Sunteți pe pagina 1din 1172

jM.

assacnvisetts

Jjible Ajociety

Catalog

No.A- t3J2
'

n/eiw
1

Family Jw^o EURef-ihAV Sut-Family XT A CI C

Branck Group
Language
Jjialect

LATIN

At/
|

KOrvAA N/og:

R V;NAVBhM
TblBLlEL
,

Al.
;

Locality.'R.<P7VlANI>es

Contents
V ersion
Translator

PuUislieJ by
Place

R F Bi
^yLOre^f~i

D.te

n:>l
|
I

(Oo Accession ^o. Accession Date MoV, I


Price......i:.9

*^

f..

^^^^m

imami^mnmomomamamamamu

^iH^H^S

^^^^n^^^B ^i^Hra :i)DMQM0nii


mammmmm
S)T
JrM^Jl

li*!

)rl*)[

Jb*6*x

Jl*S

^^^^i^

^i^^H^^^^^m
hI^^^^K

oDan^DMQ
^omDmomamomum
^omnmomamL

w^S^^mi

momamomoM

^^^^^B^

SFANTA

SC

R PTURA
1
SI

VECHIULUI

NOULUI TESTAMENT.

EDITIUNE NOUA, REVAZUTA DUPA TESTURILE OEIGINALE

SI

PUBLICATA, DE SOCIETATEA BIBLICA PENTRU BRITANIA SI STRAINATATE.

BUCURESTI
1921.

v..

CUPEIXDEREA YECHIULUI
Facerea. Intaia carte a lui Moisi a Exodul. A doua carte a lui Moisi Leviticul. A treia carte a lui Moisi patra carte a lui Moisi Numerii. cincea carte a Deuteronomul. lui Moisi losua Cartea Judecatorilor Cartea Rutei Cartea intaia a lui Samuel Cartea a doua a lui Samuel Cartea intaia a Regilor Cartea a doua a Regilor Cartea int,ia a Crojiicelor Cartea a doua a Cronicelor

TESTA]\IE^"T.

50

A
,

Cartea lui Ezra Cavtea lui Neeniia Cartea Esterei Cartea lui lov Cartea Psalmilor

FACEREA.
INTAIA CARTE A LUI MOISI.
Crearea himei.
Tja

minatori pe intinsul cerului, ca sa descerul parta ziua de noapte,


"
si

"inceput
painantul.

''creH

Dumnezeu

cari

sa serve

2 ^i fara forma i?i dei iiitunerec era preste fata adanculni; '^i{\ Spiritul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apei. 3 i Dumnezeu zise Sa fie lumina; 4 f^i vazu Dumnezeu lui fu lumina. buna este; ?i Dumnezeu desmina, c& 5 ^i Dumpari,] lumina de intunerec. nezeu numi lumina ^ziua; ?i intunerecul il numi noapte. A?a fu seara i fu dimi?i

sert era paniantul;

de semne pentru timpuri, zile ^i ani 15 Si sia fie luminatori pe intinsul cerului, ca sa lumineze pe pamant: ^\ se facu
aa.

16

Si

Dumnezeu

"facii

pre

cei

''

luminatori mari: pre luminatorul eel mare, ca sa guverneze ziua, p i pre


doi

luminatorul eel mai mic, ca sa guverneze noaptea facu ^i 2 stelele. 1 7 Si-i puse pre ei Dumnezeu in intinsul cerului, ca
;

lumineze pamantul; 18 Si 'sa guverneze ziua ^\ noaptea. i?i sa desparta neata ziua intaia. 6 ^i Dumnezeu zise n Sa se facil un lumina de intunerec; ^i vazii Dumnezeu 19 A$a fu seara intins intre ape, care sa desparta ape de ca aceasta este bine. ^ ziua patra. fu dimineata a intinsul, facu si Dumnezeu ajie. i 7 ^\ 20 Si Dunuiezeu zise Sa produca dcsparti apele cele de sub acest intins de apele cele deasupra acestui intins apele multime de animale vietuitoare, si 8 ^i Dunuiezeu numi [lasari sa sboare pe deasupra pamantuj?i se facu asa. 21 Si *Dunineintinsul cer. A^a fu seara ?i fu dimineata lui, sub intinsul cerului. toatc animalele crea cei mari, zeu cliitii si 5;iua a dona. 9 Si Dunmezeu zise Sa se adune vie^uitoare ce se misca. pre cari apele a})(de cele de sub cer la un loc, ?i sa se le-au produs cu abundenta dupre felul 10 ^i lor, si toate pasarile inaripate dupre fearate uscatul; i se facii ai^a. Dunuiezeu numi uscatul pamant, i?i adu- lul lor; si vazii Dumnezeu ca aceasta 22 Si Dumnezeu le binecu^i vazu este bine. natura apelor o numi mari
sS
: :

'

'

Dumnezeu Dumnezeu

11 Si vanta, zicand < Cresteti si va immultiti, si umpleti apele in mari si pasarile sa 23 Asa fu iai-l)a, verdea^a purtand seman1;a, ^i se immulteasca pe pamant. pomi 'fructiferi purtand fructe dupre seara si fu dimineata ziua a cincea. 24 Si Dumnezeu zise: Sa produca pafelul lor, a carorseman^a sd fie intr'in^ii
ca aceasta este bine.
zise:
:

^Sa produca "pamantul

12 ^i pa- mantul animale vietuitoare dupre felul pe pamant; s?i se facu aa. mantul produse iarba, verdeata purtand lor, vite si taritoare si fiare pe pamant 25 Si semanta dupre felul ei, si pomi purtand dupre felul lor; si ^e facu asa. fructe cu semanta intr'in^ii dupre felul Dumnezeu facu fiarele depe pamant lor ^i vazii Dumnezeu ca aceasta este dupre felul lor, si vitele dupre felul lor, bine. 13 A^a fu seara iji fu dimineata si toate taritoarele depe pamant dupre
;

ziua a treia.

felul lor:

si

vazii

Dumnezeu

ea aceasta

14

Si

Dunuiezeu

zise:

Sa se faca'"lu-

este bine.

FACEREA.

6
0)11 id clvipid

I.

MOTSI.

1,

2.
'nil:

Jui

Diimneseu.
:

till si C(

!^i

toata

pi ant a

campu-

26

^i

Diminezeu

zise

"

Sa facem

om

lui,
si

care mai inainte

nu

era pe pamant,

mai inainle nu rasarise ca Domnul Dunnn^zeu inca tii mai'ii, $i preste pasarile ceniliii, i nu ^ploase pe pamant, ^i om nu se afia, preste patnipede, i preste tot paiiiantiil, ca f sa lucreze pamantul. 6 Si aburi se pi preste toate taritoarele. cari se tarasc suiau depe pamant, i udau toata fata 27 Si Diininezcu crea pre pamantul ui. pe ))amant. om "^dupre cliipul saii, dupre chipul lui 7 k^i Domnul Dumnezeu forma ju-e om
du})r(' ehipiil

nostru, diipre aseiuanarea


p(^fl-

toata iarba campului care


;

noastva. care

^' sa stapaneasca preste

niiranczen

il

crea pre dansul, ?/barl)at

f/m '*pull)erea pamantului,


?

!?l

'suJia in

pre ei. 28 kSi Diimiiezeu femeie ii binecuvanta, si Dnniue/eu le zise: li va inunultiii, (?i umpleti pa^Ore$teti
ci-ea
!;ii

narile lui sutlare de vieata.

?i

ash *se

facii

omul
k^i

in fiinta vie.

Domnul TUnnnezeu
^

planta ^gra^i

mfintul.
niti

i?i-l

supiineti pre dansul,


^i

i^i

dom- dina
i^i

in '"^Eden despre "rasarit,

in

preste pe^tii marii,

preste pasarile aceasta

puse

el

omul pre care

1-a facut.

oernlTii. si

preste toate animalele cate se 9


zise

Donnud Dumnezeu
pamant
i?i

facii sa

rasara

misea pe pamant.

din
:

Ptot felul de arbori Irumosi

29

Si

Dumnezeu

lata v'ain dat la vedere


vietiii

buni

la

mancare;
''si

Toiia toata iarba

purtand semanta. care


i?i

in mijloculgradinii:

?pomul pomul cu?i

create preste tot paniantul.

tot poniiil noi^tintii

binelui

si

al

raului.

10

^i

Eden, ca sa adape grade acolo se despartia in patiii 11 Numele unuia Pison acela animalele paniantulni, si la toate '^pa- rauri. sarile cerului, si la tot ce se taraste pe e care incunjura *tot pamantul Hapamant .si are in sine suflet \iu, dau vila, unde este aur. 12 ^i aural acelui 3 1 Si se pamant esie bun acolo este * bdeliu si toata iarba verde spre mancare. se uita la toate piatra onichina. 13 ^i numele raului ai facu a^a. ^i Dumnezeu cate facu, i iata erau bune foarte. Asa doilea Grhihon: acela e care incun14 Si numele fu seara si fn dimineata ziua a asea. jura tot iiamantul Cus. Sahiitid. raului al treilea "Hiddekel: acela e Asa s'a sfarsjit cerul si pamantul care curge spre rasaritul Assiriei; ?i 2 ^\ sfarsind raul al patrulea Eufrat, ^i toata ostirea lor, Dunmezeu in ^'ziua a sa|ttea lucrarile 15 Si Donnud Dumnezeu lua pre om, I'acut, s'a repausat in si-1 '^'puse in li'radina Eden, ca sa o lusale, pre care le-a pazeasca. ziua a saptea de toate lucrarile sale, creze. si sa lui Dumnezeu. Porunca le-a Si Dumnezeu facut. 3 '-'binecare cuvanta ziua a ^aptea, i o stin^i pre 16 ^i Domnul Dumnezeu porunci Din toti pomii acestei ea: ca intru aceasta s'a repausat el de onudui, zicand
friictifer piirtand semant-a; acestea

vor

fi

fluviu iesia din

voua spre mancare

30

iSi

la ^ toate

dina,

^i

'^

toate lucrarile sale, pre care


le

Dunmezeu

gradini vei manca; 17'^'Dar din


cuno^tintii binelui
si al

pomul

crea

.jt

le facii.

raului,

dintr'a-

Omul

tn raiu.
si

cesta ?/sa
a

nu mananci, ca

in ziua in care

'^'Asa fu

nasterea cerului

pamanpaman-

dintr'insul Aei

manca, ^vei muri.


;

tului. cand acestea an fost create, in ziua in care

18
este

Domnul Dumnezeu ziserNu


"
ii

Donmul Dumnezeu

facu

bine safie omul singur

voiu face

11

Cap.

h.

1.

Ps. 100. 3.

Fapt. 17. SG.


1 Cor. 1). Col. 3. 10.
t>

7.

Cap.
1

n.

2.

Cor. 11.7.
5. 2.

V Cap.

I.

MOISI.
lui.

2,

3.
i^i

7
^azu femeia. ca fructul pomului
la

lui

mancare ^i placut ochilor, si ma dill pamaut toate animalele canipului de dorit pomul spre a face intelept, ?i $i toate pasarile cerului, <^adusii-/e-au la lua ea din fructul lui, si ^ manca; ?i dete Adam, ca sa vaz3,, cum sa le niimeasca i barbatului ei impreuna cu dausa, ^^i
for- este

ajutor, care sd fie asemonea 19 ''('a Domnul Dumiiezeu, dui)a ce

bun

ilatoataviotuit(ai'ea niimele co il-a dat el mancri.

7
'si

'*i^i

se descliisera ocliii la

Adam, acesta/a mimele ei.


piise

20
.^i

^^i

nume
i?i

la toate vitele
la toate fiarele

la

cunoscand ca erau goi, prinsera pasarile frunze de smochin 9i-?i facura


^i

Adam

amandoi.
pestelce.

ceriilui,

eampiilui;

pentru
fie

Adam nu
lui.

se afla ajutor, care sd

8 k^ieiauzira ^voceaDomnului

Dum-

asemenea

Crearea femeii; CSsdtoria.

21 ^iDomuul Dumnezeu
prcste

facii

nezeu, umblaud in recoarea zilei prin gradina: si Adam si femeia sa *se assa cada cunsera dela fata Domnului Dumnezeu
?i

Adam un
;

'^somn adauc,

el
i

a- printre arborii gradinii.


restriga pre

9 Si

Domnul
ii

dormi
nul

^i

lua

una din

coastele lui,

ei. 22 i^i Dumnezeu, din coasta pre care o luas(^ din Adam, forma pre femeie, "o aduse la Adam. 28 Atunci zise Adam

stranse carnea la locul

Dumnezeu Dom- Unde esti?


ta
i}i

Adam,

si

zise:

10
ixo\:

Si el

raspunsa: Vocea
ascunsei.

auzii in gnidina. ^si nia temui, penzise: Cine 'ti-a spus tie ca

tru ca suni
el

Astadata, da.
sele mele,
i

aceasta este fos din oa-

Nu cumva ai
Adam zise
fie
:

11 i gol? mancat din pomul din casi


e-^ti

ma

came
este

din carnea
luata.

mea

a- re'ti poruncii ca sa
"*

ceasta se va
barljat
(I)

numi barbata

(Iija)

ca ''din

nu mananci? 12 Sli Femeia pre cai'c mi-ai dat-o

cu mine, aceea mi-a dat din [>om, barl)atul va lasa pre parintele sau i pre si am mancat. 13 ^i Domnul Dumnemama sa, ^i se va lipi de femeia sa: si vor zeu zise catra femeie Pentru ce ai facut ti un Corp. 25 * ^i amandoi erau g-oi, aceasta? lar femeia a zis: "iSerpele m'a Adam i femeia sa, i^i nu se ruijinau. amagit. si am mancat.
:

24 ''Deaceea sd

-^

Ispitirea

caderea omului.

Blegtemul

^i

inidia fdi/ddiiiiifa.

Domnul Dumnezeu zise "serFiindca tu ai facut aceasta, le-a fost facut Domnul Dumnezeu si el blestemat sd fii tu intre toate animalele a zis catra femeie: Ce, se poate ca Dum- si intre toate liarele pamantului: pe pannezeu sa fie zis, ca voi sa nu mancati tecele tan vei umbla, si^pulbere vei din toti pomii gradinei !.. 2 Si zise fe- manca in toate zilele vietii tale. 15 ^i meia catra sjerpe Din fructele pomilor dusmanie voiu imne intre tine si intre gradinii putem manca: 3 <-'Dar din femeie. si intre ''semintiata si intre ^sefructele pomului, eel din mijlvicul gra- mintia ei: '^aceasta va zdrobi capul tau,

Si "serpele era eel

*mai viclean din


;

14

9i

toate animalele pamantului, pre care pelui

dinii, a zis

Dumnezeu
<^

Dintr'insul sa

nu

si

tu

ii

vei

impunge

calcaiul
:

ei.

mancafi, nici sa va atingeti de dansul. ca Si catra femeie zise Voiu immulti 1 nu muriti. 4 i^i :7er[(ele a zis catra durerile sarcinei tale: "tu cu dure re vei femeie Nu vefi muri 5 Ca Dumnezeu naste fii, '^si dupre barl)atul tau cor fi
sa
:

tie,

ca in ziua in care vefi

manca dinbiiieh;

dorinfele tale,

tr'insul. ^se

vor dei?cliide

ocliii vostri. si

voti
si
h

fi

ca

Dumnezeu, cunoscaud
Rtes. 5. 30. 1 Cor. 11. S. tl h Cap. 31. 1.").
M.at. la.
1

ai

*te va stapani. zise Fiindca tu ascultat de vocea femeiei tale, ^si ai


si el

17

Si e:1tra

Adam

;/

raul.
Cap.
1. 20. 24.

mancat din pomul. '^despre care ti-am


5 Isa. 47.
3.
f

Tim.

2.

1.

7.-

= Ps. e

8.

6.

Kapt. 26.
1

IS.

d Cap.

15.

12.

Cajnil 3.

/
fi

Prov. 18. -'2. Ebr. 18. 4. Cap. 29 14.


2

i.

Cor. 6. 16. Efes. 5. :il.


i

Sam.

5.

1.

Cap.

3.

7.
I

Apoc. 12. 9. 6 Mat. 10. K;. c Cap. 2. 17. d 2 Cor. 11. 3


(J.

Tim. 2. 14. g Vers. 12. 17.


Vers.
o.

m
n p

lov 31. 33. 1 loau 3. 20. lov 31. 33.

1
I
I

losu

3.

s.
I

Ps. in.
Isa.
1
i:!.

6.

24.

1 Tim. 2. 14. o Isa. 6.5. 2.').

r Isa. 7. 14. Mat. 1. 23, 2."i. 35. Gal. 4. 4. jr Bom. lli. 20.
1

8.

1 Pet. 3. 1.5.6.

loau 16.

X
i.i.

Sam.
2.

l.T.

13.

Tim. u Cap
!

2.

V Vers. 6.

Cap.

17.
.i.

t Cap. 2. J lov 38.

25.
1.

Mat. 3.7. Fapt. 13.

loan

5.

.=>.

10.
I

Apo.

11. 7, 17.

1 Cor. 11. 3, Efes. 6. 22,23,

Jss. 24.

6.

Rom.

8. 20.

I.

MOISL

3.

4.

poruiicit, zicand: Dintr'iusul sa


naiici.

nu ma- deapsa pacatului


el.

sa

nu

fie

la

usa?

De

^blestemat sd
ta.
'-'

fie

pamantul din
18
'^Spiiii ?i

tine se tiwe doi-inta lui. si tu poti sa-1

cauza

cudiireri vei iiianca dintr'insul stapanesti pre


:

in toate zilele viet-ei tale

Cain ucide pe frate-sSu.

palamida iti va create t-ie, J?i A^ei manca 8 Si Cain vorbi lui Abel fratelui sau. 19/^ Intru sudoarea fe- Si cand erau ei la camp, s'a sculat Cain iarba campului t^ei tale vei inanca pane, pana ce te vei in- asupra fratelui sau Abel, ^ si 1-a omorat toarce in pamantul din careetiluat;fi'ca pre el. 9 Si Domnul zise catra Cain ^ Unde-i Parana esti, si in tarana te vei intoarce. Abel fratele tau ? Si t^l ii raspunse I.if/onirea din raiu. Nu 20 v?i Adam cliema numele femeiei stiu; au nu cumva pazitorul fratelui men 10 Si Dumnezeu zise: Ce-ai sale Eva: ca fu muma tutulor celor simi eu? 21 !^i Domnul Dumnezeu facu liii facut? vocea sangelui fratelui tau * strivii. Adam i femeiei sale tunici de piele, ^i-i ga din pamant catra mine. 11 Si acum blestemat sd fii tu, isgonit din acest paimbraca pre ei. 22 !^i Domnul Dumnezeu zise: Iata mant, care si-a deschisgura sa, sa priAdam se facu ca unul din noi, cunoscand measca sangele fratelui tau din mana ta. binele i raul dar ca nu cumva sa in- 12 Cand vei lucra tu pamantul. el sa tinda mana sa. si Jsa ia i din pomul nu-ti mai dea tie puterea sa si tu ralacind si fugitiv vei fi pe pamant. 13 Si vietei. i mancand sa traeasca in etern catra Domnul Dumnezeu il scoase Cain zise Dumnezeu Deaceea 23 Pedeai)sa preelafara din gradina Eden, '^ca sa lu- mea este mai mare decat pot eu purta. 24 Aa 14 ilata tu ma alungi astazi depe creze pamantul din care fu luat. alunga el pre Adam ^i despre rasiiri- acost pamant, si ''dela fata ta sa ma tul gradinii Eden puse Cherubimi, si ascund: ratacind voiu li si fugitiv pe liacS,ra sabiei ce se invartia, ca sa pa- pamant; si ^a, fi^ ^cd oricine ma va alia, ma va omori. 15 Si Dumnezeu ii zise: zeasca calea la pomul vietei. Copiii lui Adam. Deaceea oricine va ucide pre Cain, Adam cunoscu pre Eva femeia sa, "^de s^ipte ori mai mult se va pecare concepu, i nascii pre Cain, i a depsi. Si Dumnezeu puse semn lui zis: Am dobandit om prin Domnni, Cain, pentru ca oricine 1-ar afla pre el, 2 Si ca mai nascu pre fratele lui, pre sa nu-1 omoare. 16 Si Cain "^iesi dela fata lui DumneAbel: si Abel era pastor de oi, i Cain zeu, si locui in pamantul Nod, spre raera "lucrator de pamant. 3 ^i dupa catva timp Cain a adus saritul Edenului. Urvia.iii lui Cain. ^din fructele pamantul ui dar DomnuCfii^ cunoscu pre femeia sa, el '-'din cele in17 Abel aduse lui. 4 Si si Si taiu-nascute ale oilor sale si din grasimea care concepu, si nascu pre Enoch lor. 5 Si Domnul '^cauta spre Abel i si el zidi cetate, p si cetatea o chema 18 Si spre darul lui si spre Cain si spre darul Enoch, dupre numele fiului sau. si Ii'ad nascd lui nu cauta; ^i Cain se aprinse foarte, lui Enoch se nascii Irad * si fruntea i-se pleca. 6 Si zise Dom- pre Mehujael; si Mehujael nascii pre nul catra Cain Pentru ce te-ai maniat? Metusael; si Metusael nascu pre La7 An mech. si pentru ce fruntea ti-s'a plecat? 19 Si Lamech isi lua dona femei. nudoara tu, cand faci bine, nu eti cu fruntea radicata? si cand nu faci bine, pe- mele uneia era Ada. iar numele celei;

'*

'*

'

4$i

b lov 5. 7 r !0T 31. 40. d ?s. 101. 14. . Eccl. 1. 1?.. 2 T)ie>- 3, 10

Cap.

2.

7,
>

ler. 22. 23

Ps.

104.

Num.

18.

12.
9.

g lOT. 21. 2G.

Ps. 101. 2:1. Rora. j. 12. h Vers. 6.

Cap. Cap. k Cap.


.;

2. 4. 2.

q. 2. 8.

a Cap.

3.

e Prov. 3. d Ebr. II. e Cap. 31.

Mat. 23. 35. g Ps. 9. 12.


8. 44.

14.
2.

h loan t Ebr.

hI

lOT. 15. 20 24. Ps. 31. 11.

mPs.
a 2

79. 12.
9. 4,

n Ezec.
Reg.

6.

13.

23

12.

24.

Cap.

9. 6.

p Ps. 49. II.

I.

MOISI
i

4,

5.

9
doisprezece ani;

lalte Tila.

20

Si nascii

Ada prelabal;
^i nuiiielefra-|

Set au fost noua sute


miiri.

accsta fu parintele locuitoi-ilorin corturi


^i a\

9 ^i Enos era de nouazeci de ani, 10 ^i Enos telui sau era lubal: acesta fu a parintele cand nascii pre Cainan. nascii dupa ce pre Cainan. sji cimtrai, opt sute citara cu cu tutulor cantalorilor 22 Si Tiia nascu pre Tul)al-Oain, cincisprezece ani: i nascu fli ?i fete, poiu. care era batator de tot felul de instru- 1 1 Si toate zilele lui Enos au fost niente de arama si de fer; i sora lui noua sute cinci ani; ?i muri. 12 Si Cainan era de aptezeci de Tubal-Cain e?'a Noema. Si Lamecli zise ani. cand nascu pro Maalaleel. 13 Si femeilor sale 23 Ada si Tila. ascultati vocea mea, Cainan trai. dupa ce nascu pre Maalaleel. si nascii fii si Yoi, femeile lui Lamecli, lua^i in ureclii opt sute patmzeci ani lui Cainan au zilele 14 Si toate cuvantul ineu Eu am ucis barl )at pentru fete, 24 Si tanar pentru vana-jfost noua sute zece ani; si nmri. ranele mele, 15 Si Maalaleel era de sasezeci ?i tailemele; '"Daca pentru Cain fu rjis-{ bunarea de ^apte ori, apoi pentru La- cinci de ani, cand nascii pre lared. mecli ca fi de ^aptezeci de ori cateilG Si Maalaleel trai, dupa ce nascii pre Tared. opt sute treizeci de ani: ?i nascii ^apte. Set fi Enos. 17 Si toate zilele lui Maafii si fete. opt sute uouazeci si cinci laleel au lost 25SiAdamcunosciiprefemeiasa.care
j^dstonlo)- de vite.
i

'

siea chema nuniele lui de ani: ?i muri. dat Dumnezeu alta 18 Si lared era de o siita sasezeci semanta in locul lui Abel, pre care-l|i doi de ani, cand nascu pre Enoch, ucise Cain. 26 Inca ^i lui Set *se nascii 19 Si I^^i'^d trai, dupa ce nascii pre A- Enoch, opt sute de ani si nascii fii si fiu. i el chema numele lui Enos. 20 Si toate zilele lui lared au tunci incepura '^a invoca numele Dom- fete. noua sute sasezeci i doi de ani; fost nului Dumnezeu.
nascii

un

fiu,

Set, zicdnd:

j\li-a

Genealogia iMtriarhilor dela AdavipdnO, la Noe. SI mini.


j

Ini Adam Adam: in ziua zina in care crea de ani. cand lor lui Pumnezeu pre om, dupre ^'asemana 22 Si Enoch, dupa ce nascu pre Methurea lui Dumnezeu il facii pre dansul. salah, ^umbla dupa Dumnezeu trei sute
;

Si aceasta

este'^

cartea generatiuni-

21

Si

Enoch

era de sasezeci
nascii

?i

cinci

pre

Methusalah.

2 ^Barbat

si

femeie crea pre


i

ei,

si-ijde ani,

si

nascii

fii

si fete.

23
'^'

Si toate

hinecuvanta.
3 Si
ani,

chema numele
ei.

lor

om,

zilele lui

Enoch au
de

fost trei sute

case-

in ziua in care-i crea pre

zeci

si

cinci

Adam

era de o suta treizeci


'^

de ce umblase

Enoch, dupa ani. 24 Si dupa Dumnezeu, nu se

cand nascii fiu dupre chipul sail, mai vazii. ca Dumnezeu il lua pre el. 25 Si Methusalah era de o suta optdupre asemanarea sa, $i-i chema nucand nascii pre ce'zeci -'^f^^iwti"<'^i' si sapte de ani, in ele lui Set. 4^Si ^M'S 26 Si Methusalah trai, dupa nascii el pre Set, opt sute de ani / si Lamecli. nascu lii si fete. 5 Si toate zilele lui ce nascu pre Lamech, apte sute optAdam, cate a trait el, au fost noua sute zeci si doi de ani; si nascu fii si fete. 27 Si toate zilele lui Methusalah au fost treizeci de ani; ^si muri. 6 Si Set era de o suta cinci ani, cand noua sute sasezeci ^i noua de ani; si
:

''nascii pre

Enos.
^i fete.

7 Si Set

trai.

dupil muri.

ce nascii pre Enos. opt sute


i
q
s-

sapte ani
|

28
si

Si

Lamech
I

era de o suta optzeci


fiu.

nascii
Kom.4.

fii
(
t<

Si toate zilele lui


1 Cor.
1. 2.
I

doi de ani. cand nascii


h
I

29

Si

11,12.

Cap
1

5. 6.

r Vers. 15. Cap. 5. 3.

Reg. 18. 2;. loel 2. 32.

Ca^nd

5.
I

Efes. i. 24. Col. .3. 10.


1,

d Cap. i. 25. e ICro. l.l.etc'

a Luc. 3. 38.

c C.np.

27.
I

Cap.

2S.

Kbr. 9. 27. Cap. i. 26. luda 14. 15.

;
I

Cap.
17. 1.

6.

9.
3.

fc

2 Reg. 2 11 Ebr. 11. 5.

Ps. 16.

10
:

1.

M0I8I

5,

6.

Acesta Xoe. cliema niiinole liii Noo zicand 10 ^i Noe nascu trei fii: pre ^ ^em, pre Ham ^\ pre lafet. ne va iiiaus'aia pre noi in lucrarea 11 Si noastra si in osteneala manilor noastre pamantul era corupt ^inaintea lui Dumpe paniantiil, pre ^care 1-a l^lestemat nezeu, ^i plin de violen^a era pamantul.

Dumnezeu.
si

30

i^i

Laiiiecli trai, cliipa

12

^i '*vazu

Dumnezeu pamantul,
fiindca tot

si

ce uascii pre Noe, cinci siite uouazeci lata era corupt;


cinci

corpul

i^i

nascu fii i?i fete. corupsese calea sa pe pamant. Vestij-ea potopidui fi construirea corabiei. 31 ^i toate zilele lui Lamecli au I'ost ?apte sute ^aptezeci si sapte de ani; 13 v^'i Dumnezeu zise catra Noe: i?i muri. 32 $i Noe era de cinci snte " Sfar^itul a orice corp a ajuns inaintea de ani, cand nascu pre '"^eni, pre Ham mea, ca s'a umplut pamantul de violenta lor; Pi^'i iata eu ii voiu pierde pre ei cu $i "pre lafet. Corupidunea oavienilor. pamantul impreuna. 14 Fa-ti o area 6t>i cand incepura oamenii a se ini- din lenin de gofer; cu camarute vei face niulti, preste fa^a pamantului, i fete area, ^i o vei lipi pe dinauntru ^i pe din2 Vazura lii lui Duni- afara cu smoala. se nascura lor: 15 ^i o vei face a^a; nezeu pre fetele oamenilor, ca sunt fru- lungimea arcii de trei sute de coti; ?i moase, si-si ^ luara lor de feniei din toate, largimea ei de cincizeci de coti; ?i pre acele ce alegeau. inaltimea ei de treizeci de coti. 16 FeDumnezeu: 3 !^i zise Nu va li ^spi- restre luminoase vei face arcii, si o vei ritul men totdeauna la oanuMii. penli-u sfari?i deasupra la Idrgime de un cot; liacatele lor, ^^cd ei carne sunt; zilele lor usa arcii o vei pune in lature: si-i vei vor uiai ti o suta douazeei de ani. face trei randuri de cdmdri: unul jos. 4 In zilele acelea erau urie?ii pe pa- altul la mijloc, i al treilea sus. 17 ^Ca mant. (Jliiar i^i in urma. dupa ce tiii lui iata, eu voiu aduce potoj) de apa pe paDumnezeu seimpreunara eu fetele (la- mant, ca sa piara tot corpul de sub cer, menilor, ^i acestea nascura lor copii: in care este suHare de viea^a ^i tot ce acestia sunt puternicii cei din vecliime, este pe pamant va muri. 18 Dar cu oameni cu renume. tine voiu intari legrimantul men, !?i''tu 5 iSi vazaud Dunniezeu, ca rautatea vei intra in area, tu ^i fiii tai, i femeia oamenilor este mare pe pamant, ^i cd ta, ?i femeile fiilor tai cu tine. 19 $i toate *inchi].)uirile cugetelor inimii lor din toate animalele de tot felulvei aduce sunt luunai rele in toate zilele, 6 S"a * cate dona din Jiecare, in area, ca sa le /cfdt Dumnezeu. ca a facut pre om pe pastrezi in viea^a impreuna cu tine: cate pamant, si s'a ^intristat in inima sa. un mascul, i cate o femina sa fie. 7 i^i zise Dumnezeu Starpi-voiu pre om- 20 Din pasari dupre felul lor. si din vite menii, pre cari i-am creat, depe fafa pa- dupre felul lor, i?i din toate taritoarele mantului, dela om pana la animal, pana pe pamant dupre felul lor, cate doua la taritor, sji pana la pasarile cerului ea din fiecare *vor intra cu tine, ca sa le ma caesc, ca le-am facut. 8 i Xoe pastrezi in vieata. 21 ^i tu ia-t-i cu de ani;
i
i=ii

'*atla liar in ocliii lui

Dumnezeu.

tine din toate bucatele, care se


i

mananea,
acestora

strange-ti-/<?,

vor

fi

tie

f?i

9 Aceasta
era oni drept
i-aiiii

este istoria lui


i

sai. J si

Xoe: *Xoe spre mancare. 22 "^i Noe facii toate; ^ dupre cum dupa Dumnezeu umbla Duinnez(nT ii ixirunci lui, asa le faeu.
perfect intre contimpo-

fnp.

:i.

17.

I.

MOISI

7.

8.

11

7
<^

pamant dii]ii-c i'elul lor. ^i toate past\rilc Noe: "intra dupre felul lor, orice sboara de tot 15 Acestea *" intrara la Xoe in in area, tu !?i toata rasa ta; cji pre '^ti- soiul: ne te vazui drept inaintea niea in g(Mie- area cate doua cate doua din tot corpul 2 Din toate animalele in care era spirit de vieata. l(i ^i cele ratiunea aceasta.
uitvCi

Kue

in corahie.

Si

Duinnczeu

zise catra

si fciiiiue din din animalelo eele ne- tot corpul. "]recum pornncisc lui Xoe curatecate don;l. masculul !?i I'emina lui. Dumnezeu: ?idupa (lausulincliise Dum-

cnrate ia

cii

tine cate ?apte, masculul ce intrara, intrara masculi

si

tVmina

lui, '^si

3 ^i din pasarile cerului cate giapte. nezeu itsa. masculul ^i femina lui, ca sa le pastrezi 17 "^i veni deluviul patruzeci dezile 4 Oa asupra pamantului: ^i apa creseu ^i arsenianta preste tot pamantul. presto sjapte zile voiu lasa sa [ihjua a- diea area, de se inalta deasui)ra paman18 Si apa se intai-ia i cre?tea supra pamantului '^patruzeci de zile i tului. patruzeci de nopti. ?i voiu star})} depe foarte pe pamant. Pde innota area pe19 Si apa se intaria fata pamantului toate fiintele ce am fa- deasupra apei. 5 /Si Xoe facii toate dupre cum foarte. pe pamant, 2de se acoperira toli cut. Dumnezeu ii porunci. munfii cei inalfi de sub tot cerul. 6 i Noe era de i?ase sute de ani, 20 Cincisprezece coti se inalta apa mai cand veni potopul de apS, asupra pa- pe sus. dnjia ce munfii se acoperira.
mantului.
7 ^Si intra
21'!$i nuu"i tot coi-pul ce se

miscape

femeia pamant. al pasarilor si al vitelor si al lui ^i femeile fiilor lui cu el in area, de iiarelor. si al tutulor celor taritoare. ce apa deluviului. 8 $i din animalele cele se misca pe pamant. si tot onuil. 22 Toacurate, i din animalele cele necurate. te fiintele ^ ciite aveaii suHare de vieata in i diu pasari, ^i din toate cele ce se ta- narile lor. toate depe useat au murit. rasc pe pamant, 9 Intrara cate doua- 23 Si se stinse tot ce era viu pe pamant; cate doua la Noe in area, mascul j?i fe- dela om pana la auimale, si dela tari.si

Noe

fi.ii

lui

i?i

mina, dupre cum poruncise Dumnezeu tor pana la pasarea cerului se stinsera Noe. 10 $i dupa ce trecura ^apte depe pamant: si ramase numai 'Xoe 24 " Si zile. apele deluviului fura asupra pa- i?i cele ce erau eu el in area. mantului. apa acoperi pamantul o sutfi cincizeei Potojml ishucjie,?te. de zile. Sfdr?itul potopulul. 1 1 in anul ?ase sute al vietii lui Xoe. in luna a doua. in a ^aptesprezecea 81 Dumnezeu i^i " aduse aminte de zi a lunii, in ziua aceea, se desfacura Xoe. si de toate fiarele, ^i de toate toate isvoarel(^ adancului celui mare. vitele. care erait cu dansul in arccx. ^ Si i stavilele cerurilor se descliisera. Dumnezeu lasa sa sutle vant pepamaut. r2iSi ploaia cazii pe pamant patruzeci si apa scaziu 2 ''Si se incuiara isvoarede zile ?i patruzeci de nopti. 13Cliiar le adancului 1 stavilele cerului, '^!?i ploaia in ziua aceea '^'intrara in area Noe cu din ceruri fu oprita. 3 Si apa se reSem si Ham ?i lafet, liii lui Xoe. ?i fe- trag'ea depe iamant, scurgandu-se nemeia lui Xoe. i?i cele trei femei ale liilor coutenit: si scazii apa dupa <^o suta cincilui cu el. Ei ^i toate animalele zeei de zile. 14 dupre felnl lor. si toate vitele dupre felul 4 ^i a saptesprezecea zi din luna lor, .^i toate taritoarele. ce se mi^ca pe a saptea area se opri pe nnuitele Aralui

8f

^''

Captil

7.

2 Pet
26.
7.

a Luc. 17. Ebr. U.

Pet. i. 20. I b Cap. 6. 9.

Ps.

3.S.

19.

12
rat.

I.

MOISI.

8.

9.

5 Si apa se imputina tot mai tare sarile, tot ce se misea pe


intr'a zecea lunci,
s?i

pamant dupre

pana

la tntaia zi felul lor, iesira din area.

din lima a zecea


miintilor.

se

vazura varfurile

20

^i

Noe

zidi altar lui

Dumnezeu,
i

lua din i toate vitele curate


(lupa

din toate
al-

6
cuse.

^i

patruzeci

de

zile

Noe

pasarile curate,
v^i

?i

aduse olocaust pe

de^cliise /Tereastra arcii pi-e care o fa- tar,

7 ^i trimisc pre corb, care dupa

Dumnezeu mirosi ^miros placut; zise Dumnezeu intru inima sa:


;

ce ie^i, merse ?i iar merse, pana ce se 8 Dupa aceea usca apa depe pamant. trimise pre poriiml), ca sa vaza de a scaznt apa depe fat-a pamantului. 9 i porumbul, neafland loc de repaus talpilor picioarelor sale, s'a inters la dansul in area, ca apa era inca preste fata a tot pamantul. Si el intinzandu-^i mana, 1-a
prins,
el
?i

21 Nu voiu mai ^blestema altadata pamantul din cauza omului ea '" eugetul inimii omului este rau din tineretele lui: "nici nu voiu mai omori tot ce este

cum am faeut. 22''0ate zile va pamantul, nu va iuceta semanatura ^i secerisul, frigul i ealdura, vara i iarna, ^ziua i noaptea.
viu,

sta

1-a luat la sine in area.

10

^i
i

Leyi pentrii lumea nouR.

mai a^tepta

inca alte sapte

zile,

Q^i
i^i

Dumnezeu binecuvanta
pre
fiii

pre

Noe

iara^i trimise pre

porumb din area.

1 1 ^i

lui. si le zise

^iJre^te^'i, ?i

poruml>nl se intoarsela el despre seara; ^i iata el in gui-a lui avea o frunza verde de oliv. Atunci cunoscu Noe, ca apa a scaznt de pe pamant. 12 ^i el mai atepta alte ?apte zile, i trimisc din nou pre pornmb, care nu se mai intoarse
la dansul.

va imnudtiti,

umple^i pamantul. 2 * Si frica voastra $i temerea voastra sa fie preste toate patrupedele pamantului. i
?i

preste toate pasarile cerului,


tot ee se tara^te
;

preste

Noe pUrase^te

area, legamdntul lui

ca dansul.

pe pamant. i?i preste in manile voastre s'au loti pe^tii marii dat. 3 Tot ce se mica ^i viaza va Dwmnezeu fi voua de mancare, ea pre ^ legumele verzi le-am dat voua toate. 4 ^\
''

13

^>i

in anul ^ase sute unul, in iu-

/(arne eu vieata ei intr'insa, care

este

apa se us- sangele ei, sa nu mancati. 5 Ca eu cu pamant, ardicand recere sangele vie1;.ii voacase depe aco- adevarat voiu ^\ Noe, periul arcii, se nita, si iata fa^a paman- stre; fi'dela orice animal il voiu cere tului se uscase. 14 ^i intr'a doua luna. ''^i din mana omului; din mana fietaia lund, la intaia zi a lunii,

dela douazcci
tul era uscat.

^i

?apte ale lunii,

paman-

carui

*om

voiu cere vieata fratelui sau.

6 'Cel ce va varsa sange de om, ?i san15 Si Dumnezeu vorbi catra Noe, gele aceluia se va varsa de om; '"ca zicand 16 Iei^i din area, fi'tu si femeia Dumnezeu dupre chipul sau a faeut pre ta i fiii tai si femoile fiilor tai cu tine. om. 7 Iar voi ereste^i ^\ va imnmltiti 1 7 Toate animalele, care suiit cu tine, de Na^te^i pe pamani si va immultiti pe
:

'*

tot felul

pasarile

?i

patru])edele,

toate dansul.
LeyCimdntul
i curcuheul.

taritoarele ce se tarasc pe jjamant, scoa-

cu tine, ca sa populeze cu abundenta pamantul, *sa creasea %\ sa se immulteasca pe pamant. 18 ^i a^a Noe ie?i, i?i fiii lui si femeia lui si/emeile fiilor lui en dansul: 19 Si toate patrupedele, toate taritorile. i toate pate-le afara
/
Cap.
6.

8
lui,

zicand 9 Si eu,iata eu intarese "legamantul men eu voi, i cu semintia voastra dupa voi: 10 "Si cu toate vietuitoarele, eai-e sunt impreuna cu voi: cu pasari. cu vite. cu
:

Dumnezeu vorbi can erau cu dansul,


Si

lui

Noe

^i fiilor

16.

I.

:\101SI.

9,

10.
si ei

13

toate

fiai'olc

pamantiilui,

cm e

sunt im- inapoi,


iei;;it

preiina cu voi, cu toate cate an


arcft:

din telui lor.

nu vazura goliciunea parin24 ^i Noe. dupa ce se trezi


:

cu toate animal ele painantuhii, 11 Da, pqvl intaresc leguiiiuntul lueu cu voi, ca nu se va mai pierde tot corpul de apa deluviului, i ca nu va mai fi deluviu, ca sa i^trice pamautul. 12 $i a zis Dumnczeu: 3Acesta este
intre

de vin, intelegaud ceoare-i facii lui fiul sau eel mni tanar, zise 25 ^Blestemat
fie

Canaan

serv ^a
^i
I'lf^i

fi

el

servilor fra-

tilor sai.

26
fi

zise: '^Binecuvan^i

tat

sd /rcHomnul, Dumuc^zeullui Scm:


servul
lui.

Canaan va

27 Dumnezeu

semnul legamantului, mine ^i intre voi

care-1
i?i

pun eu va

largi pre lafet, '^sivalocui in corturile

intre toate vie- lui

^em
28
^i

si

Canaan va

tuitoarele, care sunt cu voi, pcntru toate

Noe dupa

fi servul lui. deluviu trai trei sute

pus 'areul cincizeci de ani. 29 ^i toate zilele lui semn de Noe fura noua sute cincizeci de ani; legamant intre mine $i intre pamant. i mnri. 14 i^i cand eu voiu acoperi pamantul cu Istoria fiilor lui Noe; tinprtt^tierea $i a^ezaren Jar. Acestea sunt genera^iunile fiilor lui nouri, arcul se va arata in nouri. 1 5 ^i-mi Noe, ^em, Ham ?i lafet, carora se voiu aduce aminte de legamantul meu, ce este intre mine ?i tine ^i intre nascura fii dupa deluviu. 2 ^Fiii lui toate viet-uitoarele de orice corp: i apa lafet fiu'd : Gromer ^i Magog, ]\ladai si nu se va mai face in deluviu ca sa piar- la van, i^i Tubal, i?i Meech, ^i Tiras. da tot corpul. 16 ^i arcul va fi in 3 ^i fiii lui Gromer: A^kenas si Eifat si 4 Ri liii lui lavan Elisa ^i nouri, f?i eu il voiu vedea pre el, spre Togarma. Tar^ii?, Cliitim si Dodanim. 5 Dela aminte de ^eternul a-mi aduce legamant, care este intre Dumnezcu i?i intre acetia s'au despar^it '^fai'nmrile nat-iutoate vietuitoarele de orice corp, care nilor in t^rile lor, fiecare dupre limba este pe pamant. 17 ^i Dumnezeu zise sa. dupre neamurile lor, in nafiunile lor. lui Noe: Acesta este senniul de lega6 ^^i fiii lui Ham Cu^ i Mizraim i mant, pre care 1-am intarit intre mine Put ^i Canaan. 7 ^i fiii lui Cu?: i^eba $i Havilah ?i Sabta ?i Raema ?i Sabteca. ?i intre tot corpul, ce este pe pamant. 18^1 fiii lui Noe, cari ie^ira din area, i^i fiii lui Raema: ^eba ?i Dedan. erau ^em. Ham i?i lafet i " Ham eni 8 Si Cu? nascu pre Nimrod; acesta pfiriutele lui Canaan. 19 ''Ace!;!ti trei incepii a fi puternic pe pamant. 9 El sunt fiii lui Noe. *i dela dansii s'a era vanator puternic / inaintea lui Dumpopulat tot pamantul. nezeu; deaceea se zicea: Vanator putergenera^iunile.

13 Eu

am

men

in nouri,

^i

acesta va

fi

10

*"

Blestemul

bimcuvdntarea lui Noe asupra nic inaintea lui


copiilor sdi.

Dumnezeu

ca
lui

20
?i

l$i

Noe
^i

incepii

sd
Si

fie agricultor,

?i

10 'J^i inceputul imparatiei Erech ?i Accad ?i Calne,


11 ^i
si

Nimrod. fu Babel
in Assi?i

in tara Si~

planta

via;
i

21

bea din

vin,2/?i nar.

lf?i

din acea
?i

^arS,

se imbata.

se des\'ali in cortul sau. ria,

zidi

22 i Ham, parintele lui Canaan, va- Calach; ?i zand goliciunea parintelui sau, spuse Calach. AceastaMViim este cetate foai'te celor doi frati ai sai deafara. 23 ^^^i mare. 13 Si Mizraim nascu pre Ludi^em i lafet luara o mantle, !?i o pusera mi ?i pre Anamimi, pre Leabimi ?i pre 14 Si pr Patrusimi, ?i pe amandoi umerii lor, ^i mergand Naftuliimi;
parintelui lor;
p
Isa. ji. 9.

Rechobot-Ir 12 Si Resen intre Niniva

Niniva

cu dosul inainte, acoperira goliciunea pre Casluliimi ( ^ din cari e?ira 1 fctele lor erau cdutdnd ?i pre Caftorimi.

Filistenii),

14
15
f>i
i?i

I.

MOISI. 10, 11.

Tanaan nascu pre Sidou, pre tumul le servi de bruftueala. 4 Si zi16 f^i sera: Haideti sa ne zidim o cetate i un pre Het: intaiii-nascutul sail, pre lebiise i?i pre Amoreu !?i pre Glier- turn "cu varful pana la cer, ^i sa \w glieseu; i preHeveu i?i pre Arkeu f?i pre facem nume, ca sa nu ne raspandim 5*Atunci Dum1 7 i^i pre Arvadeu i?i pre Zema- preste tot pamantul. Seneii 1 8 Si dupa aceasta nezeu se pogori, ca sa vaza cetatea si rcu ?i pre Haniateu
; ;

se

imprastiara

iieamiirile

Cananeilor. turnul. pre care-1 zidiau


()

fiii

oamenilor.

19

sSi liotai-ele Cananeilor se intiiideaii

Si

Dumnezeu
'^

zise: lata '^un singur

po-

dela Sidon prin Glierara pana la Graza. por este, i?i tofi o limba au, i?i ce incepura prin Sodoma. Goniora, Adma ^i Zeboini a face! i#i acum nimica nu-i va impedeca 20 Acestia .simt fiii Ini de a face toate cate au cugetat. 7 Ve])ana la Lasa. Ham dupa neamni'ile lor si limbile lor, nifi dar. / sa ne pogorim, ?i sa le amestecam acolo limba lor, ca ei sa snu inin terile lor. in natiiinile lor. celuilalt. 8 Si fiilor teleaga unul limba 21 ^i lui ^em. parintele tntulor Dumnezeu ii imprtistie pre ei de acolo lui Eber i fratele eel mai mare al lui ^em: 'preste fata a tot pamantul, si ei inceiFiii lui Met. se nasciira iii. 22 9 Pentru aceea Arfaclisad, si Lud. si tara de a zidi cetatea. Elam, i Assur. ica DumBalel, s"a cliemat si Hul numele ei Aram liii din Uz Aram. 23 Si 24 Si Arfaclisad nas- nezeu acolo amesteca limlia a tot jiaei Gbeter si Mas.
''

i?i

nascu pre Eber. mantul, si deacolo ii imprastie pre ei 25 ^ Si Iwi Eber se nascura doi fii Dumnezeu preste tot pamantul. Urma^ii lui Sem pdnCi la Tara. numele unuia Peleg, cii in zilele lui se Acestea sunt generatiunile lui fratelui 10 si numele impart! pamantul 2( Si loktau nascii pre Scm; Sem era de o suta de ani cand sau loktan. Almodad ^i pre Selef s^i pre Azar- nascii pre Arfaclisad, doi ani dupa de11 Si Sem, dupa ce nascu pre mavet ?i pre lerali. 27 Si pi'e Adoram luviu. trai cinci sute de ani: si pi'e Arfaclisad, Dikla. 28 pre Si Uzal, ^i ^i pre
cu pre ^'Selab,
i?i

vSelali

'^^

12 Si Arfaclisad era 29 Si uascii fii ?i fete. pre Abimael si pre Seba. pre Ofir ^i pre Havila i?i pre lobab. de ireizeci ^i cinci de ani. cand nascu 13 Si Arfaclisad, dupa ce 30. Si pre ^Selali; To^ii acei?tia sunt fiii lui loktan. locuint-a acestora era dela Mei?a pana la nascii pre Selali, trai patru sute trei ani: 14 Si Selali era de 31 Acestia si nascii fii !?i fete. Sefar, muntelc dela rasarit.
Obal
f?i

sunt

fiii

lui

Sem dupre

neamurile lor

i?i

treizeci
1

de

ani,

cand

nasci^i

pre Eber;

5 Si Selali, dupa ce nascu pre Eber. limbile 32 Acestea sunt neamurile fiilor luiNoe. trai patru sute trei ani; i nascii fii si 16 'Si Eber era de treizeci i dupre ^-enerafiunile lor in nafiunile lor. fete. Si dela acestia s'au raspandit popoarele patru de ani, cand nascii pre '*Peleg:
lor, in ferile lor, in nafiunile lor.

17 Si Eber. dupa ce nascii pre Peleg, trai patru sute treizeci de ani; ^i nascii fii Zidirea iurnului la Babilon. 18 Si Peleg era de treizeci de -1 1 Si *^i"^^ preste tot pam;\ntul o singura i fete. '' nascii pre Eeli. 19 Si Peleg, ani, cand fo^^f? vorbire. 2 Si ^ limba ^\ o cand pornira ei spre rasarit, ca aflara o dupa ce nascu pre Eeli, trai doua sute
pe pamant dupa deluviu.

campie
acolo.

in

pamantul Sinar

?i

se asezara

noua ani

si

nascii

fii

si

fete.

20

Si

.f^ii

Eeli era de treizeci ^i 21 Si Reli, dupa 3 Si zisera unul catra altul Haidefi nascii pre "Serug; doua sute sapte nascii pre Serug, trai sa facem caraniizi. si sa le ai'dem in foe; ce 22 Si Serug si nascii fii si fete. caramizile le servira de piatra. si l>i- ani
: :

doi de ani, cand

Cap.
i

13.

12,

1 Cl'on. 1. 19.!

Cro.l.l7.etc.

Cnpul
a Deut.
b

1.

II. 28.

V Cap. 11. 12.

Cap. 18. 21.

c Fapt. 17. JO. d Vers. 1. e Ps. 2. 1

f
v

Cap. 1. 20. Cap. 42. 23.


1

Ji

J.uc. 1. 51.

/,

cap. 10. 22.


I

nliuc.

3.

3.i.

Cap.
1

10.2.1.32.

L\IC. 3. 36.
1

IjUC. 3.

35.

Cor. 11.2,11.

Cor.

H.

13.

TO

Cron.

1. 19.

I.

MOISI

11.

12.
ii

15
?i

era

cle treizeci

de

;nii.

cand nuscii pre nul


de aui
i

zise,

morse cu dansul Lot.


saptezeci
i

Nahor. Nahor.
fii

2o
trai

Si Scni:!:- diiiia ceiiasciipre

Si ei^a

Abram de
iesi

cinci

de
fiul

doua

siite

iiascu ani,

cand

din Haran.
^i

5 $i

Abram

si fete.

24

si lor, pre nascu pre care le agonisisera. si ''sufletele ce le Terah. trai o siita nouasprezece ani i?i ca^tigasera ei in ''Haran, si iesira sa 26 ^i Terah era de mearga in pamantul Canaan siajunsera nascu fii i fete. aptezeci de aui, cand ? nascu pre A- in pamantul Canaan. 6 ^i Aliram ^stralmtu pamantul acela bram. ])re Nahor ?i pre Ha ran. ]);ina la locul Sechem. -^pana la stejarul FamUia lui Tata; stramutarea la Haniit. 27 ^i acestea sunt generatiunile hii More; si Cananeii locuiau atunci paTerah; Terah nascu pre Abram, pre mantid. Inidia fagiiduintn data lui Abram. Nahor si pre Haran i Haran nascu pre 7 ^Si se arata Domnullui Abram. si-i 28 Si Haran muri in prezonfa Lot. pariutehii sau Terah in pamantul naste- zise: Pamantul acesta i] voiu da '"se29 Si A- mintiei lale. Si Abram zidi acolo "altar rii sale, in Ur, in Chaldeea. brani si Nahor isi luara femei nuniele Donuudni. care se aratase lui. 8 !?i de acolo trecu la muntele eel femeiei lui Alirani e?"a''Sarai, s?i numele fenieiei lui Nahor era ']\lilcha. fata lui despre i-asarit d(^ Bethel, si-si intinse

zcci si noiia
rali:

Nahor era de doua- lua pre ani.candnascu pre^Te- fratelui de


i;>i
;

Sarai femeia sa,


sau.

pre Lot,

cu toate averile

25

Si Xalior. diipa ee

^"

Haran, carele fu parintele Milchei


rintelelschei.
i

si]a- cortul sau.


si

avdnd Bethelul
rasarit:
si

spre

apus.

'o()'^\

'

Sarai era stearpa

Ai spre

zidi

acolo altar

31 ^i Terah "lua pie Damnului.si ^invoca numele Donuudni. Abram liul sfiu. si pre Lotfiul lui Haran, 9 k^i Alti-am pleca. -Pmeri^'and si inainpre fiul fiului sau. si pre Sarai, norri-sa, tand spre miazazi. Abram oa strain in Efiipt. femeiafiului sau Aliram; i iesira inipreuna din^Ur, in ('haldeea. ca sa mearii-a 10 Si se facu ^foamete in tara. si Ain pamantul (Janaan; ^i venind pima la bram'se pogori inEgipt, ca sa petreaca Haran se a^ezara acolo. 32t^izilelelui acolo, ca foametea era *grea in tara. Tei-ah erau doua sute cinci ani ^\ Terah 11 v^i apropiindu-se elsaintre in Egipt. zise catra Sarai. femeia sa: lata eu cumuri in Haran. Chemarea lui Abram. nosc ca tu e.sti femeie ^frumoasa lafatji. ^i ^Domnul zise lui Abram: ie^i 12 Si se poate iutanipla, ca Egiptenii. '^ din pamantul tan. sidinlocul nas- vazandu-te pre tine, sa zica Femeia lui terii tale, ^i din casa pariutehii tan. in este aceasta: si "pre minesa maomoarc pamantul care eu ti-1 voiu arata tie. si pre tine sa te lase vie. 13 ^Zi, te roi^-. 2*v;>i te voiu face natiune mare, i ''te cd esti sora mea. ca pentru tine sa-mi fie voiu binecuvanta, i?i voiu face numele tau bine: si din cauza ta sa traeasca safietul mare, si vei fi binecuvantat 3 '^vSi meu. voiu binecuvanta jire cei ce te binecu14 Si venind Abram in Egipt. '-vazura vanta, i pre eel ce te va blestema. il voiu Egiptenii femeia, caerafrumoasa i'oarte. blestema, i /"se vor l)inecuvanta intra 1 5 Si vazand-o pre ea mai marii lui Faratine toate ueamurile pamantului. on, laudara catra Faraon. si femeia ?/fu CaJutoria lui Abrwin la Canaan. dusa in casa lui Faraon. 1 G Acesta. pen4 i A1)ram se duse precum Dom- tru dansa. ~ facu line lui Al)ram. si el
\\avea
copii.
;

1Q

'^

Luc.

3.

3i.

IG
dobandi
i

I.

.AIOISI.

1214.

10 Si Lot radicandu-si ochii sai, se 17 Domnul lovi uita preste toata ^campia lordanului. ca pre Faraon si casa lui cu niari plagi era adapata preste tot, i mai inainte de pentru Sarai, femeia lui Abram. 18^1 "'^a strica Domnul Sodoma si Gromora Faraoii chenia pre Abram, ^i-^ zise era'^cn. gradina Domnului, ca pamantul Peiitru ce nii-ai facut mie aceasta? Egi])tului pana spre "Zoai-. 11 Si Lot pentru ce uu mi-ai spus, ca ea este fe- isi alese toata campia lordanului, si Lot 10 Pentru ce ai zis: vSora apnea spre rasarit; a$a se despartira meia ta? 12 Abram locui in pamea este ea ? $i eu eram sa o iau mie de unul de altul ta!; ia-o, mantul Cannaan. si Lot ^ locui in cetaacum. femeia femeie. ^\ iata-ti du 20 Si Faraon dete ordin ^ile campiei, si-si ^intinse corturile sale ^i te 13 ^i oamenii din oamenilor /m' pentru dansul: ^i ei il con- pana la Sodoma. dusera pre el ^i pr^ femeia sa iji toate Sodoma 'erau rai, si *pacatosi foarte
oi
?i
si l>oi

si

asini, servi si serve,

asine

caiuiie.

cate avea

el.
fi

inaintea lui
des-

Dumnezeu.
lui

Retntoarcerea lui Abram la Canaan, purfirea sa de Lot.

Fdgaduinta

Dumnezeu
zise lui

remnolta.

14

$i

Dumnezeu
^se desparti
si

Abram, dupa
inalta-ti te afli

iQ i Abram ^i femeia lui si cu toate ^^ ce avea, si Lot impreuna cu dansul, 2 ^$i se sui din Egipt ''spre miazazi. Abram era foarte avut in rite, in argint 3 i:>i el merse in calatoriile si in aur. ^ sale dela miazazi pana la Bethel, pana
unde mai inainte fusese cortul sau, intre Bethel si Ai 4 In ^'locul altarului care-1 facuse el acolo mai inainte, si unde Abram invocase numele Domnului. 5 Dar si Lot, care niergea cu Abram,
la acel loc,
:

ce Lot

de dansul:

ochii tai,

uita-te din locui

unde

"spre miazanoapte si spre miazazi si spre rasarit si spre apus. ] 5 Ca tot pamantul care-1 vezi. il voiu da tie si^se'^'

mintiei tale In etern.


ca semintia ta sd
tului;
fie

16

Si ?/voiu face

pamandaca cineva poate numara pulbeca pulberea

rea pamantului, atunci si semintia ta se 17 Scoala-te, preva putea numara. umbla-te in acest pamant. in lungul si in latul lui. ca-1 voiu da tie. 18 Si Abram

6 Si/'paman- ridicandu-si corturile. veni si ^ locui tul acela mi-i incapea pre dansii, ca sa aproape de stejarul lui Mamre, " care este poata locui impreuna. ca averile lor erau lanira Ebron si acolo zidi el altar Dommari. si deaceea ei nu puteau locui nului. Invaziunea Canaanidui. impreuna. 7 i se nascii fi'cearta intre pastorii vitelor lui Abram, si intre pa- t A Si s'a intamplat in zilele lui Amrastorii vitelor lui Lot. ('* Si Chananeii si ^T" fel, regele Sinarului, a lui Arioch, Ferezeii locuiau atunci pamantulf;ce/j. regeleElasarului, alui Chedorlaomer,re8 ^i Abram zise catra Lot Eogu-te, sa gek' ''Elamului. si a lui Tedal, regele din nu fie cearta intre mine si intre tine, sau Groim. 2 Get acestia facura resbel cu Bera, regele Sodomei, cu Birsa, regele intre pastorii mei si intre pastorii tai ca noi suntem frafi. 9 -^'Au nu este tot Gomorei, cu Sinab. regele Admei, si cu pamantul inaintea ta ? rogu-te, desparte- Semeber, regele Zeboimului, si cu regele 3 Toti acestia te de mine; ^'daca vei merge tu spre Belei adica al Zoarului stanga, eu voiu merge la dreapta si de se intrunira in valea Siddim, adica 4 De doisprezece ani vei merge tu spre dreapta, eu voiu merge Marea-sarata. f erau ei supusi lui Chedorlaomer, si in al spre stanga.
avea
oi si

boi

si

corturi,

<=

^^

a fap. 20. Ebr. 13.

IS.
4.

c
rf

Ps. 112. Cap. 12.

3. 7. 9.

li

Cap. 12.
1

I).

m
n

Cor.

6.

7.

Cap. 19. 3i.25. Isa. 51. 3.


19.

r Bzec.

Cap. 12.

7, S.

J
;.

Cap. 20. 15.

o Cap. 11. 2.8.

Cupul 13. a C.ip 12. 9. !> Cap. 24. 35.

e Ps. 116. 17.

Rom.

IS. 17.

/
g

Cap. 36. 7. Cap. 2B. 20.

Ebr. 12. 14. Cap. 19. 17.

p Cap.

32. 19. 29. 7 Cap. 14. 12.

I.

I\1018I

11,

15.

17

Iroisprczecelea so rcsculara.

17 ^i regele Sodoniei ^ie^i lui Abram 5 i^i inIr'al patrusprezecelea an veni Cliedor- sprc intampinare, "dnpace se intoarse laomor, ?i rogii co iineau cu dansul, ^i (Ida inviiiii'erea lui riiodorlaonier si a liatura pi^c^Kofaiini in 'A^terotli-Kar- celorlaUi regi, cai'i erau cu dansul, in
pre *8ns('iinHani,i!?i preEnici valea ^ave, care esle ''valea I'egelni. Melchisedec hinecuvinlecuS, pe Ahrani. 6^'^i pro Horoi la in iSave-Klnathaini. 18 Si '^Melchisedec, regele Saleinnlni, mnntele lor Soir, pana la El-Paran care
naini.
!>i

csie Icinga

pustin.

7 ^i intorcandu-se,

n aduse pane
el
fie
il

s^i

vin;

^i

cl

c/yj (^preot

^-enirft la En-]\Ii!?i)at, cai-e esle

Kados,

^i

Duninezeului celui prea


binecuvanta,
lyi

inalt.

19

i^i

batura toata campia Anialekitilor, ^i pre Aniorei, cari locuian in ^Azazon-Tamar. 8 Si ie>!ira regole Sodoniei, f>\ regele
regele Admei,^i regele Ze-

zise: /"Binecuvantat
eel

Abram de Duninezeul
cerului
i?i

prea

inalt,

i/Stapanul

al

iKunantnlni

sd fie Duninezeul Gomorei. si l)oimului,fi!i regele Belei,care <^.s/e Zoar, eel prea inalt, care a dat itrc inamicii tale, ^'i Abram. ii dote si se asezara de bataieasnpra acelorain tai in nianile 9 Asnjira Ini Cliedor- zocime *din toate. valea Siddim: 21 Si rogele Sodoniei zise lui Aljrain laonier, regele Elamiilni, si asnpra Ini Da-mi niie oamenii, i avutiile ia-ti-le Tidal, regele din Goim, ?i asnpra lui 22 Si Aliram raspunse rogelui Amrafel, regele f^inarnlni, ?! asnpra Ini tie.
^i ''binecuvantat

20

Ariocli,

regele Elasarnlni

pairn

regi Sodoniei

Inaltat-ani

mana moa

catra

asnpra a cinci. lO^;)! valea Siddinndni era ^.(////d de '"pntnri de bitnm; ^i regele Sodoniei ?i eel al Gomorei fngira, si cei ce scapara fngira si cazura acolo 11 i:pi(irei rcgi Inara^toate "la mnnte. avntiile din Sodonia ^i din Goniora, !?i
:

Doninul Duninezeul,
jianul cerului
si al

eel prea inalt, Stapamantului, 23 Juiiu

rdndu-md,

ca niniic
fir

voiu lua din


atft

toate ale tale, dela

de

cni'oua de incaltiiiiiinte; ca sa

pana la nu zici:

toate bucatele lor,

^i

se dusera.

12

Si

24 Eu am inavutit pre Abram; Afara numai ceeace feciorii au mancat, ^i parAner, E^col
i

luara 51 pre
''{are

Tjot, finU'fratelui
^i

IniAbrnni. tea barliatilor

IMamre,
i^i

locnia in Sodonia,
se dnsenl.

toaid averea cari

au

mers cu mine; aceia


Ini.

vor

Ini, i

lua partea lor.


?i

13 Atunci
tera dc

venii a din cei scapati,

de1

Diivmezeu fdgadue^te

Abram un

fiu.

satire lui

Aljram Ebreul,'care lofratcle lui

cnia la Stejarnl lui ]\lamre Amoreul, fratele lui Escol,

i^

I^iip:"^

acestea fost-a cuvantnl

Dom-

nnlui catj-a

Abram

"in viziune. zi-

Aner, 'cari cand: ''Nu te tome, Alii-ame! En sunt ?i erau confederatii lui Abrani. 14 Si '^scutul tan ^i <^rasplatirea ta foarte maAbram auzind, ca s'a Inat captiv 'fratele re. 2 ^i Abrani raspunse: Doamne san, inanna pre servii sai, cei ''nascuti Dumnezeule! co-mi vei da mie? Eu ma in casa sa, trei sutc ojitsprezece la nu- tree din vieata lara copii, i?i mostenito-

urmari ^paua laDan. 15 ^i inipartindu-se vi r/od noaptea in contra lor, el ^i servii sai, ^li l)atn. f?i-i urmari pana la Hoba ce este de-a stanga Damasculni. 16 Si aduse inapoi toate i?i toata avutiile, i?i pre Lot fralele san averea sa o aduse inapoi, ^\ pre fenici
m?',
!?i-i
?/
:

rnl casei

Damasceanul ElieAl )i"am zise lata, nu nii-ai zer. 3 dat seniintie, si lata /Tiiul casei mele va 4 ^i iata, cuv:inli nio^tenitorul niou. tul Domnului a lost catra dansul, zimele
csfe
I'^i
:

i
<7

pre popor.
Cap.
16. 20.

Nu acesta te va mo!?i(mi, ci celva ie^i din coastele tale, acela te va mosteni.


cand:
ce
''

18
Credinta lui Abram.

I.

MOISl. 15, 16.


tul acesta,

1-am dat

semintiei tale, dela

5 ^i dusu-l-a pre
Privei^te

el

afara,

s?i
*

zise: ftuviul

acum

eeriil,

^i^'numara
I

stele! e.

daca le po^i iiumai-a -'asa, ii zise lui, 6 ^i Abram ^crezii va fi seniintia ta.
lui

Dumnezeu

Dumnezeu n
cii

'socoti

pana la fluviul eel mare, fluviul Eufrat: 19 Pre Kenei si pre Kenizei .^i pre Kadmonei 20 Pre Hetei ?i pre Ferezei i pre Eefei. 21 ^i pre Amorei, i pre Cananei, ^i pre (jrherEgiptului,
;

aceasta spre dreptate. Legumdntul liil Dumnezeti

gliesei, si

pre lebusei.

Abram.

Sarai da lui

Abram

pe Agava de

sol/ie.

sunt Dunmezeu, care te-ani scos pre tine din '*Ui' a Clialdeilor, "ca sa-ti dau paniantul ace7 $i
el
ii

zise:

Eu

16

^i

Sarai femeia lui


f>.i

Abram nu
era ^"Agara.

nascii lui copii,

ea avea o serva

^egipteana, al carei

nume

sta spre a-1 stapani.

^i

Abram

ras- 2 ^Si zise Sarai catra

punse: Doamne Dunniezeule! ^^depe ce voiu cunoa^ste, ca-1 voiu stapani'? 9 i Dumnezeu ii raspunse Adu-nii o junca de trei ani, s^i o capra de trei ani. si un berbece de trei ani, si o turturea, i un porumb. 10 i el ii aduse toate acestea, i le ^despica prin mijloc, i puse fiecare juniatate fata cu cealalta: si'pa11 i^i se cubonira sarile nu le despica.
:

Dunmezeu ^m'a

inchis,

ca sa

Abram: lata, nu nasc;


3 ^i

rogu-te, /intra la serva mea, poate voiu

capata copii printr'insa.

Abram

^asculla decuvantul Saraei. ^i Sarai fe-

lua pre Agara egipteadupa ce Abram petrecuse zece ani in pamantul Canaan, ^i o dete pre ea de femeie barbatului sau Abram.

meia

lui Alirain

na, serva sa.

'

4 Si

el intra la

Agara, care concepu;

Ab- vazand ea, ca a conceput, *despretui pe doamna sa. 5 ^i Sarai zise catra Abalunga. ram le 12 i pe la apusul soarelui un sonni ram Injuria ce mi-se face, asupra ta adanc cazii asupra lui Abram, i iata cade; Eu am dat pre serva mea in safrica ^i inturucrec mare il cuprinsera nul tau, i ea, dupa ce vazii. ca a conjiasari rapitoare preste starvuri,
^i
:

pre dansul.
lui

13 xltunci Dumnezeu zise ceput,


sa
stii,

ma

dispretueste in ochii

ei

i ju-

*ca se- dece Dumnezeu intre mine si intre tine. pamant, ce 6 '''^i Abram zise catra Sarai: 'lata, nu-i al ei, ca ea va servi nafiumi de serva ta este in mana ta, fa cu dansa um iti place. Si Sarai o maltrata: ?i '"ea aci)lo, *'care o va asu})ri initru sute de ci fugi dinaintea ei si aceea, iigi Dar eu pre ani. 14 natiunea la care vor ft ser\'i. ''o voiu judeca; i?i Fuga xi reintoarcereu Agarei: na.vterea lui Imael. dupa aceea *ie!?i-vor cu mari averi. 7 Si ingerul lui Dumnezeu afla pre ea 15 !;>i yiw vei veni ^la parintii tai in pace, i "te vei immurmanta in batranete langa un isvor de apa in pustiu, langa 8 ^i-t fericite. 16 k^i ei ^la a patra generati- '*isvorul din calea catra "Sur. une, se vor reintoarce aici; ca farade- zise: Agara, serva Saraei, de unde vii? Fug legea ^Amoreilor inca nu ^s'a indepli- i unde mergi ? ^i ea-i raspunse 17 ^i apiniand soarele. si facandu- de fa^a Saraei, doamnei mele. 9 Si ii nit. se intunerec, iata un cuptor lumegand, zise ingerul lui Dunmezeu lnto;ii'ce-te si flacara de I'oc care stra);)atea prin inapoi la doanuia ta. ^\ i^te supune sub 10 Si ingerul lui Dunmemanile ei. acele buca^i despicate. 18 In ziua aceasta tacii Dumnezeu zeu maizise: ^Voiu innnulti semintia legamant cu Abr;im. zicand: Eu, panian- ta. de nu se va puteh numara ])en(i-u

Abram: Cu adevarat
f?i

niintia la va petrece intr'un

^'

h Ps. 147. 4.

I.

MOJSL
Diiiii^i

16,

17.

19
men, tu
^\

imiltimoa

ci.

11
:

^i iug-eriil

liii

sa paze^ti legamantul
tia

semin-

nezeu mai
I^maol; ca
ta.

zise

lata, tu ai conceput,

ta

dupa

tine,

in generatiunile lor.

vei uaste fiu,

''^i

vei

chema numol(^
aiizi
Ji

lui

10
i

^i acesta este

legamantul nieu, care

Pumnezeu
va
lui,
ji

intristarea aveti voi sa-1 paziti intre


salljatic;
i?i

mine
tine;

tine,

12
liii

Si acesta

oin

intre semintia ta

dupa

ca *'toasa se

inana
lV;itii

ra
va

in contra tutuloi',
si

niiina ta partea barbateasca dintre voi


toti

tutulor

in

contra
locni.

fa^a
f^i

cu

circumciza.

11

Voi

veti
si

sai

13

ea

chema carnea preputului


fi

vostru,

circumcide aceasta va

nuinelc

Ini

Dumnezeu
;

caro vorbia ei:


:

Tu
14

e.^ti

El-li<i

ca, zise ea

An nu

vazni

si

semnul le2:amantului men intre mine intre voi. 12 Tot pruncul parte bar-

aicea

din dos pre acela ce ma vazu? bateasca de opt zil(\ dintre voi $i in toate aceea se nnmi fantana generatiunile voastre. ^se va circumcide: f;"iiit:ina Laliai-lioi; iata, fantana ce este intrc atat eel nascut in casa, cat ^i acel cumSi
!?i

*Agara nascii parat cu argint dela orice strain, care chema nu- nu este din semitia ta. 13 Se va cirlui Abram mele finlui sau, pre care-1 nascii Agara. cumcide dar. tot eel nascut in casa, cat 16 ^i Abram era de optzeci si eel cumparat cu ai-gintul tan f?i am Ismael. de ani, cand Agara nascu lui pre I^mael. legamantul meu va fi in corpul vostru 14 Si barbatul neca legamant etern. Aiyram prime^te nvmele Ahraam. preputului nu carnea circumcis, la care cand era Aljram de nouazeci ^x noua de ani. '^i-se arata Dnnuiezeu va fi circumciza, " starpi-se-va sufletul !?i-i zise:^Eu sunt Dumnezenl, eel a tot acela din mijlocul ])oporului sau; a stricat legamantul meu. tii puternic, ^und)la inaintea mea. Fdgachu'nfa lui I'^ar. 2 ^i voiu intari legamantul '^integru. Dumnezeu zise lui Abraam: In15 ^i men intre mine ?i tine, i''te voiu im3 $i Aln-am / cazii cdt pentru Sarai femeia ta, nu vei mai multi t'oarte mult. pe fata sa. si Dumnezeu ii vorbi. zicand: chema numele ei Sarai, ci Sara va fi 16 o ^oiu binecuvanta 4 Incdt pentru mine, iata eu fac lega- numele ei. tu vei deveni ''parinte pre dansa si inca din ea iti voiu ^'da mant cu tine. 5 i^i ninnele tftu fiu; eu pre dansa o voiu binecuvanta, ^i a multime de natiuni. nu se va mai chema Abram, ci numele va fi mama natiunilor s?i regi ai potan va ii Abraam; *ca te-am facut pa- poarelor vor iesi din ea. 17 l$i Abraam cazii ]ireste fata sa."si 6 Si te i-inte a nndtime de natiuni. rase, zicand in inima sa: An doara omul voiu foarte nudt, te voiu innnidti ^\ suta de ani va mai naste tii? face sd devii ^'natiuni, i '^regi vor iei?i C(4 de fiind de nouazeci de ani. Sara, legamantul Sau ^i voiu ^intai-i tine. ^i 7 din men inti-c mine ^i tine. i?i intrc semin- va mai naste? 18 Si Aln-aam zise lui lia ta du});! tine in generatiunile lor, Dumnezeu: Fie ca Ismael sa traeasca ca legamant etern "* ca sa fiu Dumne- inaintea ta. Ffli/ciduinta lui Isac. zeu \ie ^i "semintiei tale dupa tine. 19 Si Dnnmezeu zise: -(Ju adevarat 8 k^i <'voin da tie ^i semintici tale dupa tine pamantul ^'unde tu petreci totpa- Sai-a femeia ta iti \a naste fiu, t^i tu Si eu mantul Canaan, in stapanire eterna; iji vei chema nujuele lui Isaac-. dansul, meu cu voiu intari legamantul voiu fi lor Dnnmezeu. ca sa fie legamant perpctuu jicntrn seLeganidntid circumciziunti.

Kade^

Bered.
fni
:

15

^i

!?i

A])i"am

nSi

i?i

f^^i

i;!i

'*

'*^

'1

Si
r Luc.

Dumnezeu

zise lui

Abraam: Tu mintia

lui,

dupa dansul.

20 Inca

^i

1. 13, 31.

20

I.

MOISI

17,

18.
zis:

pentni Ismael te-am ascultat. lata eu ^i a 1-am biiiecuvantat pre dansul, i?i-l A'uiu rea
adaogi,
i?i-l

Ada curand
^i

trei

masuri de
i?i

tioa-

fainei,

o framanta,
alei-ga la
i

fa

turte.
?i

"

voiu

imniulti
va.

foartc
'^^i-l

7 ^i

Abraam
tanar

cireada.

lua

bun, si-/ dete unui 21 Si baiat, ca iute sa-1 pregateasca. 8 ^i voiu face sa devic o natiune mare. legamantul men, il voiu iiitari cu Isaac, ''aduse unt 1 lapte, ^i vitelul pre care-1 pre <^care \i-\ va nagte Sara in anul ur- pregatise, ?i le puse inaintea lor: si el sta langa dansii sub arliore; i ei mator, tot pe timpul acesta.
'Moisprezece
principi
na?te,
vi^el

un

22

^i

Dumnezeu dupa

ce inceta de a

vorbi cu dansul, se radic9,


Circumciziunea.

mancau. hac dela Abraam.


9

e mcti odata fdgitduit.

^i ei zisera catr^

dansul: Undees/c
:

lat-c* sau I.^mael. Sara, femeia ta 1 si el raspunse * in cort. ^i pre 10 ^i el zise Eu j>7'e67e lui to^i cei cumparati cu argintul sau, si pre an iaraisi ^mft voiu intoarce la tine ^"tot to^i de partea barbateasca din oamenii pe acest timp, ^i iata ^Sara femeia ta casei sale, ?i in ziua aceea le circumcise va avea un fiu. i^i Sara auzia aceasta din carnea preputului lor, cum ii zisese Dum- usa cortului, care era in dosul lui. 1 1 k^i

23

^i

Abraam

lua

])re iiul

pre

toti cei

nascuti in casa sa,

Aliraam era de nouazeci "^ Abraam ^\ Sara erau batrani i inainba Sarei ii ^i incetase. de a i?i nouS, de ani, cand i^i circumcise cartati in zile 12 ^\ Sara 25 $i li^mael tiul se mai face "cele femeiei?ti. nea preputului lui. sau era de treisprezoce ani, cand se "rase in sine, i zise: ^^Dupa ce deja circumcise carnea preputului sau. 26 i^i am imbatranit, se poate ca eu sa mai tot in aceeas^i zi, fura circumci^i Abraam am pofta. cand i?i 3 domnul men este 13 v^i Dumnezeu zise lui A27 t^i toti oamenii batran? i I^mael, fiul sau braam Pentru ce rade Sara, zicand casei sale, nascu^i in casa sa, sau cumpara^^i cu argint de la strain, fura cir- Care cu adevarat sa mai nasc fiind eu
nezeu.

24

^i

cumci^i cu dansul impreuna.


Vizita Dotanului la

batrana!

14 Au
"

este la

Dumnezeu ceva

'O

el la
zilei.

cu neputinta? Eu^la anul tot pe timpul acesta iara^i ma voiu intoarce la tine; 15 Atunci la stejarii lui jMamre, cand s^edea i?i Sara va avea un fiu. ui?a cortului sau, in inferbantarea Sara tjigadui, zicand: N'ani ras! ca se
Ahraam.
^i

Domnul

se arata lui

Abraam

2
i^i

*i^i

radicandu-si ochii

sai,

se temea.

f^i

el

zise:

Nu

este afa. caci

tu

-uita,
si

iata trei barbati sta inaintea lui, ai ras.

el "^vazandu-z,

alerga dela usa cor!?i

Se veste$te p-Hpadirea Sodoniului.


1

tului inaintea lor,


la

se prosterna

pana

^i

sculandu-se de acolo acei bar-

pamant,

^\

zise

Doamne
;

de

am

bat-i,

se uitara spre

Sodoma,

Abraam
17
v'^i

aflat liar

in ochii tai, rogu-te,

nu

trece mei'gea

cu

ei

*sa-i
:

petreaca.

4 Sa se aduca de cortul servului tau '^putina apa, ca sa va spala^i picioarele, ?i apoi se va repausal,! sub acest arbore. 5 ^i eu voiu aduce o bucata de pane, ca f sa va intariti inima voastra, apoi vet-i merge mai departe; i'ca deaceea v'a^i abatut pe la servul vostru. i ei au zis:

Dumnezeu zise **Au ascunde-voiu eu 18 Fide Abraam ceeace am sa fac? indca Abraam are sa fie popor mare ^i
tare,

vor binecuvanta 19 Ca eu toate nafiunile pamantului. ^ca el va porunci ftiil cunosc pre el,
!?i

^ intr'insul

se

lor sai

casei sale

dupa dansul, ca sa

Fa

asa, cum ai zis. 6 i^i Abraam se grabi


Caput
a
b

in cort la
6. 18.
i
.'

pazeasca calea lui Dumnezeu, facand Sara, dreptate si judecata: pentru ca Dumn
ELr. 11 ii. 12, 19. Cap. 31. 35. Cap. 17. 17.
I.nc,
1.

n Cap. 16. 10. Cap. as. 12.16. c Cap. 21. 18. d Cap. 21. 2. e Cap. 18. 19.

IS.
16.
2.

Judc.

Cap

IS.

/ Judo.
7
/i

19. 6.
1.1.

Ehr. 13

Ps. 104.

Ir ;

rf

c 1 Pet. i. 9. Cap. 19. 2.

Cap. 19. Cap. 19.

8.
3,

Cap. 24. 67. Vers. 14. 2 Reg. 4. 16. Rom. 9 !i.

1
)

Pet. 3. 6.

3,

loan

6.
I

Kapt.
r

3.

aft.

ler.

88
1.

17. o7.

u Ps.
t)

Lno.
s
(

Cap. 17. 21.

85. Ii. loan 15. 15. Cap. 12. 8 *


22. 18.
I

Qal. 3. 8.

Dent.

4. 9. 10.

Cap. 17. 17

18.

Rom.

l.S.

34.

los 24. 15. Efes. 6. 4.

1.

M0T8T

18,

19.

21

nt'zeii

sa dea

lui

Alu'aaiii

promis,

ceeace i-a Domnului: Poate se vor afia acolo numai douazeci. k)i Domnul zise pentru acei
:

Doinnul: Fiindcfi ?/slngarea Sodomei ^i a (Tomorei esle inaro, 21 -De^i pacatele lor grelc foarte, voiu vepogori, ?i mh voiu acuin accea dea, daca ei au facut toate pe deplin,

20

^'i

zisi;

douazeci nu o voiu

strica.

32

Ate

hraam

zise:

Eogu-te, Doanine!

'nu

mania, daca voiu mai vorbi inca numai


astadata? Poate sa se afle acolo zece?
^i

Domnul
ce

ii

zise:

Nu

o voiu strica

dupfi

stri^area ce a vcnit la
sft ^tiii.

mine

sail

pentru

cei zece.

(hick nil. eii voiu

dupa
i^i

33 i^i Domnul se duse, inceta a mai vorbi cu Abraam.


la locul sail.
?i

l^ugamintea lui Ahraam.

x\braam se intoarse
Peirea Sodomei

22
acolo,

i^ii

acei barba^.! se

intoarsera
i

de

Oomorei din pricina

''.^i

mersera spre Sodonia;

A1

neJegiuirii.

braaiii '^mai stete inca iiiaintea lui

Dum-

nozeu.

1^

$i " cei doi ingeri veiiira la

despre seara,

i^i

''Lot,

Sodonia care ^edea

23 ^i Abraam ''se apropie,^izise: Nu la poarta Sodomei, vazandu-f, se scula cumva vei perde tupre eel drept dim- spre intampinarea lor, $i se prosterna 2 ^i zise Domnii 24 /'Poate sa fie cu fata la pamant preuna cu eel rau
.

dc drepti pierde? Au nu vei ierta vostru; ramaneti preste noapte, ?i ^'va locul pentru cei cincizeci drepti ce se spalati picioarele voastre, ^i sculandu-va 25 Departe safie de tine dimineata, va veti duce in calea voastra. afld intr'insa?
in cetate cincizeci
:

au

?i

pre mei! rogu-va,

'^intrati in

casa servului

ncestia

ii

vei

una ca aceasta. dc a ucide pre i^i ei zisera: Nu; ci in ulita vom mane. 9 ea cei 3 i^i el starui mult, ca sa tntre la dansul. eel drept impreuna cu eel rftu, drepti sa fie ca cei rai da, departe sa Si ei dupa ce intrara in casa lui, le fikcix fie una ca aceasta de tine! '*Au jude- el cina; i cocandu-le azime,ei mancara. 4 v?i mai inainte de a se culca ei, barcatorul a totpamantul nu va fnce dn^ptate? 26 Atimci zise Doinnul: *De batii cetatii, oamenii din Sodoma, iiicunvoiu afla in cetatea Sodoma cincizeci jurara casa, dela tanar, pana la batran
sa faci tu
sj^i
;

drepti, voiu ierta tot local pentru ace^tia. tot

27

^i

Abraam

raspunzaiid, zise:

^"lata

eu cutezai acuiu a voibi Domnului, dei?i nu sunt ^decat pulbere ?i cenuija; 28 Poate sa lipseasca cinci din cei cincizeci de drepti: au pentru cei cinci vei strica toata cetatea? ^i Domriul zhe: Nu voiu strica, de voiu afla intr'insa patru29 Si Ahraam adaose a-i zeei $i cinci. Poate nu se vor afl^ invorbi, zieand
:

5 ?Si cliepopor din toate partile. pre ii zisera: mand ei Lot TJnde sunt acei barbati, cari au venit asta noapte
la noi
at'ara,

la tine? ''scoate-i

ca *sa-i

cunoa^tem

predanf?ii.

6
; :

Si -'Lot iesia.si

fara la ei dinaintea ui?ei

tilor,

dupa dansul. 7 Si zise sa nu facefi ran acestora. 8*^ lata eu am doua fete, cari n'au cunoscut fwm
barbat, pre acelea va voiu scoate afara,
^\

u?a o ineuie Rogu-va, fra-

tr'insa decdt patruzeci

^i el

zise

Nu

cu dansele faceti

cum va

va plaeea

pentru acei patruzeci. numai acestor barbati sa nu faceti niRogu-te, Doamne, mic: ca 'deaceea au intrat ei sub um9 ?i ei zisa nu te manii, de voiu mai vorbi poate bra acoperamantului men.
voiu
^i
strica

80

Abraam

zise

sa se afle acolo treizeci

Domnul

ras- sera

Fugi

d'aici

^apoi zisera
!

Unul

punse

Eu nu

intr'insa treizeci.

voiu strica, de voiu afla singur"a venit ca sa petreaca intrenoi, 31 Si Ahraam zise: ^i acum se face judecator Acum tie
cutezat
sa vorbesc mai mult rau

lata acuui eu
y Cap.
4.

am

vom

face,

decat acelora.

H.

oo
i sc repeziaii
tuliii,
cii

I.

MOISI. 19.
si

piitcrc

asupra barba- ascultat

in aceasta, ca sa

nu

stric ceta-

22 Grraaceia tin- bei?te-te de scapa acolo, ca<^eu nu pot face zan(lu-i manile, trasera pre Lot in casa nimic, panace nu veiajungc tu acolo. Dei?i

asupra

lui

Lot.

se apropiara sa tea, despre care mi-ai vorbit.

spai'gH usa.

10

^i barba^.!!

11 ^i pre aceea s'a chemat numele acelei cetati Imrba^ii, "cari erau la usa casci, ii lovira Zoar 23 Soarele se inalt-a deasupra cu orbire. dela mic, panfi la mare, de pamantului, cand Lot intra in Zoar.
la
(lan?ii,
iji

inciiiara usa.

se ostenira nuilt

mutand

sa afle

u.sa.

Peirea Sodomei.

24 ^i /'Domnul facii sa plona asu12" Si acei barba^i zisera lui Lot: Pre pra Sodomei i a Gromorei pucioasa ?i cine inai ai tu aici? ginere, sau lii, san foe dela Dumnezeu din cer. 25 f^i el
Scriparea lui Lot.
fete,

sau pre altcineva din

ai tai

fn ce- strica cetatile acestea, si toate campiile

tate? ^Scoate-i (Xmiv acest loc; noi

13 Ca de prin prejur, si pre toJ^i locuitorii acevoim'sa stricam locul acesta; ca lor cetati, ^\ tot .^ceeace crestea din pa"^niare este strigarea /*acte/o7' /or inain- mant. 26 f^i femeia lui Lot se uitH in-

tea lui sa

Dumnezeu,
sai. '^cari

i *'el

ne-a

trinies, ca darat,

iji

se prefacu in '*stalp de sarc.

stricam.

14Lotatunci

iei^i ^i

vorbi

27

Si

Abraani sculandu-se

foarte

de

erau sa iea pre fetele lui, ^i le zise: ^ Scula^i-va f i ie^iti din locul acesta, ca Domnul va sa strice cetatea. "Si ginerilor li-se parii, ca el glumeste. 15 ^i indata ce se revarsa de zina,
ingerii silira pre
ia-ti
'' :

cu ginerii

diminea^a,
inaintea
se spre

vem

la

locul

unde 'statuse
k?i

Domnului.

28

uitandui

Sodoma

?i

Gomora
^i

spre tot

pamantul campiei, vazu, i?i radica din acei pamant, ca

iata

ifnm

se

fumegarea

cari

Lot zicand Scoala-te, dintr'un cuptor. femeia ta i?i cele dona fete ale tale, 29 Ai?a Donniul stricand cetatile se afla aid, ca sa nu ])i(n'i ^i tu in campiei. ''isiaduse aminte Dumnezeu de
1
v^\

l)edepsirea cetatii.
acei barbati
il

cum el intiirzia,

Altraam,

?i

scoase pre Lot din mijlocul

Lot iesi din Zoar, i 'locui pe munte. si cu el cele dona fete ale lui, ca se temea sa locueasca in Zoar si locuia '^inapoi sa nu te uiti, nici sa siai iindeva intr'o pest era, el 1 cele dona fete ale lui. in tot imprejurul acesta: ci la munte 31 ^i zise cea mai mare catra cea mai sa scapi, ca sa nu pieri ^i tu. 18 ^i Lot micft: Parintele nostru este batran. ^i nile zise lor: ''Oh nu! Boamne. 19 lata menea nu este in pamantul acesta, care servul tau a aflat bar in ocbii tai. i?i "'sa intre la noi dupre datina depe tot mare a fost indurarea ta, ce ai aratat-o pamantul. 32 Vino sa imbatam pre pacatra mine, ca mi-ai pastrat vieata mea. rintele nostru cu vin. ?i sa ne culcaiu Dar eu nu pot scapa la nunite. ca nu cu dansul, ca din parintele nostru sa cumva sa ma ajunga raul, ^i sa mor. "pastnim semintie. 33 Si ele in noaptea
Si
:
!

apucara de mana, pre el si pre femeia lui ^\ pre cele dona fete ale lui: ^ca Donniul voi sa-1 crute: i?i 2/scotandu-l, il pusera afara din cetate. 17 i^i dupa ce i-au scos pre ei afara, zise?mM/ dintre ei: -JMantueste-ti vieata;

stricaciunei,

cand

strica cetatile in care

locuia Lot.
i'dcidid fefelor lid Lot.

30

20

la vezi, rogu-te, aceasta cetate estc aceea detera parintelui lor vin sa bea

aproape, spre a fugi acolo, ^i ea este i cea mai mare intra la parintele ei, si mica; rogu-te, lasa-ma sa scap acoln. An se culca cu dansul: si cl nu o simti pre nu este ea mica? ^i sufletul meu va trai. ea nici cand se culca. nici cand se scula. 21 ^i Dommd ii raspunse lata en te-am 34 ^i a dona zi cea mai mare zise catra
'^ :

o Fapt. 13. 11.


I

s
i
I

Mat.

1.

18.

Num.

16.

2-1.

2.

Pet 2.7.9.

Num.
46.

IG. 21.
9.

q Cap. 18. 20. r ICroii. 21.15.1

n Esod.

21.

T.

MOISI. 19
sa-1
?i

21.
to^i servii sai,
i^i

28
toate aceste

COci iiiai

tanara: Tata cu in uuaplea tro-

chema pre
vorbe
le

ciita

am

iinl)atain

dormit cu parintele meu eu vin i in iioaptea aceasta;


:

spuse in auzul lor:'i toti barbatii se spaimantara foarto. 9 ^i Abi-

sa

inti'i

tu la dthisul,

?i

sa te culci

cu

el,

ca din pftrintolo uoslni sa

Abraam, pastram Ce ne-ai facut noua? i cu ce


?i

tu melecli

chema

jire

^i-i

zise:

am

paca-

noaptea aceasta delera parintehii lor vin sa bea i cea mai mica so scula ?i se culcii cu dansul: si cl uu o simti pre ea, nici cand 36 Astfel se culca. nici cand so. scula. aceste doua fete ale lui Lot concepura
semintie.
ele $1 in

35 A^a

tuit

in contra ta,
si

i'de ai

adus asupra

mea

asupra regatului meu pacat aa demare? Tu ai facut cu mine lucru, 'Zcare nu se cuvenia s3, faci. 10 iSi a zis Abi-

melech

lui

Abraam

Ce

ai

vazut de

ai

facut aceasta ?

1 1 Si

Abraam raspunso

37 Cea mai mare Pentru ca cugetai, ca in locul acesta nu nascu un liu, !?i-i chema numele lui Moab. este nici o ''temere de Dumnezeu, si "Acesta este parintele Moabitilor, pana *pre min*^ ma vor ucide din cauza fe12 i cu adevarat ea-mi in ziua de astazi. 38 $1 cea mai tanara moiei mele.
dola parintele lor.
nascti
iji

ea
;

un
^i

tiu, ^i

cbema numele

lui este

mie

sora,

fata parintelui

meu
i

este

Bon-Ammi
Abraam
la

acesta este parintele


leapUda de

Amsa.

ea, dei

nu

fata

mamei
13

mele,
^i

mi-so

moni^ilor pana in ziua de astazi.


Oherar
se
feiiieia

sco^andu-ma Dumnezeu din casa parintelui meu, eu

dete mie de femeie.

^^
2 $i
:

*~\r\

acolo la tara aiu zis catra dansa: Asta este bunatatea cea dospre miazazi, i locuia intre pro care sa mi-o faci: In tot locul nude
$i
?i

Abraam pleca" de
Sur.
si
"^

*Kade$

potrecea in Glierar.
Abimelecli, re-

vom
14
!?i

veni, zi
e

Abraam

ziso

despre Sara, femeia


.^i

Sara

sa ^^Ea este sora niea:

^i

de mine: Frate-mi este! Abraam cu cd.?tig. Abimelech lua oi ^\ boi, servi


inapoiats lui
!?i

gele Grherarei, trimise. ^ilua pro Sara.


3f^i

serve,

le

dete

lui

Abraam,

^\-\

ina-

tea lui Abimelecli,

1 5 Si Abinoap- poie i?i pre Sara femeia sa. melech zise lata t^ara mea inaintea ta, locue^te unde-^i va placea. niuri pentru femeia pre care ai luat-o 16 Si ca ea este femeia unui ):)arl)at. 4 i^i Abi- catra Sara zise lata, am dat o mie siclii melecli nu se apropiase de dansa. ^iziso de argint fratolui tan. lata, aceasta sa Doamne! nu cumva *vei ucide tu si fie tie acoperamantul ochilor inaintea na^;iunoa droapta? 5 An nu el singur tutulor, cari sunt pe langa tine, $1 in tomi-a zis: Ea imi este sora? i ea inca tul tu sa fii justificata. 17 v^i Abraam so mi-a zis fratelo meu este! Eu act-asta o ruga lui Dumnozou. si Dumnezeu vinfacui ^in integritatoa inimii mele, i cu doca pre Abimelech, pro femeia lui si curafenia manilor luelc 6 ^i Dumnezeu pre servele lui, ca sa nasca. 18 Ca Dumii zise in vis t^i eu ^tiu, ca tu in inte- nezeu incuiase tot pantecele din casa gritatea inimii tnlo ai facut aceasta. si lui Abimelech. din cauza Sarei, fomoioi deaceea '^"te-am im[iodocat de a pacatui lui iVbraam. Xnslerea Itii Isaac. ^in contra mea. ^i nu ti-am permis do a te atinge de dansa. 7 Si acuni ina- <^-i i^i Doninul ''cerceta pre Sara, Domnul facii oi ^'cum ziso, poiaza femeia acestui om, 'ca el este ^1 2 Si Sara ^^concepii. profet, i^i se va ruga pentru tine, i?i tu a^a, cum vurl)ise. tiu la batranetele nascii lui Al)raam veitrai; ^i de nu-i voi inapoia-o, "sa i '^pe acol timp. pre cand i-a fost tii, ca vei muri tu "^i tot ce este al tan. sale,

/"Dumnezou sea rata


?i

-^in vis

zise:

''lata tu vei

!:ii

8iAbimelecb,s(udandu-sediminoata.
Pent.
2.
9.

zis

Dumnezeu.

3 Si

Abraam

chema

24 numele
n^scuse
zi,
fiuliii

!.

MOISI. 21
il

sau

eel nascut,

pre care

mana, ca "eu

il

voiu face

sft

devnut
ii

Sara,

Isaac.

^i

Abraam natiune mare.


k^i

19
^\

^i

''Dumnezeu

/'circuiucise pre iiul sau Isaac a opta de^chise ochii ei,

porimcise Dumnezeii. 5 /'Abruaiu era do o sula de ani, cand


'i'ciim
ii

apa,
a])a,

^i
f?i

vazu o fantana cu merse acolo, .?i-i umplii foiul de


dete
^i

i-

copilului sa bea.

20

$i

se ntiscii lui fiul sau Isaac.

^i zise

Dumnezeu ^eni cu

copilul, ?i el crescu

Sara: IJas imi facti niie Dumnozeu, cd mare i?i locuia in pustiu, ^i 2/se facu saoricine va auzi iva rade de mine. 7 ^i getcttor. 21 ^i locuia in pustiul Paran ea zise Cine ar fi zis lui Abraam Sara si mama sa ii ^lua femeie din pamantul va alapia copii! totut^i '^eu I'-am nascut Egiptului.
;
:

lui

un
Si

fiu la

batrane^ele sale.

LegCtvidntiil lui
sale.

Ahraam cu

Aoimelech.
i?i

Isgonirea lui I^mael ?i a

mamei

22

^i in zilele acelea

Abimelech

pruncul crescu,
lacu ospat^

^i

fu intarcat. i cu Picbol,capul armatei sale, vorbiau lui


in ziua in care

Abraam
fiul

mare

Abraam,

fu in^ftrcat Isaac. 9 ^i Sara vazand pre intra toate cate faci tu

Agarei, 'Egijiteana, 'care-l nascuse

ea lui Abraam, ''^batjocorind, 10 Zise ea

Alunga pre serva aceasta pre fiul ei ca nu va mo^teui fiul acestei serve dimpreuna cu fiul meu, cu
lui
i^si :

Abraam

"

Isaac.

11 Si foarle rau
lui

s'a

parut cufiul

vantul acesta

Abraam

J'penti'U

sau Imael.

Abraam
de serva
tie

12 $i Dunniezeu Sa nu-ti para rau de


;

zise lui

copil ^\

ta

intru toate cate

iti

va zicc
3
1

Sara, ascultfi cuvantul ei! ca


ta.

intru

''Dumnezeu e.stecutine 23 i acura ^jura-mi pe Dumnezeu aicea, ca nu vei minti nici mie, nici fiului meu, nici nepotilor mei. Ci tot asemenea bunatate, ce eu ti-am facut, vei face ^\ tu mie, .si tarei in care petreci tu. 24 ^i Abraam raspunse: Jur. 25 Si Abraam se planse la Abimelech pentru o fantana de apa, pre care servii lui Abimelech o '^rapisera. 20 ^i Abimelech zise Nu i?tiu cine a facut aceasta, ca nici tu nu mi-ai spus, nici eu n'am auzit jiana astazi. 27 Atunci
ziccind
:
;

Isaac se va cliema somintia

3 Dar

Abraam
melech;

lua oi
^i

.^i

boi,

i le

dete lui Al)iapte

eu ?i pre fiul acestei serve il voiu face sd devind '"o natiune, fiindca este seman^a la. 14 ^i Abraam, sculandu-se de dimineata, luapane i un foiu cu apa, ^i dandu-/e Agarei. /e-a pus pre uuierii ei, ^\ ddndu-i i pruncul, *o demise. 15 Si ea mergand, rataci in pustiid Beer-^eba. ^i dupa ce se sfarsi apa din foiu, ea lepada pre copil sub un ciriteu. 16 ^i ea mergand ^ezii in fa^a copUului in departare de o aruncatura de arc ca zicea ea Nu voiu vedea pre copil murind. ^i ea K^ezand fa^a cu ddnsid, i^i inaHa vocea ?i planse. 17 ^i ^Duranezeu auzi vocea copilului, ^\ ingerul lui Dunniezeu striga pre Agara din cer, ?i-i zise Ce-^i ei'/e Agara? nu te feme; cS, Dumnezeu
;
:

''facura

amandoi legamant.
la

28

^i

Abraam
:

puse
/"

o parte

mioare din turma sa. 29 ^i Abimelech Ce .s?m/ aceste ^apte zise lui Al)raam mioare ce tu le-ai pus la o parte. 30 ^i el zise: Aceste ?apte mioare le vei lua din mana mea, ^ca sa-mi fie marturie, ca eu am s.lpat fantana aceasta. 31 Deaceea ''se numi acest loc Beer-

32 ^i Seba, eft amandoi jurara acolo. Beer-i^eba. a?a ei facura legamant la


Apoi Altimelech cu Pichol,
matei
sale, se
sculai-a,
?i

capul ar-

se intoarsera

inapoi, in

pamantul

Filistenilor.

33
iSeba,

Si .iiraffmplanta ciriteiu
i

inBeer-

nului,

a auzit vocea copilului acolo

unde

este.

34

^i

*chema acolo numele DomiDumnezeul eternitiltii. Al)raam petrecu in pamantul Fipre

18 Scoala-te,
e Cap. 17. 19.

ridica copilul, ^i-l ia

de

listenilor

multe

zil(\

I.

MOISI

22, 28.
berbecele.
fiului sau.
l-l
L^i

25
sji-l

l^tiprificarea Jul

Isaac.

sacrilica olocaust

iii

locul

^^
la pre
il

r\r\

^i (lupc\ acestoa ''Duiiinczcu cercii


l)i'0

Abraam,

i?i-i

zise hii

Abra^i zise:
lui

Abraam chema
:

nuinele locului

aiiie.'^i el
fiul

raspiinse: lata-ina.

aceluia lehova-Jireh. Deaceea pami

lau, pre ''tinicul tail pre care astazi se zice

Pe muntele

Dumnezeu

mergi '-in pamaii- vede. Ivlarirea fdc/adtiinfei. ada a(;()lo in olocaiist, in 15 Si ingei'ul Domnului strigtl lui unul din mun^ii cari ifi voiu zico. Abraam din cer a doua oara; 16 Si Ij $i Abraa in sculandu-se de diniineata ])use i^eaua pe asinul siu, i kift pre doi zise: ^IM'am jurat insumi asupra mea,
iiibe;?ti,pre Isaac, ?i

lul

Muria,

i-l

i?i pre Isaac fiul sail, ^i, deszice Domnul ca ai facut aceasta, ^i n'ai pieand lenine de olucaust, se scula. si crutat nici jio chiar fiul tan. pe eel unic 17 (Vi eu te V(iu binecuvanl.i, merse la locul ce-i spiise Diimnezeu. al tau. 4 A treia zi, radicandu-^i Abraam ocliii ^i voiu immulti semintia ta *ca stelele siii, vazii locul de departe. 5 $i Abraam cerului .'si ca nisipul depe t^rmurile zise servitorilor sai: Ramaneti aicea cu marii, sica ''semintia tavastripani ^por-

din servii sai

asiiml; ca, eu cu baiatul, ne


colo, ca sa

duccm pana

tile

inamicilor

sai.

18"i;>i intru

semin-

ne inchinam, fj'apoi ne vom ^ia ta, se vor binecuvanta toate natiunile 6 i Aljraam lua lem- pamantului. "ca ai ascultat de vocea nele, cele pentru olocaust, ^i^'puse pe mea. Isaac fiul sau; ?i in mana lua focul i cu19 i:>i Abraam se intoarse la sei-vii ?i mersera amandoi impreuna. sai, ^i sculandu-se, au mers impreunS, la titul 7 f^i Isaac zise lui Abraam, parintele sau "Beer-Seba. Si Abraam locuia la Beer'i'ata ^i el ii raspunse latfi-ma, fiule I'^eba. Familid lui Xalior. ?i a zis lata, aid focul i?i lemncle, dar oaia de olocaust unde este ? 8 ^i Abraam 20 ^\ dupa acestea se vesti lui Abraam,
intoarce la voi.
; !
: I

fiul meu Dumnezeu se va in- zicand: lata ^i i'Milclia a nascut fiul lui de oaia de olocaust; ^i mersera Nalior. fratele tau 21 Pre Uz, intaiuamandoi impreuna. nascutul lui. pre Buz fratele acestuia, ^i 9 Si diipa ce ajunserftlalocul, la care-i pre Ivemuel, parintele 'lui Aram; 22 ^i zise Dumnezeu, Abraam zidi acolo altar, pre Chesed, ?i pre Hazo, ^i pre Pilda?, $i cladi lemuele i legand pre Isaac, fiul i pre lidlaf ^i pre Bethuel. 23 !^i Besau, il *pusepe altar, deasupra lemnelor. thuel nascii ju-e 'Rebcjca. Pre acei?ti opt 10 3i intinzand Abraam mana, lua cii- ii nascu J\Iilcha lui Nahor, fratele lui titul, ca sa juiighie pre fiul sau. 11 Dar Abraam. 24 ^\ concubina lui, cu uuingerul Domnului ii striga din cer, mele Eeuma, ^\ ea nascu pre Tebah ?i zicand Abraame Abraame ^i el ras- pre Galiam ^i pre Talias^ ^i pre Maacha. punse: lala-ma. 12 l^i ingerul zise: Mnartca ^i itmnormdntarea S'arei. /'8a nu pui mana ta pe copil, nici sa-i r\Q yi zilele vie|;,ei Sarei fura o suta faci lui ceva, ca, ?acum cunosc, ca tu te douazeci si ^apte de ani; acc^tla temi de Dumnezeu: fiindca tu n'ai crii- fiird anii vietei Sanii. 2 f^i nnu'i Sara tat nici cliiar ire fiul tau, pre eel unic in '^Kiriat-Arba, care esfe ''Ebronul, iu al tau, pentru mine. 13 Si radicandu-sji [lamantul Canaan; si Abraam veni acolo, Abi'aam ocliii sai, so uita, ^i lata inaintea ca sa boceasca pre Sara, i sa o planga. lui un bcrbece, cu coarnele incurcate| 3 Si Abraam se scula de langa mortid intr'iin desi; ^i Abraam merse ?i lua' sau, i vorbi fiilor lui Het, zicand

zise

grijt

'i

i?i

^^

Cnpul

Si.

26

I.

MOIM
in

<^

Strain siod eu

$i

nemormc

intre voi, despre care vorbise


siclii

auzul
Si

fiilor

lui

<^clat.i-mi

o mo^ie de ingropaciiine, ca Het: patru sute


niortiil

de argint, mergator

sa

immormantez

meu

dinaintea la orice negutator.


lui

17

a^a ^'farina

Efron dela i\Iachpela, cea din dreptul liii Het i-aspunsera liii Abraaiu, Mamrei, atat farina cat i pestera din6 Tu tr'insa, ?i tofi arborii depe farina, ?i tot zieandu-i Domnule, asciilta-iie 8 Se inintre noi esti ''priiicipo a lui Dumnezeii, cuprinsul acela jur iniprejur, immormanteazci-ti mortiil tau in eel mai tari lui Abraam ca stapanire a sa inaalesdintre mormintele noastrelNimenea intea ochilor fiilor lui Het. a tutulor acedintre noi nu-ti va refuza mormantul lora cari intrau pe poarta celafii sale. 19 Si dupa aceasta Abraam inunorsail, ca sa nu-ti imniorniantezi tu mormea. 5 ^i liii
: ! 1

tul tau.

manta pre Sara, femeia


din farina Maclipela,

sa,

in

pe^tei'a

7 Atunci Abraam se radica, i se prosterna inaintea poporului \avu, inaintea fiilor lui Hot. 8 $i le vorbi lor, zicand Daca este cu voia voasti-a, ca eu sa inimormantez mortnl meu dinaintea fetci mele, ascultat-i-nia, ^i va rugati pentru mine la Efron, fiul lui Zoav. 9 Oa el sa-mi dea pestera din Maclipela, care este a lui in niarginea tarinei sale; pentru tot argintul ce lace, sa mi-o dea in mijlocul vostru, de moiie de ingropiiciune.

Mamrei, care este Ebronul, in pamantul Canaan. 20 Si *se intari lui Abraam de catra fiii lui Het farina i pestera dintr'insa do mo^ie de ingropaciune.
in fafa

hac dohdndete pre Rebeca de sotje. r^A Abraam '^era batran ^i inaintat ^T" in zile, si Domnul Mjinecuvantase
pre Abraam intru toate. 2 Si zise
"^servului sau, celui
sa,

Abraam

mai vecliiu din casa mare preste toate ale care era ^mai
Pune-ti. rogu-te,

sale:

mana

ta

sub

8i

10 i EiVon sedca intre liii lui Efron Heteul raspunse lui Abraam
fiilor lui

Het. coapsa mea;


in

3 ^i-mi /'jura pe
^i

Domnul

Dunuiezeul cerului

Dunniezenl pa-

auzul Het, a tutulor acestora, mantului. ca fiiw fiului nuni nu vei lua cari /"intrau pe poarta cetatii sale, zi- femeiie dintre fetele Cananeilor, intre 4 ''Oi, cS, vei merge cand: 11 'J'Kn, domnul meu! asculta- cari locuosc eu;
ne! eu
ifi

dan

farina,

si-fi

dau

?!

pes-

in

pamantul meu
.si

si

in

locul nasterii

tera, care este intr'insa, aceasta ^i-o

vei lua femeie fiului meu Isaac. dau mele, Poate ca nu Si ii raspunse 5 servul inaintea ocliilor fiilor poporului meu: 12 Si Abraam va vrea fecioara sa vina cu mine in paingroapa-fi mortnl tan. poporului prosterna inaintea farii. Si mantul acesta; atunci intoarce-voiu pre se vorbi lui Efron in auzul poporului fArii, fiul fan in pamantul acela, din care ai zicand 1 3 Baca tu voesti cu mine ast- ie^if?
:
:

f(d,

rogu-te, asculta-ma: eu argintul tafi-l

rinii

dau, primei?te-l dela mine,

i?i

voiu ingropa mortnl meu. 14 ^i Efron raspunse lui Aliraam, sji-i zise: 15 asculta-ma. domnul meu Obit:

Abraam ii zise: Eeivste-te, ca nu cumva sa reintorci pre fiul meu acolo. 7 Domnul Dumnezeul cerului, care ^'m'a luat pre mine din casa parint(^lui meu
6 Si
si

cata de

pamant

ce face patru sute

''

siclii
^i

din pamantul nasterii mele; si care mi-a vorbit i?i mi-a jurat, zicand: *semintiei tale voiu da pamantul acesta: ^el va trimite pre ingerul sau inaintea
s?i

de argint, ce

este aceasta intre

mine

tine? Ingroapa-^i mortnl tau.

tu vei lua de acolo femeie 16 Si Abraam asculta pre Efr<Mi. si fa, meu. 8 Si daca fecioara nu va *cumpani Abraam lui Efron argintul,
Cap. 17.
S.

fiului

voi sa

I.
viiij'i

MOISl.

2-1.

27
in

cu Uuc.
al
finl

'"soap;)i vci
;

li

do acest ju- tandu-^i vadra sa

adapatoare, alerga
sS, scoatft.

rAmant
\nv

men luiniai men acolo,


coapsa
so jura
liii
f?i

sft

nu

reintdi-ci iarai?i

la

fantana, ca

aha;

si

^i

iiiana sa sul)

Ahraaiii. stapa- acest

iml

sail.

lui

aetata.

puse scoase pentrn toate caiinlele Ini. 21 Si om mirandu-se de dansa. tacea, pentni lucnil voind sa cnnoascil. daca ^'Domnnl a fa cut sa pi'ospere calea Ini an nu.
sei'viil

10 ^i
iiiilelo
ill

sorviil Ilia

zccc cainile din casi

22

Si
luil

dnpa ce camilele

incelara,

do

slapanidiii sau,
sa
:

incrse, 'Hivdnd bant,

onuil acela'^o veriga do nas do


^i

mana

din toalc lnina(;i(ilc stapa- anr, grea do jniiiatato do sicUi;


si

dona

nnlni san

jMosoputiiinia,

scnlandn-se, se duse in brat are pentrn manilo oi. grole do zeco la "cetatea ]ni Naliur. dclii do anr. 23 ^i-i zise A cni Ilea
:

Si ol

desprc scara, precand i^celo co esd


(ipd
iesian,

tn?

Spnne-mi, rogn-te! oare nn

sool(>an

lasa

sa

m^c-

esto in casa parintelni tan loc. ca noi sa

nniulio

cainilt'le

afara de cotate. langa

fanlana do apa.

12
'"sa

Si

zise:

'zDoainne,

slapanulni

men

Dninnczonl Ahraani, Kogn-te, ca


si

am

intalnire/e/iciVa asiazi.

arata

niiliistfipannlni

men Abraam! 23 lata eu


?i

raspnnso: ^'En sunt flea lui Bethuel, finl Milchei, pro care 1-a nascnt ea lui Nahor. 25 ^i ea ii niai zise Paio i?i nutret sunt mnlto la noi, cum i?i loc de mas. 26 Si omnl acesta se'^incliina ^i se prostenia inain^'i

manem?

24

ea-i

stan

laiiii'a

aceasta I'antana de apa,

tea

'fetele loeuit(H'ilor din cetate ies.

ea sa cnvantat

scoata apa
vadi'a ta,

l-t

Fie dar. ca fecioara ea-

27 ^i zise: ''BinoBuinnezenl fie Domnnl, stapannlui men Abraam. care n"a deDomnnlni;
sd
sa
^i

tra cave voin zice


i=ii-nu

eu

rogn-te, pleaca-ti partat mila


;

adev?u'ul san

del a

da sa
inea

punde:
fie
si

l>ea, si

voin ad apa:

fa,

meu; pe cale dreaptd fmn condns pre mine Dmnnezen la casa rogn-te, ca aceasta sa fraiilor stapannlui men.
])eau
i

ea va ras- stapannl
le

si

camilele tale

cea liotarata pentru servnl tan Isaac


"pi'intr'aceasta voin cunoaste, ca tn

28 i fecioara alerga i spuse in casa mumei sale aceste intamplari. 29 Si


Eebeca avea nn frato cu numele ^Laban, si Laban alerga la acel om afara la fantana. 30 f^i dnpa ce vazii el veriga de nas
rorei
sale,
si si

mila stapannlui men. 15 Si inainte de a niantni el a vorbi, lata Eebeca, tica Ini Betlmel, finl *'j\Iilcliei, femeia Ini Nahor, fratele Ini Al)raam. iesjiia afara. avandn-$i vadra pe nmarnl (-i. 16 ^i fata era la fata'^frnai aratat

bratarele la manilo sn-

dnpa ce auzi cnvintele


:

Eebecei, sora sa, care zicoa


ai^a

Omnl
om,
i

acela
iata

moasa, foarte. fecioara era,


la fantana, si

i l)arl)at

n'o

mi-a vorbit;

el

voni

la

cnnoscnse pre ea. ^i ea pogorindn-se acesta sta langa camilele sale la fantana. nmplandn-si vadra, se sni 81 vSi Laban ii zise: Vino inauntrn, 1 7 iard.fi in sns. ^i servnl ii alerga binecuvantate al Domnnlni, pentrn
''

Lasix-ma. rogn-te, sa ce stai afara? En am pregatit casa. si beau pnfina apa din vadra la. LS ^^i loc esfc pentrn camile. 32 ^i omul
inainte, ^i-i zisc
:

ea-i

raspnnse
i?i-i

Bea.
Sii

Domnnl men
sa jos,
o

si

intra in casa.
si

^i

Laban
si

dosarcina camii

ea indata

dand vadra
dete

Ina
ce

in lele.
ii

*dete paie

nutret camilelor,

apa de spalat pentrn picioareh^ lui ?i dete Ini sa bea, ii zise: 19 vSi pentrn pentrn picioarele oamenihn' cari eran cu camilele tale voin scoate, pana ce vor dansnl. 33 Si-i puse lui inainte do incetc4 de bant. 20 ^^i cnrand deser- mancare. ^i el zise: J En nu voin manbea. ^i

mana,

dnpa

los.

2. 17, 20.

I.

MOISI. 24.
de ^i eu

am bant, ^\ ea mi-a adapat ^i camilele. 47 3i en o intrebai pre ea, Vorbeste zieand: hii A cui fica e^ti tu? i ea raspunse: 34 ^i el zlse Eu sunt servul Doninul'^a binccuvaii- Eu sunt iica lui Bethuel, fnd lui Nalioi-, Abraam; 35 stapanul men foavte, s?i el s'a pre care i-l-a nascut Milclia. Atunci eu tat pre m^rit; ca i-a dat lui oi ^i boi, ^i aur i ii pusei veriga aceasta la nasul ei, ^i 48 ^i eu ma argint, i servi i serve, camile ?i asini. bra(arele la manile ei. 36 ^i Sara, femeia stapamiliii men, nascu inchinai !?i ma prosternai inaintea stapanuliii meu fin la batrane^ele ei, Domnnlni. sji binecnvantai pre Dom^i el dete "^acestuia toate cate are el. nul Dnmnezeul lui Abraam, al stapanu37 i stapanul men m'a jurat, zieand: lui meu, carele m'a condns pe cale Tu sS, nu iei fiulni meu femeie din fetele dreapta, ca eu sa iau pentrn finl stapa49 ^i Cananeilor, intr'al cftror pSmant locu- nului meu pre fata fratelni lui. sa dragoste ^i vre^i mergi acum daca aratafi mai vartos sa 38 Ci esc en;
ca,

pan a ce nu voiu

vorlii cele ce
:

am

vorbit. Si

Lahan
t:;?!

zise

'

lacasaparintelui meu,
sa
iei

?i la

39 ^i eu femeie finlni men. si zisei stapanului meu: Dar poate fecioa40 ^i ra nu va voi sii vina cu mine. cl mi-a zis: Domnul, pe a caruia carare umblu eu, va trimite ingerul sau

neamulmeu, credin^a catra stapanul men, spunetimi ^\ daca nu, spune^i-mi, ca sa ma


;

intorc spre dreapta sau spre stanga.

Bethuel raspunsera, zieand: ''Acest Incrn a ie^it dela Domnul, noi nn-ti putem spune nici ran 51 lata Eebeca inaintea ta, cu tine, i?i-ti va da norocire in calea ta, nici bine. te dn cu ddnsa, ?i sa fie femeie ca tu sa iei femeie finlni meu din nea- ia-o, stapanului tan, dupre cum a vorfinlni parintolui meu. nml meu ^\ din casa 41 Atunci tu vei fi scapat de juraman- bit Domnul. 52 ^i anzind servul lui

50

^i Labaji

^i

i;!i

meu, daca te vei duce la neanml Abraam cnvintele lor. se prosterna Donnudni. la pamant inaintea ei ini-ti vor da \ie femeie; atunci pana men, argint i de scoase ''scule servul Si 53 k^i men. 42 jnrainantnl de vei ti scapat venind astazi la aceasta fantana, am scule de aur ^i vestminte, ^\ le dete Retul
s^i

zis:

Domnul,
!

Dnnmezeul stapanului
voes?ti,

becei, i^ii^ncrnri pretioase dete el fratelni ei i

meu Abraam daca

ca eu sa

am

mumoi

ei.

54 w>i mancara ^i baura, el ^i oame4:3 lata noroc in calea pe care und)lu, ?i nii cari crau cu dansnl, ?i masera aco/o. eu stan langa aceasta fantana de apa, va fi, ca fecioara care va ie^i ca sa ^i sculandu-se de dimineata, zise serscoata apd, ^i eu ii voiu zice: Da-mi, vul: Lasati-ma sa plec la stapanul meu. rogu-te, sa bean put-inft apa din vadra 55 ^i fratele Rebecei f>\ mumaei ziscra: 44 ^i ea-mi va raspunde Bea tu, Sa mai ramana cu noi copila inca cateta. pcntrucamilele talevoin va zile, eel lyutin zece, apoi sa mearga. ^i dupa aceea Nu ma opri^i, descoate; aceea sd fie femeia pre care 56 ^i el zise lor
:
f=ii

Domnul

a botarat-o pentrn

fiul

stapa- oarece
sfari^i

Donniul
ii

nului men.

45 Mai
acesta

inainte de a intru

lasati-raa

eu cuvantnl

inima mea, lata Rebeca iesi, avdnd vadra pe umarnl sau, i pogorandu-se la fantana a sees apd; i en i-am zis: Lasa-ma, ro46 ^i ea curand i?i-a gu-te, sa beau dat vadra jos, depe iimerii ei, ^\ zise Bea tu, ^i voiu adapa iji camilele tale.
!
It /

57
sa-i

^i ei

mea; sa merg la -stapanul meu. zisera: Sa cliemam fata, i


a norocit calea

voia din chiar gura ei. chemara pre Rebeca, ^i-i zisera: Vrei tu sa mergi cu onud acesta? i ea 59 Astfel lasara ei raspunse: j\Ierg!
intrel)am

58

^i

pre Rebeca, sora lor, ^i pre doica ei, sa mearga cu servul lui Abraam ?i cu
Marc.
12
11.
1

Vers. 1. Cap. 21.

Cip. 21.10.

II
I

Ps. 118. 23.

M.at. 21. 42.

Esoa.

3. 22.

&|

11.2. 4 12.

35.|

/>

Rzra

1.

6,

2.

1.

.MUJSL

24, 25.

29

oamoiiii

Imiocuvantara sufletul. '^muri iulj'u batranetca fericita, sora noastra. batran si satul de viea(d, s^i Hu adaos pi-eEebeca,?i-izisera: 9 S'-l immormantara tu, sa te imniulte^ti intra niii d(i zeci do la po}ioru] sau. niii. i?i soniintia ta sa stapancnsoa por- Isaac si Ii?mael.^fiii lui. in pesJera- dela ]\laclipela. in tarina lui Efron. fiul lui tilc inamicilor lor. 61 8i sculandu-se Rebeca fji serveb^ Zobar Heteul. cea fata in fata en Mami'e:
lui.

60

i^i

ci

Tu

dupa 10 ''Tarina. care ocumpara Abraam dela onnd acela. ^i serviil liiaiid pi-c LVl^eca. fiii lui Het. *Acolo dar fn immormantat 1 1 ^i dupa 62 k^i Isaac sc iiitorcea dela Abraam ?i Sara, femeia sa. plecara. Dnmnczeu binecuvanta Abraam. ?fantana Tiahai-Roi: ca el locuia in pa- ce muri 63 Ca Isaac pre Isaac, fiul sau Si Isaac locuia langa niantul despre miazazi. dc catra ifantana Laliai-Roi. cugete ie^ia la camp, "'a 'sa
(m'.

so siiira pe camile.

i?i

se dusora

searS:
uita.

si

si iatti

radicandu-?i el ochii 64 camilole veniau.

sai.

se
i?i

Urma^ii hti If mad.

