Sunteți pe pagina 1din 457

Noul Cod Civil. Codul Civil.

Legea 287/2009 privind Codul civil, republicata 2011

Titlul PR L!"!N#R $ %e&pre legea civila **) --------**) Dispozitiile de punere in aplicare a titlului preliminar sunt cuprinse in art. 8 din Legea nr. 71/2011. Capitolul ! $ %i&po'itii generale !'voarele dreptului civil #rt. 1 (1) Sunt iz oare ale dreptului ci il legea! uzantele si principiile generale ale dreptului. (2) "n cazurile nepre azute de lege se aplica uzantele! iar in lipsa acestora! dispozitiile legale pri itoare la situatii asemanatoare! iar cand nu e#ista asemenea dispozitii! principiile generale ale dreptului. ($) "n materiile reglementate prin lege! uzantele se aplica numai in masura in care legea trimite in mod e#pres la acestea. (%) &umai uzantele con'orme ordinii pu(lice si (unelor mora uri sunt recunoscute ca iz oare de drept. ()) *artea interesata tre(uie sa 'aca do ada e#istentei si a continutului uzantelor. +zantele pu(licate in culegeri ela(orate de catre entitatile sau organismele autorizate in domeniu se prezuma ca e#ista! pana la pro(a contrara. (,) "n sensul prezentului cod! prin uzante se intelege o(iceiul (cutuma) si uzurile pro'esionale. (biectul &i continutul Codului civil #rt. 2 (1) Dispozitiile prezentului cod reglementeaza raporturile patrimoniale si nepatrimoniale dintre persoane! ca su(iecte de drept ci il. (2) *rezentul cod este alcatuit dintr-un ansam(lu de reguli care constituie dreptul comun pentru toate domeniile la care se re'era litera sau spiritul dispozitiilor sale. #plicarea generala a Codului civil #rt. ) (1) Dispozitiile prezentului cod se aplica si raporturilor dintre pro'esionisti! precum si raporturilor dintre acestia si orice alte su(iecte de drept ci il. (2) Sunt considerati pro'esionisti toti cei care e#ploateaza o intreprindere. ($) -onstituie e#ploatarea unei intreprinderi e#ercitarea sistematica! de catre una sau mai multe persoane! a unei acti itati organizate ce consta in producerea! administrarea ori instrainarea de (unuri sau in prestarea de ser icii! indi'erent daca are sau nu un scop lucrati . #plicarea prioritara a tratatelor internationale privind drepturile o*ului #rt. + (1) "n materiile reglementate de prezentul cod! dispozitiile pri ind drepturile si li(ertatile

persoanelor or 'i interpretate si aplicate in concordanta cu -onstitutia! Declaratia +ni ersala a Drepturilor .mului! pactele si celelalte tratate la care /omania este parte. (2) Daca e#ista neconcordante intre pactele si tratatele pri itoare la drepturile 'undamentale ale omului! la care /omania este parte! si prezentul cod! au prioritate reglementarile internationale! cu e#ceptia cazului in care prezentul cod contine dispozitii mai 'a ora(ile. #plicarea prioritara a dreptului ,niunii uropene #rt. "n materiile reglementate de prezentul cod! normele dreptului +niunii 0uropene se aplica in mod prioritar! indi'erent de calitatea sau statutul partilor. Capitolul !! $ #plicarea legii civile #plicarea in ti*p a legii civile #rt. . (1) Legea ci ila este aplica(ila cat timp este in igoare. 1ceasta nu are putere retroacti a. (2) 1ctele si 'aptele 2uridice inc3eiate ori! dupa caz! sa arsite sau produse inainte de intrarea in igoare a legii noi nu pot genera alte e'ecte 2uridice decat cele pre azute de legea in igoare la data inc3eierii sau! dupa caz! a sa arsirii ori producerii lor. ($) 1ctele 2uridice nule! anula(ile sau a'ectate de alte cauze de ine'icacitate la data intrarii in igoare a legii noi sunt supuse dispozitiilor legii ec3i! neputand 'i considerate ala(ile ori! dupa caz! e'icace potri it dispozitiilor legii noi. (%) *rescriptiile! decaderile si uzucapiunile incepute si neimplinite la data intrarii in igoare a legii noi sunt in intregime supuse dispozitiilor legale care le-au instituit. ()) Dispozitiile legii noi se aplica tuturor actelor si 'aptelor inc3eiate sau! dupa caz! produse ori sa arsite dupa intrarea sa in igoare! precum si situatiilor 2uridice nascute dupa intrarea sa in igoare. (,) Dispozitiile legii noi sunt de asemenea aplica(ile si e'ectelor iitoare ale situatiilor 2uridice nascute anterior intrarii in igoare a acesteia! deri ate din starea si capacitatea persoanelor! din casatorie! 'iliatie! adoptie si o(ligatia legala de intretinere! din raporturile de proprietate! inclusi regimul general al (unurilor! si din raporturile de ecinatate! daca aceste situatii 2uridice su(zista dupa intrarea in igoare a legii noi. Teritorialitatea legii civile #rt. 7 (1) 1ctele normati e adoptate de autoritatile si institutiile pu(lice centrale se aplica pe intreg teritoriul tarii! a'ara de cazul in care se pre ede alt'el. (2) 1ctele normati e adoptate! in conditiile legii! de autoritatile si institutiile administratiei pu(lice locale se aplica numai in raza lor de competenta teritoriala. /trateritorialitatea legii civile #rt. 8 "n cazul raporturilor 2uridice cu element de e#traneitate! determinarea legii ci ile aplica(ile se 'ace tinandu-se seama de normele de drept international pri at cuprinse in cartea a 4""-a din prezentul cod. Capitolul !!! $ !nterpretarea &i e0ectele legii civile

!nterpretarea legii #rt. 9 (1) -el care a adoptat norma ci ila este competent sa 'aca si interpretarea ei o'iciala. (2) &orma interpretati a produce e'ecte numai pentru iitor. ($) "nterpretarea legii de catre instanta se 'ace numai in scopul aplicarii ei in cazul dedus 2udecatii. !nter'icerea analogiei #rt. 10 Legile care deroga de la o dispozitie generala! care restrang e#ercitiul unor drepturi ci ile sau care pre ad sanctiuni ci ile se aplica numai in cazurile e#pres si limitati pre azute de lege. Re&pectarea ordinii publice &i a bunelor *oravuri #rt. 11 &u se poate deroga prin con entii sau acte 2uridice unilaterale de la legile care intereseaza ordinea pu(lica sau de la (unele mora uri. Libertatea de a di&pune #rt. 12 (1) .ricine poate dispune li(er de (unurile sale! daca legea nu pre ede in mod e#pres alt'el. (2) &imeni nu poate dispune cu titlu gratuit! daca este insol a(il. Renuntarea la drept #rt. 1) /enuntarea la un drept nu se prezuma. 1una$credinta #rt. 1+ (1) .rice persoana 'izica sau persoana 2uridica tre(uie sa isi e#ercite drepturile si sa isi e#ecute o(ligatiile ci ile cu (una-credinta! in acord cu ordinea pu(lica si (unele mora uri. (2) 5una-credinta se prezuma pana la pro(a contrara. #bu'ul de drept #rt. 1&iciun drept nu poate 'i e#ercitat in scopul de a atama sau pagu(i pe altul ori intr-un mod e#cesi si nerezona(il! contrar (unei-credinte. 2inovatia #rt. 1. (1) Daca prin lege nu se pre ede alt'el! persoana raspunde numai pentru 'aptele sale sa arsite cu intentie sau din culpa. (2) 6apta este sa arsita cu intentie cand autorul pre ede rezultatul 'aptei sale si 'ie urmareste producerea lui prin intermediul 'aptei! 'ie! desi nu il urmareste! accepta posi(ilitatea producerii acestui rezultat. ($) 6apta este sa arsita din culpa cand autorul 'ie pre ede rezultatul 'aptei sale! dar nu il accepta! socotind 'ara temei ca nu se a produce! 'ie nu pre ede rezultatul 'aptei! desi tre(uia sa il pre ada. -ulpa este gra a atunci cand autorul a actionat cu o negli2enta sau imprudenta pe care nici persoana cea mai lipsita de di(acie nu ar 'i mani'estat-o 'ata de propriile interese. (%) 1tunci cand legea conditioneaza e'ectele 2uridice ale unei 'apte de sa arsirea sa din culpa! conditia este indeplinita si daca 'apta a 'ost sa arsita cu intentie. roarea co*una &i invincibila #rt. 17 (1) &imeni nu poate transmite sau constitui mai multe drepturi decat are el insusi.

(2) -u toate acestea! cand cine a! impartasind o credinta comuna si in inci(ila! a considerat ca o persoana are un anumit drept sau o anumita calitate 2uridica! instanta 2udecatoreasca! tinand seama de impre2urari! a putea 3otari ca actul inc3eiat in aceasta stare a produce! 'ata de cel a'lat in eroare! aceleasi e'ecte ca si cand ar 'i ala(il! a'ara de cazul in care des'iintarea lui nu i-ar cauza niciun pre2udiciu. ($) 0roarea comuna si in inci(ila nu se prezuma. (%) Dispozitiile prezentului articol nu sunt aplica(ile in materie de carte 'unciara si nici in alte materii in care legea reglementeaza un sistem de pu(licitate. Capitolul !2 $ Publicitatea drepturilor, a actelor &i a 0aptelor 3uridice (biectul publicitatii &i *odalitatile de reali'are #rt. 18 (1) Drepturile! actele si 'aptele pri itoare la starea si capacitatea persoanelor! cele in legatura cu (unurile care apartin acestora! precum si orice alte raporturi 2uridice sunt supuse pu(licitatii in cazurile e#pres pre azute de lege. (2) *u(licitatea se realizeaza prin cartea 'unciara! 1r3i a 0lectronica de 7arantii /eale 8o(iliare! denumita in cuprinsul prezentului cod si ar3i a! prin registrul comertului! precum si prin alte 'orme de pu(licitate pre azute de lege. Conditiile de publicitate #rt. 19 (1) *rocedura si conditiile de pu(licitate se sta(ilesc prin lege. (2) "ndeplinirea 'ormalitatii de pu(licitate poate 'i ceruta de orice persoana! c3iar daca este lipsita de capacitatea de e#ercitiu. ($) .rice renuntare sau restrangere a dreptului de a indeplini o 'ormalitate de pu(licitate! precum si orice clauza penala sau alta sanctiune stipulata pentru a impiedica e#ercitarea acestui drept sunt considerate nescrise. (%) &imeni nu poate in oca 'aptul ca nu a cunoscut dreptul! actul sau 'aptul supus pu(licitatii! daca 'ormalitatea de pu(licitate a 'ost legal indeplinita. 0ectele publicitatii #rt. 20 (1) *u(licitatea asigura opoza(ilitatea dreptului! actului! 'aptului! precum si a oricarui alt raport 2uridic supus pu(licitatii! sta(ileste rangul acestora si! daca legea pre ede in mod e#pres! conditioneaza constituirea sau e'ectele lor 2uridice. (2) "ntre parti sau succesorii lor! uni ersali ori cu titlu uni ersal! dupa caz! drepturile! actele sau 'aptele 2uridice! precum si orice alte raporturi 2uridice produc e'ecte depline! c3iar daca nu au 'ost indeplinite 'ormalitatile de pu(licitate! a'ara de cazul in care prin lege se dispune alt'el. ($) *u(licitatea nu alideaza dreptul! actul sau 'aptul supus ori admis la pu(licitate. -u toate acestea! in cazurile si conditiile e#pres pre azute de lege! ea poate produce e'ecte ac3iziti e in 'a oarea tertilor do(anditori de (una-credinta. (%) *u(licitatea nu intrerupe cursul prescriptiei e#tincti e! a'ara de cazul in care prin lege se dispune alt'el. Pre'u*tiile #rt. 21 (1) Daca un drept! act sau 'apt a 'ost inscris intr-un registru pu(lic! se prezuma ca el e#ista! cat timp nu a 'ost radiat sau modi'icat in conditiile legii.

(2) "n cazul in care un drept! act sau 'apt a 'ost radiat! se prezuma ca el nu e#ista. Lip&a publicitatii. 4anctiuni #rt. 22 (1) Daca 'ormalitatea de pu(licitate nu a 'ost realizata! iar aceasta nu era pre azuta de lege cu caracter constituti ! drepturile! actele! 'aptele sau alte raporturi 2uridice supuse pu(licitatii sunt inopoza(ile tertilor! a'ara de cazul in care se do edeste ca acestia le-au cunoscut pe alta cale. (2) 1tunci cand legea pre ede ca simpla cunoastere de 'apt nu suplineste lipsa de pu(licitate! a(senta acesteia poate 'i in ocata de orice persoana interesata! inclusi de tertul care a cunoscut! pe alta cale! dreptul! actul! 'aptul sau raportul 2uridic supus pu(licitatii. ($) "n toate cazurile insa! simpla cunoastere a dreptului! actului! 'aptului sau raportului 2uridic nu suplineste lipsa de pu(licitate 'ata de alte persoane decat tertul care! in 'apt! le-a cunoscut. Concur&ul dintre 0or*ele de publicitate #rt. 2) Daca un drept! act! 'apt sau orice raport 2uridic este supus in acelasi timp unor 'ormalitati de pu(licitate di'erite! nee'ectuarea unei cerinte de pu(licitate nu este acoperita de indeplinirea alteia. Con&ultarea regi&trelor publice #rt. 2+ .rice persoana! c3iar 'ara a 2usti'ica un interes! poate! in conditiile legii! sa consulte registrele pu(lice pri itoare la un drept! act! 'apt sau o anumita situatie 2uridica si sa o(tina e#trase sau copii certi'icate de pe acestea. C#RT # ! $ %e&pre per&oane*) ---*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii " sunt cuprinse in art. 1$91: din Legea nr. 71/2011. Titlul ! $ %i&po'itii generale 4ubiectele de drept civil #rt. 2(1) Su(iectele de drept ci il sunt persoanele 'izice si persoanele 2uridice. (2) *ersoana 'izica este omul! pri it indi idual! ca titular de drepturi si de o(ligatii ci ile. ($) *ersoana 2uridica este orice 'orma de organizare care! intrunind conditiile cerute de lege! este titulara de drepturi si de o(ligatii ci ile. Recunoa&terea drepturilor &i libertatilor civile #rt. 2.. 5 %repturile &i libertatile civile ale per&oanelor 0i'ice, precu* &i drepturile &i libertatile civile ale per&oanelor 3uridice &unt ocrotite &i garantate de lege. Cetatenii &traini &i apatri'ii #rt. 27 (1) -etatenii straini si apatrizii sunt asimilati! in conditiile legii! cu cetatenii romani! in ceea ce pri este drepturile si li(ertatile lor ci ile. (2) 1similarea se aplica in mod corespunzator si persoanelor 2uridice straine.

Capacitatea civila #rt. 28 (1) -apacitatea ci ila este recunoscuta tuturor persoanelor. (2) .rice persoana are capacitate de 'olosinta si! cu e#ceptia cazurilor pre azute de lege! capacitate de e#ercitiu. Li*itele capacitatii civile #rt. 29 (1) &imeni nu poate 'i ingradit in capacitatea de 'olosinta sau lipsit! in tot sau in parte! de capacitatea de e#ercitiu! decat in cazurile si conditiile e#pres pre azute de lege. (2) &imeni nu poate renunta! in tot sau in parte! la capacitatea de 'olosinta sau la capacitatea de e#ercitiu. galitatea in 0ata legii civile #rt. )0 /asa! culoarea! nationalitatea! originea etnica! lim(a! religia! arsta! se#ul sau orientarea se#uala! opinia! con ingerile personale! apartenenta politica! sindicala! la o categorie sociala ori la o categorie de'a orizata! a erea! originea sociala! gradul de cultura! precum si orice alta situatie similara nu au nicio in'luenta asupra capacitatii ci ile. Patri*oniul. "a&e patri*oniale &i patri*onii de a0ectatiune #rt. )1 (1) .rice persoana 'izica sau persoana 2uridica este titulara a unui patrimoniu care include toate drepturile si datoriile ce pot 'i e aluate in (ani si apartin acesteia. (2) 1cesta poate 'ace o(iectul unei di iziuni sau unei a'ectatiuni numai in cazurile si conditiile pre azute de lege. ($) *atrimoniile de a'ectatiune sunt masele patrimoniale 'iduciare! constituite potri it dispozitiilor titlului "4 al cartii a """-a! cele a'ectate e#ercitarii unei pro'esii autorizate! precum si alte patrimonii determinate potri it legii. Tran&0erul intrapatri*onial #rt. )2 (1) "n caz de di iziune sau a'ectatiune! trans'erul drepturilor si o(ligatiilor dintr-o masa patrimoniala in alta! in cadrul aceluiasi patrimoniu! se 'ace cu respectarea conditiilor pre azute de lege si 'ara a pre2udicia drepturile creditorilor asupra 'iecarei mase patrimoniale. (2) "n toate cazurile pre azute la alin. (1)! trans'erul drepturilor si o(ligatiilor dintr-o masa patrimoniala in alta nu constituie o instrainare. Patri*oniul pro0e&ional individual #rt. )) (1) -onstituirea masei patrimoniale a'ectate e#ercitarii in mod indi idual a unei pro'esii autorizate se sta(ileste prin actul inc3eiat de titular! cu respectarea conditiilor de 'orma si de pu(licitate pre azute de lege. (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul maririi sau micsorarii patrimoniului pro'esional indi idual. ($) Lic3idarea patrimoniului pro'esional indi idual se 'ace in con'ormitate cu dispozitiile art. 1.:%191.:%8! daca prin lege nu se dispune alt'el. Titlul !! $ Per&oana 0i'ica

Capitolul ! $ Capacitatea civila a per&oanei 0i'ice 4ectiunea 1 $ Capacitatea de 0olo&inta Notiune #rt. )+ -apacitatea de 'olosinta este aptitudinea persoanei de a a ea drepturi si o(ligatii ci ile. %urata capacitatii de 0olo&inta #rt. )-apacitatea de 'olosinta incepe la nasterea persoanei si inceteaza odata cu moartea acesteia. %repturile copilului conceput #rt. ). Drepturile copilului sunt recunoscute de la conceptiune! insa numai daca el se naste iu. Dispozitiile art. %12 re'eritoare la timpul legal al conceptiunii sunt aplica(ile. 4ectiunea 2 $ Capacitatea de e/ercitiu Notiune #rt. )7 -apacitatea de e#ercitiu este aptitudinea persoanei de a inc3eia singura acte 2uridice ci ile. !nceputul capacitatii de e/ercitiu #rt. )8 (1) -apacitatea de e#ercitiu deplina incepe la data cand persoana de ine ma2ora. (2) *ersoana de ine ma2ora la implinirea arstei de 18 ani. 4ituatia *inorului ca&atorit #rt. )9 (1) 8inorul do(andeste! prin casatorie! capacitatea deplina de e#ercitiu. (2) "n cazul in care casatoria este anulata! minorul care a 'ost de (una-credinta la inc3eierea casatoriei pastreaza capacitatea deplina de e#ercitiu. Capacitatea de e/ercitiu anticipata #rt. +0 *entru moti e temeinice! instanta de tutela poate recunoaste minorului care a implinit arsta de 1, ani capacitatea deplina de e#ercitiu. "n acest scop! or 'i ascultati si parintii sau tutorele minorului! luandu-se! cand este cazul! si a izul consiliului de 'amilie. Capacitatea de e/ercitiu re&tran&a #rt. +1 (1) 8inorul care a implinit arsta de 1% ani are capacitatea de e#ercitiu restransa. (2) 1ctele 2uridice ale minorului cu capacitate de e#ercitiu restransa se inc3eie de catre acesta! cu incu iintarea parintilor sau! dupa caz! a tutorelui! iar in cazurile pre azute de lege! si cu autorizarea instantei de tutela. "ncu iintarea sau autorizarea poate 'i data! cel mai tarziu! in momentul inc3eierii actului. ($) -u toate acestea! minorul cu capacitate de e#ercitiu restransa poate 'ace singur acte de conser are! acte de administrare care nu il pre2udiciaza! precum si acte de dispozitie de mica aloare! cu caracter curent si care se e#ecuta la data inc3eierii lor. Regi*ul unor acte ale *inorului #rt. +2

(1) 8inorul poate sa inc3eie acte 2uridice pri ind munca! indeletnicirile artistice sau sporti e ori re'eritoare la pro'esia sa! cu incu iintarea parintilor sau a tutorelui! precum si cu respectarea dispozitiilor legii speciale! daca este cazul. (2) "n acest caz! minorul e#ercita singur drepturile si e#ecuta tot ast'el o(ligatiile iz orate din aceste acte si poate dispune singur de eniturile do(andite. Lip&a capacitatii de e/ercitiu #rt. +) (1) "n a'ara altor cazuri pre azute de lege! nu au capacitate de e#ercitiu; a) minorul care nu a implinit arsta de 1% ani< () interzisul 2udecatoresc. (2) *entru cei care nu au capacitate de e#ercitiu! actele 2uridice se inc3eie! in numele acestora! de reprezentantii lor legali! in conditiile pre azute de lege. Dispozitiile art. %2 alin. (1) sunt aplica(ile in mod corespunzator. ($) -u toate acestea! persoana lipsita de capacitatea de e#ercitiu poate inc3eia singura actele anume pre azute de lege! actele de conser are! precum si actele de dispozitie de mica aloare! cu caracter curent si care se e#ecuta la momentul inc3eierii lor. (%) 1ctele pe care minorul le poate inc3eia singur pot 'i 'acute si de reprezentantul sau legal! a'ara de cazul in care legea ar dispune alt'el sau natura actului nu i-ar permite acest lucru. 4anctiune #rt. ++ (1) 1ctele 'acute de persoana lipsita de capacitate de e#ercitiu sau cu capacitate de e#ercitiu restransa! altele decat cele pre azute la art. %1 alin. ($) si la art. %$ alin. ($)! precum si actele 'acute de tutore 'ara autorizarea instantei de tutela! atunci cand aceasta autorizare este ceruta de lege! sunt anula(ile! c3iar 'ara do edirea unui pre2udiciu. (2) -el lipsit de capacitate de e#ercitiu sau cu capacitate de e#ercitiu restransa poate in oca si singur! in aparare! anula(ilitatea actului pentru incapacitatea sa rezultata din minoritate ori din punerea su( interdictie 2udecatoreasca. 6rauda co*i&a de incapabil #rt. +Simpla declaratie ca este capa(il sa contracteze! 'acuta de cel lipsit de capacitate de e#ercitiu sau cu capacitate de e#ercitiu restransa! nu inlatura anula(ilitatea actului. Daca insa a 'olosit manopere dolosi e! instanta! la cererea partii induse in eroare! poate mentine contractul atunci cand apreciaza ca aceasta ar constitui o sanctiune ci ila adec ata. Regi*ul nulitatii #rt. +. (1) *ersoanele capa(ile de a contracta nu pot opune minorului sau celui pus su( interdictie 2udecatoreasca incapacitatea acestuia. (2) 1ctiunea in anulare poate 'i e#ercitata de reprezentantul legal! de minorul care a implinit arsta de 1% ani! precum si de ocrotitorul legal. ($) 1tunci cand actul s-a inc3eiat 'ara autorizarea instantei de tutela! necesara potri it legii! aceasta a sesiza procurorul in ederea e#ercitarii actiunii in anulare. Li*itele obligatiei de re&tituire #rt. +7 *ersoana lipsita de capacitate de e#ercitiu sau cu capacitate de e#ercitiu restransa nu este o(ligata la restituire decat in limita 'olosului realizat. Dispozitiile art. 1.,$)91.,%: se aplica in mod corespunzator. Con0ir*area actului anulabil #rt. +8

8inorul de enit ma2or poate con'irma actul 'acut singur in timpul minoritatii! atunci cand el tre(uia sa 'ie reprezentat sau asistat. Dupa descarcarea tutorelui! el poate! de asemenea! sa con'irme actul 'acut de tutorele sau 'ara respectarea tuturor 'ormalitatilor cerute pentru inc3eierea lui ala(ila. "n timpul minoritatii! con'irmarea actului anula(il se poate 'ace numai in conditiile art. 1.2,$ si 1.2,%. 4ectiunea ) $ %eclararea 3udecatorea&ca a *ortii Ca'ul general #rt. +9 (1) "n cazul in care o persoana este disparuta si e#ista indicii ca a incetat din iata! aceasta poate 'i declarata moarta prin 3otarare 2udecatoreasca! la cererea oricarei persoane interesate! daca au trecut cel putin 2 ani de la data primirii ultimelor in'ormatii sau indicii din care rezulta ca era in iata. (2) Daca data primirii ultimelor in'ormatii sau indicii despre cel disparut nu se poate sta(ili cu e#actitate! termenul pre azut in alin. (1) se socoteste de la s'arsitul lunii in care s-au primit ultimele in'ormatii sau indicii! iar in cazul in care nu se poate sta(ili nici luna! de la s'arsitul anului calendaristic. Ca'uri &peciale #rt. -0 (1) -el disparut in impre2urari deose(ite! cum sunt inundatiile! cutremurul! catastro'a de cale 'erata ori aeriana! nau'ragiul! in cursul unor 'apte de raz(oi sau intr-o alta impre2urare asemanatoare! ce indreptateste a se presupune decesul! poate 'i declarat mort! daca au trecut cel putin , luni de la data impre2urarii in care a a ut loc disparitia. (2) Daca ziua in care a inter enit impre2urarea cand a a ut loc disparitia nu poate 'i sta(ilita! sunt aplica(ile! in mod corespunzator! dispozitiile art. %: alin. (2). ($) 1tunci cand este sigur ca decesul s-a produs! desi cada rul nu poate 'i gasit sau identi'icat! moartea poate 'i declarata prin 3otarare 2udecatoreasca! 'ara a se astepta implinirea reunui termen de la disparitie. Procedura de declarare a *ortii #rt. -1 Solutionarea cererii de declarare a mortii se 'ace potri it dispozitiilor Codului de procedura civila. %ata pre'u*ata a *ortii celui di&parut #rt. -2 (1) -el declarat mort este socotit ca a incetat din iata la data pe care 3otararea ramasa de'initi a a sta(ilit-o ca 'iind aceea a mortii. Daca 3otararea nu arata si ora mortii! se socoteste ca cel declarat mort a incetat din iata in ultima ora a zilei sta(ilite ca 'iind aceea a mortii. (2) "n lipsa unor indicii indestulatoare! se a sta(ili ca cel declarat mort a incetat din iata in ultima ora a celei din urma zile a termenului pre azut de art. %: sau )0! dupa caz. ($) "nstanta 2udecatoreasca poate recti'ica data mortii sta(ilita potri it dispozitiilor alin. (1) si (2)! daca se do edeste ca nu era posi(il ca persoana declarata moarta sa 'i decedat la acea data. "n acest caz! data mortii este cea sta(ilita prin 3otararea de recti'icare. Pre'u*tie #rt. -) -el disparut este socotit a 'i in iata! daca nu a inter enit o 3otarare declarati a de moarte ramasa de'initi a.

#nularea 7otararii de declarare a *ortii #rt. -+ (1) Daca cel declarat mort este in iata! se poate cere! oricand! anularea 3otararii prin care s-a declarat moartea. (2) -el care a 'ost declarat mort poate cere! dupa anularea 3otararii declarati e de moarte! inapoierea (unurilor sale in natura! iar daca aceasta nu este cu putinta! restituirea lor prin ec3i alent. -u toate acestea! do(anditorul cu titlu oneros nu este o(ligat sa le inapoieze decat daca! su( rezer a dispozitiilor in materie de carte 'unciara! se a 'ace do ada ca la data do(andirii stia ori tre(uia sa stie ca persoana declarata moarta este in iata. %e&coperirea certi0icatului de dece& #rt. -.rice persoana interesata poate cere oricand anularea 3otararii declarati e de moarte! in cazul in care se descopera certi'icatul de deces al celui declarat mort. Plata 0acuta *o&tenitorilor aparenti #rt. -. *lata 'acuta mostenitorilor legali sau legatarilor unei persoane! care reapare ulterior 3otararii declarati e de moarte! este ala(ila si li(eratorie! daca a 'ost 'acuta inainte de radierea din registrul de stare ci ila a mentiunii pri itoare la deces! cu e#ceptia cazului in care cel care a 'acut plata a cunoscut 'aptul ca persoana declarata moarta este in iata. %repturile *o&tenitorului aparent #rt. -7 8ostenitorul aparent care a'la ca persoana care a 'ost declarata decedata prin 3otarare 2udecatoreasca este in iata pastreaza posesia (unurilor si do(andeste 'ructele acestora! cat timp cel reaparut nu solicita restituirea lor. Capitolul !! $ Re&pectul datorat 0iintei u*ane &i drepturilor ei inerente 4ectiunea 1 $ %i&po'itii co*une %repturi ale per&onalitatii #rt. -8 (1) .rice persoana are dreptul la iata! la sanatate! la integritate 'izica si psi3ica! la demnitate! la propria imagine! la respectarea ietii pri ate! precum si alte asemenea drepturi recunoscute de lege. (2) 1ceste drepturi nu sunt transmisi(ile. #tributele de identi0icare #rt. -9 .rice persoana are dreptul la nume! la domiciliu! la resedinta! precum si la o stare ci ila! do(andite in conditiile legii. %reptul de a di&pune de &ine in&u&i #rt. .0 *ersoana 'izica are dreptul sa dispuna de sine insasi! daca nu incalca drepturile si li(ertatile altora! ordinea pu(lica sau (unele mora uri. 4ectiunea 2 $ %repturile la viata, la &anatate &i la integritate ale per&oanei 0i'ice

8arantarea drepturilor inerente 0iintei u*ane #rt. .1 (1) 4iata! sanatatea si integritatea 'izica si psi3ica a oricarei persoane sunt garantate si ocrotite in mod egal de lege. (2) "nteresul si (inele 'iintei umane tre(uie sa primeze asupra interesului unic al societatii sau al stiintei. !nter'icerea practicii eugenice #rt. .2 (1) &imeni nu poate aduce atingere speciei umane. (2) 0ste interzisa orice practica eugenica prin care se tinde la organizarea selectiei persoanelor. !nterventiile a&upra caracterelor genetice #rt. .) (1) Sunt interzise orice inter entii medicale asupra caracterelor genetice a and drept scop modi'icarea descendentei persoanei! cu e#ceptia celor care pri esc pre enirea si tratamentul maladiilor genetice. (2) 0ste interzisa orice inter entie a and drept scop crearea unei 'iinte umane genetic identice unei alte 'iinte umane ii sau moarte! precum si crearea de em(rioni umani in scopuri de cercetare. ($) +tilizarea te3nicilor de reproducere umana asistata medical nu este admisa pentru alegerea se#ului iitorului copil decat in scopul e itarii unei (oli ereditare gra e legate de se#ul acestuia. !nviolabilitatea corpului u*an #rt. .+ (1) -orpul uman este in iola(il. (2) .rice persoana are dreptul la integritatea sa 'izica si psi3ica. &u se poate aduce atingere integritatii 'iintei umane decat in cazurile si in conditiile e#pres si limitati pre azute de lege. /a*enul caracteri&ticilor genetice #rt. .(1) 0#amenul caracteristicilor genetice ale unei persoane nu poate 'i intreprins decat in scopuri medicale sau de cercetare stiinti'ica! e'ectuate in conditiile legii. (2) "denti'icarea unei persoane pe (aza amprentelor sale genetice nu poate 'i e'ectuata decat in cadrul unei proceduri 2udiciare ci ile sau penale! dupa caz! sau in scopuri medicale ori de cercetare stiinti'ica! e'ectuate in conditiile legii. !nter'icerea unor acte patri*oniale #rt. .. .rice acte care au ca o(iect con'erirea unei alori patrimoniale corpului uman! elementelor sau produselor sale sunt lo ite de nulitate a(soluta! cu e#ceptia cazurilor e#pres pre azute de lege. !nterventiile *edicale a&upra unei per&oane #rt. .7 &icio persoana nu poate 'i supusa e#perientelor! testelor! prele arilor! tratamentelor sau altor inter entii in scop terapeutic ori in scop de cercetare stiinti'ica decat in cazurile si in conditiile e#pres si limitati pre azute de lege. Prelevarea &i tran&plantul de la per&oanele in viata #rt. .8 (1) *rele area si transplantul de organe! tesuturi si celule de origine umana de la donatori in iata se 'ac e#clusi in cazurile si conditiile pre azute de lege! cu acordul scris! li(er! preala(il si e#pres al acestora si numai dupa ce au 'ost in'ormati! in preala(il! asupra riscurilor inter entiei.

"n toate cazurile! donatorul poate re eni asupra consimtamantului dat! pana in momentul prele arii. (2) Se interzice prele area de organe! tesuturi si celule de origine umana de la minori! precum si de la persoanele a'late in iata! lipsite de discernamant din cauza unui 3andicap mintal! unei tul(urari mintale gra e sau dintr-un alt moti similar! in a'ara cazurilor e#pres pre azute de lege. 4e&i'area in&tantei 3udecatore&ti #rt. .9 La cererea persoanei interesate! instanta poate lua toate masurile necesare pentru a impiedica sau a 'ace sa inceteze orice atingere ilicita adusa integritatii corpului uman! precum si pentru a dispune repararea! in conditiile pre azute la art. 2)292),! a daunelor materiale si morale su'erite. 4ectiunea ) $ Re&pectul vietii private &i al de*nitatii per&oanei u*ane %reptul la libera e/pri*are #rt. 70 (1) .rice persoana are dreptul la li(era e#primare. (2) 0#ercitarea acestui drept nu poate 'i restransa decat in cazurile si limitele pre azute la art. 7). %reptul la viata privata #rt. 71 (1) .rice persoana are dreptul la respectarea ietii sale pri ate. (2) &imeni nu poate 'i supus reunor imi#tiuni in iata intima! personala sau de 'amilie! nici in domiciliul! resedinta sau corespondenta sa! 'ara consimtamantul sau ori 'ara respectarea limitelor pre azute la art. 7). ($) 0ste! de asemenea! interzisa utilizarea! in orice mod! a corespondentei! manuscriselor sau a altor documente personale! precum si a in'ormatiilor din iata pri ata a unei persoane! 'ara acordul acesteia ori 'ara respectarea limitelor pre azute la art. 7). %reptul la de*nitate #rt. 72 (1) .rice persoana are dreptul la respectarea demnitatii sale. (2) 0ste interzisa orice atingere adusa onoarei si reputatiei unei persoane! 'ara consimtamantul acesteia ori 'ara respectarea limitelor pre azute la art. 7). %reptul la propria i*agine #rt. 7) (1) .rice persoana are dreptul la propria imagine. (2) "n e#ercitarea dreptului la propria imagine! ea poate sa interzica ori sa impiedice reproducerea! in orice mod! a in'atisarii sale 'izice ori a ocii sale sau! dupa caz! utilizarea unei asemenea reproduceri. Dispozitiile art. 7) raman aplica(ile. #tingeri adu&e vietii private #rt. 7+ Su( rezer a aplicarii dispozitiilor art. 7)! pot 'i considerate ca atingeri aduse ietii pri ate; a) intrarea sau ramanerea 'ara drept in locuinta sau luarea din aceasta a oricarui o(iect 'ara acordul celui care o ocupa in mod legal< () interceptarea 'ara drept a unei con or(iri pri ate! sa arsita prin orice mi2loace te3nice! sau utilizarea! in cunostinta de cauza! a unei asemenea interceptari< c) captarea ori utilizarea imaginii sau a ocii unei persoane a'late intr-un spatiu pri at! 'ara acordul acesteia<

d) di'uzarea de imagini care prezinta interioare ale unui spatiu pri at! 'ara acordul celui care il ocupa in mod legal< e) tinerea ietii pri ate su( o(ser atie! prin orice mi2loace! in a'ara de cazurile pre azute e#pres de lege< ') di'uzarea de stiri! dez(ateri! anc3ete sau de reporta2e scrise ori audio izuale pri ind iata intima! personala sau de 'amilie! 'ara acordul persoanei in cauza< g) di'uzarea de materiale continand imagini pri ind o persoana a'lata la tratament in unitatile de asistenta medicala! precum si a datelor cu caracter personal pri ind starea de sanatate! pro(lemele de diagnostic! prognostic! tratament! circumstante in legatura cu (oala si cu alte di erse 'apte! inclusi rezultatul autopsiei! 'ara acordul persoanei in cauza! iar in cazul in care aceasta este decedata! 'ara acordul 'amiliei sau al persoanelor indreptatite< 3) utilizarea! cu rea-credinta! a numelui! imaginii! ocii sau asemanarii cu o alta persoana< i) di'uzarea sau utilizarea corespondentei! manuscriselor ori a altor documente personale! inclusi a datelor pri ind domiciliul! resedinta! precum si numerele de tele'on ale unei persoane sau ale mem(rilor 'amiliei sale! 'ara acordul persoanei careia acestea ii apartin sau care! dupa caz! are dreptul de a dispune de ele. Li*ite #rt. 7(1) &u constituie o incalcare a drepturilor pre azute in aceasta sectiune atingerile care sunt permise de lege sau de con entiile si pactele internationale pri itoare la drepturile omului la care /omania este parte. (2) 0#ercitarea drepturilor si li(ertatilor constitutionale cu (una-credinta si cu respectarea pactelor si con entiilor internationale la care /omania este parte nu constituie o incalcare a drepturilor pre azute in prezenta sectiune. Pre'u*tia de con&i*ta*ant #rt. 7. -and insusi cel la care se re'era o in'ormatie sau un material le pune la dispozitia unei persoane 'izice ori persoane 2uridice despre care are cunostinta ca isi des'asoara acti itatea in domeniul in'ormarii pu(licului! consimtamantul pentru utilizarea acestora este prezumat! ne'iind necesar un acord scris. Prelucrarea datelor per&onale #rt. 77 .rice prelucrare a datelor cu caracter personal! prin mi2loace automate sau neautomate! se poate 'ace numai in cazurile si conditiile pre azute de legea speciala. 4ectiunea + $ Re&pectul datorat per&oanei &i dupa dece&ul &au Re&pectul datorat per&oanei decedate #rt. 78 *ersoanei decedate i se datoreaza respect cu pri ire la memoria sa! precum si cu pri ire la corpul sau. !nter'icerea atingerii *e*oriei per&oanei decedate #rt. 79 8emoria persoanei decedate este prote2ata in aceleasi conditii ca si imaginea si reputatia persoanei a'late in iata. Re&pectarea vointei per&oanei decedate #rt. 80

(1) .rice persoana poate determina 'elul propriilor 'uneralii si poate dispune cu pri ire la corpul sau dupa moarte. "n cazul celor lipsiti de capacitate de e#ercitiu sau al celor cu capacitate de e#ercitiu restransa este necesar si consimtamantul scris al parintilor sau! dupa caz! al tutorelui. (2) "n lipsa unei optiuni e#prese a persoanei decedate! a 'i respectata! in ordine! ointa sotului! parintilor! descendentilor! rudelor in linie colaterala pana la al patrulea grad inclusi ! legatarilor uni ersali sau cu titlu uni ersal ori dispozitia primarului comunei! orasului! municipiului sau al sectorului municipiului 5ucuresti in a carui raza teritoriala a a ut loc decesul. "n toate cazurile se a tine seama de apartenenta con'esionala a persoanei decedate. Prelevarea de la per&oanele decedate #rt. 81 *rele area de organe! tesuturi si celule umane! in scop terapeutic sau stiinti'ic! de la persoanele decedate se e'ectueaza numai in conditiile pre azute de lege! cu acordul scris! e#primat in timpul ietii! al persoanei decedate sau! in lipsa acestuia! cu acordul scris! li(er! preala(il si e#pres dat! in ordine! de sotul supra ietuitor! de parinti! de descendenti ori! in s'arsit! de rudele in linie colaterala pana la al patrulea grad inclusi . Capitolul !!! $ !denti0icarea per&oanei 0i'ice 4ectiunea 1 $ Nu*ele %reptul la nu*e #rt. 82 .rice persoana are dreptul la numele sta(ilit sau do(andit! potri it legii. 4tructura nu*elui #rt. 8) &umele cuprinde numele de 'amilie si prenumele. %obandirea nu*elui #rt. 8+ (1) &umele de 'amilie se do(andeste prin e'ectul 'iliatiei si poate 'i modi'icat prin e'ectul sc3im(arii starii ci ile! in conditiile pre azute de lege. (2) *renumele se sta(ileste la data inregistrarii nasterii! pe (aza declaratiei de nastere. 0ste interzisa inregistrarea de catre o'iterul de stare ci ila a prenumelor indecente! ridicole si a altora asemenea! de natura a a'ecta ordinea pu(lica si (unele mora uri ori interesele copilului! dupa caz. ($) &umele de 'amilie si prenumele copilului gasit! nascut din parinti necunoscuti! precum si cele ale copilului care este parasit de catre mama in spital! iar identitatea acesteia nu a 'ost sta(ilita in termenul pre azut de lege! se sta(ilesc prin dispozitia primarului comunei! orasului! municipiului sau al sectorului municipiului 5ucuresti in a carui raza teritoriala a 'ost gasit copilul ori! dupa caz! s-a constatat parasirea lui! in conditiile legii speciale. 4c7i*barea nu*elui pe cale ad*ini&trativa #rt. 8-etatenii romani pot o(tine! in conditiile legii! sc3im(area pe cale administrati a a numelui de 'amilie si a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea. 4ectiunea 2 $ %o*iciliul &i re&edinta

%reptul la do*iciliu &i re&edinta #rt. 8. (1) -etatenii romani au dreptul sa isi sta(ileasca ori sa isi sc3im(e! in mod li(er! domiciliul sau resedinta! in tara sau in strainatate! cu e#ceptia cazurilor anume pre azute de lege. (2) Daca prin lege nu se pre ede alt'el! o persoana 'izica nu poate sa ai(a in acelasi timp decat un singur domiciliu si o singura resedinta! c3iar si atunci cand detine mai multe locuinte. %o*iciliul #rt. 87 Domiciliul persoanei 'izice! in ederea e#ercitarii drepturilor si li(ertatilor sale ci ile! este acolo unde aceasta declara ca isi are locuinta principala. Re&edinta #rt. 88 /esedinta persoanei 'izice este in locul unde isi are locuinta secundara. 4tabilirea &i &c7i*barea do*iciliului #rt. 89 (1) Sta(ilirea sau sc3im(area domiciliului se 'ace cu respectarea dispozitiilor legii speciale. (2) Sta(ilirea sau sc3im(area domiciliului nu opereaza decat atunci cand cel care ocupa sau se muta intr-un anumit loc a 'acut-o cu intentia de a a ea acolo locuinta principala. ($) Do ada intentiei rezulta din declaratiile persoanei 'acute la organele administrati e competente sa opereze sta(ilirea sau sc3im(area domiciliului! iar in lipsa acestor declaratii! din orice alte impre2urari de 'apt. Pre'u*tia de do*iciliu #rt. 90 (1) /esedinta a 'i considerata domiciliu cand acesta nu este cunoscut. (2) "n lipsa de resedinta! persoana 'izica este considerata ca domiciliaza la locul ultimului domiciliu! iar daca acesta nu se cunoaste! la locul unde acea persoana se gaseste. %ovada #rt. 91 (1) Do ada domiciliului si a resedintei se 'ace cu mentiunile cuprinse in cartea de identitate. (2) "n lipsa acestor mentiuni ori atunci cand acestea nu corespund realitatii! sta(ilirea sau sc3im(area domiciliului ori a resedintei nu a putea 'i opusa altor persoane. ($) Dispozitiile alin. (2) nu se aplica in cazul in care domiciliul sau resedinta a 'ost cunoscuta prin alte mi2loace de cel caruia i se opune. %o*iciliul *inorului &i al celui pu& &ub interdictie 3udecatorea&ca #rt. 92 (1) Domiciliul minorului care nu a do(andit capacitate deplina de e#ercitiu in conditiile pre azute de lege este la parintii sai sau la acela dintre parinti la care el locuieste in mod statornic. (2) "n cazul in care parintii au domicilii separate si nu se inteleg la care dintre ei a a ea domiciliul copilul! instanta de tutela! ascultandu-i pe parinti! precum si pe copil! daca acesta a implinit arsta de 10 ani! a decide tinand seama de interesele copilului. *ana la ramanerea de'initi a a 3otararii 2udecatoresti! minorul este prezumat ca are domiciliul la parintele la care locuieste in mod statornic. ($) *rin e#ceptie! in situatiile pre azute de lege! domiciliul minorului poate 'i la (unici! la alte rude ori persoane de incredere! cu consimtamantul acestora. De asemenea! domiciliul minorului poate 'i si la o institutie de ocrotire. (%) Domiciliul minorului! in cazul in care numai unul dintre parintii sai il reprezinta ori in cazul

in care se a'la su( tutela! precum si domiciliul persoanei puse su( interdictie 2udecatoreasca este la reprezentantul legal. Ca'uri &peciale #rt. 9) Domiciliul copilului lipsit! temporar sau de'initi ! de ocrotirea parintilor sai si supus unor masuri de protectie speciala! in cazurile pre azute de lege! se a'la la institutia! la 'amilia sau la persoanele carora le-a 'ost dat in plasament. %o*iciliul per&oanei pu&e &ub curatela #rt. 9+ "n cazul in care s-a instituit o curatela asupra (unurilor celui care a disparut! acesta are domiciliul la curator! in masura in care acesta este indreptatit sa il reprezinte. %o*iciliul la curatorul &pecial #rt. 9Daca a 'ost numit un curator special pentru administrarea (unurilor succesorale! cei c3emati la mostenire au domiciliul la curator! in masura in care acesta este indreptatit sa ii reprezinte. %o*iciliul pro0e&ional #rt. 9. -el care e#ploateaza o intreprindere are domiciliul si la locul acelei intreprinderi! in tot ceea ce pri este o(ligatiile patrimoniale ce s-au nascut sau urmeaza a se e#ecuta in acel loc. %o*iciliul ale& #rt. 97 (1) *artile unui act 2uridic pot sa aleaga un domiciliu in ederea e#ercitarii drepturilor sau a e#ecutarii o(ligatiilor nascute din acel act. (2) 1legerea domiciliului nu se prezuma! ci tre(uie 'acuta in scris. 4ectiunea ) $ #ctele de &tare civila 4tarea civila #rt. 98 Starea ci ila este dreptul persoanei de a se indi idualiza! in 'amilie si societate! prin calitatile strict personale care decurg din actele si 'aptele de stare ci ila. %ovada &tarii civile #rt. 99 (1) Starea ci ila se do edeste prin actele de nastere! casatorie si deces intocmite! potri it legii! in registrele de stare ci ila! precum si prin certi'icatele de stare ci ila eli(erate pe (aza acestora. (2) 1ctele de stare ci ila sunt inscrisuri autentice si 'ac do ada! pana la inscrierea in 'als! pentru ceea ce reprezinta constatarile personale ale o'iterului de stare ci ila si! pana la pro(a contrara! pentru celelalte mentiuni. ($) =otararea 2udecatoreasca data cu pri ire la starea ci ila a unei persoane este opoza(ila oricarei alte persoane cat timp printr-o noua 3otarare nu s-a sta(ilit contrariul. (%) Daca printr-o 3otarare 2udecatoreasca s-a sta(ilit o anumita stare ci ila a unei persoane! iar printr-o 3otarare 2udecatoreasca ulterioara este admisa o actiune prin care s-a contestat starea ci ila ast'el sta(ilita! prima 3otarare isi pierde e'ectele la data ramanerii de'initi e a celei de a doua 3otarari. #nularea, co*pletarea, *odi0icarea &au recti0icarea actelor de &tare civila #rt. 100 (1) 1nularea! completarea sau modi'icarea actelor de stare ci ila si a mentiunilor inscrise pe

acestea se poate 'ace numai in temeiul unei 3otarari 2udecatoresti de'initi e. (2) /ecti'icarea actelor de stare ci ila si a mentiunilor inscrise pe marginea acestora se poate 'ace! din o'iciu sau la cerere! numai in temeiul dispozitiei primarului de la primaria care are in pastrare actul de stare ci ila. ($) Starea ci ila poate 'i modi'icata in (aza unei 3otarari de anulare! completare sau modi'icare a unui act de stare ci ila numai daca a 'ost 'ormulata si o actiune de modi'icare a starii ci ile! admisa printr-o 3otarare 2udecatoreasca ramasa de'initi a. (%) =otararea 2udecatoreasca prin care se dispune anularea! completarea sau modi'icarea unui act de stare ci ila! precum si inregistrarea 'acuta in temeiul unei asemenea 3otarari sunt opoza(ile oricarei alte persoane cat timp printr-o noua 3otarare nu s-a sta(ilit contrariul. 1ctul administrati prin care s-a dispus recti'icarea unui act de stare ci ila! precum si inregistrarea 'acuta in (aza lui sunt opoza(ile oricarei persoane pana la pro(a contrara. !n&crierea *entiunilor pe actul de &tare civila #rt. 101 1nularea! completarea! modi'icarea si recti'icarea unui act de stare ci ila sau a unei mentiuni inscrise pe acesta! dispuse prin 3otarare 2udecatoreasca ramasa de'initi a ori! dupa caz! prin dispozitie a primarului! se inscriu numai prin mentiune pe actul de stare ci ila corespunzator. "n acest scop! 3otararea 2udecatoreasca ramasa de'initi a se comunica de indata! din o'iciu! de catre instanta care s-a pronuntat ultima asupra 'ondului. #ctele intoc*ite de un o0iter de &tare civila neco*petent #rt. 102 1ctele de stare ci ila intocmite de o persoana care a e#ercitat in mod pu(lic atri(utiile de o'iter de stare ci ila! cu respectarea tuturor pre ederilor legale! sunt ala(ile! c3iar daca acea persoana nu a ea aceasta calitate! a'ara de cazul in care (ene'iciarii acestor acte au cunoscut! in momentul intocmirii lor! lipsa acestei calitati. #lte *i3loace de dovada a &tarii civile #rt. 10) Starea ci ila se poate do edi! inaintea instantei 2udecatoresti! prin orice mi2loace de pro(a! daca; a) nu au e#istat registre de stare ci ila< () registrele de stare ci ila s-au pierdut ori au 'ost distruse! in tot sau in parte< c) nu este posi(ila procurarea din strainatate a certi'icatului de stare ci ila sau a e#trasului de pe actul de stare ci ila< d) intocmirea actului de stare ci ila a 'ost omisa sau! dupa caz! re'uzata. Titlul !!! $ (crotirea per&oanei 0i'ice

Capitolul ! $ %i&po'itii generale !ntere&ul per&oanei ocrotite #rt. 10+ (1) .rice masura de ocrotire a persoanei 'izice se sta(ileste numai in interesul acesteia. (2) La luarea unei masuri de ocrotire tre(uie sa se tina seama de posi(ilitatea persoanei 'izice de a-si e#ercita drepturile si de a-si indeplini o(ligatiile cu pri ire la persoana si (unurile sale.

Per&oanele ocrotite #rt. 10Sunt supusi unor masuri speciale de ocrotire minorii si cei care! desi capa(ili! din cauza (atranetii! a (olii sau a altor moti e pre azute de lege nu pot sa isi administreze (unurile si nici sa isi apere interesele in conditii corespunzatoare. "a&urile de ocrotire #rt. 10. (1) .crotirea minorului se realizeaza prin parinti! prin instituirea tutelei! prin darea in plasament sau! dupa caz! prin alte masuri de protectie speciala anume pre azute de lege. (2) .crotirea ma2orului are loc prin punerea su( interdictie 2udecatoreasca sau prin instituirea curatelei! in conditiile pre azute de prezentul cod. !n&tanta de tutela #rt. 107 (1) *rocedurile pre azute de prezentul cod pri ind ocrotirea persoanei 'izice sunt de competenta instantei de tutela si de 'amilie sta(ilite potri it legii! denumita in continuare instanta de tutela. (2) "n toate cazurile! instanta de tutela solutioneaza de indata aceste cereri. (crotirea per&oanei prin tutela #rt. 108 (1) .crotirea persoanei 'izice prin tutela se realizeaza de catre tutore! desemnat sau numit! in conditiile prezentului cod! precum si de catre consiliul de 'amilie! ca organ consultati . (2) -onsiliul de 'amilie poate 'i constituit de catre instanta de tutela numai la cererea persoanelor interesate. ($) "n cazul in care nu se constituie consiliul de 'amilie! atri(utiile acestuia or 'i e#ercitate de catre instanta de tutela. (crotirea per&oanei prin curatela #rt. 109 .crotirea persoanei 'izice prin curatela are loc numai in cazurile si conditiile pre azute de lege. Capitolul !! $ Tutela *inorului 4ectiunea 1 $ %e&c7iderea tutelei Ca'urile de in&tituire #rt. 110 >utela minorului se instituie atunci cand am(ii parinti sunt! dupa caz! decedati! necunoscuti! decazuti din e#ercitiul drepturilor parintesti sau li s-a aplicat pedeapsa penala a interzicerii drepturilor parintesti! pusi su( interdictie 2udecatoreasca! disparuti ori declarati 2udecatoreste morti! precum si in cazul in care! la incetarea adoptiei! instanta 3otaraste ca este in interesul minorului instituirea unei tutele. Per&oanele obligate &a in&tiinte'e in&tanta de tutela #rt. 111 1u o(ligatia ca! de indata ce a'la de e#istenta unui minor lipsit de ingri2ire parinteasca in cazurile pre azute la art. 110! sa instiinteze instanta de tutela; a) persoanele apropiate minorului! precum si administratorii si locatarii casei in care locuieste minorul< () ser iciul de stare ci ila! cu prile2ul inregistrarii mortii unei persoane! precum si notarul pu(lic!

cu prile2ul desc3iderii unei proceduri succesorale< c) instantele 2udecatoresti! cu prile2ul condamnarii la pedeapsa penala a interzicerii drepturilor parintesti< d) organele administratiei pu(lice locale! institutiile de ocrotire! precum si orice alta persoana. 4ectiunea 2 $ Tutorele Per&oana care poate 0i nu*ita tutore #rt. 112 (1) *oate 'i tutore o persoana 'izica sau sotul si sotia! impreuna! daca nu se a'la in reunul dintre cazurile de incompati(ilitate pre azute de prezentul cod. (2) "n cazul in care in situatia pre azuta la art. 110 se a'la mai multi minori care sunt 'rati sau surori! se numeste! de regula! un singur tutore. Per&oanele care nu pot 0i nu*ite tutore #rt. 11) (1) &u poate 'i tutore; a) minorul! persoana pusa su( interdictie 2udecatoreasca sau cel pus su( curatela< () cel decazut din e#ercitiul drepturilor parintesti sau declarat incapa(il de a 'i tutore< c) cel caruia i s-a restrans e#ercitiul unor drepturi ci ile! 'ie in temeiul legii! 'ie prin 3otarare 2udecatoreasca! precum si cel cu rele purtari retinute ca atare de catre o instanta 2udecatoreasca< d) cel care! e#ercitand o tutela! a 'ost indepartat din aceasta in conditiile art. 1)8< e) cel a'lat in stare de insol a(ilitate< ') cel care! din cauza intereselor potri nice cu cele ale minorului! nu ar putea indeplini sarcina tutelei< g) cel inlaturat prin inscris autentic sau prin testament de catre parintele care e#ercita singur! in momentul mortii! autoritatea parinteasca. (2) Daca una dintre impre2urarile pre azute la alin. (1) sur ine sau este descoperita in timpul tutelei! tutorele a 'i indepartat! respectandu-se aceeasi procedura ca si la numirea lui. %e&e*narea tutorelui de catre parinte #rt. 11+ (1) *arintele poate desemna! prin act unilateral sau prin contract de mandat! inc3eiate in 'orma autentica! ori! dupa caz! prin testament! persoana care urmeaza a 'i numita tutore al copiilor sai. (2) Desemnarea 'acuta de parintele care in momentul mortii era decazut din drepturile parintesti sau pus su( interdictie 2udecatoreasca este lipsita de e'ecte. ($) Desemnarea 'acuta in conditiile prezentului articol poate 'i re ocata oricand de catre parinte! c3iar si printr-un inscris su( semnatura pri ata. (%) "nscrisul prin care se re oca persoana desemnata pentru a 'i numita tutore se a inscrie in registrul pre azut la art. 1.0%, sau la art. 2.0$$! dupa caz. ()) &otarul pu(lic sau instanta de tutela! dupa caz! are o(ligatia sa eri'ice la registrele pre azute la alin. (%) daca persoana desemnata pentru a 'i tutore nu a 'ost re ocata. %e&e*narea *ai *ultor tutori #rt. 11"n cazul in care au 'ost desemnate mai multe persoane ca tutore! 'ara reo pre'erinta! ori e#ista mai multe rude! a'ini sau prieteni ai 'amiliei minorului in stare sa indeplineasca sarcinile tutelei si care isi e#prima dorinta de a 'i tutore! instanta de tutela a 3otari tinand seama de conditiile lor materiale! precum si de garantiile morale necesare dez oltarii armonioase a minorului.

"a&uri provi'orii #rt. 11. (1) -el c3emat la tutela in con'ormitate cu dispozitiile art. 11% nu poate 'i inlaturat de catre instanta 'ara acordul sau decat daca se a'la in reunul dintre cazurile pre azute la art. 11$ sau daca prin numirea sa interesele minorului ar 'i periclitate. (2) "n cazul in care cel c3emat la tutela este numai temporar impiedicat in e#ercitarea atri(utiilor ce i-au 'ost con'erite! instanta de tutela! dupa incetarea impiedicarii! il numeste tutore la cererea sa! dar nu mai tarziu de , luni de la desc3iderea tutelei. *ana atunci! instanta desemneaza un tutore pro izoriu. ($) Dupa trecerea celor , luni! daca persoana desemnata nu a cerut numirea sa ca tutore! cel numit pro izoriu tutore ramane sa indeplineasca in continuare sarcinile tutelei pana la numirea unui tutore in conditiile art. 118. 8arantii #rt. 117 La numirea sau! dupa caz! in timpul tutelei! instanta de tutela poate 3otari! din o'iciu sau la cererea consiliului de 'amilie! ca tutorele sa dea garantii reale sau personale! daca interesele minorului cer o ast'el de masura. "n acest caz! ea sta(ileste potri it cu impre2urarile 'elul si intinderea garantiilor. Nu*irea tutorelui de catre in&tanta de tutela #rt. 118 "n lipsa unui tutore desemnat! instanta de tutela numeste cu prioritate ca tutore! daca nu se opun moti e intemeiate! o ruda sau un a'in ori un prieten al 'amiliei minorului! in stare sa indeplineasca aceasta sarcina! tinand seama! dupa caz! de relatiile personale! de apropierea domiciliilor! de conditiile materiale si de garantiile morale pe care le prezinta cel c3emat la tutela. Procedura de nu*ire #rt. 119 (1) &umirea tutorelui se 'ace! cu acordul acestuia! de catre instanta de tutela in camera de consiliu! prin inc3eiere de'initi a. 1tunci cand desemnarea tutorelui s-a 'acut prin contract de mandat! cel desemnat tutore nu poate re'uza numirea decat pentru moti ele pre azute la art. 120 alin. (2). (2) 1scultarea minorului care a implinit arsta de 10 ani este o(ligatorie. ($) "n lipsa unui tutore desemnat! daca instanta de tutela a constituit consiliul de 'amilie! numirea tutorelui se 'ace! potri it alin. (1)! cu consultarea consiliului de 'amilie. (%) "nc3eierea de numire se comunica in scris tutorelui si se a'iseaza la sediul instantei de tutela si la primaria de la domiciliul minorului. ()) Drepturile si indatoririle tutorelui incep de la data comunicarii inc3eierii de numire. (,) "ntre timp! instanta de tutela poate lua masuri pro izorii cerute de interesele minorului! putand c3iar sa numeasca un curator special. Re0u'ul continuarii tutelei #rt. 120 (1) -el numit tutore este dator sa continue indeplinirea sarcinilor tutelei. (2) *oate re'uza continuarea tutelei; a) cel care are arsta de ,0 de ani impliniti< () 'emeia insarcinata sau mama unui copil mai mic de 8 ani< c) cel care creste si educa 2 sau mai multi copii< d) cel care! din cauza (olii! a in'irmitatii! a 'elului acti itatilor des'asurate! a departarii domiciliului de locul unde se a'la (unurile minorului sau din alte moti e intemeiate! nu ar mai

putea sa indeplineasca aceasta sarcina. !nlocuirea tutorelui #rt. 121 Daca reuna dintre impre2urarile pre azute la art. 120 alin. (2) sur ine in timpul tutelei! tutorele poate cere sa 'ie inlocuit. -ererea de inlocuire se adreseaza instantei de tutela! care a 3otari de urgenta. *ana la solutionarea cererii sale de inlocuire! el este o(ligat sa continue e#ercitarea atri(utiilor. Caracterul per&onal al tutelei #rt. 122 (1) >utela este o sarcina personala. (2) -u toate acestea! instanta de tutela! cu a izul consiliului de 'amilie! poate! tinand seama de marimea si compunerea patrimoniului minorului! sa decida ca administrarea patrimoniului ori doar a unei parti a acestuia sa 'ie incredintata! potri it legii! unei persoane 'izice sau persoane 2uridice specializate. 8ratuitatea tutelei #rt. 12) (1) >utela este o sarcina gratuita. (2) -u toate acestea! tutorele poate 'i indreptatit! pe perioada e#ercitarii sarcinilor tutelei! la o remuneratie al carei cuantum a 'i sta(ilit de instanta de tutela! cu a izul consiliului de 'amilie! tinand seama de munca depusa in administrarea a erii si de starea materiala a minorului si a tutorelui! dar nu mai mult de 10? din eniturile produse de (unurile minorului. "nstanta de tutela! cu a izul consiliului de 'amilie! a putea modi'ica sau suprima aceasta remuneratie! potri it impre2urarilor. 4ectiunea ) $ Con&iliul de 0a*ilie Rolul con&iliului de 0a*ilie #rt. 12+ (1) -onsiliul de 'amilie se poate constitui pentru a supra eg3ea modul in care tutorele isi e#ercita drepturile si isi indeplineste indatoririle cu pri ire la persoana si (unurile minorului. (2) "n cazul ocrotirii minorului prin parinti! prin darea in plasament sau! dupa caz! prin alte masuri de protectie speciala pre azute de lege nu se a institui consiliul de 'amilie. "e*brii con&iliului de 0a*ilie #rt. 12(1) "nstanta de tutela poate constitui un consiliu de 'amilie! compus din $ rude sau a'ini! tinand seama de gradul de rudenie si de relatiile personale cu 'amilia minorului. "n lipsa de rude sau a'ini pot 'i numite si alte persoane care au a ut legaturi de prietenie cu parintii minorului sau care mani'esta interes pentru situatia acestuia. (2) Sotul si sotia nu pot 'i! impreuna! mem(ri ai aceluiasi consiliu de 'amilie. ($) "n aceleasi conditii! instanta de tutela numeste si 2 supleanti. (%) >utorele nu poate 'i mem(ru in consiliul de 'amilie. #lte di&po'itii aplicabile con&iliului de 0a*ilie #rt. 12. Dispozitiile art. 11$! art. 120 alin. (1) si alin. (2) lit. d)! art. 121 si 1%7 se aplica in mod corespunzator si mem(rilor consiliului de 'amilie. "odi0icarea con&iliului de 0a*ilie #rt. 127

"n a'ara de cazul pre azut la art. 1$1! alcatuirea consiliului de 'amilie nu se poate modi'ica in timpul tutelei! a'ara numai daca interesele minorului ar cere o asemenea sc3im(are sau daca! prin moartea ori disparitia unuia dintre mem(ri! ar 'i necesara completarea. Con&tituirea con&iliului de 0a*ilie #rt. 128 (1) "n ederea constituirii consiliului de 'amilie! persoanele care indeplinesc conditiile pentru a 'i mem(ri sunt con ocate la domiciliul minorului de catre instanta de tutela! din o'iciu sau la sesizarea minorului! daca acesta a implinit arsta de 1% ani! a tutorelui desemnat! a oricaror altor persoane care au cunostinta despre situatia minorului. (2) &umirea mem(rilor consiliului de 'amilie se 'ace cu acordul acestora. ($) 8inorul care a implinit arsta de 10 ani a 'i ascultat in conditiile art. 2,%. 6unctionarea con&iliului de 0a*ilie #rt. 129 (1) -onsiliul de 'amilie este con ocat cu cel putin 10 zile inainte de data intrunirii de catre tutore! din propria initiati a sau la cererea oricaruia dintre mem(rii acestuia! a minorului care a implinit arsta de 1% ani sau a instantei de tutela. -u acordul tuturor mem(rilor consiliului de 'amilie! con ocarea se poate 'ace si mai de reme de implinirea termenului de 10 zile dinainte de data intrunirii. "n toate cazurile! prezenta tuturor mem(rilor consiliului de 'amilie acopera neregularitatea con ocarii. (2) -ei con ocati sunt o(ligati sa se prezinte personal la locul indicat in actul de con ocare. "n cazul in care acestia nu se pot prezenta! ei pot 'i reprezentati de persoane care sunt rude sau a'ini cu parintii minorului! daca aceste persoane nu sunt desemnate sau con ocate in nume propriu ca mem(ri ai consiliului de 'amilie. Sotii se pot reprezenta reciproc. ($) Sedintele consiliului de 'amilie se tin la domiciliul minorului. "n cazul in care con ocarea a 'ost 'acuta la solicitarea instantei de tutela! sedinta se tine la sediul acesteia. #tributii #rt. 1)0 (1) -onsiliul de 'amilie da a ize consultati e! la solicitarea tutorelui sau a instantei de tutela! si ia decizii! in cazurile pre azute de lege. 1 izele consultati e si deciziile se iau in mod ala(il cu otul ma2oritatii mem(rilor sai! consiliul 'iind prezidat de persoana cea mai inaintata in arsta. (2) La luarea deciziilor! minorul care a implinit arsta de 10 ani a 'i ascultat! dispozitiile art. 2,% 'iind aplica(ile in mod corespunzator. ($) Deciziile consiliului de 'amilie or 'i moti ate si consemnate intr-un registru special constituit! care se tine de unul dintre mem(rii consiliului! desemnat in acest scop de instanta de tutela. (%) 1ctele inc3eiate de tutore in lipsa a izului consultati sunt anula(ile. "nc3eierea actului cu nerespectarea a izului atrage numai raspunderea tutorelui. Dispozitiile art. 1)) sunt aplica(ile in mod corespunzator. !nlocuirea con&iliului de 0a*ilie #rt. 1)1 >utorele poate cere instituirea unui nou consiliu! daca in plangerile 'ormulate potri it prezentului cod instanta a 3otarat de cel putin doua ori! in mod de'initi ! impotri a deciziilor consiliului de 'amilie. !*po&ibilitatea con&tituirii con&iliului de 0a*ilie #rt. 1)2 Daca in cazul pre azut la art. 1$1 nu este posi(ila constituirea unui nou consiliu! ca si in cazul

contrarietatii de interese dintre minor si toti mem(rii consiliului de 'amilie si supleanti! tutorele poate cere instantei de tutela autorizatia de a e#ercita singur tutela. 4ectiunea + $ /ercitarea tutelei 91. %i&po'itii generale /ercitarea tutelei in intere&ul *inorului #rt. 1)) >utela se e#ercita numai in interesul minorului atat in ceea ce pri este persoana! cat si (unurile acestuia. Continutul tutelei #rt. 1)+ (1) >utorele are indatorirea de a ingri2i de minor. (2) 0l este o(ligat sa asigure ingri2irea minorului! sanatatea si dez oltarea lui 'izica si mentala! educarea! in atatura si pregatirea pro'esionala a acestuia! potri it cu aptitudinile lui. Tutela e/ercitata de a*bii &oti #rt. 1)(1) "n cazul in care tutori sunt 2 soti! acestia raspund impreuna pentru e#ercitarea atri(utiilor tutelei. Dispozitiile pri ind autoritatea parinteasca sunt aplica(ile in mod corespunzator. (2) "n cazul in care unul dintre soti introduce actiunea de di ort! instanta! din o'iciu! a instiinta instanta de tutela pentru a dispune cu pri ire la e#ercitarea tutelei. 92. /ercitarea tutelei cu privire la per&oana *inorului #vi'ul con&iliului de 0a*ilie #rt. 1). 8asurile pri ind persoana minorului se iau de catre tutore! cu a izul consiliului de 'amilie! cu e#ceptia masurilor care au caracter curent. %o*iciliul *inorului #rt. 1)7 (1) 8inorul pus su( tutela are domiciliul la tutore. &umai cu autorizarea instantei de tutela minorul poate a ea si o resedinta. (2) *rin e#ceptie de la pre ederile alin. (1)! tutorele poate incu iinta ca minorul sa ai(a o resedinta determinata de educarea si pregatirea sa pro'esionala. "n acest caz! instanta de tutela a 'i de indata incunostintata de tutore. 6elul invataturii &au al pregatirii pro0e&ionale #rt. 1)8 (1) 6elul in ataturii sau al pregatirii pro'esionale pe care minorul care nu a implinit arsta de 1% ani o primea la data instituirii tutelei nu poate 'i sc3im(at de acesta decat cu incu iintarea instantei de tutela. (2) "nstanta de tutela nu poate! impotri a ointei minorului care a implinit arsta de 1% ani! sa sc3im(e 'elul in ataturii acestuia! 3otarata de parinti sau pe care minorul o primea la data instituirii tutelei. #&cultarea *inorului care a i*plinit var&ta de 10 ani #rt. 1)9 "nstanta de tutela nu poate 3otari 'ara ascultarea minorului! daca acesta a implinit arsta de 10 ani! dispozitiile art. 2,% 'iind aplica(ile.

9). /ercitarea tutelei cu privire la bunurile *inorului !nventarul bunurilor *inorului #rt. 1+0 (1) Dupa numirea tutorelui si in prezenta acestuia si a mem(rilor consiliului de 'amilie! un delegat al instantei de tutela a eri'ica la 'ata locului toate (unurile minorului! intocmind un in entar! care a 'i supus apro(arii instantei de tutela. "n entarul (unurilor minorului a incepe sa 'ie intocmit in ma#imum 10 zile de la numirea tutorelui de catre instanta de tutela. (2) -u prile2ul in entarierii! tutorele si mem(rii consiliului de 'amilie sunt tinuti sa declare in scris! la intre(area e#presa a delegatului instantei de tutela! creantele! datoriile sau alte pretentii pe care le au 'ata de minor. Declaratiile or 'i consemnate in procesul- er(al de in entariere. ($) >utorele sau mem(rii consiliului de 'amilie care! cunoscand creantele sau pretentiile proprii 'ata de minori! nu le-au declarat! desi au 'ost somati sa le declare! sunt prezumati ca au renuntat la ele. Daca tutorele sau mem(rii consiliului de 'amilie nu declara datoriile pe care le au 'ata de minor! desi au 'ost somati sa le declare! pot 'i indepartati din 'unctie. (%) -reantele pe care le au asupra minorului tutorele sau reunul dintre mem(rii consiliului de 'amilie! sotul! o ruda in linie dreapta ori 'ratii sau surorile acestora pot 'i platite oluntar numai cu autorizarea instantei de tutela. #ctele 0acute in lip&a inventarului #rt. 1+1 "nainte de intocmirea in entarului! tutorele nu poate 'ace! in numele minorului! decat acte de conser are si acte de administrare ce nu su'era intarziere. #d*ini&trarea bunurilor *inorului #rt. 1+2 (1) >utorele are indatorirea de a administra cu (una-credinta (unurile minorului. "n acest scop! tutorele actioneaza in calitate de administrator insarcinat cu simpla administrare a (unurilor minorului! dispozitiile titlului 4 din cartea a """-a aplicandu-se in mod corespunzator! a'ara de cazul in care prin prezentul capitol se dispune alt'el. (2) &u sunt supuse administrarii (unurile do(andite de minor cu titlu gratuit decat daca testatorul sau donatorul a stipulat alt'el. 1ceste (unuri sunt administrate de curatorul ori de cel desemnat prin actul de dispozitie sau! dupa caz! numit de catre instanta de tutela. Repre'entarea *inorului #rt. 1+) >utorele are indatorirea de a-l reprezenta pe minor in actele 2uridice! dar numai pana cand acesta implineste arsta de 1% ani. Regi*ul 3uridic al actelor de di&po'itie #rt. 1++ (1) >utorele nu poate! in numele minorului! sa 'aca donatii si nici sa garanteze o(ligatia altuia. 6ac e#ceptie darurile o(isnuite! potri ite cu starea materiala a minorului. (2) >utorele nu poate! 'ara a izul consiliului de 'amilie si autorizarea instantei de tutela! sa 'aca acte de instrainare! imparteala! ipotecare ori de gre are cu alte sarcini reale a (unurilor minorului! sa renunte la drepturile patrimoniale ale acestuia! precum si sa inc3eie in mod ala(il orice alte acte ce depasesc dreptul de administrare. ($) 1ctele 'acute cu incalcarea dispozitiilor pre azute la alin. (1) si (2) sunt anula(ile. "n aceste cazuri! actiunea in anulare poate 'i e#ercitata de tutore! de consiliul de 'amilie sau de oricare mem(ru al acestuia! precum si de catre procuror! din o'iciu sau la sesizarea instantei de tutela.

