Sunteți pe pagina 1din 97

PROTEC IA CONSUMATORULUI

Silabus pentru nv!$!mntul la Distan$!

CUPRINS

I. Informa$ii generale.......................................................................................... ..4


Date de identificare a cursului...............................................................................................4 Condi$ion!ri %i cuno%tin$e prerechizite.................................................................................4 Descrierea cursului.................................................................................................................4 Organizarea temelor n cadrul cursului...............................................................................5 Formatul %i tipul activit!$ilor implicate de curs..................................................................8 Materiale bibliografice obligatorii........................................................................................8 Calendarul cursului...............................................................................................................9 Politica de evaluare %i notare...............................................................................................10 Elemente de deontologie academic!....................................................................................11 Studen$i cu dizabilit!$i.........................................................................................................11 Strategii de studiu recomandate..........................................................................................11

II. Suportul de curs..............................................................................................12


Modulul I. POZI IA CONSUMATORULUI N FIECARE DIN FAZELE ECONOMIEI !I N LAN UL PRODUC$TOR DISTRIBUITOR CONSUMATOR......................................12 Modulul II. LINII DE EVOLU IE N DREPTUL CONSUMA IEI........................................16 Modulul III. CONSUMATORUL O PRIM$ PREZENTARE................................................20 Modulul IV. STABILIREA RELA IILOR NTRE DISTRIBUITOR !I CONSUMATOR.....27 Modulul V. OBLIGA IA DE CONSILIERE.............................................................................30 Modulul VI. FOR A CONTRACTUAL$ A UNOR DOCUMENTE PUBLICITARE............38 Modulul VII. OFERTA PROMO IONAL$ .............................................................................43

Modulul VIII. CLAUZELE ABUZIVE......................................................................................48 Modulul IX. OBLIGA IA DE CONFORMITATE....................................................................52 Modulul X. CLAUZELE DE NON-RESPONSABILITATE.....................................................56 Modulul XI. TIMPUL DE REFLEXIE N FORMAREA CONTRACTELOR DE CONSUM.61 Modulul XII. CREDITUL PENTRU CONSUM OBSERVA II GENERALE......................70 Modulul XIII. CREDITUL PENTRU CONSUM N DREPTUL ROMN...............................75 Modulul XIV. OBLIGA IA DE SECURITATE........................................................................80

III. Anexe..............................................................................................................86
Bibliografia complet! a cursului......................................................................................86 Glosar..................................................................................................................................89 Alte informa$ii relevante pentru curs STUDII DE CAZ............................................91 Scurt! biografie a titularului de curs...............................................................................95

I. Informa$ii generale
Date de identificare a cursului Date de contact ale titularului de curs: Nume: JUANITA GOICOVICI Birou: Cabinet 121, et. 1, Facultatea de Drept, Str. Avram Iancu nr. 11, Cluj-Napoca Telefon: 0264 595504 Fax: 0264 595504 E-mail: juanitag@law.ubbcluj.ro Condi$ion!ri %i cuno%tin$e prerechizite Pentru aceast( disciplin(, nu exist( cursuri a c(ror parcurgere *i promovare s( condi'ioneze nscrierea la cursul de fa'(. Totu*i, li se recomand( cursan'ilor o bun( cunoa*tere a disciplinelor Contracte speciale civile i comerciale (1) *i Teoria general# a obliga&iilor (2), motiv pentru care li se indic( studen'ilor reactualizarea informa'iilor n cauz( prin (re)parcurgerea unor lucr(ri precum D. Chiric(, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Volumul I, Vnzarea i schimbul, Editura C. H. Beck, Bucure*ti, 2008, D. Chiric(, Contractele speciale civile i comerciale, vol. I, Editura Rosetti, Bucure*ti 2005; Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, edi'ia a III-a, Universul juridic, Bucure*ti, 2001; F. Collart Dutilleul, Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, Prcis Dalloz, 7-e dition, Paris, 2004 ; A. Bnabent, Droit civil. Les contrats spciaux civils et commerciaux, 5-e dition, Montchrestien, Paris, 2001 ; L.
Pop, Tratat de drept civil. Obliga&iile, Vol. I, Regimul juridic general sau Fiin&a obliga&iilor civile, C. H. Beck, Bucure*ti, 2006.

Date de identificare curs %i contact tutori: PROTEC IA CONSUMATORULUI Anul IV, Semestrul I Tipul cursului: op'ional. Tutor: JUANITA GOICOVICI E-mail: juanitag@law.ubbcluj.ro

Descrierea cursului Scopul cursului rezid( n parcurgerea unei teorii generale a contractelor consumeriste, n acord cu aquis-ul comunitar *i care s( 'in( seama de apari'ia, n dreptul privat european, a unor noi concepte precum: (1)obliga'ia de informare *i cea de consiliere a consumatorului; (2) dreptul consumatorului de retractare a consim'(mntului; (3) formarea progresiv( a contractelor; (4) facultatea de agreare; (5) for'a contractual( a unor documente publicitare; (6) oferta promo'ional(; (7) obliga'ia de conformitate; (8) clauzele de non-responsabilitate *i clauzele relative la con'inutul obliga'ional al contractului; (9) timpul de reflexie n formarea contractelor de consum; (10) protejarea consumatorilor n opera'iunile de credit; (11) riscul de dezvoltare. Bazat pe identificarea punctelor fragile *i a lacunelor reglement(rii interne, cursul vizeaz( investigarea mobilit('ii istorice a cuplului profesionist / consumator n fiecare din fazele economiei (i), studierea resorturilor sociale / psihologice *i a efectelor non-juridice ale normelor legale consumeriste (ii), cercetarea perspectivelor dreptului consuma'iei: rolul dreptului n angoasa contemporan( (iii), investigarea climatului psihologic n apari'ia * i func'ionarea contractelor de consum: publicitatea agresiv(, consilierea consumatorului, fi*ierele de clientela. Un num(r de 25 de concepte de maxim( actualitate vor fi astfel studiate.

Disciplina se adreseaz( viitorilor judec(tori (a), avoca'i (b), consilieri juridici (c), speciali*ti n cadrul organismelor de Protec'ia consumatorului la nivel na'ional *i local (d), c(rora le permite nsu*irea conceptelor fundamentale pentru teoria si practica dreptului consuma'iei, ca * i dezvoltarea abilit('ii individuale a utiliz(rii no'iunilor teoretice acumulate la cazuri concrete (de exemplu: identificarea unei clauze abuzive n textul contractual *i stabilirea mijloacelor juridice de reprimare; identificarea metodei adecvate de stabilire a caren'ei de conformitate n cadrul unui contract concret de vnzare-cump(rare). Organizarea temelor n cadrul cursului
I. POZI IA CONSUMATORULUI N FIECARE DIN FAZELE ECONOMIEI !I N LAN UL PRODUC$TOR DISTRIBUITOR CONSUMATOR Capiolul ofer( cteva observa'ii introductive relative la istoricul no'iunii de consumator, ntr-o abordare diacronic( : (I) Faza autarhic#; (II) Faza artizanal#; (III) Faza comercial#; (IV) Faza industrial#; (V) Faza consumerist#. Pentru tema Pozi&ia consumatorului n fiecare din fazele economiei i n lan&ul produc#tor distribuitor consumator, lectura'i Didier Ferier, Droit de la distribution, Ed. Litec, Paris, 2000, pag. 4-19. O descriere a conceptelor majore pentru aceast( tem( poate fi g(sit( n silabusul cursului la paginile 12-15. II. LINII DE EVOLU IE N DREPTUL CONSUMA IEI Capitolul II insist( asupra caracteristicilor dreptului consumului, privit ca ordine public# de protec&ie. Interesul particular ocrotit, al fiec(rui consumator concret (ordinea de protec'ie), este, n acela*i timp, o component( a interesului general reprezentat de o bun( protec'ie a consumatorilor (ordinea public(); sintagma marcheaz( originalitatea dreptului consuma'iei, n opozi'ie cu delimitarea net(, practicat( n dreptul civil clasic, ntre normele de ordine public( *i cele care ocrotesc interese private. Dreptul consumului este, n acela*i timp, un drept de reac&ie, ceea ce nseamn( c( normele juridice consumeriste sunt elaborate ca r(spuns la apari'ia *i instalarea unor situa'ii noi, necunoscute n urm( cu dou( secole (la momentul redact(rii Codului civil francez, n 1804, *i a Codului civil romn, n 1865), terenul pe care se dezvolt( dreptul consuma'iei fiind cel al inferiorit('ii (prezumate a) consumatorului, n plan informa'ional (a), psihologic (b) *i economic (c). Pentru aceast( tem(, pot fi consulta'i J. Goicovici, Dreptul consuma&iei, Ed. Sfera Juridc(, Cluj-Napoca, 2006, p. 10-14; J. Calais-Auloy, Fr. Steinmetz, Droit de la consommation, 5e dition, Dalloz, Paris, 2000, p. 14-19 ; Y. Picod, H. Davo, Droit de la consommation, Ed. Armand Colin, Paris, 2005, p. 3-18 ; J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, P.U.F., Paris, 1996, p. 239-240. O descriere a conceptelor majore pentru aceast( tem( poate fi g(sit( n silabusul cursului la paginile 16-19. III. CONSUMATORUL O PRIM$ PREZENTARE Cel de-al treilea capitol abordeaz( no'iunea de consumator, pentru a afla n ce situa'ii *i c(ror subiec'i de drept le sunt aplicabile normele juridice consumeriste: (1) ncerc(ri legislative de definire a consumatorului; (2) Elementele defini'iei. No'iunea de consumator stricto sensu; (3) Irelevan'a cunoa*terii, de c(tre profesionist, a calit('ii de consumator a partenerului contractual; (4) Reprezentarea consumatorului printr-un mandatar profesionist; (5) Criteriul fizic versus criteriul moral: cazul persoanelor juridice. Pentru aceast( tem(, pot fi consulta'i J. Goicovici, Dreptul consuma&iei, Ed. Sfera Juridc(, Cluj-Napoca, 2006, p. 15-27; J. Calais-Auloy, Fr. Steinmetz, Droit de la consommation, 5e dition, Dalloz, Paris, 2000, p. 3-14 ; Y. Picod, H. Davo, Droit de la consommation, Ed. Armand Colin,

Paris, 2005, p. 19-25. O descriere a conceptelor majore pentru aceast( tem( poate fi g(sit( n silabusul cursului la paginile 20-26. IV. STABILIREA RELA IILOR NTRE DISTRIBUITOR !I CONSUMATOR Dup( prezentarea no'iunii de consumator, n precedentul capitol, capitolul IV abordeaz( principalele tipuri de adresare a ofertei de c(tre distribuitor: (a) Oferta n punctul de vnzare; (b) Oferta n afara punctului de vnzare; ultima parte a analizei este alocat( sanc'ion(rii refuzului de a vinde. Pentru aceast( tem(, a se vedea J. Goicovici, Dreptul consuma&iei, Ed. Sfera Juridc(, Cluj-Napoca, 2006, p. 2832; J. Calais-Auloy, Fr. Steinmetz, Droit de la consommation, 5e dition, Dalloz, Paris, 2000, p. 82117 ; Y. Picod, H. Davo, Droit de la consommation, Ed. Armand Colin, Paris, 2005, p. 45-62 ; J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, P.U.F., Paris, 1996, p. 367-371. O descriere a conceptelor majore pentru aceast( tem( poate fi g(sit( n silabusul cursului la paginile 27-29. V. OBLIGA IA DE CONSILIERE Capitolul trateaz( natura juridic( *i obiectul datoriei de consiliere, urmat( de delimitarea obliga'iei de consiliere de obliga'ia de informare stricto sensu: func'ie specific( *i cmp de aplicare: (a) Consilierea circumstan&iat#; (b) Consilierea solicitat#. Pentru aceast( tem(, a se consulta J. Goicovici, Dreptul consuma&iei, Ed. Sfera Juridc(, Cluj-Napoca, 2006, p. 32-50; J. Calais-Auloy, Fr. Steinmetz, Droit de la consommation, 5e dition, Dalloz, Paris, 2000, p. 49-54 ; Y. Picod, H. Davo, Droit de la consommation, Ed. Armand Colin, Paris, 2005, p. 109-114 ; J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, P.U.F., Paris, 1996, p. 303-310. O descriere a conceptelor majore pentru aceast( tem( poate fi g(sit( n silabusul cursului la paginile 30-37. VI. FOR A CONTRACTUAL$ A UNOR DOCUMENTE PUBLICITARE Situat n continuarea prezent(rii obliga'iei profesionistului de consiliere a consulatorului, capitolul VI abordeaz( condi'iile n care documentelor publicitare li se poate recunoa*te for'( contractual(. A se consulta, pentru o analiz( detaliat( a temei, J. Goicovici, For&a contractual# a unor documente publicitare, n Revista romn# de drept al afacerilor nr. 4/2005, p. 28-45; Y. Picod, H. Davo, Droit de la consommation, Ed. Armand Colin, Paris, 2005, p. 121-124. O descriere a conceptelor majore pentru aceast( tem( poate fi g(sit( n silabusul cursului la paginile 38-42. VII. OFERTA PROMO IONAL$ Capitolul investigheaz( limitarea libert('ii comerciantului de a diminua pre'ul, cu focusarea discu'iei pe: (a) Vnz#rile de lichidare; (b) Vnz#rile de soldare; (c) Vnzarea n magazine/depozite de fabric#. A se consulta, pentru o analiz( detaliat( a temei, J. Goicovici, Dreptul consuma&iei, Ed. Sfera Juridc(, Cluj-Napoca, 2006, p. 70-73; J. Calais-Auloy, Fr. Steinmetz, Droit de la consommation, 5e dition, Dalloz, Paris, 2000, p. 151-161 ; Y. Picod, H. Davo, Droit de la consommation, Ed. Armand Colin, Paris, 2005, p. 80-84. O descriere a conceptelor majore pentru aceast( tem( poate fi g(sit( n silabusul cursului la paginile 43-47. VIII. CLAUZELE ABUZIVE Capitolul relativ la reprimarea clauzelor abuzive n contractele ncheiate ntre comercian'i *i consumatori este structurat pe patru sec'iuni: (1) No'iunea clauzelor abuzive; (2) Criterii de apreciere a abuzului: dezechilibrul semnificativ; (3) Premisele reprim(rii: inadecvarea solu'iilor oferite de dreptul comun; (4) Sanc'ionarea caracterului abuziv al clauzelor contractului de consum. A se consulta J.

Goicovici, Dreptul consuma&iei, Ed. Sfera Juridc(, Cluj-Napoca, 2006, p. 74-80; J. Calais-Auloy, Fr. Steinmetz, Droit de la consommation, 5e dition, Dalloz, Paris, 2000, p. 185-208 ; Y. Picod, H. Davo, Droit de la consommation, Ed. Armand Colin, Paris, 2005, p. 139-156. O descriere a conceptelor majore pentru aceast( tem( poate fi g(sit( n silabusul cursului la paginile 48-51. IX. OBLIGA IA DE CONFORMITATE Obliga'ia de conformitate reprezint( unul din pilonii protec'iei juridice a consumatorilor. Capitolul alocat acestei no'iuni este structurat pe trei sec'iuni: (1) Autonomia conceptual(; (2) Semnalarea caren'ei de conformitate; (3) Polisemia no'iunii Conformitatea normativ(. Utilitatea no'iunii de conformitate este pregnant( n perimetrul solu'iilor pe care le ofer( consumatorului n*elat n a*tept(rile sale. Teoretic, caren'a de conformitate trebuie constatat( (*i semnalat() de acesta n chiar momentul livr(rii, prilej cu care varianta pertinent( de rezolvare este cea a refuzului de primire a bunului neconform. n ipoteza admiterii pred(rii bunului n pofida unor deficien'e de conformitate, cutuma jurispruden'ial( francez( este n sensul interpret(rii manifest(rii de voin'( a consumatorului n sensul renun&#rii la ac&iunea n justi&ie pentru invocarea nendeplinirii obliga&iei de conformitate, solu'ie care poate fi preluat(, n viitor *i n dreptul romn. Normalizarea ori conformitatea normativ( a fost gndit( ca o contrapondere la reglementarea legal( punitiv( (de reprimare), voca'ia sa preventiv(, securizatoare justificndu-i succesul. A se consulta, pentru dezvolt(ri, J. Calais-Auloy, Fr. Steinmetz, Droit de la consommation, 5e dition, Dalloz, Paris, 2000, p. 219-230 i p. 244-265 ; Y. Picod, H. Davo, Droit de la consommation, Ed. Armand Colin, Paris, 2005, p. 219-235 ; J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, P.U.F., Paris, 1996, p. 285-287. O descriere a conceptelor majore pentru aceast( tem( poate fi g(sit( n silabusul cursului la paginile 52-55. X. CLAUZELE DE NON-RESPONSABILITATE Acest capitol este alocat celor dou( analize posibile ale dispozi'iilor contractuale elizive de responsabilitate inserate de profesioni*tii comer'ului n contractele ncheiate cu consumatorii: (a) Clauz# de non-responsabilitate; (b) Clauz# relativ# la con&inutul obliga&ional. La prima vedere, situa'iile de acest tip respect( schema clasic( a angaj(rii responsabilit('ii civile: la dispozi'ia ultimului cump(r(tor victim( a prejudiciului rezultat din mic*orarea valorii de ntrebuin'are a lucrului viciat ar putea fi imaginat( calea ac'iunii n garan'ie, pe temei contractual, mpotriva autorului s(u direct. Nu de pu'ine ori, repararea efectiv( a pagubei este stopat( de faptul c( acesta din urm( se dovede*te insolvabil. Aspectul amintit nu juca, ns(, nici un rol n garan'ia tradi'ional( pentru vicii ascunse, cump(r(torului final nefiindu-i de plano permis s( ac'ioneze un alt nstr(in(tor reg(sit n lan'ul de vnz(ri cu privire la acel bun, omisso medio, alegnd pe cel mai solvabil. O atare solu'ie, justificat( doar cu insolvabilitatea ultimului vnz(tor, ar fi venit n contradic'ie cu principiul relativit('ii efectelor contractului, proclamat de art. 973 C. civ. Pentru aceast( tem(, a se consulta J. Calais-Auloy, Fr. Steinmetz, Droit de la consommation, 5e dition, Dalloz, Paris, 2000, p. 261-267. O descriere a conceptelor majore pentru aceast( tem( poate fi g(sit( n silabusul cursului la paginile 56-60. XI. TIMPUL DE REFLEXIE N FORMAREA CONTRACTELOR DE CONSUM Capitolul trateaz( teoria timpului legal de reflexie n formarea contractelor de consum *i a dreptului consumatorului de retractare a consim&#mntului, pe modelul solu'iilor legislative adoptate de al'i legiuitori europeni (cel francez, ndeosebi). O asemenea teorie este fondat( pe postulatul periculozit('ii sporite pe care anumite contracte de consum o prezint( n raport cu altele (creditul pentru consum, contractarea de cursuri prin coresponden'(, vnzarea la domiciliul clientului *i creditul destinat anumitor opera'iuni imobiliare). Principalii piloni ai teoriei elaborate sunt, n plan tehnic, instituirea unui drept gratuit de dezicere, n favoarea consumatorului n asemenea opera'iuni, posibil de exercitat n interiorul unui termen de 3-7-9 zile, stabilit prin lege (1) *i perven'ia ncheierii pripite a anumitor contracte de

credit prin interzicerea prin lege a accept#rii ofertei ntr-un interval de timp (7 zile ori 30 zile). Pentru detalii, pot fi consulta'i J. Calais-Auloy, Fr. Steinmetz, Droit de la consommation, 5e dition, Dalloz, Paris, 2000, p. 377-385 ; Y. Picod, H. Davo, Droit de la consommation, Ed. Armand Colin, Paris, 2005, p. 277-279. O descriere a conceptelor majore pentru aceast( tem( poate fi g(sit( n silabusul cursului la paginile 61-69. XII. CREDITUL PENTRU CONSUM OBSERVA II GENERALE Capitolul alocat creditului pentru consum este structurat pe urm(toarele sec'iuni: (1) Privire diacronic( asupra institu'iei; (2) Protejarea consumatorilor n opera'iunile de credit. No'iunea de ofert( prealabil(; (3) Facultatea de agrement; (4) Interdependen'a dintre contractul de credit *i contractul de baz(; (5) Protejarea consumatorului n etapa de executare a contractului; (6) Protejarea consumatorilor n cazurile de suprandatorare. A se lectura, pentru detalii, J. Calais-Auloy, Fr. Steinmetz, Droit de la consommation, 5e dition, Dalloz, Paris, 2000, p. 385-400 ; Y. Picod, H. Davo, Droit de la consommation, Ed. Armand Colin, Paris, 2005, p. 271-277 i p. 283-288 ; J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, P.U.F., Paris, 1996, p. 388-406. O descriere a conceptelor majore pentru aceast( tem( poate fi g(sit( n silabusul cursului la paginile 70-74. XIII. CREDITUL PENTRU CONSUM N DREPTUL ROMN Situat n continuarea prezent(rii generale a contractului de credit din capitolul precedent, acest capitol trateaz(: (1) Publicitatea ofertei de credit; (2) Formalismul informativ no'iune. Men'iunea obligatorie privind DAE; (3) Sanc'ionarea nerespect(rii formalismului informativ; (4) Deturnarea protec'iei conferite prin reglementarea formalismului informativ; (5) Reguli speciale privind creditul gratuit. A se consulta J. Goicovici , Protejarea consim&#mntului p#r&ii slabe prin Legea nr. 289/2004; privind regimul juridic al creditelor pentru consum, n Dreptul nr. 8/2005, p. 12-46. O descriere a conceptelor majore pentru aceast( tem( poate fi g(sit( n silabusul cursului la paginile 75-79. XIV. OBLIGA IA DE SECURITATE Modulul alocat obliga'iei de securitate debuteaz( cu o prezentare a istoricului acestei no'iuni, urmat( de o prezentare a cauzelor exoneratoare de r#spundere n dreptul romn al consumului *i de o analiz( a no'iunii de risc de dezvoltare. De asemenea, este investigat( posibilitatea consumatorului de a pretinde desp(gubiri n temeiul r(spunderii contractuale sau extracontractuale, ori al altui regim special de r(spundere. A se consulta J. Calais-Auloy, Fr. Steinmetz, Droit de la consommation, 5e dition, Dalloz, Paris, 2000, p. 274-289 ; Y. Picod, H. Davo, Droit de la consommation, Ed. Armand Colin, Paris, 2005, p. 191-212 ; J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, P.U.F., Paris, 1996, p. 282-285. O descriere a conceptelor majore pentru aceast( tem( poate fi g(sit( n silabusul cursului la paginile 80-85.

Formatul %i tipul activit!$ilor implicate de curs Pentru aceast( disciplin(, studentul are libertatea de a-*i gestiona singur, f(r( constrngeri, modalitatea *i timpul de parcurgere a cursului. Sesiunile de consulta'ii fa'( n fa'( sunt facultative *i vor fi organizate n urma solicit(rii prealabile a cursantului. Materiale bibliografice obligatorii J. Goicovici, Dreptul consuma&iei, Ed. Sfera Juridc(, Cluj-Napoca, 2006 (lucrarea trateaz( n ntregime cele 14 capitole propuse pentru studiu *i a fundamentat elaborarea acestui silabus). 8

Calendarul cursului
Luna

Tema

Termen predare / Loca$ia

Capitole

Bibliografie obligatorie J. Goicovici, Dreptul consuma&iei, Ed. Sfera Juridc(, Cluj-Napoca, 2006, p. 7-31 - 23 pagini

I. Pozi'ia consumatorului n fiecare din fazele economiei *i n lan'ul produc(tor distribuitor consumator Octombrie II. Linii de evolu'ie n dreptul consuma'iei III. No'iunea de consumator stricto sensu IV. Stabilirea rela'iilor ntre distribuitor *i consumator Sanc'ionarea caracterului abuziv al clauzelor contractului de consum 17 nov., Secretariat IDD V. Obliga'ia de consiliere VI. For'a contractual( a unor documente publicitare VII. Oferta promo'ional( VIII. Clauzele abuzive R(spunderea special( pentru produsele cu defecte 15 dec., Secretariat IDD IX. Obliga'ia de conformitate

Preg!tire curent!

Noiembrie

J. Goicovici, Dreptul consuma&iei, Ed. Sfera Juridc(, ClujNapoca, 2006, p. 3280 - 48 pagini

X. Clauzele de nonresponsabilitate

J. Goicovici, Dreptul consuma&iei, Ed. Sfera Juridc(, ClujNapoca, 2006, p. 81170 - 90 pagini

Decembrie

XI. Timpul de reflexie n formarea contractelor de consum XII. Creditul pentru consum Observa'ii generale; XIII. Creditul pentru consum n dreptul romn XIV. Obliga'ia de securitate

Politica de evaluare %i notare

La aceast( disciplin(, examinarea const( n parcurgerea unei probe scrise, presupunnd tratarea a trei subiecte teoretice *i rezolvarea unei spe'e. Punctajul alocat fiec(rui subiect este indicat n mod vizibil pe foaia de examen. Rezolvarea corect( a subiectelor se afi*eaz( la avizierul IDD, la 15 minute dup( finalizarea examenului. Mai jos, poate fi consultat un exemplu de gril( de notare:

PROTEC IA CONSUMATORULUI EXAMEN Timp de lucru: 1 h, 30 min.


La corectare, se acord# un punct din oficiu.

1. Sfera de aplicare (a) *i limitele (b) obliga'iei de consiliere 2 p. 2. Condi'iile n care documentelor contractuale li se poate recunoa*te for'( contractual( 2 p. 3. Formalismul informativ n contractul de credit pentru consum 3 p. 4. A, persoan( fizic( a cump(rat de la societatea comercial( B o cantitate de beton pentru construirea unui bazin pentru pe*ti, iar apoi, echipat cu haine, m( nu*i *i mbr(c(minte obi*nuite, a procedat la turnarea betonului. Dup( o or(, A a constatat c( gambele sale prezint( puternice leziuni cutanate, datorit( contactului cu betonul, mbr(c(mintea ntrebuin'at( dovedindu-se a fi permeabil(. Leziunile suferite au putut fi constatate ntr-un certificat medical. A v( cere sfatul n calitate de avocat, n privin'a persoanei responsabile *i a remediilor juridice existente pentru ob'inerea de desp(gubiri, n contextul n care eticheta produsului men'iona doar riscul apari'iei unor alergii *i arsuri, f(r( a aten'iona manipulatorul n privin'a necesit('ii ntrebuin'(rii unei vestimenta'ii protectoare speciale. 2 p.

10

Elemente de deontologie academic! Utilizarea de materiale bibliografice neautorizate n timpul examenului (a), ca *i recurgerea la mijloace tehnice de consultare a unei atare bibliografii pe durata examin(rii (utilizarea de instrumente / materiale ce nu sunt admise ntr-o situa'ie de testare, precum casca bluetooth, de exemplu) (b) sau completarea examenului de c(tre o persoan( neautorizat( (c) constituie fraud# *i se sanc'ioneaz( cu excluderea studentului din examen, dup( ntocmirea unui proces verbal de constatare a fraudei. Ulterior, exmatricularea studentului poate fi pus( n aten'ia Consiliului profesoral al facult('ii. Studen$i cu dizabilit!$i Studen'ii afecta'i de dizabilit('i motorii sau intelectuale sunt invita'i s( contacteze titularul de curs la adresele men'ionate la pagina 4 (inclusiv prin e-mail, la adresa juanitag@law.ubbcluj.ro), pentru a identifica eventuale solu'ii n vederea oferirii de *anse egale acestora. Strategii de studiu recomandate Materia este structurat( pe 14 module, corespunznd unui num(r de 14 s(pt(mni (un semestru). Pentru a ob'ine performan'a maxim(, este recomandat un num(r minim de 3 ore de studiu / s pt mn pentru parcurgerea suportului de curs *i rezolvarea chestionarelor s(pt(mnale de verificare a nsu*irii cuno*tin'elor. O strategie optim( de studiu include 5 etape (I. Lectura de familiarizare; II. Lectura de aprofundare; III. Memorarea datelor esen'iale; IV. Recapitularea extins(; V. Recapitularea schemei logice a modulului).

11

II. Suportul de curs


MODULUL I. POZI IA CONSUMATORULUI N FIECARE DIN FAZELE ECONOMIEI (I N LAN UL PRODUC*TOR DISTRIBUITOR CONSUMATOR Scopul %i obiectivele

Capiolul ofer( cteva observa'ii introductive relative la istoricul no'iunii de consumator, ntr-o abordare diacronic(: (I) Faza autarhic#; (II) Faza artizanal#; (III) Faza comercial#; (IV) Faza industrial#; (V) Faza consumerist#. Obiective: familiarizarea studentului cu originile societ('ii de consum *i ale dreptului consuma'iei. Schema logic! a modului Fazele economiei I. faza autarhic# (primitiv#) Pozi$ia consumatorului Descriere Simbol (1) produc(torul *i consumatorul se suprapun: P = C fiecare produce pentru sine *i consum( ceea ce a creat; (2) confuziune a activit('ii de produc'ie *i a celei de consuma'ie; (3) absen'a oric(rei activit('i de distribu'ie datorit( inutilit('ii unei ac'iuni de intermediere ntre produc(tor *i destinatarul bunului creat; (1) disocierea produc'iei de activitatea de PC consum; (2) inexisten'a activit('ii de distribu'ie; (3) produc'ie la comand( (consumatorul este autorul ofertei); Apari'ia activit('ii de distribu'ie (apar PDC vnz(torii ambulan'i, apoi cei sedentari). (1) dezvoltarea produc'iei standardizate o P D C produc'ie de mas(; (2) inversarea originii ofertei: att ini'iativa, ct *i con'inutul ofertei apar'in produc#torului, care de'ine n aceast( faz( rolul dominant; (3) oferta dep(*e*te adesea cererea. (1) activitatea de intermediere surclaseaz( PDC

II. faza artizanal#

III. faza comercial# IV. faza industrial#

V. faza consumerist#

12

adesea n importan'( actul de produc'ie; (2) exigen'ele consumatorului relative la securitatea produselor *i serviciilor, calitatea *i fiabilitatea acestora ncep s( fie luate n calcul.

Con$inutul informa$ional detaliat 1. Observa#ii introductive Pericolele generate de societatea de consum au fost denun'ate mai nti n Statele Unite ale Americii de filosofi precum Marcuse (Omul unidimensional), economi*ti precum Galbraith (Era opulen&ei) *i Vance Packard (Persuadarea clandestin#)1 pentru ca, n anul 1962, n mesajul s(u despre starea na'iunii, pre*edintele Kennedy s( constate oficial c( masa consumatorilor reprezint(, n plan economic, grupul cel mai important, dar *i cel mai pu'in ascultat. Acesta a fost, de altfel, prilejul cu care, prin vocea amintitului pre*edinte american, a fost rostit( pentru prima oar( sintagma dreptul consumatorilor la securitate no'iune ce avea s( fac( mai trziu o remarcabil( carier(. n anii 1970, mi*carea consumerist( avea s( cunoasc(, n Statele Unite, o vigoare neobi*nuit(, sub impulsul dat de activitatea avocatului Ralph Nader primul care avea s( c*tige un proces important mpotriva unui colos industrial uzinele General Motors (denun'nd, n 1970, caracterul periculos al automobilelor pe care le fabrica). Un deceniu mai trziu, mi*carea consumerist( c*tig( teren *i n '(rile Europei occidentale2, ap(rnd n anii 1980 primele organisme de ocrotire a consumatorilor, ca *i cele dinti reglement(ri legale protectoare. n Fran'a, prima variant( a Codului consuma'iei intra n vigoare n anul 19933. La nivelul Uniunii Europene, a fost adoptat treptat un program complex de protec'ie a consumatorului (prin intermediul, ndeosebi, al unor directive precum Directiva 85/374 CEE privind r(spunderea pentru produsele defectuoase), n care domin( ideea mbun(t('irii calit('ii vie'ii cet('enilor Uniunii *i evitarea, pentru viitor, a catastrofelor alimentare *i sanitare care au tras semnale de alarm( dureroase n trecut. 2. Privire diacronic Autonomizarea celor trei actori ai spa'iului consuma'iei produc(torul, distribuitorul *i consumatorul poate fi observat( cu suficient( acribie numai ntr-o abordare diacronic(4 (de*i u*or simplificatoare) a celor cinci mari etape, cunoscute de societatea uman(, n evolu'ia schimburilor economice. Prima faz( a economiei este cea autarhic# (primitiv#), n care produc(torul *i consumatorul se suprapun, fiind una *i aceea*i persoan(: fiecare produce pentru sine *i consum( ceea ce a creat. Etapa discutat( se caracterizeaz( printr-o confuziune a
J. Calais-Auloy, Fr. Steinmetz, Droit de la consommation, 5e dition, Dalloz, Paris, 2000, p. 2. Pentru detalii, a se consulta J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, P.U.F., Paris, 1996, p. 22; Y. Picod, H. Davo, Droit de la consommation, Armand Colin, Paris, 2005, p. 1-45. 3 J. Calais-Auloy, Fr. Steinmetz, cit. supra, p. 3. 4 A se vedea, pentru dezvolt(ri, D. Ferrier, Droit de la distribution, deuxi,me dition, Litec, Paris, 2000, p. 3-4.
2 1

13

activit('ii de produc'ie *i a celei de consuma'ie, precum *i prin absen'a oric(rei activit('i de distribu'ie datorit( inutilit('ii unei ac'iuni de intermediere ntre produc(tor *i destinatarul bunului creat (P = C). Cea de-a doua faz( este artizanal#: pentru prima dat(, consumatorul este o a doua persoan(, c(reia i se adreseaz( activitatea de elaborare a produc(torului. Disocierea produc'iei de activitatea de consum este aici posibil(, ns( nu putem vorbi nc( despre apari'ia intermediarului ntre cei doi *i, n consecin'(, despre o activitate propriu-zis( de distribu'ie. Rela'ia consumatorului cu produc(torul se stabile*te cel mai adesea la ini'iativa primului, produc'ia avnd loc la comand( *i respectnd preferin'ele consumatorului, care de'ine rolul dominant (P C). Cea de a treia etap( este una comercial#: produc(torul *i consumatorul nu se mai afl( ca regul( ntr-o rela'ie direct(, ci sunt pu*i n leg(tur( de un al treilea actor: distribuitorul. Apar vnz(torii ambulan'i, apoi cei sedentari. Distribuitorul se limiteaz( ini'ial la a fi transportatorul m(rfurilor c(tre consumatori, dar devine treptat un cump(r(tor n scop de revnzare a bunurilor solicitate /c(utate de consumatorul propriu-zis (P D C). n cea de-a patra faz(, cea industrial#, asist(m la dezvoltarea produc'iei standardizate o produc'ie de mas(, n privin'a c(reia este de remarcat inversarea originii ofertei: att ini'iativa stabilirii leg(turii comerciale, ct *i con'inutul ofertei apar'in produc(torului, care de'ine n aceast( faz( rolul dominant. Produc(torul dep(*e*te starea de expectativ( dictat( de cererea distribuitorilor *i consumatorilor *i recurge la o produc'ie standardizat(, aflat( rapid la sursa societ('ii de abunden'( *i a consumismului de mai trziu. Oferta dep(*e*te adesea cererea, iar dificultatea major( nceteaz( s( mai fie cea de a produce, devenind o problem( de a vinde ceea ce s-a produs. O premis( pentru augmentarea rolului distribuitorului, ca *i pentru tragerea primului semnal de alarm(: trebuin'ele reale ale consumatorului risc( s( fie neglijate, iar pozi'ia sa excesiv speculat(! (P D C). Cea de a V-a faz( economic( este cea consumerist#, caracterizat( printr-un veritabil paradox: pe de o parte la nivelul ostensibil al analizei consumatorul pare a fi, aici, actorul principal. Exigen'ele sale ncep s( fie luate n calcul: nevoia de securitate a produselor *i serviciilor, calitate *i fiabilitate a acestora, dar *i reduceri de pre', oferte promo'ionale, preocuparea produc(torilor *i distribuitorilor pentru confortul actului de cump(rare. Pe de alt( parte, produc(torii *i distribuitorii rivalizeaz( pentru seducerea *i fidelizarea clientelei * i intr( ntr-o concuren'( acerb(, ale c(rei reguli sfr*esc prin a fi fixate cu acurate'e. Activitatea de intermediere surclaseaz( adesea n importan'( actul de produc'ie, iar distribuitorul de'ine, n numeroase cazuri, controlul activit('ii produc(torului (P D C). 3. Concluzii Care este, n acest context, pozi'ia consumatorului? Cel mai frecvent, una de inferioritate psihologic#, informa&ional# i / sau economic#, n raport cu profesioni*tii comer'ului. Apare *i se dezvolt( ceea ce avea s( se numeasc( dreptul consuma&iei: un supradrept, un melanj de norme de cea mai divers( natur( norme de drept civil, comercial, penal, administrativ, procesual dar *i, din ce n ce mai frecvent, norme autonome, reguli sui generis, care transcend diviziunile tradi'ionale ale dreptului, ca *i solu'iile clasice la problemele p(r'ii slabe n contracte.

14

Chestionar 1: Ce se n'elege prin: (a) caracterul de supradrept al dreptului consuma'iei; (b) inferioritatea psihologic(, informa'ional( *i / sau economic( a consumatorului? Sumar 1. Observa'ii introductive 2. Privire diacronic( 3. Concluzii Bibliografie modul Bibliografie obligatorie: J. Goicovici, Dreptul consuma&iei, Ed. Sfera Juridic#, Cluj-Napoca, 2006, p. 7-14; Bibliografie facultativ(: Didier Ferier, Droit de la distribution, Ed. Litec, Paris, 2000, pag. 419; J. Calais-Auloy, Fr. Steinmetz, Droit de la consommation, 5e dition, Dalloz, Paris, 2000, p. 2-10; J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, P.U.F., Paris, 1996, p. 22; Y. Picod, H. Davo, Droit de la consommation, Armand Colin, Paris, 2005, p. 1-45.

