Sunteți pe pagina 1din 10

Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

Generarea documentaţiei 2D (vederi, secţiuni, detalii)


Realizarea documentaţiei 2D (realizarea desenelor) în SolidWorks se face în două
etape. Intr-o primă fază, pe baza modelului piesei sau pornind de la ansamblu, se generează
vederile 2D (proiecţii ortogonale, secţiuni şi vederi de detaliu). In faza a doua, se importă
parametrii dimensionali care au fost folosiţi la modelarea piesei, se introduc tabelele de
componenţă pentru ansambluri, se introduc informaţiile de tip text necesare şi apoi se
cosmetizează desenul.
Intre documentele SolidWorks de tip piesă (sau ansamblu) şi desen există
asociativitate uni sau bidirecţională, ceea ce înseamnă că orice modificare operată asupra
piesei sau ansamblului în fişierul de definire, se va reflecta automat şi în documentul de tip
desen.
Deşi la prima vedere generarea documentaţiei 2D poate părea o treabă simplă, în
realitate nu este o operaţie complet automatizată şi deseori consumă mult timp (în special
faza de cosmetizare a desenului).

Crearea unui document SolidWorks de tip desen

Documentele SolidWorks de tip desen au extensia .slddrw şi constau din una sau
mai multe vederi generate pe baza unui document de tip piesă sau ansamblu. Pentru a se
putea genera vederile, piesele sau ansamblurile asociate cu desenul trebuie să fie mai întâi
salvate.

Pentru a crea un document nou, de tip desen:


•= Din caseta cu instrumente Standard se apasă butonul New, sau din meniul bară
principal se selectează articolul de meniu File şi apoi subarticolul New;
•= In caseta de dialog New, se selectează Drawing şi apoi se apasă butonul OK.
•= Din caseta de dialog Template To Use, se selectează un şablon:
Standard Template. Sablon standard furnizat odată cu programul SolidWorks
(de exemplu A3-Landscape);
Custom Template. Sablon
utilizator definit anterior.
No Template. Fără şablon.
In acest caz se precizează
mărimea planşei (foii de
hârtie), fie prin alegerea din
listă fie prin specificarea
dimensiunilor atunci când se
alege opţiunea User
Defined.
•= Se apasă butonul OK al casetei de dialog Template To Use.

Modificarea parametrilor planşei pe care se realizează desenul

Parametrii care definesc planşa pe care se va realiza desenul (mărimea hârtiei,


factorul de scară, tipul de proiecţie, etc.) pot fi stabiliţi înaintea generării primei vederi sau
pot fi modificaţi în orice moment al procesului de realizare a documentaţiei 2D. Un desen

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM 83


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

poate conţine mai multe planşe, iar în cadrul unei aceleiaşi planşe pot fi inserate vederile
mai multor piese.

Pentru specificarea parametrilor unei planşe:


•= Se poziţionează cursorul mouse-ului deasupra numelui planşei în arborele de
definire a desenului, sau într-o zonă goală a desenului şi se apasă butonul din
dreapta;
•= Din meniul cursor, se alege opţiunea Properties;
•= Se operează modificările dorite în cadrul casetei de dialog Sheet Setup:
Name. Se introduce numele
planşei (de exemplu Plansa1);
Paper size. Se stabileşte
mărimea hârtiei pe care se
realizează desenul, prin selectare
din listă. Dacă se alege opţiunea
User Defined, este necesară
specificarea înălţimii (Height) şi
lăţimii (Width) hârtiei;
Scale. Se precizează factorul de
scară implicit pentru toate
vederile care vor fi inserate în
desen şi aparţin acestei planşe.
Factorul de scară poate fi
modificat ulterior, pentru fiecare
vedere în parte.
Template. Se alege şablonul
dorit din listă, sau se alege opţiunea Custom sau None. Dacă se alege opţiunea
Custom, se va utiliza butonul Browse pentru a selecta şablonul utilizator dorit.
Type of projection. Se stabileşte tipul de proiecţie (european – First angle sau
american – Third angle) care va fi utilizat la generarea vederilor.
Next view label, Next datum label. Se precizează litera din alfabet care va fi
utilizată atunci când se generează secţiuni sau când se marchează bazele de
cotare.
•= Se apasă butonul OK al casetei de dialog Sheet Setup.

