Sunteți pe pagina 1din 14

ECONOMIA INTREPRINDERII

CURS 7 & 8
23 02 2009

DIAGNOSTICUL ÎNTREPRINDERII

Def. Diagnosticul întreprinderii reprezintă starea de sănătate a întreprinderii


dată de performanţele şi vulnerabilităţile acesteia.
Def. Analiza diagnostic a întreprinderii constă în reperarea simptomelor, a
disfuncţionalităţilor unei întreprinderi, cercetarea şi analiza faptelor şi
responsabilităţilor şi identificarea cauzelor disfuncţionalităţilor.
Tipuri de diagnostic
Motivaţiile elaborării unei analize diagnostic sunt multiple:
• întreprinderea este în dificultate când se impune un diagnostic global;
• anumite structuri organizatorice sunt vulnerabile când se reclamă un
diagnostic parţial (diagnosticul structurii);
• testarea periodică a potenţialului întreprinderii când se impune un diagnostic
sintetic rapid;
• pregătirea deciziilor strategice de fuziune sau achiziţii când diagnosticul stă
la baza partajării proprietăţii şi fundamentării opţiunii;
• sau pur şi simplu o autodiagnosticare pentru evidenţierea punctelor forte şi
punctelor slabe ale întreprinderii
Diagnosticul de sinteză/rapid:
• obiectul investigaţiei îl reprezintă întreprinderea în ansamblul ei;
• are avantajul că se efectuează rapid şi dezavantajul că se bazează numai pe
principalii parametrii ai întreprinderii, în special pe indicatorii de rezultate;
este un diagnostic de control cu rol preventiv şi în foarte multe cazuri o
autodiagnosticare
Diagnosticul global:
• obiectul acestui tip de diagnostic îl reprezintă întreprinderea în ansamblu;
• necesită cheltuieli ridicate şi o pregătire de specialitate (expert evaluator);
• se elaborează atunci când întreprinderea se vinde, se reorganizează prin
achiziţii/fuziuni sau când se confruntă cu greutăţi majore.
Diagnosticul focalizat:
• este un diagnostic specializat pe ţinte/obiective:
– diagnostic de criză – obligatoriu în cazul falimentului;
– scăderea cotei de piaţă;
– reducerea profitului;
– fuziune/achiziţii.
Diagnosticul funcţiunilor întreprinderii:
• este un diagnostic specializat pe activităţi: comercial, financiar, resurse
umane, operaţional, juridic, ecologic, social, strategic;
• necesitatea acestui tip de diagnostic derivă atunci când apar
disfuncţionalităţi într-o activitate, sau când se doreşte valorificarea unor
oportunităţi;
• este realizat cu cheltuieli relativ mici şi în timp relativ scurt.
Diagnosticul de sănătate/rezultate:
• urmăreşte determinarea stării de sănătate a întreprinderii, preponderent pe
baza datelor istorice;
• se foloseşte preponderent metoda comparaţiei, având ca referenţial perioada
precedentă, bugetul de venituri şi cheltuieli, nivelul mediu al industriei
Diagnosticul de vitalitate:
• urmăreşte determinarea stării de vitalitate a întreprinderii prin raportare la
dinamica mediului extern;
• se foloseşte permanent metoda scenariilor cu scopul evaluării capacităţii
întreprinderii de a face faţă unei situaţii viitore deosebite: crize, fuziuni,
achiziţii;
• referenţialul este preponderent concurentul cel mai bine plasat, nivelul
mediu al industriei (sectorului), ţintele strategice.
Diagnosticul de evaluare:
• este un diagnostic complex;
• are ca obiectiv stabilirea valorii de piaţă a întreprinderii.

