Sunteți pe pagina 1din 50

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI UNIVERSITATEA DIMITRIE CANTEMIR DIN TRGU MURE Facultatea e Ge!"#a$%e S&ec%al%'a#ea Ge!

"#a$%a Tu#%()ulu%

LUCRARE DE LICEN

C!!# !*at!#ul luc#+#%%, Lect-u*%.- #- G/ERMAN ADRIANA A0(!l.e*t 1ERIA FLAVIUS

T2#"u Mu#e3 4564

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI UNIVERSITATEA DIMITRIE CANTEMIR DIN TRGU MURE Facultatea e Ge!"#a$%e S&ec%al%'a#ea Ge!"#a$%a Tu#%()ulu%

AMENA7RI N SCOPURI TURISTICE A STAIUNII A8UGA

C!!# !*at!#ul luc#+#%%, Lect-u*%.- #- G/ERMAN ADRIANA A0(!l.e*t 1ERIA FLAVIUS

T2#"u Mu#e3 4564


2

CUPRINS A1STRACT9999999999999999999999999999999--: INTRODUCERE99999999999999999999999999999-; CAPITOLUL 1. ASPECTE GENERALE...........................................................................7 CAPITOLUL 2. DESCRIERE GEOGRAFIC..................................................................9 2.1. Resursa reliefului..................................................................................9 2.2. Resursa cli a!ic"................................................................................1# 2.2.1. Te $era!ura aerului.............................................................1# 2.2.2. Preci$i!a%ii as! &sferice.......................................................1' 2.2.#. Re(i ul )*+!ului..................................................................1, 2.#. Resursa -i.r&(rafic"...........................................................................1, 2.'. Resursa /i&(e&(rafic".........................................................................10 2.'.1. 1e(e!a%ia..............................................................................10 2.'.2. Fau+a....................................................................................17 2.'.#. Arii $r&!e2a!e........................................................................17 CAPITOLUL #. 3A4A TE5NICO67ATERIAL..........................................................19 #.1. 3a8a !e-+ic&6 a!erial" s$ecific !uris!ic"............................................19 #.1.1. Ca8are..................................................................................19 #.1.2. Ali e+!a%ie $u$lic"..............................................................2, #.1.#. A(re e+!..............................................................................27 #.2. 3a8a !e-+ic&6 a!erial" (e+eral".........................................................29 #.2.1. C"ile .e !ra+s$&r!.................................................................29 CAPITOLUL '. A7ENA:RI TURISTICE....................................................................#1 '.1. A e+a2"ri !uris!ice &+!a+e...............................................................#2 '.#. A e+a2"ri $e+!ru s$&r!urile .e iar+"..................................................'2 '.#.1. P*r!iile .e sc-i......................................................................'2 '.#.2. I+s!ala%iile .e !ra+s$&r! $e ca/lu..........................................'7 CONCLU8II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:< 1I1LIOGRAFIE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;5

A1STRACT T-e i $r&u) e+! &f !&uris !&uris! &ffer. T-e =ere e>is!e+ce i+ !-e (e&(ra$-ical area &f a re ar?a/le !&uris!ic f&u+. .&es +&! (e+era!e a a2&r !&uris!ic &)e e+!; i! is +ecessar< !& -a)e cer!ai+ i+fras!ruc!ural ele e+!s =-ic- essure !-e access a!erial a+. !ec-+ical /asis -as !& /e erec!e. +ecessar< f&r &.er+ !&uris . i+ !-e area; af!er =-ic- a ea+s !-e ac!i&+ &f i $le e+!i+( aes!-e!ic a+. ec&+& ic )alue &f

a+ &/2ec!i); res&r! &r !&uris!ic area. I! is (ere!e. /< /uil.i+( cer!ai+ $ar!s &f i+fras!ruc!ure &r i+!e(ra!e.

T-e $rese+! $a$er =as .i)i.e. i+ ' c-a$!ers@ i+ !-e firs! c-a$!er I $re8e+!e. !-e (e+eral as$ec!s &f A8u(aA i+ !-e sec&+. c-a$!er I $re8e+!e. !-e +a!ural res&urces !-a! !-e res&r! -asA i+ !-e !-ir. c-a$!er I i+clu.e. !-e a!erial B !ec-+ical /asis s$ecific f&r !&uris &re s!e$s@ a+. =-ic- is i+ !-e res&r!; a+. i+ !-e las! c-a$!er I i+clu.e. !-e !&uris!ic .esi(+ A8u(a $&ssesses. C-ils! $r&cessi+( !-e $a$er I f&ll&=e. Researc-i+( car!&(ra$-ic a+. /i/li&(ra$-ic Fiel. researc-A S<s!e i8i+( !-e a!erialA a!erialA

Pr&cessi+( (e&(ra$-ical; s!a!is!ical .e &(ra$-ical a+. ec&+& ical Ela/&ra!i+( a+. fi+ali8i+( car!&(ra$-ic Fi+ali8i+( !-e $la+ a+. !<$i+( !-e $a$erA a!erialA

a!erialA

I+ A8u(a; !-e +a!ural c&+.i!i&+s; !-e cul!ural a+. -is!&rical res&urces; !-e /eau!< &f !-e la+.sca$e &ffer a+< $&ssi/ili!ies !& !-e .e)el&$ e+! &f !&uris i+ !-e area. A8u(a is a fa &us !&uris!ic area f&r i!s =i+!er s$&r!s /u! als& f&r !-e rela>a!i&+; i! &ffers all ar&u+. !-e <ear; $r&)i.i+( !&uris!s =i!$re ises !& /eca e a ul!i$le c-&ises i+ all seas&+s. &u+!ai+e&us re(i&+; !-e li!!le res&r! -as all !-e O=i+( !& i!s (e&(ra$-ical $&si!i&+ i+ a

a!!rac!i&+ f&r all !&uris!s as =ell as s?iiers =i+!er s$&r!s l&)er.

INTRODUCERE Pri+ a e+a2area !uris!ic" !re/uie s" D+!ele(e ac%iu+ea .e $u+ere D+ )al&are es!e!ic" Ei

ec&+& ic" a u+ui &/iec!i); c& $le>; a!rac!i) sau 8&+" !uris!ic" . Ea (e+erea8" $ri+ e.ificarea u+ei a+u i!e $"r%i .i+ i+fras!ruc!ura !uris!ic" $r&.usul !uris!ic sau &fer!a !uris!ic" i+!e(ral". Si $la e>is!e+%" D+ s$a%iul (e&(rafic a u+ui f&+. !uris!ic re arca/il +u (e+erea8" & iEcare !uris!ic" i $&r!a+!"; es!e +e)&ie .e i+!rarea D+ sce+" a u+&r ele e+!e i+fras!ruc!urale care s" asi(ure accesul D+ 8&+" .u$" care !re/uie e.ifica!" /a8a !e-+ic&6 a!erial" +ecesar" u+ui !uris &.er+ . A ales !e a .e lice+%" FA e+a2"ri D+ sc&$uri !uris!ice a s!a%iu+ii A8u(aG .i+ c&+si.ere+!e $ers&+ale; Ei .a!&ri!" fe+& e+ului crescu! care ia a $l&are D+ %ara +&as!r"; Ei a+u e cea .e a e+a2are !uris!ic". Turis ul es!e & f&r " .e $e!recere a !i $ului li/er; as!fel c" aces! lucru a c&+.us la .e8)&l!area !uris ului .i+ %ara +&as!r"; i+.ifere+! .e f&r ele $e care le ia !uris ul. H+ $la+ ec&+& ic !uris ul (e+erea8" & creE!ere se +ifica!i)" la /u(e!; .ar Ei & creE!ere a +u "rului l&curil&r .e c" $u!e .e u+c". 4&+a &+!a+" a a!ras a!e+Eia i+)es!i!&ril&r Ei &r(a+i8a!&ril&r .e &+.ial; a u+ei &fer!e c& $le>e; .i)ersifica!e Ei &+!a+e a &raEului A8u(a. !uris ; .a!&ri!" &$&r!u+i!"%il&r &feri!e $e+!ru .e8)&l!area u+ei ac!i)i!"%i !uris!ice eficie+!e; as!fel )&r/i as!"8i .es$re e>is!e+%a; $e $la+ are a!rac!i)i!a!e. S!u.iul .e cerce!are c&+s!" D+ s!u.ierea a e+a2"rii !uris!ice

O/iec!i)ul aces!ui s!u.iu es!e c&+s!i!ui! .i+ a+ali8a $la+uril&r Ei s!ra!e(iil&r .e a e+a2are !uris!ic" reali8a!e Ei !ra+s$use D+ $rac!ic" la +i)elul &raEului A8u(a. Pe+!ru efec!uarea aces!ei cerce!"ri a f&l&si! & serie .e .&cu e+!e $use la .is$&8i%ie .e c"!re re$re8e+!a+%ii Pri "riei $re8e+!a! A8u(a $e $r&/le e .e !uris . Lucrarea .e fa%" a f&s! s!ruc!ura!" D+ ' ca$i!&le Ei a+u e@ D+ $ri ul ca$i!&l a as$ec!ele (e+erale ale &raEului A8u(a; D+ ca$i!&lul al .&ilea a care .is$u+e s!a%iu+ea; D+ al !reilea ca$i!&l a care .is$u+e &raEul A8u(a. H+ ele/&rarea lucr"rii a 6 cerce!area $arcurs ai ul!e e!a$e@ a!erialului car!&(rafic Ei /i/li&(raficA
5

$re8e+!a! resursele +a!urale .e $re8e+!a! a e+a2"rile !uris!ice .e

$re8e+!a! /a8a !e-+ic&6 a!erial" s$ecific !uris!ic"

Ei cea (e+eral" e>is!e+!" D+ s!a%iu+e; iar D+ ul!i ul ca$i!&l a

6 6 6 6 6

cerce!area $e !ere+A sis!e a!i8area a!erialel&rA a!erialel&r car!&(raficeA $relucrarea i+f&r a%iil&r (e&(rafice; s!a!is!ic&6.e &(rafice Ei ec&+& iceA ela/&rarea Ei .efi+i!i)area .efi+i!i)area $la+ului Ei !e-+&re.ac!area lucr"rii.

CAPITOLUL 6- ASPECTE GENERALE OraEul A8u(a es!e si!ua! la $&alele Ei 9,I . P&8i%ia Ei accesi/ili!a!ea su+! a)a+!a2&ase $e+!ru &raE; l&cali!a!ea A8u(a c&+s!i!ui+. u+a .i+ 8&+ele !uris!ice i $&r!a+!e .i+ %ara +&as!r"; fii+. si!ua!" $e 1alea Pra-&)ei Kcea 0I Ei ai circula!" )ale !ra+scar$a!ic" .i+ R& *+iaL res$ec!i) $e DN 1ME a(is!rala fer&)iar" elec!rifica!" 3ucureE!i6 .e 3ucureE!i K119 ? fa%" .e 3raE&). 3raE&); la cca. 1#, ? u+%il&r 3uce(i; la ',I#7J la!i!u.i+e +&r.ic" Ei 2,I##J

l&+(i!u.i+e es!ic"; $e !erasele r*ului Pra-&)a Ei a $*r*ului A8u(a; la al!i!u.i+i cu$ri+se D+!re 99,

.e Aer&$&r!ul 5e+r< C&a+."L Ei #0 ?

Dis!a+%ele fa%" .e l&cali!"%ile D+)eci+a!e su+! ur "!&arele@ Pre.eal 6 7 ? ; 3uE!e+i 6 '? ; Si+aia 6 12 ? . Teri!&riul cu$ri+.e 8&+a .e r*uril&r a. i+is!ra!i) al &raEului Fi(. 1 L&cali8area l&cali!"%ii A8u(a D+ ca.rul 2u.e%ului Pra-&)a KPrelua!" Ei $relucra!" ===.l&ca!iica8are.r&L i2l&cii. L c*! Ei u+!e Ei 8&+ele .e !eras" a

ai sus a i+!i!e; D+ su$rafa%a !&!al" .e

9#I' -a.K.i+ care 2;9N re$re8i+!" i+!ra)ila+ul B 2'#;2 -aL; cu & $&$ula%ie s!a/il" .e ,1II l&cui!&ri Es!e & l&cali!a!e !i$ic" .e

Kla sfarEi!ul a+ului 2II7L; D+ca.r*+.u6se D+ ca!e(&ria &raEel&r 7u+%il&r Cl"/uce!ele Pre.ealului KD+ N61; al!i!u.i+ea 7u+%il&r G*r/&)ei Kafla%i D+ S6E; cu al!i!u.i+i a$r&>i a!i) # ? $*+" la c&+flue+%a cu Pra-&)a. 1

u+!e; !eri!&riul s"u a. i+is!ra!i) su$ra$u+*+.u6se a!*! a>i " 6 Cl"/uce!ul A8u(a 1,90 a>i e D+ 1f. Ca8acu 17,# Ei 1f. S!e)ia

19I1 L; &raEul $r&$riuB8is .esf"Eur*+.u6se D+ lu+(ul )"ii A8u(a; $e .irec%ie E61; $e OraEul A8u(a face $ar!e .i+ (ru$a &raEel&r 1"ii Pra-&)ei cu $u!er+ic $&!e+%ial !uris!ic; fii+. .eclara! s!a%iu+e &+!a+" .e i+!eres +a%i&+al $ri+ 5.G. +r. '21M2II#; Ei es!e !ra)ersa! .e a>a +&r.6su.; fii+. $ri a l&cali!a!e la i+!rarea D+ 2u.e%ul Pra-&)a .i+s$re 3raE&).2
1 2

-!!$@MM===.$ri ariaa8u(a.r& -!!$@MM===. .rl.r&

H+ ra$&r! cu 2u.e%ul; &raEul A8u(a es!e a $lasa! la li i!a +&r.6)es!ic" a aces!uia; la & .is!a+%" .e 7I ? fa%" .e u+ici$iul Pl&ieE!i. Teri!&riul a. i+is!ra!i) al &raEului se D+)eci+ea8" .u$" cu ur ea8"@ 6 Li i!a +&r.icO es!e re$re8e+!a!O .e li
Ei 3raE&); i!a a. i+is!ra!i)O .i+!re 2u.ePele Pra-&)a ai e>ac! .e li i!a .i+!re !eri!&riul a. i+is!ra!i) al l&cali!OPil&r

A8u(a Ei Pre.eal. 6 Li i!a su.icO Ei es!icO es!e re$re8e+!a!O .e !eri!&riul a.


1alea D&f!a+ei. 6 Li i!a )es!icO Ei su.icO es!e c&+s!i!ui!O .e li i!a cu l&cali!a!ea 3uE!e+i. # i+is!ra!i) al c& u+ei

Fi(. 2 5ar!a l&cali!"%ii A8u(a KSursa -!!$@MMi!&ur/l&(.=&r.$ress.c& L

CAPITOLUL 4- DESCRIERE GEOGRAFIC 2.1. RESURSA RELIEFULUI

-!!$@MM===.$ri ariaa8u(a.r&

P&!e+%ialul !uris!ic +a!ural es!e $us D+ e)i.e+%" re(iu+ile .elur&ase Ei .e la c&+!ac!ul cu s$a%iul a$ar%i+*+. reliefului; -i.r&(rafiei Ei )e(e!a%iei.

ai D+!*i $ri+ )arie!a!ea $eisa2el&r .i+

&+!a+; iar $e .e al!" $ar!e .e u+ele &/iec!i)e

S!ruc!ura &r&(rafic" a Su/car$a%il&r se carac!eri8ea8" $ri+!r6u+ a+sa /lu .e cul i care sca. D+ D+"l%i e .e la 9II612II D+ )eci+"!a!ea u+!elui la #II6'II D+ a$r&$ierea c* $iei. H+f"%iEarea l&r es!e f&ar!e .iferi!" fii+. .e!er i+a!" .e alc"!uirea $e!r&(rafic" Ei .e fra( e+!are .e u+.e Ei )arie!a!e $eisa2el&r; accesi/ili!a!ea Ei $&!e+%ialul .e -a/i!a! ri.ica!. H+ sec!&arele alc"!ui!e .i+ (resii; icr&c&+(l& era!e s6au i+.i)i.uali8a! cul i D+al!e; ar+&6ar(il&ase; ar(ile; +isi$uri sla/ )*rfuri c&+ice; )ersa+%i a/ru$%i; iar D+ sec!&arele cu r&ci

c&+s&li.a!e au a$"ru! cul i 2&ase cu )ersa+%i /r"8.ui%i .e alu+ec"ri; f&r e .e Eir&ire. La cele .&u" si!ua%ii se a.au(" $e .e6& $ar!e i+flue+%a s!ruc!urii (e&l&(ice carac!eri8a!" fie $ri+!r6& c".ere &+&cli+al" s$re su. KD+!re T&$&l&( Ei R*ul D&a +eiL; fie $ri+ cu!e cu .i e+siu+i Ei (ra. .e faliere .iferi!e; iar $e .e al!" $ar!e & re%ea secu+.ar" .e $*raie Ei r*uri cu .irec%ii !ra+s)ersale Ei &/lice. Ele au .e!er i+a! a$ari%ie u+&r $eisa2e relief&(e+e .iferi!e .e la u+ sec!&r la al!ul .& i+a!e .e si e!rii Ei asi e!rii ale f&r el&r &r&(rafice. De ase e+ea; er&8iu+ea .ifere+%ial" a .us la & .e8)&l!are .e .e$resiu+i D+ care se afl" cele ai ul!e Ei ai ari aEe8"ri Ei la sec!&are D+(us!e .e )ale la su. a.esea cu carac!er .e c-ei KPra-&)a; D* /&)i%a; R*ul T*r(uluiL. Ele se succe. .e la +&r. la su. D+ lu+(ul )"il&r $ri+ci$ale; .ar se D+scriu Ei $e .&u" ali+ia e+!e .e la es! la )es!. 1"ile $ri+ci$ale KAr(eE; Pra-&)a; Ial& i%aL se .esc-i. lar( s$re c&+!ac!ul cu c* $ia; au D+ lu+(ul l&r Ra a rui+if&r D+ ai ul!e !rasee; .e u+.e Ei .is$u+era D+ a fi!rea!u a ele e+!el&r .e $eisa2. e!ri $e &+!a+" li &!r&f" $u+e D+ e)i.e+%" al!e as$ec!e@ a/ru$!uri .e su!e .e

ali+ia e+!e .e falie sau .e c&+!ac! $e!r&(rafic e)i.e+! K7u+%ii G-i%u; Ie8er; 3uce(iL; u+ relief cu !ur+uri; c&l&a+e; $&li%e s!ruc!urale KD+ su.ul 7u+%il&r 3uce(iL. F&r ele .e relief au ai D+se +a!e su+!@ sec!&arele .e c-ei cu .i e+siu+i ai ici; are alc"!ui%i .i+ ar(ile r&Eii $e care & )al&are !uris!ic" .e&se/i!"; cele

ar+&6calcare $e )alea Pra-&)ei; )ersa+%i cu $a+!"

