ecare d7n e8e aFea drept co6andant un kolaghasi< c:p7tan< pe ur6: un 8ocotenent B7 un ;uD8ocotenent! *7nu7 cu e7 un 67c con;787u de r:=Do7< dup: ce 8e poFe;t77 6a7 >nt97 cu6 ;tau 8ucrur78e! #r76u8 e;cadron ur6a ;: ;e po;te=e ;uD co6anda c:p7tanu8u7 8a 7ntrarea F:?:une7! Cu a8 do78ea Fo7 oco87 eu 6unte8e< ca ;: 6: aBe= 8a ce8:8a8t cap:t a8 e7! Ce8 de-a8 tre78ea ;e Fa >6p:rA7 >n dou: B7 ;e Fa urca ;u; pe 6unte< ca de-aco8o< 8a neFo7e< ;: poat: tra?e Ho; >n Dedu7n7! Unde treDu7a ;: 6: po;te= eu ;e aE8au ca77 B7 tot aco8o era 8a?:ru8 ;o8daA78or 8uaA7 de e7 pr7=on7er7 B7 p:=7A7 acu6 de u8ed-aIar7! "ac: reuBea6 ;:-7 e87Der:6 >nt97 pe e7< aFea6 un p8u; de o ;ut: de oa6en7! .7 c9nd ;: d:6 atacu8G >ntreD: unu8 d7n oE7Aer7! Nu cred c: o ;: E7e un adeF:rat atac< a6 r:;pun; eu! #r76u8 e;cadron n-are a8tceFa de E:cut dec9t ;:-8 >6p7ed7ce pe duB6an ;: 7a;: d7n trec:toare@ a8 do78ea 8a Ee8! Eu cu o parte d7n ;o8daA7 ne Fo6 n:pu;t7 6a7 >nt97 a;upra pa=n7c78or ca ;:-7 e87Der:6 pe ca6ara=77 noBtr7! K:r: ?:8:?7e B7 c9teFa >6puBc:tur7 nu o ;: ;e poat:< nu Fa E7 >n;: o 8upt: propr7u-=7;@ a7 noBtr7 ;: nu ;e ?r:Dea;c: ;: >nceap: atacu8 B7 ;: aBtepte p9n: >n u8t76u8 6o6ent! Intere;u8 no;tru nu e ;:-7 uc7de6 pe duB6an7< c7 ;:-7 8u:6 pr7=on7er7! #:=7A7-F: pe c9t ;e poate de F:r;are de ;9n?e! Cu c9t For c:dea 6a7 puA7n7 u8ed-aIar7< cu at9t Eo8o;u8 paBe7 Fa E7 6a7 6are< c:c7 a8t67nter7 n-ar 6a7 aFea de 8a c7ne 8ua D7ru8! TreDu7e >n;: ;: Bt76 d7na7nte 6o6entu8 c9nd >7 Fe7 ataca pe %3

pa=n7c7! A7 dreptate! S:-8 hot:r96 pentru /al+' el fa%,r< ru?:c7unea de d767neaA:! Nu 6er?e! "e ceG #entru c: tot atunc7 ne Eace6 B7 no7 ru?:c7unea! EBt7 creBt7n B7 cre=7 c: pute6 renunAa 8a ru?:c7uneG Nu cred deEe8! .7 ru?:c7unea B7 atacu8! U7taA7< ;au poate nu Bt7A7 c: u8ed-aIar77 >B7 Eac ru?:c7unea de d767neaA: dup: re?u878e ;ecte7 haneE7A78or! 1o7 F: ru?aA7 c9nd de-aD7a ;e =:re;c =or78e 8a r:;:r7t< haneE7A77 >n;: nu6a7 dup: ce apare pe cer el Isfirar< 8u67na ?:8Du7e! 1eA7 E7 dec7 ?ata cu ru?:c7unea >n 6o6entu8 c9nd o >ncep e7 pe-a 8or! &ndat: ce u8ed-aIar77 ;e For 8:;a 8a p:69nt< eu 6: reped ;:-7 e87Dere= pe ;o8daA7! #9n: ;: ;e de=6et7cea;c: e7< a7 noBtr7 ;unt 87Der7 B7 pute6 aBtepta E:r: tea6: ce For Eace duB6an77! A6 procedat >ntoc6a7 dup: p8anu8 no;tru! U8ed-aIar77 erau >ntradeF:r de o nepreFedere de ne7ertat! N7c:7er7 n7c7 o ;ant7ne8:! (una treDu7a ;-apun: pe;te ce8 6u8t o Hu6:tate de cea;! Sco;e7 ;e6na8u8 conFen7t< ad7c: A7p:tu8 de Fu8tur@ era6 ;7?ur c: 37nnetou 8-a au=7t! R:69nea acu6 ;: aBtept:6 p9n: ;pre =7u:! R9ndu77 c9teFa po;tur7 8a ?ura F:?:un77< ce78a8A7 ;o8daA7 ;e aBe=ar: ceFa 6a7 departe! T76pu8 trecea! (una d7;p:ru;e de 6u8t< 7ar ;te8e8e ;e ;t7n?eau una c9te una! O ra=: de 8u67n: ap:ru 8a or7=ont! S: >ncepe6 ru?:c7uneaG 6: >ntreD: co6andantu8! "a< dar c9t ;e poate 6a7 >ncet< >n?enunchear: toA7 B7 ;e ru?ar: cu eF8aF7e ad9nc:! &n Fre6ea a;ta 8u67na cre;cu p9n: ce >n dep:rtare ceru8 >ncepu ;: ;e co8ore=e >n ?a8Den! "e-a7c7 d7n F:?:un: nu ;e Fedea< dar ;e au=7 d7n 8a?:r un ;tr7?:t: Ha; GalaG s)sal+', ha; GalaG l)fel+h: as)sal+' cher min en nKm < ad7c:: ;cu8aA7 8a ru?:c7une< ;cu8aA7 8a 69ntu7re@ ru?:c7unea e 6a7 Dun: dec9t ;o6nu8! Acu6 8u67na era de;tu8 de 6are ca ;: pute6 de;8uB7 totu8 >n Huru8 no;tru! M: 8:;a7 uBure8 >n F:?:un: B7 >na7nta7 at9t c9t ;: nu pot E7 F:=ut! %3%

Nu departe de 67ne erau adunaA7 8a un 8oc ca77@ o her?he87e >ntrea?:! &n ;pate8e 8or< ;o8daA77 nu erau 8e?aA7 c7 nu6a7 p:=7A7 de Freo dou:=ec7 de Dedu7n7 >nar6aA7! #e ur6: Fenea un 8oc 87Der< dup: care >ncepea adeF:ratu8 8a?:r! Toat: 8u6ea >n?enunchea;e B7 ;e ru?a@ ;o8daA77 B7 pa=n7c77 de a;e6enea! M: >ntor;e7 8a a7 noBtr7 B7 8ua7 cu 67ne tre7=ec7 de oa6en7! S;tC N7c7 un cuF9ntC 8e Bopt77 eu! Cu c9t 6a7 puA7n: ?:8:?7e cu at9t pute6 D7ru7 6a7 repede! Sunt nu6a7 dou:=ec7 de pa=n7c7@ nu-7 o6or9A7< a6e77-7 nu6a7 cu patu8 puBt77< pe ur6: Fen7A7 7ar >ncoace! Intrar:6 >n F:?:un:! Se au=ea ?8a;u8 ;onor a8 ce8u7 care ;punea ru?:c7unea B7 pe ce78a8A7 A7n9ndu-7 7;onu8! AHun;er:6 8a 8ocu8 unde ;e aE8au ca77! Ne ;trecurar:6 pr7ntre e7 B7 ne repe=7r:6 cu puBt78e r7d7cate ;pre araD7! &n8e6n7r: de ;pa76:! I=Dea6 cu patu8 puBt77 unde n76erea6! "o7< tre7 d7ntre e7 ;e de=6et7c7r: B7 o 8uar: 8a Eu?: r:cn7nd! Scu8aA7 ca6ara=7< ;unteA7 87Der7C ;tr7?a7 eu ;o8daA78or! "aA7 Eu?a 8a ca7< 8uaA7 c9t puteA7 d7n e7 B7 Fen7A7 dup: 67ne! K7ecare d7n ;o8daA7 >nc:8ec: pe c9te un ca8 B7 >nc: unu8 ;au do7 de c:p:;tru! Ur6: o 6are >nF:86:Bea8:< apo7 porn7r: toA7 >n ?a8op ;pre 7eB7rea de 8a cap:tu8 ce8:8a8t a8 F:?:un77! "7n 8a?:r ;e au=7r: r:cnete de Eur7e B7 ;pa76:@ Dedu7n77 u7ta;er: de ru?:c7une! #u;e;er: 69na pe ar6e B7 a8er?au =D7er9nd dup: no7! "e?eaDa! No7 ocupa;er:6 toat: trec:toarea B7 nu 6a7 aFeau pe unde 7eB7! "7n Eu?: a6 tra; o ;a8F: oarD: >n ur6:< ceea ce-7 E:cu ;: ;e dea >nd:r:t >n?ro=7A7! Ge;t7cu8au B7 ur8au neBt77nd ce ;: Eac:! Se au=7 >n;: Focea Be7cu8u7 B7 ;e poto87r:! &7 F:=ur:6 pe Dedu7n7 >n?r:6:d7ndu-;e ;pre 7eB7rea F:?:un77! &7 >nt96p7nar: B7 a7c7 ;a8Fe de puBc:< de a;e6enea a8te8e de ;u;< de dea;upra capete8or 8or! Un ur8et de Eur7e u6p8u trec:toarea! Se adunar: toA7 >n 67H8ocu8 F:?:un77 neBt77nd >ncotro ;-o 7a! C9nd a6 ;ocot7t c: a ;o;7t 6o6entu8< tr767;e7 pe unu8 d7n 8ocotenenA7 ca ;o8 de pace< dup: ce >7 ;pu;e;e6 d7na7nte ce are de E:cut! OE7Aeru8 E8utur: >n F9rEu8 ;:D7e7 o Dat7;t: a8D:! #r7n e8 >8 ru?a6 pe Be7c ;: F7n: ;: ;e >nAe8ea?: cu 67ne< E:?:du7ndu-7 c: >8 Fo7 8:;a pe ur6: ;: ;e %33

>ntoarc: ne;up:rat 8a a7 ;:7< cu cond7A7a ca >n t76pu8 tratat7Fe8or u8edaIar77 ;: ;tea 87n7Bt7A7 B7 ;: nu >ncerce ;: tra?: >n ;o8daA7! &8 F:=u7 pe ;o8 E:c9ndu-B7 8oc pr7n >n?he;u7a8:@ trecur: Freo =ece 67nute B7 ap:ru 7ar >n;oA7t de Be7c! ABadar D:tr9nu8 aFea >ncredere >n cuF9ntu8 6eu B7 Fenea 8a 67ne ne;787t de n76en7! &7 7eB77 >n >nt96p7nare< >ncruc7Ba7 DraAe8e pe p7ept< 6: >nc87na7 ad9nc B7-7 =7;e7: K77 D7neFen7t< o< Be7c a8 u8ed-aIar78orC Ier7 n-a7 Frut ;: 6: 8aB7 ;:-A7 ForDe;c E77ndc: era6 pr7=on7eru8 t:u< de aceea a6 Eu?7t d7n 8a?:ru8 t:u ca ;: te pot ru?a a;t:=7 ca o6 87Der ;: 6: a;cu8A7! Te ;a8ut< r:;pun;e e8 >nc87n9ndu-;e 8a Ee8! M7-a7 E:?:du7t dru6 87Der dup: ce te Fo7 a;cu8ta B7 ;per c: te Fe7 A7ne de E:?:du7a8:! "a! #oA7 p8eca or7c9nd< E:r: ;: ;e at7n?: c7neFa de t7ne< cu at9t 6a7 6u8t cu c9t F7n ;:-A7 propun pace! &n ;ch76Du8 D7ru8u7< nu-7 aBaG Nu! NuG ;e 67r: e8! Nu pentru a;ta aA7 Fen7t Fo7< ;: ne 8uaA7 B7 puA7nu8 ce ne-a 6a7 r:6a; d7n tur6e8e B7 c7re=78e noa;tre Do?ateG 1-aA7 oD87?at< ur6a7 eu E:r: ;: 7au >n ;ea6: cuF7nte8e 8u7< ;: p8:t7A7 paBe7 d:r78e< dar n-aA7 E:cut-o! E dec7 dreptu8 8u7 ;: 7a cu de-a ;78a ceea ce nu FreA7 ;:-7 daA7 de Dun:Fo7e! 1a treDu7 totuB7 ;:-7 daA7! Eu >n;: n-a6 Fen7t 8a Fo7 ca duB6an< c7 ca pr7eten B7 o ;: F: >nF:A cu6 ;: p8:t7A7 D7ru8 E:r: ;: p:?uD7A7 o ;7n?ur: F7t: de-a Foa;tr:! A88ah e 6are B7 678o;t7FC "ac: ForDe8e ta8e ;unt adeF:rate< atunc7 eBt7 un pr7eten B7 nu duB6an! A6 ?r:7t adeF:ru8! .e=7< ro?u-te< Ho; 89n?: 67ne B7 a;cu8t: ce a6 ;:-A7 ;pun! CuF7nte8e ta8e ;unt p8:cute ca 67ro;u8 E8or78or care >6D:8;:6ea=: aeru8! (ocu8 pe care te Fe7 aBe=a tu Fa E7 pr78eH de od7hn: pentru trupu8 6eu! N7 ;e adu;er: dou: coForaBe B7 ne aBe=ar:6 a69ndo7! Bedu7nu8 nu ;e pr7peBte n7c7odat:! "e6n7tatea noa;tr: a a69ndurora ne 76punea o pau=:! &n t76p ce eu pr7Fea6 F:?:una cu tot ce ;e petrecea >n ea< e8 nu-B7 8ua och77 de 8a 67ne! &n ce8e d7n ur6: rup;e %3,

t:cerea: St:p9nu8 ?8oate7 >nar6ate 67-a ForD7t de;pre t7ne< eEEend7< >ncepu Be7cu8! A6 aE8at de 8a e8 de;pre toate Eapte8e ta8e ero7ce B7 de c9te a7 p:t767t >n t9n:ra ta F7aA:! M7-a 6a7 ;pu; c: eBt7 6are 6eBter >n ta7na Fr:H7tor7e7! Cu6 a;taG >ntreDa7 cu 67rare! Era7 8e?at B7 Eerecat >n cort! "e dou:;pre=ece or7 a Fen7t pa=n7cu8 ;:-A7 p7p:7e Er9n?h778e ca ;: ;e >ncred7nAe=e c: n-a7 Eu?7t! A tre7;pre=ecea oar: ;e 8u67na de =7u: B7 tu tot aco8o era7< 7ar acu6 te F:d 87Der a7c7 89n?: 67ne! Nu-7 a;ta Fr:H7tor7eG N7c7 un Ee8 de Fr:H7tor7e! E ;7?ur pa=n7cu8 c: a6 Eo;t euG =7;e7 E:r: ;:-7 dau Freo 8:6ur7re! 1e=7 B7 tu atunc7 c: era 6a7 D7ne dac: 6: a;cu8ta7 a;ear:< E77ndc: a7 E7 aE8at 6u8te B7 a7 E7 >6p7ed7cat o F:r;are de ;9n?e! A Eo;t Freunu8 d7n oa6en77 t:7 r:n7tG Nu! N7c7 o6or9tG ToA7 ;unt >n F7aA:! Cu at9t 6a7 D7ne! A6 dat ord7n ;o8daA78or ;: tra?: >n aer@ dac: totuB7 conForD7rea 6ea cu t7ne nu Fa duce 8a Dun ;E9rB7t< ?8oanAe8e noa;tre For 6uBca >n carnea Foa;tr:! N:d:Hdu7e;c >n;: c: nu ne Fe7 ;787 ;: 8:;:6 Ee6e78e tr7Du8u7 t:u F:duFe B7 cop78aB77 8or orEan7! "ar 7a ;pune< preaFeneraD78e Be7c< cu6 ;taA7 Fo7 cu u8ed-aIun77G &n 6are duB6:n7e! C97n77 aceBt7a ne-au uc7; c9A7Fa oa6en7 d7n ce7 6a7 Fo7n7c7 B7 F7teH7 a7 nea6u8u7 no;tru! C9A7G .a7;pre=ece! A88ah ;: ard: pe aIun7 >n Eocu8 7adu8u7C Sunt e7 6a7 ;:rac7 ;au 6a7 Do?aA7 ca Fo7G Ma7 Do?aA7! Erau Do?aA7 B7 >na7nte< dar de c9nd ne-au p7er7t F7te8e< deo;eD7rea d7ntre aFutu8 no;tru B7 a8 8or e B7 6a7 6are! E7 n-au p:?uD7t n767c< E77ndc: tur6e8e B7 c7re=78e aIun78or >B7 au p:Bun78e 8a 7;8a=ur78e 3ad7 S787ana< unde nu e n7c7odat: 87p;: de ap:! "e unde p9n: unde a7 aHun; tu 8a o >nAe8e?ere cu So8a?ha;7 Ta8aE Ben Ur7SG %3+

E8 67-a propu;-o dup: ce 7-a6 >6pre;urat! Nu ;e putea ;a8Fa a8tEe8G Ba da! So8daA77 8u7 aFeau ar6e 6u8t 6a7 Dune ca a8e noa;tre B7 7-ar E7 Eo;t 8e;ne ;: uc7d: 6u8A7 d7ntre a7 noBtr7! "ar e8 a Frut 6a7 D7ne ;: Eac: o >nFo7a8: cu 67ne@ pe ur6: ;-a predat! Care era >nFo7a8aG S: 67-7 dea >n 69n: pe ;o8daA77 care erau cu e8 B7 pe ce7 pe care >7 Fa 6a7 ade6en7 pe ur6:! .7 ce-A7 cerea >n ;ch76DG (7Dertatea 8u7 B7 pe St:p9nu8 ?8oate7 >nar6ate E77ndc: Fro7a ;:-7 ;toarc: o ;u6: 6are de Dan7 ca r:;cu6p:rare! Tu n7c7 nu Bt77 c7ne e o6u8 ace;taC Iuda I;car7otu8< A7-a6 6a7 ;pu; doar!!! Ma7 6u8t dec9t at9t@ >A7 Fo7 poFe;t7 eu 6a7 t9r=7u< nu e t76pu8 acu6< deoarece Freau ;: Eac B7 eu o >nFo7a8: cu t7ne< 6u8t 6a7 Dun: B7 6a7 Eo8o;7toare pentru tr7Du8 t:u! #r7n ea Fe7 putea ;:-A7 >ndep87neBt7 dator7a EaA: de paB:< E:r: ;: E77 p:?uD7t cu n767c! 1orDeBteC Urech78e 6e8e ;unt roaDe8e ta8e< o< eEEend7C &A7 Fo7 ;pune 6a7 >nt97 ce cer eu de 8a t7ne: e87Derarea St:p9nu8u7 ?8oate7 >nar6ate B7 a en?8e=u8u7 care e acu6 pr7=on7eru8 t:u! #e ur6: ;:67 preda7 pe So8a?ha;7 B7 ;: p8:t7A7 D7ru8 >ntre? care F7 ;e cere! Acea;ta e cu neput7nA:< eEEend7! Sta7 ;-au=7 B7 ce A7 ;e d:< dac: te ;upu7 cond7A778or 6e8e! (a r9ndu8 t:u< Fe7 pr767 >n ;ch76D Ba7;pre=ece ;ute de c:678e ;au Fa8oarea ace;tora! .e7cu8 6: pr7F7 8un?< c8:t7n: capu8 B7 =7;e cu >ndo7a8:: M: te6 c: n-a6 au=7t D7ne< eEEend7 B7 te-aB ru?a ;:-67 6a7 ;pu7 o dat: ce-a7 ;pu; acu6! Cu p8:cereC 1e7 pr767 Ba7;pre=ece ;ute de c:678e ;au Fa8oarea ace;tora! B7ne< D7ne< >nAe8e? eu< dar nu a6 dreptu8 ;: cer n767c! Nu-8 a7< nu cer7 B7 totuB7 A7 ;e d:! O ;:-A7 8:6ure;c eu de ce! AFeA7 Fo7 >n tr7Du8 Fo;tru o Ee6e7e t9n:r: pe care o chea6: E8athehG %3/

"a! E cea 6a7 7uD7t: d7ntre toate< dar A88ah< a pedep;7t-o a6arn7c@ cop78aBu8 e7 nu poate Fedea 8u67na ;oare8u7 E77ndc: a Fen7t pe 8u6e E:r: Federe! "e aceea a porn7t cu un D:tr9n FeneraD78 >n pe8er7naH 8a un 6or69nt ;E9nt ;: ;e roa?e de A88ah ;:-7 d:ru7a;c: Federea cop78aBu8u7 e7! TreDu7e ;: ;e >ntoarc: >n cur9nd! Ke6e7a ;e aE8: 8a no7! A c:=ut pe dru6 >n ?heare8e u8ed-aIun78or care 8-au uc7; pe D:tr9n B7 au >n?ropat-o pe ea p9n: 8a ?9t >n n7;7p! A88ahN8 A88ahC Ne8e?7u7A77C A8 Bapte;pre=ece8ea uc7; de e7C At9ta ;9n?e F:r;at cere r:=Dunare! C97n77C S: nu cruAe e7 o Ee6e7e B7 un cop78 neF7noFatC Ce ?ro=:F7eC S-o >n?roape-n n7;7p!!! ;: F7n: pe ur6: corD77 ;:-7 ;coat: och77 cu c7ocur78e 8or a;cuA7te!!! ABa era ;: ;e >nt96p8e dac: A88ah nu ;-ar E7 678o;t7F7t de ea >ndrept9ndu-67 paB77 >ntr-aco8o ca ;-o ;cap de 8a o 6oarte at9t de cu6p87t:! "ar a6 6a7 E:cut >nc: o Eapt: care Bt7u c: o ;: te Ducure: A6 pu; 69na pe Karad e8 A;Oad! Ma7 e Freunu8 cu nu6e8e :;taG K77ndc: nu poate ;: E7e Be7cu8 u8edaIun78or! "e ce nuG Ar E7 pentru 67ne o prea 6are Eer7c7re< 8a care n-a6 dreptu8 ;: n:=u7< poate B7 pentru c: ace;t Be7c nu e o6u8 care ;: ;e 8a;e pr7n;! ABC &8 cre=7 >ntr-adeF:r at9t de F7tea=G Eu 8-a6 cuno;cut a8tEe8! No7 era6 doar tre7< 7ar e7 pa7;pre=ece B7 totuB7 7-a6 8e?at E:r: ;: opun: Freo >6potr7F7re< deB7 erau >nar6aA7 p9n: >n d7nA7 B7 aFeau ca7 67nunaA7! O< A88ah< A88ah< >A7 6u8Au6e;c d7n ad9ncu8 ;uE8etu8u7 6euC ;tr7?: Be7cu8 ;:r7nd >n p7c7oare! Bucur7a 7n7677 6e8e c: aceBt7 c97n7 ne8e?7u7A7 au Eo;t pr7nB7 e 6are< dar c: nu6a7 tre7 7nB7 au Eo;t >n ;tare ;:-7 pr7nd: >67 pre8un?eBte =78e8eC Ce ruB7ne!!! ce ruB7ne pentru e7C S:-67 poFe;teBt7 B7 67e cu6 ;-a >nt96p8at< eEEend7! Ma7 >nt97 >n;: aB Frea ;: Bt7u ce-a7 E:cut cu e7! I-a7 >6puBcatG Nu! Unu7 creBt7n nu-7 e >n?:du7t ;: uc7d: M n7c7 ch7ar pe ce8 6a7 >nFerBunat duB6an a8 ;:u! Tr:7e;c< ;unt D7ne 8e?aA7 B7 puB7 ;uD pa=:! Tr:7e;c B7 ;unt 8a t7neG Ce Fre7 ;: Eac7 cu e7G Spune-67< ;pune-67 repede!!! %37

Tre6ura de ner:Ddare ;-aud: r:;pun;u8! *7-7 d:ru7e;c A7e! "e-aD7a ;E9rB77 ForDa B7-8 F:=u7 c:=9nd >n ?enunch7 >n EaAa 6ea@ >67 apuc: 697n78e B7 aproape r:cn7 de Ducur7e: AdeF:ratG AdeF:rat c: 67-7 d:ru7eBt7G Cu o ;7n?ur: cond7A7e: ;: Eac7 ce A7-a6 cerut ad7neaur7! Kac!!! EacC O< A88ahC O< Maho6edC #a7;pre=ece u8ed-aIun7!!! B7 pr7ntre e7 e B7 Be7cu8!!! >n ;E9rB7t!!! >7 aFe6 >n 697n78e noa;tre!!! r:=Dunare!!!C S9n?e8e 8or ;: cur?: B7roa7e!!! Sta7C =7;e7 eu! Nu treDu7e ;: F: at7n?eA7 de F7aAa 8or! Ce-a7 ;pu;G >ntreD: u8u7t! AFe6 de r:=Dunat Ba7;pre=ece 6orA7 uc7B7 de 69na 8or B7 ;:-7 8:;:6 >n F7aA:G Nu ;e poateC Ar r9de o 8u6entrea?: de no7< ne-ar crede n7Bte 8aB7 B7 n7Bte ne6ern7c7 care ;e 8a;: DatHocor7A7 E:r: ;: cr9cnea;c:! N-are ;: r9d: n76en7 c9nd ;e Fa aE8a c: aA7 renunAat 8a o r:=Dunare at9t de ?ro=aF: pentru una 6a7 Eo8o;7toare! EEEend7!!! ?9ndeBte-te!!! ce cer7 tu nu ;e poate! NuG Atunc7 nu F: 6a7 dau pe u8ed-aIun7! U7A7 c: dac: nu te A77 de cuF9nt nu ;unte6 n7c7 no7 oD87?aA7 ;: ne A7ne6 de E:?:du7a8:! Eu nu u7t n767c! 1o7 u7taA7 c: F: aE8aA7 >n puterea noa;tr:! (a a69ndou: capete a8e trec:tor77 ;unt c9te tre7 ;ute de ;o8daA7 care nu F: For 8:;a ;: 7eB7A7 B7 a8A7 o ;ut: dea;upra capete8or Foa;tre care au ord7n ;: tra?: 8a cea 6a7 67c: 67Bcare pe care aA7 Eace-o! Un ;e6n ;: Eac< unu8< ;7n?ur B7 F: ;ecer: unu8 dup: a8tu8! E7< ce-a7 de =7;G N767c! 1:d B7 eu c: nu treDu7a ;: ne F9r96 a7c7 >n F:?:un:! 1ro7aA7 ;: ne pr7ndeA7 B7 aA7 c:=ut ;7n?ur7 >n cur;:! &A7 dau c7nc7 67nute de ?9nd7re! ABadar< repet: >A7 cer ;: 8e reda7 87Dertatea en?8e=u8u7 B7 St:p9nu8u7 ?8oate7 >nar6ate B7 ;: ne >napo7e=7 ar6e8e B7 tot ce ne-aA7 8uat! Ma7 departe: cer ;:-8 preda7 pe So8a?ha;7 Ta8aE Ben Ur7S@ >n ;ch76D F7-7 d:ru7e;c pe u8ed-aIun77 pr7=on7er77 6e7< cu cond7A7a ;: F: >nFo7A7 8a p8ata D7ru8u7@ F: 8a; ;: 7eB7A7 ne;t7n?her7A7 d7n F:?:un: B7 67H8oce;c pacea >ntre Fo7 B7 paB:! %3)