15

MODULUL II. LINII DE EVOLU IE N DREPTUL CONSUMA IEI

Scopul %i obiectivele

Modulul *i propune s( explice caracteristicile esen'iale ale dreptului consumului, privit ca drept de reac'ie *i ca ordine public( de protec'ie. Interesul particular ocrotit, al fiec(rui consumator concret (ordinea de protec'ie), este, n acela*i timp, o component( a interesului general reprezentat de o bun( protec'ie a consumatorilor (ordinea public(); sintagma marcheaz( originalitatea dreptului consuma'iei, n opozi'ie cu delimitarea net(, practicat( n dreptul civil clasic, ntre normele de ordine public( *i cele care ocrotesc interese private. Obiective: Dup( parcurgerea acestui modul, studentul va dobndi: (1) abilitatea de a identifica latura imperativ( a normelor juridice consumeriste; (2) abilitatea de a tran*a conflictul de norme ntr-o spe'( concret( *i de a aplica cu prioritate normele juridice consumeriste (n dauna dreptului civil comun), n func'ie de op'iunea consumatorului reclamant. Scurt! recapitulare a conceptelor prezentate anterior

supradrept caracterul de supradrept al dreptului consuma&iei = (1) prioritatea consumatorului n alegerea terenului juridic pe care va fi judecat litigiul; nu se admite, ns(, melanjarea normelor civile, comerciale *i a celor consumeriste (puritatea regimului ac'iunii n justi'ie); (2) aplicarea cu prioritate a normelor de dreptul consuma'iei (odat( produs( op'iunea consumatorului), n raport cu normele dreptului civil, comercial, penal, contraven'ional, administrativ eventual incidente n spe'(; Schema logic! a modului CARACTERISTICILE DREPTULUI CONSUMA IEI
(1) drept de reac$ie; = normele juridice consumeriste sunt elaborate ca r(spuns la apari'ia *i instalarea unor situa'ii noi, necunoscute n urm( cu dou( secole (la momentul redact(rii Codului civil francez, n 1804, *i a Codului civil romn, n 1865); terenul pe care se dezvolt( dreptul consuma'iei este cel al inferiorit('ii (prezumate a) consumatorului, n plan informa'ional (a), psihologic (b) *i economic (c); = caracteristic( a dreptului consuma'iei prin care se desemneaz( natura juridic( eclectic(, eterogen( a normelor acestuia; interesul particular ocrotit, al fiec(rui consumator concret (ordinea de protec&ie), este, n acela*i timp, o component( a interesului general reprezentat de o bun( protec'ie a consumatorilor (ordinea public#); Caracter decelabil de pe pozi'ia profesionistului prt ntr-un litigiu, care nu poate evita aplicarea normelor juridice consumeriste (dac( reclamantul consumator a optat pentru plasarea plngerii pe terenul dreptului consumului).

(2) ordine public! de protec$ie;

(3) drept imperativ;

16

(4) supradrept;

(5) drept eclectic

= aplicarea cu prioritate a normelor de dreptul consuma'iei, n raport cu normele dreptului civil, comercial, penal, contraven'ional, administrativ eventual incidente n spe'(; = prioritatea consumatorului n alegerea terenului juridic pe care va fi judecat litigiul; NU se admite melanjarea normelor civile, comerciale *i a celor consumeriste (puritatea regimului ac'iunii n justi'ie); = pluridisciplinaritatea dreptului consuma'iei (acesta con'ine norme construite pe suportul oferit de dreptul obliga'iilor civile, dreptul penal, dreptul comercial, dreptul administrativ *i cel comunitar).

Con$inutul informa$ional detaliat 1. Observa#ii generale n n'elegerea tehnicilor juridice folosite n dreptul consuma'iei, fenomenul apari'iei societ#&ii de consum este fundamental. Aceast( apari'ie este dificil de datat cu exactitate, ntruct a luat amploare de abia dup( cel de-al doilea r(zboi mondial; germenii s(i au existat ns( cu siguran'( nc( de la finele secolului al XIX-lea5. Societatea de consum este ea ns(*i produsul a*a-numitei revolu&ii industriale, care a f(cut-o posibil(. Ultima, construit( pe terenul unor inven'ii tehnice remarcabile, facilitat( de inven'ii juridice precum cea a societ('ilor anonime6, s-a caracterizat prin fabricarea mecanizat( de obiecte n serie. Acest nou mod de produc'ie era realizat cu costuri mai mici *i favoriza augmentarea nivelului de trai (inclusiv a confortului). Obiectele de folosin'( curent( se transform( n marf( *i produse de serie: valoarea lor de ntrebuin'are dispare treptat, l(snd locul a*a-numitei valori de schimb; originalitatea obiectelor se estompeaz(, este condamnat( la disolu'ie *i este nlocuit( cu caracterul comun, de fabricat n serie al lucrurilor. Unicitatea unui bun de uz casnic, de pild( ori pur *i simplu fabricarea acestuia la comand(, pe baza preferin'elor de'in(torului este taxat( drept excentricitate *i tinde s( izoleze individul de grup; or, apartenen'a la grup (prin gusturi) *i la valorile comune ale acestuia este noua religie a secolului XX. Acest curent a modificat radical natura obiectelor cotidiene; acestea au nceput s( fie utile, practice, relativ economice, de un gust comun, produse n serie. 7 Revolu'ia industrial( a fost, a*adar, urmat(, n secolul XX, de fenomenul nu mai pu'in important al revolu&iei comerciale. Aceasta este centrat( pe distribuitori, care reu*esc s( creeze un comer' modern8, rezultat din alian'a metodelor de vnzare noi (vnzarea pe suprafe'e mari, vnzarea prin coresponden'(, vnzarea telematic( *i, ast(zi, cea electronic(, promo'ia vnz(rilor *i tehnici eficiente de marketing) cu for'a publicit('ii *i atrac'ia generat( de creditul pentru consum. Fenomenul r(spundea trebuin'elor unui anumit stadiu n evolu'ia societ('ii umane: tehnica permite s( se produc( aproape orice (chiar dac( a produce nu mai nseamn( de mult *i a vinde). Miza pus( n joc este atragerea aten'iei consumatorului (cu
5

J. Beauchard, op. cit., p. 22. Ibidem. 7 G. de Michele, n Istoria Frumuse&ii, edi'ie ngrijit( de Umberto Eco, Editura RAO, Bucure*ti, 2005, p.
6 8

376-377. J. Beauchard, cit, supra, p. 23.

17

orice pre'? jurispruden'a r(spunde c( nu). n fa'a unor alegeri att de variate, consumatorul nu dispune ntotdeauna de timp *i de repere pertinente pentru a opta. De unde *i rolul covr*itor al mesajului publicitar: un produs de o calitate excelent( oferit la un pre' sc(zut se poate dovedi un e*ec, dac( nu este nso'it de o publicitate corespunz(toare (*i invers). Toate aceste aspecte servesc pentru caracterizarea a*a-numitei societ('i de consum: o societate de democratizare a luxului, o societate a abunden'ei (n interiorul c(reia o varietate larg( de bunuri *i servicii este disponibil( la pre'uri relativ accesibile), n opozi'ie cu societatea de penurie cunoscut( de umanitate la nceputurile sale (*i care marcheaz( nc( trista realitate a '(rilor subdezvoltate). Este, apoi, o societate n care trebuin'ele elementare ale majorit('ii popula'iei sunt satisf(cute *i n care sunt disponibile pentru consumatori bunuri *i servicii non - esen'iale, odinioar( considerate ca fiind de lux. O societate a exceselor, a consumatorului major repus n starea de minoritate de propria sa nechibzuin'( *i impetuozitate. 2. Era consumismului. Dreptul consuma#iei ca drept de reac#ie $i ordine public de protec#ie n interiorul acestei revolu'ii comerciale transformate rapid n consumism pur, consumatorul a fost cel mai adesea neglijat, tratat ca simplu spectator ori, mai grav, exploatat ca depozitar al unei credulit('i naturale9 S-a constatat ns( c( produc'ia *i distribu'ia n mas( prezentau, al(turi de avantaje, *i aspecte nefaste: (1) produse de proast( calitate ori periculoase; (2) exces de publicitate ori publicitate n*el(toare; (3) infantilizarea consumatorului prin jocuri *i concursuri cu miz( economic(; (4) servicii post-contractare costisitoare ori ineficace; (5) tehnici agresive de vnzare *. a. Este contextul n care, n anii '60, debuteaz( mi*carea consumerist( n SUA *i apoi n Europa. Aceast( mi*care era parte integrant( dintr-o contestare mai vag( *i mai general( a a*a-numitei societ('i de consum. Mi*carea de ap(rare a consumatorilor s-a dezvoltat considerabil, sfr*ind prin a da na*tere unui veritabil grup de presiune (adesea eclectic). ntre altele, se urm(re*te informarea i educarea consumatorilor (mereu insuficiente), ns( mi*carea amintit( a contribuit *i la difuzarea unui spirit consumerist (protec'ionist) durabil, care a c*tigat tot mai multe medii, inclusiv pe cel al judec(torilor10. Mi*carea consumerist( a contribuit la luarea n calcul a intereselor consumatorilor de c(tre autorit('ile statale, dar *i de c(tre profesioni*tii comer'ului, pentru care dolean'ele profanilor (cel pu'in n aparen'() nu au mai r(mas neglijabile. n majoritatea '(rilor Europei occidentale, guvernele au luat act de revendic(rile consumeriste nc( din anii '70-'80, pe de o parte pentru a oficializa (*i chiar subven'iona) ac'iunile acestei mi*c(ri; pe de alt( parte, pentru a institui m(suri legislative de protec'ie a consumatorilor, n(scndu-se treptat un veritabil drept al consuma'iei. Construc'ia acestuia este, se pare, departe de a fi fost finalizat(. Chiar dac( n multe sisteme de drept a sfr*it prin a dobndi autonomie *i caractere proprii, dreptul consuma'iei este greu de introdus n categoriile clasice, fiind mai degrab( o prelungire (devenit( necesar() a dreptului comercial. Profesioni*tii distribu'iei de bunuri sunt * i ei viza'i de normele acestui drept, multe din acestea fiind nso'ite de sanc'iuni penale. Spiritul *i geneza dreptului consuma'iei i-au imprimat acestuia o puternic( originalitate. Este, mai nti, un drept de reac&ie11 contra exceselor societ('ii de consum. Juri*tii
M. Zana, La tutelle du consommateur dans le droit italien des contrats, n Studia Universitatis Babe*Bolyai. Jurisprudentia nr. 2/2005, p. 168. 10 J. Beauchard, cit. supra, p. 28. 11 Idem, p. 31.
9

18

i-au ad(ugat ideea unei contest(ri necesare a autonomiei de voin'(, a libert('ii contractuale *i a individualismului de sorginte liberal( ce impregneaz( Codul civil, pornind de la postulatul c(, ntre profesionist *i consumator, exist( inegalit#&i fundamentale, att n procesul (absen'ei) negocierii contractului, ct *i n planul dependen'ei *i inferiorit('ii economice a consumatorului n raport cu comerciantul. Dreptul consuma'iei este, n fine, un drept esen'ialmente imperativ (de pe pozi'ia profesioni*tilor comer'ului, c(rora li se impune), el este, prin natura sa, un sistem normativ de ordine public( (un supradrept), izvornd din ceea ce ast(zi putem deja numi ordine public# de protec&ie. Arsenalul legislativ consumerist postuleaz( existen'a aprioric( a unui dezechilibru factual ntre pozi'ia consumatorului *i cea a profesionistului *i plaseaz( pe umerii ultimului un set de obliga'ii inedite, n perpetu( multiplicare12, constituite n tot attea drepturi pentru consumator. Pluridisciplinaritatea dreptului consuma'iei nu poate masca faptul c( acesta a fost construit pe suportul oferit de dreptul obliga'iilor civile, dreptul penal, dreptul comercial, dreptul administrativ *i cel comunitar. 13 Continua sa expansiune a f(cut ca noul drept s( ntre'in( raporturi tot mai strnse cu zone juridice precum dreptul bancar, dreptul asigur(rilor, dreptul concuren'ei, dreptul distribu'iei, dreptul s(n(t('ii, biodreptul *.a. 3. Concluzii Dincolo de interac'iunile indispensabile cu dreptul civil *i cu cel comercial, normele consumeriste sunt complementare celor oferite de dreptul comun, pe care nu le suprim(, nici nu le modific(, ci le dubleaz#, n ideea oferirii unui nivel nalt de protec'ie juridic(. O emula'ie care nu poate fi dect n avantajul consumatorului14. Sumar 1. Observa'ii generale 2. Era consumismului. Dreptul consuma'iei ca drept de reac'ie *i ordine public( de protec'ie 3. Concluzii

Chestionar 2 Ce se n'elege prin: (a) ordine public( de protec'ie (b) drept de reac'ie? Bibliografie modul Bibliografie obligatorie: J. Goicovici, Dreptul consuma&iei, Ed. Sfera Juridic#, Cluj-Napoca, 2006, p. 10-14. Bibliografie facultativ(: J. Calais-Auloy, Fr. Steinmetz, Droit de la consommation, 5e dition, Dalloz, Paris, 2000, p. 14-19 ; Y. Picod, H. Davo, Droit de la consommation, Ed. Armand Colin, Paris, 2005, p. 3-18 ; J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, P.U.F., Paris, 1996, p. 239-240. Lucr(rile pot fi procurate din Biblioteca Catedrei de Drept Privat (Facultatea de Drept, cabinetul 121).
Precum obliga'ia de securitate, de conformitate etc. Y. Picod, H. Davo, op. cit., p. 3. 14 Pentru remarci n acest sens, a se vedea Y. Picod, H. Davo, cit. supra, p. 5.
13 12

19

MODULUL III. CONSUMATORUL O PRIM* PREZENTARE

Scopul %i obiectivele

Cel de-al treilea modul abordeaz( no'iunea de consumator, pentru a afla n ce situa'ii *i c(ror subiec'i de drept le sunt aplicabile normele juridice consumeriste. Obiective: (1) dobndirea abilit('ii de a decela situa'iile juridice concrete n care reclamantul nu poate invoca normele juridice consumeriste, acesta nefiind un consumator n accep'iunea legii; (2) asimilarea de repere pentru ipotezele n care bunul litigios a fost cump(rat n scop mixt (profesional * i extraprofesional). Scurt! recapitulare a conceptelor prezentate anterior

(1) drept de reac&ie = normele juridice consumeriste sunt elaborate ca r(spuns la apari'ia * i instalarea unor situa'ii noi, necunoscute n urm( cu dou( secole (la momentul redact(rii Codului civil francez, n 1804, *i a Codului civil romn, n 1865); terenul pe care se dezvolt( dreptul consuma'iei este cel al inferiorit('ii (prezumate a) consumatorului, n plan informa'ional (a), psihologic (b) *i economic (c); (2) ordine public# de protec&ie = caracteristic( a dreptului consuma'iei prin care se desemneaz( natura juridic( eclectic(, eterogen( a normelor acestuia; interesul particular ocrotit, al fiec(rui consumator concret (ordinea de protec&ie), este, n acela*i timp, o component( a interesului general reprezentat de o bun( protec'ie a consumatorilor (ordinea public#); (3) drept imperativ = caracter decelabil de pe pozi'ia profesionistului prt ntr-un litigiu, care nu poate evita aplicarea normelor juridice consumeriste (dac( reclamantul consumator a optat pentru plasarea plngerii pe terenul dreptului consumului); (4) supradrept = aplicarea cu prioritate a normelor de dreptul consuma'iei, n raport cu normele dreptului civil, comercial, penal, contraven'ional, administrativ eventual incidente n spe'(, f(r( a fi admis( melanjarea normelor civile, comerciale *i a celor consumeriste; (5) drept eclectic = pluridisciplinaritatea dreptului consuma'iei (acesta con'ine norme construite pe suportul oferit de dreptul obliga'iilor civile, dreptul penal, dreptul comercial, dreptul administrativ *i cel comunitar). Schema logic! a modului I. ELEMENTELE DEFINI IEI NO IUNII DE CONSUMATOR (1) persoan# fizic# (sau grup de persoane fizice organizat sub forma unei asocia'ii a consumatorilor);

20

(2) persoan( care procur# (oneros sau gratuit) ori utilizeaz# bunuri / servicii; (3) bunuri (mobile sau imobile, corporale sau incorporale) / servicii (definite ca presta'ii de natur( material( (a), financiar( (b) sau preponderent intelectual( (c) evaluabile n bani); (4) scopul extrapatrimonial al dobndirii / utiliz(rii bunului sau serviciului.

II. Ipoteze speciale: (a) consumatorul-vnz(tor: n raporturile cu un cump(r(tor profesionist, poate invoca normele dreptului consuma'iei; (b) profesionistul aparent: profesionistul se ap(r( cu argumentul c( nu cuno*tea calitatea de consumator (de profan) a partenerului s(u contractual; ap(rare nefondat(; consumatorul poate invoca normele dreptului consuma'iei; (c) reprezentarea consumatorului printr-un mandatar profesionist: de exemplu, dac( un consumator A cump(r( un imobil n scop extraprofesional prin intermediul unui mandatar profesionist (agent imobiliar) B, de la un profesionist al construc'iilor C *i se plnge (1) de existen'a, n contractul de vnzare-cump(rare a unei clauze abuzive *i (2) de caren'e de conformitate / securitate a bunului, posterior pred(rii, rezolvarea este diferit(: Clauze abuzive ntruct formarea contractului de consum a avut loc cu participarea a doi profesioni*ti, mandatarul profesionist B este cel r(spunz(tor de nedepistarea unor clauze abuzive n contractul ncheiat pentru clientul s(u A; n privin'a efectelor contractului, acestea se produc ntre vnz(torul profesionist *i cump(r(torul consumator, ultimul putnd invoca contra lui C normele juridice consumeriste relative la conformitatea / securitatea bunului.

Obliga'ia de conformitate / securitate

(d) persoanele juridice: nu pot invoca dreptul consuma'iei (de exemplu, dac( ar solicita reprimarea unei clauze abuzive inserate n contractul de adeziune semnat cu un alt profesionist, ar trebui s( ntruneasc( acelea*i cerin'e precum cele aplicate persoanelor fizice contractarea s( fi avut loc ntr-un scop extraprofesional or, niciodat( o persoan( juridic( nu poate contracta valabil n afara scopului comercial / de alt( natur( pentru care a fost creat( / autorizat(); (e) scop mixt (profesional + extraprofesional) al contract(rii: dou( opinii diametral opuse au fost formulate, n literatura de specialitate, n privin'a rezolv(rii;

21

(e) scop mixt (profesional Prevalen'a scopului (criteriul scopului extraprofesional) al principal) contract(rii: dou( opinii diametral opuse au fost formulate, n literatura de specialitate, n privin'a rezolv(rii; Opinia 1 Opinia 2

Scopul mixt

Contractul va fi unul de consum doar dac( scopul principal al dobndirii / utiliz(rii bunului este extraprofesional; Critica: criteriu imprecis; imposibilitatea dovedirii scopului principal, n contextul sus&inerilor divergente ale p#r&ilor; Consumatorul poate invoca normele dreptului consuma'iei, fiind suficient ca bunul / serviciul s( fi fost cel pu'in par'ial utilizat n interes particular (al consumatorului *i al familiei sale).

(f) Profesionistul persoan( fizic( ce contracteaz( n afara specializ(rii sale: solu'ia difer( n func'ie de natura scopului contract(rii; Scop extraprofesional Scop profesional Scop mixt Con$inutul informa$ional detaliat 1. Elementele defini#iei no#iunii de consumator Codul consumului, adoptat prin Legea nr. 296 din 18 iunie 200415 (n vigoare din 1 ianuarie 2007) descrie consumatorul *i consumatorul final ca fiind orice persoan( fizic( sau grup de persoane fizice constituite n asocia'ii, care cump(r(, dobnde*te, utilizeaz( ori consum( produse sau servicii n afara activit('ii profesionale (Anexa Codului consumului, pct. 13). Mai multe elemente ale defini'iei pot fi, astfel, desprinse. (a) Primul element al defini&iei: persoana fizic# sau grupul de persoane fizice constituite n asocia&ii. Consacrarea ca unic protejat a persoanei fizice este un atribut pl(tit voca'iei dreptului consuma'iei, de drept al ocrotirii demnit('ii umane, al echilibr(rii pozi'iei p(r'ii slabe, ca r(spuns la fragilitatea contemporan( a acesteia. Or, despre demnitate garantat(
Publicat( n Monitorul Oficial al Romniei nr. 593 din 1 iulie 2004 *i modificat( prin Legea nr. 363 din 13 decembrie 2005 pentru modificarea *i completarea unor acte normative din domeniul protec'iei consumatorilor n vederea respect(rii angajamentelor asumate de Romnia pentru aderarea la Uniunea European( (publicat( n Monitorul Oficial al Romniei nr. 1147/19 dec. 2005).
15

Normele dreptului consuma'iei sunt aplicabile. Normele dreptului consuma'iei NU sunt aplicabile. Normele dreptului consuma'iei sunt aplicabile.

22

nu putem vorbi dect n cazul persoanelor fizice, chiar dac( au existat (*i exist() voci n doctrin( care au pledat pentru introducerea n domenialitatea no'iunii de consumator *i a persoanelor juridice al c(ror reprezentant ac'ioneaz( n afara specialit('ii sale. Ct despre grupul de persoane fizice constituite n asocia'ii, formularea Legii este (din prip() una nefericit(: n pofida aparen'ei, nu orice asocia'ii de persoane ar putea fi ocrotite de legile consumeriste, ci doar asocia&iile de consumatori, care sunt frecvent n m(sur( s( sus'in( interesele membrilor lor, mult mai bine dect ar putea-o face ultimii pe cont propriu. (b) Al doilea element: persoane care cump#r#, dobndesc, utilizeaz# ori consum#. De*i simuleaz( profunzimea, n realitate defini'ia legal( este de o regretabil( stng(cie. Dac( ata*area la verbul a cump(ra a lui a utiliza este de n'eles - ntruct cei care utilizeaz( bunurile *i serviciile pot fi, n fapt, alte persoane dect cele legate printr-o rela'ie contractual( cu profesioni*tii comer'ului (membrii familiei cump(r(torului, de exemplu), n schimb dublarea ac'iunii de a dobndi de verbul a cump(ra este inutil( (vnzarea cump(rarea fiind doar o specie de dobndire a bunului; n plus, amintita conven'ie nu poate descrie contractarea unui serviciu). Dup( cum, plasarea termenului de a consuma n textul defini'iei este o sc(pare din aten'ie a faptului c(, la urma urmelor, dac( rela'ia contractual( exist( ntre victima prejudiciului *i profesionist, contractul gestionat de textul legal este cu necesitate unul de consum (iar izolarea bunurilor consumptibile ca obiect de contract, n corpul defini'iei, ar fi nejustificat(). Preferabil( ar fi fost definirea consumatorului ca persoan( ce i procur# ori utilizeaz# bunuri *i servicii16. Categoria celor care i procur# bunuri sau servicii ar urma s( nglobeze persoanele 'inute de un nex contractual direct cu profesionistul (printr-un a*a-numit contract de consum: vnzare, loca'iune, antrepriz(, mprumut, contract de asigurare, de transport *.a.), n vreme ce sfera utilizatorilor ar cuprinde, n context, consumatorii - ter'i la contractul de procurare a bunului / serviciului (membrii familiei * i cunoscu'ii contractantului). Din unghiul acestei defini'ii, obliga'ia de securitate (*i r(spunderea special( pentru produsele cu defecte) face figur( aparte: aceasta se aplic( *i n raporturile cu trec(torul inocent - victim( a defectului produsului (o persoan( care nici nu contracteaz( cu profesionistul, nici nu utilizeaz( bunul ca ter' la contract; un exemplu n acest sens este cazul trec(torului care este r(nit de explozia unui aparat dintr-o vitrin(, n timp ce se afla n fa'a acesteia). (c) Al treilea element al defini&iei: bunuri i servicii. Al(turarea celor doi termeni este simptomul pentru voca'ia dreptului consuma'iei de a se aplica att situa'iilor n care interesele consumatorului au fost lezate prin intermediul unui bun, ct *i acelora n care nemul'umirea ultimului decurge din prestarea unui serviciu. Strict teoretic, toate bunurile mobile *i imobile, corporale *i incorporale - pot face obiect al consuma'iei n sens tehnic, domenialitatea acesteia nesuprapunndu-se lucrurilor consumptibile din dreptul civil. No'iunea de serviciu, nedefinit( de Codul civil, dar curent( n limbajul economic nglobeaz( orice presta'ie apreciabil( (evaluabil() n bani (cu exceptarea, fireasc(, a presta'iei constnd n livrarea unui bun). Literatura de specialitate obi*nuie*te gruparea serviciilor n trei categorii, toate acoperite de normele dreptului consuma'iei (n raporturile dintre profesionist * i consumatori): servicii de natur( material# (cum sunt, de exemplu, cele de cur('enie, de

Pe modelul terminologic francez. Pentru dezvolt(ri, pot fi consulta'i J. Calais-Auloy, Fr. Steinmetz, Droit de la consommation, 5e dition, Dalloz, Paris, 2000, p. 7 *i urm.

16

23

repara'ii, de transport *.a.), cele de natur( financiar# (creditul, asigur(rile) *i servicii de natur( (preponderent) intelectual# (ngrijiri, tratamente *i investiga'ii medicale, consiliere juridic(). (d) Scopul extraprofesional al dobndirii / utiliz#rii bunului sau serviciului. Este poate marca, reperul esen'ial al ocrotirii furnizate de dreptul consuma'iei, cel pu'in n actualul stadiu de dezvoltare a acestuia. Consumatorul protejat este definit prin opozi'ie cu profesionistul, primul ac'ionnd pentru uzul s(u personal sau familial. Elemente de derut( pot interveni ns( pe urm(torul palier: chiar *i atunci cnd contracteaz( pentru consumul propriu, nu orice consumator este la fel de credul, neinformat, u*or impresionabil ori incontinent ca un altul. Exist(, a*adar, consumatori aviza'i, *i al'ii mai pu'in informa'i. Prezum&ia de ignoran&# ori de fragilitate (inferioritate) este una absolut( ori una relativ(? R(spunsul final al doctrinei franceze a fost n sensul recunoa*terii unei prezum'ii absolute de inferioritate a consumatorului - ca fundament al tehnicilor speciale de protec'ie nvederate *i utilizate n dreptul consuma'iei. 2. Irelevan#a cunoa$terii, de c tre profesionist, a calit #ii de consumator a partenerului contractual Un bun exemplu de relativizare a problemei protec'iei consumatorului se poate dovedi ipoteza n care, la momentul contract(rii, profesionistul nu cunoa*te faptul c( cel cu care contracteaz( este un profan, echivocul situa'iei putnd indica *i spre un specialist. De exemplu: un comerciant persoan( fizic( (a c(rei activitate e cunoscut( de c(tre vnz(tor) cump(r( de la un dealer auto un autovehicul pentru uz personal ori pentru a-l d(rui unui membru al familiei sale. Vnz(torul profesionist de autoturisme se poate sau nu prevala de faptul de a fi crezut c( cel c(ruia i-a vndut bunul ar fi cump(rat n calitate de profesionist? ntrebarea pare stnjenitoare;17 n realitate, r(spunsul este simplu. n caz de dubii asupra scopului profesional ori extraprofesional al contract(rii, ca *i asupra calit('ii de consumator a cump(r(torului: (1) profesionistul vnz(tor / prestator de servicii este dator a se informa (a solicita detalii), n scopul mai bunei orient(ri a alegerii termenilor n care clientul va contracta; (2) profesionistul vnz(tor / prestator de servicii nu va putea invoca propria ignoran'( n privin'a calit('ii de consumator a partenerului contractual, ntruct, dac( i s-ar permite prevalarea de o atare scuz(, regulile dreptului consuma'iei ar risca s( fie evitate cu obstina'ie, la ad(postul sus'inerii cum c( respectiva parte la act a trecut, n ochii partenerului s(u, drept un specialist n domeniu. 3. Reprezentarea consumatorului printr-un mandatar profesionist Ipoteza pe care este, aici, centrat( discu'ia este urm(toarea: dac(, la ncheierea contractului, consumatorul a fost reprezentat de un profesionist, n ce m(sur( consumatorul mai poate invoca normele legale consumariste n privin'a acelui contract? Chestiunea nu e nicidecum liminar(: relativ des, contracte precum cump(rarea unei locuin'e printr-un agent imobiliar care ac'ioneaz( n contul consumatorului pot ridica ntreb(ri de acest gen. Dintr-un unghi strict tehnic, contractul nu se ncheie cu agentul imobiliar, parte la act devenind ntotdeauna consumatorul. Cu toate acestea, dintr-o perspectiv( esen'ial practic(, agentul imobiliar care a contractat afacerea pentru clientul s(u fiind un specialist n domaniu nu are acelea*i caren'e informa'ionale *i trebuin'e de consiliere la ncheierea contractului precum un
17

Pentru o ncercare de dezbatere a temei, a se vedea J. Calais-Auloy, Fr. Steinmetz, cit. supra, p. 9.

24

cump(r(tor profan. A*adar, obliga'ia de informare ori de consiliere pare a fi exclus( din sarcina profesionistului vnz(tor cu care contracteaz( agentul imobiliar. n privin'a clauzelor abuzive ns(, *i un agent imobiliar poate fi constrns s( le accepte, n ipoteza n care nu a putut negocia acele prevederi contractuale n numele clientului s(u. El nsu*i este n privin'a negocierii *i ncheierii acelei conven'ii un furnizor de servicii c(tre consumatorul care l-a angajat *i r(spunde (contractual) pentru imperfec'iunile serviciilor prestate. De*i just c( la formarea contractului obliga'ii precum cea de informare *i de consiliere se estompeaz( n raport cu agentul imobiliar care cump(r( pentru client n etapa efectual(, lucrurile nu stau neap(rat astfel. S( ne imagin(m c(, odat( ncheiat contractul *i, deci, odat( finalizat( misiunea agentului imobiliar mandatar, bunul predat cump(r(torului prezint( caren'e de conformitate18. Ar fi absurd s( i se refuze cump(r(torului garan'ia de conformitate, pe motiv c(, la ncheierea contractului, acesta a fost reprezentat de un mandatar profesionist. Rezolvarea se dovede*te astfel una conjunctural(, n raport cu obliga'ia profesionistului deespre care consumatorul sus'ine c(, n cauz(, nu a fost executat(. 4. Criteriul fizic versus criteriul moral: cazul persoanelor juridice La ntrebarea o persoan( juridic( este sau nu protejat( de legisla'ia consumerist(? nu pare s( existe un r(spuns general aplicabil, de tipul da sau nu. Uzan'ele doctrinare franceze, de exemplu, sunt n sensul discut(rii chestiunii prin raportare la un fragment sau altul de drept al consuma'iei:19 (i) n privin'a procedurii speciale n caz de suprandatorare a particularilor20, dup( cum ns('i legea (francez() n materie prevede, numai persoanele fizice (de bun(-credin'() ar putea beneficia de o e*alonare a datoriei, *tergerea dobnzilor *. a. Rezolvare ct se poate de justificat(, de altfel: insolven'a persoanelor juridice (care desf(*oar( acte de comer') este supus( procedurii reorganiz(rii judiciare *i falimentului. Dac( n cazul individului concret lejeritatea cu care a contractat pentru sume excesive *i poate g(si explica'ia n presiunea economic( *i psihologic( exercitat( asupra sa de c(tre profesioni*tii comer'ului, n cazul persoanelor morale o atare indulgen'( n tratament ar fi inoportun( *i total nejustificat(. (ii) Regulile vnz#rii n afara spa&iilor comerciale l protejeaz(, din nou, doar pe consumatorul persoan( fizic(, bruscat n intimitatea c(minului s(u ori ntr-un spa'iu impropriu formul(rii acelei oferte (gar(, aeroport *.a.), confruntat cu arsenalul argumentativ al comerciantului *i aflat n imposibilitatea de a compara oferat ce i se face cu eventualele oferte ale concuren'ilor ofertantului. Or, elementul surpriz( care marcheaz( asemenea vnz(ri nu se reg(se*te nicidecum n cazul persoanelor juridice, lipsite prin natura lor un truism care trebuie amintit de fragilitatea psihologic( a unui individ uman. (iii) Reprimarea clauzelor abuzive pare a fi singura zon( de apartenen'( a persoanelor juridice la protec'ia consumerist(. Postulatul de la care se porne*te este urm(torul: presoanei juridice i se pot impune de c(tre partenerul contractual, cu aceea*i frecven'( *i n aceia*i termeni ca *i persoanei fizice, clauze exorbitante, abuzive, care creaz( un dezechilibru semnificativ ntre presta'ii. Doar c( dup( cum ingenios au argumentat c'iva autori francezi21
De exemplu, s-a achizi'ionat prin contract un apartament cu 3 camere ntr-o construc'ie nou( *i, de*i prin contract au fost promise de vnz(tor anumite finisaje interioare, acestea lipsesc la predarea bunului. 19 A se vedea, de pild(, ***, Le consommateur et ses contrats, cit. supra, p. 351 *i urm. 20 Procedur( inexistent(, deocamdat(, n dreptul romn al consuma'iei. 21 De pild(: Ph. Delebeque, Observation, n Le Dalloz 1997, Sommaires, p. 173.
18

25

- persoanele juridice nu se pot prevala de legea special( de reprimare a clauzelor abuzive n alte condi'ii dect persoanele fizice Astfel, *i n cazul persoanei juridice care sus'ine c( a fost for'at( s( accepte clauze exorbitante trebuie: (1) s( fie vorba despre un contract nenegociat, de adeziune (domeniul clauzelor abuzive, conform defini'iei legale, att n dreptul francez, ct *i n dreptul romn); de*i foarte rare ntre comercian'i, asemenea contracte exist( totu*i; (2) actul s# nu fi fost ncheiat n scop profesional, or extrem de rar, iar n dreptul nostru deloc (dat fiind principiul specialit('ii persoanei juridice) persoana moral( ar putea ntruni aceast( condi'ie. Ceea ce nseamn( implicit c( aproape ntotdeauna din pricina nentrunirii acestor condi'ii, persoanei juridice i se va refuza aplicarea legisla'iei consumeriste n materia clauzelor abuzive. 5. Concluzii Urm(toarele concluzii pot fi desprinse, din considera'iile de mai sus: (a) Consacrarea ca unic protejat a persoanei fizice este un atribut pl(tit voca'iei dreptului consuma'iei, de drept al ocrotirii demnit('ii umane, al echilibr(rii pozi'iei p(r'ii slabe, ca r(spuns la fragilitatea contemporan( a acesteia; (b) persoana fizic( poate invoca normele juridice consumeriste numai n m(sura n care a achizi'ionat / folosit bunul n scopuri (cel pu'in par'ial) extraprofesionale; (c) profesionistul vnz(tor / prestator de servicii nu va putea invoca propria ignoran'( n privin'a calit('ii de consumator a partenerului contractual, ntruct, dac( i s-ar permite prevalarea de o atare scuz(, regulile dreptului consuma'iei ar risca s( fie evitate cu obstina'ie. Sumar 1. Elementele defini'iei no'iunii de consumator 2. Irelevan'a cunoa*terii, de c(tre profesionist, a calit('ii de consumator a partenerului contractual 3. Reprezentarea consumatorului printr-un mandatar profesionist 4. Criteriul fizic versus criteriul moral: cazul persoanelor juridice 5. Concluzii

Chestionar 3 Ce se n'elege prin: (c) scop extraprofesional al dobndirii bunului (d) prezum'ie de inferioritate a consumatorului (e) mandatar profesionist (f) fals consumator (g) prezum'ia de cunoa*tere (de c(tre profesionist) a domeniului)? Bibliografie modul Bibliografie obligatorie: J. Goicovici, Dreptul consuma&iei, Ed. Sfera Juridic#, Cluj-Napoca, 2006, p. 15-27. Bibliografie facultativ(: J. Calais-Auloy, Fr. Steinmetz, Droit de la consommation, 5e dition, Dalloz, Paris, 2000, p. 3-14 ; Y. Picod, H. Davo, Droit de la consommation, Ed. Armand Colin, Paris, 2005, p. 19-25.

26

MODULUL IV. STABILIREA RELA IILOR NTRE DISTRIBUITOR (I CONSUMATOR Scopul %i obiectivele

Dup( prezentarea no'iunii de consumator, n precedentul capitol, capitolul IV abordeaz( principalele tipuri de adresare a ofertei de c(tre distribuitor: (a) Oferta n punctul de vnzare; (b) Oferta n afara punctului de vnzare; ultima parte a analizei este alocat( sanc'ion(rii refuzului de a vinde. Obiective : (1) familiarizarea studentului cu conceptul de retractare a consum'(mntului ; (2) abilitatea de a delimita situa'iile de sanc'ionare a refuzului de a vinde de cele n care un atare refuz este licit. Scurt! recapitulare a conceptelor prezentate anterior

consumatorul / consumatorul final = orice persoan( fizic( sau grup de persoane fizice constituite n asocia'ii, care cump(r(, dobnde*te, utilizeaz( ori consum( produse sau servicii n afara activit('ii profesionale. Schema logic! a modului 1. Oferta n punctul de vnzare - comerciantul se afl( n stare de ofert( permanent(; - refuzul de a vinde interzis (sunt admise numai excep'ii fondate pe motive legitime, nediscriminatorii); - contract de primire (n spa'iul de vnzare): r(spunderea contractual( a consumatorului pentru nerespectarea obliga'iilor care decurg din tranzitarea acestui spa'iu; (a) vnzarea la domiciliu (b) vnzarea la distan$! (prin coresponden'(, Drept de retractare teleshoping, comand( pe baza unui catalog, vnz(rile a consim$!mntului22 electronice *. a.); (c) vnzarea n standuri improvizate (n spa'iul public, n g(ri, aeroporturi, pe bulevarde *. a).

2. Oferta n afara punctului de vnzare (vnz(ri agresive)

Art. 3, 4 *i 9 din Legea nr. 106/1999 privind contractele ncheiate n afara spa'iilor comerciale (7 zile lucr!toare de la data livr(rii produsului); art. 7 din O.G. nr. 130/2000 privind protec'ia consumatorilor la ncheierea *i executarea contractelor la distan'( (10 zile lucr!toare de la data livr(rii produsului).