Dar

12

$i acestea sunt generatiunile


fiul

hii

Ilebeca inaltandu-i?i odiii


Isaac,
i

sai, vazu pre dope cariiila: 65 Ca barbatnl ca zisese catra serv: Cine este acela. carele vine pe camp inaintea noastra? i servul n zisese: Acesta este stapannl men; atunci ea isi Ina valnl si se

Ismael,

lui

Abraam,

''^pre

care 1-a

sari jos

nascut lui

Abraam Agara Egipteanca,


13
^i 'acestea sunt

scrva Sarei.

nu-

mele

fiilor lui

Imael. dupre numele lor,

in generatiunile lor: Intaiu-nascutul din

?i Kedar, si Adbeel f?i 14 ]\Ii$ma si Duma i?i Massa; 67 t^i Isaac 15 ^i Hadar, si Tenia, letur. Nafi? ?i toate lucrnrile cate a lYicut. 16 Acetia au fost fiii lui duse pre Eebeca in cortul Sarei, munia Kedema. acestea sunt numele lor. ce liIf?mael, !?i lui. i el lua pre Rebeca de femeie, ?i o dupre intaiubi. ^i Isaac se man.ii'ae de moariea s\iu dat dupre satele lor

Ismael Nebaiot,

acoperi.

66

Si

servnl spuse hii Isaac ^libsam:

i<i

mumei
'^fr

sale.

ririle

lor:

"^douasprczece
lor.

capetenii

Ciisrdoria a

dmia a lui Abracnn.


i!?i

popoarelor
?i

17

^i ace^tia sunt anii

2 ^i !>apte de ani; $i "el dandu-si suflenumele ei era Ketura. "aceasta ii nascu pre Zimran, i^i pre tul, muri, ?i fu adaos la poporul sau. lok^an, !?i pre Medan, !>i pre Madian, !?i 18 ''^i ei locuira dela Havilah pana la 3 Si lolcsan nas- Sur, eel fata in fata cu Egiptul, in merpre Ii?liak ^i jire ^ua. gerea catra Assiria. !^i el se a^ezft acolo -I Si fiii lui cii pre i^eba i pre Dedan. Dedan au lost: Aurim. Letusim si i^ inaintea tutulor fratilor sai.

^^

Inr

Abraam

lua alta femeie

vie^ei

lui

Ismael:

suta

treizeci

?i

Leumim.
i

Si
si

fiii

lui

Madiau: Efa.
si

si

EtVr.

laav

yS(

Tacoh.

lui Eldaa. Toti ace$5 k;>i ''Ab- Isaac, fiul lui Abraam: 5 Abraam nasrii tia aa fost fiii din Ketura. 20 ^\ Isaac era de patruaverea sa lui Isaac. pre Isaac; raam dete toata 6 Si fiilor din concul)inele sale le dete zeci de ani. cand lua dt^ femeie pre Re-

Enoc,

Aljidah

19 Si acestea sunt generatiunile

Abraam
parti

daruri:
tiul

^i

inca traind
Isaac,

''el, ii

des- beca, 'fica

lui
^

Betlmel Sirianul din Palui

de

sau

iiiinildwhi-i

dan-Aram,

sora

Laban

Sirianul.

spre rasarit in ^partea rasaritului. Moariea ft hnmormdiitaiea lui Ahruam.

21 Si Isaac se ruga lui Dnmnczeu pentru femeia sa, ca era stearpa. '^i Dom7 ^\ acestea sunt zilele aiiilor lui Ab- nul asculta rngaciunea lui. si "Rebeca 22 i copiii se.loI'aam, cati a trait: o suta !?aptezeci si femeia lui concepii. cinci de ani. 8 Si Abraam dandu-f<i viau intre sine in ea. Atunci zise ea:
q Cap. IG. 14. 4

80

I.

MOLSl

25, 26.
:

2 Si i-se arata Domnul, ^\-\ zise Sa Daca a?a,penlru ce aceasta? '^^i merse, 23 ^i nu te pogori in Egipt. ci locuestite in ca sa intrebe pre Dumnezeu. pamantul care ti-1 voiu spune Dumniil ii raspunse: ^Doiia uatimii sioit 3 Eain paiitecele tau, 91 doua popoare se vor mai in pamantul acesta, i '^eu voiu fi cu
^ :

^^

(losparti

din saniil tau;

Hm

popor

tine,

!?i

/'te

voiu binecuvanta, caci


''^

tie ?i

semintiei talc i/voiu da toate tarite acesti uiai tare decat celalt, mai mare va servi celiii mai mic. tea ^i voiu tine juramantul, care 1-am 24 8i cand se indepliuira zilele ei ca facut lui Abraam, parintelui tau. 4 Si sa nasca, iata doi gemeni erau in pau- 'voiuiuunuHi semintia ta. ca stelele cetecele ei. 25 ^i eel d'intaiu ie^i ro^u, rului, ^i voiu da semintiei tale toate t^&preste tot ca mantie paroasa: si che- rile acestea J,si in semintia ta se vor iiiara niiniele lui Esau. 26 f^i dupa binecuvanta toate poj)oarele pamantului
dintr'acestea va
^

si

eel

dansul

ie^i

frate-sau, ^carele cu

mana

5 ''^Pentru ca

Abraam
^i

a ascultat de cvi-

sa tinea de calcaiul lui Esau; deaceea vantul


'^cheniara

men,

a pazit ceeace i-am dat

numele

lui

lacob.

i^i

Isaac de
ti

})azit

preceptele mele, statutele mele,

era de i^asezeci de ani, cand Beheca nascu lui pre acetia.

^i legile

mele.
Isaac
locui
in
tl

liebeca e ocrotitd dc Abimelech.

27
facii

^i copii crescura mari,


'^

^i

Esau

se

Si

(jrlierar.

7 Si
este;

barbat,

dibaciu la vanat

plugar; cand bar])atii locului

intrebara despre

iar

lacob era

om

'^simplu. /"locuind in femeia sa, ^el raspunse:

Sora-mi

corturi.

28 "^i Isaac

iubia pre Esau: ca"'el se teniu a zice. femeie-mi este;


lui;*t?i

caci i/vanatul era

mancarea

Re- ca nu cumva

barbatii locului aceluia sa-1

ucida pentru Eebeca, ca era "frumoasa beca iubia pre lacob. Esau i^i vinde dreptul sau de vitdiul-nuscut. la privire. 8 Si petrecand acolo multe 29 Si fierband lacob odata fiertura, zile, Abimelech, regele Eilistenilor. se Esau veni dela camp, liiud foarte oste- nita pe fereastra, i vazii, i iata Isaac nit. 30 i^i Esau zise lui lacob Da-mi, glumia cu femeia sa Eebeca. 9 Si Abirogu^te. Sc\ mananc din aceasta man- melech chema pre Isaac, si-i zise lata, care rof?ie, ca sunt ostenit. Deaceea fu aceasta femeie-ti este, i cum de ai zis cliemat nunude lui Edom. ^i lacolj Sora-mi estef Si Isaac ii zise: Pentru ca zise: vinde-mi astazi intaiu-na^sterea eu cugetai: Nu cumva sa ma ucida ta. 31 ^i Esau zise: 32 lata, eu tot pentru ea. 10 Si Abimelech zise Pentru merg spre moarte, ce-mi mai folosei?te ce ai facut tu noua aceasta t t'a pufin a intaiu-na?tei'ea'? 33 '^\ lacob zise: lipsit. ca unul din ])opor sa se culce cu Jura-mi acum si el ii jura; i^i Esau 'it^i femeia ta. i?i "tu sa aduci vina asupraAandu intaiu-nastcR^a sa lui lacol). ne.' 11 Si Abimelech porunci in tot lacob dete lui Esau pane ^i tier- poporul sau. zicand: Cine sei'vaatinge 34 tura de linte, ^\ el manca i?i l;)au: ^i de omul aceasta sau de femeia lui, sa sculandu-se, se duse. kafk Esau neso- se omoare.
: :

l:;>i

coti intaiu-na!;iterea sa.

Averea lui Isaac

$i certurile.

Isaac in Oherar e hinecuvdntat de Dumnezeu.

12

Si Isaac
?i

semana

in

pamantul apre
^i el

^f\

^^
duse
e 1.

Si S6 fSfiu foanu^te in tara afara cela.

culese in acel an ^insutit: ca


'il

de
la

foametoa

<*cea d'intaiu,
;

care

Dounud

binecuvanta

dansul.

a tost in zilele lui


''

Abraam

$i

Isaac se 13 Si nicest
foarte.

om
Si

*se mari,

din ce in

Abimelecli, regele Filistenilor ce mergea, se maria, pana ce fu

mare
si

in Grherar.
Sam.
!J.

14
1.
Ji

el

averi
1,1

turma

d(^ oi

9.

a Cap.
b
.;

X Cap. 17. 16. V 2 Sam. 8. Ii. c Cap. 27. 211.

27. 11, 16, 23. Osea 12. 3. Cap. 27. 36.


27.
3,

!
;

lov.

1.

1,8.

Hbr. 12. 16.


Capitl 26. Cap. 13. 10.

c
r

Cap. 12. Cap. 28. Cap. 12. Cap. 13.

Ps. 105. 9

f Ebr. 11. 9. g Cap. 27. 19,


|

J Ps. 39. 12.


1o.
2.
l.i.

Cap. 15.

6.

25. 31.

n
6,

/
;;

j Cap. 12. 3. l! Cap. 22.16.18.


I

d Cap.

U.\

h Cap. 27.

Clp. 20.

2.

Cap. 12.

13.

1.

MolSI

26, 27.

31

ciroada de boi,
yi

:;<i

mare nimiar de

servi; gat dela voi.

28

^i ei zisera:

Xoibinc

pismuiau: 15 A^a, ca vedem, ca Domnul 'este cu tine, desapasera servii aceea am zis: Sa tie juramant intre noi, parinteliii sau, inca in zilele parintelui adicd intre noi ^i intre tine,i sa facein 29 Ca tu noua nu sail Abi'aam, Filistciiii le astupara. um- legamant cu tine 16 Ba 91 Abi- ne vei face nici un ran, precum nicinoi plandu-le cu pamant. Du-te dela iioi, nu ne-am atins de tine, ?i precum 1;i-am luelech zise liii Isaac ca "til te-ai laciit cu iiiiilt mai tare de- facut numai bine, si te-am l^sat sa ie^i in pace; itu carele acum e.^tl binecuvancat noi. 30 ^i Isaac facu lor 17 i Isaac pleca de acolu, !?i taba- tat de Domnul. 31 Si rira in valea (rlierar. s^i locuia acolo. ospaturi. !?i ei mancava i?i beura. jurara unul 18 $i Isaac iarai?i destiipa tanlanele de sculandu-se de dimineata. ^i Isaac ii demise, s^i ei se duapa, cari an fost sapate in zilelc lui Ab- altuia raam, parintelui sau. si pre care Filis- sera dela dansul in pace. 32 Si se intampla, ca in ziua aceea tenii le astupasera dupa moartea lui Al)raani; ''^i el le dete tot acela^i niune, servii lui Isaac venira si-i spuscra despre fantana, care au sapat, sji-i zisera cu care le-a nuniit parintele sau. 33 ^i el chema numele ei 19 ^i servii lui Isaac sapara in acea Am aflat apa. vale i attaril acolo fantana de apS, vie. Seba: de aceea numele cetatii aceleia wO J?i pastorii din Gherar !/si^ certani este Beer-Seba pana in ziua de astazi. Intdia cSsrdorie a lui E^au. cu pastorii lui Isaac, zisera Apa esie 34 Si cand fu Esau de patruzeci de a noastra; i^i chema numele lantanei aceleia Esec caci ei se certara cu dan- ani. lua de femeie pre ludita. tica lui Beeri sul. 21 !^i ei sapara alta fantana, Heteul, i^i pre Bafjema, tica lui El on HeIsaac teul. 35 Si aeestea adusera inultd a?i se galcevira ^i pentru atrasta, maraciune de sufiet lui Isaac i Rebecei. numi kSitna. 22 Si inutandu-se el de acolo, sapa lacob ijiime^ie cu viclcfug bmeeuvdntarea de intdiul-nUscut. alta fantana, pentru care nu se sfaFilistenii
'il

toato

tantanele **ce le

!;*i

i^ii

dira;

i el
!?i

acesteia
zise:

ii

dete nuinele Redat noua

ry^

hobot,

Acuni ni-a

Si

'

dupa ce Isaac imbatrani, ^\ ochii lui se intunecara, de nu mai

Donuiul

loc larg, ^^i noi

vom
la

creste in putea vedea,


eel

chema
si-i

el

pre Esau, Hul sau,


Fiul

acest ])amant.

mai mare,
ii

zise:

men
''

^i
ii

Beer-^eba. 24 ^i Domnul i-se arata lui in noaptea aceea, i-i zise Eu sunt Buninezeul parintelui tau Abraam, ^nu tc teme! ca -'eu cu tine sunt.vk eu te voiu binecuvanta, i voiu imnndti seinintia ta, penti-u
i>i

20

el se sui

de acolo
<*

acesta
zise
:

zise:

lata-ma.

2 Si Isaac
^i

lata eu

am

imbatranit,

nu

tiu

ziua murtii mele.


la

3 '-Acum dara.
^\

ia-ti.

rugu-te, armeletale, tolba ta


!?i

arcul tau,

prinde ceva vanat. 4 Si-mi gate^te bucate gustoase dupaAbraam servul men. 25 el '^zidi acolo cum iubesc eu, ^\ mi le ada, ca sa maaltar, ^i "chema numele lui Dumnezeu; nanc, ca suflctul meu^'sa te binecuviniei?i

camp

s^i-mi

^i

intinzandu-!^i acolu cortul, servii lui teze inainte de a muri.

5 lar

Rebeea

Isaac saparji

fantana. auzi cand vorbi Isaac catra tiul siiuEsau. Abimelecli veui din Glierar la Si Esau se diise la camp ca sa gaseascii dansul cu Ahusat, amicul sau. si /'Pidiol, .^t sa aduca vanat pdritUelui sdu. capul armatei sale. 26 Si Isaac le zise 6 Si Rebeea zise lui lacob, tiul ei lor: Pentru ce at.i venitlamine? caci lata eu auzii pre parintele tiiu, vorbind '/voi jire mincm'ati urat. tji ''m'ati alun- cu Esau fratele tau, zicand: Ada-mi mie

26

i^i

Kcd.
Ksod.

4. 4.

u Cap.
I'

21. 30.
I.

9.

32
vanat
?i

I.

MOISI. 27.
si

vocea lui lacob, iar sa mSiianc, ?i sa te binecuvantez inain- manile acestea sunt manile lui Esau. el nu-1 cunoscu pi'o dansul, caci tea Domniilui, niai inainto de a muri. 23 8 ^i acum. liiil men! asciilta cuvanlul 'Muanile luicrau pai'oase, ca manile framen, i?i fa preciim iti zic. 9 I)u-te la telui sau Esau ?i-l binecuvania pre el. tiirma de oi, i ada de acolo doi iezi 24 ^i mai intdiu ii zise lui Au tu esli luni, i?i eu voiu pregati din ei bucate fiul meu Esau? Jar el ii zise: Eu sunt.
zise
:

g&te^te-mi bucate gustoase, ca

Vocea

este

fj^i

gustoase pentru parintele tau, i)recuni 25 Si-i zise: Ada-mi sa mauanc din vaiube^te el. 10 Si tu le vei duce la pa- natul tau, fiul mcui, ca sa te binecu-

manance, si sa te vinteze surtetul meu. Si el ii ;i(luse, si binecuvinteze niai inaintc de a muri. parintele lui mnnca; si-i mai dete si vin, 26 vSi Jsnctc, parintele lui, zise 11 Si Jacob zise caira Rebeca muma- si l)au.
rintele tau, ca el sa

Esau, fratele men parus, iar eu sunt neted. 12 Poate ca parintele men lui Sfi ma pipaie, si eu sfi fiu inaintea ca un in^elator, si voiu atrage asupra-mi
sa: lata

catra d;\ns\d: Apro]tie-te, rogu-te.


saruta, fiul
saruta.

^\

ma
si-1

meu.
vSi

$i el se apropie,

27

mii'osind Jsaac mirosul


il

vestmintelor sale,
Jata,
*

binecuvanta

?i

zise:

mirosul finlui meu este ca ^\ nuuna-sa zise catra dansul Fiul men, mirosul unei campii pre care Domnul a acel lilestem al tau sa fie asupra mea; binecuvantat-o. 28 .^Dumnezeu sa-ti tu asculta numai de cuvautul men: du- dea tie din '"^roua cerului, ^i din grasite ^i-mi ada, 14 El se duse. ^i aduse mea pamantului, si indestulare de grau
blestem,
^i

nu

l)inecuvantare.
:

13

i;>i

'

mnmei

sale:

?i

muma-sa

'^gati

l)ucate

^i

de must:
^i
!

29 J^opoarele
Sa
fii

sa-ti

ser-

gustoase,

cum

iul)ia parintele sau.

veascS. tic,

uatiunile sa se prostearna

15 k^i Eebeca lua / vestmintele cele mai preti<xase ale lui Esau, feciorul eel mai mare, pre care ea le avea in casa la sine; ^i imbraca cu ddnsele pre Jacob, fiul ei eel mai mic. 16 f^i cu pielea iegatul pe zilor ii intasura manile lui. unde era neted. 17 $i l)ucatele cele gustoase ^i panea care o lacuse, le dete
i^ii

stapan fratilor tai, ^i fiii nmmei tale sa se prostearna inaintea ta Blestemat so, fie eel ce te va blestema, i^i binecuvantat sci fie eel ce te va
inaintea ta
;

binecuvanta.

30

^i

dupa ce
^i

slar^i Jsaac

de a binecuvanta pre Jacob,

Jacob abia

iesind dinaintea parintelui sau, iata,

Esau

tVatele lui se intorcea dela vanatoarea Jacob iiului sau, sa. 31 Ca gjitind i el bucate gustoase, 18 ^i el intrand la parintele sau. ii le aduse parintelui sau, si-i zise Parintele zise i?i Parintele men el raspunse meu, s(;oala-te, ^\ mananca din vanatul Aici sunt Cine e.^ti tu, fiul men ? 19 ^i fiului tau, ca sa ma binecuvinteze sufielacob zise catra pai-intele sau Eu sunt tul tau. 32 Atunci ii zise Jsaac parinEsau intaiu-nascutul tau; lacui cum mi- tele sau: Cine ei^ti tu? iar el raspunse:

in

mana
:

lui

ai zis; scoala-te

dara, rogu-te,

.sezi,

si

Eu

sunt Esau, int;'iiu-nascutul tau

fiu.

mananca din vanalul men, oqm sa ma 33 Atunci spaimanlandu-se binecuvinteze sutlelul tau. 20 Si Isaac mura foarte, zise Cine este
sji
:

Isaac, tre-

deci eel ce

zise catra fiul sau


aijsa

(Jum

ai

putut gasi prinse vanatul,

i?i-mi

aduse,

i>i

eu mantu.

de curand,

fiul

men?

^i el zise:

Dom-

cai
,si

din
il
'il.

toale

mai inainte de a veni


;

nul

Dumnezeul tau mi-/ aduse


^i Isaac zise catra

inaiulf^.

cu
);!i

binecuvantai

^Si l)inecuvantat

21

Jacob

Apropie-te, va

34

^i auzind

Esau cuvintele

fiul men! daca cf^ii fiid pai'iutelui sau, 'striga cu voce tare !>i Esau, au nu. 22 Si Jacol) se api-o- amarita foarte. si zise i)arintelui sau pie de Isaac, parintele sau. !^i el il pipai. Binecuvinte;iza-ma ^i pre mine, pariu-

ca sa te pipai,

meu

Vers. 4. 9. f Vers. 87.

<j

Vi-rs.
I

* Vers.

16.

Ose.l

U.

6.
I

; Elir

II. 20.

;,

Heut.riS 13.3S.

f':ip.

2R,

3. i.\ "i

Fhr. Vi

17.

I.

iroisi
fra-

27, 28.

33

tole uK'u

35 lar
ta.

cu cuvantarea
tole tail

iiiJiielaciunc.

catra Isaac: Mi-s*a cauza acestor fete Hetiene 36 Atiuici zise Esau: Daca lacob i^i va lua de femeie pre vreel ii zise
:

A veuit

46 SiEebecazise

iri

liiat l)ine-

urit vieata din

Cu

tot dreptul

se

iiiime^te el Jacob,
:

una

dintre

fetele

dintr'aceasta

\arsi,

el atunci ce-mi mai folose^te vieata? cfici acum a doiia oara ma ini^eala Fiiga lui lacob la Haran. iiiii lua mtaiii-na!?t('rea. si acuni imi lua

binecuvantarea. Mai zise el X"ai pastrat.si pentru mine vre-o binecuvantare.^


si
:

OQ '^O
nu-ti

^""^ Isaac
iei

cbemaud aW binecuvanta, i?i-i


femeie din fetele

jjre

lacob

zise:

37
zise
:

i Isaac raspiiiise lui

Esau,

i^i-i

lui

*Sa Canaan;

1-am pus ])re el preste 2 Oi '^scoala-te, !?i te du in ^'Padani-am dat lui de Aram, la casa lui ^Bethuel. parintele must 1-am da- muuK'i tale ^i de acolo iti ia femeie din servi, ?i cu grau !>i cu ruit pre el acum ce mai pot face pentru fetele lui /'Laban, fratele mumei tale.
"lata.
tine, si

Domn

pre

toti fratii sai

tine, fiul

meu?
parintelui sau:

''Si

Dumnezeu

eel

atotputernic sa
^i

88

$i

Esau zise

Xumai

te ))inecuvinteze,

sa te creasca.

sa te

pa- imnnd^easca, ca sa ajungi o adunare de binecuvanrintele meu? binecuvinteaza-ma ?i pre popoare 4 Si sa,-ti dea tie mine, parintele meu! !^i inaltandu-?i tarea lui Aln-aam, tie si semintiei tale Esau vocea sa. planse. 39 Atunci Isaac, cu tine, ca tu sa stapane^ti pamantul
aceasia singura bineru\antare
ai tu,
:

''

parintele sau.

ii

ras[iunse,

parte de

pamant

gras,

^i

s^i zise lata de- *in care petreci acum, pre carele Dumde roua cerului nezeu 1-a dat lui Abraam. 5 Si Isaac
:

de sus,va fii'locuintata; sicu sabiatavei lasa pre


trai: si fratelui

lacolj,

?i

el

pleca la

Padam-

tau 9vei servi;

Dar "ca va Aram.lri Lalian


tc\u.

fiul lui

veni timpul. cand facandu-te stjipan. vei fratele Kebecei,


Icpadci jugul lui

muma

Bethuel Sirianul. lui lacob ^i Esau.

de pe grumazul
ucidd pe frateJe

Casutoria a doua a lui Esau.

Esau vazand, ca Isaac binecu41 ^i Esau uri pre lacob pentru \anta pre lacob, i-l trimise la Padanbinecuvantarea, cu care parintele sau il Aram, ca sa-^i ia femeie de acolo i ca il binecuvanta, zise Esau in inima sa i-i porunceijte lui, zibinecuvantase
Esau cants
sic

sSv,.

Si

i?i

Zilele

de bocet pentru parintele


*

meu cand

Sa nu-ti
;

iei

femeie din fetele

lui

7 Si C'ci lacob asculta pre pase apropie; i atunci voiu ucide pre Canaan rintele sau pre nunna sa, si merse la lacob fratele meu. 42 Si cuvintele lui Esau, fiul sau eel Padan-Aram; 8 Si vazand Esau ^ca mai mare, fura spuse Eebecei ?i ea tri- fetele lui Canaan sunt rele in ocbii lui mese sa cheme pre lacol), fiul ei eel mai Isaac riarintelui sau. 9 Esau se duse mic, si-i zise lui lata. Esau fratele tau la lijuiael, i pe langa alte femei ce mai
i?i
;
:

vrea

sa-)?i

^rasbune asupra
dar, fiul

ta,

$i

sa te avea, lua de femeie pre '^Mahalat, fata


lui

ucida.

43 Acum

meu. asculta

Ismael,

fiul

lui

A1)raam,

pre 'sora

vocea
fratele

mea

scoala-te ^i fugi la Lalan lui Nebaiot.


:

lacoh vede seara cerului. meu, in Haran 44 Si ramai la dansul, pana ce va trece furia fratt'lui 10 Si lacob pleca din Beer-Seba. ?i tau 45 Pana ce va trece mania fratelui merse la "Haran. 11 Si ajungand la tau asupra ta, ^i el va fi uitat cele ce tu un loc, ramase acolo preste noapte, ca
;

i-ai facut lui

atunci eu voiu trimite,

si

soarole apusese.
acelui
i

Si

te voiu

lipsesc
8am.
8.

aduce de acolo. Pentru ce sa de voi amandoi tot intr'o zi.

ma

loc,

!?i

le

biand din pietrele puse sub capul sau,

se culca intr'acel loc.

12

Si "^1 '^isa

14.

34
f?i

I.

MOISI. 28, 29.


al ca- pie i iata trei
:

iata o scara a^ezata

pe pamant,
i?i

reia cap
lui

ajungea

la cer. ^i iata.

i'lnc'erii

Dumnezeu
13
2

se suiau
iata.
:

se pogoraii pe
sta

daiisa.

^i

Domnul
'Eii sunt

dea-

supra scdrii,

^i

zise

Domnul

Dumnezeul Dumnezpul
tu dormi,
tale.

lui lui

Abraam, parintele tau ^i Isaac *pamantul pe care


:

ti-1

voiu da

fie

?i
fi

semintiei

14
^i

i ^semintia ta
s^i

va

ca pulbe-

rea pamantului.

tute vei intinde ^*spre


$i

apus,
!?i

spre rasarit,

spre miazazi

toate neamurile pamantului se vor binecuvanta intru tine ^i intru semintia ta. 15 Si iata.^eu cu tine sunt; ^\^\q

voiu pazi ori incotro vei merge;

^\

2/te

turme de oi a^ezate langa dansa ca din fantana aceea adapau ei turmele si piatra dope gura fantanei era mare. 3 Si se adunau acolo toate turmele, apoi pravaliau piatra de pe gura fantanei, f?i adapau oile !?i iarasi puneau piatra pe gura fantanei la locul ei. 4 Si Jacob zise catra dansii Frafii mei, de unde sunteti voi ? iar ei raspunsera Din Haran suntem. 5 Si le zise lor Cunoa^teti pre Laban, fiul lui Nalior? i ei zisera: Cunoastem. Si le zise: ^Sanatos este eU iar ei raspunsera: Sanatos; i iata Eacliela, fata lui. vine cu oile. 7 Si el zise iata. inca e ziua mare, nu e tim; :

voiu iutoarce la pamantul acesta: caci pul ca sa adunati turmele, adapa^^i oile,

^nu
16

te voiu parasi.

pana ce nu voiu

face ceeace \\-^m promis.


Si lacob desteptandu-se din
:

someste

nul sau zise


el

Cu adevarat Dumnezeu
i

in ^locul acesta;

temandu-se a
!

locul acesta

eu n"am tiut. 17 Si Cat de infrico^at e Aceasta nu este alta, decat


zis
:

casa lui
cei'ului

Dumnezeu.

da, aceasta e poarta

FugSduinfa

lui Jacob la Bethel.

18SiIacob sculandu-se de dimineata,


lua piatra, care a lost pusa sub capul sau,
i?i

le pafjteti. 8 Si ei zisera pana ce nu se vor aduna toate turmele, ^i se va resturna piatra depe gura fantanei ca atuncea adapam oile. 9 Si vorbind el cu ei, veni ''Racliela cu oile parintelui ei. ca ea le pa^tea. 10 Si vazand Jacob pre Racliela, fata lui Laban, fratele niumei sale; 91 oile lui Laban. fratele mumei sale, se apropie Jacob, ?i ^rasturna piatra depe gura fantanei, ?i adapa oile lui Laban, fratele mumei sale. 11 Si Jacob ^saruta pre
si

merge^i de

Nu putem,

varful

turna oleiu preste Jiachela, i radicandu-i vocea lui plancliema numele lo- se. 12 Si Jacob spuse Eaclielei, ca el cului aceluia Bethel, iar numele cetatii este /'fratele parintelui ei, sji ca el este era mai inainte Luz. 20 f^i Jacob facii fiul Rebecei 3 ^i ea alerga i spuse pa''o

a?eza stalp,
ei.

'^si

19

Si el

zicand: De ?va fi Dumnezeu cu mine, i ma va pazi in calea aceasta pe care eu umblu: de-mi va da ''pane sa mananc, si ^estminte sa ma imbrac; 21 Si tie 'nia voiu intoarce cu pace la casa parintelui men; iatunci Domnul va fi Dumnezeul meu 22 Si piatra aceasta. pre care o am pus stalp, ^va fi casa lui Dumnezeu, si din toate cate-mi vei da mie, zecimea lor ^ie o voiu darui.
vot,
; ^

rintelui ei.
tirea
'^ii

13

Si

Laban indata

ce auzl

despre Jacob, fiul surorei sale, alerga intru intampinare, i-l imbrai?i-l

tisa,

saruta,

si-1

duse in casa
ii

sa.

Atunci

el

spuse

lui

tamplate.

14

Si

Laban Laban
^i

toate cele inzise:

*Cu

carnea mea e.?ti tu. luna de zile. Si el ramase la dansul 15 Si Laban zise lui lacob: ku nu cumva. pentru ca tu eti fratele meu, lacob servete lui Laban. imi vei servi in dar? Spune-mi ce sd-fi Qr\ Si sculandu-se Jacob, merse in fie sindiria ta? 16 Si Laban avea doua -^^ pamantul fiilor rasaritului, 2 Si fete ; numele celci mai mari era Lea, i uitandu-se. iata acolo o fantana in cam- numele celei mai mici Rachela. 17 Si
adevarat, osul
p
iorvil

meu

1.

51.

I.

MOISL
frii-

29, 30.
tita,

35
i^i

Lea avea
inoasa
chela,

oclii slabi, iar

Raclicla era

deaceea mi-a dat

pre

acesta.

la fata.
i?i-i

1 8 ^i lacob iubia pre Ra- 34

iSi

chema numele
si

lui

Simeon, ^i ea
:

zise lui:

iVoiu

servi tie i^apte iaras^i concepu,


niicii.

ani

pentm
Si

IJachela, fata ta cea niai


ii

acum barbatul men


chema numele
iara^i concepii

raspunse: Mai bine este decat sa o dau altiii 20 Si lacob barl)at; ramai cu mine. ^"sei'vi pentru Eachela ?apte ani; ?i ace?tia parura in ocliii lui ca prea putine

10

Laban

nascu fiu, i?i zise De se va ali[ii de mine, fiindca i-ara nascut trei fii. Deaceea
acestuia Levi.
t?i

sa ti-o <lau

tie,

35
zise

^l ea
:

nascii fiu.

si

As-

tadata voiu hiuda pre Diunnezeu.

De-

zile. caei

o iubia.
Casaioria lui Jacob.

aceea chema numele ceta de a mai naste.

lui

luda

^i ea in-

Copiii lui lacob.

21
zilele

Si

lacob zise lui Laban: Da-mi


ca
implinit.

fcnieia luea, ca sa intru la dansa;

Or\ ^^

Eachela vazand ca nu face copii lui Jacob, Eachela ^pismui


?i

mele s'au

22

^^i

Laban pre

sora-sa,
'-'iar

i^i

zise lui Jacob

Da-mi

Jacob 2 de nu, eu mor. 23 i seara el kia pre se aprinse de manie asupra Eachelei, !?i ^i'facii ospatlica saLea, s^i o duse pre dansa la Jacob; zise: Nu cumva '^.sun^ eu in locul lui Laban Dumnezeu, care ti-a oprit fruptul pan24 i acesta intra la dansa. 3 ^i ea zise: Jata serva mea dete pre serva sa Zilpa de serva Leei. tecelui? 25 ^i facandu-se dimineata. Bilha intra la dansa, f ca sa nasca pe ficei sale.

aduna pre

toti barl)atii

locului

aceluia, copii!

vSi

l:;?i

La- genunchii mei, i i'ca sa am copii iata. ban Ce-mi iacu?i ? au n'am servit eu la printr'insa. 4 i ea-i dete lui pre Bilha. de femeie ?i intra la dansa tine pentru Eachela? pentru ce dar m'ai serva sa, in^elat? 26 $i Laban ii raspunse: Nu Jacob. 5 ^i Bilha concepu, ^i nascu 6 ^i Eachela zise: Dumse faceafja inloculno^tru, capreceaniai lui Jacob fiu. judecator i a ascultat *a lost mie mari. nezeu mica sa o dee inaintea celei mai lmplinei?te-ti cu aceasta saptamana, vocea mea, ?i mi-a dat fiu pentru aceea 7 i Bilha. si-ti vom da ?i pre cealalta, pentru ser- chema numele lui J^an.
aceasta era Lea. i
el zise lui
:

''

viciul

ce-mi vei face inca alti sapte ani. Jacob facii a^a, i-i implini 28 saptamana cu aceasta, s^i Laban ii dete lui ^i pre Eachela, tica sa, de femeie. 29 ^i Laban dete pre serva sa Billia de 30i>i/acoi serva Eachelei, ficei sale. pre EaEachela, iubia i la $i intra chela mai mult decat pre Lea. ^i el servi la dansulJ'inca alti ?apte ani. 31 ^i Svazand Dumnezeu, ca Lea este nesocotita, '"des^chise matricea ei, 32 ^i Lea dar Eachela era stearpa. concepu, f?i nascu fiu, i^i-i chema nul:;>i

serva Eachelei, concepi^i iara^i,


lui

sji

Uciscu

Jacob
:

al

doilea

fiu.

ipi

zise

Ea-

chela Lupta mare ma


surorei mele,
i

luptai in contra
i

o invinsei

ea

chema

numele lui iNeftali. 9 Atunci Jjea vazand, ca a incetat de a mai naste, lua pre Zilpa, serva sa, ?i 'i^dete lui Jacob de femeie. 10 f^i Zilpa.
11 ^i serva Leei, nascu lui Jacob fiu. chema nus?i ea vine Lea zise Noroc 12 Dupa aceea Zipla. mele lui Gad.
: :

serva Leei, mai nascii lui lacob pe al 13 ^i Lea zise: Ferice de doilea fiu.

mele

lui

Euben,

caci ea zise

^vazii intristarea mea, i}\ 33 f^i ea iara^i va iubi barbatul men. concepu, ^i nascu fiu ^i zise Fiindca pul secerisului de grau. afla acolo manDumnezeu a auzit, ca sunt nesoco- dragoare, ?i le aduse Leei. nunnei sale.
:
:

Donnnd mine! de acum ma meile;


:

mine 'ma vor ferici fe?! chema numele lui Asser. 14 ^i Euben mergand la camp, in timcaci pre

j 2

Sam.

3.

14.
12.
1.

* Cap. 30. 26.

Os.a
i

12.

Judc. 16.

36
Si

I.

MOISI. 30.
servit, si ce

Eacliela
:?i

zise

catra

Lea:

"*

Da-mi, ti-am

au devenit

vitele tale

mie din mandragoai-ele fiii15 lar ea-i raspimso: "Putin liii tail. este, ca mi-ai liiat pre barbatul men, i vrei sa iei i mandragoarele fiului men? Atunci M zise Rachela Bine dar, culcerogu-te,
:

cu mine.

30 Caci era mai inainte de a vem eu

pul^in ce
la tine, si

aveai

acum

s'aimmultit foarte, !?i Doninul te-a binecuvantat cu venirea mea la tine. Si a-

eum cand
mea?

''

sa fac

i?i

eu ceva pentru ca-

se el

cii

tine

^i

in noaptea aceasta pentru sa

16 larseara, mandragoarele fiului tan. cand veni lacob dela camp, Lea ii ie^i
inainte, ?i-i zise
:

31 Si Lahan zise: Ce sii-li dau tie. Niiiiica sa nu-nii Si lacob raspunse


:
:

Intra la mine, caci te- dai

dar daca-mi

vei face

mie aceasta.
fji

am cumparat cumadragoarelo fiului men.


i el se culca

eu

iarasi

voiu paste oile tale,

ti-^^

cu dansa

in noaptea voiu pazi.

32 Eu
^i

astazi voiu trece prin

aceea.

toata turiiia ta, despartind de acolo toata


^i

17

Dumnezeu
!?i

asculta pre Lea,


zise

si

oaia pestrita

patata,
tot

si tot mieliil

sein
si

ea concepu.
cincilea fiu.

nascii lui lacob

pre al dintre mei.

aceeace este patat


'^

Lea: Dumne- pestrit. intre capre si aceasta sa fie mi-a dat rasplatirea mea, pentru ca simbria mea. 33 Si asainviitor f^drepzeu eu dadui pre serva mea barbatului men. tatea mea va marturisi pentru mine, cand 3i ea cliema numele lui Isaliar. Si vei veni, casa-mi recuno^ti simbria mea: Lea concepu iarasi si nascii lui lacoli tot ce nu va fi pestrit si p^itat intre ca20 Si Lea zise Cu pre si sein intre mei se va socoti cafurat, pre al saselea fiu. dar frumos ma darui Dumnezeu acum de se va ajla la mine. 3-1: Si Laban zise Ei bine fie dupre barbatul meu va locui cu mine, caci tan i-am nascut lui !?ase fii! Si ^^ cliema cuvantul 35 Si el in ziua aceea desparti tapii numele acestuia <'Zebulon. 21 Si dupa aceasta nascu ea fata, f^i cliema numele cei babjati ?i patat^i, ^i toate caprele cele ei Dina. pestrite si patate, toate care aveau ceva 22 Si Dumnezeu ^Msi aduse aniinte si all), si pi-e tot ce em sein intre mei !?i 36 Si Lade Eacliela, 1 o asculta pre ea, ?i 2 de^chi- le dete in iiianile fiilor sai. se matricea ei. 23 Si ea concepu i ban puse cale de trei zile intre sine si nascu fiu. ^i zise Dumnezeu ridica de intre Jacob. Si lacob pa^tea oile cele radeasiqjra mea ''ocara mea. 24 Si uu- iiiase ale lui Laban. niele lui il cliema losif, zicand Dum37 Si lacob lua nuele verzi de plop, de migdal i?i de paltin. i?i despoindu-le nezeu *Sti-mi adaoii'e si alt fiu.

18

t$i

de scoai'ta, facu pre ele crestaturi albe. 25 Si nascand Eacliela pre losif, zise de sevedeaalbul eel depe nuele. 38 Si lacob catra Laban: ^Lasa-nia ca sa ma el nuelele, pre care le curatise de scoarta. <luc iiiapoi "la locul meu i la pamantul le puse inaintea turmelor, in rupturile meu. 26 Da-mi femeile iiiele, '^'pentru de apa si in adapatoarele. unde veniau
BogcHia lui lacob.

care ti-amservit,

s^i

copiii mei, ca sa nierg;

oile

sa bea,

?i

acestea se infierbantau.

ca tu

meu, care ti-l-am facut. cand veniau sa bea. 39 Si concepeau Lal)an 27 Si ii riispunse Fie, rogu- oile. uitdndu-se la nuele, ^i fatau baltate. te, ca eu sa aflii liar inaintea ta Eu pestrite i patate. 40 Si lacob despar^cunosc bine, ca Dumnezeu in'a bine- j;ia iiiieii ace.^tia, si inturna fetele oilor
$tii

serviciul

cuvantat v pentru tine.


tara^te-mi tu simbria

28

Si zise

Ho-

din turnia
:

lui

Laban

catra cele seine

?i

29
.0

Si el
j

ii
1

eu ti-o voiu da. baltate i turmele lui le punea la o parraspuuse: tu ^tii, cum te. ?i nu le amesteca cu turmele lui Lata, i
1.

in Cap. 25. 30. Num. 16.9.13.1

Slim.

19.
i

s
(
ti

Mat.

i.

13.
J

g Cap. 29. 31. r 1 Sam. 1. 6.

Cap. 33. 17. Cap. 24. 54, 56. Cap. 18. 33.

X Cap,

V Cap. 29. 20,30. 39. 3, 5.

V Cap, 16. 2i. e Cap. 29. 15.

a Cap.

31. 6, 39, 40.

b 1
c

Tim. 5. 8. Cap. 31. 8.

d Ps. 37. 6.

T.

Moisr
ori

30. 31.
si

37
])ata(i:

"ban.

"eu vad 13 Eu cole niai tari aveau sa conoeapa, lacob toate cate-ti face tie Lal)an. punca mielele in I'liptiiri, inaintea oclii- sunt Dumnezeul din Betli-el. ^unde ai lor oilor. pentrii ea ele sa conceapa. iii- uns tu stalpul, uiide tu-mi facusji mie 42 $i de eraa oile vot acum v scoala-te, iei^i din acest patdndu-se la imele. mai slabe, el nu punea nuelele: ^i asja mant. i?i te intoarce inapoi la pamantul cele slabe deveniau ale liii Lal)an. iar nasterii tale. 14 ^i Racliela r>i Lea riispunsera, 43 Astt'el omul oele tari ale liii laeob. aOare mai avem noi parte iji tiirnie zicand: si avii multe foarte. crescii acesta
41
Si a
fust.

cu.

drcalc

oile Imltati. pestriti

caci

.^i

servi

!?i

serve,
hit

iji

camile
cii

i?i

asini.
><Cii.

Fuga

Jacob

ai

mostenire in casa parintelui nostru? 15 Au n'aiii fost noi de el socotite ca


liii

Ql ^i

$i auzi

lacoh cuvintele
cari ziceau:
^i

tiilur

stnune,
1 )a,

tiindca 'ne-a

vandiit

i)re

noi.'

Laban,

lacolt

luat

toateceoiv'/ parintele uostru,

din eeea- gintul nostru


agonisi
el

au nu ne-a mancat el pre noi iji ar?.. 16 Caci toata avutia care

6 era a

parinteliii

nostril

isi

lua

Dumnezeu

dela parintele nostru.

2 Si vazii Jacob a noastra este 1 a copiilor nostri. Ai?a dar ''fa^a liii Lal)aii. !?i lata, ea nu era '^eatra fa toate cate ti-ft zis Dumnezeu. 17 Atunci se sciila Jacob, i\ isi puse dansul ca ieri $i ca alaltaieri. copiii catra lacob '^Insai ?i femeile sale pe camile. zise Domniil 3 ^i toarce-te la pamantul tau i?i la looul 18 Si lua de acolo toate vitele sale, si toate averile sale, pre care le ca^tigase: ua^terii tale, ?i eu voiu ti eu tine. 4 ^1 trimise lacob ?i cliema pre Ea- vitele sale pre care le agonisise in Pach ela f?i pre Lea la camp la turma lui. dan-Aram, ca sa mearga la Isaac, parintoata aviitia aceasta.
:

Si le zise:

Eu vad.

ca fata piirintelui tele sen, in pamantul Canaan.

19 Ca
parin-

nostru.

nu mai

cste catra

mine ca
6
^i
fl'voi

it'ri

!?i

Laban
k^i

s'a fost dus, ca sa-^i tuiiza oile.

alaltaieri.

Dar Dumnezeul
cu mine;

parintelui
s^titi,

Racliela
ei.

fura
k^i

Terafimii

meu

/"a fost

telui

20

Jacob
;

amagi

inima

ca eu servii parintelui vostru cu toata lui Jjaban, Sirianul ca nu i-a spus. ca 21 k?i aa fugi el cu puterea mea: 7 Si parintele vostru el are sii fuga. m'a intjelat, ''!?i mi-a schimbat simbria toate ale sale, i sculandu-se, trecii flumea^de zeceori: insa Dumnezeu uu-1 viul Eufrat, ^indreptandu-i^i calea sa spre muntele Galaad. lasa pre dansul sa-nii faca nici un rau ImpCicarea cu Laban. 8 Cjxnd imi zise el: ^Oele pestrite vor 22 ^i a treia zi spusera lui Laban, ca simbria ta, atunci toata turma fata ii 23 i el luand pre Cele baltate Jacob ar fi fugit. pestrite 1 cand zise el sine, il urniari cale de toate oile fatara "rudele sale cu simbria atuiici ta; vor fi
-^
: :

9 i?i a!?a Dunniezeu ^lua tur- ?apte zile. i-/ ajunse la muntele Gabaltate. mele parintelui vostru !?i le dete mie. laad. 24 Dar Dumnezeu ^'se arata lui 10 ^i se intampla pe timpul conceperii Lalmn. Sirianul, noaptea in vis, ?i-i
turmclor,
ca

eu

inalfai

ocliii

mei.

$i

zise: Fereste-te, ca
be!?ti

^nu cumva

sa vor-

vazuiuinvis: ^i iataberbecii. cari sariau

25 ^i cu Jacob nici bine nici ran. pe turme erau baltati. pestriti ^i patati. Laban ajunse pre Jacob, cand lacol) i!?i 11 Atunci '"ins-erul lui Dumnezeu imi intinsese corturile sale pe munte. ^\ SI lacob eu 11 zisei Lal)an intinse pre ale sale cu rudele zise in vis: lata-ma! 12 ^\ el zise: Eidica-ti ocliii sale in muntele Galaad. 26 Si Tjal>an zise lui lacob : Ce ai fd?i vezi; toti berbecii. cari sar pe oi. sunt
\

Cujjii; :n.

d
e

a Ps. 49. 16. 6 Cap. 4. 5. c Deut. 28. 31.

Call. 38. 15 20. 21.

Vers. 2. f Vers. 3.

J Vers. 3841. A Vers. 41. i Num. 14. 22.

;.

j Cap. TO. 6. Cp. 30. 32. t Vers. 1, 16.

n Rsod.

Cap. 48. IS. 3. 7. o Cap. 28. 18.

p Vers.

3.

s
(

Cap. 35.

2.

lov. 33. 15.

q Cap. 2. 24. r Cap. 29.15,

C.lp. 4G. 28.


13. 8.

u Cap.

Mat. 1. 20. X Cap. 24. 61).

38
cut,

I.

MOISL

31,

de mi-ai

ins^elat

inima,

^/fetele tine, oile tale ^i


i

caprele tale n'au

rnele le-ai dus,

ca pre niste prinse in sterpe,


fugi^i
intr'asi

berbecii

turmelor tale

ramas nu

resbel?
cuns,
i

27 Pentru ce
pleca?i pe
furif?

i-am mancat.
flare, a

dela

mine?

casa nu

39 dVva cea sfai^iata de ^i o-am adus, paguba

dece nu mi-ai spus? ca eu sa te fi lasat cu bucurie, cii cantece, cu timpane 28 f^i nu m'ai lasat ^sa i cu citare. sarut pre nepo^ii mei ^i pre ficele mele ? Acum nebuneste ai lucrat. 29 i eu a^i avea puterea in mana a va face voua rau; insa ^Dumnezeul parintelui vostru mi-a vorbit '^asta noapte, zicand: Fere^te-te, ca sa nu vorbesti cu Jacob nici 30 ^i acum ca ai plecat, bine nici rau. pentru ca cu dor ai dorit de casa parinmi-ai furat zeii telui tau; pentru ce
'^

aceea eu o-am suferit: tu '*din

mana
orice

mea

cereai orice se funi ziua,

se fura noaptea.

40 Unde eram. ziua


i^i

ma manca
*servii

caldura,

noaptea gerul,

somnul fugia din

ochii mei.

41 A^a

eu douazeci de ani in casata: patrusprezece ani pentru cele doua


fete ale tale,
tale;
(?i

^ase ani pentru vitele

i tu simbria mea mi-ai iscliimbat-o de zeceori. 42 '^"Daca Dumnezeul parintelui meu, Dumnezeul lui

mei ? 31 ban;

^i Jacob raspunse,

?i

zise lui
i

Heama lui Isaac, n'ar fi fost cu mine, tu acum m'ai fi trimes dela La- tine cu mana goala. Dar '"Dumnezeu a
Abraam,
i

Caci
tu

ma temeam,
vei

cugetam cautat

la intristarea

mea,

?i la
'*

osteneala

poate ca

rapi

fetele tale dela

mine?
tu zeii

32 Da?' acela la care vei afia tai '^sa nu traeasca. Cerceteaza

manilor mele, ?i deaceea noaptea trecuta.

te

mustra in

aici in fata

rudelor noastre, ce este la ii zise mine din ale tale, i sa ti-le iei^ Caci ace^ti

Jacob nu tia, ca Racliela ii furase. 33 Atunci Laban intra in cortul lui ^i ce mai pot acum face ficelor mele Jacob i in cortul Leei, i in cortul sau fiilor lor, pre cari i-au nascut? amandoror servelor, i nu gasi. ^^i ie- 44 Acum dar vino ''sa facem legamant, ind din cortul Jjeei, intra in cortul Ea- eu i tu, -Pcare sa fie de marturie intre chelei. 34 Jar Rachela luase zeii, i-i mine i intre tine. pusese in eaua uuei camile, ?i edea dea45 Atunci Jacob alua o piatra, ^i o supra lor. Jar Laban cauta tot cortul, puse stalp. 46 ^i Jacob zise rudelor

Laban raspunzand lui Jacob, Aceste fice sunt ficele mele, i?i fii sunt fiii mei, i aceste oi sunt oile mele, ^i tot ce vezi tu este al meu.
43
^i
:

dar nu

gfisi.
:

mancara meu caci nu ma pot /'scula inaintea ta, acolo deasupra movilei. 47 ^i Laban o fiindca datina femeilor mi-a sosit. ^i numi: legar Sahaduta, iar Jacob o el cauta, i nu gasi Terafimii. numi: Galaad. 36 Atunci se manie Jacob, ^\ se cer48 ^i Laban zise: ''Aceasta movila ta cu Laban, ^i Jacob raspunse i zise sd fie astazi marturie intre mine i intre Deaceea el chema numele ei Gralui Laban Care este crima mea ? care tine este pacatul meu. de ma urmaresti cu laad; 49 i 'Mi^pa, pentru ca Laatata aprindere? 37 Tu ai cautat toate ban zise: Domnul va vegliia asupra
parintele ei
!

35 ^i Rachela zise catra Sa nu para rau domnului

sale
tre,

Adunat-i pietre
i

i ei

adunara piei

le

facura movila;

asupra ta, cand vom fi despar^iti uneltele casei tale? Pune-le aici inain- unul de altul. 50 Daca tu vei asupri tea fra^ilor mei 1 a fratilor tai, ca ei sa pre fetele mele, i daca vei lua i alte judece intre noi amandoi. 38 In cei femei afara de fetele mele, de^) nu este douazeci de ani, cati am petrecut la nimenea intre noi, dara vezi, ca Dumlucrurile

mele;

ce-ai

gasit

din

toate

mea

Bnm.

30. 2.

I.

MOISI
:

3L

32.

39
la

nozeu

este

martor intre mine


zise

?i

intre tine, veni

Esau

una din aceste

cete,

?i

51

^i

mai

Laban
?i

aceasta movila,
1-ain
-52

lata va bate, atunci cealalta ceata, ce a raiata acest stalp, care mas, sa scape.
lui

lacob

mine si intre tine. Ruguciunea lui lacob. 9 "'Si lacob zise: '^Dumnezenl parinAceasta movila sci fie marturie ?i acest stalp sd fie marturie. ca nici en telui meu Abraam, i Dnmnezeul parinnu voiu trece aceasta movila la tine; telui meu Isaac! Doamne, ^care mi-ai nici tu nu vei trece aceasta movila i?i zis: Intoarce-te in pamantul tan si la acest stalp la mine, spre a face ran. locul na^terii tale, gi-ti voiu face tic
ridicat

intre

53 Dnmnezeul

Ini

Abraam,
fie

^i

Dumne-

judecator intre noi. Dumnezenl parintilor lor l^i lacob tot adevarul care tu le-ai aratat servu*'jura pe teania lui Isac. pariutele sau. lui tan; ca eu trecui w??ii cu "toia54 ^i lacob jungliie jertfa pe muute, gul meu preste acest lordan, ^i acum 11" Scapa-ma. i chema pre riidele sale sa manance m'am facut in doua cete. pane; i ei mancand pane, ramasera rogu-te. din mana fratelui meu, din ma**
I

zenl lui Nahor, ^sa

10 Eu sunt mai mic decat cea mai mica din toate indurarile, si de
l)ine
:

Esau, ca ma tem de dansul. ca nu zi, sculandu-se Laban de dimineata. cuniva sa vina i sa ma bata pre mine, saruta pre nepotii sai ^i pre fetele sale. pre I'muma impreuna cu copiii 12 Oa ,si binecuvantandn-i ei. duse. Si pre se ^j'tu ai zis: cu adevarat voiu face \\e Lal)an se intoarse la locnl sau. blue, ^i voiu face, ca seniint^ia ta sa fie
preste noapte in munte.

55

Si a

dona na

lui

Intdlnirea lui lacob cu higerii.

ca nisipul marii, care

nu

se

poate nu-

si "iu- mara de multimea bd. intampilacob cautG sd /mbldmeascii pe Esau. narii. ^i lacob indata ce-i vazii zise: 13 ^i el mase acolo in noaptea aceea, 2 Aceasta e^te ^oastea lui Dumnezeu; lua din tot aceea ce-i cazii in mana. i chema numele locului aceluia: Ma- ca sd facd *'dar lui Esau, fratele sau: hanaim. 14 Capre. doua sute: tapi- douaze<-i; Frica lui lacob de Esau. oi. douazeci: i?i berbeci. douazeci: v>[ lacob trimise inaintea sa soli la 15 Camile alaptatoare, treizeci. cu manzii 3 Esau, fratele sau in pamantul Seir, lor; vaci. patruzeci; i junci, zece:

O^

*~yry

^i pleca lacob in calea sa,


lui

gerii

Dumnezeu

il

i;!i

'^

^'tinutul

Edom.
^A^a

Si

din, le zise:

veti

dandu-le lor or- asine, douazeci: si asini, zece. 16 Si zice catre Esau, el dete in mana servilor sai toata turnia
deosebi;
?i

inaintea mea, i lasati catava departare 5 ^i /"agonisii boi i asi- intre turma i turma. 17 iSi celui d'in^ ni, oi s^i servi ^i serve; i acirjn trimit tain porunci, zicand De te va intalni 2)re oamenii mei, ca sa spuna domnului Esau, fratele meu, i te va intreba, zimeu, ca sa fi'aflii liar in ochii tai. cand Al cui eti tu ? si unde mergi ? ?i 6 ^i trimi^ii intorcandu-se la lacob, pentru cine sunt aceste de dinaintea ta

Domnul men: Ai^a zice lacob. servul lau: En petrecui la Laban. i ramasei
pana acum;

zise

servilor sai:

Treceti

'?

zisera

Noi

am mers
''

la

fratele tan,

la

IS Atunci tu
;

sa-i zici:

Al servului tau

el it-i vine intru intampicu dansul patru sute de barbati. 7 ^i lacob se temii foarte, i *se turbura; ^i el despar^i pre oamenii, cari erait cu dansul, i oile ^i boii ^i camilele, in dona cete 8 ^i zise De va
i iata.

Esau,

nare,

Jacob acesta e dar trimis domnului meu Esau, i iata i el vine dnpa noi 19 Tot astfel porunci i celui de al doilea ?i celui de al treilea, ^\ tutulor cari mergeau dupa turmele acelea, zicandu-le Tot cu asemenea cuvinte sa vorbiti lui
!

40
Esau, eaiid
il

I.

MOISI
vSi

32, 33.
Iinpaccuea hii lavob cu E>:au.

veti inlalni.

20
:

veti

lata fi servul tau lacob vine i?i Jacob i^i ziee inalta ocliii sai, ^i sa '"-'^ voiii noastra el zise Eu uita, ui'ma Ca iata "Esau venia, si patrii in si ^impacri pre dansiil prin acest dar ce sute de barbati cu dansul. Atunci el

mai

OO
ii^i

merge inaintea mea,


fata Ini
:

i^i

apoi voiii vedea

iniparti copiii la Lea.

la Eacliela 91

doua serve. 2 ^i pre serve cu puse inainte, si pre Lea cu 21 Si aa darui'ile treeui'a inaintea copiii ei dupa aceea. si pre Racliela lui. iar el mase in noaptea aceea in ta- cu Josif in urma. 3 i el trecii inabarji. 22 ^i el se scula in noaptea aceea, intea lor, de i?apte ori se ''prosterna la painant pana ce ajunse la fi-a?i lua pre cele doua femei ale sale, pre cele doua serve ale sale, si pre cei tele sau. 4 k?i Esau alerga spre intampinarea. unsprezece copii ai sai, i ^trecii vadul 23 v^i dupa ce-i lua lui, il inibrati?a, ^i ^cazand pe grumazii paraului labbok:
la cele

poate ma va primi. Lupta lui lacoh.

copiii lor le

i?i

f?i

'^

}i'e
ifi

ei. si-i trecii

acest parau. apoi trecu lui

il

saruta:

^i ei

plansera.
sai,

5 $i Escm.
9!

ce

mai avea.
k^i
:

iiirdtandu-i?i

ocliii

vazti femeile

Jacob ramase singur si un om copiii, si zise: Ce-ti siuit ace!?tia? $i /"se lupta cu dansul pana la zoride ziua; C0& zise: *S'io?Y copiii. ^pre cari Dum25 vSi vazand acest om, ca pre Jacob nezeu ii darui servului tau. 6 vSi apropinu-1 poate invinge. il apucii de'^incheie- indu-se ?i servele cu copiii lor. se pro7 ^i se apropie ^i Lea cu tura coapsei lui, ^i se scrinti inclieietura sternara. la urma coapsei lui Jacob, pre cand se lupta cu copiii ei, ^i se prosternara dansul. 26 Si-i ^zise acela: Lasa-ma. se apropia Josif si cu Eacbela. si se pro-

24

i=;i

sa

ma

due, ca se lumineaza de ziua. sternara


ii

^i ei.

Jar lacoh

vei binecuvanta. Numele

lacoh: Ce ai sa turma aceea, pre care Israel. intalnii ? Si el zise Aceasta este, pen27 ^i-i zise: Cum ifi este numele'? tru ca sa 3 aflii liar in ocliii domnului men.. Jacob. !?i el ii raspunse 2(S Si-i zise 9 ^i Esau zise Eu destul am. fratele "Numele tau nu se Ta mai cliema Ja- men, fie al tiiu ceeace este al tau. 10 v?i
zise:
?/te las,

Nu

de nu

ma

^i

Esau

zise lui

faci f Q\\ toata

ca tu te-ai "luptat cu Jacob zise Nu rogu-te daca aflai liar ^cu oameni, )?i ai in- in ocliii tai. prime^te darul men din iiiana vazui fata ta, ca s?i cum a)?i vins. 29 Si Jacob intreba. zicand Spu- mea caci wQ-mi, rogu-te. numele tau i>i acela fi vazut fata lui Dumnezeu, iji cu bunazise: ''Pentru ce ma inti-ebi de nu- tate in'ai primit. 11 Priniete, rogu-te, mele men? i?i el il binecuvanta acolo. 'darul men ce ti-s"a adus, ca Dum30 ^i Jacol) chema numele acelui loc nezeu m'a miluit. s?i eu am de toate.
cob,
ci

Jsrael.
i

Dumnezeu

''

J-*eniel

ca.

zise

el:

'^'Vazui

pre

Dum-

i^\-\

sill,

^i el

primi.
:

1 2 i^i Esau zise Sa plecam, 1 sa mernezeu fata in fata, si s'a mantuit sufletul 13 ^i lacoh men. gem, ^\ eu te voiu insoti. 31 ^i rasaria soarele, cand trecea el ii zise Doninul men tie. ca eu am copii de Peniel, ^\ el schiopata de coapsa sa. tineri, si am asupra mea oi ?i vaci ce 32 Deaceea fiii lui Jsrael mi mananca alapteaza, si de le vor sili zi, ele toate nici pana in ziua de astazi mui?cliiul ner- vor muri. 14 Eogu-nia dar. sa treaca vului, care se afld la inclieietura coapsei, domnul men inaintea servului sau, i eu caci acel om. apucase pre Jacob de mus- voiu veni in urma incet, dupre pas^ii turcliiul nervului dela inclieietura coapsei. melor ce sunt inaintea mea, fji dupre
:

s
i

Prov. 21. ii. Deut. 3. 16.


Efes.
6.

V Mat. 26. 41.


I

c 2

Reg. 17.34.
4.

c lade. 13.
rf

18
11.

X
I

l.uc. 84. 28.

%i

12.

;/

Osea

12. 4.

a Osea 12. 3, h Cp. 25. 31.

Esod.24.

a Clp.

aipttl 33. 32. 6. h Cap. 18. 2.

c Cap. 32. 28.


I

rf
!

Cap. 45.14.15.
127. 3.

Isa. 8. 18. Cap. 32. 16.


i-i.

r Ps.

g Cap.

6.

h Mat. 18. 10. > ludc. 1. 15. 2 Reg. 5. 2i1

I.

MOIRT
9

33. 34.
:

41
rogu-\ri. dili-o lui
:

domiuil

de fenude. va incuscriti cu noi dati-ne noua Rogu-te ca sa las cu tine cfitiva din pre fetele voastre. si pre fetele noastre oamenii ce sunt cii mine ^i el raspunse luati-le voi: 10 Si locuiti cu noi; iata Pentru ce aceasta ? Destnl, ca eu aflai 'pamantul este inaintea voastra, locui'^'i^i-l stral)ateti pre el. si va 'casjtiti-1 liar inaintea doninului men 16 iSi Esau se reintoarse in ziua aceea gafi intr'insul stapaniri. 11 Si Sechem
pasii
copiilor.
p;uiri

co vniii ajiinge la v.oastra

men

'^iii

Seir.

15 $i Esau zise

k?i

pe calea sa

la Seir.

zise parintelui ei

si

fratilor ei

Sa

atlii

lacob se a^eazO. la Sichem.

17

$i lacob pleca la"*Succot. ^i


isi

tru sine

zidi
:

sale lacii colibi

har inaintea voastra. i ce-mi veti zice pen- da-Aa-voiu; 12 C!ereti dela nnne '"pret casa. ?i pentru turmele cfd de mare, si daruri de nunta. da-vadeaceea se cliema nu- voiu cum imi veti zice; numai dati-mi
:

mele locului aceluia


18
$i
"

Succot.
"

copila de femeie!

pace la cetatea 13 Si Iiii lui lacob raspunsera lui SaCanaan, cand chem si lui Hemor. parintele sau. i?i le se intoarse din Padan-Arani. si tabari vorbira "cu viclei^iug. caci el pangarise 19 $i ^^cumpara el pre Dina. sora lor. 14 Si h' zisera lor: dinaintea cetatii. lui fiilor lui Hemor, parintele face lucrul acesta. ca sa Noi nu putem din mana Sechem partea din tarina, pe care isi dam pre sora noastra unui barbat necirintinse cortul sau. pentru o sutfi Kesite. cunicis, ca aceasta de ocara ^ar fi noua. -0 Si a^eza acolo altar, pe care-1 numi 15 Dar cu aceasta putem sa ne invoim cu El-Elohe-Israel. voi. daca sji voi va ve^i asemana noua, Dhia $i Sichem. si veti circumcide pre toti cei de parte yi ^i^'Dina, tica Leei, pe care aceas- barbateasca dintre voi. 16 Atunci noi * ta nascuse lui lacob, ^ iei?i ca sa da-vom fetele noastre voua. i?i pre ale 2 i?i Sechem, voastre lua-le-vom pentru noi, i locuivaza pre fetele locului. fiul lui Hemor Heveul. domnitorul tarii. vom cu voi impreuna. ?i fi-vom un '^vaztind-o, ^o lua, se culca cu dansa, popor. umili. si 2 Si inima lui se alipi de 17 Si tic uu ne veti asculta, ca sa va lui lacol). Dina, fica ^\ el iubia pre fata. circumcideti, noi ne vom lua fata noastra. Yorbindu-i fetei dupre inima ei. 4 Si si vom pleca. ^ecliem vorbi i)arintelui sau Hemor, 18 Si placnra aceste cuvinte lui Hezicand: la-mi pre copila aceasta de fe- mor ^\ lui Sechem, tiul lui Hemor. 19 Si meie. 5 Si lacob auzi ca Sechem ar li tanarul nu intarzie sa faca acel lucru pangarit pe Dina, fata sa sji tiii lui fi- ca lui ii phicea fata lui lacob. ^i el era ind la camp cu vitele lui. lacob / tacu eel mai marit decat toti acei din casa
lacob ajunse in
^eclieni. care esfc jiamant

pana

se intuarsera

ei.

parintelui sau.

20

Si

Hemor

?i

Sachem

6 Si Hemor, parintele lui ^t'chem, tiul sau venira la poarta cetatii lor. si merse la lacob, ca sa vorbeasca cu dan- vorbira catra oamenii cetatii lor, zicand sul. 7 Si iiii lui lacol) venira dela camp, 2 lAcef^ti oameni 67r/?Yde pace, salocueasca i daca auzira, se intristara acei oameni. cu noi acest pamant. si sii-l strabata si i se aprinsera demanie foarte, ca fapta iata pamantul deschis este de amandoua '*de ru^ine facuse el in Israel, culcan- laturile pentru dans?ii noi vom lua pre du-se cu fata lui lacob: *ca aceasta nu fetele lor de femei. i lor le vom da pi-e se cuA'enia sa se faca. ale noastre. 22 Dar nunuu cu a<'easta 8 Si Hemor le cuvanta lor. zicand: consimtbai-batii alocui cu noi impreuna. Inima fiului meu ^ecbem dore^te de fata si sa fun \\\\ popor. daca toatA partea
:
fi'

ll

42

L MOISX

34,; 35.

barbateasca dintre noi se va circumcide, cum sunt ?i ei cireumci^i. 23 Turmote loi" i averea loi" i toate vitele lor, au nu vor fi ale noastre ? niimai sa ne in-

voastre.

3 ^i sculandu-ne sa ne suim

la Betli-el, ca

eu sa fac acolo altar

lui

Dumnezeu,

s^care
''?i

m'a

ascultat in ziua

necazului men,

a fost cu mine in ca-

voim cu ei, i vor locui cii noi impreuna. lea care amumblat. 4 ^i ei daduralui 24 ^1 toti cei ce ie^ira pe poarta cetatii lacob pre tofi zeii cei straini cati erau in lui, ascultara de Hemor t?i de ^ecliem, manile lor, ^i *cerceii cari era ? in urefiul
sail.
i

se circumcise

toata partea chile lor, ^i lacob fu

barl)ateasca, toti
cetatii lui.

cei ce iesiau pe poarta istejar langa ^echem.


:?i

^spaima

lui

ascunse sub un 5 ^i ei plecara: Dumnezeu pe cetatile


ii

Macelul dela Sichem.

cele

de prin prejurul

lor. si

nu urmarira.

25
frafii

Si a treia zi,
liii

doi din

lui lacob,

cand erau in durere, pre fiii lui Jacob. Simeon i Levi, 6 ^i Jacob i toata mul^imea ce era
i

Dinei, luara fiecare sabia sa.


i

in- cu dansul ajunsera la ^Luz, care cste


si

trara cu indrasneala in cetate.

ucisera in pamantul Canaan,

acum

se chea-

26 Beth-el. 7 ^i '"zidi acolo altar, pre ^echem. iiul sau, i?i locul acela il cliema El-Betli-el, ca cu ascu^itul sabiei, ?i luara pre Dina din "acolo Dumnezeu i-se arata lui, cand casa lui ^ecliem, ^i se dusera 27 *^' fuii'i el de dinaintea fratelui siiu. tlii lui lacob se aruncara asupra celor 8 Acolo muri ''Debora, doica Rebecei uci^i, i pradara cetatea, caci ei panga- si fu immormantata mai jos de Betli-eL rira pre sora lor. 28 Si le luara oile sub un stejar. ?i-l numi pre el Aloni vitele i asinii lor, i tot ce era in ce- Bacut.
toata partea barbateasca.
ei ?i

Si ucisera

md

pre

Hemor

^i

tate
rile

pre camp. 29 f^i luara toate ave9 $i J^Dumnezeu iarasji se arata lui cand se intorcea el din Padanpre copiii lor femeile lor Jacob, lor; ^i i
i}[

le robira;

pradara tot ce era in ca- Aram, ?i-l binecuvanta. 10 i Dumnezeu zise catra dansul: flNumele tau este 30 Si lacob zise lui Simeon i^i lui Jacob; dar numele tau nu se va mai Levi Voi foarte m'ati turburat, facan- cliema Jacob; '"ci Jsrael va Ji numele du-ma urat locuitorilor pamantului a- tau. Aa cliema numele lui Jsrael. 1 1 i cestuia, Canaaneilor i Ferizeilor; i eu Dumnezeu ii zise lui: Eli 5i(n< DumCreate iji te putin fiind cu numarul, si ei adunandu- nezeul eel atotputernic se asupra-mi ma vor bate, i ma vor immulteijte; *popor, i?i multime de popierde pre mine s^i casa mea. 31 lar poare sa se nasca din tine, inca si regi ei zisera Se cuvenia oave sa faca cu vor iei din coapsele tale; 12 vSi pamantul. "-care 1-am dat lui Abraain ^i lui sora noastra ca cu o meritrice? lacob la Beth-el. Isaac, tie il voiu da; i?i semintiei tale Dumnezeuzise lu i Jacob Si :Scoadupa tine voiu da pamantul acela. 13 ^i Opr la-te, suie-te la Beth-el, ilocu- Dumnezeu ^se inalta dela dansul din 14 i este acolo; si la acolo altar lui Dunnie- locul unde vorbise cu dansul. stalp intr'acel loc, unde s'a aratat tie, '-'cand ai Jacob *puse zeu, ''celui ce lugit dinaiiitea I'ratelui tau Esau. 2 ^i vorl)ise cu dansul, stalp de piatra, s^i vin zise lacob cati-a'^casasa ^\ catra to^i cei- varsa preste dansa, i olei turna deace erau CM dansul: Lepadati pre '^zeii supra. 15 ^i Jacob cliema numele loi

sele lor.

^^

cei straini, cari


/'va curatiti, i
Capul 35.

sunt in mijlocul vostru, ftului aceluia unde vorbise va scliimbati vestmintele cu dansul 2/Betli-el.

Dumnezeu

I.

MOISI. 35, 86.


lor
?i
:

43
lui

Moartea Machelii.

pre Ada, fica

Elon, Heteul

si

IG
inca

$i

plecai'ft

dela Beth-cl.
sa
?i

fiind pre '^Oliolibama,


lui Zil)eon,

fica lui

Ana, nepoata

Eacliela

3 Si pre <^Bai?mat. pre sora lui Xebaiot. 1 7 iSi nascand ea cu greu- 4 Si *Ada nascii lui Esau pre Elifaz; in na^tere. tate, zise moasa: Nu te teme, ca i?i ^i Basmat nascu pre Reguel. 5 Si Oho*acesta iti este fin. \^^\ dandn-s?i sn- liliama nascu pre leus ^i pre lalam, si Aces^tia sunt fiii lui Esau, (ca muria), ea cliema numele pre Korali. tletul, acelui jiu: Ben-Oni; iar parintele san cari i-se nascura lui in pamantul Canaan.
loc
la

pana

ajunga
avii

Efrata.

Heveill:

nascu,

greutate mare

fica

lui

I^mael.

6 Si Esau isi lua femeile sale, si fiii 19 $i a?a mnri Kachela, f?i fn imniormantata langa sai. ?i fetele sale, i toate sufletele din calea catra ^Efrata, care este Beth- casa sa. si turmele sale, i?i toate vitele
il

numi Beniamin.

Lehem.

20

^i

lacob puse stalp dea-

sale, ^i toata

averea

sa, care o agonisise

supra mormantulni ei, care se zice stal- el in pamantul Canaan, i^i se duse in pnl mormantulni Rachelei, <^pana in zina cdt pamant dela fratele sen lacob. 7 /"Ca averile lor erau mari foarte, si nu puteau de astazi.

21 ^i Israel pleea, i-i intinse cortnl ei locui impreuna: s^i^'locul unde locniau nn-i putea cuprinde pre ei pentru midsau dincolo de <^Migdal-Edar. timca vitelor lor. Fiii lui lacob. 8 Si Esau locui pe 22 $i pre cand Israel locuia in pa- ''muntele Seir: Esau, carele .se cAea/?ia mantnl acela. a mers Euben, $i se cnlca Edom. 9 Si acestea simt generatiunile lui en Bilha. concnbina parintelni sen ?! Esau, parintele Edomeilor. pre nnmtele Israel anzi de aceasta. 10 ^i acestea sunt numele fiilor 23 Si fiii lui lacob fura doispre- Seir. lui Esau: intaiu-nascnElifaz. fiul Adei, femeia lui /"Ruben FiiiLeei: zece, i^i Eeguel fiul Ba^matei. femeia tul lui lacob, ?i Simeon, si Levi, si Inda. Esau lui Esau. 11' Si fiii lui Elifaz fura: Tei Isacliar ^\ Zebulon. 24 Fiii Eachelei losif ^i Beniamin. 25 Si fiii Billiei, sel'va man, Omar, Tefo, Gatam ^i Kenaz. 1 2 Si
:

J'

Rachelei

Dan

si
:

Neftali.

26

gi

fiii

Zil-

Timna

era conculjina lui Elifaz,

fiul lui

Gad si Asser. Ace^tia Esau: ?i lui Elifaz ii nascu pre ^Amalek. pei, serva Leei fura fiii lui lacob, cari i-se nascura lui Ace?tia fura fiii Adei, femeia lui Esau. 13 Si fiii liii Eeguel fura acestia: Nain Padan-Aram.
Zerali, Samma si Mizza. 14 Acesan fost fiii din Bai^mat. femeia lui cdmpia .'i'lMamrei, in '*Chiriath- Esau. Si acestia fura fiii Oholibamei. sau Arba, care este Hebronnl. unde an fost fica lui Ana. nepoata lui Zibeon, i fepetrecut Abraam ^\ Isaac. 28 Si zilele meia lui Esau, pre cari ea ii nascu lui lui Isaac an fost suta optzeci de ani. Esau leu?, lalam ?i Korali. 15 Acestia sunt domnitorii din fiii lui 29 Si Isaac, dandu-i sufletul. mnri, ^\ Din fiii lui Elifaz. intaiu-nascu*fu adaos la poporul sau. batran i?i satnl Esau de zile. Si Esau 1 lacob, fiii lui. il tnl lui Esau domnitorul Teman. domnitorul Omar, domnitorul Tefo. domniimmormantara pre dansnl. Genealogia lui Esau. torul Kenaz. 16 Domnitorul Korali. si donniitorul Amalek. acestea sunt lui domnitorul Gatam. generatiunile O/^ Si vJ Esau. adeccl Edom 2 * Esau ^i-a xVcei^itia sunt domnitorii din Elifaz, din luat femeile sale dintre fetele Cananei- pamantul Ednmeilor. Acestia fura fiii

Moartea lui Isaac.


la

liatli. si

28

Si lacob veni

Isaac parintele

tia

2 1

8am. Sam.

4. 80.

a Cap. 48. 7. 6 But. 1. 2.

10.

2,

d Mic. 4. 8. e 1 Cron. 5. 1. / Cap. 4B. 8. g Cap. 13. 18

h
i

los.

14.

15.
I

CnpxU 3C.
a Cap.
b
2.i.

Vers. 25.
28. 9.

/ Cap

Cap. 15. ib.

30.

d Cap.
c 1

Cap. 26. 34

Cron.

1. 35.'

13.6. 11. q Cap. 17. 8. h los. 24. 4.

Vers. I. 1 Cron.
etc.

1.

25.
I

k Esod. 17.8,14. 1 S.im. 15. 2.


3,

etc,

44
din Ada. din
fiii

I.

:\ioisi

36, 37.

17

Si aces?tia sunt domnitorii

liii

Regiiel, fiul lui

Esau

dom- Husam

nitoriil Naliat,

domnitorul Zerali, doni-

nitoi'ul

^amma. domnitorul Mizza. Ace?fiii

tia

sunt domnitorii din Eeguel, in padin

niantul Edumeilor. Ace^tia furd

Baijmat, femeia lui Esau.

IS

^\ ace^tia

pamantul Temaneilor. 35 Si murind in locul lui domni Hadad, fiul lui Bedad, care batii pre Madianiti in campia Moabitilor si numele cetatii sale era Avit, 36 Si murind Hadad, in locul lui donnii Samla din Masreka. 37 Si murind Samla. in locul lui donnii Saul
:

sunt domnitorii din fiii 01iolil:)amei, fe- din Reliobot langa ran. 38 Si murind meiei lui Esau domnitorul leu!^. dom- Saul, in locul lui domni Baal-Hanan,. nitorul lalam, ?i domnitorul Ivorah a- fiul lui AcJibor. 30 Si murind Baal:

furd domnitorii din Oholibama. Hanan, fiul lui Aclibor, in locul lui domni lica Anei, femeia lui Esau. 19 Aooi^itia ^'Hadar: ?i numele cetatii sale era Pahu;. sunt fiii lui Esau, i ace^tia sunt domni- si numele fenieiei sale fu Melietabel, fata Esau este Edom. torii dintre ei. ]\Iatredei. a fetei lui Mezabab. 20 ^Ace^tia/'urafiii lui Seir, "*Horeul, 40 Si acestea sunt numele domnitolocuitorii acelui pamant Lotan ^\ ^obal. rilor din Esau, dupre ale lor neamuri, si Zibeon, i Ana, si Di^on, si Eter si dupre locurile lor, si cu numele lor; 21 Ace^tia fura domnitorii Ho- domnitorul Timna, domnitorul Alva, Disan. reilor, fiii lui Seir in pamantul Edom. domnitorul letet: 41 Domnitorul Oho22 ^i fiii l^ii Lotan fura Hori f?i He- libama, domnitorul YA\\. domnitorul Pimam i?i sora lui Lotan, Timna. 23 Si non 42 Domnitorul Kenaz. domnitofiii lui ^obal furd ace!?tia Alvan ?i Ma- rul Teman, domnitorul Mibsar 43 DomEbal, nahat. i $efo ?i Onam. 24 ^i iiii nitorul Magdiel i domnitorul Irani. Alui Zibeon furd acei?tia Aia i?i Ana. A- cestia furd domnitorii din Edom. despre cesta-i Ana, care gasi isvoare calde in locuintele lor in pamantul stapanirii lor. ]nistiu, cand pastea asinii parintelui sau Acesta este Esau, parintele Edomeilor. Visurile lui losif. Zibeon. 25 Si fiii lui Ana furd acestia: Disan i?i Oholibama, fica lui Ana. 26 Si Q'T Si lacob locui in pamantul. unde aee)?tia ' a petrecut parintele sau ca prifiii lui Dii^an furd Hemdan ^\ Esban, i?i Itran i Cheran. 27 Si fiii bii beag. in pamantul Canaan. Eter furd acestia Billian si Zaavan si Si aceasta este istoria lui lacob Akan. 28 Si fiii hii Di^an furd acestia: 2 losif era de s?aptesprezece ani, i Uz ^i Aran. 29 Acestia furd domnitorii pastea tumnele cu fratii sai, fiincl tanar Horeilor Domnitorul Lotan, domnitorul cu fiii Billiei si ai Zilpei, femeile parinSobal, domnitorul Zibeon. domnitorul telui sau. Si losif spunea parintelui sau Ana domnitorul Dison, domnitorul Et(H', ^^orbele cele rele ale lor. 3 Si Isi'ael domnitorul Disan. 30 Acestia /7/ra dom- iubia pre losif mai mult decat pre toti nitorii Horeilor, dupre sirul domniei lor fiii sai. ca el era ^fiu al liatranetelor sale; 4 Si fratii ii-i facu lui haina pestrita. in pamantul Seir. 31 '*Si acestia /?/m regii, cari dom- sai vazand, ca parintele lor il iubeste nira in pamantul Edomului. mai inainte pre el mai mult decat pre toti IVatii lui, de a domni regi preste fiii lui Israel: ^il urau, si uici vorba buna nu puteau 32Bela, fiullui Beor, adomnitin Edom: vorbi cu dansul.
oe^tia
:

5 Si losif visa un vis. si-/ spuse fra33 Si pentru aceasta ei il urira ?i domni lobab, tilor sai fiul lui Zerali din Bozra. 34 Si murind mai mult. 6 Si el le zise lor Ascullobab, in locul lui domni Husam din tati, rogu-va. visul men, pre care 1-am
s?i numele cetatii murind Bela, in

sale era Dinliaba.

locul lui

i?i

Ill

Cron.l. 38. n Dent. 2.12.22.1 o


1

1
1

Cron. Cron.

1.
1.
,

Caput

37.

b 1

Sam.

2. 22,

23, 24.

c Cap. 41. 20.


I

d Cap.

27. 41.

a C.ip. 17. 8

I.

MOISI. 37.

45

visat:

7
i?i

lata!

noi

logam

camp.
ilu-A
iiit'u.

lata snopiil
:

men
vufrtri,

se riiliea.

sta <lrept

$i

snopii

pe Fiara rea 1-a mancat pre dansiil: i?i vom si vedea ce vor ti visnrile lui. 21 Acestea iiuamjiiran- auzind-le "Euljcn, il scajia din maiiele
siiopi

se

inclinara

inaintea

snopiilui lor:

caci zise:
!

Sa nu

il

omorim pre
zise lor
:

^i fratii sai zisera catra

dan- dansul

22

Si

Ruben

le

Sa

siil

All nil

fnmva
sri

tn

Ai-ei

sa te faoi recv

nu

varsati sange. ciA aruncati in cisteriia

preste noi,
^i ei
il

sa domnesti preste nois? aceasta, cea in pustiu. iar


:

mana

voastra

iirira ?i mai nuilt pentrii visnrile nu puneti pe dansul caci cerca sa-1 pentru cuvintele lui, 9 ^i el mai scape pre el din manile lor. ^\ sa-1 dea visa ^i alt vis, !?i-l spuse ?i pre acesta parintelui sau. lata mai visai nn fratilor sai, i zise 23 Si losif indata ce ajunse la fratii i iata f soarele ?i Inna i^i unspre- sai. vis ei il desbracara de haina sa. 10 i^i de haina cea pestrita. depe dansul zece stele se inchinara mie. spnnand el aceasta parintelni sau ?i fra- 24 Si ei apucandu-1, il aruncai-a in cistilor sai. il mnstr;i parintele sau, s^i-i terna: 1 cisterna era de^earta, nu era zise: Ce fel de vis este acesta, pre care-1 apa intr'insa. 25 i'Apoi ei se a^ezara, visa^i tu? Nu cumva sa venim noi, eu ca sa manance pane, ^i radicandu-!:i

lui

!?i

tai, sa ne pie- ocliii, se uitara, ?i iata caravana de 11 ^i ''fratii sai 2li?maeliti venind dela Galaad, i cail invidiau, iar parintele sau ^\\\\\\ aceste milele lor incarcate de tamaie ^i de cuvinte intrn sine. 'balsam i de smirna; ^i mergeau ca sa
si

mnma
tie

ta

$i s'fratii

cam

la

pamant.^

losif e vdndui $i dus tn Egipet.

le

duca

la Egipt.
:

12
pasca

k?i

mei'gand odinioara
parintelui
lor

fratii sai sa

fi'atii

sai

Ce

folos

26 Si I^i^^i zise catra noud ca vom iicide


?i-i
*

oile

la

ecliem,
fratii

})re

fratele nostra,

vom ascunde

13 Zise

Israel catra losif:


vite la i:^ecliem?

Au

tai

sangele sau?

27 Veniti
i
*

nu pasc
mit

Vino sa

te tri- el acestor I^maeliti,

vindem pre manile noastre


sa-1

la dansii.
I

ma

Si-i zise

tai si vitele

14 i el ii zise: lata- sa nu fie pe el. ca este "fratele nostra. Du-te de vezi, daca fratii "carnea noastra: i?i fratii lui il asculsunt bine, ^i-mi ada cuvant. tara. 28 Si trecand barbatii, neguta:

Si-1 trimise pre

dansul din valea

Hebatla

ron,

i?i

el

veni la Secliem.

15

k^i-1

^Madianiti, ei trasera i scoasera pre losif din cisternft, y^\-\ vandura I?tori

el un barbat, si lata el ratacia pe camp, si barbatul il intreba pre el, zicand: Ce caiifi? 16 Si el raspunse: Pre fratii mei cant: '^'spune-mi. rogu-te. unde pasc? 17 Si barbatul zise: Ei plecara deaici: caci ii auzii zicand: 8a inergem la Dotlian. 8i losif se duse du-

pre

niaelitilor

cu ^douazeci de arginfi,

acetia dusera pre losif in Egipt.

29 Iar

Ruben intorcandu-se la cisterna, iata losif nu era in cisterna; ^i-^i ''sfasjie vestmintele sale. 30 Si el se intoarse
la fratii sai,
i^i

zise: Baiatul

^nu

este, ^i

eu unde sa

ma

due?

pa

fratii sai. ?i-i afla la

^Dotliau.

Jalea lui lacob.

vazura de departe. 8i pana 31 Atunci ei luara^ haina lui losif. si a nu se apropia el de dfini^ii, ei '"^facura junghiind un tap, muiara haina in sanplan viclean in contra lui, ca sa-1 omoa- ge 32 Si trimisera haina cea pestrifa. re. 19 Si ei ziceau unul catra altul: ca sa duca parintelui lor, zicand: Acealata! Yisatorul acela vine: 20 "Yeniti sta aflaram, cunoaijte de este haina fiudar sa-1 omorim, ^i sa-1 aruncam intr- lui tail ail nu? 33 Si el o cunoscii. si
Si ei
il
;

18

una din aceste

cisterne:
7.

vom

zice: zise:
11.
1.

Haina

fiuliii

men

este:

''liara

Cap. 48.6.9. Cap. 46. 29.

J
I

Dan.
Lnc.

28.

1(2
1

Rej.

6.

2. 19. 51.! .
itt.

Bam.

13. 19. 1.
13.
1.

Marc.

S Cap. 27, 29. h Papt. 7. 9.

J
'

Cap.
Cftnt.

27.
7.

Ps. 31.
Slat. 27.

1.

46
rca
il
;

I.

MOISI

37, 38.
lui t?ua,

femeia lui luda; i?i luda, dupa mangaie, se sui in Timnat la tuntele sale, i^i puse sac preste coapsele lui, zatorii oiler sale, imjireuna cu Hira 35 i Adulamitul, amicul sau. ?i planse pre j&ul sau zile nmlte. 13 ^i oarefiii sale /"se scusai i toate fetele cine spuse Tamarei, zicand* lata, socrul toti lara ca sa-1 mangaie. iar el refuza man- tau se sui i'la Timnat. ca sa-^i tunza gaiere, zicand: Plangand ma voiu co- oile. 14 Atunci ea lepadandu-si vestbori la fiul men in mormant! Aa il mintele vaduviei, se acoperi cu valul, si
^iat!
"^

manca pre dansul losif este sfti84 t>i rupandu-!?i lacob vestmin-

ce

''se

planse pre

el

parintele sau.

se inveli,

si Sfjezii

in poarta Enainului,
;

lui Potifar,

QQ ^^

il vandura in Egipt care se afia in calea catra Timna caci dregatorul lui Faraon, capul ea vazu ''ca ^elah se facii mare, ^i ea tot uu-i fu data lui de femeie. gardei domne^ti. 15 ^i Pdcatul lui luda. yazand-o luda, crezu ca este meretrice ^i 11^ zilele acelea luda se pogori ca ea i^i acoperise fata. 16 ^\ el din

36

^i Madianitii

dela

fratii

sai,

si

"trase

la

un

cale se abatu la dansa,

s?i-i

zise:

Haide,
tia

2 ^i Adulamitean, cu numele Hira. luda ''vazu acoio pre fata unui barbat Gananeu, cu numele ^^ua; i o lua pre ea de femeie, ^i intra la dansa. 3 ^.i ea concepu. !?i nascti fiu; el chenia numele lui ^Er. 4 ^i ea iara^i concepu, i nascu fiu. i ea cliema numele lui ^Onan. 5 i ea iarasi concepii. i?i nascu fiu, i chiema numele lui /^elah ^i luda era la Cliesib, cand nascii
;

voiu sa iutru la tine


este nora-sa.

ca el

nu o
:

ca

^i

ea

ii

raspunse

vei da, ca sa intri le


zise:

mine?

Ce-mi 17 El ii

voiu trimite un ied din turme. ^i eazise: fie aa, dQ-ini vei da arvuna, pana ce im-l vei trimite. 18 ^i elzise: Ce arvuna sa-l^i dan? ^i ea zise: Sigilul tau, i lant-ul tau, i toiagul tau

*Eu

iti

care

ai in

mana.

$i el

i-le

dete,

intra la dansa, si ea

ramase grea dela

ea pre acesta.

^i

luda

'J

lua femeie lui


!?i

Er

intaiu- se duse,

nascutul sau,

numele

ei

era Tamara.

7 Dar ''Er intaiu-nascutul lui luda fu rau in ochii Domnului *!?i Domnul il ucise pre dansul. 8 Atunci zise luda
catra
tau,

Onan: Intra tu
^i

la

ia
i

pre

ea

femeia ifrateluidupre datoria de

cumnat,
9 ^\
fi
'*^a

semanta fratelui tau. Onan cunoscand ca semanta nu va


ridica
lui,

^i dupa aceea se scula ea. lepadandu-si valul. se imbraca iard^i in vestmintele sale de va20 ^i luda trimese iedul prin duvie. acel Adulamit, amicul sau, ca sa-i primeasca arvuna din mana acelei femei, !?i 21 Atunci el intreba pre n'o mai gasi. oamenii locului aceluia, zicand: Unde este meretricea, care ^eded la Enaim pe cale? ^i ei raspunsera, ca n'a fost

dansul.

19

si

de cate
isi

ori

intra la femeia aicea meretrice.


zise:

22
o

^i el se intoarse la

frate-sau,

el locului aceluia mi-au zis. cd 10 ^i ceeace facea el fu ran in ocliii n'a fost acolo meretrice. 23 Atunci Domnului: ^\-\ omori ^\ ^pre dansul. zise luda Tie-/e, ca sa nu ne facem de 11 ^i zise luda catra Tamara nora sa: ru!?ine lata, eu i-am trimis iedul, i tu Ramai vaduva in casa parintelui tau, nu ai aflat. pana ce Selali fiul men va cres^e mare 24 ^i cam dupa trei luni in^tiintara ca el zicet\ ca nu cumva i acesta sa pre luda, zicand: Tamara nora ta a

ca

semanta pe pamant, luda, iyi sa nu dea semanta fratelui sau. oamenii


risipia

Nu

am

afiat;

ba inca

moani ca
!?i

^i fratii lui.

^i

Tamara

se duse, desfranat,

i^i

lata ea este

grea din des-

K^ezu ''in

12
e

v^i

franare. $i luda casa parintelui ei. trecand zile multe, muri fata ca sa se arda. 25 ^i ea, scoasa fiind
zise
:

Scoateti-o afara,

Vers.

I.

MOISI

38. 39.
Fecioria lui losif.
,

47

afara, irlniise la

socml
;

Siiu ^h-i zica:

Eu

7 Si dupa acestea femeia stapanuliii grea ale carui sunt eii- sauisi inrd^a ocliii sai spre losif, i-i Aav: lucrurile acestea f?i-i mai adaose 8 El insa refuza. noa^te, rogu-te, ale cui sunt nccstea Culca-te cu mine! femeiei stapanului si acesta. i zise s;iu toiagul ^i lata stfilaiitul ?i sigiliil 2(5'Ea('st(' panul men nu stie nimic ce este in casa lui. luda le ciiiioscu. !>i zisc:

de acel

barliat sunt

mai dreapta decat mine; t?i aceasta mi-o ci toate (-ate le are el, le-a dat in mana fdcu caci nu o dadiii de sotie liii k^ela, mea. 9 Nu este mai mare in casa aceafiul iiit'ii. ^i el dupa accea nu "o mai sta decat mine, ^i nimic nu nii-a oprit
cunoscu pre dansa.
decat pre tine, fiindca tu
esti

femcin

lui

27 iSi cund era ea sa nasea, iata ge- icum dara sa fac eu acest rau atat de meni erau in pantecele ei. 28 ^i nas- mare. :ji '^sa pacatuesc impotriva lui 10 ^i ea vorl)ea cu losif cand ea, unul din ei scoase mana afara, Dumnezeu? i moai?a i-o apnea, ^i lega de ea un fir de in toate zilele, dara el nu o asculta, sa se
carmesin.
^i

zise
isi

Aeesta a

iei^it

intain. culce

29

i>i

dupa ce

trase

mana

inapoi. iata

langa dansa. nici sa fie cu 11 !^i se intampla intr'una din

ea.
zile.

ca

ie^i frateie sau; ^i nroa^a zise: Ce spar- losif intra in casa, ca sa-i faca lucrutura ai facut? aceasta spartura fie asupra rile lui, !?i nefiind nimenea din oamenii

ta;

^i

se
!^i

chema numele
dupii aceea
ieiri

lui

^Peret.
sau, care

casei in casa,

30

fi'atele

avea la mana sa legat cu firul de carmesin si se chema numele lui Zerali.


Shijba
lui.

losif la Potifar.

dus in Egipt. Potifar dregatorul lui Faraon, i capul gardei domne^ti, barbat Egiptean, il ^cnmpara dela Ismaeliti, cari-1 adusera pre dansul acolo. 2 ^i <-'Dunuieera losif, era zeu cu om carele pros^\ pera intru toate si era in casa stapanului sau, a Egipteanului. 3 t^i stapanul sau vazand, ca Dumnezeu este cu dan-

Orj

^^

k?i

losif fiiud

sul, ?i

ca toate

ciite el

facea, in

Dunuiezeu
manile
si

le <^face

sa prospereze
losif liar in

lui;
el
ii

4 Afla
casa sa;

ocliii lui,

servia lui. ^i-1 puse pre dansul /'preste


si

toate cate avea el le dete in

mana

lui.

5 ^i din timpul eel 1-a pus

pre el preste casa i preste toate cate avea el. '/Dumnezeu binecuvanta casa Egipteanului pentru losif; ^l binecuvantarea
el

apnea de vestmant, i?i-i zise culca-te cu mine iar el, lasandu-i vestmantul in manile ei. fugiiji ie.si afara. 13 Atunci vazand ea. ca el ii lasa vestmantul sau in mana ei. 14 Striga pre oamenii ^i fugi afanl. casei, i?i le zise lor Vedeti, el ni-a adus in casa un barbat Ebreu, ca sa-^i bata joe de noi El veni la mine, ca sa se culce cu mine; dara eu strigaiu cu voce tare: 15 ^i auzand el, ca eu inaltaiu vocea i strigaiu. ii?i lasa vestmantul sau langa IG k^i ea mine. i?i fugind iesi afara. \mu vestmantul lui langa dansa, pana ce veni stapanul sau in casa. 17 Apoi ea "* spuse lui tot acele cuvinte, i zise Servul Ebreu, pre care 1-ai adii-s noua. veni la mine, ^i voi sa-i bata joe de mine. 18 Insfi, injiltand eu vocea mea i strigand, ii^i lasa vestmantul sau langa mine, si fugi afara.
il
^
: !

12 Ea

losif

1)1

temnitii.

19

i^i

auzind stapanul sau cuvintele


:

Domnului era
i

preste toate ce avea ce i-le spuse femeia sa, zicand

Astfel

acasa

la

camp.

6 Aa lasa

el in imi facu servul tau, "se aprinse

de ma-

manile lui losif toate cate avea, si nu nie. 20 i stapanul lui losif il lua pi-e ^tia nimic ceeace el avea, decat numai dansul, si-1 ^arunca ?n i'inchisoare, in panea care o manca. ^i losif era fru- locul unde cei inchisi ai regelui se ti mos la chip, i frumos la fata. neau, i el era acolo in inchisoare.
''
(

Bam.

21. 17.

48
21 Dar Dumnozeu era cu

I.

^lOISI.
si-^i

3941.
cupa
lui
lui

losif.

/Esplicarea visului este aceasta: cele 13 k?i inca trei marelui iiichisorii 'dadu in manile liii trei vive 9 sunt trei zile. losif pre toti cei inchi^i, cei din inclii- zile, si Faraon va ''imilta capul tau, 1 soare, i toate cate ei faeeau acolo, el iarasi te va aseza in locul tan. si tu vei 23 Mai marele in- da cupa in mana lui Faraon, ca si mai era eel ce le facea. 14 Dara chisorii nu mai revedea nimic din toate inainte, cand erai cuparul sau.

revarsa indurarea sa preste dansiil, s?i 2facu ca el sa afle liar in ocliii mai

mana

Faraon: Faraon.

si

cupa o daduiu in
losif
ii

12^i

zise:

aminte de mine, cand vei fi in de mine, i?i fa aminte nezeu era cu dansul, i si cea ca toate sa ]irospereze cate facea el. de mine la Faraon, i sa ma scoti din aceasta casa. 15 Ca eu am fost rapit lofif idlcue^te visurile la doi mtenini(ati. Ar\ dupa acestea cuparul regelui din pamantul Ebreilor, i nici aici n'ani din Egijit. ^i pitarul lui pacatujra facut nimic, ca sa fin pus intr'acea-s^d 2 $i Faraon ^se groapa. contra donniului lor. Visul 2} it and ui. mania foarte pre amandoi diregatorii
cate erau date in manile lui: ca
*'adu-t.i

DumDumnezeu fa-

bine,

'aibi mila

^^
sai,

f^'i

^^

s^i pre mai 16 ^i vazand mai marele pitarilor. ca puse sul) paza, esplicarea fu buna, zise lui losif: ^i eu in casa capului gardei domne^ti. in in- am visatvis: i lata trei panere albe e?Y; 17 Si in panerul eel cliisoare. in local unde era losif incliis. pe capul men. 4 ^i capul gardei domne?ti insarcina pre mai deasupra ei^au de tot feliil de bucate pentru Faraon, prajituri alese; i losif cu dan^ii, ?i el servia lor. 5 ^i fiind ei cdteva zile in incliisoare. pasarile le mancau din panerul depe 18 k^i losif raspunzand zise: cuparul si pitarul regelui din Egipt, cari capul men. erau inclii^i in incliisoare, visara, aman- ^Esplicarea lui este aceasta: Cele trei 1 9 "* Inca trei zile doi vis, fiecare visul sau in aceeasi panere sunt trei zile noapte. fiecare dupre insemnarea visu- si Faraon va ridica capul tau. si pi*e tinr lui sau. 6 $i losif intra la dan^ii di- te va spanzura de lemn, i pasarile vor mineata. i?i-i cauta pre ei, ?i lata e?Y/ manca carnea de pe tine. Iniplinirea visurilor. foarte tri^ti. 7 ^i el intreba pre dire20 Si in ziua a treia, *ziua nasterii gatorii lui Faraon, cari erau cu el inDe- lui Faraon, el "facu ospat tutulor ser\ icliisi in casa domnului lor. zicand ce fetele Yoastre5;i^asta,zitriste? 8 Si lor sai i p radica capul mai marelui ei raspunsera: '^Noi vis visaram, ^i nu cuparilor i al mai marelui pitarilor, seieste nimenea, cine se ni-le esplice. ^i vii sai. 21 ^i pre mai marelui cuparilosif le zise lor: Au esplicarile lor nu loi' il ^a^eza iarasi in paharnicialui.si el 22 lar vi/i dela Dumnezeu? rogu-va spuneti- 'dete cupa in mana lui Faraon. pre mai marele pitarilor il 'spanzura. mi-1.

pre mai marele cuparilor


pitarilor.

marele

'^

f^i-i

Tisid paharnicidui.

sul sau lui


!

mai marele cuparilor spuse vilosil'. si-i zise In visul men, de lata vie era inaintea mea. 10 f^i intr'acea vie erau trei vite. si germinand ele.
9
$i
:

dupa cum le esplica lor losif. 23 Dar mai marele cuparilor nu-si aduse aminte
losif, ci *iiita

de dansul.
zile se
i^i

Visurile lui Faraon.

inilorira
] 1
k^i

si

produsera

struguri
in

co})ti.

41

dujm doi ani de visa, 1)1:1. ca Faraon


Si

intamsla

iat;l el

cujta lui

Faraon em

mana mea: langa

fkniu.

2 Si lata din acel fiuviu

eu luaiu acei struguri,


3.

si-i storseiu in se suiau sajite vaci frumoase la vederc,

S Ksod.

21.

I.

MOISI. 41.
suiau

49

grase

la

canie:
iatci

si

paslcau

in'iu mlaf;!-

tini.

3 i
!?i

alte

sajtte vati se
fliiviu.
:

dupa
(lere

acestea

din
la

urate la ve-

canie ^ei stateau laiiga margiiiea tluviuliii. celelalle vaei pe la vedere ?i macre, urate cele 4 Si vacile

macre

mancara pre
dere i adorniind
si

cele apte frunioase la ve-

"Tase.

5 Si se destepta Faraon. iarcl?i. visa a doua oara: !?i iata,

16 Si losif raspunse lui Faraon. zicand: "Nu eu: ''l)unniezeu va raspunde lui Faraon ceeace-i va ti de Ijine. 17 Si Faraon zise lui losif: i'ln visul meu. iata eu stam jtc marginea fluviului: IS Si iata. se suiau din tlnviu sapte vaci grase la came ^\ frumoase la 19 Si vedere, i pa^teau prin ndastini.

dupa dimsele

se suiau din lluviu

?apte spice grase ^ifrunioase ie!?iau alte sapte vaci slabe i?i urate la vedere 6 Si iata alle sapte sjiice foarte. ?i uscate la carne. cum n'am mai <lin uu paiu. suptiri ^i arse de vantul de rasarit. ra- vazut asa de urate in tot pam;intul Fiata

sariau

dupa dansele.

subtiri inghitira pre 21 ^\ intrara in pantecile grase si pline. Si Faraon se destepta. si vaci grase. cunoasca ca ele au intrat: lara sa se lor, lata era vis. 8 Si lacandu-se dimineata. "spiritnl caci ele erau tot asa de urate, ca si m:ii 22 Si lui era turburat, .?! triniise se cheme pre inainte. Atunci ma desjteptai.
toti

20 ^i vacile cele uscate si 7 Si spicele cele giptului. pre cele dintaiu sapte inghitira cele sapte spice urate

magii Egiptului ^i pre toti inte- vazui iard-fi in somn, leptii lui; i?i Faraon lespuse visurile lui: sjiice pline i frumoase
'' ''

f?i

iata

.sapte

ie.siau

dintr"un

dar nimenea nu le putii esplica lui Fa9 i?i niai marele cuparilor vorl)i raon. lui Faraon. zicand: Eu astazi imi aduc 10 Faraon aminte de pacatele mele ''se manie contra servilor sai: pre mine ma puse supt paza, in casa caput ui gardei domnesti. pre mine si pre mai marele intr'o noapte /'visaram 11 pitarilor. el: fiecare dupre insemcate un vis, eu 12 Si narea visului sau noi am visat. m acolo cu noi un tanrir Ebreu. s'serv al capului gardei donme^ti.caruia noi ii spu:
l:;>i
s^^i

]iai. tiri,

23

i iata alte

^apte spice sup-

seci ^\ arse de vantul de rasarit cres24 ^i spicele cele cura dupa dansele. seci inghitira pre cele ijapte spice frumoase. $i 2eu acestea /e spusei magilor.

dara nici unul nu imtii sa-mi esplice. 25 ^i losif rasiHuise lui Faraon: Vi-

seram visurile. s^i el ni-/e esplica tiecaruia dupre insemnarea visului sau. 13
''

i:^i

Faraon este unul. 'Dunmezeu a aratat lui Faraon cele ce voei;!te sa faca 26 Cele f?apte vaci frumoase sunt !?a})te ani, i cele apte spice frumoase sunt 27 Si sapte ani. Visul este tot unul. se urate, care cele ?apte vaci macre si suiau dupa dansele. sunt sapte ani: si
sul lui cele sapte spice des?erte,
rasarit.
s^i

*cum ne esplica

el. af?a

ni-se

!?i

intampla

arse de vanani de foa-

ceeace eu zisei lui Faraon; ca Dumnezeu ceeace Tdlcmrea lui lofif. 29 lata, 1-4 iSi Faraon trimise, ^i chema pre voeste sa facti. aratalui Faraon. mai-c va losif. ^i ei \\ ^'scoasera curand 'din tem- vor veni "i?apte ani. hi care fi pamantul Egiptului. in tot uita: !?i el. razandu-se t^i schimbandu-si l)elsug

pre mine ma aseza iarasi in locul men. tul de mete. dar pre acela il spanzura.

sunt

'

staple

28

'^i aceasta

este

yestmintele, veni la Faraon.

15

'^\

Fa- 30
si

i^i

dupa

acei?tia^ vor

urma

^apte ani

foamete, $i tot acel belong \a in pclmantul Egiptului: ca foanu am auzit de tine vorl)ind. ca tu intelegi metea 'va toj)! toata tara. 31 Inin ("it acel belsuii- nu se va siud.i a esplica vis.

raon zise
este

lui

losif:

Eu

vis

am

visat.

de
li

nimenea care

sa-1

esplice:'"si

uitat

a Dan.

U.lQ. 1. 20. c Mat. 2. 1. 4 Ksod. 7.11.22.' (/ Cap. 40. 2. S. f C.lp. 39. 20. Ua 29. 14.
41.
I

Cnpul

/
I

2.

1.

'

C.'ip. 40. 5. 37. 36. g h Cap. 40. IL',

dp.
etc.

i Cap. 40. 22. j Ps. lO.i. 20.

VI
I I

Pi.

5.

11.

'

o Clp. 40.

I'M. 2.28,2a,
4.i.
I

Ver.s.

V Dnn.
F.Tpt

2. 3.

30.
12.

p Vers.
V P.Tll.

I.
1.
;

" Vers.
1.
1

/ lian. 2.
(
I

>;,.

'

2 Reg. 8.

r Ver.-i.

Sam.

2-

H.
I

X Cap.

50
tara, din

T.

MOISI. 41.
lui losif: Zafnatli-Paaiieacli ^i-i

cauza foametei ce va
fi

vem dupa numele

32 lar in- dete de femeie pre Ascnath. fata lui PoFaraon tifera, preotul din On. ^\ losif ki^i ca sa de doua ori, este, ca 2/liicriil acesta este vadcl pamantul Egiptului. hotarit de Dumnezeu, i ca Dumnezeu 46 f^i losif avea treizeci de ani. cand ciirand il va face. 33 Acum dara sa sta inaintea lui Faraon, regele din Egipt. ^i ie^ind el dinaintea lui Faraon, eaute Faraon un iKU'bat in^elept pricepnt, pre care sa-1 puna preste pa- merse prin tot pamantul Egiptului. Ingrijirea lui losif pentru Egipf. mantul Egiptului. 34 Aceasta sa faca 47 ^i pamantul produse hucate in eel Faraon Sa a^eze prefect! in tara, i ^ sa ia a cincia parte de venit din pamantul i^apte ani de fertilitate cu mare bel48 ^i losif in acei ^apte ani Egiptului in cei sapte ani de bels;iug-; ong. adune toate bucatele acesstranse toate bucatele cate erau in pa35 ^i *sa sa mantul Egiptului, i le a^eza prin cetor ani buni ce vor urma; stranga grau supt mana lui Faraon, 1:)U- tati; bucatele, cate crescura pe campul
dansa
;

ca va

foarte grea.

cat este, ca visul s'a aratat

liii

i?i

!?i

i sa le pastreze. din prejurul fiecarei cetafi, le puse inbucate vor fi proviziunea tr'insa. 49 losif dara aduna grau mult tarii in cei apte ani de foamete, cari foarte "'ca nisipul marii, incat incetara vor veni in pamantul Egiptului ?i a?a de a-1 mai masura; ca era fara nunnlr. 50 iSi mai inainte de a sosi mtdiid an tara ^'nu se va perde de foanie. Innul^area lui losif. de foamete, '*lui losif se nascura doi fii^ 37 k>i ^cuvantul acesta placu in ocliii pre cari ii nascii Asenatli. fica lui Potifera, lui Faraon i?i in ocliii tuturor servilor preotul din On. 51 ^i losif cliema nu-

cate in toate cetatile,

36

^i aceste

Faraon zise catra servii sai: mele celui intaiu-nascut ]\Ianase, caci. Au doara se va gasi om asemenea aces- zise el, Dumnezeu ma facu sa uit tot netuia, '^in care este spiritul lui Dumne- cazul men si toata casa parintelui men. zeu? 39 i^i zise Faraon catra losif: 52 ^i ehema numele celui al doilea Esai.

38

$i

Fiindca

Dumnezeu

\ie

\i-a

descoperit fraim, caci, zise el


i

Dumnezeu ma
intristarii
s^apte

facii

sa

toate aceste,
ste casa

nimenea nu
i

este priceput

fin ''fertil

in

panmntul

mele.

inteleptcatine.

40 ^Tuveifimai mare pre;

53

^i trecura cei

ani de bel-

de cuvantul tau va asculta sug, care au lost in pamantul Egiptueu numai cu tronul lui, -Psi incepura a veni cei ^apto tot poporul men voiu fi mai pre sus decat tine. 41 i^i ani de foamete, 2 dupa cum prezise losif. mai zise Faraon lui losif: lata te /pun 54 ^i se facu foamete in toate tcwile, dara preste tot pamantul Egiptului. 42 k?i in tot pamantul Egiptului era pane. Faraon, scotandu-si inelul sau din ma- 55 In sfari?it i tot pamantul Egiptului na, il puse in mana lui losif, ?i-l '*im- incepii a flamanzi, ^i poporul striga catra braca cu vestmintele de in sub tire. puse Faraon pentru pane; ^i Faraon zise 43 ^i-1 sui catra toti Egiptenii Mergeti la losif, i lant de aur la gatul sau. 56 ^i fapre dansul in carul al doilea dintre ale facefi ceeace va va zice el. sale, si ilasa ca sa strige inaintea lui: candu-se foamete preste toata tara, losif Abrecli i-l puse pre dansul '^'preste tot descliise toate granarele, ^i ''vandu hupamantul Egiptului. 44 ^i Faraon zise cate Egiptenilor; ca foametea se facu ta57 i toate catra losif: Eu su7it Faraon; ^i farft re in pamantul Egiptului. de voia ta nimenea sa nu-^i mii?te farile veniau la Egipt. sa cumpere grau

mea,

S'

mana
liul
y

sa sau piciorul sau in tot

paman8.

dela losif: ca foametea era tare presto


tot
;'

Egiptului.
23. 19.
b

45
,

^i
/ Dan.
g Est.

Faraon cliema
h Est.
"

pamantul.
9.
!

Num.

c Pruv. 6. 6,7,8. a Vers. 48.

Cap.^?. lo,1!l.| c Ps. lO.i. la. d Num. 27. 18.

( Hs. 103. 21,25 6. 3.


3.

15. 29.

Est. 6.
7.

Sam.

16. 21.

1!

Cap.
C.ip.

iCi.

Dan.

5. 7,

k Fapt.

10.

ni

Ps. 78. 27.


I

ii).

20. 22.

Ps.

Fapt.

105. 16. 7. 11.

10.

I.

MOISL

42.

51

Calaloria hifdia
yi

fiilor

hit

lacoh

in

Egipt. voi. ca sa

aduca pre

fratele vostru,
i

si

T-^
\a

!^i

vazand lacob, ca in

Egipt este voi


liii

veti

ramanea

aici inchi^i,

prin

e:raii,

zise laoob catra

sai
le

Co aceasta se vor cerca cuvintele voastre,


:

iar de nu. pe daea vorbit-i adevarul sunteli Faraon voi spioni. grau lui vieata lata, eu auzii, Si-i puse pre ei supt paza trei zile. <levanzai-e; pogoriti-va acolo ?i ne cum- 1 Apoi a treia zi zise lor losif: Aceasta para^i grau. ca sa ^traim ^i sa nu nui- 1 3 Si cei zece fra^^i ai lui losif sc faceti. ca sa traiti. ^ cd eu mil torn de rim. 19 De sunteti oameni opogorira la Egipt, ca sa cumperc grau. Dumnezeu. dintre voi sa ramana iiinesti, un frate losif. fratele lui Beniamin. pre 4 Dar tot uitat-i luiul la altal?

vSi

zise

ca in Egipt cste

nu-1 trimise lacob cu f ratii sai ca zicea cliis in incliisoarea unde va aflati, iar voi <A: ^Sa nu i-se intample cem nenorocire. mergeti i duceti graul pentru trebuintii 20 ^i '^pre fratele vos5 ^i iiii lui Isi-ael ajunsera in Egipt, caselor voastre.
;

ca sa cumpcre grau impreuna cu cei ce max venisera ca foametea era in pa6 Dar losif, care era niantul Canaan. guvernator in acea tara. vindea grau la tot poporul pamantului. vSi venira fratii lui losif, si / se pro^ternara lui cu fata 7 $i losif vazu pre fratii la pamant. sai, i-i recunoscii; dar prefacandu-se
'^
;

tru eel

mai mic

sa mi-1 aduceti la mine,

ca cuvintele voastre sa se adevereasca. si voi sa nu muriti; ^i ei facura asa.

21 Atunci ziceau unui catra altul: ^Noi cu adevarat vinovati suntem pentru fratele nostru; ca vazuram intristnrea sufletului sau, cand se ruga de noi. ^i nu-1
ascultaram:
"*

pentru aceea nevoia acea-

dinaintea
zise:

lor,

le

vorbi

aspru,

iyi

le sta

veni preste noi.


zise
:

De unde veniti? ^\ ei zisera: punzandu-le Din pamantul Canaan, ca sa cumparam eu voua i v'am grau. 8 ^i losif recunoscii pre fratii baiatului? dar
sai,

22 !^i Euben ras"An nu v'am vorl)it


:

zis

Nu

pacatuiti contra ascultat:

voi

nu m'ati

i losif

insa ei nu-1 recunoscura pre dansul. deaceea. iata sangele lui "se cere. 23 Si ei nu ^tiau ca losif ti intelege pre ddnJ/ aducandu-^i aminte de visuvisase despre dan^ii. le zise lor
?i ati
sii,

rile ce

ca interpretul era intre dela


dansii,
?i

ei.

24
:

!^i I^i

Voi suntcti spioni,

venit sa vedeti se intoarse

planse.

locurile cele slabe ale tarii.

10

i^i

ei

iaraiyi

venind

la ei,

vorbi cu dansii

si

raspunsera lui: Nu doamne; ci servii luand pre Simeon dintre ei. il lega ina11 Noi intea ocliilor lor. an venit sa cumpere bucate. 25 i porunci losif. ca sa le umple toti suntem tiii unui singur oni; sunteni oameni one^ti; servii tai n'au lost spioni. sacii lor cu grau, i?i argintul lor sa li-l 11 $i el le zise: Nu e ash; ci voi ati intoarca. p)uindu-l tiecaruia in sacul venit sa vedeti locurile cele slabe ale sau, i?i sa le dea si merinde pentru cale 26 ^i ei incarcand 13 i ei zisera: Noi, servii tai. si i^as^a li-se facu. tarii.
tai

pe asini. plecara de acolo. singur om in pamantul Canaan ^i iata, 27 ^i 9 unui din ei deslegandu-i?i sacul. col mai mic se afld astazi la parintele ca sa dea de nutret asiniilui sau intr'o 14 ^i ospatarie, vazu a)*gintul Silu, i iata era nostru; ^\ unui ''nu mai este. este ceeace v'am in gura sacului. 28 ^i zise fratilor sai: le Aceasta losif zise vorbit eu voua, zicand ca siintefi spioni. Argintul men mi-se dete inapoi, iata-1 15 Intru aceasta voi veti fi cercati; *Pe in sacul men Si inima lor lesina. incat vieata lui Faraon voi nu veti merge de ei se cutrenuu-ara foarte, zicand unui
doisprezece erajn,
toti

frati,

fiii
;

unui

li'raul

lor

aici.

de nu va veni
Vers. 3S. Fipt. 7. U. Cap. 41. 41.

aici fratele

vostru eel catra altul: Ce este aceasta ce facu


.'

Dum21.

mai mic.
Caput
a F.lpt.
i Isa. 38.
4S.
7.

16 Trimiteti pre unui din nezeu cu noi


c
((
|

/
h

12.
1.

Cap. 37. 7. .').9.l J Cap. 37. Cap.


14.
tiO.

<

S.im.

1.

25'

i liCV. 25. 43.

m
11

t Vers. 31.

lov. 36. 8, 3. Prov. 21. 13. Cap. 37. :;i.

Cap. 9. 5. Ps. 9 12. Luc. 11.50,51.:

Mat.

6. -44.

2'l,

Rom.

12.

17,

q Cap. 43. 21.

4*

52
Intoarcerea fra^ilor.

I.

MOISI

42, 43.
dansul,
:

si-i zise

Acel

om

ne-a asigurat^

29 i>i ei venira la lacob parintele lor zicand Voi fata mea nu o veti vede<\. spiisera liii toate de nu va fi cu voi ^fratele vostru eel in pamantul Canaan, mai mic. 4Deci de vei trimite pre fratele cate se intamplara cu tlan^ii, zicand 30 Omul care este domnul tarii ne ''vor- nostru cu noi, noi ne vom pogori, 1-^1 1)1 asprii, ?i ne trata ca pre nigite spioni vom cumpara bucate 5 lar de nu-1 vei ai tarii. 31 lar noi ii raspunseram Ini: trimite. nu ne vom pogori ca omul acela Xoi suntem oameni one^ti, nu sunteni ni-a zis Voi nu veti vedea fata mea, de spioni. 32 Noi eram doisprezece nu va fi fratele vostru cu voi. 6 Si Istrati, fiii parintelui nostru imul nu mai rael zise 6 Pentru ce mi-ati facut astfel este, f?i eel mai mic este astazi cu parin- de ran. de ati spus omului ca mai aveti 33 Si un frate ? 7 Si ei zisera Acel om intele nostru in pamantul Canaan, omul, domnul tarii, ni-a zis: *lntru treba cu deamanuntul de noi $i de famiMai traeste parinaceasta voi sti, casuntetiooif?n one^ti: lia noastra, zicand
t?i
:

Ijasati

fratii vostri la mine, tele vostru? Jlai aveti vre-un frate? Si grdul pentru trebuinta caselor noi ii spuseram dupre cuvintele acelea; voastre. ^i mergeti. 34 Si aduceti la de unde am putut noi sti, ca el ne va, mine pre fratele vostru eel mai mic: zice Aduceti pre fratele vostru. 8 Si Iiida zise catra Israel, parintele atunci eu voiu cunoa^te, ca voi nu siniTrimite pre liaiat cu mine, $i ne teti spioni. ci oameni onegiti: ?i eu voiu sau vom scula fratele vostru, iyi strada voua pre si vom merge, ca sa traim i vefi
si luat-i
:
:

pre unul din

bate in toatd ^ara. 35 ^i de^ertand

sa
ei sacii

nu murim.

si

noi

si

tu

si copiii

no^tri.

raspund pentru dansul. din mana gatura argintului fieearuia era in saoul mea sa-l ceri pre el: 'de nu ti-1 voiu sau s?i vazand legiitura cu argintul sau. aduce. .si nu ti-1 voiu pune inaintea ta,
lor,

lata le-

Eu

ei 9i

parintele lor, se spaimantara.


:

36

Si vinovat voiu

fi

catra tine in toate zilele

Jacob, parintele lor le zise

10 Ca daca nu ne intarziam siti de fii! losif nu mai este, Simeon nu atdta, pana acum ne-am fi intors inapoi mai este, ^\ acum vreti ?i pre Beniamin a doua oara. De 1 1 Si Israel parintele lor le zise sa mi-1 luati? toate au venit asupra mea. 37 ^i Euben zise parintelui sau: Pre este dara ai?a, faceti aceasta: luati din amandoi fiii mei sa-i omori, de nu ti-1 cele mai laudate lucruri ale pamantului '^duceti omului aceluia voiu aduce pre el inapoi dami-1 numai in sacii vostri.
Voi
lip- vie{ii mele.
: :

ma

syi

putin "^Ijalsam, putina niiere. si dresi ti-1 poi. 38 lar el zise Fiul men nu se va suri, i smirna, curmale i migdale. pogori cu voi: ca fratele sau e mort, 12 Si luati din nou argintul in manile
in niana

mea,

eu

voiu aduce ina- dar

de i s'ar in- voastre; ?i argintul /"care 1-ati aflat in tampla vre-o nenorocire pe drunud in gura sacilor voi^tri duceti-1 inapoi in carele mergeti. atunci voi caruntetele manile voastre; poate aceasta s'a fciciit 13 Si luati si pre fratele mele le veti pogori cu intristare in mor- din greijeala. intoarceti-va la sculandu-va vostru. si mant.
si el i

a ramas singur:

CulSfoiia a Joua la Egipt cu Beniamin.

acel

om.

14

Si

Dumnezeu

eel atot-

i^i foametea era grea pe pamant. puternic sa faca ca sa aflati liar inaintea T"^ 2 Si a fost, dupa ce sfar^ira de a omului. ca el sa remita voua pre celalalt manca graul, care-1 adusera din Egipt, frate al vostru si pre Beniamin dara
:

^Q

le zise parintele lor

cumparati bucate
r
Ji

Duceti-va iarasi si ffdaca este ca eu 3 1 luda vorbi catra sit sa fiu.


:
I

sa flu lipsit

de

fii,

lip-

Vers.

7.
I

Caput

43.

h c

Vers.l5.19,20.! a Cap. 41.54.57,

Cap. 42. 20. Cap. 44. 32.

File. 18.

19. -0.

e C.lp.

37

lei.

S.

22

ap. 42.25,35.

g Kit.

4.

IG.

d Cap. 32

I.

MOISI

48. 44.

53
:

rrimirca

lor

prietenoa^a la losif.

buna

lor allare, le zise

Sanatos este pa-

lo
!=i

Si avei barbati

ai-ffint

indoit in inaiiile lor.


!?i

biani danil. hiara rintele vostru. liatranul acela, "desj)re ?i pre Be- carele ati vorl)it I niai traei^te inca? 28 " S'
ei

niamin:
si

plecand. se pogorira la Egipt,

se plecara

si

se inchinara.

stetera iiiaintea lui losif.

16

Si losif dicandu-?i ochii sai, se uita la

29 Si el raBeniamin
si

vazand pre Beniamin cu


tra ''eel ee
ce$ti
/e

dansii. zise ea- fratele sjin eel

"de o

muma,

zise:

A-

cm

preste casa sa: I)u pre a- cesta este fratele v( (stru eel mai mic, v dessi

oameni
:

in easa,

jnnghie

vite,

si

pre care mi-ati vorbit? Apoi zise


sa te miluiasca, tiul

Dum-

gate^te

ea en mine vor

menii acestia la ameaza. eelbarbat dnpre cnni ii zise losif, si dnsc l)arbatul pre oamenii in casa lui losif. 18 Dara oamenii se temura, vdzdnd ca-i due in casa lui Icisif, i?i ziceau Pre noi ne-a adns tn com pentrn argintul, care dintru intaiu s'a fost pus in sacii nostri: ca sa se napusteasca ^\ sase arunce vina asifijra noastra, si sa ne ia de servi. pre noi si pi-e asinii nostri. 19 k^i ei se apropiara de barbatnl care
era preste casa
uija casei,
lui
losif.
si-i vorl)ira la
:

manea oa- nezeu 11 i>[ fa en a30

men.

de mila cautand xinde sa planga; !?i intrand in camera cea mai din launtru. planse acolo. 81 Apoi spalandu-sifata.iesiafara. si stapanindu-se^
fratelui sau, se grabi,

Si losif 'iturburandu-se

zise: Dati bucatele.