(%) -u toate acestea! tutorele poate instraina! 'ara a izul consiliului de 'amilie si 'ara autorizarea instantei de tutela! (unurile supuse pieirii! degradarii! alterarii ori deprecierii! precum si cele de enite ne'olositoare pentru minor. #utori'area in&tantei de tutela #rt. 1+(1) "nstanta de tutela acorda tutorelui autorizarea numai daca actul raspunde unei ne oi sau prezinta un 'olos neindoielnic pentru minor. (2) 1utorizarea se a da pentru 'iecare act in parte! sta(ilindu-se! cand este cazul! conditiile de inc3eiere a actului. ($) "n caz de anzare! autorizarea a arata daca anzarea se a 'ace prin acordul partilor! prin licitatie pu(lica sau in alt mod. (%) "n toate cazurile! instanta de tutela poate indica tutorelui modul in care se intre(uinteaza sumele de (ani o(tinute. !ncuviintarea &i autori'area actelor *inorului care a i*plinit var&ta de 1+ ani #rt. 1+. (1) 8inorul care a implinit arsta de 1% ani inc3eie actele 2uridice cu incu iintarea scrisa a tutorelui sau! dupa caz! a curatorului. (2) Daca actul pe care minorul care a implinit arsta de 1% ani urmeaza sa il inc3eie 'ace parte dintre acelea pe care tutorele nu le poate 'ace decat cu autorizarea instantei de tutela si cu a izul consiliului de 'amilie! a 'i necesara atat autorizarea acesteia! cat si a izul consiliului de 'amilie. ($) 8inorul nu poate sa 'aca donatii! altele decat darurile o(isnuite potri it starii lui materiale! si nici sa garanteze o(ligatia altuia. (%) 1ctele 'acute cu incalcarea dispozitiilor alin. (1)9 ($) sunt anula(ile! dispozitiile art. 1%% alin. ($) 'iind aplica(ile in mod corespunzator. !nter'icerea unor acte 3uridice #rt. 1+7 (1) 0ste interzisa! su( sanctiunea nulitatii relati e! inc3eierea de acte 2uridice intre tutore sau sotul! o ruda in linie dreapta ori 'ratii sau surorile tutorelui! pe de o parte! si minor! pe de alta parte. (2) -u toate acestea! oricare dintre persoanele pre azute la alin. (1) poate cumpara la licitatie pu(lica un (un al minorului! daca are o garantie reala asupra acestui (un ori il detine in coproprietate cu minorul! dupa caz. 4u*a anuala nece&ara pentru intretinerea *inorului #rt. 1+8 (1) -onsiliul de 'amilie sta(ileste suma anuala necesara pentru intretinerea minorului si administrarea (unurilor sale si poate modi'ica! potri it impre2urarilor! aceasta suma. Decizia consiliului de 'amilie se aduce la cunostinta! de indata! instantei de tutela. (2) -3eltuielile necesare pentru intretinerea minorului si administrarea (unurilor sale se acopera din eniturile acestuia. "n cazul in care eniturile minorului nu sunt indestulatoare! instanta de tutela a dispune anzarea (unurilor minorului! prin acordul partilor sau prin licitatie pu(lica. ($) .(iectele ce au aloare a'ecti a pentru 'amilia minorului sau pentru minor nu or 'i andute decat in mod e#ceptional. (%) Daca minorul este lipsit de (unuri si nu are parinti sau alte rude care sunt o(ligate prin lege sa ii acorde intretinere ori aceasta nu este su'icienta! minorul are dreptul la asistenta sociala! in conditiile legii. Con&tituirea de depo'ite bancare #rt. 1+9

(1) Sumele de (ani care depasesc ne oile intretinerii minorului si ale administrarii (unurilor sale! precum si instrumentele 'inanciare se depun! pe numele minorului! la o institutie de credit indicata de consiliul de 'amilie! in termen de cel mult ) zile de la data incasarii lor. (2) >utorele poate dispune de aceste sume si instrumente 'inanciare numai cu autorizarea preala(ila a instantei de tutela! cu e#ceptia operatiunilor pre azute la alin. ($). ($) -u toate acestea! el nu a putea 'olosi! in niciun caz! sumele de (ani si instrumentele 'inanciare pre azute la alin. (1) pentru inc3eierea! pe numele minorului! a unor tranzactii pe piata de capital! c3iar daca ar 'i o(tinut autorizarea instantei de tutela. (%) >utorele poate depune la o institutie de credit si sumele necesare intretinerii! tot pe numele minorului. 1cestea se trec intr-un cont separat si pot 'i ridicate de tutore! 'ara autorizarea instantei de tutela. Ca'urile de nu*ire a curatorului &pecial #rt. 1-0 (1) .ri de cate ori intre tutore si minor se i esc interese contrare! care nu sunt dintre cele ce tre(uie sa duca la inlocuirea tutorelui! instanta de tutela a numi un curator special. (2) De asemenea! daca din cauza (olii sau din alte moti e tutorele este impiedicat sa indeplineasca un anumit act in numele minorului pe care il reprezinta sau ale carui acte le incu iinteaza! instanta de tutela a numi un curator special. ($) *entru moti e temeinice! in cadrul procedurilor succesorale! notarul pu(lic! la cererea oricarei persoane interesate sau din o'iciu! poate numi pro izoriu un curator special! care a 'i alidat ori! dupa caz! inlocuit de catre instanta de tutela. 4ectiunea - $ Controlul e/ercitarii tutelei Controlul in&tantei de tutela #rt. 1-1 (1) "nstanta de tutela a e'ectua un control e'ecti si continuu asupra modului in care tutorele si consiliul de 'amilie isi indeplinesc atri(utiile cu pri ire la minor si (unurile acestuia. (2) "n indeplinirea acti itatii de control! instanta de tutela a putea cere cola(orarea autoritatilor administratiei pu(lice! a institutiilor si ser iciilor pu(lice specializate pentru protectia copilului sau a institutiilor de ocrotire! dupa caz. %area de &ea*a #rt. 1-2 (1) >utorele este dator sa prezinte anual instantei de tutela o dare de seama despre modul cum s-a ingri2it de minor! precum si despre administrarea (unurilor acestuia. (2) Darea de seama se a prezenta instantei de tutela in termen de $0 de zile de la s'arsitul anului calendaristic. ($) Daca a erea minorului este de mica insemnatate! instanta de tutela poate sa autorizeze ca darea de seama pri ind administrarea (unurilor minorului sa se 'aca pe termene mai lungi! care nu or depasi insa $ ani. (%) "n a'ara de darea de seama anuala! tutorele este o(ligat! la cererea instantei de tutela! sa dea oricand dari de seama despre 'elul cum s-a ingri2it de minor! precum si despre administrarea (unurilor acestuia. %e&carcarea tutorelui #rt. 1-) "nstanta de tutela a eri'ica socotelile pri itoare la eniturile minorului si la c3eltuielile 'acute cu intretinerea acestuia si cu administrarea (unurilor sale si! daca sunt corect intocmite si

corespund realitatii! a da descarcare tutorelui. !nter'icerea di&pen&ei de a da &ocoteala #rt. 1-+ Dispensa de a da socoteala acordata de parinti sau de o persoana care ar 'i 'acut minorului o li(eralitate este considerata ca nescrisa. Plangerea i*potriva tutorelui #rt. 1-(1) 8inorul care a implinit arsta de 1% ani! consiliul de 'amilie! oricare mem(ru al acestuia! precum si toti cei pre azuti la art. 111 pot 'ace plangere la instanta de tutela cu pri ire la actele sau 'aptele tutorelui pagu(itoare pentru minor. (2) *langerea se solutioneaza de urgenta! prin inc3eiere e#ecutorie! de catre instanta de tutela! cu citarea partilor si a mem(rilor consiliului de 'amilie. 8inorul care a implinit arsta de 10 ani a 'i ascultat! daca instanta de tutela considera ca este necesar. 4ectiunea . $ !ncetarea tutelei Ca'urile de incetare #rt. 1-. (1) >utela inceteaza in cazul in care nu se mai mentine situatia care a dus la instituirea tutelei! precum si in cazul mortii minorului. (2) 6unctia tutorelui inceteaza prin moartea acestuia! prin indepartarea de la sarcina tutelei sau prin inlocuirea tutorelui. "oartea tutorelui #rt. 1-7 (1) "n cazul mortii tutorelui! mostenitorii sai sau orice alta persoana dintre cele pre azute la art. 111 au datoria de a instiinta! de indata! instanta de tutela. (2) *ana la numirea unui nou tutore! mostenitorii or prelua sarcinile tutelei. Daca sunt mai multi mostenitori! acestia pot desemna! prin procura speciala! pe unul dintre ei sa indeplineasca in mod pro izoriu sarcinile tutelei. ($) Daca mostenitorii sunt minori! instiintarea instantei de tutela se poate 'ace de orice persoana interesata! precum si de cele pre azute la art. 111. "n acest caz! mostenitorii tutorelui nu or prelua sarcinile tutelei! ci instanta de tutela a numi de urgenta un curator special! care poate 'i e#ecutorul testamentar. !ndepartarea tutorelui #rt. 1-8 "n a'ara de alte cazuri pre azute de lege! tutorele este indepartat daca sa arseste un a(uz! o negli2enta gra a sau alte 'apte care il 'ac nedemn de a 'i tutore! precum si daca nu isi indeplineste in mod corespunzator sarcina. Nu*irea curatorului &pecial #rt. 1-9 *ana la preluarea 'unctiei de catre noul tutore! in cazurile pre azute la art. 1)7 si 1)8! instanta de tutela poate numi un curator special. %area de &ea*a generala #rt. 1.0 (1) La incetarea din orice cauza a tutelei! tutorele sau! dupa caz! mostenitorii acestuia sunt datori ca! in termen de cel mult $0 de zile! sa prezinte instantei de tutela o dare de seama generala. >utorele are aceeasi indatorire si in caz de indepartare de la tutela.

(2) Daca 'unctia tutorelui inceteaza prin moartea acestuia! darea de seama generala a 'i intocmita de mostenitorii sai ma2ori sau! in caz de incapacitate a tuturor mostenitorilor! de reprezentantul lor legal! in termen de cel mult $0 de zile de la data acceptarii mostenirii sau! dupa caz! de la data solicitarii de catre instanta de tutela. "n cazul in care nu e#ista mostenitori ori acestia sunt in imposi(ilitate de a actiona! darea de seama generala a 'i intocmita de catre un curator special! numit de instanta de tutela! in termenul sta(ilit de aceasta. ($) Darea de seama generala a tre(ui sa cuprinda situatiile eniturilor si c3eltuielilor pe ultimii ani! sa indice acti ul si pasi ul! precum si stadiul in care se a'la procesele minorului. (%) "nstanta de tutela il poate constrange pe cel o(ligat sa 'aca darea de seama generala! potri it dispozitiilor art. 1,$. Predarea bunurilor #rt. 1.1 5unurile care au 'ost in administrarea tutorelui or 'i predate! dupa caz! 'ostului minor! mostenitorilor acestuia sau noului tutore de catre tutore! mostenitorii acestuia sau reprezentantul lor legal ori! in lipsa! de curatorul special numit potri it dispozitiilor art. 1,0 alin. (2). %e&carcarea de ge&tiune #rt. 1.2 (1) Dupa predarea (unurilor! eri'icarea socotelilor si apro(area lor! instanta de tutela a da tutorelui descarcare de gestiunea sa. (2) -3iar daca instanta de tutela a dat tutorelui descarcare de gestiune! acesta raspunde pentru pre2udiciul cauzat din culpa sa. ($) >utorele care inlocuieste un alt tutore are o(ligatia sa ceara acestuia! c3iar si dupa descarcarea de gestiune! repararea pre2udiciilor pe care le-a cauzat minorului din culpa sa! su( sanctiunea de a 'i o(ligat el insusi de a repara aceste pre2udicii. #*enda civila #rt. 1.) (1) "n cazul re'uzului de a continua sarcina tutelei! in alte cazuri decat cele pre azute la art. 120 alin. (2)! tutorele poate 'i sanctionat cu amenda ci ila! in 'olosul statului! care nu poate depasi aloarea unui salariu minim pe economie. 1menda poate 'i repetata de cel mult $ ori! la inter al de cate 7 zile! dupa care se a numi un alt tutore. (2) De asemenea! daca tutorele! din culpa sa! indeplineste de'ectuos sarcina tutelei! a 'i o(ligat la plata unei amenzi ci ile! in 'olosul statului! care nu poate depasi $ salarii medii pe economie. ($) 1menda ci ila se aplica de catre instanta de tutela! prin inc3eiere e#ecutorie. Capitolul !!! $ (crotirea inter'i&ului 3udecatore&c Conditii #rt. 1.+ (1) *ersoana care nu are discernamantul necesar pentru a se ingri2i de interesele sale! din cauza alienatiei ori de(ilitatii mintale! a 'i pusa su( interdictie 2udecatoreasca. (2) *ot 'i pusi su( interdictie 2udecatoreasca si minorii cu capacitate de e#ercitiu restransa. Per&oanele care pot cere punerea &ub interdictie #rt. 1."nterdictia poate 'i ceruta de persoanele pre azute la art. 111! care este aplica(il in mod corespunzator.

%e&e*narea tutorelui #rt. 1.. .rice persoana care are capacitatea deplina de e#ercitiu poate desemna prin act unilateral sau contract de mandat! inc3eiate in 'orma autentica! persoana care urmeaza a 'i numita tutore pentru a se ingri2i de persoana si (unurile sale in cazul in care ar 'i pusa su( interdictie 2udecatoreasca. Dispozitiile art. 11% alin. ($)9 ()) se aplica in mod corespunzator. Nu*irea unui curator &pecial #rt. 1.7 "n caz de ne oie si pana la solutionarea cererii de punere su( interdictie 2udecatoreasca! instanta de tutela poate numi un curator special pentru ingri2irea si reprezentarea celui a carui interdictie a 'ost ceruta! precum si pentru administrarea (unurilor acestuia. Procedura #rt. 1.8 Solutionarea cererii de punere su( interdictie 2udecatoreasca se 'ace potri it dispozitiilor -odului de procedura ci ila. (po'abilitatea interdictiei #rt. 1.9 (1) "nterdictia isi produce e'ectele de la data cand 3otararea 2udecatoreasca a ramas de'initi a. (2) -u toate acestea! lipsa de capacitate a celui interzis nu poate 'i opusa unei terte persoane decat de la data indeplinirii 'ormalitatilor de pu(licitate pre azute de -odul de procedura ci ila! a'ara numai daca cel de-al treilea a cunoscut punerea su( interdictie pe alta cale. Nu*irea tutorelui #rt. 170 *rin 3otararea de punere su( interdictie! instanta de tutela numeste! de indata! un tutore pentru ocrotirea celui pus su( interdictie 2udecatoreasca. Dispozitiile art. 11%9120 se aplica in mod corespunzator. #plicarea regulilor de la tutela #rt. 171 /egulile pri itoare la tutela minorului care nu a implinit arsta de 1% ani se aplica si in cazul tutelei celui pus su( interdictie 2udecatoreasca! in masura in care legea nu dispune alt'el. #ctele inc7eiate de cel pu& &ub interdictie 3udecatorea&ca #rt. 172 1ctele 2uridice inc3eiate de persoana pusa su( interdictie 2udecatoreasca! altele decat cele pre azute la art. %$ alin. ($)! sunt anula(ile! c3iar daca la data inc3eierii lor aceasta ar 'i a ut discernamant. !nlocuirea tutorelui #rt. 17) (1) >utorele celui pus su( interdictie 2udecatoreasca este in drept sa ceara inlocuirea sa dupa $ ani de la numire. (2) *entru moti e temeinice tutorele poate cere inlocuirea sa si inaintea implinirii termenului de $ ani. (bligatiile tutorelui #rt. 17+ (1) >utorele este dator sa ingri2easca de cel pus su( interdictie 2udecatoreasca! spre a-i gra(i indecarea si a-i im(unatati conditiile de iata. "n acest scop! se or intre(uinta eniturile si! la ne oie! toate (unurile celui pus su( interdictie 2udecatoreasca.

(2) "nstanta de tutela! luand a izul consiliului de 'amilie si consultand un medic de specialitate! a 3otari! tinand seama de impre2urari! daca cel pus su( interdictie 2udecatoreasca a 'i ingri2it la locuinta lui sau intr-o institutie sanitara. ($) -and cel pus su( interdictie 2udecatoreasca este casatorit! a 'i ascultat si sotul acestuia. Liberalitatile pri*ite de de&cendentii inter'i&ului 3udecatore&c #rt. 17Din (unurile celui pus su( interdictie 2udecatoreasca! descendentii acestuia pot 'i grati'icati de catre tutore! cu a izul consiliului de 'amilie si cu autorizarea instantei de tutela! 'ara insa sa se poata da scutire de raport. "inorul pu& &ub interdictie 3udecatorea&ca #rt. 17. (1) 8inorul care! la data punerii su( interdictie 2udecatoreasca! se a'la su( ocrotirea parintilor ramane su( aceasta ocrotire pana la data cand de ine ma2or! 'ara a i se numi un tutore. Dispozitiile art. 17% sunt aplica(ile si situatiei pre azute in prezentul alineat. (2) Daca la data cand minorul de ine ma2or acesta se a'la inca su( interdictie 2udecatoreasca! instanta de tutela numeste un tutore. ($) "n cazul in care! la data punerii su( interdictie 2udecatoreasca! minorul se a'la su( tutela! instanta de tutela a 3otari daca 'ostul tutore al minorului pastreaza sarcina tutelei sau daca tre(uie numit un nou tutore. Ridicarea interdictiei 3udecatore&ti #rt. 177 (1) Daca au incetat cauzele care au pro ocat interdictia! instanta 2udecatoreasca a pronunta ridicarea ei. (2) -ererea se poate introduce de cel pus su( interdictie 2udecatoreasca! de tutore! precum si de persoanele sau institutiile pre azute la art. 111. ($) =otararea prin care se pronunta ridicarea interdictiei 2udecatoresti isi produce e'ectele de la data cand a ramas de'initi a. (%) -u toate acestea! incetarea dreptului de reprezentare al tutorelui nu a putea 'i opusa decat in conditiile pre azute la art. 1,: alin. (2)! care se aplica in mod corespunzator. Capitolul !2 $ Curatela Ca'uri de in&tituire #rt. 178 "n a'ara de cazurile pre azute de lege! instanta de tutela poate institui curatela; a) daca! din cauza (atranetii! a (olii sau a unei in'irmitati 'izice! o persoana! desi capa(ila! nu poate! personal! sa isi administreze (unurile sau sa isi apere interesele in conditii corespunzatoare si! din moti e temeinice! nu isi poate numi un reprezentant sau un administrator< () daca! din cauza (olii sau din alte moti e! o persoana! desi capa(ila! nu poate! nici personal! nici prin reprezentant! sa ia masurile necesare in cazuri a caror rezol are nu su'era amanare< c) daca o persoana! 'iind o(ligata sa lipseasca reme indelungata de la domiciliu! nu a lasat un mandatar sau un administrator general< d) daca o persoana a disparut 'ara a e#ista in'ormatii despre ea si nu a lasat un mandatar sau un administrator general. Co*petenta in&tantei de tutela #rt. 179

"nstanta de tutela competenta este; a) in cazul pre azut la art. 178 lit. a)! instanta de la domiciliul persoanei reprezentate< () in cazul pre azut la art. 178 lit. ()! 'ie instanta de la domiciliul persoanei reprezentate! 'ie instanta de la locul unde tre(uie luate masurile urgente< c) in cazurile pre azute la art. 178 lit. c) sau d)! instanta de la ultimul domiciliu din tara al celui lipsa ori al celui disparut. Per&oana care poate 0i nu*ita curator #rt. 180 (1) *oate 'i numita curator orice persoana 'izica a and deplina capacitate de e#ercitiu si care este in masura sa indeplineasca aceasta sarcina. (2) -and cel interesat a desemnat! prin act unilateral sau prin contract de mandat! inc3eiate in 'orma autentica! o persoana care sa 'ie numita curator! aceasta a 'i numita cu prioritate. &umirea poate 'i inlaturata numai pentru moti e temeinice! dispozitiile art. 11%9120 aplicandu-se in mod corespunzator. 0ectele curatelei #rt. 181 "n cazurile pre azute la art. 178! instituirea curatelei nu aduce nicio atingere capacitatii celui pe care curatorul il reprezinta. Procedura de in&tituire #rt. 182 (1) -uratela se poate institui la cererea celui care urmeaza a 'i reprezentat! a sotului sau! a rudelor sau a celor pre azuti la art. 111. (2) -uratela nu se poate institui decat cu consimtamantul celui reprezentat! in a'ara de cazurile in care consimtamantul nu poate 'i dat. ($) &umirea curatorului se 'ace de instanta de tutela! cu acordul celui desemnat! printr-o inc3eiere care se comunica in scris curatorului si se a'iseaza la sediul instantei de tutela! precum si la primaria de la domiciliul celui reprezentat. Continutul curatelei #rt. 18) (1) "n cazurile in care se instituie curatela! se aplica regulile de la mandat! cu e#ceptia cazului in care! la cererea persoanei interesate ori din o'iciu! instanta de tutela a 3otari ca se impune in estirea curatorului cu drepturile si o(ligatiile unui administrator insarcinat cu simpla administrare a (unurilor altuia. (2) Daca sunt aplica(ile regulile de la mandat! instanta de tutela poate sta(ili limitele mandatului si poate da instructiuni curatorului! in locul celui reprezentat! in toate cazurile in care acesta din urma nu este in masura sa o 'aca. !nlocuirea curatorului #rt. 18+ (1) -uratorul este in drept sa ceara inlocuirea sa dupa $ ani de la numire. (2) *entru moti e temeinice curatorul poate cere inlocuirea sa si inaintea implinirii termenului de $ ani. !ncetarea curatelei #rt. 18Daca au incetat cauzele care au pro ocat instituirea curatelei! aceasta a 'i ridicata de instanta de tutela la cererea curatorului! a celui reprezentat sau a celor pre azuti la art. 111. %i&po'itii &peciale #rt. 18.

Dispozitiile prezentului capitol nu se aplica si curatorului special pre azut la art. 1)0! 1): si 1,7. "n aceste din urma cazuri! drepturile si o(ligatiile sta(ilite de lege in sarcina tutorelui se aplica! in mod corespunzator! si curatorului special. Titlul !2 $ Per&oana 3uridica

Capitolul ! $ %i&po'itii generale le*entele con&titutive #rt. 187 .rice persoana 2uridica tre(uie sa ai(a o organizare de sine statatoare si un patrimoniu propriu! a'ectat realizarii unui anumit scop licit si moral! in acord cu interesul general. Calitatea de per&oana 3uridica #rt. 188 Sunt persoane 2uridice entitatile pre azute de lege! precum si orice alte organizatii legal in'iintate care! desi nu sunt declarate de lege persoane 2uridice! indeplinesc toate conditiile pre azute la art. 187. Categorii de per&oane 3uridice #rt. 189 *ersoanele 2uridice sunt de drept pu(lic sau de drept pri at. Per&oana 3uridica de drept privat #rt. 190 *ersoanele 2uridice de drept pri at se pot constitui! in mod li(er! in una dintre 'ormele pre azute de lege. Per&oana 3uridica de drept public #rt. 191 (1) *ersoanele 2uridice de drept pu(lic se in'iinteaza prin lege. (2) *rin e#ceptie de la dispozitiile alin. (1)! in cazurile anume pre azute de lege! persoanele 2uridice de drept pu(lic se pot in'iinta prin acte ale autoritatilor administratiei pu(lice centrale sau locale ori prin alte moduri pre azute de lege. Regi*ul 3uridic aplicabil #rt. 192 *ersoanele 2uridice legal in'iintate se supun dispozitiilor aplica(ile categoriei din care 'ac parte! precum si celor cuprinse in prezentul cod! daca prin lege nu se pre ede alt'el. 0ectele per&onalitatii 3uridice #rt. 19) (1) *ersoana 2uridica participa in nume propriu la circuitul ci il si raspunde pentru o(ligatiile asumate cu (unurile proprii! a'ara de cazul in care prin lege s-ar dispune alt'el. (2) &imeni nu poate in oca impotri a unei persoane de (una-credinta calitatea de su(iect de drept a unei persoane 2uridice! daca prin aceasta se urmareste ascunderea unei 'raude! a unui a(uz de drept sau a unei atingeri aduse ordinii pu(lice. Capitolul !! $ !n0iintarea per&oanei 3uridice

4ectiunea 1 $ %i&po'itii co*une "odurile de in0iintare #rt. 19+ (1) *ersoana 2uridica se in'iinteaza; a) prin actul de in'iintare al organului competent! in cazul autoritatilor si al institutiilor pu(lice! al unitatilor administrati -teritoriale! precum si al operatorilor economici care se constituie de catre stat sau de catre unitatile administrati teritoriale. "n toate cazurile! actul de in'iintare tre(uie sa pre ada in mod e#pres daca autoritatea pu(lica sau institutia pu(lica este persoana 2uridica< () prin actul de in'iintare al celor care o constituie! autorizat! in conditiile legii< c) in orice alt mod pre azut de lege. (2) Daca prin lege nu se dispune alt'el! prin act de in'iintare se intelege actul de constituire a persoanei 2uridice si! dupa caz! statutul acesteia. %urata per&oanei 3uridice #rt. 19*ersoana 2uridica se in'iinteaza pe durata nedeterminata! daca prin lege! actul de constituire sau statut nu se pre ede alt'el. 4ectiunea 2 $ Nulitatea per&oanei 3uridice Cau'ele de nulitate #rt. 19. (1) &ulitatea unei persoane 2uridice poate 'i constatata sau! dupa caz! declarata de instanta 2udecatoreasca numai atunci cand; a) lipseste actul de in'iintare sau nu a 'ost inc3eiat in 'orma autentica in situatiile anume pre azute de lege< () toti 'ondatorii sau asociatii au 'ost! potri it legii! incapa(ili! la data in'iintarii persoanei 2uridice< c) o(iectul de acti itate este ilicit! contrar ordinii pu(lice ori (unelor mora uri< d) lipseste autorizatia administrati a necesara pentru in'iintarea acesteia< e) actul de in'iintare nu pre ede denumirea! sediul sau o(iectul de acti itate< ') actul de in'iintare nu pre ede aporturile 'ondatorilor sau ale asociatilor ori capitalul social su(scris si arsat< g) s-au incalcat dispozitiile legale pri ind patrimoniul initial sau capitalul social minim! su(scris si arsat< 3) nu s-a respectat numarul minim de 'ondatori sau asociati pre azut de lege< i) au 'ost nesocotite alte dispozitii legale imperati e pre azute su( sanctiunea nulitatii actului de in'iintare a persoanei 2uridice. (2) &erespectarea dispozitiilor alin. (1) lit. a)! c)9g) se sanctioneaza cu nulitatea a(soluta. #&pectele &peciale privind regi*ul nulitatii #rt. 197 (1) &ulitatea relati a a persoanei 2uridice poate 'i in ocata in termen de un an de la data inregistrarii sau in'iintarii acesteia! dupa caz. (2) &ulitatea a(soluta sau relati a a persoanei 2uridice se acopera in toate cazurile! daca! pana la

inc3iderea dez(aterilor in 'ata primei instante de 2udecata! cauza de nulitate a 'ost inlaturata. 0ectele nulitatii #rt. 198 (1) De la data la care 3otararea 2udecatoreasca de constatare sau declarare a nulitatii a de enit de'initi a! persoana 2uridica inceteaza 'ara e'ect retroacti si intra in lic3idare. (2) *rin 3otararea 2udecatoreasca de constatare sau declarare a nulitatii se numesc si lic3idatorii. ($) =otararea 2udecatoreasca de'initi a se comunica! din o'iciu! spre a 'i notata in toate registrele pu(lice in care persoana 2uridica a 'ost inregistrata sau! dupa caz! mentionata. (%) "n toate cazurile! 'ondatorii sau asociatii raspund! in conditiile legii! pentru o(ligatiile persoanei 2uridice care s-au nascut in sarcina acesteia de la data in'iintarii ei si pana la data notarii in registrele pu(lice a 3otararii 2udecatoresti pre azute la alin. ($). Regi*ul actelor 3uridice inc7eiate cu tertii #rt. 199 (1) -onstatarea sau! dupa caz! declararea nulitatii nu aduce atingere actelor inc3eiate anterior in numele persoanei 2uridice de catre organele de administrare! direct sau prin reprezentare! dupa caz. (2) &ici persoana 2uridica si nici 'ondatorii sau asociatii nu pot opune tertilor nulitatea acesteia! in a'ara de cazul in care se do edeste ca acestia cunosteau cauza de nulitate la momentul inc3eierii actului. 4ectiunea ) $ !nregi&trarea per&oanei 3uridice !nregi&trarea per&oanei 3uridice #rt. 200 (1) *ersoanele 2uridice sunt supuse inregistrarii! daca legile care le sunt aplica(ile pre ad aceasta inregistrare. (2) *rin inregistrare se intelege inscrierea! inmatricularea sau! dupa caz! orice alta 'ormalitate de pu(licitate pre azuta de lege! 'acuta in scopul do(andirii personalitatii 2uridice sau al luarii in e identa a persoanelor 2uridice legal in'iintate! dupa caz. ($) "nregistrarea se 'ace la cerere sau! in cazurile anume pre azute de lege! din o'iciu. (bligatia de veri0icare a docu*entelor publicate #rt. 201 *ersoana 2uridica este o(ligata sa eri'ice identitatea dintre te#tul actului constituti sau al statutului si te#tul depus la registrul pu(lic si cel aparut intr-o pu(licatie o'iciala. "n caz de neconcordanta! tertii pot opune persoanei 2uridice oricare dintre aceste te#te! in a'ara de cazul in care se 'ace do ada ca ei cunosteau te#tul depus la registru. Lip&a inregi&trarii #rt. 202 (1) Daca inregistrarea persoanei 2uridice are caracter constituti ! persoana 2uridica nu se considera legal in'iintata cat timp inregistrarea nu a 'ost e'ectuata. (2) Daca insa inregistrarea este ceruta numai pentru opoza(ilitate 'ata de terti! actele sau 'aptele 2uridice 'acute in numele sau in contul persoanei 2uridice! pentru care nu s-a e'ectuat pu(licitatea pre azuta in acest scop de lege! nu pot 'i opuse tertilor! in a'ara de cazul in care se 'ace do ada ca acestia cunosteau ca pu(licitatea nu a 'ost indeplinita. Ra&punderea pentru nee0ectuarea 0or*alitatilor de inregi&trare #rt. 20) 6ondatorii! reprezentantii persoanei 2uridice supuse inregistrarii! precum si primii mem(ri ai

organelor de conducere! de administrare si de control ale acesteia raspund nelimitat si solidar pentru pre2udiciul cauzat prin neindeplinirea 'ormalitatilor de inregistrare a persoanei 2uridice! daca aceste 'ormalitati tre(uiau sa 'ie cerute de aceste persoane. !nregi&trarea *odi0icarilor adu&e actului de in0iintare #rt. 20+ Dispozitiile art. 200920$ sunt aplica(ile si in cazul inregistrarii modi'icarilor aduse actului de in'iintare a persoanei 2uridice! realizate cu respectarea conditiilor pre azute de lege sau de actul de in'iintare a acesteia! dupa caz. Capitolul !!! $ Capacitatea civila a per&oanei 3uridice 4ectiunea 1 $ Capacitatea de 0olo&inta a per&oanei 3uridice %ata dobandirii capacitatii de 0olo&inta #rt. 20(1) *ersoanele 2uridice care sunt supuse inregistrarii au capacitatea de a a ea drepturi si o(ligatii de la data inregistrarii lor. (2) -elelalte persoane 2uridice au capacitatea de a a ea drepturi si o(ligatii! dupa caz! potri it art. 1:%! de la data actului de in'iintare! de la data autorizarii constituirii lor sau de la data indeplinirii oricarei alte cerinte pre azute de lege. ($) -u toate acestea! persoanele 2uridice pre azute la alin. (1) pot! c3iar de la data actului de in'iintare! sa do(andeasca drepturi si sa isi asume o(ligatii! insa numai in masura necesara pentru ca persoana 2uridica sa ia 'iinta in mod ala(il. (%) 6ondatorii! asociatii! reprezentantii si orice alte persoane care au lucrat in numele unei persoane 2uridice in curs de constituire raspund nelimitat si solidar 'ata de terti pentru actele 2uridice inc3eiate in contul acesteia cu incalcarea dispozitiilor alin. ($)! in a'ara de cazul in care persoana 2uridica nou-creata! dupa ce a do(andit personalitate 2uridica! le-a preluat asupra sa. 1ctele ast'el preluate sunt considerate a 'i ale persoanei 2uridice inca de la data inc3eierii lor si produc e'ecte depline. Continutul capacitatii de 0olo&inta #rt. 20. (1) *ersoana 2uridica poate a ea orice drepturi si o(ligatii ci ile! a'ara de acelea care! prin natura lor sau potri it legii! nu pot apartine decat persoanei 'izice. (2) *ersoanele 2uridice 'ara scop lucrati pot a ea doar acele drepturi si o(ligatii ci ile care sunt necesare pentru realizarea scopului sta(ilit prin lege! actul de constituire sau statut. ($) 1ctul 2uridic inc3eiat cu incalcarea dispozitiilor alin. (1) si (2) este lo it de nulitate a(soluta. %e&0a&urarea activitatilor autori'ate #rt. 207 (1) "n cazul acti itatilor care tre(uie autorizate de organele competente! dreptul de a des'asura asemenea acti itati se naste numai din momentul o(tinerii autorizatiei respecti e! daca prin lege nu se pre ede alt'el. (2) 1ctele si operatiunile sa arsite 'ara autorizatiile pre azute de lege sunt lo ite de nulitate a(soluta! iar persoanele care le-au 'acut raspund nelimitat si solidar pentru toate pre2udiciile cauzate! independent de aplicarea altor sanctiuni pre azute de lege.

Capacitatea de a pri*i liberalitati #rt. 208 *rin e#ceptie de la pre ederile art. 20) alin. ($) si daca prin lege nu se dispune alt'el! orice persoana 2uridica poate primi li(eralitati in conditiile dreptului comun! de la data actului de in'iintare sau! in cazul 'undatiilor testamentare! din momentul desc3iderii mostenirii testatorului! c3iar si in cazul in care li(eralitatile nu sunt necesare pentru ca persoana 2uridica sa ia 'iinta in mod legal. 4ectiunea 2 $ Capacitatea de e/ercitiu &i 0unctionarea per&oanei 3uridice 91. Capacitatea de e/ercitiu %ata dobandirii capacitatii de e/ercitiu #rt. 209 (1) *ersoana 2uridica isi e#ercita drepturile si isi indeplineste o(ligatiile prin organele sale de administrare! de la data constituirii lor. (2) 1u calitatea de organe de administrare! in sensul alin. (1)! persoanele 'izice sau persoanele 2uridice care! prin lege! actul de constituire sau statut! sunt desemnate sa actioneze! in raporturile cu tertii! indi idual sau colecti ! in numele si pe seama persoanei 2uridice. ($) /aporturile dintre persoana 2uridica si cei care alcatuiesc organele sale de administrare sunt supuse! prin analogie! regulilor mandatului! daca nu s-a pre azut alt'el prin lege! actul de constituire sau statut. Lip&a organelor de ad*ini&trare #rt. 210 (1) *ana la data constituirii organelor de administrare! e#ercitarea drepturilor si indeplinirea o(ligatiilor care pri esc persoana 2uridica se 'ac de catre 'ondatori ori de catre persoanele 'izice sau persoanele 2uridice desemnate in acest scop. (2) 1ctele 2uridice inc3eiate de catre 'ondatori sau de catre persoanele desemnate cu depasirea puterilor con'erite potri it legii! actului de constituire ori statutului! pentru in'iintarea persoanei 2uridice! precum si actele inc3eiate de alte persoane nedesemnate o(liga persoana 2uridica in conditiile gestiunii de a'aceri. ($) -el care contracteaza pentru persoana 2uridica ramane personal tinut 'ata de terti daca aceasta nu se in'iinteaza ori daca nu isi asuma o(ligatia contractata! in a'ara cazului cand prin contract a 'ost e#onerat de aceasta o(ligatie. !ncapacitati &i inco*patibilitati #rt. 211 (1) &u pot 'ace parte din organele de administrare si de control ale persoanei 2uridice incapa(ilii! cei cu capacitate de e#ercitiu restransa! cei decazuti din dreptul de a e#ercita o 'unctie in cadrul acestor organe! precum si cei declarati prin lege sau prin actul de constituire incompati(ili sa ocupe o ast'el de 'unctie. (2) 1ctele inc3eiate cu incalcarea dispozitiilor alin. (1) sunt anula(ile. 1cestea nu pot 'i anulate pentru simplul 'apt ca persoanele care 'ac parte din aceste organe sunt incapa(ile ori incompati(ile! dupa caz! sau pentru ca acestea au 'ost numite cu incalcarea dispozitiilor legale ori statutare! daca nu s-a produs o atamare. 92. 6unctionarea per&oanei 3uridice #ctele e*i&e de organele per&oanei 3uridice #rt. 212

(1) =otararile si deciziile luate de organele de conducere si administrare in conditiile legii! actului de constituire sau statutului sunt o(ligatorii c3iar pentru cei care nu au luat parte la deli(erare sau au otat impotri a. (2) 6ata de terti 3otararile si deciziile luate in conditiile legii! ale actului de constituire sau ale statutului produc e'ecte numai de la data pu(licarii lor! in cazurile si conditiile pre azute de lege! in a'ara de cazul in care se 'ace do ada ca acestia le-au cunoscut pe alta cale. (bligatiile *e*brilor organelor de ad*ini&trare #rt. 21) "e*brii organelor de ad*ini&trare ale unei per&oane 3uridice trebuie &a actione'e in intere&ul ace&teia, cu prudenta &i diligenta cerute unui bun proprietar. 4epararea patri*oniilor #rt. 21+ (1) 8em(rii organelor de administrare au o(ligatia sa asigure si sa mentina separatia dintre patrimoniul persoanei 2uridice si propriul lor patrimoniu. (2) 0i nu pot 'olosi in pro'itul ori in interesul lor sau al unor terti! dupa caz! (unurile persoanei 2uridice ori in'ormatiile pe care le o(tin in irtutea 'unctiei lor! a'ara de cazul in care ar 'i autorizati in acest scop de catre cei care i-au numit. Contrarietatea de intere&e #rt. 21(1) 0ste anula(il actul 2uridic inc3eiat in 'rauda intereselor persoanei 2uridice de un mem(ru al organelor de administrare! daca acesta din urma! sotul! ascendentii sau descendentii lui! rudele in linie colaterala sau a'inii sai! pana la gradul al patrulea inclusi ! a eau reun interes sa se inc3eie acel act si daca partea cealalta a cunoscut sau tre(uia sa cunoasca acest lucru. (2) 1tunci cand cel care 'ace parte din organele de administrare ale persoanei 2uridice ori una dintre persoanele pre azute la alin. (1) are interes intr-o pro(lema supusa 3otararii acestor organe! tre(uie sa instiinteze persoana 2uridica si sa nu ia parte la nicio deli(erare pri itoare la aceasta. "n caz contrar! el raspunde pentru daunele cauzate persoanei 2uridice! daca 'ara otul lui nu s-ar 'i putut o(tine ma2oritatea ceruta. Nulitatea actelor e*i&e de organele per&oanei 3uridice #rt. 21. (1) =otararile si deciziile contrare legii! actului de constituire ori statutului pot 'i atacate in 2ustitie de oricare dintre mem(rii organelor de conducere sau de administrare care nu au participat la deli(erare ori care au otat impotri a si au cerut sa se insereze aceasta in procesuler(al de sedinta! in termen de 1) zile de la data cand li s-a comunicat copia de pe 3otararea sau decizia respecti a ori de la data cand a a ut loc sedinta! dupa caz. (2) 1dministratorii nu pot insa ataca 3otararea pri itoare la re ocarea lor din 'unctie. 0i au numai dreptul de a 'i despagu(iti! daca re ocarea a 'ost ne2usti'icata sau intempesti a si au su'erit ast'el un pre2udiciu. ($) -ererea de anulare se solutioneaza in camera de consiliu de catre instanta competenta in circumscriptia careia persoana 2uridica isi are sediul! in contradictoriu cu persoana 2uridica in cauza! reprezentata prin administratori. =otararea instantei este supusa numai apelului. (%) Daca 3otararea este atacata de toti administratorii! persoana 2uridica este reprezentata in 2ustitie de persoana desemnata de presedintele instantei dintre mem(rii persoanei 2uridice! care a indeplini mandatul cu care a 'ost insarcinata pana cand organul de conducere competent! con ocat in acest scop! a alege o alta persoana. ()) =otararea de'initi a de anulare a 'i mentionata in registrul pu(lic in care este inregistrata

persoana 2uridica! 'iind opoza(ila de la aceasta data 'ata de orice persoana! inclusi 'ata de mem(rii acelei persoane 2uridice. (,) Daca se in oca moti e de nulitate a(soluta! dreptul la actiunea in constatarea nulitatii este imprescripti(il! iar cererea poate 'i 'ormulata de orice persoana interesata. Dispozitiile alin. ($)9()) raman aplica(ile. (7) *re ederile prezentului articol se aplica in masura in care prin legi speciale nu se dispune alt'el. 4u&pendarea actelor atacate #rt. 217 (1) .data cu intentarea actiunii in anulare! reclamantul poate cere instantei! pe cale de ordonanta presedintiala! suspendarea e#ecutarii actelor atacate. (2) *entru a incu iinta suspendarea! instanta il poate o(liga pe reclamant sa depuna o cautiune! in conditiile legii. *articiparea la circuitul ci il 1rt. 218 (1) 1ctele 2uridice 'acute de organele de administrare ale persoanei 2uridice! in limitele puterilor ce le-au 'ost con'erite! sunt actele persoanei 2uridice insesi. (2) "n raporturile cu tertii! persoana 2uridica este anga2ata prin actele organelor sale! c3iar daca aceste acte depasesc puterea de reprezentare con'erita prin actul de constituire sau statut! in a'ara de cazul in care ea do edeste ca tertii o cunosteau la data inc3eierii actului. Simpla pu(licare a actului de constituire sau a statutului persoanei 2uridice nu constituie do ada cunoasterii acestui 'apt. ($) -lauzele sau dispozitiile actului de constituire ori ale statutului! precum si 3otararile organelor statutare ale persoanei 2uridice care limiteaza sau largesc puterile con'erite e#clusi de lege acestor organe sunt considerate nescrise! c3iar daca au 'ost pu(licate. Ra&punderea pentru 0apte 3uridice #rt. 219 (1) 6aptele licite sau ilicite sa arsite de organele persoanei 2uridice o(liga insasi persoana 2uridica! insa numai daca ele au legatura cu atri(utiile sau cu scopul 'unctiilor incredintate. (2) 6aptele ilicite atrag si raspunderea personala si solidara a celor care le-au sa arsit! atat 'ata de persoana 2uridica! cat si 'ata de terti. Ra&punderea *e*brilor organelor per&oanei 3uridice #rt. 220 (1) 1ctiunea in raspundere impotri a administratorilor! cenzorilor! directorilor si a altor persoane care au actionat in calitate de mem(ri ai organelor persoanei 2uridice! pentru pre2udiciile cauzate persoanei 2uridice de catre acestia prin incalcarea indatoririlor sta(ilite in sarcina lor! apartine! in numele persoanei 2uridice! organului de conducere competent! care a decide cu ma2oritatea ceruta de lege! iar in lipsa! cu ma2oritatea ceruta de pre ederile statutare. (2) =otararea poate 'i luata c3iar daca pro(lema raspunderii persoanelor pre azute la alin. (1) nu 'igureaza pe ordinea de zi. ($) .rganul de conducere competent desemneaza cu aceeasi ma2oritate persoana insarcinata sa e#ercite actiunea in 2ustitie. (%) Daca s-a 3otarat introducerea actiunii in raspundere impotri a administratorilor! mandatul acestora inceteaza de drept si organul de conducere competent a proceda la inlocuirea lor. ()) "n cazul in care actiunea se introduce impotri a directorilor anga2ati in (aza unui alt contract decat a unui contract indi idual de munca! acestia sunt suspendati de drept din 'unctie pana la ramanerea de'initi a a 3otararii 2udecatoresti. 9). %i&po'itii &peciale

Ra&punderea per&oanelor 3uridice de drept public #rt. 221 Daca prin lege nu se dispune alt'el! persoanele 2uridice de drept pu(lic sunt o(ligate pentru 'aptele licite sau ilicite ale organele lor! in aceleasi conditii ca persoanele 2uridice de drept pri at. !ndependenta patri*oniala #rt. 222 *ersoana 2uridica a and in su(ordine o alta persoana 2uridica nu raspunde pentru nee#ecutarea o(ligatiilor acesteia din urma si nici persoana 2uridica su(ordonata nu raspunde pentru persoana 2uridica 'ata de care este su(ordonata! daca prin lege nu se dispune alt'el. 4tatul &i unitatile ad*ini&trativteritoriale #rt. 22) (1) "n raporturile ci ile in care se prezinta nemi2locit! in nume propriu! ca titular de drepturi si o(ligatii! statul participa prin 8inisterul 6inantelor *u(lice! a'ara de cazul in care legea sta(ileste un alt organ in acest sens. (2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplica(ile in mod corespunzator si unitatilor administrati -teritoriale care participa la raporturile ci ile in nume propriu! prin organele pre azute de lege. Ra&punderea civila a &tatului &i a unitatilor ad*ini&trativ$teritoriale #rt. 22+ (1) Daca prin lege nu se dispune alt'el! statul nu raspunde decat in mod su(sidiar pentru o(ligatiile organelor! autoritatilor si institutiilor pu(lice care sunt persoane 2uridice si niciuna dintre aceste persoane 2uridice nu raspunde pentru o(ligatiile statului. (2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplica(ile in mod corespunzator si unitatilor administrati -teritoriale care nu raspund decat in mod su(sidiar pentru o(ligatiile organelor! institutiilor si ser iciilor pu(lice din su(ordinea acestora atunci cand acestea au personalitate 2uridica. Capitolul !2 $ !denti0icarea per&oanei 3uridice Nationalitatea per&oanei 3uridice #rt. 22Sunt de nationalitate romana toate persoanele 2uridice al caror sediu! potri it actului de constituire sau statutului! este sta(ilit in /omania. %enu*irea per&oanei 3uridice #rt. 22. (1) *ersoana 2uridica poarta denumirea sta(ilita! in conditiile legii! prin actul de constituire sau prin statut. (2) .data cu inregistrarea persoanei 2uridice se or trece in registrul pu(lic denumirea ei si celelalte atri(ute de identi'icare. 4ediul per&oanei 3uridice #rt. 227 (1) Sediul persoanei 2uridice se sta(ileste potri it actului de constituire sau statutului. (2) "n 'unctie de o(iectul de acti itate! persoana 2uridica poate a ea mai multe sedii cu caracter secundar pentru sucursalele! reprezentantele sale teritoriale si punctele de lucru. Dispozitiile art. :7 sunt aplica(ile in mod corespunzator. 4c7i*barea denu*irii &i &ediului #rt. 228 *ersoana 2uridica poate sa isi sc3im(e denumirea sau sediul! in conditiile pre azute de lege.

%ovada denu*irii &i &ediului #rt. 229 (1) "n raporturile cu tertii! do ada denumirii si a sediului persoanei 2uridice se 'ace cu mentiunile inscrise in registrele de pu(licitate sau de e identa pre azute de lege pentru persoana 2uridica respecti a. (2) "n lipsa acestor mentiuni! sta(ilirea sau sc3im(area denumirii si a sediului nu a putea 'i opusa altor persoane. #lte atribute de identi0icare #rt. 2)0 "n 'unctie de speci'icul o(iectului de acti itate! persoana 2uridica mai poate a ea si alte atri(ute de identi'icare! cum sunt numarul de inregistrare in registrul comertului sau intr-un alt registru pu(lic! codul unic de inregistrare si alte elemente de identi'icare! in conditiile legii. "entiuni obligatorii #rt. 2)1 >oate documentele! indi'erent de 'orma! care emana de la persoana 2uridica tre(uie sa cuprinda denumirea si sediul! precum si alte atri(ute de identi'icare! in cazurile pre azute de lege! su( sanctiunea platii de daune-interese persoanei pre2udiciate. Capitolul 2 $ Reorgani'area per&oanei 3uridice Notiune #rt. 2)2 /eorganizarea persoanei 2uridice este operatiunea 2uridica in care pot 'i implicate una sau mai multe persoane 2uridice si care are ca e'ecte in'iintarea! modi'icarea ori incetarea acestora. "odurile de reorgani'are #rt. 2)) (1) /eorganizarea persoanei 2uridice se realizeaza prin 'uziune! prin di izare sau prin trans'ormare. (2) /eorganizarea se 'ace cu respectarea conditiilor pre azute pentru do(andirea personalitatii 2uridice! in a'ara de cazurile in care prin lege! actul de constituire sau statut se dispune alt'el. 6u'iunea #rt. 2)+ 6uziunea se 'ace prin a(sor(tia unei persoane 2uridice de catre o alta persoana 2uridica sau prin contopirea mai multor persoane 2uridice pentru a alcatui o persoana 2uridica noua. 0ectele 0u'iunii #rt. 2)(1) "n cazul a(sor(tiei! drepturile si o(ligatiile persoanei 2uridice a(sor(ite se trans'era in patrimoniul persoanei 2uridice care o a(soar(e. (2) "n cazul contopirii persoanelor 2uridice! drepturile si o(ligatiile acestora se trans'era in patrimoniul persoanei 2uridice nou-in'iintate. %ivi'area #rt. 2). (1) Di izarea poate 'i totala sau partiala. (2) Di izarea totala se 'ace prin impartirea intregului patrimoniu al unei persoane 2uridice intre doua sau mai multe persoane 2uridice care e#ista de2a sau care se in'iinteaza prin di izare. ($) Di izarea partiala consta in desprinderea unei parti din patrimoniul unei persoane 2uridice!

care continua sa e#iste! si in transmiterea acestei parti catre una sau mai multe persoane 2uridice care e#ista sau care se in'iinteaza in acest mod. 0ectele divi'arii #rt. 2)7 (1) *atrimoniul persoanei 2uridice care a incetat de a a ea 'iinta prin di izare se imparte in mod egal intre persoanele 2uridice do(anditoare! daca prin actul ce a dispus di izarea nu s-a sta(ilit o alta proportie. (2) "n cazul di izarii partiale! cand o parte din patrimoniul unei persoane 2uridice se desprinde si se transmite unei singure persoane 2uridice de2a e#istente sau care se in'iinteaza in acest mod! reducerea patrimoniului persoanei 2uridice di izate este proportionala cu partea transmisa. ($) "n cazul in care partea desprinsa se transmite mai multor persoane 2uridice de2a e#istente sau care se in'iinteaza in acest mod! impartirea patrimoniului intre persoana 2uridica 'ata de care s-a 'acut desprinderea si persoanele 2uridice do(anditoare se a 'ace potri it dispozitiilor alin. (2)! iar intre persoanele 2uridice do(anditoare! impartirea partii desprinse se a 'ace potri it dispozitiilor alin. (1)! ce se or aplica in mod corespunzator. !ntinderea ra&punderii in ca' de divi'are #rt. 2)8 (1) "n cazul di izarii! 'iecare dintre persoanele 2uridice do(anditoare a raspunde; a) pentru o(ligatiile legate de (unurile care 'ormeaza o(iectul drepturilor do(andite sau pastrate integral< () pentru celelalte o(ligatii ale persoanei 2uridice di izate! proportional cu aloarea drepturilor do(andite sau pastrate! socotita dupa scaderea o(ligatiilor pre azute la lit. a). (2) Daca o persoana 2uridica in'iintata in conditiile art. 1:% alin. (1) lit. a) este supusa di izarii! prin actul de reorganizare se a putea sta(ili si un alt mod de repartizare a o(ligatiilor decat acela pre azut in prezentul articol. Reparti'area contractelor in ca' de divi'are #rt. 2)9 "n caz de di izare! contractele se or repartiza! cu respectarea dispozitiilor art. 20, alin. (2)! art. 2$7 si 2$8! ast'el incat e#ecutarea 'iecaruia dintre ele sa se 'aca in intregime de catre o singura persoana 2uridica do(anditoare! a'ara numai daca aceasta nu este cu putinta. !ncetarea unor contracte #rt. 2+0 (1) "n cazul contractelor inc3eiate in considerarea calitatii persoanei 2uridice supuse reorganizarii! acestea nu isi inceteaza e'ectele! cu e#ceptia cazului in care partile au stipulat e#pres contrariul sau mentinerea ori repartizarea contractului este conditionata de acordul partii interesate. (2) Daca mentinerea sau repartizarea contractului este conditionata de acordul partii interesate! aceasta a 'i noti'icata sau! dupa caz! instiintata prin scrisoare recomandata! cu con'irmare de primire! pentru a-si da ori nu consimtamantul in termen de 10 zile lucratoare de la comunicarea noti'icarii sau instiintarii. Lipsa de raspuns in acest termen ec3i aleaza cu re'uzul de mentinere sau preluare a contractului de catre persoana 2uridica succesoare. Tran&0or*area per&oanei 3uridice #rt. 2+1 (1) >rans'ormarea persoanei 2uridice inter ine in cazurile pre azute de lege! atunci cand o persoana 2uridica isi inceteaza e#istenta! concomitent cu in'iintarea! in locul ei! a unei alte persoane 2uridice. (2) "n cazul trans'ormarii! drepturile si o(ligatiile persoanei 2uridice care si-a incetat e#istenta se trans'era in patrimoniul persoanei 2uridice nou-in'iintate! cu e#ceptia cazului in care prin actul

prin care s-a dispus trans'ormarea se pre ede alt'el. "n aceste din urma cazuri! dispozitiile art. 2$:! 2%0 si 2%$ raman aplica(ile. %ata tran&*iterii drepturilor &i obligatiilor #rt. 2+2 (1) "n cazul reorganizarii persoanelor 2uridice supuse inregistrarii! transmiterea drepturilor si o(ligatiilor se realizeaza atat intre parti! cat si 'ata de terti! numai prin inregistrarea operatiunii si de la data acesteia. (2) "n ceea ce pri este celelalte persoane 2uridice nesupuse inregistrarii! transmiterea drepturilor si o(ligatiilor! in cazurile pre azute la alin. (1)! se realizeaza atat intre parti! cat si 'ata de terti! numai pe data apro(arii de catre organul competent a in entarului! a (ilantului conta(il intocmit in ederea predarii-primirii! a e identei si a repartizarii tuturor contractelor in curs de e#ecutare! precum si a oricaror alte asemenea acte pre azute de lege. ($) "n cazul (unurilor imo(ile care 'ac o(iectul transmisiunii! dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale se do(andesc numai prin inscrierea in cartea 'unciara! in (aza actului de reorganizare inc3eiat in 'orma autentica sau! dupa caz! a actului administrati prin care s-a dispus reorganizarea! in am(ele situatii insotit! daca este cazul! de certi'icatul de inregistrare a persoanei 2uridice nou-in'iintate. (po'itii #rt. 2+) (1) 1ctele prin care s-a 3otarat reorganizarea pot 'i atacate! daca prin lege nu se dispune alt'el! prin opozitie! de catre creditori si orice alte persoane interesate! in termen de $0 de zile de la data cand au luat cunostinta de apro(area reorganizarii! dar nu mai tarziu de un an de la data pu(licarii acesteia! sau! dupa caz! de la data apro(arii acesteia de catre organul competent! potri it legii. (2) .pozitia suspenda e#ecutarea 'ata de oponenti pana la ramanerea de'initi a a 3otararii 2udecatoresti! in a'ara de cazul in care persoana 2uridica de(itoare 'ace do ada e#ecutarii o(ligatiilor sau o'era garantii acceptate de creditori ori inc3eie cu acestia un acord pentru plata datoriilor. ($) .pozitia se 2udeca in camera de consiliu! cu citarea partilor! de catre instanta competenta. (%) =otararea pronuntata asupra opozitiei este supusa numai apelului. Capitolul 2! $ !ncetarea per&oanei 3uridice 4ectiunea 1 $ %i&po'itii generale "odurile de incetare #rt. 2++ *ersoana 2uridica inceteaza! dupa caz! prin constatarea ori declararea nulitatii! prin 'uziune! di izare totala! trans'ormare! dizol are sau des'iintare ori printr-un alt mod pre azut de actul constituti sau de lege. 4ectiunea 2 $ %i'olvarea per&oanei 3uridice %i'olvarea per&oanelor 3uridice de drept privat #rt. 2+*ersoanele 2uridice de drept pri at se dizol a;

a) daca termenul pentru care au 'ost constituite s-a implinit< () daca scopul a 'ost realizat ori nu mai poate 'i indeplinit< c) daca scopul pe care il urmaresc sau mi2loacele intre(uintate pentru realizarea acestuia au de enit contrare legii sau ordinii pu(lice ori daca ele urmaresc un alt scop decat cel declarat< d) prin 3otararea organelor competente ale acestora< e) prin orice alt mod pre azut de lege! actul de constituire sau statut. %i'olvarea per&oanelor 3uridice de drept public #rt. 2+. *ersoanele 2uridice de drept pu(lic se dizol a numai in cazurile si in conditiile anume pre azute de lege. (po'itii #rt. 2+7 "n cazul in care persoana 2uridica se dizol a prin 3otararea organului competent! creditorii sau orice alte persoane interesate pot 'ace opozitie! dispozitiile art. 2%$ aplicandu-se in mod corespunzator. Lic7idarea #rt. 2+8 (1) *rin e'ectul dizol arii persoana 2uridica intra in lic3idare in ederea alori'icarii acti ului si a platii pasi ului. (2) *ersoana 2uridica isi pastreaza capacitatea ci ila pentru operatiunile necesare lic3idarii pana la 'inalizarea acesteia. ($) Daca incetarea persoanei 2uridice are loc prin 'uziune! trans'ormare sau prin di izare totala! nu se declanseaza procedura lic3idarii. %e&tinatia bunurilor ra*a&e dupa lic7idare #rt. 2+9 (1) .ricare ar 'i cauzele dizol arii! (unurile persoanei 2uridice ramase dupa lic3idare or primi destinatia sta(ilita in actul de constituire sau statut ori destinatia sta(ilita in 3otararea organului competent luata inainte de dizol are. (2) "n lipsa unei asemenea pre ederi in actul de constituire sau statut ori in lipsa unei 3otarari luate in conditiile alin. (1)! precum si in cazul in care pre ederea sau 3otararea este contrara legii sau ordinii pu(lice! la propunerea lic3idatorului! (unurile ramase dupa lic3idare se atri(uie de instanta competenta! prin 3otarare supusa numai apelului! unei persoane 2uridice cu scop identic sau asemanator! daca prin lege nu se pre ede alt'el. 1tunci cand e#ista mai multe ast'el de persoane 2uridice! lic3idatorul propune cel putin $ persoane 2uridice! caz in care (unurile se atri(uie prin tragere la sorti. ($) "n cazul in care persoana 2uridica a 'ost dizol ata pentru moti ele pre azute la art. 2%) lit. d)! precum si in cazul in care nicio persoana 2uridica nu este de acord cu preluarea (unurilor ramase dupa lic3idare in conditiile alin. (2)! acestea or trece in proprietatea comunei! orasului sau municipiului in a carui raza teritoriala se a'la (unurile. (%) "n toate cazurile! transmiterea dreptului de proprietate asupra (unurilor ramase dupa lic3idare are loc la data preluarii lor de catre (ene'iciari! daca prin lege nu se pre ede alt'el. *rocesuler(al de predare-primire si 3otararea 2udecatoreasca ramasa de'initi a! in cazurile pre azute la alin. (2) ori ($)! constituie titlu de proprietate sau! dupa caz! pot ser i drept temei 2uridic pentru inta(ularea in cartea 'unciara. "n cazul (unurilor imo(ile! dispozitiile art. 1.2%% si cele in materie de carte 'unciara raman aplica(ile.

4ectiunea ) $ %i&po'itii &peciale %e&0iintarea unor per&oane 3uridice #rt. 2-0 (1) *ersoanele 2uridice in'iintate de catre autoritatile pu(lice centrale sau locale! nesupuse dizol arii! pot 'i des'iintate prin 3otararea organului care le-a in'iintat. (2) "n acest caz! daca organul competent nu a dispus alt'el! drepturile si o(ligatiile persoanei 2uridice des'iintate se trans'era persoanei 2uridice do(anditoare! proportional cu aloarea (unurilor transmise acesteia! tinandu-se insa seama si de natura o(ligatiilor respecti e. %ata incetarii per&onalitatii 3uridice #rt. 2-1 (1) *ersoanele 2uridice supuse inregistrarii inceteaza la data radierii din registrele in care au 'ost inscrise. (2) -elelalte persoane 2uridice inceteaza la data actului prin care s-a dispus incetarea sau! dupa caz! la data indeplinirii oricarei alte cerinte pre azute de lege. Titlul 2 $ #pararea drepturilor nepatri*oniale (crotirea per&onalitatii u*ane #rt. 2-2 .rice persoana 'izica are dreptul la ocrotirea alorilor intrinseci 'iintei umane! cum sunt iata! sanatatea! integritatea 'izica si psi3ica! demnitatea! intimitatea ietii pri ate! li(ertatea de constiinta! creatia stiinti'ica! artistica! literara sau te3nica. de aparare #rt. 2-) (1) *ersoana 'izica ale carei drepturi nepatrimoniale au 'ost incalcate ori amenintate poate cere oricand instantei; a) interzicerea sa arsirii 'aptei ilicite! daca aceasta este iminenta< () incetarea incalcarii si interzicerea pentru iitor! daca aceasta dureaza inca< c) constatarea caracterului ilicit al 'aptei sa arsite! daca tul(urarea pe care a produs-o su(zista. (2) *rin e#ceptie de la pre ederile alin. (1)! in cazul incalcarii drepturilor nepatrimoniale prin e#ercitarea dreptului la li(era e#primare! instanta poate dispune numai masurile pre azute la alin. (1) lit. () si c). ($) >otodata! cel care a su'erit o incalcare a unor asemenea drepturi poate cere instantei sa il o(lige pe autorul 'aptei sa indeplineasca orice masuri socotite necesare de catre instanta spre a a2unge la resta(ilirea dreptului atins! cum sunt; a) o(ligarea autorului! pe c3eltuiala sa! la pu(licarea 3otararii de condamnare< () orice alte masuri necesare pentru incetarea 'aptei ilicite sau pentru repararea pre2udiciului cauzat. (%) De asemenea! persoana pre2udiciata poate cere despagu(iri sau! dupa caz! o reparatie patrimoniala pentru pre2udiciul! c3iar nepatrimonial! ce i-a 'ost cauzat! daca atamarea este imputa(ila autorului 'aptei pre2udicia(ile. "n aceste cazuri! dreptul la actiune este supus prescriptiei e#tincti e. #pararea dreptului la nu*e #rt. 2-+ (1) -el al carui nume este contestat poate sa ceara instantei 2udecatoresti recunoasterea dreptului

sau la acel nume. (2) De asemenea! cel care este lezat prin uzurparea! in tot sau in parte! a numelui sau poate sa ceara oricand instantei 2udecatoresti sa dispuna incetarea acestei atingeri nelegitime. ($) Dispozitiile prezentului articol se aplica! in mod corespunzator! si apararii dreptului la pseudonim! ales in conditiile legii. "a&uri provi'orii #rt. 2-(1) Daca persoana care se considera lezata 'ace do ada credi(ila ca drepturile sale nepatrimoniale 'ac o(iectul unei actiuni ilicite! actuale sau iminente si ca aceasta actiune risca sa ii cauzeze un pre2udiciu greu de reparat! poate sa ceara instantei 2udecatoresti luarea unor masuri pro izorii. (2) "nstanta 2udecatoreasca poate sa dispuna in special; a) interzicerea incalcarii sau incetarea ei pro izorie< () luarea masurilor necesare pentru a asigura conser area pro(elor. ($) "n cazul pre2udiciilor aduse prin mi2loacele presei scrise sau audio izuale! instanta 2udecatoreasca nu poate sa dispuna incetarea! cu titlu pro izoriu! a actiunii pre2udicia(ile decat daca pre2udiciile cauzate reclamantului sunt gra e! daca actiunea nu este in mod e ident 2usti'icata! potri it art. 7)! si daca masura luata de instanta nu apare ca 'iind disproportionata in raport cu pre2udiciile cauzate. Dispozitiile art. 2)$ alin. (2) raman aplica(ile. (%) "nstanta solutioneaza cererea potri it dispozitiilor pri itoare la ordonanta presedintiala! care se aplica in mod corespunzator. "n cazul in care cererea este 'ormulata inainte de introducerea actiunii de 'ond! prin 3otararea prin care s-a dispus masura pro izorie se a 'i#a si termenul in care actiunea in 'ond tre(uie sa 'ie introdusa! su( sanctiunea incetarii de drept a acelei masuri. Dispozitiile alin. (,) sunt aplica(ile. ()) Daca masurile luate sunt de natura sa produca un pre2udiciu partii ad erse! instanta il poate o(liga pe reclamant sa dea o cautiune in cuantumul 'i#at de aceasta! su( sanctiunea incetarii de drept a masurii dispuse. (,) 8asurile luate potri it prezentului articol anterior introducerii actiunii in 2ustitie pentru apararea dreptului nepatrimonial incalcat inceteaza de drept! daca reclamantul nu a sesizat instanta in termenul 'i#at de aceasta! dar nu mai tarziu de $0 de zile de la luarea acestora. (7) /eclamantul este tinut sa repare! la cererea partii interesate! pre2udiciul cauzat prin masurile pro izorii luate! daca actiunea de 'ond este respinsa ca neintemeiata. -u toate acestea! daca reclamantul nu a 'ost in culpa ori a a ut o culpa usoara! instanta! in raport cu circumstantele concrete! poate 'ie sa re'uze o(ligarea sa la despagu(irile cerute de partea ad ersa! 'ie sa dispuna reducerea acestora. (8) Daca partea ad ersa nu solicita daune-interese! instanta a dispune eli(erarea cautiunii! la cererea reclamantului! prin 3otarare data cu citarea partilor. -ererea se 2udeca potri it dispozitiilor pri itoare la ordonanta presedintiala! care se aplica in mod corespunzator. "n cazul in care paratul se opune la eli(erarea cautiunii! instanta a 'i#a un termen in ederea introducerii actiunii de 'ond! care nu poate 'i mai lung de $0 de zile de la data pronuntarii 3otararii! su( sanctiunea incetarii de drept a masurii de indisponi(ilizare a sumei depuse cu titlu de cautiune. %ece&ul titularului dreptului nepatri*onial #rt. 2-. (1) 1ctiunea pentru resta(ilirea dreptului nepatrimonial incalcat poate 'i continuata sau pornita! dupa moartea persoanei atamate! de catre sotul supra ietuitor! de oricare dintre rudele in linie dreapta ale persoanei decedate! precum si de oricare dintre rudele sale colaterale pana la gradul al patrulea inclusi . (2) 1ctiunea pentru resta(ilirea integritatii memoriei unei persoane decedate poate 'i pornita de

cei pre azuti la alin. (1). #pararea drepturilor nepatri*oniale ale per&oanei 3uridice #rt. 2-7 Dispozitiile prezentului titlu se aplica prin asemanare si drepturilor nepatrimoniale ale persoanelor 2uridice. C#RT # !! $ %e&pre 0a*ilie *) ------------*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a ""-a sunt cuprinse in art. 2%9)1 din Legea nr. 71/2011. Titlul ! $ %i&po'itii generale 6a*ilia #rt. 2-8 (1) 6amilia se intemeiaza pe casatoria li(er consimtita intre soti! pe egalitatea acestora! precum si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea si educarea copiilor lor. (2) 6amilia are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului. ($) Statul este o(ligat sa spri2ine! prin masuri economice si sociale! inc3eierea casatoriei! precum si dez oltarea si consolidarea 'amiliei. (%) "n sensul prezentului cod! prin soti se intelege (ar(atul si 'emeia uniti prin casatorie. Ca&atoria #rt. 2-9 (1) -asatoria este uniunea li(er consimtita intre un (ar(at si o 'emeie! inc3eiata in conditiile legii. (2) 5ar(atul si 'emeia au dreptul de a se casatori in scopul de a intemeia o 'amilie. ($) -ele(rarea religioasa a casatoriei poate 'i 'acuta numai dupa inc3eierea casatoriei ci ile. (%) -onditiile de inc3eiere si cauzele de nulitate ale casatoriei se sta(ilesc prin prezentul cod. ()) -asatoria inceteaza prin decesul sau prin declararea 2udecatoreasca a mortii unuia dintre soti. (,) -asatoria poate 'i des'acuta prin di ort! in conditiile legii. galitatea in drepturi a copiilor #rt. 2.0 -opiii din a'ara casatoriei sunt egali in 'ata legii cu cei din casatorie! precum si cu cei adoptati. !ndatorirea parintilor #rt. 2.1 *arintii sunt cei care au! in primul rand! indatorirea de crestere si educare a copiilor lor minori. Relatiile dintre parinti &i copii #rt. 2.2 (1) -opilul nu poate 'i separat de parintii sai 'ara incu iintarea acestora! cu e#ceptia cazurilor pre azute de lege. (2) -opilul care nu locuieste la parintii sai sau! dupa caz! la unul dintre ei are dreptul de a a ea legaturi personale cu acestia. 0#ercitiul acestui drept nu poate 'i limitat decat in conditiile pre azute de lege! pentru moti e temeinice! luand in considerare interesul superior al copilului.

Principiul intere&ului &uperior al copilului #rt. 2.) (1) .rice masura pri itoare la copil! indi'erent de autorul ei! tre(uie sa 'ie luata cu respectarea interesului superior al copilului. (2) *entru rezol area cererilor care se re'era la copii! autoritatile competente sunt datoare sa dea toate indrumarile necesare pentru ca partile sa recurga la metodele de solutionare a con'lictelor pe cale amia(ila. ($) *rocedurile re'eritoare la relatiile dintre parinti si copii tre(uie sa garanteze ca dorintele si interesele parintilor re'eritoare la copii pot 'i aduse la cunostinta autoritatilor si ca acestea tin cont de ele in 3otararile pe care le iau. (%) *rocedurile pri itoare la copii tre(uie sa se des'asoare intr-un timp rezona(il! ast'el incat interesul superior al copilului si relatiile de 'amilie sa nu 'ie a'ectate. ()) "n sensul pre ederilor legale pri ind protectia copilului! prin copil se intelege persoana care nu a implinit arsta de 18 ani si nici nu a do(andit capacitatea deplina de e#ercitiu! potri it legii. #&cultarea copilului #rt. 2.+ (1) "n procedurile administrati e sau 2udiciare care il pri esc! ascultarea copilului care a implinit arsta de 10 ani este o(ligatorie. -u toate acestea! poate 'i ascultat si copilul care nu a implinit arsta de 10 ani! daca autoritatea competenta considera ca acest lucru este necesar pentru solutionarea cauzei. (2) Dreptul de a 'i ascultat presupune posi(ilitatea copilului de a cere si a primi orice in'ormatie! potri it cu arsta sa! de a-si e#prima opinia si de a 'i in'ormat asupra consecintelor pe care le poate a ea aceasta! daca este respectata! precum si asupra consecintelor oricarei decizii care il pri este. ($) .rice copil poate cere sa 'ie ascultat! potri it pre ederilor alin. (1) si (2). /espingerea cererii de catre autoritatea competenta tre(uie moti ata. (%) .piniile copilului ascultat or 'i luate in considerare in raport cu arsta si cu gradul sau de maturitate. ()) Dispozitiile legale speciale pri ind consimtamantul sau prezenta copilului! in procedurile care il pri esc! precum si pre ederile re'eritoare la desemnarea de catre instanta a unui reprezentant in caz de con'lict de interese raman aplica(ile. !n&tanta co*petenta #rt. 2.>oate masurile date prin prezenta carte in competenta instantei 2udecatoresti! toate litigiile pri ind aplicarea dispozitiilor prezentei carti! precum si masurile de ocrotire a copilului pre azute in legi speciale sunt de competenta instantei de tutela. Dispozitiile art. 107 sunt aplica(ile in mod corespunzator. Titlul !! $ Ca&atoria

Capitolul ! $ Logodna !nc7eierea logodnei #rt. 2.. (1) Logodna este promisiunea reciproca de a inc3eia casatoria.

(2) Dispozitiile pri ind conditiile de 'ond pentru inc3eierea casatoriei sunt aplica(ile in mod corespunzator! cu e#ceptia a izului medical si a autorizarii instantei de tutela. ($) "nc3eierea logodnei nu este supusa niciunei 'ormalitati si poate 'i do edita cu orice mi2loc de pro(a. (%) "nc3eierea casatoriei nu este conditionata de inc3eierea logodnei. ()) Logodna se poate inc3eia doar intre (ar(at si 'emeie. Ruperea logodnei #rt. 2.7 (1) Logodnicul care rupe logodna nu poate 'i constrans sa inc3eie casatoria. (2) -lauza penala stipulata pentru ruperea logodnei este considerata nescrisa. ($) /uperea logodnei nu este supusa niciunei 'ormalitati si poate 'i do edita cu orice mi2loc de pro(a. Re&tituirea darurilor #rt. 2.8 (1) "n cazul ruperii logodnei! sunt supuse restituirii darurile pe care logodnicii le-au primit in considerarea logodnei sau! pe durata acesteia! in ederea casatoriei! cu e#ceptia darurilor o(isnuite. (2) Darurile se restituie in natura sau! daca aceasta nu mai este cu putinta! in masura im(ogatirii. ($) .(ligatia de restituire nu e#ista daca logodna a incetat prin moartea unuia dintre logodnici. Ra&punderea pentru ruperea logodnei #rt. 2.9 (1) *artea care rupe logodna in mod a(uzi poate 'i o(ligata la despagu(iri pentru c3eltuielile 'acute sau contractate in ederea casatoriei! in masura in care au 'ost potri ite cu impre2urarile! precum si pentru orice alte pre2udicii cauzate. (2) *artea care! in mod culpa(il! l-a determinat pe celalalt sa rupa logodna poate 'i o(ligata la despagu(iri in conditiile alin. (1). Ter*enul de pre&criptie #rt. 270 Dreptul la actiune intemeiat pe dispozitiile art. 2,8 si 2,: se prescrie intr-un an de la ruperea logodnei. Capitolul !! $ !nc7eierea ca&atoriei 4ectiunea 1 $ Conditiile de 0ond pentru inc7eierea ca&atoriei Con&i*ta*antul la ca&atorie #rt. 271 -asatoria se inc3eie intre (ar(at si 'emeie prin consimtamantul personal si li(er al acestora. 2ar&ta *atri*oniala #rt. 272 (1) -asatoria se poate inc3eia daca iitorii soti au implinit arsta de 18 ani. (2) *entru moti e temeinice! minorul care a implinit arsta de 1, ani se poate casatori in temeiul unui a iz medical! cu incu iintarea parintilor sai sau! dupa caz! a tutorelui si cu autorizarea instantei de tutela in a carei circumscriptie minorul isi are domiciliul. "n cazul in care unul dintre parinti re'uza sa incu iinteze casatoria! instanta de tutela 3otaraste si asupra acestei di ergente!

a and in edere interesul superior al copilului. ($) Daca unul dintre parinti este decedat sau se a'la in imposi(ilitate de a-si mani'esta ointa! incu iintarea celuilalt parinte este su'icienta. (%) De asemenea! in conditiile art. $:8! este su'icienta incu iintarea parintelui care e#ercita autoritatea parinteasca. ()) Daca nu e#ista nici parinti! nici tutore care sa poata incu iinta casatoria! este necesara incu iintarea persoanei sau a autoritatii care a 'ost a(ilitata sa e#ercite drepturile parintesti. 1iga*ia #rt. 27) 0ste interzisa inc3eierea unei noi casatorii de catre persoana care este casatorita. !nter'icerea ca&atoriei intre rude #rt. 27+ (1) 0ste interzisa inc3eierea casatoriei intre rudele in linie dreapta! precum si intre cele in linie colaterala pana la al patrulea grad inclusi . (2) *entru moti e temeinice! casatoria intre rudele in linie colaterala de gradul al patrulea poate 'i autorizata de instanta de tutela in a carei circumscriptie isi are domiciliul cel care cere incu iintarea. "nstanta se a putea pronunta pe (aza unui a iz medical special dat in acest sens. ($) "n cazul adoptiei! dispozitiile alin. (1) si (2) sunt aplica(ile atat intre cei care au de enit rude prin adoptie! cat si intre cei a caror rudenie 'ireasca a incetat prin e'ectul adoptiei. !nter'icerea ca&atoriei intre tutore &i per&oana *inora #rt. 27-asatoria este oprita intre tutore si persoana minora care se a'la su( tutela sa. #lienatia &i debilitatea *intala #rt. 27. 0ste interzis sa se casatoreasca alienatul mintal si de(ilul mintal. !nter'icerea &au ec7ivalarea unor 0or*e de convietuire cu ca&atoria #rt. 277 (1) 0ste interzisa casatoria dintre persoane de acelasi se#. (2) -asatoriile dintre persoane de acelasi se# inc3eiate sau contractate in strainatate 'ie de cetateni romani! 'ie de cetateni straini nu sunt recunoscute in /omania. ($) *arteneriatele ci ile dintre persoane de se# opus sau de acelasi se# inc3eiate sau contractate in strainatate 'ie de cetateni romani! 'ie de cetateni straini nu sunt recunoscute in /omania. (%) Dispozitiile legale pri ind li(era circulatie pe teritoriul /omaniei a cetatenilor statelor mem(re ale +niunii 0uropene si Spatiului 0conomic 0uropean raman aplica(ile. 4ectiunea 2 $ 6or*alitatile pentru inc7eierea ca&atoriei Co*unicarea &tarii de &anatate #rt. 278 -asatoria nu se inc3eie daca iitorii soti nu declara ca si-au comunicat reciproc starea sanatatii lor. Dispozitiile legale prin care este oprita casatoria celor care su'era de anumite (oli raman aplica(ile. Locul inc7eierii ca&atoriei #rt. 279 (1) -asatoria se cele(reaza de catre o'iterul de stare ci ila! la sediul primariei. (2) *rin e#ceptie! casatoria se poate cele(ra! cu apro(area primarului! de catre un o'iter de stare ci ila de la o alta primarie decat cea in a carei raza teritoriala domiciliaza sau isi au resedinta

iitorii soti! cu o(ligati itatea instiintarii primariei de domiciliu sau de resedinta a iitorilor soti! in ederea pu(licarii. %eclaratia de ca&atorie #rt. 280 (1) -ei care or sa se casatoreasca or 'ace personal declaratia de casatorie! potri it legii! la primaria unde urmeaza a se inc3eia casatoria. (2) "n cazurile pre azute de lege! declaratia de casatorie se poate 'ace si in a'ara sediului primariei. ($) 1tunci cand iitorul sot este minor! parintii sau! dupa caz! tutorele or 'ace personal o declaratie prin care incu iinteaza inc3eierea casatoriei. Dispozitiile art. 272 alin. ()) raman aplica(ile. (%) Daca unul dintre iitorii soti! parintii sau tutorele nu se a'la in localitatea unde urmeaza a se inc3eia casatoria! ei pot 'ace declaratia la primaria in a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau resedinta! care o transmite! in termen de %8 de ore! la primaria unde urmeaza a se inc3eia casatoria. Continutul declaratiei de ca&atorie #rt. 281 (1) "n declaratia de casatorie! iitorii soti or arata ca nu e#ista niciun impediment legal la casatorie si or mentiona numele de 'amilie pe care il or purta in timpul casatoriei! precum si regimul matrimonial ales. (2) .data cu declaratia de casatorie! ei or prezenta do ezile cerute de lege pentru inc3eierea casatoriei. #legerea nu*elui de 0a*ilie #rt. 282 4iitorii soti pot con eni sa isi pastreze numele dinaintea casatoriei! sa ia numele oricaruia dintre ei sau numele lor reunite. De asemenea! un sot poate sa isi pastreze numele de dinaintea casatoriei! iar celalalt sa poarte numele lor reunite. Publicitatea declaratiei de ca&atorie #rt. 28) (1) "n aceeasi zi cu primirea declaratiei de casatorie! o'iterul de stare ci ila dispune pu(licarea acesteia! prin a'isarea in e#tras! intr-un loc special amena2at la sediul primariei si pe pagina de internet a acesteia unde urmeaza sa se inc3eie casatoria si! dupa caz! la sediul primariei unde celalalt sot isi are domiciliul sau resedinta. (2) 0#trasul din declaratia de casatorie cuprinde! in mod o(ligatoriu; data a'isarii! datele de stare ci ila ale iitorilor soti si! dupa caz! incu iintarea parintilor sau a tutorelui! precum si instiintarea ca orice persoana poate 'ace opozitie la casatorie! in termen de 10 zile de la data a'isarii. ($) -asatoria se inc3eie dupa 10 zile de la a'isarea declaratiei de casatorie! termen in care se cuprind atat data a'isarii! cat si data inc3eierii casatoriei. (%) *rimarul municipiului! al sectorului municipiului 5ucuresti! al orasului sau al comunei unde urmeaza a se inc3eia casatoria poate sa incu iinteze! pentru moti e temeinice! inc3eierea casatoriei inainte de implinirea termenului pre azut la alin. ($). Reinnoirea declaratiei de ca&atorie #rt. 28+ "n cazul in care casatoria nu s-a inc3eiat in termen de $0 de zile de la data a'isarii declaratiei de casatorie sau daca iitorii soti doresc sa modi'ice declaratia initiala! tre(uie sa se 'aca o noua declaratie de casatorie si sa se dispuna pu(licarea acesteia.