Pentru adăugarea unei noi planşe în cadrul unui document SolidWorks de tip desen:
•= Din meniul bară principal se alege articolul de meniu Insert şi apoi subarticolul
Sheet. De asemenea se poate poziţiona cursorul mouse-ului deasupra oricărui nume
de planşa (în arborele de definire a desenului sau în partea de jos a ferestrei desen)
şi apoi se poate apăsa butonul din dreapta şi alege opţiunea Add Sheet din meniul
cursor.
•= In caseta de dialog Sheet Setup se operează modificările dorite şi apoi se apasă
butonul OK.

Pentru a şterge o planşă din cadrul unui desen:


•= Se poziţionează cursorul mouse-ului deasupra numelui planşei în arborele de
definire a desenului sau în partea de jos a ferestrei desen şi se apasă butonul din
dreapta;
•= Din meniul cursor se alege opţiunea Delete;

84 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

•= Se apasă butonul Yes din caseta de dialog Confirm Delete pentru a confirma
ştergerea (acţiunile care conduc la pierdere de informaţie, de obicei cer confirmare).

Sabloane, planşe şi vederi

Entităţile de tip notă, elemente schiţate, etc., create în cadrul unui document de tip
desen, aparţin şablonului, planşei sau vederii care a fost activă în momentul realizării
entităţii respective. In general, pentru a putea fi modificată o astfel de entitate, trebuie
activat în prealabil “proprietarul” ei.
De exemplu, se activează o vedere şi se desenează o linie ce aparţine acestei vederi.
Dacă ulterior se mută sau se şterge vederea, segmentul de dreaptă va fi şi el mutat sau
şters. Pentru modificarea segmentului de dreaptă este necesar a se activa mai întâi vederea.
Dacă segmentul de dreaptă este desenat când este activă planşa, acesta nu este afectat
atunci când se mută sau se şterg vederile.
In cazul modificării şabloanelor, atâta timp cât acestea sunt active, de pe ecran
dispar toate celelalte elemente care aparţin planşei (vederi şi elemente schiţate sau note).

Pentru modificarea unui şablon:


•= Din meniul bară principal, se selectează articolul de meniu Edit şi apoi subarticolul
Template. De asemenea se poate poziţiona cursorul mouse-ului într-o zonă goală a
planşei pe care se realizează desenul sau deasupra numelui planşei în arborele de
definire a desenului, poziţionare urmată de apăsarea butonului din dreapta şi
alegerea opţiunii Edit Template din meniul cursor. Dacă planşa nu are definit un
şablon, se poate crea unul prin selectarea opţiunii Edit Template urmată de
apăsarea butonului Rebuild.
•= Se fac modificările dorite;
•= Pentru părăsirea modului de lucru Edit Template (modificare şablon), din meniul
bară principal se selectează articolul Edit şi apoi Sheet, sau din meniul cursor se
alege opţiunea Edit Sheet.

Vederile care se generează în cadrul unui document SolidWorks de tip desen, sunt
de două tipuri: vederi generate pe baza unei piese sau a unui ansamblu (Standard 3 View,
Named, Relative to Model) şi vederi care au la bază alte vederi generate anterior
(Projection, Auxiliary, Detail, Section, Aligned Section, Broken). De asemenea pot fi
create şi vederi goale (Empty) pentru realizarea schiţelor (situaţie în care calculatorul este
folosit ca şi planşetă electronică).
Pentru unele operaţii care se efectuează în cadrul documentelor de tip desen este
necesară selectarea unei vederi iar pentru altele este necesară activarea vederilor.
Operaţiile care necesită selectarea unei vederi sunt: generarea unei alte vederi prin
proiecţie, inserarea liniilor de ruptură în cadrul vederii, mişcarea vederii pentru
repoziţionarea ei pe planşa de desenare şi redimensionarea frontierelor unei vederi. O
vedere selectată apare pe ecran cu frontierele supraluminate (culoare verde şi elemente de
control la colţuri şi pe mijloacele laturilor), iar selectarea efectivă se realizează prin
efectuarea unui clic de mouse în interiorul acesteia.
Activarea unei vederi se realizează prin efectuarea unui dublu clic de mouse în
interiorul acesteia, şi permite construirea prin schiţare a elementelor în cadrul vederii.
Acestea sunt necesare pentru schiţarea liniilor (traseelor) de secţionare şi pentru definirea
zonelor care sunt utilizate la generarea vederilor de detaliu. Pentru modificarea unui
element schiţat este necesară activarea în prealabil a vederii de care acesta aparţine. O

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM 85


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

vedere activă este prezentată pe ecran sub forma unei ferestre cu marginile (dreapta şi jos)
umbrite.
Când cursorul mouse-ului se poziţionează deasupra unei vederi, frontierele acesteia
sunt supraluminate. Mărimea ferestrei în care este afişată vederea, atunci când aceasta este
inserată în cadrul unui desen, este calculată automat de către sistem, pe baza mărimii,
formei şi orientării piesei sau ansamblului. Dimensiunile acesteia pot fi modificate, astfel
încât vederea să poată fi selectată sau activată mai uşor.

