Sunteți pe pagina 1din 2

PSIHODIAGNOSTIC 3

17 octombrie 2003

COMPORTAMENTUL VERBAL Se refer la posibilit ile !erbale specifice practicate "# !ia a $e rela ie% la loc&l $e m&#c% "# 'coal% "# acti!it ile $esf'&rate alt&ri $e al ii% "# co#$i ii $e com&#icare i#terperso#al% "# sit&a ii te#sio#ate sa& #ete#sio#ate% fr&stra#te% stresa#te% "# com&#icarea $i#tre membrii familiei $ar 'i "# ca$r&l sit&a iilor oficiale( Toate aceste tip&ri $e com&#icare pot fi cercetate 'i e!al&ate $i# p&#ct $e !e$ere psi)olo*ic( I#$icatorii psi)o$ia*#o+ei s&#t, - pro#&# ia - fra+area - #i!el&l $e stp-#ire a #i!el&l&i #o io#al - fl&e# a limba.&l&i !erbal - !ol&m&l - corectit&$i#ea - ritm&l i$eatic al !orbirii - abaterile $e la #orme - e/iste# a sa& #o#e/iste# a para+i ilor !erbali Pri# ace'ti i#$icatori psi)o$ia*#ostici se pot ob i#e i#forma ii pri!i#$, - str&ct&ra 'i caracteristicile temperame#t&l&i - sistemele moti!a io#ale 'i afecti!e - #i!el&l $e stp-#ire 'i folosire a $epri#$erilor !erbale( Comportame#t&l !erbal rele! aspecte ale i#te*rrii s&biect&l&i "# me$i&l li#*!i#stic "# care trie'te( 0ra+a re$ atit&$i#ile s&biect&l&i fa $e seme#i% $e si#e% $e acti!itatea sa% $e acti!itatea celorlal i 'i atit&$i#ea s&biect&l&i "# e/ami#are fa $e sit&a ia $e i#!esti*are% fa $e probele psi)olo*ice "# raport c& ceea ce cre$e 'i 'tie $espre si#e( Comportame#t&l !erbal i#$ic po+i ia 'i atit&$i#ea s&biect&l&i fa $e obicei&ri% tra$i ii% mora!&ri% sisteme $e !alori% afirm 'i promo!ea+ !alori( 1eflect stat&t&l s&biect&l&i( 2/ami#area e/presiei *rafice ofer psi)o$ia*#ostic&l&i i#forma ii rele!a#te pri!i#$ temperame#t&l% sistem&l treb&i# elor 'i i#tereselor% afecti!itatea $ar 'i pre*tirea 'colar% aspecte $e coor$o#are ma#&al 'i oc&lo3ma#&al% #i!el&l formrii $epri#$erilor( A#ali+a psi)olo*ic a scris&l&i ofer pe l-#* #i!el&l formrii $epri#$erilor specifice% i#firma ii c& pri!ire la #i!el&l $e pre*tire i#telect&al( Se ob i# $ate 'i rela ii c& pri!ire la &#ele trst&ri caracteriale, or$i#ea% preci+ia% corectit&$i#ea( 4# aspect mai $eosebit "l co#stit&ie e/ami#area e/presiei *rafice 5$ese#% mo$ela.% pict&r6% aspecte c& o mare importa# "# e!al&area comportame#t&l&i &ma#% e/plicarea 'i i#terpretarea acest&ia( S&biect&l operea+ c& ima*i#i 'i simbol&ri% "# ba+a e/perie# ei l&i perso#ale( 7# practica psi)o$ia*#ostic% raportarea la co$&rile ima*istice% li#*!istice 'i sema#tice% $e!i#e foarte importa#t pe#tr& s&biect&l e/ami#at 'i pe#tr& psi)olo*( Determi#area ma#ifestrilor comportame#t&l&i !erbal oc&p cel mai importa#t loc( 2/ist probe sta#$ar$i+ate alct&ite $i# perspecti!a a #&meroase 8'coli9 psi)olo*ice( Toate testele $e perform#a implic &# comportame#t !erbal "# $iferite etape ale psi)o$ia*#ostic&l&i 5i#str&c ie% e/ami#are% performa# e6( Gr&p&l $e probe !erbale este e$ificator "# acest se#s( Pe $e alt parte "# practica psi)olo*ic se &tili+ea+ probe proiecti!e care e!i$e# ia+ #&meroase probleme psi)olo*ice pri# i#terme$i&l comportame#t&l&i !erbal( Se ob i# $ate pri!i#$ s#tatea mi#tal% #i!el&l $e+!oltrii psi)ice% orie#tarea !oca io#al% #i!el&l a/iolo*ic( Testele care !i+ea+ i#teli*e# a% se#+orialitatea% moti!a ia% afecti!itatea% psi)omotricitatea% solicit meca#ismele !erbal mai m&lt( 7# timp s3a& $e+!oltat capitole mai spectac&loase ale psi)o$ia*#osticii( 2/, *rafolo*ia% e/perti+a scris&l&i% psi)olo*ia acti!it ii patoplastice( 1e+&ltatele cercetrilor "# aceste $ome#ii s&#t "#c co#tro!ersate% $e'i "# m&lte sit&a ii ele co#firm $ia*#osticele psi)olo*ice stabilite pe alte ci "#temeiate pe alte probe(