22

27

Con$inutul informa$ional detaliat 1. Preciz ri introductive Aflat n debutul schimbului de consim'(minte, profesionistul este cel care are ini'iativa contract(rii, ceea ce-i permite predeterminarea liber( a condi'iilor n care aceasta va avea loc. Contractele de consum fiind n larga lor majoritate contracte de adeziune, controlul de'inut de profesionistul ofertant asupra formul(rii termenilor de contractare creeaz( un dezechilibru important ntre pozi'ia primului *i cea a consumatorului acceptant. Superioritatea pozi'iei profesionistului - care cunoa*te detaliile relevante cu privire la obiectul ofertei - se manifest(, principial, ca superioritate informa'ional(: sofisticarea crescnd( a produselor, eficacitatea tehnicilor persuasive (tenden'ioase) de vnzare - ignorat( ori subestimat( de consumator - descriu un spa'iu al profanului confruntat cu un cunosc(tor. Din acest motiv, mai nti doctrina *i jurispruden'a (n Fran'a), apoi legiuitorul - inclusiv cel romn, ini'ial prin dispozi'iile O.G. nr. 21/1992 privind protec'ia consumatorului, modificat( - au imaginat noi figuri juridice, precum obliga'ia de informare, obliga'ia de consiliere *i dreptul de r(zgndire, pentru a ocroti consumatorul n aceast( etap( a apropierii partenerilor *i a form(rii contractelor de consum. 2. Tipuri de adresare a ofertei de c tre distribuitor (a) Oferta n punctul de vnzare. Punctul de vnzare este spa'iul obi*nuit de formulare a ofertelor. Legea nr. 650/2002 pentru modificarea Ordonan'ei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor *i serviciilor de pia'( prefer( sintagma structur( de vnzare, pe care o define*te frust (n art. 4) ca fiind spa'iul de desf(*urare a unuia sau mai multor exerci'ii comerciale. Comerciantul se afl( n stare de ofert# permanent#, ceea ce a permis - prin recursul judec(torilor la schema clasic( a ntlnirii ofertei cu acceptarea cenzurarea refuzului profesionistului de a contracta cu consumatorul (cu excep'ia motivelor legitime de refuz). Este, totodat(, un spa'iu n care poate fi re'inut( responsabilitatea delictual( a distribuitorului, privind siguran'a consumatorului, respectiv responsabilitatea (adesea penal() a consumatorului pentru s(vr*irea unor fapte interzise (de exemplu, schimbarea etichetajului produselor). (b) oferta n afara punctului de vnzare mbrac( fie forma deplas#rii la domiciliul clientului, fie forma vnz#rii la distan&# (n formula tradi'ional(, a vnz(rii prin coresponden'( ori n varianta modern( a comer'ului electronic). n special n privin'a contract(rii la domiciliul consumatorului, este de remarcat pozi'ia fragil( a acestuia, confruntat cu un distribuitor narmat cu un e*afodaj argumentativ puternic *i aflat n imposibilitate de a compara oferta acestuia cu altele, similare; este contextul preferat al inciden'ei unui drept al consumatorului de retractare a consim'(mntului, ntru-un interval de cteva zile (stabilit de lege). 3. Concluzii Oferta n afara punctului de vnzare mbrac( fie forma deplas#rii la domiciliul clientului (a), fie forma vnz#rii la distan&# (b) (n formula tradi'ional(, a vnz(rii prin coresponden'( ori n varianta modern( a comer'ului electronic). n special n privin'a

28

contract(rii la domiciliul consumatorului, este de remarcat pozi'ia fragil( a acestuia, confruntat cu un distribuitor narmat cu un e*afodaj argumentativ puternic *i aflat n imposibilitate de a compara oferta acestuia cu altele, similare; este contextul preferat al inciden'ei unui drept al consumatorului de retractare a consim'(mntului, ntru-un interval de 7 zile lucr!toare de la data livr(rii produsului (art. 3, 4 *i 9 din Legea nr. 106/1999 privind contractele ncheiate n afara spa'iilor comerciale), respectiv de 10 zile lucr!toare de la data livr(rii produsului (art. 7 din O.G. nr. 130/2000 privind protec'ia consumatorilor la ncheierea *i executarea contractelor la distan'(). Sumar 1. Preciz(ri introductive 2. Tipuri de adresare a ofertei de c(tre distribuitor 3. Sanc'ionarea refuzului de a vinde Chestionar (1) n ce condi'ii poate profesionistul refuza vnzarea produsului c(tre consumator? (2) Ce se n'elege prin ofert( n afara spa'iilor comerciale? (3) Prin ce se deosebe*te regimul juridic al vnz(rii n afara spa'iilor comerciale (a) de cel al vnz(rilor ncheiate n spa'iile comerciale (b)? Bibliografie modul Bibliografie obligatorie: J. Goicovici, Dreptul consuma&iei, Ed. Sfera Juridic#, Cluj-Napoca, 2006, p. 28-31. Bibliografie facultativ(: J. Calais-Auloy, Fr. Steinmetz, Droit de la consommation, 5e dition, Dalloz, Paris, 2000, p. 82-117 ; Y. Picod, H. Davo, Droit de la consommation, Ed. Armand Colin, Paris, 2005, p. 45-62 ; J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, P.U.F., Paris, 1996, p. 367-371.

29

MODULUL V. OBLIGA IA DE CONSILIERE Scopul %i obiectivele

Capitolul trateaz( natura juridic( *i obiectul datoriei de consiliere, urmat( de delimitarea obliga'iei de consiliere de obliga'ia de informare stricto sensu: func'ie specific( *i cmp de aplicare: (a) Consilierea circumstan&iat#; (b) Consilierea solicitat#. Dup( parcurgerea capitolului, studentul este familiarizat cu unul dintre cele mai importante mecanisme de protejare a consim'(mntului consumatorului n faza precontractual( obliga'ia de informare / consiliere *i va putea identifica, ntr-o spe'( concret(, remediile juridice aflate la dispozi'ia consumatorului n ipoteza nc(lc(rii de c(tre profesionist a acestei obliga'ii. Scurt! recapitulare a conceptelor prezentate anterior

(1) structur# de vnzare = spa'iul de desf(*urare a unuia sau mai multor exerci'ii comerciale; (2) ofert# n afara punctului de vnzare = ofert( n forma deplas#rii la domiciliul clientului (a), a vnz(rii n standuri improvizate (b) sau a vnz#rii la distan&# (n formula vnz(rii prin coresponden'( ori n varianta comer'ului electronic) (c); (3) drept de retractare a consim&#mntului = drept legal, gratuit *i discre'ionar al consumatorului de a denun'a unilateral contractele de consum ncheiate n afara spa'iilor comerciale, returnnd produsul comerciantului n intervalul legal de 7 zile lucr(toare de la data livr(rii produsului (art. 3, 4 *i 9 din Legea nr. 106/1999 privind contractele ncheiate n afara spa'iilor comerciale), respectiv de 10 zile lucr(toare de la data livr(rii produsului (art. 7 din O.G. nr. 130/2000 privind protec'ia consumatorilor la ncheierea *i executarea contractelor la distan'(). Schema logic! a modului OBLIGA IA DE INFORMARE VS. OBLIGA IA DE CONSILIERE Criteriu 1. obiect 2. func$ie Obliga$ia de informare Date obiective, neutre, cu con'inut tehnic Formarea unui consim'(mnt avizat Obliga$ia de consiliere Judec('i de valoare, sfaturi, repere subiective Orientarea alegerii clientului (ntre mai multe variante de contractare posibile), n func'ie de trebuin'ele reale ale acestuia Identice: anularea contractului (a); daune-interese (b); obligarea profesionistului la livrarea conform(, dac( aceasta este posibil( (c); men'inerea pazei lucrului n sarcina profesionistului (d).

3. sanc$iuni Identice: anularea contractului (a); daune-interese (b); obligarea profesionistului la livrarea conform( (protestatio non valet contra actum), dac( aceasta este posibil( (c); men'inerea pazei lucrului n sarcina profesionistului (d).

30

OBLIGA IA DE INFORMARE A CONSUMATORILOR CON INUT SPECIAL - Art. 27 din Legea nr. 296/2004, modificat( INFORMARE A (Codul consumului); CON INUT - Art. 3 din Anexa la Legea nr. 245/2004 privind securitatea general( a produselor : informarea consumatorilor asupra securit('ii 1. Informarea asupra caracteristicilor unui produs care prezint( riscuri superioare esen$iale ale bunurilor %i serviciilor riscurilor acceptabile; - Art. 71-73 din O.G. 99/2000 privind 2. Reguli de etichetare a produselor comercializarea produselor *i serviciilor de pia'(, modificat(; - Art. 75 din O.G. 99/2000: reguli privind indicarea cantit('ii; - Art. 51 din Legea nr. 363/2005 (de modificare a Codului consumului : n materia produselor alimentare, informarea consumatorilor asupra (a) denumirii tipice a produselor ; (b) cantitate ; (c) ingrediente ; (d) termenul de valabilitate *. a. Art. 74 din O.G. 99/2000; indicarea pre'urilor *i 3. Informarea cu privire la pre$ %i tarifelor n mod vizibil (1), lizibil (2) *i f(r( condi$iile de vnzare echivoc (3), prin marcare, etichetare *i / sau afi*are *i exprimate n lei (4); 1. n contractele de credit pentru consum (art. 8 4. Men$iuni obligatorii n contracte din Legea nr. 289/2004), clauzele referitoare la: (a) numele *i adresa p(r'ilor; (b) valoarea DAE; (c) valoarea *i frecven'a pl('ilor ce-i incumb( consumatorului; (d) lista elementelor de cost cei revin consumatorului; (d) celelalte condi'ii esen'iale ale contractului de credit; 2. n contractele ncheiate n afara spa'iilor comerciale (art. 7 din Legea 106/1999): (a) datele complete de identificare a p(r'ilor; (b) obiectul *i pre'ul; (c) data *i locul ncheierii contractului; (d) dreptul consumatorului de retractare a consim'(mntului, n 7 zile lucr(toare de la livrarea bunului; 3. n contractele la distan'( (O.G. nr. 130/2000): (a) datele de identificare a comerciantului; (b) caracteristicile produsului; (c) pre'; (d) serviceul postvnzare *i garan'ii; (e) condi'iile de exercitare a dreptului consumatorului de retractare a consim'(mntului, n 10 zile lucr(toare de la livrarea bunului; (f) tarifele de expediere a bunului. OBLIGA IA DE CONSUMATORILOR SPECIAL

31

5. Obliga$ia de utilizare a limbii romne

Art. 54 din Codul consumului (Legea nr. 296/2004, modificat().

Con$inutul informa$ional detaliat 1. Conjugare versus suprapunere: obliga#ia de consiliere ca variant special a obliga#iei de informare De o habitudine cel pu'in anacronic( se love*te analiza obliga'iei de consiliere, atunci cnd se ncearc( delimitarea ei de obliga'ia de informare stricto sensu: relativ constant, doctrina (francez() obi*nuie*te ruperea setului de date transmis consumatorului, pentru luminarea consim'(mntului acestuia, n dou( fragmente. O prim( parte a datelor ar avea caracter obiectiv *i s-ar circumscrie exclusiv prezent(rii neutre a caracteristicilor, limitelor, pericolelor bunului / serviciului oferit. Obliga'ia de informare se consider( a fi ndeplinit( de ndat( ce acest set de informa'ii obiective sunt aduse la cuno*tin'a celui profan. Dac( bunul este de o tehnicitate aparte ori dac( se pune problema contur(rii printr-un al doilea set de anun'uri subiective a oportunit#&ii contract(rii, apare n scen( obliga&ia de consiliere care, n asemenea mprejur(ri, trebuie s# o dubleze pe cea de informare, prin judec#&i de valoare. S( lu(m cazul celebrei decizii IBM contra Flammarion23: n spe'(, un ordinator insuficient adaptat nevoilor unei ntreprinderi a dus la dezorganizarea *i bulversarea activit('ii acesteia. Judec(torii fondului au considerat c( revenea furnizorului obliga'ia de a orienta alegerea clientului c(tre un echipament apt s( execute sarcinile prev(zute *i chiar ndatorirea de a descuraja op'iunea clientului pentru respectivul aparat, prin punerea sa n gard( cu privire la eventualele dificult('i de operare. Un al doilea caz edificator: n spe'(24, vnz(torul *i-a informat clientul asupra caracteristicilor (*i variet('ilor) unui registrat alimentar (un soi de vopsea destinat( aplic(rii n interiorul recipientelor de p(strare a anumitor produse alimentare), dar s-a ab'inut s( semnaleze de*i cuno*tea inten'ia cump(r(torului de a folosi recipientul pentru p(strarea vinului c(, aplicat unor asemenea vase, registratul imprima vinului un miros *i un gust care-l f(ceau impropriu consumului. Din nou, judec(torii re'in responsabilitatea vnz(torului, n temeiul nendeplinirii obliga'iei de consiliere. Doar c(, un strop de aten'ie: att n cazul logicianului informatic, ct *i n cazul furnizorului vopselei pentru recipiente destinate p(str(rii produselor alimentare, profesionistul a livrat cump#r#torului un prim set de informa&ii despre caracteristicile bunului. n cel dinti caz, echipamentul informatic avea caracteristicile enun'ate de furnizor, doar c( nu era apt pentru utilizarea particular# dorit( de societatea cump(r(toare. n cea de-a doua spe'(, vopseaua putea fi ntr-adev(r destinat( acoperirii interiorului unor recipiente pentru produse alimentare, cu excep&ia vinului, care prelua, prin for'a lucrurilor, mirosul acesteia! n aceste cazuri, executarea obliga'iei de informare, nu *i a celei de consiliere nseamn(, credem, un drum parcurs pe jum(tate. Or, consim'(mntul consumatorului nu se
Curtea de Apel Paris, decizia din 12 iulie 1972; a se vedea *i Curtea de Apel Paris, decizia din 15 mai 1975; Curtea de Casa'ie francez(, camera comercial(, decizia din 17 martie 1981, citate dup( J. Huet, Trait de droit civil. Les principaux contrats spciaux, L.G.D.J., Paris, 1996, p. 221. 24 Curtea de Casa'ie francez(, camera comercial(, decizia din 25 iunie 1980, reprodus( dup( J. Huet, loc. cit. supra.
23

32

poate forma valabil doar pe jum(tate! Executarea obliga'iei se informare este aici pur iluzorie. !i aceasta, ntruct n cazul bunurilor de o tehnicitate sporit( ori ale c(ror limite n utilizare sunt incidente doar n mprejur(ri aparte, profesionistului nu i se poate cere o simpl# informare a clientului s(u. Din start, i nu ntr-o a doua etap# profanul trebuie orientat, c(l(uzit n alegerea bunului / serviciului potrivit trebuin'elor sale. n ipoteza tehnicit('ii ori periculozit('ii sporite *i n cea a limitelor deosebite n utilizarea bunului va trebui s( vorbim, de la bun nceput, nu despre o obliga'ie de informare (ndeplinit() *i o obliga'ie de consiliere (nendeplinit(), ci despre o unic# obliga&ie cea de consiliere vizibil neexecutat( de c(tre profesionistul comer'ului. n asemenea situa'ii, obliga'ia de consiliere include o obliga'ie de informare incipient(, dar o excede, n sensul c( orientarea clientului presupune dep(*irea schimbului de informa'ii - mai mult sau mai pu'in neutre - *i ntregirea obligatorie a acestora cu date menite s( elucideze consumatorului dilema oportunit('ii contract(rii. Obliga'ie de consiliere nseamn( obliga&ie de orientare. Or, astfel definit(, ea nu dubleaz( obliga'ia de informare stricto sensu, ci o cuprinde, ntr-un concept mult mai vast *i a c(rui substan'( este mult mai dens(. Executarea obliga'iei de informare n aceste cazuri r(mne a fi un nonsens; dup( cum, executarea obliga'iei de consiliere include automat *i livrarea, al(turi de judec('ile de valoare, a unor date cu caracter neutru, obiectiv. Obliga'ia de consiliere, n mprejur(ri de genul celor amintite mai sus, se suprapune n opinia noastr( peste obliga'ia de informare *i o mpinge dincolo de zona neutralit('ii obi*nuite. 2. Delimitarea obliga#iei de consiliere de obliga#ia de informare stricto sensu: func#ie specific $i cmp de aplicare Ceea ce particularizeaz( obliga'ia de consiliere este, mai nti, func&ia sa specific#: n discu'ie este o obliga'ie de orientare, menit( s( fixeze, (inclusiv) prin judec('i de valoare, repere pertinente pentru op'iunea celuilalt contractant, ndeosebi n privin'a oportunit#&ii contract(rii. La un nivel superior al analizei, opera'iunea de consiliere este mult mai complex( dect cea de informare, dat fiind caracterul neutru, obiectiv al ultimeia. Orientarea alegerii clientului nseamn( ns( mult mai mult. Astfel, instan'ele franceze au re'inut constant, n context, ndatorirea notarului public, de exemplu, de a descuraja ncheierea (uneori doar n anumi'i termeni) a unui act juridic a c(rui instrumentare ar eluda dispozi'iile legii ori ar contraveni moralei publice. n asemenea cazuri, doctrina a vorbit chiar despre metamorfozarea obliga'iei de orientare a deciziei p(r'ii ntr-o ndatorire de substituire n locul celuilalt, pentru a decide! Dup( cum s-a ar(tat ntr-o decizie de referin'( a judec(torilor francezi, profesionistul este dator s# refuze executarea anumitor lucr(ri, ori de cte ori i este limpede , n baza cuno*tin'elor sale tehnice, c( o decizie conform( op'iunii clientului s-ar solda cu un rezultat dezastruos25. Nimic bizar totu*i, chiar *i pentru un spirit mai pu'in progresist: ar fi inacceptabil s( se admit( edificarea pe un teren nisipos sau ml(*tinos, de exemplu, ori edificarea unui imobil cu nc(lcarea unor parametri tehnici obligatorii *.a., chiar dac(, procednd astfel, profesionistul se subrog# deciziei profanului. Concluzia este surprinz(toare dac( o privim prin prisma dreptului civil clasic *i chiar banal(, dac( o analiz(m cu un ochi atent: nici unde n istoria dreptului privat nu s-a sus'inut c( una din p(r'ile la act ar trebuie s(

Curtea de Apel Louai, decizia din 20 octombrie 1964, citat( dup( J. Ghestin, loc. cit. supra (referitoare la refuzul justificat al unui antreprenor de a executa lucr(ri de construc'ie n termenii solicita'i de client, ntruct imobilul astfel edificat s-ar fi dovedit inapt pentru o locuire sigur(, lipsit( de pericole).

25

33

achieseze, necondi'ionat, la propunerile inabordabile26 provenind dinspre contractant. Obiectul obliga'iei de consiliere este, a*adar, mai larg dect cel al inform(rii, ntruct debitorul nu se poate limita la enun'area unor chestiuni de fapt, ci trebuie s( eviden'ieze clientului oportunitatea n plan tehnic i / sau pecuniar a ncheierii contractului preconizat. 3. Cmpul de aplicare al obliga#iei de consiliere. ncercare de taxonomie Buna executare a datoriei cump(r(torului asupra aspectelor de asigurarea c( profanul a achizi'ionat tipologie a cazurilor n care obliga'ia perspectiv(: de consiliere nu const( n simpla aten'ionare a ordin tehnice ale unui echipament sau altul, ci n un bun corespunz#tor trebuin&elor sale concrete. O de orientare exist( se poate dovedi util( din aceast(

(a) consilierea circumstan&iat# Domeniul predilect al obliga'iei de consiliere a fost, la origini, vinderea de echipamente informatice27 - care, n urm( cu cteva decenii, surclasau n complexitate tehnic( (orice) alte materiale oferite spre vnzare. nsu*i termenul de profan ata*at consumatorului a fost rostit, pentru prima dat(, n contextul contractelor privitoare la domeniul informaticii. Treptat, ra'ionamentul a fost extins asupra vnz(rii de echipamente de naviga'ie sportiv(, schelete metalice pentru construirea unui hangar, vopsele speciale destinate aplic(rii pe suprafe'e din beton28 *. a. Dar consilierea nu este un proces extrinsec n care se adi'ioneaz( pur *i simplu contingen'e. Dimpotriv(, sunt frecvente cazurile n care bunul achizi'ionat este familiar clien'ilor *i corespunde unor trebuin'e - standard, orice ncercare de orientare a alegerii cump(r(torului fiind, n acest caz superflu(. Nu este necesar(, de exemplu, aten'ionarea clientului asupra diferen'ei dintre un vehicul de teren *i un model familial, ori dintre un model cabrio *i unul care nu este astfel. Chiar *i cea mai nalt( tehnologie poate prezenta, conjunctural, o anumit( doz( de banalitate (b) consilierea solicitat# !tiind, uneori, c( bunul a c(rui achizi'ionare o inten'ioneaz( va primi o destina'ie aparte, cump(r(torul poate solicita sfaturile profesionistului, menite s(-i clarifice limitele *i neajunsurile utiliz(rii produsului. Particularismul consilierii la ini'iativa cump(r(torului rezid( n l(rgirea cmpului strict al obliga'iei de orientare, dinspre zona tehnicit('ii excep'ionale c(tre spa'iul tehnicit('ii relative: n al'i termeni, de aceast( dat( consilierea poate interveni chiar *i atunci cnd n absen'a solicit(rii celui profan, obliga'ia de consiliere nu s-ar fi n(scut, fiind vorba despre bunuri cunoscute de c(tre clientul - etalon. 4. Limitele obliga#iei de consiliere S( ncerc(m, prin intermediul limitelor obliga'iei de consiliere, deslu*irea variet('ilor ce intervin n interiorul acesteia. Pn( unde este ndrept('it (ori obligat) profesionistul s(
Inclusiv n cursul execut(rii contractului, cum se ntmpl( n ipoteza antreprizei, unde pn( la aceast# limit(, a op'iunii vizibil gre*ite, tehnic clientul orienteaz(, conform preferin'elor sale, elaborarea lucr(rii. 27 A se vedea ndeosebi Curtea de Casa'ie francez(, camera comercial(, decizia din 17 martie 1981; idem, decizia din 3 decembrie 1985, citate dup( J. Huet, op. cit., p. 221. 28 J. Huet, loc. cit. supra.
26

34

mping( sfaturile *i sugestiile f(cute clientului s(u? Ct de mult conteaz( colaborarea cu profanul, n elucidarea trebuin'elor specifice ale acestuia din urm( *i n conturarea oportunit('ii contract(rii? Un client inflexibil ori unul refractar se cuvine a fi consiliat cu tot dinadinsul? Cel pu'in la prima ntrebare, r(spunsul nu este deloc simplu. Consilierea trebuie for'at(, cel pu'in uneori; este cazul antreprenorului ndrept('it s( refuze contractarea *i / sau executarea unor lucr(ri periculoase ori care ar urma s( fie efectuate, la solicitarea clientului, n baza unor parametri tehnici precari. Aici, disuadarea este sinonim( cu orientarea alegerii clientului. n alte mprejur(ri, refuzul clientului de a 'ine cont de sfaturile cocontractantului nu poate fi cenzurat, profesionistul fiind chemat s( dea curs cererii acestuia de a ncheia contractul n anumi'i termeni. A*adar, ct de mult poate fi constrns clientul s( accepte consilierea din partea profesionistului? (a) datoria de colaborare incumbnd cump#r#torului29 Este vorba despre o dualitate esen'ial( a procesului de consiliere: datoria profesionistului de orientare a alegerii clientului are drept corolar datoria ultimului de a colabora n sensul definirii trebuin'elor sale specifice *i a obiectivelor pe care inten'ioneaz( s( le ating(, prin achizi'ionarea acelui bun. Un refuz de colaborare se traduce, cu necesitate, n estomparea pn( la dispari'ie a responsabilit('ii profesionistului. (b) ignorarea legitim# a trebuin&elor cump#r#torului De ordinul eviden'ei este *i precizarea c( obliga'ia de consiliere nceteaz( acolo unde ncepe alegerea cump(r(torului de a p(stra, n mod deliberat, t(cerea asupra destina'iei pe care urmeaz( s( o imprime bunului. Opacitatea trebuin'elor consumatorului fixeaz( o grani'( de netrecut pentru ncercarea profesionistului de a-i orienta op'iunea. Putem afirma, aici, c( nu ar exista o obliga'ie de consiliere? Adev(rul se afl(, *i de aceast( dat(, undeva la mijloc. Ignorarea trebuin'elor cump(r(torului de c(tre profesionist trebuie s( fie legitim#. Or, debutul n schimbul reciproc de informa'ii apar'ine vnz(torului. Acesta din urm(, n baza specializ(rii sale, este dator s( solicite cump(r(torului s(-*i precizeze inten'iile *i obiectivele, numai refuzul ultimului de a comunica asemenea date fiind cel care pune cap(t procesului de consiliere. Nu orice t(cere a clientului, a*adar, ci o t(cere provocat(, o t(cere obstinat( va fi cea care stopeaz( legitim executarea obliga'iei de consiliere30. (c) competen&a notorie a cump#r#torului Consilierea nu este altceva dect un repertoriu de date vitale pentru formarea unui consim'(mnt avizat, n ipoteza dezechilibrului informa'ional dintre partenerii contractuali. Or, de o asemenea asisten'( are trebuin'(, n principiu, numai profanul, nu *i cel care mp(rt(*e*te comunitatea de specializare cu vnz(torul bunului / prestatorul serviciului. Cu toate acestea, am spune mai degrab( c( vom asista la o estompare a datoriei de consiliere *i nu la o dispari'ie total( a acesteia. Este atenuat( consilierea circumstan'iat(, nu *i cea solicitat#. Apar'ine clientului dreptul de a cere partenerului s(u s(-i orienteze alegerea potrivit(, chiar *i atunci

Am ales cazul vnz(rii ca paradigm(, dar ra'ionamentul poate fi transpus *i n sfera altor contracte. Autorii francezi vorbesc n context chiar dac( nu cu foarte mult( fermitate despre o verificare a bunei-credin&e a profesionistului: ini'ierea dialogului i apar'ine acestuia, dar transparen&a trebuie s( fie reciproc(; a se vedea J. Huet, op. cit., p. 222.
30

29

35

cnd specializarea lor coincide ori cnd, cel pu'in, clientul de'ine informa'ii de baz( n domeniul n care contracteaz(31. (d) cump#r#torul asistat de un consilier profesionist Circumstan'ial, faptul c( clientul a fost asistat la contractare de un consilier profesionist (un agent de afaceri, un avocat, un expert ori chiar un confrate de-al cump(r(torului, ultimul fiind el nsu*i specialist n domeniu) este de natur( s( atenueze pn( la dispari'ie intensitatea obliga'iei de consiliere a partenerului s(u32, n respectiva afacere. (e) contractarea con tientizat# pe riscul i pericolul clientului Ipoteza n care cump(r(torul accept( deliberat *i n cuno*tin'( de cauz( s( contracteze n termeni care se pot dovedi inadecva'i ori chiar periculo *i exclude posibilitatea acestuia de a ac'iona ulterior profesionistul n judecat(, pentru angajarea r(spunderii ultimului. Prima precau'ie pe care trebuie s( ne-o lu(m atunci cnd ne apropiem de tema amintit( este ns( investigarea absen'ei unei patologii (juridice) a discern#mntului p(r'ii care alege s( contracteze n ace*ti termeni. Cu alte cuvinte, asumarea riscurilor *i pericolelor trebuie s( aib( loc ntr-o manier( con*tientizat( *i suficient reflectat(, ceea ce echivaleaz( cu a spune c( cel pu'in pentru prima etap( a apropierii (precontractuale) dintre profesionist *i clientul s(u primul are obliga&ia de a- i informa cocontractantul n leg(tur( cu limitele, neajunsurile *i pericolele ce pot decurge din utilizarea n anumite condi'ii a bunului, ct *i de a-i orienta alegerea, printr-un rudiment al obliga&iei de consiliere, pentru varianta cea mai adecvat( de contractare. Dac( existen'a unei obliga'ii de informare, ct *i necesitatea ini'iativei de consiliere a profesionistului nu pot fi negate, n schimb procedura efectiv( de consiliere va putea fi stopat( prin refuzul clientului de a fi orientat. Astfel, clientul care comand( un dispozitiv informatic complet, hot(rnd s( procedeze singur la efectuarea studiilor de adaptare a sistemului la trebuin'ele afacerii sale nu poate invoca, ulterior, obliga'ia furnizorului de a-l fi sf(tuit n aceast( privin'(33. Decizia a fost similar( n cazul clientului care s-a angajat n mod deliberat n opera'iuni bursiere hazardate34, ori a cump(r(torului unui echipament informatic care a luat, pe cont propriu, hot(rrea de a opta n pofida avertismentului profesionistului pentru o investi'ie ntr-un material insuficient adaptabil35, n locul celui pertinent, mai costisitor. 5. Observa#ii conclusive n cele de mai sus, inten'ia noastr( a fost de a puncta principalele observa'ii ce pot fi f(cute n privin'a naturii juridice *i obiectului acestei ndatoriri a profesionistului n raporturile cu profanul, dar *i n privin'a limitelor ce se cuvin a fi fixate asupra ntinderii amintitei obliga'ii. n acest context, am re'inut c( datoria de colaborare incumbnd cump(r(torului (a),
Instan'ele Fran'ei au exclus r(spunderea civil( a antreprenorului *i arhitectului, n caz de competen'( notorie *i imixtiune n elaborarea lucr(rii, a clientului din contractul de antrepriz(: J. Huet, loc. cit. supra. 32 Curtea de Apel Paris, decizia din 5 iulie 1990, citat( dup( Ph. le Tourneau, L. Cadiet, Droit de la responsabilit et des contrats, Dalloz, Paris, 2000, n/ 3140. 33 Curtea de Casa'ie francez(, camera comercial(, decizia din 17 decembrie 1991, citat( dup( Ph. le Tourneau, L. Cadiet, op. cit., n/ 3142. 34 Curtea de Casa'ie francez(, camera comercial(, decizia din 26 noiembrie 1996, citat( dup( Ph. le Tourneau, L. Cadiet, loc. cit. supra. 35 Curtea de Apel Paris, decizia din 27 ianuarie 1994; idem, n/ 3142.
31

36

ignorarea legitim# de c(tre profesionist a trebuin&elor clientului s(u (b), competen&a notorie a cocontractantului (c), asistarea cump(r(torului de un consilier profesionist (d) *i contractarea con tientizat# pe riscul i pericolul clientului (e) sunt tot attea prilejuri de exonerare ori limitare a r(spunderii profesioni*tilor comer'ului pentru o consiliere absent(, incomplet( ori deficitar(. Obliga'ia de consiliere este o obliga&ie de orientare a alegerii clientului *i chiar o obliga&ie de disuadare a acestuia, ori de cte ori contractarea n respectivii termeni ar fi periculoas(, ilicit(, n contrast cu normele imperative ale legii ori cu cele ale deontologiei profesiei. Privit( din aceast( perspectiv(, consilierea nu este un simplu accesoriu al obliga'iei de informare, ci o variant( autonom( a acesteia, al c(rei cmp de aplicare este mai restrns dect cel al datoriei de informare *ablon, dar a c(rei profunzime, din perspectiva execut(rii obliga'iei, este mult mai pronun'at(, n raport cu informarea obi*nuit( a clientului asupra limitelor *i neajunsurilor produsului / serviciului oferit. Sumar 1. Conjugare versus suprapunere: obliga'ia de consiliere ca variant( special( a obliga'iei de informare 2. Delimitarea obliga'iei de consiliere de obliga'ia de informare stricto sensu: func'ie specific( *i cmp de aplicare 3. Cmpul de aplicare al obliga'iei de consiliere. ncercare de taxonomie 4. Limitele obliga'iei de consiliere 5. Observa'ii conclusive Chestionar (1) Faptul c( clientul a fost asistat la contractare de un consilier profesionist exclude obliga'ia profesionistului de a-l informa / consilia pe acesta? (2) Prin ce se deosebe*te obliga'ia de informare a consumatorului n faza precontractual( de obliga'ia de consiliere? (3) n ce m(sur( se poate ap(ra profesionistul care nu *i-a executat obliga'ia de informare pe motiv c( a ignorat n mod legitim trebuin'ele concrete ale consumatorului? Bibliografie modul Bibliografie obligatorie: J. Goicovici, Dreptul consuma&iei, Ed. Sfera Juridic#, Cluj-Napoca, 2006, p. 32-50. Bibliografie facultativ(: J. Calais-Auloy, Fr. Steinmetz, Droit de la consommation, 5e dition, Dalloz, Paris, 2000, p. 49-54 ; Y. Picod, H. Davo, Droit de la consommation, Ed. Armand Colin, Paris, 2005, p. 109-114 ; J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, P.U.F., Paris, 1996, p. 303-310.

37

MODULUL VI. FOR A CONTRACTUAL* A UNOR DOCUMENTE PUBLICITARE

Scopul %i obiectivele

Situat n continuarea prezent(rii obliga'iei profesionistului de consiliere a consulatorului, capitolul VI abordeaz( condi'iile n care documentelor publicitare li se poate recunoa*te for'( contractual(. Dup( parcurgerea modulului, studentul va putea identifica solu'ia corect( n spe'ele n care profesioni*tii comer'ului invoc( n ncercarea de a se exonera de r(spundere pentru neexecutarea unei obliga'ii contractuale caracterul publicitar al afirma'iilor re'inute de consumator. Scurt! recapitulare a conceptelor prezentate anterior

(1) obliga&ie de informare (precontractual#) = obliga'ie legal( a profesionistului, de a livra n etapa precontractual( consumatorului date obiective, neutre, cu con'inut tehnic, n scopul form(rii de c(tre acesta din urm( a unui consim'(mnt avizat; (2) obliga&ie de consiliere = obliga'ie legal( a profesionistului, de a livra consumatorului judec('i de valoare, sfaturi, repere subiective, avnd ca scop orientarea alegerii clientului (ntre mai multe variante de contractare posibile), n func'ie de trebuin'ele reale ale acestuia. Schema logic! a modului CONDI IILE N CARE DOCUMENTELE PUBLICITARE DEVIN PARTE A CONTRACTULUI 1. 2. 3. 4. Documentul publicitar s( aib( un con$inut suficient de ferm, precis %i detaliat Documentul publicitar s( fi fost remis direct consumatorului Documentul publicitar s( fi exercitat o influen$! decisiv! asupra form(rii consim$!mntului consumatorului Documentul publicitar s( fi generat o ncredere legitim! n alega'iile profesionistului.

