Sunteți pe pagina 1din 11

TRANSMITEREA DREPTURILOR DE AUTOR

Gherghel Viviana Alexandra Anul III,Gr.3 Facultatea de drept,Universitatea Petre Andrei Iasi

1.Consideraii introductive privind dreptu de autor. Scurt istoric. Dreptul de aut r p ate !i interpretat at"t #n sens larg ca t talitatea n r$el r care regle$entea%& drepturile n&scute din crea'ia intelectual& c"t (i #n sens restr"ns ca drept su)iectiv repre%entat de t talitatea drepturil r pe care le are creat rul unei pere literare,artistice sau (tiin'i!ice ca ur$are a reali%&rii perei respective. *n + $"nia, pri$a lege care a regle$entat dreptul de aut r de pere literare (i artistice a ! st ,egea presei din 1-./, lege care a ! st ad ptat& #n ti$pul d $niei lui 0u%a V d& (i recun (tea creat ril r, dreptul de a se )ucura ca de pr prietate #n t t ti$pul vie'ii l r, de dreptul de a repr duce, de a vinde (i de a ceda perele l r. Din $ $entul #n care pera #nceta sa $ai c nstituie un drept exclusiv intr"nd #n patri$ niul pu)lic , dreptul de c ntr l care ! r$a esen'a dreptului $ ral al aut rului revenea Acade$iei + $"niei devenind un drept perpetuu. 1 t #n aceast& lege se recun (tea dreptul aut rului de a inter%ice prin testa$ent pu)licarea perel r pu)licate #n ti$pul vie'ii dar nu$ai pentru peri ad& de 32 de ani. ,egea pr priet&'ii literare (i artistice a ! st c $pletat& #n 134. printr5 alt& lege6 ,egea privind c ntractul de editur& (i dreptul de aut r asupra perel r literare. Aceast& lege a ! st par'ial a)r gat& prin Decretul nr.1.71343 privind di!u%area (i editarea c&r'ii. ,a 1. !e)ruarie 1381 a intrat #n vig are Decretul nr. 1371381 privind dreptul de aut r asupra perel r literale suscepti)ile de a !i tip&rite, decret care a su!erit Decretul nr. 4/-7138/. 1 ate aceste legi (i decrete v r !i a)r gate expres prin Decretul nr. 3/17138. privind dreptul de aut r, care a r&$as #n vig are p"n& cand a ! st pu)licata ,egea nr. - din 14 $artie 133. privind dreptul de aut r (i drepturile c nexe9 :.;!. nr. .2 din /. $artie 133.<. 1extul ini'ial a ! st $ di!icat (i c $pletat succesiv prin legea nr. 14.7133= privind taxele >udiciare de ti$)ru (i legea nr. /-87/224 pu)licat& #n :.;!.nr.8-=7/224. ,egea cuprinde 184 de artic le. $ di!icare #n ianuarie 138/ prin