C:ru7a ;:-7 p8:t76 D7ru8< =7c7G "a! E dreptu8 8u7< a8t Fen7t nu are! Nu e Dedu7n ca ;: tr:7a;c: de pe ur6a tur6e8or ca Fo7! B7ru8 e prea 6are< de unde Fre7 ;:-8 p8:t76G N7c7 n-aFe6 at9tea F7te!!! Iar u7A7 ceFa: ce8e Ba7;pre=ece ;ute de c:678e d7n care puteA7 p8:t7 B7 prea p8:t7 paBe7 c9t 7 ;e cuF7ne! Ba o ;: ne B7 r:69n: ;: >6p87n76 c7re=78e noa;tre ;:r:c7te! 1e=7 c: F: Freau D7ne8eG .7-apo7< Ee6e7a pe care o chea6: E8atheh< cea 6a7 dra?: Fou: d7ntre toate Ee6e78e tr7Du8u7< E77ndc: e ;:rac: B7 a p:t767t de 8a u8ed-aIun7 o ;: capete B7 ea o ;ut: de c:678e drept de;p:?uD7re pentru ;uEer7nAe8e >ndurate! EEEend7< Dun:tatea ta e 6are B7 at7n?erea 697n78or ta8e o D7necuF9ntare cerea;c:! .a7;pre=ece ;ute B7 >nc: o ;ut: de c:678e!!! Eac 6u8t< Eoarte 6u8t!!! Nu pentru u8ed-aIun7< care ;unt oa6en7 aFuA7! "a< dar d9nd at9tea F7te o ;: 8e ;cad: d7n ca8e-aEar: aFutu8! A;ta Freau B7 eu! #uterea 8or ;cade >n t76p ce a Foa;tr: ;poreBte! #:7 toc6a7 de a;ta nu cred c: au ;: ;e >nFo7a;c:! TreDu7e< E77ndc: au de a8e; >ntre F7aA: B7 aFere B7 or7cu7 >7 e 6a7 dra?: F7aAa dec9t toate Do?:A778e! A6 ;: Eac B7 pe 67H8oc7toru8 >ntre Fo7 B7 e ;7?ur c: nu 8a; d7n preA n7c7 6:car o c:678:! Au ;: t:?:du7a;c:< dar n-au ;: ;e A7n: de cuF9nt! Cu at9t 6a7 r:u pentru e7! Nu 8e dau dru6u8 p9n: ce nu p8:te;c preAu8 de r:;cu6p:rare! Se Fede c: nu-7 cunoBt7! Au ;: a69ne cu p8ata p9n: ce au ;: ;e pre?:tea;c: D7ne de 8upt:< pe ur6: au ;: F7n: ;:-7 e87Dere=e pe a7 8or! N7c7decu6< pentru c: au ;: >nAe8ea?: B7 e7 c: ar Eace-o de?eaDa! 1o7 o ;:-7 A7neA7 6ereu 8a re;pect B7 cred c: 6a7 de?raD: 7-aA7 uc7de dec9t ;:-7 8:;aA7 ;: ;cape! A;ta aBa e! .7-apo7< treDu7e ;: te 6a7 ?9ndeBt7 8a ceFa! 1: procur a;tEe8 67H8oace8e cu care ;: p8:t7A7 D7ru8< c:c7 nu ne >ntoarce6 8a oraB dec9t %39

dup: ce 8ucrur78e ;-au 8:6ur7t! ABtept:6 dec7 ;: F: dea u8ed-aIun77 preAu8 r:;cu6p:r:r77< pe ur6: ne daA7 Fo7 nou: ce ;e cuF7ne paBe7! #9n: atunc7< ;unte6 oa;peA77 t:7 B7 oD87?aA7 ;: 8upt:6 cu B7 pentru Fo7! Intere;u8 no;tru e ca r:?a=u8 pe care-8 Fo6 da u8ed-aIun78or ;: E7e c9t 6a7 ;curt< aBa c: nu For aFea t76p ;: ;e pre?:tea;c: de 8upt:! .7 dac:< totuB7< For >ncerca o a;tEe8 de neDun7e< no7 F: ;:r76 >n aHutor! Re=u8tatu8 ar E7 c: 7-a6 n767c7 co6p8et< ;au< dac: nu< ar r:69ne at9t de puA7n7 c: 8ear trece poEta pentru 6u8t: Fre6e ;: ;e 6a7 a?aAe de Fo7! Ce ;pu7 tu acu6< eEEend7< 6: >ncred7nAea=: o dat: 6a7 6u8t c: ne Fre7 D7ne8e B7 c: aBa au ;: ;e petreac: 8ucrur78e! Atunc7 te >nFo7eBt7G Eu< d7n partea 6ea< d7n toat: 7n76a@ cunoBt7 oD7ce7ur78e B7 trad7A778e noa;tre B7 Bt77 c: nu pot hot:r> n767c E:r: con;76A:69ntu8 SEatu8u7! 1o7 aduna dec7 pe D:tr9n77 tr7Du8u7 ;:-7 >ntreD B7 pe e7! "ar tu< a7 tu >ndrept:A7rea ;: hot:r:Bt7 un 8ucru at9t de 76portantG EBt7 ;tr:7n de Aara noa;tr: B7 a;tea ;unt 8ucrur7 care ne pr7Fe;c nu6a7 pe no7 B7 pe paBa a8 no;tru! St:p9nu8 ?8oate7 >nar6ate repre=7nt: a7c7 pe paB:@ ce Eace e8 e Dun E:cut B7 ;unt ;7?ur c: DeIu8 n-are ;: =7c: n767c >6potr7Fa hot:r9r78or 6e8e! EEEend7< nu ne;ocote;c cuF7nte8e ta8e< aB E7 >n;: Ducuro; ;: 8e aud B7 d7n ?ura DeIu8u7! Koarte D7ne< tr767te-8 a7c7 ca ;: 6: >nAe8e? cu e8! Nu Fre7 6a7 D7ne ;: 6er?e6 a69ndo7 8a e8G #oA7 ForD7 >n ace8aB7 t76p B7 cu SEatu8 no;tru! C9nd 8e Fe7 8:6ur7 tu D:tr9n78or 8ucrur78e< au ;: te cread:< pe 67ne poate nu< E77ndc: prea 87 ;-ar p:rea Eru6o;! #ot p8eca d7n 8a?:r c9nd FreauG "a! N-a7 E:cut B7 tu cu 67ne tot aBaG M: pot >ncrede >n cuF9ntu8 t:uG Jur pe DarDa #roEetu8u7< pe a 6ea< pe 69ntu7rea ;uE8etu8u7 6eu B7 pe a ;tr:6oB78or 6e7 c: eBt7 87Der ;: p8ec7 c9nd Fre7! B7ne! Sper c: B7 oa6en77 t:7 For re;pecta Hur:69ntu8! &8 For re;pecta! %,2

S-ar putea >nt96p8a totuB7 ca Freunu8 d7n e7 ;: nu o Eac:! "e aceea >A7 ;pun d7na7nte c:< dac: ;e aude o ;7n?ur: >6puBc:tur: ;au ;e at7n?e c7neFa de 67ne< dau 76ed7at ;e6na8u8 de atac! Cea d7nt97 ;a8F: a noa;tr: cu8c: Hu6:tate d7n Fo7 8a p:69nt! K77 E:r: ?r7H:! Te a;7?ur c: nu Fa >ndr:=n7 n76en7 ;: ;e at7n?: de t7ne! Cu toat: a;7?urarea 8u7< a6 dat ord7nu8< cu ?8a; tare< ca ;-aud: toA7< ca 8a pr76a detun:tur:< a7 noBtr7 ;: dea n:Fa8: >n F:?:un: B7 ;: >nceap: 8upta! #e ur6: a6 p8ecat cu Be7cu8 >n 8a?:ru8 8u7!

%,

+4- OMUL CU +/ DEGETE LA (ICIOARE

B7ne>nAe8e; c: Dedu7n77 6: >nt96p7nar: cu pr7F7r7 o;t78e! .e7cu8 a8e;e un 8oc 6a7 >na8t< de unde putea E7 F:=ut de toA7 B7 ;tr7?:: A;cu8taA7< Fo7 u8ed-aIar7< ce a6 ;: F: ;pun! Ace;t eEEend7 ;tr:7n< nu67t Tara Ben Ne6;7< ne aduce pace< Do?:A7e B7 onorur7! Ne oEer: darur7 pentru care F: FeA7 Ducura ca 67e8u8 de 7arD: Era?ed:! I-a6 E:?:du7t ;: nu ;e at7n?: n76en7 de e8< ;: p8ece B7 ;: F7n: c9nd Frea! E8 e eu B7 eu ;unt e8! S9n?e8e 6eu e ;9n?e8e 8u7 B7 onoarea 8u7 e B7 a 6ea! E pu; ;uD ocrot7rea 6ea ca B7 ;uD a Foa;tr:! S: ;e adune SEatu8 ca ;: aE8e ce 6are Ducur7e B7 ce noroc nepreF:=ut ne aBteapt:! CuF7nte8e 8u7 E:cur: o ad9nc: 76pre;7e a;upra Dedu7n78or! Ch7pur78e 8or >ntunecate ;e 8u67nar:< ;e au=7r: Boapte< >ntreD:r7< eLc8a6aA77! "eodat: ;e au=7 un ?8a; a6en7nA:tor: StaA7C Nu >n?:du7 euC Gh7auru8 era pr7=on7eru8 no;tru B7 a Eu?7t! Cer ;: E7e 8e?at 76ed7at B7 A7nut ;uD pa=:! Ace8a care ;pu;e;e ace;te cuF7nte nu era a8tu8 dec9t So8a?ha;7 Ta8aE Ben Ur7S< ad7c: Tho6a; Me8ton! IeB7 d7ntre r9ndur7 B7 Fen7 ;: ;e aBe=e d9r= >na7ntea 6ea! Era de;E7?urat 8a EaA: de 8oF7tura pe care 7-o d:du;e E6erI >n aHun! *7-a6 6a7 ;pu;< ;e r:;t7 e8 8a Be7c< c: o6u8 :;ta >67 aparA7ne! Ce Fre7 B7 ce ;pu7 tu nu 6: pr7FeBte@ eEEend7 e ;uD ocrot7rea 6ea< r:;pun;e Be7cu8! %,%

Eu 6: te6ea6 c:< >n Eur7a 8u7< Me8ton Fa >ncerca ceFa >6potr7Fa 6ea@ de aceea 8ua;e6 cu 67ne puBca 8u7 37nnetou B7 o A7nea6 pre?:t7t:< dar aBa ca ;: nu ;e Da?e de ;ea6:! SuD ocrot7rea taG >ntreD: e8 >nEur7at! Cu6 7e7 ;uD ocrot7rea ta pe ce8 6a7 >nFerBunat duB6an a8 6euG Ne aduce Ducur7e B7 De8Bu?! &nche7e6 pace cu paBa! #aceG .7 >nFo7a8a noa;tr: cu6 r:69neG Cade de 8a ;7ne! 1e=7 B7 tu c: ;unte6 >nconHuraA7 d7n toate p:rA78e de ;o8daA7! AFe6 de a8e; >ntre pace B7 6oarte! .7 Fo7< 8aB78or< a8e?eA7 paceaC .7 c97ne8e :;ta o ;: ;cape nepedep;7tC E proteHatu8 6eu! "aG E7 D7ne< ocroteBte-8 B7 acu6 dac: poA7C Tra;e cu repe=7c7unea Eu8?eru8u7 pu6na8u8 de 8a Dr9u B7 Fru ;: 678 >nE7?: >n p7ept@ dar cu o 67Bcare tot at9t de rap7d: >7 F9r97 patu8 puBt77 ;uD D:rD7e cu at9ta putere< >nc9t ;e au=7 o pocn7tur:< capu8 >7 c:=u >nd:r:t pe ;pate B7 ;e pr:DuB7 8a p:69nt< >n Fre6e ce ;9n?e8e >7 n:F:87 pe ?ur:! &A7 6u8Au6e;c< eEEend7< c: a7 >ndep:rtat 8oF7tura uc7?:toare care 6ar E7 E:cut ;:-67 ca8c Hur:69ntu8 c: Fe7 7eB7 neF:t:6at d7n 8a?:ru8 6eu! Mare p:cat ar E7 Eo;t pentru p:ru8 6eu a8D! A 6ur7tG &ntreDarea era pentru un u8ed-aIar care ;e ap8eca;e a;upra 8u7 Me8ton B7-8 eLa67na cu D:?are de ;ea6:! Nu 6a7 67Bc:< dar nu pare ;: E7e 6ort< r:;pun;e e8! (e?aA7-8 D7ne ca ;: nu Eac: 7ar Freo n:=D9t7e c9nd ;-o deBtepta< porunc7 Be7cu8! Iar tu< eEEend7< 7ntr: >n cortu8 6eu< unde Fe7 ?:;7 B7 pe St:p9nu8 ?8oate7 >nar6ate! &8 ?:;77 >ntr-adeF:r pe DeI< dar 8e?at de un ;t98p! "u6neata a7c7!!! du6neata a7c7G ;tr7?: e8 cu Ducur7e! Credea6 c: eBt7 8e?at ca B7 67ne! Sunt 87Der< dup: cu6 Fe=7 B7 Fe7 E7 B7 du6neata 76ed7at 87Der ca B7 67ne! S8aF: "o6nu8u7C Atunc7 n-a7 Eo;t pr7=on7eru8 8orG Ba a6 Eo;t< dar a6 reuB7t ;: Eu?! %,3

&7 poFe;t77 pe ;curt ce ;e >nt96p8a;e! M: a;cu8ta cu 6are >ncordare< care cre;cu c9nd aE8: ce propuner7 >7 E:cu;e6 Be7cu8u7 B7 6ot7Fe8e care 6: deter67na;er: ;: 7 8e Eac! MaBa88ahC Ce Ee8 de o6 eBt7 du6neata< do6nu8eC ;pu;e e8 u8u7t! Cu6 ad7c:< nu 6: aproD7G "7n toat: 7n76aC Tot aBa aB E7 E:cut B7 eu! B7ne! Acu6 ha7 ;: 8e ForDeBt7 oa6en78or! SEatu8 e adunat! Sau nu Fre7G TreDu7eC Eu repre=7nt a7c7 pe paB: B7 au ;: ;e >ncread: >n cuF9ntu8 6eu! ABa e! "ac: u7A7 ceFa< >A7 aduc eu a67nte! Ha7de6! IeB7r:6 d7n cort! Bedu7n77 nu p:reau de Ee8 67raA7 c:-8 reFedeau pe DeI 87Der! B:tr9n77 >7 E:cur: 8oc 89n?: e7! #e Me8ton nu-8 F:=u7 n7c:7er7! B7ne>nAe8e; c: u8ed-aIar77 erau Eoarte cur7oB7 ;: aE8e re=u8tatu8 con;E:tu7r77< de care dep7ndea r:=Do7u8 ;au pacea< 6oartea ;au F7aAa! Se >n?he;u7r: ;: E7e c9t 6a7 aproape< A7n9ndu-;e >n;: 8a o d7;tanA: re;pectuoa;:< c:c7 8a e7 SEatu8 ;e Ducur: de 6are ;t76:! "7;cur;u8 DeIu8u7 >7 76pre;7on: ad9nc pe toA7! "up: ce ;E9rB7< Be7cu8 ;e r7d7c: de Ho; B7 r:;pun;e: CuF7nte8e ta8e< ;t:p9ne< au Eo;t ca trandaE7r77 a c:ror 67rea;6: >nFe;e8eBte ;uE8etu8! Ne >nFo76 8a toate propuner78e ta8e! Are c7neFa ceFa de =7;G S: ;pun:C .7 E77ndc: toA7 t:ceau< ur6:: "ac: >n;: ;unt >nFo7A7 cu ce8e ce-a ;pu; St:p9nu8 ?8oate7 >nar6ate< SEatu8 ;: ;e r7d7ce >n p7c7oare! Cu toat: F9r;ta 8or >na7ntat:< D:tr9n77 ;:r7r: ;pr7nten7 de Ho; B7-67 ;tr9n;er: 697n78e! #r7F7r78e >ncruntate de ad7neaur7 a8e Dedu7n78or 8uceau de Ducur7e! Ce8 d7nt97 8ucru pe care-8 E:cu7< Eu ;:-8 de=8e? pe D7etu8 E6erI< a8e c:ru7 6:du8are erau a6orA7te! N7 ;e re;t7tu7r: apo7 ar6e8e B7 tot ce n7 ;e 8ua;e! &ntreDa7 de So8a?ha;7! Ku;e;e du; >n cortu8 8u7< 8e?at =draF:n! &8 ?:;77 cu och77 de;ch7B7! M: u7ta7 8un? 8a e8< apo7 7eB77 d7n cort E:r: ;:-7 adre;e= un cuF9nt! I-a6 8:;at pe Dedu7n7 ;:-B7 ;tr:6ute 8a?:ru8 pe c96p B7 6-a6 du; %,,

;:-8 caut pe 37nnetou! Era cu pr76u8 e;cadron de ;o8daA7 de 8a 7ntrarea >n F:?:un7! &67 7eB7 >na7nte! Krate8e 6eu a >nche7at pace cu u8ed-aIar77G 6: >ntreD: e8 cu6 6: F:=u! "a! A 6er; 6a7 repede dec9t 6: aBtepta6! N-a cur; n7c7 o p7c:tur: de ;9n?e B7 nu6a7 A7e a6 ;:-A7 6u8Au6e;c c: 8ucrur78e ;-au aranHat pe ca8e paBn7c:! A Eo;t o 6are >ndr:=nea8: d7n partea ta c: 67-a7 8uat 8ocu8 >n 8a?:ru8 duB6an! "ac: te pr7ndeau p8:tea7 cu F7aAa ero7;6u8 t:u! O8d Shatterhand nu 67-e dator n7c7 o recunoBt7nA:< E77ndc: B7 e8 ar E7 E:cut pentru 67ne ace8aB7 8ucru! "ar cu Me8ton< tr:d:toru8 B7 cr767na8u8< ce ;-a E:cutG E 8e?at >n cortu8 8u7! U8ed-aIar77 p:r:;e;c F:?:una B7-B7 ;tr:6ut: 8a?:ru8 pe c96p! O ;: n7-8 Eace6 B7 no7 pe-a8 no;tru aproape de e7! S: ne ;tr9n?e6 acu6 oa6en77 ca ;: 8e ;pune6 B7 8or ce-a6 hot:r9t! "up: o Hu6:tate de or:< trupe8e erau adunate >n partea de nord a F:?:un77! E;cadronu8 care Eu;e;e co6andat de Me8ton >B7 rec:p:t: ar6e8e B7 ca77! (a ora patru< dup: oraru8 araD< ad7c: 8a un;pre=ece >na7nte de a67a=: dup: ce8 a8 no;tru< >ncepu cere6on7a >nche7er77 p:c77! U8ed-aIar77< Be7cu8 8or< TrV?er-DeI B7 E6erI 7eB7r: d7n trec:toare B7 Eur: >nt96p7naA7 de o ;a8F: tra;: de caFa8er7Bt77 noBtr7! R:;pun;er: B7 e7 cu o ;a8F:! E6erI aFu;e;e ?r7H: ;: E7e adu; B7 Tho6a; Me8ton! Era ?roa=n7c 8a Federe: KaAa u6E8at:< och77 7nHectaA7 B7 ?ura Bt7rD:! (oF7tura 6ea nu-7 =droD7;e Ea8ca< dar >7 ;co;e;e c9A7Fa d7nA7 B7-7 >nF7neA7;e tot oDra=u8! 1orDea ?reu< dup: cu6 6-a6 putut conF7n?e >ndat:! .e7cu8 >7 ;pu;e c: 67-8 pred: 67e ;: Eac cu e8 ce Freau! Cu6G M: da7 >n puterea 8u7G r:cn7 e8 c9nd au=7! TreDu7e! A Eo;t >nt97a cond7A7e pe care 67-a pu;-o< r:;pun;e araDu8 cu nep:;are! A7 u7tat c: atunc7 c9nd A7-a6 predat trupa 67-a7 E:?:du7t 87DertateaG rep87c: Me8ton 7nd7?nat! ABa te A77 tu de cuF9ntG EBt7 un 67nc7no;< un ne6ern7c care >B7 tr:dea=: a87aA77!!! %,+

(a drept ForD7nd< aBa B7 era! #roDaD78 c:-B7 d:du;e B7 Be7cu8 ;ea6a< c:c7 >n?h7A7 7n;u8ta E:r: ;: prote;te=e! M-a6 conF7n; >n;: >n ur6: c: 6ot7Fu8 era a8tu8! "ar B7 ;: E7 Frut Be7cu8 ;: r:;pund: n-ar E7 aFut c9nd< c:c7 TrV?er-DeI 7-o 8u: >na7nte! Tu >ndr:=neBt7 ;: ;pu7 aBa ceFa< t7c:8o;u8eG ;tr7?: e8 7nd7?nat! Tu ForDeBt7 de tr:dareG C7ne 6a7 6u8t ca t7ne poate E7 acu=at de 67nc7un: B7 tr:dareG -7c7 c: Be7cu8 ;-a purtat r:u cu t7neG "ar cu6 te-a7 purtat tu cu 67ne< care nu A7-a6 Eo;t a87at< c7 protector B7 pr7etenG *7-a6 Eo;t ca un tat:@ care 67-a Eo;t r:;p8ata pentru Dun:tatea 6eaG M-a7 atra; >n cur;:< ca ;: 6: da7 pr7n; >n 697n78e duB6anu8u7! M7nc7un: ;Eruntat:C =7;e ne6ern7cu8 cu oDr:=n7c7e! Ce< 6: Eac7 B7 67nc7no;< c97neG Nu pe t7ne< c7 pe ace7a care au c:utat ;: te conF7n?: de ce a7 ;pu; ad7neaur7! C7ne< pr7etenu8 6eu Tara Ben Ne6;7G ABadar e un 67nc7no;G A;cu8t: tu< Eec7or< nepot B7 ;tr:nepot de ne6ern7c7< care ard >n Eocu8 7adu8u7 unde o ;: te duc7 B7 tu acu6< ce ;pu7 tu e o ne8e?7u7re! EBt7 tot o 67nc7un: d7n cap p9n:-n p7c7oareC Cu6 a >n?:du7t A88ah ;: ocrote;c peun t7c:8o; ca t7ne! O ;: pun ;: te ;p9n=ure! (uaA7-8 de-a7c7 pe ace;t Iuda!!!C Sta7C 7nterFen77 eu! O6u8 ace;ta e a8 6eu! A6 dreptur7 6a7 Fech7 a;upra 8u7! "ar nu 6a7 6ar7 ca a8e 6e8e! Se poate! Ma7 a6 >n;: B7 o a8t: r:Eu7a8: cu e8! N-a7 dec9t< eu nu te >6p7ed7c! Atunc7 porunceBte ;: E7e D7ne p:=7t< ca nu cu6Fa ;: Eu?:! K77 E:r: ?r7H:< nu-67 ;cap: e8< c97ne8e! (e?aA7-8 de ;t98pC Ord7nu8 Eu eLecutat cu ;tr:Bn7c7e! &n Fre6ea a;ta< Be7cu8 MuD7r Ben SaEa >7 =7;e DeIu8u7: (-a7 nu67t pe c97ne8e ace;ta Iuda I;car7otu8@ tot aBa 7-a6 =7; B7 eu! AFea7 Freun 6ot7FG A Eo;t B7 EaA: de t7ne un tr:d:torG #9n: acu6 nu< deB7 nu Bt7u dac: n-ar E7 E:cut-o pe ur6:! "ar F-a tr:dat pe Fo7 d9ndu-F: >n 697n78e 6e8e! Era7 duB6anu8 no;tru@ Fen7;eB7 %,/

;: ne D7ru7@ de aceea 6-a6 >nFo7t 8a propunerea 8u7< ceea ce nu 6-a >6p7ed7cat ;:-67 dau ;ea6a c: e un tr:d:tor! A 6a7 E:cut >n;: o a8t: Eapt: B7 6a7 ur9t:! CeG (-a tr:dat pe >n;oA7toru8 B7 pr7etenu8 8u7 care!!! Toc6a7 de;pre e8 Fro7a6 ;: te >ntreD< >7 cur6a7 eu repede ForDa! .t7u c7ne e B7 6: te6 ;: nu E7 Eo;t c:8:tor7a a;ta p7er=an7a 8u7! Unde e acu6G Co8o< >n F:?:un:! "u6ne=eu8eC Nu 6a7 e n76en7 7n F:?:un:< ce8 puA7n d7n ce7 >n F7aA:! Atunc7 e!!! 6ortG "a! A;a;7natG ABa cred! "e So8a?ha;7G "e c7ne a8tu8C Cu6 >8 che6aG Nu Bt7u! To8a?ha;7 nu-7 ;punea n7c7odat: pe nu6e! &7 =7cea nu6a7 4pr7etene5! 1o7 cu6 >7 ;puneaA7G Tu Bt77 c: 8a no7 e oD7ce7u8 M c9nd nu cunoaBte6 nu6e8e cu7Fa ;au e un nu6e ;tr:7n pe care nu-8 pute6 pronunAa M ;: d:6 o6u8u7 ace8u7a o porec8: care ;: 7 ;e potr7Fea;c:! E7< B7G Ace;tu7a >7 =7cea6 A(L 'naG,ar s(a1! "e ce-8 porec87;er:A7 aBaG AFea >ntr-adeF:r< cu6 ;e >nt96p8: 8a un77 oa6en7< dou:;pre=ece de?ete 8a p7c7oareG "a! C9nd a6 >nconHurat pe ;o8daA7< 7-a6 8e?at pe toA7 nu6a7 pe So8a?ha;7 B7 pe pr7etenu8 8u7 nu! Unu8 d7ntr-a7 noBtr7 8-a F:=ut pe ace;ta d7n ur6: ;p:89ndu-;e pe 697n7 B7 pe p7c7oare B7 a D:?at de ;ea6: c: aFea c9te Ba;e de?ete 8a un p7c7or! H6C Koarte 7ntere;ant pentru 67ne B7 de 6are 76portanA: pentru!!!
1

Tat:8 a dou:;pre=ece de?ete 8a p7c7oare!