(po'itia la ca&atorie #rt. 28(1) .rice persoana poate 'ace opozitie la casatorie! daca e#ista un impediment legal sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. (2) .pozitia la casatorie se 'ace numai in scris! cu aratarea do ezilor pe care se intemeiaza. Re0u'ul celebrarii ca&atoriei #rt. 28. .'iterul de stare ci ila re'uza sa cele(reze casatoria daca! pe (aza eri'icarilor pe care este o(ligat sa le e'ectueze! a opozitiilor primite sau a in'ormatiilor pe care le detine! in masura in care acestea din urma sunt notorii! constata ca nu sunt indeplinite conditiile pre azute de lege. Celebrarea ca&atoriei #rt. 287 (1) 4iitorii soti sunt o(ligati sa se prezinte impreuna la sediul primariei! pentru a-si da consimtamantul la casatorie in mod pu(lic! in prezenta a 2 martori! in 'ata o'iterului de stare ci ila. (2) -u toate acestea! in cazurile pre azute de lege! o'iterul de stare ci ila poate cele(ra casatoria si in a'ara sediului ser iciului de stare ci ila! cu respectarea celorlalte conditii mentionate la alin. (1). ($) *ersoanele care apartin minoritatilor nationale pot solicita cele(rarea casatoriei in lim(a lor materna! cu conditia ca o'iterul de stare ci ila sau cel care o'iciaza casatoria sa cunoasca aceasta lim(a. "artorii la ca&atorie #rt. 288 (1) 8artorii atesta 'aptul ca sotii si-au e#primat consimtamantul potri it art. 287. (2) &u pot 'i martori la inc3eierea casatoriei incapa(ilii! precum si cei care din cauza unei de'iciente psi3ice sau 'izice nu sunt apti sa ateste 'aptele pre azute la alin. (1). ($) 8artorii pot 'i si rude sau a'ini! indi'erent de grad! cu oricare dintre iitorii soti. "o*entul inc7eierii ca&atoriei #rt. 289 -asatoria este inc3eiata in momentul in care! dupa ce ia consimtamantul 'iecaruia dintre iitorii soti! o'iterul de stare ci ila ii declara casatoriti. Capitolul !!! $ 6or*alitati ulterioare inc7eierii ca&atoriei #ctul de ca&atorie #rt. 290 Dupa inc3eierea casatoriei! o'iterul de stare ci ila intocmeste! de indata! in registrul actelor de stare ci ila! actul de casatorie! care se semneaza de catre soti! de cei 2 martori si de catre o'iterul de stare ci ila. 6or*alitatile privind regi*ul *atri*onial #rt. 291 .'iterul de stare ci ila 'ace mentiune pe actul de casatorie despre regimul matrimonial ales. 0l are o(ligatia ca! din o'iciu si de indata! sa comunice la registrul pre azut la art. $$% alin. (1)! precum si! dupa caz! notarului pu(lic care a autenti'icat con entia matrimoniala o copie de pe actul de casatorie. %ovada ca&atoriei #rt. 292

(1) -asatoria se do edeste cu actul de casatorie si prin certi'icatul de casatorie eli(erat pe (aza acestuia. (2) -u toate acestea! in situatiile pre azute de lege! casatoria se poate do edi cu orice mi2loc de pro(a. Capitolul !2 $ Nulitatea ca&atoriei 4ectiunea 1 $ Nulitatea ab&oluta a ca&atoriei Ca'urile de nulitate ab&oluta #rt. 29) (1) 0ste lo ita de nulitate a(soluta casatoria inc3eiata cu incalcarea dispozitiilor pre azute la art. 271! 27$! 27%! 27, si art. 287 alin. (1). (2) "n cazul in care sotul unei persoane declarate moarte s-a recasatorit si! dupa aceasta! 3otararea declarati a de moarte este anulata! noua casatorie ramane ala(ila! daca sotul celui declarat mort a 'ost de (una-credinta. *rima casatorie se considera des'acuta pe data inc3eierii noii casatorii. Lip&a var&tei *atri*oniale #rt. 29+ (1) -asatoria inc3eiata de minorul care nu a implinit arsta de 1, ani este lo ita de nulitate a(soluta. (2) -u toate acestea! nulitatea casatoriei se acopera daca! pana la ramanerea de'initi a a 3otararii 2udecatoresti! am(ii soti au implinit arsta de 18 ani sau daca sotia a nascut ori a ramas insarcinata. Ca&atoria 0ictiva #rt. 29(1) -asatoria inc3eiata in alte scopuri decat acela de a intemeia o 'amilie este lo ita de nulitate a(soluta. (2) -u toate acestea! nulitatea casatoriei se acopera daca! pana la ramanerea de'initi a a 3otararii 2udecatoresti! a inter enit con ietuirea sotilor! sotia a nascut sau a ramas insarcinata ori au trecut 2 ani de la inc3eierea casatoriei. Per&oanele care pot invoca nulitatea ab&oluta #rt. 29. .rice persoana interesata poate introduce actiunea in constatarea nulitatii a(solute a casatoriei. -u toate acestea! procurorul nu poate introduce actiunea dupa incetarea sau des'acerea casatoriei! cu e#ceptia cazului in care ar actiona pentru apararea drepturilor minorilor sau a persoanelor puse su( interdictie. 4ectiunea 2 $ Nulitatea relativa a ca&atoriei Lip&a incuviintarilor cerute de lege #rt. 297 (1) 0ste anula(ila casatoria inc3eiata 'ara incu iintarile sau autorizarea pre azute la art. 272 alin. (2)! (%) si ()). (2) 1nula(ilitatea poate 'i in ocata numai de cel a carui incu iintare era necesara. Dispozitiile art. %, alin. (%) se aplica in mod corespunzator.

2iciile de con&i*ta*ant #rt. 298 (1) -asatoria poate 'i anulata la cererea sotului al carui consimtamant a 'ost iciat prin eroare! prin dol sau prin iolenta. (2) 0roarea constituie iciu de consimtamant numai atunci cand pri este identitatea 'izica a iitorului sot. Lip&a di&cerna*antului #rt. 299 0ste anula(ila casatoria inc3eiata de persoana lipsita remelnic de discernamant. /i&tenta tutelei #rt. )00 -asatoria inc3eiata intre tutore si persoana minora a'lata su( tutela sa este anula(ila. Ter*enul de pre&criptie #rt. )01 (1) 1nularea casatoriei poate 'i ceruta in termen de , luni. (2) "n cazul pre azut la art. 2:7! termenul curge de la data la care cei a caror incu iintare sau autorizare era necesara pentru inc3eierea casatoriei au luat cunostinta de aceasta. ($) "n cazul nulitatii pentru icii de consimtamant ori pentru lipsa discernamantului! termenul curge de la data incetarii iolentei sau! dupa caz! de la data la care cel interesat a cunoscut dolul! eroarea ori lipsa remelnica a discernamantului. (%) "n cazul pre azut la art. $00! termenul curge de la data inc3eierii casatoriei. Caracterul per&onal al actiunii #rt. )02 Dreptul la actiunea in anulare nu se transmite mostenitorilor. -u toate acestea! daca actiunea a 'ost pornita de catre unul dintre soti! ea poate 'i continuata de catre oricare dintre mostenitorii sai. #coperirea nulitatii #rt. )0) (1) "n cazurile pre azute la art. 272 alin. (2)! (%) si ())! anula(ilitatea casatoriei se acopera daca! pana la ramanerea de'initi a a 3otararii 2udecatoresti! s-au o(tinut incu iintarile si autorizarea cerute de lege. (2) -asatoria nu poate 'i anulata daca sotii au con ietuit timp de , luni de la data incetarii iolentei sau de la data descoperirii dolului! a erorii ori a lipsei remelnice a 'acultatilor mintale. ($) "n toate cazurile! nulitatea casatoriei se acopera daca! intre timp! am(ii soti au implinit arsta de 18 ani sau daca sotia a nascut ori a ramas insarcinata. 4ectiunea ) $ 0ectele nulitatii ca&atoriei Ca&atoria putativa #rt. )0+ (1) Sotul de (una-credinta la inc3eierea unei casatorii nule sau anulate pastreaza! pana la data cand 3otararea 2udecatoreasca ramane de'initi a! situatia unui sot dintr-o casatorie ala(ila. (2) "n situatia pre azuta la alin. (1)! raporturile patrimoniale dintre 'ostii soti sunt supuse! prin asemanare! dispozitiilor pri itoare la di ort. 4ituatia copiilor #rt. )0(1) &ulitatea casatoriei nu are niciun e'ect in pri inta copiilor! care pastreaza situatia de copii din

casatorie. (2) "n ceea ce pri este drepturile si o(ligatiile dintre parinti si copii se aplica! prin asemanare! dispozitiile pri itoare la di ort. (po'abilitatea 7otararii 3udecatore&ti #rt. )0. (1) =otararea 2udecatoreasca de constatare a nulitatii sau de anulare a casatoriei este opoza(ila tertelor persoane! in conditiile legii. Dispozitiile art. 2:1! $$% si $$) sunt aplica(ile in mod corespunzator. (2) &ulitatea casatoriei nu poate 'i opusa unei terte persoane impotri a unui act inc3eiat anterior de aceasta cu unul dintre soti! in a'ara de cazul in care au 'ost indeplinite 'ormalitatile de pu(licitate pre azute de lege cu pri ire la actiunea in constatarea nulitatii ori in anulare sau tertul a cunoscut! pe alta cale! inainte de inc3eierea actului! cauza de nulitate a casatoriei. Dispozitiile art. 2:1! $$% si $$) sunt aplica(ile in mod corespunzator si pu(licitatii actiunii in constatarea nulitatii sau in anularea casatoriei. Capitolul 2 $ %repturile &i indatoririle per&onale ale &otilor Regle*entarea raporturilor per&onale dintre &oti #rt. )07 Dispozitiile prezentului capitol se aplica raporturilor personale dintre soti! oricare ar 'i regimul lor matrimonial. Luarea deci'iilor de catre &oti #rt. )08 Sotii 3otarasc de comun acord in tot ceea ce pri este casatoria. !ndatoririle &otilor #rt. )09 (1) Sotii isi datoreaza reciproc respect! 'idelitate si spri2in moral. (2) 0i au indatorirea de a locui impreuna. *entru moti e temeinice! ei pot 3otari sa locuiasca separat. !ndependenta &otilor #rt. )10 +n sot nu are dreptul sa cenzureze corespondenta! relatiile sociale sau alegerea pro'esiei celuilalt sot. 4c7i*barea nu*elui de 0a*ilie #rt. )11 (1) Sotii sunt o(ligati sa poarte numele declarat la inc3eierea casatoriei. (2) Daca sotii au con enit sa poarte in timpul casatoriei un nume comun si l-au declarat potri it dispozitiilor art. 281! unul dintre soti nu poate cere sc3im(area acestui nume pe cale administrati a decat cu consimtamantul celuilalt sot. Capitolul 2! $ %repturile &i obligatiile patri*oniale ale &otilor 4ectiunea 1 $ %i&po'itii co*une

91. %e&pre regi*ul *atri*onial in general Regi*urile *atri*oniale #rt. )12 (1) 4iitorii soti pot alege ca regim matrimonial; comunitatea legala! separatia de (unuri sau comunitatea con entionala. (2) "ndi'erent de regimul matrimonial ales! nu se poate deroga de la dispozitiile prezentei sectiuni! daca prin lege nu se pre ede alt'el. 0ectele regi*ului *atri*onial #rt. )1) (1) "ntre soti! regimul matrimonial produce e'ecte numai din ziua inc3eierii casatoriei. (2) 6ata de terti! regimul matrimonial este opoza(il de la data indeplinirii 'ormalitatilor de pu(licitate pre azute de lege! a'ara de cazul in care acestia l-au cunoscut pe alta cale. ($) &eindeplinirea 'ormalitatilor de pu(licitate 'ace ca sotii sa 'ie considerati! in raport cu tertii de (una-credinta! ca 'iind casatoriti su( regimul matrimonial al comunitatii legale. "andatul conventional #rt. )1+ +n sot poate sa dea mandat celuilalt sot sa il reprezinte pentru e#ercitarea drepturilor pe care le are potri it regimului matrimonial. "andatul 3udiciar #rt. )1(1) "n cazul in care unul dintre soti se a'la in imposi(ilitate de a-si mani'esta ointa! celalalt sot poate cere instantei de tutela incu iintarea de a-l reprezenta pentru e#ercitarea drepturilor pe care le are potri it regimului matrimonial. *rin 3otararea pronuntata se sta(ilesc conditiile! limitele si perioada de ala(ilitate a acestui mandat. (2) "n a'ara altor cazuri pre azute de lege! mandatul inceteaza atunci cand sotul reprezentat nu se mai a'la in situatia pre azuta la alin. (1) sau cand este numit un tutore ori! dupa caz! un curator. ($) Dispozitiile art. $%, si $%7 sunt aplica(ile in mod corespunzator. #ctele de di&po'itie care pun in pericol grav intere&ele 0a*iliei #rt. )1. (1) "n mod e#ceptional! daca unul dintre soti inc3eie acte 2uridice prin care pune in pericol gra interesele 'amiliei! celalalt sot poate cere instantei de tutela ca! pentru o durata determinata! dreptul de a dispune de anumite (unuri sa poata 'i e#ercitat numai cu consimtamantul sau e#pres. Durata acestei masuri poate 'i prelungita! 'ara insa a se depasi in total 2 ani. =otararea de incu iintare a masurii se comunica in ederea e'ectuarii 'ormalitatilor de pu(licitate imo(iliara sau mo(iliara! dupa caz. (2) 1ctele inc3eiate cu nerespectarea 3otararii 2udecatoresti sunt anula(ile. Dreptul la actiune se prescrie in termen de un an! care incepe sa curga de la data cand sotul atamat a luat cunostinta de e#istenta actului. ($) Dispozitiile art. $%, si $%7 sunt aplica(ile in mod corespunzator. !ndependenta patri*oniala a &otilor #rt. )17 (1) Daca prin lege nu se pre ede alt'el! 'iecare sot poate sa inc3eie orice acte 2uridice cu celalalt sot sau cu terte persoane. (2) 6iecare sot poate sa 'aca singur! 'ara consimtamantul celuilalt! depozite (ancare! precum si

orice alte operatiuni in legatura cu acestea. ($) "n raport cu institutia de credit! sotul titular al contului are! c3iar si dupa des'acerea sau incetarea casatoriei! dreptul de a dispune de 'ondurile depuse! daca prin 3otarare 2udecatoreasca e#ecutorie nu s-a decis alt'el. %reptul la in0or*are #rt. )18 (1) 6iecare sot poate sa ii ceara celuilalt sa il in'ormeze cu pri ire la (unurile! eniturile si datoriile sale! iar in caz de re'uz ne2usti'icat se poate adresa instantei de tutela. (2) "nstanta poate sa il o(lige pe sotul celui care a sesizat-o sau pe orice tert sa 'urnizeze in'ormatiile cerute si sa depuna pro(ele necesare in acest sens. ($) >ertii pot sa re'uze 'urnizarea in'ormatiilor cerute atunci cand! potri it legii! re'uzul este 2usti'icat de pastrarea secretului pro'esional. (%) 1tunci cand in'ormatiile solicitate de un sot pot 'i o(tinute! potri it legii! numai la cererea celuilalt sot! re'uzul acestuia de a le solicita naste prezumtia relati a ca sustinerile sotului reclamant sunt ade arate. !ncetarea regi*ului *atri*onial #rt. )19 (1) /egimul matrimonial inceteaza prin constatarea nulitatii! anularea! des'acerea sau incetarea casatoriei. (2) "n timpul casatoriei! regimul matrimonial poate 'i modi'icat! in conditiile legii. Lic7idarea regi*ului *atri*onial #rt. )20 "n caz de incetare sau de sc3im(are! regimul matrimonial se lic3ideaza potri it legii! prin (una in oiala sau! in caz de neintelegere! pe cale 2udiciara. =otararea 2udecatoreasca de'initi a sau! dupa caz! inscrisul intocmit in 'orma autentica notariala constituie act de lic3idare. 92. Locuinta 0a*iliei Notiune #rt. )21 (1) Locuinta 'amiliei este locuinta comuna a sotilor sau! in lipsa! locuinta sotului la care se a'la copiii. (2) .ricare dintre soti poate cere notarea in cartea 'unciara! in conditiile legii! a unui imo(il ca locuinta a 'amiliei! c3iar daca nu este proprietarul imo(ilului. Regi*ul unor acte 3uridice #rt. )22 (1) 6ara consimtamantul scris al celuilalt sot! niciunul dintre soti! c3iar daca este proprietar e#clusi ! nu poate dispune de drepturile asupra locuintei 'amiliei si nici nu poate inc3eia acte prin care ar 'i a'ectata 'olosinta acesteia. (2) De asemenea! un sot nu poate deplasa din locuinta (unurile ce mo(ileaza sau decoreaza locuinta 'amiliei si nu poate dispune de acestea 'ara consimtamantul scris al celuilalt sot. ($) "n cazul in care consimtamantul este re'uzat 'ara un moti legitim! celalalt sot poate sa sesizeze instanta de tutela! pentru ca aceasta sa autorizeze inc3eierea actului. (%) Sotul care nu si-a dat consimtamantul la inc3eierea actului poate cere anularea lui in termen de un an de la data la care a luat cunostinta despre acesta! dar nu mai tarziu de un an de la data incetarii regimului matrimonial. ()) "n lipsa notarii locuintei 'amiliei in cartea 'unciara! sotul care nu si-a dat consimtamantul nu poate cere anularea actului! ci numai daune-interese de la celalalt sot! cu e#ceptia cazului in care

tertul do(anditor a cunoscut! pe alta cale! calitatea de locuinta a 'amiliei. (,) Dispozitiile alin. ()) se aplica in mod corespunzator actelor inc3eiate cu incalcarea pre ederilor alin. (2). %repturile &otilor a&upra locuintei inc7iriate #rt. )2) (1) "n cazul in care locuinta este detinuta in temeiul unui contract de inc3iriere! 'iecare sot are un drept locati propriu! c3iar daca numai unul dintre ei este titularul contractului ori contractul este inc3eiat inainte de casatorie. (2) Dispozitiile art. $22 sunt aplica(ile in mod corespunzator. ($) "n caz de deces al unuia dintre soti! sotul supra ietuitor continua e#ercitarea dreptului sau locati ! daca nu renunta in mod e#pres la acesta! in termenul pre azut la art. 1.8$%. #tribuirea bene0iciului contractului de inc7iriere #rt. )2+ (1) La des'acerea casatoriei! daca nu este posi(ila 'olosirea locuintei de catre am(ii soti si acestia nu se inteleg! (ene'iciul contractului de inc3iriere poate 'i atri(uit unuia dintre soti! tinand seama! in ordine! de interesul superior al copiilor minori! de culpa in des'acerea casatoriei si de posi(ilitatile locati e proprii ale 'ostilor soti. (2) Sotul caruia i s-a atri(uit (ene'iciul contractului de inc3iriere este dator sa plateasca celuilalt sot o indemnizatie pentru acoperirea c3eltuielilor de instalare intr-o alta locuinta! cu e#ceptia cazului in care di ortul a 'ost pronuntat din culpa e#clusi a a acestuia din urma. Daca e#ista (unuri comune! indemnizatia se poate imputa! la parta2! asupra cotei cu enite sotului caruia i s-a atri(uit (ene'iciul contractului de inc3iriere. ($) 1tri(uirea (ene'iciului contractului de inc3iriere se 'ace cu citarea locatorului si produce e'ecte 'ata de acesta de la data cand 3otararea 2udecatoreasca a ramas de'initi a. (%) *re ederile alin. (1)9 ($) se aplica in mod similar si in cazul in care (unul este proprietatea comuna a celor 2 soti! atri(uirea (ene'iciului locuintei con2ugale producand e'ecte pana la data ramanerii de'initi e a 3otararii de parta2. 9). C7eltuielile ca&atoriei Contributia &otilor #rt. )2(1) Sotii sunt o(ligati sa isi acorde spri2in material reciproc. (2) 0i sunt o(ligati sa contri(uie! in raport cu mi2loacele 'iecaruia! la c3eltuielile casatoriei! daca prin con entie matrimoniala nu s-a pre azut alt'el. ($) .rice con entie care pre ede ca suportarea c3eltuielilor casatoriei re ine doar unuia dintre soti este considerata nescrisa. "unca in go&podarie #rt. )2. 8unca oricaruia dintre soti in gospodarie si pentru cresterea copiilor reprezinta o contri(utie la c3eltuielile casatoriei. 2eniturile din pro0e&ie #rt. )27 6iecare sot este li(er sa e#ercite o pro'esie si sa dispuna! in conditiile legii! de eniturile incasate! cu respectarea o(ligatiilor ce ii re in pri ind c3eltuielile casatoriei. %reptul la co*pen&atie #rt. )28

Sotul care a participat e'ecti la acti itatea pro'esionala a celuilalt sot poate o(tine o compensatie! in masura im(ogatirii acestuia din urma! daca participarea sa a depasit limitele o(ligatiei de spri2in material si ale o(ligatiei de a contri(ui la c3eltuielile casatoriei. 9+. #legerea regi*ului *atri*onial Conventia *atri*oniala #rt. )29 1legerea unui alt regim matrimonial decat cel al comunitatii legale se 'ace prin inc3eierea unei con entii matrimoniale. !nc7eierea conventiei *atri*oniale #rt. ))0 (1) Su( sanctiunea nulitatii a(solute! con entia matrimoniala se inc3eie prin inscris autenti'icat de notarul pu(lic! cu consimtamantul tuturor partilor! e#primat personal sau prin mandatar cu procura autentica! speciala si a and continut predeterminat. (2) -on entia matrimoniala inc3eiata inainte de casatorie produce e'ecte numai de la data inc3eierii casatoriei. ($) -on entia inc3eiata in timpul casatoriei produce e'ecte de la data pre azuta de parti sau! in lipsa! de la data inc3eierii ei. 4i*ulatia conventiei *atri*oniale #rt. ))1 1ctul secret! prin care se alege un alt regim matrimonial sau se modi'ica regimul matrimonial pentru care sunt indeplinite 'ormalitatile de pu(licitate pre azute de lege! produce e'ecte numai intre soti si nu poate 'i opus tertilor de (una-credinta. (biectul conventiei *atri*oniale #rt. ))2 (1) *rin con entia matrimoniala nu se poate deroga! su( sanctiunea nulitatii a(solute! de la dispozitiile legale pri ind regimul matrimonial ales decat in cazurile anume pre azute de lege. (2) De asemenea! con entia matrimoniala nu poate aduce atingere egalitatii dintre soti! autoritatii parintesti sau de olutiunii succesorale legale. Clau'a de preciput #rt. ))) (1) *rin con entie matrimoniala se poate stipula ca sotul supra ietuitor sa preia 'ara plata! inainte de parta2ul mostenirii! unul sau mai multe dintre (unurile comune! detinute in de almasie sau in coproprietate. -lauza de preciput poate 'i stipulata in (ene'iciul 'iecaruia dintre soti sau numai in 'a oarea unuia dintre ei. (2) -lauza de preciput nu este supusa raportului donatiilor! ci numai reductiunii! in conditiile art. 1.0:, alin. (1) si (2). ($) -lauza de preciput nu aduce nicio atingere dreptului creditorilor comuni de a urmari! c3iar inainte de incetarea comunitatii! (unurile ce 'ac o(iectul clauzei. (%) -lauza de preciput de ine caduca atunci cand comunitatea inceteaza in timpul ietii sotilor! cand sotul (ene'iciar a decedat inaintea sotului dispunator ori cand acestia au decedat in acelasi timp sau cand (unurile care au 'acut o(iectul ei au 'ost andute la cererea creditorilor comuni. ()) 0#ecutarea clauzei de preciput se 'ace in natura sau! daca acest lucru nu este posi(il! prin ec3i alent. Publicitatea conventiei *atri*oniale #rt. ))+ (1) *entru a 'i opoza(ile tertilor! con entiile matrimoniale se inscriu in /egistrul national notarial

al regimurilor matrimoniale! organizat potri it legii. (2) Dupa autenti'icarea con entiei matrimoniale in timpul casatoriei sau dupa primirea copiei de pe actul casatoriei! potri it art. 2:1! notarul pu(lic e#pediaza! din o'iciu! un e#emplar al con entiei la ser iciul de stare ci ila unde a a ut loc cele(rarea casatoriei! pentru a se 'ace mentiune pe actul de casatorie! la registrul mentionat la alin. (1)! precum si la celelalte registre de pu(licitate! in conditiile alin. (%). ($) Dispozitiile alin. (2) nu e#clud dreptul oricaruia dintre soti de a solicita indeplinirea 'ormalitatilor de pu(licitate. (%) >inand seama de natura (unurilor! con entiile matrimoniale se or nota in cartea 'unciara! se or inscrie in registrul comertului! precum si in alte registre de pu(licitate pre azute de lege. "n toate aceste cazuri! neindeplinirea 'ormalitatilor de pu(licitate speciale nu poate 'i acoperita prin inscrierea 'acuta in registrul mentionat la alin. (1). ()) .rice persoana! 'ara a 'i tinuta sa 2usti'ice reun interes! poate cerceta registrul mentionat la alin. (1) si poate solicita! in conditiile legii! eli(erarea de e#trase certi'icate. !nopo'abilitatea conventiei *atri*oniale #rt. ))(1) -on entia matrimoniala nu poate 'i opusa tertilor cu pri ire la actele inc3eiate de acestia cu unul dintre soti! decat daca au 'ost indeplinite 'ormalitatile de pu(licitate pre azute la art. $$% sau daca tertii au cunoscut-o pe alta cale. (2) De asemenea! con entia matrimoniala nu poate 'i opusa tertilor cu pri ire la actele inc3eiate de acestia cu oricare dintre soti inainte de inc3eierea casatoriei. "odi0icarea conventiei *atri*oniale #rt. )). -on entia matrimoniala poate 'i modi'icata inainte de inc3eierea casatoriei! cu respectarea conditiilor pre azute la art. $$0 si $$2. Dispozitiile art. $$% si $$) sunt aplica(ile. !nc7eierea conventiei *atri*oniale de catre *inor #rt. ))7 (1) 8inorul care a implinit arsta matrimoniala poate inc3eia sau modi'ica o con entie matrimoniala numai cu incu iintarea ocrotitorului sau legal si cu autorizarea instantei de tutela. (2) "n lipsa incu iintarii sau a autorizarii pre azute la alin. (1)! con entia inc3eiata de minor poate 'i anulata in conditiile art. %,! care se aplica in mod corespunzator. ($) 1ctiunea in anulare nu poate 'i 'ormulata daca a trecut un an de la inc3eierea casatoriei. Nulitatea conventiei *atri*oniale #rt. ))8 "n cazul in care con entia matrimoniala este nula sau anulata! intre soti se aplica regimul comunitatii legale! 'ara a 'i a'ectate drepturile do(andite de tertii de (una-credinta. 4ectiunea 2 $ Regi*ul co*unitatii legale 1unurile co*une #rt. ))9 5unurile do(andite in timpul regimului comunitatii legale de oricare dintre soti sunt! de la data do(andirii lor! (unuri comune in de almasie ale sotilor. 1unurile proprii #rt. )+0 &u sunt (unuri comune! ci (unuri proprii ale 'iecarui sot; a) (unurile do(andite prin mostenire legala! legat sau donatie! cu e#ceptia cazului in care

dispunatorul a pre azut! in mod e#pres! ca ele or 'i comune< () (unurile de uz personal< c) (unurile destinate e#ercitarii pro'esiei unuia dintre soti! daca nu sunt elemente ale unui 'ond de comert care 'ace parte din comunitatea de (unuri< d) drepturile patrimoniale de proprietate intelectuala asupra creatiilor sale si asupra semnelor distincti e pe care le-a inregistrat< e) (unurile do(andite cu titlu de premiu sau recompensa! manuscrisele stiinti'ice sau literare! sc3itele si proiectele artistice! proiectele de in entii si alte asemenea (unuri< ') indemnizatia de asigurare si despagu(irile pentru orice pre2udiciu material sau moral adus unuia dintre soti< g) (unurile! sumele de (ani sau orice alori care inlocuiesc un (un propriu! precum si (unul do(andit in sc3im(ul acestora< 3) 'ructele (unurilor proprii. 2eniturile din *unca &i cele a&i*ilate ace&tora #rt. )+1 4eniturile din munca! sumele de (ani cu enite cu titlu de pensie in cadrul asigurarilor sociale si altele asemenea! precum si eniturile cu enite in temeiul unui drept de proprietate intelectuala sunt (unuri comune! indi'erent de data do(andirii lor! insa numai in cazul in care creanta pri ind incasarea lor de ine scadenta in timpul comunitatii. Regi*ul 3uridic al bunurilor proprii #rt. )+2 6iecare sot poate 'olosi! administra si dispune li(er de (unurile sale proprii! in conditiile legii. %ovada bunurilor &otilor #rt. )+) (1) -alitatea de (un comun nu tre(uie sa 'ie do edita. (2) Do ada ca un (un este propriu se poate 'ace intre soti prin orice mi2loc de pro(a. "n cazul pre azut la art. $%0 lit. a)! do ada se 'ace in conditiile legii. ($) *entru (unurile mo(ile do(andite anterior casatoriei! inainte de inc3eierea acesteia se intocmeste un in entar de catre notarul pu(lic sau su( semnatura pri ata! daca partile con in ast'el. "n lipsa in entarului! se prezuma! pana la pro(a contrara! ca (unurile sunt comune. 6or*alitatile de publicitate #rt. )++ .ricare dintre soti poate cere sa se 'aca mentiune in cartea 'unciara ori! dupa caz! in alte registre de pu(licitate pre azute de lege despre apartenenta unui (un la comunitate. #ctele de con&ervare, de 0olo&inta &i de ad*ini&trare #rt. )+(1) 6iecare sot are dreptul de a 'olosi (unul comun 'ara consimtamantul e#pres al celuilalt sot. -u toate acestea! sc3im(area destinatiei (unului comun nu se poate 'ace decat prin acordul sotilor. (2) De asemenea! 'iecare sot poate inc3eia singur acte de conser are! acte de administrare cu pri ire la oricare dintre (unurile comune! precum si acte de do(andire a (unurilor comune. ($) Dispozitiile art. $22 raman aplica(ile. (%) "n masura in care interesele sale legate de comunitatea de (unuri au 'ost pre2udiciate printr-un act 2uridic! sotul care nu a participat la inc3eierea actului nu poate pretinde decat daune-interese de la celalalt sot! 'ara a 'i a'ectate drepturile do(andite de tertii de (una-credinta. #ctele de in&trainare &i de grevare #rt. )+. (1) 1ctele de instrainare sau de gre are cu drepturi reale a and ca o(iect (unurile comune nu pot

'i inc3eiate decat cu acordul am(ilor soti. (2) -u toate acestea! oricare dintre soti poate dispune singur! cu titlu oneros! de (unurile mo(ile comune a caror instrainare nu este supusa! potri it legii! anumitor 'ormalitati de pu(licitate. Dispozitiile art. $%) alin. (%) raman aplica(ile. ($) Sunt! de asemenea! e#ceptate de la pre ederile alin. (1) darurile o(isnuite. Nulitatea relativa #rt. )+7 (1) 1ctul inc3eiat 'ara consimtamantul e#pres al celuilalt sot! atunci cand el este necesar potri it legii! este anula(il. (2) >ertul do(anditor care a depus diligenta necesara pentru a se in'orma cu pri ire la natura (unului este aparat de e'ectele nulitatii. Dispozitiile art. $%) alin. (%) raman aplica(ile. #portul de bunuri co*une #rt. )+8 5unurile comune pot 'ace o(iectul unui aport la societati! asociatii sau 'undatii! in conditiile legii. Regi*ul aporturilor #rt. )+9 (1) Su( sanctiunea pre azuta la art. $%7! niciunul dintre soti nu poate singur! 'ara consimtamantul scris al celuilalt sot! sa dispuna de (unurile comune ca aport la o societate sau pentru do(andirea de parti sociale ori! dupa caz! de actiuni. "n cazul societatilor comerciale ale caror actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata! sotul care nu si-a dat consimtamantul scris la intre(uintarea (unurilor comune nu poate pretinde decat daune-interese de la celalalt sot! 'ara a 'i a'ectate drepturile do(andite de terti. (2) "n cazul pre azut la alin. (1)! calitatea de asociat este recunoscuta sotului care a aportat (unul comun! dar partile sociale sau actiunile sunt (unuri comune. Sotul asociat e#ercita singur drepturile ce decurg din aceasta calitate si poate realiza singur trans'erul partilor sociale ori! dupa caz! al actiunilor detinute. ($) -alitatea de asociat poate 'i recunoscuta si celuilalt sot! daca acesta si-a e#primat ointa in acest sens. "n acest caz! 'iecare dintre soti are calitatea de asociat pentru partile sociale sau actiunile atri(uite in sc3im(ul a 2umatate din aloarea (unului! daca! prin con entie! sotii nu au stipulat alte cote-parti. *artile sociale sau actiunile ce re in 'iecaruia dintre soti sunt (unuri proprii. %i&po'itii te&ta*entare #rt. )-0 6iecare sot poate dispune prin legat de partea ce i s-ar cu eni! la incetarea casatoriei! din comunitatea de (unuri. %atoriile co*une ale &otilor #rt. )-1 Sotii raspund cu (unurile comune pentru; a) o(ligatiile nascute in legatura cu conser area! administrarea sau do(andirea (unurilor comune< () o(ligatiile pe care le-au contractat impreuna< c) o(ligatiile asumate de oricare dintre soti pentru acoperirea c3eltuielilor o(isnuite ale casatoriei< d) repararea pre2udiciului cauzat prin insusirea! de catre unul dintre soti! a (unurilor apartinand unui tert! in masura in care! prin aceasta! au sporit (unurile comune ale sotilor. Ra&punderea &ub&idiara pentru datoriile co*une #rt. )-2

(1) "n masura in care o(ligatiile comune nu au 'ost acoperite prin urmarirea (unurilor comune! sotii raspund solidar! cu (unurile proprii. "n acest caz! cel care a platit datoria comuna se su(roga in drepturile creditorului pentru ceea ce a suportat peste cota-parte ce i-ar re eni din comunitate daca lic3idarea s-ar 'ace la data platii datoriei. (2) Sotul care a platit datoria comuna in conditiile alin. (1) are un drept de retentie asupra (unurilor celuilalt sot pana la acoperirea integrala a creantelor pe care acesta i le datoreaza. ,r*arirea bunurilor co*une #rt. )-) (1) 5unurile comune nu pot 'i urmarite de creditorii personali ai unuia dintre soti. (2) -u toate acestea! dupa urmarirea (unurilor proprii ale sotului de(itor! creditorul sau personal poate cere parta2ul (unurilor comune! insa numai in masura necesara pentru acoperirea creantei sale. ($) 5unurile ast'el impartite de in (unuri proprii. ,r*arirea veniturilor din pro0e&ie #rt. )-+ 4eniturile din munca ale unui sot! precum si cele asimilate acestora nu pot 'i urmarite pentru datoriile comune asumate de catre celalalt sot! cu e#ceptia celor pre azute la art. $)1 lit. c). Lic7idarea regi*ului co*unitatii #rt. )-(1) La incetarea comunitatii! aceasta se lic3ideaza prin 3otarare 2udecatoreasca sau act autentic notarial. (2) *ana la 'inalizarea lic3idarii! comunitatea su(zista atat in pri inta (unurilor! cat si in pri inta o(ligatiilor. ($) -and comunitatea inceteaza prin decesul unuia dintre soti! lic3idarea se 'ace intre sotul supra ietuitor si mostenitorii sotului decedat. "n acest caz! o(ligatiile sotului decedat se di id intre mostenitori proportional cu cotele ce le re in din mostenire. 0ectele incetarii regi*ului co*unitatii #rt. )-. Daca regimul comunitatii de (unuri inceteaza prin des'acerea casatoriei! 'ostii soti raman coproprietari in de almasie asupra (unurilor comune pana la sta(ilirea cotei-parti ce re ine 'iecaruia. Lic7idarea co*unitatii. Parta3ul #rt. )-7 (1) "n cadrul lic3idarii comunitatii! 'iecare dintre soti preia (unurile sale proprii! dupa care se a proceda la parta2ul (unurilor comune si la regularizarea datoriilor. (2) "n acest scop! se determina mai intai cota-parte ce re ine 'iecarui sot! pe (aza contri(utiei sale atat la do(andirea (unurilor comune! cat si la indeplinirea o(ligatiilor comune. *ana la pro(a contrara! se prezuma ca sotii au a ut o contri(utie egala. ($) Dispozitiile art. $,% alin. (2) se aplica in mod corespunzator. Parta3ul in ti*pul regi*ului co*unitatii #rt. )-8 (1) "n timpul regimului comunitatii! (unurile comune pot 'i impartite! in tot sau in parte! prin act inc3eiat in 'orma autentica notariala! in caz de (una in oiala! ori pe cale 2udecatoreasca! in caz de neintelegere. (2) *re ederile art. $)7 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. ($) 5unurile atri(uite 'iecarui sot prin parta2 de in (unuri proprii! iar (unurile neimpartite raman (unuri comune.

(%) /egimul comunitatii nu inceteaza decat in conditiile legii! c3iar daca toate (unurile comune au 'ost impartite potri it acestui articol. Conventiile contrare regi*ului co*unitatii legale #rt. )-9 .rice con entie contrara dispozitiilor prezentei sectiuni este lo ita de nulitate a(soluta! in masura in care nu este compati(ila cu regimul comunitatii con entionale. 4ectiunea ) $ Regi*ul &eparatiei de bunuri Regi*ul bunurilor #rt. ).0 (1) 6iecare dintre soti este proprietar e#clusi in pri inta (unurilor do(andite inainte de inc3eierea casatoriei! precum si a celor pe care le do(andeste in nume propriu dupa aceasta data. (2) *rin con entie matrimoniala! partile pot stipula clauze pri ind lic3idarea acestui regim in 'unctie de masa de (unuri ac3izitionate de 'iecare dintre soti in timpul casatoriei! in (aza careia se a calcula creanta de participare. Daca partile nu au con enit alt'el! creanta de participare reprezinta 2umatate din di'erenta alorica dintre cele doua mase de ac3izitii nete si a 'i datorata de catre sotul a carui masa de ac3izitii nete este mai mare! putand 'i platita in (ani sau in natura. !nventarul bunurilor *obile #rt. ).1 (1) La adoptarea acestui regim! notarul pu(lic intocmeste un in entar al (unurilor mo(ile proprii! indi'erent de modul lor de do(andire . (2) Se poate intocmi un in entar si pentru (unurile mo(ile do(andite in timpul separatiei de (unuri. ($) "n toate cazurile! pentru opoza(ilitate 'ata de terti! in entarul se ane#eaza la con entia matrimoniala! supunandu-se acelorasi 'ormalitati de pu(licitate ca si con entia matrimoniala. (%) "n lipsa in entarului se prezuma! pana la pro(a contrara! ca dreptul de proprietate e#clusi a apartine sotului posesor. ()) Daca (unul a 'ost do(andit printr-un act 2uridic supus! potri it legii! unei conditii de 'orma pentru aliditate ori unor cerinte de pu(licitate! dreptul de proprietate e#clusi a nu se poate do edi decat prin inscrisul care indeplineste 'ormele cerute de lege. 1unurile proprietate co*una pe cote$parti #rt. ).2 (1) 5unurile do(andite impreuna de soti apartin acestora in proprietate comuna pe cote-parti! in conditiile legii. (2) Do ada coproprietatii se 'ace in conditiile art. $,1! care se aplica in mod corespunzator. 6olo&inta bunurilor celuilalt &ot #rt. ).) (1) Sotul care se 'oloseste de (unurile celuilalt sot 'ara impotri irea acestuia din urma are o(ligatiile unui uzu'ructuar! cu e#ceptia celor pre azute la art. 72$! 72, si 727. 0l este dator sa restituie numai 'ructele e#istente la data solicitarii lor de catre celalalt sot sau! dupa caz! la data incetarii ori sc3im(arii regimului matrimonial. (2) Daca unul dintre soti inc3eie singur un act prin care do(andeste un (un! 'olosindu-se! in tot sau in parte! de (unuri apartinand celuilalt sot! acesta din urma poate alege! in proportia (unurilor proprii 'olosite 'ara acordul sau! intre a reclama pentru sine proprietatea (unului ac3izitionat si a pretinde daune-interese de la sotul do(anditor. *roprietatea nu poate 'i insa reclamata decat inainte ca sotul do(anditor sa dispuna de (unul

do(andit! cu e#ceptia cazului in care tertul do(anditor a cunoscut ca (unul a 'ost ac3izitionat de catre sotul anzator prin alori'icarea (unurilor celuilalt sot. Ra&punderea pentru obligatiile per&onale #rt. ).+ (1) &iciunul dintre soti nu poate 'i tinut de o(ligatiile nascute din acte sa arsite de celalalt sot. (2) -u toate acestea! sotii raspund solidar pentru o(ligatiile asumate de oricare dintre ei pentru acoperirea c3eltuielilor o(isnuite ale casatoriei si a celor legate de cresterea si educarea copiilor. %reptul de retentie #rt. ).La incetarea regimului separatiei de (unuri! 'iecare dintre soti are un drept de retentie asupra (unurilor celuilalt pana la acoperirea integrala a datoriilor pe care le au unul 'ata de celalalt. 4ectiunea + $ Regi*ul co*unitatii conventionale %o*eniul de aplicare #rt. ).. /egimul comunitatii con entionale se aplica atunci cand! in conditiile si limitele pre azute in prezenta sectiune! se deroga! prin con entie matrimoniala! de la dispozitiile pri ind regimul comunitatii legale. (biectul conventiei *atri*oniale #rt. ).7 "n cazul in care se adopta comunitatea con entionala! con entia matrimoniala se poate re'eri la unul sau mai multe dintre urmatoarele aspecte; a) includerea in comunitate! in tot ori in parte! a (unurilor do(andite sau a datoriilor proprii nascute inainte ori dupa inc3eierea casatoriei! cu e#ceptia (unurilor pre azute la art. $%0 lit. () si c)< () restrangerea comunitatii la (unurile sau datoriile anume determinate in con entia matrimoniala! indi'erent daca sunt do(andite ori! dupa caz! nascute inainte sau in timpul casatoriei! cu e#ceptia o(ligatiilor pre azute la art. $)1 lit. c)< c) o(ligati itatea acordului am(ilor soti pentru inc3eierea anumitor acte de administrare< in acest caz! daca unul dintre soti se a'la in imposi(ilitate de a-si e#prima ointa sau se opune in mod a(uzi ! celalalt sot poate sa inc3eie singur actul! insa numai cu incu iintarea preala(ila a instantei de tutela< d) includerea clauzei de preciput< e#ecutarea clauzei de preciput se 'ace in natura sau! daca acest lucru nu este posi(il! prin ec3i alent! din aloarea acti ului net al comunitatii< e) modalitati pri ind lic3idarea comunitatii con entionale. #lte di&po'itii aplicabile #rt. ).8 "n masura in care prin con entie matrimoniala nu se pre ede alt'el! regimul 2uridic al comunitatii con entionale se completeaza cu dispozitiile legale pri ind regimul comunitatii legale. 4ectiunea - $ "odi0icarea regi*ului *atri*onial 91. "odi0icarea conventionala Conditii #rt. ).9

(1) Dupa cel putin un an de la inc3eierea casatoriei! sotii pot! ori de cate ori doresc! sa inlocuiasca regimul matrimonial e#istent cu un alt regim matrimonial ori sa il modi'ice! cu respectarea conditiilor pre azute de lege pentru inc3eierea con entiilor matrimoniale. (2) Dispozitiile art. 2:1! $$%! $$) si $,1 sunt aplica(ile in mod corespunzator. ($) -reditorii pre2udiciati prin sc3im(area sau lic3idarea regimului matrimonial pot 'ormula actiunea re ocatorie in termen de un an de la data la care au 'ost indeplinite 'ormalitatile de pu(licitate sau! dupa caz! de cand au luat cunostinta mai inainte de aceste impre2urari pe alta cale. (%) -reditorii pre azuti la alin. ($) pot in oca oricand! pe cale de e#ceptie! inopoza(ilitatea modi'icarii sau lic3idarii regimului matrimonial 'acute in 'rauda intereselor lor. 92. "odi0icarea 3udiciara 4eparatia 3udiciara de bunuri #rt. )70 (1) Daca regimul matrimonial al sotilor este cel al comunitatii legale sau con entionale! instanta! la cererea unuia dintre soti! poate pronunta separatia de (unuri! atunci cand celalalt sot inc3eie acte care pun in pericol interesele patrimoniale ale 'amiliei. (2) >otodata! instanta a 'ace aplicarea dispozitiilor art. $)7. ($) Dispozitiile art. 2:1! $$%! $$) si $,1 se aplica in mod corespunzator. 0ectele intre &oti #rt. )71 (1) Separatia de (unuri pronuntata de catre instanta 'ace ca regimul matrimonial anterior sa inceteze! iar sotilor li se aplica regimul matrimonial pre azut la art. $,09$,). (2) "ntre soti! e'ectele separatiei se produc de la data 'ormularii cererii! cu e#ceptia cazului in care instanta! la cererea oricaruia dintre ei! dispune ca aceste e'ecte sa li se aplice de la data despartirii in 'apt. 0ectele 0ata de terti #rt. )72 (1) -reditorii sotilor nu pot cere separatia de (unuri! dar pot inter eni in cauza. (2) Dispozitiile art. $,: alin. ($) si (%) se aplica in mod corespunzator. Capitolul 2!! $ %e&0acerea ca&atoriei 4ectiunea 1 $ Ca'urile de divort 91. %i&po'itii generale "otive de divort #rt. )7) Di ortul poate a ea loc; a) prin acordul sotilor! la cererea am(ilor soti sau a unuia dintre soti acceptata de celalalt sot< () atunci cand! din cauza unor moti e temeinice! raporturile dintre soti sunt gra atamate si continuarea casatoriei nu mai este posi(ila< c) la cererea unuia dintre soti! dupa o separare in 'apt care a durat cel putin 2 ani< d) la cererea aceluia dintre soti a carui stare de sanatate 'ace imposi(ila continuarea casatoriei.

92. %ivortul prin acordul &otilor pe cale 3udiciara Conditii #rt. )7+ (1) Di ortul prin acordul sotilor poate 'i pronuntat indi'erent de durata casatoriei si indi'erent daca e#ista sau nu copii minori rezultati din casatorie. (2) Di ortul prin acordul sotilor nu poate 'i admis daca unul dintre soti este pus su( interdictie. ($) "nstanta este o(ligata sa eri'ice e#istenta consimtamantului li(er si ne iciat al 'iecarui sot. 9). %ivortul prin acordul &otilor pe cale ad*ini&trativa &au prin procedura notariala Conditii #rt. )7(1) Daca sotii sunt de acord cu di ortul si nu au copii minori! nascuti din casatorie! din a'ara casatoriei sau adoptati! o'iterul de stare ci ila ori notarul pu(lic de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor poate constata des'acerea casatoriei prin acordul sotilor! eli(erandu-le un certi'icat de di ort! potri it legii. (2) Di ortul prin acordul sotilor poate 'i constatat de notarul pu(lic si in cazul in care e#ista copii minori nascuti din casatorie! din a'ara casatoriei sau adoptati! daca sotii con in asupra tuturor aspectelor re'eritoare la numele de 'amilie pe care sa il poarte dupa di ort! e#ercitarea autoritatii parintesti de catre am(ii parinti! sta(ilirea locuintei copiilor dupa di ort! modalitatea de pastrare a legaturilor personale dintre parintele separat si 'iecare dintre copii! precum si sta(ilirea contri(utiei parintilor la c3eltuielile de crestere! educare! in atatura si pregatire pro'esionala a copiilor. Daca din raportul de anc3eta sociala rezulta ca acordul sotilor pri ind e#ercitarea in comun a autoritatii parintesti sau cel pri ind sta(ilirea locuintei copiilor nu este in interesul copilului! sunt aplica(ile pre ederile art. $7, alin. ()). ($) Dispozitiile art. $7% alin. (2) sunt aplica(ile in mod corespunzator. Procedura #rt. )7. (1) -ererea de di ort se depune de soti impreuna. .'iterul de stare ci ila sau notarul pu(lic inregistreaza cererea si le acorda un termen de re'lectie de $0 de zile. (2) *rin e#ceptie de la pre ederile alin. (1)! cererea de di ort se poate depune la notarul pu(lic si prin mandatar cu procura autentica. ($) La e#pirarea acestui termen! sotii se prezinta personal! iar o'iterul de stare ci ila sau! dupa caz! notarul pu(lic eri'ica daca sotii staruie sa di orteze si daca! in acest sens! consimtamantul lor este li(er si ne iciat. (%) Daca sotii staruie in di ort! o'iterul de stare ci ila sau! dupa caz! notarul pu(lic eli(ereaza certi'icatul de di ort 'ara sa 'aca reo mentiune cu pri ire la culpa sotilor. ()) Dispozitiile art. $8$ alin. (1) si ($) se aplica in mod corespunzator. Daca sotii nu se inteleg asupra numelui de 'amilie pe care sa il poarte dupa di ort ori! in cazul pre azut la art. $7) alin. (2)! asupra e#ercitarii in comun a drepturilor parintesti! o'iterul de stare ci ila sau! dupa caz! notarul pu(lic emite o dispozitie de respingere a cererii de di ort si indruma sotii sa se adreseze instantei de 2udecata! potri it pre ederilor art. $7%. (,) Solutionarea cererilor pri ind alte e'ecte ale di ortului asupra carora sotii nu se inteleg este de competenta instantei 2udecatoresti. "entiunea in actul de ca&atorie #rt. )77 (1) -and cererea de di ort este depusa la primaria unde s-a inc3eiat casatoria! o'iterul de stare

ci ila! dupa emiterea certi'icatului de di ort! 'ace cu enita mentiune in actul de casatorie. (2) "n cazul depunerii cererii la primaria in a carei raza teritoriala sotii au a ut ultima locuinta comuna! o'iterul de stare ci ila emite certi'icatul de di ort si inainteaza! de indata! o copie certi'icata de pe acesta la primaria locului unde s-a inc3eiat casatoria! spre a se 'ace mentiune in actul de casatorie. ($) "n cazul constatarii di ortului de catre notarul pu(lic! acesta emite certi'icatul de di ort si inainteaza! de indata! o copie certi'icata de pe acesta la primaria locului unde s-a inc3eiat casatoria! spre a se 'ace mentiune in actul de casatorie. Re0u'ul o0iterului de &tare civila &au notarului public #rt. )78 (1) Daca nu sunt indeplinite conditiile art. $7)! o'iterul de stare ci ila sau! dupa caz! notarul pu(lic respinge cererea de di ort. (2) "mpotri a re'uzului o'iterului de stare ci ila sau notarului pu(lic nu e#ista cale de atac! dar sotii se pot adresa cu cererea de di ort instantei de 2udecata! pentru a dispune des'acerea casatoriei prin acordul lor sau in (aza unui alt temei pre azut de lege. ($) *entru repararea pre2udiciului prin re'uzul a(uzi al o'iterului de stare ci ila sau notarului pu(lic de a constata des'acerea casatoriei prin acordul sotilor si de a emite certi'icatul de di ort! oricare dintre soti se poate adresa! pe cale separata! instantei competente. 9+. %ivortul din culpa Conditii #rt. )79 (1) "n cazul pre azut la art. $7$ lit. ()! di ortul se poate pronunta daca instanta sta(ileste culpa unuia dintre soti in destramarea casatoriei. -u toate acestea! daca din pro(ele administrate rezulta culpa am(ilor soti! instanta poate pronunta di ortul din culpa lor comuna! c3iar daca numai unul dintre ei a 'acut cerere de di ort. Daca culpa apartine in totalitate reclamantului! sunt aplica(ile pre ederile art. $88. (2) "n ipoteza pre azuta de art. $7$ lit. c)! di ortul se pronunta din culpa e#clusi a a sotului reclamant! cu e#ceptia situatiei in care paratul se declara de acord cu di ortul! cand acesta se pronunta 'ara a se 'ace mentiune despre culpa sotilor. Continuarea actiunii de divort #rt. )80 (1) "n situatia pre azuta la art. $7: alin. (1)! daca sotul reclamant decedeaza in timpul procesului! mostenitorii sai pot continua actiunea de di ort. (2) 1ctiunea continuata de mostenitori este admisa numai daca instanta constata culpa e#clusi a a sotului parat. 9-. %ivortul din cau'a &tarii &anatatii unui &ot Conditiile divortului #rt. )81 "n cazul pre azut la art. $7$ lit. d)! des'acerea casatoriei se pronunta 'ara a se 'ace mentiune despre culpa sotilor. 4ectiunea 2 $ 0ectele divortului 91. %ata de&0acerii ca&atoriei

%ata de&0acerii ca&atoriei #rt. )82 (1) -asatoria este des'acuta din ziua cand 3otararea prin care s-a pronuntat di ortul a ramas de'initi a. (2) *rin e#ceptie! daca actiunea de di ort este continuata de mostenitorii sotului reclamant! potri it art. $80! casatoria se socoteste des'acuta la data decesului. ($) "n cazul pre azut de art. $7)! casatoria este des'acuta pe data eli(erarii certi'icatului de di ort. 92. 0ectele divortului cu privire la raporturile nepatri*oniale dintre &oti Nu*ele de 0a*ilie dupa ca&atorie #rt. )8) (1) La des'acerea casatoriei prin di ort! sotii pot con eni sa pastreze numele purtat in timpul casatoriei. "nstanta ia act de aceasta intelegere prin 3otararea de di ort. (2) *entru moti e temeinice! 2usti'icate de interesul unuia dintre soti sau de interesul superior al copilului! instanta poate sa incu iinteze ca sotii sa pastreze numele purtat in timpul casatoriei! c3iar in lipsa unei intelegeri intre ei. ($) Daca nu a inter enit o intelegere sau daca instanta nu a dat incu iintarea! 'iecare dintre 'ostii soti poarta numele dinaintea casatoriei. %repturile &otului divortat #rt. )8+ (1) Di ortul este considerat pronuntat impotri a sotului din a carui culpa e#clusi a s-a des'acut casatoria. (2) Sotul impotri a caruia a 'ost pronuntat di ortul pierde drepturile pe care legea sau con entiile inc3eiate anterior cu tertii le atri(uie acestuia. ($) 1ceste drepturi nu sunt pierdute in cazul culpei comune sau al di ortului prin acordul sotilor. 9). 0ectele divortului cu privire la raporturile patri*oniale dintre &oti !. 0ecte cu privire la regi*ul *atri*onial !ncetarea regi*ului *atri*onial #rt. )8(1) "n cazul di ortului! regimul matrimonial inceteaza intre soti la data introducerii cererii de di ort. (2) -u toate acestea! oricare dintre soti sau amandoi! impreuna! in cazul di ortului prin acordul lor! pot cere instantei de di ort sa constate ca regimul matrimonial a incetat de la data separatiei in 'apt. ($) *re ederile acestui articol se aplica in mod corespunzator si in cazul di ortului pre azut de art. $7). #ctele inc7eiate in 0rauda celuilalt &ot #rt. )8. (1) 1ctele mentionate la art. $%, alin. (2)! precum si actele din care se nasc o(ligatii in sarcina comunitatii! inc3eiate de unul dintre soti dupa data introducerii cererii de di ort sunt anula(ile! daca au 'ost 'acute in 'rauda celuilalt sot. (2) Dispozitiile art. $%) alin. (%) raman aplica(ile. (po'abilitatea 0ata de terti #rt. )87

(1) =otararea 2udecatoreasca prin care s-a pronuntat di ortul si! dupa caz! certi'icatul de di ort pre azut la art. $7) sunt opoza(ile 'ata de terti! in conditiile legii. (2) Dispozitiile art. 2:1! $$% si $$) sunt aplica(ile in mod corespunzator! inclusi in cazul pre azut la art. $7). !!. %reptul la de&pagubiri #cordarea de&pagubirilor #rt. )88 Distinct de dreptul la prestatia compensatorie pre azut la art. $:0! sotul ne ino at! care su'era un pre2udiciu prin des'acerea casatoriei! poate cere sotului ino at sa il despagu(easca. "nstanta de tutela solutioneaza cererea prin 3otararea de di ort. !!!. (bligatia de intretinere intre 0o&tii &oti (bligatia de intretinere #rt. )89 (1) *rin des'acerea casatoriei! o(ligatia de intretinere intre soti inceteaza. (2) Sotul di ortat are dreptul la intretinere! daca se a'la in ne oie din pricina unei incapacitati de munca sur enite inainte de casatorie ori in timpul casatoriei. 0l are drept la intretinere si atunci cand incapacitatea se i este in decurs de un an de la des'acerea casatoriei! insa numai daca incapacitatea este cauzata de o impre2urare in legatura cu casatoria. ($) "ntretinerea datorata potri it dispozitiilor alin. (2) se sta(ileste pana la o patrime din enitul net al celui o(ligat la plata ei! in raport cu mi2loacele sale si cu starea de ne oie a creditorului. 1ceasta intretinere! impreuna cu intretinerea datorata copiilor! nu a putea depasi 2umatate din enitul net al celui o(ligat la plata. (%) -and di ortul este pronuntat din culpa e#clusi a a unuia dintre soti! acesta nu (ene'iciaza de pre ederile alin. (2) si ($) decat timp de un an de la des'acerea casatoriei. ()) "n a'ara altor cazuri pre azute de lege! o(ligatia de intretinere inceteaza prin recasatorirea celui indreptatit. !2. Pre&tatia co*pen&atorie Conditiile pre&tatiei co*pen&atorii #rt. )90 (1) "n cazul in care di ortul se pronunta din culpa e#clusi a a sotului parat! sotul reclamant poate (ene'icia de o prestatie care sa compenseze! atat cat este posi(il! un dezec3ili(ru semni'icati pe care di ortul l-ar determina in conditiile de iata ale celui care o solicita. (2) *restatia compensatorie se poate acorda numai in cazul in care casatoria a durat cel putin 20 de ani. ($) Sotul care solicita prestatia compensatorie nu poate cere de la 'ostul sau sot si pensie de intretinere! in conditiile art. $8:. 4tabilirea pre&tatiei co*pen&atorii #rt. )91 (1) *restatia compensatorie nu se poate solicita decat odata cu des'acerea casatoriei. (2) La sta(ilirea prestatiei compensatorii se tine seama atat de resursele sotului care o solicita! cat si de mi2loacele celuilalt sot din momentul di ortului! de e'ectele pe care le are sau le a a ea lic3idarea regimului matrimonial! precum si de orice alte impre2urari pre izi(ile de natura sa le modi'ice! cum ar 'i arsta si starea de sanatate a sotilor! contri(utia la cresterea copiilor minori pe care a a ut-o si urmeaza sa o ai(a 'iecare sot! pregatirea pro'esionala! posi(ilitatea de a des'asura

o acti itate producatoare de enituri si altele asemenea. 6or*a pre&tatiei co*pen&atorii #rt. )92 (1) *restatia compensatorie poate 'i sta(ilita in (ani! su( 'orma unei sume glo(ale sau a unei rente iagere! ori in natura! su( 'orma uzu'ructului asupra unor (unuri mo(ile sau imo(ile care apartin de(itorului. (2) /enta poate 'i sta(ilita intr-o cota procentuala din enitul de(itorului sau intr-o suma de (ani determinata. ($) /enta si uzu'ructul se pot constitui pe toata durata ietii celui care solicita prestatia compensatorie sau pentru o perioada mai scurta! care se sta(ileste prin 3otararea de di ort. 8arantii #rt. )9) "nstanta! la cererea sotului creditor! il poate o(liga pe sotul de(itor sa constituie o garantie reala sau sa dea cautiune pentru a asigura e#ecutarea rentei. "odi0icarea pre&tatiei co*pen&atorii #rt. )9+ (1) "nstanta poate mari sau micsora prestatia compensatorie! daca se modi'ica! in mod semni'icati ! mi2loacele de(itorului si resursele creditorului. (2) "n cazul in care prestatia compensatorie consta intr-o suma de (ani! aceasta se inde#eaza de drept! trimestrial! in 'unctie de rata in'latiei. !ncetarea pre&tatiei co*pen&atorii #rt. )9*restatia compensatorie inceteaza prin decesul unuia dintre soti! prin recasatorirea sotului creditor! precum si atunci cand acesta o(tine resurse de natura sa ii asigure conditii de iata asemanatoare celor din timpul casatoriei. 9+. 0ectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti &i copiii lor *inori Raporturile dintre parintii divortati &i copiii lor *inori #rt. )9. (1) "nstanta de tutela 3otaraste! odata cu pronuntarea di ortului! asupra raporturilor dintre parintii di ortati si copiii lor minori! tinand seama de interesul superior al copiilor! de concluziile raportului de anc3eta psi3osociala! precum si! daca este cazul! de in oiala parintilor! pe care ii asculta. (2) Dispozitiile art. 2,% sunt aplica(ile. /ercitarea autoritatii parinte&ti de catre a*bii parinti #rt. )97 Dupa di ort! autoritatea parinteasca re ine in comun am(ilor parinti! a'ara de cazul in care instanta decide alt'el. /ercitarea autoritatii parinte&ti de catre un &ingur parinte #rt. )98 (1) Daca e#ista moti e intemeiate! a and in edere interesul superior al copilului! instanta 3otaraste ca autoritatea parinteasca sa 'ie e#ercitata numai de catre unul dintre parinti. (2) -elalalt parinte pastreaza dreptul de a eg3ea asupra modului de crestere si educare a copilului! precum si dreptul de a consimti la adoptia acestuia. /ercitarea autoritatii parinte&ti de catre alte per&oane #rt. )99 (1) "n mod e#ceptional! instanta de tutela poate 3otari plasamentul copilului la o ruda sau la o alta

'amilie ori persoana! cu consimtamantul acestora! sau intr-o institutie de ocrotire. 1cestea e#ercita drepturile si indatoririle care re in parintilor cu pri ire la persoana copilului. (2) "nstanta sta(ileste daca drepturile cu pri ire la (unurile copilului se e#ercita de catre parinti in comun sau de catre unul dintre ei. Locuinta copilului dupa divort #rt. +00 (1) "n lipsa intelegerii dintre parinti sau daca aceasta este contrara interesului superior al copilului! instanta de tutela sta(ileste! odata cu pronuntarea di ortului! locuinta copilului minor la parintele cu care locuieste in mod statornic. (2) Daca pana la di ort copilul a locuit cu am(ii parinti! instanta ii sta(ileste locuinta la unul dintre ei! tinand seama de interesul sau superior. ($) "n mod e#ceptional! si numai daca este in interesul superior al copilului! instanta poate sta(ili locuinta acestuia la (unici sau la alte rude ori persoane! cu consimtamantul acestora! ori la o institutie de ocrotire. 1cestea e#ercita supra eg3erea copilului si indeplinesc toate actele o(isnuite pri ind sanatatea! educatia si in atatura sa. %repturile parintelui &eparat de copil #rt. +01 (1) "n cazurile pre azute la art. %00! parintele sau! dupa caz! parintii separati de copilul lor au dreptul de a a ea legaturi personale cu acesta. (2) "n caz de neintelegere intre parinti! instanta de tutela decide cu pri ire la modalitatile de e#ercitare a acestui drept. 1scultarea copilului este o(ligatorie! art. 2,% 'iind aplica(il. 4tabilirea contributiei parintilor #rt. +02 (1) "nstanta de tutela! prin 3otararea de di ort! sta(ileste contri(utia 'iecarui parinte la c3eltuielile de crestere! educare! in atatura si pregatire pro'esionala a copiilor. (2) Dispozitiile titlului 4 pri ind o(ligatia de intretinere se aplica in mod corespunzator. "odi0icarea *a&urilor luate cu privire la copil #rt. +0) "n cazul sc3im(arii impre2urarilor! instanta de tutela poate modi'ica masurile cu pri ire la drepturile si indatoririle parintilor di ortati 'ata de copiii lor minori! la cererea oricaruia dintre parinti sau a unui alt mem(ru de 'amilie! a copilului! a institutiei de ocrotire! a institutiei pu(lice specializate pentru protectia copilului sau a procurorului. Raporturile dintre parinti &i copiii lor *inori in alte ca'uri #rt. +0+ "n cazul pre azut la art. 2:$ alin. (2)! instanta 3otaraste asupra raporturilor dintre parinti si copiii lor minori! dispozitiile art. $:,9%0$ 'iind aplica(ile in mod corespunzator. Titlul !!! $ Rudenia

Capitolul ! $ %i&po'itii generale Notiune #rt. +0(1) /udenia 'ireasca este legatura (azata pe descendenta unei persoane dintr-o alta persoana sau

pe 'aptul ca mai multe persoane au un ascendent comun. (2) /udenia ci ila este legatura rezultata din adoptia inc3eiata in conditiile pre azute de lege. Rudenia in linie dreapta &au colaterala #rt. +0. (1) /udenia este in linie dreapta in cazul descendentei unei persoane dintr-o alta persoana si poate 'i ascendenta sau descendenta. (2) /udenia este in linie colaterala atunci cand rezulta din 'aptul ca mai multe persoane au un ascendent comun. ($) 7radul de rudenie se sta(ileste ast'el; a) in linie dreapta! dupa numarul nasterilor; ast'el! copiii si parintii sunt rude de gradul intai! nepotii si (unicii sunt rude de gradul al doilea< () in linie colaterala! dupa numarul nasterilor! urcand de la una dintre rude pana la ascendentul comun si co(orand de la acesta pana la cealalta ruda< ast'el! 'ratii sunt rude de gradul al doilea! unc3iul sau matusa si nepotul! de gradul al treilea! erii primari! de gradul al patrulea. #0initatea #rt. +07 (1) 1'initatea este legatura dintre un sot si rudele celuilalt sot. (2) /udele sotului sunt! in aceeasi linie si acelasi grad! a'inii celuilalt sot. Capitolul !! $ 6iliatia 4ectiunea 1 $ 4tabilirea 0iliatiei 91. %i&po'itii generale "odurile de &tabilire a 0iliatiei #rt. +08 (1) 6iliatia 'ata de mama rezulta din 'aptul nasterii< ea se poate sta(ili si prin recunoastere sau prin 3otarare 2udecatoreasca. (2) 6iliatia 'ata de tatal din casatorie se sta(ileste prin e'ectul prezumtiei de paternitate. ($) 6iliatia 'ata de tatal din a'ara casatoriei se sta(ileste prin recunoastere sau prin 3otarare 2udecatoreasca! dupa caz. %ovada 0iliatiei #rt. +09 (1) 6iliatia se do edeste prin actul de nastere intocmit in registrul de stare ci ila! precum si cu certi'icatul de nastere eli(erat pe (aza acestuia. (2) "n cazul copilului din casatorie! do ada se 'ace prin actul de nastere si prin actul de casatorie al parintilor! trecute in registrele de stare ci ila! precum si prin certi'icatele de stare ci ila corespunzatoare. Po&e&ia de &tat #rt. +10 (1) *osesia de stat este starea de 'apt care indica legaturile de 'iliatie si rudenie dintre copil si 'amilia din care se pretinde ca 'ace parte. 0a consta! in principal! in oricare dintre urmatoarele impre2urari; a) o persoana se comporta 'ata de un copil ca 'iind al sau! ingri2indu-se de cresterea si educarea

sa! iar copilul se comporta 'ata de aceasta persoana ca 'iind parintele sau< () copilul este recunoscut de catre 'amilie! in societate si! cand este cazul! de catre autoritatile pu(lice! ca 'iind al persoanei despre care se pretinde ca este parintele sau< c) copilul poarta numele persoanei despre care se pretinde ca este parintele sau. (2) *osesia de stat tre(uie sa 'ie continua! pasnica! pu(lica si neec3i oca. Po&e&ia de &tat con0or*a cu actul de na&tere #rt. +11 (1) &icio persoana nu poate reclama o alta 'iliatie 'ata de mama decat aceea ce rezulta din actul sau de nastere si posesia de stat con'orma cu acesta. (2) &imeni nu poate contesta 'iliatia 'ata de mama a persoanei care are o posesie de stat con'orma cu actul sau de nastere. ($) -u toate acestea! daca printr-o 3otarare 2udecatoreasca s-a sta(ilit ca a a ut loc o su(stituire de copil ori ca a 'ost inregistrata ca mama a unui copil o alta 'emeie decat aceea care l-a nascut! se poate 'ace do ada ade aratei 'iliatii cu orice mi2loc de pro(a. Ti*pul legal al conceptiunii #rt. +12 (1) "nter alul de timp cuprins intre a trei suta si a o suta optzecea zi dinaintea nasterii copilului este timpul legal al conceptiunii. 0l se calculeaza zi cu zi. (2) *rin mi2loace de pro(a stiinti'ice se poate 'ace do ada conceptiunii copilului intr-o anumita perioada din inter alul de timp pre azut la alin. (1) sau c3iar in a'ara acestui inter al. %o*eniul de aplicare #rt. +1) Dispozitiile prezentului capitol re'eritoare la copil sunt aplica(ile si persoanei ma2ore a carei 'iliatie este cercetata. 92. Pre'u*tia de paternitate Pre'u*tia de paternitate #rt. +1+ (1) -opilul nascut sau conceput in timpul casatoriei are ca tata pe sotul mamei. (2) *aternitatea poate 'i tagaduita! daca este cu neputinta ca sotul mamei sa 'ie tatal copilului. 9). Recunoa&terea copilului 6elurile recunoa&terii #rt. +1(1) Daca nasterea nu a 'ost inregistrata in registrul de stare ci ila sau copilul a 'ost trecut in registrul de stare ci ila ca nascut din parinti necunoscuti! mama il poate recunoaste pe copil. (2) -opilul conceput si nascut in a'ara casatoriei poate 'i recunoscut de catre tatal sau. ($) Dupa moartea copilului! acesta poate 'i recunoscut numai daca a lasat descendenti 'iresti. 6or*ele recunoa&terii #rt. +1. (1) /ecunoasterea poate 'i 'acuta prin declaratie la ser iciul de stare ci ila! prin inscris autentic sau prin testament. (2) Daca recunoasterea este 'acuta prin inscris autentic! o copie a acestuia este trimisa din o'iciu ser iciului de stare ci ila competent! pentru a se 'ace mentiunea corespunzatoare in registrele de stare ci ila. ($) /ecunoasterea! c3iar daca a 'ost 'acuta prin testament! este ire oca(ila.

Recunoa&terea de catre *inorul neca&atorit #rt. +17 8inorul necasatorit il poate recunoaste singur pe copilul sau! daca are discernamant la momentul recunoasterii. Nulitatea ab&oluta a recunoa&terii #rt. +18 /ecunoasterea este lo ita de nulitate a(soluta daca; a) a 'ost recunoscut un copil a carui 'iliatie! sta(ilita potri it legii! nu a 'ost inlaturata. -u toate acestea! daca 'iliatia anterioara a 'ost inlaturata prin 3otarare 2udecatoreasca! recunoasterea este ala(ila< () a 'ost 'acuta dupa decesul copilului! iar acesta nu a lasat descendenti 'iresti< c) a 'ost 'acuta in alte 'orme decat cele pre azute de lege. Nulitatea relativa a recunoa&terii #rt. +19 (1) /ecunoasterea poate 'i anulata pentru eroare! dol sau iolenta. (2) *rescriptia dreptului la actiune incepe sa curga de la data incetarii iolentei ori! dupa caz! a descoperirii erorii sau dolului. Conte&tarea recunoa&terii de 0iliatie #rt. +20 (1) /ecunoasterea care nu corespunde ade arului poate 'i contestata oricand si de orice persoana interesata. (2) Daca recunoasterea este contestata de celalalt parinte! de copilul recunoscut sau de descendentii acestuia! do ada 'iliatiei este in sarcina autorului recunoasterii sau a mostenitorilor sai. 9+. #ctiuni privind 0iliatia !. Conte&tarea 0iliatiei #ctiunea in conte&tatia 0iliatiei #rt. +21 (1) .rice persoana interesata poate contesta oricand! prin actiune in 2ustitie! 'iliatia sta(ilita printr-un act de nastere ce nu este con'orm cu posesia de stat. (2) "n acest caz! 'iliatia se do edeste prin certi'icatul medical constatator al nasterii! prin e#pertiza medico-legala de sta(ilire a 'iliatiei sau! in lipsa certi'icatului ori in cazul imposi(ilitatii e'ectuarii e#pertizei! prin orice mi2loc de pro(a! inclusi prin posesia de stat. ($) -u toate acestea! do ada 'iliatiei nu se 'ace prin martori decat in cazul pre azut la art. %11 alin. ($) sau atunci cand e#ista inscrisuri care 'ac demna de crezare actiunea 'ormulata. !!. #ctiunea in &tabilirea 0iliatiei 0ata de *a*a #ctiunea in &tabilirea *aternitatii #rt. +22 "n cazul in care! din orice moti ! do ada 'iliatiei 'ata de mama nu se poate 'ace prin certi'icatul constatator al nasterii ori in cazul in care se contesta realitatea celor cuprinse in certi'icatul constatator al nasterii! 'iliatia 'ata de mama se poate sta(ili printr-o actiune in sta(ilirea maternitatii! in cadrul careia pot 'i administrate orice mi2loace de pro(a. Regi*ul 3uridic al actiunii in &tabilirea *aternitatii #rt. +2) (1) Dreptul la actiunea in sta(ilirea 'iliatiei 'ata de mama apartine copilului si se porneste! in

numele acestuia! de catre reprezentantul sau legal. (2) 1ctiunea poate sa 'ie pornita sau! dupa caz! continuata si de mostenitorii copilului! in conditiile legii. ($) 1ctiunea poate 'i introdusa si impotri a mostenitorilor pretinsei mame. (%) Dreptul la actiune este imprescripti(il. ()) Daca insa copilul a decedat inainte de a introduce actiunea! mostenitorii sai pot sa o introduca in termen de un an de la data decesului. !!!. #ctiunea in &tabilirea paternitatii din a0ara ca&atoriei 4tabilirea paternitatii prin 7otarare 3udecatorea&ca #rt. +2+ Daca tatal din a'ara casatoriei nu il recunoaste pe copil! paternitatea acestuia se poate sta(ili prin 3otarare 2udecatoreasca. #ctiunea in &tabilirea paternitatii #rt. +2(1) 1ctiunea in sta(ilirea paternitatii din a'ara casatoriei apartine copilului si se porneste in numele lui de catre mama! c3iar daca este minora! sau de catre reprezentantul lui legal. (2) 0a poate 'i pornita sau! dupa caz! continuata si de mostenitorii copilului! in conditiile legii. ($) 1ctiunea in sta(ilirea paternitatii poate 'i pornita si impotri a mostenitorilor pretinsului tata. Pre'u*tia 0iliatiei 0ata de pretin&ul tata #rt. +2. (1) *aternitatea se prezuma daca se do edeste ca pretinsul tata a con ietuit cu mama copilului in perioada timpului legal al conceptiunii. (2) *rezumtia este inlaturata daca pretinsul tata do edeste ca este e#clus ca el sa il 'i conceput pe copil. Ter*enul de pre&criptie #rt. +27 (1) Dreptul la actiunea in sta(ilirea paternitatii nu se prescrie in timpul ietii copilului. (2) Dispozitiile art. %2$ alin. ()) se aplica in mod corespunzator. %e&pagubiri #rt. +28 (1) 8ama copilului poate cere pretinsului tata sa ii plateasca 2umatate din; a) c3eltuielile nasterii si ale le3uziei< () c3eltuielile 'acute cu intretinerea ei in timpul sarcinii si in perioada de le3uzie. (2) 8ama poate solicita aceste despagu(iri c3iar si atunci cand copilul s-a nascut mort sau a murit inainte de pronuntarea 3otararii pri ind sta(ilirea paternitatii. ($) Dreptul la actiune al mamei se prescrie in termen de $ ani de la nasterea copilului. (%) 8ama nu poate cere aceste despagu(iri daca nu a 'ormulat si actiune pentru sta(ilirea paternitatii. ()) "n a'ara c3eltuielilor pre azute la alin. (1)! mama si mostenitorii ei au dreptul la despagu(iri pentru orice alte pre2udicii! potri it dreptului comun. !2. #ctiuni privind 0iliatia 0ata de tatal din ca&atorie #ctiunea in tagada paternitatii #rt. +29 (1) 1ctiunea in tagada paternitatii poate 'i pornita de sotul mamei! de mama! de tatal (iologic! precum si de copil. 0a poate 'i pornita sau! dupa caz! continuata si de mostenitorii acestora! in

conditiile legii. (2) 1ctiunea se introduce de catre sotul mamei impotri a copilului< cand acesta este decedat! actiunea se porneste impotri a mamei sale si! daca este cazul! a altor mostenitori ai sai. ($) Daca sotul este pus su( interdictie! actiunea poate 'i pornita de tutore! iar in lipsa! de un curator numit de instanta 2udecatoreasca. (%) 8ama sau copilul poate introduce actiunea impotri a sotului. Daca acesta este decedat! actiunea se porneste impotri a mostenitorilor lui. ()) >atal (iologic poate introduce actiunea impotri a sotului mamei si a copilului. Daca acestia sunt decedati! actiunea se porneste impotri a mostenitorilor. Tagada paternitatii de catre &otul *a*ei #rt. +)0 (1) Sotul mamei poate introduce actiunea in tagada paternitatii in termen de $ ani! care curge 'ie de la data la care sotul a cunoscut ca este prezumat tata al copilului! 'ie de la o data ulterioara! cand a a'lat ca prezumtia nu corespunde realitatii. (2) >ermenul nu curge impotri a sotului pus su( interdictie 2udecatoreasca si! c3iar daca actiunea nu a 'ost pornita de tutore! ea poate 'i introdusa de sot in termen de $ ani de la data ridicarii interdictiei. ($) Daca sotul a murit inainte de implinirea termenul mentionat la alin. (1)! 'ara a porni actiunea! aceasta poate 'i pornita de catre mostenitori in termen de un an de la data decesului. Tagada paternitatii de catre *a*a #rt. +)1 (1) 1ctiunea in tagada paternitatii poate 'i pornita de catre mama in termen de $ ani de la data nasterii copilului. (2) Dispozitiile art. %2: alin. ($) si art. %$0 alin. (2) si ($) se aplica in mod corespunzator. Tagada paternitatii de catre pretin&ul tata biologic #rt. +)2 (1) 1ctiunea in tagada paternitatii introdusa de catre cel care se pretinde tata (iologic poate 'i admisa numai daca acesta 'ace do ada paternitatii sale 'ata de copil. (2) Dreptul la actiune nu se prescrie in timpul ietii tatalui (iologic. Daca acesta a decedat! actiunea poate 'i 'ormulata de mostenitorii sai in termen de cel mult un an de la data decesului. ($) Dispozitiile art. %2: alin. ($) se aplica in mod corespunzator. Tagada paternitatii de catre copil &i de catre *o&tenitori #rt. +)) (1) 1ctiunea in tagada paternitatii se porneste de copil! in timpul minoritatii sale! prin reprezentantul sau legal. (2) Dreptul la actiune nu se prescrie in timpul ietii copilului. ($) Dispozitiile art. %2$ alin. ()) si art. %2: alin. ($) se aplica in mod corespunzator. Conte&tarea 0iliatiei 0ata de tatal din ca&atorie #rt. +)+ .rice persoana interesata poate cere! oricand! instantei sa constate ca nu sunt intrunite conditiile pentru ca prezumtia de paternitate sa se aplice unui copil inregistrat in actele de stare ci ila ca 'iind nascut din casatorie. 2. %i&po'itii co*une privind actiunile re0eritoare la 0iliatie 6iliatia legal &tabilita #rt. +)(1) 1tat timp cat o legatura de 'iliatie legal sta(ilita nu a 'ost contestata in 2ustitie! nu se poate

sta(ili! pe nicio cale! o alta 'iliatie. (2) Dispozitiile art. :: alin. (%) raman aplica(ile. Citarea parintilor &i a copilului #rt. +). *arintii si copilul or 'i citati in toate cauzele re'eritoare la 'iliatie! c3iar si atunci cand nu au calitatea de reclamant sau de parat. !nad*i&ibilitatea renuntarii #rt. +)7 (1) "n actiunile pri itoare la 'iliatie nu se poate renunta la drept. (2) De asemenea! cel care introduce o actiune pri itoare la 'iliatie in numele unui copil sau al unei persoane puse su( interdictie 2udecatoreasca! precum si copilul minor care a introdus singur! potri it legii! o ast'el de actiune nu pot renunta la 2udecarea ei. 4ituatia copilului #rt. +)8 (1) *rin 3otararea de admitere a actiunii instanta se pronunta si cu pri ire la sta(ilirea numelui copilului! e#ercitarea autoritatii parintesti si o(ligatia parintilor de a-l intretine pe copil. (2) "n cazul in care admite o actiune in contestarea 'iliatiei! instanta poate sta(ili! daca este cazul! modul in care copilul pastreaza legaturi personale cu acela care l-a crescut. #ctiunea 0or*ulata in ca' de *o&tenire vacanta #rt. +)9 "n cazul in care! potri it legii! o actiune pri itoare la 'iliatie poate 'i pornita impotri a mostenitorilor! iar mostenirea este acanta! actiunea poate 'i introdusa impotri a comunei! orasului sau! dupa caz! municipiului de la locul desc3iderii mostenirii. -itarea in proces a renuntatorilor! daca e#ista! este o(ligatorie. 0ectele &tabilirii 0iliatiei a&upra unui proce& penal #rt. ++0 "n cazul in'ractiunilor a caror cali'icare presupune e#istenta unui raport de 'iliatie care nu este legal sta(ilit! 3otararea penala nu poate 'i pronuntata inainte de ramanerea de'initi a a 3otararii ci ile pri itoare la raportul de 'iliatie. 4ectiunea 2 $ Reproducerea u*ana a&i&tata *edical cu tert donator Regi*ul 0iliatiei #rt. ++1 (1) /eproducerea umana asistata medical cu tert donator nu determina nicio legatura de 'iliatie intre copil si donator. (2) "n acest caz! nicio actiune in raspundere nu poate 'i pornita impotri a donatorului. ($) *arinti! in sensul dat de prezenta sectiune! nu pot 'i decat un (ar(at si o 'emeie sau o 'emeie singura. Conditii #rt. ++2 (1) *arintii care! pentru a a ea un copil! doresc sa recurga la reproducerea asistata medical cu tert donator tre(uie sa isi dea consimtamantul in preala(il! in conditii care sa asigure deplina con'identialitate! in 'ata unui notar pu(lic care sa le e#plice! in mod e#pres! consecintele actului lor cu pri ire la 'iliatie. (2) -onsimtamantul ramane 'ara e'ect in cazul decesului! al 'ormularii unei cereri de di ort sau al separatiei in 'apt! sur enite anterior momentului conceptiunii realizate in cadrul reproducerii

umane asistate medical. 0l poate 'i re ocat oricand! in scris! inclusi in 'ata medicului c3emat sa asigure asistenta pentru reproducerea cu tert donator. Conte&tarea 0iliatiei #rt. ++) (1) &imeni nu poate contesta 'iliatia copilului pentru moti e ce tin de reproducerea asistata medical si nici copilul ast'el nascut nu poate contesta 'iliatia sa. (2) -u toate acestea! sotul mamei poate tagadui paternitatea copilului! in conditiile legii! daca nu a consimtit la reproducerea asistata medical realizata cu a2utorul unui tert donator. ($) "n cazul in care copilul nu a 'ost conceput in acest mod! dispozitiile pri ind tagaduirea paternitatii raman aplica(ile. Ra&punderea tatalui #rt. +++ -el care! dupa ce a consimtit la reproducerea asistata medical cu tert donator! nu recunoaste copilul ast'el nascut in a'ara casatoriei raspunde 'ata de mama si 'ata de copil. "n acest caz! paternitatea copilului este sta(ilita pe cale 2udecatoreasca in conditiile art. %11 si %2$. Con0identialitatea in0or*atiilor #rt. ++(1) .rice in'ormatii pri ind reproducerea umana asistata medical sunt con'identiale. (2) -u toate acestea! in cazul in care! in lipsa unor ast'el de in'ormatii! e#ista riscul unui pre2udiciu gra pentru sanatatea unei persoane ast'el concepute sau a descendentilor acesteia! instanta poate autoriza transmiterea lor! in mod con'idential! medicului sau autoritatilor competente. ($) De asemenea! oricare dintre descendentii persoanei ast'el concepute poate sa se pre aleze de acest drept! daca 'aptul de a 'i pri at de in'ormatiile pe care le cere poate sa pre2udicieze gra sanatatea sa ori pe cea a unei persoane care ii este apropiata. Raporturile dintre tata &i copil #rt. ++. >atal are aceleasi drepturi si o(ligatii 'ata de copilul nascut prin reproducere asistata medical cu tert donator ca si 'ata de un copil nascut prin conceptiune naturala. Reguli aplicabile #rt. ++7 /eproducerea umana asistata medical cu tert donator! regimul sau 2uridic! asigurarea con'identialitatii in'ormatiilor care tin de aceasta! precum si modul de transmitere a lor se sta(ilesc prin lege speciala. 4ectiunea ) $ 4ituatia legala a copilului galitatea in drepturi a copiilor #rt. ++8 -opilul din a'ara casatoriei a carui 'iliatie a 'ost sta(ilita potri it legii are! 'ata de 'iecare parinte si rudele acestuia! aceeasi situatie ca si aceea a unui copil din casatorie. Nu*ele copilului din ca&atorie #rt. ++9 (1) -opilul din casatorie ia numele de 'amilie comun al parintilor sai. (2) Daca parintii nu au un nume comun! copilul ia numele unuia dintre ei sau numele lor reunite. "n acest caz numele copilului se sta(ileste prin acordul parintilor si se declara! odata cu nasterea copilului! la ser iciul de stare ci ila.

($) "n lipsa acordului parintilor! instanta de tutela 3otaraste si comunica de indata 3otararea ramasa de'initi a la ser iciul de stare ci ila unde a 'ost inregistrata nasterea. Nu*ele copilului din a0ara ca&atoriei #rt. +-0 (1) -opilul din a'ara casatoriei ia numele de 'amilie al aceluia dintre parinti 'ata de care 'iliatia a 'ost mai intai sta(ilita. (2) "n cazul in care 'iliatia a 'ost sta(ilita ulterior si 'ata de celalalt parinte! copilul! prin acordul parintilor! poate lua numele de 'amilie al parintelui 'ata de care si-a sta(ilit 'iliatia ulterior sau numele reunite ale acestora. &oul nume de 'amilie al copilului se declara de catre parinti! impreuna! la ser iciul de stare ci ila la care a 'ost inregistrata nasterea. "n lipsa acordului parintilor se aplica dispozitiile art. %%: alin. ($). ($) "n cazul in care copilul si-a sta(ilit 'iliatia in acelasi timp 'ata de am(ii parinti! se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. %%: alin. (2) si ($). Capitolul !!! $ #doptia 4ectiunea 1 $ %i&po'itii generale Notiune #rt. +-1 1doptia este operatiunea 2uridica prin care se creeaza legatura de 'iliatie intre adoptator si adoptat! precum si legaturi de rudenie intre adoptat si rudele adoptatorului. Principiile adoptiei #rt. +-2 1doptia este supusa cumulati urmatoarelor principii; a) interesul superior al copilului< () necesitatea de a asigura cresterea si educarea copilului intr-un mediu 'amilial< c) continuitatea cresterii si educarii copilului! tinandu-se seama de originea sa etnica! ling istica! religioasa si culturala< d) celeritatea in indeplinirea oricaror acte re'eritoare la procedura adoptiei. #doptia internationala #rt. +-) -onditiile si procedura adoptiei internationale! ca si e'ectele acesteia asupra cetateniei copilului se sta(ilesc prin lege speciala. Procedura adoptiei #rt. +-+ (1) 1doptia se incu iinteaza de catre instanta de tutela! daca este in interesul superior al copilului si sunt indeplinite toate celelalte conditii pre azute de lege. (2) *rocedura adoptiei este reglementata prin lege speciala. 4ectiunea 2 $ Conditiile de 0ond ale adoptiei 91. Per&oanele care pot 0i adoptate

2ar&ta adoptatului #rt. +-(1) -opilul poate 'i adoptat pana la do(andirea capacitatii depline de e#ercitiu. (2) -u toate acestea! poate 'i adoptata! in conditiile legii! si persoana care a do(andit capacitate deplina de e#ercitiu! daca a 'ost crescuta in timpul minoritatii de catre cel care doreste sa o adopte. Pluralitatea de adoptati : 0rati &i &urori #rt. +-. 1doptia 'ratilor! indi'erent de se#! de catre persoane sau 'amilii di'erite se poate 'ace numai daca acest lucru este in interesul lor superior. !nter'icerea adoptiei intre 0rati #rt. +-7 1doptia intre 'rati! indi'erent de se#! este interzisa. 4ituatia &otilor #rt. +-8 1doptia a 2 soti sau 'osti soti de catre acelasi adoptator sau 'amilie adoptatoare! precum si adoptia intre soti sau 'osti soti sunt interzise. 92. Per&oanele care pot adopta Capacitatea &i &tarea de &anatate #rt. +-9 *ersoanele care nu au capacitate deplina de e#ercitiu! precum si persoanele cu (oli psi3ice si 3andicap mintal nu pot adopta. %i0erenta de var&ta #rt. +.0 (1) 1doptatorul tre(uie sa 'ie cu cel putin 18 ani mai in arsta decat adoptatul. (2) *entru moti e temeinice! instanta de tutela poate incu iinta adoptia c3iar daca di'erenta de arsta dintre adoptat si adoptator este mai mica decat 18 ani! dar nu mai putin de 1, ani. Conditiile *orale &i *ateriale #rt. +.1 (1) 1doptatorul sau 'amilia adoptatoare tre(uie sa indeplineasca garantiile morale si conditiile materiale necesare cresterii! educarii si dez oltarii armonioase a copilului. (2) "ndeplinirea conditiilor pre azute la alin. (1) se atesta de catre autoritatile competente! potri it legii speciale. #doptia &i*ultana &au &ucce&iva #rt. +.2 (1) Doua persoane nu pot adopta impreuna! nici simultan si nici succesi ! cu e#ceptia cazului in care sunt sot si sotie. (2) -u toate acestea! o noua adoptie poate 'i incu iintata atunci cand; a) adoptatorul sau sotii adoptatori au decedat< in acest caz! adoptia anterioara se considera des'acuta pe data ramanerii de'initi e a 3otararii 2udecatoresti de incu iintare a noii adoptii< () adoptia anterioara a incetat din orice alt moti . ($) Doua persoane de acelasi se# nu pot adopta impreuna. 9). Con&i*ta*antul la adoptie Per&oanele care con&i*t la adoptie #rt. +.) (1) *entru inc3eierea unei adoptii este necesar consimtamantul urmatoarelor persoane;

a) parintii 'iresti ori! dupa caz! tutorele copilului ai carui parinti 'iresti sunt decedati! necunoscuti! declarati morti sau disparuti ori pusi su( interdictie! in conditiile legii< () adoptatul care a implinit 10 ani< c) adoptatorul sau! dupa caz! sotii din 'amilia adoptatoare! cand acestia adopta impreuna< d) sotul celui care adopta! cu e#ceptia cazului in care lipsa discernamantului il pune in imposi(ilitatea de a-si mani'esta ointa. (2) &u este ala(il consimtamantul dat in considerarea promisiunii sau o(tinerii e'ecti e a unor 'oloase! indi'erent de natura acestora. 4ituatii &peciale privind con&i*ta*antul parintilor #rt. +.+ (1) Daca unul dintre parintii 'iresti este necunoscut! mort! declarat mort! precum si daca se a'la! din orice moti ! in imposi(ilitate de a-si mani'esta ointa! consimtamantul celuilalt parinte este indestulator. -and am(ii parinti se a'la in una dintre aceste situatii! adoptia se poate inc3eia 'ara consimtamantul lor (2) *arintele sau parintii decazuti din e#ercitiul drepturilor parintesti ori carora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti pastreaza dreptul de a consimti la adoptia copilului. "n aceste cazuri! consimtamantul celui care e#ercita autoritatea parinteasca este si el o(ligatoriu. ($) *ersoana casatorita care a adoptat un copil tre(uie sa consimta la adoptia aceluiasi copil de catre sotul sau. -onsimtamantul parintilor 'iresti nu mai este necesar in acest caz. Libertatea con&i*ta*antului parintilor #rt. +.*arintii 'iresti ai copilului sau! dupa caz! tutorele tre(uie sa consimta la adoptie in mod li(er! neconditionat si numai dupa ce au 'ost in'ormati in mod corespunzator asupra consecintelor adoptiei! in special asupra incetarii legaturilor de rudenie ale copilului cu 'amilia sa de origine. %area &i revocarea con&i*ta*antului parintilor #rt. +.. (1) -onsimtamantul la adoptie al parintilor 'iresti sau! dupa caz! al tutorelui poate 'i dat numai dupa trecerea unui termen de ,0 de zile de la data nasterii copilului. (2) -onsimtamantul dat in conditiile alin. (1) poate 'i re ocat in termen de $0 de zile de la data e#primarii lui. Re0u'ul parintilor de a$&i da con&i*ta*antul #rt. +.7 "n mod e#ceptional! instanta de tutela poate trece peste re'uzul parintilor 'iresti sau! dupa caz! al tutorelui de a consimti la adoptie! daca se do edeste! cu orice mi2loc de pro(a! ca acesta este a(uzi si instanta apreciaza ca adoptia este in interesul superior al copilului! tinand seama si de opinia acestuia! data in conditiile legii! cu moti area e#presa a 3otararii in aceasta pri inta. Conditiile e/pri*arii con&i*ta*antului #rt. +.8 -onditiile in care isi e#prima consimtamantul persoanele c3emate sa consimta la adoptie sunt reglementate prin lege speciala. 4ectiunea ) $ 0ectele adoptiei %ata adoptiei #rt. +.9 1doptia produce e'ecte de la data ramanerii de'initi e a 3otararii 2udecatoresti prin care a 'ost incu iintata.

0ectele a&upra rudeniei #rt. +70 (1) *rin adoptie se sta(ilesc 'iliatia dintre adoptat si cel care adopta! precum si legaturi de rudenie intre adoptat si rudele adoptatorului. (2) /aporturile de rudenie inceteaza intre adoptat si descendentii sai! pe de o parte! si parintii 'iresti si rudele acestora! pe de alta parte. ($) -and adoptator este sotul parintelui 'iresc sau adopti ! legaturile de rudenie ale adoptatului inceteaza numai in raport cu parintele 'iresc si rudele parintelui 'iresc care nu este casatorit cu adoptatorul. Raporturile dintre adoptator &i adoptat #rt. +71 (1) 1doptatorul are 'ata de copilul adoptat drepturile si indatoririle parintelui 'ata de copilul sau 'iresc. (2) "n cazul in care cel care adopta este sotul parintelui 'iresc al adoptatului! drepturile si indatoririle parintesti se e#ercita de catre adoptator si parintele 'iresc casatorit cu acesta. ($) 1doptatul are 'ata de adoptator drepturile si indatoririle pe care le are orice persoana 'ata de parintii sai 'iresti. %ecaderea adoptatorului din e/ercitiul drepturilor parinte&ti #rt. +72 Daca adoptatorul este decazut din e#ercitiul drepturilor parintesti! instanta de tutela! tinand seama de interesul superior al copilului! poate sa instituie tutela sau una dintre masurile de protectie pre azute de lege. 1scultarea copilului este o(ligatorie! dispozitiile art. 2,% 'iind aplica(ile. Nu*ele adoptatului #rt. +7) (1) -opilul adoptat do(andeste prin adoptie numele de 'amilie al celui care adopta. (2) Daca adoptia se 'ace de catre 2 soti ori de catre sotul care adopta copilul celuilalt sot! iar sotii au nume comun! copilul adoptat poarta acest nume. "n cazul in care sotii nu au nume de 'amilie comun! ei sunt o(ligati sa declare instantei care incu iinteaza adoptia numele pe care acesta urmeaza sa il poarte. Daca sotii nu se inteleg! 3otaraste instanta. Dispozitiile art. 2,% raman aplica(ile. ($) *entru moti e temeinice! instanta! incu iintand adoptia! la cererea adoptatorului sau a 'amiliei adoptatoare si cu consimtamantul copilului care a implinit arsta de 10 ani! poate dispune sc3im(area prenumelui copilului adoptat. (%) "n cazul adoptiei unei persoane casatorite! care poarta un nume comun cu celalalt sot! sotul adoptat poate lua numele adoptatorului! cu consimtamantul celuilalt sot! dat in 'ata instantei care incu iinteaza adoptia. ()) *e (aza 3otararii de'initi e de incu iintare a adoptiei! ser iciul de stare ci ila competent intocmeste! in conditiile legii! un nou act de nastere al copilului! in care adoptatorii or 'i trecuti ca 'iind parintii sai 'iresti. 4ec3iul act de nastere se pastreaza! mentionandu-se pe marginea acestuia intocmirea noului act. !n0or*atiile cu privire la adoptie #rt. +7+ "n'ormatiile cu pri ire la adoptie sunt con'identiale. 8odul in care adoptatul este in'ormat cu pri ire la adoptie si la 'amilia sa de origine! precum si regimul 2uridic general al in'ormatiilor pri ind adoptia se sta(ilesc prin lege speciala. 4ectiunea + $ !ncetarea adoptiei

!ncetarea adoptiei #rt. +71doptia inceteaza prin des'acere sau ca urmare a anularii ori a constatarii nulitatii sale. %e&0acerea adoptiei #rt. +7. (1) 1doptia este des'acuta de drept in cazul pre azut la art. %,2 alin. (2) lit. a). (2) De asemenea! adoptia poate 'i des'acuta in cazul in care 'ata de adoptat este necesara luarea unei masuri de protectie pre azute de lege! daca des'acerea adoptiei este in interesul superior al copilului. "n acest caz! adoptia se considera des'acuta la data ramanerii de'initi e a 3otararii 2udecatoresti prin care se dispune masura de protectie! in conditiile legii. %e&0acerea adoptiei la cererea adoptatorului #rt. +77 (1) 1doptia poate 'i des'acuta la cererea adoptatorului sau a 'amiliei adoptatoare! daca adoptatul a atentat la iata lor sau a ascendentilor ori descendentilor lor! precum si atunci cand adoptatul s-a 'acut ino at 'ata de adoptatori de 'apte penale pedepsite cu o pedeapsa pri ati a de li(ertate de cel putin 2 ani. (2) Daca adoptatorul a decedat ca urmare a 'aptelor adoptatului! adoptia poate 'i des'acuta la cererea celor care ar 'i enit la mostenire impreuna cu adoptatul sau in lipsa acestuia. ($) 1doptia poate 'i des'acuta la cererea adoptatorului numai dupa ce adoptatul a do(andit capacitate deplina de e#ercitiu! in conditiile legii! c3iar daca 'aptele au 'ost sa arsite anterior acestei date. %e&0acerea adoptiei la cererea adoptatului #rt. +78 1doptia poate 'i des'acuta la cererea adoptatului daca adoptatorul s-a 'acut ino at 'ata de adoptat de 'aptele pre azute la art. %77. #nularea adoptiei #rt. +79 (1) 1doptia poate 'i anulata la cererea oricarei persoane c3emate sa consimta la inc3eierea ei si al carei consimtamant a 'ost iciat prin eroare asupra identitatii adoptatului! dol sau iolenta. (2) 1ctiunea poate 'i 'ormulata in termen de , luni de la descoperirea erorii sau a dolului ori de la data incetarii iolentei! dar nu mai tarziu de 2 ani de la inc3eierea adoptiei. Nulitatea ab&oluta a adoptiei #rt. +80 (1) Sunt nule adoptia 'icti a! precum si cea inc3eiata cu incalcarea conditiilor de 'orma sau de 'ond! daca! in acest din urma caz! legea nu o sanctioneaza cu nulitatea relati a. (2) 1doptia este 'icti a daca a 'ost inc3eiata in alt scop decat cel al ocrotirii interesului superior al copilului. ($) 1ctiunea in constatarea nulitatii adoptiei poate 'i 'ormulata de orice persoana interesata. "entinerea adoptiei #rt. +81 "nstanta poate respinge cererea pri ind nulitatea daca mentinerea adoptiei este in interesul celui adoptat. 1cesta este intotdeauna ascultat! dispozitiile art. 2,% aplicandu-se in mod corespunzator. 0ectele incetarii adoptiei #rt. +82 (1) La incetarea adoptiei! parintii 'iresti ai copilului redo(andesc drepturile si indatoririle parintesti! cu e#ceptia cazului cand instanta 3otaraste ca este in interesul superior al copilului sa

instituie tutela sau o alta masura de protectie a copilului! in conditiile legii. (2) De asemenea! adoptatul redo(andeste numele de 'amilie si! dupa caz! prenumele a ut inainte de incu iintarea adoptiei. -u toate acestea! pentru moti e temeinice! instanta poate incu iinta ca acesta sa pastreze numele do(andit prin adoptie. ($) 1doptatul este intotdeauna ascultat in conditiile art. 2,%. Titlul !2 $ #utoritatea parintea&ca

Capitolul ! $ %i&po'itii generale #utoritatea parintea&ca #rt. +8) (1) 1utoritatea parinteasca este ansam(lul de drepturi si indatoriri care pri esc atat persoana! cat si (unurile copilului si apartin in mod egal am(ilor parinti. (2) *arintii e#ercita autoritatea parinteasca numai in interesul superior al copilului! cu respectul datorat persoanei acestuia! si il asociaza pe copil la toate deciziile care il pri esc! tinand cont de arsta si de gradul sau de maturitate. ($) 1m(ii parinti raspund pentru cresterea copiilor lor minori. %urata autoritatii parinte&ti #rt. +8+ 1utoritatea parinteasca se e#ercita pana la data cand copilul do(andeste capacitatea deplina de e#ercitiu. !ndatorirea de re&pect #rt. +8-opilul datoreaza respect parintilor sai indi'erent de arsta sa. Neintelegerile dintre parinti #rt. +8. .ri de cate ori e#ista neintelegeri intre parinti cu pri ire la e#ercitiul drepturilor sau la indeplinirea indatoririlor parintesti! instanta de tutela! dupa ce ii asculta pe parinti si luand in considerare concluziile raportului re'eritor la anc3eta psi3osociala! 3otaraste potri it interesului superior al copilului. 1scultarea copilului este o(ligatorie! dispozitiile art. 2,% 'iind aplica(ile. Capitolul !! $ %repturile &i indatoririle parinte&ti Continutul autoritatii parinte&ti #rt. +87 *arintii au dreptul si indatorirea de a creste copilul! ingri2ind de sanatatea si dez oltarea lui 'izica! psi3ica si intelectuala! de educatia! in atatura si pregatirea pro'esionala a acestuia! potri it propriilor lor con ingeri! insusirilor si ne oilor copilului< ei sunt datori sa dea copilului orientarea si s'aturile necesare e#ercitarii corespunzatoare a drepturilor pe care legea le recunoaste acestuia. !ndatoririle &peci0ice #rt. +88 (1) *arintii au indatorirea de a creste copilul in conditii care sa asigure dez oltarea sa 'izica!

mentala! spirituala! morala si sociala in mod armonios. (2) "n acest scop! parintii sunt o(ligati; a) sa coopereze cu copilul si sa ii respecte iata intima! pri ata si demnitatea< () sa prezinte si sa permita in'ormarea si lamurirea copilului despre toate actele si 'aptele care lar putea a'ecta si sa ia in considerare opinia acestuia< c) sa ia toate masurile necesare pentru prote2area si realizarea drepturilor copilului< d) sa coopereze cu persoanele 'izice si persoanele 2uridice cu atri(utii in domeniul ingri2irii! educarii si 'ormarii pro'esionale a copilului. "a&urile di&ciplinare #rt. +89 8asurile disciplinare nu pot 'i luate de parinti decat cu respectarea demnitatii copilului. Sunt interzise luarea unor masuri! precum si aplicarea unor pedepse 'izice! de natura a a'ecta dez oltarea 'izica! psi3ica sau starea emotionala a copilului. %repturile parintelui *inor #rt. +90 (1) *arintele minor care a implinit arsta de 1% ani are numai drepturile si indatoririle parintesti cu pri ire la persoana copilului. (2) Drepturile si indatoririle cu pri ire la (unurile copilului re in tutorelui sau! dupa caz! altei persoane! in conditiile legii. Religia copilului #rt. +91 (1) *arintii indruma copilul! potri it propriilor con ingeri! in alegerea unei religii! in conditiile legii! tinand seama de opinia! arsta si de gradul de maturitate ale acestuia! 'ara a-l putea o(liga sa adere la o anumita religie sau la un anumit cult religios. (2) -opilul care a implinit arsta de 1% ani are dreptul sa isi aleaga li(er con'esiunea religioasa. Nu*ele copilului #rt. +92 *arintii aleg prenumele si! cand este cazul! numele de 'amilie al copilului! in conditiile legii. 4upraveg7erea copilului #rt. +9) *arintii au dreptul si indatorirea de supra eg3ere a copilului minor. Relatiile &ociale ale copilului #rt. +9+ *arintii sau reprezentantii legali ai copilului pot! numai in (aza unor moti e temeinice! sa impiedice corespondenta si legaturile personale ale copilului in arsta de pana la 1% ani. &eintelegerile se solutioneaza de catre instanta de tutela! cu ascultarea copilului! in conditiile art. 2,%. !napoierea copilului de la alte per&oane #rt. +9(1) *arintii pot cere oricand instantei de tutela inapoierea copilului de la orice persoana care il tine 'ara drept. (2) "nstanta de tutela poate respinge cererea numai daca inapoierea este adit contrara interesului superior al copilului. ($) 1scultarea copilului este o(ligatorie! dispozitiile art. 2,% 'iind aplica(ile. Locuinta copilului #rt. +9. (1) -opilul minor locuieste la parintii sai.

(2) Daca parintii nu locuiesc impreuna! acestia or sta(ili! de comun acord! locuinta copilului. ($) "n caz de neintelegere intre parinti! instanta de tutela 3otaraste! luand in considerare concluziile raportului de anc3eta psi3osociala si ascultandu-i pe parinti si pe copil! daca a implinit arsta de 10 ani. Dispozitiile art. 2,% raman aplica(ile. (%) Locuinta copilului! sta(ilita potri it prezentului articol! nu poate 'i sc3im(ata 'ara acordul parintilor decat in cazurile pre azute e#pres de lege. ()) *arintele la care copilul nu locuieste in mod statornic are dreptul de a a ea legaturi personale cu minorul! la locuinta acestuia. "nstanta de tutela poate limita e#ercitiul acestui drept! daca aceasta este in interesul superior al copilului. 4c7i*barea locuintei copilului #rt. +97 (1) Daca a'ecteaza e#ercitiul autoritatii sau al unor drepturi parintesti! sc3im(area locuintei copilului! impreuna cu parintele la care locuieste! nu poate a ea loc decat cu acordul preala(il al celuilalt parinte. (2) "n caz de neintelegere intre parinti! 3otaraste instanta de tutela potri it interesului superior al copilului! luand in considerare concluziile raportului de anc3eta psi3osociala si ascultandu-i pe parinti. 1scultarea copilului este o(ligatorie! dispozitiile art. 2,% 'iind aplica(ile. 4c7i*barea 0elului invataturii ori al pregatirii pro0e&ionale #rt. +98 (1) -opilul care a implinit arsta de 1% ani poate cere parintilor sa isi sc3im(e 'elul in ataturii sau al pregatirii pro'esionale ori locuinta necesara desa arsirii in ataturii ori pregatirii sale pro'esionale. (2) Daca parintii se opun! copilul poate sesiza instanta de tutela! iar aceasta 3otaraste pe (aza raportului de anc3eta psi3osociala. 1scultarea copilului este o(ligatorie! dispozitiile art. 2,% 'iind aplica(ile. (bligatia de intretinere #rt. +99 (1) >atal si mama sunt o(ligati! in solidar! sa dea intretinere copilului lor minor! asigurandu-i cele necesare traiului! precum si educatia! in atatura si pregatirea sa pro'esionala. (2) Daca minorul are un enit propriu care nu este indestulator! parintii au o(ligatia de a-i asigura conditiile necesare pentru cresterea! educarea si pregatirea sa pro'esionala. ($) *arintii sunt o(ligati sa il intretina pe copilul de enit ma2or! daca se a'la in continuarea studiilor! pana la terminarea acestora! dar 'ara a depasi arsta de 2, de ani. (%) "n caz de neintelegere! intinderea o(ligatiei de intretinere! 'elul si modalitatile e#ecutarii! precum si contri(utia 'iecaruia dintre parinti se sta(ilesc de instanta de tutela pe (aza raportului de anc3eta psi3osociala. !ndependenta patri*oniala #rt. -00 *arintele nu are niciun drept asupra (unurilor copilului si nici copilul asupra (unurilor parintelui! in a'ara de dreptul la mostenire si la intretinere. #d*ini&trarea bunurilor copilului #rt. -01 (1) *arintii au dreptul si indatorirea de a administra (unurile copilului lor minor! precum si de a-l reprezenta in actele 2uridice ci ile ori de a-i incu iinta aceste acte! dupa caz. (2) Dupa implinirea arstei de 1% ani minorul isi e#ercita drepturile si isi e#ecuta o(ligatiile singur! in conditiile legii! insa numai cu incu iintarea parintilor si! dupa caz! a instantei de tutela.

#lte di&po'itii aplicabile #rt. -02 (1) Drepturile si indatoririle parintilor cu pri ire la (unurile copilului sunt aceleasi cu cele ale tutorelui! dispozitiile care reglementeaza tutela 'iind aplica(ile in mod corespunzator. (2) -u toate acestea! nu se intocmeste in entarul pre azut la art. 1%0! in cazul in care copilul nu are alte (unuri decat cele de uz personal. Capitolul !!! $ /ercitarea autoritatii parinte&ti "odul de e/ercitare a autoritatii parinte&ti #rt. -0) (1) *arintii e#ercita impreuna si in mod egal autoritatea parinteasca. (2) 6ata de tertii de (una-credinta! oricare dintre parinti! care indeplineste singur un act curent pentru e#ercitarea drepturilor si indeplinirea indatoririlor parintesti! este prezumat ca are si consimtamantul celuilalt parinte. /ercitarea autoritatii parinte&ti in ca' de divort #rt. -0+ Daca parintii sunt di ortati! autoritatea parinteasca se e#ercita potri it dispozitiilor re'eritoare la e'ectele di ortului in raporturile dintre parinti si copii. Copilul din a0ara ca&atoriei #rt. -0(1) "n cazul copilului din a'ara casatoriei a carui 'iliatie a 'ost sta(ilita concomitent sau! dupa caz! succesi 'ata de am(ii parinti! autoritatea parinteasca se e#ercita in comun si in mod egal de catre parinti! daca acestia con ietuiesc. (2) Daca parintii copilului din a'ara casatoriei nu con ietuiesc! modul de e#ercitare a autoritatii parintesti se sta(ileste de catre instanta de tutela! 'iind aplica(ile prin asemanare dispozitiile pri itoare la di ort. ($) "nstanta sesizata cu o cerere pri ind sta(ilirea 'iliatiei este o(ligata sa dispuna asupra modului de e#ercitare a autoritatii parintesti! 'iind aplica(ile prin asemanare dispozitiile pri itoare la di ort. !nvoiala parintilor #rt. -0. -u incu iintarea instantei de tutela parintii se pot intelege cu pri ire la e#ercitarea autoritatii parintesti sau cu pri ire la luarea unei masuri de protectie a copilului! daca este respectat interesul superior al acestuia. 1scultarea copilului este o(ligatorie! dispozitiile art. 2,% 'iind aplica(ile. /ercitarea autoritatii parinte&ti de catre un &ingur parinte #rt. -07 Daca unul dintre parinti este decedat! declarat mort prin 3otarare 2udecatoreasca! pus su( interdictie! decazut din e#ercitiul drepturilor parintesti sau daca! din orice moti ! se a'la in neputinta de a-si e#prima ointa! celalalt parinte e#ercita singur autoritatea parinteasca. Capitolul !2 $ %ecaderea din e/ercitiul drepturilor parinte&ti Conditii #rt. -08 (1) "nstanta de tutela! la cererea autoritatilor administratiei pu(lice cu atri(utii in domeniul

protectiei copilului! poate pronunta decaderea din e#ercitiul drepturilor parintesti daca parintele pune in pericol iata! sanatatea sau dez oltarea copilului prin relele tratamente aplicate acestuia! prin consumul de alcool sau stupe'iante! prin purtarea a(uzi a! prin negli2enta gra a in indeplinirea o(ligatiilor parintesti ori prin atingerea gra a a interesului superior al copilului. (2) -ererea se 2udeca de urgenta! cu citarea parintilor si pe (aza raportului de anc3eta psi3osociala. *articiparea procurorului este o(ligatorie. !ntinderea decaderii #rt. -09 (1) Decaderea din e#ercitiul drepturilor parintesti este totala si se intinde asupra tuturor copiilor nascuti la data pronuntarii 3otararii. (2) -u toate acestea! instanta poate dispune decaderea numai cu pri ire la anumite drepturi parintesti ori la anumiti copii! dar numai daca! in acest 'el! nu sunt prime2duite cresterea! educarea! in atatura si pregatirea pro'esionala a copiilor. (bligatia de intretinere #rt. -10 Decaderea din e#ercitiul drepturilor parintesti nu scuteste parintele de o(ligatia sa de a da intretinere copilului. !n&tituirea tutelei #rt. -11 "n cazul in care! dupa decaderea din e#ercitiul drepturilor parintesti! copilul se a'la in situatia de a 'i lipsit de ingri2irea am(ilor parinti! se instituie tutela. Redarea e/ercitiului drepturilor parinte&ti #rt. -12 (1) "nstanta reda parintelui e#ercitiul drepturilor parintesti! daca au incetat impre2urarile care au dus la decaderea din e#ercitiul acestora si daca parintele nu mai pune in pericol iata! sanatatea si dez oltarea copilului. (2) *ana la solutionarea cererii! instanta poate ingadui parintelui sa ai(a legaturi personale cu copilul! daca aceasta este in interesul superior al copilului. Titlul 2 $ (bligatia de intretinere

Capitolul ! $ %i&po'itii generale Caracterul legal al obligatiei de intretinere #rt. -1) .(ligatia de intretinere e#ista numai intre persoanele pre azute de lege. 0a se datoreaza numai daca sunt intrunite conditiile cerute de lege. Caracterul per&onal al obligatiei de intretinere #rt. -1+ (1) .(ligatia de intretinere are caracter personal. (2) 0a se stinge prin moartea de(itorului sau a creditorului o(ligatiei de intretinere! daca prin lege nu se pre ede alt'el. ($) Dreptul la intretinere nu poate 'i cedat si nu poate 'i urmarit decat in conditiile pre azute de lege.

!nad*i&ibilitatea renuntarii la intretinere #rt. -1&imeni nu poate renunta pentru iitor la dreptul sau la intretinere. Capitolul !! $ Per&oanele intre care e/i&ta obligatia de intretinere &i ordinea in care acea&ta &e datorea'a 4ubiectele obligatiei de intretinere #rt. -1. (1) .(ligatia de intretinere e#ista intre sot si sotie! rudele in linie dreapta! intre 'rati si surori! precum si intre celelalte persoane anume pre azute de lege. (2) Dispozitiile alin. (1) pri ind o(ligatia de intretinere intre rudele in linie dreapta! precum si intre 'rati si surori sunt aplica(ile si in cazul adoptiei. ($) .(ligatia de intretinere e#ista intre 'ostii soti! in conditiile pre azute de lege. !ntretinerea copilului de catre &otul parintelui &au #rt. -17 (1) Sotul care a contri(uit la intretinerea copilului celuilalt sot este o(ligat sa presteze intretinere copilului cat timp acesta este minor! insa numai daca parintii sai 'iresti au murit! sunt disparuti ori sunt in ne oie. (2) La randul sau! copilul poate 'i o(ligat sa dea intretinere celui care l-a intretinut ast'el timp de 10 ani. (bligatia de intretinere apartinand *o&tenitorilor #rt. -18 (1) 8ostenitorii persoanei care a 'ost o(ligata la intretinerea unui minor sau care i-a dat intretinere 'ara a a ea o(ligatia legala sunt tinuti! in masura alorii (unurilor mostenite! sa continue intretinerea! daca parintii minorului au murit! sunt disparuti sau sunt in ne oie! insa numai cat timp cel intretinut este minor. (2) "n cazul in care sunt mai multi mostenitori! o(ligatia este solidara! 'iecare dintre ei contri(uind la intretinerea minorului proportional cu aloarea (unurilor mostenite. (rdinea de plata a intretinerii #rt. -19 "ntretinerea se datoreaza in ordinea urmatoare; a) sotii si 'ostii soti isi datoreaza intretinere inaintea celorlalti o(ligati< () descendentul este o(ligat la intretinere inaintea ascendentului! iar daca sunt mai multi descendenti sau mai multi ascendenti! cel in grad mai apropiat inaintea celui mai indepartat< c) 'ratii si surorile isi datoreaza intretinere dupa parinti! insa inaintea (unicilor. !ntretinerea in ca'ul de&0acerii adoptiei #rt. -20 Dupa incetarea adoptiei! adoptatul poate cere intretinere numai de la rudele sale 'iresti sau! dupa caz! de la sotul sau. Pluralitatea de debitori #rt. -21 (1) "n cazul in care mai multe dintre persoanele pre azute la art. )1, sunt o(ligate sa intretina aceeasi persoana! ele or contri(ui la plata intretinerii! proportional cu mi2loacele pe care le au. (2) Daca parintele are drept la intretinere de la mai multi copii! el poate! in caz de urgenta! sa porneasca actiunea numai impotri a unuia dintre ei. -el care a platit intretinerea se poate intoarce

impotri a celorlalti o(ligati pentru partea 'iecaruia. (bligatia &ub&idiara #rt. -22 "n cazul in care cel o(ligat in primul rand la intretinere nu are mi2loace indestulatoare pentru a acoperi ne oile celui care o cere! instanta de tutela le poate o(liga pe celelalte persoane indatorate la intretinere sa o completeze! in ordinea sta(ilita la art. )1:. %ivi'ibilitatea intretinerii #rt. -2) -and cel o(ligat nu poate presta! in acelasi timp! intretinere tuturor celor indreptatiti sa o ceara! instanta de tutela! tinand seama de ne oile 'iecareia dintre aceste persoane! poate 3otari 'ie ca intretinerea sa se plateasca numai uneia dintre ele! 'ie ca intretinerea sa se imparta intre mai multe sau toate persoanele indreptatite sa o ceara. "n acest caz! instanta 3otaraste! totodata! modul in care se imparte intretinerea intre persoanele care urmeaza a o primi. Capitolul !!! $ Conditiile obligatiei de intretinere Creditorul intretinerii #rt. -2+ 1re drept la intretinere numai cel care se a'la in ne oie! neputandu-se intretine din munca sau din (unurile sale. %reptul la intretinere al *inorului #rt. -2(1) 8inorul care cere intretinere de la parintii sai se a'la in ne oie daca nu se poate intretine din munca sa! c3iar daca ar a ea (unuri. (2) -u toate acestea! in cazul in care parintii n-ar putea presta intretinerea 'ara a-si prime2dui propria lor e#istenta! instanta de tutela poate incu iinta ca intretinerea sa se asigure prin alori'icarea (unurilor pe care acesta le are! cu e#ceptia celor de stricta necesitate. Co*porta*entul necore&pun'ator #rt. -2. (1) &u poate pretinde intretinere acela care s-a 'acut ino at 'ata de cel o(ligat la intretinere de 'apte gra e! contrare legii sau (unelor mora uri. (2) 1cela care se a'la in stare de ne oie din culpa sa poate cere numai intretinerea de stricta necesitate. %ebitorul intretinerii #rt. -27 (1) *oate 'i o(ligat la intretinere numai cel care are mi2loacele pentru a o plati sau are posi(ilitatea de a do(andi aceste mi2loace. (2) La sta(ilirea mi2loacelor celui care datoreaza intretinerea se tine seama de eniturile si (unurile acestuia! precum si de posi(ilitatile de realizare a acestora< de asemenea! or 'i a ute in edere celelalte o(ligatii ale sale. %ovada &tarii de nevoie #rt. -28 Starea de ne oie a persoanei indreptatite la intretinere! precum si mi2loacele celui care datoreaza intretinere pot 'i do edite prin orice mi2loc de pro(a.

Capitolul !2 $ 4tabilirea &i e/ecutarea obligatiei de intretinere Cuantu*ul intretinerii #rt. -29 (1) "ntretinerea este datorata potri it cu ne oia celui care o cere si cu mi2loacele celui care urmeaza a o plati. (2) -and intretinerea este datorata de parinte! ea se sta(ileste pana la o patrime din enitul sau lunar net pentru un copil! o treime pentru 2 copii si o 2umatate pentru $ sau mai multi copii. ($) -uantumul intretinerii datorate copiilor! impreuna cu intretinerea datorata altor persoane! potri it legii! nu poate depasi 2umatate din enitul net lunar al celui o(ligat. "odalitatile de e/ecutare #rt. -)0 (1) .(ligatia de intretinere se e#ecuta in natura! prin asigurarea celor necesare traiului si! dupa caz! a c3eltuielilor pentru educare! in atatura si pregatire pro'esionala. (2) Daca o(ligatia de intretinere nu se e#ecuta de (una oie! in natura! instanta de tutela dispune e#ecutarea ei prin plata unei pensii de intretinere! sta(ilita in (ani. ($) *ensia de intretinere se poate sta(ili su( 'orma unei sume 'i#e sau intr-o cota procentuala din enitul net lunar al celui care datoreaza intretinere. Dispozitiile art. )2: alin. (2) si ($) raman aplica(ile. "odi0icarea &i incetarea pen&iei de intretinere #rt. -)1 (1) Daca se i este o sc3im(are in ceea ce pri este mi2loacele celui care presteaza intretinerea si ne oia celui care o primeste! instanta de tutela! potri it impre2urarilor! poate mari sau micsora pensia de intretinere sau poate 3otari incetarea platii ei. (2) *ensia de intretinere sta(ilita intr-o suma 'i#a se inde#eaza de drept! trimestrial! in 'unctie de rata in'latiei. %ata de la care &e datorea'a pen&ia de intretinere #rt. -)2 (1) *ensia de intretinere se datoreaza de la data cererii de c3emare in 2udecata. (2) -u toate acestea! pensia poate 'i acordata si pentru o perioada anterioara! daca introducerea cererii de c3emare in 2udecata a 'ost intarziata din culpa de(itorului. Plata pen&iei de intretinere #rt. -)) (1) *ensia de intretinere se plateste in rate periodice! la termenele con enite de parti sau! in lipsa acordului lor! la cele sta(ilite prin 3otarare 2udecatoreasca. (2) -3iar daca creditorul intretinerii a decedat in perioada corespunzatoare unei rate! intretinerea este datorata in intregime pentru acea perioada. ($) De asemenea! partile pot con eni sau! daca sunt moti e temeinice! instanta de tutela poate 3otari ca intretinerea sa se e#ecute prin plata anticipata a unei sume glo(ale care sa acopere ne oile de intretinere ale celui indreptatit pe o perioada mai indelungata sau pe intreaga perioada in care se datoreaza intretinerea! in masura in care de(itorul intretinerii are mi2loacele necesare acoperirii acestei o(ligatii. Re&tituirea intretinerii nedatorate #rt. -)+ Daca! din orice moti ! se do edeste ca intretinerea prestata! de (una oie sau ca urmare a unei 3otarari 2udecatoresti! nu era datorata! cel care a e#ecutat o(ligatia poate sa ceara restituirea de la

cel care a primit-o sau de la cel care a ea! in realitate! o(ligatia sa o presteze! in acest din urma caz! pe temeiul im(ogatirii 'ara 2usta cauza. C#RT # !!! $ %e&pre bunuri *) ------------*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a """-a sunt cuprinse in art. ))982 din Legea nr. 71/2011. Titlul ! $ 1unurile &i drepturile reale in general

Capitolul ! $ %e&pre bunuri in general 4ectiunea 1 $ %e&pre di&tinctia bunurilor Notiune #rt. -)Sunt (unuri lucrurile! corporale sau necorporale! care constituie o(iectul unui drept patrimonial. 1unurile *obile &i i*obile #rt. -). 5unurile sunt mo(ile sau imo(ile. 1unurile i*obile #rt. -)7 Sunt imo(ile terenurile! iz oarele si cursurile de apa! plantatiile prinse in radacini! constructiile si orice alte lucrari 'i#ate in pamant cu caracter permanent! plat'ormele si alte instalatii de e#ploatare a resurselor su(marine situate pe platoul continental! precum si tot ceea ce! in mod natural sau arti'icial! este incorporat in acestea cu caracter permanent. 1unurile care ra*an &au devin i*obile #rt. -)8 (1) /aman (unuri imo(ile materialele separate in mod pro izoriu de un imo(il! pentru a 'i din nou intre(uintate! atat timp cat sunt pastrate in aceeasi 'orma! precum si partile integrante ale unui imo(il care sunt temporar detasate de acesta! daca sunt destinate spre a 'i reintegrate. (2) 8aterialele aduse pentru a 'i intre(uintate in locul celor ec3i de in (unuri imo(ile din momentul in care au do(andit aceasta destinatie. 1unurile *obile #rt. -)9 (1) 5unurile pe care legea nu le considera imo(ile sunt (unuri mo(ile. (2) Sunt (unuri mo(ile si undele electromagnetice sau asimilate acestora! precum si energia de orice 'el produse! captate si transmise! in conditiile legii! de orice persoana si puse in ser iciul sau! indi'erent de natura mo(iliara sau imo(iliara a sursei acestora. 1unurile *obile prin anticipatie #rt. -+0

(1) 5ogatiile de orice natura ale solului si su(solului! 'ructele neculese inca! plantatiile si constructiile incorporate in sol de in mo(ile prin anticipatie! atunci cand! prin ointa partilor! sunt pri ite in natura lor indi iduala in ederea detasarii lor. (2) *entru opoza(ilitate 'ata de terti! este necesara notarea in cartea 'unciara. ,niver&alitatea de 0apt #rt. -+1 (1) -onstituie o uni ersalitate de 'apt ansam(lul (unurilor care apartin aceleiasi persoane si au o destinatie comuna sta(ilita prin ointa acesteia sau prin lege. (2) 5unurile care alcatuiesc uni ersalitatea de 'apt pot! impreuna sau separat! sa 'aca o(iectul unor acte sau raporturi 2uridice distincte. Regulile aplicabile drepturilor purtand a&upra bunurilor #rt. -+2 (1) Daca nu se pre ede alt'el! sunt supuse regulilor re'eritoare la (unurile imo(ile si drepturile reale asupra acestora. (2) -elelalte drepturi patrimoniale sunt supuse! in limitele pre azute de lege! regulilor re'eritoare la (unurile mo(ile. 1unurile 0ungibile &i bunurile ne0ungibile #rt. -+) (1) 5unurile sunt 'ungi(ile sau ne'ungi(ile. (2) Sunt 'ungi(ile (unurile determina(ile dupa numar! masura sau greutate! ast'el incat pot 'i inlocuite unele prin altele in e#ecutarea unei o(ligatii. ($) *rin act 2uridic! un (un 'ungi(il prin natura sa poate 'i considerat ca ne'ungi(il. 1unurile con&u*ptibile &i bunurile necon&u*ptibile #rt. -++ (1) 5unurile sunt consumpti(ile sau neconsumpti(ile. (2) Sunt consumpti(ile (unurile mo(ile a caror intre(uintare o(isnuita implica instrainarea sau consumarea su(stantei. ($) +n (un consumpti(il prin natura sa poate de eni neconsumpti(il daca! prin act 2uridic! i se sc3im(a intre(uintarea. 1unurile divi'ibile &i bunurile indivi'ibile #rt. -+(1) 5unurile sunt di izi(ile sau indi izi(ile. (2) 5unurile care nu pot 'i impartite in natura 'ara a li se sc3im(a destinatia sunt (unuri indi izi(ile. ($) *rin act 2uridic! un (un di izi(il prin natura lui poate 'i considerat indi izi(il. 1unurile principale &i bunurile acce&orii #rt. -+. (1) 5unul care a 'ost destinat! in mod sta(il si e#clusi ! intre(uintarii economice a altui (un este accesoriu atat timp cat satis'ace aceasta utilizare. (2) Destinatia comuna poate sa 'ie sta(ilita numai de proprietarul am(elor (unuri. ($) Daca nu se pre ede alt'el! (unul accesoriu urmeaza situatia 2uridica a (unului principal! inclusi in caz de instrainare sau de gre are a (unului principal. (%) "ncetarea calitatii de (un accesoriu nu poate 'i insa opusa unui tert care a do(andit anterior drepturi pri itoare la (unul principal. ()) Separarea temporara a unui (un accesoriu de (unul principal nu ii inlatura aceasta calitate. (,) Drepturile unui tert pri itoare la un (un nu pot 'i incalcate prin trans'ormarea acestuia in (un accesoriu.

4ectiunea 2 $ Produ&ele bunurilor Produ&ele bunurilor #rt. -+7 *rodusele (unurilor sunt 'ructele si productele. 6ructele #rt. -+8 (1) 6ructele reprezinta acele produse care deri a din 'olosirea unui (un! 'ara a diminua su(stanta acestuia. 6ructele sunt; naturale! industriale si ci ile. 6ructele ci ile se numesc si enituri. (2) 6ructele naturale sunt produsele directe si periodice ale unui (un! o(tinute 'ara inter entia omului! cum ar 'i acelea pe care pamantul le produce de la sine! productia si sporul animalelor. ($) 6ructele industriale sunt produsele directe si periodice ale unui (un! o(tinute ca rezultat al inter entiei omului! cum ar 'i recoltele de orice 'el. (%) 6ructele ci ile sunt eniturile rezultate din 'olosirea (unului de catre o alta persoana in irtutea unui act 2uridic! precum c3iriile! arenzile! do(anzile! enitul rentelor si di idendele. Productele #rt. -+9 *roductele sunt produsele o(tinute dintr-un (un cu consumarea sau diminuarea su(stantei acestuia! precum copacii unei paduri! piatra dintr-o cariera si altele asemenea. %obandirea 0ructelor &i a productelor #rt. --0 (1) 6ructele si productele se cu in proprietarului! daca prin lege nu se dispune alt'el. (2) Dreptul de proprietate asupra 'ructelor naturale si industriale se do(andeste la data separarii de (unul care le-a produs. ($) Dreptul de proprietate asupra 'ructelor ci ile se do(andeste zi cu zi. (%) -el care! 'ara acordul proprietarului! a anseaza c3eltuielile necesare pentru producerea si perceperea 'ructelor sau productelor poate cere restituirea c3eltuielilor. ()) "n acest caz! produsele sau contra aloarea acestora pot 'i retinute pana la restituirea c3eltuielilor. -u toate acestea! proprietarul poate cere o(ligarea posesorului la predarea produselor ori a contra alorii acestora daca 'urnizeaza o garantie indestulatoare. Capitolul !! $ %repturile reale in general %repturile reale #rt. --1 Sunt drepturi reale; 1. dreptul de proprietate< 2. dreptul de super'icie< $. dreptul de uzu'ruct< %. dreptul de uz< ). dreptul de a(itatie< ,. dreptul de ser itute< 7. dreptul de administrare< 8. dreptul de concesiune< :. dreptul de 'olosinta<

10. drepturile reale de garantie< 11. alte drepturi carora legea le recunoaste acest caracter. 6or*ele de proprietate #rt. --2 *roprietatea este pu(lica sau pri ata. Proprietatea privata #rt. --) (1) Sunt o(iect al proprietatii pri ate toate (unurile de uz sau de interes pri at apartinand persoanelor 'izice! persoanelor 2uridice de drept pri at sau de drept pu(lic! inclusi (unurile care alcatuiesc domeniul pri at al statului si al unitatilor administrati -teritoriale. (2) 8ostenirile acante se constata prin certi'icat de acanta succesorala si intra in domeniul pri at al comunei! orasului sau municipiului! dupa caz! 'ara inscriere in cartea 'unciara. "mo(ilele cu pri ire la care s-a renuntat la dreptul de proprietate con'orm art. ),2 alin. (2) se do(andesc! 'ara inscriere in cartea 'unciara! de comuna! oras sau municipiu! dupa caz! si intra in domeniul pri at al acestora prin 3otararea consiliului local. ($) 8ostenirile acante si imo(ilele mentionate la alin. (2)! a'late in strainatate! se cu in statului roman. (%) 5unurile o(iect al proprietatii pri ate! indi'erent de titular! sunt si raman in circuitul ci il! daca prin lege nu se dispune alt'el. 0le pot 'i instrainate! pot 'ace o(iectul unei urmariri silite si pot 'i do(andite prin orice mod pre azut de lege. Proprietatea publica #rt. --+ (1) 5unurile statului si ale unitatilor administrati -teritoriale care! prin natura lor sau prin declaratia legii! sunt de uz sau de interes pu(lic 'ormeaza o(iectul proprietatii pu(lice! insa numai daca au 'ost legal do(andite de catre acestea. (2) Daca prin lege nu se pre ede alt'el! dispozitiile aplica(ile dreptului de proprietate pri ata se aplica si dreptului de proprietate pu(lica! insa numai in masura in care sunt compati(ile cu acesta din urma. Titlul !! $ Proprietatea privata

Capitolul ! $ %i&po'itii generale 4ectiunea 1 $ Continutul, intinderea &i &tingerea dreptului de proprietate privata Continutul dreptului de proprietate privata #rt. --(1) *roprietatea pri ata este dreptul titularului de a poseda! 'olosi si dispune de un (un in mod e#clusi ! a(solut si perpetuu! in limitele sta(ilite de lege. (2) "n conditiile legii! dreptul de proprietate pri ata este suscepti(il de modalitati si dezmem(raminte! dupa caz. Li*itele e/ercitarii dreptului de proprietate privata #rt. --.

(1) Dreptul de proprietate poate 'i e#ercitat in limitele materiale ale o(iectului sau. 1cestea sunt limitele corporale ale (unului care 'ormeaza o(iectul dreptului de proprietate! cu ingradirile sta(ilite prin lege. (2) *rin lege poate 'i limitata e#ercitarea atri(utelor dreptului de proprietate. ($) 0#ercitarea dreptului de proprietate poate 'i limitata si prin ointa proprietarului! cu e#ceptiile pre azute de lege. %obandirea dreptului de proprietate #rt. --7 (1) Dreptul de proprietate se poate do(andi! in conditiile legii! prin con entie! mostenire legala sau testamentara! accesiune! uzucapiune! ca e'ect al posesiei de (una-credinta in cazul (unurilor mo(ile si al 'ructelor! prin ocupatiune! traditiune! precum si prin 3otarare 2udecatoreasca! atunci cand ea este translati a de proprietate prin ea insasi. (2) "n cazurile pre azute de lege! proprietatea se poate do(andi prin e'ectul unui act administrati . ($) *rin lege se pot reglementa si alte moduri de do(andire a dreptului de proprietate. (%) -u e#ceptia cazurilor anume pre azute de lege! in cazul (unurilor imo(ile dreptul de proprietate se do(andeste prin inscriere in cartea 'unciara! cu respectarea dispozitiilor pre azute la art. 888. Ri&cul pieirii bunului #rt. --8 *roprietarul suporta riscul pieirii (unului! daca acesta n-a 'ost asumat de o alta persoana sau daca prin lege nu se dispune alt'el. !ntinderea dreptului de proprietate a&upra terenurilor #rt. --9 (1) *roprietatea terenului se intinde si asupra su(solului si a spatiului de deasupra terenului! cu respectarea limitelor legale. (2) *roprietarul poate 'ace! deasupra si in su(solul terenului! toate constructiile! plantatiile si lucrarile pe care le gaseste de cu iinta! in a'ara de e#ceptiile sta(ilite de lege! si poate trage din ele toate 'oloasele pe care acestea le-ar produce. 0l este tinut sa respecte! in conditiile si in limitele determinate de lege! drepturile tertilor asupra resurselor minerale ale su(solului! iz oarelor si apelor su(terane! lucrarilor si instalatiilor su(terane si altora asemenea. ($) 1pele de supra'ata si al(iile acestora apartin proprietarului terenului pe care se 'ormeaza sau curg! in conditiile pre azute de lege. *roprietarul unui teren are! de asemenea! dreptul de a apropria si de a utiliza! in conditiile legii! apa iz oarelor si a lacurilor a'late pe terenul respecti ! apa 'reatica! precum si apele plu iale. (bligatia de granituire #rt. -.0 *roprietarii terenurilor in ecinate sunt o(ligati sa contri(uie la granituire prin reconstituirea 3otarului si 'i#area semnelor corespunzatoare! suportand! in mod egal! c3eltuielile ocazionate de aceasta. %reptul de ingradire #rt. -.1 .rice proprietar poate sa isi ingradeasca proprietatea! suportand! in conditiile legii! c3eltuielile ocazionate. 4tingerea dreptului de proprietate #rt. -.2 (1) Dreptul de proprietate pri ata se stinge prin pieirea (unului! dar nu se stinge prin neuz. 0l

poate 'i insa do(andit de altul prin uzucapiune sau intr-un alt mod! in cazurile si conditiile anume determinate de lege. (2) *roprietarul poate a(andona (unul sau mo(il sau poate renunta! prin declaratie autentica! la dreptul de proprietate asupra (unului imo(il! inscris in cartea 'unciara. Dreptul se stinge in momentul parasirii (unului mo(il! iar daca (unul este imo(il! prin inscrierea in cartea 'unciara! in conditiile legii! a declaratiei de renuntare. ($) 0#proprierea se poate 'ace numai pentru o cauza de utilitate pu(lica sta(ilita potri it legii! cu 2usta si preala(ila despagu(ire! 'i#ata de comun acord intre proprietar si e#propriator. "n caz de di ergenta asupra cuantumului despagu(irilor! acesta se sta(ileste pe cale 2udecatoreasca. (%) &u pot 'i supuse con'iscarii decat (unurile destinate sau 'olosite pentru sa arsirea unei in'ractiuni ori contra entii sau cele rezultate din acestea. 4ectiunea 2 $ #pararea dreptului de proprietate privata #ctiunea in revendicare #rt. -.) (1) *roprietarul unui (un are dreptul de a-l re endica de la posesor sau de la o alta persoana care il detine 'ara drept. 0l are! de asemenea! dreptul la despagu(iri! daca este cazul. (2) Dreptul la actiunea in re endicare este imprescripti(il! cu e#ceptia cazurilor in care prin lege se dispune alt'el. ($) Dreptul de proprietate do(andit cu (una-credinta! in conditiile legii! este pe deplin recunoscut. (%) =otararea 2udecatoreasca prin care s-a admis actiunea in re endicare este opoza(ila si poate 'i e#ecutata si impotri a tertului do(anditor! in conditiile -odului de procedura ci ila. #ctiunea negatorie #rt. -.+ (1) *roprietarul poate intenta actiunea negatorie contra oricarei persoane care pretinde ca este titularul reunui drept real! altul decat cel de proprietate! asupra (unului sau. (2) Dreptul la actiunea negatorie este imprescripti(il. Proba dreptului de proprietate a&upra i*obilelor in&cri&e in cartea 0unciara #rt. -."n cazul imo(ilelor inscrise in cartea 'unciara! do ada dreptului de proprietate se 'ace cu e#trasul de carte 'unciara. 0ectele ad*iterii actiunii in revendicare #rt. -.. (1) *aratul a 'i o(ligat la restituirea (unului sau la despagu(iri daca (unul a pierit din culpa sa ori a 'ost instrainat. "n aceleasi conditii! paratul a 'i o(ligat la restituirea productelor sau a contra alorii acestora. "n toate cazurile! despagu(irile or 'i e aluate in raport cu momentul restituirii. (2) *osesorul de rea-credinta sau detentorul precar a 'i o(ligat! la cerere! si la restituirea 'ructelor produse de (un pana la inapoierea acestuia catre proprietar. ($) *roprietarul poate 'i o(ligat! la cerere! sa restituie posesorului c3eltuielile necesare pe care acesta le-a 'acut. (%) -3eltuielile utile se restituie! la cerere! in limita sporului de aloare! daca prin lege nu se pre ede alt'el. ()) De asemenea! proprietarul a putea 'i o(ligat! la cerere! la restituirea c3eltuielilor necesare pentru producerea si culegerea 'ructelor sau a productelor.

(,) *aratul are un drept de retentie asupra produselor pana la restituirea c3eltuielilor 'acute pentru producerea si culegerea acestora! cu e#ceptia cazului in care proprietarul 'urnizeaza paratului o garantie indestulatoare. (7) Dreptul de retentie nu poate 'i e#ercitat in niciun caz asupra (unului 'rugi'er sau cand intrarea in stapanirea materiala a (unului s-a 'acut prin iolenta ori 'rauda sau cand produsele sunt (unuri perisa(ile ori sunt supuse! ca urmare a trecerii unei perioade scurte de timp! unei scaderi semni'icati e a alorii lor. (8) *roprietarul nu este dator sa acopere c3eltuielile oluptuare. *osesorul are dreptul de a-si insusi lucrarile e'ectuate cu aceste c3eltuieli numai daca prin aceasta (unul nu se deterioreaza. (:) Dispozitiile alin. ($)! (%) si (8) se aplica numai in acele situatii in care c3eltuielile nu se concretizeaza intr-o lucrare noua! caz in care sunt incidente dispozitiile corespunzatoare din materia accesiunii imo(iliare arti'iciale. Capitolul !! $ #cce&iunea 4ectiunea 1 $ %i&po'itii generale %obandirea dreptului de proprietate prin acce&iune #rt. -.7 *rin accesiune! proprietarul unui (un de ine proprietarul a tot ce se alipeste cu (unul ori se incorporeaza in acesta! daca legea nu pre ede alt'el. 6or*ele acce&iunii #rt. -.8 1ccesiunea este naturala! cand unirea sau incorporarea este urmarea unui e eniment natural! ori arti'iciala! cand rezulta din 'apta proprietarului ori a unei alte persoane. 4ectiunea 2 $ #cce&iunea i*obiliara naturala #luviunile #rt. -.9 1daugirile de teren la malurile apelor curgatoare re in proprietarului 'ondului ri eran! numai daca ele se 'ormeaza treptat. Terenul la&at de apele curgatoare #rt. -70 *roprietarul 'ondului ri eran do(andeste! de asemenea! terenul lasat de apele curgatoare care s-au retras treptat de la tarmul respecti . Terenul la&at de apele &tatatoare #rt. -71 (1) *roprietarul terenului incon2urat de 3elesteie! iazuri! canale si alte asemenea ape statatoare nu de ine proprietarul terenurilor aparute prin scaderea temporara a acestor ape su( inaltimea de scurgere. (2) >ot ast'el! proprietarul acestor ape nu do(andeste niciun drept asupra terenului acoperit ca urmare a unor re arsari sporadice. #vul&iunea #rt. -72

*roprietarul terenului de la care o apa curgatoare a smuls (rusc o portiune de mal din teren! alipind-o la terenul altui proprietar ri eran! nu pierde dreptul de proprietate asupra partii desprinse daca o re endica in termen de un an de la data 'aptului. #lbiile raurilor, in&ulele &i prundi&urile #rt. -7) (1) 1l(iile raurilor apartin proprietarilor ri erani! cu e#ceptia acelora care! potri it legii! 'ac o(iectul proprietatii pu(lice. (2) "nsulele si prundisurile care nu sunt in legatura cu terenurile a and malul la ni elul mediu al apei re in proprietarului al(iei. ($) Daca insula apartine proprietarilor ri erani si trece peste 2umatatea apei! 'iecare dintre ei are dreptul de proprietate asupra partii de insula ce se intinde spre el pornind de la 2umatatea apei. %reptul de proprietate a&upra in&ulelor nou$0or*ate #rt. -7+ "n cazul in care o apa curgatoare! 'ormandu-si un (rat nou! incon2oara terenul unui proprietar ri eran! el ramane proprietar asupra insulei ast'el create. #lbiile para&ite de apele curgatoare #rt. -71l(ia parasita de o apa curgatoare care si-a 'ormat un nou curs a a ea regimul 2uridic sta(ilit in legea speciala. #cce&iunea naturala a&upra ani*alelor #rt. -7. (1) 1nimalele domestice ratacite pe terenul altuia ii re in acestuia din urma daca proprietarul nu le re endica in termen de $0 de zile de la data declaratiei 'acute la primarie de catre proprietarul terenului. (2) *orum(eii! iepurii! pestii si alte asemenea animale care trec pe 'ondul altui proprietar apartin acestuia cat timp raman pe 'ond! cu e#ceptia cazului in care trecerea a 'ost pro ocata prin 'rauda sau prin arti'icii. ($) /oiul de al(ine trecut pe terenul altuia re ine proprietarului acestuia numai daca proprietarul roiului nu il urmareste sau inceteaza sa il urmareasca timp de doua zile. 4ectiunea ) $ #cce&iunea i*obiliara arti0iciala 91. %i&po'itii co*une %obandirea lucrarii de catre proprietarul i*obilului #rt. -77 (1) -onstructiile! plantatiile si orice alte lucrari e'ectuate asupra unui imo(il! denumite in continuare lucrari! re in proprietarului acelui imo(il daca prin lege sau act 2uridic nu se pre ede alt'el. (2) -and lucrarea este realizata de proprietarul imo(ilului cu materialele sale sau cu materialele altuia! dreptul de proprietate asupra lucrarii se naste in 'a oarea proprietarului imo(ilului din momentul inceperii lucrarii! pe masura realizarii ei! daca prin lege sau act 2uridic nu se pre ede alt'el. Categoriile de lucrari #rt. -78 (1) Lucrarile pot 'i autonome sau adaugate! cu caracter dura(il sau pro izoriu. (2) Lucrarile autonome sunt constructiile! plantatiile si orice alte lucrari cu caracter de sine

statator realizate asupra unui imo(il. ($) Lucrarile adaugate nu au caracter de sine statator. 0le pot 'i; a) necesare! atunci cand in lipsa acestora imo(ilul ar pieri sau s-ar deteriora< () utile! atunci cand sporesc aloarea economica a imo(ilului< c) oluptuare! atunci cand sunt 'acute pentru simpla placere a celui care le-a realizat! 'ara a spori aloarea economica a imo(ilului. Pre'u*tiile in 0avoarea proprietarului i*obilului #rt. -79 (1) .rice lucrare este prezumata a 'i 'acuta de proprietarul imo(ilului! cu c3eltuiala sa si ca este a lui! pana la pro(a contrara. (2) *ro(a contrara se poate 'ace cand s-a constituit un drept de super'icie! cand proprietarul imo(ilului nu si-a inta(ulat dreptul de proprietate asupra lucrarii noi sau in alte cazuri pre azute de lege. 92. Reali'area lucrarii cu *aterialele altuia Regi*ul 3uridic #rt. -80 (1) "n cazul in care a realizat lucrarea cu materialele altuia! proprietarul imo(ilului de ine proprietarul lucrarii! neputand 'i o(ligat la des'iintarea acesteia si nici la restituirea materialelor intre(uintate. (2) *roprietarul materialelor are numai dreptul la contra aloarea materialelor! precum si la repararea! in conditiile legii! a oricaror alte pre2udicii cauzate. 9). Reali'area unei lucrari autono*e cu caracter durabil a&upra i*obilului altuia Lucrarile autono*e cu caracter durabil e0ectuate cu buna$credinta #rt. -81 "n cazul in care autorul lucrarii autonome cu caracter dura(il asupra imo(ilului altuia este de (una-credinta! proprietarul imo(ilului are dreptul; a) sa ceara instantei sa dispuna inscrierea sa in cartea 'unciara ca proprietar al lucrarii! platind! la alegerea sa! autorului lucrarii 'ie aloarea materialelor si a manoperei! 'ie sporul de aloare adus imo(ilului prin e'ectuarea lucrarii< sau () sa ceara o(ligarea autorului lucrarii sa cumpere imo(ilul la aloarea de circulatie pe care acesta ar 'i a ut-o daca lucrarea nu s-ar 'i e'ectuat. Lucrarile autono*e cu caracter durabil e0ectuate cu rea$credinta #rt. -82 (1) "n cazul in care autorul lucrarii autonome cu caracter dura(il asupra imo(ilului altuia este de rea-credinta! proprietarul imo(ilului are dreptul; a) sa ceara instantei sa dispuna inscrierea sa in cartea 'unciara ca proprietar al lucrarii! cu plata! la alegerea sa! catre autorul lucrarii! a 2umatate din aloarea materialelor si a manoperei ori din sporul de aloare adus imo(ilului< sau () sa ceara o(ligarea autorului lucrarii la des'iintarea acesteia< sau c) sa ceara o(ligarea autorului lucrarii sa cumpere imo(ilul la aloarea de circulatie pe care acesta ar 'i a ut-o daca lucrarea nu s-ar 'i e'ectuat. (2) Des'iintarea lucrarii se 'ace! cu respectarea dispozitiilor legale in materie! pe c3eltuiala autorului acesteia! care este tinut totodata sa repare orice pre2udicii cauzate! inclusi pentru lipsa de 'olosinta.

9+. Reali'area unei lucrari adaugate cu caracter durabil a&upra i*obilului altuia Lucrarile adaugate nece&are #rt. -8) (1) *roprietarul imo(ilului do(andeste dreptul de proprietate asupra lucrarii adaugate necesare din momentul e'ectuarii acesteia! platind autorului c3eltuielile rezona(ile 'acute de acesta! c3iar daca imo(ilul nu mai e#ista. (2) "n cazul in care lucrarea a 'ost e'ectuata cu rea-credinta! din suma datorata de proprietarul imo(ilului se a putea deduce aloarea 'ructelor imo(ilului diminuata cu costurile necesare o(tinerii acestora. Lucrarile adaugate utile #rt. -8+ (1) "n cazul in care autorul lucrarii utile este de (una-credinta! proprietarul imo(ilului de ine proprietarul lucrarii din momentul e'ectuarii acesteia! cu plata! la alegerea sa; a) a alorii materialelor si a manoperei< sau () a sporului de aloare adus imo(ilului. (2) "n cazul in care autorul lucrarii utile este de rea-credinta! proprietarul imo(ilului are dreptul; a) sa de ina proprietarul lucrarii! in 'unctie de regimul acesteia! cu sau 'ara inscriere in cartea 'unciara! dupa caz! platind! la alegerea sa! autorului lucrarii 'ie 2umatate din aloarea materialelor si a manoperei! 'ie 2umatate din sporul de aloare adus imo(ilului< sau () sa ceara o(ligarea autorului lucrarii la des'iintarea acesteia! cu repunerea imo(ilului in situatia anterioara si plata de daune-interese. ($) "n am(ele cazuri! cand aloarea lucrarii este considera(ila! proprietarul imo(ilului poate cere o(ligarea autorului sa il cumpere la aloarea de circulatie pe care imo(ilul ar 'i a ut-o daca lucrarea nu s-ar 'i e'ectuat. Lucrarile adaugate voluptuare #rt. -8(1) "n cazul lucrarii oluptuare! proprietarul imo(ilului are dreptul; a) sa de ina proprietarul lucrarii! 'ara inscriere in cartea 'unciara si 'ara nicio o(ligatie catre autorul lucrarii< () sa ceara o(ligarea autorului de rea-credinta al lucrarii la des'iintarea acesteia! cu readucerea imo(ilului in situatia anterioara si plata de daune-interese. (2) 1utorul de (una-credinta al lucrarii poate sa o ridice inainte de restituirea imo(ilului catre proprietar! cu conditia de a readuce imo(ilul in situatia anterioara. 9-. !ntele&ul unor ter*eni 1una$credinta a autorului lucrarii #rt. -8. (1) 1utorul lucrarii este de (una-credinta daca se intemeiaza 'ie pe cuprinsul cartii 'unciare in care! la data realizarii lucrarii! era inscris ca proprietar al imo(ilului! 'ie pe un mod de do(andire nesupus inscrierii in cartea 'unciara! daca! in am(ele cazuri! nu rezulta din cartea 'unciara si nu a cunoscut pe nicio alta cale iciul titlului sau. (2) -u toate acestea! nu poate in oca (una-credinta cel care construieste in lipsa sau cu nerespectarea autorizatiilor cerute de lege. ($) Dispozitiile alin. (1) si (2) sunt aplica(ile si autorului lucrarii care se intemeiaza pe un drept de super'icie sau pe orice alt drept care! potri it legii! ii permite! realizand o lucrare asupra imo(ilului altuia! sa de ina proprietarul acesteia.

9.. %i&po'itii &peciale Lucrarile reali'ate partial a&upra i*obilului autorului #rt. -87 (1) "n cazul lucrarii cu caracter dura(il realizate cu (una-credinta partial asupra imo(ilului autorului si partial pe terenul proprietarului ecin! acesta din urma poate cere inscrierea intr-o noua carte 'unciara a unui drept de coproprietate al ecinilor asupra imo(ilului rezultat! incluzand terenul a'erent! in raport cu aloarea contri(utiei 'iecaruia. (2) Daca lucrarea a 'ost realizata cu rea-credinta! proprietarul terenului ecin poate opta intre a cere ridicarea lucrarii de pe teren! cu o(ligarea autorului acesteia la plata de daune-interese! daca este cazul! si a cere inscrierea in cartea 'unciara a unui drept de coproprietate al ecinilor. La sta(ilirea cotelor-parti se a tine seama de aloarea terenului proprietarului ecin si de 2umatate din aloarea contri(utiei autorului lucrarii. ($) "n caz de neintelegere intre parti! instanta de 2udecata a sta(ili aloarea contri(utiei 'iecareia la imo(ilul rezultat! respecti a cotelor-parti din dreptul de proprietate. Lucrarile provi'orii #rt. -88 -and lucrarea are caracter pro izoriu! in a(senta unei intelegeri contrare! autorul ei a 'i o(ligat sa o des'iinteze! cu respectarea dispozitiilor legale in materie! si! daca este de rea-credinta! sa plateasca despagu(iri pentru pre2udiciile cauzate! inclusi pentru lipsa de 'olosinta. !n&crierea dreptului de proprietate in cartea 0unciara #rt. -89 .ri de cate ori do(andirea dreptului de proprietate! e#clusi a sau pe cote-parti! este conditionata! potri it reglementarilor din prezenta sectiune! de inscrierea in cartea 'unciara! inscrierea se 'ace in temeiul con entiei partilor! inc3eiata in 'orma autentica! sau! dupa caz! al 3otararii 2udecatoresti. %reptul autorului lucrarii la ridicarea *aterialelor #rt. -90 (1) *ana la data inc3eierii con entiei sau a introducerii actiunii de catre cel indreptatit la inscrierea in cartea 'unciara! autorul lucrarii isi poate ridica materialele. (2) Daca lucrarea a 'ost e'ectuata cu rea-credinta! autorul acesteia a putea 'i o(ligat! daca este cazul! la plata de daune-interese. Regulile privind e/ercitarea dreptului autorului lucrarii la inde*ni'atie #rt. -91 (1) *rescriptia dreptului la actiune al autorului lucrarii pri ind plata indemnizatiei nu curge cat timp el este lasat de proprietar sa detina imo(ilul. (2) 1utorul lucrarii de (una-credinta are un drept de ipoteca legala asupra imo(ilului pentru plata indemnizatiei si poate cere inscrierea dreptului de ipoteca in (aza con entiei inc3eiate in 'orma autentica sau a unei 3otarari 2udecatoresti! potri it dispozitiilor art. )8:. Regulile privind obligarea autorului lucrarii la cu*pararea i*obilului #rt. -92 (1) .ri de cate ori proprietarul opteaza pentru o(ligarea autorului lucrarii la cumpararea imo(ilului! in a(senta intelegerii partilor! proprietarul poate cere instantei 2udecatoresti sta(ilirea pretului si pronuntarea unei 3otarari care sa tina loc de contract de anzare-cumparare. (2) *roprietarul initial al imo(ilului are un drept de ipoteca legala asupra acestuia pentru plata pretului de catre autorul lucrarii. Pa&ivitatea proprietarului pe durata reali'arii lucrarii #rt. -9)

1utorul de rea-credinta al lucrarii nu poate sa opuna proprietarului terenului pasi itatea pe care ar 'i adit-o pe durata realizarii lucrarii. #utorul lucrarii care 0olo&e&te *aterialele altuia #rt. -9+ Daca nu sunt indeplinite conditiile legale pentru do(andirea (unurilor mo(ile prin posesia de (una-credinta! cel care realizeaza o lucrare asupra imo(ilului altuia 'olosind materialele unui tert este o(ligat la plata contra alorii materialelor! precum si la repararea! in conditiile legii! a oricaror alte pre2udicii cauzate. 4tabilirea inde*ni'atiei &au a de&pagubirii #rt. -9.ri de cate ori! in aplicarea unei dispozitii din prezenta sectiune! instanta este in estita sa sta(ileasca intinderea indemnizatiei sau a despagu(irii! ea a tine seama de aloarea de circulatie a (unului calculata la data 3otararii 2udecatoresti. Ca'urile &peciale de acce&iune #rt. -9. (1) >itularul dreptului de super'icie ori al altui drept real asupra imo(ilului altuia care ii permite sa do(andeasca proprietatea asupra lucrarii realizate asupra acelui imo(il a a ea! in caz de accesiune! in mod corespunzator! drepturile si o(ligatiile reglementate pentru proprietarul imo(ilului! daca nu s-a pre azut alt'el in momentul constituirii dreptului real. (2) Dispozitiile art. )82 si art. )87 alin. (2) se aplica! in mod corespunzator! si lucrarilor autonome cu caracter dura(il e'ectuate de titularul unui drept real asupra imo(ilului altuia care nu ii permite sa do(andeasca proprietatea asupra lucrarii realizate asupra acelui imo(il. ($) *entru lucrarile adaugate e'ectuate de titularul unui drept real asupra imo(ilului altuia care nu ii permite sa do(andeasca proprietatea lucrarii realizate asupra acelui imo(il se aplica! in mod corespunzator! dispozitiile art. 71,! in lipsa unei pre ederi contrare. Lucrarile e0ectuate de un detentor precar #rt. -97 Lucrarile 'acute de un detentor precar sunt supuse! in mod corespunzator! regulilor aplica(ile autorului de rea-credinta. 4ectiunea + $ #cce&iunea *obiliara #cce&iunea *obiliara #rt. -98 (1) 5unul mo(il produs cu materialele altuia apartine celui care l-a con'ectionat sau! dupa caz! proprietarului materialelor! in 'unctie de raportul dintre manopera si aloarea materialelor! determinat la data con'ectionarii (unului. (2) *roprietarul (unului datoreaza despagu(iri egale cu aloarea manoperei sau! dupa caz! cu aloarea materialelor. Raportul dintre valoarea *anoperei &i valoarea *aterialelor #rt. -99 "n toate cazurile in care aloarea materialelor este egala cu manopera sau e#ista o di'erenta nesemni'icati a! proprietatea asupra (unului este comuna si se e#ercita in conditiile sectiunii a 2a a cap. "4 din prezentul titlu. ,nirea a doua bunuri *obile #rt. .00 "n cazul in care se unesc doua (unuri mo(ile a and proprietari di'eriti! 'iecare poate pretinde

separarea (unurilor daca prin aceasta celalalt proprietar nu ar su'eri un pre2udiciu mai mare de o zecime din aloarea (unului sau. Regulile aplicabile in ca'ul i*po&ibilitatii de &eparare a bunurilor unite #rt. .01 Daca nu se poate o(tine separarea (unurilor mo(ile unite sunt aplica(ile! in mod corespunzator! dispozitiile art. ):8 si )::. Capitolul !!! $ Li*itele 3uridice ale dreptului de proprietate privata 4ectiunea 1 $ Li*ite legale 91. %i&po'itii co*une !ntere&ul public &i intere&ul privat #rt. .02 (1) Legea poate limita e#ercitarea dreptului de proprietate 'ie in interes pu(lic! 'ie in interes pri at. (2) Limitele legale in interes pri at pot 'i modi'icate ori des'iintate temporar prin acordul partilor. *entru opoza(ilitate 'ata de terti este necesara indeplinirea 'ormalitatilor de pu(licitate pre azute de lege. Regulile privind protectia *ediului &i buna vecinatate #rt. .0) Dreptul de proprietate o(liga la respectarea sarcinilor pri ind protectia mediului si asigurarea (unei ecinatati! precum si la respectarea celorlalte sarcini care! potri it legii sau o(iceiului! re in proprietarului. 92. 6olo&irea apelor Regulile privind curgerea 0irea&ca a apelor #rt. .0+ (1) *roprietarul 'ondului in'erior nu poate impiedica in niciun 'el curgerea 'ireasca a apelor pro enite de pe 'ondul superior. (2) Daca aceasta curgere cauzeaza pre2udicii 'ondului in'erior! proprietarul acestuia poate cere autorizarea 2ustitiei spre a 'ace pe 'ondul sau lucrarile necesare sc3im(arii directiei apelor! suportand toate c3eltuielile ocazionate. ($) La randul sau! proprietarul 'ondului superior este o(ligat sa nu e'ectueze nicio lucrare de natura sa agra eze situatia 'ondului in'erior. Regulile privind curgerea provocata a apelor #rt. .0(1) *roprietarul 'ondului in'erior nu poate impiedica nici curgerea pro ocata de proprietarul 'ondului superior sau de alte persoane! asa cum este cazul apelor care tasnesc pe acest din urma 'ond datorita unor lucrari su(terane intreprinse de proprietarul acestuia! al apelor pro enite din secarea terenurilor mlastinoase! al apelor 'olosite intr-un scop casnic! agricol sau industrial! insa numai daca aceasta curgere preceda arsarea intr-un curs de apa sau intr-un sant. (2) "n acest caz! proprietarul 'ondului superior este o(ligat sa aleaga calea si mi2loacele de scurgere de natura sa aduca pre2udicii minime 'ondului in'erior! ramanand dator la plata unei

despagu(iri 2uste si preala(ile catre proprietarul acestui din urma 'ond. ($) Dispozitiile prezentului articol nu se aplica atunci cand pe 'ondul in'erior se a'la o constructie! impreuna cu gradina si curtea a'erenta! sau un cimitir. C7eltuielile re0eritoare la irigatii #rt. .0. (1) *roprietarul care rea sa 'oloseasca pentru irigarea terenului sau apele naturale si arti'iciale de care poate dispune in mod e'ecti are dreptul ca! pe c3eltuiala sa e#clusi a! sa 'aca pe terenul ri eranului opus lucrarile necesare pentru captarea apei. (2) Dispozitiile art. ,0) alin. (2) si ($) se aplica in mod corespunzator. (bligatia proprietarului caruia ii pri&o&e&te apa #rt. .07 (1) *roprietarul caruia ii prisoseste apa pentru necesitatile curente este o(ligat ca! in sc3im(ul unei 2uste si preala(ile compensatii! sa o'ere acest surplus pentru proprietarul care nu si-ar putea procura apa necesara pentru 'ondul sau decat cu o c3eltuiala e#cesi a. (2) *roprietarul nu poate 'i scutit de o(ligatia pre azuta la alin. (1) pretinzand ca ar putea acorda surplusului de apa o alta destinatie decat satis'acerea necesitatilor curente. 0l poate insa cere despagu(iri suplimentare proprietarului a'lat in ne oie! cu conditia de a do edi e#istenta reala a destinatiei pretinse. !ntrebuintarea i'voarelor #rt. .08 (1) *roprietarul poate acorda orice intre(uintare iz orului ce ar e#ista pe 'ondul sau! su( rezer a de a nu aduce atingere drepturilor do(andite de proprietarul 'ondului in'erior. (2) *roprietarul 'ondului pe care se a'la iz orul nu poate sa ii sc3im(e cursul daca prin aceasta sc3im(are ar lipsi locuitorii unei localitati de apa necesara pentru satis'acerea ne oilor curente. %e&pagubirile datorate proprietarului 0ondului pe care &e a0la i'vorul #rt. .09 (1) *roprietarul 'ondului pe care se a'la iz orul poate cere repararea pre2udiciilor cauzate de persoana care! prin lucrarile e'ectuate! a secat! a micsorat ori a alterat apele sale. (2) Daca starea de 'apt o permite! proprietarul 'ondului poate pretinde resta(ilirea situatiei anterioare atunci cand apa era indispensa(ila pentru e#ploatarea 'ondului sau. ($) "n cazul in care iz orul se intinde pe doua 'onduri in ecinate! dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator! tinand seama de intinderea iz orului pe 'iecare 'ond. Regulile &peciale privind 0olo&irea apelor #rt. .10 Dispozitiile prezentului paragra' se completeaza cu reglementarile speciale in materia regimului apelor. 9). Picatura &tre&inii Picatura &tre&inii #rt. .11 *roprietarul este o(ligat sa isi 'aca streasina casei sale ast'el incat apele pro enind de la ploi sa nu se scurga pe 'ondul proprietarului ecin. 9+. %i&tanta &i lucrarile inter*ediare cerute pentru anu*ite con&tructii, lucrari &i plantatii %i&tanta *ini*a in con&tructii #rt. .12 .rice constructii! lucrari sau plantatii se pot 'ace de catre proprietarul 'ondului numai cu

respectarea unei distante minime de ,0 de cm 'ata de linia de 3otar! daca nu se pre ede alt'el prin lege sau prin regulamentul de ur(anism! ast'el incat sa nu se aduca atingere drepturilor proprietarului ecin. .rice derogare de la distanta minima se poate 'ace prin acordul partilor e#primat printr-un inscris autentic. %i&tanta *ini*a pentru arbori #rt. .1) (1) "n lipsa unor dispozitii cuprinse in lege! regulamentul de ur(anism sau a o(iceiului locului! ar(orii tre(uie saditi la o distanta de cel putin 2 metri de linia de 3otar! cu e#ceptia acelora mai mici de 2 metri! a plantatiilor si a gardurilor ii. (2) "n caz de nerespectare a distantei! proprietarul ecin este indreptatit sa ceara scoaterea ori! dupa caz! taierea! la inaltimea cu enita! a ar(orilor! plantatiilor ori a gardurilor ii! pe c3eltuiala proprietarului 'ondului pe care acestea sunt ridicate. ($) *roprietarul 'ondului peste care se intind radacinile sau ramurile ar(orilor apartinand proprietarului ecin are dreptul de a le taia! precum si dreptul de a pastra 'ructele cazute in mod natural pe 'ondul sau. 9-. 2ederea a&upra proprietatii vecinului 6erea&tra &au de&c7iderea in 'idul co*un #rt. .1+ &u este permis sa se 'aca 'ereastra sau desc3idere in zidul comun decat cu acordul proprietarilor. %i&tanta *ini*a pentru 0erea&tra de vedere #rt. .1(1) 0ste o(ligatorie pastrarea unei distante de cel putin 2 metri intre 'ondul! ingradit sau neingradit! apartinand proprietarului ecin si 'ereastra pentru edere! (alconul ori alte asemenea lucrari ce ar 'i orientate catre acest 'ond. (2) 6ereastra pentru edere! (alconul ori alte asemenea lucrari neparalele cu linia de 3otar spre 'ondul in ecinat sunt interzise la o distanta mai mica de un metru. ($) Distanta se calculeaza de la punctul cel mai apropiat de linia de 3otar! e#istent pe 'ata zidului in care s-a desc3is ederea sau! dupa caz! pe linia e#terioara a (alconului! pana la linia de 3otar. Distanta! si in cazul lucrarilor neparalele! se masoara tot perpendicular! de la punctul cel mai apropiat al lucrarii de linia de 3otar si pana la aceasta linie. 6erea&tra de lu*ina #rt. .1. Dispozitiile art. ,1) nu e#clud dreptul proprietarului de a-si desc3ide! 'ara limita de distanta! 'erestre de lumina daca sunt ast'el construite incat sa impiedice ederea spre 'ondul in ecinat. 9.. %reptul de trecere %reptul de trecere #rt. .17 (1) *roprietarul 'ondului care este lipsit de acces la calea pu(lica are dreptul sa i sa permita trecerea pe 'ondul ecinului sau pentru e#ploatarea 'ondului propriu. (2) >recerea tre(uie sa se 'aca in conditii de natura sa aduca o minima stan2enire e#ercitarii dreptului de proprietate asupra 'ondului ce are acces la calea pu(lica< in cazul in care mai multe 'onduri ecine au acces la calea pu(lica! trecerea se a 'ace pe 'ondul caruia i s-ar aduce cele mai putine pre2udicii. ($) Dreptul de trecere este imprescripti(il. 0l se stinge in momentul in care 'ondul dominant do(andeste un alt acces la calea pu(lica.

/ercitarea dreptului de trecere in &ituatii &peciale #rt. .18 (1) Daca lipsa accesului pro ine din anzare! sc3im(! parta2 sau dintr-un alt act 2uridic! trecerea nu a putea 'i ceruta decat celor care au do(andit partea de teren pe care se 'acea anterior trecerea. (2) -and lipsa accesului este imputa(ila proprietarului care pretinde trecerea! aceasta poate 'i sta(ilita numai cu consimtamantul proprietarului 'ondului care are acces la calea pu(lica si cu plata du(lului despagu(irii. !ntinderea &i *odul de &tabilire a dreptului de trecere #rt. .19 "ntinderea si modul de e#ercitare a dreptului de trecere sunt determinate prin intelegerea partilor! prin 3otarare 2udecatoreasca sau printr-o 'olosinta continua pe timp de 10 ani. Pre&criptia actiunii in de&pagubire &i re&tituirea de&pagubirii inca&ate #rt. .20 (1) >ermenul de prescriptie pentru dreptul la actiunea in despagu(ire pe care o are proprietarul 'ondului aser it impotri a proprietarului 'ondului dominant incepe sa curga din momentul sta(ilirii dreptului de trecere. (2) "n cazul in care inceteaza dreptul de trecere! proprietarul 'ondului aser it este dator sa restituie despagu(irea incasata! cu deducerea pagu(ei su'erite in raport cu durata e'ecti a a dreptului de trecere. 97. #lte li*ite legale %reptul de trecere pentru utilitati #rt. .21 (1) *roprietarul este o(ligat sa permita trecerea prin 'ondul sau a retelelor edilitare ce deser esc 'onduri in ecinate sau din aceeasi zona! de natura conductelor de apa! gaz sau altele asemenea! a canalelor si a ca(lurilor electrice! su(terane ori aeriene! dupa caz! precum si a oricaror alte instalatii sau materiale cu acelasi scop. (2) 1ceasta o(ligatie su(zista numai pentru situatia in care trecerea prin alta parte ar 'i imposi(ila! periculoasa sau 'oarte costisitoare. ($) "n toate cazurile! proprietarul are dreptul la plata unei despagu(iri 2uste. Daca este or(a despre utilitati noi! despagu(irea tre(uie sa 'ie si preala(ila. (%) -ladirile! curtile si gradinile acestora sunt e#ceptate de la acest drept de trecere! daca ea are ca o(iect conducte si canale su(terane! in cazul in care acestea sunt utilitati noi. %reptul de trecere pentru e0ectuarea unor lucrari #rt. .22 (1) De asemenea! proprietarul este o(ligat sa permita 'olosirea 'ondului sau pentru e'ectuarea unor lucrari necesare 'ondului in ecinat! precum si accesul ecinului pe terenul sau pentru taierea crengilor si culegerea 'ructelor! in sc3im(ul unei despagu(iri! daca este cazul. (2) Dispozitiile art. ,21 alin. (2) sunt aplica(ile. %reptul de trecere pentru reintrarea in po&e&ie #rt. .2) (1) *roprietarul unui 'ond nu poate impiedica accesul altuia pentru a redo(andi posesia unui (un al sau! a2uns intamplator pe 'ondul respecti ! daca a 'ost instiintat in preala(il. (2) "n toate cazurile! proprietarul 'ondului are dreptul la o 2usta despagu(ire pentru pre2udiciile ocazionate de reintrarea in posesie! precum si pentru cele pe care (unul le-a cauzat 'ondului.

4tarea de nece&itate #rt. .2+ (1) "n cazul in care o persoana a 'olosit sau a distrus un (un al altuia pentru a se apara pe sine ori pe altul de un pericol iminent! proprietarul (unului are dreptul sa ceara o despagu(ire ec3ita(ila numai de la cel care a 'ost sal at. (2) &u poate pretinde nicio despagu(ire proprietarul care a pro ocat sau a 'a orizat aparitia pericolului. Reguli &peciale #rt. .2"ngradirile cuprinse in prezenta sectiune se completeaza cu dispozitiile legilor speciale pri ind regimul 2uridic al anumitor (unuri! cum ar 'i terenurile si constructiile de orice 'el! padurile! (unurile din patrimoniul national-cultural! (unurile sacre ale cultelor religioase! precum si altele asemenea. 4ectiunea 2 $ Li*ite conventionale Li*itarea dreptului de proprietate prin acte 3uridice #rt. .2. *roprietarul poate sa consimta la limitarea dreptului sau prin acte 2uridice! daca nu incalca ordinea pu(lica si (unele mora uri. Clau'a de inalienabilitate. Conditii. %o*eniu de aplicare #rt. .27 ;1< Prin conventie &au te&ta*ent &e poate inter'ice in&trainarea unui bun, in&a nu*ai pentru o durata de cel *ult +9 de ani &i daca e/i&ta un intere& &erio& &i legiti*. Ter*enul incepe &a curga de la data dobandirii bunului. (2) Do(anditorul poate 'i autorizat de catre instanta sa dispuna de (un daca interesul care a 2usti'icat clauza de inaliena(ilitate a (unului a disparut sau daca un interes superior o impune. ($) &ulitatea clauzei de inaliena(ilitate stipulate intr-un contract atrage nulitatea intregului contract daca a 'ost determinanta la inc3eierea acestuia. "n contractele cu titlu oneros! caracterul determinant se prezuma! pana la pro(a contrara. (%) -lauza de inaliena(ilitate este su(inteleasa in con entiile din care se naste o(ligatia de a transmite in iitor proprietatea catre o persoana determinata sau determina(ila. ()) >ransmiterea (unului pe cale de succesiune nu poate 'i oprita prin stipularea inaliena(ilitatii. Conditii de opo'abilitate #rt. .28 (1) -lauza de inaliena(ilitate nu poate 'i in ocata impotri a do(anditorilor (unului sau a creditorilor proprietarului care s-a o(ligat sa nu instraineze decat daca este ala(ila si indeplineste conditiile de opoza(ilitate. (2) *entru opoza(ilitate! clauza de inaliena(ilitate tre(uie sa 'ie supusa 'ormalitatilor de pu(licitate pre azute de lege! daca este cazul. ($) "n cazul (unurilor mo(ile! sunt aplica(ile! in mod corespunzator! regulile pre azute pentru do(andirea proprietatii prin posesia de (una-credinta. (%) "n cazul in care clauza de inaliena(ilitate a 'ost pre azuta intr-un contract cu titlu gratuit! ea este opoza(ila si creditorilor anteriori ai do(anditorului. ()) &eindeplinirea conditiilor de opoza(ilitate nu il lipseste pe (ene'iciarul clauzei de inaliena(ilitate de dreptul de a pretinde daune-interese proprietarului care nu se con'ormeaza acestei o(ligatii.

4anctiunile pentru nere&pectarea clau'ei de inalienabilitate #rt. .29 (1) "nstrainatorul poate sa ceara rezolutiunea contractului in cazul incalcarii clauzei de inaliena(ilitate de catre do(anditor. (2) 1tat instrainatorul! cat si tertul! daca inaliena(ilitatea s-a stipulat in 'a oarea acestuia! pot sa ceara anularea actului de instrainare su(sec ent inc3eiat cu nerespectarea clauzei. ($) &u pot 'i supuse urmaririi (unurile pentru care s-a stipulat inaliena(ilitatea! cat timp clauza produce e'ecte! daca prin lege nu se pre ede alt'el. 4ectiunea ) $ Li*ite 3udiciare %epa&irea inconvenientelor nor*ale ale vecinatatii #rt. .)0 (1) Daca proprietarul cauzeaza! prin e#ercitarea dreptului sau! incon eniente mai mari decat cele normale in relatiile de ecinatate! instanta de 2udecata poate! din considerente de ec3itate! sa il o(lige la despagu(iri in 'olosul celui atamat! precum si la resta(ilirea situatiei anterioare atunci cand acest lucru este posi(il. (2) "n cazul in care pre2udiciul cauzat ar 'i minor in raport cu necesitatea sau utilitatea des'asurarii acti itatii pre2udicia(ile de catre proprietar! instanta a putea incu iinta des'asurarea acelei acti itati. -el pre2udiciat a a ea insa dreptul la despagu(iri. ($) Daca pre2udiciul este iminent sau 'oarte pro(a(il! instanta poate sa incu iinteze! pe cale de ordonanta presedintiala! masurile necesare pentru pre enirea pagu(ei. Capitolul !2 $ Proprietatea co*una 4ectiunea 1 $ %i&po'itii generale Notiune #rt. .)1 Dispozitiile prezentului capitol se aplica ori de cate ori! in temeiul unui act 2uridic sau al altui mod de do(andire pre azut de lege! dreptul de proprietate pri ata are 2 sau mai multi titulari. 6or*ele proprietatii co*une #rt. .)2 (1) 6ormele proprietatii comune sunt urmatoarele; a) proprietatea pe cote-parti (coproprietatea)< () proprietatea in de almasie (de almasia). (2) -oproprietatea poate 'i o(isnuita sau 'ortata. ($) -oproprietatea 'ortata nu poate inceta prin parta2 2udiciar. Pre'u*tia de coproprietate #rt. .)) Daca (unul este stapanit in comun! coproprietatea se prezuma! pana la pro(a contrara. 4ectiunea 2 $ Coproprietatea obi&nuita !ntinderea cotelor$parti #rt. .)+

(1) 6iecare coproprietar este titularul e#clusi al unei cote-parti din dreptul de proprietate si poate dispune in mod li(er de aceasta in lipsa de stipulatie contrara. (2) -otele-parti sunt prezumate a 'i egale! pana la pro(a contrara. Daca (unul a 'ost do(andit prin act 2uridic! pro(a contrara nu se a putea 'ace decat prin inscrisuri. Reparti'area bene0iciilor &i a &arcinilor intre coproprietari #rt. .)-oproprietarii or imparti (ene'iciile si or suporta sarcinile coproprietatii! proportional cu cota lor parte din drept. /ercitarea in co*un a dreptului de 0olo&inta #rt. .). (1) 6iecare coproprietar are dreptul de a 'olosi (unul comun in masura in care nu sc3im(a destinatia si nu aduce atingere drepturilor celorlalti coproprietari. (2) -el care! impotri a ointei celorlalti proprietari! e#ercita in mod e#clusi 'olosinta (unului comun poate 'i o(ligat la despagu(iri. 6ructele bunului co*un #rt. .)7 6ructele produse de (unul comun se cu in tuturor coproprietarilor! proportional cu cota lor parte din drept. %reptul la re&tituirea c7eltuielilor #rt. .)8 (1) -oproprietarul care a suportat singur c3eltuielile producerii sau culegerii 'ructelor are dreptul la restituirea acestor c3eltuieli de catre coproprietari! in proportie cu cotele lor parti. (2) 6ructele naturale sau 'ructele industriale ale (unului comun insusite de un coproprietar 'ac parte din masa parta2a(ila cat timp ele nu au 'ost consumate ori instrainate sau nu au pierit si pot 'i identi'icate distinct. "n caz contrar! coproprietarul interesat are dreptul la despagu(iri! cu e#ceptia cazului in care 'ructele au pierit in mod 'ortuit. Dreptul la actiunea in despagu(iri este supus prescriptiei! potri it dreptului comun. ($) Dreptul de a reclama 'ructele ci ile ale (unului comun insusite de un coproprietar este supus prescriptiei! potri it dreptului comun. "odul de 0olo&ire a bunului co*un #rt. .)9 8odul de 'olosire a (unului comun se sta(ileste prin acordul coproprietarilor! iar in caz de neintelegere! prin 3otarare 2udecatoreasca. #ctele de con&ervare #rt. .+0 6iecare coproprietar poate sa 'aca acte de conser are cu pri ire la (unul comun 'ara acordul celorlalti coproprietari. #ctele de ad*ini&trare &i de di&po'itie #rt. .+1 (1) 1ctele de administrare! precum inc3eierea sau denuntarea unor contracte de locatiune! cesiunile de enituri imo(iliare si altele asemenea! cu pri ire la (unul comun pot 'i 'acute numai cu acordul coproprietarilor ce detin ma2oritatea cotelor-parti. (2) 1ctele de administrare care limiteaza in mod su(stantial posi(ilitatea unui coproprietar de a 'olosi (unul comun in raport cu cota sa parte ori care impun acestuia o sarcina e#cesi a prin raportare la cota sa parte sau la c3eltuielile suportate de catre ceilalti coproprietari nu or putea 'i e'ectuate decat cu acordul acestuia. ($) -oproprietarul sau coproprietarii interesati pot cere instantei sa suplineasca acordul

coproprietarului a'lat in imposi(ilitate de a-si e#prima ointa sau care se opune in mod a(uzi la e'ectuarea unui act de administrare indispensa(il mentinerii utilitatii sau alorii (unului. (%) .rice acte 2uridice de dispozitie cu pri ire la (unul comun! actele de 'olosinta cu titlu gratuit! cesiunile de enituri imo(iliare si locatiunile inc3eiate pe termen mai mare de $ ani! precum si actele care urmaresc e#clusi in'rumusetarea (unului nu se pot inc3eia decat cu acordul tuturor coproprietarilor. .rice act 2uridic cu titlu gratuit a 'i considerat act de dispozitie. 4anctiunile #rt. .+2 (1) 1ctele 2uridice 'acute cu nerespectarea regulilor pre azute la art. ,%1 sunt inopoza(ile coproprietarului care nu a consimtit! e#pres ori tacit! la inc3eierea actului. (2) -oproprietarului atamat i se recunoaste dreptul ca! inainte de parta2! sa e#ercite actiunile posesorii impotri a tertului care ar 'i intrat in posesia (unului comun in urma inc3eierii actului. "n acest caz! restituirea posesiei (unului se a 'ace in 'olosul tuturor coproprietarilor! cu dauneinterese! daca este cazul! in sarcina celor care au participat la inc3eierea actului. #ctiunile in 3u&titie #rt. .+) (1) 6iecare coproprietar poate sta singur in 2ustitie! indi'erent de calitatea procesuala! in orice actiune pri itoare la coproprietate! inclusi in cazul actiunii in re endicare. (2) =otararile 2udecatoresti pronuntate in 'olosul coproprietatii pro'ita tuturor coproprietarilor. =otararile 2udecatoresti potri nice unui coproprietar nu sunt opoza(ile celorlalti coproprietari. ($) -and actiunea nu este introdusa de toti coproprietarii! paratul poate cere instantei de 2udecata introducerea in cauza a celorlalti coproprietari in calitate de reclamanti! in termenul si conditiile pre azute in -odul de procedura ci ila pentru c3emarea in 2udecata a altor persoane. Contractele de ad*ini&trare a coproprietatii #rt. .++ (1) Se poate deroga de la dispozitiile art. ,$)! ,$,! ,%1 si art. ,%2 alin. (1) printr-un contract de administrare a coproprietatii inc3eiat cu acordul tuturor coproprietarilor. (2) "n cazul in care oricare dintre coproprietari denunta contractul de administrare! acesta isi inceteaza e#istenta! ramanand aplica(ile regulile din prezenta sectiune. ($) "n cazul in care! printre (unurile a'late in coproprietate! se a'la si (unuri imo(ile! contractele de administrare a coproprietatii si declaratiile de denuntare a acestora or 'i notate in cartea 'unciara! la cererea oricaruia dintre coproprietari. Regulile aplicabile in ca'ul cotitularilor altor drepturi reale #rt. .+Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica in mod corespunzator si in cazul e#ercitarii impreuna! de catre doua sau mai multe persoane! a unui alt drept real principal. 4ectiunea ) $ Coproprietatea 0ortata 91. %i&po'itii co*une Ca'urile de coproprietate 0ortata #rt. .+. Se a'la in coproprietate 'ortata; 1. (unurile pre azute la art. ,%:! ,,0! ,87 si 1.1%1< 2. (unurile comune necesare sau utile pentru 'olosirea a doua imo(ile ecine! situate pe linia de 3otar intre acestea! cum ar 'i potecile! 'antanile! drumurile si iz oarele<

$. (unurile comune a'ectate utilizarii a doua sau a mai multor 'onduri! cum ar 'i o centrala termica sau alte instalatii care deser esc doua sau mai multe cladiri! un drum comun intr-un cartier de locuinte sau alte asemenea (unuri< %. orice alt (un comun pre azut de lege. Regi*ul 3uridic general #rt. .+7 (1) 6iecare coproprietar poate e#ercita 'olosinta (unului comun! cu conditia sa respecte destinatia acestuia si sa permita e#ercitarea 'olosintei de catre ceilalti coproprietari. (2) -and (unul comun are caracter accesoriu in raport cu un (un principal! 'iecare coproprietar poate sa dispuna cu pri ire la cota sa parte din dreptul de proprietate asupra (unului comun numai odata cu e#ercitarea dreptului de dispozitie asupra (unului principal. ($) -3eltuielile pentru intretinerea si conser area (unului comun se suporta in mod proportional cu cota-parte din drept a 'iecarui coproprietar. -and (unul comun are caracter accesoriu! in a(senta unei con entii contrare! cota-parte din drept a 'iecarui coproprietar se sta(ileste in 'unctie de intinderea (unului principal. 92. Coproprietatea a&upra partilor co*une din cladirile cu *ai *ulte eta3e &au aparta*ente !. Partile co*une Notiune #rt. .+8 (1) Daca intr-o cladire sau intr-un ansam(lu rezidential e#ista spatii cu destinatie de locuinta sau cu alta destinatie a and proprietari di'eriti! partile din cladire care! 'iind destinate intre(uintarii spatiilor respecti e! nu pot 'i 'olosite decat in comun sunt o(iectul unui drept de coproprietate 'ortata. (2) *artile comune sunt (unuri accesorii in raport cu spatiile locati e! care constituie (unurile principale in sensul art. )%,. Partile co*une #rt. .+9 (1) Sunt considerate parti comune! in masura in care prin lege ori prin act 2uridic nu se pre ede alt'el; a) terenul pe care se a'la cladirea! compus atat din supra'ata construita! cat si din cea neconstruita necesara! potri it naturii sau destinatiei constructiei! pentru a asigura e#ploatarea normala a acesteia< pentru e entuala supra'ata e#cedentara proprietarii sunt titularii unei coproprietati o(isnuite< () 'undatia! curtea interioara! structura! structura de rezistenta! peretii perimetrali si despartitori dintre proprietati si/sau spatiile comune! acoperisul! terasele! scarile si casa scarilor! 3olurile! pi nitele si su(solurile necompartimentate! rezer oarele de apa! centralele termice proprii si ascensoarele< c) instalatiile de apa si canalizare! electrice! de telecomunicatii! de incalzire si de gaze de la (ransament/racord pana la punctul de distri(utie catre partile a'late in proprietate e#clusi a! canalele plu iale! paratrasnetele! antenele colecti e! precum si alte asemenea parti< d) alte (unuri care! potri it legii sau ointei partilor! sunt in 'olosinta comuna. (2) -osurile de 'um si de aerisire! precum si spatiile pentru spalatorii si uscatorii sunt considerate parti comune e#clusi pentru coproprietarii care utilizeaza aceste utilitati in con'ormitate cu proiectul cladirii.

#tribuirea in 0olo&inta e/clu&iva a partilor co*une #rt. .-0 (1) *artile comune pot 'i atri(uite coproprietarilor in 'olosinta e#clusi a numai daca prin aceasta nu sunt lezate drepturile celorlalti coproprietari. (2) Decizia de atri(uire in 'olosinta e#clusi a tre(uie adoptata cu o ma2oritate de doua treimi din numarul coproprietarilor si al cotelor-parti. "n cladirile unde sunt constituite asociatii de proprietari! decizia se adopta de catre adunarea generala! cu aceeasi ma2oritate. #ctele 3uridice privind cotele$parti #rt. .-1 -ota-parte din dreptul de proprietate asupra partilor comune are caracter accesoriu in raport cu dreptul de proprietate asupra spatiului din cladire care constituie (unul principal< instrainarea sau ipotecarea cotei-parti nu se a putea 'ace decat odata cu dreptul asupra spatiului care constituie (unul principal. 4tabilirea cotelor$parti #rt. .-2 "n lipsa unei stipulatii contrare e#istente in titlurile de proprietate! cotele-parti se sta(ilesc prin raportarea supra'etei utile a 'iecarui spatiu locati la totalul supra'etei utile a spatiilor locati e din cladire. !!. %repturile &i obligatiile coproprietarilor /ercitarea dreptului de 0olo&inta #rt. .-) 6iecare coproprietar poate 'olosi! in conditiile acordului de asociere! atat spatiul care constituie (unul principal! cat si partile comune! 'ara a aduce atingere drepturilor celorlalti proprietari si 'ara a sc3im(a destinatia cladirii. "n lipsa acordului de asociere! dispozitiile art. ,%7 raman aplica(ile. C7eltuielile legate de intretinerea, repararea &i e/ploatarea partilor co*une #rt. .-+ (1) "n lipsa unor pre ederi legale sau intelegeri contrare! 'iecare coproprietar suporta c3eltuielile legate de intretinerea! repararea si e#ploatarea partilor comune! in proportie cu cota sa parte. (2) -u toate acestea! c3eltuielile legate de partile comune 'olosite e#clusi de catre unii dintre coproprietari cad in sarcina acestora din urma. (bligatia de con&ervare a cladirii #rt. .-*roprietarul este o(ligat sa asigure intretinerea spatiului care constituie (unul principal! ast'el incat cladirea sa se pastreze in stare (una. (bligatia de a per*ite acce&ul in &patiile care con&tituie bunurile principale #rt. .-. (1) -oproprietarii sunt o(ligati sa permita accesul in spatiile care constituie (unuri principale pentru e'ectuarea lucrarilor necesare conser arii cladirii si intretinerii partilor comune. (2) "n aceasta situatie! pentru pre2udiciile cauzate! ei or 'i despagu(iti de catre asociatia de proprietari sau! dupa caz! de catre proprietarul in interesul caruia au 'ost e'ectuate lucrarile. Regulile aplicabile in ca'ul di&trugerii cladirii #rt. .-7 (1) "n cazul in care cladirea a 'ost distrusa in intregime ori intr-o proportie mai mare de 2umatate din aloarea ei! orice coproprietar poate! in lipsa unei intelegeri contrare! sa solicite anzarea la licitatie pu(lica a terenului si a materialelor de constructie care au rezultat.

(2) "n caz de distrugere a unei parti mai mici decat cea pre azuta la alin. (1)! coproprietarii or contri(ui la re'acerea partilor comune! proportional cu cotele-parti. Daca unul sau mai multi coproprietari re'uza sau nu pot sa participe la re'acere! ei sunt o(ligati sa cedeze celorlalti coproprietari cotele lor parti din dreptul de proprietate. *retul se sta(ileste de parti ori! in caz de neintelegere! de catre instanta 2udecatoreasca. !ncetarea de&tinatiei 0olo&intei co*une #rt. .-8 (1) "ncetarea destinatiei de 'olosinta comuna pentru partile comune din cladirile cu mai multe eta2e sau apartamente se poate 3otari moti at cu o ma2oritate de doua treimi din numarul coproprietarilor. (2) "n acest caz! de in aplica(ile dispozitiile pri itoare la coproprietatea o(isnuita si temporara. -u toate acestea! instrainarea sau ipotecarea se poate realiza daca e#ista o ma2oritate de doua treimi din numarul coproprietarilor. ($) "n cazurile pre azute la alin. (1) si (2)! coproprietarii care nu au otat ori! dupa caz! s-au opus la instrainare sau ipotecare au dreptul la o despagu(ire 2usta sta(ilita pe cale con entionala ori! in caz de neintelegere! pe cale 2udecatoreasca. (%) -onstatarea incetarii destinatiei de 'olosinta comuna pentru aceste parti se 'ace prin 3otarare a adunarii generale a asociatiei de proprietari adoptata cu o ma2oritate de doua treimi din numarul coproprietarilor. ()) "mo(ilul! respecti partea din imo(il care rezulta din incetarea destinatiei 'olosintei comune se inscrie in mod corespunzator in cartea 'unciara pe (aza documentatiei cadastrale intocmite in acest scop. !!!. #&ociatia de proprietari Con&tituirea a&ociatiilor de proprietari #rt. .-9 "n cazul cladirilor cu mai multe eta2e ori apartamente sau in cazul ansam(lurilor rezidentiale 'ormate din locuinte indi iduale! amplasate izolat! insiruit sau cuplat! in care e#ista proprietati comune si proprietati indi iduale! se constituie asociatia de proprietari! care se organizeaza si 'unctioneaza in conditiile legii. 9). Coproprietatea a&upra de&partiturilor co*une Pre'u*tia de coproprietate a&upra de&partiturilor co*une #rt. ..0 (1) @idul! santul! precum si orice alta despartitura intre doua 'onduri sunt prezumate a 'i in proprietatea comuna a ecinilor! daca nu rezulta contrariul din titlul de proprietate! dintr-un semn de necomunitate ori daca proprietatea comuna nu a de enit proprietate e#clusi a prin uzucapiune! in conditiile legii. (2) Dispozitiile art. ,)1 sunt aplica(ile in mod corespunzator. 4e*nele de neco*unitate #rt. ..1 (1) 0#ista semn de necomunitate a zidului atunci cand culmea acestuia este dreapta si perpendiculara spre un 'ond si inclinata spre celalalt 'ond. @idul este prezumat a 'i in proprietatea e#clusi a a proprietarului 'ondului catre care este inclinata coama zidului. (2) 0#ista semn de necomunitate a santului atunci cand pamantul este aruncat ori inaltat e#clusi pe o parte a santului. Aantul este prezumat a 'i in proprietatea e#clusi a a proprietarului 'ondului pe care este aruncat pamantul.

($) 4or 'i considerate semne de necomunitate orice alte semne care 'ac sa se prezume ca zidul a 'ost construit e#clusi de unul dintre proprietari. (bligatia de con&truire a de&partiturilor co*une #rt. ..2 (1) .ricare dintre ecini ii poate o(liga pe proprietarii 'ondurilor in ecinate sa contri(uie la construirea unei despartituri comune. (2) "n lipsa unor dispozitii legale! a regulilor de ur(anism sau a o(iceiului locului! inaltimea zidului comun se sta(ileste de parti! dar 'ara a depasi 2 metri! socotindu-se si coama zidului. C7eltuielile de intretinere &i reparare a de&partiturilor co*une #rt. ..) (1) -oproprietarii sunt tinuti sa suporte c3eltuielile ocazionate de intretinerea si repararea despartiturii comune! proportional cu dreptul 'iecaruia. (2) -u toate acestea! 'iecare coproprietar poate sa nu participe la c3eltuielile de intretinere si reparare! renuntand la dreptul sau de proprietate asupra despartiturii comune! dispozitiile in materie de carte 'unciara 'iind aplica(ile. -oproprietarul nu a putea 'i aparat de a participa la c3eltuieli! in cazul in care are o constructie spri2inita de zidul comun ori in cazul in care trage un alt 'olos din e#ploatarea despartiturii comune. Con&tructiile &i in&talatiile a0late in legatura cu 'idul co*un #rt. ..+ (1) .ricare dintre coproprietari are dreptul sa spri2ine constructii ori sa instaleze grinzi in zidul comun cu o(ligatia de a lasa , centimetri spre celalalt coproprietar si 'ara a a'ecta dreptul acestuia de a spri2ini constructiile sale ori de a instala propriile grinzi in zidul comun. (2) +n coproprietar a a ea dreptul de a scurta grinzile puse de ecinul sau pana in 2umatatea zidului! in cazul in care ar dori sa instaleze el insusi grinzi ori sa construiasca un cos de 'um in acelasi loc. !naltarea 'idului co*un #rt. ..(1) .ricare dintre coproprietari poate sa inalte zidul! cu indatorirea de a suporta singur c3eltuielile de inaltare peste limita zidului comun! precum si c3eltuielile de reparare a partii comune a zidului ca urmare a inaltarii acestuia. (2) "n cazul in care zidul nu poate rezista inaltarii! proprietarul care doreste sa 'aca aceasta inaltare este dator sa reconstruiasca zidul in intregime luand din 'ondul sau supra'ata pentru a asigura grosimea necesara zidului nou-ridicat. ($) 4ecinul care nu a contri(uit la inaltare poate do(andi coproprietatea! platind 2umatate din aloarea actualizata a materialelor si manoperei 'olosite! precum si! daca este cazul! 2umatate din aloarea terenului intre(uintat pentru ingrosarea zidului. %obandirea coproprietatii a&upra de&partiturilor #rt. ... 4ecinul care nu a contri(uit la realizarea despartiturii comune poate do(andi un drept de coproprietate asupra despartiturii! platind 2umatate din aloarea actualizata a materialelor si manoperei 'olosite si! dupa caz! 2umatate din aloarea terenului pe care despartitura a 'ost construita. Dispozitiile in materie de carte 'unciara raman aplica(ile. 4ectiunea + $ Proprietatea co*una in deval*a&ie Proprietatea co*una in deval*a&ie #rt. ..7

0#ista proprietate in de almasie atunci cand! prin e'ectul legii sau in temeiul unui act 2uridic! dreptul de proprietate apartine concomitent mai multor persoane 'ara ca reuna dintre acestea sa 'ie titularul unei cote-parti determinate din dreptul de proprietate asupra (unului sau (unurilor comune. Regulile aplicabile proprietatii deval*a&e #rt. ..8 (1) Daca se naste prin e'ectul legii! proprietatea in de almasie este supusa dispozitiilor acelei legi care se completeaza! in mod corespunzator! cu cele pri ind regimul comunitatii legale. (2) "n cazul in care iz orul proprietatii in de almasie este un act 2uridic! dispozitiile pri itoare la regimul comunitatii legale se aplica in mod corespunzator. 4ectiunea - $ Parta3ul !*pre&criptibilitatea actiunii de parta3 #rt. ..9 "ncetarea coproprietatii prin parta2 poate 'i ceruta oricand! a'ara de cazul in care parta2ul a 'ost suspendat prin lege! act 2uridic ori 3otarare 2udecatoreasca. 6elurile parta3ului #rt. .70 *arta2ul poate 'i 'acut prin (una in oiala sau prin 3otarare 2udecatoreasca! in conditiile legii. !*parteala partilor co*une ale cladirilor #rt. .71 (1) *arta2ul este inadmisi(il in cazurile pre azute de sectiunile a $-a si a %-a din prezentul capitol! precum si in alte cazuri pre azute de lege. (2) -u toate acestea! parta2ul poate 'i cerut in cazul partilor comune din cladirile cu mai multe eta2e sau apartamente atunci cand aceste parti inceteaza de a mai 'i destinate 'olosintei comune. ($) "n cazul proprietatii periodice si in celelalte cazuri de coproprietate 'ortata! parta2ul este posi(il numai prin (una in oiala. Conventiile privitoare la &u&pendarea parta3ului #rt. .72 -on entiile pri ind suspendarea parta2ului nu pot 'i inc3eiate pentru o perioada mai mare de ) ani. "n cazul imo(ilelor! con entiile tre(uie inc3eiate in 'orma autentica si supuse 'ormalitatilor de pu(licitate pre azute de lege. 4u&pendarea pronuntarii parta3ului prin 7otarare 3udecatorea&ca #rt. .7) "nstanta sesizata cu cererea de parta2 poate suspenda pronuntarea parta2ului! pentru cel mult un an! pentru a nu se aduce pre2udicii gra e intereselor celorlalti coproprietari. Daca pericolul acestor pre2udicii este inlaturat inainte de implinirea termenului! instanta! la cererea partii interesate! a re eni asupra masurii. Conditiile &peciale privind capacitatea de e/ercitiu #rt. .7+ Daca un coproprietar este lipsit de capacitate de e#ercitiu ori are capacitate de e#ercitiu restransa! parta2ul a putea 'i 'acut prin (una in oiala numai cu autorizarea instantei de tutela! precum si! daca este cazul! a ocrotitorului legal. !nad*i&ibilitatea parta3ului in ca'ul u'ucapiunii #rt. .7*arta2ul poate 'i cerut c3iar atunci cand unul dintre coproprietari a 'olosit e#clusi (unul! a'ara de

cazul cand acesta l-a uzucapat! in conditiile legii. Regulile privitoare la *odul de i*partire #rt. .7. (1) *arta2ul (unurilor comune se a 'ace in natura! proportional cu cota-parte a 'iecarui coproprietar. (2) Daca (unul este indi izi(il ori nu este comod parta2a(il in natura! parta2ul se a 'ace in unul dintre urmatoarele moduri; a) atri(uirea intregului (un! in sc3im(ul unei sulte! in 'a oarea unuia ori a mai multor coproprietari! la cererea acestora< () anzarea (unului in modul sta(ilit de coproprietari ori! in caz de neintelegere! la licitatie pu(lica! in conditiile legii! si distri(uirea pretului catre coproprietari proportional cu cota-parte a 'iecaruia dintre ei. %atoriile na&cute in legatura cu bunul co*un #rt. .77 (1) .ricare dintre coproprietari poate cere stingerea datoriilor nascute in legatura cu coproprietatea si care sunt scadente ori de in scadente in cursul anului in care are loc parta2ul. (2) Suma necesara pentru stingerea acestor o(ligatii a 'i preluata! in lipsa unei stipulatii contrare! din pretul anzarii (unului comun cu ocazia parta2ului si a 'i suportata de catre coproprietari proportional cu cota-parte a 'iecaruia. /ecutarea &ilita privitoare la bunul co*un #rt. .78 (1) -reditorii unui coproprietar pot urmari silit cota lui parte din dreptul asupra (unului comun sau pot cere instantei imparteala (unului! caz in care urmarirea se a 'ace asupra partii de (un sau! dupa caz! asupra sumei de (ani cu enite de(itorului. (2) "n cazul anzarii silite a unei cote-parti din dreptul de proprietate asupra unui (un! e#ecutorul 2udecatoresc ii a noti'ica pe ceilalti coproprietari cu cel putin doua saptamani inainte de data sta(ilita pentru anzare! instiintandu-i despre ziua! ora si locul licitatiei. La pret egal! coproprietarii or 'i pre'erati la ad2udecarea cotei-parti. ($) -reditorii care au un drept de garantie asupra (unului comun ori cei a caror creanta s-a nascut in legatura cu conser area sau administrarea acestuia au dreptul sa urmareasca silit (unul! in mainile oricui s-ar gasi! atat inainte! cat si dupa parta2. (%) -on entiile de suspendare a impartelii pot 'i opuse creditorilor numai daca! inainte de nasterea creantelor! au do(andit data certa in cazul (unurilor mo(ile sau au 'ost autenti'icate in cazul (unurilor imo(ile si s-au indeplinit 'ormalitatile de pu(licitate pre azute de lege! daca este cazul. %repturile creditorilor per&onali ai coproprietarului #rt. .79 (1) -reditorii personali ai unui coproprietar or putea! de asemenea! sa inter ina! pe c3eltuiala lor! in parta2ul cerut de coproprietari ori de un alt creditor. 0i nu pot insa sa atace un parta2 e'ectuat! a'ara numai daca acesta s-a 'acut in lipsa lor si 'ara sa se tina seama de opozitia pe care au 'acut-o! precum si in cazurile cand parta2ul a 'ost simulat ori s-a 'acut ast'el incat creditorii nu au putut sa inter ina in proces. (2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplica(ile si in cazul creditorilor care au un drept de garantie asupra (unului comun ori al celor a caror creanta s-a nascut in legatura cu conser area sau administrarea acestuia. 0ectele 3uridice ale parta3ului #rt. .80

(1) 6iecare coproprietar de ine proprietarul e#clusi al (unurilor sau! dupa caz! al sumelor de (ani ce i-au 'ost atri(uite numai cu incepere de la data sta(ilita in actul de parta2! dar nu mai de reme de data inc3eierii actului! in cazul impartelii oluntare! sau! dupa caz! de la data ramanerii de'initi e a 3otararii 2udecatoresti. (2) "n cazul imo(ilelor! e'ectele 2uridice ale parta2ului se produc numai daca actul de parta2 inc3eiat in 'orma autentica sau 3otararea 2udecatoreasca ramasa de'initi a! dupa caz! au 'ost inscrise in cartea 'unciara. (po'abilitatea unor acte 3uridice #rt. .81 1ctele inc3eiate! in conditiile legii! de un coproprietar cu pri ire la (unul comun raman ala(ile si sunt opoza(ile celui caruia i-a 'ost atri(uit (unul in urma parta2ului. 4tra*utarea garantiilor #rt. .82 7arantiile constituite de un coproprietar asupra cotei sale parti se stramuta de drept asupra (unului atri(uit acestuia sau! dupa caz! a sumelor de (ani care i-au 'ost atri(uite prin parta2. 8arantia pentru evictiune &i vicii a&cun&e #rt. .8) (1) -oproprietarii isi datoreaza! in limita cotelor-parti! garantie pentru e ictiune si icii ascunse! dispozitiile legale pri itoare la o(ligatia de garantie a anzatorului aplicandu-se in mod corespunzator. (2) 6iecare este o(ligat sa il despagu(easca pe coproprietarul pre2udiciat prin e'ectul e ictiunii sau al iciului ascuns. Daca unul dintre coproprietari este insol a(il! partea datorata de acesta se a suporta! proportional! de catre ceilalti coproprietari! inclusi de coproprietarul pre2udiciat. ($) -oproprietarii nu datoreaza garantie daca pre2udiciul este urmarea 'aptei sa arsite de un alt coproprietar sau daca au 'ost scutiti prin actul de parta2. %e&0iintarea parta3ului #rt. .8+ (1) *arta2ul prin (una in oiala poate 'i des'iintat pentru aceleasi cauze ca si contractele. (2) *arta2ul 'acut 'ara participarea tuturor coproprietarilor este lo it de nulitate a(soluta. ($) *arta2ul este insa ala(il c3iar daca nu cuprinde toate (unurile comune< pentru (unurile omise se poate 'ace oricand un parta2 suplimentar. !n&trainarea bunurilor atribuite #rt. .8&u poate in oca nulitatea relati a a parta2ului prin (una in oiala coproprietarul care! cunoscand cauza de nulitate! instraineaza in tot sau in parte (unurile atri(uite. Regulile aplicabile bunurilor a0late in coproprietate &i in deval*a&ie #rt. .8. *re ederile prezentei sectiuni sunt aplica(ile (unurilor a'late in coproprietate! indi'erent de iz orul sau! precum si celor a'late in de almasie. Capitolul 2 $ Proprietatea periodica Proprietatea periodica #rt. .87 Dispozitiile prezentului capitol se aplica! in a(senta unei reglementari speciale! ori de cate ori mai multe persoane e#ercita succesi si repetiti atri(utul 'olosintei speci'ic dreptului de proprietate

asupra unui (un mo(il sau imo(il! in inter ale de timp determinate! egale sau inegale. Te*eiul proprietatii periodice #rt. .88 *roprietatea periodica se naste in temeiul unui act 2uridic! dispozitiile in materie de carte 'unciara aplicandu-se in mod corespunzator. 2alabilitatea actelor inc7eiate de coproprietar #rt. .89 (1) "n pri inta inter alului de timp ce ii re ine! orice coproprietar poate inc3eia! in conditiile legii! acte precum inc3irierea! anzarea! ipotecarea si altele asemenea. (2) 1ctele de administrare sau de dispozitie pri ind cota-parte din dreptul de proprietate a'erenta unui alt inter al de timp sunt inopoza(ile titularului cotei-parti respecti e. Dispozitiile art. ,%2 alin. (2) si art. ,%$ se aplica in mod corespunzator. ($) "n raporturile cu tertii cocontractanti de (una-credinta! actele de administrare sau de dispozitie mentionate la alin. (2) sunt anula(ile. %repturile &i obligatiile coproprietarilor #rt. .90 (1) 6iecare coproprietar este o(ligat sa 'aca toate actele de conser are! in asa 'el incat sa nu impiedice ori sa nu ingreuneze e#ercitarea drepturilor celorlalti coproprietari. *entru reparatiile mari! coproprietarul care a anseaza c3eltuielile necesare are dreptul la despagu(iri in raport cu aloarea drepturilor celorlalti coproprietari. (2) 1ctele prin care se consuma in tot sau in parte su(stanta (unului pot 'i 'acute numai cu acordul celorlalti coproprietari. ($) La incetarea inter alului! coproprietarul este dator sa predea (unul coproprietarului indreptatit sa il 'oloseasca in urmatorul inter al. (%) -oproprietarii pot inc3eia un contract de administrare! dispozitiile art. ,%% alin. (2) aplicanduse in mod corespunzator. (bligatia de de&pagubire &i e/cluderea #rt. .91 (1) &erespectarea o(ligatiilor pre azute in prezentul capitol atrage plata de despagu(iri. (2) "n cazul in care unul dintre coproprietari tul(ura in mod gra e#ercitarea proprietatii periodice! acesta a putea 'i e#clus! prin 3otarare 2udecatoreasca! la cererea coproprietarului atamat. ($) 0#cluderea a putea 'i dispusa numai daca unul dintre ceilalti coproprietari sau un tert cumpara cota-parte a celui e#clus. (%) "n acest scop! se a pronunta! mai intai! o inc3eiere de admitere in principiu a cererii de e#cludere! prin care se a sta(ili ca sunt indeplinite conditiile e#cluderii! inc3eiere care a putea 'i atacata cu recurs pe cale separata. ()) Dupa ramanerea de'initi a a inc3eierii de admitere in principiu! in a(senta intelegerii partilor! se a sta(ili pretul anzarii silite pe (aza de e#pertiza. Dupa consemnarea pretului la institutia de credit sta(ilita de instanta! se a pronunta 3otararea care a tine loc de contract de anzarecumparare. (,) Dupa ramanerea de'initi a a acestei 3otarari! do(anditorul isi a putea inscrie dreptul in cartea 'unciara! iar transmitatorul a putea sa ridice suma consemnata la institutia de credit sta(ilita de instanta. !ncetarea proprietatii periodice #rt. .92 *roprietatea periodica inceteaza prin radiere din cartea 'unciara in temeiul do(andirii de catre o

singura persoana a tuturor cotelor-parti din dreptul de proprietate periodica! precum si in alte cazuri pre azute de lege. Titlul !!! $ %e'*e*bra*intele dreptului de proprietate privata

Capitolul ! $ 4uper0icia Notiune #rt. .9) (1) Super'icia este dreptul de a a ea sau de a edi'ica o constructie pe terenul altuia! deasupra ori in su(solul acelui teren! asupra caruia super'iciarul do(andeste un drept de 'olosinta. (2) Dreptul de super'icie se do(andeste in temeiul unui act 2uridic! precum si prin uzucapiune sau prin alt mod pre azut de lege. Dispozitiile in materie de carte 'unciara raman aplica(ile. ($) Super'icia se poate inscrie si in temeiul unui act 2uridic prin care proprietarul intregului 'ond a transmis e#clusi constructia ori a transmis terenul si constructia! in mod separat! catre doua persoane! c3iar daca nu s-a stipulat e#pres constituirea super'iciei. (%) "n situatia in care s-a construit pe terenul altuia! super'icia se poate inscrie pe (aza renuntarii proprietarului terenului la dreptul de a in oca accesiunea! in 'a oarea constructorului. De asemenea! ea se poate inscrie in 'a oarea unui tert pe (aza cesiunii dreptului de a in oca accesiunea. %urata dreptului de &uper0icie #rt. .9+ Dreptul de super'icie se poate constitui pe o durata de cel mult :: de ani. La implinirea termenului! dreptul de super'icie poate 'i reinnoit. !ntinderea &i e/ercitarea dreptului de &uper0icie #rt. .9(1) Dreptul de super'icie se e#ercita in limitele si in conditiile actului constituti . "n lipsa unei stipulatii contrare! e#ercitarea dreptului de super'icie este delimitata de supra'ata de teren pe care urmeaza sa se construiasca si de cea necesara e#ploatarii constructiei sau! dupa caz! de supra'ata de teren a'erenta si de cea necesara e#ploatarii constructiei edi'icate. (2) "n cazul pre azut la art. ,:$ alin. ($)! in a(senta unei stipulatii contrare! titularul dreptului de super'icie nu poate modi'ica structura constructiei. 0l o poate insa demola! dar cu o(ligatia de a o reconstrui in 'orma initiala. ($) "n cazul in care super'iciarul modi'ica structura constructiei! proprietarul terenului poate sa ceara! in termen de $ ani! incetarea dreptului de super'icie sau repunerea in situatia anterioara. "n al doilea caz! curgerea termenului de prescriptie de $ ani este suspendata pana la e#pirarea duratei super'iciei. (%) >itularul poate dispune in mod li(er de dreptul sau. -at timp constructia e#ista! dreptul de 'olosinta asupra terenului se poate instraina ori ipoteca numai odata cu dreptul de proprietate asupra constructiei. #ctiunea con0e&orie de &uper0icie #rt. .9. (1) 1ctiunea con'esorie de super'icie poate 'i intentata impotri a oricarei persoane care impiedica e#ercitarea dreptului! c3iar si a proprietarului terenului.

(2) Dreptul la actiune este imprescripti(il. valuarea pre&tatiei &uper0iciarului #rt. .97 (1) "n cazul in care super'icia s-a constituit cu titlu oneros! daca partile nu au pre azut alte modalitati de plata a prestatiei de catre super'iciar! titularul dreptului de super'icie datoreaza! su( 'orma de rate lunare! o suma egala cu c3iria sta(ilita pe piata li(era! tinand seama de natura terenului! de destinatia constructiei in cazul in care aceasta e#ista! de zona in care se a'la terenul! precum si de orice alte criterii de determinare a contra alorii 'olosintei. (2) "n caz de neintelegere intre parti! suma datorata proprietarului terenului a 'i sta(ilita pe cale 2udecatoreasca. Ca'urile de incetare a &uper0iciei #rt. .98 Dreptul de super'icie se stinge prin radierea din cartea 'unciara! pentru una dintre urmatoarele cauze; a) la e#pirarea termenului< () prin consolidare! daca terenul si constructia de in proprietatea aceleiasi persoane< c) prin pieirea constructiei! daca e#ista stipulatie e#presa in acest sens< d) in alte cazuri pre azute de lege. 0ectele incetarii &uper0iciei prin e/pirarea ter*enului #rt. .99 (1) "n cazul pre azut la art. ,:8 lit. a)! in a(senta unei stipulatii contrare! proprietarul terenului do(andeste dreptul de proprietate asupra constructiei edi'icate de super'iciar prin accesiune! cu o(ligatia de a plati aloarea de circulatie a acesteia de la data e#pirarii termenului. (2) -and constructia nu e#ista in momentul constituirii dreptului de super'icie! iar aloarea acesteia este egala sau mai mare decat aceea a terenului! proprietarul terenului poate cere o(ligarea constructorului sa cumpere terenul la aloarea de circulatie pe care acesta ar 'i a ut-o daca nu ar 'i e#istat constructia. -onstructorul poate re'uza sa cumpere terenul daca ridica! pe c3eltuiala sa! constructia cladita pe teren si repune terenul in situatia anterioara. ($) "n a(senta unei intelegeri contrare inc3eiate cu proprietarul terenului! dezmem(ramintele consimtite de super'iciar se sting in momentul incetarii dreptului de super'icie. "potecile care gre eaza dreptul de super'icie se stramuta de drept asupra sumei primite de la proprietarul terenului in cazul pre azut la alin. (1)! se e#tind de drept asupra terenului in cazul pre azut la alin. (2) teza " sau se stramuta de drept asupra materialelor in cazul pre azut la alin. (2) teza a ""a. (%) "potecile constituite cu pri ire la teren pe durata e#istentei super'iciei nu se e#tind cu pri ire la intregul imo(il in momentul incetarii dreptului de super'icie in cazul pre azut la alin. (1). 0le se stramuta de drept asupra sumei de (ani primite de proprietarul terenului in cazul pre azut la alin. (2) teza " sau se e#tind de drept cu pri ire la intregul teren in cazul pre azut la alin. (2) teza a ""-a. 0ectele incetarii &uper0iciei prin con&olidare #rt. 700 (1) "n cazul in care dreptul de super'icie s-a stins prin consolidare! in a(senta unei stipulatii contrare! dezmem(ramintele consimtite de super'iciar se mentin pe durata pentru care au 'ost constituite! dar nu mai tarziu de implinirea termenului initial al super'iciei. (2) "potecile nascute pe durata e#istentei super'iciei se mentin 'iecare in 'unctie de o(iectul asupra caruia s-au constituit.

0ectele incetarii &uper0iciei prin pieirea con&tructiei #rt. 701 (1) "n cazul stingerii dreptului de super'icie prin pieirea constructiei! drepturile reale care gre eaza dreptul de super'icie se sting! daca legea nu pre ede alt'el. (2) "potecile nascute cu pri ire la nuda proprietate asupra terenului pe durata e#istentei dreptului de super'icie se mentin asupra dreptului de proprietate reintregit. #lte di&po'itii aplicabile #rt. 702 Dispozitiile prezentului capitol sunt aplica(ile si in cazul plantatiilor! precum si al altor lucrari autonome cu caracter dura(il. Capitolul !! $ ,'u0ructul 4ectiunea 1 $ %i&po'itii generale Notiune #rt. 70) +zu'ructul este dreptul de a 'olosi (unul altei persoane si de a culege 'ructele acestuia! intocmai ca proprietarul! insa cu indatorirea de a-i conser a su(stanta. Con&tituirea u'u0ructului #rt. 70+ (1) +zu'ructul se poate constitui prin act 2uridic! uzucapiune sau alte moduri pre azute de lege! dispozitiile in materie de carte 'unciara 'iind aplica(ile. (2) +zu'ructul se poate constitui numai in 'a oarea unei persoane e#istente. #ctiunea con0e&orie de u'u0ruct #rt. 70Dispozitiile art. ,:, alin. (1) se aplica uzu'ructului in mod corespunzator. (biectul u'u0ructului #rt. 70. *ot 'i date in uzu'ruct orice (unuri mo(ile sau imo(ile! corporale ori incorporale! inclusi o masa patrimoniala! o uni ersalitate de 'apt ori o cota-parte din acestea. #cce&oriile bunurilor ce 0or*ea'a obiectul u'u0ructului #rt. 707 +zu'ructul poarta asupra tuturor accesoriilor (unului dat in uzu'ruct! precum si asupra a tot ce se uneste sau se incorporeaza in acesta. %urata u'u0ructului #rt. 708 (1) +zu'ructul in 'a oarea unei persoane 'izice este cel mult iager. (2) +zu'ructul constituit in 'a oarea unei persoane 2uridice poate a ea durata de cel mult $0 de ani. 1tunci cand este constituit cu depasirea acestui termen! uzu'ructul se reduce de drept la $0 de ani. ($) Daca nu s-a pre azut durata uzu'ructului! se prezuma ca este iager sau! dupa caz! ca este constituit pe o durata de $0 de ani. (%) +zu'ructul constituit pana la data la care o alta persoana a a2unge la o anumita arsta dureaza pana la acea data! c3iar daca acea persoana ar muri inainte de implinirea arstei sta(ilite.

4ectiunea 2 $ %repturile &i obligatiile u'u0ructuarului &i ale nudului proprietar 91. %repturile u'u0ructuarului &i ale nudului proprietar %repturile u'u0ructuarului #rt. 709 "n lipsa de stipulatie contrara! uzu'ructuarul are 'olosinta e#clusi a a (unului! inclusi dreptul de a culege 'ructele acestuia. 6ructele naturale &i indu&triale #rt. 710 6ructele naturale si industriale percepute dupa constituirea uzu'ructului apartin uzu'ructuarului! iar cele percepute dupa stingerea uzu'ructului re in nudului proprietar! 'ara a putea pretinde unul altuia despagu(iri pentru c3eltuielile ocazionate de producerea lor. 6ructele civile #rt. 711 6ructele ci ile se cu in uzu'ructuarului proportional cu durata uzu'ructului! dreptul de a le pretinde do(andindu-se zi cu zi. Cva&iu'u0ructul #rt. 712 Daca uzu'ructul cuprinde! printre altele! si (unuri consumpti(ile! cum ar 'i (ani! grane! (auturi! uzu'ructuarul are dreptul de a dispune de ele! insa cu o(ligatia de a restitui (unuri de aceeasi cantitate! calitate si aloare sau! la alegerea proprietarului! contra aloarea lor la data stingerii uzu'ructului. ,'u0ructul a&upra bunurilor necon&u*ptibile #rt. 71) (1) Daca uzu'ructul poarta asupra unor (unuri care! 'ara a 'i consumpti(ile! se uzeaza ca urmare a utilizarii lor! uzu'ructuarul are dreptul de a le 'olosi ca un (un proprietar si potri it destinatiei lor. (2) "n acest caz! el nu a 'i o(ligat sa le restituie decat in starea in care se or a'la la data stingerii uzu'ructului. ($) +zu'ructuarul poate sa dispuna! ca un (un proprietar! de (unurile care! 'ara a 'i consumpti(ile! se deterioreaza rapid prin utilizare. "n acest caz! la s'arsitul uzu'ructului! uzu'ructuarul a restitui aloarea pe care ar 'i a ut-o (unul la aceasta din urma data. Ce&iunea u'u0ructului #rt. 71+ (1) "n a(senta unei pre ederi contrare! uzu'ructuarul poate ceda dreptul sau unei alte persoane 'ara acordul nudului proprietar! dispozitiile in materie de carte 'unciara 'iind aplica(ile. (2) +zu'ructuarul ramane dator e#clusi 'ata de nudul proprietar numai pentru o(ligatiile nascute inainte de cesiune. *ana la noti'icarea cesiunii! uzu'ructuarul si cesionarul raspund solidar pentru indeplinirea tuturor o(ligatiilor 'ata de nudul proprietar. ($) Dupa noti'icarea cesiunii! cesionarul este dator 'ata de nudul proprietar pentru toate o(ligatiile nascute dupa noti'icarea cesiunii. "n acest caz! uzu'ructuarului i se aplica! in mod corespunzator! dispozitiile legale din materia 'ideiusiunii. (%) Dupa cesiune! dreptul de uzu'ruct continua! dupa caz! pana la implinirea termenului initial sau pana la decesul uzu'ructuarului initial. Contractele de locatiune #rt. 71-

(1) +zu'ructuarul are dreptul de a inc3iria sau! dupa caz! de a arenda (unul primit in uzu'ruct. (2) Locatiunile de imo(ile inc3eiate de uzu'ructuar! inscrise in cartea 'unciara! sunt opoza(ile proprietarului sau mostenitorilor acestuia! dupa stingerea uzu'ructului prin decesul sau! dupa caz! incetarea e#istentei 2uridice a uzu'ructuarului! pana la implinirea termenului lor! dar nu mai mult de $ ani de la incetarea uzu'ructului. ($) /einnoirile de inc3irieri de imo(ile sau de arendari 'acute de uzu'ructuar si inscrise in cartea 'unciara inainte de e#pirarea contractelor initiale sunt opoza(ile proprietarului si mostenitorilor sai pe o perioada de cel mult , luni ori! dupa caz! de un an! daca la data stingerii uzu'ructului nu au 'ost puse in e#ecutare. "n niciun caz! locatiunile nu pot dura mai mult de $ ani de la data stingerii uzu'ructului. (%) "n cazul in care uzu'ructul s-a stins prin e#pirarea termenului! locatiunile inceteaza! in toate cazurile! odata cu stingerea uzu'ructului. Lucrarile &i i*bunatatirile #rt. 71. (1) La incetarea uzu'ructului! uzu'ructuarul nu poate pretinde reo despagu(ire pentru lucrarile adaugate unui (un imo(il! cu e#ceptia celor necesare! sau pentru im(unatatirile aduse unui (un mo(il! c3iar atunci cand prin acestea s-a sporit aloarea (unului. (2) Daca lucrarile sau im(unatatirile au 'ost 'acute 'ara incu iintarea proprietarului! acesta poate cere o(ligarea uzu'ructuarului la ridicarea lor si la readucerea (unului in starea in care i-a 'ost incredintat. ($) +zu'ructuarul a putea cere o indemnizatie ec3ita(ila pentru lucrarile necesare adaugate. De asemenea! el a putea cere o indemnizatie ec3ita(ila si pentru celelalte lucrari adaugate sau pentru im(unatatirile 'acute cu incu iintarea proprietarului! daca prin acestea s-a sporit aloarea (unului. (%) "n cazul lucrarilor autonome 'acute de uzu'ructuar asupra unui (un imo(il! or 'i aplica(ile! in mod corespunzator! in lipsa de stipulatie sau dispozitie legala contrara! dispozitiile din materia accesiunii imo(iliare arti'iciale. /ploatarea padurilor tinere #rt. 717 (1) Daca uzu'ructul cuprinde paduri tinere destinate de proprietarul lor unor taieri periodice! uzu'ructuarul este dator sa pastreze ordinea si catimea taierii! potri it regulilor sta(ilite de proprietar in con'ormitate cu dispozitiile legale! 'ara ca uzu'ructuarul sa poata pretinde reo despagu(ire pentru partile lasate netaiate in timpul uzu'ructului. (2) 1r(orii care se scot din pepiniere 'ara degradarea acestora nu 'ac parte din uzu'ruct decat cu o(ligatia uzu'ructuarului de a se con'orma dispozitiilor legale in ce pri este inlocuirea lor. /ploatarea padurilor inalte #rt. 718 (1) +zu'ructuarul poate! con'ormandu-se dispozitiilor legale si 'olosintei o(isnuite a proprietarului! sa e#ploateze partile de paduri inalte care au 'ost destinate taierii regulate! 'ie ca aceste taieri se 'ac periodic pe o intindere de pamant determinata! 'ie ca se 'ac numai pentru un numar de ar(ori alesi pe toata supra'ata 'ondului. (2) "n celelalte cazuri! uzu'ructuarul nu poate taia ar(orii inalti< a putea insa intre(uinta! pentru a 'ace reparatiile la care este o(ligat! ar(ori cazuti accidental< in acest scop poate c3iar sa taie ar(orii tre(uinciosi! cu indatorirea insa de a constata! in prezenta nudului proprietar! aceasta tre(uinta. #lte drepturi ale u'u0ructuarului a&upra padurilor ce 0ac obiectul u'u0ructului #rt. 719

+zu'ructuarul poate lua din paduri araci pentru ii< poate! de asemenea! lua produsele anuale sau periodice ale ar(orilor! cu respectarea 'olosintei o(isnuite a proprietarului! in limitele dispozitiilor legale. %reptul a&upra po*ilor 0ructi0eri #rt. 720 *omii 'ructi'eri ce se usuca si cei cazuti accidental se cu in uzu'ructuarului cu indatorirea de a-i inlocui cu altii. %reptul a&upra carierelor de piatra &i de ni&ip a0late in e/ploatare #rt. 721 "n conditiile legii! uzu'ructuarul se 'oloseste intocmai ca nudul proprietar de carierele de piatra si de nisip ce sunt in e#ploatare la constituirea dreptului de uzu'ruct. 4ituatia carierelor de piatra &i de ni&ip nede&c7i&e &i a co*orilor #rt. 722 +zu'ructuarul nu are niciun drept asupra carierelor nedesc3ise inca si nici asupra comorii ce s-ar putea descoperi in timpul uzu'ructului. 92. (bligatiile u'u0ructuarului &i ale nudului proprietar !nventarierea bunurilor #rt. 72) (1) +zu'ructuarul preia (unurile in starea in care se a'la la data constituirii uzu'ructului< acesta nu a putea intra insa in posesia lor decat dupa in entarierea (unurilor mo(ile si constatarea starii in care se a'la imo(ilele! cu e#ceptia cazului in care uzu'ructul unui (un mo(il este do(andit prin uzucapiune. (2) "n entarul se intocmeste numai in prezenta nudului proprietar ori dupa noti'icarea acestuia. Re&pectarea de&tinatiei bunurilor #rt. 72+ "n e#ercitarea dreptului sau! uzu'ructuarul este tinut sa respecte destinatia data (unurilor de nudul proprietar! cu e#ceptia cazului in care se asigura o crestere a alorii (unului sau cel putin nu se pre2udiciaza in niciun 'el interesele proprietarului. Ra&punderea u'u0ructuarului pentru pre3udicii #rt. 72+zu'ructuarul este o(ligat sa il despagu(easca pe nudul proprietar pentru orice pre2udiciu cauzat prin 'olosirea necorespunzatoare a (unurilor date in uzu'ruct. Con&tituirea garantiei pentru indeplinirea obligatiilor u'u0ructuarului #rt. 72. (1) "n lipsa unei stipulatii contrare! uzu'ructuarul este o(ligat sa depuna o garantie pentru indeplinirea o(ligatiilor sale. (2) Sunt scutiti sa depuna garantie anzatorul si donatorul care si-au rezer at dreptul de uzu'ruct. ($) "n cazul in care uzu'ructuarul este scutit de garantie! instanta poate dispune depunerea unei garantii sau luarea unei masuri conser atorii atunci cand uzu'ructuarul! prin 'apta sa ori prin starea de insol a(ilitate in care se a'la! pune in pericol drepturile nudului proprietar. Nu*irea ad*ini&tratorului #rt. 727 (1) Daca uzu'ructuarul nu poate o'eri o garantie! instanta! la cererea nudului proprietar! a numi un administrator al imo(ilelor si a dispune ca 'ructele ci ile incasate si sumele ce reprezinta contra aloarea 'ructelor naturale si industriale percepute sa 'ie depuse la o institutie de credit aleasa de parti. "n acest caz! uzu'ructuarul a incasa numai do(anzile a'erente.

(2) &udul proprietar poate cere anzarea (unurilor ce se uzeaza prin 'olosinta si depunerea sumelor la o institutie de credit aleasa de parti. Do(anzile produse in cursul uzu'ructului re in uzu'ructuarului. ($) -u toate acestea! uzu'ructuarul a putea cere sa ii 'ie lasate o parte din (unurile mo(ile necesare 'olosintei sale sau 'amiliei sale! cu o(ligatia de a le restitui la stingerea uzu'ructului. !ntar'ierea in depunerea garantiei #rt. 728 "ntarzierea in depunerea garantiei nu a'ecteaza dreptul uzu'ructuarului de a percepe 'ructele care i se cu in de la data constituirii uzu'ructului. "odul de &uportare a reparatiilor de catre u'u0ructuar &i nudul proprietar #rt. 729 (1) +zu'ructuarul este o(ligat sa e'ectueze reparatiile de intretinere a (unului. (2) /eparatiile mari sunt in sarcina nudului proprietar. ($) Sunt reparatii mari acelea ce au ca o(iect o parte importanta din (un si care implica o c3eltuiala e#ceptionala! cum ar 'i cele re'eritoare la consolidarea ori rea(ilitarea constructiilor pri ind structura de rezistenta! zidurile interioare si/sau e#terioare! acoperisul! instalatiile electrice! termice ori sanitare a'erente acestora! la inlocuirea sau repararea motorului ori caroseriei unui automo(il sau a unui sistem electronic in ansam(lul sau. (%) /eparatiile mari sunt in sarcina uzu'ructuarului atunci cand sunt determinate de nee'ectuarea reparatiilor de intretinere. 0ectuarea reparatiilor *ari #rt. 7)0 (1) +zu'ructuarul este o(ligat sa il instiinteze pe nudul proprietar despre necesitatea reparatiilor mari. (2) 1tunci cand nudul proprietar nu e'ectueaza la timp reparatiile mari! uzu'ructuarul le poate 'ace pe c3eltuiala sa! nudul proprietar 'iind o(ligat sa restituie contra aloarea lor pana la s'arsitul anului in curs! actualizata la data platii. %i&trugerile datorate vec7i*ii ori ca'ului 0ortuit #rt. 7)1 +zu'ructuarul si nudul proprietar nu sunt o(ligati sa reconstruiasca ceea ce s-a distrus datorita ec3imii ori dintr-un caz 'ortuit. ,'u0ructul cu titlu particular #rt. 7)2 +zu'ructuarul cu titlu particular nu este o(ligat la plata datoriilor pentru care 'ondul este ipotecat! iar daca le a plati! are actiune contra nudului proprietar. 4uportarea &arcinilor &i a c7eltuielilor in ca' de litigiu #rt. 7)) (1) +zu'ructuarul suporta toate sarcinile si c3eltuielile ocazionate de litigiile pri ind 'olosinta (unului! culegerea 'ructelor ori incasarea eniturilor. (2) Daca (unul este asigurat! pe durata uzu'ructului primele de asigurare sunt platite de uzu'ructuar. !n&tiintarea nudului proprietar #rt. 7)+ +zu'ructuarul este o(ligat sa aduca de indata la cunostinta nudului proprietar orice uzurpare a 'ondului si orice contestare a dreptului de proprietate! su( sanctiunea o(ligarii la plata de dauneinterese.

4uportarea &arcinilor &i a c7eltuielilor proprietatii #rt. 7)(1) -3eltuielile si sarcinile proprietatii re in nudului proprietar. (2) 1tunci cand sarcinile si c3eltuielile proprietarului au 'ost suportate de uzu'ructuar! nudul proprietar este o(ligat la ram(ursarea acestora! iar cand uzu'ructul este cu titlu oneros! nudul proprietar datoreaza acestuia si do(anda legala. (bligatiile in ca' de pieire a tur*ei #rt. 7). (1) Daca turma data in uzu'ruct a pierit in intregime din cauze neimputa(ile uzu'ructuarului! acesta a restitui numai pieile ori aloarea acestora. (2) Daca turma nu a pierit in intregime! uzu'ructuarul este o(ligat sa inlocuiasca animalele pierite cu cele de prasila. 9). %i&po'itii &peciale (po'abilitatea u'u0ructului a&upra creantelor #rt. 7)7 +zu'ructul asupra unei creante este opoza(il tertilor in aceleasi conditii ca si cesiunea de creanta si cu indeplinirea 'ormalitatilor de pu(licitate pre azute de lege. %repturile &i obligatiile in ca'ul u'u0ructului a&upra creantelor #rt. 7)8 (1) +zu'ructuarul are dreptul sa incaseze capitalul si sa perceapa do(anzile creantei si sa indeplineasca toate actele necesare pentru conser area ori incasarea do(anzilor. >itularul dreptului de creanta poate 'ace toate actele de dispozitie care nu aduc atingere drepturilor uzu'ructuarului. (2) Dupa plata creantei! uzu'ructul continua asupra capitalului! cu o(ligatia uzu'ructuarului de a-l restitui creditorului la stingerea uzu'ructului. ($) +zu'ructuarul suporta toate c3eltuielile si sarcinile re'eritoare la do(anzi. ,'u0ructul rentei viagere #rt. 7)9 +zu'ructuarul rentei iagere are dreptul de a percepe! pe durata uzu'ructului sau! eniturile do(andite zi cu zi. 1cesta a 'i o(ligat numai la restituirea eniturilor incasate cu anticipatie. %reptul de a &pori capitalul #rt. 7+0 (1) Dreptul de a spori capitalul care 'ace o(iectul uzu'ructului! cum ar 'i cel de a do(andi alori mo(iliare! apartine nudului proprietar! iar uzu'ructuarul are numai dreptul de a e#ercita uzu'ructul asupra (unurilor ast'el do(andite. (2) Daca nudul proprietar cedeaza dreptul sau! (unul do(andit in urma instrainarii este predat uzu'ructuarului! care a da socoteala la s'arsitul uzu'ructului. %reptul de vot #rt. 7+1 (1) Dreptul de ot a'erent unei actiuni sau altei alori mo(iliare! unei parti indi ize! unei coteparti din dreptul de proprietate sau oricarui alt (un apartine uzu'ructuarului. (2) -u toate acestea! apartine nudului proprietar otul care are ca e'ect modi'icarea su(stantei (unului principal! cum ar 'i capitalul social sau (unul detinut in coproprietate! ori sc3im(area destinatiei acestui (un sau incetarea societatii! reorganizarea ori incetarea persoanei 2uridice sau! dupa caz! a unei intreprinderi. ($) /epartizarea e#ercitarii dreptului de ot in alte conditii decat cele pre azute la alin. (1) si (2) nu este opoza(ila tertilor! a'ara de cazul in care acestia au cunoscut-o in mod e#pres.

%reptul la dividende #rt. 7+2 Di idendele a caror distri(uire a 'ost apro(ata! in conditiile legii! de adunarea generala in timpul uzu'ructului se cu in uzu'ructuarului de la data sta(ilita prin 3otararea adunarii generale. (bligatia nudului proprietar de a re&titui &u*ele avan&ate de u'u0ructuar #rt. 7+) (1) Daca uzu'ructuarul uni ersal ori cu titlu uni ersal plateste datoriile a'erente masei patrimoniale sau partii din masa patrimoniala date in uzu'ruct! nudul proprietar tre(uie sa restituie sumele a ansate! la stingerea uzu'ructului! 'ara nicio do(anda. (2) "n cazul in care uzu'ructuarul nu plateste datoriile pre azute la alin. (1)! nudul proprietar poate! la alegere! sa le plateasca el insusi sau sa anda o parte su'icienta din (unurile date in uzu'ruct. Daca insa nudul proprietar plateste aceste datorii! uzu'ructuarul datoreaza do(anzi pe toata durata uzu'ructului. ($) Legatarul uzu'ructului uni ersal ori cu titlu uni ersal este o(ligat sa ac3ite! in proportie cu o(iectul uzu'ructului si 'ara niciun drept de restituire! legatele cu titlu particular a and ca o(iect o(ligatii de intretinere sau! dupa caz! rente iagere. %reptul creditorilor a&upra bunurilor u'u0ructului #rt. 7++ Daca plata datoriilor nu se a 'ace in modul pre azut la art. 7%$! creditorii pot sa urmareasca (unurile date in uzu'ruct. ,'u0ructul 0ondului de co*ert #rt. 7+"n lipsa de stipulatie contrara! uzu'ructuarul unui 'ond de comert nu poate sa dispuna de (unurile ce il compun. "n situatia in care dispune de aceste (unuri are o(ligatia de a le inlocui cu altele similare si de aloare egala. 4ectiunea ) $ 4tingerea u'u0ructului Ca'urile de &tingere a u'u0ructului #rt. 7+. (1) +zu'ructul se stinge pe cale principala prin; a) moartea uzu'ructuarului ori! dupa caz! incetarea personalitatii 2uridice< () a2ungerea la termen< c) consolidare! atunci cand calitatea de uzu'ructuar si de nud proprietar se intrunesc in aceeasi persoana< d) renuntarea la uzu'ruct< e) neuzul timp de 10 de ani sau! dupa caz! timp de 2 ani in cazul uzu'ructului unei creante. (2) +zu'ructul se stinge prin decesul ori! dupa caz! incetarea e#istentei 2uridice a uzu'ructuarului c3iar daca termenul nu s-a implinit. ($) "n cazul imo(ilelor sunt aplica(ile dispozitiile in materie de carte 'unciara. 4tingerea u'u0ructului in ca' de abu' de 0olo&inta #rt. 7+7 (1) +zu'ructul poate inceta la cererea nudului proprietar atunci cand uzu'ructuarul a(uzeaza de 'olosinta (unului! aduce stricaciuni acestuia ori il lasa sa se degradeze. (2) -reditorii uzu'ructuarului pot inter eni in proces pentru conser area drepturilor lor< ei se pot anga2a sa repare stricaciunile si pot o'eri garantii pentru iitor. ($) "nstanta poate dispune! dupa impre2urari! 'ie stingerea uzu'ructului! 'ie preluarea 'olosintei

(unului de catre nudul proprietar! cu o(ligatia acestuia de a plati uzu'ructuarului o renta pe durata uzu'ructului. -and (unul este imo(il! pentru garantarea rentei! instanta poate dispune inscrierea unei ipoteci in cartea 'unciara. 4tingerea u'u0ructului in ca' de pieire a bunului #rt. 7+8 (1) +zu'ructul se stinge in cazul in care (unul a 'ost distrus in intregime dintr-un caz 'ortuit. -and (unul a 'ost distrus in parte! uzu'ructul continua asupra partii ramase. (2) "n toate cazurile! uzu'ructul a continua asupra despagu(irii platite de tert sau! dupa caz! asupra indemnizatiei de asigurare! daca aceasta nu este 'olosita pentru repararea (unului. Dispozitiile art. 712 se aplica in mod corespunzator. Capitolul !!! $ ,'ul &i abitatia %reptul de u' #rt. 7+9 +zul este dreptul unei persoane de a 'olosi lucrul altuia si de a-i culege 'ructele naturale si industriale numai pentru ne oile proprii si ale 'amiliei sale. %reptul de abitatie #rt. 7-0 >itularul dreptului de a(itatie are dreptul de a locui in locuinta nudului proprietar impreuna cu sotul si copiii sai! c3iar daca nu a 'ost casatorit sau nu a ea copii la data la care s-a constituit a(itatia! precum si cu parintii ori alte persoane a'late in intretinere. Con&tituirea u'ului &i a abitatiei #rt. 7-1 +zul si a(itatia se constituie in temeiul unui act 2uridic sau prin alte moduri pre azute de lege. Li*itele dreptului de u' &i abitatie #rt. 7-2 Dreptul de uz ori de a(itatie nu poate 'i cedat! iar (unul ce 'ace o(iectul acestor drepturi nu poate 'i inc3iriat sau! dupa caz! arendat. (bligatia u'uarului &i a titularului dreptului de abitatie #rt. 7-) (1) Daca titularul dreptului de uz sau de a(itatie este indreptatit sa perceapa toate 'ructele naturale si industriale produse de (un ori! dupa caz! sa ocupe intreaga locuinta! este dator sa plateasca toate c3eltuielile de cultura si reparatiile de intretinere intocmai ca si uzu'ructuarul. (2) Daca titularul dreptului de uz sau de a(itatie nu este indreptatit sa perceapa decat o parte din 'ructe ori sa ocupe decat o parte din locuinta! a suporta c3eltuielile de cultura sau de intretinere in proportie cu partea de care se 'oloseste. #lte di&po'itii aplicabile #rt. 7-+ Dispozitiile prezentului capitol se completeaza! in mod corespunzator! cu cele pri itoare la uzu'ruct. Capitolul !2 $ 4ervitutile

4ectiunea 1 $ %i&po'itii generale Notiune #rt. 7-(1) Ser itutea este sarcina care gre eaza un imo(il! pentru uzul sau utilitatea imo(ilului unui alt proprietar. (2) +tilitatea rezulta din destinatia economica a 'ondului dominant sau consta intr-o sporire a con'ortului acestuia. Con&tituirea &ervitutii #rt. 7-. Ser itutea se poate constitui in temeiul unui act 2uridic ori prin uzucapiune! dispozitiile in materie de carte 'unciara ramanand aplica(ile. #ctiunea con0e&orie de &ervitute #rt. 7-7 Dispozitiile art. ,:, alin. (1) se aplica in mod corespunzator. Con&tituirea &ervitutii in vederea utilitatii viitoare #rt. 7-8 Ser itutea se poate constitui in ederea unei utilitati iitoare a 'ondului dominant. (bligatiile in &arcina proprietarului 0ondului a&ervit #rt. 7-9 (1) *rin actul de constituire se pot impune in sarcina proprietarului 'ondului aser it anumite o(ligatii pentru asigurarea uzului si utilitatii 'ondului dominant. (2) "n acest caz! su( conditia notarii in cartea 'unciara! o(ligatia se transmite do(anditorilor su(sec enti ai 'ondului aser it. 4ervitutile aparente &i neaparente #rt. 7.0 (1) Ser itutile sunt aparente sau neaparente. (2) Ser itutile aparente sunt acelea a caror e#istenta este atestata de un semn izi(il de ser itute! cum ar 'i o usa! o 'ereastra! un apeduct. ($) Ser itutile neaparente sunt acelea a caror e#istenta nu este atestata de reun semn izi(il de ser itute! cum ar 'i ser itutea de a nu construi ori de a nu construi peste o anumita inaltime. 4ervitutile continue &i necontinue #rt. 7.1 (1) Ser itutile sunt continue sau necontinue. (2) Ser itutile continue sunt acelea al caror e#ercitiu este sau poate 'i continuu 'ara a 'i necesar 'aptul actual al omului! cum ar 'i ser itutea de edere ori ser itutea de a nu construi. ($) Ser itutile necontinue sunt acelea pentru a caror e#istenta este necesar 'aptul actual al omului! cum ar 'i ser itutea de trecere cu piciorul ori cu mi2loace de transport. 4ervitutile po'itive &i negative #rt. 7.2 (1) Ser itutile sunt poziti e sau negati e. (2) Ser itutile poziti e sunt acelea prin care proprietarul 'ondului dominant e#ercita o parte din prerogati ele dreptului de proprietate asupra 'ondului aser it! cum ar 'i ser itutea de trecere. ($) Ser itutile negati e sunt acelea prin care proprietarul 'ondului aser it este o(ligat sa se a(tina de la e#ercitarea unora dintre prerogati ele dreptului sau de proprietate! cum ar 'i ser itutea de a nu construi.

%obandirea &ervitutii prin u'ucapiune #rt. 7.) *rin uzucapiune ta(ulara poate 'i do(andita orice ser itute! iar prin uzucapiune e#trata(ulara pot 'i do(andite numai ser itutile poziti e. #lte di&po'itii aplicabile #rt. 7.+ 8odul de e#ercitiu al ser itutii se do(andeste in aceleasi conditii ca si dreptul de ser itute. 4ectiunea 2 $ %repturile &i obligatiile proprietarilor Regulile privind e/ercitarea &i con&ervarea &ervitutii #rt. 7.(1) "n lipsa reunei pre ederi contrare! proprietarul 'ondului dominant poate lua toate masurile si poate 'ace! pe c3eltuiala sa! toate lucrarile pentru a e#ercita si conser a ser itutea. (2) -3eltuielile legate de conser area acestor lucrari re in celor 2 proprietari! proportional cu a anta2ele pe care le o(tin! in masura in care lucrarile e'ectuate pentru e#ercitiul ser itutii sunt necesare si pro'ita inclusi 'ondului aser it. /onerarea de ra&pundere #rt. 7.. "n toate cazurile in care c3eltuielile lucrarilor necesare pentru e#ercitarea si conser area ser itutilor re in proprietarului 'ondului aser it! acesta se a putea e#onera de o(ligatie renuntand la dreptul de proprietate asupra 'ondului aser it in intregime sau asupra partii din 'ondul aser it necesare pentru e#ercitarea ser itutii in 'a oarea proprietarului 'ondului dominant. Dispozitiile in materie de carte 'unciara raman aplica(ile. 4c7i*barea locului de e/ercitare a &ervitutii #rt. 7.7 (1) *roprietarul 'ondului aser it este o(ligat sa se a(tina de la orice act care limiteaza ori impiedica e#ercitiul ser itutii. 1st'el! el nu a putea sc3im(a starea locurilor ori stramuta e#ercitarea ser itutii in alt loc. (2) Daca are un interes serios si legitim! proprietarul 'ondului aser it a putea sc3im(a locul prin care se e#ercita ser itutea in masura in care e#ercitarea ser itutii ramane la 'el de comoda pentru proprietarul 'ondului dominant. (bligatia de a nu agrava &ituatia 0ondului a&ervit #rt. 7.8 *roprietarul 'ondului dominant nu poate agra a situatia 'ondului aser it si nu poate produce pre2udicii proprietarului 'ondului aser it prin e#ercitarea ser itutii. /ercitarea &ervitutii in ca' de i*partire a 0ondurilor #rt. 7.9 (1) Daca 'ondul dominant se imparte! ser itutea a putea 'i e#ercitata pentru uzul si utilitatea 'iecarei parti! 'ara ca situatia 'ondului aser it sa poata 'i agra ata. (2) Daca 'ondul aser it se imparte! ser itutea se poate e#ercita! pentru uzul si utilitatea 'ondului dominant! pe toate partile rezultate din impartire! su( rezer a pre ederilor art. 7,8. ($) -u toate acestea! daca ser itutea este e#ercitata pentru uzul si utilitatea e#clusi a a uneia dintre partile despartite din 'ondul dominant ori nu se poate e#ercita decat pe una dintre partile despartite din 'ondul aser it! ser itutea asupra celorlalte parti se stinge. 4ectiunea ) $ 4tingerea &ervitutilor

Cau'ele de &tingere a &ervitutilor #rt. 770 (1) Ser itutile se sting pe cale principala prin radierea lor din cartea 'unciara pentru una dintre urmatoarele cauze; a) consolidarea! atunci cand am(ele 'onduri a2ung sa ai(a acelasi proprietar< () renuntarea proprietarului 'ondului dominant< c) a2ungerea la termen< d) rascumpararea< e) imposi(ilitatea de'initi a de e#ercitare< ') neuzul timp de 10 de ani< g) disparitia oricarei utilitati a acestora. (2) Ser itutea se stinge! de asemenea! prin e#proprierea 'ondului aser it! daca ser itutea este contrara utilitatii pu(lice careia ii a 'i a'ectat (unul e#propriat. 4tingerea &ervitutii prin neu' #rt. 771 (1) >ermenul de 10 de ani pre azut la art. 770 alin. (1) lit. ') curge de la data ultimului act de e#ercitiu al ser itutilor necontinue ori de la data primului act contrar ser itutilor continue. (2) 0#ercitarea ser itutii de catre un coproprietar ori de catre uzu'ructuar pro'ita si celorlalti coproprietari! respecti nudului proprietar. Ra&cu*pararea &ervitutii de trecere #rt. 772 (1) Ser itutea de trecere a putea 'i rascumparata de proprietarul 'ondului aser it daca e#ista o disproportie adita intre utilitatea care o procura 'ondului dominant si incon enientele sau deprecierea pro ocata 'ondului aser it. (2) "n caz de neintelegere intre parti! instanta poate suplini consimtamantul proprietarului 'ondului dominant. La sta(ilirea pretului de rascumparare! instanta a tine cont de ec3imea ser itutii si de sc3im(area alorii celor doua 'onduri. Titlul !2 $ 6iducia Notiune #rt. 77) 6iducia este operatiunea 2uridica prin care unul sau mai multi constituitori trans'era drepturi reale! drepturi de creanta! garantii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansam(lu de asemenea drepturi! prezente ori iitoare! catre unul sau mai multi 'iduciari care le e#ercita cu un scop determinat! in 'olosul unuia sau mai multor (ene'iciari. 1ceste drepturi alcatuiesc o masa patrimoniala autonoma! distincta de celelalte drepturi si o(ligatii din patrimoniile 'iduciarilor. !'voarele 0iduciei #rt. 77+ (1) 6iducia este sta(ilita prin lege sau prin contract inc3eiat in 'orma autentica. 0a tre(uie sa 'ie e#presa. (2) Legea in temeiul careia este sta(ilita 'iducia se completeaza cu dispozitiile prezentului titlu! in masura in care nu cuprinde dispozitii contrare. !nterdictia liberalitatii indirecte #rt. 77-

-ontractul de 'iducie este lo it de nulitate a(soluta daca prin el se realizeaza o li(eralitate indirecta in 'olosul (ene'iciarului. Partile contractului de 0iducie #rt. 77. (1) .rice persoana 'izica sau 2uridica poate 'i constituitor in contractul de 'iducie. (2) *ot a ea calitatea de 'iduciari in acest contract numai institutiile de credit! societatile de in estitii si de administrare a in estitiilor! societatile de ser icii de in estitii 'inanciare! societatile de asigurare si de reasigurare legal in'iintate. ($) De asemenea! pot a ea calitatea de 'iduciari notarii pu(lici si a ocatii! indi'erent de 'orma de e#ercitare a pro'esiei. 1ene0iciarul 0iduciei #rt. 777 5ene'iciarul 'iduciei poate 'i constituitorul! 'iduciarul sau o terta persoana. Repre'entarea intere&elor con&tituitorului #rt. 778 "n a(senta unei stipulatii contrare! constituitorul poate! in orice moment! sa desemneze un tert care sa ii reprezinte interesele in e#ecutarea contractului si care sa ii e#ercite drepturile nascute din contractul de 'iducie. Continutul contractului de 0iducie #rt. 779 -ontractul de 'iducie tre(uie sa mentioneze! su( sanctiunea nulitatii a(solute; a) drepturile reale! drepturile de creanta! garantiile si orice alte drepturi patrimoniale trans'erate< () durata trans'erului! care nu poate depasi $$ de ani incepand de la data inc3eierii sale< c) identitatea constituitorului sau a constituitorilor< d) identitatea 'iduciarului sau a 'iduciarilor< e) identitatea (ene'iciarului sau a (ene'iciarilor ori cel putin regulile care permit determinarea acestora< ') scopul 'iduciei si intinderea puterilor de administrare si de dispozitie ale 'iduciarului ori ale 'iduciarilor. !nregi&trarea 0i&cala #rt. 780 (1) Su( sanctiunea nulitatii a(solute! contractul de 'iducie si modi'icarile sale tre(uie sa 'ie inregistrate la cererea 'iduciarului! in termen de o luna de la data inc3eierii acestora! la organul 'iscal competent sa administreze sumele datorate de 'iduciar (ugetului general consolidat al statului. (2) -and masa patrimoniala 'iduciara cuprinde drepturi reale imo(iliare! acestea sunt inregistrate! in conditiile pre azute de lege! su( aceeasi sanctiune! la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei pu(lice locale competent pentru administrarea sumelor datorate (ugetelor locale ale unitatilor administrati teritoriale in raza carora se a'la imo(ilul! dispozitiile de carte 'unciara ramanand aplica(ile. ($) Desemnarea ulterioara a (ene'iciarului! in cazul in care acesta nu este precizat c3iar in contractul de 'iducie! tre(uie sa 'ie 'acuta! su( aceeasi sanctiune! printr-un act scris inregistrat in aceleasi conditii. (%) Daca pentru transmiterea unor drepturi este necesara indeplinirea unor cerinte speciale de 'orma! se a inc3eia un act separat cu respectarea cerintelor legale. "n aceste cazuri! lipsa inregistrarii 'iscale atrage aplicarea sanctiunilor administrati e pre azute de lege.

(po'abilitatea 0iduciei #rt. 781 (1) 6iducia este opoza(ila tertilor de la data mentionarii sale in 1r3i a 0lectronica de 7arantii /eale 8o(iliare. (2) "nscrierea drepturilor reale imo(iliare! inclusi a garantiilor reale imo(iliare! care 'ac o(iectul contractului de 'iducie se 'ace si in cartea 'unciara! pentru 'iecare drept in parte. Preci'area calitatii 0iduciarului #rt. 782 (1) -and 'iduciarul actioneaza in contul masei patrimoniale 'iduciare! el poate sa 'aca mentiune e#presa in acest sens! cu e#ceptia cazurilor in care acest lucru este interzis prin contractul de 'iducie. (2) De asemenea! cand masa patrimoniala 'iduciara cuprinde drepturi a caror transmitere este supusa pu(licitatii! in registrul de pu(licitate 'iduciarul poate solicita sa se mentioneze denumirea 'iduciarului si calitatea in care actioneaza. ($) "n toate cazurile in care constituitorul sau (ene'iciarul solicita acest lucru in con'ormitate cu contractul de 'iducie! 'iduciarul a tre(ui sa isi precizeze calitatea in care actioneaza. "n caz contrar! daca actul este pagu(itor pentru constituitor! se a considera ca actul a 'ost inc3eiat de 'iduciar in nume propriu. (bligatia de a da &ocoteala #rt. 78) -ontractul de 'iducie tre(uie sa cuprinda conditiile in care 'iduciarul da socoteala constituitorului cu pri ire la indeplinirea o(ligatiilor sale. De asemenea! 'iduciarul tre(uie sa dea socoteala! la inter ale precizate in contractul de 'iducie! (ene'iciarului si reprezentantului constituitorului! la cererea acestora. Puterile &i re*unerarea 0iduciarului #rt. 78+ (1) "n raporturile cu tertii! se considera ca 'iduciarul are puteri depline asupra masei patrimoniale 'iduciare! actionand ca un erita(il si unic titular al drepturilor in cauza! cu e#ceptia cazului in care se do edeste ca tertii a eau cunostinta de limitarea acestor puteri. (2) 6iduciarul a 'i remunerat potri it intelegerii partilor! iar in lipsa acesteia! potri it regulilor care carmuiesc administrarea (unurilor altuia. !n&olventa 0iduciarului #rt. 78Desc3iderea procedurii insol entei impotri a 'iduciarului nu a'ecteaza masa patrimoniala 'iduciara. Li*itarea ra&punderii in 0unctie de &eparatia *a&elor patri*oniale #rt. 78. (1) 5unurile din masa patrimoniala 'iduciara pot 'i urmarite! in conditiile legii! de titularii de creante nascute in legatura cu aceste (unuri sau de acei creditori ai constituitorului care au o garantie reala asupra (unurilor acestuia si a carei opoza(ilitate este do(andita! potri it legii! anterior sta(ilirii 'iduciei. Dreptul de urmarire poate 'i e#ercitat si de ceilalti creditori ai constituitorului! insa numai in temeiul 3otararii 2udecatoresti de'initi e de admitere a actiunii prin care a 'ost des'iintat sau a de enit inopoza(il! in orice mod! cu e'ect retroacti ! contractul de 'iducie. (2) >itularii creantelor nascute in legatura cu (unurile din masa patrimoniala 'iduciara nu pot urmari decat aceste (unuri! cu e#ceptia cazului in care! prin contractul de 'iducie! s-a pre azut o(ligatia 'iduciarului sau/si a constituitorului de a raspunde pentru o parte sau pentru tot pasi ul 'iduciei. "n acest caz! a 'i urmarit mai intai acti ul masei patrimoniale 'iduciare! iar apoi! daca

este necesar! (unurile 'iduciarului sau/si ale constituitorului! in limita si in ordinea pre azute in contractul de 'iducie. Ra&punderea 0iduciarului pentru pre3udiciile cau'ate #rt. 787 *entru pre2udiciile cauzate prin actele de conser are sau administrare a masei patrimoniale 'iduciare! 'iduciarul raspunde numai cu celelalte drepturi cuprinse in patrimoniul sau. !nlocuirea 0iduciarului #rt. 788 (1) Daca 'iduciarul nu isi indeplineste o(ligatiile sau pune in pericol interesele care i-au 'ost incredintate! constituitorul! reprezentantul sau sau (ene'iciarul poate cere in 2ustitie inlocuirea 'iduciarului. (2) *ana la solutionarea cererii de inlocuire! constituitorul! reprezentantul sau sau! in lipsa acestora! (ene'iciarul a numi un administrator pro izoriu al masei patrimoniale 'iduciare. "n cazul in care constituitorul! reprezentantul sau sau (ene'iciarul desemneaza concomitent un administrator pro izoriu! a pre ala desemnarea 'acuta de constituitorul ori de reprezentantul sau legal. ($) 8andatul administratorului pro izoriu inceteaza in momentul inlocuirii 'iduciarului sau in momentul respingerii de'initi e a cererii de inlocuire. Solutionarea cererii de inlocuire a 'iduciarului se realizeaza de urgenta si cu precadere. (%) &umirea noului 'iduciar si a administratorului pro izoriu poate 'i dispusa de instanta de 2udecata numai cu acordul acestora. ()) "n cazul in care instanta de 2udecata a numit un nou 'iduciar! acesta a a ea toate drepturile si o(ligatiile pre azute in contractul de 'iducie. (,) -onstituitorul! reprezentatul acestuia! noul 'iduciar sau administratorul pro izoriu poate sa inregistreze aceasta modi'icare a 'iduciei! aplicandu-se in mod corespunzator dispozitiile art. 780 si 781. "nlocuirea 'iduciarului se produce numai dupa aceasta inregistrare. %enuntarea, *odi0icarea &i revocarea contractului de 0iducie #rt. 789 (1) -at timp nu a 'ost acceptat de catre (ene'iciar! contractul de 'iducie poate 'i denuntat unilateral de catre constituitor. (2) Dupa acceptarea de catre (ene'iciar! contractul nu poate 'i modi'icat sau re ocat de catre parti ori denuntat unilateral de catre constituitor decat cu acordul (ene'iciarului sau! in a(senta acestuia! cu autorizarea instantei 2udecatoresti. !ncetarea contractului de 0iducie #rt. 790 (1) -ontractul de 'iducie inceteaza prin implinirea termenului sau prin realizarea scopului urmarit cand aceasta inter ine inainte de implinirea termenului. (2) 0l inceteaza! de asemenea! in cazul in care toti (ene'iciarii renunta la 'iducie! iar in contract nu s-a precizat cum or continua raporturile 'iduciare intr-o asemenea situatie. Declaratiile de renuntare sunt supuse acelorasi 'ormalitati de inregistrare ca si contractul de 'iducie. "ncetarea se produce la data 'inalizarii 'ormalitatilor de inregistrare pentru ultima declaratie de renuntare. ($) -ontractul de 'iducie inceteaza si in momentul in care s-a dispus desc3iderea procedurii insol entei impotri a 'iduciarului sau in momentul in care se produc! potri it legii! e'ectele reorganizarii persoanei 2uridice. 0ectele incetarii contractului de 0iducie #rt. 791 (1) -and contractul de 'iducie inceteaza! masa patrimoniala 'iduciara e#istenta in acel moment se

trans'era la (ene'iciar! iar in a(senta acestuia! la constituitor. (2) -ontopirea masei patrimoniale 'iduciare in patrimoniul (ene'iciarului sau al constituitorului se a produce numai dupa plata datoriilor 'iduciare. Titlul 2 $ #d*ini&trarea bunurilor altuia

Capitolul ! $ %i&po'itii generale Calitatea de ad*ini&trator al bunurilor altuia #rt. 792 (1) *ersoana care este imputernicita! prin legat sau con entie! cu administrarea unuia sau mai multor (unuri! a unei mase patrimoniale sau a unui patrimoniu care nu ii apartine are calitatea de administrator al (unurilor altuia. (2) "mputernicirea prin legat produce e'ecte daca este acceptata de administratorul desemnat. ($) *re ederile prezentului titlu sunt aplica(ile oricarei administrari a (unurilor altuia! cu e#ceptia cazului in care legea! actul constituti sau impre2urarile concrete impun aplicarea unui alt regim 2uridic de administrare. (%) 1dministratorul persoana 'izica tre(uie sa ai(a capacitate deplina de e#ercitiu. Re*uneratia ad*ini&tratorului #rt. 79) (1) -u e#ceptia cazului in care! potri it legii! actului constituti sau intelegerii ulterioare a partilor ori impre2urarilor concrete! administrarea se realizeaza cu titlu gratuit! administratorul are dreptul la o remuneratie sta(ilita prin actul constituti sau prin intelegerea ulterioara a partilor! prin lege ori! in lipsa! prin 3otarare 2udecatoreasca. "n acest ultim caz! se a tine seama de uzante si! in lipsa unui asemenea criteriu! de aloarea ser iciilor prestate de administrator. (2) *ersoana care actioneaza 'ara a a ea acest drept sau 'ara a 'i autorizata in acest sens nu are dreptul la remuneratie! ramanand aplica(ile! daca este cazul! regulile de la gestiunea de a'aceri. %o*eniul de aplicare #rt. 79+ "n a(senta unor dispozitii legale speciale! pre ederile prezentului titlu se aplica in toate cazurile de administrare a (unurilor altuia. Capitolul !! $ 6or*ele de ad*ini&trare 4ectiunea 1 $ #d*ini&trarea &i*pla Notiune #rt. 79*ersoana imputernicita cu administrarea simpla este tinuta sa e'ectueze toate actele necesare pentru conser area (unurilor! precum si actele utile pentru ca acestea sa poata 'i 'olosite con'orm destinatiei lor o(isnuite.

#tributiile ad*ini&tratorului #rt. 79. (1) -el imputernicit cu administrarea simpla este tinut sa culeaga 'ructele (unurilor si sa e#ercite drepturile a'erente administrarii acestora. (2) 1dministratorul incaseaza creantele administrate! eli(erand in mod ala(il c3itantele corespunzatoare! si e#ercita drepturile a'erente alorilor mo(iliare pe care le are in administrare! precum dreptul de ot! de con ersie si de rascumparare. "entinerea de&tinatiei bunurilor #rt. 797 1dministratorul este o(ligat sa continue modul de 'olosire sau de e#ploatare a (unurilor 'rugi'ere 'ara a sc3im(a destinatia acestora! cu e#ceptia cazului in care este autorizat de catre (ene'iciar sau! in caz de impiedicare a acestuia! de catre instanta 2udecatoreasca. !nve&tirea &u*elor de bani #rt. 798 (1) 1dministratorul este o(ligat sa in esteasca sumele de (ani a'late in administrarea sa in con'ormitate cu dispozitiile prezentului titlu re'eritoare la plasamentele considerate sigure. (2) 1dministratorul poate! totodata! sa modi'ice in estitiile e'ectuate anterior do(andirii de catre acesta a calitatii sale ori e'ectuate de el insusi in calitate de administrator. #utori'area actelor de di&po'itie #rt. 799 (1) -and administrarea are ca o(iect un (un indi idual determinat! administratorul a putea sa instraineze cu titlu oneros (unul sau sa il gre eze cu o garantie reala! atunci cand este necesar pentru conser area alorii (unului! ac3itarea datoriilor ori mentinerea modului de 'olosinta potri it destinatiei o(isnuite a (unului! numai cu autorizarea (ene'iciarului sau! in caz de impiedicare a acestuia ori in cazul in care acesta nu a 'ost inca determinat! a instantei 2udecatoresti. (2) +n (un supus pericolului deprecierii sau pieirii imediate poate 'i instrainat 'ara aceasta autorizare. ($) -and administrarea are ca o(iect o masa patrimoniala sau un patrimoniu! administratorul poate sa instraineze un (un indi idual determinat sau sa il gre eze cu o garantie reala ori de cate ori este necesar pentru (una administrare a uni ersalitatii. "n celelalte cazuri! este necesara autorizarea preala(ila a (ene'iciarului sau! dupa caz! a instantei 2udecatoresti. (%) "nc3eierea actului de instrainare in lipsa autorizarii preala(ile cerute potri it prezentului articol atrage! in cazul in care cauzeaza pre2udicii! o(ligatia de reparare integrala si reprezinta moti de inlocuire a administratorului. 4ectiunea 2 $ #d*ini&trarea deplina #tributiile ad*ini&tratorului #rt. 800 *ersoana imputernicita cu administrarea deplina este tinuta sa conser e si sa e#ploateze in mod pro'ita(il (unurile! sa sporeasca patrimoniul sau sa realizeze a'ectatiunea masei patrimoniale! in masura in care aceasta este in interesul (ene'iciarului. !ntinderea puterilor ad*ini&tratorului #rt. 801 *entru aducerea la indeplinire a o(ligatiilor sale! administratorul a putea sa instraineze! cu titlu oneros! (unurile sau sa le gre eze cu un drept real ori c3iar sa le sc3im(e destinatia! precum si sa

e'ectueze orice alte acte necesare sau utile! inclusi orice 'orma de in estitie. Capitolul !!! $ Regi*ul 3uridic al ad*ini&trarii 4ectiunea 1 $ (bligatiile ad*ini&tratorului 0ata de bene0iciar Li*itele ra&punderii ad*ini&tratorului #rt. 802 (1) 1dministratorul (unurilor altuia actioneaza numai in limitele puterilor ce ii sunt con'erite si este tinut! in e#ercitarea atri(utiilor sale! sa respecte o(ligatiile ce ii incum(a potri it legii! actului constituti sau intelegerii ulterioare a partilor. (2) 1dministratorul nu a 'i raspunzator pentru pieirea (unurilor pricinuita de 'orta ma2ora! ec3imea sau natura perisa(ila a (unurilor ori de 'olosirea o(isnuita si autorizata a acestora. (bligatia de diligenta, one&titate &i loialitate #rt. 80) (1) 1dministratorul tre(uie sa actioneze cu diligenta pe care un (un proprietar o depune in administrarea (unurilor sale. (2) 1dministratorul tre(uie! totodata! sa actioneze cu onestitate si loialitate in ederea realizarii optime a intereselor (ene'iciarului sau a scopului urmarit. vitarea con0lictului de intere&e #rt. 80+ (1) 1dministratorul nu isi poate e#ercita atri(utiile in interesul sau propriu sau al unei terte persoane. (2) 1dministratorul este o(ligat sa e ite aparitia unui con'lict intre interesul sau propriu si o(ligatiile sale de administrator. ($) "n masura in care administratorul insusi este si (ene'iciar! acesta este tinut sa isi e#ercite atri(utiile in interesul comun al tuturor (ene'iciarilor! prin acordarea unui tratament egal interesului sau si celui al celorlalti (ene'iciari. #nuntarea con0lictului de intere&e #rt. 801dministratorul este o(ligat sa il anunte de indata pe (ene'iciar despre orice interes pe care l-ar a ea intr-o anumita acti itate si care este de natura sa il puna intr-o situatie de con'lict de interese! precum si drepturile pe care le-ar putea in oca impotri a (ene'iciarului sau a (unurilor administrate! indicand! dupa caz! natura si aloarea drepturilor respecti e! cu e#ceptia intereselor si drepturilor nascute din actul constituti al administrarii. !nterdictia dobandirii de drepturi in legatura cu bunurile ad*ini&trate #rt. 80. (1) "n timpul e#ercitarii calitatii sale! administratorul nu a putea de eni parte la niciun contract a and ca o(iect (unurile administrate sau sa do(andeasca! alt'el decat prin succesiune! orice 'el de drepturi asupra (unurilor respecti e sau impotri a (ene'iciarului. (2) *rin e#ceptie de la dispozitiile alin. (1)! administratorul a putea inc3eia actele mentionate! cu imputernicirea e#presa a (ene'iciarului sau! in caz de impiedicare a acestuia sau in cazul in care acesta nu a 'ost inca determinat! a instantei 2udecatoresti. 4eparatia bunurilor ad*ini&trate #rt. 807

1dministratorul este o(ligat sa tina o e identa a (unurilor sale proprii distincta de cea a (unurilor preluate in administrare. 1ceasta o(ligatie su(zista si in cazul in care! la preluarea (unurilor (ene'iciarului administrarii! nu a 'ost intocmit un in entar. !nterdictia 0olo&irii bunurilor ad*ini&trate in intere& propriu #rt. 808 "n a(senta acordului (ene'iciarului sau a imputernicirii con'erite prin lege! prin actul constituti ori prin intelegerea ulterioara a partilor! administratorul este o(ligat a nu 'olosi in propriul sau a anta2 (unurile administrate! precum si datele sau in'ormatiile care ii par in in irtutea administrarii. !nterdictia actelor de di&po'itie cu titlu gratuit #rt. 809 1dministratorul nu a putea dispune cu titlu gratuit de (unurile sau drepturile care ii sunt incredintate! cu e#ceptia cazului in care interesul unei (une administrari o impune. %reptul de a repre'enta in 3u&titie #rt. 810 1dministratorul poate sta in 2ustitie pentru orice cerere sau actiune re'eritoare la administrarea (unurilor si poate inter eni in orice cerere sau actiune a and drept o(iect (unurile administrate. !*partialitatea ad*ini&tratorului #rt. 811 Daca e#ista mai multi (ene'iciari! concomitenti sau succesi i! administratorul este tinut sa actioneze cu impartialitate! tinand cont de drepturile si interesele 'iecaruia dintre ei. #tenuarea ra&punderii ad*ini&tratorului #rt. 812 "n aprecierea limitelor raspunderii administratorului si a despagu(irilor datorate de acesta! instanta 2udecatoreasca a putea reduce intinderea acestora! tinand cont de circumstantele asumarii administrarii sau de caracterul gratuit al ser iciului administratorului. 4ectiunea 2 $ (bligatiile ad*ini&tratorului &i ale bene0iciarului in raporturile cu tertii Ra&punderea per&onala a ad*ini&tratorului #rt. 81) (1) 1dministratorul care! in limitele puterilor con'erite! isi asuma o(ligatii in numele (ene'iciarului sau al 'iduciarului! pentru masa patrimoniala 'iduciara! nu a 'i tinut personal raspunzator 'ata de tertii contractanti. (2) 1dministratorul este personal raspunzator 'ata de tertii cu care contracteaza daca se o(liga in nume propriu! su( rezer a drepturilor detinute de acestia impotri a (ene'iciarului sau! dupa caz! a 'iduciarului! pentru masa patrimoniala 'iduciara. Ra&punderea per&onala a ad*ini&tratorului in ca'ul depa&irii puterilor con0erite #rt. 81+ 1dministratorul care isi depaseste puterile este tinut personal 'ata de tertii cu care a contractat! in masura in care acestia nu au cunoscut 'aptul depasirii puterilor ori (ene'iciarul nu a rati'icat in mod e#pres sau tacit actul inc3eiat de administrator cu depasirea puterilor con'erite. %epa&irea puterilor incredintate *ai *ultor per&oane #rt. 81(1) Se considera o depasire a puterilor con'erite 'apta administratorului de a e#ercita in mod indi idual atri(utiile pe care tre(uie sa le e#ercite impreuna cu altcine a. (2) *rin e#ceptie de la pre ederile alin. (1)! nu constituie o incalcare a puterilor e#ercitarea

acestora intr-un mod mai a anta2os decat acela care ii era impus prin actul de imputernicire. Li*itarea ra&punderii bene0iciarului 0ata de terti #rt. 81. (1) 5ene'iciarul raspunde 'ata de terti pentru pre2udiciile pricinuite in mod culpa(il de administrator in e#ercitarea atri(utiilor sale numai pana la concurenta castigului o(tinut. (2) *re ederile alin. (1) se aplica! in mod corespunzator! in cazul masei patrimoniale 'iduciare. #d*ini&tratorul aparent #rt. 817 .rice persoana care! a and capacitate deplina de e#ercitiu! creeaza aparenta despre o alta persoana ca este administratorul (unurilor sale a 'i tinuta de toate contractele pe care aceasta din urma persoana le inc3eie cu tertii de (unacredinta. 4ectiunea ) $ !nventar, garantii &i a&igurare !'vorul obligatiei privind inventarul, garantiile &i a&igurarea #rt. 818 (1) 1dministratorul nu este o(ligat sa 'aca in entarul! sa su(scrie o polita de asigurare sau sa 'urnizeze o alta garantie pentru (una e#ecutare a indatoririlor sale! in a(senta unei clauze a actului constituti ! a intelegerii ulterioare a partilor! a unei dispozitii legale contrare sau a unei 3otarari 2udecatoresti pronuntate la cererea (ene'iciarului sau a oricarei persoane interesate. (2) "n cazul in care o asemenea o(ligatie a 'ost sta(ilita in sarcina administratorului prin lege sau prin 3otarare 2udecatoreasca! administratorul a putea solicita instantei 2udecatoresti! pentru moti e temeinice! sa 'ie dispensat de indeplinirea ei. Criteriile pentru aprecierea *otivelor te*einice #rt. 819 (1) "n solutionarea cererilor pre azute la art. 818! instanta 2udecatoreasca a tine seama de aloarea (unurilor! de situatia partilor! precum si de alte circumstante. (2) "nstanta nu a putea admite cererea de sta(ilire a o(ligatiei administratorului pri ind in entarul! garantiile sau asigurarea! daca pe aceasta cale s-ar incalca o clauza contrara din actul constituti sau din intelegerea ulterioara a partilor. Cuprin&ul inventarului #rt. 820 (1) "n cazurile in care administratorul este o(ligat sa intocmeasca un in entar! acesta tre(uie sa cuprinda o enumerare completa a (unurilor incredintate sau a continutului masei patrimoniale ori a patrimoniului supus administrarii. (2) "n entarul contine! ori de cate ori este cazul; a) datele de identi'icare a (unurilor imo(ile si descrierea (unurilor mo(ile! cu indicarea alorii acestora! iar in cazul unei uni ersalitati de (unuri mo(ile! o identi'icare corespunzatoare a uni ersalitatii respecti e< () identi'icarea sumelor de (ani< c) lista instrumentelor 'inanciare. ($) De asemenea! in cazul administrarii unei mase patrimoniale sau a unui patrimoniu! in entarul cuprinde lista datoriilor si se inc3eie cu o recapitulatie a acti ului si pasi ului. (%) 1dministratorul are o(ligatia sa noti'ice (ene'iciarului! prin scrisoare recomandata cu con'irmare de primire! data si locul intocmirii in entarului. ()) "n entarul se intocmeste 'ie prin inscris autentic! 'ie prin inscris su( semnatura pri ata cuprinzand data si locul intocmirii si semnat de autor si de (ene'iciar! iar in a(senta acestuia din

urma! de 2 martori. -onstatarile cu pri ire la care (ene'iciarul nu a 'acut o(iectiuni au deplina 'orta pro(anta 'ata de acesta din urma. 1unurile de u' per&onal #rt. 821 "n masura in care patrimoniul administrat cuprinde (unuri de uz personal ale titularului sau! dupa caz! ale de'unctului! in in entar se 'ace o mentiune de ordin general cu pri ire la acestea! descriindu-se doar o(iectele de im(racaminte! inscrisurile personale! (i2uteriile sau o(iectele de uz curent a caror aloare indi iduala depaseste ec3i alentul in lei al sumei de 100 euro. 4tarea bunurilor indicate in inventar #rt. 822 5unurile indicate in in entar sunt prezumate a 'i in (una stare la data intocmirii acestuia! cu e#ceptia cazului in care in entarul cuprinde o mentiune contrara agreata de (ene'iciar sau! in a(senta acordului (ene'iciarului! mentiunea este insotita de un document do editor. Co*unicarea &i conte&tarea inventarului #rt. 82) (1) . copie a in entarului a 'i predata de administrator persoanei care l-a desemnat si (ene'iciarului! precum si oricarei alte persoane interesate despre care acesta are cunostinta. (2) "n entarul poate 'i 'acut pu(lic numai in cazurile si potri it procedurii pre azute de lege. ($) .rice persoana interesata poate contesta in 2ustitie in entarul sau oricare dintre mentiunile continute de acesta si a putea solicita intocmirea unui nou in entar! cu participarea unui e#pert 2udiciar. #&igurarea 0acultativa #rt. 82+ (1) -3iar in a(senta unei o(ligatii sta(ilite prin lege! prin actul constituti sau prin intelegerea partilor ori prin 3otarare 2udecatoreasca! administratorul poate asigura (unurile incredintate impotri a riscurilor o(isnuite! precum 'urtul sau incendiul! pe c3eltuiala (ene'iciarului sau a patrimoniului 'iduciar. (2) 1dministratorul poate su(scrie totodata o polita de asigurare pro'esionala pentru (una e#ecutare a o(ligatiilor sale. ($) -3eltuielile prile2uite de asigurarea pre azuta la alin. (2) sunt in sarcina (ene'iciarului sau a patrimoniului 'iduciar! in cazul in care administrarea este e'ectuata cu titlu gratuit. 4ectiunea + $ #d*ini&trarea colectiva &i delegarea #doptarea 7otararilor #rt. 82"n cazul in care sunt desemnate mai multe persoane in calitate de administratori! daca legea sau actul de desemnare nu pre ede alt'el! 3otararile se iau prin ointa ma2oritatii acestora. #doptarea 7otararilor in &ituatii &peciale #rt. 82. (1) 1dministratorii or putea e'ectua in mod indi idual acte de conser are. (2) "n cazul in care nu se pot lua 3otarari in mod ala(il din cauza opunerii constante a unora dintre administratori! celelalte acte de administrare a (unurilor altuia or putea 'i 'acute! in caz de urgenta! cu autorizarea instantei 2udecatoresti. ($) "n masura in care neintelegerile dintre administratori persista! iar administrarea este serios a'ectata! instanta a putea dispune! la solicitarea oricarei persoane interesate! una sau mai multe dintre urmatoarele masuri;

a) sta(ilirea unui mecanism simpli'icat de adoptare a 3otararilor< () repartizarea atri(utiilor intre administratori< c) con'erirea otului decisi ! in caz de paritate de oturi! unuia dintre administratori< d) inlocuirea administratorului sau! dupa caz! a administratorilor carora le este imputa(ila situatia creata. Ra&punderea &olidara #rt. 827 (1) 1dministratorii sunt raspunzatori in mod solidar pentru indeplinirea atri(utiilor lor. (2) -u toate acestea! in cazul in care atri(utiile sunt repartizate prin lege! actul de desemnare sau 3otarare 2udecatoreasca! iar repartizarea a 'ost respectata! 'iecare administrator este raspunzator doar pentru partea sa de administrare. Pre'u*tia de aprobare a 7otararilor #rt. 828 (1) Se prezuma ca administratorul a apro(at toate 3otararile adoptate de ceilalti administratori si a raspunde pentru acestea in solidar cu ei in masura in care nu s-a opus in momentul adoptarii 3otararii si nu a noti'icat aceasta opozitie (ene'iciarului intr-un termen rezona(il. (2) Se prezuma ca administratorul a apro(at 3otararea adoptata in a(senta sa in masura in care nu isi 'ace cunoscuta opozitia celorlalti administratori si (ene'iciarului intr-un termen rezona(il de la data la care a luat cunostinta de 3otararea respecti a. ($) 1dministratorul nu a raspunde in situatia in care nu a putut! pentru moti e temeinice! sa noti'ice opozitia sa in conditiile alin. (1). %elegarea #rt. 829 (1) 1dministratorul isi poate delega partial atri(utiile sau poate imputernici un tert sa il reprezinte la inc3eierea unui act determinat. (2) 1dministratorul nu poate delega unei terte persoane administrarea generala sau e#ercitiul unei puteri discretionare! cu e#ceptia cazului in care delegarea se 'ace catre un coadministrator. ($) 1dministratorul raspunde pentru 'aptele celui su(stituit in masura in care (ene'iciarul nu a autorizat in mod e#pres su(stituirea! iar in cazul in care autorizarea e#ista! raspunde numai pentru lipsa de diligenta in alegerea si indrumarea inlocuitorului. Ra&punderea repre'entantului ad*ini&tratorului #rt. 8)0 (1) 1ctele prin care reprezentantul administratorului a incalcat pre ederile actului de desemnare sau uzantele sunt inopoza(ile (ene'iciarului. (2) De asemenea! (ene'iciarul se poate indrepta impotri a reprezentantului administratorului pentru pre2udiciile su'erite! c3iar daca era autorizat e#pres sa incredinteze reprezentarea. 4ectiunea - $ Pla&a*entele con&iderate &igure Categoriile de pla&a*ente con&iderate &igure #rt. 8)1 Sunt prezumate a 'i sigure plasamentele sta(ilite periodic de 5anca &ationala a /omaniei si de -omisia &ationala a 4alorilor 8o(iliare. Li*itele prudentiale ale e0ectuarii pla&a*entelor #rt. 8)2 (1) 1dministratorul 3otaraste cu pri ire la e'ectuarea plasamentelor in 'unctie de randament si de cresterea estimata a alorii. 1dministratorul a cauta sa realizeze un porto'oliu di ersi'icat! care

sa produca enituri 'i#e si! respecti ! aria(ile! intr-o proportie sta(ilita in 'unctie de con2unctura economica. (2) 1dministratorul nu a putea ac3izitiona mai mult de )? din actiunile aceleiasi societati comerciale si nici nu a putea ac3izitiona actiuni! o(ligatiuni sau alte alori mo(iliare ale unei persoane 2uridice care nu si-a indeplinit o(ligatia de plata a di idendelor ori do(anzilor sau acorda imprumuturi persoanei 2uridice respecti e. Pla&area &u*elor de bani #rt. 8)) (1) 1dministratorul a putea depozita sumele de (ani care ii sunt incredintate la o institutie de credit sau de asigurare ori la un organism de plasament colecti ! in masura in care depozitul este ram(ursa(il la edere sau in urma unui a iz de ma#imum $0 de zile. (2) 1dministratorul a putea e'ectua totodata depuneri pe perioade mai lungi in masura in care acestea sunt garantate integral de 6ondul de garantare a depozitelor in sistemul (ancar sau! dupa caz! de 6ondul de prote2are a asiguratilor. ($) "n lipsa garantiei pre azute la alin. (2)! administratorul nu a putea e'ectua depuneri pe perioade mai lungi! cu e#ceptia cazului in care instanta il autorizeaza in acest sens si in con'ormitate cu regulile determinate de aceasta. "entinerea pla&a*entelor anterioare #rt. 8)+ (1) 1dministratorul a putea mentine plasamentele e#istente la data preluarii 'unctiei c3iar daca acestea nu sunt considerate sigure. (2) 1dministratorul a putea totodata sa detina alori mo(iliare care le inlocuiesc pe cele detinute anterior ca urmare a reorganizarii! lic3idarii sau 'uziunii persoanei 2uridice emitente. (bligatia de reparare a pre3udiciului pentru pla&a*entele ne&igure #rt. 8)(1) Se prezuma ca un administrator actioneaza prudent daca isi indeplineste atri(utiile in con'ormitate cu pre ederile prezentei sectiuni. (2) 1dministratorul care e'ectueaza un alt plasament decat cele mentionate la art. 8$1 si care nu a 'ost autorizat e#pres de catre (ene'iciar a 'i tinut sa repare pre2udiciul rezultat 'ara a se tine seama de e#istenta reunei culpe. (bligatia ad*ini&tratorului de a$&i arata calitatea #rt. 8). (1) 1dministratorul tre(uie sa indice calitatea sa si persoana (ene'iciarului pentru plasamentele 'acute in cursul administrarii. (2) "n caz contrar! plasamentul si pro'itul a'erent or re eni tot (ene'iciarului. Daca plasamentele sunt nerenta(ile! administratorul a acoperi personal pierderile cauzate (ene'iciarului. 4ectiunea . $ Repartitia pro0iturilor &i a pierderilor Repartitia pro0itului &i a pierderilor #rt. 8)7 (1) /epartitia pro'itului si a pierderilor intre (ene'iciarul 'ructelor si cel al capitalului se a realiza in con'ormitate cu pre ederile actului constituti . (2) "n lipsa unei indicatii e#prese in act! repartitia se 'ace ec3ita(il! tinand seama de o(iectul administrarii! de circumstantele care au dat nastere la administrare! precum si de practicile conta(ile general acceptate.

%ebitarea contului de venituri #rt. 8)8 (1) -ontul de enituri se a de(ita cu sumele reprezentand urmatoarele c3eltuieli si alte c3eltuieli de natura similara! in urmatoarea ordine; a) impozitele si ta#ele platite! a'erente (unurilor administrate< () 2umatate din remuneratia administratorului si din c3eltuielile rezona(ile e'ectuate de acesta pentru administrarea comuna a capitalului si a do(anzilor< c) primele de asigurare! costurile reparatiilor minore! precum si celelalte c3eltuieli o(isnuite ale administrarii< d) c3eltuielile e'ectuate pentru conser area drepturilor (ene'iciarului 'ructelor si 2umatate din costurile prile2uite de descarcarea 2udiciara de gestiune! in masura in care instanta 2udecatoreasca nu dispune alt'el< e) costurile amortizarii (unurilor! cu e#ceptia celor utilizate in scop personal de catre (ene'iciar. (2) 1dministratorul a putea repartiza c3eltuielile importante pe o perioada de timp rezona(ila! pentru a mentine eniturile la un ni el constant. %ebitarea contului de capital #rt. 8)9 (1) -ontul de capital se a de(ita cu sumele reprezentand c3eltuieli care nu sunt trecute in de(itul contului de enituri! precum c3eltuielile re'eritoare la in estitiile de capital! instrainarea de (unuri! conser area drepturilor (ene'iciarului capitalului sau a dreptului de proprietate a (unurilor administrate. (2) -ontul de capital se a de(ita totodata cu sumele reprezentand ta#e si impozite platite asupra castigurilor din capital! c3iar si atunci cand legea speciala le cali'ica impozite pe enit. "o*entul na&terii dreptului bene0iciarului la venitul net #rt. 8+0 5ene'iciarul 'ructelor este indreptatit la enitul net rezultat din administrarea (unurilor incepand cu data pre azuta in actul constituti sau! in lipsa unei asemenea date! de la momentul inceperii administrarii ori! dupa caz! al decesului testatorului. %obandirea 0ructelor #rt. 8+1 (1) -and (ene'iciarul este proprietarul (unului 'rugi'er! 'ructele se do(andesc potri it regulilor pre azute la art. ))0 alin. (2) si ($). "n cazul in care (ene'iciarul este o terta persoana! se aplica in mod corespunzator regulile pre azute la art. 710 si 711. (2) Di idendele si distri(utiile unei persoane 2uridice se datoreaza de la data indicata in 3otararea de distri(utie sau! in lipsa acesteia! de la data 3otararii respecti e. 5ene'iciarul nu a a ea dreptul la plata di idendelor sta(ilite ulterior momentului incetarii dreptului sau. 4ectiunea 7 $ %area de &ea*a anuala (bligatia privind darea de &ea*a #rt. 8+2 -el putin o data pe an administratorul ii a prezenta (ene'iciarului o dare de seama a gestiunii sale. Continutul &i auditarea darii de &ea*a #rt. 8+) (1) Darea de seama tre(uie sa cuprinda toate in'ormatiile necesare eri'icarii e#actitatii acesteia. (2) La cererea persoanei interesate! darea de seama poate 'i auditata de catre un e#pert independent.

($) "n cazul in care administratorul se opune auditarii! persoana interesata poate sa solicite instantei 2udecatoresti desemnarea unui e#pert independent pentru a eri'ica darea de seama. %area de &ea*a in ipote'a in care &unt *ai *ulti ad*ini&tratori #rt. 8++ Daca sunt mai multi administratori! acestia or intocmi o singura dare de seama! cu e#ceptia cazului in care atri(utiile lor au 'ost repartizate prin lege! prin actul constituti sau de catre instanta 2udecatoreasca! iar aceasta repartizare a 'ost respectata. /a*inarea regi&trelor #rt. 8+1dministratorul este o(ligat sa ii permita (ene'iciarului! in orice moment! e#aminarea registrelor si a documentelor 2usti'icati e ce au legatura cu gestiunea sa. Capitolul !2 $ !ncetarea ad*ini&trarii 4ectiunea 1 $ Cau'ele de incetare Ca'urile de incetare #rt. 8+. 1dministrarea inceteaza; a) prin stingerea dreptului (ene'iciarului asupra (unurilor administrate< () prin e#pirarea termenului sau implinirea conditiei stipulate in actul constituti < c) prin indeplinirea scopului administrarii sau prin incetarea cauzei care a dat nastere administrarii< d) prin denuntarea de catre (ene'iciar a actului de desemnare! ca urmare a solicitarii comunicate administratorului! prin scrisoare recomandata cu con'irmare de primire! de a restitui (unurile de indata< e) prin inlocuirea administratorului de catre (ene'iciar sau de catre instanta 2udecatoreasca! la cererea altei persoane interesate< ') prin decesul! punerea su( interdictie 2udecatoreasca! renuntarea administratorului ori supunerea acestuia la procedura insol entei< g) prin punerea su( interdictie 2udecatoreasca a (ene'iciarului sau supunerea acestuia la procedura insol entei! in masura in care aceasta a'ecteaza (unurile administrate. Noti0icarea renuntarii #rt. 8+7 (1) 1dministratorul poate renunta la atri(utiile sale! pe (aza noti'icarii adresate! prin scrisoare recomandata cu con'irmare de primire! (ene'iciarului si! dupa caz! celorlalti administratori sau persoanei imputernicite sa desemneze un inlocuitor. (2) &oti'icarea a cuprinde un termen de prea iz rezona(il! care sa ii permita (ene'iciarului sa numeasca un alt administrator sau sa preia el insusi administrarea (unurilor. "n caz contrar! administratorul a repara pre2udiciul cauzat prin renuntarea sa intempesti a. ($) /enuntarea administratorului produce e'ecte de la data e#pirarii termenului de prea iz. "oartea &au punerea &ub interdictie a ad*ini&tratorului #rt. 8+8 (1) 8oartea sau punerea su( interdictie a administratorului a 'i comunicata (ene'iciarului si! dupa caz! celorlalti administratori! de catre mostenitorii acestuia sau e#ecutorul testamentar ori de

catre tutorele administratorului. (2) 8ostenitorii! e#ecutorul testamentar si tutorele! dupa caz! sunt o(ligati sa intreprinda! in pri inta oricarei a'aceri incepute! orice masura imediata care este necesara pentru pre enirea producerii unei pierderi! precum si sa dea socoteala si sa predea (unurile catre persoana indreptatita. (bligatiile a&u*ate ulterior incetarii ad*ini&trarii #rt. 8+9 (1) .(ligatiile asumate 'ata de terti! ulterior incetarii administrarii! de un administrator de (unacredinta sunt pe deplin ala(ile si il o(liga pe (ene'iciar sau! dupa caz! pe 'iduciar. (2) *re ederile alin. (1) se aplica si in cazul o(ligatiilor asumate de administrator ulterior incetarii administrarii! atunci cand aceasta este o consecinta necesara sau o masura necesara pentru pre enirea pierderilor. ($) 5ene'iciarul sau 'iduciarul este de asemenea tinut de o(ligatiile asumate 'ata de tertii care nu au cunoscut 'aptul incetarii administrarii. (%) 6iduciarul raspunde numai in limitele acti ului masei patrimoniale 'iduciare. 4ectiunea 2 $ %area de &ea*a &i predarea bunurilor %area de &ea*a 0inala #rt. 8-0 (1) La incetarea raporturilor de administrare! administratorul a prezenta o dare de seama 'inala (ene'iciarului si! dupa caz! administratorului inlocuitor sau celorlalti administratori. "n cazul incetarii simultane a raporturilor de administrare ale mai multor administratori! acestia or prezenta o singura dare de seama! cu e#ceptia cazului in care atri(utiile acestora sunt separate. (2) Darea de seama a cuprinde toate datele necesare pentru a permite eri'icarea e#actitatii sale. /egistrele si celelalte documente 2usti'icati e or putea 'i consultate de persoanele interesate. ($) 1cceptarea darii de seama de catre (ene'iciar il descarca pe administrator. %e&carcarea 3udiciara de ge&tiune #rt. 8-1 (1) "n cazul in care oricare dintre (ene'iciari nu accepta darea de seama! administratorul poate cere instantei 2udecatoresti sa o incu iinteze. (2) .ri de cate ori se considera necesar! instanta 2udecatoreasca a dispune e'ectuarea unei e#pertize de specialitate. Locul predarii bunurilor #rt. 8-2 "n lipsa unei stipulatii contrare! administratorul preda (unurile administrate la locul unde se gasesc acestea. !ntinderea obligatiei de re&tituire #rt. 8-) (1) 1dministratorul este o(ligat sa predea tot ce a primit in e#ercitarea atri(utiilor sale! c3iar daca plata primita de la tert este nedatorata (ene'iciarului sau! dupa caz! 'iduciarului! pentru masa patrimoniala 'iduciara. (2) 1dministratorul este! de asemenea! o(ligat sa restituie orice pro'it sau orice alt a anta2 patrimonial realizat in 'olos personal prin utilizarea! 'ara permisiune! a datelor si a in'ormatiilor o(tinute in irtutea calitatii sale. ($) 1dministratorul care a 'olosit! 'ara permisiune! un (un este o(ligat sa il indemnizeze pe (ene'iciar sau! dupa caz! pe 'iduciar! in contul masei patrimoniale 'iduciare cu ec3i alentul

'olosintei (unului. 4uportarea c7eltuielilor ad*ini&trarii #rt. 8-+ (1) -3eltuielile administrarii! inclusi cele ocazionate de prezentarea darii de seama si de predarea (unurilor! sunt in sarcina (ene'iciarului sau! dupa caz! a 'iduciarului! pentru masa patrimoniala 'iduciara. (2) "n cazul renuntarii! denuntarii actului de desemnare sau al inlocuirii administratorului! (ene'iciarul ori 'iduciarul! in contul masei patrimoniale 'iduciare! are in sarcina! pe langa c3eltuielile mentionate la alin. (1)! si plata remuneratiei cu enite administratorului in raport cu durata acti itatii sale. %ata curgerii doban'ilor #rt. 8-(1) 1dministratorul datoreaza do(anzi asupra soldului de la data acceptarii ori a incu iintarii 2udiciare a darii de seama sau! dupa caz! de la data noti'icarii prin scrisoare recomandata cu con'irmare de primire sau prin orice alt mi2loc pre azut de lege. (2) 5ene'iciarul sau 'iduciarul! pentru masa patrimoniala 'iduciara! datoreaza do(anzi pentru sumele cu enite administratorului doar de la punerea in intarziere potri it alin. (1). %educerea re*uneratiei #rt. 8-. (1) 1dministratorul poate deduce din soldul administrarii remuneratia care ii este datorata de (ene'iciar sau de 'iduciar! in contul masei patrimoniale 'iduciare! pentru acti itatea sa. (2) 1dministratorul are drept de retentie asupra (unului administrat pana la plata integrala a datoriei 'ata de el. 4olidaritatea bene0iciarilor #rt. 8-7 "n caz de pluralitate de (ene'iciari! acestia sunt tinuti solidar la indeplinirea o(ligatiilor 'ata de administrator. Titlul 2! $ Proprietatea publica

Capitolul ! $ %i&po'itii generale %e0initia dreptului de proprietate publica #rt. 8-8 *roprietatea pu(lica este dreptul de proprietate ce apartine statului sau unei unitati administrati teritoriale asupra (unurilor care! prin natura lor sau prin declaratia legii! sunt de uz ori de interes pu(lic! cu conditia sa 'ie do(andite prin unul dintre modurile pre azute de lege. (biectul proprietatii publice. %eli*itarea de do*eniul privat #rt. 8-9 (1) -onstituie o(iect e#clusi al proprietatii pu(lice (ogatiile de interes pu(lic ale su(solului! spatiul aerian! apele cu potential energetic alori'ica(il! de interes national! pla2ele! marea teritoriala! resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental! precum si alte (unuri sta(ilite prin lege organica. (2) -elelalte (unuri care apartin statului ori unitatilor administrati -teritoriale 'ac parte! dupa caz!

din domeniul pu(lic sau din domeniul pri at al acestora! insa numai daca au 'ost! la randul lor! do(andite prin unul dintre modurile pre azute de lege. %o*eniul public national, 3udetean &i local #rt. 8.0 (1) 5unurile proprietate pu(lica 'ac parte din domeniul pu(lic national! 2udetean sau! dupa caz! local. (2) Delimitarea dintre domeniul pu(lic national! 2udetean si local se 'ace in conditiile legii. ($) 5unurile care 'ormeaza o(iectul e#clusi al proprietatii pu(lice a statului sau a unitatilor administrati -teritoriale potri it unei legi organice nu pot 'i trecute din domeniul pu(lic al statului in domeniul pu(lic al unitatii administrati -teritoriale sau in ers decat ca urmare a modi'icarii legii organice. "n celelalte cazuri! trecerea unui (un din domeniul pu(lic al statului in domeniul pu(lic al unitatii administrati -teritoriale si in ers se 'ace in conditiile legii. Caracterele dreptului de proprietate publica #rt. 8.1 (1) 5unurile proprietate pu(lica sunt inaliena(ile! imprescripti(ile si insesiza(ile. (2) *roprietatea asupra acestor (unuri nu se stinge prin neuz si nu poate 'i do(andita de terti prin uzucapiune sau! dupa caz! prin posesia de (una-credinta asupra (unurilor mo(ile. ($) "n conditiile legii! (unurile proprietate pu(lica pot 'i date in administrare sau in 'olosinta si pot 'i concesionate ori inc3iriate. Li*itele e/ercitarii dreptului de proprietate publica #rt. 8.2 (1) Dreptul de proprietate pu(lica este suscepti(il de orice limite reglementate de lege sau de prezentul cod pentru dreptul de proprietate pri ata! in masura in care acestea sunt compati(ile cu uzul sau interesul pu(lic caruia ii sunt destinate (unurile a'ectate. (2) "ncompati(ilitatea se constata prin acordul dintre titularul proprietatii pu(lice si persoana interesata sau! in caz de di ergenta! pe cale 2udecatoreasca. ($) "n aceste cazuri! persoana interesata are dreptul la o 2usta si prompta despagu(ire din partea titularului proprietatii pu(lice. Ca'urile de dobandire a dreptului de proprietate publica #rt. 8.) Dreptul de proprietate pu(lica se do(andeste; a) prin ac3izitie pu(lica! e'ectuata in conditiile legii< () prin e#propriere pentru cauza de utilitate pu(lica! in conditiile legii< c) prin donatie sau legat! acceptat in conditiile legii! daca (unul! prin natura lui sau prin ointa dispunatorului! de ine de uz ori de interes pu(lic< d) prin con entie cu titlu oneros! daca (unul! prin natura lui sau prin ointa do(anditorului! de ine de uz ori de interes pu(lic< e) prin trans'erul unui (un din domeniul pri at al statului in domeniul pu(lic al acestuia sau din domeniul pri at al unei unitati administrati -teritoriale in domeniul pu(lic al acesteia! in conditiile legii< ') prin alte moduri sta(ilite de lege. 4tingerea dreptului de proprietate publica #rt. 8.+ Dreptul de proprietate pu(lica se stinge daca (unul a pierit ori a 'ost trecut in domeniul pri at! daca a incetat uzul sau interesul pu(lic! cu respectarea conditiilor pre azute de lege. #pararea dreptului de proprietate publica #rt. 8.(1) .(ligatia apararii in 2ustitie a proprietatii pu(lice re ine titularului.

(2) >itularii drepturilor corespunzatoare proprietatii pu(lice sunt o(ligati; a) sa il in'ormeze pe proprietar cu pri ire la orice tul(urare adusa dreptului de proprietate pu(lica< () sa il introduca in proces pe titularul dreptului de proprietate pu(lica! in conditiile pre azute de -odul de procedura ci ila. ($) Dispozitiile art. ),$ se aplica in mod corespunzator. Capitolul !! $ %repturile reale core&pun'atoare proprietatii publice 4ectiunea 1 $ %i&po'itii generale %repturile reale core&pun'atoare proprietatii publice #rt. 8.. Drepturile reale corespunzatoare proprietatii pu(lice sunt dreptul de administrare! dreptul de concesiune si dreptul de 'olosinta cu titlu gratuit. 4ectiunea 2 $ %reptul de ad*ini&trare Con&tituirea dreptului de ad*ini&trare #rt. 8.7 (1) Dreptul de administrare se constituie prin 3otarare a 7u ernului! a consiliului 2udetean sau! dupa caz! a consiliului local. (2) 1utoritatile pre azute la alin. (1) controleaza modul de e#ercitare a dreptului de administrare. /ercitarea dreptului de ad*ini&trare #rt. 8.8 (1) Dreptul de administrare apartine regiilor autonome sau! dupa caz! autoritatilor administratiei pu(lice centrale sau locale si altor institutii pu(lice de interes national! 2udetean ori local. (2) >itularul dreptului de administrare poate 'olosi si dispune de (unul dat in administrare in conditiile sta(ilite de lege si! daca este cazul! de actul de constituire. 4tingerea dreptului de ad*ini&trare #rt. 8.9 Dreptul de administrare inceteaza odata cu incetarea dreptului de proprietate pu(lica sau prin actul de re ocare emis! in conditiile legii! daca interesul pu(lic o impune! de organul care l-a constituit. #pararea dreptului de ad*ini&trare #rt. 870 (1) 1pararea in 2ustitie a dreptului de administrare re ine titularului dreptului. (2) Dispozitiile art. ,:, alin. (1) se aplica in mod corespunzator. 4ectiunea ) $ %reptul de conce&iune Continutul dreptului de conce&iune #rt. 871 (1) -oncesionarul are dreptul si! in acelasi timp! o(ligatia de e#ploatare a (unului! in sc3im(ul unei rede ente si pentru o durata determinata! cu respectarea conditiilor pre azute de lege si a

contractului de concesiune. (2) -alitatea de concesionar o poate a ea orice persoana 'izica sau persoana 2uridica. ($) *rocedura de concesionare! precum si inc3eierea! e#ecutarea si incetarea contractului de concesiune sunt supuse conditiilor pre azute de lege. /ercitarea dreptului de conce&iune #rt. 872 (1) -oncesionarul poate e'ectua orice acte materiale sau 2uridice necesare pentru a asigura e#ploatarea (unului. -u toate acestea! su( sanctiunea nulitatii a(solute! concesionarul nu poate instraina si nici gre a (unul dat in concesiune sau! dupa caz! (unurile destinate ori rezultate din realizarea concesiunii si care tre(uie! potri it legii sau actului constituti ! sa 'ie predate concedentului la incetarea! din orice moti e! a concesiunii. (2) 6ructele! precum si! in limitele pre azute de lege si in actul de constituire! productele (unului concesionat re in concesionarului. ($) "n toate cazurile! e#ercitarea dreptului de concesiune este supusa controlului din partea concedentului! in conditiile legii si ale contractului de concesiune. #pararea dreptului de conce&iune #rt. 87) (1) 1pararea in 2ustitie a dreptului de concesiune re ine concesionarului. (2) Dispozitiile art. ,:, alin. (1) se aplica in mod corespunzator. 4ectiunea + $ %reptul de 0olo&inta cu titlu gratuit Continutul &i li*itele dreptului de 0olo&inta cu titlu gratuit #rt. 87+ (1) Dreptul de 'olosinta asupra (unurilor proprietate pu(lica se acorda! cu titlu gratuit! pe termen limitat! in 'a oarea institutiilor de utilitate pu(lica. (2) "n lipsa unor dispozitii contrare in actul de constituire! titularul nu (ene'iciaza de 'ructele ci ile ale (unului. ($) Dispozitiile pri ind constituirea si incetarea dreptului de administrare se aplica in mod corespunzator. #pararea dreptului de 0olo&inta cu titlu gratuit #rt. 87(1) 1pararea in 2ustitie a dreptului de 'olosinta cu titlu gratuit re ine titularului dreptului. (2) Dispozitiile art. ,:, alin. (1) se aplica in mod corespunzator. Titlul 2!! $ Cartea 0unciara

Capitolul ! $ %i&po'itii generale 4copul &i obiectul cartii 0unciare #rt. 87. (1) -artea 'unciara descrie imo(ilele si arata drepturile reale ce au ca o(iect aceste (unuri. (2) "n cazurile pre azute de lege pot 'i inscrise in cartea 'unciara si alte drepturi! 'apte sau raporturi 2uridice! daca au legatura cu imo(ilele cuprinse in cartea 'unciara.

($) *rin imo(il! in sensul prezentului titlu! se intelege una sau mai multe parcele de teren alaturate! indi'erent de categoria de 'olosinta! cu sau 'ara constructii! apartinand aceluiasi proprietar! situate pe teritoriul unei unitati administrati -teritoriale si care sunt identi'icate printrun numar cadastral unic. %repturile tabulare #rt. 877 Drepturile reale imo(iliare inscrise in cartea 'unciara sunt drepturi ta(ulare. 0le se do(andesc! se modi'ica si se sting numai cu respectarea regulilor de carte 'unciara. (biectul drepturilor tabulare #rt. 878 (1) .(iectul drepturilor ta(ulare este imo(ilul! de'init la art. 87, alin. ($)! care dupa inscrierea in cartea 'unciara nu mai poate sa 'ie modi'icat decat cu respectarea regulilor de carte 'unciara. (2) 1ceeasi carte 'unciara nu poate cuprinde decat un singur imo(il. ($) 8ai multi proprietari nu pot 'i inscrisi in aceeasi carte 'unciara decat daca se a'la in coproprietate pe cote-parti ori in de almasie. "odi0icarea i*obilului in&cri& in cartea 0unciara #rt. 879 (1) "mo(ilul inscris in cartea 'unciara se poate modi'ica prin alipiri! daca mai multe imo(ile alaturate se unesc intr-un singur imo(il sau daca se adauga o parte dintr-un imo(il la un alt imo(il ori! dupa caz! se mareste intinderea acestuia. (2) De asemenea! imo(ilul inscris in cartea 'unciara se modi'ica si prin dezlipiri! daca se desparte o parte din imo(il sau se micsoreaza intinderea acestuia. ($) 1lipirea sau dezlipirea unui imo(il gre at cu sarcini nu se poate 'ace decat cu consimtamantul titularilor acelor sarcini. /e'uzul titularilor sarcinilor nu tre(uie sa 'ie a(uzi ! el putand 'i cenzurat de catre instanta 2udecatoreasca. (%) Daca insa creditorii ipotecari consimt la alipirea sau! dupa caz! atat la dezlipirea! cat si la alipirea imo(ilului gre at la un alt imo(il! in lipsa de con entie contrara! ipotecile or lua rang dupa cele ce gre eaza imo(ilul la care s-a 'acut alipirea. ()) .peratiunile de modi'icare a imo(ilului inscris in cartea 'unciara! prin alipiri sau dezlipiri! au caracter material si nu implica niciun trans'er de proprietate. !n&crierile in ca' de alipire &au de'lipire #rt. 880 (1) "n caz de alipire sau dezlipire! imo(ilele rezultate se or transcrie in carti 'unciare noi! cu mentionarea noului numar cadastral pentru 'iecare imo(il! iar cartea 'unciara sau! dupa caz! ec3ile carti 'unciare se or inc3ide! 'ara a se mai putea redesc3ide pentru alte inscrieri. (2) Daca intregul imo(il inscris in cartea 'unciara a 'ost transcris! aceasta se a inc3ide si nu a mai putea 'i redesc3isa pentru noi inscrieri. 6elurile in&crierilor #rt. 881 (1) "nscrierile sunt de $ 'eluri; inta(ularea! inscrierea pro izorie si notarea. (2) "nta(ularea si inscrierea pro izorie au ca o(iect drepturile ta(ulare! iar notarea se re'era la inscrierea altor drepturi! acte! 'apte sau raporturi 2uridice in legatura cu imo(ilele cuprinse in cartea 'unciara. ($) "nscrierea pro izorie si notarea se 'ac numai in cazurile anume pre azute de lege. !n&crierea drepturilor reale a0ectate de *odalitati #rt. 882 (1) Drepturile reale su( conditie suspensi a sau rezolutorie nu se inta(uleaza. 0le se pot insa

inscrie pro izoriu. (2) >ermenul e#tincti sau sarcina li(eralitatii se a putea arata atat in cuprinsul inta(ularii! cat si al inscrierii pro izorii. Cercetarea cartii 0unciare #rt. 88) (1) .rice persoana! 'ara a 'i tinuta sa 2usti'ice reun interes! poate cerceta orice carte 'unciara! precum si celelalte documente cu care aceasta se intregeste! potri it legii. 8apa cu inscrisurile care au stat la (aza e'ectuarii inscrierilor in cartea 'unciara poate 'i consultata de orice persoana interesata! cu respectarea dispozitiilor legale cu pri ire la prelucrarea datelor cu caracter personal si li(era circulatie a acestor date. (2) La cerere! se or eli(era e#trase sau copii certi'icate! con'orme cu e#emplarul original a'lat in ar3i a. ($) &imeni nu a putea in oca 'aptul ca nu a a ut cunostinta de e#istenta reunei inscrieri e'ectuate in cartea 'unciara sau! dupa caz! a unei cereri de inscriere inregistrate la (iroul de cadastru si pu(licitate imo(iliara. Procedura de in&criere #rt. 88+ *rocedura de inscriere in cartea 'unciara se a sta(ili prin lege speciala. Capitolul !! $ !n&crierea drepturilor tabulare %obandirea &i &tingerea drepturilor reale a&upra i*obilelor #rt. 88(1) Su( rezer a unor dispozitii legale contrare! drepturile reale asupra imo(ilelor cuprinse in cartea 'unciara se do(andesc! atat intre parti! cat si 'ata de terti! numai prin inscrierea lor in cartea 'unciara! pe (aza actului sau 'aptului care a 2usti'icat inscrierea. (2) Drepturile reale se or pierde sau stinge numai prin radierea lor din cartea 'unciara! cu consimtamantul titularului! dat prin inscris autentic notarial. 1cest consimtamant nu este necesar daca dreptul se stinge prin implinirea termenului aratat in inscriere ori prin decesul sau! dupa caz! prin incetarea e#istentei 2uridice a titularului! daca acesta era o persoana 2uridica. ($) Daca dreptul ce urmeaza sa 'ie radiat este gre at in 'olosul unei terte persoane! radierea se a 'ace cu pastrarea dreptului acestei persoane! cu e#ceptia cazurilor anume pre azute de lege. (%) =otararea 2udecatoreasca de'initi a sau! in cazurile pre azute de lege! actul autoritatii administrati e a inlocui acordul de ointa sau! dupa caz! consimtamantul titularului. "odi0icarea drepturilor reale a&upra i*obilelor #rt. 88. 8odi'icarea unui drept real imo(iliar se 'ace potri it regulilor sta(ilite pentru do(andirea sau stingerea drepturilor reale! daca prin lege nu se dispune alt'el. %obandirea unor drepturi reale 0ara in&criere #rt. 887 (1) Drepturile reale se do(andesc 'ara inscriere in cartea 'unciara cand pro in din mostenire! accesiune naturala! anzare silita! e#propriere pentru cauza de utilitate pu(lica! precum si in alte cazuri e#pres pre azute de lege. (2) -u toate acestea! in cazul anzarii silite! daca urmarirea imo(ilului nu a 'ost in preala(il notata in cartea 'unciara! drepturile reale ast'el do(andite nu or putea 'i opuse tertilor do(anditori de (una-credinta.

($) "n cazurile pre azute la alin. (1)! titularul drepturilor ast'el do(andite nu a putea insa dispune de ele prin cartea 'unciara decat dupa ce s-a 'acut inscrierea. Conditii de in&criere #rt. 888 "nscrierea in cartea 'unciara se e'ectueaza in (aza inscrisului autentic notarial! a 3otararii 2udecatoresti ramase de'initi a! a certi'icatului de mostenitor sau in (aza unui alt act emis de autoritatile administrati e! in cazurile in care legea pre ede aceasta. Renuntarea la dreptul de proprietate #rt. 889 (1) *roprietarul poate renunta la dreptul sau printr-o declaratie autentica notariala inregistrata la (iroul de cadastru si pu(licitate imo(iliara pentru a se inscrie radierea dreptului. (2) "n acest caz! comuna! orasul sau municipiul! dupa caz! poate cere inscrierea dreptului de proprietate in 'olosul sau! in (aza 3otararii consiliului local! cu respectarea dispozitiilor legale pri ind trans'erul drepturilor reale imo(iliare! daca o alta persoana nu a solicitat inscrierea in temeiul uzucapiunii. ($) "n situatia (unurilor gre ate de sarcini reale! unitatea administrati -teritoriala care a preluat (unul este tinuta in limita alorii (unului. %ata producerii e0ectelor in&crierilor #rt. 890 (1) Daca prin lege nu se pre ede alt'el! inscrierile in cartea 'unciara isi or produce e'ectele de la data inregistrarii cererilor! tinandu-se insa cont de data! ora si minutul inregistrarii acestora in toate cazurile in care cererea a 'ost depusa personal! prin mandatar ori notar pu(lic sau! dupa caz! comunicata prin tele'a#! posta electronica ori prin alte mi2loace ce asigura transmiterea te#tului si con'irmarea primirii cererii de inscriere cu toate documentele 2usti'icati e. (2) "n cazul drepturilor de ipoteca! ordinea inregistrarii cererilor a determina si rangul acestora. ($) Daca mai multe cereri s-au primit in aceeasi zi prin posta sau curier! drepturile de ipoteca or a ea acelasi rang! iar celelalte drepturi or do(andi numai pro izoriu rang egal! urmand ca instanta sa se pronunte! la cererea oricarei persoane interesate! asupra rangului si! daca a 'i cazul! asupra radierii inscrierii ne ala(ile. (%) "n cazul in care doua sau mai multe drepturi au primit pro izoriu rang egal! potri it dispozitiilor alin. ($)! a 'i pre'erat! indi'erent de data certa a titlurilor a'late in concurs! cel care a 'ost pus in posesia (unului sau! dupa caz! cel 'ata de care de(itorul si-a e#ecutat cel dintai o(ligatiile ce ii incum(a! cu e#ceptia drepturilor de ipoteca care or a ea acelasi rang. "n situatia in care niciunul din do(anditori n-a 'ost pus in posesia (unului sau! dupa caz! de(itorul nu si-a e#ecutat o(ligatiile 'ata de niciunul dintre ei! a 'i pre'erat cel care a sesizat cel dintai instanta de 2udecata in temeiul dispozitiilor prezentului articol. ()) Dispozitiile alin. ($) si (%) se aplica si atunci cand! in aceeasi zi! o cerere de inscriere a 'ost depusa ori comunicata in conditiile alin. (1)! iar alta primita prin posta sau curier. Con0lictul dintre tertii dobanditori de la un autor co*un #rt. 891 "n cazul in care doua sau mai multe persoane au 'ost indreptatite sa do(andeasca! prin acte inc3eiate cu acelasi autor! drepturi asupra aceluiasi imo(il care se e#clud reciproc! cel care si-a inscris primul dreptul a 'i socotit titularul dreptului ta(ular! indi'erent de data titlului in temeiul caruia s-a sa arsit inscrierea in cartea 'unciara. 4ituatia tertului dobanditor de rea$credinta #rt. 892 (1) -el care a 'ost indreptatit! printr-un act 2uridic ala(il inc3eiat! sa inscrie un drept real in

'olosul sau poate cere radierea din cartea 'unciara a unui drept concurent sau! dupa caz! acordarea de rang pre'erential 'ata de inscrierea e'ectuata de alta persoana! insa numai daca sunt intrunite urmatoarele $ conditii; a) actul 2uridic in temeiul caruia se solicita radierea sau acordarea rangului pre'erential sa 'ie anterior aceluia in (aza caruia tertul si-a inscris dreptul< () dreptul reclamantului si cel al tertului do(anditor sa pro ina de la un autor comun< c) inscrierea dreptului in 'olosul reclamantului sa 'i 'ost impiedicata de tertul do(anditor prin iolenta sau iclenie! dupa caz. (2) /adierea sau acordarea rangului pre'erential poate 'i ceruta si daca iolenta ori iclenia a pro enit de la o alta persoana decat tertul do(anditor! dar numai daca acesta din urma a cunoscut sau! dupa caz! tre(uia sa cunoasca aceasta impre2urare la data inc3eierii contractului in (aza caruia a do(andit dreptul inta(ulat in 'olosul sau. ($) Dreptul la actiune se prescrie in termen de $ ani de la data inscrierii de catre tert a dreptului in 'olosul sau. Per&oanele i*potriva carora &e poate 0ace in&crierea drepturilor tabulare #rt. 89) "nscrierea unui drept real se poate e'ectua numai; a) impotri a aceluia care! la data inregistrarii cererii! este inscris ca titular al dreptului asupra caruia inscrierea urmeaza sa 'ie 'acuta< () impotri a aceluia care! inainte de a 'i 'ost inscris! si-a gre at dreptul! daca amandoua inscrierile se cer deodata. !n&crierea drepturilor reale in ca'ul actelor 3uridice &ucce&ive #rt. 89+ "n cazul in care un drept supus inscrierii in cartea 'unciara a 'acut o(iectul unor cesiuni succesi e 'ara ca inscrierile sa 'i 'ost e'ectuate! cel din urma indreptatit nu a putea cere inscrierea dreptului in 'olosul sau decat daca solicita! odata cu inscrierea acestuia! si inscrierea do(andirilor succesi e anterioare pe care le a do edi cu inscrisuri originale sau copii legalizate! dupa caz. !n&crierile inte*eiate pe obligatiile de0unctului #rt. 89"nscrierile intemeiate pe o(ligatiile de'unctului se or putea sa arsi si dupa ce dreptul a 'ost inscris pe numele mostenitorului! insa numai in masura in care mostenitorul este tinut de aceste o(ligatii. #ctiunea in pre&tatie tabulara #rt. 89. (1) "n cazurile in care cel o(ligat sa transmita! sa constituie ori sa modi'ice in 'olosul altuia un drept real asupra unui imo(il nu isi e#ecuta o(ligatiile necesare pentru inscrierea in cartea 'unciara! se a putea cere instantei 2udecatoresti sa dispuna inscrierea< dreptul la actiune este prescripti(il in conditiile legii. (2) Daca actiunea in prestatie ta(ulara a 'ost notata in cartea 'unciara! 3otararea 2udecatoreasca se a inscrie! din o'iciu! si impotri a acelora care au do(andit reun drept ta(ular dupa notare. 0ectele actiunii in pre&tatie tabulara 0ata de tertul dobanditor de rea$credinta #rt. 897 (1) 1ctiunea in prestatie ta(ulara se a putea indrepta si impotri a tertului do(anditor inscris anterior in cartea 'unciara! daca actul 2uridic in ocat de reclamant este anterior celui in temeiul caruia a 'ost inscris dreptul tertului do(anditor! iar acesta a 'ost de rea-credinta la data inc3eierii actului. (2) Dreptul la actiune impotri a tertului se prescrie in termen de $ ani de la data inscrierii de catre

acesta a dreptului in 'olosul sau! cu e#ceptia cazului in care dreptul la actiune al reclamantului contra antecesorului ta(ular s-a prescris mai inainte. !n&crierea provi'orie #rt. 898 "n a'ara altor cazuri pre azute de lege! inscrierea pro izorie in cartea 'unciara se a putea cere; 1. daca dreptul real do(andit este a'ectat de o conditie suspensi a ori rezolutorie sau daca pri este ori gre eaza o constructie iitoare< in cazul inscrierii pro izorii a and ca o(iect o constructie iitoare! 2usti'icarea acesteia se 'ace in conditiile legii< 2. daca! in temeiul unei 3otarari care nu este inca de'initi a! partea cazuta in pretentii a 'ost o(ligata la stramutarea! constituirea sau stingerea unui drept ta(ular ori cel care administreaza (unurile unei alte persoane a 'ost o(ligat sa dea o garantie ipotecara< $. daca de(itorul a consemnat sumele pentru care a 'ost inscrisa ipoteca< %. daca se do(andeste un drept ta(ular inscris pro izoriu< ). daca am(ele parti consimt doar pentru e'ectuarea unei inscrieri pro izorii. 0ectele in&crierii provi'orii #rt. 899 (1) "nscrierea pro izorie are ca e'ect do(andirea! modi'icarea sau stingerea unui drept ta(ular de la data inregistrarii cererii! su( conditia si in masura 2usti'icarii ei. (2) Busti'icarea unei inscrieri pro izorii se 'ace cu consimtamantul celui impotri a caruia s-a e'ectuat inscrierea pro izorie! dat in 'orma autentica! sau in temeiul unei 3otarari 2udecatoresti de'initi e. "n acest din urma caz! dispozitiile art. 8:, si 8:7 se aplica! in mod corespunzator! si actiunii in 2usti'icare ta(ulara. ($) Busti'icarea radierii dreptului de ipoteca se 'ace in temeiul 3otararii 2udecatoresti de alidare ramase de'initi a! al consimtamantului creditorului dat in 'orma autentica! al procesului- er(al intocmit de e#ecutorul 2udecatoresc prin care se constata acceptarea platii sau! dupa caz! al inc3eierii intocmite de acesta prin care se constata e'ectuarea platii! ramasa de'initi a. (%) Busti'icarea unei inscrieri pro izorii isi intinde e'ectul asupra tuturor inscrierilor care s-au 'acut conditionat de 2usti'icarea ei< ne2usti'icarea unei inscrieri pro izorii atrage! la cererea celui interesat! radierea ei si a tuturor inscrierilor care s-au 'acut conditionat de 2usti'icarea ei. Pre'u*tia e/i&tentei &au ine/i&tentei unui drept tabular #rt. 900 (1) Daca in cartea 'unciara s-a inscris un drept real in 'olosul unei persoane! se prezuma ca dreptul e#ista in 'olosul ei. (2) Daca un drept real s-a radiat din cartea 'unciara! se prezuma ca acel drept nu e#ista. ($) Do ada contrara se poate 'ace numai in cazurile pre azute la art. 887! precum si pe calea actiunii in recti'icare. %obandirea cu buna$credinta a unui drept tabular #rt. 901 (1) Su( rezer a unor dispozitii legale contrare! oricine a do(andit cu (una-credinta reun drept real inscris in cartea 'unciara! in temeiul unui act 2uridic cu titlu oneros! a 'i socotit titularul dreptului inscris in 'olosul sau! c3iar daca! la cererea ade aratului titular! dreptul autorului sau este radiat din cartea 'unciara. (2) >ertul do(anditor este considerat de (una-credinta numai daca! la data inregistrarii cererii de inscriere a dreptului in 'olosul sau! sunt indeplinite urmatoarele conditii; a) nu a 'ost inregistrata nicio actiune prin care se contesta cuprinsul cartii 'unciare< () din cuprinsul cartii 'unciare nu rezulta nicio cauza care sa 2usti'ice recti'icarea acesteia in 'a oarea altei persoane< si

c) nu a cunoscut! pe alta cale! ine#actitatea cuprinsului cartii 'unciare. ($) Dispozitiile prezentului articol sunt aplica(ile si tertului care a do(andit cu (unacredinta un drept de ipoteca in temeiul unui act 2uridic inc3eiat cu titularul de carte 'unciara ori cu succesorul sau in drepturi! dupa caz. (%) Dispozitiile prezentului articol nu pot 'i insa opuse de o parte contractanta celeilalte si nici de succesorii lor uni ersali sau cu titlu uni ersal! dupa caz. Capitolul !!! $ Notarea unor drepturi, 0apte &i raporturi 3uridice #ctele &au 0aptele &upu&e notarii #rt. 902 (1) Drepturile! 'aptele sau alte raporturi 2uridice pre azute la art. 87, alin. (2) de in opoza(ile tertelor persoane e#clusi prin notare! daca nu se do edeste ca au 'ost cunoscute pe alta cale! in a'ara cazului in care din lege rezulta ca simpla cunoastere a acestora nu este su'icienta pentru a suplini lipsa de pu(licitate. "n caz de con'lict de drepturi care pro in de la un autor comun! dispozitiile art. 8:098:2! 8:, si 8:7 se aplica in mod corespunzator. (2) "n a'ara altor cazuri pre azute de lege! sunt supuse notarii in cartea 'unciara; 1. punerea su( interdictie 2udecatoreasca si ridicarea acestei masuri< 2. cererea de declarare a mortii unei persoane 'izice! 3otararea 2udecatoreasca de declarare a mortii si cererea de anulare sau de recti'icare a 3otararii 2udecatoresti de declarare a mortii< $. calitatea de (un comun a unui imo(il< %. con entia matrimoniala! precum si modi'icarea sau! dupa caz! inlocuirea ei< ). destinatia unui imo(il de locuinta a 'amiliei< ,. locatiunea si cesiunea de enituri< 7. aportul de 'olosinta la capitalul social al unei societati< 8. interdictia conventionala de in&trainare &au de grevare a unui drept in&cri&= :. anzarea 'acuta cu rezer a dreptului de proprietate< 10. dreptul de a re oca sau denunta unilateral contractul< 11. pactul comisoriu si declaratia de rezolutiune sau de reziliere unilaterala a contractului< 12. antecontractul si pactul de optiune< 1$. dreptul de preemptiune nascut din con entii< 1%. intentia de a instraina sau de a ipoteca< 1). sc3im(area rangului ipotecii! poprirea! ga2ul sau constituirea altei garantii reale asupra creantei ipotecare< 1,. desc3iderea procedurii insol entei! ridicarea dreptului de administrare al de(itorului supus acestei masuri! precum si inc3iderea acestei proceduri< 17. sec3estrul! urmarirea imo(ilului! a 'ructelor ori eniturilor sale< 18. actiunea in prestatie ta(ulara! actiunea in 2usti'icare si actiunea in recti'icare< 1:. actiunile pentru apararea drepturilor reale inscrise in cartea 'unciara! actiunea in parta2! actiunile in des'iintarea actului 2uridic pentru nulitate! rezolutiune ori alte cauze de ine'icacitate! actiunea re ocatorie! precum si orice alte actiuni pri itoare la alte drepturi! 'apte! alte raporturi 2uridice in legatura cu imo(ilele inscrise< 20. punerea in miscare a actiunii penale pentru o inscriere in cartea 'unciara sa arsita printr-o 'apta pre azuta de legea penala. ($) "n sensul prezentului articol! prin terti se intelege orice persoana care a do(andit un drept real sau un alt drept in legatura cu imo(ilul inscris in cartea 'unciara.

#ctele &au 0aptele care pot 0i notate in cartea 0unciara #rt. 90) Se or putea nota in cartea 'unciara! 'ara insa ca opoza(ilitatea 'ata de terti sa depinda de aceasta inscriere; 1. incapacitatea sau restrangerea! prin e'ectul legii! a capacitatii de e#ercitiu ori de 'olosinta< 2. declaratia de utilitate pu(lica in ederea e#proprierii unui imo(il< $. orice alte 'apte sau raporturi 2uridice care au legatura cu imo(ilul si care sunt pre azute in acest scop de lege. Notarea intentiei de a in&traina &au de a ipoteca #rt. 90+ (1) *roprietarul unui imo(il poate cere ca intentia sa de a instraina sau de a ipoteca in 'olosul unei anumite persoane sa 'ie notata! aratand in acest din urma caz si suma ce corespunde o(ligatiei garantate. (2) Daca instrainarea sau ipotecarea se realizeaza in termen de $ luni de la notarea intentiei de a instraina sau de a ipoteca! dreptul inscris a a ea rangul notarii. Pierderea e0ectului notarii #rt. 90(1) &otarea intentiei de a instraina sau de a ipoteca isi pierde e'ectul prin trecerea unui termen de $ luni de la data inregistrarii cererii. (2) 1nul! luna si ziua in care notarea isi pierde e'ectul or 'i mentionate atat in notare! cat si in inc3eierea ce a dispus-o. Notarea antecontractelor &i a pactelor de optiune #rt. 90. (1) *romisiunea de a inc3eia un contract a and ca o(iect dreptul de proprietate asupra imo(ilului sau un alt drept in legatura cu acesta se poate nota in cartea 'unciara! daca promitentul este inscris in cartea 'unciara ca titularul dreptului care 'ace o(iectul promisiunii! iar antecontractul! su( sanctiunea respingerii cererii de notare! pre ede termenul in care urmeaza a 'i inc3eiat contractul. &otarea se poate e'ectua oricand in termenul stipulat in antecontract pentru e#ecutarea sa! dar nu mai tarziu de , luni de la e#pirarea lui. (2) *romisiunea se a putea radia! daca cel indreptatit nu a cerut instantei pronuntarea unei 3otarari care sa tina loc de contract! in termen de , luni de la trecerea termenului 'i#at pentru inc3eierea lui sau daca! intre timp! imo(ilul a 'ost de'initi ad2udecat in cadrul anzarii silite de catre un tert care nu este tinut sa raspunda de o(ligatiile promitentului. ($) /adierea se a dispune din o'iciu! daca! pana la e#pirarea termenului de , luni pre azut la alin. (2)! n-a 'ost ceruta inscrierea dreptului care a 'acut o(iectul promisiunii! cu e#ceptia cazului cand cel indreptatit a cerut notarea in cartea 'unciara a actiunii pre azute la alin. (2). De asemenea! promisiunea se a radia din o'iciu in toate cazurile cand! pana la inc3eierea contractului amintit mai sus ori pana la solutionarea de'initi a a actiunii pre azute la alin. (2)! imo(ilul a 'ost de'initi ad2udecat in cadrul anzarii silite de catre un tert care nu este tinut sa raspunda de o(ligatiile promitentului. (%) Dispozitiile prezentului articol se aplica prin asemanare si pactelor de optiune notate in cartea 'unciara. "n aceste cazuri! daca! pana la e#pirarea termenului stipulat in contract pentru e#ercitarea optiunii! (ene'iciarul pactului nu solicita! in (aza declaratiei de optiune si a do ezii comunicarii sale catre cealalta parte! inta(ularea dreptului ce urmeaza a 'i do(andit! se a dispune din o'iciu radierea pactului inscris in 'olosul sau.

Capitolul !2 $ Recti0icarea in&crierilor de carte 0unciara Notiune #rt. 907 (1) -and o inscriere 'acuta in cartea 'unciara nu corespunde cu situatia 2uridica reala! se poate cere recti'icarea acesteia. (2) *rin recti'icare se intelege radierea! indreptarea sau corectarea oricarei inscrieri ine#acte e'ectuate in cartea 'unciara. ($) Situatia 2uridica reala tre(uie sa rezulte dintr-o recunoastere 'acuta de titularul inscrierii a carei recti'icare se solicita! prin declaratie data in 'orma autentica notariala! ori dintr-o 3otarare 2udecatoreasca de'initi a pronuntata impotri a acestuia! prin care s-a admis actiunea de 'ond. 1ctiunea de 'ond poate 'i! dupa caz! o actiune in anulare! rezolutiune! reductiune sau orice alta actiune intemeiata pe o cauza de ine'icacitate a actului 2uridic. Recti0icarea intabularii &au in&crierii provi'orii #rt. 908 (1) .rice persoana interesata poate cere recti'icarea unei inta(ulari sau inscrieri pro izorii! daca; 1. inscrierea sau inc3eierea nu este ala(ila ori actul in temeiul caruia a 'ost e'ectuata inscrierea a 'ost des'iintat! in conditiile legii! pentru cauze ori moti e anterioare sau concomitente inc3eierii ori! dupa caz! emiterii lui< 2. dreptul inscris a 'ost gresit cali'icat< $. nu mai sunt intrunite conditiile de e#istenta a dreptului inscris sau au incetat e'ectele actului 2uridic in temeiul caruia s-a 'acut inscrierea< %. inscrierea in cartea 'unciara nu mai este! din orice alte moti e! in concordanta cu situatia 2uridica reala a imo(ilului. (2) /ecti'icarea inscrierilor in cartea 'unciara se poate 'ace 'ie pe cale amia(ila! prin declaratia autentica notariala a titularului dreptului ce urmeaza a 'i radiat sau modi'icat! 'ie! in caz de litigiu! prin 3otarare 2udecatoreasca de'initi a. ($) -and dreptul inscris in cartea 'unciara urmeaza a 'i recti'icat! titularul lui este o(ligat sa predea celui indreptatit! odata cu consimtamantul dat in 'orma autentica notariala pentru e'ectuarea recti'icarii! si inscrisurile necesare! iar in caz contrar! persoana interesata a putea solicita instantei sa dispuna inscrierea in cartea 'unciara. "n acest din urma caz! 3otararea instantei de 2udecata a suplini consimtamantul la inscriere al partii care are o(ligatia de a preda inscrisurile necesare recti'icarii. (%) 1ctiunea in recti'icare poate 'i introdusa concomitent sau separat! dupa ce a 'ost admisa actiunea de 'ond! cand este cazul. 0a poate 'i 'ormulata atat impotri a do(anditorului nemi2locit! cat si impotri a tertilor do(anditori! cu titlu oneros sau cu titlu gratuit! in conditiile pre azute la art. :0:! cu e#ceptia actiunii intemeiate pe dispozitiile alin. (1) pct. $ si %! care nu poate 'i pornita impotri a tertilor care si-au inscris reun drept real! do(andit cu (una-credinta si printr-un act 2uridic cu titlu oneros sau! dupa caz! in temeiul unui contract de ipoteca! intemeindu-se pe cuprinsul cartii 'unciare. Ter*enele de e/ercitare a actiunii in recti0icare #rt. 909 (1) Su( rezer a prescriptiei dreptului la actiunea in 'ond! actiunea in recti'icare este imprescripti(ila 'ata de do(anditorul nemi2locit! precum si 'ata de tertul care a do(andit cu reacredinta dreptul inscris in 'olosul sau. Daca actiunea de 'ond introdusa pe cale separata a 'ost admisa! actiunea in recti'icare este! de asemenea! imprescripti(ila atat impotri a celor care au 'ost c3emati in 2udecata! cat si impotri a tertilor care au do(andit un drept real dupa ce actiunea de

'ond a 'ost notata in cartea 'unciara. (2) 6ata de tertele persoane care au do(andit cu (una-credinta un drept real prin donatie sau legat cu titlu particular! actiunea in recti'icare! su( rezer a prescriptiei dreptului la actiunea de 'ond! nu se a putea introduce decat in termen de ) ani! socotiti de la inregistrarea cererii lor de inscriere. ($) De asemenea! su( rezer a prescriptiei dreptului la actiunea in 'ond! actiunea in recti'icare! intemeiata e#clusi pe dispozitiile art. :08 alin. (1) pct. 1 si 2! se a putea indrepta si impotri a tertelor persoane care si-au inscris reun drept real! do(andit cu (una-credinta si printr-un act 2uridic cu titlu oneros sau! dupa caz! in temeiul unui contract de ipoteca! intemeindu-se pe cuprinsul cartii 'unciare. "n aceste cazuri! termenul a 'i de $ ani! socotiti de la data inregistrarii cererii de inscriere 'ormulate de catre do(anditorul nemi2locit al dreptului a carui recti'icare se cere! cu e#ceptia cazului cand inc3eierea! prin care s-a ordonat inscrierea care 'ace o(iectul actiunii in recti'icare! a 'ost comunicata celui indreptatit! caz in care termenul a 'i de un an de la comunicarea acesteia. (%) >ermenele pre azute la alin. (2) si ($) sunt termene de decadere. 0ectele ad*iterii actiunii in recti0icare #rt. 910 (1) =otararea prin care se admite recti'icarea unei inscrieri nu a aduce atingere drepturilor inscrise in 'olosul celor care nu au 'ost parti in cauza. (2) Daca insa actiunea in recti'icare a 'ost notata in cartea 'unciara! 3otararea 2udecatoreasca de admitere se a inscrie! din o'iciu! si impotri a acelora care au do(andit reun drept ta(ular dupa notare! care se a radia odata cu dreptul autorului lor. Recti0icarea notarii in cartea 0unciara #rt. 911 (1) "n lipsa consimtamantul titularului! orice persoana interesata a putea cere recti'icarea unei notari in cazurile pre azute la art. :08! precum si ori de cate ori! din alte cauze! notarea nu este sau a incetat sa 'ie e#acta. (2) /ecti'icarea se a incu iinta in temeiul unei 3otarari 2udecatoresti de'initi e< dreptul la actiune este imprescripti(il. ($) Dispozitiile art. :10 raman aplica(ile. Radierea drepturilor conditionale #rt. 912 (1) Dreptul a'ectat de o conditie suspensi a se a radia din o'iciu! daca nu se do edeste indeplinirea conditiei care a'ecteaza dreptul! in termen de ) ani de la inscriere. (2) >ot ast'el se a radia conditia rezolutorie! daca nu s-a cerut! in temeiul ei! radierea dreptului inscris su( o asemenea modalitate! timp de 10 ani de la inscriere. !ndreptarea erorilor *ateriale #rt. 91) 0rorile materiale sa arsite cu prile2ul inscrierilor e'ectuate in cartea 'unciara! altele decat cele care constituie cazuri de recti'icare! se pot indrepta la cerere sau din o'iciu. Dispozitiile art. :0: 9:11 sunt aplica(ile in mod corespunzator. "odi0icarea de&crierii i*obilului #rt. 91+ *roprietarul imo(ilului inscris in cartea 'unciara a putea cere oricand modi'icarea mentiunilor din cartea 'unciara pri itoare la descrierea! destinatia sau supra'ata acestuia! in conditiile legii. Ra&punderea pentru tinerea de0ectuoa&a a cartii 0unciare #rt. 91(1) -el pre2udiciat printr-o 'apta sa arsita! c3iar din culpa! in pastrarea si administrarea cartii

'unciare a putea cere o(ligarea! in solidar! la plata de despagu(iri a o'iciului teritorial de cadastru si pu(licitate imo(iliara de la locul situarii imo(ilului si a persoanei raspunzatoare de pre2udiciul ast'el cauzat! daca pre2udiciul nu a putut 'i inlaturat! in tot sau in parte! prin e#ercitarea actiunilor si cailor de atac pre azute de lege. (2) Dreptul la actiune se prescrie intr-un termen de un an! socotit din ziua in care cel atamat a cunoscut 'aptul pagu(itor! insa nu mai tarziu de $ ani de la data cand s-a sa arsit 'apta prin care s-a cauzat pre2udiciul. *rescriptia este suspendata prin e#ercitarea actiunilor si cailor de atac pre azute de lege pentru inlaturarea e'ectelor 'aptei pagu(itoare. Titlul 2!!! $ Po&e&ia

Capitolul ! $ %i&po'itii generale Notiune #rt. 91. (1) *osesia este e#ercitarea in 'apt a prerogati elor dreptului de proprietate asupra unui (un de catre persoana care il stapaneste si care se comporta ca un proprietar. (2) Dispozitiile prezentului titlu se aplica! in mod corespunzator! si in pri inta posesorului care se comporta ca un titular al altui drept real! cu e#ceptia drepturilor reale de garantie. /ercitarea po&e&iei #rt. 917 (1) *osesorul poate e#ercita prerogati ele dreptului de proprietate asupra (unului 'ie in mod nemi2locit! prin putere proprie! 'ie prin intermediul unei alte persoane. (2) *ersoanele lipsite de capacitate de e#ercitiu si persoanele 2uridice e#ercita posesia prin reprezentantul lor legal. Ca'urile care nu con&tituie po&e&ie #rt. 918 (1) &u constituie posesie stapanirea unui (un de catre un detentor precar! precum; a) locatarul! comodatarul! depozitarul! creditorul ga2ist< () titularul dreptului de super'icie! uzu'ruct! uz! a(itatie sau ser itute! 'ata de nuda proprietate< c) 'iecare coproprietar! in proportie cu cotele-parti ce re in celorlalti coproprietari< d) orice alta persoana care! detinand temporar un (un al altuia! este o(ligata sa il restituie sau care il stapaneste cu ingaduinta acestuia. (2) Detentorul precar poate in oca e'ectele recunoscute posesiei numai in cazurile si limitele pre azute de lege. Pre'u*tia de po&e&ie &i pre'u*tia de proprietate #rt. 919 (1) *ana la pro(a contrara! acela care stapaneste (unul este prezumat posesor. (2) Detentia precara! odata do edita! este prezumata ca se mentine pana la pro(a inter ertirii sale. ($) *ana la pro(a contrara! posesorul este considerat proprietar! cu e#ceptia imo(ilelor inscrise in cartea 'unciara. !ntervertirea precaritatii in po&e&ie #rt. 920

(1) "nter ertirea detentiei precare in posesie nu se poate 'ace decat in urmatoarele cazuri; a) daca detentorul precar inc3eie cu (una-credinta un act translati de proprietate cu titlu particular cu alta persoana decat cu proprietarul (unului< () daca detentorul precar sa arseste impotri a posesorului acte de rezistenta neec3i oce in pri inta intentiei sale de a incepe sa se comporte ca un proprietar< in acest caz! inter ertirea nu se a produce insa mai inainte de implinirea termenului pre azut pentru restituirea (unului< c) daca detentorul precar instraineaza (unul! printr-un act translati de proprietate cu titlu particular! cu conditia ca do(anditorul sa 'ie de (una-credinta. (2) "n cazul imo(ilelor inscrise in cartea 'unciara! do(anditorul este de (unacredinta daca inscrie dreptul in 'olosul sau intemeindu-se pe cuprinsul cartii 'unciare. "n celelalte cazuri! este de (una-credinta do(anditorul care nu cunostea si nici nu tre(uia! dupa impre2urari! sa cunoasca lipsa calitatii de proprietar a celui de la care a do(andit (unul. !ncetarea po&e&iei #rt. 921 *osesia inceteaza prin; a) trans'ormarea sa in detentie precara< () instrainarea (unului< c) a(andonarea (unului mo(il sau inscrierea in cartea 'unciara a declaratiei de renuntare la dreptul de proprietate asupra unui (un imo(il< d) pieirea (unului< e) trecerea (unului in proprietate pu(lica< ') inscrierea dreptului de proprietate al comunei! orasului sau municipiului! dupa caz! con'orm art. 88: alin. (2)< g) deposedare! daca posesorul ramane lipsit de posesia (unului mai mult de un an. Capitolul !! $ 2iciile po&e&iei 2iciile po&e&iei #rt. 922 (1) "n a'ara situatiilor pre azute de lege! nu poate produce e'ecte 2uridice decat posesia utila. (2) &u este utila posesia discontinua! tul(urata sau clandestina. *ana la pro(a contrara! posesia este prezumata a 'i utila. %i&continuitatea #rt. 92) *osesia este discontinua atat timp cat posesorul o e#ercita cu intermitente anormale in raport cu natura (unului. 2iolenta #rt. 92+ *osesia este tul(urata atat timp cat este do(andita sau conser ata prin acte de iolenta! 'izica sau morala! care nu au 'ost pro ocate de o alta persoana. Clande&tinitatea #rt. 92*osesia este clandestina! daca se e#ercita ast'el incat nu poate 'i cunoscuta. !nvocarea viciilor po&e&iei #rt. 92. (1) Discontinuitatea poate 'i opusa posesorului de catre orice persoana interesata.

(2) &umai persoana 'ata de care posesia este tul(urata sau clandestina poate in oca aceste icii. !ncetarea viciilor po&e&iei #rt. 927 *osesia iciata de ine utila indata ce iciul inceteaza. Capitolul !!! $ 0ectele po&e&iei 4ectiunea 1 $ %i&po'itii generale ,'ucapiunea &i dobandirea 0ructelor #rt. 928 "n conditiile prezentului capitol! posesorul poate do(andi proprietatea asupra (unului posedat sau! dupa caz! asupra 'ructelor produse de acesta. 1unurile care nu pot 0i u'ucapate #rt. 929 &u pot 'i uzucapate (unurile care! inainte sau dupa intrarea in posesie! au 'ost declarate prin lege inaliena(ile. 4ectiunea 2 $ ,'ucapiunea i*obiliara ,'ucapiunea e/tratabulara #rt. 9)0 (1) Dreptul de proprietate asupra unui imo(il si dezmem(ramintele sale pot 'i inscrise in cartea 'unciara! in temeiul uzucapiunii! in 'olosul celui care l-a posedat timp de 10 ani! daca; a) proprietarul inscris in cartea 'unciara a decedat ori! dupa caz! si-a incetat e#istenta< () a 'ost inscrisa in cartea 'unciara declaratia de renuntare la proprietate< c) imo(ilul nu era inscris in nicio carte 'unciara. (2) "n toate cazurile! uzucapantul poate do(andi dreptul numai daca si-a inregistrat cererea de inscriere in cartea 'unciara inainte ca o terta persoana sa isi 'i inregistrat propria cerere de inscriere a dreptului in 'olosul sau! pe (aza unei cauze legitime! in cursul sau c3iar dupa implinirea termenului de uzucapiune. ,'ucapiunea tabulara #rt. 9)1 (1) Drepturile celui care a 'ost inscris! 'ara cauza legitima! in cartea 'unciara! ca proprietar al unui imo(il sau titular al unui alt drept real! nu mai pot 'i contestate cand cel inscris cu (una-credinta a posedat imo(ilul timp de ) ani dupa momentul inregistrarii cererii de inscriere! daca posesia sa a 'ost ne iciata. (2) 0ste su'icient ca (una-credinta sa e#iste in momentul inregistrarii cererii de inscriere si in momentul intrarii in posesie. Curgerea ter*enului u'ucapiunii #rt. 9)2 (1) "n cazurile pre azute la art. :$0 alin. (1) lit. a) si ()! termenul uzucapiunii nu incepe sa curga inainte de data decesului sau! dupa caz! a incetarii e#istentei 2uridice a proprietarului! respecti inainte de data inscrierii declaratiei de renuntare la proprietate! c3iar daca intrarea in posesie s-a produs la o data anterioara.

(2) 4iciile posesiei suspenda cursul uzucapiunii. >onctiunea po&e&iilor #rt. 9)) (1) 6iecare posesor este considerat ca incepe in persoana sa o noua posesie! indi'erent daca (unul a 'ost transmis cu titlu uni ersal sau particular. (2) -u toate acestea! pentru a in oca uzucapiunea! posesorul actual poate sa uneasca propria posesie cu aceea a autorului sau. #lte di&po'itii aplicabile #rt. 9)+ Dispozitiile prezentei sectiuni se completeaza! in mod corespunzator! cu cele pri itoare la prescriptia e#tincti a. 4ectiunea ) $ %obandirea proprietatii *obiliare prin po&e&ia de buna$credinta Pre'u*tia de titlu de proprietate #rt. 9).ricine se a'la la un moment dat in posesia unui (un mo(il este prezumat ca are un titlu de do(andire a dreptului de proprietate asupra (unului. (po'abilitatea 0ata de terti #rt. 9). -u e#ceptia cazurilor pre azute de lege! posesia de (una-credinta a (unului mo(il asigura opoza(ilitatea 'ata de terti a actelor 2uridice constituti e sau translati e de drepturi reale. %obandirea proprietatii *obiliare prin po&e&ia de buna$credinta #rt. 9)7 (1) *ersoana care! cu (una-credinta! inc3eie cu un neproprietar un act translati de proprietate cu titlu oneros a and ca o(iect un (un mo(il de ine proprietarul acelui (un din momentul luarii sale in posesie e'ecti a. (2) -u toate acestea! (unul pierdut sau 'urat poate 'i re endicat de la posesorul de (una-credinta! daca actiunea este intentata! su( sanctiunea decaderii! in termen de $ ani de la data la care proprietarul a pierdut stapanirea materiala a (unului. ($) Daca (unul pierdut sau 'urat a 'ost cumparat dintr-un loc ori de la o persoana care inde in mod o(isnuit (unuri de acelasi 'el ori daca a 'ost ad2udecat la o licitatie pu(lica! iar actiunea in re endicare a 'ost introdusa inauntrul termenului de $ ani! posesorul de (una-credinta poate retine (unul pana la indemnizarea sa integrala pentru pretul platit anzatorului. (%) Dispozitiile prezentului articol nu se aplica (unurilor mo(ile care sunt accesorii unui imo(il. ()) Dispozitiile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si in legatura cu do(andirea dreptului de uzu'ruct si a dreptului de uz asupra unui (un mo(il. 1una$credinta #rt. 9)8 (1) 0ste de (una-credinta posesorul care nu cunostea si nici nu tre(uia! dupa impre2urari! sa cunoasca lipsa calitatii de proprietar a instrainatorului. (2) 5una-credinta tre(uie sa e#iste la data intrarii in posesia e'ecti a a (unului. %obandirea bunului *obil in te*eiul u'ucapiunii #rt. 9)9 1cela care poseda (unul altuia timp de 10 ani! in alte conditii decat cele pre azute in prezenta sectiune! poate do(andi dreptul de proprietate! in temeiul uzucapiunii. Dispozitiile art. :$2 alin. (2)! art. :$$ si :$% se aplica in mod corespunzator.

Po&e&ia titlurilor la purtator #rt. 9+0 Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica si titlurilor la purtator! in masura in care prin legi speciale nu se dispune alt'el. 4ectiunea + $ (cupatiunea %obandirea bunului prin ocupatiune #rt. 9+1 (1) *osesorul unui lucru mo(il care nu apartine nimanui de ine proprietarul acestuia! prin ocupatiune! de la data intrarii in posesie! insa numai daca aceasta se 'ace in conditiile legii. (2) Sunt lucruri 'ara stapan (unurile mo(ile a(andonate! precum si (unurile care! prin natura lor! nu au un proprietar! cum sunt animalele sal(atice! pestele si resursele ac atice ii din (azinele piscicole naturale! 'ructele de padure! ciupercile comesti(ile din 'lora spontana! plantele medicinale si aromatice si altele asemenea. ($) Lucrurile mo(ile de aloare 'oarte mica sau 'oarte deteriorate care sunt lasate intr-un loc pu(lic! inclusi pe un drum pu(lic sau intr-un mi2loc de transport in comun! sunt considerate lucruri a(andonate. Proprietatea bunului ga&it #rt. 9+2 (1) 5unul mo(il pierdut continua sa apartina proprietarului sau. (2) 7asitorul (unului este o(ligat ca! in termen de 10 zile! sa il restituie proprietarului ori! daca acesta nu poate 'i cunoscut! sa il predea organului de politie din localitatea in care a 'ost gasit. 1cesta are o(ligatia de a pastra (unul timp de , luni! 'iind aplica(ile in acest sens dispozitiile pri itoare la depozitul necesar. ($) .rganul de politie a a'isa la sediul sau si pe pagina de internet un anunt pri itor la pierderea (unului! cu mentionarea tuturor elementelor de descriere a acestuia. Proprietatea a&upra bunului ga&it in loc public #rt. 9+) Daca (unul a 'ost gasit intr-un loc pu(lic! el a 'i predat! pe (aza de proces- er(al! persoanei care detine un titlu! altul decat titlul de proprietate pu(lica! asupra locului respecti . "n termen de $ zile de la data preluarii (unului pierdut! aceasta persoana este o(ligata sa il predea! pe (aza de proces- er(al! organelor de politie din localitate. "n acelasi termen! anuntul mentionat la art. :%2 alin. ($) se a a'isa la locul unde a 'ost gasit (unul. 2an'area bunului ga&it #rt. 9++ Daca! datorita impre2urarilor sau naturii (unului! pastrarea sa tinde sa ii diminueze aloarea ori de ine prea costisitoare! el a 'i andut prin licitatie pu(lica! con'orm legii. "n acest caz! drepturile si o(ligatiile legate de (un se or e#ercita in legatura cu pretul o(tinut in urma anzarii. Re&tituirea bunului ga&it catre proprietar #rt. 9+(1) 5unul sau pretul o(tinut din alori'icarea lui se a remite proprietarului! daca acesta il pretinde! su( sanctiunea decaderii! in termenul pre azut la art. :%2 alin. (2) teza a ""-a! insa nu mai inainte de a se ac3ita c3eltuielile legate de pastrarea (unului. (2) De asemenea! in cazul (unurilor cu aloare comerciala! proprietarul este o(ligat sa plateasca gasitorului o recompensa reprezentand a zecea parte din pret sau din aloarea actuala a (unului.

.(ligatia de plata a recompensei nu e#ista in cazul pre azut la art. :%$! daca gasitorul este persoana care detine spatiul ori un reprezentant sau un anga2at al acesteia. ($) "n cazul in care proprietarul a 'acut o o'erta pu(lica de recompensa! gasitorul are dreptul de a opta intre suma la care s-a o(ligat proprietarul prin aceasta o'erta si recompensa 'i#ata de lege ori sta(ilita de catre instanta 2udecatoreasca. (%) Daca (unul ori pretul nu este pretins de proprietarul originar! el a 'i considerat lucru 'ara stapan si remis gasitorului pe (aza de proces- er(al. "n acest caz! gasitorul do(andeste dreptul de proprietate prin ocupatiune. Do ada ocupatiunii se poate 'ace prin procesul- er(al mentionat sau prin orice alt mi2loc de pro(a. ()) Daca gasitorul re'uza sa preia (unul sau pretul! acesta re ine comunei! orasului sau municipiului pe teritoriul caruia a 'ost gasit si intra in domeniul pri at al acestuia. %repturile a&upra te'aurului ga&it #rt. 9+. (1) >ezaurul este orice (un mo(il ascuns sau ingropat! c3iar in oluntar! in pri inta caruia nimeni nu poate do edi ca este proprietar. (2) Dreptul de proprietate asupra tezaurului descoperit intr-un (un imo(il sau intr-un (un mo(il apartine! in cote egale! proprietarului (unului imo(il sau al (unului mo(il in care a 'ost descoperit si descoperitorului. ($) Dispozitiile prezentului articol nu se aplica (unurilor mo(ile culturale! cali'icate ast'el potri it legii! care sunt descoperite 'ortuit sau ca urmare a unor cercetari ar3eologice sistematice! si nici acelor (unuri care! potri it legii! 'ac o(iectul proprietatii pu(lice. #lte di&po'itii aplicabile #rt. 9+7 Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica in mod corespunzator si persoanelor care! pe un alt temei! au dreptul la restituirea (unului pierdut. 4ectiunea - $ %obandirea 0ructelor prin po&e&ia de buna$credinta Conditiile dobandirii 0ructelor bunului po&edat #rt. 9+8 (1) *osesorul de (una-credinta do(andeste dreptul de proprietate asupra 'ructelor (unului posedat. (2) *osesorul tre(uie sa 'ie de (una-credinta la data perceperii 'ructelor. 6ructele ci ile percepute anticipat re in posesorului in masura in care (una sa credinta se mentine la data scadentei acestora. ($) "n cazul 'ructelor produse de imo(ile inscrise in cartea 'unciara! (una-credinta se apreciaza in raport cu conditiile cerute tertilor do(anditori pentru a respinge actiunea in recti'icare. (%) "n celelalte cazuri! posesorul este de (una-credinta atunci cand are con ingerea ca este proprietarul (unului in temeiul unui act translati de proprietate ale carui cauze de ine'icacitate nu le cunoaste si nici nu ar tre(ui! dupa impre2urari! sa le cunoasca. 5una-credinta inceteaza din momentul in care cauzele de ine'icacitate ii sunt cunoscute. ()) *osesorul de rea-credinta tre(uie sa restituie 'ructele percepute! precum si contra aloarea acelora pe care a omis sa le perceapa. Capitolul !2 $ #ctiunile po&e&orii

#ctiunile po&e&orii #rt. 9+9 (1) -el care a posedat un (un cel putin un an poate solicita instantei de 2udecata pre enirea ori inlaturarea oricarei tul(urari a posesiei sale sau! dupa caz! restituirea (unului. De asemenea! posesorul este indreptatit sa pretinda despagu(iri pentru pre2udiciile cauzate. (2) 0#ercitiul actiunilor posesorii este recunoscut si detentorului precar. Per&oanele i*potriva carora &e pot introduce actiunile po&e&orii #rt. 9-0 (1) 1ctiunile posesorii pot 'i introduse si impotri a proprietarului. (2) 1ctiunea posesorie nu poate 'i insa introdusa impotri a persoanei 'ata de care e#ista o(ligatia de restituire a (unului. Ter*enul de e/ercitare a actiunii po&e&orii #rt. 9-1 (1) "n caz de tul(urare ori de deposedare! pasnica sau iolenta! actiunea se introduce in termenul de prescriptie de un an de la data tul(urarii sau deposedarii. (2) Daca tul(urarea ori deposedarea este iolenta! actiunea poate 'i introdusa si de cel care e#ercita o posesie iciata! indi'erent de durata posesiei sale. Luarea *a&urilor pentru con&ervarea bunului po&edat #rt. 9-2 (1) Daca e#ista moti e temeinice sa se considere ca (unul posedat poate 'i distrus ori deteriorat de un lucru a'lat in posesia unei alte persoane sau ca urmare a unor lucrari! precum ridicarea unei constructii! taierea unor ar(ori ori e'ectuarea unor sapaturi pe 'ondul in ecinat! posesorul poate sa ceara luarea masurilor necesare pentru e itarea pericolului sau! daca este cazul! incetarea lucrarilor. (2) *ana la solutionarea cererii! posesorul ori! dupa caz! cealalta persoana poate 'i o(ligata la plata unei cautiuni! lasate la aprecierea instantei! numai in urmatoarele situatii; a) daca instanta dispune! in mod pro izoriu! deplasarea lucrului ori incetarea lucrarilor! cautiunea se sta(ileste in sarcina posesorului! ast'el incat sa se poata repara pre2udiciul ce s-ar cauza paratului prin aceasta masura< () daca instanta incu iinteaza mentinerea lucrului in starea sa actuala ori continuarea lucrarilor! cautiunea se sta(ileste in sarcina paratului ast'el incat sa se asigure posesorului sumele necesare pentru resta(ilirea situatiei anterioare. C#RT # !2 $ %e&pre *o&tenire &i liberalitati *) ----------*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a "4-a sunt cuprinse in art. :19:8 din Legea nr. 71/2011. Titlul ! $ %i&po'itii re0eritoare la *o&tenire in general

Capitolul ! $ %i&po'itii generale

Notiune #rt. 9-) 8ostenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane 'izice decedate catre una sau mai multe persoane in 'iinta. %e&c7iderea *o&tenirii #rt. 9-+ (1) 8ostenirea unei persoane se desc3ide in momentul decesului acesteia. (2) 8ostenirea se desc3ide la ultimul domiciliu al de'unctului. Do ada ultimului domiciliu se 'ace cu certi'icatul de deces sau! dupa caz! cu 3otararea 2udecatoreasca declarati a de moarte ramasa de'initi a. ($) Daca ultimul domiciliu al de'unctului nu este cunoscut sau nu se a'la pe teritoriul /omaniei! mostenirea se desc3ide la locul din tara a'lat in circumscriptia notarului pu(lic celui dintai sesizat! cu conditia ca in aceasta circumscriptie sa e#iste cel putin un (un imo(il al celui care lasa mostenirea. "n cazul in care in patrimoniul succesoral nu e#ista (unuri imo(ile! locul desc3iderii mostenirii este in circumscriptia notarului pu(lic celui dintai sesizat! cu conditia ca in aceasta circumscriptie sa se a'le (unuri mo(ile ale celui ce lasa mostenirea. 1tunci cand in patrimoniul succesoral nu e#ista (unuri situate in /omania! locul desc3iderii mostenirii este in circumscriptia notarului pu(lic celui dintai sesizat. (%) Dispozitiile alin. ($) se aplica in mod corespunzator atunci cand primul organ sesizat in ederea des'asurarii procedurii succesorale este instanta 2udecatoreasca. 6elurile *o&tenirii #rt. 9-(1) *atrimoniul de'unctului se transmite prin mostenire legala! in masura in care cel care lasa mostenirea nu a dispus alt'el prin testament. (2) . parte din patrimoniul de'unctului se poate transmite prin mostenire testamentara! iar cealalta parte prin mostenire legala. #ctele 3uridice a&upra *o&tenirii nede&c7i&e #rt. 9-. Daca prin lege nu se pre ede alt'el! sunt lo ite de nulitate a(soluta actele 2uridice a and ca o(iect drepturi e entuale asupra unei mosteniri nedesc3ise inca! precum actele prin care se accepta mostenirea sau se renunta la aceasta! inainte de desc3iderea ei! ori actele prin care se instraineaza sau se promite instrainarea unor drepturi care s-ar putea do(andi la desc3iderea mostenirii. Capitolul !! $ Conditiile generale ale dreptului de a *o&teni Capacitatea de a *o&teni #rt. 9-7 (1) . persoana poate mosteni daca e#ista la momentul desc3iderii mostenirii. Dispozitiile art. $,! )$ si 208 sunt aplica(ile. (2) Daca! in cazul mortii mai multor persoane! nu se poate sta(ili ca una a supra ietuit alteia! acestea nu au capacitatea de a se mosteni una pe alta. Nede*nitatea de drept #rt. 9-8 (1) 0ste de drept nedemna de a mosteni; a) persoana condamnata penal pentru sa arsirea unei in'ractiuni cu intentia de a-l ucide pe cel care lasa mostenirea< () persoana condamnata penal

pentru sa arsirea! inainte de desc3iderea mostenirii! a unei in'ractiuni cu intentia de a-l ucide pe un alt succesi(il care! daca mostenirea ar 'i 'ost desc3isa la data sa arsirii 'aptei! ar 'i inlaturat sau ar 'i restrans ocatia la mostenire a 'aptuitorului. (2) "n cazul in care condamnarea pentru 'aptele mentionate la alin. (1) este impiedicata prin decesul autorului 'aptei! prin amnistie sau prin prescriptia raspunderii penale! nedemnitatea opereaza daca acele 'apte au 'ost constatate printr-o 3otarare 2udecatoreasca ci ila de'initi a. ($) &edemnitatea de drept poate 'i constatata oricand! la cererea oricarei persoane interesate sau din o'iciu de catre instanta de 2udecata ori de catre notarul pu(lic! pe (aza 3otararii 2udecatoresti din care rezulta nedemnitatea. Nede*nitatea 3udiciara #rt. 9-9 (1) *oate 'i declarata nedemna de a mosteni; a) persoana condamnata penal pentru sa arsirea! cu intentie! impotri a celui care lasa mostenirea a unor 'apte gra e de iolenta! 'izica sau morala! ori! dupa caz! a unor 'apte care au a ut ca urmare moartea ictimei< () persoana care! cu reacredinta! a ascuns! a alterat! a distrus sau a 'alsi'icat testamentul de'unctului< c) persoana care! prin dol sau iolenta! l-a impiedicat pe cel care lasa mostenirea sa intocmeasca! sa modi'ice sau sa re oce testamentul. (2) Su( sanctiunea decaderii! orice succesi(il poate cere instantei 2udecatoresti sa declare nedemnitatea in termen de un an de la data desc3iderii mostenirii. "ntroducerea actiunii constituie un act de acceptare tacita a mostenirii de catre succesi(ilul reclamant. ($) Daca 3otararea de condamnare pentru 'aptele pre azute la alin. (1) lit. a) se pronunta ulterior datei desc3iderii mostenirii! termenul de un an se calculeaza de la data ramanerii de'initi e a 3otararii de condamnare. (%) 1tunci cand condamnarea pentru 'aptele mentionate la alin. (1) lit. a) este impiedicata prin decesul autorului 'aptei! prin amnistie sau prin prescriptia raspunderii penale! nedemnitatea se poate declara daca acele 'apte au 'ost constatate printr-o 3otarare 2udecatoreasca ci ila de'initi a. "n acest caz! termenul de un an curge de la aparitia cauzei de impiedicare a condamnarii! daca aceasta a inter enit dupa desc3iderea mostenirii. ()) "n cazurile pre azute la alin. (1) lit. () si c)! termenul de un an curge de la data cand succesi(ilul a cunoscut moti ul de nedemnitate! daca aceasta data este ulterioara desc3iderii mostenirii. (,) -omuna! orasul sau! dupa caz! municipiul in a carui raza teritoriala se a'lau (unurile la data desc3iderii mostenirii poate introduce actiunea pre azuta la alin. (2)! in cazul in care! cu e#ceptia autorului uneia dintre 'aptele pre azute la alin. (1)! nu mai e#ista alti succesi(ili. Dispozitiile alin. (2)9 ()) se aplica in mod corespunzator. 0ectele nede*nitatii #rt. 9.0 (1) &edemnul este inlaturat atat de la mostenirea legala! cat si de la cea testamentara. (2) *osesia e#ercitata de nedemn asupra (unurilor mostenirii este considerata posesie de reacredinta. ($) 1ctele de conser are! precum si actele de administrare! in masura in care pro'ita mostenitorilor! inc3eiate intre nedemn si terti! sunt ala(ile. De asemenea! se mentin si actele de dispozitie cu titlu oneros inc3eiate intre nedemn si tertii do(anditori de (una-credinta! regulile din materia cartii 'unciare 'iind insa aplica(ile. !nlaturarea e0ectelor nede*nitatii #rt. 9.1

(1) 0'ectele nedemnitatii de drept sau 2udiciare pot 'i inlaturate e#pres prin testament sau printrun act autentic notarial de catre cel care lasa mostenirea. 6ara o declaratie e#presa! nu constituie inlaturare a e'ectelor nedemnitatii legatul lasat nedemnului dupa sa arsirea 'aptei care atrage nedemnitatea. (2) 0'ectele nedemnitatii nu pot 'i inlaturate prin rea(ilitarea nedemnului! amnistie inter enita dupa condamnare! gratiere sau prin prescriptia e#ecutarii pedepsei penale. 2ocatia la *o&tenire #rt. 9.2 *entru a putea mosteni! o persoana tre(uie sa ai(a calitatea ceruta de lege sau sa 'i 'ost desemnata de catre de'unct prin testament. Titlul !! $ "o&tenirea legala

Capitolul ! $ %i&po'itii generale "o&tenitorii legali #rt. 9.) (1) 8ostenirea se cu ine! in ordinea si dupa regulile sta(ilite in prezentul titlu! sotului supra ietuitor si rudelor de'unctului! si anume descendentilor! ascendentilor si colateralilor acestuia! dupa caz. (2) Descendentii si ascendentii au ocatie la mostenire indi'erent de gradul de rudenie cu de'unctul! iar colateralii numai pana la gradul al patrulea inclusi . ($) "n lipsa mostenitorilor legali sau testamentari! patrimoniul de'unctului se transmite comunei! orasului sau! dupa caz! municipiului in a carui raza teritoriala se a'lau (unurile la data desc3iderii mostenirii. Principiile generale ale devolutiunii legale a *o&tenirii #rt. 9.+ (1) /udele de'unctului in la mostenire in urmatoarea ordine; a) clasa intai; descendentii< () clasa a doua; ascendentii pri ilegiati si colateralii pri ilegiati< c) clasa a treia; ascendentii ordinari< d) clasa a patra; colateralii ordinari. (2) Daca in urma dezmostenirii rudele de'unctului din clasa cea mai apropiata nu pot culege intreaga mostenire! atunci partea ramasa se atri(uie rudelor din clasa su(sec enta care indeplinesc conditiile pentru a mosteni. ($) "nauntrul 'iecarei clase! rudele de gradul cel mai apropiat cu de'unctul inlatura de la mostenire rudele de grad mai indepartat! cu e#ceptia cazurilor pentru care legea dispune alt'el. (%) "ntre rudele din aceeasi clasa si de acelasi grad! mostenirea se imparte in mod egal! daca legea nu pre ede alt'el. Capitolul !! $ Repre'entarea &ucce&orala

Notiune #rt. 9.*rin reprezentare succesorala! un mostenitor legal de un grad mai indepartat! numit reprezentant! urca! in irtutea legii! in drepturile ascendentului sau! numit reprezentat! pentru a culege partea din mostenire ce i s-ar 'i cu enit acestuia daca nu ar 'i 'ost nedemn 'ata de de'unct sau decedat la data desc3iderii mostenirii. %o*eniul de aplicare #rt. 9.. (1) *ot eni la mostenire prin reprezentare succesorala numai descendentii copiilor de'unctului si descendentii 'ratilor sau surorilor de'unctului. (2) "n limitele pre azute la alin. (1) si daca sunt indeplinite conditiile pre azute la art. :,7! reprezentarea opereaza in toate cazurile! 'ara a deose(i dupa cum reprezentantii sunt rude de acelasi grad ori de grade di'erite in raport cu de'unctul. Conditii #rt. 9.7 (1) *oate 'i reprezentata persoana lipsita de capacitatea de a mosteni! precum si nedemnul! c3iar a'lat in iata la data desc3iderii mostenirii. (2) *entru a eni prin reprezentare succesorala la mostenirea de'unctului! reprezentantul tre(uie sa indeplineasca toate conditiile generale pentru a-l mosteni pe acesta. ($) /eprezentarea opereaza c3iar daca reprezentantul este nedemn 'ata de reprezentat sau a renuntat la mostenirea lasata de acesta ori a 'ost dezmostenit de el. 0ectul general al repre'entarii &ucce&orale #rt. 9.8 (1) "n cazurile in care opereaza reprezentarea succesorala! mostenirea se imparte pe tulpina. (2) *rin tulpina se intelege; 9 inauntrul clasei intai! descendentul de gradul intai care culege mostenirea sau este reprezentat la mostenire< 9 inauntrul clasei a doua! colateralul pri ilegiat de gradul al doilea care culege mostenirea sau este reprezentat la mostenire. ($) Daca aceeasi tulpina a produs mai multe ramuri! in cadrul 'iecarei ramuri su(di izarea se 'ace tot pe tulpina! partea cu enita descendentilor de acelasi grad din aceeasi ramura impartindu-se intre ei in mod egal. 0ectul particular al repre'entarii &ucce&orale #rt. 9.9 (1) -opiii nedemnului conceputi inainte de desc3iderea mostenirii de la care nedemnul a 'ost e#clus or raporta la mostenirea acestuia din urma (unurile pe care le-au mostenit prin reprezentarea nedemnului! daca in la mostenirea lui in concurs cu alti copii ai sai! conceputi dupa desc3iderea mostenirii de la care a 'ost inlaturat nedemnul. /aportul se 'ace numai in cazul si in masura in care aloarea (unurilor primite prin reprezentarea nedemnului a depasit aloarea pasi ului succesoral pe care reprezentantul a tre(uit sa il suporte ca urmare a reprezentarii. (2) /aportul se 'ace potri it dispozitiilor pre azute in sectiunea a 2-a a cap. "4 din titlul "4 al prezentei carti. Capitolul !!! $ "o&tenitorii legali 4ectiunea 1 $ 4otul &upravietuitor

Conditii #rt. 970 Sotul supra ietuitor il mosteneste pe sotul decedat daca! la data desc3iderii mostenirii! nu e#ista o 3otarare de di ort de'initi a. 2ocatia la *o&tenire a &otului &upravietuitor #rt. 971 (1) Sotul supra ietuitor este c3emat la mostenire in concurs cu oricare dintre clasele de mostenitori legali. (2) "n a(senta persoanelor pre azute la alin. (1) sau daca niciuna dintre ele nu rea ori nu poate sa ina la mostenire! sotul supra ietuitor culege intreaga mostenire. Cota &ucce&orala a &otului &upravietuitor #rt. 972 (1) -ota sotului supra ietuitor este de; a) un s'ert din mostenire! daca ine in concurs cu descendentii de'unctului< () o treime din mostenire! daca ine in concurs atat cu ascendenti pri ilegiati! cat si cu colaterali pri ilegiati ai de'unctului< c) o 2umatate din mostenire! daca ine in concurs 'ie numai cu ascendenti pri ilegiati! 'ie numai cu colaterali pri ilegiati ai de'unctului< d) trei s'erturi din mostenire! daca ine in concurs 'ie cu ascendenti ordinari! 'ie cu colaterali ordinari ai de'unctului. (2) -ota sotului supra ietuitor in concurs cu mostenitori legali apartinand unor clase di'erite se sta(ileste ca si cand acesta ar 'i enit in concurs numai cu cea mai apropiata dintre ele. ($) Daca! in urma casatoriei putati e! doua sau mai multe persoane au situatia unui sot supra ietuitor! cota sta(ilita potri it alin. (1) si (2) se imparte in mod egal intre acestea. %reptul de abitatie al &otului &upravietuitor #rt. 97) (1) Sotul supra ietuitor care nu este titular al niciunui drept real de a 'olosi o alta locuinta corespunzatoare ne oilor sale (ene'iciaza de un drept de a(itatie asupra casei in care a locuit pana la data desc3iderii mostenirii! daca aceasta casa 'ace parte din (unurile mostenirii. (2) Dreptul de a(itatie este gratuit! inaliena(il si insesiza(il. ($) .ricare dintre mostenitori poate cere 'ie restrangerea dreptului de a(itatie! daca locuinta nu este necesara in intregime sotului supra ietuitor! 'ie sc3im(area o(iectului a(itatiei! daca pune la dispozitia sotului supra ietuitor o alta locuinta corespunzatoare. (%) Dreptul de a(itatie se stinge la parta2! dar nu mai de reme de un an de la data desc3iderii mostenirii. 1cest drept inceteaza! c3iar inainte de implinirea termenului de un an! in caz de recasatorire a sotului supra ietuitor. ()) >oate litigiile cu pri ire la dreptul de a(itatie reglementat prin prezentul articol se solutioneaza de catre instanta competenta sa 2udece parta2ul mostenirii! care a 3otari de urgenta! in camera de consiliu. %reptul &pecial de *o&tenire al &otului &upravietuitor #rt. 97+ -and nu ine in concurs cu descendentii de'unctului! sotul supra ietuitor mosteneste! pe langa cota sta(ilita potri it art. :72! mo(ilierul si o(iectele de uz casnic care au 'ost a'ectate 'olosintei comune a sotilor. 4ectiunea 2 $ %e&cendentii de0unctului

%reptul de *o&tenire al de&cendentilor #rt. 97(1) Descendentii sunt copiii de'unctului si urmasii lor in linie dreapta la nes'arsit. (2) Descendentii de'unctului inlatura mostenitorii din celelalte clase si in la mostenire in ordinea pro#imitatii gradului de rudenie. Dispozitiile art. :,% alin. (2) se aplica in mod corespunzator. ($) "n concurs cu sotul supra ietuitor! descendentii de'unctului! indi'erent de numarul lor! culeg impreuna trei s'erturi din mostenire. (%) 8ostenirea sau partea din mostenire care li se cu ine descendentilor se imparte intre acestia in mod egal! cand in la mostenire in nume propriu! ori pe tulpina! cand in la mostenire prin reprezentare succesorala. 4ectiunea ) $ #&cendentii privilegiati &i colateralii privilegiati 2ocatia la *o&tenire a a&cendentilor privilegiati &i a colateralilor privilegiati #rt. 97. (1) 1scendentii pri ilegiati sunt tatal si mama de'unctului. (2) -olateralii pri ilegiati sunt 'ratii si surorile de'unctului! precum si descendentii acestora! pana la al patrulea grad inclusi cu de'unctul. ($) 1scendentii pri ilegiati si colateralii pri ilegiati in la mostenire daca descendentii nu indeplinesc conditiile necesare pentru a mosteni. Dispozitiile art. :,$ alin. (2) se aplica in mod corespunzator. !*partirea *o&tenirii intre &otul &upravietuitor, a&cendentii privilegiati &i colateralii privilegiati #rt. 977 (1) Daca sotul supra ietuitor ine la mostenire in concurs atat cu ascendenti pri ilegiati! cat si cu colaterali pri ilegiati ai de'unctului! partea cu enita clasei a doua este de doua treimi din mostenire. (2) Daca sotul supra ietuitor ine la mostenire in concurs 'ie numai cu ascendenti pri ilegiati! 'ie numai cu colaterali pri ilegiati ai de'unctului! partea cu enita clasei a doua este de o 2umatate din mostenire. !*partirea *o&tenirii intre a&cendentii privilegiati &i colateralii privilegiati #rt. 978 8ostenirea sau partea din mostenire cu enita ascendentilor pri ilegiati si colateralilor pri ilegiati se imparte intre acestia in 'unctie de numarul ascendentilor pri ilegiati care in la mostenire! dupa cum urmeaza; a) in cazul in care la mostenire ine un singur parinte! acesta a culege un s'ert! iar colateralii pri ilegiati! indi'erent de numarul lor! or culege trei s'erturi< () in cazul in care la mostenire in 2 parinti! acestia or culege impreuna o 2umatate! iar colateralii pri ilegiati! indi'erent de numarul lor! or culege cealalta 2umatate. #b&enta a&cendentilor privilegiati &au a colateralilor privilegiati #rt. 979 (1) "n cazul in care colateralii pri ilegiati nu indeplinesc conditiile necesare pentru a mosteni! ascendentii pri ilegiati or culege mostenirea sau partea din mostenire cu enita clasei a doua. (2) "n cazul in care ascendentii pri ilegiati nu indeplinesc conditiile necesare pentru a mosteni! colateralii pri ilegiati or culege mostenirea sau partea din mostenire cu enita clasei a doua.