Eir&irea a crea! + relief .e /a.la+.s KR*ul D&a +ei; Pra-&)a; Ial& i%a e!c.L; f&r e cars!ice $e calcare sau $e (i$suri.'

Iele+ic8; 7.A C& "+escu; Laura; Romnia potenial turistic; E.i!ura U+i)ersi!ar"; 3ucureE!i; 2II0

7u+%ii 3uce(i; fii+. (refa%i $e c&+(l& era!e Ei calcare; +u se carac!eri8ea8" $ri+ $re8e+%a u+ui relief (laciar clasic. Aici s6au $"s!ra! .&ar l&cal; $e fa%a.a +&r.ic"; ur e ale (lacia%iu+ii cua!er+are; care au Qsu$ra)ie%ui!G $r&cesel&r i+!e+se .e (laciare rela!i) /i+e c&+ser)a!e $&! fi (laciar al 1"ii 7&ralului., &.elare D+ $&s!(laciar. Ca f&r e e+%i&+a!e@ Cus!ura Pa.i+a Crucii; )"ile (laciare cu

$ra(uri ale 1"ii 7"l"eE!i Ei Ri("+eE!i; sau circurile secu+.are D+ !re$!e B $re8e+!e D+ c& $le>ul

Fi(. # 5ar!a 7asi)ului 3uce(i KSursa ===./uce(i.(&.r&L 7asi)ul 3uce(i es!e e>!i+s D+ )es!; $ri+ D+"l%i e Ei re(iu+e. Pre8i+!" cele are $ar!e $e !eri!&riul 2u.e%ului Pra-&)a; D+!re 1alea Ei 7u+%ii Lea&!a; la ai (ra+.i&s e.ificiu &r&(rafic .i+ aceas!" &+!a+e a+ali8a!e; care .e$"Eesc L; 1f. Carai a+ K229' L Pra-&)ei la es!; $e care & .& i+" $ri+!r6u+ $ere!e a/ru$! .e $es!e 1III asi)i!a!e alc"!uieE!e cel @ 1f. O u K2,I7 ai D+al!e cul i .i+ ca.rul sis!e el&r

frec)e+! al!i!u.i+ea .e 2III


5

L; 1f. C&E!ila K2'99

C*+.ea; 7eli+.aA Pe$!e+a!u; D.A Er.eli; G.A Si &+; Ta ara; Potenialul turistic al Romniei i amenajarea turistic a spaiului; E.i!ura U+i)ersi!ar"; 3ucureE!i; 2II#; $. ,7

10

1f. :e$ii 7ici K21'9

L; 1f. :e$ii 7ari K2I71

L; 1f. Pia!ra Ars" K2I71

L; 1f. Fur+ica K21I#

L; 1*rfu cu D&r K2I#I

L. H+!re al!i!u.i+ile 19II 6 2'II

se &/ser)" & lar(" su$rafa%"

s!ruc!ural" 6 Pla!&ul 3uce(il&r; c&res$u+8"!&r fla+cului es!ic. Di+ $u+c! .e )e.ere s!ruc!ural; 7asi)ul 3uce(i c&res$u+.e u+ei lar(i arii .e si+cli+al; &rie+!a! $e .irec%ie N6S. H+ sec%iu+ea /a8al" a a/ru$!ului $ra-&)ea+; .e$&8i!ele c&+(l& era!ice )i+ D+ c&+!ac! cu f&r a%iu+ile fliEului cre!acic i+feri&r (stratele de Sinaia). I+sular; calcarele 2urasice a$ar su/ f&r " .e /l&curi asi)e (klippe), i+cluse D+ asa c&+(l& era!el&r .e 3uce(i@ 3a/ele K1f. 3a/a 7areL; Pla!&ul Carai a+ului; e!c.L. C&+(l& era!ele .e 3uce(i su+! .e +a!ur" calcar&as"; fii+. alc"!ui!e .i+ fra( e+!e .e !i$ul calcarel&r al/e; ce+uEii; (resii; 2as$uri; calcare r&Eii; Eis!uri cris!ali+e; (+aise Ei cuar%Mcuar%i!e K)al&area c&eficie+!ului .e risc Sa 1 T I;#1 6 I;,IA $r&/a/ili!a!e e.ie 6 are .e $r&.ucere a alu+ec"ril&r .e !ere+L. I+ 8&+a al$i+" a cul il&r +&r.ice K.e e>. D+ 2urul 1f. O ulL; D+ c&+(l& era!e a$ar i+!ercala!e Ei /l&curi .e (ra+i! (+aisic su/ f&r " .e fra( e+!e rula!e; e!er&(e+e .i e+si&+al K.e la $ie!riE $*+" la /l&curi cu .ia e!rul .e c*%i)a e!riL. H+ 2u "!a!ea es!ic" a asi)ului; D+ succesiu+ea c&+(l& era!el&r se D+!*l+esc frec)e+! i+!ercala%ii .e (resii c&+(l& era!ice; cu (ra. ri.ica! .e susce$!i/ili!a!e la er&8iu+e K$r&cese .e s&liflu>iu+e; cri&clas!is ; ra)e+are Ei er&8iu+e are&lar"L. 7asi)ul 3uce(i a f&s! .eclara! Parc Na%i&+al i+clu8*+. ai ul!e re8er)a%ii +a!urale c& $le>e. Fra( e+!area reliefului D+ .ecursul !i $ului a .a! +aE!ere cur "!uril&r; cus!uril&r; )"il&r (laciare Ei !&re+%iale; cu !&a!e f&r ele .e er&8iu+e s$ecifice. H+ $eri e!rul aces!&ra se .is!i+(@ a/ru$!uri i $resi&+a+!e; cres!e ascu%i!e; circuri Ei )"i (laciare; relief cars!ic Ei )"i !&re+%iale; f&r e s$ecifice .e relief K.a!&ra!e &.elarii D+.elu+(a!e a r&cil&r .e c"!re a(e+%ii e>&(e+i@ Sfi+>ul; 3a/ele; Pie!rele Si+(ura!ice; e!c.LA i+!erflu)iile +e!e.e c&+!ras!ea8" cu )ersa+%ii a/ru$%i; $e care se .e8)&l!" $r&cese (ra)i!a%i&+ale; .i+!re care $re.& i+a+!e su+!@ c".erile .e s!*+ci; r&s!&(&lirile .e /l&curi Ei a)ala+Eele. H+ succesiu+ea fliEului .e la /a8a )ersa+!ului $ra-&)ea+ al 3uce(il&r se .e&se/esc .&u" c& $le> .e (resii Ei ar+e KfliE ari c& $le>e@ s!ra!ele .e Si+aia KfliE (re8&sL Ei u+ asi)e.0 ar+&sL; cu care se ("sesc as&cia!e calcare recifale

7u+%ii 3aiului se carac!eri8ea8" $ri+ u+if&r i!a!e s!ruc!ural" Ei $e!r&(rafic". Ei se .esf"E&ar" $e u+ )as! a+!icli+&riu; +u i! .e (e&l&(i Ua+!icli+&riul 3aiuluiU; alc"!ui! $re.& i+a+! .i+ f&r a%iu+i .e )*rs!" cre!acic". H+ c& $&+e+%a l&r se i+clu. cu .iacla8e u $lu!e cu calci!; ar+e; ar(ile e!c. ar+&6calcare; (resii calcar&ase

-!!$@MM===. .rl.r&

11

H+ /a8i+ul 4a &rei a$ar l&cal Eis!uri cris!ali+e i+cluse D+ le6a .esc&$eri!. T&a!e aces!e f&r a%iu+i su+! cu$ri+se D+ c& $lica!" $ri+!r6u+ sis!e

asa se.i e+!ar" Ei $e care er&8iu+ea ai ul!e cu!e secu+.are; &rie+!a!e

a$r&>i a!i) NE 6 S1. Ele f&r ea8" sec!&rul su$eri&r al /&l!ei a+!icli+&riului. S!ruc!ura es!e .e falii a$r&a$e )er!ical; care !aie a+!icli+&riul $e .irec%ia $re.& i+a+!" N1 6 SE. 7&+&!&+ia s!ruc!ural" Ei $e!r&(rafic" i $ri " & rela!i)" u+if&r i!a!e D+ as$ec!ul reliefului Ei face ca aici s" li$seasc" a/ru$!urile; )*rfurile ascu%i!e Ei cres!ele a!*! .e fa iliare H+ u+%il&r .i+ i e.ia!a )eci+"!a!e 6 3uce(i; P&s!")aru; Pia!ra 7are; CiucaE. u+%ii 3aiului e>is!" .&u" re8er)a%ii +a!urale. U+a se afl" D+ /a8i+ul su$eri&r al 1"ii u+!elui Cu $"!u; u+.e )e(e!ea8" +arcisa KNarcissus angustifoliusL.

Rele; $e )ersa+!ul su.ic al

H+ car!ierul Cu $"!u al &raEului Si+aia; $e 1;' -a; se $&a!e )e.ea & al!" re8er)a%ie. Aici; al"!uri .e a+i+i KAlnus incanaL; care re$re8i+!" ele e+!ul $ri+ci$al; se ("sesc e>e $lare .e fa(; car$e+; $al!i+; /ra.; &li.; r"c-i!" r&Eie KSali purpureaL; larice; $"r $".ure% KPirus p!rasterL; "ceE e!c.7 "r $".ure% K"alus sil#estrisL; alu+; $".ucel;

Fi(. ' 5ar!a 7u+%ii 3aiului


7

===.car$a!i.&r(

12

KSursa ===.car$a!i.&r(L 2.2. RESURSA CLI7ATIC

$%$%&% 'emperatura aerului Carac!erul c& $le> al su$rafe%ei ac!i)e .e!er i+" .is!ri/u%ia +eu+if&r " a ra.ia%iei s&lare .irec!e Ei; i $lici!; a !e $era!urii aerului. H+ arealul a+ali8a!; )al&rile sc".erea !e $era!urii aerului; c&+f&r cele u+%ii e.ii ul!ia+uale ale . H+ e!a2ul al$i+ aces!ui $ara e!ru &scilea8" D+!re 62.,VC K1f. O uL Ei W7.0VC K3raE&)L; al!i!u.i+ea .e!er i+*+. u+ui (ra.ie+! !er ic )er!ical .e 1VCM1II ai sc"8u!e !e $era!uri se D+re(is!rea8" D+ lu+a fe/ruarie K1f. O u 6 1I.#VCL; D+ !i $ ce D+ i2l&cii Ei D+ .e$resiu+i; ele a$ar D+ lu+a ia+uarie; )al&rile &+!a+e .e $es!e 2,II e.ii lu+are fii+. cu$ri+se ai cal." lu+" a a+ului es!e au(us!; D+ 8&+a L Ei .e$"Ei+. c-iar a>i e a/s&lu!e;

D+!re 6 ,.2VC KSi+aiaL Ei 6'.'VC K3raE&)L. Cea )*rfuril&r

al!i!u.i+e K,.,VCL Ei iulie; D+ res!ul arealului; !e $era!urile

e.ii D+re(is!ra!e fii+. .e 12.,VC la Si+aia; 1'.'XC la Pre.eal K1III61,II 17XC la 3raE&). Al!i!u.i+ea i+flue+%ea8" D+ &. se +ifica!i) )al&rile !e $era!uril&r

aces!ea $re8e+!*+. u+ ra$&r! .e $r&$&r%i&+ali!a!e i+)ers". A $li!u.i+ea !er ic" es!e .e!er i+a!" .e .ifere+%a .i+!re !e $era!urile e>!re e a/s&lu!e; D+ arealul )al&area .e 7,.#XC.9 A.)ec%ia u+&r ase .e aer rece; $recu Ei $r&cesele ra.ia!i)e i+!e+se .e!er i+" frec)e+! sc".eri ale !e $era!urii aerului su/ $ra(ul .e IXC. Aces!e fe+& e+e se $r&.uc $e $arcursul D+!re(ului a+; D+ c&+se+s cu .ifere+%ierile al!i!u.i+ale i $use .e relief. Frec)e+%a 8ilel&r cu D+(-e% KT i+YIXCL es!e rela!i) 3raE&)L Ei are D+ re(iu+ea are D+ cu$ri+sul .e$resiu+ii i+!racar$a!ice +&r.ice K#9.1N la &+!a+" $r&$riu68is" K''.9671.2NL. A+ual; +u "rul .e 8ile cu &+!a+ s!u.ia! aceas!a a)*+.

D+(-e% !&!ali8ea8" .e la 1#9 8ile; D+ De$resiu+ea 3raE&); la 20I 8ile; $e cul ile D+al!e ale 7u+%il&r 3uce(i. N&$%ile (er&ase KT i+Y61IXCL $u+ D+ e)i.e+%" i+!e+si!a!ea $r&cesel&r .e r"cire .i+ cursul a+ului Ei ai ales c&+.i%iile as$re .i+ !i $ul se8&+ului rece. Ra$&r!a! la +u "rul 8ilel&r .i+ a+; ai re.use frec)e+%e .i+!re !&a!e 8ilele carac!eris!ice .e iar+"; $ri+ &+!a+ +&$%ile (er&ase .e%i+ cele

)al&ri .e 9.,N la 3raE&) Ei D+!re 9.9N la Pre.eal Ei 20.9N la 1f. O u. H+ s$a%iul +&ie /rie 6
8

$r&$riu8is; as!fel .e +&$%i ac&$er" i+!er)alul &c!& /rie6a$rilie; D+ e!a2ul al$i+ K1f. O uL Ei ar!ie; D+ cel f&res!ier KSi+aia Ei Pre.ealL.
*i+e; 3ucureE!i; 2II'

P&sea; G. (eografia fi)ic a Romniei * partea a ++*a; E.i!ura Fu+.a%iei R& *+ia .e

13

4ilele .e iar+" KT a>ZIXCL su+! frec)e+!e .i+ +&ie /rie $*+" D+ li i!r&f. Nu "rul la $es!e 2,II .9

ai $u%i+ +u er&ase c& $ara!i) cu cele cu D+(-e%; fii+. &+!a+ ai

ar!ie; a!*! D+ De$resiu+ea 3raE&); c*! Ei D+ s$a%iul

e.iu a+ual al 8ilel&r .e iar+" creE!e $r&$&r%i&+al cu al!i!u.i+ea; .e la

$u%i+ .e 'I 8ile K11N .i+ a+L D+ De$resiu+ea 3raE&); la 102 8ile K''N .i+ a+L D+ 7u+%ii 3uce(i

$%$%$% Precipitaiile atmosferice Preci$i!a%iile a! &sferice se carac!eri8ea8" $ri+!r6& are +eu+if&r i!a!e D+ !i $ Ei s$a%iu. I+!erfere+%a .i+!re i+flue+%ele cli a!ice c&+!i+e+!ale .i+ es! cu cele &cea+ice .i+ )es! Ei .is$u+erea !re$!el&r .e relief i $ri " !r"s"!uri s$ecifice re(i ului $lu)i& e!ric .i+ arealul &+!a+ 1alea Pra-&)ei6P&ia+a 3raE&). Al!i!u.i+ea reliefului are u+ r&l -&!"r*!&r; .e!er i+*+. 8&+ali!a!ea )er!ical" a re$ar!i%iei $reci$i!a%iil&r. As!fel; ca+!i!"%ile cresc !re$!a! .e la circa ,II KD+ 2urul al!i!u.i+ii +i)elului .e c&+.e+sareL; sc"8*+. uE&r $e cele (ra.ie+! $lu)i& e!ric )er!ical $&8i!i). Cele iar+" K1#9619I la u+!e Ei 2,I627, ai re.use ca+!i!"%i .e $reci$i!a%ii su+! s$ecifice 8&+el&r 2&ase Ei a+&!i $ului .e la u+!e Ei 9I699 la D+ .e$resiu+ea +&r.ic"L. 7a>i ele $lu)i& e!rice se u+!e Ei 1,I62II la 3raE&)L Ei )ara K#'I6#9I ai e.ii a+uale .e $reci$i!a%ii ; $e cul ile &+!a+e ari D+"l%i i; ilus!r*+. u+ ; D+ De$resiu+ea 3raE&); la circa 1III

D+re(is!rea8" $ri ")ara K2#I620I

la 3raE&)L. Ca+!i!a!ea .e $reci$i!a%ii c"8u!e D+ aces!e .&u" a+&!i $uri KSi+aia 1#7.I L; $recu Ei Pre.eal ;

!&!ali8ea8" 0I67IN .i+ su a a+ual". 7a>i ul $lu)i& e!ric es!e a!i+s D+ lu+a iu+ie; la s!a%iile e!e&r&l&(ice si!ua!e la al!i!u.i+i cu$ri+se D+!re 1III Ei 1,II 1'I.I L Ei D+ iulie; la D+ De$resiu+ea 3raE&); la 3raE&) K99.2 L. la s!a%ia 1f. O u K1'I.' Ei la $es!e 2,II