32
si

Si Ini

ii

pui>i

sera bucatele deosebi.

lor deosebi,

pentru Egiptenii.
deosebi
:

cari

ca Egii)tenii nu puteau ca

mancau cu dansul manca


uriciune
Si

cu Ebreii impreuna,
aceasta la Egipteni.

este

32

sczura la

masa

inaintea lui, eel intaiu-nascut dupre


i eel

'20 Si-i zisera


intaiai?i

Rngamu-ue,

intaiu-nai^terea sa,

mai mic dupre

domnule! *noi
I'ani.

ca sa

cnmparam
nostri,

data ne pogori- tineretele sale, asaincatei cu mirare se bucate. 21 $i uitau unul la altul. 34 Si le serviau lor
^\

-'dupa ce veniram la o ospatarie,

chiseram
caruia

sacii

iata

argintul fie:

des- bucatele din cele ce erau inaintea lui f?i partea lui Beniamin era de cinci ori

gnra saculni sau argintul mai mare decat a celorlalti. Si ei beura deaceea ia- ?i se veselira cu dansul. nostru dnpre greutatea lui Frafii lui losif sa inspUimdntu tare. ra^i 1-am adus in mana noastra. 22 Si A A Si /o.sZ/'porunci celuice em preste alt argint am adus in mana noastra. ca sa cum])aram bucate: nu stim cine a pus T"^ casa sa, zicand Umple sacii oameargintul nostru in sacii nostri. 23 Si t4 nilor de bucate, pe cat vor putea purta. pune argintul fiecaruia in gura sazise Fiti in pace, nu A'a temeti Dum2 Si pune cupa mea. cu])a nezeul vostru, ^i Dumnezeul parintelui culni sau. vostru v'a dat voua tesaur in sacii votri: cea de argint. in gura saculni celui mai argintul vostru a venit in mana mea. Si mic. impreuna cu pretul graului sau. Si le scoase lor pre Simeon. el facu dupre cuvintele ce i-le zise losif. 24 Si barbatul duse pre oameni in casa 3 Dimineata luminandu-se de ziuii.
in
: :
: ;

cm

i^ii

lui losif. si le ^'aduse apa.

ca sa-si spele

ace)?ti

oameni furalasatiliberi,

ei si asinii

picioarele,

Ei abia iesira din cetate, nu inerOsputarea fra\ilor la losif. serd departe, i^i losif zise celui ce era 25 Si si pregatira darul Jor, pana preste casa sa Scoala-te, ^'i urmaresjte cand sa vina losif la amiaza ca ei auzira acei oameni, i?i ajungandu-i. le zi lor ca an sa pranzeascii acolo. 26 Si venind Pentru ce ati rilsplatit ran pentru bine ?
!?i

dete

i?i

nutret asinilor lor. lor.

losif a casa, ei

ii

rul 08 aveau,
lui la

?i

pamant.
i

adusera lui in casa da- 5 An nu aceasta este cupa din care dom^se inclnnara inaintea nul men bea, ^i din care el gliicete? 27 lar el intreband de 6 Pan ati facut ce ati tacut Si-i a junse
!
I

A Cap. 24. 2. > Cap. 42. 3, 10.

J
;.

Cap. 42.27.35.1 Cap. 16. 4.

Cap. 37. 7,10.'


I

Cap. 42.11.13.1
I

Cap. 37

(ap. 35.17.18.

p Cap.

42. 13.
\

Keg.

3.

26-

54
:

I.

MOISI

44.
''

copil al bapre ei, si le zise cuvintele acestea. 7 8i rinte batran. i un frate, 1 raspunsera Pentru ce vorbeste dom- tranetelor sale; i fratele lui a murit, ^i Departe sa el a ramas singur de muma-sa, s?i parinnul men apomenea vorbe 21 ^i tu lie de sei'vii tai ca sa faca iin lucru ca tele sau il iubeste pre dansul. 8 lata argintul, care-1 aflaram ai zis servilor tai: Aduceti-l pre el la acesta.
!

mine, ca sa-1 vada ochii mei. 22 ^'i noi Baiatul nu din pamantul Canaan cum dara sa fini ziseram domnului nostru casa domputea sa lase pre aur sau argint din va parintele sau, ca, noi furat nului tau? 9 Acela din servii tai, la care de va lasa pre parintele sau, parintele va se va afla cupa, *sa moara; ba inca si muri. 23 Atunci tu ai zis servilor tai iioi vora li domnnlui nostra servi. 10 ^i ^Daca fratele vostru eel mai mic nu se el zise Bine sdfie dupre cuvintele voas- va pogori cu voi. voi nu ve^-i mai vedea 24 ^i cand noi ne-am suit tre la care se va gasi, sa fie servul meu, fata mea. 11 Si curand la servul tau, parintele nostru, i-am spus iar voi sa fiti nevinovati. depusera ei fiecare sacul sau pe pamant. lui cuvintele domnului nostru. 25 ^i 12 ^i ^parintele nostru ne zise: Duceti-va fiecare des^chise sacul saa. el cauta, incepand dela eel mai mare iarai?i. -ji cumparati purine bucate. 26 v^i i?i cupa se noi ziseram Nu ne putem pogori daca i sfarsind la eel mai mic fratele nostru eel mai mic va fi cu noi, agasi in sacul lui Beniamin. lor; i vestmintele tuncinevom pogori, canoinu putem vedea i ei i^i '^rupsera incarcandu-i^i fiecare asinnl sau, se in- fata acelui om, daca fratele nostru eel mai 14 f^i luda cu fratii mic nu vaficu noi. 27 ^i servul tau, parinioarsera in cetate. sei intrara in casa lui losif, ^i el era inca tele nostru, ne zise Voi ^t[\\, ca ^femeia 28 ^i unul acolo ^i '^ cazura inaintea lui la pamant. mea mi-a nascut doi copii. 15 ^i losif le zise Ce fapta este aceasta se duse dela mine, despre carele am Au nu gtiti, ca om ca zis, ca el cu adevarat este sfas^iiat $1 nu ce a\i facut voi? mine ^tie sa gliiceasca. 16 i luda zise 1-am mai vazut nici pana acum. 29 ^i Ce sa zicem domnului meu? sau ce cu- daca imi veti lua f?i pre acesta de dinavinte sa vorbim? si cum sa ne indreptam? intea mea, ?i i-se va intampla nenoroin giira sacilor no^tri
\\-\
;

aduseram

iarasi

ij,\

Dumnezeu
iata
'^noi

cire. atunci voi caruntetele mele le veti a gasit pacatul servilor tai 30 Anoi suntem servii domnului pogori cu intristare in mormant. meu, a!?a noi, precum ^i cclj. intr'a carui cum dara, cand eu m"a? intoarce la sermana s'a gasit cupa. 17 ^i losif rhs- vul tau, parintele meu, i baiatul n'ar punse: /'Departe sa fie do mine, ca eu fi cu noi. fiindca sufletul lui este legat

sa fac una ca aceasta!


ruia

31 Se va intamAcola intr'a ca- de sufletul baiatului, va fi mie pla, ca el sa moara, cand va vedea ca serv, iar voi intoarceti-va cu pace la pa- copilul nu este si servii tai vor pogori rintele vostru. caruntetele servului tau parintelui nostru

mana

s'a gasit cupa, acela

32 Ca serse apropie de dansul, cu intristare in mormant. Asculta-ma, domnul meu lasa vul tau rn'am pus siguranta pentru apre servul tau sa vorbeasca un cuvant cest baiat la parintele meu. zicand mania ta Daca. nu ti-1 voiu aduce, vinovat sa fiu in auzul domnului meu, i 33 Asa nu se aprinda contra servului tau ca inaintea ta in toate zilele mele. tu eti intocmai ca Faraon. 19 Domnul cum dara. rogu-te. 9 lasa pre servul tau meu intreba pre servii tai, zicand Ave^i sa ramana el sclav domnului meu in lovoi parinte sau frate? 20 ^i noi am ras- cul baiatului, ^i baiatul sa se intoarca puns domnului nostru Noi avem un pa- cu fratii sai. 34 Ca cum ma intorc 18 Atunci luda
:

i zise

S'

Capul
Jl

Cap.

43,

44. 21.

b Cap. 31. 32.


e

li

r.ip.

37.
9.

7.

Prov.

17.

1,5,|

h Cap.
t

37. 3.
42. 15, 20.

j Cap. 43.

3, 5.1
|

/;

Cap. 43.

2.

Cap. 46. 19.

Cap. 37. 2!). 34

c
I

Vers.

5 Esod.

32.22.1

Cap.

T.

wmi

44. 4o.

55

eu la pariutele meu, fara sd fie baiatul min fratele meu vad, ca fi'gura mea vor13 Si spuneti parintelui cu mine? sa nil mai apuc on a vodea ]e^te cu voi. intristai'ca, care ar iutauipina pre p;irin- meu toata marirea mea in Egipt, f}\ toate cate ati vazut s^i gra,biti-va sa aduceti tele men.
;
'

losif se

da pe fa(S
1^^'ii

fra(ilor sui.
^'^

pre parintele

meu

incoace.

14 Apoi caziind el pe grumazul lui /| T" ueasca inaintea tutnlor celor ce Beniamin fratelui sau.planse; si Beniaeran de fat-a, i striga Scoatet-i pre toti min planse pre grumazul lui. 15 ^i el afara dela mine; ^i nimeneann ramase saruta pre toti frafi sai, i planse asupra en dansnl, cand losif se deswiu'ri frati- lor. ^i dupa aceasta frafii lui vorl)iau cu 2 ^i el plangand inaHa vocea dansnl. lor sai. losif spuse iatdlui sau sa vie hi Eijipt. sa; ?i anzira Egiptenii. ba inca i casa 16 i^i indata se raspandi vuet in casa. lui Faraon anzi. 3 ^i losif zise fratilor sai: ''En sunt losif; traei^ite inca parin- lui Faraon, zicand Frafii lui losif au pntnra aceasta Dara nu-i venit; placii lui Faraon si servilor tele men? fratii Ini sai. 17 Faraon zise lui losif: zi fraraspnnde, ca se nimira inaintea lui. 4 ^i losif zise fratilor sai Eogn-va. tilor tai Aceasta sa faceti Incarcafi-va api'opiati-va de mine! ^i ei se aprojiiara. vitele voastre. !?i va duceti in pamantul Eu sunt losif fratele vostrn. Canaan; 18 liiand pr(> p;u-intele el zise 5 ^i \ostru ^i familiile voastre. veniti la mine. ^pre care l-a^i vandut la Egipt. acum ''sa nu va intristati. nici sa va para (?i eu voiu da vona cele mai bune din rau, ca m'ati vandut aici ca Dumne- pamantul Egiptului, ^i veti manca 'grazen pentru pastrarea viefii m"a trimis simea pamantului. 19 ^\ tie, losife, popre mine inaintea voastra. 6 Ca deja vxmcQ^Q, sd le zici: Faceti acestea: Luatidoi ani este foamete in ^ara, i?i mai sunt va care din pamantul Egiptului pentru inca cinci ani, in care nu va fi nici ara- copiii voi?tri i pentru femeile voastre tura nici seceris. 7 Si Dumnezen m'a .si luati pre parintele vostrn. ^\ veniti trimis pre mine inaintea voastra ca prin 20 Si sa un va para ran de uneltele mine sa va pastreze rama^ita pe pamiint, voastre, ca cele mai bune din tot paman-

jr

9i Io*^if 1^"

Pi^i^^i

se stapa-

1:^1

irii

i;ji

'^

.^

va pastreze vieata prin scapare tul Egiptului ale voastre sunt. 8 Acum dara nu voi m'ati trimis 21 i tiii lui Israel facura a!?a. Si lopre mine aici, ci insu^i Dumnezen, care sif le dete care dupre porunca lui Fam'a pus de <^parinte lui Faraon, ?i de raon; le dete inca i?i merinde pentru domn preste toata casa lui, 1 guver- cale. 22 i el le darui, fiecaruia cate nator preste tot pamantul Egiptului. un rand de vestminte de seliimbat, dara 9 Suiti-va curand la parintele meu. iri lui Beniamin ii dete treisute de arginli. ziceti lui A^a zice fiul tan losif Dum- i?i i cinci randuri de vesminte de scliimnezen m'a facut domn preste tot Egiptul: 1jat. 23 ^i parintelui sail ii trimise coboara-te la mine nu intarzia. 10 !>i zece asini, incarcati cu cele iliai bune /"vei locui in primantul Gosen si vei ti lucruri din Egipt, $i zece asine, incaraproape de mine, tu i fiii tai i?i tiii fii- cate cu gran, cu pane ^i cu altc nulor tai. i^i oile tale ^i boii tai, i toate tviminte pentru parintele sau pe cale. chte sunt ale tale. 11 ^^ieu te voiu sus- 24 ^i el slobozind pre fratii sai, ca sa tine acolo ca mai sunt inca cinci ani de piece, le zise lor: Xuva certati pre cale. foamete ca sa nu peri de lipsa, tu ^i 25 Si se suira din Egipt, i^i venira in casa ta, ^i toate cate sujitaie tale. 12 i^i pamantul Canaan la Jacob ])arintele lor; iata ochii voi?tri vad. si ocliii lui Bonia- 26 Si-i spusera. zicand: losif trae?te
i

sa

mare.

Capid

45.
13.

I'apt. 7.

h Cap. 37. 23. c Isa. iO. 2.

rf
I

Cap. 50. 20. Ps. lOj. 16,17.

Papt.
e
I

4.

27.28.1
-13.
|

Cap.

41.

lov. 29. 18, Cap. 47. 1.

g Cap. 42. 23. h Fapt. 7. 14.

C;il).

27. 2S.
I

J Cap. 43. 34.

56
inca.
^i

I.

MOISI

45, 46.

^i Peret ^i Zara. lar 'i'Er si Onan murira rftniain pamantul Canaan. Si 'fiii lui Peret lui inima mantul lo *^i fiii lui iiea neatinsii, ca iiu-i eredea pre dani^ii. erau: Hetron i Hamul. 27 Dara spuindu-i ei toate cuvintele catc Isacliar: Tolah, sji Puva, i?i I(:l) fji i^^ini14 Si fiii lui Zabulon ^ered si le zise losif, i vazand el si carele, pre ron. 15 Ace^tia sunt fiii din <'are le trimise losif, ca sa-1 diica pre Elon ^i lahleel. parinLea, pre cari i-a nascut ea lui lacob in <lansul. reinvia spiritul Ini lacol),

este

guvernatoi" preste tot pa-

Egiptuliii; ^insa

tele lor.

28
?i-l

^i

Israel zise

Ajunge a- Padan-Aram,
:

si

Dina
ficelor

fica lui

toate susi

tata

losif fiul

men

traeste inca

duce-

fietele

fiilor
fiii

^i

treizeci

trei.

lua-voiu,

voiu vedea pre daiisul mai 16 ^i


si
fiii

lui Grad: ^Tifion si


i?i

Haggi. Suni
1

Inainte de a muri.
Cdlutoria lui Jacob in Egipt.

Ezbon i Eri.
lui

Arodi

Areli.

" ^i

Asser: limnali i Isjva i I^vi. si si Sera sora lor: ^i fiii lui Beria: Af\^^ ^yJ ajiiugand laBeer-^eba, jungliie Heber !?i Malchiel. 18 ^Ace^tia sunt sacrificiii ^Duninezeului parinteliii sjui fiii din Zilpa, -^'pre cari Laban o dete 2 Dumnezeu vorbi lui Israel Leei fetei sale; ^i ea nascii lui lacob pre Isaac. <=in viziunea de noapte, zicand: lacobe! acestea: ^asesprezece suflete. 19 Fiii 3 Si zise Raclielei, yfemeii lui lacob: losif ^i Belacobe i el zise lata-ma 20 '^i lui losif so naseura in Ell sunt Dniniiezeu, ^'Dumuezeul parin- niamin.
Israel pleca
cii

toate ale sale,

?i

Beria,

!::5i

teliii

tan; nu te feme de a te pogori in l)amantul Egiptului Manase ^\ Efraim. Egipt; ca eu acolo te voin face popor l)re cari ii nascii Asenath. fata lui Poti-

iiiare.

4 /'Eu cu

tine

ma

voiu pogori fera, preotul din On.


:

21
^i

" ^i fiii lui

Be-

In Egipt. ^i iardsl te i^voin sui 5 8i sif va pune mana sa pre ocliii tai. fiii lui ^i *Iacob poriii dela Beer-Seba; Israel dusera pre lacob parintele lor. si pre copilaf?ii lor. ^i pre femeile lor, pe
carele. iceFaraon duca pre dansul.

i * lo-

niamin
si

Bela
^i

i^i

Beclier

Asbel, Grhera

Naaman,

''Elii ^i

Huppiin
toate

Ard.

Ro i ^'Muppim, si 22 Acestia sunt fiii

din Eacliela cari se naseura lui Jacob


sufletele

le-a fost trimis ca sa-1 tiete.

patrusprezece su23'^SifiiiluiDan:Hiisim. 24 Si
Neftali:
^iHpni.
6'

emu

f^i

luara

i?i

vitele

''fiii

lui
i

lahteel.

^i

Gruni,

!?i

lor, ^i averile ce le cii!?tigase in

pamanlacob
t^i

leter

25
care

/"Acesjtia

sunt

fiii

tul

Canaan;

venira in Egipt
:

^'

din Billia, pre

Laban o dete

fetei

toata

7 Pre sale Rachela. si ea nascii pre acestia lui semintia lui cu dansul toate sufletele erau i^apte. fiii sai fji pre fiii fiilor sai cu dansul, pre lacob toatii 26 Toate sufletele cate intrara cu lasale pre fetele fiilor sai, ?i fetele si
:

'*

semintia sa o aduse

el

Coj^iii lui Israel.

cu sine in Egipt. cob in Egipt, cari au lui. afara de femeile

e^it

din coapselc
lui

fii1(r

lacob,
!:ii

Israel, cari venira in

ase. sunt niimele fiilor lui toate sufletele au fast !;!asezeci Egipt lacob ?i fiii 27 Si fiii lui losif. cari i-se naseura in toate susai; intaiu-nascutul lui lacob :"*Euben. Egipt, au fost sufletele dona: D Fiii lui liuben: Hanoch i Pallu i fletele casei lui lacob cate venira in

$i ^acestea

10 ^i " fiii lui Simeon: Egipt, an fost ^aptezcci. Hetron i Oarmi. Frimirea hoi lacob de cdtru Tunif. lacliin si lemuel i lamin 1 Ohad 28 Si pi'*^ luda il triinise el inainte la Tohar ^i ^aul, fiul unei Gananee. 1 1 i?i lliilui ^Levi: Gher!?on.Kohatli ijiMerari. losif, spre a-i -'merge inainte la Goscn: 20 Si 12 Si fiii lui ^''luda: Er ?i Onan, ^i Oela, ^i venira in pamantul Gosen.
i?i
J:

lov. 2S. 24. 1.UC.24. 11,41.

c lov. 33. 14,1.1.


rf

Il

Caput

46.

Cap. 21.31 3S.


2C.34.-.'5.

/
<7

* Cap.

Cap. 28, 13. Cap. 12. 2. Deut. 26. 5. Cap. 28. 15. Esod. 3 8.

Cap. 50. 1. Kapt. 7. 15.

;
Ill

Esod.

1.

1.

ij

Cap. 38. 3,7,


10.

11

j Cap. 45.19,21, /. Deot. 26. 5.


los
24. 4. Isa. 52. 4.

n
r

26. 5. 6. 15. 1 Croii. 6. 1, 16.

Nnm.

r
1.

1 Cron. 7. SO. Cap. 30. 10.

a
b
<

Cron.

7. 6.

/
il

Esod.

r Cap. 38. 29.


s
f 1

X Cap.

29. 24.

Num. Num.

Cron.

7.

Num.
etc.

26.

13.

y Cap. 44. 27. z Cap. 41. 50.

26. 38. 26. 39. 1 Cron. 7. 12.

Cap. 30. 5, 7. 7 Cap. 29. 29.


;

e 1

Cron.

7. 13.

,/

Esod. 1. 5. Deut. 10. 22. Cap. 31. 21.

Cron.

2.

3.

I.

MOISl

46, 47.

57
ca intrc dan^ii se afla barbati

losif iiiliainaiul la carul sau. se sui intru cunoi?ti,

intaiupinarea lui Israel, parintele sau. la capabili. pune-i mai mai Go!?en; si vazaiulu-1 eazu pe grnnia- pastorii vitelor mole.
ziil lui, ^i

mari

presto

planse luult pe ^rumazul


losif
:

lui.

Jacob in fa\a lui Faraon.

30

Si Isi-ael zise lui


dupji,

Acum

pot sa

ce vazuiu fata ta, ca tu met 31 Apoi losif zise catra frafii Innecuvanta pre Faraon. 8 Si Faraon sai i catra casa parintelui sau; Eu ma zise lui lacob Cate sunt zilele anilor voiu sui. !?i voiu spune lui Faraon, si-i vietii tale ? 9 ^i lacob zise lui Faraon voiuzice: Fratii inei ^i parintele meu au ''"zilele anilor nemerniciei mele sunt vtnit la mine din pamantul Tanaau. suta treizeci de ani: 'pufine $i rele an fost zilele anilor vietii mele, ^i*n*ajun32 acesti oanieni sunt pastori de oi totdeauna au tinutvite: ^iei auadus oile sera la anii vietii parintilor mei in zilele lor i A'itele lor, $i toate cate au. 33 Deci nemerniciei lor. 10 Si lacob "binecudaca va va clioma Faraon, s?i va zice vantand pre Faraon. ie$i de dinaintea Care este meseria voastra? 34 Yoi sa lui Faraon. Servii tai totdeauna au fost oa11 l^i losif ai?ezand pre parintele sau ziccti

mor,

7 Si losif aduse i pre parintele sau Jacob. ?i-l prezenta lui Faraon i^i lacob
;

traegti.

k:5i

nieni cari tin vite din

tineretele lor
51

^i

i?i

pre

fratii sai in locuinfa. le

dete lor

pana acuui,
ca voi sa

atat noi, cat

parintii uoi?tri:

puteti locui in

pamantul GoEgipteni tot

stapanire in pamantul Egiptului in iartea cea mai buna a tarii. in pamantul

?en;

ca

uriciune este
oi.

la

pastorul de

raon.
Go.^en.

"Eaamzes. -Pdupre cum poruncise Fa12 vSi losif sustinea pre parintele
si toata casa parintesau cu pjine, dupre familiile lor.

Locuinta hi

sau. pre fratii sai.


lui
!?i

An

k?i

losif ''veni
zise
:

?i

spuse

si

Parintele

meu

Faraon fratii mei

lui

Scumpetea hi Egipt.

13 ^i in toata tara nu era pane: ca cu turmele lor ^i cirezile lor i toate ale pamantul venit din Canaan, foametea era grea foarte: ^i 3 pamantul lor au si 2 ^i el Egiptului ^i pam:\ntul Canaan periau lata sunt in ^pamantul Gosen.
dintre
fratii sai

lua cinci

l)arl)ati,
^Jii

?i-i

inaintea foametei.
tului
in

14

''i^i

losif stranse

Faraon 3 Care e meseria voastra? Ei raspnnsera lui Faraon: ''Servii im sunt pastori de oi, atat noi cum ?i parintii nostri. 4 ^i "i^^i zisera lui Faraon: Noi veniram. ca /'sa petrecem in acest pamant: pentru ca acolo nu este pa^iune pentru vitele, care le au servii tai s ca foamete grea apasd pe pamantul Canaan: acum dara. rogu-te,
(^prezenta
lui

Faraon.

zise catra fratii lui losif:

'^

pamantul Egippamantul Canaan, pentru graul ce ei cumparau ^i losif aduse acel aigint in casa lui Faraon. 15 i^i lipsind tot argintul in pamantul Egiptului in pamantul Canaan, tofi Egiptenii venira
tot argintul ce se afla in
i^i
:

i?i

la losif.

zicand:

Dane pane! pentru ce


li]i-

sa

murim
16

inaintea ta? ca argintul a


Si losif le

raspunse: Aduccti vitele voastre, i eu va voiu da pane invoci^te servilor tai ca sa ''locuim in jientru vitele voastre. daca argintul a pamantul Gosen. lipsit. .17 ^i ei adusera lui losif vitele 5 Si Faraon vorbi catra losif, zicand lor, i:i losif le dete lor pane in schimb Parintele tau si fratii tai venira la tine: pentru cai, pentru turme i?i pentru cirezi * Pamantul Egiptului este inaintea ta: pusi pentru asini. Astfel ii susfinea el cu ne sa locueasca in partea cea mai 1)una a pane pentru toate vit(de lor in anul tiirii pre parintele tan si pre fratii tai a eel a. sa locueasca in pamantul Go^en; idaca IS Si trecand acel an. ei venira iutr'al
;

sit.

.'

Cajnil 47.
3

r
il

Cap i6. XI. i Cap. 45. 10.


I

Fapt. 7. 13. Cap. -IS. 3:i. Cap. 46. 3i.

'

Ileut. 2S. 6.

<; I'apt. 7. 11. h Cap. 46. 34.


I

i Cap. 20. 15. j Vers. 4. k Ps. 39. 12.

Ebr. 11. 9, 13. lov 11. I. Cap. 25. 7.

n Vers.
o Esod.

7. 1. 11.

j>

Vers.

G.

9 Fapt. 7. 11

r Cap. 41. 56 .1 Vers. 19.

hS
doilea an.
?i-i

I.

MOISL

47. 48.
saptesprezece
ani:
^i
:

zisera:

Nu putem

ascunde Egiptului

au

inaintea domnului nostru. ca argintul fost zilele lui lacob, anii vietii sale o nostril ne lipsei^te. s?i Yitele uoastre ve- suta patruzeci si apte de ani. 29 ^i nird la tine, domniil men; i n'a mai ~ apropiindu-se timpul, ca sa moara Is-

ramas inaintea domnului nostru decat


corpurile
1

rael,
:

el

chema pre

fiul

sau

losif.

si-i

noastre

i?i

^arinile

noastre. zise
te,

Pentru ce sa murim inaintea ocliilor i5i pamanturile noastre ? Cunipara-ne gi pre noi. si pamanturile noastre pentru pane; i noi i pamanturile noastre vom fi robi lui Faraon <la, da-ne seminta, ca sa traim si sa nu murim, i ca pamanturile sa nu se puslieze. 20 i losif cumpara toate pajuanturile din Egipt pentru Faraon, ca Egiptenii isi vandura iiecare farina lui <3a foametea ii apasa foarte si as^a pamantul se facii al lui Faraon. 21 i>i pre popor il stramuta prin ceta^i, dela margine a Egiptului pana la cealaltd niargine. 22 ^Numai pamanturile preotilor nu le-a cumparat, fiind ele portie hotdritd preotilor de Faraon, i^i ei traiau din portia ce o dedese lor Faraon; deaceea ei nii-si vandura pamanturile lor. .23 ^i losif zise catra popor: lata eii astazi v'am cumparat pentru Faraon, i?i pre voi si pamanturile voastre; iata-vasi semanta. semanafi-va pamantul. 24 ^i <;and va fi seceris, veti da lui Faraon a cincea parte; iar celelalte patru parti Tor fi ale voastre pentru semanta campurilor, si de mancare voua si celor din casele voastre, ^i de mancare a copilasitai atat noi, cat
;

De am aflat har in ocliii tai, rogu"pune mana ta supt coapsa mea, si-

mi ^arata mie mila si credinta; rogu-te. sa nu ma ^immormantezi in Egipt; 30 Ci ^ sa dorm langa parintii mei tu sa ma duci din Egipt, si sa ma immormantezi in mormantul lor. ^i el ras;

punse: Voiu face dupre cuvantul tan, 31 ^i/srae/zise: Jura- te mie! ?i-ijura. Si Israel se apleca spre capul patului.

lacob binecuvdnteazH pe

Efraim

$i

pe Manase.
:

T'O

Dupa

aceste se zise lui losif

lata

parintele tau este bolnav. Atunci


fii

lua el cu sine pre cei doi

ai

sai.

pre

Manase
la tine,

si

lui lacob,

pre Efraim. 2 ^i se spune zicand lata losif fiul tau vine


:

^i Israel,

adunandu-ijii puterilc

lacob zise catra lototputernic mi-so arata mie in *Luz, in pamantul Canaan, 4 ^i-mi zise lata si ma, binecuvanta. eu te voiu creste, ?i te voiu immulti, si te voiu face adunare de popoare, i pamantul acesta il voiu da semintiei tale
i^i

sezu pe pat.
sif:

Dumnezeul

eel a

dupa
5

tine

^ intrii

stapanire

eterna.

lor vostri.

25

^i ei zisera:

Tu

ne-ai
ocliii

juantuit vieata! Sa aflam har in

domnului nostru, si noi vom fi servi lui Faraon. 26 Si losif facii lege, care tine pana in ziua de astazi, asupra pamantului din Egipt, ca sd-i dee lui Faraon

^'numai panianturile preotilor nu fura a lui Faraon.


A'propierea mortii IvA lacoh.

cincea parte:

dara ace^ti ^doi fii ai tai, cari se nascura tie in pamantul Egiptului, mai inainte de a veni eu la tine in Egipt, sd fie ai mei, Efraim ^i Manase ai mei sd fie, ca ^i Eiiben ^i Simeon. 6 Insa fiii pre cari tu-i vei naste dupa dan^ii, sa fie ai tai ; .^i ei in mosteruirea lor vor purta numele fratilor lor. 7 Ca venind eu din Padan. mi-a murit '^Rachela in pamantul Canaan, pe cale, in catava departare de Efrata; ^\ eu o immormantaiu acolo langa cale la Efrata, adeca
Israel pre
fiii

Acum

27

^i Israel ^locui in

iului. in

pamantul Egip- Betli-Leliem. tinutul Gosen, nude se facura 8 i vazand


^i

lui

losif,

proprietari,
foarte.
t

2/plodira i se

28
I

^i lacob trai
[

9 k^i losif rasimmultira zise Cine sunt ace^tia ? in pamantul punse parintelui sau ^Sunt fiii mei, pre
: :

Ezra

7. 24.

X Vers. U.
I

a
h

Cnp. 33 15. Vers. 22.

V Cap. 46. Deut. 31.


;:

3.

14.

Cap. 24. 2. Cap. 24. 49. Cap. 60. 23.

d 2S.im.
e
\

19. 37.
1.

Ebr. 11. 21.

K'ig.

47.

'

4S. a Cap. 28.13.19.

Capul

h Cap. 17. 8. c Cap. 41. 50.

d Cap. e Cap.

35. 9, 16.
'iZ.

b.

I.

MOISI

48, 49.
!?i

.59

cavi nii-i dete

Dumnezeu

aici,

^i zise decat dansul,

semiiitia lui se va face

20 Ai?a el in ziua lacob: Adu-mi-i incoace, ca /"sa-ibiiic- multime de popoare. 10 Caei sochii lui Israel erau aceea ii Itinecuvanta pre ei, zicand: Iscuvintez
!

el nu rael va binecuvanta 'intru tine, zicand: cauza batranetelor putea vedea. i losifu apropie de dan- Faca-te pre tine Dumnezeu ca pre EfAstfel puse el sul, i el ii ^saruta ]ire ei, i-i imbratii?e. raim si ca pre Manase ^Eu nici Efraim inaintea lui Manase. ziso lui losif: pre fata 11 i;?! Israel 21 Si Israel zise lui losif: lata eu mor, ta nu credeam sa o mai vad, ?i lata Dumiiczeu facii ca eu sa vad ^i semanta dar* Dumnezeu va ti cu voi, ^i va va in12 Apoi losif ii departa dela ge- toarce in pamantul pariniilor vo^lri; ta. nunciiii pdrintelui sau, s?i se proterna 22 k^i *eu iti dan tie o parte din pamant 13 i losif mai mult decat fratilor tai, pre care o cu fata pana la pamant. luS, pre amandoi, pre Efraim in dreapta castigaiu din manile "Amoreilor cu sasa, de-a stang'a lui Israel, i pre j\Ia- bia mea ^i cu arcul meu. nase in stanga sa, de-a dreapta lui Binecuvdntarile j)rofetice ale lui lacob, date fiecCiruia din fiii sai. Israel; i-i apropife pre ei de dansul. 14 ^i Israel i?i intinse mana sa cea A r\ v^i lacob cliema pre fiii sai, i le dreapta, ^i o puse pe capul lui Efraim, T"^ zise lor: Adunati-va, ca sa va care era eel mai tinar: i^i mana sa coa " spun ce are sa vi-se intample voua ^ in stanga pe capul lui Manase. ipuindu-si timpurile viitoare.

slabi,

dill

2 Adunati-va, ^\ ascultati, fiii lui lacob. cu voie manile sale asifel; ca Manase era intaiu-nascutul. <-'Ascultati pre Israel, parintele vostru! 15 ^i '^"el binecuvanta pre losif. s^i 3 Rul)en, ^intaiu-nascutul meu! Tu^ zise Dumnezeu, inaintea caruia an um- taria mea ^^\ inceputul puterii niele, blat pariutii mei Aliraam ^\ Isaac; Dum- intaiul in demnitate i intaiul in punezeu eel ce ma pasci^i pre mine dela tere! 4 Sumetindu-te ca apa, /'nu na^terea mea, pana in ziua de astazi; vei avea intaietatea; Ca ^te-ai suit in 16 Ingerul "* care ma rascumpara pre patul parintelui tan. Atunci /-ai intinat mine de tot raul, sa binecuvante pre in ai?ternutul meu el se sui ace^ti copii, iei sa poarte "numele meu, 5 Simeon ?i Levi * frati sunt, J InAbraam i strumentele cruzimii sunt armele lor. ?i numele parintilor mei, Isaac; ^\ sa se immulteasca in mare 6 Sufletul meu '^sa nu intre in consiliul numar pe acest pamant. 17 ^\ va- lor; Si ^gloria mea sa nu se uneasca "in zand losif, ca parintele sau "a pus mana adunarea lor, Ca "intru mania lor an cea dreapta pe capul lui Efraim, i-se parii ucis oameni, ^i ca sa-^i faca placul lor cu greu i?i apnea mana parintelui sau, an ologit tauri. 7 Blestemata fie maca sa iee depe capul lui Efraim, i sd nia lor, ca violenta a fost; ^i furia lor, o puna pe capul lui Manase. 18 ^i ca cruda a fost! " Imparti-voiu pre ei losif zise parintelui sau: Nu as^ci, pa- intru lacob, Si-i voiu imprai^tia intru Is:

''

rintele

meu

ca acesta este eel intaiu- rael.


lui.

nascut,

pune-ti dreapta pe capul


?i

8 Pre

tine, J'ludo

19 Dara parintele sau respinse,


P^w.
^tiu, fiule!
?i

zise

tai; 2 Mana ta
tai
;

va
'

face popor,

eu tiu; cliiar el va

^\
fi

acesta se va micilor
;

sfratele sau eel


/
Cap. 27.
4.

mare totusi mai mic. mai mare va ti

parintelui
este. Fiul

tau.

te vor lauda frafii cerbicei inaasupra fi Pleca-se-vor tie fiii 9 luda *puiu de leu
!

meu, din prazi

te-ai suit. 'In-

1>0
:g-enuneliin<l. s'a culcat ca

I.

MOISI
i^i

49. 50.

un

leu,

ca vantarile

adancului de jos,

Cu blne-

10 "Sce})- cuvantarile t&ttdor si ale pantecelui. triil dill luda nil se va departa, Nici "le- 26 Binecuvantarile parintelui tau sunt gislatorul *'diiitre picioarele liii, 2/Pana mai pe sus decat binecuvantarile strace va veni ^ilo, ^^i aceluia ii vor da mosilor niei. *Pana in varfurile niuntileoaica: cine-l va de^tepta?

])opoarele ascultare.

11 Acela '^leaga lor eterni


iiianzul

de vita asiiiul sau, $i sale de o a ita iiobila. Spala in vin vest- nului intre fra^ii sai. 27 Beniamin este^'lup rapitor; Diniimantul sau, $i in sange de struguri 12 ^Ocliii lui sunt ro^atici neata sfa^ie prada,^>;>i seara iniparte^te mantia sa. rapirea. de vin, Si dintii lui all^i de lapte, 28 Acestea toate sunt cele douaspre18 'Zabulon locueste langa portul
asinei lui losif,
i;>i

Ele sa vina asupra capului asupra cre^tetuluiNazariiiea"

marii,

Langa portul
pana

navelor, ^i hotarele zece semintii ale lui Israel:


este

lui se tntind

la Sidon.

14

Isacliar este ca asinul robust,

rele zace intre staule.

Ca- ii 15 El vazu re- dupre binecuvantarea sa


ei.

si aceasta ceeace le-a zis parintele lor. cand binecuvanta pre dansii, pre liecare
ii

binecuvanta
i

paosul, ca este bun, ^i paniantul lui ca pre


este

placut;

^i-;?!

supuse '^umarul
i^i

la

Cea din urmO porimcS. a lui lacob

moartea
:

sa.

purtarea de sarcina,
butar.

se iacii serv tri-

29

Si le porunci lor,
la

le zise

Eu

poporul men; ^immorsau. Ca mantati-ma langa parintii mei '^in pe?16 ''Dan judeca pre poporul
seniintiile lui Israel.

ma yadaog

una din

17/ Dan tera care


cerastul in teul.

este in tarina lui

Efron He-

este ca snarpele in cale,

Ca

30 In pe^tera cea din Maclipela.


care o

carare. Carele niusyca calcaiul calului, incat calaretul cade inapoi. 18 Doanine ^mantuirea ta o as^tept! 19 ''Gad. cete niari il inipila pre dansul,

din fa^a Mamrei, in paniantul Canaan, pre


^

cumpara Abraam cu tarina

Dara

in urnia

^\

el

va inipihi

pi-e

dansele.

20 *Dela Asser vine pane

grasa, ^i

cl da mancarile gustoase regilor. 21 iNeftali este un terebint intins, rata fu tarina ?i pe^tera ce este intr'insa dela fiii lui Het. 'Care face raniuri IVinnoase.

hnprewid, dela Efron Heteul ca mo^ie de ingropaciune. 31 '-Acolo imniormantara pre x^braam ^i pre Sara fenieia sa acolo inimormantara pre Isaac ?i pre Relx'ca femeia sa, ?i acolo immormantai eu ?i pre Leea. 32 Cumpa;

'^

22

Pom

fructifer este losif,


;

Pomul

33

$i

dupa ce

sfar^i

Jacob de a poi?i

Tructifer langa isvor

Ale cdrui ramure runci


*^i

fiilor sai, i$i

stranse picioarele sale

^e tntind preste ziduri. 23


I'it

sagetatorii,

1-au^'ama- in pat. si-si dadii sufletul, luptaudu-se in contra la poporul sau.

*fu adaos

lui, ?i

urandu-1.
tare,
i

24 Dara
'"

'arcul lui a

lacob se

hnmormdnteazu in Canaan.

ramas

bratele manilor lui s'au

puternicului lui Prin manile intarit, lacob; "Prin^pastorul ^i -2^piatra lui Israel. 25 2 Prin Dumnezeul parintelui tan, care te va ajuta, 'Trin a totputernicul, ^care te va binecuvanta, Cu binecuvatarile cerului de sus, Cu binecuIt

J^

frrv

^i losif

cazand pe fata parintepreste dansul,


i-l

lui sau. ''planse


el.

saruta pre

Apoi
s^i

losif porunci

servilor sai, niedicilor, ca sa '^imbalsa-

meze pre
brdsaniara

parintele sau.

pre

Israel.

patruzeci de

zile,

medicii im3 Si trecand (ca atatea tineau zi-

Num.

24.

17.

I.

MOISI

50.
Asigurarea Jui losif caira
fra^ii
.?/.

61

Icle iiuljulsunulrii). Egipteuii


^ai)t('Z('ci (le zile.

il

''

planseru

4 Doci trecand aeele 15 Si fratii lui losif vazand ca parinoamcnii tele lor a murit. 'zisera: Poate ca losif ''casei lui Faraou. zicaiui: Eogu-va, de s3, aiba ura contra noastra, i sa ne am atiat har inaintea ocliilor vo:?tri. vor- reintoarca noua tot rftul acela. cat i-am 16 Si ci trimisera la losif 5 Parintt'le facut lui. Ijiti lui Faraon. s?i-i ziceti men m"a jurat, zicand lata eu mor sa-i zica Parintele tau inaiute de a inmi(rmauteaza-ma in mormantul pre muri ne porunci zicand: 17 Aija sii pamantul lui Ca- ziceti losif: Eogu-te! iarta acum ?care mi-l-am sapat eu in naan Acum lasd-md. rogu-te sa ma fratilor tai nedreptatea lor i?i pacatul lor.
zile (le plans,

losif vorbi eatrii

/'

sui sa
i}i

immormantez pre
i

parintele

men, ca

'"rele ei ti-au facut tie.

Acum

iartft-le

ma V( >iu intoarce.
cum

Suie-te.
tan.

6 Si Faraon ii zise r lor. te rog. nedreptatea immormanteaza pre parintele nezeului iiarintelui tau.
cand
si
ii

servilor

"Dum-

Si losif plangea.

te-a tacut sa juri.

vorbiau
lui.
si

ei.

18 Apoi se dusera
suntevi

7 Si losif se sui sa
parintele siiu:
lui
^'i

immormanteze pre
ai casei lui,

fratii
i?i-i

se ''incliinara inaintea

cu dansul se suira servii

lui,

zisera: lata-ne, servi

Faraon, cei mai batrani


toata casa lui losif
si

si toti

batranii din }iamantul Egiptului


frafii

19 Si losif le zise: i'Nu va temeti: 2 an doara in locul lui Dumnezeu


tie!

i?i

sai

si

sunt eu

20

''Yoi afi avut cugete rele

casa pftrintelui sau;

numai
9

copiii lor, ?i in

turmele
sul
?i

lor,

s^i

cirezele lor lasara ei


Si se suira

contra mea, dard '"Dunuiezeu le-a intors in spre bine, ca sa faca ceeace ve-

cu dan- defi astazi. adecd sa pastrezepopormult. Oi?tirea 21 Acum dara nu \k temeti: ^eu voiu si aceea fu foarte mare. 10 ^i ei ajun- ingriji do voi i}[ de copiii vostri. Astfel sera la aria Atad, care este dincolo de ii nuingaia pre ei, ?i le vorbi dupre iniJordan, !?i ''facura acolo plangere mare ma lor. Pdiix pentru pai?i tare foarte; Si losif 22 Si losif locui in Egipt. el cu casa

pamantul Goi?en.
care

calareti.

in

cat

'

de sapte zile. 11 Si < lanaaneii. locuitorii pamantului, vazand jalea ce se facii la aria Atad. zisera Jale mare este ac(\asta pentru Eg'ipteni deaceea s"a cliemat numele ei Al)elMitraim. iata este dinc(lo de Jordan. 12 Si 'flii lui Jacob facura cu el dupa cum le poruncise el. 13 ll dusera pre el fiii lui in pamantul Janaan, ^i-1 immormantara \nv el in pe^tera din \-drina Machpela. fata cu Mamre, pre care o ' cnmparase Abraani impreuna. cu tarina dela Efron Heteul, ca mosie de ingr(paciune. 14 Si losif se inturna
rintele sau jale
(

parintelui sau
ani.

si

losif trai o suta


tiii

^i

zece

23

Si losif vazii din

jKina "intr'a treia


si
^'fiii

Efraim genera^iune; asemenea


lui
fiul

lui
.fi

]\[acliir.

lui

Manase

se
lui

nascura
losif.

^crescurd pe genunchii
Moartea lui
losif.
:

24 mor:

Si losif zise catra frafii sai


si
?/

Eu

ceta, si

pre voi va va cerva va duce din pamantul acesta

Dumnezeu

in pamantul, pre ^care cu juramant 1-a promis lui Abraam, lui Isaac i?i lui lacob. 25 Si "losif puse pre tiii lui Israel sa jure, zicand Dumnezeu va va cerceta. in Egipt, el i fra^ii sai ^i toti ceice se s?i voi sa duceti oasele mele deaici. dusera cu dansul sa immormanteze pre 26 Si losif muri, fiind de o suta ?ii zece parintele s;iu. dupa ce innnormanta pre ani. Si"l iml)alsamara. si-1 pusera in
:

parintele
d

Sciu.
h
!

sicriu in Egipt.
1,

Num.

20. 29.

2
1

Sam.

17.

c Est. 4. 2.
I

1 .)

S.im. 31. IH.


i

/ Cap. ^ Mat.

47. 20. 37. CO.

Fnpt. 7. 16. k Cap. 23. 16.

lov. 15. Jl, -':.'. Prov. 28. 13. Cap. 49. 25.

/'

Cap, 37.

7, 10.

EXODUL.
A DOUA CARTE A
Immul^irea
$i

i;UI JIOISI.

vedeti in scaunul de nastere, de va fi Acestea sunt numele fiilor lui Israel, baiat, sa-1 omori^,i iar de va fi fata, sa cari intrara eu lacob in Egipt, fiecare traeasca. 17 Dara moa^ele, " temanduveni cu casa sa: 2 Ruben. Simeon, Levi se de Dumnezeu, nu facura ^dupa cum i?i luda; 3 Issachar, Zabulon, i Benia- le zise lor regele Egiptului; ci ele lamin 4 Dan, !?i Neftali, Gad ^i Asser, sara pre baieti sa traeasca. 18 Atunci 5 ^i toate sufletele nascute din coapsele regele Egiptului cliema pre moa^e, ?i le erau *aptezeci de suflete, zise Pentru ce a.|i facut aceasta, de ati lui lacob cu losif impreuna care i era in Egipt. lasat baieti in vieata. 19 ^i -2'moaele 6 ^i losif muri, ^i toti fratii sai, si toata raspunseralui Faraon: Femeile ebreice 7 '^^i fiii lui Israel nu sunt ca celea ale Egiptenilor; ca sunt acea generatiune. se immultira foarte. i ei crescura ^i se tari, ^i nasc mai inainte dece vin moaimputernicira foarte-foarte, si tara se ele la dansele. 20 2 ^i Dunuiezeu facii umpluse de dan)?ii. bine moa^elor; ?i poporul se immult^i si 8 !*ii ^se scula un rege nou in Egipt, se imputernici foarte. 21 ^i fiiindca care nu cuno^tea pre losif; 9 Acesta moa^ele se temura de Dumnezeu, '"fazise poporului sau: lata /'poporul fiilor miliile poporuhd se facura mari. 22 k^i lui Israel este mai numeros i mai tare Faraon porunci la tot poporul sau, zidecatnoi; 10 ^Haideti dara, ^sa luc- cand: Pre *tot baiatul ce se va naste, ram int-elepte^te cu dansul, ca el sa nu sa-1 aruncati in rau, ^i toata fata lasati-o se immulteasca, ^\ cand s'ar intampla sti traeasca. Naterea lui Moisi. resbel, sa se uneasca i el cu inamicii un ''om din casa lui Levi merse, no^tri, i sa se lupte contra noastra, ?i ^i-i^i lua de femeie din fetele lui Levi 11 Deci pusera preste sa iese din ^ara. dan^ii prefec^i, *ca sa-i apese cuimunci 2 ^i acea femeie concepu, si nascii un grele. $i poporul zidi lui Faraon ceta^i fin; i ^vazandu-1, ca este frumos, il 3 ^i no mai pude proviziuni: Pitom ?i '^'Raamzes. tinu ascuns trei luni. 12 ^i cu cat mai mult ii apasa. ei cu tandu-1 ascunde, facii pentru dansul un atat mai mult se immultiau ?i se intin- sicria^ de papura, i-l unst; cu bituni si deau i Ef/iptenii, se ingroziau de fiii lui ra^ina; i?i culcand pre baiat intr'insul, Israel. 13 ^i Egiptenii siliau cu as- il puse intre trestle pe marginea raului. prime pre fiii lui Israel sa munceasca. 4 '^lar sora lui sta de departe, uitandu-se 14 Astfel ei le ^amarira viea^a prin sa vazd ce se va face cu el. Selqiarea sa minunata i crefterea sa. munci grelc la "lut i?i la caramizi ^i la 5 ^i fata lui Faraon se poguri la rau, toata munca depe camp i toata munca ca sa se scalde, ?i servele ei se preumcare au muncit em cu asprime. 15 ^i regele Egiptului zise imoai?e- blau pe marginea raului; i ea vazand lor ebreice. dintre care una se cliema sicriasul in papura, trimise pre una din ^ifra, ^i cealalta Pua, 16 ^i zise Yoi, serve si-1 aduse. 6 Si descliizandu-/,

impilarea IsraeUtilor.

'^

2^1

'^

cand mo^i^i
C'pnl 1. a Fac 46 2.
b Fac,46 26^ -ij c Fac. 50. 2G. Fapt. 7. 15.

la

femeile ebreice.
S.

le

vazii copilul; i lata copilul plangea, ?i

d Fac. 46.

e Fai t. 7. IS. f Vs. 10.5, 54. Ps. 10. 2. h lov. 5- 13.

11.

MOISI.

2.

3.

63
:

racaiulu-i-sc mila. zise: Acesta este diu


coi)iii

19 lar

ele zisera

Un om

Egiptean ne-a

Ebreilor.
lui

fetei

Faraon: Merge-voiu oaro sa

7 i sora copilulm zise scapat pre noi de manile pastorilor. bit ^i apd ne-a scos, i ne-a adapat oile.
:

chem

manca din fenieile Ebreilor, 20 Si el zise fetelor sale Si nude este 8 ^i acela ? Pentru ce ati lasat pre acel om ? care se alapteze pe acest copil? cliemati-1 sa ''inanance pane. feeioai 21 Si zise Mergi. fata lui Faraon ii ra se dnse. si cliema pre mama copi- Moisi sa invoi. ca sa ramana la acel om
:

lului.

f^i

t'jita

lui

Faraon

ii

zise ei
:

si el

dete lui ^loisi pre Sepfora.


i?i

fiea sa.

eu 22 Si <?a n nascu un fin, la copilul acesta, ?i-l alapteaza id voiu da plata ta. i^i femeia lua copi- numele luiGher^om: ca, zise 10 v>i dupa ce crescii sunt euin pamant strain. lul. si-1 alilpta.
:::i

el

cliema

el ^Strain

copilul mare, ea

il

aduse
^i

la lata lui

Fa-

23

Si in acest"* lung

timp se intampla,
;

raon, care-1 facu^fiu;

ea cliema nu- ca regele Egiptului nun-i


ea,

iiii

lui Issi

mele lui Moisi: 1-am scos pre el.

ca,

zise

din apa rael ''gemand de munca, "strigarea lor se inalta pana la

strigara.

Dum-

2-4: Si Dumnezcu cand nezeu, din munci. 11 i^i se intampla Moisi era mare, ca el ie?i la fra^ii sai auzi suspinul lor, .si-^i i^ aduse aminte ?i uitandu-se la muncile lor, vazii 1 de alegamantul sau cu Abraam, cu Isaac 25 Si Dumnezeu ''cauta ]ire un Egiptean, cum batea pre un i cu lacob.

in zilele acelea, f

12 Si spre fiii lui Israel, ^i cunoscii Dunuiecautand el incoace ?i incolo, i vazand zeu starea lor. Chemarea lui Moisi. ca nu este nimenea, omori pre Egiplar Moisi patea oile socrului sau nisip. ascunse in a i-l 13 tean, Si lethro, preotul din Madian: i madoua zi ie^ind el iara^i afara, vazii doi barba^i Ebrei certandu-se: i?i zise nand oile in desert, el veni la ^muntele 2 Si ^ ingerul celuia care nu avea dreptate: Pentru lui Dumnezeu, la Horeb. 14 ^i acela lui Dumnezeu i-se arata lui in tlacanl ce bati pre aproapele tan? Cine te-a pus pre tine de foe din rug; ^i el uitandu-se, lata raspunse: ii domn i?i judecator preste noi? Au doara rugul ardea cu foe, i rugul nu se mis3 Si Moisi zise: Ma voiu duce vrei sa ma ucizi i pre mine, cum ai ucis tuia. aceasta mare aratare, ieri pre Egiptean? Atunci Moisi te- acolo. ca sa vad mandu-se, zise Cu adevarat acest lucru lyi pentru ce acel rug nu se mistue. 4 Si vazand Domnul ca el se abatu, ca s"a vadit. Fuga $i cdsutoria Jul Moisi. sa vada, ii striga Dumnezeu din mij1 5 Si Faraon auzind de fapta aceasta, locul rugului, !?i-i zise: Moisi! Moisi! !?i cautu pre Moisi sa-1 omoare. tiaras' Moisi el raspunse lata-ma. Si Dumnezeu ii fugi de fata lui Faraon, ^i se opri in pa- zise! 5 Xu te apropia aici, /'scoate-ti mantul Madian, aezandu-se langa o incalfamintele tale din picioare, ca locul fantana. 16 Si preotul din Madian pe carele tu stai este pamant sfant. avea apte fete, *care venind sa scoata 6 Si el ii zise: ^Eu sunt Dumnezeul apd, um])lura troacele, ca sa adape oile parintelui tan, Dumnezeul lui Abraam, parintelui lor. 17 Si pastorii venind, Dumnezeul lui Isaac i Dumnezeul lui le alungara. Si ^loisi se scula, ?i le apa- lacob. Si Moisi ascunse fata lui ca ''se ra, ?i iadapa oile lor. 18 Si venind ele temea sa caute spre Dumnez(ni. la Eeguel, parintele lor, acesta zise 7 Si Domnul zise: *Eu am vazut apaPentru ce ati venit astazi aa curand? sarea poporului meu, care este in Egipt,
El)reu. ;jre unul din fratii sai.

<^

'*

Fapt.

7.

31.

64
?i

n. MOISI.
aiizit

3.

1.
zis
:

am

strigarea lor ^'pentru iinpi-

i-i

mi-a

~Eu v'am
:

cercetat pre voi,

?i

latorii lor, ca
^

^cunosc durerea

loi-

Si

m'am

pogorit.
i?i

ca
sa-i

sa-i scap din

mana 17

am vcizut cele Si am zis

ce Ai-se fac voua in Effint

''Eu va voiu scoate pre voi


in ]>amantul
al

Egiptenilor,

scot din

pamautul din apasarea Egiptului


al Heteilor,

Caal

acela'^intr'nn

pamant bun
al

^ilarg, intr'un naneilor,

Amoreilor,

pamant
in

in care ^'curge lapte i niierc, Ferizeilor. al Hiveilor

si al

lebuseilor,

locul

i'Cananeilor,
al

Heteilor,

al in
^i

Amoreilor,
fiilor lui

Ferizeilor. al Hiveilor

18

pamantul in carecurge lapte ^i miere; Si de vor ^asculta de cuvantul tan,


si

al lebuseilor.

^i

acum

lata ^strigarea vei intra tu


la

batranii lui Israel la regele


veti

Israel a ajuns
i?i

pana
*vSi

mine,

si

Egiptului.

?i-i

zice

lui

Domnul,

am

vasut apasa pre dan^ii;


]>opornl

''apasarea en care Egiptenii

Dumnezeul Ebreilor ne-a


sa

'^intampinat

10
liii

acum
Israel,

vino, pre noi,


i^re

rugamu-te dara, lasa-ne acum


cale de trei zile in pustiu,

ca sa te trimit la Faraon, sa scoti

mergem

men. pre

lui

din ca sa sacrificam

Domnului Dumnezeul
^tiu,

Egipt.

nostru:

19 Dara eu

ca

regele

11 k>i Moisi raspunse lui Dunuiezeu: Cine sunt eu, ca sa merg la Faraon. si sa scot pre fiii lui Israel din Egipt? 12 i Dumneseu 7Ase "Eu voiu ti cu tine ^i acesta iti va fi semn, ca eu team trimis dupa ce vei ii scos pre poporul meu din Egipt. va veti inclnna Ini Dumnezeu po muntele acesta. 13 k?i Moisi zise lui Dumnezeu: lata, ma voiu duce la liii lui Israel, si le voiu
*
:

Egiptului '^nu va va lasa samergeti.decat numai silit din mana tare. 20 InsS,

eu voiu ^intinde mana mea, si voiu bate Egiptul prin /toate minunile mele, care
le

voiu face in mijlocul

lui,

i?i

el i'dujia.

aceea va va lasa sa mergeti. 21 Si ''voiu face, ca poporul acesta sa afle liar inaintea Egiptenilor, ^i va fi, ca ie^ind voi
din Egipt, nu \c\i merge cu

mana

goala

22 Ci
'

fiecare

femeie va cere dela ves^i

zice:

trimis

Dumnezeul parintilor vo?tri m'a cina sa ^i pre mine la voi; ?i de-mi vor de argint,
pre care
teni.

dela oaspetea casei sale vase


si

vase de aur,

vestminte,
vos?tri ?i

zice mie. care este nuniele lui? ce sa le

le

veti

pune pe

fiii

pe

raspund ? 14 ^i Dumnezeu

ficele voastre, i Jve\i despoiji

pre Egip-

zise lui Moisi:

EU
voi.
lui

SUNT GEL CE SUNT;


Ai?a vei zice fiiilor Israel
:

si-i viai zise:

Inzestrarea lui Moisi cu darid de a face minuni.

Cel ce se c/iia-

md '^EUSUNT.
15
Moisi:
Si
As^a

4^\ raspunzand Moisi. zise


ei

m'a trimis la Dumnezeu mai adaose


acela
vei zice
fiiilor

nu

nui vor crede,

si

Dar iata nu vor as:

lui

Israel:

Domnul, Dumnezeul parintilor vostri. Dumnezeul lui Abraam, Dumnezeul lui Dumnezeul lui lacob m'a triIsaac

culta de cuvantul meu: ca vor zice; Donuiul nu ti-s'a aratat tie. 2 Si Domnul zise lui Ce este ceeace
:

raspunse: Un '^toDomnul ii zise Arunca-1 pe iag. !^i 3 Si mis la voi; acesta este ^ nimiele meu in pamant si el il arunca pe pamant, ^\ se etern, i aceasta este amintirea mea facu sprpe; ^i Moisi fugi de dansul. 16 Mergi 4 Si Domnul zise lui Moisi Intinde-ti pentru toate generatiunile. dara, ^i^i aduna pre batranii lui Israel, mana ta. si-1 ia de coada: si el intinse
ai tu in

mana?

^i el

^i zi

lor
lui

Domnul, Dumnezeul parinti- mana, Syi-l lua ^i el iara^i se facu toiag Dumnezeul in mana sa. 5 Ca sa ^creada. zise, ca lor. ])arintilor Abraam. al lui Isaac al lui lacob. '^Domnul. Dumnezeul
lor
:

V0!;!tri

mi-s'a aratat mie,


f^i

Op.

1.

11.

11.

MOISL
17

4.
fi

65
lui in loc

Punmezeiil
Isaac
avatat
$i
tif^.

lui

Abraam, Dumnczeul
lui

lui ta, i "tu-i vei

de Dumnezeu.

Dumnezeul

laeob,

ti-s'a

^i tu ia i'toiagul acesta in
ai

mana

ta,

cu care
ii

sa faci semne.

6
san,

$i

Domnul
;

mai

zise lui: Vara,

Moisi se mtoarce in Eyipt.

mana
ijii

ta in sau

$i

el vari

mana

sa in

18 Atunci Moisi merse,

^\
ii

intorcanduzise
!

seotand-o. lata

mana

sa era alba se la letliro, socrul sau,

Eogu-

7 Apoi zise D}im- te, lasa-ma sa ma due inapoi la fratii de lepra, ^'ca omat. mana ta in san i mei cari sunt in Egipt, ca sa vad daca nezeu : Vara iarii^i ^i letliro zise lui Moisi: el vari mana sa in san, i scotand-o mai traesc. afara, iata ea iarasi^se facu ca cealaltd Mergi in pace. 19 i^i Domnul, zise lui Moisi in Ma8 i^i va fi, ca de nu vor carne a lui. crede tie, si nn vor asculta de cuvantnl dian Scoala-te i te iutoarce in Egipt, tan la senmul eel d'intaiu, vor crede cu- ca iio\\ acei oameni cari can tau vieata 9 ^i ta au murit. 20 Si Moisi lua pre fevantul tan la semnul al doilea. va fi, daca nu vor crede ^ie ?i nici la meia sa ^i pre fiii sai, i punandu-i pe aceste doua semne, nici vor asculta de asiui, se intoarse in pamantul Egiptului. cuvantul tau. sa iei din apa raului, ?i ^i Moisi lua 'toiagul lui Dumnezeu in torui pe uscat; $i /"apa, care o vei mana sa. 21 i Donmul zise lui jMoisi: s3, lua tu din ran, se va preface in sange pe Mergand si intorcandu-te in Egipt, vezi ca toate *semn(4e, pre care le-am pus uscat. AO^i Moisizise Domuului: liogu-ma, in mana ta, sa le faci inaintea lui FaDoamne, ca eu nu sunt barbat usor la raou; iar^eu voiu invarto^a inima lui, vorbire, nici am fost odata mai inainte. incat el sa nu lase pre popor sa mearga Asa zice nici cliiar de cand vorl)esti tu cu ser- 22 ^i tu vei zice lui Faraon vul tau, ci 9 sunt greu la vorbe ?i greu Domnul: "Israel este fiul men, ^ eel intaiu-nascut al meu la limba. 23 i eu zic t-ie 1 1 ^i Domnul zise catra dansul * Cine Lasa sa mearga fiul meu, ca sa sera facut omului gura, sau cine a tacut om veasca mie si daca tu vei respinge de mut sau surd sau vazator sau orb'^ au a-1 lasa, iata -^eu voiu ucide pre fiul tau, nu eu Domnul? 12 Deci mergi, gi eu eel intaiu-nascut al tau. voiu fi *cu gura ta, si te voiu invata ce 24 ^i era pe cale intr'o ospatarie, si
; : : ;
: :

cauta sa-l 13 Si Molsi raspunse: Rogu-ma. ^omoare pre el. 25 $i Sepfora lua o Doamne, ^trimite pre cela ce ai sa tri- "piatra ascutita, i taia prepu^ul tiului miti. sau, pre care arunca la picioarele lui 14 i^i aprinzandu-se Domnul de ma- Moisi, si zise Cu adevarat tu eti mie nie asupra lui Moisi, ii zise Au Aaron sot de sange. 26 Atunci Domnul il Levitul nu este fratele tau ? tiu ca el lasa iar ea zise Sot; de sange eti prin vorbeste bine i iata-l ^iese intru in- circumciziune. tampinarea ta. ?i vazandu-te, se va bu27 v^i Domnul zise lui Aaron lesi cura din toata inima. 15 'Vorbeste ^inaintea lui Moisi in pustiu: i el merdara cu dansul, ^i "*pune cuvinte in se, ^\-\ intampina la muntele lui Dumgura lui si eu voiu fi cu gura ta s?i cu nezeu, si-1 saruta. 28 ^i Moisi '^spuse gura lui. si va voiu "invata ceeace avet-i lui Aaron toate cuvintele Domuului, cu sa face^i. 16 $i el va vorbi in locul care il trimise, i toate '^semnele care le tau catra popor. si el va fi in loc de gura noi'unci.
sa vorbe^ti.
il

Domnul

z/intampina,

?i

<-'

<i

Nm.
2
fJeg.

IJ. 10.
5.

/
'

Cap.

7. 19.
.;

Lnc. 12. 11.

Cap.

7.

1,

2.

27.

Num. 12.13, 14.


Deut. 32. 39. Mat. 8. J.

g ler. 1. 6. h Ps. 94. (4.


Isa. 50. 4. ler. 1. 9.

lona
1
3.

1.

3.

m Num.
n
Cap.

p Vers.
'/

2. 2. 20.

los. 11. so.

X Cap.
ij

11. 5.

k Vers. 27.

Bam.
5.

10.

22. 38. Isa. 51. 16. Deut. 5. 31.


7.
4.

Mat.

Rom.
)(

9.

18.
1.

Nnm.
5.

22. 22.
2. 3.

r
.1

Nnm.
Cap. Cap.

20. 8. 9.
3.

Osea

11.

Fao. 17. 14.


a Io8.

20.
3, 13.

7.

V ler. 31. 9 lac. 1. IB.

h Vers. 14.,: Cap. 3. 1. d Vers. 15, 16. e Vers. 8, 9.

60
29
JMoisi

II.

MOISL 4
10 Atunci impilatorii poporului
: :

dara
le

f^i

Aaron

/'

merst'rri, ^i
liii

pre-

admiara, pre

toti batranii liilur

Israel. fectii lor iesira, si vorbira catra popor,

Asa zice Faraon ^lai mult nu pre care Domnul le-a fost zis kii Moisi; Vci mai dau paiu 11 Duc('ti-va sinfacii senmele inaintea poporuliii; guri, !?i va strangeti paiu de undo veti ?! 31 ^i poporul '*crezu. ^i auzind, ca aflii dara nimica nu se va mic!?ora din Domnul ar li H-ercetat pre fiii lui Is- munca voastra. 12 Deci poporul se rirael, ^i ca el ar li iva/Axt apasarea lor, sijii in tot pamantul Egiptului, ca sa stranga mirifjte in loc de paiu. se ^plecara ?i sc iuchinara. 13 Si
5'j;>i

30

Aaron

vorbi toale cuvint^le, zicand

Moisi e nesocotit de Faraon.

impilatorii

li

siliau,

Aaron ve- munca voastra, A^a zice pe toata ziua, ca i atunci cand a fost Dumnezeul lui Israel Lasa paiu. 14 Si prefectii fiilor lui Israel, Domnul, pre poporul men sa mearga, ca sa-mi pre cari im]ilatorii lui Faraon ii-au pus 2 Dara Fa- preste dansii, fura batuti, zicandu-/e; sarbatoreasca in pustiu. raon zise: Cine este Domnul, de a Pentru ce nu ati implinit nici astazi nici

Si diipa acestea Moisi

si

zicandu-le: Faceti ceeace sunteti datori

nira

si

zisera Ini Faraon:

carui voce

am

eu sa ascult, ca sa
pre

las ieri

suma

liotarita

de caramizi,

ca

^i

pre

fiii

lui Israel ? nici

Domnul

nu-1 mai inainte?

cunosc, nici pre Israel nu-1 voiu lasa sa

15

Si prefectii fiilor lui Israel venira,


:

si strigara la Faraon, zicand Pentru ce 16 Paiu nu se 3 Si ei zisera Dumnezeul Ebreilor faci ai?a cu servii tai? ne-a intampinat pre noi, lasa-ne, ruga- da servilor tai, ^i totu^i ni-se zice Fa:

mearga.

mu-ne.
desert,

sa
si

mergem

cale de trei zile in ceti

caramizi:

lata pre servii tai

ii

Domnului. Dum- l)ate. desi vina este a poporului tan. nezeul nostru, ca el sa nu trimita asupra 17 lar el zise Voi lenes^i, lenesi sunteti, noastra ciuma sau sabie. deaceea ziceti Sa mergem, ca sa sa4 lar regele Egiptului le zise: Voi crificam Domnului Moisi $i Aaron! pentru ce trageti ]n'e 18 Acum mergeti i lucrati, ?i paiu popor dela lucrul sau? Dnce^i-va fxe- nu vi-se va da, i?i tot atatea caramizi care la munca sa. 19 Si prefectii fiilor lui Isveti face. 5 Si Faraon mai zise latA, este acum rael vazura starea lor cea rea, deoapoporul prea numtros in tara, ?i voi rece li-s'a zis: Sa nu mics^orati din
sa sacrificam
: :
:

vreti sa-1

impedeca|i dela
$i

munca
mni
ruu.

sa.

suma
20

caramizilor cea hotarita

pentru

Poporul se impileazd

toata ziua.

Si

Faraon porunci intr'acea

zi

im-

Si

ie?ind ei dela Faraon, intal-

pilatorilor

poporului i prefectilor lor. nira pre ]\Ioisi i?i pre Aaron, cari stateau zicand: 7 ^lai mult sa nu dati paiu inaintea lor: 21 Si zisera lor: Caute poporului pentru facerea caramizilor ca Dumnezeu asupra voastra, ^i sa, judece pana acum, ci sa mearga ^i sa-.si adune ca uricios afi facut mirosul nostru inapaiu.

numarul caramizilor, intea lui Faraon ^i inaintea servilor lui, pana acum. sa-/ impu- dandu-le sabie in mana, ca sa ne ucida. ca sunt le22 Si Moisi se intoarse la Domnul, i nefi sa nu-/ micgorati lor nei^i deaceea striga. zicand Sa mer- zise Doamne, pentru ce amara^ti tu gem .^i sa sacrificam Dumnezeului nos- poporul acesta a.^a f Pentru ce m'ai tritru. mis pre mine? 23 Cci de cand intraiu 9 ingreue-se munca oamenilor aces- eu la Faraon, ca sa-i vorbesc in numele tora, ocupe-se de ea, ?i sa nu se uite la tan, el amaraste pre popor i?i mai mult, vorbe deserte. si tu n'ai scapat incd pre ])oporul tau.
Si totu^i
ei

care faceau
;

'

Cap.

3.

16.

(]

Vers. VS.

h Cap.

3. 18.

Cap.

3.

10.

Cap.

2. 25.

A-

Fac. 24. 26.

IL M0181
Moisi xirhne^te
dela

6.
^i

()7
Ic

Dumnezeu

alte

jmrunci. tra A;iiTn,


:

poruuci sa mearga la

6Atimci zise Domiml lui iloisi


dc

Aciim fiii lui Israel i la Fai-aon, regele Egii>voi vedea ce voiu face eu lui Fa- tului, ca sa scoata pre Iiii lui Israel din raon: caci silit "de maiia tnrc ii va lasa pamantul Egiptului.
<ii

niearga.

?i

tot a!?a silU


ei

iiiaiia

lare Fiii lui


i-i

Ruben

ii^'va

goni pre

din pamantul

lui.

$i ai lui Simeon : genealoqia lui Moini $i a lui Aaron.

2
zise
:

Si

DiuunezGu vorbi catra Mosi.


'J

14 Ace^tia sunt
lui
:

capii caselor parinti-

Ku

sunt leliova, eare lua ara- lor lor: 'Fiii


^i

liuben, intaiu-nascutul

Hanocli ^\ Pallu, Hezron i cu Carmi. ^'Diiiiiuezeu atotputernic, dava Act^stea sunt familiile lui Euben. ca uumele meu de '^lehova nu le fui lor 15 *iSi fiii lui Simeon: Jemuel i Jamin 4 Sieuintari !?i leplmant i?i Ohad si .lacliin. !?i Zochar i^i i^aul, (iunoscut. cu danijii. ca / sa dau lor painantul Ca- iiul din 'ananea. Acestea sunt familiile naan, pruiiantul petrecerii lor. in care ei lui Simeon. 16 $i acestea snnt numele 'tiilor lui 5 ff^i eu niai auzii ?i susan petrecut. pinul Jiilor lui Isrnel. pre care Egiptenii Levi dupre generatiunile lor: (iherson asuju'esc, $i ini-aia adus aminte de i?i Koliat i Merari .si anii vietii lui Levi ii legamantul meu. 6 Drept aceea spune au fost suta treizeci ^i .sapte de aui. liilor lui Israel: ^'Eu sunt leliova: ^i 17 "Fiii lui (ilier^on: Libni i?i ^imi va *voiu sconte pre voi din apasarea dupre familiile lor. 18 '^'^i fiii lui KoEyiptenilor, i va voiu scapa din ro- liat: Amrain i Izliar si Hebron ?i Uzzilor. ?i eu va voiu Mnantui pre el; l)ia anii vietii lui Kohat <iu fost o V(ti cu l)rat; inalt i cu judecata mare. suta treizeci iji trei de ani. 19 Sia^tiU 7 l:?i va '''voiu lua pre voi de jxiiMtrul lui Merari: j\laliali i ^In?i acestea 67/ /if uieu, ?i 'voiu fi Dunniezeul vostru, :?i fiimiliile lui Levi dupre generatiunile 20 Si ?/Ainram lua de femeie pre veti cunoai^te, ca eu sunt leliova Duui- lor. nezeul vostru, care va scoate pre voi Iocliel)eda, matu^a sa, care ii nascii lui "*din apasarea Egiptenilor 8 ^i va pre Aaron si pre Moisi i anii vietii lui voi duce in jiamnutul. iientru care am Amram au fost o suta treizeci ?i i?apte "ridicat mana mca. ca-1 voiu da lui de ani. 21 8i 'iiii lui Izliar: Korali Abraam. lui Isaac ^i lui lacob: da, ])re Nefeg fji Zitri. 22 Si ''fiii lui Uzziel: acesta il voiu da Aoua de moi?tenire. Eu Mi^ael i Elzafan ^i Ziti-i. 23 $i Aaron sunt leliova ii?i lua de femeie pre Eliseba. fica lui 9 i Moisi spuse aceste liilor lui Is- ^ Amminadab. pre sora lui Naa$on, care rael, ''dara ei nu ascultara pre IMoisi ii nascii lui pre^Nadab i pre Abih i?i pentru mic^orimealor de suflet ^i pentru pre Eleazai- !>i ])re Itamar. 24 i ^fiii
taiu lui Altraam, lui Isaac
lui lacob, lui Israel
(

.ii

ii^i

munca
10 cand
:

lor cea grea.

lui

Korali: Assir

si

Elkanali

si

Abiasaf:

i>i

Domnul
11

vorbi catra Moisi, zi- Acestea sunt familiile Koraliitilor.


$i zi lui

25

8i

Faraon, regele Eleazar. fiul lui Aaron, isji kia de feEgij)tului, ca sa lase sa mearga pre iiii meie pre una din fetele lui Putiel, ^'care lui Israel din pamantul sau. 12 Si ii nascii lui pre Fin<'as: ace^tia sunt Moisi vorbi inaintea Domnului, i zise capii pariiitilor Levitilor dupre familata, iiii lui Israel nu ma ^^asculta pre liile lor. mine, apoi cum ma va asculta Faraon? 26 Acetia sunt acei Moisi ^i Aaron, Mai ales ca 2eu sunt greu la cuvant. /"catre cari zise Domnul: Scoateti pre lo Si Doiinnd vorbi catra ^loisi i ca- iiii lui Israel din pamantul Egiptului
Capu.1
6.

Mergi

68
dupre
S'otirile

II.

MOISL
si

6.

7.

lor.

27 Acestia

sunt, 11 Atunci
tori ai

Faraon 3cliema pre


si ace^ti ^i ei

intelepti

Faraon, regele Egiptului, *ca sa scoata din Egipt pre fiii lui Israel acesjti Moisi ^i Aaron. 28 i a fost. cand vorbi Domnul catra 29 DomMoisi in pamantul Egiptului, nul vorbi lui Moisi, zicand: -^Eu sunt Domnul * spune lui Faraon, regele Egiptului, toate ciite ti-am zis. 30 i Moisi lata eu sunt greu la zise Domnului cuvant, cum dara Faraon ma va asculta ? Moisi $i Aaron fac minuni in fa^a Jul Faraon. Domnul zise lui Moisi lata eu te-am pus pre tine sd fii Dumnezeu lui Faraon, ?i Aaron, fratele tau, va
cari '^vorbiau cii
: ;
:

pre 'fermecatori;

incantu-

Egiptului

facura

asemenea

cu fermacatoriile lor. 12 Fiecare isi arunca toiagul Scxu, si ele se prefacura in ^erpi: dara toiagul lui Aaron inghi^i pre toiegile lor. 13 vSi inima lui Faraon se invarto^a, ^i el nu asculta de dansii Mupa cum le spusese Domnul.
tntdia ylagS, asupra Egiptului in sdnge.

apa prefucuta
:

7^i
fi

''profetul tau.

14 ^i Domnul zise lui Moisi Inima Faraon s'a invarto^at, el nu voe^te lasa a pre popor. 15 Mergi la Faraon mane dimineata, lata, el va ie^i la apa 2 Tu toate sa ^vor- atunci tu sa stai inaintea lui pe tarmul
:

lui

be^ti cate t'i-am poruncit


tele tau, sa le

spuna

lui

si Aaron, fraFaraon, ca el

fluviului,

^i

ia

in

mana
16
:

'^toiagul
^i-i zi:

care

s'a prefacut in sjiarpe;

Domtrimis

sa lase pre
sau.

fiii

lui Israel

din pamantul nul,


rul

^Dumnezeul Ebreilor m'a


sft-ti

3 ^i '^eu voiu invarto^a inima lui Faraon, ivoi immul^ii /^semnele mele i minunile mele in pamantul Egiptului. 4 Si Faraon nu va asculta de voi; iar^eu voiu pune mana pe Egipt, ^i voi scoate o^tirile mele, pre poporul men, pre fiii

catra tine, ca

zic

Lasa pre popo-

men

sa meargS. 2/ca el sa-mi ser;

veasca in pustiu
n'ai
ascultat.

^i

iata tu

pana acum

17 A?a zice Domnul:

Intru aceasta ^vei cunoa^te ca eu sunt

pamantul Egiptului '^prin mari judeca^i' ^ Atunci Egiptenii *vor cunoa^te, cS eu sunt Domnul, cand .^'voiu
lui Israel din

Dumnezeu; tin in mana


^i

eu cu toiagul care-l voiu lovi apa cea din fluviu,


iata

se

va

preface *in

sange.

18

^i
i

pe^tii cei ce

sunt in fluviu vor muri,


:

intinde

mana mea
fiii

scoate pre

voiu tot fluviul se va impufi i Egiptenii se lui Israel din mijlocul lor. vor "ingreto^a foarte a bea din apa fliupreste Egipt,
'^facura
i

^i Moisi ?i

Aaron
ei

dupa cum
7 ^i
si

viului.

Domnul

le porunci;

a^a facura.
ani,

Moisi era de ^optzeci de ani,

19 ^i Dumnezeu zise lui Mosi: Zi Aaron lui Aaron: la-^i toiagul tau, ?i-ti '^inta preste apele
lor,
^\

de optzeci i trei de catra Faraon.

cand vorbira tinde mana


preste
?i

Egiptului,
lor,

raurile

preste

fluviile

^i

Domnul

vorbi catra Moisi

catra preste lacurile lor

preste toate bal^ile

Aaron, zicand: 9 De va va zice Fa- lor de apa; i ele se vor preface in sange, raon: "*Facetri o minune; atunci tu sa ^i va fi sange in tot pamantul Egiptului, zici lui Aaron: '*Ia toiagul tau, ^i-l precum ^i in vasele de lemne ^i celea de aruncS, inaintea lui Faraon, fi el se va piatra. 20 ^i Moisi ^i Aaron facura a^a dupa preface in ^iarpe. 10 Atunci Moisi i Aaron intrara la Faraon, i facurS, "dupa cum poruncise Domnul; ?i el ^ radicanducum a fost poruncit Domnul: Aaron i toiagul, lovi apa fluviului inaintea arunca toiagul sau inaintea lui Faraon ochilor lui Faraon $i a servilor sai, i?i
i

a servilor
Cap.
7. 4,

sai, gii'se prefacii

in ^iarpe. toate /apele din fluviu se prefacura in

11.

MOISI.

7,

8.

GO
?i

Siinge.
murii-a,

21. ?i pe^tii cari crau in lluviu cand oare rugama-voiu pentru tine
?i

tluviul se imputi: i Egij)putura bea apa din fluviu, ^i ra sange in tot pamaiitul Egiptului. "22 $i descantatorii diii Egipl lacura asemenea cu fermecStoriilelur: !?i inima lui Faraon se iiivarto^a, i nil asculta de
tenii iiu

pentru servii
ca
el sa

tai i

pentru poporul tau,


?i

curate broastele dela tine


i

dela

mai ra10 i el zise: Mane. Jar Moisi zise Fie dupre cuvantul tau ca tu sa cuno^ti, ca Miu este altul ca Domnul
casele tale,
in rauri sa

numai

mana?
:

11 Broasjtele se dupa cum zisese Dumnezeu. Dumnezeul nostru: Faraon inturuandu-se, intra in casa vor departa dela tine ?i din casele tale dela servii tai ^i dela poporul tau, i sa, ?i nici la aceasta uu pleca inima sa. "24 ^i toti Egiptenii sapara imprejurul numai in rauri vor mai ramanea. 12 ^\ Moisi ?i Aaron ie?ira dela Fafluviului, cautand apa sa bea: ca nu pu25 ^i se raon; si Moisi striga c.atra Dumnezeu teau bea din apa fluviului. iraplinira ^apte zile de cand Duinnezeu pentru broastele, care le trimisese el preste Faraon. lovi fluviul acela. 13 Si Domnul facu A doua plagO, broa^tele. dupre cuvantul lui Moisi. ^i broatele Dupa acestea zise Domnul lui Muisi murira, de prin case, de prin curti ?i de Intra la rai'aon,f?i vorbei^te lui: Asa prin campuri. 14 ^i Egiptenii le adu:zice Domnul: Lasa pre poporul meu"ca nara tot gramezi, gramezi ?i se imputi 2 ^i de pamantul. sa mearga sa-mi serveasca. 15 y?i vazand Faraon ca are nu vei vol de a-/ lasa, iata eu voiu bate ^u^urare, i-se 'invarto^a inima ?i nu ascu ^broaijte tot cuprinsul tau. 3 $i raul culta de dan^ii, dupa cum zisese DumTa foi de broa^te, cari se vor sui ?i M)r nezeu. A treia play a ^dn^arii. A'eni la casa ta, in '^camera de dormit a ta, ^\ pe patul tau, i in ale poporului 16 ^i Domnul zise lui Moisi zi lui tan, ?i in cuptoarele tale i in covet-ele Aaron: Intinde-fi toiagul tau, $i love^te tale. 4 Aa broa^tele se vor sui preste pulberea })amantului, ca sa se prefaca in iine i preste servii tai, ?i preste popo- mu^te rele in tot pamantul Egi})tului. rul tau. 17 ^i ei lacura a^a: Aaron ii?i intinse
dan^ii.
"23 ^i
i?i
-'

8
<"

Zi lui mana sa cu toiagul sau, si lovi ])ulljerea cu toiagul pamantului; i o mult i me niare'" de mui?te tail asupra fluviilor ^i asupra raurilor ^i rele venira asupra oamenilor i?i asupra asupra lacurilor, ?i fa sa vina broas^te vitelor; toata pulberea pamantului se preste pamantul Egiptului. 6 ^i a^a |refacii in niuste in tot pamantul Egip")

^i

Dumnezeu

zise lui Moisi


ta

Aaron: ^Intinde-ti mana

Aaron
l)erira

isi

intinse

mana

sa preste

apele tului.

18

^i " descantatorii

lacura ase-

Egiptului.

^\ ie^ira /"broa?te, incat

aco-

menea cu

fermecatoriile lor, ca sa scoata

pamantul Egiptului. 7^^i des- mui^te rele, dara "nu putura: ?i acea C'antatorii din Egipt facura asemenea cu multimc de mu^te rele fu ^\ asupra oafermecatoriile lor, i?i scoasera broaste menilor ^i asupra vitelor. 1 9 Si descanjireste pam;intul Egiptului. tatorii zisera lui Faraon Acesta este 8 Atunci Faraon chema pre Mt)isi i ^degetul lui Dumnezeu! ?i totu^i minima pre Aaron, ?i le zise Rugati-va lui lui Faraon se invarto?a, ^i nu-i asculta Dumnezeu, ca sa departeze broa?tele pre dan^ii, dupa cum zisese Domnul. dela mine i?i dela poporul men sji eu A pair a plagU mnsca nhwasca. voiu lasa prepopor sa mearga, ca sasa20 ^i Dumnezeu zise lui Moisi crificc Domnului. 9 ^i Moisi raspunse ' Scoala-te de dimineata, ^\ stai inaintea lui Faraon Fale?te-te inaintea mea ^i lui Faraon; iata el are sa iasa la apa: ^i
: :

''

Cnp\d 8. a Cap. 8.12.18.


i Cap.
7. 14.

c Apoc. 16. 13.


I

Ps. 78. 45.

'

I's.

105.

M.

<
I

Cap.

7. 19.

70

n.

]\roisi. 8,

9.
si

tu sa-i zici: A?a zice Domnul: *Lasa canelui se departa dela Faraon pre popoi'iil men sa mearga, ca sa-mi sei- servii sai. si dela po]iorul sau ;

dela

nu mai

21 Oa de nu vei lasa popovul I'amase nici una. 32 Dara inima lui presiata, trimite Faraon mearga. eu voiu se invartosa s?i astadata. si nu meu sa proste poponil lasa pre popor sa mearga. te tine, preste servii tai
veascal
i?i

tail ?i
si

preste casele tale niusca canelui


!?i

cmcea plagd

citinia
si zi

vitelor.

easele Egiptenilor, pi-ecum


care-1 locuesc
ei,

pamantiil

QAtunci Dumnezeu
"Intra la Faraon,

zise lui
lui
:

Moisi:

Asa zice Si in ziua Donnnd, 22 'eu Dumnezeu Ehreilor: Lasa pre de musca canelui. aceea voiu deosebi pamantul Goshen, in poporul meu, sa mearga, ca sa-mi ser2 Caci daca * nu vei voi n-l care locue^te p()i)orul meu, ea acolo sd veasca nu fie musca canelui ca tu sa cunosti, lasa, ^i-l vei mai tinea, 3 lata ''mana ca eu Domnul sunt in acel pftmant. Domnnlui va fi preste vitele tale cele de28 ^i voiu face despartire intre poporul pe camp, preste cai, preste asini, preste
acela,
!

se vor uniplea

meu

^i

poporul tau
^i

semn.
''veni

in

24 mare multime de musca m casele casa lui Faraon


i?i

mane va Dumnezeu fiicu


;

fi

acest camile, preste boi


si

?i

preste oi

^i

va

fi

a^a;

ciuma mare.

^i

Domnul

''va
$i

pune
intre

canelui despartire intre vitele Israelitilor


servilor vitele Egiptenilor,
alefiiloi" lui

sai si in tot cuprinsul

Egiptului se strica din


:

pamantul de nuisca canelui. 25 ^i Faraon chema pre Moisi


pre Aaron,
si

M insemna
si

lid

si nimica nu va muri Israel. 5 8i Dumnezeu ^i timpul, zicand Mane


:

va

face aceasta

Domnul

in

pamantul

zise: Merge^i.

sacrificati acesta.

6 $i Domnul facii aceasta de a dona Dnmnezeului vostrn intr' acest pamant! 26 Dara Moisi zise Nu se cuvine noua zi, ^i ^toate vitele Egiptenilor murira; sa facem a?a caci ceeace noi am sacri- dar din vitele fiilor lui Israel nici una nu 7 ^i Faraon trimise sd vadd, ^i fica Dnmnezeului nostru. aceea este ura- muri. ciune pentruEgipteni; i?idaca noi ^ura- iata nici una din vitele fiilor lui Israel ciunea Egiptenilor o am sacritica inaintea nu murise. ^i totut^i /"inima lui Faraon ochilor lor, an ei nu ne-ar ucide cu pie- ramase invarto^ata, si nu lasa pre popor 27*Cale de trei zile vom merge sa mearga. tri? in pustiu, si vom sacrifica Dnmnezeului A ^asea plagd vursatul neyru preste oameni fi vite. nostru, dupa cum ^ne va zice noua. 8 ^i Dumnezeu zise lui Moisi ^i lui 28 ^\ Faraon zise Eu va voiu lasa pre voi sa mergeti, ca sa sacrificati Dom- Aaron Luati-va manile pline de spuza nului Dnmnezeului vostrn in pustiu dara din cnptor. si Moisi sa o annice spre cer numai sa nu mergeti cnmva mai departed inaintea lui Faraon. 9 8i aceasta va ^ liugati-va si pentru mine. 29 ^i Moisi spulbera preste tot pamantul Egiptului,.
: ;
: : :

zise

lata en acum ies dela tine, ^i ma si dintr'insa se vor face^lnibe, iesind in voiu ruga luiDunmezeu, si toata musca ba^ici preste oameni ^i preste vite, in tot 10 Ei dara luara canelui se va departci mane dela Faraon pamantul Egiptului. ^\ dela servii lui, si dela poporul lui. Dara spuza din cuptor, i statura inaintea lui sa nu mai adaogi a ne mai inf^iela, o Fa- Faraon ^\ Moisi o rasipi spre cer ; i se
:

raone
sa

nesaland pre pojKtr sa mearga ca facu

'*

bube cu

be^ici, iesind la
*'

oameni

11 ^i descantatorii nu putura 30 ^i Moisi ie?i dela Faraon, i?i se sta inaintea lui Moisi din causa bubelor; 31 8i Dumnezeu ca ^i descantatorii aveau bube, ca ?i ruga lui Dumnezeu. 12 vSi Domnul invartosa lacu dupre cnvantul lui Moisi ?i musca toti Egiptenii.
saci'ifice lui

Dumnezeu.

^i

la vite.

s Vers.

1.

IL MOISI.
inimn
liii

9.

10.

71

Faraoii,
zisese

Jdupa cum

A
1

^aptea plaqa

grincUna
s^i
:

nu asculta jire ei, arzator in grindina a:?ade mare, ca aseDumnezeii lui Moisi. menea nu a mai fost in tot pamantul
gi foe.

Egiptului. de cand a stat

jie

dansul po-

3 ^i

DunuK'zeu
i-i zi

zise lui Moisi : ^

8coa-

p(ir.

25

Si grindina lovi in tot

paman-

la-te
lui

maue de

diniiueata,

sta inaiutoa tul Egiptului totul

depe camp, delaom


i?i

A$a ziee Domuul, })ana la vita; mai ?lovi toata iarba Pumuezeul Elu'eilor Lasa pre poporul campului, si strica toti arborii depe camp. jueu sa mearga, ca sa-mi serveasca 26 'Numai in pamantul Go;?en, unde 14 Caci eu astadata voiu trimite toate crau fiii lui Israel, acolo nu a fost grinpla,gile mele preste tine si preste sei'vii dina. 27 k^i Faraon ti-imise sa chenie pre tai ^i preste jioporul tau, ^ca sa cuno^ti, pre Aaron, si lezise: Eu aceasta ck nu e altul aseiiienea mie preste tot Moisi pamantul. 15 ('aeu acum nii-aspulea data * am pacatuit 'Domnul este dre})t, "'intinde mana ?i sa te bat cu moarte pre dara eu i poporul meusitntemvinovati: tine i pre ])opbi-ul tau. f?i tu sa fii pier- 28 "Iiugati-va daraD(nuudui,(ca acum 16 Daracu ajunge), ca sa nu mai lie tunete dut depe fata paniantului. grin"pentru aceea te las sa traei^ti. peuti'U dina; ^\ eu va voiu lasa sa mergefi, <ia sa-t;i arat puterea niea, ^\ ca numele nu ve^i mai ramanea. nieu sa se faca cunoscut preste tot })a29 Si Moisi zise catra dansul Indata mantul. 17 Au te mai scoli tu asupra ce voiu iesidin cetate.imi voiu ''intiiide poporului Hieu, ca sa nu-1 las^i sa niearg-a? manile mele catra Dunuiezeu, si tuuc18 lata eu mane tot la aceasta ora voiu tele vor inceta, i grindina nu va mai face sa caza griildina mare foarte, cum cadea, ca tu sa cuno^ti, ca^a lui Dumuu a fost asemenea in Egipt din ziua in nezeu este pamantul. 30 Cat pentru care s'aintemeiat i^ipana astazi. 19 A- tine ^i servii tai, ?/^tiu bine ca incfi nu um dara, trimite sa adune ?i toate vitele va temeti de Domnul Dunuiezeu.
Faraon,
:

!?i

i^i

i^ii

tale,

f?i

tot ce ai tu

pe camp

ca

toti

oa-

31 ^i inul
^i

i
i?i

orzul fura batute, ca ^orinul


infloi-ise.

menii
icamp,

si

toate vitele

cate se vor afla pe zul inspicase,

32 Dara

si

nu vor

ti

stranse in casa, cazand graul

alacul

nu

se stricara, pentru ca

preste dan^ii grindina. vor niuri.

acestea se facura mai tarziu.

20 Acela dintre servii lui Faraon, care 33 k^i Moisi ie^ind dela Faraon afara se temu de cuvantul lui Dumnezeu. ifji din cetate, i^i intinse manile sale catra scapa pre servii sai.si vitele sale in casa. Domnul, i?i tunetele !?i grindina ince21 Dara care nu In a aminte la cuvantul tara, i?i ploaia nu se mai varsa pe paDomnului, isji lasa pre servii sai ^i vitele mant. 34 ^i Faraon, vazand ca ploaia sale pe camp. inceta, precum si tunetele ?i grindina.
22
ti
k^i

Domnulzise
ta spre cer,

lui^loisi: Intinde!?i

adaose a pacatui,
sa, el ?i servii lui.

si-i?i

invarto^a inima
!^i

mana

va cadea <'grin]>ress^i

35

a.sa

inima

lui

dina preste tot pamantul Egiptului,


te

oameni

i^i

preste vite

Faraon invarto^indu-se, el nu lasa pre preste toata tiii lui Israel sa mearga, dupa cum zi-

iarba campului in pamantul Egiptului. sese 23 Moisi dara intinse toiagul sau spre
cer;

Dumnezeu prin A opta plaga


^^

Moisi.

locuste.

^ii'Dumnezeu dete tunete


^i

i?i

grin-

4ina,

foe curgea pe pamant,

ploua

in ^^
ma

Domnul.

zise lui Moisi: Intra la

Dumnezeu
Egiptului.
j Cap.
k Cap. ' Cap. '" Cap.
4. ai.
It

grindina

preste

pamantul
!^i

Faraon, ca eu am invartoisat inilui i?i inima servilor lui, ^pentru ca


fac intre

24
Rom.
.\poc.
los. 9.

'^\

era

grindina
8. 7.

foe sa

dansii

aceste

semne

ale

17. 11.

Apoc.

laa.
s
(

32.18, 19.

20. 8. 10.
8. 3.

16. 21.

n Ps. 105. 33.


r Cap. 8. 22.

10.

Cap. 10. 16. 2 Cron. 12. 6.

20.

72
mele:
2
i>i

n. Moisi. 10.

pentru ca ^lu sa spui in 12 i Domnul zise lui Moisi: -^Inurechile fiului tau ^i ale fiuliii fiuliii tan. tinde-ti mana ta spre pamantul Egipcele ce am facut eii in Egipt, i seni- tului pentru locuste, ca sft vina preste nele mele, care le-am facut in niijlocul pamantul Egiptului, si ^'sa manance lor, sji sa cunoa^te^i ca eu sunt Puni- toata iarba pamantului. tot ce a mai ramas de grindina. nezeu. 18 !^i Moisi i^i in3 Moisi dara i Aaron intrara la Fa- tinse toiagul sau spre pamantul Egipraon, i?i-i zise Af?a zice Domniil, Duni- tului ^\ Domnul aduse preste pamant nezeul Ebreilor: Panji Ccind nu vei voi un vant de rasarit toata ziua aceea i 4 Lasa toata noaptea: i diminea^a acel vantde tu ^de a te uniili inaintea mea? poporul men sa mearga, ca sa serveasca rasarit aduse locustele. 14 F>i ^locusmie Ca daca nu vei voi de a lasa po- tele venira preste tot pamantul Egipporul meu, iata eu mane voiu trimite tului, ^i se asezara in tot tinutul Egip5 ^i vor tului in a;\ mare nudtime,incat'' inainin cuprinsul tau locuste acoperi toata fata pamantului, a^a ca tea lor nici odata n'au mai fost atatea, pamantul nu se va vedea: i /vor man- i?i nici dupa acestea vor mai fi atatea: ca toata ramatjita ce a scapat i?i ce va 1 5 Ca ele " acoperira privirea a tot paramas de grindina; si vor manca i^i toti mantul, si pamantul s'a intunecat, si ele 6 Si " mancara toata iarba pamantului, ^\ toaarborii ce va inverzesc pe camp ^vor umplea casele tale, i casele tutu- te fructele pomilor, pre care grindina Nu ramase nimica verlor servilor tai, ^\ casele tutulor Egip- le mai lasase tenilor, ceeace n'au vazut pcirintii tai, deata pe lemne, nici in iarba campului^ nici parin^ii parintilor tai, de cand sunt in tot pamantul Egiptului. 16 ^i Faraon chema curand pre pe pftmant pana in ziua de asiazi. ^i Moisi si pre Aaron, ^i le zise: i'Pacaintorcandu-se s<' duse dela Faraon, 7 ^;5i servii lui Faraon zisera lui Pana tui-am Donnudui Dunuiezeului vostru 17 Jar acum, rogu-te, iartacand va fi noua '*cursa acest oni? Lasa !?i voua. sa serveasca mearga ^i pacatul meu numai astadata; sjiava oameni sa mi pre Dumnezeului lor. Au nu vezi tu inca, ca rugati Dinnnezeului vostru. ca el si Egiptul este perdut? 8 ^i ei intoarsera departeze dela mine numai moartea.
: :

18 El dara ''iei^ii dela Faraon,. 19 ^i Domruga lui Dumnezeu. Dumnezeului vostru! clard cine sunt nul aduse un vant de apus puternic acei cari vor sa mearga? Si Moisi ras- foarte, care radica locustele. si le arunpunse Noi vom merge cu tinei-ii nostri ca 'in Marea-Roi^ie: si nici o locusta nu i cu batranii nostri, cu feciorii nostri, mai ramase in tot cuprinsul Egiptului. ^i cu fetele noastre, cu turmele noastre 20 Dara Domnul ^invartosa inima lui si cu cirezile noastre; ca *sarbatoare Faraon. si el nu lasa pre fiii lui Israel. tntunerec de trei zile. A nana plagd avem a serha lui Dumnezeu. 10 i el 21 Atunci zise Dunmezeu lui Moisi: le zise: A^a sa fie Dumnezeu cu voi, precum va voiu lasa eu pre voi s?i prt; lntinde-t.i mana ta spre cer, ?i se va. copiii vostri Vedeti ca cuget ran aveti. face intunerec preste tot pamantul Egip11 Nu a^a: ci mergeti voi barliatii, si tului, incat tntunerecul se va putea pi22 ^i Moisi intinse mana sa sp e servi^.! lui Dunmezeu, ca aceasta ati )?i pai.
pre Moisi
zise
?i

pre Aaron la Faraon, care aceasta.

le

lor:

9 Duceti-va

s^i

serviti

^i

se

*<

cerut.

i^i-i

gonira

pre

ei

afar&

dela cer,

?i

se facii ^intunerec foarte

mare

Faraon.
e Dent. 4.
9.

preste tot pamantul Egiptului. trei zile.

n. MOISI. 11. 12.

23 Nil menea
zile;

se

vedea imul pre


toti
fiii

altul,

^i

ni- Egiptului,

dela intaiu-nascutul lui


])e

nii se scula din locul saii trei raon care ^ede

tronul sau,

Fapana la
la ras6'

dara

lui Israel

aveau lu- intaiu-nascutul servei care


fi

mde
:

mina 24

in locuin^ele lor.
Atiinci

nita, i toti intaiu-nascutii vitelor

Faraon chema pre Moisi, va

bocet mare in tot

6 ^i pamantul Egip-

^i-? zise:

Mergeti, serviti lui


i i

Dmnnezeu:
A'O^tri

tului, caraia

numai turmele
ramauea;
cliiar

cirozile

voastre vor asemenea carui;i


se asupra tutulor

asemenea n'a mai fost, ^i nu va mai fi. 7 ''Dara


liiilor

pruncii

lui Israel *nici

un

pot duce cu

voi.

25

Si Moisi raspimse:
i?i

Tu

vei

da noua

i sacrificiile

olocau-

stele.

ca sa le facem Domnuliii Dumnezeuliii nostra ; 26 ^i chiar i vitele

iioastre vor

merge cu noi, lara sJi rainana macar ungliie de ele; ca dintr'insele avem sa luam, ca sa servini Domnului

Dumuezeului nostra
cu
ce voni servi lui

tini

nu Dumnezeu,
i

noi

cane nu va ascuti limba sa, nici asupra oamenilor nici asupra vitelor; ca sa cunoasteti. cata despartire a pus Donniul intre Egipteni ^i Israeliti. 8 Atunci ^ toti ac(!sti servi ai tai vor veni la mine, ?i se vor incliina mie. zicand E?i tu poporul intreg, care-ti urmeaza tie si eu atunci voiu iesi. ^i el iesi dela Faraon, aprins de manic.
:
i:ii

pana ce uu voni merge acolo. 27 ^i Donnud invarto^a inima lui Faraon, ^i el nu voi sa-i lase sa mearga. 28 v^i Faraon zise lui Moisij Du-te dela mine, ^i fere^te-te, ca tu mai mult sa nu vezi fata mea; ca in ziua. in care 29 Atunci A^ei vedea fata mea, vei muri. ]\Ioisi raspunse Bine ai zis Eu mai mult nu A'oiu vedc^a fata ta.
:

9 k^i Domnul zise lui Moisi: ^Faraon nu va asculta de voi: pentru ca ^minunile mele sa se immulteasca in pamantul Egijitului.

10
aceste

$i Moisi

Aaron facura toate


lui

minuni

inaintea

Fai-aou:

"'dara

Domnul
nu
lui.

invartoi^a inima lui


fiii

Fadin

raon,

^i el

lasa pre

lui Israel

pamantul

K^ireu din Egipt.


-1

Instifiiira ])a(tilor.
:

l:;)i

Domnul

zise lui Moisi

Inca o

** plaga voiu mai aduce presto Fa- ' catra Aai'on in pamantul Egiptului, 2 Aceasta luna va fi voua inraon ^i preste Egipt i el dupa aceasta zicand lunilor: va va lasa de aici; ba, '^cand vd va lasa, ceputul ea va fi voua intaia
; :

1Q

$i

Domnul

vorbi

catra

Moisi

va va goni cu goana. 2 Acum dintre lunile anului. dara spune in auzul poporului, i-i zi, 3 Spuneti la toata comunitatea lui Isca sa imprumute fiecare dela vecinul rael, zicand In ziua a zecea a acestei sau, si fiecare femeie dela vecina sa, luni fiecare din ei sa ia cate un miel *vase de argint si vase de aur. 3 '^k^i dupre casele parintilor, cate un miel de Dumnezeu lacti ca poporul sou sa afle toata. casa. 4 ^i daca o casa va fi prea liar in ocliii Egi}jtenilor. ^i onml ^ Moisi mica, ca sd mdndnce un mid, atunci se facii mare foarte in pamantul Egip- pdrintele sa ia si pre vecinul sau, eel tului in ocliii serviloi- lui Faraon iji in mai aprope de casa sa. dupre numarul
l inca
:

odiii po])orului.

sufletelor; dujire
zecea.
:

mancarea

fiecaruia

sii.

Ameniniarea plugei a
:

numarati

la

un

miel.
''fara cusur.
oi

4 Si Moisi zise k^k zice Dumnezeu 5 i mielul sa va fie Pe la mijlocul noptii acestia voiu trece scul, de un an. dintre i eu prin mijlocul Egiptului: 5 Si / toticapre sa-1 luati.
intaiu-nascutul va
Capvl 11.

mapana

sau

dintre

sa-1 pastrati

muri

in

pamantul

la a

"^

patrusprezecea

zi

a acestei luni

74
si

n. MOISI. 12.

atunci toatS, aclunarea comunitatii lui suflet.


sa-1

17 Yoi dara sa
3 in

pazifi azimele^

Israel
serile.

junghie

intre

aniancloua ca eu

aceasta

zi

am

scos
:

o^tirile

voastre din pamantul Egiptului

paziti

7 ^i A'or lua din saiigele lid, ^i-l Yor dara ziua aceasta ea lege vecinica intre? pune pe amancloi usciorii iisii, ?i pe generatiunile voastre. 18 ''In intaia pragiil de sus in casele in care-l vor lund, in apatrusprezecea zi a lunii d'intaia de cu seara ineepand. veti manca manca. vor manca carnea lui in noap- azime pana la ziua douazeci si una ale azime, $i acestei luni, seara. ?i cu 19 ^^apte zile dos9 ^i pit sa nu se afle in casele voastre; ca cu ierhuri amare il vor manca. dintr'insul sa nn mancati nimica crud, tot eel ce va manca dospit, * starpi-se-va

$i-i

tea aceea, fripta la foe

'^

nici

fiei't

in apa. ci fript la foe, capul sufletul acela din comunitatea lui IsraeL
lui
si

cu maruntaile lui. fie acela strain sau mo^tean. 20 Nimica nimica sa nu dospit sa nu ci lasati mancati, in toate 10 ^^i dintr'insul pe a dona zi, ^i daca va ramanea ceva locuintele voastre sa mancati azime. Fuzirea Paftelor. pcina a dona zi cu foe sa o ardeti. 21 Atunci Moisi chema pre toti ba11 Astfel sa-1 mancati pre el; Fiindu-

cu picioarelo

va coapsele voastre incinse, incaltamin- tranii


tele

lui Israel, ?ile zise

Alegeti-va,

?i

in

picioarele
?i

voastre.
sa-1

voastre in mana,

bire; cd este ffpasca lui

f?i toiegile luati voua eate un miel, dupre familiile 22 '"^i mancati cu gra- voastre, i^i-1 junghiati pasca. Dumnezeu. luati manuncliiu de isop. i}i-l muiati in

12 Ca eu in noapteaaceastavoiu'''tre- sangele eel din stracliina, ?i eu acel ce prin pamantul Egiptului, ^i voiu bate sange din stra china ^ungeti pragul i cei nimenea sa nu pre tot intniu-nascutul din pamantul doi useiori ai u^ei Egiptului. dela om pana la ^dta; si iesa pe usa casei sale pana dimineata. voiu face judecata *tutulor zeilor din 23 2/Caci Dumnezeu va trece, ca sabata Egipt; iEu Domnul. 13 !^i sangele pre Egipteni, ?i va vedea sangele pe pragacela va fi voua samn pe casele acelea 1 pre cei doi useiori, si va trece Dumnein care veti fi ca eu vazand sangele, sa zeu pe langa us^a ^i ^ nu va lasa pre " piertree pe langa voi. ca voua sa nu sc in- zator sa intre in casele voastre, ca sa vd tample plaga pierzatoare, cand voiu bate batfi. 24 Yoi dara paziti lucrul acesta ca pamantul Egiptului. 14 Si aceasta zi sa fie voua '^'spre lege pentru voi 1 pentru fiii votrii in 25 ^i va fi, cand veti intra in amintire, ca sapaziti pre ea ^sarbatoarc veci. Domnului: ca"'lege vecinica intre gene- pamantul, pre care Domnul il va da
:

!?i

ratiuuile voastre o veti pazi.


zile sa

"

i^apte voua.
'^

cum

a zis, veti pazi cultul acesta.


fiii

mancafi azime

din ziua d'intaia 26

^i

va fi, cand vor ziee voua


cult este acesta?
este
sacrificul

vo^tri
veti

sa scoateti tot ce este dospit din casele


voastre, pentru
d'intaia
^i

Oe felde

27 Voi
de

ca tot eel ce din

ziua ziee: ^Acesta

pasca

pcina intr'a^aptea ziva

manca Domnului,

care trecu in Egipt pe langa

pane dospita, ^starpi-se-vasufletul acela casele fiilorlui Israel, cand l)atu el Egipdin Israel. 16 lar ziua d'intaia se va tul, iar casele noastre le mantui. ^i poi^chema sfanta, s^i ziua a !?aptea se porul i)?i fpleca capul ?i se inchina. va cliema sfanta nici o munca sa nu 28 vSi fiii lui Israel sedusera, i/'facura, faceti in acelea zile, fara numai ccite sunt dupa cum poruncise Dumnezeu lui Moisi de nevoe spre mancare pentru fiecare i?i lui iVaron ei ai?a facura.
: :

d Cap. 3i. 25.

n.

mmi

12,

13.

75

Sugrumarea in tdiu-nascuiUor. 42 Aceasta este noa]itea, ce trebue 29'^i la mieziil noptil ''b;UiiDomnul a se pazi lui Dunuiezeu. caci atunci i-a totintaiu-nasoutulinpamentulEgiptiilui, scos el pre dtins^ii din pamantul Egiptu*delaint:uu-njiscutul lui Famou care i^e- lui aceasta este noaptea, ce trebue a sa dea pe troiiul lui. pana la intaiu-nascutul pazi lui Dumnezeu de oatra toti fiii lui captivului din iiicliisoare. iana la intaiu- Israel in generatiunile lor.
;

nascutul vitelor.

30 ^iFaraonse

scula Chipul cum trebue su


lui ?i

se

pruznueasea

pantile.
si lui

in noaptea aceea, el ^i toti servii


toti E,ii'iptenii. i se

43

Si

Dumnezeu

zise lui Moisi

Egipt mort.
icijiti

laciW'bocet mare in Aaron: Aceasta este ''legea pastilor \\\\ fie nici era casa, in care ca nn un strain nu va manca dintr'insa. 31 ^i^elcliema preMoisi ^i pre 44 Dara tot servul, cu argint cumparat,

Aaron noaptea,
Israel; mergeti

i le

zise

Sculafi-va, i
s^i

dupa

ce-1 vei '^circumcide,

din poporul men, ^voi


^i

tiii

lui

dintr'insa.

45

''Strain

i^^i

va manca naimit nu va
ei
'"^i

ser\

iti

Donnudui Duni- manca


f?i

dintr'insa.

46Pa.$casevamani?i

nezeu,

cum
i?i

ati zis.

32 * Luatl-va

tur- ea intr'o singura casa,

din carnea

mele

cirezile voastre,

cum

a^i zis
si

du- nu

veti scoate yiimfca at'ara din casa;

ceti-va

ma

^*

binecuvantati
plecCini..

ju'emine. OS dintr'insa sa nu sdrobiti.

47

Toafa

Inceputul

eomunitatea

lui

Israel va face aceasta.

33

^ iSi

Egiptenii siliau pre popor loari'-rabiau sa-1

te. si se
tarix: caci

faca sa iesa din

34 Si Toti perim. sau, mai inainte de poporul lua aluatul


ziceau:
J'

se dospi, cu covatele lor legate in vest-

35 ^i fiii lui Ismintele lor pe imieri. rael iacura dupre cuvantnl lui ^loisi. si Imprumntara dela Egipteni 'ivasede ar36 ''Si gint ^ivase deaur fji vestminte.

de va locui cu tine, ?i de va voi sa iaca pasca Domnului, aceluia se va circumcide toata partea barIjateasca, ^i atunci se va apropia el ca sa faca aceasta; i acela va fi ca si un mostean al tarii; dara nici unnecircum-49 '*0 legeva cis nuva manca din ea. ti pentrumosteamd i?i pentru straiinil ce va locui intre voi.
vSi

48

g\\\\ strain,

Domnul
<i.?a

facii

ca poporul sdu sa aHe

liai-

50
ei

vSi

toti

fiii

lui Israel

iacura.
i?i

cum

la Egipteni,

i ei

leimprumutura

lor;

^i

porunci Dumnezeu lui Moisi


a?a Iacura.

lui

Aaron;

ei despoiara pre Egipteni.

51 '^i aceasta a lost tocmai in ziua 37 ^i ^tiii lui Israel plecand din "Ramesi venird la Succot, ca la i?ase sute aceea, cand scoase Domnul pre fiii lui de mii de barbati pedestri.lara decopii. Israel din pamantul Egiptului dupre 38 i cu ei iei amestecatura mare de ostirile lor. l)oi. vite Sfiyitfirea celor tntdin-nuscui,i striiini. ^i turme de oi si de multe Ibarte. 39 Si ei din aluatul ce iQ Si Domnul vorlii catra Moisi, zi'^

J'

cand: 2 sfintete-mi pre tot indin Egipt au copt turte de azime: fiindcSnuera dospit: cfi ei Hind taiu-nascutul. pre tot eel ce deschide goniti de Egipteni sa iese, nu jjutura sa matricea intre fiii lui Isi-ael, dela om
1-au scos
^

1^

putura pregati. pana la. vita, aceia ai mei sunt. Porunca panel nedospile. cat au locuit in Egipt: fu ^/patrusute i?i treizeci 3 ^i ^loisi. zise poporului ^Aducetide ani. 41 Si a lost, ca la inclieiereaa vii aminte de ziua aceasta, in care ati patru sute si treizeci de ani, tocmai in- ie!?it din Egipt. din casa robiei: ca tr'aceeasi zi, ^toate o^tii-ile lui Dumne- Donnnd '^cu mana tare v'a scos pre voi do acolo. (^Intr'insa sa nu mancafi doszeu iesira din pamantul Egiptului.
intarzie,
!?i

hrana

nu-i?i

40

lar locuirea

fiilor lui Israel,

<j

Cap. 11.
8. 4. 6.

4.

A Num.
i

17.
23.

Ps. 78 51.

m
I

k Ps. 105. 38. ; Cap. 10. 9 Cap. 10. 2(i.


Fac. 27. 34.

17
1I

Cap.

p V-M. 20. 3. Cap. 3. 22. Cap. 3. 21. s Kac. 15. 14.


t

i<
i-

Kac. 47. 11. Kac. 13. 2.


C.ip. 6. 1.

'

Ga!.
-

3.

17.

.(

'

'

" b o

Cap. 7. 1. Deut. 16.6.

J Amos.

17.

Cap. 11.

8.

Num.

33. 3, 5.

y Kac. 15. 13. Fapt. 7. 6.

Num.

9.

14.

Kac. 17, 12.1"

l;eT. 22. 10. loan. 19.33,36. r Vers. 6. 1 Num. 9. 14. h Num. 9. 14.
e

i Vers. 41. j Cap. 6. 26.

Capu'

t:i.

Deut.

Vers.12.13.1.-, 16. 19.

76
pit.

n. MOISI

13,

14.

4 Yoi
ii,

astazi

iei^i^i

in liina Abib. oamenilor,

pana

la intaiu-nascutul vito-

5 ^i va

Dumnozeu

cand te va/'duce pre tine lor: pentru aceea sacrific eu lui Dumnein pamantul Cananeilor, al zeu tot ce de^chide matricea, partea bar$i al

Heteilor, al Amoreilor, al Heveilor,

bateasca; Jar
fiilor

lebuseilor, pre care el i'cu juraniaiit 1-a

mei

il

pre tot intaiu-nascutul rascumpSr. 16 ^i aceasta

promis parintilor tai, ca ^i-l va da tie, va fi tie spre *semn pe mana ta si spre in pamantul, in care curge lapte ^i miere, legSturi de amintire intre ochii tai, ca cu atunci *sa pazesti acest cult in luna a- mana tare ne-a scos pre noi Domnul ceasta. 6 ^^aptezilesa mancati azime, din Egipt. ?i intr'a i?aptea zi sd fie sarbatoare Dom- Colaioria Israeliplor, Faraon n urmHre^te, ^ se pierde cu armata sa. nulni. 7 Azime sa mancati in cele 17 Si a fost, dupa ce Faraon libera apte zile, ^i isa nu se vada la tine dospit, nici niacar aluat dospit in toate ^i- pre popor, Dumnezeu nu-i conduse pre nuturile tale. 8 Si in ziua aceea sS, Akn^\\ prin calea pamantului Filisteni^spui liilor tai, zicand: Acesta facem lor, de?i era mai aproape ca Dumnezeu spre amintire de ceeace Doninul facii zise Ca nu cumva poporul vazand res9 i>i aceasta belul, sa-i ^para rau, ^i iardi sa se mie, cand ie^ii din Egipt. sa fie (ie spre 'semn pemana ta i spre '^intoarca in Egipt: 18 Ci Dumnezeu amintire inaintea ochilor tai, ca legea ^facu ca poporul sa ocoleasca j^e calea lui Dumnezeu sS, fie in gura ta; ca cu din pustiu spre Marea-Ro^ie. Si fiii lui mana tare te-a scos pre tine Dumnezeu Israel iesira inarmati din pamantul E'" Sa paze^ti dara aceasta giptului. din Egipt. 1 19 Si Moisi lua cusine osemintelelui lege in toti anii la timpul sau.
; :

Consacrarea primogeniturii.

losif; caci /os?/'jurase pre


?/

fiii

lui Israel,

cand te va duce pre tine zicand: Dumnezeu va va cerceta pre Dumnezeu in pamantul Cananeilor, cum voi, ^i \ oi veti duce oasele mele de aici. 20 Si ^ plecand din Succot, tabarira in a jurat ^ie ?i parintilor tai, ^i-1 va da Etham, carele este la marginea pustiului. 12 Atunci vei trece lui Dumnetie, StaJpul de nor ^i foe. zeu tot ce de^chide matricea, i?i tot ce 21 Si ''Dumnezeu mergea inaintea de^chide pantecele dintre vitele tale, ^i partea barbateasca va fi, lui Dunuiezeu. lor, ziua in stalp de nor, spre a le arata 13 Si <'tot intaiu-nascutul asinei vei calea, iar noaptea in stalp de foe, spre rascumpara cu miel; ^i de nuo vei ras- a lumina lor, ca ei sa poata merge ziua 22 Stalpul de nor nu se cumpara, ii vei frange galul, Dara pre !?i noaptea: tot intaiu-nascutul de om intre fiii tai il departa ziua de dinaiutea poporului, nici stalpul de foe noaptea. Jvei rascumpara. Sfdr^itul e^irei din Egipt. 14 I'^i va fi, daca in viitor te va inDumnezeu vorbi catra Moisi, zizicand: insemneazd Ce treba fiul tan, 2 Spune fiiilor lui Israel, ca cand aceasta? Tuvei zice lui '(Ju mana tare ne-a scos pre noi Domnul din Egipt sa se intoarca, !?i sa tabarasca inaintea 15 ^i se intampla, ''Pihaliirotului, intre '^^Migdol ^\ mare^ din casa robiei; in. dreptul lui sa ca Faraon sa fie cu inima impetrita ^i fata cu Baal-Zefon langa mare. 3 Ca Faraon va nu ne lasa sa ie^im, atunci 'Dumnezeu tabariti, omori pre tofi intaiu-nascutul din pa- zice despre fiii lui Israel: '^Ei s'au ratamentul Egiptului, dela intaiu-nascutul cit prin tara, pustiul i-a inchis. 4 Si eu
11 ^i va
fi,
*

MSi

''

Cap. 23. 15. / Cap. 3. 8. 7 Cap. 6. 8. h Cap. 12. 26,26


-

k Vers.
/

14.
9.
16.

Vers. 16. Prov. 1.


[sa. 49.

n Vers. Num. V Num.

2.

q Cap. 12. 26
los. 4. 6, 2 r Vers, 3. s Cap. 12 29.
(

u Cap.
v

8. 17.

Deut.

14. 11 ,12. 17. 16.

Fapt.

7.

16.

Ezec. 44. SO.

X Cap.
!/

14. S.

Cap. 34. 20.


3.46. 47.

Fao. 60. 25.


los. 24. 32.

i Cap j Cap

12.15. 16. 12. 19.

Mat. 23.

5.

Vers.

9.

m Cap.

12.U,2-i.|

n. M0I8I. 14.

77

Toiu invarto?a ininia liii Faraon, ca el strigi catra mine? zi fiilor lui Israel, ca 16 lar tu ridica-t.i toiagul sa-i unnareasca pre ei: i cu /'ma voiii sa piece. irlorifica in Faraon ?i in toata armata tau, ?i-ti intinde mana ta spre mare, si

Ink

'si

Egiptcnii vor cunoa^te ca

eii

despica pre ea;


trece prin

^i

fiii

lui

Israel vor

sunt Dinnnezeu. Si ei faciira a?a. 5 ^i dandu-sc! in si ire regelui

mare pe

uscat.

17 Ca

iata

Egipt, ca poporul liige, ''inima lui raon i?i a servilor lui in privirea popo- "glorifica intru Faraon.
ruliii se schimba.
j^i

din eu voiu 'invarto!j;a inima Egiptenilor, ca Fa- ei sa intre in urma lor, f?i eu nm voiu
i

intru toata

zisera:

Gq

este acea- oastea lui. in carele lui, ?i in calaretii lui.

sta CO

am
6

facut noi, de
$i

rael sa

mearga
^i el

noua?

am lasat pre Is- 18 i Egiptenii ^vor cunoaste, ca eu nu mai serveasca sunt Dunmezeu, cand ma voiu glorifica inhama la carul sSu, i intru Faraon, in carele ?i calaretii lui.
sa

lua poporul sAu cu sine;


se sute de care alese
?i

i^i

iua *?a-

Perirea Egiptenilor in Marea-Bofie.

toate carele din

19 Atunci ingerul Domnului, ^carele

Egipt,

preste toate

puse

capetenii.

mergea inaintea

taberei lui Israel, pleca.

inima lui i}i merse in urma lor: i stalpul de nor Faraon, rcgele Egiptului, ?i ei urmarira se radica dinaintea lor, sji stete dinapoia 20 Si el veni intre tabara Egippre fiii lui Israel. Dara ^fiii lui Israel lor. iesira cu mana inalta. 9 ^i ^Egiptenii' tenilor ?i intre tabara lui Israel, ^i ^el ii urmarira pre ei, to^i caii ^i carele lui pentru unii era nor intunecos. iar alFaraon i calare^ii lui ?i toata armata: tera le lumina noaptea, incat unii de

^i

Dumuezeu

.'invarto^a

si-i

ajunsera, tabariti fiind la Piliahi-

altii

nu

se apropiara toata noaptea.

rot langa

mare

in

dre]itul

Baal-Zefoliii

21

i Moisi 2 intinzandu-?i

mana

sa

nului.

spre mare,
i:?i

Domnul

printr'un vant de

marea sa se i-etraga toata Israel i^i I'idicarS ochii, ?i iata Egip- noaptea, i marea o facii uscata, ^\ apa fiii lui Is- se ^despica. 22 ^^i fiii lui Israel mertenii veniau in urma lor; rael se temura foarte, '^strigara catra sera in mijlocul marii pe uscat; ?i apa Dumnezeu: 11 ^i zisera lui Moisi: le era lor ca un '^perete de-a dreapta si Au nu erau morminte in Egipt, de ne-ai de-a stanga. scos pre noi sa murim in pustiu? Ce 23 ^i Egiptenii luandu-se dupa daneste aceasta ce ne-ai facut noua ca ne- sii, intrara in urma lor in mare, adecd ai scos din Egipt? 12 "Au nu era toti caii lui Faraon, carele lui si calaretii acesta cuvantul. care 1-am vorbit catra lui. 24 Si era pe la vegberea dimilui rasarit lacii ca
sji iji

10

cand Faraon se apropie,

tine in Egipt, zieand


servi Egiptenilor'i?

Lasa-ne,

si

vom

Ca mai bine

cm pen-

tru noi. ca sa servim Egiptenilor, decat

sa

murim

in pustiu.
zise poporului: i'Nu

13 Atunci Moisi

va temeti. puneti-va ?i astepta^i sa vedeti mantuirea cea dela Dumnezeu, pre care o va face voua astazi Ca acef?ti Egipteni, pre cari ii vedefi voi astazi, nul, zise lui Moisi: ^Intinde-ti mana ta. nu-i veti mai vedea in veci. 14 sDom- spre mare, ^i apa se va intoarce preste nul se va lupta pentni voi voi deci tacoti. Egipteni. preste carele lor, ?i preste ca:

de foe de nor cauta asupra armatei Egiptenilor. si armata Egiptenilor o turbura; 25 Si departa i-oatele carelor lor, incat ii duceau cu greutate. Atunci zisera Egiptenii Sa fugim de dinaintea lui Isi'ael, ca Domnul / se lupta pentru dan^ii asupra Egiptenilor 26 ^i Domnetii,
f^i

^i Dumnezeu din stalpul

de

eel

>"

15
/
Cap.
9.

Si
16.

Dumnezeu

zise lui Moisi:

Ce

laretii lor.

27

Si Moisi

isi

intinse

mana

78
sa spre mare,
Eg'ipteuii
^i

II.

3I0ISI. 14.

15.

marea despre ziua


locul ei;

se pre miriste.
^i

8
o

pIaS, suflarea narilor tale


S'fluvii

''intoarse in piiterea sa la
fiigiiid

apele s'au gramezit: Si


stat

curgatoare

intampinara.