Con$inutul informa$ional detaliat 1. Preliminarii O constant( jurispruden'( francez( a ultimilor ani este n sensul admiterii unei viziuni l(rgite a textului contractual, pentru a ngloba *i mesajul publicitar, ct( vreme ultimul a fost suficient de ferm, precis i complet nct s( incite destinatarul la contractare n respectivii termeni. Viziunea despre care vorbim este o reverbera'ie a solidarismului contractual care pare a fi impregnat dreptul privat francez al ultimelor decenii *i valorific(, n contextul discutat de noi, principiul coeren&ei cu sine nsu i: regula potrivit c(reia, ntruct nim(nui nu-i este permis s( se contrazic( pe sine, n ac'iunile / actele sale succedanee din pricina confuziei pe care

38

astfel ar putea-o cauza celor care s-au ncrezut, n mod legitim, n respectivul act / fapt emitentul unui mesaj publicitar ferm *i precis nu se poate exonera valabil de r(spundere, pentru prejudiciul cauzat destinatarului mesajului, printr-un comportament contradictoriu ulterior. De*i are izul unei abstac'iuni greu de sintetizat, principiul coeren'ei *i aplica'ia sa jurispruden'ial( cea mai important(: contractualizarea anumitor documente publicitare nu poate fi ignorat, n opinia noastr(, ca posibil( surs( de moralizare a spa'iului contractual, inclusiv n dreptul nostru, unde similitudinea de reglementare *i principiile coordonatoare ale materiei contractuale permit un asemenea import. n cele ce urmeaz(, n'elegem s( dezvolt(m n'elesul contemporan al principiului coeren&ei n domeniul conven'iilor comerciale (I), scopul contur(rii unei solu'ii radicale precum cea de a ncorpora n textul contractului anumite documente publicitare: admiterea *i valorificarea unei obliga&ii de conformitate (II) a produsului vndut cu stipula'iile contractuale; condi&iile n care documentelor publicitare li se poate recunoa*te for'at, de c(tre judec(tor for'( contractual( (IV) *i raporturile n care nouap(ruta obliga'ie de conformitate intr( cu tradi'ionalul viciu de consim&#mnt al erorii (V). 2. Principiul coeren#ei. Contrazicerea propriului comportament: un fine de neprimire special Nimic nu este mai necesar dect a fi coerent cu sine nsu*i *i, n acela*i timp, nimic nu este mai dificil. Coeren'a descrie, n perimetrul dreptului privat, un fine de neprimire special36, a c(rui substan'( mp(rt(*e*te comunitatea de fundament cu un alt principiu celebru nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Importat( n Fran'a pe filiera dreptului comer'ului interna'ional, din dreptul anglo-saxon unde este cunoscut( sub denumirea de estoppel37 - regula coeren'ei a fost aclimatizat( relativ u*or la fondul dreptului privat intern, numeroase voci ncepnd s( recunoasc( n configura'ia sa un veritabil principiu general al dreptului. Coeren'a descrie norma potrivit c(reia cel care adopt( un comportament contrar atitudinii *i / sau sus'inerilor sale anterioare este de rea-credin'(, ntruct ncalc( ncrederea legitim# cu care a fost investit de c(tre cei asupra c(rora s-au r(sfrnt reverbera'iile respectivei atitudini. Consecin'a: negarea interesului s(u de a ac'iona / a se ap(ra n justi'ie pe acest temei. Pe scurt, ceea ce aminte*te regula coeren'ei este faptul c( protestul ulterior nu poate *terge, din trecutul mai mult sau mai pu'in recent, faptul (sau actul) s(vr*it de c(tre autorul nega'iei. La drept vorbind, explica'ia este mai degrab( simpl(, dect spectaculoas( *i deriv( nu din aplicarea vreunui mecanism tehnico-juridic complicat, ci dintr-o cerin'( de logic( (*i / sau de fizic(): faptul material, brut - ntruct prin survenien'a sa, se deta*eaz( de autor, se autonomizeaz( ca element al istoriei spa'io temporale scap( de sub controlul autorului, care nu-l poate retracta cu succes, din acela*i motiv pentru care orice eveniment petrecut undeva n trecut nu poate fi *ters printr-o interven'ie plasat( n viitor. Cheia solu'iei rezid( precum n cazul aparen'ei creatoare de drept n credin&a legitim# cu care comportamentul din trecut al subiectului de drept a fost investit de c(tre un alt subiect de drept. ncrederea destinatarului atitudinii contrazise este piesa central( n reprimarea
n accep'iunea de mijloc de ap(rare prin intermediul c(ruia prtul, f(r( a-*i ndrepta contesta'ia c(tre fondul dreptului, sus'ine c( judec(torul nu are puterea de a examina cererea reclamantului, din pricina nendeplinirii uneia din condi'iile dreptului la ac'iune. 37 Partea care, prin sus'inerile formulate n cursul procesului, *i neag( propria conduit( intervenit( ntr-un moment din trecut, este oprit( (is estopped) s( ac'ioneze / s( se apere (pe acest motiv) n justi'ie. Pentru dezvolt(ri, a se vedea K. R. Abbolt, N. Pendlebury, Business Law, ed. a VI-a, DP Publications, Londra, 1993, p. 72; A. Levasseur, Les contrats en droit amricain, Dalloz, Paris, 1996, p. 47-49.
36

39

acestui tip de conduit(, n dreptul anglo-saxon, unde detrimental reliance chiar aceasta descrie: prejudiciul rezultat dintr-o ncredere legitim( n cuvntul dat de cel(lalt. Prima condi'ie impus( reclamantului, pentru a ob'ine desp(gubiri n temeiul ncrederii tr(date este aceea de a fi contat efectiv pe promisiunea ce i-a fost f(cut( *i de a fi ac&ionat n consecin&#. O a doua cerin'( a admiterii ac'iunii 'ine, dimpotriv(, de conduita promitentului: este necesar ca ultimul s# se fi a teptat n mod rezonabil ca destinatarul promisiunii s(-*i fi fondat op'iunea pe respectivele afirma'ii. O marc( a teoriei promissory estoppel: promitentului nu i se cere s# fi urm#rit (s( fi c(utat n mod activ) s( determine cu ajutorul promisiunii f(cute o anumit( cale de ac'iune, n persoana destinatarului. Este suficient s# se fi a teptat ca acesta din urm( s( se ncread( n aser'iunile ce i-au fost adresate. Buna-credin'( este motorul rela'iilor contractuale. Truism, aproape, dar un truism care nu trebuie s( nsemne taxarea ncrederii drept naivitate. Riscul este s( vedem n regula coeren'ei un simplu exerci'iu de retoric(. Or, nu este deloc astfel, o constant( jurispruden'( francez( a ultimilor ani f(cnd cu obstina'ie aplicarea acestui principiu, n domenii dintre cele mai variate: - n materia contractelor de transport, n celebra afacere Chronopost, Casa'ia francez( re'inea c( ncalc( buna-credin'( comerciantul care, de*i n mesajele sale publicitare anun'a c( este un specialist al transportului rapid *i sigur, invoc( ulterior o clauz( exoneratoare de orice r(spundere, n caz de ntrziere n livrarea bunului38; - n materia vnz#rii-cump#r#rii de imobile, ncalc( ncrederea legitim( a cocontractantului vnz(torul care indic( n mod fals, n documentele sale publicitare, scutirea de tax( funciar( a terenului pentru o perioad( de 15 ani39; un important reper n jurispruden'a francez( este cazul Societ('ii Centrale alsaciene de mezel(rie (CCA), care a achizi'ionat de la Societatea G 3 I un num(r de 14 spa'ii comerciale, ntr-un ansamblu imobiliar format din 50 asemenea spa'ii n curs de construire, cu destina'ie de complex comercial, decizia de cump(rare fiind motivat( de placheta publicitar( a vnz(torului care descria complexul ca fiind unul modern, complet *i activ *i preconiza un num(r zilnic de vizitatori impresionant. Ulterior, societatea G 3 I a reu*it s( vnd( doar o mic( parte din aceste spa'ii, din lips( de cerere, ceea ce a avut un puternic impact negativ asupra vnz(rilor nregistrate de societatea de mezel(rie. Ultima a ac'ionat vnz(torul imobilelor n judecat(, solicitnd desp(gubiri; cererea sa a fost totu*i respins( de instan'a suprem( francez(, pe motiv c( plngerea ar fi fondat( pe un risc comercial inevitabil ata*at activit('ii oric(rui comerciant;40 - este responsabil pentru prejudiciul cauzat cump(r(torului vnz(torul unui aparat pentru imprimarea cecurilor care garanta, n documentele sale publicitare, faptul c( cecurile astfel imprimate erau infalsificabile; or, societatea achizitoare a fost ulterior victima a dou( astfel de falsuri41; - n domeniul materialelor informatice s-a re'inut, dimpotriv(, exonerarea par'ial( valabil( printr-o not( inserat( n mesajul publicitar de responsabilitate a vnz(torului, n privin'a limitelor sistemului informatic vndut, denun'ate explicit de acesta n respectivul

Curtea de Casa'ie francez(, camera comercial(, decizia din 22 octombrie 1996, citat( dup( J. Mestre, Observaion, n Revue trimestrielle de droit civil nr. 2/1998, p. 364. 39 Curtea de Apel Paris, decizia din 10 octombrie 1997, Le Dalloz. Recueil 1997, Informations rapides, p. 240. 40 Curtea de Casa'ie francez(, camera a III-a civil(, decizia din 17 iulie 1996, citat( dup( J. Mestre, Observation, n Revue trimestrielle de droit civil nr. 1/1997, p. 118. 41 Curtea de Casa'ie francez(, camera comercial(, decizia din 17 iunie 1997, citat( dup( G. Pignarre, G. Paisant, Observation, n Le Dalloz. Recueil nr. 19/1998, p. 248 *i urm.

38

40

document42; datoreaz( ns( desp(gubiri furnizorul care nu a livrat un program informatic conform a*tept(rilor clientului, n contradic'ie cu afirma'iile con'inute de documentele sale publicitare43; - instan'a a refuzat luarea n considerare a termenelor de livrare indicate n placheta publicitar( a unei societ#&i de mesagerie, ct( vreme aceasta anun'a, n alte asemenea documente, livrarea n 24 de ore a bunurilor ncredin'ate oriunde n Fran'a (motivare explicit( a solu'iei judec(torilor pe temeiul contrazicerii celor dou( afirma'ii emannd de la societatea de mesagerie, cu aplicarea principiului protestatio non valet contra actum)44. 3. Condi#iile n care documentelor publicitare li se poate recunoa$te for# contractual Introduse de judec(tor n ofert(, documentele publicitare devin specifica'ii contractuale o trambulin( pentru na*terea obliga'iei de conformitate. Pentru a deveni o parte a ofertei, textul publicitar trebuie s( mprumute caracteristicile actului juridic al ofertei. Documentul publicitar prime*te valoare contractual( numai n m(sura n care este suficient de ferm, precis i detaliat nct integrat ofertei s( angajeze emitentul de ndat( ce exist( acceptul destinatarului; concluzia va fi identic( *i n prezen'a unei men'iuni de genul acest document nu este contractual, important( fiind precizia afirma'iilor publicitare *i impactul acestora asupra form(rii consim'(mntului celeilalte p(r'i *i nu denumirea atribuit( documentului de c(tre emitent. Este esen'ial ca documentele publicitare n discu'ie s# fi fost remise cocontractantului (comunicate pe cale direct( acestuia), indiferent de suportul material concret: cataloage, bro*uri, pliante etc.; neprielnicia lu(rii n considerare a unor documente care nu se conformeaz( acestei cerin'e este de ordinul eviden'ei: publicitatea prin mass-media sau prin intermediul afi*elor nu poate purta valoare contractual(, ea situndu-se n timp nainte de orice apropiere a p(r'ilor. Mesajul publicitar nu este destinat a informa cu privire la caracteristicile produsului sau serviciului oferit; finalitatea sa este una mult mai simpl( *i univoc(: s( atrag( aten'ia, s( conving( *i, n acest demers de prezentare (adesea) emfatic( a produsului sau serviciului s(u, emitentul mesajului nu poate fi privat de prezen'a oric(rei unde de optimism. De abia n momentul n care autorul mesajului *i persoanele interesate vor debuta n rela'ii concrete, menite s( conduc( la perfectarea unui contract, profesionistul este chemat s( ofere informa'ii pertinente *i detaliate n leg(tur( cu produsul promovat publicitar. Aceasta nu nseamn( ns( c( a atrage cu orice pre' aten'ia, prin intermediul publicit ('ii, ar fi o sinecur(: principiul protestatio non valet contra actum / factum *i for'a contractual( pe care, n anumite condi'ii, documentele (ini'ial) publicitare o primesc sunt remedii ndeajuns de rafinate pentru evitarea situa'iilor n care ncrederea legitim# n afirma'iile ofertantului ar fi prilej de abuz, iar buna-credin'( a partenerului ar fi exploatat( drept credulitate. Ceea ce i se cere, n fond, profesionistului este s(-*i pun( de acord cu prilejul discu'iilor precontractuale afirma'iile f(cute n mesajul publicitar remis direct partenerului s(u cu realitatea material( *i / sau juridic(
Curtea de Casa'ie francez(, camera I civil(, decizia din 5 noiembrie 1991, citat( dup( Ph. le Tourneau, L. Cadiet, op. cit, n/ 3059. 43 Curtea de Casa'ie francez(, camera comercial(, decizia din 25 octombrie 1994; Curtea de Apel Paris, decizia din 27 septembrie 1996, citate dup( Ph. le Tourneau, L. Cadiet, loc. cit. supra. 44 Curtea de Apel Paris, decizia din 29 ianuarie 1997, citate dup( Ph. le Tourneau, L. Cadiet, loc. cit. supra.
42

41

n care efectele contractului urmeaz( s( intervin(. Un clip publicitar, de exemplu, nu va angaja cu for'a unei oferte. Un document incitativ remis unui destinatar precis, n scopul determin(rii acestuia s( contracteze, va deveni ns( document contractual, n m(sura n care afirma'iile incluse sunt suficient de clare, precise *i ferme. Documentul trebuie s# fi exercitat o influen&# decisiv# asupra form#rii consim&#mntului celeilalte p(r'i45. Se ata*eaz( la condi'iile men'ionate aceea ca partea care se prevaleaz( de documentele publicitare s( fac( proba influen&ei decisive pe care acestea au avuto asupra form(rii consim'(mntului s(u. Practica instan'elor franceze indic( ns( faptul c( o atare dovad( este in ce n ce mai u*or admis( *i c( eforturile de a seduce cocontractantului n faza precontractual( pot deveni pentru autor izvor de angajament. 4. Concluzii Protestatio non valet contra actum este reverbera'ia unei norme a bunei-credin'e dinamice, care permite angajarea r(spunderii (contractuale a ) emitentului, de ndat( ce acesta s-a putut a*tepta n mod rezonabil ca alega'iile sale publicitare s# motiveze substan'ial inten'ia de contractare a celuilalt. ncrederea legitim# a partenerului contractual n afirma'iile (inclusiv publicitare) emannd de la ofertant nu poate fi exploatat( drept credulitate, iar a atrage cu orice pre' aten'ia prin documente publicitare incitative nu este o sinecur(, nici m(car n dreptul privat romn mai static *i mai amor'it la nivelul inova'iilor pretoriene dect principala sa surs( de inspira'ie, dreptul privat francez. Sumar 1. Preliminarii 2. Principiul coeren'ei. Contrazicerea propriului comportament: un fine de neprimire special 3. Condi'iile n care documentelor publicitare li se poate recunoa*te for'( contractual( 4. Concluzii Chestionar (1) n ce condi'ii poate admite judec(torul c( un anumit document publicitar invocat de c(tre consumator face parte integrant( din cuprinsul contractului de consum? (2) Ce se n'elege, n dreptul consumului, prin principiul coeren'ei? Bibliografie modul Bibliografie obligatorie: J. Goicovici, Dreptul consuma&iei, Ed. Sfera Juridic#, Cluj-Napoca, 2006, p. 51-69. Bibliografie facultativ(: Y. Picod, H. Davo, Droit de la consommation, Ed. Armand Colin, Paris, 2005, p. 121-124.

Cerin'a este amintit( expres de Muriel Fabre-Magnan (citat( dup( J. Ghestin, Trait de droit civil. La formation du contrat, L. G. D. J, Paris, 1993 p. 649).

45

42

MODULUL VII. OFERTA PROMO IONAL* Scopul %i obiectivele

Capitolul investigheaz( limitarea libert('ii comerciantului de a diminua pre'ul, cu focusarea discu'iei pe: (a) Vnz#rile de lichidare; (b) Vnz#rile de soldare; (c) Vnzarea n magazine/depozite de fabric#. Prin parcurgerea modulului, studentul va putea delimita n practic( vnz(rile de soldare de cele de lichidare ori de promo'ia propriu-zis( *i va cunoa*te limitele legale ntre care aceste oferte pot fi formulate de c(tre profesioni*tii comer'ului. Scurt! recapitulare a conceptelor prezentate anterior

principiul coeren&ei = norm( potrivit c(reia profesionistul care adopt( un comportament contrar atitudinii *i / sau sus'inerilor sale anterioare este de rea-credin'(, ntruct ncalc( ncrederea legitim# cu care a fost investit de c(tre consumatorul care a fost destinatarul concret *i direct al respectivului mesaj; prin aplicarea acestui principiu, profesionistul nu va putea ac'iona / (a se) ap(ra n justi'ie prin negarea atitudinii *i / sau sus'inerilor sale anterioare; Schema logic! a modului

DOMENIALITATE SPECII 1. Vnz!rile de lichidare (a) ncetarea definitiv( a activit('ii comerciantului; (b) ncetarea activit('ii comerciantului n structura de vnzare respectiv(; (c) ntreruperea activit('ii comerciale sezoniere pentru cel pu'in 5 luni; (d) schimbarea profilului (structurii de vnzare); (e) lucr(ri de transformare *i amenajare care dep(*esc 30 zile; (f) vnzarea stocului de c(tre mo*tenitorii comerciantului defunct; (g) deteriorarea grav( a stocului, din cauza unor calamit('i / acte de vandalism. (a) se poate efectua doar n

ELEMENTE - condi'ii: este supus( publicit('ii legale *i notific(rii; - scop: accelerarea vnz(rilor; - sfer(: cazuri de modificare substan'ial( a activit('ii comerciale; - mecanism: se fondeaz( pe o reducere de pre';

2. Vnz!rile de soldare

- condi'ii: este supus(

43

cursul a dou( perioade pe an, cu o durat( maxim( de 45 de zile fiecare; (b) bunurile supuse sold(rii s( fi fost achitate furnizorului cu cel pu'in 30 de zile naintea debutului perioadei de soldare; (c) vnzarea s( aib( loc n structurile de vnzare obi*nuite; (d) anun'ul publicitar s( men'ioneze obligatoriu data de debut *i data de ncetare a sold(rii, precum *i sortimentul de m(rfuri supus acestei opera'iuni; (e) este vizat stocul de m(rfuri sezoniere. 3. Vnz!rile n magazine / depozite de fabric! (1)este o vnzare din produc'ia proprie, efectuat( direct consumatorilor; (2) poate interveni numai n cazurile prev(zute de art. 32 (fiind exceptate produsele alimentare): (a) bunul nu a fost anterior oferit spre vnzare din cauza defectelor de fabrica&ie; (b) bunul face obiectul retururilor din re'eaua comercial(; (c) reprezint( stocul nevndut din sezonul anterior. vnz(ri cu am(nuntul, vnz(ri cash and carry sau prest(ri de servicii de pia'(, cu excep'ia: ac'iunilor de promovare a unui bun efectuate de produc(tori (i) *i ac'iunilor de lansare de produse / servicii noi pe pia'( (ii).

publicit('ii legale *i notific(rii; - scop: accelerarea vnz(rilor; - sfer(: stoc de m(rfuri sezoniere; - mecanism: se fondeaz( pe o reducere de pre';

- condi'ii: nu este supus( notific(rii - scop: accelerarea vnz(rilor; - sfer(: m(rfuri din produc'ia proprie; - mecanism: se fondeaz( pe o reducere de pre';

4. Vnz!rile promo$ionale stricto sensu

- condi'ii: pot avea loc n orice perioad( a anului, f(r( s( fac( obiectul notific(rii, cu condi'ia ca: (a) s( nu fie efectuate n pierdere; (b) s( se refere la produse disponibile sau reaprovizionabile; (c) produsele s( existe spre vnzare pe durata ntregii

44

perioade anun'ate sau comerciantul s( informeze consumatorii c( oferta este valabil( n limita stocului disponibil. - scop: accelerarea vnz(rilor; - mecanism: se fondeaz( pe o reducere de pre'.

Con$inutul informa$ional detaliat 1. No#iunea de ofert promo#ional Promo&ia const( n incitarea la cump(rarea unui produs / solicitarea unui serviciu. Aceast( tehnic( prezint( dezavantajul, pentru consumator, de a realiza cump(r(turi inoportune sau peste trebuin'ele reale; poate nc(lca, n acela*i timp, regulile concuren'ei loiale. Tipologia sa cunoa*te: (a) diminuarea pre'ului *i (b) augmentarea contrapresta'iei. (a) Limitarea libert#&ii comerciantului de a diminua pre&ul. Ordonan'a Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor *i serviciilor de pia'(, aprobat( *i modificat( prin Legea nr. 650/2002, prevede n art. 19: este interzis oric(rui comerciant s( ofere sau s( vnd( produse n pierdere, cu excep'ia situa'iilor prev(zute la art. 18 lit. a), b), e), f) *i g). Prin vnzare n pierdere se n'elege orice vnzare la un pre' egal sau inferior costului de achizi'ie, a*a cum acesta este definit n reglement(rile legale n vigoare. Pre&ul de apel (nereglementat n dreptul nostru) vizeaz( atragerea consumatorului printru-un produs oferit la pre' redus, n vederea realiz(rii de profit n privin'a altor produse (practic( numit(, uneori, insula de pierderi n oceanul de c*tig) sau pentru atragerea consumatorului dinspre produsele concurente (deriva vnz(rilor). n dreptul autohton, asemenea practici pot fi eventual (*i conjunctural) sanc'ionate ca publicitate n*el(toare (n baza art. 53 din Ordonan'a Guvernului nr. 99/2000, modificat(), ca reprezentnd concuren'( neloial( sau ca vnzare n pierdere (art. 19 din Ordonan'(). Vnzarea n pierdere poate avea loc *i prin oferirea suplimentar( a unor produse, incluse n pre' (de exemplu trei produse la pre' de dou(). (b) Libertatea nelimitat# n diminuarea pre&ului. Incident n materie este textul art. 18 lit. a) - c) *i e) - i) din Ordonan'a Guvernului nr. 99/2000, modificat(, a c(rui abordare o ntreprindem n cele ce urmeaz(. 2. Vnz rile de lichidare Vnz(rile de lichidare sunt permise n dreptul nostru prin textul art. 18 lit. a) din amintita Ordonan'(, fiind definite ca orice vnzare precedat( sau nso'it( de publicitate *i anun'at( sub denumirea de lichidare *i care, printr-o reducere de pre'uri, are ca efect vnzarea accelerat( a totalit('ii sau numai a unei p(r'i din stocul de produse dintr-o structur( de vnzare cu am(nuntul, ntr-una din urm(toarele situa'ii (art. 20): a). ncetarea definitiv# a activit('ii comerciantului;

45

b). ncetarea din proprie ini'iativ( a activit('ii comerciantului, n structura de vnzare respectiv#; c). ntreruperea activit('ii comerciale sezoniere pentru o perioad( de cel pu'in 5 luni; d). schimbarea profilului structurii de vnzare; e). lucr(ri de transformare i amenajare care dep(*esc 30 de zile, efectuate n interiorul structurii de vnzare, iar aceasta urmeaz( a fi nchis( n respectiva perioad(; f). vnzarea stocului de c(tre mo*tenitorii comerciantului defunct; g). deteriorarea grav(, din cauza unor calamit#&i sau acte de vandalism, a stocului de produse. Elementele lichid#rii pot fi astfel enumerate: (1) la fel ca *i vnzarea de soldare, este supus( unei publicit('i *i unor anun'uri cu caracter publicitar; (2) are drept scop accelerarea vnz(rilor; (3) poate interveni doar n cazurile prev(zute de lege ca implicnd modific#ri substan&iale n activitatea sau exploatarea punctului de vnzare; (4) se fondeaz( pe o reducere de pre'; (5) este supus( unei notific(ri (art. 21) f(cut(, n baza unui inventar, la prim(ria localit('ii. 3. Vnz rile de soldare Vnz(rile de soldare, permise n dreptul nostru prin textul art. 18 lit. b) din Ordonan'a Guvernului nr. 99/2000, modificat(, au fost reglementate cu stricte'e n Fran'a nc( din anul 1906 (nu n vederea ocrotirii consumatorilor ns(, ci pentru protejarea comercian'ilor afecta'i de asemenea acte de concuren'( v(zute la origini ca neloiale). Potrivit art. 24 din amintita Ordonan'(, vnzarea de soldare este orice vnzare nso'it( sau precedat( de publicitate *i anun'at( sub denumirea soldare /sold(ri/ solduri *i care, printr-o reducere de pre'uri, are ca efect vnzarea accelerat( a stocului de m(rfuri sezoniere dintr-o structur( de vnzare cu am(nuntul. Vnzarea de soldare prezint( acelea*i elemente precum vnzarea de lichidare; se particularizeaz( ns( prin situa'ia legal( n care poate interveni (stoc de m(rfuri sezoniere). Condi&iile de inciden&# ale unei vnz(ri de soldare sunt (art. 45): (a). se poate efectua doar n cursul a dou( perioade pe an, cu o durat( maxim( de 45 de zile fiecare; (b). bunurile supuse sold(rii s( fi fost achitate furnizorului cu cel pu'in 30 de zile naintea debutului perioadei de soldare; (c). vnzarea s( aib( loc n structurile de vnzare obi*nuite; (d). anun'ul publicitar s( men'ioneze obligatoriu data de debut *i data de ncetare a sold(rii, precum *i sortimentul de m(rfuri supus acestei opera'iuni. 4.Vnzarea n magazine / depozite de fabric Vnzarea n magazinele sau depozitele de fabric( se poate face la un pre' redus (art. 18 lit. c) din O.G. nr. 99/2000, modificat( *i prezint(, potrivit art. 31 din aceea*i Ordonan'(, urm(toarele elemente: (1) nu este supus( notific(rii; (2) este o vnzare din produc'ia proprie, efectuat( direct consumatorilor; (3) poate interveni numai n cazurile prev(zute de art. 32 (fiind exceptate produsele alimentare): (a) bunul nu a fost anterior oferit spre vnzare din cauza defectelor de fabrica&ie; (b) bunul face obiectul retururilor din re'eaua comercial(; (c) reprezint( stocul nevndut din sezonul anterior. 5. Vnz rile promo#ionale stricto sensu

46

Reglementate de art. 18 lit. d) *i art. 34 din O.G. nr. 99/2000, modificat(, vnz(rile promo'ionale n sens restrns sunt acele vnz#ri cu am#nuntul, vnz#ri cash and carry sau prest#rile de servicii de pia&# care pot avea loc n orice perioad( a anului, f(r( s( fac( obiectul notific(rii, cu condi'ia ca: (a) s( nu fie efectuate n pierdere; (b) s( se refere la produse disponibile sau reaprovizionabile; (c) produsele s( existe spre vnzare pe durata ntregii perioade anun'ate sau comerciantul s( informeze consumatorii c( oferta este valabil( n limita stocului disponibil. Nu constituie vnz#ri promo&ionale (art. 34 pct. 2): ac'iunile de promovare a unui bun efectuate de produc(tori (i) *i ac'iunile de lansare de produse / servicii noi pe pia'( (ii). 6. Concluzii Vnz#rile de lichidare se deosebesc radical de cele de soldare prin sfera de aplicare, putnd fi practicate numai n cazuri de modificare substan'ial( a activit('ii comerciale, n vreme ce sold#rile pot interveni doar n cursul a dou( perioade pe an, cu o durat( maxim( de 45 de zile fiecare *i numai pentru stocul de m(rfuri sezoniere. Vnzarea n magazinele sau depozitele de fabric# poate interveni numai n urm(toarele cazuri: (a) bunul nu a fost anterior oferit spre vnzare din cauza defectelor de fabrica&ie; (b) bunul face obiectul retururilor din re'eaua comercial(; (c) bunurile reprezint( stocul nevndut din sezonul anterior. Sumar 1. No'iunea de ofert( promo'ional( 2. Vnz(rile de lichidare 3. Vnz(rile de soldare 4.Vnzarea n magazine / depozite de fabric( 5. Vnz(rile promo'ionale stricto sensu 6. Concluzii

Chestionar (1) Vnzarea de c(tre produc(tor, la pre' redus, a unor bunuri care fac obiectul retururilor din re'eaua comercial( este o vnzare de soldare *i, deci, i se aplic( regimul juridic al acesteia? Argumenta'i. (2) Prin ce se deosebesc situa'iile n care comercian'ii pot recurge la o vnzare de lichidare (a) de cele n care poate fi practicat( legal o vnzare de soldare (b)? Care este miza tehnico-juridic( a delimit (rii? Bibliografie modul Bibliografie obligatorie: J. Goicovici, Dreptul consuma&iei, Ed. Sfera Juridic#, Cluj-Napoca, 2006, p. 70-73. Bibliografie facultativ(: J. Calais-Auloy, Fr. Steinmetz, Droit de la consommation, 5e dition, Dalloz, Paris, 2000, p. 151-161 ; Y. Picod, H. Davo, Droit de la consommation, Ed. Armand Colin, Paris, 2005, p. 80-84.

47

MODULUL VIII. CLAUZELE ABUZIVE Scopul %i obiectivele

Reprimarea clauzelor abuzive reprezint( unul din pilonii pe care a fost construit dreptul consumului. Capitolul relativ la reprimarea clauzelor abuzive n contractele ncheiate ntre comercian'i *i consumatori *i propune s( trateze: (1) no'iunea clauzelor abuzive; (2) criteriile de apreciere a abuzului: dezechilibrul semnificativ; (3) premisele reprim(rii: inadecvarea solu'iilor oferite de dreptul comun; (4) sanc'ionarea caracterului abuziv al clauzelor contractului de consum. Prin parcurgerea modulului, studentul va fi capabil s( identifice o clauz( abuziv( ntr-un contract de consum concret *i va cunoa*te modalitatea tehnico-juridic( de reprimare a acesteia. Scurt! recapitulare a conceptelor prezentate anterior

(1) Vnz#rile de lichidare pot fi practicate numai n cazuri de modificare substan'ial( a activit('ii comerciale. (2) Sold#rile pot interveni doar n cursul a dou( perioade pe an, cu o durat( maxim( de 45 de zile fiecare *i numai pentru stocul de m(rfuri sezoniere. (3) Vnzarea n magazinele sau depozitele de fabric# poate interveni numai n urm(toarele cazuri: (a) bunul nu a fost anterior oferit spre vnzare din cauza defectelor de fabrica&ie; (b) bunul face obiectul retururilor din re'eaua comercial(; (c) bunurile reprezint( stocul nevndut din sezonul anterior. Schema logic! a modului CLAUZA ABUZIV$ ELEMENTELE DEFINI IEI (1) lipsa negocierii directe a clauzelor contractului de consum, ntre profesionist *i consumator; (2) nc lcarea bunei-credin#e de c(tre profesionist, prin inserarea respectivei clauze; (3) existen#a unui dezechilibru semnificativ ntre drepturile $i obliga#iile p r#ilor contractului de consum, ca efect al clauzei. Con$inutul informa$ional detaliat 1. No#iunea de clauz abuziv

48

Din unghiul reglement(rii con'inute de Legea nr.193/2000, modificat( *i de Directiva 93/13/CEE46, clauza abuziv( este acea clauz( contractual( care nu a fost negociat( direct cu consumatorul *i care, prin ea ns(*i sau mpreun( cu alte prevederi din contract, creeaz(, n detrimentul consumatorului *i contrar cerin'elor bunei-credin'e, un dezechilibru semnificativ ntre drepturile *i obliga'iile p(r'ilor. Aceast( defini'ie surprinde faptul c(, n economia clauzelor abuzive, sunt determinante: lipsa negocierii directe (1), nc(lcarea buneicredin'e (2) *i existen'a unui dezechilibru semnificativ (3) ntre drepturile *i obliga'iile p(r'ilor. 2. Criterii de apreciere a abuzului: dezechilibrul semnificativ Prima tenta'ie, atunci cnd abord(m tema caracterului abuziv al clauzelor contractului de consum este aceea de a n'elege dezechilibrul semnificativ ntre presta'iile p(r'ilor (despre care face vorbire legea) drept un dezechilibru masiv, manifest, evident. Or, viziunea care astfel se insinueaz( este una gre*it(: foarte rar caracterul abuziv al clauzelor redactate de c(tre profesioni*ti mprumut( aspecte exorbitante, astfel nct s( sar( n ochi. Dimpotriv(, de cele mai multe ori, clauzele abuzive prezint( acest caracter doar n economia contractului (din perspectiva tuturor presta'iilor la care p(r'ile se ndatoreaz(); una *i aceea*i clauz( se poate dovedi abuziv( ntr-un contract concret, pentru a nu fi astfel ntr-un alt contract de consum, prin care consumatorului i-au fost recunoscute, de pild(, drepturi care s( compenseze concesiile contractuale f(cute profesionistului. Astfel, o clauz( prin care este suprimat( posibilitatea consumatorului de a invoca exceptio non adimpleti contractus, cerndu-i-se s( procedeze la executare chiar *i n ipoteza n care profesionistul nu-*i execut( obliga'iile (1) ori clauza prin care consumatorul r(spunde pentru neexecutarea obliga'iilor asumate inclusiv n caz de for'( major( (2) reprezint( stipula'ii contractuale abuzive n chip explicit. Dac( ns( clauza n discu'ie nu afecteaz( n ntregime dreptul consumatorului la invocarea excep'iei de neexecutare, ci doar o limiteaz( la anumite cazuri, impunnd consumatorului s( execute par'ial contractul n ipoteza execut(rii par'iale a presta'iei profesionistului, clauza are mari *anse (n economia contractului) de a nu fi considerat( abuziv(, ci licit(. Un alt exemplu: o clauz( prin care profesionistul *i rezerv( dreptul de a rezilia unilateral *i nemotivat contractul, n orice moment, este, incontestabil, abuziv(. Aceea*i clauz( s-ar putea dovedi (aproape ntotdeauna) licit ( dac(, prin contract, i s-a rezervat consumatorului un drept de reziliere similar celui dobndit de profesionist. Cnd anume, a*adar, putem vorbi despre abuz contractual *i, implicit, despre un dezechilibru semnificativ ntre pozi'iile p(r'ilor, n dauna consumatorului? Amprenta clauzelor abuzive este dat( de faptul c( dac( ar fi avut posibilitatea real( de a alege consumatorul nu le-ar fi acceptat47. Mecanismul din care s-a n(scut reprimarea acestor clauze este centrat pe ideea prezerv#rii libert#&ii consim&#mntului: exist( dezechilibru semnificativ ntre presta'ii ori de cte ori, raportat( la ansamblul stipula'iilor contractuale, respectiva clauz( nu ar fi fost liber asumat( de c(tre consumator n ipoteza n care ar fi fost n m(sur( s( negocieze. Reamintim: prin defini'ie,
Conform art. 4, alin. 1 din Legea nr. 193/2000, modificat( *i respectiv art. 3, alin. 1 din Directiva 93/13/CEE. Art. 4, alin.2 al Legii nr. 193/2000, modificat(, prevede c( : o clauz( contractual( va fi considerat( ca nefiind negociat( direct cu consumatorul dac( aceasta a fost stabilit( f(r( a da posibilitatea consumatorului s( influen'eze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condi'iile generale de vnzare practicate de comercian'i. 47 Idem, p. 258.
46

49

clauzele abuzive sunt dispozi'ii contractuale marcate de absen&a negocierii, iar reprimarea lor se constituie ntr-o contrapondere la aceast( absen'( a libert('ii consumatorului de a alege textul contractual. 3. Sanc#ionarea caracterului abuziv al clauzelor contractului de consum La o prim( vedere, legiuitorul romn nu se dovede*te deloc consecvent, atunci cnd vine vorba despre reprimarea acestui tip de prevederi contractuale: n varianta propus( de Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive, modificat(, sanc'iunea este cea a reput#rii lor ca nescrise48, pentru ca Legea nr. 240/2004, ca *i Ordonan'a Guvernului nr. 21/1992, modificat( s( le supun( nulit('ii absolute. Nulitate absolut( sau reputarea clauzei ca nescris(? Ultima, credem, este unica sanc'iune adecvat(, pentru urm(toarele motive: (1) Nulitatea absolut( se fundamenteaz(, n fiecare caz n parte, pe absen&a unui element contractual esen&ial: a cauzei i a obiectului (n contractele sinalagmatice, cum sunt * i cele de consum, exonerarea comerciantului de orice fel de r(spundere pentru neexecutarea contractului, de exemplu, lipse*te contrapresta'ia consumatorului de un echivalent real) ori a consim&#mntului profesionistului (exempli gratia, clauza care d( dreptul comerciantului s( rezilieze unilateral contractul, f(r( a prevedea un drept identic pentru consumator). Motiv pentru care constatarea nulit('ii absolute a clauzei duce la c(derea ntregului e*afodaj contractual, conven'ia neputnd supravie'ui n lipsa cauzei, a obiectului ori a consim'(mntului uneia din p(r'i. n vreme ce, dimpotriv(, reputarea clauzei ca nescris( permite salvarea contractului - dorit de consumator, care l-a ncheiat *i n termeni nerezonabili, - ntruct doar clauza exorbitant( va fi extirpat( din corpul conven'iei de c(tre judec(tor, nu *i restul dispozi'iilor contractuale. (2) Reputarea clauzei ca nescris( este una din solu'iile cele mai ingenioase naintate n ultimele dou( decenii n dreptul european al contractelor. Artificiul este demn de remarcat nu numai pentru c( permite men&inerea rela&iilor contractuale (ceea ce este n interesul consumatorului), reechilibrndu-le. Avantaje importante pentru consumatori intervin, n plus, *i pe terenul probelor: angajarea nulit('ii absolute a conven'iei necesit( dovedirea, de c(tre consumator, a lipsei elementului contractual esen'ial (or, a proba absen'a *i falsitatea cauzei, ca s( d(m un singur exemplu, nu este deloc facil). Reputarea clauzei ca nescris( - ca sanc'iune specific( clauzelor abuzive - nu implic( dect dovada inser(rii clauzei n contract. Judec(torul va investiga absen'a negocierii *i existen'a dezechilibrului semnificativ dintre presta'ii, consumatorului nesolicitndu-i-se eforturi probatorii deosebite. 4. Concluzii Pentru identificarea unei clauze abuzive, sunt determinante: lipsa negocierii directe ntre profesionist *i consumator (1), nc(lcarea bunei-credin'e de c(tre profesionist (2) * i existen'a unui dezechilibru semnificativ ntre drepturile *i obliga'iile p(r'ilor contractului de consum (3). Reputarea clauzei abuzive ca nescris( este o sanc'iune adecvat(, ntruct permite men&inerea rela&iilor contractuale (ceea ce este n interesul consumatorului), reechilibrndu-le.
48

Clauzele abuzive () nu vor produce efecte asupra consumatorului, spune textul art. 6 din Legea nr.

193/2000.

50

Sumar 1. No'iunea de clauz( abuziv( 2. Criterii de apreciere a abuzului: dezechilibrul semnificativ 3. Sanc'ionarea caracterului abuziv al clauzelor contractului de consum 4. Concluzii Chestionar (1) Un consumator poate contesta juste'ea pre'ului, pe motiv c( stipula'ia contractual( relativ( la pre' reprezint( o clauz( abuziv(, pre'ul stabilit de c(tre comerciant fiind n opinia reclamantului prea mare n raport cu calitatea bunului / serviciului? (2) Ce elemente sunt determinante pentru identificarea unei clauze abuzive? (3) Care sunt avantajele reput(rii clauzei abuzive ca nescris( (a), n raport cu sanc'iunea anul(rii clauzei / contractului (b)? Bibliografie modul Bibliografie obligatorie: J. Goicovici, Dreptul consuma&iei, Ed. Sfera Juridic#, Cluj-Napoca, 2006, p. 74-80. Bibliografie facultativ(: J. Calais-Auloy, Fr. Steinmetz, Droit de la consommation, 5e dition, Dalloz, Paris, 2000, p. 185-208 ; Y. Picod, H. Davo, Droit de la consommation, Ed. Armand Colin, Paris, 2005, p. 139-156.

