Sunteți pe pagina 1din 32

APLICATII - STAGIU AN I - SEMESTRU I 2013

Aplicatiile reprezinta prezentarea rationamentului profesional in legatura cu urmatoarele aspecte:

1. Studiul de la caz p i!i"d e#i$ul %i&cal al c'eltuielil( &(ciale.


Se cunosc urmatoarele date despre Societatea comerciala x: Acorda angajatilor bilete de tratament din cheltuielile sociale in valoare de 300.000 lei. Fondul anual de salarii este de 50.000.000 lei

In cazul calculului impozitului pe profit, in conformitate cu prevederile articolului 21, alin. (3), lit. c) din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, c eltuielile sociale au deducti!ilitatea limitata, in limita unei cote de pana la 2"#, aplicata asupra valorii c eltuielilor cu salariile personalului, potrivit $egii nr. %3&2""3 ' Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. Intra su! incidenta acestei limite, cu prioritate, a(utoarele pentru nastere, a(utoarele pentru inmormantare, a(utoarele pentru !oli grave sau incura!ile si protezele, precum si c eltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati ori unitati aflate in administrarea contri!ua!illilor: gradinite, crese, servicii de sanatate acordate in cazul !olilor profesionale si al accidentelor de munca pana la internarea intr'o unitate sanitara, muzee, !i!lioteci, cantine, !aze sportive, clu!uri, camine de nefamilisti, pentru scolile pe care le au su! patrona(, precum si alte c eltuieli efectuate in !aza contractului colectiv de munca. In cadrul acestei limite, pot fi deduse si c eltuielile reprezentand: tic etele de cresa acordate de anga(ator in conformitate cu legislatia in vigoare, cadouri in !ani sau in natura oferite copiilor minori si salariatilor, cadouri in !ani sau in natura acordate salariatilor, costul prestatiilor pentru tratament si odi na, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si pentru mem!rii ai acestora, a(utoare pentru salariatii care au suferit pierderi in gospodarie si contri!utia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale a minorilor, a(utorarea copilor din scoli si centre de plasament. Asadar, !iletele de tratament si odi na pot fi incluse in fondul de c eltuieli sociale, pentru anga(ator, aceste c eltuieli fiind deducti!ile din impozitul pe profit in limita unei cote de pana la 2# din fondul de salarii. n problema enuntata mai sus! cheltuielile cu biletele de tratament si odihna sunt deductibile in limita a "# din $ondul de salarii! ceea ce inseamna 50.000.000 lei % "# & '.000.000 lei. n acest ca(! cheltuielile sociale sunt de 300.000 lei )'.000.000 lei * 300.000 lei+! deci ne incadram in limite si aceasta categorie de cheltuieli este deductibila in intregime.

2. Studiul de caz p i!i"d e#i$ul %i&cal al c'eltuielil( de ce ceta e.


Se cunosc urmatoarele date despre Societatea x: , cheltuielile de cercetare in valoare de "-0.000 lei. , pro$itul impo(abil este de 3/0.000 lei. 0are este regimul $iscal al cheltuielilor de cercetare1 In capitolul 2 )Calculul profitului impoza!il* din Codul Fiscal, articolul 1+,1 mentioneaza stimulentele fiscale acordate pentru activitatile de cercetare'dezvoltare, si anume: a) deducerea suplimentara la calcului profitului impoza!il, in proportie de %"# a c eltuielilor eligi!ile pentru aceste activitati, deducerea personala se calculeaza trimestrial&anual. In cazul in care se realizeaza pierderea fiscala, aceasta se recupereaza din profiturile impoza!ile o!tinute in urmatorii % ani consecutiv. -ecuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora. !) aplicarea metodei de amortizare acelerata si in cazul aparaturii si ec ipamentelor destinate activitatilor de cercetare ' dezvoltare.

Ast$el! re$eritor la exemplul nostru! pro$itul impo(abil va scadea cu 50# % "-0.000 lei! respectiv '"0.000 lei.

3. Studiul de caz p i!i"d e#i$ul al i"de$"izatiei de depla&a e deta&a e.


2 societate comerciala detine urmatoarele in$ormatii: indemni(atia de deplasare acordata unui salariat este de 500 lei pentru 5 (ile de deplasare.

0are este regimul $iscal al indemni(atiei de deplasare 3 detasare1 .otrivit art.21, alin.(3), lit.!) din $egea %/1&2""3 privind Codul Fiscal, suma c eltuielilor cu indemnizatia platita pe peioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in limita de 2,% ori nivelul sta!ilit pentru institutiile pu!lice, este incadrata la c eltuieli cu deducti!ilitate limitata. In conformitate cu art. %%, alin (0), lit.g) din Codul Fiscal, urmatoarele sume nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impoza!ile, in intelesul impozitului pe venit.

g) sumele primite de anga(ati pentru acoperirea c eltuielilor de transport si cazare a indemnizatiei primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului. 1unt e2ceptate de la aceste prevederi sumele acordate de persoanele (uridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit peste limita de 2,% ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile pu!lice. n conclu(ie! cheltuiala cu indemni(atia de detasare este deductibila in limita a 5 % "!5 % '3 lei! respectiv '/"!5 lei.

). Studiul de caz p i!i"d e#i$ul %i&cal al pe i&a*ilitatil( .


2 societate comerciala achi(itionea(a sand4ich,uri pe care ulterior le distribuie prin automate. Sa se a$le modalitatea de calcul in ca(ul perisabilitatii admise la receptia mar$urilor )re(ultata in timpul transportului+! precum si in ca(ul perisabilitatii pe timpul depo(itarii si a perisabilitatii la des$acere. -eferindu'ne la art. 21, alin (3), lit.d) din Codul Fiscal, perisa!ilitatile sunt deducti!ile la determinare profitului impoza!il in limitele sta!ilite de organelle de specialitate ale administratiei centrale, impreuna cu institutiile de specialitate, cu avizul 3inisterului Finantelor .u!lice. $imitele ma2ime de perisa!ilitate care pot fi acordate marfurilor, sunt incadrate in 4orma din 2/."%.2""0 privind limitele admisi!ile de perisa!ilitate la marfuri in procesul de comercializare. .rin perisa!ilitati intelegem scazamintele care se produc in timpul transportului, manipularii, depozitarii si desfacerii marfurilor, determinate de procese natural, cum sunt: uscarea, evaporarea, volatilizarea, pulverizarea, idroliza, racire, ing etare, topire, o2idare, aderare la peretii vagoanelor sau a vaselor in care sunt transportate, descompunerea, scurgerea, im!i!are, ingrosare, imprastiere, faramitare, spargere, inclusiv procese de fermentare sau alte procese !iofizice, in procesul de comercializare in reteaua de distri!utie (depozite cu ridicata, unitati comerciale cu amanuntul si de alimentatie pu!lica). 4u constituie perisa!ilitati pierderile incluse in normele de consum te nologic, precum si cele produse din alte cauze imputa!ile persoanelor vinovate sau cele determinate de cauze de forta ma(ora. Aceste perisa!ilitati se apro!a de managerul, directorul sau administratorul persoanei (uridice, dupa caz, la nivelul cantitatilor efectiv constatate ca pierderi naturale cu ocazia receptionarii marfurilor transportate, a inventarierii sau a predarii gestiunii, pana la limitele ma2ime prevazute. $imitele ma2ime de perisa!iliatate admise la depozitare si desfacere se sta!ilesc la nivelul intregii activitati a persoanei (uridice platitoare de impozit pe profit, prin aplicarea coeficientului sta!ilit pentru grupa de marfuri la pretul de inregistrare al marfurilor intrate sau la pretul de livrare pentru marfurile vandute in perioada cuprinsa intre doua inventare. .ierderile sau scaderile cantitative care depasesc normele de perisa!ilitate sta!ilite 45 sunt deducti!ile din punct de vedere fiscal.

