Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea Dunarea de Jos, Galati Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Referat la Institutii Financiar-Bancare Internationale

Sistemul Bancar Japonez

Intocmit de: Nastase Gabriela

Finante si Banci Grupa 1 Anul ll 2012

Cuprins

1. Scurt istoric...pag. 3
1

Universitatea Dunarea de Jos, Galati Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

. !ipuri de institu ii bancare ..pag. " 3. Banca central# a $aponiei.pag. % 3.1 Istoric...pag. % 3. &rgani'are....pag. ( 3.3 )isiune !i obiecti*e.pag. + ". ,rincipalele b#nci -apone'epag. + Bibliografie

1. Scurt istoric
Sistemul bancar -apone' s-a de'*oltat .ncep/nd cu cea de-a doua parte a secolului al 0I0 1 lea. 2stfel3 dup# modelul american3 au fost create de c#tre comercian4ii mai importan4i mai multe b#nci na4ionale pri*ate3 conform legii bancare din 1+%3. 5n pofida aparen4elor3 sistemul
2

Universitatea Dunarea de Jos, Galati Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

bancar -apone' a fost puternic diri-at. ,/n6 spre mi-locul anilor 1+(73 o legisla4ie strict# a men4inut sub controlul permanent al autorit#4ilor totalitatea opera4iunilor e8terne ale b#ncilor nipone3 .n *ederea mobili'#rii la ma8imum a resurselor necesare unei de'*olt#ri economice multilaterale3 cu accentul pe e8pansiune comercial63 spre pie4ele str#ine. 5n anii 1++73 c/nd s-au amplificat considerabil e8cedentele comerciale 9i implicit crean4ele asupra str#in#t#4ii3 au inter*enit sc:imb#ri fundamentale3 ade*#rate muta4ii .n domeniul *alutar-financiar3 prin liberali'area progresi*6 a mi9c6rilor de capital .ntre $aponia 9i e8terior3 concomitent cu l6rgirea gamei de opera4iuni monetare permise b6ncilor. ;e asemenea3 .n 1++ 3 a fost creat# Banca <entral#3 care a*ea statut pri*at3 pentru ca3 .n 1=" 3 s# fie transformat# .ntr-o banc# ce are p/n# .n pre'ent statut de banc# public# 9i pri*at#. 5n ultima parte a secolului al 0I0 1lea3 Gu*ernul a creat o serie de b#nci gu*ernamentale3 cum ar fi Banca de Sc:imb >o?o:ama3 care finan4a comer4ul e8terior 9i Banca Ipotecar# a $aponiei. 2stfel3 la sf/r9itul secolului3 se putea face distinc4ia .ntre marile 9i micile b#nci pri*ate. )arile b#nci pri*ate3 aproape .n totalitate na4ionale3 erau stabilite .n marile ora9e3 fiind denumite astfel <it@ Ban?s Ab#nci urbaneB. Cle finan4au o mare parte a industriei $aponiei3 de asemenea prest/nd ser*icii pentru agen4ii fiscali ai gu*ernului. 5n anii 1=+7 au ap#rut probleme atunci c/nd riscul de credit a fost e*aluat nepotri*it lu/ndu-se astfel deci'ii manageriale eronate. ;in 1==73 $aponia a cunoscut o stagnare economic#3 .mpreun# cu un sector bancar mult prea presat. !ot in anii 1==73 colapsul pie4ei imobiliare accentuata de incapacitatea de a pre*edea pericole poten4iale au condus la o cri'# bancara. Da finele anului 1==E e8istau +E de b#nci st#ine .n $aponia3 care a*eau 11% filiale dintre care = erau din SF23 11 din )area Britanie 9i ( din Curopa de Gest. & nou# perioad# .n Sistemul Bancar cunoscut# sub numele de HBig BangH a .nceput .n 1==+ 9i a durat p/n# .n 771. HBig BangH a presupus dereglementare .n economia $aponiei 9i liberali'area bancara. 5n pre'ent3 sistemul bancar -apone' trece printr-o reorgani'are ma-or# 9i se afl# .n fa'a de restructurare. ,rocesul de restaurare .n curs de desf#9urare *a necesita o .n4elegere aprofundat# sectoarelor de afaceri interna4ionale .n scopul de a prospera .n aceast# lume interconectat# competiti* la ni*el global. Da ni*el global3 se constat6 o re*enire .n prim-plan a