Asa au

ca

movila. Inchiegatu-s'au

Domiml *amnca

pre Egipteni in mij- adancurile in mijlocul marii. 9 ''Ina28 ^i iintorcandu-se apa micul zicea: Voiu urmari, 1/ voi ajunge. lociil marii. inapoi. '^acoperi carele i pre calaret^ii A'oiu impart! prada. sutletul men se \a
*

din
sera

t(ata

oastea lui Faraon, cari


Isi'aeliti

dupa

in

mare:
"29

nici

dintr'insii

nn mai ramase.

satura de dansii. Tragc-voiu sabia mea, nnul mana mea ii va starpi. 10 Tu ai ^suflat Dara ^iiii cu sutlarea ta, .^i "marea i-a acoperit
inti-a-

lui Israel trecura

marii

si
^^i

apa le-a fost lor perete de-a ape puternice.

dreapta

pe uscat prin mijlocul pre dansii, Ca plumbul s'au afundat in 11 'Cine este asemena de-a stanga. tie intre zei, Dumnezeului'^ (line este ca

30
gi

Asti'el '"luantui

Domnul

pre Is- tine ^mare^ in

sfintire, Infricosat in

lau-

de nitina Egiptenilor, de, 2/tacator de minuni? 12 Intins-ai "vazu pre Egipteni nnjrti pe -dreapta ta. si pamantul i-a inghitit pre 31 tSi Israel Aazu mana dansii. 1 3 Tu prin indurarea ta ai contarmul marii. cea tare, care Domnul o arata in contra dus poporul acesta, ^jre care 1-ai manEgiptenilor. Si poporul se temu de Dom- tuit. Si cu puterea ta tl indreptai la ^lorael in ziua aceea

Israel

nul.

si

crezu

lui

Dumnezeu

si lui

Moisi, cuinta ta cea sfanta.

servul sau.
Cdidarea fiilw
-j

14 Auzit-au popoarele.
^'

fi s'au

cutre-

lui Israel.

luurat.

'^Tremur a cuprins pre


1')

locuitorii

'

fr

Atunci

Moisi

i fiii lui

Israel can- Palest inei.

''Atunci

se

turburara
to-

tara aceasta cantare lui

Dmnnezeu,

domnitorii Edonudui. Cutremur a cu'/

zisera:

prins pre

puternicii din

Moab: Se

Voiu ^canta lui Dumnezeu, ca maret pira '*toti locuitorii (Janaanului. 16 *Sa marit, Pre cal s^i pre calareti i-a cada preste dan?ii mare cutremur si '2 Taria mea ^i 'lau- frica. aruncat in mare. De marirea bratului tau sa stee da mea este Dumnezeu. i:'i-mi fu mie amutiti 'ca piatra. Paiia ce vatrece pomantuire. Acesta esle Dumnezeul men. l)orul tau, Doamne: Pana ce va treie ^i-l voiu lauda pre dansul Dumnezeul poporul. ;j?'e ^care tu /-ai rascumparat <^parintelui men, i?i-l voiu ^inalta pre 17 Sa-i duci pre dans^ii. i sa-i^'plandansul. tezi pe muntele mostenirii tale, In locul 3 Domnul este f riisljoinic mare, Dum- pre care tu /-ai gatit t^ie spre locuinta, nezeu este 5'numele lui: 4 (Jarele lui Doamne, In "* sanctuarul, jore care mani1 8 Dom'^Fai'aon ^i oastea lui a aruncat in ma- le tale 1-au asezat. Doamne re 'i'llesii s?i Cclpeteniile lui s'au afuudat nul va imparati pnrurea ?i in veci. in Marea-Ro^ie. 19 Caci ''caii lui Faraon. cu carele 5 ^ Adancimea i-a acoperit pre ei. ^Afundatu-s'au intru adan- sale, ?i cu calaretii sai intrara in mare, cime, ca ^i o piatra. 6 ^Dreapta ta. i^ii' Dumnezeu aduse iara$i preste danDoamne, s'a marit prin tarie Dreapta i^ii apa marii; dara fiii lui Israel trecura
s'a
:

'*

Doamne, a sfaramat pre inamic. pe uscat prin mijlocul marii. 20 9i Maria, 'iproleteasa, *'sora lui 7 Prin marimea "'maiesta^ii tale, sdrobe^ti tu pre impotrivitorii tai; Tu tri- Aaron, *lua in mana sa timpan; ^\ toate miti mania ta, care-i *mistue?te "ca femeile ies^ira dupa dansa * cu timpane
ta.
.si

los. 4. 18.

II.

MOISI

15.

16.

79

21 Si ]\rariale " i-uspiinsc lor cor, t?i poporul sa lesa znia. si sa adunc Oautafi Dommilui, ca maret s'a marit, cat ii va fi de ajuns pentru ace;i zi. ca Pre cal i?i pro calaroti i-a ariincat in maro. sa-i cere pre ei. daca nmbla in le.u-ea moa. sau nu. 5 Si va ti. ca in a sasea Intrarea hi pu^tiii. Mara fi Elim.
in elior.
''
.'7

22
dela

Si Moisi radica

pre
se

fiii

lui Israel

zi sa

j\Iarea-Rof?ie.
!>i

?i

dusera

spre

''vafiindoitiiiai mult

pregateasca acoeaco vor ti adus: si dinacceacc adunau


!>i

mersera trei zile prin oi ])(Mi1i-u zi. ^Rur: 6Si iMojsi apa nu aflau. 23 v^i ajiiiisera Aaron zisera tululorfiilor la ^Mara: dara ei nu i)utura boa apa lui Israel: 'Do soara vcti cunoasto. ca din Mara, ca era amara: deaceea so Dumnozou v'a scos pre voi din pamanclioauia numele locului aceluia Mara. tul Egiptului: 7 i^i mam^ voti vedea 24 Si poporul ^inuriniira in contra lui Muariroa Donnuilui ca el a auzitmur25 Atunci murarea voastra coiiti-a lui Dumnezeu: ]\I(isi, zicand: CVvoni Ixui? s^i Domnul ii ca noi ''ce suntein.ih murmurati contra el "striga catra Domnnl: arata lui un lemn. ^i?i-l arunca in apa. noastra? 8 ^i Moisi zise: Cand DumAoolo "^puse Domnnl nezeu va va da carne sa manca^i. si diapa se indulci. poporuhd legi i judecati, ?i acolo il ^i minoata pane sa va saturati, va fi semn, 26 i zise: de vei as- ca Dumnezeu a auzitmurmurile voastre, ''cerca pre el. culta de cuvantul Domnului Dunniezeu- cu care munnurati contra lui ca noi ce lui tan. si vei face ceoace oste dropt in suntem.1 murmurile voastre nu sunt
piistiul
pustiii. 5i
:

!ji

uchii lui,

vei lua in urechi ordiuile lui, contra noastra. ci ^contra lui

Dumnezeu.

eu asupra ta 9 ^i Moisi zise lui Aaron: zi catra toata / boala nu voi aduce uici o din acele ce comunitatea liiloi'lui Israel: "*Apropiatiam adus asupra Egiptuhii, ca on sunt va inaintea lui Dumnezeu, ca a auzit murmurile voastre. Dumnozoul, care to vindec pi-o tine. 27 f^i venira la Elim, undo erau doua10 Si a fost, cand vorbifi Aaron ciitra sprozece fantani de apa. si ^aptozoci <\i' toata comunitatea fiilor lui Israel, seuitara sjire pustiu, ^\ iata marirea Dompalmi ^i tabarira langa a])a. Ddruirea Manei ft a prr-pelifilw. nului se "arata in nor. 11 Si Dunnu Si "plecand ei din Elim, venira zeu vorbia catra Moisi, zicand tfi 12 Am toata comunitatea fiilor lui Israel auzit murmura fiilor lui Israel spune in pustiul *Sin. care este intro Elim si lor. zicand ^' Intro amandoua serile veti
?ivei pazi toate legile lui,
''

'^

*^

Sinai, in

ziua cincisprozocea a Innii a


iosirea lor din

manca

carne,

i?i

^diminoata, va vefi sa-

doua dela
tului.

pamantul Egi]i- tura do


tiiloi-

iane,?i veti cunoasto ca

eu sunt de aco-

2 Si toata conuniitatea

lui
si

Domnul Dumnozeul
13

vostru.

Israel

tabara. iar dimincata zacca nn slratde *roua imprejurultaberii. 14 Iar murit de mana Domnului in pamantul dupa ce acel strat de roua disparu, iata Egiptului, ''cand i?edeam langa oalelecu deasupra fetii i)amantului. ^ceva macarne, .^i mancam pane do no saturam; runt, dosgbiocat. marnnt ca bruma pe
iSi

a lui

^nun-mura in contra Aaron in pustiu: 3


lui

lui

Moisi
lo

Si seara venira ''prepelite

zisera pcrira
fi

lor

tiii

Israel

'^

]\Iai

bine sa

ca ne-nti adus in pustiul acesta.ca toata painant. 15 Si fiii lui Israel vazand. adunarea aceastasa o omoritj cu foame. zisera unul catra altul: Man hu, ca oinu 4 kSi Dumnezeu zise lui ]\Ioisi lata stiau ce lucru cste acola. Si Moisi le-a eu voiu face sa ploua vouil /'pane din zis: "Acoasta este [lanoa. care va dat-o
:

Sam.

IS. 7.

80 Dumnezeu

n. MOISI

16,

17.

16 Si acesta ziua a saptea. 30 Si a^a puporul raspre mancare. pauza in ziua a saptea. e cuvautul, care 1-a poruncit Dumnezeu 31 ^i casa lui mandupre Israel cliema dintr'insa, fiecare numele ei Mana. ^i '^ea Strang-eti

earea sa, de cap cate

^un gomer; dupre seamdnd cu siimanta de coriandru,


1

alb,

numarul
lui Israel

sufletelor voastre, cate le avet^i i

fiecare in cortul sau, sa luati.

7 ^i
i

fiii

facura

aa. ^i culesera

unul

niai mult, altul

mai putin.

18

dupa

ce o miisurara cu gomerul, nici ^ eel ce stranse mai mult, n'avu mai mult: nici
eel ce stranse

mai pudupre mancarea sa. 19 ^i Moisi zise cdtrd ddnii: Ni- '^la un vas, i pune intr'insul un gomer menea sa nu lase dint'aceasta pana a plin de mana, i o aeaza pre ea inaintea doua zi. 20 Dara nu ascultara de Moisi, lui Dumnezeu, spre a se pastra pentru 34 Si cum poci lasara unii pana a douri zi, ?i aceasta generatiuuile voastre. ?i Moisi se runcise Domnul lui Moisi, aa puse Aaron facii vermi i se imputi manie pre ei I'oarte. Ai^a ei culesera in oasul cu mana inaintea marturii, ca sa 35 Iar fii lui Israel mantoata dimineat^a. fiecare dupre mancarea se pastreze. cara mana /"patru zeci de ani, pana ce sa i incalzindu-se soarele, se topia. 22 Si 111 ziua asasea ei culesera pane venira in pamantul locuit; mana manindoita, de cap cate doua gomere. Si cara ei, pana ce ajunsera la liotarele 36 Iar un gomer tot-i mai marii comunitatii venira si spu- pamantului Canaan. lor este parte raspunse a zecea din Efa. lui Moisi. 23 ^i el sera Dumnezeu trimefe apct din stdncS. Aceasta este aceea ce a zis Domnul Mane este 2/rapaus, sabat slant Domnului i 'y Si " toata comunitatea fiilor lui Is-

mai

pu^in, n'avii

tin; ci fiecare stranse

avea gustul de turta cu miere. 32 1 Moisi zise: Aceasta este ce a poruncit Dumnezeu Umpleti un gomer de ea, spre a o pastra pentru generatiuuile voastre, ca sa vada panea cu care v'am nutrit eu pre voi in pustiu, dupa ce v'am scos pre voi din pamantul Egiptului. 33 Deci Moisi zise lui Aaron
;

rael pleca din pustiul Sin in calaCoace^i azi ce aveti sa coaceti, ?i fierbeti ^ ' ceeace aveti sa fierbeti i tot ce va in- toriile lor, dupre ordinul Ini Dumnezeu,
;

i poporul navea 2 *Si poporul se doua zi, dupa cum le poruncise Moisi ^\ certa cu Moisi, ?i-i zicea Da-ne apa sa nu se ^imputi, nici vermi nu se facura bem i Moisi le zise Pentru ce va cerintr'insa. 25 Atunci zise Moisi Man- tati cu mine? pentru ce ^ispititi pre 8 ^i poporul inseto^a acati aceasta astazi, ca astazi este saba- Dumnezeu? tul Domnului; aceasta nu vetiafla astazi colodeapa; si poporul '^murmura contra

trece. strangeti,

pastrand pentru mane.

$i

tabarirain Eefidim;

24

^i ei

rdindita o stransera

pana a acolo apa se bea.


;
!

pe camp.
geti,

26 In sase
27

zile sa

o cule- lui

]\Ioisi,

zise

Pentru ce

ne-ai. scos

iar a saptea zi este sabat, in care


li

pre noi din Egipt, ca sa ne omori cu


setea, pre noi, pre pruncii nos^tri,
i

nu va

nimic.

^i a $apteazi ie!?ira

vitele

unii din popor sa culeaga,

i nu aflara. noastre ? 4 Si Moisi ^striga catra Dumnezeu. 28 Atunci zise Dumnezeu lui Moisi Pana cand veti ^respinge de a pazi ordinile zicand Ce sa fac eu cu poporul acesta ? mele ?i legile mele? 29 Vedeti, pentru ca putin de nu m'a fuels cu pietri.
:
: :

ca Dumnezeu v'a dat voua sabatul, pentru 5 Si Dumnezeu zise lui Moisi 9 Treci aceea va da el voua in ziua a asea pane inaintea poporului, i ia cu tine din batoiagul tan cu care pentru doua zile: seseada fiecare a casa, tranii lui Israel,
i^ii

$i

niinenea sa nu iasa din kcul sau in


;
I

''ai

lovit

fluviul
c

iti

ia
d Cap.
e

in
16. 2.

mana

ta

^i

t' Vers. 36. X 2 Cor. 8. 15. V Fac. 2. 3. Cap. 20. 8.

a Cap.
I

Vers. 20. 20. 9. 10.1 4 2 Ei-t;. 17. 14.1 P.^i. 73. 10. 22.

c
rf

Nnm. 11.7.8.1
Ebr. 9. 4.
\

Dent. 10
f

5.

Capti^ li.

Num.

33. 38.

a Cap.
J
|

16.

1.

Cap. 26.16,21.

.Noem. 9.20,21.
|

Nmn.

17.

10.

Num.

20. 3,

Dent. I). 16. Mat. 4. 7. 1 Cor. 10. 9.

lo.ln. 8

59.
6.

Cap. 14. ih.

q Ezec.
h

2.

f 1

Sam.

30. 6.

Cap.

7.

20.

U. MOISI. 17. 18.


mei'gi.

81
ei,

G
f?i

*I:ita

eu voiusta acoloiiuiiii^i

el

retrimise pre dansa


fiii

tea ta pc piatra in Horeb.


piatra.

tu vei lovi 'doi

ai

3 ^i pre cei din cari unul se '^cliema


:

dintr'insa va ie^i apa. ca sa

Deci Moisi tacu asa in 7 i nuniele lucului il cliema iJMassa i Meriba. din cauza cei'tei fiilor Ini Israel. ?i pentru ca ei au ispitit pi-e Domnul, zicand: Oare este Domnul intra noi, au nu ?
poporul.
batranilor lui Israel.
Invingerea AtnalechitUor.

bea Gliersom, ca Moisi zise: Strain am fost vazul eu in pamant strain. 4 i;5i celalt se
cliema Eliezer, ca
parintelui
el zise
:

meu mi-a

fost ajutor.

Dumnezeul m'a
i}[

scapat de sabia luiFaraon.


socrul lui Moisi, veni la

5 Si letro, Moisi. cu liii lui

^ Atunci veni Amalecli, ^i se

batu cu
lui

Israel la Rclidiin.

^i Moisi zise
?i ie^i

'losua

Alcg-e-ne barbatii,

de

te

lapta cu Amalecli, ^i eu
varful dealului,
i '

mane

voiu stape

toiagul lui Dunniezeu

va

fi

in

mana mea.
ii

precum

zise Moisi,

10 ^i losua lacu Aaron ^i Hur se


k:>i

suira pe varful dealului. 11 a lost cand Moisi i^i "^radica nianile, atunci, invingea Israel, i cand i^i lasji el in j(^s manile. invingea Amalech. 12 ^i nianile lui
j?i

Moisi iiigreuindu-se,luarao piatra,


i el

pusera sub dansul.

^ezii

pre
lui.

ea. ^i

Aaron

Hur

ii

tinea manile

dc alta; i?i aslfel nianile lui statura razimate pana la a,pusul soarelui. 13 ^\ losua zdrobi pre Amalecli i poporul sau cu ascut-itul
^i altul

unul de o parte

sabiei.

14 ^iDunmezeu

zise lui Moisi

* Scrie aceasta intr'o carte


^i

spre amintire,

spune in urecliile lui losua, ca-^eu voiustange de totamintirea lui Amalecli 1 ^[ letro. socrul lui Moisi, adus(^ arderi de snb cer. 15 Si Moisi zidi altar, de tot i^i elite sacriiicii lui Dumnezeu; cliema numele lui lehova Nissi. si Aaron ?i toti batranii lui Israel, venira 1 16 i zise: Fiindca mana inaltii contra sa manance pane cu socrul lui Moisi, tronului Domnului, Domnul se va lupta '"inaintea lui Dumnezeu.
contra

si femeia sa, in pustiu unde tabarise, langa iiiuiiele lui Dumnezeu; 6 ^i zise lui Moisi Eu letro, socrul tau, vin la tine, !?i femeia ta ^i cei doi liii ai ei cu dansa. 7 Atunci Moisi / iesji socrului sau intru intampinare, i se pleca, si-1 !/saruta, intrebandu-se unul pre altul de sanatate; i intrara in cort. 8 ^i Moisi, spuse socrului sau, toate cate a facut Dumnezeu lui Faraon i Egiptenilor pentru Israel fi toate nevoile cate le-au aflat pe cale, si cum i-a ''scapat pre dau^ii Dumnezeu. 9 ^i letro se bucura de tot binele ce facii Domnul cu Israel, ca 1-a scapat din mana Egiptenilor. 10 Si letro zise: *'Binccuvantat sd fie Domnul, care v'a scapat pre voi din mana Egiptenilor ^i din niiina lui Faraon, ^i care a mantuit pre accst popor de sub puterea Egiptenilor 11 Aciuu cunosc eu, ca Dumnezeu este imai mare decat to^i zeii, *ca a triumfat contra semetei lor ^trufii.
:

Amalecli din generat^iune in generatiune.


lui
letro cereeteaza pre Moisi, $i-l sfCitue^te

hittiiuierea judecdtorilor.

13

^i a

doua

zi i:iezu Moisi,
i

ca sa juseara.

dece pre popor:


k^i

jxtporul

stete inaiii-

pre ddnsid.
-ics

tea lui Moisi de dimineata panii

lar letro.
socrul lui

preotul

din

Madian, 14

vazand. socrul lui Moisi. toate cate


:

auzind toate cate iacea el poporului, zise Ce este aceasta * Dumnezeu lacuse lui Moisi i lui Israel ce faci tu cu i)oporul? Pentru ce ^ezi poporul sau scotand Domnul jire Israel singur, si tot poporul sta imprejurul tan dinEgipt: 2 letro. socrul lui Moisi lua de dimineata pana seara 1 5 Si Moisi. pre Sepfora, femeia lui ^foisi. dupa ce raspunse socrului sau: "Poporul vine, la
]\loisi,
:
'.^

*0

NUIII.20.10.11.

82
mine,
ca
sa

11.

MOISI

18.

19.
Tubilrirea la Sinai.

judecata lid Dumnezcu. 16 Oand au oi^o pricina. vin la mine; !>i eii jndec intre nnnl si
intrebe
cle

*^

In fntdla zi din luna a treia. dupa.


ie^irea tiilor lui
Israel din Egipt.

intre altnl, ^i-iP'm\ii{pre el poruncile lui tot intr'aceias zi "venira ei in pustiul

Dumnezeu
este bine

i leg'ile sale.

Sinai.
ii

2 ^\

ei

plecara dela ''Refidim.


i

17 Atnnci socrnl
ostene^ti,
este

lui 3Ioisi,
i'aci.

zise:

Nu

si

venira

pustiul Sinai.

tabarira in

Incml, care

18 Prea

tc desert; Israel, zic. tabarira acolo in


'^

drep-

tul '^muntelui. sii tu ^i tot popoi'iil acesta. ca3 J;?i Moisi se sui la cu tine; acest lucru este prea Dumnezeu. i Domnul il ''chema din greii pentru tine; iii\ nu-rl vei putea munte. zicand A^a sa vorbe^ti casei lui face sini-ur. 19 Acum asculta vocea lacob, !?i sa dai in tire tiilor lui Israel mea: eu iti voiu da sfat, !si ''Dumnezeu 4 t\o\ ati vazut ceeace am facut Egipva fi cu tine. Tu fii pentru popor ina- tenilor, si cum 5'v'am purtat pre voi ca

re

intea lui
cinele

Dumnezeu, si tu le ^poarta pri- ])(' aripi de vultur. si v'am adus la mine. lor catra 1 )umnezeu 20 Si-i " in- 5 ''Acum de vefi asculta de vocea mea.
:

vata poruncile lui


f^ile

Dumnezeu

si le.g'ile lui.

si

vefi pazi

legamantul men.

'vefi

fi

mie

arata lor ^calea, pe care au sa


f?i

mear- popor
21
y

ales intre toate popoarele, ca ial


este tot

ga,

^faptele, care au sa le faca:


iti

Ri

men
fi

tu din tot poporul


nici.
ai

alege nameni

vred-

pamantul: 6 i-mi vefi mie /'imperiu preotesc, si ^nafiune


fiiilor lui Israel.

^tematori de

Dumnezeu: '^oameni
o mie.

sfanta. Aceste sunt cuvintele ce le vei

adevarului. ^cari sa arasca lacomin

vorbi

chenia pre si puse lor inaintea si si capi preste zece. 22 A('(^stia sa ju- toate aceste cuvinte, cari ii poruncise dece poporul ''in tot timi)uL ^'i?i sa fie. Dunmezeu. 8 Si "*tot poporul i-asca toatepricinele cele mari sa fi-le udnca punse intr 'una. si zise Toate vom face fie, i toate pricinele raici sa le judece ei. cate a zis Dumnezeu. $i Moisi, reintoarseSi sarcina fa se va iisjura. daca ei o vor lui Dumnezeu cuvintele poporului. purta impreuna cu tine. 23 De vei fa9 !^i Dumnezeu, zise lui Moisi lata ce lucrul acesta. (?i Dumnezeu de-fi va eu voiu veni la tine '*in nor dcs. "pentru porunci. atunci tu vei /putea sta, si tot ca poporul Sci auza. cand voiu vorbi eu popoi'ul acesta va putea ajunge cu pace cu tine, si sa J^creada (ie in veci.
^i-i

pune preste

dansjii capi preste

Deci

Moisi

veni.

capi preste o suta, capi preste cincizeci. batranii poporului.

''

la ^locul sau.

Preguiimi pentru a

'primi

!er/ea.

24
rului

Si Moisi asculta

de cuvantul soccate
zise
el.

sau,

i?i

facii

toate

Si Moisi reintoarse Doninuhii cuvintele poporului. Si Domnul. zise lui


:

10

Moisi alese din tot Israelul bar- Moisi Mergi la popor. ca sa-i 2 sfinfesti bati vrednici, i?i-i puse capi preste popor. pre ei astazi si mane, si ei sa-si *'spele capi preste o mie. capi preste o suta. vestmintele lor; 1 1 Si sa fie gata pentru
''^i

25

capi preste cincizeci,

f?i

capi preste zece. a treia zi: ca in ziua a treia

'^se

va co-

26 Si acestia * judecara pre popor in tot bori Domnul pe muntele Sinai, in vazul timpuhi pricinele cele grele le aduceau a tot poporul. 12 Si vei pune ingradiri
lui Moisi. iar le

jur imprejur, si-^ vei zice: pre Fcrifi-va sd nu va sui^i pe acest munte. socrul sau. care se duse la pamantul lui. nici sa va ntingeti de marginea lui. cd

pre toate pricinele cele mici Doporului

judecau

ei.

27

Si j\Ioisi lasa

Cap. 23.

7.

11.
<

MOISI

11),

20.

83

s>o va atiiiiic dc luunte, aeela gi, pogoara-te, i apoi te suie tu si Aaron 13 Nici o maua iiii se va cu tine;; iar preot^ii si poporul sa nu straomori. se va atinge de dansul, ca. de se va atinge bata S(i se suie la Dumnezeu. ca el sa 2-") Si ^loisi cineva. se va ucide c-u pietri, sau se va nn se arunce asnpi-a lor.

lot oare

sageta;

om, iiu va trai. Oand corn 111 va suna cii incordare atuiici se vor siii pe mimte. 14 8i ]\Ioisi se jiogon" depe iimnte la
fie

vita,

fie

se pogori la popor,

i?i

le

spusc toatc.
loate aees-

Cele zece imrunci nfinte.

OO ^^

'^^

Dunmezeu cuvauta
cnvinle. zicand:
tan.

te

2 ''En sunt
care

po}or,

si

'sfinti pi'e pojor, si ei

isi

spa?/d('

Domnul, Dunniezeul
'^din

te-am
/.ei.

lara

vestinintele lor.
'

15

Si el zise

po- scos pre tine

pclmantul Egi]itului,
aibi alii

porului:
Ivirea

Fiti gata iu ziua a treia:

din casa robiei.


afara de mine.

3 '^Sa nu
i'aci tie

I'enieie sa

nu va apropiafi. lui Dumnezeu pe mtnitelc Smai.


si

'^Sa nu-ti

chip cioplit. nici

1() Si diipji trei zile.

diuiineata se fa- altd


si

ciira

^tunete

fulgere.

nu

"iior sus,

asemanare de cele ce sunt in cer sau jos pe pamant, sau in apa sub

5/Sa nn te inchini inaintoa gros pe nuintc. si im iiiai'c ''suiiet de liamant: tranibita: iyi totpoporulcel dintabara 'se lor. nici sa slujesti lor; ca en siinf I'ulremura. 17 Si '^^loisi scoaso pre Donmul. Dumnezeul tan, Dunmezeu
popor din tabara spre intiiupinarea lui ^gelos, ''care [)acatele parintilor pedepT)umuez('u, si ei raniasera sub poal<'le sesc in tii pana intr'a treia si a patra inuiitelui, 18 ''lar muntele Sinai fu- (leiieratiuue acelor cari ma urasc pre 6 Si *care fac mila panii la a niega tot: caci Duninezeu se pogorise mine: l)e dansul /in t'oc: ''si t'umul lui se sui mia generatiune, C(4or ce ma iubesc si ca i i'umul cuptorului: si ''tot muntele pazesc poruncile mele. 7-^Sa nu iei numele Donmnlui. Dum19 Si 'sunetul se cutreinura foarte.
ti-anibitei

mergea intarindu-se

^Moisi nczeului tan indei^ert; ca Dunmezeu


lui

'^^nu

A'orbia.

t^i

'^Duninezeu rtispundea

en

a lasa nepedejisit pre acela, care va lua

vocea.

iunnel(> lui in desert.


Si

20

Dnnniezeu

se pog(iri pe
:

mun-

tele Sinai,

pe varful nnnitelui

si

Dum-

8 'Adu-ti aniintc de ziua sabatului. sfintesti pre ea! 9 '"Sasc zile ca sa


si-ti
^^'i

uezeii clienia pre Moisi in varfid nnni- ^ei lucra.


telui. si

lace foatc lucrurile

10 Iar ziua a'*^aptea sabatul. este tale. Moisi se sui. 21 Si Dumnezeu. zise lui Moisi: Po- D(nnudui Dunniczeului tan nu vei face goara-te ^i spune poporului. sa nu stra- hitr'uisa nici un lueru, nici in. nici serbata la Dumnezeu ^ca sa-/ vaza, ca nu vul tan. nici serva ta, nici vre-o vita a muHi dintr'in^ii sa cada. 22 Cliiar si ta. ^nici strainul tau, care locue.^te in
:

]n'(M>tii.

cei

ce se apropie de

'"sa se sfin^easca: ca

arunce asupra lor


Moisi zise.
ai spus.
lui

Donmul. nu cuniva "sa se Dunmezeu. 23 S'

launtrul [lortilor tale:


zile a lacut
tul, si

11 Ca ^m sase 4)unmezeu cerul !?i })amausi

marea,
a

tot ce este intr'insele,

si

Dumnezeu: Poporul nu
:

in

ziua

i?aptea

repausat:

pentru

se poate sui pe muntele Sinai, ca tu ni- acea binecuvanta

Dunmezeu

ziua saba-

zicand

Pune
si-1

ingradiri imprc- lului.


sfintefjte

i^ii

slinti

pre ea.

jurnl

24

Si

12'zOnoreaza pre })arintele tau si pre Dumnezeu zise eatra dansul: Mer- mama ta, pentru ca zilel(^ tale sa tie
nuuitelui.

pre

el.

t I?br. 12.

'JO.

84

11.

MOISI

20, 21.
Le(ii de rohie.

multe pe pamantul, pre care-1 da \ie Doninul, Dumnezeul tan, 13 Sa nil ucizi. 14 *Sa nu preaciirve^ti. 15 'Sa nu furi. J 6 ** Sa nu marturise^ti marturie mincinoasa asupra aproapelui tau. 17 "Sa nu pofte^ti casa aproapelui tau;^sa nu pot'te^ti femeia aproapelui
'

^*

Q-j

i acestea sunt legile


A^ei

pre cnre le
el sa-ti

pune inaintea
ani,
iar

lor:

2 ^De vei cumpararob Fibreu.


serveasca sasc
sa iesa

in al ijaptelea

el in dar. 3 De va veni singur. singur se iesa de va fi barbat al unei femei, si femeia sa iesa cu dansul. 4 De i-a dat lui domnul.sau femeie, si-i va tau. nici servul lui, nici serva sa, nici na^te lui tli sau fete, femeia i copiii vor boul kii, nici asinul lui, nici nimica din fi ai siapanului sau, iar el se iese singur. 5 ^^i de va zice servul: Eu imi iubesc cele ce sunt ale aproapelui tau.
;

poporul ^vedea tunetele ?i fulgerile i?i sunetul trambitii ?i muntelc fumegand. ti^i poporul vazand acesteu, 19 ^i zise se cutrenmra sji sta departe catra Moisi: ''Vorbe^te tu cu noi, ^i noi vom asculta; ^i ^sa nu vorbeasca Dum-

18

^i ?/tot

pre domnul nieu, pre femeia mea ^i copii mei, nu voesc sa ies liber; 6 Se-1 a-

domnul sau inaintea '^judecatorilor: si sa-1 puna aproape de u?e sau de stalp i domnul sau cu o sula
duca pre
el
;

sa-i

gam-easca arechia
in veci.

lui

i el

sa-i

nezeu cu

noi, ca

nu cumva

sa

nmrim. serveasca

popor: '^Nu va 7 De va / vinde careva fata sa serva, 8 De nu temet-i, <^ca Dumnezeu a venit, ca sa va ea sa nu iesa s'cum ies servii. cerce pre voi, i /'ca temerea lui sa tie va placea ea domnului sau, dupa ce o lua de femeie, sa o. lase sa se .rascuniintre voi, ca sa nu pacatuiti. 21 ^i poporul sta departe, iar Moisi pere dard se nu aiba putere sa o vanda se apropi*' de s'negura in care era Dum- la popor strain, dupa ce i-a fost fara credinta. nezeu. Lege despre altar. y Iar de o va marita dupa iiul sau,. 22 Si Dumnezeu, zise lui Moisi Af?a sa faca cu dansa dupa dreptul fetelor. Voi a^i vazut, 10 Dard de va lua lui si pe alta, atunci vei zice liilor lui Israel ''din cer amvorbit cu voi, 2o Sa el acesteia sa nu-i imputineze nimica ca en nu va face^i voua zei * afara de mine din hrana ei, nici din vestmintele ei,. 11 lardaca el zei de argint. zei de aur sa nu faceti nici dill '*petrecerea ei. voua. pe aceste trei lucruri nu le va face, sa 24 Fa niie altar de pamant, t?i-mi sacri- iese ea in dar fara argint. Leqi in privini;a ticiderii. iica pe dansul arderile tale de tot^i jertfele 12 *De va lovi cineva pe altul, ^i ade bucurie, -^oile tale ^\ boii tai. In tot ^iocul ori-unde voiuaseza amintirea uu- cesta va muri, acela sa se omoare. 13 Iar melui men, voiu veni la tine, ^\ te voiu Jde nu 1-a pandit, ci Dumnezeu /-a 25 '"Iar de vei face mie ^'adus SLib mana, 'hotari-voiu tie loc,. 'binecuvanta. altar de peati'a, sa nu-1 zid(iti din pietri unde acesta sa fuga. 14 Iar de se va. caci, cum vei pune I'erul tau scula careva "*cu cuget in contra aproacioplite preste dansul, il pangare^ti, Nici sa uu te pelui sau, spre a-1 ucide pre dansul, cu sui pe trepte la altarul men, ca sa nu se viclenie, '*lua-vei pre acela ^i dela altarul men, ca sa moara. 15 ^i eel ce descopere goliciunea ta.

20

^i Moisi

zise catra

Deat.

b. 6.
.').

17. 18.

Eom.
,

13. 9.

Deut. Mat.

Deut. 5. 21 Hab. 2. 9. Fapt. 20. 33.

Il

Deut. 6

27.

:j

Gal. 3. 19,20.

27.

Rom.

7. 7.
3, 5.

liev. 19. 11.

Kles. 5

Ebr. 12. 19. r Deut. 6. 25. .; 1 Sam. 12. 20


e

I'

Deut. 5. 5. 1 Reg. 8. 12.1 Deut. i. 3C.


I

Neem.
;

8.

13.
1,

Cap. 32.
I.
1.

2. 5-'

Dent.

5. IS
s.

Ebr. 13.
!/

Rom.
1 II

13. 9 Tljes. 4.
2:j.
lii,

Cap. Mat.

1.

18.

r lev. 31 :i. Ebr. 12. 18 J Apoc. J. 10 I2.j Cap. li). IS.

Isa.41. 10. 13. Fac. 22. 1. Deut. 13. 3.

Sum.

4, 5.

Ezec. 20. 39.

Deut.
Isa. 8.

-J.

10.

Dan.

13.

5. 4, 23., Zer. 1. 5.

n.
T;i

Mois [.

21. 22.

8-S

bale pro parintolc


s;1

sail,

san \nv

nmma

Oinori.

sa. acela

se onioare.

16
(le;

i^i

ilacit

"cinova
alia

Ciini oin, ^i i'vin'^in

sail

do se va

niaiiilo

Ini.

acola sa so omoaro.

-JO Iar de i-so va inipune lui un pret de rascumparare, el de 2/rascunipSrarea vietii sale A^a da atata. cat so vaimpuno lui. 31 lardevainipunge lii'ior sau lata, judocata seva face dupre
.

32 i^i <le va impuuge va blestoma pre parintelo acoasta lego. boul serv sau serva, sfl. se dee stapanus.lii. sau pro niuma sa, sa. se omoare. lui accstora ^treizeci dc sicli de argint^ Legi privito'ire la vfttumarea trupuhii. si <;i "boul se va ucide cu piotri. 18 Dc se vor oorta doi oamoni, 33 !:^i dc va dc?chi<lo carcva groapa, uniil va Invi pre cclalt cu piatra. sau cu pumnul, i nu va muri, ci niiniai vaca- sail de va sapa groapa. ?i nu o va acopori.si de va cadea uitr insa bou sau dca la i)at, 19 Dc se va soula lovifiil. 34 Domnul groapei s3. plateasca, va iinibia afarA 'pe toia^', col co /-a lovit asin limdand (iocat niiniai bani sil raniaii;\ nopodepsit, stapanului lor, ^i starvul va pul cat a zaciit ?i loacurile Ic va plali. li al lui. 35 $i de va impunge boul cuiva pre 20 $i de va lovi carcva pre servul siu sau pre serva sa cu toiagul. de va boul veclnului, ca acesta sS. moar^, ci nuii'i sub mana lui. acosta se va rSs- vor vindc boul eel viu, i pre^ul vor imbuna. 21 Jar de va inai trai una sau pdrti vor impai-t.i i starvul. 36 Iar doua zile, nu se va rasbuna; caei 'banul de s'a ?tiut, ca boul ?i mai inainte a fost iui este. impungator, ^i donmul sau nu 1-a pazit, 22 De so vorcerta bctrbatiintre sine, el va da bou pontru bou, iar starvul al i vor lovi pre o femeie grea, i de va lui va ti. pierde ea pruncul ei; darfi alia vatamaro Legimprivintajiyniriiproprieta(u aproapeluL nu va fi; acoiase vorsupuncla "gloaba. De va fura cineva bou sau oaie^ cat va ccre-o barbatul femcii, i va ho$i va junghia, sau o va vindo, idri-o jiidoci\torii. 23 Jar daca altava- sa plateasca cinci boi pentru bou, ^i liimaro va li. se va da vioata pontru vioata. "patru oi pentru oaie. 24 I'Ochi poiilruochi. dinte pontru dinte, 2 De se va atla furul ^spargand, si mana pontru niana,picior pontru picior, fiind lovit, va muri, f-nu va fi pentru 25 Arsura pontru arsuril, rana pentru dansul vdrsare de sange. 3 Iar de se va rana. umtlatura pontru uniflatnra. face acea-sta dupa rasaritul soarelui, a26 Jar dc va lovi careva ocliiul sor- tunci va fi pentru dansul vdrsare de viilui sau, sau ochii sorvei sale, ^i-1 va sange; fund sa plateasca tot; ^i dc nu orbi, il va lasa pre el liber pontru ocliiul va avea din cc, el sa se <^vanda pentru lui. 27 k^i de va face sa cada dintele furtul sau. 4 Iar furtul, dc se va *alla servului sau, sau dintole servei sale, el viu inca in mana lui, fie bou, fie asin. il va lasa liber pentru dintole lui. lie oaie, el sa-1 /plateasca indoit. 28 De va impunge un bou barbat sau 5 De va pa^te carcva farina sau via femoio, incat sa moara, ^boul acela se va alfuia, i de-i va mana vita sa, ca sa ucide cu piotri. !?i carnoa lui nu se va pasca in farina altuia, acela sa jtlateasca manca: iar donuiul boului va fi nevino- cu cele mai bune din farina sa, !?i cu vat. 29 Iar de va fi lost boul impun- este mai bun din via sa. gator de niai nainto, si de va li prevazut 6 De va iesi foe, care sa cuprinda doinnnl sau, si ol lui 1-a pfizit, si boul a spini, ?i sa arda clai de gran taiat, sau ucis barbat sau I'onioio. boul cu pietri se inca in spice, sau tarina; eel cc a d-,\i va ucide, !?i inca si domuul sau se va foe sa plateasca toate.
17
''Ccl ce
:fi
:

QQ ^^

o Ueat.

2-(.

7.

P Ko.
4 Cap.

37.
2l'.

2s.
4.

r Lev. -JO. 9 Mnt. i5. i. 2 Bnm. 3. 29.

(
tt

it

Lav, 2o.4r.,i6.| Mat. 5. 38. Vers. 30. x Kac. !. 5. Lev. 2'.. 20 Vers. 22. >j
]

* Mat. 26. 16.

86
7

n
De

MOISI. 22. 23.


Legi tmiiotriva asupririi aaracUor
etc.

va da careva vecinului sau arg'int sau vase spre pastrare. f?i acestea de se va alia se vor fura din casa lui furul, el sa intoarca iiidoit. 8 lar de nil se va afla furul. domnul casei se va aduce judecatorilor. ca el n'a pus mana 9 In orice pe luci'ul aproapelui sau. cauza de nedreptate. fie bou sau asin, sau oaie. sau vestniant sau alt lucru perdut, de care va zice careva Acesta cauza amandurora sa vina este al meu inaintea judecatorilor. i acela, pre care judecalorii il vor (.sandi. sa plateasca aproapelui sau indoit. 10 De va da careva aproapelui sau spre pazire nsin, sau bou, sau oaie, sau
;

21
nici

2 Pre

strain sa

nu-1 stramtorezi.

'J

sa-1 asupreijti, ca ?i voi straini ati

''

pamantul Egiptului. 22 'Pre nici o vaduva sa nu o asupriti, nici pre un orfan. 23 De-i veti
fost in

asupri, i de vor striga ei catra mine,

eu voiu ^auzi strigarea lor: 24 i mania mea se va aprinde. s?i pre voi va voiu ucide cu sabie, ^i '"femeile voastre vor ramanea vaduve, si fiii vostri orfani. 25 ^De vei im])rumuta argint poporulul meu, anume sfiracului cnre este langa
**

tine, sa nu-i

iiii

lui ca

nu-i impuna camata.

un camatar, ^i sa 26 ^i 2/de vei

lua amanet vestmantul aproapelui tan, ea va muri. sau se va strica. sa-1 inapoezi pana la apusul soarelui: sau se va rapi, fara ca nimenea sa fi va- 27 Caci acesta este singurul lui acopera11 i Juramantul lui Dumnezeu sa mant spre a-si acoper) pielea sa in ce zut:
altd vita,
i
;

fie intre amandoi. ca n'a pus mana pe va dormi ? i va fi. cand va ^ striga catra lucrul aproapelui sau. !?i domnul vitei va mine, eu-1 voiu asculta pre dansul. ca lua stxlrvnJ, l^i celalt nu va plati niinic. eu sunt "indurator. 12 ^'lar de s'a furat din casa lui. el sa 28 Pre ^judecatori sa nu-i blestemi, De aceluia. 13 pre stapanul pre domnitorul popornlui tan sa nn-1 plateasca i va fifost stasiata. sa aduca vita sia^iata, defaimi. de marturie. -ji nu va plati nimic. 29 Cu 'prinoasele ariei tale, i cu ale 14 De va lua careva dela aproapele teascului tan sa nu intarzii; pre ^intaiusau vita imprumut. ?i ea se va strica. nascutul dintre fiii tai mi-1 vei da. au va muri, i sta})anul nu a fost de 30 *Af\ sa faci cu bonl tau i cu oaia 15 De fata stapanul ta: /'sapte zile vor fi ele cu muma lor, va plati. fata. vitei fiind. nu va plati, de a fost un nrd- iar in ziua a opta mie le vei da. niit. sa socoteasca in simbrie. 31 $i voi sa fiti mie oanieni s'sfin^i. 10 'De va amagi careva o fecioaril, ^i 'sa nu mancafi carne sfas?iata depe inca nelog'odita, i se va culca cu dansa, campnri la cani sa o aruncati. sa inzestreze, ^i sa o ia lui de femeie. Leg I privitoare la dreptate ?i la tub irea aproapeln Nu'^radica strigare mincinoasa, i 17 lar de nu va voi pnrintele ei sa o sa nu dai mana cu omul rau, ca doa lui, el va cumpani argint dupre " zestrea fecioarei. 2 '-'Sa nu ursa fii martur ^mincinos. 18 '*Pre fermecatoare sa nu o lase sa mezi pre cei multi. spre a face rau ^i '^intr'o judecata sa nu marturise^ti, abatracasca. 19 "Tot eel ce se impreuna cu vita tandu-te cu multimea, aga ca sa abati dreptatea. 3 Nici pre eel neavut in sa se omoare.
; i

23

"20 2'Cel cc

sacrifica

altor zei, decat judecata lui sa nu-1 partinesti.

numai
g Vers.
i.

lui

Dumnezeu.
p Num.
25.2.7,8.
s

sa se piarda
Deut. 15.
lov.
3.=..

de

tot.

4''De vei
Ps. 86. 15. b Eccl. 10. 20.
F.apt.
r
<l
II

intalni boul inamicului tau

9.

i-

Lev. 25. 35,30,


37.

91. 6. 3 Cap. 23. 9. Lev. 19. 33. Deut. 20. 1. ) Ebr. 6. 16. ler. 7. 6. fi Fac. 31. 39. Zech. 7. 10. r Deut. 10. 18. ; Deut. 22. 28.29. Ill Fac. 34. 12. Ps. 91. B. n Lev. 19. 26,31.' Isa. 1. 17.23 Ezec. 22. 7. 1 Bam. 28.3,9., lao. 1. 27. Lev. 18. 23.
1
I

A Cap.

9.

Luc. IS. 7. Vers. 27.


lov. 34. 28. Ps. 18. 6. lac. 5. i. lov. 31. 23. Ps. 109. 9. Plftng. 5. 3-

Neem.

5.

7.

23

5.

R/ec. )8.8,17. y I>eut. 24.G,10. 13. 17. I'rov. 20. 16.


:

luda S. Cap. 23.16.19 Cap. 13.2. 12.


Dent. 15. 19. Lev. 22. 27.
6.

u
'

.4mos. 2. Vers. 23.

8.

g Cap. 19.
6.

a Cap. 34.

Deut. 14. 21.

II.

MOISL

23.
;

87

sau asiuul sSu ratacind, nian3,-l liii a- mftnat pe camp i sarbatoarea culesu5 ^De vei vedek asimil colui co lui la sfarsitul anului. cand tu ti-ai cules casa. te uraijte pre tine, ca a cazut sub sar- bucatele tale depe camp. 17 De ''trei cina sa, fere^te-te ca six nu-i la:?i pre ori in an toata partea jjilrbateasca a la
acesta

numai

sing-Lir, ci

il

\'ei

slobozi

?i

sa se arete inaintea Donmului.


Z(ndui tau.

Dumne-

desciu'ca.

18 'Sa nu-mi aduci sangele sacrifi7 '*De toata ho- ciului men cu dospit, nici sn ramana abati in judecata lui. tararea nedreapta departenza-te pre eel grasimea sarbatoarei mele pe dimineata. nevinovat ?i drept sa nu-1 faci sa se 19 ?U^rinoasele fructelor dintaiu ale paomoare: ca ^'nu voiu da drcptate celui mantului tau, sa. le aduci in casa Dom-

9'Dreptati'a sai'Mcnlui

tau

sii

nn

rau.

8
^i

iSi

^'dai-uri sa

nu

iei,

ca darurile nului. Dumnezeului tau.


si intoi'C

orbese

pre cei mai luminati.

^Sa nu
^ale.

fierbi iedul in laptele

mumci
iscionirea

hotarai'ile celor drepti.

9
voi

i pre ^strain
?titi

sa nu-l asupre^ti, ca Dumnezeu fagSdiie^te

inima celui strain, ca ^i voi straini a^i lost in pamantul Egiptului, 10 '^ase aui sa sameni pamantul tau. sji sa strangi fructele depe dansul. 11 ^i in anul al :?aptelea sa-1 la)?i sa stee, i sa ramana nelucrat. pentru ca nevoe^ii poporului tan sa manance; lar ce va mai ramanea, sa manance fiarele campului. Tot ai?a sa faci tu si cu vita ta .^i cu maslini^ul tau. 12 In "i^ase zile sa faci lucrurile tale, iar in ziua a aptea sa repausezi, pentru ca boul tau ^i asinul tau sa se repauseze, i pentru ca iiul servei tale i straiuul
sa respire.

i. pormice^tt Cananitilor

eu trimit ingerul men inaintea ta, ca sa te pazeasca pe cale. si sa te duca in locul ce ti-ani pregatit. 21 Fere?te-te de dansul. si asculta vocea lui,. iyi nu-1 ^ mania ca el nu va ierta faradelegile voastre; ca '^numele men intr'insul este. 22 Iar de vei asculta de vocea lui. ?i vei face toate cate zic eu. eu voiu ti inamicul iuamicilor tai, si impr-

20

" lata

'^

tivitor improtivitorilor tai.

23

Caci ini si

gerul

meu
i^i

va merge inaintea
al Ferezeilor, si al
?i

ta,

te
al

va .''duce in jxrmdntu I Amoreilor.


Heteilor,
lor, ^i al

(Jananci:

Heveilor,
la
zeii

al

lebuseilor

i-i

13 ^Luati aminte
vorbit voua;
sa
i

la toate

cate

am

voiu starpi pre dansii.


sluje^ti lor, si

24 Sa nu
nici lor sa
si

te

J'numele
sa

zeilor straini ''inchini

acestora,

sa

nu

amintiti,

^i

nu

se

auza din gura

Hlupa faptele
ei,

nu

voastra.

faci; .^ci sa-i sfarami pre

staljiii

25 C\ voi sa va '^inpe an sa sarbatoresti lor sa-i nimicesti. mie. 15 Sarbatoarea azimelor sa o cliinati Donmului Dumnezeul vostru, ]iazeti: sapte zile vei manca azime. si ^el va binecuvanta pauea ta si apa ta; dupa cum am poruncit ^ie, pe timpul i?i '"eu voiu departa l)oala din mijktcul 26 "Nu va ti femeie, care sa piarlunei Abib pentru ca in acea hmd ai tau. ie^it tu din Egipt: i inaintea mea *ni- da, nici stearpa in pamantul tau. si menea sa nu se arate cu mana g'oala numarul zilelor tale il voiu "imijlinl. 16 ^i *sarbatoarea seceri^ului, a priuoa- 27 i'Frica mea o voiu trimite inaintea selor lucrurilor tale, pre care le-ai se- ta, i?i voiu sturbura tot poporul. contra
2trei ori
''
;

14 De

Dent. 23.

4.

88
caruia vei merge,
inamicii
intea
tai sii-^i

n. MOISI. 23, 24.


i voiu face, ca toU de bucurie. 6 $i Moisi 9 lua jumatate intoarca spatele dina- din sange, si-^ puse in strachina, si ju^i 'voiu trimite vespi matate din sange il stropi preste altar.

ta.

28

vor aluiiga pre Hevei s^i 7 Apoi '*lua cartea leganuintului, si o ceti pre Cauanei i pre Hetei dinaintea ta. in auzul poporului; si ei zisera: Toate 29 *Eu nu-i voiu alunga pre ei de dina- Ccite a vorbit Dumnezeu vom face, i intea ta iutr'uu an, ca pamantul sa nu vom asculta. 8 8i Moisi luand sangele,
inaiutea
ta, cari
^'

ca tiarele sa nu se ini- stropi preste po])or, si zise: latfi i san30 Ca incetul cu gele legamantului, care-1 facii Domnul mult-easca contra ta. incetul ii voiu alungi de dinaintea ta, cu voi dupre toate aceste cuvinte.

ramana

desert,

pana ce

te vei

immulti

tu, si vei lua tara Preotll

?'

cei

^aptezeci
rcid 2'e

din

cei

mai balrdni

in stapanire.

Dumnezeu.

31 $i ^liotarele tale le voiu pune dela Marea-Eo^ie pana la Marea-Filistenilor. ^i dela desert pana la fluviu; ca voiu'' da in manile voastre pre locuitorii acelui pamant. ca tu sa-i alungi pre 32 "Sa nu faci dan^ii de dinaintea ta. cu dan!:iii nici cu zeii lor legamant. 33 Ei sa nu locueasca in pamantul tau. ca nu cumva sa te traga a paciitui contra mea; ca de te vei inchiua zeilor lor, ^aceasta va fi t/ie cursa.
Cartea

9 ^i *se suira Moisi si Aaron, Nadab si Abih si saptezeci din batranii lui Israel 10 ^i ^vazura pre Dumnezeul lui Israel: si sub picioarele lui era ca un
;

lucru din

'"safir, lucitor

ca insusi cerul,
el

cdnd

este senin.

11 ^i

nu-^i "atinse
ai
fiilor lui

mana
Israel:
si

sa de

cei

mai

alesi

^i ^ei
si

vazura pre Dumnezeu,


baura.
j^e

amancara
12
i

Moisi se suie iara^i

munte.

legamdntului

$i

jertfa
:

legcinidntului.

te la

^A
^T'

i zise lui Moisi

Suie-te la
1

Dumsi

'Suieramaiacolo: si-ti voiu da ^iable de piatra, adeca legea

Domnul

zise lui Moisi:


si

minepe munte.

nezeu. tu

si

Aaron

Nadab

si

ordinile cari eu le-am scris,


ei.

spre a-i

ai lui Israel,
;

Abih, ''^aptezeci dintre cei mai batrani invata pre i sa va inchinati de de- cu losua, ^servul sau: si Moisi se "sui 14 $i zise 2 $i Moisi sa se apropie '^singur pe muntele lui Dumnezeu; parte

13 Atunci

Mom se scula
pana ce ne ia^ta Aaron

catra

Dumnezeu,
si nici

iar

aceia

sa

nu

se catra batrani

Eamaneti
noi la voi
voi,

aici
;

apropie.

poporul sa nu se suie cu
si

dansul.

vom reintoarce si Hur sunt cu

si

ca oricine va avea

spuse poporului certe sa niearga la ei. 15 i Moisi se sui pe munte, si '^un toate cuvintele lui Dumnezeu si ^oate IG i^i ^marirea legile lui si tot poporul raspunse cu o nor acoperi muntele. uuuitele Sinai, Dumnezeu se aseza pe Toate cuvintele, cate le-a lui gura. zicand vorbit Dumnezeu le vom face. si norul il acoperi s^se zile. Iar in a cuvintele lui scrise toate saptea zi cliema pre Moisi din mijlocul 4 $i Moisi 17 i privirea marirei lui Dumnezeu; si sculandu-se dedimineata, norului. zidi altar sub munte, si doisprezece Dumnezeu pe varful nnnitelui era ase3
it^i

Moisi veni.

<^

stalpi,

dupa

cele douasprezece semintii

menoa unui
lor
lui

^/foc

misluitor in ochii

fii-

ale lui Israel.

Israel.

18

^$1

Moisi, intra in

5 ^i trimise el pre tinerii fiilor lui mijlocul norului, si se sui pe munte: Israel, cari adusera arderi de tot, si sacri- si a fost -Moisi pe munte patruzeci de ficara lui Dumnezeu boi drept sacrificiu zile si patruzeci de nopti.
r

11.

MOJSl. 25.
doi coti
si

89

jumatate, i la^iniealui de un wneltele sale. cot $i jumatate. 18 Si sa faci ?i doi OP\ ^^ Doiimul vorbi lui Moisi, zicand: cheruN'imi de aur; lucru batut sji-i faci 2 Spuue flilor lui Israel, ch sa-mi pre ei, din amandoua laturile propitiiaduca dar; acel dar al men il veti lu.'i

Pornnel pentru zidirea cortidui

?i

pentnr

^^

torului

dela tot omul pre care-1 lasa inima sd 19 mi-l dca bucuros. 3 ^i acesta este capat.
darul care veti lua dela dan^ii:
argint
^i
?i

Aur

i?i

arama

pre un cheruvim sa faci la un ^i pre alt cheruvim la alt capat din propitiitorul sa faci pre cheruvimi
v^'i

4
si

^i vanat, purpuriu

carmezin-i(^iu

bis alb

^i

la amandoua par de cheruvimii vor


i

capra;
piei

deasupra. de vi^el de mare, ^\ lemn de sittim tiitorul. avand fefele lor intoarse una 6 ^Oleiu pentru caudele, ^aroraate peu- catra alta, iar privirea cheruvimilor va
fi spre propitiitor. 21 ^'^i propitiitorul 7 Pietri de onice, ?i pietri de infipt. sa-1 pui preste chivot deasupra, !?i ^in pentru elbd i pentru /'pieptar. 8 k^i chivot sa pui marturia pre care o voiu sa-mi faca mie fi'sauctuar, ca ^'eu sa da tie. locuesc in mijlocul lor. 22 ^Acolo ma voiu intruni cu tine, i'Dupatoate cate-ti voiu arata, clii?i voiu vorlji cu tine depe propitiitor. pul laca^ului i?i cliipul tutulor vaselor ''din mijlocul acelor doi cheruvimi. lui, a^a sa faceti. cei de deasupra chivotului marturiei,

5 Si piei de berbece ro^ite,

lui. 20 ^^\ cu aripile intinse pe acoperind cu aripele pro]ii-

capetele
fi

tru oleiul ungerii,

^i

'^tamaiemirositoare:

Chivotul.

toate cate voiu porunci tie pentru


Israel.

fiii

lui

10 9i sa-mi facefi mie cliivot de lemn de sittim lungimea lui sd fie de


-^

Masa cu

pdnile pimerii mainte.


i

doi coti

^i

jumatate,
i?i

^i

la^imea lui de

23

i *sa faci

masa de lemn de

un un

inaltimea lui de sittim: lungimea ei sd fie de doi coti, i^i sa-1 imbraci iji latimea ei de un cot, iar inaltimea ei cu aur curat, pe din launtru i pe din- de un cot ^i jumatate. 24 Si sa o imcot cot
$i $1

jumatate,
jumatate.

11

^l sa faci incadrarc braci cu aur curat, sji sa faci ?i incadde aur pe deasupra lui jur imprejur. rare de aur jur imprejur; 25 Si sa 12 ^i sa torni pentru dansul patru ve- faci imprejurul ei ?i pervaz, lat de o rigi de aur, ?i pre acestea sa le puna la palma si preste pervaz sa faci incadrare 26 ^i sa faci si cele patru col^uri ale lui; dona verigi de de aur jur imprejur. parte i dona verigi de cealalta parte patru verigi de aur. i^i verigile sa le pui a lui. 13 ^i sa faci parghii din lemn. la cele patru colturi. care sunt la cele de sittim. ^i sa le imbraci cu aur: patru picioare ale ei. 27 ^\ verigile sa 14 ^i sa pui parghiile acelea in verigile tie aproape de pervaz, ca sa se puna cele din laturile chivotul ui. spre a se parghii, spre a purta masa. 28 $i sa purta chivotul cu ele. 15 ^i^ parghiile faci parghiile d,e lemn de sittim, si sa vor ramauea in verigile chivotului, ?i nu le imbraci cu aur, ca cu ele sa se poarte se vor scoate din ele. 29 8i sa faciei Halgere, catiuie. 16 Apoi sa pui masa. in chivot ^marturia, pre care i^i vuiu cupe i urcioare, care servesc la hbada-o. tiuni din aur curat sa le faci pre ele. Milostivitond. 30 Si pp masa sa "pui pane de punere 17 ^i "*sa faci ?i acoperemant propi- inainte. care sd fie pururea innintea tiitor dill aur curat; lungimea lui de mea.

afara sa-1 iml)raci.

Cnpiil 26. a Cap. 35. 5, 21

d Cap. Cap.

30. 34.

h Cap.

211.

45
16.
6.

2 Cor.

8.

12.

* Cap. 87. 20.

28. 4, 6 f Cap L'8. 15. g Cap. 36. 1, 3.4.

2 Cor. Ebr. 3

6.

Cap. 37. Dent. 10.


1

1.

Reg.

3.

I'
I

Apoc.
J

21. 3.

Reg. 8. 8. Cap. 16. 34.

Cap.

30. 23.

Kir

9.

1,

2.

Vers. 40.

Dent. 10. 2, 6

DO
Sfe^nicul.

II.

MOISI
cle

25, 26.
co\or, pe marginea unei impreunari;
a!?a,

31 ^^i 8^
curat,

f^ci

uu policandru
lui,
s^i

aur sa
lui,

faci

[te

marginea covorului

din

lucru
i?i

l)ritut

sa faci jjolicandni, urma, la alta impreunare.


calicii

5 Cincizeci

I'usul lui,
si

raiiiiirile
i?i

eiobuk'tii lui

llorile

lui

sa

fie

ficeeai?i

bucata.

32 Rase ramun
^\ trei

de chiotori sa faci la covorul intaiu, ?i din cincizeci de chiotori sa faci la marginea sa lese covorului. care este la impreunarea a
:

<liu laturile lui, trei raniuri ale

polican- dona
ale

cliiotorile

drului diutr'o lature.

ramuri

policandrului din alta lature.

cu alta. 33 Intr'o de aur,


flori-

6
i?i

^i sa faci

vor veni in potriva una cincizeci de copci


loca^u'

cu copcile sa impreuni cofi

ramura sd
I'ea
:

fie trei calici in

forma
?i cii

voarele unui cu altul; asa va

lor de migdal, cu globuletul


f?i

floa- unui.

7 i^i ^'sa mai faci covoare i din par de cu globulecapr^ pentru cort deasupra loca^uin forma florilor de migdal, tul ^i cu floarea a$a sd fie la cele sase lui; unsprezece asemenea covoare sa 34 ^i faci. 8 Lungimea unui covor sd fie de ramuri ce ies din policandi-u. la policandru sd fie patrii calici in for- treizeci de coti, ^i latimea unui covor de ma florilor de migdal, cu globuletii lor patru coti; cele unsprezece covoare sd 35 Un globulet sd fie aibd aceea^i masura. 9 i sa impreuni :i cu florile lor.
la altti

ramura sd
;

fie trei calici

covoare de o parte, si celelalte siase ^i sa indoe?ti al si alt globulet sd fie sub celelalte dona covoare de alta parte, 10 $i i-amuri ce ies din el, ^i al treilea glo- ^aselea covor in fata loca^ului. pe cincizeci marginea de chiotori bule^. sd fie iardsi sub dona ramuri ce sa faci ies din el; i tot aa sd fie sub cele unui din covoarele cele din urma, la ce ies din policandru. impreunare ^i cincizeci de chiotori pe sase ramuri 36 Globuletii i ramurile lui sa fie ie- marginea covorului al doilea, care se

sub dona ramuri ce

ies din policandru, cinci

policandru sd prinde. 11 sa faci copci cincizeci de fie batut din o bucata, de aur curat. arama, ^i sa pui copcile in cliiotoare, 37 ^i sa faci lui ?i ^apte candele; i i?i sa impreuni cortul; !?i a^a va fi unui. ^ aprinzandu-le sa le pui pe el, casa2/lu- 12 lar ceeace intrece din covoarele cor38 Si mucarile lui tului. jumatatea covorului care intrece, mineze inaintea lui. ^i tigaile lui toate sd fie din aur curat. sa acopere partea dinapoi a laca^ului. 39 Policandru cu toate uneltele acestea 13 Hi cotul dela o lature, ^\ cotul dela se va face dintr'un talant de aur curat. cealalta lature din ceeace va intrece din 40 $i ^vezi ca toate acestea sa le faci lungimea covoarelor cortului sa fluture <lupre cliipul ce s'a aratat tie pe munte. la laturile cortului ici $i colo, spre a o
ite

dintr'insul,

-^i

tot

i;^i

Locaful cu covoare.

acoperi.

"OA ^yj
vanat,

^^ "locai?ul sa-1 faci din zece co-

voare dc in purpuriu $i

14 k?i '^^sa mai faci preste cort alt acosubtire rasucit. de peremant din piei de berbece rof?ite, ?i carmezin-ro)?iu, cu alt acoperemant din piei de vitel de
mare, pe deasupra.
Schelele iieniru cort.

2 Luncheruvimi in ^asatura aleasa. gimea unui covor sd fie de douazeci ^i opt de co^i, !^i latimea unui covor de patru coti, toate covoarele sa aiba ace3 Cinci covoare sS, fie easi masura. prinse una cu alta, ^i celelalte cinci co4 Si voare sd fie prinse una cu alta. sa faci chiotori vanate pe marginea unui
V Cap. 37. 17.
I

15 i pentru loca sa faci scanduri din lemn de sittim, puse in picioare. 16 Lungimea unei scandure sd fie de zece co^i, i?i Iftthnea unei scandure de un cot i jumatate. 17 Si cate doua
urechi sd aibd fiecare scandura. ca una
1

X
I

C.ip.

27. 21.

y
;

Num.
Cap.

8.

2.

Cron. 28.11,

F.-lpt.

7. 8.

44.
5.

Cnpul S6.
n Cap. 36. 8.

b Cap. 36.

14

Cap. 36.

19.

Ebr.

9.

Cron. 13. 11.

26. 30.

19.

Ebr.

I I

n. M0I8I. 26, 27.


sH se coresininilH
cii

cealnlta

ai?a

s^ faci cati cu aur, carligcle lor de aur,

91 puse

pe patru picioare de ai-gint. 33 Si ^a jtcrdeaua de copci. si /'cliivotul douazoci scandui-i diii partea siidica, spre marturiei sa-1 pui in lauiitrul i)erdelei 19 Si sa faci patruzeci dc i?i ac(>a perdea sa desparta vouei .'/stanta miazazi. 34 Si ''sa pui propicioare do argint sub celo douazcci dc de sfanta sfintilor. scanduri; doua picioare subo scandura, pitiatorul pe chivotul nmrturiei iu sfanta
la toate scandurile loca!?ului.

18

l^i

sk faci scandurile

loca?ului. prinzi

pentru d<' perdea: ?i policaudrul dinaintea meamandoua unn-liile ei. 20 Asa si de sei in partea despre amiaza a locasului cealalta part(^ a locasului despre niiaza- si masa sa o pui in partea despre miazanoapte sd fie douazeci de scanduri, cu noapte. 36 Si la ^ii?a cortului sa faci o perdea cele patruzeci de picioare de argint ale lor; 21 Doua picioare sub o scandura. vanata. purpuric. carmezin-rosie, .si din in 37 Si i doua picioare sub alta scandura. su))tire rasucit. broderie aleasa. 22 ^i in partea din fundul locai?ului perdelei sa-i faci cinci stalpi de lemn de despre apus sa faci !;;ase scanduri. 23 Si sittim, i?i sa-i imbraci cu aur, i carligele sa mai faci doua scanduri in cele doua lor de aur; !?i acestora sa le toi-ni cinci 24 Si picioare de arama. ungliiuri din fundul locaj^ului. sa fie impreunate jos. iji sa fie impreuJertfelnicul pentru arderea de tot. nate sus, ?i unite cu un cere ^i asja sa ryj Si sa faci altar de lenni de sittim^ ' fie cu amandoua. care au sa fie in cele lung de cinci coti. i?i lat de cinci doua ungliiuri. 2') S^i sa fie opt scan- coti: patrat sa fie aUarul; s^i de trei coti duri cu picioarele lor de ai'gint in ase- inaltimea lui. 2 Si sa faci Ini coarne sprezece picioare: doua picioare sub o in cele patru ungliiuri ale lui; coarnele scandura, ^i doua picioare sub cealalta lui sa de o bucata cu el. si ''sa-1 imscandura. braci cu arama. 3 Si sa-i faci oale pen;

pentru amandoua urechile ei; altd scanduri picioare sub

i?i

doua

sfintelor.

35

Si *iiiasa sa o

pui afara

'i\^'

ZSvonrele.

tru scoaterea cennsei,

lopeti ?i talere,
;

26

Si sa faci drugi de

lemn de
drugi

sittim, ?i furculite,

cinci jientru scandurile din o lature a uneltele lui sa le faci de


locai^ului;

27

^i

cinci

pentru

scandurile din cealalta lature a locasu-

drugi pentru scandurile fund spre apus; 28 i drugul dela niijlocul scandurilor, ajunlui
;

i?i

cinci

locai?ului din

ga,nd dela

un cap

la celalt.

29
i-,\

i scan-

durile sa le imbraci cu aur,


lor sa le faci
;

verigile

de aur, prin care vei petredrugii i?i ce drugii sa-i imbi'aci cu aur. treci pargliiile sa fie d(^ amandoua laturi 30 Si a^a sa-mi faci locas^ul ^klupre ale altarului. pentru a-1 purta. 8 Si sa-1 forma ce ti-"a aratat pe munte. faci din scanduri, sd fie scobit; ''du])a
Cele

pentru carbuni toate arama. 4 Si sa faci !?i un gratar de arama in forma retelei. .?i la gratar sa faci patru verigi de arama, la cele patru ungliiuri ale lui. 5 Si gratarul sa-1 \m\ sub ciqirinsul altarului de jos, ca gratarul sa ajunga pana la jumatatea altarului. 6 Si sa faci pargliiialtarului. pargliii(/m lemn de sitting i sa le imbraci cu arama. 7 Si sa pei?i

tigai

doua perdele.

cum

ti-s'a aratat tie ])e

munte,

ai?a

sa-1

31

Si ^sa faci

perdea vaniita, purpuric. faca.


Despre tinda.

carniezin-roi?ie, ?i din in subtire rasucit;

in tasfltura aleasa sa o faci, cu cliernvim


l^e

dansa.

32
e

l>atru stalpi
d Cap.
25. 9. 40.

9 Si locasjului'^sa-i faci curte in pardansa pe tea sudica, despre miazazi. perdelele curde lemn de sittim, imbra- tii din in sulifire rasucit. sji lungimea
Si ^^ pui pre
/
Kbr. fl. 3. Cap. 25. 16
J Lev. 16. A Cap. 25.
2.
i

Cap. 36. 35.

Kapt. 7. 44. Ebr. 8. 6.

Mat. 27. 51.

21.

Cap. 40. 22. Ebr. 9. 2.

Capvl

S7.
b

Kzec. 43. 13.

c;

a Cap. 38. 1.

Num.

16. 38.

il

Cap. 25. 40. Cap. 38. 9.

92
unei lature o suta de 00(1
zeci,
^i
;

II.
1

I\IOISL 27. 28.

Si stalpii oi preoti

doiiazcci, cu picioarele lor de araiua


cai'ligele

stalpilor 1

douabe^ele de

i spre laturea aibd dospre miazanoapte sd perdele lungime de o suta de coti, cu stalpii lor douazeci, ?i cu picioarele lor de arama doua-

argint,

11

Asemenea

zeci

argiut.

si betele de 12 Largimea cui'tii din lature despre apus do cincizeci cotl perdele, cu
:

^i

carligele stalpilor

Aaron, Nadab ?i Abib. Eleazar fiii lui Aaron. 2 ^i ^ sa faci lui Aaron, fratele tau, vestminte sfinte spre onoare i spre podoaba. 3 ^i^sa vorl)easca tutulor barbatilor cu cuget intelept, tutulor acelora^^vQ cari i-am implinit eu cu spiritul intelepciunii, ca sa faca vestmintele lui Aaron pentru a-1 sfinti, ca sa-mi fie mie preot.
:

^i

Itamar,

ImbrHcumintea

jireol/eascS.

stalpii lor zece,

picioarele lor zece.

^i acelea sunt vestmintele care le


:

13
st,

^i largimea curt-iidin laturea despre vor face

Pieptarul, f efodul, 9 mantia

^i

despre rasarit, cincizeci de


f^i

co^i.

14
15

^^i

''tunica pestrita, mitra ?i braul.

A^a vor

la

parte cincisprezece perdele, cu stalpii face ei Aestminte sacre lui Aaron, fratele

lor trei,

cu picioarele lor

trei.

la cealalta parte cincisprezece


dele,

cot.i

v^i tau, !?i fiilor lui, ca sa-mi fie mie preot. per- 5 ^i vor lua aur, vanat, ^i purpuriu, ?i

i cu picioarele pentru poarta curtii o perdea de douazeci coti din vanat, purpuriu 9icarmezin-ro^iu,?ic?iMin sub^irerasucit, cu stalpii lor patru, ^i cu picioarele lor patru. 17 Toti stalpii curtii sd fie

cu

stalpii lor trei,

carmezin-roi?iu,

^\

in subtire.

lor trei.

16

i?i

Efodul.

6 *^i efodul sa-1 faca din aur, din


vanat, din purpur, din carmezin-ro^iu
^i

din in subtire rasucit, tasatura aleasa. 7 El sa aiba doi umerari, cari se vor incin^i cu verigi de argint carligele lor impreuna la cele doua capete, i aa va 8 k?i cingatoarea cu care fie de argint, ^i picioarele de arama. fi impreuna.
;

18 Lungimea curtii sd fie de o suta va fi incins, f?i care va fi pe deasupra de coti, ?i largimea de cate cincizeci efodului sa fie tot asemenea lucrate ^i
de alta; ?i inaltimea din bucata cu el din aur, vanat, pur^i de cinci coti ?i sd fie de iu rasucit, pur, carmezin-ro^iu ?i din in subtire rapicioarele stalpilor de arama. 19 ^i sucit. 9 i sa iei ^i doua pietri onice, toate uneltele locas^ului pentru tot ser- i sa sapi pe dansele numele fiilor lui Isviciul lui, ^i toti t^i'u^ii lui, precum i rael 10 ^ase din numele lor pe o piatra, i numele celoralalti ase pe ceatoti teruiyiiti curi sd fie de arama. Despre untdelemnul sfdnt. lalta piatra dupre rdndul na^terii lor. 20 ^i tu porunce^te fiilor lui Israel, 1 1 Lucru de piatra, de sapatura de sigil, ca sa-ti aduca oleiu curat din masline sa sapi pe doua pietri numele fiilor lui virgiue spre luminare, pentru ca can- Israel, ?i in legaturi de aur sa le inca21 In cortul sezi. delele sa arda neincetat. intrunirii f afara de perdeaua, care atdrnd 12 ^i aceste doua pietri sa le pui pe dinaintea marturiei, leva pregati ^ Aaron umerii efodului, ca ele sd fie pietri de amiutire pentru fiii lui Israel; ^i-* Aaron .^i fiii lui, ca sd arzu inaintea Domnului, de cu seara pana dimineata. ^'-Aceasta va purta numele lor inaintea lui Dum-va fi lege vecinica care se va pdzi de nezeu pe amaudoi umerii sai ^ spre amintirea lor. 13 ^i sa faci sponci de aur; iiii lui Israel intru generatiunile lor. Alegerea lui Aaron i a fiilor sdl. 14 i^i doua lantugele de aur curat; fa-le ^Q 1^1" tu clieama la tine dintre fiii pre acestea in forma sfoarei, lucru im-^O lui Israel pre fratele tau" Aaron, pletit, ^i pre aceste lantugele impletite .i pre fiii sai cu dinsul, ca sa-mi fie mie le pune in sponci.
tde

pare

^i

<!

Iiev.

24. 2.

Cap. 28. 43.

Capv! S8.
a

b Cap. 29.
4. c

6,

29.

J
fl

Cap.26,31.33 Cap. 80. 8.

Num.

18. 23.

Num.
Ebr.

18. 7.
5. 1,

Num.20.26,28. Cap. 31. 6.

d Cap. 31. 3. e Vers. 15.

/
n

Vers. 6. Vers. 31.

/.

Vers. 39. i Cap. 39. 2.

,)'

Vers. 29.
los. i. 7.

Ic

IL
EngoJpionid.

MOISL

28.

93

raelpepieptarul judecdtii, deasupra iuimii


judecatii; sale, cand va intra in sanctuar, "s])re

15 Si^safaci
;

!?i

])i('plaral

tesatiim aleasa, ca si tcsalura efodului amintire vecinica inaiutea lui Duniuezeu. 30 ^i^'sa pui in pieptarul judecatii sa-1 laci pre el din aur, vanat, din pur-

Tumini, cari sa fie deasupra lui Aaron, cand va intra el ina16 Sa fie rasucit. aihd lungimea de o palma, ^i latiinea iutea luiDumnezeu. ^ia^aAaronva purta 17 l?i '"sa umpli plinul sau neincetat judecata fiilor lui Israil pe inima de palma. cu pietri pre^ioase; patm ^ire de pietri: sa, inaiutea lui Dumnezeu. Mantia vanata. In mtdiid sir vor fi: Un sardon, un to31 ^ii'sa faci mantia de sub efod tot paz i uu smaragd; acesfa sd fie ?irul
])ur. carmezin-roisiu,
^i i

din in subtire Urim patrat fi duplu, ^i inimii

mtaiii

IS'^i intr'al doilea


i

f?ir

Un

car- vanata.

32
fie

^i aceasta la mijloc sa aiba


^\

buncul, un safir
al treilea ?ir
:

Un

liguriu.

uu diamant. un
fji
:

19 In gura, pentru intrarea capului,


agat,
i

o tivi-

un

ametist. $i in al patrulea ^ir

20 Un
:

dirisolit,

un onichin

un iaspide aces-

aur se vor incasa. tea 21 vSi pietrile acestea sa fie in numar de douasprezece, dupre numele fiilor lui Israel, sapate ca sapatura de sigil, fiecare cu numele sau, dupre cele douain

legaturi de

sprezece semintii.
tar lantugele, in
pletit

22

^i sa faci la piepsfoarei, lucru

forma

imfaci

din aur curat.

23

^i sa

mai
^i

pieptarului doua verigi de aur,

aceste
col^uri

dona

verigi sa le pui la cele

doua
sS,

ale pieptarului.

24

$i pre cele

doua

imprejur lucru tesut, ca gura unei plaio^e sa fie, ca sa nu se rupa. 33 ^i pe marginea lui sa faci mere-granate in vanat, purpur, carmezin-ros^iu, pe marginea lui jur imprejur, i printre acestea clopotei de aur jur imprejur; 34 Incdt sd fie un clopotei de aur ^i un mar-granat, un clopotei de aur ?i un mar-granat, pe marginea mantiei jur imprejur. 35 ^i Aaron se va imbraca cu dansul la serviciu, ca sunetul lui sa se auda, cand va intra in sanctuar, inaintea lui Dumnezeu, i^i cand va ie^i ca sa nu moara.
tura sa
; ;

lanfugele de aur impletite


cele

le prinzi

Tabla dela frunte.

doua verigi din col^urile pieptade rului. 25 i celelalte doua capete ale celor doua lan^ugele impletite sa le prinzi de cele doua sponci, ^\ sa le pui preste umerii efodului, in partea de dinainte. 26 $i sa mai faci doua verigi de aur, i sa le pui la celelalte doua col^uri de jos ale pieptarului. la marginea lui, care estc dinlauntru, despre efod. 27 ^i sa mai faci doua verigi de aur, i sa le pui la cei doi umerari ai efodului, de desubt,
in partea anterioara a lui, tocmai in locul

^i

de aur curat, sa sapi pe dansa cu sapatura de sigil


^i^sS, faci o placa
!

36

SFINTIRE DOJUNULUI
sa
legi
;

37

^i aceasta
^\

de sfoara vanata.

va

fi

la

mitra

in partea dinaintea mitrei sa


;

fie.

38 ^i va fi pe fruntea lui Aaron i Aaron va ''purta pftcatele lucrurilor sfinte, pre care fiii lui Israel le vor fi sfintit in toate darurile lor ?i va fi pe fruntea ]ui totdeauna, ca sa-i faca *placuti inaintea Domnului.
;

Tunica, mitra, cingStoarea

?i

nadragii.

unde acestea se imbina, deasupra de 39 ^i sa te!?i ^i tunica din in subtire; braul efodului. 28 ^i pieptarul cu veri- i mitra sa o faci din in subtire i cingile lui il vor lega cu sfoara vanata de giitoarea sa o faci broderie aleasa.
:

verigile efodului, ca sa stea t-eapan de40 * Si sa faci fiilor lui Aaron tunice, asupra cingatoarei efodului, incat piep- ^i sa faci pentru dan^ii cingatori, ^i sa tarul sa nu se mi^te depe efod. 29 ^i faci pentru dan^ii caciule, spre onoare i a?a va purta Aaron numele fiilor lui Is- spre podoaba. 41 ^i sa imbraci pre ei
I

Cap. 39. 8. Cap.59.10,etc.


12.

Num.
1

Sam.

27. 21. 28. 6.

j<

Cap. 39. 82.

q Cap. 39. EO.

r Vers. iZ. Lev. 10. 17.

Num.
loan

1.

18. 1. 29.

Ebr.
1

9. 28.

Pet. 2. 21.

Lev. 1. i. I8. 66. 7.

Vers.

4.

Ezec..17,18.

n Vera.

Ezra

2. 63.

94
cii
liii

n. MOISI. 28. 29.


acestea, pre fratele tau
liii

Aaron ?i pre 12 Si ^luand din sangele vitelului cu doimpreima cu dansul: ^\ sa"ungi getul tau, sa pui pecoarnele altarului.
s^i

sange sa-1 ver^i la picioarele 13 1 "sa iei toata grasimea lor^pulpane de in, care sa le acopere care acopere maruntaile, iji prapurul de goliciimea corpuhii /or, s?i care sa fie dc pe main, si amandoi rinichii cu grasimea sub coapse pana in sus de glesne. 43 ^i lor. si sa le faci sa fumege pe altar. cu ele vor fi inibracat^i Aaron ^\ fiii lui, 14 ^i earnea vitelului, pielea si bacand vor intra ei in cortul intrunirii, sau lega sa le arzi cu foe afara de tabara; cand sevor apropia^'de altar, spre a face sacrificiu pentru pacat este. serviciu in sanctuar; ca nu cumva^pur15 Si ^ !^H iei si pre unul din l)erbeci tand pacatul oare-cdrei intinatiuni, sa si Aaron i?i fiii sai sa-i 2 puna manile moara. " J.ceasto ra^ilegevecinicapentru lor pe capul berbecelui. 16 ^i sa inAaron ^i pentru semin^ia lui dupa dansul. junghii berbecele, luand sangele lui^ Sfi.')i(irea jtreotihr $i a altarului. sa-1 stropesti pe altar jur imprejur. Si aceasta este ceeace vei face lor. 17 Apoi sa tai berbecele in buca^i. ?i cand ii vei sfinfi pre ei. ca sa fie sa-i speli maruntaile 1 picioarele lui mie preoti: ''la un vit-el dintre vite. ?i cu apd, ^\ sa le pui langa celelalte budoi berbeci fara cusur 2 ^i pani ne- cati. ?i preste capul lui. 18 Si sa faci dospite, si turte nedospiti^ franiantate sa fumege acest berbece intreg pe altar; cu oleiu; ^i placinte nedospite. unse cu caardere detot6'.s<eluiDumnezeu, ''miros oleiu acestea sale faci din floarea fainei placut, sacrificiu cu foe lui Dumnezeu. de gTa,u 3 ^i punandu-le intr'un pa19 'Apoi sa iei si pre al doilea berner, ada-le in paner cu vitelul i?i cu cei bece. dupa ce Aaron i fiii lui isi vor doi berbeci 4 Apoi ada pre Aaron i pune manile lor pe capul berbecelui pre fiii sai la ua cortului intrunirii. '^^\ 20 Si sa injunghii berbecele, i luand spala-i pre ei cu apa 5 vSi ia vestmin- din sangele lui sa pui pe moalele urecliii tele, i imbraca pre Aaron cu tunica. 1 drepte a lui Aaron, si pe moalele urecliii cu mantia efodului, ^i cu ^efodul .si cu drepte a fiilor sai, i?i pe degetul gros al mapieptarul i-l incinge cu cingatoarea nei drepte a lor, $i pe degetul eel mare a (ifodului. 6 /"Apoi pune pe capul lui piciorului drept al lor, !?i cu celalalt sange mitra. ^i preste mitra diadema slanta. sa stropesti preste altar jur imprejur. 7 Si i;i ^oleiul ungerii, ^\-\ toarna pe 21 Si luand din sangele ce este pe altar, capul lui, gii unge pre el. si din *oleiul ungerii. sa stropesti pre 8 Dupa aceea^'sa aduci pre fiii lui, i^i Aaron si vestmintele lui. si pre fiii luisa-i imbraci cu tunicele. 9 ^i incin- si vestmintele fiilor lui cu dansul; si gaud pre ei cu cingatori, pre Aaron, ^i astfel "se va sfinti el si vestmintele fiipre fiii lui. jje capul lor sa pui caciuli; lor lui cu dansul. 22 Dupa aceea sa ca *preotia sa fie intre ei prin lege veci- iei grasimea din berbece, si coada lui. nica. ^i astfel vei isfinti pre Aaron, i si grasimea care acopere maruntaile, si
ei; ^\ sa-i^'sfintes=iti;

pre
pre

sa-i santitici

!^i

celalt

ei,

ca sa fie

mie

preoti.

42

Si sa faci altarului.

i?i

QQ ^^

''

'^

pre
lui

fiii

sai.

jirapurul

maiului,

si

amandoi

rinichii
si

10 puna
11
u Cap.

i^i

sa aduci vitelul inaintea cortu- cu grasimea de preste dansii.


^'

spata

intrunirii, ^i

Aaron

?i fiii

sai

sa-fji

dreapta

ca acesta este berbecele de con-

manile lor pe capul vitelului. sacrare, ^i sa junghii vitelul inaintea lui zime ce
la
ui?a

Duninezeu
29. 7.

cortului

intrunirii.

ina.i

iei

panerul eel cu aeste inaintea lui Dumnezeu, sd si o pane, o turta de oleiu si o


"Si din

23

n. Moisi
placinta
:

29,

30.

95
pre
ei.

24

Si pro toate acestea sa le pui vei

vitel drept sacnliimanilc lui Aaron ?! in manile fiilor lui, vei ](' miijti incoacc ^i incolo drept dar ficiu pentru pacat, pe langa sacrificiile si sa
le.i-'auat

30 mai "sacrifica^i un
sfinti

Si in toata

ziua

inaintca lui Thiinnczeu.

25

-vSi

luandu-lc din ninnilc lor, sa le faci si funiege pe altar, deasupra arderei dc tot, Intro miros plaoiit hii Dumnozeu: sacriliciu

cu Ibc
sa
iei

lui
si

Dunnu'zeu

este

acesta.

26

^i

-pieptul berbecclui

de

de espiare, $i vei curat! altarul, facand espiare pentru el. i^s?i-l vei unge, ca sa 37 In ^apte zile vei face se sfinteasca. espiare pentru altar, iji-l vei sfinti pre .si a.sa altarul \a fi lucru pi-ea sfant el tot eel ce se va atinge de altar, slant sa fie.
:
'J-

^.onsacrare, carele este

Jertfa. zihiictl. pcntru Aai-on. i^i aceasta este ceeace vei sacriSi leizanat 38 l(\2,ana drept dar Yci <lupa ce-1 doi miei de cate un an inaiutea lui Dunniezeu. "va ti partea ta. fica tu pe altar aduce in toata ziua neincetat tu spata vei leganat si ^pioptul vei sfinti 27 1 sacrifica " dimineata, il vei ridicata, care s'a leganat i s'a ridicat 39 Pre un miel din berbecele de consacrare. eai-e este si pre al doilea miel il vei sacrifiicji, intre
'^

'

pentrn fiii lui. 28 vSi amandoua sarile; 40 vSi vei pane a acestea prin lege perpetua vor fi ale lui zecea parte din efa din floarea fainei, Aaron 1 ale fiilor sai, dela fiii lui Israel; framantata cu a patra parte din un bin darul I'idicat. de oleiu curat; si cci prinos. vin a patra i:?i^^este dar ridicat: si 41 Si pre care 1-au adus tiii lui Israel din sa- parte demi bin. pentru un miel. vei ^sacrifica miel il intre oriliciile lor de bucurie. acel dar ridicat pre al doilea amandoua sarile ?i vei urma ca dansul se cade sa fie al lui Dunniezeu. ale lui Aaron ca cu darul de iane dimineata i?i ca cu 29 Si vestmintele sacre *vor fi dupa dansul ale fiilor lui, ca ei prinosul turnator de vin. intru mirospla[lentru

Aaron

^i

<^

Intr'insele sa se unga,
.sfinteasca.

sji

in

ele /^sa se cut, sacrificiu cu foe lui

Dumnezeu. 42 ^4-

30

fl'Sapte

zile

se va
fiii

im- cesta vafi^ ardeve de tot necurmata in gecare neratiunile voastre. la poarta cortului in-

l)raca cu ele ''acela dintre

lui,

va

urma archiereu
intra

in locul lui, ^i carele trunirii, inaintea lui

Dumnezeu. ?/unde en
voiu intruni cu
fiii

Ta

in cortul intrunirii, ca ^a ser-

ma voiu

intruni cu voi, spre a-ti vorbi tie

Teasca in sanctuar.
'

31 Apoi luand ber- acolo.


carnea
lui

43 Acolo
i?i

ma

becele de consacrare,
fearba in loc sfant.
lui sa

sa o lui Israel,
si fiii si

locul acela ^se va sfinti de

32

^i

Aaron

marirea raea.
intrunirii
lui
si

44

Si voiu sfinti cortul


?i

manance carnea

acestui berbece.

altarul;

pre Aaron

si

pre

ipanea cea din paner, la usa cortului fiii intrunirii. 33 ^Ei le vor manca pre 45
acestea.

voiu "sfinti, ca sa fie mie preoti. ^i ^voiu locui in mijlocnl fiilor lui
?i

prin
sa

care s'a facut


si a-i
sfinti.

espiarea. Israel,
Si
'

voiu

fi

lor

Dumnezeu.

46

Si

pentru
sfinte.

a-i sacra,

altnl ei

vor

cunoas^te
lor,

ca <^eu sunt
carele

Domnul

dintr'lnsele

uu manance, ca sunt de va ramanea ceva din aceasta carne a consacrarii i?i din pane pana a doua zi, '" rama^ita o vei arde cu foe aceasta nu se va manca, ca lucru 34
^i
:

Dunmezeul

i-am scos pre


sunt Domnu^.

danii din pamantul Egiptnlui, ca sa lo-

cuesc in mijlocnl

lor.

Eu

Dumnezenl

lor.

Altarul tdmdierli.

sfant esfe.

35 \$\ vei face cu Aaron, dupa cum am poruncit tie


X Lev.
7. 30.

f^i
;

cu

fiii

lui.

Of\ ^^
faci

" i^apte

zile

i?i altar ''pentru ardere de tamaie din lenni de sittim sa-1 2 Lungimea lui sd fie dc pre el.

Si sa faci

96
iin cot, i

11.

MOISI. 30.

latimea lui do un cot;

patrat lui
;

Dumnezeu.

14 Tot insul carele va

sa

fie

inaHimea

lui

de doi

coti

?!

trece prin numarare, de douazeci de ani

3 i i mai sus, va da dar lui Dumnezeu, coarnele lui sd fie trase din el. curat, atat acoperiimbraci aur 15 '^Avutul nu va da mai mult, nici sacu sa-1
imprejur,

deasupra, cat ^i laturile lui jur racul mai putin de o jumatate de siclu. ?i sa-i faci si cand ve^i face dar lui Dumnezeu jumtru ?i coarnele lui 4 ^i " espiarea sufletelor voastre. incadrare de aur jur imprejur. 16 $i vei sa-i faci doua verigi de aur sub incadrare, lua acel nrgint de espiare, ^i-li'vei da
^ul lui
;

la

doua din

laturile sale, in cele

doua pentru lucrul cortului

intrunirii, si

va

fi

unghiuri, ca sa serveasca pentru a pe- fiilor lui Israel- spre amintire lui Dumtrece prin ele pargliii, cu care se va nezeu pentru espiarea sufletelor voastre.
purta.

5 ^i sa faci
sittini, ?i

si

parghiile lui din

Ligheanul de aramu.

lemn de
6
<

sa le imbraci cu aur.

17

Dumnezeu mai vorbi


18
^'Sa
^i

lui Moisi,

^i sa-1 pui dinaintea perdelei ce atarna zicand:

mai

faci

i?i

un

spala-

inaintea chivotului de marturie, in fata tor de arama,


propitietorului,

piciorul lui de arama.


sa-1

carele

este

deasupra pentru

sjialat, ?i

^puna
?i
i?i

intre cortul

marturiei,

7 ^i dansul ^tamaie aromatica in toata diminea^a; cand'^va pregati el candelele, va 8 ^i face sa fumege aceasta tamaie. intre amandoua sarile, cand Aaron va
face sa fumege pururea tamaie inaintea Domnului, in genera^iuuile voastre. 9 Peste dansul sa nu aduceti nici o tamaie /"de altfel, nici ardere de tot, nici dar de pane, si nici prinos de turnare sa nu var10 Ci numai espiare sati preste dansul. va face 9 Aaron preste coarnele acestuia odata pe an. Espiare va face el preste
noratiunile voastre. cu sangole
ciului
sacrifi-

unde ma voiuintruni cutine. Aaron va face sa fumego preste

intrunirii i intre altar,


intr'insul.

sa toarne apa
fiii

19

i^i

Aaron

lui

ii^i

^vor

spala dintr'insul manile

si

picioarele lor.

20 Cand vor

intra ei in cortul intrunirii,

se vor spala cu apa, ca sa

nu moara

sau cand se vor apropia de altar, ca sa serveasca, ca sa faca sa arda vre-un sacrificiu cu foe lui Dumnezeu, 21 ^i-i vor spala manile i picioarele lor, ca sa nu moara. "Aceasta va fi lor lege eterna, lui Aaron i seminfiei lui in generatiunile lor,
Oleiul ungerii.

22

^i

Dumnezeu mai

vorbi lui Moisi,

acest altar in tot anul o data, intru ge- zicand:

23 ^i sa iei '^aromate de cele mai alese, ^smirna cea mai curata cinci

de espiare pentru piicat. Prea sfant sute sicli, i?i scorti^oara aromatica pe jumatate atata, doua sute cincizeci sicli, lui Dumnezeu va fi acesta. Contribittiile pentru sanctuar. i 2/calam aromatic doua sute cincizeci sicli; 24 ^i ^ casia cinci sute sicli, dupre 1 1 ^i Domuul vorbi lui Moisi, zicand 12 ^*Oand tu vci face dupre numarul lor siclul sanctuarului: i oleiu de masnumararea fiilor lui Israel, tot insul va line un "bin. 25 Si sa faci dintr'acestea da lui Dumnezeu * rascumpararea pentru oleiu pentru ungerea sacra, unsoare sufletul sau, cand ii vei uumara pre ei, amestecata dupa me^te^ugul facatorilor de ca sa nu tie nici o -^plaga, cand ii vei mir. 26 ^ Oleiul ungerii sacre va fi acesta. numara pre ei. 13 '^Aceasta vor da: c^i sa ungi cu dansul cortul intru27 Si masa tot insul, care va trece prin numarare, nirii si cbivotul marturiei va da jumfitate de siclu, dupre siclul cu toate uneltele ei, ?i policandrul cu sanctuarului ^siclul are douazeci de toate uneltele lui, ?i altarul tamaierii ghere.0 jumatate de siclu va fi dar 28 Si altarul de arderi de tot cu toate unel;
:

c Cap. 25.21,22. d Vers. 34.

g I;ev. 16. 18.

Ps. 49. 7.

h Num.
2
i

1. 2,

5.

Bam.

2. 28.

t Cap. 27. 21.

Bam. 24. 2. Num. 31. 50.


lov. 33. 24.

Mat. 20. 28. 1 Tim. 2. 6.


fc

Lev. 27. 25. Cap. 38. 26.


34. 19.

p Cap. q Num.

18. as. 16. 40.

Cap. 40.31, 32
Isa
52.
11.

Gzeo. 87.

a Cap. 29. 40.


t Cap. 37. 29. Ps 89 80.
c

X Ps.

n lov.

Lev.

10. 1.

j 2 8am. 24.25. Mat. 17. 24.

Col. 3. 25.

r Cap. 38. 8. s Cap. 40. 7, 30.

Ebr. 10. 22. u Cap. 28. 43.

45. 8. y Ter. 6. 20. B Pe. 46. 8.

Cap.

m.

9.

Vers. 12.

11.

M0I8I. 30, 31
lui.

97
fiul lui
; if^i

Iclc

lui,
t^i

!^i

spaliitoriil
slinte!?ti
^^t(>t

29

sa le

lie \)YOd

sfintc;

(lAiisolo siant sa fio.

Aliisamac, din semintia lui Dan iscusinta am pus in co so va atinge do tot omul cu cugot intolept, ca ei toate 30 '"Asomonea sa acelea sa faca cate am i)oruncit tic
cii

piciorul

pre '^Alioliab,

pre acestea. ca

Sci

pro Aaron si pro liii sai, sa-i 7 /'Cortul intruuirii si ^cliivotul marpropitietorul do deasupra acesstinte^ti pre ei. ca sa fio mie preoti. turioi.
uiigi
si
'*

31

Si sa vorlx'sti fiilor lui Israel, zica,nd:


fi

tuia.
*

!?i

toate unoltole

cortului;
ei.
si

^i

Aeoasta va
intru

mio
sa

oloiu

do ung-oro sacra

masa cu
col
i?i

toate unoltole

J'poli-

goiioi-atiunilo
oiii

voastre.

un corp do
sul,
^\

nu

so iinga cu

32 Nici candrul ddn- tole lui.


sfi

din aur curat cu toate unolaltarul tamaierii;

i ^al-

nici

diipre aniestocatiira lui

tarul do ai-deri do tot cu toate unoltole lui,

'spfdatorul cu piciorul lui: t<i 10 Si va fi voua '"vostmintole lucni do sorvicin. i?i vostmintole 33 Oricine va face dupre amestecatura sacre ale arcliierului Aaron, si vestmin11" ^i oleiul asenionea lui, sau cine va da dintr'insul tele fiilor sai de preotie ^ altuia, '*starpi-se-va din poporul sau. ungorii si tamaia aromatica pentru Tdmdierea. sanctuar; sfi le faca asa. cum ti-am pofaceti lui
slVint

nu

asenionoa: ca /'acosta este


lucru
sfant

34
luato,

Si
:

Dumnezeu
Stacte
tiiniaio
?i

zise lui Moisi:


s^i

'la runcit tie.

aromate
i?i

onico.

galban. arototul
in

Sdrbarea Sabatuhd.

curata,

din
vSi

12

Si

Dumnezeu
13
^i^i

;///

vorbi lui Moisi,

groutate do o potriva.

35

dintr'aces- zicand:

tu vorbo:^te fiilor lui Is-

toa sa progatoi^ti taniaie. amestecatura rael, zicand: i'Cu adevarat, voi sa palor

aromatica. fdcutd -'dupn^ arta facatori- ziti sabatole mele, ca acestea sunt semne do niir: punand sare. ca sd fie cu- intre mine ^i intre voi in generatiunile
rata i slantii.

30
si

iSi

diidr acestea vei voastre

ca voi sa
vji

stiti.

ca on sunt
se

Dum-

pisa

marunt,
nici

dintr'insole vei

pune nezeu care


ziti

sfinfosc pre voi.


ol

dinaintea marturioi in cortul intruuirii.

dar sabatul! ca
''
:

14 3Pacade sd fie

voiu intruni cu tine. ^Prea sfant vouii Oricine il va profana. se sfant va fi voua. 37 i^i tamaia ce vefi va omori cine va face intr'acoa zi vro-un face, dupro amestecatura acestuia "*sa lucru, starpi-se-va sufiotul acola din po'^undo
;

nu \i\ faceti acesta va fi tie sfant lui porul sau. 15 *^ase zile se va lucra, Dumnezeu. 38 "Oricine va face aces- !?i in a ^aptea zi este sal)atul, zi de retoia asemenea. ca sa miroaso. s1Ar])i-so- paos. sfanta lui Dumnezeu. V'ww va fac(^ va din poporul sau. vro-un lucru in ziua sabatului se va omoBdnduirea me$te$ugarilor Besaleel $i Aholiab. ri. 16 Asa fiii lui Israel sapazoascii sa:

01 ^'
lui
'^

Si

Dumnezeu
:

vorl)i

lui

]\Ioisi,

zi- batul. sarl)and sabatul in generatiunile

cand

2 "Yozi. eu

anunio

am
fiul

lor.

j^rm loganiant vocinic.

17 AcestaIsrael
zile
si

cliemat pre Bozaleol. ^fiul lui Uri.

intre

mine

si

intre

fiii

lui

este

lui luda 3 Si-1 "semn vecinic; caci '"in i?ase cu spiritul lui Dumnezeu, cu Dumnezeu cerul s?i pamantul. intolopciuno. cu iscusinta. cu ^tiinta si sa])tea zi so roi)auza ^i rtisufia. cu tot folul do arta. 4 Oa sa nascoceasca TuMi'Ie lecjii.

Hur. din seminfia

facu

umjilui

intr'a

planuri spre a lucra in aur, in argint


in aramii.

^i

loga, a taia

luci-a.
L'ii

5 A sculjita in pietri i?i a le lemno, .?i tot felid do lucru cole ^doua table ale mai-turioi, tal)lc de 6 k?i iata i-am mai dat lui peatra scriso cu dogetul lui Dunniozou.

Doninul. dupct ce sfari vorbirea cu Moisi pe muntele Sinai, ii dote

18

^i

d Cap

37.

98
Vitelul de aur.

U. MOISI. 32.

QQ ^^

poporului tau, pre care tu 1-ai scos din ^i popoml vjlzand, ca Moisi '*in- pamantul Egiptului cu putere mare 91 12 ? Pentru ce Egiptarzie foarte de a se pogori depe cu mana tare? tenii sa vorbeasca i?i sa zica El cu cuget miinto. se aduna poporul imprejurul lui Aaron, i?i-izise: ''Seoala-te! fa-ne zei, rau i-a scos pre ei, ca sa-i omoare prin cari sa mearga inaintea noastra; ca ce ace^ti munti. ?i sa-i piarda depe fata s'a int<\mplat cu acel om, cu Moisi, care pamantului? Intoarce-te dela aprinderea ne-a scos pre noi din pamantnl Egip- maniei tale, )?i te'iml)lanzei?te de acest
:
'^^

tului,

nu

^tini.
'^^cerceii

^i

Aaron

le

raspunse

rfiu ce cugeti

poporului tau:
i

Scoateti
voi?tn
ceti la

de

aur, cari sunt in aminte de


.^i

Abraam
tcli.

urechile femeilor voastre


!ri

in ale fiilor rael, servii


i?i-i

in ale fetelor voastre,


!

adii- tine insu-ti.

si

13 Adu-^i de Isaac 1 de Iscarora tu le-ai ''jurat pe le-ai promis Eu voiu


:

'

3 ^i tot de aur, care aveau ei in urechile lor. si-t adusera lui Aaron; 4 Oarele luandu-i din manile lor. dupa ce cu dalta iacii forma, le facu lor un vitel turnat. ^i ei zisera: Acei?tia sunt
toti cerceii cei
!

mine

poporul scoase immulti semin^ia voastra ca


rului
:

stelele ce-

pamantul acesta pre care 1-am promis, il voiu da semintiei voastre, ca sa-/ moi^teneasca in veci. 14 i^i
i

tot

Dumnezeu

se "imblanzi de acel rau, ce

cugeta sa-1 faca poporului sau. 15 ^i ^ Moisi se reintoarse, i se pocari te-au scos pre zeii tai, o Israele 5 Aceasta gori depe munte. avctnd celv doua tai )le tine din pamantul Egiptului. lui, ?i ale marturiei in mana, table care erau inaintea V{lza,nd Aaron, zidi altaiAaron /striga, zicand: Sarbatoare lui scrise pe amandoua parfile lor. iji din-

Dunmezeu
lara a

este
zi

mane

^i ei se scu- coace

^i

dincolo scrise.
lui

16

8i -^tablele

doua
:

cara ardei'i de

bucurie
i

si

J?

de dimineata. f?i sacrifiadusera sacrilicii de era scriptura 17 i>i poporul se puse la mancare table.
tot, si

erau lucrul

Dumnezeu, si scriptura lui Dumnezeu. sapata pe


losiia

bautura,

se sculara sa joace.
zise lui ]\Ioisi
:

7 Si
la,
i?i

Dumnezeu

'*

te pogoara,

ca pojjorul tau.

Scoapre

care tu 1-ai scos din pamantul Egiptului, 8 Ei curand foarte s'au s'a * stricat.
al)atut dela calea, care

le-am
lui.

fost

^po^i

auzind vocea iojiorului in strigatul sau, zis(> lui Moisi In tabara e stri"-at ...-v.. 18 Si -- resbel, .^ 9J 0-- de el n raspunse Aceasta voce nu e strigare nici de invingatori, nici strigare de invins?i ci eu aud voce de canteco de joe.
:

runcit eu
se
cara, i-i

ei i^i

facura vi^el turnat.


i-i

Iiclma hii Moisi penfru Diumiecen.

inchinara

inaintea

sacrifi-

19

Si apro|)iindu-se el

de

tal)ara, 2/va-

zisera:

^'Acei^tia,

Israele!

zii vitelul si

jocul in cor,
!?i

se aprinse

sunt

zeii tai, cari

te-au scos pre tine din de manie Moisi,


sab' tal)lele.
si

pamantul Egiptului! 9 k^i Dumnezeu zise lui Moisi: 'Eu vad acest popor, iri 20 ^ Si lua el 10 Acum ei, i?i-/ arse in iata. cste popor tare la cerbice. m lasa-ma, ca "mania mea sa se aprinda bere marunta;
apa.
?i

Uipada din manile sfarama sub munte. vitelul, pre cart^-l facusera
le

foe, si-/ zdroli in


^i

pul-

pulherea
fiii

presara in

bea asupra lor, ?i sa-i mistuesc pre dansjii dintr'hisa. iar "pre tine te voiu face natiune mare. 21 '^\ Moisi zise lui Aaron: Ce \i-A 11 i'Atuncia Moisi se ruga Domnului, facut tie acest popor, de ai adus asupra Dumnezeului sau, si zise Pentru ce. 22 ^i Aaron ii Doanuie, se aprinde mania ta asupra lui pacatul eel mare?
facu pre
lui

Israel sa

Cnfnil 3S.

n. Moisi
raspunse
i'ste
:

32, 33.
la local,
al

90
de care

Mania Domimlui men sa


?tii

iiu

Mc-csta

am

vorbit tie;

seai)niula! ''Tu poniil spre

ca poporul acesta Piata

un inger
2

men

va merge inaintea

ran.

Ei

imi

zisera: ta; dar


^i

23 '^Fa-ne

zei, cari

sa mcariiii iuaiutea depsi

ziua de jiedepsire voiu peacest pacat al lor.


in

35 A^a Dunmezeu lovi pre popor noaslra; ca ce s"a intainplat cii accl oiu, pentru din iioi ''facereavitelului.iire care-1 facu ne-a scos pre care cu Moisi,
lo-am
foe.

24 Si eu Aaron. paniantnl Egiplului, nu ?tiin. Moisi zis: Cine are aur? sa-/ scoata: i
ei nii-/
!?i

se roagfi

pentru poporul,

uiiiilit.
:

deteni mie,
acest

i?i

eu

il

aruncaiu in

'^iesi

"sitel.

QO ^^

Si

Dumnezeu zise lui ^loisi


" si

]\Iergi

sue-te tu

poporul pre care

1-ai

25 ^\ Moisi vazauil, ca poporul era scos din pamantul Egiptului. in pamandespoiat. eaci Aaron il ^despoese. ca sd tul, pre care cu juramant 1-am promis
/i'e

ocara

la

inamicii sai:
:

26

Stete in lui

Abraam.
:
'^

lui Isaac

i?i

lui

Jacob, zi-

Semintiei tale il voiu da pre el Cin(^ este al lui caud poarta taberei, i zise I)unniezeu? sd vind la mine! Atuncia 2 (Si eu voiu trimite un inger inaintea toti liii lui Levi se stransera pe lani;a ta, <^^i voiu alunga pre Cananei. i?i pre 27 ^i ellezise: AsaziceDoni- Amorei, si pre Hetei, i pre Ferezei, 1 dansul. Fiecare din pre He^'ei, ?i pre lebusei): 3 In paDumnezeul lui Israel nul miere; /'dar voi sa-^i incinga sabia sa la coapsa sa, mantul. unde curgelapte eu nu ma voiu sui in mijlocul tfiu. caci ?^i sa treceti, si sa va intoarceti prin ta'-'

sjii

brira,
i

dela

poarta.

pana
iri

la

ceealalta: tu esti popor s'tare la cerljice; ca sa sau,


i

nu

sa /'ucida

fiecare pre fratele


fiecare

te ''pierd intr'aceasta cale.

4 Si poporul auzind aceste dureroase pe aproaLevi facura du- cuvinte, toti se ^'intristara: -^'i?i nimenea !?i intr'acea zi nu puse pe sine podoabele sale. 5 Ca pre cuvantul lui Moisi Zi fiilor lui cazura viorti din popor la trei mii barltati. Dumnezeu zise lui Moisi 29 9 Caci Moisi le zise Sfintiti-va astazi Israel: Voi 9Mwtefi popor tare la cerpa:?i 'in mijliii Dunmozeu, ucizdnd fiecaiv ciiiar pre bice; o clipa numai de a$ pentru ca sa locul tau. te-ai? mistui; acum darii aliul sau, si })re fratele sau runca depe tine podoabele tale, i voiu dee aslazi l)inecuvantarea sa voua. Moisi se roaqcl peniru popnr. "*vedea ceeace voiu face cu tine. 6 $i catra isi 30 k?i a doua zi zise Moisi po- fiii lui Israel scoasera podoabele lor l)or: ''Voi ati fa cut pacat mare foarte: la muntele Horeb. ?i acum ma voiu sui la Dumnezeu. poate 7 Si Moisi lua cortul, s^i-l intinse al'ara voiu -'face espiare pentru pacatulvostru. de tabara, depart? de tabara, '*^i-l numi 31 ^i Moisi ^se intoarse iarai?i la Dum- pre acesta cortul intrunirii lyi a fost, n(>zeu, i zise: 0. rogu-te!, poporul a- cd oricine "cauta pi-e Dumnezeu, mercesta a facut pacat mare foarte, caci ii cea la cortul intrunirii. care era afara 'facii zei de aur: 32 Acum sau iarta- de tabara. 8 ^i cand ieiji Moisi afara le pacatul, sau de nu,terge-ma pre la acel cort, tot poporul se scuIji. i?i fiemine "din cartea ta. pre care ai scris-o. care sta P la u^a cortului sjiu, i sa uita 33 i Dumnezeu zise lui Moisi: <'Pre dupa Moisi, pana ce intra el in cort. eel ce a pacatuit in contra mea, pre acel 9 $i indata ce intra Moisi in cort, il voiu ^terge din cartea mea. 34 i^i stalp de nor se pogora. $i sta la usa tu acum mergi. :i condii pre poporul cortului. si Domnul 3vorlia cu Moisi.
fiecare pre

amicul sau.

pele sau.

28

^i

fiii

lui

'^

Cap.

U.

11.

100
10
$i tot

11.

MOISI

QQ JO, o4.

poporul vedea stalpul de nor poate vedeti, s^isa ramanaviu. 21 Apoi ^i poporul se scula zise Dumnezeu lata aicia un loc la tot. i?i se ''inchina fiocare la ni?a cor- mine ^i tu stai pe acea stanca. 22 Si 11 i^i Dumnezeu vorbia cu va ti cand va trece marirea mea, te voiu tului sau. Moisi fata in fata, precuni vorbe^te om pune ^in spartura acelei stand, ?i te cu amicul sau ^i Moisi se reinturna in voiu'^acopericu mana mea, pana cevoiu tabara. ^i *servul sau losua. fiul lui Nun. trece. 23 Apoi tragand mana mea clela oni tanar, nu se departa de cort. tine, tu-nii vei vedea dosul, dar fata mea 12 ^\ ^loisi zise catra Dumnezeu: "nu se va vedea. lata, "tu mi-ai zis: Du poporul acesta; Tablele not ale legii. Dara tu nu mi-ai facut cunoscut pre SiDumnezeuziseluiMoisi: Taie-ti >1 * dona table de piatra, asemenea acela.pre care vrei sa-1 triniiti cu mine: ai zis Eu te-am cunoscut pe acelor dintaiu, ''^i eu voiu scrie pe aceste ?i tu nume. !?i ai atiat liar in ochii mei. 1 3 A- table cuvintele, cari erau pe tablele cele cum dar, ^de am atiat liar in ocliii tai. dintaiu, pre care le-ai stricat. 2 Si fti ?/arata-mi, ro,c:u-te, calea ta, ca s;i te gata de dimineafa. ca de dimineata sa cunosc pre tine, i^i sa aflu liar in ocliii te sui pe muntele Sinai ^i acolo sa tai: ?i te uita, ca acest popor este -po- stai pe varful muntelui. 3 Si nimenea porul tan. 14 Si Do7nnul zise: "Fata sa nu se '^suie cu tine, ^i nimenea nici niea va merge inainte. si eu iti voiu da sa se vada pe tot muntele nici oaie. nici 15 i^i Moisi zise catra bou sa nu pasc;! in apropierea muntelui tie *linite. dansnl: ^Daca fata ta nu va merge aceluia. inainte, atuncia. nu ne mai duce de aicia. 4 Si Moisi taie dona table de piatra, 16 Si intru ce se va cunoa^te. ca am asemenea celor dintaiu: i?i a dona zi se ailat liar in ocliii tai. eu i poporul tan scula de dimineata, si se sui pe muntele
stand la
us^a cortului
: :
!

*'

'^

^dacd nu intr'aceasta, ca tu vei merge impreuna cu noi? asa '^noi vom fiinsemnati, eu i poporul tan. mai mult decat
toate popoarele ce sujit pe fata paiiiantului.

Sinai,
^\

dupa cum

ii

poruncis(^ Doninul

lua in

mana

cele

doua table de piatra.

Ardtarea lui Dumnezeu.

5 Si Dumnezeu se pogori in nor, ?i stete acolo cu dansnl. si 'rosti numele

17
i

Si

Dumnezeu
ce zici

zise lui Moisi: /'Eu lui

Dumnezeu.

Si

Dumnezeu trecand
:

aceasta,

tu acum, voiu

face
si tni

caci s'tu ai aflat liar in ocliii mei.

te-am cunoscut pe nunie.


Moisi cere se cazd murirea lui Dumnezeu.

pe dinaintea lui, rosti Doamne, Doanine. /"Dumnezeule induratijimilostiv. iiidelung-rabdator, plin de i'mila, iji de '^credinta: 7 *Celce pcistreaza iiiila in
mii
Ae,

18

Si

J/om

ii

zise

Rogu-te, Doanine
ta
!

generatiuni,

.^cel
si

ce iarta nedrejisi *

fa ca sa

vad ''marirea

19

Si

Bom-

tatea,

laradelegea

pacatul,
:

carele

nul ii raspunse: 'Voiu face ca sa treaca nimica nu lasa nepedejisit care pedeppe dinaintea ta toata bunatatea mea; i?i seste nedreptatile parintilor in fii si in nuinele lui Dumnezeu il voiu rosti inain- fiii fiilor, pana intr'a treia si a patra getea ta. cd isunt indurator catra cela ce neratiune. 8 Si Moisi cu grabire ^pleincliina; voiu sa flu indurator, ^i miluesc pre eel candu-se se la pamant, ce voiu sa miluesc. 20 Si-i zise Tu 9 Si zise Doamne !. de am aflat liar in
: :

fata

mea nu

o vei vedea, ca ^ omul

nu ma

ocliii

tai,

rogu-te,

Doamne

"* \'\\\o

in

r Cap. 4. 31.

II.

MOJSI. 34.

101

mi jlocul

ca"acesta este popor nn miel: ^i de nu-/ vei rascumpara pre tare la cerbice; tu dar ne iarta nodroi)- (4, sa-i frangi gatul. Pre tot intaiu-nanoastre s?i pacatele noastre, i nc seutul dintre fiii tai sa-1 ruscumperi. ^i tatilt'
nostril
:

la pre noi "mo^teiiirea ta.

inaintea

mea ;u'/,c/?ca sa nu
zile sa

se arate

"cu

Rehioirea leganumiiihii.

mana
voiu tea
tot
zi

i-'oala.

10
</fa('('

^i

Doimiid

zise: lattl! i^eu fac le-

21 "iSase
tului
?i al

lucrezi. iar in a ijap-

ii-amant: in fata a tot poporiil tau

sa odiclmeii^ti. chiar in timpul ara-

minimi, cari n'an mai

fost in

seceratului sa odiclmei>ti.

22 ^'Sa serbezi i?i sarbatoarea saptapamantiil. niri la toatc natiunilc: si tot pojiorul. in mijlocnl carnia c.-^ti tu. va manilor. a prinoaselor din seceris^nl de
vedea lucrarile lui Dunmezeu. ca 'in- gran precum i?i sarl)atoarea culesului. frico^at va fi aceoae(^ voiu faco on en la sfari?itul fiecdrui an. 28 sDe trei ori pe an toata partea 11 'IMzei^te eeeaee-ti pornneii tine. astazi! lata, ^eu voiu alunga de dina- voastra l)arbateasca sa se arate inaintea intea ta pre Amorei. i?i pre Oananei ?i Domnului Dnmnezeu. Dumnezeul lui pre F(n'isei. si pre Hevei Israel. pi-e Hetei. !?i 1"2 "Fereste-te sa nu 24 Ca en \()iu' aluiiga pre natiuni de i pre lebusei. ta, si voiu largi hotarele tale pamantului. dinaintea faci leii'amiint cu locuitorii in care vei intra, ca sa nusafaca ''enrsa i?i cand te vei sui tu. ca sa te arati ina]') Ti voi ''altarelelor intea Domnului. Dumneztniliii tan. de in mijlocnl tan. ca sa le stricati. si stalpii lor ii stViri- trei ori pe an. atuncia 'nimenea nu va
:

iiiati. ?i

?/chipnrile lor

de Astarte sa
te

le

pofti pamaiitul tan.

taiati.

14

Si

sa

iin

zeu:

cfi

<4 cste

Dnmnezeu Dnmnezeu ''gelos.


acelei tari.

2o'Sa nu aduci sangele sacriliciului se ''nume!?te gelos. men en alnat dospit: !?i "din sacriticiul
inchini
1">
la

-alt

'-'('a

nu
lo-

sarbatoai-ei pastilorsa

nu ramhuH

niniica

cumva
cuitorii

sa faci vre-uii legamant cu


ca

pana diinineata.
ill

26

Si -'prinoasele in-

mi 'MeslVanand
:?;i

tailor tale fructe din tarina ta sa le

aduci

dupa

zeii lor, i

sacriticand zeilor lor.

casa Domnului.

Dumnezenlui

tau.

anvvh
16
^\

sa

te ^clieme
i

pre tine.
sa<'riliciile

!;;i

sa

2/Iediil sa iin-1 tierbi in la|l('l('

mumei
Scrie-ti

/inananci

tu

din

lor: sale.

din i'fetele
fiii

lor sa

nu
ca

iei

finnoi
-

27

i^^i

Domnul.
!

zise lui j\loisi

pentru
naiid

tai,

ca

nu

fetele lor ''deslVa!?i

dupa

zeii lor. sa faca

liii

tai

aceste cuvinte ca en in cuprinsul acestor cuvinte am incheiat leganiant cu tine


si

sa desl'raiieze

dupa

zeii lor.

17 'Sann
sa o
tii:

eu Israel.

28

Si J/o/.s'/i'aiiiase acolo
si

faci tie zei turnati.

cu
diijia

Dnmnezeu
Si

patruzeci de zile
''scrise
:

patru-

18 Sarlxitoarea ^azimelor
?aple zile sa mananci azime.

zeci de nopti,

nemancand pane

!?i

nebaiid

cum

apa.

Domnul

pe acele table
Moisi.

am
nei

i)oruncit tic la timpul liotfirit al luAl)il).

cuvintele legamantului C(4e zeee cuvinte.

ca intr'aceea luna al lui

^Abib
eel
!?i

Fata

strcllucitoare a

lui,

ai iesit

tu din

Egipt.
al

19 'Tot

ce
tot

descliide

matricea.

men

estc\

29 ^'i a fost, cand se pogori Moisi depe muntele Sinai, find/id in maiiile sale
eele
'^^

ma-scnlid intaiul-nascut din vit(4e

tide.

dona table

ale inarturi<'i.

cand se

20 I)ar"*in- pogori el depe munte, Moisi nu stia, ca fie din Mica, fie din oaie. taiu-nascutul asinei sa-1 rascum))eri cu pielea <^ fetii lui strrducia. vorl)ind el cu
11

Cap. 33. 3. Deut. ;i2 9. Ps. 28. 9.

ler 10.

IB.

102

II.

MOM.

34, 35.

Dumnezeu.

de impodobit pentru efod ^i pentru piep10 Si ^ toti oamenii iscusiti dintre Israel vSzand pre Moisi, ^i ca pielea fetii tar. lui straluce^te, se temiira a se apropia voi sa vina, iji sa faca tot ceeace a po31 ^i Moisi ii chenia, ^i runcit Dumnezeu 11 ''Loca^ul cu cor(ie dansul. Aaron ^i toti mai marii comiinita^ii se tul sau, ^i acoperemantul sau, cupele intoarsera la dansul. f?i Moisi vorbi cu lui. scandurile lui, pai-ghiile lor, stalpii 32 vSi dupa aceasta toti fiii lui Is- lui cu picioarele lui; 12*Cliivotul ?i ei. so apropiara. i?i el porunci lor toate pargliiile lui, propitietorul ^i perdeaua rael se intinde dlnaintea chivotului. clespre cate ii vorbise Dumnezeu pe ce 33 kSi Moisi sfarijind de 13 iMasa cu pargliiile ei, !?i cu toatfr muntele Sinai. a A^orbi cu ei. i^i puse/ valul preste fa^a uneltele ei, ^i '^panile punerii inainte ^ sa. 34 vSi ]Moisi, S'cand inti-a inaintea 14 ^Si policandrul pentru luminare, t lui Dumnezeu ca sa vorbeascacu dansul. un(4tele lui, sji candelele lui, i oleiul de 15 "*Si altarul de taniciie, iji isi scotea acel val, pana ce iesia. ^i cand luminat. iesia. el spunea fiilor lui Israel ceeace pargliiile lui, "si oleiul de ungere, i 35 Atuncia fiii lui Is- "tamaiearomatica, si perdeaua dela u^e,. i-se poruncise. lui Moisi, ca pielea fetii dcla U!?a locai^ului: IG^Altarul de arrael vedeau fata k^i Moisi iara^i punea valul deri de tot, ^i gratarul sau de arama ^i parstralucia.
i?i

30

Aaron

^i toti fiii lui

preste fafa sa, pana ce se intorcea, ca gliiile sale ^i toate uneltele sale, spalatorul si picioarele lui: IT^Covoarele sa vorbeasca cu dansul.
Sabatul.

curtii

cu

stalpii

!?i

picioarele lor.
:

?i

per-

comunitatea deaua dela ua curtii 18 'faru^ii loca Acestea ^ului i?i t&i'usii curtii cu sfoarele lor; sunt lucrurile, pre care le-a poruncit lO'Vestmintele de preotie pentru serDumnezeu sa le faceti: ^^ase zile s;i viciu in sanctuar: vestmintele sacre ale 2 lar ziua a saptea sa fie voua ardiiereului Aaron, 1 vestmintele fiilor lucrati. lui, pentru preotie. sfanta, sabat de odichua lui Dumnezeu intr'insul sa se 20 ^i toata comunitatea fiilor lui Istot acela, care va lucra 2 1 ^i onioare. 3 '^Sa nu aprindeti foe nici rael se duse de dinaintea lui Moisi intr'una din locuintele voastre in ziua venira toti, pe cari li ^trjigea inima, ?i i toti pre cari spiritul ii indupleca, adusabatului. cand darul lui Dumnezeu pentru lucrul Coiifrihiitii date de buna voe peiitru cortid inurturiei. cortului intrunirii, pentru tot serviciul 22 l^i 4 Si Moisi zise catra toata comunitatea sau ^i pentru vestmintele sacre. fiilor lui Israel: ^Acesta este cuvantul, venira liarbatii cu femeile, toti pre cari pre carel-a poruncit Dumnezeu, zicand ii tragea inima, ^i adusera verigi de nas, 5 x4duceti din averile voastre dar Dom- cercei, inele, salbe !?i tot felul de lucruri de tofi adusera dar de aur lui Dumnului. fiecare, dupa cat il va lasa inima. aur 23 Si ^tot omul la care se afia bucuros sa aduca Domnului aur, i ar- nezeu. gint, ^i arama 6 ^i vanat, ^i purpur, vanat, purpur, sau carmezin-ro^iu, sau i carmezin-ro^iu, i?i in subtire, ^ipdrde in subtire, sau peri de capra, sau piei de capra 7 Si piei de berbece inro^ite, ?i berbeci ro^ite, sau piei de vitel de mare^ le aducea. 24 Si tot omul, care putea piei de vitel de mare, ^i lemn de sittim 8 Si oleiu pentru luminare, ^i/'aromate sa aduca dar, argiut sau arama, ei acest pentru oleiu de ungere, ?i pentru tamaie dar aduceau lui Dumnezeu. ^i tot omid, mirositoare 9 Si pietri onice, ^i pietri la care se afla lemn de sittim, pentru tot.

^3

QfT

Si Moisi stranse toata

fiilor lui Israel, i le zise

Cap. ;4.

3.

11.
ft'liil

I\I01SL 35, 36.


adiiceu.

