Sunteți pe pagina 1din 3

ROMANIA

Exempla,n.L

Nr. iSttorl r
M I N I S T E R U LA F A C E R I LOR INTERNE

i,{,J. t'!.zotz Bucurest

Cdtre SINDICATUL POLITI$TTLORDIN ROMANIA O'DIAMAI\TULO' BUCURE$TI, stradaEnichi(I Viclrescu nr.17A,sector4 Domnului preqedinte EMIL PASCUT
Domnule preSedinte, inregistrat[ la MAI sub nr. in legatura cLr petilia dumneavoastrdnr.l555/P8127.09.2013, 51847/5RPl20l3, referitoarela transparenlaactivitdlii norntative in MAI, respectivcu petilia avind Relafii cu Publicul (adresa acelaqinumdr gi obiect remisd de Guvernul Romdniei- Departamentul gi inregistratd la MAI sub nr. 52137lSRPl}}l3,vI comunicurmdtoarele: nr.l 5D/ 14414108.10.2013) reprezintd un inventaral actelorcu l. Lista ordinelor gi instruclinilorrnenlionate de dumneavoastrd perioada2000 Legii nr.19412007,in caracternormativ.dar gi cu caracterindividual,emiseanterior 2007. Aqadar, lista nu se referd strict la acte in vigoare, iar cifra totald (603) include gi ordinele gi instruc{iunile: - in dreptul cdrora se nrcnlioneazd explicit cd au./bst abrogate (230 de pozilii). prin acte care au sauprin actepublicatein prin actecarela rdndullor au fost abrogate exclusivacestobiect (abrogare), (MOO; Monitorul Oficial al Rom6niei - in dreptul cdrorase regdseSte ntenliunea,,clasificat" (51 de pozilii); - care,fie au fost abrogate expreso au devenit ulterior intocmirii listei,fie deginu au fost abrogate aitor actet; caducel,ori careau ca obiectexciusivabrogarea - al cdror titlu indicd suficientde clar caracterul de act individual'. se preciza cd Chiar in adresa cdtre destinatarul listei (adresa DIRP nr.414303112.07.2010) qi nepublicale in M.O. <<,,nun7itrul total al ordinelor Si instruclinilor cucaracter norntativ, nesecrete gi motivele emise de cdtre MAI din data de 07.07.2007Sipand in prezenl" este de 4>, ardt6ndu-se nepublicarii. Agadar, MAI se conformeazdobliga{iilor privind publicitateaactelor normative incepdnd cu anul a clarificat regimul publicitSlii actelor 2007, adicd de la momentul in care Legea nr.19412007 normative,instituindexpresexcepliilede la regulapublicdrii.in acestsenssunt gi cele 809 ordine cu gi ale ministrului*emise gi publicatein MOf intre 07.07.2007 caracternormativ qi 2l de instruc{iuni (motivat) de la MOf exceptate sau cu unele publicabilein prezent.inlocuirea vechilor reglementdri aceastdreguld este un proces realizabil in ani, pentru cd nu este vorba doar de a aduce ,,la zi" in ritmul emise anterioranului 2007, ci gi de a pregdtigi promova noi reglementdri, reglementarile de nivel primar. dictatde dinamicareglementdrilor
de exemplu. Omi nr.26(t12002privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor t,egii plivind nrodul de salarizareqi pensionarea poli[iEtilor: nr.l641200l privind pensiile rnilitare de stat; Omi nr.30712002 Omai nr.43312003privind transparenfa decizionald in Ministcrul de Interne; Omai nr.26212004pentru aprobarea a Proiectului gi func{ionare a UnitSfii de Management de organizare Regulanrentului t de exemplu. Omai nr.280/2004pentru abrogareaunor acte normative interne t pi abrevieri folosite in Mirristerul de privind aprobarea Atlasului de semne conven[ionale de e*emplu. Omi 6712001 pentru aplobarea modelului cadru al contractului de concesiuneincheiat in temeiul HG Interne; Ordinul nr.29912004 personaluluiMAI abilitat sd constatecontraven{ii 9i sb aplice nr.884/2004; Ornai nr.14l112006 pentru desemnarea in anumiteacte normative sancliunileprevdzute a contbrm rezultateloraligatede aplicalia Erpert-Monitor. aparlindndR.A. ..Monitorul Oflcial". pentru actele emise de Ministerul AdministratieiEi Internelor.Ministerul Internelorqi Reformei Administrativeqi Ministerul Afacerilor Interne. - 25.10.20 I 3. in perioada07.07.2007 '

2. Din documentarea situalieiacteloremise in anul 2013, rezultd, cd, pe l6ngd acteleadministrative iniliatede direcJiile (nr.l/...)gi resurselor de linie in domeniulorganizlriistructurale umane(nr.lll...), avdnd caracter individual, Direc{ia General5Juridica a MAI a (avizat pentru legalitate qi) luat in prin atribuireade numerede inregistrare evidenld,, specifice,I 32 de ordine gi instruc{iuniemise de ministrul afacerilorinterne(la data realizdrii cercetdrii). Dintre acestea, 55 de ordine au fost publicate in MOf, 33 de ordine au caracter clasificat,29de ordineau caracter individual,iar in cazul a 7 ordine nu au fost finalizate procedurile de promovare (este vorba de ordine comune care trebuie sd fie insuqite qi de alte autoritali publice) sau procedurilede publicare erau in derulare. in privin{a ordinelor nepublicate (8), situaliase prezintdastfel: rdmase - Ordinul nr.3712013are ca obiect incetarea aplicabilitdlii unor prevederi ale Ordinului nr.37412003 privind metodologiaexamindriimedicalegi baremele pentruincadrarea personalului in unit5lile MAI precum gi a candidalilorcare urmeazdsd suslin5examende admiterein instituliile de invafam6ntale MAI, cu completdrileulterioare,referitoarela incadrareapersonaluluicontractual; actul de bazd nu a Jbst publicat tn MOf; - Ordinul nr.4ll2013 modifica dispozilii ale Ordinului nr.31012009 privind hrdnireaefectivelor MAI in timp de pace; inilial, actul de bazd a.fost clasificat potrivit legii ne/iind publicat in MOf; - Ordirrul nr.6712013 privind acordareaasistenlei completeazdart.l38 din Ordinul 51612003 medicalein releauasanitari a MAI; actul de bazd nu a fost publicat in MOf; - Ordinul nr.6912013modifica fi$a postului din Ordinul nr.S/|97/2011 pentru aprobarea Regulamentuluide organizaregi funclionarea DGL; asadar, ntodificareapriveSle un act clasificat,' - Ordinul nr.9812013 pentru aprobarea modifica qi completeazd Ordinul nr.13612004 Normelor metodologiceprivind drepturilede transport, acordarea indemniza{iei de delegare,indemniza{iei de qi decontarea detagare cheltuielilorde cazarepoliliqtilor,elevilor gi studen{ilor din instituliile de inva{amdntpentru formareapoliligtilor; actul de bazd nu a.fostpublicat tn MOf; - Ordinul nr.l03l20l3 cuprindeun singurarticolcarestabilegte dispoziliile referitoare la gestiunea resurselorumane cuprinsein Ordinul nr.60012005 pentru aprobarea Competenlelorde gestiunea resurselor umane ale ministrului afacerilor interne, secretarilorde stat, secretaruluigeneral gi qefilor/comandanlilor unitS{ilorMAl, aplicabile in InspectoratulGeneralpentru Imigrdri,' - Ordinul 13l l20l 3 completeazd pentruaprobarea Competen{elor Ordinul nr.60012005 de gestiune a resurselorumane ale ministrului afacerilorinterne.secretarilor general ;i de stat. secretarului qefiloricornandan{ilor unitdlilor MAI: actul de bazd nu afost publicat in MOf; - Ordinul 13512013 gi evidenla privind inregistrarea modificddispoziliiale Ordinuluinr.17812009 cauzef or cu autori neidentifica\i;actul de bazd nu afost publicat in MOf, Exist6, agadar, o situa{iecare genereazd, un conflict cu politica dusb de MAI, in privin{a asigurdrii publicitalii actelor normative. Pentru a elimina aceastdvulnerabilitate,creatd de men{inereain vigoare a actelor normative emise anterior anului 2007, nepublicate, conducereaMAI a aprobat, recent, Nota DGJ nr.l70176120l3 prin care s-a stabilit e&, pe viitor, structurile MAI care intenlioneazd sd promovezeproiectede ordine av6ndca obiect modificarea/completarea unor ordine cu caracter normativ, nepublicategi neclasificate, emise anterior intrdrii in vigoare a Legii nr. 19412007, sd intreprindademersuripentru promovareaunor proiectede ordine care sd inlocuiascd integral actele normativenepublicate, aceastd cerin!5 sd urmdnd ca orice iniliativi care nu respectd fie respinsd frrd excepfie. 3. Orice consultarepresupune, inainte de toate, existenlaunui proiect, iar iniliativa capdtdo astfel de calitate numai de la momentul insuqirii acesteia de cdtre conducdtorulentitdtii. in alt doilea r6nd, consultdrile trebuie realizatein cadrul stabilit de reglementdrilein vigoare, iar in acest sens, procedurile parcurse de institu{ia noastrd au respectatcadrul materiei: Legea dialogului social nr.62l20ll; Omai nr.9012013 privind func{ionarea Comisieide dialog social la nivelul MAI; Legea privind nr.5212003privind transparenfadecizionaldin administra{iapublica; Omai nr.18712012 parcurgerea procedurilorde transparen{d in Ministerul Afacerilor Interne.De altfel, chiar decizionalS faptul cd institu{ianu emitereaOmai nr.l87l20l2, cu reguli clare qi corectepentruambelepA{i, arat6, a rimas indiferentdfatdde acestsubiect.

Institulia noastrd nu a refuzatnici realizarea unor consultdriinfornmlegi, ori de c6teori au existat pe probleme solicitiri, de interes, ce necesitau a fi discutate, conducerea MAI a rdspuns afirmativ. Cu stimd, SUBSECRETAR DE STAT
Chestor princip

LUCIAN

Evaluare