Metodologii de diagnostic
Metodologii propuse:
- Modelul CEMATT;
- Modelul sintetic Băileşteanu

 Modelul CEMATT - cuprinde 6 directii de analiza:


1.financiară;
2.capacitatea de adaptare la cerinţele pieţei;
3.tehnologie;
4.calitate;
5.calitatea managementului;
6.resurse umane.
1. Direcţia de analiză: financiară
Criterii:

Evaluarea va situa întreprinderea pe una din treptele:

2. Direcţia de analiză: capacitatea de adaptare la cerinţele pieţei


Criterii:

Evaluarea va situa întreprinderea pe una din treptele:

3. Direcţia de analiză: tehnologie


Criterii:

Evaluarea va situa întreprinderea pe una din treptele:


4. Direcţia de analiză: calitate
Criterii

Evaluarea va situa întreprinderea pe una din treptele:

5. Direcţia de analiză: calitatea managementului


Criterii
Evaluarea va situa întreprinderea pe una din treptele:

6. Direcţia de analiză: resurse umane


Critetii

Evaluarea va situa întreprinderea pe una din treptele:


Sinteza globala a modelului CEMATT

Calificativul global rezultă prin agragarea calificativelor criteriilor calculate pe


cele şase direcţii de analiză diagnostic (DAD), precum şi încadrarea societăţii în
una din categoriile celor cinci trepte, dupa formula:
n 6

 Ki Ni S i
N DAD1,2,3,4 ,5,6  i 1
n
; N DADglobal  i 1

6
K
i 1
i

Unde: Ki – coeficient de importanta;


Ni – nota acordata criteriului;
Si – stare DADi.
O caracterizare sintetică va descrie şi „starea” întreprinderii,
corespunzătoare calificativului global, subliniind direcţiile de analiză critice (DAD-K)
şi pragurile de alarmă. Această caracterizare va cuprinde în principal evidenţierea
punctelor tari şi a punctelor slabe ale societăţii analizate, cu alte cuvinte a
valenţelor care ar putea sta la baza unor succese viitoare şi a ameninţărilor care
pot determina pe termen scurt sau mediu confruntarea întreprinderii cu situaţii
deosebit de grave, până la lichidare.

 Modelul sintetic Băileşteanu – o analiză diagnostic trebuie să urmeze cel


puţin următoarele direcţii de abordare:
• diagnosticul mediului extern;
• diagnosticul economic;
• diagnosticul financiar;
• diagnosticul social şi ecologic;
• diagnosticul strategic.

1. Diacnosticul mediului extern


s t a b i lit a t e a m e d iu l u i M A TR IC E A
v it e z a s i f r e c v e n t a
s c h i m b a r ilo r / p o s i b i lit a t e a
o st i lit a t e a m e d iu l u i g e s t io n a r ii s c h i m b a r ilo r

o m o g e n it a t e a m e d iu l u i
M A TR IC E A
b a r ie r e d e i n t r a r e /
t a l ia in d u s t r ie i in t e n s it a t e a c o n c u r e n t e i

ri tm u l d e c r e s te r e a l M A TR IC E A
in d u s t r ie i n u m a r u l s i d iv e rs i t a t e a
D IA G N O S T IC U L p ro d u s e lo r / n u m a ru l s i
p retu l M E D IU L U I v a r ie t a t e a c li e n t ilo r
C R IT E R II E X ET VE AR L NU A R I R EF ER E N T IA L
i st o r ic
s t ru c t u r a c o n c u r e n t ia la

s ta n d a rde
s e g m e n t a re a p ie t e i

p u n c ct ae r af co t re tr eu a l t e in d u s t r i i
l se z o n ie r a l c er e r ii
p u n c te s la b e
p o lit ic i le g i s la t iv e
g rad u l d e frag m en ta re

p o lit ic i f is c a le
g r a d u l d e m a t u r it a t e
s ta r e d e
s edn ismi b iel i nt as t ie ua nl ae ma os d ii f i c a r i l e sa n atate s t r a t e g ii m a c r o e c o n o m ic e
t e nl ed g ii ns lta at i v e is t o r ic
a fa c e r ii

B V C
s tru ctu ra
a fa c e r ii
R E F E R EN T IA L
C R IT E R II C O M P A R A T II c Ao nM c Eu Nr eI Nn Tt uA l R I
O P O R T U N IT A T I
p r in c i p a l
d im e n s i u n e a S C E N A R II
s i t e n d in t a m e dia
p r o f it u lu i i n d u s t r ie i
D IA G N O S T IC U L
M E D IU L U I E X T E R N
e fic ie n t a tin te
a fa c e r ii s trate g ice
s ta r e d e
v it a l it a t e

v u ln e r a b il it a t i o p o r t u n it a t i

2. Diagnosticul economic

D IA G N O S T IC
E C O N O M IC
D IA G N O S T IC U L
M E D IU L U I
E X T E R N

D IA G N O S T IC U L
E C O N O M IC

p u n c te f o r te
p u n c te s la b e

s ta r e d e
sa n atate
s tru c tu ra is t o r ic
fi n a n c ia r a

B V C
e c h i lib r u l
fi n a n c ia r
R E F E R EN T IA L
C R IT E R II C O M P A R A T II
c o n c u re n tu l
p r in c i p a l

g e s t iu n e a S C E N A R II
f in a n c i a r a m e dia
i n d u s t r ie i

ran d a m e n tu l tin te
fi n a n c ir a s ta r e d e s trate g ice
v it a l it a t e

3. Diagnosticul financiar
v u ln e r a b il it a t i o p o r t u n it a t i

D IA G N O S T IC
F IN A N C IA R
D IA G N O S T IC U L
M E D IU L U I E X T E R

D IA G N O S T IC U L
E C O N O M O C

D IA G N O S T IC U L
F IN A N C IA R

p u n c te f o r t e

p u n c t e sla b e

c o n d it ia
s a la r ia t ilo r s ta r e d e
s a n a ta te
m o b i lit a t e a i s t o r ic
s o c ia la

c o e z iu n e a
g r u p u r ilo r c o n cu re n ta

R E F ER EN T IA L
C R IT E R II co nse rva rea C O M P A R A T IA
m e d ia
b io d i v e r s it a t ii
in d u s t r i e i
S C E N A R II
p o lu a r e
s ta n d ard e
e f ic ie n t a
e c o lo g ic a
t in t e
s ta r e d e s t r a t e g ic e
p o li t ic i e c o lo g ic e
v it a l it a t e
b io e t ic a

4. Diagnosticul social şi ecologic


r e s tr ic tii
m a c r o a m b ie n ta le
o p o r t u n it a t i

v u l n e r a b i li t a t i
D IA G N O S T IC S O C IA L
S I E C O L O G IC
D IA G N O ST IC U L
M ED IU L U I E XT E RN

D IA G N O ST IC U L
E C O N O M IC

D IA G N O ST IC U L
FIN A N C IA R

pu n cte f orte D IA G N O ST IC U L
S O C IA L S I EC O L O G IC

c o ta d e p ia ta

pu te r e a d e n e g o c i e r e p u n c t e s la b e
a in tr e p r in d e r i i

r e s u r s e fi n a n c ia r e
s tare d e
sa n a ta t e
e f ic ie n ta c o m p a r a tiva

e x is te n ta p la n u l u i
s t r a te g ic
is t o r ic

d ifu z a r e a p la n u l u i
s t r a te g ic
c o n c u re n ta
d e ta lie r e a p la n u lu i
s tr a te g ic p e U A S R E F E R EN T IA L
C O M P A R A T II
C R IT ER II m e dia
p o z iti a c o n c u r e n t ia la i n d u s t r ie i
a i n t r ep r in d e r ii
S C E N A R II
a va n ta je le
s ta n d a rd e
co n c u r e n tia l e

o bi e c t ive s tr a te g ic e
tin te
s e le c ti a o p tiu n ilo r s trate g ice
s tr a te g ic e
s ta r e d e
c on r o lu l a p li c ar i i
5. Diagnosticul strategic
s tr a te g i e i
v i t a lit a t e

p e r s on a lit a te a
m a n ag e r u lu i

a tit u d in e a s a la r ia ti lo r o p o r t u n it a t i

r e s p o n s a b il ita te a
p u b li c a a in tr e p r in d er i i

v u l n e r a b i li t a t i D IA G N O S T IC
S T R A T E G IC
D IA G N O S T IC U L
M E D IU L U I E X T E R N

D IA G N O S T IC D IA G N O S T IC S O C IA L
E C O N O M IC S I E C O L O G IC

D IA G N O S T IC G L O B A L

Diagnosticul global

D IA G N O S T IC D IA G N O S T IC
F IN A N C IA R S T R A T E G IC