"

Universitatea Dunarea de Jos, Galati Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

b6ncilor -apone'e3 care sunt pe cale de a dep69i problemele cu care s-au confruntat .n ultima *reme3 .n special .n ceea ce pri*e9te creditele neperformante. ;ac# o banc# .9i dore9te s# acti*e'e .n $aponia3 trebuie s# ob4in# din partea )inisterului de Finan4e o licen4#. 2ceste b#nci sunt antrenate .n tran'ac4ii bancare precum: tran'ac4ii de depo'ite *alutare3 .mprumuturi pe termen scurt .n @eni -apone'i 9i .n *alute acordate companiilor.

2. Tipuri de institutii bancare


Sistemul bancar -apone' a fost supus unor reforme structurale .ncep/nd cu anul 771. )a-oritatea institu4iilor financiare aflate .n proprietatea statului au fost pri*ati'ate. Sectorul bancar -apone'3 .n esen4#3 este format din 1 banci mari 9i pe plan interna4ional orientat 9i mai mult de o sut# de b#nci regionale principale 9i secundare. )arile b#nci sunt .mp#r4ite .n dou# segmente3 b#ncile urbane 9i b#nci !rust. B#ncile regionale sunt .mp#r4ite .n dou# asocia4ii3 2socia4ia Regional# Banca $aponiei 9i al 2socia4iei Regionale a doua Ban?s. !oate b#ncile regionale au fost de operare ca b#ncile comerciale din 1=+=. Sistemul bancar -apone' cuprinde aproape +777 de institu4ii financiare. 2cest sistem este alc#tuit din: Banca $aponiei3 b#ncile pri*ate uni*ersale sau speciali'ate3 b#ncile pentru agricultur# 9i pentru .ntreprinderile mici si institu4iile financiare gu*ernamentale. Bncile comerciale sunt b#nci care se ba'ea'# pe atragerea de depo'ite3 acordarea de credite si oferta de ser*icii de pl#4i. 2cestea cuprind 1 b#nci principale care .9i au sediile .n !o?@o3 &sa?a3 Iobe 9i care de4in 7 J din totalul depo'itelor 9i creditelor3 e8ercit/nd o influen4# puternic# .n economia -apone'a. 2ceste b#nci repre'int# re4eaua bancara -apone'a a*/nd .n medie 13 ramuri. ;e asemenea acestea sunt b#nci care ofer# o multitudine de ser*icii3 .ncerc/nd s# satisfac# ne*oile consumatorilor. <ele mai mari b#nci comerciale de4in filiale .n peste 7 4#ri ale lumii. Ae8.: Banca 2s:i?aga3 $aponia <itiban?3 Banca Ko??aido3 Banca )i@a'a?i3 Banca )i'u:o3 Banca Saga3 Banca S:iaLase >amagata3 Banca S:insei etc.B.2cestea cuprind : a) Bncile urbane care func4ionea'# ca b#nci comerciale3 care ofer# ser*icii bancare3 .n principal pentru clien4ii corporati*i mari. Cle operea'# peste un spectru larg de acti*it#4i financiare3 domin/nd ma-oritatea acti*it#4ii bncare.
#

Universitatea Dunarea de Jos, Galati Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

b) Bncile regionale i9i focali'ea'# acti*itatea .n principal pe ser*iciile bancare .n 'one geografice specifice. )ai mult de +7J din clien4ii b#ncilor regionale sunt .ntreprinderi mici 9i mi-locii localeM 9i depo'ite indi*iduale repre'int# apro8imati* (7 J din totalul depo'itelor. B#ncile regionale 9i cele municipale .n num#r de 1 se aseam#n# cu rela4iile dintre b#ncile regionale 9i cele de tip centre monetare din SF2. &rice banc# obi9nuit# de4ine rela4ii str/nse cu o alt# banc# pentru facilitarea pl#4ilor. & parte din b#ncile na4ionale 9i b#ncile municipale sunt autori'ate s# fac# rela4ii e8terne3 dar cea care reali'ea'# tran'ac4ii gu*ernamentale este Banca )etropolei din !o?@o3 ea de4in/nd cea mai mare re4ea de filiale a #tuturor b#ncilor e8istente .n $aponia. B#ncile municipale 9i b#ncile regionale i9i desf#9oar# acti*itatea conform Degii B#ncilor din 1++1. 2ceste b#nci emit ac4iuni care sunt tran'ac4ionate la Bursa din !o?@o. & tr#s#tur# important# a sistemului bancar -apone' o repre'int# institu4iile financiare3 c:iar dac# diferen4ele dintre acestea 9i b#ncile comerciale nu mai sunt at/t de proeminente. In $aponia e8ist# ( societa4i de tip intermediar bancar Aacestea au o legatur# direct# cu b#ncile comercialeB3 iar altele 3 societ#4i sunt anga-ate .n preluarea de acest tip de afaceri. 2ceste b#nci finan4ea'# pe termen lung industria cu a-utorul creditelor 9i a banilor lua4i .n p#strare 9i .n acela9i timp furni'ea'# ser*icii de management financiar. Bncile de credit pe termen lung au fost create conform unei legi speciale din 1=E cu scopul ca aceste b#nci s# ofere utila-e 9i capital pe termen lung industriei. Incepand cu 1=+%3 aceste b#nci au .nceput s# acorde 9i credite pe termene mai scurte3 astfel preg#tind teren pentru finan4area pe plan interna4ional. In pre'ent aceste b#nci au repre'entan4i de marc# .n str#intate precum Banca Industrial# a $aponiei cu ( repre'entan4i3 1" oficii principale 9i 1" filiale interna4ionale. )odalit#4ile de finan4are ale acestor b#nci le constituie emiterea de obliga4iuni 9i negocierea certificatelor de depo'it. Instituiile financiare mici i mijlocii sunt repre'entate de b#ncile Sogo3 b#ncile mutuale de economii3 asocia4iile 9i cooperati*ele de credit. 2pari4ia b#ncilor Sogo a fost stimulata de promulgarea Degii B#ncilor din 1=E13 ele deri*/nd din companiile mutuale de .mprumuturi. Cle acord# .mprumuturi 9i facilit#4i cu pri*ire la rabaturile comerciale3 de asemenea accept# depunerea de depo'ite de economii. Asociaiile de credit datea'# .n legisla4ia -apone'a din 1=E13 aceasta repre'ent/nd asocia4ii mici 9i mi-locii3 iar ac4ionarii lor subscriind capital.
$

Universitatea Dunarea de Jos, Galati Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Cooperativele de credit sunt similare asocia4iilor de credit3 dar .n acela9i timp sunt 9i institu4ii de non-profit ale c#ror acti*it#4i se limitea'# la faptul de a oferi ac4ionarilor ser*icii financiare.

3. Banca Centrala a Japoniei


3.1. Istoric
In decursul perioadei )ei-i in $aponia a aparut problema inflatiei3 odata cu introducerea banilor tipariti. <apitalul era putin3 iar industriei ii lipsea infrastructura: sisteme de distributie3 transport3 comunicatie si publicitate. <a ma-oritatea institu4iilor moderne -apone'e3 Banca $aponiei a fost fondat# in timpul perioadei )ei-i. 2cestea au fost impre-urarile in care a fost infiintata Banca $aponiei in anul 1++ 3 fiind stabilite regulile pentru stabili'area monedei nationale si standardele international cu pri*ire la sistemul cu etalon aur. Istoria Bancii $aponiei s-a impletit cu istoria economica si financiara3 si3 deseori3 cu istoria politica 3 a*and un rol semnificati* in progresul economic si social al tarii. &data cu infiintarea Bancii <entrale a $aponiei au a*ut loc o serie de modific#ri ba'ate pe alte b#nci na4ionale care au fost cuprinse .n regulamentele .n care banca a fost infiintata. Institu4iei i s-a dat monopolul in ceea ce pri*este controlul ofertei de bani .n 1++"3 si au trecut 7 de ani inainte ca aceasta functie sa fie retrasa. ;up# ce a fost infiintat Regulamentul pri*ind <on*ertibilitatea )onetara in mai 1++"3 Banca $aponiei a emis primele sale ban?note .n anul 1++E A)ei-i 1+B. 5n ciuda unor mici erori3 Ade e8emplu3 sa do*edit c# pudra folosita pentru imprimarea pe :/rtie a bancnotelor3 pentru a pre*eni falsificarea facturilor a de*enit o delicates# pentru 9obolaniB a fost un mare succes. 5n 1+=( $aponia a intrat .n standardul de aur 9i .n 1+== de fostele ban?note NnationaleO au fost eliminate .n mod oficial. 5nc# de la .nceputurile sale din epoca )ei-i3 Banca $aponiei a func4ionat continuu de la sediul principal din !o?@o 9i &sa?a.

3. . !rgani"are
%

Universitatea Dunarea de Jos, Galati Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

In pre'ent3 conducerea Bancii $aponiei este asigurata de <onsiliul de <onducere care este format din sase membrii cu drepturi de deci'ie3 gu*ernatorul bancii3 doi *icegu*ernatori3 trei auditori e8ecuti*e3sase directori e8ecuti*e si 'ece consilieri. & parte dintre acestia fac parte din <onsiliul de politica A,olic@ BoardB3 format din noua membrii: gu*ernatorul Bancii $aponiei3 doi *icegu*ernatori3 si sase membrii cu drepturi de deci'ie. <onsiliul este condus de un presedinte ales dintre membrii sai3 care e8ercita controlul general asupra acti*itatii acestuia. )inisterul de finante si ministrul 2gentiei de ,lanificare Cconomica sau repre'entantii lor pot participa la sedintele <onsiliului si au dreptul sa e8prime pareri si c:iar sa formuli'e propuneri referitoare la controlul monetar. Gu*ernatorul3 *icegu*ernatorii si membrii deliberatori sunt numiti de catre Gu*ern3 cu consimtamantul <amerei Repre'entantilor si al <amereri <onsilierilor pe termen de cinci ani3 cu posibilitatea de a fi realesi. 2uditorii sunt numiti de Gu*ern3 iar directorii e8ecuti*i si consilierii sunt numiti de ministerul de finante pe ba'a recomandarii <onsiliului. )andatul auditorilor si directorilor e8ecuti*e este de " ani3 iar al consilierilor de doi ani3 cu posibilitatea reinnoirii. ,otri*it Degii Bancii $aponiei nr.(%P 77" aplicata incepand cu 1 ianuarie 77E3 <onsiliul de ,olitica raspunde de luarea deci'iilor pri*ind politica monetara3 cum ar fi: - stabilirea sau modificarea ratei scontului3 precum si a termenelor si tipurilor de titluri de credit ce pot fi scontateM - stabilirea su modificarea ratei doban'ii la creditele acordate3 precum si a termenelor3 tipurilor si *alorii garantiilor solicitate pentru obtinerea de crediteM - stabilirea sau modificarea regimului re'er*elor minime obligatoriiM - stabilirea sau modificarea orientarilor controlului pietei modern care se reali'ea'a prin operatiuni de open mar?et sau in alte formeM - stabilirea sau modificarea opiniilor Bancii $aponiei cu pri*ire la controlul monetar si *alutar3 inclusi*e cele referitoare la conditiile economice si monetare care asigura ba'a pentru adoptarea deci'iilor mentionate mai susM - alte deci'ii referitoare la acti*itatea Bancii $aponiei.

3.3 )isiune
<onform statutului s#u3 misiunile Bancii <entrale a $aponiei sunt: - Cmiterea 9i gestionarea a bancnotelor
&

Universitatea Dunarea de Jos, Galati Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

- ,unerea .n aplicare a politicii monetare - Furni'area de decontare a ser*iciilor 9i asigurarea stabilit#4ii sistemului financiar - ;e tre'orerie 9i de gu*ern din titluri de *aloare legate de opera4iunile de - 2cti*it#4i interna4ionale - <ompilarea de date3 anali'e economice 9i acti*it#4ile de cercetare

4. Principalele bnci japoneze


<ele mai mari 3 banci din sistemul bancar al -aponiei sunt: a) Bank o Tok!o"#itsubis$i Cste cea mai mare banc# din $aponia 3 si a fost .nfiin4at# la 1 ianuarie 77%3 cu fu'iunea Bancii din !o?@o-)itsubis:i3 Dtd. 9i FF$ Dtd. Banca ser*e9te ca bratul de retail bancar de ba'# 9i comercial# a )itsubis:i FF$ Financial Group . Da 31 octombrie 717 B!)F a fost clasat de catre Bloomberg ca cea mai mare banc# din $aponia 9i a opta din intreaga lume.1 Sediul b#ncii central este .n )arunouc:i 3 <:i@oda 3 !o?@o 3 $aponia 3 cu (( de birouri .n $aponia 9i alte (% de birouri de peste m#ri. In pre'ent aceasta corporatie bancara numara +%+ sucursale la ni*el mondial a*and ca obiect principal de acti*itate ser*iciile bancare. In anul 711 aceasta corporatie bancara a inregistrat *enituri de 3=1 miliarde euro3 cu un profit net de 13.= miliarde de euro3 a*and un total al acti*elor de 1%7.+77.777 miliarde de euro si un total al capitalurilor proprii de %+E( miliarde de euro. In 711 aceasta corporatie bancara numara 33+ ( anga-ati in toate sucursalele sale. b) #izu$o %inancial &roup 2bre*iat ca )KFG3 sau pur 9i simplu numit )i'u:o este o companie bancara cu sediul .n Qtemac:i cartierul <:i@oda3 !o?@o3 $aponia. Numele H)i'u:o din -apone'a .nseamn#3 literal3 Nore' abundent .nH recoltaH.

'(ele mai )une 1000 de B*nci din lume +n 200%', Ban,er , " iulie 200%-

Universitatea Dunarea de Jos, Galati Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

2ceasta detine acti*e de peste 1""7 miliarde de dolari americani3 prin intermediul )i'u:o Ban? 3 )i'u:o <orporate Ban?3 9i alte filiale de operare. Studiile o plasea'a ca fiind a doua companie in ceea ce pri*este ser*iciile financiare in $aponia iar acti*itatea bancara o plasea'a pe locul 33 dup# )FFG 9i S)FG3 9i al nou#lea .n lume prin capitali'area de pia4# din noiembrie 77=. 2ctiunile sale au o listare primar pe Bursa de Galori din !o?@o C8c:ange . )i'u:o ofer# o gam# larg# de ser*icii financiare3 inclusi* bancare3 titluri de *aloare3 incredere si ser*icii de gestionare a acti*elor3 care anga-ea'# mai mult de %+.777 de persoane .n 37 de 4#ri. c) Su'ito'o #itsui Bankin( Corporation Cste o banc# cu sediul .n !o?@o 3 $aponia. Cste un membru al grupului Sumitomo si )itsui Group . 5n anul 77=3 S)B< a fost a doua banc# din $aponia3 .n termeni de acti*e. 2ceasta banca a fost fondata pe data de % iunie 1==% a*and sediul in !o?@o3 in pre'ent numarand """ sucursale la ni*el mondial. In anul 711 aceasta corporatie bancara a inregistrat *enituri de .17+.( " milioane de euro cu un profit net de " 1.1+7 milioane de euro3 a*and un total al acti*elor de 11E."+".=7( milioane de euro si un total al capitalurilor proprii de E.EE=. =3 milioane de euro. In 711 aceasta corporatie bancara numara .E " anga-ati in toate sucursalele sale.

Biblio(ra ie
1. )Cele 'ai bune 1*** de Bncile lu'e +n 2**,)- Banker - 3 iulie 2**,. 2. .... ujibank.co.jp 3. .....ikipedia.ro 4. ....dkb.co.jp /. ....s'bc.co.jp

(lasamentul Bloom)er/ 2010 privind 0nstitutiile financiar1)ancare

S-ar putea să vă placă și