H+ce$*+. cu lu+ile sf*rEi!ului .e !&a +"; frec)e+%a i+)a8iil&r .e aer rece creE!e; .e!er i+*+. &scila%ii ale !e $era!urii aerului Ei s&lului $ri+ $ra(ul .e IXC. As!fel; $reci$i!a%iile D+ce$ s" ca." $re.& i+a+! su/ f&r " .e +i+s&are; f&r *+.u6se s!ra!ul .e 8"$a." la s&l. Dura!a e.ie a s!ra!ului .e 8"$a." a!i+(e cele ai ari )al&ri D+ 8&+ele D+al!e K279 8ile D+ e.ie a s!ra!ului 1f. O uL; aceas!a &scil*+. D+!re 229 8ile Ei #'# 8ile. H+ e!a2ul f&res!ier; .ura!a i+i "L Ei 2'I62,I 8ile K.ura!a $%$%,% Regimul #ntului
9 10

.e 8"$a." es!e cu$ri+s" D+!re 19I Ei 2II 8ile; .ura!ele e>!re e )arii+. D+!re 1#I61'I 8ile K.ura!a a>i "L.1I

-!!$@MM===. .rl.r& +-idem

14

Re(i ul )*+!ului $re8i+!" & serie .e $ar!iculari!"%i i+.use .e $re8e+%a &r&(rafiei Ei a cul&arel&r &+!a+e Ei .e )ale ce ca+ali8ea8" cure+%ii .e aer $e a+u i!e .irec%ii. La Pre.eal Ei ; $e cul ile cele ai ai Si+aia; .irec%iile .& i+a+!e su+! .e la +&r.6)es! la su.6es!. La $es!e 2III .irec%ia (e+eral" .e circula%ie a a! &sferei. 1i!e8ele .irec%iile .& i+a+!e ale aces!uia; .e$"Ei+. 769 &/s!ac&lel&r (ra.ului a2&re. 1i!e8ele sca. la 2.,6#., are .e a."$&s! c&+feri! .e cul ile

D+al!e ale 7u+%il&r 3uce(i; )*+!urile .& i+a+!e au .irec%ie +&r.6)es! Ei )es!; D+ c&+se+s cu e.ii ale )*+!ului au cele Ms la al!i!u.i+ile ari )al&ri $e ari; ca ur are a li$sei

Ms D+ arealul .e$resi&+ar +&r.ic; ca ur are a &+!a+e li i!r&fe KcreE!e frec)e+%a cal ului

a! &sferic@ #9.2N 3raE&)L.11 2.#. RESURSA 5IDROGRAFIC Re%eaua -i.r&(rafic" a l&cali!"%ii A8u(a es!e re$re8e+!a!" $ri+ .&u" cursuri .e a$"; Ei a+u e Pra-&)a Ei A8u(a. R*ul Pra-&)a Kcu & su$rafa%" a /a8i+ului -i.r&(rafic .e #.7#, ? $ Ei & lu+(i e .e 109 ? L are .irec%ie +&r.6su. Ei u." e>!re i!a!ea .e )es! a !eri!&riului a. i+is!ra!i) a l&cali!"%ii. R*ul i8)&r"E!e .i+ $la!f&r a Pre.ealului; .e la & al!i!u.i+e .e 1I#I ; .e u+.e al/ia es!e ca+ali8a!" $*+" la c&+fIue+%a cu $ri ul aflue+! 6 PuriE!&aca; c&+si.era! .e u+ii (e&(rafi .re$! i8)&rul $ri+ci$al. R*ul cur(e D+ sec!&rul cMs. Are & ali e+!are A8u(a es!e cel &+!a+ $*+" la P&sa.a; $e & lu+(i e .e circa 'I .e ? ; D+!re 7u+%ii 3uce(i Ei 7u+%ii 3aiului. La c&+flue+%a cu r*ul A8u(a; Pra-&)a are u+ .e/i! .e I;,# i>!"; $re.& i+*+. D+s" cea $lu)ial". ai i $&r!a+! aflue+! al Pra-&)ei; .e $e !&a!" lu+(i ea aces!uia. Aces! . al!i!u.i+e; cursul lui .eli i!*+.

$*r*u i8)&r"E!e .e su/ )*rfurile Re!e)&i Ei Ti("i la 10II 7u+%ii 3aiului .e Cl"/uce!ele Pre.ealului.12 R*ul A)uga c&res$u+.e c&+ce+!ra%iil&r

a>i e a. isi/ile clasei I .e cali!a!ea a$ei D+

2u "!a!ea .i+ a)al. H+ sec!&rul a &+!e; r*ul .e$"EeE!e li i!ele aces!ei clase la i+.ica!&rul fe+&li; $r&/a/il .i+ cau8a e>$l&a!"ril&r f&res!iere .i+ 8&+". Da!ele -i.r&c-i ice ale r*ului A8u(a sc&! D+ e)i.e+%" u+ $5 C&+ce+!ra%ia .e e.iu al a$ei .e 7;9 Ei u+ re8i.uu fi> .e 110 i+erale D+ sus$e+sie es!e .e@ Ca 7,;7 (Ml. Duri!a!ea a$ei es!e .e 12;' VG. (Ml; NaWSa 9;2 (Ml. (Ml; 7( 7;9

E>is!" .e ase e+ea & serie .e $*r*uri; c&lec!a!e .e A8u(a@ 1alea Urec-ea; 1alea Si!ei; 1alea Gl&.ului; 1alea C"s"riei; 1alea 7"rului; Li /"Eel.
11 12

3&(.a+; Oc!a)iaA Dra(&!"; Car e+; .almul atmosferic /n Romnia; AUO; Ge&(rafie 1II; 1997 U2)ari; I.; (eografia apelor Romniei; E.i!ura [!ii+%ific"; 3ucureE!i; 1972

15

Ta/el +r. 1 Carac!eris!icile Cursul .e a$" Pra-&)a A8u(a

&rf& e!rice ale cursuril&r .e a$" Pra-&)a Ei A8u(a Da!e $ri)i+. /a8i+ul -i.r&(rafic Su$rafa%a Al!. e.ia a /a8i+ului /a8i+ului K? ]L K L #7#9 ,'1 99 1#0I

Da!e $ri)i+. cursul .e a$" Lu+(i ea K? L Al!i!u.i+ea K L A &+!e A)al ,0 9#9 Pa+!a e.ie K\L , 29 C&eficie+! .e si+u&8i!a!e 1;2' 1;90

19# 11II 2# 10II KSursa -!!$@MM===. .rl.r&L

2.'. RESURSA 3IOGEOGRAFIC $%0%&% 1egetaia H+)eliEul )e(e!al es!e se +ifica!i) i+flue+%a! .e c&+.i%iile $recu e>!re .e c& $le>; .e cele ai &rf&l&(ice Ei cli a!ice; Ei .e $ar!iculari!"%ile $e.&l&(ice sau (e&l&(ice. P&!e+%ialul +a!ural al )e(e!a%iei es!e ul!e &ri aceas!a as&cii+.u6se cu al!e ele e+!e; (e+er*+. $eisa2e ai

(e&(rafice a!rac!i)e; u+e&ri c-iar u+ice. Di+!re !&a!e f&r a%iu+ile )e(e!ale; $".urea es!e cea care c&+ce+!rea8" cele D+ ca.rul D+)eliEului )e(e!al. 1e(e!a%ia s$ecific" a$ar%i+e cel&r .&u" 8&+e cu+&scu!e D+ aria se D+!i+.e ca $*+" la 1'II 6 1,II &+!a+"; res$ec!i) 8&+a &li.iEului Ei f&res!ier" Ei 8&+a al$i+". 1e(e!a%ia f&res!ier" a$ar%i+e su/8&+ei fa(ului Ei su/8&+ei a es!ec .e fa( cu /ra. .ar Ei cu &li.. H+ e+cla)ele .e a es!ec se K 1'II 6 10IIM10,I +u er&ase Ei .e +e .e )al&rifica! )ale+%e !uris!ice; re$re8e+!*+. ec&sis!e ul +a!ural .& i+a+!

al!i!u.i+e. H+ su/8&+a fa(ului $".urile su+! f&r a!e .i+ ai i+!*l+esc Ei al!e s$ecii ca@ L; su/8&+a &li.iEuril&r.

$al!i+; ul ; ar%ar; frasi+; $l&$ !re ur"!&r Ei 8a.a. La $ar!ea su$eri&ar" a fa(ului se .e8)&l!" $e & f*Eie rela!i) D+(us!" .e +u ai 2II 6 2,I P".urile .e &li. su+! rela!i) c& $ac!e. ai ari D+"l%i i; cu !ufiEuri .e ie+u$"r; a+i+; !e$&sic". Su+! "rul; ai ("sesc ar/uE!i fruc!iferi ca@ 8 eur; $".ucel; "rarul; !ar-&+ul.

4&+a al$i+" se .e8)&l!" .i+c&l& .e li i!a su$eri&ar" a $".urii .e la 10II610,I al!i!u.i+e D+ sus $*+" la cele frec)e+!e f*+e%ele Ei $"Eu+ile al$i+e. Ca $la+!" le +&as" cul!i)a!" .e c"!re l&cui!&ri ("si care r&.eE!e; D+s" fruc!ele +u se c&c suficie+!. Se sc&ruEul .e car!&ful; )ar8a al/"; c&+&$i.a;

u+!e; c&ac"8; s&c; c"li+; e!c. Di+!re $la+!ele cul!i)a!e care cresc /i+e a i+!i &rc&)ul; fas&lea; $"s!*r+acul; $"!ru+2elul;
16

H+ )e(e!a%ia

i+&r" cea .e $ri ")ar" care6Ei (r"/eE!e ciclul e)&lu!i) $*+" la D+fru+8irea "seaua ciu!ei; s$*+8. Di+!re e.ici+ale D+!*l+i @ su+"!&are;

fa(il&r se ("sesc +u er&ase $la+!e ier/&ase ca@ (-i&cei; )i&rele; c&a.a )ul$ii; iar/a ca$ului; $a+iE; firu%a Ei &/si(a. Ca $la+!e c-i i&+; e+!"; afi+; ciu/&%ica cucului.1#

L<r&$&.iaceae@ /r".iE&rul; c&a.a calului; feri(a .e $ia!r"; feri(a &/iE+ui!". Di+!re (ra i+eae@

$%0%$% 2auna De&arece


D+!rea(a arie &+!a+" si!ua!" $e s!*+(a Pra-&)ei 6 i+clusi) /a8i+ul A8u(ii 6 are u+ i+.ice sc"8u! .e u a+i8are; fau+a re$re8i+!" u+ a)a+!a2 re arca/il $e+!ru aceas!" 8&+"; ca .es!i+a%ie !uris!ic".

Su+! .e re arca! e>e $lare .e cer/ car$a!i+; c"$ri&ara; urs; /ursuc; .i-&r; )i.r"; ie$ure; r*s; c&c&E .e D+al!e ("sesc cele a+i ale .& es!ice $u!e ga-iaL .ac" +e referi ai /u+e c&+.i%ii .e )ia%" a ifere r&8"!&are $recu

is!re%; lu$; )ul$e; 2.er; ai E&areci Ei )e)eri%e. Ca

u+!e; +u er&ase i+sec!e. H+ f"(e!ele .i+ 8&+ele

("si@ )aci; /&i; cai; &i; ca$re; $&rci. la $*raiele Ei r*urile .e u+!e. 7e+%i&+e8 e>is!e+%a $e 1alea A8u(ii a

Fau+a $iscic&l" es!e re$re8e+!a!" .e $"s!r") K Salma trutta fariaL Ei 8(la)&aca K.attus u+ei i $&r!a+!e $"s!r")"rii.1' $%0%,% Arii protejate aL 7&+u e+!e ale +a!urii@ Fa(ul Secular .i+ cur!ea Oc&lului Sil)ic Ar/&rele 7a u! K Se^u&ia (i(a+!ea L 3ra.ul al/ afla! $e $&!eca s$re G*r/&)a la # ? ; D+ Seaua 7are. /L Re8er)a%ii +a!urale Re8er)a%ia +a!ural" /&!a+ic" B P&ia+a cu Narcise B Cl"/uce!ul A8u(ii 19;, -aA Re8er)a%ia +a!ural" /&!a+ic" B P&ia+a cu Narcise B U+(-ia 7are 19;22 -aA Re8er)a%ia +a!ural" c& $le>" B 1alea Turcului 11#;7, -aA Re8er)a%ia +a!ural" c& $le>" I B U+(-ia 7are '2 -aA Re8er)a%ia +a!ural" c& $le>" II B U+(-ia 7are ,I -aA Re8er)a%ia +a!ural" c& $le>" III B U+(-ia 7are 79;7, -aA Re8er)a%ia +a!ural" c& $le>" B 1alea Ca8acului 2,7;7, -aA
13 14

Iele+ic8; 7.A C& "+escu; Laura; 3p% cit% +-idem

17

Re8er)a%ia +a!ural" (e&l&(ic" Ei (e& &rf&l&(ic" B U+(-ia 7ic" 1#9;7, -a.1,

15

===.$ri ariaa8u(a.r&

18

CAPITOLUL =- 1A8A TE/NICO>MATERIAL #.1. 3A4A TE5NICO67ATERIAL SPECIFIC TURISTIC I+fras!ruc!ura D+su e8" !&!ali!a!ea /u+uril&r Ei i2l&acel&r $ri+ care resursele a!rac!i)e

ale u+ui !eri!&riu su+! e>$l&a!a!e !uris!ic.; ea fii+. asi ila!" /a8ei !e-+ic&6 a!eriale. Fii+. i+clus" &fer!ei !uris!ice. Fu+c%ia sa $ri &r.ial" es!e sa!isfacerea cererii $ri+ .&!"ri Ei ser)icii s$ecifice. De al!fel; se re arc" rela%ii .e s!r*+s" .e$e+.e+%" D+!re I+fras!ruc!ura !uris!ic" i+clu.e@ /a8ele .e ca8are Ei ali e+!a%ie $u/lic" c"ile Ei i2l&acele .e !ra+s$&r! !uris!ic "ri ea cererii !uris!ice Ei (ra.ul .e .e8)&l!are al i+fras!ruc!urii; fiecare .i!re cei .&i $ara e!ri s!i ul*+. afir area celuilal!.

.&!"rile $e+!ru recreere Ei cur" .&!"rile au>iliare Kc& $le e+!areL10 3a8ele .e ca8are Ei ali e+!a%ie $u/lic" alc"!uiesc; D $reu+" cu resursele a!rac!i)e Ei c"ile .e !ra+s$&r!; )ec!&rii fu+.a e+!ali ce .efi+esc !uris ul ca ac!i)i!a!e u a+". H+s"Ei e>$resia ec&+& ic" $r&$riu68is" a ac!ului !uris!ic $ri eE!e c&+!ur +u ai & .a!" cu e>is!e+%a Ei fu+c%i&+area /a8el&r res$ec!i)e. H+!re i+!r&.ucerea D+ circui!ul !uris!ic a u+&r &/iec!i)e Ei c&+s!ruirea /a8el&r .e ca8are Ei ali e+!a%ie $u/lic" e>is!" u+ $aralelis e)i.e+!. Ele a$ar; aEa.ar; ca & re8ul!a+!" s!ric!" a cererii Ei su+! f&ar!e se+si/ile la i $era!i)ele aces!eia. ,%&%&% .a)are Ti$&l&(ia /a8el&r .e ca8are are la &ri(i+e cri!erii .i)erse. H+ .efi+irea !i$uril&r se %i+e sea a .e ur "!&rii $ara e!ri@ !uris "ri e; c&+f&r!; fu+c%i&+ali!a!e; $eri&a." .e u!ili8are; !i$ul .e a2&re .e ca8are Ei a+u e@ $e care Dl .eser)esc e!c. se .e!aEea8" .&u" (ru$e

/a8e .e ca8are $ri+ci$ale; D+ care a!ri/u!ele !uris!ice su+! .& i+a+!e /a8e .e ca8are secu+.are; i+!e(ra!e .& e+iului !uris!ic !e $&rar Ei la u+ +i)el fu+c%i&+ali!a!e.
16

&.es! .e

C&cea+; P.A 1l"scea+u; G-.A Ne(&escu; 3.; (eografia general a turismului; E.i!ura 7e!e&r Press; 3ucureE!i; 2II2; $. 10#

19

3a8ale .e ca8are $ri+ci$ale alc"!uiesc & (ru$" .is!i+c!" .i+ care fac $ar!e@ -&!eluri; &!eluri; ca/a+e; )ile Ei -a+uri. 3a8ele .e ca8are secu+.are Kc& $le e+!areL D+.e$li+esc & fu+c%ie .e u+i!"%i Q$i&+iereG; fie u+ r&l .e circu s!a+%" D+ .esf"Eurarea ac!i)i!"%il&r !uris!ice. Di+!re aces!e /a8e a."$&s!urile Ei refu(iile; $e+siu+ile Ei ca $i+(urile.17 aL Si!ua%ia e>is!e+!" Ta/el +r. 2 S!ruc!uri .e $ri ire !uris!ic" clasifica!e Nr. Cr!. 1 2 # ' , 0 7 9 9 1I 11 12 1# 1' 1, 10 17 19 19 2I 21 22 2# 2' 2, Ti$ s!ruc!ur" 5&!el 5&!el 5&!el 5&!el Pe+siu+e !uris!ic" Pe+siu+e !uris!ic" Pe+siu+e !uris!ic" Pe+siu+e !uris!ic" Pe+siu+e !uris!ic" Pe+siu+e !uris!ic" Pe+siu+e !uris!ic" Pe+siu+e !uris!ic" Pe+siu+e !uris!ic" Pe+siu+e !uris!ic" Pe+siu+e !uris!ic" Pe+siu+e !uris!ic" Pe+siu+e !uris!ic" Pe+siu+e !uris!ic" Pe+siu+e !uris!ic" Pe+siu+e !uris!ic" Pe+siu+e !uris!ic" Ca ere .e D+c-iria! Ca ere .e D+c-iria! Ca ere .e D+c-iria! A$ar!a e+!e .e D+c-iria! De+u irea s!ruc!urii CAUTIS LARISA LU`GARDEN NU 7A UITA ARA7IS A4UG5IA CAPRIOARA CASA AL3A CASA 3ARCARU CASA 3OGDAN CASAaN CASA FLORA ALPINA 7ARIA 7I5AELA 7IRA: R5EIN SERANNA STEFI SbL1ESTER TOPA4 1LAD [I IULIA CASA COCA LA NINA 7I7LER 7I7LER Ca!e(&ria '_ 2_ ,_ #_ 2_ #_ 2_ #_ 2_ #_ 2_ '_ #_ 2_ #_ #_ 2_ 1_ #_ 1_ 2_ 2_ #_ #_ #_ Nu "r ca ere #, 27 ,I 27 , 7 1, , 9 # , 7 12 0 , 1, 1I ' 7 , , # # ' 1 Nu "r l&curi 7I ,9 1II ,' 12 1' #0 1I 10 0 1I 12 2' 12 1I 29 2I 12 1' 12 1# 0 0 9 2 e+%i&+" @

17

+-idem

20

KSursa -!!$@MM===. .r!.r&L

Pe*(%u*e tu#%(t%c+
' s!ele 0N 1 s!ea 12N

# s!ele '1N

2 s!ele '1N

Fi(. , Clasificarea $e+siu+il&r !uris!ice D+ fu+c%ie .e ca!e(&rie Di+ (raficul .e e(al" .e '1N; fii+. ai sus re8ul!" c" $e+siu+ile !uris!ice .e .&u" Ei .e !rei s!ele au & $&+.ere ai $u%i+e la +u "r;

a2&ri!are. Pe+siu+ile !uris!ice .e $a!ru s!ele su+! cele

rere8e+!*+. .&ar 0N; iar $e+siu+ile !uris!ice .e 1 s!ea au $&+.ere .e 12N. Du$" .a!ele s!a!is!ice e>is!" ' -&!eluri D+ s!a%iu+e; .e 2; #; ' Ei , s!ele; cu u+ +u "r !&!al .e 1#9 .e ca ere Ei 292 .e l&curi .e ca8are. E>is!" Ei ca ere .e D+c-iria!; !rei .e 2 s!ele Ei Ea$!e .e # s!ele; Ei ai e>is!" u+ a$ar!a e+! .e D+c-iria! cu .&u" l&curi .e ca8are.