5imitele admisibile de perisabilitate pentru produse alimentare sunt redate in Anexa ' a normei mentionate. 5a punctul -5 din aceasta anexa este preva(uta grupa preparate culinare si semipreparate! ambalate in tavi! navete! cutii! casolete. n acest ca( sunt acceptate perisabilitatile doar la des$acere cu amanuntul sau in alimentatia publica! iar coe$icientul este de 0!-5#. Stabilirea limitelor maxime de perisabilitate admise la des$acere se $ace la nivelul intregii activitati a persoanei juridice platitoare de impo(it pe pro$it! prin aplicarea coe$icientului stabilit.

+. Studiul de caz p i!i"d e#i$ul %i&cal al tic'etel( de $a&a.


Societatea 6 acorda salariatilor sai tichete de masa in valoare de '.000 lei. 0are este regimul $iscal al cheltuielilor cu tichetele de masa1 .otrivit art.21, alin. (3), lit.e) si art.06, alin (%), litera f) din $egea %/1&2""3 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, c eltuielile reprezentand tic etele de masa acordate de anga(atori, potrivit legii, sunt c eltuieli deducti!ile, la calculul impozitului pe profit si a impozitului pe venit. 7ic etul de masa reprezinta suma de !ani ce poate fi utilizata de salariat pentru ac itarea mesei sau ac izitionarea de produse alimentare, suma scutita de plata impozitului pe venit su! forma de salariu, si deducti!ila la calculul impozitului pe profit datorat de anga(ator. 7ic etele de masa se distri!uie lunar, anga(atorul distri!uie salariatului un numar de tic ete de masa corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se face distri!uirea. 1alariatul poate utiliza, lunar, un numar de tic ete de masa cel mult egal cu numarul de zile in care este prezent la lucru in unitate.

,. Studiul de caz p i!i"d e#i$ul %i&cal al p (!izi(a"el( deducti*ile %i&cal.


0are este regimul $iscal al provi(ioanelor pentru clientii incerti1 In cele ce urmeaza, vom vedea ce tratament fiscal aplicam pentru o societate care nu va mai incasa clienti deoarece acestia se afla in insolventa. 3entionam ca nu este o otarare (udecatoreasca definitiva si irevoca!ila in acest sens. Creantele incerte se inregistreaza distinct in conta!ilitate (contul 0116 )client incerti sau in litigiu* sau in conturi analitice ale conturilor de creante, pentru alte creante decat clientii). In scopul prezentarii corecte in situatiile financiare anuale, creantele se evalueaza la valoarea pro!a!ila de incasat si se inregistreaza a(ustari pentru depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera, e2clusiv 78A. 7ratamentul fiscal: 9in punct de vedere al impozitului pe profit, pentru creantele incerte se pot constitui provizioane deducti!ile fiscal, in urmatoarele procente deducti!ile fiscal:

Conform art. 22 (1), lit. (c) din Codul Fiscal : .rovizioanele constituie in limita unui procent de 2"# incepand cu data de 1 ianuarie 2""0, 2%# incepand cu data de "1 ianuarie 2""%, 3"# incepand ca data de "1 ianuarie 2"":, din valoarea creantelor asupra clientilor, inregistrate de catre contri!ua!il, altele decat cele prevazute la lit. d), f), g), si i), care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 1) sunt inregistrate dupa data de "1 ianuarie 2""0; 2) sunt neincasate intr'o perioada ce depaseste 2/" zile de la data scadentei; 3) nu sunt garantate de o alta persoana; 0) sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contri!ua!ilului; %) au fost incluse in veniturile impoza!ile ale contri!ua!ilului. Conform art. 2 (2) lit. (): .rovizioanele constituite in limita unui procent de 1""# din valoarea creantelor asupra clientilor, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 1) sunt inregistrate dupa data de "1 ianuarie 2""/; 2) creanta este detinuta la o persoana (uridica asupra careia este declarata procedura de desc idere a falimentului, pe !aza otararii (udecatoresti prin care se atesta aceasta situatie; 3) indeplinesc conditiile mentionate la pct. 3, 0 si % de mai sus.

Conform art. 21 (2), lit. n): C eltuiala cu pierderea inregistrata la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate este deducti!ila fiscal 1""#, daca e2ista una din urmatoarele situatii: 1) procedura de faliment a de!itorilor a fost inc isa pe !aza otararii (udecatoresti; 2) de!itorul a decedat si creanta nu poate fi recuperate de la mostenitori; 3) de!itorul este dizolvat, in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, sau lic idat, fara succesor; 0) de!itorul inregistreaza dificultati ma(ore care ii afecteaza intreg patrimoniul: rezulta din situatii e2ceptionale determinate de calamitati naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare. C eltuiala cu pierderea inregistrata la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate de la un de!itor pentru care nu a fost inc isa procedura de faliment, este deducti!ila fiscal, in limita

ma2ima de 3"# (daca a fost acoperita de un provizion care indeplineste conditiile mentionate anterior). 9in punct de vedere al 78A'ului, este permisa a(ustarea !azei de impozitare, astfel: Conform art. 136 (1), lit. d): 1. !aza de impozitare a 78A se reduce un cazul in care contravaloarea !unurilor livrate& serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului clientului; 2. este permisa numai in situatia in care data declararii falimentului !eneficiarilor a intervenit dupa data de "1 ianuarie 2""0, inclusiv pentru facturile emise inainte de aceasta data; 3. a(ustarea este permisa incepand cu data pronuntarii otararii (udecatoresti definitive si irevoca!ile de inc idere a procedurii de insolventa; Conform art. 1%+ (21): 1. furnizorii vor emite facturi cu valorile inscrise cu semnul minus, deoarece !aza de impozitare se reduce; 2. in cazul declararii falimentului !eneficiarilor nu e2ista o!ligatia transmiterii facturilor cu semnul minus catre acestia. <2emplu: 1. <miterea facturii catre !eneficiar, 78A 20#

0111 =

# /"22 002/

1"".""" lei 6".:0% lei 1+.3%% lei

2. Inventariere creante si constatare risc de neincasare, estimare incerta 1""# si constituire provizion depreciere:

0116 :610

= 011 = 0+1

1"".""" lei 1"".""" lei

.rovizionul este deducti!il fiscal in proportie de 3"#.

:601 deducti!il :610 nededucti!il

= =

3".""" lei /".""" lei

3. In cazul incasarii clientului incert:

%121 0+1

= =

0116 /610

1"".""" lei 1"".""" lei

9iminuarea sau anularea provizionului se efectueaza prin trecerea acestora pe venituri in cazul incasarii creante, proportional cu valoarea incasata:

/610 impoza!il /610 neimpoza!il

= =

3".""" lei /".""" lei

0. 1e decide, conform A>A, trecerea pe pierdere a creantelor:

:%0 0+1

= =

0116 /610

1"".""" lei 1"".""" lei

9iminuarea sau anularea provizioanelor se efectueaza prin trecerea acestora pe venituri in cazul in care creanta a fost inregistrata pe c eltuieli:

/610 /610

impoza!il neimpoza!il

= =

3".""" lei /".""" lei

C eltuielile reprezentand pierderile din creantele incerte sau in litigiu neincasate cu ocazia scoaterii din evidenta a acestora, sunt deducti!ile pentru partea acoperita de provizionul constituit: :%0 :%0 deducti!il = 3".""" lei

nededucti!il = /".""" lei

%. Conform otararii (udecatoresti definitive , se declara falimentul clientului potrivit $egii 6%&2"": si se emite factura de a(ustare cu semnul minus:

:%0 0166 0+1

= = =

0116 002/ /610

6".:0% lei ' 1+.3%% lei 1"".""" lei

C eltuielile reprezentand pierderile din creantele incerte inregistrate cu ocazia scoaterii din evidenta a acestora, sunt deducti!ile 1""#. /610 impoza!il = 3".""" lei /".""" lei.