Treb&ie e!i$e# iat 'i posibilitatea a#ali+rii comportame#t&l&i !erbal ma#ifestat "# timp&l e/ame#&l&i psi)olo*ic% reali+at c& probe #e!erbale% $e motricitate( Come#tariile s&biec ilor% e/presiile !erbale% atit&$i#ile e/presi!e "#so ite $e e/presii !erbale% $e!i# p&#cte $e spri.i# pe#tr& psi)o$ia*#ostic&l rele!at pri# performa# e( Se recoma#$ ca toate ma#ifestrile !erbale s fie #otate "# protocol&l e/perime#tal pe#tr& o a#ali+ calitati! a $atelor ob i#&te(

COMPORTAMENTUL MOTRIC :alorile mi'crii corporale s&#t c&pri#se "#tre a*ita ie 'i i#)ibi ie motorie( Parametrii mi'crii% timp $e reac ie 'i e/ec& ie( Pe o scal $e la )ipo;i#e+ie la )iper;i#e+ie% re+&lt m&lte $ate e/perime#tale c& pri!ire la starea 'i #i!el&l sistemelor motrice 'i psi)omotrice str&ct&rate pe $iferite !ariabile 8etic)et9( 7#tre sistem&l psi)ic% sistem&l #er!os 'i sistem&l psi)o3motric e/ist o &#itate care se reflect 'i "# comportame#t( Psi)o$ia*#ostic&l s&rpri#$e f&#c io#rile 'i $isf&#c io#rile acest&i raport( Locomoia, dexteritatea i coordonarea manual( :alorile acestor raport&ri la $iferite etaloa#e #e permit a face aprecieri c& pri!ire la $e+!oltarea s&biec ilor i#!esti*a i( 4# parametr& $e si#te+ frec!e#t &tili+at "# cercetarea practic este coeficie#t&l $e $e +!oltare 'i coeficie#t&l $e i#teli*e# ( Ambele se pot $etermi#a folosi#$ aceea'i meto$( 7# psi)o$ia*#ostic este posibil $etermi#area co#$&itei psi)omotorii% re+&lt-#$ astfel &# tablo& care reflect, - i#te*ritatea a#atomo3fi+iolo*ic - #i!el&l $e+!oltrii fo#$&l&i aptit&$i#al - #i!el&l strii $e s#tate fi+ic 'i mi#tal - *ra$&l $e recepti!itate se#+orial 'i percepti! - procesele 'i efectele ac)i+i iilor "# sfera psi)omotric - reperele $e mo$elare 'i $iri.are a comportame#t&l&i psi)omotor( Pe#tr& e/ami#area comportame#t&l&i psi)omotora& fost ima*i#ate m&lte meto$e% te)#ici 'i probe( 2/, cele pe#tr& $etermi#area !ite+ei $e reac ie% pe#tr& perceperea 'i or*a#i+area spa i&l&i 'i timp&l&i( 4# *r&p importa#t $e probe !i+ea+ aptit&$i#ile 'i $epri#$erile( A'a s&#t testele se#+orio3 motorii% cele $e $etermi#are a aptit&$i#ilor te)#ice% $e coor$o#are( Pe#tr& a a#tre#a s&biec ii "# probe psi)omotrice% i#str&c i&#ile $e aplicare pot fi "#so ite $e e/plica ii !erbale% $emostra ii sa& *est&ri( 7# aceste co#$i ii% s&biec ii se pot ma#ifesta 'i pt $e+!olta $iferite reac ii 5afecti!e% !erbale% motrice% psi)omotrice6 e!i$e# iate pri#, e/citabilitate mrit% )ipermoti!are 'i $istra*erea ate# iei sa& e!i$e# iat pri# )ipomoti!are% lips $e i#teres 'i "#trer&perea sarci#ii e/perime#tale( Aseme#ea co#$&ite implic $i+armo#ii "# $e+!oltare% t&lb&rri ale str&ct&rilor 'i f&#c iilor implicate "# comportame#t&l motor( Psi)o$ia*#ostic&l comportame#t&l&i psi)omotric este posibil pri# obser!a ie% e/perime#te 'i ms&rare( Dar $eseori se imp&# 'i alte e/ami#ri, #e&rolo*ice% psi)iatrice% a#tropometrice% care completea+ ba#ca $e $ate pri!i#$ #i!el&l $e $e+!oltare 'i ma#ifestare a psi)omotricit ii(