/L Da!e s!a!is!ice Ta/el +r. # S!ruc!uri .e $ri ire !uris!ic" cu fu+c%iu+i .e ca8are !uris!ic" $e !i$uri .e s!ruc!uri K+u "rL Ti$uri .e s!ruc!uri .e $ri ire !uris!ic" T&!al 5&!eluri 5&!eluri $e+!ru !i+ere! Pe+siu+i !uris!ice KSursa -!!$s@MMs!a!is!ici.i+sse.r&L KQ @ G B .a!e li$s"L A+ii 2II9 1# 1 1 11 2II9 11 1 @ 1I 2I1I 12 2 @ 1I 2I11 1I ' @ 7

21

Fi(. 0 S!ruc!uri .e $ri ire !uris!ic" cu fu+c%iu+i .e ca8are !uris!ic" $e !i$uri .e s!ruc!uri K+u "rL Di+ .a!ele s!a!is!ice re8ul!" & sc".ere a +u "rului .e $e+siu+i !uris!ice .e la 11 D+ a+ul 2II9; la 7 D+ a+ul 2I11; iar +u "rul -&!eluril&r a crescu! .e la 1 D+ a+ul 2II9; la ' D+ a+ul 2I11. Ta/el +r. ' Ca$aci!a!ea .e ca8are !uris!ic" e>is!e+!" $e !i$uri .e s!ruc!uri .e $ri ire !uris!ic" Kl&curiL Ti$uri .e s!ruc!uri .e $ri ire !uris!ic" T&!al 5&!eluri 5&!eluri $e+!ru !i+ere! Pe+siu+i !uris!ice KSursa -!!$s@MMs!a!is!ici.i+sse.r&L A+ii 2II9 299 70 #1 192 2II9 2'1 70 @ 10, 2I1I ##, 170 @ 1,9 2I11 #'9 2#I @ 119

Fi(. 7 Ca$aci!a!ea .e ca8are !uris!ic" e>is!e+!" $e !i$uri .e s!ruc!uri .e $ri ire !uris!ic" Kl&curiL
22

Da!&ri!" sc".erii +u "rului .e $e+siu+i !uris!ice .i+ s!a%iu+e; a sc"8u! Ei +u "rul .e l&curi .e ca8are; .e la 192 .e l&curi D+ a+ul 2II9; la 119 l&curi D+ a+ul 2I11. Nu "rul .e l&curi .e ca8are la -&!eluri a crescu! .e la 70 .e l&curi D+ 2II9; la 2#I .e l&curi D+ 2I11; a)*+. & creE!ere .e #I2N. Ta/el +r. , Ca$aci!a!ea .e ca8are !uris!ic" D+ fu+c%iu+e $e !i$uri .e s!ruc!uri .e $ri ire !uris!ic" K+u "r l&curi B 8ileL Ti$uri .e s!ruc!uri .e $ri ire !uris!ic" T&!al 5&!eluri 5&!eluri $e+!ru !i+ere! Ca/a+e !uris!ice Pe+siu+i !uris!ice KSursa -!!$s@MMs!a!is!ici.i+sse.r&L 2II9 1II1,9 27910 ,07# 1'20 0,2'' A+ii 2II9 1I2,II '#I'I @ @ ,9'0I 2I1I 119,#0 0'2'I @ @ ,'290

Fi(. 9 Ca$aci!a!ea .e ca8are !uris!ic" D+ fu+c%iu+e $e !i$uri .e s!ruc!uri .e $ri ire !uris!ic" K+u "r l&curi B 8ileL

Ta/el +r. 0 S&siri ale !uriE!il&r D+ s!ruc!uri .e $ri ire !uris!ic" $e !i$uri .e s!ruc!uri K+u "r $ers&a+eL
23

Ti$uri .e s!ruc!uri .e $ri ire !uris!ic" T&!al 5&!eluri 5&!eluri $e+!ru !i+ere! Ca/a+e !uris!ice Pe+siu+i !uris!ice KSursa -!!$s@MMs!a!is!ici.i+sse.r&L

2II9 9197 20,2 10, '0 ,#2'

A+ii 2II9 0199 2,10 @ @ #09#

2I1I 7229 '19, @ @ #I'#

Fi(. 9 S&siri ale !uriE!il&r D+ s!ruc!uri .e $ri ire !uris!ic" $e !i$uri .e s!ruc!uri K+u "r $ers&a+eL Di+ cei !rei a+i a+ali8a!i 2II9; 2II9 Ei 2I1I; D+ a+ul 2II9 s6au D+re(is!ra! cele ai ul!e

s&siri ale !uriE!il&r D+ s!ruc!urile .e $ri ire !uris!ic"; u+ +u "r .e 9197 .e $ers&a+e; iar 0,N .i+ ei au &$!a! $e+!ru $e+siu+ile !uris!ice Ei .&ar #2N au ales -&!elurile; iar res!ul .e #N au ales -&!elurile $e+!ru !i+ere! Ei ca/a+ele !uris!ice. H+ a+ul 2I1I +u "rul !uriE!il&r s&si%i a sc"8u! cu 22N fa%" .e a+ul 2II9; iar ,9N au &$!a! $e+!ru -&!eluri Ei res!ul .e '2N au ales $e+siu+ile !uris!ice.

Ta/el +r. 7 H++&$!"ri D+ s!ruc!uri .e $ri ire !uris!ic" $e !i$uri .e s!ruc!uri K+u "rL Ti$uri .e s!ruc!uri .e $ri ire !uris!ic" 2II9
24

A+ii 2II9

2I1I

T&!al 5&!eluri 5&!eluri $e+!ru !i+ere! Ca/a+e !uris!ice Pe+siu+i !uris!ice KSursa -!!$s@MMs!a!is!ici.i+sse.r&L

19,20 020, ##, 10# 1170#

1#,92 '91, @ @ 9777

1091# 9#90 @ @ 7,27

Fi(. 1I H++&$!"ri D+ s!ruc!uri .e $ri ire !uris!ic" $e !i$uri .e s!ruc!uri K+u "rL Nu "rul .e D++&$!"ri D+ $e+siu+ile !uris!ice a sc"8u! cu #0N D+ a+ul 2I11 fa%" .e a+ul 2II9. De la 1170# .e D++&$!"ri D+ 2II9 a2u+(*+. la 7,27 .e D++&$!"ri D+ 2I1I. Nu "rul D++&$!"ril&r D+ -&!eluri a a)u! & creE!ere .e a$r&a$e ,IN D+ a+ul 2I1I faE" .e a+ul 2II9. ,%&%$% Alimentaie pu-lic Al"!uri .e res!aura+!e; D+ ca!e(&ria s!ruc!uril&r !uris!ice cu fu+c%ie .e ali e+!a%ie se D+ca.rea8" Ei al!e s!ruc!uri K$i88erii; fas!6f&&.; cra e e!c.L .ar $e+!ru & a$reciere c&res$u+8"!&are a fe+& e+ului !uris!ic Ei & c&relare .irec!" cu ca$aci!a!ea .e ca8are; $ri ele su+! cele e>is!e+! al ser)iciil&r !uris!ice D+ R& *+ia; c&+si.er" Ei _____ s!ele $&! c&+cura la a!i+(erea $erf&r a+%el&r. Ta/el +r. 9 S!ruc!uri .e $ri ire !uris!ice cu fu+c%ie .e ali e+!a%ie Kres!aura+!eL
25

ai

re$re8e+!a!i)e. A)*+. D+ )e.ere !e+.i+%ele !uris ului i+!er+a%i&+al; .ar Ei +i)elul cali!a!i) c" .&ar s!ruc!urile clasifica!e la ___; ____

Nr. !&!al l&curi

Nr. l&curi D+ res!aura+!e $e +i)ele .e clasificare ,_ '_ #_ 2_ 1_

Nr. l&curi D+ res!aura+!e clasifica!e la #_; '_ Ei ,_ 22I

1I,9 6 6 KSursa -!!$@MM===. .r!.r&L

22I

0#7

2I2

P&+.erea l&curil&r D+ res!aura+!e clasifica!e la #_; '_ Ei ,_ KNL 2I;77

Ta/el +r. 9 S!ruc!uri .e $ri ire !uris!ice cu fu+c%ie .e ali e+!a%ie clasifica!e
Ti$ s!ruc!ura 3AR DE 4I 3AR DE 4I 3AR DE 4I 3AR DE 4I 3AR DE 4I 3RASERIE 3UFET 3AR CAFE 3AR DISCO 3AR DISCO 3AR PI44ERIE RESTAURANT CLASIC RESTAURANT CLASIC RESTAURANT CLASIC RESTAURANT CLASIC RESTAURANT CLASIC RESTAURANT CLASIC RESTAURANT CLASIC RESTAURANT PENSIUNE SNACS63AR SNACS63AR De+u irea s!ruc!urii 3OCLING CAUTIS NU 7AI UITA PISCINA POPASUL SC5IORILOR SANIUTA DE AUR SALON TARANESC LU`GARDEN 3LISS GOSSIP A4UGA 7O7ARO1I CAPRIOARA CAUTIS LARISA LU`GARDEN NU 7AI UITA R5EIN SERANNA 1LAD [I IULIE SALON RUSTIC TELEGONDOLA A4UGA Ca!e(&ria # STELE ' STELE # STELE ' STELE 2 STELE 2 STELE # STELE , STELE # STELE # STELE # STELE 2 STELE ' STELE 2 STELE , STELE # STELE # STELE 2 STELE 2 STELE # STELE 2 STELE Nu ar l&curi #' 2I 12 0I 7' ,I #2 7I 1II 1II 'I 1II 17, 2II 1#0 0I 9I 72 2' #2 #9

KSursa -!!$@MM===. .r!.r&L

26

Fi(. 11 S!ruc!uri .e $ri ire !uris!ice cu fu+c%ie .e ali e+!a%ie clasifica!e K+u "r l&curiL H+ s!a%iu+ea A8u(a s!ruc!urile clasifica!e .e $ri ire !uris!ice cu fu+c%ie .e ali e+!a%ie au u+ u "r !&!al .e 1,19; .i+ care cea ai are $&+.ere & au res!aura+!ele clasice Ei a+u e ,,N; cu u+ +u "r .e 9## .e l&curi. La $&lul &$us se afl" res!aura+!ele $e+siu+e cu u+ +u "r .e 2' .e l&curi; re$re8e+!*+. .&ar 1;,N .i+ !&!alul .e l&curi. ,%&%,% Agrement A8u(a &fer" ul!i$le $&si/ili!"%i .e a(re e+!; a!*! cel&r ce cau!" & )aca+%" li+iE!i!" c*! Ei cel&r D+ c"u!are .e )ia%" .e +&a$!e. Pe l*+(" $&si/ili!"%ile .e s?i $e+!ru care es!e re+u i!"; D+ A8u(a se re("sesc res!aura+!e cu $re$ara!e $r&as$e!e Ei /i+e $re(a!i!e; $u/6uri; u+ clu/ .e +&a$!e e>cele+! Ei u+ clu/ .e /iliar. Ei /&=li+( cu 'c' au!e+!ice; $recu !ir cu aer c& $ri a!. Cei care )i+ $e+!ru s$&r!urile .e iar+" .ar +u E!iu s" s?ie8e +u )&r $leca .e8a "(i%i@ D+ A8u(a e>is!" $*r!ie .e sa+ie Ei .&u" $*r!ii .e S+&= Tu/i+(.19 ese Ei $is!e .e f&ar!" /u+" cali!a!e. Pe+!ru a a!&rii .e a.re+ali+"; :C Esca$a.e &fer" e>$erie+%e &ff6r&a. la )&la+ul u+&r Ei u+ !ere+ e>cele+! a e+a2a! Ei ec-i$a e+!e $erf&r a+!e .e $ai+!/all Ei

18

-!!$@MM===.a8u(as?i.r&

27

#.2. 3A4A TE5NICO67ATERIAL GENERAL ,%$%&% .ile de transport C&+fi(ura%ia s$a%ial"; !i$&l&(ia Ei .e+si!a!ea i+fras!ruc!uril&r !eri!&riale c&+s!i!uie su$&r!ul Ei &rie+!ea8" &.ul .e .e8)&l!are Ei )al&rificare ec&+& ic" a u+ui !eri!&riu. Ra+(ul &.er+i8are a aces!&ra c&+s!i!uie u+ fac!&r .e &rie+!are; i+fras!ruc!uril&r !eri!&riale Ei (ra.ul .e

s!i ulare sau i+-i/are a .e8)&l!"rii s$a%iale. Li$sa u+&r ca!e(&rii .e i+fras!ruc!uri .i+ ca.rul u+ui !eri!&riu sau s!area $r&as!" a aces!&ra se c&+s!i!uie D+!r6u+ fac!&r .e i+-i/are a .e8)&l!"rii Ei .e !ra+sf&r are a acelui !eri!&riu .i+!r6& 8&+" ce+!ral" Kcare se calea8" .e &/icei $e & aEe8areL D+ u+a $eriferic" cu flu>uri .i)er(e+!e; D+ s$ecial .e $&$ula%ie.19 C"ile Ei i2l&acele .e !ra+s$&r! asi(ur" efec!uarea c"l"!&riei; a.ic" a acelui se( e+! al ac!ului recrea!i) f"r" .e care !uris ul; ca fe+& e+; es!e .e +ec&+ce$u!. Ia!" .e ce D+!re .iferi!ele c& $&+e+!e ale i+fras!ruc!urii se +asc i+!er6rela%ii cau8ale; c&+s!ruirea /a8el&r .e ca8are Ei a(re e+! &!i)*+.u6Ei a$ari%ia .&ar D+ c&+!e>!ul u+&r c"i .e acces .e ul! &.er+i8a!e; iar $re8e+%a aces!&ra 2us!ific*+.u6se +u ai D+ ca8ul e>is!e+%ei u+&r resurse a!rac!i)e i+cluse e>$l&a!"rii. Turis ul ac!ual .a!&rea8" e>!re &.er+i8"rii Ei .i)ersific"rii c"il&r Ei ai D+.elu+(a! sau i2l&acel&r .e !ra+s$&r!. CreE!erea )i!e8ei .e .e$lasare D+ s$a%iu D+sea +" & ec&+& ie su/s!a+%ial" .e !i $ li/er; ceea ce &fer" i+.i)i.ului $&si/ili!a!ea u+ui se2ur )i8i!area u+ui +u "r are .e &/iec!i)e. Pr&cesul &/%i+u! D+ aces! .& e+iu a facili!a! i+clu.erea

D+ sfera !uris ului a u+&r resurse si!ua!e la .is!a+%e a$recia/ile .e ce+!rele e i%"!&are .e !uriE!i sau sur &+!area u+&r &/s!ac&le +a!urale .e&se/i!e. Pri+ci$ale c"i Ei aerie+e; +a)ale Ei i2l&ace .e !ra+s$&r! i $lica!e D+ !uris su+! cele ru!iere; fer&)iare; i2l&acele .e !ra+s$&r! s$eciale K!elescau+; !eleca/i+a; !elesc-iL.2I

aL Re%eaua .e c"i ru!iere OraEul A8u(a; (refa! $e cul&arul !ra+scar$a!ic al 1"ii Pra-&)a; /e+eficia8" .i+ $li+ .e a)a+!a2ul $&8i%i&+al. Di+ aces! &!i); 8&+a se $re8i+!" .es!ul .e fa)&ra/il D+ ra$&r! cu .esc-i.erea $e $la+ +a%i&+al Ei i+!er+a%i&+al; D+ $ri ul r*+. .a!&ri!" fa$!ului c" asi(ur" le("!ura D+!re $ar!ea ce+!ral" Ei su.ic" a %"rii; la care se a.au(" e>!ra&r.i+arul $&!e+%ial !uris!ic a aces!ei 8&+e care a!ra(e u+ D+se +a! flu> !uris!ic.21

19 20 21

-!!$@MM===. .r!.r& C&cea+; P.A 1l"scea+u; G-.A Ne(&escu; 3; 3p% cit% -!!$@MM===. .r!.r&

28

Pri+ci$ala

a(is!ral" ru!ier" ce !ra)ersea8" s!a%iu+ea .e la +&r. la su. es!e DN1; care face

2&+c%iu+ea cu DN71; ce )i+e .e la T*r(&)iE!e $ri+ l&cali!a!ea Puci&asa; Fie+i; 7&r&ie+i.22 La aceas!a se )a a."u(a !raseul Au!&s!r"8ii A # B 3raE&) B Pl&ieE!i B 3ucureE!i; sectorul 4rao# * .omarnic care )a s$&ri su/s!a+%ial $&!e+%ialul .e c& u+ica%ie $e a+sa /lu Ei; D+ .e&se/i!; cel ru!ier; $r&iec! .e i+fras!ruc!ur" ru!ier" &. ai ales $e+!ru 8&+a !uris!ic" a !eri!&riului i+)es!i(a!. E>ecu%ia aces!ui a2&r" )a a.uce $e l*+(" & serie .e /e+eficii la +i)el

acr&!eri!&rial Ei i $&r!a+!e /e+eficii $e+!ru .e8)&l!area 8&+ei 1alea Pra-&)ei@ 6 )a $relua !&! !raficul .e !ra+8i! .e $e DN 1; E 0I; sec!&rul 1alea Pra-&)ei; re.*+. aceas!" ar!er" ru!ier" +a%i&+al" !raficului 8&+al D+ sc&$uri !uris!ice; .uc*+. as!fel la flui.i8area circula%ieiA 6 )a .e!er i+a sc".erea se +ifica!i)" a i $ac!ului (e+era! .e !raficul .e !ra+8i! asu$ra i+fras!ruc!urii s!ra.ale; c&+s!ruc%iil&r; e.iului a /ia+!; si(ura+%ei $ie!&+il&r .i+ ca.rul & e+!ul ac!ual +ici & l&cali!a!e s!a%iu+il&r .i+ 4&+a 1alea Pra-&)ei; a)*+. D+ )e.ere c" la $e s!r"8i; cu !ra)ersare

ur/a+" +u .is$u+e .e ce+!uri &c&li!&are; !raseul .ru ului +a%i&+al DN 1 E 0I su$ra$u+*+.u6se e.ia+" a l&cali!"%il&r $e .irec%ie +&r.6su.A ari .i+ %ar" care )&r fi c&+ec!a!e .irec! sau se 6 )a scur!a se +ifica!i) !i $ii .e acces Ei si(ura+%a c"l"!&riei s$re 4&+a !uris!ic" 1alea Pra-&)ei $e+!ru !uriE!ii ce $r&)i+ .i+ ca$i!al"; al!e &raEe afl" D+ )eci+"!a!ea au!&s!r"8ii; $recu Ei cei .i+ s!a!ele )eci+e KU+(aria; Sl&)acia; P&l&+ia e!c.LA

6 )a re$re8e+!a & ar!er" ru!ier" $ri+ci$al" .e accesare ra$i." .e c"!re !uriE!i a cel&r !rei su/8&+e !uris!ice $ri+ci$ale ale 4&+ei 1alea Pra-&)ei@ 3raE&)6P&s!")aruA R*E+&)63ra+A Pre.eal6Si+aiaA 6 )a .e!er i+a .i+a i8area ec&+& iei 8&+ale Ei cu $rec".ere a ac!i)i!"%il&r !uris!ice $ri+ c&+ce+!rarea D+!re(ului !rafic ru!ier .e $e c& $&+e+!a +&r.ic" s$re su.ul %"rii $ri+ aceas!" 8&+" $e+!ru & $eri&a." lu+(" .e !i $; cu $&si/ili!"%i uE&are .e .esc"rcare $e $la+ l&cal $ri+ i+!er e.iul +&.uril&r .e rac&r. la au!&s!ra."A 6 l&cali!"%ile .i+ 4&+a 1alea Pra-&)ei care /e+eficia8" .e su$rafe%e &$!i e $e+!ru e>!i+.erea i+!ra)ila+ului )&r $u!ea s"6Ei rela+se8e ac!i)i!"%ile ec&+& ice Ei D+ s$ecial cele i+.us!riale care +u a.uc $re2u.iciu $a!ri &+iului Ei ac!i)i!"%il&r !uris!ice .i+ 8&+"; .a!&ri!" creE!erii se +ifica!i)e a $&!e+%ialului .e c& u+ica%ieA

22

Pascaru; 7aria+a; 1alea Pra5o#ei * g5id turistic; A. Li/ri; 3ucureE!i; 2II0

29

6 D+ )eci+"!a!ea $eri e!rel&r .e rac&r. la au!&s!ra." .i+ 4&+a 1alea Pra-&)ei se creea8" $re ise $e+!ru .e8)&l!area ce+!rel&r .e $reluare a flu>ului !uris!ic; care are ca %i+!" aceas!" 8&+" Ei i+clu.erea D+ sis!e e .e !ra+s$&r! $u/lic s$re .es!i+a%iile !uris!ice D+ )e.erea .esc&+(es!i&+"rii a2&re a !raficul au!& D+ ca.rul 8&+ei K$arc"ri .e .i e+siu+i ari; s!a%ii $e+!ru !ra+s$&r! $u/lic; ce+!re .e i+f&r are !uris!ic" as&cia!e cu ce+!re .e !riere a !uriE!il&r e!c.L.2#

Fi(. 12 Traseul &rie+!a!i) al Au!&s!r"8ii A# sec!&rul C& ar+ic B 3raE&) KSursa -!!$@MM===. .r!.r&L /L Re%eaua .e c"i fera!e Accesul $e calea fera!" es!e asi(ura! .e !re+uri i+!er+e Ei i+!er+a%i&+ale. Pri+ &raEul A8u(a !rece 7a(is!rala #II KC&ri.&rul I1 Pa+eur&$ea+L@ 3ucureE!i B Si+aia B Pre.eal B 3raE&) B Si(-iE&ara B TeiuE B Clu2 Na$&ca K!r&+s&+ .u/lu elec!rifica!L.

23

-!!$@MM===. .r!.r&

30

CAPITOLUL :- AMENA7RI TURISTICE A e+a2area !uris!ic" re$re8i+!" s!ra!e(ia fu+.a e+!al" .e .e8)&l!are a &fer!ei !uris!ice. Pr&cesul .e a e+a2are !uris!ic" reflec!" i+!erac%iu+ea .i+!re $ar!iculari!"%ile fi8ic&6 (e&(rafice ale !eri!&riului Ei a+sa /lul ac!i)i!"%il&r ec&+& ice Ei s&ciale care se .esf"E&ara $e aces! !eri!&riu; a+sa /lu D+ ca.rul c"ruia !uris ul are r&lul ce+!ral; .e $&lari8are a i+!eresel&r Ei ef&r!uril&r. H+ aces! c&+!e>!; a e+a2area !uris!ic" are r&lul .e asi(ura .e8)&l!area !uris ului Ei )al&rificarea !uris!ic" &$!i " a !eri!&riului; .e a ("si s&lu%ii .e ul!i$licare a efec!el&r !uris lui e.iului; e.iu Ei D+ ec&+& ia 8&+ei Ei .e a i+!e(ra $la+urile .e .e8)&l!are a !uris ului D+ s!ra!e(ia .e8)&l!"rii ec&+& ic&6s&ciale a !eri!&riului. H+ acelaEi !i $; ea !re/uie s" c&+!ri/uie la $r&!e2area c& $le> .e &r(a+i8are E!ii+%ific" a s$a%iului !uris!ic; lu*+. D+ c&+si.erare rela%iile .i+!re c&lec!i)i!"%ile u a+e $recu Ei !&%i fac!&rii care i+flue+%ea8" aces!e rela%ii. la creE!erea cali!"%ii lui. As!fel; a e+a2area !uris!ic" $&a!e fi c&+si.era!" u+ $r&ces .i+a ic Ei

C& $le>i!a!ea $r&cesului .e a e+a2are !uris!ic"; e>is!e+%a aces!eia D+!r6& )arie!a!e .e f&r e Ei s!ruc!uri rele)" & !i$&l&(ie .i)ers" a a e+a2"ril&r !uris!ice. H+ fu+c%ie .e +a!ura s$a%iului (e&(rafic; D+!*l+i e+a2"ri ale si!uril&r .e li!&ral; &+!a+e; ur/a+e; rurale; ale $arcuril&r Ei re8er)a%iil&r +a!urale; ale s!a%iu+il&r !er ale; ale 8&+el&r $eriur/a+e e!c.2' Pe+!ru .efi+irea u+ei s!ra!e(ii .e a e+a2are !uris!ic"; es!e +ecesar" s!a/ilirea u+&r &/iec!i)e $ri+ci$ale. Aces!ea $&! fi@ )al&rificarea su$eri&ar" a $&!e+%ialului !uris!ic; $relu+(irea se8&+ului !uris!ic $ri+ ec-i$area !eri!&riului cu ele e+!e e>$l&a!a/ile Ei fu+c%i&+ale D+ !&! !i $ul a+ului; .i e+si&+area &fer!ei D+ ra$&r! cu cererea $&!e+%ial" Ei a!ra(erea u+ui +u "r s$&ri! .e !uriE!i +a%i&+ali Ei s!r"i+i; .e8)&l!area u+&r f&r e )aria!e .e !uris !u!ur&r resursel&r !uris!ice Ei sa!isfacerea c*! ai care s" asi(ure )al&rificarea ul!&r se( e+!e .e !uriE!i.2,

Lu*+. D+ c&+si.erare al"!uri .e &/iec!i)e Ei fac!&rul !i $; s!ra!e(iile .e a e+a2are !uris!ic" $&! fi@ $e !er e+ scur! K162 a+iL; ca & ac%iu+e sau recrea%ie la !e+.i+%ele rece+!e ale cererii !uris!iceA $e !er e+ 8&+e !uris!ice; e.iu K#6, a+iL; cu .e8)&l!"ri Ei &.er+i8"ri ale s$a%iului a e+a2a!A $e !er e+ lu+( K061I a+iL; care )i8ea8" .e8)&l!area u+&r +&i $u+c!e; s!a%iu+i; ce+!ru; su/8&+e sau e+i!e s" r"s$u+." u+&r +e)&i ale cererii $e & $eri&a." D+.elu+(a!".20 Ela/&rarea s!ra!e(iei .e a e+a2are !uris!ic" $resu$u+e ur "!&arele e!a$e@
24 25 26

Ri(u; Ga/riela; 'urismul montan; E.i!ura Ura+us; 3ucureE!i; 2II1 +-idem, $. #2 +-idem; $. ##

31

.efi+irea &/iec!i)el&r .ia(+&s!icul si!ului ce ur ea8" a fi a e+a2a!@ i+)e+!arierea resursel&r !uris!ice e)aluarea Ei ierar-i8area aces!&ra i.e+!ificarea $ie.icil&r D+ .e8)&l!area !uris ului reali8area $re)i8iu+il&r Kcererii; &fer!ei .e ca8areL i.e+!ificarea Ei .efi+irea $r&(ra el&r $ri&ri!are .e@ &.er+i8area Ei .e8)&l!area ser)iciil&r !uris!ice

&r.&+are Ei .e8)&l!are a resursel&r $r& &)are Ei c& erciali8are f&r are Ei $erfec%i&+are a resursel&r u a+e .e8)&l!are a !uris ului s&cial i+fras!ruc!ur" !uris!ic" Ei i+)es!i%ii .irec!e ale sec!&rului $u/lic c&+ser)are a resursel&r +a!urale Ei s&ci&6cul!urale e)aluarea ec&+i ic" a s!ra!e(iei alese@ a+ali8a i+)es!i%iil&r fi+a%are as$ec!e i+s!i!u%i&+ale Ei le(ale27 '.1. A7ENA:RI TURISTICE 7ONTANE aL 7u+%ii 3aiului 6 1alea D&f!a+ei 6 1alea 7usi!a 6 1alea Rusu 6 1f. Rusu B 1alea U+(-ia 7ica 6 A8u(a O/iec!i)e@ 1f. Rusu; !ra)ersarea 2u a!a!e 6 0 &re. Es!e .ru u+!elui la A8u(a. Ti $ul +ecesar@ a$r&>i a!i) , &re Ei f&res!ier; $&!eca +e arca!" i+accesi/il" $e cea%" Ei D+ i+!er)alul cu

s!ra! .e 8"$a.". Aces! !raseu face le("!ura D+!re )alea D&f!a+ei Ei )alea Pra-&)ei; !ra)ers*+. sec!&rul +&r.ic al )ersa+!ului; .*+. $&si/ili!a!ea !uriE!il&r .e a a. ira $eisa2ele .i+ )es!ul Car$a%il&r .e Cur/ur".

27

+-idem; $. #,6#0

32

Pu+c!ul .e $lecare se ("ses!e la c&+flue+%a $*r*ului 7usi!a cu D&f!a+a; .e u+.e se $leac" $e .ru ul f&res!ier. De la $&. se ur ea8a .irec%ia +&r. )es! Ka$r&>i a!i) ,II .e &.ific" .irec%ia s$re +&r. )es! $e Ale(e asur" ce +e a$r&$ie e!riL; $e !erasa .i+!re D&f!a+a Ei 7usi!a. Traseul face a$&i u+ c&! s$re )es!; s!ra/a!e & 8&+" .e f*+e%e; Ei DEi .e r*u. Du$" a$r&>i a!i) 2 ? !raseul !rece $e $ar!ea .rea$!" a )"ii; iar la c&+flue+%a $*raiel&r Rusu Ei 7usi!a se /ifurc". .ru ul .i+ s!*+(a; care c&+!i+u" $e )ersa+!ul s!*+( al )"ii Rusului; afla! D+ $ri+ci$alul $e u+ $&. .e !eras". I+iial are .irecia es!6)es! K$e+!ru circa 1 ? L iar .i+ .re$!ul 1"ii Cal.e er(e s$re +&r.6)es! $e+!ru circa # ? . La D+!*l+irea cu 1alea lui 7a+&le !raseul c&+!i+u" la ar(i+ea lu+(ii; fii+. u+e&ri D+!re!"ia! .e )ersa+!. H+ !i $ul se8&+ului .e $l&i aici e>is!" 8&+e ac&$eri!e .e a$a; care fac .e$lasarea f&ar!e .ificil". Cu a$r&a$e 2II .e .ru ului .i+ el $&r+e!e u+ .ru .ifere+" .e 2II .e secu+.ar care e!ri D+ai+!e .e sf*r i!ul er(e s$re .rea$!"; urc*+. $e+!ru c*!e)a /ucle

e!ri $*+" la s!*+a .e $e cul ea Rusului. Pe cul ea .i+!re )"ile Rusu i ai $&a!e fi f&l&si!" .i+ cau8a c&$acil&r. Se a2u+(e la

PDraie; care a f&s! D+ !recu! .efria!a; se ("sesc D+ $re8e+! $la+!aii .e c&+ifere i fa(. P&!eca )ec-e ce c&/&r* .e la s!*+a s$re su.6es! +u s!*+a .e $e cul ea Rusului D+ a$r&>i a!i) 1 &r" i 2u "!a!e. La s!*+a .e $e cul ea Rusului; ur "ri+. !raseul .escris; se a2u+(e .u$" & &r" i 2u "!a!e. De aici D+ce$e u+ urcu $ri+ $"u+e; .ificil $e+!ru c" $a+!" are u+e&ri i #II .e li+ia .e cul e; cei ',I .e e!ri. i+!" .e &rie+!are es!e )*rful Rusu; )i8i/il s$re )es!. P*+" la el; $e+!ru a +u +e r"!"ci; se ur ea8" e!ri .ifere+ " .e +i)el fii+. $arcuri D+ a$r&>i a!i) .&u" &re. Cea er(e s$re +&r.; D+ aua .i+!re ai i+u!e. Traseul c&+!i+u" $ri+ ai .ificil" $ar!e es!e !rei ea su$eri&ar". De $e )*rful Rusu se (reu .e ur a! c&/&ar" $*+" la s!*+a; la care se a2u(+e D+ #I6'I .e

aces!a i )f !e)ia. S$re )es! se $&a!e )e.ea s!*+a .e $e .rea$!" )"ii U+(-ia 7ic". O $&!eca

$".ure; c&/&ar" $e $ar!ea .rea$!" a )"ii U+(-ia 7ic"; $*+" la &seaua s$re A8u(a. H+ ul!i a $ar!e a .ru ului e>is!" /ara2e $e+!ru $r&!e2area i+s!alaiil&r .e ca$!are a a$ei. 7ai c&+!i+u" D+c" a$r&a$e 7 ?il& e!ri $e &seaua care .uce la A8u(a.29 /L Si+aia 6 Ca/a+a Piscul C*i+elui 6 1f. Piscul C*i+elui 6 1f. Dr"(a+ B [aua 3aiului 6 1f. Ca8acu 6Cul ea Urec-ea 6 P*r!ia S&rica 6 A8u(a 7arca2e@ Si+aia 6 1f. Piscul C*i+elui@ $u+c! al/as!ru 1f. Piscul C*i+elui 6 [aua 3aiului@ /a+.a r&Eie [aua 3aiului6 A8u(a@ .ru
28

f&res!ier res$ec!i) $&!ec" +e arca!"

-!!$@MM===.$ri ariaa8u(a.r&

33

Dura!a@ 969 &re. Traseul D+ce$e .e la (ar" CFR Si+aia. De aici; ur ai DN 1 s$re 3ucure!i $e & .is!a+" .e cca.,I ; )" a+(a2ai ai .e$ar!e $e s!ra." Piscul C*i+elui; !ra)ersai $e r*+. Pra-&)a; a$&i s$re Ca/a+" Piscul C*i+elui. Pe+!ru a c&+!i+u" calea fera!"; .u$" care a2u+(ei la i+!rarea H+!re$ri+.erii 5i.r& eca+ica; u+.e se !er i+" s!ra.". Di+ aces! $u+c!; )ei )e.ea s$re s!*+(a u+ .ru !raseul; c&!ii la s!*+(a. a$!e ser$e+!i+e De la ca/a+"; i+ei $&!eca 'II ai !*r8iu; la circa & &r" .e urcu c&+!i+uu .i+ Si+aia;

s&sii D+ $&ia+" u+.e se ("se!e Ca/a+" Piscul C*i+elui. arca!" cu $u+c! al/as!ru ce !rece $e l*+(" u+ s!*l$ .e releu; urc*+. $ri+ $".urea .e a es!ec .e f&i&ase i c&+ifere $e .irecia (e+eral" es!; .e a$r&>i a!i) .ifere+" .e +i)el. Su+!ei D+ cele .i+ ur " la li i!" su$eri&ar" a $".urii; la 1'II ai .e$ar!e; )" (-i.ai .u$" se +ele .e arca2 ur "ri+. $&!eca ce urc" al!i!u.i+e. 7er(*+. &r" .e

c&+s!a+! $ri+ $"u+e; $e Pici&rul C*i+elui Kfla+ca! $e a /ele $"ri .e $".ureL; iar la circa 1M2 ers .e la li i!" $".urii s&sii la & /ifurcare a $&!ecil&r; l*+(" & s!*+a $"r"si!". H+ai+!e arca! s$re 1f. Piscul C*i+elui; iar la .rea$!" & $&!eca secu+.ar" ai .e$ar!e; s$re 1f. 1&r+icu. De aici; i+ei $&!eca ce er(e s$re er(e $e li+ia c&+!i+u" !raseul

s!*+a Piscul C*i+elui; i

.e creas!"; urc*+. acce+!ua!; $"r"sii D+ cele .i+ ur " creas!" Pici&rul C*i+elui c&!i+. s$re s!*+(a; .u$" care i+!ersec!a!i .ru ul .e $e cul ea $ri+ci$al" a 7u+il&r 3aiului. Di+ aces! $u+c!; a2u+i su/ 1f. Piscul C*i+elui; $u!ei a)ea & a $l" $ri)eli!e@ s$re N1; se $&a!e &/ser)" 7u+!ele Cu $"!u K ce se ra ifica .i+ Cul ea 3aiului i c&/&ar" s$re 1alea Pra-&)eiL afla! $e $ar!ea .rea$!" a )"ii Rele; iar s$re 1 se D+f"iea8" a/ru$!ul $ra-&)ea+ al 7u+il&r 3uce(i. De $e cul ea $ri+ci$al"; ur ai .ru ul .e cul e s$re +&r.; !rece i .u$" circa 1 ? la Piscul C*i+elui .e & s!*+a; D+ a$r&$ierea c"reia se afl" u+ i8)&r; urca i +i)el $e su/ Cul ea 3aiului Kce cul i+e8a cu 1f. 3aiul 7are; 19I9 .e ai .e$ar!e $e c&as!" K.e

su.ic" a 1f. Dr"(a+; &c&lii )*rful $e .ru ul ce .escrie & cur/" D+ ac .e $"r; i+ei cur/" .e L a$r&>i a!i) 1 ? aici se .esc-i.e & $a+&ra " s$re 1alea D&f!a+ei .i+c&l& .e care se D+!i+. cul ile $e+!ru a a. ir" 7u+ii 3uce(i. Di+ aua 3aiului i+ei D+ c&+!i+uare u+ il&r

Gr&-&!i; res$ec!i) CiucasL .u$" care a2u+(ei D+ aua 3aiului; u+.e es!e i+.ica! u+ $&$as arca2ul /a+." r&ie care )6a D+s&i! .e la 1f. Piscul C*i+elui K arca2ul es!e .es!ul .e rarL; .e$" ii /ifurcaia cu .ru ul ce c&/&ar" s$re 3u!e+i Ks$re 1 $e la Ca+!&+ul 4" &raL; !recei .u$" circa 1M2 &r" $ri+ aua 3aiu!ul; .e u+.e se .es$ri+.e s$re 1 Cul ea 4" &ra; ur "rii creas!" $ri+ci$al" ce face le("!ura cu $ar!ea +&r.ic" a
34

ai .e$ar!e .ru ul .e creas!" $e

su/ 1*rful 3aiul 7ic; $*+" c*+. a2u+(ei la & /ifurcare a cres!ei@ s$re es! K.rea$!"L c&+!i+u" asi)ului K7u+ii Nea uluiL $ri+ Plaiul

Or2&(&aia; iar s$re +&r.6)es! se .es$ri+.e Cul ea Urec-ea; ur a!" .e .ru ul ce l6a i ur a! .e la 1f. Piscul C*i+elui. Di+ aces! $u+c!; c&/&r*i $e .ru ul ce ur ea8" Cul ea Urec-ea circa & &r"; ur *+. s" a2u+(ei la ca$"!ul su$eri&r al $*r!iei S&ric". C&/&r*i $e l*+(" $*r!ia S&ric" $e & $&!eca lar(" care )" sc&a!e D+ $ar!ea .e es! a &ra ului A8u(a. De aici; er(*+. # ? ; D+ a)al; $e s!ra." 1alea A8u(ii; res$ec!i) s!ra." I+.e$e+.e+ei; a2u+(ei la DN1; l*+(" (ar" CFR A8u(a.29 cL 7u+%ii 3aiului 6 A8u(a 6 Cul ea S&rica 6 1f. Ca8acu 6 1f. 3aiu!u K4" &raL Es!e u+ !raseu care $&a!e fi $arcurs D+ a$r&>i a!i) $a!ru &re; fii+. accesi/il D+ &rice a+&!i $; ai ales D+ !i $ul )erii sau !&a +". O/iec!i)ele su+! 7u+!ele Ca8acu i Cul ea f&res!ier f"r" arca2e !uris!ice. a$r&)i8i&+a i cu a$a; $e+!ru c" $e .ru +u ai Urec-ea. P&!eca i .ru

Traseul D+ce$e .e la s!aia .e au!&/u8 .e la i+!rarea .i+s$re 3u!e+i D+ A8u(a; D+ s$a!ele /isericii; l*+(" i8)&r Kes!e .e $refera! s" fi Du$" & urcare .e a$r&>i a!i) 2II .e e>is!" al!" surs"L. P&!eca urc" s$re su. $e+!ru $!ui+ !i $; $e li+ia &selei; a$&i c&!e!e s$re es!. e!ri se $&! )e.ea .&u" sec!&are .e .efileu $e care le s!r"/a!e Pra-&)a la c&+flue+a cu A8u(a. H+ $ar!ea .e su.6)es! se $&a!e )e.ea a/ru$!ul 3uce(il&r; D+!re )*rfurile C&s!ila i Carai a+. Pa+!" )a c&+!i+u" la & .ifere+" .e +i)el .e #II .e e!ri $e+!ru a$r&>i a!i) u+ sfer! .e &r"; !reaca+. $ri+!r6& f*+ea"; a$&i $ri+!r6& 8&+" .e ai lD+"; .ru ul face .&u" c&!uri l"r(i; !rec*+. $ri+!r6& $" u+e D+ca.ra!" .e e!ri al!i!u.i+e i #I6'I .e i+u!e .e la $lecare .irec ia .e i+u!e $e cul ea S&ric". Pa+!" ic" asi(ur" u+ .ru &li8i. La $".ure; u+.e se i+!ersec!ea8" cu al!e $&!eci ce )i+ .i+s$re +&r.; .i+s$re A8u(a. Pa+!" .e)i+e ul!eri&r $es!e 1III .e ers se sc-i /" s$re rela!i) u &r

es!; a2u+(*+.u6se .u$" c*!e)a

D+ c&+!i+uare; $ri+ $".ure. La ca$"!ul sau; la circa 0I .e

i+u!e .e la $lecare; se a2u+(e D+!r6& ai (reu .e urca!; $&!eca ai acce+!ua!e. H+

$&ia+". S$re )es! se $&! )e.ea )*rfurile 3uce(il&r. P*+" .e)i+e .e2a

are c*!e)a c&!uri; se .u/lea8"; a$&i se !ri$lea8". Du$" al!" 2u "!a!e .e &r" se a2u+(e s$re +&r.6es! D+!r6& $&ia+"; .u$" care se i+!r" D+ $".ure; s$re su.6es!; !raseul a)*+. $a+!e !&! circa 'I6,I .e $u+c! +e afl" i+u!e se urc" a$r&a$e 2II .e ai la circa 1'II .e ieirea .i+ $".ure; se a2u+(e la ul!e $&!eci care se reu+esc la e!ri .ifere+ " .e +i)el. H+ ul!i a $ar!e; D+ai+!e .e ar(i+ea $".urii. H+ aces! i+u!e .e la $lecare. Di+

e!ri al!i!u.i+e i la .&u" &re i 2I .e

aces! $u+c! se $&a!e c&+!i+u" .ru ul $e $&!eca su. es!. H+ aces! .i+ ur " ca8 +u e>is!" u+ .ru
29

ai la!" care .uce s$re .rea$!" Ksu.L; la s!*+a .e clar .efi+i!; )ersa+!ul fii+. !ra)ersa! .e $&!eci .e

$e )ersa+!ul .re$! al 1"ii Feei; fie $e u+a .i+!re $&!ecile ce urc" $e cul ea Urec-ea; afla!" la

+-idem

35

&i. Pe+!ru a +u +e r"!"ci; lu" $e cul e c&+!i+u" & e+! .a! cu u+ .ru La #I .e $ri ele 1I61, Urec-ea K171, a$r&>i a!i) 17II

c" i+!" creas!" i se urc" $a+!" D+ a$r&>i a!i) 1I

i+u!e. A2u+ i

s$re es!; a2u+(*+. $e u+ .ru

/i+e c&+!ura!. Traseul se u+e !e la u+

f&res!ier ce &c&le !e cul ea Urec-ea; a2u+(*+. $e $ar!ea .e +&r. la

s!*+a .i+ Ceaus&aia; iar la su. $e su/ )*rful Ca8acu; $*+" la aua 3aiu!u. i+u!e .e la ie ire .i+ $".ure se a2u+(e $e cul ea Urec-ea; u+.e $ri)eli !ea i+u!e urcuul es!e rela!i) u&r; a$&i $a+!" .e)i+e ai .ificil" D+ .re$!ul )*rfului es!e .e +" .e a. ira!. Traseul se reia $e .ru ul f&res!ier $e )ersa+!ul su.ic al cul ii. H+ L $e care Dl &c&le!e $e la su.. Dru ul c&+!i+u" .e aici $rac!ic &ri8&+!al; la ; &c&li+. .&u" )*rfuri la +&r. i la su.. Du$" a$r&a$e & 2u "!a!e .e &r" se arca2 !uris!ic Kcruce

a2u+(e la aua .i+ su.6)es!ul )*rfului Ca8acu; $e care .ru ul Dl &c&le!e la su.6)es!. La !rei &re i 2u "!a!e 6 $a!ru &re se a2u+(e; la su. .e )*rful Ca8acu; la u+ s!*l$ cu r&ieL i i+.icaii c&res$u+8"!&are K)alea D&f!a+ei la # &re i ', 4" &ra la 2 &reL. De aici se urc" $e )*rful Ca8acu; a)*+. D+"l i ea .e 1702 .e !rasee@ 6 s$re cul ea D&f!a+ei $e cul ea Or2&(&aia K# &re i ', .e 6 la Trais!e+i $ri+ )alea Prisl&$ului K# &reL 6 la 3u!e+i $e cul ea 4" &ra K2 &reL 6 D+a$&i $e !raseu la 7u+!ele Du!c"; c&/&r*re la s!*+a; .e aici $ri+ $".ure la .ru ul f&res!ier $e 1alea Feei i a$&i 3u!e+i.#I .L 7u+%ii 3aiului 6 1alea A8u(ii 6 Ca/a+a Susai O/iec!i)e@ )alea A8u(ii; $"s!r")"ria Li /asel; 7u+!ele Susai. Ti $ +ecesar@ # 6 ' &re . Dru f&res!ier@ $&!eca s$re ca/a+" Susai K arca2 6 !riu+(-i r&u; D+ ul!i a $ar!eL. U+ !raseu u&r .e $arcurs; a!*! $lec*+. .i+ &raul A8u(a; c*! i i+)ers; c&/&r*+. .e la ca/a+" Susai. Parial; $&a!e fi u!ili8a! $e+!ru asce+siu+ile .i+ 7u+ ii Nea ului; la )*rfurile Pal!i+u; Nea+i!u; S!&)ia; 5usu; U+(-ia 7are; Ca8acu e!c. Se $leac" .e la s!a ia .e au!&/u8 .e l*+(" /iseric" .i+ ce+!rul &raului; c"!re es!; ur "ri+. &seaua care s!r"/a!e l&cali!a!ea $e+!ru a$r&a$e 2 ? . Pe+!ru !uri!ii ce +u .&resc s" )i8i!e8e &ra ul; i+!rarea $e !raseu se face .i+ s!a ia fi+al" a li+iei .e au!&/u8 afla!" la
30

i+u!e A 3u!e+i $ri+ ca+!&+ul e!ri; .e u+.e se $&! )e.ea ai ul!e

7u+ii Nea ului. Di+ aces! $u+c! fi+al al !raseului; e>cursia $&a!e s" c&+!i+ue $e i+u!eL

ar(i+ea .e es! a &raului A8u(a. H+ai+!ai s$re es!; $ri+ &ra;

+-idem

36

l"sai D+ .rea$!" fa/ric" .e $&s!a); fa/ric" .e /ere; D+!re$ri+.erea .e )i+ifica ie; iar D+ s!*+(a & are $ar!e a 8&+ei re8i.e+ iale a &raului. C"!re )es! .is$ar !re$!a! .i+ c* $ul $ri)irii :e$ii i Carai a+ul; i se .esc-i.e & $ers$ec!i)" fru &as" asu$ra sec!&rului su$eri&r al )"ii Cer/ului; C&lii 7&rarului; )f. 3ucs&iu. Du$" a$r&>i a!i) #I i+u!e .e la $lecare a2u+(e i la ca$"!ul es!ic al &raului. H+ su.; D+ .rea$!"; se )". )ersa+ii D $".urii ai )"ii Urec-ea; ale c"rei i8)&are se afl" su/ )*rful cu acelai +u e. Pe ul!i a $ar!e a !raseului; .ru ul asfal!a! se c&+!i+u" cu & &sea f&res!ier". La c&+flue+a cu Li /aselul K$ri+ci$alul aflue+! .e $e .rea$!" r*uluiL; .ru ul se )a /ifurca. U+a .i+ )aria+!e )" urc" s$re +&r.; D+ lu+(ul Li /aselului; $*+" la ca/a+" Susai. P&a!e fi u!ili8a!" la D+c-eierea e>cursiei sau $e+!ru D+!&arcerea la A8u(a K1 &r" i. #I i+u!eL. Cea .e a .&u" )aria+!" se .esf"&ar" c"!re +&r.6es!; ur "ri+. al/ia A8u(ii. H+ a &+!e .e c&+flue+a; $e s!*+(a .ru ului; se afl" $"s!r")"ria Li /asel; ale c"rei i+s!ala ii i /a8i+e $&! fi )i8i!a!e. De ase e+ea; .i+ s$a!ele $"s!r")"riei se $&a!e urc" $e $&!eca; $ri+ $".ure; la $laiul i s!a+ele .e $e )*rful Cla/uce!ul A8u(ii K262 1M2 &reA urcare a+e)&i&as" D+ $ri a $ar!eL. C&+!i+uai !raseul $e 1alea A8u(ii i; .u$" circa 1, es!. H+ ul!i ul $la+; la li i!" su$eri&ar" a $".urii; )e.e i+u!e; .irec ia se sc-i /" c"!re 1f. Rusu; iar c"!re su. KD+ .rea$!"L u+

)*rf ac&$eri! a$r&a$e D+ D+!re(i e .e $".ure Ka$ar i+e cul ii U+(-iaL. Se .e$"e!e a$&i c&+flue+a cu $*r*ul Ca8acu; la &/*ria c"ruia se &/ser)" )*rful cu acelai +u e. La el se $&a!e a2u+(e $e )alea Ca8acu; $e & $&!eca. Du$" c*!e)a .i+ i+u!e; al/ia A8u(ii i .ru ul .escriu u+ c& D+"l i e $e u+ $ra( f&r a! ul!. Su+!ei la ca$"!ul a 9I lar( c"!re su.; iar u+ $*r*ia .e $e .rea$!" face & casca." .e #6' c&+flue+a cu $*r*ul Fru &as"; u+.e al/ia A8u(ii se l"r(e !e f&ar!e i+u!e .e la $lecare i $u!ei face u+ Rusu. C&+!i+uai !raseul $e )alea A8u(ii. Ti $ .e #I i+u!e s!r"/a!ei u+ sec!&r ai D+(us! al ul!. Se !rece )"ii; .es!ul .e /i+e D $".uri!. La c&+flue+a cu $*r*ul U+(-ia 7ic" K$e care se afl" a e+a2"ri -i.r&!e-+iceL; .ru ul Di sc-i /" .irecia c"!re +&r.. De aici; )alea se l"r(e!e $ri+!r6& serie .e $&ie+ie cu fl&ri ul!ic&l&re; cu &li8i i /ra8i !i+eri. C"!re su. se $&a!e ur "ri

a &6c"lcare .is$use a$r&a$e )er!ical. O +&ua sc-i /are .e .irec ie c"!re NE $*+" la ic $&$as. S$re su.; $e )alea Fru &as"; urc" u+ .ru

f&res!ier Kcirca #;, ? L. Di+ el; s$re es!; $e $&!eca; se $&a!e a2u+(e la 1f. U+(-ia 7are i )f.

$r&filul ascui! al 1f. U+(-ia 7are; iar s$re )es!; )ersa+!ul es!ic al Cla/uce!ului A8u(ii. H+ al/ia A8u(ii e>is!" $ra(uri a e+a2a!e $e+!ru cre !erea $"s!r")il&r. La c&+flue+a cu $*r*ul !e)ia; $e .rea$!"; D+ $".urea .e c&+ifere; se )e.e silue!" u+ei ca/a+e sil)ice. Aici; c"!re .rea$!" Kes!L; $e )alea !e)iei; urc" la 1f. Nea !u u+ .ru f&res!ier i & $&!eca.
37

H+c" 2,6#I )ei !rece $e l*+(" A8u(ii; .u$" D+c" 'I

i+u!e; !raseul )a c&+!i+ua $e .ru ul .e l*+(" al/ia r*ului; care se ai

e+ i+e ai .eas"A

ai D+!*i $e s!*+(a; a$&i s$re .rea$!" aces!uiaA )alea se )a D+(us!"; iar $".urea .e)i+e

ul!e /ar"ci; .e$" ii c&+flue+a cu $*r*ul R&u; .e l*+(" care se $&a!e i+u!e; se a2u+(e D+!r6& $&ia+" u+.e se D+!*l+esc se +e .e arca2 !uris!ic

urc" $e $&!eca; $e cul ea Re!e)&i; la ca/a+" .e )*+"!&are Lacul R&u. H+ c&+!i+uare; $e )alea K!riu+(-i r&uL care .uc s$re s!*+(a; la ca/a+" Susai; iar s$re .rea$!"; la Lacul R& u. C"!re +&r.; .ru ul f&res!ier c&+!i+u" la &/*ria A8u(ii. Du$" cD!e)a i+u!e .e &.i-+" la ar(i+ea al/iei A8u(ii sau $e /a+c" .e $e .rea$!" ai la!" i+.ica!" cu arca2 .ru ului; se reia !raseul s$re s!*+(a la ca/a+" Susai; $e $&!eca al!er+a+!e .e sec!&are cu D+cli+are ai ic" i ai

!uris!ic K!riu+(-i r&uL. La D+ce$u! $a+!" es!e acce+!ua!" i +ecesi!" ce)a ef&r!; a$&i sur)i+ $a!ru are. P&!eca se s!rec&ar" $ri+!r6& fru &as" i+u!e i .u$" $arcur(erea u+ei ai lar("; .i+ care se iese $e cul eA arca2 cu s"(ei $e care $".ure .e c&+ifere; a$&i $ri+ $&ie+ie .i+ care; $es!e )*rfurile ar/&ril&r; c"!re +&r.6)es!; $&! fi 8"ri!e cres!ele P&s!a)arului i Pie!rei 7ari. Du$" #I6'I .ifere+" .e +i)el .e circa 2II D+ ; se i+!r" D+!r6& $&ia+" ce)a

i2l&cul aces!eia se afl" ca/a+" Susai. Aici e>is!" c* i)a s!*l$i .e

su+! i+.ica!e !raseele ce $&! fi ur "ri!e@ cruce al/as!r" s$re Cl"/uce!6Plecare K2 &reLA cruce r& ie; /a+." r&ie s$re Pre.eal; $ri+ Ci&$lea K1 1M' &r"LA cruce r&ie c"!re Pia!r" 7are K# 1M' &reL. De la ca/a+" se $&a!e c&/&r* i s$re &raul A8u(a; ur "ri+. .ru ul $ie!rui! care $leac" .e la su. )es! .e aceas!"; $e su/ 1f. C&c& ului; $e )alea Li /aselului. I+.ifere+! .e )aria+!" aleas"; se i $u+e c" D+ )es!.#1 eL 7u+%ii 3aiului 6 Pre.eal 6 Cl"/uce!ul Taurului 6 A8u(a O/iec!i)e@ cul ea Cl"/uce!; ca/a+a GDr/&)a. Ti $ +ecesar@ #6#d &re al/as!ru Accesi/il D+ &rice a+&!i $A P&a!e fi s!r"/"!u! a /ise+s; ef&r!ul ai .ificil iar+"; D+ seciu+ea fi+al". ul!i$le. are .e$u+*+.u6se D+ $ri a $ar!e a e>cursiei. Se rec& a+.a a>i " f"c*+.u6se $e $arcursul a .&u" e!a$e; $u+c!ul ai sus D+ Pre.eal K1I'I la (ar"L fa " .e A8u(a arca2@ !riu+(-i & e+!ele .e re$aus s" se reali8e8e u+ scur! ur .e &ri8&+! s$re es!; su. i su.6

Traseul es!e u&r .e $arcurs; iar $&si/ili!" ile .e c&+!i+uare a .ru eiei su+! $lecarea .i+ Pre.eal; asce+siu+ea la c&!" .e $& ire afl*+.u6se i el cu a$r&a$e 1II K9,I L.

31

+-idem

38

Se D+ce$e .e la (ur" $*r*ului Puris!&aca KI;9 ? care su+! !recu!e ur "!&arele i+.ica ii@ 1I

su. .e (ar"L; ur "ri+.u &seaua ce arca2 cu s"(ea!" $e

.uce c"!re ca/a+" Cl"/uce!6S&sire. La $Dr!ia .e sc-i )e i )e.ea u+ s!*l$ .e

i+u!e $*+" la Cl"/uce!6S&sire K$es!e sec iu+ea fi+al"

a $ir!ieiLA l lM2 &r" $*+" la Cl"/uce!6Plecare Kur "ri+. $Dr!ia .e sc-iL i 2 &re $*+" la GDr/&)a. Pe+!ru asce+siu+ea la ca/a+" Cl"/uce!6Plecare e>is!" .&u" )aria+!e@ $ri a D+ se+sul s"(e ii; a .&u" ur "ri+. !raseul $aralel cu !elefericul; $e $&!eca .i+ /a8" s!*l$il&r. H+ $ri a e)e+!uali!a!e se urc"; $e+!ru D+ce$u!; susi+u!; $e+!ru 061I ca/a+ei Cl"/uce!6S&sire. H+!re !raseul $e la i+u!e; D+!r6& $a+!" .e 1,62I (ra.e; $*+" la !eras" &li8i; D+ .rea$!"; se )a &/ser)" i+s!ala ia sc-ilif!ului. Relu"

ar(i+ea $".urii. I e.ia!; $e cel .e al .&ilea s!*l$ al i+s!ala iei .e ilu i+are a

$*r!iei; )ei )e.ea u+ $a+&u cu i+.icaii asu$ra $ir!iei .e sc-i. L*+(" el e>is!" i & s"(ea!" Ks$re ca/a+a Cl"/uce!6Plecare 1 &r"A s$re ca/a+a GDr/&)a 1 &r"L. Urca i i .u$" al ci+cis$re8ecelea s!*l$ D+ $".ure se .esc-i.e & $&!eca la!"; a$r&>i a!i) 1;,62 arca2ul !riu+(-i al/as!ru. C&+!i+u*+. $&!eca; urc" $"rile su$eri&are i i+feriare ale $*r!iei. P*+" aici; !uri!ii f&l&sesc $&!eca ce se .esf"&ar" $e aici es!e ar(i+ea $*r!iei .e sc-i. Suiul i+u!e .e la $lecarea i2l&cie a $ir!iei; la ca$"!ul ai .ificil; D+!ruc*! $a+!" .e$" e!e frec)e+! 2I (ra.e. Du$" 'I i $u+c!ul su$eri&r al li+iei .e !elesc-i. D+ 1,62I i+u!e; $e & $a+!" .e 2I . Pe u+ &li.; D+ .rea$!"; a$are i+u!e $ri+ $".ureA sec!&arele .e $a+!"

u&ar" al!erea8" cu $&riu+ile D+ care .e$"e!e 1,I. Di+ $".ure )a a$"rea sec!&rul ce lea("

.e la ca/a+" Ki+.ifere+! .e )aria+!" aleas"L; )e i a2u+(e D+ seciu+ea c"reia D+!Dl+i

Reluai !raseul $e seciu+ea su$eri&ar" a $ir!iei; a/a!i+.u6)a la s!*+(a. Trecei $e l*+(" $u+c!ul .e $lecare al celui .e6al .&ilea sc-ilif!A urca i circa 1II C"!re ca$"!ul $*r!iei; $a+!" se cal ea8" !re$!a!. U+ ca/a+" Cl"/uce!6Plecare. A .&u" )aria+!" c&+!i+u" !raseul .e la s!*l$ul cu s"(ea!"; $e &sea; $*+" la s!aia .e $lecare a !elefericului; iar .e aici D+ lu+(ul )"ii Teascului; $e .ru f&res!ier. Du$" circa 1,I ; .ru ul se /ifurca; !raseul .esf"ur*+.u6se $e cel &rie+!a! c"!re su. KD+ fa"L $e+!ru D+c" 'II6,II . La ca$"! se )e.e u+ )ersa+! D+ $a+!" (e+eral" .e circa #II $e care D+ce$e i asce+siu+ea $r&$riu68is". P*+" la /a8" )ersa+!ului se $&a!e a2u+(e i $e $&!eca. Aceas!" $leac" .e la s!*+(a s!aiei .e !eleferic; suie u&r $ri+!re $*lcuri .e $uiei .e /ra. i $*+" la /a8" )ersa+!ului se fac 1I61, &li.. Pe+!ru a /ele )aria+!ele; i+u!e; )ersa+!ul urc" i+u!e. De aici; !i $ .e 'I60I
39

2I6#, (ra.e. H+ s!*+(a; $e $arcurs; se .es$ri+. .&u" $"r ii .e sc-i cu (ra. .e .ificul!a!e s$&ri!. ic ef&r! i a2u+(ei la s!aia .e !eleferic i

c&+!i+uu; $&!eca er$uie!e $e lD+(" s!*l$ii !elefericului; iar sec!&arele lu+(i; cu $a+!e .e $es!e

#I (ra.e; su+! D+!reru$!e .e al!ele

ai scur!e; cu $a+!e .e

a>i

1, (ra.e. Pe $arcurs !rece i $e

l*+(" .&u" $la!f&r e i s!aii .e &/ser)aie a circulaiei !elescau+ului. De la Cl"/uce!6Plecare; $ri)i+. s$re Cl"/uce!6S&sire; D+ .rea$!" K+&r.6es!L se .esf"&ar" & $&!eca la!"; arca!" cu cruce al/as!r"; ce .uce c"!re ca/a+" Susai. Traseul; u&r .e ici $*+" D+!*l+e!e & $&!eca la!" ce urc" $e i+u!e .e urcu $*+" la ca/a+" Susai; $arcurs; c&/&ar" u&r sau .e$"e!e .e+i)el"ri $arcur(e D+ 2I6#I

)alea Puris!&aca Kcruce r&ie; /a+." r&ieL. De la $lecare i $*+" la i+!ersecie; !raseul se i+u!e. De aici ur ea8" D+c" 1,62I arca2ul c&+!i+u*+. $e i+!erflu)iul .e $e .rea$!" A8u(ii; c&/&r*+. D+ al/ia aces!eia i urc*+. $e Cla/uce!ul 7are; la ca/a+" Re+!ea Kcirca #6#e &reL. Reluai !raseul s!a/ili!; i .e la ca/a+" Cl"/uce!6Plecare c&/&rDi !i $ .e 2I6#I $*+" la ca/a+" GDr/&)a. S!r"/a!ei $&ia+" .e la su. .e -&!el; & $&!eca cu $a+!" c*!e)a $a+!" $".urii .e c&+ifere. Trecei .e u+ i+u!e; c&/&r*rea se acee+!uea8a; $"u+ea se D+(us!ea8"; a$"r*+. c" u+ cul&ar D+ i+u!e i2l&cul ic". Du$"

a el&+; .u$" care ur ea8" .&u" $&)*r+iuri se$ara!e .e &

ai lD+". Pe ul!i a seciu+e .i+ai+!e .e ca/a+" se )". )*rfurile Ca8acu i Cla/uce!ul De la ca/a+a G*r/&)"; si!ua!" D+ aua .e la +&r. .e Cla/uce!ul Taurului; se $&a!e c&/&r*

Taurului; iar D+ .rea$!" $a+&ra " 3uce(il&r Ksce!&rul C&s!ila63ucs&iuL. D+ #I6'I i+u!e D+ )alea Li /aselului; $e u+ .ru .e c"ru " ce $leac" .i+ s$a!ele ca/a+ei KD+ KD+ !rei sec!&are cu

es!L. De la ca/a+a G*r/&)" c&+!i+u" A$r&>i a!i) 'I

!raseul la Cla/uce!ul Taurului K+u i! l&cal Pi!i$&+cuL.

i+u!e se urc" $*+" la )*rf; la & .ifere+ " .e +i)el .e 19I

$a+!" .e $es!e #I (ra.e; se$ara!e .e .&u" $&r iu+i D+ care aceas!" +u .e$"e!e 1, (ra.eL. La ca$"!ul celui .e al .&ilea $&)Dr+i ; $&!eca; cu )ersa+!ul )es!ic al u+!elui; la aces!eia i asce+siu+ea $*+" la )*rf. De la )*rful Cla/uce!ul Taurului se $leac" s$re su.6)es!; c&/&r*+. c*!e)a reD+!*l+e!e $&!eca cu circa 1,I arca2 !riu+(-i al/as!ru; D+ ar(i+ea $".urii. Se i+u!e; $*+" se er(e $e & $a+!" lD+" arca2 ce)a sla/; c&+!i+u" D+ $a+!" u &ar" $e er(e $e ea; .ar su(er" $"r"sirea ar(i+ea $".urii. Se $&a!e

; .u$" care se i+!r" D+ $".ure $e .irecia )*rfului C&s!ila. L"s!"riul /&(a! i li$s" . Pe ar/&ri a$"r i u+ele se +e sil)ice K/e+8i r&iiL. Se i+!r" i+u!e; & $".ure . Se

arca2ului D $ie.ic" i.e+!ificarea i e.ia!" a !raseului. Se c&/&ar" D+ $a+!" acee+!ua!a & .ifere+" .e +i)el .e circa 1,I !re$!a! D+ $".urea .e c&+ifere K &li8i i /ra8i !i+eriL; u+.e $&!eca se l"e!e. Du$" a$r&a$e 2I i+u!e .e la reluarea !raseului .e $e )*rf; $a+!" sca.e i s!r"/a!e; !i $ .e ,61I !ra)ersea8" $&ia+" i se !rece $ri+!r6& $".ure .c a es!ec !i $ .e ,60
40

.e /ra8i; .u$" care iese D+!r6& $&ia+" afla!" $e Plaiul lui 7& 7i-ai; si!ua! la 1.1,I

i+u!eA !raseul c&+!i+u" $e

cul e; .e$"e!e & $&!eca; a$&i & li+ie elec!ric". Tre$!a!; D+ce$e s" se 8"reasc" &ra ul A8u(a K.e$&8i!ul .e a $a+ieLA $a+!" cre!e u&r i .u$" D+c" circa 1I .ru &raului sau se $&a!e c&+!i+u" $&!eca; s$re )es!; $ri+ $".urea .e Iei la i+u!e se i+!ersec!ea8" cu u+ &li8i; $e l*+(" u+ $u+c! .e f&res!ier care urc" s$re es!; $e )ersa+!ul .re$! al A8u(ii. Se $&a!e c&/&rD $e el D+ ce+!rul

ca$!are a a$ei K.rea$!"L. H+ s!*+(a; $ri+!re ar/&ri; se )". fa/ric" .e /ere i fa/ric" .e $&s!a). ar(i+ea &raului $e $&!eca; D+ .re$!ul res!aura+!ului .i+ &seaua +ai&+al" K1L; sau $e aleea care sc-i /" .irecia .e .e$lasare s$re SE; $*+" D+ ce+!rul &raului. #2 fL 7u+%ii 3aiului 6 3uE!e+i 6 1alea Fe!ei 6 1alea 7"rului 6 P&$asul A8u(a Ti $ul +ecesar@ 2 &re i 2u "!a!e 6 # &re. Es!e .ru accesi/il D+ cea D+ cea ai ai are $ar!e a a+ului. f&res!ier i $&!eca +e arca!"; !raseu

Aces!a es!e u+ i!i+erar u&r; f"r" s" $re8i+!e )reu+ &/iec!i) s$ec!acul&s; .esf"ur*+.u6se are $ar!e a !i $ului $ri+ $".ure. Pu+c!ul .e $lecare es!e .ru ul care $&r+e !e .i+ e!ri su. .e (ar" 3u !e+iL i !rece $es!e a$a &seaua +ai&+al" D+ a$r&$iere Ka$r&>i a!i) 1II .e a$&i $e .ru ul f&res!ier .i+ s!*+(a care urc" la

Pra-&)ei; D+ a$r&$ierea sa+a!&riului. Se c&+!i+u" $e .ru ul asfal!a! $*+" la $ri a ra ificare i ar(i+ea $".urii. De ac&l& ra ur" .i+ .rea$!" i+u!e; se a2u+(e la ca+!&+ul 4" &ra K!raseul 9L. Cea .i+ s!*+(a; $e care se c&+!i+u" .ru ul; .uce s$re 1alea Feei. Du$" i+!rarea D+ $".ure se urc" $e & $a+!" u &ar"; a$&i; la circa #I .e urc" ce)a ai (reu; fii+. )i8i/ile silue!ele Carai a+ului i C&s!ileiA la fi+alul urcuului se

a2u+(e $e )ersa+!ul s!*+( al 1"ii Feei; .ifere+" .e +i)el fa" .e al/ia ei fii+. .e circa ,I60I .e e!ri. Dru ul c&+!i+u" la .rea$!"; c&/&r*+. c&+!i+uu $e+!ru 1;, ? . La D+!*l+irea cu $*r*ul 1acarlei .ru ul f&res!ier se c&+!i+u" $e alul .re$! al aces!uia. La c&+flue+ a cel&r .&u" a$e se $*r*ul Du!c"; $e ("se!e & ca/a+" f&res!ier". Du$" $&.; !raseul se ra ifica .i+ +&u. Dru ul .i+ .re$!" c&+!i+u" s" urce D+ a &+!e $e+!ru # ? ; .uc*+. D+ fi+al la s!*+a Du!c" K.u$" ce .e$" i alul s!*+( es!e & $&!ecaL. Pe+!ru c&+!i+uarea !raseului se ale(e al .&ilea .ru ; care D+ce$e .e l*+(" $&.. Se urc" D+ s!*+(a; $e )ersa+!ul .re$! al 1"ii Feei. Pa+!" es!e c*+. .ifere+" .e +i)el fa" .e al/ie es!e .e 1II fa( i /ra.. Pa+!" .e)i+e !re$!a! iar/". Aces!a
32

ai .ificil" $e+!ru $ri ul sfer! .e &r"; $*+"

; D+ aceas!" 8&+" fii+. & fru &as" $".ure .e ai D+(us! ac&$eri! cu

ai u&ar"; .ru ul c&!i+. s$re .rea$!"; &c&li+. cul ea care e!ri $e 1alea Seac"; ur *+. )ersa+!ul .re$! al aces!eia s$re

se$ar" 1alea Feei .e 1alea Seac". Dru ul $ie!rui! es!e D+l&cui! .e u+ul er(e circa 1II .e

+-idem

41

Pra-&)a; &c&li+. cul ea care se$ar" )alea .e 1alea 7"rului. Pe )ersa+!ul .i+ s!*+(a al 1"ii 7"rului .ru ul c&/&ar" $*+" la al/ie u+.e se &$re!e. Se !ra)ersea8" a$a i se urc" $e & $&!eca la & .ifere+" .e +i)el .e #I .e c&/&r*+. s$re &seaua +ai&+al". Cel .e al .&ilea .ru ; care D+ce$e .e la $&. i $e care Dl ur " ; urc" s$re s!*+(a; $e )ersa+!ul .re$! al 1"ii Feei. La Af+ce$u! K1I61, la & .ifere+" .e +i)el .e a$r&>i a!i) 1II $".ure .e fa( i .e /ra.. Tre$!a!; $a+!" .e)i+e i+u!eL $a+!" es!e ai are; $*+" se a2u+(e fa " .e al/ia $*r*ului. H+ aces! sec!&r se afl" & ai lD+"; .ru ul c&!e!e s$re .rea$!" i &c&le!e $e 1alea Seac"; ur ea8" )ersa+!ul .re$! e!ri $*+" la .ru ul f&res!ier .e $e .rea$!" 1"ii 7"rului. Aces!a i se D+fu+.a. Se c&+!i+u" .ru ul la s!*+(a c&+!i+u" $e cursul r*ului D+ a &+!e $e+!ru circa 1 ?