/610 neimpoza!il =

4?7A : -ecomandarea este aceea de a constitui provizionarea numai in cazurile in care acestea sunt deducti!ile din punct de vedere fiscal.

-. Studiul de caz p i!i"d "ededucti*ile %i&cal.

e#i$ul %i&cal

al

p (!izi(a"el(

In cazul de e2ecutare silita, societatile sunt o!ligate la plata unor c eltuieli sau la cedarea unor !unuri pentru a acoperi daunele sta!ilite prin otarare (udecatoreasca. In cazul unei astfel de decizie, societatea )Alfa* tre!uie sa plateasca daune la o cladire pierduta in instanta catre o persoana fizica. 8or avea aceste sume platite incadrarea de c eltuiala deducti!ila la calculul impozitului pe profit@ .otrivit reglementarilor conta!ile, apro!ate prin ?3F. 3"%%&2""+, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care e2istau informatii ca vor avea loc iesiri de resurse (eventuale litigii), tre!uiau constituite provizioanele la valoarea la care se estima ca se vor inregistra costurile stingerii o!ligatiei. Astfel, odata cu ramanerea definitive a otararii (udecatoresti, aceste provizioane (nededucti!ile fiscal la data constituirii) se relua pe venituri (neimpoza!ile). 7xemplu: Societatea comerciala 8 constituie provi(ioane pentru clientii neincasati ce au la momentul evaluarii )s$arsitul trimestrului+ peste 90 (ile depasire de la scadenta. 3'.'"."0'': nregistrarea provi(ion in suma de '5.000 lei pt. o creanta de '9.000 lei ce are 95 (ile depasire. -'': /:'& & -'' -9' '5.000 lei '5.000 lei

3'.05."0'": 0creanta depaseste ";0 (ile si inregistram dreptul de deducere de 30# din valoare:

/:'-

&

-9'

-.500 lei

.. Studiul de caz p i!i"d e#i$ul %i&cal al eze !el( .


-ezerva legala se constituie anual din profitul societatii si se inregistreaza in contul 1":1 )-ezerve legale*. Conform $egii 31&1++", art.163 ' (1), din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin %# pentru formarea fondului de rezerva , pan ace acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. 9aca fondul de rezerva dupa constituire , s'a micsorat din orice cauza, va fi completat, cu respectarea prevederilor alin.(1). .otrivit art. 22, lit. a) din Codul Fiscal, rezerva legala este deducti!ila in limita unei cote de %% aplicata asupra profitului conta!il, inainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpoza!ile si se adauga c eltuielile aferente acestor venituri neimpoza!ile, pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social su!scris si varsat sau din patrimoniu, dupa caz, potrivit legilor de organizare si functionare. 4ormele metodologice ale acestui enunt, indica veniturile neimpoza!ile si c eltuielile aferente acestor venituri neimpoza!ile dupa cum urmeaza: )%". Cota de %# reprezentand rezerva prevazuta la art. 22, alin. (1), lit. a) din Codul Fiscal se aplica asupra diferentei dintre totalul veniturilor, din care se scad veniturile neimpoza!ile, si totalul c eltuielilor, din care se scad c eltuielile cu impozitul pe profit si c eltuielile aferente veniturilor neimpoza!ile, inregistrate in conta!ilitate . -ezerva se calculeaza cumulat de la inceputul anului si este deducti!ila de la calculul profitului impoza!il trimestrial sau annual, dupa caz*. <entru a intelege mai bine regimul $iscal al re(ervelor! propunem spre re(olvare urmatoarea problema: =espre Societatea >ama cunoastem urmatoarele date: este platitoare de impo(it pe pro$it )'/#+. la 3'.'"."0'' capitalul social subscris si varsat este de :0.000 lei. venituri totale si impo(abile & "/0.000 lei. cheltuieli totale si deductibile $iscal de "'5.000 lei

Sa se constituie re(erva legala con$orm limite maxime de deductibilitate admise! in conditiile in care A>A a hotarat constituirea integrala a re(ervei legale.

<ro$it brut: "/0.000 , "'5.000 & -5.000 lei -5.000 % 5# & "."50 lei :.000 % "0# & './00 lei ? "."50 * './00 lei

=educe $aptul ca suma maxima admisa a re(ervei legale este de './00 lei. mpo(itul pe pro$it anual datorat pentru anul "0'': <ro$it impo(abil & -5.000 , './00 & -3.-00 lei mpo(it pe pro$it anual: -3.-00 % '/# & /.9-- lei.

/. Studiul de caz p i!i"d e#i$ul %i&cal al pe"&iil( %acultati!e


Conform art. %%, alin (1) din $egea %/1&2""3, sunt considerate venituri din salarii totale veniturile in !ani si&sau in natura o!tinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in !aza unui contract de munca individual sau a unui statut special prevazut de lege, indifferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor, de forma su! care ele se acorda, inclusive indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca. .unctul // din 4orma metodologica de aplicare a legii %/1&2""3 privind Codul Fiscal, in aplicarea art. %%, alin. (3) din Codul Fiscal prevede ca nu sunt considerate avanta(e contri!utiile la un fond de pensii facultative suportate de anga(ator pentru anga(atii proprii, in limita a 0"" de euro annual pe participant. Asadar, contri!utia la pensile facultative in suma de cel mult 0"" de euro suportata de anga(ator nu constituie avanta( si nu se impoziteaza. Acest lucru inseamna ca venitul salarial nu suporta modificari fata de situatia anterioara acordarii acestui avanta(.

CAZ I: Angajatorul plateste contravaloarea in lei a sumei de -00 euro@an la cursul de -!5 lei! respectiv suma de '.:00 lei pentru cei 5 angajati care au aderat la un $ond privat de pensii. Suma de '.:00 lei inregistrata pe cheltuiala angajatorului va repre(enta cheltuiala deductibila la calculul impo(itului pe pro$it. n ceea ce il priveste pe salariat! aceasta suma nu se include in venitul salarial in vederea impo(itarii. n conclu(ie! valoarea contributiilor la un $ond de pensii $acultative suportate de angajator pentru angajatii proprii nu este inclusa in ba(a de calcul a impo(itului pe venit! in limita sumei de -00 de euro. Suma deductibila total & -00 euro % -!5 lei % 5 angajati & 9.000 lei.

CAZ II: Angajatorul plateste contravaloarea in lei a sumei de 500 de euro@ an la cursul de -!5 lei! respectiv suma de ""50 lei pentru cei 5 angajati. 500*-00 euro@an A suma depaseste limita sumei de -00 euro@an! respectiv contravaloarea in lei de -50 de lei. 0ei -50 lei se includ in in venitul salarial in vederea impo(itarii! si se vor suporta si toate contributiile sociale a$erente salariilor.

10. Studiul de caz p i!i"d e#i$ul %i&cal al p i$el( de a&i#u a e.


Conform art. 21, alin (3), lit. A), c eltuielile cu primele de asigurare voluntara de sanatate sunt c eltuieli cu deducti!ilitate limitata, in limita unei sume reprezentand ec ivalentul in lei a 2%" de euro intr'un an fiscal, pentru fiecare participant. Facand referire la tratamentul fiscal al primelor de asiguare suportate de anga(ator inaintea incasarii sumei asigurate de catre salariat, mentionam ca sunt neimpoza!ile la nivelul salariatului sumele asigurate si orice alte drepturi acordate asiguratilor, din asigurarile de orice fel, potrivit legislatiei privind societatile de asigurare si supraveg erea asigurarilor. 1umele reprezentand alte drepturi acordate asiguratilor, pot avea, printer altele, urmatoarele forme: ' ' ' rascumparari partiale in contul persoanei asigurate, plati esalonate, rente.

Se cunosc urmatoarele date ale Societatii x pentru anul "0'': ' ' venituri totale: ;00.000 lei cheltuieli totale: 5;0.000 lei s,a inclus suma de ;0.000 lei repre(entand prime de asigurare suportate de angajator pentru cei '0 angajati ai sai in anul "0''! respectiv ;.000 lei@angajat.