51

MODULUL IX. OBLIGA IA DE CONFORMITATE Scopul %i obiectivele

Obliga'ia de conformitate reprezint( unul din pilonii protec'iei juridice a consumatorilor. Capitolul alocat acestei no'iuni este structurat pe trei sec'iuni: (1) Autonomia conceptual(; (2) Semnalarea caren'ei de conformitate; (3) Polisemia no'iunii Conformitatea normativ(. Utilitatea no'iunii de conformitate este pregnant( n perimetrul solu'iilor pe care le ofer( consumatorului n*elat n a*tept(rile sale. Teoretic, caren'a de conformitate trebuie constatat( (*i semnalat() de acesta n chiar momentul livr(rii, prilej cu care varianta pertinent( de rezolvare este cea a refuzului de primire a bunului neconform. n ipoteza admiterii pred(rii bunului n pofida unor deficien'e de conformitate, cutuma jurispruden'ial( francez( este n sensul interpret(rii manifest(rii de voin'( a consumatorului n sensul renun&#rii la ac&iunea n justi&ie pentru invocarea nendeplinirii obliga&iei de conformitate, solu'ie care poate fi preluat(, n viitor *i n dreptul romn. Dup( parcurgerea modulului, studentul va putea distinge, ntr-o spe'( concret(, caren'a de conformitate a produsului (a) de cea de securitate (b) ori de viciile ascunse ale bunului (c) *i va fi capabil s( opteze pentru remediul juridic adecvat. Scurt! recapitulare a conceptelor prezentate anterior

clauz# abuziv# = clauz( contractual( care nu a fost negociat( direct cu consumatorul *i care, prin ea ns(*i sau mpreun( cu alte prevederi din contract, creeaz(, n detrimentul consumatorului *i contrar cerin'elor bunei-credin'e, un dezechilibru semnificativ ntre drepturile *i obliga'iile p(r'ilor; Schema logic! a modului

NO IUNE CON INUT

Predarea bunului = punerea lucrului vndut n materialitatea sa la dispozi'ia cump(r(torului (transferul deten'iei) 1. identitatea bunului A. Predarea (a) conformitatea lucrului material! (obiectiv!) = specifica'iile 2. cantitatea contractuale 3. calitatea clauze uzan&e e antion norme Lucru inapt (b) conformitatea (pentru destina'ia func$ional! atribuit( de cump(r(tor) (subiectiv!) = a*tept(rile cump(r(torului

52

B. Predarea accesoriilor

(a) accesoriile materiale (b) accesoriile juridice

PROBA (a) proba pred!rii = (b) proba neconformit!$ii = NECONFORMIT* II vnz(torul (debitorul cump(r(torul obliga'iei) 1. Prezumate Existen&a prejudiciului (obliga&ie de Culpa rezultat) Raportul de cauzalizate 2. Proba 3. Verificarea ntinderea prejudiciului

SANC IUNI

(a) n termen scurt bunuri complexe (b) La momentul pred(rii bunuri simple 4. Recep&ia f#r# Acoper( deficien'ele rezerve observabile la momentul pred(rii, la un examen superficial DREPT CIVIL DREPTUL CONSUMA IEI - Legea nr. 449/2003 privind vnzarea produselor *i garan'iile asociate Termen: 3 ani (de la momentul Termene: de garan&ie 2 ani constat(rii caren'ei) (de la momentul livr(rii); de dec#dere 2 luni de la momentul constat(rii caren'ei 1. excep$ia de neexecutare 2. rezolu$iunea 3. daune-interese / reducerea pre$ului 4. executarea silit! n natur! I. Repararea / nlocuirea gratuit! a bunului II. Reducerea corespunz!toare a pre$ului III. Rezolu$iunea contractului (cu excep'ia defectelor minore)

Con$inutul informa$ional detaliat 1. Semnalarea caren#ei de conformitate Utilitatea no'iunii de conformitate este pregnant( n perimetrul solu'iilor pe care le ofer( consumatorului n*elat n a*tept(rile sale. Teoretic, caren'a de conformitate trebuie constatat( (*i semnalat() de acesta n chiar momentul livr(rii, prilej cu care varianta cea mai credibil( de rezolvare este cea a refuzului de primire a bunului neconform. n ipoteza admiterii

53

pred(rii bunului n pofida unor deficien'e de conformitate, cutuma jurispruden'ial( francez( este n sensul interpret(rii manifest(rii de voin'( a consumatorului n sensul renun&#rii la ac&iunea n justi&ie pentru invocarea nendeplinirii obliga&iei de conformitate. Contrar aparen'ei, cu o simpl( prezum&ie relativ# avem de-a face: ntruct nu toate caren'ele de conformitate neinvocate (ori necontestate) la data livr(rii *i g(sesc un debu*eu n imposibilitatea stabilirii imputabilit('ii profesionistului, pentru setul de deficien'e care nu se reg(sesc n aceast( descriere se admite invocarea lor ulterioar( de c(tre consumator, pe calea unei ac'iuni n justi'ie, ct( vreme nu i se poate repro*a acestuia o neglijen'( cras( n verificarea bunului la momentul livr(rii. 2. Polisemia no#iunii. Conformitatea normativ Polisemia no'iunii consumeriste de conformitate se cuvine remarcat( de la bun nceput. n dreptul consuma'iei, conformitatea bunului ori serviciului contractat este apreciat( n raport cu a*tept(rile legitime ale consumatorului49. Dincolo de izul sentimental al expresiei, dou( sunt accep'iunile acoperite de aceasta: (1) calitatea bunului ori serviciului a*teptat( de consumator n baza unor specifica&ii contractuale exprese (conformitatea contractual() *i (2) a*tept(rile consumatorului relative la bun, a*a cum sunt acestea legitimate de reglement#rile legale n vigoare (conformitatea normativ(). Normalizarea ori conformitatea normativ( a fost gndit( ca o contrapondere la reglementarea legal( punitiv( (de reprimare), voca'ia sa preventiv(, securizatoare justificndu-i succesul. Limitat( odinioar( la anumite bunuri, normalizarea comunitar( include n prezent ansamblul bunurilor de consum, pe cel al noilor tehnologii *i pe cel al serviciilor50. Ini'ial sinonim( a standardiz#rii, normalizarea reprezint ( ast(zi un set amplu de norme51 de natur( mixt(, de drept public *i de drept privat. Norma este un document tehnic care poate fi ob'inut pentru fiecare produs, de la organismul na'ional de normare; importan'a sa rezid( par'ial n ncrederea cu care simbolul normei (CE, de exemplu) este investit de c(tre consumatori, ultimii fiind dispensa'i de necesitatea cunoa*terii con'inutului concret al normei52. De pe pozi'ia profesioni*tilor, normalizarea contribuie la sanitarizarea spa'iului concuren'ial, dezvoltnd o politic( economic( eficace, inclusiv prin faptul c(, prin recursul la normele tehnice, costurile de produc'ie se reduc considerabil. Competitivitatea produselor *i serviciilor este dublat(, apoi, de pe pozi'ia consumatorului, de garan&ia de securitate i de calitate pe care standardizarea produselor *i serviciilor o aduce. 3. Concluzii Conformitatea material# (obiectiv#) a produsului livrat cu specifica'iile contractuale se refer( fie la identitatea produsului (bunul livrat s( fie identic cu cel descris n contract) (a), fie la cantitatea convenit( (c) ori la calitatea stabilit( contractual (c). Spre deosebire de aceasta, conformitatea func&ional# a bunului care poate fi, la rndul ei, invocat( de c(tre consumator
Y. Picod, H. Davo, op. cit., p. 216. Idem, p. 222. 51 La nivel european, Comitetul european de normalizare (CEN) grupeaz(, ncepnd din 1961, institutele na'ionale de normare din '(rile membre ale Uniunii Europene *i ale Asocia'iei europene a liberului schimb. Acestuia i se adaug(, din 1972, Comitetul european de normalizare electrotehnic( (CENELEC) *i Institutul european de normare a telecomunica'iilor (ETSI), din 1988. 52 Con'inut concret ce poate viza caracteristicile produsului (compozi'ie, calit('i), perioada de prob( etc.
50 49

54

vizeaz( coresponden'a ntre'inut( de caracteristicile bunului cu a*tept(rile legitime ale consumatorului (aptitudinea bunului de a fi utilizat pentru destina'ia atribuit( de cump(r(tor). Sumar 1. Semnalarea caren'ei de conformitate 2. Polisemia no'iunii. Conformitatea normativ( 3. Concluzii Chestionar (1) Ce se n'elege prin conformitate material( (obiectiv()? (2) La ce se refer( conformitatea func'ional( a produsului livrat? (3) ntr-o spe'( concret(, poate consumatorul invoca att caren'a de conformitate calitativ( a produsului, ct *i viciile ascunse ale acestuia? Argumenta'i. (4) Cui incumb(, ntr-un litigiu concret, proba neconformit('ii produsului livrat: consumatorului reclamant ori prtului profesionist? Argumenta'i. Bibliografie modul Bibliografie obligatorie: D. Chiric#, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Volumul I, Vnzarea i schimbul, Editura C. H. Beck, Bucure*ti, 2008, p. 337-348. Bibliografie facultativ(: J. Calais-Auloy, Fr. Steinmetz, Droit de la consommation, 5e dition, Dalloz, Paris, 2000, p. 219-230 i p. 244-265 ; Y. Picod, H. Davo, Droit de la consommation, Ed. Armand Colin, Paris, 2005, p. 219-235 ; J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, P.U.F., Paris, 1996, p. 285-287.

55

MODULUL X. CLAUZELE DE NON-RESPONSABILITATE Scopul %i obiectivele

Acest capitol este alocat celor dou( analize posibile ale dispozi'iilor contractuale elizive de responsabilitate inserate de profesioni*tii comer'ului n contractele ncheiate cu consumatorii: (a) Clauz# de non-responsabilitate; (b) Clauz# relativ# la con&inutul obliga&ional. La prima vedere, situa'iile de acest tip respect( schema clasic( a angaj(rii responsabilit('ii civile: la dispozi'ia ultimului cump(r(tor victim( a prejudiciului rezultat din mic*orarea valorii de ntrebuin'are a lucrului viciat ar putea fi imaginat( calea ac'iunii n garan'ie, pe temei contractual, mpotriva autorului s(u direct. Nu de pu'ine ori, repararea efectiv( a pagubei este stopat( de faptul c( acesta din urm( se dovede*te insolvabil. Aspectul amintit nu juca, ns(, nici un rol n garan'ia tradi'ional( pentru vicii ascunse, cump(r(torului final nefiindu-i de plano permis s( ac'ioneze un alt nstr(in(tor reg(sit n lan'ul de vnz(ri cu privire la acel bun, omisso medio, alegnd pe cel mai solvabil. O atare solu'ie, justificat( doar cu insolvabilitatea ultimului vnz(tor, ar fi venit n contradic'ie cu principiul relativit('ii efectelor contractului, proclamat de art. 973 C. civ. Prin parcurgerea modulului, studentul va putea repera cu u*urin'(, n textul unui contract de consum concret, diferitele tipuri de clauze de non-responsabilitate *i va putea stabili efectele juridice ale acesteia. Scurt! recapitulare a conceptelor prezentate anterior

(1) Conformitatea material# (obiectiv#) a produsului livrat cu specifica'iile contractuale se refer( fie la identitatea produsului (bunul livrat s( fie identic cu cel descris n contract) (a), fie la cantitatea convenit( (c) ori la calitatea stabilit( contractual (c). (2) Conformitatea func&ional# a bunului care poate fi, la rndul ei, invocat( de c(tre consumator vizeaz( coresponden'a ntre'inut( de caracteristicile bunului cu a*tept(rile legitime ale consumatorului (aptitudinea bunului de a fi utilizat pentru destina'ia atribuit( de cump(r(tor). Schema logic! a modului GARAN IA CONTRACTUAL$ DE CONFORMITATE (1) inversarea sarcinii probei plaseaz( consumatorul ntr-o DE pozi'ie considerabil mai favorabil(: cump(r(torul nu este 'inut s( fac( dovada anteriorit('ii defectului, anterioritate care precum n cazul garan'iei legale de conformitate este prezumat( pn( la proba contrar( (aproape imposibil() adus( de c(tre profesionist; remedii mult mai adecvate

GARAN IA CONTRACTUAL$ CONFORMITATE I. AVANTAJE

(2) garan'ia n discu'ie este

56

fondat( pe dispozi'ii contractuale precise *i suficient de detaliate n privin'a obliga'iei profesionistului n cazul apari'iei unei defec'iuni n perioada de garan'ie (nlocuirea bunului cu unul nou sau repararea acestuia, de regul(): (3) profesioni*tii comer'ului sunt mult mai deschi* i ideii de a respecta (voluntar) clauzele de garan'ie a c(ror formulare le apar'ine, n compara'ie cu respectarea unei garan'ii legale, de orice tip ar fi aceasta din urm(: (1) ntruct consumatorul tipic este extrem de pu'in familiarizat cu dispozi'iile legale consumeriste, a c(ror substan'( cel mai adesea o ignor(, acesta risc# s# confunde cele dou( institu'ii (a garan'iei legale de conformitate *i a garan'iei contractuale n domeniu):

trebuin'elor concrete ale consumatorului dect solu'iile clasice ale anul(rii vnz(rii (pentru eroare asupra substan'ei, de exemplu), rezolu'ion(rii contractului (printr-o ac'iune redhibitorie) sau a reducerii pre'ului (n temeiul admiterii unei ac'iuni quanti minoris, de pild() *. a.; acest aspect este de natur( s( evite substan'ial declan*area unui litigiu *i, deci, interven'ia judec(torului (repararea sau nlocuirea bunului).

II. DEZAVANTAJE

(2) garan'ia contractual( poate fi deturnat( de c(tre profesioni*ti dinspre destina'ia sa fireasc(, pentru a fi folosit( ca mijloc incitativ de promovare a vnz#rilor:

consumatorul risc( s( cad( n capcana de a crede c( n ipoteza expir(rii termenului de garan'ie contractual( (de 12 luni de la contractare, de pild(), s-ar stinge orice drept la ac'iune n justi'ie bazat pe apari'ia defectului, de*i, de pild(, garan'ia legal( de conformitate este acordat( pentru un termen de 2 ani de la data pred(rii bunului; anun'area unui termen generos de garan'ie poate persuada consumatorii n alegerea produsului, aten'iei acestora putnd astfel sc(pa anumite limite tehnice ale bunului (n aceste cazuri, decizia de cump(rare nu mai este motivat(, n principal, de caracteristicile tehnice ale bunului, ci de garan'ia contractual( oferit( de produc(tor).

57

Con$inutul informa$ional detaliat 1. Ipotez de lucru $i analize posibile Exploatantul unei parc(ri precizeaz( n textul tichetelor remise clien'ilor c( * i declin( orice responsabilitate, att n caz de furt al obiectelor l(sate n autoturisme, ct *i n caz de furt al autovehiculelor. Care este valoarea juridic( a unor asemenea clauze? (a) Clauza din exemplul ales de noi se poate, mai nti, analiza ntr-o clauz# de non responsabilitate, ca fiind clauza prin care debitorul contractual, asumndu-*i o anumit( obliga'ie, n'elege s(-*i decline orice responsabilitate n caz de neexecutare a acesteia ori de e*ec al misiunii sale. Limitele inser(rii unei asemenea clauze rezid( n faptul c(, n materie contractual(, o asemenea clauz( este valabil( n m(sura n care nu este interzis( expres prin lege / nu este abuziv( (contractul devine aproape ntotdeauna aleatoriu). (b) Clauza relativ# la con&inutul obliga&iilor: declarnd c( nu este responsabil n caz de furt, debitorul indic( faptul c(, prin contract, nu este obligat s( *i supravegheze bunul n cauz(. n urma inser(rii clauzei de amenajare a con'inutului obliga'ional al contractului, ntruct nu este din start 'inut la o obliga'ie de paz(, debitorului nu i se poate angaja r(spunderea contractual( n caz de furt. Limitele analizei n atare ipoteze: aceast( clauz( este valabil( n m(sura n care nu nl(tur( astfel o obliga&ie fundamental# n contract (un element esen&ial al acestuia)53. Elementele de esen'a conven'iei (stricto sensu) sunt apanajul legiuitorului, neputnd fi nl(turate de particularii p(r'i la respectivul contract numit. Elementele de natura contractului (naturalia negotii) sunt prev(zute de lege (n cazul conven'iilor numite) ca reprezentnd elemente reziduale, supletive; o clauz( expres( convenit( de p(r'i le poate ns( modifica ori nl(tura din contract. Clauzele de amenajare a con'inutului obliga'ional intervin, a*adar, pe palierul elementelor naturale ale contractului, n vreme ce elementele accidentale cea de a treia specie a elementelor contractului sunt din start rodul imagina'iei juridice a p(r'ilor, nefiind prev(zute de lege (nici m(car n mod dispozitiv). 2. Criteriul distinc#iei Clauzele de amenajare a responsabilit('ii debitorului (n sensul nl(tur(rii acesteia) se limiteaz( la a indica faptul c( debitorul nu va fi responsabil *i nu va datoria daune interese n caz de neexecutare, executare tardiv( ori necorespunz(toare a obliga'iei. Clauzele de amenajare a ntinderii obliga'iei delimiteaz( nsu*i con'inutul contractului *i, prin urmare, ac'ioneaz( doar indirect asupra r(spunderii civile contractuale (prin rico*eu, contureaz( *i regimul juridic aplicabil conven'iei n etapa de formare, dar mai ales n etapa execut(rii; de exemplu, n func'ie de prezen'a unei asemenea clauze contractul este sau nu aleatoriu, obliga'ia este doar una de mijloace etc.). Interesul practic al delimit#rii: n prezen'a unei clauze de neresponsabilitate, se
Jurispruden'a francez( a suprimat clauzele de non-responsabilitate care permiteau profesionistului s( evite sanc'iunile neexecut(rii unei obliga'ii esen'iale f(cnd uz de argumentul potrivit c(ruia obliga'ia consumatorului (de plat( a pre'ului) r(mne f(r( cauz( n prezen'a unei clauze prin care obliga'ia corelativ( esen'ial( a profesionistului a fost suprimat( prin clauza exoneratoare de r(spundere : Curtea de Casa'ie, camera comercial(, decizia din 22 oct. 1996 (afacerea Chronopost), citat( dup( A. Sriaux, Note, n Le Dalloz 1997, p. 121.
53

58

na*te ntrebarea dac( respectiva clauz( acoper( toate gradele culpei comise de debitor, ori doar gre*eala important( (culpa lata). n fa'a unei clauze relative la obliga'ii, interpretul se ntreab( dac( stipula'ia poart( doar asupra obliga'iilor accesorii ori, dimpotriv(, aduce atingere *i obliga'iilor fundamentale (esen'iale) n contract, caz n care clauza este nul# (nulitatea poate contamina ntregul contract). 3. Garan#ia conven#ional O figur( aparte, n contextul discutat, fac clauzele de amenajare a garan'iei conven'ionale oferite consumatorului de c(tre profesionist, prin stipula'ii contractuale concrete n acest sens. n perimetrul amintitei garan'ii, un prim principiu este inconturnabil: garan'ia conven'ional( nu poate fi dect mai profitabil( consumatorului dect garan'iile legale (cea pentru vicii ascunse, de exemplu), ceea ce echivaleaz( cu a afirma c( o atare garan'ie l oblig( pe profesionist n termeni mai onero*i dect cei legali. 54 ntr-un alt plan al discu'iei, clauzele generatoare de garan'ie contractual( nu pot tinde la suprimarea oric(rui interes al garan'iei pentru consumator, caz n care ar fi sanc'ionate drept abuzive: de pild(, clauza prin care este nl(turat dreptul consumatorului la repararea bunului ori este drastic redus la ndeplinirea unor condi'ii exorbitante; clauza prin care profesionistul se exonereaz( de garan'ia legal( pentru vicii ascunse, oferind doar garan'ia contractual(; clauza prin care profesionistul *i rezerv( dreptul de a modifica unilateral caracteristicile bunului ntre momentul contract(rii *i cel al livr(rii au fost depistate ca abuzive *i extirpate de c(tre judec(tor din textul contractual. 55 Garan'ia contractual( nu este, nici pe departe, o simpl( amenajare a garan'iei legale: (1) garan'ia conven'ional( presupune apari'ia unui defect n termenul stipulat; (2) consumatorul este scutit de dovada existen'ei defectului la momentul livr(rii (aceast( existen'( fiind prezumat(); (3) garan'ia conven'ional( se stinge n cazul utiliz#rii necorespunz#toare a bunului ori al interven'iei neautorizate a cump(r(torului n sensul repar(rii produsului; (4) clauzele relative la condi'iile n care garan'ia contractual( este datorat( nu au nici un efect asupra garan'iei legale; (5) garan'ia contractual( nu este un simplu serviciu post-vnzare (ultimul presupune prestarea c(tre consumator de servicii de ntre'inere sau de repara'ii contra unei sume stabilite forfetar ori nu); (6) elementele garan'iei conven'ionale necesare punerii n scen( a acesteia (durat(, acoperire teritorial(, numele *i adresa debitorului garan'iei etc.) trebuie precizate expres, n termeni lipsi'i de echivoc; (7) condi'ia ncheierii n scris a garan'iei conven'ionale este obligatorie56; (8) garan'ia comercial( (conven'ional() nu nl#tur# garan&ia legal# de conformitate a produsului (cu normele n vigoare *i cu specifica'iile contractuale) * i nici garan&ia civil# pentru vicii ascunse (orice clauz( se suprimare a acestor garan'ii fiind nul().

De pild(, profesionistul se oblig( s( ofere cump(r(torului o garan'ie de un an sau de doi ani de la data pred(rii bunului, n timp ce, n cazul garan'iei clasice pentru viciile ascunse ale bunului, cu excep'ia ipotezei dolului comis de vnz(tor, ac'iunea cump(r(torului se prescrie n 6 luni de la data descoperirii viciilor. 55 Pentru detalii privitoare la acest curent jurispruden'ial francez, a se vedea D. Ferrier, Droit de la distribution, cit. supra, p. 200-201. De remarcat faptul c( art. R. 132-1 din Codul francez al consuma'iei interzice clauza care, ntr-un contract de vnzare, suprim( sau reduce dreptul consumatorului la daune-interese n caz de neexecutare, de c(tre vnz(tor, a uneia din obliga'iile ce-i revin (Y. Picod, H. Davo, op. cit., p. 153). 56 Natura ei juridic( probatorie ori ad validitatem fiind nc( obiect de disput( n literatura de specialitate.

54

59

4. Concluzii Limitele inser(rii unei clauze exoneratoare / limitative de responsabilitate n contractele de consum rezid( n faptul c( o asemenea clauz( este valabil( n m(sura n care nu este interzis( expres prin lege / nu este abuziv(. Elementele de esen'a conven'iei (stricto sensu) sunt apanajul legiuitorului, neputnd fi nl(turate de particularii p(r'i la respectivul contract de consum. Sumar 1. Ipotez( de lucru *i analize posibile 2. Criteriul distinc'iei 3. Garan'ia conven'ional( 4. Concluzii Chestionar (1) Ce se n'elege prin garan'ie conven'ional( n contractele de consum? (2) Ce diferen'e se instaleaz( ntre garan'ia conven'ional( acordat( de c(tre un comerciant n momentul vnz(rii produsului (a) *i garan'ia legal( de conformitate (b)? (3) Care sunt limitele inser(rii unei clauze de non-responsabilitate de c(tre profesionist n contractele de consum? Bibliografie modul Bibliografie obligatorie: J. Goicovici, Dreptul consuma&iei, Ed. Sfera Juridic#, Cluj-Napoca, 2006, p. 91-94. Bibliografie facultativ(: J. Calais-Auloy, Fr. Steinmetz, Droit de la consommation, 5e dition, Dalloz, Paris, 2000, p. 261-267; G. DAmico, Responsabilit' per inadempimento e distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, Rivista di diritto civile (Padova). Atti del Convegno per il cinquantenario della Rivista. Il diritto delle obbligazioni e dei contratti: verso una riforma? 2006, p. 141-163.

60

MODULUL XI. TIMPUL DE REFLEXIE N FORMAREA CONTRACTELOR DE CONSUM

Scopul %i obiectivele

Capitolul trateaz( teoria timpului legal de reflexie n formarea contractelor de consum *i a dreptului consumatorului de retractare a consim&#mntului, pe modelul solu'iilor legislative adoptate de al'i legiuitori europeni (cel francez, ndeosebi). O asemenea teorie este fondat( pe postulatul periculozit('ii sporite pe care anumite contracte de consum o prezint( n raport cu altele (creditul pentru consum, contractarea de cursuri prin coresponden'(, vnzarea la domiciliul clientului *i creditul destinat anumitor opera'iuni imobiliare). Principalii piloni ai teoriei elaborate sunt, n plan tehnic, instituirea unui drept gratuit de dezicere, n favoarea consumatorului n asemenea opera'iuni, posibil de exercitat n interiorul unui termen de 3-7-9 zile, stabilit prin lege (1) *i perven'ia ncheierii pripite a anumitor contracte de credit prin interzicerea prin lege a accept#rii ofertei ntr-un interval de timp (7 zile ori 30 zile). Prin parcurgerea modulului, studentul va n'elege mecanismul tehnico-juridic al dreptului legal de retractare a consim'(mntului *i va putea rezolva corespunz(tor spe'ele relative la exerci'iul acestuia. Scurt! recapitulare a conceptelor prezentate anterior

Garan&ia contractual# de conformitate presupune elemente precum: (1) apari'ia unui defect al produsului n termenul stipulat; (2) consumatorul este scutit de dovada existen'ei defectului la momentul livr(rii (aceast( existen'( fiind prezumat(); (3) garan'ia conven'ional( se stinge n cazul utiliz#rii necorespunz#toare a bunului ori al interven'iei neautorizate a cump(r(torului n sensul repar(rii produsului; (4) clauzele relative la condi'iile n care garan'ia contractual( este datorat( nu au nici un efect asupra garan'iei legale; (5) garan'ia contractual( nu este un simplu serviciu post-vnzare (ultimul presupune prestarea c(tre consumator de servicii de ntre'inere sau de repara'ii contra unei sume stabilite forfetar ori nu); (6) elementele garan'iei conven'ionale necesare punerii n scen( a acesteia (durat(, acoperire teritorial(, numele *i adresa debitorului garan'iei etc.) trebuie precizate expres, n termeni lipsi' i de echivoc; (7) condi'ia ncheierii n scris a garan'iei conven'ionale este obligatorie; (8) garan'ia comercial( (conven'ional() nu nl#tur# garan&ia legal# de conformitate a produsului (cu normele n vigoare *i cu specifica'iile contractuale) *i nici garan&ia civil# pentru vicii ascunse (orice clauz( se suprimare a acestor garan'ii fiind nul().

61

Schema logic! a modului TIMPUL DE REFLEXIE PREALABIL$ OBLIGATORIE VS. DREPTUL LEGAL DE RETRACTARE PRIVIRE COMPARATIV$

DREPTUL LEGAL DE RETRACTARE Denun'area unilateral( (a), gratuit( (b) *i discre'ionar( (c) a contractului, n intervalul legal, de c(tre consumator, cu returnarea produsului c(tre comerciant. (a) contractele la distan&#; Contracte de credit imobiliar (B) SFER* (b) contractele ncheiate n afara spa&iilor comerciale; (c) contractelor de time-sharing imobiliar. Evitarea abuzului institu'iilor de (a) contractele la drept atribuit de (C) RA IUNE credit (1) *i asigurarea posibilit('ii distan'(: lege n consumatorului de a compara mai considerarea multe oferte (2), dat( fiind tehnicilor de onerozitatea sporit( a contractului distribu'ie *i durata mare de ndatorare. utilizate de profesionist (i); (b) contractele drept atribuit de ncheiate n lege n afara spa'iilor considerarea comerciale: tehnicilor de distribu'ie utilizate de profesionist (ii); (c) contractelor drept atribuit de de time-sharing lege n imobiliar: considerarea naturii opera'iunii. (D) DURAT* DE 30 de zile de la data emiterii ofertei. (a) contractele la 10 zile distan'(: lucr toare de la EXERCI IU data recep'iei produsului; (b) contractele 7 zile lucr toare ncheiate n de la data afara spa'iilor livr(rii comerciale: produsului; (c) contractelor 10 zile de time-sharing calendaristice Criterii

TIMPUL DE REFLEXIE PREALABIL$ OBLIGATORIE (A) MECANISM Interzicerea accept(rii ofertei n perioada de reflexie prealabil( TEHNIC

62

imobiliar:

de la data semn(rii contractului / antecontractului.

Con$inutul informa$ional detaliat 1. Timpul de reflexie prealabil obligatorie (a) O preven&ie care face inutil# repara&ia Dispozi'iile legale consumeriste referitoare la termenul de reflexie prealabil( obligatorie (a) *i la dreptul legal *i gratuit de dezicere (b) aplicabil form(rii anumitor contracte de consum m(rturisesc despre ncercarea de a proteja consumatorul n amontele opera'iunii de contractare, fie prin retardarea, temporizarea form(rii definitive a contractului timpul de reflexie acordat prin lege avnd, astfel, un rol preventiv, securizator fie prin instituirea n favoarea consumatorului a unui drept de r#zgndire (de retragere a consim'(mntului acordat). Nu suntem n prezen'a unei reguli de aplica'ie general( n contractele de consum, ci a unei m#suri speciale, conjuncturale, aplicabil( doar acelor contracte de consum considerate (prin procedura de ncheiere ori prin efecte) mai periculoase ori (din start) mai dezavantajoase pentru consumator. Varietatea modalit('ilor gndite de legiuitorii europeni n acest context nu poate masca unitatea de fundament a tehnicilor folosite. Dou( sunt procedeele cel mai frecvent utilizate: (1) instaurarea unui termen de gndire prealabil# semn(rii contractului final, perioad( n care orice acceptare de c(tre consumator a ofertei formulate de profesionist este nul(; (b) retractarea consim'(mntului dat n prealabil, prin instituirea unui termen de reflexie a posteriori, n aval. (b) Domenialitatea reflexiei legale obligatorii Obligarea consumatorului la reflexie, n debutul schimbului de consim'(minte se dovede*te pu'in fiabil( la nivelul punerii n practic(, iar impactul s(u real dificil de controlat, dat( fiind substan'a sa psihologic(. Este de reperat o asemenea tehnic( juridic( n special n cazul contract(rii de credite imobiliare57. n asemenea cazuri, legisla'ia consumerist( francez(, de pild(, impune un veritabil timp de reflexie for&at# minim de 10 zile i un interval de reflexie maxim de 30 de zile de la data recept#rii ofertei de c#tre consumator, interzicnd s( se ncheie contractul definitiv n intervalul de pn( la expirarea acestui termen. Tehnica men'ionat( face uz de prghiile ofertei care, pentru a fi complet( *i, deci, pentru a exista juridic trebuie s( con'in( anumite informa'ii necesare (de regul(, cu indicarea termenului n care poate interveni acceptarea *i a modalit('ilor n care aceasta poate fi f(cut(). Astfel, legea francez( privitoare la creditul imobiliar impune men'inerea ofertei de credit timp de 30 de zile de la data emiterii sale, iar consumatorul *i poate furniza consim'(mntul la ncheierea mprumutului destinat cump(r(rii ori construirii unei locuin'e numai dup( parcurgerea unui interval minimal de reflexie de 10 zile de la data lu(rii la cuno*tin'( despre con'inutul ofertei profesionistului. Pentru a evita abuzul institu'iilor de credit care, n practic(, obi*nuiau antedatarea ofertelor de
Jean Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, Presses Universitaires de France, Paris, 1996, p. 356.
57

63

credit n a*a fel nct acestea s( poat( fi acceptate imediat de c(tre destinatar, actuala reglementare legal( francez( impune formarea contractului de credit imobiliar printr-o acceptare scris(, expediat( de consumator prin po*t( ncepnd cu a unsprezecea zi de la primirea ofertei, data indicat( de *tampila po*tal( f(cnd dovada respect(rii intervalului de reflexie obligatorie de 10 zile. Momentul form(rii contractului de credit imobiliar este cel al accept(rii ofertei de c(tre consumator n scris, prin po*t(, iar nu cel al vir(rii sumei de bani convenite, de c(tre institu'ia de credit n contul mprumutatului, *i aceasta ntruct profesionalizarea mutuum-ului a dus la pierderea caracterului real al acestui contract, n favoarea celui consensual58. n dreptul romn al consuma'iei, potrivit punctului 1 lit. g) din Anexa nr. 1 la Legea nr. 289 din 24 iunie 2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor persoane fizice59, una din clauzele minimale obligatorii pe care contractul de credit pentru consum trebuie s( le con'in( este indicarea termenului eventual de reflectare (indicarea unui termen de gra'ie n vederea analiz(rii oportunit('ii creditului). Din nefericire, legiuitorul romn nici nu stabile*te durata legal( a unui asemenea termen de reflexie (1), nici nu arat( care va fi sanc'iunea aplicabil( profesionistului care ar nesocoti un asemenea procedeu protec'ionist (2), ceea ce implic( imposibilitatea, de lege lata, a aplic(rii unui atare text legal. (c) Mecanism tehnic. Interzicerea accept#rii ofertei n perioada de reflexie prealabil# n al'i termeni, timpul legal de reflexie descrie un procedeu uzitat frecvent n legisla'iile '(rilor Uniunii Europene la care legiuitorul recurge pentru a preveni ncheierea pripit(, insuficient analizat( a anumitor contracte de credit, interzicnd acceptarea ofertei ntrun interval de timp (cel pu'in 10 zile). Interven'ia sanitar( a Legii are loc n etapa precontractual# spre deosebire de dreptul de retractare *i este axat( pe principiul a preveni este mai u*or dect a repara. n dreptul francez al consuma'iei, aceast( tehnic( este utilizat( nu n contractele de credit pentru consum, ci n contractele de credit imobiliar dat( fiind valoarea important( *i durata mare (20-30 ani) pe care se ntind aceste credite. n intervalul legal de reflexie, procesul psihic de analiz( este for'at, n sensul c( n acest timp oferta de credit nu se poate ntlni cu acceptarea, legea francez( considernd ca nul( orice acceptare formulat( de consumator n respectiva perioad(. Astfel, nu numai c( destinatarul unei oferte de credit imobiliar are la dispozi'ie 30 de zile pentru a cump(ni cu aten'ie avantajele *i dezavantajele contract(rii, ofertele concurente *i posibilitatea sa de a face fa'( costului total al creditului, dar, n plus, nici nu poate, legal, accepta oferta n acest interval. Este op'iunea consumatorului, n cele din urm(, s( foloseasc( acest timp pentru o analiz( atent( a ofertei, ori, dimpotriv(, s( o ignore total n cele 30 de zile, fiind din start hot(rt s( accepte creditarea. Tot ceea ce poate
Solu'ie re'inut( cu mai multe prilejuri de c(tre Casa'ia francez( n materia mprumuturilor consim'ite de profesioni*tii creditului; a se vedea ndeosebi Curtea francez( de Casa'ie, camera I civil(, decizia din 28 martie 2000; idem, decizia din 2 mai 2001; idem, decizia din 11 februarie 2004, citate dup( Jean Beauchard, op. cit., p. 118 *i p. 286. 59 Publicat( n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr. 611 din 6 iulie 2004 *i modificat( superficial la nivelul defini'iei consumatorului *i al stipul(rii (lipsit( de detalii) a interdependen'ei dintre contractul de credit preafectat *i contractul finan'at prin Legea nr. 363 / 2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercian'ilor n rela'ia cu consumatorii *i armonizarea reglement(rilor cu legisla'ia european( privind protec'ia consumatorilor (publicat( n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007).
58

64

face legiuitorul este s(-l oblige la reflexie, interzicnd ntlnirea ofertei cu acceptarea. Ca orice proces psihic, reflexia este for'at( aici doar la nivelul superficial, al reglement(rii prin lege a momentului perfect(rii contractului. 2. Retractabilitatea legal (a) Perimetrul de aplicare al dreptului legal i gratuit de dezicere Procedeul discutat const( n a permite consumatorului, posterior semn(rii unui contract, s( revin( asupra accept(rii emise, ntr-un anumit interval de timp, n general destul de scurt. Este o tehnic( utilizat( ndeosebi n cazul vnz#rii n afara punctului de desfacere ori a vnz#rii la domiciliu, fiind extins( ulterior *i la cazul altor contracte. De*i ambele mecanisme cel al termenului de reflexie *i cel al dreptului de retractare mp(rt(*esc comunitatea de fundament ideatic ('intesc la protejarea consim'(mntului celui profan, temporiznd ncheierea contractului), n planul tehnic distan'a este uria*(. Dreptul de retractare este un drept legal de dezicere cu caracter gratuit, fixat de lege n favoarea consumatorului, n anumite contracte considerate a fi de o periculozitate sporit(, drept ce poate fi exercitat ntr-un interval de 7 sau 10 zile de la data ncheierii contractului60. De lege lata, trei sunt zonele de inciden'( ale dreptului legal de dezicere, n materia contractelor de consum: (a) contractele la distan&#, potrivit Ordonan'ei Guvernului nr. 130/2000 privind protec'ia consumatorilor la ncheierea * i executarea contractelor la distan'(61, consumatorul avnd dreptul de a denun'a unilateral contractul n termen de 10 zile lucr(toare, f(r( penalit('i *i f(r( invocarea unui motiv (art. 7); (b) contractele ncheiate n afara spa&iilor comerciale, art. 3, 4, *i 9 din Ordonan'a Guvernului nr. 106/1999 privind contractele ncheiate n afara spa'iilor comerciale62 permi'nd consumatorului s( denun'e unilateral contractul n termen de 7 zile lucr(toare de la data livr(rii produsului; (c) contractele de time-sharing, potrivit art. 6, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 282 / 2004 relativ( la protec'ia dobnditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtnd asupra dobndirii unui drept de utilizare pe durat( limitat( a unor bunuri imobiliare63, complementar op'iunilor aflate la dispozi'ia dobnditorului potrivit dreptului comun, referitoare la nulitatea sau anulabilitatea contractelor, consumatorul avnd dreptul s( denun'e
Pentru detalii asupra dreptului de retractare apar'innd consumatorului n aceste conven'ii considerat a fi un drept potestativ a se vedea S. Valory, La postestativit dans les relations contractuelles, cit. supra, p. 175-177. 61 Publicat( n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, aprobat( cu modific(ri *i complet(ri prin Legea nr. 51 /2003 *i modificat( (la nivelul defini'iei no'iunii de consumator *i comerciant, ca *i la nivelul sanc'iunii aplicabile nc(lc(rii formalismului informativ n materie) prin Legea nr. 363 / 2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercian'ilor n rela'ia cu consumatorii *i armonizarea reglement(rilor cu legisla'ia european( privind protec'ia consumatorilor (publicat( n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007). 62 Publicat( n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, aprobat( cu modific(ri *i complet(ri prin Legea nr. 60 / 2002 *i modificat( (la nivelul defini'iei no'iunii de consumator *i comerciant) prin Legea nr. 363 / 2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercian'ilor n rela'ia cu consumatorii *i armonizarea reglement(rilor cu legisla'ia european( privind protec'ia consumatorilor (publicat( n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007). 63 Publicat( n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 580 din 30 iunie 2004 *i intrat( n vigoare la data de 28 septembrie 2004. Legea nr. 282 / 2004 transpune n dreptul intern Directiva 94/47/CE privind protec'ia dobnditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtnd asupra dobndirii unui drept de utilizare pe timp par'ial a unor bunuri imobile.
60

65

unilateral contractul, f(r( a fi necesar( invocarea unui motiv, n termen de 10 zile calendaristice de la data semn(rii lui de ambele p(r'i contractante sau de la data la care p(r'ile au semnat un antecontract, dup( caz. (b) Dreptul de retractare a consim&#mntului n considerarea tehnicilor de distribu&ie utilizate de profesionist contractele la distan&# Contractele la distan&#, reglementate de Ordonan'a Guvernului nr. 130/2000 privind protec'ia consumatorilor la ncheierea *i executarea contractelor la distan'( sunt, strict tehnic, o varietate aparte a contractelor ncheiate n afara spa'iilor comerciale, particularizate prin imposibilitatea consumatorului de a intra n contact fizic cu bunul la momentul naint(rii comenzii sale, absen'a parcurgerii unei analize tactile, imposibilitatea prob(rii ori test(rii prealabile a produsului *. a., aspecte care implic( necesitatea unei protec'ii sporite aplicat( form(rii consim'(mntului consumatorului la act. n plan tehnic, vnzarea bunurilor de consum la distan'( se formeaz( *i se execut( f(r( a presupune prezen'a fizic( a vnz(torului profesionist; metoda este avantajoas( pentru consumator prin evitarea deplas(rii n spa'iile comerciale, n vederea contract(rii; dezavantajele intervin, ns(, n zona agresivit('ii la care consumatorul poate fi supus prin solicit(ri repetate de a contracta, transmise prin telefon, fax prin chiar prin mesaje primite prin Internet, inclusiv cele de tip spamming (nesolicitate). Dreptul legal de retractare *i extrage ra'iunea, n domeniu, din faptul contract(rii consumatorului pe baza unor simple imagini ori descrieri ale produsului / serviciului, de unde * i riscul de a primi un bun care nu corespunde a*tept(rilor sale legitime. n principiu, de abia n urma recep'iei produsului, consumatorul este n m(sur( s( aprecieze oportunitatea contract(rii *i coresponden'a caracteristicilor bunului cu trebuin'ele sale economice. Prin fundamentul s(u concret, dreptul de denun'are unilateral( a contractului la distan'( difer( de dreptul legal de dezicere aplicabil contractelor ncheiate n afara spa'iilor comerciale, cum ar fi vnz(rile la domiciliul clientului. Spre deosebire de oferta la domiciliu, cnd cump(r(torul este privat de posibilitatea de a reflecta ndeajuns asupra oportunit('ii contract(rii *i de cea a compar(rii cu alte oferte concurente, n cazul vnz(rilor la distan'( consumatorul dispune de un interval de gndire suficient naintea naint(rii comenzii, ns( risc( s( fie decep'ionat de caracteristicile bunului odat( primit. n aceast( ultim( situa'ie, dreptul s(u de retractare este destinat exerci'iului, prin lege, ntr-un interval de 10 zile lucr(toare curgnd de la data livr#rii bunului. (c) Dreptul de retractare a consim&#mntului n considerarea tehnicilor de distribu&ie utilizate de profesionist contractele ncheiate n afara spa&iilor comerciale Reprezint( contracte n afara spa'iilor comerciale vnzarea la domiciliu (a), vnzarea la distan'( prin coresponden'(, teleshopping, comand( pe baza unui catalog, vnz(rile electronice *. a. (b), ca *i vnzarea n standuri improvizate n spa'iul public, n g(ri, aeroporturi, pe bulevarde *. a (c). Dintre acestea, contractele la distan'( au primit o reglementare special( (prin Ordonan'a Guvernului nr. 130/2000), date fiind particularit('ile acestui tip de contractare, urmnd ca Ordonan'a Guvernului nr. 106/1999 privind contractele ncheiate n afara spa'iilor comerciale s( vizeze numai celelalte forme de convenire men'ionate. Caracterizate prin elementul surprizei, aceste situa'ii reprezint( ipoteze de poten'ial( speculare, de c(tre profesionist, a vulnerabilit('ii consumatorului: spre deosebire de oferta n spa'iile comerciale spa'ii unde consumatorul p(trunde deliberat, a*teptndu-se s(-i fie

66

propuse oferte de contractare pentru diferite bunuri de consum oferta n spa'ii publice cu destina'ie non-comercial(, oferta la domiciliu, mesajele agresive de urgen'( a contract(rii n cazul ofertei de tip teleshopping l iau prin surprindere, nepreg(tit s( fac( fa'( presiunii psihologice exercitate de vnz(torul profesionist. De pild(, ipotezele vnz#rii la domiciliul clientului (ntr-un moment n care ultimul nu este preg(tit pentru confruntarea cu ofertele profesionistului) permit caracterizarea comportamentului consumerist ca fiind fragilizat sub aspectul: (1) situa'iei de inferioritate informa'ional( *i psihologic( a consumatorului, confruntat pe nea*teptate *i n cadrul privat al c(minului s(u cu un vnz(tor dotat cu un puternic argumentar; (2) imposibilit('ii de a compara oferta ce i se face cu ofertele concuren'ilor vnz(torului, pentru a alege n cuno*tin'( de cauz(; (3) absen'ei unui interval de reflexie pentru elaborarea unui consim'(mnt avizat *i pentru aprecierea oportunit('ii contract(rii. (d) Dreptul legal de dezicere n considerarea naturii opera&iunii: cazul contractelor de time-sharing imobiliar Prin proprietate periodic( se n'elege o coproprietate obi*nuit( (pe cote p(r'i), n care divizarea intelectual( a dreptului de proprietate se face avnd ca reper unit('i de timp succesive, egale sau inegale (perioade diferite de folosire exclusiv( de c(tre titularii dreptului a ntregului bun obiect al copropriet('ii64. Cititorului avizat i este limpede, ns(, deosebirea de fond dintre proprietatea periodic( propriu-zis( ca form( de coproprietate *i dreptul de utilizare pe durat( limitat( a unor bunuri imobile la care face trimitere textul Legii nr. 282 / 2004, drept care ntruct nu presupune, n plan tehnic, nici aplicarea unei veritabile reguli a unanimit('ii n exploatarea bunului, nici posibilitatea revendic(rii bunului de c(tre un singur titular de drept n folosul tuturor coproprietarilor ar putea fi mai degrab( n'eles fie ca drept de crean'(, ce poate fi exercitat de c(tre consumator mpotriva profesionistului debitor contractual (a), fie, cel mult, ca drept real de folosin'(65 (b). Propus consumatorilor cu prec(dere n privin'a imobilelor situate n zone turistice, dreptul de folosin'( a unui imobil pe durat( limitat( s-a aclimatizat treptat la dreptul indigen, constituindu-se ntr-o alternativ( la nchirierea unui imobil pe perioada vacan'elor n diferite regiuni (i) ori la cump(rarea unui asemenea imobil ca reziden'( alternativ( (ii). Potrivit art. 3 lit. a) din Legea nr. 282 / 2004, contractul privind dobndirea unui drept de utilizare pe durat( limitat( a unor bunuri imobile se ncheie pentru o durat# minim# de 3 ani, cu plata unui pre' global de c(tre consumator. Urm(toarele elemente caracterizeaz( obiectul unei atare conven'ii: (a) spre deosebire de un contract de loca'iune ncheiat n vederea petrecerii ntr-o anumit( zon( a ctorva s(pt(mni de vacan'(, contractul de time-sharing se ncheie pentru o durat# minim# de trei ani, durata maxim( nefiind impus( prin lege (putnd fi, n practic(, de 5 ori chiar de 10 ani), element care imprim( acestui contract de consum o periculozitate aparte, dat fiind intervalul de timp mare pentru care contracteaz(; (b) consumatorul achit( imediat, la momentul ncheierii conven'iei, pre&ul aferent totalit#&ii perioadelor de folosin&# a bunului, de unde * i prezen'a unui al doilea pericol, concretizat n riscul de a executa propria presta'ie contractual( f(r( s( existe garan'ii n privin'a modului n care profesionistul contractant *i va executa propriile presta'ii, n fiecare din anii pentru care se contracteaz(; (c) consumatorul devine
Liviu Pop, Liviu - Marius Harosa, Drept civil. Drepturile reale principale, Universul Juridic, Bucure*ti, 2006, p. 217. 65 A se vedea, pentru aceast( calificare, Liviu Pop, Liviu - Marius Harosa, Drept civil. Drepturile reale principale, cit. supra, p. 223.
64

67

titularul unui simplu drept de crean'( ori, la rigoare, al unui drept real de folosin'( periodic( a imobilului; (d) perioada anual( n care consumatorul va putea beneficia de folosin'a individual( a imobilului nu poate fi mai mic( de o s(pt(mn( (art. 3, lit. a) din Lege); astfel, titularul dreptului de folosin'( a imobilului de durat( limitat( *i exercit( singur acest drept, n mod exclusiv, asupra ntregului bun, n intervalul fixat prin contractul care a reglementat partajul de folosin'( exprimat n unit('i de timp. Dreptul legal al consumatorului de retractare a consim'(mntului ntr-un interval de 10 zile calendaristice de la data semn(rii conven'iei de time-sharing imobiliar *i extrage ra'iunea din pericolele la care consumatorul este supus, n opozi'ie cu situa'ia sa contractual( izvort(, de pild(, dintr-un contract de loca'iune: adesea, consumatorul contracteaz( n vederea folosirii temporare a unui imobil nc( neconstruit ori aflat n curs de construire, ns( prin chiar natura contractului de time-sharing este silit s( achite n avans pre'ul totalit('ii perioadelor viitoare de folosin'(, f(r( a avea garan'ia finaliz(rii imobilului ori a recuper(rii efective a banilor, n aceast( privin'( el fiind un simplu creditor chirografar al profesionistului contractant (1); durata relativ mare de timp pentru care contracteaz( (minim 3 ani, f(r( ca legea s( plafoneze intervalul maxim), dublat( de achitarea anticipat( a costurilor tuturor perioadelor de folosin'( imprim(, la rndul lor, acestui contract un grad de periculozitate sporit (2). 3. Observa#ii conclusive Ne-am propus, n paginile de mai sus, analizarea mecanismului tehnico-juridic utilizat de legiuitor pentru temporizarea form(rii consim'(mntului consumatorului n cazul contractelor la distan'(, al celor ncheiate n afara spa'iilor imobiliare *i al conven'iilor de timesharing imobiliar, pentru a argumenta, n final, calificarea lor juridic( drept ipoteze de genez( progresiv( a contractelor. Urm(toarele concluzii pot fi, astfel, desprinse: (1) de*i ambele mecanisme cel al termenului de reflexie *i cel al dreptului de retractare mp(rt(*esc comunitatea de fundament ideatic (protejarea consim'(mntului profanului, temporiznd ncheierea contractului), diferen'ele tehnice sunt vizibile; spre deosebire de timpul legal de reflexie obligatorie de 30 de zile (nereglementat de lege lata n dreptul romn) n care acceptarea ofertei de credit imobiliar este interzis(, dreptul de retractare este un drept legal de dezicere cu caracter gratuit, fixat de lege n favoarea consumatorului, n anumite contracte considerate a fi de o periculozitate sporit(, drept ce poate fi exercitat ntr-un interval de 7 sau 10 zile de la data ncheierii contractului sau a livr(rii bunului, dup( caz; (2) consim'(mntul originar al consumatorului este insuficient per se pentru geneza deplin( a conven'iei n cazul vnz(rii n afara spa'iilor comerciale, contractelor la distan'( *i al conven'iilor de time-sharing imobiliar legiuitorul prezumnd insuficien'a elementelor de apreciere (i) *i a procesului de reflexie din debutul schimbului de consim'(minte (ii) *i stabilind c( voin'a juridic( a consumatorului de a se angaja n respectivele raporturi contractuale trebuie s( se afirme progresiv, n cursul intervalului de 7 sau 10 zile alocat, mai nainte ca acordul consumatorului s( mbrace un caracter definitiv; (3) n asemenea cazuri, pentru formarea definitiv( a contractului, voin'ei juridice ini'iale a consumatorului trebuie s( i se al(ture posterior o voin'( confirmatorie a aceluia* i autor, exprimat( negativ, prin non-exerci'iul dreptului legal de dezicere n intervalul fixat de legiuitor; (4) dreptul legal de dezicere rezervat consumatorului n materia anumitor contracte de consum de o gravitate excep'ional( avnd caracter potestativ nu poate fi nc(lcat n mod

68

direct de c(tre profesionistul-parte la contract, ntruct exerci'iul acestui drept nu depinde de ac'iunea ori absten'iunea celeilalte p(r'i; (5) fiind un drept potestativ, dreptul legal de retractare reprezint( puterea de control de'inut( de c(tre consumator asupra unei ntregi situa'ii juridice n(scute din contractul de consum, pe care o poate conserva ori desfiin'a, prin actul s(u unilateral de op'iune; (6) rezerva-dezicere de origine legal( este intrinsec# voin'ei juridice a consumatorului n cazul ncheierii contractelor la distan'(, n afara spa'iilor comerciale ori a conven'iilor de time-sharing imobiliar, astfel nct dreptul de retractare apar'innd consumatorului este garantat prin lege, nefiind necesar ca vreunul din aceste contracte de consum s( confere expres consumatorului un drept de dezicere. Sumar 1. Timpul de reflexie prealabil obligatorie (a) O preven&ie care face inutil# repara&ia (b) Domenialitatea reflexiei legale obligatorii (c) Mecanism tehnic. Interzicerea accept#rii ofertei n perioada de reflexie prealabil# 2. Retractabilitatea legal (a) Perimetrul de aplicare al dreptului legal i gratuit de dezicere (b) Dreptul de retractare a consim&#mntului n considerarea tehnicilor de distribu&ie utilizate de profesionist contractele la distan&# (c) Dreptul de retractare a consim&#mntului n considerarea tehnicilor de distribu&ie utilizate de profesionist contractele ncheiate n afara spa&iilor comerciale (d) Dreptul legal de dezicere n considerarea naturii opera&iunii: cazul contractelor de time-sharing imobiliar 3. Observa#ii conclusive Chestionar (1) Pe ce ra'iuni se ntemeiaz( dreptul legal de retractare a consim'(mntului n contractele ncheiate n afara spa'iilor comerciale? Dar n materia contractelor de time-sharing imobiliar? (2) Ce diferen'e tehnice se instaleaz( ntre timpul legal de reflexie prealabil( obligatorie (a) * i retractabilitatea legal( (b)? Bibliografie modul Bibliografie obligatorie: J. Goicovici, Dreptul consuma&iei, Ed. Sfera Juridic#, Cluj-Napoca, 2006, p. 95-101. Bibliografie facultativ(:c J. Calais-Auloy, Fr. Steinmetz, Droit de la consommation, 5e dition, Dalloz, Paris, 2000, p. 377-385 ; Y. Picod, H. Davo, Droit de la consommation, Ed. Armand Colin, Paris, 2005, p. 277-279.

69

MODULUL XII. CREDITUL PENTRU CONSUM OBSERVA II GENERALE Scopul %i obiectivele

Creditul pentru consum reprezint( una din piesele centrale ale rela'iei profesionist consumator. Capitolul alocat creditului pentru consum *i propune tratarea urm(toarelor probleme: (1) protejarea consumatorilor n opera'iunile de credit; (2) definirea no'iunii de ofert( prealabil(; (3) facultatea de agrement; (4) interdependen'a dintre contractul de credit * i contractul de baz(; (5) protejarea consumatorului n etapa de executare a contractului; (6) protejarea consumatorilor n cazurile de suprandatorare. Prin parcurgerea acestui modul, studentul va n'elege raporturile ntre'inute de contractul de credit cu contractul finan'at *i va fi capabil s( gestioneze n chip adecvat din punct de vedere juridic situa'iile practice implicnd cazuri de suprandatorare a consumatorului. Scurt! recapitulare a conceptelor prezentate anterior

(1) Dreptul de retractare reprezint( un drept legal de dezicere cu caracter gratuit, fixat de lege n favoarea consumatorului, n anumite contracte considerate a fi de o periculozitate sporit(, drept ce poate fi exercitat ntr-un interval de 7 sau 10 zile de la data ncheierii contractului sau a livr(rii bunului, dup( caz. (2) n situa'iile de inciden'( ale unui atare drept, consim'(mntul originar al consumatorului este insuficient per se pentru geneza deplin( a conven'iei n cazul vnz(rii n afara spa'iilor comerciale, contractelor la distan'( *i al conven'iilor de time-sharing imobiliar legiuitorul prezumnd insuficien'a elementelor de apreciere (i) *i a procesului de reflexie din debutul schimbului de consim'(minte (ii) *i stabilind c( voin'a juridic( a consumatorului de a se angaja n respectivele raporturi contractuale trebuie s( se afirme progresiv, n cursul intervalului de 7 sau 10 zile alocat, mai nainte ca acordul consumatorului s( mbrace un caracter definitiv. (3) Pentru formarea definitiv( a contractului, voin'ei juridice ini'iale a consumatorului trebuie s( i se al(ture posterior o voin'( confirmatorie a aceluia*i autor, exprimat( negativ, prin non-exerci'iul dreptului legal de dezicere n intervalul fixat de legiuitor. Schema logic! a modului INTERDEPENDEN A CONTRACTELOR, N IPOTEZA RECURGERII LA CREDIT A. CREDIT (PRE)AFECTAT (1) men'iune expres( a finan'(rii prin credit, inserat( n contractul principal; (2) contractul principal este considerat a fi ncheiat sub condi'ia suspensiv( (implicit() a ncheierii contractului de credit; (3) caracterul de ordine public( al condi'iei

70

B. CREDIT INDEPENDENT (de nevoi nenominalizate)

suspensive; (4) rambursarea sumelor achitate, n ipoteza neconvenirii contractului de credit; (5) reputarea condi'iei ca ndeplinit(, n ipoteza mpiedic(rii culpabile a ndeplinirii sale de c(tre debitorul consumator. - ntre contractul finan'at *i contractul de credit NU se instaleaz( o rela'ie de interdependen'(.

INCIDEN A EFECTELOR CONTRACTULUI PRINCIPAL ASUPRA EFECTELOR CONTRACTULUI DE CREDIT (1) suspendarea judec!toreasc! a obliga$iilor consumatorului decurgnd din contractul de credit, n caz de contestare a execut(rii contractului principal; (2) rezolu'iunea contractului de credit n cazul nencheierii contractului principal (condi$ie rezolutorie implicit! afectnd contractul de credit); (3) rezolu'iunea contractului de credit n ipoteza desfacerii contractului principal.

Con$inutul informa$ional detaliat 1. Protejarea consumatorilor n opera#iunile de credit. No#iunea de ofert prealabil De*i att spiritul, ct *i mecanismul utilizat sunt identice, legiuitorul prefer( s( disting( ntre creditul ob'inut pentru bunuri de consum *i creditul imobiliar. n privin'a primului, este de remarcat c( informarea mprumutatului este piesa central( a dispozitivului de protec'ie montat pentru faza form(rii contractului. Publicitatea f(cut( ofertei de credit este, fire*te, facultativ( pentru emitentul ofertei, ns(, dac( acesta din urm( recurge totu*i la publicitate, va trebui ca mesajul s(u s( con'in( o serie de men'iuni obligatorii, sub pericolul de a-i fi aplicate ofertantului, n caz contrar, sanc'iunile prev(zute de lege. Orice mesaj sau document publicitar va trebui s( con'in(, potrivit legii franceze, referiri la identitatea societ('ii de credit, obiectul *i durata opera'iunii propuse, precum *i un calcul al costului total al mprumutului, incluznd dobnda datorat( (precum *i, n eventualitatea n care aceasta este obligatorie, cuantumul total al primelor de asigurare pentru bunul n cauz(). Referiri exprese sunt necesare *i cu privire la valoarea primei tran*e *i a taxelor de procesare a dosarului depus de mprumutat. Formarea contractului are lor n etape, Codul consumatorului impunnd n Fran'a societ('ilor de credit s( formuleze o ofert# prealabil#, acompaniat( de un drept de retractare apar'innd consumatorului66, de care acesta poate face uz n ipoteza n care, de*i a acceptat
66

Idem, p. 355.

71

oferta de credit, hot(r(*te n zilele urm(toare s( revin( asupra op'iunii sale ini'iale. Literatura de specialitate s-a gr(bit s( remarce, pe de o parte, uzul de pleonasm la care recurge legiuitorul francez, a*a-numita ofert( prealabil( descriind practic (n limbajul tehnic tradi'ional) orice ofert( n etapa de pn( la perfectarea contractului. Chiar *i n situa'ia n care consumatorul este cel care, cel dinti, se adreseaz( societ('ii de credit solicitnd un mprumut, nu consumatorul se afl( la originea ofertei, el f(cnd o simpl( invita&ie la ofert# (de altfel, nu el este cel care fixeaz( termenii mprumutului, n aceast( prim( apropiere), motiv pentru care ntruct *i aici veritabila ofert( eman# de la profesionist documentul constatator trebuie s( con'in(, n mod obligatoriu, seria de men'iuni stabilite prin lege. Consumatorul obi*nuie*te s( semneze simultan att contractul de mprumut, ct *i contractul servit de acesta (care poate fi unul de vnzare, loca'iune, antrepriz( etc.). n Fran'a, legea adoptat( la 10 ianuarie 1978 permite mprumutatului s( retracteze acceptarea ntr-un termen de 7 zile, cu ajutorul unui formular deta*abil anexat ofertei de credit. Acest termen n care r(zgndirea trebuie s( mbrace forma unei declara&ii manuscrise exprese, poate fi redus la 3 zile, dac( mprumutatul a cerut s(-i fie livrat mai repede bunul dobndit cu ajutorul creditului. n ideea de a facilita exerci'iul libert('ii de retractare, legea francez( interzice executarea de pl('i ntre societatea de credit *i consumator, n baza respectivului contract, ceea ce este de natur( s( ridice semne de ntrebare dac( nu cumva procedeul cel mai nimerit ar fi fost cel al termenului obligatoriu de reflexie, *i nu cel al dreptului de retractare, n situa'ia discutat( p(rnd a fi mai degrab( vorba despre retardarea form#rii contractului, dect despre temporizarea etapei execut(rii. 3. Facultatea de agrement n special atunci cnd oferta de credit este f(cut( n vederea contract(rii concomitente, a consumatorului de credit, cu un vnz(tor, un locator ori un antreprenor *.a., societatea de credit are interesul de a se informa n leg(tur( cu riscurile pe care *i le asum( atunci cnd ofer( respectivul credit. n acest sens, este uzual( practica de a stipula, n oferta de credit, o a*a numit( clauz# de agreare n baza c(reia, ntr-un interval de 7 zile de regul(, societatea de credit *i rezerv( dreptul de a notifica mprumutatul cum c( *i men'ine (sau nu) op'iunea ini'ial( de acordare a creditului c(tre acesta (n analizele recente, amintita clauz( func'ioneaz( ca o rezerv# n angajament; consim'(mntul societ('ii de credit este un preconsim'(mnt care, pentru a forma contractul mpreun( cu acceptarea consumatorului, trebuie s( fie confirmat de c(tre ofertant). 4. Interdependen#a dintre contractul de credit $i contractul de baz Un alt aspect important este cel al interdependen'ei dintre contractul de credit *i contractul de baz(, a c(rui finan'are are loc prin intermediul primului. Este limpede c( cele dou( contracte sunt legate economic, consumatorul dornic s( ob'in( creditarea fiind interesat de contractul fundamental numai n m(sura n care intervine contractarea creditului, *i invers. Interdependen'a dintre cele dou( conven'ii este, ns(, *i una juridic#, n Fran'a legea special( solicitnd ca n contractul fundamental s( se precizeze dependen'a sa de contractul de credit, executarea nici unui angajament neputnd fi cerut( consumatorului ct( vreme nu a acceptat oferta prealabil( a societ('ii de credit. n ipoteza n care creditul este refuzat, ori consumatorul face uz de dreptul de retractare, sau nu este agreat ulterior de mprumut(tor, contractul de baz(

72

se rezolu'ioneaz( (nefiind ns( vorba de re'inerea unei culpe, n realitate nu rezolu'iunea este cea care opereaz(, ci fie caducitatea, fie inexisten'a contractului de baz(, a c(rui formare devine imposibil(). 5. Protejarea consumatorilor n cazurile de suprandatorare Fran'a ultimilor ani cunoa*te, pe model american, ca de altfel *i alte '(ri europene, admiterea oficial( *i, consecutiv, reglementarea printr-o lege special(, a unei probleme care, pn( de curnd, era cel mult una de ordin psihologic: cea a ndator#rii excesive a particularilor, n urma ncheierii contractelor de consum. Suprandatorarea este un concept propriu dreptului consuma'iei care descrie imposibilitatea manifest(, pentru debitorul de bun(credin'(, de a face fa'( ansamblului datoriilor sale neprofesionale, exigibile sau scadente. Buna-credin&# este o condi'ie de admisibilitate a cererii consumatorului de a i se aplica procedura special(. n dreptul francez, mai multe decizii ale Cur'ii de Casa'ie re'in ideea c(, * i n acest domeniu, buna-credin'( se prezum(, revenind profesioni*tilor creditori sarcina prob(rii unei ndator(ri dolosive ori rezultate dintr-o neglijen'( nepermis(. n plus, instan'a suprem( francez( a afirmat, de fiecare dat(, c( revine judec(torilor fondului misiunea de a cerceta (analiza) circumstan'ele care au dus la situa'ia de ndatorare excesiv(. De exemplu, nu poate fi considerat debitor de bun(-credin'( consumatorul care, pentru a ob'ine noi credite, a disimulat situa'ia sa patrimonial( real(, prin declara'ii mincinoase. Suprandatorarea activ# (ndatorarea necugetat(, insuficient reflectat(, rezultat( dintr-o neglijen'( grav() nu este ns( singura ipotez( posibil(. Suprandatorarea pasiv# adesea mai grav( poate reie*i dintr-o situa'ie ulterioar( de divor', *omaj, invaliditate survenit(, decesul unuia din so'i *. a.; cu alte cuvinte, este produsul unor circumstan'e exterioare, personale ori familiale *i solicit(, din partea judec(torului, o indulgen'( aparte. n Fran'a, o suit( de texte legale culminnd cu Legea din 29 iulie 1998 privitoare la lupta contra excluderii sociale *i cu introducerea n Codul consuma'iei a art. L. 331 1 *i urm(toarele instituie o procedur( special( referitoare, pe de o parte, la reglarea amiabil# a crean'elor ntre debitorul falimentar civil *i creditorii s(i *i, pe de alt( parte, la redresarea judiciar# civil# a acestuia. Beneficiul amintitei proceduri este rezervat persoanelor fizice, iar aplicarea textelor legale este declan*at( de cererea consumatorului adresat( unei comisii speciale de mediere. Procedura francez# a suprandator#rii poate fi rezumat( astfel: (I) depunerea dosarului, (II) admiterea dosarului consumatorului, (III) nscrierea imediat( a acestuia n Fi*ierul electronic na'ional al incidentelor de credit privind particularii, (IV) elaborarea unui plan de reglare amiabil( a debitului ntre creditori *i debitor, (V) n caz de e*ec al rezolv(rii amiabile, elaborarea unui plan conven'ional de redresare civil(, (VI) dac( aplicarea planului se dovede*te posibil( (debitorul este solvabil), se procedeaz( la e alonarea pl#&ii datoriilor pe o durat( maxim( de 8 ani. Remarcabil(, n acest context, este posibilitatea legal( de moderare a dobnzilor datorate creditorului pn( la ntinderea dobnzii legale. n ipoteza n care aplicarea planului devine imposibil( (debitorul este insolvabil), se aplic( un moratoriu (nghe&area datoriilor) pentru o durat( cuprins( ntre cteva s(pt(mni *i trei ani. n acest interval de timp, dac( *ansele debitorului de a-*i achita treptat datoriile sunt nule sau modice, dosarul se rentoarce n fa&a Comisiei, care procedeaz( la o tergere total# sau par&ial# a datoriilor consumatorului. Singura sanc'iune suferit( de acesta din urm( este nscrierea imediat( n Fi*ierul na'ional al incidentelor privind creditul acordat particularilor, pentru 8 ani consecutivi, ceea ce echivaleaz( cu excluderea de la posibilitatea de a ob&ine credite n urm#torii 8 ani.

73

6. Concluzii Suprandatorarea este un concept propriu dreptului consuma'iei care descrie imposibilitatea manifest(, pentru debitorul de bun(-credin'(, de a face fa'( ansamblului datoriilor sale neprofesionale, exigibile sau scadente. Spre deosebire de dreptul francez al consumului, dreptul romn nu cunoa*te de lege lata un mecanism special de protejare a consumatorului n asemenea cazuri. n materia creditelor preafectate, contractul principal trebuie considerat a fi ncheiat sub condi'ia suspensiv( (implicit() a ncheierii contractului de credit. Sumar 1. Protejarea consumatorilor n opera'iunile de credit. No'iunea de ofert( prealabil( 2. Facultatea de agrement 3. Interdependen'a dintre contractul de credit *i contractul de baz( 4. Protejarea consumatorilor n cazurile de suprandatorare 5. Concluzii

Chestionar (1) Ce se n'elege prin facultate de agrement n materia contractelor bancare de credit? (2) Ce se n'elege prin credit preafectat? (3) Ce presupune, din punct de vedere tehnico-juridic, interdependen'a dintre contractul de credit *i contractul de baz(? Bibliografie modul Bibliografie obligatorie: J. Goicovici, Dreptul consuma&iei, Ed. Sfera Juridic#, Cluj-Napoca, 2006, p. 102-106. Bibliografie facultativ(: J. Calais-Auloy, Fr. Steinmetz, Droit de la consommation, 5e dition, Dalloz, Paris, 2000, p. 385-400 ; Y. Picod, H. Davo, Droit de la consommation, Ed. Armand Colin, Paris, 2005, p. 271-277 i p. 283-288 ; J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, P.U.F., Paris, 1996, p. 388-406.

74

MODULUL XIII. CREDITUL PENTRU CONSUM N DREPTUL ROMN Scopul %i obiectivele

Situat n continuarea prezent(rii generale a contractului de credit din capitolul precedent, acest capitol *i propune s( trateze: (1) publicitatea ofertei de credit; (2) no'iunea formalismului informativ men'iunea obligatorie privind DAE; (3) sanc'ionarea nerespect(rii formalismului informativ; (4) deturnarea protec'iei conferite prin reglementarea formalismului informativ; (5) regulile speciale privind creditul gratuit. Prin parcurgerea modulului, studentul va fi familiarizat cu reglementarea legal( intern( a contractului de credit pentru consum *i va fi apt s( identifice solu'iile juridice corecte n spe'ele relative la executarea unei astfel de conven'ii. Scurt! recapitulare a conceptelor prezentate anterior

(1) situa&ie de suprandatorare = imposibilitatea manifest(, pentru un consumator debitor de bun(-credin'(, de a face fa'( ansamblului datoriilor sale non-profesionale, devenit exigibile; (2) credit preafectat = contract de credit ncheiat pentru finan'area execut(rii unui contract de consum principal. Schema logic! a modului FORMALISMUL INFORMATIV N CONTRACTUL DE CREDIT PENTRU CONSUM CON INUT LEGAL
(A) Men#iunea obligatorie privind DAE DAE (dobnda anual# efectiv#) reprezint(, costul total al creditului la consumator, exprimat n procent anual din valoarea creditului total acordat *i calculat n conformitate cu art. 4 din Lege. (a) numele *i adresele p(r'ilor contractante; (b) indicarea condi'iilor n care DAE poate fi modificat(; (c) valoarea, num(rul *i frecven'a sau datele pl('ilor pe care consumatorul trebuie s( le efectueze pentru rambursarea creditului, precum *i pentru dobnd( *i alte costuri; (d) o list( a elementelor de cost prev(zute la art. 4 alin. (2) *i care revin consumatorului; (e) documenta'ia de credit specific(; (f) prevederile art. 11 ((1) Consumatorul are dreptul s( achite anticipat, integral sau par'ial, obliga'iile sale rezultate din contractul de credit. (2) n cazul achit(rii anticipate a obliga'iilor sale contractuale, consumatorul are dreptul la o reducere echitabil( a costului creditului, stabilit( propor'ional cu perioada de utilizare a creditului

(B)Men#iunile obligatorii prev zute de art. 8 din Legea nr. 289/2004

75

respectiv); (g) celelalte condi'ii esen'iale ale contractului de credit.

Con$inutul informa$ional detaliat 1. Publicitatea ofertei de credit Legea nr. 289 din 24 iunie 2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor persoane fizice67 este o transpunere n dreptul romn68 a Directivei nr. 87/102/CEE din 22 decembrie 1986 pentru armonizarea prevederilor legislative, administrative *i de reglementare privind creditul pentru consum, modificat( * i completat( prin Directiva nr. 90/88/CEE din 22 februarie 1990 *i Directiva nr. 97/7/CE din 16 februarie 1998. Prima remarc( pe care un cititor atent o poate face, atunci cnd parcurge textul Legii nr. 289/2004 este aceea c(, n materie de credit pentru consum, legiuitorul romn pe modelul directivelor europene nu a considerat suficient( prohibi'ia general( a publicit('ii n*el(toare, ci a optat pentru n(sprirea regimului aplicabil mesajului publicitar n acest domeniu. Astfel, n a doua parte a textului art. 5 din Lege se aminte*te faptul c(, *i n privin'a creditului pentru consum, profesioni*tii sunt chema'i s( respecte prevederile Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modific(rile *i complet(rile ulterioare. Textul art. 5 adaug( ns(: scopul comercial al acestor informa'ii trebuie s( fi expus foarte clar, prin folosirea limbajului obi*nuit. Intr(m, dintr-o dat(, pe terenul unui regim mai riguros aplicat mesajului publicitar: pe de o parte, acesta trebuie s( fac( uz de termenii limbajului comun, cu evitarea expresiilor de specialitate inaccesibile celui profan. Transpare de aici inten'ia legiuitorului de a-l pune la ad(post pe consumator de situa'iile n care ar fi sedus de un anun' publicitar care ascunde prin omisiune ori prin eufemizare pericolele ce decurg din acceptarea ofertei de credit. Mai mult chiar, publicitatea f(cut( creditului poate exploata vizibil credulitatea, nevoia de afectivitate, trebuin'ele fizice ale consumatorului etc. Or, informa'ia livrat( consumatorului trebuie s( fie comprehensibil#, iar norma legal( tinde la disiparea din interiorul anun'ului publicitar ori a ofertei de credit - a oric(rei obscurit('i ori ambiguit('i. Prezentarea inteligibil( a informa'iilor esen'iale nlesnesc elaborarea unui consim'(mnt luminat. Ceea ce ne permite s( conchidem c(, de*i prima faciae regula pare s( gestioneze regimul publicit('ii ofertei de credit, n realitate pe terenul form#rii contractului trebuie s( ne plas(m atunci cnd discut(m aceast( reglementare, iar 'inta sa ultim( este protejarea consim&#mntului p(r'ii slabe la act. A*adar, legiuitorul pe tiparul directivelor europene a considerat insuficient(, n materia creditului pentru consum, interzicerea publicit('ii n*el(toare *i a impus, n cuprinsul art. 5 din Lege, o serie de reguli pozitive, ce oblig( profesioni*tii creditului la inserarea unor men&iuni obligatorii n mesajul publicitar, respectiv n textul ofertei de credit. Vom analiza aceste reguli n cele ce urmeaz(. 2. Formalismul informativ - no#iune
Publicat( n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr. 611 din 6 iulie 2004 *i intrat( n vigoare, conform art. 24 (2), la 6 luni de la data public(rii. n continuare Legea. 68 Aspect indicat expres n textul art. 24 (1) din Lege.
67

76

Men&iunea obligatorie privind DAE. Potrivit art. 5 din Lege, orice ofert( de credit pentru consum trebuie s( men'ioneze DAE, n mod clar *i inteligibil. DAE - dobnda anual# efectiv# - reprezint(, dup( cum se arat( n art. 2 lit. e), costul total al creditului la consumator, exprimat n procent anual din valoarea creditului total acordat *i calculat n conformitate cu art. 4. Men&iunea obligatorie impus( de Lege pentru orice anun' publicitar ori ofert( de credit pentru consum se refer( la DAE *i indic( inten'ia legiuitorului de a reprima dou( tipuri de practici abuzive69: pe de o parte, profesioni*tii creditului pot ncerca anun'area unui cost al creditului relativ sc(zut, f(r( a avertiza consumatorul asupra obliga'iei sale contractuale de a pl(ti taxe de examinare a dosarului, comisioane i alte remunera&ii ale mprumut(torului, al c(ror cuantum spore*te substan'ial, n realitate, costul total al creditului contractat; or, n prezen'a art. 5 din Lege, o asemenea tentativ( a profesionistului este anulat(, DAE trebuind a fi specificat( n ofert( (respectiv n mesajul publicitar) expres *i inteligibil. Pe de alt( parte, mprumut(torul ar putea indica o dobnd( calculat( asupra capitalului mprumutat ini'ial, cu ignorarea inten'ionat( a faptul c( acest capital se diminueaz( succesiv n timp, prin frac'iunile ce vor fi rambursate e*alonat. Or, specificarea DAE furnizeaz( consumatorului o informa'ie obiectiv#: aceasta se determin( cu luarea n calcul a modalit('ilor de amortizare, n func'ie de rambursarea fiec(rei tran*e din suma ini'ial(. Men&iunile obligatorii prev#zute de art. 8 din Lege. Potrivit art. 8 din Legea nr. 289/2004 textul scris al contractului de credit pentru consum trebuie s( prevad( expres: (a) numele *i adresele p(r'ilor contractante (art. 8 lit. a) din Lege); (b) valoarea DAE, precum *i indicarea condi'iilor n care DAE poate fi modificat( (art. 8 lit. b) *i c) din Lege); textul este superfluu, dac( observ(m c(, deja n baza art. 5 din Lege, men'iunea privitoare la DAE trebuie s( figureze n orice ofert( de credit pentru consum.Tautologia comis( de legiuitor se explic( simplu *i este de natur( s( nu pun( ntr-o lumin( prea favorabil( felul n care redactorii Legii st(pnesc conceptele elementare de drept privat: oferta de care face vorbire art. 5 este v(zut(, n chip bizar, drept altceva dect contractul final ca acceptare a respectivei oferte (un soi de document publicitar sau de propunere nejuridic(). Motiv pentru care s(vr*ind o eroare tehnic( evident( legiuitorul prevede ca obligatorie men'ionarea DAE att n ofert(, ct *i n oferta acceptat(. (c) o list( cu valoarea, num(rul *i frecven'a sau datele pl('ilor pe care consumatorul trebuie s( le efectueze pentru rambursarea creditului, precum *i pentru dobnd( *i alte costuri. n cazul n care este posibil, va fi indicat(, de asemenea, valoarea total( a pl('ilor efectuate (art. 8 lit. d) din Lege). Asist(m din nou la amestecarea, n acela*i text legal, a dou( tehnici juridice care ar fi trebuit s( r(mn( distincte: pe de o parte, primele date sunt elemente esen&iale ale contractului de credit pentru consum (ce 'in de nucleul acestuia, conturat prin lege); pe de alt( parte, men'ionarea valorii totale a pl('ilor este facultativ# (spre deosebire de elementele de esen'a contractului, a c(ror precizare este obligatorie). O singur( problem(, totu*i: precizarea acestei valori totale este util( consumatorului pentru formarea unui consim'(mnt avizat. Din dou(, una: ori mergem pe ideea c( stipularea n contract a costului total al creditului (cum cere art. 8 lit. e)) este suficient( pentru informarea consumatorului *i atunci men'ionarea valorii totale a pl('ilor nu mai este obligatorie. Ori consider(m ntr-o variant( mai pu'in credibil( c( stabilirea prin contract a valorii total a pl('ilor este *i ea obligatorie, dar atunci ea nu poate fi *i facultativ( (indicat(, adic( n exprimarea legiuitorului n cazul n care este posibil)!
69

A se vedea J. Calais - Auloy, Fr. Steinmetz, Droit de la consommation, cit. supra, p. 381-382.

77

Hilar, la urma urmelor, demersul redactorilor Legii, n art. 8 lit. d): o parte a acestor date este *i ea obligatorie, dar numai n cazul n care este posibil (d) o list( a elementelor de cost prev(zute la art. 4 alin. (2) *i care revin consumatorului (art. 8 lit. e) din Lege); (e) documenta'ia de credit specific( (art. 8 lit. f) din Lege); (f) prevederile art. 11 devin *i ele men'iuni obligatorii70 (conform art. 8 lit. g) din Lege); (g) celelalte condi'ii esen'iale ale contractului de credit, inclusiv clauzele prev(zute n anexa nr. 1 (art. 8 lit. h) din Lege). Ce este formalismul informativ? Conceptul descrie o tehnic# perfec&ionat# de protec&ie71 a consim'(mntului consumatorului la ncheierea contractelor cu profesioni*tii comer'ului. Sorgintea sa este legal(: stabilirea cazurilor de formalism informativ *i a condi'iilor n care informa'ia obligatorie trebuie furnizat( consumatorilor r(mne apanajul legiuitorului, care intervine prin intermediul legilor speciale apar'innd dreptului consumului. Literatura francez( de specialitate aranjeaz( aceast( nou( specie de formalism cnd printre variantele solemnit('ilor, cnd printre m(surile preventive de informare a consumatorilor (ca surs( legal# *i concret# a unei obliga'ii de informare). Credem c( formalismul informativ este o variant# modern#, inovat# a formalismului ad validitatem, solemnitatea i informarea obligatorie mbinndu-se ntr-un mod inedit, perfec&ionat n raport cu maniera tradi'ional( de evitare a viciilor de consim'(mnt. Potrivit art. 5 din Legea nr. 289/2004, att anun'urile publicitare, ct *i oferta de credit pentru consum trebuie s( con'in(, n mod obligatoriu, men'iunea privitoare la cuantumul DAE. Pentru ca textul legal s( *i ating( finalitatea protectoare se impune cu necesitate ca oferta de credit s( fie f(cut( n form# scris#, numai astfel putndu-se vorbi despre respectarea cerin'ei legale a men'iunii obligatorii. n al'i termeni: ori de cte ori legea impune inserarea unor men&iuni speciale, ea indic( implicit, cu necesitate, respectarea formei scrise ad validitatem, ntruct doar astfel oferta formulat( de profesioni*tii creditului (sau ai comer'ului n general) va satisface cerin'a legal(. Ra'ionamentul este simplu: despre men'iuni obligatorii putem vorbi numai n perimetrul formei scrise a contractului vizat72. Consim&#mntul consumatorului este cel ocrotit prin regula instituit( de art. 5 (*i o parte din textul art. 8) din Lege; or, protejarea consim'(mntului la act este, din totdeauna, o marc( a formei solemne. Dac( am interpreta textul art. 5 din Lege n sensul instituirii unei rigori probatorii, am e*ua n absurd: nscrisul - instrumentum consemnnd oferta dac# exist# n m(sura n care nu con'ine men'iunea obligatorie a DAE, ar fi nul ca mijloc de dovad(; contractul de credit s-ar derula ns( mai departe, n caz de litigiu urmnd a fi probat in extremis printr-alte mijloace dect nscrisul inform. Desigur, profesionistului i s-ar putea aplica amenda contraven'ional( prev(zut( de art. 17 din Lege, dar aceast( rezolvare nu ar nlesni cu nimic situa'ia consumatorului care a contractat n necuno*tin'( de cauz( *i al c(rui consim'(mnt a fost unul neavizat. Prin urmare, nu de un formalism probator riguros are nevoie consumatorul
Potrivit art. 11, (1) Consumatorul are dreptul s( achite anticipat, integral sau par'ial, obliga'iile sale rezultate din contractul de credit. (2) n cazul achit(rii anticipate a obliga'iilor sale contractuale, consumatorul are dreptul la o reducere echitabil( a costului creditului, stabilit( propor'ional cu perioada de utilizare a creditului respectiv. 71 V. Magnier, Les sanctions du formalisme informatif, n La Semaine Juridique nr. 5/2004, p. 178. 72 De altfel, potrivit art. 7 din Lege, contractele de credit pentru consum vor fi redactate n scris, pe hrtie sau pe alt suport durabil.
70

78

la formarea contractelor de credit pentru consum, ci de un formalism ad validitatem, a c(rui nerespectare atrage, dup( cum se *tie, nulitatea absolut( a contractului n'eles ca negotium. Cu tot ceea ce implic( aceasta, inclusiv repunerea p(r'ilor n situa'ia anterioar( contract(rii. Prin rico*eu, a*adar, obligativitatea men'ion(rii DAE implic( redactarea n form( scris( ad validitatem a ofertei de credit. n spatele regulii de form(, ntrez(rim o cerin'( de fond: forma scris( a ofertei trebuie s( con'in( informa'ii clare *i explicite privitoare la DAE, iar scopul ultim este cel al evit(rii unui consim'(mnt pripit *i neavizat. Cunoscnd din star cuantumul DAE, consumatorul poate decide repudierea ori acceptarea respectivei oferte, putnd-o compara cu oferta formulat( de alte institu'ii de credit *i putnd evalua cu exactitate att costul final al creditului, ct *i: 10. oportunitatea contract(rii acelui mprumut; 20. posibilitatea efectiv( de a face fa'(, financiar, costului total indicat de ofert(. 3. Concluzii Conceptul de formalism informativ descrie o tehnic# perfec&ionat# de protec&ie a consim'(mntului consumatorului la ncheierea contractelor cu profesioni*tii comer'ului. Sorgintea sa este legal(: stabilirea cazurilor de formalism informativ *i a condi'iilor n care informa'ia obligatorie trebuie furnizat( consumatorilor r(mne apanajul legiuitorului, care intervine prin intermediul legilor speciale apar'innd dreptului consumului. Potrivit art. 5 din Legea nr. 289/2004, att anun'urile publicitare, ct *i oferta de credit pentru consum trebuie s( con'in(, n mod obligatoriu, men'iunea privitoare la cuantumul DAE. Pentru ca textul legal s( *i ating( finalitatea protectoare se impune cu necesitate ca oferta de credit s( fie f(cut( n form# scris#, numai astfel putndu-se vorbi despre respectarea cerin'ei legale a men'iunii obligatorii. Sumar 1. Publicitatea ofertei de credit 2. Formalismul informativ - no'iune 3. Concluzii Chestionar (1) Ce se n'elege prin formalism informativ? (2) Ce tip de sanc'iune se dovede*te a fi eficient(, n ipoteza nc(lc(rii de c(tre profesionist a formalismului informativ impus de lege? Bibliografie modul Bibliografie obligatorie: J. Goicovici, Protejarea consim&#mntului p#r&ii slabe prin Legea nr. 289/2004; privind regimul juridic al creditelor pentru consum, n Dreptul nr. 8/2005, p. 1246.

79

MODULUL XIV. OBLIGA IA DE SECURITATE Scopul %i obiectivele

Modulul alocat obliga'iei de securitate *i propune, pentru nceput, o prezentare a istoricului acestei no'iuni, urmat( de o prezentare a cauzelor exoneratoare de r#spundere n dreptul romn al consumului *i de o analiz( a no'iunii de risc de dezvoltare. De asemenea, va fi investigat( posibilitatea consumatorului de a pretinde desp(gubiri n temeiul r(spunderii contractuale sau extracontractuale, ori al altui regim special de r(spundere. Prin parcurgerea modulului, studentul va fi apt s( disocieze n practic( situa'iile n care este aplicabil( reglementarea legal( relativ( la neexecutarea obliga'iei de securitate a produselor, de cazurile n care nu aceasta este incident(, ci, eventual, cea relativ( la obliga'ia legal( de conformitate a produselor. Scurt! recapitulare a conceptelor prezentate anterior

formalism informativ = tehnic( perfec'ionat( de protec'ie a consim'(mntului consumatorului la ncheierea contractelor cu profesioni*tii comer'ului, de sorginte legal(: stabilirea cazurilor de formalism informativ *i a condi'iilor n care informa'ia obligatorie trebuie furnizat( consumatorilor r(mne apanajul legiuitorului, care intervine prin intermediul legilor speciale apar'innd dreptului consumului. Potrivit art. 5 din Legea nr. 289/2004, att anun'urile publicitare, ct *i oferta de credit pentru consum trebuie s( con'in(, n mod obligatoriu, men'iunea privitoare la cuantumul DAE. Pentru ca textul legal s( *i ating( finalitatea protectoare se impune cu necesitate ca oferta de credit s( fie f(cut( n form# scris#, numai astfel putndu-se vorbi despre respectarea cerin'ei legale a men'iunii obligatorii. Schema logic! a modului R$SPUNDEREA SPECIAL$ PENTRU PRODUSELE CU DEFECTE CAUZE DE NEIMPUTABILITATE (a) Cauze de neimputabilitate a prejudiciului (b) Cauze de neimputabilitate a defectului (1) nu produc#torul este cel care a pus bunul n circula'ie; (2) produsul nu a fost fabricat pentru a fi comercializat sau pentru orice alt( form( de distribu'ie n scop economic. (1) defectul care a generat paguba nu a existat la data la care produsul a fost pus n circula'ie sau a ap(rut ulterior punerii n circula'ie a produsului din cauze neimputabile produc(torului (situa'ia include fapta victimei / fapta unui ter'); (2) paguba se datoreaz( respect#rii unor condi&ii obligatorii impuse de reglement(rile emise de autorit('ile competente.

80

RISCUL DE DEZVOLTARE ELEMENTELE DEFINI IEI (1) Riscul de dezvoltare este un anumit tip de defect. (2) Defectul purtnd aceast( denumire trebuie s fi existat la data punerii bunului n circula#ie. (3) Defectul se datoreaz nivelului cuno$tin#elor $tiin#ifice $i tehnice de la momentul punerii produsului n circula'ie. Con$inutul informa$ional detaliat 1. Istoric Autonomizarea unei obliga&ii speciale de securitate s-a constituit ntr-un r(spuns la o form( modern( de angoas(: cea legat( de rela'ia consumatorului cu profesioni*tii comer'ului. Obliga'ia de securitate apare, n prima sa variant(, n jurul anului 1911, ca fiind o specie de obliga'ie contractual( prezent( ca element esen'ial73 n conven'iile de munc( mai nti, apoi n cele de transport de persoane74. De ce era nevoie de o obliga&ie contractual# special(? n principiu, pentru c(, de pe pozi'ia consumatorului creditor al obliga'iei, r(spunderea contractual( este mult mai u*or de antrenat dect varianta delictual( a responsabilit('ii civile, *tiut( fiind dificultatea cu care poate fi dovedit( culpa, n cazul ultimeia. n plus, obliga'ia amintit( urma s( fie una de rezultat. Din dou( motive: pe de o parte, victima era scutit( de proba culpei transportatorului, fiind suficient s( dovedeasc( paguba. Pe de alt( parte, a vorbi despre o simpl( ndatorire de pruden'( *i diligen'(, n privin'a societ('ilor de transport de persoane, - care *i propuseser( aceast( activitate ca scop juridic, - ar fi fost un nonsens *i ar fi plasat victimele accidentelor pe un teren extrem de neprielnic desp(gubirilor. Jurispruden'a francez( a extins domeniul obliga'iei de securitate asupra tuturor cazurilor n care victimei i-ar fi fost imposibil s( fac( proba vinov('iei comerciantului. Astfel, obliga'ia n discu'ie a fost impus(, pe care pretorian( *i uneori legislativ(, proprietarilor ori exploatan'ilor de hoteluri, restaurante, piscine, cluburi de echita'ie, s(li de spectacole, cluburi sportive, patinoare, agen'ii de voiaj *. a. Treptat, n dreptul privat francez s-a asistat la o decontractualizare a obliga'iei de securitate: nu numai contractan'ii, dar *i cei care erau ter'i fa'( de contractul ncheiat cu comerciantul urmau a fi desp(gubi'i de c(tre acesta din urm(, n ipoteza prejudicierii lor prin intermediul produselor defectuoase. Cazul trec(torului inocent, ori al rudelor cump(r(torului de produse, r(ni'i sau leza'i ntr-un alt mod de bunul defect intrau, de acum, n categoria victimelor cu drept de desp(gubire n temeiul obliga'iei de securitate75.

Clauzele de ner(spundere inserate de profesioni*ti sunt ineficace, fiind tentative de extirpare din contract a unui element esen'ial. 74 Este de esen'a contractului de transport de persoane ducerea pasagerilor n siguran&# la destina'ie. n absen'a acestei obliga'ii, c(l(torii nu ar fi contractat cu transportatorul, re'inea n 1911 Curtea de Casa'ie francez(: H., L., J. Mazeaud, Fr. Chabas, Leons de droit civil, tome II, 1re volume, Les Obligations, 9e d., Montchrestien, Paris, 1999, p. 397 *i urm. A se vedea *i I.- F. Popa, Obliga&ia de securitate mijloc de protec&ie a consumatorului, n Dreptul nr. 3/2003, p. 59-76. 75 Explica'ia figureaz( expressis verbis de abia n hot(rri precum: Curtea de Casa'ie francez(, camera I civil(, decizia din 20 martie 1989; decizia din 17 ianuarie 1995, citate dup( P. Jourdain, Note, n Le Dalloz. Recueil nr. 25/1995, p. 350-358.

73

81

2. R spunderea special r spundere

pentru produsele cu defecte. Cauze de exonerare de

Potrivit Directivei nr. 85/374/EEC din 25 iulie 1985 privind r(spunderea produc(torului, un produs este defectuos atunci cnd nu ofer( securitatea la care consumatorul se poate a*tepta n mod legitim, defini'ie reluat( n linii mari de legiuitorul nostru n textul art. 2 (1) din Lege76. De*i fondat( pe orice altceva dect elementul - culp(, r(spunderea instituit( de Directiv( nu era menit( s( se transforme ntr-o povar( mult prea greu de dus de umerii - * i a*a fragiliza'i de regulile stricte ale regimului concuren'ei legale - ai fabrican'ilor de bunuri. Responsabilitatea pentru produsele defectuoase este supus(, mai nti, unei duble condi'ii temporale: (i) pe de o parte, aceasta se stinge la scurgerea unui termen de 10 ani de la data punerii produsului n circula'ie (art. 11 din Lege)77. Un termen criticabil, f(r( ndoial(, - ns( doar de pe pozi'ia consumatorului (ntruct majoritatea pagubelor intervin n practic( dup( expirarea acestei durate), nu *i din perspectiva fabrican'ilor, elibera'i de r(spunderea special( dup( 10 ani (se 'ine cont, n fond, de faptul c( fiecare produs nu este dect rezultatul unei etape, - adesea dep(*it( mai trziu, - n evolu'ia *tiin'ei *i tehnicii); (ii) pe de alt( parte, ac'iunea n repara'ie se prescrie ntr-un termen de 3 ani de la data la care victima a luat sau ar fi putut lua la cuno*tin'( despre existen'a pagubei, a defectului *i a identit('ii produc(torului (art. 11 din Lege, relund termenul indicat de Directiv(). Produc(torul nu este r(spunz(tor dac( dovede*te absen'a defectului n momentul punerii n circula'ie a bunului sau na*terea defectului posterior acestui moment; fabricantul nu r(spunde dac( aduce proba faptului c( nu el este la originea punerii bunului n circula'ie, c( produsul nu a fost destinat vnz(rii *i distribu'iei comerciale, ori c( defectul rezult( din respectarea regulilor legale imperative n vigoare. I se mai d( *ansa produc(torului s( dovedeasc( interven'ia faptei victimei drept cauz( a prejudiciului (art. 8 din Lege) ceea ce respect( tradi'ia dreptului civil continental, unde culpa victimei exonereaz( de r(spundere. Nu trebuie, totu*i, s( ne l(s(m n*ela'i de termenii folosi'i: n fond, foarte rar s-ar putea ajunge la exonerarea total( a produc(torului pe acest temei, odat( ce defectul exist(; mai degrab(, c(tre o diminuare a r(spunderii trebuie s( ne orient(m aici. Cauzele de neimputabilitate au fost expres *i limitativ ar(tate n textul art. 7 (1) lit. a) d) *i f) din Lege. n esen'(, vorbim aici despre dou( tipuri de cauze de neimputabilitate78: (a) Cauze de neimputabilitate a prejudiciului, nsumnd urm(toarele situa'ii: - nu produc#torul este cel care a pus bunul n circula&ie (art. 7 (1) lit. a) din Lege). Foarte pe scurt, lucrurile stau astfel: n baza unei prezum'ii simple, produc(torul este considerat pn( la proba contrar(, adus( de acesta a se afla la originea punerii bunului n circula'ie. No'iunea punerii n circula'ie a unui produs trimite la desesizarea voluntar( de bun, ceea ce nseamn( c(, ori de cte ori intrarea n posesia produsului a avut loc f(r( consim'(mntul fabricantului, ultimul va fi exonerat de r(spundere. Ipoteze ale ivirii acestui caz n practic( pot
Art. 2 (1) lit. d) din Lege: produs cu defecte - produsul care nu ofer( siguran'a la care persoana este ndrept('it( s( se a*tepte, 'inndu-se seama de toate mprejur(rile, inclusiv de: 1. modul de prezentare a produsului; 2. toate utiliz(rile previzibile ale produsului; 3. data punerii n circula'ie a produsului. 77 Textul Legii reia preciz(rile Directivei, la fel cum procedase *i legiuitorul francez. 78 Pentru detalii, trimitem la F. Collart Dutilleul, Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, Prcis Dalloz, 4e dition, Paris, 1998, p. 242-243.
76

82

fi, de pild(: cazul prejudicierii unui angajat al produc(torului, de c(tre un produs defectuos, mai naintea punerii lui n circula'ie; cazul n care paguba intervine n contextul n care, odat( depistat viciul, fabricantul a ncredin'at bunurile unei societ('i specializate, pentru a fi distruse, iar aceasta le pune n circula'ie f(r( *tirea sa etc. - produsul nu a fost fabricat pentru a fi comercializat sau pentru orice alt# form# de distribu&ie n scop economic (art. 7 (1) lit. c) din Lege). Prevederea legal( vizeaz(, de exemplu, cazul bunurilor destinate exclusiv procedurilor experimentale, dar nu *i pe cel al e*antioanelor gratuite oferite pentru atragerea, fidelizarea ori recompensarea clientelei. 79 Doar o observa'ie, odat( ajun*i n acest punct: Legea reia, pe segmentul cauzelor exoneratoare de r(spundere, prevederile Directivei C.E.E. din 25 iulie 1985 privind r(spunderea pentru produse defectuoase; or, textul Directivei este u*or tautologic: cazul n care produsul nu a fost destinat distribu'iei comerciale nu este o veritabil( cauz( autonom( de neimputabilitate, ci doar o variant( a ipotezei n care produc(torul nu a pus produsul n circula'ie deja vizat( de art. 7 lit. a) din Directiv( (respectiv art. 7 (1) lit. a) din Legea romn(). De*i reduntant, textul lit. c) vine s( atrag( aten'ia n mod util, poate, - asupra uneia din modalit('ile concrete ale ivirii cauzei de neimputabilitate prev(zute deja la lit. a). (b) cauze de neimputabilitate a defectului. Dou( situa'ii pot fi aici ncadrate: - defectul care a generat paguba nu a existat la data la care produsul a fost pus n circula&ie sau a ap#rut ulterior punerii n circula&ie a produsului din cauze neimputabile produc#torului (art. 7 (1) lit. b) din Lege). Din nou asist(m, *i n acest caz, la solicitarea unei probe din partea produc(torului, care s( 'inteasc( la r(sturnarea prezum'iei simple de imputabilitate a pagubei. Misiunea fabricantului nu este deloc facil(, pentru c(, pe teren probator, el va trebui s( arate c( defectul nu *i are originea n sfera sa de produc'ie. Textul legal nu las( loc pentru dubii: dac( se poate aprecia c( defectul ce a cauzat paguba s-a n(scut ulterior punerii bunului n circula'ie, fabricantul produsului nu va fi 'inut responsabil. Situa'ii practice de interven'ie a acestui caz de ner(spundere pot fi, de exemplu, cele n care defectul ap(rut este rezultatul gre*itei manipul(ri sau transport(ri a bunului, de c(tre distribuitor sau transportator. Redundant, pe alocuri, dar *i inconsecvent este *i cazul de neimputabilitate a pagubei prev(zut la lit. b). !i aceasta, ntruct implic( adesea dovada interven'iei unei cauze str(ine (fapta victimei, fapta unui ter'), la care trimite oricum art. 8. Utilitatea textului legal poate fi salvat(, eventual, prin prisma faptului c( acest caz exonerator intervine uneori *i n absen'a faptei victimei: ipoteza viciilor ap(rute n cursul exploat(rii normale a bunului este *i ea aici vizat(. - paguba se datoreaz# respect#rii unor condi&ii obligatorii impuse de reglement#rile emise de autorit#&ile competente (art. 7 (1) lit. d) din Lege). Aceast( cauz( de ner(spundere are, totu*i, un teren de aplicare extrem de strict. n urm(torul sens: nu este suficient ca produsul s( fi fost fabricat cu respectarea normelor legale imperative existente ori s( fi f(cut obiectul unei autoriza'ii administrative. Este, n acela*i timp, necesar ca produc(torul s( fi monitorizat (n cei zece ani de la punerea bunului n circula'ie la care face trimitere textul art. 11) evolu'ia
Acest tip de practici se ncadreaz(, de fapt, n orice alt( form( de distribu'ie n scop economic, pentru care fabricantul este 'inut a r(spunde. A se vedea, pentru analiza unor spe'e de dreptul consuma'iei implicnd producerea de pagube prin intermediul e*antioanelor gratuite distribuite clien'ilor, A. Laude, La responsabilit des produits de sant, n Le Dalloz. Recueil, nr. 18/1998, Chronique, p. 193.
79

83

bunului pe pia'( *i apari'ia posibilelor defecte. Supravegherea urmat( de retragerea bunului de pe pia'(, odat( intervenite n practic( efectele nocive ale produsului *i de avizarea prin massmedia a consumatorilor asupra riscurilor atrase de achizi'ionarea produsului compromis. 80 Rezumnd, constat(m c( Legea face implicit vorbire pe modelul Directivei europene despre dou( prezum'ii simple aplicate produc(torului: o prezum&ie de imputabilitate (raportul de cauzalitate dintre prejudiciu *i defectul bunului s-ar datora, pn( la proba contrar(, produc(torului, ntruct a 'inut de voin'a sa) *i o prezum&ie de implicare (raportul de cauzalitate, n'eles n sens material, ntre pagub( *i defectul produsului intervine datorit( activit('ii produc(torului). 3. Riscul de dezvoltare Legea nr. 240 din 7 iunie 2004 privind r(spunderea produc(torilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte81, atunci cnd face vorbire despre mprejur(rile speciale n care produc(torul este exonerat de r(spundere, enumer( la lit. e) *i cazul n care nivelul cuno*tin'elor *tiin'ifice *i tehnice existent la momentul punerii n circula'ie a produsului nu i-a permis depistarea defectului n cauz(. Jurispruden'a francez( nume*te aceast( situa'ie risc de dezvoltare *i i consacr( o detaliere nuan'at( *i atent( a elementelor definitorii. n dreptul nostru, no'iunea a fost reglementat( legal nc( din anul 200282. Prin amintita no'iune s-a n'eles uneori un risc societar, respectiv un risc inevitabil n condi'iile progresului tehnic, ceea ce o apropie nepermis n opinia noastr( de situa'ia riscurilor contractuale *i de cea a riscurilor propriet('ii. Confundarea riscului de dezvoltare cu suportarea unui prejudiciu ori cu plasarea costurilor pe umerii persoanei r(spunz(toare ne ndep(rteaz( de esen'a acestei no'iuni. Riscul de dezvoltare descrie, n viziunea noastr(, un defect aparte al bunului, a c(rui existen'( nu este acoperit( de r(spunderea special( reglementat( de lege. Prin risc de dezvoltare se n'elege, deci, defectul unui produs, existent la momentul punerii acestuia n circula'ie, dar care a fost imposibil de detectat de c(tre produc(tor, datorit( nivelului cuno*tin'elor *tiin'ifice *i tehnice din acel moment.Aprecierea existen'ei riscului de dezvoltare se fondeaz( pe criteriul stadiului atins de cuno tin&ele tiin&ifice i tehnice de la momentul punerii bunului n circula&ie. 4. Concluzii Urm(toarele concluzii pot fi formulate, pe marginea celor de mai sus: (1) potrivit Directivei, un produs este defectuos atunci cnd nu ofer( securitatea la care consumatorul se poate a*tepta n mod legitim, defini'ie reluat( n linii mari de legiuitorul nostru n textul art. 2 (1) din Lege;
Dup( cum solicit( art. 4 (2) din Legea nr. 245 din 9 iunie 2004 privind securitatea general( a produselor (publicat( n Monitorul oficial al Romniei, partea I, nr. 565 din 25 iunie 2004). 81 Publicat( n Monitorul oficial al Romniei, partea I, nr. 552 din 22 iunie 2004 *i intrat( n vigoare la 30 de zile de la data public(rii, cu excep'ia ctorva articole (care vor intra n vigoare la data de 1 ianuarie 2007). n continuare Legea. Potrivit art. 18 din Lege, pe data intr(rii sale n vigoare se abrog( prevederile art. 42 - 42 pct. 7 din Ordonan'a Guvernului nr. 21/1992 privind protec'ia consumatorilor, republicat( n Monitorul oficial al Romniei, partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modific(rile *i complet(rile ulterioare. Textul art. 42 pct. 2 lit. e) prevedea *i el exonerarea produc(torului n temeiul riscului de dezvoltare. 82 Prin Legea nr. 322 din 27 mai 2002 (publicat( n Monitorul oficial al Romniei, partea I, nr. 408 din 12 iunie 2002), care modifica *i completa capitolul 8 din Ordonan'a Guvernului nr. 21/1992 privind protec'ia consumatorilor.
80

84

(2) r(spunderea pentru produse este o form( obiectiv( de r(spundere, deta*at( total de elementul culp( *i independent( de orice element subiectiv 'innd de starea de con*tiin'( a produc(torului; (3) riscul de dezvoltare descrie un defect aparte al bunului, a c(rui existen'( nu este acoperit( de r(spunderea special( reglementat( de lege; n atare situa'ii, defectul produsului se datoreaz( nivelului cuno*tin'elor *tiin'ifice *i tehnice de la momentul punerii produsului n circula'ie; (4) obliga'ia produc(torului de urm(rire (supraveghere) a produselor pe pia'( implic( luarea unor m(suri de preven'ie a viitoarelor pagube, n prezen'a unui defect descoperit n interiorul termenului de 10 ani n care se stinge obliga'ia fabricantului de garan'ie a securit('ii produselor, potrivit. art. 11 din Legea nr. 240/2004; (5) obliga'ia de retragere a bunurilor defectuoase este dublat( de o obliga&ie de informare a consumatorilor asupra periculozit('ii depistate a produsului, astfel nct acestora s( li se dea *ansa de a evita achizi'ionarea sa n viitor. Sumar 1. Istoric 2. R(spunderea special( pentru produsele cu defecte. Cauze de exonerare de r(spundere 3. Riscul de dezvoltare 4. Concluzii Chestionar (1) Ce deosebiri remarca'i ntre sfera de aplicare a garan'iei legale de conformitate a produselor (a) *i garan'ia de securitate a produselor (b)? (2) Ce se n'elege prin risc de dezvoltare? (3) Dac( ac'iunea reclamantului consumator ntemeiat( pe neexecutarea de c(tre produc(tor a obliga'iei de securitate a fost respins( (din diferite motive), poate acesta s( introduc( ulterior o nou( ac'iune pentru recuperarea aceluia*i prejudiciu, ntemeiat( ns( pe un remediu de drept civil (cum ar fi viciile ascunse ale lucrului, de pild()? Argumenta'i. Bibliografie modul Bibliografie obligatorie: J. Goicovici, Dreptul consuma&iei, Ed. Sfera Juridic#, Cluj-Napoca, 2006, p. 138-172. Bibliografie facultativ(: J. Calais-Auloy, Fr. Steinmetz, Droit de la consommation, 5e dition, Dalloz, Paris, 2000, p. 274-289 ; Y. Picod, H. Davo, Droit de la consommation, Ed. Armand Colin, Paris, 2005, p. 191-212 ; J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, P.U.F., Paris, 1996, p. 282-285.

85

III. Anexe
Bibliografia complet! a cursului

A. MONOGRAFII, TRATATE, MANUALE, CULEGERI DE PRACTIC$ JUDICIAR$ COMENTAT$ K.R. Abbolt, N. Pendlebury, Business Law, edi'ia a VI-a, DP Publications, Londra, 1993; P.-H. Antonmattei, J. Raynard, Droit civil. Contrats spciaux, Litec, Paris, 1997; J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, P.U.F., Paris, 1996; A. Bnabent, Les obligations, Montchrestien, Paris, 1999; J. Calais-Auloy, Fr. Steinmetz, Droit de la consommation, 5e dition, Dalloz, Paris, 2000; H. Capitant, Fr. Terr, Y. Lequette, Les grands arr)ts de la jurisprudence civile, tome 2, Obligations. Contrats spciaus. S,rets, 11e dition, Dalloz, Paris, 2000; J. Carbonnier, Flexible Droit, 10e dition, L.G.D.J., Paris, 2001; J. Carbonnier, Droit civil. Les obligations, Presses Universitaires de France, Paris, 1995; J. Carbonnier, Sociologie juridique, Librairie Armand Colin, Paris, 1972; D. Chiric!, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Volumul I, Vnzarea i schimbul, Editura C. H. Beck, Bucure*ti, 2008; D. Chiric!, Contractele speciale civile i comerciale, vol. I, Editura Rosetti, Bucure*ti 2005; P. Corrigan, The Sociology of Consumption, SAGE Publications, Londra, 1997; D.V. Davidson, B.E. Knowless, L.M. Forythe, R.R. Jespersen, Comprehensive Business Law. Principles and Cases, Kent Publishing Company, Boston, 1987; W. Doise, J.-C. Dechamps, G. Mugny, Psihologie social# experimental#, Polirom, Ia*i, 1999; D. Ferrier, Droit de la distribution, deuxi,me dition, Litec, Paris, 2000; J. Ghestin, Trait de droit civil. La formation du contrat, L.G. D.J., Paris, 1993; P. Greffe, Fr. Greffe, La publicit et la loi, septi,me dition, Litec, Paris, 1990; J. Huet, Trait de droit civil. Les principaux contrats spciaux, L.G.D.J., Paris, 1996; B. Jaluzot, La bonne foi dans les contrats, Dalloz, Paris, 2001; B. Lestrade, Publicit et promotion des ventes, Les Publications Fiduciaires, Paris, 1995; A. Levasseur, Les contrats en droit amricain, Dalloz, Paris, 1996; L. Leveneur, 10 ans de jurisprudence commente, 1990-2000, 0ditions du Juris-Classeur, Paris, 2001; Ph. Malaurie, L. Ayns, Cours de droit civil. Les obligations, tome IV, Cujas, Paris, 1997; H. ,L., J. Mazeaud, Fr. Chabas, Leons de droit civil, tome I, premier volume, Introduction ' l'tude du droit, 11e dition par Fr. Chabas, Montchrestien, Paris, 1996; H., L. ,H. Mazeaud, Fr. Chabas, Leons de droit civil, tome II, premier volume, Obligations, 9e dition par Fr. Chabas, Montchrestien, Paris, 1998; Y. Picod, H. Davo, Droit de la consommation, Armand Colin, Paris, 2005; L. Pop, Drept civil romn. Teoria general# a obliga&iilor, Lumina Lex, Bucure*ti, 1998; G. Ripert, R. Roblot, Trait de droit commercial, par Ph. Delebecque, M. Germain, tome 2, 16e dtion, L.G.D.J., Paris, 2000; C-tin Teleag!, Armonizarea legislativ# cu dreptul comunitar n domeniul dreptului civil. Cazul r#spunderii pentru produsele defectuoase, Rosetti, Bucure*ti, 2004; Fr. Terr, Ph. Simpler, Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, Dalloz, Paris, 1996; Ph. le Tourneau, L. Cadiet, Droit de la responsabilit et des contrats, Dalloz, Paris, 2000; I. Turcu, L. Pop, Contractele comerciale, vol. I, Formarea contractelor, Lumina Lex, Bucure*ti, 1997; S. Valory, La potestativit dans les relations contractuelles, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 1999; P. Vasilescu, Relativitatea actului juridic civil, Rosetti, Bucure*ti, 2003; M. Villey, La formation de la pense juridique moderne, Presses Universitaires de France, Paris, 2003;

86

A. Weill, Fr. Terr, Droit civil. Les obligations, 4 ,me dition, Dalloz, Paris, 1987; ***, L'argent et le droit, Archives de la Philosophie du Droit, tome 42, Dalloz, Paris, 1998; ***, Le droit et l'immateriel, Archives de la Philosophie du Droit, tome 43, Dalloz, Paris, 1999; ***, L'Obligation, Archives de la Philosophie du Droit, tome 44, Dalloz, Paris, 2000; ***, Le consommateur et ses contrats, 0ditions du Juris-Classeur, Paris, 1999.

B. ARTICOLE, STUDII N VOLUME COLECTIVE A. Batteur, La protection illusoire du consommateur, n Le Dalloz. Recueil 1996, p. 82 *i urm.; D. Bureau, Remarques sur la codification du droit de la consommation, n Le Dalloz. Recueil 1994, Chroniques, p. 291 *i urm., J. Calais-Auloy, L'influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats, n Revue trimestrielle de droit civil nr. 2/1994, p. 239 *i urm.; J. Calais-Auloy, Ne mlangeons plus conformit et scurit, n Le Dalloz. Recueil 1993, Chroniques, p. 130 *i urm.; C. Carreau, Publicit et escroquerie, n Le Dalloz. Recueil 1996, Chroniques, p. 257 *i urm.; C. Carreau, Publicit et hyperbole, n Le Dalloz. Recueil 1995, Chroniques, p. 225 *i urm.; Fr. Chabas, Lobligation dinformation mdicale en danger, JCP 2000.I.202; P. Chazal, Le consommateur existe-t-il?, n Le Dalloz. Recueil 1997, Chroniques, p. 260 *i urm.; P. Chazal, Le contrainte conomique: violence ou lsion?, n Recueil Dalloz 2001, p. 879-882; D. Chiric!, Principiul libert#&ii de a contracta i limitele sale n materie de vnzare-cump#rare, n Revista de drept comercial nr. 5/1999, p. 44-49; D. Chiric!, Obliga&ia de informare i efectele ei n faza precontractual# a vnz#rii-cump#r#rii, n Revista de drept comercial nr. 7-8/1999, p. 50-58; M. Favero, La standardisation contractuelle, enjeu de pouvoir entre les parties et de comptition entre syst.mes juridiques, RTDcom. 2003, p. 429 *i urm.; J. Flour, Quelques remarques sur l'volution du formalisme, n 0tudes offertes 3 G. Ripert, tome I, L.G.D.J., Paris, 1950; E. Gabrielli, Il contratto e l'operazione economica, n Rivista di diritto civile Padova nr. 2/2003, p. 95 *i urm.; P. Gallo, Buona fede oggettiva e transformazioni del contratto, n Rivista di diritto civile Padova nr. 2/2002, p. 239 *i urm.; P.-Y. Gautier, Contre Bentham: l'inutile et le droit, n Revue trimestrielle de droit civil nr. 4/1995, p. 797 *i urm.; P.-Y. Gautier, Contrats spciaux. L'inutile et le droit (suite), n Revue trimestrielle de droit civil nr. 1/1996, p. 190 *i urm. P.-Y. Gautier, Contrats spciaux. L'inutile et le droit (suite), n Revue trimestrielle de droit civil nr. 2/1998, p. 397 *i urm.; P.-Y. Gautier, Contrats spciaux. L'inutile et le droit (suite), n Revue trimestrielle de droit civil nr. 1/1999, p. 127 *i urm.; Ch. Jamin, Plaidoyer pour le solidarisme contractuel, n Le contrat au dbut du XXIe si,cle. 0tudes offertes 3 Jacques Ghestin, L.G.D.J., Paris, 2001, p. 441 *i urm.; Ch. Jamin, La rticence dolosive, l'obligation d'information et la bonne foi dans la formation du contrat, Note sous Cass. 1re civ. 3 mai 2000, n La Semaine Juridique nr. 15-16/2001, p. 757 *i urm.; L. Josserand, Aperu gnral des tendances actuelles de la thorie des contrats, n Revue trimestrielle de droit civil 1937, p. 1-30; Ph. Jourdain, G. Viney, Lindemnisation des accidents mdicaux: que peut faire la Cour de Cassation?, JCP 1997.I.4016; X. Lagarde, Office du juge et ordre public de protection, JCP 2001.I.312;

87

Ch. Larroumet, Obligation essentielle et clause limitative de responsabilit, n Le Dalloz. Recueil 1997, Chroniques, p. 145 *i urm.; Ch. Larroumet, Lindemnisation de lala thrapeutique, n Le Dalloz. Recueil 1999, Chroniques, p. 33 *i urm.; B. Lecourt, Les loteries publicitaires: la dception a-t-elle un prix?, JCP 1999. I. 155; V. Magnier, Les sanctions du formalisme informatif, JCP 2004.I.106; C. Manara, Redaction des contrats de vente via internet: quelques indications, Recueil Dalloz nr. 11/2003, p. 304-309; D. Mazeaud, Loyaut, solidarit, fraternit: la nouvelle devise contractuelle?, n L'avenir du droit. Mlanges en hommage 3 Franois Terr, Dalloz, Presses Universitaires de France, 0ditions du JurisClasseur, Paris, 1999, p. 603 *i urm.; D. Mazeaud, Les vices de la protection du consentement du consommateur, Note sous Cass. 1re civ., 17 juill. 2001, n Le Dalloz. Recueil nr. 1/2002, p. 71 *i urm.; J. Mestre, Observation, De l'acceptation de certaines clauses du contrat, n Revue trimestrielle de droit civil nr. 2/1992, p. 389 *i urm.; J. Mestre, Observation, Les documents contratuels, n Revue trimestrielle de droit civil nr. 1/1997, p. 118 *i urm.; J. Mestre, Observation, La force contractuelle de certains documents publicitaires, n Revue trimestrielle de droit civil nr. 2/1998, p. 363; J. Mestre, De l'interdiction de se contradire au dtriment d'autrui, n Revue trimestrielle de droit civil nr. 1/2002, Chroniques, p. 93 *i urm.; G. Paisant, Les clauses abusives et la prsentation des contrats dans la loi du 1er fvrier 1995, n Le Dalloz. Recueil 1995, Chroniques, p. 99 *i urm.; G. Paisant, Essai sur la notion du consommateur en droit positif, JCP 1993.I.3655; G. Paisant, A la recherce du consommateur pour en finir avec lactuelle confusion ne de lapplication du crit.re du rapport direct, JCP 2003.I.121; G. Paisant, M. Caraballo Fidalgo, Premi.re interprtation par la CJCE de la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, La Semaine Juridique nr. 15-16/2001, p. 768-772; G. Paisant, Le consommateur protg par la directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives est une personne physique, La Semaine Juridique nr. 12/2002, p. 555-558; G. Paisant, La notion de consommateur protg contre les clause abusives, La Semaine Juridique nr. 31-35/2002, p. 1459-1461; G. Paisant, L'ambiguit d'une clause dans un contrat conclu avec un consommateur peut lui confrer un caract.re abusif, La Semaine Juridique nr. 47/2001, p. 2160-2162; L. Pop, Riscul de dezvoltare, n Studia Universitatis Babe*-Bolyai. Jurisprudentia nr. 1/2003, p. 27 *i urm.; I.-F. Popa, Reprimarea clauzelor abuzive, n Pandectele romne nr. 2/2004, p. 194 *i urm.; E. Scoditti, Regole di efficacia e principio di correttezza nei contratti del consumatore, Rivista di diritto civile (Padova) nr. 1/2006, Dottrina, p. 119 *i urm.; C. Thibierge Guelfucci, Libres propos sur la transformation du droit des contrats, n Revue trimestrielle de droit civil nr. 2/1997, p. 366 *i urm.; M. Trochou, La protection des consommateurs, n Le Dalloz. Recueil 1999, Chroniques, p. 81 *i urm.; P. Vasilescu, Rsponsabilit mdicale Action de vie dommageable Prjudices moral et matriel Lien de causalit Perte dune chance (Cass. SU, arr4t n/ 485 du 28 novembre, pourvoi n/ 00-11/197), Note, n Studia Universitatis Babe*-Bolyai. Jurisprudentia nr. 1/2002, p. 59-70.

88

Glosar

C clauz# abuziv# = clauz( contractual( care nu a fost negociat( direct cu consumatorul *i care, prin ea ns(*i sau mpreun( cu alte prevederi din contract, creeaz(, n detrimentul consumatorului *i contrar cerin'elor bunei-credin'e, un dezechilibru semnificativ ntre drepturile *i obliga'iile p(r'ilor; conformitate = predarea bunului / punerea lucrului vndut n materialitatea sa la dispozi'ia consumatorului (transferul deten'iei), implicnd att o conformitate material# (obiectiv#), n acord cu specifica'iile contractuale (a), ct *i una func&ional# (subiectiv#), n acord cu a*tept(rile legitime ale cump(r(torului (b); consumator = orice persoan( fizic( sau grup de persoane fizice constituite n asocia'ii, care cump(r(, dobnde*te, utilizeaz( ori consum( produse sau servicii n afara activit('ii profesionale; D drept de reac&ie = normele juridice consumeriste sunt elaborate ca r(spuns la apari'ia *i instalarea unor situa'ii noi, necunoscute n urm( cu dou( secole (la momentul redact(rii Codului civil francez, n 1804, *i a Codului civil romn, n 1865); terenul pe care se dezvolt( dreptul consuma'iei este cel al inferiorit('ii (prezumate a) consumatorului, n plan informa'ional (a), psihologic (b) *i economic (c); F fals consumator = profesionistul produc(tor care achizi'ioneaz( materia prim(, n vederea consum(rii acesteia n procesul de produc'ie, pentru ob'inerea bunului final; M mandatar profesionist = intermediarul (n contractele de consum) specializat *i autorizat pentru efectuarea (cu titlu de profesie, n mod repetat) a unei atare ntreprinderi (de exemplu, agentul imobiliar, avocatul, consilierul de credite bancare *. a.); O obliga&ie de informare (precontractual#) = obliga'ie legal( a profesionistului, de a livra n etapa precontractual( consumatorului date obiective, neutre, cu con'inut tehnic, n scopul form(rii de c(tre acesta din urm( a unui consim'( mnt avizat; obliga&ie de consiliere = obliga'ia profesionistului de orientare a alegerii consumatorului, menit( s( fixeze prin judec('i de valoare reperele pertinente pentru op'iunea acestuia din urm(, ndeosebi n privin'a oportunit#&ii contract(rii; ofert# n afara punctului de vnzare = ofert( n forma deplas#rii la domiciliul clientului (a), a vnz(rii n standuri improvizate (b) sau a vnz#rii la distan&# (n formula vnz(rii prin coresponden'( ori n varianta comer'ului electronic) (c); ordine public# de protec&ie = caracteristic( a dreptului consuma'iei prin care se desemneaz( natura juridic( eclectic(, eterogen( a normelor acestuia; interesul particular ocrotit, al fiec(rui consumator concret (ordinea de protec'ie), este, n acela*i timp, o component( a interesului general reprezentat de o bun( protec'ie a consumatorilor (ordinea public(); sintagma marcheaz( originalitatea dreptului consuma'iei, n opozi'ie cu delimitarea net(, practicat( n dreptul civil clasic, ntre normele de ordine public( *i cele care ocrotesc interese private;

89

P prezum&ia de cunoa tere (de c#tre profesionist) a domeniului = prezum'ie irefragabil( (regul( de fond), n baza c(reia profesionistul prt este reputat a cunoa*te toate elementele esen'iale ale domeniului n care profeseaz( (autorizat, orientat spre profit) *i c( este la curent cu toate nout('ile relevante ale domeniului, astfel nct nu se poate exonera de r(spundere pentru neinformarea adecvat( *i complet( a consumatorului (la nivelul efectelor nocive ale utiliz(rii bunului, limitelor n utilizarea bunului *. a.); prezum&ie de inferioritate a consumatorului = prezum'ie irefragabil( (regul( de fond) aplicabil( n litigiile consumeriste (ndeosebi n privin'a ncheierii contractelor de consum) n favoarea consumatorului, prin care ultimul este considerat a se afla ntr-o pozi'ie de inferioritate n plan informa'ional (a), psihologic (b) *i economic (c) n raport cu profesionistul (neadmi'ndu-se proba contrar( adus( de profesionist); principiul coeren&ei = norm( potrivit c(reia profesionistul care adopt( un comportament contrar atitudinii *i / sau sus'inerilor sale anterioare este de rea-credin'(, ntruct ncalc( ncrederea legitim# cu care a fost investit de c(tre consumatorul care a fost destinatarul concret *i direct al respectivului mesaj; prin aplicarea acestui principiu, profesionistul nu va putea ac'iona / (a se) ap(ra n justi'ie prin negarea atitudinii *i / sau sus'inerilor sale anterioare; promo&ie = procedeu de incitare la cump(rarea unui produs / solicitarea unui serviciu, prin diminuarea pre'ului (a) sau prin augmentarea contrapresta'iei (b); R retractarea consim&#mntului (drept de) = drept legal, gratuit *i discre'ionar al consumatorului de a denun'a unilateral contractele de consum ncheiate n afara spa'iilor comerciale, returnnd produsul comerciantului n intervalul legal de 7 zile lucr(toare de la data livr(rii produsului (art. 3, 4 *i 9 din Legea nr. 106/1999 privind contractele ncheiate n afara spa'iilor comerciale), respectiv de 10 zile lucr(toare de la data livr(rii produsului (art. 7 din O.G. nr. 130/2000 privind protec'ia consumatorilor la ncheierea *i executarea contractelor la distan'(). S scop extraprofesional al dobndirii bunului = condi'ie de aplicare a normelor juridice consumeriste prin care se desemneaz( necesitatea dobndirii bunului n interes particular (al consumatorului persoan( fizic( *i al familiei sale), ca opus al scopului profesional al dobndirii (care exclude recursul legitim la normele dreptului consuma'iei); structur# de vnzare = spa'iul de desf(*urare a unuia sau mai multor exerci'ii comerciale; supradrept caracterul de supradrept al dreptului consuma&iei = (1) prioritatea consumatorului n alegerea terenului juridic pe care va fi judecat litigiul; nu se admite, ns(, melanjarea normelor civile, comerciale *i a celor consumeriste (puritatea regimului ac'iunii n justi'ie); (2) aplicarea cu prioritate a normelor de dreptul consuma'iei (odat( produs( op'iunea consumatorului), n raport cu normele dreptului civil, comercial, penal, contraven'ional, administrativ eventual incidente n spe'(;

90

Alte informa$ii relevante pentru curs

STUDII DE CAZ 1. Un schior debutant utilizeaz# telescaunul pentru a accede la pista de schi. Ajuns acolo, coboar# din telescaun cu cteva secunde nainte ca acesta s# se fi oprit definitiv i se r#ne te grav. Novicele schior poate s# invoce nendeplinirea, de c#tre societatea care exploateaz# telescaunul, a unei obliga&ii de securitate a pasagerilor i s# solicite, astfel, desp#gubiri? Repere: Obliga&ie de securitate (istorie, delimit#ri fa'( de institu'ii juridice proxime obliga'ia de livrare a bunului n dreptul civil clasic; obliga'ia de conformitate; garan'ia pentru viciile ascunse ale lucrului; natur# juridic# obliga'ie contractual( / extracontractual(; obliga'ie de mijloace / de rezultat). n contractul de transport cu telescaunul, obliga'ia neexecutat( de societatea exploatatoare este una contractual#, ns( se poate asista la un partaj de responsabilitate n func'ie de rolul activ al victimei n executarea contractului: astfel, n spe'( obliga'ia de securitate incumbnd transportatorul este una de rezultat pe traseu, cnd victima are exclusiv un rol pasiv *i, respectiv, o obliga&ie de mijloace la urcare *i coborre, cnd consumatorul serviciului are un rol activ. Observa'ie: Cazul schiorului neglijent a fost solu'ionat de instan'ele franceze n sensul partajului de responsabilitate (la nivelul suport(rii prejudiciului) ntre debutantul pripit *i societatea de transport, fiind unul din prilejurile cu care rolul activ al victimei a fost admis ca motiv de atenuare a r(spunderii profesionistului. Astfel, ntr-unul *i acela*i contract, obliga'ia de securitate poate suferi metamorfoze de genul evolu(rii c(tre o simpl( ndatorire de mijloace; solu'ii similare au fost elaborate pentru accidentele survenite n timpul unor cursuri de echita'ie ori patinaj. 2. Clientul unui hotel este victima unui dublu furt n incinta acestuia: i se fur# att obiectele personale depuse n camera primit#, ct i autoturismul pe care l-a parcat n spa&iul hotelului amenajat n acest sens. Poate clientul s# angajeze r#spunderea hotelierului pentru acoperirea prejudiciului suferit, ct# vreme la recep&ie un afi anun&#: hotelul i declin# orice responsabilitate n caz de furt comis n parcarea hotelului ori asupra obiectelor depuse n camer#? Repere: Hotelierul este 'inut de o obliga'ie de securitate (supraveghere) de rezultat n privin'a bunurilor depozitate de clien'ii s(i, att pentru lucrurile l(sate n camer(, ct *i pentru vehiculele parcate n parking-ul privat al hotelului (depozit necesar). Clauzele limitative sau elizive de responsabilitate nu pot tinde la nl(turarea obliga&iilor esen&iale n contract, sub consecin'a nulit('ii / reput(rii lor ca nescrise. 3. Un client cump#r# ntr-un supermarket un bun, la un pre& ce i s-a p#rut firesc. Vnz#torul invoc# ns#, ulterior, o eroare n etichetarea pre&ului i solicit# anularea vnz#rii. Analiza&i efectele juridice ale unei astfel de gre eli de etichetaj. Repere: n m(sura n care pre'ul afi*at pe produs nu este derizoriu (caz n care, n spe'(, nu ar mai putea fi vorba despre o vnzare, ci de un contract inexistent, consumatorul fiind obligat s( restituie bunul), vnz(torul care a omis o eroare n etichetarea produselor sale nu se poate prevala de aceasta pentru a solicita anularea / constatarea nulit('ii vnz(rii pentru lips( de cauz( / obiect. Limita solu&iei: pre'ul trebuie s( fie real *i serios. 4. Un arboricultor cump#r#, n baza unui contract ncheiat cu o pepinier#, 6000 de buta i de pomi fructiferi. La prima nflorire, adic# la doi ani de la data livr#rii, rezult# c# o parte important# a pomilor nu apar&in variet#&ii comandate, fiind pruni i nu o varietate special# de cai i, astfel cum fusese formulat# comanda arboricultorului. Cump#r#torul, care nu a putut n mod obiectiv s# observe acest

91

aspect la data livr#rii, solicit# n justi&ie condamnarea vnz#torului la plata sumei de 300 000 000 lei, cu titlu de daune interese. Vnz#torul se arat# dispus s# achite doar 100 000 000 lei, prin aplicarea unei clauze limitative de responsabilitate inserat# n contractul de vnzare cump#rare. Amintita clauz# restrngea garan&ia vnz#torului de autenticitate a variet#&ii de pomi fructiferi livra&i la suma stipulat# cu titlu de pre& n factur#. Sunte&i avocatul cump#r#torului. Repere: (a) delimitarea garan'iei pentru viciile ascunse ale lucrului de obliga&ia de conformitate, vnz(torul profesionist este prezumat a cunoa*te viciile bunului vndut (n perimetrul garan'iei pentru vicii ascunse, clauza limitativ( de garan'ie ar fi ineficace (ceea ce ar favoriza pozi'ia cump(r(torului; dezavantajele solu'iei decurg ns( din condi'iile mai dificile de invocare a amintitei garan'ii); (b) n spe'(, cump(r(torul s-ar putea prevala de nendeplinirea obliga'iei de conformitate (avantaj termenul scurt, de 6 luni / 3 ani pentru intentarea ac'iunii n garan'ie pentru vicii ascunse ar putea fi evitat); (c) caracterul abuziv al clauzei limitative de garan'ie cel de-al treilea remediu posibil (discu'ii privitoare la admiterea caracterului abuziv al unei clauze convenite ntre profesioni*ti); (d) problema invoc(rii regulilor speciale de Dreptul consuma'iei ntre profesioni*tii care nu apar'in aceleia*i specialit('i, atunci cnd vnzarea-cump(rarea are loc nu pentru consumul propriu, ci pentru exercitarea profesiei sale. 5. Cump#r#torul unei sticle de ulei scap# din mn# recipientul, din cauza plasticului prea moale din care era fabricat acesta. Sticla de ulei cade pe aragaz, provocnd un incendiu n care sunt distruse mai multe bunuri de-ale cump#r#torului prezente n buc#t#rie, iar acesta sufer# arsuri grave. n ce m#sur# accidentul poate fi pus pe seama prezen&ei unui defect din fabrica&ie al sticlei de ulei? Repere: R(spunderea produc(torului pentru produsele cu defecte este incident( ori de cte ori bunul nu ofer( securitatea la care ne putem a*tepta n mod legitim. Din aceast( perspectiv(, fabricarea recipientului dintr-un plastic prea moale reprezint( un defect pentru care poate fi antrenat( r(spunderea special(, deta*at( de culp(, a profesionistului. 6. Un motociclist care, n timpul mersului, purta o pereche de ochelari speciali de protec&ie garanta&i ca incasabili de c#tre firma produc#toare este r#nit grav la ochi, prin spargerea ochelarilor n urma ciocnirii cu o pas#re. Repere: R(spundere special( pentru produsele cu defecte. Fragilitatea unor ochelari de protec'ie destina'i deplas(rii pe motociclet( reprezint( un defect (produsul nu prezint( siguran'a la care ne putem a*tepta n mod legitim). 7. Un analgezic produs de o companie farmaceutic# german# sub numele de Thalidomid# i distribuit n numeroase &#ri europene a fost administrat femeilor ns#rcinate, context n care a provocat na terea a mii de copii handicapa&i, dintre care 450 n Marea Britanie. Observa'ie: Cazul Thalidomidei o catastrof( cu importante consecin'e n planul legisla'iei consumeriste n '(rile UE a declan*at rapid o puternic( reac'ie de indignare a opiniei publice *i a for'at formularea problemei unei mai bune protec'ii a consumatorului, cu modificarea pe fond a condi'iilor de angajare a r(spunderii profesioni*tilor (att contractuale, ct *i delictuale *i extracontractuale). Cazul marcheaz( evolu'ia c(tre o r#spundere obiectiv# veritabil( (majoritatea victimelor medicamentului care a provocat tragedia a sute de familii erau ter'i ce nu puteau invoca o leg(tur( contractual( cu vnz(torul, iar dovedirea culpei fabricantului ar fi fost aproape imposibil(). 8. Doamna Donoghue este invitat# de un cunoscut ntr-un bar londonez, unde comand# o sticl# de Gingerale, o b#utur# tradi&ional# ob&inut# din ghimbir. Observnd n sticla servit# resturile unui melc

92

descompus, clienta localului sufer# un oc i o grav# indigestie, motiv pentru care decide ac&ionarea vnz#torului profesionist n judecat#. Analiza&i inciden&a calit#&ii de ter& la contract a reclamantei asupra admisibilit#&ii ac&iunii n desp#gubire. Repere: produs defectuos, r(spundere obiectiv(, deta *at( de culp( a profesionistului, fa'( de victima defectului produsului, chiar *i necontractant. Observa'ie. Spe'a Donoghue v. Stevenson a fost solu'ionat( n Marea Britanie, de c(tre Camera Lorzilor, prin admiterea ac'iunii unui ter' mpotriva vnz(torului produsului defectuos. Prezen'a r(m(*i'elor melcului n b(utura servit( a fost considerat( un defect al acesteia. Cazul melcului descompus a servit pentru nt(rirea principiului cojii de ou uzitat n common law: nevoia consumatorului de a fi protejat se analizeaz( in concreto, n func'ie de specificul s(u comportamental *i psihologic, un consumator concret putnd avea (cel pu'in psihologic) fragilitatea nveli*ului unui ou, chiar dac( o alt( persoan( aflat( n situa'ia sa s-ar fi dovedit mai rezistent( (fizic *i / sau psihic). Doamna Donoghue a ob'inut rambursarea integral( a cheltuielilor ntreprinse dup( incident pentru *edin'ele la psiholog, de*i poate un alt consumator care ar fi trecut printr-o traum( similar( ar fi surmontat incidentul mai u*or *i cu un efort financiar mai moderat 9. Un cerc din plastic destinat exerci&iilor psiho - motrice pentru elevii cu un anumit handicap cump#rat de o coal# s-a rupt n timpul unui exerci&iu de gimnastic# i a r#nit grav la ochi feti&a care l folosea n acel moment n curte. Cauza dezmembr#rii cercului a fost un defect de fabrica&ie, iar p#rin&ii copilului doresc ac&ionarea vnz#torului profesionist ( i n subsidiar a produc#torului) n judecat# pentru a ob&ine desp#gubiri corespunz#toare prejudiciului fizic cauzat minorei pe care o aveau n ocrotire. Vnz#torul se ap#r# ar#tnd c# ntre el i feti&a utilizatoare a cercului, ca i ntre el i p#rin&ii feti&ei nu exist# raporturi contractuale, cercul fiind achizi&ionat de c#tre coala la care nv#&a victima. Repere: (a) r(spunderea vnz(torului profesionist n baza obliga&iei de securitate; caracter obiectiv *i extracontractual al r(spunderii; victima va putea ob'ine desp( gubiri chiar *i n absen'a raportului contractual direct (ra'ionament similar n cazul trec(torului inocent r(nit prin explozia unui aparat din vitrina magazinului prin fa'a c(ruia trecea). (b) Solu'ia r(spunderii n temeiul obliga'iei de securitate este (cel pu'in) pe acest palier superioar( garan'iei vnz(torului pentru viciile ascunse ale lucrului (ultima permite doar rezolu'iunea vnz(rii ori reducerea pre'ului, daunele interese fiind datorate de vnz(tor numai n m(sura dovedirii relei sale credin'e; clasica garan'ie nu func'ioneaz( n favoarea ter'ilor la contract). Observa'ie. Cazul cercului spart a fost solu'ionat n Fran'a, de Curtea de Casa'ie, sec'ia I civil(, prin decizia din 17 ianuarie 1995 *i a marcat n mod decisiv autonomizarea conceptual( *i recunoa*terea jurispruden'ial( a unei obliga&ii de securitate n sarcina vnz(torului profesionist, a c(rei domenialitate ar fi extracontractual( (n sensul ocrotirii att a partenerului contractual, ct *i a oric(rei alte persoane care, venind n contact cu bunul, a fost lezat( printr-o caren'( de securitate a acestuia). 10. n anul 1995, compania farmaceutic# A. introduce pe pia&# produsul Fen - Phen - o combina&ie de medicamente pentru sl#bit. Doi ani mai trziu, mai mul&i consumatori ai acestui cocktail de medicamente acuz# dureri constante de inim# i tulbur#ri de circula&ie sangvin# periferic#. n urma investiga&iilor medicale ntreprinse, medicii descoper# c# amintitul cocktail pentru sl#bire provoca pacien&ilor o anomalie a valvelor inimii i perturba grav circula&ia sngelui, motiv pentru care cteva consumatoare ale produsului hot#r#sc ac&ionarea n judecat# a companiei farmaceutice produc#toare i, n calitate de avocat, v# solicit# o consulta&ie n acest sens. Repere: (a) r(spunderea pentru produsele cu defecte - Legea nr. 240/2004 (publicat( n M. Of. nr. 551 din 22 iunie 2994); posibilitatea produc(torului de a invoca riscul de dezvoltare: condi'ii de

93

admisibilitate (stadiul *tiin'ei, la momentul punerii bunului n circula'ie, nu a permis n mod obiectiv depistarea defectului; criterii de apreciere a existen'ei riscului de dezvoltare; pertinen'a compara'iei cu situa'ia produc(torilor de bunuri similare *.a.); (b) obliga'ia produc(torului de a retrage de pe pia'( bunul n leg(tur( cu care a fost semnalat( existen'a unor defecte; (c) n ipoteza n care exonerarea produc(torului n temeiul riscului de dezvoltare va fi admis(, consumatorul poate opta (chiar *i ntr-un proces subsecvent) pentru remediile clasice de drept civil, unde inciden'a riscului de dezvoltare este inexistent( (r(spunderea civil( delictual( a produc(torului, n temeiul art. 998-999 C. civ., n m(sura dovedirii culpei acestuia, ori r(spunderea civil( pentru lucruri). Observa'ie. Cazul medicamentului Fen - Phen a fost judecat n SUA; 18000 femei ntre 25 *i 45 de ani care prezentau, din pricina cocktail-ului medicamentos, amintitele anomalii au fost indemnizate prin sistemul put option: cazul Fen - Phen a fost unul din prilejurile pentru conturarea n SUA a sistemului de desp#gubire n mas# (tort class actions), atunci cnd num(rul victimelor este important, dar prejudiciul suferit de o parte a consumatorilor este neglijabil. Termenul put option este mprumutat din dreptul societ('ilor comerciale, unde desemneaz( dreptul unui ac'ionar principal de a constrnge al'i ac'ionari mai m(run'i s(-i cumpere ac'iunile n condi'ii determinate *i ntr-un termen dat. n dreptul american al consuma'iei, mecanismul put option are semnifica'ia unei tehnici de men'inere a p(cii ntre p(r'i: autorul prejudiciului *i cump(r( lini*tea juridic( oferind victimelor o desp(gubire uniform( (). Victima () ob'ine repede o compensare a prejudiciului, iar prtul () alege aceast( cale din motive de pruden'(. El observ( c(, n mod constant, juriile acord( daune penale mai mari victimelor care au suferit chiar prejudicii minore dac( acestea sunt judecate mpreun( cu alte victime, grav prejudiciate. 83 11. Un produc#tor de ulei de rapi&# pune n circula&ie o important# cantitate din acest produs, indicndu-l prin etichetare ca fiind destinat consumului alimentar. La scurt timp, se descoper# c# uleiul de rapi&# fusese amestecat, n procesul de fabrica&ie, cu un colorant toxic care l f#cea necomestibil, unica destina&ie pertinent# fiind consumul industrial. Consumarea produsului a cauzat moartea a 300 de persoane i intoxicarea altor cteva mii. Un mare num#r de victime ale catastrofei alimentare s-au adresat instan&ei pentru a cere desp#gubiri substan&iale, ns# produc#torul se ap#r# dovedind c# produsul fusese pus n circula&ie - ca ulei comestibil - cu acordul autorit#&ilor statale competente. Face&i o analiz# a cazului, n calitate de avocat al reclaman&ilor. Repere: (a) reclaman'ii pot opta pentru angajarea r(spunderii speciale pentru produsele cu defecte, instituit( de Legea nr. 240/2004; pertinent( poate fi *i invocarea r(spunderii delictuale clasice, culpa produc(torului fiind, n acest caz, u*or de probat; (b) De remarcat c(, potrivit art. 7 lit. d) din Legea nr. 240/2004, acordul (avizul) de comercializare emis de autorit('ile statale competente nu exonereaz( produc(torul de r(spundere, ci doar respectarea de c(tre acesta, la momentul fabrica'iei, a unor condi'ii obligatorii impuse prin reglement(rile emise de autorit('ile competente (fapt c(ruia i se datoreaz( defectul) ar putea avea caracterul unei cauze exoneratoare (or, n spe'(, nu acesta a fost cazul produc(torului uleiului de rapi'(). Observa'ie: Cazul uleiului toxic de rapi'( s-a judecat n Spania, pe temeiul r(spunderii civile delictuale, Curtea Suprem( condamnnd Statul spaniol, ca responsabil subsidiar, s( desp(gubeasc( toate victimele catastrofei. A fost unul din prilejurile cu care, pe continentul european, s-a pus problema pertinen'ei constituirii unor fonduri speciale de indemnizare, la nivelul fiec(rui stat, pentru situa'iile n care num(rul victimelor este foarte mare, iar responsabilii au o capacitate financiar( precar( (ori limitat().

C-tin Teleag(, Armonizarea legislativ# cu dreptul comunitar n domeniul dreptului civil. Cazul r#spunderii pentru produsele defectuoase, Ed. Rosetti, Bucure*ti, 2004, p. 64.

83

94

Scurt! biografie a titularului de curs

JUANITA GOICOVICI Educa$ie: - din 2008: Doctor n domeniul Drept civil, Facultatea de Drept, Universitatea Babes-Bolyai, ClujNapoca, tez( de doctorat cu tema Formarea progresiv# a contractelor, coordonator: prof. univ. dr. Liviu Pop; - 2001-2002: Studii aprofundate n domeniul Drept comunitar al afacerilor, Facultatea de Drept, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca; - 1996-2000: Facultatea de Drept, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca; licen'iat( n profilul /tiin&e juridice, specializarea Drept; - ianuarie iunie 1998: stagiu de preg(tire, Institute of Higher European Studies, The Hague University of Professional Education, Haga, Olanda; - aprilie-iunie 1998: proiect de cercetare cu tema Flexworkers and New Legal Developments, The Hague University of Professional Education, Haga, Olanda. Activitate profesional!: - asistent universitar Drept civil. Contracte speciale. Protec&ia consumatorului. Succesiuni, Facultatea de Drept, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca (din 2002); - membr( a Association Henri Capitant des amis de la culture juridique franaise Roumanie (din martie 2003); raportor pentru Romnia n 2006 pe tema La concurrence deloyale; raportor pentru Romnia n 2007 pe tema La scurit du consommateur; - membr( a colegiului de redac'ie al revistei Studia Universitatis Babes-Bolyai Jurisprudentia (din 2003); - expert consultant pentru Unitatea Executiv( pentru Finan'area nv('(mntului Superior *i a Cercet(rii !tiin'ifice Universitare, n vederea derul(rii proiectului Elaborarea strategiei na&ionale CDI pentru perioada 2007-2013 bazat# pe elementele unei planific#ri strategice (ianuarie aprilie 2006); Burse de cercetare / Granturi: - burs( de studii oferit( de Institutul pentru Studii Europene Superioare, The Hague University of Professional Education, Haga, Olanda (ianuarie-iunie 1998); - membru al echipei de cercetare grant CNCSIS, tip A, proiect cu tema Paradigme legale de protejare a consumatorului la ncheierea i executarea contractelor de consum: repere pentru o teorie general# a actelor juridice consumeriste, director de proiect: conf. dr. Paul Vasilescu, Facultatea de Drept Universitatea Babe*-Bolyai Cluj-Napoca (ianuarie decembrie 2006); - membru al echipei de cercetare grant CNCSIS, tip A, proiect cu tema Cesiunea conven&ional# de contract: repere pentru o teorie general# a form#rii progresive a contractelor, director de proiect: conf. dr. Paul Vasilescu, Facultatea de Drept Universitatea Babe*-Bolyai Cluj-Napoca (2007); Limbi str!ine: francez( (foarte bine); englez( (foarte bine); italian( (nivel intermediar); spaniol( (nivel intermediar). Principalele publica$ii: 1. Dreptul consuma&iei, note de curs, Ed. Sfera juridic(, Cluj-Napoca, 2006, ISBN (10) 973-87831-4-3 ; ISBN (13) 978-973-87831-4-0;

95

2. Formalism substan&ial i libertate contractual# n dreptul privat contemporan, Studia Universitatis Babes-Bolyai Jurisprudentia nr. 2-4/2002, p. 111-143; 3. Acordul de principiu, Dreptul nr. 4/2002, p. 47-74; 4. Riscul de dezvoltare, Dreptul nr. 6/2005; 5. Discu&ii n leg#tur# cu solemnitatea contractului de dona&ie, Dreptul nr. 7/2005; 6. Protejarea consim&#mntului p#r&ii slabe prin Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al creditelor pentru consum, Dreptul nr. 8/2005; 7. Compensa&ia, ca obiect al judec#&ii arbitrale, Dreptul nr. 9/2005; 8. Forma scris# n materia conven&iei de arbitraj, Dreptul nr. 12/2005; 9. Obliga&ia de consiliere, Revista romn( de Drept al afacerilor nr. 3/2005; 10. For&a contractual# a unor documente publicitare, Revista romn( de Drept al afacerilor nr. 4/2005; 11. Leasing imobiliar. Clauz# irevocabil# de vnzare-cump#rare. Not# critic# la decizia nr. 5539 din 10 decembrie 2003 a .C.C.J., sec&ia comercial#, Pandectele Romne nr. 4/2005; 12. Ac&iune revocatorie (paulian#). Caracter subsidiar. Not# critic# la decizia nr. 2819 din 5 decembrie 2003 a Cur&ii de Apel Bucure ti, sec&ia a III-a civil#, Pandectele Romne nr. 4/2005; 13. Discu&ii cu privire la elementul intuitus personae n contractele civile i comerciale, n Dreptul nr. 8/2006; 14. Moralizarea contemporan# a raporturilor contractuale privire special# asupra dreptului consuma&iei, n volumul colectiv Consumerismul contractual. Repere pentru o teorie general( a contractelor de consum, coordonator: conf. dr. Paul Vasilescu, Ed. Sfera juridic(, Cluj-Napoca, 2006, ISBN (10) 973-87831-5-1 ; ISBN (13) 978-973-87831-5-7, p. 160-238; 15. Consumatorul cine este el?, n volumul colectiv Consumerismul contractual. Repere pentru o teorie general( a contractelor de consum, coordonator: conf. dr. Paul Vasilescu, Ed. Sfera juridic(, Cluj-Napoca, 2006, p. 63-83; 16. Formalismul informativ privire special# asupra creditului pentru consum (n colaborare), n volumul colectiv Consumerismul contractual. Repere pentru o teorie general( a contractelor de consum, coordonator: conf. dr. Paul Vasilescu, Ed. Sfera juridic(, Cluj-Napoca, 2006, p. 84-101; 17. Invalidarea titlului juridic al vnz#torului. Necesitatea ocrotirii ter&ului dobnditor cu titlu oneros de bun#-credin&#. Suprema&ia imperativului ap#r#rii persoanei lipsite sau restrnse n capacitatea de exerci&iu, Not# la decizia nr. 921 din 18 aprilie 2006 a Cur&ii de Apel Bucure ti, sec&ia a IV-a civil#, Pandectele Romne nr. 2/2007, p. 145-152; 18. Compensa&ie judiciar#. Condi&ii. Datorii certe, lichide i exigibile. nvestirea instan&ei cu analizarea crean&elor reciproce, Not# la decizia nr. 1351 din 4 aprilie 2006 a .C.C.J, Sec&ia comercial#, Pandectele Romne nr. 3/2007, p. 79-86; 19. Contract de vnzare-cump#rare cu clauz# de ntre&inere. nscris sub semn#tur# privat#. Deces al unuia dintre vnz#tori. Cerere de constatare a nulit#&ii absolute a contractului i de partajare a bunurilor. Cerere de validare a contractului. Solicitarea rezolu&iunii contractului. Obliga&ie indivizibil#. ndeplinirea obliga&iei de ntre&inere numai fa&# de unul dintre vnz#tori. Consecin&e. Regimul juridic al bunurilor, Not# la decizia nr. 1918 din 10 martie 2005 a .C.C.J Sec&ia civil# i de proprietate intelectual#, Pandectele Romne nr. 3/2007, p. 43-52; 20. Contract de vnzare-cump#rare. Rezolu&iune. Restabilirea situa&iei anterioare. Ac&iune evaluabil# n bani, Not# la decizia nr. 8261 din 20 octombrie 2005 a .C.C.J Sec&ia civil# i de proprietate intelectual#, Pandectele Romne nr. 4/2007, p. 29-32; 21. Cesiunea conven&ional# a contractului, Dreptul nr. 1/2007; 22. Testament autentic. Cerere de anulare. Cerere de reduc&iune. Deschiderea succesiunii. Pretins# contradic&ie ntre considerentele i dispozitivul hot#rrii. Administrarea expertizei. Respingerea probei testimoniale. Not# la decizia nr. 75 din 14 aprilie 2005 a Cur&ii de Apel Bucure ti, Sec&ia a IX-a civil# i pentru cauze privind proprietatea intelectual#, Pandectele Romne nr. 6/2007;

96

23. Contract de vnzare-cump#rare. Neexecutarea obliga&iilor de plat# a m#rfurilor n condi&iile stipulate n contract. Pact comisoriu expres, Not# la decizia nr. 2267 din 20 iunie 2006 a .C.C.J. Sec&ia comercial#, Pandectele Romne nr. 7/2007, p. 154-160; 24. Ipostazieri ale titlului gratuit n materia contractelor de consum, Revista romn( de Drept al afacerilor nr. 8/2007, p. 43-59; 25. Dona&iile remuneratorii. No&iune i domenialitate (I), Curierul Judiciar nr. 11/2007, p. 87-102; 26. Dona&iile remuneratorii, ca specii de obiectivare a unor obliga&ii naturale (II), Curierul Judiciar nr. 12/2007; 27. Utilitarism juridic contractul n&eles ca valoare patrimonial# cesibil#, n P. Vasilescu (coordonator), Cesiunea de contract. Repere pentru o teorie general( a form(rii progresive a contractelor, Ed. Sfera juridic(, Cluj-Napoca, 2007, p. 73-148; 28. Cesiunea contractului de franciz# (n colaborare), n P. Vasilescu (coordonator), Cesiunea de contract. Repere pentru o teorie general( a form(rii progresive a contractelor, Ed. Sfera juridic(, ClujNapoca, 2007, p. 182-220; 29. Rezerva contractual# potestativ# un posibil surogat pentru no&iunea condi&iei potestative, Studia Universitatis Babe*-Bolyai nr. 2/2007, p. 33-57; 30. Natura juridic# a contractelor de joc i pariu, Dreptul nr. 1/2008, p. 78-109; 31. Formarea progresiv# a contractelor No&iune i sfer#, Dreptul nr. 7/2008.

97