/&!ul cul ii care se$ar" 1alea Feei .e 1alea Seac". Dru ul $ie!rui! es!e D+l&cui! .e u+ul ce)a ai D+(us! i ac&$eri! .e iar/". El $"!ru+.e circa 1II al aces!eia s$re Pra-&)a i &c&le!e D+ acelai $la+ cul ea care se$ar" )alea .e 1alea 7"rului. Pe $ar!ea s!*+(a a 1"ii 7"rului c&/&ar" u &r $*+" la al/ie. Du$" !ra)ersarea a$ei se urc" $e & $&!eca; $*+" la .ru ul f&res!ier .e $e .rea$!" 1"ii 7"rului. De aici; !raseul c&+!i+u" $e+!ru D+c" 1 ? ; .u$" care face s!*+(a; se c&/&ar" $*+" la &sea; $u+c!ul .e ieire fii+. la 1 ? .e s!aiu+ea A8u(a; la circa u+ sfer! .e ?il& e!ru .e 5a+ul A8u(a.## '.#. A7ENA:RI TURISTICE PENTRU SPORTURILE DE IARN 0%,%&% Prtiile de sc5i S!a%iu+ea A8u(a $&a!e fi c&+si.era!" & a!rac%ie !uris!ic" $e+!ru $rac!icarea s$&r!uril&r .e iar+". H+ s!a%iu+ea A8u(a se ("sesc Ea$!e $*r!ii .e sc-i; care au & su$rafa%" !&!al" .e 29;1 -a Ei & lu+(i e !&!al" .e 0;# ? . D& e+iul sc-ia/il al s!a%iu+ii A8u(a es!e si!ua! la /a8a 7u+!elui S&rica; $e 1alea A8u(i; la a$r&>i a!i) 2., ?il& e!ri .e ce+!rul s!a%iu+ii. Aces!a .is$u+e .e 7 i+s!ala%ii .e !ra+s$&r! $e ca/lu care au ca$aci!a!ea !&!al" .e a$r&>i a!i) #'II !uriE!i $e &r" Ei care .eser)esc 1I $*r!ii. Cele K!ele(&+.&la .e 0 l&curi cu & ca$aci!a!e .e 2III $ers&a+e $e &r"L. D& e+iul sc-ia/il .is$u+e .e ur "!&arele .&!"ri@ +&c!ur+"; i+s!ala%ie .e $r&.us 8"$a." ar!ificial"; u!ila2e .e D+!re%i+u! 8"$a.a; $arcare; $*r!ie $e+!ru D+ce$"!&ri Ei /a+." !ra+s$&r!&are. La /a8a $*r!iil&r se ("sesc +u er&ase ce+!re .e D+c-iriere a ec-i$a e+!el&r s$&r!i)e Ksc-i;
33

ai i $&r!a+!e $*r!ii su+! S&rica &.er+"

Ei Ca8acu; aces!ea fii+. .eser)i!e .e c"!re & i+s!ala%ie .e !ra+s$&r! $e ca/lu

+-idem

42

s+&=/&ar. ; s"+iu%eL; $recu la .is$&8i%ie a!*!

Ei c"!e)a /aruri Ei l&curi .e ser)i!

asa. Pe+!ru D+ce$"!&ri )" s!au

&+i!&ri i+.e$e+.e+%i c*! Ei Ec&li .e sc-i Ei s+&=/&ar..

Fi(. 1# 5ar!a $*r!iil&r .e sc-i .i+ s!a%iu+ea A8u(a KSursa -!!$@MM===.$ri ariaa8u(a.r&L

43

aL P*r!ie sc-i Ca8acu 3re!ea le("!ura Tele(&+.&la es!e & $*r!ie cu (ra. .ificul!a!e Ei & lu+(i e .e 71,;,' Gra. .e .ificul!a!e@ Lu+(i e@ 71,;,' Al!i!u.i+e $lecare@ 11'1;21 Al!i!u.i+e s&sire@ 979 Pa+!a@ 22;9 N Difere+%a .e +i)el@ 10#;21 L"%i e@ 19;I0 Su$rafa%a@ 1;#0 -a e.iu . I+f&r a%ii $ar!ie sc-i Ca8acu 3re!ea le("!ura Tele(&+.&la@

e.iu .e

/L P*r!ie sc-i Ca8acu H+ce$"!&ri es!e & $*r!ie cu (ra. sc"8u! .e .ificul!a!e Ei & lu+(i e .e 1'I . I+f&r a%ii $*r!ie sc-i Ca8acu H+ce$"!&ri@ Gra. .e .ificul!a!e@ f&ar!e uE&ar" Lu+(i e@ 1'I Al!i!u.i+e $lecare@ 1I1I Al!i!u.i+e s&sire@ 1III Pa+!a@ 1IN Difere+%a .e +i)el@ 1I L"%i e@ ,I Su$rafa%a@ I.7 -a Pr&(ra @ I9@#I610@#I Desc-is" D+ =ee?e+.@ 1 urcare 6 a+ulea8a 1 $u+c! 9 $u+c!e 61' lei 1, $u+c!e 622 lei #I $u+c!e6 'I lei 0I $u+c!e 67, lei 9I $u+c!e 611I lei
44

cL P*r!ia .e sc-i S&rica es!e & $ar!ie & &l&(a!a .e 7i+is!erul Turis ului; are u+ +i)el .e .ificul!a!e e.iu; & lu+(i e .e 21II .e e!ri Ei & .ifere+%" .e +i)el .e ,01 .e e!ri. P*r!ia .e sc-i S&rica /e+eficia8" .e i+s!ala%ie .e 8"$a." ar!ificial"; +&c!ur+" Ei !ra+s$&r! $e ca/lu. I+f&r a%ii $*r!ie sc-i S&rica@ Gra. .e .ificul!a!e@ Lu+(i e@ 21II Al!i!u.i+e $lecare@ 1,#9 Al!i!u.i+e s&sire@ 979 Pa+!a@ 29 N Difere+%a .e +i)el@ ,01 L"%i e@ ,I Su$rafa%a@ 1I., -a Fi(. 1' P*r!ia .e sc-i S&rica KSursa -!!$@MM===.a8u(as?i.r&L .LP*r!ia .e sc-i La S!*+" es!e & $*r!ie & &l&(a!" .e 7i+is!erul Turis ului; are u+ +i)el sc"8u! .e .ificul!a!e; & lu+(i e .e 91I +&c!ur+" Ei +ici .e 8"$a." ar!ificial". I+f&r a%ii $*r!ie sc-i La S!*+"@ Gra. .e .ificul!a!e@ sc"8u! Lu+(i e@ 91I Al!i!u.i+e $lecare@ 1'97 Al!i!u.i+e s&sire@ 1### Pa+!a@ 10.9 Difere+%a .e +i)el@ 1,' L"%i e@ ,I Su$rafa%a@ '., -a Fi(. 1, P*r!ia .e sc-i La s!*+" KSursa -!!$@MM===.a8u(as?i.r&L
45

e.iu

; & .ifere+%a .e +i)el .e 1,'

; +u /e+eficia8" .e

eL Par!ia .e sc-i A8u(a Su. es!e & $*r!ie & &l&(a!" .e 7i+is!erul Turis ului; cu u+ (ra. sc"8u! .e .ificul!a!e Ei & lu+(i e .e 77I I+f&r a%ii $*r!ie A8u(a Su.@ Gra. .e .ificul!a!e@ sc"8u! Lu+(i e@ 77I Al!i!u.i+e $lecare@ 1'97 Al!i!u.i+e s&sire@ 1### Pa+!a@ 2I N Difere+%a .e +i)el@ 1,' L"%i e@ ,I Su$rafa%a@ #.9 -a fL P*r!ia .e sc-i Ca8acu 1aria+!" es!e & $*r!ie & &l&(a!" .e 7i+is!erul Turis ului; ce are u+ (ra. e.iu .e .ificul!a!e Ei & lu+(i e .e 'II e.iu . I+f&r a%ii $*r!ie sc-i Ca8acu 1aria+!"@ Gra. .e .ificul!a!e@ Lu+(i e@ 'II Al!i!u.i+e $lecare@ 11I2 Al!i!u.i+e s&sire@ 1III Pa+!a@ 2,;# N Difere+%a .e +i)el@ 1I2 L"%i e@ 'I Su$rafa%a@ 1.0 -a Fi(. 10 P*r!ia .e sc-i Ca8acu 1aria+!" KSursa -!!$@MM===.a8u(as?i.r&L (L Par!ia .e sc-i Ca8acu es!e & $*r!ie & &l&(a!" .e 7i+is!erul Turis ului. P*r!ia es!e c&!a!" ca a)*+. (ra. .e .ificul!a!e I+f&r a%i $*r!ie sc-i Ca8acu@ Gra. .e .ificul!a!e@ Lu+(i e@ 192I
46

e.iu Ei are i+s!ala%ie .e !elesc-iM!ele(&+.&l".

e.iu

Al!i!u.i+e $lecare@ 1,'I Al!i!u.i+e s&sire@ 1I1I Pa+!a@ 29.' N Difere+%a .e +i)el@ ,#I L"%i e@ '1 Su$rafa%a@ 7.9 -a H+c-irieri ec-i$a e+!@ Ec-i$a e+! c& $le! car)i+( 6#, lei Ec-i$a e+! c& $le! clasic62, lei S?iuri Ei /e%e car)i+( 62I lei S?iuri Ei /e%e clasic 61,lei 3&ca+ciMs?i car)i+( 61, lei 3&ca+ciMs?i clasic 6 1I lei S+&=/&ar. 6 'I lei Gar.er&/" 6 2 lei Sa+ie $las!ic 6 , lei Sa+ie e!al 61I lei.#' 0%,%$% +nstalaiile de transport pe ca-lu H+ s!a%iu+ea A8u(a se ("sesc Ease i+s!ala%ii .e !ra+s$&r! $e ca/lu. R&lul l&r c&+s!" D+ facili!area accesului D+ areale (reu .e a!i+s $ri+ al!e aL Telescau+ S&rica B lu+(i e .e 19#I $ers&a+eM&r"; 2 $ers&a+eMscau+. /L Telesc-i S&rica Su. B lu+(i e .e 70I .L 3a/<sc-i S&rica B lu+(i e .e 100 $ers&a+eM&r". eL 3a/<sc-i Ca8acu B lu+(i e .e 12, i+u!e; ca$aci!a!ea 12II $ers&a+eM&r".
34

Fi(. 17 P*r!ia .e sc-i Ca8acu KSursa -!!$@MM===.a8u(as?i.r&L

i2l&ace; D+ scur!area !i $uli Ei .i i+uarea i+u!e; 'II

ef&r!ului +ecesar $arcur(erii u+&r .is!a+%e; D+ .esf"Eurara recreerii -i/er+ale. ; ,01 .ifere+%" .e +i)el; circul" la 1, i+u!e; 7II $ers&a+eM&r". i+u!e; 29I $ers&+eM&r". i+u!e; 7I

; circul" la ' ; 10'

cL Telesc-i Ca8acu )aria+!" B lu+(i e .e #09

; circul" la '

.ifere+%" .e +i)el; circul" la ' i+u!e; 29I $ers&a+eM&r". ; .ifere+%a .e +i)el ,,2

; circul" la '

fL Tele(&+.&la A8u(a B !raseu 1,#I6979; lu+(i e 17,#

; .ura!a ,

-!!$@MM===.i+f&$e+siu+i.r&

47

Pr&(ra ul .e fu+c%i&+are al !ele(&+.&lei es!e 8il+ic 9@#I 6 10@#I. Pre%ul $e+!ru & urcare cu !ele(&+.&la es!e .e 19 lei a.ul%i Ei 12 lei c&$ii su/ 1' a+i; .ar e>is!" Ei car!ele $e $u+c!e care su+! ai a)a+!a2&ase $e+!ru sc-i&ri Ei car!ele $e 8i cu $re%ul .e 1'I leiM8i $e+!ru a.ul%i Ei 9I lei M8i $e+!ru c&$ii. La aces!e car!ele +u "rul .e c"l"!&rii es!e +eli i!a!; .ar car!ela +u es!e !ra+s isi/il". , urc"ri K#I $u+c!eL 6 9I lei 1I urc"ri K0I $u+c!eL 6 1,I lei 2I urc"ri K12I $u+c!eL 6 29I lei #I urc"ri K19I $u+c!eL B '2I lei 'I urc"ri K2'I $u+c!eL B ,'I lei#,

Fi(. 19 Tele(&+.&la A8u(a KSursa -!!$@MM===.a8u(as?i.r& L

Fi(. 19 Telesc-i S&rica KSursa -!!$@MM===.a8u(as?i.r& L

35

+-idem

48

CONCLU8II H+ 8&+a A8u(a; c&+.i%iile +a!urale; resursele cul!ural6is!&rice; $i!&rescul 8&+ei Ei f&+.ul ci+e(e!ic au &feri! ul!i$le $&si/ili!"%i .e a $lificare a !uris ului D+ 8&+". S!a%iu+ea A8u(a ; 8&+" !uris!ic" recu+&scu!" $e+!ru $rac!icarea s$&r!uril&r .e iar+" .ar Ei $e+!ru se2ururi .e &.i-+"; es!e .esc-is" $e !&a!" $eri&a.a a+ului; &feri+. !uriE!il&r ser)icii .e cali!a!e Ei $&si/ili!"%ii .e $rac!icare a $eisa2ul cli a &+!a+ cu ai ul!&r !i$uri .e a(re e+!. ai ales are )al&are es!e!ic" Ei fu+c%i&+al" fa)&ra/il &.i-+ei .ar

ac!i)i!"%il&r recrea!i)e a!*! iar+a c*! Ei )araA &+!a+a .e !i$ su/al$i+A

$&!e+%ialul sc-ia/il re arca/il D+ 7u+%ii 3aiului .ar Ei D+ 7u+%ii 3uce(iA f&+. $iscic&l Ei ci+e(e!i( )al&r&sA Da!&ri!" a $las"rii D+!r6u+ ca.ru &+!a+ .e&se/i!; ica s!a%iu+e A8u(a .is$u+e .e !&a!e ai ales $e+!ru sc-i&ri. $re isele $e+!ru a .e)e+i u+ $u+c! .e a!rac%ie $e+!ru !uri%!i Ei

49

1I1LIOGRAFIE

3&(.a+; Oc!a)iaA Dra(&!"; Car e+; .almul atmosferic /n Romnia; AUO; Ge&(rafie 1II; 1997 C*+.ea; 7eli+.aA Pe$!e+a!u; D.A Er.eli; G.A Si &+; Ta ara; Potenialul turistic al Romniei i amenajarea turistic a spaiului; E.i!ura U+i)ersi!ar"; 3ucureE!i; 2II# C&cea+; P.A 1l"scea+u; G-.A Ne(&escu; 3.; (eografia general a turismului; E.i!ura 7e!e&r Press; 3ucureE!i; 2II2 Iele+ic8; 7.A C& "+escu; Laura; Romnia potenial turistic; E.i!ura U+i)ersi!ara 3ucureE!i; 2II0 Pascaru; 7aria+a; 1alea Pra5o#ei * g5id turistic; A. Li/ri; 3ucureE!i; 2II0 P&sea; G. (eografia fi)ic a Romniei * partea a ++*a; E.i!ura Fu+.a%iei R& *+ia .e 3ucureE!i; 2II' Ri(u; Ga/riela; 'urismul montan; E.i!ura Ura+us; 3ucureE!i; 2II1 U2)ari; I.; (eografia apelor Romniei; E.i!ura [!ii+%ific"; 3ucureE!i; 1972 -!!$@MM===.a8u(as?i.r& -!!$@MM===.car$a!i.&r( -!!$@MM===.i+f&$e+siu+i.r& -!!$@MM===. .rl.r& -!!$@MM===.$ri ariaa8u(a.r& -!!$s@MMs!a!is!ici.i+sse.r& *i+e;

50