!.Trans"iterea drepturi or de autor. 1rans$isiunea drepturil r n&scute din crearea unei pere literare, artistice se !ace at"t pe cale succes ral& c"t (i c ntractual&. /.1.1rans$isiunea succes ral& Drepturile personal nepatrimoniale9$ rale< din c n'inutul dreptului de aut r, de(i #n principiu sunt netrans$isi)ile, dat rit& !aptului c& iau na(tere din crea'ia intelectual& sunt exceptate de la dreptul c $un #n sensul c& 9art.11 din ,egea nr.-7133.< dreptul de divulgare a operei, dreptul la paternitatea operei (i dreptul la inviolabilitatea operei se trans$it prin $ (tenire p trivit dreptului c $un pe durat& neli$itat&.9art.12 al ,egii nr.-713.. $ai prevede (i dreptul la nume (i dreptul la retractare ca (i drepturi pers nale nepatri$ niale<1. *n ca% de $ (tenire vacant&, exercitarea acest r drepturi este preluat& de oganismul de gestiune colectiv $andatat #n ti$pul vie'ii de c&tre aut r sau, #n lipsa unui $andat, de rganis$ul de gestiune c lectiv& cu cel $ai $are nu$ar de $e$)ri, din d $eniul respectiv de crea'ie. ;rganis$ele de gestiune c lectiv& ce !unc'i nea%& #n d $eniul drepturil r de aut r sunt6 1. U0:+5ADA 9Uniunea 0 $p %it ril r (i :u%ic l gil r din + $ania5As cia'ia Drepturil r de Aut r< gesti nea%& drepturile aut ril r de $u%ic&. /. DA0I?5@A+A 9@ cietatea pentru Drepturi de Aut r #n 0ine$at gra!ie (i Audi vi%ual5 @ cietatea Aut ril r + $"ni din Audi vi%ual< gesti nea%& drepturile aut ril r de pere audi vi%uale. 3. 0;PA+; 9@ cietate de Gestiune a Drepturil r de Aut r #n d $eniul ;perel r @crise< gesti nea%& drepturile aut ril r de pere scrise. 4. VI@A+1A 9@ cietate de Gestiune 0 lectiva a Drepturil r de Aut r #n d $eniul Artel r Vi%uale< gesti nea%& drepturile aut ril r din d $eniul artel r vi%ualeB ;rganis$ele de gestiune c lectiva ce !uncti nea%a in d $eniul drepturil r c nexe sunt6
1

,egea nr -C 133. privind dr de aut r si dr c nexe pu)l in :.;. nr .2 din 133.

1. 0+DDIDA: 90entrul + $"n pentru Ad$inistrarea Drepturil r Arti(til r Interpre'i< gesti nea%& drepturile artistil r interpre'i sau executan'i. /. UPF+ 9Uniunea Pr duc&t ril r de F n gra$e din + $"nia< gesti nea%& drepturile pr duc&t ril r de ! n gra$e. 3. UPFA+5A+G;A 9Uniunea Pr duc&t ril r de Fil$ (i Audi vi%ual din + $"nia5As cia'ia + $"na de Gestiune a ;perel r din Audi vi%ual< gesti nea%& drepturile pr duc&t ril r de pere audi vi%uale. : (tenit rii acest r drepturi $ rale au )liga'ia de a le exercita #n a(a !el #nc"t s& nu pre>udicie%e $ ral $e$ ria celui disp&rut (i s& respecte #n t talitate adev&rul ist ric. ; pr )le$& care s5a pus #n literatura >uridic& este aceea a perel r p stu$e9 divulgarea tardiv& < . 0el care pu)lic& ast!el de per& va )ene!icia de t ate drepturile patrimoniale care ar peri ad& de /8 de ani, peri ad& care #ncepe s& curg& din !i apar'inut aut rului dar nu$ai pentru

$ $entul #n care pera a ! st adus& la cun (tin'a pu)licului pentru pri$a dat&. Drepturile patrimoniale se trans$it p trivit 0 dului civil, nu$ai c& durata trans$iterii este li$itat& #n ti$p. *n ar$ nie cu legisla'ia '&ril r $e$)re a U.D., aceast& peri ad& este de =2 de ani. Aceast& peri ad& nu este in!luen'at& de !aptul c& pera a ! st adus& la cun (tin'& pu)lic& sau nu. *n situa'ia $ (teniril r vacante ave$ de ase$enea der gare de la dreptul c $un #n sensul c& drepturile lui de cuius nu revin statului ci sunt preluate de rganis$e de gestiune c lectiv& care au ca $e$)rii un nu$&r $ai $are de $e$)rii din d $eniul #n care a creat aut rul. De aceea(i durat& de =2 de ani se )ucur& (i $ (tenit rii perei aduse la cun (tin'a pu)licului, su) pseud ni$, sau !&r& indicare de nu$e9an ni$&< c"t (i cei ai aut rului perei reali%ate #n c la) rare, nu$ai c& #n acest ca% ter$enul de =2 de ani va #ncepe s& curg& din $ $entul $ r'ii ulti$ului c aut r. 0"nd c ntri)u'ia !iec&rui c aut r este distinct&, durata dreptului patri$ nial, pentru !iecare dintre $ (tenit rii c aut ril r este de =2 de ani de la $ artea !iec&rui c aut r pe care #l $ (tenesc. *n ca%ul perel r c lective durata drepturil r patri$ niale asupra acest r pere este de =2 de ani (i #ncepe s& curg& de la data aducerii perei la cun (tin'a pu)licului. *n situa'ia #n care

#n&untrul acestui ter$en, pera nu a ! st adus& la cun (tin'& pu)licului durata drepturil r patri$ niale expir& la trecerea unei peri ade de =2 de ani de la crearea perei. *n ca%ul pr gra$el r pentru calculat r, drepturile patri$ niale ale aut rului pr gra$el r de calculat r se trans$it pe cale succes ral& t t pentru peri ad& de =2 de ani. ; excep'ie de la dreptul c $un este aceea c& de(i data deschiderii $ (tenirii c incide cu data $ r'ii celui ce las& $ (tenirea, durata ter$enel r de pr tec'ie se calculea%& #ncep"nd cu data de 21 ianuarie a anului ur$&t r $ r'ii aut rului sau aducerii perei la cun (tin'& pu)lic& 9 art. 3/ din ,egea nr.-7133.<

2.2.1rans$iterea c ntractuala 0 ntractul de cesiune este un c ntract nu$it 9regle$entat prin lege< #n care una din p&ri 5cedent care p ate !i titularul dreptului de aut r5 cedea%& celeilalte p&ri 5nu$ite cesi nar5 pentru un ti$p li$itat unul sau $ai $ulte drepturi patri$ niale asupra un r pere pre%ente #n schi$)ul unui avanta> ec n $ic denu$it renu$eraie./

,egea nr. -7133. regle$entea%& cesiunea drepturil r patri$ niale de aut r #n capit lul VII , care c n'ine regulile c $une pentru c ntractele de val ri!icare a drepturil r patri$ niale , (i regulile speciale pentru c ntractul de editare , c ntractul de repre%entare teatral& sau de execu'ie $u%ical& , c ntractul de #nchiriere (i c ntractul de c $and& . +egulile c $une ale cesiunii se aplic& , #n $ d c respun%&t r , #n c $pletarea regulil r speciale , pentru celelalte tipuri de c ntracte regle$entate de lege , precu$ (i #n ca%ul #ncheierii un r c ntracte nenu$ite prin care se val ri!ic& drepturi patri$ niale de aut r . 0esiunea p ate !i li$itat& #n ti$p, #n spa'iu sau la un anu$it drept, put"nd !i exclusiv& sau ne exclusiv&.3
/

+;:IA?., 0., +., PA+VU +;DI0A, 9/228<, Dreptul de aut r i drepturile c nexe, Dd. 0.E.FecG, Fucuresti DH?I,H ,IGIA, 9/22-<, Dreptul de aut r i dreptul de pr prietate industrial&, Dd. 0.E.FecG, Fucuresti

Cesiunea e#c usiv$ 0esiunea este exclusiv& #n situa'ia #n care titularul dreptului de aut r, nu $ai p ate utili%a pera #n $ dalitatea sau pe terit riul c nvenit cu cesi narul. De ase$enea, el nu $ai p ate trans$ite drepturile respective (i unei alte pers ane. Cesiunea nee#c usiv$ 0esiunea este neexclusiv& #n situa'ia #n care titularul dreptului de aut r #(i p ate p&stra el #nsu(i pera (i p ate trans$ite dreptul s&u neexclusiv (i alt r pers ane.

A. C au%e e o& i'atorii (n contracte e de cesiune ) 1 I p&r'ile c ntractante cu indicarea exact& a ele$entel r de identi!icare ale acest ra, / I preci%area expres& a dreptului patri$ nial care se trans$ite prin c ntractul #n cau%&, 3 I $ dalitatea de utili%are a perei, 4 I durata #n ti$p a cesiunii, 8 I !elul cesiunii 9exclusiv& sau ne exclusiv&<, . I re$unera'ia titularului dreptului de aut r.

*. Contracte de cesiune a. Contractu de co"and$ a unei opere viitoare Acesta a ! st regle$entat (i prin Decretul nr. 3/17138. dar este regle$entat (i #n actuala ,ege nr. -7133.. 0eea ce este speci!ic acestui tip de c ntract este !aptul c& ac rdul p&r'il r nu p art& nu$ai asupra unei pere viit are, dar $ai ales asupra actului de crea'ie al aut rului.4 Acesta din ur$&, nu se )lig& nu$ai s& cede%e #n li$itele prev&%ute de lege, drepturile pe care le va d )"ndi asupra perei sale viit are, dar (i s& cree%e acea per&.
4

FU1A., P., G., 9/22-<, Drept c $unitar al pr prietHii intelectuale. Dreptul de aut r i drepturilD c nexe. 0ulegere de acte

n r$ative, Dd. 0.E.FecG, Fucuresti

*n ceea ce prive(te )liga'iei aut rului de a crea pera cerut&, c ntractul apare ca un c ntract de executare de lucr&ri, iar #n ceea ce prive(te )liga'ia aut rului de a aut ri%a pu)licarea perei sale ter$inate, c ntractul are natura unui c ntract de val ri!icare a drepturil r de aut r. 0 ntractul de c $and& tre)uie s& prevad& at"t ter$enul de predare c"t (i pe cel de acceptare a perei de c&tre cel ce a c $andat5 .,egea recun a(te (i aut rului dreptul de a s licita des!iin'area c ntractului de cesiune a dreptului patri$ nial #n ca%ul #n care cesi narul nu #l expl atea%& sau #l expl atea%& #ntr5 $&sur& insu!icient& (i dac&, prin aceasta, interesele >usti!icate ale aut rului sunt a!ectate c nsidera)il. 0au%ele de ex nerare de r&spundere pentru cesi nar #n ca% de neexpl atare sau expl atare insu!icient& a perei sunt 6 5 5 5 5 culpa aut rului, !apta unui ter' pentru care nu e 'inut s& r&spund&, ca%ul ! rtuit, ! r'a $a> r&.

*n ca%ul v"n%&rii riginalului unei pere de art& plastic& sau ! t gra!ic&, cu$p&r&t rul are dreptul s& expun& pu)lic chiar dac& ea nu a ! st pu)licat& p"n& la acel $ $ent, cu c ndi'ia ca aut rul s& nu !i inter%is #n $ d expres exercitarea acestui drept #n actul de #nstr&inare a perei. 0el ce d )"nde(te pr prietatea asupra sup rtului $aterial al perei nu d )"nde(te ca ur$are a acestui !apt (i un drept de utili%are asupra perei.

&. Contractu de editare 0 ntractul de editare este acel c ntract prin care aut rul cedea%& edit rului te$p rar #n schi$)ul unei su$e de )ani nu$it& re$unera'ie, dreptul s&u de repr ducere (i distri)u'ie a perei.8 Pe l"ng& aceste d u& drepturi cedate aut rul p ate ceda edit rului s&u (i un drept de a aut ri%a traducerea (i adaptarea perei.
8

@PI?DA?I5:A1DI ;01AVIA, +;., V., F;GDA?., D., @., 9/228<, Dreptul de aut r si drepturile c nexe. 1ratat, Dd.

0.E.FecG, Fucuresti

0 ntractul tre)uie s& cuprind& su) sanc'iunea nulit&'ii relative ur$&t arele clau%e 6 5 5 5 !elul cesiunii 9exclusiv& sau ne exclusiv&<B #ntinderea cesiunii #n spa'iuB durata (i re$unera'ia aut rului.

Ddit rul are ur$&t arele )liga'ii speci!ice 6 a I s& respecte clau%ele c ntractualeB ) I s& per$it& aut rului s& !ac& $ di!ic&ri #n ca%ul unei edi'ii n iB c I s& cear& c nsi$'&$"ntul aut rului atunci c"nd d re(te s& cede%e c ntractul de editareB d I s& #nap ie%e aut rului riginalul perei pri$ite pentru pu)licare dac& nu s5a c nvenit alt!el. 0 ntractul de editur& #ncetea%& la expirarea peri adei pentru care el a ! st #ncheiat. Aut rul are dreptul s& cear& des!iin'area c ntractului dac& edit rul nu5i pu)lic& pera #n ter$enul c nvenit c"t (i daune dac& prin nepu)licare, a su!erit un pre>udiciu. 0 ntractul de editare p ate #$)r&ca ! r$a a / !eluri de c ntracte 6 1 I c ntract de prestare de servicii, / I c ntract de antrepri%&. *n pri$ul ca%, aut rul pe cheltuiala sa #l #$puternice(te pe edit r s&5i repr duc& pera, ur$"nd ca aut rul s&5(i val ri!ice singur pera dup& editare. *n ca%ul #n care aut rul #l #$puternice(te pe edit r ca pe cheltuiala sa s&5i repr duc& pera (i s& i5 di!u%e%e sunte$ #n situa'ia celui de5al d ilea tip de c ntract (i anu$e cel de antrepri%&, c&ruia I se aplic& disp %i'iile c dului civil. c. Contractu de repre%entare teatra $ sau de e#ecuie "u%ica $ 0 ntractul de repre%entare teatral& sau de execu'ie $u%ical& este acel c ntract prin care titularul dreptului de aut r cedea%& unei pers ane !i%ice sau >uridice dreptul de a repre%enta sau de a executa #n pu)lic $u%ical&, c regra!ic& sau per& actual& sau viit are, literar&, dra$atic&, $u%ical&, dra$atic 5 pant $i$& #n schi$)ul unei re$unera'ii, cesi narul av"nd )liga'ia

s& repre%inte sau s& execute #n c ndi'iile c nvenite. 0 ntractul se va #ncheia #n ! r$& scris&, !ie pe durat& deter$inat& !ie pe un nu$&r deter$inat de c $unic&ri c&tre pu)lic.

d. Contractu de (nc+iriere a unei opere Acest tip de c ntract, este prev&%ut #n legea nr. -7133., dar #n $ d su$ar, preci%"ndu5se d ar c& I se aplic& regulile din dreptul civil, re!erit are la c ntractul de l ca'ie, prev&%ut de art. 1412 0 d civil. Prin acest c ntract, aut rul unei pere, cedea%& utili%area , pe un anu$it ter$en, cel pu'in a unui exe$plar, al perei sale, #n riginal sau c pie, #n schi$)ul unei su$e de )ani. Acest tip de c ntract se ! l se(te #n special pentru categ ria de pere ca 6 pr gra$e pentru calculat r sau pere !ixate #n #nregistr&ri s n re sau audi vi%uale. ;perele cine$at gra!ice (i alte pere audi vi%uale. ,egiuit rul r $"n de!ine(te acest gen de pere ast!el 6 ;pera audi vi%uala este pera cine$at gra!ica, pera expri$ata printr5un pr cedeu si$ilar cine$at gra!iei sau rice alta pera c nstand dintr5 succesiune de i$agini in $iscare, ins tite sau nu de sunete. *n ca%ul #n care pera audi vi%ual& ur$ea%& s& !ie creat& prin adaptarea unei alte pere preexistente, dreptul la adaptarea audi vi%ual& este dreptul exclusiv al titularului dreptului de aut r asupra unei pere preexistente de a trans! r$a sau de a include #ntr5 per& audi vi%ual&. *n aceste c ndi'ii legea prevede c& este necesar& cesiunea dreptului exclusiv $ai sus preci%at printr5un c ntract #ncheiat #ntre titularul dreptului de aut r (i pr duc&t rul perei audi vi%uale, distinct de c ntractul de editare, #n care se v r prevedea expres c ndi'iile pr duc'iei, di!u%&rii (i pr iec'iei perei audi vi%uale.

Pr gra$ele pentru calculat r. Aut rul acest r pr gra$e are acelea(i drepturi $ rale (i patri$ niale ca (i ricare aut r al unei pere literare sau artistice. Dl p ate ceda drepturile de utili%are a unui pr gra$ pentru calculat r !&r& ca aceasta s& duc& la trans!erul dreptului de aut r asupra pr gra$ului. Dac& pr gra$ele pentru calculat r sunt reali%ate #n exercitarea atri)u'iil r de serviciu, acestea p t !i expl atate de cel anga>at, dac& prin c ntract nu s5a c nvenit alt!el.

;perele de art& plastic&, p t !i )i sau tridi$ensi nale la )a%a pr tec'iei l r st"nd individualitatea perei care se )a%ea%& pe crea'ia artistic&. Aut rul perei de art& plastic& se )ucur& de t ate drepturile $ rale (i patri$ niale prev&%ute de lege. +epr ducerile dup& perele de art& plastic& se p t reali%a d ar pe )a%a unui c ntract care tre)uie s& c n'in& indica'ii necesare pentru identi!icarea perei 9 schi'&, un desen, ! t gra!ie< precu$ (i re!eriri la se$n&tura aut rului. +epr ducerile nu p t !i puse #n v"n%are !&r& c nsi$'&$"ntul titularului dreptului de aut r, c nsi$'&$"nt care este dat dup& exa$inarea repr ducerii. *n situa'ia #n care pera de art& plastic& este expus& #ntr5 exp %i'ie, pers ana !i%ic& sau >uridic& care rgani%ea%& acea exp %i'ie sup rt& riscul dispari'iei sau distrugerii t tale sau par'iale a perei. ;perele ! t gra!ice 1rans$iterea drepturil r patri$ niale ale titularului dreptului de aut r asupra unei pere ! t gra!ice se pr duce #n $ $entul #nstr&in&rii negativului perei ! t gra!ice. Pers ana care c $and& s& i se execute ! t gra!ie p ate s& pu)lice sau s& repr duc& acea ! t gra!ie !&r& Dac& ! t gra!ia riginal& p art& c nsi$'&$"ntul aut rului dac& nu s5a c nvenit alt!el.

nu$ele aut rului, acest nu$e tre)uie s& !igure%e (i pe repr ducere.

0;?0,UJID

Din anali%a acest r c ntracte se p ate desprinde c nclu%ia c&, pe de parte, prin ele se reali%ea%& at"t aducerea perei la cun (tin'a pu)licului c"t (i expl atarea acelei pere., iar pe de alt& parte, ur$&t arele tr&s&turi esen'iale ale acest r c ntracte 6 a I au ca )iect, trans$iterea te$p rar& a dreptului de a utili%a ) I sunt c ntracte c nsensualeB
.

per& deter$inat&B

:A0;VDI., I., 9/212<, 1ratat de drept al pr priet&ii intelectuale, ediia a III5a, Dd. 0.E.FecG, Fucuresti

12

c I sunt c ntracte sinalag$aticeB d I sunt c ntracte #ncheiate intuitu personaeB e I ! r$a scris& este prev&%ut& pentru aceste c ntracte ca validitatem. *n privin'a capacit&'ii aut rului de a #ncheia un c ntract de val ri!icare a drepturil r sale asupra perel r create se v r aplica disp %i'iile c $une cu privire la capacitate. c ndi'ie ad probationem (i nu ad

*I*LIO,RA-IE
1. +;:IA?., 0., +., PA+VU +;DI0A, 9/228<, Dreptul de aut r i drepturile c nexe, Dd. 0.E.FecG, Fucuresti /. DH?I,H 0H1U?H ,IGIA, 9/22-<, Dreptul de aut r i dreptul de pr prietate industrial&, Dd. 0.E.FecG, Fucuresti 3. FU1A., P., G., 9/22-<, Drept c $unitar al pr prietHii intelectuale. Dreptul de aut r i drepturile c nexe. 0ulegere de acte n r$ative, Dd. 0.E.FecG, Fucuresti 4. @PI?DA?I5:A1DI ;01AVIA, +;., V., F;GDA?., D., @., 9/228<, Dreptul de aut r si drepturile c nexe. 1ratat, Dd. 0.E.FecG, Fucuresti 8. :A0;VDI., I., 9/212<, 1ratat de drept al pr priet&ii intelectuale, ediia a III5a, Dd. 0.E.FecG, Fucuresti .. ,egea nr.-7133. privind drepturile de aut r (i drepturile c nexe pu)l in :.;. nr .2 din 133.

11

S-ar putea să vă placă și