%,7

>n ;E9rB7t< ur6a7 eu hot:r9t! O ;: F: ;pun ceFa ce n7c7 pr7etenu8u7 6eu< DeIu8< nu 7-a6 ;pu; >nc:! A6 Fen7t a7c7 ca ;:-8 ;cap pe t9n:ru8 ace8a de 8a 6oarte! Cu6< Bt7a7 c: o ;: E7e o6or9tG >ntreD: cu 67rare DeIu8! &n or7ce ca= D:nu7a6! Era ForDa de un p8an cr767na8 pu; 8a ca8e cu 6u8t: d7D:c7e! A;cu8taA7! (e poFe;t77 pe ;curt ce8e cuno;cute de 67ne! C9nd ;E9rB77< DeIu8 ;tr7?: 7nd7?nat: Ce t7c:8oB7e< ce r:utate ne6a7au=7t:C "ac: F: ?r:DeaA7 poate c: nu aHun?eau 8ucrur78e p9n: a7c7 B7 8-a6 E7 putut ;a8Fa pe D7etu8 D:7at! "e ce nu 67-a7 ;pu; ch7ar de-atunc7 de;pre ce e ForDaG Nu cred c: ar E7 Eo8o;7t 8a ceFa! Or7c9t ne-a6 E7 ?r:D7t< tot prea t9r=7u ar E7 Eo;t pentru D7etu8 S6a88 Hunter! .7 eu ;u;A7n c: treDu7a ;:-67 ;pu7 d7n capu8 8ocu8u7! Nu putea6! Ar E7 treDu7t ;:-A7 ;pun 6a7 >nt97 c: proteHatu8 t:u< Ta8aE Ben Ur7S< e un cr767na8< nu-7 aBaG "e;7?urC Era EaFor7tu8 t:u! &A7 a67nteBt7 de d7;cuA7a noa;tr: de 8a BardoG A6 >nceput ;:-A7 ForDe;c de e8! "e 8a ce8e d7nt97 cuF7nte< pr7n care >ncerca6 ;:-A7 =drunc7n >ncrederea pe care o aFea7 >n t7c:8o;u8 :;ta< te-a7 69n7at< 67-a7 >nch7; ?ura B7 6-a7 ;787t ;: tac! S: nu E7 t:cutC EBt7 pr7etenu8 6eu B7< >n ce8e d7n ur6:< poate te-aB E7 a;cu8tat! Nu cred! Era7 prea 7nd7?nat! .7 ch7ar dac: 6-a7 E7 a;cu8tat< tot n767c nu E:cea6 pentru c: nu 6-a7 E7 cre=ut! "76potr7F:< 6:rtur7;7rea 67-ar E7 putut E7 d:un:toare! (:;: capu8 >n Ho; B7 t:cu! Te-aB ru?a< 6: adre;a7 eu acu6 Be7cu8u7< ;:-67 ;pu7 ce 6a7 Bt77 de;pre 4tat:8 a dou:;pre=ece de?ete5! Se purta So8a?ha;7 r:u cu e8G "76potr7F:! Era doar >n 7ntere;u8 8u7 ;: ;e poarte D7ne cu nenoroc7tu8< a c:ru7 >ncredere c:uta ;-o c9Bt7?e< ca ;:-8 a7D: 6a7 ;7?ur >n 69n:! A8a8t:7er7 dup: ru?:c7unea de ;ear:< 7-a6 F:=ut pe a69ndo7 >ndrept9ndu-;e ;pre 8ocu8 care de;p:rAea 8a?:ru8 no;tru de-a8 ;o8daA78or! %,)

#e;te puA7n t76p a6 au=7t o >6puBc:tur: ;8aD: ca a unu7 reFo8Fer d7n ce8e 67t7te8e cu Ba;e ?8oanAe! #e ur6: So8a?ha;7 a Fen7t ;:-67 ;pun: c: pr7etenu8 8u7 ;-a >6puBcat! *7-a ;pu; pentru ceG "a! -7cea c: t9n:ru8 ;-a >6puBcat E77ndc: >7 era dor de aca;: B7 ;e ;:tura;e de F7aA:! *7-a ;pu; pentru ceG "eEe8! &n ce8e c9teFa =78e c9t a ;tat cu no7 era Fe;e8< r9dea B7 ?8u6ea B7 ne E:cea B7 pe no7 ade;ea ;: r9de6! Atunc7 nu ;e potr7FeBte cu ce ;punea So8a?ha;7! "a< dar Fe=7 c: ace;ta =7cea c: t9n:ru8 >ncerca;e >nc: de c9teFa or7 ;: ;e o6oare< de aceea nu-8 8:;a un 67nut ;: p8ece de 89n?: e8! Acu6 >7 ;c:pa;e un 6o6ent B7-B7 tr:;e;e un ?8onA >n 7n76:! .7 ce-aA7 E:cut c9nd aA7 aE8atG A6 pu; ;: ;e apr7nd: o E:c87e B7 ne-a6 du; unde =:cea 6ortu8! Era >ntr-adeF:r 6ortG N-a7 c:utat ;: te >ncred7nAe=7G Nu< E77ndc: 8e?ea noa;tr: nu >n?:du7e ;: ne at7n?e6 de un 6ort ;tr:7n! S: E7 Eo;t unu8 de-a8 no;tru era a8tceFa! ABa< de ce ;: ne ;purc:6 697n78e de?eaDaG H6C A Eo;t >n?ropatG "a< 8-a >n?ropat So8a?ha;7! Nu 8-a aHutat n76en7G Nu! Tot ca ;: nu ;e ;purce! "e a8tEe8 n7c7 n-a cerut ;:-8 aHute! C9nd ;-a >nt96p8at a;taG Ier7! "up: ce F-au adu; a7 noBtr7 8e?aA7 8a 67ne a Fen7t B7 So8a?ha;7@ 67-a ;pu; c: 6a7 are nu6a7 ;: a;tupe ?roapa! A7 F:=ut tu rana E:cut: de ?8onAG "a! G8onAu8 n76er7;e drept >n 7n76:! #entru ce 6: >ntreD7G Sunt at9t de 76portante a6:nunte8e a;teaG Ma7 6u8t dec9t >A7 poA7 >nch7pu7! TreDu7e neap:rat ;: F:d 6or69ntu8 B7 te ro? ;: 6: >n;oAeBt7! Ne >ndreptar:6 >ntr-aco8o ur6aA7 de DeI< 37nnetou B7 E6erI! "7n cuF7nte8e ta8e de ad7neaur7< =7;e pe dru6 Be7cu8< ;-ar >nAe8e?e %,9

c: nu a7 prea crede >ntr-o ;7nuc7dere< adeF:ratG "a! T9n:ru8 nu p:rea de8oc d7;perat< B7-apo7< dup: ce8e ce-a6 aE8at de;pre So8a?ha;7 >8 cred >n ;tare de or7ce! Nu-8 ;8:Dea pe t9n:r d7n och7< ca B7 c9nd ar E7 Eo;t pr7=on7eru8 8u7! AHun;e;e6 8a 8ocu8 unde era >n?ropat Hunter! Nu era un 6or69nt< cu6 ;-ar E7 cuFen7t< c7 6a7 6u8t o ?r:6ad: de Do8oFan7 puB7 unu8 pe;te a8tu8 ca ;: acopere cadaFru8@ at9ta tot! Me8ton nu-B7 E:cu;e prea 6are D:ta7e de cap! Gr:6ada de Do8oFan7 nu era 6are! &n c9teFa 67nute >7 d:dur:6 8a o parte! Heavens! Ce a;e6:nareC ;tr7?: E6erI< c9nd F:=u 6ortu8 8a EaA:! OhC eLc8a6: 37nnetou! MaBa88ah< 67nune du6ne=e7a;c:C =7;e DeIu8! $;ta e o6u8 pe care 8-a7 8uat cu t7ne >n Tun7;! *7 ;e pare >ntr-adeF:r at9t de 6are a;e6:nareaG >8 >ntreDa7 eu! ELtraord7nar:C Toc6a7 a;e6:narea a;ta 8e-a >n8e;n7t p8anu8! S:-8 c:ut:6 6a7 >nt97 >n Du=unare! 1:=u;e6 6u8A7 6orA7 >n F7aAa 6ea B7 pe t76pu8 c9t >67 E:cea6 ;tud778e 6ed7ca8e< dar n7c7 unu8 nu 6: 76pre;7ona;e at9t! -96Dea Eer7c7t B7 p:rea c: doar6e! N7c7 nu-67 Fenea ;: cred c: e 6ort! Nu ?:;7r:6 n767c 8a e8! B:?a7 >n;: de ;ea6: c: 69na ;t9n?: >7 e pan;at:! .t77 tu de ce e pan;atG >8 >ntreDa7 eu 67rat pe Be7c! "a! A Eo;t r:n7t de un ?8onA! C9nd 7-a6 >6pre;urat pe ;o8daA7 ;-a au=7t o ;7n?ur: detun:tur:! K:r: ;: ;e Bt7e c7ne a tra; B7 E:r: ;: pot doFed7< 6a7 t9r=7u< dac: a Eo;t de 8a a7 noBtr7 ;au de 8a a7 FoBtr7! G8onAu8 a n76er7t pe ;tr:7n >n 69na ;t9n?: B7 a 7eB7t pe partea cea8a8t:! "e;E:cur:6 DandaHu8 B7 eLa67nar:6 rana! G8onAu8 >7 ;6u8;e;e >n trecere F9rEu8 de?etu8u7 6are B7 t:7a;e pa86a! S: cercet:6 acu6 B7 7n76a< =7;e 37nnetou! "e;E:cur:6 c:6aBa 8a p7ept B7 ne ap8ecar:6 >n ace8aB7 t76p! 37nnetou nu >nF:Aa;e 6ed7c7n:< era >n;: tot at9t de Dun ch7rur? ca B7 67ne B7 cunoBtea< pe de ro;t anato67a o6u8u7! N7c7 o p7c:tur: de ;9n?e >n Huru8 r:n77! %+2

1rea Erate8e 6eu ;: Fad: dac: ?8ontu8 a Eo;t tra; cu 69na ;t9n?:G 6: >ntreD: e8! Cerceta7 >nde8un? po=7A7a r:n77 B7 6: >ncred7nAa7 c: nu putea E7 ;7nuc7dere 8a 67H8oc< deoarece ?8onAu8 Eu;e;e tra;< cu ;7?uranA:< d7n EaA: B7 cu ;t9n?a! ApaBu8 >67 ur6:rea E7ecare 67Bcare! C9nd ;E9rB77< ne u7tar:6 unu8 8a a8tu8 cu ;uD>nAe8e;! O6or9t< Eu ;7n?uru8 cuF9nt pe care-8 ;pu;e! .7 de n76en7 a8tu8 dec9t de Me8ton< ad:u?a7 eu! M7-a6 >nch7pu7t de 8a >nceput@ de a8tEe8 B7 Fo7! U7taA7 cadaFru8C O6u8 aFea >ntr-adeF:r c9te Ba;e de?ete 8a un p7c7or B7 de 8a unu8 d7n e8e 87p;ea un?h7a! A8te ;e6ne pentru 7dent7E7carea cadaFru8u7 nu erau! &8 >n?ropar:6 de data a;ta cu6 ;e cuF7ne B7-7 E:cur:6 o cruce d7n Do8oFan7 ;uprapuB7< pentru 69ntu7rea ;uE8etu8u7 ace;tu7 t9n:r neEer7c7t uc7; de 69n: 67Be8ea;c:! .e7cu8 ne =or7 ;: ne ;p:8:6 cu n7;7p pe 697n7 B7 pe oDra=< >n Fre6e ce e8 6ur6ura o ru?:c7une pentru 6orA7! ABa< acu6 nu ;e 6a7 ;purc: n76en7 c9nd ne-at7n?e< =7;e e8 dup: ce ;E9rB7! S: ne >napo7e6 >n 8a?:r! Ma7 ;ta7 n7Ae8< 6: ru?a7 eu! Mor69ntu8 ;e aE8: >n A7nutu8 u8edaIar78or a8 c:ror Be7c eBt7 tu! &67 E:?:du7eBt7 c: nu ;e Fa at7n?e n76en7 de e8G Jur pe A88ah B7 #roEetu8 8u7< r:;pun;e Be7cu8! Nu >nAe8e? >n;: de ce te 7ntere;e=7 tu de 6or69ntu8 unu7 o6 care A7-a Eo;t ;tr:7n B7 pe care n7c7 6:car nu 8-a7 cuno;cut! #entru c: ;-ar putea ;: 6a7 E7e de;ch7; o dat: pentru anu67te cau=e pe care nu A7 8e pot ;pune acu6! M: pot D7=u7 pe 6:rtur7a Foa;tr:< a tuturor ce8or ac7 de EaA:G >7 >ntreDa7 eu pe ce78a8A7 d7n Huru8 6eu! "a< r:;pun;er: e7 >ntr-un ?8a;! B7ne! 1o6 Eace un act pe care ;:-8 ;e6ne=e 6a7 >nt97 Be7cu8 A7nutu8u7 unde ;-a petrecut cr76a< no7 tre7< ca 6artor7 B7 St:p9nu8 ?8oate7 >nar6ate< ca repre=entant a8 autor7t:A78or< pentru ca actu8 ace;ta ;: E7e recuno;cut oE7c7a8! Acu6< MuD7r Ben SaEa< te-aB ru?a ;:-67 6a7 %+

r:;pun=7 8a o >ntreDare: Unde ;unt 8ucrur78e 6ortu8u7G Ca8u8 e 8a un 8oc cu a7 noBtr7! Ar6e8e 8e-a 8uat So8a?ha;7< dar< dup: ce 8-au du; 8e?at >n cortu8 8u7< 67-au Eo;t adu;e 67e! 17 8e dau dac: 8e cereA7! .7 ce8e8a8teG TreDu7e ;: 6a7 E7e B7 a8te 8ucrur7< de p78d:< 7ne8e< cea; B7 6:runA7Bur7 pe care B7 8e 7a c7neFa 8a dru6< pentru c: n-a6 ?:;7t n767c d7n toate a;tea 8a e8! S: 7 8e E7 8uat tot So8a?ha;7G Nu Bt7u! NuG >ntreDa7 eu 67rat! TreDu7e ;: Bt77! Eu nu 7-a6 8uat 8u7 So8a?ha;7 dec9t ar6e8e< >nFo7a8a pe care o E:cu;e6 cu e8 preFedea c: ;: nu 6: at7n? de n767c ce e a8 8u7! Atunc7 tot ce-a aparA7nut 6ortu8u7 ;e aE8: 8a e8G #roDaD78< E77ndc: nu cred ;: E7 >ndr:=n7t c7neFa d7ntr-a7 6e7 ;: 7 8e 7a! B7ne< Fo6 Fedea >ndat:! Acu6 ;: p8ec:6! "a< ;: 6er?e6! Ce FreA7 Fo7 ;: EaceA7 cu So8a?ha;7 B7 cu 8ucrur78e 8u7 nu 6: pr7FeBte! I-a6 E:?:du7t ;: nu 6: at7n? eu de e8e< dar nu ;: 7 8e B7 p:=e;c! "e a8tEe8< n7c7 nu Freau ;:-8 6a7 F:d >n och7! Se A7nu de cuF9nt< c:c7< >ndat: ce aHun;er:6 8a 8a?:r< ;e de;p:rA7 de no7 B7 7ntr: >n cortu8 8u7< 8:;9ndu-ne ;: Eace6 ce Fre6 cu pr7=on7eru8 8u7! &8 ?:;7r:6 pe ace;ta 8e?at 8a ;t98p B7 p:=7t de do7 ;o8daA7! C9nd ne F:=u >ntoar;e capu8 >ntr-o parte< d9ndu-ne de >nAe8e; c: nu-7 pa;: de no7! Ma;ter Me8ton< >ncepu7 eu< a6 Fen7t ;:-A7 pune6 c9teFa >ntreD:r7 B7 ;per c: Fe7 E7 de;tu8 de cu67nte ;: ne r:;pun=7! T:cu! &nt97a >ntreDare: c7ne era ;tr:7nu8 care te-a >n;oA7t d7n Tun7; p9n: a7c7G N7c7 un r:;pun;! Chea6:-8 pe Da;tonadB7C porunc77 eu unu7a d7n ;o8daA7< ;: Fede6< poate c:-8 Eace e8 ;:-B7 recapete ?ra7u8! "e data a;ta Me8ton ;e >ntoar;e ;pre 67ne B7 ;tr7?: >nEur7at: S: nu >ndr:=neBt7C Nu ;unt at9t de p7erdut cu6 cre=7 tuC A;t:=7 tu %+%

B7 697ne euC Ia a67nte ce-A7 ;pun!!! 8shaw! Nu te 6a7 Eace de r9;! *7-ar E7 ca6 ?reu ;:-A7 pu7 >n pract7c: a6en7nAarea! "e a8tEe8< te-a7 u7tat 8a o6u8 care ;t: acu6 89n?: 67neG &8 au=77 ;coA9nd o >nHur:tur: ;traBn7c:! &n or7ce ca=< de 37nnetou< c:peten7a apaB78or< treDu7e ;: E7 au=7t< ur6a7 eu! Repet: >nHur:tura! Kaptu8 c: ne aE8:6 a69ndo7 a7c7< >A7 aduce a67nte< cred< c: aFe6 o Feche r:Eu7a8: a69ndo7! 1o6 ForD7 >n;: 6a7 t9r=7u de;pre ea< acu6 >A7 cer ;er7o; ;:-67 r:;pun=7 8a ce te Fo7 >ntreDa! A< u7te-8 B7 pe Da;tonadB7 a8 no;truC &A7 dau cuF9ntu8 6eu de onoare c: de E7ecare >ntreDare E:r: r:;pun; Fe7 pr767 c9te =ece 8oF7tur7 8a t:8p7< 6-a7 >nAe8e;G "ec7< c7ne era ;tr:7nu8 de;pre care te-a6 >ntreDatG Se u7t: cercet:tor >n och77 6e7< ca B7 c9nd ar E7 Frut ;: ;e conF7n?: c: ForDe;c ;er7o;< pe ur6: =7;e: Ce te pr7FeBte pe du6neataG N767c! M: 7ntere;e= >n;: 6a7 de aproape de e8! AhaC 1re7 ;: 6: pr7n=7C (a;: c: te cuno;c eu! C7ne Bt7e ce p8anur7 ur6:reBt7C N7c7 unu8< dec9t ;: A7 ;e dea ce A7-a6 E:?:du7t dac: nu r:;pun=7! E7< c7ne era ;tr:7nu8G Ba;tonadB7 aBtepta nu6a7 un ;e6n! Me8ton F:=u< de aceea ;e ?r:D7 ;: r:;pund:: K7u8 6eu! "aG Cur7o;C #arc: Be7cu8u7 7-a7 ;pu; c: e un pr7eten! Un E7u nu poate E7 B7 un pr7eten >n ace8aB7 t76pG TreDu7a ;: Bt7e ;:8Dat7c77 :Bt7a tot ce 6: pr7FeBteG H6C K7u!!! "e ce a p8ecat atunc7 aBa de Dru;cG Nu te 6a7 preEaceC .t77 D7ne c: a 6ur7t! Nu ;e poate ;: nu-A7 E7 ;pu; Dedu7n77! Nu >nAe8e?< ce 8-a E:cut ;: ;e ?9ndea;c: 8a ;7nuc7dere! Me8anco87a!!! #87ct7;ea8a!!! 6a7 Bt7u euC %+3

.7 pentru ca ;: ;e ;7nuc7d: a Fen7t e8 toc6a7 d7n A6er7ca a7c7G A Frut ;:-A7 Eac: deo;eD7ta p8:cere ;: ;e o6oare ;uD och77 t:7G (a;: 7ron778e! Ce r:;pundere a6 eu pentru pro;t7a pe care a E:cutoG Nu prea pare ;: te E7 76pre;7onat 6oartea 8u7! TotuB7 te co6p:t76e;c d7n 7n76:! "up: cu6 a6 au=7t< ;-a >6puBcat ch7ar >n EaAa du67ta8e! "a< cu reFo8Feru8 ;:u! Nu cu a8 du67ta8eG 1orDeBt7 pro;t77C Un c:p7tan tun7;7an nu are reFo8Fer! "ar cu6 putea ;: ;e >6puBte c9nd 69na ;t9n?: >7 era r:n7t:G S-a >6puBcat cu dreapta! 1a ;: =7c: aBaC #roDaD78 c: 7-a7 6oBten7t toate 8ucrur78e! E8 6: pr7F7 7ar cercet:tor< neBt77nd unde Freau ;-aHun?! Ne?reB7t c: tot ce-aFea 8a e8 67 ;-a cuFen7t 67e! M: Ducur< pentru c: aB Frea ;: F:d B7 eu ce-a r:6a; de 8a e8! "ar E77ndc: 697n78e >A7 ;unt 8e?ate o ;: te ;cute;c de o;tenea8: B7 o ;:-A7 ;cotoce;c n7Ae8 Du=unare8e! N-a7 dec9tC CuF7nte8e erau ;pu;e cu 69n7e B7 7ron7e >n ace8aB7 t76p! "eBerta7 Du=unare8e! &8 c:uta7 pr7n ha7ne< dar nu ?:;77 a8tceFa dec9t oD7Bnu7te8e 8ucrur7 6:runte pe care 8e poart: or7c7ne 8a e8! N767c d7n ce-ar E7 putut aparA7ne 8u7 S6a88 Hunter! Ce Eac7 6utra a;ta< prea;t76ate ;7rG r9;e DatHocor7tor! "ac: te-a7 Fedea >n o?87nd: a7 r9de cu ;7?uranA: de du6neata! .7 eu care te credea6 6a7 deBteptC U7te< do6nu8e< cu6 ;e >nBa8: o6u8C &67 c7t7;e de=a6:?7rea pe EaA:@ 6-a6 recu8e; >n;: repede B7 a6 r:;pun; c-o nep:;are preE:cut:: A;ta-7 tot ce a7 B7 ce-a aparA7nut E7u8u7 t:uG "a< =7;e e8 r9nH7nd! Te p89n? atunc7C Un oE7Aer tun7;7an at9t de ;:rac nu 67-aB E7 >nch7pu7t B7< precu6 F:d< n7c7 Eec7oru8 nu prea a Fen7t pr7cop;7t d7n A6er7ca! Credea6 c: B7-a econo67;7t ceFa 8a S6a88 Hunter! %+,

(a S6a88 HunterG Ce Bt77 du6neata de S6a88 HunterG >ntreD: e8 cu ;pa76:! C: e un t9n:r Eoarte ;76pat7c care >B7 per67te ;: F7=7te=e n7Ae8 Or7entu8! Or7entu8G .7 B7-a 8uat toFar:B de c:8:tor7e pe un a8t t9n:r tot at9t de 7ntere;ant< pe care >8 chea6: Jonathan Me8ton< dac: nu 6:-nBe8! Nu te >nAe8e?!!! Aproape c: nu >nAe8e? n7c7 eu! Credea6 c: a69ndo7 t7ner77< S6a88 Hunter B7 Jonathan Me8ton< ;e aE8: >n E?7pt B7 aE8u acu6 c: ace;ta d7n ur6: ;-a >6puBcat a7c7 >n EaAa du67ta8e! &8 F:=u7 tre;:r7nd! &ncepu;e< >n ;E9rB7t< ;: pr7ceap: c: nu d7n >nt96p8are Fen7;e6 >n Tun7; B7 c: Bt7a6 6a7 6u8te dec9t B7-ar E7 >nch7pu7t! N-a7 putea ;: 6: 8:6ureBt7 du6neataG (:6ureBte-te ;7n?urC 6or6:7 e8! B7ne< ;: te a;cu8t! A< 7a ;ta7C .t77 ce 6-a6 ?9nd7t >n c87pa a;taG Nu cu6Fa te-a7 >nBe8at >n pr7F7nAa per;oane7 pe care a7 8uat-o drept E7u8 du67ta8eG Un tat: nu ;e >nBea8: n7c7odat:! TotuB7 ;unt ca=ur7! "e p78d:: o 6are a;e6:nare! Nu e ceFa rar!!! K7-A7-ar a dracu8u7 F7c8en7aC 7=Ducn7 e8! 1:d eu c: Fre7 ;:-67 da7 o 8oF7tur:@ d:-o B7 7;pr:FeBte o dat:C 7=Ducn7 e8 >nEur7at! O 8oF7tur:G Te-nBe87< 6a;ter! "76potr7F:< te co6p:t76e;c d7n ;uE8et! Ar E7 o 6are 69n?97ere pentru du6neata ;: Bt77 c: D:7atu8 du67ta8e nu e ace8a care ;-a >6puBcat c7 tr:7eBte! Nu-67 Date capu8 cu pro;t77C Cu6 na7Da >A7 F7n >n ?9nd ;tup7d7t:A7 de a;tea de pr7n ro6aneG Cu6G Sta7 ;:-A7 ;pun! C9te de?ete aFea Eec7oru8 du67ta8e 8a p7c7oareG -ece< c9te Fre7 ;: a7D:C TreDu7e c: eBt7 >ntr-adeF:r A7cn7t ca ;:-67 pu7 o a;tEe8 de >ntreDare! &nAe8e;e7 c: nu Bt7a de ano6a87a 8u7 S6a88 Hunter< de aceea ur6a7: %++