<entru cursul de schimb: ' euro & -!5 lei

Suma deductibila & "50 euro % -!5 lei % '0 angajati & ''."50 lei Suma nedeductibila & ;0.000 3 ''."50 & 5:.;50 lei.

11. Studiul de caz p i!i"d e#i$ul %i&cal al %u"cti("a ii &i i"t eti"e ii l(cui"tel( de &e !iciu.
Conform $egii 110&1++: cu modificarile ulterioare, locuinta de serviciu se defineste ca fiind spatiul destinat anga(atilor unei societati, acordat in conditiile contractului de munca. $ocuintele de serviciu fac parte din patrimoniul agentilor economici si se inc iriaza anga(atilor conform contractului de munca. Art. 21, alin (3), lit. e) din Codul Fiscal face referire la c eltuielile pentru functionarea, intretinerea si reparatia locuintelor de serviciu situate in localitatea unde se afla sediul social sau unde societatea are sedii secundare sunt deducti!ile in limita corespunzatoare suprafetelor construite prevazute de $egea locuintei nr. 110&1++:, repu!licata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se ma(oreaza din punct de vedere fiscal cu 1"#. .otrivit ane2ei nr. 1 din $egea locuintei nr. 110&1++:, pentru o singura persoana, suprafata construi!ila ma2imum admisa este de %6 mp. Societatea Al$a inregistrea(a in "0'" cheltuieli cu intretinerea unei locuinte de serviciu in valoare de "0.000 lei. Supra$ata construita este de 90 de mp. Supra$ata recunoscuta & )5: mp % '0#%5: mp+ & /3!: mp 0heltuiala deductibila $iscal & "0.000 lei % /3!: mp & '".;/0 lei.

12. Studiul de caz p i!i"d e#i$ul %i&cal al %u"cti("a ii &i i"t eti"e ii u"ui &ediu a%lat i" l(cui"ta p (p ietate pe &("ala.
.otrivit prevederilor Codului Fiscal si a normelor metodologice de aplicare, c eltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente unui sediu social aflat in locuinta proprietate personal a unei persoane fizice folosita si in scop personal sunt deducti!ile in limita corespunzatoare suprafetelor puse la dispozitia societatii comerciale in !aza contractelor inc eiate intre parti in acest scop. 9educti!ilitatea acestor c eltuieli la determinarea impozitului pe profit se calculeaza in limita suprafetelor puse la dispozitia societatii comerciale in !aza contractelor inc eiat intre parti. In acest sens, c eltuielile de functionare intretinere si reparatii aferente sediului aflat in locuinta proprietate personal a unei persoane fizice sunt deducti!ile in limita determinate de raportul dintre !aza suprafetei pusa la dispozitia contri!ua!ilului si suprafata totala a locuintei. C eltuielile cu utilitatile sunt deducti!ile pe !aza contractelor inc eiate de proprietar cu furnizorul de servicii.

Sediul social al S.0. 8 S.B.5. se a$la in apartamentul proprietate personala a unei persoane $i(ice. 0ontractul de inchiriere este incheiat pe o supra$ata din acesta de ;0 mp.! intreaga supra$ata a aparatamentului $iind de "00 mp. 0heltuielile de $unctionare si intretinere sunt de './00 lei. 0heltuielile de $unctionare si intretinere sunt deductibile in ba(a raportului dintre:

0heltuiala deductibila $iscal & 0!35 % './00 lei & 5/0 lei.

13. Studiul de caz p i!i"d c($*u&ti*ilul.

e#i$ul %i&cal al c'eltuielil(

cu

n luna mai "0'"! Societatea Ceta inregistrea(a cheltuieli cu combustibilul in valoare de -00 de lei. Incepand cu "1."/.2"12 c eltuielile privind com!usti!ilul, in cazul ve iculelor destinate transportului rutier de persoane, care nu sunt utilizate e2clusiv in scopul activitatii de productie, au o deducti!ilitate limitata la calculul impozitului pe venit si impozitului pe profit. Aceste c eltuieli se vor deduce limitat in proportie de %"# din valoarea acestora, diferenta ramanand nededucti!ila: Ast$el: 0heltuielile cu combustibilul deductibil: -00 lei % 50# & "00 lei si! 0heltuielile cu combustibilul nedeductibil & -00 lei %50# & "00 lei

1). Studiul de caz p i!i"d e#i$ul %i&cal al d(*a"zil( .


Conform art. 23, alin. (1) din Codul Fiscal, c eltuielile cu do!anzile sunt integral deducti!ile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mai mic sau egal cu 3. >radul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu termen de ram!ursare peste 1 an si capitalul propriu, ca medie a valorilor e2istente la inceputul anului si sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit. .rin capitalul imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de ram!ursare peste 1 an, potrivit clauzelor contractuale. C eltuielile deducti!ile cu do!anda sunt limitate la

' '

nivelul ratei do!anzii de referinta a Bancii 4ationale a -omaniei, corespunzatoare ultimei luni din trimestru, pentru imprumuturile in lei; si nivelul ratei do!anzii anuale de +# pentru imprumuturile in valuta.

8aloarea c eltuielilor cu do!anzile care depaseste nivelul de deducti!ilitate de mai sus este nededucti!ila, fara sa mai fie luata in calcul in perioadele urmatoare:

In conditiile in care gradul de indatorare a capitalului este de peste 3, c eltuielile cu do!anzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar, aferente imprumuturilor luate in calcul la determinarea gradului de indatorare, sunt nededucti!ile. Acestea se raporteaza in perioada urmatoare in conditiile alin (1) pana la deducti!ilitatea integrala a acestora.

7xemplu: 5a data de 3'.'"."0'0! societatea Ceta dispunea de capitaluri proprii in valoare de -00.000 lei si un imprumut bancar contractat pe 3 ani in suma de 3/0.000 lei. 5a data de '/.0"."0''! societatea a $ost creditata de societatea,mama cu suma de /00.000 lei! imprumutul urmand a $i rambursat in 5 ani! cu o rata a doban(ii de 5#. 5a 3'.03."0''! capitalurile proprii erau de 300.000 lei. 0heltuielile cu dobanda vor $i deductible $iscal1 0heltuielile cu dobanda a$erenta imprumutului bancar de 3/0.000 lei sunt integral deductibile $iscal. 0reditul respectiv nu a $ost luat in considerare la determinarea gradului de indatorare.

A gradul de indatorare D 3 si rata doban(ii este de 5#! cheltuielile cu dobanda a$erente


creditului obtinut de la societatea,mama ! vor $i deductibile la determinarea pro$itului impo(abil a$erent primului trimestru al anului "0''.

1+. Studiul de caz p i!i"d e#i$ul %i&cal al di%e e"tel( de cu & !aluta .