Pentru modificarea dimensiunilor ferestrei unei vederi:


•= Se selectează vederea;
•= Se poziţionează cursorul mouse-ului pe unul dintre
elementele de control din colţurile chenarului sau de pe
mijloacele laturilor;
•= Când cursorul îşi schimbă forma, se trage de elementul
de control şi se redimensionează fereastra.

Generarea vederilor care au la bază o piesă sau un ansamblu

Vederile care au la bază o piesă sau un ansamblu sunt: Standard 3 View (vederile
standard), Named View (vedere desen care are la bază o vedere model predefinită sau
definită de utilizator) şi Relative View (vedere în care orientarea piesei se defineşte pe
baza selectării a două suprafeţe perpendiculare ale modelului).

Pentru generarea vederilor standard (Standard 3 View):


•= Se deschide fişierul piesei sau al ansamblului pentru care urmează a fi generată
documentaţia 2D;
•= Se deschide un nou document SolidWorks de tip desen;
•= Se apasă butonul Standard 3 View din
caseta cu instrumente Drawing, sau din
meniul bară principal se alege articolul de
meniu Insert, apoi subarticolul Drawing
View şi în final Standard 3 View.
Cursorul mouse-ului ia o formă caracteristică (o săgeată care are ataşată o prismă);

•= Se activează fereastra piesei sau a ansamblului şi se efectuează un clic de mouse


într-o regiune liberă a zonei grafice sau se selectează numele piesei sau al
ansamblului din arborele de definire.

86 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

Generarea vederilor standard se face în conformitate cu sistemul de proiecţie ales


(sistemul de proiecţie european – First angle sau sistemul de proiecţie american – Third
angle).

Pentru generarea unei vederi desen care are la bază o vedere model (Named View):
•= Se apasă butonul Named View din caseta
cu instrumente Drawing, sau din meniul
bară principal se alege articolul de meniu
Insert, apoi subarticolul Drawing View
şi în final Named View.
•= Se activează fereastra piesei sau a
ansamblului şi se efectuează un clic de
mouse într-o regiune liberă a zonei
grafice.
•= Din caseta de dialog Drawing View –
Named View se selectează numele
vederii şi apoi se apasă butonul OK.
•= In fereastra desenului se efectuează un
clic de mouse în zona în care se doreşte
plasarea vederii.

Pentru generarea unei vederi în care orientarea piesei se defineşte pe baza selectării a
două suprafeţe perpendiculare ale modelului (Relative View):
•= Se apasă butonul Relative View din
caseta cu instrumente Drawing, sau din
meniul bară principal se alege articolul de
meniu Insert, apoi subarticolul Drawing
View şi în final Relative to Model.
•= Se activează fereastra piesei sau a ansam-
blului.
•= Se selectează o suprafaţă plană pentru
care se doreşte o anumită orientare. In
urma acestei acţiuni se deschide caseta de dialog Drawing View Orientation.
•= Se selectează orientarea feţei (Front, Top, Left, etc.) şi apoi se apasă butonul OK.
•= Se selectează o altă faţă, perpendiculară pe prima, se stabileşte orientarea acestei
feţe şi apoi se apasă butonul OK.

•= In fereastra desenului se efectuează un clic de mouse în zona în care se doreşte


plasarea vederii. Vederile generate în acest fel nu sunt aliniate implicit cu alte
vederi şi pot fi poziţionate liber în orice zonă a planşei.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM 87


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

Generarea vederilor care au la bază o altă vedere generată anterior

Vederile desen care au la bază o vedere generată anterior sunt: Projected View
(vedere obţinută prin proiecţie ortogonală de-a lungul direcţiei verticale sau orizontale),
Auxiliary View (vedere auxiliară - obţinută prin proiecţie ortogonală de-a lungul normalei
la suprafaţa selectată), Detail View (vedere de detaliu), Broken View (vedere cu ruptură),
Section View (secţiune) şi Aligned Section View (secţiune rotită).