&ntreDarea nu-7 ch7ar at9t de c7udat: precu6 A7 ;e pare! "up: c9t Bt7u eu< S6a88 Hunter are< ;au aFea< c9te Ba;e de?ete 8a E7ecare p7c7or! CeG .a;eG >ntreD: e8 u8u7t< pr7F7ndu-6: cu och77 ho8DaA7! "a! .7 E77ndc: ;e6:na at9t de D7ne cu Eec7oru8 du67ta8e B7 pentru c: nu te Fe7 E7 ?9nd7t ;:-8 cauA7 8a p7c7oare< A7-a7 E:cut de?eaDa 7n76: rea! A6 de=?ropat no7 cadaFru8 B7 a6 F:=ut c: are dou:;pre=ece de?ete >n 8oc de =ece! O >nHur:tur: >7 ;c:p: de pe Du=e! "a< c7udat< ur6a7 eu! HaDar n-aFea7< nu-7 aBaG No7 a6 aE8at-o d7n >nt96p8are! Un u8ed-aIar 8-a F:=ut de;cu8A B7 8-a porec87t 4Tat:8 ce8or dou:;pre=ece de?ete5! &B7 ;t:p9n7 un r:cnet de Eur7e B7 c8:t7n: ne>ncre=:tor d7n cap! .7< ur6a7 eu< nu te-a7 >nBe8at nu6a7 >n pr7F7nAa ce8u7 6ort< c7 B7 a;upra Ee8u8u7 >n care a6 doFed7t cu cert7tud7ne c: t9n:ru8 nu ;-a ;7nuc7; c7 a fos' omor+'! G8onAu8 a Eo;t tra; cu 69na ;t9n?:< pe c9nd a 8u7 era r:n7t: B7 nu ;e putea ;8uH7 de ea! C7ne ;:-8 E7 o6or9tG Care era >n 6o6entu8 ace8a 89n?: e8! Ad7c: eu! "u6neataG H6C .t77< 6a;ter Me8ton< c: ;-ar putea naBte D:nu7e87G #ro;t77C Cre=7< >ntr-adeF:r< c: aB E7 Eo;t >n ;tare ;:-67 o6or propr7u8 cop78G Nu-A7 era cop78! Eu aBa credea6! -:uG #oate c: te >nBe87 B7 a7c7! "ar ch7ar aBa ;: E7e< cred c: eBt7 o6u8 care nu ;-ar da >n 8:tur7 B7 de 8a o a;tEe8 de Eapt: >n?ro=7toare! &n ;E9rB7t< ;: =7ce6 c: nu! TreDu7e dec7 ;: F:d care a8tu8 ar putea E7! &67 F7ne acu6 >n ?9nd a8tceFa! C7ne 7-a ;cr7; d7n Tun7; 8u7 S6a88 Hunter< care ;e aE8a >n E?7pt< c: pr7etenu8 B7 aFocatu8 Kred MurphI >8 aBteapt: >n Tun7;G Cred c: Bt77C Nu< nu< nuC r:cn7 e8 >nneDun7t! .7 n7c7 pe unu8 Mu;ah BaDua6< 8a care treDu7au ;: ;o;ea;c: n7Bte ;cr7;or7< nu-8 cunoBt7G %+/

Nu< nuC ur8: Me8ton cu och77 7eB7A7 d7n orD7te! Sau pe ?ea6DaBu8 Ben Mara6a d7n Ghad7;< 8a care treDu7a ;: ;e a;cund: Jonathan p9n: 8a >ntoarcerea du67ta8e >n Tun7;G Se ;6uc7 cu at9ta putere< >nc9t Eu c9t p-ac7 ;: doDoare ;t98pu8 de care era 8e?at B7 =D7er: cu ;pu6e 8a ?ur:: EBt7 un d7aFo8!!! dracu8 eBt7!!! nu o6C M7nA7 cu neruB7nare!!! nu6a7 67nc7un7 >A7 7e; d7n ?ur: ca ;: 6: canoneBt7! "e?eaDa o ;: >ntreD7< c:c7 nu-A7 6a7 r:;pund n767c< ch7ar de-ar E7 ;: 6: D7c7u7eBt7 p9n: 8a ;9n?e! "u-te dracu8u7 B7 8a;:-6: >n paceC &nAe8e;e;e >n ;E9rB7t c: Bt7u tot! Ca ;:-8 conF7n? B7 6a7 D7ne 6: du;e7 ;:-7 aduc Eec7oru8< pe care nu-8 F:=u;e >nc: B7 de;pre care nu Bt7a c: ;e aE8: cu trupe8e noa;tre! Era6 ;7?ur c: ;e For da de ?o8< dar 6-a6 >nBe8at! C9nd 7-a6 pu; EaA: >n EaA: ;-au u7tat unu8 8a a8tu8 E:r: ;: ;pun: un cuF9nt< ca B7 c9nd ;-ar E7 >nAe8e; 6a7 d7na7nte! Jonathan Me8ton Bt7a c: Fa da och77 cu tat:8 ;:u B7 era pre?:t7t< 7ar Tho6a; Me8ton nu era o6u8 care ;: nu-B7 poat: ;t:p9n7 ;ent76ente8e! Se pr7Feau dec7 oarecu6 67raA7 c: ;e F:d a69ndo7 8e?aA7< dar n7c7 unu8 nu =7;e n767c! E7< F: cunoaBteA7G I-a6 >ntreDat eu! Ne?reB7t c: ne cunoaBte6< r:;pun;e Tho6a; Me8ton cu un r9nHet de tr7u6E! ABaG Cu at9t 6a7 D7ne! .7 c7ne e< ro?u-te< t9n:ru8G S6a88 Hunter< pe care 8-a >n;oA7t E7u8 6eu >n c:8:tor7e! Koarte D7ne! .7 du6neata< t7nere< a7 putea ;:-67 ;pu7 c7ne e do6nu8G Tho6a; Me8ton< tat:8 pr7etenu8u7 B7 toFar:Bu8u7 6eu de c:8:tor7e< r:;pun;e e8 E:r: ;: ;e tu8Dure! BraFoC Ke87c7t:r78e 6e8eC &n ce pr7FeBte t7c:8oB778e< F: potr7F7A7 de 67nune! 17 ;-ar putea da o doFad: >n ;cr7; M pe care o B7 a6< de a8tEe8! "aG Care anu6eG >ntreD: Tho6a; Me8ton! U7te-oC =7;e7 ;coA9nd portoEe8u8 d7n Du=unar! Ce-7 a;taG O ;: aE87 8a t76p! O ;: F: 6a7 ar:t B7 toate 8ucrur78e pe care 7 8e-aA7 %+7

8uat 8u7 S6a88 Hunter! Arat:-8eC r9;e e8! O ;: F7n: B7 Fre6ea a;ta< E77ndc: nu ;e poate ;: nu 8e ?:;e;c! G:;eBte< de ce ;: nu ?:;eBt7@ nu6a7 ;: Bt77 ;: cauA7!!! #e 67ne >n;: te-aB ru?a ;: 6: 8aB7 >n pace cu pro;t778e a;tea c: 6-a7 p87ct7;7t< >nAe8e?7G &ntoar;e capu8 B7 d:du cu d7;preA d7n u6er7! &8 8:;a7 deoca6dat: ;: 6or6:7e B7 7eB77 d7n cort< dup: ce aFu;e7 6a7 >nt97 ?r7H: ca Jonathan ;: E7e du; >n a8t: parte< ca ;: nu poat: ForD7 >ntre e7 B7 ;: pun: c7ne Bt7e ce 8a ca8e!

%+)

+,- 0N :ADI )UDA:AS

Nu >nc:pea n7c7 o >ndo7a8: c: Tho6a; Me8ton >8 HeEu7;e pe S6a88 Hunter B7 a;cun;e;e undeFa 8ucrur78e Eurate de 8a e8! TreDu7a cu or7ce preA ;: 8e ?:;e;c! M: D7=u7a6 Eoarte 6u8t pe 7nte87?enAa 8u7 37nnetou B7 E6erI ca ;:-67 E7e de aHutor! "eoca6dat: treDu7a ;: Eace6 actu8 de doFad: de;pre a;a;7narea t9n:ru8u7 Hunter! Ca 6ed7c< eu era6 >ndr7tu7t ;-o Eac< 7ar ca repre=entant a8 autor7t:A78or d7n Tun7; >8 aFea6 pe DeI! Actu8 Eu ;cr7; >n 876Da araD: B7 en?8e=:< E77nd ;e6nat de no7 toA7! Era6 ;7?ur c: Fa E7 Fa8aD78 or7c9nd B7 or7unde B7 recuno;cut ca oE7c7a8! (a ;E9rB7t< eu< 37nnetou B7 E6erI a6 dor7t ;: porn76 cercet:r78e ca ;: de;coper76 8ocu8 unde a;cun;e;e Me8ton 8ucrur78e B7 acte8e de 8e?7t76aA7e Eurate de 8a Hunter< dar Be7cu8 ne opr7 cu ur6:toare8e cuF7nte: StaA7 c: 6a7 e ceFa! CeG A6 >ntreDat eu 67rat! Eu a6 >ndep87n7t cond7A778e pu;e de Fo7< dar Fo7 >nc: nu pe a8e 6e8e! &n ce pr7F7nA:G S: n7-7 predaA7 pe u8ed-aIun7! *7-7 Fo7 preda nu6a7 dac: For ;: ;e r:;cu6pere< a8t67nter7 nu! Au ;: Frea! #orunceBte ;:-7 aduc: >n EaAa 6ea! 1o7 aduna SEatu8 B7 8e Fo7 ;pune u8ed-aIun78or ce cere6 de 8a e7! .t7a6 c: Fo6 aFea de du; o 8upt: ?rea< dar aFea ;: E7e B7 6a7 ?rea dec9t 6-aBtepta6 eu! AIun78or 87 ;e p:ru eLa?erat preAu8 de o ;ut: de c:678e pentru o F7aA: de o6< aceea a D:tr9nu8u7 B7 >ncepur: ;: ;e %+9

toc6ea;c:< ;per9nd c: ne Fo6 6u8Au67 cu 6a7 puA7n! "e-aD7a c9nd F:=ur: c: toc6ea8a e =adarn7c: B7 Be7cu8 8e ;pu;e Eoarte ;er7o; c: dac: nu ;e >nFo7e;c >7 Fa >6puBca pe toA7 >nc: >na7nte de 67e=u8 nopA77< cedar:! Ca ;: nu ;e p7ard: prea 6u8t t76p< do7 d7n u8ed-aIar7 Eur: tr767B7 76ed7at p9n: 8a u8ed-aIun7 ca ;: ;pun: >ntre?u8u7 tr7D ce ;-a >nt96p8at B7 ce hot:r9re ;-a 8uat! Tr767B77 nu r7;cau n767c atunc7 c9nd erau >n;:rc7naA7 cu Freo 67;7une B7 puteau ;: p8ece E:r: ;: 87 ;e Eac: Freun r:u! Bedu7n77 re;pect: acea;t: trad7A7e! ReuB7;e6 ;: oDA7n de 8a Be7cu8 u8ed-aIun78or >ntr-adeF:r o ;ut: de c:678e pentru E8atheh! TrV?er-DeI 6: a;7?ur: c: nu Fa >n?:du7 n76:nu7 ;-o tra?: pe ;Eoar:! Ke6e7a Fen7 cu 4do6nu8 B7 ;t:p9nu8 e75 ;:-67 6u8Au6ea;c: E77ndc: o ;c:pa;e6 de 8a 6oarte B7 pentru aFuA7a care o aBtepta! B:rDatu8 e7 era Eoarte ;:rac! N-aFea dec9t =drenAe8e de pe e8< ad7c: o c:6aB: B7 o Da;6a pe cap< totuB7 6: a;7?ur: de >na8ta 8u7 protecA7e< ca B7 c9nd ar E7 Eo;t c7ne Bt7e ce pr7nA a8 Or7entu8u7! EEEend7< =7;e e8< tu 67-a7 ;c:pat neFa;ta B7 cop78u8 de 8a 6oarte B7 a7 adu; Do?:A7e >n cortu8 6eu M Do?:A7e pe care >nc: nu o a6< nu-7 ForD:! In76a 6ea e p87n: de recunoBt7nA: pentru t7ne! 1e7 E7 ;uD ocrot7rea 6ea at9ta t76p c9t te Fe7 aE8a pr7ntre no7! Era6 acu6 pr7eten77 aIar78or B7 aFea6 patru ;ute de ;o8daA7 cu no7< aBa c: nu prea era neFo7e de aHutoru8 B7 protecA7a 8u7< dar nu eL7;t: n7c7 o Eapt: o6enea;c:< E7e ea c9t de ne>n;e6nat:< ;: nu poat: E7 8a un 6o6ent dat de Eo8o; unu7a 6a7 putern7c! Soarta 8u7 Tho6a; Me8ton era hot:r9t: de pe acu6! 1a E7 du; >n Tun7; B7 Fa E7 eLecutat ca tr:d:tor! Ke8u8 6orA77 dep7ndea de paB:! Soarta E7u8u7 ;:u Jonathan nu ;e putea Bt7 de 6a7 >na7nte! Cu6 >n;: era co6p87ce8e tat:8u7 ;:u< era de preF:=ut c: n7c7 ca8ea 8u7 nu Fa E7 pre;:rat: cu trandaE7r7! Re?reta6 d7n ;uE8et c: ;o;7;e6 prea t9r=7u ca ;:-8 pot ;a8Fa pe D7etu8 S6a88 Hunter de 8a 6oarte@ acu6 c: ce7 do7 Me8ton7 nu 6a7 pre=entau per7co8< Ea6787a 1o?e8 7ntra >n 6od cert >n po;e;7a aFer77 ce 7 %/2

;e cuFenea! Seara aFu 8oc o;p:Au8 pentru >nche7erea p:c77! Nu ;e apr7n;er: Eocur7 deoarece 8una 8u67na ca =7ua! O;p:Au8 Eu >6De8Bu?at! U8ed-aIar77 t:7ar: o ?r:6ad: de DerDec7 pe care >7 Er7p;er: pe;te =7< de a;e6enea ;o8daA77 aFeau proF7=77 de;tu8e cu e7! A?7taA7a era 6are >n a69ndou: 8a?:re8e! Se poto87 >n;: >ncetu8 cu >ncetu8 B7 oa6en77< ;:tu7 B7 6u8Au67A7< ;e cu8car: ;: ;e od7hnea;c:! M7e B7 8u7 37nnetou n7 ;e d:du un cort ;pec7a8< >na7nte de-a 6: cu8ca 6: du;e7 ;: Eac o 7n;pecA7e ca ;: F:d ce Eac ce7 do7 Me8ton7! Erau D7ne p:=7A7< aBa c: 6: 87n7Bt77! C9nd 6: >ntor;e7 8a cortu8 6eu< F:=u7 un Dedu7n cu8cat >n dreptu8 uB77! Era D:rDatu8 E8athehe7! Ce Eac7 a7c7G 8-a6 >ntreDat eu 67rat! 1e?he=< ;t:p9ne! Nu e neFo7e< du-te de te cu8c:! St:p9ne< eu dac: dor6 =7ua< pot ;: Fe?he= noaptea! Te-a6 8uat doar ;uD ocrot7rea 6ea! Nu a6 treDu7nA: de ea! Nu ;e Bt7e! Nu6a7 A88ah ;7n?ur poate ;: Bt7e! Sunt eu ;:rac B7 na6 cu ce te r:;p8:t7 pentru D7ne8e pe care 67 8-a7 E:cut! (a;:-67 6:car Ducur7a ;: Fe?he= a;upra ta< at9t e tot ce pot eu ;:-A7 dau! B7ne< E7eC S:-A7 Eac hat9ru8! A88ah E7e cu t7ne pa=n7cu8 B7 pr7etenu8 6euC &nt7n;e7 69na< pe ur6: 7ntra7 >n cort! CuF9ntu8 4pr7eten5 era pentru Dedu7n o Ea8: B7 o 6are Eer7c7re! 37nnetou era tot at9t de oDo;7t ca B7 67ne E77ndc: nu dor67;e de at9ta t76p< aBa c: ador67r:6 76ed7at a69ndo7! #e 8a cea;ur78e tre7 de d767neaA:< au=77 pe c7neFa ;tr7?9nd 89n?: uBa cortu8u7 6eu: C7ne eG &nd:r:tC A;cu8ta7! 37nnetou ;e deBtepta;e B7 e8! &nd:r:tC repet: ?8a;u8! IeB7r:6 aEar: B7 F:=ur:6 pe ;ant7ne8a noa;tr: ceFa 6a7 >nco8o %/

a;cu8t9nd cu >ncordare! (una apu;e;e! Ce-a Eo;tG >8 >ntreDa7 eu pe Dedu7n! St:tea6 8a uB: B7 Fe?hea6< c9nd a6 =:r7t un o6 t9r9ndu-;e ;pre cort! (a ;o6aA7a 6ea o6u8 a 8uat-o 8a Eu?:! A6 oco87t cortu8 B7 a6 F:=ut >nc: unu8 ;:r7nd Ho; B7 Eu?7nd dup: ce8:8a8t! Or E7 Eo;t n7Bte an76a8e! Ce an76a8eC Erau oa6en7 care Fro7au ;: ;e ;trecoare >n cort B7 ;: te o6oare! Nu cred@ ;unte6 doar >nconHuraA7 nu6a7 de pr7eten7! Nu ;e Bt7e! Nu6a7 ;7n?ur A88ah poate Bt7C "ar nu Eace n767c< du-te de te cu8c:< Fe?he= eu pentru t7ne! Era6 conF7n; c: o6u8 >B7 E:cu;e ;pa76: de?eaDa! "e aceeaB7 p:rere era B7 37nnetou! A6 ador67t repede< dar nu trecu n7c7 un cea; B7 Eur:6 tre=7A7 de o ?:8:?7e ?ro=aF:! A6 pu; 69na pe ar6e B7 a6 7eB7t 7ar d7n cort! &n =are ;e =:rea o ?ean: de 8u67n:! &ncepu;e ;: ;e de;8uBea;c: D7ne 8ucrur78e >n Huru8 no;tru! Ce8 d7nt97 pe care-8 F:=u7 era Be7cu8< care Fenea >n Eu?: ;pre no7! #r7=on7er77 au Eu?7t cu tre7 c:678eC ;tr7?: e8 a?7tat! Care d7n pr7=on7er7G AIun77G >ntreDa7 eu! Nu aIun77! Atunc7 Me8ton77G E7 dr:c7a dracu8u7C TreDu7e ;: ne 8u:6 dup: e7!!! acu6< 76ed7atC ": ord7n oa6en78or ;: ;e a;t96pere c:-67 Bter? ur6e8e< ;tr7?a7 eu nec:H7t c9nd >7 F:=u7 pe ;o8daA7 a8er?9nd =:p:c7A7 de co8o p9n: co8o! Ord7nu8 r:;un: ca o DuDu7tur: de tunet B7 toA7 >n8e6n7r: pe 8oc! 1en7 B7 E6erI >6preun: cu Be7cu8 B7 7at: ce ne ;pu;e ace;ta d7n ur6:! C9nd ;-au du; acu6 =ece 67nute ;ant7ne8e8e ;: Eac: ;ch76Du8< So8a?ha;7 nu 6a7 era! Jo; 8a p:69nt =:cea unu8 d7n pa=n7c7< 6ort< cu un pu6na8 >nE7pt >n 7n76:! Mortu8 e tot aco8oG >ntreDa7 eu! "a! Ha7de6C Nenoroc7tu8 =:cea >nt7n; 8a p:69nt cu pu6na8u8 >nE7pt >n p7ept %/%

p9n: >n p8:;e8e! N-apuca;e ;: dea a8ar6a c:c7 >8 8ua;er: pe neaBteptate! T9n:ru8 Me8ton 87p;ea B7 e8! "e aceea 8e treDu7;er: tre7 c:678e! 37nnetou nu >nAe8e;e;e un cuF9nt d7n ce ForD7;e6 no7! M: pr7F7 >ntreD:tor B7-7 eLp87ca7 ce ;-a >nt96p8at! (:;: capu8 >n Ho; B7 ;e ?9nd7 c9teFa 6o6ente! Unu8 d7n pa=n7c7 e 6ort< dar unde e ce8:8a8tG A Eu?7t B7 e8< r:;pun;e DeIu8 dup: ce-7 t:86:c77 >ntreDarea! Atunc7 a Eo;t >nAe8e; cu Me8ton< =7;e apaBu8! "e aceea A7-a ;pu; Me8ton c: nu-7 aBa de p7erdut cu6 cre=7 tu! ABa e< >ncuF77nAa7 eu! Acu6 >nAe8e? eu ce-a F:=ut Dedu7nu8 no;tru! Me8ton77 Fro7au ;: ;e Eur7Be=e >n cort ca ;: ne o6oare >n ;o6n! Au Eo;t >n;: puB7 pe Eu?: de e8! TreDu7e ;: ne 8u:6 76ed7at dup: e7! "7n nenoroc7re ne-au 8uat ce8e 6a7 Dune c:678e B7 o ;: E76 neFo7A7 ;: ne ;erF76 de ce aFe6! &7 ;pu;e7 DeIu8u7 ;: ne pun: 8a d7;po=7A7e ce aFea 6a7 Dun< 8uar:6 proF7=77 ;7 ap: pentru c9teFa =78e B7 ne pre?:t7r:6 de dru6! "e ce nu 8uaA7 dec9t tre7 c:678e cu Fo7G ne >ntreD: DeIu8! K77ndc: p8ec:6 nu6a7 no7 tre7: E6erI< 37nnetou B7 eu! .7 eu nuG Nu ;e poate! "ator7a >A7 76pune ;: r:697 cu trupe8e! Atunc7 n-ar E7 6a7 D7ne ;: F7n: c9A7Fa oE7Aer7 B7 ;o8daA7 cu Fo7G N7c7 a;ta! #rea 6u8A7 7nB7 ne-ar E7 nu6a7 o p7ed7c:! "ac: 8u:6 no7 ce8e 6a7 Dune c:678e pe care 8e aFeA7< ce8e8a8te au ;: r:69n: >n ur6: B7 tot n767c n-a6 E:cut! R:69ne cu6 a6 hot:r9t! ": ord7n ;: n7 ;e aduc: 6a7 repede c:678e8e! &n Fre6ea a;ta 37nnetou 7eB7;e d7n 8a?:r ca ;: cercete=e ur6e8e! 1en7 ;: ne ;pun: c: Eu?ar77 au 8uat-o ;pre apu;! ABadar ;pre Tun7;< =7;e DeIu8! "e a8tEe8< era de preF:=ut! Te-nBe87! Kac pr7n;oare c: nu! Ar E7 prea pr76eHd7o; pentru So8a?ha;7! &8 cunoaBte toat: 8u6ea >n oraB! "ac: nu ?:;eBte 76ed7at un Fapor< treDu7e ;-aBtepte B7 poate E7 aHun; d7n ur6: de-a7 noBtr7! .t77 doar c: aco8o aFea 7ntenA7a ;: ;e duc:! O aFea< dar acu6 nu o 6a7 are! Atunc7 era a8t: ;7tuaA7e! &B7 aBtepta %/3

Eec7oru8< pe c9nd acu6 >8 are cu e8! .t7e c: E6erI< 37nnetou B7 eu ne Fo6 8ua dup: e8 B7-8 Fo6 c:uta >n Tun7;< >nch7pu7ndu-ne c: ;-a du; >ntraco8o! Cu ;7?uranA: c: ;-a >ndreptat ;pre unu8 d7n portur78e ?o8Eu8u7 Ha66a6et! E dru6u8 ce8 6a7 ;curt de a7c7 8a 6are! #arc: 37nnetou =7cea c: a 8uat-o ;pre apu;! Aco8o e Tun7;u8!!! Nu 6: 7nduce e8 pe 67ne >n eroare! Me8ton a tr:7t 6u8t: Fre6e pr7ntre F9n:tor77 prer778or B7 oa6en77 1e;tu8u7< cunoaBte toate B7ret87cur78e 8or< deB7 nu e prea pr7ceput ca ;: 8e pun: >n ap87care! 1rea ;: Eac: un oco8 ca ;: ne =:p:cea;c: B7 ;:-8 c:ut:6 >n d7recA7a aceea! "up: ce Fa da de un 8oc p7etro; ca ;: nu ;e 6a7 cunoa;c: ur6e8e 8:;ate de e8< o coteBte ;pre 67a=:=7! B7ne< D7ne< dar >n Ha66a6et n-are de 8a c7ne 8ua Dan7< pe c9nd >n Tun7; da! Nu-7 treDu7e! Ma7 >nt97 are E7u-;:u< pentru c: nu 67-a Fen7t >n ?9nd ;: 7-7 7au B7 a8 do78ea treDu7e ;: E7 aFut S6a88 Hunter o ;u6: de;tu8 de 6are 8a e8! Atunc7 cu6 ;e Eace c: n-a6 ?:;7t n7c7 un ?o8o?an 8a Me8tonG I-a a;cun; B7< cu ;7?uranA:< n-a p8ecat p9n: nu B7 7-a 8uat! A< u7te c: ne-au adu; c:678e8e! S: 6er?e6! C9nd F: >ntoarceA7G "up: ce-7 Fo6 pr7nde pe Eu?ar7! Nu aE7r6a cu at9ta ;7?uranA:! Au c:678e 6a7 Dune ca a8e Foa;tre B7 F-au 8uat-o cu 6u8t >na7nte! A;ta aBa e! .7-apo7 o ;: p7erde6 t76p cu cercet:r78e ur6e8or< pe c9nd e7 n-au de ce ;: =:DoFea;c:! K77 >n;: conF7n; c: >n ce8e d7n ur6: tot pune6 no7 69na pe e7! "ac: nu a7c7< atunc7 >n A6er7ca! MaBa88ahC #9n: aco8o FreA7 ;: F: duceA7G #9n: o ;: d:6 de e7! .7 dac: nu reuB7A7 ;:-7 pr7ndeA7 a7c7 treceA7 pr7n Tun7; >na7nte de-a p8ecaG Nu pute6 Bt7 6a7 d7na7nte! C:678e8e A7 8e aduc >n or7ce ca= >nd:r:t! A;ta nu 76port:< pr7nc7pa8u8 e ;: pu7 69na pe t7c:8oB77 ace7a! CunoBt7 dru6u8 p9n: 8a Ha66a6etG %/,

Nu< >8 Fo6 ?:;7 >n;:< deoarece aFe6 un Dun >ndru6ar: ur6e8e! Ace;tea ne For duce cu ;7?uranA: aco8o unde ;unt e7! TotuB7 n-ar ;tr7ca ;:-A7 dau c9teFa 7n;trucA7un7! "ac: o 7e7 >n 87n7e dreapt: aHun?7 8a 3ad7 BudaOa;< pe ur6: 8a ru7ne8e de 8a Th76a B7 de aco8o pe;te dHeDe8u8 U;;a8at 8a 6are! Bedu7n77 pe care >7 Fe7 >nt98n7 >n ca8e ;unt 6eBeer7< ;e8a;;7 B7 u8ed-;a7d77< toA7 oa6en7 paBn7c7 care nu F: For Eace n767c< 6a7 a8e; dac: 8e ;pu7 c: ;unteA7 pr7eten77 6e7! U7ta;e ;:-67 a67ntea;c: de >nc: un tr7D< ceea ce ne-a pr7c7nu7t >n ur6: 6u8t neca=! Ace;ta era u8ed-aIun77 de 8a care ceru;er:6 un preA de r:;cu6p:rare at9t de eLa?erat! &B7 duceau F7te8e 8a p:;cut p9n: 8-a 3ad7 BudaOa;< >n aprop7ere de p:Bun78e 6eBeer78or! K77ndc: DeIu8 nu-67 po6en7;e de e7< n7c7 pr7n ?9nd nu 67-ar E7 trecut c: o ;: ne >nt98n76 cu ace;t tr7D de oa6en7 r:7 B7 r:=Dun:tor7! "up: ce 8:;ar:6 >n ur6: pu;t7u8 Do8oF:no;< aBa-=7;u8 3arr B7 7eB7r:6 8a Be;< =:r7r:6 ;pre 67rarea noa;tr:< 8a o 67c: dep:rtare de no7< un Dedu7n care pr7Fea =:p:c7t >n Huru8 8u7! C9nd ne F:=u Fru ;-o 7a 8a Eu?:< dar ;e opr7< d9ndu-B7 ;ea6a c:-8 pute6 aHun?e repede< c:8:r7 cu6 era6! C7ne era B7 ce c:uta e8 ;7n?ur >n pu;t7etatea a;taG ELp87caA7a a6 aFut-o 76ed7at@ c9nd ne-a6 aprop7at de e8 a6 F:=ut c: o6u8 era >6Dr:cat >n un7Eor6: de ;o8dat! Era unu8 d7n caFa8er7Bt77 noBtr7! Sant7ne8aC =7;e E6erI! A8tc7neFa nu poate ;: E7e< ad:u?a7 eu! B7ne< dar ce caut: a7c7G (-au tra; pe ;Eoar:< t7c:8oB77C Ca ;:-7 8a;e ;: Eu?:< Me8ton >7 Fa E7 E:?:du7t 6area cu ;area< pe ur6:< c9nd ;-a F:=ut 87Der< ;-a de;cotoro;7t repede de e8! 1a7 de capu8 8u7 ce-8 aBteapt:C "e=ertare B7 >n8e;n7rea eFad:r77 pr7=on7er78or@ cu ;7?uranA: c: Fa E7 >6puBcat! A7 Frea poate ;:-8 ;cap7G "ep7nde de at7tud7nea 8u7! Nu cred c: o ;: reuBeBt7! #oate c: da! BeIu8 nu-67 poate reEu=a un hat9r! Cu6 ne F:=u 89n?: e8< nenoroc7tu8 c:=u >n ?enunch7 B7 >ncepu cu %/+

?8a; p89n?:tor: &ndurare< 7ertare< eEEend7C A6 Eo;t B7-aBa de;tu8 de pedep;7t!!! M7 ;e adre;a 67e< E77ndc: 6: F:=u;e 6a7 pr7eten cu St:p9nu8 ?8oate7 >nar6ate! Kaptu8 c:-B7 recunoBtea ?reBea8a doFedea c: nu era cu adeF:rat at9t de t7c:8o; precu6 8-aB E7 cre=ut! TotuB7 >7 =7;e7 cu ?8a; a6en7nA:tor: "e;tu8 de pedep;7tG ABa cre=7 tuWC EBt7 de=ertor< de=ertor >n t76p de r:=Do7! .t77 ce pedeap;: A7 ;e cuF7neG MoarteaC &n aEar: de a;ta a7 >n8e;n7t Eu?a unor pr7=on7er7! #entru a;ta Fe7 E7 D:tut cu Fer?7 >na7nte de-a E7 >6puBcat! .t7u< eEEend7 B7 6er7t or7ce pedeap;:! EEEend7< te ro?!!! ;cap:-6:!!! eBt7 pr7eten cu St:p9nu8!!! 1o6 Fedea no7! Spune-67 acu6 cu6 ;-au petrecut 8ucrur78e cu pr7=on7er77! Era6 ;ch76Du8 a8 do78ea Eu 6-a6 aBe=at Ho; 89n?: So8a?ha;7< pe c9nd ca6aradu8 ;e p876Da >n ;u; B7-n Ho; pe d7na7ntea noa;tr: B7 nu putea au=7 ce-67 Boptea So8a?ha;7! Ce-A7 BopteaG S:-7 dau >nd:r:t pachetu8! Care pachetG #e care 67-8 d:du;e ;: 7-8 p:;tre=! C9ndG "up: ce-aA7 >nch7; Fo7 pe u8ed-aIar7 >n F:?:un:! Era6 B7 no7 pr7=on7er7 cu e7< dar eu nu ;t:tea6 8a un 8oc cu ce78a8A7 ;o8daA7< c7 cu So8a?ha;7< E77ndc: era6 ordonanAa 8u7! C9nd a F:=ut e8 c: te >ntorc7 cu Be7cu8 >n cort< 67-a =7; nec:H7t: 4Nu 6a7 e n7c7 o ;peranA:< c97ne8e are ;:7 >6pace pe u8ed-aIar7 cu DeIu8 B7 au ;: 6: predea 8u7!5 #e ur6: 67-a >nt7n; un pachet ca ;:-8 a;cund B7 ;-a du; Eu?a 8a Be7c ca ;: ;e certe cu e8 pentru c: a c:=ut 8a >nFo7a8: cu t7ne! C9nd 8-au adu; era D:tut 6:r B7 8e?at! M7-a ;pu; ;: nu ;tau pe 89n?: e8 ca ;: nu F77 tu B7 ;:-7 7e7 pachetu8! S:-8 A7n >n;: 8a 67ne p9n: ce 67 8-o cere e8! .t77 ce era >n pachetG %//

"a! -7cea c: e un Coran or7?7na8 de 8a Mecca cu Freo c9A7Fa c7ucur7 de 8a ?7u8?7u8 8u7 E8 OOa7D; d7n 6o;cheea S9O7Ha-e;-S7d7-e;SahaD7 d7n Cairo an! Tot 8ucrur7 ;E7nteC "ar nu era adeF:rat! Cred B7 euC Cu6 a7 aE8at c: te-a 67nA7tG Tot de 8a e8! C9nd a6 Eo;t pe ur6: tr767; ca ;ant7ne8: ;:-8 p:=e;c< 67-a ;pu; c: >n pachet nu ;unt 8ucrur7 ;E7nte c7 Dan7< Eoarte 6u8A7 Dan7! -7cea c:-67 d: c7nc7 677 de p7aBtr7 dac:-8 ;cap! #:7 n-aFea7 pachetu8 cu toA7 Dan77 8a t7neG -7cea c: nu ;unt Dan7 c7 n7Bte h9rt77 pe care =araEu8 o ;: 7 8e ;ch76De >n Dan7< >n Tun7;< nu6a7 8u7! &n 69na a8tu7a n-au n7c7 un preA< =7cea e8! #e ur6: 67-a ;pu; ;: Eu? cu e8 >n Tun7; ca ;:-67 dea Dan77 dup: ce-o ;ch76Da h9rt778e! .7 ;u6a te-a orD7t c: n-a7 6a7 Bt7ut ce Eac7G ABa e< eEEend7! C7nc7 677 de p7aBtr7!!!< ?9ndeBte-te B7 tu ce >n;ea6n: a;ta pentru un D7et ;o8dat ;:racC S-a Hurat pe Maho6ed B7 pe toA7 Sa87E77 c: o ;: 67-7 dea cu6 o6 aHun?e >n Tun7;! Jur:69ntu8 8u7 n-aFea n7c7 un preA< E77ndc: t7c:8o;u8 nu e 6u;u86an c7 un necred7nc7o;< un p:?9n care nu crede >n n767c! S: E7 Bt7utC Eu 6-a6 >ncre=ut ca un pro;t >n ForDe8e 8u7 B7 7-a6 de=8e?at 697n78e! M7-a cerut pe ur6: ;:-7 dau B7 cuA7tu8! .7 ca6aradu8 ce8:8a8t ce E:cea >n Fre6ea a;taG N-a F:=ut B7 n-a au=7t< ;:racu8< n767c< E77ndc: 6: >nAe8e;e;e6 cu So8a?ha;7 ;: ;e de=8e?e de tot de-aD7a dup: ce-o Fen7 ;ch76Du8 ce8:8a8t! Nu ;-a A7nut >n;: de cuF9nt< E77ndc: >ndat: ce B7-a ;76A7t 697n78e 87Dere B7-a t:7at toate 8e?:tur78e< dar ;-a preE:cut c: e tot 8e?at! #e ur6: a Fen7t B7 ca6aradu8 6eu B7 ;-a aBe=at 89n?: 67ne@ So8a?ha;7 ;-a repe=7t atunc7 8a e8 B7 7-a >6p89ntat cuA7tu8 >n p7ept! .7 tu ce-a7 E:cutG A6 Frut ;: A7p< dar n-a6 putut@ >67 8ua;e ;pa76a ?ra7u8! To8a?ha;7 a >ncercat ;: 6: 87n7Btea;c: B7< c9nd a F:=ut c: nu-7 6er?e< a >nceput cu a6en7nA:r78e! E8 era 87Der B7 cuA7tu8 6eu >nE7pt >n p7eptu8 ca6aradu8u7! %/7

Ma7 Dun: doFad: >6potr7Fa 6ea n7c7 c: ;e putea! "ac: nu Eu?ea6< era6 p7erdut! Ce era ;: EacG "ar n-aA7 p8ecat 76ed7at< nu-7 aBaG Nu! M-a pu; ;:-8 aBtept tot aco8o B7 dup: o Fre6e ;-a >ntor; cu t9n:ru8 care a Eu?7t! Cu6 a reuB7t ;:-8 7a de unde era< n7c7 acu6a nu Bt7u! Ne-a6 du; pe ur6: t7pt78 unde ;e aE8au c:678e8e< a a8e; tre7 d7n e8e B7 8ea6 du; de c:p:;tru o Ducat: de dru6! Ne-a6 opr7t B7 e7 ;-au >ntor; >n 8a?:r< 8:;9ndu-6: pe 67ne 89n?: c:678e! "e unde Bt77G A6 >nAe8e; d7n ForDe8e 8or! Erau ?ro=aF de 69n7oB7! S:-A7 ;pun eu de ce: Fro7au ;: 6: o6oare dar n-au reuB7t ;: >ntre >n cort E77ndc: p:=ea un Dedu7n 8a uB:! M7-a6 >nch7pu7t eu c9nd a6 au=7t n7Bte ;tr7?:te B7 7-a6 F:=ut Fen7nd >n Eu?: >nd:r:t! A6 >nc:8ecat toA7 tre7 B7 a6 porn7t >n ?oan:! 1orDeau ar:DeBte >ntre e7G "a< 8a >nceput B7 a6 au=7t ce nu 8e-ar E7 p8:cut ;-aud! #e ur6: au dat-o pe-o 876D: d7n care n-a6 >nAe8e; n7c7 un cuF9nt! .t77 unde Fro7au ;: ;e duc:G &n Tun7;! Nu cred! Au ;: ;e duc: e7 >n Tun7; c9nd A7-o7 Fedea tu p7aBtr77C .t7u! M-au >nBe8at ca n7Bte ne6ern7c7! C9nd a6 aHun; aproape dea7c7 au de;c:8ecat B7 67-au porunc7t ;: de;ca8ec B7 eu! #e ur6: au t:D:r9t pe 67ne< 67-au 8uat ar6e8e< au >nc:8ecat 7ar B7!!! duB7 au Eo;t! AhC EEEend7< c7ne 6-a pu; ;: 6: >ncred >n ForDe8e unu7 p:?9n!!! Nu >ncrederea >n e8 te-a du; 8a p7er=an7e< c7 8:co67a ta neroad:! "e ce n-a7 A7pat ca ;: ne tre=eBt7G Ceea ce a7 E:cut tu e o cr76: >ndo7t:! .7-acu6 ce-a7 de ?9ndG Cu6G Nu 6: are;te=7G >ntreD: e8 u8u7t! Nu! Eu nu ;unt n7c7 ;uper7oru8 t:u< n7c7 Hudec:tor B7 n7c7 de 8a po87A7e! "u-te unde Fre7< d7n partea 6ea eBt7 87Der! Mu8Au6e;c< eEEend7C Bun:tatea ta e 6a7 6are ca pu;t7u8 B7 >ndurarea ta ;e >na8A: d7nco8o de cer! "ar unde Fre7 ;: 6: ducG N-a6 6er7nde< n-a6 ap:< n7c7 Dan7< n7c7 ca8 B7 n7c7 c:678:! C7ne ;: 6: %/)

pr76ea;c:G Sunt Eu?ar B7 8a or7ce tr7D 6-aB duce ;: 6: ad:po;te;c 6-ar da repede pe 69na paBe7! To8a?ha;7 6-a nenoroc7t B7 nu 6a7 e ;c:pare pentru 67ne! Nu So8a?ha;7< c7 8:co67a ta! "ar E77ndc: F:d c: te c:7eBt7 de Eapte8e ta8e B7 pentru c: a6 aE8at de 8a t7ne une8e 8ucrur7 care 6: 7ntere;ea=:< o ;:-A7 ar:t ca8ea pe care ;-o 7e7 ca ;: te Eac7 7ar o6 de treaD:! &ntoarce-te 8a St:p9nu8 ?8oate7 >nar6ate B7 ;pune-7 c: te-a6 tr767; eu! O ;:-A7 dau B7 o ;cr7;oare pentru e8< ru?9ndu-8 ;:-A7 dea o pedeap;: 6a7 uBoar:! 1orDe8e ta8e< eEEend7< >67 uBurea=: 7n76a B7-67 69n?97e ;uE8etu8! Nu 6: 8:;a< eEEend7< >ndur:-te de-un p:c:to; ca 67ne!!! ABC E:cu E6erI >n en?8e=eBte! Or7 >8 aHut:6 pe de-a-ntre?u8< or7 >8 8:;:6 >n p8ata "o6nu8u7! O6u8 :;ta nu e r:u< c7 ne;ocot7t! "ac: ;e >ntoarce< 7nterFenA7a ta o ;:-8 ;cape de 6oarte@ >n ;ch76D o ;: 7 ;e ta7e urech78e ;au na;u8 B7 o ;:-7 6a7 dea o D:ta7e Dun: pe dea;upra B7 o ;:-8 ?onea;c: ;ch78od d7n ar6at:! Ce ;: ;e Eac: e8 pe ur6:G .7-apo7< >8 pu7 pe DeI >ntr-o ;7tuaA7e nep8:cut:< E77ndc: >8 aduc7 >n conE87ct cu dator7a 8u7! S: 7erte un de=ertor de hat9ru8 t:u B7 ;: aE8e ;o8daA77G Se Eace de ocar:! C9t e de-a7c7 p9n: 8a Eront7era a8?er7an:G "ac: o 7a pe dru6u8 drept< ad7c: unde nu ;e ?:;e;c ;ate B7 aBe=:r7 ?o;pod:reBt7< aHun?e de;tu8 de repede< dar dac: A7ne ca8ea ur6at: de caraFane B7 ;e poate a876enta< >7 treDu7e aproape dou:=ec7 de ore! CeFa ar6at: Erance=: e pe-aco8oG "a< >n TeDe;;a< 8a o dep:rtare de dou:=ec7 B7 patru de cea;ur7 de unde ne aE8:6 no7 acu6! Atunc7 eLped7a=:-8 aco8o! &7 dau eu ceFa para8e@ n-are dec9t ;: ;e an?aHe=e pe ur6: >n ar6ata Erance=:! Cu ace;te cuF7nte< E6erI ;coa;e pun?a de 8a Dr9u B7-7 arunc: araDu8u7 c9teFa 6onede de aur! CunoBt7 dru6u8 8a (he7;G >8 >ntreDa7 eu pe ace;ta d7n ur6:! "a! B7ne! Ia-o >ntr-aco8o B7 du-te pe ur6: 8a TeDe;;a@ e oraB Erance= B7 nu-A7 6a7 poate Eace n76en7 n767c! An?aHea=:-te >n ar6ata 8or< E77ndc: %/9

a8t: 6e;er7e nu cred c: Bt77< 6a7 a8e; c: ;unt DucuroB7 ;: pr76ea;c: oa6en7 c9t 6a7 6u8A7! "e a7c7 p9n: 8a TeDe;;a e dru6u8 caraFane8or< aBa c: nu Fe7 duce 87p;: de ap: B7 de-a8e 69nc:r77! So8datu8 ;e 8u67n: 8a EaA: B7 nu 6a7 Bt7a ce ;: ;pun: de Ducur7e! Cu6 n-aFea6 t76p ;:-7 a;cu8t:6 eLp8o=778e de recunoBt7nA:< >8 8:;ar:6 ;: ForDea;c: B7 ne F:=ur:6 de dru6! Ur6e8e ;e cunoBteau de;8uB7t@ de 8a o Fre6e D:?ar:6 de ;ea6: c: ;e aD:teau ceFa 6a7 6u8t ;pre Fe;t! Cur7o;C 6or6:7 E6erI! No7 credea6 c: For cot7 ;pre r:;:r7t B7 e7 au 8uat-o ;pre apu;! &n or7ce ca= nu ne7ntenA7onat! #roDaD78 c: Me8ton cunoaBte undeFa un teren p7etro; >n care nu ;e >nt7p:re;c ur6e8e B7 de aco8o d7;pare E:r: ;: Bt76 unde! "e?eaDa@ n-o ;:-7 reuBea;c:C No7 6er?e6 drept >na7nte! E7 au 8uat-o ;pre apu;< pe ur6:< c9nd 87 ;e Fa p:rea c: a ;o;7t 6o6entu8< cote;c B7 o 7au pe a8t: parte! "ac: nu ne aDate6 d7n dru6< nu ;e poate ;: nu d:6 7ar de ur6e8e 8or! 6ell! .7 a6 c9Bt7?at totodat: un t76p preA7o;! 37nnetou ne-o 8ua;e n7Ae8 >na7nte< aBa c: nu au=7;e ce ForD7;e6 no7< era6 >n;: ;7?ur c: ace8aB7 8ucru ?9ndea B7 e8! &ntr-adeF:rC &8 F:=u7 opr7ndu-;e< de;c:8ec:< cercet: cu 8uarea67nte ur6e8e< >nc:8ec: 7ar B7 porn7 >n 87n7e dreapt: E:r: ;: ;e u7te >napo7! Mer;er:6 a;tEe8 >n ?a8opu8 c:678e8or Fre6e de dou: cea;ur7! E6erI >ncepu ;:-B7 ca6 p7ard: r:Ddarea cre=9nd c: ?reB7;e6 dru6u8! &8 F:=ur:6 deodat: pe 37nnetou opr7ndu-;e 7ar B7 eLa67n9nd 8ocu8! C9nd >8 aHun;er:6< ne ar:t: n7Bte ur6e de c:678e care treceau a7c7< pe ur6: coteau ;pre r:;:r7t! E7 ;unt< =7;e apaBu8! 1ro7au ;: ne >ndru6e pe o ca8e ?reB7t:! 8shaw! O 8uar:6 B7 no7 ;pre r:;:r7t B7 ?:;7r:6 >ntr-adeF:r 7ar ur6e8e! &n Fre6ea a;ta ;e >n;er:! Ne opr7r:6 pe un c96p >nt7n; ca ;: popo;76 pe;te noapte! .t7a6 c: Me8ton77 ne-o 8ua;er: >na7nte cu 6u8t E77ndc: >67 %72

>nch7pu7a6 c: nu ;e opr7;er: d7nad7n; d7n dru6 ca ;: pun: o c9t 6a7 6are d7;tanA: >ntre no7 B7 e7! "ar de ce dracuN ;-or E7 ?r:D7nd aBaG ;pu;e E6erI nedu6er7t! Eu ?:;e;c c: n-au de ce! NuG >ntreDa7 eu 67rat! Odat: ce cred c: ne-au >ndru6at ?reB7t!!! .7 c: ne-a6 >ndreptat ;pre Tun7;< daG ABa B7-or E7 >nch7pu7nd e7! Nu cred! Tho6a; Me8ton 6: cunoaBte B7 pe 67ne B7 pe 37nnetou! .7-o E7 >nch7pu7nd< >ntr-adeF:r< c: ne-a >nBe8at< dar nu6a7 pentru ;curt t76p! .t7e c: nu poate E7 ForDa dec9t de c9teFa cea;ur7< at9ta tot! H6C Cre=7 c: ;e aBteapt: e8 cu adeF:rat ;:-8 ur6:r76G Cu ;7?uranA:< a8tEe8 nu B7-ar E7 dat at9ta o;tenea8:! "e a8t67nter7< dac: nu era aBa< a6 E7 dat de 6u8t de e7! #roDaD78 >n;: c: nu ;-au opr7t toat: noaptea d7n 6er;! Krate8e 6eu O8t Shatterhand are dreptate< >ncuF77nA: apaBu8! Au c:8:tor7t E:r: popa; B7 ne-au 8uat-o >na7nte< E77ndc: au B7 c:678e 6a7 Dune ca a8e noa;tre! TreDu7e dec7 ;: ?r:D76 pa;u8! #u;t7u8 era acu6 6a7 n7;7po;@ 7c7-co8o c9te un E7r de 7arD: care ;e >nde;ea d7n ce >n ce! &n ;E9rB7t< =:r7r:6 6oF78e< apo7 dea8ur7 >nFer=7te care ;e >nt7ndeau tot 6a7 6u8t ;pre 67a=:noapte B7 r:;:r7t! A;ta treDu7e ;: E7e 3ad7 BudaOa;< =7;e7 eu! &n do;u8 dea8ur78or ;e aE8: ru7ne8e de 8a E8 Th76a pe care treDu7e ;: 8e 8:;:6 >n ur6:< apo7 coDor96 poF9rn7Bu8 dHeDe8u8u7 U;;a8at! #arc: era ForDa ;: nu ;8:D76 d7n och7 ur6e8e< =7;e E6erI! Ne?reB7t@ ;unt >n;: conF7n; c: Me8ton77 au 8uat-o eLact pe ace8aB7 dru6< E77ndc: e ce8 6a7 aprop7at de coa;t:! 6ell! A< u7te co8o pe ;t9n?a n7Bte c:8:reA7< =7;e en?8e=u8 ar:t9nd n7Bte puncte a8De care ;e =:reau Fen7nd ;pre no7! &n cur9nd >7 putea6 de;8uB7 8:6ur7t! Erau >ntr-adeF:r n7Bte Dedu7n7 c:8:r7< Eoarte D7ne >nar6aA7< dar nu p:reau ;: a7D: de Ee8 7ntenA77 duB6:noa;e! Se opr7r: 8a Freo dou:=ec7 de paB7 de no7 B7 ne pr7F7r: cur7oB7! %7

/allam! >ncepu7 eu! Nu cu6Fa e 3ad7 BudaOa; co8o< dup: dea8ur78e ace8eaG "a< r:;pun;e ace8a care E:cea 76pre;7a ;: E7e conduc:toru8 8or! "7n ce tr7D ;unteA7G Sunte6 r:=Do7n7c7 6eBeer7 B7 Fen76 de 8a F9n:toare de ?a=e8e! Na6 aFut noroc ;: d:6 de F9nat B7 ne >ntoarce6 acu6 8a 3ad7< unde nea6 8:;at tur6e8e 8a p:;cut! C9nd aA7 porn7t 8a F9n:toareG A=7-d767neaA: c9nd ;e 7Feau =or78e 8a r:;:r7t! 1-aB ru?a ;:-67 r:;pundeA7 8a o >ntreDare: nu cu6Fa aA7 F:=ut n7Bte c:8:reA7< care aFeau n7Bte c:678e ;traBn7ce< ;tr:D:t9nd p:Bun78eG "a! Toc6a7 c9nd ne pre?:tea6 de p8ecare! S-au opr7t ;: ;tea de ForD: cu Fo7G S-au opr7t< E77ndc: 7-a6 poEt7t ;:-7 o;p:t:6@ =7ceau >n;: c: nu prea aFeau Fre6e de ;tat! .7 c9t au =:DoF7tG #9n: ce B7-au ad:pat c:678e8e! .t7A7 Fo7 c7ne erauG Unu8 era So8a?ha;7< 8-a6 recuno;cut dup: >6Dr:c:67nte< ce8:8a8t un pr7eten de-a8 8u7< dar nu p:rea ;: E7e 6787tar! &ncotro ;e duceauG (a E8 Ta7rouan M aBa =7ceau! "ar Fo7 c7ne ;unteA7G CunoBt7 tu pe TrV?er-DeI< St:p9nu8 ?8oate7 >nar6ateG "a! E ocrot7toru8 no;tru! .t77 unde ;e aE8: e8 acu6G C:8:reA77 ;puneau c: a porn7t cu 6u8t: ar6at: ;: poto8ea;c: r:;coa8a u8ed-aIar78or< care ;-ar E7 r:=Fr:t7t >6potr7Fa ;t:p9n7r77! Cu6 ;taA7 Fo7 cu e7G Tr:76 >n Dun: >nAe8e?ere@ nu6a7 cu u8ed-aIun77 nu ne aFe6 D7ne< dar-ar A88ah ;: nu 6a7 r:69n: p7c7or d7n e7C Sunt B7 duB6an77 noBtr7 ca B7 a7 FoBtr7! No7 Fen76 acu6 de 8a DeI< care 7-a D7ru7t pe u8ed-aIun7 B7 a >nche7at pace cu e7! MaBa88ahC I-a D7ru7t B7 7-a 7ertat pe ur6:G In76a DeIu8u7 e p87n: de %7%

Dun:tate B7 >ndur:toare ch7ar B7 cu duB6an77C -7c7 c: Fen7A7 de 8a e8@ treDu7e ;: E7A7 atunc7 B7 Fo7 ;upuB7 de-a7 8u7! Sunte6 pr7eten77 8u7 ce7 6a7 Dun7! "ac:-7 aBa< nu ne EaceA7 ;up:rarea ;: treceA7 pe 8a no7 E:r: ;: F: o;p:taA7 d7n 69nc:rur78e noa;tre B7 ;: DeA7 d7n 7=Foare8e noa;tre! Cu6 >8 chea6: pe Be7cu8 Fo;truG 3e8ad en Nar7@ ch7ar eu ;unt! ABadar tu eBt7 Be7cu8 F7teH78or 6eBeer7G Atunc7 nu ;e poate ;: nu Eace6 c7n;te poEt7r77 ta8e! "rept e c: n7c7 no7 n-aFe6 Fre6e de =:DoF7t< o ;: ne u6p8e6 >n;: DurduEur78e cu ap: d7n 7=Foare8e Foa;tre! .7 ;: ?u;taA7 d7n c:pr7oara pe care a6 F9nat-o 7er7< nu-7 aBaG 1: ro? ;: poEt7A7 cu 67ne 8a 7e' es /i;+ra1< ;: ne EaceA7 c7n;te ca;e7! .e7cu8 porn7 >na7nte< no7 dup: e8 B7 oa6en77 8u7 >nche7nd a8a7u8! N76en7 nu ForDea< deoarece< dup: oD7ce7u8 araD< treDu7a ;-aBtept:6 ;: ne adre;e=e e8 cuF9ntu8 6a7 >nt97@ ceea ce nu ne >6p7ed7ca ;: ne ;ch76D:6 p:rer78e >ntre no7! &7 t:86:c77 8u7 37nnetou cuF7nte8e araDu8u7! ApaBu8 6: pr7F7 o c87p: cercet:tor< pe ur6: 6: >ntreD: cu ?8a; ;c:=ut: Cu6 >7 p8ace Erate8u7 6eu o6u8 ace;taG H6C N7c7 nu-67 p8ace< n7c7 nu-67 d7;p8ace! "ar de ce 6: >ntreD7G O DarD: dea;: >7 acoper: EaAa@ dar pentru 37nnetou DarDa e nu6a7 un F:8 pr7n care ;e poate Fedea! ABaC .7 ce Fe=7G Bucur7a 8u7 c:-8 >n;oA76! E doar Eoarte E7re;c! Ne-a poEt7t 8a e8 B7 e >nc9ntat c: a6 pr767t! Nu< Ducur7a 8u7 e o Ducur7e r:ut:c7oa;:! 37nnetou n-are >ncredere >n e8! Eu cred c: n-a7 n7c7 un 6ot7F ;: E77 >n?r7Horat! MeBeer77 ;unt< ce8 puA7n >n t76pu8 de EaA:< oa6en7 Eoarte paBn7c7! Krate8e 6eu n-are dec9t ;: a7D: >ncredere >n e7< 37nnetou Fa Fe?hea! CuF7nte8e apaBu8u7 6: ca6 pu;er: pe ?9ndur7! Era6 depr7n; ;:
1

Ca;a oa;pete8u7 Pn! ed!Q!

%73

pun Da=: pe ForDe8e 8u7< aBa c: 6: hot:r97 ;: E7u cu D:?are de ;ea6:! CoDor9r:6 dea8u8 B7 d:dur:6 de o Fa8e >nt7n;:! Era 3ad7 BudaOa;! Un p9r9u< ;ecat acu6< 6:r?7nea pe dreapta Fa8ea! Era deaHun; >n;: ;: ;ap7 n7Ae8 ca ;: da7 de ap: Dun: de D:ut! AHun;er:6 8a un cot de unde ;e putea Fedea taD:ra c7oDan78or! IarDa era a7c7 ?ra;: B7 >6De8Bu?aA77! C9t cupr7ndea7 cu och7u8< 677 de c:678e< ca7< o7< Fac7 B7 capre! #rea puA7ne cortur7 B7 nu6a7 o 69n: de oa6en7< ceea ce era de 67rare 8a at9tea F7te! Cortur78e erau pe;e6ne a8e propr7etar78or Do?aA7@ Dedu7n77 6a7 ;:rac7 dor6eau ;uD ceru8 87Der! .e7cu8 >B7 >ndrept: ca8u8 ;pre o ;t9nc: >n care ;e E:cea o de;ch7=:tur: >n?u;t:! "e;c:8ec: B7 =7;e: Bun-;o;7t ;tr:7n78or pe 6e8ea?ur78e noa;tre! A7c7 e acoper:69ntu8 unde ne pr7676 no7 oa;peA77! #oEt7A7 >n:untru B7 F: o;p:taA7 d7n De8Bu?u8 no;tru! "e;c:8ecar:6 B7 no7! Och77 noBtr7 ;e de;E:tau 8a Eru6u;eAea F7te8or pe care 8e Fedea6 p:;c9nd paBn7c p9n: departe! .e7cu8 D:?: de ;ea6:! Ad67ra6 6a7 a8e; tre7 ca7 67nunaA7 de cea 6a7 pur: ra;:! Ar6:;ar77 aceBt7a< =7;e e8 cu 69ndr7e< ;e tra? d7n 7apa EaFor7t: a #roEetu8u7 B7 preAu7e;c 6a7 6u8t dec9t toate tur6e8e B7 c7re=78e >ntre?u8u7 no;tru tr7D! .7 7ar ne poEt7 >n:untru! ABadar 7ntrar:6 >n cr:p:tura aceea de ;t9nc:! Era 4Ca;a oa;peA78or5< dup: cu6 >7 =7cea Be7cu8! C7udat: ca;:C St9nca era >na8t: de Freo c7nc7=ec7 de coA7@ cr:pat:< p9n: 8a Hu6:tatea e7 B7 >n?u;t:< de-aD7a puteau trece do7 7nB7 pr7n ea! A8:tur7< 8a Freo =ece paB7< A9Bnea o ap: 876pede care p:rea ;: E7e Eoarte Dun: de D:ut! .e7cu8 D:?: de ;ea6: c: ne cod76 ;: 7ntr:6< aBa c: =7;e cu ?8a; pr7eteno;: Nu F: ;E77A7! Cr:p:tura ;e 8:r?eBte >n:untru B7 Eor6ea=: o m ra((a1 >n care >ncap ce8 puA7n =ece oa6en7! Ur6aA7-6:! &n?:du7e ;: ne >n?r7H76 6a7 >nt97 de c:678e< a6 r:;pun; eu! Cre=7 tu c: nu ne cunoaBte6 no7 dator7a de ?a=d: B7 o ;: F: 8:;:6
1

#atru8ater Pn! ed!Q!

%7,

an76a8e8e nead:pateG M: apo;troE: e8 H7?n7t! Au ;:-7 adape oa6en77 6e7 ;7 au ;: F: u6p8e B7 DurduEur78e cu ap: proa;p:t:! Nu 6a7 aFea6 >ncotro! Un reEu= ar E7 Eo;t con;7derat drept o 7n;u8t:@ B7 E77ndc: p:Bea >na7nte nu aFea6 n7c7 un 6ot7F de BoF:7a8:! "ac: ar E7 ;urFen7t ceFa >n peBter:< era6 doar tre7 7nB7 B7 e8 unu8 ;7n?ur< aBa c: 8-a6 E7 ;787t ;: >6part: cu no7 pr76eHd7a! S: 7ntr:6 a7c7G =7;e 37nnetou c9nd >8 F:=u pe Be7c d7;p:r9nd pr7n cr:p:tur:! 1rea Erate8e 6eu ;:-8 ur6e=eG "a! "ar dac: une8teBte ceFa >6potr7Fa noa;tr:G Ne 8u:6 ar6e8e cu no7! #entru ce at9ta codea8:G 7nterFen7 E6erI! .e7cu8 B7 oa6en77 8u7 au ;:-B7 >nch7pu7e c: ;unte6 n7Bte 8aB7 B7 Er7coB7! Ha7de6!!! dup: e8C Ar6e8e 8e p:;tra;e6 8a no7! C9t t76p >67 ;76Aea6 >n ;p7nare puBca 6ea cu repet7A7e nu 6: te6ea6 de n767c< dar< D7ne>nAe8e;< de un atac F7c8ean nu 6: putea n7c7 ea ap:ra! (a dreapta cr:p:tur77 ;e aE8a un Do8oFan 6a7 a;cuA7t< cu F9rEu8 >nE7pt >n p:69nt ca o ;t7c8: >ntoar;: cu ?ura-n Ho;! #:rea ;: c9nt:rea;c: ce8 puA7n o ;ut: dou:=ec7 de oca8e! C: ;t:tea >nE7pt cu F9rEu8 7n p:69nt< 67 ;e p:ru 67e< ce-7 drept< c7udat< dar putea ;: E7e o ;76p8: >nt96p8are! #:trun=9nd >n peBter:< F:=ur:6 c: era >ntr-adeF:r de;tu8 de >nc:p:toare! Era un Ee8 de dreptun?h7 aBternut cu ro?oH7n7@ >n 67H8oc< pe un coForaB< o 6a;: Hoa;:< rotund:< cu6 ;e Fede ade;ea >n cortur78e Dedu7n78or! Nu te putea7 r7d7ca >n p7c7oare dec9t c9nd te aE8a7 >n 67H8ocu8 peBter77< deoarece pereA77 ;e >n?u;tau Dru;c! .7 era o r:coare!!! o adeF:rat: D7neEacere dup: un dru6 at9t de 8un? pr7n pu;t7u B7 arB7A:! .e7cu8 ;e aBe=: 8a 6a;: B7 ne E:cu ;e6n ;:-8 767t:6! 1en7 un t9n:r c7oDan cu c9te un u8c7or cu ap: rece< pe care-8 deBertar:6 p9n: 8a Eund@ un a8tu8 adu;e c7uDuce< o pun?: cu tutun B7 un 87?hean cu 6an?a8! .e7Su8 u6p8u c7uDuce8e cu 69na 8u7 M o deo;eD7ta c7n;te pe care ne-o E:cea< pu;e c9te un c:rDune apr7n; dea;upra< ne >nt7n;e E7ec:ru7a c9te un c7uDuc B7 =7;e cu ?raF7tate: S: Eu6:6! Tutunu8 r7d7c: nor7 parEu6aA7 care >na8A: ;uE8etu8 ;pre %7+

cer! &ndat: au ;: F7n: B7 69nc:rur78e! Tutunu8 nu era r:u! Ku6a6 >n t:cere< E77ndc: B7 ?a=da noa;tr: t:cea! N7c7 n-apucar:6 ;: 7;pr:F76 de Eu6at B7 unu8 d7n c7oDan7 adu;e o ;trach7n: de cuBcuB B7 o pu;e pe 6a;:! Ce ;-aude cu Er7ptura< Se876G >8 >ntreD: Be7cu8! O aduc >ndat:< ;t:p9ne< r:;pun;e D:7atu8 B7 ;e >ndrept: ;pre 7eB7re! Ma7 adu B7!!! Se >ntrerup;e c:c7 D:7atu8 d7;p:ru;e B7 nu-8 6a7 putea au=7! Se876C Se876C N-au=7G ;tr7?: Be7cu8! Nu-7 r:;pun;e n76en7! S:r7 >n p7c7oare< ;e repe=7 dup: D:7at ;tr7?9nd 6ereu: 4Se876C Se876C5 B7 7eB7 d7n peBter:! Nu-8 8:;aA7C Nu-8 8:;aA7C =7;e apaBu8< deB7 nu >nAe8e;e;e ce ;punea araDu8! A8er?: 8a cr:p:tur:< dar n-apuc: ;: aHun?: p9n: aco8o B7 ;e au=7 o DuEn7tur: >n dreptu8 peBter77! C7neFa r:;turna;e Do8oFanu8 pe care-8 F:=u;er:6 ad7neaur7 B7 a;tupa;e cr:p:tura! Heigh)ho! ;tr7?: E6erI ;:r7nd ca ar;! 37nnetou a D:nu7t ceFa< 6or6:7 apaBu8 aBe=9ndu-;e Eoarte 87n7Bt7t 8a 8ocu8 8u7< ca B7 c9nd nu ;-ar E7 >nt96p8at n767c! Eu nu =7cea6 n767c! "e aEar: ;e au=eau ;tr7?:te de tr7u6E! TreDu7e ;: E7 Eo;t acu6 adunat: o 6are 6u8A76e de araD7 >n EaAa peBter77< 6u8t 6a7 6u8A7 dec9t F:=u;er:6 no7 8a Fen7re! M7 ;e pare c: a6 c:=ut >n capcan:< =7;e cu c7ud: en?8e=u8< B7< E77ndc: nu-7 r:;pun;e7 n767c< ad:u?:: "e ce dracuN nu r:;pun=7G Koarte D7ne ne-a E:cutC "e ce n-a6 a;cu8tat de 37nnetou!!! 6or6:77 eu nec:H7t! 6ell! N-aFe6 >n;: n7c7 un 6ot7F ;: ne te6e6! BeIu8 =7cea c: 6eBeer77 n-au ;: ne Eac: n767c! EBt7 ;7?ur c: ;unt 6eBeer7G #:7 aBa ;punea Be7cu8! .e7cu8 ne-a 67nA7t! "ac: era >ntr-adeF:r un 6eBeer nu ne atr:?ea >n cur;:! B7ne =7c7! Atunc7 ce tr7D e :;taG #roDaD78 u8ed-aIun! %7/

#ro;t 8ucruC TotuB7 nu >nAe8e? ce are cu no7! Nu Bt7e c7ne ;unte6@ n7c7 6:car cu6 ne chea6: nu ne-a >ntreDat! Ba Bt7a Eoarte D7ne! Me8ton77 au trecut pe-a7c7@ 6a7 6u8t >nc:: ;unt conF7n; c: n7c7 n-au p8ecat >nc:! All %evils! "ac: nu 6:-nBe8 M B7 nu cred ;: 6:-nBe8 M au dat a7c7 pe;te u8ed-aIun7 B7 8e-au poFe;t7t ce ;-a petrecut 8a 3arr B7 >nFo7a8a d7ntre Be7c ;7 DeI! Au aruncat toat: F7na pe no7< D7ne>nAe8e;< 8e-au ;pu; cu6 ne chea6: B7 8e-au de;cr7; >n toate a6:nunA7678e per;oana noa;tr:! AIun77 ne-au 7eB7t d7nad7n; >na7nte B7 ne-au atra; >n cur;:! "e aceea au aBe=at Do8oFanu8 cu F9rEu8 >n Ho;< ca ;:-8 ro;to?o8ea;c: repede >n dreptu8 cr:p:tur77!!! A;ta nu< E77ndc: aB E7 D:?at de ;ea6: ur6e proa;pete! Bo8oFanu8 ;t:tea de 6u8t aBa cu6 8-a7 F:=ut@ proDaD78 c: a 6a7 ;erF7t B7 >n a8te d:A7! Nu-nAe8e? at9ta 67Be87e d7n partea Be7cu8u7! A Eu6at cu no7< a D:ut cu no7!!! ;unte6 dec7 oa;peA77 8u7< de care era per;ona8 r:;pun=:tor! Cu6 >A7 eLp87c7 Eapta 8u7G C: Bt7a Eoarte D7ne ce ;unte6< ad7c: 4necred7nc7oB75 B7 pe aceBt7a poA7 ;:-7 >nBe87 E:r: ;: te 6u;tre conBt77nAa! Aha< aBaC "ar B7 Karad e8 A;Oad =7cea c: e Be7cu8 u8ed-aIun78or B7 3e8ad en Nur7 >B7 ;pune B7 e8 tot Be7c@ ;e pot at9A7a Be7c7 8a un ;7n?ur tr7DG K7ecare< proDaD78< a8 a8te7 ra6ur7! Ce cre=7 de ;7tuaA7a noa;tr:< eL7;t: Freo pr76eHd7eG "ep7nde! "ac: Me8ton77 ;unt >nc: a7c7< da! 1or ;t:ru7 ;: E76 o6or9A7 B7 Fo6 E7 at9t de D7ne p:=7A7 c: ne Fa E7 aproape 76po;7D78 ;: Eu?76! Tu ce =7c7< ;unt ;au nu 6a7 ;unt a7c7G Nu< E77ndc: n-au t76p de p7erdut! A7c7 8e arde p:69ntu8 ;uD p7c7oare< pe c9nd >n A6er7ca >7 aBteapt: o aFere enor6:! 6ell! Tot de p:rerea a;ta ;unt B7 eu! Toate Dune< dar cu6 7eB76 no7 d7n capcana a;taG #r7n B7ret87c ;au eu EorAa! S-aBtept:6 ca ;: Fede6 6a7 >nt97 ce For %77

Eace ace7a care ne-au >nch7; >n peBter:! Nu e neFo7e! #uBt78e ta8e >8 A7n pe duB6an 8a d7;tanA:! Ar treDu7 ;: ;e duc: prea departe ca ;: nu-7 aHun?: ?8oanAe8e! Cu toate ace;tea< e7 ;unt 6u8A7 B7 no7 puA7n7 B7 ch7ar aBa ;: E7e< ForDa e pe unde 7eB76 no7 de a7c7G Tot pe unde a6 7ntrat! Bo8oFanu8 nu poate ;: c9nt:rea;c: 6a7 6u8t de o ;ut:< o ;ut: B7 ceFa de oca8e! Tre7 oa6en7 Fo7n7c7 ca no7 >8 pot da 8a o parte! ABa ar E7< dac: a6 aFea un 8oc de unde ;:-8 apuc:6! O >ncercare nu ;tr7c:! 37nnetou ne a;cu8ta >n t:cere! Bo8oFanu8 nu poate E7 c87nt7t d7n 8oc< =7;e e8 acu6! No7 ;: >ncerc:6< ;t:ru7 E6erI cu >nd:r:tn7c7e! Era6 B7 eu conF7n; c: nu Fo6 putea Eace n767c< dar >7 E:cur:6 pe p8ac! 37nnetou B7 en?8e=u8 ;e aBe=ar: ;pate-n ;pate B7 ;e op7nt7r: d7n r:;puter7 ;: 67Bte Do8oFanu8! "e?eaDa! S:-8 8:;:6 dracu8u7C =7;e E6erI nec:H7t! "e aEar: ;e au=7r: hohote DatHocor7toare! Ia au=7A7-7< ur6: e8 >nc7udat! &B7 Dat Hoc de no7C "ar 8a;: c-o ;: 8e treac: 8or poEta de r9;!!! 1:d B7 eu c: EorAa n-aHut:@ ;: >ncerc:6 cu B7ret87cu8! Nu6a7 c: nu Bt7u cu6!!! Nu te pr7p7< dra?u8 6eu! TreDu7e ;: ch7D=u7ta D7ne ce e de E:cut< >8 ru?a7 eu! (e;ne de =7;C Cu6 dracuN ;:-7 tra?e6 pe ;Eoar:< c9nd e7 ;tau aEar: B7 no7 ;unte6 pr7nB7 >n cur;: ca BoDo8an77C Krate8e 6eu ar Eace D7ne ;: aBtepte< =7;e apaBu8 cu t98c! 37nnetou are o 7dee care ;-ar putea ;: Eo8o;ea;c: 8a ceFa! Ce 7deeG A D:?at de ;ea6: Erate8e 6eu E6erI r:coarea B7 u6e=ea8a d7n peBter:G Ne?reB7t c: a6 D:?at de ;ea6:! Sunt pereA77 u6e=7G Nu! Nu6a7 p:69ntu8 de ;uD p7c7oare e u6ed< r:;pun;e en?8e=u8< %7)

care r7d7ca;e >n Fre6ea a;ta un co8A de ro?oH7n: B7 p7p:7a ;uD ea! A F:=ut Erate8e 6eu 7=Foru8 de 89n?: cr:p:tur:G >ntreD: 6a7 departe apaBu8! "e aco8o F7ne u6e=ea8a! Apa nu trece >n cant7t:A7 at9t de 6ar7 pr7n ;t9nca p7etroa;:< c7 pr7n n7;7p! Cr:p:tura treDu7e dec7 ;: E7e dea;upra n7;7pu8u7 B7 ce8 puA7n tot at9t de 6are >n ad9nc c9t e dea;upra! Atunc7 Do8oFanu8 de aEar: nu ;t: pe ;t9nc:< c7 pe n7;7pC ;tr7?: E6erI< 8u67n9ndu-;e 8a EaA:! ABa crede B7 37nnetou! S: ;:p:6 dec7 dede;uDt p9n: ce Do8oFanu8 ;e Fa 8:;a de;tu8 de ad9nc ca ;: pute6 trece pe dea;upra 8u7! "ac: ;:p:6 dede;uDt< cu6 =7ce Erate8e 6eu 37nnetou< >67 d:du7 eu cu p:rerea< ;e ;8:DeBte Eunda6entu8< >n Fre6e ce ;:p:6 B7 ;e pr:DuBeBte Do8oFanu8 pe;te no7! Ma7 n76er7t ar E7 ;: ne Eace6 8oc pe 89n?: e8 ;au pe ;uD e8! &6p7n;er:6 ro?oH7n78e B7 coForaBu8 >n Eundu8 peBter77 B7 ne apucar:6 de ;:pat! N-aFea6 a8tceFa dec9t cuA7te8e noa;tre B7 treaDa 6er?ea aneFo7e! ":dur:6 de p7etr7B a6e;tecat cu p:69nt< pe care-8 arunca6 de a69ndou: p:rA78e cr:p:tur77! TreDu7a< D7ne>nAe8e;< ;: E76 cu 6are D:?are de ;ea6:< ca ;: nu ;e aud: =?o6ot aEar:! Trecu;e aD7a o or: dup: pr9n= B7 ?aura ;ocotea6 ;-o 7;pr:F76 toc6a7 8a noapte< aBa c: nu ne =orea6! (u67n: aFea6< c:c7 dea;upra Do8oFanu8u7 r:69nea o 67c: de;ch7=:tur:< nu >n;: at9t c9t ;: poate trece un o6 pr7n ea!

%79

+7- O V1N.TOARE E6UAT.

Cu c9t ;:pa6 6a7 6u8t< cu at9t pr76eHd7a ca pereA77 ;t9nc77 ;: ;e n:ru7e era 6a7 6are! S:pa;e6 p9n: 8a o ad9nc76e de pe;te un cot< c9nd au=7r:6 un ?8a; ;tr7?9nd: S: F7n: Tara Ben Ne6;7@ a6 de ForD7t cu e8! Era Be7cu8! Eu >n 8ocu8 t:u n7c7 nu 7-aB r:;punde< =7;e E6erI cu d7;preA! Sunt cur7o; ;: F:d ce Frea@ poate c: aE8u 8ucrur7 care 6: 7ntere;ea=:< r:;pun;e7 eu! Tara Ben Ne6;7C ;tr7?: 7ar Be7cu8! ABadar< >67 cunoBtea nu6e8e! Ce Fre7G Nu Fe=7 c: ;-a pr:DuB7t Do8oFanu8G "e ce nu pu7 ;:-8 dea 8a o parteG .t77 doar c: ;unte6 ?r:D7A7! M: preE:cea6 c: nu Bt7u n767c! No7 8-a6 pr:DuB7t d7nad7n;C r9;e e8! 1o7G #entru ceG Cu6G Nu ?h7ceBt7G To8a?ha;7 67-a ;pu;< >na7nte de p8ecare< ;: 6: Eere;c 6a7 a8e; de t7ne! -7cea c: eBt7 6a7 a8 dracu8u7 ch7ar B7 dec9t dracu8! Nu ?h7ceBt7 n7c7 acu6 de ce-a6 pr:DuB7t Do8oFanu8G %)2

"e unde Fre7 ;: ?h7ce;cG K:cea6 pe pro;tu8< ca ;: nu-7 E7e Er7c: de no7 B7 ;: cread: c: ne are 6a7 ;7?ur 8a 69n:! .t77 tu unde eBt7 acu6G &n 8a?:ru8 6eBeer78or< unde Fre7 ;: E7uC #e 6eBeer7 ;:-7 7a dracuNC No7 ;unte6 u8ed-aIun7! Allah 6 G AllahC Atunc7 ne-a7 67nA7tG Ba F-a6 tra; pe ;Eoar:C AdeF:rat c: eBt7 ?h7aurG Sunt creBt7n! .7 toFar:B77 t:7 tot aBaG "a! AEur7;7A7 ;: E7A7< c97n7 ;purcaA7C O ;: ardeA7 toA7 >n 7ad ca n7Bte necred7nc7oB7 ce ;unteA7C To8a?ha;7 ne-a ;pu; c: a7 pr7n; pe 6a7 6are8e no;tru Be7c B7 a7 pu; ;:-8 Dat: cu Fer?78e! Ma7 ;punea c: St:p9nu8 ?8oate7 >nar6ate a tr767;< dup: >nde6nu8 t:u< do7 ;o87 8a u8ed-aIun7 ca ;: cear: drept r:;cu6p:rare pentru a7 noBtr7 nu Bt7u c9te ;ute de c:678e! TreDu7e ;: E77 neDun ca ;: cre=7 c: ne Fo6 >nFo7! To8a?ha;7 A7-a ;pu; adeF:ru8! Chea6:-8 >ncoaC AB aFea ceFa de ForD7t cu e8! Nu 6a7 e a7c7< a p8ecat! Atunc7 chea6:-8 pe toFar:Bu8 8u7! A p8ecat B7 e8! N-au ;tat dec9t p9n: ce ne-au poFe;t7t ce ;-a >nt96p8at cu a7 noBtr7! Tr767B77 DeIu8u7 n-au >nAe8e; D7ne B7 ;-au du; 8a a8t: ra6ur: a tr7Du8u7 >n 8oc ;: F7n: >ncoace! C9nd a6 aE8at cu6 ;tau 8ucrur78e< 7-a6 che6at a7c7< 7ar eu F-a6 7eB7t >na7nte< ca ;: F: atra? >n cur;:! Acu6 ;unteA7 7n 697n78e 6e8e B7 nu F: dau dru6u8 p9n: ce nu FeA7 >ndep87n7 cond7A778e 6e8e! Care ;unt a;teaG O ;:-A7 ;pun eu 6a7 t9r=7u< dup: ce-or ;o;7 6a7 >nt97 tr767B77 DeIu8u7! A6 E:?:du7t 8u7 So8a?ha;7 ;: F: uc7d pe toA7 tre7 B7 aBa ar B7 treDu7 ;: Eac< nu nu6a7 pentru c: ;unteA7 n7Bte ?h7aur7 ;purcaA7< dar B7 E77ndc: aA7 >ndr:=n7t ;: F: at7n?eA7 de 6a7-6are8e no;tru! TotuB7 ;unt d7;pu; ;: F: 7ert< dac: EaceA7 ce o ;: F: cer! NuG Atunc7 a7c7 o ;: F: %)

putre=ea;c: oa;e8e Foa;tre ;purcate! &8 au=77 >ndep:rt9ndu-;e! N-aB E7 putut ;pune dac: 8:;a;e pe c7neFa de pa=:! &67 >ncorda7 au=u8< dar nu pr7n;e7 dec9t =?o6otu8 oD7Bnu7t a8 unu7 8a?:r! Ne F:=ur:6 de treaD: >na7nte! Nu trecu 6u8t B7 au=77 7ar pe c7neFa ;tr7?9ndu-6:! C7ne eG >ntreDa7 eu! .e7cu8! Tr767B77 St:p9nu8u7 ?8oate7 >nar6ate au ;o;7t ch7ar acu6! Te >ntreD >nc: o dat:: Fre7 ;: >ndep87neBt7 cond7A778e pe care A7 8e Fo7 puneG "ac: da< ;c:paA7 de 6oartea pr7n >nEo6etare! S: 8e au=76C A6 pu; 69na pe Fo7 ca ;: F: aFe6 o;tat7c7! Ce ;e Fa >nt96p8a Be7cu8u7 no;tru B7 oa6en78or 8u7 F7 ;e Fa >nt96p8a B7 Fou:! &8 o6oar: pe e8< F: o6or96 B7 no7 pe Fo7! N-au ;:-7 o6oare< dac: p8:te;c preAu8 de r:;cu6p:rare! N-o ;:-8 p8:tea;c:! Kace6 ;ch76D de pr7=on7er7! 1: e87Der:6 pe Fo7 B7 DeIu8 ;:-7 e87Dere=e pe e7! N-au ;: Frea u8ed-aIar77! Cu at9t 6a7 r:u pentru t7ne! Tu 7-a7 predat 8or! Mor e7< 6ur7A7 B7 Fo7! .t7u c: Fo7< ?h7aur77< aFeA7 >ntotdeauna h9rt7e de ;cr7; pr7n Du=unare! A7 aBa ceFa 8a t7neG "a! .t77 ;: ;cr77G "a! Atunc7 ;:-7 ;cr77 DeIu8u7 o ;cr7;oare!! "ar n-aFe6 8a no7 n7c7 kalem1 B7 n7c7 hi(r!2 Nu e neFo7e< a6 eu kalen res+s3 8a 67ne! Ce ;: ;cr7uG C: aA7 Eo;t pr7nB7 de no7 B7 c: r:;pundeA7 pentru F7aAa Be7cu8u7 no;tru! Cer7 ;: 7 ;e dea dru6u8 at9t 8u7 c9t B7 >n;oA7tor78or ;:7!
1 2

Toc Pn! ed!Q! Cernea8: Pn! ed!Q! 3 Cre7on Pn! ed!Q!

%)%

.7 ce-67 oEer7 >n ;ch76DG 1a d:ru7e;c F7aAa! Nu6a7 at9tG .7 87DertateaG E7< d7n partea 6ea< A7-aB putea E:?:du7 B7 a;ta< dar nu Bt7u ce o ;: =7c: 6a7-6are8e no;tru! A7 pu; ;:-8 Dat:@ e o ruB7ne care nu ;e 7art: B7 e 6a7 ?ro=aF: dec9t 6oartea! #arc: =7cea7 c: ne E:?:du7eBt7 F7aAa! K:?:du7e;c B7 o ;: 6: A7n de cuF9nt! "e a;e6enea B7 87Dertatea< E77ndc: o ;: F: ;cot d7n peBter:! #e ur6: ;: hot:ra;c: 6a7-6are8e no;tru ;oarta Foa;tr:! Trecu o Ducat: de Fre6e< apo7 araDu8 >ncepu 7ar: Nu o ;: hot:ra;c: n767c pentru c: nu e 87Der B7 nu poate E7 87Der dec9t dup: ce Fo6 E7 no7! St:p9nu8 ?8oate7 >nar6ate nu 8a;: pe n76en7 d7n a7 FoBtr7 87Der p9n: nu Bt7e c: ;unte6 B7 no7 87Der7! E adeF:rat c: a7 8a t7ne dou: puBt7 Eer6ecate d7n care una >6puBc: 6ereu< E:r: ;: ;e oprea;c: B7 a8ta p9n: 8a o dep:rtare de c9teFa =78e de dru6G "a! .7 ?8oanAe8e a69ndurora nu dau n7c7odat: ?reB! Ma7 aFeA7 B7 n7Bte p7;toa8e 67t7te8e pe care dac: 8e ;uceBt7 de un BuruD >6puBc: de Ba;e or7 una dup: a8taG "a! "ar de 8a c7ne Bt77G M7-au ;pu; ad7neaur7 tr767B77 St:p9nu8u7 ?8oate7 >nar6ate! S: 67 8e da7 pe toate 67e! Trece-8e pr7n ?aura de dea;upra Do8oFanu8u7! N7c7 nu 6: ?9nde;cC "ac: Fre7 ;: A7 8e dau< pune ;: >6p7n?: Do8oFanu8 8a o parte B7 F7no ;: ne >nAe8e?e6! O ;: te ;78e;c ;: 8e da7< dac: nu Fre7 de Dun:Fo7eC Nu6a7 ;: poA7! Ne-a7 atra; 67Be8eBte >n cur;: B7 unu7 ne6ern7c ca t7ne nu-7 e >n?:du7t ;:-67 poruncea;c:! Trecu 7ar c9tFa t76p< pe ur6: >ntreD: d7n nou: 1re7 ;: ;cr77 ;cr7;oarea< or7 nu Fre7G 1reau! O ;: A7-o d7cte= eu! B7ne< E7e< dar treDu7e ;: 6: >ncred7nAe= 6a7 >nt97 c: tr767B77 %)3

DeIu8u7 ;unt >ntr-adeF:r a7c7! &A7 dau cuF9ntu8 6eu c: da! Eu cred nu6a7 ce F:d cu och77! M-a7 67nA7t o dat: B7< c7ne 6-a 67nA7t o dat:< >n cuF9ntu8 ace8u7a nu 6: 6a7 pot >ncrede! M: 7n;u8A7< c97neC Spun ce ?9nde;c! TreDu7e ;: ;cr77 E:r: ;:-7 Fe=7! ABa Freau euC N-a7 dec9t ;: Fre7< 67e nu-67 pa;:! Tr:;n7-te-ar A88ah ;: te tr:;nea;c:C EBt7 un c97ne >nd:r:tn7c!!! I-a7 putea Fedea dac: ar E7 a7c7G "a! (a ;t9n?a 6ea e o 67c: de;ch7=:tur: 89n?: Do8oFan< ;: F7n: >n dreptu8 e7 B7 o ;:-7 F:d! AduceA7-7 >ncoa ;:-7 Fad:C (a porunca 8u7< tr767B77 Eur: aduB7 B7-7 =:r77 pr7n de;ch7=:tur:! Erau >ntr-adeF:r e7! I-a7 recuno;cutG 6: >ntreD: Be7cu8! "a! 1e=7 dec7 c: a6 ;pu; adeF:ru8! "ac: 6: 6a7 Eac7 67nc7no;< o ;: pun ;: te D7c7u7a;c: p9n: 8a ;9n?e! N-are a Eace< tot 67nc7no; r:697! A7 ;pu; ad7neaur7 c: pr7etenu8 t:u< So8a?ha;7< cu >n;oA7toru8 8u7< au p8ecat B7 totuB7 ;unt >nc: a7c7! .7 eu >A7 ;pun c: au p8ecatC M-aB 67raC .t7u Eoarte D7ne c: a a8er?at 8a Fo7 ca ;: ;e pun: 8a ad:po;t de DeI! Nu e adeF:ratC Au p8ecat 6a7 departe! E aBa cu6 ;pun! (e-a6 dat ch7ar un o6 care ;:-7 duc: p9n: 8a Ha66a6et! E7< ;cr77 or7 nu ;cr77G Scr7u! Ha7< 8uaA7-7 pe ne6ern7c77 :Bt7a do7 de-a7c7C &67 aHun;e;e6 ;copu8! AE8a;e6 nu nu6a7 c: Me8ton77 nu 6a7 erau aco8o< c7 B7 unde ;e du;e;er:! .e7cu8 ;e apuc: ;:-67 d7cte=e ;cr7;oarea! S7tuaA7a era aproape cara?h7oa;:! AraDu8< care nu Bt7a ;: ;cr7e< proDaD78 n7c7 ;: c7tea;c:< >67 d7cta ce Frea e8! #unea cond7A77 care nu %),

puteau E7 pr767te! Re7eBea c: reEu=: p8ata r:;cu6p:r:r77 B7 cerea e87Derarea pr7=on7er78or E:r: ;: ;e oD87?e ;: ne 8a;e >n F7aA:! Nota6 tot ce-67 d7cta pe o Eoa7e d7n carnet< dar< >n pau=e8e pe care 8e E:cea ca ;: ;e ?9ndea;c: 8a ce treDu7e ;: cear:< ;cr7a6 repede pe do;u8 Eo77 ce8e >nt96p8ate B7-8 ru?a6 pe DeI ;: nu ;e >n?r7Hea;c: de no7< deoarece ;pera6 ;: pute6 Eu?7 >n cur;u8 nopA77< ;: ne ur6:6 dru6u8 8a Ha66a6et! E7< eBt7 ?ataG >ntreD: Be7cu8! "a! ": >ncoa ;cr7;oarea! &7 ;trecura7 Eoa7a pr7n cr:p:tur:! Ur6: o pau=:! O eLa67na pe;e6ne< c:c7 >8 au=77 =7c9nd cu 67rare: Ce e a;taG Nu ;unt ;8oFe care ;e pot c7t7! (a;: c: 8e cunoaBte e8 DeIu8! Scr7;e;e6 >n 876Da ?er6an: B7 t:86:c7;e6 ce8e ce-67 d7cta;e araDu8 tot >n aceeaB7 876D:! "ac: n-o putea ;: 8e c7tea;c: pa?uDa e a ta< nu a 6ea!!! 6or6:7 e8! O ;: 8e ;pun oa6en78or unde ;: ne tr767t: r:;pun;u8< E77ndc: 697ne p8ec:6! #9n: ce Fo7 Bt7 ce are de ?9nd< nu F: dau n767c de 69ncare B7 de D:ut! "up: ce p8ec:< 6: c:A:ra7 ca un coBar pe Do8oFan B7 ;co;e7 o Ducat: d7n F9rE< at9t c9t ;: pot Fedea D7ne ce ;e petrece aEar:! Nu era n7c7 o ;ant7ne8: pr7n preaH6:! Socoteau proDaD78 c: nu e neFo7e de pa=n7c! 1a8ea 67Buna de oa6en7! Unde For E7 Eo;t a;cunB7 c9nd a6 ;o;7t no7< nu >nAe8e?ea6< >8 F:=u7 pe Be7c >n69n9nd u8ed-aIar78or ;cr7;oarea B7 pe aceBt7a p8ec9nd! Soare8e ;e 8:;a;e pe dup: dea8ur7! Se >n;era! (una r:;:r7;e B7 8u67na ca =7ua! Ne apucar:6 7ar:B7 de ;:pat@ de F:=ut nu Fedea6< dar 8ucra6 pe d7Du7te! Groapa era acu6 ad9nc: de Freo do7 coA7 B7 8at: de tre7! S: E7 Eo;t 67e=u8 nopA77@ ;pera6 ca pe;te un cea; ;: E7e ?ata! Au=77 deodat: un =?o6ot >n:DuB7t! E6erI< ;tr7?a7 eu! %)+

Ce Fre7G 37nnetou ce EaceG Se od7hneBte@ F:d c: nu 6a7 arunc: n7;7pu8! #entru "u6ne=euC #7p:7e B7 Fe=7 unde e! O c87p: 67 ;e p:ru c: trece c9t o FeBn7c7e< apo7 E6erI r:cn7 >n?ro=7t: S-a n:ru7t p:69ntu8 pe;te e8C "e totG Nu< >7 ;76t p7c7oare8e! Sta7 aco8o unde eBt7< nu 6: >6p7n?e c: nu e 8oc!!! 1o7;e6 ;:-8 dau 8a o parte! Repede< a8t67nter7 ;e >n:DuBe< ?9E97a6 eu! &n t76p ce A7nea6 697n78e pe u6er77 8u7 E6erI ;76A77 cu6 tra?e d7n r:;puter7< pe ur6: >8 au=77 ;tr7?9nd: Cheer p! &n ;E9rB7t< are pe unde ;: r:;uE8eC E7< 37nnetou< D:7atu8e< ce-7 cu t7neG UEEC Era B7 t76pu8!!! S-a pr:DuB7t taFanu8 pe;te 67ne B7 6: ;uEoca;e! Scu7pa< ;tr:nuta B7 ;cutura n7;7pu8 care-7 7ntra;e >n och7< >n na; B7-n ?ur:! #e ur6: ad:u?:: S-o 8u:6 de 8a >nceput dar ;: =or76< a8t67nter7 ne apuc: =7ua! S-a n:ru7t ch7ar at9t de 6u8t n7;7pG >8 >ntreDa7 eu! "a! B7ne< acu6 8a;:-6: pe 67ne >n EaA: B7 trec7 tu 8a ur6:! E7 aBC Se >6potr7F7 E6erI! Eu< nu tuC N-aFur:6 >ncotro< >8 8:;ar:6 pe e8 >na7nte! T76pu8 ne ?r:Dea! "ac: nu apuca6 ;: 7eB76 p9n: a ;e 8u67na de =7u: ne 8uau u8ed-aIun77 cu e7 B7 ne-ar E7 pu; ;uD o pa=: ;traBn7c:! (ucra6 cu o >nEr7?urare B7 o ?raD: 8e;ne de >nch7pu7t< ;ch76D9ndu-ne cu r9ndu8! Acu6 ;:pa6 eu< 7ar ce78a8A7 d:deau n7;7pu8 8a o parte! Groapa ;e pre8un?ea oD87c >n ;u;< ;pre 7eB7re! S76A77 deodat: o 8oF7tur: ?ro=aF: >n ceaE: B7 >n u6:r! CeFa ?reu 6: >6p7n?ea d7n ;pate B7-67 ;tr7Fea p7eptu8 de n7;7pu8 >nt:r7t t:7ndu-67 re;p7raA7a! AFea6 %)/

;en=aA7a c: 6: aE8u >ntr-o >nc:pere E:r: aer! #7p:77 cu 69na >n ;pate< dar nu ;76A77 tune8u8 pe care-8 ;:pa;e6< c7 ceFa tare! Tune8u8 ;e n:ru7;e d7n nou< de a;t: dat: >nd:r:tu8 6eu! Nu 6a7 putea6 da >napo7< n7c7 >na7nte! 37nnetouC r:cn77 eu! N7c7 un ecou! N76en7 nu 6: putea au=7! Sa8Farea nu putea Fen7 de 8a e7! TreDu7a ;: 8upt cu or7ce preA ca ;: ;tr:Dat =7du8 d7n EaAa 6ea! AerC AerC AerC S:pa6 B7 ;cor6onea6 cu un?h778e >n n7;7p cu puterea de=n:deHde7! &na7nte< tot >na7nte< cu o >nEr7?urare de neDun< c9nd!!! ;76A77 o Doare de aer rece n:p:d7ndu-67 >n EaA:! Re;p7ra6 cu ne;aA< >67 Ereca7 och77< pr7F77 >n ;u; B7 F:=u7 ;te8e8e ;t7n?9ndu-;e pe cer! ReuB7;e6 ;: de;Eund tune8u8 8a cap:t! Cu o ;7n?ur: 67Bcare era6 aEar:! Ce F:=u7 6: u6p8u de Ducur7e! #:69ntu8 ;uD Do8oFan ;e n:ru7;e B7-8 >n?ropa;e p9n: 8a c9A7Fa coA7 >n n7;7p< 8:;9nd o ?aur: 6are pr7n care 6: putu7 ;trecura >n peBter:! Au=77 ca de 8a 6are dep:rtare pe en?8e= >ntreD9nd pe 37nnetou: -7c7 c: nu e n7;7pG Nu< c7 p7atr:! Nu ;e poateC Era doar n7;7p ad7neaur7< dup: ce-a trecut e8! "a< dar acu6 e Do8oFanu8 care ;-a n:ru7t! "u6ne=eu8eC Atunc7 ;: Bt77 c: 8-a ;tr7F7tC Or7 ;-a >n:DuB7t >n tune8! 37nnetou B7-ar da F7aAa ca ;:-8 ;cape pe Erate8e 8u7< dar nu e o6 care ;: poat: trece pr7n p7atr:! Soare8e apaBu8u7 a apu; >n A:r7 >ndep:rtate< dar nu e o6! !!! 8a 8u67na =78e7< ur6a7 eu >n 876Da 8u7 >nE8or7t:< ap8ec9ndu-6: pe;te de;ch7=:tur: ca ;: 6: poat: au=7 e8! Char87ehC r:cn7 e8! 37nnetouC Tr:7eBte< tr:7eBte!!! E a7c7!!!C "a< tr:7eBteC Ha7de6 ;u; 8a e8! 37nnetou 6: apuc: de p7ept< E6erI de ;pate B7 6: >6p7n?eau care >napo7< care >na7nte< >nc9t nu 6a7 Bt7a6 cu6 ;: ;cap de e7! Char87eh< Erate8e 6euC At9t Eu tot ce ;pu;e apaBu8< dar 7ntonaA7a ?8a;u8u7 Fa8ora 6a7 6u8t dec9t un d7;cur; 8un? B7 >nE8:c:rat! %)7

E6erI era 6a7 puA7n =?9rc7t 8a ForD:< dar n7c7 Ducur7a 8u7 nu era 6a7 67c:! "e unde F77< o6u8eG >ntreD: e8 dup: ce ;e 6a7 poto87! Te credea6 6ort< >n?ropat >n tune8 B7 tu r:;:r7 dea;upraC M7-a6 E:cut 8oc cu 697n78e< 6a7 c: aB putea =7ce B7 cu p7c7oare8e< r:;pun;e7 eu r9=9nd! Ha7< Fen7A7 ;u;< ce 6a7 ;taA7G AD7a acu6 D:?ar: e7 de ;ea6: ?roapa de;ch7;:! Sa8FaA7!!!C Sunte6 ;a8FaA7C Mur6urar: e7! S: F7n: acu6 EraA77 6e7 ;:-B7 7a ar6e8e< =7;e 37nnetou< ceea ce B7 E:cur:6! IeB7r:6 d7n peBter: B7 ne aruncar:6 och77 pe;te c96p7a >nt7n;:! U8ed-aIun77 dor6eau ad9nc! Ca7 ;au c:678eG >ntreD: apaBu8! Ca7< r:;pun;e7 eu! M: 8:;a7 8a p:69nt B7 >ncepu7 ;: 6: t9r:;c ;pre 8ocu8 unde F:=u;e6 de cu =7u: tre7 ar6:;ar7 pr7pon7A7! ABteptaA7-6: a7c7 p9n: ce F: Fo7 Eace ;e6n< 8e Bopt77 eu! "ac: near ;76A7 ca77 pe toA7 tre7< ;-ar ;per7a B7-ar >ncepe ;: neche=e B7 ;: ;Eor:7e! M: u7ta7 7ar cu D:?are de ;ea6: >n Huru-67! Nu ;e tre=7;e >nc: n76en7 >n 8a?:r! Ca ;: nu ;e ;per7e ca77 6: r7d7ca7 >n p7c7oare B7 6: aprop7a7 de e7 >ncet< ca B7 c9nd aB E7 Eo;t unu8 d7n 8a?:r! Acu6 Fenea ce era 6a7 ?reu! Or7ce ca8 araD de ra;: >B7 are aBa=7;a ta7n: a 8u7 pe care ;t:p9nu8 an76a8u8u7 7-o repet: =78n7c ca ;: ;e depr7nd: cu ea! "e oD7ce7 e un Fer;et ;au o ;ur: d7n Coran B7 E77ndc: o a;tEe8 de ;ur: nu ;e ;pune n7c7odat: >na7nte de-a ;e Eace ru?:c7unea nu67t: $a'iha< 6: aprop7a7 de e7< >7 69n?97a7 pe coa6: B7 Bopt77 acea;t: ru?:c7une! Ca77 c7u87r: urech78e B7 a;cu8tau 87n7Bt7A7! &7 >nBeua7 unu8 dup: a8tu8< ceea ce-67 8u: pe;te o Hu6:tate de cea;! Acu6 era ForDa ;: ne aproF7=7on:6 cu ap: B7 6er7nde! M: u7ta7 >n Huru67! &n c87pa aceea 7eB7 un Dedu7n d7ntr-un cort< >nt7n;e DraAe8e c:tre r:;:r7t B7 ;tr7?: cu ?8a; r:;un:tor: Allah il AllahC Scu8aA7 8a ru?:c7unea de d767neaA:< Fo7< dreptcred7nc7oB78or< c:c7 E8-I;E7r9r< 8u67na ?a8Den: a =78e7< a r:;:r7tC %))

&n 8a?:r ;e produ;e o 67Bcare! Bedu7n77 ;e deBteptau! Nu 6a7 era un 67nut de p7erdut! &ntr-o c87p7t: Eur:6 toA7 tre7 >n Ba! #orn7r:6 >ntr-o ?oan: neDun: ;pre 3ad7< >n Fre6e ce Dedu7n77 pr7Feau >6p7etr7A7 de ;pa76: >n ur6a noa;tr:! "eodat: 7=Ducn7r: ur8ete d7n p7eptur78e tuturor B7 ;e E:cu o ?:8:?7e ca >n 7ad! Ca77 noBtr7 =Durau ca ;:?eata! C7ne n-a c:8:r7t n7c7odat: pe ca7 araD7 M B7 proDaD78 c: aceBt7a ;unt 6u8A7 M nu-B7 pot da ;ea6a de 7uAea8a ace;tor ca7 a7 pu;t7u8u7 araD! Ce7 6a7 Dun7 ca7 de cur;e nu 8e F7n n7c7 8a de?etu8 ce8 67c! C:8:rea6 >n r9nd cu 37nnetou< a8 c:ru7 ch7p ;tr:8ucea de Ducur7e! Char87eh< nu-7 aBa c:-A7 aduc7 a67nte de $ lger a8 t:uG >67 ;tr7?: e8 d7n Eu?:! .7 tu de V+n' l< daG Erau< dup: cu6 Bt7A7< ar6:;ar77 noBtr7 7nd7en7< care ne purta;er: an7 de-a r9ndu8 pr7n ;aFane B7 pu;t7ur7< dar =ece de aceBt7a nu preAu7au c9t unu8 ;7n?ur d7n ce7 do7 ar6:;ar7 pe care >7 c:8:rea6 acu6! Ce8eDre8e ru7ne d7n E8 Th76a =Durau pr7n EaAa och78or noBtr7! AD7a dup: Freo or: ne opr7r:6 d7n ?oan:< totuB7 n7c7 un ;trop de n:duBea8: nu ;e Fedea pe p7e8ea 8uc7oa;: a ar6:;ar78or! TreDu7a totuB7 ;:-7 cruA:6< E77ndc: aFea6 un dru6 de;tu8 de 8un? >na7ntea noa;tr:! "up: a8t: Hu6:tate de cea;< 37nnetou >ntoar;e capu8 B7 ;e u7t: >n ur6:! "o7 c:8:reA7 dup: no7!!! Ne ur6:re;c< =7;e e8! M: u7ta7 B7 eu! ABa era! Unu8 d7n e7 o 8ua;e ;76A7tor >na7ntea ce8u78a8t B7< deB7 ?oneau pe c9t puteau< dep:rtarea d7ntre e7 B7 no7 era >nc: de;tu8 de 6are! Ga8opC ;tr7?a7 eu! TreDu7e ;: Eace6 aBa ca ;: ;e >ndep:rte=e c9t 6a7 6u8t unu8 de a8tu8! .7 7ar porn7r:6 >ntr-o ?oan: neDun:! TotuB7< pe;te o Hu6:tate de cea;< ce8 d7nt97 nu ;e putea ;: nu ne aHun?:! "eodat: ap:ru >n =are un a8 tre78ea c:8:reA! #r76eHd7e nu era! Unu8 ;7n?ur d7ntre no7 ar E7 D7ru7t cu uBur7nA: pe toA7 tre7! Trecu Hu6:tatea de or:! Terenu8 nu ;e ;ch76Da;e! N7;7p B7 pe %)9

a8ocur7 o 7arD: rar: B7 E7raF:! Nu ne 6a7 u7ta;e6 de 6u8t >nd:r:t! Au=7r:6 un ?8a; >nEur7at >n ur6a noa;tr:! Opr7r:6 Dru;c ca77! Era Be7cu8< care r:cnea c9t putea: @+ l sLs, ;+ haram+;a, afr+si, afr+si!!! ad7c:: hoA78or< Dand7A78or< ar6:;ar77 6e7< ar6:;ar77 6e7C Era at9t de aproape< >nc9t n7c7 nu era neFo7e de puBca 6ea cu tra?ere 8un?:< aHun?ea cea8a8t:< cu repet7A7e! C9nd F:=u AeaFa puBt77 >ndreptat: ;pre e8 ;e opr7 B7 ;tr7?: d7;perat: M7-aA7 Eurat ar6:;ar77< 8u67na och78or 6e7!!! 6a7 ;cu6p7 ca F7aAa!!! "aA7-67-7 >napo7!!! 17no de A7-7 7aC 7-a6 r:;pun; r9=9nd! U7t:-te 8a puBca a;ta a 6ea de;pre care tu ;7n?ur =7cea7 c: >6puBc: E:r: ;: ;e oprea;c: B7 E:r: ;-o >ncarc! S: Fede6 dac:-A7 ;unt >ntr-adeF:r ca77 6a7 ;cu6p7 dec9t F7aAa! #entru ce 67 7-aA7 EuratG ur6: e8 E:r: ;: 7a >n ;ea6: a6en7nAarea 6ea! ABa Eac si*ia%ii1 8a Fo7< Eur: ca77 oa6en78orG Nu< E77ndc: 8a no7 nu ;unt Be7c7 care >B7 >nch7d oa;peA77 B7 8e Eur: c:678e8e! 17 8e dau >nd:r:t! 1en7A7 cu 67ne >n taD:r: B7 F7 8e dau! EBt7 un 67nc7no; B7 nu te cred! @il Gan %aknak M aEur7;7t: ;:-A7 E7e DarDaC 1re7 ;:-67 da7 ar6:;ar77 or7 nuG N7c7 nu 6: ?9nde;cC ABaG Atunc7 A7-a ;o;7t cea;u8 d7n ur6:C ;tr7?: e8 B7 >ndrept: puBca 8u7 cu cre6ene ;pre 67ne! Cu6 pu7 puBca 8a och7< tra?C &8 a6en7nAa7 eu ;er7o;! (:;: repede ar6a Ho;< dar tre6ura de Eur7e B7 E:cea ;pu6e 8a ?ur:! RecunoBt7 B7 tu< nu-7 aBa< c: treDu7e ;: 67-7 da7 >napo7C ;tr7?: e8 cu ?8a; r:?uB7t! "76potr7F:< recuno;c c:-67 pr7nd Eoarte D7ne ca ;: c9Bt7? t76pu8 p7erdut d7n pr7c7na ta! .t7a7 c:-8 ur6:r76 pe So8a?ha;7! C: te-a7 cre=ut >n ;tare ;: ne opreBt7 te 7ert:6< E77ndc: n7c7 Fu8turu8u7 nu-7 pa;: de o 6u;c: netreDn7c:< >ntoc6a7 ca B7 t7ne< care-8 >nAeap: cre=9nd c: 7-a t:7at ar7p78e!
1

Bo7er7!

%92

SunteA7 ce7 6a7 6ar7 proBt7 pe care 7-a6 >nt98n7 >n F7aAa 6ea B7 ;ute de-a7 FoBtr7 nu ;unt >n ;tare ;: D7ru7e un ;7n?ur ?h7aur F7tea=! "7n pr7c7na ta a6 p7erdut un t76p preA7o; B7 ar6:;ar77 t:7 ne For aHuta ;: c9Bt7?:6 t76pu8 p7erdut! Ch7ar atunc7 c9nd >67 d7cta7 tu ;cr7;oarea< Bt7a6 c: Fo6 E7 87Der7! I-a6 B7 ;cr7; St:p9nu8u7 ?8oate7 >nar6ate! Cu6< a;ta 7-a7 ;cr7;< nu ce 7-a6 cerut euG .7 a7a< dar nu6a7 ca ;: a7D: de ce r9de! ABadar tr767B77 8u7 n-au ;: ;e 6a7 >ntoarc:G Ba da< >n;oA7A7 de toat: ar6ata DeIu8u7< ca ;:-B7 7a de 8a Fo7 preAu8 de r:;cu6p:rare B7 ;: te pedep;ea;c: pentru ce-a7 E:cut cu no7! Allah 6 G Allah! .7 eu a6 Eo;t netreDn7cu8 care a tr767; ;cr7;oarea cu 69na 6eaC 1e=7 dec7 B7 tu cu c9t: >nAe8epc7une ne-a >n=e;trat A88ah! Acu6 de;tu8: ForD:r7e! N-aFe6 Fre6e de p7erdut! Allah ;ek n ma Gak! M A88ah E7e cu t7neC M: preE:cu7 c: Freau ;: p8ec! Sta7C ;tr7?: e8! Nu te 67Bt7 de-a7c7 p9n: nu-67 da7 ca77 >nd:r:t! 1e=7 c: nu ;unt ;7n?ur! &n Fre6e ce ForDea6 no7 Fen7;e B7 ce8:8a8t c:8:reA< 7ar ce8 de-a8 tre78ea ;e aprop7a;e B7 e8 ur6at de a8A7 c9A7Fa! Nu ForD7 pro;t77C r:;pun;e7 eu! Ca ;:-A7 ar:t c: nu ;unt o6 r:u< >A7 8a; c:678e8e DeIu8u7< ;: ForDeBt7 tu ;7n?ur cu e8 c9nd Fa Fen7< c:c7 ;unt a8e 8u7! &n 8ocu8 8or< o ;:-7 d:6 no7 ar6:;ar77 t:7< poate c: o ;: ;e >nFo7a;c:! "aG N-a7 ;-apuc7 ;: Fe=7 a;taC #u;e puBca 8a och7 cu un ?e;t Eu8?er:tor B7 tra;e! Nu 7-o putu;e6 8ua >na7nte< dar ;trun77 Dru;c ca8u8< care E:cu o ;:r7tur: >n 8:tur7 B7 ?8onAu8 d:du ?reB! 1ru;e7 ;: 6: reped 8a e8< 37nnetou >n;: Eu 6a7 7ute dec9t 67ne! &ndr:=neAu8 apaB nu ?:;7 de cuF77nA: ;:-B7 ;tr7ce un ?8onA@ ;e n:pu;t7 8a araD< >8 ro;to?o87 8a p:69nt cu ca8 cu tot< trecu pe;te e8 ;6uc7nd >n treac:t puBca d7n 69na ce8u78a8t B7 o 7=D7 de p:69nt de-o E:cu A:nd:r7! 6ell! Sp8end7dC Ad67raD78C eLc8a6: cu entu=7a;6 E6erI! Acu6 %9

8a dru6< ca ;: ;c:p:6 B7 de ce78a8A7C ":dur:6 p7nten7 ca78or B7 o 8uar:6 >n ?a8op! "up: un t76p a6 >ntor; capu8 B7 7-a6 F:=ut pe Dedu7n7 ?on7nd dup: no7! Ma7 repede< =7;e en?8e=u8< a8t67nter7 te po6eneBt7 c: ne >6puBc: pe 8a ;pate! Or7 Fre7 ;:-7 8aB7 >nad7n; ;: ;e aprop7eG Sta7 c: o ;: Fe=7 tu acu6< 7-a6 r:;pun; eu B7 6-a6 opr7t >n 8oc! C9nd Eur: de;tu8 de aproape ca ;: 6: poat: au=7< ;tr7?a7: &napo7< or7 tra?C #e e7< pe e7C r:cnea Be7cu8 >na7nt9nd! &napo7 F-a6 ;pu;C C7ne n-a;cu8t: p8:teBte cu F7aAaC Se opr7r: >n;p:769ntaA7< >n Fre6e ce no7 porn7r:6 6a7 departe! C9nd a6 >ntor; capu8 7-a6 F:=ut ur6:r7ndu-ne 7ar! .e7cu8 >B7 pu;e;e puBca de-a cur6e=7Bu8 pe Ba< toFar:Bu8 8u7 de a;e6enea! Nu Fro7a6 ;: r:ne;c pe n76en7 B7 n7c7 nu Bt7a6 dac: ar6:;aru8 6eu era depr7n; cu >6puBc:tur78e@ de aceea de;c:8eca7< och77 B7 tr:;e7 unu8 dup: a8tu8 dou: ?8oanAe! EEectu8 Eu ce8 aBteptat de 67ne! G8oanAe8e n76er7r: eLact unde A7nt7;e6 eu! SE:r96ar: AeaFa puBt78or B7 patur78e ;e 7=D7r: cu at9ta F7o8enA: de p7eptur78e ce8or do7 araD7< >nc9t >7 r7d7c: de pe Ba B7-7 ro;to?o87 8a p:69nt! @+ m s-&(a, ;+ h - , ;+ mMskana! M Ad7c:: ce nenoroc7re< ce durere< ce Ha8eC Au=7r:6 no7 pe araD7 t9n?u7ndu-;e! A;ta e puBca Eer6ecat: care n76ereBte 8a o dep:rtare de =78e-ntre?7 de dru6!!! O ;: ne o6oare ?h7auru8!!! (a;:-7 ;: p8ece!!! A88ah nu >n?:du7e ca un dreptcred7nc7o; de-a8 8u7 ;: E7e uc7; de un necred7nc7o; B7 un Fr:H7tor!!! .e7cu8 ;e r7d7ca;e de Ho;< ;e A7nea cu 697n78e de p9ntece B7 ;e ;tr96Da de durere! &nc:8eca7 B7 porn7r:6 6a7 departe! Bedu7n77 r:6a;er: pe 8oc >nHur9nd B7 oc:r9nd! &n cur9nd >7 p7erdur:6 d7n och7! S-or E7 >ntor;G >ntreD: E6erI! ABC Nu renunA: Be7cu8 at9t de uBor 8a n7Bte ca7 ca :Bt7a! Ar treDu7 ;: Bter?e6 ur6a ca ;: nu ne poat: ?:;7! A6 p7erde prea 6u8t t76p B7 n7c7 n-ar Eo8o;7 8a ceFa! Cu6 n-ar Eo8o;7G "ac: ne p7erde ur6a< a6 ;c:pat de e8! %9%

Nu cred! A7 au=7t B7 tu c: Me8ton ;-a du; 8a Ha66a6et! .t7e c:-8 ur6:r76 B7 ;e For 8ua dup: no7! O ;: ne ?:;ea;c: aco8o ca ;: ne cear: ca77 >napo7! Nu ;e 8a;: e8 aBa de 8e;ne p:?uDaB! Mer;er:6 >ntrea?a =7 E:r: ;: d:6 de ur6e8e Me8ton78or@ n7c7 nu ne p:;a< de a8tEe8< c:c7 Bt7a6 de unde ;:-7 8u:6! SperanAa noa;tr: era c: nu For E7 ?:;7t 76ed7at un Fapor B7-7 Fo6 pr7nde >n Ha66a6et! #opo;7r:6 pe;te noapte 8a poa8e8e 6unA78or U;;a8at B7 a doua =7 a6 porn7t 7ar 8a dru6! ":dur:6 8a ru7ne8e NaDhanah de Dedu7n7 de-a7 tr7Du8u7 ;e8a;;< care ne d:dur: >n ;ch76Du8 c9torFa p7e;e de ar?7nt proF7=77 c9t ;: ne aHun?: p9n: 8a Ha66a6et! Seara aHun;er:6 8a Maha8ute-Ta;r< unde a6 r:6a; pe;te noapte B7 a doua =7 ;eara a6 putut aHun?e< >n ;E9rB7t< 8a A7nta c:8:tor7e7 noa;tre< Ha66a6et! #r76u8 6eu dru6 a Eo;t 8a ?eHs el)m+na<1 de 8a care a6 aE8at M D7ne>nAe8e;< >n ;ch76Du8 unu7 DacB7B< M c: de patru =78e nu p8eca;e n7c7 un Fapor d7n port< aEar: de o coraD7e cu p9n=e a unu7 ne?u;tor! Cu6 >8 chea6:G >ntreDa7 eu! Mu;ah BaDua6< d7n Tun7;! Era6 ;7?ur c: Me8ton77 ;e Eo8o;7;er: de pr78eH ca ;: Btear?: put7na@ totuB7 >ntreDa7 6a7 departe: A 8uat coraD7a B7 ceFa c:8:tor7 ;au nu6a7 6arE:G .7 6arE: B7 c:8:tor7! C9A7G "o7! .t77 c7ne erauG "a! Unu8 era un So8a?ha;7 de-a8 paBe7 B7 ce8:8a8t un t9n:r d7n A6er7ca! C9nd a p8ecat coraD7aG A=7-d767neaA:! C:8:tor77 ;o;7;er: cu puA7n >na7nte< B7-au F9ndut 8a repe=ea8: c:678e8e B7 ;-au urcat 76ed7at 8a Dord! Cre=7 c: o ;: 6a7 ancore=e coraD7a undeFa >n dru6G Nu! MarEa era toat: cu de;t7naA7a Tun7;! .7 c9nd poate aHun?e aco8oG
1

C:p7tanu8 portu8u7!

%93

Cu F9ntu8 :;ta pr7e8n7c< pe;te tre7 =78e! 1e;tea 6: Ducura< E77ndc: nu ne treDu7a 6a7 6u8t de dou: =78e cu ar6:;ar77 noBtr7 ca ;: E76 >n Tun7;< dec7 cu o =7 >na7ntea 8or! Se n:Btea >n;: >ntreDarea: au ;: deDarce Me8ton77 >n Tun7;G AFeau totuB7 a7c7 po;7D787tatea ;: dea de un Fapor care ;:-7 duc: 6a7 departe M dac: nu For E7 >nt98n7t ch7ar >n dru6 Freunu8 ca ;:-7 7a 8a Dord! "e aceeaB7 p:rere era B7 E6erI! #8ec:6 697ne d767neaA: ;pre Tun7;G 6: >ntreD: e8! "ac: Fre7 tu!!! Sau a7 a8t: propunere de E:cutG "a! EBt7 ;7?ur< dup: cu6 a7 ;pu;< c: Be7cu8 o ;: F7n: p9n: a7c7 dup: no7 ca ;:-B7 cear: ca77! N-ar E7 6a7 D7ne ;: ne de;cotoro;76 de e7G A7 dreptate! S: 6er?e6 atunc7 p9n: 8a So876an! Ne e 7nd7Eerent dac: dor676 >n Freun p:c:to; de han a7c7< ;au >n aer 87Der! #8ecar:6 ch7ar >n ;eara aceea d7n Ha66a6et B7 r:6a;er:6 pe;te noapte >ntr-o ?r:d7n: de 6:;87n7 d7n aprop7erea or:Be8u8u7@ a doua =7 ne >ndreptar:6 ;pre So876an< 7ar >n =7ua ur6:toare era6 >n Tun7;< >n aBteptarea cor:D7e7! Ca77 >7 du;e7 8a Bardo B7-7 8:;a7 8a d7;po=7A7a DeIu8u7! "up: ;ocotea8a c:p7tanu8u7 portu8u7 d7n Ha66a6et< ar E7 treDu7t ;: aBtept:6 nu6a7 o =7 p9n: 8a ;o;7rea cor:D7e7< dar trecu;er: tre7 =78e >nche7ate p9n: c9nd coraD7a ancor: >n (a Gau8ette! N7c7 un c:8:tor nu coDor> >n port! &n c:p7tanu8 e7 nu 6: putea6 >ncrede@ 6: te6ea6 ;: nu E7e >nAe8e; cu Me8ton77< dar n7 ;e oEer7 un pr78eH neaBteptat de care c:uta7 ;: 6: Eo8o;e;c! "up: ce ancor: coraD7a< au=77 ?:8:?7e pe punte B7 F:=u7 cu6 D:teau pe un D:7at d7n ech7paHu8 Fa;u8u7 B7-8 ?on7r: cu hu7du7e87 pe u;cat! #r7c7na nu o >nAe8e?ea6< E77ndc: era6 prea departe de coraD7e< dar >8 F:=u7 >ntorc9ndu-;e p89n?9nd ;pre Fa; B7 a6en7nA9nd cu pu6n77 >ntraco8o! &8 8:;a7 pe D:7at ;: ;e dep:rte=e B7 6: 8ua7 dup: e8! M: E:cu7 pe ur6: c: trec repede pe 89n?: e8! B:7atu8 >nt7n;e 69na 678o?7ndu-;e B767 ceru un DacB7B! (-8 d:du7 B7-8 >ntreDa7 ce e cu e8! "7n ;pu;e8e 8u7 pr7cepu7 c:-7 un ;o7 de 4#oa6: Dun:5< c:c7< deB7 n-aFea dec9t %9,

pa7;pre=ece an7< p:rea ;: E7 trecut pr7n 6u8te! Se an?aHa;e >n t76pu8 d7n ur6: pe coraD7e B7< E77ndc: E:cu;e c7ne Bt7e ce n:=D9t7e< Eu;e;e D:tut B7 ?on7t de c:p7tan! AFeaA7 nu6a7 6arE: or7 B7 c:8:tor7 8a DordG >8 >ntreDa7 eu! AFea6 nu6a7 do7< r:;pun;e e8! Au deDarcat 8a Gau8etteG Nu! A treDu7t ;:-7 duce6 6a7 >nt97 >n 7n;u8a #ante88ar7a< unde au coDor9t B7 B7-au cu6p:rat ha7ne europeneBt7@ pe ur6: a6 porn7t cu e7 7ar pe 6are B7 ne-a6 >nF9rt7t >n 8ar? p9n: ce-a Fen7t un Fapor 6are B7 7-a 8uat! Cu6 ;e nu6ea Faporu8G Nu Bt7u! "e unde Fenea B7 >ncotro ;e duceaG N7c7 a;ta nu Bt7u< E77ndc: reX;u8 no;tru =7cea c: nu e treaDa 6ea! A;ta Eu tot ce-a6 aE8at! 1: puteA7 >nch7pu7 c: D7ne nu 67-a p:rut! #roDaD78 c: t7c:8oB77 aFeau 7ntenA7a ;-o Btear?: >n A6er7ca B7 ;: pun: 69na pe 6oBten7re! TreDu7a >6p7ed7caA7 cu or7ce preA! (e co6un7ca7 B7 pr7eten78or 6e7 ce aE8a;e6 B7 ne hot:r9r:6 ;: p8ec:6 cu Faporu8 de-a doua =7 8a Mar;787a< 7ar de aco8o 6a7 departe! "up: ce a6 tra; 8a unu8 d7n ce8e 6a7 Dune hote8ur7 d7n Tun7;< >7 tr767;e7 pe 37nnetou B7 pe E6erI >n oraB dup: t9r?u7e87< 7ar eu r:6:;e7 ;:-67 Eac c9teFa not7Ae! "eodat: uBa ;e de;ch7;e B7 >n pra? ap:ru Fech7u8 B7 Dunu8 6eu pr7eten TrV?er-DeI< care 6: 8u: de dup: ?9t B7 6: ;tr9n;e 8a p7ept cu o Ducur7e de cop78! "u6neata >n Tun7;G C7ne ;-ar E7 aBteptat ;: ne reFede6 at9t de cur9ndC ;tr7?: e8! ABa e< 6a7 cur9nd dec9t a6 E7 cre=ut< 7-a6 r:;pun; eu ;tr9n?9ndu7 69na! "ar de unde a7 aE8at c: ;unte6 a7c7G *7 ;-au ar:tat ca77 pe care 7a6 adu; cu no7G "a< da< 67-a6 >nch7pu7t c: n-au Fen7t ;7n?ur7 ;: ;e aBe=e 8a 67ne >n ?raHd B7 Bt7a6 c: a8tc7neFa nu putea ;:-7 E7 adu;! Cu6 >A7 p8acG M: 6a7 >ntreD7G "ac: ;unt >ntr-adeF:r de ra;: pur:< n7c7 nu ;e pot %9+

preAu7 >n Dan7! N-a7 Frea >n;: ;:-67 ;pu7 B7 67e de unde >7 a7G Ma7 t9r=7u! Spune-67 deoca6dat: cu6 ;e Eace c: te-a7 >ntor; at9t de cur9ndG Credea6 c: Fa treDu7 ;: =:DoFeBt7 6a7 6u8t p9n: ;e Fa aranHa aEacerea cu u8ed-aIun77! S-a aranHat 6a7 repede dec9t credea7< E77ndc: >n ur6a ;cr7;or77 du67ta8e a6 t:D:r9t pe e7 B7 nu 8e-a6 8:;at Fre6e ;: ;e >6potr7Fea;c:! &67 poFe;t7 atunc7 pe ;curt ce ;-a >nt96p8at! C9nd a pr767t ;cr7;oarea 6ea nu ;-a >ndo7t o c87p: c: Fo6 reuB7 ;: ;c:p:6 pe;te noapte< dup: cu6 >7 ;cr7a6 eu! A Frut >n;: ;: ne r:=Dune B7 a porn7t 76ed7at ;pre 3ad7< ca ;:-7 7a pr7n ;urpr7ndere! .e7cu8 ;e 8ua;e dup: no7< >n;oA7t de ce7 6a7 Dun7 r:=Do7n7c7 a7 ;:7< 7ar ce78a8A7 treDu7a ;:-7 aBtepte p9n: ce ;e For >ntoarce de 8a Ha66a6et! BeIu8< >6preun: cu u8edaIar77< 7-a >nco8A7t pe ce7 r:6aB7 d7n toate p:rA78e B7 7-a ;787t ;: ;e predea! U8ed-aIun77 au Eo;t neFo7A7 atunc7 ;: p8:tea;c: preAu8 de r:;cu6p:rare< aEacere care nu ;e putea ter67na dec9t >n 7nterFa8 de c9teFa =78e B7 8a care nu 6a7 era treDu7nA: de pre=enAa DeIu8u7! (:;a;e dec7 aco8o dou: e;cadroane de ;o8daA7 B7 ;-a >ntor; cu re;tu8 trupe8or >n Tun7;< unde a aE8at de ;o;7rea 6ea B7 hote8u8 8a care a6 tra;! S-a ?r:D7t ;: F7n: 76ed7at ;: 6: >6Dr:A7Be=e< cu6 ;punea e8! "eoarece treDu7a ;: autent7E7c:6 acte8e de con;tatare a a;a;7n:r77 B7 7dent7tatea 8u7 S6a88 Hunter< 7ar no7 ne ?r:Dea6 ;: p8ec:6 c9t 6a7 repede ca ;: nu 8:;:6 t76p cr767na8u8u7 ;-aHun?: >na7ntea noa;tr: >n A6er7ca< ;e cerea ;: 8ucr:6 E:r: >nt9r=7ere! BeIu8 cre=u aEacerea de;tu8 de 76portant: ca ;-o ;pun: paBe7< ceea ce B7 E:cu! #e de a8t: parte< eu B7 toFar:B77 6e7 ne pre=entar:6 ch7ar >n aceeaB7 =7 a6Da;adoru8u7 State8or Un7te >n Tun7; B7< p9n: ce nu ;e >n;era;e< aFea6 >n 69n: docu6ente care duceau pe ce7 do7 Me8ton7 de-a dreptu8 8a ;p9n=ur:toare! Seara ne-o petrecur:6 8a pr7etenu8 no;tru DeIu8< care nu ;e-ndura ;: ne 8a;e ;: p8ec:6! &7 E:?:du77 c: 6: Fo7 >ntoarce >n cur9nd ;:-8 F:d! A doua =7 ;o;7 Faporu8 care treDu7a ;: ne duc: >n Mar;787a! TrV?er-DeI ne condu;e >n port@ 6a7 6u8t >nc:< ;e urc: 8a Dord ca ;: Fad: dac: ;unte6 D7ne 7n;ta8aA7! Ne ;tr9n;er:6 >nc: o dat: 697n78e B7 Faporu8 ;e dep:rt: de A:r6 pe %9/

c9nd no7 ne E8utura6 Dat7;te8e >n ;e6n de Dun-r:6a;!

SE9rB7tu8 Fo8u6u8u7 9

Cont7nuarea a8tor aFentur7 o FeA7 aE8a >n ur6:toru8 Fo8u6 d7n 4Opere5: R:=Dunarea

%97

%9)