9in punct de vedere fiscal, veniturile sau c eltuielile din diferentele de curs valutar sunt luate in calcul la determinarea venitului impoza!il, potrivit prevederilor din $egea %/1&2""3 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care diferentele de curs valutar ale contri!ua!ilului depasesc veniturile din diferentele de curs valutar, diferenta va fi tratata ca o c eltuiala cu do!anda potrivit alin (1), art. 23 din Codul Fiscal, deducti!ilitatea acestei diferente fiind supusa limitei prevazute la alin (1). C eltuielile din diferentele de curs valutar, care se limiteaza potrivit prezentului alineat, sunt cele aferente imprumuturilor luate in calcul la determinarea gradului de indatorare a capitalului. 9iferentele favora!ile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in conta!ilitate in rezultatul reportat, ca urmare a retratarii sau transpunerii rezervelor din reevaluare la casarea sau cedarea activelor in situatia in care au fost deducti!il din profitul impoza!il. 9iferentele nefavora!ile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in evidenta conta!ila a rezultatului reportat, ca urmare a retratarii sau transpunerii, c eltuiala cu valoarea neamortizata a c eltuielilor de cercetare si dezvoltare si a mijloacelor $ixe de natura obiectrlor de inventar care a $ost inregistrata in re(ultatul reportat. 7xemplu: 5a data de 0'.'"."0''! s,au $acturat clientilor externi produse in valoare de '0.000 euro. =ata la care se incasea(a suma este de 0'.03."0'". 0ursul valutar se pre(inta alt$el: la data $acturarii & -!09 lei@euro la 3'.'"."0'' CEB & -!'5 lei@euro la 0'.03."0'" CEB & -!3 lei@euro

Be$lectarea in contabilitate in "0'' a creantei: -'' & ;0' -0.900 lei )'0.000 euro % -!09 lei@euro+

Be$lectarea in contabilitate la s$arsitul anului "0'' a creantei in valuta evaluate la cursul CEB la 3'.'"."0'' '0.000 euro % -!'5 lei@euro & -'.500 3 -0.900 =i$erenta $avorabila -'' & -;; /00 lei /00 lei

0'.03."0'": ncasare creanta )'0.000 euro % -!3 lei@euro & -3.000 lei+! -3.000 3 -'.500 & '.500 lei 5'"& # -'' ;/5 -3.000 lei -'.500 lei '.500 lei

1,. Studiul de caz p i!i"d e#i$ul %i&cal al $i"u&u il( de i"!e"ta .


<fectuarea periodica a inventarierii patrimoniului persoanelor fizice si (uridice este o!ligatoriu pentru confirmarea veridicitatii si atenticitatii datelor conta!ilitatii si a rapoartelor financiare. Inventarierea este un ansam!lu de operatiuni prin care se constata e2istenta tuturor elementelor patrimoniale, in e2presie cantitativ valorica sau numai valorica, dupa caz: In cazul in care la inventariere se constata un minus, aceasta c eltuiala este nededucti!ila la determinarea impzitului pe profit, conform art. 21, alin (0), lit. c) din Codul Fisccal, daca stocul nu a fost asigurat. In cazul in care stocul a fost asigurat, c eltuiala este deduct!ila fiscal. In cazul in care se efectueaza o imputatie, valoarea imputatiei se efectueaza la costul de inlocuire a stocului la care se adauga 78A, conform ?3F. 26:1&2""+ privind inventarierea. In acest caz c eltuiala cu stocul de marfa este nededucti!ila fiscal, iar venitul este neimpoza!il, conform art. 2", lit. c) din Codul Fiscal. 7xemplu: 5a inventariere se constata un minus de mar$uri de '50 lei care se imputa gestionarului la valoarea de ';0 lei! plus FGA. Suma se incasea(a ulterior in numerar. Stocul nu este asigurat. ;'' & 3;' -":" & # ;5:' --"; '50 lei "'0!: lei ';0 lei -0!: lei

Activele constatate minus in gestiune se scot din evidenta la data constatarii lipsei acesteia! iar cheltuiala nu este deductibila $iscal la calculul impo(itului pe pro$it deoarece nu a $ost asigurata.

Hinusurile de inventar se inregistrea(a ast$el ' ' pe seama cheluielilor! dupa natural lor. in sarcina celor vinovati! prin recuperare directa.

1-. Studiul de caz p i!i"d e#i$ul %i&cal al T0A a%e e"ta *u"u il( ac( date &ala iatil( .
Conform prevederilor art. 21, alin. (0), lit. d), c eltuielile cu 78A aferenta !u!urilor acordate salariatilor su! forma unor avanta(e in natura, daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursa nu sunt deducti!ile la calculul impozitului pe profit. Societatea comerciala A$in achi(itionea(a pentru angajatii sai cate o uni$orma. 0ostul $iecarei uni$orme este de '00 lei! plus FGA. Fiecare angajat in parte suporta 30# din costul uni$ormei. nregistrarea uni$ormelor: # 303 --"/ FGA -/' & # ;5:: --"; 30 lei ;!" lei 3;!" lei & -0' '"- lei '00 lei "- lei

Ini$ormele sunt date in $olosinta. $iecare angajat plateste 30# % '00 lei & 30 lei plus

Scoaterea din gestiune a uni$ormelor /03 & 303 '00 lei

1.. Studiul de caz p i!i"d e#i$ul %i&cal al platil( %a!(a ea acti("a il( .

ealizate i"

Conform art. 21, alin. (0), lit e) din Codul Fiscal, c eltuielile facute in favoarea actionarilor sau asociatilor, altele decat cele generate de plati pentru !unurile livrate sau serviciile prestate contri!ua!ilului, la pretul de piata pentru aceste !unuri sau servicii, nu sunt deducti!ile la calculul impozitului pe profit.

1unt considerate c eltuieli facute in favoarea participantilor, urmatoarele: a) c eltuieli cu amortizarea, intretinerea si repararea mi(loacelor de transport utilizate de catre participant, in favoarea acestora; !) !unurile, marfurile si serviciile acordate participantilor, precum si lucrarile e2ecutate in favoarea acestora; c) c eltuielile cu c iria si intretinerea spatiilor puse la dispozitia acestora; d) alte c eltuieli in favoarea acestora. Societatea comerciala >ama ii plateste actionarului sau chiria pe luna octombrie "0'" in valoare de 5.000 lei! $ara FGA. 0heltuielile nu sunt deductibile pentru societate si vor $i tratate ca dividende pentru actionar. Actionarul datorea(a impo(itul a$erent de '/#. 5.000 lei % "-# & '."00 lei )FGA+ nregistrare $actura de chirie # & -0' /'" --"/ /."00 lei 5.000 lei '."00 lei

<lata $acturilor de chirie -0' & 5'"' /."00 lei

nregistrarea pe cheltuieli a FGA dedus pentru chiria platita asociatului /35 & --"; '."00 lei

Stabilirea impo(itului pe dividende: /."00 lei % '/# & 99" lei /5:: & --/ 99" lei

Suma de 99" lei trebuie retinuta de la asociat.

1/. Studiul de caz p i!i"d e#i$ul %i&cal al t a"zactiil( ca e "u au la *aza u" d(cu$e"t 1u&ti%icati!.

Conform art. 21, alin. (0), lit f) din Codul Fiscal, c eltuielile inregistrate in conta!ilitate, care nu au la !aza un document (ustificativ, potrivit legii, prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune, dupa caza, potrivit normelor, nu sunt deducti!ile la calculul impozitului pe profit. Inregistrarile in evidenta conta!ila se fac c ronologic si sCstematic, pe !aza inscrisurilor ce do!andesc calitatea de document (ustificativ care anga(eaza raspunderea presoanelor care l' au intocmit, conform reglementarilor conta!ile in vigoare. 7xemplu: Societatea Al$a vinde in luna martie mar$uri catre societatea Ceta $ara $actura la pretul de 30.000 lei! FGA "-#! cost de productie "0.000 lei. n momentul intocmirii $acturii! valoarea este de "5.000 lei.

Societatea Beta
' <rimirea $acturii Stornarea inregistrarii achi(itie # & -0: 3;' --": 3;."00 lei 30.000 lei ;."00 lei -'' ' e$ectuate la

Societatea Alfa
Stornarea van(are -': inregistrarii e$ectuate la

&# ;0; --":

3;."00 lei 30.000 lei ;."00 lei

nregistrarea $acturii &# ;0; --"; 3'.000 lei "5.000 lei /.000 lei

nregistrarea $acturii 3'.000 lei "5.000 lei /.000 lei

# & -0' 3;' --"/

20. Studiul de caz p i!i"d e#i$ul %i&cal al c'eltuielil( a%e e"te !e"itu il( "ei$p(za*ile.
In conformitate cu prevederile art. 21, alin.(0), lit. i) din Codul Fiscal, c eltuielile aferente veniturilor neimpoza!ile nu sunt deducti!ile la calculul impozitului pe profit, cu e2ceptia celor prevazute la art.2", lit.c). Aceste c eltuieli sunt efectuate in scopul realizarii de venituri impoza!ile, cu e2ceptia celor privind: venituri din dividende care nu au c eltuieli aferente; venituri din reducerea sau anularea provizionului pentru care nu s'a acordat deducere;

venituri din recuperarea c eltuielilor nededucti!ile.