Pentru generarea unei vederi prin proiecţie (Projected View):


•= Se selectează o vedere existentă prin efectuarea unui clic de mouse în interiorul
acesteia;
•= Se apasă butonul Projected View din
caseta cu instrumente Drawing, sau din
meniul bară principal se alege articolul de
meniu Insert, apoi subarticolul Drawing
View şi în final Projection.
•= Pentru stabilirea direcţiei de proiecţie, se deplasează cursorul mouse-ului pe ecran
de o parte sau de alta a vederii selectate. Poziţia vederii proiectate poate fi la
dreapta, la stânga, deasupra sau sub vederea selectată.
•= Când vederea se găseşte în poziţia dorită, se efectuează un clic de mouse pentru
plasarea ei. Noua vedere este aliniată cu vederea părinte, şi implicit poate fi
deplasată numai de-a lungul direcţiei de proiecţie.

•= Pentru afişarea unei săgeţi care să indice direcţia de proiecţie, se poziţionează


cursorul mouse-ului deasupra vederii obţinute prin proiecţie, se apasă butonul din
dreapta şi din meniul cursor se alege opţiunea Properties. In caseta de dialog
Drawing View Properties se activează opţiunea Display view arrow şi apoi se
introduce eticheta dorită (maxim două caractere).

Pentru generarea unei vederi auxiliare (Auxiliary View):


•= Se selectează muchia de referinţă (se va evita selectarea unei muchii orizontale sau
verticale);
•= Se apasă butonul Auxiliary View din
caseta cu instrumente Drawing, sau din
meniul bară principal se alege articolul de

88 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

meniu Insert, apoi subarticolul Drawing


View şi în final Auxiliary.
•= Se poziţionează cursorul mouse-ului în
zona în care se doreşte inserarea vederii şi
apoi se apasă butonul din stânga.
Programul afişează automat o săgeată (sau
un set de săgeţi dacă se utilizează
standardul ANSI) care indică direcţia şi
sensul de vizualizare.
•= Pentru înlăturarea săgeţii, se poziţionează
cursorul mouse-ului deasupra vederii
auxiliare sau deasupra numelui acesteia în
arborele de definire a desenului, se apasă
butonul din dreapta şi din meniul cursor se
alege opţiunea Properties. In caseta de dialog Drawing View Properties se
dezactivează opţiunea Display view arrow.

Pentru generarea unei vederi de detaliu (Detail view):


•= Se activează vederea părinte (nu se poate genera o vedere de detaliu pe baza unei
alte vederi de detaliu, pe baza unei vederi explodate – ansamblu, sau pe baza unei
vederi de tipul Named View ce are atributul Perspective activat);
•= Utilizând instrumentele de desenare (schiţare) se va desena un profil închis în jurul
zonei de interes (profilul poate avea orice formă dar este recomandat totuşi să fie
cerc). Dacă se doreşte poziţionarea precisă a profilului în raport cu modelul, acesta
poate fi dimensionat.
•= Se selectează un element al profilului;
•= Se apasă butonul Detail View din caseta
cu instrumente Drawing, sau din meniul
bară principal se alege articolul de meniu Insert, apoi subarticolul Drawing View
şi în final Detail.

•= Când vederea este în poziţia dorită, se efectuează un clic de mouse pentru plasarea
vederii. In mod implicit vederile de detaliu nu sunt aliniate cu alte vederi şi în
consecinţă, pot fi plasate oriunde pe planşă.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM 89


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

Pentru generarea unei vederi cu ruptură


(Broken View):
•= Se selectează vederea în care se doreşte
introducerea rupturii;
•= Din meniul bară principal se alege articolul
de meniu Insert şi apoi Vertical Break
(sau Horizontal Break). In fereastra
vederii apar două linii de ruptură.
•= Cu ajutorul mouse-ului (prin tragere), se
poziţionează liniile de ruptură în zona
dorită;
•= Se apasă butonul din dreapta al mouse-ului
şi din meniul cursor se alege opţiunea
Break View.

Dacă se doreşte revenirea la dimensiunile


iniţiale ale vederii, se poziţionează cursorul
mouse-ului în interiorul acesteia, se apasă butonul
din dreapta şi din meniul cursor se alege opţiunea Un-Break View.