103
aceia,

de lucru spre servire,


lor torceau.
?i

el

daduse Dumnezeu iscusinta in maestrie,


si

25
iiile

iSi

tonto femeile cel('"iscusite cu


tortul
il

ma-

pre

toti

pre cari

ii

indupleca
!?i

adueoau:
i^i

iiiiina.
sfi-l

ca sa pai?easca la acel lucru,


el.

vanat, purpur, caniicziii-rosiu.


tire.

26

luara dinaintea $i toate femeile, a caroi- iiiima lui Moisi toate acele daruri, jire cari tiii
!^i

in snl>-

laca pre

ei

se indupleca la arta aceasta, torceau

pur

lui Israel le '^aduserii

pentru lucrul ser-

de

eaprji.

27

''^i cei

mai mari aduccaii


de iinpodobit.

viciului sanctuarului. ca sa-1 faca.


</iipa inccjjci'ea

El

.?i

])ietri

onicliiiie, ^i

])ietri

])eiitru

efod sau pentrii piejitar:

28

^i lui daruri

lucrului ii mai aduceau de buna voie in toata dimitoti

^aromatei?i oleiu pentruluminat, ijipen- Hcatn.


tru oleiul de
iiiiii'ere.

4 Deaceea venira

maestrii

sancadusera tuarului. liecare dela lucrul ce-1 facea; 2/de buna voie dar Domuului. toti bar- 5 Si zisera lui ]\roisi Poporul aduce balii i>i toate femeile, pe cari ii indupleca mai mult decat este destul pentru lucrul. inima sa dea penti-u tot lucrul acela. pre Care Dumnezeu a poruncit sa, se faca. care-l poruncise Dunniczcu prin J\Ioise Si Moisi [torunci sa se faca strii-'are
si

]entru tamaie cei iscusiti. cari faceau

tot lucrul

.aromatiea.

29

Fiii

liii

Isi-ael

(')

sa se faca.
C 'Jieiiiurca

uiare prin toata tabai-i, zicand


meslcrilor.
liii
I

Nimenea,

30

^i ]\loisi

zise catra
a

lui Israel:

tfirbat sau femeie, sa nu mai faca lucruri spre daruirea sanctuarului. 7 A!?a ojiri

chcmat anunu' jn-e cl poporul de a mai aduce. Oa materiile Jjezaleel. tiul lui Uri. liul lui Hur. din aduse eran de ajuns pentru a face tot semintia lui luda 31 Si 1-a umplut cu lucrul acela. si incA mai ramanea. spiritul lui Dunniezeu: cu iscusinta. cu Clndirea sand iiurulu intelei^'ere, ru ^tiinta ?i cu tot felul de 8 / Si toti oamenii cei iscusiti. impreuna arta 32 Si ca sa nascoceascfi planuri. cu lucratorii. facura locasnl din zece cospre a lucra in aur. in argint ?i in arama voare de in subtirr rasucit. din vanat, 33 A sculpta in pictri. si a le lega lenuie din purpur, din carmezin-roiu t('Yedeti!
:

-Domnul

i.

i^ii

cu maestrie a taia.
lucruri maestrite.

^\

a face tot felnl de satura aleasa eu chernvimii


Si

le

facura pre

34

mai puse

in ele.

1>

Lungimea unui covor era do


:

inima

lui darul, ca el !>i ])re altii sa in- douazf^ci ^i opt de coti vete; atdt cat !?i "Alioliab. tiul lui Ahi- covor de patru coti: snmac. din semintia lui Dan. 35 Si-i arcau aceeasi masnra.

si

largimea unui
covoarele

toate

''umplii de iscusinta. spre a face totlu- voare fura


<;'rul

10 v>i cinci coimprcunatc unui cu altul, !?i

^^

marginea covorului eel dela im]reunarea depe urma. 12 'incizeci de chiotori facura ei jie po/mr/ih'i. Dcirnicia marginea intaiului covor, i?i cincizeci de ^i Bczaleel si Aliuliab. toti bfir- chiotori pe marginea covorului eel dela batii "cei iscusiti. carora daduse impreunarea a doua: chiotorele una imDumnezeu iscusinta i?i pricepere, ca sa potriva alteia erau. 13 i>i facii i?i cincifaca tot lucrul de treluiinta pentru ser- zeci de copcii de aur, cu copciile imviciul ^sanctuarnlui. facura toate. cum prcunara covoarele unui cu altul, a^a ca ]iorunciseDumn<'zcu. 2 ]\Ioisi chema locai?ul era unui.
l)reiniari: asa facura la
.''

maestru. ^i a cusatorului in vanat. in purpur. in carmezin-rosiii. si in insul)tire: si a tesatorului intr"o singura boia. ca sa fa(^a i sS, nascoceasca orice plan maestrit.
sapatorului.
a tesatorului

II Si facura si chiotori vanate la marginea unui covor, pe mai-ginea unei im-

<

OA

srii

f;!i

1:^1

})re

Bezaleel

si

pre Alioliab.

i?i

pre

toti

''

!^i

facura
cort,
e.

l)arbatii cei iscusiti


tl
I

intr'a ''caror
a
'

inima pentru
3.

iji covoare din par de capra deasupra locasului; unspre-

Hp, 28. 3.
I

p
19,
I

Crou. 29.

6.

Cap. 31.2,etc.
6.

liOT.
22, 24.

31.

Call. 30 23. V Vers. 21.

n Cap. 31.
h Vei-s. 31.

ISH. 28. 26. C<ip>il SS.

b Cnp. 25. 8. c Cap 35.21,26.

d Cap. 35. 27.


2 Cor. 8. 2, 3.

C.Tp. 26. 1. g Clip. 26. 5.

h Cap. 26.

7.

Cap. S8.

104
zece covoara facura.
1

n. MOISI
5

36, 37.

Lungimea unui

31
cinci

^i facii parghii din

lemn de

sittim^

covorerade treizeci de coti, iar largimea unui covor de patru coti; cele unspre16 ^i zece covoare o masura aveau. impreunara cinci covoare deosebi, si 17 ^i facii cinci^ase covoare deosebi. zeci de chiotori pe luarginea covoruliii din urma la iniiireunare, ^i cincizeci de chiotori pe niarginea unui alt covor, a 18 v?i celui dela impreunarea cealalta. mai facura ^i cincizeci de copcii dr arama, cu care sa se impreuneze cortul,
ca sa
ti(^

locafrului;

pentru scandurile dela o lature a 32 Si cinci parghii pentru


drugi pentru scandurile loca-

scandurile dela cealalta lature a loca^ului^


s^i

cinci

i?uhu la laturea despre apus.

33

ij^i

par-

ghia dela mijloc o


la celalalt.

facii ai?a

ca sa treaca

prin mijlocul scandurilor, dela

un capat
imbraca
;

34

k?i

scandurile

le

unui.

19 $i pentru cort facu acoperemant <:/i;i piei de berbece roi?ite, ^\ alt acoperemant din piei de vitel de mare pe deasupra.
20i^i scandurile pentru loca^le facura

din lemn de sittim, i^undndu-le in pi21 Lungimea unei scanduri de cioare.


zece
coti.
^i

cu aur, ^i verigile lor le facii de aur, ca sa petreaca parghiile printr'insele i^i piirgliiile le imbraca cu aur. 35 ^i perdeaua o facii din vanat, purpur, carmezin-ro^iu, ^i din in subtire rasucit. t<'sAtura aleasa o facti pre ea, cu cheruvimi. 36 i facii pentru dansa })atru stalpi din levin de sittim, i ii imbraca cu aur ^i carligile lor de aur ^i turna pentru dansele patru picioare de
;
;

i largimea unei scanduri de argint. 37 Si perdeaua pentru ua cortului o22 ^i fiecare scanjumatate. dura avea doua urechi puse una impo- facii din vanat, purpur, carmezin-ro^iu^ Ai?a facii el la toate scan- si din in subtire rasucit, broderie aleasa. triva alteia. 23 i^i scandurile le 38 Facii !?i cinci stalpi cu carligile lor, durile locai?ului. facu el pentru loca^, douazeci pentru ale caror capatae le imbraca cu aur,

un

cot

partea sudica, despre ameazazi.

24

precum ^\ betele lor

cele cinci picioare

facu patruzeci de picioare de argint, ca ale lor erau de arama. Uneltele sanctuarulai. sa le puna sub cele douazeci de scanduri, dona picioare sub o scandura. pen- Q'T Dupa aceasta Bezaleel facii
tru cele

doua urechi

ale ei,

iardi

doua

^\ "

chi-

'

votul din

lemn de

sittim

lungimea

picioare sub
cele

scandura pentru 25 Asa si pentru cealalta parte alocai?ului despre miazanoapte facu el douazeci de scanduri 26 Si cele patruzeci de picioare de argint ale lor doua picioare sub o scandura. si iardsi doua picioare sub cealalta 27 iSi pentru jiartea din fund scandura. a locaijului. despre apus. facii el f?ase
cealalta

doua urechi

ale ei.

scanduri.
hi cele

2(S Si doua scanduri facii el doua unaluuri ale locasuhii in 29 ^i acestea erau partea din fund. impreunate jos. i?i erau impreunate sus. a?a facii el cu si unite prin un cere: 30 ^i amandoua. la cele doua unghiuri.

de doi coti i jumatate, i?i Irirgimea de un cot ^i jumatate, i inrdtimea 2 i?i-l imlui tot de un cot ^i jumatate. braca cu aur curat pe dinlauntru ^i pe din afara, i^i-i facii incadrare de aur jur imprejur. 3 i turna patru verigi de aur pentru el la cele patru colturiale lui: doua verigi de o lature, ^i doua verigi 4 ^i facu s?i pargii din de cealalta lature. lemn de sittim, ^i le imbraca cu aur, 5 ^i
lui lui
[letrecii parghiile acelea in verigile cele

din

laturile chi\'otului spre a purta chivotul.

6 ^i facii !?i * propitietorul din aur curat lungimea lui de doi coti ?i jumatate,. largimea lui de un cot ?i junultate. l)atuti vSi 7 facii i^i doi cheruvimi de aur ad erau opt scjindUri cu cele sasesprezece picioare de argint. doua picioare ii facii pre ei de amandoua laturile pro8 Pre un cheruvim la un pitietorului. sub fiecare scandura.
;
fisi
;

Cnpul

37.
I

6 Cap. 25. 17

n Cap. 25. 10.

II.

MOISI. 37, 38.


iesjiau

105
el, i

apat

al chivotului,
;

^i

pre celalalt la alt


facii el

capilt al lui
<'li(M-nviiiii

din propitietor

pre

la

amandoua

capeleleliii.

cheruviinii erau cu

ai'ipile iutiiise

9 Si pe de-

asupra. acoperind cu aripile lor propitietorul. i avdndn-^i fetele lor intoarse

una catra
1

alta

privirea cheruviniilor era

*})re propitietor.

^i tacii

<^

i?i

masa din lemn de sittim


coti,
?i

luniiiniea ei

de doi
1

larginiea

ei
^i

de un

cot. ?i

inaltiniea ei
1
i^i

de un cot

jumatate.
imprejur.

o ind^raca cu aur cu-

rat, ^i-i facii ei ^i

incadrare de aur jur


lacu imprejurul
ei i

policandrul era baInicata de aur curat. 23 Si-i tut din facu !?i candelele lui i?apte. i?i mucarile lui !^i tigaile lui din aur curat. 24 Diidr'un talant de aur curat facii el policandrul cu toate uneltele lui. 25 ff^i facu el i?i altarul de tamaien* di)i lemn de sittim; lungimea lui de un cot ^i largimea lui de un cot, patrat il facu; ^i inaltimea lui de doi coti, i?i coar2() Si-1 imnele lui iesiau dintr'insul. bnica cu aur curat; atat acoperisul de deasupra, cat $i paretii lui jur imprejur,
din
tot
si

12

iSi

coarnele

lui.

Si-i

facii

lui

i?i

inca-

un pervaz. lat de o pahna, ^i imprejur preste pervaz ii facu incadrare de aur. 13 ^i pentru dansa turna i?i patru verigi de aur, pre care le puse la cele patru colturi ale celor patru picioare ale ei. 14 Si aproape sub pervaz erau verigile. ca intr'insele sa petreaca parghiile, spre 15 i pargliiile le facii a purta masa. din lemn de sittim, ?i le iml)raca cu aur. 1 G l^i el iacu din ca sa se poarte masa. <aur curat !?i uneltele dc pus pe masa:
^^talgerele. catuile,
i?i

drare de aur jur impr(\jur.


lui
i?i

27

i^i-i facii

doua

verigi de aur suIj incadrare,

in unghiurile lui

de amandoua
pargliiile
^i le

laturile,
sj)re
tVicii

ca intr'insele sa se petreaca pargliii,


a-1 i)urta.

28
s'

k?i

lui

le

din lemn de

sittim,

iml)raca cu aur.

29 ^i facii oleiul ungerii sacre. ^i tamaia aromatica Guratii, dupre arta facatorilor

de mir.
Tinda
^i

uneltele. ei.

de arderi de tot din lungimea lui de largimea lui de cinci cot^i; cinci coti. ^i rele ei, din care se facea prinos. 17 v^i facii si policandrul din aur patrat ^\ inaltimea lui de trei coti. 2 ^i liisul lui. ranuu-ile facii lui coarne in cele patru ungliiuri i curat, l)atut,
^i " ficii idtarul

cupele,

ulcioa-

Q ^O

lemn de
:

sittim:

lui, calicii lui. globuletii lui si florile

ce ale lui
i?i-l

dintr'insul iei^iau coarnele lui

ie^iau dintr'insul.
iei?iau

18
si

Si

^ase ramuri

imbraca cu arama.
:

3 Si

facii toate

din coastele policandrului. trei ra- uneltele altarului


lature.
trei

oalele, lopetele. talgetigaile

pentru carbuni 19 Intr'o ramura din toate uneltele lui le facii el de arama. ealalta lature. aceste eiriu trei calici. in forma florilor 4 ^i facii pentru altar i?i un gratar de de miffdal. cu n'lol)uleti i?i cu tlori si trei arama, in forma retelei. sul) cuprinsul 5 ^\ turna patru calici in forma Horilor de migdal cu glo- lui. jos pana la mijloc. ungliiuri ale gratacele patru verigi la erau intr'alta ramura; Luleti ?i cu tlori a?a era la cele ?ase ramuri ce ies^iau din rului de arama, ca intr'insele sa petreaca

muri dintr'o

ramui'i din rele. furculitele,

si

policandru.

20

lar la policandru eran pargliiile.

k^i

pargliiile le

facii

din

forma Hoarei de migdal lemn de sittim. i?i le imbraca cu arama. ^i cu tlorile lor. 21 '^i 7 Si petrecii pargliiile prin verigile dela era un globulet sub doua ramuri iesite laturile altarului, spre a se purta cu ele;
patru
calici in

cu

globuletii lor

din policandru, i laltc doua ramuri


lea globuk't sub
el
;

alt

globulet sul) celedin


el,
i?i

si-1 facii

din scanduri.

scol)it.

ie!?ite

al trei-

8
lov,

^\ facii ^spalcitorul

dc arama
(glinzil(^

si

pi-

doua ramuri
^\

iesite

din ciorul lui de arama, din

femeila

a^a erau la toate ?ase ramuri


el;
3.1,

iesjite

care se

stransera

in

multime
1.
j

din
Cap.

22 Globuletii
d Cap. 25. 29.
'

ramurile
[

lui
1.
I

poarta cortului intrunirii.


<7

Cap. 25. 31.

Cap. 30

Cap. 30.23,34.

Cupnl
[

3S.

Cap. 27.

b Cap. HO.

18.

106
9
^i facii
i?i

n. MOISI. 38, 39.


^cui'toa in partea sudica, preotul.

dospre miazazi, cu perdelele cui'tii din Uri. full in subtii'e rasucit. in Inngime de o snta facti toate, pre care le poruncise Dum23 Si cu el Aholiab,. 10 Gii stalpii lor douazcei. i?i nezeu lui Moisi coti. i?i liul Ahisamac douazeci. lui din semintia lui Dan,, arama cu picioarelo lor de carligile ?i bc^ti-le stalpilor de argint. sapator de pieti'i. si cu einiiiestrii i 11 Asemenea i?i in partea despre miaza- lucratorii in van;11. in ])nrpm\ in carme;

22 Dupa ce s'Bezaleel, fiullnt lui Hur. din somintia lui luda,.

noapte alte perdele, tn lungime de o snta de coti, cu stalpii lor douazeci. i?i cu picioarele lor douazeci de arama iar car12 Si ligile ?i betele stalpilor de argint, in erau perdele in partea despre apus lungime de cincizeci de coti cu stalpii
:

zin-ro!?iu

si

in in sul)tire.

24 Tot aurul

intre1)uintat in lucrarca,

pentru tot lucrul sanctuarului, aurul adus dar fu: douazeci si noua de talante,. sapte sute treizeci de sicli. dupre '*siclul sanctuarului.

lor zece,
carligile

1 ?i

cu picioarele lor zece. iar


betele
stalpilor

25

;>i

argintul color nnnnirati ai co:

de argint. munitalii fu
sute
fdcit

o suta de talante.
1

si

o miesicli,.

13

vSi

in partea estica, despre rasarit, de !?apte

saptezeci

cinci

de

cincizeci de coti.

14 Pe o parte

dupre

siclul

sanctuarului.

26

Cate

*beca pe cap, adicd jumatate de siclu,. perdele de cincisprezece coti, cu stalpii siclul sanctuarului dela tot insula dupre 15 $i lor trei. si cu picioarele lor trei; de alia parte a portii tindei iardsi per- care trecu prin numaratoare. do douaca sd vind zeci de ani si mai sus: dela J'sase sulo dele de cincisprezece coti,

am

tot atiitea perdele

de trei mii. cinci sute i?i cincizeci de insi.. cu 21 Din acest argint de o suta de talante cealalta parte, cu 16 Toate perdelele se turnara picioarele sanctuarului, ^i ])ipicioarele lor trei. din in subtire cioarele perdelei; adicd o suta de pierau imprejnr jur curtii suta de talante, cate un talant rjisucit. 1 7 Si )icioarele stalpilor eraic cioare la 28 ^i din cei o mie ?apt& de arama. si carligile stalpilor i?i betele de piciiu". lor de argint, !^i capataile lor imbra- sute i?apl(^zeci si cinci de sicli facu el cate cu argint, i?i stalpii curtii erau carligile stalpilor, si imbraca capetele lor,.
f?i

d^^

o parte

si

stalpii

lor trei,

i?i.

tncin^i cu bete de argint.

18
curtii

i?i il

aco-

?! facii si

peremantul dela poarta


mezin-rosiu.
si

fdcu

29

v^i

bete la dansele. arama darului fu

i^aptezeci

da

tesatura aleasa. din vanat. jiurpur. car- talante.

?i

dona mii patru sute de

sicli^

lungimea lui de douazeci de coti, i?i Irirgimea si inaltimea lui de cinci coti, 19 Cu dupre masura perdelelor curtii: cei patru stfdpi ai lor. si cu cele patru iar carligile picioare ale lor de arama lor de argint, ^i iml)racatura capetelor 20 Si toti si betele lor. de argint; ''tarusii cortului si ai curtii jur imprejur de arama.
;

dhi in subtire rasucit; 30 ^i dintr'insa facu el picioarele cole dela poarta cortului intrunirii. si altarnl de arama. cu gratarul sau de arama. si
toate uneltele altarului:

31 Precum

si

picioarele stalpilor im]irejurul curtii. si


picioarele stalpilor dela poarta curtii. si
toti taru^ii

dela locai?al,

i^i

toti t^'w'u^ii

curtii

jur imprejur.
Vesfmintele jyreote^H ^i podoaba.

din carmezin-ro^iu, vestmintele 21 Aceasta este socoteala pentru^'lo- preotilor spre serviciu in sanctuar: sL casul marturiei. lacuta dupre ordinul lui facura iji ^vestmintele sacre pentru Moisiprm rntrrbnintarea Tjevitilor. f sub Aaron: dupre cum poruncise DunnieCdtimea aurulvi, aryintului
fi

a aramei.

39

Si facura din vanat. din purjiur


si

'^

conducerea
c Tap. 27.
9.
1S>.
I

lui
Nam.
Knpt,
1.. 7.

Itamar.
0,53.
ii.
1

tiul lui

Aaron. zeu
C.np. 30.13, 2i.'
i-

lui Moisi.
Cnp^l ?''. Cap. 5b. 23.
Cap. 31. 10.
c

/ Nam.

4.S..s:i.
|

/.

Cap. SO.19.15.

!>

Cap, 23.

i.

d Cap,

27.

q Cap. 31. 2.

li.

Nom.

3.

47.

Num.

1.

<i

n. 2
''Si

]\IOTSI.

39.

107

18 lar pre cclelaJtc doua capete celor doua lantugele impletite le iliii piiv])iir, din carmozin-rof?iii. ?! din ale 3 Si intiusera phlci. acatara de cele doua sponci. si le pusera in subtire rasiicit.
facu efodiil
rlin

aur, din vanat, lui.

taiara tn firo subtiri, pre care sa le preste cei doi umerari ai efodului, ca sd 19 ^\-i tese cu vanat. ])ui-pnr, carniezin-roi?in fie in partea lui de dinainte. 4 Si-i mai facura incd doua verigi de aur. j)^'C .si cu in snltire. tcsiltnra alcasa.
si le

facnra umerari iniprounati nnulcu altul: care le pusera la cele doua colturi dejos la amandona capetele se impreunau. a pi(ptarului, la marginea lui pe dina20 v^i-z mai facun'i 5 ^i cingatoarea efodului, care em de- untru despre efod. aur. pre care le puverigi de ahe doua inaferie tot aceoasi !?i jisupra Ini. era din
a!?a lucrata:

din anr, vanat. purpnr. carsi

serfi la cei

doi umerari ai efodului, de

din in subtire rjisucit; desupt in partea de dinainte a lui, in du])a cum ponincise Dumnezeu lui ^loisi. locul impreunarii. deasupra d(^ braul 21 Si pieptarul cu verigile 6 '"Sifacura cele dona pietri onieliine. efodului. leffara cu sfoara vanata de veriil si le prinse in loii-atin-i de aur. sapate cu lui sapatura de sigil dupre numele liilor lui gile efodului, ca sa stea teapan deasupra
niozin-roi?iu

7 ^i le pusera pe umerarii efo- de cingatoarea efodului. ca pieptarul sa dupa cum podului, ca ele sd fie pietri de /'amintire nu se miste depe efod pentru tiii lui Israel dupa cum porun- runcise Dumnezeu lui Moisi. 22 *Si facura si mantia de supt efod, oise Dumnezeu lui ]\loisi. 8 ^ Si facii ?i pieptarul, tesatura aleasa. tesatura aleasa, tot vanat. 23 Si acesta iucrat ca i^i efodul din aur, vanat, pur- la mijloc sus avea o gura. asemenea pui'. carmezin-roi?iu. !?i din in subtire cu gura platoasei. si imprejurul gurii rasucit. 9 Patrat era: i?i indoit tacura avea tivitura jur imprejur. ca sa nu se 24 Si pe mai-ginea acelei lungimea lui de o palma, spantice. ei pieptarul mere-granate. in coloare facura indoit. mantii palma, largimea lui de o si
Israel.
:
: : :

carmezin-rosiu. "i fire 25 Si ^^^fw tacura si 'clopotei pietri: in hitdiidf^lv cvdii: sardoniu, to- rfisucite. curat; paz si smaragd: acesta fu intaiul sir; de aur si pusera clopotei printre 11 Al doilea sir: carbuncul. safir si merele-granate la marginea mantiei. jur 26 Ca sd diamant: 12 Al treilea ^\v\ liguriu, imprejurul merelor-granate:

10

'^^i

insirara intr'insul patru

iriruri

de vanat. purpur

si

agat

si

ametist;

13

Si

a,l

patrulea

sii":

fie tot

crisolit, onicliin. si

iaspide. Acestea erau iard.^i

un un

clopotei
clopotei

si si

un mar-granat, si un mar-granat pe
dupa cum porun-

prinse in legtituri de aur puse toatc in toata marginea acelei mantii jur imprelegaturile
lor.

14

Si aceste pietri

cu jur. pentru serviciu


cise

zece,

fiiilor lui Isi-ael erau douaspredupre numele lor, si sapate cu sapatura de sigil. fiecare cu numele sau, dupre cele douasprezece semintii. 1 5 ^ifacura la engolpion lantugele in forma sfoarei. impletitura aleasa din aur curat. 16 Si-i facura si doua sponci de aur. si doua verigi de aur, si pi'e cele doua TfM'igi le pusera la cele doua colturi ale picptarului. 17 Apoi pre cele doua lantugele impletite de aur le acatara de cele doua verigi, din colturile picptarud
Cap. 28. e Cap. 28.

numele

Dumnezeu
'^'Si

lui Moisi.
si

27

facura

tunici de in subtire.
si fiii lui

tesatura aleasa, pentru Aaron

28

^Si

cel(

mitra de in sul)tire: si caciulele frumoase din in sul)tire; si '"pulin subtire rasucit


:

pane de

29

" Si '"in"

gatoarea de in subtire rasucit, din vanat. jjurpur, carmezin-rosiu. broderie aleasa: du])a cum poruncise Dunniezeu lui Moisi. 30 "Si facura si placa pentru diadema sacra din aur curate si sapara pe dansa

cu sapatura de
'

sigil:
it

SFlNTmE DOMC.ip. 28. 39.


!

6.
I

f Cap. 28. 12.


'7

/.

C8p.2e.l7.etc.

9.

'

Cap. 28.

l.j.

Cap. 28. 31.

j Cap. 28. 33. Cap. 2S.39.I0.


'.

Cap. S8.
F.zec.

4, 39.

Cap. 28. 42.

o Cap. 28.36.S7

44.

rt.

108
NTJLUI.
31
?i

II.

MOISI. 39, 40.

puscra preste ea sfoara ?i*sa ai?ezi pe dansa cele de pus; dupa vanata. cu care sa lege mitra, deasupra aceea/'sa aduci policandrul. i?i sa aprinzi 5 ^i^i altarul de aur ei; diipa cum poruncise Dumnezeu lui candelele lui. pentru tamaie sa-1 pui dinaintea cliivoMoisi.
Moisl hinecuvinteazii lucrarea savdr^itu.
tului

marturiei,

^i

sa atarni perdeaua

32

^i a)?a se sfarsji tot lucrul la loca- dinaintea u^ei locasului.


;

6 ^i sa pui
7 Si
'*

$ul cortului intriiiiirii


facurci toate. p
lui

!?i

liii

lui

Israel altarul
i?ului

de arderi detotinainteaui^eilocaspala-

cum

poruucise Dunuiezeu

cortului intrunirii.

Moisi:

ei

a^a facura.
^i

torul sa-1 pui intre cortul intrunirii si


altarul,
i

33

"i^i

ei

adusera

lui ^loisi locasul, cor- intre

intr'insul

sa pui ajia.
sji

tul. si toate uneltele lui, carligile lui.

8 Si sa asezi curtea jur imprejur,


pui perdeaua la ua
oleiul
curtii.

sa.

scandurile
picioarele
piei

lui, pargliiile lui, stalpii lui si

9 i sa

iei

lui;

84 Acoperemantul de

de ungere,

si

sa 'ungi locasul i

de berbece recite, acoperemantul de toate dintr'insul. i?i sa-1 stintei^ti pre el, piei de vitel de mare, ?i perdeaua des- i?i toate uneltele lui. ca sa fie liicriL sfant. 35 Oliivotul marturiei si 10 Si sa ungi i altarul de arderi de tot, i partitoare; 36 Masa cu toate uneltele lui, ^i sa sfintei?ti altarul, parghiile ei, si propitietorul 11 Si sa toate uneltele ei, ^i pc\nea punerii ina- ca isa fie altar prea sfant. 37 Policandrul eel din aur cu- ungi spalatorul !?i picioarele lui, i sa-1 inte; 12 ''Apoi sa aduci si pi'O rat, cit toate candelele sale, candelele in sfintesti. rand a?ezate. i toate uneltele lui: ?i Aaron ^\ pre fiii lui inaintea uei cor38 i altarul tului intrunirii, i sa-i speli pre ei cu oleiul pentru luminare; de aur: $i oleiul de ungere: ?i taniaia apa. 13 Si sa iml;raci pre Aaron cu vestaromatica, i?i perdeaua dela usa cortului: 39 ^i altarul de arama, cu gratarul lui mintele sacre, si sa-1 knigi, ^i sa-1 sfin14 Si sa de arama, pargliiile lui si toate uneltele tei?ti, ca sa-mi preoteasca. 40Per- aduci ^i pre fiii lui, i?i sa-i imbraci cu lui: spalatorul ^i picioarele lui: tunici. 15 Si sa-i ungi pre ei, cum picioarele lor stalpii ei delele curtii si perdeaua de dinaintea portii curtii, fu- ai uns i pre parintele lor, ca sa-mi niile ei, taruijii s?i toate uneltele de ser- preoteasca; ?i aceastd ungere a lor va servi lor de"* preotie totdeauna in neaviciu pentru locasul cortului intrunirii
; :

41 Vestmintele tesute pentru


in

serviciu murile lor.

10 Si Moisi facii toate, cum Dunuiesanctuar: vestmintele sacre pentru 17 Si Aaron, preotul, ^i vestmintele fiilor lui zeu a i)oruncit lui: a?a le facu. anul al din intaia lunei zi a intaia lui Israel in 42 Asja fiii pentru preotie. 18 Si Moisi ? facura tot lucrul, cum poruncise Dum- doilea locasul era a^ezat.
'*

nezeu

lui ]\Ioisi.
?i

43

l^i

Moisi vazti toate aseza

locairul. si

punand
:

picioarele lui,

lucrurile,

iata ei facura toate


ei
as^a

cum po-

runcise

Dumnezeu;
ft

facura.

^i lor,

Moisi

ii

''binecuvanta pre danii.


Uirnosirea corhdui.

aseza scandurile lui. ?i le puse pargliiile 19 Si intinse iyi intocmi stalpii lor cortul deasupra locairului, ^i })reste cort

A^ezarea

puse acoperemantul

dupjl

cum poruno puse in clii-

AC\ T"^
nirii:

^^ Duniiit'zt-u vorbi catra jMoisi. cise

Dumnezeu
i?i

lui ]\Ioisi.
si

zicand

2 In ziua intaia a ^lunei

20 Apoi lua " marturia.


puse

intaia sa asjezi ^locasul cortului intru- vot,

pargliiile la cliivot, ^i ase/a

!^i

'^intr'insul sa

pui cliivotul propitietorul pe cliivot deasupra.


sa aduse cliivotul in
locas?, si

21 Si

marturiei,

dinaintea

cliivotului
''sa
I

atarni perdeaua.
p
Vers. 42. V3. q Cap. 35. 10.
I,ev. 9. 22. 33.

4 Apoi
30.27.
|

pui masa. deaua dinaintea


d \'\-^. 22. e ViTs. 23.
Lev. 24,
5, 6,

lui.

^atarna perca ea sa acopere cliiI


I

2Cron.

b c

CnpiU 40. a Cap. 12. 2.

Vers. )7. Vers. 21.

/
ij it

Ver.<

24. 25.

Num.

5.

Vers. 211. Vers. 30

Cap. 30. 26. J Cap. 29.86.37. h Lev. 8. 113.

Cap. 28. 41.


25. 13.
1.

o Cap. 25.

Ili.

m Num.
n Vers.

p Cap.

26.

33.

los.

22.

l>

IT.

MOIST. 40.
i^i

109
altar, si intr'insul

votul

marturici

diipa

cum

ponuu-ise intrunirii

puse apa
s^i

Duinnc'zeu lui ^loisi. 22 ^k^i puse masa in coi'tiil intmnirii, in partea locai^uhii dcspre miazcinoapte, 23 'Si deasupra ei afara de jx'i'doa. puse in rantl panile inalntea lui Dumnc/cu: dupa cum poruncise Dumnezcu
lui Moisi.

de

sjialat.

81

Si ]\Ioisi

!?i

Aaron

tiii

lui i?i

spalau dintr'insul manile

^i

pi-

cioarele;
intrunirii.

i?i

se sialau:

32 Cand intrau ei in cortul cand se apropiau de altar, ^dupa cum poruncise Dumlacii

nezeu

lui ^loisi.
el

33 ^Apoi
si

curtea imprejurul
si

24

*Ap<)i puse policandrul in covtul locasului

a altarului.

puse perdeaua
star^i lucrul.

intmnirii. in divptul mcsei. de cealalta la U!^a cortului.


jiarte a locasului

A;?;! ^loisji

despre miazazi. 25 Si Murirea lui Dumnezeu ntxirinde loca^uJ. candelele inaintea lui Dumneaprinse 34 '^Atunci norul acoperi cortul inzcu dupa cum poruncise Dumnezeu lui trunirii, !?i marirea Douniului umplii
'
:

Moisi.

26 "Apoi

ai?eza

i?i

altarul eel

de aur

in cortul intrunirii,

dinaintea perdelei.

27 ^i deasupra lui facii sa fumege tamaie aromatica: dupa cum poruncise

Dumnezeu

lui 31oisi.

28 ^^i aseza perdeaua la u^a loca29 y i altarul de arderi de tot il sului.


puse dinaintea
intrunirii.
.si

putea intra in cortul intrunirii, ca norul se pusese preste dansul. si marirea Domnului umpluse locasjul. 36 / Si <^"ii^d norul se radica depe locas. tiii lui Israid plecau din loc accasta se fdch in toate calatoriile lor. 37 ^i ^daca norul nu se radica, nici ei nu porniau pana in ziua,
locasul.
Si Moisi <^nu
:

35

uirei

locai?ului

in

cortul (and acesta

se radica.

38 Oa

''norul

tot

dansul ^aduse arderi de Domnului era deasupra locairului ziua, dar de i)ane dupa cum poruncise iar noaptea era foe intr'insul. inaintea
]ie
:

Dumnezeu

lui Moisi.

ochilor a toata casa lui Israel


calriloriih^ lor.

in toate

oO "Si puse spfdatornl intre cortul

LEVITICUL.
A TRETA
Lcgea arderii de
tot.

(lARTE

A LUI

j\10IST.

ISi
nirii,

Dumnezeu "chema
zicand
:

pre

]\Ioisi.

^i

pe capul jertfei; si-i va i/spre impacarea lui: 5


''juncul inaintea lui

il

/"bine primit

i^i

sa junaliie
?i
fiii

vorbi catra dansul *din cortul intru-

Dunmezeu.

2 Vorbe.ste tiilor lui Is- lui Aaron. *jn'eotii, sa aduca sangele lui, rael. 1 zi-le lor: '^Cand careva din voi i sa 3 stropeasca sangele jur impre jur va aduce dar de vite Donniului. sa aduca asupra altarului, care este la Ui?a cortului darul siiu din cireada sau din turma. intrunirii 6 i sa jupueasca acea jertla, 3 De va fi darul sfiu ardere d(^ tot din ^i sa-1 taie in bucatile sale. 7 Si fiii lui cireada. atunci sa-1 aducil din partea Aaron, preotul sa faca foe pe altar, .si sa l)ai-bateasca '' fara cusur la ua cortului ''^puna lemne pe foe. 8 ^i tiii lui Aaron, intrunirii sa-1 aduca ca sa-i placa lui preotii, sa as^eze bucatile cu capul ?i cu Dumnezeu; 4^'^i sa-si puna mana sa grasimea deasupra lemnelor, ce sunt in
:
:

q Cap. 26.

110
fociil

III.

MOISI.
lui
i?i

1,

2.

3 Si <^ramasita din acel dar de mancare va fi a lui Aaron si a fiilor i picioarolf preotul sa le arda toate pe acel altar sai, ea'^luerul prea sfant intre sacrificiile aceasta este ardere de tot, sacrificiu cu cu foe ale lui Dumnezeu. 4 ^i de vei aduce ca dar, jertfa coapta foe. ^miros placut lui Bumnezeu. 10 Si de va fi darul sau jertfa din in cuptor, sd fie turte nedospite, din floaturma. din oi sau din capre. sa aduca o rea fainei, framantate eu oleiu. sau pla-

depe

altailiii

9 lar maruntaile

Dumnezeu.

sa le spele cu apa;

11 "k^i einte nedospite, unse cu oleiu. 5 Si daea darul tau de mancare va fi partea pre el langa despre meazanoaptc, inaintea Domnului dar prdjit in tigae, atunci Sfi fie din floasi iiii lui Aaron, preotii. sa stropeasca san- rea fainei, nedospita, framantata cu oleiu.
parte barbateasca^fara cusur.
sa-1 juno'liie
altar, in

gele lui asupra altarnlui jur imprejur. 6 ll vei frange in bucati, si vei turn a 12 ^i sa-1 taie in bucat^i, cu capul 91 cu preste dansul oleiu dar de mancare este. 7 ^i de va fi darul tau de mancare grasimca lui ; ?i preotul sa le puna de;

asupra lemnelor. care snnt pe focul eel 13 i maruntaile !?i pieioadepe altar. rele sa le spele cu apa, ^i preotul sa le aduca toate acestea, i sa le arda pe altar si va fi ardere de tot, sacrificiu eu foe, miros placut lui Dumnezeu. 14 Si de va fi darul ce va aduce jertfa lui Dumnezeu din pasari. el sa aduca darul stiu din ^turturele sau din pui de 15 Si preotul sa-1 aduca la porumb. altar, sji sa-i sugrume cu uugliia capul, si sa-1 arda pe altar, ?i sangele lui sa se 16 i gusa scurga pe paretele altarului sa eu penele impreuna seotandu-le. sa le arunce i^ langa altar, despre rasarit, in locul cenusei: 17 i sa-1 despice cu aripile sale, fara sa o^desfaca in dona; si preotul sa-1 arda pe altar, deasupra ''Aceasta liMunelor, care sunt pe foe. este ardere de tot, sacrificiu cu foe miros
:

fript pe gratar, sa se faea din floarea


fainei,

cu oleiu.

$i darul

de nicineare

facut dintr'acestea, sa-1 aduei lui

Dum-

nezeu, dandu-1 preotului, cifre-l va duee 9 ^i preotul va lua din darul la altar de mancare /'partea do amintire i?i o va
:

aprin'depe altar: aces/a este


foe.

6*

sacrificiu

cu
Si

miros placut
si

lui

Dumnezeu.
:

10

''ramasjita din darul

a lui Aaron

a fiilor lui

de mancare sd fie lucru prea sfant

intre darurile cu foe fdcute lui

Dum-

nezeu
1

este.

un dar de mancare, care ve^i aduce lui Dumnezeu, nu se va face *dospit, ca nimie dospit, nici eu miere, nu
Nici
vefi

aprinde sacrificiu cu foe


J

lui

Dum-

nezeu.

placut lui
Legea

Dumnezeu.
diferifelor jertfe

de mdncare.

In darul de parga vefi putea aduce Dumnezeu dar nu se vor pune pe altar drept miros placut. 13 Si toate darurile talede mancare cu sare sa le sarezi $i ^sarealegamantului
1
si

pre acestea lui

^'

de va aduce " eareva dar de man- Dumnezeului tau sa nu la^i sa lipseasca care lui Dumnezeu, sa fie darul lui depe darurile tale; "in toate darurile din floarea faiuei ^i sa, toarne preste tale sa aduci sare. 14 Si tlaea vei aduce lui Dumnezeu dansa oleiu, 1 sa puna preste dansa taduca la unul din fiii dar de mancare din intaile fruete ale maie 2 $i sa lui Aaron, preotii, i?i acesta sa iee din- tale. " sa aduci spice de eurand coapte, tr'insa un pumn de acea faina i din prajite la foe, ^i "graunte de spice pisate; 15 Si ^preste acel oleiu si toata tamaia, ^\ preotul sa ca darul din parga ta: * torni tamaie sa aprinda pe altar jertfa amintirea sa de dansul sa torni oleiu, ^\

Si

drept sacrificiu eu foe, miros placut


;

lui

cd dar de pfuie

este acesta.

1 6 Si preotul

I'ac. 8. 21.

III.
sS,

MOISI. 24.
'^

Ill

aprinzS 9pai"toa de amintire diu gra- sa


i

iintele

din oleiu

^i

aduca inaintea lui Dunuiezeu cu toata taniuia; 13 Si sa puna mana sa pe capul ei. j^i

sacrificiu

cu foe

lui

Dumnezeu

este sa

jungliie dinaiutea cortului intrunirii

aceasta.
Lefjca sacrifiriiiJui de muHuniifu.

de va f'i darul c('u<*sacriliciii de multuiniri, de-1 va aduce din cireada, fie parte b&rbateasca sau femeiasca sa-1 aduea lui Dumnezeu ^fara cusur. 2 ^i'^sa puna mana sa pe capul darului sau, ^i sa-1 injungliie la u^a cortului intrunirii !?i fiii lui Aaron, preotii,
;

3^i

sastropeasca Stingele preste altar jur iuiprejur. 3 8i din acest sacrificiu de nudtuniire sa

aduca

el

sacrificiu

cu ibc

lui

Dumnezeu r^grasimea
runtaile
taie
;

care acopere

toata grasimea dela

mamarun-

4 k^i cei doi rarunclii cu grasimea depe dansjii, cea depe coapse, ^i pra- Legea sacrificiului pentru i!<pa$lrea pucatelor. purul depe ficat cu rarunchii impreuna Si Dumnezeu vorbi lui Moisi, zicand Vorbe^te fiilor lui Israel, zisa le scoata. 5 i fiii lui Aaron sa le * aprinza pe altar, langa arderea de tot, cand 2 '^Dt^ va pacatui careva prin nedeasupra lemnelor, ce simt puse pe foe, .^tiinta in potriva oricareia din poruncile miros pliicut lui Dumnezeu, este aceasta. lui Dumnezeu, faccind ceeace nu se cade 3 ^Daca 6 i de va fi darul sau, care-1 aduce a face, anume dintr'acestea el lui Dumnezeu drejit sacrificiul sau de preotul eel uns va fi pacatuit, tragand nudtumita, dar din turma, /fe barljat sau pre popor in pacat; el pentru pacatui femeie, ^sa-1 aduca fara cusur. 7 De sau, ce-1 va fi facut, sa aduca lui Dumva fi acest dar al sau un miel, sa-1 aduca nezeu drept sacrificiu pentru pacat un inaintea lui Dumui^zeu 8 $i sa puna ^vitel fara cusur; 4 Si sa aduca vitdul mana sa preste capul darului sau, i sa-1 '^la u^a cortului intrunirii, inaintea lui jungliie dinaiutea cortului intrunirii; s^i Dumnezeu i sa puna mana sa pe capul ?i sa junghie vitelul inaintea fiii lui Aaron sa stropeasca sangele lui vitelului, 5 Si preotul eel uns asupra altarului jur imprejur. 9 ^i din lui Dumnezeu: acest sacrificiu de Imcurie sa aduca sa- sa ia din sangele vitelului, ?i sa-1 aduca crificiu cu foe lui Dumnezeu grasimea la cortul intrunirii; 6 Si preotul sa inlui. f?i toata coada, scotandu-le la osul tinga degetul siiu in sange, ?i de sapte spinarii, ^i grasimea care acopere ma- ori sa stropeasca din sange inaintea lui runtaile, ?i toata grasimea dela marun- Dumnezeu spre perdeaua sanctuarului. taie k^i cei doi rarunclii cu grasimea 7 Si preotul/ sa puie din acel sange pre1 lor depe dan?ii, cea depe coapse !?i pra- ste coarnele altarului de tamaie aroniapurul depe ficat cu raruncliii impreuna tica, carele este inaintea lui Dumnezeu sJl le scoata. 11 k?i preotul pre acestea in cortul intrunirii; f?i ^tot sangele rdsa le aprinza pe altar, s niancare de sa- mas al vitelului sa-1 toarne la piciorul altarului de ardere de tot, care este la crificiu cu foe adus lui Dumnezeu. 12 Si daca darul lui va fi capra, el uija cortului intrunirii. 8 Si toata gralor
;

Aaron sa stropeasca sangele ei asupra altarului jur imprejur. 14 Apoi dintr'aceasta sa aduca darul sau drept sacrificiu cu foe lui Dumnezeu grasimea ce acopere maruntaile, i?i toata grasimea dela maruntaie 15 Si cei doi rarunclii i?i grasimea depe danii,cea depe c-oapse, ^\ prapurul depe ficat; cu nlruncliii impreuna sa le scoata. 16 Si pi'eotul pre acestea sa le aprinza pe altar, maucare de sacrificiu cu foe, miros placut. * Toata grasimea e.s^e a lui Dunuiezeu. 17-^ Lege vecinica sd fie aceasta pentru neamurile voastre, ca nici'^^grasime ^i nici 'sange sji nu mjincati.
i fiii lui
: ;

9 Vers.

2.

c Ksod.

29. 10.

11-:

ni. MOISI. 4.
afara din tabara,
a ars
i?i

simea vitelului adus ca sacrificiu pentm pacat sa o inalto, adecd g-rasimea ce acopere maruntaile, i toata grasimca depe maruntaie 9 ^i cei doi rarunchi cu grasimea depe dan^ii, cea depe coapse, ^i pra])ui"ul depe ficat: cu rariincliii inipreuna sa le scoata. 10 '*Ciim so scoata depe vitelul sacrificiului dc nmltumire; i?i prcotul sa api-inza allarul ardcrei de tot. 11 *k^i pielea vitelului cu toata carnea lui impreuna cu capul lui, i?i picioarele lui, cu maruntaile ^i cu balega lui;
;

sa-1 arda,

dupa cum

pe vitelul eel de mai inainte. Acesta este sacrificiu pentru pacatui comunitatii.

22 Cand va pacatui unul


mari.
si

dintre

mai

va^'face vre-una din cele oprite

de Donniul Dumnezeul sau, ce nu se cade a face, din nebagare de seama, se


face vinovat;

23 Dupa

ce pacatui prin

care el a pacatuit i-se va face cunoscut atunci el sa aduca darul sau un tap fara

cusur:

24

Si ^sa-i?i
si

puna mana sa pe

12 Adecd
afara din

tot vitelul
taljarii

rdmas

sa-1 scoata capul tfipului,

sa-1 jungliie in locul

intr'un loc curat, .^unde

se lapada cenusa; i?i^'sa-l arza cu

lemne
lui Is-

pe

i'oc:

unde

se varsa cenusa.

13

^i ^daca toata

comunitatea

rael va pacatui priu nei^tiinta,

'"^si

fapta

a fost ne^tiuta de comunitate;


fi

?i ei

vor
fa1-a

facut vre-una din cele oprite de Duiu;

nezeu, cc nu se cadea a face


cut vinovata
:

^i s'a

14 Dupa ce pficatul ce

facut i-se va face cunoscut. atunci co-

munitatea sa aduca un vitel drept sacrificiu pentru pacat. aducandu-1 inaintea ierta lui. cortului intrunirii: 15 1 batranii co27 ^i 2/daca careva din poporul de nuuiitatii " sa puna manile lor pe capul rand va pacatui prin nestiinta. faca,nd vitelului inaintea lui Dunuiezeu. f?i sa se vre-una din cele oprite dc Dunuiezeu, jungliie vitelul inaintea lui Dumnezeu. adecd din cele ce nu se cade a face, se 16 ^k^i preotul eel uns sa aduca din san- va face vinovat 28 Dupa ce ^ pacatui gele vitelului la cortul intrunirii 1 7 i ce 1-a facut i-se va face cunoscut. sa preotul sa intinga degetul sau in sange. aduca dar o iada fara cusur pentru jiai de ^apte ori sa stropeasca cu acesta catul ce 1-a facut. 29 '^^i sa-^i puna inaintea lui Dumnezeu spre perdea; mana sa pe ca])ul sacrificiului pentru pa\^ i^\ dintr'acel sange sa puna pe coar- cat. i?i sa junghie sacrificiul pentru pauele altarului. care std inaintea lui Dum- cat in locul unde se junghie arderea de nezeu in cortul inti'uuirii. ^i ^t san- tot. 30 ^i preotul sa ia din sangele acegele eel rdmas sa-1 toarne la piciorul luia cu degetul, i?i sa puna pe coarnele altarului arderii de tot, ce std la usa cor- altarului arderii de tot iar celalalt sange
: ; ;
:

se junghie arderile dc tot. inaintea Dumnez(ni. Sacrificiu i)entru pacat este aceasta. 25 ^i preotul sji ia cu degetul din sangele sacrificiului pentru pacat, ^i sa-/ puna pe coarnele altarului arderii de tot. iar celalalt sange sa-1 toarne la picioarele altarului de ardere de tot. 26 Si toata "gi-asiiuea lui sa o aprinza pe acest altar, ca si gi-asimea sacrificiului de multumire: 'si preotul sa faca isjiasirea pentru dansul i?i i-se va
lui
*<

unde

tului inti'unii'ii.
lui sa
altai'.

19

^i toata

grasimea

al ei tot sa-1

verse la picioarele altarului.


lui.

ia dinii-'insul, ^i sa o

apriza pe 31 Si ^'preotul sa ia toata grasimea

20

i^i

sa

faca^cu

vitelul,

dupa

'^

dupa cum

s'a luat
:

grasimea

sacrificiului

cuiu a facut cu vitelul sacrificiului pentru de multumita ^i sa o aprinza pe altar, ^ $i preopacat, aa sa faca, cu el; 2?i preotul sa '^ miros pi acut lui Dumnezeu faca ispaijire i)entra dani^ii ^\ se va ierta tul sa faca ispasirea pentru dansul, ^i
; ;

lor.
h Cap.

21
3.

Si

vitelul

rdmas

sa-1 scoata i-se

va ierta

lui.

3.4,5.

III.

MOIST.

4,

5.

113
oaie sau o capra, drept sacrificiu

32 lar do va

adiice miel drept sacri- facut,


/'

pentru pacat: !?i preotul va face ispa^ii-ea pentru dansul, penti'u jtacatul lui. 7 k^i *de nu-i va da mana, ca sa poata aduce oaie sau capra. sa aduca lui Dumnezeu pentru pacatul sau ce 1-a facut doua'turturele, sau doi pui de poiiunl*. unul sacrificiu pentru pacat ^i celalalt pentru ardere de tot. 8 ^i pre acestea sa le aduca la preot. care sa aduca sa35 Si toata criliciul pentru pacat mai intaiu, si sa verse la i)icioarele altarului. grJlsimea lui sa o ia, dupa cum a luat ^ sugrume cu ungliia capul lui dela grugrasiniea dela oaie pentru sacriticiu! de maz, fara a-l despar(i 9 vSi din sannudtumire, !?i aceasta preotul sa o faca gele sacrificiului jientru ytacat sa strosa t'umege pe altar slanga sacriticiul cu peasca peretele altarului, iar ^celalalt Asa sa faca preo- sangesase stoarca la picioarele altarului. foe al lui T )uiunezeu. tul ispasire pentru pacatul sau care 1-a Sacrificiu pentru pacat este acesta. 10 Iar facut: i?i i-se va ierta lui. pre celalalt sa-1 pregateasca ardere de
ficiu peiitni paeat.
; :

sa-1 aduca parte fe33 Si sa-!:!i puna meiasca iara cusiir; niana sa pe capul saci'iliciulin pentru pajiinghie safrificiii pentru pacat, i sa cat in locnl nnde se jungliie arderile de 34 Si preotul sa ia cu degetul sau tot din sangele acelui sacriticiu pentru paat, ?i sa unga coarnele altarului de ardere de tot: !?i rdmasifa sangelui sa o

''

Unnare despre

jeiifde pentru itipasirea


jMcatelor.

tot.

du})a "Mlatina.

isjiasire

"Si preotul sa faca pentru dansul de pacatul sau

de va pacatui careva. niartor fi- ce 1-a facut: f?i i-se va ierta lui. s?i-a auzit cuvintele ju11 Dara daca nici atata nu-i va da raniantului. pentru cele ce a vazut. sau mana. ca sa aduca dona turturele sau cari altfel a stiut, si nu le-a descoperit, ddi pui de porundj, atunci el, fiindca a va * purtii vina sa. 2 Sau ^ de se va atinge pficatuit, sa aduca drept dar a zecea careva de un jucru necurat. fie niorta- ]iarte din Efa de floarea fainei ca sacriciunea unei fere necurate. sau niorta- ticiu ]i(>ntru pacat: "oleiu sfi nu toarne, ciunea unei vite necurate. sau niorta- nici tclmaie sa nu jiuna preste dausa; ciuneaunei taritoare necurate. si aceasta caci sacrificiu pentru pacat este aceasta. nu s'a stiut de el acela va fi necurat i?i 12 Si sa o aduca la preot: si preotul. ^'vinovat: 3 Sau de se va atinge caivva luand dintr'insul pumnul plin ^^dre]it ''de necurateniaunuiom, lie orice necu- amintire, sa aprinza pe altar, ilanga saratenie, prin care se pangareste omul, crificiile cu foe ale lui Dunuiezeu. A13 Si ?i aceasta n'a stiut. si "? unnd i-s'a fa- cesta este sacrificiu pentru pacat. cut cunoscut. vinovat va fi. 4 Sau de preotul sa faca ispasirea pentru dansul ^'a jura careva, rostind in aprindere cu de pacatul ce el 1-a facut in vre-unul usurinta. ca sa /'faca rau sau sa faca din aceste lucruri; si i-se va ierta lui; l)ine, dupa cum onud rosteste. jurand: hw ^ rdmd^ita va fi a pn^otului. ca si dasi el aceasta nu a stiut, iar dupa aceea rul de pane. i-s*a facut cunoscut. vinovat va fi intr'una Lcf]i hi privinta jertfelnr pentrti viva.
Si

ind. '^dupa ce

'"

9'

dintr'acestea.

cuiva

intr'una
sii

14 Dumnezeu nuii vorbi lui Moisi, 5 Si <^"iiid s"ar intam{)la, 15 M 'and cineva va face vre-o dintr'acestea sa se zicand
:

faca vinovat.
lid sa

'*marturiseascjx pacatul. nelegiuire, pacatuind prin nestiinta in


''

6 Si din turnude cele consacrate lui Dumnezeu. acela sa Dunuiezeu sacriliciul aduca lui Dumnezeu sacrificiu penlm sau de vina pentru pacatul sau, ce 1-a vina sa un berbece fara cusur. dint re oi,
in care a jiacatuit:

aduca

lui

Vers. 28.

114

111.

AIOISI. 5, 6.

dupa prctuirea ta, in sicli de argint, sa faca ispai^irea pentru el inaintea lui dupa 'sielul sanetuaruliii,potiiviU'Uvina. Dumnezeu, 1 i-se vor ierta lui toate 16 Si ceeace va li paeatuit el in cole ac(4ea ce a facut, prin care se face viconsacrate. sa plateasca
;

i?i

pe deasupra novat.
Despre arderile de
tot.

^sa mai adaoga a cincea parte, care sa dea preotuliii v ^\ preotul prin acel berbece penti'Li viiia va face ispasjire pentru dansul, i i-se va ierta lui. 17 ^i daca^cineva vapacatui. facand vre-una din cele oprite de Dumnezeu. ce nu se cade a face dara nu a i^tiiit, ?i 18 ^i s'a facLit vinovat va piirta vina sa fara ciiberbece preotuliii iin aduca sa
: :

sur din turuui, dupa pretuirea ta, drept saerificiu jxiutru viua si preotul sa faca
:

ispaf?ire

pentru gresala faciita de dani

sul prin ne^tiinta,

la

care n'a luat

19 Saerificiu seama, ^\ i-se va ierta lui. pentru vina este aceasta. ca vinovat s'a
facut in contra lui

Domnul vorbi lui Moisi, zicand 2 Porunceijte lui Aaron ^i tiilor lui, zicand: Aceasta este legea arderii de tot Arderea de tot sd fie pe vatra depe altar toata noaptea pana dimineata, sji focul altarului sa arda asupra lui. 3 *Si preotul fiind imbracat cu vestmantul lui de in i?i cu pulpanele lui de in, sa-!?i acopere goliciunea sa, i sa-^i radice cenusa pre care o a f^cut focul arderii de tot, mistuit pe altar, ^i sa o verse ^langa altar. 4 ^$1 ^^ se desbrace de vestmintele lui, i sa se imbrace cu alte vestminte, i?i sa scoata cenua afara din ta-

Si

Dumnezeu.
vorbi
lui

bera la un loc curat.


Moisi, zi- altar
sfi

5 lar focul depe


sa

20

'i)\

Dumnezeu

arda asupra
si

lui, i

nu

se stin-

cand: 21 Cand careva va pacatui. ^i va "face vre-o nelegiuire in contra lui Dumnezeu, ^tagaduind aproapelui lucrul ce i-l-a ^ pus in pastrare, sau in manile lui 1-a incredintat:

ga;

i^i

preotul in toate diminetile sa ardfx


tot,

lemne pe dansul,
a^eze arderea de

asupra acestora sa s?i sa aprinza gra-

6 Purusimea sacriticiilor de bucurie. sau lucrul ce rea sa arda focul pe altar; de loc sa nu s'a rapit. sau a ^'inselat cu ceva pe a- se stanga. Despye jertfa de mdncare. proapelc sau; 22 Sau afland lucru per/ 7 Si aceasta este legea darului de dut. pre acela il va tagadui. sau va pune juramant stramb, asupra a orice lucru mancare Fiii lui Aaron sa-l aduca ina:

ce se intaiupla omului sa faca.

^i

a^a a intea lui

Dumnezeu,

inaintea altarului;

daca el a paeatuit, 8 vSi ^a i=' 'lii^ <^cest dar de mancare un atunci el sa intoarca pumii din lloarea fainei. ?i din oleiul ei, si s'a facut vinovat; acel lucru ce 1-a rapit. ^i inselaciunea precum si toata tamaia ce este deasupra cu care a insjelat, sau pusul in pastrare. darului de niiincare ; i sa le aprinza pe
paeatuit
;

23 Va

fi,

ce i-s'a incredintat. sau lucrul perdut altar, amintire a sa, spre miros placut 9 lar '^ramas^ita din24 Sau orice alt lucru lui Dumnezeu. care 1-a gasit
:

pentru care

el

a jurat stramb. sa
^i

i?

pla- tr'insa sa o

teasca intreg pre^ul,

se

cea parte mai mult,


al cui

a fost lucrul. in 25 Si sa aducci lui ca partea lor am dat-o din sacrificiile sau pentru vina. Dumnezeu saerificiu pentru vina sa, mele cu foe; prea sfanta este, ca i saun berbece fara cusur din turma. dupa crificiul eel pentru pacatui celpentru vina.
'*

adaoge a cinsa-1 dea celuia, sfant: in curtea cortului intrunirii sa o 10 Sa nu se coaca dospit; ziua sacrificiului manance.

fiii sai manance Aaron cu pane nedospita sa se manance in loc


i?i

pretuirea
saerificiu
V Esod. 30.
IS.

ta, rfm;ifZ?(-Z preotuliii

drept 11
lui

Numai
Aaron

partea barljateasca dintre


sa

fiii

pentru vina.

26

'Si

preotul

manance

dintr'insa: /'lege

m.
V(Kistre. penti-u sacrificiile

MOISI.
lui

C.

7.

115
AUe
legi de jertfc.

vocinicfi este aceasta intru geiieratiunile

cu foe ale
se

7^i
loeul

**

aceasta este

leii'oa

saerifieiului

Dumneztni.

fi'Tot

eel ce

atinge

de

iU'insele stVmt sa fie.

12 ^iDiimnezeu vorbiliii iMoisi, zicand

13

''Acesta este darul lui Aaron.

!?i

al

fiilor stii,

sprc eare sa-1 aduea lui

Dumei se

iiezeu, in ziua

eand earcva dintre

va iinge: a zecea parte din *efa floarea fninei dro])t dar vecinic de pane junia;

lato

dintr'insa

diniineata.

!?i

jumatate

14 In tigaie sa o predespre seara. gateasca cu oleiu, !?i bine prajita sa o aduea, i in bucati niarunte sa-nii aduea darul de pnne intru miros ]ilaeut lui

Dumnczcu.
15
^i

pentru vina. ^prea slant este: 2 <^ln unde se jungluc* arderea de tot, sfi se jungliie i?i saci-ificiu pentru vina; si sangele ei sa se stropeasea ])e altai- jur imprejur. 3 '^'^x toata grasimea ei dintr'insa sa se aduea, en. coada i^i cu gra4 k^i simea care acopere maruntaile; eei doi rfirunchi cu grasimea lor dep(^ dansii, cea dope eoapse. i?i prapurul depeficat cu eei doi rarunclii impreuna sa5 '^\ preotul sa le aprinza le scoata. pe altar ca saerifieiu eu foe lui Dumnezeu: sacrificiu pentru vina este. 6 '^Toata partea barbateasea dintre preoti sa-^
;

preotul,

carcle dintre
in loeul lui,

fiii

lui

mananee

in loe sfant sa se

mananee

Aaron

se va

unge

aeela

/"prea sfant este.

7 Sacrifieiul jicntru vina sd fie tot aceasta; 'tot sa-1 arda lui Dumnezeu: asemenea ca i?i sacrifieiul pentru paeat: IG Crici tot darul de pane a preotului sa aceeaiji lege sd fie pentru uind i?i ]ientru altul. Acel preot, eare va fi facut se arda tot sa nu se nianfinee. S Si Dcsjire jertfa poifi'n pdcatp. ispasire eu dansul, a lui este.
pi-egateasca aeel dar: lego veeiniea este
s*
:

17 cand:
siii,

k^i

Dumnezeu
18 Vorbe^te
:
:

vorbi lui Moisi, zi- preotul, care a adus ardere de tot pentru
lui

Aaron

si

fiilor

earcva, acel preot va averi pentru sine


pielea arderii de tot, care 1-a adus.

lui

Aceasta este legea saerificiupentru piicat Se va jungliia sacrificiul pentru paeat inaintea lui Dumnezeu, intr'acel loc.unde se juugliie arderea de tot; ^'prea sf.int este. 19 ^Aeel preot oare aduce sacrifieiul pentru paeat, aeela
zicand
sa-1

vSi

'

tot darul
i^i

in cuptor,

tot ee se gates^te
fie

de pane, eare se eoaee pe grataia preotului eare 1-a

sau in tigae sa adus.

10 Dara tot darul de pane, framantat eu oleiu, sau care este useat, sa fie a slant, in curtea corlului inlrunirii; tutulor fiilor lui Aaron a unuia ea si a 20 "Tot eel ee se va atinge de earnea altuia. lui, sa fie sfant; ^\ ceeace din sangele 11 Si * aeeasta este legea saerifieiului aeestuia se va strop! pe vre-un vestmant, de nuiltumita, pre care le veti aduce lui partea cea stro[)ita sa o speli in loe slant. Dunniezeu. 12 Daea acest dar il veti 21 ^i vasul de kit in care se va fi fiert, aduce pentru multumire, atunci impresa se sparga dara de va fi fost fiert in una cu acel sacrificiu de multumire sa vas de arama. sa se freee. !?i sa se spele se aduea turte nedospite, framantate eu
mananee;
sa se

mananee

"*in loe

eu ajia. 22 Toata partea barbateasea oleiu, dintre preo^i sa mrmance aeeasta: prea oleiu,
sfant este.

si
?i

placinte nedospite, iunse


floarea fainei fiarta ea

eu

turte,

framantataeu oleiu. 13 Pe langa aceste jiaeat. din al carui sange se va fi adus turte va aduce ca dar !?i ^']iane crescuta. in cortul intrunirii, spre a face ispasyirea impreunri cu sacrifieiul de multumire in sauetuar. aeela sa nu se mananee cu pentru bucuriile sale. 14 Si el dintoate foe sa se arda. acele daruri sa aduea lui Dumnezeu cate

23

^i tot sacrifieiul ]>entru

9 V.ioi.

29. 37.
2il.

Ivsort.

2.
'le,
I

j Rsort. 29. 25. k Vers. 17.


/

m
n

Vers. 10.
Esott. 29.

Oiftul

7.

.
I

I'.-ip.

1.3,5,11.
29.
6.

< Ksod.

IB.

C:!]).

10,17. 18-

37

a
il

C.-vp.

u. l':ip. 111,17.18

i'
<

F.60(t.

13.
I
'

Num. 18. 9. 10.1 / Cap. 2. 3'


</

dp.
<-'"P.

2.

3. 10.1

./
/,

Cnp.

2.

4. 4.
i.

Kzec. 4t. 29.1


'

Amos.

t'np

16.17,

(Mp. 0.25.

26.1

3.

1.

8*

116
biicata. drept
lie

ni. MOISI.

7.

dar ridicat;

^fi

aceasta

nu mancati

in toate locuintele voastrc,

de paseri, nici de vite. 27 Tot sa 15 "^Si acela. care va manca din orice sange, gele saci'ificiilor de multiimiro. carnea sacrificiului de nudtumire si de starjji-se-va sufietul sau din poporul sau. 28 Si Dumnezeu vorbi lui Moisi, zilauda sa se manance tot intr"aceeai?i zi, 29 Vorbesjte fiilor lui Israel, in care se va aduce i sa nii lase nimic cand "daca Si zicand 16 ^Cel paiia dimineata. ce va aduce lui Dumnezeu dinti-'insa sacrificiul care se aduce va fi lagadu- sacrificiul sau de multumita, acela sa inta. sail uii dar de Inina voie, atunci aduca el insu^i darnl sau lui Dumnezeu acel sacrificiu al lui sa se manance in- din sacrificiul sau de nudtumita: 30 Cu tr'aceeasi zi, in care se va aduce si de '^insasi manilc sale sa aduca sacrificiile va ranianea ceva dintr'insul. sa se ma- cu foe lui Dumnezeu sa aduca grrisi17 Si de va ramanea mea cu pieptul impreuna, pentru ca sa nance a dona zi. ceva carne din acel sacrificiu ^i pana a legene ^ pieptul ca dar legiinatinaintea lui 18 Si daca Dunmezen. 31 Si '^pivotul sa arda gratreia zi, sa se arda cu foe. zi din carnea simea pe altar, '^iar })ieptul sa fie al lui treia cineva va manca a 32 ^\ spata cea acelui sacrificiu de nudtumire. nu va ^\ Aaron si al fiilor sai. adus. nu 1-a dreapta din sacrificiile voastre, f?i celui ce de multuprimit; bine i-se va^socoti in bine; J'nraciune va fi: mita inca sa o dati jU'eotului. ca dar ridiacela care va manca dintr'insul va cat. si 33 ^i acea spata dreapta sa fie par19 ^i carnea aceea, care purta vina sa. se va atinge de ceva necurat, sfi nu se tea aceluia dintre fiii lui Aaron, care va manance; cu foe sa se arda. Dar din fi adus sangele i?i grasimea sacrificiului 34 Oa en luai dela fiii cealaltd carne, tot eel curat sa manance de bucurie. / lui Israel pieptul de leganare 1 s})ata dintr'insa. 20 Si acela care sfiind necurat. va de ridicare din sacrificiile lor de mulmanca din carnea sacrificiilor de nnd- tumire. si datu-le-am lui Aaron, preotul,
a
aceliii preot,

cave stropesto san- nici

tumita a

lui

Dumnezeu,

''

starpi-se-va

si fiilor
fiii

lui Israel prin

lege vecinica, dela

sufietul acela din puixjrul sfiu.

lui

Israel.

21

i^i

acela, care se

va atinge

d(

nu

tea ungerii lui

35 Aceasta este parAaron sji a ungerii fiilor


lui

lucra necurat, ^e^necuratie de om. fie lui. din sacrificiile cu foe ale 'vita necui-ata, fie "tai-itor necurat. si va nezeu hotdnte lor din ziua,

Dumcare
fi

in

manca

din carnea sacrificiului de mul- Moisi

ii

inlatisa lui
:

Dumnezeu.

spre a

tumire, care este a lui

Dumnezeu.

^'star-

lui preoti

36 Pre care Dunniezeu po-

pi-se-va sufietul acela din ])opornl sau. runci a se da lor de catra fiii lui Israel, 22 ^i Dumnezeu vorbi lui 3Ioisi. zi- S'din ziua in care unsu-i-au el, prin lego

23 Vorbeste fiilor lui Israel, zicand: ^Toata grasimea de bou sau de oaie, sau de capra, sa nu o nicincati. 24 i grasimea mortaciunii i grasinu^a de animal sfa^iat s^i vd serveasca la orice alt lucru, darji sa nu o mancati. 25 Ca tot eel ce va manca grasimea unei
cand:
vite,

vecinica in generatiunile lor.

pentru sacrificiul de ardere de tot, eel de pane, eel pentru pacat. eel pentru vina. eel pentru consacrare. si eel pentru sacrificiile de
este legea

37 Aceasta

nudtumire.

38 Pre care Dunniezeu o


fiilor

dadu

lui

Moisi pe nuuitele Sinai, in care


lui
lui

care se aduce sacrificiu cu foe lui zi el porunci


acela ce a
sfin.

Israel,

ca ei sa
in

Dumnezeu,

va din poporul
I

mancat starpi-se- aduca dai-urile 26 y^\ sangele sa pustiul Sinai.

lor

Dumnezeu.

Num. W.
Cap.

18. 8. 11.
22. 30.

o Num. 18. 27. p Cap. 11. 10.


11. 41. q Cap. 16.
:f.

r Fac.

n Cnp.

19 B.7.S.

III.

MO[SI
16

8.
5!:^i

117
Moisi lua toata grasimea dope ^i pra])urul ccl depc llcat. si
raruncliii cu grJisimea lor; i aprinso po altar. 17 lar pre
lui,

Aai07i fi

fiii

Jul consacrati de 2)reo{i

dariirile

lor mistuiie ^ir/n foe

din

cer.

maruntaio.

8$i Dumnezeii vurlM lui Moisi. ziciind


2 " la
!ji

amandoi
j\Ioisi Ic

pi'O

Aaron

i?i

pro

liii

lui

cu dau-

sul, ^i ''vestmintelo,

i^i

'oleiul de iingere, vitelul


!?i

rdmas, adecd pielea


lui. lo

carnoa

vi(('lul sacriiiciului
!?i

poiitrupacat.

doi lui

si

balega
:

arse cu

I'oc

afara din

panerul cu azima; o Si a- tabara dupa cum 'porunciso Dumnezeu. 18 *'l:^i apoi ii aduse si berbecole penduna toata obstea la U!?a cortului intru-, 4 Si Aloisi facu cu^a, dupa cum tru arderea de tot; !?i Aaron si liii sai nirii. ii porunci Duiunozou; t?i sa aduua toala isi puseriimanilo lor po capul acokii bor1 9 Si Moisi U jungliia. .si cu sange comunitatoa la u:?a cortului intruuirii. bece
berl)(>ci.
:

5 ^i Aloisi zise catra dbi^to:


este ceeace a poruncit

''Acesta stropi altarul jur imjirejur. sa se berbecole in bucati


:

20

Si taia
si

Dumnezeu
:

si

capul. bucatile

aduse pro Aai'on i?i i)ro grasimea le ajirinso Moisi: 21 lar ma* If^yv po dan- runtaiol(> si picioarolo lui le sptdficu apa, $i-i si);ila cu apa fiii sjii, ^Moisi ajunnse acol borbece introg pe sul puso!/ tunica, ^i-1 incinse cu In-aul. !?i-l imbraca cu mantia. i puse po dan- altar; ardero de tot, miros placut fu sul ol'odul. si-1 incinso cu cingatoaroa acesta, sacrificiu cu foe lui Dumnezeu efodului. !?i-i loiifi ofodul ca acoasta: ^dupa cum porunciso Dumnoz(>u lui 8 i^i-i''puso i)ieptarul. si in pioptar puso Moisi. Urim ^i Tuniim; 9 ^i-i *puso in cap 22 Apoi " aduse si pre al doilea bormitra, i^i pe mitra in partea de dinainto bece, pr(! berbecole de consfin^ire, si-!?i ii puse placa do aur. diadoma sacra: pusora Aaron i?i fiii lui manile lor pe cadupa cum iporunciso Dumnezeu lui pul borbecelui 23 iSi Moisi, junghiandu-/, lua din sangole lui. $i puse pe lO^'^i^Ioisilua oleiul ungerii. :^i unse moalele urechii celo drepte a lui Aaron, locaijul si toato cate erau intr'insul. si lo si po degetul cA gros a) manoi lui colei 11 tSi cu dansul stropi altarul drepte, !?i pe degetul eel mare al piciostinti. de ^apte ori, i?i unse altarul si toate unol- rului lui col drept. 24 iSi aduse Moisi tele lui, i spalatorul cu piciorul lui. ca $i pre fiii lui Aaron, si lua din stinge, ?i sa le sfintoasca pro ole. 1 2 Si din oloiul puse po moalele urechii colei drepte a ungerii turna pe capul lui Aaron, r^i-l lor. !?i pe dogetele cole gi'oase ale maunse, ca sa-1 stinteasca pre el. 13 '"k?i nilor lor drepte, i pe dogetele cole mari Moisi apuse i pn^ fiii lui Aaron, i-i im- ale picioarelor lor color din droapta si bcaca cu tunicile/o?\ ^i-i incinso cu l)raole. cu sangole rdmas stropi Moisi altarul dupa cum porunciso jur improjur. 25'^'i:>i lua grasimea si si lo lega ^opcilo Dumnezeu. coada ^\ toata grasimea cea dope ma14 "^i apropie vitolul de sacrificiul runtaio, i?i prapurul depe ficat, i?i pre pentru pacat; si Aaron i?i fiii sai "pusera cei doirarunchi cu gnisimealorimprouna. manile lor po capul vitelului do sacri- i^ispatacoa droapta; 20 Si din panerul ficiu i)entru pacat: 15 Si Moisi, jun- cu azime, care erau inaintoa lui Dumgliiindu-/,i^lua sange, !?i cu degetul sau nezeu, lua el turta nodospita, si o turta unse coarnele altarului jur imi)rejur, ^i do pane facuta cu oloiu, si o turta, ?i le curat! altarul lar ramdsita sangelui o jmso ])0 grasimo 1 pe spata cea droapta: turna la })icioai"ole altarului s^i am il 27^' Si pre toate acestea lo jmse el?/po consfinti, i?i facii ispasire pentru dansul. manile lui Aaron ^i pe manile fiilor lui.
faca.

^i Moisi

!;!i

Capjd K. o Bsod. '9. 1,


3.

c Ksod.30.24,25.
I

g Ksod. 28. 4.

2,
I

.i

F.sod. 29. 4. V.aaA. 29. 4.


r

Esod. 2S.

2. 4.

nsod. 21.

.i.

118
legandu-le drept dar legftnat
liii

m.
28

MOISI.

8,

9.
fiilor lui Isi-ael, zicfind
:

inaintea vorlje.^te

^Luati

Dumnozeu.

Si ]\[oisi le liia din

manile lor, !?i le aprinso pe altarul jerti?i fei de tot, drept dar de consacrare, intra an si fara cusur, pentru ardere de tot miros placut, sacrificiu en foe lui Dum- 4 Si un taur, 1 un berbece pentru sacriiiezeu. 29 ^i Moisi Ina peptnl, s^i-l lo- ficiul de mulfumire, spre a-i sacrifica g-ana drept dar leganat inaintea lui Dum- innintea lui Dumnezeu. si dar de pane nozeu cd acesta fu partea lui Moisi din framantala cu oleiu f ca asl azi se va arata aeel berbece de eonsacraro; dupa cum vouil Dumnezeu. poruneise Dumnozeu. 5 Si ei adusera acele ce porunci Moisi 30 ^i j\loisi lua din oleiul ungorii si inaintea cortului intrunirii si toata obdin sangele ce era pe allar. 1 stropi pre i?tea se apropie, i statu inaintea lui DumAaron i^i vestmintele lui, 1 pre fiii lui, nezeu. 6 Si Moisi zise: Aceasta este ^i vestmintele fiiilor lui cu el, i aa eon- ceeace v'a])oruncitDumnezeu,faceti-o si vestmintele lui, ^i 3 marirea lui Dumnezeu se va arata voua. sfinti el pre Aaron pre fiii lui i vestmintele fiilor lui cu 7 Si Moisi zise lui Aaron Apropie-te dansul. de altar, si^'^fa sacrificiul tan pentru pa31 ^i Moisi zise catra Aaron ^\ catra cat, si arderea de tot. si fa ispaire peniiii lui Ferbeti carnea la u!?a cortului tru tine si pentru popor: si *ada pi dainti'unirii, !?i aeolo o maneati impreuna rul pentru popor. si fa ispasire ])en1ru cw panea de consacrare cea din paner, dansul, dupa cum porunci Dumnezeu. (lupa cum am poruncit eu, zicand Aaron 8 Si Aaron se apropie de altar, si juni fiii lui sa le manance pre acestea. 32 lar gliie vifelul sacrificiului pent ru pacat care ce va ramanea din acea carne !?i din acea era pentru dansul; 9-^ Si fiii lui Aaron pa)ie. cu foe sa ardeti 33 ^i din usa adusera sangele la dansul: ^i ^\ intincortului intrunirii ^sapte zile sa nu iesiti, gandu-si degetul in sange, ^"puse pe pana ce nu se vor implini zilele conslin- coarnele altarului iar celalalt sange \\
:

un tap spre sacrificiu pentru pacat, si un vitel. un miel, amdndoi de cate un

i=ii

tirii

voastre

ca voi in sapte zile aveti turn a la picioarele

altarului.

10

^lar

sa

fiti

conslintiti.

34 Precum

se faeii gi'asimea.

si

raruncliii, si prajun-ul

dope

porunci Dumnezeu sa se iicatul sacri liciului pentru pacat, le aprin se faea i de aciim inainte, spre a face is- pe altar,'" dupa cum poruneise Dumnezeu
astazi, tot a-fa
lasire

pentru

voi.

Intrunirii veti
si

35 ^i la u^a cortului ramanea ?apte zile, ziua

lui

Moisi

11

'*

Si carnea eu pielea cu

foe

arse afara din tal^ara.


:

12
fiii

Si

j^n-

noaptea, ca sa

Dumnezeu
juuriti
;

i)aziti ceeace a poruncit gliie el i ardere de tot si sa paziti, pentru ca sa nu intinsera sangele la dansul,

lui

Aaron
stropi

^'ijielil

ca ai?a-mi este poruncit.


^i fiii

36

8i preste altar jur imprejur.


pi

13^Si-i intot,

facu Aaron

lui toate

cate porunci tinsera lui


bucati,
este
si

arderea de
lui,
si
l(^

tdiatd in

Dumnezeu
Cca dinidiu

prin Moisi.
jertfO,

capul
2

aprinse pe almiiruntaele
si

a lui Aaron prin foe.

mistuiUi tar.

14

Si

spaland

el

amdndoud
lui Is-

picioarele le aprinse

langa

Q^i " a opta


si

zi

Moisi cliema pre Aaron arderea de tot pe altar.

pre

fiii

sai, $i

pre batninii

2 ^i zise lui Aaron: ^la un vispre sacrificiu pentru pacat, ?i un Tjerbece pentru ardere de tot, amdndoi
rael;
tel
<^

fara defect, ^\-i ada lui


e Rzec.
26.

Dumnezeu. 3
4. 23. 6. 17. 2. 4.

^i

aduse el sacrificiul eel pentru popor, si luand tapul sacrificiului pentru pacat, care era pentru popor, il jungliie, aducandu-1 drept sacrificiu pentru pa16 Apoi aduse cat, ca i pre eel dintaiu.
''Si
I

15

43. 25.
7.

Cnpul

9.
I

Ebr.

16.

a Ezec. 43. 27. b Esod. 20, 1. c Cap. 8. 18.

d Cap. Ezra
e

g Esod. 24. 16.

Sam.

3.

14.
]

Cap.

Ebr. 5. 3.

Cap. Ebr. J Cap.


i

4, 16, 20.

k Fac.
I

4. 7.
8.

n Cap.
o Cap.

4.
1.

11.
5.

q Cap.

8.

21.
10. 17.

6. 1.
8.

C.ip.

16.

r Isa. .W.

16.

Cap.

4. 6.

p Cap.

8.

20.

Ebr.

2.

f Esod. 29. 43.

III.

ilOISI. 9

10.

119

ardoro de
tina.
^i

tot, ?i
i?i

facu cu dansa *dupa da- zise: Veniti,


?i

17

aduse
laniia

-^l 'Inati pro frafii vostri de ^darul de ptine: dinaintea sanctuarului, afara din tabai-a.

^i dns-au pre ei, ardeiva de tot cea de hnhracah in tunicile lor. afara din ta18 Si jiiiig'liife el taurul i?i bara: dupa cum zisese Moisi. dimineata. 6 f;>i Moisi zise lui Aaron si lui Eliberbecele ca '^sacriticiu de buciirie pentni popor; si tiii liii Aaron ii iiitinserfi azer ^i lui Itamar, tiii lui: Cajtetele voa-

luaiul

iiianii

plina diiitr'insa. o aprinse 5

iSi

ei

se apropiara.

pc

altar,

"pe

saiig'ele.

i?i

el stropi ])e altar jur iiiiprejiir

stre ^sa

nu

descoperiti,
le rupeti,

i?i

vestmintele

19

grasimea de

taiir ?[

cea de berbece voastre sa nu

ca sa
ei

nu

murit^i

%\ coada. precuni i grasimea ce aco]iere ^i ca Domnul sa nu se mdnintacJeiyi rai'Uiicliii. si prapiirul dcjK- a toiita conumitatea;

'^intririte

asu])ra
vostri,

fratii

licat:

'20

Toate aeeste grasiiui


1

le piise

toata casa lui Israel, sa planga pentru

deasii])ra])ieplHrilor.^i^aprinsegTasiTnea aceasta ardere, pre care o aprinse


)('
I

Dom'"ca

altar.

'1

Si piejttnrile
^/c^/

f?i

spata dreaj tta nul.


3Ioisi.

7 '^i voi din ua cortului intru-

le
liii

legana Aaron
'22 ^\

dar leganat inaintca

nirii sa
(^leiul

nu

iesiti.

ca sa

nu muriti:

iKimnc/eu, du]a cnni i)orunci

ungerii
i>i

eel
ei

dela

Domnul eMe

Aaron

radicandn-iri nianile sjire


]ire ciansiil. si
s(^

l)i'este voi.

facura dupa cuvintele

popor, ^bineciivantat-a
pogori.

lui Moisi.

8 Si Dounud vorl)i lui Aaron, zicand: ])acat si arderea de tot si saeriliciile de 9 "Vin ^i bautura imbatTitoare sa nu nuiltnniire. 23 Si 3[oisi ^i Aaron intrara b(^ti. nici tu. nici tiii tai cu tine, cand intrunirii. si icsind ei dc acolo veti intra in cortul intrunirii, ca sa nu in cortul biueeuvantara pre popor: si marirea lui nnu'iti. Aceasta va fi lege in veci intru Dnnniezen se arata la tot poporul. 24 Si ncneratiunilt^ voa sire: 10 Pentru ca sa t'oc iesi de dinainlea lui Duninezen. si [aiteti ''deosebi intre lucrul slant ^i intre iin"stui depe altar arderea de tot i?i gra- (^el prolan, $i intre eel curat i eel nesimea. Aceasta vazandu-o poporul, stri- curat: 11 p^'\ pentru ca voi pre fiii lui

dnpa ee

slVirsi

sacriticinl pcnti'n

gara

?i

ciizura pe IVtele lor.


?/ iKde^mrea lui Naduh $i a Abibu; leyi peiifru preoti.
^''^

Israel sa-i invatati toate legile, pre


lui

care
catra

Pacaiul

Domnul
12
Si

b^-a vorbit lor prin Moisi.

Moisi vorbi catra

Aaron

si

Abih. fiii kii cari ramasera, Eleazer $i Itamar. ^luand fuH'are catiuia sa. pusora zicand: ^Luati darul de pfme. ce a nlintr'inseb^ foe. si puserS, taniaie dea- mas din sacrificiile cu foe ale lui Dumsupra; si ei adus<n'a inaintea Doinnnlui nezeu si-1 mancati nedospit langa altar: foc-"strrun, oeeace el uu 1-a poruneit. ca /crM 'prea sfant este: 1 3 v^i-1 man2 Si f^foe iesi de dinaintea Donnnilui. cati in loc sfant: ck acesta este partea care-i niislui pre ei. si ei murira inaintea liotarita a ta si a fiilor tfii din sacrificiile Domnului. o Si Moisi zise lui Aaron: cu foe ale lui Dumnezeu ca ^as^a nii-s'a Aceasta este eeeace vorbi Domnul, zi- poruneit. 14 lar 'pieptul leganat, si cand: Slinti-nia-voiu intre cei "ce se spata ridicata sa le mancafi in loc curat, apropie de mine, si in fata a tot poporul tu si fiii tai, si fiicile tale cu tine ca ma voiu /niari. 4 Si Aaron tacea. i partea liotarita a ta i fiilor tai sunt Moisi chema pre Misael ^i pre Elzafan, acestea din sacrificiile de bucurie ale fiii lui ''U/icl. unehiul lui Aaron, f?i le fiilor lui Israel. 15 Ca spata ridicata.
'^^

10 *^

^^^^

Aaron. '*Na<lab

si

5'

Cap.

1. 3.

10.

1-20
^i

III.

MOISL
?i

10.

11.

pieptul leganat le vor aduce


sacrifieiile

improuna voua.

8 Din carnea

lor sa

nu mancati,

acestea sa le nicincati. 10 8i toate cate n'au aripi nici solzi in mari sau in rauri, lata era ars i^i el se manie foarte asu- din toate cate foiesc in ape i^i toate cate pra lui Eliazor i?i Itamar, fii cei ramas?! traesc in ape, ^uraciune sd fie voua.
;

cu foe de grasimi, hotdrUe, cu ca sa se legeno drept dar leganat inaintea liii Dumnezeu i accasta va fi a ta si a fiilor tai cu tine, prin lege de veci, diipa cum a })oruncit Dunuiezeu. 16 ^i cautand Moisi cu deanicinuntul tapi^il '^^ sacriliciu pentru pacat,
:

de stcirvurile lorsanuvjiatingeti; '^necurat sd fie voua. 9 '^ ^i acestea sa mancati dintre toate cate sunt in ape toate ce au aripi i
:

solzi

in

ape, in mari

?i

in rauri, pre

fie voua din carnea pentru pacat in lor sa nu mancati, ?i starvurile lor uraloc slVuit? ca prea slant este, i^i vouilvi- ciune sa fie voua. 12 Tot ce n'are aripi s'a dat, ca sa purtati nedreptatea comu- nici solzi in ape, uraciune sd fie voua. nitatii ^i sa face^i espiare pentru dansii 13 lar dintre paseri /'acestea sa uriti. inaintea lui Dumnezeu. 18 lata san- si sa nu le mancati, ca in uriciune sunt: gele aceluia n'a lost adus in sanctuar. aquila. gripul i plictul; 14 ^i vultuin cele din launti'u se cadea sa-1 man- rul, ;i uliul dupa felul sau; 15 Tot cati in loc slant, cum am poruncit eu. corbiil dupa felul sau: 16 ^i strutii, 1 9 ^i Aaron raspunse lui Moisi lata ei si liuliurezul, si cucul. i?i curuiul dupa astazi an adus si sacriiiciul lor pentru felul sau: 17 $i bufnita. i?i mergul ^i ])acat, i?i arderea de tot inaintea lui Dum- il)idile: 18 $i cigiiul, si pelicanul f?i nezeu inca i?i mie se intampla aceasta porlirionele: 19 k^i cocostarcul, si chei de a^i fi mancat astiizi din sacrilicul rodionele dupa felul sau. i^i pupaza ^i pentru pclcat. oare acesta ar fi placut in liliacul. 20 Toata taritoarea aripata, care ochii lui Dunuiezeu? 20 ^i auzind ]\loisi aceasta s'a multumit. umbla pe patru jszcioare, uraciune sd fie Lege i)e)itru animaJele cele curate $i cele necurafe. voua. 21 Dar acestea sa le mancati 11 K^i Domnul vorbi lui Moisi ^i lui din toata taritoarea ce sboara. care um* ' Aaron, zicandu-le 2 Vorbiti fii- bla pe patru picioare: cele ce au fiuerul lor lui Israel, zicand ''Acestea sunt ani- picioarelor de dinapoi mai luiigi, ca sa malele, din care voi sa mfinca^i dintre poata sari cu ele pe pamant. 22 Pre 3 toate vietuitoarele pe jiamant. din arbeul acestea ele sa le mancati 3 Toate cate an ungliia desjiicata, s^i care au dupa felul sau. si saleamul dupa felul ]Mciorul infurcat, f?i rumega, pre acestea sau. f?i liargolul dupa felul sau, ^i liagoSii le mancati. 4 Dara sa nu mancati lul dupa felul sau. 23 Dar toate celedin acelea ce rumega numai, sau care lalte taritoare cu aripi. cari au patru yu ungliie despicata nimiai, ca camila jiicioare, uniciune sd fie vouci. 24 i>i ca dei rumega, dar ungliiile nu are jirintr'insele va veti face necurati Tot despicate necuratji, sd fie voua 5 ^i acela, care se va atinge de mortaciunea

ai

lui

Aaron, zieiind:

17 Pentru ce

1 1

Da, uraciune sa

n'ati niancat sacrificiul

25 ^i ca de^i rumega, dara lor. necurat sa fie pana seara. ungliiile nu le are despicate: necurat sa tot acela, care va purta mortaciunea acesfie voua 6 i^ii iepurile de munte ca tora, acela sa-si '*spele vestmintele sale,
iepurile de casa
; : :

defi rumega, dara

ungliiile

nu

le

are

!?i

necurat va

fi

pana seara.

despicate: necurat sd fie voua. 26 Aa toate animalele patrupede, 7 i porcul ca dei^i acesta are ungliie despi- care au ungliii i?i nu au picioare infurcata, dara nu rumega, ''necurat sd fie cate. nici nu rumegji. necurate sd fie
:

Capul

11.

F.lpt.10.12.14.
I

c Isa.
1

52. 11.
I

Fapt. 10. 14.

Dfiut. 14. 4.

b Isa. 65.

4.

Mat. 15.11, 20.|

Rom. 14.14, 17.

Col. 2. 16, 21. El)r. 9. 10.

d Deut.
e

14. 9.
7.
18.,

Cap.

Heilt. 14. j Mat. 3. 4.

Marc.

1. 6.

h Cap. 14. 8.

ni.
voufi
:

Moisi

11,

12.

121

go do mortciciunea acostcia, necurat sa iK'ciirai va li. ^i lot ce umbla pe fie pana seara. 40 Si ^cel ce va manca labe, dill toate aiiimalele eatc umbla pe din asemenea mortaciune sa-i?i spolo patrii j)icioave, iiecurate sd fie voua; vostmintele sale, i?i sa fio necurat pana oricine se va atinge do mortaciunoa lor, seara: as^a ^i acela, care va purta morneciirat va fi \^imk soara. 28 l^i eel co taciune, sa-si spolo vostmintele sale, si va purta inoi-taciunoa lor sa-?i spelo sk fie necurat pana s(\ara. vestniiiiiolo sale, ^i sa fie necurat paiici 41 Si toata taritoarea, ce se tarafjto seara necurate sd fie voua acestea pe pamant. uriciune sd fie voud: sa 29 Si diiilro taritoaro, care so tariisc nu so manance. 42 Si tot ce se tarasjte pe paiiiaiit. acestea sd fie voua ueeurate ]ie pantece, ^i tot ce umbla pe patru Nevestuiea, ,si * s^soarocele t^i tastoasa dupa labe, sau tot co are inai multe picioare, felul sau. 30 Arietul, ?i camelionul. din toate taritoarele cate se tarasc pe oparla, nielcul ^i cartita. 31 Necurate pamant, sa nu mancati; ca uriciune sd fie voua acestea dintrc^ toate tari- sunt. 43 "*Nu va necuratiti sufletolo toarele tot eel ei^ se va atiuge de dau- voastre prin taritoaro co so tarasc, ?i nu sele, dupa ce vor fi murit, acela necurat va intinati sufietole voastre printr'inselo, sa lie pana seara. 32 Si tot aceea pe facandu-va necurati priii ele. 44 Ca on care va cadea ceva din acestea. dupa co sunt Domnul. Dumnezoul vostru; deci vor li murit, necurat va fi fio vase do slintiti-va ?i " sa fiti sfiuti ca eu si ant lemn, sau vestmiute, sau piele, sau sac sunt; nici sa vfi intinati cu orico tariorico vas, carele serveijto la o trebuin- toaro, ce se taraste pe pamant. 45 Ca t-a, ^sa se puna in apa. !?i necurat sa fie on Bomnul, on sunt, carele v'am scos pana seara diijia aceea curat va fi. pro voi din pamantul Egiptului, ca sa 33 ^i totusi \ asul de hit, in care va ca- fiu voua Dumnozou voi dara sfiuti sa dea ceva din acestea, tot ce va fi in- fiti. Cci eu slant sunt. tr'insul necurat sa fie, i}i ^sa-1 stricati. 46 Aceasta este legea despre vite, i 34 Toata mancarea care se mananca, despro jiasori, despre toata vietuitoaroa presto care ar cadea asemenea apa, ne- ce so miijca in apa. ^i despre toata viecurata sa fie s^i toata briutura, care so tuitoarea ce so taraste pe pamant. l)ea din asemenea vas, necurata sa fie. 47 Ca sa puteti deoselM intro necurat iji 35 ^i tot Incrul, presto care va cadea intre curat: si intro animalole, cari se din mortaeiunile acostora, necurat sa fie pot manca. i intro animalole, cari nu so fie acela cujitor sau vatra, sa se daranio, pot manca. cd necurate sunt, si necurate sa fie voua. Ciirdiiirea femeilor dupci. na^tere. de copii.
eel
f(>

se \a atiiige
'27

do

d;\nsol(%

3fi Dar isvoarelo si fantanole. care sunt Si Domnul vorlji catra IMoisi. ziadunaturi de apa, curate vor fi. i col cand: 2 Vorbosto fiilor lui Israel, ce se va atinge do mortaciunoa acestora zicand: "Femoia, care va coneopo senecurat sa fie. 37 ^i daca din morta- manta. i?i va nai?te parte barbateasca. ciunoa acestora va cfulea pe carova so- ^necurata sa fio sapto zile: '^ca sji pe tiinmanta, care este a se semana, aceea ]uil firii (;i, nocuratii sa fie. 3 Si in curata va fi. 38 lar de se va turua ziua a opta sa so tao imprejur earnea preapa presto semanta. !?i va cadea din putului lui. 4 k:)i oa in treizeci si troi mortaciune })reste dansa, aceea necu- de zile sii soaza in sangele curatirii oi rata sd fie voua. do nimic slant sa nu se atinga, si in 39 Si daca va muri din vitele. care sanctuar sa nu intre. pana ce nu so vor sunt voua de mancare. col ce so va atin- imi)lini zilele ciirntirii ci. 5 Si de va
'^
/ Isn j Cap.

t^ ^^

C().

17.
12,

A
;

C:!!).
C'.-ip.

li.

28.
15.

lleilt

15.

IT.

122

fii.

MOISL
fie

12, 13.

na^te parte femeiasca, necurata sa doua sftptamani, ca i pe timpul firii


i ^asezeci
i?i

acesta preotul sa-1 judece curat;


este;
^i ?i

cdbuba

ei;

acesta ^sa-^i spele vestmintele

^ase de zile sa ?eazji in sale,

sangele curatirii ei. 6 $i *implinindu-se zilele curatirii ei, pentru fiu, sau pentru fata, ea sa aduca sa se arete inca odata preotului 8 ^i un miel de iin an dre])t ardere de tot, si vazandu-1 acum preotul. si iata buba s'a
:

va fi curat. 7 $i daca buba s'ar intinde pe piele. dupa ce preotul pre acesta la vazut i curat 1-a judecat. el

pui de poruml) sau o turturica drept intins pe piele. preotul sa-1 judece pre sacrificiu pentru pacat, la preot. la uija acesta necurat; lepra este. ortului intrunirii. 7 ^i acesta sa le 9 De va fi plaga de lepra pe un om,
iin

aduca inaintea

lui

Dumnezeu,
i

?i

sa faca acela

sfi

se

aduca

la preot.

10

'^i^i

dupa

espiare pentru ea;

rat! de curgerea ei legea pentru femeie ce nate parte ba,r- fata parului in alb, ^i in acea umfiatura bateasca sau femeiasca. 8/'$i de nu-i se va vedea si carne vie. 11 Aceea este va da mana sa aduca un miel. atunci sa lejira invechita pe pielea corpului aceluia; ia doua turturele sau doi pui de porumb, !i preotul sa-1 judece necurat ^i sa nu-1 unul drept ardere de tot, ?i altul drept inchida. ca necurat este. 12 ^i daca sacrificiu pentru pacat: 'si preotul sa lepra va inflori pe piele, i lepra va acofaca espiare pentru ea. si ea va fi curatita. peri toata pielea aceluia cu plaga dela
:

a^a ea se va cu- ce-/ va vedea preotul, si iata umfiatura de sange. Aceasta este alba este pe piele. ^i aceasta a schimbat

cap pana la picioarele lui. pana unde -1 ^i Donmul vorbi lui Moisi i lui preotul il va vedea cu ochii: 13 Dara Aaron, zicand: 2 Cand pe pielea preotul il va vedea, si iata lepra va fi corpului cuiva se va vedea umfiatura acoperir tot corpul acestuia. jjre eel cu sau '^bubii. sau l)asiciita. i acestea depe plaga il va judeca curat, cd plaga s'a
Semnele Icprei depe oameni.

1^

plaga de schimbat toata in alb: curat este. 14 ^\ la in ziua in care se va arata pe dansul Aaron, preotul, sau la unul dinti'p fiii lui. carne vie. va fi necurat. 15 ^i preotul preotii. 3 Si preotul vazand ])laga pe va/;ind carnea vie, pre acesta il va jupielea corpului acestuia, si ca parul dela deca necurat: carnea vie este necurata: plaga s'a schimbat in alb. si plaga la h^jra este. 15 Sau daca carnea cea vie vedere este mai adanca decat pielea cor- iara?i se va schimba in alb: acela sa
fi

pielea corpului lui ar putea

lepra; pre unul ca acela

''sa-1

aduca

pului sau
i

aceasta esle plaga de lepra meai-ga la preot. 17 Si daca vazandu-1 privind preotul pre unul ca acesta. preotul. iata plaga s'a schimbat in alb,
:

4 Daca ])asieuta preotul pre eel cu plaga sa-/ judece cudepe pielea corpului sau va fi alba, iji la rat; curat este. vedere nu este mai adanca decat pielea, 18 Si dacd pe pielea corpului cuiva i parul depe dansa nu s'a schimbat in va fi <^rana, i aceea se va vindeca, alb preotul pre celcu plaga sa-1 inchida 19 Si ill locul unde a fost rana va raijapte zile. 5 ^i dupa apte zile preo- manea umfiatura alba, sau ba^icufa alba, tul iard$i sa-1 vada i^i lata dacd plaga roiraticfi, acela sa se arete preotului. dupa parerea lui sta in loc, ^i plaga nu 20 Si vazandu-1 preotul. si iata la ves'a intins pe piele, preotul sa-1 inchida dere ea este mai adanca decat pielea. !?i pre acesta a doua oara apte zile. 6 ^i parul depe dansa s'a schimbat in alb, preotul la a ijaptea zi sa-1 vaza a doua preotul pre acela sa-1 judece necurat; oara si lata dacd plaga a mai scazut, plaga de lepra este, care a iesit din rana. ^i plaga nu s'a mai intins pe piele, pre 21 lar daca preotul il va vedea, f>i iata
sa-1 judece necurat.
;
:
:

Luc.

2.

24.

} Cap.

5.

7.

J Cap. 4. 26.

Corpxd 13.

a Dent. 28. 27.

b Dent. 17.8, 9. Luc. 17, 14.

c
il

Cap. 11. 25. Num.12.10.12.]

Esod.

9.

9.

III.

MOISL
iiii

13.

i-2a

pSrul depe dansul

nil

va

fi

alb,

!?i

va

fi

niai adancii deoat pioloa.

ba inca 33

s'a tras: prcotiil pre acesta stl-l


ijapto zile.

cu poriginea sa nu-1 rada; preotul pre eel cu poriginea sa-1 incliidu inchiza a dona uara s^apte zile. 34 ^i
ea
daiii locid
iSi

daca se va intiiide pe in a aptea zi sa vaza preotul poriginea, piele, preotiil pre acesta sa-1 judece ne- ^i iata daca poriginea nu s'a intins pe 23 k?i daca baj^dciita l)iele, ^i la vedere nu este mai adancS, ciirat: plasa este. va sta in luc. i nu se va intinde, iisca- decat pielea. [U'eotul pre acesta sa-1 jurea acelei rani este; ^i preotul sa-1 ju- dece curat; i?i spalandu-si vestmintele sale, curat va fi. dece curat. 35 ^i daca poriginea 24 v?i daca carnea are in pielea sa o s'a intins pe j)iele. dupa ce acesta a fost intlaiiiatiune arzatoare, i?i carnea vie a judecat curat, preotul il va vedea. 36 Si partii inllamate are o basjicuta alba, iata daca poriginea s'a intins pe piele, 25 Preotul preotul sa nu se mai uite dupa par galro^eatica sau alba numai, sa-1 vaza. ?i iata daca parul s'a scliini- ben; necurat C67c. 37 Si daca la pabat in alb in ba^icuta, i?i la vedere ea reiva lui poriginea a stat pe loc, !?i este niai adanca decat pielea, lepra este, dintr'insa a ci'escut \yAV negru porigideci nea s'a vindecat: curat este; ?i preotul care a intlorit in intlamatiuno preotul pre acesta sa-1 judece necurat sa-1 judece curat. 26 $i daca vaplaii'a de le]ira este. 38 !;>i daca un barlxit sau o femeie are zandu-1 preotul, iata par alb in ba^icuta pe pielea corpului bji^icute. bai?icu^e albc, nu este, ?i ea nu este mai adanca decat 39 Preotul il va vedea, ^i iatix daca bapielea. i ca ea a scazut preotul pre sicutele pe pielea corpului lor sujit traso acesta sfi-l inchida i?apte zile. 27 Si a in alb. pata alba este, ce a intiorit in aptea zi preotul sa-1 vada i daca ea piele curat este. s'a mai intins pe piele. preotul sa-1 ju40 Si daca unui barbat a cazut parul lepra este. Si necurat: placa de 28 dece depe cap, acela este ple^: curat este. daca basicuta a stat in loc, si nu s'a mai 41 Si daca i-a cazut parul depe cap intins presto piele. !?i s'a tras, umllatura numai dinainte. este pies? in partea dinacuinflainatiune este; i?i preotul pre acesta inte; curat este. 42 8i daca pe plesusa-1 judece curat: ca uscarea acelei iii- via, lui cea de dinapoi. sau pe ple^uvia flamaliuni este. cea de dinainte, se va ivi buba alba ro29 Daca unui barbat sau unci feniei satica, lepra este, care intloreste in plese va arata plaga la cap sail la barba suvia capului lui, cea de dinapoi sau de 30 ^i daca preotul vazand plaga, iata la dinainte. 43 ^i preotul cercetandu-1, vedere ea este mai adanca decat pielea, iata daca umflatura acelei bube va fi avdnd intr'insa par subtire galben, pre alba roseatica pe plesyiivia de dinajioi acela sa-1 judece preotul necurat pori- sau de dinainte, asemenea cu lepra degine este, lepra de cap sau de barba. pe pielea carnei, 44 Cm lepros este; 31 ^i daca vazand preotul acea plaga necurat este; preotul sa-1 judece necude porigine, iata la vedere nu este mai rat: plaga este pe capul lui. adanca decat pielea, si parul depe dansa 45 i leprosul, care va uvea aceasta nu este negru, preotul pre acesta cu plaga, sa aiba vestmintele rupte, i?i capul plaga de porigine sa-1 inchida sapte zile; descoperit, i buzele de deasupra /"aco32 i in a saptea zi vazand preotul acea perite. si sa strige necurat, necurat! plaga, i iata poriginea nu s'a intins, 46 Necurat sa tie el in tot timpul, cut nici parul depe dansa nu e galben, i va fi aceasta plaga pe dansul necurat poriginea la vedere nu este mai adanca este, .fi va locui singur '*afara de tabara decat pielea, eel cu plaga sa se rada, sa fie locuinta lui.
Si
;

22

fi'

/ B2e<:.24.17,22.

Mic. 3. 7.

J Plan. 4. 15.

h
I

Num.

5.

Reg.

3.

aCron.2S.

21.
I

Luc.

17.

12

124
47
f^i

III.

MOISI. 13, 14.


la

Semnele leprei depe vestminte.

vestmant va fi atins de plaga de lepra, fie acela vestmant de 48 Fie acela lana sau vestmant de in urzeala, batiitnra de in sau de in sau in lana. sau in piele, sau in orice lucru de piele, 49 Si plaga va li verde sau rosie in vestmant sau in piele, tie in urzeala sau in batatura, sau in orice lucru de piele, plaga de lepra este, $i sa se arete preotului. 50 iSi preotul dupa ce va vedea plaga. sa incliida vestmdntul cu 51 Si dacd va vedea plaga ^apte zile.
daccl careva
;

59 Aceasta este legea plagei de lepra vestminte de lana sau de in, la urzeala sau la l)atatura, sau la orice lucru de
judeca curate sau ne-

piele, spre a le

curate.
Curiifirea leprei depe om.

14

Si
'1

Domnul

vorbi lui 31oisi, zicand:

Aceasta este legea pentru eel lepros in ziua curatirii lui " Sa se aduca la preot 3 1 preotul sa iasa afara din
:

taliara, i sji-/

vada preotul,
fi

i?i

iata

dacd

plaga de

lei)ra se va

vindecat depe eel

lepros. 4 Preotul sa porunceasca pentru plaga s'a intins in eel care are sa se curete. ca sa ia dona acel vestmant, fie in urzeala sau in ba- ])asei'i vii, curate. i?i Temn de^cedru, f^i 5 Si sa potatura sau in piele, sau in orice lucru ^carmezin-rosiu. si'^'^isop: * facut din piele, acea plaga este lepra ro- runceasca preotul ca una din acele paseri
el in a ^aptea
zi, cIi

zatoare, acel lucim este necurat.

52

^i sa

jungliie.

turndnd sdngele intr'un


:

de lut, preste apa vie 6 vSi paserea bataturfi de lana. sau de in. sau orice ceaviesilemnele de cedru si carmezinul lucru de piele. in care va fi plaga ca ro!?iu si isopul sa le ia si cu paserea cea aceasta este lepra roziitoare cu toe sji, vie sa le intinga in sangele paserii celei jungliiate preste apa cea vie 7 i cu se arda. 53 Si daca va vedea preotul, si i;ita accstca ^ sa stropeasca de / sapte( iri preste ]iata nu s'a intins in vestmant. fie in ur- acela care are sa se curete de lejira ^\ ?i paserea cea vie sa zeala. fie in batatura, sau in oricare lucru sa-1 judece curat lase pe campuri. 54 Preotul sa porunceasca, de piele, 8 ^i eel ce are sa se curete, 9 sa-^i spele caacea pai'te. unde este pata, sa se spele,
vestnitintul sa se arza, fie urzeala sau vas
:

sa
Si
il

incliida a

dona oara

!?apte zile.

vestmintele sale,
i?i'sa

si

sa-si raza tot parul


si

55

dacd

ju'eotul jn-e

acel lucru cu sau.


fi
:

se scalde in apa.

curat va
si

va vedea, dupa ce s'a spalat, i?i lata pata nu i?i-a scliind^at fa^a, ^i pata nu s'a mai intins. necurat sd fie; cu foe
pata
sa-1 arzi
:

si

dupa aceasta
9 Si ^

sa intre in tabara,

*sa locueasca afara


zile.

de cortul sau
el
Stl-si

i^ai)te

i?aptea zi

raza tot

Icpid rozatoare

sau pe fata. 56 ^i vedea. 1 iata pata, dupa ce s'a spalat, sale sa le spele. si corpul sa-1 scalde cu s'a tras. el prt^ aceea sji o ru])a dela vest- apa: i>i curat va 11. 10 t^i a opta zi^^sa ia doi miei fara mant, sau dela piele. dela urzeala sau
dela batatura;

pe dos parul sau. capul. barba. si sprancenele; daca preotul U va tot parul sau sa-1 raza,: si vestmintele
este, fie

oaie de un an fara cusur, daca ea tot se va cusur, si sau pe urzeala i trei zecimi de fioarea fainei framansau pe batatura sau pe orice lucru de tata cu o\(i\\\ jjcntru ^dar de pane, ?i un 11 Si preotul. acela ce }>iele. aceea este lepra care a inflorit; log de oleiu. puna pre cela ce are sa se cueste cura^a, sa plaga. fill foe sa arzi lucrul, })e care 58 i acel vestmfint, fie urzeala sau ba- rete sa stea, impreuna cu acele lucruri. tritin-a sau orice lucru de piele, pe care inaintea lui Dumnezeu. la u^a cortnlui 12 ^i preotul luand unul din 1-ai spalat, plaga s'a dus, sa se mai intrunirii. spele a dona oara i>\ curat va fi. miei, sa-1 ^aduca sacrificiu pentru vina.

57

Si

mai vedea

in vestmant,

s;;!

Cap.

14. 44.
I

Cupul
a Mat.
8.

14.

I,uc. 5. 12. 14.

4.

Num.

19. 6.

Kbr. 9. 19. d Ps. 61. 7.


c

F.br.

9.

13.
I

q C.ip.
//

1.1. 6.

Num.
Mat.
8.

12.
4.

l.j.

'.

C:ip. 2.

1.

2 R6g.5.10.14.|

Cap. 11. 25.

Cap.

5.

2. 18.

III.
?i loi^-ul

:\ioisi

14.

125

(le oleiii:

'"legene inaintea lui ])uninezeu


<la,r

leganat.

pacat si altul ardere de tot. drept 28 'Si sa le aduca la preot a opta zi a 13 ^i mioliil sa-1 junii'liie curatii'ii ^;ile. la usa cortului intrunirii.
^i

pre acestea sa lo pentru

pentru vina, ?i slant; ca^precum sacrificinl pentru pa- acel log de oleiu. si pre aceste leganancat, ash t^i col pcnti'u viua sunt ale prco- du-le ]>reotul. sa le aduca dar Icganat
tot.

"in locul. imde se juiighie }i(Mitru pacat ?i arderile do

sacriliciile

inaintea lui Dunuiezcu.

24

'

Si ])reotul

in loc sa ia mielul

de

sacrificiu

tukii

luci'u^^prca sl'ant estc.

14

Si \n\\)-

inaintea lui
sii

Dumnezeu:

25

^i preotul

tul sa ia din

sangele sacrificinlui i^cntru

vina.^i sa

puna Spe moalele urecliiidrci)tc

a aceluia care arc sa sc curetc si pc dcgetul gros al nianci lui celei droptc. si

j)e degetul eel mare al picioruhii cclui drept 15 Si preotul sa ia dinlogul de elciu. 27 l;>i in palina manei celei stangi a lui i?i sa toarne in palnia nianei stangi a lui celei cu degetul manei drepte sa strointingandu-sidegetuldrep16 ^i preotul, tei sale in oleiul ce estc in mana sa cea peasca preotul din oleiul din mana stanga stanga, cu degetul sau sa stropeasca din de sapte ori inaintea hii Dumnezeu;
:

de sacrificiu pentru vina, ^i^/luand din sangele sacrificinlui ])cntru vina. sa puna \n' moalele urechii drepte a acelui ce are sa se curete i pe degetul eel gros al manei drepte ?i pre degetul eel mare al picioruhii drept al sail. 26 Si preotul sa toarne ^i din oleiu
jungliie mielul

oleiu de i?apte ori inaintea lui

Duninezeu
sa preo-

17

i;>i

din oleiul ranias in

mana
?i

28 Si preotul din oleiul din mana sa sa puna pe moalele urechii drepte a acelui
si jx-

degetul eel gros pe degetul al manei sale drepjte si pe deg(^tul eel eel gros al manei sale drepte. si pc de- mare al jticiorului sau drejit. jie locul getul eel marc al picioruhii drept al lui. sangehii din sacrificiu pentru vina. 29 8i
tul sa

puna pe moalele

urechii drepte a ce are sa se curete.

acelui ce are sa se curete,

deasupra preste sangele de sacriliciu oleiul ramas in palnia nianei preotului 1 8 Si oleiul ramas in mana sa-1 puna pe capul celui ce are sa se cupentru vina. dreapta a preotului. sa-1 puna jie capul rete. ca sa faca esjiiare pentru dansul 30 8i sa aduca celui ce are sa se curete, ''!?i preotul sa inaintea lui Dumnezeu. faca espiare pentru dansul inaintea Ini una din^turturcle. sau un puiu de poDumnezeu 1 9 i?i preotul sa aduca sa- rumb dintr'acele eare-i va da lui mana crificiul pentru pacat, ^i sa faca espiare 31 Din ce-i va da mana sd fie sacrificiu pentru eel ce are sa se curete de necu- pentru pacat ^i altul ardere de tot. cu ratenia sa, '^\ dupa aceea sa jungliie ar- darul d(^ pane ?i preotul sa faca espiare 20 f?i preotul sa aduca ar- pentru eel ce are sa se curete iifaintea <lerea de tot derea de tot i darul de pane pe altar. lui Dumnezeu. espiarea pentru dan32 Aceasta este legea pentru eel ce i?i facand preotul are plaga de lepra. i?i nu-i da mana sul, curat va fi. 21 '!^i daca va fi sarac, i nu-i va da pentru curatirea sa. Curililrea leprei la case. mana sa aduca aceasta, sa ia un miel 33 Si Domnul vorl)i lui Moisi si lui ca sacrificiu pentru vina drept dai- legaAaron, zicand 34 ''Dupa ce veti intra nat, spre a face espiare pentru dansul i zecime de efd de floarea frdnei, fra- in pamantul Canaan, pre care-1 dau voua mantata cu oleiu, pentru dar de pane, intru mo^tenire; de voiu trimite plaga 22 "Si dona turtu- de lepra in vre-o casji din niOi?tenirea ^i un log de oleiu; rele sau doi pui de porumb, dupii a lui voastra 35 Sfi vina cela a cui este casa, avere, dintre cari unul sa fie sacrificiu i?i sa arete preotului, zicand Pare-mi-se
'^ : :

fj^i

m
n

Ksod. 29. 24. Esod. 29. 11.

o Cap.

7. 2.

7,
3.

p Cap.

q Ksod. 29. 30. r Cap. 4. 2C.

s
(

Cap. Cap.

6. 5.

1. 7.

11
I'

Cap. 12.

8.

X Vers.

12.

Vers. 10. 11.

y Vers. 14.

Vera. 22. a Vers. 7.


s

Pac. 17.

8.

126

III.

MOISL

14, 15.

ca esie ceva ca ^ plaga in casa rnea. 36 A- una din paseri sil o junghie, turndnd tunci preotul sa porunceasca, ca sa de- sdngele intr'un vas de hit, preste apa
erte casa aceea,

mai inainte de a

intra vie.

preotul intr'insa, ca sa vada acea plaga pentru ca sa nu se faca necurate toate


cate sunt in casa
;

i?i

preotul spre a vedeti casa.

vedea el plaga, i pe peretii casei aceleia, ca gropi^oare verzi sau ro^etice, $i la vedere sunt mai adanci decat peretele, 38 Atunci preotul sa iasa din casa la usa casei, f?i sa incuie
casa i^apte zile
;

dupa aceea sa intre 37 ^i va lata dacd plaga este

39

$i in a i?aptea zi sa

se intoarca preotul,

si

sa o vaza,

si

lata

dacd plaga

s'a intins

pe

.paretii

casei,

40 Preotul
trile

sa porunceasca sa scoata pieeste plaga,


si

pe cari

sa le arunce

afara

din cetate,

intr'un loc necurat.

^i casa sa se razalueasca pe din launtru jur imprejur, ^itencueala razaluita sa se arunce afara de cetate intr'un loc 42 ipi luand alte pietri, sa se necurat.

41

51 K^i sa ia lemnul de cedru ^i isopul i?i carmezinul-rosiu ?i paserea cea vie, ^\ pre toate sa le intinga in sangel(^ paserei acelei junghiate si in apa vie. si cu ele sa atropeasca casa de !?apte ori 52 ^i sa curete casa cu sangele paserei aceleia i^i cu apa vie, si cu paserea cea vie i?i cu lemnul de cedru. cu isopul ?i cu carmezinul. 53 ^i paserea cea vie sa lase afara din cetate sd sboare pe campuri iji asd sa faca espiare pentru casa aceea ^i curata va fi. 54 Aceasta este legea pentru toata plaga de lepra i?i de porigine 55 i pentru lepra de vestminte, si pentru cea de casa: 56 ^i pentru umflatura, si pentru bul)(\ ?i pentru ba^icu^e. 57 Spre a^invafat cand este cinevd necurat i cand este curat. Aceasta este legea pentru lepra,
; : ;

Legi despre necuriHenia


1 fr

trupuliii.
i

puna

in locul pietrilor scoasc,


ia. ?i sJi

alta

Si

Domnul

vorbi lui Moisi,


:

lui

tencueala sa

Aaron, zicand 2 Yorbiti fiilor tencueasca din nou lui Israel, si ziceti lor: '^Barbatul caruia intoarce plaga va daca se casa. si va inflori in acea casa. dupa scoaterea i-se va face curgere din carnea sa, cur3 i necuratcpietrilor ei, f?i dupa ce casa s'a razilluit gerea sa este necuraia. 44 Preotul v(^- nia sa in cui'gerea sa este aceasta cand $i din nou s'a tencuit, nind. sa vada s?i lata dacd s'a mai intins curgerea sa va lua carnea sa, sau ca carin casa, ^ lepra rozatoare este in acea casa; nea sa va opri curgerea sa, necura^enia necurata este. 45 ^i vor strica casa: lui este. 4 Tot asternutul pe care se pietrile ei, iji lemnele ei, si toata ten- culca eel ce avea curgere, necurat este cueala casei ?i le vor scoate afara din si tot lucrul pe care sade. necurat este. 46 Si eel 5 Si eel ce se atinge de asternutul acescetate intr'un loc necurat: ce va intra in acea casa in limpul cat vy tuia, sii-si spele vestmintele sale, si ^sa scaldo in apa, i?i necurat sa fie pana fi ea incuiata, necurat sii fie pana. seara. se 47 ^i eel ce va doriui in acea casa sa-si seara. 6 Si eel ce va ?edea pe lucrul, spele vcitmintele sale; asemenea si eel unde a i-eziit eel cu cugere, sa-i?i spele

^^

43

'^\

manca in acea casa sa-?i spele vos- vestmintele sale, ^i sa se scalde in apji,. si necurat sa fie pana seara. 7 ^i eel mintele sale. de corpul acelui cu cur48 Si daca preotul venind o va vedea. ce so va atinge i iata plaga nu s'a intins in casa, dupa gere, sa-?i spele vestmintele sale, ?i sa
ce va
ce casa din

necurat sa fie pana 8 ^i daca eel cu curgerea va acea casa cui'ata sa o judece, caci plaga seara. unul ce este curat, acesta scuipa pre i?i el, spre a s'a vindecat. 49 curat-i casa. sa ia dona paseri ^\ lemn de cedru spalandu-si vestmintele sale, sa se scal50 Si pre de in apa. i?i necurat sa fie pana seara. si carmezin-rosin ?i isop:

nou

se va tencui, preotul pre se scalde in apa,

!?i

Prov.
Jech.

3. 5.

83,
4.

d Cnp.

13. 51.
4.

If
[

Dent. 34.

8.

Ezec. 44. 23.


It

2
('.1^.23. 4.

Sam.

8. 29.

Luc.

8.

43.

b Cap. 11. 85.

Zoth. 5.

Mat,

. SO.

111.

MOISL
!>i

15.
i

1-27

i^i

toata i?aua pre care va calari eel cu vestmintele sale.


fi.

sa se scalde in apa,

cnrgere, necurata va

10

Si tot insul,

care se va atiiige de ceva liieru, fost sub dansul, necurat sa lie

necurat sa fie pana seara. 22 ^i tot ee a eel se va atinge de vre-un lucru. pe care pana ea a s^ezut. acela sa-i?i spele vestmintele

seara
in

^i

eel ce

va purta acel lucru. spa- sale

landu-?i vestmintele sale, sa se scalde apa, ?i necurat sa fie pana seara.

11 ^i tot insul de care se va atinye eel 11 cugerea, fara sa-i?i fie spidat nianile u apa, acela sa-^i spele vestmintele sale, i sa se scalde in apj\. .^i necurat sa fie pana seara. 12 $i "^'vasul de lut. de care se va atinge eel cu curgerea, sa se spar-

ga

de lenin sa se spele cu cand eel cu curgin-ea se va apa. 18 curat! de curgerea sa. ''sa nuiuere staple
;

i?i

tot vasul i

zile dela cunltirea sa, ^i sa-si spele vest-

mintele

sale,
1

iji

sa-i?i

scalde corpul sau


fi.

in apa vie;

curat va

14

^i a opta

zi sa ia el^doua, turturele.

sau doi pui

de poruuib.

i?i

sa viiia inaintea lui

Duni-

necurat sa \\(d pana seara. 23 Cliiar si daca acel lucru va fi }e a?t(n-iiut sau pe alt lucru, pe care ea tocmai sedea. si ea, se atinsc de acel lucru, necurat sjI fie pana seara. 24 ^i ^ de se va culca cineva cu dansa, asa ca firea ei sa fie pe el. i?i acela necurat sa fie saptc zile: tot asternutul, pe care s'a culcat, necurat sji fie. 25 ^i daca vre-n 'femeie \'a avea curgere de sangc mai multe zile. afara de timpul despiirtirii ei. sau cand ea va avea curgere preste zilele despartirii ei, necurata sa fie in tot timpul in care curge necuratenia ei, ca ^i in timpul despartirii ci: lu'curatfi sa fi^, ea. 26 Tot asternutul. pe care va dormi eaintoale
^i
si
i;!i

sa se scalde in apa.

nezeu, la ua

ct)rtului iutrunirii. si sa le zilele curgerii sale, sa fie ei ca ^i aster-

dea preotului; 15 Si preotul sa aduca nutul din timpul despartirii ei: si tot /pre una sacrificiu pcutru pacat. si pre lucrul. pe carele va sedea ea. necurat cealalta ardere de tot. Si preotul safaca sa fie. ca ^i in necuratenia despartirii ei. espiare pentru dansul inaintea liii Dutii- 27 i^i tot eel ce se va atinge de acestea, nezeu pentru curgerea sa. necurat sa fie. si sa-i spele vestmintele 16 Si *de va ies^i vre-uniiia scmanta sale, si sa se scalde in ajia. s?i necurat sa de inipreunare, acela sa-i?i spele tot cor- ]^iQ pana seara. 28 $i '"diipa ce se va pul cu apa, iji necurat sa fie pana seara. curali de curgerea ei. sa numere ^ajite 17 ^i tot vestniantul, si toatfi pielea, zile. i atunci curat a va fi. 20 8i a (i|la prestecareva cadea semanta de inipreu- zi sa-si ia turturele, sau doi jmi de ponare, sa se spele cu apa. ?i necurat sa rumb. si sa-i aduca preotului la usa fie pana seara. 18 ^i I'eiiieia cu care cortului iutrunirii: 30 Si preotul sa se va culca barbatul cdnda i-se cnrge aducji unul sacrificiu pentru pacat. iar semanta de inipreunare, amdndoi sa altul ardere de tot. si sa faca preotul se spele cu apa, ^i *necurati sa fie espiare pentru dansa inaiiilea lui Dumpana seara. nezeu, pentru curgerea necurateiiiei ei. 19 ^i icand vrc-o femcieva avea cur31 Af^a sa 'Hlespartiti pe fiii lui Israel gere, i curgerea din corpul ei va fi s;\n- dela necurateniile lor, ca sa nu moara
.9

ge, despartita sa
rat sa

fie

f?apte

zile;

tot

pentru necunltenia

lor.

"intinand

locas^ul

insul care se va atinge de daiisa, necufie

men

care este in mijlocul lor.


este legea

pana

seara.

20

f^i

tot lucrul

32 Aceasta
i?i

pentru eel cu
iese se-

pe care
ei,

se va culca in timpul despartirii curgere,


fie
:

pentru

eel din care


i?i

necurat sa

sji

tot lucrul

pe care

manta

de inipreunare.

care prin acea-

va i^edea necurat sa fie. 21 ^\ eel ce sta se necuratcijte; 33 i;>i pentru femeia se va atinge de a^ternutul ei, sa-^i spele care are la fire in timpurile despartirii
d
Cap. Vers.
6.
I

e
I

21

Cap. 14.22,23. Cap. 14,30.31.

C.np. 14.10.31.1 (j h Cap. 22. 4,

i
;

1 Slim.

21. 4.1
2.
|

Cap.

12.

h Cap. 20. 18. I Mat. d. 20.

m
i>

Vera. IS. Cap. 11. 47.

Kzec. 44. 23.


o

Rzec. 6. 11.

Num,

3.

3.

128
ei,
!?i

III.

MOISI

15,

16.

de cur- sul, i sa faca espiare pentru sine ?i barbat gere, lie sau femoie; ^i pentrii pentru casa sa, $i sa junghie vitelul de barbatul. care so va culca cu fenieie ne- sacrificiu pentru pacat, eel pentru danppiiti'u oricine ee patiinefrto

sul 12 $i luand 'i^catiuia plina de carLegea pentru ziua cea mare de espiare din buni aprin^i depe altarul de dinaintea
ciirata.
;

fiecare an.

Domniil vorbi liii Moisi diipa a moartea celor doi fiii ai hii Aaron, 1 (and t'i se apropiara de Domiuil ^i nmrira 2 Si Domniil zise liii ]\J()isi: Vorliii Aaron, fi-atelo tau. ca sa nu beste
-ifi

Si

''intre orieand in sanctuar. in lanntrn de perdeana dinaintea propitiitornlni, care este preste chivot, ca sa nu moara ca eu ma voiu arata in nor deasupra propitiitornlni. 3 Cu acestea sa '^'intre Aaron
:
'^

^i amandoufi manile pline de 'tamaie aromatica marunta, pre acestea sa le aduca in launtrul perdelei. 13 '"^i tamaia sa o puna pe foe inaintea lui Dumnezeu, ca norul acelei tamai sa acopere " propitiitorul carele este deasupra chivotului marturiei, ca sa nu moara: 14 ^i " luand el din sangele vitelulni. sa J'stropeasca cu degetul sjUi inaintea propitiitorului catra rasarit de

lui

Dumnezeu,

i?apte ori sa stropeascji inaintea propitii-

in sanctuar

(lu

un

vitel

drept sacriti- torului din sange cu degetul sau,

?i cu un berbece dre})t 15 2 Si sa junghie tapul de sacrificiu 4 Cu / tunicii sacra de in pentru pacat, eel pentru popor, i?i sanSfx se imbrace. pnnandu-si puli)anele de gele lui sa-1 aduca in ''launtrul perdein pe corpul sau. !?i sa se incinga cu cin- lei i?i sa faca cu sangele lui dupa cum gatoarea de in, ?i jje cap sa-i^i lege mitra a facut cu sangele vitelulni, stropind cu de in vestniinte sacre sunt aceste ?i el el spre propitiitor ^i inaintea propitiitocorpul sau s'sa-1 spele cu apa, $i sa se rului: 16 k:?i sa faca el espiare pentru imbrace cu dansele. 5 Si dela comu- sanctuar. curatindu-l de necuratiile filnitatea tiilor lui Israel sa ia doi tiipi spre ler lui Israel i de nedreptjitile lor in

ciu pentru pacat.

ardere de

tot.

'*

sacrificiu

pentru pacat,
tot,

un berbece

toate pacatele lor

asja

sa faca

$i

spre ardere do

tul intrunirii. carele sta intre ei, in

cu cormij-

6
lui

^i

Aaron

sa

aduca

vitelul sacrificiu- locul necuratiei lor.

Si nici

un om

pentru sine. sa nu fie in cortul intrunirii, cand va i sa *faca espiare pentru sine i?i pentru intra el in sanctuar spre a face espiare, casa sa. 7 $i sa ia pre cei doi tapi. si pana ce nu va ie.?i nu va fi facut el sa-ipuna sastea inaintca lui Dumnezeu. espiare pentru sine casa sa si pentru la U(?a cortului intrunirii. 8 vSi Aaron toata adunarea lui Israel. 18 ^i sa iasa la sa arunce sorti pentru cei doi t;ipi un altar inaintea lui Dumnezeu. ca sa, "faccl sort pentru Dumnezeu, !?i celalt soi-f espiare pentru acela, si luand din Sc\npentru tapul de trimis. 9 i Aaron sa gele vitelulni ?i din sangele tapului. sa-Z aduca tapub pe care a cazut sortul Dom- puna pe coarnele altarului jur imprejur: nului, i?i sa-1 pi-egateasca ca sacrificiu 19 v^i sa stropeasca preste dansul din pentru pacat. 10 ^i tapul pre care a sange cu degetul sau s^apte ori. i?i astcazut sortul, ca sa fie tapul de trimis, fel ^sa-1 curete, 1 sa-1 sfinteasca pre el sa se puna viu inaintea lui Dumnezeu, de necurateniile fiilor lui Israel. spre a face ^ espiare printr'insul. si spre 20 Si slarjjind el facerea de *' espiare a-1 trimite ca fapul de trimis in pustiu. a sanctuarului, a cortului intrunirii si a 11 Si Aaron sa aduca vitelul eel de altarului. sa aduca tapul eel viu: 21 $i sacrificiu pentru pacat. eel pentru dan- Aaron sa-si puna amandoua manile lui pentru pacat.
cai'e este
sjsi !;*i :

C<ii,ul

16.

d Ebr.
24,

9.

7, 12
3.

Ezec. 44.

17.

"

Cai>.

10.

1,2.;
10.
'

2.').

h Esod. 30.

c Tflp. 4.

Bbr. 9. 7. Fsod. 2.0. 22.

F.torl

28. 39,

42. 43.

in. MOISI. 16, 17.

129

pe capul

tapiilui celiii viu, ?i sa nicirtu- ceasta!

riseasca preste dansul toate nedrepta^ile acel fiilor lui Israel ?i toate calcarile lor de sacra spre a preoti in locul parintelui

32 Aceasta espiare sa o faca preot, care se va unge ^i se va con-

lege intru toate pacatele lor; fi y\m- sau, dupa ce el se va fi imbracat cu vestnandu-le pre acestea pe capul tapuliii, mintele cele de in, cu vestmintele sacre. pre acesta sa-l trimeata prin om anume 33 ^i sa faca espiare pentru sfantul sancacel t^p sa ^ia pre tuar ^i pentru cortul intrunirii, ^\ pentru pentru preoti sine toate nedreptatile lor, si sd le diicd altar sa faca el espiare,
in pustiii;

22 Ca

i=ii

pentru tot poporul acestei adunari. ^i aceasta sa fie voua lege in veci, 23 ^i Aaron sa intre in cortul intru- ca sa se faca espiare pentru fiii lui Isnirii. ''^i sa se desbrace de vestmintele rael, pentru toate pacatele lor, odata in sale de in, cu cai-c se imbracase, cand tot anul. ^i Aaron facii a^a, dupa cum poruna fost intrat in sanctuar, ?i sa le lase
in

pamant

nelocuit;

^\

acela sa lase sa

se diica tapul in pnstiu.

34

acolo

24

^i sa-?i spelc corpul sau cu cise

Dumnezeu

lui Moisi.

apa intr'un kx slant, si s;! se inibrace PoruncS. ca sacrificiile sii se aductl numai la cort; mdncarea sdngelui oprita. cu vestmintele sale apoi sii iasa afara ^ ^i Domnul vorln lui Moisi. zicand sacrifice arderea do tot sau ?i ar?i sa 2 Vorbe^te lui Aaron ^i fiilor lui, derea de tot a poporului, $i sa iacii estutulor fiilor lui Israel, ^\ zi lor Apiai-e pentru sine ?i jientru popor. 25 ^i s?i <-'grasiinea sacrifieiului pentru pacat sa sestae,s76 cuvantul, ce-1 porunci Domnul, zicand 3 Oricine din casa lui Israel laca sa i'umege pe altar. 26 l^i acela. care a lasat sa se duca va'^jungliia in tabara bou sau miel sau tapul de triniis. sa-i?i spele vestmintele capra, sau va junghia afara de tabara, sale. ?i sa-si '^scalde corpul sau in apa, 4 L^i nu-1 va duce la u^a cortului intru27 $i nirii, spre a-^ aduce dar lui Dumnezeu $i dupa aceea sa intre in tabara. vitelul eel de sacrificiu pentru pacat, ^\ inaintea locasului lui Dumnezeu, sangele tapul eel pentru pacai, al cSror sange acesta se va socoti omului ca sange vars"a adus in sanctuar spre a face espiare, sat, i?i c starpi-se-va omul acela din po5 I'entni ca fiii lui Israel sS, se scoata afara din tabara. ?i sa so porul sriu: arda cu foe pieile lor. carnea lor si ba- sfi aduca sacrificiile lor, pre ''care le salega lor. 28 i^i eel ce va arde acestea crifica ei pe campuri, pre acelea sa le sa-j?i spele vestmintele sale, i?i sa-si scalde aduca inaintea lui Dunniezeu. la u?a corcorpul sau in apft, ^\ dupa aceea sa intre tului inti'unirii, la preot, i sa le sacrifice lui Dumnezeu ca sacrificii de bucuin tabara. 29 ^i aceasta sa fie voua lege in veci rie. 6 i preotul sa ^ stropeasca sangele /"in luna a ijaptea, a zecea zi a lunei, sa acelora preste altarul lui Dumnezeu la va amari^i sufletele voastre. !?i nici un Ui?a cortului intrunirii, i grasimea lor lucru sa nu faceti, nici moi?teanul, nici sa se/'faca sa fumege intru miros placut

17

''

strainul care petrece intre voi.

30 Ca

lui

Dumnezeu.

7 ^i ei sa

nu mai

sa-

demonilor. cu cari in ziua aceasta se va face espiare pentru voi. spre a va ^curati de toate pacatele au'* trait intru desfranari: lege in veci voastre, ca voi curati sa fit-i inaintea lui sa fie aceasta lor in generatiunile lor. Dumnezeu, 31 Sabat de repaus sd fie 8 ^i tu sa zici lor Tot omul din casa voua aceasta, in care sa va amariti su- lui Israel, sau dintre cei strain! ce lofletele voastre. Lege in veci sd fie a- cuesc intre voi, care aduce ardere de tot
crifice sacrificiile lor ?
:

V Isa. 53. 6. z ls.1. 53. 11.12. loan. 1. 29. Rbr. 9. 28. 1 Pet. 2 24.

a Ezec. 22. 14, b Vers. 3. 5. c Cap. 4. 10. rf Cap. 15. 5. e Cap. 4. 12,21

Ebr. 13. 11. Esod. 30. 10.

Isa. 58. 3. 5. Dan. 10. 3. 12. g Ps. 51. 2.

ler. 33. 8. Kfes. 5. 26. Kbr. 9. 13. 14, 1 loan. 1.7.9.

Capul n.
a Deut.
12,
6,

15. 21. 4 Deut. 12. 5, 6, 13, 14.

c F.ac. 17. 14. d Fac. 21. 33. 2 Reg, 16. 4. 2 Cron. 28. 4. Ezec. 20. 28.

Cap. 3. 2. Esod. 29.

1 Cor. 10. 20. 18.

Nnm. 18. 17. g Deut. 32. 17. Ps. 106. 37.

Apoc. 9. 20. h Esod. 34. 15. Ezec. 23. 8.

130
sail alt sacrificiu;

III.

MOISI. 17, 18.


aduce sa nu
faceti;
si

^i nu-1 adiice la pre voi va voiu

u^a

cortuliii intrunirii, spre a-1 sacriiica

dupa

legile lor sa

nu umblati.
le faceti,
?i

4 Ci
legile

lui Biimiiezeii.

starpi-se-va

omul acela
fi hoit.

'^judecatile

mele sa
paziti,

din poporiil

sail.

E
10

oprit de a

mdncd sdnge

umbland intre ele Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.


mele sa
le

sau 5 Paziti deci legile mele, ?i judecatile dintre cei straini ce locuesc intre voi, mele: pre ^care de le va face onud, viu care va manca orice sange. opune-voiu va fi intr'insele Eu f sunt Domnul Dunifata mea contra aceluia, care va fi man- nezeu. 6 Cm sa nu se apropie de nici o rucat sange, ^i starpi-1-voiu din poporul denie aproape a sa, ca sa-i descopere corpului in sange sau. 11 Caci vieata este, ?i eu pre el l-am dat voua, ca sd-l goliciunea ei : Eu simt Domnul Dunme7 ^Goliciunea parintelui tau, !?i puneti pe altar, ispre a face espiare pen- zeu! tru sufletele voastre; ^caci sangele este, goliciunea mainei tale, sa nu o descoperi prill care se face espiare pentru suflet. mama-ti este; sa nu descoperi goliciunea
^i tot
lui Israel,
*'

omul din casa

12 Drept aceea am zis fiilor lui Israel: ei. 8 ''Goliciunea femeii i>arintelui tau Dintre voi nimenea sa nu manance sange. sa nu () descoperi goliciunea pclrintelui 9 * Goliciunea sorei tale, fiica nici strainul ce locue^te intre voi sa nu tail este.
:

dintre fiii lui Israel nascuta in casa sau afara din casa, go10 Golisail dintre strainii cari locuesc intre voi. liciunea ei sa nu descoperi. cari. vanand, prinde tiara saupasere care ciunea fetei fiului tau sau a fetei ficei se maiicinca sangele aceleia sa-1 scurga, tale, goliciunea lor sa nu o descoperi; 11 Goliciunea fe14 Ca su- ca goliciunea ta este. si sa-1 ^acopere cu tarana.
:

manance sange. 13 ^i tot omul

parintelui tau. sau fiica

mamei

tale, fie

fletul fiecarui

corp in sangele lui este;

tei

femeii pcirintelui tau njiscuta din padescoperi.

vieata lui este; pentru aceea


lui Israel
:

am

zis fiilor rintele tan, sora-ti este, goliciunea ei sa

12 ^'Goliciunea surorei nu o descoperi, ea este 13 Goliciunea susangele lui; Tot eel ce-1 va manca ruda parintelui tau. rorei mamei tale sa nu o descoperi; ca starpi-se-va. este ruda mamei tale. 1 4 Goliciunea manca ea 159i totinsul, care va mortaciune sau sfa^ietura de fiare, fie acela fratelui ])arintelui tau sa nu o descoperi inoi?tean, fie strain. sa-i spele vc^stmin- de femeia lui sa nu te apropii. ^Ea este
Sangele din
nici

un corp

sa

nu

nu mancati, ca

vieata a tot corpul este parintelui tau sa

'''

tele sale, i sa se scalde in apa, i

necurat matui>a
fi.

ta.

15 Goliciunea nurorei

tale

sa

fie

pana seara
1

atunci curat va

sa nil

descoperi, femeie fiului tau este;

16

^i daca nii-^i

sale,

va spala vestmiutele goliciunea ei sa nu o descoperi. 1 6 '" Gocorpul sau nu-1 va scalda, va liciunea femeii fratelui tau sa nu o dessa.

purta faradelegea

coperi

goliciunea

fratelui

tau

este.

Insotirile nelegiuite $i poftele rele op'ite.

^^ Domnul vorbi lui Moisi, zicand 2 Vorbe)?te fiilor lui Israel, !?i /i lor "Eu simt Domnul. Dumnezeul vostru. goliciunea lor: rude sunt; aceasia-i de18 ^i femeia pe langa sora ei 3 ^Dupa datinele dinpamantulEgiptului, sfr;uia]-e. unde ati locuit, sa nu faceti; si'^dupa sa nu o iei, pentru a o amari, descopedatinele pamantului Canaan, intru care rind goliciunea ei, fiin<l oa in vieatri.

Q O

17" Goliciuneavre-uneifemei si fieei eisa nu descoperi pre fiica fiului ei, ^i pre fica ficei ei sa nu le iei ca sa h descoperi
;
;

<*

Ter. 44.

11.

1 1

Pet. 1. 2.

Ezec. 14. 8. j Mat. 26. 28.

loan.

1.

7.

Deut. Ezec,

14. 21.
4. 14.

.4poc. 1. 5.

Rom.
Efes.

3.
1.

25.
7.

Col. 1. 14. 20.

k Kbr. 9. 22. I Ezec. 24. 7. Esod. 22, 31,

Capul 18. a Vers. 4. Esod. 6. 7.

Ezec.2 0. 5, 7, 19, 20. b Ezec. 20. 7, 8. c Esod. 23. 24. IltBt. 12. 4. 30, 31.

m.
19p^[ de femoie
rateniei
ei,

MOISI. 18, 19.


necu!?i

131
;

in desprirtirea

sa

nii to apropii.

ca sa-i des- le

pre parintele sau })aziti. eu sunt

$i

'^sabatcle

mele sa

Domnul Dunniezeul

coperi

,ii;olifiunea oi.

20

v^i^cu femeia vostru.

4^^8:1 nu va intoarceti la idoli, ^i^zei aproapelui tan sa nu te impreuni, inti21 i din semanta turnati sa nu va faceti voua, cd eu sunt nandu-te ou dansa. ta sa nu'treci liii ''^roloo. si sa nu 'pro- Donnud Dumnezeul vostru.

de bucurie, sacrific;iti-lcu buna voie. 6 in care zi il veti sacrilica. tot 23 ''^i nici unei vite sa nu dai intr'acea zi sa-1 mancati, i a dona zi estc. culcarea ta, ca sa te intinezi cu ea; i ^i ce va ranuinea pana a treia zi, accra femeie cu dobitoc sa nu desfraneze; cu foe sa se arda. 7 i daca diutr'acela ^ amestecatura este. va manca cineva a treia zi, aceea uri24 y Cu nici una dintr'acestea sa nu va ciune este; nu va fi bine placut. 8 ^i intinati. cJi^prin toate acestea s'au inti- oricine il va manca va purta faradelegea nat natiunile, pre cari eu le alung de sa ca lucru sfant lui Dunuiezeu a prodinaintea voastra. 25 ^i '^paniantul s'a fanat, ?i starpi-se-va acel suflet din pointinat, ?i ^ eu faradelegea lui o pedep- porul sau. sesc, $i p;Tmantul varsa pre locuitorii lui. 9 ^i cand veti secera voi semana26 Deci paziti legile mele t^i judeca^ile turile })amantului vostru, sa nu seceri mele, ?i sa nu faceti nici una din aceste de tot laturile tarinei tale, nici spicele uriciuni, nici moi^teanul, nici strainul ce celecazute din seceriultau sa nu aduni.
sacrificiu
; ;

nunieleDunmezeului tiui Kusintt 22 " Si en ])arl lat Donniul Dumnezeu. sa nu te impreuni ca cu fenieie uriciune
fanezi
:

5 /Si cand sacrilicati lui

Dumnezeu

.9

petrece intre voi.


uriciuni le facura
acestuia.
i s'a

27 Ca

toate acestea

10

^i in via ta strugurii sa

nu
le

strangi,

?i

oamenii pamantului boabele cele cazute sa nu


fost inaintea voastra
:

culegi in
lai?i

cari

au

via ta; saracului si strainului sa le


:

28 Ca paman- pre acele Eu srint Domnul Dumnezeul nu va verse ^i pre voi, cand il veti vostru. intina pre el, dupa cum varsau natiunile 11 ''Sa nu furati, uici sa nu mintiti, cele inainte de voi. 29 Ca oricine va nici sa nu Mn.selati unul pre aproapele 12 i sa nu ijurati stramb intru face vre-una din aceste uriciuni, sufle- sau. tul acela, care va face ac(?fl6-/rtstarpi-se-va numele nieu, i sa nu '^})rofanezi numele din poporul sau. 30 Paziti dara cele Dumnezeului tau Eu 5?^;iiDomnulDumce v"am poruncit eu sa paziti. ca sa nu nezeu. 13 Pre aproapele tau sanu-lasufaceti nici una dintr'acele datiniuricioase. pre^ti, nici sa-/ despoi; ^i simbria naimicare au fost facute inainte de voi, ?i sa tului sa nu ramana preste noapte la tine nu va intinati cu dansele Eu sunt Dom- pana dimineata. nul Dumnezeul vostru. 14 Pre eel surd sa nu-1 vorbe^ti de Tdlcuirea cehr zece porunci. rau, ^\ "in calea orbului sa nu pui peintinat ptimantul
tul sa
:

Dumnezeul tau: Eu 2 Vorbei?te catrsi toata comunitatea sunt Domnul Dumnezeu. Hilor lui Israel, zi lor: '^Fiti stintiti, 15 -2^Sa nu taceti nedreptate la judeca eu Domnul Dunmezeul vostru sunt cata sa nu cauti la fata celui sarac, nici
1

IV

^^

Domnul

vorbi lui Moisi, zicand

dica; ei <'teme-te de

i?i

sfant,

sa te sfie^ti de fata celui

mare; dupa
tiiu.

3^Fiecare sa cinsteasca pre


V

mama

sajdreptate sa judeci pre aproapele

132
16
ffSa nil por^i

m.
vorbe de rau
:

MOISI. 19, 20.

po- tund, i colturile barbci tale sa nu le 28 ^i taieri in corpul vostru porul tail, ^i sa nil te '"radici asupra strici; sangelui aproapelui tail Eii sunt Dom- pentru vre-un mort sa nu va facet^i, ?i scrisori sapate sa nu va facet-i asupra nul Dumnezeu. Eu sunt Domnul Dumnezeu. 17 Sa nu urasti pre fratele tau intra voastra f aproapele 29 pre Sa nu profanezi pre fica ta, dandinima ta; ci ^sa mustri pre ea a fi meretrice, ca pamantul sa tan, ca sa nu port^i pacat pentru dansul.
in
!

manie sa nu se necurateasca, ^\ sa nu se umple tii asupra fiilor poporului tau; "ci pamantul de desfranare. 30 6'Sabatele mele sa le paziti, i iiibei?te pre aproapele tau ca pre tine sa-1 cinstiti Eu sunt insuti Eu sunt Doraniil Dumnezeu. Le- sanctuarul men Domnul Dumnezeu. gile mele sa le paziti. 31 *La necromanti sanu mergeti, nici 19 Vitele talc din doua soiuri deoi pre magi sa nu-i intrebati ca sa nu va sebite sa nu le la!?i a se imparechia sointina^i dans^ii; deosebite cu sunt Eu Domnul in tarina ta ^sa nu semeni iuri de semanta; ?i 2/vestmant din doua Dumnezeul vostru. 32 iDinaintea paruliii carunt tescoasoiuri de fire, de lana. iji de in, sa nu

18 nu

^i ^sa

nu

fii

rasbunator,

i?i

''

pui pe tine.

la, $i fata

acelui batran o onoreaza,

?i

dacd vre-un barbat se va culca de Dumnezeul tau^teme-te: Eu sunt cu femeie, i aceasta va fi sclava pazita Dumnezeu. 33 9i daca vre-un strain va petrece a unui barbat, si ea nu s'a rascumparat, nici libertate i-s'a dat; amdndoi sa se la tine in pamantul vostru, pre el sa nu-1 34 '"Ca i mo^teanul dintre biciueasca; dar sa nu se omoare, pentru asupri^i. ca ea n'a fost libera. 21 ^i ^el sa aduca voi sa va fie voua eel strain, carele pe-

20

sacrificiul

sau pentru vina

lui

Dumne-

trece intre voi;


;

sa-1 iube^ti ca pre

ati fost ^i voi in zeu la u^a cortului intrunirii, un bece drept sacrifieiu pentru vina; 22 f^i pamantul Egiptuliii Eu sunt Domnul preotul, prin acel berbece de sacrifieiu Dumnezeul vostru. 35 Sa nu face^i nedreptate la judepentru vina, sa faca espiare pentru dancata. in linii, in cumpene ^i in masuri. Dumnezeu, pentru painaintea lui sul catiil lui ce 1-a facut; i i-se va ierta lui 36 Cumpene drepte, pietri drepte, efa

ber- tine insu^i

ca straini
:

pacatiil ce 1-a facut.

dreapta

i^i

liin

drept sa aveti

Eu

sunt

23

^i

sadi orice
lor; trei

cand veti intra in tara, i veti Domnul Dumnezeul vostru, care v'am pom, veti socoti preput roada scos pre voi din pamantul Egiptului. ani sa va fie voua necircumcisa; 37 Pentru aceea sa paziti toate legile

sa nil se

manance din ea;

24
fi

^i in mele,

^\

toate judeca^ile mele,


:

^i

sa le

anul

al
**

patrulea roada lor va


intim lauda lui

lucru faceti pre ele


f^i

Eu

sunt Dumnezeu.
felurite pUcate mari.

slant,

Dumnezeu. 25
:

Pedepsde pentru
*~)r\

in anul al

cincilea sa manca^i roada

lor,

immultind productele lor intre voi


sunt

Eu

^^

Si

Domnul

vorbi lui Moisi, zicand:


^i fiilor lui
fiii

2 ^i spune

Israel

De
sau

Domnul Dumnezeul

vostru.

va

fi ''cineva dintre

lui Israel,

26 ^ Sa nu mancati Jiimic cu sange; ^^^i dintre strainii cari locuesc in Israel, care dupa varcolaci ?i dupa nor sa dea din semanta sa lui Moloch, acela sa nu va amestecati. 27 '^Marginile pa- sa se omoare, poporul pamantului sa-1 3 ^i eu voiu pune fa^a rului capului vostru sa nu le taiati ro- ucida cu pietri.
in gliicitorii
q Esod. 23.
1.

ni.

MOISI

20.

133

impotriva oniului acoluia. si-1 voiiijvita, acela sa se omoare, ^i vita sa o 16 i daca careva femeie se perdo pre el din poporiil saii; ca a dat ucideti. din semanta sa lui 3roloeli, ca sa ^in- va apropia de vre-o vita, ca sa se imtineze sonctuarul men, ^i sa intineze preune cu dansa, sa ucizi si pre fenumele eel sfant al men. 4 i^i daca po- meie, ?! vita sa se omoare sangele lor poriil pamantuliiivainchideochii pentru asupra lor. 17 kSi daca careva va lua pre sora sa: asemenea oni. cand va da semanta sa
;

mea

sau pre lica mugoliciunea ei, si Yoiii pune fafa mea impotriva acelui i impotriva neamuliii sau, ?i-l voiu per- ea va vedea goliciunea lui, iubire nede din poporul sfai, pre ei i?i pre toti buna cste; amandoi sa so omoare inainlui

Molocli,

!?i

nu-1 va oniori,

Eu pre fica parintelui sau, om mei sale, ?i-i va vedea

vor desi'rana dupa Molocli. tea ocliilor liilor poporului lor: el a va diice la ne- descoperit goliciunea surorei sale, i 6 18 ^i daca cromanti ?i la magi, spre a desfrana cu faradelegea sa o va purta. ei, pune-voiu fata mea. impotriva acelui careva barl)at se va culca cu femeia ce suflet, ^i-l voiu perde din poporul sau. va avea la fire, s?i-i va descoperi goliciaceia
cari ^i tot sufletul care se

7 Voi dara sfintiti-va, ^i fiti sfinti, ca eu unea ei, isvorul ei il ^unt Domnul Dumnezeul vostru. 8 ^i i^i desvele^te isvorul paziti leg-ile mele i le face^i: ^Eu sunt amandoi starpi-se-vor
'-^

descopere,
sangelui

si

ea
?i

ei;

din mijlocul po-

Dunuiezeu carele va sfinte?te pre voi. porului lor. 9 <^Ca tot omul, carele va blestema 19 !^i goliciunea surorei mumei tale pre parintele sau sau pre muma sa, sfl a surorei pfirintelui tau sa nu o desse omoare a blestemat el pre parintele coperi, ea acela descopere pre ruda sau sau pro mama sa: snngele lui asu- sa amandoi vor purta faradelegea lor. pra lui. 20 Cel ce se va culca cu femeia uncliiu10 /'Cel ce va comite adulter cu fe- lui sau, acela descopere goliciunea unmcia altuia; acela carele va comite adul- cliiului sau, i vor purta faradelegea ter cu femeia aproapelui sau, sa se lor: fara copii vor muri! 21 i^i de va omoare t^i barljatul adulter i femeia lua careva pre femeia fratelui sau, fapta
iji
; ;

adultera.

necurata
pji-

este,
:

goliciunea fratelui sau a


fi

11 Cel ce se va culca cu femeia


rintelui sau,

descoperit

fara de copii vor


toate

?i goliciunea parintelui sau va descoperi, amandoi sa se omoare; sangele lor asupra lor. 12 ^i de se va culca careva cu nora sa, amandoi sa se omoare, mestecatura an facut sangele lor asupra lor. 13 ^$i daca un barbat se va impreuna cu barbat, precum se culca cu femeie, amandoi uriciune au facut sa se omoare sangele lor asupra lor. 14 '*Daca cineva va lua femeie ^i cu ddnsa ^i pre muma ei impreuna; desfrimare este aceasta cu foe sa se arda ^i el si ele, pentru ca desfranare intre
: ; ; ;

22

Paziti deci

legile

mele,

toate judecr^ile mele,

i le facet.!,

ca sa

nu va verse pamantul in care va due ea sa-1 locuifi. 23 ^i sa nu umblati dupa


popoarelor acestora, pre care ca * toate acestea le-au facut ele, i pentru aceea le-am urit. 24 v^i am zis voua
datinele

am

sa le alung de dinaintea voastni

Voi veti moi^teni pamantul lor, i^i eu il voiu da vouci intru moi?tenire, pamant in carele curge lapte ^i miere Eu sunt
:

Domnul Dumnezeul
25 ^Deei

vostru, carele

v'am

despartit pre voi de alte popoare.


dc^sparfiti
?i

vitele

curate de

voi sa

nu fie. 15 Daca careva


Kzec. 37.
< t'.ioi.

cele necurate; se
I

paserile necurate

de

va impreuna cu cele curate;


5 Judc. 19. 22.
li
I

i ''^sa
I

nu va
lieut. 9. 5.

faceti urite
Deut. k Cap.
14. 4. 11. 43.

4 Rzec. 5. 11.
c
d.
1

2S.

Pet. 1.

ir>.

Esod. 31.

13.

lleut.

21. 17. 27. 16.

Prov. 20. 20.1 lloanS. 4, 5.| Mat. 15. 4. g Ileut. 23. 17, Kac. 19. 8. / Ueut. 22. 2'2.
|

Cip.

18.

17.

Heut. 27. 23. Cap. 18. 27.

J Cap. 11. 47.

134
sufletele voastre

III.

MOISL

20, 21.

pa- sacre, i capul sa nu ?i-l descopere^ ^i vest11^ iSi seri sau alte taritoare, ce se tarasc pe mintele sale sa nu ?i-le rupa. pamant, pre care eii vi le-am despartit, la nici un mort sa nu intre. i?i pentru pa26 ^i voi sa li^i rintele sau insui. nici pentru muma sa. ca sa vd fie necurate. mie sfinti, ca ^eii Dumnezeu sunt sfant, Sii nu se profaneze. 12 ^Si din sanctuar i '"v'am despartit pre voi de alte po- sa nu iasa, ca sa nu profaneze sanctuarul Dumnezeului sau: ca"'cununa oleiul poare, ca sa fi^i ai mei. sau carele va ung(M'ii barbatul femeia, Dumnezeului sau este preste 27 '^^i dansul: fi necromaut sau mag, acela sa se omoaEu sunt Dumnezeu. 13 Si re, cu pietri sa-1 ucideti; sangele lor * femeia ce o va lua, sd fie fecioara. 14 Sa nu ia nici vaduva, nici lepadata,. asupra lor. nici profanatii. nici meretrice: pre nici Legi pintr/i preoti i pentru sacrificiu. Q-i i?i Doninul zise lui Moisi: Vorbesjte una dintr'acestea sa nu ia el: ci el sa ia ^* preotilor, fiilor lui Aaron, i zi de femeie fecioara din poporul sau. 1 5 i?i lor: '^Nimenea sa nu se spurce pentru sa nu-i profaneze semanta sa in popovre-un mort in poporul sau. 2 Fara nu- rul sau: ('a,euJ)umnezm sunt, care-l mai pentru vre-o ruda aproape a sa: slin^eiyte pre el. Freotii trebue sa fie fara prihana. pentru muma sa, ^i pentru pai'intele sau, pentru sau, pentru fica sa, 16 i Domnul vorbi lui Moisi, zicand r pentru fiul fratele sau 3 $i pentru sora sa, care 17 Vorbe^te lui Aaron, zicand: Cdnd este fecioara si-e langa dansul. si n'a careva din semanta ta in generatiunile fost maritat 5 cu barbat pentru aceea se lor va avea cusur, acela sa nu sei'apropoate spui'ca. 4 El sa nu se spurce, pie, casa aduca panea Dumnezeului sau. domn find in poporul sau, ca sa 7iu se 1 (Ja nici un barbat, intru care va fi profaneze. 5 ^Ei pentru mort sa nu-si cusur, sa nu se apropie nici 1)arbat orb pleuveasca capul, nici sa-si tunda col- sau scliiop, sau cu nasul turtit, sau cu turile barliei lor, nici taieturi pe corpul 5prisos in madularile sale; 19 Nici lor sa nu-^i faca. 6 Slant sa fie Dum- biirbat cu piciorul frant, sau cu mana. nezeului lor. si ^sa nu p]-ofaneze numele franta. 20 Nici eel gliel)os. nici eel usDumnezeului lor ca, ei aduc sacrificiile cat, nici eel cu albeata pe ocliiu, nici eel cu foe ale Donnudui, panea Dumnezeu- cu rae, sau cu pecingine, nici eel cu lui lor: deci sfinti sa fie. *"testiculii franti 21 Nici un barbat ^ 7 Mere trice sau profanata sa nu-si din semanta lui Aaron, preotul, care va ia de femeie, nici pe una'-'lepadata de avea cusur, sa nu se apropie spre a barbatul sau sii nu-si ia, ca slant este 'aduce sacriiicii cu foe lui Dumnezeu, Dumnezeului sau. 8De sfant sa-1 aibi, cusur are. sa nu se apropie ca sa aduca ca el panea Dumnezeului tan aduce; panea Dunniezeului sau. 22 Din panea sfant sa-ti fie, /"ca eu Dunniezeu, care Dumnezeului sau, fie aceea din ^cele 9i'v^i prea slinte, fie mnnai din cele sfinte, sa va sfintesc pre voi, sunt sfant. fata unui preot de se va profana, facan23 Dara sa nu mearga la manance. du-se meretrice, profaneaza pre parin- perdea, nici sa se apropie de altar: ca tele ei cusur are; ca sa nu profaneze sfintel& cu foe sa se arda, 10''i?i arliiereul care este mai mare mele. Ca eu sunt Dumnezeu, care-i intre fratii sdi. preste al carui cap s"a sfinte^te pre ei. 24 Si acestea le spuse Moisi lui Aaron turnat oleiul ungerii. si *care s'a consacrat spre a se imbraca cu vestmintele si fiilor lui si tutulor fiilor lui Israel.
vite sau
:

mdncdnd

Vers.

7.

III.

M0I8I. 22.
dar.

135

Cine poate mdncd

dm

cele sfinte.

Q<^
ca

^^
ei

^i

Domnul

vorbi lui Moisi, zicrmd

duva. sau va
copii,

Yoi"be!?te lui

Aaron

?i fiilor liii,

13 Daca fata preotului va fi vafi lepildata. daca nu va avea i?i se va reintoarce la casa parin:

telui ei,'*ca si in f'etia sa. sa manance ea nu-mi panea parintelui ei d;u'a nici un strain 1-1 Daca cineva din manance. profaneze numole iiieu col sfant vi acelca sa nu pre cari ei mi-le-au * consacrat mie Eu nestiinta va manca din cele sfinte, el 3 Spune-le lor: lu catra acelea sa adaoge a cincea /jarte ^unt Dumnezeu. toate generatiuuile voastre tot omul din dintr'insele, ?i sa le dea preotului cu cele 15 Ca nu ei insii^i sa samanta voastra. care fiind necurat, se sfinte impreuna,

sa se "^{ma dcparte

de lucrurile

finte ale fiilor lui Israel, ca ei sa

va
fiii

apr(i])ia

(\v

hicrurile sacre, pre cari profaneze cele siinte ale fiilor lui Israel,

lui Israel le

vor

ti

consaci-at lui

Dum-

pre care aceijtia

le

aduc

lui

Dumnezeu.
lor,

nezeu, stai'pi-se-va acela dela fata mea sunt Dumnezeu. 4 Si oricine din Aaron va semanta lui fi lepros, sau va iivea curgere, din cele sfinte sa nu manance, pana ce nu se va curati; ^i'^CM'l e se va atinge de orice necurat prin atimiereade mort: sau de un l)arbat. din

16

k^i

a!?a

sa apese asupra-le pacatul


ale lor;

Eu

mancand din cele sfinte sunt Dumnezeu. care ii


Jertfele trehue sd fie

ca eu

sfinfesc pre ei.


fCircl

casur.

\1 18

^\

Domnul

vorbi lui ]Moisi, zicand

Vorbes^ite lui

Aaron

i?i

fiilor lui

iji

tu-

tulor fiilor lui Israel,

?i

le
i?i

zi:

^Dacd

impreunare; de vre-un taritor, prin care se face necurat sau de un om, pi-in care se face necurat pentru orice necurafenie a lui 6 Insul, care se va atinge de acesta. necurat sa fie pana seara; ^i sa nu nianance din cele sacre, fara nuniai dupa ce-si va fi sp;ilat ^orpul sau cu apa. 7 lar cand va ajiune soarele, curat va ^\, ^i dupa aceea sa manance din cele sacre, ca panea lui este. 8/ Mortaciune sau sfai?iat de fiare sa nu manance. ca sa nu se spurce printr'insa: u sunt Dumnezeu. 9 !Si asa ei sa pazeasca cele de pazit, ^^ca pacat sa nu poarte pentru ele, si sji nu moara pro<-are
5

a curs
'^

semtinta

de

cineva din casa lui Israel

din strainii

Sau care

se va atinge

din Israel va aduce sacrificiul sau. fie acela un vot al sau, fie dar de Ijunavoe

aduce pentru ardere de tot lui 19 Sa aduccti acestea cu bunavoea voastra. mascul fara cusur,
ceeace
el

Dumnezeu,
din
boi,

sau

din

oi,

sau

din

cajtre.

20-^ Nici

una din acele ce va avea cufi

sur sa nu aduceti, ca nu va va
lirimita.
lui

bine

21

Si

cand careva va aduce


sacrificiu

Dumnezeu

de

bucurie,

'^implinirea unui vot al sau, sau dar de

l)unavoe din cirezi sau din turme, fara

fanandu-le.
ii

Eu

sfintesc ])re ei.

cusur sa fie, ca sa fie bine primit, nici un cusur sa nu fie intr'insul. 22 Nici un animal orb sau frant, sau ciuntit, sunt Dumnezeu, care sau bubat. nici cu rae sau cu pecingine, acestea sa nu aduceti lui Dunniezeu,
cele sfinte sa
si

10 Nici un

strain din
nici

nici

una dintr'acestea

sa

nu

dati lui

nu

nifinance,

oas]>etele

preotului,

Dumnezeu
tar lui

nici naimitul

lui din

cele

sfinte sa
fi

nu

drept sacrificiu cu foe pe alDumnezeu. 23 Boul sau oaia,

manance.
pa,rat
sa,

11 Daca preotul va

cum-

care va avea ceva de prisos. sau lipsa in

pre cineva cu argintul sau, acela madularele sale, poti aduce dar de Jnuiamanance din acelea sji cei nascuti in voe, dar pentru vot nu va fi bine primit.
:

pjinea 24 Nici animale cu testiculi franti. sau 12 Si fata preotului. cand se va stricate sau intoarse sau tiiiate sa nu adumdrita dupa l)arbat strain, nici aceasta ceti lui Dumnezeu, s^i nici sa se faca ascsa nu 7)iai manance din cele sfinte, aduse menea in pamantul vostru. 25 Si 'tlin

casa sa,
lui.

acesjtia

sji

nmnance din

Ctpi

136

lU. MOISI. 22, 23.


strainului sa

nimica din consacratd Domnului i^apte zile sa manca^i azime. 7 In ziua intaia va va fi zi zeului vostru, ca^stricaciunea lor se afld sfanta, nici un lucru de serv sa nu facc^i nu intr'insa. 8 ^i sa aduceti sacrificiu cu intr'insele, i cusur este intr'insele foe Domnului in apte zile vor fi bine primite pentru voi. a ^aptea zi
luati
;

mana

nu

acestea, spre

le

aduce pane Dumne;

26
:

k^i

Dumnezeu

vorbi lui Moisi, zi- este

zi

sfanta

nici

un lucru de serv

sa

cand 27 Vitelul, sau mielul, sau iedul, nu faceti. dupa ce se va fata, sa fie apte zile sub 9 $i Domnul vorbi lui Moisi, zicand muma-sa^ i dela a opta zi i de aici ina- 10 Vorbe^te fiilor lui Israel, i zi lor: Cand ve^i intra in pamantul, pre care inte vor fi bine primite pentru sacrificiu 28 ^i vaca, sau eu il dan voua, i veti secera samanatucu foe lui Dumnezeu.
6'

oaia, sau capra sa

nu o

jungliia^i de sa- rile lui, sa aduceti

un omer

din'^'prinoa:

crificiu tot intr'aceeasi zi cu fatul sau. sele secerii^ului vostru la preot

1 1 ^i

29 ^i cand '^sacrificati sacrificiu de muUumire Domnului, sacrificati-^ astfel ca sa fie bine primit pentru voi. 30 Acesta tot intr'aceeai^i zi sa se manance
nimica dintr'insul sa nu lasa^i pe dimineata Eu sunt Dumnezeu. 31 ''^i sa paziti legile mele, i sa le faceti eu sunt Dumnezeu. 32 Nici sa profanat-i numele men eel sfant, pentru
;
;

f^i Domnul vorbi lui Moisi, zicand voastre in toate locuintele voastre. 2 Vorbei^te fiilor lui Israel, ^i le Rusaliile. Cat pentni'^s-a.Yha.tovile Domnului. zi: 15 Si '''de a doua zi dupa sabat, depre cari voi le veti ^'proclama zile sfinte, la ziua, cand voi veti fi adus omerul aceste sunt sarbatorile mele. leganat, sa numarati, ca sa fie iapte sap3 ^ ^ase zile sa se lucreze, dara a i?ap- tamani intregi; 16 Pana la a dona zi tea zi sd fie sabat de repaus, zi sfanta, dupa saptamana a ^aptea sa numarati nici un lucru sa nu faceti ; sabat este Dom- ^ cincizeci de zile, ?i atunci sa aduceti nului in toate locuintele voastre. "*dar nou de pane Domnului. 17 Din Paftile. locuintele voastre sa aduceti doua pani 4 '^Acestea sunt sarbatorile Domnului, drept dar leganat, care sa fie din doua zile sfinte, pre cari voi sa le proclamati zecimi de efd, din floarea fainei, cu dosla timpul lor. pit sa se coaca; aceste sunt '^prinoasele 5 ln luna intaia, in patrusprezece ale Domnului. 18 ^i sa aduceti pe langa. acelei luni, despre seara, pasca Domnu- acea pane i apte miei de cate un an lui este. 6/^i in ziua a cincisprezecea fara cusur: ^\ un vitel i doi berbeci, cari a acestei luni este sarbatoarea azimelor. vor fi ardere de tot Domnului. impreuna m Mai. 1. 14.

oo ^^

ca^eusa ma sfin^esc intre fiii lui Israel: eu sunt Dumnezeu, care va sfintesc pre voi, 33 Si care v'am scos pre voi din pamantulEgiptului, ca sa fin voua Dum- in spice sa nu mancati pana in ziua, pana nezeu Eu sunt Dumnezeu. cand voi dintr' acestea nu veti fi adus darul Dumnezeului vostru. Lege in veci Sarhatorile cele mai sacre numctrate ^i 2)oruncite. sd fie voud aceasta in generatiunile
;

va *legana omerul inaintea Domnului, fi bine primit pentru voi, a doua zi dupa sabat il va leg-ana preotul. 12 ^i in ziua cand veti legana acest omer, sa sacrificati un miel fara cusur, de un an, drept ardere de tot Domnului. 13-?$i darul lui de pane d fie : doua zecimi de efd floarea iainei, framantata cu oleiu, drept sacrificiu cu foe Domnului, intru miros placut; i prinosul lui de vin sd 14 ^i nici fie a patra^jm-te din un bin. pane, nici graunti prajite, nici graunti
el

spre a

m. MOISL
11 dai'ul

23.

137

do pane a lor. si cu prinoasele sa fie voua aceca, ^i sa va amanti sufleca sacrificiu cu foe, miros placut tele voastre in a noua zi a lunei, seara, Domnului. 19 ?i veti adiiee i^i oim lap din seara pana in seara sa serbati sabaa sacriliciu pentiai paeat. i?i doi mici de lul vostru. Cu^tile. un an drept v sacrificiu de bucurie. 20 ^i
lor,

preotul pre acestea sa le legene drcpt

33

^i

Domnul

vorbi lui Moisi, zicand:


lui

dar leganat iiiaintea Domnului, imin-ex\\\i\ cu panilc cele do prinoase .ji cu cei <loi mici; 2 sfinte sa fie Domnului, pen21 ^i tocmai in aceasta zi Iru preot. sfi proclamati zi stanta, nici un lucru de serv in ea sa nu faceti. Lege in veci sd fie vouci aceasta in toate locuintele

?A

Vorbei^tc

fiilor

Israel,

zicand

In ^ziua a cincisprezecea a lunei acesteia a ^aptea,


lor,

sd fie sarbatoarea corturiconsacratd Domnului ^aptc zile. 35 In ziua intaia sa fie 7a sfanta sa nu faceti intr'insa nici un lucru do serv. 36 k^apte zile sa aduceti sacrificiu cu foe Domnului, ^i ziua a "opta sa va fie zi voastre, in generatiunile voastre. 22 ^i '"cand veti secera semaiiaturile sfanta, i?i sa aduceti sacrificiu cu foe pamantului vostru, sa nu seceri de tot Domnului; ^inlVaiiarc cstc; nici un lucru marginile ogorului tau, nici ^spicele de serv sa nu facefi 37 ^Acestea sunt cele cazute din seceri^ul tau sa nu le sarbatorilc Domnului, pre cari le veti aduni pre acestea sfiracului si strainu- proclama zile sfinte, spre a aduce Domlui sa le la^i. Eu sunt Domnul Dumne- nului sacrificiu cu foe, ardere de tot, daruri de pane, sacrificiu, prinoase, ee trebue zeul vostru. Anul nou. pentru fiecare zi, la ziua sa. 37'^Afara 23 ^iDumnezeu vorbilui Moisi, zicand de sabatele Domnului, i afara de daruafara de toate voturile 24 Vorbe^te fiilor lui Israel, zicand lor rile voastre, In ^luna a ^aptea, in intaia zi a lunei, voastre, i^i afara de toate darurile cele sa fie voua zi de rcpaus, "amintire cu de bunavoie, pre care voi le dati Domsunet de trambite, ^i zi sfanta. 25 Nici nului. 39 Da, in a cincisprezecea zi a im lucru de serv sa nu faceti, J?i sa adu- lunei acestia a f?aptea, dupa ee veti fi cules venitul }iamantului. sa serbafi eti sacrificiu cu foe Domnului. Ziua impacarii. sarbatoarea Domnului apte zile; in 26 i^i Domnul vorbi lui Moisi, zicand intaia zi sd fie sal)at, ?i a opta zi sd fie 27 ^^1 in ziua a zecea tot a acestei luni sabat. 40 ^i /'in intaia zi sa va luafi a aptea, sd fie zi de espiare, zi sfanta fruct dintr'un arlwre frumos, ramure de sii va fie; ?i sa va amariti suiletele fenic, !?i ramuri de arbore tufo^i, i?i salvoastre, ?i sa aduceti sacrificiu cu foe cii de parau. i^i sa va bucurati inaintea
;

f?i

Domnului.
faceti in
este,

28

^i nici
:

un lucru

sa

nu Domnului. Dumnezeul vostru


i5>i

i?apte zile.

accea

zi

ca ea zi de espiare 41

sa serbati aceasta ca sarbatoare a

ca sa se faca espiare pentru voi Domnului f?apte zile in an: lege in inaintea Domnului, Dumnezeul vostru. veci sd va fie in generatiunile voastre 29 Ca tot sufletul. care nu se va amari in luna a ^aptea sa o serbati aceasta.

in ziua ace^a.*'starpi-se-va din poporul

42 In
;

colibi sa locuifi

?apte zile,

fie-

sau.

30
2/

v^i

tot sufletul, carele va face care

mo^tean din

Israel sa locueasca in

ceva lucru in ziua aceasta, perde-voiu colibi 43 Ca generatiunile voastre sa pre sufletul acela din poporul sau. tie ca eu am facut ca fiii lui Israel sa 31 Nici munca sa nu faceti; lege in locueasca in colibi, cand i-am scos din
veci
in

generatiunile voastre, in toate pamantul Egiptului.

Eu

sunt

Domnul

locuintele voastre.
o

32 Sabat de repaus Dumnezeul

vostru.

138

III.

MOISI 232.5.
?i

44

Astfel spuse Moisi fiilor lui Israel nile lor pe capul lui.

sa-1 ucida

cu

sarbatorile lui

Dumnezeu.
pdnea de punere

pietri toata
inainte. lui Israel

comunitatea.

15 lar

fiilor

Oleiul pentru candele;

sa le vorbe^ti, zicand: Oricine

Domniil vorbi lui Moisi, zicand ^T- 2Poruuccste liilor lui Israel, caei sa-ti aduca oleiu curat, din masline sdrobit, pentru luminare, spre a tinea cande3 Afara de perlele aprinse neincetat. deaua marturiei, in cortul intrunirii, sa le a^eze pre aceste Aaron de cu seara pana dimineata inaintea Domnului neSi

r^A

va blestema pre Dumnozeul sau, acela iiji "va purta pacatul sau. 16 $i eel ce "blestema numele Domnului, acela sa se omoare cu pietri sa-1 ucida toata comunitatea, precum strainul asa ^\ mosteanul daca va blestenui numele Domnului, sa se omoare.
; ;

incetat.

Lege

in veci este aceasta intru

Pedeai^sa pentru omucidere trupului.


1

$i

pentru rdnirea

generatiunile voastre.
^

4 In policanas^ieze el

7 ^ ^i dacd cineva va lovi de moarte

drul eel de aur curat, sa candele inaintea Domnului neincetat.

acele pre

5 ^i sa

iai

floarea fainei,

^i

sa coci

dintr'insa douasprezece '^turte; de cate

doua zecimi de efd sa

fie

turta;

sa le pui pre acestea in doua randuri,


cate ase intr'un rand, pe

masa

'^cea

de

Domnului. 7 ^\ pune tamaie cu- asemenea sa se faca $i lui. 25 *Cel ce rata, care sa va fie spre amintire pe love^te de moarte o vita, sa o plateasca pane, sacrificiu cu foe Domnului. 8 *In * ^i eel ce loveiste de moarte pre om, sa 22 Asemenea judecata sS. tot sabatul sa le a)?eze inaintea Domnu- se omoare. lui neincetat, dela fiii lui Israel, spre faceti ?i straiuului ^\ mof?teanului ca en leg-amant in veci. 9 i?i /'acestea sa fie Domnul sunt, Dumnezeul vostru. ale lui Aaron, .si ale fiiilor lui, ^cari sa 23 ^i Moisi vorbi fiilor lui Israel, ca

aur

curat, inaintea

vre-un om, acela sa se omoare. eel ce va lovi de moarte pre o vitS, sa plateasca vita cu vita. 1 9 ^i daca. cineva va fi lacut aproapelui sau ceva vatamare, cum a 'facut el, asa sa se faca f?i lui 20 Frantura pentru frantura ocliiu pentru ocliiu dinte pentru dinte: vaiamarea f^cuta cuiva de el^

18 2^1

preste aceste randuri

;^^

le

manance

in loc sfant

ca acestea prea sa scoata pre eel ce blestema afara din


sacrificiile

sfiute sunt, cuvenite lui

din

cu tabara,

sa-1 ucida cu pietri.

foe ale

Domnului prin lege


fiii

vecinica.

Israel facura

24 ^i fiii lui dupa cum poruncise DomAnul


sahatic.

Pedeapsa pentru blestem.

nul lui Moisi.

10

^i ie?i intre

lui Israel fiul oare-

carei femei Isralite, care era i?i fin al Qfr i^i Domnul vorbi cu Moisi pemun2 Vorbe^te tele Sinai, zicand: unui barbat Egiptean, ,si ei se certara in Voi cand veti tabara, fiul femeii Israelite cu un Israe- fiilor lui Israel, i le zi lit. 11 ^i fiul femeii Israelite ''bleste- intra in pamantul, pre care eu vi-1 dau ma numele Dommdui, si-/ *blestema; voua, paniantulsaserbeze'^repaus Dom3 ^ase ani sa semeni ogorul i-l iadusera pre el la Moisi; i?i numele nului: Dibri, din ^ase ani sa tai via ta, i sa aduni tau, i mumei era i^alomita, fata lui 4 lar in anul al-aptelea sa 12 ^i-1 ^pusera pre venitul ei semin^ia lui Dan el sub paza, ^pana ce i-se va hotari pe- fie sa])at spre repaus pamantului, sabat

^^

deapsa dupa cuvantul Domnului. 13 ^i sa fie Domnului ogorul tiiu sa nu-1 se5 ^Pre cele DomnulvorbiluiMoisi, zicand: 14 Scoate meni, i^i via ta sa nu o tai. pre eel ce a blestemat afara din tabara, ce vor creijte singure dela sine in urma ca toti cei ce-/ auzira s3,-i?i '"puna ma- seceri:?ului, sa nu le aduni, ^i strugurii
;

Capul

'(.

111.

MOISI. 25.

139

din via coa netaiata a ta. sa nu-i culcgi face pre ele, **fara temere veti locui in (> paniantul acela. 19 Si pamantnl isi va jin de repaiis sa fie j);!!!!;!!!!!!!!!!. fi^ctele accstui an de sal)at al jtanian- d;i fruetul sau, i^i-l "veti manc;\ intru tului sil scrveasca voua s\nv iiuli-ire. tie sat. ?i veti locui intr'insul lara temere. 20 i de veti zice: i'Oe voni munca sorvei tale, si niiiini^\ servuliii tau.
k;>i
itfi

tidui
l;i

tail, ^i straiiuiliii

tan. care petrece in anul


si

al i?ajitelea?

3noi nu

vom

se-

tine.

7 Si vitelor

tale,

fiarelor din
fi

pauiantul tau, tut venitul lui va


nutrire,
Aiiul jubileu.

mana. nici vom culege venitul nosiru! spre 21 Eu voiu ''trimite preste voi binecuvantarea

mea

in anul al ^aselea,

^i

pa-

8
ani,

Si sa nnnieri tie si sapte sal)ate

mantnl va produce venit pentru trei ani. de 22 'vSi cand veti semaua voi in anul al
asa optulea.
veti

adcca de

!?apte ori

sapte

ani.

manca

'din

venitul
;

eel

ca cele sapte sabate de ani sa-ti faca vecliiu, pana in anul al noualea pana ce patruzeei ?i nona de ani. 9 Atnnci sa venitul acestuia va sosi, veti manca din faci sa rasnne tnunl)ita de ju])ileu in eel vechiu. 23 Paniantul sa nu se vinza de tot: luna a sa])tea, in ziua a zecea a lunei; in '^zina de espiare sa faceti sa rasune ca " al meu este paniantul, ^i voi sunteti 10 ^i la mine ^straiiii ^i nemernici. trambita in tot pamantnl vosti'u. Desjire rdscumparare. sa sfintiti annl al eincizeeilea i sa^proclaniati in tara libertate tntnlor locuito24 Drept aceea, voi in tot pamantnl rilor ei jubileu sa fie aceasta voua mo^tenirii voastre, sa invoiti dreptul ^fiecare dinvoi sa se intoarca la neamul rascumpararii pamantului. 25 ^Daca au. 1 1 Jubileu sa fie voua acest al (Vatele tau va saraci, ^i din mosia sa va eincizeeilea an / voi sa nu semanati, vinde. sa vina yconsanc-eanul sau eel nici sa secerati cele dela sine erescute mai de aproape, ?i sa rascumpere lucrul ale acelui an, si nici strncjurii viei lui eel vandut al fratelui sau. 26 ^i daca celei netaiatesanu le adunati, 12(^aci careva nu are consangean, ^i-i da mana aceasta estc juliileu. sfant sa fie voua ^i are de ajuns pentru rascumparare, s'de pe cam]! sa-i niancati IVuctele lui. 27 Atnnci ^el sa socoteasca anii dela 13*in arest an jubileu fiecare din voi vindere, ^i ceeace va intrece, sa intoarsa se intoarca la niosia sa. 14 ^i cand ca inapoi aceluia, caruia vanduse, ii vindeti ceva ;i])ro;t])elui vostru,san cum- iara!?i sa se intoarca lamo^iasa. 28 f^i parati ceva dela aproapele vostru. 'sa daca n'a gasit de ajuns spre a inapoia, nu nedreptatiti unul pre altul 1 5 i Du- Inci'ul lui vandut sa ramana in mana pa numarul anilor dupa jubileu sa cuni- cumparatorului pana la anul jubileu. ''^i
; : :

pei'i

dela

a]]'()npel('

lau:

si

el

dupa

in

annl jubileu cunij)aratorul sa iesa.

^i

numarul anilor iVuctt'lor sa-ti vanza. \anzatorul sa reintre in moi^ia sa. 16 Dupa multiniea anilor sa maresti 29 i daca cineva a vandut casa de pretui, i^i dupa imputinarea anilor sa locuit in cetate cu zid, el are dreptul a scazi ]tretul: caci numarul secerisurilor (?i-o rascumpara pana la sfarsitul anului iti vinde el. vinderii sale; da, un an deplin el are 17 Deei ^nu va nedreptatiti unul pre dreptul de rascumparare. 30 !^i daca altul. ^ci In sa te temi de Dumnezeul aceasta nu se va rascumpara pana la tau. ca en Domnul sunt, Bumnezfnd implinirea unui an intreg. atuncia casa 18 '"('a de veti implini le.irile din cetatea cu zid va ramanea de tot in vostru.
inele. si,veti pazi judecatile mele,

Clip. 23. 2i,27.

si.

veti

mana

celui ce o a,.cnniparat in

genera-

140
tiunile sale
:

III,

MOISI. 25.
iesa sa
fie

in anul jubileu el sa

nu

din na^iunile cele


;

din prejurul

82 lar casele de prin sate, cafri n'au zidnri iniprejur, acele ca fie socotite ca fondurilo de pamant; vanzatorul sa aiba dreptul de rascumparare, ^i cnmdin ea.
paratorul sa
iesft in

vostru
servi

dintr'acestea sa va

cumparati
i?i

?i

serve

45 Precum

dintre

fiii

nomernicilor, cari petrec intre voi,


dintr'ace^tia va putefi

si

cumpara
cu

i?i

din

anul jubileu.

32

^i familiile acelora,

cari sunt

voi,

pre
;

cat pentru cetatile ''Leviiilor, Levitii sa cari i-au nascut in

pamantul vostru

$i

aiba drept in veci de rascumpararea ca- aceijtia pot fi in stapanirea voastra. 33 ^i 46 '^\ ^sa-i luati pre ei de mo^^tenire filselor din cetatile mostenirii lor. acela care va fi cumparat o casa de a ler vo^tri dupa voi, ca ei sa-i mo^teLevitilor, ^sa iese la jubileu din

casa neasca drept stapanire,


lui Israel,

^i

sa-i aveti

pre

Viinduta. sau din cetatea nio^iei sale, caci ei de sclavi in veci; iar cat pentru fratii

casele din cetatile Levitilor sunt mo^ia vo^tri.


lor intre
fiii

fiii

nimenea sa nu sta-

lui Israel.

34

^i nici

'^

cam- paneasca preste

fratele sau cu asprime,

47 ^i daca un strain sau un nemerpul cuprinsului din prejurul cetatilor lor sa nu-1 vanda, caci acesta este mof?ia in nic, ce petrece cu tine, va ajunge la avere, 1 fratele tau langa dansul va saveci a lor. Oprirea camatei ?i a asprimei fa^S, de slugi. raci, i se va vinde strainului ce locue^te
va scapata, iji cu tine, sau oare-carei semintii din fa48 Dupa ce acesta se va averea lui se va clati langa tine, atuncia milie straina ca fi vandut, are dreptul de a se rascum da-i ajutor. fie strain sau nemernic 36 /'Sa nu iei dela para unul din fratii sai il poate rascumsa traeasca cu tine. 49 Sau unchiul sau, sau fiul dansul nici camata, nici dobanda, ci i'te para: fratele tau sau, il poate rascumpara; sau ca uneliiului Dumnezeul tau teme de 37 Banii tai sa altul oare-care consangean din familia. sa traeasca cu tine. bucatele tale lui il poate rascumpara; sau el iusui^i, nici camata, nu-i dai cu 38 ''Eu de-i va da mana, singur pre sine se sa le imprumuti cu dobanda. sunt Domnul Dumnezeul vostru, care poate rascumpara. 50 Atunci el sa faca. v-am scos pre voi din pamantul Egip- socoteala cu cumparatorul sau dela anul tului, ca sa va dau pamantul Canaan, in care el i-s'a vandut pana la anul ju-

35

^i

cand

fratele tan

bileu ?i banii vinderii sale sa se socopentru ca sa fin voua Dumnezeu. 39 i Hie cumva fratele tau va sca- teasca dupa numarul anilor,ca ?i zipata langji tin(\ ii el se va vinde tie, sa lele unui ntiimit ce ar fi fost la dansuL nu-1 pui pre dansul sa-ti faca munca de 51 i daca mai simt inca multi ani, el 40 Ca un naimit, ca un nemer- dupa ei sa inapoeze pretul rascumpaSclav. 52 $i nic sa fie cu tine, ^i pana la anul jubileu rarii sale din argintul vinderii. 41 1 el atuncia daca vor fi putini ani pana la anul jusa serveasca la tine. sa iesa dela tine, el si fiii lui impreuna bileu, el sa faca socoteala cu dansul, ?i cu dansul, i sa se intoarca la familia sa, dupa numarul anilor sa inapoeze pretul
:

moia parinfilor sai. 42 Ca ei sunt servii mei, pre cari i-am scos din pamantul Egiptului i sa nu se 43 i Tu vanda, precum se vand sclavii. sa nu-1 stapane$ti cu asprime. ci sa '^te 44 i servul temi de Dumnezeul tau.
i

iara^i sa intre in

rascumpararii

sale.

53 Ca

naimitul
;

tftu, ^\
Num.

serva

ta,

pre cari

voesyti

de an pe an, aa sa fie el la dansul sa nu-1 stapaneasca cu asprime inaintea ocliilor tai. 54 ^i cand el prin nici unul din aceste chipuri nu se va fi rascumparat, sa iese in anul jubileu, el i 55 Ca ai mei servi a-i avea, fiii lui cu dansul;

35, 2.

III.

MOISI. 25, 26.

141
scos pre voi din pamantul
sa

sunt

fiii

lui

Israel, servii

mei, pre cari 13

"Eu

sM?z/Donniul Dunmezeul vostru,

i-am scos din pamantul Egiptului;


sunt

Eu

care

v-am

E-

Domnul Dunmezeul
idololatriei
;

vostru.

giptului. ca
si

nu mai

liti

sclavii ^lor;

Lege contra

Bineeuvdntare
''idoli, nici clii-

fSgSdiiiia.

rupt legatura jugului vostru, facandu-va sa umblati cu capul ridicat.


Ameninfarea blcstemidui.

am
14 nu

^^
in

Q/c

8a

nil faee^i

voua

puri cioplite, nici stalpi sa nil va


figurate sa

'^^i

daea voi nu

ma

veti

asculta,

ritlicati, nici pietri

nu puneti

si

veti face

aceste porunci;

15

k^i

cliinati inaintea lor

!?i sufletul pamantul vostru, pentru ca sa va in- daca ca eu swit Domnul vostru va despretui judecatile mele, in-

veti 2/lepada legile mele,

Dunmezeul

vostru.-

cat voi sa

nu

faceti toate poruncile mele,

2 ^Sabatele mele sa le paziti. ?i sanc- ?i legamantul cu mine sa-1 desfaceti; eu sunt Domnul. 16 ^i eu voiu face voua acestea: voiu 3 '^Daca voi veti umblain legilemele, trimite preste voi ^ spaima ^i lingoare ?i $i veti tinea poruncile mele i?i le veti face, friguri ferbinfi, cari va vor ^consuma 4 "^LVtuncia eu va voiu da ploae la tim- ocliii, ^i va vor face sulietul a laucezi, pul sau, <^i pamantul ii va da rodul i?i " semanta voastra in zadar o veti setuarul meu sa-1 cinstiti
;

"

va produce mana, ca inamicii vo^tri o vor manca pre 17 i^eu voiu indrepta fata mea fructul lor; 5 ^i /"treeratul vostru va ea. tinea pana la culesul viilor, ^i cule^sul contra voastra, ca*^sa titi batuti de inaviilor va ajunge pana la samanatura, i micii vostri i?i f cei ce va urasc vor domni ffpanea voastra o veti manca cu sat, ^i preste voi i 9 voi veti fugi. fara ca ci* in pamantul vostru veti locui fara te- neva sa va urmareasca. mere; 6 ^i *voiu da pace in acel pa18 i^i daca nici dupa acestea nu veti ? asculta mant, ca voi sa va repauzati, i?i nu va de mine, eu va voiu pedepsi de ''?apte ori mai mult pentru pacatele fi cine sa va spaimanteze; i voiu perde ^'fiarele cele salbatice din acel pamant, voastre; 19 ^i voiu 'sfarama mandria i 'salvia nu va trece prin pamantul puterii voastre; ?i Jvoiu face ca cerul vostru. 7 ^i voi veti urmari pre ina- vostru sd fie de tier, i pamantul vostru 20 ^i ^puterea voastra se va micii vo!?tri, si ei vor cadea de sabie de arama. inaintea voastra. 8 Si*"cinci din voi consuma in zadar, caci 'pamantul vostru vor urmari o suta, $i o suta din voi vor nu-f?i va mai da rodul sau, nici arborii paurmari zece mii i inamicii voi^tri vor mantului nu-?i vor da rodul lor. cadea de sabie inaintea voastra. 21 i voi, daca veti umbla mie tot in 9 $i ''intorcandu-ma spre voi, "va voiu face contra, i nu veti voi a asculta de mine, sa cre^teti, ^i sa va immultiti ?i voiu eu voiu adaogi preste voi de ?apte ori intari legamantul meu cu voi 10 $i mai multe plagi dupa pacatele voastre voiu veti manca i'bucate vechi, de anul 22 ^ Ca voiu trimite asupra voastra 11atrecut, 1 pre cele vechi le veti scoate rele campului, cari sa va lipseasca de afara dinaintea celor noua; 11 s^i copii, ?i sa va pearda vitele voastre, imsau,
?i

arborii

campului

is^i

loca^ul

putinandu-va ?i pre voi; !?i '^cararile sutletul voi; 12 *i^i voastre vor ramanea desjerte. voiu umbla intre voi, $i *voiu fi Dumne23 ^i daca voi nici prin acestea "nu zeul vostru, si voi imi veti fi mie popor. va veti indrepta, nu vd veti intoarce la
intre voi,
i
Capul
16.

meu il voiu pune meunuva *"uri pre

142
mine,
$i
ci veti

III

MOISI. 26.
'voiu
tarile

24i'Si eu voiii

36 i^i color ramasi diulre voi, umbla tot in potriva mea, umbla impotriva voastra, aduce moliciunea in inima lor in
inamicilor lor:
si

va voiu bate inca de gapte ori niai 25 i mult pentm pacatele voastre. 3 voiu aduce asupra voastra sabie, care va rasbuiia ruperea legamantului ^i de
;

va goni
:
!:<i

\n-(i

eiisunetul

frunzei ce se mii^ca
;

vor fugi, ca

cum

va veti strauge in ceta^ile voastre, voiu trimite preste voiciuma; i va veti preda 26 *Ca va in manile inamicilor vo^tri;
voiu frange toiagul panel ; ^i zece femei vorcoacepanea voastra intr'un cuptor, i?i
se va
?i

've^i

da voua panea voastra cu cumpana, manca, dara nu va ve^i satura. faradelegile lor prin tarile luanncilor 27 ^i^dacfi vol nici dupa acestea nu voi?tri ^i inca si pentru faradelegile pa;

fug de sabie ?i vor cadea negonindu-i nimenea. 37 '^unul va cadea preste eelalt ca dinaintea sabiei, ]ieg(niiidii-i nimenea; i?i 'nu veti putea sta inaiutea inamicilor vostri. 38 8i voi va veti pierde iutre natiuni, si pamantul inamicilor vostri va va manca. 30 Si cei ramasi dintre voi '"se vor pierde jieutru

mine, ci veti umbla tot rintilor lor cu dansii se vor pierde. Repriniirea hi zilele de apoi. 28 i^i eu ^cu furie impotriva mea, 40"^iatunci ei desi vor marturisi neumbla-voiu impotriva voastra, si inca do ^apte ori mai mult va voiu pedepsi pen- dreptatea lor, ^i nedreptatea ptirintilor 29 ^Ca veti manca lor. pentru pacatele cari an faptuit imtru pacatele voastre 41 (Deaceea ^i eu am chiar carnea fiilor vo^tri, si caruea fe- potriva mea: 30 Si?/ voiu um)lat in contra lor. si i-am adus in etlor voastre o veti manca. sfarama inaltimile voastre, si voiu nimici pamantul inamicilor lor, ca sa vad daca sorii-statuele voastre; i?i ^voiu arunca inima lor "cea necircumcisa se vai'umili, cadavrele voastre preste cadavrele ido- si ei vor primi pedeapsa pacatului lor) lilor vostri. si sulletul meu va vauri pre 42 Atunci ^i eu imi voiu 5 aduce aminte voi. 3 1 k^i cetatile voastre le voiu aduce de legamantul meu cu lacob i?i de lei^-ainca i?i de legalapustiire, ^i '^sanctuarele voastre le voiu nifintul meu cu Isaac pustii, i?i nu voiu mai mirosi miros pla- mantul meu cu Abraam imi voiu aduce
veti asculta d<3
:
''

cut dela voi.


il

voiu pustii,

Da, eu acest pilmant aminte; chiar de se vor^mira de dansul aduce aminte.


32'^^

si

de pamant imi

voiu

inamicii

voi^tri,

cari vor locui intr'insul.

33
i i

$i/ prevoiva voiu risipi iutre natiuni, voiu scoate sabia in nrma voastra, i?i pamantul vostru se va face pustiu, ^i

cetatile

voastre

dci?erte.

34

S'Atunci

acest primant se va bucura de sabatele saleintoatezilele cat va ramanea pustiu, $i pana ce veti fi voi in \aYii inamicilor votri atuncia pamantul se va repauza si se va bucura de anii sai sabatici. 35 Toate zilele cate va ramanea pustiit,
;

va repauza, pentru cat nu a repauzat in


'*anii vo?tri

sabatici,

cand

locuiati voi

intr'insul.

pamant va fi parasit de bucura de sabatele lui, va dansii, sji se i?i ei vor ranicinand pustiit pentru ei primi pedeapsa pficatului lor pentru aceea, pentru ca ei au lepadat judecatile mele, si legile mele le-au nrit sutletul lor. 44 Dar ^i cand ei vor fi in pamantul inamicilor lor, nu voiu lepada pre ei, ^i nu-i voiu uri in at:ita, ca sa-i nimiceasca de tot, ^\ sa stric legamantul meu cu dansii ca eu Domnul sunt Dunuiez(ml lor. 45 Dar pentru ei imi voiu aminte de legamant cu stramosii aduce lor, pre cari i-am scos din pamantul 43
^i acel
:
:

p 2 Sam.
q Ezec.

22.27.
17.

.'.

Num.
ler.

14. 12. 14. 12.

Ps. 105. 16 ( Isa. 9. 20. Mic. 6. 14. u Vers. 21, 24.

III.

MOISI. 26. 27.

143

Egiptuliii
jientru

iiiaintoa

odiilor
lor

iiatinniloi'lol

ca

sa

tin

Dumnezeii,

bonnuil.
4()
tile.
i;!i

pre acoa vita sa o puna inaintca preo12 ^i preotiil sa o estimeze, eu tiikii; (lii[)a cum va fi buna sau rea; cat o vei

preote! atata va I'ace. 13 ^^^i AcestCa ^nnt statutcle. si judeca- prefiiir legile, pre care le-a asezat Dom- daca A a voi sa o rascumpore, el sa adaoge
si

nul intre sine

intre

fiii

lui

Isi-uel ]m'

a cincia parte din prctul ei preste esti-

nuuitele Sinai prin

maua

lui Moisi.

niarea

ta.

14 Si daca isi va consacra casa sa Domnului, sa o estimeze preotul. dupfi rY"! Si Doinnul vorbi lui ]\Ioisi, zicand ^' 2 Yor1)este fiilor lui Israel. !?i le cum va fi buna sau iva in cat o va eslo^^^i zi:Daca cineva va face vot insemnat, tima preotul, asa sa i-amana. in!;!ii aceia sa fie dupa estimarea ta a daca eel ce a daruit, va voi sa-^i rascumDonuiului. 3 Si estimarea ce o vei face pere casa sa, sa mai adaoge a cincia
Legi peutru voturi
$i zecimi.
;

penlru partea liarbateasca dela VJirsta de douazeci de ani pana la ^asezeci de ani, estimarea ta va li de cincizeci de sicli de argint. ''dupasiclul sanctuarului. 4 Si de va fi parte femeeasca, estimarea 5 iSi daca ta va fi de treizeci de sicli. este d(4a cinci ani pana la douazeci de ani, estimarea la va fi pentru partea barbateasca douazeci de sicli: iar pentru partea femeeasca de zece sicli. 6 k;>i de va fi dela o luna pana la cinci ani, estimarea ta va fi pentru partea barbateasca de cinci sicli de argint iar pentru partea femeeasca estimarea ta va fi de trei sicli de argint. 7 Si de va fi de ?asezeci de ani sau mai sus. de va fi parte barbateasca, estimarea ta va fi de cincisprezece sicli iar pentru parte femeeasca zece sicli. 8 yi de va fi mai scapatat decat estimarea ta, pre acela sa-1 puna inaintea preotului. si preotul sii-l estimeze; dupa
: :

parte preste argintul estimarii tale,


fie

i?i

s&

lui.

daca cineva va consacra Domnului din campul mo^iei sale, estimarea ta sa fie dupa semanta sa un gomer de semauta de orz se va pretui tai cincizeci sicli de argint. 1 7 Daca \^\ va consacra campul sau tocmai din anul iubileu, pretui lui sa ramjina dupaestimarea ta. ISii^i daca el i!>i va consacra campul sau dupa

16

^i

iubileu, preotul sa-i ^socoteasca argintul

dupa numarul anilor, cari mai sunt pana la anul jubileu, suma aceasta sa scada din estimarea ta. 19/^i daca eel ce a consacrat campul va voi sa-1 rascumperc, el sa adaoge inca a cincia
lui
i?i

parte preste argintul estimarii tale,


sa-i

^i

daca el nu voe^te sa-^i rascumpere campul, sau acel cjimp il vinde altui om, nu se mai poate rascumpara. 21 ^i acel camp, fl'cand indemanarea celui ce a facut votul sa-1 in anul jubileu va iesi, sa fie sacru Domestimeze preotul. nului ca un camp consacrat lui Dum9 l^i dacii votul va fi din vite, din cai'e nezeu; sa fie *mo!?ia preotului. se axluce sacrificiu Donuiului, toate cate 22 ^i daca cineva consacra Domnului dintr'insele se dau Donuiului, sfinte sa uu camp de dansul cumparat, care nu va schimba, ^\ nici va este din campul i moi^iei sale, fie. 10 El lui 23 Pre( )pune alta in locul ei. nici buna pentru till sa-i socoteasca pretui estimarii tale rea, nici rea pentru buna ?i daca cumva pana la anul jubileu si el pre acea esva pune o vita pentru alta vita, atat timare a ta sa o dea tot intr'aceeai^i zi 24 'In aceasta cat si cealalta. care a fost pusa ca lucru consacrat Domnului. in locu-i, sfinte sa fie. 11 ^i daca votul anul jubileu cami)ul sa se intoarca la iucuiva va fi din vitele necurate, din care sul dela care el 1-a cumparat: la acela nu se aduce sacrificiu Domnului, atunci al caruia si este stapanirea fondului.
lui.

ramana

20

Si

'*

^'

Caput .?7. a Num. 6. 2.

ISam.l.ll.BS.
b F.soil.

30. 13.

c Vers. d Vers.

15. 9.
I

r
I

13.

Cap. 26.15,16. Vers. 13.

y Cap.

25. 2S, 31.

10.1
I

h Vers. 28. i Num. 18

14.

Ezec. 44. 29. J Cnp.25.10.,25.

k Vers. 18. / Cap. 25. 28.

144
25
de
^i toata estimarea tasafie
;

m. MOISL
dupa
sicliil

27,

1.

dict dintre oameni,


ci

nu

se poate

rascum-

sanctuariilui
gliere.

siclul sa fie

de "^douazeci para,

sa se omoare.

zecimea pilmantului ?i din semanta pamantului ^\ din fructul lor, care prin intaietatea na^terii sale pomilor a lui Dumnezeu este; lucru coneste a Domnului, pre acesta nimenea sa sacrat lui Dumnezeu este. 31 ^^i daca nu-1 poata consacra, fie bou sau miel, cineva va voi sa rascumpere catva din

30

^i * toata

26 lar pre cel'*iiitam-nascut

al vite-

sau t^ap, ca a Domnului este. 27 i de va fi dintre vitele cele necurate, sa-1 rascumperedupa estimarea ta,mai "adaogind pe deasupra si a cincia parte; ^i daca nu va voi a-1 rascumpara, sa se vanda dupa estimarea ta. 28 P 3i nici nn dar interzis, pre care cineva 1-a consacrat lui Dumnezeu cu interdict, din toate cate are el mo^tenite, fie oameni, fie vite, sau campii, acestea sa nu se poata vinde, nici rascumpara ca tot lucrul consacrat cu interdict este prea sfant lui Dumnezeu. 29 2 Nici un interzis, consacrat cu inter;

zecimea

sa, acela sa

mai

adaoii'e inca a

cincia parte.

toata zecimea din cireada ^\ turma. i din toate cate * petrec pe sub toiag, a zecea parte sa fie sfanta lui Dumnezeu. 33 Sa nu se aleaga nici cea buna nici cea rea; sa nu se puna una pentru alta; ?! daca se va pune una pentru alta, i vita schimbata i cea in locul ei pusa sa fie lucru sfant; nu se va putea rascumpara. 84 Acestea sunt legile, pre care le dadu Dumnezeu lui Moisi pe muntele Sinai pentru fiii lui Israel.
l:;?i

32

din

NUMERII.
A PATEA CimTE A LUI
Numarul
tiul

MOISI.

Mrba^ilor biini ca

osta^i.

1k?i Domnul

vorbi lui Moisi *in pusintrunirii,

Sinai, ^in cortul

in

intaia zi a lunei a dona, intr-al doilea

an dupa iesirea lor din pamantul Egiptului,

2 '^Numarati capetele intregei comunitati a fiilor lui Israel,

zicand:

dupa casele lor parinte^ti, dupa numarul numilor, pre toti btirbatii dupa capetele lor; 3 Dela douazeci de ani mai sus, pre tot eel
familiile lor,
f^i

dupa

ce poate iei la oaste in Israel,


rat-i-i

numa-

Aaron. cu voi cate un barbat din fiecare semintie, un barbat, cap al casei marii intre semintiile parintilor lor, f capi
pre
ei

dupa

cetele lor, tu

si

i sa

fie

6 Din Simeon Selumiel, fiul lui Turiijadai. 7 Din luda Nalif?on, fiiul lui Aminadab. 8 Din Isachar Netaneel, fiul lui Tuar. 9 Din Zabulon: Eliab, fiul lui Helon. 10 Din fiii lui losif; din Efraim: Elif?ama, fiul lui Amiliud. Din Manasse: Gamaliel, fiul lui Pedazur. 11 Din Beniamin: Abidan, fiul lui Gliidoni. 12 Din Dan: Aliieser, fiul lui Ami^addai. 13 Din Asser: Pagiel, fiul lui Ochran. 14 Din Gad Eliasaf, fiul lui ^Debuel. 15 Din Neftali Ahira, fiul lui Euan. 1 6 Ace?tia sunt cei alesi de comunitate, mai
Elizur, fiul lui Sedcur.
:
:

sale parinte^ti.

ai

miilor lui Israel.

5 ^i acestea sujit numele acelor barba^i, cari sa stea

17

^i Moisi
cari

^i

Aaron luara pre


fost

acefjti

cu voi
j>

Din Ruben

barba^i,

an

anume numi^i;

m
n

Esod.

30. 1-313.

Nnm.
13.

18. 17. 12.

Vers. 21.

Nnm.
Esod.
12.

47, 13. 2

Deut. 15. 19.


I
'

o Vers. 11.

IV. MOISI.

1.

145
lor,

dupa ?i sc inscrisera in casele lor parintesti, dupa numarul nutoata coinunitatea registre diipii fainiliile lor. dupa casele milor, dela douazeci de ani !>i mai sus, 31 Cei lor parintei^ti dupa nuinarul numilor, to ti cari puteau ie^i la oaste; dela douazeci de ani i iiiai sus, dupa numarati ai lor din semintia lui Zabulon 19 Dupa cum poruncisc erau cincizeci t^i ?apte mii ]iatru sute. capotele lor. 32 Dintre fiii lui losif fiii lui Efraim, Donuiul lui Moisi, ai;!a el ii iiumara iu dupa generatiunile lor, dupa familiile pustiul Sinai. 20 ^i fiii lui Ruben, a intaiu-nascu- lor, dupa casele lor parintei?ti, dupa nutului lui Israel, dupa generatiunile lor, marul numilor, dela douazeci de ani si dupa familiile lor, dupii casele lor pa- mai sus, toti cari puteau ieiyi la oaste rinte^sti. dupa numarul numilor, i dupa 33 Cei numarati ai lor din semintia lui capetele lor; toti cei de partea barba- Efraim erau: patruzeci mii cinci sute. 34 Dintre fiii lui Manase, dupa geteasca dela douazeci de ani iji mai sus, lor, dupa familiile lor, dupa puteau la oaste; Cei cari ie^i 21 neratiunile tot-i numarat-i ai lor din semint^ia lui Euben casele lor parintefjti, dupa numarul numilor, dela douazeci de ani i mai sus erau patruzeci ?ase mii cinci sute. 22 Dintre fiii lui Simeon, dupa ge- toti cari puteau iet^i la oaste; 35 Cei neratiunile lor, dupa familiile lor, dupa numarati ai lor din semintia lui Manase casele lor parinteijti, cei numiira^i ai lor cixiu : treizeci ^i doua mii doua sute. 36 Dintre fiii lui Beniamin, dupa dupa numarul numilor, dupa capetele lor, toti cei de partea barbateasca dela generatiunile lor, dupa familiile lor, dudouazeci de ani )?i mai sus, toti cari pu- pa casele lor parinte!?ti, dupa numarul teau ie^i la oaste; 23 Cei numarati ai numilor, dela douazeci de ani, i mai lor din semintia lui Simeon e?mi : cinci- sus, totri cari puteau ie^i la oaste; 37 Cei zeci i?i noua mii trei sute. numarati ai lor din semintia lui Benia24 Dintre fiii lui Gad, dupa genera- min eraw; treizeci !?i cinci mii patru sute. 38 Dintre fiii lui Dan, dupa generatiunile lor, dupd familiile lor, dupa casele lor parinte^ti, dupa numarul numilor. tiunile lor, dupa familiile lor, dupa cadela douazeci de ani ^i mai sus, toti cari sele lor parinteijti, dupa numarul numiputeau ieiyi la oaste 25 Cei numarati lor, dela douazeci de ani i mai sus, toti 39 Cei nuai lor din semintia lui Gfad crcm: patru- oaii puteau iesi la oaste
18
$1 la intuia zi a lunoi a
:

doua adiinara neratiunile

dupa

familiile lor,

zeci si cinci mii s^ase sute cincizeci.

marati

ai lor

dupa gene- i^asezeci i?i dupa 40 Dintre fiii lui Asser, dupa genecasele lor parinte^ti, dupa numarul nu- ratiunile lor, dupa familiile lor, dupa milor, dela douazeci de ani ^i mai sus, casele lor parintesjti, dupa numarul nu27 Cei milor, dela douazeci de ani ?i mai sus, tot-i cari puteau iei la oaste; numarati ai lor din semintia lui luda toti cari puteau iei?i la oaste; 41 Cei
fiii

26 Dintre

lui luda,

din semintia lui Dan erau doua mii ^apte sute.

ratiunile

lor,

dupa

familiile lor,

erau: ^aptezeci si patru mii ^ase sute. numarati ai lor din semintia lui Asser 28 Dintre fiii lui Isachar, dupa gene- erau : patruzeci i?i una mii cinci sute. ratiunile lor, dupa familiile lor, dupa 42 Dintre fiii lui Neftali, dupa gecasele lor parintci^ti dupa numarul nu- neratiunile lor, dupa familiile lor, dupa milor, dela douazeci de ani i}\ mai sus, casele lor parintei?ti, dupa numarul numilor, dela douazeci de ani ^i mai sus; toti cari puteau ies^i la oaste. 29 Cei numftrat-i ai lor din semintia toiji cari puteau iei?i la oaste. lui Isacliar erau: cincizeci i?i patru mii 43 Cei numarati ai lor din semintia patru sute. lui Neftali oriu: cincizeci ^i trei de mii 30 Dintre fiii lui Zabulon. dupil ge- patru sute.
10

140

IV.
ffAcostiii
f?i

MOISL
]ire
til(

1,

2.
:

44
cai'i

sunt cei numarati,


ii

sale

^i

mai marele
fiul

fiilor lui

luda

sa

Moisi

Aaron

numarara.

iiiiprc- fie 'Xahi^^on,

lui

Aminadab;

una en
l)arl>ati.

niai marii lui Israel, doisprozccc oastea lui si

cei

numai-ati ai lui

4 ^i furd:

si patru mii sase sute. 5 ^i dansul sa tabarasca semintia lui Israel, dnpa casele lor parinte^ti, dcla Isachar sji mai marele fiilor lui Isacliar douazeci (le ani si niai sns. toti acei cari sd fie Nataneel, fiul lui T^'^i"' 6 v?i 46 Toti oastea lui i cei numarati al lui fura putean iesi la oaste in Israel 7 Acei numarati fura '*sase sutc si trei mii cincizeci i patru mii patru sute. poi lui si marele semintia Zabulon mai cinci sute cincizeci. 47 lar *Levitii dnpa semintia parin- fiilor lui Zabulon sd fie Elial). fiul lui 8 '^i oastea lui i cei numarati tilor lor nu fnra numarati intr'acei^tia. Helon

catc umil de casa sa parinteasca. ^aptezeci

45 A?a

loii av'i

numarati dintre

tiii

Ini

lang'a

Deosebirea LevHilor.

ai lui cincizeci ?i s?apte

mii patru sute.

48 Oa Domnnl vorbise lui ]\Ioisi, zi- 9 Toti cei numarati din tabara lui luda suta optzeci i gase mii patru sute, cand: 49 iNumai pre iiii lui Levi sa nu-i numeri, ^i sa nu numeri capetele dupa ostile lor ;'^ acestia sa piece intaiu.
lor intre
fiii

lui

Israel;

50 ^Ci tu
lui, ^i

sa

10 Despre

miazazi

steagul tabei'ii
;

asezi pre Leviti preste loca^ul marturiei lui


^\

preste toate uneltele


:

preste

Euben sd fie dupa ostile sale ^\ mai marele fiilor lui Ruben sa fie Elizur, fiul
ai lui

toate cate sunt ale lui

acestia sa poarte lui Sedeur:


si ei

loca^ul

toate uneltele lui,


iji

sa ser- marati

veasca intr'insul.
jurul locaijului.

sa Habarasca impre- cinci sute.


'^^^i

11 ^i oastea lui i?i cei nupatruzeci 1 ase mii 12 ^i langa dansul sa tafura
:

cand va pleca barasca semintia lui Simeon; i mai locasul, Levitii sa-1 desfaca: i cand lo- marele fiilor lui Simeon sd fie v^elumiel. 13 ^\ oi^tile lui i casul SB va opri, Levitii sa-1 aeze; f?i fiul lui Turiijaddai; nelevitul, care se va apropia de ddnsul, cei numarati ai lui /i^JYt cincizeci ^i nouil 14 Apoi semintia lui sa se omoare. 52 ^i fiii lui Israel sa mii trei sute. tabarasca^'fiecare in tabara sa, i fie- (lad, i?i mai marele fiilor lui Gad sd fie 15 Si os^tile care dupa steagul lui, dupa cetele lor. Eliasaf. fiul lui liehuel; 53i'9i Levitii sa tabarasca imprejurul lui cei numarati ai lui furd : patruzeci !?i 16 Toti locasului marturiei, ca sa nu vina mania cinci mii i?ase sute cincizeci. tabara lui Ruben o din preste comunitatea -fiilor lui Israel :'!?i cei numarati Levitii sa pazeasca cele de pazit ale lo- suta cincizeci i una mii patru sute cinci51
'*
:

caf?ului marturiei.

54

^i

fiii

lui Israel zeci, dupEi ostile lor; ?i acet^tia sa

piece

facura toate. dupa

cum

poruncise

Domimprelor.

al doilea.

nnl

lui Moisi, ai?a facura.


celor doudsprezece semintii
ft

17 /'Atuncia sa piece cortul


tabere; dupa
sa
piece,

intrunirii

PozHiimea

jurul taberei,

rdndueala cGlatoriei

cu tabara Levitilor in mijlocul celoralalte cum au fost tabariti, a^a


fiecare
la

2^1
lui

Domnul

vorbi lui Moisi,

lui

locul sau

?i

sub

Aaron, zicand: 2 '^Fiecare din fiii steagul sau. 18 Despre apus sa Israel sub steagul sau, la semnul

fie

steagul taberii

casei sale parintesti, sa tabarasca; ''dina- lui

intea cortului intrunirii jur imprejur sa

tabarasca.

El>aim dupa osjtile sale: si mai marele fiilor lui Efraim sd fie Eli^ama. fiul 19 Si ostile lui, cei nului Amihud;
ai lui

k^i

despre

rasarit,

spre ost,

sa-$i marati

fura: patruzeci mii cinci

puna steagul
g Cnp. 26. 64.

tal)erei sale

luda dupa 09- sute.

20

k^i

langa dansul semintia

lui

IV. i\lOISI. 2. 3.

147
''eel

Maiiasse;

?i

niai

iiiarele

liilor lui

^fa- lui

Aaron:

intaiul-naseut
si

iiasse sa fie Gamaliel, fiul ]ni Pedalisur:

aj)<i

Abiliu. Eleazar

Xadab; Itamar. 3 AAaron, ale

2] Si oastea
lura
:

lui
si

s^i

eei

luiiiiarati

ai

lui

eestea sunt nuniele

liiilor lui

doua sute. -2 Atunci semintia luiBeniamin: i?i niai


treizeci

douri

mii

''preotilor celor uni?i.


erati la preotie.

cari fura cousa-

niarele
Jiul lui

4 t^Si Nadal) si Abihu fiiloi' lui Ueuianiin mfic Abidan. murira inaintea Domnului. cand adusera -') Si ostile lui ^i eei foe stnlin Domnului in }iustiul Sinai, si (fhidoni:
ai lui

nuniarati

fura
"24

ti-eizeci

mii patm sute. din tabara lui ElVaim: o suta opt mii o tele
Toti eei
sula. dupfi
al treilea.
(istilc lor: Si>\

einei ei n'avura copii: ;>i pentruaeeea })reotira numaiati Eleazar ^i Itamar sub Aaron, parinf}'i

lor.
Sliijba Levii'dor.

aeestia

sii

pleee

5 ^i

Domnul

vorbi lui Moisi. zieand:

25 Despre miazanoapte sa fie steagiil 6 ^Apropie semintia lui Levi, ^i o pune inaintea lui Aaron, jireotul, ca sa-i ser!?i mai mai-ele fiilor lui tal)erii lui Dan 7 Si sa jiazeasea cele de pazit Dan sd fie Ehiezer. fiul lui Amisaddai \ easccl
:

26

Si

ot?tile

lui si
i^i

eei

nuniarati ai

lui

ale lui, i cele

de pazit ale

intreii'ii

co-

fura:

^asezeci

doua mii sapte

sute. munitati, inaintea cortului intrunirii, fa'^serviciul loeai?ului.

27

^i

langa dansul sa tabarasea se- cand

^i sa pti-

mintia lui Asser: si niai niarele fiilor lui zeasca toate uneltele coi'tnlui intrunirii. Asser sa tie Paijliiel. fiul lui Oeran si cele de piizit ale fililor lui Israel, ial28 i 0i?tile
lui si eei
!?i

nuniarati al lui cand serviciul locasului.


cinci
sute. pre Leviti lui
tia

^i /'sa dai

fiird

patruzeci

una mii
sd

Aaron,

si iiiilor lui:

aceslui

29 Apoi semintia
lui Elian:

lui Xeftali: si

mai nia-

sunt

lui

cu totul

dati dintre

liii

Israel. 10 Si pre Aaron si pi'e tiii sai nunia- sa-i randuesti. ^ca sa pazeasca preotia rati ai lui fura: eineizeci si trei mii patru lor ^i daca un '*laic oarecare se va aprosute. 31 Toti eei nuniarati din tabara pia. sa se omoare. lui Dan fura : o suta eineizeei si sapte II Si Domnul vorln lui .Moisi. zieand mii ^ase sute: ''aeestia sa pleee mai pe 12 lata H'u pre Leviti i-ain luat dintre urnia cu steagurile lor. fiii lui Israel in locul a tot intaiu-nascu32 Acestia sunt eei nuniarati dintre tul, earele deschide matricea intre fiii

rele liilor lui Xei'tali.

fie Aliira. fiul


si

30

$i ostile lui

eei

fiii

lui Israel,

dupa easele
<^lin

lor })arintesti: lui

lsra(4:

deci

Levitii

ai

mei

sunt.

toti eei nuniarati


tile lor:

*sase sute

eineizeci.
rati intre

33
fiii

dupa os- 13 (Vi al men este itot intaiu-iiaseutul; mii einei sute 'in ziua cand batui eu pre tot intaiular Levitii nu fura nunia- naseutul in pamantul E,ii-i[)tului. imi
tabere
i trei

lui Israel, lui

runeise
cise

Domnul
lui

j\Ioisi.

lui Israel facura toate,

dupa euin po- consacrai (Hi tot ee este intaiu-nascut in 34 Si fiii lsra(4, delaoni panalavita. ai mei sunt; dupa cum porun- Eu sunt Dumnezeu.
Xeamurile
Levi(llor.

Domnul
dupfi

Moisi; astfel tabarira


lor. si

dupa
fiecare

steayurile

astfel

plecara,

14
lui

$i

Domnul

vorl)i lui ^loisi in

familia

sa,

dupA casa sa

tiul Sinai,

zieand:

pus15 Xuniara pre fiii

parinteasca.

Famiha

lui Aaron.

3^i

acestea
si

sunt

generatiunile

lui

Levi dupa easele lor parintesti. dupa tot eel de partea barde bateasca o kuia si niai sus sa numei'i
familiile lor: pre
^

cand pre ei. 16 Si ^loisiii numara dupacuvorbi Domnul cu Moisi pe muntele Si- vantul Domnului, cum i-se poruneise. nai. 2 ^i acestea sunt nuniele fiilor 17 ^i*" acestia sunt fiii lui Levi du|ifi

Aaron

ale lui Moisi, in ziua

g fap. 10. 12.

148

IV.

MOISL
^i

3.
:

nuniele lor: Gher^on i KoliatijiMcrari. 18 ^i acestea sunt numele fiiilor lui Gherf?oii. dupa, faniiliile lor: Libui si
Siniei.
liile

19

Si

liii

lui

Koliat dupa fami-

lor:

'^Aniram

i Itcliar,

Hebron
:

?i

Uziel.
liile

20

^i
:

fiii

lui

Merari dupa faniii

lor

erau

]\Ialili

sunt familiile
parinte!?ti.

lui

Musi acestea Levi dupa casele lor


iesi

21 Din Gherson
lor i

familia Libniti-

Acestea sunt fami$i cei numarati ai lor, dupa numarul tutulor celor de partea barbateasca de o luna i?i mai sus erau : ase mii doua sute. 35 ^i T^uriel, fiul lui Abiliaili fu mai marele casei parintei^ti a familiei lui Merari: ace^tia tabcirira de laturea locasjului despre miazanoapte. 36 ^i paza cu care fura insarcinati fiii lui Merari era : scandurile
familia Mu?it.ilor
liile

din Merari.

34

familia v^imeitilor;

acestea sunt loca^ului,

si

pargliiile lui, ^i stalpii lui,


^i

familiile Gheriyonitilor.
rati ai

22 Cei numii^i

i?i

picioarele lui,

toate uneltele lui,

?i

acestora dupa numarul tutulor toate ce


curtii cei

servesc

la el:
i

37

^i

stalpii
^i

celor de partea barbateasca de o luna

jur imprejur,
cei

picioarele lor,

mai sus:

numara^i

ai

acestora furd:

taruijii lor, ^i funiile lor.

i?apte mii cinci suto.


i=;onitilor tabai-ira

23 Familiile Gliermai marele

38

v?i

ce tabarira dinaintea

cor-

in dosul loca^ului, de- tului intrunirii din partea

de dinainte a
?i

spre

apus;
lui Lael,

24

^\

casei locasului, despre ost, furd Moisi,

Aaron

Eliasap, cu fiii sai. cari paziau cele de pazit ale de pazit ale sanctuarului, in locul pazei fiilor lui Is!?i nepreotul ce se va apropia s;i se fiiilor lui Glier^on in cortul intrunirii rael 39 Toti cei numarati din Leera: Locas?ul ?i cortul, acoperemantul omoare. lui ?i covorul dela u?a cortului intruni- viti, pre cari Moisi i Aaron ii numarara 26 '^^i perdelele curtii,i acopere- dupa familiile lor, dupa cuvantul Domrii. mantul dela ua curtii, cari sunt pe langa nului: Tot-i cei de partea barbateasca douazeci ^i luna ^\ mai sus erau loca i pe langa altar jur imprejur, si do
parinte^ti
fiul

a Ghersonitilor fu

25

^i cele

funiile lui

pentru

tot serviciul lui.

doua

mii.

27

Vi^i
!?i

din Koliat iei familia Aiiirafamilia Iteliaritilor,


^\

JRaxcumpcirarea celor inldiu-ndscufi.

Moisi Nuniara Hebronitilor, si familia Uzielitilor. Aces- pre tot intaiu-nascutul, pre eel de par28 Cari tea barbateasca dintre fiii lui Israel, de tea sunt familiile Koliatitilor, luna ?i mai sus, ^i numarul numclor dupa numarul tutulor celor de partea 41 ^i sa iai pre Leviti barbateasca de o luna i mai sus, erau lor sa-1 iai.
mi^ilor,

familia

40

'^\

Doninul zise

lui

opt mii ase sute, cari paziau cele de pentru mine, pentru mine Domnul, in 29 Familiile locul tutulor celor intaiu-nascuti dintre pazit ale sanctuarului.
filler

lui

mai ma- tutulor celor intaiu-nascuti din vitele fii42 i Moisi numara, dupa cum ii poruncise Domnul, pre toti lor fu Elizafan, fiul lui Uziel. cei intaiu-nascuti dintre fiii lui Israel a lor erau: Cliipazit de 31 ^i cele policandrul, i altarele. 43 ^i toti intaiu-nascutii din partea barvotul, ?i niasa, sanctuarului, cu cari ii fa- bateasca, dupa numarul numelor de o gii uneltele ^i perdeaua, i toate luna ^i de mai sus, sunia lor a fost ceau ei serviciul 32 ^i mai marele mai doiuizeci ^\ doua mii doua sute ^aptezeci ce servesc la ea.
caului
:

Kohat tabarira do 30 despre miazazi

laturea lo't>\

fiii

lui Israel, ?i vitele Levitilor in locul

rele casei parintesti a familiei Koliatiti- lor lui Israel.

Sji

marilor preste Levi^i, Eleazar, fiul preotului Aaron, sa aiba privegliierea preste
eel

i^i

trei.

44 ^i Domnul
45 la pre

vorbi lui Moisi, zicand


lui Israel, ^i vi-

cu paza sanctuarului.

Leviti in locul tutulor celor


fiii

33 Din Merari
n
Rsod.
6.

ie\
9.
|

familia Malialitilor intaiu-nascuti dintre

18.

o Esoii. 27.

p lCron.26.23.

IV.

MOISL

3.

4.

149

(olo Levitiltr in locul vitolor acelora, ca sa ia

Levitii sa lie ai

46 Cat pontru

*?

un vestmant vanat, 1 sa acopere sunt Domnul. policandrul de luminat, ^i candelele lui, rasciimpararea color dona !?i mucarile lui i?i tigaile lui de carbuni,
mei:

Eu

sute saptrzoi'i
rul Levitilor:
tot cai)uL
iai;

ti'ci

iiitaiu-nascu^i

ai

si

toate vasele de oleiu, cu care se serel.

fiilor lui Israel, cari intrec preste

immasicli

vesc la
tele lui,

47 Sa

iai'"cinci

de
sa

diipa siclul sanetnamlui

din piei

10 ^i pre el, cu toate unelsa-1 puna intr'un acoperemant de vitel de mare, i sa-1 puna

doiutzeci de gliere fac


^i acel argint
pretsii-l

48

dai lui

im siclii. pe parghii. 1 1 ^^i preste altarul de aur Aaron ^i Set intinda vestmant vanat, i sa-1 aco-

de rascujnparare pentru pere cu acoperem^int din piei de vitel de 49 i^i ]\Toisi mare, ^i sa,-i puna parghiile. 12 ^i sa cei ce intrec nuiuarnl lor. lua acel pre^ de rascumparare dela ceice ia toate uneltele lui de serviciu, cu cari iiitreceau cu numarul preste cei rascum- se servesc in sanctuar, i sa le puna in 50 Dela cei intaiu- vestmant vanat ^i sa le acopere cu acoparat^i deLeviti; niiscuti ai tiilor lui Israel lufi el acel ar- peremant din piei de vitel de mare, i?i niie trei sute i^asezeci Syi cinci sa le puna pe parghie. 13 Dupa aceea gint: sicli, dupa siclul sanctuarului. 51 ^i sa curete altarul de cenuse, i?i preste el 14 ^i ]\Ioisi pre acel argint dela cei rascuni- sa intinda un vestmant purpuriu. jiarati il d;ulu lui Aaron ^i fiiilor lui, deasupra sa puna toate uneltele lui, cu dupa cuvantul Donuuilui, dupa cum po- care se servesc la dansul tigaile de carliilor lui.
:
:

runcise

Domnul

lui j\Ioisi.

buni, furculitele
sa intinda

i^i

lope^ele
;

bazinele,

Alte prescriei-i pentru Levi^i.

toate uneltele altarului

iji

preste dansul
piei

4
lui

9i Domnul vorbi lui Moisi ^i lui Aaron

acoperemant de
sa-i

zicand

2 Numarati capetele
fiii

fiilor

de mare,

i?i

puna

parghiile.

Kohat
Dela

dintre

lui

Levi,
lor

dupa

fa-

dupa ce Aaron

i fiii lui ^i

vor

fi

de vitel 15 ^i sfartjit de
uneltele

miliile lor,

dupa casele

parintei?ti.

a acoperi sanctuarul

toate

de ani i mai sus, pana sanctuarului, cand va fi ca tabara sa piece, de ani, pre toti cei cari vin sa vina fiii lui Kohat, ca sa-1 duca; iar in aceasta ceata, ca sa lucreze la cortul ei de nimica din cele sfinte sa nu se intrunirii. Aceasta este atinga, ca sa nu moara. este lucrul fiilor lui Koliat sarcina fiilor lui Kohat la cortul intru4 Acesta
'^

treizeci

la cincizeci

<^

in cortul

intrunirii: Sfanta sfintelor: 5 Inainte de a pleca tabara, Aaron .si fiii

nirii.

16

^i Eleazar, fiul lui xVaron, preotul,

^i sa dea jos perdeaua de cu dansa sa acopere chivotul marturiei. 6 ^i sa puna preste dansa acoperemant de piele de vitel de mare, i sa intinda preste tot un vestmant vanat, punand ^i pargliiile. 7 ^i preste ^masa panel de punere inainte sa intinda uu vestmant vauat, i pe acesta sa

lui sa vina,

sa aiba sub a lui priveghiere oleiul pen-

dinainte,

?i

tru luminat, ^i^tamaia aromatica,


rul

da-

de pane
;

ungerii
cai?ul ?i

eel de toata ziua, ?i oleiul supraveghierea preste tot lopreste toate cate sunt intr'insul,
^i
i

preste sanctuar

preste uneltele

lui.
i

17 i Domnul Aaron, zicand 18 Sa nu


:

vorbi lui Moisi


lasa^i,

lui

ca se-

puna

mintia familiilor lui Kohat sa se stanga cupele iar preste masa sa fie panea cea dintre Leviti; 19 Ci aceasta sa faceti in veci. 8 vSi preste acestea sa intinda cu dansjii, ca ei sa traeasca, sji sa nu un vestmant carmezin, ?i sa-1 acopere moara, cand se apropie de sfanta sfincu un acoperemant de piele de vi^el de telor Aaron ^i fiii sai sa intre, i sa-i
blidele
;

ca^iuile

j^i

urcioarele

^i

mare,
q Esod.
I-

?i

sa-i

puna parghiile

lui.

^i aseze fiecare la lucrul sjiu i la sarcina

13. 13.

(p. 18. 15. Lev. 27. 6.

150
sa;

IV.

MOISL

4.

20

'"lar ei

sfi

nil intro.

spre a vedea

Nuniararea

Lerit'dor.
sjii

Aaron cei mai 21 f^i Domniil vorl)i liii Moisi. zicand mari ai comunitafii numarara j)i-(' tiii 22 Nuinara capeti'le fiilor lui Gher^on, Koliatifilor, dupa familiile lor si (luja diipa casele lor parinte!?ti. dupa familiile casele lor parintefrti 35 Dela treizeci mai sus de ani mai sus pana la cincizeci de lor. 28 Dela treizeci do ani pana la cincizcei do aiii numara-i, pe ani. petoficeice intrara in aceasta ceata.
i asa Moisi
i
:
ijii

cum se invfilesc cole sfinte, casanu moara.

34

i?i

tot^i

CO intra in ceata, spre a lucra in cor- ca sa lucreze la cortul intrunirii.

3() Si

tul intrunirii.
familiilor lui

24 Aceasta

este lucrul

cei numaraf,i
:

dintr'insjii,

dupa

familiile

Gher?on,
^i

lucreze

i?i

sa poarte.

la care ei au sa lor fura doua mii apte sute cincizeci. 25 Ei sa poarte 37 Acestia sunt cei numarafi din fami-

covoarele loca^ului,

cortul intrunirii,

liile

Koliatifilor, toti cari lucrara la cortul


i:(i

acoperemantul lui ^\ acoperemantul eel intrunirii, pre cari Moisi Aaron ii nudeasupra marara dupa cuvantul Domnului prin de piei de vitel de mare eel de
lui.
!?i

covorul dela

U!?a

cortului intru- Moisi.

38 ^\ cei numarafi dintre tiii lui Glieru^ei dela poarta curtii, care este pe langa s?on. dupa familiile lor dupa casele lor loca, ^i pe hing-a altar jur imprejur, piii'inte^ti, 39 Dela trt^izeri de ani i funiile lor, ^i toate uneltele lor de ser- mai sus pjina la cincizeci de ani, tof.i cei
nirii.

2G

Si perdelele curtii, i covorul

i?i

!?i

yiciu

toate cate se tin de acelea sa ce intrara in ac(\asta ceata. ca sa lucreze

le faca.

27 Tot

serviciul fiilor lui Glier- la cortul intrunirii:


ei

40

Cei numarafi

on, toate cate au


cjite

sa poarte,
fie
;

?i

toate ai lor

dupa
41

familiile lor,
:

dupa
sas(>

casele lor

au

ei sa faca,
i^i

sa

dupa cuvantul piirintesti erau


^\

doua mii
sunt

sute treinumai-ati

lui

Aaron

fiilor lui

voi sa-i in- zeci.

Acestia

cei

sarcinati pre ei cu paza tutulor acelora dintre familiile fiilor lui GIkm'sou, toti

0 au sa poarte.

28 Acesta

este lucrul cei

ce lucrara la cortul intrunirii, pre

numarara Moisi i Aaron dupa trunirii ^i supraveghiarea preste dani?ii cuvantul Domnului. 42 Si cei numarati din familiile fiilor sa ail)a Itamar, tiul lui Aaron, preotul. 29 lar pre liii lui Merari, tu i pre lui ]\Ierari, dupa familiile lor. dupa caace^tia sa-i numeri dupa familiile lor, sele lor parinte^ti, 43 Dela treizeci de dupa casele lor parinte^ti, 30 Dela trei- ani, ^\ mai sus pana la cincizeci de ani, zeci de ani mai sus pana la cincizeci tofi cei ce intrara in aceasta ceata. ca sa 44 t'ei nude ani numara-i pre toti cei ce intra in lucreze la cortul intrunirii ceata, spre a lucra la cortul intrunirii. marati ai lor dupa familiile lor erau: 31 ^i aceasta sd fie paza sarcinilor lor trei mii doua sute. 45 Acestia sunt cei
familiilor fiilor lui Ghers^on in cortul in- cai'i-i
;

s?i

in toate lucrurile lor la cortul intrunirii

numarati dintre
rari.
du]);!

familiile
i

fiilor

lui

Me-

/'Scandurile locas^ului
^\ stalpii
lui,
iji

^i

pargliiile lui.

pre cari Moisi

picioarele lui;
i

32

k^i

Aaron ii numarara cuvantul Domnului prin ^loisi.

stalpii curtii

de jur imprejur,
.^i
i?i

picioa-

rele lor,

^i tj'iruijii lor,

funiile lor,

cu

i?i

Toti cei numarati, pre cari Moisi Aaron i mai marii lui Israel ii nuLeviti,

46

toate uneltele lor


serviciul lor;

mai sunt pentru mararil dintre sa insamnati fiecaruia sar- ^i dupa casele
ciite

dupa

familiile lor

lor parintesti.
$i

47 Dela
la cinci-

cina din uneltele,


poarte.
fiilor lui

pre

cari

are

sa le treizeci de ani

mai sus pana


i?i

33 Aceasta

este lucrul familiilor zeci


ei sfi

de

ani, toti cei ce venira

Merari, din toate cate au

facerea de orice lucru


cei

pentru pentru purtarea


:

faca in cortul intrunirii, sub conducerea sarcinilor la cortul intrunirii


lui Itamar, fiul lui
e

48

Toti

Aaron, preotul.
19.
I

numarati

ai lor

erau

opt mii cinci

Esoa. 19. 21

Sam.

6.

Ksod

26.

15.

IV.
sutt'

M018I.

4,

5.
fie

151
vre-un mar-

optzeci.

4i>

Dupa cuvantul Domi)rin ^[oisi.


si

taina s'a intinat. fara sA

imlui so niiinarara
t'l

tiocMi'uia luci-ul sail

aratdnd tur in contra ei, nici Sci fie fost prinsa; sairina sa. dupa 14 Daca spiritul de gelozie a venit presto
lui

cuiii

])oruncis('

Duiiiiiul

^loisi, asa

dansul. ca
si

el

sa

fie
:

gelos de femeia

Ini,

lura iiiiniarati.

ea este intinata

sau daca spiritul de


lui, si

Depdrtarca

celor necurati

din

tabtira.

li-elozie

a venit preste dansul, ca el sa


ca

Si Doiiiiuil vorl)!

lui ^foisi. zieaiid lui Israel, ca oi sa

(w gelos de femeia
tinata;

nu

este in-

2 Poruuci'iftc
|)re

liilui-

seoata al'ava din ta]>ara pre toti cei leprosi.


loti cei

toti

cei

cu ^curgere,
(M^

si

pre

necurali pr'ui at'nifiere

'^WMni:

o Fie parte ])arl)ateasca. lie parte I'emeiasca. sa-i scoateti afara din tal)ara; sa-i scoateti pre ei, ca sa ini se uecu- cere aniinte, ^care ainintei?te vina. 16 Si preotul sa faca sa se apropie rfdasca taberele lor. ''in mijlocul caroi-a
;

15 Acel barbat sa-si duca pre femeia sa la preot, ^i sa aduca darul sau pentru dansa a zecea parte din o efa de taina de orz sa nu toarne olein deasupra, nici sa puna tainaie preste dansul ca dar de gelozie este, dar de adu:

locuesc eu.
asa,
$i

Si

tiii

lui

Israel I'acura ea,

seoasera pre acestia

afara din nului;

tabara; dupa

cum

vorbise Donniul lui


lui Israel.

puna sa stea inaintea Doni17 Si preotul sa ia apa sfintita intr'un vas de Int. si din pnlberea ce va
!^i

sa o

Moisi, asa tacura

fiii

fi

p(>
()

podeala

locaijnlui sa

ia

preotul,

i?i

Despagnhiren pentru nedrepiaie.

sa

puna

in acea apil.

18

$i preotul

iSi

Donniul vorbi
tiilor lui
I'ac*^
ii>

lui
:

Moisi, zicand: l)unand pre acea femeie sa stea inaintea


'

6 Spuiie

Israel

Oaca

liarliat

Doninului. sa descopere capul acelei feniei, si sa-i

sau fenieie va nesc. pacatuind


si

Aie-un pacat onie7


t

puna pe palmele

ei
;

darul de
si

contra lui Duinnezeu. aducere aminte, dar de gelozie


raenl viuovat.

preo-

VA tul sa aiba in niana sa apa aniara, cea aducatoare de blestem. 19 ^i preotul ffsunia 1-a facut, i^i sa iutoarca intreaga sa puna pre femeie sa jure, zicandu-i de care s'a taeut Ainovat. si a cincia Daca nu s'a culcat nimenea cu tine, (?i
acel sutiet
s'n

sa-?i martnriseasea pacatul san, pre care

parte sa adaoge

[je

deasupra,

si

sa o dea daca tu

nu

te-ai aliatut cu altul in locul


ai?a

aceluia. catra care este vinovat.

lar barbatului tan,


fii

intinandu-te, sa

nu

daca acel om nu va avea nici uii consangean. caruia acestea sa poata intoarce, pacatul intors sa lie al Doninului pentru preot. afara de ''lierbecele de espiare, en care se va lace espiare pentru el. 9 Si tot Hlarul ridicat din cele consacrate ale fiilor lui Israel, cari se aduca
preotulni, a Ini sa
fie.

atinsa de aceasta apa amara, aduca-

toare de blestem.

20 Dara daca tu te-ai


^i

abcxtut cu altul in locul barbatului tau^


jyi

daca te-ai intinat,


alt

s'a

culcat cu

tine

cineva afara de barliatul tan. Preotul 21 "'sa faca pre femeie sa jure

consacrat a lui este,


preotulni. a lui sa

si

juramantul de blestem, ^i preotul sa zica fenieii:"Dea Domnul, ca tu sa fi in ceeace da cineva blestem ^i in juramant in poporul tau

10

Si orice lueru

fie.

faca

Domnul

sa-ti sece coapsele.

si

sa-ti

Apd
11 ^i Doranul

de gelozie.
vorlii lui Moisi,
lui

se unirte pantecele;

22

^i aceasta intre in

apa

zicand

aducatoare de blestem
tale,
si sa-ti

"sil

ma-

12 Vorbei?te
i-i

fiilor

Israel,

i zi

lor: runtaile

Cand femeia nnui barbat

se va aliate,

putrezeasc;! coapsele

ca sa-ti umfie pantecele. p i?i femeia


!

va face necrediuta: 13 Si alt liar- sa zica: Aniin, Aniin, 23 Apoi preotul bat ^"se va culca cu dansa, ascuzandu-se sa scrie acele blesteme pe o hartie, !?i si aceasta de ocliii barbat ului ei, .si ea in le ^teargS cu apa cea amara 24 Si sa.
;

152

IV.

MOISI.

5,

6.

dea femeii, ca sa bea apa amara cea lele cat tine votul nazareatului sau, ^briaducatoare de blestem, ca acea apa adu- ciul pe capul lui sa nu treaca, pana ce catoare de blestem sa intre intr'insa, ?i nu se vor implini zilele infranarii sale
sfant sa fie, si parul capului femeii sau sa-1 lase sa creasca. 6 In toate zidaml de gelozie, pre care sleganandu-l lele cat se infrana pentru Domnul, ^la inaintea Domnului, sa-1 puna pe altar un mort sa nu intre: 7 Nici pentru
fie.
;

aniara sa-i

Domnului

25

^i preotul sa ia din

mana

din darul parintele sau, nici pentru muma sa, nici de pane spre amintire, pre care sa o faca pentru fratele sau, nici pentru sora sa.

26
sa

'"^i

preotul sa ia o

mana

altar; apoi sa faca pre acea apa. femeii sa bea 27 i dupa ce-i va fi dat ei sa bea aceasta apa, va fi, ca daca ea s'a intinat, necredincioasa fiind catra barbatul ei, atunci acea apa aducatoare de blestem intrand intr'insa, amara-i va fi, s^i pantecele ei se va umfla, ^i coapsele ei vor putrezi i?i acea femeie va fi blestemata in mijlocul poporului ei. 28 ^i daca acea femeie nu se va fi intinat, ci va fi curata, A^a ramanea neatinsa, ^i va nate fii. 29 Aceasta este legea pentru gelozie, cand femeia s'ar abate altului in locul barbatului ei, i s'ar intina: 30 Sau cand ar veni preste un barbat spiritul de gelozie, !?i ar fi gelos de femeia sa el sa-i puna pre femeia sa inaintea Domnului, si preotul sa faca cu dansa dupa aceasta lege. 31 i barbatul va fi nevinovat de acea vina; ^\ acea femeie sa-?i poarte vina sa.
;

fumege pe

sa

nu

se intineze, cand aces^tia vor

fi

morti, caci el nazareatul

Dumnezeului

sau poarta pe capul sau. 8 El in toate zilele nazareatului sau sfant sa fie Domnului. 9 ^i daca cineva pe nea^teptate va muri pe langa dansul de moarte grabnica, ^i aa el i-ar intina capul na-

zareatului sau,

el sa-i /"rada

capul in

ziua cura^irii sale, in ziua a aptea sa-1 rada.


sa aduca cloua turde porumb preotului la usa cortului iutrunirii. 11 i preotul pre una sa o pregateasca sacrificiu pentru pjicat, iar pre cealalta drept ardere de tot. si sa faca espiare pentru el de pacatul, pre care 1-a tacut cu atingerea de acel mort, i sa-i sfinteasca capului lui intr'acea zi. 12 i sa consacre zilele nazareatului sau Domnului, i?i sa aduca un miel deun an, drept sacrificiu pentru vina, iar zilele cele trecute vor cadea. fiindca nazareatul sau fu intinat. 13 ^i aceasta este legea nazareatului in ziua *cand zilele nazareatului sau vor fi implinite Sa-1 aduca pre da,nsul la u^a cortului intrunirii 14 $i el sa-si aduca sacrificiul sau Domnului un miel de un an fara cusur drept ardere de tot, s>i un miel de un an fara cusur i drept sacrificiu pentru pacat, i un berbece fara cusur drept sacrificiu de bucurie. 15 ^i un paner de turte, ^azime de floarea fainei, amestecate cu oleiu; ^i de turte azime, '"unse cu oleiu, cu darul lor de pane i cu ''prinoasele lor. 16 ^i preotul sa le aduca Domnului, i sa pregatiasca sacrificiul sau pentru pacat iji
^i
zi

10

^a opta

turele, sau doi pui

''^

Lege

degiire

Nazareat.

lui ]\loisi, zicand 2 Vorbe^te fiilor lui Israel, ^i zi lor Barbat sau femeie, cand se va deosebi, facand votul nazai'cu de a se infrana Domnului; 3 ^Acela sa se abtina de vin, sau de altci bautura imbatatoare, ^i nici un fel de acritura de vin sau acritura de bautunt imbatatoare sa nu bea: nici bautura din struguri stors^i sa nu bea ^i struguri nici proaspeti nici stafi4 In toate zilele dat.i sa nu manance. nazareatului sau sa nu manance nimica din cate se face din vita de vie, dela sambure pana la pelita. 5 In toate zi;

6i Donuiul vorbi

^'

q Lev. r Lev.

8. 2.

27.
2, 9.

IV.

MOISL

6,

7.
:

153

17 Si bcrbccele Sc\-1 cari prezidau la numtirare Ei adusera drept sacrificiu de bucu- darurile lor Domnului sase care acorie Domnnbii. improuna cii paiieruldo perite. i?i doisprezece boi, cate un car azime, i preotul sa, pregateasca dariil pentru doi mai mari, ^i cate un bou 18<'Apoi pentru fiecare ei pre acestea le adusera sail de pane ?i prinosul sau.
arderea de
tot.

pregatoasca

nazareul sa-?i rada nazareatul capiihii inaintea


sail

locasjului.
:

f^i

Domnul

vorbi

la

ii!?a

cortuhii intrunirii,

^i

sa ia lui Moisi, zicand

5 la-le dela dansii,

parul capului nazareatuhii sau, si sa-1 !ji sa fie la trebuinta cortului intrunirii, arunce in fociil ce este sub sacriticiul si sa le dai Levitilor, fiecfiruia dupa 19 ^i preotul sa ia i'spata lucrul sau. 6 ^i Moisi lua carele si de bucui'ie. 7 Doua care cea fearta a berbecukii. si o turta ne- boii. )?i le dadii Levifilor:
dospita din paner
Sfi le

si

o turta azinia,

2i?i

^i

patru boi

le

^dadii

fiilor

lui

Ger^on,
^i

ce acesta

puna pe manile nazareuhii, dupa dupa lucrul lor; opt boi le dadu 20 isi va ii ras parul sau.
i^ii

8
fiilor

'^Si

patru care

lui

Merari, dupa

dupa ce preotul

le

va

fi

legMuat, drept lucrul lor, sub conducerea lui Itamar,

9 lar fiilor lui dar leganat inaintea Domnului. 'acestea fiul lui Aaron, preotul. sanctuarului nu ledadii, ca ^grija Koliat preotului, im})reuna cu sfinte, ale sd fie pieptul leganat ^i cu spata ridicata sji dupa era in sacrina lor, ^pe umeri il purtau. 10 Mai marii adusera '*dar de con21 Aceasta aceea nazareul sa bea vin. -este legea nazareului. care a facut vot. sacrarea altarului, in ziua in care l"u darul sau Donnuilui pentru nazareatul uns, mai marii adusera darurile lor ina11 i Domnul zise lui sau, afara de ceeace li va da mana, dupa intea altarului. votiil ce 1-a fjicut, asa sa faca, impreuna Moisi: Gate unul mai mare, in fiecare zi, sa aduca darul sau la consacrarea alcu legea nazareatului.
Formida de hinecuvdntare.
tarului.
eel ce
lui

12 i in intaia zi. 22 $i Domnul vorbi lui Moisi, zicand: 23 Spune lui Aaron i fiilorlui, zicand: sau fu *Nalii?on, fiul
Astfel^sa binecuvantati voi pre
Israel, zicantl:
fiii

aduse darul

Aminadab, din

24 Dumnezeu
pre tine,
^

sa

to

13 f^i darul sau/'u.* un l)lid de argint, greu de o suta treibinecuvinteze zeci sicli, o cupa de argint, grea de
lui

sominfia lui luda.

?i

sa te pazeasca
sa-!?i

^aptezeci

5ic/t,

dupa

isiclul sanctuarului,

25 Dunniezeu
sa preste tine,
^"iji

luniineze fata

sa-ti fie indurator!

26 ^Dumnezeu
spre tine,
si ^/sa-^i

sa-^i inal^e fata sa

dea pace.
ii

27 ^Astfel
fiii

sa

puna numele men preste


eu
marl

lui Israel, i
ei.

voiu binecuvanta
consacrarea loca^ului.

pre

Darurile

celor 7nai

la

7^1

de a ai?eza locas^ul, i?i-l unse, si-1 consacra cu toate uneltele lui, ?i altarul cu toate uneltele lui, dupa ce le unse s?i le consacra pre ele, 2 Aduserii ^ mai niarii
in ziua, in care Moisi sfars^i
lui

Israel,

capii

caselor lor parinte^ti,


seniintii,
i?i

cari

erau mai marii preste


24.

framande pane. 14 tamaetoare de aur, grea de zece sicli, 15 '"'Un vitel tanar,. plina cu Uamaie. miel de un an, drept arberbece, un un dere de tot. IG Un ied. drept "sacri17 Si drept " sacrificiu pentru pacat. doi boi, cinci berbeci, ficiu de bucurie cinci tapi, cinci miei de cate un an. Acesta fu darul lui Nalifjon, fiul lui Aminadab. 18 A doua zi aduse Nataneel fiul lui 19 Si-a Tuar. mai marele lui Isachar, duse darul sau: un blid de argint, greu suta treizeei nidi, o cupa de argint, de
floare fainei,

amandoua pline cu

tata cu oleiu, drept ^'dar

Fapt. 21.

154
i>Tea

IV.

MOISL

7.
;

de pane 38 tamaietoare de aur, grea de zece sicli, plina cu tamaie 39 Un vitel tanar. un berliece, un miel de un an drcjjt ardere de tot 40 Un ied, drept sacrificiu pentru pacat; vi^eltanar. un berbece, un niiel de un an. 41 i^i drept sacrificiu de bucurie doi drept ardere de tot; 22 Un iod drept berbeci, cinci tapi. cinci miei de cate un sacriticu ])entru pacat: 23 ^i drejit an. Acesta fu. darul lui ^t^lumiel. fiul lui sacrificiu de bucurie doi boi, cinci ber- Turisaddai. beci, cinci i/-AY>'\, cinci miei de cate un an. 42 A asea zi aduse Eliasaf, fiul lui Acesta fu darul lui Nataneel, fiul lui Deliuel, mai marele fiilor lui Grad; ^nar. 43 Darul sau fu : un l)lid de argint. greu 24 A treia zi aduse Eliab. fiul lui de suta treizeci sicli, o cupa de argint, Helon, mai marele liilor lui Zabulon. grea de saptezeci sicli, dupa siclul sanc25 Darul sau fu : un l)lid de argint. greu tuarului. amandoua pline cu fioarea de sute treizeci sicli, o cupa de argint, fainei. framantata cu oleiu, 44 tagrea de i?aptezeci sicli, dupa siclul sanc- maietoare de aur, grea de zece sicli, tuarului: amandoua pline cu fioarea plina cu tamaie 45 Un vitel tanar, un fainei, framantata cu oleiu, drept dar de berbece. un mieldeun an. drept ardere pane 26 tamaietoare de aur. grea do tot 46 Un ied dr(^pt sacrificiu pentru sicli, pacat; de zece plina cu tamaie, 27 Un 47 l^i drept sacrificiu de buvitel tanar. un berbece, un miel de un an curie doi boi, cinci berbeci. cinci tapi, drept ardere de tot 28 Un ied drept cinci miei de cate un an. Acesta fu dasacrificiu pentru pacat; 29 8i drept rul lui Eliasaf, fiul lui Dehuel. sacrificiu de bucurie; doi boi, cinci ber48 A f?aptea zi aduse Elisama, fiid beci, cinci tapi. cinci miei de cate unan. lui Amihud, mai marele fiilor lui Efraim. Acesta /it darul lui Eliab, fiul lui Helon. 49 Darul sau fu; un blid de argint, greu 30 A patra zi aditse Elizur. fiul lui de suta ti-eizeci sicli, o cupa de argint, i^edeur, mai marele fiilor lui lluljen. grea de sajitezeci sicli. du})a siclul sanc31 Darul sau fu: un blid de argint, greu tuarului. amandoua pline cu faina, frade suta treizeci sicli, o cupa de argint, mantate cu oleiu, drept dar de pane. grea de saptezeci sicli, dupa siclul sanc- 50 tamaietoare de aur, grea de zece tuarului amandoua pline cu floarea sicli. plina cu tamaie. 51 Un vitel tafainei, framantata cu oleiu, drept dar de nar, un berbece, un miel de un an, drept pane 32 tamaietoare de aur, grea ardere de tot. 52 Un ied drept sacride zece sicli, plina cu tamaie 33 Un ficiu pentru pacat. 53 ^i drept sacriYitel tanar, un berbece, un miel de un an, ficiu de bucurie doi boi, cinci berbeci, drept ardere de tot, 34 Un ied drept cinci tapi. cinci miei de cate uu an. Asacrificiu pentru pacat; 35 Si drept cesta fu darul lui Elisama, fiul lui Asacrificiu de bucurie doi boi, cinci ber- mihud. beci, cinci tapi, cinci miei de cate un an. 54 A opta zi aduse Gamaliel, fiul lui Acesta fu darul lui Elizur, fiul lui Sedeur. Pedazur, mai marele fiilor lui .Alanasse. 36 A cincia zi aduse i^elumiel. fiul 55 Darul sau fu : un Idid de argint. greu lui Twi'i^addai, mai marele fiilor lui Si- de suta treizeci sicli. o cupa de argint, meon. 37 Darul sau fu: un blid de grea de s?aptezeci sicli. dupa siclul sancargint, greu de o suta treizeci sicli, o tuarului, amandoua pline cu faina. fracupa de argint, grea de ^aptezeci sicli, mantata cu oleiu. (Irept dar de pane dupa siclul sanctuarului, amandoua pline 56 tamaietoare de aur, grea de zece cu floarea fainei, framantata cu oleiu. sicli, plina cu tamaie. 57 Un vifel tai?aptezeci sicli,

do

dupa

siclulsaiic- drept dar

cu floarea fainei. framantata cu oloiu, drept dar de pane. 20 tamaietoare de aur, grea de zece sicli, plina cu tamaie, 21 Un
tuarului:
pline

amandoua

IV. MOISI. 7.
nar, uii
ai'dere
l)('rl)oce, lui iiiiel

15;

de

iin

58 [In ied dr('])t sacride tot: 59 v^i drept sacrilU'iu pontru pacat: doi boi, cinci berbeci, ticiu de bucurio cinci tapi. cinci miei de cate un an. Acesta fif <larul lui Gamaliel, fiul hii Pe:

an: dropt de un an, drept ardere de tot; ied drept sacriticiu pentru pacat
drept sacriticiu de bucurie
berbeci. cinci
t'^ipi.
:

76 Vn 77 [?i

doi boi. cinci

daziir.
(30
Ini

de cate un Acesta dai-ul lui an. Pagliiel. fiul lui fu Ochran. 78 A douSspezecea zi aduse mai macinci miei
rele
fiilor
:

ndiia zi

aduse

niai

marele

tiilor

lui

Neftali,

Aliira,
:

fiul

lui

Beniainin. Abidan.

tiul lui

(jrliidoni.

Enan

: un blid de arii'int. i!,Teu sute treizeci sicli. o cupa de aryint. de grea de aptezeci de sicli. dupa siclul sanctuarului. aniandoua pline cu tioarea fainei. IVanuintala cu oleiu. drept dar de taniaietoare de aur. grea pane. (52 63 Un de zece sicli, plina cu tamaie. vitel. unberbece. un mieldeun an, drept 64 Un ied. drept sacriardere de tot. 65 k?i drept sacrificiu pentru pacat. doi loi, cinci berliciu pentru bucurie beci, cinci tapi, cinci miei de cate un an. Acesta fu darul lui Al>idan. tiul lui Ghidoni. 66 A zecea zi aduse mai marele tii-

01 Darul sau fu

ai'gint.

79 Darul sau fu un blid de greu de o sutji treizeci sicli, o


ai'gint, gi'ca

cupa de

de ^aptezeci

sicli.

dupa siclul sanctuarului, amandoua pline


cu floarea fainei, framantata cu oleiu,, drept dar de pane 80 tamaietoare de aur, grea de zece sicli, plina cu tamaie 81 Un vitel, un berbece, un miei de un an, drept ardere de tot 82 Un ied drept sacrificiu pentru pacat 83 Si drept sacrificiu de bucurie: doi boi, cinci berbeci, cinci tapi, cinci miei de cate un an. Acesta fu darul lui Aliira, fiul lui
; : ; :

Enan.

84 Acestea furd darurile pentru consacrarea altarului ale mai marilor, in

Dan, Aliiezer, iiul lui Amis^addai. ziua ungerii sale: Douasprezece blide Darul sau fu : un blid de argint, greu de argint, douasprezece cupe de ar67 suta treizeci sicli. o cupa de argint. gint, douasprezece tamaietoare de aur: de de aptezeci sicli. dupa siclul sanctuaru- 85 Fiecare blid de o suta treizeci sicli, lui. amandoua pline cu tioarea fainei, si fiecare cupa de ijaptezeci sicli; tot arfnimantata cu oleiu, drept dar de pane gintul acestor vase faced : doua mii patru tamaietoare de aur, grea de zece sute sicli, dupa siclul sanctuarului: 68 sicli, i)lina cu tamaie 69 Un vitel ta- 86 Cele douasprezece tamaietoare de nar, un berbece. un miei de un an, drept aur, pline cu tamaie, fiecare tamaietoare ardere de tot 70 Un ied, drept sacri- grea de zece sicli, dupa siclul sanctuaficiul pentru pacat: 71 i>i drept sacri- rului tot aurul tamaietoarilor faced : o ticiul de bucurie: doi l)oi. cinci berbeci, suta doucizeci de sicli. 87 Toti boii cinci tapi. cinci miei de cate un an. pentru ardere de tot eraiL doisprezecee, Acesta fu darul lui Aliiezer, fiul lui Ami- berbeci doisprezece, miei de cate un ^addai. an doisprezece, cu darurile lor de pane, 72 A unsiirezecea zi aduse mai ma- i?i doisjirezece iezi. drept sacrificiu rele fiilor lui Asser, Pagliiel, fiul lui pentru pacat. 88 ^i toti viteii pentru Ochran. 73 Darul sau fu: un blid de sacrificiul de bucurie ei^au: douazeci i argint, greu de o suta treizeci sicli, o patru de vifei, ^asezeci de berbeci, ?asecupa de argint, grea de ^aptezeci sicli. zeci tapi, ^asezeci miei de cate un an. dupa siclul sanctuarului, amandoua pline Acestea furd darurile consacrarea altalor lui
: ; ;

cu floarea tainei, Mmantata cu oleiu, rului. dupa ce el fu uns. drept dar de pane; 74 tamaietoare 89 ^i Moisi intrand in cortulintrunide aur, grea de zece sicli, plina cu tA- rii, ca sa vorbeascS, Domnului, auzi voce^ maie ; 75 Un vitel, un berbece, un miei care vorbi catri diinsul depe propitiitor.

156

IV. MOISI. 7, 8.

15 ^i dupa aceea sa intre Levitii, ce era dcasupra preste chivotul martii- mei. sa vorbia ca serveasca in cortul intrunirii. Astriei, dintre cei doi cheruvimi, i
catra dansul.
fel sa-i cureti, ^i

sa legeni pre
ei

ei.

drept

Despre

j^olicandrid de

aw.

dar leganat.

16 Caci

daruiti sunt

Domiiul vorbi lui Moisi, zicand mie dintre fiii lui Israel; in locul tutulor 2 Vorbe!?te lui Aaron, ^i zi lui Cand celor intaiu-nascuti, cari deschid matrivei aprinde candelelc, cele sapte can- cea intre fiii lui Israel, i-am luat mie. dele sa lumineze in partea de dinaintea 17 Ca al meu este tot eel intaiu-nascut Aaron facii asa: el intre fiii lui Israel, dela om pana la vita 3 polieandrului.
:

8iSi

';>i

de dinaintea polieandrului a- in ziua in care batui pre tot intaiu-nasprinse candelele. dupa cum poruncise cutul in pamantul Egiptului i-am conDomnul lui Moisi. 4 ^^i policandrul sacratmie: 18 i luai pre Leviti in era facut a-ya: Era din aur cioplit, dela locul a tot intaiu-nascutul intre fiii lui 19 i dadui pre Leviti ca dar trunchiul lui pana la florile lui, '^cioplit Israel;
in partea

<^dupa cliipul, pre care-1 arata Domnul lui Aaron i fiilor dintre fiii lui Israel, ca ei sa faca serviciul fiilor lui Israel in lui Moisi, af?a facu el policandrul. cortul intrunirii, s^i ca ei sa faca espiare Consacrarea Leuitilor.

5 i Domnul vorbi lui Moisi, zicand pentru fiii lui Israel, pentru ca sa nu 6 la pre Levitii din mijlocul fiilor lui vina plaga preste fiii lui Israel, daca fiii 7 i asa lui Israel s'ar apropia de sanctuar. Israel, si curateste-i pre ei. 20 ^i Moisi 1 Aaron i toata comusa faci cu ei pentru a-i curat!: Stropesyte
preste dansii apa de curatire,
lase
lor,
i ei /'sa

nitatea fiilor lui

Israel

facura asa cu

sa treaca briciul preste tot corpul Levitii:


f?i

sa-i spele vestmintele lor, i

am

nul lui
liii

sa se curete.

^cu s'darul sau,

8 Atuncia sa ia un vitel de pane floare de faina


;

lui

cate poruncise Domasupra Levitilor, a^a facura Israel cu danii. 21 ^i Levitii

dupa toate

]\Ioisi

se curatira,

f?i-!?i

spalara vestmintele lor

framantata cu oleiu, i ?i alt vitel sa ia, ^i Aaron ii legana ca dar leganat inain9 ^i sa tea Domnului, !^i Aaron facu espiare drept sacrificiu pentru pacat 22 ^i faci sa se apropie Levitii dinaintea cor- pentru dansii, ca sa-i curete.
'*

aduna toata comu- dupa acestea venira Levitii, ca sa-^i faca 10 ^i dupa ce serviciul lor in cortul intrunirii, inaintea nitatea fiilor lui Israel. vei apropia pre Leviti dinaintea Dom- lui Aaron i inaintea fiilor lui cum ponului, sa-!?i puna fiii lui Israel manile runcise Domnul lui Moisi asupra Levi1 1 ^i Aaron sa tilor, a?a facura ei cu dansii. lor deasupra Levitilor
tului intrunirii.
*i?i
;
:

legene pre Leviti, ca dar leganat inaintea

Timpid
^i

cat trehue sa slujeascU

Levitii.

Domnului dela
fie

fiii

lui Israel,

intrebuintati la serviciul

23 ca ei sa Domnului. cand:

Domnul

vorbi lui Moisi, zieste

24 Aceasta
:

legea despre

12 ^i Levitii sa-iyi puna manile lor pe Leviti Cel ce este de douazeci i cinci capetele vit-eilor, sji sa aduci pre unul de ani ^i mai sus sa vina la ceata spre a 25 ^i sacrificiu pentru pacat, i pre celalt, drept face serviciu in cortul intrunirii.
ardere de tot Domnului, spre a face es- cei ce au implinit cincizeci de ani sa iesa din ceata, ?i sa nu serveasca mai ]>iare pentru Leviti. 26 Dara sa serveasca atuncia IB k;5i pune pre Leviti sa stea inaintea nnilt. lor in cortul intrunirii. pazind ce leagainaintea fiilor lui, ?i fratilor lui Aaron i na pre ei, drept dar leganat Domnului. este de pazit; dara servicii sa nu faca. 14 A?ia sa deosebe!?ti pre Leviti din mij- Asa sa faci tu cu Levitii intru ce se
locul fiilor lui Israel, ca Levitii sa
Capul 8. n Esod. 25.
h

fie ai

atinge de insarcinarea lor.


/
Tev. 14.
8, 9.
1

37.

E~od. 25. 3t. Esod. 25. 18,

d Esod. 25. 40.

Cap. 19.
18.

9, 17.1

j Lev. 2. 1.

I,

Esod. 20.

4.

Lev.

8.

3.

lY.
fasca
se
{iiie;

MOISI.

9.

10.

157

voi sa faca pantile Donuudui. el ScX le dupa daUoiniml vorbi lui Moisi in piis- faca dupit legea pastilor. intaia din annl tinele lor. '*Tot Inna aceoasi Ira'e sa in fie voua tiul Sinai, al doilea dnpa ief?irea hii Israel din })a- [lentru eel strain ca i pentru i-el nu)i^tean. "2 Culaioria condusS prin nor fi trdmhUe. l^'iii Ini mantul Egiptului. zicand 15 i "in ziua in care fu ridicat loIsrael sa i'aca '*pai?tile la timpul sau. 3 In a patrnsprezecea zi a Innei aces- casul. nor acoperi locasul cortului miirteia, catra searii sa le facet-i, la limpnl turiei; f?i J' seara erei in chip de foe desau dupa toate legile lor, i?i dupa toate asupra locai?ului pana dimineata, 1 6 A?a 4 $i Moisi a fost neincetat nor ii acoperea ziua, ^\ datinele lor sa le faceti.

a dotul pascci permisa.

9^i

s^i

1 7 ca ei sa faca pas- noaptea se parej\ foe. Si indata ce 5 ^i ^ei facura pastele in Inna se 2ridica norul depe cort, fiii lui Israel ^i in locul, unde statea norul, intaia, in a patrnsprezecea zi a lunei, porneau 18 Dupa catra seara, in pustiul Sinai dupa toate acolo fiii lui Israel tabarau.

vorbi
tile.

fiilor lui Israel,

cate porunci

Domnul

lui ^loisi.

cura

fiii

lui Israel.
.^i

asa fa- cuvantul Domnului pleeau fiii lui Israel, si du]);! cuvantul Donnndui ramaneau in
cSlRtori.

A
6

doua pasGd pentru nerura{i


^i

tabara:

'in

toate zilele cate statea no-

erau <^ne- rul deasupra locasului, ramaneau in taom mort, bara. 19 iSi eand sta norul zile mnlte i nu puteau face pantile intr'acea zi; deasupra locasului. atuncia fiii lui Isi'ael <^acei?tia venira inaintea lui Moisi ^i ina- })azeau cele de pazit ale Domnului. si nu 7 Si pleeau. 20 Si daca norul sta putine intea lui Aaron intr'accea zi: ace^ti barbati ziseni Noi necurati sun- zile deasupra locasului, ei tabarau dupa tem pentru atingerea de om mort; pentru cuvantul Domnului. si pleeau dupa cu21 ^i daca norul sta ce sa fim lipsiti de a aduce dar Domnu- vantul Donmului.

au

fost bclrba^i,
.se

cari

curat-i,

/^mc^ca

atinseserd de

timpul sau intre liii lui Israel? 8 k?i Moisi le zise: Stati ''sa and ce va porunci Domnul pentru voi. 9 ^i Domnul xovln lui 3loisi, zicand 10 Vorbe^te fiilor lui Israel, zicand: Daca careva dintre voi sau din generatiunile voastre ar fi necurat pentru afingerea de vre-un mort sau pe cale delui

la

de cu seara pana dimineata. si dimineata norul se ridica, atuncia ?i ei pleeau sau dupa zi si noapte, daca se ridica norul, ei pleeau 22 *SaiKloua zile sau o luna sau timp mai lung, de sta norul deasupra locasului, ramanand pe el, fiii lui
;
:

Israel
[ilecau

ramaneau
;

in taberile lor, ^\

nu

de se ridica acesta, ?i ei pleparte, totu^i el sa faca pa^ti Domnului: eau. 23 Dupa cuvantul Domnului ta1 / in luna a doua, in a patrnsprezecea zi barau, ^i dupa cuvantul Donmului plecatra seara, sa le faca, ^i s cu azime i?i cu eau paziau cele de pazit ale Domnului, ierburi amari sale manance. 12 '*Ei dupa cuvantul Domnului dat prin Moisi. dintr'insele sa nu lasc pe dimineata. Intrebuin^area trdmbi^.elor. i *os sa nu franga dintr'insele;-^ dupa i r\ Si Domnul vorbi lui Moisi, zicand: toate legile pastilor sa le faca pre ele. l\J 2 Fa-ti doua trambite de argint; 13 lar barbatul care nu va fi necurat, lucru batut sa le faci, si sa-ti serveasca. i nu va fi pe cale, si se va abtine de a spre a da semn pentru '^cliemarea coface pai^tile, '^starpi-se-va sufletul acela munitatii ^i pentru pleearea din tabtira. din poporul sau, ca el 'n'a adus darul 3 v^i cand * se va suna din amandoua sa Donmului la timpul sau barliatul acela se stranga toata comunitatea la tine la va 'purta pacatul sau. 14 Si daca va ui^a cortului intrunirii 4 lar ciuid se locui intre voi vre-un strain, si acesta ar va suna numai din una, sa se stranga la
j?i
;

Ckipul 9.

158
tine

IV.

M0I8L

10.

19 Si preste oastea semai Diai'ii. <^cupii miilor lui Israel. fiul lui Sedeur: piece 'Hasuna alai-nia. sa mintiei fiilor lui cm ^elumiel, fiul Simeon cand veti 5 8i 6 8i lui Turisaddai 20 Si preste oastea, l)erile celo taharite des})re resarit;
:

caiid veti suiia alarina a doiia oara. sa semintiei fiilor lui


])lece taberile cele tabarite ''despre
7.-A7A.

Gad

ei-a

Eliasaf, fiul

mia-

lui

Dehuel.
cari

Alavma
7 8i
/

sa se sune la toata pleca<*aiid

liatitii.

rea

lor.

veti aduiia coinii- asezar;!


'/sa

21 Atuncia plecara Koduceau 2/sanctuarul. aceia cortul. pima ce acetia venirri.


i?i

nitatea.

sa sutlati. dara

nu

sunati
liii

22

l)u]ia

aceea pleca ^steagul taberei

alarma.
lui

''Si

in trambite sa sulie
:

fiilor lui

P^fraim

dupa

ostile lor: si preste


fiul lui

Aaron, preotii

care lucru sa

lie

lege oastea sa era Elisama.

Amihud.

a voastra in veci in generatiunile voa- 28 Si preste oastea semintiei fiilor lui 9 Si *cand veti iei:!!. la I'esbel in Alauasse era (lamaliel. fiul lui Pedazur. stre. voasti-a in contra inamieului. care 24 Si preste oastea semintiei fiilor lui tara

va va iasupri atnncia sa sunati alarma cu trambitele i va fi, ca Domnul Duninezeul vostru isi '^'va aduce ainiut(^ d(^ voi. i?i va veti mantui de inaniicii vostii. 10 ^i 'la zilele cele de bucurie ale voa;

Beniamin era Abidan, fiul lui Gliidoni. 25 i^i pleca steagul taberei fiilor lui Dan. cari formau coada tutulor talien^lor, dupa ostile lor: i preste oastea sa era Ahiezer, fiul lui Amisaddai, 26 ^i
semintiei
fiul

stre, si la sarltatorile voastre, si la lunile preste oastea

fiilor

lui

Asser

cele

noua

ale voastre, sa sunati in

tram- era Pagbiel,

lui

Ochran.

27

Si

bite la arderea
crificiile
fie

de tot a voastra, i la sa- preste oastea s(Mnintiei fiilor lui Neftali 28 Astfel fu de bucurie ale voastre, ca ele sa era Alnra. fiul lui Euan.
''

vouii "'de amintire inaintea

zeului vostru. zenl vostru.

Eu

sunt

DumneDomnul Dumnecalaioriei.

plecar<'a fiilor lui Israel

dupa

ostile lor,

(and (H plecarci.

29
Paran; ordinea
al doilea, in

8i

^loisi

zise

lui

Hobab.

fiul lui

CalCdoria deJa Sinai hi


1 1 ^i in

'^Peguel. Madainitul.
la locul,

socrul lui oMoisi


zis

anul

luna a doua. Noi plecam

desjire care a

in douazeci ale lunei, "se ridica. norul

Domnul :^ll
mis bine

depe locasul marturiei.


tiul

12

8i

fiii

lui Is- si

voiu da voua; vino cu noi, ''vomface tie bune. ca/'Donuiul a prolui Israel.
ci

rael plecara in "crdatoriile lor din I'pus-

30

^i el

ii

raspunse

Sinai.

i?i

norul

statu

in 'ipustiul

Nu

voiu merii'e.

ma

voiu duce la tara

Paran:
taia

31 ^i 13 Ei dara plecara pentru in- mea si 1'^ locul nasterii mele. lasa. zise Rogu-te. nu ne ca tu Domnului dat Moisi ''du])a cuvantul oara
:

prin Moisi.

cunosli locurile,
si

\\\\<[q
fi

14

*"Mai intaiu pleca steagul taberei in pustiu,

vei

putem sa tabjirim noua n in loc de ochi

flilor lui

luda. dupa ostile lor:


e?'a 'Nahition,
fiul

?ii

oastea sa

lui

preste 32 Si va fi, daca vei veni cu noi, ca,'*biAmina- nele ce ni-1 va face noua Domnul. voni
fii-

dab.
lor
lui

15

8i pi"est(^ oastea semintiei

face

si ti<^
k^i

asemenea.
plecara din*muntele
trei zile,
si

Isacliar
1()

era Nataneel,

iiul

lui

33

ei

Domde

Tuar.
fiilor lui

Si

preste oastea semintiei nului cale de


fiul lui

diivotul iegii

Zaljulon era Eliab,

He- Donundui imersc

inaintea lor cale

cautandu-le loc de repaus. Ion. '^ norul era deasupra lor in ziua, i fiii lui Glier;?on si liii lui Merari, ^'cari 34 Si din tabjira. cand plecara plecara. Dupa aceea locasul. 18 duceau 3= steagul taberei 35 ^i Ciind se ridica chivotul, Moisi lui Ruben dupa pleca

17 "Atuncia locasul era desfacut, trei zile.

ostile sale. ?i preste oastea sa e?Y/ Elizur,


c Esod. 18. 21.

zicea

'

Scoala-te.

Doamne

ca sa se ri-

IV.

MOISI

10,

11.

159

sipeasca inimicii
sta, zicea

tai, ?i

sa fuga (linaintca sa-mi poti zice: "Poarta-lin sanul tau,


!

ta cei ce te urasc pre tine


:

36

Si caiid

cum
1-ai

poartai'doiea pre eel sugator, pana

Intoarce-te, Doainne, la mi- la j)am;uitul.

\\w care tu cu'?juramant

riadele

iiiiilor lui Israel.

promis

jiarintilor sai.

13
la

De unde

Fociil din tahara.


-t-t

^i'^poporul iniiriuura de ostenoala acesta? ca


in auzul

Jl*

Domnuhii.
ei,

i?i

Domnul aui?i

zind, ''mania Ini se aprinse.

'^focul

Domiuilui arse intre


<lin

^i

niistui

niarii-inea

taberei.
:

2 ^i

parte poporul

striga cati-a ]Moisi

?i'^rng'andu-se Moisi

Doniunlui, focul se stinse. o v^i numii-a locul acela Tabera, pentru ca focul Doninului se aprinsese intre ei. Lacom ia poporidui. 4 iSi amestecatura de tot felul de norocirea mea!
oanieni, care
foarte;
!?i

poporul plang catra mine, zicand: 14 'De Dti-ne carne, ca sa mancam: unde sa iau carne, ca sa dau la tot poporul acesta? ca ei plang catra mine, zicand Da-ne carne, ca sa mancam 14 '^Eu singurnu pot sa port tot poporul. ca este prea greu pentru mine, l-j k>i daca vrei sa faci cu mine astl'el, de am aflat bar inaintea ta, rogu-te, ^omoarama mai bine: ca sa nu"vad insu-mi netot
ei
:

sa iau carne, ca sa

dau

em
^i

intre
ftii

ei

era

laconia

Saptezeci de butrdni ce prorocesc.


!:;)i

16 zise Donuiul lui Moise: Adupui'Ji a se plange. zicand /"^-ine va da na-mi i;!aptez<'ci de l)arl)ati dintre lianoua carne sa maucani ? 5 ^ Adusu-ne- tranii poporului .si'^capeteniile lui, 1 am aminte de pei?tii, pre care-i mancani adu-i inaintea cortului intrunirii, ^i sa
cliiar

lui
:

Israel ince-

^'

in Egipt degeal)a, de castraveti


ino?i
i

i?i

de ze-

stea,

acolo cu tine.
Si
<'ii

de praji i^i de ceapa si de usturoiu: 6 i^i acum ''sufletul nostru s"a uscat nimica nu este, decat nuniai niana aceasta maintea ocliilor no^tri 7 {^\ niana era ca semanta de coriandru. s^i
;
:

iwa voiu v pogori,

^i

voiu vorbi

acolo cu tine, ^i^voiu lua din spiritul

'

oloarea

ei

era ca coloarea de^^bedelion.

Si poporul
$i

merse;

^i

culese:

?i

niacinara in moara, sau o sdrobira in


piua,
fersera in oale
;

^i

facura dinera ca
^i

tr'insa placinte

s^i'^^gustul ei

gustul unei placinte cu oleiu.

9 ^i 'cand cadea roua preste tal)ara noaptea, cadea ^i mana de asupra). 10 i^i IVIoisi auzi pre popor plangand cinci zile, nici pentru zece zile, nici penprin familiile lor, pre fiecare la u^a cor- tru douazeci de zile 20 Ci pentru o tului sau, ^i'"' mania Domnuluiseaprinse luna de zile, pana ce va va iei pe nas, $i foarte, si aceasta fu ran ^i inaintea lui vi-se va face desgust; pentru ca ati
:

voiu pune preste impreuna sa poarte greutatea ])0])orului. s^i tu sa nu o porti singur. 18 Si poporului sa zici:Stintiti-va pentru mane, ^i veti manca carne ca a^i plans ^ la auzul Domnului, ^i a^ii zis Cine ne va da carne, ca sa mancam ? ca '^^mai bine em noua in Egipt; deaceea Domnul va va da carne, ca sa nijiucati. 19 Voi nu veti avea de mancat pentru zi, nici pentru doua zile, nici pentru
ce este in tine,
i-l

dansii, ca ei cu tine

^^

Moisi.

1 1 Si Moisi zise catra

Domnul

Pentru ce amarai^ti intratdta pre servul tilu? ^i pentru ce nu aflai bar inaintea ocbilor tai. de ai pus asupra mea sar<'ina intregului acestui popor? 12 Au <loara eu am conceput pre tot poporul acesta? au doara eu 1-am nascut? ca
Capril It.

lepadat pre Domnul, care este intre voi, i^i inaintea lui a^i plans, zicand Oare
:

21 ^i de mii de barbati pede^tri e6'/e poporul intre cari sunt eu i?i tu zici Carne voiu da lor, ca sa manance luna de zile. 22 ^Nu cumva
'pentru ce
:

am
/'

ie^it

din Egipt?

Moisi zise

i^ase sute

160
sa so jungliie toate cirezile
penti'ii diui^ii

IV.
i?i

MOISI. 11, 12.

turmele imprejurul taberei.

33

Si
i

inca

fiind
fi

ca sa-i indestuleze ?

Sau ''carnea

intre dintii lor,

pana a nu

nu cumva sa princlem to^i pe^tii din inca mestecata, mania Domnului se mare pentru dan^ii, ca sa-i indestuleze ? aprinse asupra poporului, i Domnul lovi 23 ^i Domnul ziselui Moisi ''Nu cumva pre popor cu plaga mare foarte. 34 ^i s'a scurtat mana Domnului? acum vci locul acela il numira Kibrot-taava, pen:

vedea, daca cuvantul

men

se implines^te tru ca acolo furii

immormantati

toti cei

din popor, cari erau lacomi. 35 Dela Kibrot-taava plcca poporul 24 ^i Moisi ie?! afara, ^i spuse poporului cuvintele Domnului, s^i iaduna la Hazerot, ?i se opri la Hazerot. sau nu,
^aptezeci barba^i dintre batranii popo- Aaron rului, f^i-i puse sa stea imprejurul cortului.
^i
^i

Maria murmura asupra


pedepsesc
^i
;

fi se

lui Moisi, lepra Mariei.

25

Domnul
;

se^'pogori in nor,
i lua din spiritul

vorbi catra dansul

puse preste cei ^a^ezandu-se spiritul preste danf?ii,"*ei profetira; dara nu urmara. 26 lar doi barba^i au ramas in tabara, numele unuia era Eldad,
ce era intr'insul,
iji-l
;

^aptezeci de batrani

?i

^i

numele

celuialalt

Medad,

^i

preste
^i

ace^tia se a^eza acel spirit; caci

ei

erau dintre
afara la cort

cei inscri:^i,
;

de^i nu'^iesira

Aaron vorbira contra pentru lui Moisi, femeia cea Etiopeana, pre care o luase el cael ii luase femeie Etiopeana. 2 Si zisera Au doara numai prin Moisi vorbeste Domnul? au ^ nu vorbete i?i prin noi ? 3 i Domnul ^auzi. (^i acest om Moisi era bhi.nd foarte, mai mult decat toti oamenii depe fa^a pamantului). 4 ^'Si Domnul fara de i?tire zise lui Moisi ^i lui Aaron i Ma^i

Maria

12

i ei

profeteau in tabara.
i?i

riei

lesiti afara to^i trei la cortul intru;

27 Atunci veni alergand un baeat, spuse lui Moisi, zicand Eldad ^i Medad profetesc in tabara. 28 ^i losua, fiul lui Nun, care servea pre Moisi din juneta sa, raspunse, zicand Domnul men, 29 Dara Moisi Moisi, opre^te-i pre ei zise catra dansul Nu cumva e^ti gelos pentru mine? -2^Dea Domnul, ca toti din poporul Domnului sa tie profeti, ?i ca
:
: ! :

nirii

i ei

ie^ira afara toti trei.

b*^^!
^\

se pogori

Domnul
i?i

in
^\

stalp

de nor,

statiim u^a cortului,


i

chemS, pre Aaron

pre Maria;
:

el zise

amandoi. Ascultati cuvintele mele


iei?ira

6
!

^i

daca

vre-unul dintre voi este profet, eu, Domnul, ma voiu arata lui / in vis, i^i 9 in somn 7 " Nu a^a cu servoiu vorbi cu dansul.
''"

Domnul
djin^ii.

vul men Moisi, *care este credincios in 8 Gura cu gura vorsa trimeata spiritul sau preste toata i casa mea
;

besc cu dansul.

^f?i

in fata

Frejielife

mormintele lacomiei.

cliipuire, i"' chipul

si nu prin inDomnului il vede el

dara de '^nu v'ati temut sa vorbiti tabara, el ?i batranii lui Israel. contra lui Moisi ? 9 ^i niania Domnului 31 i ?vant ie^i dela Domnul. ?i aduse sa aprinse contra lor atunci el se duse. prepelit-e de preste mare, i le a^eza 10 $i norul se trase depe cort; ^i lata preste tabara, cale de o zi incoace i cale Maria e?^aplina de ^ lepra, allm ca omai in tot imprejurul ta- tul; i Aaron uitandu-se la Maria, iata de zi incolo berei de doi cot-i pe deasupra pamantului. era leproasa. 1 1 ^i Aaron zise lui Moisi 32 ^i poporul se scula^ toata acea zi i Rogu-te, domnul meu nu mai apune pase intoarse in
;
<'

30 Dupa aceea Moisi

cum

toata acea noapte,

i^i

toata cealalta

zi, ^i

catul pe noi, ca nebune^te

am

lucrat, ?i

culese prepeli^i
tin culese zece
h
jO. 2. i C-iy. 23. 19.
Is.l.
/.

?i

care culese mai pu;

am
fie

pacatuit.

12 Rogu-te, ca ea sa

nu

omeri
I

$i le
loan.

intinsera jur

ca

*4epadatura. a carei carne, cand

lool. 2. 39.

Vers. 17. 2 Rez. 2. \h.


1

Sam.

10. 5,

Cor. 14. 1, etc. 1 t<am. 20.26.1 ler. 36. 5.


1

6, 10.

Marc.

9.

38.

IV. MOISI. 12,


iese din pantecele

13.
i

161
zise cati'a

mumei

sale

pe juma- deasca pamantul Canaan,

13 Si Moisi striga dan^ii: Mergeti de aici/'spre miazazi ^i tate este putreda. 18 Si vedeti catra Domnul. zicaud: Dumnezeiile apoi9\Si suiti pe munte.

14 ^i Dom- pamantul cum este, i ce fcl este poporul vindeca-o pre ea. nul zise lui Moisi: Daca parintele ei in ce-1 locue^te, daca este tare sau slab, manie i-ar fi scuipat in fata, au nu s'ar dacd este mult sau putin la numar; 19 ^i ce fel este pjimantul in care locufi ru^inat apte zile? sa se ^inchida ^apte
roiiu-te.
zile afara

de

tabiirS., i

dupa aceea sa
i

se

Cfjte,

daca este bun sau ran;

i^i

ce fel

15 primeasca. afara din tabara ?apte zile;

$i aa^' Maria fu incliisa

sunt cetatile in cari locue^te acesta, daca poporul el ade in tabere sau in locuri cu zid
intarite
tul,
:

nu

pleca,

16

^i

pana ce Maria fu primita. dupa aceea pleca poporul dela


^i

20

^i iaras^i

cum

este

paman-

Hazerot,

tabari in pustiul Parau.


Canaanul.

Doisprezece oameni trimifi, spre a iscodi

daca este '*gras sau sec, daca sunt nu? ?i *fiti cu inivoi din fructele acelui ma, ^\ luati cu pamant.
intr'insul arbori sau

21 ^i ei 2 " Trimite barbati, ca sa iscodeasca incepe coacerea strugurilor. pamantul Canaan, pre care-1 voiu da fiilor plecara, i iscodira pamantul accla .^'din lui Israel, cate un barbat din toata se- pustiul Zin pana la '^'Reliol.) i pana la 22 ^i ei se suira ^i spre miazaniintia pariutilor lor sa trimitet-i, fiecare Hemat. unul mai mare intre ei. 3 ^i Moisi ii zi, si venira pana la Hebron, ^i acolo Irimise * din pustiul Paran, dupS porunca erau 'Ahiman, ^esai i Talmai,nascuti Domnului toti barbatii capi intre fiii lui din Hanak. (^i "Hebronul fu zidit cu Israel. 4 i acestea sunt numele lor sapte ani inainte de cetatea "Zoan in 23 P^i ei venii'a pana la valoa din semintia lui Kuben pre ^amua, fiul Egipt.) lui Zaccur. 5 Din semintia lui Simeon E^col, i acolo taiara o vita de vie cu pre ^afat, tiul lui Hori. 6 '^Din semintia strugur, i o dusera in prajina; cum ^i
;
:

IQ \0

Domnul

vorbi lui Moisi, zicand

^i

zilele

aceloa e7'au zilele in care

lui

luda: pre '^ Caleb, fiul lui lefune. 7 Din semintia lui Isachar: pre Ig'hal, fiul lui losif. 8 Din semintia lui Erfaim pre^Osea, fiul lui Nun. 9 Din seminlui Beniamin Palti, tia pre fiul lui Rafu. 10 Din semintia lui Zabulon: pre Graddiel, fiul lui Sodi. 1 1 Din a lui losif, din semintia lui Manase: pre Gaddi,
:

din rodii
acel loc

i
il

24 i^i pre din smocliini. numira Nabal-E^col pentru


fiii

acel strugur, pre care


taiara deacolo.

lui Israel

il

Iscoadele se Iniore $i bagS. frica in popor.

25
zeci

^i ei se intoarserii inapoi dela isla sfarsitul


ei

codirea pamantului,

a patru-

de

zile.

12 Din semintia pre Ammiel, fiul lui Ghemali,


fiul lui Susi.
:

lui

Dan

la Moisi i la
fiilor

26 ^i Aaron

ajungand, venira
toata

?i la

13 Din tatea

lui Israel ?in pustiul

comuniParan

semintia lui Asser pre Setur, fiul lui la 'Kade^; i ducand tire i la toata Michael. 14 Din semintia lui Neftali conuuiitatea, le aratara ^i fructele papre Naabi, fiul lui Vafsi. 27 ^i ei le spusera, zicand 15 Din se- mantului. mintia lui Gad: pre Gheuel, fiul lui Noi am ajuns in pamantul acela, la care
:

Machi, 16 Acestea sunt numele barba- ne-ati trimis, i cu adevarat acolo curtilor, pre cari trimise Moisi, ca sa isco- ge ^lapte ^\ miere, *i acesta e fructul deasca pamantul. 28 Decat, " poporul ce locue^te in^i pre Osea, fiul lui lui Nun. il numi Moisi losua. tr'insul este tare foarte, ^\ cetatile inta17 i trimise pre ei Moisi, ca sa isco- rite i mari foarte i inca ?i pre ^fiii lui
: ;

Ebr. 12. 9.

162

IV.
ii

M0181. 13, 14.


fiilor

Hanak

vazuram

acolo.

29 -^Amale- toata comunitatea


'*

lui

Israel,

zi-

Pamantul, pre care noi 1-am kitii locuesc in partea despre miazazi; cand: i Heteii, ?i Iebu;?eii i^i Amoreii locuesc strabatut ca sa-1 iscodim, este pamant 8 Daca Donuuil *va pe muiite ^i Cananei locuesc pe langa l)un foarte. foarte;
;

pe langa lordan. ce i^i y Caleb lini^ti pre poporul, murmura asupra lui Moisi, zicand: Haide^i, sa mcrgem, ?i pamantul sa-1 luam, 31 ^Si barbatii, cei ca-i Yom invinge. ce fusera cu dansul, ziceau Noi nu vom putea merge contra acelui popor, ca el 32 Aa ei ^ adueste mai tare deeat noi. sera, satire rea fiilor lui Israel despre acel pamant, pre care-1 iscodira, zicand Pamantul, ce am strabatut, ca sa-1 iscodim, este un pamant, care manauca pre
i?i
:

mare 30

cu bunavoint;a pentru noi, el ne va aduce in pamantul acela, i-l va da noua. i pamant in care curge lapte ?! miere: 9 Numai ^nu va sculat;i in contra Domnului, ^i ^nu va temeti de poporul pamantului aceluia, ca "* ei pane Yor fi pentru noi umbrirea lor s'a departat dela danf?ii, '*ii Domnul este cu noi; nu va temeti de ei. 10 "lar toata comunitatea vorbi, ca sa-i ucida cu
fi
:

pietri.

^^i marirea Domnului se arata in

locuitorii lui.

si

^toti oamenii. pre cari cortul intrunirii inaintea tutulor fiilor lui

stat.

1 1 ^i Domnul zise lui Moisi i-am vazut acolo, sunt oameni mari la Israel. 33 Si noi acolo am mai vazut ?i Pana cand 2 ma va nesocoti poporul urie?i, pre ^'fiul lui Hanak, cari se trag acesta? i pana cand nu-mi vor crede din uriei^i. i noi ne vedeam in ocliii ei, dupa toate semnele ce le facui eu 12 Cu moarte il voiu lovi, nostri <^ca lacustole, ?i a?a eram noi ^in intre dani?ii?

ocliii lor.

i-l

voiu starpi; iar pre *tine te voiu face

I'oporul cdrtitor este pedepsit.

sa ajungi popor

mai mare

mai tare

Mi^i
Israel

se puse a striga,

ridicandu-se toata comunitatea, decat dansul. 13 ^i * Moisi zise catra i poporul plau-

Domnul: Au-

se in noaptea aceea.

^f^i toti fiii lui

zit-au Egiptenii, ca tu din mijlocul lor


ai

murmurara asupra
lui

lui

Moisi

f?i

scos pre poporul acesta prin puterea

au spus ei catra locuitorii le zise: ^Ce bine era, de am fi murit in acestui pamant, ^cari au auzit i?i ei ca Doamne, e^fo' in mijlocul acestui pamantul Egiptului, sau de am fi murit tu, in acest pustiu 3 Pentru ce ne-a adus popor, ca tu Domnul te arafi, ca sa te Domnul in pamantul acesta, ca sa cadem vaza cliiar cu ochii, ^i cd *'norul tan de sabie, i?i femeile noastre i copila^ii ^ade deasupra lor, i cd tu mergi inanostri sa se faca prada ? An nu este mai intea lor, ziua in stalp de nor, si noap15 vSi de cumva ai bine pentru noi sa ne intoarcem in tea in stalp do foe Egipt? 4 ^i zisera unii catra altii: '^Sa omori pre poporul acesta ca pre un sinoie punem cap, i sa ne intoarcem in gur om, atunci na^iunile, cari au auzit 16 Fiindca de numele tau, ar zice: Egipt. 5 i /'Moisi i Aaron cazura pe fe^^ele Domnul nu ^putu sa aduca pre poporul lor, inaintea intregii adunari a comuni- acesta in pamantul. pre care cu juratatii fiilor lui Israel. 6 9^\ losua, fiul mant 1-a fagaduit lor. deaceea ii omori 17 ^i acum, rogu-te, lui Nun, ?i Caleb, fiul lui lefune. din in acest pustiu. cei ce iscodira pamantul, ii rupsera mareasca-se puterea ta, Doamne dupa 18 Domnul vestmintele lor: 7 i vorbira catra cum ai fagaduit, zicand:
asupra Aaron,
^i

toata comunitatea ta,

14

i^i

X Esod.
1

17.

8.

Jndc. 6.

3.

Sam.

14. 48.

C.ip.

14.6,24.
32. 9.

los. 14. 7.

Cap.

f'.qp. 14. 36. 37. b Amos. 2. 9. c Ileut. 1. 28. d Isa. 40. 22. e 1 Sam. 17. 42.

Cnpul

14.

a Cap. 11. 4.
b Esod. 16. 2. Ps. 106. 25. e Vers. 28, 29.

/
;'

Fapt. 7. 39. Cap. 16. 4, 22.


13. 27.

Ps. 22. 8.
Isa. 62. 4.

g Vers.24, 30,38.
h Cap.

j Cap. 13. 27. k Deut. 9. 7 23,


24.
(

Fao. 48. 21. los. 1. 6. Ps. 46. 7, U. Amos. 5. 14.

Deut

9.7,8.22.

109. 14. 8.

d Neem. 9. 17. e Deut. 17. 16.

Dent. 10. 15. 2 Sam. IB. 25,


26.

Deut. 7. IS Cap. 24. 8.

p Esod.

Rsod. 17. 4. 16. 10. q Vers. 23.

IV.
este z/indelung-rabdator
?i

MOISL

14.

ir)3

plin

de mila;
?i

liul lui

lefune,

?i

de losna.

fiul lui

Nun;

care iarta lai'adelegea

care 31 ''lar pre pruncii vo^tri despre cari ati nil- lasa nimic nepedepsit; -care cerce- zis voi, ca ei se vor face prada, eu pre teaza nedreptatile parintilor in fii pa- aceia ii voiu aduce, ca ei sa cunoasca
?i

pacatul,

iia

in

a trcia

si

19

Iarta,

a?a

te rog,

a patra f/cnerafiune. pamantul acela, care voi ati despretuit. faradelegea''popo- 32 Cat pentru voi, ^le^urile voastre

vor cadea in acest pustiu 33 ^i fiii " pa^una in acest pustiu ''patru<^si dupa cum ai iertat poporului acestuia vostri vor zeci de ani i vor -^purta pedeapsa abadin Egipt ^i jtana aici.
rului acestuia. du|)a
rnilei tale.
;

marimea

20 $i Donniulzisc: Iertatu-1-ani,'^ du- terii voastre, pana ce toate leurilft 21 $i in adevar, viu voastre se vor pierde in pustiu. 34 v Dupa cuvantul tau. sunt, f}\ marirea Donniului va uni|ilea tot pa numarul zilelor, in cari voi ati isco22 /"Ca toti acei barbafi, dit pamantul, ^patruzeci de zile, de toapaniantul: cai-i au vazut marirea mea ?! semnele ta ziua cate un ao, veti purta pedeapsa mele, pre care en Ic-am facut in Egipt nedreptatilor voastre, arfecapatruzeci de ^i in pustiul acesta, i cari m'au cercat ani, ^i veti cunoa^te ce va sa zica, cand ^acum de zeceori, f?i de cuvantul meu ma retrag dela voi. 35 '^Eu Domnul 23 'Nici unul nu va ve- am zis, ?i cu adevarat voiu face aceasta n'au ascultat, dea pamantul acela, pre care cu jura- intregii^acestei comunitati rele, care s'a mant 1-am faga(hnt parintilor lor; .si toti strans asupra mea ei in acest pustiu se
;

aceia, ce m'au despre^uit, nu-1 vor ve- vor pierde, ?i aici vor muri. 3G'^i;5i barbatii aceia, pre cari ii tri24 Numai preservul meu 'Caleb, dea; fiindca a lost alt spirit in el, sji pe J'de- misese Moisi, ca sa iscodeasca pamantul,
plin a

urmat dupa voia mea, voiu aduce


])amantul pre care I-a strabalui
^i

cari,

dupa ce

se intoarsera, facura si

pre

el in

murmure

toata comunitatea in contra

foarte defaimand acel pamant: il va lua in stApanire. lui, Cananeii locuesc in 37 Acei barbati, cari vorbisera rau aceasta vale, deci voi mane intorce^i-va, de pamantul acela, "^murira de plaga. 38*Iar losua, fiul i^plecat,i inpustiu pe calea spre Marea- inaintea Domnului. fiul lui lefune, rclmalui Nun, ?i Caleb, Ro^ie.
tut, i

semintia

25

Amalekit-ii

26 i Domnul vorbi lui Moisi ?i lui serd vii din barbatii, cari mersera sa is27 ^Pana cand sd rahd codeasca pamantul. Aaron, zicand 39 i dupa ce spuse Moisi aceste cueu aceasta comunitate rea, .care murmura in contra mea? eu, murmurele vinte tutulor fiilor lui Israel, /"se boci 40 ^i sculandu-se de fiilor lui Israel, pre care le murmura poporul foarte. 28 Spune dimineata, se suira pe varful muntelui, contra mea, le-am auzit. lor: '^Viu sunt, zice Domnul, "dupa cum zicand: s'lata-ne! Sa ne suim la locul ati vorbit in auzul meii, a!?a voiu face acela, pre care I-a tagaduit Domiud caci 41 Atunci le zise voua. 29 In pustiu vor cadea le^u- noi am pacatuit. Pentru ce calcati astfel ordinele rile voastre ?i a ^tutulor acelora, cari Moisi au fost numarati dintre voi, dupa intreg Domnului? caci aceasta nu va izbuti. numarul vostru, cei dela douazeci de ani 42 Nu va suiti, ca Domnul nu este in ^i mai sus,cari ati murmurat contra mea; mijiocul vostru; ca nu cumva sa fiti ba

43 Ca Amalepamantul acela, pen- tuti de inamicii vo?tri. tru care mi-am ridicat mana mea, ca kitii ^i Cananeii acolo sunt dinaintea voiu face sa-1 locuiti, ^afara de Caleb, voastra, si de a lor sabie veti cadea; ca.

30 Nu

veti intra in

y EiOd. 34.6,7.

1G4
voi
iiicetaiid

IV. MOISI.
a

14,

15.

aduce sacrificiu cu foe in miros placut Domiml nu va fi cu voi. Domnului. 14 $i de va locui vre-un 44 ^i ei indaratnicindu-se, se suira strain intre voi, sau altul oricine intre pe varful muntelui dara cliivotul le^'ii generatiunile voastre, ^\ el va voi sa faca Doninului ^i Moisi nu se mi^cara din sacrificiu cu foe in miros placut Domtabara. 45 Atunci se pogorira Ama- nului, sa-/ faca asa, dupa cum il faceti leki^ii .si Cananeii, cari locuiau pe acel voi. 15 ''Tot aceea^i lege so, fie pentru munte, i batandu-i ii impra^tiara puna voi cei din comunitate, ^i pentru eel la Horma. strain ce locue?te mire voi; lege in veci
nici
;

urma Domnului

Legi pentru daruri de jjdyw


alte sacrificii.
-I

^i

jirinoase

$i

sd fie aceasta intru genei'atiunile voastre eel strain va fi ca i voi inaintea Dom-

fr

Domnul
vet^i

vorbi lui Moisi, zicand: nului.


fiilor lui

16
si

lege

i?i

un drept va

fi

pen-

IvJ
lor:

2 Vorbete

Israel,

$i

zi

tru voi

pentru eel strain, ce locue^te

pamantul locu- intre voi. voastre, pre care eu vi-1 dau voua. Despre pdiya aluatului. intei 3 iSi ^Ye\i aduce sacrificiu cu foe Doni17 ^i Domnul vorbi lui Moisi, zicand: nuhii. ardere de tot, sau alt sacrificiu, 18 "Vorbe^te fiilor lui Israel, i zi lor: ^ inipliuind vre-un vot, sau dar de buna- Cand veti intra in pamantul, in care eu voie, sau '^la sarbatorile voastre. fa- va aduc, 19 i^i vel^i manca din "panea Ctind miros placut Domnului, din cirea- pamantului aceluia, sa aduce1;i dar rida, sau din turma 4 f Cel ce aduce dicat Domnului. 20 PDin prinoasele sacrificiul sau Domnului, sa niai aduca aluatului vostru sa aduceti o turta drept s dar de pane, lloarea fainei, a zecea parte dar ridicat; cum dati sdarul de arie. de efa. f ramantata cu oleiu a '*patra/'?'- asa sa-1 dati i pre acesta. 21 Din te de hiji. 5 ^i ^vin pentru prinoase, a prinoas le aluatului vostru sa aduceti patra paiHe de bin sa aduci pe langa dar ridicat Domnului in generatiunile ardere de tot, sau ?i alt sacrificiu, de voastre. tot mielul. 6 ^Sau de va fi berbece, Despre pacatele din slahiciune i din r&utate. sa aduci dar de pane dona zecimi de floa22 ^i *daca voi vefi gresji, ?i nu veti
intra in
:

Cand

rea fainei, framantata cu oleiu, a treia face toate aceste porunci, pre care
:

Dom-

parte de bin. 7 ^i vin pentru prinoase nul le-a dat lui Moisi 28 Toate cate sa aduci a treia pai^te de bin, in miros Domnul v'a poruncit prin Moisi, din placut Domnului. 8 ^i de vei aduce ziua aceea, din care Domnul a dat poun vi^el drept ardere de tot, sau alt sa- runcile sale lui Moisi, $i de atunci inaintr

impHnind un vot, sau ^ sacrificii de bucurie Domnului; 9 'Pelanga acel vitel sa mai aduci ^i dar de pane, de
crificiu,

in tuate generatiunile voastre;


fi,

24 Va
gre-

*daca acel lucru

s'a facut prin

i^eala,

fara tirea comunitatii, toata co-

floarea fainei trei zecimi, framantata cu mi^mitatea sa

jumatate de bin de oleiu. 10 ^i vin pentru prinoase sa aduci o jumatate de bin, 5j9re sacrificiu cu foe, miros placut Domnului. 11 Astfel sa faci cu orice sacrificiu de bou, sau de un berbece, sau de un miel, sau de un ied. 12 Dupa numarul 'ce ve^i sacrifica, sa facet i cu fiecare dupa numarul lor. 13 Fiecare mo^tean sa faca aceasta astfel, cand va
Caput 15, a Vers. 18.
Deut. 7. t. i Luv. 1. 2. 3.
Lev. 7. 16. J Lev. 23. 8, 12,
3li.

detot, in miros placut


rul

aduca un vitel ca ardere Domnului, ^ca dasau de pane i cu prinosul sau, dupa
i

datina;
pacat.

"un ied ca sacrificiu pentru 25 i preotul sa faca ispa^ire


^'
:

pentru toata comunitatea fiilor lui Isi-ael, ca greseala a fost. ^i ?i se va ierta lor

aduca sacrificiul lor Domnului, sacrificiu cu foe, ^i sacrificiul lor pentru pacat inaintea Domnului, pentru greei sa-^i
Deut. 26.
1.

Fac.

8.

21.
1.

/ Lev

3.

g Esod. 29.

M.

i Cap. 28. 7, 14. TT'ap. 28.12,14. Esod. 12. 49. j Cap. 28.12,14. * Lev. 7. 11. n Vers. 8.

o los. 6. 11. 12.

p Deut. 2G.

2,10.

j~Lev. r Lev. s Lev.

2. 14.
4.
i.

2.

Tvers. 8, 9, 10. u Lev. 4. 23.


v Lev.
4.

13.

20.

Dent. 16. 10.

h Lev. 14. 10.

IV.

MOM.

15,

16.

165

Domnului, ^i sa le face^i; ?i sS, *nu uidupa poftele iuimii voastre, iiici aceasta se mtdmpld dupa dorin^ele ochilor vo<?tri. dupa cari petrece intre ei, ca iva deslVaua^i: 40 Ca sa va aduce^i tot prin gre^eala. pacatuit un singur va fi aminte, ?i sa ^i^daca 27 faceti toate poruucile mele, suHet din gre^eala, acesta sa aduca o si sa fiti ^sfin^i Duranezeului vostru. apra de un an drept sacrificiu peutru pa- [41 Eu Domnul sunt Dumnezeul vostru, cat: 28 v^i preotul sa faca ispa^ire carele v"am scos pre voi din pamantul
*eala
lor.

26

^i se va ierta comunitat^ii

intregi a

fiilor lui Israel, i

strainului ce ma^i

pentru acela, care va

fi

gre^it, fiindca

pacatuit din greeala inaintea Domnului,


:

a Egiptului, ca sa fiu Dumnezeul vostru Eu Domnul sunt Dumnezeul vostru.

BSsculareu lui Core fi a cetei sale. pentru acela sa faca el espiare ?i i-se va ierta lui. 29 ^0 lege sa fie pentru 1 $i "Cora fiul lui Izhar, a fiului lui A^ fiecine, care va fi paca.tuit din greseala, Koliat, fiul lui Levi, s'a unit cu fie mo^tean dintre fiii lui Israel, sau Datan, i Abiram, fiii lui Eliab, i cu On, strain ce petrece intre dan^ii. fiul lui Pelet, fiii lui Euben 2 t^i se 30'^Iar sufletul acela. care va paca- sculara contra lui Moisi, ei cu doua sute tui din trufie, fie mo?tean. fie strain, cincizeci de barbati dintre fiii lui Israel, acela pre Domnul defaima; i starpi- mai mai'ii comunitatii, ^ale^i la adunare, se-va sufletul acela din poporul sau. oanieni renumi^i; 3 ^i ^se adunara 31 Pentru ca cuvantul DonmuM ^1-a contra lui Moisi ?i contra lui Aaron, ?i despretuit, ^i ordinile lui le-a stricat, le zisera: Prea multva insus^i^i; ca<^toat, starpi-se-va sufletul acela; ''pacatul lui comunitatea, tot-i sunt sfin|,i, ^^^i Domasupra lui. nul este intre ei pentru ce dara voi va Fedepsirea omului care calca sabatul. inal^ati mai pe sus de adunarea Dom32 ^i cand erau fiii lui Israel in pus- nului? tiu, '^aflara pre un om, adunand lemne 4 ^i Moisi auzind aceasta, /"cazii pe in ziua sabatului, 33 ^i cei ce-1 aflara fa^a sa; 5 $i vorbi catra Cora ?i catra strangand lemne, il adusera la Moisi i toata ceata sa, zicand Mane diminea^a la Aaron ^i la toata comunitatea; 34 ^i-1 va arata Domnul pre acela, care este al puserffsub paza, pentru ca nu eraho- lui i care este 9 slant, ^\-l va lasa sa se tarit, ce au sa faca cu el. 35 ^i zise apropie de dansul pre eel ce va alege Domnul lui Moisi: /'acel om sa se omoa- el, il va lasa sa *se apropie de el. re: toata comunitatea sa-1 i'ucida cu 6 Aceasta sa faceti Lua^i-va ca^iui. Core pietri afara din tabara. 36 ^i-1 duse ?i toata ceata lui 7 ^i puneti foe intoata comunitatea afara din tabara, i-l tr'insele, i preste dansele puneti tamaie ucisera cu pietri, ?i el muri; dupa cum inaintea Domnului, mane; i omul pre poruncise Domnul lui ]\Ioisi. care Domnul il va alege, acela va fi Semnul de amintire la vestminte. sfant. Fii ai lui Levi, prea mult va in-

''

37

^i

Domnul

vorbi lui Moisi, zicand:


Israel,
?i

sui^i^i

voua.
^i Moisi zise lui

38
ca

Vorbe^te

fiilor lui

zi ''lor,

Cora

Asculta^i,

sa-!?i faca fimbri la marginile vest- fii ai lui Levi! 9 Au ^'prea pu^in este mintelor lor intru generatiunile lor i pentru voi, ca Dumnezeul lui Israel preste fimbria fiecdrui col^ sa puna fir a '^deosebit pre voi din comunitatea lui
;

vanat.

39

fimbrie, ca de cate ori

va aduce^i
Lev. 4. 27, 28. y Lev. 4 35. o Vers. 16. <i Deal. 17. 12.
Ps. 19. 13.

preste Israel, ^i v'a lasat sa va apropiati de vedea, sa dansul. ca sa impliniti serviciul loca?ului vet^i aminte de toate poruncile Domnului, ^i sa stati inaintea comuni^i
fie
il
e Lev. 24. 12. t Ksod. 31.14, 15. g Lev. 24. 14. 1 Reg. 21. 13.
]''apt.

acest fir sa

Ebr. 10. 26.


2 fet. 2 10. h 2 B.nm. 12. 9.
c LiiV. 5. 1.

h Deut.

22. 12.

d Esod.31. 14,15.

7. 68.

166
tat-ii,

IV. MOISI.
sei'vindu-i ei?

16.

?i un om, au mama o varsa-vei asupra intine, tregei adunari! Levi cu 23 ^i Domnul vorbi pre 24 Vorbe^te catri te-a primit sa te apropii de ddnsul, ^\ lui Moisi, zicand: 11 Pentru comunitate, zicand Departati-va din juvoi acum ca,utat;i ?i preotia? toata ceata ta v'a^i strans rul locuintelor lui Core, Datan^i Abiram! aceea tu 25 ^i se scula Moisi, ^i merse la Dacontra Domnului, 'i ce este Aaron, de tan ^i la Abiram, i dupa dansul mersera murmura^i contra lui? 12 ^i Moisi trimise sa clieme pre Da- i bati'anii lui Israel. 26 ^i el vorbi catan f?i pre Abiram, fiii lui Eliab, cari ras- tra comunitate, zicand: -Departati-va^ 13 Au prea rogu-va, de corturile acestor oameni rai,. punsera: Nu vom veni! pamantul, i de nimic al lor sa nu va atingeti, ca din este, ne-ai scos ca pu^in

10 El pre tine
lui

toti fratii tai,

pre

fiii

!=ii

unde curge

lapte

?i

omori in pustiul acesta; tu mai


inca sa te faci

miere, ca sa ne sa nu periti ^\ voi intru tot pacatul lor. voei?ti 27 l^i ei se departara din jurul corturilor
:

^\ Datan i ^\ domn preste noi? lui Core, Datan ^i Abiram 14 Ou adevarat! nu ne-ai adus intr'un Abiram iei^ira afara, i statura la u^ile pamant, unde curge lapte i miere, nici corturilor lor, cu femeile lor, cu copiii nu ni-ai dat de mo^tenire campuri sau lor ^i cu pruncii lor. 28 ^i Moisi zise vii Acum vreai sa scoti i ochii oame- Dintr'aceasta veti cunoa^te, ca Domnul a trimis pre mine ca sa fac toate lunilor acestora ? Nu vom veni crarile acestea ca nu le fac din ^ capul ?i zise manie Moisi foarte, 15 ^i se 29 Daca ace^tia aicia vor muri,. Domnului :i'Nu cauta spre darul lor: ca men 5'eu nici macar un asin n'am luat dela dupa cum mor toti oamenii sau daca ii ei; nici pre nimeni dintre ei n'am ne- va afla pre dan^ii asemenea soarta, ca ?i 16 i zise Moisi lui Cora: pre alti oameni, pre mine nu m'a trimis dreptatit. 30 lar daca Domnul va crea *"Tu ^i toata ceata ta sa sta^i*'inaintea Domnul Domnului tu, ei i Aaron mane 17 ^i <^ceva nou, i^i pamantul ii va de^cliide va lua^^i fiecare catiuia sa, i puneti ta- gura sa, i va inghiti pre ei impreunS maie intr'iusele, ?i le aduce^i inaintea cu toate cate sunt ale lor, i ei ^ de vii se Domnului, fiocare catiuia sa, doua sute vor pogori in intern, voi sa cunoa^teti ca. Aaron, fiecare acc^ti oameni au defaimat pre Domnul. ^i tu cincizeci ca^iui
<>

s?i

cu catiuia

sa.

31
i

"'^i

fost,

ca incetand el de a vorbi

^i pu- aceste cuvinte, pamantul de desubtul lor 32 ^i pamantul dei?chizandeasupra pu- se despica. pe sera tamaie, ^\. statura la ua cortului du-i?i gura sa, inghiti pre dan^ii i caseleintrunirii asemenea i Moisi i Aaron. lor, si pre/ toti oamenii, can erau ai lui 19 ^i Core stranse in contra lor toata Core, ?i toata averea lor. 33 Se pogocomunitatea la u$a cortului intrunirii, i?i rira ei i toate ale lor de vii in infern, * marirea Domnului se arata la toata adu- !?i pamantul ii acoperi; i ei perira din 34 ^i tot Israelul ce mijlocul adunarii. narea. Peirea cetei Cora. fugi de strigarea lor, ca jurul lor era in 20 ^i Domnul vorbi lui Moisi i lui ziserS, Nu cumva sa ne inghita i pre Aaron, zicand 21 '*Deosebiti-vadeadu- noi pamantul. 35 ^ifi'foc ie^i dela Domnarea aceasta, ca^ intr'un moment voiu nul, i mistui pre'*cei doua sute cincizeci mistui pre ei. 22 1 ei^cazura pe fe- de barbati, cari adusera tamaie.

18

^i luara fiecare catiuia sa,

sera foe intr'iusele,

telelor, ^izisera

Dumnezeule, 2/Dumne!

36

^i

Domnul

vorl>i lui Moisi,

zicand
preotul,.

zeul spiritelor a tot corpul


I

de a pacatuit 37 Va

lui Eleazar, fiul lui

Aaron

Esod. 16.
1

8.
6.

p Fac. 4.
} 1

4, 5.

Vers. 45.

Cor.

3.

Sam.

12.
7.

3.

i Vera. 9, ti Esod. 2. 14. Fapt. 7.27,35. o Esod. 3. 7.

2 Cor.

2.

r Vers. 6. 7. s 1 Bam 18. 3.7. ( Vers. 42.

IV.

MOISI

16,

17.

167

50 Si Aaron se intoarse la Moisi inasS, scoata catiuile din niijlocul focului, le poi la u$a cortului intrunirii, dupa ce sa lepede afara, dintr'insele carbunii 1 38 Catiuilc acestora, plaga fu oprita. caci *sfinte sunt.
a
icaii pacatuira contra sufletelor lor proprii, sa se faca

din ele placi late pentru


:

Semintia lui Levi aleasa prin inflorirea toiagului lui Aaron.

acoperirea altarului
snnt),^'?i sa fie

(caci ei

pre acelea
?i

le adusera inaintea Domnului.

sfinte

17
ei

Domnul vorbi lui Moisi, zicand 2 Vorbe^te fiilor lui Israel, ^\ ia dela
i>i

de seinn

fiilor lui Israel.

un

toiag

39

i Eleazar, preotul, lua acele ca^iui dela toti

dupa casele lor parintes^ti, mai marii lor dupa casele lor

cari le adusera cei ars^i, parinte^ti, douasprezece toiage; ?i scrie batura in placi pentru acoperirea tu numele fiecaruia pe toiagul sau. 3 ^i 40 Intru amintirea fiilor lui numele lui Aaron scrie pe toiagul lui altarului, Israel, 'pentru ca nu vre-un nepreot. Levi, ca de tot mai marele caselor lor

de arama, pre

^i le

4 ^i le care nu ar fi din semintia lui Aaron, sa parinte?ti va fi cate un toiag se apropie spre a face sa fumege tamaie pune in cortul intrunirii dinaintea marinaintea Domnului, ca sa nu-i fie tot ca turiei, unde eu ma intrunesc cu voi. lui Core ?i ca cetei lui dupa cum ii po- 5 Si va fi. ca barbatul aceia, pre care il voiu alege, toiagul lui va inverzi, ?i voiu runcise Domnul prin Moisi.
; ;

41

1 a

dona

zi '"toata

adunarea
:

fiilor
?i

inlatura dela

mine nmrmurile

fiilor lui

lui Israel

murmura

contra lui

j\Ioisi

Israel, care le ridica contra voastra.

6 Si Moisi vorbi fiilor lui Israel; si contra lui 42 ^i a fost, to^i mai marii lor ii dadura cate un topre poporul Domnului cand se stranse comunitatea contra lui iag, fiecare mai mare dupa casele lor paMoisi ?i contra lui Aaron, ei se intoar- rinte?ti, cate un toiag douasprezece tosera spre coitul inti unirii, si iata **norul iege; .si toiagul lui Aaron era intre toieAaron, zicand
!

Voi ati oraorit

11

acoperise,

?i

raarirea lui

Dumnezeu
:

gele lor.

7 Si Moisi puse toiegele acelea

aparii.

43 Atunci Moisi

?i Aaron ve- inaintea

nira inaintea cortului intrunirii


:

44
i-'

^i

Si

Domnului, in* cortul marturiei. a doua zi. cand intra Moisi in

Domnul vorbi lui Moisi, zicand 45 Despar^i^i-va

cortul marturiei, iata toiagul lui Aaron,

eu o care era pentru casa lui Levi, inverzise, ^i 2ei ca- si daduse boboci, inflorise i produse voiu mistui intr'un moment, migdale. 9 Si Moisi scoase afara toate zura pe fe^ele lor. 46 i zise Moisi lui Aaron la catiuia acele toiege de dinaintea Domnului la [ pune intr'insa foe depe altar, ^i de- toti fiii lui Israel, ^i ei vazandu-le, fiecare asupra pune tamaie, i du-te curand la i^i lua toiagul sau. 10 Si Domnul zise lui Moisi Du inacomunitate, '?i fa ispa^ire pentru ea; ''ca plaga poi '^toiagul lui Aaron inaintea marturiei, dela Domnul a manie a iesjit fata Hiide sa se pastreze spre semn pentru inceput.

de aceasta conmnitate,

nmrmurarea lor li zisese Moisi, si alerga in mijlocul co- contra mea sa inceteze, ?i sa nu moara. munitatii, ^\ iata, plaga incepuse intre 11 Si Moisi facu aa; dupa cum ii popopor atunci el puse tamaia, i facii es- runcise Domnul, a^a facii. 12 Si tiii lui Israel vorbira lui Moisi. piare pentru popor. 48 ^i stand el intre zicand lata noi murim noi perim cu ^i 49 mor^i i intre vii, fu oprita plaga.

47

^i

Aaron lua

catiuia.

dupa cum

fiii

cei rasculatori

ca

aceia, cari

murira de aceasta plaga, au

totii

perim

3 Tot aceia ce se apropie


;

fost patrusprezece mii sapte sute, afara

de

locai^ul

Domnului moare

nu cumva
6 Fapt. 7.
F.br.
9.

de aceia cari murira pentru Core.


<
1

noi cu totii

vom

nuiri?
6.

Lev. 27. 28. Prov. 20. 2. Hab. 2. 10.

k Cap. 17. 10. I Cap. 3. 10. 1 Cron. 26. 18.

m
I

Cap. 14.

2.

n
r.

Ps. 106. 25.

Esod. 40. 34.1 p Vers, il, 24. Vers. 19. 7 Vers. 22.
'

r Lev. 10.

Capnl n.
n feod. 25. 22.

.
*.

Ps. 103. 29.

168
Slujba preotilor
-I

IV.
si

MOISI. 18.
?i

a Levifilor.

lO
^i

^i
fiii

Domnul
tai si
^

zise lui

Aaron

Tu

casa parintelui tau cu tiue,

de partea barbateasca sa manance dintr'insele lucru sfant sa fie. 1 1 Acestea inca vor fi ale tale darul ridicat din
cei
;

*'

voi veti

tu

purta nedreptatea sanctuaruliii, toate lucrurile, pre care fiii lui Israel le fiii tai cu tine impreuna vefi aduc ca daruri leganate:*eu ^ie le dau

purta nedreptatea preotieivoastre. 2Dara si fiilor tai si fetelor tale cu tine prin lege i pre frat^ii tai, din semintia lui Levi, vecinica ^ tot eel curat in casa ta sa ma12 ^Tot ce e mai semin^iia parintelui tau, sa-i apropii de nance dintr'insele.
;

ca'^unindu-se cu tine'^sa serveasca bun din oleiu, ^i tot ce e mai bun din ^tu ?i fiii tai cu tine sd semti ina- must si din grau, ^ prinoasele dintr'insele,. ; 3 ^i ei sa pa- pre care le aduc Domnului, tie le dau. intea cortului marturiei. zeasca cele de pazit ale tale i toate cele 13 Intaiele fructe din toate ce sunt in ce sunt/'de pazit ale cortului: 9msk de pamantul, pre * care ei le vor aduce Domtine,
tie
i

de altar sa nu se nului, ale tale vor fi toate; ^tot eel curat casa ta sa manance dintr'insele. i ei i voi cu in '^ 14 Toate lucrurile consacrate prin inei 4 i;5i ei sa se uneasca cu tine, ca sS, 15 Tot pazeasca cele de pazit ale cortului; ^^i terdict in Israel, ale tale vor fi. nici un nelevit sa nu se apropie de voi. eel ce de?chide ^matricea din tot corpul^ 5 ^i voi sa pazi^i -^cele de pazit ale cate se aduc Domnului, dela om pana la sanctuaridui i?i celede pazit ale altarului. vita, al tau va fi dara vei lasa sa se ras^ca sa nu mai fie manie asupra fiilor lui cumpere/'intaiu-nascutul omului; aseIsrael. 6 Ca iata eu pre fra^ii votri. menea s^ se rascumpere intaiu-nascutul 16 Si cei de rascumpS,pre Levi^i, ^i-am luat dintre fiii lui Is- vitei necurate. intdiu-ndscutul oamenilor, sa se rasDomnului, rat, daruit dar rael, ^i '"^vi i-am ca sa faca serviciul cortului intrunirii. cumpere dela varsta de o luna, ^dupa. 7Deci"tu i fiii tai cu tine sapazi^i preo- estimarea ta, de cinci sicli de argint, dupft tia voastra, intru toate cele ce se fin de siclul sanctuarului, ^*care face douazeci 17 *'Dara cele intaiu-nascute altar, ^i cele din^launtrul perdelei, ca de gliere. intr'acestea voi sa servi^i; ca eu preo^ia din vaci, si cele intaiu-nascute din oi, i voastra am dat-o voud drept serviciu cu cele intaiu-nascute din capre, sa nu la^i dar; ^i nepreotul, care se va apropia, sa se rascumpere, cd sunt lucrmi sfinte .'sangele lor sa strope^ti asupra altarului^ sa moara. Intrefinerea preotilor. ^\ grasimea lor sa faci sa fumege ca sa8 ^i Domnul zise lui Aaron: lataJf'eu cnficiu cu foe in miros placut Domnului. am dat tie paza darurilor mele ridicate, 18 i carnea lor va fi a ta, precum^pieptoate lucrurile cele consacrate de fiii lui tul de dar leganat si spata cea dreapta 19 Toate darurile radiIsrael tie ti-le-am dat i fiilor tai prin ale tale sunt. lege vecinica, 5ca parte pentru ungerea cate din lucrurile cele sfinte. pre care fiii ta. 9 Acestea vor fi ale tale din lucru- lui Israel le aduc Domnului, tie le dau. toate i?i fiilor tai si fetelor tale cu tine, prin rile cele prea sfinte, ce nu se ard sacrificiile lor, toate darurile lor de pane, lege vecinica; legamant de sare eterna toate sacrificiile lor pentru pacat, ?i este acesta inaintea Domnului pentru tine toate ^sacrificiile pentru vina lor, pre cari si pentru semintia ta cu tine.
uneltele sanctuarului
apropie, ^ca sa
:

nu moara

*"

Infreiinerea LcvUilor. aduc mie, aceste lucruri prea sfinte 10 "In 20 ^i Domnul zise lui Aaron Tu in vor fi ale tale i ale fiilor tai. loc prea sfant sa le mananci acestea, to^i pamantul lor nu vei avea nici o mosteei le
:

Capid

18.

IV. MOISI.
nire, nici parte

18,

19.

r;0

nu
21

vei avea intra dans^ii


?i

crate ale fiilor lui Israel sa


nat-i

nu

le

profa-

''eu sunt partea ta


fiii

mo^tenirea ta intre

ca sa

nu

muriti.
curiHire, din c.eim?a
ro"ate.
f?i

lui Israel.

^i "fiilorlui Levi, iata

Legea penirn apa de


unei vaci
^i

drept mo^tenire toate zecimile lui Israel pentra serviciul, Pce-\ fac ei in
le daii

cortul intrunirii.
inte
fiii

223Ca de acum
nu
se vor

ina-

19

Domnul

vorbi lui Moisi


:

lui

Aaron, zicand

2 Acesta

esie sta-

mai apropia tutul legii pre care 1-a poruncit Domnul, de cortul intrunirii, '"ca sa nu se faca zicand Spune fiilor lui Israel, ca sa-^i 23 *Ci Le- aduca o junca ro?ie. intreaga, care n 'are vinovati, ?i ca sa nu moara. face saerificiul in cortul intru- usur, vor ''care nu a purtat jug. 3 ^i vitii
lui Israel
:

i?i

nirii. ^i

pacatele acelora vor purta


fie

lege sa

dai lui Eleazar, preotul,


i

^i

sa o scoata

vecinica sd

aceasta in generatiunile
fiii

^afara din tabara,

sa se junghie in

voastre, ca ei intre

lui Israel nici o

niostenire sa

nu

aibS.
fiilor

4 ^\ Eleazar preotul sa presenta lui. ia din sangele ei cu degetul sau, ^i'^sa

pre stropeasca spre fa^a cortului intrunirii 5 Apoi cari ei le vor aduce Domnului dar ra- din sangele ei de ?apte ori; sa se arda junca aceea inaintea ochilor dicat, le-am dat de mo^tenire Levitilor deaceea am zis despre dan^ii. caei sa lui:^pielea ei, i carnea ei, ^i sangele ei
lui

24 'Ca zecimile

Israel,

mos- cu balega ei sa se arda. 6 ^i preotul tcnire. sa ia ^lemn de cedru ?i isop ?i carmezin25 ^i Domnul vorbi lui Moisi, zicand rosiu,j9re care saZe arunce in focul, unde 26 Si Levitilor s3, le vorbesti, ?i sa le se va arde junca. If^i preotul sa-i
intre
fiii

nu aiba

lui Israel nici o

zici

Voi, cand vefi lua dela

fiii

lui Is- spele

vestmintele sale,
^i ?i

corpul sa-^i
sa intre in

rael zecimile, pre care

eu vi-le-am dat scalde cu apa,


tabara,
seara.

dupa aceea
^i

drept mo!?tenirea voastrS,, dintr'acelea ^i voi sa aduceti dar radicat Domnului: '^zecimi din zecimi. 21 ^^\ acest dar al vostru se va socoti voua ca ?i graul din arie 1 ca prisosin^a din tease. 28 A?a 1 voi sa aduceti dar radicat Domnului din toate zecimile voastre, pre care le luati dela fiii lui Israel, i acel dar al

sa

fie

preotul necurat pana


eel ce a ars-o

8 Asemenea

sa-^i spele vestmintele sale

corpul sa-^i scalde cu apa,


fie

cu apa, ?i necurat sa

pana seara. 9 ^i om curat sa stranga cenu^a acelei junci, i sa o puna intr'un loc curat afara din tabara, i sa fie pentru comunitatea fiilor lui Israel intru Domnului sa dati lui Aaron preotul. pastrare^ca apa de stropire: pentru cd 29 Din toate darurile ce se aduc voua, curatire de pacat este. 10 ^i eel ce a i voi sa aduceti dar Domnului tot ce strans cenu^a juncei, sa-si spele vestmineste mai bun din ce esie consacrat lui. tele sale, i necurat sa fie pana seara $i 30 Deci sa spui lor Carid voi din acestea aceasta sa fie fiilor lui Israel ?i strainului veti aduce ce este mai bun, 2/atuncia se ce locueste intre ei lege vecinica. va socoti Levitilor ca ^i venitul din arie, 11 Cel ce se va atinge de vre-un i ca venitul din tease. 31 ^i din aces- mort, de le?ul oricarui om, necurat sa tea sa manca^i in tot locul, voi ^\ fami- fie apte zile, 12iUnul ca acela sa liile voastre cS ^plata voastra este pentru se cure^e cu dansa a treia zi ?i a aptea serviciile voastre in cortul intrunirii; zi, ^i va fi curat; i daca el nu se va cu32 ^i voi pentru aceasta nu vet-i avea rat! a treia zi ?i a giaptea zi, nu va fi cupacat, cand dintr'insele ve^i aduce ce rat. 13 Oricine se va atinge de mort, este mai bun; i lucrurile cele consa- de le?ul unui om de a murit, i nu
9
;

lieut. 10. 9,

170
se va
fi ciirat-it,
:

IV.

MOISL

19,

20.

unde ^ muri Maria, ^\ fu imDomnului starpi-se-va sufletul acela din mormantata acolo. Israel; caci ^apa de stropire nu s'a stro2 " ^i comunitatea n'ave;\apa; ^ atuncia pit preste dansul, necurat este, ^"uecii- se strause contra lui Moisi i a lui Aaron ra^ia lui inca pe dansul este. 1 4 Aceasta 3 ^i poporul ''se certa cu Moisi, ?i vorbi, este legea, cand un om va muri in careva zicand bine era de am fi murit i
: !

acela a^intinat loca^ul la Kade?,

cort

tot insul, carele intra in acel cort, noi atuncia, /"cand

murira

fratii
a^i

no^tri

^\ tot
fie

ce este intr'acel cort, necurat sa inaintea Domnului


zile.

4 Ca

fi'

adus adu-

apte

15

Asemenea i tot vasul narea Domnului


*

in pustiul acesta. ca sa

descoperit,care nu va aveaacoperemantul bine strans, necurat este. 16 i tot eel atinge in camp de eel omorit ce se va de sabie, sau de careva mort, sau de vre-un os de om, sau de vre-un mormant, necurat sa fie ?apte zile. 1 7 $i pentru eel necurat, sa se ia din cenu^a juncei celei arse spre cura^ire, f?i preste dansa sa se toarne apa vie intr'un vas 1 8 ^i om curat sa ia isop, f?i pre acesta sa-Z imoaie in apa, i sa stropeasca pe cort si pe toate vasele i pre to^i cari erau acolo, cum ^i pre eel ce se va fi atins de os sau de om ucis sau de om mort de sine sau de mormant. 19 ^i eel curat sa stropeasca pre eel ee nu este curat a treia zi i a ?aptea zi, ^i sa-1 cure^e pre el a ^aptea zi i el sa-i spele vestmintele sale, i sa scalde cu apa, i seara va fi curat. 20 lar eel ce va fi ne; ;

murim

aici noi i vitele noastre. 5 '^x pentru ce ne-a^i scos din Egipt, adu-

candu-ne in acest loc ran, unde nu este loc de samanat, nici de smochini, nici de vil, nici de rodii, i unde nu este nici apa de baut? 6 ^i Moisi i Aaron se retrasera dinaintea adunarii la u?a cortului intrunirii,^
^i

^cazura pre fetele lor;


se arata lor.

*marirea

Domnului
i

7 ^i
^i

Domnul

vorbi lui Moisi, zicand:

8-^Ia toiagul,^

aduna comunitatea, tu

Aaron, fra-

tele tau, ^ivorbitipietriiacesteia inaintea

ochilor lor, ca sa-i dee apa sa; ^i'^^sale


scoti apa din piatrS, ?i a?a sa adapi comunitatea fji vitele lor. 9 ^i Moisi lua toiagul ^ dinaintea Dom-

dupa cum ii poruncise. 10 ^i Moisi ?i Aaron ndunara comunitatea dinanului,

intea pietrii,

i el
:

zise lor: "*Asculta|.i,

curat,

^\

nu

se va cura^i, starpi-se-va voi turburatorilor

an din piatra aceasta

sufletul acela din mijlocul adunarii,

pen- va

vom

putcci,

noi scoate voua apa ? 1 1 ^i

tru ca a intinat sanctuarul

apa de stropire nu
sul; necurat este.

s'a stropit preste

Moisi radicaudu-^i mana. lovi piatra cu dan- toiagul sau de doua ori; i "ie^i apa i aceasta sa fie lor multa, in cat avura sa bea comunitatea l

Domnului

lege vecinica.

21

i acela,

care stro- vitele lor.

12 t>i Domnul zise lui Moisi si lui mintele sale, ^\ acela, carele se atinge de Aaron: Fiindca ^voi n'ati crezut mie, ca apa de stropire, necurat sa fie pana seara. sa ma^sfintiti inaintea ochilor fiilor lui 22 ^i tot, de orice se va atinge eel ne- Israel, deaceea voi nu vet^i duce aceasta curat, necurat sa fie ?i tot acela carele adunare in pamantul, pre carele 1-am 13 2 Aceasta este apa Meribei,. se atinge de dansul. necurat sa fie pana dat lor.
peste cu apa de stropire sa-i spele vest;

seara.

unde

fiii
?i'

lui Israel se certau

contra Dom-

Moartea Mariei. I'upond


stdnea se

mwmura
lovete.

dupS. apa; nului,

el se sfin^^i intre ei.


voesc a perniite Israelifilor trecere

Edomifii nu

^^
fc

*^r\ Atuncia^fiii

lui Israel,

toata co-

prin lara

lor.

munitatea, ajunsera
^\
15. 31.

in

de^ertul
la

Zin in luna dintaia;


Lev.

poporul se opri

14 ^^i Moisi trimise soli dela Kade^ regele Edomului, cari sd-i zicd: *A^a,

IV.
:

MOISI. 20, 21.

171

zice fratole t:lulsrael Tucuno^ti toate na- va niuri acolo.


oazurile, cate ne-au intampinat
parintii no$tri se pogorira in
.

27

5^i

Moisi

facii

a?a,

'

Cum dupa cum


;

ii

poruncise

Domnul;

?i ei

se

Egipt

^i suira

pe muntele Hor inaintea ochilor

noi locuiram acolo mult timp,

Egiptenii ne nacajirS. pre noi 1 16 ^i^strigand noi catra imbraca cu ele rintii notri;

^i^cum comunita^ii intregi. 28 J ^i Moisi despre pa- braca pre Aaron de vestmintele sale, ?i
pre Eleazar,
fiul

sau.

Domnul, el auzi vocea

noastra,

?i

2/trimise ^i
;

'i^

Aaron muri acolo

in varful

munte-

pre inger, care ne scoase din Egipt ?i lui ?i Moisi sji Eleazar se pogorira depe 29 t>i vazand toata comunitaiata suntem in Kade^, cetate in margi- munte. 17^Lasa-ne, ru- tea, ca Aaron a murit, planse toata casa nea cuprinsului tau. gamu-te, ca sa trecem prin panumtul lui Israel pre Aaron Hreizeci de zile. tau noi nu vom trece nici preste cam- IsraelHii sunt ataca^i de Gananei la Ard; puri, nici preste vii, i nici apa din fan- poporul murniurdnd se pedepse^te cu ^erpi mfoca^i; ^arpele eel de aramd. tana oarecuiva nu vom bea ci pe caloa domneasca vom merge, i nu ne vom ryt ^i cand auzi Cananeul, regele din abate nici la dreapta nici la stiinga, pan a ^' din Ard, carele locui spre miaza18 ^i zi, ca Israelul intra pe calea Atarim, se 6 vom trece marginile tale. Edom ii raspunse Sa nu treci prin pd- lupta cu Israel, ^i lua dintre ei mai multi mdntul meu, ca eu sS nu ies cu sabia prin^i. 2 ^ Atuncia facii Israel vot Dominaintea ta. 19 i^i liii lui Israel ziserS nului, i zise De-mi vei da pre poporul catra dansul: Pe calea batuta vom mer- acesta in mana mea, atuuci eu cetatile ge i de vom bea din apa ta eu i vi- lui le voiu nimici cu totul. 3 ^\ Domtele mele, i^i ''vom plati pretul; alt niniic nul asculta vocea lui Israel, ^i dadii in nu cerem. decat sS, trecem cu piciorul. mdnile lui pre Cananei, $i-i nimicira cu 20 v^i el raspunse: ^Sa nu treci! $i Edom totul, pre ei ^i cetatile lor, f?i se numi ii iesi intru intimpinare cu popor mult locul acela Hor ma. i cu mana tare. 21 As^a Edom ^nu vol 4 i ^ei plecara dela muntele Hor sa lase pre Israel a trece liotarul sSu ; si spre Marea-Eo^ie, ca sa <^ocoleasca tara Israel '^se abatii dela dansul. Edomului ^i sufletul poporulu fu descurajiat pe cale; 5 $i poporul vorbi Aaron moore pe muntele Hor, si Eleazar li urmeazS. contra lui Dumnezeu ?i contra lui Moisi, 22 ^i fiii lui Israel, toata comunita- zicand: /" Pentru cene-atiscos din Egipt, tea, pornind dela ^Kades, /"venira la ca sa murim in pustiul acesta? ca nu este nici ]iane nici apa, i fi'ni-s'a ingremuntele Hor. 23 ^i Domnul vorbi lui Moisi, $i lui to^at sufietul de aceasta mancare a^a de Aaron la muntele Hor, aproape de hota- proasta. rul pamantului Edom,zicand: 24 Aaron 6 Atuncia ^trimise Domnul *!jerpi inse va 9 adaogi la poporul sau c3,ci el nu focati asupra poporului, ^i muf?cara pre Ta intra in pfunantul, pre care l-nni dat ]iopor, i muri mult popor din Israel. eu fiilor lui Israel, pentru ca '*voi v'ati 7 Atuncia veni poporul la Moisi, ^i rasculat contra cuvantului meu la apa zise: *Noi am pacatuit, ca am vorbit certei. 25 *Ia pre Aaron ?i pre Eleazar contra lui Dumnezeu ^i contra ta; 'roafiul sa,u, i-i sue pe muntele Hor; 26 ^i ga-te lui Dumnezeu, ca sa departeze i?erdesbraca pre Aaron de vestmintele lui, pii dela noi; ^\ Moisi se ruga pentru i imbraca cu ele pre Eleazar, fiul sau, popor. 8 ^i zise Domnul lui Moisi Fai Aaron se va adaogi la poporul sau. i?i ti un sjarpe infocat, ?i-l spanzura de o
; :

-?

r Judo.

11

172
prajina
cat
i
:

JY.
i

MOISL
9
$i tau.

21.

va

fi,

cti

tot eel ce este mus?-

merge, pana ce

vom

trece din hotarul

se va uita la dansiil. va trai.


facii

'Moisi

un arpe de arama.
:

i-l

23 ^Dara Sihon nu lasa ca Israel sa treaca prin pamantul sau ci Sihon


:

ed de mu^ca stranse tot poporul sau, ^i iei intru inpre cineva vre-iin ^arpe, acela se uita timpinarea lui Israel in pustiu; i vem la laaz, ^i se lupta cu Israel. 24 ^i ''Isla ^arpele de arama, ^i traia.

puse pe

prajina

,?i

fu,

Alte cMliitorii ale Israelitilor.

10

^i

fiii

lui Israel plecara.

fji

rira la Obot.

11 ^i plecara dela Obot,


la

^\

rael il batu cu ascutitul sabiei, i-i cutaba- ceri pamantul lui dela Arnon pana la labok, pana la fiii lui Ammon ; ck ho"tabarira tarele fiilor lui Ammon erau tari. 25 ^i
este Israel lua toate ceta^ile acelea; cetatile
?i

Ije-Aloarim.

in

pustiul

carele

locui

dinaintea Moabului. spre rasaritul soa- Israel in toate


relui.

Amoreilor, in

cetatea lui Sihon, regele 12 I'De acolo plecara, $i tabarira in 13 De acolo plecara. si Amoreilor, care batandu-se cu regele de tabarira dincolo de Arnon, care curge mai inainte al Moabului. lua din mana lui prin pustiul, ce iese din tinuturile Amo- tot pamantul lui pana la Arnon. 27 Dereilor: ca 2 Arnon estehotarul Moabului, aceea zic poet^ii Veniti la He^bon, Sa 14 Deaceea se zideasca i sa se reintemeiasca cetaintre Moabi^i ?i Amorei. rasboaiele Dom- tea lui Sihon 28 CS, ''foe ie^i din Hecartea despre se zice in nului: Vaheb in Sufa, i paraiele lui bon, Flacara din cetatea lui Sihon, Care Arnon, 15 Si scurgerile paraielelor, Cari mistui <^Ai'ul Moabului. ^i pre domnii

He^bon si in He^bon era

toate cetafile sale.

26 Ca

valea Zared.

se intorc spre hotarul Ar, ^^i se

lasft

inal^imilor Aruonului.

29 Vai

\ie

Moa-

spre hotarul Moabului.

be! Perdut e^ti tu, popor al Chemosului,


lui

16

^i venira *la Beer. Aceasta este

fantana,

unde

zise

Domnul
le

El lasa pre fiii sai. cari cautau sa scape,, Moisi: ^i pre fetele sale, sa cada in captivitate

Aduna

pre popor, i?i eu 17 ^Atuncia canta


:

voiu da apa,

Israel
:

aceasta

Inalt-a-te,

fantana

La Sihon. regele Amoreilor. 30 Sagecantarea tat-am asupra lor; Perdu^i sunt dela He^bon /'pana la Dibon, Amarit-am pre Canta1;i-i
ei

18 Fantana, pre care o sapara mai marii, Pre care capeteniile poporului o scobira. Supt conducerea *legislatorului cu toiegele
lor.

pana 31

la

Nofa. Care se intiude pana

la

i'Medeba.
$i Israel locui in

pamantul

Amo-

reilor.

19

^i din acest pustiu venira la

Matdela

Biruinia asupra lui Og.

tana; ^i dela Mattana la Nahaliel,

^\

32
si

!:;^i

Moisi trimise, ca sa iscodeasra.


?i ei

Nahaliel la

Bamot

20

^i dela

Bamot

^^laazerul.

cuprinsera cetatile sale,

m valea, care este in campul Moabului, in


varful muntelui Pisga, care cauta ^spre
pustiu.
Biruesc pe Sihon.

alungara pre Amorei, cari eimu acolo.

33

*^i se intoarsera,
?i

calea catra Basan,

pe Og, regele Basa^\

se suirS

nului, iei intru intimpinarea lor, el


tot

^i

11 ^i ^Israel trimise soli la Sibon, 22 2/Lasaregele Amoreilor, zicand: ma sa tree prin pamantul tau Noi nu ne vom abate nici preste campii, nici preste vii, nici apa nu vom bea din fan!

poporul sau,
^i

la

bataie

-^'la

Edrei.
te te-

34

Domnul

zise lui Moisi:

^Nu

me
pre
sau,

de dansul, ca in manile tale il dau, el ?i tot poporul sau ^i pamantul


^\

^sa-i

faci

dupa cum

facu^i lui
la

tanile

tale:
18.
4.

pe calea

domneasca vom Sihon, regele Amoreilor, care locuia

m
>

Keg.

q Cap, 22. 36.

loan.

3. 14.1.5.

Cap. 33. 43. Cap. 33. 44.


2.

p Dent.

13.

IV.

MOISL
i>i

21, 22.

173

Ho^bon.
pre
nici
tiii

35

$i ei

sai i tot
i-i

unul:

gonesc. 12 i zise Dumnezeu poporul sau, de nu lasa lui Balaam Sa nu mergi cu ei, nici sa mo^teni p&mantul sau. blestemi pre popor, '^caci este binecuil

batura, pro el

el, ?i sfi-1

Begele Moabului trimite dupO, Balaam, sa hJesteme pre Israel,

ca

el

cuvantat.

13

i^i

scul;indu-se dimineata Balaam,


:

r-yr^

^^
se

l^i

"fiii lui

Israel plecara,

?i

taba- zise catra mai marii lui Balak


la tara voastra,

Intoar-

rira

in

campia Moabului, diucoa- ceti-va

ca

Domnul nu

14 ^i ce de lordan, in dreptul lericlionului. vrea sa ma lase sa merg cu voi. 2 i Balak, ^fiul lui Zippor, vazii toate mai marii Moabului se sculara, ?i venira Balaam nu vrea sa cate facuse Israel Amoreilor. 3 i^i Moab la Balak, i?i zisera
:

temu foarte de popor, pentru ca era vina cu noi 15 >^i Balak iara^i a trimis la el mai mare la numar, ^i groaza cuprinse pre Moab pentru fiii lui Israel. 4 $i Moab mari mai mul^i i mai insemnati decat 16 i ei venira la Balaam, ^i-i zise catra ^batranii Madiamilui: Acum aceia. este zisera Acestea 1(1 zice Balak, fiul lui accasta multime va manca tot ce imprejurul nostru, dupa cum mananca Zippor Eogu-te, nu mai face piedeci, ?i 17 Ca mult foarte te boul iarba cea verde a campului. Si Ba- vino cu mine!
: :

lak, fiul lui Zippor, era reg-ele

Moabului voiu onora,

^i

toate cate imi vei zice.

5 ^^i el trimise soYi \'oiu face, decat, rogu-te, ^vino numai, 18 $i la Balaam, fiul lui Beor, la /'Petor. co $i-mi blestema pre acest popor. era langa fluviu, in tara fiilor poporului Balaam raspunse, i}i zise catra servii lui sau, ca sa-1 clieme, zicand: lata, un po- Balak: "*De mi-ar da Balak casa lui por iei din Egipt: iata, el acopere fa^a plina de ai'gint i de aur, "eu n'as putea

pe timpul acela.

pamantului, i s'a a?ezat langa mine; calca cuvantul Domnului Dumnczeul 19 To6 Acum dara vino, rogu-te, ^i-mi ffbles- men, safac nici mic, nici mare. tema pre acest popor, ca este m;ii tare tu:^i, rogu-va, ^i-iimaneti i voi in aceasta decat mine; poate fi, cd eu sa-1 pot bate, noapte aicia, ca sa tiu ce va mai zice i sa-1 gonesc din tara caci eu ^tiu, cd Domnul catra mine.
;

acela, pre care tu-1 binecuvintezi,

binecuvantat

^i

pre care tu-1

20 P Atuncia veniDumnezeu la Balaam blestemi, noaptea, ^i-i zise Daca ace^ti barbati
este
:

7 ^i a?a mersera ba- vin ca sa te cheme. scoala-te, iji du-te tranii Moabului cu batranii Madia nului cu ei, 2 dara numai cuvantul ce voiu vorbi eu ''darurile in manile lor pentru ga- ^ie, acela sa-1 faci. citor. ^i ajungaud ei la Balaam, ii spuMugcirifa lui Bileam vorbefte. sera cuvintole lui Balak. 21 ^i sculandu-se diminea^a Balaam, 8 i el zise lor: *Eamaneti aicia preste noaptea acea- a ineuat asina sa, i merse cu mai marii
este blestemat.
sta; i

eu vS voiu da raspunsul, dupa cum imi va vorbi Domnul. ^i mai marii Moabului ramasera la Balaam. 9-^31 Dumnezeu veni la Balaam, i-i zise Cine sunt ace$ti barbafi cu tine ? 10 i Balaam zise cStra Dumnezeu: Balak, fiul lui Zippor, regele Moabului, a trimis la mine, zicdndu-mi : 11 lata, poporul, carele a ie^it din Egipt, acopere ia\si acestui pamant! vino acum, ?i mi-1 blestema, doara voiu putea sa ma bat cu
:

22 ^i Dumnezeu se aprinse Moabului. de manic, ca el se duse; ^i un''inger al Domnului se puse in drum, ca sa-1
pe asina sa, i cei 23 ^i doi feciori ai sai erau cu dansul. stand Domnului ingerul vazand .* asina pe in drum ?i cu sabia sa scoasa in mana, asina se abatu din cale. ?i merse spre
oprcasca
;

si el

calaria

camp
se
./

toarca in cale.
Pao. 20.
3.

Balaam batii asina, ca sa in24 i ingerul Domnului puse intr'o carare intre vii, avdnd pa;

^i

Onpul

??.
I

d Cap.

a Cap.

33. 48. h Jnde. 11. 25. c Bsocl. 16. 15

31. 8. < Deut. 53. 4. los. 13. 22 'i Pet. 2. 15.

luda 11. Apoo. 2,

14.
7.

Cap. 89.

g Cap. 23. 7. * 1 Sam. 9. 7. < Vers. 1(1.

m
n

Cap. 24. 13
1

p Vers.
r Gsod.

9
4. 34.

! 2

Reg

8.

Tc

Rom.
Vers.

11. 29.
6.

Eeg. 22.
8,

14.

q Vers. 35.

Dan.

6. 17. 10. 7.

Vers.

Fapt. 22.

9.

174
rete de o parte
?i

IV. I\IOISL 22, 23.

parete do alta

pai'le.

carele este hotarul tdrii.


lui

25 ^i asina vazand iaraf?i pre ingerul Domnului, se stranse spre zid, ^i ea stranse de zid i piciorul liii Balaam ?i el iara^i o batu. 26 f^i ingerul Doinimlui iara^i merso mai departe, i statu intr'un loc stramt, unde nu era drum
;

Balaam

Au n'am

3 7 ^i Balak zise trimis la tine, ca

pentru ce n'ai venit la mine ? au doara cu adevarat nu pot eu sa te onorez? 38 ^i Balaam zise lui

sa te clieme?

Balak

lata,

acum

rosti

eu venii la tine putea-voiu ceva? Ceeace Dumnezeu va


;

spre a se intoarce nici la dreapta nici la pune in gura mea eu aceea voiu vorbi. stanga. 27 1^51 asiua vazand pre inge- 39 ^i merse Balaam cu Balak. ?i venira rul Domnului. se culca sul> Balaam, ^i la Cliiriat-Huzot. 40 i Balak sacrifica
dintrinsele triraise ^\ lui Bamai marilor, cari erau cu el. gura asinei, i ea zise lui Balaam Ce-ti 41 k^i a doua zi Balak luapre Balaam, facui eu tie, de ma batuf?i cu aceasta de si-1 sui pe inaltimile lui Baal, de unde trei ori ? 29 ^i Balaam raspunse asinei putu el vedea o parte a poporului. pentru ca ti-ai batut joe de mine 0, de Blestemul lui Bileam se preschimba de Dumnezeu de doua ori in binecuvdntare ce n'am o sabie in mana numai decat te-a jungliia 30 ^i asina zise lui Ba^i Balaam zise lui Balak '^Zide^laam iVu nu sunt eu asiua ta pe care te-mi aici sapte altare, i?i-mi preincaleci tu, de cand ma ai i pana in ziua gate^te aici ?apte vitei i apte berbeci. de astazi? Fost-am deprinsa sa-ti fac 2 $i Balak facii, precum zise Balaam; asemenea? i el zise Nu. 31 ^i Dom- si Balak i Balaam ^'adusera cate un vinul ^descliise ocliii lui Balaam, i el vazii tei i cate un lierbece pe fiecare altar. pre ingerul Domnului stand in drum, 3 i zise Balaam lui Balak Stai langa
si

Balaam

se aprinse

de manic,
*

batu boi

i oi, si
.?i

asina cu batul.

28

^i

degichise

Domnul laam
:

'"'

'"

23

i?i

'^

arderea de tot a ta, si eu ma voiu duce pleca, i se inchina cu fata la pamant. poate ^ m& va intampina Donmul, i ceea32 ^i ingerul Domnului zise catra dan- ce-mi va arata voiu spune tie. i el se sul Pentru ce batus^i pre asina ta acum duse pe un varf de munte. 4 ^ i Dumde trei ori ? lata eu ie^ii, ca sa ma opun nezeu intampina pre Balaam ^i acesta Eu apte altare am facut, ^i pe tie, caci calea pe care mergi tu, ^nu este ii zise dreapta inaintea moa: 33 i'^i asina ma tot altarul am adus cate un berbece si vazii, i ea se feri de mine acum de trei cate un vitel. 5 ^i Domnul /"puse cuori daca ea nu se I'eria de mine, intr'-a vantul in gura lui Balaam, i^i zise Indevar! pre tine te-a fi omorit, ?i pre toarce-te la Balak, ^\ a?a sa-i vorbe^ti. ea a?i fi lasat vie. 34 v^'i zise Balaan 6 v^i el se intoarse la el. ^i iata el sta catra ingerul Domnului Eu am paca- langa arderea de tot a sa, el i toti mai
sabia lui scoasa in

mana

sa;

^i

el^^se

ca n'am tiut. ca tu te-ai opus in marii Moabului. 7 ^i? rosti el cuvantul contra mea in cale; acum dara, daca sau parabolic, i zise aceasta este rau in ocliii tai, ma voiu inDin Siria ma aduse Balak, regele Moatoarce inapoi. 35 ^i ingerul Domnului bului. Din muntii rasaritului. zicdnd: zise lui Balaam Mergi cu barbatii ace^- '*Viuo! blesteama-mi pre lacob, Vino, tia; insa numai ceeace iti voiu zice eu, defaima-mi pre Israel 8 * Cum sa blestuit,
:
:

sa vorbe^ti;

Balaam merse cu mai tem eu pre

eel ce

nu-1 blestema

Dum-

nezeu? i cum sa defaim pre eel ce nu~l defaima Dumnezeu. 9 Ca ma uit ii iei intru intimpinare pana la cetatea dope varfurile stancilor. ^i-1 vad pre el Moabului, care este la hotarul Arnonului. dope dealuri. lata iacest popor locuef?te
marii lui Balak.

36

^i auzind Balak, ca

Balaam

vine,

2 Pbt.

-1.

Ifi

IV.
deosebit, Ri ^
'

MOISL

23, 24.

175

nu se numar;l/ a/^epopoare. zice despre lacob i despre Israel ^cele 10 Cine poate numara pulberea luilacob ce a facut Dnmnezeu cu el. 24 lata ca un leu se va scula, i^i i numfvml 7i?<?^iaidinapatra|;ar/ealuils- acest popor leoaica se va radica; ^El nu se va rael? 0, tie ar iniiri sufletul nieu'"raoai-- ca iSi slaritiil men sa lie culca, pana ce nu-^i va manca prada, tea celor drepti ca i al lor 1 1 Hi Balak zise lui Ba- ^i nu va bea sangele celor ucif?i. 25 ^i laam: Ce mi-ai facut? Eu *te-am liiat, zise Balak lui Balaam Tu nici sa nu-1 capre inaniicii mei ^^a-i blestemi, i lata! blestemi, nici sa nu-1 bineeuvintezi. tu-i bineeuvintezi ? 12 i>i el raspunse, ^i 26 Iar Balaam raspunse ^i zise lui Balak zise: ''Au nu voiu caiita sa vorbcsc Au nu ti-am vorbit eu $i ti-am zis, ca eu aceeace mi-a pus Domnul in gura-mi? voiu face toate cate-mi va zice Domnul? 27 ^i Balak zise lui Balaam Vino, 13 ^i Balak zise catra dansul: Vino, rogu-te, cu mine intr'alt loc, de unde rogu-te to voiu duce intr'alt loc poate po^i sa-1 vezi (ca tu de aici numai o parte sa placa lui Dnmnezeu, ca tu sa mi-1 a lui vezi, iar pre tot poporul nu-1 vezi) blestemi de acolo. 28 ^i luand Balak i mi-1 blestema de acolo pre Balaam, il duse pe varful muntehd 1-1 i^i-1 lua in tarina pazitorilor, spre Peor, care privcs^te spre desert. 29 v^\ varful Pisga; ^ii^zidi apte altare, ?i pe Balaam zise lui Balak: Zidete-mi fiecare altar aduse cate un vitel ?i cate aicia !?apte altare, ^i-mi pregate.ste aicia un berbece. 15 i?i Balaam zise lui Ba- ?apte vitei si ^apte berbeci. 30 ^i lak Stai aicia lauga arderea de tot a ta, Balak facii asa. precum n zise Balaam, ?i eu acolo voiu intampina pre Domnul. si aduse pe fiecare altar cate un vitt^l si 16 ^i Domnul intampina pre Balaam, si cate un berbece. apuse cuvaut in gura lui, ^i zise: In- Bileam proroce^te iarcl^i blue despre Israel. toarcc-te la Balak, ^i a^u sa vorbes^ti. '^A ^i Balaam vazand. ca Domnului 17 ^i el veni la dansul, i lata el sta. ^T" ii place sa binecuvinteze pre Islanga arderea de tot a sa, sji cu dansul rael, nu merse ca alte da^i, spre a cauta mai marii Moabului. $i Balak zise jui descantece, ci-si inturna fata sa spre ce a zis Domnul? 18 i rosti el cu- pustiu. 2 ^i ridicfmdu-si Balaam ochii
!
'.^

vantul sau parabolic,


'

zise

sai,
I

vazu pre

Isiviel

''sezand in cortnrL

si ^veni preste dansul Spiritul lui Dnmnezeu. 3 ^^ ^i 19 -'Dumnezeu nu cste om, sa sa mint;1. rosti cuvantul sau parabolic, si zise Nici tin de om ca sa-i para ran El a zis. Asa zice Balaam, fiul lui Beor, Asa au nuva face.^ Vorbit-a, au nu va im- zice barbatul eel cu oclii descliisi. plini? 20 lata eu primit-am sa bine- 4 Asa zice acel ce aude cuvintele lui cuvintez Da, ^ el a binecuvantat, $i eu Dnmnezeu, Cel ce vede viziunea acelui nu pot intoarce, 21 ^'El nu zjireste nici Atotputernic. Care ^Ciizand in iiimire, rautate in lacob, i nu vede nici o ne- ocliii isi are descliisi 5 Cat de frumoase dreptate in Israel. '^Domnul Dumnezeul sunt corturile tale, lacobe! Locuintele sau este cu dansul. Cant triumfal de regi tale, Israele 6 Se intind ca vaile, Ca se aude in mijlocul lui. 22^Dumnezeu gradinile cele depe langa rauri, /'Ca scoase pre ei din Egij)t; Taria lui este arborii dealee, pre scare i-a plantat ca2/aceea a unicornului. 23 Nu e des- Donniul, Ca cedrii depe langa ape! cantec in contra lui Jacob, Nici gaciturji 7 Apa curge din galetele sale, ^i sein contra lui Israel La timpul sau se va mintia sa este ca ^apele cele mari; Mai i

Scoala-te, Balak,

asculta

la in

dupa

seminfiile

sale;

ureclii cuvintele mele, tu iiul lui

Zippor

ft

Esod. 33. IS.

176

IV.
cat

MOISL

24, 25.

*Agag regele lui, Si -^iiw- fi si apanirea sa, ^i Seirul va fi mo^teuire 8 'iHimnezeu il inamicilor sai, ^i Israel se va purta voipre 19 i^i va domni ^cel ndscut el din Egipt, Taria lui este niceste. scoase

mare de

paratia lui se inalta.

ca aceea aunicornului; El ''perde pre din lacob, ^i va perde pre eel scapat 20 ^i vazand el pre Amauatiunile, pre inamicii lui, $i "* oasele lor din cetate. le sdrobe^te. ^i cu sagetile sale n "stra- lek, rosti cuvantul sau parabolic, i zise Amalek este intaiul dintre na^iuni. punge. 9 "El s'a plecat, el s"a culeat ca

un

leu, ^i ca o

leoaica

cine-1 va de-

Dara

sfarsitul

lui

este

peirea.

21

Si

stepta? Tot eel ce te binecuvinteaza pre vazand el pre Kenei, rosti cuvantul sau

sd fie, ^i eel ce te parabolic, i zise Tare foarte este loblestemat sd fie. cuinta ta. ^i pe piatra ^i-ai pus cuibul tau. 22 Totusi Cain se va pustii! Pana Steaua din lacob. 10 i Balak se aprinse de manie atunci, pana ce Assur te va lua prins, contra lui Balamm, ^\ 2lovindu-?i pal- 23 Si el rosti cuvantul sau parabolic, ?i mele, zise Balaam Ca sa-mi blestemi zise: Cine va mai putea trai, Cand pre inamicii mei te-am cliemat, ^i lata tu i-ai binecuvantat, acum de trei ori Dumnezeu va face aceasta 24 Si co11 Acum dara fugi la locul tau; ^eu rabii vor vent din tarmurile '^Chittimudara iata Dom- lui. Si vor asupri pre Assur, ^i vor aziseiu Te voiu onora supri pre ^Eber, Si in urma si el va peri. nul te-a oprit de a fi onorat.
tine, i'binecuvantat
tine,
:

blestema pre

*'

12
i-ai

^i

Balaam
i

zise catra

Balak:

Au 25

Si

Balaam

se scula,
;

n'ani vorbit eu
trirais

trimi^ilor tai, pre cari intoarse la locul sau

i merse i se asemenea $i Balak

la

mine zicand:

13 *De se duse pre calea


Idololatria ^i
celor

sa.

mi-ar da Balak casa sa plina de argint i de aur, eu n'a? putea calca cuvantul Domnuliii, i sa fac nici bine nici rau din capul men; ceeace-mi va zice Domnul, eu aceea voiu vorbi. 14 ^i acum iata, eu ma due la poporul meu deci vino, ^i " eu te voiu invata ceeace acest popor va face poporului tau *'in timpurile cele de apoi. 15 ^Si el rosti

desfrdul Israelitilor

pedepsirea
acesta.

mai de frunte in pacatul

porul incepti a desfrana cu fetele Moabului. 2 Si ele '^cliemara pre po-

QpT ^-J
por

Si Israel locuind in Sittim,

*po-

poporul manca, i ''se inchina zeilor lor. 3 Si Israel se alipi de Baal-Peor i?i f aprinse mania Domnului asupra lui Israel. 4 Si cuvantul sftu parabolic, zirniid: Donmul zise lui Moisi: ^la pre to^i cei A^a zice Balaam, fiul lui Beor, Aga mai mari ai poporului, i-i spanzura zice barbatul eel cu ochii de^clii^i. inaintea Domnului fa^a cu soarele, ca 16 A^a zice eel ce aude cuvintele lui sa se intoarca ''aprinderea maniei DomDumnezeu, i care are cunotinta celui nului dela Israel. 5 Si zise Moisi catra Prea inalt. Gel ce vede viziunea celui *judecatorii lui Israel: iFiecine sa-^i Atotputernic, Carele cazand in uimire, ucida pre oamenii sai, cari se alipira de Baal-Peor. ochii !?i-are dei?chii?i 6 Si iatS, un barbat dintre fiii lui Is17 2/Vaz pre acesta, de^i inca nu este; Eu il privesc. de?i acum nu este: rael venind, aduse la fratii sai pre o "0 stea va resari din lacob, ^i un scep- Madianita inaintea lui Moisi ^i inaintea tru se va scula din Israel. Care va sfa- a toata comunitatea fiilor lui Israel, ^carima laturile Moabului, ^i va perde pre ri ])langeau la usa cortului intrunirii. toti fiii fortarotelor. 18 f?i ^Edomulva 7 ^^cms^a vazand Fineas, fiul lui Eleasji
;
1'

la ^ sacrificiile zeilor lor,

Sam.

15. 9.

[V.

.AlOISI.

25. 26.
preotii

177
Aorbira.

zar, fiul Ini

Aaron

preotul,
?i

Be scula din l]loazar,

catra

danf^ii

mijlocnl conuuiitatii,

Ina in

mana

sa

in

canijiia ]Moal)ului.

langa lordan, in
:

lancea

Si intra
f}i-\

dupa

acel barbat Is- dreptui leriehonului. zicand


anu'in-

raelii in cort.

straj)nnse pre

doi prin pantece, pre barbniul Israelii ?i pre acea fenieic 8i a^a "plag-a fn Moisi
oprita intre
fiii

4 Sd se numdrarea dcla douazeei de ani ^i f'ard mai sus, dupa cum '^porunci Domnul lui
si

fiilor lui

Israel, cari iesira din

lui Israel.

^i "cei ce

pamantul Egiptului.
5 ''Euben. intaiu-nascutul lui Israel;
fiii

uiurira intr'aceasla plaa-a erau douazeei


si

patru de mii.

lui

Iiuben /"wrd dela Enoch, neaniul


.-

10

^'i

Domnul
liul

vorbi lui
lui

]\ioisi,

zicand: Enochitilor, dela Pallu. neamulPalluitifiul

lli'Fineas,

Eleazar.

lui

l(r.

Aaron

preotul.

a intors mania

mea de-

lor,

6 Dela Hosnui. neamul Hesronitidela Garmi. neannd Carniitilor.

la fiul lui Israel,

prin zelul ce el avu 7 Acestea sunt neainurile lui


:

Euben

nu cei numarati fura patruzeci i trei de men. mii $apte sute treizeci. 8 8i fiii lui 9 Si fiii lui Eliab Ne12 Deaceea zi lui: 'lata, eu ii dan le- Pallu: Eliab. 13 i?i el ^i semintia muel, Datan si Abiram. Acesta este ace\ gamanlul pacii: lui dupa dansul va avea legamantul Datan si Abiram, cari erau din cei /"'chepentru mine intre dansii, ca eu sa
]iie]-d

pre

fiii

lui Israel intru 2 zelul

^preotiei

veciniee.

fiindca

el
1

fost

"zelos pentru
fiii

Dumnezeul

sau.

pentru

lui

14 Si lui Israel a ^'facut espiare. numele btirbatului Israelit, care fu ucis impreuna cu ]\Iadianita, era Simri. fiul lui Sallu, mai marele din casa parinteasca a Simcouitiloi'. \h v^\ numele
femeii
Oosbi,
]\Iadianite.
fica lui
fji

care

fu

ucisa,

era

Zur, care era cap de se-

mintie
dianiti.

de casa parinteasca intre

Ma-

16

Si

Domnul
pre

vorbi lui Moisi. zicand:

mati la adunare. cari se rasculara contra Moisi si lui Aaron in ceata lui Cora, cand acestia se rasculai-a contra Domnului: 10 Si pamantul de^chizandu si gura sa. inghiti pre ei si pre Cort-. ciind muri ceata aceea. mistuind focul pre cei doua sute cincizeci de barbati, cari fura drept esemplu. 1 1 Dara * fiii lui Core nu murira. 12 Fiii lui Simeon dupa neamurile lor: delaiNemuel, neamulNemuelitilor, (U;la lamin. neamul laminitilor. dela
5'
''

de inamici pre Madiani^i. ^lacbin, neamul lachinitilor, 13 Dela ei. 18 Caci ei v'au so- ^Zera. neamul Zeraitilor, dela Saul, nea14 Acestea /kra nearotitprevoi de inamici prin viclenia lor. mul Saiilitilor: prin care v'au intins curse prin fapta murile lui Simeon, doujizeci ^i doua de lui Baal-Peor, si prin fapta sui'oi-ii lor mii. doua sute. 15 Fiii lui Gad dupa neamurile lor: ^Josbi, fica unuia dintre mai marii Ma-

17

Socotiti

si-i bateti

neamul Tefonitilor: dela Hnglii. neamul Hagliifilor, dela Suni, gii, venite pentru fapta lui Peor. NumSrarea a doua a Israelitilor pe cdmpu.- neamul Suuitilor. 16 Dela Osni neamul, rile 3Ioabului. Osnitilor. dela Eri. neamul Eritilor: Si dupa acea plaga Domnul \orli 17 Dela"Arod. neamul Aroditilor. dela ^f\ 18 Acestea lui Moisi si lui Eleazar. fiul lui Areel. neamul Areelitilor. Aaron, preotul. zicand: 2 Ia suma fura neamurile din fiii lui Gad. dujta
dianitilor, ^i carea fu ucisa in ziua pla- dela"Tefon,

^^

intregii comunifati a
''dela

fiilor
si

lui

Israel,

cei

numarati

ai

lor.

patruzeci de mii,

douazeei de ani
Israel.
It

niai sus.

dupa
pot
si

cinci sute.

casele lor parinte^ti, pre toti cei ce


ie?i
It

19 "Fii

la oaste in
Zef.
1.

3 Si Moisi
2:i.

M
/

luda Er ?i Onan iar Er Onan murira in pamantul Canaan.


lui
:

Ps. 106. 30. o Dent. 4. 3.


Ps. 106. 30.

18, r Mai. 2. 4. 5.
s lCroH.6.4.etc.
(

F.apc.

a.

Ebr.

2,

17.
12,

p
3

Esoa. 20.

6.

Rsod.

40.

1.5.

Cnpul 26. a E'Od. 30.

b Cap. 1. 3. c Vers. 63. Cap. 82. 1.

e Pai-

40. 8.

S Cap.
3.i.
''

16.

32,1

d Cap.

1.

1.

Esod. 6. 142 Cron 5. 1. Cap. 16. 1. 2

Cap. 16. 28. 1 Cor. 10. 6

'.

2 Vet. 2 6. Rsod. 6. 24. J Fac. 46 10. I Cron. 4.2i.


'

m n

Fac. Kac. Fac. o Fac.


;

46. 10. 46. n;.

46. 16.

38 S.etc

12

178

IV.
Iiida, diipa

MOISL
lor,

2G.
fii

20

v^i-Pfii liii
:

neamurile
;

mii cinci sute; acestia fura


lor.

lui losif^

fura

dela Sela, neauiul v^elaitilor

dela dupa neamurile

38* Fiii lui Beniamin, dupa neamnrile mul Zeraitilor. 2 1 ^i liii lui Perez fura lor: dela Bela, neamul Belait.ilor; dela dela Hesron, neamnl Hesronitilor dela A^bcl, neamul A^belitilor dela Aliiran, Hamiil, neamnl Hamulitilor. 22 Acestea neamul Aliiranitilor. 39 Dela ^ufam, fnra neamnrile lui Inda, dnpa cci numii- neamul v^ufamitilor delaHnfam, neanml ra^i ai lor, ^aptozeci i ase de mii, cinci Hufamitilor. 40 v^i fiii lui Bela fura: Ard ?i Naaman dela Ard neamul Ardisute. 23 2Fiii lui Isacliar, dupa neamurile tilor; dela Naaman, neamnl Naamanilor: dela Tola, neamnl Tolaitilor; dela tilor. 41 Acei?tia/i^a fiii lui Beniamin, 24 Dela la- dupa neamurile lor ^i cei numarati ai Pnva, neamnl Puvaitilor dela ^imron, lor, patruzeci si cinci de mii, i^apte sute. nb, neamul lai^nbitilor 42z/Ace!?tiafura fiii lui Dan dnpa neaneamnl ^imronitilor. 25 Acestea fura 43 Toate neamnrile ^nlianeamnrile lui Isacliar, dupa cei nnma- mnrile lor. mii. aselor, ^asezeci patru de trei dupa cei numarati ai lor ra^i ai mitilor $1
Perez, nearaulPerezitilor; delaZera,nea:

i^i

sute.

zeci

!?i

patru de mii patru sute.


lor

26*"Piii lui Zabulon,


lor: dela Sered,

dnpa neamnrile
;

44 ^ Fiii lui Asser, dupa neamnrile


;
;

neamul Sereditilor; dela dela Imna, neamnl Imnaitilor dela I^vi,. Elon, neamnl Elonitilor dela laleel, nea- neanuil li^vitilor dela Beria, neamul Bemnl laleelitilor. 27 Acestea fnra nea- riai^ilor. 45 ^i dela fiii lui Beria dela mnrile lui Zaljulou, dupa cei numarati ai Heber, neamul Heberitilor; dela Malchiel,
:

lor, ^asezeci

de mii cinci sute.

neamul
fetei lui

Malchielitilor

46

^i

numele

47 Acestea furci Asser fu Sara. Asser, dnpa cei nuneamurile fiilor lui dela 'Macliir, neamulMacbiritilor; iMa- marati ai lor, cincizeci i trei de mii cliir nascu pre Galaad dela Galaad, nea- [)atru sute. mnl Galaaditilor 48 ^'Fiii lui Neftali, dupa neamurile 30 Acesjtia fura fiii lui Galaad; dela "lezer, neamul lezeri- lor: dela labziel, neamnl lahzielitilor 49 Dela d(4a Guni, neamul Gunitilor tilor ; dela Helec, neamul Heleclii^ilor 31 Dela Asriel, neamul Asrielitilor dela le^er, neamul leteritilor; dela ^illem, nea50 Acestea fura neaSecliem, neauml ^echemitilor. 32 Dela mul k^illemitilor. deln nun-ile lui Neftali, dupa neamurile lor Semida, neanuil v^emidaitilor si Hefer, neamul Heferitilor. 33 ^i^Ze- si cei numarati ai lor patruzeci ^\ cinci lofead, fiul lui Hefer n'avea fii, ci numai de mii patru sute. fete, ?i numele fetelor lui Zelofead erau 51 * Acestia fura cei numarati ai fiilor Mahla, Noa, Hegla, Milca ^\ Tirza. lui Israel "^ase sute ?i una mii, ?apte 34 Acestea fura neamurile lui Manase sute treizeci. 52 ^i Domnul vorbi lui Moisi, zicand ?i cei nnmarat.i ai lor fura: cincizeci ^i 53 '^Intr'ace^tia sa se imparta pamantul doua de mii staple sute. 35 Acci^tia fura fiii lui Efraim, dupa spre mostenire, dnpa numarul numelor neamnrile lor: dela ^utela, neamnl k^u- lor: 54'^ Color ce sunt mai multi, sa le telaitilor dela Beclier, neamnl Beclieri- dai mai multa mostenire, ^i celor ce tilor; dela Tall an, neamul Tahanitilor; sunt mai putini, sa le dai mai putina 36 ^i acestia fura fiii Ini ^utela: dela mostenire, fiecaruia sa i-se dea mo?teEram, neamul Eramitilor. 37 Acestea nirea dupa cei numarati ai sai. 55 Totn^i fmd neamurile fiilor lui Efraim, du])a en sorti sa se imparta pamantul dupa cei numarati ai lor tr(^izeci ?i doua de numele semintiilor lor parinte^ti sa se

28 *Fiii lui losif, dupa neamnrile lor Manase ^i Efraim. 29 Fiii lui Manase
;

p
<1

Cron.

2. 3.

Pac. 46. 13.

r Fac. 46. i Pac. 46.

U.
liO.

t los.

17. 1.

u los. 17. 2.

X Fac.

V Cap. a7. 1. 46. 21.

1/

Kac. 46. 23. Fac. 46. 17.

a Fac. 46 24.
I Cap. 1. 46.

tl

c los. 11. 23. Cap. 34. 54.

Cap. 33. 54.


los.

11. 23.

IV. MOISI. 2G, 27.

179

dea

56 Mo^tenirea fie- comunitatea, hi usa coi'tului intrunirii, lor mo^lenirea. 3 Parintele nostru ''muri in careia semintii sa se imparts, intre mai'o ziscra: si el nu fu in ceata celor ce se pustiu, sail mica, diipa sort. 57
/\Si

adunara contra Donniului, '^in ceata lui Gher- Cora; ci el muri pentru pacatul sau; i 4 Pentru ce dara sa se dela Kohat. feciori nu avu. ^on, neamul Glier?onitilor iieamul Kohatitilor delaMerari, noainul stanga numele ))arintelui nostru din nea58 Acestea furd neamui-ile mul sau, ca el n'a avut feciori? '^da-ne Meraritilor. neamul Libnitilor, neamul dcci mostenire intre fratii parintelui lui Levi Hebronitilor, neamul Maalitilor, nea- nostru. 5 Si Moisi ''aduse cauza lor inaintea mul Mu^itilor, neamul Koreitilor; Kohat Domnului. 6 Si Domnul vorbi lui Moisi, Si numele fenascii pre Amram. 59 7 Drept au vorbit fetele lui meii lui Amram /^iS'Iochebeda, o fica a zicand f'\\\ sa dai lor stapanire de Zelofead; in nascuta carea lui Levi fu lui Levi, Egipt !?i ea nascu lui Amram pre Aaron mostenire intre frati' parintelui lor; si
ace^tia fura cei niimarati ai

Levitilor, dupa neamurile lor: dela


:

pre Maria, sora acestora. moi?tenirea parintelui lor sa o treci asu60*^1 lui Aaron i-se nascura Nadab i?i pra lor. 8 Si fiiior lui Israel sa vorbesyti, Abihu, Eleazar ^i Itamar. 61 'Si Nadab zicand Daca va muri careva, f?i nu va
i

pre

]\Ioisi ^i

lui sa treaca la fica lui. 9 ^i daca nu lui mo^tenirea fica, atunci parva avea nici fura; douazeci i trei de mii, toata 10 i daca nu va dati fratilor lui. lea barbateasca de o luna ^i mai sus sa lui sa atunci moi?tenirea intre ceilal{i avea nici frati, ei nu fusera numarati ^ca ai lor
"fii

Abihu murira, cand adusera toe Domnului. 62i$i cei numarati


si

strain avea

fiii,

atunci sa faceti ca mo!?tenirea

ai lui Israel, ca 'lor


iiii

nu

li-s'a

dat mo?-

dati fratilor parintelui sau.


nici parintele

1 1 $i

daca

tenire intre

lui Israel.

sau nu va avea

frati,

atunci

numarati de Moisi moijtenirea lui sa o dati rudei celei mai i de Eleazar, preotul, cari pre Iiii lui aproape din neamul sau, i acela sa o Israel iinumarara'in campia Moabului, mo!?teneasca aceasta sa fie fiiior lui Islanga Jordan, in dreptul lerichonului. rael ^lege judecatoreasca, precum po64 "^i intr'ace^tia nici unul n'a fost din runci Domnul lui Moisi. acei numarati de Moisi ^\ de Aaron, preoMoisi in^tiintc't ctl are sS moard losua a^ezai stl-i urnieze. tul, cand numarasera ei pre fiii lui Is12 i>i Domnul zise lui Moisi :''Suie-te 65 Ca Domnul rael, in pustiul iSinai. zisese despre dansii: toti "sa moara in peacest munte Abarim,i?i te uita de vezi pustiu ?i a^a nici unul dintr'in?ii nu ra- pamantul, pre care 1-am dat eu fiiior lui 13 $i dui)a ce-1 vei fi vazut, ?i mase, afara de Caleb, fiul lui.Iefune, ?i Israel. tu He vei adaogi la poporul tau, precum <le losua. tiul lui Nun. 14 Pens'a adaos si Aaron, fratele tau. Legea pentru mo^tenirea fetdor. -fyn ^i se apropiara fetele lui Zelofead, tru ca voi iv'ati rasculat contra cuvanfiul lui Refer, fiul lui Gahiad. (iul tului men, in desertulZin, la cearta colui Machir, fiul lui Manase, din neamu- munitatii unde se cuvenia ca voi sa nui rile lui Manase, fiul lui losif; si numele slintiti la acea apa inaintea ochilor lor. fetelor sale erau acestea: Mahia, Noa, s?i Aceasta fu'^'apa de cearta la Kade?, in 2 Si stand elc desertul Zin. Hogla, ^i Milca. i Tirza. 15 Si Moisi vorbi Domnului, zicand: Inaintea lui Moisi si inaintea lui Eleazar preotul. si inaintea mai marilor si a toata 16 'Domnul Dumnezeul spiritelor a tot

63

Ace.stia

furd

cei

^/

/Fac.

46. 11.

180
corpul. sa

IV. MOISI. 27, 28.

7 $i prinosul cu foe Domnului. 17 Care sa iese iuaintea lui sa fie vin, a patra j^arte de bin pencomunitate, inaintea lor intre 91 care sa-i tru un miel; in sanctuar sa torni acest lor ?i sa 8 ^i pre scoata i sa-i diica ca comuuitateaDom- prinos din vin Domnului. al pastor. doilea miel sa-1 sacrifici intre amann'au cari oile, fie'^ca Dului sa nu 18 i zise Domiml lui Moisi la-ti pre doua serile, facand ca ^i cu darul de losiia, fiul lui Nun, barbatul^iutru care dimineata, i ca cu prinosul sau, sacrieste spiritul //icit, ^i^'pune presto dfuisul ficiu cu foe intru miros placut Domnului.

puna un barbat preste aceasta


;

liciu

mana

ta;

19

^i-l

pune inaintea

lui

Jertfele de Sdbat i de lunQ, nouQ.

9 ^i in ziua sabatului, doi miei de Eleazar preotul, i munitatea, si-iada ordinile tale in pre- cate un an fara cusur, ^i doua zecimi de 20 ^i^'pune preste dansul floarea fainei, framantata cu oleiu, drept senta lor. din autoritatea ta, ca toata comunitatea darul de pane ?i cu prinosul sau. 10 A21 '.i sa ceasta este 9 ardere de tot pentru fiecare fiilor lui Israel sa-l asculte. stea el inaintea lui Eleazar preotul, i sabat, afara de arderea de tot cea veinaintea a toata coacesta sa intrebe pentru dansul pre Doiu- cinica 11 nul prin judecata lui^Urim, i dupa cui
i^i

prinosul sau.
'*la

inceputul lunilor voastre

sa,

vantul lui sa iese, ^i^dupa cuvantul lui aduceti ardere de tot Domnului, doi vi^ei sa intre, el ?i toti fiii lui Israel cu dan- i un berbece, apte miei de cate un an 12 ^i trei zecimi de floafara cusur; sul, toata comunitatea.
*

poruncise rea fainei, framantata cu oleiu, drept 22 ^i Moisi Domnul i lua pre losua, i-l puse ina- dar de panede fiecare vitel: ?i doua zeciintea lui Eleazar preotul, i inaintea co- mi de floarea fainei, framantata cu oleiu. 23 ^i puse manile drept dar de pane pentru berbece 13^1 munitatii intregi;
ii
: :

tacii dupa cum

zecime de floarea fainei, framansale pe dansul, i-i dadu*^ ordinile sale, cate dupa cum vorbise Domnul prin Moisi. tata cu oleiu, drept dar de pane pentru un miel ardere de tot intru miros plaSacrificiul zilnic, $i darurile pentru sabate
;

fi surh&tori.

r>Q
:

2 Porunce^te tiilor lui Israel ^i zi Sa lua^i aniiinte, ca darurile mele, lor nutrimentul pentru sacrificiile mele, cu foe intru miros placut mie, sa mi-le aduceti la

^O

$i Domnul vorbi lui Moisi, zicand

timpul

lor.

^Acesta este velji aduce sacrificiul Domnului: miei de cate un an fara cusur, Jertfele de pati. Gate doi pe toata ziua, intru ardere de ^^i in luna intaia, in a patruspresacri16 4 Pre un miel sa-1 tot, in veci fici dimineata, i pre celalt miel sa-1 zecea zi a lunei, pantile Domnului sunt. 5 ^i 17 '^i in a cincisprezecea zi a lunei sacrifici intre amandoua serile; a ''zecea parte de efa floarea fainei, fra- acesteia incd sarbatoare: ^aptezilepane mantata cu a patra parte dc^bin de oleiu azima sa se manance. 18 In * ziua din6 /"Ardere taia zi sfanta sa fie; nici un lucru de serv curat, drept dar de pane. 19 ^i drept sacrificiu cu facut in sa nu face^i. care s'a este, vecinica tot de

3 ^i sa

zici catra dan^ii:

cu

foe,

pre care-1

cu foe Domnului este. 14 ^i prinoasele lor sa fie vin, jumatate de bin pentru un vitel, i a treia parte de bin pentru un berbece, i a patra parte de bin pentru tot mielul. Acesta este arderea de tot lunilor noua, pentru 15 $i sa se mai fiecare luna a anului. J'un aduca Domnului i tap, drept sacrificiu pentru pacat, afara de arderea de tot cea in vecinica i de prinoasele sale^
cut,
sacrificiu

muntele Sinai, intru miros pMcut. sacrim


Dent. 31.
1

foe,
.

ardere de
I

tot,
5. 35.

sa aduceti

Domnului

2.

Jndc.
1

3.

10.

1 9,

Bam.

10. 6,

Sam. 22
3.

10,

M.ll. 1. 7. 12.

Amos.
]

Kam
Cron.

8.
1.

20.
10.

Sam,

16.

13
i).

13. 16.

18.

n iReg
M&t.
D Fac

82. 17. 9. 36.

p Deut.
q Deut.
r Cap.

34.

< los. 1. 16, 17. t Jos. 9. 14.

Dent.

28.

Esod, 29 3R. Esod. 16. 36.


2.
1.

d Lev.
Caput
Lev.
a.

31

7. 28.

Esod.

28. 30.

S8. 11.

41

38.

11.17

V los. 9.

U.

Esod. 29. 40. Esod. 29. 42.

lY.

MOISL

28, 29.

181

?i doua zecimi voua; pentru berbece, 4 ^i cate o zecime 20 ^i dai'iil lor de pane din tloarca lai- pentru fiecare miel din cei ?apte miei nei, framantata en oleiu, sa aduceti trei 5 Si un ied drept sacrificiu pentru pazecimi pentru vitel, ?i doua zecimi pen- cat, spre a face ispaire pentru voi: 21 l^i cate o zecime sa 6 Afara de ^arderea de tot lunei noua ?i tni berbece; miel din cei ?apte de darul sau de pane si de arderea de fiecare pentru aduci 22 ^i un tap drept sacrificiu tot cea vecinica, cu darul sau de pane miei; pentru pacat, spre a face ispa^ire pentru $i cu prinoasele lor, '^dupa prescriere; 23 Afara de arderea de tot de di- acesta este sacrificiu cu foe intru miros vol. minea^a, care este ardere de tot veci- placut Domnului.

doi vitei

^i

mi berbece,

^i

?apte miei de trei zecimi pentru vitel,


sS, fie

cfite

un

an.

can

fara cusur

<=

nica, sa aduceti acestea.

24

Astfel

sa

Jertfe pentru ziua impacdrii.

aduceti voi apte

zile, in

toata ziua nu-

7 Si ^la zece a lunei acesteia a ^api

trinientul sacrificiului cu foe. luiros pla- tea zi sfanta sa fie voua,

sufletele

voa-

cut

Domnului

sa se aduca acestea pe

stre f sa le amariti

sa

nu

faceti nici

un

8 Si drept ardere de tot intru langa arderea de tot veciuica ?i pri- lucru. " un miros placut sa aduceti Domnului 25 v^i in ziua a ^aptea zi nosul sau. sfanta sa fie voua, nici un lucru de serv vitel, un berbece, ?i s^apte miei de cate un an, 9cari fara cusur sa fie voua; sa nu faceti. rusalii. Jertfele de 9 Si cu darul lor de pane din floarea 26 ^i "in ziua mtaielor fructe, cand fainei, framantata cu oleiu. trei zecimi voi aduceti dar de pane noua Domnului, pentru vitel, ^i doua zecimi pentru ber10 Cate zecime pentru fiecare la incheerea celo7' apte saptamani ale bece; miel din s^apte miei; 11 Si un ied cei voastre, zi sfanta sa fie voua, nici un
:

27 k^i sa drept sacrificiu pentru j^acat, afara de lucru de serv sS nu faceti. miros placut '* sacrificiul de pacat eel pentru ispas?ire, ardere de tot intru aduceti Donniului doi vitei, un berbece, ?i ^apte i afara de arderea de tot cea vecinica,
:

28 i cu darul lor cu darul sau de pane i?i cu prinoasele lor. miei de cate un an Jertfele pentru sttrhatoarea cuscelor. de pane din floarea lainei, framantata 12 Si *la a cincisprezecea zi a lunei cu oleiu, trei zecimi pentru un vitel, i
;

doua zecimi pentru un berbece:


te

29 Ga- a

^aptea, zi sfanta sa

fie

voua;

nici

un

zecime pentru fiecare miel din


:

cei lucru

de serv sa nu

faceti, ci sa serbati
i^apte zile;

apte miei
tea,

30

Si

un

ied spre a face sarbatoare


J

Domnului

ispa^ire pentru voi.

31 Sa aduceti aces-

drept ardere de
vitei,

tot,

sacrificiu

13 Si cu foe
'

afara de arderea de tot cea veci- intru miros placut


^\

Domnului

sa aduceti

nica

darul sau de pane (care fara de treisprezece


fi

doi berbeci, miei de

cusur vor

voua)

$i

prinoasele lor.
trdnibifei.

Jertfe

ziua

un an patrusprezece, cari fara cusur sa fie; 14 Si cu darul lor de pane


cate

QQ ^^

3i in luna a ^aptea, in ziua din- din floarea fainei, framantata cu oleiu,


taia a lunei, zi sfanta sa fie voua, trei zecimi

nici un lucru de serv sa nu faceti, '^zi de sun etui trdinbitei sa fie voua aceasta! 2 ^i drept ardere de tot intru miros placut Domnului sa aduceti un vitel, un berbece, i $apte miei de cate un an, fara cusur; 3 Si cu darul lor de pane din floarea fainei, framantata cu oleiu.
:

pentru fiecare vitel din cei treisprezece vitei, doua zecimi pentru fiecare berbece din cei doi l)erbeci 15 Si cate o zecime pentru fiecare miel 16 Si un din cei patrusprezece miei; afara pentru pacat, ied drept sacrificiu de arderea de tot cea vecinica, de darul s; au de ])ane i?i de prinosul sau.
d Cap.
r

n Esod.

23. 16.

Lev. 23. 10,15. Dent. 16, 10.

Caput 29. Fapt. a. 1. Lev. 23. 18. 19.| a Lev. 23. 24.
I

6 Cap. 28. 11. c Cap. 28. ^.

Lev.

16. Il.li. 16. 29.

I |

/
a

Ps. 35. 13.

'.

Lev. 16. 3,

Ezec. 45. 35.


J Ezra.
.!.

Cap

5R. 19.

Lev. 23. 34.

i.

182
17
>?i

lY. MOISI. 29, 30.


a

sd aduceti: doispre^i miei de cate zecc un an patrusprezece, fara cusur; 18 ^i cu darul lor de pane i prinoasele lor pentru vitei, pentru berbeci ?i pentru
zi vi^ei,

doua

doi berbeci,

miei de cate un an patrusprezece, cusur 33 k^i cu darul lor de pane ^i prinoasele lor pentru vitei, pentru berbeci, i pentru miei, dupa numarul
beci
fara
^i
;

lor, dupa prescriere; 34 ^i un ^ap drept miei dupa numarul lor, * dupa prescriere sacrificiu pentru pacat, afara de arderea 19 i un ied drept sacrificiu pentru de tot cea vecinica i?i de darul s^u de pacat, afara de arderea de tot cea ve- pane i?i de prinosul sau. cinica i de darul sau de pane i de 35 ^i a opta zi sa fie voua "*zi sfanta, nici un lucru de serv sa nu face^i. prinoasele lor. 20 ^i a treia zi unsprezece vitrei, doi 36 ^i drept ardere de tot. sacrificiu cu berbeci, i?i miei de cate un an patru- foe intru miros placut Domnului, sa 21 Si cu darul aduceti; un vitei, un berbece, ^apte miei sprezece fara cusur; lor de pane i prinoasele lor pentru vi- de cate un an, fara cusur; 37 l^i cu ^ei, pentru l)erbeci f?i pentru, miei dupa darul lor de pane i prinoasele lor pennumarul lor, ^dupa prescriere; 22 ^'i tru vitei, pentru berbeci si pentru miei, un t-ap drept sacriiiciu pentru pacat. dupa numarul lor, dupa prescriere; afara de arderea de tot cea vecinica i?i 38 ^i un tap drept sacrificiu pentru pade darul sau de pane ^i de prinosul sau. cat, afara de arderea de tot cea veci23 ^i a patra zi zece vitei, doi ber- nica i de darul sau de pane i^i de pribeci ?i miei de cate un an patruspre- nosul sau. 24 ^i cu darul lor zece, fara cusur; 39 Acestea sa le aduceti Domnului de pane si prinoasele lor pentru vi^ei, in " sarl)atorile voastre, afara de "votupentru berbeci ^i pentru miei, dupa nu- rile voastre ^i de darurile voastre cele de marul lor, dupa prescriere 25 i^i un bunavoie. ?i de arderile de tot ale voastre, ied drept sacrificiu pentru pacat, afara ^i de darurile voastre de pane, gii de pride arderea de tot cea vecinica ^i de noasele voastre, i?i de sacrificiile voastre darul sau de pane ?i prinosul sau. de bucurie. 26 ^i a cincea zi noua vi^ei, doi ber40 ^i Moisi spuse fiilor lui Israel loeci, $i miei de cate un an patruspre- toate cate porunci Domnul lui Moisi. Legi pentru vot. zece, fara cusur: 27 ^i cu darul lor de pane i prinoasele lor pentru vifei. k^i Moisi vorbi catra capii seminpentru berbeci, ^i pentru miei, dupa nutiilor fiilor lui Israel, zicand Aces28 l^i un ta este cuvantul, pre care-1 porunci Dommarul lor, dupa prescriere afarfi nul. drept sacrificiu pentru pacat, 2 ^Daca barbat va face vot Domtap de arderea de tot cea vecinica i de nului. sau ^juramant va jura, sau va darul sau de pane ?i de prinosul sau. lega siifletul sau cu legatura, sa nu-?i 29 i a ^asea zi opt vitrei, doi ber- calce cuvantul sau, ci sa ^faca toate cate beci ^i miei de cate un an patruspre- au ieit din gura lui. zece, fara cusur; ^i cu darul lor de 3 ^i daca femeia va face vot Domnupane fji prinoasele lor, pentru vitei. pen- lui, sau se va lega cu legatura in casa tru berbeci, ?i pentru miei, dupa numii- parintelui ei, in junetea ei,.. 4 ^i parul lor, dupa prescriere: 31 Si un t^ap rintele ei va auzi votul ei sau legatura dj-ejjt sacrificiu pentru pacat, afara de ei, cu care ea a legat sufletul ei, ^i paarderea de tot cea vecinica ^i de darul rintele ei la aceasta nu va zice nimic, sau de pane ^i de prinosul sau. toate voturile ei vor sta, i toata lega32 vpi a f=;aptea zi: ^apte vitei. doi ber- tura. cu care ea a leffat sufletul ei. va
: ;
:

30

Vers.
10.

3,

m
11

I.ev. 23. 36.

Isa.

Cjpul SO.
]1,16
n Cap.
I.

Lev. 23.
Dzra.
:s.

2.
5.

Lev.

4,

111.

b Lev. 27. 2. Judc. 11. 30,'


I

3.5.

e Lev. 5- 4.

if

lov. 82.

Eccl. 5.

Fapt. 23. 14.

Kan.

1.

Vers. 18.

IV.
stA.

MOISL
opri

30, 31.
Invingerea MadianHilor.

18B
vorbi lui Moisi. zicanil:
fiii

5 lar daca paHntele

ei

o va

in ziiia in care

a aiizit-o, toate

voturile

Q1
-J*

^i

Domnui

ei i toate legaturile ei,

cu cari ea a lesta
;

2 Easbuna pre
Madiaiiitilor, '

lui

Israel

a-

gal suiletul va ierta pre pre ea.

ei,

nu vor

?i

Domnui supra

dupa aceea

te^'vei

ea, ca pariutele ei a oprit-o

ea marilandu-se va avea ei, sau alt ceva ce a rostit eu u^urinta cu buzele ei, prin care ea ?i-a legat sufletul ei; 7 vSi daca bar-

^i dacii

asupra-i votiiiile

va tacea in zina in 5 ^i so numarara din care a anzit-o, voturile ei vor sta, ^i le- tefi la Oi?tire. gaturile ei, cu care a legat sufletul ei, miil(^ lui Israel cate o mie de toata se8 lar daca barbatul ei o va miutia, douas]3rezece mii de inarma^i de vor sta. opri in ziua in care a auzit, atunci des- o^tire. 6 $i Moisi trimise pre ace^tia
batul
ei

o va auzi,

^i

la poporul tau. 3 i^i Moisi vorbi catra popor, zicand Barbati dintre voi sa se iuarmeze de oi^tire, ca sa moarga asupra Madianului^ sa f'aca rasbunarea Domnului contra Madianului. 4 Cafe o mie de seminfie,^ din toate somin|iile lui Israel, sa trimc-

adaogi

avea ea asupra- la resl)el, cate o mie dela toata semin^ia, ^i, i ceeace a rostit ea cu u^urinta cu pre ei :?i cu ei pre Finea;?, fiul lui Eleabuzele sale, prin care ea a legat sufletul zar preotul. cu uneltele sacre i ''tram7 ^i ei ei; i?i Domnui va ierta pre ea. bitile de alarma in injina sa. 9 Cat ijeutru votul vaduvei, sau al luptaudu-se contra Madianului, cum desparfitei, tot cu ce va lega ea sufletul Domnui poruncise lui Moisi. ''ucisera toata partea barbateasca. 8 $i uciseri va sta asupra-i. 1 ^i daca ea fiind inca in casa bar- pe langa ceilal(i uci.si de ddn.fii ^\ pre batului ei, a f acut vre-un vot. sau a legat regii Madianului pre /'Evi ?i pre Eesufletul ei cu legatura prin juramant; kom, pre Zur iji pre Ilr si pre lieba, pre 11 ^i daca barbatul ei o va auzi, i-i va cinci regi ai Madianului, s^ipre J/Balaam,. tacea, i nu o va opri, toate voturile vor fiul lui Beor, il uciscra cu sal)ia. 9 i^i sta, ^i toata legatura, cu care ea a legat fiii lui Israel dusera })rinse femeile Masufletul ei, va sta. 1 2 Jar daca barba- diaiuilui ?i pre pruncii lor, pradandu-i tul ei le vadesfiinfa in ziua aceeain care de toate vitele lor, de toate turmele lor va auzi, toate cate au ie^it din buzele ^i de toata averea lor. 10 ^i le arsera ei, fie voturi. fie legaturi ale sufletului cu foe toate cetafile lor, cu locuinft'le ei luei, nu vor sta; barbatul ei le-a desfiinfat, lor i?i toate castelele lor. 1 1 ^i ?i Domnui va ierta pre ea. 13 Tot vo- ara toata prada ^i toate jafurile de oatul ?i toata legatura cu juramant, de meni i de vite. 12 i?i pre cei prin^i ?i amarirea sufletului ei, barbatul ei le va jafurile f?i prazile le adusera la Moisi i face sa stea, ^i l)arbatul ei le va des- la Eleazai- preotul, ?i la comunitatea fiin^a. 14 Dara daca barbatul ii va fiilor lui Israel, in tabara din campia tacea din zi in zi, prin aceasta el va in- Moabului, langa lordan, in dreptid letari toate voturihi ei sau toate legaturile riclionului. ei, cari sunt asupra-i; le va intari, caci 13 Moisi ^i Eleazar preotul, si el a tacut in ziua in care le-a auzit. tofi mai marii comunita^ii, le ieira spre 15 lar daca el le va desfiinta, dupa ce inlampinare, afara din tabara. 14: ^\ le-a auzit, el va purta pacatul ei, Moisi se ap rinse de nuinie pre capete16 Acestea sunt legile, pre care Dom- niile OijtiriM, pre cei mai mari preste mii nui le-a poruncit lui Moisi, intre bar1)at si pre cei mai mari preste sute, cari se ^i femeia sa, intre parinte ^i fica sa, incd intorceau dela resbel. Moisi zise 15 fiind in tinerefele ei, in casa parintelui ei. catra dansii: Ce! lasarafi vii pre toate
fiintat-a el votul ei ce-1
; ''

k;5i

!:;?i

Fac.

3.

16.
1

Capul 31.
a Cap. 25. 17

* Cup.

-'l.

13.

d Deut. SO.
1

13.

Judc.
33.

6.

1,

/
CI

los.

Cap.

10. 9.

Sam.

27. 9,

13. 21. l05. 13. 2.

h Dsat. SO. 11.


t

Dene.

'JO.

14.

184
fenieile?
!

JV.

MOISI. 31.

16 lata 'acestea sunt acelea. preotul, darul ridicat al Domnului. <;ari dupa ^cuvantul lui Balaam, dadura 30 Si din jumatatea tiilor lui Israel sa prilej fiilor lui Israel ca sa pacatueas- iei de o * parte din toata cincizecea cate ca in contra Domuulni in fapta lui Peor, un suflet, din oameni, din boi, din asini cand ^veni plaga aceea preste comuni- ^i din oi, din toata vita ^i sa le dai Letatea Domnului. 17 Acum deci'^uci- vi^ilor. <cari pazesc cele de pS,zit in lotoata partea barbateasca dintre ca?ul Domnului. 31 Si Moisi f^i Eleadeti prunci, cum iji toata femeia, care a cu- zar preotul facusa, dupa cum poruncise noscut impreunare de barbat, ucideti-o. Domnul lui Moisi. 32 Si prada ce mai ramasese din ja18 Si pre toti pruncii de parte femeiasful, de ce facuse poporul ce iesise la o^tire, a, care n'au cunoscut impreunare barbat, pre acelea vii lasa^i-le voua. era: oi, ?ase sute aptezeci ^\ cinci de 33 Si l^oi? saptezeci i doua de 19 Si "voi sa tabariti afara din tal)rira mii 34 Si asini. ^asezeci $i una de apte zile, tofi cari au ucis pre cineva, mii 35 Si sufietele de oameni, femei, sau "cari s'au atins de careva ucis, ca mii; sa va curatjifi a treia i a f?aptea zi, pre cari n'au cunoscut impreunarea de bar20 Si bat, preste tot, treizeci ?i doua de mii. Toi ^\ pre cei prin^i ai vo^tri. 36 Si fu jumatatea prazii, partea atoate vestmintele, ?i toate lucrurile de numarul piele, 9i toate cele ce sunt facute din par celora, cari ie^isera la o^tire de capra, ^i toate uneltele de lemn, sa oilor, trei sute treizeci ?i ?apte de mii. cinci sute. 37 Si darea pentru Domle curatiti. nul fu Eleazar catra baroi, ^ase sute aptezeci ?i cinci 21 Si preotul, zise ba^ii de resbel, cari mersesera la bataie: 38 Si Ijoi? treizeci ?i ^ase de mii ?i daacesta este statutul de lege, pre care rea Domnului dintr'ace^tia fu $aptezeci 22 Nu- ^i doua. 39 Si asini, treizeci de mii Domnul il porunci lui Moisi mai aurul f?i argintul, arama, ferul, co- cinci sute, ^\ darea Domnului din ace40 Si suflete de sitorul ^i plumbul, 23 Si tot ce poate tia ?asezeci ^i unul suferi focul, sa-/ trece^^i prin foe, ca sa oameni: ?asesprezece mii ^\ darea Dome curete; dara sa se curete i.Pcn apa nului din acestia: treizeci ?i doua de de stropire ; lar toate ce nu pot suferi suflete. 41 Si Moisi darea luatd drept focul, sa le treceti prin apa. 24 i Si sa dar ridicat Domnului o dadii lui Eleazar va spalal^i vestmintele voastre in ziua a preotul, ^ dupa cum poruncise Donuiul lui aptea, ?i vetifi curat-i; ?i dupa aceea veti Moisi. 42 Si din jumatatea fiilor lui Israel, intra in tabtira.
;
; ;

Impdrpirea prUzii.

ce Moisi a tras-o dela barba^ii, ce

25 Si Domnul vorbi lui Moisi, zicand: 26 Fa numararea prazii i a acelor


ijsi

sesera la entire,

43
:

(Si

meraceasta jumasute trei-

tate a comunitat;ii fu

oi, trei

44 Boi, prin^i din oameni i?i din Vite, tu ?i Elea- zeci si 9apte de mii cinci sute. 45 Asini treizar preotul cu capii caselor parinte^ti treizeci s^i ^ase de mii ai comunitatii. 27 Si ''prazile le im- zeci de mii cinci sute: 46 Si oameni 47 ^Din aceasta parte in doua intre purtatorii resbelului, sasesprezece mii); <3ari ie^ira la o^tire i intre toata comu- parte a fiilor lui Israel, Moisi puse la o nitatea 28 Si sa iei i pentru Domnul parte din toata cincizecea cate unul din
;

dare dela barba^ii de resbel.


suflet, din

cari

au

ie^it

oameni

din

vite, ^i le

dadu

Levitilor,

un cari paziau cele de pazit in loca^ul Domoameni ?i din boi ^i din asini nului, cum poruncise Domnul lui Moisi. i din oi. 29 Din jumatatea lor sa le 48 Si apropiatu-s'au capeteniile catra lua^i pre acestea, i sa le dai lui Eleazar Moisi, mai marii preste mii i mai marii
lao^tire: din toata cinci suta *cate
i Cap.
25. 2.

A 2 Pet. 2. 15,

Apoc. 2. 14. Cap. 2B. 9.

n Cap.

5.

2.

ji

Cap. 19.11. etc.] q Lev. 11. 85. Cap. 19.9. 17.1 r los 22, 8.

s Vers. 30, 47.


(

v.

Cap.

3. 7,

Vers. 42-47.1

25, 81, 36.

V Cap. 18.8, 19. X Vera. 30.

IV. MOISI. 31, 82.


preste sute,
vii tai
^i

185

zisera lui Moisi

49 Sor- misei

facura numararea barbatilor de mantul

sub couducerea noastrS, ?i nil lipse^te din noi nici unul; 50 Deci noi aducem dar Domnului, fiecare ceeace a gasit: scule de aur,
resbel, cari fuserd

Kade^-Barnea ca sa vada pa9 Ca ei se suira pana la valea Escol, $i dupa ce vazura pamantul, intoarsera inima fiilor lui Israel, ca sa nu intre in pamantul, pre care Domnul il daduse lor. 10 ^i se aprinse mania
dela
;

salbe,
2/spre

bratari.

inele,

cercei

colete,

Domnului
cimd
:

in ziua aceea,

i el

jura, zi-

a face

ispa^irc pentru

sufletele
k^i

11 Ace?ti barbati,

cariie.^ira din
i

noastre inaintca Domnului.

51

Moisi Egipt, dela anii douazeci

mai

sus.

nu

^i Eleazar preotul luara aurul dela dan- vor vedea acel pamant, pre care eu cu ?ii, sculele lucrate. 52 ^i tot aurul, juramant I-am promis lui Abraam ?i lui care se aduse drept dar ridicat Domnu- Isaac si lui lacob. pentru ca n'au urmat lui de catra cei mai mari preste mii ei mie pe deplin 12 Afara de Caleb, fiul cei mai mari preste sute, fu sjasesprezece lefune, Kenezeul, sji de losua, fiul lui mii $apte sute. cinzeci de sicli. 53 Oa Nun ca ei au urmat pe deplin Domnu;
:

barbatii de o^tire pradasera fiecare pen- lui.

13

9i

mania Domnului

se aprinse

tru sine).
tul luara

54

^i Moisi ^i Eleazar, preo-

aurul dela mai

marii

asupra lui Israel, i-l lasa sS se ratapreste ceascS. in pustiu patruzeci de ani, pana
lui
facii ivlu in ocliii

mii

preste sute, $i-l adusera in cortul ce se stanse toata acea generat.iune, care
fiii

intrunirii drept amintire pentru

Domnului.

14

^i

acum,

Israel inaintea

Domnului.

iata voi

v'a^i

sculat in locul parintilor

Pdmdntul

eel cucerit la

se tmparlefte

mtre seminpiile
la

Gad

votri clocitura de oameni pacato^i, ca rSsaritul lordanidui lui Riiben, a lui sa immul^i^i )?i mai tare focul maniei juviSlate din Manase. Domnului contra lui Israel. 15 Ca daca

^i fiii lui Kuben $i fiii lui Gad voi va * intoarceti dela dansul, el va mai aveau multime mare foarte de vite; lasa pre ei in acest pu.stiu, ?i voi veti i ei vazura pamantul '^lazer ?i paman- pierde tot poporul acesta. tul Gralaad, cS, lata! locul acela era loc 16 ^i ei se apropiara de dansul, ^\-i pentru vite. 2 i venira fiii lui Gad i zisera Staule de oi voim sa facem aicia fiii lui Ruben, i vorbira lui Moisi ^i lui pentru vitele noastre, ?i cetati pentru coEleazar, preotul, ?i catra mai marii co- piii no?tri 17 ^i '^noi ne vom inarma, nmnitatii. zicand 3 Atarot, ?i Dibon, i curand vom merge inaintea fiilor lui ^i lazer, i Nimra, ^i Hoijbon, i Eleale, Israel, pana ce-i vom duce la locul lor; ^i ^ebama, ?i Nebo, ?i Beon, 4 Paman- darS, copiii noi^tri vor ramanea in aceste tul, pre care Donmul il batu inaintea co- cetati intarite, de frica locuitorilor acesmunitatii lui Israel, este pamant pentru tui pamant. 18 Noi nu ne vom intoarce Aite, ?i servii tai au vite. 5 ^i zisera la casele noastre, piina ce fiii lui Israel

*yr%

^^

mai departe
ochilor
tai,

De am

afiat liar inaintea

nu-^i vor

fi

luat fiecare mos^tenirea sa.

vilor tai

pamant ser- 19 Ca noi nu vom moijteni cu ei imspre stapanire; nu iie trece preuna dincolo de lordan, nici mai desS,

se dea acest

preste lordan

6
catra
tri

Si Moisi zise catra


fiii

fiii

lui

Gad

ca motenirea noastra ne va veni dincoace de lordan, despre rasarit.


parte
;

lui

Ruben Nu cumva
:

fra1,ii

vo^-

20

^i zise Moisi catra dan^ii

De

vefi

de va ve^i inarma la res7 ^i pentru ce intoarceti bel inaintea Domnului; deti aicia? 21 ^i fiecare inimile fiilor lui Israel, ca sa nu treaca din voi iuarmati vor trece lordanul inain pamantul, pre care Domnul il da lor ? intea Domnului, panS ce el va alunga 8 Asja facura parin^ii vo?tri, cand ii tri- pre inamicii sai de dinaintea sa, 22 ^i
la resbel, ?i voi sa ?e- face aceasta, i
V Ksod.30.1S,16.
I I

au sa mearga

Oipul as.
a Cap. 21. 32.

los.

13.

26.

Sam.

34. 6.

b los. 22,

16, 18.

2 Cron.

7. 19.1

los

4.

12,

13.

186 numai

IV. MOISI. 32, 33.


diipa ce^tara va
fi

supusa inain- Atarotul ^is'Aroerul.

35

Si Atrot-So-

i laserul ?i logbelia, tea Domnului, 36 Si Betuatimci veti fi nevinovati inaintea Dom- Nimra ^i Betu-Haranul, ceta^ri intarite, nului ^i inaintea lui Israel, ?i acest pa- ?i staule pentru oi. 37 Si fiii lui Euben zidira He^bonul mant va fi stapanirea voastra inaintea Domnului 23 ^i de nu ve^i face acea- ?i Elealul ^i Cliiriataimul, 38 Si '*Nebo

va ve^i intoarce inapoi, fanul

Baal-Meonul, * schimbandu-le numele, i sa titi, cd pacatul vostru va va ajunge i?i Sil^uia; i puse alte nume cctatilor pre voi. 24 Zidit;i-va deci ceta^i pentru pre care le rezidira. 39 Si fiii lui iMachir, fiul lui Manase, copiii vo^tri, ^i staule pentru oile voasface^i. se dusera la Galaad, ?i-l luara, i aluntre, i ceeaceavorbit gura voastra 25 ^i vorbira fiii lui Grad ^i fiii lui gara pre Amoreii ce locuiau intr'insul. Euben catra Moisi, zicand: Sorvii tai 40 Si Moisi ^ dadii Galaadul lui Machir, Tor face ai?a, dupa cum le poruncise fiul lui Manase, ^\ el locui acolo. 41 Si domnul nostru: 26/' Copiii no?tri, fe- lair, fiul lui Manase, inca se duse, ^i lua meile noastre, turmele noastre, ^i toate satele lor, ^i le numi Havot-Iair. 42 Asevitele noastre vor ramanea aici in ceta- menea ^i Noba merse, ?i. lua Kenatul i 27 i servii tai vor cetatile lui, i le puse numele Noba, dup^ t'ile Galaadului; trece to|i inarmat^i de os^tire inaintea numele lui.
sta, iata voi pacatuiti inaintea
j?i

Domnului,

Domnului

la resbel,

dupa cum

zise

dom-

Locurile tahdrirei hraeli^ilor enuynurate.

nul nostru. 28 Si Moisi porunci in presenta lor


lui Eleazar preotul.
]N^un, i
^i lui

QO ^^

Acestea

suyit statiunile fiilor lui Is-

rael, cari ie^ira

din pamantul Egip-

losua, fiul lui tului

dupa

ostirile lor,
i

capilor caselor parinte^ti din se- lui Moisi


fiiilor

a lui Aaron.
lor,

sub conducerea 2 Ca Moisi


sta^io-

mintiile

lui
:

Israel.

29
lui

^i

Moisi descrise pornirile


i fiii

dupa cum
;

zise catra danijii

Daca

fiii

Gad

lui Euben vor trece cu voi lordanul toti inarmati la resbel inaintea Domnului i?i daca ^ra va fi voua supusa, atuncia sa
;

nara ei dupa porunca Domnului ?i acestea sunt statiunile lor dupa pornirile lor
3 Ei ''plecara dela
''intaia,

Eameses
zi

in luna

in

a cincisprezecea
zi

a lunei
fiii

dati lor

30

^i

pamantul Galaad spre stapanire de nu vor trece cu voi inarmati,


ei

intaia; a
Israel.

doua

dupa

pa^ti iesjira

lui

'-'cu

mana

inalta inaintea ocliilor

^tunci

4 Si Egiptenii immormo?tenirea lor o vor avea cu a tot Egiptului. mantara pe tot^i intaiu-nascutii, pre cari voi impreuna in pamantul Canaan. 31 Si raspunsera fiii lui Gad si fiii lui Domnul ii batuse dintre ei, i Domnul Euben. zicand Ceeace a vorbit Domnul fucii judecata chiar ^i asupra zeilor lor.
'^
:

K'.atra servii sai

vom
$i

Irece inarmati inaintea

mantul Canaan,
noastre sa ne

32 Noi vom 5 / Si fiii lui Israel plecara dela Eameses, Domnului in pa- ?i tabarira la Succot. 6 Si plecand dela stapanirea mo^tenirii i^'Succot, tabarira la Etam, care este la
face.

plecand dela 33 Si af?a Moisi dadu lor. fiilor lui Etam, se intoarsera inapoi la Pi-Hahirot Gad 9i fiilor lui Ruben si la jumatate in dreptul Baal-Zefonului, ^i tabarira din semintia lui Manase, fiul lui losif, dinainteaMigdolului. 8 Si plecand dela regatul lui Sihon, regele Amoreilor, i Pi-Hahirot, *trecura priu mijlocul marii regatul lui Og, regele din Basan, ^ara catra pustiu, i mersera cale de trei zile ou cetat^ile ei ?i cu hotarele lor, ceta^ile in pustiul Etamului, i tabarira in Mara. -acelei tari jur imprejur. 9 Si plecand dela Mara, ivenira la Elim; 34 Si fiii lui Gad rezidira Dibonul ?i ^i in Elim erau douasprezece isvoare de

ram ana dincoace de

lordan. marginea pustiului.

Si'*

d Deut.
e

3. 20. los. 11. 23. Fac. 4. 7.

/
5

los.

1.

U.
.;

Esod. 23. 13.


I

Deut.
15. los.

3- 12, 13,

Caput

33. 37,
2.
8.

g Dent. 2. 36. h Isa. 46. 1.


\

Io3. 23. 7. Fac. 50. 23.

13. 31.

Isa. 59. 12.

Vers.

3.

a Esod 12. h Esod. 12. c Esod. 14.

d Esod. 12. 29. e Esod. 12. 12.


Isa. 19.
1.

Apoc. 12.

8,

Esod

g Esod.

12. 87. 13. 20.

Esod. 14. 2, 9. Esod. 14. 22. 3 Esod. 15. 27


It

IV. MOISI. 33.

187

apa ?i ^aptezeci fenici, ?i tabarira acolo. zeci i trei de ani, cand muri pe mun10 ^i plecand dela Elim, tabaiira langa tele Hor. 40 ipi regele din Ard, Canaaneul. care Marea-Ro^ie. 1 1 $i plecand dela MariaRo?ie, tabarira in'^piistiul lui Sin. 12 ^i locuia in partea despre miazazi in paplecand din pustiul lui Sin tabarira in mantul Canaan, auzi ca vin liii lui Israel, 41 ^i plecand dela muntele Hor, taDofca, 13 $i plecand dela Dofca, ta14 ^i plecand dela Alui;;, barira in Zalmona. 42 $i plecand dela barira in Alui?. 43 ^i pletabarira la ^Rcfidim, iji aicin poporul nu Zalmoua, tabarira in Funon. 15 ^i i)lecand dela cand dela Funon, tabarira in Obot. 44 Si avii apa de bfiut. Sinai. plecand dela Obot, tabarira in Ije-Hain '"pustiul tabarira Refidim, 16 i plecand din pustiul Sinai, tabarira barim, la marginea Moabului. 45 Si plecand dela plecad dela Ijim, tabarira in Dibon-Grad, 17 la "Kibrot-taava. Edbrot-taava, " tabarira la Hazerol 18 i 46 ^i plecand dela Dibon-Gad, tabarira plecand dela Hazerot, tabarira la Ritma. in Almon-Diblataim. 47 f^\ plecand dela 19 ^i plecand dela J^ Ritma, tabarira in Almon-Diblataim, tabarira langa mun20 Si plecand dela tele Abarim dinaintea muntelui Nebo. Riminon-Farez. tabarira in Libna. 21 v^i 48 ^i plecand dela muntele Abarim, taRimmon-Farez, plecand dela Libna, tabarira in Rissa. barira in campia Moabului langa lordan,
I'^i
.

49 ^i tabarira plecand dela Rissa, tabarira in Ke- in dreptul lerichonului. 23 ^i plecand dela Kelielata, pe langa lordan, dela Bet-Ie?imot pana helata. 24 Si la^Abel-^ittim, in campiile Moabului, tabarira langa muntele efer. plecand dela muntele ^efer, tabarira in Dmnnezeu porunce^te ca Cananeii sii se nimiceascS. Harada. 25 ^i plecand dela Harada, Domnul lui Moisi in camvorbi dela 50 $i ^i plecand 26 tabarira in ]\rakelot. 27 ^'i ple- piile Moabului, langa lordan, in drejjtul Makelot, tabarira la Tahat. 51 Vorbes^te fiiTarali. lerichonului, zicand: in tabarira dela Taliat, cand
22
^i

28

Mitca.

plecand dela Tarah, tabarira in 29 ^i plecand dela Alitca, taba30 Si plecand dela rira in Ha^mona. Hamona, tabarira in Moserot. 31 k;)i plecand dela Moserot, tabarira in Bene32 ^i plecand dela 2 Bene- JaJaakon. 33 Si 'tabarira in Hor-Gridgag. akon,
^i

lor lui Israel, ^i le zi

trece

lordanul
toti

52

2/

Pre

Voi, dupa ce vet-i pamantul Canaan locuitorii pamantului sa-i


:

in

alungati dinaintea voastra, i toate chipurile lor sa le strica^i, ^i chipurile tur-

nate ale lor sa le nimiciti,


timile
lor sa le sfarmati.

toate inal^i

53

dupa

plecand dela Hor-Gidgag, tabarira in Jot-Bata. 34 $i plecand dela Jot-Bata. tabarira in Ebrona. 35 ^i plecand dela Ebroua, tabarira in Etion-Greber. 36 Si plecand dela Etion-Greber. 'tabarira in 37 ^j^i 'pustiul Zin, care es/eKade^ul. muntabarira langa plecand dela Kades, tele Hor, la marginea pamantului Edom. 38 Si se'^sui Aaron preotul, pe muntele Hor, dupa porunca Donniului; !?i muri acolo in anul al patruzecelea, dupa ie^irea fiilor lui Israel din pamantul Egiptului, in luna a cincia, in intaia zi alunei. 39 Si Aai'on era de o sula douam
h Esod. 16. 1. I Esod. 17, 1. Esod. 16. 1. n Cap. 11. 34.
o Cap. 11. 35. p Cap. 12. 16. 7 Fac. 36. 27. r Dent. 10. 7 s Deut. 2. 8. t Cap. 80. 1. 11 Cap. 20. 22.
33.
ti

ce ve^i lua in stapanire tara, voi sa lo-

eu v'am dat acest pa54 i voi pre mant, ca sa-1 moteniti. acest pamant sa-1 impar^iti intre voi cu sorti dupa neamurile voastre celor mai multi sa le dati mai multa mo^tenire, ?i celor mai putini sa le dati mai putina mo^tenire fiecare, unde-i va cadea sortul, acolo sa aiba, dupa semintiile pacui^i intr'insa, ca
: ;

rin^ilor

vo^tri

sa

impartiti

intre

voi.

55 ^i daca voi pre

locuitorii acelui

pa-

mant
va
ei.
fi,

nu~i ve^i alunga dinaintea voastra, ca aceia, pre cari ii veti lasa din
i^i

vorfi ^spini in ochii \u^tri,


Dent.
24,
Ids.
7. 2, 6. 11. 12.
2. 2.

ghimpi

Cap.
28.

30.

los. 2. 1.

: los. 23.

13.
I

.r

Cap. 25.

y Esod. 23. 33.

.Jndc. 2. 3.

Esod. 23. 33. Kzec. 28. 24.

Jndo.

Ps. 101.34,36.

188
ill
ill

rv.
$1

MOISI 3335.
.

coastele voastre,

inamici vor
vet.i

fi

voua,

pamantul in care
fi,

locui.

56

^i

13 cand

k^i
:

Moisi poruuci

fiilor lui Israel, zi-

va

ca

precum am

gaiidit sa fac lor,

voiu face voua.


Eotarele pamdntului celui promts; se rdnduesc bSrba^i pentru wijjclr^irea lui.

Acesta este pamantul, pre care sa-1 impar^iti intre voi prin sor^i, pre care poruncise Domnul sa se dea la noua semin^ii ^i la o jumatate de semintie. 14^ Ca semintia fiilor lui Ruben, dupa
casele lor parinte^ti,
i

Grad, dupa casele lor parintesti, ?i juCa- matate din semintia lui Manase, au pri15 Aceste doua senaan, (acesta-i pamantul, care vS va mit mo^tenirea lor. 4-adea de mo^tenire, prunantul Canaan mintii si jumatate semin^ie au primit mostenirea lor dincoace de lordan, in 4upa hotarele lui).

^^

/I

^i

Domnul

vorbi lui Moisi, zicand


i le zi

semintia

fiilor lui

2 Spuiie

fiilor lui Israel,

Toi cand

veti intra in

pamantul

3 ''Hotarul vostru despre miazazi sa dreptul lerichonului despre rasarit. dela pustiul lui Zin in lungul Edo- Cum $i prin cine trebue sS, se hnpHr'^eascCl i;ara. lie 16 i Domnul vorbi lui Moisi, zicand iimlui; a^a ca, liotarul vostru despre
:

miazazi va incepe dela marginea ^Marei4 ^i acela^i hotar Sarate spre rasarit; despre miazazi '^catra intoarca sa se inal^imea Alo-abim, ^i satreaca prin Zin; ^i iesirea lui va fi spre miazazi la Kades-Barnea, ^i sase intoarca la /"Hazar-

17 Acestea sunt numele barba^ilor, cari au sa imparta pamantul intrevoi: 2Eleazar preotul, s?i losua, fiul lui Nun. 18 ^i din toata semintia sa luaj;;i cate un mai mare pentru imparatia pamantului. 19 ^i numele barba^ilor acelora sunt acestea Addar, ^i sa treaca pana la Asmon. Din semintia lui luda: Caleb, fiul lui -5 Si acest hotar sa se intoarca dela As- lefune. 20 ^i din semintia fiilor lui Simon 9\a raul Egiptului: ?i iesjirea lui sa meon: Lemuel, fiul lui Amihud. 21 Din Elidad, fiul lui fie la mare. semintia lui Beniamin 22 ^i din semintia fiilor lui 6 9i hotarul eel despre apus hotar Chislon. mai niarele Bukld, fiul lui Jogh. sa va fie marea cea mare aceasta sa va Dan
: : ;

fie

hotarul despre apus.

7 ^i acesta sa va
:

fie

hotarul despre

miazanoapte dela marea cea mare sa va insemnati hotar pana la '*niuntele Hor. 8 Dela muntele Hor sa va insemnat;i, pana ce *vii la Hamat; i ie?irea
acestui hotar sa
iesa acest
fie

^'^edad.
?i

^i

sa

Hotar

la Zifron,

sa

fie ie^i-

rea lui la ''^Hazar-Enan; acesta sa va fie hotarul despre miazanoapte. 10 ^i va insemnati hotar despre rasarit dela Hazar-Enan pana la ^efan. 11 ^i hotarul sa se pogoare dela ^efan
la ^Eibla despre rasarit

23 Dintre fiii lui losif din semintia fiilor lui Manase mai marele Haniel, fiul 24 ^i din semintia fiilor lui lui Efod. Efraim mai marele Keniuel, fiul lui $iftan. 25 ^i din semintia fiilor lui Zabulon mai marele Elizafan, fiul lui Par26 ^i din semintia fiilor lui Isanach, cliar mai niarele Paltiel, fiul lui Asan. 27 ^i din semintia fiilor lui Asser: mai niarele Ahihud, fiul lui ^elomi. 28 ^i din semintia fiilor lui Neftali mai marele Pedahel, fiul lui Amihud. 29 Ace^tia sunt aceia, carora Domnul
: :
:

de Ain;

sa se le porunci, ca

ei

sa imparta

fiilor lui

Is-

pogoare acest hotar


marii
'^

$i

sa atinga tarmul rael ^o^tenirea in

pamantul Canaan.

Cetapile Levifilor. Chineret spre rasarit. 12^1 acest hotar sa se pogoare pe lordan, ^i ies^irea Qpr i Domnul vorbi lui Moisi in campia Moabului langa lord an, In dreplui sa fie'*Marea-Sarata. Acesta sa va fie 2 Zi fiilor lui pamantul vostru, dupa hotarele lui jur tul lerichonului, zicand Israel, ca ei, din mostenirea stapanirii imprejur.

^^

Capul S4.

IV. MOISI. 35.


lor, sa

189

spre lociiire, tru nemeruieul ce locue^te intre ei, sa i cuprinsul dinjurul cetatilor samai dea fie acele sjase cetati de scapare, ca intr'Levitilor. 3 Cetatile sa fie ale lor spre insele sa scape fiecine, care a ucis om

dea

Levit-ilor cetati

pen- din gre^eala. 16 '^i daca cineua va fi \o\it pre altul tru vitele lor ?i pentru averea lor i pen4 ^i cuprinsul cu ceva unealta de fer, i acesta moare, tru toate animalele lor. cetatilor, pre care le veti da voi Levitilor, acela uciga? este i?i ucigasul sa se omoare. fiecare sd fie de o mie de co^i jur im- 17 ^idaca-lvalovi cu o piatrarfm mana, prejur dela zidurile cetatii in afara. .5 ^i de care poate muri, i acesta moare, acela samasurati pe din afara ceta^ii, din par- uciga? este, i ucigasul sa se omoare. tea despre rasarit doua mii de coti, ?i 18 Sau dacd-l va lovi cu vre-o unealta despre miazazi douft mii de coti, i?i din de lemn din mana, de care poate muri, partea despre apus doua mii de coti. ?i ^i acesta moare, acela uciga^ este, ^i <lin partea despre miazanoapte doua mii ucigasul sa se omoare. 19 '"Easbunade coti, ca cetatile sa fie la mijloc aces- torul de sange sa omoare pe ucigai? cand tea sd le fie cuprinsul cetatilor. 6 8i il va intalni, sa-1 omoare. 20 ^i "daca din cetatile, pre care le veti da voi Le- eldin ura il va impinge, sau "pandindu-l vitilor, ^ase sd fie cetati de scapare, pre va arunca ceva asupra lui, incat sa moara care sa le dati, ca intr'insele sa scape 21 Sau daca el ^ din vrajraa.^ie il va lovi ucigasul: i^i afara de acestea sa le mai cu mana sa, incat sa moara sji se omoare dati ^ patruzeci i doua de cetati. 7 Toate eel ce a lovit, (cad) uciga^ este; rasbucetatile cate veti da voi Levitilor patru- uatorul de sange sa omoare pre uciga?, zeci ?i opt cetati, ele cu cuprinsurilo lor. cand il va intalni. 22 lar daca el din intamplare, nu din 8 f?i cetatile cate veti da din mo^tenirea fiilor lui Israel, ^ dela cei ce au multe sa vrajmasie, il va impinge pre dansul, sau luati multe, ^i dela cei ce au putine, sa va arunca asupra-i vre-o unealta, dai'S 23 Sau el fara sa-i fie luati putine; fiecare sa dea din cetatile nu pandindu-1 sale Levitilor, dupa motenirea sa ce inimicul sau, ^l fara sa-i voeasca raul, din nebagare de seama arunca cu o piatra mostene^te. scapare. asupra-i, de care omul poate muri, si el Cetatile de 9 ^i Domnul vorbi lui ]\Ioisi, zicand moare 24 1 Comunitatea sa judece intre 10 Vorbeste fiilor lui Israel, ^i le zi: eel ce a lovit ^i intre rasbunatorul de /'Lapa ce veti trece lordanul in paman- sange, dupa aceste legi. 25 i comunitul Canaan, 11 i/Alege-vetivoua cetati, tatea sS, mantueasca pre uciga? de mana <are sa va fie cetati de scapare, ca sa rasbunatorului de sange ; ?i comunitatea poata scapa intr'insele eel ce din gre^eala sa-1 intoarca in cetatea de scapare in a ucis pre altul. 12 'Aceste cetati sa va care scapase, $i sa'ram;ina acolo pana serveasca de scapare in contra rasbuna- la moartea arcliiereului, *care fu uns cu torului de sdnge, ca ucigasul de om sa oleiul sacru. nu moara, pana ce nu va fi stat la jude26 lar daca ucigasul va ie?i din liocata inaintea comunitatii. 13 ^i din tarul cetatilor sale de scapare, in care acele cetati ce veti da voi, *9ase sa fie scapase, 27 ^i rasbunatorul de s:\nge voua cetati de scapare 14: J Trei cetati il va afla afara din hotarul cetatii sale de sa dati dincoace de lordan, i trei cetati scapare, ?i rasbunatorul va ucide pre s& dati in pamantul Canaan; cetati de ucigas,... vinovatie de sange nu va fi scapare sa fie voua acestea. 15 Pentru asupra-i. 28 Ca el trebuia sa ramana liii lui Israel ?i pentru eel strain i* pen- in cetatea sa de scapare, pana ce ar fi
locuire,
?i

cuprinsul acestora sa

fie

''

'^

i Vers. 13. los. 20. 2,7,8. c los. 21. 41.

d
p f

los. 21.

3.

Cap. 2B. 5*. Dent. 19. 2.

g Esod. 21. * Deut. 19.


I

13.
I

3
'.-

Vers.

6.

Dent. 4. los. 20. Cap. 15.

I
I

Esod. 21.12 14.

Dent. 19.6,

12.

Deut

19.11.12.

I'\1C.

4.

8.

Vers. 21,24.27.

Sam.

3. 87.

o Fsod. 21. 14.| Ksod. 21. 13.1 q Vers. 12.

los, 20.

Esod.

2S

190
murit
arcliiereul, ?i
;

ly. MOISI. 35,

36
care ele se vor
fi

niimai dupa moartea

leia, in

mdritat;

din

arcliiereului

putea ucigasul sa se rein- sor^ul mostenirii noastre se va lua.

4 $i

toarca la pamantiil stapanirii sale.

29

i acesta sa fie

cand fiii lui Israel voraveaa/iwZ^iubileu,^ voua ^statut de lege mostenirea lor tot va ramanea adaos la

pentru vol din generatiunile voastre, in mo!?tenirea acelei semintii, in care ele s(^ vor fi mdritat, i dela mo^tenirea semintoate locuin^ele voastre.

30 Gel ce va oniori pre altul, uciga^ul tiei parintilor nostri se vor lua mo^tesa se ucida, dupa " spnsa martorilor iar nirca lor. un singur martor nn poate marturisi 5 Si Moisi porunci fiilor lui Israel dupa
;

impotriva cuiva, ca sa nu moara. 31 i^i cuvautul Domnului, zicand '^Drept vorrascumparare nu hiat-i pentru vieata uci- bei^te semin^ia fiilor lui losif. 6 Aceasta. ga^ului, celui vinovat de moarte ci el este ceeace porunci Domnul pentru fetele
: :

rascumparare nu lui Zelofead, zicand Marite-se ele dupa se omoare. 32 luati pentru eel fugit in cetatea de sea- cine leva placea, /"decat numai sa se mapare, ca el sa se intoarca spre a locui in rite dupa unul dm familia semintiei papatria sa, pana la moartea arcliiereului. rintilor lor 7 Ca moi?tenirea fiilor lui 33 Sa nu profanati pamantul, in care Israel sa nu treaca dela o semintie la alta. sunteti; ca sangele^profaneaza paman- ci fiecare dintre fiii lui Israel sa seS'tina tul, i pamantul nu se poate cura^i de lipit de mostenirea semintiei parintilor
sS,

^i

sangele eel varsat intr'insul, decat numai

lui.

*cu sangele aceluia care 1-a varsat. 8 Drept aceea ''toata fata, care va 342'Deci sa nu intinal^i pamantul acela lua de moijtenire in vre-una din semintiile fiilor lui Israel, sa se marite dupa, unul din neamul semintiei parintilor sai,. locuesc fiilor lui Israel. pentru ca fiii lui Israel sa mosteneasca fiecare mostenirea parintilor sai 9 Ca Legi pentru mo^tenitoare ; sfdrfitul ciir(ii acesteia. mo^tenire sa nu treaca dela o senici Of\ i se apropiara capii caselor pa- mintie la alta. ci fiecare din semintiilft ">JvJ rintesti ai neamului fiilor lui '^Gra- fiilor lui Israel sa se tina lipita de moslaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din tenirea sa. neamurile fiilor lui losif, i vorbira ina10 ^i fetele lui Zelofead facura inintea lui Moisi ?i inaintea mai marilor tocmai dupa cum porunci Domnul lui caselor parinte^ti ai fiilor lui Israel, 2 ^i Moisi. 11 Ca Malila, Tirza, Hogla i zisera: ''Domnul porunci domnului men, Milca si Noa, fetele lui Zelofead, se maca el pamantul acesta sa-1 dea prin sor^i ritara dupa fiii unchilor lor: 12 Diipd spre mo^tenire fiilor lui Israel i dom- bdrbati, carieruu din neamurile fiilor lui nului meu ii mai porunci Domnul, ca el Manase, fiul lui losif, se maritara ^i mossa dea mo^tenirea fratelui nostru Zelo- tenirea lor ramase in semintia neamului fead fetelor lui 3 Dara de se vor ma- parintilor lor. rita ele dupa ori-cine din altd semintie 13 Acestea 5Mw^ poruncile si legile, pre a fiilor lui Israel, mo^tenirea lor se va cari Domnul le dadii fiilor lui Israel prin lua dela mo^tenirea parin^ilor noi?tri, i^i Moisi in campiile Moabului, langa lordan^ se va adaogi la mo^tenirea semint-iei ace- in dreptul lerichonului.

in care locuiti, in mijlocul caruia locuesc

eu;

ca^euDonmul

in mijlocul

'^

Cap. 27. 11. Deut. 17. 6. Mat. 18. 16.

2 Cor.
Etir.

13. 1. 10. 28.

X Fac. V Lev.

9. 6.

Esod.
46.

18. 25.

Capid Sn. a Cap. 26. 29.


i

los. 17. 3,
c Cap. 27. d Lev. 25.
1, 7.

Cap. 27. 7. Vers. 12.

g 1

Reg.

SI. 3.

h 10ron.?3. 8-

V Ps. 106. 38.

Cap. 26. 05.

10.

DEUTERONOMUL.
A CIXOIA CARTE A LUl
BinefacerUe lui Dumnezeu,
lui Israel.
?i

JIOISI.

nerecuno^tiufa

12 '"Cum voia purta


voastre
?i

sinp'ur supararile
i

greutatile voastre

certele

IAcestea sunt cuvintele, care le vorbi voastre ? 13" Luati-va barba^i intelep^i Moisi catra tot Israelul, dincoace de ^\ pricepu^i $i cunoscu^i intre semin^iile lordau, in pustiu, intr'o campie in drep- voastre, ?i pre accstia ii voiu pune de
*"

14 ^i voi mi-a^i raspuns, Tot el ^i Laban capi ai vostri. Bun luciii este a face, ce ^i Hazerot i Dizaliab. 2 (Dcpdrtare este i mi-a|i zis de unsprezece zile dela Horel) pe calea tu ai zis. 15 Atuncia luaiu eu pre capii
tul Snfului. intre

Paran

catra mnntele Seir ^ pana la Kade-Bar- semintiilor voastre. barbafi in^elepti


nea).

?i

3iSifu<^in anul al patruzecilea, cunoscu^i, ^^i-ipusei capi proste voi, mai in luua a uusprezecea, in ziua autaia a mari preste mii ?i mai mari preste sute lunei, cd Moisi vorbi catra fiii lui Israel f?i mai mari preste cincizeci i mai mari

poruucise pentru ei. 4'^Dupa ce el batii pre Silion, regele Amoreilor, care locuia in Hesbon, si pre Og, regele Basanului. care locuia in Astoate cate
ii

Domnul

preste zece,
voastre,

diregatori in semiutiile

16

^i

judecatorilor

vostri,

eu poruncii intr'acel timp zicand: Asculta^i

pre

fratii vostri intre dan^ii, ^i^'judeca^i

tarot, la Edrei.

cu dreptate intre om ?i 2fratele sau, ^i 17 *"^i nu 5 Dincoace de Jordan, in pamantul strainul ce este cu dansul.
incepii Moisi a esplica aceasta cautati la fata in jiidecata;

Moabului
lege,

precum pre

6 Domnul Dumnezeul eel mic. asa i pre eel mare sa-1 asculnostru vorbi noua ^'in Horeb, zicand: tati de nimenea sa nu va temeti, ca * juFie-vd J/de ajuns cat ati ?ezut pe mun- decata este a lui Dumnezeu i cauzele 7 Intoarcefi-va ?i pleca^i, cari va vor fi prea grele, * aduceti-le la tele acesta. i veni^i pe muntele Amoreilor ^i la toate mine, ?i eu le voiu asculta, 18 $i eu lui campie, vecinatatile pe pe muuti, ?i pe in timpul acela poruncii voua toate cate esuri, i spre miazazi. ?i la tarmul marii aveti sa le faceti. in pamantul Cananeilor. 1 spre Liban, 19 ^i noi plecaram dela Horeb, ?i pana la raul eel mare, raul Eufrata. merseram prin tot pustiul acel mare ^i 8 lata, pus-am dinainte-va ^ara intrati infrico^at, pre care 1-ati vazut, pe calea ?i stapaniti pamantul. pre care Domnul spre muntele Amoreilor, precum ne pou juramant 1-a fagaduit parintilor vostri, ruucise Domnul Dumnezeul nostru i lui ''^Abraam, lui Isaac i lui lacob, ca-1 '^veniram la Kadei^-Barnea 20 ^i eu va da lor i semintiei lor dupa dansjii. am zis voua Voi ati ajuns la muntele 9 ^i va *vorbiam atuncia, zicand Eu Amoreilor, pre care Donmul Dumnenu va pot purtci singur; 10 Domnul zeul nostru il da noua, 21 lata, DomDumnezeul vostru v'a immultit, ^i lata, nul Dumnezeul tau ti-a dat acest paJ\o\ astazi sunteti multime, ca stelele mant! Suie-te dard, ia-1, dupa cum Domcerului 11 ^(Domnul Dumnezeul pa- nul Dumnezeul parintilor tai ti-a zis; rintilor voi?tri, sa va mai adaoge din cal^i ^nu te tome, ?i nu te infrico?a. unteti incade o mie de ori, ?i sa va bine22 ^i voi cu totii venirati la mine, $i uvinteze, ^dupa cum v'a fagaduit); ziserati Sa trimitem oameni mai inainte
zicand:
;

DEDTRRONO-

192
de
^i

V. MOISI.

1,

2.

noi, cari sa

ne iscodeasca pamantul, nera^iune rea nu va vedea acel pamant

sa ne aduca raspuns de calea pe care bun. pre care eu cu juramant am fagaduit sa intram.

avem

23

i^i

mie imi

placii parintilor vo?tri;


fiul 111)

cuvantul acesta;

i?i2/eu

luaiu dintre voi

Icfinie

el

36'"'Afara de Caleb, Tl va vedea, i lui ii

doisprezece barbati, de toata semintia voiu da pamantul acesta. pre care a cal24 ^i ^acestia plecand cat. iji flilor sai pentru ca'^el pe deplin cate im barbat; si venira pana la Aza- a urraat Domnului. 37 ^tnca i pre munte, se siiira pe
;

mine se manie din cauza voastra, ^izise 25 si iscodii'a pamantul 38 i'losua, luand in nianile lor din fructele paman^ Nici cu nu vei intra acolo tului aceluia, adusera noua, si ne dadura fiul lui Nun. ^^care sta maintea ta, acela intaref?te-l ck el ^tire, ?i zisera:'*Bun este pamantul. pre va intra intr'insul: va face ca Israel sa-1 mo^teneasca: care Domnul Dumnezeul nostru ni-1 39 *^i pruncii vo^tri, despre cari ^a^i zis, da noua. 26 ^lar voi nu voira^i sa va suiti, ci ca vor fi de prada ^i fiii votri, cari asrasculatu-v'at'i in contra cuvantului Dom- lazi^im cunosc nici bine nici ran, aceia 27 ^i mur- vor intra intr'insul da, acelora il voiu nului Dumnezeul vostru 40 ^i voi inmurarati in corturile voastre, i zisera^i da, i ei il vor mo^teni. Fiindca Domnul ne ^ura^te, deaceea toarcet;i-va inapoi, ?i ple(?ati in pustiu pe scosu-ne-a din pamantul Egiptului, sa calea la Maroa-Ro$ie 41 i^i voi imi raspunserji^i. ^iziserati ne dea in manile Amoreilor, ca sa ne pearda. 28 Unde sa ne suim? fratii catra mine Pacatuit-am impotriva Domnoijtri ne muiara inima, zicand ^ Poporul nului sui-ne-vom, ?i ne vom lupta. cum acela este mai mare ?i mai inalt decat porunci noua Donniul, Dumnezeul noscetatile sunt mari i intarite pana tru. ^i voi v'ati incins fiecare cu armcle noi la cer ba !>i pre ^fiii lui Enak ii vazuram sale, ^i v'ati incumatat a va sui pe munte.
lea Eiycol,
;

I'^i

"

42 Si Domnul zise catra mine Spune lor: Nu va suifi, nici sa va luptati, ca. spaimanvoua va Nu 29 ti>i eu 30 /"Dom- eu nu sunt in mijlocul vostru. ca nu ta^i, ?i nu vJl teme^i de dan^ii care merge ina- cumva sa fi^i batu^i de inamicii vo^tri. vostru, Dumnezeul nul intea voastra, acela se va lupta pentru 43 k?i eu va spusei aceasta, iar voi n'ati voi, intru toate, cum fScii el pentru voi ascultat, ci v'a^i rftsculat impotriva cu31 ^i vantului Domnului, i sumetindu-va va inaintea ochilor vo!?tri in Egipt; 44 ^i Amoreii cari in pustiu, unde ai vazut, cum Domnul suirati pe munte. iei^ira spre intam3 munte va Dumnezeul tau te-a purtat, dupa cum locuiau acel poarta omul pre fiul sau, pe toata calea pinare, ?i va urmarira, cum fac albinele in care a^i umblat, pana ce a^i ajuns in i va sdrobira dela Seir pana la Horma. 45 ^i inturnandu-va inapoi, planserati locul acesta. inaintea Domnului dara Domnul nu asvoi crezut Domnului 32 $i totu^i n'at-i Dumnezeul vostru. 33 'Care mergea culta vocea voastra, nici va intinse ure46 ^i aa voi locuira^i Kade?ul pe cale inaintea voastra, Jcautandu-va cliile
acolo.
:

ziseiu

'*

loc spre tabarire, noaptea in stdlp de foe, zile multe, zilele cate l-a^i locuit.

ca sa

vS,

arete calea pe care ave^i sa

mer-

geti, i ziua in nor.

Umblarea prin pustietate fdna asupra Sihonului.

la biruin^a

ne intorseram, i plecaram in pustiu, pe calea catra Marea-Eosjie. voastre, i se manife, ^i'-^jurandu-se, zise 35 ^Nimenea din oamenii din aceasta ge- cum vorbise Domnul catra mine; i

34

Domnul

auzi vocea cuvintelor

2^i
I

y
z

Num. Num.
S3, 24.

13. 3.

Cap.

9.

28.

13. 23, 13.


14.

a
I

Num. Num.
3. 4.

27.
1. 2.

13. 28, 31, 32, 3:! f Num. 13. 28. / Esod. 14. 14. 26.

Num

Neem. 4. 20. a Esod. 19. 4. Isa. 46, 3, 4.


Osea. 11. 3. Fapt. 13. 18.
h Ps. 106. 24.

luAa. 5. Esod. 13. 21.


Ps. 78. 14.

Num.
23.

14.

22,

V Num.

14. 24. 20. 12. 32. 14. 30. 13.

Bam. 16.22.
27. 18.
14. 31.
14. 3.

Isa. 7.

15, 16

Num.
14. 24,
9.

r
3
(

Num.
19.

Rom.
a

9. II. S.

Num.
30.
I03.

Ps. 106

3
fc

Num.
Cap.

10. 33.

p Num.
14.

2. 14, 15.

5 Esod. 24.

Num. Num.

Cnpul

Num.

14. 25.

V. M0I8I.
ocoliraiu

U)H

2 ^i- generatiune, adecd l)arbatii de resbel. 3 ^Ajiinga- ^ cum li-se jura Donmul. 15 Ca^mana va cl(^ eand tot ocoliti muntele acesta. Domiiului era asu])ra lor. ra sa-i ])iarda 4. ^i pre ei din tabara. pana ce toli se [licrdura. intoarceti-va spve iiiiazrmoa})te. zicand: ac?/?/i Voi 16 k^i dupa ce toti l>arbatii de resporunci poporului.

immtele Seir

zile
:

multe.

mi vorbi Domnul. zicand

<^

veti trece prin hotarele


fiilor lui

fratilor vo^tri.

bel

din

poj>oi'

se pierdura

si

uuu'ira.

Esau, cari locuesc in Seir. si ei dara voi l'ei'i(,i-v a se vor teme de voi foarte. 5 Sa nu va incaierati cu ei, ca en nu va voiu da '^din pamantul lor nici uraia de picior, ca de moijtenire am dat 6 Bucate cu lui Esau muntele Seir. argint sft cumparati dela dan^iii, ca sa manca^i; i apa cu argint sa cumparati
;

17 Donmul vorbi catrc mine, zicand: 18 Tu astazi vei trcce pe langa holardc Moabului. preste Ar. 19 Si te vei apropia de fiii lui Anunon nu va indu^maniti cu ei, ^i sa nu te incaicri cu dansii; ca din pamantul liilor lui Anunon nu-li voiu da mo^tenire; 'ca fiilor lui Lot 1-am dat de motenire. 20 (Si acesta inca S(^
:

dela
toate

dani^ii,

Dumnezeul tau
lucrurile

ca sa beti 7 Ca Domnul socotia pamant al ariasilor; uria^ii lote-a binecuvantat intru cuira mai inainte intr'ansul. ^i Ammo:

manilor tale;
acest

el a tiut

de calatoria

ta prin

mare pustiu

chema ''Samsumei: 21 'Popor mare, mult la numar ^i inalt. ca i Enanitii


ii

intr'aceti patruzeci

de ani Domnul
cu tine,

kitii

Dunmezeul tau
n'a lipsit
tie.

a fost

niinica intea

Domnul ii AmmonitUor ;
Iar

pierdii pre ei dinaiji

ei

ii

alungara.

!?i

locuira in locul lor;

22

Cum

faciei el

noijtri,

ne abaturam dela fratii fiilor lui Esau, "cari locuesc in Seir. cari Esau, cari locuiau in Seir, pierdura de dinaintea lor pre'Horei. ?i-i dela calea campiilor prin 6'Elat ^i Etion- alungara: i ei locuira in locul lor pana Geber, i ne intoarseram i merseram pe in ziua de astazi. 23 Asemenea i pe

Si

noi

fiii

lui

calea pustiului
nul, imi zise
Moal)it;ii,
gi
:

i\loabului.

^i

Dom-

^Aveii,
2/

cari locuiau prin sate

pana

la

Sa nu va indu^maniti cu Gaza. ^Caftoreii, cari ie^ira din Caflor, nu va incriierati la lupta ii perdui'a. ei locuira in locul l<r). cu ei, ca din pamantul lor nu-ti voiu da 24 Sculati-va, pleca^i, i "treceti paraul ca ''Arull-am dat demo^- Arnon f/e mo^tenire lata, eu iti dan in mana pre * lui Lot. 10 (Eminii lotenire fiilor Silion. Amoreul, regele He^bonului. ?i cuira mai inainte aicia, poporul mare, liamantul lui: incepe a stapani.incaieramult la numar i inalt, ca i ^'Enakitii. te cu el la lupta. 25 ^De azi voiu in1 Uria^i se socotira ace^tia, ca ^i Ena- cepe a arunca temere i spaima de tine iar Moabit^ii ii cliema Emini. preste popoarele de sub tot cerul, care kitii; 12 ^i 'inca mai inainte locuira in Seir auzind faima ta, se va cutremura, t?i se Horeii, iar fiii lui Esau ii alungara, ^i-i va ingrozi de tine.
sa
i^i
; !
-^

pierdura dinaintea
lor;

lor, ^i locuira in locul

26

Si trimisei soli

din pustiul

Kede'^cu

precum facu
13 Deci
;

Israel in

pamantul mot
il

cati-e Silion,

regele Hcsbonului,
:

mo?tenirii sale, pre care


lor).

Domnul
?i

dadii cuvinte de pace, zicand


i?i

27 '^Lasa-mfi
tot

ridicati-va

treceti '"pa- sa tree prin tara ta,


^i

eu

pe cale voia

nu ma voiu abate nici lu Zered. dreapta nici la stanga. 28 Bucate sa-mi 14 Si zilele de cand plecaram noi " de- vinzi pentru argint. ca sa mananc; la Kadeg-Barnea pana ce trecuram preste ?i apa sa-mi dai pentru argint,ca sa b(^au " numai cat sa tree cu ]>iciorul, )f\raul Zered fu treizeci .si opt de ani 29 f (Preraul Zered
i

aa noi trecuram paraul merge,

"pana se perdu din tabara toata acea cum imi facura


* Vers. 7. ii.

fiii

lui

Esau, cari locuesc

194
in Seir,
?i

V. MOISI. 2, 3.
Moabit-ii,

baturam. pana ce nu-i ramase nici pana ce voiu trece lordanul, in paman- unul. 4 ^i noi in acela^i timp luaram tul, pre care ni-1 da noua Domnul Dum- i toate cetatile lui nu a fost nici o cenezeul nostra. 30 fi'Dara Silion, regele tate, pre care n'ani luat noi dela dans?ii He^bonului, nu voi sa ne ''lase sa tre- ^asezeci de cetati. tot tinutul Argob, cem prin pdmdiiiul lui; ca Domnul regatulluiOgin Basan. 5 Toate aceste Dumnezeul tan i-a Mnvarto^at spiritul cetati erau intarite cu ziduri inalte, cu sail, $i i-a indaratnicit inima lui, ca sa por^i ?i cu zavoara, afara de cetatile cele dei?chise. cari erau multe foarte. 6 ^i ti-1 dea in mana, cum se vede astazi. lata, noi Domnul catra mine: cu desavarsjire le pierduram, cum 31 $i zise eu incep a-ti ^da \ie pre Silion i pa- facuram cu Silion, regele /'He^bonului. mantul lui incepe a stapani pamantul pierzand cu desavarf?ire din toate cetatile sau, spre a-1 mosteni. 32 ''^iSi Silion ne pre barbati, pre femei sji pre copii. 7 lar ie^i iiitru intampinare la resbel, el ^i tot toate vitele ^i prada cetatilor le rapiram poporul sau, la laa^. 33 ^^i Domnul pentru noi. 8 1 in acel timp luaram Dumnezeul nostru ni-1 dadii in mana. pamantul din mana a doi regi ai Amosi"*noi il baturam. pre el $i pre fiii lui reilor, color dincoace de lordan, dela i pre tot poporul sau. 34 ^i noi intr'- pjiraul Anion, pana la miintele Ermon; acel timp ii luaram i toate ceta^ile lui, 9 (Sidonii pre ? Ermon il cliema Sirion.iar 10 * Toate i '*cu desavari^ire ii stricaram noi toate Amoreiiil '*cliemara k^enir); i?i i?i femei, ?i copii, nedin campie, tot Glalaadul, cetatjile lui cetatile barbati, lasand pe nimenea viu. 35 Numai vi- itot Basanul, pana la Salca ^i Edrei, lui Og in Basan: tele le rapiram pentru noi, ?i prada ce- cetatile regatului ta^ilor ce le-am luat. 36 <'Dela Aroer, 11 ^(Ca numai singur Og, regele Basacare esfe pe t^armul paraului Anion, i?i nului, mai ramasese din ^urie^i; lata, dcla cetatea cea din vale, pana la Gralaad, patul sau era pat de fer: an nu este el nu fu nici o cetate prea tare pentru noi: in'^Rabba, cetatea fiilor lui Ammon? P Toate Domnul Dumnezeul nostru ni-le lung de noua coti, ?! larg de patru coti, dadii in mana. 37 Numai de pamantul dupa cotul unui om,)
cari locuesc in Ar),
il
: :

fiilor

de de

nici Imparfirea p&mdntidui din 2)artea dela rSsSrit a lordanidui. toata laturea paraului fflabbok, nici
lui

Amnion nu

te apropiaf?i.

12 Asa noi in timpul acela luaram in de niniica ce Domnul Dumnezeul vostru ne opri. stapanire acel pamant, dela Aroer, care este pe langa paraul Anion, ^\ jumatatea Biruini,a asiipra lui Og la Basan. noi intorcandu-ne ne suiram pe muntelui Galaad i?i "cetatile lui, i le 13 ^ $i calea catre Basan: ^i '^Og. regele dadui Eubenitilor ^i Gaditilor Basanului ne ie^i intra intampinare la raniaf?ita din Galaad i tot Basanul, reresbel, el si tot poporul sau, ''la Edrei. gatul lui Og, il dadui la jumatatea se2 Si Domnul zise catre mine Nu te teme mintiei lui Manase tot tinutul Argobului de el, ca eu il voiu da in mana ta, pre cu tot Basanul se cbema pamantul urie14 2 lair, fiul lui Manase, lua tot ilor. el, ?i tot poporul sau ?i pamantul sau Argobului *"pana la hotarele ci tu sa faci cu el, cum ai facut cu '^Si- tinutul lion, regele Amoreilor. care locuia la Clie^uritilor ^i ale Maacatitilor, gii pre He^bon. 3 Astfel Domnul Dumnezeul acelea, Basan, el le Schema dupa numele nostru ne dadu in mana ^i pre Og, re- lui Habot-Iair pana in ziua de astazi. gele Basanului s'i tot poporul sau,'^^i noi 15 ^Si dadui lui Macliir Galaadul.
cetatile

depe munte,

nici

>*

3^1

g
)i

Num.
los.

21. 23.
i.
ii..

Cap.

7.

a.

II. SO.

m
)i.

p Ps.

44. 3.

Num.
7.

21. 24.
2. 26. 3.

Esod.

ft

j Cap. 1. 8. Nnm. 21. 2S.

Cap. o Cap.
los.

12.

13. 9.

V. M()18L 3, 4.

195

16 lar Riibenitilor ?i Graditilor le dadui ful muntelui Pisga, ^\-\\ inal^a ocHii tai din Galaad pana la paraul Anion, pctnd spre apus, ?i spre miazanoapte, ?i spre
si vezi cu ochii tai, caci tu loracesta danul nu-1 vei trece. "liotaml tiilor hii 28 ^\ zi labbok, pana la paraul Amnion 17 ^i caniiiia iji lordanul, lui losua, ^i-1 imbarbateaza. ^i-1 intacarele este liotarul; dela ^Cliineret f?i re^te, ca el va trece in fruntea acestui

la mijlocul raului, carele este hotarul, ^i rasarit,

Marea-Sa- popor, ^\-\ va face sa moteneasca pa29 i^i aga rata, jos sub poalele muntelui Pisga, mantul pre care-1 vei vedea. ramaseram in valea aceea in dreptul voua in noi euporuncii 18 ^i spre rasarit. Doninul Duiune- Bet-Peorului. tinipul acela, zicand Indemnare ca sCi asculte de lege. acest pamant, spre dadu vostru va zeul
'^

pana

la niarea campiei, y\a

buni de lupta, mergeti inarmati inaintea fiilor 19 ^i nu- sa lui Israel, a fratilor vo^tri.
a-1 stapani: ^voi, toti hdrhatii cei

4i
^i

acum,o
facet'i,

Israele, asculta de^legile

judecatile, pre

care eu va inva^,
iji

le

ca

sa

traiti,

intrand sa

mai femeile voastre

?i copiii

vo^tri

^i

vi- lua^i in

stapanire

pamantul, pre care

tele voastre (?tiu ca aveti multe vite) sa Domnul Dumnezeul parin^ilor vo?tri, il ramana in cetatile voastre, pre care eu da voua. 2 ''Sa nu adaugiti nimica la 20 Pana ce Domnul va cuvantul, pre care eu vi-1 poruncesc, i?i le-am dat voua,

da repaus

fratilor voiytri, ca ?i voua, ?i sa

pdnd

ce

?i ei

vor

fi

luat in stapanire pa-

nu scadeti nimica din el, ca sa paziti poruncileDomnuluiDumnezeului vostru.


cari

3 Ochii eu le poruncesc voua. vostru, il da lor, dincolo de lordan; votri au vazut ceeace Domnul facu dupa aceea va ve^i "intoarce fiecare la pentru ''Baal-Peor, ca Domnul Dumnestapanirea lui, pre care eu v'am dat-o. zeul tau pierdii din mijlocul tau pre tot 21 i ^lui ii losua porunci in timpul omul, careamers inurnia lui Baal-Peor. acela, zicand Ochii tai vazura toate cate 4 lar voi, cari v'ati lipit de Domnul
mantul, pre care
:

Domnul Dumnezeul

Domnul Dumnezeu facu acestor doi regi Dumnezeul aa va face Domnul cu toate regatele, in viea^a.
unde
vei

vostru, sunteti

i?i

astazi toti

5 Vedeti, eu pre voi va invat legi ?i merge. 22 Nu va temeti de cum iiiii porunci Domnul Dumeste judecati, el, ca ''Domnul Dumnezeul vostru, nezeul meu. ca voi aa sa face^i in paeel ce se lupta pentru voi. mantul, in care aveti sa intrati, ca sa-1 Mot si nu intrS, in tarS. 6 Da, paziti-/e, i le faceti, 23 ^i '^eu ma rugai Domnului in tim- stapaniti
!

pul acela, zicand


tu incepu^i a

24 Doamne, Doaiiine, ca aceasta


:

este '^intelepciunea voastra gi

arata servului tau mari- intelegerea voastra inaintea ochilor pota cea tare

rea ta

mana

Ca

f cine este poarelor, cari


:

auzind toate aceste


aceasta
?!

legi,

zeul in cer sau pe pamant,


face lucruri ca ale tale,
i

care sa poata vor zice

Cu adevarat

mare na-

a cdruia pu- tiune,

este

popor intelept

intclegator

de mare, tere sd fie ca a ta? 25 Lasa-raa, rogu- 7 Caci ''care popor este te, sa tree, ^i sa vad s'acel pamant bun, incat5a-^i aihd pre / zeii sai a-^a aproape,
care e dincolo de lordan, pre acel

am

munte cum avem


''^

noi pre

Dumnezeul

nostra,

bun

iyi Libanul 26 lar Domnul era ori de cate ori il cliemam ? 8 Si care manios asupra mea pentru voi, i?i nu popor este ash de mare, iucat sa aiba ma asculta; ^i-mi zise i)oninul Ajunge- legi ^i judecati aa de drepte. cum este atata mai mult despre lucrul acesta toata aceasta lege, care eu astazi o pun sa nu-iiii vorbesti! 27 *Suie-te pe vai- inaintea voastra.
! :

tfi

u Num

21. 24.

196
9 Decat nnmai
pazpi?tp-te.

V.
s?i-ti

MOISL

4.

^fe- relor de sub tot cerul.

20

Iar pre voi

re^te sutletul, ''ca sa

nu

iiiti
i^\

lucrurile pro
sa

Domnul
sa
fiti

v'a luat,

?i

v'a ^scos din

cup^i

care le-au vazut ochii


tale, ci

tai.

nu

se de- torul eel de fer.


vietii
?i

din Egipt. ^'pentru ca

parteze din inima ta in toate zilele


la
fiilor tai:

lui

popor de mos?tenire. cum

*sa le faci cunoscute fiilor tai

sunteti astazi.

10 ^Ziua aceea, cand 21 i^i Domnul se '^maniepre mine din ai stat inaintea Domnului Dumnezeului cauza voastra. i se jura, ca eu sa nu tau in Horeb, cand zise Domnul catre tree lordanul, ^i ca eu sa nu intru in raine Aduna-mi poporul, ca sa-1 fac sa acel pamant bun, pre care Domnul, aiida cuvintele mele, ca invatandu-/e, sa Dumnezeul vostru, il da voua de mosse teama de mine in toate zilele cate vor tenire. 22 Ci "^eu am sa mor in acest trai pe pamant, si sa le invete si pre fiii pamant, si /nu voiu trece dincolo de
fiii
:

suIj

va apropiarati. f?i staturati lordan. dara voi veti trece dincolo, i !?i ^muntele ardea in foe veti lua in stapanire acel pamant bun. inima pana in cerului ^i era intunerec. 23 Feriti-va. ''^ca sa nu uitati legalor.

11

i?i

nninte.

5'

nour

negura deasa.

12

^^i

Domnnl mantul Domnului Dumnezeului


:

vostru.

vorbi catra voi din mijlocul foculni

'"

voi care-1 facu cu voi *^i sa

nu

face^i

voua

vocea cnvantulni lui o auzirati, iar nici chip cioplit. nici asemanare de tot ce incliii)uire nn vazurati. " afara de acea Domnul Dumnezeul tau ti-a oprit. 34 Ca 13 ''^i el va proclama legaman- i Domnul Dumnezeul tau este foe misvoce. tul sau. pre care vi-1 porunci sa-1 paziti, tuitor, '^'Dumnezeu gelos. Pcele zece ciivinte, si le ^scrise pe dona 25 Tu cand vei naste fii 1 fii de fii. tal)le de piatra. 14 k^i-mi ''porunci iji 'va veti invechi in acel pamant, ^i va

Domnul
le

in acelasi timp, ca eu
^i

sa va invat legi

judecati. pre care sa

impliniti in pamantul. in

si veti face voua chip ciopasemanarea vre-unui lucru; sau vei care merget-i face rau in ochiu Domnului Dumnezeului

pre voi veti corupe,


lit.

'"^

ca sa-1 luati in stapanire.

tau, prin care sa-1 manii;


sufletele tazi

26

'*Iau as-

de marturie contra voastra cerul !?i voastre; ca voi n'ati vazut nici o ^inclii- pamantul, ca voi curand va veti pierdo puire in ziua aceea, in care Donuiul depe pamantul, ca sS,-l luati in stapavorbi catra voi in Horeb in mijlocul fo- nire zilele voastre nu vor fi multe incului: 16 Ca sa nu va ''corumpeti. i?i tr'ansul, ci de tot va veti i)ierde. 27 ^l ^ sa va face^i vre-un chip cioplit, vre-o Domnul va va ^impras^tia intre popoare, incliipuire de idol ^asemanare de l^arbat ?i veti ramanea putini la numar in mijsaufemeie; 17 Asemanare de vre-un locul natiunilor. intre care Domnul va patruped depe pamant; asemanare de va conduce. 28 ^i i'acolo veti servi la vre-o pasare inaripata, care sljoara in ei, lucru de mani omene.^ti, lemn i 18 Asemanare de vre-o taritoare piatra, Scare nu vad. nici aud, nici macer; depe pamant, asemanare de orice pe^te nanca. nici miroase. 29 'Iar daca de acolo vei cauta pre din apa sub pamant. 19 i ochii tai
feriti-va

15 *Deci

foarte

?/

sa nu-ti ridici spre cer. sa vezi soarele, Domnul Dumnezeul vostru, U vei afla, luna ^i stelele. '^toata oastea cerului, i dacji-1 vei cauta din toata inima ta ?i sa te amagesti.
i sa te

^inchini

lor, si

din tot sufletul tau.


tale,

30 In

stramtorarile

sa servesti lor, pre care

Domnul Dimi-

cand toate acestea

te

vor ajunge,

nezeul tau le-a impartit tutulor popoag Prov.


i.

*in zilele cele de apoi, de te vei ^rein-

23.

V.

MOISI.

4.

.).

197

toarcc ki Doninul Duiimezeul tuu, ^i de lie bine tie i liilor tai dupa tine; ?i 31 (Ca Domnul pentru-ca sa traie^ti zile multe in pamanvocea lui vei asculta:

DunuKizeultau
tor), ol
])i'e

este

"Dumnezcu indurate va lasa,


^i

tul,

pre care
t'ie

Domnul Dumnezeul
scc'ipare

tau

il

tine

nu

nu

te

da

pentru totdeauna.
cele

va

strica, ^i

nu-i va uita legauiaiitul ce Moisi rdndue$te cetutde de


s'a

despre

1-a fdcut parintilor tai i pre care

rasSritul lordanidui.

jurat

lor.

41 Atunci Moisi '"desparti


''intreaba
zilele

trei ceta^i

32 Ca
care au
<.-eea,

cele dintaiii. dincoace delordan, despre rasaritul soa-

t'ost inaiiite

de

tine, din ziua a- relui;

42 "Ca

acolo sa fuga uciga^ul,

in care Dumnezeu facii pre oni pe care pre aproapele sftu 1-ar oniori fara pamant, ^i ce/'ceieazd *' dela o niargine ^tiinta, ^i fara ca el mai inainte sa-i fi de cer pana la cealaltd. daca s'a iacut fost inimic. ca el sa fuga intr'una din ceva ca acestlucru mare, i s'a mai auzit aceste cetati. i sa tiiieasca 43 ^Bezerul asemenea lui? 33 v Dacd vre-xin popor in i)ustiu. in par tea ^esului, intre Rubea auzit vocea lui IJumnezeu vorbind din niti; si Kamotul in Galaad, intre Graniijlocul focului, [)recum ai auzit tu, i diti ?i Golanul in Basan. intre Manasiti44 Si aceasta este legea, pre care Moisi tot mai traie^ti? 34 8au dacd vre-un 45 Apuse inaintea fiilor lui Israel 7je\\ s'a incercat sa vina i sa-t?i ia natiune din mijlocul altei natiuni. ^prin cestea sunt marturiile ?i legile $i judeoercari, prin semne ^i prin minuni i?i catile. pe cari le puse Moisi fiilor lui Is46 Dinprin resbel, ^cu mana tare s?i '-cu braf. rael, dujia ce ie^ira din Egipt intius, i '^prin lucrari niari ^l infrico- colo de lordani'in vale, in dreptul Bet{jate, cum fuserd toate acelea. pre care Peorului, in pamantul lui Silion, regele Domnul Dumnezeul vostru le-a facut Amoreilor. care locuia in^ Hesbon. pre pentru voi in Eii'ipt inaintea ochilor tai. care Moisi si cu tiii lui Israel ilsbatura, 47 i^i ei sta35 T?ie numai ti-s'a aratat acea.sta, pen- dupa ce iesira din Egipt tru ca sa cuno!?ti, ca Domnul singur este panira pamantul sau, $i pamantul ''lui Dumnezeu, si cd nu este altul afara de Og, regele Basanului cei doi regi ai dansul. 36 /'Din cer te-a facut sa auzi Amoreilor de dincoace de lordan, despre 48 Dela Aroer, Tocea sa, ca sa te invete, ^i pe paraant rasaritul soarelui ti-a aratat focul lui eel mare. ?i tu cu- care este pe tarmurile parjiului Arnon vintele lui le-ai auzit din mijlocul focu- pana la muntele Sion, adeca 'Hermon; lui. 37 ^i fiindca 9el sl iubit pre pa- 49 Si toata campia de dincoace de lorrintii tai. pentru aceea semintia lor a dan, despre rasaritul soarelui, pana la ales dauirii. i ''te-a scos pre tine el in- marea campie, suli poalele muntelui suiji cu puterea cea mare a sa din Egipt: Pisga. Bepepirea celvr zece porimei. 38 * Pentru ca sa alunge dinaintea ta nat-iuni mai mari ^\ mai tari decat tine, 5i^i Moisi cliema tot Israelul, iji-i zise Asculta, Isvaele, legile i judecatile, iar pre tine sa te conduca, ^i sa-ti dea pamantul lor de mo^tenire. cum se vede pre cari eu le vorbesc astazi in auzul
: ;

astazi.

vostru,

?i

sa le invafati,

?i

sa cautati ale

39 Cunonste dara astazi, si ia in inima. face. 2* Domnul Dumnezeul nostru, ca numai Domnul este Dumnezeu i in inclieia cu noi legamant pe Horeb cer sus i pe pamant jos, i altul nu este. 3 ''Nu cu parin^ii no?tri incheia Domnul
?'

40
lui.
u

'^Deci pazete legile lui

f?r

jioruncile acest legamant, ci cu noi,

pre care
9.

ti-le

dan eu

astazi, ^ca

sa aicia, cu noi cu

tofi,

cari

cu noi ace.stia ne allfim astazi

2 Cron. 30.

198
in viea^a.

V. MOISI. 5.

cu voi 5'^ (Stand eu in timpul acela intre Dom- tul, pre care-1 da tie Domnul niil ?i intre voi, ca sa spun voua cuvan- zeul tau. 17 *Sa nu ucizi. tul Domnului ca voi va tramurati de 18 *Sa nu preacurve^ti. munte) acel foe, i nu va suirat-i pe ^\
; ;

4 ^ Fata in fata vorbi Domniil Dumnezeul tau, ''pentru ca zilele tale sa pe munte, din mijlocul focului fie multe, i ca sa-ti fie bine in paman-

Dumne-

zise:

6/'Eu

sJint

Domnul Dumnezeul
;

tan.

19Sa nu furi. 20 Sa nu marturise^ti marturie min'"

care te-a scos din pamantul Egiptului. cinoasa contra aproapelui tau. 21*Sa nu pofteti femeia aproapelui 7 9 Sa nu aibi alti din casa sclaviei tau, nici sa pofte^ti casa aproapelui tau^ Dumnezei afara de mine.

8'*Sa nu-ti faci ^ie chip cioplit, nici nici tarina lui, nici servul lui, nici serva altd asemanare din cele ce sunt in cer lui, nici boul lui, nici asinul lui, nici nisus, sau pe pamant jos, sau in apa sub mica din cele ce sunt ale aproapelui tau. 22 Aceste cuvinte le vorbi Domnul pamant 9 Sa nu te incliini inaintea lor, nici sa te incliini lor ca eu Domnul catra toata adunarea voastra pe munte Dumnezeul tau sunt Dumnezeu gelos, din mijlocul focului, din nor i?i din nei?i nimic n'a care pacatul parintilor pedepsesc in fiii gura deasa, cu voce tare
;
; ;

pana

a patra genera^iune adaos; v i le scrisepedoua table de piatra,. 10 f^i care fac mila i^i le dadu mie. 23 ^ ^i auzind voi acea celorce ma urasc panS intr'a mia generatiune celor ce ma voce din mijlocul intunerecului, (ca muntele ardea in foe), venirafi catre mine iubesc ^i pazesc poruncile mele.
intr'a treia
^i
.^'

Sa nu iai numele Domnului Dum- toti capii semintiilor voastre, i batranii 24 ^i ziserat-i: lata, Domnul nezeului tau in desert ca Domnul nu va vo^tri. lasa nepedpsit pre eel ce va lua numele Dumnezeul nostra ne arata marirea sa
1
'^ ;

lui in deert.

12

^Pazci^te ziua sabatului,

ca sa o

sfinte^ti, cum ti-a poruncit DomnulDum-

nezeul tau.
ai^aptea
lui tau:

13"* ^ase zile vei lucra,^i-ti


;

vei face toate lucrurile tale

1 4 lar ziua

sabate^teDomnuluiDumnezeunu vei face inir'insa nici un


nici

lucru, nici tu, nici fiul tau, nici fica ta,


nici servul tau, nici serva ta,

boul

tau, nici asinul tau, orice din vitele tale,


nici strainul tau care locuete in launtru

por^ilor tale, ca sa se odilineasca servul tau


?i

serva

ta,

ca

^i

tine.

IS^^i-^i adii

aminte, ca tu serv ai fost in pamantul


Egiptului,
tare
^\

te-a scos pre tine de acolo -Pcu


$i

Domnul Dumnezeul tau mana


;

cu

bra^. intins

pentru aceea

ti-a

poruncit

Domnul Dumnezeul

tau sa pai

ze^ti ziua sabatului.

16 ^Onoreaza pre parintele tau

pre

muma
e.Esod. Esod.
etc.
.19.

ta.

cum

\\-?i

poruncit

Domnul

c EsOi. 19, 8,10 d Esod. 20. 21. Gal. 3. 19.


16.
2,

Pi. 81. 10.

20.

Y.
intr'iii^ii

MOISI

5,

6.

199
culci,
?i
'^

pe usciorii casei tale ?i pe portile tale. 10 ^i va fi, ca dupa ce Domnul Dumnezeul tau, te va aduce in pamantul, pre legile ?i judecatile, in care sa-i inveti. care el cu juramant 1-a promis parinl^ilor ca ei pre acelea sa le faca in pamantul, tai, lui Abraam, lui Isaac ^\ lui lacob, ca pre care vi-1 dau spre stapanire. 32 Liiati \\-l va da, cu cetati mari ^\ fi'umoase, 1 1 Cu case dar aminte, ca sa face^i a^a, precum a pre '*care tu nu le-ai zidit ^ nu pline de toate bunata1;.ile, pre care tu nu poruncit Domnul Dumnezeul vostrii Ta abateti dela ddnsele nici la dreapta le-ai implinit; cu pu^uri de apd sapate. 33 ^i intru toate um- pre care tu nu nu le-ai sapat; cu vii ^i nici la stanga. blal^i ^pe calea aceea, care a poruncit cu maslini, pre cari tu nu le-ai plantat Domnul Dumuezeul vostru ca sa traiti. diji cari tu *4nancand te vei satura; sd va fie bine. ?i zilele voastre sa fie 12 Atuncia fereijte-te ca sa nu uiti pre multe pe pamantul, pe care-1 luati in Domnul care te-a scos pre tine din pamantul Egiptului, din casa sclaviei. stapanire.
:

asemenea iniiiui, casa se teama de mine, ^i sa^pazeasca toate pomncile mele * ca sa fie 30 Mergi bine lor i fiilor lor in veci spune lor: Intoarceti-va la corturile 31 i tu sa nimai aicia la mine, voastre. J"$i eu i^i voiu spune toate poruncile i
su ramanil totdeauna
:
!

cand mergi pe cale, cand te scoli 8 i^i sa le leg! ca semn pe mana-ti i sa-t/i fie fruntar intre ocliii tai 9 ' ^i sa le scrii
?ezi in casa, i
te
;

cand cand

:!?i

Tdlcuirea 'poruncii intdiu despre drayostea


cStrd

13 De Domnul Dumnezeul
temi.
?i lui

tau, "sa te

Dumnezeu.
i

sa-i
;

6i acestea
;

suni'* poruncile, legile

lui sa te juri

numele 14 Sa nu sumblati dupa


serves?ti,
ijii^pe

judecatile, pre care Domnul Dum- alti Dumnezei, 'dintre zeii popoarelor, 15 (Ca nezeul vostru m-le-a poruncit, ca sS, va care sunt imprejurul vostru. * tau, carele este Domnul Dumnezeul pre acestea sa le in voi faceti ca invat

pamantul, in care treceti sa-1 luati in Dumnezeu gelos, este in mijlocul tau) 2 * Ca tu sa te temi de Dom- 'ca nu cumva mania Domnului Dumnul Dumnezeul tau, pazind toate legile nezeului tau, sa se aprinda asupra ta, ^i sa te piarda depe fata pamantului. lui si poruncile lui. pre care eu ti-le dau 16 "Sa nu ispiti^i pre Domnul Dumfiiul fiiului tau in toate tu i?i iiiului tau i zilele vietii tale, ^ ^i ca zilele tale sa fie nezeul vostru, ^precum ^-a1;i ispitit la Masa. 17 Poruncile Domnului Dummulte. 3 Asculta dar, o Israele, ?i cauta sa le nezeului nostru, ^sa le pazit-i, cum si faci, ca sa-^i fie bine, i?i sa va immultiti marturiile lui, i?i legile lui, pre care ti18 Si ^sa faci ceeace este foarte in pamantul unde curge lapte i le-a prescris. miere, ^ dupa cum Domnul Dumnezeul drept ^i bun in ocliii Domnului. ca sa-ti
stapanire.
"^

parin^ilor

tai, ^i-a

promis.

fie

bine,

i?i

sa intri,

^i

sa iai in stapanire

4 /"Asculta, Israele; Domnul Dum- acel pamant, frumos, pre care Domnul nezeul nostru este unicul Domnul. 5 y lu- Dumnezeul tau cu juramant 1-a promis 19^ Cand pre toti inabe^te dar pre Domnul Dumnezeul tau, parint^ilor tai *din toata inima ta, ?i din tot sufletul micii tai ii va alunga de dinaintea ta tau, s?i din toate puterile tale. 6 i dupa cum a fagaduit Domnul. 20 Cand fiul tau in viitor te va in'aceste cuvinte, cari ^i-le spun astazi, sa le ai in inima! 7 ^i le^intipare^te treba, zicand Ce sunt marturiile $i lein fiii tai, :?i vorbe^te despre dansele, gile si judecatile acestea, pre care Dom;

<*

''

Cap. 11.

1.

Luc.

1.

6.
I-

Keel. 12. 13.

t Cap. 4. 40. J Gal. 3. 19. * Cap. 17. 20. los. 1. 7. Proy. 4. 27. / Ps. 119. 6.

Ojpul

e.

n Cap. 4. 1.&5. 31. & 12. 1. b Esod. 20. 20. P3. Ill, 10.

Cap. 4. 40. d Esud, 2. 8. e Fac. 15. 5.

Isa

42.

8.

Marc
32.

12. 29,

200
mil

V.

MOISI

G,

7.
eti

Dumnezeul
eram noi
:

nostru,

le-a

prescris

6 iCa popor sfant

tu

Domnului
ales
fii

21 Atuncia sa zici fiiului taii: la Faraon in Egipt, i Domnul ne-a scos pre noi din Egipt * cu 22 '^$i Domnul facii semn mana tare ?i minuni mari i?i rele in Egipt asupra lui Faraon i?i asupra a toata casa sa ina28 i pre noi ne intea ochilor no^tri scoase de acolo. ca sa ne aduca aicia. i?i sa ne dea pamantul acesta, pre care cu juramant 1-a promis parintilor nosjtri. 24 Atuncia Domnul ne porunci, ca sa de Domnul facem toate acestea legi Dumnezeul nostru. sa ne temem; ca noua bine sd ne fie in toate zilele, i ca /"sa ne tie in viea^a, cum se face i as25 i fl'aceasta va fi dreptatea tazi. noastra, de vom cauta ca sa implinim

voua?
Servi

Dumnezeului tau:

^"pre

tine te-a

Domnul Dumnezeul

popor al sau. deosebit dintre toate popoarele care sunt pe fata pamantului. 7 Nu doara, pentru ca voi a^i fi mai multi decat toate celelalte popoare v'a iubit
tau, ca sa-i

Donmul, v'a ales, caci voi sunteti 'eel mai mic dintre toate popoarele 8 Ci
i?i
:

pentru ca Domnul v'a iubit pre voi, $i pentru ca el tine juramantul, pre care 1-a facut cu parintii vo^tri, deaceea 'v'a (' scos pre voi cu mana tare, ^i v'a niscumparat din casa sclaviei, din mana lui Faraon, regele Egiptului. 9 De aicia dar sa cuno^ti, ca Domnul Dumnezeul tau. numai el este Dumnezeu, Dumnezeu ^credincos, 2 care lei?i indurarea sa le tine pana gamantul inaintea DomnuluiDumtoate aceste legi nezeului nostru. precum ne-a poruncit intr'a mia generatiune catre aceia, care-1 10 Dar iubesc, ?i-i pazesc poruncile lui noua.
"^
; :

Petrecerea cu Cananeii

opritCi.

''care

rasplatete

in

fata celora

ce-1

7Cand

va aduce Domnul Dumne- urasc, spre a-i pierde: *el nu intarzie cu zeul tau, in pamantul, in care intri aceia cari-1 urasc, ci le rasplate^te in acum ca sa-1 iei in stapanire; ?i va a- fata. 11 Aija dar paze^te poruncile i?i pre legile i judecatile cate astazi ifi spun,, lunga dinaintea ta multe natiuni
'^te
:

^Hetei,
rei, ?i

pre Gherghesei, ^\ pre Amo- ca sa le i'aci. 12 '^i va Cananei, i pre Feresei, i pre
i?i

fi,

cd de veti asculta aceste


pazi, i le veti

Hevei,

?i

pre lebusei, ?apte natiuni


tari

mai judecati,

?i le

veti

face,

2 ^i cand atuncia i?i Domnul Dumnezeul tau, iti va. mari ^i Domnul Dumnezeul tau, ^i-le va '^da in tine "legamantul ^\ indurarea, cu care 13 Da, el pre puterea ta, tu sa le ba^i, * sa le perzi cu s'a jurat parintilor tai. desavarsire /'legamant cu ele sa nu in- tine ^te va iubi, $i te va binecuvanta, si 3 ?Nici te va immulti, * i?i va binecuvanta frupcliei, i?i mila de ele sanu-ti fie. sa te incuscre?ti cu dansele pre fetele tul pantecelui tau. $i fruptul pamantugraul tau, mustul tau i oleiul tale sa lui le dai fiilor lor, i pre fetele lui tau vacilor tale, ?i immultirea fatul tau, 4 Ca lor sa nu le iei pentru fiii tai ele vor abate pre fiii tai dela mine, ca oilor tale in pamantul. pre care cu jura-

mai

decat tine;

sa serveasca alter

Domnului
$i el te

se

mania mant 1-a fagaduit parintilor tai, ca ti-1 va 14 Binecuvantat vei fi mai pe susva aprinde asupra voastra, da.

Dumnezei

''^si

5 Ci a?a sa decat toate popoarele, y\\\\ va fi intru va pierde curand. face^i cu dansele ^'altarele lor sa le sur- tine sterp nici stearpa, nici intre vitele 15 ^i Domnul va departa dela pa^i, si stalpii lor sa-i sfaramati, ^i clii- tale. purile lor de Astarte sa le taiati. ?i idolii tine toata boala, i nici una din ^acele
:

lor cu foe sa-i ardeti.


4

molimi rele ale Egiptului, care le cunoi?ti,.

Esod,

3.

19.

Lno. 10. 28.

c Esod, 7. Ps. )35. 9.

d Vers.

2.
13,

Cap.
lov.

10. 4.

35. 7,
1. 2.

/Cap.

Ps. 41.

V. MOIST. 7, 8.
lui le
;

201

va puue proste tine, ci le va pane acele lucruri ci tngrozindu-te de ele, ureste-le, ^'ca Western sunt. preste to^i (tceia care te urase. 16 ^i "sa pei'zi toate popoarele, pre IndemnSrile la asculiare, sprijinife de amin-

care Doniniil
tie; ^ochiiil

Dumnezeul tan. le va da tau sa nu le crute. si Dum-

Urea hinefacerilor

lui

Dumnezeu

^i

a relelor

KrmSri

ale neascultarii.

'^Luati aminte la toate poruncile, nu servesti. caci ^cursa care eu astazi vi-le spun, ca sa pre tine. Do vei pentru 17 <ir fi aceasta At-este popoare sunt le faceti. pentru ca sa traiti, si sa vS, yjce in inima ta mai numeroase decat mine, cum voiu immultiti, si sa intrat-i si sa luati in sta18 '^Nu te teme panii'e pamantul, pre care Domnul cu putea en sa le alung?

nezoilor lor sa

aminte de cele ce a fa- juramant 1-a promis parintilor vostri. cut Domnul, Dumnezeul tau, cu Faraon 2 ^i-ti adii aminte de toata calea, pe 19 De /"cercarile care Domnul Dumnezeul tau ^te-a con^i cu toti Egiptenii: cele mari. pre care le-au vazut ochii t:li. dus acesti patruzeci de ani in pustiu, ca sa te umileasca. ^i sa te cerce '^ ca sa i?i de semnele. f?i de minunile. ?i de mana cea tare. i de bratul eel intins. cu care cunoasca cele ce sunt in inima ta. de vei Donmul Dumnezeul tau te-a scos pre pazi poruncile lui sau nu. 3 Asa el pre

de

ele, ci-\\ ^adii

tine;
tau.

as^a

va face

Domnul Dumnezeul
de
care tu-le

tine te umili,
si /

si

^te lasa sa tlamanzesti,

tutulor popoarelor.

20 ^Inca ^\ vespi va trimile Domnul Dumnezeul tau, asupra acelora. pana ce se vor pierde cei ce au ramas
temi.

f?i

s"au
este
s?i

ascuns de
ei
:

tine.

21

Xu

te

spai-

manta de

ea

^m

mijlocul tau:
:

infricos?at

Donmul Dumnezeul tan, *Dumnezeu mare cioarele J Si 22 Domnul Dumne- de ani.


nu immulin
te

cu mana. care n'ai cunoscut, nici nu au cunoscut parintii tai. ca sa-ti arate, ca omul nu ^traieste numai cu pane, ci cu tot aceeaci' ese din gura Domnului traieste omul. 4'*Vestmintele tale nu se invecliira pre tine, si pite nutri
tale

nu se umflara.

acei ]iatruzeci
ta,

5 ^Cunoaste dar intru inima

zeul tau. va alunga aceste nafiuni dina- ca


intea ta incetul cu incetul; tu pre ele
le vei starpi

curand. ca sa nu se

teasca fiarele salbatice depe camp,

contra

ta.

23 Dar Domnul Dumnezeul

tau, le va

da tie in puterea ta, si le va ingrozi cu spaima mare, pana ce le va pierde. 24 ^i pre ^'regii lor ii va da tie in mana, si tu sa faci sa piara numele lor 'de sub cer. '"Niiuenea nu va putea sta fata in fata cu tine, pana ce nu-i vei
pierde.

25 Chipurile
le arzi

cioplite ale zeilor

lor'*sa

in

foe. "sa

nu

poftesti

aurul sau argintul depe dansele, ca sa-1 tii pentru tine, ca nu prin acestea v sa te
prinzi in cursa; ca ffuriciune este aceasta

precum omul ceartil, pre tiul sau. a^a va certa pre tine Domnul Dumnezeul tau. 6 Deci pazeste poruncile DomnuluiDumnezeului tau, J ca sa uml )li pe caile lui, si sa te temi de dansul. 7 Ca Domnul Dumnezeul tau. te va aduce in '^'pamant bun, in pamant cu paraie de apa, cu fantani si cu lacuri. care isvorasc din vai si munti. 8 In pamant de grau si de orz si do vii si de smocliini si de rodii, pamant de olivi si 9 Pamant, unde tu nu vei de miere; manca panea ta cu scadere, unde tu nu vei avea lipsa de nimica, pamant, 'ale caruia pietre sunt tier, si dintr'ai caruia nuuiti vei sapa arama.
10"*Cand
vei

iuaiutea

26

^i uriciune in casa ta
si

Domnului Dumnezeului tau. sii nu adu(;i


tu blestemat, ca
si

manca,

si te

vei satura,

sa binecuvintezi pre

Domnul Dumne\j\.

ca sa nu te faci
a Vers.
2.

zeul tau, pentru pamantul bun, ce

1-a

202
dat.

V. iVIOISI. 8, 9.
11 Fere!?te-te, ca
sa iiu uiti

pre Enakitilor. pre caii-i


ai auzit,

Dominil Luumezeul
gile lui, pre care ti-le

tau, a^a ca sa nii-i care


i

zicdnd:

paze^ti poriincile lui, judecatile lui

le- inaintea fiilor lui

despre Cine poate st4 Enak? Tu dar sa stii


cuiios^ti, i

poruncesc eu

astiizi

ca

Domnul Dumnezeul

tau, care
;

Emerge

12 ^Ca nu ciimva, dupa ce tu vei iiianca inaintea ta, este /"foe mistuitor ?el ii va te vei satura, ^i case frumoase iti vei pierde. i?i-i va face ca sa piece inaintea 13 ^i ci- ta. s?i tu-i vei alunga, i-i vei pierde cuzidi, i vei locui mtrdnsele, reziletale ^i turmele tale se vor immulti, ]'and, precum ti-a promis Donniul. 4 i dupa ce Donuiul Dumnezeul tau,. i argintul iji aiirul la tine se vor ingramadi, si toate ale tale se vor immulti, ii va alunga de dinaintea ta, * sa nu cu14 'Inima ta sa se inal^e, 1 tu ^sa uiti geti intru inima ta, zicand Pentru dreppre Domnul Dumnezeul tau, care te-a tatea mea m'a adus Domnul aicia, ca sa scos din pamantul Egiptului, din casa iau acest pamant in stapanire, ci ^pentru sclaviei; 15 Care 3 te-a condus in nelegiuirea popoarelor acestora, Domnul S'^Nu penpustiul eel mare i infrico^at, '''undeerau le alunga de dinaintea ta. intregiunca nici pentru fjerpi infocati, i scorpioni, in pamant tru dreptatea ta. sec, unde nu em apa, i *el a facut sa inimii tale intri tu in pamantul lor, ca cu rga apa din peatra de cremine: 1 6 Ca- sa-Z iei in stapanire, ci pentru nelegiure pre tine te-a nutrit in pustiu cu irea popoarelor acestora Domnul le a*mana, pre care parintii tai n'au cunos- lunga dinaintea ta, iji pentru ca sa-si cut-o, pentru ca sa te umileasca, ?i sa implineasca ^cuvantul, cu care s'a jurat lui Abraam, lui Isaac i te cerce, ca in cele din urma sa-ti "faca parintilor tai 17 ^'^i sa nu zici intru inima ta: lui Jacob. bine 6 Deci sa ^tl tu, ca nu pentru drepPuterea mea ?i taria manei 7nele mi-au 18 Ci-ti adii tatea ta Domnul Dumnezeul tau, iti da castigat aceasta avere. aminte, cd Domnul Dumnezeul tau este acest pamant bun, ca sa-1 iai in stapa^acela, care-^i da putere, ca sa-ti ca$- nire; ca eti popor "^tare la cerbice; tigi averi v pentru intclrirea legamantu- 7 Adu-ti aminte, i nu uita, ca tu ai malui sau. pentru care s'a jurat parintilor niat pre Domnul Dumnezeul tau. in
^i
'*
:
j

tai.

cmn
^i

se vede astiizi.

19

va
s?i

fi

de vei uita pre


^i

Domnul
alti

pustiu! "Din ziua aceea, in care ai iesit din pamantul Egiptului, pana ce at-i

Dumnezeul Dumnezei
inaintea

tau,

vei

umbla dupa
$i

ajuns in locul acesta, rasculatori

ati fost

vei servi lor,

te vei pleca impotriva

Donmului.

raarturisesc astazi. atata intaratara-ti lor, ^va 20 Ca si manie voi sa va piarda. ca voi de tot va veti pierde. 9^Cand ma suii pe munte, ca sa iau popoarele, pre care Domnul ie-a pierdut

8 ^i "in Horeb pre Domnul, ca el de

de piatra, tablele legamandrept rasplatire, ca nu ascultati de vocea tului, care-1 facii Domnul cu voi, ^eu ramasei pe munte patruzeci de zile ^\ patruDomnului Dumnezeului vostru.

de dinaintea voastra. *aa

veti peri voi, tablele cele

10 ''^i Domnul imi table de piatra, scrise cu doua QAsculta, Israele tu astazi lordanul, ca sa intri, i sa stapane^ti degetul lui Dumnezeu, ^i pe ele toate popoare ^maimari i maitari decat tine, cuvintele, care le-a vorbit Domnul cu cetati mari i ''intarite pana la cer; voi pe munte, din mijlocul focului, *in 2 Popor mare ?i inalt la stat, pre '^fiii ziua adunarii. 11 ^i la sfaritul celor
sau apa sa beau;
!

tndemnare ea sH fim smeripi maintea Dumnezeu.

lui

zeci de nopti, fara ca

pane sa mananc

treci dadii cele

n Cap.
Osea

28. il
9.

r
s

Num.
Osea

21.

6.

Prov. 30.

13. 5.

13. 6.

Num.
P.S

20. 11.

o 1 Cor. i. 7. Ps. 106. 21. q Isa, 63. 12,13,


14.

78. 15.

Vers. 3. Esod. 16. 15.

V.

MOLSI
nopti,

9,

10.
?i la

203
*Tabera,
?i

patruzeci de zile

?i

patruzeci

cle

22 (Asa

la^'Massa,

?i

de la^'Kibrot-Taavamaniara-tipreDomnul. ^i 28 ^i 'cand va trimise Domnul dela Kadei?-Barnea, zicand Suit-i-va i?i luati ^Scoala-te, Domiml zise catre mine: pogoara-te curand de aicia; ca poporul in stapanire pamantul acela, pre carele tail, pre care 1-ai scos din Egipt. s'a co- 1-am dat voua, voi ^\ atuncia va rascurupt ei " curand s'au abatut dela calea, lara-^i i