Societatea 8 a inregistrat in anul "0'" urmatoarele venituri: venituri din van(area de produse: -00.000 lei. venituri din provi(ioane de buna executie: 30.000 lei. venituri din provi(ioane pentru litigii: '0.000 lei. venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana: /0.00 lei. venituri din ajustari pentru deprecierea creantelor clientilor: :0.000lei. Fotal venituri & 5:0.000 lei. Fotal venituri neimpo(abile & Genituri din provi(ioane pentru litigii J Genituri din dividende primite de la o persoana juridica romana & '0.000 lei J /0.000 lei & ;0.000 lei

21. Studiul de caz p i!i"d e#i$ul %i&cal al c'eltuielil( de c("&ulta"ta &i $a"a#e$e"t.
Conform art.21, alin.(0), lit. m) din Codul Fiscal, c eltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte prestari de servicii, pentru care contri!ua!ilii nu pot (ustifica necesitatea prestarii acestora in scopul activitatilor desfasurate si pentru care nu sunt inc eiate contracte, nu sunt deducti!ile la calculul impozitului pe profit. .entru a deduce c eltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte prestari de servicii, tre!uie sa se indeplineasca cumulative urmatoarele conditii: serviciile tre!uie sa fie efectiv prestate, sa fie e2ecutate in !aza unui contract inc eiat intre parti sau in !aza oricarei forme contractuale prevazute de lege; (ustificarea prestarii efective se efectueaza prin: lucrari, procese ver!ale de receptive, rapoarte de lucru, studii de feza!ilitate, de piata sau orice alte material corespunzatoare; contri!ua!ilul tre!uie sa dovedeasca necesitatea efectuarii c eltuielilor prin specificul activitatilor desfasurate. Societatea 6 primeste de la un $urni(or o $actura in valoare de '5.000 lei! repre(entand servicii de consultanta. 0u $urni(orul respectiv nu exista nici un contract incheiat! iar $actura nu este insotita de nici o anexa sau detaliere a serviciilor prestate.

=in punct de vedere $iscal! cheltuiala de '5.000 lei este considerate nedeductibila la calculul impo(itului pe pro$it.

22. Studiul de caz p i!i"d e#i$ul %i&cal al c'eltuielil( cu c ea"tele "ei"ca&ate.


In conformitate cu art. 21, alin.(2), lit. n) din Codul Fiscal, sunt c eltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate, in urmatoarele cazuri: 1. procedura de faliment a de!itorilor a fost inc isa pe !aza otararii (udecatoresti; 2. de!itorul a decedat si creanta nu poate fi recuperate de la mostenitori; 3. de!itorul este dizolvat, in cazul societatilor cu raspunderel limitata cu asociat unic, sau lic idat, fara successor; 0. de!itorul inregistreaza dificultati financiare ma(ore care ii afecteaza intreg patrimoniul. 5rmatoarele c eltuieli nu sunt deducti!ile: pierderile inregistrate la scadenta din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu, neincasate, pentru partea acoperita de provizion, potrivit art. 22, precum si pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu, neincasate. In aceasta situatie, contri!ua!ilii care scot din evidenta clientii neincasati sunt o!iligati sa comunice in scris acestora scoaterea din evidenta a creantelor respective, in vederea recalcularii profitului impoza!il la persoana de!itoare, dupa caz.

Societatea Al$a produce si vinde produse $inite catre sociatetea Ceta. Galoarea $acturii este de /0.000 lei! plus FGA. ntocmirea $acturii: -'' & # ;0; --"; ;-.-00 lei /0.000 lei '-.-00 lei

=eoarece riscul de incasare este mare! se constituie provi(ion pentru creanta incerta de '00# din valoarea $acturii: -'': & -'' /:'- & -9' ;-.-00 lei ;-.-00 lei

n ca(ul in care Ceta achita $actura! se anulea(a provi(ionul prin trecerea acestuia pe venituri: 5'"' & -'': -9' & ;:';-.-00 lei ;-.-00 lei

n ca(ul constituirii de provi(ioane pentru clientii incerti! contribuabilul are dreptul la deducerea acestora numai in con$ormitate cu prevederile 0odului Fiscal. ;:'- impo(abil ;:'- neimpo(abil & 30# % ;-.-00 lei & "".3"0 lei & ;0# % ;-.-00 lei & 5".0:0 lei

23. Studiul de caz p i!i"d &p("&( iza ea.

e#i$ul %i&cal al c'eltuielil(

cu

Conform art. 21, alin.(0), lit. p) din Codul Fiscal, c eltuielile de sponsorizare si&sau mecenat si c eltuielile privind !ursele private, acordate protrivit legii,D., scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente in limita minima precizata mai (os: 1. 3 la mine din cifra de afaceri; 2. 2"# din impozitul pe profit datorat. Aceste c eltuieli nu sunt deducti!ile din punct de vedere fiscal. Conform $egii 32&1++0 privind sponsorizarea, in functie de scopul pentru care se acorda si de o!ligatiile asumate de parti in cadrul unei astfel de tranzactii, in sensul sponsorizarii, se intalnesc doua mari categorii de copntracte: a) Contractul de sponsorizare este actul (uridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor !unuri materiale sau mi(loace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrative desfasurate de catre una dintre parti, denumita !eneficiarul sponsorizarii. !) Contractul de mecenat este un act de li!eralitate prin care o persoana fizica sau (uridica, denumita mecena, transfera fara o!ligatie de contrapartida directa sau indirecta, dreptul sau de proprietate asupra unor !unuri materiale sau mi(loace financiare catre o persoana fizica, cu activitate filantropica cu c aracter umanitar pentru desfasurarea unor activitati in domeniile: cultural, artistic, stiintific sau medico'sanitar. Conditii legale privind sponsorizarea: .entru a !eneficia de credit fiscal, contri!ua!ilul tre!uie sa acorde sponsorizarea cu respectarea conditiilor prevazute in $egea nr. 32&1++0 privind sponsorizarea. Conform legii, modul de inc eiere a contractelor este: forma scrisa pentru sponsorizarea, cu specificarea

o!iectului, precum si valorii si duratei sponsorizarii, la care se adauga drepturile si o!ligatiile partilor.

Societatea Al$a este platitoare de impo(it pe pro$it si incheie un contract de sponsori(are con$orm legii sponsori(arii! in calitate de sponsor in valoarea de -.000 lei pentru un a(il de batrani. 5a s$arsitul trimestrului ! societatea pre(inta urmatoarea sirtuatie $inanciara: venituri din van(area mar$urilor & :50.000 lei venituri $inanciare & -.000 lei ci$ra de a$aceri & :50.000 lei. cheltuieli privind mar$urile & /50.000 lei cheltuieli cu personalul & /5.000 lei alte cheltuieli de exploatare & :.000 lei! din care : cheltuieli cu sponsori(area & -.000 lei.

Fotal cheltuieli & ;";.000 lei mpo(itul pe pro$it & :5-.000 3 ;";.000 J -.000 & '3'.000 lei <ro$it impo(abil & '3'.000 % '/# & "0.9/0 lei 3#o % 0A & ".550 lei "0# % impo(it pe pro$it & -.'9" lei 0reditul $iscal de sponsori(are & min)-.000. ".550. -.'9"+ & ".550 lei Acest credit $iscal micsorea(a valoarea impo(itului pe pro$it datorat in trimestrul ".550 lei. '3'.000 lei 3 ".550 lei & '":.-50 lei impo(it pe pro$it datorat. cu

2). Studiul de caz p i!i"d e#i$ul %i&cal al c'eltuielil( ca e p (!i" di" d(cu$e"te de la te ti i"acti!i %i&cal.