Pentru generarea unei secţiuni (Section View):


•= Se activează vederea părinte (prin dublu clic în interiorul vederii sau prin apăsarea
butonului din dreapta al mouse-ului şi selectarea opţiunii Activate View – în
ipoteza în care este dezactivată opţiunea Dynamic drawing view activation din
Tools, Options, Drawings);
•= Se desenează traseul de secţionare folosind comanda Centerline sau Line ;
•= Din meniul bară principal, se alege articolul de meniu Insert şi apoi Make Section
Line. Săgeţile indică sensul de vizualizare a secţiunii, iar dacă se doreşte
schimbarea acestuia, se efectuează un dublu clic pe un segment al traseului de
secţionare.
•= Cu traseul de secţionare selectat, se apasă
butonul Section View din caseta cu
instrumente Drawing, sau Insert,
Drawing View, Section.

•= Când vederea se găseşte în poziţia dorită, se efectuează un clic de mouse pentru


poziţionarea acesteia. In mod implicit secţiunea este aliniată cu vederea părinte şi
poate fi deplasată doar de-a lungul direcţiei indicată de săgeţi.

Pentru generarea unei secţiuni rotite (Aligned Section View) se procedează în mod
similar. Traseul de secţionare trebuie să conţină două segmente de dreaptă la un unghi

90 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

diferit de 90°, iar la generarea vederii se va ţine cont de faptul că segmentul selectat
dictează direcţia de proiecţie.

Când se generează secţiuni în ansambluri, există posibilitatea de a exclude anumite


componente din mulţimea pieselor care vor fi secţionate (cazul tipic al arborilor şi al
nervurilor secţionate longitudinal).

De asemenea, tot când se generează secţiuni în ansambluri, mai există şi


posibilitatea haşurării automate, cu parametri diferiţi, a pieselor care vin în contact.

Modificarea poziţiei vederilor în cadrul planşei de desenare

Poziţia iniţială a vederilor generate în cadrul unui desen poate fi modificată prin:
deplasarea vederii într-o altă poziţie (mutare), alinierea vederilor şi rotirea acestora.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM 91


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

Pentru deplasarea unei vederi într-o altă poziţie:


•= Se selectează vederea;
•= Se poziţionează cursorul mouse-ului deasupra cadrului ferestrei (nu pe elementele
de control pentru redimensionare);
•= Prin tragere cu mouse-ul, se deplasează vederea în poziţia dorită.

Pentru alinierea a două vederi:


•= Se selectează vederea care urmează a fi aliniată;
•= Din meniul bară principal, se selectează articolul de meniu Tools, apoi Align
Drawing View şi Horizontal to another view (sau Vertical to another view);
•= Se selectează vederea cu care urmează a fi făcută alinierea. Centrele celor două
ferestre vor fi aliniate de-a lungul direcţiei de aliniere.

Pentru rotirea unei vederi din cadrul desenului:


•= Se selectează o muchie a modelului din cadrul vederii;
•= Din meniul bară principal, se selectează articolul de meniu Tools, apoi Align
Drawing View, Horizontal Edge (sau Vertical Edge). Vederea va fi rotită până
când muchia selectată devine orizontală sau verticală.

Afişarea muchiilor modelului în cadrul vederilor desen

In cadrul unei vederi desen, muchiile vii ale modelului pot fi afişate în trei moduri:
reprezentarea tuturor muchiilor – reprezentare de tip “cadru de fire” (Wireframe),
muchiile ascunse afişate estompat (Hidden In Gray) şi afişarea modelului fără muchiile
ascunse (Hidden Lines Removed). Muchiile aparente (zonele de tangenţă ale suprafeţelor)
pot fi afişate în două moduri (cu linie continuă sau cu tip de linie specificat de utilizator)
sau pot să nu fie afişate deloc.

Pentru specificarea modului implicit de afişare a muchiilor în cadrul unei vederi:


•= Din meniul bară principal, se selectează articolul de meniu Tools, apoi Options şi
Drawings;
•= In zona Default display for new drawing views a casetei de dialog, se selectează
Wireframe, Hidden in gray sau Hidden lines removed pentru muchiile vii, şi
Tangent edges visible, Tangent edges with font sau Tangent edges removed
pentru muchiile aparente.
•= Se apasă butonul OK al casetei de dialog Options.

92 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM