Sunteți pe pagina 1din 178

U N I V E R S I TAT EA D I N C RAI O VA FACULTATEA DE MEDICIN

ef Lucrri - Dr.Elena Ioni A i !.Uni". - Dr Mi#aela Mi!roi

C U R S D E O T O R I N O L A R I N G O L O G I E

CU$RINS

RINOLO%IE
&.AFECIUNILE INFLAMATORII ALE NASULUI I CAVITILOR ANEXE &.&.Infla'aiile piramidei na(ale)))))))))))))))))).* &.&.A. Infla'aiile acute Eri!ipelul"""""""""""""# I'+e!i,o))))))))))))).er+e ul i'+lu)))))))))...er+e ul /o !er)))))))))..&.&.0. Infla'aiile cr$%ice Ac%eea &u'e%il("""""""""))* Acneea #i+er!rofic (""""""""* Acneea ro(acee))))))))).Lu+u eri!e'a!o ))))))))..&1 Lu+u "ul,ar)))))))))).&1 &.2. Infla'a iile +ic$!i+ul"""").&1 'e+ti,ulului %a!al F$liculita +au

Ra,a3a))))))))))))&1 Ec(e'a))))))))))))&1 Furunculul na(al)))))))).&1 &.4 Infla'aiile -$+el$r %a!ale &.4.A.Infla'a iile acute Ri%ita acut( ,a%al("""""""")).. Rini!ele nou-n (+cutului /i +u0arului")).1 Rini!ele acu!e +ecifice)))))))&2 &.4.0.Infla'a iile cr$%ice 2 ,a%ale Ri%ita cr$%ic( cataral(""" .3 Rini!a cronic ( 4ipertr$-ic("").3 Rini!a cronic ( atr$-ic("""))).3 Rino+a!ia "a o'o!orie)))..&5 Rini!a aler,ic (""""""").5 - +ecifice6Tu7erculo(a na(al (""").6 Sifili ul na(al))))))&8 Sclero'ul na(al))))..&8 Le+ra na(al ("""""".6 &.5. Infla'aiile +i%u+uril$r para%a!ale &.5.A. Infla'aii acute Si%u!i!ele acu!e 'a9ilare)))))).&: Sinu(i!ele acu!e fron!ale)))))))&*

&.5.0. Infla'a ii cr$%ice Si%u!itele cr$%ice""""""""))).* 2.TRAUMATISMELE NA/O-SINUSALE))))))))))))))..)2& 2.&.Cor+ii !r(i%i %a!ali""""""""""""""""""""""1. 2.2.Trau'a!i 'ele na ului))))))))))))))))))))..2& 2.4.Frac!urile inu urilor +arana(ale))))))))))))))).24 2.5..e'ora,ia na(al( 2 epi+ta7i+ul""""""""""""""""13 4.TUMORILE NA/O-SINUSALE)))))))))))))))))).2; l.Tu'orile 7eni,ne)))))))))))))))))))))))2; l.A.Tu'ori 7eni,ne ale +ira'i3ei na(ale6 C#i !ele 3er'oi3e))))..2; $a+ilo'ul corno )))))..28 .e'an,io'ul))))))).28 0o!rio'ico'ul)))))))28 I.0.Tu'ori 7eni,ne ale fo elor na(ale 6 $a+iloa'ele fo elor na(ale..28 O !eo'ul fo elor na(ale)..28 Con3ro'ul)))))))..28 A3eno'ul))))))))28 $oli+ul e+!al <n,er<n3))28 I.C.Tu'ori 7eni,ne ale inu urilor +arana(ale))))))))))2: Mucocelul e!'oi3o-fron!al))))))).2: O !eo'ul fron!al /i etm$idal"""""")18 ll.Tu'orile 'ali,ne))))))))))))))))))))))).2: A.Cancerele +ira'i3ei na(ale))))))))))))))))).2* 0.Cancerul fo elor na(ale /i +i%u+uril$r para%a!ale"""""""))2* 5.TUL0URRI NERVOASE l.Sin3roa'e en(oriale))))))))))))))))))))).2* Ano 'ia))))))))))))))))))))))))))).2* Caco 'ia))))))))))))))))))))))))))..41 $aro 'ia)))))))))))))))))))))))))))41 .i+ero 'ia))))))))))))))))))))))))))41 ll.Sin3roa'e en(i!i"e))))))))))))))))))))))41 .i+ere !e(ia na(al("""""""""""""""""""""")39 Ane !e(ia)))))))))))))))))))))))))))4& Tul7ur(ri re-le7e 'a0$2+impatice"""""""""""""""""3. ;.SINDROAME FI/IO$ATOLO%ICE NA/ALE l.Sin3ro'ul ecre!or))))))))))))))))))))))).4& .i3roreea na(al(""""""""""""""""""""""""3. Rinoreea +urulen!(""""""""""""""""""""""")31 Secreia cru+t$a+("""""""""""""""""""""""))31 ll.Sin3ro'ul in uficienei re+pirat$rii %a!ale:$,+trucia %a!al(; """"")32

FARIN%OLO%IE &.$ATOLO%IA INFLAMATORIE)))))))))))))))))).45 &.A.$a!olo,ie infla'a!orie acu!(""""""""""""""""")3< An,ina eri!e'a!oa ( /i eritemat$2pultacee"""""""""""")35 An,ina cu fal e 'e'7rane=+ eu3o-'e'7ranoa (;""""""""))48 An,inele ulceroa e6 #er+e!ic(""""""""""""""""""38 af!oa (""""""""""""""""""")38 3in (ona /o !er)))))))))))))))..4: 3in +e'fi,u )))))))))))))))))4: An,inele ulcero-necro!ice6ulceroa ( lacu%ar(""""""""""")3# fu(o- +irilar(""""""""""""""))3# An,inele 3in cur ul 7olilor infec!o-con!a,ioa e6 an,ina carla!inoa ("))3# an,ina ru7eolei))))..4* An,inele 3in in3roa'ele #e'a!olo,ice6an,ina 'onoci!ar (""""""3* an,ina leuce'ic ("""""""3* an,ina a,ranuloci!ar (""""")3* A3enoi3i!a acu!("""""""""""""""""""""""""<9 A'i,3ali!a acu!( li%0ual(""""""""""""""""""""")<. Farin,i!a acu!( ,a%al(""""""""""""""""""""""))<. U"uli!a acu!(""""""""""""""""")))))))))..5& Co'+licaiile a%0i%el$r +upurati'e"""""""""""""""))" <1 la 3i !an("""""""""""""""""<3 e+!ice'ice)))))))))))))))).55 &.0. $a!olo,ie infla'a!orie cronic( "")))))))))))))))..5; Infla'aiile cr$%ice ,a%ale ale -ari%0elui""""""""""""""))<5 Farin,i!a cronic(""""""""""""""""""""""""<5 Farin,i!e cronice locali(a!e 6 a'i,3ali!a cronic ( palati%(""""""))<6 a'i,3ali!a cronic ( li%0ual("""""""<# a3enoi3i!a cronic (""""""""""))<# Infla'aiile cr$%ice +peci-ice -ari%0$mic$!a"""""""""""")59 can3i3o(a farin,ian (""""""""")59 !u7erculo(a farin,ian (""""""""))59 ifili ul farin,elui)))))))))));& clero'ul farin,elui)))))))))..;& 2.TRAUMATISMELE FARIN%ELUI))))))))))))))))..;2 - Cor+ii !r(i%i -ari%0ie%i""""""""""""""""""""))51

4.TUMORILE FARIN%ELUI)))))))))))))))))))).;4 l.Tu'orile 7eni,ne))))))))))))))))))))))).;4 Tu'orile 7eni,ne ale rinofarin,elui-an,iofi7ro'ul na(o-farin,ian)).;4 Tu'orile 7eni,ne ale 7ucofarin,elui)))))))))))))));; ll.Tu'orile 'ali,ne Cancerul 3e rinofarin,e))))))))))))))))))))..;5 Cancerul farin,elui 7ucal))))))))))))))))))));8 Cancerul #i+ofarin,elui))))))))))))))))))))..;: 5.$ATOLO%IA NERVOAS A FARIN=ELUI"""""""""""""5# Tul7ur(ri m$t$rii""""""""""""""""""""""""))5# Tul7ur(ri +e%!iti'e"""""""""""""""""""""""))69 Tul7ur(ri +e%!$riale"""""""""""""""""""""""69

LARIN%OLO%IE &.AFECIUNILE INFLAMATORII ALE LARIN=ELUI"""""""""")61 &.&.A..Larin,i!e acu!e 7anale 6 Larin,i!a acu! ( cataral(""""""""))63 Larin,i!a e3e'a!oa (""""""""")63 Larin,i!a !ri3uloa (""""""""""6< Larin,i!a u+ura! ("""""""""""65 Larin,o-!ra#eo-7ron /ita acut("""""))66 &.&.0.Larin,i!e acu!e +ecifice 6 Larin,i!a 3if!eric ("""""""""")66 Larin,i!a 3in carla!in ("""""""))68 Larin,i!a ,ri+al (""""""""""))68 Larin,i!a 3in fe7ra !ifoi3 (""""""))68 Larin,i!ele acu!e 3in ru7eol (> 'aricel(> !u e con"ul i" (""""")6# Larin,i!a af!oa (""""""""""6# &.2.A.Larin,i!e cronice 7anale 6 Larin,i!a cronic ( cataral("""""""6* Larin,i!a #i+er!rofic ( p+eud$mi7$mat$a+(89 Larin,i!e #i+er!rofice ro /ii""""""")8. Larin,i!e #i+er!rofice al7e))))))).:2 Larin,i!a a!rofic (""""""""""")83 &.2.0.Larin,i!e cronice +ecifice 6 Tu7erculo(a larin,ian (""""""")8< Sifili ul larin,elui)))))))))):; Sclero'ul larin,ian))))))))):8 Le+ra larin,ian ("""""""""")86

2.TRAUMATISMELE LARIN%ELUI I TRA?EEI"""""""""""))88 2.&.Trau'a!i 'e 3e c#i e)))))))))))))))))))).:: 2.2.Trau'a!i 'e <nc#i e))))))))))))))))))))):: 2.4.Ar uri)))))))))))))))))))))))))))..:2.5.Trau'a!i 'ele "ocale)))))))))))))))))))).:2.;.Cor+ii !r(i%i lari%0ie%i""""""""""""""""""""#9 2.8.Cor+ii !r(i%i tra4e$2,r$%/ici""""""""""""""""")#9 4.TUMORILE LARIN%ELUI 4.&.0eni,ne 6 $oli+ii larin,ieni)))))))))))))))))).*& No3ulii)))))))))))))))))))))).*2 $a+iloa'ele))))))))))))))))))))*2 Larin,ocelul))))))))))))))))))))*4 4.2..Mali,ne 6 Cancerul larin,ian))))))))))))))))).*5 5.TUL0URRILE NERVOASE ALE LARIN=ELUI 5.&.Tul7ur(rile m$t$rii 2 Spa+mele lari%0elui""""""""""""#8 $arali(iile larin,elui))))))))))))** 5.2. Tul7ur(ri +e%!iti'e""""""""""""""""""""")*9 ;.In uficiena re+pirat$rie lari%0ia%("""""""""""""""")*.

OTOLO%IE &.AFECIUNILE INFLAMATORII ALE UREC?II"""""""""""))*3 &.&.A. Infla'aiile pa'ili$%ului Eri!ipel""""""""""""""))*3 I'+e!i,o))))))))))))))).-5 $ericon3ri!a)))))))))))))..-5 &.&.0.Infla'aiile c$%ductului auditi' e7ter%"""""""""""")*< O!i!e e9!erne 7ac!eriene6furunculul auricular)))))))..-5 o!i!a e9!en ( di-u!(""""""""*5 O!i!a e9!ern( -u%0ic("""""""""""""""""")*5 O!i!a e9!ern( 'iral(""""""""""""""""""))*6 O!i!e e9!erne reac!i"e))))))))))))))))))-8 &.2 Infla'aiile urec4ii medii"""""""""""""""""""))*8 &.2.a> O!i!ele 'e3ii acu!e)))))))))))))))))).-: O!i!a eroa ("""""""""""""""""""*8 O!i!a 7aro!rau'a!ic(""""""""""""""""*# O!i!a acu!( c$%0e+ti'("""""""""""""""** O!i!a 'e3ie u+ura!( acut("""""""""""""** O!i!a 'e3ie acu! ( a +u0arului""""""""""".9. O!i!a 'e3ie acu! ( %ecr$!a%t(""""""""""").91 &.2.7> Infla'a iile cr$%ice ale urec4ii

medii"""""""""").91 O!i!a cronic( cu timpa% @%c4i+"""""""""""".93 O!i!a cronic( cu timpa% de+c4i+"""))))))))&15 Co'+lica iile $titel$r medii +upurate""""""""" .98 2.TRAUMATISMELE UREC.II)))))))))))))))))..)&21 1 Trau'a!i 'ele urec#ii e9!erne))))))))))))))&21 2 Trau'a!i 'ele urec#ii 'e3ii)))))))))))))))&22 3 Trau'a!i 'ele urec#ii in!erne)))))))))))))).&22 4 Cor+ii !r(i%i auriculari""""""""""""""""")).1< 4.TUMORILE UREC.II)))))))))))))))))))))).&28 Tu'orile 7eni,ne))))))))))))))))))))))).&28 Tu'orile 'ali,ne))))))))))))))))))))))...&2* 5.TUL0URRI NERVOASE"""""""""""""""""""").1* Sur3i!a!ea))))))))))))))))))))))))))).&2O!o clero(a)))))))))))))))))))))))))).&45 Sur3i!a!ea 7ru c in !ala!("""""""""""""""""""").35 Sur3i!a!ea +rofe ional(""""""""""""""""""""").36 Sur3o'u!i!a!ea)))))))))))))))))))))))))&4* Sin3ro'ul Meniere))))))))))))))))))))))).&4Sin3ro'ul "e !i7ular cen!ral))))))))))))))))))).&5&

$ATOLO%IE ESOFA%IAN E ofa,i!a +o !cau !ic("""""""""""""""""""""".<3 Cor+ii !r(i%i e ofa,ieni)))))))))))))))))))))..&5; Tu'orile 'ali,ne e ofa,iene))))))))))))))))))).&58 S+a 'ele e ofa,iene))))))))))))))))))))))..&5* Me,ae ofa,ul))))))))))))))))))))))))))&;1 Di"er!iculii e ofa,ieni)))))))))))))))))))))).&;& Ulcerele e ofa,iene)))))))))))))))))))))))&;4 Varicele e ofa,iene))))))))))))))))))))))).&;4

$ATOLO%IE CERVICAL

Tu'orile ,<!ului 6 ,an,lionare)))))))))))))))))))&;5 ne,an,lionare)))))))))))))))))).&;; AL%IILE CRANIOFACIALE DE CAU/ O)R)L) Ne"ral,ii)))))))))))))))))))))))))))..&;: Al,ii "a culare)))))))))))))))))))))))))&;-

RINOLOGIE

5 AFECIUNILE INFLAMATORII ALE NASULUI

I CAVITILOR ANEXE
Infla'a iile %a+ului +e pre!i%t( di-erit> @% -u%cie de l$cali!area l$r la +e0me%tul cuta%at :piramida %a!al( /i 'e+ti,ulele %ari%are; +au la +e0me%tul muc$+ :-$+ele %a!ale; al $r0a%ului %a!al) Infla'a iile cuta%ate @m,rac( a+pectul le!iu%il$r dermat$l$0ice 2dermite /i dermat$!e 2 /i au acelea/i caracteri+tici cu i%-lamaiile -eei) Afec iu%ile i%-lamat$rii ale -$+el$r %a!ale au caracterele i%-lamaiil$r muc$a+e)

1.1. INFLAMAIILE PIRAMIDEI NAZALE In!ere ea( ( pielea piramidei %a!ale i!$lat +au @% a+$ciere cu cea a re0iu%il$r -eei /i p$t -i dat$rate u%$r i%-ecii acute +au cr$%ice) Din!re infla'a iile acute> cele mai repre!e%tati'e +u%t eri!ipelul> impeti0$ul> 4erpe+ul +implu? #er+e ul (o !er. Infla'aiile cr$%ice ale piramidei %a!ale cele mai cu%$+cute +u%t ac%eea &u'e%il(> ac%eea 4ipertr$-ic(> ac%eea r$!acee> lupu+ul eritemat$+> lupu+ul 'ul0ar) 1.1.A) Inflamaiile acute. ERI/I$ELUL e !e infec ia +trept$c$cic( a 'a+el$r lim-atice di% derm> c$%ta0i$a+(A +e de!'$lt( /i e'$luea!( @% 0r$+imea dermului) I%$cularea +eptic( p$ate -i primiti'( +au +ecu%dar( u%$r a-eciu%i dermat$l$0ice %a!ale ec!em(> impeti0$) De7u!ul 7olii e !e 7ru c /i ,rutal> cu -ri+$% puter%ic> urmat de a+ce%+iu%e -e,ril( pB%( la <91 C. S!area ,eneral( e+te alterat( /i +e ma%i-e+t( pri% ce-alee> +$m%$le%() I%+pecia piramidei %a!ale e'ide%ia!( u% eritem i%te%+> cu mar0i%i %ere0ulate> p$liciclice> cu u/$ar( de%i'elare -a( de te0ume%tul %$rmal) Ace+t placard eritemat$+ +e @%ti%de rapid pri% ,ureletul mar0i%al @% timp ce @% ce%tru> pata r$/ie p(le/te) Se @%ti%de /i pe $,ra&i> dB%d a+pect de -luture 2 c$rpul pe piramida %a!al(> aripile pe $,ra&i 2 pielea e+te +u, -$rma Cc$&ii de p$rt$cal(C) Se !ra!ea( ( cu a%ti,i$tice pe cale 0e%eral( :De%icili%(> Eritr$mici%(; /i pri% ati%0eri l$cale cu alc$$l i$dat) IM$ETI%OUL e !e o infec ie +ta-il$c$cic( c$%ta0i$a+(> ce pri%de +traturile +uper-iciale ale epidermului) E+te -rec'e%t( la c$pii /i +e ma%i-e+t( +u, -$rm( de 'e!icule /i pu+tule 0al,e%e> ac$perite de cru+te 0al,ui> tra%+pare%te> a+em(%(t$are cu ceara de al,i%e> +u%t l$cali!ate pe te0ume%tele %a+ului /i -eei) Se !ra!ea(( pri% t$alet( l$cal( /i aplic(ri l$cale de u%0ue%t cu Tetracicli%() .ER$ESUL SIM$LU e <n!@lne /te @% +t(ri 0ripale> -ii%d recidi'a%t) E+te determi%at de pre!e%a u%ui 'iru+ @% +tare late%t( @% celulele pielii /i care de'i%e 'irule%t> pr$ducB%d le!iu%i 'e!icul$a+e $ri de cBte $ri apare $ iritaie l$cal( +au $ +tare i%-eci$a+() Au +ediul> de predilecie> pielea aripii %a!ale /i ,u!ele) Tra!a'en!ul e !e ano3iu. .ER$ESUL /OSTER =(ona (o !er> e locali(ea( ( pe ramura ma7ilar( a tri0eme%ului /i determi%( 'e!icule pe $,ra!> u% 'er+a%t al piramidei %a!ale> u% 'e+ti,ul %a!al> $ -$+( %a!al( /i u% 4emipalat) E%

!$%a $-talmic( 'e!iculele apar pe te0ume%tele +upra$r,itale) Ceea ce e+te caracteri+tic pe%tru !$%a !$+ter e+te c( durerea precede erupia /i p$ate +( +imule!e $ %e'ral0ie de%tara iar di+tri,uia erupiei 'e!icul$a+e e+te +trict limitat( la li%ia media%( :de2a lu%0ul traiectului %er'$+;)

1.1.B. Inflamaiile cronice ACNEEA AUVENIL @/i -ace apariia @% peri$ada pu,ert(ii /i c$%ti%u( @% t$t cur+ul ad$le+ce%ei) F$rmat( di% mici 'e!icul$pu+tule> ri+ipite pe te0ume%tele piramidei %a!ale /i ale -eei> %u la+( cicatrici i%e+tetice) Te,u'en!ele !re7uie cur (ate cu ap( c(ldu( /i +(pu% em$lie%t cu +ul-> dup( care +e aplic( $ l$iu%e +icati'( :Fu'e%al;) ACNEEA .I$ERTROFIC SAU RINOFIMA e+te c$%+tituit( di%tr2$ 4ipertr$-ie /i $ ,ur&$%are a 0la%del$r +e,acee> @mpreu%( cu e+utul c$%&u%cti' al l$,ului %a!al) C$%c$mite%t +e pr$duce eritr$!a /i 4iperemia te0ume%tar(> dat$rit( 4iperpla!iei 'a+culare) Se @%tBl%e/te @% e7clu+i'itate la ,(r,ai) Tra!a'en!ul con ! ( @% re!ecia te0ume%tului 4ipertr$-iat> urmat( +au %u de 0re-( cuta%at() ACNEEA RO/ACEE e +re(in! ( ca $ multitudi%e de -$liculite +upurate pe te0ume%tul piramidei %a!ale> care apare -$arte r$/u) Le!iu%ile +u%t p$lim$r-e> putB%d -i @% +tadiul de papul( +au pu+tul() I%iial apare $ r$/ea( iar ulteri$r erup papule r$/ii /i pu+tule -$liculare dB%d a+pect ,ur&$%at) Tra!a'en!ul e !e local? cu (pu% cu +ul- /i> @% 0e%eral> cu Tetracicli%() LU$USUL ERITEMATOS e carac!eri(ea( ( pri% $,+trucia -$liculil$r pil$/i /i a $ri-iciil$r 0la%del$r +ud$ripare cu d$puri c$r%$a+e> iar cli%ic pri% di+tri,uia +imetric( C@% -lutureC a u%$r !$%e de eritem /i cru+te cu cicatrici atr$-ice> care c$re+pu%d d$puril$r c$r%$a+e) Tra!a'en!ul e !e an!i'alaric /i cu c$rtic$i!i l$cal /i pe cale 0e%eral() LU$USUL VUL%AR =!u7erculo > re+re(in! ( i%'adarea pielii %a+ului cu ,acilul tu,ercul$+ /i e+te @%tBl%it mai -rec'e%t la -emei) Are e'$luie @%delu%0at(> cu a+pect p$lim$r-> caracteri!at pri% pre!e%a de tu,erculi miliari :%$duli lupici; @% derm> pu/i @% e'ide%( pri% ap(+area pielii cu $ lamel( de +ticl( :a+pect de &eleu de mere;) Getermi%( di+tru0eri

ti+ulare atBt cuta%ate cBt /i cartila0i%$a+e> cu +ec4ele /i de-$rm(ri %a!ale) Tra!a'en!ul e !e i3en!ic ca <n !u7erculo( () 1.2. INFLAMAIILE VESTIBULULUI NAZAL Re+re(in!( i%-lamarea te0ume%tel$r 'e+ti,ulului %a!al /i reali!ea!( ri%itele 'e+ti,ulare +au 'e+ti,ulitele) FOLICULITA SAU SICO/ISUL e !e infec ia +ta-il$c$cic( a -$liculil$r pil$/i /i reali!ea!( pu+tule al,ici$a+e> +uper-iciale> la ,a!a peril$r %ari%ari) RA%ADELE un! fi uri au cr (p(turi @% te0ume%tele %ari%el$r> -$arte durer$a+e pe%tru c( +e de+c$per( -iletele %er'$a+e di% derm) EC/EMA e !e o 3er'a!o(( pruri0i%$a+( cu 'e!icule /i cru+te) Toa!e ace !e rini!e "e !i7ulare e 'anife ! ( pri% prurit l$cal> u+turimi /i durere /i +e tratea!( pri% pa%+ame%te l$cale cu tamp$a%e cu alc$$l i$dat +au +implu +au cu ,adi&$%(ri cu +$luie mercur$cr$m 1H +au aplicaii de p$me!i cu a%ti,i$tice> c$rti!$% /i a%ti4i+tami%ice :Flu$ci%$l$%> Si%alar N> El$c$m;) FURUNCULUL NA/AL e !e un a7ce u+erficial? 3e!er'ina! 3e !afilococul auriu? 3e("ol!a! <n "e !i7ulul na(al? la ni"elul foliculului +ilo e7aceu. Se3iul lui e !e en3o"e !i7ular iar 'anife ! (rile cli%ice +u%t e7$%ari%are /i c$%+tau di% r$/ea(> edem> tume-iere durer$a+( pe +upra-aa e7ter%( a aripii %a+ului /i a l$,ului %a!al cu /ter0erea /a%ului %a!$0e%ia% /i %a!$la,ial @% urma pr$ce+ului de lim-a%0it( +au lim-ade%it( 0e%ia%() Se p$ate c$mplica cu tr$m,$-le,ita 'e%ei -aciale :edem i%-lamat$r al /a%ului %a!$0e%ia%; /i cu tr$m,$-le,ita +i%u+ului ca'er%$+ :+tare +epticemic( cu edem palpe,ral> e7$-talmie> c4em$!i+> -i7itatea 0l$,il$r $culari;) $en!u a +re"eni ace !e co'+lica ii tre,uie +( +e e'ite +t$arcerea -uru%culului /i i%ci!ia lui @% -a!a de cruditate) Tra!a'en!ul e !e ,eneral? cu an!i7io!ice =$enicilin (> Eritr$mici%(> O7acili%(> Ii%%at> Au0me%ti%;> iar l$cal> c$mpre+e a%ti+eptice cu ri'a%$l .H> alc$$l> iar @% -a!a de a,cedare 2 i%ci!ia /i e7tra0erea ,ur,ill$%ului)

1.3. INFLAMAIA FOSELOR NAZALE

In!ere ea(( muc$a+a pituitar( @% @%tre0ime /i p$art( de%umirea de ri%it(> care> @% -u%cie de e'$luie /i %atur(> p$ate -i i%-lamaie acut( /i cr$%ic(> ,a%al( +au +peci-ic() 1.3.A) Inflamaiile acute RINITA ACUT JANAL SAU CORIIA ACUT :0uturai; are $ri0i%e 'iral(> -ii%d urmat( la 123 !ile de i%-ecie ,acteria%( :pri% e7cer,area -l$rei +apr$-ite l$cale di% -$+ele %a!ale;) =erme%ii micr$,ie%i cel mai -rec'e%t i%crimi%ai +u%t Strept$c$ccu+ p%eum$%iae> Stap4il$c$ccu+ aureu+> Strept$c$ccu+ pK$0e%e+> Lle,+iella p%eum$%iae>?aem$p4ilu+ i%-lue%!ae) E+te -a'$ri!at( de -ri0> ume!eal(> +c4im,(ri ,ru/te de temperatur( /i de -act$ri l$cali %a!ali :de'iaii de +ept> 4ipertr$-ii de c$r%ete> 'e0etaii ade%$ide;) Fact$rii 0e%erali ca aler0ia> tul,ur(ri e%d$cri%e> de%utriia> +urme%a&ul &$ac( u% r$l -a'$ri!a%t) A-eciu%ea p$ate apare e%demic @% peri$adele reci> c4iar de mai multe $ri pe a%) Muc$a+a %a!al( la de,ut pre!i%t( 'a+$c$%+tricie dup( care urmea!( peri$ada de 'a+$dilataie> cu edem l$cal> 4iper+ecreie /i i%-iltrat i%-lamat$r lim-$pla+m$citar) 0oala 3e7u!ea( ( pri% +em%e 0e%erale 2 i%di+p$!iie> cur,atur(> -e,r(> u+turimi @% 0Bt> mial0ii> artral0ii> -ri+$a%e /i +em%e l$cale 2 prurit %a!al> $,+trucie %a!al(> +tr(%uturi> dup( .21 !ile apare ri%$reea ap$a+(> ce-alee -r$%tal( pri% $,+trucia ca%alului -r$%t$2%a!al> 4ip$+mie> a%$+mie> 4ip$acu!ie> acu-e%e) Gup( 1< $re +ecreia +er$muc$+( de'i%e muc$purule%t(> pri% i%-ecie ,acteria%() La ri%$+c$pie +e c$%+tat( pituitara c$%0e+ti$%at(> tur0e+ce%t(> +c(ldat( @% +ecreii muc$purule%te) Treptat +ecreia dimi%u( /i @% 62# !ile di+par t$ate +em%ele m$r,ide /i apare 'i%decarea) U%e$ri> 0uturaiul +e p$ate c$mplica cu +i%u!ite> $tite> lari%0$tra4eite> ,r$%/ite> ami0dalite acute) Tra!a'en!ul e !e i'+!o'a!ic. Se +oa!e <ncerca un !ra!a'en! a7or!i" care cu+ea(( e'$luia ,$lii :A+piri%a> Atr$pi%a> Jelad$%a> ,(i -ier,i%i> diatermie> i%-rar$/ii;) O,+trucia %a!al( +e c$m,ate pri% +$luii 'a+$c$%+trict$are :i%+tilaii> pul'eri!aii> aer$+$li;A @mp$tri'a i%-lamaiei pituitarei +e admi%i+trea!( i%4alaii de+c$%0e+ti$%ate :I%4ala%t; /i de!i%-ecta%te l$cale :Fedr$cai%a> Me%t$ri%; @% i%+tilaii) La c$pii +e admi%i+trea!( +er -i!i$l$0ic) C$m,aterea -e,rei +e reali!ea!( cu a%titermice :A+piri%(> Al0$calmi%> Daracetam$l;> pe%tru cre/terea re!i+te%ei $r0a%i+mului 2 pr$tei%$terapie %e+peci-ica :p$lidi%;> 'itami%$terapie :p$li'ita'ine? Vi!.C211>.

RINITELE NOU-NSCUTULUI I SU=ARULUI La nou-n (+cut /i +u0ar> +i+temul imu%itar -ii%d +la, de!'$ltat>

ri%ita acut( pre!i%t( particularit(i cli%ice> e'$luti'e /i terapeutice) Rini!a acu!( ,a%al( a +u0arului e +re(in!( +u, -$rm( de +tr(%uturi> ri%$ree +er$a+(> -e,r(> $,+trucie %a!al(> alime%taie di-icil(> +c(dere p$%deral() E'$luia ,$lii p$ate -i -a'$ra,il( /i +e 'i%dec( @% 82# !ile) Gac( +ecreia de'i%e muc$purule%t( p$t apare c$mplicaii de 'eci%(tate 2 $tite 2 +au c$mplicaii de+ce%de%te 2 ,r$%/ite acute> tul,ur(ri di0e+ti'e) Tra!a'en!ul con ! ( @% i%+tilaii %a!ale cu +er -i!i$l$0ic c(ldu) A%ti,i$ticele +e admi%i+trea!( %umai @% ca!ul c$mplicaiil$r) Rini!ele 7ac!eriene au e+!ice Rinita citrin Jeannin 3a!ora!( +trept$c$cului /i +ta-il$c$cului> dat$rit( +B%ului murdar /i cu ra0ade al mamei) Rinita gonococic a+are la 25-2* ore 3e la na/tere /i e+te dat$rat( 0$%$c$cului care +e 0(+e/te @% -iliera pel'i0e%ital( pe care $ tra'er+ea!( %$u2%(+cutul) Rinita sifilitic a+are la 4-5 (ptama%i de la %a/tere /i are drept a0e%t pat$0e% Trep$%ema palida) Toa!e ace !e rini!e 7ac!eriene e 'anife ! ( pri% ri%$ree muc$purule%t(> 0al,e%2'er!uie> $,+trucie %a!al(> +triuri +a%0ui%$le%te %a!ale> alterarea +t(rii 0e%erale) Dia,no !icul e !e confir'a! 3e e9a'enul 7ac!eriolo,ic al ecre iei %a!ale) F(ra tratame%t e'$luia e+te 0ra'(> pri% le!iu%i e%d$%a!ale %ecr$!a%te> cu +i%ec4ii> $!e%(> %a+ @% /a) Tra!a'en!ul con !( di% a%ti,i$terapie l$cal( /i 0e%eral( /i tratame%t a%tiluetic) RINITE ACUTE S$ECIFICE Bn 'o3 nor'al? rinofarin,ele con !i!uie +oar!a 3e in!rare a ,er'enilor <n cur ul 7olilor infec!o-con!a,ioa e? <n con ecin (> +u-eri%a %a!al( @%+$e/te ace+te a-eciu%i) Rinita gripal a+are <n e+i3e'iile 3e ,ri+(> cu -e,r( ridicat( :3* 2 <91C>? cur7a!ur(> ce-alee> me%i%0i+m> are de,ut ,rutal /i +e c$mplic( cu $tite> +i%u!ite> lari%0ite) Epi+ta7i+ul e+te -rec'e%t) Gup( 'i%decare r(mB% ce-alee re,el(> tu+e +pa+m$dica> a%$+mie) Rinita rujeolic, scarlatinoas, varicelic e9i !( @% cur+ul ,$lil$r i%-eci$a+e> u%de repre!i%t( ma%i-e+tarea l$r de de,ut> iar rinita difteric re+re(in!( c$mplicaia di-teriei -ari%0ie%e> pri% e7te%+ia -al+el$r mem,ra%e la -$+ele %a!ale) Tra!a'en!ul <n rini!a ,ri+al( e+te ide%tic cu cel di% ri%ita ,a%al() E% ri%itele ,$lil$r c$pil(riei +e tratea!( ,$ala de ,a!()

1.3.B) Rinitele cronice un! 7anale i +ecifice. a) Rinitele banale un!6 RINITA CRONIC CATARAL +e pre!i%t( ca u% 0uturai perma%e%t cu $,+trucie %a!al( prelu%0it( /i +ecreii a,u%de%te muc$a+e +au muc$purule%te> 0al,e%2'er!ui) Dr$duce tu+e /i tul,ur(ri di0e+ti'e @% urma c(derii +ecreiil$r @% lari%0e /i tra4ee /i a de0lutiiei l$r) Tra!a'en!ul ur'(re/te @%dep(rtarea cau!el$r -a'$ri!a%te l$cale :de'iaii de +ept> 4ipertr$-ii de c$r%ete> +i%u!ite cr$%ice> 'e0etaii ade%$ide; /i a cau!el$r 0e%erale :tratarea lim-a%ti+mului> a diate!ei e7udati'e> aler0iei> care%el$r 'itami%ice> a de-icitului e%d$cri%;) Su%t i%dicate cure cre%$terapice +ul-ur$a+e /i alcali%e @% +taiu%i ,al%e$climaterice :=$'$ra> Sl(%ic M$ld$'a> ?ercula%e;> +u-latul c$rect al %a+ului> i%+tilaii +au pul'eri!aii cu +$luii de 'itami%a AMG> 4ip$+ul-it de +$diu 5H ) RINITA CRONIC ?IDERTROFIC e+te caracteri!at( pri% $,+trucie %a!al( perma%e%t(> cu a,+e%a +ecreiil$r) Se pre!i%t( +u, d$u( -$rme e'$luti'e -a!a 'a+$m$t$rie +au c$%0e+ti'( /i -a!a pare%c4imat$a+() Ri%ita cr$%ic( 4ipertr$-ic( e+te +ecu%dar( u%$r ri%ite acute repetate> recidi'a%te) Bn fa(a con,e !i" (> $,+trucia %a!al( e+te 'aria,il( /i depe%de%t( de +c4im,(rile de temperatur(> de prB%!uri a,u%de%te> de decu,it :+e $,turea!( -$+a de pe partea pe care d$arme ,$l%a'ul N ri%ita @% ,ala%(;) O,+trucia %a!al( e+te pr$du+( de pre!e%a c$r%etel$r %a!ale care +u%t m(rite /i +e retract( la 'a+$c$%+trict$are) Bn fa(a conCunc!i" (> c$r%etele i%-eri$are +u%t m(rite de '$lum> palide +au 'i$lacei> cu a+pect muri-$rm /i %eretractile la 'a+$c$%+trict$are :E-edri%(;) In uficien a re+pirat$rie %a!al( e+te perma%e%t(> c$%+ta%t(> -(r( +( -ie i%-lue%at( de p$!iia ,$l%a'ului) ?ipertr$-ia p$ate +( i%tere+e!e t$t c$r%etul i%-eri$r +au +( -ie l$cali!at( %umai la %i'elul c$!ii :'i!i,il( la ri%$+c$pia p$+teri$ar(;) Bn fa(a con,e !i" (> tratame%tul urm(re/te reducerea '$lumului c$r%etel$r i%-eri$are> pri% i%&ecii i%trac$r%etale cu 4idr$c$rti!$% +au cu +$luii +cler$!a%te> cauteri!are c4imic( cu acid cr$mic .O3 +au 0al'a%$2 cauteri!are) Bn fa(a +arenc#i'a!oa ( +au c$%&u%cti'( +e @%departea!( c4irur0ical e7ce+ul de muc$a+( 4ipertr$-iat( :muc$t$mie +au a,laia c$!il$r de c$r%ete;) Se "or <n3e+(rta cau!ele -a'$ri!a%te l$cale /i 0e%erale) RINITA CRONICA ATROFICA

Din +unc! 3e "e3ere clinic un! cuno cu!e 3ou ( 'ariet(i de ri%it( cr$%ic( atr$-ic( - rini!a a!rofic( +impl( - o(ena =rini!a cronic( atr$-ic( cu -et$r;) O en!i!a!e +ecial( $ c$%+tituie ri%ita +icca> a-eciu%e pr$-e+i$%al( @%tBl%it( la per+$a%e care lucrea!( @% mediu cu pra-> u+cat> cu temperaturi ridicate :tur%(t$ri> 'ulca%i!at$ri> $elari> +ticlari;) Rini!a a!rofic ( +impl(> -(r( cru+te /i -etiditate> e+te $ c$%+eci%( a ri%itel$r di% ,$lile i%-ect$2c$%ta0i$a+e> a +i%u!itel$r cr$%ice :@% +pecial etm$idite cr$%ice; +au a +i-ili+ului /i tu,ercul$!ei %a!ale) O(ena e !e carac!eri(a! ( pri% triada +impt$matic( atr$-ie> cru+te> -etiditate) Fet$rul caracteri+tic di% $!e%( pr$'i%e di% pre!e%a cru+tel$r 0al,e%2'er!ui> -$rmate di% +ecreia 'ici$a+( %a!ala> cru+te pre!e%te +u, meate> c$a%e /i @% re+tul ca'it(ii %a!ale) 0olna"ul nu +erce+e 'iro ul 3e(a,rea7il 3a!ori! ( atr$-iei muc$a+ei %a!ale e7ti%+e la %i'elul muc$a+ei $l-acti'e) E+te mai -rec'e%ta la -emei> de,utea!( la pu,ertate> ca $ ri%it( cr$%ic( muc$purule%t() E!iolo,ia /i pat$0e%ia r(mB% @%c( %eelucidate :ereditate> lue+> TJC> +ider$pe%ie> care%e 'itami%ice> i%-ecii +peci-ice;) 0ac!eriolo,ia o(enei e !e 3iferi! (> -ii%d i%clu+e trei tipuri de 0erme%i Ple,+iella> c$rK%e,acteria +i c$c$,acili) .i !o+a!olo,ia e !e 3o'inan! ( de le!iu%i atr$-ice ale muc$a+ei /i $+ului +u,&ace%t) Micr$+c$pic> epiteliul e+te +u,ire> cu @%l$cuirea epiteliului cili%dric ciliat cu epiteliul cu celule cu,$idale> reducerea marcat( a celulel$r cu cup() E% u%ele ca!uri> +e pr$duce $ metapla!ie +cuam$a+a> c4erati%i!area e+te -$arte limitat( +au lip+e/te) =la%dele muc$a+e +u%t atr$-iate> lami%a pr$pria e+te +u,ire +i -i,r$a+() Tra!a'en!ul ur' (re/te mai multe $,iecti'e l$cale de,ara+area -$+el$r %a!ale de +ecreiile cru+t$a+e pri% +p(l(turi cu +er -i!i$l$0ic c(ldu /i aplicarea de p$me!i u%0ue%teA - co'7a!erea 'iro ului ne+lacu! cu +o'e(i aro'a!e? +e 7a( ( de me%t$l> cam-$rA - co'7a!erea u c(ciu%ii /i re'itali!area muc$a+ei pri% ,adi&$%(ri l$cale cu 'it)A> 0liceri%( i$dat(> ape i$date 2 @% i%+tilaii /i aer$+$liA - co'7a!erea infeciei $!e%$a+e pri% aut$'acci% preparat di% +ecreia %a!al(A Se a3'ini !rea( ( pe cale 0e%eral( 'it A /i C> preparate di% -ier> aer$terapie> 4eli$terapie> cre%$terapie i$dat() De%tru reducerea '$lumului -$+el$r %a!ale +e e7ecut( $peraii pr$teice) RINO$ATIA VASOMOTORIE Re+re(in! ( $ tul,urare a -u%ciei 'a+cul$2cal$rice a %a+ului care e+te +upu+( u%ei alter(ri a +i+temului tri0emi%$+impatic) E+te dat$rat( u%$r -act$ri care pertur,( ec4ili,rul 'a+$m$t$r al %a+ului /i> di%tre ace/tia> cei mai repre!e%tati'i +u%t -act$rii p+i4ici :em$ii> -rica>

i%di0%area> mB4%irea> umili%a;> e%d$cri%i :pu,ertate> +arci%(;> medicame%te :4ip$te%+$are> 'a+$dilatat$are peri-erice 2 G)?)Er0$t$7i%( /i 'a+$c$%+trict$are l$cale 2 e-edri%a; /i -act$ri -i!ici cure%i de aer> tutu%> 'ap$ri> +c4im,(ri ,ru/te de temperatur(> umiditate> u+caciu%e;) 0oala e 'anife ! ( pri% $,+trucie %a!al( /i ri%$ree e7ce+i'(> care +e @%tBl%e+c -ie c$%c$mite%t> -ie +eparat) O,iecti'> +e c$%+tat( muc$a+a pituitar( c$%0e+ti$%at(> ca @% ri%ita cr$%ic( 4ipertr$-ic( c$%0e+ti'a> iar @% ca!ul ri%$reei> muc$a+a e+te palid(> umed( /i %eted(> -(ra 4ipertr$-ia c$r%etului) Tra!a'en!ul con ! ( di% e7erciii -i!ice> ,(i reci /i tratame%t cu E-edri%(> +edati'e /i a%tii%-lamat$rii @% ca/ete) De%tru ri%$ree +e admi%i+trea!a A%tideprim) RINITA ALER%IC SAU ALER=IA NAIOSINUIAL E !e o for'( de ma%i-e+tare a ,$lii aler0ice la %i'elul %a+ului /i ca'it(il$r a%e7e) Se%+i,ilitatea l$cala a muc$a+ei %a!$+i%u!ale e+te re!ultatul c$%-lictului di%tre di'er/i aler0e%i :di0e+ti'i +au tr$-aler0e%i> re+pirat$ri +au p%eumaler0e%i> a0e%i -i!ici termici; /i a%tic$rpii di% $r0a%i+m care eli,erea!( $ ca%titate mare de 4i+tami%(> re+p$%+a,il( de 'a+$dilataie> cre/terea permea,ilit(ii 'a+culare> edem> 4iper+ecreie 0la%dular(A aler0ia +e de!'$lt( pe u% tere% predi+pu+ ereditar cu diate!( e7udati'(> tul,ur(ri %eur$'e0etati'e /i di+-u%cie e%d$cri%(> care%( de Calciu> 'itami%e A> C> G> u%ele maladii para!itare :4elmi%tia!a> mic$!e; +au i%-ecii ,acterie%e) Si'+!o'a!olo,ia e !e 3o'ina! ( de +tr(%uturi repetate> @% +al'e> ri%$ree ap$a+(> $,+trucie %a!al( alter%a%t( /i pr$0re+i'() La e9a'enul o7iec!i" rino co+ic 'ucoa a +i!ui!ar ( apare edemaiat(> palid( /i u/$r 'i$lacee :@% peri$ada late%ta; +au 4iperemic( :@% peri$adele acute;) E7ame%ul cit$l$0ic al +ecreiei %a!ale pu%e @% e'ide%( pre!e%a e$!i%$-ilel$r> al c(r$r pr$ce%t e+te> ca /i @% +B%0e> cre+cut) Radi$0ra-ia SAF arat( $ @%0r$/are a muc$a+ei %a!$+i%u!ale> +i%u+urile pre!e%tB%d u% c$%tur p$liciclic) Sun! 'ai 'ul!e for'e clinice ale aler,iei na(ale6 - rini!a au cori(a +a 'o3ic ( 2 cri!ele p$t apare peri$dic +au +e!$%ier 2 prim('ara +au la @%ceputul 'erii> @% peri$ada p$le%i!(rii> -ii%d dat$rat( p%eumaler0e%il$r +au aperi$dic> @% t$t timpul a%ului> -ii%d determi%at( de p%eumaler0e%i :$u(> ci$c$lat(> lapte> -ra0i> c(p/u%i;> aler0e%i ,acterie%i :+ta-il$c$c> +trept$c$c> p%eum$c$c;> medicame%te :A+piri%a> i$d> Al0$calmi%;A - inu(i!a aler,ic( +er$a+(A - inu(i!a aler,ic( p$lip$a+() Tra!a'en!ul aler,iei na(o inu(ale e !e ,eneral /i l$cal) Tra!a'en!ul ,eneral "i(ea(( @% primul rB%d - <n3e+ (rtarea aler0e%ului 2 +c4im,area le%&eriei> a pr$du+el$r c$+metice> @%dep(rtarea ,l(%uril$r> +c4im,area l$cui%ei +au c4iar a

l$calit(iiA - aciu%e a+upra c$%-lictului a%ti0e%2a%tic$rp pri% met$de de de+e%+i,ili!are +peci-ic( la aler0e%ul depi+tat pri% te+tele de +e%+i,ili!areA - aciu%e a+upra tere%ului pri% de+e%+i,ili!are %e+peci-ic( 2 4i+tami%$terapie> cu diluii e7treme @% i%&ecii i%terdemice> tratame%t %eur$e%d$cri%> c$rtic$terapie pe cale 0e%eral( +au l$cal> @% aer$+$li +u, -$rm( de Dred%i+$%> i% d$!e de+cre+cB%de> aer$4eli$climat$terapieA - ac!iune a u+ra efec!elor locale ale +roce ului aler,ic +rin an!i#i !a'inice 3e in!e(( 2 Fe%irami%> Ta'e0Kl> Cl$r-e%$7ami%a> Clariti%eA Tra!a'en! local e !e 'e3ica'en!o - inCec ii i%trac$r%etale cu c$rti!$% /i c4irur0ical :a,laia p$lipil$r;)

b) Rinitele cronice specifice Tubercul !" #"!"l e !e 3e!er'ina!( de l$cali!area primiti'( +au +ecu%dar( a ,acilului L$c4 la %i'elul -$+el$r %a!ale) La $ra actual(> tu,ercul$!a %a!al( e+te $ e%titate te$retic() Si'+!o'a!olo,ia clinic ( e+te d$mi%at( de ri%$ree muc$purule%t(> cru+te> durere l$cal( /i $,+trucie %a!al() Tu,ercul$!a p$ate i%tere+a +eptul a%teri$r +au c$r%etele i%-eri$are> le!iu%ile macr$+c$pice +u%t -ie ulceraii +imple> -ie ma+e papil$mat$a+e) Su%t mai multe -$rme cli%ice - lu+u ul carac!eri(a! +rin le(iuni +oli'orfe =no3uli infil!ra!i"i? ulcera ii> cicatrici; cu +ediul @% 'e+ti,ulele %ari%are /i @% partea a%teri$ar( a -$+el$r %a!ale> cu e'$luie le%t(> t$rpid(> cr$%ic(A - T0C ulceroca(eoa ( :ulceraii -u%0$a+e /i 0ra%ulaii miliare @% -$+ele %a!ale> ri%$-ari%0e /i lari%0e> cu e'$luie rapid(> -atal(;A - !u7erculo' -!u'or ( m$ale> +B%0erB%d(> +ituat( @% partea a%teri$ar( a +eptuluiA - T0C o !eocar!ila,inoa a? o !ei!a T0C a oa elor +ro+rii na(ale cu a7ce e reci o !eo+a!ice. Tra!a'en!ul e !e an!i!u7erculo . Bn for'ele !u'orale e face a7la ia c4irur0ical( +u, pr$tecie de tu,ercul$+tatice) Lupu+ul +e tratea!( pri% met$da C4arpK :'it)G1 /i calciu;) S$%$l$&ul #"&ulu$ e +oa!e <n!@lni <n !oa!e fa(ele e"olu!i"e6 - /a%cru al aripii %a+ului +au partea a%ter$2i%-eri$ara a +eptuluiA - lue ecun3ar u7 for'a eri!e'a!oa ( +au de pl(ci muc$a+eA - ifili !er!iar - ,o' ( a +eptului $ri a $a+el$r pr$prii cu de-$rm(ri +ecu%dare ale piramidei 2 %a+ @% /a> %a+ @% ci$c de papa0al)

Tra!a'en! an!ilue!ic. Scler 'ul #"!"l e carac!eri(ea(( pri% le!iu%i i%-iltrati'e +te%$!a%te @% -$+ele %a!ale> -ari%0e> lari%0e> tra4ee) Cli%ic +e caracteri!ea!( pri% mai multe +tadii e'$luti'e - !a3iul ca!aral cu a +ec! 3e rini! ( muc$purule%t(> cu e'$luie de mai multe +(pt(mB%iA - !a3iul a!rofic cu cru !e <n a'7ele fo e na(aleD - !a3iul ,ranulo'a!o cu no3uli <n fo ele na(ale? farin,e? larin,e? !ra#ee? 7ron#ii. Se +ro3uce o fu(ionare /i $ -i,r$!are a %$dulil$r 0ra%ul$mat$/i> ducB%d la +te%$!area -$+el$r %a!ale /i %a!$-ari%0elui) Dia,no !icul e !a7ile /te pe ,i$p+ie care decelea!( celule MiPulic! /i pe cultur(> care ide%ti-ic( a0e%tul eti$l$0ic 2 Lle,+iella r4i%$+cler$mati+) Tra!a'en!ul con !( @% admi%i+trare de Strept$mici%( . 0O!i timp de < +(pt(mB%i urmat de 1 0 Tetracicli%(O!i mai multe lu%i) Le(r" #"!"l +ro"oac( le!iu%i 0ra%ul$mat$a+e la %i'elul %a+ului /i -eei> cu de-$rm(ri 0ra'e %a!$-aciale :-acie+ le$%i%; /i cu tul,ur(ri de +e%+i,ilitate caracteri+tice :a%e+te!ie termic( /i durer$a+( cu c$%+er'area +e%+i,ilit(ii tactile;) Tra!a'en!ul e face cu ulfone - $ro'in ( 199 m0O!i) 6 INFLAMAIA SINUSURILOR PARANAZALE Infla'a!ia 'ucoa ei inu(ale +oar! ( de%umirea de +i%u!it() Cla ificarea inu(i!elor e face 3u+ ( mai multe criterii - 3u+a e!iolo,ie - inu(i!e rino+a!ice? o3on!o+a!ice? !rau'a!ice? #e'a!o,eneD - !o+o,rafic - inu(i!e an!erioare 6 'a9ilare? e!'oi3ale an!erioare? fron!aleD - inu(i!ele +o !erioare? e!'oi3ale +o !erioare? fenoi3aleD - 3u+a le(iunile ana!o'o-+a!olo,ice - inu(i!ele ca!arale? u+ura!e? +oli+oa e? o !ei!iceD - 3u+a e"oluia cli%ic( 2 acute /i cr$%ice) 1.4.A) SINUZITELE A UTE a) Sin!"itele ac!te ma#ilare Bn e!io+a!o,enia inu(i!elor acu!e un! i'+lica!e cau(e locale /i 0e%erale) Cau(ele locale un! rino+a!ice /i $d$%t$patice) Cau(ele locale rino,ene fa"ori(ea( ( trecerea i%-lamaiei di% %a+ @% +i%u+> pri% c$%ti%uitate a%at$mic(> la %i'elul $+tiumului +i%u!al) E%0u+tarea $ri-iciului +i%u!al pr$'$ac( +ta0%area mucu+ului /i u%

de-icit de aerare> care permit acce%tuarea i%-lamaiei /i de!'$ltarea i%-eciei) O,+tac$lele %a!ale +u%t repre!e%tate de de'iaia de +ept> ri%ita cr$%ic( 4ipertr$-ic(> 'e0etaiile ade%$ide> c$rpii +tr(i%i %a!ali> tum$rile %a!ale) T$ate ace+te cau!e l$cale %a!ale determi%( i%-ectarea -ie a +i%u+ului ma7ilar> etm$id +au -r$%tal 2 u%ilateral +au ,ilateral) Cau(ele locale o3on!o,ene fa"ori(ea( ( e'$luia +pre +i%u+ul ma7ilar a u%ei i%-lamaii cu pu%ct de plecare al'e$l$2de%tar> determi%B%d m$%$+i%u!ita) I%-ecia p(tru%de pe calea u%ei $+te$peri$+tite cu micr$-le,it( determi%ate de $ $+teit( periapicala +au pe calea u%ei -i+tule al'e$l$2+i%u!ale> @% urma e7traciil$r de%tare la,$ri$a+e) Cau(ele ,enerale con !au 3in fra,ili!a!ea i'uno7iolo,ic ( a tere%ului 2 diate!( e7udati'(> aler0ie> dia,et> a'itami%$!e> a%umite a-eciu%i ca 0ripa> ,$lile i%-eci$a+e) Macr$2 /i micr$climatul repre!i%t( alte cau!e 0e%erale -a'$ri!a%te ale i%-eciil$r +i%u!ale) 0ACTERIOLO%IA <n!@lni! ( @% +i%u!itele acute e+te d$mi%at( de Strept$c$ccu+ p%eum$%iae> ?aem$p4ilu+ i%-lue%!ae @% 89H di% +ur+ele i!$late) Mai rar ide%ti-icai +u%t Stap4il$c$ccu+ aureu+> Strept$c$ccu+ pK$0e%e+> Jra%4amella cat4arrali+ /i a%aer$,ii Dept$c$cu+> Dept$+trept$c$cu+> Dr$teu+ /i E+c4eric4ia c$li) ANATOMO$ATOLO%IC al!er (rile muc$a+ei recu%$+c urm(t$arele -$rme - for'a ca!aral ( acut( 2 muc$a+a +i%u!al( @%0r$/at(> c$%0e+ti$%at(> edemaiat(A - for'a +urulen! ( +impl( 2 apare +ecreia purule%t( dat$rit( di+truciei ti+ulare a muc$a+ei +i%u!ale) Si'+!o'ele locale u7iec!i"e con !au 3in en(a ie de te%+iu%e> ple%itudi%e i%tra%a!al( +au 4emicra%ie> durere +p$%ta%( pr$'$cat( de e-ectul meca%ic al acumul(rii pur$iului /i de %e'rita ramuril$r %er'$a+e care a+i0ur( +e%+i,ilitatea muc$a+ei> cac$+mia cau!at( de -l$ra micr$,ia%( a%aer$,() O7iec!i" e con !a! ( ri%$ree a,u%de%t( +er$muc$a+(> muc$purule%t( +au -ra%c purule%t( @% meatul mi&l$ciu /i -$+a %a!al(> $,+trucia %a!al( pri% c$%0e+tia /i i%tume+ce%a muc$a+ei c$r%etului i%-eri$r> la ,uc$-ari%0$+c$pie $,+er'B%du2+e +ecreii pe peretele p$+teri$r) La palparea peretelui a%teri$r al +i%u+ului ma7ilar +e c$%+tat( +e%+i,ilitate acce%tuat() Tran lu'inarea inu(al ( e'ide%ia!( $paci-iere +i%u!al() E7ame%ul radi$l$0ic al +i%u+uril$r para%a!ale arat( $ cre/tere a de%+it(ii +i%u!ale> %i'el de lic4id @% +i%u+ul ma7ilar) $unc ia +i%u+ului ma7ilar c$%-irm( dia0%$+ticul de +i%u!it( +upurat(> e'ide%iB%d +ecreii purule%te @% lic4idul de +p(l(tur(> cu a+pect de 0al,e%u/ de $u) b) Sin!"ite ac!te frontale Se 'anife ! ( pri% durere> care pre!i%t( $ peri$dicitate caracteri+tic( apare !il%ic dimi%eaa> la $re -i7e> ati%0e i%te%+itate ma7im( c(tre prB%!> dup( care cedea!( $dat( cu elimi%area de pur$i

pe %a+ :c$lici -r$%tale;) Gurerea e+te e7plicat( de pre!e%a meca%ic( a pur$iului> care +e acumulea!( pe timpul %$pii @% +i%u+ul -r$%tal> iar dimi%eaa> dat$rit( p$!iiei a%at$mice a ca%alului -r$%t$2%a!al pe peretele i%-eri$r al +i%u+ului> pur$iul apa+( pe muc$a+a i%-lamat(> edemaiat( a ca%alului /i @%cearc( +(2/i -ac( l$c> pB%( @l +tr(,ate @% t$at( lu%0imea +a :ceea ce c$re+pu%de cu ma7imum de durere; /i +e elimi%() La +al+are? re,iunea fron!al ( +i%u!al( e+te durer$a+(> iar ri%$+c$pia pu%e @% e'ide%( edem al muc$a+ei meatului mi&l$ciu /i +ecreii muc$purule%te) Radi$0ra-ia S)A)F) arat( '$alarea +i%u+uril$r -r$%tale) Tra!a'en!ul con ! ( @% admi%i+trarea de a%ti,i$tice :Am$7icili%(> De%icili%a(> Ceda7> Au0me%ti%;> dec$%0e+ti$%ate %a!ale> a%al0e!ice> a%tii%-lamat$rii) Actualme%te +e practica c$rtic$terapie pe cale 0e%eral(> pu%cii e'acuat$rii +i%u!ale) E% +i%u!itele $d$%t$0e%e +e -ace e7tracia di%telui cau!al) E"oluia +i%u!itel$r acute e+te -a'$ra,il( +u, tratame%t> @%+( %etratate> p$t +( 0e%ere!e c$mplicaii> pri% e7ti%derea pr$ce+ului i%-eci$+ la $r0a%ele di% &ur) A !fel? <n e!'oi3i!a acu!( e7teri$ri!at( +e $,+er'( /ter0erea u%04iului i%ter% al $c4iului /i a /a%ului %a!$2$r,itar de partea ,$l%a'(> cu edem palpe,ral> mai mult +uperi$r> cu c4em$!i+ /i @mpi%0erea 0l$,ului $cular @% &$+ /i @% a-ar( :celulita +au -le0m$%ul $r,itar;) Bn inu(i!a fron!al ( e7teri$ri!at( +e $,+er'( arcada +prB%ce%$a+( tume-iat(> cu edem palpe,ral +uperi$r /i al c$mi+urii i%ter%e $r,itare cu e7te%+ia edemului la @%trea0a re0iu%e -r$%tal() Bn o !eo'ieli!a fron!alului =co'+lica ie $+$a+(; +e c$%+tituie c$lecii purule%te +u,peri$+tale l$cali!ate @% re0iu%ea +i%u+ului -r$%tal :$+te$mielita @% -$car; +au pe @%trea0a re0iu%e -r$%tala :$+te$mielita meta+tatic(;) E9!eriori(area inu(i!ei 'a9ilare e 'anife ! ( pri% edem palpe,ral i%-eri$r> cu +em%e de celulit( +au de a,ce+ +u,peri$+tal re0i$%al) Tra!a'en!ul inu(i!elor e9!eriori(a!e e !e ,eneral? cu an!i7io!ice cu +ec!ru lar, /i i%ter'e%ia c4irur0ical( de eradicare a muc$a+ei pat$l$0ice> cu c4iuretarea !$%el$r $+teitice) D$+t$perat$r tratame%tul a%ti,i$tic 0e%eral +e c$%ti%u( 8 !ile> +e admi%i+trea!( a%tial0ice> +edati'e)

1.).*+ SINU,ITELE CRONICE Cronici(area unei inu(i!e acu!e a+are <n ur'a ne3ia,no !ic (rii +au %etrat(rii la timp a pu+eului acut +au p$ate -i determi%ata de

-ra0ilitatea c$%+titui$%al( a muc$a+ei re+pirat$rii :aler0ie> ,$li cr$%ice> tul,ur(ri meta,$lice;) Mo3ific(rile 4i+t$pat$l$0ice @% a-eciu%ile cr$%ice +i%u!ale +e pre!i%t( a+t-el - for'a #i+er!rofic ( 2 edem al muc$a+ei +i%u!ale> cu te%di%( la -$rmarea de p$lipiA - for'a u+ura!a - e a3au,( i%-ecia> la le!iu%ea 4ipertr$-ic(A - for'a #i+er+la(ic ( 2muc$a+a are a+pect +cler$0e% /i apar le!iu%i de $+te$peri$+tit() 0ACTERIOLO%IA ara! ( urmat$arele ,acterii ?aem$p4Klu+ i%-lue!ae 36H> Strept$c$ccu+ al-a 4em$litic 3<H> Sta-il$c$ccu+ aureu+> Lle,+iella p%eum$%iae) S-au i(ola! /i a%aer$,i Jacter$ide+ -ra0ili+> Cl$+tridium per-ri0e%+> C+K,acterium a%aer$,ie) E9i ! ( +i%u!ite cr$%ice +upurate> 4iperpla!ice :-(r( +upuraii;> aler0ice /i mi7te) Sinu(i!a 'a9ilar ( cr$%ic( e+te t$tal %edurer$a+( @% a-ara pu+eel$r de re@%c(l!ire) T$tul +e re!um( la $ ri%$ree purule%t( u%ilaterala> mai mult +au mai pui% a,u%de%t(> @%+$it( de $ +cur0ere p$+teri$ar(> re+p$%+a,il( de &e%( -ari%0ia%(> tu+e cu e7pect$raie mati%al() Dre+iu%ea -$+ei ca%i%e e+te i%d$l$r() Ri%$+c$pia a%teri$ar( 0(+e/te pur$i @% meatul mi&l$ciu) La ri%$+c$pia p$+teri$ar( +e $,+er'( cum pur$iul +e +cur0e pe c$ada c$r%etului i%-eri$r /i pe peretele p$+teri$r al -ari%0elui) Bn unele ca(uri? +e l@n, ( pur$i> @% meatul mi&l$ciu apar m$di-ic(ri de muc$a+( 2 -$rmaiu%i p$lip$ide> dedu,larea c$r%etului mi&l$ciu +au 4ipertr$-ia c$r%etului mi&l$ciu) Sinu(i!ele #i+er+la(ice un! la!en!e? cu i'+!o'a!olo,ie na(al ( /i +i%u!al( mi%im( +au %ul(> @% +c4im, pre!i%t( ma%i-e+t(ri de 'eci%(tate +au la di+ta%( :ce-alee pr$-u%d(> %e'ral0ii -aciale> tul,ur(ri de 'edere pri% papilite /i %e'rite $ptice> -e%$me%e -$cal t$7ice> de tipul reumati+mului /i 0l$merul$%e-ritei;) Sinu(i!ele aler,ice eroa e +re(in! ( $ +impt$mat$l$0ie +u,iecti'( a+em(%(t$are ri%itel$r aler0ice) Gia0%$+ticul +e +ta,ile/te pe e7ame%ul radi$l$0ic> care arat( m$di-ic(ri de tra%+pare%( a ca'it(il$r +i%u!ale cu a+pect p$liciclic C@% c4e%arC> dat$rit( @%0r$/(rii muc$a+ei /i pe a+pectul lic4idului +i%u!al> care +e e7tra0e pri% pu%cie diameatic( /i e+te 0(l,ui2 +er$+ cu pre!e%a de e$!i%$-ile .9 2 .5H) Sinu(i!ele aler,ice +oli+oa e e carac!eri(ea( ( pri% de0e%ere+ce%a edemat$a+( a muc$a+ei pituitare di% -$+ele %a!ale /i +i%u+uri> +u, -$rma de p$lipi muc$/i l$cali!ai @% meatul mi&l$ciu /i care p$t $cupa @%trea0a -$+( %a!al() Jilateralitatea p$lipil$r e+te caracteri+tic( %aturii aler0ice) D$lipii aler0ici +u%t al,ici$/i> tra%+luci!i> citri%i> cu +ecreii ap$a+e) $oli+o(a 3efor'an! ( a ti%eril$r :+i%dr$mul Q$aPe+; e+te

caracteri!at( pri% pre!e%a p$lipil$r %a!ali /i l(r0irea r(d(ci%ii %a+ului cu @%dep(rtarea $c4il$r) $oli+ul oli!ar inocoanal Eillian e !e unic? are +unc! 3e +lecare inu ul 'a9ilar un3e +re(in!( $ parte a p$lipului> iar partea cealalt( +e de!'$lt( c(tre ri%$-ari%0e> a+tupB%d $ri-iciul c$a%al) DIA%NOSTICUL $O/ITIV 3e inu(i! ( cr$%ic( +e +ta,ile/te pe +impt$mat$l$0ia +u,iecti'(> pe +em%ele $,iecti'e /i pe i%'e+ti0aii paracli%ice tra%+lumi%area +i%u+uril$r :dia-a%$+c$pia;> radi$0ra-ia +i%u+uril$r a%teri$are /i p$+teri$are> c$%tra+t$0ra-ia pe ,a!( de i$d> pu%cia +i%u+ului ma7ilar> t$m$0ra-ia c$mputeri!at() E"oluia +i%u!itel$r cr$%ice tratate e+te -a'$ra,il() A!@! inu(i!ele acu!e c@! /i cele cr$%ice p$t e7pu%e la c$mplicaii care apar pri% pr$pa0area i%-eciei +i%u!ale la e%d$cra%iu 2 c$mplicaii me%i%0$2e%ce-alice :me%i%0it(> a,ce+ cere,ral;A - la or7i! ( /i $c4i 2 c$mplicaii $r,it$2$culare> dacri$ci+tita> celulite $r,itare> -le0m$% $r,itar> papilite> %e'rite $pticeA - la i !e'ul "eno - co'+licaii 'a+culareA - !ro'7ofle7i!a inu ului ca"erno D - la oa ele "ecine - co'+licaii $+$a+e $+te$mielita @% focar? e9!en i"(> meta+taticaA - la 3i !an( 2 i%-ecii de -$car reumati+m> 0l$merul$%e-rit( Tra!a'en!ul <n inu(i!ele cronice e !e c#irur,ical con !i!uin3 !era+ia cura!i"() Si%u!ita ma7ilar( +upurat( cr$%ic( +e $perea!a dac( %u +e %e0ati'ea!a pu%ciile dupa .1 /edi%e) Tratame%tul c4irur0ical c$%+t( di% de+c4iderea $perat$rie a ca'it(il$r +i%u!ale ,$l%a'e cu @%l(turarea le!iu%il$r muc$a+e +au $+$a+e /i a+i0urarea u%ui dre%a& lar0 al +i%u+ului $perat cu -$+a %a!al() $oli+o(a na(al( ,e%e-icia!( de e7tirpare c4irur0ical() $oli+o(a aler,ic ( pre!i%t( %umer$a+e recidi'e pe%tru care +e i%+tituie @% paralel /i tratame%t a%tialer0ic> urmat de aer$2> 4eli$2 /i climat$terapie) Co'+lica iile +i%u!itel$r +e re!$l'( atacB%d la @%ceput -$carul de i%-ecie> urmat de a+a%area +upuraiei cere,rale> $r,itare> la care +e adau0( 123 a%ti,i$tice ma+i'> i% a+$ciere> c$%c$mite%t)

2. TRAUMATISMELE NA,O-SINU,ALE

2.1. COR.II STRINI NAZALI Sun! <n!<lni i cu prec(dere la c$pii /i +u%t i%tr$du/i pe cale %ari%ar(> -ii%d> de $,icei> u%ilaterali) Natura c$rpil$r +tr(i%i e+te 'ariat(> @%cepB%d de la ,$a,e de p$rum,> -a+$le> &uc(rii 2 ,ile> m(r0ele> -ra0me%te di% pla+tic> pB%( la %a+turi> 0um(> ,urete> 4Brtie) Ace/ti c$rpi +tr(i%i %a!ali +u%t i%tr$du/i di% &$ac( :curi$!itate> i%'e%ti'itate;) O alt( cale de p(tru%dere e+te cea c$a%al( 2cB%d +u%t pr$iectate di% 0ur(> @% timpul alime%taiei> di'er+e -ra0me%te> cB%d apare u% acce+ de tu+e> +tr(%ut> rB+) Cu t$tul e7cepi$%al> p(tru%d c$rpi +tr(i%i %a!ali pe cale e7ter%(> @% cur+ul traumati+mel$r :accide%te de mu%c(> circulaie; +au +e -$rmea!( pri% depu%ere de +(ruri de calciu pe+te u% mic -ra0me%t i0%$rat 2 a/a2!i/ii c$rpi +tr(i%i e%d$0e%i +au ri%$lii) Si'+!o'ele e carac!eri(ea( ( pri% $,+trucie %a!al(> u%ilateral(> +e%!aie de 0Bdil(tur(> +tr(%ut> 4idr$ree) Dac ( e7i+te%a c$rpului +tr(i% e+te a+cu%+a +au e+te i0%$rat(> apare ri%$reea purule%t( -etid() Dia,no !icul e !e u /$r de +ta,ilit di% a%ame!(> iar ri%$+c$pia a%teri$ara certi-ic( e7i+te%a c$rpului +tr(i% %a!al) Cor+ii !r (i%i +e e7tra0 pe calea pe care au patru%+) E7cepie -ac c$rpii +tr(i%i %a!ali care au i%trat pri% $ri-iciile c$a%ale 2dar e7cepia @%t(re/te re0ula) $en!ru e9!rac ia l$r +e -$l$+e/te u% cBrli0 ,$%t> care dep(/e/te limitele c$rpului +tr(i%> tr(0B%du2l di%ap$i c(tre 'e+ti,ulul %ari%ar) Se 'a e'ita -$l$+irea pe%+el$r care p$t +( i%tr$duc( mai @%ap$i +au +( @mpi%0( c$rpul +tr(i% c(tre ca'um> pe%tru a %u2l tra%+-$rma @%tr2u% c$rp +tr(i% al c(il$r aerie%e i%-eri$are lari%0e> tra4ee> ,r$%4ii) Rinoli ii +e e7tra0 cu i%+trume%tar adec'at de c(tre +peciali+tul ORL2i+t) De aici 'a in!ere ea(aFFFFFFFF 2.2. TRAUMATISMELE NASULUI A"@n3 <n "e3ere +o(i ia ce%tral( 2 @% mi&l$cul -eei 2 a %a+ului> ace+ta e+te -rec'e%t +upu+ la di'er+e traumati+me) E!io+a!o,enia le( (rii piramidei %a!ale e+te le0at( de accide%te de mu%c(> de circulaie> a0re+iu%e i%di'idual(> accide%te ca+%ice) Si'+!o'a!olo,ia e !e !r@n le,a!( de -$rmele a%at$m$2cli%ice) Cea 'ai i'+l ( -$rm( cli%ic( e+te escoriaia piramidei nazale? un3e e !e in!ere a! nu'ai !ra!ul !e,u'en!ar? cu a +ec! 3e (,@rie!ur () Ur'ea( ( cont!"ia care re+re(in!( !dr$,irea e+uturil$r> -(r( le!u%i

de c$%ti%uitate> care determi%( ec4im$!e /i 4emat$ame) Nu nece i!( tratame%t pe cale 0e%eral(> ci %umai l$cal> i0ie%a cu a%ti+eptice> c$mpre+e reci) $lgile +o! fi u+erficiale au +rofun3e? !ran fi9iin3 car!ilaCele alar? !riun,#iular au ( de+c$pere $a+ele pr$prii %a!ale> a'B%d mar0i%ile %etede +au %ere0ulate) Nece+it( t$aleta cu ap( $7i0e%at(> cl$rami%(> +utura /i> pe cale 0e%eral(> tratame%t cu a%ti,i$tice) Oa ele +ro+rii na(ale +o! fi !rau'a!i(a!e? <n func ie de a0re+i'itatea a0e%tului cau!al> +u, -$rm( de -i+ur( +au de fract!r i'+l( cu depla+are +au -ractur( c$mi%uti'( cu depla+are) Oa+ele pr$prii p$t -i -racturate +i%0ure +au @% c$%te7tul u%ei a0re+iu%i mai 'i$le%te cB%d p$t -i i%tere+ate /i $a+ele 'eci%e 2 ramurile m$%tate ale ma7ilarel$r> +eptul %a!al> +i%u+urile para%a!ale> $r,ita2 +au p$t apare @% cadrul u%ui traumati+m cra%i$2cere,ral /i p$t -i traumati+me @%c4i+e :-(r( pla0(; +au de+c4i+e :cu pla0(;) Defor' (rile /i a+pectul cli%ic +u%t depe%de%te de meca%i+mul de pr$ducere al -racturii> de -$ra /i direcia l$'iturii 0olna"ii cu frac!ura oa elor +ro+rii na(ale acu( ( epi+ta7i+> durere %a!al(> $,+trucie %a!al(> pre!e%a +au a,+e%a pl(0ii %a!ale> @%-u%darea piramidei %a!ale :cB%d a0e%tul traumati!a%t aci$%ea!a a%ter$2p$+teri$r; +au later$de'iere :cB%d l$'itura e+te lateral(;> crepitaii $+$a+e /i m$,ilitate a%$rmal( la palpare) La i%+pecie +e $,+er'( ec4im$!e palpe,rale ;@% $c4elari;> cu l(r0irea di+ta%ei i%terpalpa,rale) Ra3io,rafia +ira'i3ei na(ale !a7ile /te tipul de -ractur() Tra!a'en!ul ur' (re/te reducerea $rt$pedic( a -$carului de -ractur( cu c$%te%ia i%ter%( /i e7ter%( a piramidei %a!ale> care +e me%i%e timp de 5 !ile> +u, pr$tecie a%ti,i$tic( /i a%tial0ice) La ni"elul e+!ului na(al e <n!@lne c #e'a!oa'e? lu9a ii /i -racturi) %ematom!l sept!l!i e 'anife !( pri% durere> +e%!aie de &e%( /i te%+iu%e i%tra%a!al(> $,+trucie %a!al( t$tal(> ,ilateral(> a%$+mie> ri%$lalie @%c4i+() C$lecia de +B%0e +e 0(+e/te @%tre peric$%dru /i cartila&ul patrulater> ducB%d la ,$m,area +eptului @% ,i+ac :'i!i,il( la ri%$+c$pia a%teri$ar(;) Ea +e p$ate re+$r,i +p$%ta% :4emat$m mic;> +e p$ate i%-ecta +ecu%dar :a,ce+ al +eptului; +au $r0a%i!a -i,r$+ :@%0r$/are de-i%iti'( a +eptului;) .e'a!o'ul 3e e+! 7eneficia( ( de tratame%t c4irur0ical> pri% i%ci!ie /i dre%are> urmate de tamp$%ame%t a%teri$r ,ilateral 1<2<# $re> a%ti,i$tice) Acela/i tratame%t /i pe%tru a,ce+ul de +ept) L!#aiile nasului in!ere ea(( $a+ele pr$prii /i cartila&ul +eptal) L$'itura lateral( lu7ea!( $a+ele pr$prii %a!ale> m$di-icB%d -$rma

r(d(ci%ii %a+ului) Gac( l$'itura acti$%ea!( a%ter$2p$+teri$r +e pr$duce lu7aia cartila&ului c$%dr$'$meria% :-ractura Far&aRaK;) E% ace+te -$rme de lu7aie +e practic( reducerea imediat( cu a&ut$rul u%ei pe%+e> i%tr$du+( @% -$+ele %a!ale> iar c$%te%ia +e -ace pri% tamp$%ame%t a%teri$r u%ilateral :de partea lu7at(;)

7 FRACTURILE SINUSURILOR .ARANA,ALE $o! in!ere a +ere ii a%teri$r> +uperi$r> i%ter%> e7ter%> i%-eri$r ai +i%u+ului ma7ilar iar la %i'elul +i%u+ului -r$%tal 2 pereii a%teri$r> i%-eri$r +au p$+teri$r> a+$cii%du2+e cu le!iu%i cere,rale) La in +ec ie +e c$%+tat( @%-u%darea peretelui a%teri$r cu ec4im$!e palpe,rale /i peri$r,itare> tume-acia p(ril$r m$i /i durere l$cal(> palparea e'ide%ii%d de-$rmarea c$%turului $+$+) Ra3io,rafia inu urilor an!erioare ale fe ei +ta,ile/te pre!e%a -racturii) Tra!a'en!ul e !e !ric! c#irur,ical? 3e e9+lorare a inu ului cu e c#ilec!o'ie +ariala> reducerea /i c$%te%ia i%tra+i%u!al( a -ra0me%tel$r -racturate) A!unci c@n3 !rau'a!i 'ul e !e 'ai "iolen!? e +ro3uc frac!uri co'+le9e? ori(on!ale? ale feei :am,ele ma7ilare> piramida %a!al(> cra%iul; ce %ece+it( @%0ri&iri @% +er'iciile de c4irur0ie ma7il$2-acial( /i %eur$c4irur0ie) Mu!il(rile /i amputaiile piramidei %a!ale +e pr$duc pri% $,iecte t(i$a+e /i %ece+it(> dup( 'i%decare> $peraii pla+tice)

2.). /EMORAGIA NA,AL (EPISTAXISUL) $rin !er'enul 3e Ge+i !a9i G e 3efine /te +cur0erea de +B%0e pri% %a+ :ri%$ra0ia;> picatur( cu picatur() Epi+ta7i+ul e+te @%tBl%it ade+e$ri @% practica medical(> -ie +u, -$rma u/$ar( :ca%titate mic(> $prit +p$%ta%;> -ie +u, $ -$rm( 0ra'(> care pu%e 'iaa ,$l%a'ului @% peric$l) ETIO$ATO%ENIE Cau(ele care +o! +ro"oca a+ari ia u%ei +B%0er(ri %a!ale p$t -i l$cale> 0e%erale> traumatice) a> Cau(ele locale - un! nu'eroa e6 cea 'ai o7i /%uit( cau!( c$%+t( di%tr2$ er$!iu%e a capilarel$r !$%ei Li++el,a4> care e+te +upu+( micr$traumati+mel$r :!0Brietur( cu u%04ia> i%4alaie de pul,eri /i +u,+ta%e '$latile c$r$!i'e @% i%du+tria c4imic(;A - infla'aiile acute /i cr$%ice ale muc$a+ei %a!ale c$ri!a acut( epidemic(> +i%u!itele> ri%ita p+eud$mem,ra%$a+(> ri%ita atr$-ic(A

- ulcerul !rofic +erforan! al e+!ului? 3a!ori! ( i%+u-icie%ei %utriiei l$cale> re!ultat( di% tul,ur(rile de m$tricitate ale capilarel$rA - an,io'a!o(a fa'ilial( Re%du 2 O+lerA - !u'orile ca"i!(il$r %a!ale +au ale +i%u+uril$r para%a!ale> p$lipul +B%0erB%d al +eptului> -i,r$mul +B%0erB%d %a!$-ari%0ia% :pr$'$ac( 4em$ra0ii repetate> ,ru/te;> tum$rile mali0%e :a c(r$r e'$luie +e traduce pri% 4em$ra0ii mici /i repetate;> c$rpii +tr(i%i ai -$+el$r %a!ale> ri%$litia!a) 7> Cau(ele ,enerale6 - #i+er!en iunea ar!erial ( repre!i%t( cea mai -rec'e%t( cau!( de +B%0erare> -ii%d @%tBl%it( la 'Br+t%iciA -$carul 4em$ra0ic e+te +ituat @% re0iu%ea p$+teri$ara a -$+el$r %a!aleA - ar!ero clero(a - #e+a!i!a "iral(> cir$!a 4epatic( - in uficiena re%al( acut( +au cr$%ic( - 7olie infec!o-con!a,ioa e - 7olile @n,elui 6 #e'ofilia? leuce'ia? a,ranuloci!o(a? ane'iile ,ra"eD - 7olile careniale 2 a'itami%$!ele> +c$r,utulA - !ra!a'en! cu an!icoa,ulan!e =#e+arin (> tr$m,$+t$p;A - 7olile +rofe ionale - in!o9ica iile cu $7id de car,$%> ar+e%ic> -$+-$r> plum,;A - unele 3i crinii care +ro"oac (> pri% -e%$me%ul de +i%er0ie 0e%it$2 %a!al(> epi+ta7i+ul 'icaria%t al -lu7ului me%+trual di% ep$ca pu,ert(ii> di% +arci%(> di% i%+u-icie%a $'aria%(> di% me%$pau!a -i!i$l$0ic( +au pat$l$0ic() c> Cau(ele !rau'a!ice ,enera!oare 3e #e'ora,ii na(ale +o! fi6 frac!ura 7a(ei craniului? frac!ura +ira'i3ei na(ale? a la'ei ciurui!e a e!'oi3ului? in!er"eniile c4irur0icale a+upra -$+el$r %a!ale /i a +i%u+uril$r para%a!ale) Fac!orii fa"ori(an i ai epi+ta7i+ului i% de c$%0e+tia ce-alic( la cei ce practic( e7erciii -i!ice> a+ce%+iu%i> ,(i de +$are prelu%0ite> e7ce+e 0a+tr$%$mice /i alc$$lice> la cei care mu%ce+c la temperaturi @%alte +au la mare adB%cime :c4e+$%ieri> +ca-a%dri> lucr(t$ri +u,tera%i;) SIM$TOMATOLO%IA 7olna"ului cu e+i !a9i e !e 3ra'a!i(a! (> pe%tru c( +B%0erarea t$tdeau%a +perie> i%di-ere%t de ca%titate) E% -u%cie de durata +B%0er(rii /i de ca%titatea de +B%0e pierdut( apar m$di-icari ale +t(rii 0e%erale> tradu+e pri% +c(derea te%+iu%ii arteriale> paliditatea te0ume%tel$r /i muc$a+el$r> tra%+piraii> +ete) DIA%NOSTICUL $O/ITIV e !e rela!i" u /$r de +ta,ilit> a'B%d @% 'edere e7teri$ri!area +B%0elui di% %a+> -ie pe cale a%teri$ar(> -ie pe cale p$+teri$ar() El implic( +ta,ilirea t$p$0ra-iei +B%0er(rii> r(+u%etul a+upra +t(rii 0e%erale /i cau!ele +B%0er(rii)

DIA%NOSTICUL ETIOLO%IC e !a7ile /te di% a%ame!(> e7ame%ul $,iecti' l$cal :ri%$+c$pie a%teri$ar(; /i e7ame%ele paracli%ice) DIA%NOSTICUL DE %RAVITATE e !a7ile /te @% u%ele ca!uri @% -u%cie de ca%titatea mare de +B%0e pierdut :?TA; iar @% alte ca!uri> 0ra'itatea c$%+t( @% i%c$erci,ilitatea +B%0er(rii /i> implicit> a ,$lii cau!ale :,$li de +B%0e 2 4em$-ilia> leucemia;) TRATAMENTUL e+i !a9i ului ur' (re/te $prirea 4em$ra0iei> 'i%decarea a-eciu%ii cau!ale /i c$m,aterea a%emiei +ecu%dare) Bn +ri'ul r@n3 un! <n3e+ (rtai apari%(t$rii> ,$l%a'ul +e de+c4eie la 0ulerul c(m(/ii> +e de,ara+ea!( -$+ele %a!ale de c4ea0uri) De%tru $prirea 4em$ra0iei +u%t $ +erie de met$de l$cale> @% rap$rt cu 0ra'itatea 4em$ra0iei) Bn e+i !a9i urile u /$are :e+e%iale /i $ parte di% cele i%-lamat$rii; +e 'a pr$ceda la c$mpre+iu%ea di0ital( a aripii %a!ale pe +ept +au aplicarea @% -$+a %a!al( +B%0erB%d( a u%ui tamp$% de 'at( @m,i,at( @% ap( $7i0e%at() De%tru pre'e%irea recidi'el$r +e -ace cauteri!area c4imic( a petei 'a+culare +B%0erB%de cu perl( de %itrat de ar0i%t +au electric :electr$c$a0ulare;> dup( preala,ila a%e+te!ie l$cal() Bn e+i !a9i urile 'iClocii =leuce'ii? in uficien a re%al(; +e @%cearc( aplicarea l$cal( de tamp$a%e ,i$l$0ice :,uc(i de -i,ri%(> pelicul( de tr$m,i%(> -ra0me%te de 0ela+p$%> 0el-$am; +au me/e re!$r,a,ile :+ur0icel> mer$cel; care @% c$%tact cu +B%0ele -$rmea!( $ ma+( 0elati%$a+a ce a+i0ur( 4em$+ta!a) Gac( %u +e +t(pB%e/te +B%0erarea> +e practic( tamp$%ame%tul a%teri$r> +u, pr$tecie de a%ti,i$tice> 4em$+tatice pe cale 0e%eral(> timp de <#$re) Gup( e-ectuarea tamp$%ame%tului a%teri$r> c$%tr$lul 4em$+ta!ei +e -ace pri% ,uc$-ari%0$+c$pie) Gac( tamp$%ame%tul a%teri$r e+te i%+u-icie%t> atu%ci cB%d +B%0erarea @/i are +ediul p$+teri$r> +e recur0e la tamp$%ame%tul p$+teri$r c$mpletat cu tamp$%ame%tul a%teri$r> care +e me%i%e 81 $re> +u, pr$tecie de a%ti,i$tice> 4em$+tatice) SB%0erarea p$+teri$ar( e+te +peci-ic( 4iperte%+iu%ii arteriale) Gup( e-ectuarea tamp$%ame%tului p$+teri$r +e e-ectuea!( tratame%tul a-eciu%ii cau!ale 4ip$te%+$r> care e+te i%di+pe%+a,il) Deci(ia 3e a efec!ua o+rirea @n,er (rii la u% 4iperte%+i' e+te dat( de a+pectul 0e%eral al ,$l%a'ului> u%de pierderea de +B%0e +e -ace cu rapiditate> @%tr2u% timp -$arte +curt) U% ,$l%a' care pre!i%t( 'al$ri te%+i$%ale cre+cute e+te l(+at +( +B%0ere!e> pe%tru c( @% ace+t -el +e -ace depleia +a%0'i%( /i acea+ta %u repre!i%t( decBt $ +upap( de +i0ura%( pe%tru $r0a%i+m :pe%tru a e'ita $ ruptur( arterial( cere,ral(S;) Dac( /i dup( e-ectuarea tamp$%ame%tului p$+teri$r +B%0erarea c$%ti%u( /i +tarea 0e%eral( a ,$l%a'ului +e a0ra'ea!( +e practic( li0aturi arteriale 2 li0atura arterei car$tide e7ter%e /i li0atura arterei

etm$idale a%teri$are) Se +o! +rac!ica e'7oli((ri arteriale +electi'e) Du+( $prirea +B%0er(rii +e recur0e la re!$l'area cau!ei decla%/at$are a +B%0er(rii) C@n3 @n,erarea a fo ! 'are /i +2a i%+talat a%emia> @% +c$p de c$m,atere a a%emiei /i cu r$l 4em$+tatic +e -ac tra%+-u!ii mici /i repetate de +B%0e pr$a+p(t> care aduce eleme%te %$i pe%tru rem$%tarea ,$l%a'ului)

3. TUMORILE NA,OSINU,ALE

I.A. TUMORILE *ENIGNE ALE .IRAMIDEI NA,ALE C.ISTELE DERMOIDE - au 3i'en iuni "aria7ile? for'a ferica? un! re'i!en!e? 'o7ile? i!ua!e +e linia 'e3iana =3o ul na ului>. $rin infec!are ecun3ar( p$t -i+tuli!a> 0$li%du2/i c$%i%utul -$rmat di% +e,um /i p(r) Tra!a'en!ul e !e c#irur,ical? 3e e9ere(a a <n!re,ii +un,i c#i !ice. $A$ILOMUL CORNOS - e !e o !u'or ( c$%&u%cti'$2epitelial( cu pred$mi%e%( epidermic() Em,raca a+pectul de e7cre+ce%( c$%$pidi-$rm( @% -$rma de c$r% care are p$te%ial mali0%> @% ca!ul u%$r i%-lamaii repetate) Se e7tirp( pri% electr$c$a0ulare) .EMAN%IOMUL - e recunoa /te pri% c$l$raia +a r$/ie2 'i$lacee> puta%d i%tere+a 'a+ele arteriale 'e%$a+e) 0OTRIOMICOMUL =,ranulo' !elean,iec!a(ic> - e !e o !u'ora infla'a!orie a 3o ului na ului.

I.*. TUMORILE *ENIGNE ALE FOSELOR NA,ALE Au !ruc!ur( p$lim$r-() In3iferen! 3e !ruc!ura #i !olo,ic (> +impt$mat$l$0ia c$%+t( di% $,+tructie %a!ala)

$A$ILOAMELE FOSELOR NA/ALE - un! for'a iu%i c$%$pidi-$rme 0al,e%2ce%u+ii> i%-lamate la %i'elul 'e+ti,ulului %ari%ar al -$+el$r %a!ale) Eti$l$0ia ace+t$r papil$ame e+te 'irala 2 a -$+t dem$%+trata pre!e%ta 'iru+ului Dap$ra) Tu'ora +oa!e fi e ila au +e3icula!aD are for'a nere,ula!a i con i !en!a fer'a. Dia,no !icul +o(i!i" il cer!ifica 7io+ ia. Tra!a'en!ul con !a in e9ere(a c#irur,icala. OSTEOMUL FOSELOR NA/ALE - e !e o +roliferare o oa a? 3e !i+ #i+er+la(ic? i!ua!a in +or!iunea inal!a a fo elor na(ale. In e!io+a!o,enia o !eoa'elor un! incri'ina!e !rau'a!i 'ele au infla'a!iile re+e!a!e. Ta7loul clinic e !e 3o'ina! 3e o7 !ruc!ia na(ala? la care e a3au,a #e'icrania? rinoreea i 'icroe+i !a9i ul. Ra3io,rafia inu urilor an!erioare ale fe!ei =Tc#e7oul> +er'i!e locali(area o !eo'ului i !a7ile !e 3i'en iunile. Tra!a'en!ul e !e c#irur,ical? 3e e9ere(a? +rin rino co+ie an!erioara. CONDOMUL - e !e !u'ora car!ila,inoa ( l$cali!at( i%-eri$ara a +eptului cartila0i%$+) @% .O1

ADENOMUL - !u'or ( 0ra%ul$a+( l$cali!at( @% eta&ul +uperi$r al -$+el$r %a!ale> r$tu%da> cu e'$luie le%t() $OLI$UL SHN%ERHND AL SE$TULUI NA/AL - e !e for'a!iune an,iofi7ro'a!oa a +e3icula!a? i!ua!a la ni"elul +e!ei "a culare? e !e ro!un3a? cu u+rafa!a 'a'elona!a? e !e 3e culoare "iolacee. .i !olo,ic e !e un an,iofi7ro'. Si'+!o'a!olo,ia e !e 3o'ina!a 3e e+i !a9i unila!eral? re+e!a! i o7 !ruc!ie na(ala 3e aceea i +ar!e. Tra!a'en!ul e !e c#irur,ical? 3e e9!ir+area for'a!iunii !u'orale i'+reuna cu +a!ul car!ila,ino .

I.C. TUMORILE *ENIGNE ALE SINUSURILOR .ARANA,ALE MUCOCELUL ETMOIDOFRONTAL - e 3e("ol!a +rin re!en!ia 3e 'ucu la 2 au 'ai 'ul!e celule e!'oi3ale. E!io+a!o,enia 'ucocelului e !e co'+le9 ( i%-ecia +i%u!al( cr$%ic(> traumati+mele> c$rpii +tr(i%i %a!$2+i%u!ali> p$t determi%a $,+tructia $ri-iciului de dre%a&> al celui etm$idal +au al ca%alel$r -r$%t$2%a!ale) 0locaCul o !ial 3e!er'ina for'area unui c#i ! 3e re!en ie 2 muc$celul 2 care cap(t(> cu timpul> dime%+iu%i c$%+idera,ile> pr$ducB%d er$!iu%ea pereil$r $+$/i)

Mucocelul e!'oi3al e +re(in! ( ca $ tume-acie u%ilateral(> +ituata la radaci%a %a+ului> iar cel -r$%tal e+te +ituat mai +u+ /i pe re,$rdul $r,ital +uperi$r +i duce la depla+area 0l$,ului $cular @% a-ar( /i i% &$+) La palpare are c$%+i+te%( ela+tic( 2 Cmi%0e de pi%02p$%0C) Dia,no !icul 3e cer!i!u3ine e !a7ile /te pe ,a!a radi$0ra-iil$r S)A)F) +au cra%iu /i pe t$m$0ra-ie c$mputeri!at() Du%cia e7tra0e u% lic4id 'B+c$+ caracteri+tic) Tra!a'en!ul e !e c#irur,ical? 3e e9ere( ( pe cale e7ter%() OSTEOMUL FRONTAL SI ETMOIDAL - e !e o !u'or ( $+$a+( e7te%+i'() E+te pr$du+( de u% 'iciu de de!'$ltate de $ri0i%e %ecu%$+cut() E+te mai -rec'e%t la %i'elul +i%u+ului -r$%tal) Si'+!o'a!olo,ia e !e a7 en! ( /i $+te$mul +e de+c$per( @%tamplat$r> @% u%ele ca!uri> +au p$ate +( determi%e dureri 'a0i +au +( +e e7teri$ri!e!e @% re0iu%ile i%'eci%ate) Ra3io,rafia !a7ile !e 3ia,no !icul. Se e9!ir+( c4irur0ical)

II. TUMORILE MALIGNE ALE NASULUI CANCERELE $IRAMIDEI NA/ALE - au carac!erul cancerului 3e +iele /i +e de!'$lt( pe le!iu%i pree7i+te%te> i%-lamat$rii +au tum$rale ,e%i0%e) Su%t citai -act$rii -a'$ri!a%i micr$traumati+me repetate> e7pu%eri prelu%0ite la +$are) Clinic e +re(in! ( +u, -$rm( de ulceraie +B%0erB%d( :carci%$ame; +au de %$d$!itate multil$,at( +u,cuta%at( :+arc$ame;> pe u% %e' ,e%i0% +e de!'$lt( %e'$carci%$mul) Se !ra!ea( ( pri% e7ci!ie c4irur0ical( +au pri% radi$terapie de c$%tact> r$%t0e%terapie +au c$,alt$terapie) CANCERUL FOSELOR NA/ALE SI SINUSURILE $ARANA/ALE Re+re(in! ( 8H di% t$talul tum$ril$r mali0%e $t$ri%$lari%0$l$0ice) Bn e!iolo,ia !u'oral ( -act$rii -a'$ri!a%i +u%t u%ele pr$du+e c4imice p$lua%te> u%ele r(/i%i lem%$a+e determi%( metapla!ii ale muc$a+ei pituitare) Gi% pu%ct de 'edere 4i+t$l$0ic> pred$mi%( epiteli$amele> la %i'elul etm$idului +e @%tBl%e+c ade%$carci%$amele :epiteli$amele 0la%dulare;) I%di-ere%t de l$cul de $ri0i%e> ace+te tum$ri mali0%e +e e7ti%d @% -$+ele %a!ale> etm$id> $r,it(> $,ra! /i pr$duc a+imetrie -acial(> de-$rmarea %a+ului> e7$-talmie /i limitarea mi+c(ril$r $culare)

Cancerul 3e e!'oi3 3e!er'in ( ca +impt$me +u,iecti'e $,+trucie %a!ala> dureri re0i$%ale> epi+ta7i+> iar $,iecti'> edem palpe,ral +uperi$r +i e7$-talmie a%ter$2e7ter%a) Cancerul 3e inu 'a9ilar +re(in!a 3ureri 3en!are? ne"ral,ii faciale? e'ne 3e inu(i!a 'a9ilara cronica u+ura!a? ulcerarea i 7o'7area re7or3ului al"eolar? +ere!elui an!erior au a re7or3ului or7i!ar inferior? care e con !a!a i la +al+are? ane !e(ie in !eri!oriul ner"ului u7or7i!ar. I i face a+ari!ia in 'ea!ul 'iClociu 'u,uri !u'orali? 'a'elona!i? care 3e!er'ina i e+i !a9i i o7 !ruc!ie na(ala. Ra3io,rafia S.A.F. e"i3en!ia(a "oal al inu ului 'a9ilar C.T. 3eli'i!ea(a e9!en ia !u'orala. $unc!ia inu ului 'a9ilar e9!ra,e @n,e. Cer!i!u3inea o ofera e9a'enul #i !o+a!olo,ic a fra,'en!elor !u'orale. Tra!a'en!ul re(i3a in e9ere(a c#irur,icala? 3aca ni in"a3ea(a or,anele "i!ale? in a ociere cu ra3io!era+ia i c#i'io!era+ia.

). TUL*URRI NERVOASE a> TUL0URARI SEN/ORIALE ANOSMIA - re+re(in!a a7olirea 'iro ului. Tul7urarile ano 'ice in!ere ea(a i'ul!an 'iro ul i ,u !ul +en!ru ca en(a!iile ,u !a!i"e un! u7 3e+en3en!a ner"ului olfac!i". 0olna"ii cu ano 'ie nu au nici un ,u !. Ano 'ia are cau(e 'ul!i+le6 - o7 !ruc!ie na(ala 'ecanica - 3e"ia!ie 3e e+! na(al?!u'ori? inec#ii e+!!o!ur7inale? rini!a acu!a i cronica #i+er!rofica? aler,ia na(ala? care e o+une +a!run3erii +ar!iculelor o3orinec!oare ca!re (ona olfac!i"aD - a!rofia? al!erarea e+i!eliului olfac!i" - in!o9ica!ii cu nico!ina? la cei ce lucrea(a in 'e3iu cro'? ci'en!? +lu'7? "ulcani(area cauciucului? folo irea a7u(i"a a "a ocon !ric!oarelor - ne"ri!e olfac!i"e - ,ri+a? "iro(e neuro!ro+eD - ec!ionarea file!elor olfac!i"e - frac!uri fron!o7a(are cu in!ere area la'ei ciurui!e a e!'oi3uluiD - li+ a 3e func!iune a e+i!eliului en(orial olfac!i" - la larin,ec!o'i(a!ii !o!alD - a!rofia ner"ului olfac!i"6 +roce 3e i'7a!ranire? a7u(ul 3e 'iro uri !ari? a"i!a'ino(a. Dia,no !icul ano 'iilor e 7a(ea(a +e in!ero,a!oriu? rino co+ie an!erioara? rino co+ie +o !erioara? e9a'enul func!iei re +ira!orii na(ale i e9a'enul func!ional olfac!i" cali!a!i" i can!i!a!i". Din ana'e(a e o7!in 3a!e e'iolo,ice i'+or!an!e.

In !rau'a!i 'ele occi+i!ale? ano 'ia e !e in ,eneral 7ila!erala i 3efini!i"a? in !rau'a!i 'ele +arie!ale? +er3erea 'iro ului e !e inco'+le!a? cu e3iul 3e +ar!ea le(a!a. Nu e9i !a un +araleli ' in!re ,ra"i!a!ea !rau'a!i 'ului i cea a le(iunii olfac!i"e. Sun! in!alni!e ano 'ii 3ura7ile 3u+a !rau'a!i 'e u oare? iar in !rau'a!i 'ele craniene ,ra"e nu un! !ul7urari ano 'ice. In afec!iunile i !e'ului ner"o cen!ral? ano 'ia e +re(in!a u7 3oua a +ec!e6 cu un e+ifeno'en in cur ul e+ile+ iei? ra'oli 'en!ului cere7ral i #e'i+la,iilor? ori ca un e'n +ri'ar al unor !u'ori cere7rale =in ace ! ca(? ano 'ia e !e +recoce? +er i !en!a? co'+le!a i 7ila!erala? au +oa!e +re3o'ina +e o +ar!e i a fie in o!i!a 3e #alucina!ii>. In i !erie? ano 'ia e !e +ara3o9ala? en(i!i"o- en(oriala. $ar!ici+area !ri,er'enului e !e 3eo e7i!a? +rin in en i7ili!a!ea +i!ui!arei la a!in,erea cu !ile!ul i la e9erci!area cu a'oniac au 'en!ol. Carac!erul +ara3o9al re(i3a in con er"area +erce+erii en(a!iilor ,u !a!i"e. Ano 'iile 3e cau(a 'ecanica +re3o'ina 3e +ar!ea o7 !ruc!iei na(ale i 3aca afec!iunea cau(ala nu 3a!ea(a 3e +rea 'ul! !i'+? 'iro ul re"ine o3a!a cu inla!urarea cau(ei. Ano 'iile 3in cur ul infla'a!iilor acu!e i u7acu!e un! !ran(i!orii. Se in!alne c ano 'ii +er i !en!e 3u+a unele afec!iuni +a a,ere au necuno cu!e =,ri+a> au rini!e cronice +ecifice? inu(i!e? e!'oi3i!e i o(ena. Unele afec!iuni infec!ioa e 3e!er'ina ano 'ie6 'enin,i!e +urulen!e au !u7erculoa e? +olio'eli!aD in!o9ica!iile en3o,ene =3ia7eore'ie> au e9o,ene =+rofe ionale au 'e3ica'en!oa e>. E9a'enul o7iec!i" rino co+ic +une in e"i3en!a le(iunile +a!olo,ice na(ale. Se efec!uea(a e9a'enul func!ional olfac!i"? care e !e 3ificil +en!ru ca nu un! 'iro uri +ri'are i !a7ilirea +ra,ului 3e 'iro e !e 3ificila. Tra!a'en!ul in ano 'iile +rin o7 !ruc!ie na(ala "i(ea(a re(ol"area re +ira!iei na(ale. In ne"ri!ele infec!ioa e e in3ica !ra!a'en! !rofic ner"o cu "i!a'ina 0&? 02? 08? fo fo7ion. In a!rofia rece+!orului +eriferic olfac!i" i infec!iuni ale file!elor ner"oa e ano 'ia e !e 3efini!i"a.

CACOSMIA $erce+erea 3e ca!re o +er oana au 3e an!uraC a unor 'iro uri ura!e ce +ar a +ro"eni 3in caile aero3i,e !i"e u+erioare. Cei in!ere a!i i'! 'iro 3e u+ura!ie? +u!refac!ie au fer'en!a!ie. Dia,no !icul +o(i!i" e !a7ile !e +e 7a(a en(a!iilor 7olna"ilor i +e 7a(a e9a'enului o7iec!i" fi(ic i func!ional. CACOSMIILE SU0IECTIVE - un! +erce+u!e nu'ai 3e 7olna"? in ca3rul ,ri+ei au 3u+a !rau'a!i 'e craniene a re,iunii fron!ale au occi+i!ale

au +o! re+re(en!a #alucin!a!ii olfac!i"e. CACOSMIILE O0IECTIVE - un! +erce+u!e a!a! 3e 7olna" ca! i 3e an!uraC. Sun! 3e ori,ine6 - na(o inu(ala - in!alni!e in o(ena? inu(i!e 'a9ilare o3on!o,ene ca(eoa e? cor+ii !raini na(ali au rinoli!iD - 3e ori,ine farin,iana - ecre!ii in fo e!a Ro en'uller? ecre!ii 3in "e,e!a!iile a3enoi3e? a'i,3ali!ele cronice cri+!ice ca(eoa eD - 3e ori,ine 7uco3en!ara6 carii 3en!are? ,in,i"i!e? +ioree al"eolaraD - 3e ori,ine auriculara - +uroiul 3in cu!ia !i'+anica e cur,e +rin !ro'+a in rinofarin,eD - 3e ori,ine #e+a!icaD - 3e ori,ine +ul'onara6 u+ura!ii +ul'onare. Tra!a'en!ul ur'are !e in3e+ar!area cau(elor. $AROSMIA In!er+re!area erona!a a 'iro urilor. Miro ul real e9i !a nu'ai ca e !e +erce+u! ne+lacu!? c#iar 3aca e !e a,rea7il. Se in!alne !e in !ari fi(iolo,ice6 arcina? ala+!are? 'eno+au(a au !ari +a!olo,ice6 ,ri+a? ur'enaC? !a7e ? +arali(ie ,enerala? !rau'a!i 'e craniene? in!o9ica!ii 'e3ica'en!oa e? !u'ori cere7rale. .I$EROSMIA Re+re(in!a un 'iro e9a,era!. Se in!alne !e fi(iolo,ice6 arcina? ala+!are? 'eno+au(a. $a!olo,ic o ,a i' la ne"ro+a!i? aliena!i 'in!ali? 0a e3o".

in

!ari

7> SINDROAMELE SEN/ITIVE Se +re(in!a u7 'ai 'ul!e for'e. .I$ERESTE/IA NA/ALA /onele #i+er en i7ile ale 'ucoa ei +i!ui!are e ,a e c la ni"elul ca+ului corne!ului inferior? corne!ului 'iClociu i !u7erculului e+!al. .i+ere !e(ia +a!olo,ica e in!alne !e la ne"ro+a!i? in !arile neuroar!ri!ice? la cei cu 3e(ec#ili7ru "a,o i'+a!i"? au in !arile aler,ice. Ea e 'anife !a +rin!r-un e9ce 3e en i7ili!a!e? care e !e in !ran a le,a!ura cu e9a,erarea 'iro ului =#i+ero 'ia> i "or7i' 3e o #i+ere !e(ie en(i!i"oen(oriala. Dia,no !icul +o(i!i" e !e un 3ia,no !ic 3e3uc!i"? 7a(a! +e 'anife !ari u7iec!i"e i +e unele ele'en!e ale e9a'enului fi(ic. Se con i3era unele 3ureri locale i locore,ionale? o7 !ruc!ie na(ala? !ranu!ul? lacri'area? #i3roreea? e9a,erarea refle9ului na(o-facial. Re +ira!ia

3e!er'ina en(a!ia 3e fri, 3urero . Cefaleea rino,ena are e3iul la ra3acina na ului? cu ira3ieri +erior7i!are? re!roor7i!are? ceafa? ,a!? in o!i!e 3e en(a!ii +are !e(ice? furnica!uri i ar uri la ni"elul fe!ei? farin,elui? o7 !ruc!ie na(ala. E9a'enul rino co+ic e"i3en!ia(a +re(en!a unei cre !e e+!ale au !u7erculul e+!al e in ra+or! cu ca+a!ul corne!ului 'iClociu. Durerea e !e re(ul!a!ul iri!a!iei !er'ina!iilor !ri,e'enului 3in (ona +i!ui!arei. Ne"ral,ia ner"ului na(al in!ern? ne"ral,ia feno+ala!ina i ne"ral,ia "i3iana un! for'e 3e #i+ere !e(ie na(ala. ANESTE/IA +i!ui!arei e 'anife !a +rin en(a!ia 3e ,reu!a!e re +ira!orie na(ala i 3i +ari!ia refle9ului 3e !ranu!. A!in,erea (onelor en i7ile ale +i!ui!arei e"i3en!ia(a +ier3erea en i7ili!a!ii !ac!ile i 3ureroa e i a7olirea refle9ului na(ofacial =a7 en!a lacra'arii>. Se in!alne !e in le(iunile !ri,e'inale !rau'a!ice? !u'orale au 'enin,o ne"ri!ice =lue >. TUL0URARI REFLEIE VA%OSIM$ATICE - e 3a!ore c iri!a!iei file!elor !ri,e'ino- i'+a!ice 3in +i!ui!ara i e 'anife ! ( pri% tu+e +pa+m$dica> -e%$me%e a+tmati-$rme> aritmii> ta4icardii> +pa+me e+$-a0ie%e)

0.SINDROAME FI,IO.ATOLOGIE NA,ALE A> SINDROMUL SECRETOR Se 'anife ! ( pri% 4iper+ecretie %a!al(> care are caracteri+tici aparte) .IDROREEA NA/AL Re+re(in! ( $ tul,urare @% e7ce+ a +ecretiei muc$a+ei pituitare :4iper+ecretie; +i e+te i%tal%ita i% prima -a!a a u%ei c$ri!e ,a%ale :%atura i%-lamt$rie;> i% ri%$patia 'a+$m$t$rie :de!ec4ili,ru tri0emi%$+impatic; +i i% ri%ita +pa+m$dica aler0ica :c$%-lict aler0e% 2 a%tic$rp;) +e i%talne !e la 7a!rani? +rin "a o3ila!a!ie +arali!ica =#i3roreea enila>. .i3roreea na(ala +oa!e fi +aro9i !ica =rino+a!ia "a o'o!orie i aler,ica na(ala> au con!inua =#i3roreea enila>. Dia,no !icul +o(i!i" 3e #i3roree na(ala e 7a(ea(a +e carac!erul ecre!iei i +e con3i!iile 3e a+ari!ie? fiin3 un 3ia,no !ic e!iolo,ic. .i3roreea ne+aro9i !ica e carac!eri(a!a +rin!r-o cur,ere +er'anen!a? fara !ranu! i fara lacri'are? a unui lic#i3 ero ? +ica!ura cu +ica!ura? +e a'7ele narine. .i3roreea +aro9i !ica face +ar!e 3in !a7loul clinic al aler,iei na(ale i

al rinoreei "a o'o!orii. La rino co+ie? 'ucoa a +i!ui!ara e !e +ali3a? fla ca? i'7i7a!a a+o ? uneori 3e,enera!a e3e'a!o . In #i3roreea +aroi !ica e +oa!e o7 er"a 3e"ia!ie 3e e+!? +oli+ +e3icula!? care 3e!er'ina feno'ene "a o'o!orii i rinoree. Se face 3ia,no !icul 3iferen!ial cu rinolic"oreea. RINOREEA $URULENT Se +re(in!a ca o ecre!ie ,roa a? ,al7en-"er(ui? care + (tea!( ,ati+ta +i $ apretea!a) D$ate -i u%i +au ,ilaterala) Scur,erea na(ala unila!erala la a3ul! e in!alne !e in ca(ul inu(i!ei u+ura!e an!erioare - are carac!er con!inuu? +er i !en!? can!i!a!ea e !e 'are? e !e in o!i!a 3e 3ureri. La rino co+ia an!erioara e con !a!a +uroi in 'ea!ul 'iClociuD ra3io,rafia ara!a6 o+aci!a!e inu(ala. La co+il? re +on a7il 3e rinoree +urulen! ( e+te c$rpul +trai% e%d$%a!al) Scur,erea 7ila!eral( %a!al( +e i%tBl%e+te i% +i%u!ita +upurat( ,ilaterala> ri%ita cr$%ica purule%ta +impla +au catarala) La +u0ar> +ecretiile purule%te +i +a%0ui%$le%te +u%t caracteri+tice ri%itei 0$%$c$cice> +i-ilitice> +ta-il$c$cice> di-terice) SECRETIA CRUSTOASA Se <n!@lne /te i% ri%ita atr$-ica $!e%$a!a +i %e$!e%$a+a) Su%t i%+$tite de u% mir$+ -ad> -etid) Ri%0$+c$pia a%teri$ara c$%+tata muc$a+a atr$-ica cu cru+te 0al,e%2'er!ui> 0reu de deta+at> lar0imea -$+el$r %a!ale) Atr$-ia i%tere+ea!a -ari%0ele> lari%0ele) Scur,erea re!rona(ala au rinoreea +o !erioara a+are in inu(i!ele u+ura!e an!erioare acu!e i cronica i in inu(i!ele +o !erioare. $oa!e a"ea i ori,ine rinofarin,iana.

0> INSUFICIENTA RES$IRATORIE NA/ALA =O0STRUCTIA NA/ALA> O7 !ruc!ia na(ala re+re(in!a !ul7urarea func!iei re +ira!orii a na ului? a+aru!a in ca3rul o7 !acolelor 3in fo ele na(ale. Sun! 3oua ca!e,orii 3e in uficien!a re +ira!orie na(ala - una +rin o7 !acol 'ecanic i al!a +rin o7 !acol func!ional. In ca3rul unei o7 !ruc!ii na(ale? 3ia,no !icul +o(i!i" e 7a(ea(a +e !ul7urarile re +ira!orii na(ale? la care e a3au,a !ul7urari ale 'iro ului? ,u !ului? "ocii? !ul7urari infec!ioa e. Tul7urarile re +ira!orii con !au in!r-o en(a!ie 3e ,reu!a!e in re +ira!ie? in!en i!a!ea 3e+in3e 3e ra+i3i!a!ea in !alarii o7 !ruc!iei? care

+oa!e fi uni au 7ila!erala? co'+le!a? a7 olu!a? e"i3en!a? cu "oce na(ona!a a!unci can3 e !e 7ila!erala au +ar!iala? rela!i"a. O7 !ruc!ia na(ala acu!a e in!alne !e in infla'a!iile acu!e ale 'ucoa ei +i!ui!are. O7 !ruc!ia na(ala +ro,re i"a e !e carac!eri !ica +en!ru rini!a cronica #i+er!rofica? +oli+ii 'uco i? iar o7 !ruc!ia +er'anen!a e !e +ecifica "e,e!a!iilor a3enoi3e? 3e"ia!iilor 3e e+!D <n ace !e ca(uri 3ificul!a!ea re +ira!orie e in !alea(a in i3io ? inco'+le!a 3aca e !e unila!erala. Re +ira!ia 7ucala co'+en ea(a Cena re +ira!orie na(ala i 7olna"ii acu(a !ul7urari farin,iene? larin,iene? +ul'onare. 0olna"ii +re(in!a !ul7urari re +ira!orii 'ai accen!ua!e noa+!ea? 3or' ,reu? au co 'are? foraie? e 3e !ea+!a 7ru c 3in li+ a 3e aer? 3i'inea!a e !re(e c o7o i!i? cu ,ura i ,a!ul u ca!? ra,u eala. Tul7urarile 3e 'iro i ,u ! e 3a!orea(a li+ ei 3e +a!run3ere a aerului in +ira!or in fan!a olfac!i"a au +rin!r-un o7 !acol in calea curen!ului e9+ira!or. Tul7urarile "ocii e !ra3uc +rin rinofonie =rinolalie> inc#i a cu 'o3ificarea e'i iei con oanelor i 3if!on,ilor na(ali =M? N? AN? ON>. Tul7urarile ,enerale e con !a!a in o7 !ruc!iile na(ale cronice? +ro,re i"e au +er'anen!e. Dia,no !icul +o(i!i" al o7 !ruc!iei na(ale e !a7ile !e +e acu(ele 7olna"ului? e9a'enul o7iec!i" fi(ic? e9a'enul func!ional. Dia,no !icul e!iolo,ic e +une +e an!ece3en!e i a +ec!ul rino co+iei? cau(a narinara - lu9a!ia 'ar,inii an!erioare a e+!ului na(al? care e 'ai o7 !ruc!i"a 3aca e in o!e !e 3e 3e"ia!ia e+!uluiD - !eno(e cica!riciale narinare Cenan!e i o7 !ruc!i"eD cau(e na(ale6 - 3e"ia!ii 3e e+! na(al i'+le au 3u7leD - #i+er!rofia corne!elorD - +oli+o(a na(alaD - fi7roa'eD - cancerul e!'oi3o'a9ilarD cau(e re!rona(ale6 - #i+er!rofia cor(ilor 3e corne!eD - +oli+ul coanal EillianD - "e,e!a!ii a3enoi3eD - fi7ro'ul na(ofrin,ianD Tra!a'en!ul o7 !ruc!iei na(ale ur'are !e <n3e+ar!area cau(ei.

.ATOLOGIA FARINGELUI
1.A+ .ATOLOGIA INFLAMATORIE ACUT
An,inele un! infla'a ii acute ale muc$a+ei -ari%0ie%e /i e+utului lim-$id de la ace+t %i'el> @%de$+e,i ami0dalele palati%e) Infecia -ari%0ia%( e+te de cau!( 'ir$tic( +au micr$,ia%(> 0erme%ii micr$,ie%i +@%t %e+peci-ici +au +peci-ici) %er'enii 'icro7ieni a+rofi i de la %i'elul ca'it(ii ,ucale p$t de'e%i pat$0e%i mai ale+ @% +e!$%ul rece +au @% ca! de ap(rare de-icitar( a $r0a%i+mului) Cei mai -rec'e%i 0erme%i ,acterie%i +@%t +trept$c$cul ,eta24em$litic tip A> +ta-il$c$cul> p%eum$c$cul /i ,acilul Frie%dla%der) Din!re ,er'enii "irali <n! 3e re i%ut ade%$'iru+urile> mi7$'iru+urile> e%ter$'iru+ul /i 'iru+ul C$7+acPie) Din +unc! 3e "e3ere al +ro"enien ei> a%0i%ele +@%t primiti'e /i +impt$matice) An,inele +ri'i!i"e <n! 3e na!ur ( i%-eci$a+( 'ir$tic(> ,acteria%(> mic$tic() Viru+urile pr$duc a%0i%e eritemat$a+e> ,acteriile a%0i%e e7udati'e iar mic$!ele> i%-lamaii eritemat$a+e cu dep$!ite de micelii pe muc$a+a i%-lamat() An,inele i'+!o'a!ice a+ar <n cur ul 7olilor infec!o-con!a,ioa e? a 7olilor ,enerale /i a +i%dr$amel$r 4emat$l$0ice) Flora a+rofi! ( de'i%e pat$0e%( +u, i%-lue%a i%-eciei 'irale +au di% cau!a u%$r -act$ri -a'$ri!a%i l$cali +au 0e%erali> $ri de mediu :micr$2 +i macr$climat;) Variaiile ,ru/te de temperatur(> -ri0ul> ume!eala e7acer,ea!( 'irule%a -l$rei +apr$-ite :a%0i%ele +@%t mai -rec'e%te iar%a /i @% +e!$a%ele reci;) Cau(ele fa"ori(an!e ,enerale /i l$cale i% de tere%ul de,ilitat> diate!ele e7udati'( /i lim-atic(> 4ip$2 /i a'itami%$!ele> i%-ecia cr$%ic( late%t( di% ami0dale :multe di%tre ami0dalitele acute %u +@%t decBt re@%c(l!iri +au acuti!(ri ale u%ei ami0dalite cr$%ice %ecu%$+cute;> i%-ecii de 'eci%(tate :ade%$idite> +i%u!ite> i%-ecii de%tare; /i t$ate cau!ele de $,+trucie %a!al( cu re+piraie ,ucal( %$ci'( :'e0etaii ade%$ide> de'iaii de +ept> ri%ite cr$%ice 4ipertr$-ice;) ANATOMIA $ATOLO%IC Infla'aia m$derat( pr$duce c$%0e+tia muc$a+ei -ari%0elui /i a ami0dalel$r> cu dilataia capilarel$r> edem i%-lamat$r /i de+cuamare

epitelial( :a%0i%ele eritemat$a+e;) I%-lamaia mai acce%tuat( pr$duce e7udat> cu i%-iltraie de p$li%ucleare /i $r0a%i!area u%ei reele de -i,ri%( :a%0i%e pultacee /i p+eud$mem,ra%$a+e;) E%tr2u% +tadiu mai a'a%+at +e c$%+tituie ulceraia> pri% alterarea epiteliului /i pri% +$luie de c$%ti%uitate la %i'elul lui /i a e+utului lim-$id ami0dalia% :a%0i%a ulcer$a+(;) CB%d pred$mi%( edemul i%-lamat$r /i i%-iltratul leuc$citar e+te '$r,a de a%0i%a -le0m$%$a+() Du+( caracterul le!iu%il$r pr$du+e la %i'elul -$rmaiu%il$r lim-$ide> a%0i%ele +e ma%i-e+t( +u, 3 -$rme ca!aral( c$re+pu%de a%0i%el$r ,a%ale :a%0i%e ,a%ale r$/ii /i eritemat$2pultacee;A cu fal e 'e'7rane =an,ina + eu3o'e'7ranoa (;A cu +ier3ere 3e u7 !an( a%0i%ele ulcer$a+e /i ulcer$2 %ecr$tice)

ANGINA

ERITEMATOAS

ERITEMATO-PULTACEE

e !e cea 'ai frec"en!( i%-lamaie acut(> +e @%tBl%e/te @% +e!$a%ele reci /i umede> prim('ara /i t$am%a) ETIOLO%IE Acea !( a%0i%( de,utea!( ca $ a%0i%( cataral(> -ii%d i%crimi%ai $ +erie de 'iru+uri ade%$'iru+uri> 'iru+uri ale u%$r ,$li +peci-ice :$rei$%> ru&e$l(> 0rip(> p$li$mielit(;> a%0i%a r$/ie precede a%0i%a eritemat$2 pultacee> 'iru+ul pre0(ti%d calea i%-eciei micr$,ie%e pri% +c(derea mi&l$acel$r de ap(rare l$cal() Strept$c$cul de'i%e 'irule%t /i e+te re+p$%+a,il de pre!e%a e7udatului pultaceu) CLINIC? afeciu%ea de,utea!( ,ru+c +au pr$0re+i' pri% ce-alee> +tare de cur,atur(> dup( cBte'a $re +au !ile apare -e,ra ridicat( 3*2 <91C? fri oane? 3elir? con"ul ii fe7rile la co+ii. 0olna"ul acu( ( di+-a0ie /i $di%$-a0ie i%te%+(> c4iar $tal0ie re-le7() ?ale%a de'i%e -etid(> lim,a +a,ural() 0ucofarin,o co+ia ara! ( u% -ari%0e c$%0e+ti$%at> ami0dale tume-iate cu muc$a+a c$%0e+ti$%at() Gup( acea+t( -a!a c$%0e+ti'(> pe ami0dale apar pu%cte al,e de e7udat pultaceu l$cali!ate> care c$%-luea!() E7udatul pultaceu +e @%dep(rtea!( u/$r pri% /ter0ere> ami0dala +u,&ace%t( e+te ulcerat() C$%c$mite%t cu -e%$me%ele i%-lamat$rii -ari%0ie%e +e decelea!(> @% re0iu%ea cer'ical(> +u, mu/c4iul di0a+tric> $ ade%it( i%-lamat$rie) EVOLUIA e+te> @% 0e%eral> rapid( /i 'i%decarea +ur'i%e @% 52# !ile de la de,ut> dac( %u +ur'i% c$mplicaii) Ace+te c$mplicaii p$t -i

l$cale +au 0e%erale) C$mplicaia l$cal( cea mai -rec'e%t( e+te a,ce+ul periami0dalia% urmat( de ade%$-le0m$%ul later$cer'ical) C$mplicaiile 0e%erale +@%t re%ale> reumati+male> $culare> 'i+cerale> erupti'e /i 'a+culare) TRATAMENTUL Bn fa(a con,e !i"( ,a%al( %u e+te %e'$ie de tratame%t a%ti,i$tic> a-eciu%ea -ii%d 'ir$tic() E% acea+t( -a!( +e admi%i+trea!( a%tipiretice :a+piri%(;> 'acci%$terapie %e+peci-ic( :D$lidi% .21 -i$leO!i;> i0ie%( ,uc$-ari%0ia%( pri% pul'eri!aii cu C$decam> Ji$par$7> 0ar0ar( cu R$ma!ula%> Fe%$+ept> 4idratare per $+ i%te%+(> 'itami%e> +ucuri> ceaiuri calde> c$mpre+e calde alc$$li!ate @% &ururl 0Btului> repau+ la pat) A%ti,i$ticele +e admi%i+trea!( @% -$rmele de a%0i%e micr$,ie%e eritemat$2pultacee +au @%+$ite de c$mplicaii) Cel mai -rec'e%t a%ti,i$tic e+te De%icili%a = care +e admi%i+trea!( 32< mili$a%eO1< $re) Se mai p$ate admi%i+tra Eritr$mici%a .21 0O!i> Am$7icili%a> =e%tamici%a> O7acili%a> Ceda7 .t, :<99 m0;O!i timp de 5 !ile) Nu +e '$r -$l$+i Ampicili%a /i Tetracicli%a :%u au e-ect;)

ANGINA CU FALSE MEM*RANE 1.SEUDO-MEM*RANOAS)


$ro!o!i+ul an,inei cu fal e 'e'7rane <l re+re(in! ( a%0i%a di-teric( @%+( /i 0erme%ii ,a%ali p$t da a%0i%e cu -al+e mem,ra%e :+trept$c$cul> +ta-il$c$cul>p%eum$c$cul;) An&ina 'ifteric e !e infla'aia +peci-ic( pr$du+( de ,acilul di-teric) Se @%tBl%e/te @% m$d cu t$tul e7cepi$%al) Se caracteri!ea!( pri%tr2u% +i%dr$m -$cal cu +ediul ami0dalia% /i u% +i%dr$m 0e%eral @% rap$rt cu 0radul de di-u!iu%e @% $r0a%i+m a t$7i%ei micr$,ie%e) Si%dr$mul -$cal @m,rac( a+pectul u%ei a%0i%e cu -al+e mem,ra%e> ami0dala e+te ac$perit( la @%ceput cu u% +trat al,2+ide-iu care treptat de'i%e 0ri2 murdar) Caracteri+tic e+te -aptul c( -al+ele mem,ra%e dep(/e+c -aa i%ter%( a ami0dalei /i +e e7ti%d la re+tul muc$a+ei -ari%0ie%e> pilieri /i c4iar peretele p$+teri$r al -ari%0elui) Fal+ele mem,ra%e +u%t adere%te la muc$a+(> te%tati'a de a le @%dep(rta la+( +upra-aa +B%0erB%d( /i ulcerat() E% re0iu%ea cer'ical( +e c$%+tat( 0a%0li$%i 4ipertr$-iai +e%+i,ili la palpare /i c4iar durer$/i> m$,ili> -(r( periade%it() Confir'area 3ia,no !icului o face e9a'enul 7ac!eriolo,ic care i(olea( ( ,acilul di-teric @% cultur() 0olna"ul +re(in!( u% +i%dr$m -e,ril acce%tuat 3*2<91C? fri oane? a !enie? anore9ie? +aloarea feei> ta4icardie /i al,umi%urie u/$ar() Dif!eria +ro3uce co'+licaii la %i'elul lari%0elui determi%B%d crupul di-teric> la %i'elul %a+ului c$ri!a %a!al(> la %i'el articular> 0a%0li$%ar> pleur$2pulm$%ar> tul,ur(ri %er'$a+e :parali!ie de '(l palati%> parali!ie

-ari%0ia%( /i lari%0ia%(;> mi$cardita t$7ic(> %e-rita> i%+u-icie%a cardiac( pr$0re+i'() Tra!a'en!ul cu an!i7io!ice - +enicilin( = .9mili$a%eO1< $re @% per-u!ie> +er$terapie <9269)999 UO1<$re> t$%icardiace> c$rti!$%> a%ti4i+tami%ice> reec4ili,rare 4idr$2electr$litic() Tratame%tul l$cal c$%+t( @% de!i%-ecta%te l$cale cu ,icar,$%at de +$diu> -ari%0$+ept> 0ar0ari+me> de!i%-ecta%te %a!$2-ari%0ie%e) An&ina pse!'o(membranoas banal e carac!eri(ea(( pri% -e,r( ridicat( 3*1C au 'ai 'ul!. A,en!ul 'icro7ian e !e !re+!ococul? !afilococul? +neu'ococul. La <nce+u! e !e o an,in ( r$/ie 'ir$tic( care pri% +uprai%-ecie ,acteria%( de'i%e a%0i%( al,(> pultacee +au p+eud$mem,ra%$a+() Fal+ele mem,ra%e %u dep(/e+c -aa i%ter%( a ami0dalei /i %u +u%t adere%te de muc$a+() La e7ame%ul cer'ical +e c$%+tat( ade%it( i%-lamat$rie cu periade%it(> mai ale+ @% a%0i%ele +trept$c$cice) S!area ,eneral( a ,$l%a'ului e+te alterat(> p$t apare c$mplicaii l$c$2re0i$%ale /i 0e%erale :+epticemia;) Tra!a'en!ul e !e ,eneral cu +enicilin ( 32<mili$a%eO!i A @% re+t +e c$%-u%d( cu tratame%tul di% a%0i%a ,a%al()

ANGINELE ULCEROASE
Se carac!eri(ea(( pri% pierderea de +u,+ta%( a +tratului epitelial) An&ina )erpetic e !e 3e e!iolo,ie "iral( /i are e'$luie ciclic() Ge,utul e+te cu -e,r( ridicat(> +tare 0e%eral( alterat(> di+-a0ie i%te%+() La ,uc$-ari%0$+c$pie +e decelea!( pe muc$a+a -ari%0ia%( 'e!icule @% ,uc4et +au di+per+ate> r$tu%de> pli%e cu +er$!itate) Ve!iculele +u%t i!$late /i di+per+ate @% 4erpa%0i%( +au 0rupate @% 4erpe+) Gup( +par0ere r(mB%e $ ulceraie re0ulat( cu -u%dul 0(l,ui> a+pect le%ticular> @%c$%&urat( de u% li!ereu c$%0e+ti') Si'+!o'ele nu e <n oe+c de ade%$patie cer'ical() Se "in3ec( +p$%ta% @% 628 !ile) DIA%NOSTICUL e !a7ile/te pe +impt$mat$l$0ia de+cri+() TRATAMENTUL e !e i'+!o'a!ic /i c$%+t( di% 0ar0ari+me> a%tial0ice> a%tipiretice) An&ina aftoas e !e !o! o an,in( 'iral(> i%-ecia e+te tra%+mi+( pe cale alime%tar(> lapte +au pr$du+e di% lapte) La ,uc$-ari%0$+c$pie +e c$%+tat( 'e!icule al,2ce%u/ii pe -aa i%ter%( a $,ra&il$r> lim,(> '(l palati%> ami0dale> lari%0e) TRATAMENTUL e !e !ric! local cu olu ie ,icar,$%at de +$diu> ,adi&$%area ulceraiil$r cu +$luie %itrat de ar0i%t 5H +au .9H)

An&ina 'in "ona "oster e locali(ea(( pe %er'ul ma7ilar +uperi$r) A-eciu%ea e+te u%ilateral( c$re+pu%!B%d tru%c4iului %er'$+ a-ectat pe traiectul c(ruia apar pe muc$a+( 'e!icule mici> p$lim$r-e +ituate pe u% -$%d eritemat$+ care c$%i%e u% lic4id clar) A-eciu%ea de,utea!( cu u/$ar( +tare -e,ril(> adi%amie /i 4ipere+te!ie @% terit$riul %er'ului a-ectat> +impt$me care +e acce%tuea!( @% !ilele urm(t$are) Erupia 'e!icular( di+pare @% apr$7imati' d$u( +(pt(mB%i> %e'ral0ia per+i+t( timp mai @%delu%0at) An&ina 'in pemfi&!s e carac!eri(ea(( pri% apariia de erupii ,ul$a+e cu c$%i%ut +er$+ +au 4em$ra0ic care dup( +par0ere la+( ulceraii @%ti%+e +uper-iciale) Dreced ulceraiile te0ume%tare /i p$t l(+a cicatrici 'ici$a+e) TRATAMENTUL a+ari%e dermat$l$0ului)

ANGINELE ULCERONECROTICE
An&ina !lceroas sau lacunar *o!re e !e ne +ecific() Se @%tBl%e/te la ti%eri> mai -rec'e%t) De7u!ul 7olii e !e in i3io ? cu 3ureri "a,i <n ,@! /i +em%e 0e%erale mi%ime) La e7ame%ul ,uc$-ari%0$+c$pic +e e'ide%ia!( ulceraie %ecr$tic( la %i'elul p$lului +uperi$r al ami0dalei palati%e @%+$it( de ade%it( +u,a%0ul$2ma%di,ular() TRATAMENTUL con !( di% a%ti,i$tice pe cale 0e%eral(> a%tii%-lamat$rii) L$cal +e -ace ,adi&$%a& cu +$luie de cl$rur( de !i%c .O39) Gup( 'i%decare +e practic( ami0dalect$mia) An&ina f!"ospirilar Plaut-Vincent e !e o an,in( pr$du+( de -u!$+pirili> @%tBl%it( la ad$le+ce%i /i ti%eri de,ili> +urme%ai> a'itami%$!ici /i cu carii /i i%-ecii de%tare) Afeciu%ea de,utea!( i%+idi$+ pri% u/$ar( di+-a0ie> $tal0ie re-le7(> a+te%ie> adi%amie> +e%!aie de c$rp +tr(i% @% 0Bt) Ulceraia cu caracter %ecr$tic e+te ac$perit( de $ -al+( mem,ra%( di-ter$id( /i p$ate -i u%ic( /i l$cali!at( la p$lul +uperi$r al u%ei ami0dale> c$%-u%dB%du2+e cu a%0i%a lacu%ar( +au p$t e7i+ta ulceraii multiple pe muc$a+a -ari%0ia%(> 0i%0i'al( /i ,ucal( -ii%d '$r,a de $ +t$matit( ulcer$2mem,ra%$a+() A-eciu%ea +e @%+$e/te de ade%it( +u,a%0ul$ma%di,ular() E9a'enul 7ac!eriolo,ic +une <n e"i3en ( $ a+$ciere micr$,ia%( @%tre u% +pir$c4et /i u% ,acil -u!i-$rm) TRATAMENTUL 3e elec ie c$%+t( di% pe%icili%$terapie pe cale

0e%eral( la care +e adau0( de!i%-ecie ,uc$-ari%0ia%()

ANGINELE DIN CURSUL *OLILOR INFECTOCONTAGIOASE


An,inele 3in 7olile infec!ocon!a,ioa e +o! ( repre!i%te primul +impt$m de ma%i-e+tare) Cele mai -rec'e%te a%0i%e +e @%tBl%e+c @% urm(t$arele ,$li i%-ect$c$%ta0i$a+e An&ina scarlatinoas e 'anife !( pri%tr2u% e%a%tem r$/u2apri%+ a muc$a+ei -ari%0ie%e /i a ami0dalel$r mult 4ipertr$-iate /i ac$perite de u% e7udat pultaceu) Gup( 1<2<# $re apare e7a%temul caracteri+tic +carlati%ei) An,ina 3in cur ul r!+eolei e !e 3e o7icei +rece3a! ( de $ i%-ecie acut( de c(i aerie%e +uperi$are /i i%-eri$are la care +e adau0( e%a%temul /i e7a%temul caracteri+tic) E%a%temul +u, -$rm( de pete r$/ii2@%c4i+e e+te mai -rec'e%t pe '(lul palati%) Detele L$plicP +u%t %i/te pete mici al,e20(l,ui> de m(rimea u%ei 0(m(lii de ,$ld> +ituate lB%0( de+c4iderea ca%alului Ste%$%) An&ina r!beolei e 'anife !( ca $ i%-lamaie di+cret( a e+utului lim-atic de la %i'elul -ari%0elui) Se @%+$e/te de c$a-ectarea 0a%0li$%il$r lim-atici di% re0iu%ea capului /i 0Btului :0a%0li$%i retr$auriculari> $ccipitali /i cer'icali;)

ANGINELE DIN CURSUL SINDROAMELOR /EMATOLOGICE


O erie 3e afeciu%i 4emat$l$0ice acute +au cr$%ice @% pu+eu acut> +e p$t ma%i-e+ta cli%ic pri%tr2$ a%0i%() Ace+te ma%i-e+t(ri ,uc$-ari%0ie%e p$t -i primele +em%e re'elat$are ale u%ei 4em$patii 0ra'e> de u%de %ece+itatea u%ui e7ame% 4emat$l$0ic c$mplet) Gi%tre a%0i%ele di% +i%dr$amele 4emat$l$0ice e%umer(m a%0i%a m$%$citar(> leucemic(> 0ra%ul$citar() An&ina monocitar (mononucleoza infecioas) e 3a!orea(( u%ui ade%$'iru+ care p(tru%de pe cale ri%$-ari%0ia%( /i a-ectea!( +i+temul reticul$e%d$telial> +e @%tBl%e/te mai -rec'e%t la ti%eri> ap(rB%d c4iar @% mici epidemii) De7u!ul +oa!e fi in i3io au 7ru c. De7u!ul in i3io e carac!eri(ea( ( pri% $,$+eal(> a+te%ie> ce-alee> -e,r( cu -ri+$a%e> ade%$patie cer'ical( /i a7ilar( m$,il(> u/$r +e%+i,il( la palpare) Ge,utul ,ru+c +e caracteri!ea!( pri% -e,r(> a%0i%(> p$liade%$patie> +ple%$me0alie) 0ucofarin,o co+ic la 3e7u!? a'i,3alele un! ' (rite de '$lum> c$%0e+ti$%ate> urmea!( $ -a!( +curt( pultacee iar ap$i ulceraii /i %ecr$!() Fu%dul ulceraiei e+te +B%0erB%d> murdar> -etid) De aceea/i ami0dal( +u%t pre!e%te mai multe le!iu%i ulcerati'2%ecr$tice)

E9a'enul 3e la7ora!or ara!( $ leuc$cit$!( 19)999Omm4 cu for'ula leucoci!ar( i%'er+at(> m$%$cit$!( <9269H) Cer!i!u3inea 3ia,no !icului o 3 ( +er$reacia de a0luti%are a 4ematiil$r de $aie de c(tre +erul ,$l%a'il$r 2 reacia ?(%0(%uiu2 Geic4er +au Daul2Ju%ell> +e c$%+ider( p$!iti'( la diluii mai mari de .O156 dup( 5 !ile de la de,ut) Afeciu%ea e+te ,e%i0%( putB%d e'$lua .5219 !ile) TRATAMENTUL e !e an!i7io!ic +e cale ,eneral (> l$cal de!i%-ecta%te -ari%0ie%e) Se admi%i+trea!( c$rtic$terapie> 'itami%e> t$%ice 0e%erale) An&ina le!cemic +oa!e fi i'+!o'ul 3e 3e7u! al unei leuce'ii acu!e? <n con ecin( $ a%0i%( cu e'$luie cli%ic( particular( +au re,el( la tratame%tul u!ual implic( i%'e+ti0area ate%t( di% pu%ct de 'edere 4emat$l$0ic al ,$l%a'ului) Si'+!o'ele clinice 7ucofarin,iene 6 la <nce+u! an,in ( eritemat$a+(> ap$i di-ter$id( +au ulcer$%ecr$tic() Le!iu%ile +e e7ti%d pe pilieri> muc$a+a -ari%0ia%( /i @% ca'itatea ,ucal() .e'o,ra'a 3ecelea(( $ +c(dere a 4ematiil$r> cre/terea leuc$citel$r 1992399)999> celule ti%ere leuc$!ice> tr$m,$cite +c(!ute> 0ra%ul$cite +c(!ute) Dia,no !icul e !a7ile/te pe e7ame%ul cli%ic> 4emat$l$0ic /i pu%cia +ter%al() Acea !( a%0i%( e+te 0ra'( pri% ,$ala de ,a!(> dece+ul +ur'e%i%d dup( lu%i de !ile) TRATAMENTUL an,inei leuce'ice e !e 3e co'+e!en a 4emat$l$0ului)

An&ina a&ran!locitar e !e o an,in( 0ra'(> apare mai ale+ la -emei ca $ miel$t$7ic$!() E!iolo,ia e !e necuno cu! (> +u%t implicai $ +erie de -act$ri eti$l$0ici ca i%-eciile ,uc$de%tare> ,$li i%-eci$a+e> +u,+ta%e t$7ice> medicame%te :+ul-amide> piramid$%> +alicilai;> ra!e X /i +u,+ta%e radi$acti'e) 0ucofarin,o co+ic 6 a'i,3ala +ala!in( pre!i%t( le!iu%i ulcer$a+e cu +-acele /i mir$+ 0a%0re%$+) Ade%$patia cer'ical( e+te pre!e%t() S!area ,eneral( e+te alterat(> 4em$0rama arat( leuc$pe%ie :3992 .999Omm4> /i lip+a 0ra%ul$citel$r pB%( la 52.9H) EVOLUIA e+te -$arte 0ra'( cu e7itu+ @% 123 +(pt(mB%i) TRATAMENTUL e !e i'+!o'a!ic /i c$%+t( di% a%ti,i$tice> 'itami%e> c$rtic$+ter$i!i> tra%+-u!ii) Vi%decarea e+te e7cepi$%al()

ADENOIDITA ACUT

Re+re(in!( i%-lamaia ami0dalei epi-ari%0ie%e Lu+c4Pa) Se @%tBl%e/te -rec'e%t la c$pii> cB%d e+utul lim-atic de pe ,$lta ri%$-ari%0elui e+te ,i%e repre!e%tat iar mi&l$acele de ap(rare 0e%eral( redu+e) A-eciu%ea +e @%tBl%e/te rar i!$lat( /i mai -rec'e%t a+$ciat( cu ri%ita acut( +au cu lari%0$tra4e$,r$%/ita acut() Cau(a +rinci+al( a ade%$iditei acute $ c$%+tituie i%-eciile ,a%ale> epidemiile de 0rip(> ri%itele acute) Si'+!o'ele un! "aria7ile? <n funcie de 0ra'itatea ,$lii /i de 'Br+ta c$pilului) La +u0ar> ade%$idita acut( de,utea!( ,ru+c pri% temperatur( ridicat(> $,+trucie %a!al( care2l @mpiedic( +( +e alime%te!e /i +cade p$%deral> -ri+$a%e> a0itaie> $tal0ie> c$%'ul+ii dat$rit( -e,rei> me%i%0i+m) La palpare +e c$%+tat( ade%it( +u,a%0ul$ma%di,ular(> &u0ul$2car$tidia%() E9a'enul o7iec!i" al rino co+iei an!erioare 3ecelea( ( c$%0e+tia /i 4ipertr$-ia c$r%etel$r %a!ale> +ecreii +er$muc$a+e @% %a+> dup( cBte'a !ile ri%$reea de'i%e muc$purule%t() La ,uc$-ari%0$+c$pie +e 'i!uali!ea!( +ecreii muc$purule%te care +e +cur0 di% ri%$-ari%0e pe peretele p$+teri$r al -ari%0elui> muc$a+a -ari%0ia%( c$%0e+ti$%at() A3enoi3i!a acu!( are e'$luie ,e%i0%( /i +e 'i%dec( @% decur+ de 82 # !ile cu tratame%t +impt$matic) Bn al!e ca(uri? care i% de tere%ul de-icitar +au de a0re+i'itatea 0erme%il$r micr$,ie%i p$t apare c$mplicaii :lari%0it( +u,0l$tic(> ,r$%4$p%eum$%ii acute> +pa+m 0l$tic> $tit( medie acut(> a,ce+ retr$-ari%0ia%;) A-eciu%ea e+te recidi'a%t( @%de$+e,i @% +e!$a%ele reci /i umede) TRATAMENT La u,ar !re7uie re !a7ili! ( permea,ilitatea %a!al( @% 'ederea -acilit(rii alime%taiei) Se utili!ea!( +er -i!i$l$0ic c(ldu de 32< $ri pe !i> a+pirarea +ecreiil$r %a!ale> +e admi%i+trea!( /i de!i%-ecta%te %a!ale) Fe,ra +e c$m,ate pri% +up$!it$are cu ami%$-e%a!$%( iar pr$ce+ul i%-eci$+ cu a%ti,i$tice i%&ecta,ile) Se a+$cia!( ceaiuri calde> 'itami%e> p$lidi%) Bn ca( 3e a3enoi3i!e !renan!e au re+e!a!e care <n!re i% c$mplicaii 2 ami0dalite repetate> +i%u!ite cr$%ice> $tite medii acute c$%0e+ti'e +au +upurate 2 +e practic( ade%$id$t$mia> la 123 +(pt(mB%i dup( trecerea pu+eului acut /i dup( i%'e+ti0area 4emat$l$0ic( /i pulm$%ar()

AMIGDALITA ACUT LINGUAL


Se <n!@lne/te rar> apare de $,icei la ,$l%a'ii ami0dalect$mi!ai) Ca i'+!o'? 7olna"ul acu(( $di%$-a0ie l$cali!at( +au iradiat( @%

urec4e> iar @% e7teri$r durerea +e pr$iectea!( @% dreptul $+ului 4i$id) 0olna"ul "or7e/te cu 0reutate dat$rit( limit(rii mi/c(ril$r lim,ii cBt /i a u%ui tri+mu+ 'aria,il) La acea+t( +impt$mat$l$0ie +e adau0( m$di-icarea +t(rii 0e%erale @% 0rade 'aria,ile> -e,r() 0ucofarin,o co+ia e !e ne,a!i"( ceea ce $,li0( la e7ami%area 4ip$-ari%0elui> @% +pe( ami0dala li%0ual( care e+te c$%0e+ti$%at(> edemaiat( cu dep$!it pultaceu pe +upra-aa +a) TRATAMENTUL e !e acela/i ca cel di% ami0dalita acut()

FARINGITA ACUT BANAL


E !e infla'aia acut( a muc$a+ei -ari%0ie%e de %atur( i%-eci$a+( +au t$7ic( /i -(r( participarea e'ide%t( a e+utului lim-$id caracteri+tic pe%tru a%0i%() Farin,i!a acu!( +e @%tBl%e/te la per+$a%e cu ri%$+i%u!it(> la cei care c$%+um( alime%tele prea reci +au prea -ier,i%i> de a+eme%ea c$%+um( alime%te c$%dime%tate) La 7ucofarin,o co+ie e con !a! ( $ muc$a+( c$%0e+ti$%at(> -$liculi lim-atici +$litari m(rii de '$lum> cu dep$!it pultaceu) 0olna"ii acu(( +e%!aie de u+turime> ar+uri> durere> di+-a0ie /i $tal0ie re-le7() TRATAMENTUL e efec!uea(( cu a%ti,i$tice> 0ar0ari+me c(ldue alcali%e> de!i%-ecta%te %a!$-ari%0ie%e> i%4alaii)

UVULITA ACUT
E !e infla'aia acut( limitat( la luet( care e+te tume-iat(> edemaiat(> c$%0e+ti$%at( /i determi%( re-le7 de '$m( pri% ati%0erea ei de ,a!a lim,ii)

COM.LICAIILE ANGINELOR
$u eele an,inoa e un! 'ai frec"en!e la co+il /i de2a lu%0ul a%il$r e+utul ami0dalia% +e m$di-ic( +u, i%-lue%a a0re+iu%il$r micr$,ie%e @/i pierde puterea imu%$pr$tect$are /i +e tra%+-$rm( @% -$care i%-eci$a+e aut$%$me la %i'elul criptel$r) E% u%ele -$rme mai +e'ere de a%0i%( +au -(r( tratame%t p$t apare c$mplicaii) Ace+tea p$t -i c$mplicaii l$c$2

re0i$%ale :+upuraii -ari%0ie%e /i peri-ari%0ie%e;> de 'eci%(tate :$tite> +i%u!ite> lari%0ite; /i 0e%erale :+epticemii cu a,ce+e meta+tatice peri%e-retic +au +u,-re%ic> +au determi%(ri la di+ta%( 2 0l$merul$%e-rite> e%d$cardite acute mali0%e> reumati+m p$liarticular acut 2 ;) 1) omplicaiile supurative ale anginelor $ro+a,area infeciei +e -ace di% apr$ape @% apr$ape pri% c$%ti%uitatea le!iu%il$r :a,ce+ul i%traami0dalia%> a,ce+ul periami0dalia%;> pe cale lim-atic( :ade%$-le0m$%ul retr$-ari%0ia%> ade%$-le0m$%ul cer'ical;) I%-ecia apare dup( $ ami0dalit( acut( +au dup( $ ami0dalit( cr$%ic( acuti!at() Abce&ul $#2r""'$34"l$"# e !e o co'+licaie rar( a a%0i%el$r) Si'+!o'a!olo,ia e !e carac!eri(a!( pri% durere ami0dalia%( u%ilateral(> $tal0ie /i di+-a0ie m$derat() L$cal +e c$%+tat( $ ami0dal( 4ipertr$-ic( u%ilateral> ac$perit( de $ muc$a+( c$%0e+ti$%at() A7ce ul in!raa'i,3alian +oa!e ( +e de+c4id( +p$%ta% +au c4irur0ical) Fle3' #ul (er$"'$34"l$"# e !e o colecie purule%t( care +e de!'$lt( @%tre cap+ula ami0dalia%( /i peretele lateral al -ari%0elui) El tre,uie di-ere%iat de a,ce+ul later$-ari%0ia% care +e de!'$lt( @% a-ara peretelui -ari%0ia%) Con!inu@n3 o an,in( apariia -le0m$%ului determi%( cre/terea +au me%i%erea -e,rei @% &ur de 3* 1C. 0olna"ul +re(in!( $ durere acce%tuat( u%ilateral(> e7acer,at( de de0lutiie) Gi+-a0ia e+te pr$0re+i'(> apare tri+mu+ul /i +ial$reea /i imp$+i,ilitatea de a @%04ii +ali'a) V$cea de'i%e caracteri+tic( 2 '$ce -ari%0ia%(> -le0m$%$a+() L$cal +e $,+er'( a+imetria $r$-ari%0elui cu tume-ierea /i ,$m,area 'el$2ami0dalia%( de $ parte> la %i'elul p$lului +uperi$r) La palpare ade%it( +u,a%0ul$ma%di,ular( ip+ilateral() Bn funcie de l$cali!area c$leciei purule%te +e p$t @%tBl%i urm(t$arele a+pecte cli%ice particulare -fle,'onul an!ero u+erior - !u'efacia /i ,$m,area are +ediu ma7im la p$lul +uperi$r al ami0dalei) E+te pre!e%t de re0ul( tri+mu+ul) -fle,'onul +o !ero u+erior - colecia e+te +ituat( @% p$riu%ea +uperi$ar( a +tBlpului p$+teri$r> @mpi%0B%d ami0dala @%ai%te) Nu +e @%+$e/te de tri+mu+) Du+( 526 !ile c$lecia purule%t( a&u%0e la maturitate /i pe l$cul u%de 'a a,ceda +e $,+er'( u% pu%ct 0al,e%) Tra!a'en!ul con !( di% pe%icili%( 32< mili$a%eO!i> a%tial0ice> a%titermice> /i i%ci!ia /i dre%a&ul c$leciei) Ami0dalect$mia +e practic( la 3 +(pt(mB%i de la ultimul pu+eu i%-eci$+ acut) A4e# %le3' #ul re2r %"r$#3$"# - a+are +rin u+ura ia 0a%0li$%il$r pre'erte,rali =illette> @%tBl%it la +u0ar /i c$pilul mic pB%( la 'Br+ta de 123 a%i> tradu+ pri% di+-a0ie> di+p%ee> tira&> c$r%a&> +u-$care> -e,r() O,iecti' ,$m,area media%( a peretelui p$+teri$r cu muc$a+a de ac$perire r$/ie> @%ti%+(> -luctue%t( la palpare> e7ti%+( +pre 4ip$-ari%0e

+au @% +u+ +pre %a!$-ari%0e) Ra3io,rafia cer"ical( lateral( rele'( $ ,$m,are a%teri$ar( a muc$a+ei -ari%0ie%e) Tra!a'en!ul con !( di% i%ci!ia /i dre%a&ul c$leciei c$pilul -ii%d culcat pe ma+( cu capul +u, pla%ul me+ei) E% timpul i%ci!iei tre,uie $ a+piraie e-icie%t(> pe%tru a e'ita p(tru%derea c$%i%utului purule%t @% pl(mB% +au +t$mac) Conco'i!en! e a3'ini !rea(( a%ti,i$tice pe cale 0e%eral( pB%( la 'i%decare) .er$"'$34"l$2" l$#3u"l fle !"#"$% re+re(in!( +upuraia e+utului celular +ituat +u, ami0dala li%0ual() Se ma%i-e+t( pri% durere la %i'elul $+ului 4i$id /i la ap(+area ,a!ei lim,ii) Juc$-ari%0$+c$pic +e c$%+tat( ,$m,area paramedia%( a lim,ii) La 4ip$-ari%0$+c$pie ,$m,area la ,a!a lim,ii cu m(rirea de '$lum a ami0dalei li%0uale) Tra!a'en!ul - an!i7io!ic? inci(ia coleciei) Fle3' #ul l"2er %"r$#3$"# Se 3e("ol!( @% a-ara peretelui -ari%0ia% :ap$%e'r$!( /i mu/c4ii -ari%0elui;) Are 1 tipuri a%at$m$cli%ice tipul 'i+ceral +au ami0dal$tu,ar cu +impt$mat$l$0ie -ari%0ia%( care +imulea!( -le0m$%ul periami0dalia% :c$lecia e+te mai pr$-u%d( @% -le0m$%ul 'i+ceral decBt @% cel a%ter$+uperi$r; /i tipul cer'ical 2 +upuraia e+te @% +paiul retr$+tilia% +au +u,par$tidia% cB%d e+te i%-ectat u% 0a%0li$% &u0ul$car$tidia% care determi%( u% ade%$-le0m$% &u0ul$car$tidia%) Simpt$mat$l$0ia e+te cer'ical( t$rtic$li+> red$are de cea-(> tume-iere +u,a%0ul$ma%di,ular( /i &u0ul$car$tidia%( @%alt( /i parial -ari%0ia%( 2 ,$m,area peretelui lateral al -ari%0elui @%ap$ia pilierului p$+teri$r) Tra!a'en!ul con !( di% a%ti,i$tice @% am,ele -$rme /i i%ci!ia c$leciei e%d$-ari%0ia% @% -$rma 'i+ceral( /i pe cale e7ter%( :cer'ical(; @% -$rma cer'ical() ,) omplicaiile la distan ale anginelor A#3$#ele &' (e)!$*'%!)l $(*'+)l$( Infecia +trept$c$cic( e+te +i0ur implicat( @% decla%/area cri!ei de reumati+m articular acut) Ace+t lucru +e $,+er'( cli%ic> cB%d $ a%0i%( precede cu cBte'a !ile apariia reumati+mului articular acut> titrul ASLO cre+cut la reumatici) Focarul an,ino au cronic 3e!er'in ( pe cale re-le7( pri% i%termediul +i+temului %er'$+ ce%tral> reacii rapide la %i'elul articulaiil$r :ReillK; iar la %i'elul +i+temului e%d$cri% determi%( u% de!ec4ili,ru al 4$rm$%il$r 4ip$-i!ari /i +uprare%ali :SelKe; cu tul,ur(ri -lu7i$%are /i de0e%erati'e) Al(turi de ace+t meca%i+m %eur$e%d$cri% i%ter'i%e /i u% meca%i+m t$7ic aler0ic +trept$c$cic) T$7i%e eli,erate de Strept$c$cul #e'oli!ic ,ru+a A +(tru%d @% circulaia 0e%eral( determi%B%d -$rmarea de a%tic$rpi +peci-ici) E% timpul u%ei %$i reacuti!(ri ami0dalie%e ca%titatea

de a%tic$rpi cre/te /i pri% c$%-lictul a%ti0e%2a%tic$rp apare $ reacie -lu7i$%ar( la %i'elul articulaiil$r> pare%c4imului re%al +au al pereil$r 'a+el$r) Cu timpul pu+eele de reacuti!are determi%( $ de0e%ere+ce%( a e+utului c$%&u%cti' cu pr$ducerea de +cler$!( /i %$duli) E% -a'$area meca%i+mului aler0ic pledea!( e7i+te%a u%ui i%ter'al li,er @%tre de,utul a%0i%ei /i apariia reumati+mului /i cre/terea titrului ASLO> dup( -iecare reacuti!are ami0dalia%() La ace+te +em%e +e adau0( -e,r( 'aria,il(> cre/terea VS?2ului> -i,ri%$0e%ului) Bn +oliar!ri!a cronic( e'$luti'( de,utul p$ate -i +ecu%dar u%ei a%0i%e /i e+te cu caracter acut -lu7i$%ar /i p$liarticular) E% ace+t tip de reumati+m %u +e -ace t$tu/i $ c$relaie direct( @%tre a-eciu%e /i -$carul ami0dalia% @%trucBt titrul ASLO e+te %$rmal iar a,laia +i+tematic( a ami0dalel$r e+te -(r( e-ect a+upra e'$luiei a-eciu%ii) Cu t$ate ace+tea reumat$l$0ii +$licit( @%dep(rtarea tutur$r -$carel$r de i%-ecie /i @% acea+t( ,$al(> +u, pr$tecie de a%ti,i$tice) Bn reu'a!i 'ul infeci$+ +e c$%+tat( $ relaie e'ide%t( @%tre m$%$artrita cu caracter +u,acut /i pr$ce+ele a%0i%$a+e) Tra!a'en!. Bn reu'a!i 'ul +oliar!icular acu!? !ra!a'en!ul e !e 3e re or!ul 'e3icului in!erni ! au reu'a!olo, cu an!i7io!ice? +re+ara!e 3e alicila!? a +irin (> c$rti!$%) Ami0dalect$mia +e practic( @% peri$ade de li%i/te a -e%$me%el$r i%-lamat$rii> +u, pr$tecie de a%ti,i$tice) A#3$#ele &' #ef('*ele MaCori!a!ea nefri!elor acu!e un! con i3era!e 3e ori,ine farin,ian () =erme%ul micr$,ia% implicat @% a%0i%( -ii%d @% ma&$ritatea ca!uril$r +trept$c$cul #e'oli!ic A. Bn +a!o,enia infeciei re%ale +e i%crimi%ea!( acela/i meca%i+m ca /i @% reumati+mul p$liarticular acut) %lo'erulonefri!a acu!( p$+ta%0i%$a+( de,utea!( de $,icei ,rutal cu u% +i%dr$m edemat$+ :edem m$ale> al,> decli'> la+( 0$deu;) Si%dr$mul uri%ar +e ma%i-e+t( pri% $li0urie +au al,umi%urie> cili%drurie /i 4ematurie macr$+c$pic() Ureea +a%0'i%( e+te %$rmal(> te%+iu%ea e+te 'aria,il(> u/$r cre+cut() Ne-rita acut( +e 'i%dec( +u, tratame%t c$rect -(r( +ec4ele @%+( +e p$ate repeta) E% +ituaii particulare p$ate de'e%i e'$luti'( +au +( +e 'i%dece cu +ec4ele> +( +e cr$%ici!e!e) Tra!a'en!ul <l !a7ile/te medicul i%ter%i+tA ami0dalect$mia +e practic( +u, pr$tecie de a%ti,i$tice /i la 3 +(pt(mB%i de la trecerea peri$adei de %e-rit( acut() 3) omplicaiile septicemice - septicemia amigdalian Se+!ice'ia a'i,3alian( +e ma%i-e+t( i%iial pri% +em%ele -$carului ami0dalia% 2 a%0i%( +au -le0m$% periami0dalia%> ap$i> dup( $ peri$ad( de late%( +e i%+talea!( ta,l$ul +epticemic 2 -ri+$a%e> -e,r( <9 1C? +ul ra+i3? #i+o!en iune? al!erarea 'arca! ( a +t(rii 0e%erale /i +em%ele de meta+ta!iere +eptic$pi$emic( @% -u%cie de -iecare l$cali!are 2 i%-arct

pulm$%ar> a,ce+ +u,-re%ic> perire%al> pleure!ie) ?em$cultura +ta,ile/te dia0%$+ticul de +epticemie) Tra!a'en!ul e !e an!i7io!ic - +enicilin( /i a%tii%-lamat$r 2 c$rtic$terapie) $rofila9ia e+!ice'iei a'i,3aliene e face +rin a anarea focarului a'i,3alian =a'i,3alec!o'ie>.

1.*+ INFLAMAIILE CRONICE BANALE ALE FARINGELUI


FARINGITA CRONIC
Infla'aia cr$%ic( a -ari%0elui re-lect( lupta %ec$%te%it( di%tre di-eriii a0e%i pat$0e%i e7teri$ri /i -$rmaiile lim-$ide ale i%elului QaldaKer) E% -u%cie de 0radul /i @%ti%derea pr$ce+ului i%-lamat$r> i%-lamaia cr$%ic( -ari%0ia%( p$ate a'ea caracter di-u! +au l$cali!at) $rin farin,i!( cr$%ic( +e @%ele0e i%-lamaia di-u!( de la %i'elul -ari%0elui> care -ace parte di%tr2u% pr$ce+ mai 0e%eral ce @%0l$,ea!( /i c(ile aerie%e +uperi$are :+upuraii %a!ale /i +i%u!ale; +au i%-eri$are :i%-ecii lari%0$tra4e$,r$%/ice;) Geci> muc$a+a -ari%0ia%( e+te a-ectat( +ecu%dar pri% -act$ri eti$l$0ici de la %i'elul tractului re+pirat$r +au de la alte +i+teme> $ri pri% cau!e -a'$ri!a%te de $rdi% 0e%eral +au de mediu) Rare$ri -ari%0ita repre!i%t( $ i%-lamaie primar( a +tructuril$r -ari%0ie%e) Dri%tre -act$rii cau!ali pe primul l$c +e +ituea!( +upuraiile %a!ale /i +i%u!ale +cur0erea pur$iului di% %a+ pe peretele p$+teri$r al -ari%0elui> i%-eciile de%tare /i ami0dalie%e :ami0dalite cr$%ice;> t$ate a-eciu%ile care determi%( $,+trucie %a!al( care $,li0( la re+piraie ,ucal( %$ci'( :'e0etaii ade%$ide> de'iaii de +ept> ri%ite cr$%ice 4ipertr$-ice> p$lip$!( %a!al(;) La ace/tia +e adau0( c$%diiile care pr$'$ac( iritarea perma%e%t( a -ari%0elui -$l$+irea e7ce+i'( a '$cii :malme%a& /i +urme%a& '$cal;> a,u!ul de alc$$l> c$%dime%te> tutu%> p$luarea mediului e7ter% :micr$2 /i macr$climat cu tutu%> pra-> pul,eri> 'ap$ri %$ci'i;) Afeciu%ile pulm$%are 2 ,r$%/ite> ,r$%/iecta!ii> +upuraii pulm$%are p$t i%-ecta -ari%0ele pri% +puta +eptic( a&u%+(> pri% e7pect$raie> @% -ari%0e> ca /i tul,ur(rile di0e+ti'e :di+pep+ii> 0a+trite; pr$'$ac( -e%$me%e c$%0e+ti'e cr$%ice la %i'elul -ari%0elui) Aler,ia? in uficiena 4epatic(> dia,etul> a'itami%$!ele> diate!ele e7udati'( /i lim-atic( -a'$ri!ea!( i%-lamaia cr$%ic( -ari%0ia%() SIM$TOMATOLO%IA farin,i!ei cronice e !e +oli'orf () Dacie%ii acu!( +e%!aii de u+c(ciu%e> u+turimi +au mB%c(rime @% 0Bt care pr$'$ac( tu+e +pa+tic( -(r( e7pect$raie> dar cu 4ema& i%te%+ :raclarea perma%e%t( a 0Btului pe%tru a +e de,ara+a de +ecreii;) Alte +impt$me

+e pre!i%t( ca &e%( la de0lutiie +au +e%!aie de T%$d @% 0BtU $ri de c$rp +tr(i%) T$ate ace+te ma%i-e+t(ri +u%t mai acce%tuate dimi%eaa la +culare> cB%d ,$l%a'ul e+te $,li0at +(2/i -ac( Tt$aleta 0BtuluiU) Bn cur ul (ilei feno'enele e lini /te+c> pe%tru a +e rei%te%+i-ica c(tre +ear(> @% urma e7pu%erii la $ +erie de -act$ri iritati'i -a'$ri!a%i $,$+eal( '$cal(> -umat> atm$+-er( p$luat() 0ucofarin,o co+ia !a7ile/te mai multe tipuri a%at$m$cli%ice de -ari%0it( cr$%ic( -arin&ita cronic cataral e carac!eri(ea(( pri% r$/ea( di-u!( a $r$-ari%0elui +au pri%tr2u% de+e% acce%tuat pe muc$a+a peretelui p$+teri$r care e+te ac$perit de +ecreii 'B+c$a+e) -arin&ita cronic hipertrofic e +re(in!( +u, d$u( a+pecte 2 -$rma ,ranuloa ( un3e ele'en!ele li'foi3e #i+er+la(ice ca ni /te pr$iemi%e%e mici +u%t di+emi%ate pe peretele p$+teri$r /i farin,i!a la!eral( +au T-al/ii +tBlpi p$+teri$riU un3e e+utul lim-$id e+te +u, -$rma u%$r c$rd$a%e l$%0itudi%ale +ituate @%ap$ia pilieril$r p$+teri$ri) E+te +ecu%dar( a,laiei c4irur0icale a ami0dalel$r) -arin&ita cronic atrofic e recunoa/te pri% a+pectul muc$a+ei peretelui p$+teri$r -ari%0ia% care e+te palid(> u+cat( cu a+pect per0ame%t$+> mat) Se a+$cia!( cu ri%ita atr$-ic() -arin&ita cronic congestiv e <n!@lne/te la ,$l%a'ii cardi$'a+culari> artritici> dia,etici> ta,acici> 4epatici> plet$rici /i e+te caracteri!at( pri%tr2$ c$%0e+tie perma%e%t( a muc$a+ei -ari%0ie%e> -(r( pr$ducere de +ecreii muc$a+e +au muc$purule%te) TRATAMENTUL i'+une o i,ien( -ari%0ia%( @% +e%+ul c( tre,uie +( @%04it( repetat> +( e'ite 4ema&ul> repau+ '$cal) $en!ru cal'area en(aiil$r l$cale +e rec$ma%d( +$luii +ali%e> i%4alaii em$lie%te> ,adi&$%(ri cu 0liceri%( i$dat( :@% -ari%0ita cataral(;> cu +$luii +la,e de %itrat de ar0i%t @% -ari%0ita 4ipertr$-ic( +au cu +$luie ulei$a+( de 'itami%a A +au 0liceri%( i$dat( @% -ari%0ita atr$-ic() Calea 3e a3'ini !rare a 'e3ica'en!elor +en!ru a aCun,e la farin,e e !e cea na(al( +u, -$rm( de i%+tilaii> i%4alaii> pul'eri!aii> aer$+$li) Ace+te pr$cedee terapeutice +u%t utili!ate @% +taiu%i ,al%e$climaterice =$'$ra> Sl(%ic M$ld$'a> ?ercula%e> cu ape +ul-ur$a+e @% -ari%0itele catarale /i cu ape i$date @% -ari%0itele atr$-ice :terapia cu ape mi%erale de%umi%du2+e cre%$terapie;) E+te i%dicat( cura 4eli$mari%( +au climat$terapia /i c(lirea $r0a%i+mului pri% educaie -i!ic(> +p$rt) A"@n3 <n "e3ere 'ul!i!u3inea 3e fac!ori care 3e!er'in ( -ari%0itele e+te imperi$+ %ece+ar( a+a%area ace+t$ra)

FARINGITELE CRONICE LOCALI,ATE

A'$34"l$2" cr #$c
E !e infla'aia cr$%ic( a ami0dalel$r palati%e> c$%+ecuti'( a%0i%el$r repetate) Cr$%ici!area e+te -a'$ri!at( de +tructura criptic( a ami0dalel$r> $,+trucia %a!al(> ,$lile i%-ect$c$%ta0i$a+e> tere%ul lim-atic /i aler0ic> atm$+-era p$luat() A'i,3ali!a cronic( +e @%tBl%e/te cu prep$%dere%( @% c$pil(rei> dar p$ate -i @%tBl%it( @% ad$le+ce%( /i la ti%eri) Mo3ific(rile 4i+t$l$0ice di% ami0dale c$%+tau di% -$rmarea de micr$a,ce+e @% -$liculii lim-atici> @%c$%&urate de celule i%-lamat$rii /i e+ut -i,r$+) Ce%trii 0ermi%ati'i +e 4iperpla!ia!( pri% @%0r$/area +epturil$r -i,r$a+e /i a+t-el +e $,turea!( $ri-iciile criptel$r cu @%c4i+tarea de re+turi i%-lamat$rii @% cripte> alc(tuite di% celule epiteliale de+cuamate> lim-$cite alterate> c$le+ter$l /i aci!i 0ra/i /i 0erme%i p$lim$r-i :-l$r( +apr$-it( ,a%al( aer$,(> -l$r( a%aer$,( +au -u!$+pirilar(;) Geci i%-lamaia cr$%ic( a ami0dalel$r palati%e +e traduce pri% 4ipertr$-ia l$r /i pri% pre!e%a @% cripte de c$%creiu%i ca!e$a+e> dar p$ate e7i+ta ami0dalit( cr$%ic( /i -(r( 4ipertr$-ie) Dia,no !icul +o(i!i" e !e for'ula! +e in!ero,a!oriu? +e a +ec!ul clinic o7iec!i" /i pe e7ame%ele paracli%ice) In!ero,a!oriul +une <n e"i3en( ami0dalitele acute recidi'a%te +au -le0m$a%ele periami0dalie%e repetate @% a%tecede%te) A%0i%ele recidi'a%te de/i +u%t ,ilaterale pre!i%t( t$tu/i te%di%a de a -i mai ma%i-e+te c$%+ta%t de aceea/i parte) E'$luia a%0i%el$r :526 !ile; e+te +curtat( pri% tratame%te a%tii%-eci$a+e dar +e c$mplic( -rec'e%t cu +upuraii l$cale +au peri-ari%0ie%e :ade%$-le0m$a%e cer'icale;) La a%0i%( +e p$t a+$cia -e%$me%e la di+ta%( 2 ce-alee> artral0ii> mial0ii> lum,al0ii> tume-ieri articulare> +au c4iar a u%$r c$mplicaii -$cale 2 0l$merul$%e-rit(> reumati+m p$liarticular> e%d$cardite acute> 'al'ul$patii) D$t determi%a /i alte a-eciu%i la di+ta%( c$ree> urticarie> mi0re%(> ec!eme> eritem %$d$+> purpur(> maladia Ja+ed$R> dia,et i%+ipid) Si'+!o'ele acu(a!e 3e 7olna" con !au 3in Cen ( @% 0Bt> +e%!aie de c$rp +tr(i%> tu+e +eac(> 4ale%( -etid(> e7pul!area de d$puri ca!e$a+e cu a+pect de c4it) La e9a'enul 7ucofarin,o co+ic e con !a! ( < -$rme a%at$m$cli%ice de ami0dalit( cr$%ic( Ami&'alita cronic hipertrofic moale sau simpl 3a!ori!( 4iperpla!iei -$liculil$r lim-atici ami0dalie%i) E+te @%tBl%it( la c$pilul mic> de 'Br+t( pre/c$lar() Ami0dalele +u%t m(rite de '$lum> palide> m$i> depre+i,ile /i determi%( tul,ur(ri meca%ice de re+piraie> de0lutiie /i -$%aie> tul,ur(ri auriculare :4ip$acu!ie pri% a+tuparea tr$mpei; /i tul,ur(ri re-le7e :tu+e u+cat(> iritati'(;) ?ipertr$-ia m$ale e+te +imetric( /i a+$ciat( cu 'e0etaiile ade%$ide) Ami&'alita )ipertrofic dur e !e 3e!er'ina!( de pr$li-erarea e+utului c$%&u%cti' ami0dalia% A e+te @%tBl%it( la adult) Ami0dalele

mari> r$/ii> -erme +au re%ite%te> cu cripte 'i!i,ile pr$duc acela/i ta,l$u cli%ic ca /i -$rma precede%t( la care +e adau0( /i eleme%tul i%-eci$+ :ami0dalite acute cu repetiie;) Ami&'alita cronic scleroatrofic a+are <n ur'a in"a3(rii cu e+ut +cler$+ a ami0dalel$r /i repre!i%t( -$rma cea mai pericul$a+( de ami0dalit( cr$%ic(> cu di+emi%(ri t$7ii%-eci$a+e la di+ta%( :reumati+m> 0l$merul$%e-rit(;) E+te u% dict$% Tcu cBt ami0dala e+te mai 'i%$'at( cu atBt +e a+cu%de mai multU) Ami&'alita cronic cazeoas sau criptic e !e <n!@lni!( la c$pii dup( 8 a%i /i la adult /i +e caracteri!ea!( pri% pre!e%a d$puril$r ca!e$a+e> -etide @% cripte) E% a%umite +ituaii :de+4idratarea /i i%-iltraia calcar( a c$%creiu%il$r ca!e$a+e; ca!eumul i%tracriptic +e p$ate tra%+-$rma @% calculi ami0dalie%i +au ami0dal$lii) Bn !oa!e for'ele +ilierii an!eriori un! con,e !iona i iar pri% c$mpre+ia ami0dalel$r d$purile ca!e$a+e +u%t ,i%e e'ide%iate $ri di% cripte +e elimi%( u% lic4id purule%t cu a+pect l(pt$+) A3eno+a!ia re,ional( +u,a%0ul$ma%di,ular( e+te pre!e%t( c$%+ta%t) A'i,3ala +ala!in( p$ate +( -ie etic4etat( drept -$car de i%-ecie pe ,a!a criteriil$r cli%ice :ami0dal( +cler$2atr$-ic(> ca!eumul /i +ecreia purule%t( @% cripte> ap(+area durer$a+( u%ilateral( pe pilierul a%teri$r> r$/eaa pilierului a%teri$r> 0a%0li$%ul ami0dalia% +atelit +u,a%0ul$ma%di,ular /i e7ame%ele de la,$rat$r 2 VS? cre+cut> 4iperleuc$cit$!(> e7ame%ul ,acteri$l$0ic al pr$du+el$r pat$l$0ice de pe +upra-aa ami0dalel$r +au di% pr$-u%!imea criptel$r> ASLO ridicat 2;) Se con i3er( c( -$carul i%-eci$+ ami0dalia% e+te cel mai -rec'e%t @%tBl%it @% $r0a%i+m 69289H> urmea!( cel de%tar 19239H /i ap$i cel +i%u!al 126H) Co'+licaiile la di+ta%( ale -$carului ami0dalia% +e pr$duc pri% meca%i+me di'er+e) Dri% ,acteriemie +au +epticemie 0erme%ele re+p$%+a,il a&u%0e @% cure%tul +a%0'i% /i +e -i7ea!( la di+ta%( @% e+uturi determi%B%d meta+ta!e i%-eci$a+e :+eptic$2pi$emie;) E% alte ca!uri 0erme%ele r(mB%e @% -$car /i %umai t$7i%a lui e+te 'e4iculat( la di+ta%() Ace+t meca%i+m e7plic( c$mplicaiile %er'$a+e ale di-teriei) Infecia -$cal( e7plic( tul,ur(rile re%ale> e%d$cardice /i articulare pri% d$u( meca%i+me aler0ic /i %eur$e%d$cri%) Du+( meca%i+mul aler0ic e7$t$7i%ele micr$,ie%e +au 0erme%ele +peci-ic :+trept$c$cul; pr$duc @% $r0a%i+m a%tic$rpi) La $ %$u( de+c(rcare di% -$car apare u% c$%-lict @%tre micr$,i +au t$7i%ele l$r /i a%tic$rpii +peci-ici -$rmai a%teri$r> care pr$'$ac( reacii -lu7i$%are @% articulaii> pare%c4imul re%al /i @% e%d$card) Du+( meca%i+mul %eur$e%d$cri% -$carul ami0dalia% decla%/ea!( e7citaii ale -iletel$r %er'$a+e di% &ur care determi%( u% de!ec4ili,ru al 4$rm$%il$r 4ip$-i!ari /i +uprare%alie%i cu r(+pu%+uri re-le7e pat$l$0ice ca 'a+$c$%+tricie re%al(> @% articulaii /i @% e%d$card) Tra!a'en!ul a'i,3ali!ei cronice /i a -$carului de i%-ecie ami0dalia%

e+te emi%ame%te c4irur0ical 2 ami0dalect$mie> +u, pr$tecie de a%ti,i$tice) La c$pii +e practic( ade%$id$t$mie care retr$cedea!( 4ipertr$-ia ami0dalei palati%e)

ma%i-e+t( pri% +e%!aia de c$rp +tr(i%> de0lutiie @% 0$l> aer$-a0ie> tu+e iritati'(> +ial$ree> 0reuri) Se <n!@lne/te la ,$l%a'ii ami0dalect$mi!ai> +u, -$rma u%ei 4ipertr$-ii li%0uale ca $ reacie c$mpe%%+at$are> i%'adB%d cBte$dat( l$&ile ami0dalie%e) Se tratea!( pri% diaterm$c$a0ulare)

A'$34"l$2" cr #$c l'# )$l e !e 'ai frec"en!( la -emei> +e

A4e# $4$2" cr #$c


Ve,e!aiile ade%$ide +au ade%$idita cr$%ic( repre!i%t( i%-lamaia cr$%ic( @%+$it( de 4iperpla!ia ami0dalei -ari%0ie%e a lui Lu+c4Pa) E% m$d %$rmal> la c$pii> ami0dala epi-ari%0ia%( pre!i%t( dime%+iu%i m$derate /i re0re+ea!( +p$%ta% +pre pu,ertate) E% peri$ada primei c$pil(rii :326 a%i; +e pr$duc -rec'e%te i%-ecii ale e+utului lim-$id de la %i'elul -ari%0elui) Lim-ati+mul /i i%-eciile repetate +u%t -act$rii care pred$mi%( @% -$rmarea 'e0etaiil$r ade%$ide) Li'fa!i 'ul e !e o 3ia!e( ( ade+ea -amilial(> care +e ma%i-e+t( pri%tr2 $ reacie lim-$id( e7a0erat( atBt la %i'elul i%elului lim-atic QaldeKer> cBt /i la di'er+e 0rupe 0a%0li$%are +au e+uturi /i $r0a%e ca -icatul /i +pli%a) C$ri!ele ,a%ale> i%-eciile repetate ale ri%$-ari%0elui @% ,$li i%-ect$c$%ta0i$a+e> c$%diiile de alime%taie /i i0ie%(> climatul umed /i rece -ac parte t$t di% -act$ri -a'$ri!a%i ai i%-eciei ri%$-ari%0ie%e) La /c$lari 'e0etaiile ade%$ide +u%t a+$ciate cu ami0dalita cr$%ic( 4ipertr$-ic( @% pr$p$rie de .<259H) La pu,ertate ami0dala -ari%0ia%( +e atr$-ia!( @%cBt la adult muc$a+a ri%$-ari%0elui e+te %eted(> -(r( e+ut lim-atic) Je u!ul li'fa!ic #i+er+la(ia! 3in a3enoi3i!a cronic +oa!e fi 3i +u u7 for'a unui !ra! u7ire ce ocu+ !oa! 7ol!a rinofarin,elui au u7 for' ,lo7uloa cu a +ec! + eu3o!u'oral 7ine 3eli'i!a! 'e3ian. Du+ "olu'? "e,e!aiile a3enoi3e +o! fi 6 'ari =a !u+( c$mplet c$a%ele;> mi&l$cii :$,+truea!( parial $ri-iciile c$a%ale; /i mici :+ituate %umai pe ,$lta ri%$-ari%0elui;) Din +unc! 3e "e3ere clinic e 'anife ! ( pri% $,+trucie %a!al( /i i%-ecii repetate) Co+ilul i%e 0ura de+c4i+(> re+pir( !0$m$t$+> +-$r(ie @% +$m%> +e alime%tea!( 0reu> +u0arul %u p$ate +u0e) V$cea e+te %a!$%at( 2 ri%$lalie @%c4i+() A-irmati' pre!i%t( i%-ecii ri%$-ari%0ie%e /i de 'eci%(tate : c$ri!e> ri%ite muc$purule%te> +i%u!ite> $tite catarale +upurate> ami0dalite> lari%0ite> tra4e$,r$%/ite;) C$piii -ac pu+ee -e,rile %e&u+ti-icate +au +i%dr$ame -e,rile prelu%0ite> pre!i%t( a%$re7ie> e%ure!i+ %$ctur%> tul,ur(ri di+peptice> apatie cu tul,ur(ri de ate%ie /i

c$%ce%trare cu ra%dame%t +c(!ut la @%'((tur( :apr$+e7ie +au i%apete%( i%telectual(;) La e9a'enul o7iec!i" e o7 er" ( a+pectul pat$0%$m$%ic al -eei :-acie+ul ade%$idia%; cu $,ra&ii pali!i /i turtii tra%+'er+al> ,u!a +uperi$ar( ridicat( de+c$peri%d di%ii de +u+ care +u%t @%c(lecai> 'ici$+ impla%tai> ,u!a i%-eri$ar( atBr%( i%ert(> pri'irea pierdut(> lip+it( de e7pre+i'itate) 0ucofarin,o co+ia ara!( ,$lta palati%( $0i'al(> impla%tarea 'ici$a+( a di%il$r> 4ipertr$-ia m$ale a ami0dalel$r palati%e> +ecreii muc$purule%te pe peretele p$+teri$r -ari%0ia% ce c$,$ar( di% ca'um) Ri%$+c$pia a%teri$ar( e'ide%ia!( +eptul %a!al de'iat> -$+e %a!ale +trBmtate /i pli%e de +ecreii muc$purule%te) Ri%$+c$pia p$+teri$ar( arat( -$rma> dime%+iu%ile /i a+pectul 'e0etaiil$r) O!o co+ia "i(uali(ea( ( timpa%e r$!ate > retractate dat$rit( tul,ur(ril$r de permea,ilitate ale tr$mpei) Co+ilul a3enoi3ian +re(in! ( m$d$-$c(ri +c4eletale la %i'elul t$racelui 2 t$race cu +ter% pr$emi%e%t /i turtit lateral 2 pectu+ 0ali%atu+ > de-$rm(ri c$+tale > ale c$l$a%ei 'erte,rale 2 ci-$!e > +c$li$!eA a,d$me%ul e+te m(rit de '$lum e7i+t@%d $ di+pr$p$rie @%tre t$race /i mem,rele +uperi$are care +u%t %e-ire+c de lu%0i :a+pect de p(ia%&e%;) Co'+licaiile 0e%erate de 'e0etaiile ade%$ide +u%t - co'+licaii i%-eci$a+e 2 ade%$idite acute > ami0dalite acute > ri%$+i%u!ite muc$purule%te > lari%0ite > tra4e$,r$%/ite > ,r$%4$p%eum$%ii > a,ce+ retr$-ari%0ia%) - co'+licaii $culare 2 ,le-arite > c$%&u%cti'ite > ulceraii c$r%ee%e - co'+licaii 0a%0li$%are 2 ade%ite acute cer'icale care determi%( c$%tractura mu+culaturii 'eci%e 2 t$rtic$li+ ri%$-ari%0ia% - co'+licaii di0e+ti'e pri% pi$-a0ie 2 0a+trite > 0a+tr$e%terite > ape%dicite - co'+licaii re-le7e 2 e%ure!i+ %$ctur% > a+tm i%-a%til > lari%0ite +tridul$a+e -co'+licaii la di+ta%( 2 reumati+m p$liarticular > 0l$merul$%e-rita co'+licaii e%d$cri%e 2 @%t@r!iere @% cre/tere) $ro,no !icul "e,e!a iil$r ade%$ide e+te +trict depe%de%t de prec$citatea i%ter'e%iei c4irur0icale) Tra!a'en!ul a3ec"a! e !e cel c#irur,ical /i c$%+t( @% @%dep(rtarea 'e0etaiil$r care +e p$ate e-ectua la $rice '@r+t()

1.C INFLAMAIILE CRONICE SPECIFICE FARIN%OMICO/A e !e o afec iu%e para!itar( cu c4erati%i!area criptel$r ami0dalie%e ca %i/te pr$emi%e%e al,ici$a+e cu pre!e%a de lept$tri7 ,ucali+ /i cu 0r(u%e al,ici$a+e20(l,ui e7ti%+e /i la re+tul

-ari%0elui /i care +e a+eam(%( cu ,$a,ele de 0ri+) Tra!a'en!ul con ! ( di% a%ti-u%0ice pe cale 0e%eral( 2 +tamici% > %i!$ral 2 >+au l$cale 2 %i!$ral > ,adi&$%(ri cu 0liceri%( i$dat( A i% -ari%0$mic$!a cu -ari%0$c4erat$!( 2 ami0dalect$mie) CANDIDO/A FARIN%IAN ete dat$rat( u%ei ciuperci di% 0rupul Ca%dida)M(r0(rit(relul mu0uet; e+te @%t@l%it la +u0arii atrep+ici) Ca%did$!a ,ucal( e+te -a'$ri!at( de u% de-icit de ap(rare a/a cum +e @%t@mpl( la dia,etici > %e$pla!ici > tu,ercul$/i > ca/ectici) Tra!a'en!ul e !e cel al 7olii 3e 7a(( la care +e a+$cia!() TU0ERCULO/A FARIN%IAN e+te i%-lamaia cr$%ic( +peci-ic( a -ari%0elui detrmi%at( de ,acilul L$c4)Actualme%te e+te rar @%t@l%it(: e+te mai -rec'e%t( l$cali!area lari%0ia%( care cu%$a/te c4iar $ recrude+ce%(;) E !e ? <n 'aCori!a!ea ca(urilor ? ecun3ar ( u%ei tu,ercul$!e pulm$%are acti'e @% +tadii a'e%+ate de e'$luie) Tu7erculo(a farin,ian( @m,rac( mai multe -$rme cli%ice) Tu7erculo(a 'iliar ( e+te $ -$rm( de T)J)C) cu ma%i-e+t(ri acute la %i'elul -ari%0elui > +ecu%dar( u%ei tu,ercul$!e pulm$%are ca'itare)L$cal > muc$a+a -ari%0ia%( e+te palid( > ac$perit( de 0ra%ulaii mici > ce%u/ii)J$l%a'ul acu!( i%te%+( di+-a0ie durer$a+() For'a ulcero-ca(eoa ( cr$%ic( e+te +ecu%dar( tu,ercul$!ei pulm$%are)L$cal>+e c$%+tat( ulceraii +uper-iciale multiple cu mar0i%i %ere0ulate /i a+pect murdar) For'a #i+er!rofic( 2 4ipertr$-ia ,a%al( a ami0dalel$r palati%e) Lu+u ul farin,ian e !e 3e cen3en! /i +ecu%dar u%ei tu,ercul$!e %a!ale :lupu+ %a!al;) Gia0%$+ticul +e +pri&i%( pe p$lim$r-i+mul le!i$%al 0ra%ulaii > ulceraii /i cicatrici pe muc$a+a -ari%0ia%()E7ame%ul cli%ic tre,uie c$mpletat cu e7ame% ,acteri$l$0ic > cultur( /i i%$culare) Tra!a'en!ul e !e cel 3in !u7erculo(a +ul'onar ( /i e+te c$%du+ de p%eum$-ti!i$l$0)Lupu+ul -ari%0ia% +e tratea!( cu d$!e mari de 'itami%a G1 @% a+$ciere cu calciu:Tratame%t C4arpK;) SIFILISUL FARIN%ELUI +oa!e fi u r+rin <n una 3in!re cele 4 e!a+e e"olu!i"e6 ifili +ri'ar 6 /a%cru de i%$culare ami0dalia% 2 ulceraii caracteri+tice cu l$cali!are ami0dalia%()Le!iu%ea ami0dalia%( +e @%+$e/te de ade%$patie later$cer'ical( 2 u% 0a%0li$% mare @% &urul c(ruia +e 0rupea!( mai muli 0a%0li$%i de dime%+iu%i mai mici:cl$/ca cu pui;) Ulceraia ami0dalia%( are a+pect crateri-$rm > cu -u%dul murdar /i tre,uie di-ere%iat( de a%0i%ele -u!$2+pirilare /i de ca%cerul ami0dalia%) ifili ecun3ar 6 a+are 3u+ ( <25 +(pt(m@%i de la i%$culare)L$cal 2 e%a%tem pe u% -$%d r$/u di-u! +au pl(ci muc$a+e $pali%e relie-ate > de cul$are al,ici$a+()

ifili !er iar +ur'i%e dup( mai multe lu%i de la i%$culare:@% 0e%eral <25 lu%i; /i +e p$ate pre!e%ta ca 0$m( +i-ilitic( +au ca ulceraie +erpi0i%$a+( > da%telat( > cu mar0i%i relati' %eteA le!iu%ile +e 'i%dec( cu cicatrici 0r$a+e) Tra!a'en!ul e !e an!ilue!ic /i e+te c$%du+ de dermat$l$0) SCLEROMUL FARIN%ELUI e !e infla'a ia muc$a+ei -ari%0ie%e dat$rat( ,acilului @%cap+ulat Fri+c4 > caracteri!at( pri% le!iu%i i%-iltrati'e +te%$!a%te > -(r( ulceraii > care p$t c$e7i+ta cu le!iu%i la %i'elul %a+ului > lari%0elui /i tra4eei determi%@%d tul,ur(ri re+pirat$rii) Tra!a'en!ul 6 !re+!o'icina ? !e!raciclina ? rifa'+icina D ra3io!era+ie. LIMFO%RANULOMATO/A MALI%N FARIN=IAN :?OG=LIN; +e pre!i%t( ca 4ipertr$-ie ami0dalia%( cu ade%$patie > +ple%$me0alie > -e,r( > prurit /i m$di-ic(ri 4emat$l$0ice) E9a'enul #i !olo,ic al a'i,3alelor /i 0a%0li$%il$r pu%e @% e'ide%( celule Ster%,er0 ) Tra!a'en!ul e !e ra3io- /i c4imi$terapic) 0OALA 0OECE-0ESNIER-SC.AUMANN e !e o re!iculo-en3o!elio( ( care +e l$cali!ea!( /i la %i'elul -ari%0elui +u, -$rma u%$r %$duli pe ami0dale +au +u, -$rm( tum$ral( @% ca'um) E9a'enul #i !olo,ic /i reacia ,i$l$0ic( LReim preci!ea!( %aturaa +arc$id$!ic( a le!iu%il$r) Tra!a'en!ul con !( @% c$rtic$terapie > tu,ercul$+tatice > +(ruri de aur > r$e%t0e%terapie > c$,alt$terapie) LE$RA FARIN%ELUI e !e o infla'a ie cr$%ic( a muc$a+ei -ari%0ie%e dat$rat( i%$cul(rii cu ,acilul ?a%+e%A e7i+t( le!iu%i %$dulare pe '(l /i ami0dale > cu cicatrici mutila%te) Tra!a'en! 6 e a3'ini !rea(( +ul-$%e2pr$mi%a 199m0O!i)

2. TRAUMATISMELE FARINGELUI
Farin,ele +oa!e fi le(a! +e cale in!ern ( +au e7ter%() $e cale in!ern ( +e pr$duce traumati!area +a pri% i%0erare '$lu%tar( +au accide%tal( de +u,+ta%e c$r$!i'e care pr$duc edem l$cal reaci$%al > tul,ur(ri re+pirat$rii /i de de0lutiie)

Ar urile farin,elui +o! fi +ro"oca!e 3e a7 or7 ia '$lu%tar( +au accide%tal( a u%$r +u,+ta%e c4imice : +$d( cau+tic(; > de u% &et de 'ap$ri -ier,i%i +au de 0a!e irita%te) Su7iec!i" 6 3urere foar!e "ie ? care ul!erior e a!enuea( ()Fu%cie de ca%titatea /i c$%ce%traia a0e%tului cau!al +e p$t pr$duce ar+uri de < 0rade ,ra3ul l eri!e' al 'ucoa ei ,ra3ul ll 7ule au "e(icule +line cu lic#i ci!rin ,ra3ul lll coa,ularea /i %ecr$,i$!a c$ri$%ului muc$a+ei ,ra3ul lV car7oni(area +rofun3( a e+utului) Tra!a'en!ul ar urilor e face cu ,ar,ari 'e locale alcaline /i a%ti+eptice > admi%i+trare de a%tial0ice > iar @% ca!ul le!iu%il$r pr$-u%de 2 pe%tru a e'ita i%-ecia ,acteria%( 2 +e admi%i+trea!( a%ti,i$tice pe cale 0e%eral() Bn ep(turile de 'ie+pe p$t -i e7trm de 0ra'e pri% edemul aler0ic care +e i%+talea!( rapid la %i'elul 4ip$-ari%0elui A apar -e%$me%e dramatice de i%+u-icie%( re+pirat$rie acut( care p$ate periclita 'iaa ,$l%a'ului) Tra!a'en!ul <n ace ! ca( !re7uie ( -ie e%er0ic > cu a%tiedemat$a+e) To! +e cale en3ofarin,ian ( +e p$t pr$duce pl(0i ale muc$a+ei a/a cum +e @%t@l%e+c la c$piii care i% @% 0ur( $,iecte a+cuite :crei$%; /i la care > pri% c(dere +e pr$duc le!iu%i ale muc$a+ei palatului > ami0dalei > peretelui p$+teri$r) Tra!a'en!ul con !( @% de!i%-ecia pl(0ii /i +utur() $e cale e9!ern ( > -ari%0ele p$ate -i traumati!at @% accide%te de mu%c( > de circulaie > te%tati'e de +uicid @% care +e pr$duce +eci$%area p(ril$r m$i ale 0@tului > lari%0elui /i 4ip$-ari%0elui 2 traumeti+m de+c4i+ -ari%0$2lari%0ia%) Recunoa /terea c$i%tere+(rii -ari%0ie%e +e -ace pe pre!e%a +ali'ei @% pla0() Tra!a'en!ul e face <n clinica O.R.L. /i c$%+t( @% e7pl$rarea /i +utura pl(0ii la care +e adau0( tratame%t a%ti,i$tic > /i a%tial0ic)

COR.II STRINI FARINGIENI Farin,ele fiin3 un !u7 'u culo-'e'7rano e +oa!e con!rac!a refle9 /i a+t-el p$ate rei%e $ +erie de c$rpi +tr(i%i) Ace /tia +e p$t l$cali!a @% $ricare di%tre cele trei eta&e ale -ari%0elui ri%$2 > $r$2 > 4ip$-ari%0e) De o+rirea cor+ilor !r (i%i @% -ari%0e +u%t re+p$%+a,ile acce+ele de tu+e> +tr(%ut > r@+ care +ur'i% @% timpul alime%taieiAde a+eme%ea m@%catul @% 0ra,( cu ma+ticaie i%+u-icie%t( /i 0re/itul $,icei de a i%e @% 0ur( materialele cu care lucrea!(:tapieri > t@mplari > cr$it$ri >

ci!mari;) Cor+ii !r (i%i a+cuii +e i%cla'ea!( @% e+utul ami0dalia% :ami0dalele palati%e /i li%0ual(; iar re+tul c$rpil$r +tr(i%i +e $pre+c @% 'alecule > +i%u+uri piri-$rme) Bn ca"u' ? cor+ii !r (i%i a&u%0 pri% pr$iectarea l$r @% timpul alime%taiei pri% tu+e > r@+ > +tr(%ut +au '$m() Si'+!o'a!olo,ia e !e ne+l (cut( /i e+te repre!e%tat( de @%ep(turi > &e%( la de0lutiie > durere > di+-a0ie > +ial$ree) Se3iul cor+ului !r (i% e+te +ta,ilit pri% ,uc$2-ari%0$+c$pie > ri%$+c$pie p$+teri$ar( /i lari%0$+c$pie direct( +au i%direct() E9!ra,erea cor+ilor !r (i%i +e -ace cu pe%+e adec'ate> dup( a%e+te!ie l$cal()

3. TUMORILE FARINGELUI

TUMORILE *ENIGNE ALE RINOFARINGELUI AN%IOFI0ROMUL NA/OFARIN%IAN AUVENIL E !e cea 'ai i'+or!an! ( tum$r( ,e%i0%( cu l$cali!are -ari%0ia%( A +e @%t@l%e/te apr$ape e7clu+i' la ,(iei @% peri$ada de pu,ertate -ii%d %umit( /i tum$ra pu,ert(ii ma+culi%e) Se 3e("ol!( di% e+utul -i,r$2cartila0i%$+ ce ac$per( 'erte,ra cer'ical( +uperi$ar( de u%de pr$tu,erea!( @% ri%$-ari%0e /i u%e$ri @% %a+) Se e7ti%de @% -$+ele %a!ale > -$+a pteri0$2palati%( > -$+a temp$ral( /i e%d$cra%iu) De("ol!area !u'orii e !e <n le, (tur( cu tul,ur(ri e%d$cri%e ale pu,ert(ii /i ad$le+ce%ei:+c(derea .82cet$+ter$i!il$r @% uri%(;)E+te $ tum$r( -i,r$a+( > ,i%e 'a+culari!at( :pre!i%t( ca%ale 'e%$a+e > 'erita,ile lacuri 'a+culare> c(ptu/ite cu u% e%d$teliu aplati!at ceea ce @i c$%-er( u% caracter -$arte 4em$ra0ic m$ti' pe%tru care Se,ilea% a de%umit2$ tum$ra +@%0er@%d( a pu,ert(ii ma+culi%e) Din +unc! 3e "e3ere #i !olo,ic e !e 7eni,n ( dar pri% e'$luia cli%ic( e+te mali0%() Dia,no !icul +o(i!i" e +riCin ( pe +impt$mat$l$0ie > +em%e $,iecti'e /i e7ame%e paracli%ice) De7u!ul e !e in i3io cu o7 !ruc ie %a!al( u%ilateral( @%+$it( de epi+ta7i+ repetat > 4ip$acu!ie > ri%$lalie @%c4i+( > tul,ur(ri de 0u+t /i de mir$+) I%+u-icie%a re+pirat$rie %a!al( %u cedea!( la tratame%tele $,i/%uite ci +e acce%tuea!( treptat /i de'i%e ,ilateral()

Si'ul!an ? a+are rinoree +urulen! ( > ce-alee /i a%emie marcat( dat$rat( +@%0er(ril$r %a!ale repetate) $rin in"a3area or,anelor "ecine e +ro3uc 3e+la area ,lo7ului ocular ? e9of!al'ia ? l(r0irea r(d(ci%ii %a+ului /i de-$rm(ri -aciale impre+i$%a%te :T-a( de ,r$a+c(U;) La rino co+ia an!erioar ( /i p$+teri$ar( +e pu% @% e'ide%( @% -$+a %a!al( /i @% ca'um ma+e tum$rale r$/ietice2'i$lacee > ,i%e delimitate > care %u ader( la +tructurile 'eci%e :+ept > c$r%ete; pe care le @mpi%0e /i de-$rmea!() A+recierea ,ra3ului 3e e9!en ie !u'oral ( +e -ace pri% e7ame% radi$l$0ic care preci!ea!( +tarea ca'it(il$r a%e7e /i @% +pecial a +i%u+ului +-e%$idal care e+te -rec'e%t i%'adat de prelu%0irile tum$rale)De%tru acea+ta > +e practic( radi$0ra-ii de -a( /i pr$-il > p$lit$m$0ra-ii > t$m$0ra-ie c$mputeri!at( > re!$%a%( ma0%etic( %uclear() Ar!erio,rafia ur'a! ( de em,$li!are e+te util( @% +c$p dia0%$+tic dar /i terapeutic prelimi%ar) Ne!ra!a! ? in"a3ea(( $r0a%ele di% &ur /i e7pu%e la c$mplicaii) Unicul !ra!a'en! 3e care 7eneficia( ( e+te cel c4irur0ical 2 a,laia tum$rii @% t$talitate)

CANCERUL DE RINOFARINGE E !e <n cre /tere c$%ti%u( di% pu%ct de 'edere al i%cide%ei /i a-ectea!( @% +pecial adulii /i '@r+t%icii) $oa!e a"ea !ruc!ur ( di-erit( epiteli$m epiderm$id > ade%$carci%$m > +arc$m > lim-$epiteli$m) E!iolo,ia e !e 'ul!ifac!orial ( /i +@%t di+cutai @% +pecial -act$rii 0e%etici /i 'irali 2 'iru+ul Ep+tei% Jarr care pr$duce lim-$mul JurPitt) Cancerele ne3ifereniate e <n oe+c de cre/terea %um(rului de a%tic$rpi direci$%ai @mp$tri'a 'iru+ului Ep+tei%2Jarr > %um(r ce +cade dup( iradierea tum$rii /i cre/te di% %$u @% ca! de recidi'() Si'+!o'a!olo,ia 3ifer( -u%cie de +tadiul ,$lii) $erioa3a 3e 3e7u! e !e 'ul! !i'+ li+ i! ( de +impt$mat$l$0ie)Ulteri$r apar tul,ur(ri auriculare:$,+trucie tu,ar( /i $tit( +er$a+(;> re+pirat$rii:cri!( prelu%0it( cu +ecreii ce c$%i% +triuri +a%0ui%$le%te; > %eur$l$0ice :ce-alee @% ca+c(>%e'ral0ie de tri0eme%; > 0a%0li$%are :ade%$patie +u,a%0ul$2ma%di,ular(;) Bn +erioa3a 3e !are o7 !ruc ia %a!al( +e acce%tuea!( /i tul,ur(rile auriculare +e ampli-ic() La rino co+ia +o !erioar ( +e $,+er'( tume-acia tum$ral( @% +patele $ri-iciului -ari%0ia% al tr$mpei lui Eu+tac4i$ +au pe ,$lta ri%$2-ari%0elui)

Bn +erioa3a in"a(i" ( tum$re +e e7ti%de @% mai multe direcii +pre -$+ele %a!ale > $r,it( +au $r$2-ari%0e > ,a!a cra%iului i%'ad@%d +t@%ca temp$ral( /i cupri%!@%d aripa mare a +-e%$idului cu ati%0erea %er'il$r lX > X > Xl > Xll :+i%dr$mul de 0aur( rupt( p$+teri$ar(;) Dia,no !icul +o(i!i" e +une +e 7a(a e9a'enului ca"u'ului ? ra3io!o'o,rafiilor 7a(ei craniului ? a canner-ului /i ,i$p+iei) Li'foa'ele 'ali,ne ne.o3,Kiniene <n! li'fo- au re!iculo arcoa'e.Se3iul lor e !e rino farin,ele /i ami0dala palati%()Getermi%( ade%$patii cer'icale prec$ce care p$t -i apare%t primiti'e iar tum$ra ri%$-ari%0ia%( apare mai t@r!iu)A+pectul e+te %eted > %ere0ulat > ac$perit de muc$a+( %$rmal()E7ame%ul ri%$-ari%0ia% tre,uie -(cut cu mi%ui$!itate > +u, a%e+te!ie l$cal( -$l$+i%d ridic(t$rul de '(l +au +$%da Nelat$%)e7ami%area cere timp > r(,dare pe%tru c( e+te di-icil( 2 ca'umul repre!i%t( cutia cu +urpri!e a +pecialit(ii O)R)L) Rino co+ia +o !erioar( +e p$ate c$mpleta cu -i,r$+c$pia -le7i,il() Tra!a'en!ul 3e elec ie e+te radi$terapia pe !$%a ri%$-ari%0elui /i a ariil$r 0a%0li$%are &u0ul$car$tidie%e) $ro,no !icul e !e funcie de e7te%+ia tum$rii primare > ade%$patia > tipul 4i+t$l$0ic > '@r+ta pacie%tului)

TUMORILE *UCOFARINGELUI Tu'orile 7eni,ne ale ca"i!(ii ,ucale /i $r$-ari%0elui +e l$cali!ea!( la %i'elul lim,ii > pla%/eului ,ucal > l$&il$r ami0dalie%e > '(lului palati% /i peretelui p$+teri$r) $A$ILOAME e +o! locali(a +e " (l > luet( > pilieri > ami0dale)Se pre!i%t( ca tum$ri mici > c@t u% ,$, de piper > cu a+pect muri-$rm > mamel$%at >de cul$are r$/ie > pediculate +au cu ,a!( lar0( de impla%tare) Simpt$mat$l$0ia e+te cea a u%ui c$rp +tr(i%) Se e7tirp( c4irur0ical > +@%t +upu+e e7ame%ului a%at$m$2pat$l$0ic pe%tru c( u% a%umit p$te%ial de mali0%i!are) AN%IOAME i!ua!e +e " (l > ami0dale > lim,( > ,u!eA+e pre!i%t( ca %i/te tum$ri %etede > r$/ii +au 'i$lacei > depre+i,ile) TUMORI MIITE SALIVARE locali(a!e +e " (l /i ,$lta palati%(> +e de!'$lt( di% 0la%dele +ali'are acce+$rii /i au a+pectul u%$r tum$ri r$tu%de ac$perite de muc$a+( %$rmal( care ,$m,ea!( iar la palpare au c$%+i+te%( re%ite%t() Se 3ecolea(( /i +e e7tirp( pe cale e%d$,ucal()

TUMORA TIROIDIAN +u, -$rm( de 0u/( a,era%t( +au acce+$rie +ituat( la ,a!a lim,ii ca urmare a %ec$,$r@rii tir$idei > parial +au @% t$talitate)Are +impt$mat$l$0ie de c$rp +tr(i% +ituat @% dreptul 4i$idului) La 7uco-farin,o co+ie a+are o for'a iu%e r$tu%d( +ituat( pe li%ia media%( /i care $cup( parial 'aleculele) RANULA au %RENUETA e !e o !u'or ( c4i+tic( a 0la%dei +u,li%0uale care apare pri% $,+trucia ca%alului e7cret$r /i e+te +ituat( @% pla%/eul ,ucal a'@%d u% a+pect tra%+lucid > al,(+trui /i c$%+i+te%( m$ale > re%ite%t() Se e9!ir+( c4irur0ical)

CANCERUL FARINGELUI *UCAL E !e a+ro9i'a!i" e,al ca inci3en ( cu ca%cerul lari%0ia% /i repre!i%t( apr$7imati' <9H di% t$talitatea ca%cerel$r -ari%0ie%e) Ti+ul #i !olo,ic e !e <n le, (tur( direct( cu +tructura a%at$mic() La %i'elul ami0dalel$r palati%e > '(lului > peretelui p$+teri$r /i ,a!ei lim,ii > di% e+utul epitelial pa'ime%t$+ +trati-icat +e de!'$lt( carci%$mul epiderm$id) La %i'elul palatului m$ale +e 0(+e+c 0la%de +ali'are /i apar ade%$ame c4i+tice /i ade%$carci%$ame) Ami0dalele palati%e /i li%0uale au e+ut lim-$id /i aici apar lim-$epiteli$ame) CANCERUL AMI%DALEI $ALATINE 3e7u!ea( ( pri% di+-a0ie u%ilateral( /i ade%$patie cer'ical( &u0ul$car$tidia%( @%alt() Iniial > pacie%tul acu!( +e%!aia de um-l(tur( @% 0@t > de $ parte /i a-irm( pre!e%a u%ui c$rp +tr(i%) Gurerea /i $tal0ia apar ce'a mai t@r!iu)U%e$ri > ,$l%a'ul +cuip( +@%0e +au +ali'( cu +triuri +a%0ui%$le%te) 0ucofarin,o co+ia +une <n e"i3en ( u% mu0ure r$/u > %ere0ulat limitat pe +upra-aa ami0dalei +au $ ulceraie a%-ractu$a+( > ,ur&$%at( > +@%0er@%d( care $cup( @% t$talitate +upra-aa ami0dalei) La palpare le!iu%ea e+te lem%$a+( /i palparea decla%/a!( +@%0erare) Dia,no !icul e !e confir'a! 3e e9a'enul ana!o'o+a!olo,ic al fra,'en!elor 3e 7io+ ie. Fi7ro arcoa'ele e <n!<lne c la co+ii /i la ti%eri +u, -$rma u%ei tum$ri 'i$lacee > dur( /i -(r( ade%$patie) Cancerul +oa!e ( -ie limitat %umai la ami0dala palati%( +au p$ate +( dep(/ea+c( l$&a /i +( i%'ade!e $r0a%ele di% &ur) Tra!a'en!ul i%e c$%t de e7te%+ia tum$ral() Gac( i%tere+ea!( d$ar ami0dala +e 'a practica ami0dalect$mie urmat( de iradiere /i c4imi$terapie) E% +tadii a'a%+ate +e -ace d$ar tratame%t $%c$l$0ic) CANCERUL $ERETELUI $OSTERIOR FARIN%IAN

Re+re(in! ( l$cali!area cu pr$0%$+ticul cel mai +e'er pe%tru c( +e depi+tea!( @% +tadii a'e%+ate de e'$luie dat$rit( a,+e%ei +impt$mel$r @% -a!ele i%cipie%te) La 3e7u! ? !u'orile orofarin,iene un! +rac!ic a i'+!o'a!ice iar 'anife !(rile cli%ice apar d$ar @% -a!ele a'a%+ate ale ,$lii)Gurerea e+te cel mai c$mu% +impt$m > p$ate apare /i tri+mu+ul /i ade%$patia)Gat$rit( di+-a0iei /i $di%$-a0iei apare +c(dere p$%deral() Tra!a'en!ul e !e 3oar +alea!i" <n r"iciul 3e oncolo,ie.

CANCERUL LIM0II $oa!e cu+rin3e nu'ai +or iu%ea m$,il( a $r0a%ului p@%( la TV2ulU li%0ualAp$ate i%tere+a %umai ,a!a lim,ii :p$riu%ea di% +patele TVU2ului li%0ual; +au p$ate pri%de c$%c$mite%t am,ele p$riu%i) .i !o+a!olo,ic e !e un e+i!elio' +inocelular. Si'+!o'a!olo,ia 3ifer( dup( l$cali!area i%iial( a tum$rii) La @%ceput apar 'a0i dureri ale lim,ii care +e acce%tuea!( pe parcur+ > +ial$ree +a%0ui%$le%t( > tume-acia re0iu%ii li%0uale a-ectate > di+-a0ie > limitarea mi/c(ril$r lim,ii > 4ale%( -etid( > 4em$ra0ii li%0uale) Ul!erior a+ar 'e!a !a(e ,an,lionare re,ionale. Dia,no !icul e !e i'+lu +en!ru c ( lim,a e+te u% $r0a% care +e e7ami%ea!( u/$r)Tum$ra apare ca mu0uri c(r%$/i +au ca ulceraie +@%0er@%d( +ituat( pe mar0i%ile lim,ii /i p$ate -i er$%at etic4etat( ca ulceraie de%tar() J$l%a'ul acu!( &e%( la ma+ticaie /i ar+uri ale lim,ii) Confir'area ana!o'o+a!olo,ic( e+te $,li0at$rie) Tra!a'en!ul e !e c#irur,ical - re(ec ia cu%ei-$rm( > e'idare 0a%0li$%ar( cer'ical( urmat( de c$,alt$terapie /i c4imi$terapie) Gac( ca%cerul e+te @%ti%+ +u%t %ece+are re!ecii mutila%te) $ro,no !icul e !e nefa"ora7il.

CANCERUL /I.OFARINGELUI Se locali(ea(( la %i'elul +i%u+ului piri-$rm) .i !olo,ic e !e un e+i!elio' 3e !i+ +a"i'en!o . A+are +re3o'ina! la e9ul 'a culin. $en!ru c( e7i+t(d$u( +i%u+ur$ piri-$rme pri% care trece ,$lul alime%tar iar ca%cerul +e l$cali!ea!( %umai la u%ul > ,$ala e+te mult timp a+impt$matic() Ge multe $ri ade%$patia cer'ical( e+te cea care aduce pacie%tul la medic) E% -a!a i%iial( +e c$%+tat( d$ar +ta!( +ali'ar( @% +i%u+ul piri-$rm re+pecti')E% peri$ada de +tare apare di+-a0ia /i $tal0ia re-le7() E% -a!e a'a%+ate tum$ra i%'adea!( 0ura e+$-a0ului /i lari%0ele)

Macro co+ic !u'ora e !e ulcero-"e,e!an! ( > i%tere+@%d -ie 'er+a%tul lari%0ia% al +i%u+ului>-ie peretele e7ter% > -ie cel p$+teri$r A tum$ra p$ate ,l$ca +paiul piri-$rm @% t$talitate) La con!ac!ul cu !u7ul 3e 3irec!o co+ie !u'ora e !e foar!e <n,er<n3 () Tra!a'en!ul e !e oncolo,ic +rin c#i'io!era+ie /i iradiere ) $ro,no !icul e !e nefa"ora7il.

). .ATOLOGIA NERVOAS A FARINGELUI


Tul7ur (rile %er'$a+e ale -ari%0elui +u%t de trei -eluri m$t$rii > +e%!iti'e /i +e%!$riale) Sen i7ili!a!ea /i m$tricitatea +u%t a+i0urate de rami-icaii ale perec4il$r lX > X /i Xl ale %er'il$r cra%ie%i> a%a+t$m$!ate @%tr2$ reea +u,muc$a+( cu -ilete %er'$a+e 'e0etati'e +impatice /i para+impatice) TUL0UR RILE MOTORII c$%+tau di% de-icit m$t$r +au 4ip$Pi%e!ie :parali!ii; +au di% e7ce+ al -u%ciei m$t$rii +au 4iperPi%e!ie :+pa+me>c$%tracturi; ale mu+culaturii -ari%0elui /i '(lului palati% > pri% i%tere+area -iletel$r m$t$rii ale %er'il$r lX > X > Xl) Se +o! ,ru+a <n !rei for'e ana!o'o-clinice 6 +arali(iile " (lului palati% > parali!iile c$%+trict$ril$r -ari%0elui > parali!ii 'elice +au -ari%0ie%e a+$ciate cu alte parali!ii) E!iolo,ia ace !ora re(i3 ( @% a-eciu%ile %er'il$r peri-erici :p$li%e'rite t$7ii%-eci$a+e; > ale %ucleil$r :c$mpre+iu%i la %i'elul 'e%triculului al lV2 lea; /i radiculare /i tr$%culare:pr$ce+e tum$rale +au i%-lamat$rii la ie/irea di% cra%iu a cel$r trei perec4i de %er'i cra%ie%i;) $arali(iile "(lului palati% V (lul palati% e+te i%er'at m$t$r de 'a0$+pi%al cu e7cepia mu/c4iului peri+ta-ili% e7ter% care prime/te u% -ilet m$t$r di% tri0eme% /i la %i'elul +(u +e @%t@l%e+c parali!ii u%i2 +au ,ilaterale) Paraliziile bilaterale <n! 3e na!ur( di-teric( +au +e dat$rea!( +iri%0$2 ,ul,iei > +cler$!ei @% pl(ci > +cler$!ei laterale ami$tr$-ice > ta,e+ului ) Ta7loul clinic cu+rin3e rinolalie 3e c#i ( > re-luarea lic4idel$r pe %a+ > +-$r(it > imp$+i,ilitatea de a +u0e +au -luiera) La 7ucofarin,o co+ie " (lul e+te i%ert > -(r( c$%tracia -$%at$ril$r /i -(r( re-le7ul de 0rea() E% -u%cie de -$rma di-teriei /i de prec$citatea dia0%$+ticului /i a tratame%tului +peci-ic /i ad&u'a%t > e'$luia parali!iil$r 'elare 'a -i ,e%i0%( :dup( 326 +(pt(m@%i '(lul @/i reia

m$,ilitatea; +au 0ra'(:parali!ii di-u!e ale %er'il$r $cul$m$t$ri /)a);) Bn 7o!uli ' ? 3e7u!ul e !e 3i,e !i" =u c (ciu%ea muc$a+ei ,uc$2 -ari%0ie%e > diaree urmat( de c$%+tipaie; /i +ur'i%e dup( i%0e+tia de alime%te c$%tami%ate) Tra!a'en!ul con ! ( @% +er$terapie +peci-ic( /i eritr$mici%( > medicaie %eur$t$%ic( 2 'itami%e J. > J6 > J.1) Paraliziile unilaterale au e'ne funci$%ale mi%ime cu +e%+i,ilitate p(+trat( > -(r( re-lu7 de lic4ide pe %a+) La e9a'enul 7ucofarin,o co+ic e con !a! ( de'ierea luetei de partea +(%(t$a+( /i a+imetria i+tmului -ari%0ia% @% repau+ pri% c$,$r@rea 4emi'(lului parali!at) Le(iunile 7ul7are au ra3iculare ? #e'ora,iile au ra'oli 'en!ele cere7rale ? (ona /o !er farin,ian ( repre!i%t( cau!ele parali!iil$r u%ilaterale) Tra!a'en!ul e !e !rofic ner"o ? an!i7io!ic ? cor!ico!era+ic.

$arali(iile con !ric!orilor farin,ieni Mu/c4ii c$%+trict$ri ai -ari%0elui +u%t i%er'ai de 0l$+$-ari%0ia% /i acce+$r de +pi%al /i p$t pre!e%ta parali!ii u%i2 +au ,ilaterale) Cau(ele ,enera!oare 3e +arali(ie +o! fi 6 le(iuni ale ner"ilor +eriferici =+oline"ri!e !o9iinfeci$a+e @% di-terie> -e,r( ti-$id( > ,$tuli+m > teta%$+; > le!iu%i ale %ucleil$r ce%trali :p$li$mielit( > ram$li+me%t > 4em$ra0ie > +iri%0$,ul,ie > +cler$!( @% pl(ci > +cler$!( lateral( ami$tr$-ic(; +au le!iu%i radiculare $ri tr$%culare :tum$ri +au i%-lamaii ale %er'il$r lX > X > Xl la ie/irea l$r di% cra%iu;) Paraliziile bilaterale in!ere ea(( c$%+trict$rii /i ridic(t$rii de am,ele p(ri /i determi%( tul,ur(ri mari de de0lutiie dat$rit( imp$+i,ilit(ii a'a%+(rii ,$lului alime%tar pri% c$%ductul -ari%0ia% i%ert) Alime%tele +$lide /i +ali'a +ta0%ea!( @% 4ip$-ari%0e iar lic4idele p(tru%d @% c(ile aerie%e a+t-el c( ,$l%a'ul %u +e p$ate alime%ta) Tra!a'en!ul e !e e!iolo,ic <n 3if!erie ? 7o!uli ' ? fe7ra !ifoi3 ( /i +impt$matic @% p$li$mielit( /i p$liradicul$%e'rit( c@%d e+te %ece+ar( /i tra4e$t$mia)pacie%tul 'a -i alime%tat pe +$%d( %a+$20a+tric( +au 0a+tr$+t$m() Paraliziile unilaterale 3au !ul7ur(ri mult mai di+crete> de0lutiia +e -ace apr$ape %$rmal pri% acti'itatea mu+culaturii de partea $pu+( care c$mpe%+ea!( parial de-icitul) Gia0%$+ticul +e pu%e la ,uc$-ari%0$+c$pie T+em%ul perdeleiU c$%+tituit de traciu%ea @% +u+ /i @% a-ar( a &um(t(ii parali!ate a peretelui p$+teri$r al -ari%0elui @% timpul c$%traciei c$%+trict$rului de partea $pu+( /i +ta0%area +ali'ei @% 'alecula de partea parali!at() Tra!a'en!ul e !e e!iolo,ic /i tr$-ic %er'$+)

S("'ele %"r$#3elu$ Re+re(in!( 4iperc$%tracia mu+culaturii -ari%0ie%e iar cau!a cea mai -rec'e%t( e+te +pa+m$-ilia > dat$rat( 4ip$calcemiei > /i mai rar tur,area > teta%$+ul > epilep+ia > i+teria) S+a 'ele +ro3u e +rin con!rac!ura <n 7loc a 'u cula!urii farin,iene 3e7u!ea(( ,ru+c cu +e%!aie de +tra%0ulare /i imp$+i,ilitatea de a @%04ii > tul,ur(ri ce p$t -i perma%e%te +au p$t apare ca /i cri!e par$7i+tice) Tra!a'en!ul e !e cau(al = er an!i!e!anic ? er an!ira7ic> /i +impt$matic :+edati'e > a%ti+pa+tice;) M$ cl #$$le %"r$#3$e#e Re+re(in! ( c$%tracii +pa+tice ale u%$r mu/c4i ai -ari%0elui:de $,icei peri+ta-ili%ii '(lului palati%;)Cli%ic apar mi/c(ri ritmice ale '(lului @%+$ite de u% !0$m$t +peci-ic care e+te perceput de pacie%t /i au!it /i de a%tura&) Se tratea!( pri% ma+a& di0ital al '(lului palati% /i i%-iltraie a%e+te!ic( l$cal(A+e p$t admi%i+tra +edati'e) D$&5$#e!$$le %"r$#3$e#e De!er'in( tul,ur(ri di+-a0ice pri% lip+a dem c$$rd$%are a mi/c(ril$r %$rmale ale -ari%0elui @% m$me%tul de0lutiiei) Se !ra!ea(( cu +edati'e /i a%ti+pa+tice) TUL0UR RILE SENIITIVE c$%+tau @% 4ipere+te!ie > 4ip$2+au a%e+te!ie /i pare+te!ii) .i+ere !e(ia 'ucoa ei farin,iene e <n!<lne /te @% i%-lamaii /i iritaii cr$%ice 2 -ari%0ite > ta,a0i+m > alc$$li+m > c$%dime%te > mediu p$luat)Tul,urarea +e ma%i-e+t( pri% acce%tuarea re-le7ului -ari%0ia% de '$m( /i e+te pre!e%t( la artritici /i per+$a%e 4iper+e%+i,ile 2 de+c4iderea 0urii duce la apariia re-le7ului de '$m() .i+o- /i a%e+te!ia -ari%0ia%( +e @%t@l%e+c @% -ari%0ite cr$%ice > i+terie +au @% u%ele parali!ii peri-erice:a-eciu%i 'irale > lepr(; +au ce%trale :+iri%0$,ul,ie; /i +e ma%i-e+t( pri% a,+e%a re-le7ului de '$m() $are !e(iile 'ucoa ei farin,iene <n! 3efini!e ca en(a ii pe%i,ile de+cri+e @% m$d di-erit de pacie%i +e%!aie de c$rp +tr(i% > %$d @% 0@t > %i+ip > -ir de p(r > $+ de pe/te etc) Cau!ele p$t -i l$cale 2 'aric$!it(i ale ,a!ei lim,ii > 4ipertr$-ia ami0dalei li%0uale > +ecreii ri%$-ari%0ie%e > re0i$%ale de%tare +au cer'icale 2 cer'icartr$!e > +p$%dil$!e /i 0e%erale 2 de!ec4ili,ru meta,$lic > a'itami%$!e > dia,et > tul,ur(ri e%d$cri%e) Da!ori! ( +impt$mat$l$0iei +up(r(t$are ,$l%a'ii +u%t perma%e%t pre$cupai de 0@tul l$r > +cuip( > @%04it @% +ec > +u%t ira+ci,ili > +e cred purt(t$ri de ca%cer ) Acu!ele di+par @% timpul de0lutiiei /i ace+t -apt e+te imp$rta%t pe%tru dia%$+tic) E9a'enul o7iec!i" nu rele"( %imic +em%i-icati')

Tra!a'en!ul e !e e!iolo,ic ? i'+!o'a!ic=7a3iCon (ri cu 0liceri%( i$dat(;> re0im alime%tar -(r( c$%dime%te /i alime%te la e7treme termice > a,a%d$%area -umatului > +edati'e /i e'e%tual p+i4$terapie)

TUL0URRILE SENIORIALE cupri%d m$di-ic(rile 0u+tului a04e!ia /i 4ip$04e!ia > 4iper04e!ia /i para04e!ia) Aghezia i hipoghezia !ra3uc +ier3erea au 3i'inuarea en(a iei 0u+tati'e > u%i2 +au ,ilateral > perma%e%t +au temp$rar > /i limitat( la u% a%umit terit$riu @% -u%cie de le!iu%ea cau!al( 2 treimea p$+teri$ar( @% ca!ul le!iu%ii %er'ului cra%ia% lX +au d$u( treimi a%teri$are c@%d e+te le!at i%termediarul lui Qri+,er0 > +u,li%0ualul +au c$arda timpa%ului) Cau(ele ace !or !ul7ur(ri +u%t locale - u c(ciu%ea lim,ii @% uremie > +cler$!a 0la%del$r +ali'are > lim,a %ea0r( pil$a+( > lim,a +a,ural( > mic$!e li%0uale ner"oa e +eriferice - la ni"elul cor+u culilor ,u !a!i"i 3a!ori! ( alc$$lului > tutu%ului A ulceraii > tum$ri li%0uale +au %e'rite i%-eci$a+e +au t$7ice $ri c$mpre+iu%i tum$rale /i traumati+me ale %er'il$r lX > Vll) ner"oa e cen!rale - a!in,erea nucleilor 7ul7ari ? a c (il$r /i ce%tril$r c$rticali @% +iri%0$,ul,ie > ta,e+ > 4em$ra0ii > ram$li+me%te > a,ce+e > +cler$!( @% pl(ci) Hiperghezia con !( @% e7a0erarea +e%!aiei 0u+tati'e)D$ate apare @% u%ele +t(ri -i!i$l$0ice 2 +arci%( > de0u+t(t$rii de 'i%uri 2 +au @% +t(ri pat$l$0ice 2 Ja+ed$R > ta,e+ > i+terie > %e'r$!() Paraghezia +er"er!irea ,u !ului /i 4aluci%aiile 0u+tati'e +e @%t@l%e+c +eparat +au @mpreu%( cu 4aluci%aii $l-acti'e @% tum$rile de 4ip$ca'um) Tra!a'en!ul e !e cau(al /i tr$-ic %er'$+ la care +e p$ate ad(u0a 2 @% ca!uri +eleci$%ate 2 c$rtic$terapia)

LARINGOLOGIE
1. AFECIUNILE INFLAMATORII ALE LARINGELUI
Infla'a iile lari%0elui +u%t acute /i cr$%ice> ,a%ale /i +peci-ice) Cele acute -ac parte di% i%-eciile c(il$r re+pirat$rii +uperi$are)

1.1.A+ LARINGITELE ACUTE *ANALE


$rin larin,i! ( acut( +e @%ele0e $ ,$al( acut( i%-eci$a+( caracteri!at( pri% i%-lamaia muc$a+ei lari%0ie%e /i care pre!i%t( $ e'$luie +p$%ta%( +pre 'i%decare) Rare$ri e7i+t( ca $ e%titate de +i%e +t(t(t$are> @%+$e/te de $,icei i%-lamaia di-u!( a ar,$relui

ri%$tra4e$,r$%/ic) ETIO$ATO%ENIE Cau(a 3e!er'inan! ( e+te -l$ra +apr$-it( a c(il$r aerie%e +uperi$are care de'i%e pat$0e%( @% a%umite peri$ade reci ale a%ului +u, i%-lue%a u%$r -act$ri -a'$ri!a%i e7$0e%i /i e%d$0e%i> l$cali /i 0e%erali) Fact$rii de mediu> -ri0ul /i ume!eala> +c4im,(rile ,ru/te de temperatur(> atm$+-era impur( :pra-> -um> 'ap$ri> 0a!e;> i%0e+tia de lic4ide prea reci +au -ier,i%i> a ,(uturil$r alc$$lice> -umatul> c$%tea!( -$arte mult @% decla%/area ,$lil$r i%-eci$a+e) Fac!orii en3o,eni un! ,enerali - 3ia!e(ele li'fa!ic (> e7udati'(> aler0ic( /i care%ele 'itami%ice 2 > l$cali /i de 'eci%atate :de'iaie de +ept> 4ipertr$-ie de c$r%ete> ri%ite> +i%u!ite> ade%$idite> ami0dalite> ri%$-ari%0ite;) ANATOMIA $ATOLO%IC Se confun3( cu cea a i%-lamaiil$r acute %a!ale +au -ari%0ie%e) E% prima -a!( apare 4iperemia> ap$i edemul> e7udatul +er$+ +au purule%t /i ulteri$r ulceraie) Edemul i%-lamat$r +e l$cali!ea!( @% a%umite !$%e ale lari%0elui ,$0ate @% e+ut c$%&u%cti' la7 2 epi0l$t(> ,e%!i 'e%triculare> repliuri arite%$epi0l$tice> arite%$i!i> re0iu%ea +u,0l$tic() Edemul @% a%umite -a!e e'$luti'e ale ,$lii p$ate +( a,cede!e /i +( c$%+tituie -le0m$a%e +au a,ce+e lari%0ie%e +au prelari%0ie%e) TA0LOUL CLINIC Se confun3 ( cu +impt$mat$l$0ia +u,iecti' 2 -u%ci$%al( u+c(2 ciu%e /i mB%c(rime @% 0Bt> tu+e +eac(> r(0u/eal( cu %e'$ia C de limpe!ireC a '$cii> ar+ur( /i durere la %i'elul lari%0elui /i retr$+ter%al> ap$i> @%tr2$ -a!( mai a'a%+at(> tu+e 0ra+( /i -e%$me%e 0e%erale :-ri+$a%e> -e,r(> cur,atura;) Tu+ea e+te @%+$it( de e7pect$raie) La c$pil +e @%tBl%e/te di+p%eea lari%0ia%( cu tira& +upra+ter%al> +upracla'icular> i%terc$+tal /i epi0a+tric :@%-u%darea te0ume%tel$r di% re0iu%ile re+pecti'e @% timpul re+piraiei ca urmare a 'idului pleural pr$du+ de $,+tac$lul lari%0ia%;> c$r%a&> :!0$m$t caracteri+tic creat de trecerea cure%tului de aer pri%tr2u% +paiu @%0u+tat @% i%+piraie; ce @%+$e/te tira&ul> 0reutatea re+pirat$rie @% timpul i%+piraiei a+$ciat( cu c$,$rBrea lari%0elui /i cu r(+tur%area capului pe +pate> cia%$!a ,u!el$r /i a muc$a+el$r) Dia,no !icul +o(i!i" al larin,i!elor acu!e nu +oa!e fi +reci(a! nu'ai +e 7a(a i'+!o'elor u7iec!i"eD un! o7li,a!orii larin,o co+ia in3irec! ( +au direct(> prele'(rile ,acteri$l$0ice de la %i'elul lari%0elui> -ari%0elui /i -$+el$r %a!ale) For'ele ana!o'oclinice ale larin,i!elor e !a7ile c +e 7a(a larin,o co+iei in3irec!e au 3irec!e. Bn ur'a e9a'enului larin,o co+ic 3irec! au in3irec! e !a7ile c for'ele

ana!o'oclinice ale larin,i!elor acu!e. 1) LARIN.ITA ATARAL AC ! E !e i3en!ic ( la adult /i la c$pil> +e ma%i-e+t( cu +impt$mele de+cri+e a%teri$r) Lari%0$+c$pic +e c$%+tat( c$%0e+tia di-u!( a muc$a+ei lari%0elui /i @% +pecial a c$r!il$r '$cale care +u%t r$/ii /i ac$perite de +ecreii muc$purule%te +au purule%te) Fii%d de $ri0i%e 'iral(> ea @%+$e/te $ c$ri!( ,a%al( +au $ +tare 0ripala> -(r( ca ,$l%a'ii +( +e c$%+ulte +pecial pe%tru ma%i-e+t(ri lari%0ie%e) Infla'a ia lari%0elui e+te de+c$perit( %umai dac( +e practic( $ lari%0$+c$pie @% acea+t( peri$ad() La co+il? <n ca(urile u /$are de lari%0it( cataral(> dia0%$+ticul +e pu%e deducti' -(r( a -i %ece+ar( e7ami%area lari%0elui) Nu'ai 3ac ( +impt$mele +e @%r(ut(e+c> lari%0$+c$pia de'i%e $,li0at$rie) EVOLUIA ,$lii e+te ,e%i0%(> -e%$me%ele -u%ci$%ale /i -i!ice retr$cedea!( @% < 2 5 !ile) TRATAMENTUL larin,i!ei acu!e ca!arale con ! ( di% a+i0urarea u%ui climat cu camer( cald(> aeri+it(> cu atm$+-era u/$r umidi-iat( pri% 'ap$ri de ti%cturi ,al+amice> re'ul+ie prelari%0ia%( /i t$racic(> ceaiuri calde> ,(i -ier,i%i la pici$are> la care +e adau0( i%&ecii cu D$lidi%> A+piri%(> Vitami%( C> calma%te ale tu+ei +au e7pect$ra%te> repau+ '$cal> e'itarea irita%tel$r -ari%0$2lari%0ie%e) ,) LARIN.ITELE E/E*AT0ASE Re+re(in! ( u% +tadiu mai a'a%+at al i%-lamaiei /i> @% -u%cie de l$cali!area edemului> p$t determi%a tul,ur(ri di+-$%ice> di+p%eice :pri% edem 0l$t$2+u,0l$tic; +au di+-a0ice :edem al c$r$a%ei lari%0elui;) La a3ul! e3e'ul +re3o'in ( pe c$r$a%a lari%0elui /i apare @% $0li%da lari%0$+c$pic( +u, a+pectul de C'e!icule de pe/teC> alu%0ite /i tra%+lucide) La co+il e3e'ul e !e 'ai accen!ua! u7,lo!ic /i +e pre!i%t( ca $ tume-iere r$/ie a muc$a+ei de +u, c$r!ile '$cale :lari%0ita +u,0l$tic(;) Cor(ile "ocale au un a +ec! a+roa+e nor'al. EVOLU IA lari%0itei edemat$a+e e+te 'aria,il(> @% rap$rt cu prec$citatea dia0%$+ticului /i tratame%tului> cu 'irule%a a0e%il$r pat$0e%i /i cu puterea de re!i+te%( a $r0a%i+mului c$pilului) Ea p$ate 'aria de la 5 2 8 !ile> termi%B%du2+e pri% 'i%decare> @% ca!urile prec$ce /i c$rect tratate +au +e p$ate prelu%0i +(pt(mB%i +au lu%i de !ile> dac( a i%ter'e%it $ c$mplicaie ,r$%4$2pulm$%ar() TRATAMENTUL larin,i!ei acu!e e3e'a!oa e are o7iec!i" +rinci+al re !a7ilirea re +iraiei pri% medicaie c$rtic$terapic( pe cale i%tra'e%$a+( :a/a2!i+a tra4e$t$mie al,(; /i admi%i+trare de Cl$rur( de calciu /i R$mer0a%) L$cal +e aplic( re'ul+ie lari%0ia%(> pri% c$mpre+e calde @%

&urul 0Btului> +e a+pir( +ecreiile lari%0ie%e) Se adau0( a%ti,i$tic 2 De%icili%() Dac( e'$luia %u e+te -a'$ra,il( +e practic( tra4e$t$mia de ur0e%(> la care +e c$%ti%u( tratame%tul a%teri$r e-ectuat) 3) LARIN.ITA STRI/UL0AS Larin,i!a !ri3uloa ( +au -al+ul crup e+te $ -$rm( particular( de lari%0it( i%-a%til(> @%tBl%it( @%tre 5 2 6 a%i /i e+te caracteri!at( pri% cri!e %$ctur%e de di+p%ee acut(> cu c$r%a& /i tira&> tu+e l(tr(t$are> a0itaie> cia%$!(> dar -(r( -e,r() Cri!ele di+par rapid @% cel mult $ $r(> dup( care c$pilul read$arme) Drelu%0irea acce+ului de di+p%ee pe+te $ $r( tre,uie +( atra0( ate%ia a+upra u%ei e'e%tuale lari%0ite +u,0l$tice +u-$ca%te> u%de e7i+t( $ alterare mai pr$%u%at( a +t(rii 0e%erale /i -e,r( +au a u%ui c$rp +tr(i% tra4e$,r$%/ic) Cri!ele +e dat$re+c u%$r +pa+me lari%0ie%e ap(rute pe u% lari%0e cataral> iritat @% perma%e%( de re+piraia %$ci'( ,ucal( @%trei%ut( de 'e0etaiile ade%$ide /i de +ecreiile l$r de+ce%de%te) Se mai adau0( /i tere%ul +pa+m$-il :4ip$calcemie> care%( de 'itami%a G 2>? care fa"ori(ea(( +pa+mele /i deci> cri!ele de lari%0it( +tridul$a+() Dia,no !icul 3e larin,i! ( +tridul$a+( +e +ta,ile/te pe ,a!a de,utului ,ru+c /i a di+pariiei rapide a cri!ei de +u-$caie) Orice prelu%0ire a acce+ului di+p%eic %u pledea!a @% -a'$area +trid$rului lari%0ia%) E"olu ia lari%0itei +tridul$a+e e+te tipic() Gup( de,utul !0$m$t$+> -$arte alarma%t pe%tru -amilie> acce+ul de +u-$caie> tratat +au %etratat> cedea!( @% mai pui% de $ $r( /i c$pilul> $,$+it de cri!a pri% care a trecut> read$arme li%i/tit) G$ar u/$rul +-$r(it care @i @%+$e/te +$m%ul d$'ede/te pre!e%a $,+truciei ca'umului> care %ere!$l'at(> p$ate +( -a'$ri!e!e @% %$pile urm(t$are> reapariia u%$r cri!e +imilare) TRATAMENTUL larin,i!ei !ri3uloa e !re7uie ( -ie eti$l$0ic c$m,aterea +t(rii de 4ip$calcemie /i 4ip$'itami%$!a G 2? co'7a!erea !(rii cau!ei 0e%erale a diate!ei +pa+m$-ile /i tratame%t medic$2 c4irur0ical :dup( -a!a acut( a ,$lii; al ade%$iditei) E% timpul cri!ei +e 'a +eda +pa+mul lari%0ia%> pri% li%i/tirea c$pilului> pri% c$mpre+e calde @% &urul 0Btului> e7citarea re-le7ului %a!$2re+pirat$r pri% i%+tilarea de adre%ali%a @% -$+ele %a!ale)

4) LARIN.ITELE SU$URATE A UTE E9+ri' ( $ i%-ecie mai 'irule%t(> cu +upuraia e+utului c$%&u%cti' +u,muc$+ /i di-er( +u,iecti' /i $,iecti'> dup( +ediul +upuraiei)

E$I%LOTITA ACUT FLE=MONOAS De!er'in( di+-a0ie /i $di%$-a0ie @% dreptul 4i$idului> di+p%ee i%+pirat$rie /i a0itaie) O,iecti'> epi0l$ta apare m(rit( de '$lum> r$/ie2 'i$lacee /i cu $ !$%( de a,cedare> care +e -$rmea!( @% < 2 6 !ile> pe -aa ei li%0ual(> @% 'alecule) A0CESUL 0EN/II VENTRICULARE Se +re(in!( pri% di+-a0ie u%ilateral(> cu $tal0ie re-le7(> di+-$%ie /i u/$ar( di+p%ee) Larin,o co+ia +une <n e"i3en ( tume-ierea ,e%!ii 'e%triculare /i a repliului arite%$2epi0l$tic care +u%t r$/ii /i @% cur+ de a,cedare :!$%( +-acelic( mai al,ici$a+(;) A0CESUL SINUSULUI $IRIFORM $re(in! ( $ +impt$mat$l$0ie ide%tic( /i cu ima0i%e lari%0$+c$pic( a+em(%(t$are> dar mai lateral(> @%+pre -ari%0e) A0CESUL LOAII TIRO.IOE$I%LOTICE e !ra3uce +rin 3ureri la 7a(a li'7ii /i @% re0iu%ea 4i$tir$idia%(> di+-$%ie> di+p%ee -le0m$%$a+a a 'aleculel$r +au la %i'elul u%ei ,e%!i 'e%triculare) CONDRITELE /i DERICONGRITELE lari%0elui +u%t i%-lamaii +upurati'e ale +c4eletului lari%0ia%) D$t -i primiti'e> pr$du+e pri% 4iper'irule%a -l$rei ,a%ale /i +c(derea re!i+te%ei $r0a%i+mului +au p$t -i +ecu%dare> pri% di+emi%are 4emat$0e%(> @% cur+ul -e,rei ti-$ide :lari%0$ti-u+;> +carlati%ei> ru&e$lei> 'ari$lei) A +ec!ul clinic e !e a e' (%at$r lari%0itel$r -le0m$%$a+e> cu +ediul la %i'elul cartila&ului i%tere+at) La co+il? +ericon3ri!ele /i +upuraiile lari%0elui pr$duc -e%$me%e re+pirat$rii mai dramatice /i cu r(+u%et 0e%eral t$7ic$+eptic mai alarma%t) Tra!a'en!ul +roce elor fle,'onoa e larin,iene cu+rin3e a!@! 'e!o3e 'e3icale c@! /i c4irur0icale) E% cadrul primel$r pr$cedee terapeutice> pe lB%0( a+i0urarea u%ui micr$climat -a'$ra,il> +e admi%i+trea!( a%ti,i$tice> a%tii%-lamat$rii) De%tru t$%i-icarea re!i+te%ei $r0a%i+mului +e '$r da 0ama0l$,uli%e /i p$li'itami%e) Tra!a'en!ul c#irur,ical "a con !a <n 3e c#i3erea /i dre%area c$lectiil$r) 1) LARIN.0TRA%E0BR0N"#!A AC ! E !e o afec iu%e i%-lamat$rie acut( ce i%tere+ea!( lari%0ele> tra4eea /i ,r$%4iile> @%+( pr$ce+ul i%-lamat$r e+te mai e'ide%t la re0iu%ea +u,0l$tic() A-eciu%ea i%tere+ea!( @% primul rB%d c$piii +u, 3 a%i) Inci3en a mai mare a lari%0itei +u,0l$tice la c$pii +e dat$rea!(

particularit(il$r m$r-$-u%ci$%ale ale lari%0elui la acea+t( 'Br+t( dime%+iu%i redu+e ale lume%ului lari%0ia%> e7i+te%a -$rmaiu%il$r lim-$ide> a e+utului c$%&u%cti' la7 a,u%de%t> mai ale+ +u,0l$tic> i%e7te%+i,ilitatea i%elului cric$idia%> caracterul m$r-$-u%ci$%al u%itar @%tre +e0me%tele ar,$relui re+pirat$r> atBt @% c$%diii %$rmale> cBt /i pat$l$0ic> imper-eciu%ea meca%i+mel$r de pre0(tire a aerului i%+pirat precum /i pr$tecia de-icitar( a ca'it(ii lari%0ie%e> i%+ta,ilitatea %eur$'e0etati'( a c$pilului /i te%di%a de a reaci$%a pri% +pa+me la di'er+e a0re+iu%i lari%0ie%e +au e7tralari%0ie%e) E3e'ul u7,lo!ic e <n o e/te de a+-i7ie> a+em(%(t$are cu cele di% di-terie> de u%de de%umirea de p+eud$crup +au crup 'iral) A0e%tul cau!al e+te 'iru+ul +i%ciial parai%-lue%!ae> i%cide%a ma7im( a a-eciu%ii e+te @% lu%ile de prima'ar( /i t$am%() LARIN%OTRA.EO0RONITA SEROFIJRINOAS =larin,o!ra#eo7ron/ita mem,ra%$a+(; E !e o afec iu%e i%-lamat$rie @%tBl%it( la c$pil /i cupri%de lari%0ele> tra4eea /i ,r$%4iile) Se caracteri!ea!( pri% -$rmarea +ecu%dar( de p+eud$mem,ra%e +er$-i,ri%$a+e care de'i% adere%te la ar,$rele re+pirat$r> reali!B%d ade'(rate mula&e ,r$%/ice) Ace+te +ecreii +e p$t e7ti%de /i pe muc$a+a lari%0ia%( /i tra4eal() E% eti$l$0ia ace+tei ,$li +u%t implicai $ +erie de 0erme%i micr$,ie%i> @%+( cel mai -rec'e%t e+te Stap4il$c$ccu+ aureu+) Se pare c( acea+t( a-eciu%e e+te $ +uprai%-ecie ,acteria%( a lari%0$tra4eitei acute 'irale) Tra!a'en!ul in !i!ui! cu+rin3e an!i7io!ice? an!iinfla'a!orii /i tra4e$,r$%4$+c$pia pe%tru elimi%area p+eud$mem,ra%el$r) Ace+te -al+e mem,ra%e +e umidi-ic( cu +er -i!i$l$0ic /i +e a+pir() Se rec$ma%d( i%tu,aia tra4eal( /i re+piraia a+i+tat()

1.1.*. LARINGITELE ACUTE S.ECIFICE


a). LARIN.ITA /I-TERI E !e o larin,i! ( acut( +peci-ic( pr$du+( de ,acilul di-teric :L$e--ler;> e+te $ lari%0it( cu -al+e mem,ra%e> crupul di-teric) Bn +re(en!? e <n!@lne /te @% m$d e7cepi$%al> di-teria -ii%d eradicat( la %$i @% ar() Apare cu predilecie la c$pii> @%tre . /i 8 a%i> mai ale+ la cei de,ilitati de ru&e$l(> 0rip(> +carlati%() SIM$TOMATOLO%IA Afeciu%ea p$ate de,uta pri%tr2$ a%0i%( di-teric(> care +e e7ti%de la lari%0e> c$%+titui%du2+e crupul di-teric) De7u!ul larin,i!ei 3if!erice +oa!e fi in i3io ? u7fe7rili! (i> pal$are> adi%amie /i c$%0e+tie ri%$-ari%0ia%() Gac( la lari%0ita di-teric( +e

adau0( /i a%0i%a> +tarea 0e%eral( e+te alterat(> @% 0rade di-erite> pB%( la t$7ic$!() Si'+!o'ele inci+ien!e un! r (0u/eala> care p$ate mer0e pB%( la a-$%ie> tu+e u+cat(> iritati'() Ul!erior au conco'i!en! cu afonia e in !alea( ( di+p%eea> care p$ate mer0e c(tre a+-i7ie> @%+$it( de i%+u-icie%( cardi$'a+cular() E'$luia ,$lii mer0e pr$0re+i'> apar -e%$me%e a%$7ice 0ra'e /i +i%c$pa mi$cardic( t$7ic() E7itu+ul +ur'i%e pri% i%t$7icaia ce%tril$r ,ul,ari) La larin,o co+ie e con !a! ( a+pectul caracteri+tic> dep$!ite al,2 ce%u/ii +au 0al,e%2'er!ui> care $cup( lume%ul lari%0ia% /i cel tra4eal) La fal ele 'e'7rane e a3au, ( edem la %i'elul 'e+ti,ulului lari%0ia% +au +u,0l$tic) DIA%NOSTICUL larin,i!ei 3if!erice e !a7ile /te pe ,a!a e7ame%ului cli%ic /i e+te c$%-irmat de e7ame%ul ,acteri$l$0ic> pri% e'ide%ierea ,acilului L$e--ler) TRATAMENTUL e face <n er"iciul 7oli infec!ocon!a,ioa e? +rin ero!era+ie an!i3if!eric(> cu d$!e mari 3999 uOP0 c$rp a%at$7i%( di-teric() C$%c$mite%t> +e admi%i+trea!( a%ti,i$tice @% d$!e ma+i'e :De%icili%a =;> c$rti!$%> 'itami%e> $7i0e%$terapie) $RO%NOSTICUL 7olii e !e ,ra"? 3a!ori! ( e7te%+iei c(tre ,r$%4ii) E% -$rmele 4ipert$7ice apar parali!ii de '(l> parali!ii $culare /i ale mem,rel$r> mi$cardit( t$7ic(> i%+u-icie%( +uprare%al() b) LARIN.ITA A UT $#% &CA'(A!#% Bn carla!in(> pe lB%0( a-ectarea muc$a+ei ,uc$-ari%0ie%e> e%a%temul +e p$ate e7ti%de /i la muc$a+a lari%0ia%(> ace+t -e%$me% i%-lamat$r p$ate -i -$arte u/$r /i trece %e$,+er'at) Bn for'ele 'ai ,ra"e 3e larin,i!e fle,'onoa e? !ra!a'en!ul e face cu an!i7io!ice /i a%tii%-lamat$rii pe cale 0e%eral(> u%e$ri -ii%d %ece+ar dre%a&ul c$leciei -le0m$%$a+e> c4iar tra4e$t$mie) c) LARIN.ITA .RI$ALA E !e ecun3ar( 0ripei> e+te $ a-eciu%e 'ir$tic(> -rec'e%t @%tBl%it( la adult> @% epidemiile de 0rip() Si'+!o'ele un! cele +ecifice ,ri+ei la care e a3au, ( +impt$mat$l$0ia lari%0ia%(> di+-$%ia> edemul /i c$%0e+tia di-u!( a muc$a+ei lari%0ie%e) Larin,i!a ,ri+al ( +e p$ate c$mplica cu lari%0itele +u,0l$tice> epi0l$tite acute -le0m$%$a+e> peric$%drite) Tra!a'en!ul e !e i'+!o'a!ic? u+er+o(a7il +e !e cel 3in larin,i!a acu! ( ,a%al() E% -$rmele edemat$a+e +e p$t adau0a a%ti,i$tice /i c$rti!$%) ') LARIN.ITA A UT $#% )*+'A !#),#$ Bn fe7ra !ifoi3 ( +e p$ate pr$duce /i $ lari%0it( acut(> @% marea

ma&$ritate a ca!uril$r de tip cataral> dar /i $ -$rm( mai 0ra'( de lari%0it( ulcer$2%ecr$tic() SIM$TOMATOLO%IA e !e 3o'ina! ( de di+-$%ie> la care +e adau0( di+-a0ia> $t$di%ia> c4iar tul,ur(ri re+pirat$rii> pri% edemul l$cal /i peric$%drita +upraad(u0at() La larin,o co+ia in3irec! (> care decelea!( le!iu%ile +uper-iciale tre,uie e-ectuat /i u% e7ame% radi$l$0ic> care decelea!( e7te%+ia le!iu%il$r la cartila&ul +u,&ace%t) TRATAMENTUL e !e cel u(ual 3in larin,i!ele acu!e? <n func ie de -$rma cli%ic( +au de c$mplicaiile l$cale) 8 LARIN.ITELE A UTE /IN RU2E0L- VA'#C*( "# ! &*A 0N3ULSI3 Sun! 3e !i+ ca!aral? cu e"oluie ,e%i0%(> -(r( c$mplicaii l$cale) Tra!a'en!ul e !e cel o7i/%uit> di% lari%0itele acute ,a%ale) f) LARIN.ITA A-T0AS "# .*'P*!#C Se +re(in! ( +u, -$rma de erupii 'e!icul$a+e> urmate de er$!iu%i +uper-iciale di+emi%ate pe muc$a+a ,uc$-ari%0ia%( dar /i pe epi0l$t( /i 'e+ti,ulul lari%0ia%) Si'+!o'ul 3o'inan! e !e 3i fa,ia /i> %umai e7cepi$%al> di+-$%ia) Af!ele larin,iene 7eneficia(a 3e !ra!a'en! i'+!o'a!ic.

1.2.A. LARINGITELE CRONICE *ANALE


Larin,i!ele cronice un! infla'aii prelu%0ite ale muc$a+ei lari%0elui> ma%i-e+tate pri% r(0u/eal( 'ec4e> c$%ti%u( +au i%termite%ta) Ele p$t -i ,a%ale +au +peci-ice> u%ele repre!e%tB%d +t(ri preca%cer$a+e ale lari%0elui) ETIO$ATO%ENIA 0(r,aii +u%t -rec'e%t a-ectai de acea+t( ,$al(> -ii%d e7pu/i la -act$ri iritati'i -a'$ri!a%i :tutu%> alc$$l> +urme%a& /i malme%a& '$cal> %$7e pr$-e+i$%ale 2 pra-> -um> 'ap$ri t$7ici> +u,+ta%e c4imice;) Su%t predi+pu/i dia,eticii> 4epaticii cr$%ici> e%ter$c$liticii> per+$a%ele cu'diate!e artritice +au 0ut$a+e> e7udati' 2 lim-atice /i aler0ice> purt(t$rii de i%-ecii cr$%ice ri%$-ari%0ie%e /i ami0dalie%e> de +i%u!ite> ,r$%/ite /i i%-ecii cr$%ice pulm$%are> t$ate cau!ele de $,+trucie %a!al() Rolul !u!unului <n ,ene(a larin,i!elor cronice e !e 3in ce <n ce 'ai 'are.

Su7 !anele t$7ice c$%ti%ue @% -umul de i0ar( :0udr$a%e> 4idr$car,uri p$liciclice> alde4ide> aci!i> -e%$li; +u%t re+p$%+a,ile de m$di-ic(ri 4i+t$l$0ice imp$rta%te la %i'elul muc$a+ei lari%0elui :i%4i,area mi/c(rii ciliare> 4iperpla!ie epitelial(> c4erati%i!area muc$a+ei> i%-iltraia muc$a+ei /i c4iar a%$malii ale %ucleil$r celulel$r;) R$lul ,(uturil$r alc$$lice a+upra lari%0elui e+te /i el capital) I%0e+tia de alc$$l determi%( $ 4iperemie cr$%ic( @% partea p$+ter$2+uperi$ar( a lari%0elui care -a'$ri!ea!( de!'$ltarea i%-lamaiei cr$%ice tre%a%te) ANATOMIE $ATOLO%IC To i -act$rii eti$l$0ici me%i$%ai aci$%ea!( %e-a+t a+upra c$ri$%ului /i epiteliului muc$a+ei lari%0ie%e> pr$'$cB%d le!iu%i c$mple7e /i 'ariate) E% c$ri$% +e pr$duce $ i%-iltraie edemat$a+( /i i%-lamat$rie di-u!( +au l$cali!at( ce p$ate mer0e pB%( la -i,r$!(> +up$rt al le!iu%il$r de lari%0it( p+eud$mi7$mat$a+() Epiteliul +u-er( alter(ri de 4iperpla!ie /i metapla!ie epiderm$id(> care +tau la ,a!a +t(ril$r preca%cer$a+e ale lari%0elui) Le(iunile +recanceroa e !rec +rin !rei !a3ii #i !olo,ice6 - !a3iul I - 3e #i+er+la(ie e+i!elial (> cu +au -(r( c4erati%i!area epiteliuluiA - !a3iul II - 3e #i+er+la(ie e+i!elial (> cu +au -(r( c4erat$!( /i atipii celulareA - !a3iul III - 3e canceri(are +ro+riu-(i () DIA%NOSTICUL $O/ITIV Dia,no !icul +o(i!i" 3e larin,i! ( cr$%ic( +e pu%e pe trei eleme%te +u-eri%a +u,iecti' -u%cti$%al(> e7ame%ul lari%0$+c$pic /i e7ame%ul 4i+t$l$0ic :,i$p+ia;) Si%0urul +em% +u,iecti' de lari%0it( e+te r(0u/eala> care e+te te%ace> pui% a0re+i'( /i care pre!i%t( peri$ade alter%a%te de a0ra'(ri /i ameli$r(ri) Alterarea '$cii :di+-$%ia; @m,rac( a+pecte 'ariate> de la +impla r(0u/eala :'$ce a+pr(> %eclar(> ru0$a+(;> la -$%a+te%ie :$,$+eala '$cii '$r,ite dup( e-$rturi '$cale mi%ime;> re!a+te%ie :$,$+eala '$cii la cB%t;> pB%( la a-$%ie :'$ce al,(> -(r( tim,ru;) Di fonia +oa!e fi <n o it( de tu+e iritati'(> +e%!aii pare+te!ice -ari%0$2lari%0ie%e> 4ema& /i> u%e$ri> di+p%ee @% u%ele lari%0ite 4iperpl!ice) E9a'enul larin,o co+ic !a7ile /te -$rma a%at$m$2cli%ic( de lari%0it( cr$%ic() Dri% lari%0$+c$pia +u+pe%dat(> practicat( +u, a%e+te!ie 0e%eral(> cu i%tu,aie +au %eur$lepta%al0e!ie> +e p$ate -ace u% ,ila% am(%u%it al le!iu%il$r de lari%0it( cr$%ic(> permiB%d t$t$data /i prele'area de -ra0me%te ,i$ptice +au c4iar e7ecutarea u%$r ma%e're terapeutice) I'a,inile larin,o co+ice ale larin,i!elor cronice un! e9!re' 3e +oli'orfe? 'o!i" +en!ru care cla ificarea lor e !e foar!e "aria! ( /i c$%tradict$rie) E% li%ii mari> +e di-ere%ia!( dup( a+pectul e%d$+c$pic>

patru 0rupe de lari%0ite cr$%ice> @%tre ele e7i+tB%d %e%um(rate -$rme de trecere lari%0ita cataral( cr$%ic(> lari%0ita 4ipertr$-ic( p+eud$mi7$mat$a+(> lari%0ita 4ipertr$-ic( r$/ie /i lari%0ita 4ipertr$-ic( al,( :pa4idermia al,(;) 1) LARIN.ITA R0NI CA!A'A( E !e for'a 3e infla'a ie i%cipie%t(> care i%tere+ea!( d$ar +tratul +uper-icial al muc$a+ei> -(r( edem @% c$ri$%> -ii%d u% +tadiu re'er+i,il> +u, i%-lue%a tratame%tului) Ima0i%ea lari%0$+c$pic( arat( $ r$/eat( di-u!( a 'e+ti,ulului lari%0ia% /i a arite%$i!il$r /i u% de+e% 'a+cular mai e'ide%t) C$r!ile '$cale apar r$!ate> u/$r mate /i c$%0e+ti$%ate> cu mar0i%ea li,er( di+cret @%0r$/at() E% timpul re+piraiei +e $,+er'( +ecreii @%ti%+e @%tre cele d$u( c$r!i '$cale> +ituate mai -rec'e%t la u%irea .O3 a%teri$are cu cele 1O3 p$+teri$are> +u, -$rma u%$r -ilame%te) E% -$%aie> +ecreiile +ta0%ea!( la acela/i %i'el> +imulB%d %$dulii '$cali> dar pu%B%d pe ,$l%a' +( tu/ea+(> -al+ul %$dul di+pare) Acea+t( m$,ilitate a +ecreiil$r e7plic( 'ariaiile tul,ur(ril$r '$cale> 4ema&ul /i !0$m$tul a+em(%(t$r cu t$r+ul u%ei pi+ici> pe care pacie%tul @l pre!i%t( @% timpul +$m%ului) La micr$lari%0$+c$pie +e $,+er'( re0ularitatea mar0i%ii li,ere a c$r!il$r '$cale> tume-ierea u/$ar( a -eei +uperi$are pri% edem +u,&ace%t /i pre!e%a de capilare dilatate de2a lu%0ul c$r!il$r) TRATAMENTUL <nl (tur( -act$rii -a'$ri!a%i de 'eci%(tate /i 0e%erali> a+i0ur( u% macr$2 /i micr$climat -a'$ra,il> e'it( e-$rturile '$cale> t$%i-ic( /i re0e%erea!( muc$a+a lari%0ia%(> pri% cre%$terapie l$cal( /i 0e%eral( cu ape +ul-ur$a+e) Se a+$cia!( tratame%tul +impt$matic :calma%te ale tu+ei> e7pect$ra%te> -luidi-ica%te ale +ecreiil$r muc$litice /i pr$te$litice;) ,) LARIN.ITA %I$ERTR0-I P&* $,/#0,/A!,A& E !e frec"en! <n!@lni!( la -umat$ri /i la pr$-e+i$%i/ti '$cali /i e+te caracteri!at( pri% pre!e%a u%ui edem $r0a%i!at @% +u,muc$a+(> pe -aa +uperi$ar( a c$r!ii '$cale> ac$l$ u%de e7i+t( +paiul dec$la,il Rei%Pe) E !e 3e fa+! o cor3i! ( edemat$a+(> de $,icei ,ilateral(> care apare @% $0li%da lari%0ia%( +u, -$rma u%$r ma+e 0elati%$a+e> al,ici$a+e> tra%+lucide> +e+ile> ce -ac c$rp c$mu% cu c$r!ile '$cale /i care ,a+culea!( @% re+piraie /i $dat( cu mi/c(rile c$r!il$r '$cale) M$,ilitatea c$r!il$r '$cale %u e+te %ici$dat( a-ectat(> de/i edemul> @% u%ele ca!uri> +e p$ate @%ti%de pB%( la 'e%triculi> -(cB%d +( ,$m,e!e ,e%!ile 'e%triculare) Dri% micr$lari%0$+c$pie +e p$ate i%'e%taria mai ,i%e e7ti%derea edemului c$rdal> e'itB%d c$%-u!ia cu e'er+iu%ea 'e%tricular( care repre!i%ta u% edem l$cali!at la muc$a+a 'e%triculului M$r0a0%i) E% ca! de e'er+iu%e> +e $,+er'( $ tume-iere dea+upra c$r!ii>

c$mplet +eparat( de c$ard( /i de ,a%d(> ima0i%ea micr$lari%0$+c$pic( i%di'iduali!B%d trei eta&e +uprapu+e de +u+ @% &$+ ,a%da 'e%tricular(> pr$lap+ul muc$a+ei 'e%triculare /i c$arda '$cal() E% lari%0ita p+eud$mi7$mat$a+(> edemul i%e de c$arda '$cal( de care %u p$ate -i +eparat) TRATAMENTUL "i(ea(( @%l(turarea -umatului) De%tru ace+te p+eud$mi7$ame +e practic( dec$rticarea c$r!il$r '$cale> +u, lari%0$+c$pie direct(> i%direct( +au micr$lari%0$+c$pie) 3) LARIN.ITELE %I$ERTR0-I E R0"## Cu+rin3 !oa!e <n,ro /(rile de muc$a+( ale lari%0elui de cul$are r$/ie> deci -(r( le!iu%i de 4iperPerat$!() E9i !( mai multe 'ariet(i - cor3i!a #i+er!rofic( +impl( di-u!( - e recunoa/te @% $0li%da lari%0ia%( dup( a+pectul de @%0r$/are al c$r!il$r '$cale> care +u%t r$/ii> re0ulate> %etede> cili%dr$ide +au -u!i-$rmeA le!iu%ea e+te u%ilateral( +au ,ilateral(> pred$mi%B%d de $ parte> @% ace+t ca! c$arda $pu+( pre!i%t( a+pectul de lari%0it( cataral( cr$%ic(A u%e$ri 4ipertr$-ia e+te limitat %umai la mar0i%ea li,er( a c$r!il$r '$cale care apar @%0r$/ate /i r$tu%&ite :c$rdita mar0i%al(;) - cor3i!a #i+er!rofic( 'eruc$a+( C@% i%+uleC :c$rdita 0ra%ul$a+(; e 3eo e7e/te de precede%ta pri% pre!e%a de pr$emi%e%e r$tu%de +au $'alare> r$/ietice> di+emi%ate %ere0ulat pe -aa +uperi$ar( /i mar0i%ea li,er( a c$r!il$r '$cale> a+em(%(t$are cu 0ra%ulaiile di% -ari%0ita cr$%ic(A le!iu%ile p$t -i pre!e%te /i la %i'elul ,e%!il$r 'e%triculare /i arite%$i!il$r> dar +u%t %ere0ulat di+emi%ateA pri% micr$lari%0$+c$pie +e c$%+tat( lip+a ulceraiil$r +uper-iciale ale muc$a+ei /i +e 'eri-ic( dac( pri%tre 0ra%ulaii %u e7i+t( cum'a $ mic( !$%( 'e0eta%t(> +u+pect( de micr$ca%cer) - +a#i3er'ia in!erari!enoi3ian( con !( di% @%0r$/area muc$a+ei di% c$mi+ura p$+teri$ar(> +ituat( @%tre cartila&ele arite%$ide /i +e pre!i%t( la lari%0$+c$pie +u, -$rma u%$r pliuri 'erticale> cu a+pect de ac$rde$%> +au a u%$r mu0uri r$/ietici C@% crea+t( de c$c$/C care +e $pu% u%ei ,u%e aduceri a c$r!il$r '$cale pe li%ia media%(> e7plicB%d di+-$%ia) - ulcerul 3e con!ac! 3e cri 3e C#e"alier AacK on au cor3i!a #i+er!rofic( p$+teri$ar( :=arel; e+te c$%+eci%a e-$rturil$r '$cale> care determi%( a+upra ap$-i!el$r '$cale> pri% 4iperc$%tracia mu/c4il$r adduct$ri> le!iu%i de decu,it recipr$ce> care pr$duc de%udarea> %ecr$!area /i elimi%area cartila&ului) La ni"elul le(iunilor e con !i!uie ,ranuloa'e ecun3are? care <'+ie3ic( cicatri!areaA la lari%0$+c$pie +e c$%+tat( @% partea p$+teri$ar( a c$r!il$r cBte $ pr$emi%e%( r$/ietic( %ere0ulat( /i $'alar(> cu a7ul mare $ri!$%tal /i care pre!i%t( @% ce%tru $ !$%( ulcer$a+( cu -u%dul 0(l,ui /i mar0i%ile %ere0ulateA ace+te ma+e a+imetrice +e @m,uc( u%a @% alta @% timpul -$%aiei> dera%&B%d apr$pierea c$r!il$r '$caleA re+tul

lari%0elui e+te de a+pect %$rmal) - ,ranulo'ul +o !ane !e(ic e o7 er"( de cB%d +e -$l$+e/te a%e+te!ia 0e%eral( cu i%tu,aie tra4eal(> el re!ult( @% urma traumati+mului pe care2l e7ercit( +$%da de i%tu,aie a+upra ap$-i!ei '$cale a arite%$idului /i +e pre!i%t( +u, -$rma u%ui 0ra%ul$m +ituat @% partea p$+teri$ar( a u%ei c$r!i '$cale) Toa!e ace !e larin,i!e #i+er+la(ice 7eneficia( ( de e7tirpare a e7ce+ului de muc$a+() 4) LARIN.ITELE %I$ERTR0-I E ALBE 4pa)i'ermii larin&iene) Sun! carac!eri(a!e +rin c#era!ini(area 'ucoa ei larin,elui /i repre!i%t( +t(ri preca%cer$a+e) C4erat$!ele +au 4iperc4erat$!ele :leuc$pla!ia /i pa4idermia; +e de!'$lt( pe $ lari%0it( 4ipertr$-ic( r$/ie> deci @% &urul le!iu%il$r c4erat$!ice> muc$a+a lari%0elui e+te i%-lamat(> c$%0e+ti$%at( /i edemaiat() Alte$ri> pa4idermia +au leuc$pla!ia apare pe u% lari%0e +(%(t$+> @% &urul le!iu%il$r muc$a+a -ii%d de a+pect %$rmal) Gi% pu%ct de 'edere 4i+t$l$0ic> c4erat$!ele lari%0elui +u%t caracteri!ate pri% tra%+-$rmarea c$r%$a+( :c4erati%i!area; a u%$r !$%e mai mult +au mai pui% limitate> ale +traturil$r +uper-iciale epiteliale> cu 4iperpla!ia epiteliului @% a%+am,lu /i cu i%te0ritatea mem,ra%ei ,a!ale) Nu +e c$%+tat( m$%+tru$!it(i celulare /i mit$!e atipice> @% +c4im, e7i+t( @% m$d c$%+ta%t> @% c$ri$%> u% i%-iltra%t i%-lamat$r) Lari%0itele pa4idermice al,e +u%t @%tBl%ite cu predilecie la ,(r,aii @% 'Br+t(> pe+te 59 2 69 a%i> -ii%d c$%+eci%a u%$r iritaii cr$%ice :tutu%> alc$$l> lari%0$patia cr$%ic(;) La e9a'enul larin,o co+ic? c#era!o(ele larin,elui e +re(in! ( +u, trei -$rme - leuco+la(ia larin,ian( - are a +ec!ul unei (one al7icioa e? i3efii? ne!e3e? f(r( relie-> cu +ediul pe $ c$ard( '$cal(> @% 'eci%(tatea .O3 a%teri$are /i a c$mi+urii a%teri$areA mai rar +e $,+er'( pe $ ,a%d( 'e%tricular( +au pe alte re0iu%i ale lari%0eluiA imp$rta%t e+te c( placa leuc$pla!ic( +e c$%ti%u( -(r( li%ie de demaraie %et( cu muc$a+a lari%0ia%( di% &ur de cul$are r$/ie) - +a#i3er'ia e9ofi!ic( :'eruc$a+(; - 3ifer( de leuc$pla!ie pri% -aptul c( pr$emi%( ca $ 'erita,il( tum$r(A +e pre!i%t( ca $ ma+( cret$a+a cu +upra-aa %ere0ulat( care -ace relie- @% lume%ul lari%0ia% /i care e+te %et +eparat( de re+tul muc$a+ei> pri%tr2$ li%ie de demarcaie preci+(A ,a!a de impla%tare> de $,icei lar0(> e+te +ituat( pe $ c$ard( '$cal(> cu prec(dere @% .O3 a%teri$ar( /i c$mi+ura a%teri$ar( iar muc$a+a di% &ur e+te r$/ie /i @%0r$/at(A la palparea cu +tiletul +e c$%+tat( duritatea le!iu%ii) - +a+ilo'ul corno - nu !re7uie confun3a! cu +a+ilo'a!o(a infan!il ( a lari%0eluiA el e+te $ tum$r( e7$-itic( ,e%i0%( a adultului> care +e pre!i%t( la lari%0$+c$pie ca $ ma+( e7$-itic(> al,ici$a+( cu +upra-aa %ere0ulat( acce%tuat> mai mult decBt mamel$%at(> cu 'erita,ile cre+te

/i +piculi de c$%+i+te%( dur(> c$r%$a+(A +ediul e+te t$t c$arda '$cal( +au c$mi+ura a%teri$ar() Un ele'en! i'+or!an! +en!ru 3ia,no !ic? in3iferen! 3e for'a ana!o'o-clinic(> e+te c$%+tatarea lari%0$+c$pic( @% le0(tur( cu m$,ilitatea c$r!il$r '$cale> care r(mB%e per-ect %$rmal() Orice alterare a m$,ilit(ii tre!e/te ,(%uiala u%ei de0e%ere+ce%e mali0%e a le!iu%il$r de 4iperc4erat$!( c$rdal() E% -aa u%$r a+eme%ea du,ii> ,i$p+ia e+te i%di+pe%+a,il( /i ea +e e7ecut( +u, micr$lari%0$+c$pie +u+pe%dat() De ,a!a e7ame%ului 4i+t$l$0ic +e elimi%( /i dia0%$+ticul de lari%0it( cr$%ic( +peci-ic( :TJC> +i-ili+> +arc$id$!(> +cler$m> mic$!(> lepr(;) TRATAMENTUL re(i3 ( @% e7tirparea c4irur0ical( cu e7ame% a%at$m$pat$l$0ic) La co+ii !a7loul larin,o co+ic al larin,i!elor cronice <'7rac ( u%ele a+pecte particulare> di-erite de ale adultului) LARIN%ITA NODULAR E !e for'a cea 'ai frec"en! <n!@lni! ( /i c$%+tituie apa%a&ul e-$rturil$r '$cale :c$pii care %u p$t '$r,i decBt cu '$cea ridicat(> care ip( @% timpul &$curil$r;) La adult ea e+te c$tat( ca lari%0it( pr$-e+i$%al( -ii%d pre!e%t( la $rat$ri> pr$-e+$ri> a'$cai> cB%t(rei> @%tr2u% cu'B%t la pr$-e+i$%i/tii '$cii '$r,ite +au cB%tate) E7ame%ul lari%0elui pu%e @% e'ide%( pe c$r!ile '$cale cBte u% %$dul al,ici$+ +au u/$r r$!at> +ituat la u%irea .O3 a%teri$ar( cu cele 1O3 p$+teri$are ale mar0i%ii li,ere) N$dulii +u%t +imetrici /i &e%ea!( apr$pierea c$r!il$r @% -$%aie> e7plicB%d r(0u/eala) Tra!a'en!ul con !( @% -$l$+irea re0i+trului '$cal pr$priu) LARIN%ITA BN G%RUNE GE ORIC E !e o for' ( +pecial( caracteri!at( pri% tume-ierea d$ar a cel$r 1O3 a%teri$are ale c$r!il$r> a+t-el @%cBt c$r!ile '$cale au u% a+pect $'alar> cu mar0i%ea li,er( c$%'e7( /i @% -$%aie +e ati%0 %umai la %i'elul c$%'e7it(ii> l(+B%d la e7tremit(i cBte u% +paiu li,er) 1). LARIN.ITA ATR0-I $oa!e fi <n!@lni! ( /i la c$pil /i la adult> dar di-er( @%tre ele) La c$pil> atr$-ia c$r!il$r e+te limitat( de2a lu%0ul mar0i%ii li,ere a c$r!ii> pe -aa +uperi$ar( a ei :lari%0ita cu /a% atr$-ic; /i repre!i%t( atr$-ia -a+ciculului i%ter% al mu/c4iului tir$arite%$idia%> -ii%d e7pre+ia u%ei +u-eri%e mai 'ec4i> deci e+te $ ima0i%e c$%+tatat( la c$piii mai mari> apr$ape de 'Br+ta pu,ertatii) La a3ul!? a!rofia e !e 3ifu( ( la @%tre0 lari%0ele /i> @% +pecial> @% re0iu%ea i%terarite%$idia%(> u%de +e $,+er'( pre!e%a de muc$!it(i /i de cru+te 0al,e%2'er!ui) Secreiile u+cate ac$per( c$r!ile '$cale>

re0iu%ea +u,0l$tic( /i c4iar pereii tra4eali) Gup( cur(irea /i e7pul!area cru+tel$r> muc$a+a lari%0elui apare r$! palid(> -(r( luciu) Lari%0ita atr$-ic( e+te c$%+ecuti'( e7ti%derii la %i'elul lari%0elui a u%ei $!e%e ri%$-ari%0ie%e +au a u%ei -ari%0ite atr$-ice $!e%$a+e) TRATAMENTUL con ! ( di% i%+tilaii lari%0ie%e cu 'itami%a A ulei$a+( /i $leu eucalipt$lat cu r$l t$%i-ia%t /i re0e%erat$r al muc$a+ei> cur( cre%$terapeutic( i$dat() DIA%NOSTICUL DIFEREN IAL +e -ace pe%tru -iecare -$rm( a%at$m$cli%ic() Larin,i!a cronic ( cataral(> pri% r$/eaa di-u!( a muc$a+ei pu%e pr$,lema u%ei tu,ercul$!e +au a u%ui +i-ili+ al lari%0elui) E% -a'$area tu,ercul$!ei pledea!( a%tecede%tele pleur$pulm$%are :pleure!ie> le!iu%i pulm$%are tratate a%teri$r> alte l$cali!(ri tu,ercul$a+e;> e7i+te%a u%ui TJC pulm$%ar d$'edit) Su%t ca!uri de TJC lari%0ia%( apare%t primiti'(> la pacie%ii care %2au pre!e%tat @%c( ati%0eri ,acilare> care er$%at p$t -i i%terpretate drept lari%0ite catarale ,a%ale) E% a+eme%ea +ituaii c$%0e+tia c$r!il$r '$cale e+te mai acce%tuat( la %i'elul re0iu%ii mar0i%ii li,ere /i c$%tra+tea!( cu pal$area '(lului palati%) Larin,i!ele #i+er!rofice e +o! confun3a cu T0C <n ca(ul larin,i!ei "erucoa e =<n in ule>? +a#i3er'iei in!erari!enoi3iene. Ulcerul 3e con!ac! e e9+une la confu(ia cu neo+la(ia. 0ila!erali!a!ea le(iunilor e9clu3e 3ia,no !icul 3e ,o' ( +i-ilitic(> care %u $-er( %ici$dat( +imetrie> 0$ma a'B%d +ediul pe ,a%da 'e%tricular() E"er iunea 3e "en!ricul e confun3 ( cu tum$ra de 'e%tricul) Larin,i!ele #i+er!rofice al7e =leuco+la(ia /i pa4idermia; pretea!( la er$ri cu tu,ercul$!a> +i-ili+ul> papil$mat$!a) Dapil$mul c$r%$+ tre,uie di-ere%iat de epiteli$m pe ,a!a ,i$p+iei)

1.2.*. LARINGITELE CRONICE S.ECIFICE


TUBER UL0ZA LARIN.IAN Locali(area !u7erculo(ei la ni"elul or,anului "ocal <'7rac ( -$rme di-erite> @% -u%cie de 'irule%a ,acilului tu,ercul$+ /i de predi+p$!iia tere%ului pacie%tului) E% ma&$ritatea ca!uril$r> TJC lari%0ia%( e+te +ecu%dar( u%ei tu,ercul$!e pulm$%are> i%$cularea -(cB%du2+e pri% ar,$rele aeria%> cel mai de+ pri% lim-atice +au 'a+ele +a%0ui%e) TJC primiti'( a lari%0elui +e pre!i%t( +u, -$rm( tum$ral( /i lupic(> -ii%d '$r,a de i%-ecii mai ate%uate> determi%ate de ,acilul ,$'i%> mai pui% 'irule%t pe%tru $m) Lari%0ele c$%+tituie $0li%da pl(mB%ului> e'$luia le!iu%il$r lari%0ie%e -ii%d depe%de%t( de cea a le!iu%il$r pulm$%are)

DIA%NOSTICUL $O/ITIV e +une +e an!ece3en!ele /i a%ame!a ,$l%a'ului> pe +tarea 0e%eral( alterat(> e7ame%ul lari%0$+c$pc> radi$0ra-ia pulm$%ara> e7ame%ul +putei) Ana'e(a +une <n e"i3en ( a%tecede%tele ,acilare> pacie%ii -ii%d purt(t$ri de tu,ercul$!( pulm$%ar( cr$%ic( +au de 0ra%ulie pulm$%ar() SIM$TOMATOLO%IA e !e 3o'ina! ( de di+-$%ie> tu+e care e+te apa%a&ul le!iu%il$r lari%0ie%e /i pulm$%are> e7pect$raie> di+-a0ie dat$rat( le!iu%il$r 'e+ti,ulare> cu $di%$-a0ie> ceea ce &u+ti-ica teama de alime%taie> i%a%iia /i de%utriia ,$l%a'ului) Gi+p%eea e+te caracteri+tic( @% le!iu%ile +te%$!a%te> edemat$+e> i%-iltra%te> 'e0eta%te +au tum$rale) E9a'enul larin,o co+ic +une <n e"i3en ( di'er+e a+pecte micr$+c$pice le!iu%i i%-iltr$2edemat$a+e> i%-iltr$2ulcer$a+e> i%-iltr$2 'e0eta%te +au le!iu%i catarale pe arite%$i!i> c$mi+ura p$+teri$ar(> pe $ &um(tate de lari%0e +au pe $ c$ard( '$cal( :m$%$c$%dit(;) Infil!ra ia e+te r$/ie /i dur( /i c$%tra+tea!( cu edemul care e+te palid /i m$ale> iar ulceraiile +u%t +uper-iciale /i %ere0ulate> cu a+pect palid ce%u/iu> ac$perite de +ecreii care c$%-er( lari%0elui u% a+pect murdar) F$rma tum$ral( a tu,erul$!ei 2tu,ercul$mul2 are a+pect de tum$r( muri-$rm( r$/ie +au 0al,e%2ce%u/ie> de c$%+i+te%( m$ale> +e+il(> l$cali!at( pe c$r!i> c$mi+ur( a%teri$ar() Fi,r$tu,ercul$mul +e l$cali!ea!( pe u% 4emilari%0e> +u, a+pectul u%ei tume-acii 0$m$a+e r$/ietic() For'a ,ranulic ( apare pri% di+emi%area 4emat$0e%( de la TJC pulm$%ar( ulcer$2ca!e$a+(> e+te cu e'$luie rapid(> +upraacut() J$l%a'ul pre!i%t( alterarea pr$-u%d( a +t(rii 0e%erale> di+-a0ie durer$a+( care -ace imp$+i,il( alime%taia /i di+-$%ie) Muc$a+a e+te palid( +au r$/ie> cu 0ra%ulaii miliare 0al,e%e ce%u/ii> ca ,$a,ele de 0ri+> care +e ulcerea!( /i c$%-luea!( /i i%tere+ea!a -ari%0ele +i lari%0ele) Lu+u ul larin,ian "ul,ar au !u7erculo(a lu+ic ( e+te $ le!iu%e ,acilar( a lari%0elui cu e'$luie le%t(> i%d$l$r(> +ecu%dar( u%ui lupu+ al -eei> %a+ului> ca'umului> -ari%0elui) Caracteri+tic e+te p$lim$r-i+mul 4i+t$l$0ic> adic( c$%+tatarea @% aceea/i peri$ad( a ,$lii a -$liculil$r tu,ercul$/i @% +tadii di-erite de e'$luie cruditate> ulceraie> cicatrice) Cli%ic> ,$l%a'ul pre!i%t( u/$ar( &e%( @% 0Bt> -(r( di+-a0ie> -(r( tu+e> -(r( di+-$%ie) La lari%0$+c$pie> prima l$cali!are e+te pe epi0l$t( care e+te i%-iltrat(> r$/ie +au palid(> ap$i apar %$duli pr$emi%e%i> +eparai de ulceraii> alter%B%d cu cicatrice> ap$i +e e7ti%de la repliurile arite%$epi0l$tice> ,e%!i 'e%triculare> c$r!i '$cale) TRATAMENTUL e face +rin re eaua TJC> pri% +upra'e04ere +trict(> cu ?IN> DAS> +trept$mici%(> etam,ut$l> ri-ampici%() EVOLU IA e+te -a'$ra,il( +u, tratame%t /i le!iu%ile +e 'i%dec( c$%c$mite%t cu le!iu%ile pulm$%are)

SI-ILISUL LARIN.ELUI Locali(area ifili ului e !e rar <n!@lni! ( dat$rit( dia0%$+tic(rii lue+ului @% +tadii prec$ce /i e7ti%derii tratame%tului cu pe%icili%() E!iolo,ia e !e Tre+one'a +alli3u'. Larin,ele nu e !e nicio3a! ( a-ectat @% +tadiul primar de ,$al() E% +i-ili+ul +ecu%dar> la %i'elul lari%0elui p$ate apare u% edem u/$r /i pete $pali%e) Ace+te le!iu%i +u%t temp$rare /i di+par $data cu trecerea ace+tei -a!e a ,$lii) =$ma luetic( i%tere+ea!( lari%0ele @% +tadiul teriar) Gup( ace+te le!iu%i re!ult( ulceraii> peric$%drit( /i -i,r$!() SIM$TOMATOLO%IA e !e 3o'ina! ( de r(0u/eal() Nu e7i+t( durere> iar @% +i-ili+ul teriar +e @%tBl%e/te /i di+p%eea) E9a'enul larin,o co+ic <n ifili ul ecun3ar +une <n e"i3en ( eritemul di-u! r$/u apri%+ +au l$cali!at la c$r!ile '$cale> pl(cile muc$a+e ca +i-ilide papul$a+e +au papul$er$!i'e di+emi%ate pe muc$a+a lari%0elui +u, -$rma u%$r mici pete pr$emi%e%te r$/ii> @%c$%&urate de u% li!ereu i%-lamat$r) CB%d +u%t +ituate pe c$r!i au a+pect ce%u/iu> di-ter$id) Bn ifili ul !er iar +e pu% @% e'ide%( i%-iltraii> ulceraii +au pr$li-er(ri circum+cri+e +au di-u!e) I%-iltraiile repre!i%t( 0$ma +au +i-ili+ul di-u! @% peri$ada de cruditate> /i +u%t l$cali!ate pe epi0l$t(> ,a!a lim,ii +i +u,0l$t() Ulceraia +em%i-ic( +tadiul de ram$liere /i e'acuare a c$%i%utului %ecr$tic al 0$mei 2 are mar0i%i i%durate> i%-iltrate> a,rupte /i tume-iate> iar -u%dul e+te ce%u/iu /i ac$perit de $ ma0m( murdar(> pultacee) Dr$li-er(rile apar ca e7cre+ce%e r$/ietice> %ere0ulate> cu a+pect p$lip$id>c$%+i+te( dur(> ade'(rate c$%dil$ame -i,r$a+e> apar -(r( -a!( de ulceraie preala,il() Le!iu%ile cicatriciale apar ca di+tru0eri /i amput(ri de epi0l$t( /i de repliuri arite%$epi0l$tice> ,ride /i mem,ra%e cicatriciale @%tre c$r!ile '$cale) Dia,no !icul 3e cer!i!u3ine <l ofera e9a'enele erolo,ice /i ,i$p+ia) TRATAMENTUL e !e 3e re or!ul 3er'a!olo,ului 6 a3'ini !rarea 3e $enicilin() S LER0*UL LARIN.IAN A,en!ul cau(al e !e 7acilul Fri c#. E !e 7oal ( rar( @% SUA> e%demic( @% Eur$pa de E+t> America Ce%tral(> A-rica) Sclero'ul e"oluea(( @% mai multe +tadii - !a3iul ca!aral cu rinoree +urulen!a <n ul!i'ele (pt(mB%iA - !a3iul a!rofic cu cru !e e9!in e <n na D - !a3iul ,ranulo'a!o ? carac!eri(a! +rin no3uli ,ranulo'a!o /i l$cali!ai @% %a+> -ari%0e> lari%0e> tra4ee /i ,r$%4ii) Si'+!o'a!olo,ie - r (0u/eal(> tu+e> di+p%ee acce%tuat() Dr$ce+ul +te%$!a%t +e l$cali!ea!( @% re0iu%ea +u,0l$tic()

Tra!a'en! 6 S!re+!o'icin(> c$rtic$+ter$i!i> tra4e$t$mie> dup( ca!) LE$RA LARIN.ELUI $ro"oca! ( de ,acilul ?a%+e%> determi%( le!iu%i %$dulare cu tul,ur(ri -$%at$rii /i re+pirat$rii) Tra!a'en! 6 ulfone & - 5 ani? cor!ico !eroi(i? !ra#eo!o'ie.

2. TRAUMATISMELE LARINGELUI SI TRA/EEI


Larin,ele /i tra4eea p$t -i traumati!ate pe cale e7ter%( /i i%ter%(> reali!B%d traumati+me de+c4i+e> @%c4i+e /i pri% ar+uri accide%tale) Se mai @%tBl%e+c /i traumati+me '$cale) Dia,no !icul +o(i!i" al !rau'a!i 'elor 3e larin,e /i tra4ee depi%de de cu%$a/terea i+t$ricului /i a c$%diiil$r eti$l$0ice> de +impt$mat$l$0ia cli%ic(> de e7ame%ul $,iecti' al lari%0elui /i de e7ame%ul radi$l$0ic) ,.1. Tra!matismele 'esc)ise larin&otra)eale un! re+re(en!a!e 3e +l(0ile pe%etra%te ale lari%0elui /i c$%ductului lari%0$tra4eal pr$du+e pri% $,iecte t(i$a+e :@% +c$p de +uicid +au de $mucidere;> pr$iectile :pl(0i de r(!,$i +au ate%tate crimi%ale; +au $,iecte c$%t$%de%te :accide%te rutiere> +p$rt;) E% te%tati'ele de +uicid> pl(0ile +u%t $ri!$%tale /i +uper-iciale pe%tru c( de @%dat( ce c$%ductul aeria% a -$+t de+c4i+> ,$l%a'ul %u mai c$%ti%u( ce /i2a pr$pu+) E% ca! de $mucidere> pla0a lari%0$tra4eal( e+te mai pr$-u%d( /i cu l$cali!are @% !$%a de mai mic( re!i+te%( 2 mem,ra%a i%tertir$4i$idia%a) Dl(0ile pri% pr$iectile +u%t p$lim$r-e) Ta7loul clinic al unui !rau'a!i ' 3e c#i e !e <n funcie de %atura /i dime%+iu%ile le!iu%il$r) Accide%tatul e+te @% +tare de /$c traumatic /i 4em$ra0ic) Gi+p%eea e+te e'ide%t( /i +e e7plic( pri% +te%$!a meca%ic( reali!at( de a+piraia e+uturil$r m$i +eci$%ate la %i'elul pl(0ii /i pri% i%u%daia tra4e$,r$%/ic( de c(tre +B%0ele /i +ali'a i%4alate) La e9a'enul o7iec!i" a!ra,e a!en ia caracterul +u-la%t al pl(0ii /i +ediul ei medi$cer'ical a%teri$r) SB%0ele mu+te/te @% pla0( @% timpul re+piraiei iar e+uturile +u%t tume-iate pri% pre!e%a em-i!emului +u,cuta%at :crepitaie de !(pad(; /i a i%-iltraiei 4ematice) Dre!e%a +ali'ei @% pla0( pledea!( pe%tru c$i%tere+area -ari%0elui /i e+$-a0ului) Tra!a'en!ul e "a a3re a co'7a!erii co'+lica iil$r imediate

:a+-i7ie> /$c> i%-ecie; /i re-acerii +tructuril$r a%at$mice) E% ca! de i%tere+are -ari%0ia%( +au e+$-a0ia%( +e pu%e +$%d( de alime%taie %a!$e+$-a0ia%() Tra!a'en! 6 an!i7io!ic? an!ial,ic. ,.,. Tra!matismele 5nc)ise larin&otra)eale - a+ar +rin lo"irea ,@!ului cu un o7iec! con!on3en! au co'+re iunilor +e larin,e /i tra4ee> -ie ma%uale :te%tati'e de $mucidere; -ie pri% +pB%!urare :+i%ucidere +au $mucidere;) E% urma ace+t$r a0re+iu%i a+upra lari%0elui p$t apare c$m$ia lari%0ia%( :pierderea cu%$/ti%ei pri% re-le7 i%4i,it$r ,ul,$+pi%al /i lari%0$+pa+m tra%!it$r;> c$%tu!ia lari%0elui /i a e+uturil$r di% &ur :ec4im$!e /i 4emat$ame;> lu7aia cric$tir$idia%( +au cric$arite%$idia%( +au -racturi ale 4i$idului> tir$idului> cric$idului) Bn 'o'en!ul !rau'a!i 'ului? +acien!ul acu( ( $ durere e7trem de 'ie> +i%c$pal(> cu pierderea cu%$/ti%ei> care p$ate mer0e pB%( la m$arte) Gi+-$%ia e+te durer$a+(> p$ate mer0e pB%( la a-$%ie> @%+$it( de tu+e iritati'(> c4i%t$a+(> di+-a0ie> $di%$-a0ie> cu durere @% pu%ct -i7 /i pledea!( pe%tru -ractura de cartila&) E% ca!urile 0ra'e> ta,l$ul cli%ic e+te d$mi%at de di+p%ee /i a+-i7ie> cia%$!(> +ud$ri reci) Dre!e%a 4em$pti!iei /i a em-i!emului +u,cuta%at i%dic( le!area muc$a+ei lari%0ie%e +au tra4eale) $al+area larin,elui 3ecelea( ( @mp(+tarea l$cal(> +e%+i,ilitate durer$a+( re0i$%al(> em-i!em +u,cuta%at /i m$,ilitatea a%$rmal( a lamel$r tir$idie%e) Larin,o co+ia in3irec! ( pu%e @% e'ide%( edem ec4im$tic al c$r$a%ei lari%0ie%e /i $ i%-iltraie 4ematica a c$r!il$r '$cale> ec4im$!( /i $ tume-iere pe repliurile arite%$epi0l$ticeA im$,ilitatea u%ei c$r!i '$cale +e c$%+tat( @% -racturi /i lu7aia cric$arite%$idia%() Se mai p$t e'ide%ia rupturi de muc$a+(> mu/c4i> pr$emi%e%a u%$r -ra0me%te de cartila& @% lume%) Ra3io,rafia i'+l ( a lari%0elui decelea!( pre!e%a u%ui em-i!em +au 4emat$m '$lumi%$+) Ra3io,rafia !oracic ( e'ide%ia!( p%eum$media+ti% +au p%eum$t$ra7 @% ca! de le!iu%e tra4eal( t$racic() CONTU/IA LARIN%IAN +e ma%i-e+t( cu di+p%ee> di+-$%ie t$tal( /i di+-a0ie> -(r( em-i!em cer'ical> cu edem imp$rta%t /i pare!a c$r!il$r '$cale) FRACTURILE LARIN%ELUI $re(in! ( em-i!em cer'ical> di+p%ee> iar lari%0$+c$pic +e c$%+tat( rupturi de muc$a+( +au mu/c4i> edem cu ,l$carea u%ui 4emilari%0e) FRACTURA TRA.EEI Frac!ura !ra#eei cer"icale +ro"oac ( /$c i%iial /i di+p%ee imp$rta%t(> tu+e> 4em$pti!ie> em-i!em +u,cuta%at acce%tuat> @%+$it

de p%eum$media+ti% /i p%eum$t$ra7) LUIATIILE LARIN%ELUI $o! fi i(ola!e au a ocia!e cu o +la, ( /i cu $ -ractur( de lari%0e) Lu9a!ia crico!iroi3ian ( +e ma%i-e+t( pri% dureri 'ii /i di+-a0ie acce%tuat(> perceperea u%ei pr$emi%e%e dea+upra cric$idului dat( de c$r%ul mic al tir$idului) Lari%0$+c$pia arat( tra%+laia lateral( a 0l$tei> iar pe radi$0ra-ii +e $,+er'( c$l$a%a aeria%( lari%0ia%( ,a+culat( pe partea $pu+( lu7aiei) Lu9a ia cric$arite%$idia%( pre!i%t( '$ce ,it$%al(> c$arda '$cal( im$,il( /i 4ematic( @% p$riu%ea p$+teri$ar(> cu arite%$idul ,a+culat @%ai%te> pe+te $ri-iciul 0l$tic) Din +unc! 3e "e3ere al ,ra"i! (ii +e di+ti%0 traumati+me @%c4i+e ,e%i0%e> de 0ra'itate medie /i -$arte 0ra'e) F$rmele ,e%i0%e /i cele de 0ra'itate medie au +impt$mat$l$0ie di+cret( /i cu retr$cedare @% primele <# $re de la accide%t> -(r( em-i!em di+cret cer'ical> iar la lari%0$+c$pie> a+pect edemat$+ /i ec4im$tic al lari%0elui) Bn for'ele ,ra"e? 3i +neea 3o'in ( ta,l$ul cli%ic> em-i!emul cer'ical e+te acce%tuat /i lari%0$+c$pia a0ra'ea!( di+p%eea) E% ca!urile e7treme d$ar tra4e$t$mia de ur0e%( mai p$ate +al'a 'iaa ,$l%a'ului) Tra!a'en!ul con ! ( di% admi%i+trarea de a%ti,i$tice> c$rtic$terapie> $7i0e%$terapie> rec$%+trucia +tructuril$r le!ate> tra4e$t$mie dac( e+te %e'$ie)

,.3) ARSURILE A I/ENTALE ALE LARIN.ELUI Sun! ar uri !er'ice au c#i'ice? +ro3u e +e cale in!ern (> @% urma i%0er(rii +au i%4al(rii de lic4ide +au 'ap$ri -ier,i%i +au t$7ici) I%0e+tia de +u,+ta%e cau+tice :+$d( cau+tic(> aci!i> ,a!e; determi%( le!iu%i c$r$!i'e +imilare cel$r di% e+$-a0ita p$+tcau+tic() CLINIC? <n in,erarea u7 !an el$r cau+tice d$mi%( tul,ur(rile re+pirat$rii) O,iecti' 2 edem puter%ic al c$r$a%ei lari%0ie%e ce @%+$e/te le!iu%ile ,uc$-ari%0ie%e) Ar+urile pri% i%4alare i%tere+ea!( t$t ar,$rele re+pirat$r> pr$ducB%d -e%$me%e ,r$%4$2pulm$%are /i determi%( i%t$7icaie 0e%eral() Ar+urile termice pr$duc edem lari%0ia%> a+$ciat cu edem tra4e$,r$%/ic /i al'e$lar :edem pulm$%ar;) /onele 3e e3e' =i !'ul ,@!ului? coroana larin,ian (> mar0i%ea li,er( a ,e%!il$r 'e%triculare /i c$r!ile '$cale; +e ac$per( de -al+e mem,ra%e al,e) Ele +u%t re+p$%+a,ile de accide%te a+-i7ice> care %ece+it( tra4e$t$mieA ace+tea pr$'$ac( ulteri$r +te%$!e cicatriciale) Su7 !an ele c4imice i%4alate p$t -i am$%iacul :-a,ricarea 04eei> @%0r(/(mi%te a!$tate;> cl$rul :de!i%-ecie> dec$l$rare;> acidul +ul-uric :de!i%+ecie;> acidul a!$tic :@%0r(/(mi%te> e7pl$!i'i;A ace+tea e7ercit( $ aciu%e irita%t( a+upra c(il$r re+pirat$rii> pr$'$cB%d +pa+me

ale 0l$tei> lari%0$tra4e$,r$%/ita +u-$ca%t( /i edem pulm$%ar) %a(ele 3e lu+!( +u%t cla+i-icate @% 0a!e irita%te lacrim$0e%e :,r$mura de ,e%!il> cl$racet$-e%$%a; /i irita%te re+pirat$rii> 0a!e +u-$ca%te :cl$r> -$+0e%> tri-$+0e%> +urpalita> cl$r$picri%a;> 'e!ica%te :iperita /i leRi!ita; /i t$7ice 0e%erale care +e -i7ea!( pe 4ematii> pe care le di+tru0 :acidul cia%4idric /i cl$rura de cia%$0e%;) La ace+tea +e adau0( %eur$t$7icele care +u%t +u,+ta%e $r0a%$-$+-$rice ce p(tru%d @% $r0a%i+m pri% i%4alare /i pe cale cuta%t( :ta,u%> +ari%> +$ma%;) TRATAMENTUL con ! ( di% a%ti,i$tice> c$rtic$terapie> a%al0e!ice> +edati'e) ,.4. TRAU*ATIS*ELE 30 ALE A+ar +rin folo irea e9a,era!( +au de-ectu$a+( a aparatului -$%at$r) Sun! !rau'a!i 'e "ocale acu!e care a+ar la c@n! (rei> @% cur+ul repre!e%taiei +au la repetiii /i traumati+me '$cale cr$%ice> care apar treptat> de2a lu%0ul a%il$r> pri% +urme%a& +au malme%a& '$cal> +u, -$rma u%$r le!iu%i de lari%0it( cr$%ic() Trau'a!i 'ele "ocale acu!e au la 7a( ( e-$rtul mu+cular de$+e,it +au prelu%0it al mu/c4il$r i%tri%+eci ai lari%0elui> la care +e adau0( tul,ur(rile 'a+$m$t$rii i%te%+e> la %i'elul c$r!il$r '$cale :4iper'a+culari!are> ecta!ii 'a+culare> 4em$ra0ie +u,muc$a+( ,ru+c(; /i traumati+mul meca%ic al muc$a+ei lari%0ie%e> care duce la -$rmarea u%ui edem l$cali!at) TRATAMENTUL ur' (re/te pu%erea @% repau+ a $r0a%ului '$cal> la care +e adau0( tratame%t 4em$+tatic /i reeducare -$%ic(> cu e'itarea e7ce+el$r '$cale)

,.1. 0R$II STR#%# (A'#%1#*%# Locali(area cor+ilor !r (i%i lari%0ie%i repre!i%t( @%tre 5 /i .<H di% c$rpii +tr(i%i ai c(il$r aerie%e i%-eri$are :ma&$ritatea c$rpil$r +tr(i%i p(tru%d @% ar,$rele tra4e$,r$%/ic> @% lari%0e +e $pre+c cei '$lumi%$/i +au cei a+cuii;) Ca /i @% ca!ul cel$rlali c$rpi +tr(i%i> c$piii -ur%i!ea!( pr$ce%tul cel mai mare de ca!uri> ei ducB%d t$tul la 0ur( @% timpul &$cului) J(trB%ii ede%tai /i cu 4ip$re-le7ie -ari%0$2lari%0ia%( urmea!( @% $rdi%ea -rec'e%ei) Cei 'ai frec"en i c$rpi +tr(i%i +u%t e7$0e%i> i%eri $r0a%ici :$a+e> pBi%e> car%e> +emi%e; +au a%$r0a%ici :pr$te!e de%tare> cuie> ace;) C$rpii e%d$0e%i +u%t repre!e%tai de -al+e mem,ra%e /i cru+te) L$cali!area +e -ace pri% meca%i+mul de a+piraie> la c$pii @% timpul &$cului> la alie%aii mi%tali /i %e'r$pai> @% +$m%ul -i!i$l$0ic /i a%e+te!ic> @% i%ter'e%iile c4irur0icale pe ca'it(ile +upralari%0ie%e> la

pr$-e+i$%i/tii care i% @% 0ur( ace> cuie) U%ii c$rpi +tr(i%i p$t a&u%0e @% lari%0e @% cur+ul u%ui accide%t de '$m(> @% +tare de e,rietate) U% c$rp +tr(i% %a!al p$ate -i @mpi%+> pri% c$a%e> /i cade @% lari%0e) Se3iul lor +oa!e fi re,iunea u+ra,lo!ic ( +au 0l$tic(> u%de +u%t a/e!ai @% pla% +a0ital> paralel cu c$r!ile '$cale) C$rpii +tr(i%i '$lumi%$/i ,l$c4ea!( 'e+ti,ulul +au t$t lari%0ele /i 4ip$-ari%0ele /i determi%( m$artea pri% a+-i7ie) DIA%NOSTICUL $O/ITIV e !a7ile /te cu u/uri%( atu%ci cB%d +u%t c$mem$rati'e +i0ure cu +impt$mat$l$0ie dramatic /i 'i$le%t() Gac( c$rpul +tr(i% %u $,+truea!( c$mplet lari%0ele> ,$l%a'ul pre!i%t( +u-$caie> acce+e de tu+e> team(> ap%ee> 0rea( /i '(r+(turi> cia%$!a -eei> dup( care r(mB%e $ re+piraie +tridul$a+(> @%+$it( de tu+e iritati'() Di fonia a+are a!unci c@n3 cor+ul !r (i% $cup( 0l$ta> iar di+-a0ia e+te pre!e%t( @% c$rpii 'e+ti,ulului lari%0ia%) Treptat> +em%ele de de,ut +e e+t$mpea!( +au di+par> c$rpul +tr(i% de'e%i%d t$lerat) Ca +em%e perma%e%te r(mB% u/$ar( di+p%ee de tip lari%0ia%> c$r%a&> mai rar tira&> '$ce r(0u/it( /i durere l$cal() Confir'area 3ia,no !icului o 3 ( e7ame%ul lari%0$+c$pic) La c$piii mici +e practic( lari%0$+c$pia direct(> iar la cei mari /i la aduli i%direct$+c$pia) Ra3io,rafia larin,ian ( e+te util( @% c$rpii +tr(i%i radi$$paci :metalici> $+$/i;) TRATAMENTUL cor+ilor !r (i%i lari%0ie%i e+te repre!e%tat de e7tra0erea l$r> -ie pri% i%direct$+c$pie lari%0ia%(> dup( preala,ila a%e+te!ie> cu pe%+e adec'ate) 9 0R$II STR#%# !'A.*,+',%"#C# $rin cor+i !r(i%i +e @%ele0 t$ate $,iectele +$lide> e7$0e%e +au e%d$0e%e> +u+cepti,ile +( $,+true!e c$mplet +au parial lume%ul u%uia di% eleme%tele ar,$relui tra4e$,r$%/ic) Se 'anife !( ca /i c$rpii +tr(i%i lari%0ie%i la c$pii> la alie%ai> ,ei'i) Na!ura cor+ilor !r(i%i e+te +imilar( cel$r lari%0ie%i) O3a!( a&u%/i @% c(ile aerie%e tra4e$,r$%/ice> c$rpii +tr(i%i determi%( reacii re-le7e 'i$le%te> ap$i +u%t> pui% cBte pui%> mai ,i%e t$lerai /i determi%( $ reacie i$%-lamat$rie care p$ate a&u%0e la a,ce+A +ecu%dar +e pr$duce $ +cler$!( care @%cap+ulea!( $r0a%ul /i pr$'$ac( pe de $ parte ,r$%/iecta!ii> iar pe de alt( parte> +te%$!e) SIM$TOME o fa(( de i%4alare care e+te> @% 0e%eral> -$arte dramatic( putB%d a&u%0e la +tare +i%c$pal( /i m$arte +u,it(A o fa(( de t$lera%(> cu di+p%ee imp$rta%t(> c$r%a&> /uierat) Radi$0ra-ia permite l$cali!area c$rpului +tr(i%> dac( ace+ta e+te $pac) E%cet> @%cet> +e i%+talea!( $ 4iper'e%tilaie a

+e0me%tului pulm$%ar c$re+pu%!(t$r) Dac( c$rpul +tr(i% e+te %ecu%$+cut> i0%$rat> a-eciu%ea i%tr( @% cea de2a treia -a!(> care e+te -a!a c$mplicaiil$r> -ie c$mplicaii lari%0$2tra4eale :edem lari%0$2tra4eal;> -ie c$mplicaii pulm$%are :tra4e$,r$%/ite> p%eum$patie acut(; +au> pe terme% lu%0 2 p+eud$a+tm> -al+a tu,ercul$!(> ca%cer ,r$%/ic) La u,ari? afeciu%ea e+te e7trem de 0ra'() En3o co+ia afir'( dia0%$+ticul /i permite 'i!uali!area $,iectului) Atu%ci cB%d c$rpul +tr(i% e+te recu%$+cut> dia0%$+ticul di-ere%ial cu $ ri%$lari%0$2tar4eit( acut( +au $ p%eum$patie acut( di+p%ei!a%t( e+te di-icil) TRATAMENT Dac( l$cali!area e+te @%alt(> tre,uie -(cut( $ tra4e$t$mie imediat> acea+ta permiB%d re+piraia /i a+piraia /i> u%e$ri> e7tracia c$rpului +tr(i%) Gac( %u> tre,uie -(cut( $ ,r$%4$+c$pie> dup( $ medicaie a%tii%-eci$a+(> a%ti+pa+tic(> t$%icardiac( /i a%tii%-lamat$rie) E+te '$r,a de u% accide%t care r(mB%e @%c( 0ra'> @% ciuda pr$0re+ului e%d$+c$piei m$rtalitatea p$+t$perat$rie e+te mi%im( la adult> a&u%0B%d la 5H la c$pil)

3.TUMORILE LARINGELUI
3.1. TUMORILE *ENIGNE $0LI$II LARIN.IENI Se 3efine c ca + eu3o!u'ori infla'a!orii locali(a!e +e cor(ile "ocale? la unirea &L4 an!erioare cu &L4 'iClocie? <n co'i ura an!erioar ( a 0l$tei) $oli+ii larin,ieni +o! a"ea for'e ro!un3e? o"alare +o fi e ili au +e3iculai) Se l$cali!ea!( pe $ +i%0ur( c$ard( '$cala> rar pe am,ele c$r!i '$cale) M(rimea p$lipului lari%0ia% e+te 'aria,il(> de la u% ,$, de mei la $ alu%() Gi% pu%ct de 'edere al +tructurii 4i+t$l$0ice> p$lipul lari%0ia% p$ate -i mi7$mat$+> a%0i$-i,r$mat$+) E!io+a!o,enic e <n!alne c 'ai frec"en! la a3ul i> la ,(r,aii care @/i -$l$+e+c '$cea +upra+$licitB%d2$> la -um(t$ri> la cei care lucrea!( @% mediu cu -act$ri irita%i a+upra c$r!il$r '$cale) SIM$TOME $oli+ul larin,ian e 'anife ! ( cli%ic pri% di+-$%ie /i c4iar a-$%ie @% p$lipii '$lumi%$/i) La larin,o co+ie e 3ecelea( ( p$lipul lari%0ia%> -$rmaiu%e

al,ici$a+( +au r$/ietic(> cu ,a!( lar0( +au pediculat( +ituat pe mar0i%ea li,er( a c$r!ii '$cale) DIA%NOSTICUL DIFERENIAL +e -ace te$retic> cu t$ate a-eciu%ile care pr$duc di+-$%ie) Orice -$rmaiu%e ,e%i0%( +e e7tirp( /i +e a%ali!ea!( la micr$+c$p) TRATAMENTUL e !e c#irur,ical /i c$%+t( di% a,laia p$lipului cu pe%+e lari%0ie%e adec'ate +u, i%direct$+c$pie> direct$+c$pie +au lari%0$+c$pie +u+pe%dat( care $-er( c$%-$rt c4irur0ical de+('Br/it) N0/ULII 0RZIL0R 30 ALE Se +re(in! ( ca mici tume-acii +imetrice ,ilaterale> la u%irea treimii a%teri$are cu cele d$u( treimi p$+teri$are ale c$r!il$r '$cale> mai -rec'e%t @%tBl%ii la -emei) Sun! con ecin a u%ui malme%a& +au +urme%a& '$cal pe u% tere% predi+pu+ :tul,ur(ri meta,$lice /i %eur$e%d$cri%e;) Si'+!o'ele un! func i$%ale '$ce alterat( ap$i r(0u/eal( 'erita,il(> c$%ti%u() I'a,inea larin,o co+ic ( e+te 'aria,il( %$duli a+cuii> atr$-ie u/$ar( a c$r!il$r> %$d$!it(i) TRATAMENTUL e !e or!ofonic =ree3ucare>? 'e3ical =+en!ru !ra!area !(rii %eur$e%d$cri%e;> micr$c4irur0ical e%d$+c$pic> dac( %$dulul e+te de&a -$arte '$lumi%$+> +e practic( e7ere!a cu ra!e LASSER) $A$IL0A*ELE Sun! neofor'aii didermice ,e%i0%e :epiteliale /i c$%&u%cti'e; ale c$r!il$r '$cale) Bn funcie de 'Br+t(> e7i+t( d$u( mari tipuri $A$ILOMATO/A CO$ILULUI E!iolo,ia a e !e <nc( %ecu%$+cut( +e i%'$c( iritaia /i i%-ecia lari%0elui) Se pare c( e+te '$r,a de u% 'iru+ -iltra%t> de$arece papil$mul +e p$ate 0re-a cu u/uri%( di%tr2u% l$c @% altul al ar,$relui aeria%) E7i+t( pr$,a,il u% tere% -a'$ra,il) SIM$TOME Tul7ur (rile @%cep la 'Br+ta de 1 2 3 a%i pri% r(0u/eal(> '$ce a+pr(> ap$i '$alat(> iar @% -i%al> a-$%( 2 apare di+p%eea cu acce+e de +u-$care) I'a,inea larin,o co+ic ( arat( $ pr$li-erare di-u!( :de 'e0etaii r$!2r$/ii> la %i'elul c$r!il$r '$cale> ,e%!il$r 'e%triculare> c$mi+ura a%teri$ar(> arite%$i!i;) TRATAMENTUL <n cele 'ai 'ul!e ca(uri re(i3 ( ca pri% timp> @% practicarea tra4e$t$miei> care -acilitea!( re+piraia /i pu%e lari%0ele @% repau+) Ulteri$r +e e7tirp( papil$mul> pri% micr$c4irur0ie> de pre-eri%( cu LASSER2ul) D$t -i e7tirpate /i cu pe%+a)

$A$ILOMATO/A ADULTULUI $a+ilo'ul a3ul!ului e !e cel 'ai a3e ea locali(a! /i mic) Fact$rul iritati' /i i%-lamat$r +u%t e'ide%te) Simpt$mul d$mi%a%t e+te di+-$%ia) O7iec!i" e con !a! ( $ tum$r( muri-$rm(> @% apr$pierea c$mi+urii a%teri$are> u%e$ri al,ici$a+(> murdar( :+em% de de0e%erare mali0%(;) Dia,no !icul 3iferen ial +e -ace cu tum$rile mali0%e> tu,ercul$!a tum$ral( /i +e impu%e ,i$p+ia) Tra!a'en!ul e !e <n 'o3 e en ial e%d$+c$pic> de e7tirpare> -ie cu pe%+a -ie cu LASSER) LARIN.0 ELUL E !e o !u'or ( aeric(> pr$du+( pri% 4er%ierea p%eumatic( a muc$a+ei lari%0ie%e> pr$du+( dat$rit( u%ei a%$malii c$%0e%itale a 'e%triculului M$r0a0%i /i a u%ei 4iperpre+iu%i e%d$lari%0ie%e repetate :a-eciu%i tu+i0e%e> tr$mpeti/ti> +u-l(t$ri @% +ticl(;) Gac( 4er%ia +e de!'$lt( +pre e7teri$r e+te '$r,a de u% lari%0$cel e7$lari%0ia% lateral +au media% /i tum$ra +e pre!i%t( ca $ tume-acie cer'ical( m$ale> %eted(> i%d$l$r(> reducti,il(> +$%$r( la percuie> tra%+pare%t( la tra%+ilumi%are /i care +e re-ace rapid la tu+e /i e-$rt) Dac ( +acul 4er%iar r(mB%e @% lari%0e e+te '$r,a de lari%0$cel e%d$lari%0ia%) Tum$ra e+te m$ale /i cu apariie e-emer() Radi$0ra-ia /i t$m$0ra-ia c$%-irm( dia0%$+ticul) TRATAMENTUL e !e c#irur,ical? +e cale e9!ern (> cer'ical(> +au tra%+lari%0ia%() %ISTELE 2U6TALARIN.IENE Sun! !u'ori con,eni!ale ori 3e re!en ie 0la%dular(> +ituate pe c$r$a%a lari%0elui> cu pred$mi%e%( pe -aa li%0ual( a epi0l$tei /i care determi%( tul,ur(ri meca%ice de de0lutiie /i re+piraie) Tra!a'en!ul con !( di% e7tirparea pri% -ari%0$t$mie e7ter%() Al!e !u'ori 7eni,ne larin,iene - c#i !e? fi7roa'e? li+oa'e? 'i9oa'e? an,ioa'e? a3enoa'e? enco3roa'e cu locali(are "aria7il ( /i dime%+iu%i imp$rta%te a%tre%ea!( tul,ur(ri re+pirat$rii> -$%at$rii /i de de0lutiie) Tra!a'en!ul e !e c#irur,ical? 3e e9!ir+are cu LASSER. 0N/R0*UL LARIN.IAN E !e o !u'or( care +e de!'$lt( le%t> -ii%d c$%+tituit( de cartila& 4iali%) Se <n!@lne/te mai -rec'e%t la ,(r,ai> decBt la -emei) L$cali!area

de elecie e+te pecetea cartila&ului cric$id> urmat de tir$id> arite%$id /i epi0l$t() Si'+!o'ele con3ro'ului larin,ian un! 6 r (0u/eala> di+p%eea /i di+-a0ia> +e%!aia de %$d @% 0Bt) R(0u/eala e+te dat( de reducerea m$,ilit(ii c$r!il$r '$cale pri% ma+a tum$ral() Larin,o co+ia in3irec! ( e'ide%ia!( $ tum$r( %eted(> -erm(> r$tu%d( +au %$dular(> -i7at(> ac$perit( de muc$a+( %$rmal() Con3ro'ul 3e !iroi3? cricoi3? !ra#ee e +oa!e +re(en!a ca o 'a ( tum$ral( dur(> @% re0iu%ea cer'ical() Ra3io,rafia larin,o-!ra#eal ( +impl( +au t$m$0ra-ia dau relaii de+pre -$rma /i e7te%+ia c$%dr$%ului) TRATAMENTUL con !( @% e7tirparea pri% lari%0$-i+ur( @% l$cali!(rile e%d$lari%0ie%e) A7or3ul cer"ical e9!ern e +rac!ic ( pe%tru c$%dr$mul de cartila& tir$id> cric$id)

3.2. TUMORI MALIGNE CANCERUL DE LARIN%E re+re(in! ( tum$ra mali0%( a lari%0elui> de!'$ltat( @% i%teri$rul $r0a%ului '$cal :ca%cere e%d$lari%0ie%e +au i%tri%+ece; +au pe c$r$a%a lari%0elui :ca%cere e7tri%+ece +au -ari%0$2 lari%0ie%e;) Din +unc! 3e "e3ere e!iolo,ic? !a7a,i 'ul /i alc$$li+mul +u%t -act$ri de ri+c i%du,ita,ili> iritaiile cr$%ice ale c(il$r re+pirat$rii :aer p$luat pri% -um> pr$du+e de ardere> pul,ere> pra- de c(r,u%e;> +t(rile preca%cer$a+e ale lari%0elui :4iperc4erat$!ele> pa4idermiile> leuc$pla!iile> papil$mul c$r%$+; /i e-$rturile '$cale :malme%a& /i +urme%a&;) V@r !a cea 'ai afec!a! ( e+te @%tre <9 /i 89 a%i> iar +e7ul ma+culi% e+te cu prec(dere i%tere+at) $unc!ul 3e +lecare al cancerului larin,ian e !e 3iferi!? 3u+ ( re0iu%ile a%at$m$2t$p$0ra-ice ale lari%0elui) Cancerul u+ra,lo!ic cu+rin3e cancerul "e !i7ular =7en(i "en!riculare /i -aa lari%0ia%( a epi0l$tei; /i ca%cerul 'e%tricular de!'$ltat @% 'e%triculul M$r0a0%i) .9H @/i au $ri0i%ea di% ,e%!ile 'e%triculare /i #H di% -aa lari%0ia%( a epi0l$tei) Cancerul ,lo!ic e !e cancerul cor(ii "ocale /i repre!i%t( 59H di% %e$pla+mele lari%0elui) Cancerul u7,lo!ic e 3e("ol! ( +u, c$r!ile '$cale de la mar0i%ea l$r li,er( @% &$+> pB%( la mar0i%ea i%-eri$ar( a cartila&ului cric$id) E%+umea!( 1H di% t$talitatea tum$ril$r mali0%e lari%0ie%e) Cancerul !ran ,lo!ic re+re(in! ( tum$rile care i%'adea!( ,a%da

'e%tricular( +au ca%cerul ,e%!ii care cupri%de c$arda '$cala /i repre!i%t( .5H) Locali( (rile ami%tite> au -iecare @% parte> u% m$d de e7te%+ie particular> care depi%de de +tructurile a%t$mice pr$prii eta&ului lari%0ia% re+pecti' /i de i%e0ala reparti!are a lim-aticel$r e%d$lari%0ie%e) J$0(ia lim-atic( a re0iu%ii +upra0l$tice e7plic( caracterul e7u,era%t /i pr$pa0area rapid( a epiteli$amel$r di% ace+t terit$riu> +pre de$+e,ire de re0iu%ea +u,0l$tic(> care -ii%d mai +(rac( @% lim-atice> &u+ti-ic( caracterul i%-iltrati' /i e'$luia le%t( a le!iu%il$r ca%cer$a+e +u,0l$tice) C$r!ile '$cale +u%t cele mai +(race @% 'a+e lim-atice> -apt care r(+pu%de caracterel$r cli%ice ale ca%cerel$r c$rdale tum$ri l$cali!ate> cu e7te%+ie -$arte le%t( /i mai mult e7$-itice decBt i%-iltra%te) Din +unc! 3e "e3ere #i !olo,ic? e+i!elio'ul con !i!uie 'area 'aCori!a!e a cancerelor 3e larin,e. Sun! <n!@lni!e cu +rec (dere -$rmele +pi%$celulare c$mplet +au i%c$mplet di-ere%iate /i> mai rar> cele ,a!$celulare) Ca%cerele c$%&u%cti'e> e7trem de rare> p$t -i -i,r$+arc$ame> lim-$+arc$ame /i reticul$+arc$ame) C$%dr$+arc$%ul e+te e7cepi$%al) DIA%NOSTICUL $O/ITIV al cancerului 3e larin,e e 7a(ea( ( pe acu!ele ,$l%a'ului> datele e7ame%ului lari%0$+c$pic /i al celui e7$cer'ical> i%'e+ti0aiile radi$l$0ice /i pe e7ame%ul a%at$m$2 pat$l$0ic) Acu(ele 7olna"ului un! 3iferi!e? 3u+ ( l$cali!are) Cancerul ,lo!ic are un 3e7u! in i3io ? 'anife !a! +rin r (0u/eal(> care de'i%e +u+pect( dac( +e prelu%0e/te pe+te 32< +(pt(mB%i /i dac( pr$0re+ea!(> -(r( +( e7i+te peri$ade de ameli$rare) La @%ceput> '$cea $,$+e/te u/$r> ap$i treptat> cap(t( u% caracter a+pru> ru0$+ /i lem%$+) Gi+-$%ia c$%+tituie u% +em% de alarm( pe%tru ,$l%a'> atu%ci cB%d ea +e i%+talea!( pe u% lari%0e +(%(t$+> -(ra $ lari%0it( cr$%ic( @% a%tecede%te) Gi+-$%ia p$ate -i @%+$it(> u%e$ri> de $ tu+e +eac(> dat$rit( iritaiei c$r!ii '$cale +(%(t$a+e de c(tre le!iu%ea %e$pla!ic() Cancerul u+ra,lo!ic are o i'+!o'a!olo,ie 'ai (rac( /i mai i%+idi$a+() Drimul +em% e+te di+-a0ia> +u, -$rma u%ei di+crete &e%e la de0lutiieA @%+$it( +au %u de $tal0ie /i care aduce pe pacie%t la medic> dup( $ e'$luie te%ace /i u/$r pr$0re+i'( de 1 2 3 lu%i) Gi+-$%ia e+te tardi'(> 'aria,il( ca t$%alitate> '$cea are u% caracter +ti%+> %u e+te a+pr(> ru0$a+(> ca @% ca%cerul 0l$tic iar emi+iu%ea +u%etel$r acute e+te c$%+er'at() Tu+ea lip+e/te /i primul +em% de alarm( e+te repre!e%tat de ade%$patia cer'ical(> care atra0e ate%ia ,$l%a'ului) Gi-icult(i re+pirat$rii %u e7i+t( decBt @% -$rmele e7trem de ,ur&$%a%te ale %e$pla+mului /i pri% %e0li&e%a t$tal( a pacie%tului) Cancerul u7,lo!ic e !e cel 'ai <n /el(t$r ca +impt$mat$l$0ie) Drimul +em% e+te di+p%eea> care la @%ceput e+te u/$ar(> %umai la e-$rt> pacie%tul acu!( di-icult(i la urcatul +c(ril$r /i u%e$ri atra0 ate%ia mici cri!e de +u-$caie> di-erite +pa+me +upraad(u0ate) Caracterul pr$0re+i' al di+p%eei aduce pe ,$l%a' la medic) Al d$ilea

+impt$m e+te r(0u/eala di+cret(> -(r( caracterele di+-$%iei ca%cerului de c$ard( '$cal(> dar care per+i+t( de cBte'a lu%i /i care e+te dat$rit( im$,ili!(rii pr$0re+i'e a c$r!ii '$cale) Cancerul !ran ,lo!ic e !e 3o'ina! 3e 3i +nee? care <'7rac ( acelea/i caractere cu cea di% ca%cerul 0l$tic) E9a'enul o7iec!i" e9olarin,ian au cer"ical +une <n e"i3en ( ade%$patii prec$ce &u0ul$2car$tidie%e> ceea ce repre!i%t( u% +tadiu a'a%+at al le!iu%il$r %e$pla!ice) A,+e%a cracme%tului lari%0ia% e+te +em% de e7ti%dere p$+teri$ar( a ca%cerului) M$di-ic(rile cartila&ului tir$id> l(r0irea +a a%$rmal( atra0 ate%ia a+upra e7teri$ri!(rii pr$ce+ului tum$ral @% a-ara $r0a%ului '$cal) E9a'enul en3olarin,ian efec!ua! +rin larin,o co+ie in3irec! ( +au direct(> pu%e @% e'ide%( caracterul e7$-itic> i%-iltra%t> ulcerat +au +B%0erB%d al tum$rii ca%cer$a+e> ca /i l$cali!area> e7te%+ia /i m$,ilitatea lari%0elui) Im$,ilitatea u%ui +e0me%t lari%0ia% e+te u% +em% pat$0%$m$%ic pe%tru ca%cer) F$rmele de ca%cer 0l$tic> +u,0l$tic /i tra%+0l$tic determi%( im$,ilitatea arite%$idului /i 4emilari%0elui re+pecti'> iar ca%cerul 'e+ti,ul$2epi0l$tic pr$duce im$,ilitatea /i ri0iditatea epi0l$tei) Cancerul cor(ii "ocale +re(in! ( a+pecte lari%0$+c$pice e7trem de 'ariate) Sediul de de,ut +e a-l( @% .O3 medie /i a%teri$ar( a c$r!ii) E% -a!a i%itial(> c$arda e+te m$,il( /i le!iu%ea %e$pla!ic( +e pre!i%t( +u, mai multe -$rme mu0ure %ere0ulat> r$/ietic> pediculat +au +e+il> +trict l$cali!at> cBt u% ,$, de ma!(re> leuc$pla!ie 'eruc$a+(> papil$m c$r%$+ @%ti%+ @% t$at( c$arda> ulceraie l$cali!at( +au @%ti%+( la t$at( c$arda> c$ard( '$cal( %eted(> %eulcerat( dar -i7at(> @%0r$/at(> tume-iat() Cancerul "e !i7ulului 3e7u!ea( ( la %i'elul ,e%!ii 'e%triculare +au a pici$rului epi0l$tei> -ii%d de la @%ceput ,ilateral +au ,ilaterali!B%du2+e -$arte prec$ce> c(tre @%ai%te> i%'adB%d l$&a tir$4i$epi0l$tic() E7te%+ia c(tre arite%$id /i c(tre aripa tir$idului :p$+teri$r /i @% a-ar(; e+te mai tardi'( la -el /i cea i%-eri$ar(> @%+pre c$arda '$cal() Tum$rile %e$pla!ice 'e+ti,ulare +e pre!i%t( lari%0$+c$pic +u, -$rm( 'e0eta%t( :ma+( ,ur&$%a%t(> al,ici$a+(> %ere0ulat(> i%-iltra%t( :,a%da 'e%tricular( %ere0ulat(> @%0r$/at(> i%-iltrat(;> ulcerat( :ulceraie a+cu%+(> pr$-u%d(> ma+cat( de i%-iltraia tum$ral( +au ac$perit( de ma+ele 'e0eta%te; +au mi7t() A3eno+a!ia e !e cea 'ai frec"en! (> 59H di% ca!uri> dar p$ate -i +impl(> %eca%cer$a+(> pri% +uprai%-ectarea %e$pla+mului) Cancerul "en!riculului /i tra%+0l$tic arat( ,a%da 'e%tricular( mai mult +au mai pui% i%-iltrat(> cu 4emilari%0ele -i7at> u%e$ri +e $,+er'( mu0uri %e$pla!ici care ie+ di% 'e%tricul> dar ace+t a+pect e+te tardi') E7te%+ia c(tre cartila&ul ti$id e+te prec$ce) Locali(area u7,lo!ic ( +e pre!i%t( +u, -$rme i%-iltra%te> pui% e7u,era%te) E% -a!a de de,ut> apare $ +impl( dimi%uare a m$,ilit(ii c$rdale)

E9a'enul ra3io,rafic 3e +rofil /i t$m$0ra-ia +u%t eleme%te pe%tru dia0%$+tic) E%tr2$ -a!( a'a%+at(> re0iu%ea +u,0l$tic( de'i%e 'i!i,il( la lari%0$+c$pie> ,$m,B%d +u, c$arda '$cal() In"e !i,area ra3iolo,ic ( a lari%0elui ,$l%a' de ca%cer +e -ace pri% cli/ee de pr$-il :@% i%cide%a +ta%dard /i @% Val+al'a> @% -$%aie /i re+piraie> pri% t$m$0ra-ii de -a( /i pr$-il;) Radi$0ra-iile de pr$-il /i de -a( e'ide%ia!( tum$rile 'e+ti,ul$2epi0l$tice /i i%'adarea l$&ei tir$4iepi0l$tice> e7te%+ia p$+teri$ar( retr$2cric$idia%( /i l$cali!area +u,0l$tic( a ca%cerului) T$m$0ra-ia e+te util( @% decelarea tum$ril$r 'e%triculare /i ale re0iu%ii +u,0l$tice) E9a'enul ana!o'o-+a!olo,ic e !e in3i +en a7il <n 3ia,no !icarea cancerului. DIA%NOSTICUL DIFEREN IAL al ca%cerului de lari%0e +e -ace cu t$ate tipurile de lari%0it(> tum$rile ,e%i0%e lari%0ie%e> tu,ercul$!a lari%0ia%() EVOLUIA In3iferen! 3e +unc!ul 3e +lecare? cancerul e"oluea( ( c(tre a+-i7ie pri% $,+trucia c$mplet( a lume%ului lari%0ia%> c(tre e7te%+ie 0a%0li$%ar( /i meta+ta!e la di+ta%(> ca/e7ie /i m$arte) TRATAMENTUL e !e 3iferi!? <n func ie de t$p$0ra-ia tum$rii> e7ti%derea /i pre!e%a +au %u a ade%$patiei) El e+te c4irur0ical) In!er"enia c4irur0ical( p$ate -i parial(> dac( tum$ra e+te relati' limitat( +au t$tal(> dac( tum$ra a i%'adat de&a cel pui% &um(tate di% lari%0e /i c$mi+ura a%teri$ar( /i p$+teri$ar() Larin,ec!o'iile +ar iale p$t -i +upra0l$tice> pe%tru eta&ul +uperi$r> ceea ce permite c$%+er'area c$r!il$r '$caleA pe%tru eta&ul 0l$tic 2 c$rdect$mie) Ace+te $peraii pariale c$%+er'( u% lume% lari%0ia%> iar ,$l%a'ul p$ate re+pira /i '$r,i pe c(i %aturale) Larin,ec!o'ia !o!al ( a%tre%ea!( tra4e$+t$mie de-i%iti'() J$l%a'ul %u p$ate '$r,i %$rmal> dar p$ate -i $,iectul u%ei reeduc(ri :'$ce e+$-a0ia%( 2 eri0m$-$%aie; +au p$ate '$r,i cu a&ut$rul u%ui aparat ce d( re!ultate '$cale ,u%e) Larin,ec!o'iile u7!o!ale recon !ruc!i"e +er'i!? <n anu'i!e ca(uri? recu+erarea funciei '$cale pe c(i %aturale) Cura ,an,lionar( +imulta%( e+te %ece+ar( /i $,li0at$rie) Dac ( pr$ce+ul tum$ral a i%'adat $r0a%ele 'eci%e /i ade%$patia e+te -i7at(> tratame%tul e+te paleati' /i c$%+t( %umai di% tra4e$t$mie de %ece+itate> radi$terapie /i medicaie a%tial0ic() $o !o+era!or? orice 7olna" o+era! 3e neo+la ' larin,ian e !e u+u !eleco7al!o!era+iei /i c4imi$terapiei) $RO%NOSTIC Tra!a! +recoce? <nain!e ca le(iunile ( dep(/ea+c( re0iu%ea

e%d$ca'itar(> ca%cerul lari%0ia% e+te cura,il @% -$arte mare m(+ur() Ca%cerul c$r!ii '$cale d( -$arte ,u%e re!ultate dac( e+te +urpri%+ la de,ut> pe+te *9H /a%+e de 'i%decare) Cancerul u+ra- /i +u,0l$tic au e'$luie mai pui% -a'$ra,il(> dB%d 69 2 89H /a%+e de 'i%decare)

). TUL*URARILE NERVOASE ALE LARINGELUI


La ni"elul larin,elui e9i ! ( tul,ur(ri m$t$rii pri% 4iperPi%e!ie +au 4ip$Pi%e!ie /i tul,ur(ri +e%!iti'e) ).1. TUL*URRILE MOTORII 4.1.a) S$AS*ELE LARIN.ELUI Sun! !ul7ur (ri 4iperPi%etice> care repre!i%t( c$%tracia pa+a0er( +au dura,il( a mu/c4il$r c$%+truct$ri lari%0ie%i ce a%tre%ea!( u% acce+ de +u-$care imediat() Su%t determi%ate de u% re-le7 +e%!iti'$2 'e0etati' @% terit$riul %er'ului p%eum$+pi%al /i +e ma%i-e+t( mai ale+ pe a%umite tere%uri +pa+m$-ilice :c$pil %eur$a+te%ic> de,ilitat> tere% aler0ic> diate!e e7udati'e;) Ele +u%t -a'$ri!ate de $,+trucia %a!al( /i de +ecreiile care c$,$ar( di% ca'um :'e0etaii ade%$ide;) D$t @%+$i le!iu%i $r0a%ice l$cale> cum ar -i mal-$rmaii> lari%0ite> ade%$id$2lari%0ite +au p$t -i re!ultatul le!(rii arcului re-le7 ati%0erea p%eum$0a+tricului +au a ce%tril$r %er'$/i) Se 'anife ! ( pri% cri!e ,ru/te de di+p%ee lari%0ia%(> care +e repet( !il%ic +au de cBte'a $ri pe !i /i care +e r(re+c cu cBt c$pilul cre/te @% 'Br+t( :dup( 'Br+ta de 3 a%i +u%t $ e7cepie;) E%tre cri!e c$pilul e+te a,+$lut %$rmalA durata cri!el$r e+te de cBte'a +ecu%de> ma7imum u% mi%ut) La ace/ti c$pii tre,uie c(utate +em%ele de 4ipere7cita,ilitate %eur$mu+cular( pri% 4ip$calcemie :+em%ul C4'$+teP 2 percuia $,ra!ului decla%/ea!( c$%tracia re-le7( a 4emi-eeiA +em%ul lui Qei++ 2 percuia u%04iului e7ter% al $r,itei pr$'$ac( c$%tracia $r,icularului ple$apel$rA +em%ul Le+%e /i Turpi% 2 percuia c$mi+urii la,iale pr$duce c$%tracia ,u!el$r; /i +e d$!ea!( calcemia> care e+te +c(!ut(> cam la &um(tate :69 2 89 m0 H -a( de .99 2 199 m0 H;) Cri(a 3e ufoca ie +e tratea!( pri% +timularea re-le7ului re+pirat$r> pri% -la0el(ri ale -eei +au +patelui c$pilului cu palma> pu%erea +u, %a+ul pacie%tului a u%ui -lac$% cu am$%iac> $et> +pirt> i%tr$ducerea u%ei +$%de Nelat$% @% -$+ele %a!ale> i%+tilaii %a!ale de adre%ali%(A re'ul+ie prelari%0ia%( :c$mpre+e calde +au mu/tar;> $7i0e% pe ma+c() Spa+m$-ilia +e tratea!( pri% i%&ecii i)') cu calciu /i ade%$id$t$mie)

4.1.b) $ARALIZIILE LARIN.IENE $o! lua a +ec!e 3i"er e. $o! fi 3e!er'ina!e 3e le(iuni +eriferice au cen!rale. Se +une c ( parali!ia peri-eric( e+te u%ilateral( /i t$tal(> iar parali!ia ce%tral( e+te ,ilateral( /i parial( :%u a-ectea!( decBt a%umii mu/c4i ai lari%0elui;) Ele 3e!er'in ( di+-$%ie :parali!ii u%ilaterale;> a-$%ie :parali!ii ,ilaterale;> di+p%ee cu a+-i7ie :parali!ii ,ilaterale; +au di+-$%ie /i di+-a0ie :parali!ii a+$ciate -ari%0$2lari%0ie%e;) 1) $arali"ia !nilateral (hemiplegia laringian) - e 'anife !( pri% im$,ilitatea c$mplet( a u%ei c$r!i '$cale cu a+pect %$rmal) D$ate -i pur(> parali!ie recure%ial( u%ilateral( +au a+$ciat( alt$r parali!ii) $arali(ia recurenial( u%ilateral( e+te determi%at( de a-eciu%i di% re0iu%ea cer'ical( traumati+me accide%tale +au $perat$rii pe tir$id( +au re0iu%ea pleural(> p$ate -i re!ultatul u%ei c$mpre+iu%i +au pr$pa0(rii u%ui ca%cer de 'eci%(tate :e+$-a0> tra4ee> tir$id(; +au a%e'ri+m al arterei car$tide> ade%$patii) Recuren!ul 3re+! nu co7oar ( +u, %i'elul +u,cla'iei drepte /i> deci> %u p$ate -i a-ectat de pat$l$0ia i%trat$racic() Recuren!ul !@n, !rece +rin 'e3ia !in +en!ru a face o 7ucl ( @% &urul cr$+ei a$rticeA p$ate -i a-ectat de acea+t( pat$l$0ie> @% +pecial a%e'ri+m de a$rt(> a-eciu%i cardiace> pleurale> ,r$%/ice> pulm$%are +au 0a%0li$%are> media+ti%ale) $arali(ia +oa!e fi +ri'i!i"(> pri% %e'rit( i%-eci$a+( +au t$7ic() SIM$TOMATOLO%IE Di fonia e !e e'nul +rinci+al. E !e "aria7il (> @% -u%cie de p$!iia c$r!ii '$cale> '$cea e+te de $,icei ,it$%al(> adic( +e aud d$u( +u%ete @% -$%aie) E9a'enul o7iec!i" ara! ( im$,ilitatea a,+$lut( a u%ei c$r!i '$cale> atBt @% re+piraie cBt /i @% -$%aie> cu a+pectul :+upra-a(> cul$are; %em$di-icat) U%e$ri> c$arda '$cal( a-ectat( e+te c$%ca'(> -la+c(> +ituat( pe u% pla% i%-eri$r c$r!ii '$cale +(%(t$a+e) TRATAMENTUL e !e cel al cau(ei. Dac ( e+te '$r,a de $ a-eciu%e ,e%i0%(> tre,uie -(cut( $ reeducare -$%iatric( pe%tru a reda ,$l%a'ului> 0raie mi/c(ril$r celeilalte c$r!i '$cale> $ '$ce %$rmal() U% act e%d$+c$pic micr$c4irur0ical e+te> ade+ea> %ece+ar pe%tru a a&uta c$arda '$cal( parali!at( +( +e apr$pie de li%ia media%( :-$%$c4irur0ie;) .EMI$LE%II LARIN%IENE ASOCIATE Acea ! ( parali!ie u%ilateral( p$ate -i a+$ciat( cu alte parali!ii de %er'i cra%ie%i> -ie de cau!( cer'ical( @%alt(> -ie de cau!( me%i%0eal(

+au ,ul,ara) A +ec!ul clinic al #e'i+le,iilor larin,iene a ocia!e e !e 3iferi!? 3u+ ( m$dul cum +u%t i%tere+ai %er'ii IX> X> XI> XII> +impaticul cer'ical) Se reali(ea(( - in3ro'ul A"eli 6 +arali(ia I /i XI i%ter% :parali!ia '(lului /i parali!ia lari%0elui 2 %er'ul recure%t;A - in3ro'ul Sc#'i3!6 +arali(ie I /i XI t$tal :parali!ie palat$2lari%0$2 +capular( SCMT> trape!;A - in3ro'ul Verne!6 II? I? II - #e'i+le,ie +ala!o-farin,olarin,ian (A - in3ro'ul AacK on6 I? II? III - #e'i+le,ie "elo-,lo olarin,ian (A - in3ro'ul Colle! Sicar3 - #e'i+le,ie +ala!o-,lo o-farin,o-larin,ian ( /i a um(rului :IX> X> XI> XII;A - in3ro'ul Villare! - II? I? II? III /i parali!ia +impaticului cer'ical cu +i%dr$m Claude Jer%ard ?$r%er :retr$par$tidia% p$+teri$r;A - in3ro'ul %arcin - +arali(ia !u!uror ner"ilor cranieni 3e o +ar!e. Al (turi de di+-$%ia pr$du+( de parali!ia c$r!ii '$cale +e adau0( /i +em%ele determi%ate de le!area %er'il$r IX :di+-a0ie> +em%ul perdelei> tul,ur(ri de 0u+t @% .O3 p$+teri$ar( a lim,ii;> X :a%e+te!ia '(lului /i -ari%0elui de partea le!iu%ii> tul,ur(ri re+pirat$rii /i cardi$'a+culare;> XI :parali!ia 4emi'(lului palati% /i a mu/c4il$r +ter%$cleid$ma+t$idia% /i trape!;> XII :parali!ia 4emilim,ii cu de'ierea 'Br-ului de partea parali!at(; /i a +impaticului cer'ical :+i%dr$mul Claude Jer%ard ?$r%er;) ,) $arali"iile bilaterale sa! 'iple&iile larin&iene +o! fi +eriferice? care un! co'+le!e /i ce%trale> care +u%t i%c$mplete) Di+le,ia co'+le! ( +au 0l$,al( are> @% 0e%eral> $ eti$l$0ie ca%cer$a+( :ca%cer de tir$id(> e+$-a0 +au tra4ee; +au traumatic( c4irur0ical( :tir$idect$mie; /i +e reali!ea!( +u, d$u( a+pecte -$%at$rie /i re+pirat$rie) Di+le,ia fona!orie au in3ro'ul /ie' en e carac!eri(ea(( pri% a-$%ie a,+$lut( /i di+-a0ie a,+$lut(> iar la e7ame%ul $,iecti' c$r!ile '$cale +u%t -i7ate @% a,ducie +au @% p$!iie i%termediar() Di+le,ia re +ira!orie au in3ro'ul Rie,el e carac!eri(ea(( pri% -aptul c( ,$l%a'ul %u p$ate %ici +( '$r,ea+c( %ici +( re+pire> iar c$r!ile '$cale +u%t im$,ili!ate @% p$!iie media%( +au paramedia%(> -ii%d apr$piate) Di+le,ia inco'+le!( +au ce%tral( afec!ea(( %umai a%umite 0rupe mu+culare i%tri%+eci) Mu/c4ii c$%+trict$ri +u%t i%taci> iar cei d$i cric$arite%$idie%i p$+teri$ri :p$+ticu+; +u%t parali!ai) Coar3a "ocal ( +e p$ate apr$pia dar %u +e p$ate dep(rta de li%ia media%(> ,$l%a'ul p$ate '$r,i c$rect dar %u p$ate re+pira) E+te '$r,a deci> de $ parali!ie i%c$mplet( dar ,ilateral(> e+te de $ri0i%e ce%tral( /i +em%i-ic( $ tul,urare 'a+cular( +au de0e%erati'( de cau!( ,ul,ar( :lue+> +cler$!a @% pl(ci> +iri0$,ul,ie;) Al (turi de parali!iile %er'$a+e ale lari%0elui e7i+t( /i parali!ii

mi$patice> care +u%t pare!e ale mu+culaturii i%tri%+eci> -(r( le!iu%i ale c(il$r %er'$a+e> pri% pr$ce+e de mi$!it() Apar @% urma tul,ur(ril$r calcice /i reali!ea!( pare!a te%+$ril$r '$cali 2 c$r!ile '$cale reali!ea!( @% .O3 medie u% a+pect r$m,$idal pri% lip+a de c$%tracie a mu/c4il$r te%+$ri /i pri% lip+a de apr$piere a c$r!il$r '$cale> ,$l%a'ul pre!i%t( di+-$%ie) La !a7ilirea 3ia,no !icului 3e +arali(ie larin,ian (> al(turi de e7ame%ul lari%0$+c$pic particip( /i e7ame%ul +tr$,$+c$pic> electr$mi$0ra-ic> palparea arite%$i!il$r /i e7ame%ele radi$l$0ice ale lari%0elui /i pl(mB%ului> e7ame%ele +er$l$0ice> +ci%ti0ra-ia tir$idia%( /i e7ame%ele e%d$+c$pice) $arali(iile unila!erale 7eneficia( ( de tratame%t eti$l$0ic) E% ca!ul %e'ritel$r t$7ice> +e admi%i+trea!( 0rupul de 'itami%e J> :J &? 08? fo fo7ion>. Bn 3i+le,iile fona!orii e face !ra!a'en! e!iolo,ic =!ra!a'en!ul cancerului 3e !iroi3a? e ofa,? !ra#ee> iar +en!ru ali'en!a ia ,$l%a'ului +e m$%tea!( +$%da %a!$e+$-a0ia%( +au +e practic( 0a+tr$+t$ma de alime%taie) Bn 3i+le,ia re +ira!orie e +rac!ic ( de ur0e%( tra4et$mie pe%tru a+i0urarea re+piraiei> urmB%d +( +e e-ectue!e> @% timpul al 12lea> $peraii de @%dep(rtare a c$r!il$r '$cale) Bn +arali(ia !en orilor "ocali e face !ra!a'en! en3ocrinolo,ic +en!ru nor'ali(area calce'iei.

10 TUL*URRILE SENZITIVE Sun! a e'(%(t$are cu cele ale -ari%0elui) .i+ere !e(ia 'ucoa ei larin,iene - e 3a!orea(( i%-lamaiil$r /i iritaiil$r cr$%ice 2 tutu%> alc$$l> c$%dime%te> mediu p$luat /i pr$'$ac( acce+e de tu+e c4i%t$a+(> u+cat(> c4i%uit$are) .i+oe !e(ia /i a%e+te!ia - <n oe+c tul,ur(rile +imilare de la %i'elul -ari%0elui /i cB%d +u%t ,ilaterale apare peric$lul p(tru%derii alime%tel$r @% c(ile aerie%e i%-eri$are> pri% a,$lirea re-le7ului de ap(rare lari%0ia%) $are !e(iile - un! <n!@lni!e la ne"ro!ici. TRATAMENTUL ace !or !ul7ur (ri +e%!iti'e c$%+t( di% 0ar0ari+me /i ,adi&$%(ri em$lie%te /i a%e+te!ice> re0im alime%tar adec'at> e'itarea 4ema&ului /i a @%04iitului @% +ec> +edati'e> tra%c4ili!a%te)

0. INSUFICIENA RESPIRATORIE LARINGIAN


$rin 3i +nee e <n ele0e di-icultatea de a re+pira) =reutatea la re+piraie +e ma%i-e+t(> de $,icei> pri% -rec'e%a e7a0erat( a re+piraiil$r :p$lip%ee; /i> u%e$ri> pri% m$di-ic(ri ale amplitudi%ii re+pirat$rii) T$ate 0radele de di+p%ee p$t -i $,+er'ate> de la di+p%eea la e-$rt> ap(ruta %umai cu $ca!ia u%ui e-$rt mai mult +au mai pui% i%te%+ +au prelu%0it> pB%( la $rt$p%ee> @% care di+p%eea e7trem( $,li0( pe pacie%t +( ad$pte $ p$!iie -a'$ra,il( pe%tru a putea re+pira mai ,i%e) Di +neea +rin o7 !acol larin,ian e !e carac!eri(a! ( pri% ,radip%ee> t$tdeau%a i%+pirat$rie> @%+$it( de c$,$rBrea lari%0elui @% timpul e-$rtului i%+pirat$r :+e ia ca reper Cm(rul lui AdamC @% rap$rt cu C-urculia +ter%al(C /i de r(+tur%area capului pe +pate :4ipere7te%+ie;) C@n3 3i +neea e !e 'ai in!en ( +e +upraadau0( tira&ul /i c$r%a&ul) CornaCul e !e un (,o'o! ru,o ? +ro"oca! 3e !recerea aerului +rin larin,ele <n,u !a! /i e+te pre!e%t @% i%+piraie) Tira&ul> t$t i%+pirat$r> c$%+t( di% deprimarea te0ume%tel$r cer'icale +upra+ter%ale /i +upracla'iculare> i%terc$+tale /i epi0a+trice /i e+te pr$'$cat de 'idul i%trat$racic pr$du+ de $,+tac$lul lari%0ia% @% timpul re+piraiei) La c$pil tira&ul e+te mai tardi' /i de tip i%-eri$r> epi0a+tric /i +u,c$+tal) I%te%+itatea c$r%a&ului e+te 'aria,il( ca /i cea a tira&ului> -ii%d depe%de%te direct de 0radul $,+truciei lari%0ie%e) E% di+p%eea cu caracter acut> ,$l%a'ul e+te @%0r$!it de lip+a de aer :-acie+ +periat;> $c4i +tr(lucit$ri> te0ume%tele ac$perite de +ud$ri reci; /i +t( im$,il pe mar0i%ea patului +au pe +cau%> +pri&i%it @% mBi%i) Se c$%+tat( pr$emi%e%a mu/c4il$r +ter%$clei$ma+t$idie%i +u, te0ume%tele 0Btului> @% urma c$%traciei ace+t$ra pe%tru dilatarea t$racelui) Bn 3i +neele in!en e /i prelu%0ite +e mai +em%alea!( +em%e de a+-i7ie> @% particular cia%$!a ,u!el$r> a -eei /i a u%04iil$r> +em%e care impu% de ur0e%( permea,ili!area c(il$r aerie%e) Tul,ur(rile '$cale :di+-$%ia; tr(dea!( +ediul lari%0ia% al di+p%eei) Cau(ele 3i +neei 7ru c in !ala!e +o! fi 6 - e3e'e larin,iene infla'a!orii locale au 3e cau( ( 0e%eral( :edeme re%ale +au aler0ice de tip Vui%cPe;A - 3i+le,ii larin,iene =3i+le,ia re +ira!orie Rie,el au +arali(ia 3ila!a!orilor ,lo!ei - in3ro' %er3#ar3!>D - +a ' larin,ian 7ru!al a+ (rut accide%tal> pri% c$%tact cu u% c$rp +tr(i%> dup( u% acce+ prelu%0it de tu+e :ictu+ lari%0ia%;A - cor+ !r (i% i%4alat> care determi%( di+p%ee +u,it(> pri% +pa+m +au pri% i%cla'are la %i'elul lari%0elui :daca e+te '$lumi%$+ c$%+tituie cau!( de m$arte +u,it(;A - !rau'a!i 'ele 3e c#i e au <nc#i e ale larin,elui. Di +neea +ro,re i"a +oa!e fi reali(a! ( de

- !u'ori 7eni,ne !eno(a!e =+oli+ 3e 3i'en iuni 'ari>D - cancerul larin,ian ne!ra!a! au ira3ia! =e3e'e ecun3are au ra3ionecro(a car!ila,inoa (;A - !u7erculo(a larin,elui <n for'a infil!ro-e3e'a!oa ( :di+p%eea lari%0ia%( +e +upraadau0( celei pulm$%are;A - ifili ul larin,elui <n for'a !eriar(> l$cali!at( +u,0l$ticA - !eno(ele cica!riciale +o !infla'a!orii? !rau'a!ice au o+era!orii. La co+ii? 3i +neea +oa!e fi a!ri7ui! ( - unui cor+ !r(i% lari%0ia% i%cla'at direct @% lari%0e> pri% a+pirare> +au +ecu%dar> -i7at +u,0l$tic :c$rp +tr(i% tra4eal m$,il> pr$iectat @% lari%0e @%tr2u% acce+ de tu+e;A - cru+ului 3if!eric - a !(!i di+p(rut dat$rit( 'acci%arii a%tidi-tericeA - larin,i!ei !ri3uloa e =fal ul cru+> care ur"ine la co+ii a3enoi3ieni? <n +lin( %$apte> +u, -$rm( de di+p%ee l(tr(t$are /i '$ce r(0u/it( /i care cedea!( rapid> u%e$ri -(ra a+i+te%( medical(A - unei larin,i!e u7,lo!ice au unei larin,o!ra#eo7ron /ite +u-$ca%te> i%-ecii 0ra'e 0ripale> cu +em%e +e'ere 0e%erale de t$7ii%-ecie /i cu di+p%ee acce%tuat(> pr$du+( de d$puri de -i,ri%( @% ar,$rele tra4e$,r$%/ic /i de edem +u,0l$tic acce%tuat) Di +neea cronic(> pr$0re+i'(> la c$pii> p$ate -i @%trei%ut( de - +a+ilo'a!o(a larin,ian( caracteri!at( pri% recidi'e -rec'e%teA - 'alfor'a ii lari%0ie%e :+trid$rul lari%0ia%> c4i+te c$%0e%itale prelari%0ie%e;) Dia,no !icul e!iolo,ic e !a7ile /te dup( e7ame%ul $,iecti' al lari%0elui) A +ec!ul larin,o co+ic e !e carac!eri !ic +en!ru fiecare afec iu%e @% parte) TRATAMENTUL in !i!ui! <n 3i +neele acu!e au cronice care au 3e"eni! acu!e e !e 3e 'a9i'( ur0e%( pe%tru a+i0urarea u%ei 'e%tilaii pulm$%are %$rmale) Se +roce3ea( ( la permea,ili!area c(il$r aerie%e @%cepB%d cu 4ip$-ari%0ele> de u%de +e a+pir( +ecreii +au +B%0e> /i a c$rpil$r +tr(i%i> i%tu,aie tra4eal( +au tra4e$t$mie) Bn ca( 3e e3e' larin,ian e efec!uea( ( tratame%t a%tii%-lamat$r @% d$!e mari> tratame%t a%ti,i$tic> per-u!ii cu +er -i!i$l$0ic> 'itami%e di% 0rupul J /i C> Calciu> $7i0e%$terapie)

OTOLOGIE
1. AFECIUNILE INFLAMATORII ALE UREC,II
1.1. INFLAMAIILE UREC,II EXTERNE 3e e'nea(( a-ectarea pa'ili$%ului auricular /i a c$%ductului auditi' e7ter% /i p$art( de%umirea de $tite e7ter%e) A) La ni"elul pa7ilion!l!i a!ric!lar e <n!@lne c infecii ale pielii :eripi!el> impeti0e; /i ale cartila&ului :peric$%drita;) Eri"ipel!l re+re(in!( i%-lamaia te0ume%tului determi%at( de +trept$c$c> care p$ate +( -ie $ e7te%+ie a eripi!elului -eei +au p$ate ap(rea ca $ c$mplicaie a u%ei $tite e7ter%e -uru%cul$a+e> +au p$ate -i +ecu%dar( u%$r pl(0i i%-ectate ale c$%ductului +au pa'ili$%ului) CLINIC e +re(in!( ca u% placard r$/u edemat$+> cu a+pect de c$a&( de p$rt$cal(> ,i%e delimitat> pe care p$t e7i+ta ,ule 4em$ra0ice) J$l%a'ul e+te -e,ril> cu pul+ rapid) TRATAMENTUL e face cu +enicilin ( i%&ecta,il(> pe cale 0e%eral(> iar l$cal ati%0eri cu alc$$l i$dat) Impeti&o!l e !e infecia +ta-il$c$cic( a +traturil$r +uper-iciale ale pielii pa'ili$%ului /i c$%c(i> -ii%d +ecu%dar( +upuraiil$r cr$%ice auriculare +au p$ate -i l$cali!at( pe l$,ul> dat$rit( -$l$+irii cerceil$r) 0olna"ul acu(( prurit iar $,iecti' +e pre!i%t( ca u% placard r$/u purpuriu ac$perit de +ecreii 0(l,ui u+cate :cru+te melicerice; /i ulceraii +uper-iciale) TRATAMENTUL ur'(re/te c$m,aterea i%-eciei> edemului /i +ecreiil$r pri% aplicare de p$mad( pe ,a!( de a%ti,i$tice> c$rti!$% /i &ec$!i%c)

$ericon'rita pa7ilion!l!i e !e infecia cartila&ului urec4ii ap(rut( ca $ c$mplicaie a $titel$r medii +upurate cr$%ice +au a $titel$r e7ter%e +au dup( u% traumati+m accide%tal +au $perat$r> $ri dup( ar+uri +au de0er(turi ale pa'ili$%ului) =erme%ele re+p$%+a,il e+te ,acilul pi$cia%ic :Pseudomonas aeruginosa>. CLINIC? +a"ilionul e !e ro/u> tume-iat> cald /i durer$+ +p$%ta% /i la ati%0ere :-a!a c$%0e+ti'(; ap$i de'i%e re%ite%t +au -luctue%t cu !$%e de a,cedare :pur$iul +e c$lectea!( @%tre peric$%dru /i cartila&> care +e %ecr$!ea!(> -ii%d lip+it de circulaie; /i -i+tuli!(ri) Vin3ecarea e o7i%e pri% cicatrici cu de-$rm(ri ale pa'ili$%ului) TRATAMENTUL 3ifer( dup( +tadiul e'$luti') E% -a!a c$%0e+ti'( +e -ace tratame%t cu a%ti,i$tice> care aci$%ea!( a+upra pi$cia%icului W c$limici%> +trept$mici%( +au r$%t0e%terapie a%tii%-lamat$rie :399W699 R;) Bn fa(a u+ura!( +e practic( i%ci!ia> dre%a&ul c$leciil$r +upurate cu e7ci!ia cartila&ului %ecr$!at> pe cale retr$auricular(> pe -aa p$+teri$ar( a pa'ili$%ului) B) Inflamaiile conductului auditiv e2tern in!ere ea(( te0ume%tul /i determi%( i%-lamaii i%-eci$a+e :,acterie%e> -u%0ice> 'irale;> reacti'e :ec!eme> dermat$!e> dermatite aler0ice; /i +e,aceice) Bn funcie de m$dul de e'$luie ace+te i%-lamaii +u%t acute> cr$%ice +au recidi'a%te) Si'+!o'a!olo,ia ace !or infla'a ii ale c$%ductului e+te ide%tic( /i c$%+t( di% prurit auricular care duce la durere l$cal( i%te%+i-icat( de ma+ticaie /i de cea mai mic( pre+iu%e pe pa'ili$% :culcatul pe per%(;) Gurerea e+te dat$rit( edemului i%-lamat$r care de+ti%de pielea c$%ductului> +(rac( @% e+ut celular +u,cuta%at) Tume-ierea c$%ductului p$ate +( determi%e /i +c(derea de au! :4ip$acu!ie;) Ulteri$r apare +cur0erea ap$a+(> care +e tra%+-$rm( @% +ecreie purule%t(> la care +e a+$cia!( $ de+cuamare epitelial() La palpare +e c$%+tat( ade%ita par$tidia%( /i retr$auricular() E9a'enul o7iec!i" !a7ile/te -$rma cli%ic( de $tit( e7ter%() 0titele e#terne infecioase bacteriene +o! fi locali(a!e6 furuncul au 3ifu(e M furunculo(e /i $tit( e7ter%( di-u!() &> FURUNCULUL CONDUCTULUI AUDITIV EITERN e !e o infecie circum+cri+( a -$liculului pil$+> pr$du+( de c(tre +ta-il$c$c) Se @%tBl%e/te la %i'elul c$%ductului mem,ra%$+> care di+pu%e de -$liculi pil$/i /i 0la%de +e,acee) 0olna"ul acu(( durere i%te%+( l$cal( cu iradiere @% tBmpl(> cea-(> ma7ilar> durere e7acer,at( de ma+ticaie> culcatul pe per%() Traciu%ea pa'ili$%ului @% +u+ /i @%ap$i> ap(+area pe tra0u+ /i .O3 i%-eri$ar( a /a%ului retr$auricular> determi%( durere 'ie)

C@n3 furunculele un! 'ai 'ul!e 3e!er'in ( -uru%cul$!a> care e+te @%+$it( $,li0at$riu de lim-ade%ita retr$auricular() Furunculele e locali(ea(( pe $ricare di%tre pereii c$%ductului auditi' e7ter% /i determi%( tume-acia te0ume%tului c$%ductului cu de+-ii%area lume%ului) $rin +re(ena lim-ade%itei retr$auriculare +e pu%e @% di+cuie di-ere%ierea ace+teia de ma+t$idita acut( e7teri$ri!at( retr$auricular) LIMFADENITA RETROAURICULAR &. a%ul retr$auricular +e p(+trea!( +au +e acce%tuea!( :+e%+ul lui FacXue+; 2.Nu are ur3i!a!e 3e !ran 'i ie 4. Traciu%ea pa'ili$%ului durer$a+() Nu pre!i%t( dureri @% pu%ctele ma+t$idie%e) 5. o!o co+ia nu e +oa!e face? e !e foar!e 3ureroa ( /i pu%e @% e'ide%( -uru%culele) MASTOIDITA EITERIORI/AT &. Tu'efacia retr$auricular( /ter0e /a%ul retr$auricular) 2. Sur3i!a!e 3e !ran 'i ie +re(en!() 4. Nu 3oare !raciu%ea pa'ili$%ului) Du%ctele ma+t$idie%e +u%t durer$a+e) 5.O!o co+ia e !e ne3ureroa ()

Local? e 'anife !( pri% tume-acie circum+cri+() Ulteri$r +e c$%+tituie ,ur,i$%ul> iar a,cedarea +p$%ta%( +au i%ci!ia duc la cedarea durerii) TRATAMENTUL e !e local +rin an!i e+!ice6 alcool? ri"anol +e co'+re ( +teril(> i%tr$du+( @% c$%ductul auditi'> c(ldur( u+cat( pe urec4e care calmea!( durerea /i 0r(,e/te a,cedarea) $e cale ,eneral( +e admi%i+trea!( a%ti,i$tice> De%icili%(> Eritr$mici%(> O7acili%(> Au0me%ti%> Ceda7> a%tial0ice> a%tii%-lamat$rii) Bn fa(a 3e a7ce3are e +rac!ic( i%ci!ia /i dre%a&ul -uru%culului) $en!ru e"i!area reci3i"elor e a3'ini !rea( ( -ie a%at$7i%a +ta-il$c$cic(> @% i%&ecii +u,cuta%ate> @% diluii cre+cB%de> .9 -i$le> +au aut$'acci%> care +e prepar( di% +ecreia -uru%culului) 2> OTITA EITERN GIFUI e !e o 3er'oe+i3er'i!( a @%tre0ului c$%duct cu +impt$mat$l$0ie a+em(%(t$are cu a -uru%cul$!ei /i care e+te -a'$ri!at( de c(ldur(> umiditate /i p(tru%derea apei @% urec4i) Fact$rul re+p$%+a,il e+te traumati+mul l$cal> pr$'$cat de +c(rpi%atul @% urec4e cu di'er+e $,iecte /i care de+c4ide a+t-el c(i de p(tru%dere a i%-eciei pri% micr$le!iu%ile determi%ate @% pielea c$%ductului) =erme%ii re+p$%+a,ili> cei mai de+ @%tBl%ii +u%t pi$cea%icul> pr$teu+ul> +trept$c$cul /i +ta-il$c$cul auriu) La o!o co+ie? +ielea con3uc!ului e !e ro /ie> tume-iat(> m$ale /i depre+i,il( pe +pecul /i durer$a+( la ati%0ere) E% lume%ul c$%ductului +u%t +ecreii purule%te /i de+cuam(ri epiteliale) Timpa%ul e+te $pac /i 4iperemiat :miri%0ita;)

TRATAMENTUL con !( di% a%ti,i$tice pe cale 0e%eral() De%tru edemul c$%ductului +e -ac ,(i cu alc$$l ,$ricat +au +e ,a,i&$%ea!( pielea c$%ductului cu 'i$let de 0e%ia%( 1H> cu %itrat de ar0i%t 5H +au cu +$luie =ara+$%e) Dacie%tul tre,uie pre'e%it a+upra p$+i,ilit(ii apariiei u%$r 'iit$are pu+ee> @% +pecial dup( @%$t :$tita e7ter%( di-u!( de pi+ci%(;) De%tru e'itarea ace+t$ra ,$l%a'ul tre,uie +(2/i me%i%( urec4ea u+cat(> -$l$+i%d ,(i auriculare cu alc$$l diluat> $ri de cBte $ri 'i%e @% c$%tact cu apa) 0tita e#tern fungic E !e infecia cu ciuperci a c$%ductului auditi' e7ter%) Si'+!o'a!olo,ia e !e a e'(%(t$are cu a $titel$r e7ter%e ,acterie%e> la care +e adau0( pre!e%a @% c$%duct a u%$r d$puri de miceli de a+pect /i cul$are 'aria,il(> @% -u%cie de %atura ciupercii) Bn urec#e e ,(+e+c d$u( ciuperci Ca%dida al,ica%+ /i A+per0illu+) C@n3 ciu+erca re +on a7il( de micelii e+te Ca%dida al,ica%+> d$pul are a+pectul de 4Brtie de +u0ati'( umed() Dac( ciuperca @% cau!( e+te A+per0illu+> cul$area d$puril$r e+te di-erit( dup( 'arietatea de A+per0illu+ d$puri %e0re W A+per0ilu+ %i0er> d$puri 'er!i W A+per0ilu+ -umi0atu+> d$puri 0al,e%e W A+per0ilu+ -la'u+) Do+urile 'iceliene au +ro+rie!a!ea 3e a e reface ra+i3 3u+ ( e7tra0erea pri% +p(l(tur( /i pri% pre!e%a l$r pr$'$ac( iritaia /i i%-lamaia pielii c$%ductului auditi' e7ter% /i a timpa%ului) TRATAMENTUL <n o!o'ico(( @%cepe pri% @%dep(rtarea d$puril$r micelie%e pri% +p(l(tura auricular(> urmat de pul'eri!aii l$cale ap$i ,adi&$%(ri $tice pe ,a!( de i$d :acid ,aric i$dat @% pul'eri!aii> ti%ctur( de i$d pe%tru ,adi&$%(ri;) Bn Can3i3a al7ican e fac +ul"eri(aii cu +tamici%> %i+ta%i%> la %i'elul c$%ductului auditi' e7ter%) Ace ! !ra!a'en! local e efec!uea( ( cBte'a !ile la rB%d> pB%( la $,i%erea 'i%dec(rii) 0titele e#terne 7irale OTITA EITERN VIRAL SAU MIRIN=ITA JULOAS apare @% epidemii de 0rip( /i e+te caracteri!at( pri% -$rmarea de ,ule /i 'e!icule 'i$lacee pe timpa% /i pe pielea c$%ductului auditi' e7ter%) Ace+te 'e!icule +u%t pli%e cu lic4id 4em$ra0ic> care determi%( durere /i +cur0ere +a%0ui%$le%t( dup( +par0ere) Se !ra!ea(( pri% t$alet( l$cal(> %u +e '$r i%ci!a ,ulele pe%tru c( -a'$ri!ea!( i%-ecia +ecu%dar() De cale 0e%eral( +e admi%i+trea!( a%al0e!ice) OTITA EITERN ?ERDETIC c$%+tituie l$cali!area erupiei

4erpetice pe pielea pa'ili$%ului /i a c$%ductului /i +e a+$cia!( cu alte l$cali!(ri +imilare) Tra!a'en!ul e !e i'+!o'a!ic +rin anal,e(ice? iar local e + (+trea!( i0ie%a) OTITA EITERN IOSTERIAN SAU IONA IOSTER AURICULAR repre!i%t( l$cali!area 'iru+ului !$+teria% pe 0a%0li$%ul 0e%iculat al %er'ului -acial /i +e traduce pri% le!iu%i 4erpetice pe pielea c$%ductului> pe timpa% /i c$%c( +u, -$rm( c$%ic(> ,a!a c$%ului +e 0(+e/te @% c$%c( iar 'Br-ul pe timpa%> e+te a/a2!i+a !$%a Ram+eK ?u%t) La ace+te l$cali!(ri +e adau0( parali!ia %er'ului -acial /i u%e$ri p$ate -i i%tere+at %er'ul acu+tic2'e+ti,ular :+urditate> acu-e%e> 'erti&;) Gurerile puter%ice auriculare preced cu cBte'a !ile apariia erupiei /i a parali!iei -aciale) Tra!a'en!ul e !e i'+!o'a!ic +rin an!ial,ice? "i!a'ine 3in ,ru+ul 0? corico!era+ieD +e cale ,eneral () L$cal +e ati%0 'e!iculele cu p$mad( +icati'() 0titele e#terne reacti7e Cu+rin3 3er'a!i!ele 'e3ica'en!oa e? 3er'a!i!ele 3e con!ac!? e(e'e =3er'a!o(e +ruri,inoa e>? neuro3er'a!i!a =+ruri!ul i'+lu auricular>? 3er'a!i!ele a!o+ice. Toa!e ace !ea re+re(in!( -$rme particulare de aler0ie cuta%at( l$cal(> la care e7i+t( $ eli,erare de 4i+tami%( @% e+uturile c$%ductului auditi') Gi% cau!a %aturii l$r aler0ice +u%t -rec'e%t recidi'a%te +au cr$%ice) Fiecare e+i o3 3e o!i!( e7ter%( reacti'( -ace urec4ea mai +e%+i,il( pe%tru pu+eele 'iit$are) Le(iunile in!ere ea(( pielea c$%ductului> c$%ca> +paiul i%tertra0ia%> l$,ulul /i c$%+tau di% 4iperemie l$cal(> edem> 'e!icul$cru+te) S!area 3e en i7ili(are a celulelor +ielii e face fa ( de u% micr$,> @% ca!ul u%$r $tite medii +upurate acute +au cr$%ice +au -a( de u% material aler0ic c$+metic W /amp$% +au '$p+ele de p(r> $ri -a( de u% a%ti,i$tic aplicat l$cal W %e$mici%a) Tra!a'en!ul e !e 3ificil. Se face !oale!a con3uc!ului /i +e aplic( l$cal preparate c$rti!$%ice :El$c$m> Gipr$+alic; +au 4epari%() Atu%ci cB%d +e cu%$a/te cau!a> +e 'a +uprima c$%tactul a0e%tului aler0i!a%t cu te0ume%tul c$%ductului) OTITELE EITERNE SE0OREICE Sun! carac!eri(a!e +rin !area ol(oa ( a pielii te0ume%tului> a pa'ili$%ului> a pielii capului cBt /i a /a%ului retr$auricular /i l$,ul urec4ii> de eti$l$0ie %ecu%$+cut() Tra!a'en!ul con !( di% t$aleta cru+tel$r> %itratarea te0ume%tel$r

di% c$%duct> urmat( de aplicarea de p$me!i c$rti!$%ice /i c4erat$litice)

1.2. INFLAMAIILE UREC,II MEDII Infla'aiile urec4ii mi&l$cii p$art( de%umirea de $tite medii /i di% pu%ct de 'edere e'$luti' +u%t acute +au cr$%ice) 1.,.a) $rin otit medie acut e <nele0e i%-lamaia acut(> cu +au -(r( +upuraie a muc$a+ei ca'it(ii urec4ii mi&l$cii> pr$du+( de $ a0re+iu%e 'iral(> +au ,acteria%(> $ri a+$ciat() Bn funcie de pre!e%a +au a,+e%a +cur0erii auriculare> deci de +tarea de i%te0ritate a timpa%ului> $titele acute p$t -i pri'ite ca $tite acute cu timpa% @%c4i+ /i $tite acute cu timpa% de+c4i+) A> OTITELE MEDII ACUTE CU TIM$AN BNC.IS un! 3ia,no !ica!e +rin o!o co+ie? care ara!( a,+e%a per-$raiei tima%ice) E% acea+t( cate0$rie p$t -i ide%ti-icate mai multe 'ariet(i a%at$m$cli%ice> @% -u%cie de ima0i%ea timpa%ului> de +u-eri%a +u,iecti'( a ,$l%a'ului /i de c$%diiile de apariie a $titei) OTITA SEROAS ACUT e !e le,a!( de di+-u%cia tr$mpei lui Eu+tac4i$ cu pertur,area -u%ciei ec4ipre+i'e /i de dre%a&) Alterarea ace+t$r -u%cii tu,are e+te reali!at( de $ $,+trucie %a!al( +au ri%$-ari%0ia%(> care a%tre%ea!( $ +tare i%-lamat$rie late%t( a muc$a+ei tr$mpei cu impermea,ili!area tu,ar() La co+il? cau(a +rinci+al( de $,+trucie tu,ar( e+te repre!e%tat( de 'e0etaiile ade%$ide +au de +i%u!itele i%-a%tile :ma7ilar( +au edm$idal(;) La a3ul!? +e +ri'ul +lan e i!uea( ( +i%u!itele ap$i $,+truciile %a!ale> pri% de'iaii ale +eptului> 4ipertr$-ia c$r%etel$r> p$lipul c$a%al> aler0ia %a!al( +au %a!$+i%u!al(A ca%cerul ca'umului e+te $ alt( cau!( de $tit( +er$a+( acut(> c$%+titui%d ade+ea> prima lui ma%i-e+tare) Di funcia tu,ar( la @%ceput pr$duce $ c$%0e+tie a muc$a+ei ca+ei /i a tr$mpei> cu%$+cut( +u, de%umirea de catar tu,$timpa%ic acut +au catar $t$tu,ar) E%tr2u% 0rad mai a'a%+at> impermea,ili!area tr$mpei duce la re+$r,ia aerului di% ca+a timpa%ului> u%de +e crea!( u% 'id> adic( $ pre+iu%e %e0ati'() E% c$%+eci%(> timpa%ul +e @%-u%d(> capilarele muc$a+ei ca+ei /i ale timpa%ului +e dilat( /i +e c$%+tituie> pri% tra%+udare> $ +er$!itate a+eptic( @% urec4ia medie) E% $tita +er$a+( acut( epa%+ame%tul +er$+> cu 'B+c$!itate +la,( p$ate -i e'acuat u/$r de @%dat( ce tr$mpa de'i%e permea,il() Dac( pr$ce+ul +e cr$%ici!ea!(> epa%+ame%tul de'i%e 'B+c$+ /i e'acuarea lui pri% tr$mp( e+te mai di-icil W +e reali!ea!( $tita +er$a+( cr$%ic( +au Y0lue earT) O!i!a eroa ( acut( de cele mai multe $ri e+te ,ilateral( /i +e

recu%$a/te dup( +em%ele -u%ci$%ale /i +u,iecti'e /i pe ,a!a e7ame%ului -i!ic $t$+c$pic /i audi$metric) Se'nele u7iec!i"e /i -u%ci$%ale ale $titei +er$a+e acute reali!ea!( triada $t$di%ie W 'B&iituri W +urditate) Ot$di%ia e+te primul +em%> dar e+te di+cret(> mai mult $ &e%( durer$a+( @% urec4e> care di+pare repede) Acu-e%ele au u% tim,ru 0ra' /i +e @%+$e+c de $ +c(dere de au! 'aria,il(> care +e m$di-ic( cu p$!iia capului> cu +tr(%utul +au cu de0lutiia> de $,icei +urditatea e+te mai pui% %et( cB%d ,$l%a'ul e+te culcat /i e+te @%+$it( de +e%!aie de depla+are a lic4idului @% urec4e) ?ip$acu!ia +e i%+talea!( rapid /i durea!( atBta timp cBt i%-lamaia tu,$2timpa%ic( per+i+t() Aut$-$%ia :re!$%a%a pr$priei '$ci @% urec4e; p$ate -i +au %u pre!e%t() Starea 0e%eral( a ,$l%a'ului e+te @%t$tdeau%a ,u%(> %ealterat() O!o co+ia ara!( m$di-ic(ri de cul$are> p$!iie /i m$,ilitate a timpa%ului) Timpa%ul apare u/$r r$!at> cu de+e% 'a+cular 'i!i,il> mai marcat pe mB%erul ci$ca%ului /i pe mem,ra%a Sc4rap%ell> triu%04iul lumi%$+ e+te alterat +au di+p(rut /i +e c$%+tat( +em%ele de retracie W $ri!$%tali!area mB%erului ci$ca%ului /i pr$emi%e%a +curtei ap$-i!ei) U%e$ri> pri% tra%+pare%a timpa%ului> +e $,+er'( u% %i'el de lic4id @% ca+(> care 'aria!( cu p$!iia capului /i c4iar ,ule de aer lipite pe -aa i%ter%( a timpa%ului) Ace+te m$di-ic(ri +u%t mai e'ide%te la $t$micr$+c$p) La e7ame%ul cu +peculul Sie0le> timpa%ul r(mB%e im$,il) Acu'e!ria /i audi$metria arat( pre!e%a +urdit(ii de tra%+mi+ie cu triada Ja!$ld :Ri%%e %e0ati'> Sc4Ra,ac4 prelu%0it> Qe,er laterali!at pe partea urec4ii ,$l%a'e;) Audi$0rama arat( a-ectarea -rec'e%el$r 0ra'e) OTITA *AROTRAUMATIC e !e con ecina 'ariaiil$r e7a0erate> pe+te limita -i!i$l$0icului> a pre+iu%ii atm$+-erice di% mediul am,ia%t aeria% :@% a'iaie; +au lic4idia% :@% mediul +u,ac'atic;) E !e for'a 3e o!i!( medie acut( @%tBl%it( la a'iat$ri /i la cei ce lucrea!( +u, ap( :+ca-a%dri> c4e+$%ieri> +cu-u%d(t$ri;) Cea mai -rec'e%t +em%alat( e+te cea a a'iat$ril$r> m$ti' pe%tru care +e %ume/te aer$$tit() Meca%i+mul de pr$ducere e+te ide%tic /i pe%tru aer$$tita /i pe%tru $tita ,ar$traumatic( a +ca-a%dril$r /i +cu-u%d(t$ril$r) $re iunea a!'o feric( +e m$di-ic( la ridicare /i la c$,$rBre) La ri3icare? +re iunea a!'o feric ( +cade> +e pr$duce $ 'ariaie de pre+iu%e %e0ati'(> care e+te re+imit( de i%di'id +u, -$rma u%ei 4iperpre+iu%i i%traauriculare /i a u%ei 4iperacu!ii u/$are) O!o co+ia efec!ua!( @% ace+t m$me%t arat( $ ,$m,are a timpa%ului) CB%d di-ere%a de pre+iu%e ati%0e u% a%umit pra0> tr$mpa e+te -$rat( /i +e aude u% p$c%et @% urec4e :u% clicP; /i ec4ipre+iu%ea e+te re+ta,ilit( aut$mat) La co7or@re? +re iunea a!'o feric ( +cade :'ariaia de pre+iu%e

p$!iti'(; /i +e reali!ea!( u% ,l$ca& al tr$mpei) Ge data acea+ta> de,l$carea tu,ar( %u mai p$ate -i -(cut( aut$mat> de la +i%e> ci +u%t %ece+are ma%e're de de+c4idere -$rat(> pri% @%04iiri +ucce+i'e +au pri% pr$cedeele Val+al'a) Gac( pri% ace+te pr$cedee> de,l$carea tr$mpei %u p$ate -i $,i%ut( /i dac( c$,$rBrea c$%ti%u(> ,l$ca&ul de'i%e ire'er+i,il /i +e i%+talea!( aer$$tita +au $tita +er$a+( pri% meca%i+m ,ar$traumatic) Ea +e ma%i-e+t( pri% durere 'ie @% urec4e @%+$it( de acu-e%e> +urditate /i u%e$ri de 'erti&) O!o co+ia +une <n e"i3en( u% timpa% retractat> c$%0e+ti$%at> pri% tra%+pare%a c(ruia +e p$ate 'edea u% %i'el de lic4id> +au +e p$ate deduce e7i+te%a u%ui epa%+ame%t aer$0a!$+> pri% pre!e%a ,ulel$r de aer caracteri+tice) E9a'enul funci$%al pu%e @% e'ide%( pre!e%a u%ei +urdit(i de tra%+mi+ie cu de-icit pe 0ra'e> -rec'e%ele acute +u%t %$rmale) Vin3ecarea e face fie +on!an? fie 3u+( cBte'a i%+u-laii tu,are) A"@n3 <n "e3ere cau(a 3e!er'inan!( a $titel$r +er$a+e tre,uie re!$l'at( de'iaia de +ept> +i%u!ita> ri%ita cr$%ic( 4ipertr$-ic(> 'e0etaiile ade%$ide) OTITA ACUT CONGESTIV a+are <n cur ul infeciei 'irale a c(il$r re+pirat$rii +uperi$are :ri%itele +au c$ri!ele acute; /i repre!i%t( e7te%+ia i%-lamaiei muc$a+ei %a!ale c(tre urec4ea medie pri% i%termediul tr$mpei lui Eu+tac4i$> primul +tadiul al u%ei $tite medii acute +upurate) Se <n!@lne c 'ai frec"en! la co+iii a3enoi3ieni. Clinic e 'anife !( pri% dureri auriculare -$arte 'ii> +urditate u/$ar() E9a'enul o!o co+ic re'arc( timpa%ul c$%0e+ti$%at> cu relie-urile a%at$mice /ter+e> dar -(r( ,$m,are) Bn c@!e"a (ile? +on!an au u7 influena tratame%tului> +impt$mele di+par) 11 OTITELE MEDII ACUTE CU TIM$AN DESC.IS re+re(in!( +tadii e'$luti'e ale u%$r $tite medii acute care> i%iial> %u pre!e%tau per-$raii timpa%ale) OTITA MEDIE SU.URAT ACUT au o!i!a acu!( cu timpa% @%c4i+ repre!i%t( l$cali!area u%ui pr$ce+ +upurati' @% urec4ea medie) Se <n!@lne/te la t$ate 'Br+tele> dar mai -rec'e%t la c$pii> dat$rit( 4iperacti'it(ii e+utului lim-$id) $re(ena a%ti,i$ticel$r /i utili!area l$r pe +car( lar0(> a redu+ mult i%cide%a +upuraiei auriculare acute /i implicit a c$mplicaiil$r> iar -$l$+irea i%c$rect( a a%ti,i$ticel$r a creat re!i+te%a micr$,ia%(> cu apariia u%$r $tite tre%a%te /i recidi'a%te)

%er'enii 'icro7ieni i'+lica i @% decla%/area i%-eciei auriculare +u%t M S!re+!ococcu +neu'oniae 4;ND M .e'o+#ilu influen(ae 21ND M S!re+!ococcu ,ru+ A *ND M 0ran#a'ella ca!ar#ali 4ND M S!a+#ilococcu aureu 2ND Cau(ele fa"ori(an!e ale o!i!ei 'e3ii acu!e un! locale /i 0e%erale) CAU/ELE LOCALE un!6 a3enoi3i!a acu! (> ami0dalita acut(> +i%u!ita acut(> tum$ri %a!$-ari%0ie%e) CAU/ELE %ENERALE un!6 "iro(ele re +ira!orii? 7oli infec!o-con!a,ioa e? aler,ia na(o inu(al(> imu%itate de-icitar() Bn 'aCori!a!ea ca(urilor? *1N? infecia +e pr$duce pri% i%termediul tr$mpei> rar pe cale 4emat$0e%( /i pe cal( e7ter%() Mo3ific(rile per+i+te%te @% urec4ea medie> e7udat> tra%+udat> -a'$ri!ea!( i%-ecia cu 0erme%ii micr$,ie%i) Calea #e'a!o,en( apare @% cadrul +epticemiil$r /i @% u%ele ,$li i%-ect$2c$%ta0i$a+e) $e cale e9!ern( apare i%-ecia @% ca! de per-$raie pree7i+te%t( a timpa%ului> cB%d +e -ace +p(l(tura auricular( +au cB%d +e i%+tilea!( @% c$%duct +$luii de!i%-ecta%te) O!i!a 'e3ie acu!( +upurat( e'$luea!( @% patru -a!e +ucce+i'e i%-lama/ie> +upuraie> c$mplicaie /i re!$luie) S!a3iul 3e $#%l"'"-'e au fa(a +re+erfora!i"( e+te caracteri!at pri% 4iperemie /i edem al muc$peri$+tului di% urec4ea medie> cu -$rmarea e7udatului +er$-i,ri%$+ @% decur+ de 3W8 !ile) E7udatul cre/te @% cutia timpa%ic(> $ umple /i apa+( a+upra timpa%ului> ceea ce @l -ace +( ,$m,e!e c(tre c$%duct) Su7iec!i"? <n acea !( -a!(> ,$l%a'ul acu!( dureri 'i$le%te @% urec4e :$t$di%ie;> care iradia!( @% tBmpl(> ma+t$id(> $r,it(> ma7ilarul +uperi$r /i cea-(> mai acce%tuate %$aptea> @%+$ite de 4iperacu!ie> 'B&iituri /i u%e$ri ameeli> -e,r( 3#ZW3*ZC) O7iec!i" e con !a!( timpa%ul c$%0e+ti$%at di-u!> cu di+pariia reperel$r a%at$mice> timpa% care ,$m,ea!( cu prec(dere @% cadra%ul p$+ter$2+uperi$r +au @% &um(tatea +uperi$ar() S2"4$ul 4e &u(ur"-'e <n ea'n( tra%+-$rmarea e7udatului @% muc$pur$i -ra%c adic( +e -$rmea!( u% a,ce+ al ca+ei timpa%ului) E% acea+t( -a!( muc$a+a ca+ei /i a ma+t$idei +e @%0r$a/(> ,l$c4ea!( celulele ma+t$idie%e /i aditu+ ad a%trum /i @mpiedic( dre%a&ul ma+t$idei) E7udatul +er$2+a%0'i%$le%t +e tra%+-$rm( @% e7udat muc$2 purule%t /i purule%t) Su7iec!i"? 7olna"ul acu(( dureri pul+atile> care +u%t mai i%te%+e

%$aptea> dureri ce determi%( i%+$m%ie /i alterea!( +tarea 0e%eral(> -e,r( 3*ZW<9ZC> +urditate acce%tuat(> ameeli /i 'B&Bituri puter%ice) $al+area 'a !oi3ei e !e 3ureroa ( @% cele trei pu%cte ale +ale a%trul ma+t$idia%> 'Br-ul ap$-i!ei ma+t$ide /i mar0i%ea p$+teri$ar( a ma+t$idei) O7iec!i"? !i'+anul e +re(in!( cu c$%0e+tie di-u!(> cu di+pariia reperel$r a%at$mice /i ,$m,at) C(tre a <W5 !i apare per-$raia +p$%ta%( la %i'elul l$cului de ,$m,are ma7im(> -rec'e%t @% cadrul a%ter$2i%-eri$r) E !e 7ine ( %u +e a/tepte per-$rarea +p$%ta%( ci +( +e practice miri%0$t$mia> cB%d +em%ele de c$lectare +u%t e'ide%te) O3a!( cu apariia per-$raiei /i +cur0erii auriculare> durerea di+pare /i cu ea -e,ra /i +tarea t$7ic$+eptic(> precum /i +e%+i,ilitatea durer$a+( a ma+t$idei) C@n3 3urerea 'a !oi3ian( +e me%i%e dup( per-$rarea timpa%ului> acea+ta e+te e7plicat( %umai pri% dre%a&ul i%+u-icie%t al per-$raiei timpa%ice /i e7i+te%a rete%iei de pur$i @% celulele ma+t$idie%e) La o!o co+ie e con !a!( pre!e%a +ecreiei muc$purule%te pul+atile la %i'elul per-$raiei> u%de p$ate +( pr$la,e!e $ muc$a+( r$/ie> edematiat( :per-$raia @% TB( de 'ac(U;) C@n3 u+uraia e+te l$cali!at( @% atic(> timpa%ul ,$m,ea!( la %i'elul mem,ra%ei Sc4rap%ell) Ra3io,rafia 3e 'a !oi3( @% i%cidea Sc4uller> pu%e @% e'ide%( '$alarea +i+temului celular de partea ,$l%a'(> +em% al i%-lamaiei muc$a+ei /i a acumul(rii de pur$i @% celulele ma+t$idie%e) S2"4$ul 4e c '(l$c"-'' a+are c@n3 'a !oi3a e u'+le cu ,ranula ii ale muc$a+ei /i cu pur$i +u, pre+iu%e> pri% lip+a de dre%a&> la %i'elul aditu+ului ad a%trum) Ace+t +tadiu p$ate +( apar( pe u% $r0a%i+m tarat> cB%d 'irule%a 0erme%il$r e+te cre+cut() S2"4$ul 4e re! lu-'e e carac!eri(ea(( pri% dimi%uarea +ecreiei> re'e%irea au!ului /i 'i%decare /i durea!( @% medie $ +(pt(mB%() TRATAMENTUL o!i!ei 'e3ii u+ura!e acu!e e !e i'+!o'a!ic /i 'i!ea!( reducerea durerii /i -e,rei) Se a3'ini !rae(( De%icili%(> Au0me%ti%> Ceda7> Ii%%at> Am$7icili%(> Eritr$mici%(A a%tii%-lamat$rii 2 A+piri%(> Gicl$-e%ac) Local e +rac!ic( timpa%$t$mia urmat( de pa%+ame%te cu a%ti,i$tic +u, -$rm( de i%+ilaii auriculare) Tra!a'en!ul 3urea(( 82.9 !ile) OTITA MEDIE ACUT A SUGARULUI E !e 3e !ul 3e frec"en!( /i p$ate trece %e$,+er'at( pe%tru c( e+te a+impt$matic() Urec4ea tre,uie e7ami%at( @% $rice +i%dr$m -e,ril)

Starea 0e%eral( e+te pr$-u%d alterat(> cu '(r+(turi> diaree> +c(dere p$%deral(> de+4idratare> atrep+ie) E9a'enul o!o co+ic rele"( m$di-ic(ri ale timpa%ului> +u, -$rma u%ei c$%0e+tii di+crete +au p$ate +( %u ai,( %ici u% +em% pat$l$0ic) E9a'enul !re7uie ( +e repete !il%ic) De o7icei? 'o3ific(rile pat$l$0ice +u%t ,ilaterale) Dia,no !icul e !a7ile/te pe cele mai mici m$di-ic(ri pat$l$0ice ale timpa%ului> pe alterarea a%trului ma+t$idia% la e7ame%ul radi$l$0ic> pe timpa%$t$mie> care e'acuea!( +ecreia +er$2+a%0'i%$le%t( /i pe a%tr$t$mia e7pl$rat$rie) TRATAMENTUL in !i!ui! la u,ar !re7uie ( ai,( @% 'edere +tarea 0e%eral() Se '$r admi%i+tra cBte 1 a%ti,i$tice Ampicili%( M =e%tamici%() Se 'a aplica $ c(ldura u+cat( l$cal(> pe urec4e> timpa%$t$mie> de!i%-ecta%te %a!ale) Tratame%tul a%ti,i$tic durea!( pB%( la %$rmali!area a+pectului timpa%ului> re+ta,ilirea -u%ci$%al( /i %$rmali!area +t(rii 0e%erale) OTITA MEDIE ACUT NECROZANT 3ifer( de cea ,a%al( +au +impl( pri%tr2$ e'$luie +upraacut(> cu di+tru0eri lar0i ale +tructuril$r urec4ii medii :timpa%> $+ci$are;) Ea apare la c$pii ca $ c$mplicaie a p$&arului> +carlati%ei /i 0ripei) I%-ecia e+te pr$'$cat( de +trept$c$cul ,eta 4em$litic> care pr$duce $ di+tru0ere $ di+tru0ere prec$ce a par+ te%+a a timpa%ului %ecr$!a muc$peri$+tului ca+ei timpa%ului /i la%ului $+cicular) pr$ce+e rapide tr$m,$tice determi%( +ec4e+tre $+$a+e @% ma+t$id( /i le!iu%i de $+t$$mielit( a +tructuril$r celulare /i a ta,lei i%ter%e ma+t$idie%e) E7ti%derea pr$ce+ului de %ecr$!( depi%de de re!i+te%a $r0a%i+mului /i de 'irule%a i%-eciei) Ca!urile mai pui% 'irule%te +u%t limitate %umai la di+tru0erea timpa%ului) Si'+!o'a!olo,ia e !e i3en!ic( cu cea a $titei +upurate +imple> %umai c( ma%i-e+taiile +u%t mai +e'ere /i mai rapide> iar primul +impt$% e+te +cur0erea auricular( timpurie /i %et purule%t() O7iec!i"6 !i'+an cu +erforaie ce%tral( lar0(> care +e e7ti%de rapid pB%( la di+pariia t$tal( a par+ te%+a) Muc$a+a ca+ei pre!i%t( 0ra%ulaii ac$perite de +ecreii purule%te murdare) Din +unc! 3e "e3ere e"olu!i"? o!i!a acu! ( %ecr$!at( are te%di%a rapid( la cr$%ici!are> +au> dac( +e 'i%dec(> la+( +ec4ele cicatriceale p$+t$titice> cu imp$rta%t de-icit auditi') TRATAMENTUL care !re7uie a+lica! <n acea ! ( -$rm( de $tit( c$%+t( di% a%ti,i$tice cu +pectru lar0 /i d$!e mari> pare%teral> iar l$cal +e -$l$+e/te aceea/i met$d( ca @% $titele +upurate ,acterie%e) Da!ori!( +ec4elel$r de per-$raie timpa%ic( ace+tea +e '$r repara ulteri$r pri% timpa%$pla+tie)

1.,.b) IN-LA*A3##(* C',%#C* A(*

'*C.## /*$##

O!i!ele 'e3ii cronice un! e9+re ii ale infla'a iei cr$%ice de!'$ltate @% ca'itatea urec4ii mi&l$cii> care +e a+$cia!( /i +e i%tric( cu pr$ce+e i%-eci$a+e> a+t-el @%cBt p$t +au %u p$t +( determi%e $t$ree) Dri% cr$%icitate %u tre,uie @%ele+e durata e'$luiei /i alura durer$a+( +au %edurer$a+( a ,$lii> ci p$+i,ilitatea de re'er+i,ilitate +au ire'er+i,ilitate ale le!iu%il$r) S+re 3eo e7ire 3e o!i!ele 'e3ii acu!e care e "in3ec ( Yre+tituti$ ad i%te0rumT> $titele medii cr$%ice +e 'i%dec( t$tdeau%a pri% cicatrici> l(+B%d +ec4ele p$+t$titice> +u, -$rma $titel$r cicatriceale> ade!i'e /i -i,r$ade!i'e) Se 3eo e7e c 3ou( cate0$rii de $tite medii cr$%ice cu timpa% @%c4i+ /i cu timpa% de+c4i+) 12 OTITA CRONIC CU TIMDAN ENC?IS cu+rin3e !rei for'e ana!o'oclinice6 o!i!a eroa ( cr$%ic(> $tita ade!i'( /i catarul tu,$timpa%ic cr$%ic) OTITA SEROAS CRONIC e !e ecun3ar( $titei +er$a+e acute +au p$ate +( +e i%+tale!e @% urma u%$r epi+$ade i%-lamat$rii +au meca%ice $,+tructi'e ri%$-ari%0ie%e) C$%i%utul di% cutia timpa%ic( e+te +er$muc$+ +au c4iar muc$+> 'B+c$+> 0reu de elimi%at) 0olna"ii +re(in!( +urditate /i 'B&iituri> cu +e%!aie de ple%itudi%e @% urec4e> -(r( +( acu!e dureri) E9a'enul o7iec!i" +une <n e"i3en ( la $t$+c$pie timpa% de cul$are 0(l,uie +au al,(+truie> im$,il la e7ame%ul cu +peculul Sie0le) Acumetric /i audi$metric +e c$%+tat( +urditate de tra%+mi+ie pe t$ate -rec'e%ele la c$%ducerea aeria%(> de cca) 39 dJ) Cur,a acea+ta e+te %$rmal() I'+e3anmetria +ta,ile/te e7i+te%a c$%i%utului di% ca+( pri% a+pectul timpa%$0ramei) E"oluia $titei +er$muc$a+e %etratat( +e -ace c(tre $tita ade!i'(> cu retracie de timpa%> care +e lipe/te de peretele i%teri$r al ca+ei /i cu $r0a%i!area de adere%e @% cutia timpa%ic( /i @% &urul $+ci$arel$r) OTITA ADE,IV SAU FIBROADEZIV +oa!e ( apar( dup( $ $tit( acut( 'iral( +au dup( $ $tit( medie acut( +upurat( %eper-$rat(> care @% urma tratame%tului a%ti,i$tic e-ectuat a du+ la re!$luia pur$iului> dar /i la -$rmarea de adere%e cicatriceale cu ,l$carea $+ci$arel$r /i -ere+trel$r) Ea +oa!e fi re(ul!a!ul /i a $titei +er$muc$a+e cr$%ice a c(rei e'$luie @%delu%0at( permite -i,r$!area epa%+ame%tului 'B+c$+ /i %edre%at di%

cutia timpa%ului) O7 !rucia tu,ar( repetat(> de $ri0i%e meca%ic( +au i%-lamat$rie pr$duce cu timpul $ reacie -i,r$a+(> cu adere%e /i pr$ce+e ade!i'e @%tre timpa% /i peretele i%ter% al ca+ei) Si'+!o'ele con !au 3in ur3i!a!e /i acu-e%e cu caracter 0ra'> +up(r(t$are pe%tru ,$l%a') O!o co+ia con !a!( u% timpa% retractat> +cler$+> cu mB%erul ci$ca%ului $ri!$%tali!at /i cu +curta ap$-i!( mai pr$emi%e%t() CATARUL TU*OTIM.ANIC CRONIC e 3a!orea(( $,+truciei cr$%ice a tu,ei /i @% ca+( +e -$rmea!( adere%e care @%0l$,ea!( /i ,l$c4ea!( la%ul $+cicular> reali!B%d timpa%$+cler$!a) Tra!a'en!ul <n !oa!e ace !e for'e 3e o!i!e cu !i'+an <nc#i "i(ea( ( @%l(turarea -act$ril$r cau!ali /i re+ta,ilirea permea,ilit(ii tu,are /i 'e%tilaia cutiei timpa%ice) Se practic( i%+u-laie tu,ar( cu +$%da Itard> i%&ecii tra%+timpa%ice cu 4idr$c$rti!$%> miri%0$t$mia cu a+piraia mucu+ului 'B+c$+ /i dre%a&ul perma%e%t al ca+ei cu u% aer$t$r de pla+tic)

0> OTITE CRONICE CU TIM$AN DESC.IS Se +re(in!( @% d$u( -$rme> dup( cum e7i+t( +au %u +cur0erea auricular() C@n3 cur,erea auricular( e pre!e%t( e+te '$r,a de $tita cr$%ic( e'$luti'(> iar cB%d lip+e/te> terme%ul -$l$+it e+te de $tit( cicatriceal(> terme% impr$priu> care tre,uie @%l$cuit cu cel de +ec4el( p$+t$titic() OTITELE CRONICE EVOLUTIVE e carac!eri(ea(( pri% +cur0erea purule%t( +au purule%t( perma%e%t( +au i%termite%t( cu de,ut de 1W 3 lu%i /i pre!e%a u%ei per-$raii timpa%ice) Sun! 3e cri e 3ou( -$rme de $tit( e'$luti'( $tita medie +upurat( +impl( :me!$timpa%ita; /i $tita medie cr$%ic( +upurat( c$lea+t$mat$a+( :epitimpa%ita;) ME/OTIM$ANITA au o!i!a 'e3ie cronic( +upurat( +e pre!i%t( cu $t$ree muc$a+( +au muc$purule%t( +au tu,ar( u%de le!iu%ile i%tere+ea!( %umai muc$a+a urec4ii medii> +u%t ,e%i0%e /i %u duc la c$mplicaii 0ra'e) ANATOMIA $ATOLO%IC pu%e @% e'ide%( muc$a+a urec4ii medii tume-iate> r$/ie ce +ecret( mucu+ -ila%t) Ace+t pr$ce+ i%'adat$r p$ate

i%'ada a%trul /i celulele ma+t$idie%e /i mai ale+ @% !$%a $ri-iciului tu,ar> putB%du2+e prelu%0i u%e$ri de2a lu%0ul @%tre0ii tr$mpe) Micro co+ic e con !a!( i%-iltraii celulare @% +tratul +uper-icial> u%de +e p$t c$%+tata /i pre!e%a u%$r micr$c4i+te +-erice +au $'ale) Ti'+anul +re(in!( per-$raie +ituat( @% cadra%ul a%ter$2i%-eri$r> de m(rime 'aria,il(> iar timpa%ul re+ta%t e+te @%0r$/at) ETIO$ATO%ENIE. Se +oa!e <n!@lni 3u+ ( $ $tit( acut( ,a%al( +au dup( $ +erie de $tite +u,acute ,a%ale /i la c$pii +e $,+er'( cum +cur0erea purule%t( de'i%e +er$2purule%t( /i ap$i muc$a+(> cum timpa%ul @% l$c +( +e @%c4id( @/i m(re/te per-$raia> iar $tita +e cr$%ici!ea!() Cau(a iniial( a ace+t$r $tite acute ,a%ale> care +e tra%+-$rm( @% $t$ree muc$a+( tu,ar( e+te $ i%-ecie ri%$-ari%0ia%( /i -rec'e%t +e @%tBl%e+c la c$piii cu 'e0etaii ade%$ide i%-ectate> iar la adult> $ +i%u!it( cr$%ic(> c$!i de c$r%et> i0ie%a de-ectu$a+( a %a+ului) I%-ecia ri%$-ari%0ia%(> pri% i%termediul tr$mpei @%trei%e /i a0ra'ea!( $t$reea muc$a+() SIM$TOMATOLO%IE &. Scur,erea e a ea'(%( cu +ecreiile ri%$-ari%0ie%e) E+te muc$a+(> $pale+ce%t(> putB%d de'e%i muc$purule%t(> 0(l,uie> dar t$tdeau%a e+te -ila%t( /i %u +e di+$cia!( @% apa de +p(l(tur() E -$arte a,u%de%t(> dar 'aria!( de la $ !i la alta> @% rap$rt cu +tarea ri%$-ari%0elui) Nu e+te -etid(> dar dac( de'i%e r(u mir$+it$are> e+te dat$rit( +ta0%(rii +apr$-iil$r /i cedea!( la tratame%t> +pre de$+e,ire de -$rma $+teitic(> u%de -etiditatea +e me%i%e cu t$t tratame%tul i%+tituit) 2. .i+oacu(ia e !e foar!e "aria7il (> '$cea /$ptit( putB%d -i au!it( la di+ta%( de cBi'a cm) Ace+ta depi%de de per-$raie> &e%a pr$du+( @% mi/carea la%ului $+cicular /i de ,l$ca&ul re0iu%ii -ere+trel$r) J$l%a'ii +pu% c( aud mai ,i%e @% timpul c(ldur$+ /i u+cat> iar alii aud mai ,i%e @% m$me%tul e7a0er(rii +cur0erii) E9a'enul o7iec!i" al urec#ii 7olna"e +une <n e"i3en ( per-$raia @% cadra%ul a%ter$2i%-eri$r> lar0(> $'alar() Mar0i%ile au> -ie u% a+pect cicatriceal> -ie u/$r i%-iltrate> r$/iatice) Oricare ar -i @%ti%derea per$raiei> ea %u ati%0e %ici$dat( cadra%ul timpa%ului) $oli+ii M rari? au c@!e"a carac!ere care-i 3eo e7e c 3e +oli+ul unei o!orei +urulen!e6 e 'ic? +e3icula!? cu i'+lan!are +e 'ar,inea +erfora iei /i are $ -$arte +la,( te%di%( la recidi'() DIA%NOSTICUL $O/ITIV e !a7ile/te pe a%am%e!(> di% care reie+e a+pectul -ila%t al +cur0erii auriculare> e7ame%ul $,iecti'> cu pre!e%a per-$raiei la %i'elul me!$timpa%ului> e7ame%ul radi$l$0ic @% care %u +u%t m$di-ic(ri ale ma+t$idei @% +e%+ul reducerii p%eumati!(rii +au ma+t$ida p$ate +( -ie e,ur%at() EVOLUIE Ot$reea muc$a+(> de $,icei> %u duce la c$mplicaii 0ra'e) Se p$ate +em%ala t$tu/i $ $tit( e7ter%( circum+cri+( +au di-u!( de!'$ltat( +u, i%-lue%a macer(rii pielii c$%ductului de c(tre +ecreii)

$ro,no !icul? <n ,eneral 7eni,n? 3ar <n !i'+ +oa!e 3uce la o pr$%u%at( de au!> pri% adere%e +ecu%dare /i +cler$!()

c (dere

TRATAMENT $a!o,enic M in!ere ea(( cau!ele ri%$-ari%0ie%e) La co+il Ma3enoi3ec!o'ie. La a3ul! M re(ec ia +eptului %a!al> a,laia c$!il$r de c$r%ete> tratame%tul +i%u!itel$r) Si'+!o'a!ic M +en!ru o!oree M 7(i auriculare cu ap( $7i0e%at( <H> i%+tilaii auriculare cu a%ti,i$tice> a%tii%-lamat$rii> a,latia p$lipului W dac( e7i+t() Tra!a'en!ul ,eneral6 "i!a'ino!era+ie? cure cli'a!ice? cure !er'ale ulfuroa e. Ace ! !ra!a'en! co'+le! local? re,ional /i 0e%eral p$ate -i +u-icie%t pe%tru 'i%decare) R(%im @%+( +ec4ela> @% +pecial per-$raia) De%tru acea+ta e+te %ece+ar( re+ta,ilirea -u%ciei aparatului timpa%$2 $+cicular2timpa%$pla+tic) E$ITIM$ANITA SAU OTITA MEDIE CRONIC SUDURAT COLESTEATOMATOAS S+re 3eo e7ire 3e 'e(o!i'+ani!e? la care le(iunile un! li'i!a!e la i'+la infla'aie cr$%ic( a muc$a+ei ca+ei> celulel$r ma+t$idie%e /i tr$mpei> -(r( $+teit( e'$luti'(> epitimpa%ita e+te caracteri!at( pri% de!'$ltarea> @% ca'itatea urec4ii medii> a u%ui epitelii malpi04ia% Perati%i!at /i de+cuama%t> de%umit c$le+teat$m) Cole !ea!o'ul e !e o for'aiu%e epidermic(> cu a+pect tum$ral> al,(> +tr(lucit$are> perlat(> c$%+tituit( di% lamelele epiteliale +uprapu+e c$%ce%tric :ca -$ile de ceap(;> cu cre/tere e7te%+i'(> c$%ti%u(> ce pr$'$ac( pr$ce+e de re+$r,ie $+$a+( :pri% aciu%e e%!imatic(> litic( pr$,a,il; +au de er$dare a +tructuril$r $+$a+e di% &ur) ETIOLO%IE. O!i!a +oa!e fi cronic( de la @%ceput> dar cel mai -rec'e%t urmea!( u%ei $tite acute) Cau(ele care fa"ori(ea(( trecerea de la cr$%icitate +u%t multiple /i p$t -i @mp(rite @% cau!e l$cale /i 0e%erale) Cauzele locale M ne,liCarea unei o!i!e acu!e 7anale? o !era+eu!ic ( de-ectu$a+( /i %e0li&area i%-eciei cau!ale> u% dre%a& i%+u-icie%t> cu per-$raie mic( /i @%alt(> $titele %ecr$!a%te @% di-erite ,$li i%-eci$a+e :ru&e$la> +carlati%a> di-teria> -e,ra ti-$id(;) Cauze generale M !area ,eneral( de-icitar(> +u,%utriie> lip+a de i0ie%(> dia,et> TJC> lue+) ANATOMIE $ATOLO%IC) C$le+teat$mul e+te c$%+tituit de c(tre epidermul +ituat @% i%teri$rul ca'it(il$r urec4ii> ale c(rui +cuame %u p$t -i elimi%ate) V$r apare pr$ce+e de re+$r,ie a re0iu%il$r $+$a+e 'eci%e :pri% aciu%e e%!imatic(> pr$,a,il litic(; pri% aciu%e i%-eci$a+(> atu%ci cB%d c$le+teat$mul e+te i%-ectat) C$le+teat$mul 'erita,il e+te peritemp$ral /i de $ri0i%e me%i%0eal( e+te '$r,a de $ tum$r( em,ri$%ar(> cu pu%ct de plecare eleme%tele ect$dermice)

C$le+teat$mul urec4ii medii e+te de -apt u% p+eud$c$le+teat$m> el pr$'i%e di% i%'adarea urec4ii medii de c(tre epidermul c$%ductului auditi' e7ter%) Sun! 'ul!e !eorii care <ncearc ( +( e7plice -$rmarea c$le+teat$mului W -ie mi0rarea pielii c$%ductului pri% per-$raia p$+ter$2+uperi$ar(> a&u%0e @% atic( /i +e -$rmea!( c4i+tul c$le+teat$mat$+A alt( te$rie pat$0e%ic( ar c$%+ta di% 4iperpr$ducia cuta%at( a -eei pr$-u%de a epiteliului mem,ra%ei Sc4rap%ell> cu -$rmarea de ,ur&$%i epiteliali> care +tau la $ri0i%ea c4i+tel$r c$le+teat$mat$a+e) SIM$TOMATOLO%IE O!oreea +urulen! ( W pur$i ,i%e le0at> pur$i +er$+> cu +triaii de +B%0e +au pur$i ,ru%) Scur0erea e+te -etid() Fetiditatea e+te re,el( la tratame%tele ,a%ale) $re(ena +B%0elui @% pur$i arat( e7i+te%a p$lipil$r) O!oreea "aria(( @% ca%titate u%e$ri mi%im(> alte$ri a,u%de%t(> dar %u +e p$ate +ta,ili %ici u% rap$rt @%tre ca%titatea pur$iului /i 0ra'itatea a-eciu%ii) Sur3i!a!ea? 3e o7icei? e !e 3e !ran 'i ie +ur () Bn u+uraiile 'ec4i +e a+$cia!( ade+ea /i $ u/$ar( participare a aparatului de percepie pri% +cler$!( ducB%d la +urditate ma7im() EIAMENUL O0IECTIV M O!o co+ia? cu oc#iul li7er au lu+a? e !e? <n ,eneral? uficien!( pe%tru dia0%$+ticul p$!iti' de epitimpa%it(> dar pe%tru preci!area c$le+teat$mului> e7ami%area +u, micr$+c$p /i a+piraie e+te i%di+pe%+a,il() Se pu%e @% e'ide%( pur$i -etid @% c$%duct +au a u%ui terci de celule %ecr$!ate> care +e rec$ltea!( pe%tru ide%ti-icarea ,acteri$l$0ic( /i a%ti,i$0ram(> alte$ri +e c$%+tat( pre!e%a u%ui p$lip r$/u @% c$r%e+ @% -u%dul c$%ductului +au a u%$r 0ra%ulaii l$cali!ate @% re0iu%ea atical(> @% &urul per-$raiei +au pe mar0i%ea i%-eri$ar( a peretelui atical) $erforaia p$ate -i mi%u+cul(> u%e$ri mu/cat( de $ mic( cru+t( 0al,e%@2,ru%(> +ituat( @% mem,ra%a Sc4rap%ell +au p$ate -i mar0i%al(> p$+ter$2+uperi$ar(> i%tere+B%d cadrul $+$+ timpa%al +au c4iar !idul atical> l(+B%d +( +e 'ad( lamele epidermice +au ma0ma ce%tral( a c$le+teat$mului) CB%d per-$raia e+te lar0(> c$le+teat$mul e+te de+c$perit pe $ +upra-a( @%ti%+( la %i'elul !idului atical> +u, -$rma u%ei Y0uri de cupt$rT +au a u%ei Yatic$+t$mii +p$%ta%eT) Re+tul timpa%ului> adic( par+ te%+a> e+te de a+pect %$rmal +au p$ate +( -ie retractat) Au3io,ra'a in3ic( $ +urditate de tra%+mi+ie) Ra3io,rafia o!o'a !oi3ian( :i%cide%ele Sc4[ller> C4a%++e III;> t$m$0ra-ia W e'ide%ia!( -$care de $+t$it( /i pre!e%a c$le+teat$mat$mului> pri% ima0i%i de di+trucie $+$a+(> cu mar0i%i /i c$%tururi %ete) Ca'it(ile $+$a+e> dat$rit( c$le+teat$mat$mului W apar mai ,i%e pe ma+t$idele e,ur%ate +au +cler$dipl$ice) Radi$0ra-ia permite aprecierea +t(rii de p%eumati!are a ma+t$idel$rA p$!iia +i%u+ului lateral /i a te0me%tului a%tr$atical> precum /i e7te%+ia

c$le+teat$mului /i er$!iu%ile $+$a+e pe care le pr$'$ac() E9a'enul "e !i7ular e !e o7li,a!oriu <n ca(ul o!i!elor cronice u+ura!e cole !ea!o'!oa eD e !e nece ar( c(utarea +em%ului -i+tulei) EVOLUIE) DRO=NOSTIC Cole !ea!o'a!o'ul +oa!e e"olua len!? f (r( c$mplicaii +au p$ate -i la $ri0i%ea e7ti%derii pr$ce+ului i%-eci$+ c$%c$mite%t) Scur,erea auricular( p$ate -i i%termite%t( +au c$%ti%u(> cu peri$ade de acuti!are> @% cur+ul c(r$ra apar c$mplicaii 0ra'e de $rdi% 'ital> -a'$ri!a%te de er$darea +tructuril$r di% &ur de c(tre c$le+teat$mat$m :%umai dura mater $pu%e mai mult( re!i+te%( e'$luiei e7te%+i'e a ma+ei c$le+teat$mat$a+e;) E9i !( trei p$+i,ilit(i de e'$luie &. O!oreea +urulen!( +e 'i%dec( +p$%ta% W e+te -$arte rar(A 2. O!oreea +urulen!( durea!( i%-i%it> -(r( a da c$mplicaiiA 4. O!oreea +urulen!( duce la c$mplicaii dup( u% pu+eu acut +au +u,acut> +au -(r( %ici u% +impt$m premer0(t$r) O!i!a cole !ea!o'a!oa ( e c$%+iderat( cea mai 0ra'( -$rm(> cu cele mai multe c$mplicaii) Du+eele de re@%c(l!ire +au rete%ia pur$iului +u%t -act$ri care determi%( @% ultim( i%+ta%( c$mplicaiile) O urec#e nu e con i3era!( 'i%decat( decBt dup( u% lu%0 c$%tr$l> $ ate%t( /i perma%e%t( +upra'e04ere :di+pe%+ari!are;) Gup( 'i%decare> acea+ta la+( cicatrici imp$rta%te ale timpa%ului /i duce la e%titatea de $tit( cicatricial()

COM$LICAIILE LOCALE ALE OTOREELOR CRONICE &. $OLI$II M !u'ori 7eni,ne au nu? for'a i di% e+ut de 0ra%ulaie> deci di% m$di-ic(ri ale muc$a+ei +u, i%-lue%a +upuraiei cr$%ice ale urec4ii) D$t -i @%tBl%ii mai rar /i @% $t$reea tu,ar() Ana!o'o+a!olo,ic e !e o !u'or( pediculat(> r$/ie +au al, r$!at> de c$%+i+te%( dur( +au mai pui% dur(> care +B%0erea!( -rec'e%t) $unc!ul 3e i'+lan!are e !e? <n ,eneral? la ni"elul unei (one 3e o !ei! ( /i e7cepi$%al> pe mar0i%ea per-$raiei timpa%ice) A+pectul 4i+t$l$0ic e+te 'aria,il W a%0i$mat$+> -i,r$mat$+) CLINIC M carac!erul an,uinolen! al ecre iil$r /i +em%e de rete%ie> ce-alee> 4emicra%ie) Otoscopic M 'a ( pediculat( r$/iatic(> u/$r +B%0erB%d(> de m(rime 'aria,il() Gup( a%e+te!ia l$cal(> pri% e7ami%are cu +tiletul> +e p$ate +ta,ili l$cul de impla%tare lar0 +au pediculat> de $,icei @% ca+( /i rar la %i'elul u%ei -i+tule =ell\ +au pe mar0i%ea per-$raiei) Evoluie M +rin el <n u/i %u c$mp$rt( 0ra'itate> dar e a0ra'a%t pe%tru $tita cr$%ic(> pe%tru c( arat( e7i+te%a de !$%e de $+teit(> @%trei%e +upuraia> iar pri% -e%$me%ul de rete%ie duce la c$mplicaii) Tratament M <n +rinci+iu e9!ir+are cu an ( rece> cu c4iureta +au

cauteri!(ri c4imice :acid cr$mic> acid tricl$racetic;) E% $titele c$le+teat$mat$a+e> cu le!iu%i $+teitice i%te%+e> cu +em%ul -i+tulei> e+te c$%trai%dicat( e7tirparea +impl( /i +e rec$ma%d( $ e'idare petr$ma+t$idia%() Co'+licaiile e7tirp(rii p$lipil$r +u%t rare> parali!ia de -acial> la,iri%tita +upurat(> 4em$ra0ia> +mul0erea +imulta%( a $+ci$arel$r> reacie i%-lamat$rie l$cal( a ca+ei) Re(ul!a!e M "in3ecare cu o+rirea cur,erii. M +er i !ena +cur0erii /i re-acerea timpurie +au tardi'( a p$lipil$r) 2. OSTEITA e con !an!( @% $t$reele cr$%ice /i lip+e/te @% $t$reea tu,ar() E 0ra'( c( @%trei%e +upuraia te%ace /i re,el() U%e$ri e a+$ciat( de p$lipi /i c$le+teat$m> care a0ra'ea!( pr$0%$+ticul $t$reei) Du+( +ediu> +e di+ti%0 d$u( tipuri de $+teit( a> O !ei!a o icular( W e+te $ $+teit( rare-ia%t() O+ul de'i%e p$r$+> cu pierderi de +u,+ta%(> u%de +e impleme%tea!( -$rmaiu%i p$lip$a+e) Cel mai -rec'e%t e i%tere+at( %ic$'ala> ap$i /i +c(ria) 7> O !ei!a +arie!al( W are +ediul 'aria,il> dar cel mai -rec'e%t @% re0iu%ea at%r$atical(A p$ate -i pri%+ peretele i%ter% al ca+ei> la %i'elul pr$m$%t$riului> rece+ul 4ip$timpa%ic> ma+i'ul -acial $+$+) Se'ne 3e +erforaie per+i+te%a +cur0erii cu t$t tratame%tul /i lip+a de c$le+teat$m> pur$i -ra%c W $+teitaA a%tecede%te de p$lipi recidi'ai> pre!e%a 4emicra%iei> parali!ie -acial() Sem%e de ceritudi%e +e $,i% pri% e7ame%ul $t$+c$pic /i pri% e7pl$rarea cu +tiletul) La -el /i de+c$perirea -i+tulei =ell\) Tra!a'en!6 an!roa!ico!o'ie? e"i3are !o!al () 4. COLESTEATOMUL ecun3ar? cel 'ai frec"en!? e con ecin a u%ei +upuraii cr$%ice aticale +au a%tr$aticaleA primiti' tum$ra c$%0e%ital( epitelial( /i @% m$me%tul e7teri$ri!(rii apare +upuraia) Si'+!o'e6 cefalee u7 for'( de 4emicra%ie> 'erti&> pare!( -acial(> +em%ul -i+tulei pre!e%t> re@%c(l!iri repetate> -etiditate +peci-ic( a +cur0erii> pre!e%a pu%ctel$r +tr(lucit$are @% apa de +p(l(tur(> +e%!aia :la +tilet; de p(tru%dere @%tr2$ ma+( c$%+i+te%t() E9. ra3iolo,ic =Sc#Oller? MaPer? C#an e III> M (ona clar ( de di+trucie ce c$re+pu%de c$le+teat$mat$mului> l(r0ire mare a aticei /i a%trului> iar @% i%ci%ta C4a%++e III W -i+tula @% cadra%ul +emicircular) Tratament M c#irur,icalD e +oa!e <ncerca /i tratame%t medical> pri% +p(l(turi cu ca%ula ?artma%% W re!ultate +la,e) COM$LICAIILE GE VECINTATE ALE OTITELOR MEGII SU$URATE Se <n!@lne c <n +u eele 3e re<nc (l!ire a $titel$r cr$%ice> cB%d e $ rete%ie a pur$iului) Dr$pa0area i%-eciei @% 'eci%(tate +e -ace pri% mai

multe meca%i+me pri% e7te%+ia $+t$itei di% apr$ape @% apr$ape> pri% de4i+ce%e $+$a+e> pe cale 'a+cular(> lim-atic(> pri% i%termediul la,iri%tului) Ace !e co'+licaii p$t -i M o!o'a !oi3i!e cronice /i acuteA M +arali(ie 3e facialD M la7irin!i!eD M !ro'7o(a inu ului "eno la!eralD M co'+licaii e%d$cra%ie%e me%i%0ita> a,ce+ e%ce-alicA Dia,no !icul 3iferenial +e -ace cu M o!i!a e9!ern( -uru%cul$a+(A M 'irin,i!aD M o!oreea 'uco+urulen!( :tu,ar(;A M o!i!e? T0C. A+oi "o' !a7ili !i+ul 3e o!i! ( $+teitic(> p$lip$a+(> c$le+teat$mat$a+() Prognostic M De+in3e 3e +o i7ili!a!ea a+ariiei c$mplicaiil$r M o!oreea !u7ar( %u e %ici$dat( m$rtal(A M o!oreea +urulen!( cu per-$raie p$+ter$2+uperi$ar( +au cu $ per-$raie lar0(> ,i%e dre%at( /i -(r( c$le+teat$m W e rar m$rtal(A M o!oreea +urulen!( cu per-$raie mic( mar0i%al( /i cu c$le+teat$m e cea mai pericul$a+( /i p$ate duce -rec'e%t la accide%te m$rtale) TRATAMENT Con er"a!or6 <n a7 ena c$mplicaiil$r> cB%d a'em u% dre%a& lar0 /i ,$l%a'ul p$ate -i +upra'e04eat @% timp) Tratame%tul medical c$%+t( @% a+i0urarea u%ui ,u% dre%a&> cauteri!area muc$a+ei /i u+carea +ecreiil$r) Drenajul e fa"ori(a! 3e o +erforaie lar0() Gac( e $,+truat de p$lipi +au de -u%0$!it(i +e '$r +uprima) Se -ac ,(i auriculare cu alc$$l ,$ricat> ap( $7i0e%at(> +p(l(turi cu ca%ula ?artma%%) Dac( cu t$t tratame%tul> -etiditatea +cur0erii per+i+t(> @%+eam%( c( +u%t le!iu%i de $+teit( pr$-u%d(> care %ece+it( tratame%t c4irur0ical) Cauterizarea. Dac( i%-litraia muc$a+ei e l$cali!at(> +e -ac cauteri!(ri cu acid cr$mic +au pa+t( de %itrat de ar0i%tA dac( i%-iltraia e di-u!(> +e -ac ,(i auriculare cu +u,+ta%e cau+tice u/$are> %itrat de A0 1H> acid picric .H) $ielea con3uc!ului e "a +ro!eCa cu "a elin () U carea urec#ii e 3ificil 3e reali(a!? e +ul"eri(ea( ( pudre acid ,aric i$dat +teril> a%ti,i$tice pe cale 0e%eral( +u%t -(r( e-ect) Local6 in !ilaii +imple +au me+e) Chirurgical6 <n ca( 3e e/ec al tratame%tului medical :+cur0erea per+i+t(> e -etid(> a,u%de%t(> +a%0ui%$le%t(> cu p$lipi> c$le+teat$mat$m; +au @% ca! de emi%e%( de c$mplicaii :'erti&> ce-alee> re@%c(l!irea $titei> ma+t$idit(;) Bnain!e e f(ceau i%ter'e%ii t$tale> tip e'idare petr$ma+t$idia%(

t$tal(> a!i> te%di%a e +pre c4irur0ie parial(> -u%ci$%al() A+t-el +e pre+upu%e &. An!roa!ico!o'ia cu con er"area 3acrului !i'+anului =<n ca( 3e +erforaie i%-eri$ar( W @% 0rad $t$reea tu,ar( re,el( la tratame%t; cu aplicare de lam,eu timpa%$meatal) 2. An!roa!ico!o'ie cu ru+!ura ca3rului !i'+anal au e"i3are an!roa!ical (> @% ca! de per-$raii p$+ter$2+uperi$are> c$le+teat$m @% Sc4rap%ell> cu aplicare de lam,eu timpa%$meatal) Se re+pect( ca+a /i @% +pecial timpa%ul) Deci? !ra!a'en!ul c#irur,ical +er'i!e re !a7ilirea au 'en i%erea -u%ciei auditi'e> atu%ci cB%d +e p$ate :pri% timpa%$pla+tie;) Bn ca(ul <n care 7olna"ul +re(in! ( $ +urditate pe percepie iremedia,il(> %u e+te %ece+ar( $ $peraie c$%+er'at$are> +e 'a e-ectua $ e'idare petr$ma+t$idia%(> ce c$%+t( @% de+c4iderea ca'it(il$r urec4ii medii :a%tru> aditu+> atica> ca+a; /i ridicarea re+turil$r $+ci$arel$r @mpreu%( cu matricea c$le+teat$mului) Tra!a'en!ul c#irur,ical al o!i!ei 'e3ii cronice u+ura!e cole !ea!o'a!oa e co'+lica!e e !e 3e ur,en(> c$%+t( @% e'idarea lar0( a re0iu%ii> a pr$ce+ului $+teitic> ce a -a'$ri!at c$mplicaiile e%d$cra%ie%e> precum /i dre%a&ul re0iu%il$r e%d$cra%ie%e ,$l%a'e) OTITELE CRONICE CICATRICEALE 1SEC/ELE .OSTOTITICE > Re+re(in! ( le!iu%ile cicatriceale r(ma+e @% ca'it(ile urec4ii medii> dup( $titele +upurate> deci dup( $titele medii cu timpa% de+c4i+) Su%t ec4i'ale%tul $titel$r -i,r$ade!i'e> care +u%t +ec4ele cicatriceale $,i%ute @% urma $titel$r medii cu timpa% @%c4i+) O!i!a cronic( +upurat( +impl(> ca /i $tita +upurat( cr$%ic( c$le+teat$mat$a+( p$t determi%a> cB%d +e 'i%dec(> cicatrici care pre&udicia!( -u%ciei auditi'e /i care p$t -i -a'$ri!ate de $ predi+p$!iie a tere%ului :aler0ia; care crea!( c$%diii $ptime de tra%+-$rmare -i,r$a+( a e+utului c$%&u%cti') O!i!ele cronice cica!riceale e 'anife ! ( ide%tic cu $titele ade!i'e> +impt$mul d$mi%a%t -ii%d +urditatea> la care +e adau0( acu-e%ele) Sur3i!a!ea <'7rac( a+pect de tra%+mi+ie pur( +au p$ate -i mi7t(> dup( cum %u e7i+t( +au e7i+t( ati%0ere la,iri%tic( a+$ciat() O!o co+ic e re'arc( pre!e%a per-$raiil$r timpa%ice cicatriceale> al(turi de @%0r$/area /i retracia re+turil$r de timpa% +au de pre!e%a u%$r dep$!ite calcare pe p$riu%ea de timpa% -(r( per-$raie) Ceea ce atra0e ate%ia e+te lip+a t$tal( de +ecreii @% c$%duct /i @% ca+a timpa%ului> a,+e%( remarcat( timp @%delu%0at> pri% c$%tr$alele repetate) Tratament Fiin3 "or7a 3e ec#ele? con ecine ale u%$r pr$ce+e de&a 'i%decate> tratame%tul %u are 'al$are decBt -u%ci$%al) Dac( tr$mpa Eu+tac4i$ e+te $,+truat(> %u +e p$ate -ace decBt $ pr$te!( electr$acu+tic()

Dac( ea e+te -u%ci$%al(> c4irur0ia p$ate permite ameli$rarea audiiei ace+t$r ,$l%a'i W e+te '$r,a de timpa%$pla+tie) Acea !a +oa!e <'7r(ca mai multe a+pecte dac( e7i+t( %umai $ per-$raie de timpa%> +e 'a e-ectua $ miri%0$pla+tie :timpa%$pla+tie I;) M 3ac( e+te $ rec$%+tituire parial( a la%ului $+icular cu $ +c(ri( i%te0ral(> plu+ u% alt $+ci$r W e+te '$r,a de $ timpa%$pla+tie tip II) Dac( rec$%+tituirea $+cicular( %u +e p$ate e-ectua> %ee7i+tB%d decBt u% +i%0ur $+ci$r @% c$%tact cu plati%a +c(riei> e+te '$r,a de $ timpa%$pla+tie tip III)

COM.LICAIILE OTITELOR MEDII SUPURATE Co'+licaiile $titel$r medii +upurate p$t ap(rea dup( $titele medii acute> 'irule%te mai rar /i mult mai -rec'e%te dup( +upuraiile cr$%ice auriculare) Frec'e%a ace+t$r c$mplicaii apari%e me%i%0itel$r :15H;> a,ce+el$r e%ce-acile :15H;> la,iri%titel$r /i parali!iei -aciale :.1H; precum /i tr$m,$!ele de +i%u+ 'e%$+ lateral :.9H;) Co'+licaiile $titel$r medii +upurate +e cla+i-ic( @% &. co'+licaii e%d$temp$rale :de!'$ltate @%tre cele d$u( ta,le $+$a+e; ma+t$idita> parali!ia -acial(> la,iri%titaA 2. co'+licaii cra%ie%e :de!'$ltate @% a-ara ta,lei e7ter%e $+$a+e; e7teri$ri!(ri ma+t$idie%e> e+te$mielita> temp$r$$ccipital(A 4. co'+licaii e%d$cra%ie%e :de!'$ltate @%(u%trul ta,lei $+$a+e i%ter%e; a,ce+ul e7tradural> a,ce+ul +u,dural> me%i%0ita $t$0e%(> tr$m,$!a +i%u!al(> a,ce+ul e%ce-alicA 13 co'+licaiile 0e%erale /i la di+ta%( +eptic$pi$emie $tic() 0*$LI A3##(* *%$,!*/P,'A(* 1. O2 '"&2 $4$2" re+re(in!( $+teita ap$-i!ei ma+t$idei> c$mplicaia cea mai -rec'e%t( a +upuraiil$r auriculare acute /i cr$%ice) A!unci c@n3 3renaCul !i'+anic e !e in uficien!? infla'a ia de la %i'elul muc$a+ei celulel$r ma+t$idie%e di% cadrul $titel$r acute :reacia ma+t$idia%(; +e e7ti%de la pereii $+$/i celulari> determi%B%d le!iu%i de $+teit( ma+t$idia%(> cu di+tru0erea +epturil$r i%tercelulare> /i -$rmarea u%ui a,ce+ e%d$ma+t$idia% :ma+t$idita acut(;) Le!iu%ile $+teitice p$t +( pr$0re+e!e +pre ta,la e7ter%( a ma+t$idei :ma+t$idita e7teri$ri!at(; +au c(tre cea i%ter%( +pre e%d$cra%iu :c$mplicaii e%d$cra%ie%e; -ie +pre ca+ele 'eci%e :$+te$mielita $ccipitalului> temp$rarului +au a +tB%cii W petr$!ita;) Mai frec"en!? o !ei!a 'a !oi3ian( e'$luea!( c(tre cr$%ici!are :$t$ma+t$idita cr$%ic(;)

M"&2 $4$2" "cu2 e 'anife !( pri% dureri +p$%ta%e retr$auriculare cu iradieri @% 4emicra%iul $m$lateral) La ace+te +impt$me +e adau0( /i +impt$me 0e%erale ca -e,ra> a%$7eria /i pal$area -eei) La +al+are e con !a!( pu%ctele ma+t$idie%e durer$a+e :!$%a a%trului> mar0i%ea p$+teri$ar( a ma+t$idei /i 'Br-ul ap$-i!ei ma+t$idie%e;) O!o co+ia +une <n e"i3en( a,u%de%a /i caracterul pul+atil al pur$iului care +e re-ace rapid dup( a+piraie> pr(,u/irea peretelui p$+ter$2+uperi$r al c$%ductului> pre!e%a per-$raiei /i ,$m,area timpa%ului @% partea p$+ter$2+uperi$ar( ca $ YB( de 'ac(T> +em% de rete%ie) E% +ituaii particulare +upuraia auricular( lip+e/te pri% @%c4iderea per-$raiei /i +impt$mat$l$0ia cli%ic( +e e7acer,ea!() E9a'enul funci$%al al au!ului +ta,ile/te pre!e%a +urdit(ii de tra%+mi+ie :triada Je!$ld;) E9a'enele +araclinice #e'a!olo,ice ara! ( 4iperleuc$cit$!a cu %eutr$-ilie> VS? cu 'al$ri cre+cute) Ra3io,rafia 'a !oi3ei +une <n e"i3en ( '$alarea ma+t$idei cu di+pariia +epturil$r celulare) La 3ia,no !icul 3e 'a !oi3 ( acut( %e 0B%dim c(tre a 32a +(pt(mB%( de la de,utul $titei acute> u%e$ri p$ate apare @% prima +(pt(mB%( :ma+t$idita prec$ce;> +au mai tBr!iu> dup( $ lu%( de la de,utul $titei :ma+t$idita tardi'(;) Un rol i'+or!an! <n in !alarea 'a !oi3i!ei acu!e <l are !ra!a'en!ul ira i$%al /i i%+u-icie%t cu a%ti,i$tice> care 0e%erea!( $+t$mat$idita ma+cat() E"oluia ma+t$idei acute p$ate +( -ie %e-a'$ra,il(> ducB%d la e7teri$ri!are> @% di'er+e direcii W pri% ta,la $+$a+( e7ter%( determi%B%d a,ce+ul +u,peri$+tal +au cuta%at> cu l$cali!are retr$auricular(> u%de e7i+t( ,$m,are -luctue%t( cu @mpi%0erea pa'ili$%ul @%ai%te /i @% a-ar( W +e di-ere%ia!( de lim-ade%ita retr$auricular( pri% p(+trarea /a%ului retr$auricular> u%e$ri c4iar acce%tuarea ace+tuia M +rin +oriu%ea a%ter$+uperi$ar( a ma+t$idei determi%B%d -$rma temp$r$2!i0$matic( care +e pre!i%t( cu tume-iere la %i'elul -$+ei temp$rale> edem palpe,ral /i @mpi%0erea pa'ili$%ului @% &$+ /i @% a-ar(A M +rin +oriu%ea p$+ter$2+uperi$ar( a ma+t$idei> ceea ce duce la e7teri$ri!area $ccipital( care determi%a edem $ccipit$parietalA M +rin "@rful a+ofi(ei 'a !oi3e colec ia purule%t( +e e7teri$ri!ea!( -ie +u, mu/c4iul +ter%$cleid$ma+t$idia% :ma+t$idita Jer!$ld; determi%B%d t$rtic$li+ /i @mp(+tare p$+ter$2+ter%$cleid$ma+t$idia%(> -ie de2a lu%0ul mu/c4iului di0a+tric :ma+t$idita &u0$di0a+tric( M$uret; care pre!i%t( tul,ur(ri la de0lutiie +imulB%d u% a,ce+ later$-ari%0ia%A M +rin +ere!ele an!erior al 'a !oi3ei? c@n3 ecre ia purule%t( +e elimi%( pri% c$%ductul auditi'> +e c$%+tituie -i+tula =elle> @% apr$pierea timpa%ului W +e di-ere%ia!( de -uru%cul pri% -aptul c( ace+ta di% urm( +e de!'$lt( pe c$%ductul mem,ra%$+ :care are -$liculi pil$/i; /i de

$+teita ,e%i0%( a c$%ductului care are +ediul pe peretele i%-eri$r al ace+tuia) Ma !oi3i!a acu!( %ee7teri$ri!at( +e di-ere%ia!( de al0iile +u,$ccipitale di% cadrul +p$%dil$!ei cer'icale /i cu al0iile auricul$ma+t$idie%e di% cur+ul le!iu%il$r -ari%0ie%e> lari%0ie%e> de%tare) TRATAMENTUL 'a !oi3i!elor acu!e con !( di% tratame%t medicame%t$+ a%ti,i$tic pe cale 0e%eral( /i tratame%t c4irur0ical> care are ca $,iecti' @%dep(rtarea le!iu%il$r $+teitice pB%( @% e+ut pri% trepa%area ma+t$idei :ma+t$idect$mie; /i e'acuarea c$leciei +upurate) M"&2 $4$2" cr #$c e !e con ecu!i"( $titei medii cr$%ice +upurate W -$rma epitimpa%al( +au p$ate -i c$%ti%uarea ma+t$iditei acute %e$perate +au i%c$mplet $perate /i tratat( i%c$rect p$+t$perat$r) DIA%NOSTICUL e !a7ile/te pe +impt$mat$l$0ia +u,iecti'( a ,$l%a'ului care pre!i%t( ce-alee temp$r$parietal(> cu caracter de 4emicr$%ie %$ctur%( /i $t$ree -etid() O7iec!i" e con !a!( $t$ree -etid(> e7i+te%a per-$raiei epitimpa%ale /i 4ip$acu!ia de tra%+mi+ie) Ra3io,rafia 'a !oi3ei =inci3en a Sc4uller> C4au++e III; pu%e @% e'ide%( le!iu%ile $+teitice> c$le+teat$mul /i c$%de%+area $+$a+() TRATAMENTUL efec!ua! e !e !ric! c#irur,ical? care +oa!e fi ra3ical =e"i3are +e!ro'a !oi3ian( t$tal(;> c$%+er'at$r :e'id(ri pariale; $ri rec$%+tructi'e :timpa%$pla+tie;)

2. ."r"l$!$" %"c$"l .e('fe('+ $arali(ia facial( de %atur( $tic( e+te tip peri-eric /i +e @%tBl%e/te mai -rec'e%t @% curcul $titel$r cr$%ice) Ea apare ca urmare a le!iu%il$r $+teitice care i%tere+ea!( ca%alul %er'ului -acial) $arali(ia facial( peri-eric( di% cadrul $titei medii +upurate acute apare atu%ci cB%d e7i+t( de4i+ce%e $+$a+e ale ca%alului Fall$pe /i pur$iul 'i%e @% c$%tact cu teaca %er'ului) Din +unc! 3e "e3ere clinic? 7olna"ul +re(in! ( pierderea m$,ilit(ii 4emi-eei c$re+pu%!(t$are) De%tru mi/c(rile '$lu%tare> ,$l%a'ul pre!i%t( $ -a( a,+$lut i%ert( %u p$ate rBde> %u p$ate -luiera> cB%d arat( di%ii> 0ura de'ia!( de partea +(%(t$a+( /i c$mi+ura ,ucal( e+te cB!ut( de partea ,$l%a'(A %u p$ate @%c4ide $c4ii 2 ple$apele la+( $c4iul de+c$perit parial :la0$-talmie;> imp$+i,ilitatea @%creirii -ru%ii de partea ,$l%a'( /i> deci> a,+e%a pliuril$r -r$%tale) Bn +arali(iile faciale +ro3u e <n con!e9!ul unor u+ura ii auriculare cr$%ice +e rec$ma%d( i%ter'e%ia c4irur0ical( de ur0e%(> la care +e

adau0( p$+t$perat$r> tratame%t cu c$rtic$i!i> tr$-ice %er'$a+e) Bn +arali(iile faciale a+(rute @% $titele medii acute +upurate +e practic( $ timpa%$t$mie lar0(> a%ti,i$tice> c$rtic$i!i)

3. L"b$r$#2$2" 2$2$c La7irin!i!a e !e e9ce+i$%al( la $ra actual(> ea p$ate -i c$mplicaia $titel$r medii acute +au cr$%ice) Bn cur ul o!i!elor acu!e +u!e' <n!@lni la7irin!i!e locali(a!e la ni"elul "e !i7ulului au canalelor e'icirculare /i la,iri%tite di-u!e> c$mplete) Ace+te le!iu%i p$t -i +er$a+e +au +er$-i,ri%$a+e :de tipul edemului cu 4idr$pi+ie la,iri%tic(; +au +upurate +au la,iri%tite %ecr$!a%te) Bn cur ul o!i!elor cronice <n!@lni' in3roa'e la7irin!ice <n ra+or! cu o re<nc(l!ire> pr$,lemele -ii%d> deci> +imilare cel$r pu+e de $ $tit( medie acut() E% alte ca!uri> $tita cr$%ic( c$le+teat$mat$a+( pri% $+teit( de 'eci%(tate a%tre%ea!( -ie la,iri%tite l$cali!ate> -$rma de de,ut cea mai -rec'e%t( -ii%d -i+tula la,iri%tic(> -ie la,iri%tite %umite cr$%ice di-u!e a c(r$r e'$luie +e -ace +pre di+trucii a%at$mice /i -u%ci$%ale a la,iri%tului @% t$talitate) SIM$TOMATOLO%IA e !e "aria7il(> dup( cum pr$ce+ul i%-lamat$r e+te di-u! +au l$cali!at) 6 L"b$r$#2$2" 4$%u! Se'ne co#leare 6 acufenele 3e"in in!en e /i cap(t( u% caracter acut) Surditatea +e i%+talea!( rapid> e+te '$r,a de $ +urditate de percepie pr$-u%d(A u%e$ri a-ectarea e+te parial() Se'ne "e !i7ulare 6 7olna"ul +re(in!( ade+ea 'erti& i%te%+ cu 0reuri /i '(r+(turi> %i+ta0mu+ul ,ate i%iial de partea ,$l%a'( :iritaie; ap$i dem partea $pu+( :di+trucie;A alte$ri +i%dr$mul e+te -ru+t :'a0i 'erti&e; dar c$%+tituie $ alarm() Se'ne ,enerale - e !e "or7a 3e o o!i! ( medie acut( +au de $ re@%c(l!ire a u%ei $tite cr$%ice +em%ele 0e%erale +u%t imp$rta%te :temperatur( ridicat( /i c4iar +i%dr$m me%i%0eal;) La7irin!i!ele e"oluea(( ade+ea +pre me%i%0it(> pu%cia l$m,ar( +au +u,$ccipital( -ii%d %ece+are) 6 L"b$r$#2$2" l c"l$!"2 A'in!i' 'ai ale fi !ula la7irin!ic ( @%tBl%it( @% cadrul c$le+teat$mului 'erti&ele +u%t 'aria,ile> u%e$ri i%e7i+te%te) La e7ami%area cu +peculul Sie0le> pre+iu%ea +au a+piraia pr$'$ac( +e%!aii 'erti&i%$a+e /i %i+ta0mu+ :+em%ul -i+tulei;> ati%0erea cu +tiletul putB%d pr$'$ca acelea/i ma%i-e+t(ri) Radi$0ra-iile :C4au++e III /i> mai ale+> =uille%; pu% @% e'ide%( -i+tula> +ituat(> @% 0e%eral> pe ca%alul +emicircular e7ter%)

EVOLUIA e+te 'aria,il( /i +e p$ate -ace +pre alte c$mplicaii parali!ie -acial(> petr$!it(> c$mplicaii e%d$cra%ie%e> mai ale+ me%i%0ita) TRATAMENTUL A!@! <n ca(ul unei o!i!e acu!e c@! /i @% cel al u%ei $tite cr$%ice> apariia +em%el$r la,iri%tice i%dic( %ece+itatea i%ter'e%iei c4irur0icaleA a%ti,i$ticele :ale+e de pre-eri%t( dup( a%ti,i$0ram(; /i a%tii%-lamat$arele +u%t %ece+are +imulta%) Dac( e7i+t( $ la,iri%tit( +upurat( tre,uie -(cut( $ la,iri%t$t$mie lar0( pe%tru a -acilita dre%a&ul)

)..e2r !$2" au o !ei!a !@ncii e !e u +ec!a! ( $ri de cBte $ri per+i+t( +upuraia auricular( dup( trepa%area c4irur0ical( a ma+t$idei /i e7i+t( dureri %e'ral0ice tri0emi%ale> @%+$ite de parali!ia mu/c4iului $cul$m$t$r e7ter% :+tra,i+m i%ter% /i dipl$pie; Acea !( triad( +impt$matic( reali!ea!( +i%dr$mul lui =rade%i0$> caracteri+tic pe%tru +upuraia 'Br-ului +tB%cii :ape7it(;) TRATAMENTUL con !( di% trepa%area 'Br-ului +tB%cii pB%( la ape7> +u, a%ti,i$terapie ma+i'()

0. O&2e '$el$2" 2e'( r"l &' "++'.'*$l a+ar <n e9!en ia le(iunilor o !ei!ice 'a !oi3iene la cua'a o ului !e'+oral /i la $+ul $ccipital) F$carele -e e+ut $+$+ ram$lit /i +ec4e+tre $+$a+e pr$duc> @% re0iu%ile re+pecti'e> dureri 'i$le%te> i%-iltraie edemat$a+( +au -le0ma!ic(> -i+tule /i -a'$ri!ea!( apariia de tr$m,$-le,ite> me%i%0ite +au a,ce+e e%ce-alice) Se !ra!ea(( c4irur0ical :c4iuretarea cu a,laia +ec4e+trel$r; /i cu a%ti,i$tice> ma+i' /i prelu%0it)

C '(l$c"-'' e#/"+($#'e#e
Co'+licaiile e%d$cra%ie%e +u%t e7trem de rare a+t(!i) Atu%ci cB%d e7i+t( c$lecie> t$m$de%+it$metria :+ca%%erul; -acilitea!( c$%+idera,il dia0%$+ticul) In3iferen! care un! ca"i!(ile re+p$%+a,ile> i%-ecia +e p$ate pr$pa0a +pre e%d$cra%iu @% mai multe m$duri +rin 3e#i cene +au ca%ale %$rmale> c(i a%at$mice pre-$rmate c$%&u%cti'$2-le0m$%ul c(il$r pre-$rmate

:M$uret;A +rin "ene au ar!ere =c(i 'a+culare; le!iu%e de -le,it(A +rin le(iuni 3e o !ei!( +au %ecr$!( ce +e @%ti%d di% apr$ape @% apr$ape calea $+$a+() O3a!( a&u%+( la %i'elul -eei e7ter%e +au al durei mater> +e p$t pr$duce mai multe +ituaii infecia e+te de 'irule%( medie> dura mater re!i+t(> c$lecia r(mB%e @% a-ar( /i -$rmea!( a,ce+ul e7traduralA infecia cupri%de +i+temul 'e%$+ al +i%u+ului lateral e+te '$r,a de tr$m,$-le,ita ace+tuiaA infecia e+te mai a0re+i'(> ,ariera me%i%0eal( e+te dep(/it( /i %u2/i p$ate $r0a%i!a ap(rarea apare a+t-el lept$me%i%0ita $t$t0e%( di-u!(A 'enin,ele e +oa!e or,ani(a /i limita i%-ecia pri% adere%ele cel$r d$u( -$ie ale piei mater +e -$rmea!( $ me%i%0it( l$cali!at(A 3a!ori!( ace+tei capacit(i de ap(rare a me%i%0elui> i%-ecia %u di-u!ea!( la %i'elul +(u ci a-ectea!( e%ce-alul e+te '$r,a de a,ce+ul e%ce-alic $t$0e%)

7. Abce&ul e82r"4ur"l Colecia e+te l$cali!at( @%tre t(,lia i%ter%( /i dura mater) E+te '$r,a> cel mai ade+ea> de $ c$mplicaie a u%ei $tite acuteA are +ediul -ie la %i'elul -$+ei cere,rale mi&l$cii> -ie la %i'elul -$+ei cere,el$a+e) SIM$TOMELE Ca <n !oa!e !u'orile en3ocraniene? i'+!o'ele "or core +un3e 6 - e'nelor 3e co'+re iune 6 cefalee unila!eral ( m$derat( dar per+i+te%t( c4iar /i dup( $peraie :e+te +impt$mul pri%cipal;A t$rp$are> pul+ul ,radicardie> edemul papilar +u%t rare - e'ne 3e u+uraie> di+crete - 'anife !(ri de l$cali!are> ade+ea a,+e%te Se'nele o7iec!i"e un! re3u e. Bn cur ulin!er"en iei c4irur0icale> '$m -i c$%du/i> di% apr$ape @% apr$ape +pre a,ce+ul e7tradural) $uncia l$m,ar( e+te %e0ati'(> de $,iceiA rar> p$ate -i di+cret m$di-icat( :lim-$cit$!(> cBte'a p$li%ucleare;) Arteri$0ra-ia %u arat( m$di-ic(ri decBt dac( a,ce+ul e+te +u-icie%t de '$lumi%$+ /i +ituat la %i'elul -$+ei cere,rale mi&l$cii) DIA%NOSTICUL nu +oa!e fi u +iciona! 3ec@! +e +er i !en a a%$rmal( a ce-aleei p$+teri$are +au temp$rale /i pe u%ele +em%e -ru+te de 4iperte%+iu%e i%tracra%ia%() Sca%%erul e+te e+e%ial)

TRATAMENTUL e !e c#irur,ical =3renaC> /i medical> l$cal /i 0e%eral :a%ti,i$tice> a%tii%-lamat$are;)

9.Tr 'b %leb$2" &$#u& -:u3ul"r Su7 ace ! nu'e 3e e'n(m i%-lamaia di-eritel$r tu%ici ale a7ului 'e%$+ c$%+tituit de c(tre +i%u+ul 'e%$+ lateral /i 'e%a &u0ular( i%ter%() E+te '$r,a> @% 0e%eral> de $ c$mplicaie a u%ei i%-ecii a ,l$cului ma+t$idia%) E% -u%cie de imp$rta%a le!iu%il$r> @%tBl%im peri-le,ita> -le,ita parietal(> tr$m,$-le,ita> tr$m,$-le,ita +upurat(> %ecr$!a) SIM$TOMATOLO%IE Bn for'a la!en!(> +impt$mele +u%t -$arte redu+e e+te '$r,a de $ $tit( care> @% ciuda tratame%tului> %u +e 'i%dec( t$tal :+u,-e,rilit(i> ce-alee per+i+te%t(;) E% -$rma +epticemic(> +em%ele 'e%$a+e +u%t e'ide%te de,ut ,rutal cu -ri+$%> tra%+piraii> -e,r(> pul+ accelerat) Se'nele o7iec!i"e un! "aria7ile <n func ie de l$cali!area pr$ce+ului i%-lamat$r> e7ti%derea de la +i%u+ul lateral la &u0ular( +e traduce pri% palparea u%ui c$rd$% i%durat de2a lu%0ul traiectului ace+tei 'e%e) Din!re co'+licaii> ami%tim e7ti%derea la alte +i%u+uri i%tracra%ie%e> la alte e+uturi :me%i%0it(> a,ce+ cere,el$+;> la di+ta%( pri% pr$ce+ de +eptic$pi$emie /i meta+ta!e i%-eci$a+e) DIA%NOSTICUL e +une +e !a7loul clinic /i 4em$cultura p$!iti'() Gac( $tita e+te %ecu%$+cut(> dia0%$+ticul de'i%e -$arte di-icil) TRATAMENTUL e !e 'e3ical =an!i7io!ice? an!iinfla'a!orii? #i3ra!are> /i c4irur0ical tratame%tul -$carului $titic /i e7cluderea +upra-eei de re!$r,ie t$7ic( pri% li0atura 'e%ei &u0ulare i%ter%e /i e7cluderea +i%u+ului tr$m,$!at i%clu+i' al 0$l-ului &u0ularei> dac( e+te %ece+ar) $RO%NOSTICUL r(mB%e +e'er @% ciuda mi&l$acel$r terapeutice m$der%e) Gi% -ericire> ace+te accide%te 'e%$a+e +u%t rare)

;. Me#$3$2" 2 3e# Orice reacie i%-lamat$rie a tu%icil$r me%i%0eale @% cur+ul u%ei a-eciu%i $titice c$%+tituie $ -$rm( de me%i%0it( $t$0e%() In3iferen! 3e 'o3ul 3e +ro+a,are a infec iei> me%i%0ele p$ate reaci$%a @% di-erite m$duri reacie me%i%0eal( adeptic( care p$ate -i +er$a+( :edem; +au puri-$rm( :p$li%ucleare %eutr$-ile %ealterate /i %ede-$rmate;A

reacie me%i%0eal( +eptic( :p$li%uclare %eutr$-ile alterate> 0erme%i;A #i3rocefalie +rin #i+er+ro3ucie de LCR /i ,l$ca&A 'enin,i!e locali(a!e +rin circu' crierea +roce ului 6 a3e" (rate a,ce+e me%i%0eale) Sin3ro'ul 'enin,eal +oa!e fi a ocia! fie le(iunilor ori,inale =fle7i! ( parietal(> tr$m,$-le,it(> la,iri%tit(> empiem ma+t$idia% etc);> -ie u%$r le!iu%i mai pr$-u%de el -ii%d> @% ace+t ca!> u% eleme%t premer0(t$r :a,ce+ cere,el$+> a,ce+ cere,ral;) Cauzele un! "aria!e. %er'enii cei 'ai frec"en i +u%t +trept$c$cul 4em$litic> p%eum$c$cul> +ta-il$c$cul> ,acilul Friedla%der> ,acilul D-ei--er etc) E+te '$r,a> ade+ea> de pacie%i care%ai :4ip$'itami%$!ici> dia,etici etc;) Du%ctul de plecare e+te -ie $ $tit( +au $ $t$ma+t$idit( acut( :+i%dr$mul me%i%0eal putB%d +ur'e%i -$arte rapid;> -ie $ $tit( cr$%ic( re@%c(l!it(> -ie $ $tit( cr$%ic( c$le+teat$mat$a+( trecut( %e$,+er'at( +au c(reia medicul %u I2a @%ele+ 0ra'itatea) SIM$TOMELE un! cele ale unui in3ro' 'enin,eal cla ic 6 cefalee a3e ea "iolen!(> p$+teri$ar(> dureri mu+culare> ra4ial0ii> '(r+(turi> p$!iie @% Tc$c$/ de pu/c(U cu +patele @%t$r+ +pre lumi%(> a,d$me%ul plat> c$%tractat) EIAMENUL CLINIC ara!( - !ul7ur(ri m$t$rii red$area ce-ei> +em%ul L$er%i0 :red$area 0am,el$r la ridicarea de pe pla%ul patului; /i Jrud!i%+Pi :-lectarea u%ei c$ap+e pr$'$ac( -lectarea durer$a+( a celeilalte;) - o #i+er en i7ili!a!e ,enerali(a! ( +em%e +ecu%dare cum ar -i tul,ur(ri +e%!$riale /i %er'$a+e radiculare :me%i%0ite l$cali!ate;> tul,ur(ri p+i4iceA - e'ne ,enerale 3e infecie> 'aria,ile de la ca! la ca!A - +uncia l$m,ar( e'ide%ia!( u% lic4id purule%t ,$0at @% 0erme%i) For'ele clinice locali(a!e au o i'+!o'a!olo,ie 3e ner"i cranieni? <n funcie de +ediu tru%c4i p$+teri$r :%er'ii IX> X> XI;> u%04i p$%t$cere,el$+ :%er'ii VII> VIII> V;> pu%te :%er'ii cra%ie%i perec4ile III> IV> V> VI;) DIA%NOSTICUL DIFERENIAL e+te di-erit @% -u%cie de cu%$a/terea +au %ecu%$a/terea $titei $ri0i%ale 6 O!i!a e !e necuno cu!( dia0%$+ticul di-ere%ial e+te cel al me%i%0itei me%i%0ite tu,ercul$a+e +au me%i%0ite determi%ate de alte l$cali!(ri) Bn faa $ric(rei me%i%0ite tre,uie e7ami%ate -$arte ate%t urec4ile) 6 O!i!a e !e cuno cu!() Gia0%$+ticul e+te pu+ pe +em%ele me%i%0eale /i pe pu%cia l$m,ar() Tre,uie elimi%at a,ce+ul cere,ral

:pri% t$m$de%+it$metrie> -u%d de $c4i> +em%e de c$mpre+iu%e;> tr$m,$-le,ita :+em%e 'e%$a+e; etc) TRATAMENTUL e !e 3u7lu 6 - !re7uie !ra!a! c#irur,ical? c@! 'ai re+e3e? focarul o!o,en 6 'a !oi3ec!o'ie lar,( :@% ca!ul $t$ma+t$iditei acute;> e'idare petr$ma+t$idia%( :@%tr2$ $tit( c$le+teat$mat$a+(; cu la,iri%t$t$mie dac( e7i+t( /i $ la,iri%tit( +upurat() Se -i7ea!( dre%uri ce permit +p(l(turi a%ti,i$tice l$cale) - !ra!a'en!ul 'e3ica'en!o al co'+lica iei e%d$cra%ie%e a%ti,i$tice> a%tii%-lamat$rii atBt l$cal> i%traauricular cBt /i pe cale 0e%eral() $RO%NOSTICUL - 3u+( apariia +ul-amidel$r /i a%ti,i$ticel$r +2a @m,u%(t(it -$arte mult) A-eciu%ile $titice ati%0 -$arte rar +tadiul de me%i%0it( dar> $ $tit( c$mplicat( cu me%i%0it( p$ate -i m$rtal( @% ca!ul @% care e7i+t( u% i%ter'al prea lu%0 @%tre de,utul $titei /i dia0%$+ticul $t$l$0ic)

<. Abce&ul e#ce%"l$c 2 3e# E !e "or7a 3e o colecie +upurat( de!'$ltat( @% i%teri$rul e+utului cere,ral> cere,el$+ +au pr$tu,era%ial /i @% rap$rt cu $ eti$l$0ie i%-eci$a+( acut( +au cr$%ic( a urec4ii medii) A,ce+ul cere,ral e+te mai -rec'e%t ca a,ce+ul cere,el$+) Acea !( c$mplicaie a de'e%it la $ra actual( e7cepi$%al() T$ate $titele p$t da a,ce+e e%ce-alice dar $tita cr$%ic( +upurat( c$le+teat$mat$a+( pr$+t dre%at( +au re@%c(l!it( e+te cel mai ade+ea implicat() Dr$pa0area i%-eciei +e -ace pe c(ile ami%tite mai @%ai%te c$%&u%cti'$2-le0m$%ul c(il$r pre-$rmate> micr$-le,ite +au pr$pa0area pri% %ecr$!a $+ului +au $+teit() A7ce ul e !e? <n ,eneral? !e'+oro- fenoi3al la ni"elul +ere!elui u+erior al an!rului /i c(+uei timpa%uluiA a,ce+ul cere,el$+ e+te +ituat> @% 0e%eral> @%ai%tea +i%u+ului 'e%$+ lateral) E+te l$cali!at la .23cm de la +upra-aa e7ter%( a emi+-erei> dar p$ate -i /i meta+tatic> -ii%d l$cali!at @% l$,ii parietal /i $ccipital 4$m$2 +au 4eter$lateral) ANATOMIE $ATOLO%IC A7ce ul e !e re(ul!a!ul 'icro!ro'7o(ei "a culare infec!an!e ce an!renea(( $ +tare pre+upurati'( a e+utului e%ce-alic @%c$%&ur(t$r) E'$luia +e -ace @% -elul urm(t$r !a3iul 3e infil!raie purule%t( !a3iul 3e a7ce 3ifu( !a3iul 3e a7ce li'i!a!

!a3iul 3e a7ce <nca+ ula!

SIM$TOMATOLO%IE La 3e7u!? e'nele ce aler!ea(( medicul +u%t urm(t$arele ce-alee c$%+ta%t( /i pr$-u%d( @% ciuda tratame%tului $titei cr$%ice $ri0i%ale> $,%u,ilare> cre/terea temperaturii @% timp ce pul+ul +e r(re/te) Bn +erioa3a 3e !are <n!@lni' 6 Se'ne 3e co'+re iune in!racranian ( ce-alee> '(r+(turi -(r( e-$rt> r(rirea pul+ului> t$rp$are> +ta!( papilar( la e7ame%ul -u%dului de $c4i> mai ale+ atu%ci cB%d le!iu%ea e+te +ituat( @% l$&a cere,ral( p$+teri$ar() Se'ne 3e u+uraie temperatura e+te ridicat(> LCR +u, te%+iu%e pre!e%tB%d mai pui% $ reacie cit$l$0ic( lim-$citar(> 4iperleuc$cit$!( +a%0'i%() Si'+!o'e 3e locali(are? "aria7ile <n func ie de l$cul a,ce+ului tul,ur(ri m$t$rii +au +e%!iti'e> tul,ur(ri +e%!$riale @% ca!ul a,ce+ului temp$r$2+-e%$idal> a-a!ie @% ca!ul a,ce+ului temp$ral +tB%0> eu-$rie dac( a,ce+ul e+te -r$%tal> tul,ur(ri de c$$rd$%are :a+i%er0ie> adiad$c$Pi%e!ie> 4ipermetrie> di+metrie; /i de t$%u+ dac( a,ce+ul e+te cere,el$+) DIA%NOSTICUL La ora ac!ual(> ace+t accide%t e+te -$arte rarA t$tu/i> tre,uie +( %e 0B%dim la el @% -aa u%ui ,$l%a' cu $tit( medie cr$%ic(> c4iar dac( e+te $perat(> care pre!i%t( 'a0i 'erti&e cu atBt mai mult cu cBt e7i+t( u% +i%dr$m i%-eci$+ cu u/$ar( -e,r( /i p$li%ucle$!() Gi% %e-ericire> +impt$mele +u%t ade+ea e7trem de di+crete) E% ca!ul @% care $tita e+te cu%$+cut( tre,uie -(cut dia0%$+ticul di-ere%ial cu alte c$mplicaii a,ce+ul e7tradural care %u determi%(> @% 0e%eral> +em%e de l$cali!areA me%i%0ita al c(rei +i%dr$m e+te mult mai caracteri+ticA tr$m,$-le,ita +i%u+$2&u0ular( care pre!i%t( +em%e 'e%$a+e> pul+ rapid /i $ cre/tere c$%+idera,il( a p$li%uclearel$r +a%0'i%eA la,iri%tita +upurat(> di-icil de di-ere%iat de u% a,ce+ cere,el$+) Bn ca(ul <n care nu e9i ! ( $ +upuraie a urec4ii iar $tita e+te %ecu%$+cut(> dia0%$+ticul di-ere%ial +e -ace cu tum$ri ale u%04iului p$%t$2cere,el$+ etc) Dia,no !icul e !e +reci(a! 3e canner. EVOLUIA a,ce+ului e%ce-alic e+te mai mult +au mai pui% rapid( /i> u%e$ri> ,$l%a'ul @/i reia $cupaiile dup( $ $peraie pe%tru c$le+teat$m> de e7emplu) Se me%i%> u%e$ri> +em%e -ru+te de i%-ecie> 'erti&> a+te%ie /i ,ru+c> p$ate +ur'e%i m$artea pri% c$mpre+iu%e ,ul,ar( +au ruptura a,ce+ului @% 'e%tricul) TRATAMENTUL e !e "aria7il? <n funcie de +tadiul a-eciu%ii)

Bn fa(a non- u+ura!i"( cu in3ro' 3e encefali! ( %e+upurat( /i arteri$0ra-ie %$rmal(> tratame%tul c4irur0ical e+te %umai $t$l$0ic> %eur$c4irur0ul putB%d -ace u% '$let dec$mpre+i'A tratame%tul medical c$%+t( @% a%ti,i$tice> a%tii%-lamat$rii> t$%icardiace> re4idratare) Bn fa(a acu!( +au +u,acut( !re7uie +e 3e o +ar!e !ra!a! c#irur,ical focarul o!i!ic /i> pe de alt( parte> a,ce+ul e%ce-alic) Gac( ace+ta e+te apr$ape de +tB%c(> dup( de+c$perirea me%i%0elui> putem urm(ri traiectul -i+tul$+ /i> pe cale $tic(> dre%a a,ce+ul /i pla+a d$u( dre%uri pe%tru a permite +p(l(turile ulteri$are cu a%ti,i$tice) Ge a+eme%ea> +e p$ate pu%ci$%a @% 'eci%(tatea imediat( a !$%ei $t$0e%e) E% ca!ul @% care %u am 0(+it %imic /i> dac( %eur$c4irur0ul a l$cali!at u% a,ce+> ace+ta p$ate dre%a a,ce+ul pe cale a+eptic( e7tra2$tic() Bn fa(a cronic( 3e a7ce <nc#i !a!? ace !a "e fi <n3e+ (rtat ca /i $ tum$r() A7ce ul r(mB%e $ a-eciu%e 0ra'(> di% -ericire> e7trem de rar()

1=. Se(2$c ($ e'$" 2$c


Acci3en!ele e+!ico+ioe'ice +o! ur"eni <n cur ul unei !ro'7ofle7i!e 3e inu la!eral au in3e+en3en! 3e orice afec!are clinic ( a ace+tui 'a+) Supuraia urec4ii medii> a+$ciat( +au %u cu le!iu%i ma+t$idie%e e+te @%t$tdeau%a la $ri0i%ea ace+tei 0e%erali!(ri) Strept$c$cul e+te ade+ea re+p$%+a,il) Gi% pu%ct de 'edere +impt$matic e+te '$r,a de $ +epticemie> temperatur( ridicat( de tip paludic> -ri+$%> tra%+piraiiA acea+t( +epticemie +e p$ate @%+$i de meta+ta!e i%-eci$a+e :-$rma pi$emic(; cu l$cali!are 'aria,il( periarticular(> mu/c4i> e+ut +u,cuta%at> pl(mB%> pleur() DIA%NOSTICUL e !e 4em$cultur() +u +e +re(ena $titei i%iiale /i pe

TRATAMENTUL cu+rin3e 2 ele'en!e +rinci+ale 6 !ra!a'en!ul 'e3ical al e+!ice'iei +e 3e o +ar!e /i tratame%tul c4irur0ical al -$carului i%-eci$+ $tic pe de alt( parte) E+te '$r,a de accide%te e7trem de rare la $ra actual()

2. TRAUMATISMELE UREC/II

2.1. Tr"u'"2$&'ele urec>$$ e82er#e Urec#ea e9!ern( e+te cea mai e7pu+( traumati+mel$r> putB%du2+e @%tBl%i c$%tu!ii> pl(0i> mu/c(turi :de a%imale +au de $m;> !mul0eri de pa'ili$%> ar+uri> de0er(turi> -racturi) $a"ilionul +oa!e fi con!u(iona! +rin c (dere +au l$'ituri :la ,$7eri /i lupt(t$ri;> c$%+eci%a -ii%d apariia 4emat$mului pa'ili$%ar +au a ot)ematom!l!i. Ace !a e !e o colecie de +B%0e @%tre cartila& /i peric$%drul -eei e7ter%e> cu +ediul mai de+ a%ter$2+uperi$r /i care pr$duce te%+iu%e l$cal( +au durere) La in +ecie +e $,+er'( tume-ierea $'$id( ec4im$tic(2'i$lacee care /ter0e relie-urile a%at$mice de la ace+t %i'el :r(d(ci%a 4eli7ului> -$+eta %a'icular(> a%te4eli7ul /i $ parte di% c$%c(;> ela+tic( /i re%ite%t() .e'a!oa'ele 'ici e +o! re(or7i +on!an au 3u+ ( pu%cie e'acuat$are urmat( de pa%+ame%te c$mpre+i'e) Cele mari +e tratea!( c4irur0ical> pri% dre%are cu re!ecie de cartila& pe -aa p$+teri$ar( a pa'ili$%ului /i pri% pa%+ame%t tra%+-i7ia%t c$mpre+i' me%i%ut 526 !ile p$+t$perat$r) F(r( i%ter'e%ie c4irur0ical( +e $r0a%i!ea!( -i,r$+ :de-$rmare de-i%iti'(; +au +e i%-ectea!( +ecu%dar determi%B%d peric$%drite de pa'ili$%)

$lgile =+rin !(iere +au mu/c(tur(; p$t -i +uper-iciale :piele; +au pr$-u%de :i%tere+area cartila&ului;) E7i+t( /i +eci$%(ri t$tale +au !mul0eri de pa'ili$%) Se tratea!( pri% t$alet(> +utur( /i re-acerea i%te0rit(ii a%at$mice a pa'ili$%ului> +u, pr$tecie de a%ti,i$tice /i +er a%titeta%ic) Ars!rile 4comb!stiile) 4i degerturile (congelaiile) pavilionului un! con ecina e-ectel$r u%$r a0e%i -i!ici :+$are> ultra'i$lete> ra!e R$e%t0e%> 'ap$ri -ier,i%i /i> re+pecti'> -ri0ul> ier%ile 0er$a+e; +au c4imici :+u,+ta%e cau+tice 2 acid +ul-uric2;) E% le(iunile 3e ,ra3ul I !e,u'en!ele +a"ilionului un! #i+ere'ia!e? e3e'a iate> calde /i durer$a+e) Vi%decarea +e $,i%e +p$%ta% @% 32< !ile) E% le(iunile 3e ,ra3ul II a+ar flic!ene cu coni%ut +er$2citri%> care @% le(iunile 3e ,ra3ul III e !ran for'( @% -licte%e +a%0'i%$le%te +au @% e+care i%tradermice) Vi%decarea +e -ace cu p$+i,il( pi0me%tare @% primul ca! /i cu +ec4ele :cicatrice> di+cr$mie> +upuraie; @% al d$ilea ca!) E% le(iunile 3e ,ra3ul IV e for'ea(( $ e+car( dermic( t$tal(> u+cat(> ri0id( /i a%e+te!ic() Vi%decarea %u e+te p$+i,il( decBt pri% 0re-are> dup( elimi%are c4irur0ical() Ar+urile /i de0er(turile +e p$t i%-ecta +ecu%dar> pr$ducB%d peric$%drite cu 'i%dec(ri retractile i%e+tetice) Tratamentul con !( @% ca!ul le!iu%il$r de 0radul I @% -rici$%area

pa'ili$%ului cu !(pad( +au ati%0eri l$cale cu $leu cam-$rat $ri cu ti%ctur( de ,e%!$e :@% de0er(turi; /i di% aplicarea pe pa'ili$% de c$mpre+e alc$$li!ate :@% ar+uri;) E% le!iu%ile a'a%+ate :0radul II> III> IV; +e @%dep(rtea!( -licte%ele /i e+uturile %ecr$!ate :e+care; /i +e plic( l$cal pr$du+e -armaceutice pe ,a!( de a%ti,i$tice> +ul-amid( /i 4idr$c$rti!$% :$7ic$rt> ,i$7iterac$r; $ri 'i$let de 0e%ia%a 12<H +au %itrat de ar0i%t 5H) C$%ductul auditi' e7ter% +e pr$te&ea!( pri% tamp$a%e de 'at( @m,i,ate @% alc$$l 69 1. $rofila9ia 3e,er(turil$r +e -ace pr$te&B%d urec4ile de 0er :purtarea c(ciulei /i ap(r(t$ril$r de urec4i;) $lgile conductului e <n!@lne c a ocia!e cu cele ale +a"ilionului au i(ola!e? ca ur'are a in!ro3ucerii <n con3uc!? <n co+ul cur (irii lui +au a calm(rii pruritului> a u%$r $,iecte +au i%+trume%te :a0ra-e> ace de p(r> +c$,it$ri> c4i,rituri> crei$a%e etc); +au a u%$r tratame%te e-ectuate i%c$rect :timpa%$t$mie @% peretele p$+teri$r al c$%ductului> r(%irea cu +eri%0a =uK$% @% cur+ul u%ei +p(l(turi auriculare> @% @%cercarea de e7tr0ere i%+trume%tal( a u%ui c$rp +tr(i% etc);) Dri% i%-ectare p$t 0e%era -uru%cul$!e +au $tite e7ter%e di-u!e) !e trateaz +rin 7(i auriculare cu alc$$l 692891 au +rin in!ro3ucerea <n con3uc! a unei 'e/e +terile @m,i,at( @% alc$$l) -ract!rile con'!ct!l!i un! con ecu!i"e lo"i!urilor au c (deril$r pe ,(r,ie :c$%dilul ma%di,ulei +e @%-u%d( @% peretele a%teri$r al c$%ductului; +au iradierii @% c$%duct a u%ei -racturi de ,a!( de cra%iu) O!o co+ic e o7 er"( pre!e%a de +B%0e @% c$%duct /i pr$iemi%e%a cu pla0a pr$-u%d( a peretelui a%teri$r al c$%ductului) Tratamentul e re(u'( la tamp$%ame%tul +trB%+ al c$%ductului care reduce /i c$%te%i$%ea!( -ra0me%tele $+$a+e depla+ate /i a%ti,i$terapie 528 !ile) 2.2. Tr"u'"2$&'ele urec>$$ 'e4$$ Tra!matismele timpan!l!i Ti'+anul +oa!e fi !rau'a!i(a! <n 'o3uri 3iferi!e? fie +rin in !ru'en!e oli3e =ac 3e !rico!a!>? fie +rin "aria ii de pre+iu%e> -ie @% cur+ul u%ei -racturi a cadrului timpa%al) J$l%a'ul re+imte imediat $ durere 'ie /i pre!i%t( $t$ra0ie) Mai acu!( acu-e%e /i +urditate) Secu%dar> p$ate ap(rea $ +uprai%-ecie) Tratamentul "a fi an!iinfla'a!or /i a%ti,i$tic l$cal /i> e'e%tual> /i 0e%eral) Ge $,icei> +e $,i%e 'i%decarea) Acci'ente a!ric!lare prin 7ariaii de presiune Cau(ele un! 'ul!i+le 6 fie "aria ii de pre+iu%e la a'iat$ri +au para/uti/ti> -ie 'ariaii ,rutale de pre+iu%e la +ca-a%dri> mu%cit$rii care lucrea!( +u, cl$p$t @% p$rturi> -ie c$%+ecuti' de-la0raiei> +u-lului e7pl$!iei)

Bnca3r(m @% ace+t 0rup /i accide%tele ,a%ale di% 'iaa cure%t( cum ar -i palma ermetic aplicat( pe c$%ductul auditi' e7ter%) Din +unc! 3e "e3ere simptomatic e !e "or7a 3e un feno'en 7ru!al ce 3e!er'in( cre/terea te%+iu%ii lic4idel$r la,iri%tice /i +e ma%i-e+t( pri% 'erti&> de!ec4ili,ru> acu-e%e cu t$%alitate @%alt( /i 4ip$acu!ie ,rutal() La $t$+c$pie putem 'edea u% timpa% ec4im$tic /i @%0r$/at) Dr$,ele audi$metrice arat( $ +urditate de percepie cu $ u/$ar( participare a tra%+mi+iei pri% ati%0erea edemat$a+( a urec4ii medii) Aparatul 'e+ti,ular arat( u% +i%dr$m de 4iper2 +au 4ip$re-lecti'itate de tip peri-eric) Din +unc! 3e "e3ere terapeutic? e !e "or7a 3e un !ra!a'en! local 6 an!i7io!ic? cor!i(on. Tra!a'en!ul ,eneral con ! ( @% calma%te /i a%tii%-lamat$rii) Tra!matismele ca7otimpan!l!i a+ar 3irec! =+rin ar'( de -$c 2 r(!,$i> +uicid> $mucidere; +au i%direct :@% cur+ul -racturil$r de +tB%c(;) C@n3 !i'+anul nu +re(in! ( le!iu%i> $t$ra0ia lip+e/te> +B%0ele +e acumulea!( @% ca'$timpa% /i +e c$%+tituie #e'o!i'+anul 'anife !a! +rin 3urere? #i+oacu(ie? !i'+an ro /u2'i$laceu> ,$m,at) ?emat$mul ca+ei +e p$ate 'i%deca +p$%ta% pri% re!$r,ie +au dre%a& tu,ar> +e p$ate i%-ecta +ecu%dar :$tit( medie +upurat(; +au +e p$ate $r0a%i!a -i,r$+ :+urditate de-i%iti'(;) Tratamentul con !( di% 4em$+tatice> a%ti,i$tice /i timpa%$t$mie cu a+piraia +B%0elui di% ca+(> +u, micr$+c$p) -ract!rile mastoi'ei un! con ecina u%$r l$'iri directe cu $,iecte c$%t$%de%te +au t(i$a+e> $ri a iradierii u%ei -racturi di% 'eci%(tate :+tB%c( +au $ccipital; /i p$t i%tere+a ca%alul lui Fall$pe /i la,iri%tul :parali!ie -acial(> +urditate de percepie> tul,ur(ri 'e+ti,ulare;) !e trateaz c#irur,ical +rin !re+anarea 'a !oi3ei? cu 3e co+erirea facialului <n +oriu%ea a 32a) 2.3. Tr"u'"2$&'ele urec>$$ $#2er#e -ract!rile st8ncii E !e "or7a 3e acci3en!e rela!i" frec"en!e <n ca3rul !rau'a!i 'elor craniului. Bn funcie de l$cali!are> putem @%tBl%i tul,ur(ri di-erite +urditate de tra%+mi+ie :4em$ra0ie timpa%al(> lu7area $+i/$arel$r> ruptura la%ului $+icular;A @% t$ate ace+te ca!uri +e p$ate +uprapu%e pe+te ace+te le!iu%i $ ati%0ere 'aria,il(> mai mult +au mai pui% temp$rar(> a c$4leei pri% c$m$ie la,iri%tic( a%tre%B%d> @% plu+> $ +urditate de percepie parial(> +urdit(i de percepie t$tale> parali!ii -aciale etc) Cla ificarea ra3io-ana!o'o-clinic( cea 'ai frec"en!( e+te urm(t$area frac!uri !i'+ano-la7irin!ice - in!ere ea( ( urec4ea medie /i urec4ea i%ter%() E+te '$r,a de $ -ractur( a7ial( @% rap$rt cu a7a +tB%cii

+au $ -ractur( $,lic( p$+teri$ar() CB%d e+te i%tere+at( urec4ea medie> ,$l%a'ul pre!i%t( $ $t$ra0ie /i p$ate a'ea +em%e de parali!ie -acial( :pri% ati%0erea ca%alului Fall$pe;A dac( e+te -racturat /i la,iri%tul '$m c$%+tata u% +i%dr$m 'e+ti,ular imp$rta%t cu are-le7ie /i $ +urditate de percepie t$tal() frac!urile la7irin!ului f (r( ruperea timpa%ului 2 i%tere+ea!( %umai urec4ea i%ter%() Opate -i '$r,a de -racturi tra%+'er+ale -ie iradiate> -ie limitate la +tB%c() E% ace+t ultim ca!> -ractura p$ate -i cap+ular(> adic( +( %u i%tere+e!e decBt cap+ula $tic(> +au p$ate -i micr$+c$pic() Urec4ea medie r(mB%e i%tact(> ,$l%a'ul %u 'a pre!e%ta %ici $t$ra0ie> %ici ruptur( timpa%al() Gi% c$%tr(> dup( re0re+ia edemului -acial /i a $,%u,il(rii cere,rale> putem 'edea +impt$mele parali!iei -aciale :ati%0erea ca%alului Fall$pe; /i +em%ele di+truciei urec4ii i%ter%e 2 are-le7ie 'e+ti,ular( /i +urditate de percepie t$tal() Dac( -ractura %u i%tere+ea!( decBt $+ul peri$+tic> cap+ula $tic( -ii%d cruat(> putem @%tBl%i %umai $ parali!ie -acial() frac!uri !i'+anice /i e7trala,iri%tice Nu'i!e <nc( -racturi l$%0itudi%ale> ace+te -racturi i%tere+ea!( urec4ea mediedar trec @%ai%tea +au @%ap$ia la,iri%tului> care %u 'a -i a-ectat) J$l%a'ul 'a pre!e%ta deci> $t$ra0ie) J$l%a'ul mai p$ate pre!e%ta $ ati%0ere a %er'ului -acial la %i'elul 0a%0li$%ului 0e%iculat) ?ip$acu!ia> atu%ci cB%d e7i+t(> e+te de tra%+mi+ie pur( +au mi7t( dar> %ici$dat( %u '$m @%tBl%i +urditate t$tal() Darticiparea urec4ii i%ter%e e+te determi%at( de c$m$ia la,iri%tic( c$%c$mite%t() E% u%ele ca!uri> /$cul traumatic determi%( $ lu7aie a $+i/$arel$r determi%B%d apariia u%ei +urdit(i de tra%+mi+ie) Din +unc! 3e "e3ere terapeutic? <n afara !ra!a'en!ului i'e3ia! 3e 3e/$care /i a tratame%tului a%tii%-eci$+> e'e%tual /i a%tii%-lamat$r> 'a tre,ui ulteri$r> e-ectuat tratame%tul $t$l$0ic pr$priu)!i+) Gac( e7i+t( $ i%-ecie +upraad(u0at( putem -ace ma+t$idect$mie /i> u%e$ri> la,iri%t$t$mieA dac( %u e7i+t( decBt +urditate de tra%+mi+ie> $ e7pl$rare c4irur0ical( 'a -i t$tdeau%a %ece+ar(A dac( e7i+t( parali!ie -acial( +e impu%e $peraia> c4irur0ia p$+ttraumatic( a %er'ului -acial d( re!ultate -$arte ,u%e> -ie pri% +impla dec$mpre+iu%e a %er'ului> -ie pri% +utur(> -ie pri% 0re-( dac( %er'ul a -$+t rupt +au !dr$,it) omoia labirintic Orice 3e+la are a coni%utului ca'it(il$r urec4ii i%ter%e e+te $ c$m$ie la,iri%tic() E+te '$r,a de traumati+me cu +au -(r( -ractur() Circu' !anele eti$l$0ice determi%(> pe de $ parte u% traumati+m +$%$r dat$rit( u%dei +$%$re care apare cu $ca!ia u%ui traumati+m iar> pe de alt( parte> u% /$c lic4idia%> c$m$ia pr$priu2!i+(> ce a%tre%ea!( $ reacie edemat$a+( cu 4iperte%+iu%e +ecu%dar( @% urec4ea i%ter%( /i c$m$ie cere,ral( c$%c$mite%t() !imptome Dac( e+te '$r,a de $ c$m$ie la,iri%tic( ade'(rat(> acea+ta +e

'a ma%i-e+ta pri% +em%e c$4le$2'e+ti,ulare preci+e) E% a-ara +em%el$r 0e%erale determi%ate de c$m$ia cere,ral( /i de /$c> '$m @%tBl%i 'erti& de tip peri-eric> ,i%e +i+temati!at> %i+ta0mu+ de p$!iie> pr$,a R$m,er0 p$!iti'(> mer+ de'iat de partea ,$l%a'( :cu $c4ii @%c4i/i;A pr$,ele %i+ta0mice arat( $ 4ip$'ale%( de partea ,$l%a'() Gi% pu%ct de 'edere c$4lear> ,$l%a'ul pre!i%t( $ 4ip$acu!ie de percepie) Dac( e+te '$r,a de $ c$m$ie cere,ral( cu tul,ur(ri 'e+ti,ulare> +impt$mele cere,rale primea!( a+upra +impt$mel$r 'e+ti,ulare> +e%!aia 'erti0i%$a+( e+te mai pui% i%te%+(> mai 'a0(> de!ec4ili,rul e+te mai imp$rta%t ca 'erti&ul ade'(rat> %u e7i+t( c(dere> %ici '(r+(turi +au %i+ta0mu+> R$m,er02ul e+te %e0ati') Ace !e ele'en!e in!r( @% cadrul +i%dr$mului +u,iecti' al traumati!ail$r cra%ie%i> +em%ele +e ameli$rea!(> @% 0e%eral @%tr2u% i%ter'al relati' lu%0> u%e$ri> dup( mai muli a%iA @% $rice ca!> c$m$ia -ra0ili!ea!( urec4ea i%ter%( -a( de a0re+iu%ile ulteri$are) 2.). C r($$ &2r'#' $)('+)l$(' $rin cor+i !r(i%i auriculari +e @%ele0 c$rpii +tr(i%i i%tr$du/i accide%tal +au '$lu%tar @% c$%ductul auditi' e7ter% :c$rpi +tr(i%i e7$0e%i; +au -$rmai @% i%teri$rul c$%ductului :c$rpi +tr(i%i e%d$0e%i; pri% acumularea +ecreiil$r 0la%del$r cerumi%$a+e :d$pul de cerume%; +au a lamelel$r de epiteliu de+cuamat :d$pul epidermic;) a) orpii strini e2ogeni Cor+ii !r(i%i e7$0e%i +e @%tBl%e+c atBt la c$pii cBt /i la adult @%tr2 $ 0am( -$arte 'aria,il( ,$a,e de 'e0etale> ,ile> -ra0me%te de pla+tic) ?Brtie> 0um(> -ra0me%te metalice 2 ceea ce reali!ea!( c$rpii +tr(i%i i%eri +au i%+ecte 'ii p(tru%+e accide%tal @% c$%duct> lar'e depu+e de i%+ecte :la ,$l%a'ii cu +upuraie auricular( cr$%ic(; 2 c$%+titui%d c$rpii +tr(i%i a%imai) Cor+ii !r(i%i di% c$%ductul auditi' e7ter% +e c$mp$rt( 'aria,il @% -u%cie de %atura l$r) A+t-el> c$rpii +tr(i%i 'e0etali> -ii%d 4i0r$+c$pici> +e p$t um-la> @/i m(re+c '$lumul> $,+truea!( @% t$talitate c$%ductul> +e p$t +uprai%-ecta 0e%erB%d $tite e7ter%e di-u!e) !imptomatologia +e care o acu(( ,$l%a'ii cu c$rpi +tr(i%i a%imai :purici> B%ari> mu+culie> -luturi; c$%+t( di% +em%e puter%ic +u,iecti'e 'B&Bituri i%te%+e /i cri!e de 'erti&) Bn ca(ul cor+ilor !r(i%i i%eri> +impt$mat$l$0ia e+te +u, -$rm( de &e%( auricular(> u/$ar( 4ip$acu!ie) Unii cor+i !r(i%i p$t -i a+cuii :-ire de iar,(; /i 0e%erea!( durere auricular(> $t$ra0ie) Diagnosticul e !a7ile/te u/$r> pe ,a!a a%am%e!ei /i a e7ame%ului $,iecti') Co+iii </i i%tr$duc di% &$ac(> di% curi$!itate> di'er/i c$rpi +tr(i%i 2 ,$a,e de -a+$le +au p$rum,> -ra0me%te de &uc(rii)

La a3uli> c$rpii +tr(i%i a&u%0 @% urec4e @% m$d '$it> cu +c$pul de a calma durerile de%tare :+u%t i%tr$du+e @% urec4e -ra0me%te de u+tur$i> care c$%i% ar+e%ic;) Ace+te -ra0me%te ulteri$r %u mai p$t -i e7tra+e /i> dac( ,$l%a'ul @%tBr!ie 123 !ile> dat$rit( u+tur$iului care irit( te0ume%tul '$r ap(rea $tite e7ter%e> -$arte durer$a+e) Tratamentul ace !or cor+i !r(i%i e7$0e%i e+te relati' u/$r 2 @% pri%cipiu> +e e7tra0 pri% +p(l(tur( auricular() C$rpii +tr(i%i 'e0etali 4i0r$+c$pici @%tBi +e de+4idratea!( pri% ,(i auriculare cu alc$$l 699> timp de .21 !ile /i ap$i +e e7tra0 pri% +p(l(tur( auricular() Cor+ii a!r(i%i auriculari i%cla'ai +au care dep(/e+c i+tmul c$%ductului auditi' +e e7tra0 %umai de c(tre +peciali+tul ORL> +u, a%e+te!ie l$cal( +au 0e%eral( /i +u, micr$+c$pul $perat$r cu i%+trume%tar de c$-$c4irur0ie) La co+ii? e9!ra,erea cor+ilor !r (i%i +e -ace dup( $ im$,ili!are ,u%( +au +u, a%e+te!ie 0e%eral( pe%tru a e'ita le!area c$%ductului auditi' e7ter%> a timpa%ului /i a +tructuril$r urec4ii medii) b) orpii strini endogeni Do+ul 3e ceru'en e !e cel 'ai frec"en! cor+ !r (i% auricular) D$ate -i u%ilateral +au ,ilateral) El e for'ea(( di% +ecreia 0la%del$r cerumi%$a+e di% c$%ductul auditi' e7ter%> pe u% c$%duct auditi' cu c$%-i0uraie a%$rmal( ca m(rime> cu 4iper+ecreie cerumi%$a+() 0olna"ii cu 3o+uri 3e ceru'en un! Qa7ona iU la ca,i%etul ORL) !imptomatologia con !( di% 4ip$acu!ie> acu-e%e +au 'erti&) ?ip$acu!ia +e acce%tuea!( dup( ,aie> @% urma p(tru%derii apei @% c$%duct> acea+ta -a'$ri!B%d um-larea cerume%ului /i $,+trucia c$mplet( a c$%ductului) O7iec!i"? e con !a!( pre!e%a d$pului de cerume% care e+te de cul$are mar$%iu2@%c4i+) Do+ul e+i3er'ic e !e foar!e rar? a+are 3in 3e cua'area e+i3er'ei con3uc!ului u7 for'( de lamele care +e depu% c$%ce%tric /i duc la -$rmarea u%ui d$p) Si'+!o'ul +e care <l 3e!er'in( e+te 4ip$acu!ia) La e9a'enul o!o co+ic e +re(in!( de cul$are al,ici$a+(> adere%t de pereii c$%ductului) Tratamentul cor+ilor !r(i%i e%d$0e%i +e re!um(> @% ma&$ritatea ca!uril$r> la +p(l(tur( auricular() Atu%ci cB%d d$pul de cerume% e+te de+4idratat /i lipit de pereii c$%ductului auditi' +e @%cearc( ram$lirea d$pului de cerume% cu ,(i auriculare cu ap( $7i0e%at( +au +u,+ta%e ulei$a+e :ulei de ,uc(t(rie> 0liceri%(; timp de .21 !ile> dup( care +e practic( +p(l(tura auricular() $en!ru 3o+ul e+i3er'ic +ri'a !en!a!i"( c$%+t( di% ram$lirea cu +u,+ta%e Perat$litice :alc$$l +alicilic .21H; dup( care +e e7tra0e> -ie pri% +p(l(tur( auricular(> -ie cu a&ut$rul i%+trume%tel$r) E !e 7ine ca 'e3icul ,enerali ! ( /tie +( e-ectue!e +p(l(tura

auricular( dar +( %u +e a'e%ture!e @% e7tra0erea c$rpil$r +tr(i%i auriculari cu i%+trume%te a+cuite pe%tru c( p$t ap(rea c$mplicaii %epl(cute :+-B/ierea c$%ductului> ruptura timpa%ului;)

TUMORILE UREC/II
Tu'orile +o! fi 7eni,ne au 'ali,ne. Tu'orile 7eni,ne un! e9!re' 3e rare - a'in!i' ,lo'u ul 3e Cu,ular ( /i %euri%$mul de acu+tic) Gi% c$%tr(> tum$rile mali0%e +u%t mai -rec'e%te> @% +pecial epiteli$amele) 1.Tu' r$le be#$3#e 1.A. Tu' r$le be#$3#e "le urec>$$ e82er#e La ni"elul urec#ii e9!erne e con !a! ( papil$ame /i c$%dr$ame ale pa'ili$%ului> pe tra0u+ /i @% re0iu%ea pretra0ia%(> a%0i$ame /i %e'i 'a+culari @% /a%ul retr$auricular> c$%c( +au pe l$,ul /i e7$+t$!e /i $+te$ame ale c$%ductului auditi' e7ter%) Toa!e +ro3uc !ul7ur(ri e+tetice :la pa'ili$%; /i 4ip$acu!ie de tra%+mi+ie :la c$%ductul auditi' e7ter%;) Tratamentul con !( di% a,laia c4irur0ical( t$tal() 1.*. Tu' r$le be#$3#e "le urec>$$ 'e4$$ Se <n!@lne c !u'ori <n ca3rul re!iculo-en3o!elio(elor =,ranulo'ul eo(inofil? 7oala .an3-Sc#uller-C#ri !ian au 9an!o'a!o(a cranio-#i+ofi(ar ( $ri 4i+ti$cit$!a X /i ,$ala Letterer2SiRe; -rec'e%te la c$pii /i care +e tratea!( paleati' :+impt$matic> radi$terapic> c$rtic$terapic; /i c4irur0ical) .lom!s!l 'e +!&!lar E !e "or7a 3e o !u'or( de!'$ltat( di% para0a%0li$%ii %$%2 cr$ma-i%i &u0ul$2timpa%ici :c4em$dect$ame;) Ace+te tum$ri +e caracteri!ea!( di% pu%ct de 'edere 4i+t$l$0ic pri%tr2$ c$mp$%e%t( celular( @% care eleme%tele %er'$a+e +u%t @%c( imp$rta%te /i $ c$mp$%e%t( 'a+cular( c$%+titui%d $ 'erita,il( tum$r( a%0i$mat$a+() Ele i%tr( @% cadrul +i+temului ADUG /i t$tdat( +u%t %eur$cri+t$patii) Ele p$t -i a+$ciate u%e$ri> la acela/i ,$l%a'> cu alte tul,ur(ri pat$l$0ice implicB%d celulele ace+t$r +i+teme) SIM$TOMATOLO%IA Locali(area a fiin3 la ni"elul ,olfului Cu,ularei /i a re0iu%ii timpa%ice> acea+t( tum$r( +e de!'$lt( @%tr2u%a di% cele 3 re0iu%i @%c$%&ur(t$are auricular(> cra%ia%( +au cer'ical() Dutem @%tBl%i deci> +impt$me $t$l$0ice> %eur$l$0ice /i cer'icale) 6 Se'nele o!olo,ice un! re+re(en!a!e 3e acufene +ul a!ile? "er!iC? #i+oacu(ie? o!ora,ieD !u'ora +oa!e a+are la ni"elul + (rii i%-eri$are a urec4ii

medii /i> dup( per-$raia di%(u%tru @% a-ar(> la %i'elul c$%ductului auditi' e7ter%) Ea e+te mamel$%at(> r$/ie2'i$lacee> -$arte 4em$ra0ic() 6 Se'ne neurolo,ice - cel 'ai a3e ea? e !e "or7a 3e afec!area ner"ilor !runc#iului +o !erior II? I /i XI) Atu%ci cB%d e7ti%derea e%d$cra%ia%( e+te mai imp$rta%t(> apar +em%ele de 4iperte%+iu%e i%tracra%ia%( 2 ce-alee> +ta!( papilar() R Se'nele cer"icale un! re+re(en!a!e 3e a+ari ia la %i'elul 0Btului> +u, urec4i> a u%ei tum$ri m$i> pul+atile> ce pre!i%t( TtrilU) DIA%NOSTICUL e +une <n +ecial +e a +ec!ul local o!olo,ic =7urConare? #e'ora,ie>. Ra3io,rafia? <n +o(i ii +peciale :C4au++e III;> permite e'ide%ierea l(r0irii tru%c4iului p$+teri$r) T$m$0ra-iile /i t$m$de%+it$metria :+ca%%er2ul; preci!ea!( e7ti%derea pr$ce+ului) TRATAMENTUL e !e cel 'ai a3e ea c#irur,ical? ace !e !u'ori fiin3 +ui% radi$+e%+i,ile) Dute> e-ectua> ca tratame%t ad&u'a%t> $ em,$li!are preala,il( pri%tr2u% cateteri+m arterial) 1.C. Tu' r$le be#$3#e "le urec>$$ $#2er#e Ne!rinom!l 'e ac!stic? 3e("ol!a! la ni"elul un,#iului +on!ocere7elo ? re+re(in!( $ a-ectare a %er'ului auditi' @% p$riu%ea +a radicular() Din +unc! 3e "e3ere simptomatic? <n!@lni' 6 Se'ne "e !i7ulare 6 "er!iCe 3e !i+ la7irin!ic ='ai +u i% +i+temati!ate ca @%tr2$ ,$al( a @%+u/i la,iri%tului cum ar -i +i%dr$mul Me%iere> de e7emplu;> u% %i+ta0mu+ +p$%ta% $ri!$%tal2r$tat$r) E7ame%ul 'e+ti,ular arat( u% r(+pu%+ arm$%i$+ peri-eric dar cu $ Tati%0ere ce%tral(U> de e7emplu de'iaia i%de7ului cu di'er0e%a cel$r d$u( ,rae> +e 'a depla+a %umai ,raul de partea +(%(t$a+(A R$m,er0 %ei%-lue%at de p$!iia capului cum +e @%tBmpl( @%tr2u% +i%dr$m la,iri%tic peri-eric> c(derea @% +pate la pr$,a R$m,er0 etc) Se'ne co#leare 6 o ur3i!a!e 3e +erce+ ie -(r( recruitme%t) Electr$-i!i$l$0ia c(il$r auditi'e :electr$c$4le$0ra-ia; p$ate ar(ta @% ace+te ca!uri -$rme de r(+pu%+ a%$rmal> caracteri+tice) Se'ne 3e a!in,ere a ner"ului facial? <n ,eneral foar!e 3i cre!e. Bn ca(ul unor !u'ori 'ari? e'ne a ocia!e 6 cefalee? afec!area ner"ului !ri,e'en =ane !e(ie cornean (;> -u%dul de $c4i :arat( u%e$ri m$di-ic(ri de tip edem papilar etc);) EVOLUIA 2 +e -ace @% trei -a!e $ for'( $t$l$0ic( pur(? cea 'ai i'+or!an!( pe%tru dia0%$+ticul prec$ce :t$ate +urdit(ile de percepie u%ilaterale e'$luti'e +u%t +u+pecte;A $ fa(( $t$%eur$l$0ic( cu afec!area /i a alt$r %er'i cra%ie%i la %i'elul u%04iului p$%t$cere,el$+> mai ale+ VA $ fa(( 4idr$ce-alic( !er'inal(> cu +i%dr$m de 4iperte%+iu%e i%tracra%ia%() DIA%NOSTICUL e 7a(ea(( pe radi$0ra-ie t$m$0ra-ia c$%ductului auditi' i%ter% /i> mai ale+> t$m$de%+it$metria /i e'e%tual> meat$ci+ter%$0ra-ie cu aer /i c$%tr$l CT) Ace+te ultime met$de au

u/urat -$arte mult dia0%$+ticarea tum$ril$r -$+ei p$+teri$are) TRATAMENTUL 3e+in3e 3e 'o'en!ul 3ia,no !ic(rii) Tum$rile mici i%traca%aliculare p$t -i e7tra+e pe calea -$+ei cere,rale mi&l$cii) Tum$ra '$lumi%$a+( +ituat( la u%04iul p$%t$cere,el$+ p$ate -i e7tirpat( pe cale tra%+la,iri%tic( +au pe calea -$+ei cere,rale p$+teri$are) $RO%NOSTICUL a fo ! !ran for'a! +rin +ro,re ul o!olo,iei 6 +recoci!a!ea 3ia,no !icului? eficaci!a!ea 'icroc#irur,iei o!olo,ice /i $t$%eur$l$0ice) Gac( tum$ra e+te e7tirpat( @% primul +tadiu> m$rtalitatea $perat$rie e+te 9H iar +ec4elele> mai ale+ parali!ia -acial(> +u%t e7cepi$%ale)

14 Tu' r$le '"l$3#e $o! fi locali(a!e la ni"elul urec#ii e9!erne au a celei 'e3ii. ,.A. T!morile mali&ne ale !rec)ii e#terne Cancerele epiteliale ale urec#ii e9!erne un! 'ai frec"en!e 3u+ ( 'Br+ta de <9259 a%i> cu prec(dere la ,(r,ai> a'B%d l$cali!are pe pa'ili$% :partea +uperi$ar( +au l$,ul; /i -ii%d -a'$ri!ate de i%temperii /i e7pu%erile la +$are :a0ricult$ri> mu%cit$rii @% aer li,er;) L$cali!area pe c$%ductul auditi' e7ter% e+te mai rar +em%alat() Se +re(in!( ca tum$ri ,ur&$%a%te +au ulcerate> $ri i%-iltra%te /i c$r%$a+e) Se !ra!ea(( pri% radi$terapie +au e7ci!ie c4irur0ical( parial( +au t$tal( a pa'ili$%ului) Cancerele conjunctive =fi7ro arcoa'e? o !eo arcoa'e? an,io- arcoa'e? 'i9o arcoa'e? 'elano arcoa'e> un! 'ai rar e'nala!e 3ar au un +ro,no !ic 'ai re(er"a! 3ec@! e+i!elioa'ele /i +u%t @%tBl%ite mai de+ la c$pii> cu l$cali!are mai mult la c$%ductul auditi' e7ter%) D$t i%'ada +ecu%dar urec4ea medie) Tra!a'en!ul e !e +alia!i"? ci!o !a!ic /i telec$,alt$terapic) ,.B. T!morile mali&ne ale !rec)ii me'ii Sun! 'ul! 'ai frec"en!e 3ec@! !u'ora ,lo'u ului Cu,ular !o!u /i> @% a%+am,lul %e$pla!iil$r +-erei ORL> +u%t rare) Epiteli$amele> @% 0e%eral de tip cili%dric> +e @%tBl%e+c @% &urul 'Br+tei de 59 a%i> @% timp ce +arc$amele> e7trem de rare> +e @%tBl%e+c mai ale+ la c$pii) SIM$TOMATOLO%IA e !e foar!e in i3ioa (> mai pui% la de,ut> de$arece tum$ra +ur'i%e ade+ea @% c$%ti%uarea u%ei peri$ade de i%-lamaie cr$%ic( prelu%0it(A durerea e+te ca @% $tita acut(> +urditate de tra%+mi+ie> +cur0ere purule%t( +au +a%0'i%$le%t() E7ti%derea pr$ce+ului 'a a%tre%a alte +impt$me cum ar -i parali!ia -acial( +au

ma%i-e+t(ri la,iri%tice) E7ame%ul $t$+c$pic arat( $ tum$r( ,ur&$%a%t(> +B%0erB%d(> tipic() E% ca!ul @% care e+te '$r,a de u% +arc$m> tum$ra e+te p$lip$id( iar e'$luia e+te> @% 0e%eral> mai rapid() DIA%NOSTICUL e 7a(ea(( pe +em%e de alert( cum ar -i l(r0irea radi$l$0ic( a ca'it(il$r urec4ii medii> 4em$ra0ie> mu0uri +a%0'i%$le%i) Ji$p+ia e+te i%di+pe%+a,il( pe%tru a a -irma %atura 4i+t$l$0ic() TRATAMENTUL e !e c#irur,ical 6 fie e"i3are +e!ro'a !oi3ian ( dac( e+te '$r,a de $ tum$r( l$cali!at(> -ie re!ecia parial( +au +u,t$tal( a temp$ralului dac( e+te '$r,a de $ tum$r( e7ti%+() Acea+t( i%ter'e%ie c4irur0ical( 'a -i @%+$it( de e'idare 0a%0li$%ar(> dac( e7i+t( 0a%0li$%i percepti,ili /i urmat( de u% tratame%t -i!ic> radi$terapie> c$,alt$terapie> electr$terapie) $RO%NOSTICUL e+i!elioa'elor /i +arc$amel$r urec4ii medii e+te -$arte re!er'at)

). TUL*URRILE NERVOASE
TUL*URRILE SENZITIVE
Sun! re+re(en!a!e 3e 3urerea auricular (> care p$ate -i l$cali!at( @% pr$-u%!imea urec4ii +au periauricular /i care p$ate iradia de la urec4e c(tre re0iu%ile 'eci%e :$t$di%ie; +au di% 'eci%(tate c(tre urec4e :$tal0ie re-le7(;) O!o3inia e !e +ro"oca!( de a-eciu%ile traumatice> i%-lamat$rii +au tum$rale ale urec4ii e7ter%e +au medii> c$%+tata,ile la e7ame%ul -i!ic auricular) C@n3 o!o co+ia e !e ne,a!i"( e+te '$r,a de $tal0ie a c(rei cau!( tre,uie c(utat( la di+ta%( :ri%$-ari%0e> lim,(> ami0dale> epi0l$t(> lari%0e> m$lar de mi%te> carii ale di%il$r ma%di,ulari> artrit( temp$r$2 ma%di,ular(> par$tidit(; +au p$ate -i $ +impl( %e'ral0ie primiti'()

TUL*URRILE MOTORII
Sun! re+re(en!a!e 3e +arali(ia facial ( de %atur( $tic( :!$%a !$+ter auricular(> c$mplicaie a +upuraiil$r $t$2ma+t$idie%e> -racturi de la,iri%t> tum$ri a %er'ului acu+tic$2'e+ti,ular; care are caracterele u%ei

parali!ii -aciale peri-erice)

SURDITATATEA
$rin ur3i!a!e e <nele0e $rice -el de pierdere de au!> parial( +au t$tal() .i+oacu(ia 3e e'nea(( +c(derea parial(> @%tr2u% 0rad $arecare> a au!ului) Cofo(a 3efine/te pierderea t$tal( a acuit(ii auditi'e> u%ilateral( +au ,ilateral() De o7icei? ur3i!a!ea <n oe/te $ a-eciu%e $t$l$0ic(> @%+( p$ate e7i+ta /i +urditatea 2 maladie) Bn funcie de +ediul le!iu%il$r> +urdit(ile +e @mpart @% trei tipuri +urditate de tra%+mi+ie +au de c$%ducere> +urditate de percepie +au de recepie /i +urditate mi7t() Sur3i!a!ea 3e !ran 'i ie e !e o #i+oacu(ie 3eoarece le(iunile a+ara!ului 3e !ran 'i ie nu +ro3uc c(deri de au! mai acce%tuate de 69 dJ> pe cale aeria%() Ea e+te dat$rat( u%$r le!iu%i +ituate @% urec4ea e7ter%(> urec4ea medie> la %i'elul timpa%ului> la%ului $+icular +au -ere+trel$r la,iri%tice) Sur3i!a!ea 3e !ran 'i ie a+are <n ur'a cre /terii impeda%ei +i+temului timpa%$2$+icular :timpa%> la% $+icular> lic4ide la,iri%tice; care -$rmea!( @mpreu%( u% c$%duct$r a c(rui ma+(> ri0iditate /i -recare +u%t 'aria,ile) Impeda%a repre!i%t( -$ra care +e $pu%e u%dei +$%$re pri% ace+t c$%duct$r) Sur3i!a!ea 3e +erce+ie +au %er'$a+( e+te 0e%erat( de le!iu%i pe traiectul %er'$+ al c(ii auditi'e> @%cepB%d de la c$4lee /i mer0B%d pB%( la c$rte7ul temp$ral) De ace+t traiect p$t -i ide%ti-icate mai multe tipuri de +urdit(i de percepie> +urdit(i c$4leare> radiculare /i ce%trale :,ul,are> pr$tu,era%iale> pedu%culare /i c$rticale;) Sur3i!a!ea 3e +erce+ie p$ate pre!e%ta 0rade di'er+e> mer0B%d pB%( la c$-$!() Sur3i!a!ea 'i9!( @m,rac( a+pectul am,el$r tipuri de +urdit(i :tra%+mi+ie> percepie; -ii%d de 0rade di-erite> pB%( apr$ape de c$-$!() Sur3i!(ile apar di% 'iaa i%trauteri%( /i +e termi%( cu +e%e+ce%a auricular() Bn "iaa i%trauteri%( e7i+t( cau!e 0e%etice :ereditate rece+i'( +au d$mi%a%t(> i%c$mpati,ilitate de R4; /i cau!e em,ri$%are +au em,ri$patii pr$du+e pri% %$7e> @% primele trei lu%i de +arci%( i%t$7icaii e%d$0e%e :tire$t$7ic(; +au e7$0e%e :+u,+ta%e a,$rti'e> a%ti,i$tice $t$t$7ice +trept$mici%(> Pa%amici%(> %e$mici%(> alc$$l> i%-ecii 'ir$tice ru,e$l(> lue+> radiaii i$%i!a%te> traumati+me;) In!ra+ar!u' 6 ano9ia neona!al (> traumati+me $,+tetricale care

pr$'$ac( atr$-ia c$4le$2'e+ti,ular(> 4em$ra0ii +au -racturi la,iri%tice) Cau(e +o !na!ale 6 o!i!e 'e3ii? ec#ele +o !o!i!ice? 3i !rofii ale ca+ ulei la7irin!ice +rin 3e,enerare en(orial ( +$%$r( :!0$m$t; +au t$7ic( :+trpt$mici%(> Pa%amici%(;> tul,ur(ri 'a+cul$2te%+i$%ale la,iri%tice cu le!iu%i de-i%iti'e> la,iri%tite> %e'rite acu+tice> ati%0eri radiculare :%euri%$m de acu+tic;> ,ul,are> traumati+me cra%i$e%ce-alice cu determi%(ri a+upra ce%tril$r ,ul,$pr$tu,era%iali) Dia,no !icul +o(i!i" 3e !a7ile/t pe ,a!a a%am%e!ei> e7ame%ului $tic> e7ame%el$r acumetrice /i audi$metrice) Fiecare !i+ 3e ur3i!a!e +re(in!( caracteri+tici 0e%erale +peci-ice) S!r'itatea 'e transmisie are ur'(t$arele caractere audi$l$0ice cur7a aerian( :CA; +u, cur,a $+$a+( e+te $ri!$%tal( +au u/$r a+ce%de%t( +pre acute) C$,$rBrea ei depi%de de i%te%+itatea +urdit(ii dar %u dep(/e/te 69 dJ) cur7a o oa ( :CO; e+te %$rmal( +au apr$ape %$rmal() Bn!re cele 3ou( e7i+t( $ dep(rtare care determi%( Ri%ee2ul audi$metric) 3e+(rtarea di%tre c$%ducerea $+$a+( a,+$lut( :COA;> care +e $,i%e pri% a+tuparea c$%ductului auditi' e7ter% cu de0etul> /i c$%ducerea $+$a+( relati'( :COR;>care +e $,i%e cB%d c$%ductul auditi' e7ter% e+te li,er> e+te %ul( :la +u,iectul %$rmal COA e+te mai mare decBt COR cu .9 dJ pe%tru t$ate -rec'e%ele 0ra'e /i mi&l$cii> pB%p la 1999?!;) Se7er-ul e !e la!erali(a! 3e +ar!ea urec#ii ur3e au 'ai ur3e. Diferen a di%tre c$%ducerea cartila0i%$a+( /i c$%ducerea $+$a+( a,+$lut( e+te dimi%uat(> cele d$u( c$%duceri ti%d +( +e e0ali!e!e :CCNCOA;) La $mul %$rmal CC e+te mai mare decBt COA) Acu'e!ria fonic( /i i%+trume%tal( arat( "ocea 3e con"er aie pui% alterat(A "ocea /$ptit( mult dimi%uat(A !en3ina ,$l%a'ului de a '$r,i @% /$apt(A 3ia+a(oanele ,ra"e un! la7 +erce+u!e +e cale aerian ( :ridicarea limitei i%-eri$are a cBmpului auditi';A +re(ena triadei Je!$ld :Sc4Ra,ac4 prelu%0it> Ri%%e %e0ati'> Qe,er laterali!at @% urec4ea +urd( +au mai pui% +urd(;) S!r'itatea 'e percepie +re(in!( audi$metric urm(t$arele caractere cur7a aerian( e+te pr(,u/it( c(tre dreapta> adic( -rec'e%ele acute +u%t mai +la, percepute decBt cele 0ra'eA cur7a o oa ( e+te apr$ape +uprapu+( pe cea aeria%(A Se7er-ul e !e la!erali(a! 3e +ar!ea (%(t$a+( +au mai pui% +urd(A recrui!'en!-ul +oa!e fi +re(en! =le(iune en3ola7irin!ic (;+au p$ate lip+i :le!iu%e retr$la,iri%tic(; $ri p$ate -i dimi%uat :a%umite

le!iu%i ce%trale;) Acu'e!ria +une <n e"i3en( "ocea 3e con"er aie /i cea /$ptit( +u%t dimi%uate @% m(+ur( e0al(A 7olna"ul are !en3ina de a '$r,i tareA 3ia+a(oanele acu!e un! 'ai la7 +erce+u!e =co7or@rea li'i!ei u+erioare a c@'+ului au3i!i">D Sc#Ta7ac# +re cur!a!? Rinne 'ic +o(i!i"? Se7er la!erali(a! la urec#ea (%(t$a+( +au mai pui% +urd() S!r'itatea mi#t e !e carac!eri(a!( audi$metric pri% cur7a aerian( $ri!$%tal( a +urdit(ii de tra%+mi+ie +e @%cli%( a(tre dreapta> ca @% +urditatea de percepie u%de +u%etele acute +u%t mai pui% ,i%e percepute decBt cele 0ra'eA cur7a o oa ( pe%tru +u%etele 0ra'e> ca @% +urditatea de tra%+mi+ie> e+te mai ,u%( decBt cea aeria%( :Ri%%e %e0ati'; /i dimp$tri'(> pe%tru +u%etele acute> cur,a $+$a+( +e pleac( c(tre dreapta> apr$pii%du2+e de cea aeria%( :pe%+area Ri%%e2 ului;A Rinne-ul e !e 3eci i'+or!an! +en!ru ,ra"e = ca <n ur3i!a!ea 3e !ran 'i ie> /i +e reduce di% ce @% ce mai mult pe -rec'e%ele mi&l$cii /i acute pe%tru a rede'e%i %ulA Se7er-ul e !e la!erali(a! 3e +ar!ea ur3 ( pe%tru -rec'e%ele 0ra'e /i e+te i%di-ere%t +au i%'er+at pe%tru cele acute> laterali!area +e -ace de partea u%de Ri%%e2ul e+te mai mare) Acu'e!ria e"i3enia!( "ocea /$ptit( /i de c$%'er+aie dimi%uateA 3ia+a(oanele ,ra"e /i acute +la, percepute :cBmpul auditi' @%0u+tat pri% ridicarea limitei i%-eri$are /i c$,$rBrea celei +uperi$are;A Sc#Ta7ac#-ul +re cur!a! +en!ru frec"enele acute /i prelu%0it pe%tru cele 0ra'e> Ri%%e2ul %e0ati' pe%tru 0ra'e :.1#2156 d)')O+); /i mic p$!iti' pe%tru acute :.91<219<# d)')O+); iar Qe,er2ul e+te 'aria,il dup( -rec'e%e) Re(ul!( c( +urditatea mi7t( pre!i%t( caracterele cel$r d$u( tipuri de +urdit(i :tra%+mi+ie /i percepie;) Ge $,icei> +urditatea mi7t( e+te $ +urditate 'ec4e de tra%+mi+ie care +2a tra%+-$rmat cu timpul @% u%a de percepie> pri% le!area c$4leei) Mai rar +e @%tBmpl( ca pe $ +urditate de percepie +( +e +upraadau0e accide%tal $ +urditate de tra%+mi+ie :de e7emplu> pe pre+,iacu!ie +ur'i%e u% catar tu,$timpa%ic;) VARIETILE CLINICE DE SURDITATE Se !a7ile c +e 7a(a in!ero,a!oriului /i a e7ame%ului cli%ic -i!ic /i

-u%ci$%al al pacie%tului) A%tecede%tele ereditare /i c$laterale +u%t imp$rta%te pri% -aptul c( @% ca!ul u%$r +urdit(i 0e%etice /i -amiliale tre,uie +ta,ilit ar,$rele 0e%eal$0ic) An!ece3en!ele +er onale un! i'+or!an!e <n e!iolo,ia ur3i! (il$r :+u-eri%e ri%$-ari%0ie%e repetate> ,$li t$7ii%-eci$a+e> traumati+me cra%ie%e;) I !oricul +reci(ea(( 'ec4imea /i e'$luia +urdit(ii /i a +u-eri%ei auriculare) E9a'enul fi(ic /i -u%ci$%al 'a urm(ri a+pectul timpa%ului> permea,ilitatea tr$mpei lui Eu+tac4i$) Din +unc! 3e "e3ere e"olu!i"? o ur3i!a!e +oa!e ( -ie rece%t( +au 'ec4e) Sur4$2"2e" rece#2 +oa!e fi ,enera!( de m$di-ic(ri ale c$%ductului auditi' e7ter% @% urm(t$arele +ituaii M 3o+ul 3e ceru'enD M 3o+ul e+i3er'icD M o!i!( e7ter%( -uru%cul$a+( +au di-u!( determi%( tume-ierea pereil$r c$%ductului) Sur3i!a!ea recen!( apare /i pri% m$di-icarea timpa%ului @% ca!ul $titel$r medii acute +upurate +au %e+upurate) Otita +upurat( p$ate -i cu timpa% i%te0ru +au @%+$it( de per-$raie +p$%ta%( +au pr$'$cat() Otita %e+upurat( e+te repre!e%tat( de catarul tu,$2timpa%ic acut ap(rut( @% cur+ul ri%itel$r +au pri% 'ariaii ,ru/te de pre+iu%e atm$+-eric( :aer$2$tite;) Le(iunile 3e urec#e e9!ern ( /i de urec4e medie pr$duc $ +urditate rece%t( de tra%+mi+ie care e+te re'er+i,il( +p$%ta% +au pri% tratame%t :parace%te!(> a%ti,i$tice> i%-lamaie tu,ar(> +p(l(tur( auricular(;) C@n3 con3uc!ul /i timpa%ul +u%t %$rmale> eti$l$0ia +urdit(ii e+te di-icil() E7ame%ul audi$metric preci!ea!( tipul +urdit(ii de percepie) Surditatea p$ate -i i!$lat( +au @%+$it( de tul,ur(ri 'e+ti,ulare) Eti$l$0ia +urdit(ii p$ate -i 'ariat( traumati+m pri% -ractur( +au c$m$ie la,iri%tic( /i pri% traumati+m decelat pri% i%ter$0at$riuA $ri0i%ea 'a+cular( :4em$ra0ie> ater$m +au tr$m,$!(> +pa+me 'a+culare; +e recu%$a/te dup( de,utul ,rutal cu +em%e c$4le$2 'e+ti,ulare /i dup( e7ame%ul cardi$l$0ic /i %eur$l$0icA eti$l$0ia 'iral( @% +e!$a%ele reci ale a%uluiA eti$l$0ia t$7ic( dat$rit( a%ti,i$ticel$r $t$t$7ice :+trept$mici%(> Pa%amici%(> %e$mici%(> care au a-i%itate pe%tru celulele +e%!$riale c$4leare> %er'ul c$4lear /i ce%trii ,ul,ari; /i alt$r medicame%te :c4i%i%(> +alicilat de +$diu> alc$$l> tutu%> $7id de car,$%;) Tra!a'en!ul con !( di% tr$-ice %er'$a+e> 'a+$dilatat$are /i @%dep(rtarea -act$ril$r cau!ali) Sur4$2"2e" ?ec>e &"u cr #$c 0olna"ii e +re(in!( la medic pe%tru +c(dere de au! cr$%ic(> care

+2a acce%tuat pr$0re+i') Ot$+c$pia +ta,ile/te dac( timpa%ul e+te +au %u per-$rat) Sur3i!a!ea cu !i'+an +erfora! +oa!e fi <n o it( de +cur0ere auricular( /i ea trece pe al d$ilea pla% ceea ce @l pre$cup( pe pacie%t e+te $tita +upurat() CB%d +cur0erea auricular( lip+e/te> @%+eam%( c( ,$l%a'ul pre!i%t( +ec4ele cicatriceale p$+t$titice la care de-icitul -u%ci$%al repre!i%t( +u-eri%a ma&$r() Imp$rta%a +urdit(ii re!id( @% ,ilateralitatea le!iu%il$r) CB%d le!iu%ea e+te u%ilateral( ea trece apr$ape %e$,+er'at( pe%tru c( urec4ea +(%(t$a+( permite $ 'ia( +$cial( %$rmal() Sur3i!a!ea cu !i'+an ne+erfora! e <n!@lne /te @% d$u( +ituaii le!iu%i ale urec4ii medii +au ale urec4ii i%ter%e> %er'ului) Bn ca(ul le((rii urec4ii medii e7i+t( +urditate de tra%+mi+ie /i e+te '$r,a de a%c4il$!( $+$a+( +taped$'e+ti,ular( :$t$+p$%0i$!(; +au ruptura la%ului de $+ci$are :$tita cr$%ic(;) Bn afec!area urec#ii in!erne e9i !( +urditate de percepie) Surditatea c$4lear( +e @%tBl%e/te @% alter(ri ale lic4idel$r e%d$la,iri%tice W 'erti&ul M\%ire au <n cur ul unor +er!ur7 (ri c4imice lic4idie%e de $ri0i%e 'a+cular(> t$7ic( e%d$0e%( /i t$ate +urdit(ile %er'$a+e rece%te care +u%t ire'er+i,ile) Sur3i!a!ea re!roco#lear( pr$du+( pri% le!iu%i ale %er'ului auditi'> ale ce%tril$r %ucleari /i c(il$r de a+$ciaie +au ale +c$arei cere,rale) $ro!o!i+ul ur3i!(ii radiculare e+te pre+,iacu!ia> pre!e%t( la per+$a%ele @% 'Br+t( de pe+te <9 a%i) C@n3 e9a'enul o!o co+ic e !e ne,a!i"? !a7ilirea "arie! (ii /i eti$l$0iei +urdit(ii rece%te de'i%e depe%de%t( de e7ame%ul audi$metric care +ta,ile/te pre!e%a +urdit(ii de percepie :recepie;) E!iolo,ia +oa!e fi 3i"er ( &> !rau'a!ic(> cu -ractur( +au c$m$ie la,iri%tic( $ri traumati+m +$%$rA 2> "a cular( 4em$ra0ie> tr$m,$!(> +pa+me 'a+culareA 4> infeci$a+( 'iral( :'iru+ %eur$tr$p;A 5> !o9ic( We7$0e%( W medicame%te $t$t$7ice +trept$mici%a> Pa%amici%a> %e$mici%a> 0e%tamici%a> c4i%i%a> +alicilatul de +$diu> alc$$l> tutu%> $7id de car,$%A M en3o,ene M cole !erol? 3ia7e!? aler,ie. Sur4$2"2e ?ec>e Mcu !i'+an +erfora!D Mcu !i'+an in!e,ru =o!o +on,io((> ruptura $+icular(> $tita +er$a+(> +urditate e%d$la,iri%tic( W de urec4e i%ter%(> pe %er' W +urditate %er'$a+(> la %i'elul %ucleil$r ,ul,$pr$tu,era%iali /i a c(il$r de a+$ciaie W +urditate ce%tral(> la +c$ara cere,ral( W +urditate ce%tral(;) Sur3i!a!ea co#lear( W 'erti&ele M\%ire +rin #i+er!en iune lic#i3ian (> pertur,(ri c4imice lic4idie%e de $ri0i%e 'a+cular(> t$7ic(> e%d$0e%(> !0$m$tul)

Sur3i!a!ea ra3icular( e+te caracteri+tic( pe%tru pre+,iacu!ie +au +e%e+ce%( auricular( /i %euri%$mul de acu+tic) Tra!a'en!ul <n ur3i!(ile rece%te are re!ultate ,u%e dac( +e aplic( pr$mpt) E% $titele medii acute +e i%+tituie tratame%t a%ti,i$tic pe cale 0e%eral(> de!i%-ecta%te /i dec$%0e+ti$%a%te %auale> a%tii%-lamat$rii> iar l$cal> c(ldur( pe urec4ea ,$l%a'() Bn ur3i!(ile cr$%ice re!ultatele +u%t mai pui% @%cura&at$are) E% $titele cicatriceale +e @%cearc( timpa%$pla+tia) Bn o!o +on,io(( +e e-ectuea!( i%ter'e%ii c4irur0icale pe +c(ri( /i -erea+tra $'al()

OTOSCLERO,A 1OTOS.ONGIO,A+
O!o clero(a e !e o afeciu%e a cap+ulei $tice a la,iri%tului care p$ate pr$'$ca $ +urditate pr$0re+i'( pri% ,l$carea +c(riei @% -erea+tra $'al( /i p$ate -i $,iectul u%eia di% $peraiile cele mai e-icie%te pe care $t$l$0ul le are la di+p$!iie) ANATOMIE $ATOLO%IC Di !rofia o ului =ca+ ula o!ic(; e'$luea!(> +c4ematic> @% trei -a!e fa(( primar( 'a+cular(> c$%0e+ti'( o fa(( de re+$r,ie $+$a+( :$t$+p$%0i$!(; o fa(( de %e$-$rmaie $+$a+( :$t$+cler$!(;> %ume care e+te dat> u%e$ri> ace+tei a-eciu%i) Re(ul!( d$u( tipuri de le!iu%i a%at$m$2pat$l$0ice le!iu%i ale cap+ulei $+$a+e u%de '$m 0(+i !$%e de rare-iere $+$a+( /i re0iu%i de 4iperc$%de%+are cu pr$ducerea u%$r ade'(rate $+te$ame /i> pe de alt( parte> tul,ur(ri ale pre+iu%ii lic4idel$r la,iri%tice /i ale -u%ci$%(rii celulel$r +e%!$riale> tul,ur(ri ce +u%t +ecu%dare -e%$me%el$r 'a+culare primare ale ,$lii /i> t$t$dat(> pr$ducerii $+$a+e ce 'i%e +( mic/$re!e '$lumul ca'it(il$r urec4ii i%ter%e) Din +unc! 3e "e3ere etiologic e !e "or7a 3e o afec iu%e mai -rec'e%t( la -emei :69H; cu de,ut ade+ea prec$ce> @% 0e%eral @% timpul pu,ert(iiA e+te ereditar( -ie rece+i'(> -ie d$mi%a%t() J$ala e+te> deci> @% rap$rt cu -e%$me%e c$%&u%cti'$2'a+culare le0ate de tul,ur(ri e%d$cri%e /i meta,$lice $+$a+e) SIM$TOMATOLO%IA e !e u7iec!i"( /i -u%ci$%al() Surditatea e+te +i%0urul +impt$m c$%+ta%t) E+te '$r,a de $ +urditate de tra%+mi+ie pri% ,l$ca& pr$0re+i' al la%ului $+icular la %i'elul plati%ei +c(riei) Urec4ea i%ter%( e+te> de a+eme%ea> $,iectul u%ei +urdit(i de percepie> putB%d deci @%tBl%i $ +urditate mi7t() E% u%ele ca!uri :-$rma

Ma%a++e; putem a'ea $ +urditate de percepie pur(A @% ace+te ca!uri tre,uie +( admitem c( tul,ur(rile cap+ulei $tice %u au a-ectat articulaia +c(riei> +i%0urele pre!e%te -ii%d pertur,(rrile lic4idel$r la,iri%tice /i ale urec4ii i%ter%e) Acufenele +o! fi ,ra"e au acu!e = iu%it; u%e$ri de i%te%+itate i%t$lera,il() Verti&ele +u%t e7trem de rare) Din +unc! 3e "e3ere o7iec!i"? !i'+anele un! nor'ale. DIA%NOSTICUL e !e rela!i" u/$r @% ca!urile tipice) E% -aa u%ei +urdit(i de tra%+mi+ie pr$0re+i'( cu timpa% %$rmal> a a%tecede%tel$r -amiliale caracteri+tice /i> la -emeie> a pu+eel$r e'$luti'e @% m$me%tul epi+$adel$r 'ieii 0e%itale> putem a-irma dia0%$+ticul) Tre,uie +( %e a+i0ur(m c( %u e+te '$r,a de +ec4ele de $tit( pri% a+pectul timpa%ului /i a%am%e!( +au de $ +urditate ered$2+i-ilitic( cu Ri%%e %e0ati'> pri% +er$l$0ie :acea+ta -ii%d $ e'e%tualitate e7cepi$%al( la $ra actual(;) Ace+t +i%dr$m p$ate +( %u -ie decBt $ ma%i-e+tare a u%ei a-eciu%i $+$a+e 0e%erale> cum ar -i ,$ala Da0et> ,$ala L$,+tei% 'a% der ?$eRe> ,$ala RecPli%04au+e%) Radi$0ra-iile permit +ta,ilirea dia0%$+ticului) EVOLUIA e+te i%e7$ra,il(> pr$0re+i'(A +e -ace pe etape care +u%t c$%dii$%ate la -emeie de 'iaa 0e%ital( :+arci%(> al(ptare> me%$pau!(;> peri$adele de $,$+eal(> +urme%a&> depre+ie %er'$a+() Acea+t( e'$luie e+te -$arte di'er+( @% -u%cie de ca!> u%ele ,$l%a'e putB%d -i per-ect +ta,ili!ate pe durata @%tre0ii 'iei) E% cur+ul ace+tei e'$luii> ,$l%a'ul pre!i%t( u%e$ri +i%dr$ame i%-lamat$rii ri%$+i%u!ale tu,are /i timpa%ice) Ace+te epi+$ade i%-lamat$rii p$t ma+ca dia0%$+ticul de $t$+p$%0i$!() TRATAMENTUL e !e c#irur,ical /i pr$tetic) C#irur,ia c(riei +2a de!'$ltat c$%+idera,il @% ultimii a%i /i permite $,i%erea u%$r re!ultate -a'$ra,ile @% pe+te *9H di% ca!urile $perate) Acea+t( c4irur0ie c$%+t( @% @%l$cuirea +c(riei de c(tre $ pr$te!( atu%ci cB%d +c(ria e+te -$arte a-ectat( :+tapedect$mie; +au @% i%terpu%erea @%tre acea+t( pr$te!( +au +c(ri( :@% t$talitate +au u%ul di%tre ,rae; /i pereii -ere+trei $'ale a u%ei 0re-e 'e%$a+e +au a u%ui -ra0me%t de e+ut c$%&u%cti') A+ara!ul +ro!e!ic 6 a'+la area unui a'+lifica!or e !e uneori +refera! ( de ,$l%a') Utili!area u%ei ampli-ic(ri +imple e+te> ade+ea> +u-icie%t( /i d( ,u%e re!ultate +$ciale)

SURDITATEA *RUSC INSTALAT


Sur3i!a!ea 7ru c( c$re+pu%de u%ui c$%cept pur cli%ic) Nu e+te

'$r,a de $ ,$al( ci de u% +impt$m ale c(rui cau!e p$t -i di'er+e) Ge+criem acea+t( a-eciu%e @%tr2u% capit$l +pecial di% d$u( m$ti'e pe de $ parte> e+te e7trem de -rec'e%t( la $ra actual( iar pe de alt( parte> e+te '$r,a de $ ur0e%( medical 2 cu cBt tratame%tul e+te aplicat mai prec$ce> cu atBt +u%t mai mari /a%+ele de recuperare) ETIOLO%IE $rin!re cau(ele cel 'ai frec"en! e"oca!e a'in!i' !ul7ur (rile 'a+culare e+te '$r,a> deci> de u% +i%dr$m de i%+u-icie%( 'a+cular( peri-eric( cu c$%+eci%e de-i%iti'e /i cu l$cali!are @% +pecial c$4lear() E% alte ca!uri /i> mai ale+ cB%d +urditatea e+te precedat( de u% +i%dr$m 0ripal> putem c$%+idera c( e+te '$r,a de $ a-eciu%e 'iral() E7i+t( predi+p$!iii c$%+titui$%ale /i -amiliale> u%e$ri ,$l%a'ii pre!e%tB%d de&a $ +urditate de percepie t$tal( pe urec4ea $pu+( :c$%+eci%ele +u%t deci e7trem de 0ra'e; +au $ ereditate @%c(rcat( di% pu%ct de 'edere auditi') SIM$TOMATOLO%IE E !e "or7a 3e o ur3i!a!e 3e +erce+ ie ap(rut( ,ru+c -ie dimi%eaa> la tre!irea ,$l%a'ului> -ie @% cur+ul !ilei) Timpul @% care +e i%+talea!( +urditatea p$ate -i 'aria,il> de la cBte'a mi%ute la cBte'a $re) I%te%+itatea +urdit(ii e+te> de a+eme%ea> 'aria,il( p$ate -i '$r,a de $ +urditate t$tal( apr$ape @%t$tdeau%a u%ilateral( +au de $ +urditate parial() A+pectul audi$0ramei e+te 'aria,il c(dere pe acute +au> dimp$tri'(> a-ectare electi'( a 0ra'el$r +au +urditate $ri!$%tal() Se'nul 3e <n oire cel mai -rec'e%t e+te iuitul i%te%+> c$%ti%uu +au> u%e$ri> de i%te%+itate m$derat() Verti&ul /i i%+ta,ilitatea +u%t e7cepi$%ale) A+ariia ace+t$r +impt$me p$ate -i precedat( de a%umite +em%e care> @% 0e%eral> %u alertea!( ,$l%a'ul> +ur'e%ite @% $rele> !ilele +au lu%ile di%ai%tea i%+tal(rii +urdit(ii cri!e de acu-e%e cu t$%alitate @%alt( :iuituri; i%termite%te> +e%!aie de ple%itudi%e la %i'elul urec4ii> u%e$ri> u% +i%dr$m 0ripal) Circum+ta%ele de apariie p$t -i a+$ciate cu -e%$me%e -i!ice /i 0e%erale +urme%a&> a%7ietate> +tare depre+i'(> tul,ur(ri a-ecti'e determi%ate de $ 'e+te pr$a+t( etc) Audi$0rama arat( a+pectul u%ei +urdit(i de percepie de tip la,iri%tic +au> u%e$ri> retr$la,iri%tic /i la,iri%ticA e7ame%ul 'e+ti,ular arat( $ 4ip$e7cita,ilitate +au> @% u%ele ca!uri> %ici $ +impt$mat$l$0ie particular() TRATAMENTUL e !e 3e ur,en() Admi%i+trat @% primele .1 $re +au> mai ,i%e> @% primele 3 $re de la apariia tul,ur(ril$r e7i+t( mari /a%+e de re+ta,ilire a +ituaieiA di% %e-ericire> a-eciu%ea p$ate reapare) J$l%a'ul tre,uie per-u!at cu 'a+$dilatat$rii /i a%tii%-lamat$rii) C$mp$!iia e7act( a tratame%tului e+te 'aria,il( @% -u%cie de apariia pe pia( a di-eritel$r medicame%te) Se -ace $7i0e%are 4iper,ar()

E !e +refera7il ( +pitali!(m ,$l%a'ul @% timpul tratame%tului care 'a -i admi%i+trat mai multe !ile) Gac( %u am putut trata ,$l%a'ul la timp> '$m admi%i+tra acelea/i medicame%te u% timp mult mai lu%0> dar pr$0%$+ticul 'a -i mult mai re!er'at)

SURDITATEA .ROFESIONAL
Sur3i!a!ea +rofe ional( +au traumati+mul +$%$r cr$%ic e+te determi%at( de e7pu%erea prelu%0it( la !0$m$t @% timpul mu%cii /i +e traduce cli%ic pri% de-icit auditi' /i acu-e%e) ETIOLO%IE M a+ariia u%ei +urdit(i pr$-e+i$%ale depi%de de caracterele !0$m$tului /i -act$rii i%di'iduali care de-i%e+c +u+cepti,ilitatea i%di'idului la !0$m$t) Noci"i!a!ea (,o'o!ului e !e <n func ie de i%te%+itate> ritm> tim,rul !0$m$tului /i durata de e7pu%ere) Cele 'ai noci"e (,o'o!e un! 3e cele 3e in!en i!a!e 3e -; 30 /i de$+e,it de 0ra'e> cele pe+te .95 dJ) /,o'o!ele un! co'+le9e /i +e @%tBl%e+c la +ta%dul de @%cercare a m$t$arel$r> +ecie de ci$ca%e p%eumatice> ti%ic4i0erie> e+(t$riile) Sur3i!a!ea e a,ra"ea(( pr$0re+i' la e7pu%erea @%delu%0at( /i ea +e +ta,ili!ea!( la +c$aterea i%di'idului di% ace+t mediu) "ACTOR## #$D#%#D&A'# S-a con !a!a! c ( %u t$i i%di'i!ii e7pu/i la !0$m$t prelu%0it -ac +urditate pr$-e+i$%al() Acea+ta depi%de de +u+cepti,ilitatea i%di'idual(> 'Br+t(> a-eciu%ile auriculare pree7i+te%te) Co'+or!a'en!ul or,anului au3i!i" e !e 3iferi!? <n acelea /i c$%diii de !0$m$t> de la i%di'id la i%di'id) U%ii pre!i%t( le!iu%i ale au!ului dup( $ e7pu%ere la !0$m$t de cBte'a lu%i> alii @% acelea/i c$%diii re!i+t( -$arte ,i%e) In3i"i(ii !ineri re(i !( mai ,i%e la !0$m$t decBt cei trecui de <9 a%i) Afeciu%ile pree7i+te%te ale urec4ii medii ar c$%+titui u% -act$r pr$tect$r la e7pu%erea la !0$m$t pe%tru alii @%+(> ar -i u% -act$r a0ra'a%t) /,o'o!ul +ro3uce le(iuni #i !o+a!olo,ice la ni"elul or,anului Cor!i. CLINIC un! 4 fa(e6 fa(a 3e a3a+!are? 3e la!en ( /i +urditate ma%i-e+t() "A(A DE ADAPTARE In3i"i3ul care lucrea( ( @% !0$m$t mai multe $re +au !ile acu!( +impt$mat$l$0ie +u,iecti'(> caracteri!at( pri% +tare de r(u 0e%eral> a+te%ie> +e%!aie de urec4e @%-u%dat()

Au3io'e!ria 3ecelea(( $ 4ip$acu!ie pe -rec'e%ele acute cu $ pierdere de <9W59 dJ) Bn acea !( -a!( 4ip$acu!ia e+te re'er+i,il() Cu !i'+ul? +erioa3a 3e recu+erare 3e"ine 'ai lun, ( /i dac( ,$l%a'ul r(mB%e @% mediu cu !0$m$t +e i%+talea!( peri$ada late%t() "A(A 'ATE$T e ca!ac!eri(ea(( pri% i%+talarea u%ei 4ip$acu!ii de percepie perma%e%te> ,$l%a'ul %u +e+i!ea!( ace+t de-icit auditi'> -ii%d a-ectate -rec'e%ele @%alte :< 999 ?!;) Cu timpul 4ip$acu!ia +e acce%tuea!( i%tere+B%d /i alte -rec'e%e +pre acute /i &$a+e> 4ip$acu!ia de'e%i%d ma%i-e+t( cli%ic) "A(A DE !&RD#TATE )A$#"E!T e !e o fa(( a'a%+at( a 4ip$acu!iei de percepie> ,$l%a'ul +u+i%e cu di-icultate $ c$%'er+aie> pre!i%t( acu-e%e +up(r(t$are) Au3io,ra'a o7iec!i"ea(( 4ip$acu!ia de percepie care e+te e7ti%+( la -rec'e%ele @%alte /i &$a+e) E% acea+t( -a!(> le!iu%ile +u%t ire'er+i,ile /i +urditatea r(mB%e de-i%iti'() DIA%NOSTICUL $O/ITIV e 7a(ea( ( pe a%am%e!( /i e7ame%ul audi$metric) TRATAMENTUL e !e nu'ai +rofilac!ic +rin ' (+uri de pr$tecie i%di'idual(> care 'i!ea!( purtarea c(/tii de pr$tecie> d$puri de materiale m$i> care ,l$c4ea!( c$%ductul auditi' e7ter% /i pri% c$%tr$ale peri$dice pe%tru a depi+ta pe cei predi+pu/i /i pe%tru a2i +c$ate la timp di% mediul !0$m$t$+)

SURDOMUTITATEA
Se co'+une 3in 3ou( eleme%te a,+e%a au!ului /i pierderea '$r,irii) Su7iec!ul e 'u! +en!ru c( %2a putut @%'(a +( '$r,ea+c() Mu!i!a!ea +oa!e a+ (rea /i dac( +urditatea apare @%ai%te de al <2lea a%> c$pilul pier!B%d $,i/%ui%a de a '$r,i) Surditatea care +e i%+talea!( mai tBr!iu dup( 6W8 a%i> p$ate altera 0ra' '$r,irea> dar %u $ +uprim( c$mplet) Cau(ele ur3i!(ii la c$pil +u%t multiple> dup( l$cali!area le!iu%il$r> p$t -i +urdit(i de percepie +au de tra%+mi+ie> c$%0e%itale +au d$,B%dite) !urditile ereditare re+re(in!( 19W39H di% +urdit(ile @%tBl%ite la c$pii> +u%t +e'ere /i ,ilaterale) Se di+ti%0 d$u( tipuri +urditate rece+i'( /i d$mi%a%t() Surditatea rece+i'( e+te pre!e%t( de la %a/tere /i e+te 0ra'(> %u mai e'$luea!( cu 'Br+ta) Surditatea d$mi%a%t(> e+te

e'$luti'(> apare la 'Br+te 'aria,ile /i +e acce%tuea!( pr$0re+i' @%tre 3 /i 39 a%i) O erie 3e in3roa'e con,eni!ale e +o! a ocia cu ur3i!a!ea6 in3ro'ul France c#e!i =3i o !o(a 'an3i7ulo-facial ( /i a%$malii auriculare;> maladia L$,+tei% 'a% der ?$eRe :-ra0ilitatea $+$a+(> c$l$raia al,a+tr( a +clerel$r /i tul,ur(ri auriculare;> +i%dr$mul Apert2Cr$u!$%> Mar-a% :mal-$rmaii $+$a+e> cardiace> $culare> de pa'ili$% /i 4ip$acu!ie de tra%+mi+ie;) !urditile ctigate e <'+ar! <n ur3i!(i pre%atale> %e$%atale /i p$+t%atale) Sur3i!(ile pre%atale +e @mpart @% em,ri$patii /i -e%$patii) Cau!ele +urdit(ii pre%atale +u%t multiple 'irale :ru,e$la;> t$7ice :+trept$mici%a;> para!itare :t$7$pla+m$!a;> +i-ili+ul :pri% me%i%0$%e'rit( +au la,iri%tit( tardi'(;> cau!e e%d$0e%e :dia,et> di+0ra'idie;) Sur3i!(ile %e$%atale apar @% cur+ul %a/terii /i p$t -i cau!ate de traumati+mul $,+tetrical +au icterul %uclear) Sur3i!(ile p$+t%atale traumatice> t$7ice> i%-eci$a+e) SIM$TOME Co+ilul co'+le! ur3 au al c (rui de-icit dep(/e/te 65 dJ :adic( %u aude '$cea tare;> @% primul rB%d %u di-er( de u% c$pil %$rmal) E% a%ul al d$ilea apare de$+e,irea) C$pilul +urd %u pr$0re+ea!(> c$%ti%u( +( 0B%0urea+c( /i @%cepe +( +e e7prime pri% 0e+turi> ap$i @%cet> caracterul +e m$di-ic(> pe%tru c( u%i'er+ul lui %u e+te u% u%i'er+ %$rmal) Nu e+te a'erti!at pri% %ici u% !0$m$t de apr$pierea cel$r di% &ur) Se +perie> de'i%e +(l,atic> 'i$le%t> -uri$+) Se re'$lt( repede) Nu @/i p$ate -i7a ate%ia) E% ca! de ati%0ere 'e+ti,ular( e $ @%tBr!iere u%e$ri pri% tul,ur(ri de ec4ili,ru) Co+ilul 3e"eni! ur3 3u+( 3 a%i %u2/i p$ate c$%tr$la '$r,irea> care de'i%e di% ce @% ce mai %ei%teli0i,il() Ge'i%e timid> +(l,atic) Gac( reeducarea %u @%cepe imediat> uit( c$mplet +( '$r,ea+c(> +c$B%d +u%ete ca u% +urd di% %a/tere) Du+( 8W# a%i> maturaia i%telectual( e+te +u-icie%t( pe%tru a e'ita i%+talarea mutit(ii> dar tim,rul '$cal +e alterea!() .i+oacu(iile 'ai 'ici 3e ;1 30 !rec 'ul! !i'+ neo7 er"a!e? la fel /i +urdit(ile t$tale u%ilaterale) Su%t c$piii Ytari de urec4iT) Sur3i!a!ea !o!al( u%ilateral( cu audiie %$rmal( la ceal(lalt( urec4e %u determi%( +urd$mutitate) DIA%NOSTIC E9a'enul co'+le! al unui co+il care nu "or7e /te tre,uie +( cupri%d( M in!ero,a!or al +(ri%il$r @% le0(tur( cu a%tecede%tele -amiliale> +arci%a> c$%diiile %a/terii> ,$lile c$piluluiA M e9a'enul O.R.L.6 !i'+ane? !ro'+e? na ? rinofarin,e? e9a'en "e !i7ularD

M au3io'e!rie +rin!r-o 'e!o3( adec'at( 'Br+tei) DIA%NOSTIC DIFERENIAL Sur3i!a!ea nu e !e in,ura cau(( a %eapariiei lim,a&ului la c$pil) Afa(ia M 3in encefali!e? !u'ori? !rau'a!i 'e encefaliceD M 3eficiena mi%tal( +impl( +au a+$ciat( cu +urditateA M <n!@r(iere i'+l( W c$pilul aude dar %u '$r,e/teA M au3i'u!i!a!e au alalie au afa(ie infan!il (A c$pilul aude dar are $ '$r,ire @%tBr!iat(A M ur3i!a!e "er7al ( c$%0e%ital( W c$pilul aude dar '$r,ele %2au %ici $ +em%i-icaie pe%tru el) TRATAMENT De'u!i(area <n in !i!u!e +eciale. $en!ru re3area "or7irii e folo e c re !urile 3e au( ce !re7uie cul!i"a!e =+rin +ro!e(e ra3ioelec!rice> /i la,i$lectur() Tra!a'en! cura!i" nu e9i !() $rofila9ia.

*OALA MENIERE 1/IDRO.ISIA SAU @/IDRO.SA-UL VESTI*ULAR+


0oala Meniere e !e +ro3u ( de c(tre cri!ele de T0lauc$mU ale la,iri%tului mem,ra%$+> cri!e de 4iperte%+iu%e ale lic4idului e%d$lim-atic) 0oala e 'anife !( pri% cri!e> +impt$mele +uccedB%du2+e @% $rdi%ea urm(t$are acu-e%e> 'erti& ,ru+c /i 'i$le%t> +urditate imediat( ap$i re@%t$arcerea le%t( a audiiei) $ATO%ENIE Tul7ur(rile de audiie /i de ec4ili,ru @%tBl%ite @% ace+t +i%dr$m p$t c$re+pu%de pertur,(rii meca%i+mel$r care re0lea!( te%+iu%ea lic4idel$r la,iri%tice pr$ducerea de e%d$lim-( la %i'elul +triei 'a+culare> pre+upu+a re!$r,ie a lic4idului la %i'elul +acului e%d$lim-atic :$,+trucia ca%alului e%d$lim-atic;> i%-lue%a -e%$me%el$r um$rale :electr$lii> pr$tei%e etc);> pre+iu%ea $+m$tic( /i $%c$tic( care re0lea!( +c4im,urile @%tre mediul +a%0'i% /i mediul lic4idia% e7tra'a+cular> -e%$me%e pur 'e0etati'e) Re(ul!a!ul ana!o'o-+a!olo,ic e !e o afec!are a nu!ri iei celulel$r +e%!$riale> celulel$r $r0a%ului C$rti /i al ec4ili,rului> tul,ur(ri ale te%+iu%ii lic4idel$r @% care ace+te celule +e +cald( :cel mai ade+ea> 4idr$pi+ie;)

ETIOLO%IE Ca <n !oa!e !ul7ur(rile 'a+culare> e7i+t( cau!e 0e%erale ce -a'$ri!ea!( -e%$me%ul l$cal tul,ur(ri 'a+culare 0e%erale> 4iperte%+iu%e> ater$mat$!(> ,$li de +B%0e :leucemie;> tul,ur(ri 4epatice> aler0ice> i%t$7icaii di'er+e> tul,ur(ri e%d$cri%e> iritarea +i+temului %er'$+ +impatic c4iar /i la di+ta%( pri% meca%i+m re-le7> tul,ur(ri de $rdi% p+i4ic) Gar> pertur,area l$cal( e+te> -$arte -rec'e%t> +i%0ura @% cau!(> adic( T4idr$p+ulU la,iri%tului) SIM$TOME E !e "or7a 3e cri(e care e 'anife !( pri% a+$cierea +impt$mel$r urm(t$are acufene? cel 'ai a3e ea cu !onali!a!e <nal!( :iuit;A ur3i!a!e 3e +erce+ie cu $ cur,( audi$metric( @% 0e%eral> $ri!$%tal( +au cu u% ma7im pe t$%alit(ile 0ra'e> 'aria,il( ca i%te%+itate> @%+$it( de mari pertur,(ri +upralimi%are :recruitme%t;A "er!iC i !e'a!i(a!? 3e !i+ +eriferic. E9a'enul "e !i7ular ara! ( $ -$rmul(> @% 0e%eral> arm$%i$a+(> -ie de iritaie :4iperre-lecti'itatea la,iri%tului @% cau!(; -ie> mai -rec'e%t> de di+trucie :4ip$re-lecti'itatea la,iri%tului ,$l%a';A e'ne a ocia!e 6 ,reuri> '(r+(turi> ,u-euri de c(ldur(> ce-alee temp$r$2parietal(> tra%+piraii) FORME CLINICE Bn funcie de e"oluie? a'in!i' 4 for'e +ar!iculare 6 Sin3ro'ul Meniere <n for'a a cla ic ( +e pre!i%t( a+t-el 2 cri!a +e derulea!( @% $rdi%ea urm(t$are acu-e%e> 'erti& ,ru+c /i '(r+(turi> +urditate /i ap$i @%t$arcere le%t( la audiia a%teri$ar(A Bn unele ca(uri? !a7loul e"oluea( ( di-eritA e+te '$r,a de T'erti&ul care re-ace au!ulU al lui Lerm$Ke! +urditate pr$0re+i'(> 'erti& ,ru+c ce a%tre%ea!( re'e%irea imediat( a audiiei a%teri$are) A!unci c@n3 3urea(( de mult timp> cri!ele de'i% mai pui% i%te%+e> mai de+e> +urditatea r(mB%e @% ace+te i%ter'ale mai acce%tuat( pB%( la +tadiul de +urditate -i7(> pr$-u%d() E+te u% TMe%iere @%'ec4itU care %u e+te e'$luti' de$arece la,iri%tul /i2a pierdut -u%cia /i %u mai reaci$%ea!() Bn funcie de i'+!o'e? e 3e crie o for'( c$4lear( cu -$arte pui% 'erti& /i $ -$rm( 'e+ti,ular( cu pui%e tul,ur(ri c$4leare) DIA%NOSTICUL E !e "or7a 3e a ne a i,ura 3e la <nce+u! c ( a-eciu%ea e+te +ituat( @% re0iu%ea la,iri%tic( caracteri+ticile +i%dr$mului la,iri%tic> a+$cierea tul,ur(ril$r c$4leare /i 'e+ti,ulare> a+pectul audi$0ramei) Ap$i> tre,uie -(cut dia0%$+ticul %aturii ace+t$r tul,ur(ri> adic( tre,uie 'eri-icat dac( e+te '$r,a de $ tul,urare e%d$lim-atic( te%+i$%al(A e'$luia +u, -$rm(

de cri!e> a+pectul te+tel$r audi$metrice /i 'e+ti,ulare permit a-irmarea +i%dr$mului Me%iereA u%ele te+te +u%t utile 2 i%&ectarea de +$luie +ali%( 4ipert$%ic( .5H i)') cre/te u/$r te%+iu%ea e%d$la,iri%tic( decla%/B%d $ ameli$rare a +i%dr$mului) Anc#e!a ,eneral( permite +tudierea -act$ril$r la di+ta%(> e'e%tual eti$l$0iei) TRATAMENTUL Tratamentul medical cu aciu%e a+upra lic4idel$r 2 e+te '$r,a de m$di-icarea te%+iu%ii lic4idel$r la,iri%tice pri% i%&ectarea apei di+tilate +au a +erului 4ipert$%ic @% 'e%e> pri% re0im +(rac @% ap( /i +are> pri% admi%i+trarea de diuretice> pri% aciu%e a+upra +i+temului 'a+cular cu a&ut$rul 'a+$dilatat$arel$rA cu aciu%e a+upra reaciil$r aler0ice pri% i%traderm$reacie la 4i+tami%(A a+upra c$a0ula,ilit(ii pri% 4epari%(A a+upra circulaiei capilare pri% 'a+$dilatat$are) $u!e' !ra!a 7olna"ul +rin "e !i7ulo+le,ice +ecifice /i pri% tratame%t ce 'i!ea!( -act$rul cau!al 0e%eral tratame%t 4$rm$%al> p+i4$terapie> re0uli 0e%erale de 'ia( etc) Dac( tratame%tele medicale %u au dat re!ultate> tre,uie e-ectuat u% tratame%t c4irur0ical) Tratamentul chirurgical Con !( @% $peraii c$%+er'at$are :de+c4iderea dec$mpre+i'( a +acului e%d$lim-atic dup( te4%ica lui =) D$rtma%%A di+trucia electi'( a la,iri%tului p$+teri$r pri% ultra+u%ete dup( met$da Ar+la%A %eurect$mia de %er' 'e+ti,ular cu +carpect$mie pe cale i%tracere,ral( medie /i> dac( ,$l%a'ul %u pre!i%t( $ audiie +u-icie%t( 2 di+trucia c$mplet( a la,iri%tului pe calea c$%ductului auditi' e7ter% /i a -ere+trei $'ale)

SINDROMUL VESTI*ULAR CENTRAL


E !e "or7a 3e o afec!are a c(il$r 'e+ti,ulare @% re0iu%ea ce%tril$r %er'$/i) Nu '$m @%tBl%i +impt$me c$4leare dat$rit( di+$ciaiei a%at$mice a c(il$r 'e+ti,ul$2c$4leare la ace+t %i'el) Si%dr$mul 'e+ti,ular e+te di!arm$%ic> parcelar /i i%c$mplet> c$%trar +i%dr$mului peri-eric) E7i+t( u%ele +em%e caracteri+tice> cum ar -i %i+ta0mu+ul 'ertical) SIM$TOME 9 !indromul de hipoe*citabilitate Ver!iCele un! 'ul! 'ai +u i% i%te%+e ca cele di% +i%dr$mul peri-eric> de!ec4ili,rul di% c$%tr(> p$ate -i -$arte marcat c$%tra+tB%d cu +e%!aia

+u,iecti'( mi%im() Ni+ta0mu+ul +p$%ta% e+te pre!e%t @%t$tdeau%a> e+te de i%te%+itate mare> de -$rm( pur( 2 $ri!$%tal> r$tat$r +au 'ertical) D$ate -i multidireci$%al> @/i +c4im,( caracterul la pr$,ele -u%ci$%ale @%c4iderea $c4il$r la pr$,a R$m,er0 %u a0ra'ea!( de!ec4ili,rul> mer+ul @% +tea arat( de'ieri ale direciei> 'aria,ile) R(+pu%+urile %i+ta0mice +u%t i%c$mplete> parcelare /i di!arm$%ice) 9 !indromul de hipere*citabilitate e !e 'ai +ui% caracteri+tic> 'erti&ele +u%t @%t$tdeau%a mi%ime @% timp ce de!ec4ili,rul e+te -$arte marcatA %i+ta0mu+ul +p$%ta% e+te cel mai ade+ea a,+e%tA pr$,ele +tat$Pi%etice arat( u% de!ec4ili,ru marcat iar pr$,ele %i+ta0mice $ 4ipere7cita,ilitate c$%tra+ta%t( cu a,+e%a +e%!aiei 'erti0i%$a+e) FORME CLINICE 15 For'e !o+o,rafice le(iunile u7!en!oriale ara!( u% +i%dr$m de de-icit cu cBte'a particularit(i> cum ar -i %i+ta0mu+ul a c(rui direcie 0e%eral( e+te 'aria,il( @% -u%cie de %i'elA a,+e%a de'ierii c$rpului dup( +timularea 'e+ti,ular( :r$tat$rie +au termic(; e+te u% +em% de a-ectare &$a+(A le(iunile i !'ice +o! 3e!er'ina un ni !a,'u "er!ical /i tul,ur(ri $cul$m$t$riiA le(iunile u+ra!en!oriale +o! fi? 3e a e'enea? cau(a unor !ul7ur (ri de tip 'e+ti,ular :le!iu%i -r$%tale> temp$rale +au ale %ucleil$r 0ri;) 7> For'e e!iolo,ice 6 +u!e' 3e crie !ul7ur(ri 'e+ti,ulare cu $ca!ia c$mpre+iu%ii tum$rale +au reali!at( de c(tre u% a,ce+> +i%dr$ame 'a+culare :cum ar -i +i%dr$mul de i%+u-icie%( circulat$rie 'erte,r$2,a!ilar( +au arteri$+cler$!a di-u!( a -$+ei p$+teri$are;> +i%dr$mul Qalle%,er0> +i%dr$ame de0e%erati'e +au i%-lamat$rii cum ar -i +cler$!a @% pl(ci :care a%tre%ea!( 'erti&e> %i+ta0mu+> dipl$pie 'e+ti,ular( determi%at( de mi/c(rile $c4il$r> cl(ti%are pe pici$are; +au +iri%0$,ul,ia)

.ATOLOGIA ESOFAGIAN

ESOFAGITA .OSTCAUSTICA E ofa,i!a +o !cau !ic ( apare @% urma i%0er(rii accide%tale +au '$lu%tare a u%$r +u,+ta%e cau+tice :+$d( cau+tic(> acid +ul-uric> acid a!$tic> acid acetic;) Su7 !anele cau+tice pr$duc le!iu%i c$r$!i'e a+upra muc$a+ei e+$-a0ie%e dar /i la %i'elul muc$a+ei ,uc$-ari%0ie%e> creB%d mari pr$,leme terapeutice /I +$ciale) E ofa,ul +re(in!( $ t$lera%( +c(!ut( la le!iu%i +e'ere> +u,+ta%ele cau+tice determi%B%d ar+uri l$cale urmate de +tricturi e+$-a0ie%e 0ra'e +au c4iar dece+) Ste%$!area e+$-a0ului impu%e +upra'e04erea medical( a cel$r i%t$7icai pe t$at( peri$ada 'ieii) E!iolo,ic e ofa,i!a coro(i" ( acut( e+te @%tBl%it( mai de+ la -emei> u%de i%0e+tia +e -ace '$it pe -$%dul u%ei la,ilit(i p+i4ice /i la c$pii care +u%t 'ictime ale %e0li&e%ei p(ri%il$r l(+B%d cau+tice la @%demB%a l$r : ca%a cu cau+tic lB%0( 0(leata de ap(;) J(r,aii i%0er( @% m$d accide%tal cB%d @%curc( +ticla de ,(utur( alc$$lic( cu cea de cau+tic) Mo!i"aiile i%0e+tiei de cau+tic +u%t 'ariate de la %e@mpli%iri> certuri> %e@%ele0eri> per+ecuie pB%( la de!ec4ili,re p+i4ice) Bn funcie de le!iu%ile l$cale> e+$-a0ita p$+tcau+tic( +e p$ate cla+i-ica @% trei 0rade de +e'eritate ,ra3ul I - +re(in!( eritem al muc$a+ei e+$-a0ie%e> edem l$cal /i di+tru0erea epiteliului +uper-icial al muc$a+eiA ,ra3ul II - le(iunile 3e+ (/e+c muc$a+a @% pr$-u%!ime> ma%i-e+tB%du2+e l$cal pri% e7udat /i le!iu%i ulcerati'eA ,ra3ul III - le(iuni necro!ice ale e ofa,ului cu in!ere area !u!uror +ereil$r e+$-a0ie%i) %ra3ul le(iunilor e !e 3a! 3e u7 !an a cau+tic( i%0erat(> de c$%ce%traia> ca%titatea> durata de c$%tact cu muc$a+a e+$-a0ia%( /i p?2ul ace+teia) Su7 !anele c$r$!i'e alcali%e pr$duc le!iu%i di-erite -a( de +u,+ta%ele c$r$!i'e acide)

Alcalinele +ro3uc necro( ( de lic4e-iere re!ultB%d di+trucii de 0r(+ime> pr$tei%e /i tr$m,$!a 'a+el$r mici) Ace+te le!iu%i permit pe%etrarea @% pr$-u%!ime a +u,+ta%el$r cau+tice> @%0reu%B%d @%cerc(rile de %eutrali!are a cau+ticului) Su7 !anele acide pr$duc %ecr$!a de c$a0ulare> pri% acea+ta -ii%d pr$te&ate e+uturile +u,&ace%te la aciu%ea cau+ticului) Cau !icele oli3e fa( de cele lic4ide pr$duc le!iu%i mai -rec'e%t la %i'elul muc$a+ei ,uc$-ari%0ie%e dat$rit( +ta0%(rii ace+tuia) Cau+ticul lic4id le!ea!( cu prec(dere e+$-a0ul) Din +unc! 3e "e3ere e"olu!i" un! 5 !a3ii ana!o'oclinice 6 #i+ere'ie? e3e' /i de+cuamare a muc$a+ei :@% primele 5 !ile;> peri$ada de ulcerare :pB%( la .9 !ile;> u%a de 0ra%ulaie :@%tre .9 /i 1. !ile; /i ulteri$r de cicatri!are> dup( 1. de !ile :cicatrici retractile /i +te%$!a%te;) Dia,no !icul e !a7ile/te pe a%am%e!(> e7ame% radi$l$0ic ,aritat /i e+$-a0$+c$pie) Ana'ne(a e !e rele"an! ( @% -u%cie de m$dul '$it +au accide%tal al i%0er(rii cau+ticului) I%0e+tia '$lu%tar( determi%( le!iu%i 0ra'e /i @%ti%+e determi%B%d +impt$mat$l$0ie adec'at() I%0e+tia accide%tal( %u le!ea!( decBt @% mic( m(+ur( muc$a+a e+$-a0ia%() Deci? i'+!o'a!olo,ia e !e 3iferi! ( dup( 0ra'itatea ar+urii) E% ca!urile 0ra'e> i%0e+tia cau+ticului e+te urmat( imediat de dureri atr$ce la %i'elul ,u!el$r> ca'it(ii ,ucale /i @% 0Bt> precum /i retr$+ter%al> i%ter+capular /i @% epi0a+tru) Gurerile +u%t @%+$ite de +em%e de /$c :pal$are> a%7ietate> pul+ -ili-$rm> pr(,u/irea T)A);) J$l%a'ii pre!i%t( +ete i%te%+( dar %u p$t @%04ii %imic> e7i+t( 4iper+ali'aie /i +ial$ree a,u%de%t(> 'B+c$a+( /i 4em$ra0ic() D$ate apare di+p%eea acut( lari%0ia%( cB%d lari%0ele e+te i%tere+at de ar+ur() E9a'enul o7iec!i" +une <n e"i3en ( ar+urile $r$-ari%0ie%e> ale ca'it(ii ,ucale> lim,ii /i ale ,u!el$r care +u%t edemaiate> %e0rici$a+e /i +B%0erB%de) Bn in,e !iile 3e cau !ic foar!e concen!ra! /i @% ca%titate mare> m$artea +ur'i%e @% ace+t prim +tadiu pri% c$mplicaii acute ,r$%4$pulm$%are> per-$raii ale e+$-a0ului cu media+ti%it( +au a,ce+ +u,-re%ic) Bn ca(urile u/$are> durerea retr$+ter%al( e+te m$derat(> di+-a0ia pa+a0er( /i %u e7i+t( +em%e 0e%erale alarma%te) Du+( 52.9 !ile di+-a0ia> durerea /i re0ur0itaiile di+par /i ,$l%a'ul +e crede 'i%decat) E% realitate e+te $ -al+( ameli$rare care c$re+pu%de pr$ce+ului de 0ra%ulaie> de reparare a le!iu%il$r pri% e+ut c$%&u%cti' care @% -i%al e'$luea!( +pre +te%$!( cicatricial( di% a 32a +(pt(mB%() Tran(i!ul 7ari!a! e o,a !ric cu cerce!area func iei pil$rice +e e-ectuea!( dup( 1. !ile /i +ta,ile/te 0radul le!iu%il$r +te%$!a%te) E ofa,o co+ia +er'i!e a+recierea 3irec! ( a le!iu%il$r e+$-a0ie%e @% 'ederea aplic(rii tratame%tului dilatat$r)

Tra!a'en!ul 3ifer ( dup( +tadiul e'$luti' al ,$lii) E% -a!a i%iial(> tratame%tul +e adre+ea!( c$m,aterii /$cului pri% tra%+-u!ii /i per-u!ii de macr$m$lecule> +edati'e> a%ti+pa+tice /i calma%te pe%tru c$m,aterea durerii) Se <ncearc( @% primele 32< $re %eutrali!area cau+ticului) Se d( ,$l%a'ului +( ,ea ap( cald(> ap( cu +(pu%> ap( al,umi%$a+( : < al,u/uri la . litru ap(; dac( +u,+ta%a cau+tic( a -$+t acid(> $et diluat :.99 0 la . l ap(;> !eam( de l(mBie dac( +u,+ta%a cau+tic( a -$+t alcali%() Se a3'ini !rea(( a%ti,i$tice pe%tru e'itarea i%-eciei> pe%tru pre'e%irea +te%$!ei e+$-a0ie%e +e rec$ma%d( c$rtic$+ter$i!i care i%4i,( reacia i%-lamat$rie /i reduce -$rmarea e+utului c$%&u%cti') Se +une e ofa,ul <n re+au +en!ru +re"enirea infec iei) Bn ca( 3e in!ere are a larin,elui e +rac!ic ( tra4e$t$mia care +e +uprim( dup( retr$cedarea -e%$me%el$r i%-lamat$rii) Bn ca( 3e 'e3ia !ini! ( +au -i+tul( e+$2tra4eal( +au e+$2,r$%/ic( +e practic( 0a+tr$+t$ma de alime%taie) $en!ru o7i%erea u%ui lume% e+$-a0ia% cBt mai apr$piat de %$rmal +e -ace tratame%t dilatat$r di+c$%ti%uu> cu +$%de dilatat$rii de cali,ru pr$0re+i' cre+cB%d> i%tr$du+e pe c(i %aturale cu +au -(r( e+$-a0$+c$pie @%cepB%d de la .<21. !ile de la i%0e+tie) Dac( dilataiile %u +e p$t e-ectua di% cau!a le!iu%il$r -$arte 0ra'e +au dat$rit( pre!e%t(rii tardi'e +e rec$ma%d( 0a+tr$+t$m( de alime%taie urmat( la 6 lu%i de la i%0erare de e+$-a0$pla+tie) $ro,no !icul e !e 3ic!a! 3e a+ari ia c$mplicaiil$r +p$%ta%e +au iatr$0e%e> de per-$raii pleur$pulm$%are /i a,d$mi%ale)

COR.II STRINI ESOFAGIENI Toa!e u7 !anele ce parcur0 accide%tal +au %$rmal e+$-a0ul> dar +e $pre+c la ace+t %i'el +u%t c$%+iderate c$rpi +tr(i%i) Ace+t accide%t e+te mai -rec'e%t @%tre 1 /i .1 a%i dat$rit( $,iceiului c$piil$r de a duce t$tul la 0ur() La a3ul! e !e "or7a? <n ,eneral? 3e aliena i +au de ,$l%a'i cu p+i4ic retardat) Ace/ti c$rpi +tr(i%i +u%t l$cali!ai> de $,icei> @% pu%ctele @%0u+tate %$rmal ale e+$-a0ului> 0ura e+$-a0ului> re0iu%ea ,r$%4$2a$rtic(> re0iu%ea i%-eri$ar( -re%ic() Unii cor+i !r(i%i ,i%e t$lerai per+i+t( mult timp /i di% acea+t( cau!(> a%tre%ea!( reacii pat$l$0ice la %i'elul peretelui cu $ perie+$-a0it( pla+tic( c$%+idera,il()

Dac( $,iectul e+te a+cuit> e+te pr$+t t$lerat> a%tre%ea!( i%$cularea muc$a+ei /i determi%( a,ce+e /i per-$raii e+$-a0ite acuteA e+$-a0ite cr$%ice> media+ti%ite /i e7cepi$%al> per-$raie a$rtic() SIM$TOME R S!a3iul 3e 3e7u! e carac!eri(ea( ( pri% durere> care e+te u%e$ri e7trem de 'ie> e+te acce%tuat( de de0lutiie /i iradia!( @% di-erite re0iu%i ale t$racelui /i 0BtuluiA cri!e de +u-$care> tu+e) R S!a3iul 3e !oleran( 2 pui% cBte pui%> -e%$me%ul dimi%u(> durerea e+te mai pui% 'ie> di+-a0ia e+te mi%im(> iar ,$l%a'ul +e ac$m$dea!( cu c$rpul +tr(i%) R S!a3iul 3e co'+licaii 2 p$t +ur'e%i 4em$ra0ii> i%-ecii> tul,ur(ri meca%ice> per-$raie e+$-a0$2tra4eal(> cu $ca!ia cri!el$r de +u-$care) E9a'enul ra3iolo,ic e !e foar!e i'+or!an!6 "a e"i3en ia u% c$rp +tr(i% $pac la ra!ele X) Ra3iocine'a!o,rafia e !e u!il( pe%tru +tudierea -i7it(ii pereil$r) En3o co+ia e !e a7 olu! nece ar( pe%tru pu%erea @% e'ide%( a c$rpului +tr(%) TRATAMENTUL - e !e 'e3ical6 !re7uie !ra!a! ( +tarea 0e%eral( pri% calma%te> t$%icardiace> a%tii%-lamat$rii :c$rti!$%;> a%ti,i$tice) C#irur,ical6 e9!racia tre,uie e-ectuat( cBt mai de'reme p$+i,il> de pre-eri%( pe c(i %aturale> pri% e%d$+c$pie) E% ca!urile @% care acea+ta %u e+te p$+i,il(> +e -ace e7tracia pe cale e7ter%( e+$-a0$t$mie e7ter%( cer'ical( +au media+ti%al()

TUMORI MALIGNE ESOFAGIENE Neo+la(iile e ofa,ului un!? <n cea 'ai 'are +ar!e? 3e na!ur ( epitelial(A -$arte rar +u%t c$%&u%cti'e) Cancerul +ri'i!i" al e ofa,ului e !e 3e * ori 'ai +u i% -rec'e%t ca cel al +t$macului) Repre!i%t( .>5H di% t$talul ca%cerel$r) A-ectea!(> de $,icei> ,(r,aii :#O. rap$rtul ,(r,aiO-emei; @%tre <5289 a%i) Ta7a,i 'ul /i alc$$lul par +( ai,( r$l -a'$ri!a%t) St(rile preca%cer$a+e +u%t i%c$%te+ta,ile i%-lamaie cr$%ic(> pl(ci de leuc$pla!ie> cicatrici a%teri$are de ar+ur( pri% cau+tic> traumati+me> radi$terapie i%te%+i'( pe%tru le!iu%i media+ti%ale :?$d0Pi%;) ANATOMIE $ATOLO%IC $oa!e fi locali(a! la ,ura e ofa,ului? un3e e confun3 ( cu ca%cerul de 4ip$-ari%0e) Acea+t( l$cali!are e+te mai -rec'e%t @%tBl%it( la -emei> ade+ea dup( u% +i%dr$m Dlummer2Vi%+$%A - la ni"elul car3iei? un3e e a ea'(%( ca%cerului de +t$macA

- la ni"elul e ofa,ului? +ro+riu-(i . Tu'ora +oa!e fi 7urCiona!(> e7u,era%t(> ulcerat( +au i%-iltra%t() .i !olo,ic? e !e "or7a 3e un e+i!elio' 'al+i,#ian +inocelular? 7a(ocelular ='ai rar> au in!er'e3iar. E+i!elio'ul cilin3ric e !e rar. SIM$TOMATOLO%IE 6 !E)$E C'#$#CE - Si'+!o'e u7iec!i"e funci$%ale tre,uie +( alerte!e ,$l%a'ul @%c( de la de,ut) Drec$citatea dia0%$+ticului e+te %ecea+r( pe%tru ela,$rarea u%ui tratame%t curati' +e%!aii %ede-i%ite> pare+te!ii> &e%(> @%ep(turi) Nu e7i+t( durere) Bn +erioa3a 3e !are? +u i% cBte pui%> +e c$%+tituie eleme%tele +impt$matice ale +i%dr$mului e+$-a0ia% di+-a0ie de tip $r0a%ic> pr$0re+i'( /i i%+idi$a+( la @%ceput> electi'( pe%tru +$lide> ap$i pe%tru pa+te /i> @% -i%al> pe%tru lic4ide) Sali'aia i%te%+(> re0ur0itaii tardi'e> dureri ce +em%i-ic( pr$0re+ia le!iu%ii +pre e7teri$rul $r0a%ului> 4ale%a -etid() - Se'ne ,enerale un! foar!e ra+i3e6 l (,ire /i> u%e$ri> +em%e i%-eci$a+e :e+$-a0ita +upraad(u0at(;) - Se'ne ra3iolo,ice6 ra3io,rafia ne +er'i!e ( a-irm(m c( di+-a0ia e+te de $ri0i%e e+$-a0ia%( /i preci!ea!( +ediul le!iu%ii) Radi$+c$pia /i radi$ci%emat$0ra-ia arat(> pe%tru u% ca%cer la de,ut> $ u/$ar( @%ceti%ire a pr$pa0(rii alime%tel$r /i $ ri0iditate parietal() Mai tBr!iu> 'edem ima0i%i de retracii C@% cuiC> C@% ridic4eC> C@% ,ur0iuC> cu de-ecte de umplere cu ,ariu /i> @% -i%al> $ +trictur( c$mplet(> %ere0ulat() Ace+te ima0i%i +u%t -i7ate pe radi$0ra-ieA - Se'ne en3o co+ice6 +ere!ele e ofa,ian e !e fi9a!? in en i7il? ine9!en i7il? le(iunea e !e 7urCona! (> +B%0erB%d(> ulcerat( +au i%-iltrat( :acea+t( ultim( -$rm( +e %ume/te -$rma +c4ir$a+(;) Acea+t( e%d$+c$pie permite ,i$p+ia) 6 "OR)E C'#$#CE - 3u+( e'$luie /i l$cali!are ca%cerul 0urii de e+$-a0 /i p$riu%ii cer'icale +e c$%-u%d( la de,ut cu pare+te!iile -ari%0ie%eA ca%cerul cardi$2dia-ra0matic are $ +impt$mat$l$0ie de tip 0a+tric cu 4emateme!( /i '$mi+me%te) - 3u+( c$mplicaii e+$-a0ite> media+ti%ite> c$mpre+iu%e tra4e$,r$%/ic(> c$mpre+iu%ea 'a+el$r mari> tr$m,$!(> 4em$ra0ie> parali!ii :-re%ic> recure%t> +impatic;) DIA%NOSTICUL e !a7ile/te pe < pla%uri - 3ia,no !icul clinic6 orice +are !e(ie? en(a ie de &e%(> t$ate di+-a0iile tre,uie +( -ie i%'e+ti0ate> mai ale+ radi$+c$pic /i radi$0ra-ic) - 3ia,no !icul ra3iolo,ic6 !re7uie eli'ina!e al!e cau(e 3e i'a,ini ra3iolo,ice? o co'+re iune e9!rin ec ( de $ de-$rmaie u%ilateral( mai mult +au mai pui% r$tu%&it(> retracia cicatricial( e+te m$%ili-$rm(> +te%$!a

i%-lamat$rie e+te @% pBl%ie> cu pereii %ete!i> -e%$me%ele -u%ci$%ale +u%t 'aria,ile pe cli/ee> di%ami+mul l$r ap(rB%d la radi$+c$pie /i radi$ci%ema2t$0ra-ie) Ne$pla+mul determi%( $ ri0iditate a pereil$r> ima0i%i %ere0ulate /i lacu%are) - 3ia,no !icul en3o co+ic6 +er'i!e "i(uali(area !u'orii /i pr$priil$r +ale caractere) - 3ia,no !icul #i !olo,ic6 7io+ ia !re7uie f (cut( @% pli%( ma+( tum$ral() E% ace+t +tadiu putem a-irma apr$ape @%t$tdeau%a dia0%$+ticul) TRATAMENTUL TRATA)E$T&' )ED#CA'6 3i'inuarea iri!aiil$r alime%tare> @mp$tri'a +pa+mel$r 2 a%ti+pa+tice :,ellad$%a;> @mp$tri'a i%-eciei 2 a%ti,i$tice> a%tii%-lamat$riiA c$%tra ca%cerului 2 a%timit$tice m$der%e) TRATA)E$T&' "#(#C - curie!era+ie? +rin in!er'e3iul en3o co+iei = u7 ra3iu' au i(o!o+i ra3ioac!i"i +la ai i% +itu;A - co7al!o!era+ie <n 'ai 'ul!e c@'+uri ='e!o3a c@'+urilor frac i$%ate;A - ciclo!era+ie 3u+( reperarea ri0ur$a+( a p$!iiei tum$rii> +ur+a radi$0e%( e+te pu+( @% mi/care circular( a7at( pe tum$r(A - 7e!a!ron!era+ie - ur'ea(( acelea/i pri%cipii) TRATA)E$T&' CH#R&R+#CA' - +oa!e fi +alia!i". Dac( di+-a0ia e+te -$arte i%te%+(> tre,uie pu+ e+$-a0ul @% repau+> alime%tarea ,$l%a'ului -(cB%du2+e pri% 0a+tr$+t$m() $oa!e fi cura!i"6 <n !u'orile cer"icale? o e ofa,ec!o'ie e !e +o i7il (> cu re-acerea ulteri$ar( a tu,ului e+$-a0ia% pri% $peraii pal+ticeA la %i'elul re0iu%ii t$racice> $ t$rac$-re%$2lapar$t$mie cu a,laia /i rec$%+tituirea c$%ti%uit(ii e+$-a0$20a+trice e+te p$+i,il(> dac( le!iu%ea e+te &$a+() $u!e' <ncerca ( -acem u% e+$-a0 pret$racic +au retr$+ter%al> care 'i%e /i +e alipe/te la -ari%0e @% p$riu%ea +uperi$ar( /i @% +t$mac @% p$riu%ea i%-er$ar( :cu a&ut$rul c$l$%ului;) $RO%NOSTICUL F(r( tratame%t> e'$luia +e -ace +pre m$arte rapid(> @% mai pui% de d$i a%i) Du+( tratame%t> mi&l$acele terapeutice m$der%e au prelu%0it +upra'ieuirea ,$l%a'il$r dar> ace/tia %u dep(/e+c> @% 0e%eral> 5 a%i) C#irur,ia e !e <nc( 0re'at( de $ m$rtalitate imp$rta%t( iar recidi'ele +u%t e7trem de -rec'e%te)

S.ASMELE ESOFAGIENE 1TUL*URRILE APARATULUI NEURO-MUSCULAR)

De e'n(m +u, ace+t %ume +tarea de 4ipert$%ie a mu+culaturii e+$-a0ie%e) S+a 'ele 3o'in( apr$ape t$at( pat$l$0ia e+$-a0ia%(> ele +e p$t +upraad(u0a u%$r le!iu%i $r0a%ice +au p$t e7i+ta @% +tare i!$lat() Su%t c$%dii$%ate de u% de!ec4ili,ru al +i+temului %eur$2mu+cular l$c$2 re0i$%al +au a +i+temului %eur$'e0etati' 0e%eral) U%e$ri +e +ta,ile/te u% cerc 'ici$+ +pa+mul> -a'$ri!at de u% tere% 0e%eral +pa+m$-il /i creat pri% i%ter'e%ia u%ei e7citaii mi%ime> -i!ice +au m$rale> a%tre%ea!( la rB%dul +(u $ le!iu%e i%-lamat$rie de e+$-a0it( +upra+trictural(> care @%trei%e u% re-le7 4ipert$%ic /i determi%( prelu%0irea +pa+mului) ETIOLO%IE S+a 'ele e ofa,iene un! 'ai frec"en!e la fe'ei. S+a 'ul non finc!erian a!in,e la fel a'7ele e9e. E !e "or7a? <n ,eneral? 3e u7iec i ti%eri> +u, 35 a%i) Cau(ele un! 3i"er e6 R Locale /i e+$-a0ie%e le!iu%e $r0a%ic( mi%im(> micr$traumati+m> ta4i-a0ie> alime%te prea c$%dime%tate) R Re,ionale /i %er'$a+e) Darali!ia +au e7citaia %er'il$r e+$-a0ului :'iru+> %e'rit( pri% i%t$7icaie> +ec4ele de me%i%0$2e%ce-alit(;) Darali!ia %er'ului X pr$'$ac( $ 4ipert$%ie a +-i%cterel$r /i $ at$%ie a re+tului e+$-a0ului> 4ipere7citaia lui pr$'$ac( ma%i-e+t(ri i%'er+e) R %enerale au la 3i !an( ace+te -e%$me%e %eur$mu+culare +u%t -a'$ri!ate de u% de!ec4ili,ru %eur$2'e0etati' 0e%eral> c$re+pu%!(t$r u%ui +urme%a& m$ral +au -i!ic> u%ui tere% particular :ereditate> %e'r$patie> de!ec4ili,ru acid$2,a!ic 2 alcal$!(> de!ec4ili,rul meta,$li+mului -$+-$rului> tul,ur(ri e%d$cri%e;> u%$r tul,ur(ri la di+ta%( :tract i%te+ti%al> c(i ,iliare /i re%ale> tul,ur(ri cardi$2'a+culare> a-ectarea muc$a+ei %a!ale> SNC; etc)

ANATOMIE $ATOLO%IC S+a 'ele nu'i!e Ge enialeC %u c$re+pu%d> te$retic> 'reu%ei le!iu%i $r0a%ice) Ge -apt> +e p$t de+crie u%ele a+pecte a%at$m$2pat$l$0ice> cum ar -i le!iu%ile muc$a+ei di% +i%dr$mul Dlummer2Vi%+$%> le!iu%ile mu+cularei /i +u,muc$a+ei @% +i%dr$mul de C$clu!ie pa+i'( +au mi$paticaC> le!iu%ile %er'$a+e di% +i%dr$mul de C$clu!ie di%amic(C +au mi$mat$!a %$dular( di-u!( :L$rtat2Fac$,;) SIM$TOMATOLO%IE A, !PA!)E !"#$CTER#E$E 6 Gur" e& %"3ulu$ S+a ' +a a,er Sur"ine 7ru c <n 'iClocul re+au ului? a3e e a la un

ne"ro+a!? cu oca(ia unei e'oii> a u%ei cri!e de %er'iA di+-a0ia e+te imediat(> i%te%+( /i t$tal(> mai ale+ la lic4ide) Durerea con !( @% +e%!aie de c$%+tricie +upra+ter%al() Gar> u%e$ri> +pa+mul e+te 0ra'> mai @%delu%0at> de'i%e +u,i%tra%tA +e 'a pr$duce +l(,irea /i de+4idratarea ,$l%a'ului) Gilataia +u, e%d$+c$pie e+te %ece+ar() S+a 'ul +er'anen! Sur"ine <n ur'a cri(elor +a 'o3ice re+e!a!e /i di% ce @% ce mai -rec'e%te) Di fa,ia 3e"ine or,anic(> cu re0ur0itaii) Sem%ele 0e%erale p$t de'e%i i%te%+e ca @% +i%dr$mul de C$clu!ie mi$patic(C) E% timp> p$ate ap(rea u% di'erticul -ari%0$2e+$-a0ia%) Ra3io co+ia +une <n e"i3en( +pa+mul +au $ di+Pi%e!ie -ari%0$2 e+$-a0ia%( +au apariia u%ui di'erticul) En3o co+ia nu +oa!e fora +pa+mul> dar> @% alte ca!uri :di+Pi%e!ie;> 0ura e+$-a0ului %u e+te c$%tractat( /i +e la+( dilatat( u/$r :$clu!ie pa+i'(;) 6 Re3$u#e" c"r4$ 4$"%r"3'"2$c (+$(/'"%.$%!e0 f(e#"%.$%!) S+a ' +a a,er au acu! Di fa,ia e !e !o!al(> de tip +pa+m$dic> +tarea 0e%eral( e+te alterat() Sem%ele radi$l$0ice arat( u%de +ecu%dare :peri+taltice> a%tiperi+taltice; /i $prirea la %i'elul cardiei) E ofa,o co+ia ara!( +te%$!a de %etrecut) S+a 'ul +er'anen! - e !e frec"en! /i c$%duce> pui% cBte pui% la me0ae+$-a0) -, !PA!)E $E!"#$CTER#E$E Sun! a3e"(rate di+Pi%e!ii %eur$mu+culare :+pa+me eta&ate +au +i%dr$mul Jar+a%K2Te+c4e%d$r--;) Di fa,ia e !e 3e !i+ +a 'o3ic? 3urerea e !e incon !an! ( :'a0(> ca $ $pre+iu%e +au preci+(> ca $ l$'itur( de cuit;) Se'nele ra3iolo,ice un! !i+ice +en!ru 3i Kine(ie? un3e +eri !al!ice /i a%tiperi+taltice ce -$rmea!( ima0i%i m$%ili-$rme 'aria,ile> @% +piral(> @% c$lier de perle> @% +ti'( de -ar-urii> u%e$ri p+eud$2di'erticulare> t$tdeau%a l$cali!ate @% treimea i%-eri$ar() TRATAMENTUL E !e? <nain!e 3e !oa!e? e!iolo,ic? 3ac ( $ cau!( preci+( a putut -i ide%ti-icat( :litia!a> tul,ur(ri e%d$cri%e> +urme%a& etc); E !e an!i +a !ic. Bn ca( 3e ur,en( utili!(m atr$pi%a 9>1529>5 m0 i)m)Oi)')A curari!area %ece+it( utili!area u%ui aparat pe%tru re+piraie arti-icial() Ca /i @% tratame%tul de -$%d i0ie%( dietetic(> +edati'e> curari!a%te u/$are) En3o co+ic6 3ila!aii> i%&ecii i%traparietale de %$'$cai%() C#irur,ical6 e ofa,o!o'ie e9!ra'ucoa ( :?eller; +au +eci$%area mu/c4il$r @% ca! de +pa+m +-i%cteria% perma%et)

MEGAESOFAGUL Re+re(in!( cre/terea e+$-a0ului @% t$ate dime%+iu%ile +ale> ace+t a+pect a%at$mic p$ate -i i!$lat +au +e p$ate i%te0ra @%tr2$ me0a+pla%4%ie) ETIOLO%IE - e !e o afeciu%e -$arte -rec'e%t(> ce a-ectea!( atBt ,(r,aii cBt /i -emeile) R Cau(e e ofa,iene +a '? !eno((> ulcer peptic> micr$traumati+me :ta4i-a0ie> alime%te prea c$%dime%ate;> c$mpre+iu%e e7tri%+ec() R Cau(e re,ionale - afec!area ner"ilor e ofa,ului =+arali(ia +neu'o,a !ricului au e9ci!area i'+a!icului> +rin6 "iru ? in!o9ica ie> +ec4ele de me%i%0$2e%ce-alit( etc) R Cau(e ,enerale au la 3i !an (6 3e(ec#ili7ru neuro"e,e!a!i"? !eren ere3i!ar? an9ie!a!e? ur'enaC? !ul7ur(ri e%d$cri%e +au aler0ice) Me,ae ofa,ul +oa!e a+(rea pri% meca%i+m di'er+ 2 me%i$%(m trei te$rii - !eoria con,eni!al( +au te$ria Cme0a+C a lui Jard e+te '$r,a de u% 0i0a%ti+m 'i+ceral de $ri0i%e c$%0e%ital() - !eoria +a 'elor e eniale me0ae+$-a0ul 'a -i +upra+trictural /i 'a c$re+pu%de u%ui +pa+m perma%e%t :cardi$+pa+m> -re%$+pa+m +au e+$-a0$+pa+m; dar e7i+t( me0ae+$-a0 /i -(r( +pa+m) - !eoria neuro'u cular( a lui ?ur+t +au acala!ia c$re+pu%de u%ei i%c$$rd$%(ri @%tre de+c4iderea 0urii e+$-a0ului /i a cardiei) SIM$TOMATOLO%IE E9i !( $ -a!( de late%( lu%0( ap$i +e ma%i-e+t( $ di+-a0ie le&er( /i $ &e%( t$racic() Ulteri$r> '$r ap(rea - e'ne clinice6 3i fa,ia 3e"ine +er'anen! (> cu cBte'a epi+$ade +pa+m$dice /i durer$a+e> re0ur0itaiile apar -ar( e-$rt> de%utriia p$ate a%tre%a +em%e 0e%erale) - e'ne ra3iolo,ice6 un! e eniale) E+$-a0ul e+te dilatat cu c$%tracii 'i$le%te :-$rma +i+t$lic(; +au i%ert :-$rma a+i+t$lic(;) F$rmele +u%t di'er+e ci$rap> ca+cad(> ti0'( etc) - e'ne en3o co+ice6 !u7ul ca3e <n!r-o ca"i!a!e 'are? +lin ( de lic4id /i re+turi alime%tare) Deretele e+te ade+ea i%-lamat /i c$%0e+ti') TRATAMENTUL e !e e!iolo,ic? 3ac( e7i+t( $ cau!( 0e%eral(> re0i$%al /i l$cal) Si'+!o'a!ic 6

- 'e3ical6 i,iena ali'en!ar(> +edati'e> repau+> cure de aer> p+i4$terapieA - en3o co+ic6 7uCiraCul car3ieiD - c#irur,ical6 e ofa,ocar3io!o'ie e9!ra'ucoa ( ?eller +eci$%area mu+culaturii la %i'elul e+$-a0$+pa+mului :dac( e7i+t(;) Dr$pu%em> de a+eme%ea> e+$-a0$20a+tr$+t$mie)

DIVERTICULII ESOFAGIENI Di"er!iculul e !e o +un, ( de!'$ltat( la %i'elul pereil$r e+$-a0ului) Gi+ti%0em di'erticulii &u7ta+-i%cterie%i +au de pul+iu%e /i di'erticuli %e+-i%cterie%i +au de traciu%e) 1) /I3ERTI ULII 2U6TAS-IN TERIENI 6D$?er2$cul$$ %"r$#3 -e& %"3$e#$ au e3iul <n re,iunea #i+ofarin,ian (> de$arece +e de!'$lt( @% !$%a de +l(,iciu%e a peretelui> +ituat( imediat dea+upra +au +u, 0ura e+$-a0ului) Re+re(in!( *9H di% ca!uriA +u%t @%tBl%ii mai ale+ la ,(r,ai) Cau(a cea 'ai frec"en! ( e+te i%c$$rd$%area %eur$2mu+cular( -ari%0$2e+$-a0ia%( :di+Pi%e!ie -ari%0$2e+$-a0ia%(;) Gac( 0ura e+$-a0ului +au primele +e0me%te ale e+$-a0ului %u +e de+c4id la m$me%tul $p$rtu% :dup( trecerea alime%tel$r pri% -ari%0e; +e 'a pr$duce $ 4iperpre+iu%e pe !$%a de +l(,iciu%e parietal( /i +e 'a c$%+titui> pui% cBte pui%> $ ade'(rat( T4er%ieU pri% pul+iu%ea muc$a+ei ce tra'er+ea!( mu+cul$a+a) D$ate i%ter'e%i u% eleme%t c$%0e%ital -a'$ri!a%t) Ju!u%arul +e deta/ea!( de peretele p$+teri$r /i alu%ec( @%tre e+$-a0 /i c$l$a%a 'erte,ral(> ap$i> dac( +e m(re/te> +e laterali!ea!() I%-lamaia a%tre%ea!( adere%e pri% peridi'erticulit(> ,u!u%arul %u e+te -$rmat decBt di% muc$a+() SIM$TOMATOLO%IE Se'ne clinice6 3e7u!ul e !e o lun, ( peri$ad( marcat de +e%!aie de &e%( -ari%0ia%() Gi+-a0ia de tip $r0a%ic> a%umite p$!iii ale capului u/urea!( e'acuarea alime%tel$r> re0ur0itaii +ali'are> 4ale%a -etid(A Se'ne ra3iolo,ice6 +un <n e"i3en ( pu%0a di'eticular() EVOLU IA W +e p$ate -ace +pre c$mpre+iu%ea alt$r $r0a%e :di+p%ee> &e%a circulaiei 'e%$a+e;> +pre i%-ecii mai mult +au mai pui% 0ra'e) TRATAMENT

- 'e3ical6 ali'en!a ie p(+t$a+( +au lic4id() Sp(larea ,u!u%arului cu ap( alcali%() - en3o co+ic6 3ila!area ,urii e ofa,ului? ec i$%area mu/c4il$r e+$-a0ului :e+$-a0$t$mie tra%+muc$a+(;A - c#irur,ical6 +roce3eu 3e ale,ere. $u!e' face fie fi9area 3i"er!iculului <n +o(iie @%alt(> ap$i re!ecia +a> -ie re!ecia de la @%ceput a+$ciat( cu e+$-a0$t$mia e7tramuc$a+( a re0iu%ii +pa+tice) 6D$?er2$cul$$ e($%re#$c$ un! locali(ai @% treimea i%-eri$ar( a $r0a%ului) Su%t pui% -rec'e%i) Su%t +ituai imediat dea+upra dia-ra0mului> i%c$$rd$%area %eur$2mu+cular( /i eleme%tul c$%0e%ital +u%t -rec'e%t i%'$cai pe%tru a2i e7plica) SIM$TOMATOLO%IE Se'ne clinice6 i'!o'ele un! "a,i /i +e @%ti%d pe mai muli a%i dureri epi0a+trice> di+-a0ie caprici$a+( cu ,l$ca& @% timpul repau+ului> +e%!aie de +u-$care> -etiditatea 4ale%ei) Sem%ele 0a+tr$2i%te+ti%ale> cardiace %u +u%t rare) Se'ne ra3iolo,ice6 ara!( di'erticulul) Se'ne en3o co+ice6 +er'i! recunoa /terea u%ei le!iu%i ce ar putea -i la $ri0i%ea +pa+mului) E'$luia +e -ace +pre c$mplicaii pri% c$mpre+iu%e +au i%-ecie) TRATAMENTUL6 e !e a e' (%(t$r di'erticulil$r -ari%0$2e+$-a0ie%i) C4irur0ia c$%+t( @% di'erticulect$mie cu +au -(r( e+$-a0$t$mie e7tramuc(a+( tip ?eller) ,) /I3ERTI ULII NES-IN TERIENI Sun! locali(a i mai -rec'e%t @% re0iu%ea epi,r$%/ic() Su%t determi%ai pri% traciu%e) E% urma u%$r pu+ee i%-lamat$rii repetate :tu,ercul$a+e mai ale+; pe u% 0a%0li$% &u7tae+$-a0ia%> +e pr$duce $ periade%it( a c(rei cicatrice retractil( ati%0e peretele e+$-a0ului) U%e$ri> +e pr$duce @% preala,il> $ -i+tuli!are) Ade+ea> e+te '$r,a de $ cau!( c$%0e%ital() SIM$TOMATOLO%IE M e !e a3e ea foar!e (rac(> di+-a0ie 'aria,il() O radi$0ra-ie arat( u%e$ri u% di'erticul a,+$lut late%t) TRATAMENTUL M i,iena ali'en!ar() A,laia c4irur0ical( %u 'a -i decBt u% timp c$mpleme%tar al u%ei $peraii i%trat$racice mai 0ra'e)

ULCERELE ESOFAGIENE Ulcerul +e+!ic al e ofa,ului e !e a e' (%(t$r celui 0a+tric) E+te rar) Alc$$li+mul> 4iperaciditatea +ucului 0a+tric> a+$ciaia u%ei di+-u%cii a cardiei> i%-ecia la di+ta%( pri% iritaie %er'$a+(> p$t pr$'$ca ace+t ulcer) Ace !e ulcere r(mB% mult timp late%te) Ra3io,rafia nu e !e <n!o!3eauna +o(i!i" (> u%e$ri putB%d ar(ta $ mic( %i/( caracteri+tic() E%d$+c$pia $,iecti'ea!( le!iu%ea) Ulcerul e+te l$cali!at @% treimea i%-eri$ar( a $r0a%ului) E'$luia +e p$ate -ace +pre per-$raie> u%e$ri m$rtal() Tra!a'en!ul e !e 'e3ical6 i,iena ali'en!ar (> 0el de p$li+ila%> ,icar,$%i!areA - c#irur,ical 6 ,a !ro !o' ( pe%tru pu%erea e+$-a0ului @% repau+ /i e+$-a0$20a+tr$+t$ma)

VARICELE ESOFAGIENE Orice 3ila!aie di-u!( a 'e%el$r e+$-a0ului -$rme!( 'arice) Se @%tBl%e+c la ,$l%a'ii de -icat> +pli%(> cu &e%( circulat$rie :circulaie p$rtal( +au +ple%ic(; +au @% cur+ul a-eciu%il$r +t$macului> pa%crea+ului +au alt$r $r0a%e) .e'ora,ia e !e e'nul +rinci+al =#e'a!e'e( ( /i mele%(;) Se p$ate i%+tala /i $ a%emie 0ra'() Ra3io,rafia? +leno+or!o,rafia /i> mai ale+ e+$-a0$+c$pia> +u%t %ece+are pe%tru a-irmarea dia0%$+ticului) TRATAMENTUL M 3e+in3e 3e cau(a "i ceral () Local? !re7uie +u or,anul <n re+au +rin ali'en!are in!ra"enoa (> calma%te /i e-ectuarea u%$r tamp$%ame%te i%trae+$-a0ie%e pri% ,al$%a/ um-lat :+$%da JlacPm$re2Se%0+taPe%;> cauteri!(ri> i%&ecii +cler$!a%te e%d$+c$pice> tratame%te c4irur0icale :li0atura 'aricel$r> deri'aii p$rt$2ca'e etc);)

.ATOLOGIE CERVICAL
TUMORILE GBTULUI
Se <'+ar! <n !u'ori ,an,lionare =a3eno+a!ii> /i tum$ri %e0a%0li$%are)

1.Tu' r$le 3"#3l$ #"re 1"4e# ("2$$+ +o! fi +ri'i!i"e /i +ecu%dare) Cele primiti'e> la rB%dul l$r> p$t -i apare%t primiti'e /i primiti'e pr$priu2!i+e) 1.A. A'enopatii aparent primiti7e un!? 3e fa+!? a3eno+a!ii ecun3are unui cancer ina+aren! al 7a(ei li'7ii? inu urilor +irifor'e? ca"u'ului? a'i,3alelor +ala!ine? inu urilor +arana(ale /i tir$idei /i la care e7ame%ul $,iecti' al ace+t$r $r0a%e e+te %e0ati'> adic( %u pu%e @% e'ide%( -$rmaiu%ea tum$ral( primiti'() Caracterul %e$pla!ic al ade%$patiile apare%t primiti'e @l d( e7ame%ul 4i+t$l$0ic al -$rmaiu%ii 0a%0li$%are> care p$ate -i reali!at pri% cit$2pu%cie 0a%0li$%ar( +au pri% e7ame% e7temp$ra%eu @% urma u%ei cer'ic$t$mii e7pl$rat$rii) Ade%$patia apare%t primiti'( apare pr$0re+i' dar u%e$ri +e p$ate i%+tala rapid> c4iar e7pl$!i') Sediul de elecie e+te +u,a%0ul$ma%di,ular :0a%0li$%ul +u,di0a+tric;> dar p$ate -i pe $ricare la% 0a%0li$%ar cer'ical) A+pectul cli%ic e+te de 0a%0li$% u%ic> dur /i %edurer$+) Atitudinea terapeutic e !e con3ii$%at( de re!ultatul e7ame%ului e7temp$ra%eu /i de c$%tr$alele ulteri$are ale ,$l%a'ului) Bn ca( 3e confir'are #i !olo,ic( a %aturii %e$pla!ice a ade%$patiei> dac( 0a%0li$%ul e+te mic /i u%ic /i -(r( i%'adarea micr$+c$pic( a cap+ulei> ,$l%a'ul 'a -i +upu+ u%ui c$%tr$l ri0ur$+ peri$dic> timp @% care p$ate -i decelat +ediul ca%cerului cau!al) Dac( 0a%0li$%ul e+te '$lumi%$+> adere%t> a'B%d cap+ula i%'adat( 4i+t$l$0ic> +au dac( e7i+t( mai muli 0a%0li$%i +e 'apractica e'idarea 0a%0li$%ar( cer'ical(> care 'a -i urmat( de tratame%t c$mpleme%tar cu telec$,alt aplicat pe ariile 0a%0li$%are /i pe re0iu%ile pre+upu+e ca +ediu al le!iu%ii ca%cer$a+e i%iiale :ami0dale> ca'um> ,a!a lim,ii> -ari%0e;) E% -elul ace+ta> micul ca%cer i%apare%t cli%ic ar putea -i t$pit)

1.B) A'enopatiile primiti7e propri!("ise un! cele o7 er"a!e <n 7olile 3e i !e' /i @% 4em$patiile mali0%e :+arc$ame 0a%0li$%are> maladia ?$d0Pi%> leucemia lim-$id(> ,$ala Jrill2SKmmer+;) Diagnosticul e !a7ile/te pri% pu%cie 0a%0li$%ar(> e7ame% 4i+t$l$0ic e7temp$ra%eu pri% cer'ic$t$mie e7pl$rat$rie> lim-$0ra-ie /i pu%cie +ter%al(> dup( ca!) Tratamentul e !e ra3io!era+ic /i c4imi$terapic)

1. ) A'enopatiile sec!n'are un! con ecu!i"e infeciil$r ,a%ale ale ri%$-ari%0elui :'e0etaii ade%$ide> ami0dalite cr$%ice; /i i%-eciil$r de%tare> +au apar dup( u%ele i%-ecii +peci-ice :ade%$patia +i-ilitic( de @%+$ire a /a%crului primar> ade%$patia tu,ercul$a+( cu a+pect de p$liade%$patie -i7at( /i adere%t( la piele> u%e$ri cu -i+tule /i ade%$patia di% cur+ul +arc$id$!ei Je+%ier2J$ecP2Sc4auma%%;) Diagnosticul 3e +ecifici!a!e al a3eno+a!iei e !e 3a! 3e re(ul!a!ul +unc iei 0a%0li$%are /i al e7ame%ului 4i+t$l$0ic iar tratamentul e a3re ea(( ,$lii cau!ale)

2. Tu' r$le #e3"#3l$ #"re cu+rin3 6 !u'orile ,lan3elor ali"are?


ale !iroi3ei? !u'ori "a culare? 'u culare /i %er'$a+e) ,.A) T!morile &lan'elor sali7are =+aro!i3(> +u,ma7ilar( /i +u,li%0ual(; +u%t d$mi%ate de tum$rile mi7te> cili%dr$ame /i carci%$ame> care +u%t mai -rec'e%te la %i'elul par$tidei) Tu'orile 'i9!e 3enu'i!e /i epiteli$ame cu +tr$m( rema%iat( +au ade%$ame ple$m$r-e +u%t tum$ri ,e%i0%e cu p$te%ial e'$luti' mali0%> m$ti' pe%tru care +e tratea!( pri% c4irur0ie radical( :par$tidect$mie t$tal( cu c$%+er'area %er'ului -acial;) Cilin3roa'ele un! !u'ori e+i!eliale cu +o!enial e'$luti' mai 0ra' decBt al tum$ril$r mi7te pri% -rec'e%a meta+ta!el$r +c4eletice /i pulm$%are /i> @% c$%+eci%(> +e tratea!( ide%tic) Carcinoa'ele ur"in ca a!are au +rin !ran for'area 'ali,n ( a u%ei tum$ri mi7te) Se tratea!( pri% par$tidect$mie t$tal( cu +acri-icarea %er'ului -acial> e'idare 0a%0li$%ar( a 0Btului /i radi$terapie c$mpleme%tar() E9i !( /i alte -$rme de tum$ri ale 0la%del$r +ali'are !u'ori c#i !ice =c#i !a3enoli'foa'e>? li+oa'e? a3eno+a!ii in!ra,lan3ulare /i neurinoa'e. Li!ia(a ,lan3ular( p$ate a'ea> @% u%ele ca!uri> u% a+pect p+eud$tum$ral) Bn ca3rul !u'orilor ,lan3elor ali"are e 'ai inclu3 #i+er!rofiile ,lan3ulare ne!u'orale? 'ai e"i3en!e la ni"elul +aro!i3elor. Din acea ! ( cate0$rie -ac parte par$tiditele acute 'irale :par$tidita urlia%( +au $rei$%ul; /i

par$tiditele acute ,acterie%e ap(rute la u%ii ,$l%a'i cu a-eciu%i 0e%erale 0ra'e) Ace+tea +u%t 4ipertr$-ii epi+$dice> trec(t$are> care tre,uie di-ere%iate de 4ipertr$-iile cr$%ice> cu caracter apr$ape perma%e%t /i care +u%t cu%$+cute +u, de%umirea de +ial$!e) Sial$!ele +u%t a-eciu%i c$%+iderate ca aut$imu%e> cu eti$pat$0e%ie %epreci!at( /i care reali!ea!( a%umite +i%dr$ame cli%ice caracteri!ate pri% a+$cierea 4ipertr$-iil$r 0la%del$r +ali'are cu alte a-eciu%i> $culare +au %er'$a+e :+i%dr$mul MiPulic! 2 tume-ierea par$tidel$r> +u,ma7ilarel$r> +u,li%0ualel$r /i a 0la%del$r lacrimaleA +i%dr$mul ?eer-$rd a+$cia!( tume-ierea par$tidel$r cu irid$2c$r$idit( /i parali!ii $culare /i ale %er'il$r cra%ie%i perec4ile VII> VIII /i XA +i%dr$mul =$u&er$t2S&$0re% caracteri!at pri% tume-ierea par$tidel$r /i c4erat$c$%&u%cti'it( cu dimi%uarea +ecreiil$r lacrimale;)

,.B) T!morile &lan'ei tiroi'e un! re+re(en!a!e 3e ,u/ile pare%c4imat$a+e +au %$dulare e%d$cri%e :maladia Ja+ed$R /i %$dulul t$7ic; +au %ee%d$cri%e :%$duli reci +ci%ti0ra-ic;> care +e pre!i%t( ca $ tume-acie tir$idia%( de '$lum 'aria,il ce i%tere+ea!( 0la%da @% @%tre0ime> u% l$, +au $ parte di%tr2u% l$,) Se '$r,e/te de 0u/( pl$%&a%t( atu%ci cB%d p$lul i%-eri$r al 0la%dei tume-iate %u e+te acce+i,il pri% palpare> cu t$ate c( pacie%tul +t( cu capul @% 4ipere7te%+ie) Cancerul !iroi3ian e +re(in!( ca $ tum$r( dur( care i%'adea!( +tructurile adiace%te :tra4ee> e+$-a0; /i care d( parali!ie recure%ial( /i ade%$patie +atelit() ,. ) T!morile 7asc!lare ale ,@!ului un! i!ua!e +e a9ul 'arilor "a e? au carac!er +ul a!il? un! 3e+re i7ile /i e7te%+i,ile) Se p$t @%tBl%i a%e'ri+me arteriale +au arteri$2'e%$a+e> tum$ri ale c$rpu+culului car$tidia%> 4ema%0i$ame /i lim-a%0i$ame) ,./) T!morile m!sc!lare ='ioa'e au 'io arcoa'e> un! rari!(i) ,.E) T!morile ner7oase = i'+a!oa'e? neurinoa'e? c#Tanoa'e> e 3e("ol!( mai mult la partea +uperi$ar( a 0Btului pre!e%tB%d $ +impt$mat$l$0ie para-ari%0ia%()

ALGIILE CRANIO-FACIALE DE CAU, ORL


Toa!e in3roa'ele 3ureroa e locali(a!e la ni"elul fe ei /i cra%iului p$t -i c$%+iderate ca al0ii cra%i$2-aciale) Atu%ci cB%d al0iile @%+$e+c u% a%+am,lu +impt$matic %et caracteri!at> cum ar -i +i%dr$amele i%-eci$a+e +au tum$rale> le putem e7clude di% acea+t( @%cadrare) Cla ific(rile %ece+are pe pla% didactic %u p$t -i ,a!ate decBt pe de+crierea -(cut( de ,$l%a' u%ui +impt$m a,+$lut +u,iecti' 2 durerea) Gi% acea+t( cau!(> termi%$l$0ia utili!at( de di-erii aut$ri 'aria!() A3e ea 3e!er'ina!( de 'a+$dilataia a%umit$r 'a+e e%d$cra%ie%e> durerea ce-alic( p$ate ap(rea cu $ca!ia di-eritel$r +ituaii) Dutem '$r,i de ce-alee e%d$cri%(> 4epatic(> i%te+ti%al(> t$7ic( etc) Se di+ti%0 d$u( mari 0rupe de dureri cra%i$2-aciale ne"ral,ia cu !o+o,rafie ner"oa ( /i caracter par$7i+ticA cefaleea cu e3iu 'ai +ui% +i+temati!at> mai di-u!> cu caracter +urd)

16 NEVRALGIILE CRANIO-FACIALE I.1. Ne?r"l3$" %"c$"l %$) #e1($l '$ /e *(' e!e# Con !i!uie o en!i!a!e 'or7i3( per-ect de-i%it( dup( Tr$u++eau) E% 0e%eral> %u +e decelea!( %ici $ cau!( preci+() T$tu/i> ace+te %e'ral0ii +e @%tBl%e+c mai ale+ la +u,iecii cu tere% +e%+i,il %eur$artritic> aler0ic) Cau!a decla%/at$are a cri!ei e+te> @% 0e%eral> ati%0erea u%ei T!$%e tr(0aciU :Ttri00er !$%eU; ade+ea l$cali!at( la %i'elul ,u!ei +uperi$are) Simpla ati%0ere a -eei> rB+ul> '$r,itul> +e%!aiile tactile pr$du+e de 'B%t> -ri0ul> c(ldura p$t determi%a cri!a) !imptomul esenial al ne"ral,iei faciale au Q!icul 3urero al fe eiU e+te durerea) E+te pr$,a,il u%a di% cele mai i%te%+e dureri :de+c(rcare electric(> cuit;) Ace+te cri!e au $ t$p$0ra-ie 'aria,il( dar ,i%e l$cali!at( pe%tru -iecare ,$l%a' :re0iu%ea %er'ului ma7ilar +uperi$r;) Gurerea %u +e @%+$e/te de -e%$me%e +impatice) $ATO%ENIE Nu'eroa e !eorii au <ncerca! ( e7plice apariia ace+t$r dureri) Ge la peri-erie +pre ce%trii> putem cita ci%ci ip$te!e ne"ral,ia e enial( e+te de -apt +impt$matic(> cau!a peri-eric( -ii%d %ecu%$+cut( :de%tar( de e7emplu;A ne"ral,ia facial( e+te $ %e'r$d$cit(> adic( $ ati%0ere a %er'il$r la %i'elul trecerii @% 0(urile de la ,a!a cra%iuluiA ne"ral,ia e !e con ecina ati%0erii 0a%0li$%ului =a++erA +oa!e fi o con ecin( a 4ipere7cita,ilit(ii %ucleil$r ,ul,ari tri0emi%aliA o !eorie 'o3ern( cau!a e+te $ 4ipere7cita,ilitate %u a %ucleil$r ,ul,ari ci a recept$ril$r talamici) DIA%NOSTICUL DIFERENIAL +e -ace cu %e'ral0iile +impt$matice :la care %u e7i+t( T!$%a tr(0aciU;A !$%a !$+ter a 0a%0li$%ului =a++er : la care e7i+t( $ erupie !$+teria%(;A tum$rile aceluia/i 0a%0li$% :dar> @% 0e%eral> e7i+t( a%e+te!ie @% terit$tiul %er'$+ c$re+p$%de%t;A durerile 'a+culare ale +impaticului -acial ;+impt$mat$l$0ia e+te di-erit(> %u e7i+t( T!$%( tr(0aciU;A %e'ral0ia de 0l$+$-ari%0ia% :de acela/i tip dar t$p$0ra-ia e+te 0l$+$-ari%0ia%( %u -acial(;A p+i4al0iile :au +ediu 'aria,il /i +u%t de+cri+e> @% 0e%eral> cu e7ce+ de cu'i%te;) TRATAMENTUL Me3ica'en!ul cel 'ai eficien! e !e !e,re!olul. $u!e' u!ili(a /i di-e%il4ida%t$i%a> di4idr$er0$tami%a> 'itami%$terapia cu J&2? e3a!i"e? 7ar7i!urice. Bn ca3rul 'icii c#irur,ii +u!e' +rac!ica alcooli(a ii peri-erice +au la %i'elul 0(urii $'ale cu $ +$luie c$%i%B%d cl$r4idrat de c$cai%( 9>190> cl$r4idrat de m$r-i%( 9>950> a%tipiri%( 30> alc$$l de #9 1 81 c'4. Bn unele ca(uri e !e nece ar( i%ter'e%ia c4irur0ical( 2 %eurect$mie parial( retr$2

0a++eria%( : pe calea -$+ei cere,rale mi&l$cii +au pri% -$+a p$+teri$ar(;) Ultimul tratame%t pr$pu+ e+te term$c$a0ularea 0a%0li$%ului =a++er pri% +tere$ta7ie) I.2+ Ne?r"l3$" 4e 3l & %"r$#3$"# De crierea !icului 3urero al ,lo ofarin,ianului e u+ra+une e9ac! +e !e cea a re,iunii faciale? in,ur( t$p$0ra-ia e+te di-erit( durerea @%cepe @% +patele ca'it(ii ,ucale u%de +e 0(+e/te Ttri00er !$%eU) Ea +e pr$pa0( +pre urec4e /i u%04iul ma%di,uleiA e+te +trict u%ilateral() Tra!a'en!ul e !e i'ilar. In!er"en ia c4irur0ical( c$%+t( @% re!ecia %er'ului 0l$+$-ari%0ia%) I.3+ Ne?r"l3$" #er?ulu$ cc$($2"l Ar# l4 E !e "or7a 3e o ne"ral,ie +aro9i !ic ( l$cali!at( @% re0iu%ile $ccipital( /i +u,$ccipital() E !e 3eclan/at( de mi/c(rile capului /i de $ pre+iu%e u/$ar( @% re0iu%ea $ccipital() Tre,uie elimi%ate t$ate %e'ral0iile +impt$matice tum$r( cer'ical(> mal-$rmaii ale atla+ului> m$r,ul D$tt> c$%tractur( mu+cular( etc) A3e ea e !e "or7a 3e 3ureri 3e ori,ine "a cular () Tratame%tul urmea!( acelea/i re0uli ca /i al cel$rlalte %e'ral0ii)

II. CEFALEELE 1DURERI CRANIO-FACIALE NENEVRALGICE+


Cefaleele un! 3e!er'ina!e 3e +roce e in!racraniene ce +ro"oac ( reacia !$%el$r +e%+i,ile %er'i cra%ie%i +e%!iti'i> pereii 'a+culari arteriali /i +i%u+ali> cere,el) II.1+ Ce%"leele 4$%u!e Sun! +ro"oca!e 3e !ul7ur(ri 'a+$m$t$rii ale arterel$r /i +i%u+uril$r) Se de+criu Cefaleele +rin 3ila!area ar!erelor 3e la 7a(a craniului cu 3ureri +rofun3e +ul a!ile. Cau(ele un! 3i"er e 6 ! (ri i%-eci$a+e> i%t$7icaii :alc$$lic(> ta,a0ic(> car,$%ic(;A lip+a de +$m%> +urme%a&A +t(ri p+i4$0e%e :cu $ca!ia u%ui c$%-lict a-ecti'> %e'r$!( $r0a%i!at(;A ?TA> ade+ea a+$ciat( cu i%+u-icia%( re%al( :e+te determi%at( de edemul cere,r$2me%i%0eal;) Cefaleele +rin 3ila!area inu urilor "enoa e 6 un! accen!ua!e +rin

7locaCul circulaiei de @%t$arcere> e-$rt> @%cli%area capului @%ai%te) Cefaleele +rin #i+o!en iune in!racranian () Cefaleele +rin #i+er!en iune in!racranian ( :pr$ce+e tum$rale;) II.2+ Ce%"leele l c"l$!"2e "#2er$ r Cefaleele i'+!o'a!ice locali(a!e an!erior a>. Cefaleele locali(a!e ne re i% ate%ia de$arece ele p$t -i de eti$l$0ie ri%$0e%() E% a-ar( de durerile pr$du+e de i%-lamaia +i%u!al(> mai me%i$%(m T'acuum +i%u+U2ul /i c$%tactul c$r%et2+ept) E%c4iderea $+tiumului -r$%tal determi%( rare-ierea aerului i%tra+i%u!al /i dureri ce-alice) C$%tactul muc$a+ei c$r%etului mi&l$ciu cu cea a +eptului a%tre%ea!( reacii al0ice re-le7e) Se pare c( @% a-ara c$%diiil$r meca%ice e+te %ece+ar u% a%umit 0rad de i%-lamaie /i 4iper'a+culari!aie l$cal( pe%tru a pr$'$ca ace+te dureri) Tra!a'en!ul con !( @% aplicaii l$cale de 'a+$c$%+trict$are> aer$+$li cu %$'$cai%(> -e%$li!area 0a%0li$%ului +-e%$palati% :ati%0eri i%tra%a!ale cu u% tamp$% @m,i,at @% 7ili%(; /i> dac( e+te %ece+ar> i%ter'e%ia c4irur0ical( 2 re!ecia +u,muc$a+( a +eptului> re!ecia capului c$r%etului mi&l$ciu> c4iureta&ul etm$idului @% ca! de T'acuum +i%u+U) Re!ultatele ace+t$r i%ter'e%ii c4irur0icale +u%t ade+ea +pectaculare) 7>. Cefaleele an!erioare +o! fi +o !o!i!ice. Bn ur'a unei o!i!e cronice /i a u%ei $peraii auriculare> cum ar -i e'idarea petr$ma+t$idia%(> e7i+t( @% &ururl $+ului temp$ral -e%$me%e de @%0r$/are a tu%icil$r me%i%0eale) T$ate 'a+$dilataiile la %i'elul ace+t$r le!iu%i p$t a%tre%a -e%$me%e ce-al0ice) Tra!a'en!ul e !e 'e3ical 6 a!in,eri ale ,an,lionului feno+ala!in? #i !a'in( i%tradermic l$cal> di4idr$er0$tami%( +au c4irur0ical 2 +eci$%area %er'ului mare pietr$+ +uper-icial :-i,rele 'a+$dilatat$are ale 'a+el$r e%d$cra%ie%e +u,te%ct$riale;> +eci$%area c$%ti%0e%tului $-talmic al tri0eme%ului) 17 Cefaleele an!erioare +o! fi +o !!rau'a!ice. Trau'a!i 'ul 3e!er'in ( acela/i 0e% de a-eciu%i me%i%0eale ca /i le!iu%ile $tice) 18 Cefaleea 3e ori,ine ocular( e+te '$r,a de $ ce-alee -r$%t$2 $r,itar( determi%at( de $,$+eala 'i!ual(> 'icii de re-racie> de!ec4ili,ru m$t$r) Cefaleele locali(a!e an!erior? "a culare /i +impatice Ace !e cefalei +o! fi 3e!er'ina!e 3e #e+a!i '? 3ere,l (ri e%d$cri%e> -act$ri de +e%+i,ili!are +peci-ic(> -act$ri p+i4$tici) Simpt$mele +u%t tipice durerea pul+atil(> u%ilateral( +e @%+$e/te de tul,ur(ri %eur$'e0etati'e :r$/ea(> pal$are> tra%+piraii> l(crimare> 4idr$ree> +tr(%ut> '(r+(turi;) Me%i$%(m a>. Mi,rena e !e o 3urere 3e ca+ +erio3ic ( :@%tre cri!e ,$l%a'ii +u%t +(%(t$/i;> u%ilateral(> cu durat( 'arii%d @%tre cBte'a mi%ute /i #2.1 $re)

Cri!ele durer$a+e +u%t precedate de $ -a!( pr$dr$mic( :aur(; care c$%+t( di% +c$t$ame :mi0re%a $-talmic(;> pr$a+t( di+p$!iie> c(+cat imperi$+> +u04i> pare+te!ii> tul,ur(ri de '$r,ire etc) /i care e+te dat$rit( u%ei 'a+$c$%+tricii i%tracra%ie%e) Gurerea are u% caracter pul+atil /i apare de $,icei la aceea/i $r( /i +e @%+$e/te de a+te%ie i%te%+( -i!ic( /i i%telectual() Ea e+te e7plicat( pri% dilataia /i di+te%+ia 'a+el$r e7tracra%ie%e) Cri!a durer$a+( +e termi%( pri% '$mi+me%te /i> u%e$ri> pri% de,aclu diareic> dup( care ,$l%a'ul +e +imte ,i%e> eu-$ric) 7>. 0oala .or!on nu'i!( @%c( 4emicra%ia Da+teur2VallerK2Rad$t /i Jlam$utier e+te determi%at( de pertur,(rile u%uia di% terit$riile car$tidei e7ter%e /i a%ume terit$riul arterei temp$rale +uper-iciale) c>. Sin3ro'ul Slu3er au al ,an,lionului feno+ala!in <n care 3urerea e !e locali(a!( la r(d(ci%a %a+ului /i p$ate iradia +pre $r,it( /i p$riu%ea +uperi$ar( a $,ra!ului /i di%ii ma7ilarului +uperi$r) 3>. Sin3ro'ul C#arlin au al ,an,lionului ciliar - 3urerea e !e locali(a! ( @% terit$riul %er'ului %a!alA e+te -$arte i%te%+(> e+te +ituat( @% &urul $r,itei /i la emer0e%a %er'ului %a!al i%ter% /i %er'ului %a!$2l$,ar) TRATAMENTUL cefaleelor "a culare e !e "aria7il6 - !ra!a'en!ul !erenului 6 u+ri'area !o9icelor? re,i' #e+a!icD 3ac ( e7i+t( u% -act$r aler0ic +e admi%i+trea!( c$rtic$i!i> a%ti4i+tami%ice> de+e%+i,ili!(ri +peci-ice - !ra!a'en!ul cri(ei 6 3i#i3roer,o!a'ina? "a o3ila!a!oare? e3a!i"e? ul!ra ono!era+ia coloanei cer"icale? a!in,eri ale 'ucoa ei na(ale? refle9o!era+ie? acu+unc!ur(> -e%$li!area 0a%0li$%ului +-e%$palati%> 4$me$patie> tratame%tul c4irur0ical c$%+t( @% %eur$t$mia %er'ului 'idia%> re!ecia 0a%0li$%ului +-e%$palati%> re!ecia +impaticului pericar$tidia% +au re!ecia u%ui +e0me%t arterial :@% +i%dr$mul ?$rt$%> artera temp$ral( +uper-icial( e+te ade+ea a-ectat( de arterit(> periarterit( %$d$a+( +au tr$m,$!(;)

II.3+ Ce%"leele ( &2er$ "re Se 3e criu 4 !i+uri 3e al,ii 6 - Al,iile 3e!er'ina!e 3e afec!area +lanurilor celulare 6 celuli!a nucal ( cu durere la palparea te0umetel$r) Tratame%tul c$%+t( @% ma+a& /i i%-iltraie cu 4ialur$%ida!() - Al,iile +lanului 'u cular +rin con!rac!ura +relun,i! ( a mu/c4il$r %ucaliA al0ie p$+teri$ar( a+$ciat( cu $ durere 'ie la pre+iu%ea a+upra mu/c4il$r %ucali e+te -a'$ri!at( de u%ele pr$-e+iu%i :pia%i+t> dactil$0ra-(> /$-er;) Tre,uie i%-iltrate lar0 i%+eriile mu+culare la %i'el

$ccipital cu %$'$cai%() - Al,iile +lanului coloanei cer"icale un! 3e!er'ina!e 3e i'+a!ic. $oa!e fi "or7a 3e 6 ra3iculal,ii? !o+o,rafia 3urerilor e !e 3e !ul 3e +reci (> ,$l%a'ul pre!i%t( $ durere de $ +i%0ur( parte a re0iu%ii p$+teri$are) Ori0i%ea e+te 'aria,il( m$r,ul D$tt> $+te$artrit(> tum$r( medular( etc) in3roa'e "a culo- i'+a!ice cer"icale 3e !i+ul in3ro'ului "er!e7ro7a(ilar? in3ro' 0arre-Lieou 6 un! for'e 3e cefalee +o !erioar ( $ccipital( cu iradiere a%teri$ar( retr$$r,itar( ce +e @%+$e+c de u% +i%dr$m c$4le$2'e+ti,ular cu 'erti&> 4ip$acu!ie /i ti%itu+) Eti$l$0ia e+te determi%at( de $ a-ectare a arterei 'erte,rale :tr$m,$!(> +te%$!are> artr$!(> iritaia +impaticului cer'ical etc;) TRATAMENTUL con ! ( @% i%-iltraii cu %$'$cai%( a ple7ului cer'ical> 0a%0li$%ului +telat> ple7ului 'erte,ral) Dutem utili!a /i 'a+$dilatat$are> c$rti!$) Radi$terapia a%tii%-lamat$rie pe !$%a ra4idia%(> ma+a&ele> el$%0aiile p$t -i> de a+eme%ea> e-icie%te)

0I0LIO%RAFIE &.An,#eli3e R.?S7en,#e-Te!u Liliana - A +ec!e 3e +a!olo,ie o!o-larin,olo,ic ( > Ed)Medical(> Jucure/ti > .*#6 2.0alla!Pne A.?%ro"e A. - Sco!!-0roTnU Di ea e of !#e Ear?No e an3 T#roa! DVol.l?ll?lll?lVD 0u!!erTor!#-Lon3on?&-:: 4.0ecKer S.?.au'ann ..?$fal!( C.- Ear?No e an3 T#roa! Di ea e .A $ocKe! reference .? %eor, T#ie'e Verla, ? S!u!!,ar!-NeT VorK ? &-*5.Cinc( G) 2 Ot$%eur$l$0ie cli%ic( > Editura Gidactic( /i peda0$0ic( > Jucure/ti > .*8* ;.Co!ul7ea S!an - $a!olo,ie O.R.L. ? Li!o U.M.F. Ti'i /$ara > .**1 8.Dinu Ce(ar - O!orinolarin,olo,ie ? Cur +en!ru !u3en i /i medici practicie%i > I)M)F) Ia/i > .*8* :.%<r7ea te-a% /i c$la,)2 Dat$l$0ie O)R)L)>Ed)Gidactic( /i Deda0$0ic( > Jucure/ti>.*#9 *.%<r7ea te-a% /i c$la,)2 Ot$l$0ie > Editura tii%i-ic( /i E%cicl$pedic(>Jucure/ti>.*#8 -.Mon!a3on A. - Cu' in!er+re!(m pr$,ele -u%ci$%ale ale urec4ii i%ter%e > Ed)Medical( > Jucure/ti > .*65 &1.O7reCa S. - Bn3re+!ar 3e lucr(ri practice O)R)L)>Repr$0ra-ia U%i'er+it(ii di% Crai$'a>.*88 &&.O7reCa S. - Cur 3e o!orinolarin,olo,ie? Re+ro,rafia Uni"er i! (ii di% Crai$'a>.*88 /i .*8* &2.O7reCa S.?0oiKo Valen!ina?Mu !a ( Ele%a 2 Ot$ri%$lari%0$l$0ie > Repr$0ra-ia U%i'er+it(ii di% Crai$'a > .*#5 &4.$a+arella M.?S#u'ricK D.?%lucK'ann A.?MePer#off S. - O!#olarin,olo,P ? "ol.l?ll?lll?lVD S.0.Saun3er Co'+anP - !#ir3 e3i!ion ? &--& &5.$(u%e+cu C$r%elia 2 Ot$ri%$lari%0$l$0ie pediatric( > Ed)Medical( > Jucure/ti > .*#. &;.$or!'an M. - A7re,e 3Uo!#orPnolarPn,olo,ie ? Ma on ? $ari -NeT VorK0arcelona-Milano?&-:: &8.Sarafoleanu D ? L(!ea%u M) 2 Jre'iar cli%ic de $t$ri%$lari%0$l$0ie>Ed)Academiei R)S)R)> Jucure/ti > .*88 &:.W W W - EncPclo+e3ie Me3ico-C#irur,icale O!o-R#ino-LarPn,olo,ie ? "ol.l?ll?lll?lV?V?VlD E3.Tec#niXue ? $ari ? &-:8 19 W W W - O!orinolarin,olo,ie ? "ol.l ? ll DE3.Me3ical ( > Jucure/ti > .*6<