.otrivit $egii nr. %/1&2""3 E Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 21, alin.(0), lit. r), c eltuielile inregistrate in evidenta conta!ila, care au la !aza un document emis de un contri!ua!il inactiv al carui certificat de inregistrare fiscala a fost suspendat in !aza ordinului presedintelui Agentiei 4ationale de Administrare Fiscala, sunt c eltuieli nededucti!ile la calculul impozitului pe profit. 2 societate comerciala primeste de la un $urni(or o $actura in valoare de '.000 lei. n urma unor veri$icari! s,a constatat ca respectivul $urni(or $igurea(a pe site,ul AEAF ca si contrbuabil inactiv. 0are este regimul $iscal al acestor cheltuieli 1 0heltuielile inregistrate in evidenta contabila care au la ba(a un document emis de un contribuabil inactiv! nu sunt deductibile la calculul impo(itului pe pro$it &* cheltuieli totale nedeductibile & '.000 lei.

2+. Studiul de caz p i!i"d e#i$ul %i&cal al c(tizatiil( cat e ( #a"izatiile p (%e&i("ale.
Conform $egii nr. %/1&2""3 privind Codul Fiscal, sunt considerate c eltuieli deducti!ile urmatoarele ( art. 21, alin.(2), lit. g) si m)): g) ta2ele de inscriere, cotizatiile si contri!utiile o!ligatorii, reglementate de actele normative in vigoare, precum si contri!utiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munca; m) ta2ele de inscriere, cotizatiile si contri!utiile datorate catre camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale. .e langa aceste prevederu din $egea nr.%/1&2""3 privind Codul Fiscal, se mentioneaza ca ta2ele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale care au legatura cu activitatea desfasurata de contri!ua!ili si care depasesc ec ivalentul in lei a 0.""" euro anual, altele decat cele prevazute la alin. 2, lit. g) si m), sunt considerate nededucti!ile la calculul impozitului pe profit. Societatea >ama! platitoare de impo(it pe pro$it! achita in anul "0'" o coti(atie obligatorie catre 0700AB de '5.000 lei. 0ursul de schimb $olosit este de ' euro & -!5 lei. <la$onul maxim pentru taxe si impo(ite este de: -.000 euro % -!5 & ':.000 lei &* coti(atia pentru 0700AB de '5.000 lei este integral deductibila )'5.000 leiD ':.000 lei+.

2,. Studiul de caz p i!i"d e#i$ul %i&cal al c'eltuielil( cu a$( tiza ea c("ta*ila &i %i&cala.
In conformitate cu prevederile art. /, alin.(1), pct. 33, lit. c) din $egea 3/1&2""3 privind Codul Fiscal, pentru mi(loace fi2e amortiza!ile si terenuri E costul de ac izitie, de productie sau valoarea de piata a mi(loacelor fi2e do!andite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrarii in patrimonial contri!ua!ilului, utilizata pentru calculul amortizarii, dupa caz, reprezinta valoarea fiscala. In valoarea fiscala se includ si reevaluarile conta!ile efectuate potrivit legii. In conformitate cu prevederile art. 20, alin.(1%) din Codul Fiscal, castigurile sau pierderile rezultate din vanzarea ori din scoaterea din functiune a mi(loacelor fi2e se calculeaza pe !aza valorii fiscale a acestora, care reprezinta valoarea fiscala de intrare a mi(loacelor fi2e, diminuata cu amortizarea fiscala.

2 societate comerciala achi(itionea(a un utilaj in '5.0/."00: de la un $urni(or! la pretul de "00.000 lei. =urata de amorti(are con$orm K.>. "'39@"00- este de : ani! dar societatea intentionea(a sa il utili(e(e doar 3 ani. Hetoda de amorti(area $olosita de societate este cea liniara. Societatea vinde utilajul la 30.0-."0'0! la valoarea de 30.000 lei. Amorti(area contabila anuala & "00.000@3 & //./// lei Amorti(area contabila lunara & //.///@'" & 5.555 lei Amorti(area $iscala anuala & "00.000@: & "5.000 lei Amorti(area $iscala lunara & "5.000@'" & ".0:3 lei

Amorti(are contabila An Anuala '. "00: ". "009 3. "0'0 -. "0'' 5. "0'" /. "0'3 ;. "0':. "0'5 //./// //./// //.//: Galoare ramasa '33.33//.//: 0

Amorti(are $iscala Anuala "5.000 "5.000 "5.000 "5.000 "5.000 "5.000 "5.000 "5.000 Galoare ramasa ';5.000 '50.000 '"5.000 '00.000 ;5.000 50.000 "5.000 0

An "00: : inregistrare amorti(are contabila: //./// % /@'" & 33.333 lei

mplicatii $iscale pentru "00: : 0heltuieli nedeductibile cu amorti(area contabila & 33.333 lei =educeri $iscale privind amorti(area "00: & 33.333 lei % /@'" & '/.///!5 lei

n "009 se inregistrea(a amorti(area contabila de //./// lei. 5a 30.0-."0'0 : inregistrare contabila de & -% 5.555 lei & "".""0 lei =educeri $iscal privind amorti(area pentru cele - luni din "0'0 : "5.000 % -@'" & :.333!33 lei.

2-. Studiul de caz p i!i"d e#i$ul %i&cal al p (!izi(a"el( de #a a"tii de *u"a e2ecutie.
.otrivit $egii nr. %/1&2""3 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 22, alin. (1), contri!ua!ilul are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor, numai in conformitate cu prezentul articol: lit. !) provizioanele pentru garantii de !una e2ecutie acordate clientilor se constituie trimestrial numai pentru !unurile livrate, lucrarile e2ecutate si serviciile prestate in cursul trimestrului respectiv pentru care se acorda garantie in perioadele urmatoare, la nivelul cotelor prevazute in contractele inc eiate sau la nivelul procentelor de garantare prevazute in tariful lucrarilor e2ecutate ori serviciile prestate.

2 societate comerciala inregistrea(a o garantie de buna executie unui client in valoare de "0.000 lei. 0are este regimul $iscal al provi(ioanelor de ganratii de buna executie acordata clientului1 nregistrare garantie de buna executie acordata unui client: "/;: & -'' 0onstituire provi(ion: /:'" & '5'" "0.000 lei "0.000 lei

=in punct de vedere $iscal! aceasta cheltuiala este deuctibila la calculul impo(itului pe pro$it! potrivit art. ""! alin.)'+! lit. b+ din 0odul Fiscal.

Societatea recunoaste acest provi(ion pe durata existentei a perioadei de garantie. 5a $inali(area perioadei si la data incasarii! societatea va inregistra reluarea acestui provi(ion in venituri. '5'" & ;:'" "0.000 lei

Acest venit este impo(abil la determinarea impo(itului pe pro$it.

2.. Studiul de caz p i!i"d e#i$ul %i&cal al p (!izi(a"el( pe"t u dep ecie ea clie"til( -i"&(l!e"ta.
9in punct de vedere fiscal, conform Codului Fiscal, sunt deducti!ile provizioanele constituite in limita unui procent de 2"# incepand cu data de "1 ianuarie 2""0, 2%# incepand cu data de "1 ianuarie 2""%, 3"# incepand cu data de "1 ianuarie 2"":, din valoarea creantelor asupra clientilor, inregistrate de catre contri!ua!il si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 1) sunt inregistrate dupa data de "1 ianuarie 2""0; 2) sunt neincasate intr'o perioada ce depaseste 2/" zile de la data scadentei; 3) nu sunt garantate de o alta persoana; 0) sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contri!ua!ilului; %) au fost incluse in veniturile impoza!ile ale contri!ua!ilului. Conform art. 2 (2) lit. (): .rovizioanele constituite in limita unui procent de 1""# din valoarea creantelor asupra clientilor, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 0) sunt inregistrate dupa data de "1 ianuarie 2""/; %) creanta este detinuta la o persoana (uridica asupra careia este declarata procedura de desc idere a falimentului, pe !aza otararii (udecatoresti prin care se atesta aceasta situatie; :) indeplinesc conditiile mentionate la pct. 3, 0 si % de mai sus.

Societatea 8 vinde catre societatea 6 un utilaj in valoare de 35.000 lei! plus FGA! in luna $ebruarie "0'". Factura ramane neincasata pana in decembrie "0'" cand societatea 8 este anuntata ca s,a inceput procedura de insolventa.

7miterea $acturii: -'' & # ;0; --"; -3.-00 lei 35.000 lei :.-00 lei

ncertitudinea incasarii: -'': & -'' -3.-00 lei

Ajustarea valorii creantei ca urmare a riscului de neincasare: /:'- & -9' -3.-00 lei

=aca societatea 6 achita $actura! societatea 8 reia provi(ionul la venituri: -'' & -'': 5'"' & -'' -9' & ;:'-3.-00 lei -3.-00 lei -3.-00 lei

n ca(ul in care se $inali(ea(a insolventa! se inregistrea(a o pierdere: -9' & ;:'# & -'': /5--"/ -3.-00 lei -3.-00 lei 35.000 lei :.-00 lei

2/. Studiul de caz p i!i"d e#i$ul %i&cal al p (!izi(a"el( pe"t u dep ecie ea clie"til( -!ec'i$e.
In $egea nr. %/1&2""3 privind Codul Fiscal, se trateaza creantele neincasate su! 2 aspecte: c eltuielile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate si cele inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu, neincasate. C eltuielile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate, potrivit art. 21, alin. (2), lit. n) din Codul Fiscal sunt c eltuieli deducti!ile la calculul impozitului pe profit, pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate, in urmatoarele cazuri: ' .rocedura de faliment a de!itorilor a fost inc isa pe !aza otararii (udecatoresti;

' ' '

9e!itorul a decedat si creanta nu poate fi recuperate de la mostenitori; 9e!itorul este dizolvat, in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, sau lic idat, fara successor; 9e!itorul inregistreaza dificultati financiare ma(ore care ii afecteaza intregul patrimoniu.

.ierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu, neincasate sunt deducti!ile doar pentru partea acoperita de provizionul constituit potrivit Codului Fiscal. 1unt c eltuieli deducti!ile provizioanele constituite in limita unui procenta( de 3"#, incepand cu data de "1 Ianuarie 2"":, din valoarea creantelor asupra clientilor, inregistrate de catre contri!ua!ili care indeplinesc cumulative urmatoarele conditii: ' ' ' ' ' 1unt inregistrate dupa data de "1 Ianuarie 2""0; 1unt neincasate intr'o perioada ce depaseste 2/" de zile de la data scadentei; 4u sunt garantate de alta persoana; 1unt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contri!ua!ilului; Au fost incluse in veniturile impoza!ile ale contri!ua!ilului.

9iferentierea dintre provizionul pentru deprecierea creantelor si provizionul pentru litigii, prezentat anterior este facuta de recunoasterea de catre client&de!itor a datoriei. Societatea x vinde mar$uri catre societatea L in valoare de 50.000 lei! plus FGA. Societatea L intra in incapacitate de plata prin procedura de $aliment. nregistrare $actura de van(are a mar$urilor de catre societatea x: -''' & # ;0; --"; /".000 lei 50.000 lei '".000 lei

nregistrare ajustare pentru deprecierea creantei: /:'- & -9' /".000 lei

<ronuntarea $alimentului societatii L. societatea x $ace urmatoare inregistrare: /5- & -'': Societatea x scoate din gestiune clientul: # /5& -'': /".000 lei 50.000 lei /".000 lei

--"/

'".000 lei

Se anulea(a provi(ionul constituit -9' & ;:'/".000 lei

Genitul ast$el constituit repre(inta venit neimpo(abil la calculul impo(itului pe pro$it intrucat cheltuiala cu ajutarea provi(ionului a $ost nedeductibila $iscal la constituire! sau daca a $ost deductibila doar 30# atunci in mod corespun(ator si 30# din venit este impo(abil! iar ;0# este neimpo(abil. Scoaterea din gestiune a clientilor pe ba(a de hotarare A>A: /5- & -'': Ajustare FGA: --"/ & -'': '".000 lei Anularea provi(ionului: -9' & ;:'/".000 lei 50.000 lei

30. Studiul de caz i!i"d e#i$ul %i&cal al c("t actului de %iducie.


In conformitate cu prevederile art. 2%,1, alin. (1) din Codul Fiscal, in cazul contractelor de fiducie inc eiate conform dispozitiilor Codului Civil, in care constituitorul are si calitatea de !eneficiar, se aplica urmatoarele reguli: a) 7ransferal masei patrimoniale fiduciare de la constituitor catre fiduciar nu este transfer impoza!il in intelesul prezentului titlu; !) Fiduciarul va conduce o evidenta conta!ila separate pentru masa patrimoniala fiduciara si va transmite trimestrial catre constituitor, pe !aza de decont, veniturile si c eltuielile rezultate din administrarea patrimoniului conform contarctului; c) 8aloarea fiscal a activelor cuprinse in masa patrimoniala fiduciara, preluata de fiduciar, este egala cu valoarea fiscal pe care acestea au avut'o la constituitor; d) Amortizarea fiscal pentru orice active amortiza!il prevazut in masa patrimoniala fiduciara se determina in continuare in conformitate cu regulile prevazute la art. 20, care s'ar fi aplicat la persoana care a transferat activul, daca transferal nu ar fi avut loc. In cazul contarctului de fiducie, inc eiat conform dispozitiilor Codului Civil, in care calitatea de !eneficiar o are fiduciarul sau o terta persoana, c eltuielile inregistrate din transferul

masei patrimoniale fiduciare de la constituirea catre fiduciar sunt considerate c eltuieli nededucti!ile. Fiducia este operatiunea (uridica prin care unul sau mai multi constituitori transfera drepturi reale, drepturi de creante, garantii sau alte drepturi patrimoniale sau un ansam!lu de asemenea drepturi, prezente sau viitoare, catre unul sau mai multi fiduciar care le e2ercita cu un scop determinat, in folosul unuia sau mai multor !eneficiari. Societatea Al$a trans$era la 0'.0'."0'" catre societatea >ama un porto$oliu de creante clienti de '.000 u.m. cu titlu de garantie in bene$iciul lui Ceta. 5a 3'.'"."0'"! contarctul de $iducie este lichidat. Al$a )constituitor+! >ama )$iduciar+! Ceta )bene$iciar+. Biscul de credit asociat creantelor este suportat de $iducie! adica bene$iciarul suporta pierderea daca valoarea creantelor scade A cheltuieli nedeductibile. 0'.0'."0'": Societatea constituitoare Al$a /5:5 & -''' '.000 u.m. Frans$erul elementelor "/;; & ;5:5 '.000 u.m. 0reante & $onduri $iduciare '.000 u.m. 5a bene$iciarul garantiei! operatia se inregistrea(a in a$ara bilantului =ebit :0" & Angajamente primite '.000 u.m. n contabilitatea $iduciei se inregistrea(a incasarea creantelor 0onturi la banci & creante '.000 u.m. 3'.'"."0'" 5ichidarea $iduciei Fonduri $iduciare & conturi la banci in lei '.000 u.m. 5a Al$a: lichidarea $iduciei 5'"' & ;5:;x /5:;x & "/;; '.000 u.m. '.000 u.m.

5a bene$iciarul garantiei: Beducerea elementului in a$ara bilantului 0redit :0" & Angajamente <rimite '.000 u.m.

Ce i"te 3 fiecare studio de caz va fi alcatuit din : enunt compus conform rationamentului profesional si rezolvarea aplicatiei (flu2ul informational).