!*partirea *o&tenirii intre a&cendentii privilegiati #rt. 980 8ostenirea sau partea din mostenire cu enita ascendentilor pri ilegiati se imparte intre acestia in mod egal. !*partirea *o&tenirii intre colateralii privilegiati #rt. 981 (1) 8ostenirea sau partea din mostenire cu enita colateralilor pri ilegiati se imparte intre acestia in mod egal. (2) "n cazul in care colateralii pri ilegiati in la mostenire prin reprezentare succesorala! mostenirea sau partea din mostenire ce li se cu ine se imparte intre ei pe tulpina. ($) "n cazul in care colateralii pri ilegiati sunt rude cu de'unctul pe linii colaterale di'erite! mostenirea sau partea din mostenire ce li se cu ine se imparte! in mod egal! intre linia materna si cea paterna. "n cadrul 'iecarei linii! sunt aplica(ile dispozitiile alin. (1) si (2). (%) "n ipoteza pre azuta la alin. ($)! colateralii pri ilegiati care sunt rude cu de'unctul pe am(ele linii or culege! pe 'iecare dintre acestea! partea din mostenire ce li se cu ine. 4ectiunea + $ #&cendentii ordinari %reptul de *o&tenire al a&cendentilor ordinari #rt. 982 (1) 1scendentii ordinari sunt rudele in linie dreapta ascendenta ale de'unctului! cu e#ceptia parintilor acestuia. (2) 1scendentii ordinari in la mostenire daca descendentii! ascendentii pri ilegiati si colateralii pri ilegiati nu indeplinesc conditiile necesare pentru a mosteni. Dispozitiile art. :,% alin. (2) se aplica in mod corespunzator. ($) 1scendentii ordinari in la mostenire in ordinea gradelor de rudenie cu de'unctul. (%) "n concurs cu sotul supra ietuitor! ascendentii ordinari ai de'unctului! indi'erent de numarul lor! culeg impreuna un s'ert din mostenire. ()) 8ostenirea sau partea din mostenire cu enita ascendentilor ordinari de acelasi grad se imparte intre acestia in mod egal. 4ectiunea - $ Colateralii ordinari %reptul de *o&tenire al colateralilor ordinari #rt. 98) (1) -olateralii ordinari sunt rudele colaterale ale de'unctului pana la gradul al patrulea inclusi ! cu e#ceptia colateralilor pri ilegiati. (2) -olateralii ordinari in la mostenire daca descendentii! ascendentii pri ilegiati! colateralii pri ilegiati si ascendentii ordinari nu indeplinesc conditiile necesare pentru a mosteni. Dispozitiile art. :,% alin. (2) se aplica in mod corespunzator. ($) -olateralii ordinari in la mostenire in ordinea gradelor de rudenie cu de'unctul. (%) "n concurs cu sotul supra ietuitor! colateralii ordinari ai de'unctului! indi'erent de numarul lor! culeg impreuna un s'ert din mostenire. ()) 8ostenirea sau partea din mostenire cu enita colateralilor ordinari de acelasi grad se imparte intre acestia in mod egal. Titlul !!! $ Liberalitatile

Capitolul ! $ %i&po'itii co*une 4ectiunea 1 $ %i&po'itii preli*inare Notiune &i categorii #rt. 98+ (1) Li(eralitatea este actul 2uridic prin care o persoana dispune cu titlu gratuit de (unurile sale! in tot sau in parte! in 'a oarea unei alte persoane. (2) &u se pot 'ace li(eralitati decat prin donatie sau prin legat cuprins in testament. %onatia #rt. 98Donatia este contractul prin care! cu intentia de a grati'ica! o parte! numita donator! dispune in mod ire oca(il de un (un in 'a oarea celeilalte parti! numita donatar. Legatul #rt. 98. Legatul este dispozitia testamentara prin care testatorul stipuleaza ca! la decesul sau! unul sau mai multi legatari sa do(andeasca intregul sau patrimoniu! o 'ractiune din acesta sau anumite (unuri determinate. 4ectiunea 2 $ Capacitatea in *aterie de liberalitati Capacitatea de 0olo&inta #rt. 987 (1) .rice persoana poate 'ace si primi li(eralitati! cu respectarea regulilor pri ind capacitatea. (2) -onditia capacitatii de a dispune prin li(eralitati tre(uie indeplinita la data la care dispunatorul isi e#prima consimtamantul. ($) -onditia capacitatii de a primi o donatie tre(uie indeplinita la data la care donatarul accepta donatia. (%) -onditia capacitatii de a primi un legat tre(uie indeplinita la data desc3iderii mostenirii testatorului. Lip&a capacitatii depline de e/ercitiu a di&punatorului #rt. 988 (1) -el lipsit de capacitate de e#ercitiu sau cu capacitate de e#ercitiu restransa nu poate dispune de (unurile sale prin li(eralitati! cu e#ceptia cazurilor pre azute de lege. (2) Su( sanctiunea nulitatii relati e! nici c3iar dupa do(andirea capacitatii depline de e#ercitiu persoana nu poate dispune prin li(eralitati in 'olosul celui care a a ut calitatea de reprezentant ori ocrotitor legal al sau! inainte ca acesta sa 'i primit de la instanta de tutela descarcare pentru gestiunea sa. Se e#cepteaza situatia in care reprezentantul ori! dupa caz! ocrotitorul legal este ascendentul dispunatorului. %e&e*narea bene0iciarului liberalitatii #rt. 989 (1) Su( sanctiunea nulitatii a(solute! dispunatorul tre(uie sa il determine pe (ene'iciarul li(eralitatii ori cel putin sa pre ada criteriile pe (aza carora acest (ene'iciar sa poata 'i determinat

la data la care li(eralitatea produce e'ecte 2uridice. (2) *ersoana care nu e#ista la data intocmirii li(eralitatii poate (ene'icia de o li(eralitate daca aceasta este 'acuta in 'a oarea unei persoane capa(ile! cu sarcina pentru aceasta din urma de a transmite (ene'iciarului o(iectul li(eralitatii indata ce a 'i posi(il. ($) Su( sanctiunea nulitatii a(solute! dispunatorul nu poate lasa unui tert dreptul de a-l desemna pe (ene'iciarul li(eralitatii sau de a sta(ili o(iectul acesteia. -u toate acestea! repartizarea (unurilor transmise prin legat unor persoane desemnate de testator poate 'i lasata la aprecierea unui tert. (%) 0ste ala(ila li(eralitatea 'acuta unei persoane desemnate de dispunator! cu o sarcina in 'a oarea unei persoane alese 'ie de grati'icat! 'ie de un tert desemnat! la randul sau! tot de catre dispunator. !ncapacitatile &peciale #rt. 990 (1) Sunt anula(ile li(eralitatile 'acute medicilor! 'armacistilor sau altor persoane! in perioada in care! in mod direct sau indirect! ii acordau ingri2iri de specialitate dispunatorului pentru (oala care este cauza a decesului. (2) Sunt e#ceptate de la pre ederile alin. (1); a) li(eralitatile 'acute sotului! rudelor in linie dreapta sau colateralilor pri ilegiati< () li(eralitatile 'acute altor rude pana la al patrulea grad inclusi ! daca! la data li(eralitatii! dispunatorul nu are sot si nici rude in linie dreapta sau colaterali pri ilegiati. ($) Dispozitiile alin. (1) si (2) sunt aplica(ile si in pri inta preotilor sau a altor persoane care acordau asistenta religioasa in timpul (olii care este cauza a decesului. (%) Daca dispunatorul a decedat din cauza (olii! termenul de prescriptie a dreptului la actiunea in anulare curge de la data la care mostenitorii au luat cunostinta de e#istenta li(eralitatii. ()) "n cazul in care dispunatorul s-a resta(ilit! legatul de ine ala(il! iar actiunea in anularea donatiei poate 'i introdusa in termen de $ ani de la data la care dispunatorul s-a resta(ilit. !ncapacitatile &peciale in *ateria legatelor #rt. 991 Sunt anula(ile legatele in 'a oarea; a) notarului pu(lic care a autenti'icat testamentul< () interpretului care a participat la procedura de autenti'icare a testamentului< c) martorilor! in cazurile pre azute la art. 1.0%$ alin. (2) si art. 1.0%7 alin. ($)< d) agentilor instrumentatori! in cazurile pre azute la art. 1.0%7< e) persoanelor care au acordat! in mod legal! asistenta 2uridica la redactarea testamentului. 4i*ulatia #rt. 992 (1) Sanctiunea nulitatii relati e pre azute la art. :88 alin. (2)! art. ::0 si ::1 se aplica si li(eralitatilor deg3izate su( 'orma unui contract cu titlu oneros sau 'acute unei persoane interpuse. (2) Sunt prezumate pana la pro(a contrara ca 'iind persoane interpuse ascendentii! descendentii si sotul persoanei incapa(ile de a primi li(eralitati! precum si ascendentii si descendentii sotului acestei persoane. 4ectiunea ) $ 4ub&titutiile 0ideico*i&are Notiune #rt. 99)

Dispozitia prin care o persoana! denumita instituit! este insarcinata sa administreze (unul sau (unurile care constituie o(iectul li(eralitatii si sa le transmita unui tert! denumit su(stituit! desemnat de dispunator! nu produce e'ecte decat in cazul in care este permisa de lege. 4ub&titutia 0ideico*i&ara #rt. 99+ (1) . li(eralitate poate 'i gre ata de o sarcina care consta in o(ligatia instituitului! donatar sau legatar! de a administra (unurile care constituie o(iectul li(eralitatii si de a le transmite! la decesul sau! su(stituitului desemnat de dispunator. (2) "nstituitului i se aplica in mod corespunzator dispozitiile din prezentul cod re'eritoare la 'iduciar. ($) "ncapacitatile de a dispune se apreciaza in raport cu dispunatorul! iar cele de a primi! in raport cu instituitul si cu su(stituitul. 0ectele cu privire la bunuri #rt. 99(1) Sarcina pre azuta la art. ::% produce e'ecte numai cu pri ire la (unurile care au constituit o(iectul li(eralitatii si care la data decesului instituitului pot 'i identi'icate si se a'la in patrimoniul sau. (2) 1tunci cand li(eralitatea are ca o(iect alori mo(iliare! sarcina produce e'ecte si asupra alorilor mo(iliare care le inlocuiesc. ($) Daca li(eralitatea are ca o(iect drepturi supuse 'ormalitatilor de pu(licitate! sarcina tre(uie sa respecte aceleasi 'ormalitati. "n cazul imo(ilelor! sarcina este supusa notarii in cartea 'unciara. %repturile &ub&tituitului #rt. 99. (1) Drepturile su(stituitului se nasc la moartea instituitului. (2) Su(stituitul do(andeste (unurile care constituie o(iectul li(eralitatii ca e'ect al ointei dispunatorului. ($) Su(stituitul nu poate 'i! la randul sau! supus o(ligatiei de administrare si de transmitere a (unurilor. 8arantiile &i a&igurarile #rt. 997 "n ederea e#ecutarii sarcinii! dispunatorul poate impune instituitului constituirea de garantii si inc3eierea unor contracte de asigurare. !*putarea &arcinii a&upra cotitatii di&ponibile #rt. 998 Daca instituitul este mostenitor rezer atar al dispunatorului! sarcina nu poate incalca rezer a sa succesorala. #cceptarea donatiei dupa dece&ul di&punatorului #rt. 999 .'erta de donatie 'acuta su(stituitului poate 'i acceptata de acesta si dupa decesul dispunatorului. !ne0icacitatea &ub&titutiei #rt. 1.000 1tunci cand su(stituitul predecedeaza instituitului sau renunta la (ene'iciul li(eralitatii! (unul re ine instituitului! cu e#ceptia cazului in care s-a pre azut ca (unul a 'i cules de mostenitorii su(stituitului ori a 'ost desemnat un al doilea su(stituit. 4ectiunea + $ Liberalitatile re'iduale

Notiune #rt. 1.001 Dispunatorul poate stipula ca su(stituitul sa 'ie grati'icat cu ceea ce ramane! la data decesului instituitului! din donatiile sau legatele 'acute in 'a oarea acestuia din urma. %reptul de di&po'itie al in&tituitului #rt. 1.002 Li(eralitatea reziduala nu il impiedica pe instituit sa inc3eie acte cu titlu oneros si nici sa retina (unurile ori sumele o(tinute in urma inc3eierii acestora. !nterdictia de a di&pune cu titlu gratuit #rt. 1.00) (1) "nstituitul nu poate dispune prin testament de (unurile care au constituit o(iectul unei li(eralitati reziduale. (2) Dispunatorul poate interzice instituitului sa dispuna de (unuri prin donatie. -u toate acestea! atunci cand este mostenitor rezer atar al dispunatorului! instituitul pastreaza posi(ilitatea de a dispune prin acte intre ii sau pentru cauza de moarte de (unurile care au constituit o(iectul donatiilor imputate asupra rezer ei sale succesorale. !ndependenta patri*oniala a in&tituitului #rt. 1.00+ "nstituitul nu este tinut sa dea socoteala dispunatorului ori mostenitorilor acestuia. #plicarea regulilor &ub&titutiei 0ideico*i&are #rt. 1.00Dispozitiile pre azute la art. ::)! art. ::, alin. (2)! art. ::7! ::: si 1.000 sunt aplica(ile li(eralitatilor reziduale. 4ectiunea - $ Revi'uirea conditiilor &i &arcinilor %o*eniul de aplicare #rt. 1.00. Daca! din cauza unor situatii impre izi(ile si neimputa(ile (ene'iciarului! sur enite acceptarii li(eralitatii! indeplinirea conditiilor sau e#ecutarea sarcinilor care a'ecteaza li(eralitatea a de enit e#trem de di'icila ori e#cesi de oneroasa pentru (ene'iciar! acesta poate cere re izuirea sarcinilor sau a conditiilor. 4olutionarea cererii de revi'uire #rt. 1.007 (1) -u respectarea! pe cat posi(il! a ointei dispunatorului! instanta de 2udecata sesizata cu cererea de re izuire poate sa dispuna modi'icari cantitati e sau calitati e ale conditiilor sau ale sarcinilor care a'ecteaza li(eralitatea ori sa le grupeze cu acelea similare pro enind din alte li(eralitati. (2) "nstanta de 2udecata poate autoriza instrainarea partiala sau totala a o(iectului li(eralitatii! sta(ilind ca pretul sa 'ie 'olosit in scopuri con'orme cu ointa dispunatorului! precum si orice alte masuri care sa mentina pe cat posi(il destinatia urmarita de acesta. !nlaturarea e0ectelor revi'uirii #rt. 1.008 Daca moti ele care au determinat re izuirea conditiilor sau a sarcinilor nu mai su(zista! persoana interesata poate cere inlaturarea pentru iitor a e'ectelor re izuirii.

4ectiunea . $ %i&po'itii &peciale Clau'ele con&iderate ne&cri&e #rt. 1.009 (1) 0ste considerata nescrisa clauza prin care! su( sanctiunea des'iintarii li(eralitatii sau restituirii o(iectului acesteia! (ene'iciarul este o(ligat sa nu conteste aliditatea unei clauze de inaliena(ilitate ori sa nu solicite re izuirea conditiilor sau a sarcinilor. (2) De asemenea! este considerata nescrisa dispozitia testamentara prin care se pre ede dezmostenirea ca sanctiune pentru incalcarea o(ligatiilor pre azute la alin. (1) sau pentru contestarea dispozitiilor din testament care aduc atingere drepturilor mostenitorilor rezer atari ori sunt contrare ordinii pu(lice sau (unelor mora uri. Con0ir*area liberalitatilor #rt. 1.010 -on'irmarea unei li(eralitati de catre mostenitorii uni ersali ori cu titlu uni ersal ai dispunatorului atrage renuntarea la dreptul de a opune iciile de 'orma sau orice alte moti e de nulitate! 'ara ca prin aceasta renuntare sa se pre2udicieze drepturile tertilor. Capitolul !! $ %onatia 4ectiunea 1 $ !nc7eierea contractului 6or*a donatiei #rt. 1.011 (1) Donatia se inc3eie prin inscris autentic! su( sanctiunea nulitatii a(solute. (2) &u sunt supuse dispozitiei alin. (1) donatiile indirecte! cele deg3izate si darurile manuale. ($) 5unurile mo(ile care constituie o(iectul donatiei tre(uie enumerate si e aluate intr-un inscris! c3iar su( semnatura pri ata! su( sanctiunea nulitatii a(solute a donatiei. (%) 5unurile mo(ile corporale cu o aloare de pana la 2).000 lei pot 'ace o(iectul unui dar manual! cu e#ceptia cazurilor pre azute de lege. Darul manual se inc3eie ala(il prin acordul de ointe al partilor! insotit de traditiunea (unului. !nregi&trarea donatiei autentice #rt. 1.012 "n scop de in'ormare a persoanelor care 2usti'ica e#istenta unui interes legitim! notarul care autenti'ica un contract de donatie are o(ligatia sa inscrie de indata acest contract in registrul national notarial! tinut in 'ormat electronic! potri it legii. Dispozitiile in materie de carte 'unciara raman aplica(ile. 6or*area contractului #rt. 1.01) (1) .'erta de donatie poate 'i re ocata cat timp o'ertantul nu a luat cunostinta de acceptarea destinatarului. "ncapacitatea sau decesul o'ertantului atrage caducitatea acceptarii. (2) .'erta nu mai poate 'i acceptata dupa decesul destinatarului ei. 8ostenitorii destinatarului pot insa comunica acceptarea 'acuta de acesta. ($) .'erta de donatie 'acuta unei persoane lipsite de capacitate de e#ercitiu se accepta de catre reprezentantul legal. (%) .'erta de donatie 'acuta unei persoane cu capacitate de e#ercitiu restransa poate 'i acceptata

de catre aceasta! cu incu iintarea ocrotitorului legal. Pro*i&iunea de donatie #rt. 1.01+ (1) Su( sanctiunea nulitatii a(solute! promisiunea de donatie este supusa 'ormei autentice. (2) "n caz de nee#ecutare din partea promitentului! promisiunea de donatie nu con'era (ene'iciarului decat dreptul de a pretinde daune-interese ec3i alente cu c3eltuielile pe care le-a 'acut si a anta2ele pe care le-a acordat tertilor in considerarea promisiunii. Principiul irevocabilitatii #rt. 1.01(1) Donatia nu este ala(ila atunci cand cuprinde clauze ce permit donatorului sa o re oce prin ointa sa. (2) 1st'el! este lo ita de nulitate a(soluta donatia care; a) este a'ectata de o conditie a carei realizare depinde e#clusi de ointa donatorului< () impune donatarului plata datoriilor pe care donatorul le-ar contracta in iitor! daca aloarea ma#ima a acestora nu este determinata in contractul de donatie< c) con'era donatorului dreptul de a denunta unilateral contractul< d) permite donatorului sa dispuna in iitor de (unul donat! c3iar daca donatorul moare 'ara sa 'i dispus de acel (un. Daca dreptul de a dispune izeaza doar o parte din (unurile donate! nulitatea opereaza numai in pri inta acestei parti. !ntoarcerea conventionala #rt. 1.01. (1) -ontractul poate sa pre ada intoarcerea (unurilor daruite! 'ie pentru cazul cand donatarul ar predeceda donatorului! 'ie pentru cazul cand atat donatarul! cat si descendentii sai ar predeceda donatorului. (2) "n cazul in care donatia are ca o(iect (unuri supuse unor 'ormalitati de pu(licitate! atat dreptul donatarului! cat si dreptul de intoarcere sunt supuse acestor 'ormalitati. 4ectiunea 2 $ 0ectele donatiei Ra&punderea donatorului #rt. 1.017 "n e#ecutarea donatiei! dispunatorul raspunde numai pentru dol si culpa gra a. 8arantia contra evictiunii #rt. 1.018 (1) Donatorul nu raspunde pentru e ictiune decat daca a promis e#pres garantia sau daca e ictiunea decurge din 'apta sa ori dintr-o impre2urare care a'ecteaza dreptul transmis! pe care a cunoscut-o si nu a comunicat-o donatarului la inc3eierea contractului. (2) "n cazul donatiei cu sarcini! in limita alorii acestora! donatorul raspunde pentru e ictiune ca si anzatorul. 8arantia contra viciilor a&cun&e #rt. 1.019 (1) Donatorul nu raspunde pentru iciile ascunse ale (unului donat. (2) >otusi! daca a cunoscut iciile ascunse si nu le-a adus la cunostinta donatarului la inc3eierea contractului! donatorul este tinut sa repare pre2udiciul cauzat donatarului prin aceste icii. ($) "n cazul donatiei cu sarcini! in limita alorii acestora! donatorul raspunde pentru iciile ascunse ca si anzatorul.

4ectiunea ) $ Revocarea donatiei 91. %i&po'itii co*une Cau'ele de revocare #rt. 1.020 Donatia poate 'i re ocata pentru ingratitudine si pentru nee#ecutarea 'ara 2usti'icare a sarcinilor la care s-a o(ligat donatarul. "odul de operare #rt. 1.021 /e ocarea pentru ingratitudine si pentru neindeplinirea sarcinilor nu opereaza de drept. Revocarea pro*i&iunii de donatie #rt. 1.022 (1) *romisiunea de donatie se re oca de drept daca anterior e#ecutarii sale se i este unul dintre cazurile de re ocare pentru ingratitudine pre azute la art. 102$. (2) De asemenea! promisiunea de donatie se re oca de drept si atunci cand! anterior e#ecutarii sale! situatia materiala a promitentului s-a deteriorat intr-o asemenea masura incat e#ecutarea promisiunii a de enit e#cesi de oneroasa pentru acesta ori promitentul a de enit insol a(il. 92. Revocarea pentru ingratitudine Ca'uri #rt. 1.02) Donatia se re oca pentru ingratitudine in urmatoarele cazuri; a) daca donatarul a atentat la iata donatorului! a unei persoane apropiate lui sau! stiind ca altii intentioneaza sa atenteze! nu l-a instiintat< () daca donatarul se 'ace ino at de 'apte penale! cruzimi sau in2urii gra e 'ata de donator< c) daca donatarul re'uza in mod ne2usti'icat sa asigure alimente donatorului a2uns in ne oie! in limita alorii actuale a (unului donat! tinandu-se insa seama de starea in care se a'la (unul la momentul donatiei. Cererea de revocare #rt. 1.02+ (1) Dreptul la actiunea prin care se solicita re ocarea pentru ingratitudine se prescrie in termen de un an din ziua in care donatorul a stiut ca donatarul a sa arsit 'apta de ingratitudine. (2) 1ctiunea in re ocare pentru ingratitudine poate 'i e#ercitata numai impotri a donatarului. Daca donatarul moare dupa introducerea actiunii! aceasta poate 'i continuata impotri a mostenitorilor. ($) -ererea de re ocare nu poate 'i introdusa de mostenitorii donatorului! cu e#ceptia cazului in care donatorul a decedat in termenul pre azut la alin. (1) 'ara sa il 'i iertat pe donatar. De asemenea! mostenitorii pot introduce actiunea in re ocare in termen de un an de la data mortii donatorului! daca acesta a decedat 'ara sa 'i cunoscut cauza de re ocare. (%) 1ctiunea pornita de donator poate 'i continuata de mostenitorii acestuia. 0ectele generale ale revocarii #rt. 1.02(1) "n caz de re ocare pentru ingratitudine! daca restituirea in natura a (unului donat nu este posi(ila! donatarul a 'i o(ligat sa plateasca aloarea acestuia! socotita la data solutionarii cauzei. (2) "n urma re ocarii donatiei pentru ingratitudine! donatarul a 'i o(ligat sa restituie 'ructele pe

care le-a perceput incepand cu data introducerii cererii de re ocare a donatiei. 0ectele &peciale ale revocarii #rt. 1.02. /e ocarea pentru ingratitudine nu are niciun e'ect in pri inta drepturilor reale asupra (unului donat do(andite de la donatar! cu titlu oneros! de catre tertii de (una-credinta si nici asupra garantiilor constituite in 'a oarea acestora. "n cazul (unurilor supuse unor 'ormalitati de pu(licitate! dreptul tertului tre(uie sa 'i 'ost inscris anterior inregistrarii cererii de re ocare in registrele de pu(licitate a'erente. 9). Revocarea pentru nee/ecutarea &arcinii #ctiunile in ca' de nee/ecutare a &arcinii #rt. 1.027 (1) Daca donatarul nu indeplineste sarcina la care s-a o(ligat! donatorul sau succesorii sai in drepturi pot cere 'ie e#ecutarea sarcinii! 'ie re ocarea donatiei. (2) "n cazul in care sarcina a 'ost stipulata in 'a oarea unui tert! acesta poate cere numai e#ecutarea sarcinii. ($) Dreptul la actiunea prin care se solicita e#ecutarea sarcinii sau re ocarea donatiei se prescrie in termen de $ ani de la data la care sarcina tre(uia e#ecutata. !ntinderea obligatiei de e/ecutare #rt. 1.028 Donatarul este tinut sa indeplineasca sarcina numai in limita alorii (unului donat! actualizata la data la care sarcina tre(uia indeplinita. 0ecte #rt. 1.029 -and donatia este re ocata pentru neindeplinirea sarcinilor! (unul reintra in patrimoniul donatorului li(er de orice drepturi constituite intre timp asupra lui! su( rezer a dispozitiilor art. 1.,%8. 4ectiunea + $ %onatiile 0acute viitorilor &oti in vederea ca&atoriei &i donatiile intre &oti Caducitatea donatiilor #rt. 1.0)0 Donatiile 'acute iitorilor soti sau unuia dintre ei! su( conditia inc3eierii casatoriei! nu produc e'ecte in cazul in care casatoria nu se inc3eie. Revocabilitatea donatiei intre &oti #rt. 1.0)1 .rice donatie inc3eiata intre soti este re oca(ila numai in timpul casatoriei. Nulitatea donatiei intre &oti #rt. 1.0)2 &ulitatea casatoriei atrage nulitatea relati a a donatiei 'acute sotului de rea-credinta. %onatiile &i*ulate #rt. 1.0)) (1) 0ste lo ita de nulitate orice simulatie in care donatia reprezinta contractul secret in scopul de a eluda re oca(ilitatea donatiilor intre soti. (2) 0ste prezumata persoana interpusa! pana la pro(a contrara! orice ruda a donatarului la a carei mostenire acesta ar a ea ocatie in momentul donatiei si care nu a rezultat din casatoria cu

donatorul. Capitolul !!! $ Te&ta*entul 4ectiunea 1 $ %i&po'itii generale Notiune #rt. 1.0)+ >estamentul este actul unilateral! personal si re oca(il prin care o persoana! numita testator! dispune! in una dintre 'ormele cerute de lege! pentru timpul cand nu a mai 'i in iata. Continutul te&ta*entului #rt. 1.0)>estamentul contine dispozitii re'eritoare la patrimoniul succesoral sau la (unurile ce 'ac parte din acesta! precum si la desemnarea directa sau indirecta a legatarului. 1laturi de aceste dispozitii sau c3iar si in lipsa unor asemenea dispozitii! testamentul poate sa contina dispozitii re'eritoare la parta2! re ocarea dispozitiilor testamentare anterioare! dezmostenire! numirea de e#ecutori testamentari! sarcini impuse legatarilor sau mostenitorilor legali si alte dispozitii care produc e'ecte dupa decesul testatorului. Te&ta*entul reciproc #rt. 1.0). Su( sanctiunea nulitatii a(solute a testamentului! doua sau mai multe persoane nu pot dispune! prin acelasi testament! una in 'a oarea celeilalte sau in 'a oarea unui tert. Proba te&ta*entului #rt. 1.0)7 (1) .rice persoana care pretinde un drept ce se intemeiaza pe un testament tre(uie sa do edeasca e#istenta si continutul lui in una dintre 'ormele pre azute de lege. (2) Daca testamentul a disparut printr-un caz 'ortuit sau de 'orta ma2ora ori prin 'apta unui tert! 'ie dupa moartea testatorului! 'ie in timpul ietii sale! insa 'ara ca acesta sa ii 'i cunoscut disparitia! ala(ilitatea 'ormei si cuprinsul testamentului or putea 'i do edite prin orice mi2loc de pro(a. Con&i*ta*antul te&tatorului #rt. 1.0)8 (1) >estamentul este ala(il numai daca testatorul a a ut discernamant si consimtamantul sau nu a 'ost iciat. (2) Dolul poate atrage anularea testamentului c3iar daca manoperele dolosi e nu au 'ost sa arsite de (ene'iciarul dispozitiilor testamentare si nici nu au 'ost cunoscute de catre acesta. !nterpretarea te&ta*entului #rt. 1.0)9 (1) /egulile de interpretare a contractelor sunt aplica(ile si testamentului! in masura in care sunt compati(ile cu caracterele 2uridice ale acestuia. (2) 0lementele e#trinseci inscrisului testamentar pot 'i 'olosite numai in masura in care se spri2ina pe cele intrinseci. ($) Legatul in 'a oarea creditorului nu este prezumat a 'i 'acut in compensatia creantei sale. 4ectiunea 2 $ 6or*ele te&ta*entului

6or*ele te&ta*entului ordinar #rt. 1.0+0 >estamentul ordinar poate 'i ologra' sau autentic. Te&ta*entul ologra0 #rt. 1.0+1 Su( sanctiunea nulitatii a(solute! testamentul ologra' tre(uie scris in intregime! datat si semnat de mana testatorului. %e&c7iderea te&ta*entului ologra0 #rt. 1.0+2 (1) "nainte de a 'i e#ecutat! testamentul ologra' se a prezenta unui notar pu(lic pentru a 'i izat spre nesc3im(are. (2) "n cadrul procedurii succesorale! notarul pu(lic procedeaza! in conditiile legii speciale! la desc3iderea si alidarea testamentului ologra' si il depune in dosarul succesoral. Desc3iderea testamentului si starea in care se gaseste se constata prin proces- er(al. ($) -ei interesati pot primi! dupa izarea spre nesc3im(are! pe c3eltuiala lor! copii legalizate ale testamentului ologra'. (%) Dupa 'inalizarea procedurii succesorale! originalul testamentului se preda legatarilor! potri it intelegerii dintre ei! iar in lipsa acesteia! persoanei desemnate prin 3otarare 2udecatoreasca. Te&ta*entul autentic #rt. 1.0+) (1) >estamentul este autentic daca a 'ost autenti'icat de un notar pu(lic sau de o alta persoana in estita cu autoritate pu(lica de catre stat! potri it legii. (2) -u ocazia autenti'icarii! testatorul poate 'i asistat de unul sau de 2 martori. !ntoc*irea te&ta*entului autentic #rt. 1.0++ (1) >estatorul isi dicteaza dispozitiile in 'ata notarului! care se ingri2este de scrierea actului si apoi i-l citeste sau! dupa caz! i-l da sa il citeasca! mentionandu-se e#pres indeplinirea acestor 'ormalitati. Daca dispunatorul isi redactase de2a actul de ultima ointa! testamentul autentic ii a 'i citit de catre notar. (2) Dupa citire! dispunatorul tre(uie sa declare ca actul e#prima ultima sa ointa. ($) >estamentul este apoi semnat de catre testator! iar inc3eierea de autenti'icare de catre notar. #utenti0icarea in &ituatii particulare #rt. 1.0+(1) "n cazul acelora care! din pricina in'irmitatii! a (olii sau din orice alte cauze! nu pot semna! notarul pu(lic! indeplinind actul! a 'ace mentiune despre aceasta impre2urare in inc3eierea pe care o intocmeste! mentiunea ast'el 'acuta tinand loc de semnatura. 8entiunea a 'i citita testatorului de catre notar! in prezenta a 2 martori! aceasta 'ormalitate suplinind a(senta semnaturii testatorului. (2) Declaratia de ointa a surdului! mutului sau surdomutului! stiutori de carte! se a da in scris in 'ata notarului pu(lic! prin inscrierea de catre parte! inaintea semnaturii! a mentiunii Cconsimt la prezentul act! pe care l-am cititD. ($) Daca surdul! mutul sau surdomutul este! din orice moti ! in imposi(ilitate de a scrie! declaratia de ointa se a lua prin interpret! dispozitiile alin. (1) aplicandu-se in mod corespunzator. (%) *entru a lua consimtamantul unui ne azator! notarul pu(lic a intre(a daca a auzit (ine cand i s-a citit cuprinsul testamentului! consemnand aceasta in inc3eierea de autenti'icare.

!nregi&trarea te&ta*entului autentic #rt. 1.0+. "n scop de in'ormare a persoanelor care 2usti'ica e#istenta unui interes legitim! notarul care autenti'ica testamentul are o(ligatia sa il inscrie! de indata! in /egistrul national notarial tinut in 'ormat electronic! potri it legii. "n'ormatii cu pri ire la e#istenta unui testament se pot da numai dupa decesul testatorului. Te&ta*entele privilegiate #rt. 1.0+7 (1) Se poate intocmi in mod ala(il un testament in urmatoarele situatii speciale; a) in 'ata unui 'unctionar competent al autoritatii ci ile locale! in caz de epidemii! catastro'e! raz(oaie sau alte asemenea impre2urari e#ceptionale< () in 'ata comandantului asului sau a celui care il inlocuieste! daca testatorul se a'la la (ordul unui as su( pa ilionul /omaniei! in cursul unei calatorii maritime sau 'lu iale. >estamentul intocmit la (ordul unei aerona e este supus acelorasi conditii< c) in 'ata comandantului unitatii militare ori a celui care il inlocuieste! daca testatorul este militar sau! 'ara a a ea aceasta calitate! este salariat ori presteaza ser icii in cadrul 'ortelor armate ale /omaniei si nu se poate adresa unui notar pu(lic< d) in 'ata directorului! medicului se' al institutiei sanitare sau a medicului se' al ser iciului ori! in lipsa acestora! in 'ata medicului de garda! cat timp dispunatorul este internat intr-o institutie sanitara in care notarul pu(lic nu are acces. (2) "n toate cazurile pre azute la alin. (1) este o(ligatoriu ca testamentul sa se intocmeasca in prezenta a 2 martori. ($) >estamentul pri ilegiat se semneaza de testator! de agentul instrumentator si de cei 2 martori. Daca testatorul sau unul dintre martori nu poate semna! se a 'ace mentiune despre cauza care l-a impiedicat sa semneze. (%) Dispozitiile alin. ($) sunt pre azute su( sanctiunea nulitatii a(solute. ()) *re ederile art. 1.0%2 se aplica in mod corespunzator si in pri inta testamentului pri ilegiat. Caducitatea te&ta*entelor privilegiate #rt. 1.0+8 (1) >estamentul pri ilegiat de ine caduc la 1) zile de la data cand dispunatorul ar 'i putut sa testeze in reuna dintre 'ormele ordinare. >ermenul se suspenda daca testatorul a a2uns intr-o stare in care nu ii este cu putinta sa testeze. (2) *re ederile alin. (1) nu se aplica dispozitiei testamentare prin care se recunoaste un copil. Te&ta*entul &u*elor &i valorilor depo'itate #rt. 1.0+9 (1) Dispozitiile testamentare pri ind sumele de (ani! alorile sau titlurile de aloare depuse la institutii specializate sunt ala(ile cu respectarea conditiilor de 'orma pre azute de legile speciale aplica(ile acestor institutii. (2) "nstitutiile specializate nu or putea proceda la predarea legatului a and ca o(iect sume de (ani! alori sau titluri de aloare decat in (aza 3otararii 2udecatoresti ori a certi'icatului de mostenitor care constata ala(ilitatea dispozitiei testamentare si calitatea de legatar! pre ederile re'eritoare la raport si reductiune 'iind aplica(ile. ($) "nstitutiile de credit au o(ligatia ca! la instituirea de catre clientii acestora a unei dispozitii testamentare! sa comunice! de indata! mentiunea acesteia in registrul pre azut la art. 1.0%,. Conver&iunea 0or*ei te&ta*entare #rt. 1.0-0

+n testament nul din cauza unui iciu de 'orma produce e'ecte daca indeplineste conditiile pre azute de lege pentru alta 'orma testamentara. 4ectiunea ) $ Revocarea voluntara a te&ta*entului Revocarea voluntara e/pre&a #rt. 1.0-1 (1) +n testament nu poate 'i re ocat e#pres! in tot sau in parte! decat printr-un act autentic notarial sau printr-un testament ulterior. (2) >estamentul care re oca un testament anterior poate 'i intocmit intr-o 'orma di'erita de aceea a testamentului re ocat. ($) /e ocarea e#presa a testamentului 'acuta printr-un act autentic notarial sau printr-un testament autentic se a inscrie de indata de catre notar in registrul national notarial pre azut la art. 1.0%,. Revocarea voluntara tacita #rt. 1.0-2 (1) >estatorul poate re oca testamentul ologra' si prin distrugerea! ruperea sau stergerea sa. A tergerea unei dispozitii a testamentului ologra' de catre testator implica re ocarea acelei dispozitii. 8odi'icarile realizate prin stergere se semneaza de catre testator. (2) Distrugerea! ruperea sau stergerea testamentului ologra'! cunoscuta de testator! atrage de asemenea re ocarea! cu conditia ca acesta sa 'i 'ost in masura sa il re'aca. ($) >estamentul ulterior nu il re oca pe cel anterior decat in masura in care contine dispozitii contrare sau incompati(ile cu acesta. 0'ectele re ocarii nu sunt inlaturate in caz de caducitate sau re ocare a testamentului ulterior. Retractarea revocarii #rt. 1.0-) (1) Dispozitia re ocatorie poate 'i retractata in mod e#pres prin act autentic notarial sau prin testament. (2) /etractarea unei dispozitii re ocatorii inlatura e'ectele re ocarii! cu e#ceptia cazului in care testatorul si-a mani'estat ointa in sens contrar sau daca aceasta intentie a testatorului rezulta din impre2urarile concrete. Dispozitiile art. 1.0)1 alin. ($) raman aplica(ile. ($) /etractarea unei dispozitii re ocatorii 'acuta printr-un act autentic notarial sau printr-un testament autentic se a inscrie de indata de catre notar in registrul national notarial pre azut la art. 1.0%,. 4ectiunea + $ Legatul 91. Categorii de legate Cla&i0icarea legatelor #rt. 1.0-+ (1) Legatele sunt uni ersale! cu titlu uni ersal sau cu titlu particular. (2) Legatul poate 'i pur si simplu! cu termen! su( conditie sau cu sarcina. Legatul univer&al #rt. 1.0-Legatul uni ersal este dispozitia testamentara care con'era uneia sau mai multor persoane ocatie la intreaga mostenire.

Legatul cu titlu univer&al #rt. 1.0-. (1) Legatul cu titlu uni ersal este dispozitia testamentara care con'era uneia sau mai multor persoane ocatie la o 'ractiune a mostenirii. (2) *rin 'ractiune a mostenirii se intelege; a) 'ie proprietatea unei cote-parti din aceasta< () 'ie un dezmem(ramant al proprietatii asupra totalitatii sau a unei cote-parti din mostenire< c) 'ie proprietatea sau un dezmem(ramant asupra totalitatii ori asupra unei coteparti din uni ersalitatea (unurilor determinate dupa natura sau pro enienta lor. Legatul cu titlu particular #rt. 1.0-7 .rice legat care nu este uni ersal sau cu titlu uni ersal este un legat cu titlu particular. 92. 0ectele legatelor 6ructele bunurilor ce con&tituie obiectul legatului #rt. 1.0-8 Legatarul are dreptul la 'ructele (unurilor mostenirii care i se cu in din ziua desc3iderii mostenirii sau din ziua in care legatul produce e'ecte in pri inta sa! cu e#ceptia cazului in care cel care a posedat (unurile ce constituie o(iectul legatului a 'ost de (una-credinta. %repturile legatarului cu titlu particular #rt. 1.0-9 (1) Legatarul cu titlu particular al unui (un indi idual determinat do(andeste proprietatea acestuia de la data desc3iderii mostenirii. (2) Legatarul cu titlu particular al unor (unuri de gen este titularul unei creante asupra mostenirii. Daca testatorul nu a pre azut alt'el! cel insarcinat cu e#ecutarea acestui legat este o(ligat a preda (unuri de calitate medie. 4arcina e/ce&iva a legatului cu titlu particular #rt. 1.0.0 (1) Daca legatarul nu poate indeplini sarcina cu care este gre at legatul sau 'ara a depasi aloarea (unurilor primite in temeiul acestuia! se a putea li(era predand (ene'iciarului sarcinii (unurile ce i-au 'ost lasate prin legat sau aloarea lor. (2) 4aloarea (unurilor lasate prin legat si a sarcinilor a 'i aceea de la data desc3iderii mostenirii. #cce&oriile bunului care con&tituie obiectul unui legat cu titlu particular #rt. 1.0.1 (1) 5unul care constituie o(iectul unui legat cu titlu particular se preda cu accesoriile sale! in starea in care se gaseste la data desc3iderii mostenirii. (2) Legatul cuprinde si dreptul la actiunea in despagu(ire pentru pre2udiciul adus (unului de catre un tert dupa intocmirea testamentului. ($) Legatul unui (un care! dupa intocmirea testamentului! a cunoscut cresteri cantitati e! calitati e sau alorice prin alipire! lucrari autonome! lucrari adaugate sau ac3izitionarea altor (unuri in cadrul unei uni ersalitati se prezuma! pana la pro(a contrara! a iza intreg (unul ori uni ersalitatea rezultata. Legatul rentei viagere &au al unei creante de intretinere #rt. 1.0.2 -and o(iectul legatului cuprinde o renta iagera sau o creanta de intretinere! e#ecutarea acestuia este datorata din ziua desc3iderii mostenirii.

Legatul alternativ #rt. 1.0.) "n cazul in care legatarului cu titlu particular i-a 'ost lasat 'ie un (un! 'ie altul! dreptul de alegere re ine celui tinut sa e#ecute legatul! daca testatorul nu a con'erit acest drept legatarului sau unui tert. Legatul bunului altuia #rt. 1.0.+ (1) -and (unul indi idual determinat care a 'acut o(iectul unui legat cu titlu particular apartine unei alte persoane decat testatorul si nu este cuprins in patrimoniul acestuia la data desc3iderii mostenirii! atunci se aplica dispozitiile prezentului articol. (2) Daca! la data intocmirii testamentului! testatorul nu a stiut ca (unul nu este al sau! legatul este anula(il. ($) "n cazul in care testatorul a stiut ca (unul nu este al sau! cel insarcinat cu e#ecutarea legatului este o(ligat! la alegerea sa! sa dea 'ie (unul in natura! 'ie aloarea acestuia de la data desc3iderii mostenirii. Legatul con3unctiv #rt. 1.0.(1) Legatul cu titlu particular este prezumat a 'i con2uncti atunci cand testatorul a lasat! prin acelasi testament! un (un determinat indi idual sau generic mai multor legatari cu titlu particular! 'ara a preciza partea 'iecaruia. (2) "n cazul legatului con2uncti ! daca unul dintre legatari nu rea sau nu poate sa primeasca legatul! partea lui a pro'ita celorlalti legatari. ($) *re ederile alin. (2) se aplica si atunci cand o(iectul legatului con2uncti il constituie un dezmem(ramant al dreptului de proprietate. C7eltuielile predarii legatului #rt. 1.0.. "n lipsa unei dispozitii testamentare sau legale contrare! c3eltuielile predarii legatului sunt in sarcina mostenirii! 'ara ca prin aceasta sa se aduca atingere rezer ei succesorale. %reptul de pre0erinta al creditorilor *o&tenirii 0ata de legatari #rt. 1.0.7 (1) -reditorii mostenirii au dreptul sa 'ie platiti cu prioritate 'ata de legatari. (2) Daca legatele cu titlu particular depasesc acti ul net al mostenirii! ele or 'i reduse in masura depasirii! la cererea creditorilor mostenirii sau a celui care este o(ligat sa le e#ecute. ($) "n cazul in care! 'ara a se cunoaste anumite datorii sau sarcini ale mostenirii! a 'ost e#ecutat un legat! mostenitorul legal sau testamentar! creditorii sau orice persoana interesata poate solicita restituirea de la legatarul platit! in masura in care legatul urmeaza a 'i redus. 9). !ne0icacitatea legatelor Revocarea voluntara a legatului #rt. 1.0.8 (1) Legatele sunt supuse dispozitiilor pri ind re ocarea oluntara a testamentului. (2) .rice instrainare a (unului ce constituie o(iectul unui legat cu titlu particular! consimtita de catre testator! c3iar daca este a'ectata de modalitati! re oca implicit legatul pentru tot ceea ce s-a instrainat. ($) "ne'icacitatea instrainarii nu a'ecteaza re ocarea decat daca; a) este determinata de incapacitatea sau icierea ointei testatorului< ori () instrainarea reprezinta o donatie in 'a oarea (ene'iciarului legatului si nu s-a 'acut su( conditii

sau cu sarcini su(stantial di'erite de acelea care a'ecteaza legatul. (%) Distrugerea oluntara de catre testator a (unului ce constituie o(iectul legatului cu titlu particular re oca implicit legatul. Revocarea 3udecatorea&ca #rt. 1.0.9 (1) /e ocarea 2udecatoreasca a legatului poate 'i ceruta in cazul neindeplinirii! 'ara 2usti'icare! a sarcinii instituite de testator. &eindeplinirea 'ortuita a sarcinii poate atrage re ocarea numai daca! potri it ointei testatorului! e'icacitatea legatului este conditionata de e#ecutarea sarcinii. (2) /e ocarea 2udecatoreasca a legatului poate 'i solicitata si pentru ingratitudine in urmatoarele cazuri; a) daca legatarul a atentat la iata testatorului! a unei persoane apropiate lui sau! stiind ca altii intentioneaza sa atenteze! nu l-a instiintat< () daca legatarul se 'ace ino at de 'apte penale! cruzimi sau in2urii gra e 'ata de testator ori de in2urii gra e la adresa memoriei testatorului. Ter*enul de pre&criptie #rt. 1.070 Dreptul la actiunea in re ocarea 2udecatoreasca a legatului se prescrie in termen de un an de la data la care mostenitorul a cunoscut 'apta de ingratitudine sau! dupa caz! de la data la care sarcina tre(uia e#ecutata. Caducitatea legatului #rt. 1.071 .rice legat de ine caduc atunci cand; a) legatarul nu mai este in iata la data desc3iderii mostenirii< () legatarul este incapa(il de a primi legatul la data desc3iderii mostenirii< c) legatarul este nedemn< d) legatarul renunta la legat< e) legatarul decedeaza inaintea implinirii conditiei suspensi e ce a'ecteaza legatul! daca aceasta a ea un caracter pur personal< ') (unul ce 'ormeaza o(iectul legatului cu titlu particular a pierit in totalitate din moti e care nu tin de ointa testatorului! in timpul ietii testatorului sau inaintea implinirii conditiei suspensi e ce a'ecteaza legatul. %e&tinatia bunurilor con&tituind obiectul unui legat ine0icace #rt. 1.072 "ne'icacitatea legatului din cauza nulitatii! re ocarii! caducitatii sau des'iintarii pentru nerealizarea conditiei suspensi e ori pentru indeplinirea conditiei rezolutorii pro'ita mostenitorilor ale caror drepturi succesorale ar 'i 'ost micsorate sau! dupa caz! inlaturate prin e#istenta legatului sau care a eau o(ligatia sa e#ecute legatul. Regi*ul legatului$&arcina #rt. 1.07) -u e#ceptia cazului pre azut la art. 1.071 lit. ')! caducitatea sau re ocarea 2udecatoreasca a unui legat gre at cu un legat-sarcina in 'a oarea unui tert nu atrage ine'icacitatea acestui din urma legat. 8ostenitorii care (ene'iciaza de ine'icacitatea legatului sunt o(ligati sa e#ecute legatulsarcina. 4ectiunea - $ %e'*o&tenirea

Notiune #rt. 1.07+ (1) Dezmostenirea este dispozitia testamentara prin care testatorul ii inlatura de la mostenire! in tot sau in parte! pe unul sau mai multi dintre mostenitorii sai legali. (2) Dezmostenirea este directa atunci cand testatorul dispune prin testament inlaturarea de la mostenire a unuia sau mai multor mostenitori legali si indirecta atunci cand testatorul instituie unul sau mai multi legatari. 0ectele #rt. 1.07(1) "n cazul dezmostenirii sotului supra ietuitor! mostenitorii din clasa cu care acesta ine in concurs culeg partea din mostenire ramasa dupa atri(uirea cotei cu enite sotului supra ietuitor ca urmare a dezmostenirii. (2) Daca! in urma dezmostenirii! pe langa sotul supra ietuitor! in la mostenire atat cel dezmostenit! cat si acela care (ene'iciaza de dezmostenire! acesta din urma culege partea ramasa dupa atri(uirea cotei sotului supra ietuitor si a cotei celui dezmostenit. ($) 1tunci cand! in urma dezmostenirii! un mostenitor primeste o cota in'erioara cotei sale legale! mostenitorul cu care ine in concurs culege partea care ar 'i re enit celui dezmostenit. (%) Daca! in urma dezmostenirii! o persoana este inlaturata total de la mostenire! cota ce i s-ar 'i cu enit se atri(uie mostenitorilor cu care ar 'i enit in concurs sau! in lipsa acestora! mostenitorilor su(sec enti. ()) Dispozitiile pre azute la alin. (1)9 (%) nu pot pro'ita persoanelor incapa(ile de a primi legate. Nulitatea #rt. 1.07. (1) Dispozitia testamentara prin care mostenitorii legali au 'ost dezmosteniti este supusa cauzelor de nulitate! a(soluta sau relati a! pre azute de lege. (2) >ermenul de prescriptie a dreptului la actiunea in anulare curge de la data la care cei dezmosteniti au luat cunostinta de dispozitia testamentara prin care au 'ost inlaturati de la mostenire! dar nu mai de reme de data desc3iderii mostenirii. 4ectiunea . $ /ecutiunea te&ta*entara %e&e*narea &i *i&iunea e/ecutorului #rt. 1.077 (1) >estatorul poate numi una sau mai multe persoane! con'erindu-le imputernicirea necesara e#ecutarii dispozitiilor testamentare. 0#ecutorul testamentar poate 'i desemnat si de catre un tert determinat prin testament. (2) Daca au 'ost desemnati mai multi e#ecutori testamentari! oricare dintre ei poate actiona 'ara concursul celorlalti! cu e#ceptia cazului in care testatorul a dispus alt'el sau le-a impartit atri(utiile. ($) *uterile e#ecutorului testamentar pot 'i e#ercitate de la data acceptarii misiunii prin declaratie autentica notariala. Capacitatea e/ecutorului #rt. 1.078 *ersoana lipsita de capacitate de e#ercitiu sau cu capacitate de e#ercitiu restransa nu poate 'i e#ecutor testamentar. %reptul de ad*ini&trare #rt. 1.079

(1) 0#ecutorul testamentar are dreptul sa administreze patrimoniul succesoral pe o perioada de cel mult 2 ani de la data desc3iderii mostenirii! c3iar daca testatorul nu i-a con'erit in mod e#pres acest drept. (2) *rin testament! dreptul de administrare poate 'i restrans doar la o parte din patrimoniul succesoral sau la un termen mai scurt. ($) >ermenul de 2 ani poate 'i prelungit de instanta de 2udecata! pentru moti e temeinice! prin acordarea unor termene succesi e de cate un an. Puterile e/ecutorului #rt. 1.080 (1) 0#ecutorul testamentar; a) a cere! in conditiile legii! punerea sigiliilor! daca printre mostenitori sunt si minori! persoane puse su( interdictie 2udecatoreasca sau disparute< () a starui a se 'ace in entarul (unurilor mostenirii in prezenta sau cu citarea mostenitorilor< c) a cere instantei sa incu iinteze anzarea (unurilor! in lipsa de sume su'iciente pentru e#ecutarea legatelor. "nstanta a putea incu iinta anzarea imo(ilelor succesorale numai daca nu e#ista mostenitori rezer atari< d) a depune diligente pentru e#ecutarea testamentului! iar in caz de contestatie! pentru a apara aliditatea sa< e) a plati datoriile mostenirii daca a 'ost imputernicit in acest sens prin testament. "n lipsa unei asemenea imputerniciri! e#ecutorul testamentar a putea ac3ita datoriile numai cu incu iintarea instantei< ') a incasa creantele mostenirii. (2) >estatorul poate dispune ca e#ecutorul testamentar sa procedeze la parta2area (unurilor mostenirii. *arta2ul produce e'ecte numai daca proiectul prezentat de catre e#ecutor a 'ost apro(at de toti mostenitorii. Tran&*iterea e/ecutiunii #rt. 1.081 (1) *uterile e#ecutorului testamentar nu pot 'i transmise. (2) 8isiunea e#ecutorului testamentar numit in considerarea unei 'unctii determinate poate 'i continuata de catre persoana care preia acea 'unctie. (bligatia de a da &ocoteala &i ra&punderea e/ecutorului #rt. 1.082 (1) La s'arsitul 'iecarui an si la incetarea misiunii sale! e#ecutorul testamentar este o(ligat sa dea socoteala pentru gestiunea sa! c3iar daca nu e#ista mostenitori rezer atari. 1ceasta o(ligatie se transmite mostenitorilor e#ecutorului. (2) 0#ecutorul testamentar raspunde ca un mandatar in legatura cu e#ecutarea dispozitiilor testamentare. ($) Daca au 'ost desemnati mai multi e#ecutori testamentari! raspunderea acestora este solidara! cu e#ceptia cazului in care testatorul le-a impartit atri(utiile si 'iecare dintre ei s-a limitat la misiunea incredintata. Re*uneratia e/ecutorului #rt. 1.08) 8isiunea e#ecutorului testamentar este gratuita! daca testatorul nu a sta(ilit o remuneratie in sarcina mostenirii. 4uportarea c7eltuielilor #rt. 1.08+ -3eltuielile 'acute de e#ecutorul testamentar in e#ercitarea puterilor sale sunt in sarcina

mostenirii. !ncetarea e/ecutiunii #rt. 1.080#ecutiunea testamentara poate inceta; a) prin indeplinirea sau imposi(ilitatea aducerii la indeplinire a misiunii primite< () prin renuntare in 'orma unei declaratii autentice notariale< c) prin decesul e#ecutorului testamentar< d) prin punerea su( interdictie 2udecatoreasca a e#ecutorului testamentar< e) prin re ocarea de catre instanta a e#ecutorului testamentar care nu isi indeplineste misiunea ori o indeplineste in mod necorespunzator< ') prin e#pirarea termenului in care se e#ercita dreptul de administrare! a'ara de cazul in care instanta decide prelungirea termenului. Capitolul !2 $ Re'erva &ucce&orala, cotitatea di&ponibila &i reductiunea liberalitatilor e/ce&ive 4ectiunea 1 $ Re'erva &ucce&orala &i cotitatea di&ponibila Notiunea de re'erva &ucce&orala #rt. 1.08. /ezer a succesorala este partea din (unurile mostenirii la care mostenitorii rezer atari au dreptul in irtutea legii! c3iar impotri a ointei de'unctului! mani'estata prin li(eralitati ori dezmosteniri. "o&tenitorii re'ervatari #rt. 1.087 Sunt mostenitori rezer atari &otul supra ietuitor! de&cendentii si a&cendentii privilegiati ai de'unctului. !ntinderea re'ervei &ucce&orale #rt. 1.088 /ezer a succesorala a 'iecarui mostenitor rezer atar este de 2umatate din cota succesorala care! in a(senta li(eralitatilor sau dezmostenirilor! i s-ar 'i cu enit ca mostenitor legal. Notiunea de cotitate di&ponibila #rt. 1.089 -otitatea disponi(ila este partea din (unurile mostenirii care nu este rezer ata prin lege si de care de'unctul putea dispune in mod neingradit prin li(eralitati. Cotitatea di&ponibila &peciala a &otului &upravietuitor #rt. 1.090 (1) Li(eralitatile neraporta(ile 'acute sotului supra ietuitor! care ine la mostenire in concurs cu alti descendenti decat cei comuni lor! nu pot depasi un s'ert din mostenire si nici partea descendentului care a primit cel mai putin. (2) Daca de'unctul nu a dispus prin li(eralitati de di'erenta dintre cotitatea disponi(ila sta(ilita potri it art. 1.08: si cotitatea disponi(ila speciala! atunci aceasta di'erenta re ine descendentilor. ($) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator atunci cand descendentul mentionat la alin. (1) a 'ost dezmostenit direct! iar de aceasta dezmostenire ar (ene'icia sotul supra ietuitor. 4ectiunea 2 $ Reductiunea liberalitatilor e/ce&ive

4tabilirea re'ervei &ucce&orale &i a cotitatii di&ponibile #rt. 1.091 (1) 4aloarea masei succesorale! in 'unctie de care se determina rezer a succesorala si cotitatea disponi(ila! se sta(ileste ast'el; a) determinarea acti ului (rut al mostenirii! prin insumarea alorii (unurilor e#istente in patrimoniul succesoral la data desc3iderii mostenirii< () determinarea acti ului net al mostenirii! prin scaderea pasi ului succesoral din acti ul (rut< c) reunirea 'icti a! doar pentru calcul! la acti ul net! a alorii donatiilor 'acute de cel care lasa mostenirea. (2) "n ederea aplicarii alin. (1) lit. c)! se ia in considerare aloarea la data desc3iderii mostenirii a (unurilor donate! tinandu-se insa cont de starea lor in momentul donatiei! din care se scade aloarea sarcinilor asumate prin contractele de donatie. Daca (unurile au 'ost instrainate de donatar! se tine seama de aloarea lor la data instrainarii. Daca (unurile donate au 'ost inlocuite cu altele! se tine cont de aloarea! la data desc3iderii mostenirii! a (unurilor intrate in patrimoniu si de starea lor la momentul do(andirii. >otusi! daca de alorizarea (unurilor intrate in patrimoniu era ine ita(ila la data do(andirii! in irtutea naturii lor! inlocuirea (unurilor nu este luata in considerare. "n masura in care (unul donat sau cel care l-a inlocuit pe acesta a pierit 'ortuit! indi'erent de data pieirii! donatia nu se a supune reunirii 'icti e. Sumele de (ani sunt supuse inde#arii in raport cu indicele in'latiei! corespunzator perioadei cuprinse intre data intrarii lor in patrimoniul donatarului si data desc3iderii mostenirii. ($) &u se a tine seama in sta(ilirea rezer ei de darurile o(isnuite! de donatiile remuneratorii si! in masura in care nu sunt e#cesi e! nici de sumele c3eltuite pentru intretinerea sau! daca este cazul! pentru 'ormarea pro'esionala a descendentilor! a parintilor sau a sotului si nici de c3eltuielile de nunta. (%) *ana la do ada contrara! instrainarea cu titlu oneros catre un descendent ori un ascendent pri ilegiat sau catre sotul supra ietuitor este prezumata a 'i donatie daca instrainarea s-a 'acut cu rezer a uzu'ructului! uzului ori a(itatiei sau in sc3im(ul intretinerii pe iata ori a unei rente iagere. *rezumtia opereaza numai in 'a oarea descendentilor! ascendentilor pri ilegiati si a sotului supra ietuitor ai de'unctului! daca acestia nu au consimtit la instrainare. ()) /ezer a succesorala si cotitatea disponi(ila se calculeaza in 'unctie de aloarea sta(ilita potri it alin. (1). La sta(ilirea rezer ei nu se tine seama de cei care au renuntat la mostenire! cu e#ceptia celor o(ligati la raport! potri it art. 1.1%7 alin. (2). "odul de operare #rt. 1.092 Dupa desc3iderea mostenirii! li(eralitatile care incalca rezer a succesorala sunt supuse reductiunii! la cerere. Per&oanele care pot cere reductiunea #rt. 1.09) /eductiunea li(eralitatilor e#cesi e poate 'i ceruta numai de catre mostenitorii rezer atari! de succesorii lor! precum si de catre creditorii c3irogra'ari ai mostenitorilor rezer atari. Caile de reali'are a reductiunii #rt. 1.09+ (1) /eductiunea li(eralitatilor e#cesi e se poate realiza prin (una in oiala a celor interesati. (2) "n lipsa unei asemenea in oieli! reductiunea poate 'i in ocata in 'ata instantei de 2udecata pe cale de e#ceptie sau pe cale de actiune! dupa caz. ($) "n cazul pluralitatii de mostenitori rezer atari! reductiunea opereaza numai in limita cotei de

rezer a cu enite celui care a cerut-o si pro'ita numai acestuia. Ter*enul de pre&criptie #rt. 1.09(1) Dreptul la actiunea in reductiune a li(eralitatilor e#cesi e se prescrie in termen de $ ani de la data desc3iderii mostenirii sau! dupa caz! de la data la care mostenitorii rezer atari au pierdut posesia (unurilor care 'ormeaza o(iectul li(eralitatilor. (2) "n cazul li(eralitatilor e#cesi e a caror e#istenta nu a 'ost cunoscuta de mostenitorii rezer atari! termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand au cunoscut e#istenta acestora si caracterul lor e#cesi . ($) 0#ceptia de reductiune este imprescripti(ila e#tincti . (rdinea reductiunii #rt. 1.09. (1) Legatele se reduc inaintea donatiilor. (2) Legatele se reduc toate deodata si proportional! a'ara daca testatorul a dispus ca anumite legate or a ea pre'erinta! caz in care or 'i reduse mai intai celelalte legate. ($) Donatiile se reduc succesi ! in ordinea in ersa a datei lor! incepand cu cea mai noua. (%) Donatiile concomitente se reduc toate deodata si proportional! a'ara daca donatorul a dispus ca anumite donatii or a ea pre'erinta! caz in care or 'i reduse mai intai celelalte donatii. ()) Daca (ene'iciarul donatiei care ar tre(ui redusa este insol a(il! se a proceda la reductiunea donatiei anterioare. 0ectele reductiunii #rt. 1.097 (1) /eductiunea are ca e'ect ine'icacitatea legatelor sau! dupa caz! des'iintarea donatiilor in masura necesara intregirii rezer ei succesorale. (2) "ntregirea rezer ei! ca urmare a reductiunii! se realizeaza in natura. ($) /eductiunea se realizeaza prin ec3i alent in cazul in care! inainte de desc3iderea mostenirii! donatarul a instrainat (unul ori a constituit asupra lui drepturi reale! precum si atunci cand (unul a pierit dintr-o cauza imputa(ila donatarului. (%) -and donatia supusa reductiunii a 'ost 'acuta unui mostenitor rezer atar care nu este o(ligat la raportul donatiei! acesta a putea pastra in contul rezer ei sale partea care depaseste cotitatea disponi(ila. ()) Daca donatarul este un succesi(il o(ligat la raport! iar partea supusa reductiunii reprezinta mai putin de 2umatate din aloarea (unului donat! donatarul rezer atar poate pastra (unul! iar reductiunea necesara intregirii rezer ei celorlalti mostenitori rezer atari se a 'ace prin luare mai putin sau prin ec3i alent (anesc. (,) "n cazul intregirii rezer ei in natura! grati'icatul pastreaza 'ructele partii din (un care depaseste cotitatea disponi(ila! percepute pana la data la care cei indreptatiti au cerut reductiunea. Reductiunea unor liberalitati &peciale #rt. 1.098 (1) Daca donatia sau legatul are ca o(iect un uzu'ruct! uz ori a(itatie sau o renta ori intretinere iagera! mostenitorii rezer atari au 'acultatea 'ie de a e#ecuta li(eralitatea ast'el cum a 'ost stipulata! 'ie de a a(andona proprietatea cotitatii disponi(ile in 'a oarea (ene'iciarului li(eralitatii! 'ie de a solicita reductiunea potri it dreptului comun. (2) Daca mostenitorii rezer atari nu se inteleg asupra optiunii! reductiunea se a 'ace potri it dreptului comun.

!*putarea liberalitatilor #rt. 1.099 (1) Daca (ene'iciarul li(eralitatii nu este mostenitor rezer atar! li(eralitatea primita se imputa asupra cotitatii disponi(ile! iar daca o depaseste! este supusa reductiunii. (2) Daca grati'icatul este mostenitor rezer atar si li(eralitatea nu este supusa raportului! ea se imputa asupra cotitatii disponi(ile. Daca este cazul! e#cedentul se imputa asupra cotei de rezer a la care are dreptul grati'icatul si! daca o depaseste! este supus reductiunii. ($) Daca grati'icatul este mostenitor rezer atar si li(eralitatea este supusa raportului! ea se imputa asupra rezer ei celui grati'icat! iar daca e#ista! e#cedentul se imputa asupra cotitatii disponi(ile! a'ara de cazul in care dispunatorul a stipulat imputarea sa asupra rezer ei glo(ale. "n acest ultim caz! numai partea care e#cedeaza rezer ei glo(ale se imputa asupra cotitatii disponi(ile. "n toate cazurile! daca se depaseste cotitatea disponi(ila! li(eralitatea este supusa reductiunii. (%) Daca e#ista mai multe li(eralitati! imputarea se 'ace potri it alin. (1)9($)! tinand seama si de ordinea reductiunii li(eralitatilor e#cesi e. Titlul !2 $ Tran&*i&iunea &i parta3ul *o&tenirii

Capitolul ! $ Tran&*i&iunea *o&tenirii 4ectiunea 1 $ %i&po'itii generale Notiunile de optiune &ucce&orala &i de &ucce&ibil #rt. 1.100 (1) -el c3emat la mostenire in temeiul legii sau al ointei de'unctului poate accepta mostenirea sau poate renunta la ea. (2) *rin succesi(il se intelege persoana care indeplineste conditiile pre azute de lege pentru a putea mosteni! dar care nu si-a e#ercitat inca dreptul de optiune succesorala. Caracterele 3uridice ale optiunii #rt. 1.101 Su( sanctiunea nulitatii a(solute! optiunea succesorala este indi izi(ila si nu poate 'i a'ectata de nicio modalitate. 2ocatia *ultipla la *o&tenire #rt. 1.102 (1) 8ostenitorul care! in (aza legii sau a testamentului! cumuleaza mai multe ocatii la mostenire are! pentru 'iecare dintre ele! un drept de optiune distinct. (2) Legatarul c3emat la mostenire si ca mostenitor legal isi a putea e#ercita optiunea in oricare dintre aceste calitati. Daca! desi nu a 'ost incalcata rezer a! din testament rezulta ca de'unctul a dorit sa diminueze cota ce i s-ar 'i cu enit legatarului ca mostenitor legal! acesta din urma poate opta doar ca legatar. Ter*enul de optiune &ucce&orala #rt. 1.10) (1) Dreptul de optiune succesorala se e#ercita in termen de un an de la data desc3iderii mostenirii. (2) >ermenul de optiune curge;

a) de la data nasterii celui c3emat la mostenire! daca nasterea s-a produs dupa desc3iderea mostenirii< () de la data inregistrarii mortii in registrul de stare ci ila! daca inregistrarea se 'ace in temeiul unei 3otarari 2udecatoresti de declarare a mortii celui care lasa mostenirea! a'ara numai daca succesi(ilul a cunoscut 'aptul mortii sau 3otararea de declarare a mortii la o data anterioara! caz in care termenul curge de la aceasta din urma data< c) de la data la care legatarul a cunoscut sau tre(uia sa cunoasca legatul sau! daca testamentul cuprinzand acest legat este descoperit dupa desc3iderea mostenirii< d) de la data la care succesi(ilul a cunoscut sau tre(uia sa cunoasca legatura de rudenie pe care se intemeiaza ocatia sa la mostenire! daca aceasta data este ulterioara desc3iderii mostenirii. ($) >ermenului pre azut la alin. (1) i se aplica pre ederile cuprinse in cartea a 4"-a re'eritoare la suspendarea si repunerea in termenul de prescriptie e#tincti a. Prorogarea ter*enului #rt. 1.10+ (1) "n cazul in care succesi(ilul a cerut intocmirea in entarului anterior e#ercitarii dreptului de optiune succesorala! termenul de optiune nu se a implini mai de reme de doua luni de la data la care i se comunica procesul- er(al de in entariere. (2) *e durata e'ectuarii in entarului! succesi(ilul nu poate 'i considerat mostenitor! cu e#ceptia cazului in care a acceptat mostenirea. Retran&*iterea dreptului de optiune #rt. 1.10(1) 8ostenitorii celui care a decedat 'ara a 'i e#ercitat dreptul de optiune succesorala il e#ercita separat! 'iecare pentru partea sa! in termenul aplica(il dreptului de optiune pri ind mostenirea autorului lor. (2) "n cazul pre azut la alin. (1)! partea succesi(ilului care renunta pro'ita celorlalti mostenitori ai autorului sau. 4ectiunea 2 $ #cceptarea *o&tenirii Libertatea acceptarii *o&tenirii #rt. 1.10. &imeni nu poate 'i o(ligat sa accepte o mostenire ce i se cu ine. #cceptarea *o&tenirii de catre creditori #rt. 1.107 -reditorii succesi(ilului pot accepta mostenirea! pe cale o(lica! in limita indestularii creantei lor. 6elurile acceptarii #rt. 1.108 (1) 1cceptarea poate 'i e#presa sau tacita. (2) 1cceptarea este e#presa cand succesi(ilul isi insuseste e#plicit titlul sau calitatea de mostenitor printr-un inscris autentic sau su( semnatura pri ata. ($) 1cceptarea este tacita cand succesi(ilul 'ace un act sau 'apt pe care nu ar putea sa il 'aca decat in calitate de mostenitor. !nregi&trarea actelor de acceptare #rt. 1.109 "n situatia in care acceptarea este 'acuta printr-un inscris autentic! declaratia de acceptare se a inscrie in registrul national notarial! tinut in 'ormat electronic! potri it legii.

#ctele cu valoare de acceptare tacita #rt. 1.110 (1) 1ctele de dispozitie 2uridica pri ind o parte sau totalitatea drepturilor asupra mostenirii atrag acceptarea tacita a acesteia. Sunt ast'el de acte; a) instrainarea! cu titlu gratuit sau oneros! de catre succesi(il a drepturilor asupra mostenirii< () renuntarea! c3iar gratuita! in 'olosul unuia sau mai multor mostenitori determinati< c) renuntarea la mostenire! cu titlu oneros! c3iar in 'a oarea tuturor comostenitorilor sau mostenitorilor su(sec enti. (2) De asemenea! pot a ea aloare de acceptare tacita a mostenirii actele de dispozitie! administrare de'initi a ori 'olosinta a unor (unuri din mostenire. ($) 1ctele de conser are! supra eg3ere si de administrare pro izorie nu aloreaza acceptare! daca din impre2urarile in care acestea s-au e'ectuat nu rezulta ca succesi(ilul si-a insusit prin ele calitatea de mostenitor. (%) Sunt considerate a 'i de administrare pro izorie actele de natura urgenta a caror indeplinire este necesara pentru normala punere in aloare! pe termen scurt! a (unurilor mostenirii. %eclaratia de neacceptare #rt. 1.111 Succesi(ilul care intentioneaza sa indeplineasca un act ce poate a ea semni'icatia acceptarii mostenirii! dar care doreste ca prin aceasta sa nu 'ie considerat acceptant! tre(uie sa dea in acest sens! anterior indeplinirii actului! o declaratie autentica notariala. Pre'u*tia de renuntare #rt. 1.112 (1) 0ste prezumat! pana la pro(a contrara! ca a renuntat la mostenire succesi(ilul care! desi cunostea desc3iderea mostenirii si calitatea lui de succesi(il! ca urmare a citarii sale in conditiile legii! nu accepta mostenirea in termenul pre azut la art. 1.10$. -itatia tre(uie sa cuprinda! su( sanctiunea nulitatii acesteia! pe langa elementele pre azute de -odul de procedura ci ila! si precizarea ca! daca succesi(ilul nu isi e#ercita dreptul de a accepta mostenirea in termenul pre azut la art. 1.10$! a 'i prezumat ca renunta la mostenire. (2) *rezumtia de renuntare opereaza numai daca citatia i-a 'ost comunicata succesi(ilului cu cel putin $0 de zile inainte de e#pirarea termenului de optiune succesorala. Reducerea ter*enului de optiune #rt. 1.11) (1) *entru moti e temeinice! la cererea oricarei persoane interesate! un succesi(il poate 'i o(ligat! cu aplicarea procedurii pre azute de lege pentru ordonanta presedintiala! sa isi e#ercite dreptul de optiune succesorala inauntrul unui termen sta(ilit de instanta 2udecatoreasca! mai scurt decat cel pre azut la art. 1.10$. (2) Succesi(ilul care nu opteaza in termenul sta(ilit de instanta 2udecatoreasca este considerat ca a renuntat la mostenire. 0ectele acceptarii #rt. 1.11+ (1) 1cceptarea consolideaza transmisiunea mostenirii realizata de plin drept la data decesului. (2) 8ostenitorii legali si legatarii uni ersali sau cu titlu uni ersal raspund pentru datoriile si sarcinile mostenirii numai cu (unurile din patrimoniul succesoral! proportional cu cota 'iecaruia. ($) Legatarul cu titlu particular nu este o(ligat sa suporte datoriile si sarcinile mostenirii. *rin e#ceptie! el raspunde pentru pasi ul mostenirii! insa numai cu (unul sau (unurile ce 'ormeaza o(iectul legatului! daca; a) testatorul a dispus in mod e#pres in acest sens< () dreptul lasat prin legat are ca o(iect o uni ersalitate! cum ar 'i o mostenire culeasa de catre

testator si nelic3idata inca< in acest caz! legatarul raspunde pentru pasi ul acelei uni ersalitati< c) celelalte (unuri ale mostenirii sunt insu'iciente pentru plata datoriilor si sarcinilor mostenirii. (%) "n cazul instrainarii (unurilor mostenirii dupa desc3iderea acesteia! (unurile intrate in patrimoniul succesoral prin e'ectul su(rogatiei pot 'i a'ectate stingerii datoriilor si sarcinilor mostenirii. !ntoc*irea inventarului #rt. 1.11(1) Succesi(ilii! creditorii mostenirii si orice persoana interesata pot cere notarului competent sa dispuna e'ectuarea unui in entar al (unurilor din patrimoniul succesoral! toate c3eltuielile care se or 'ace in acest scop 'iind in sarcina mostenirii. (2) Daca succesi(ilii sau persoanele care detin (unuri din patrimoniul succesoral se opun! e'ectuarea in entarului este dispusa de catre instanta 2udecatoreasca de la locul desc3iderii mostenirii. ($) "n entarul se e'ectueaza de catre persoana desemnata prin acordul succesi(ililor si al creditorilor sau! in lipsa unui asemenea acord! de catre persoana desemnata 'ie de notar! 'ie! dupa caz! de instanta de 2udecata competenta. Proce&ul$verbal de inventariere #rt. 1.11. (1) *rocesul- er(al de in entariere cuprinde enumerarea! descrierea si e aluarea pro izorie a (unurilor ce se a'lau in posesia de'unctului la data desc3iderii mostenirii. (2) 5unurile a caror proprietate este contestata se or mentiona separat. ($) "n in entar se cuprind mentiuni pri ind pasi ul succesoral. (%) 5unurile mostenirii care se gasesc in posesia altei persoane or 'i in entariate cu precizarea locului unde se a'la si a moti ului pentru care se gasesc acolo. ()) "n cazul in care! cu ocazia in entarierii! se a gasi reun testament lasat de de'unct! acesta a 'i izat spre nesc3im(are si a 'i depus in depozit la (iroul notarului pu(lic. (,) "n entarul se semneaza de cel care l-a intocmit! de succesi(ilii a'lati la locul in entarului! iar in lipsa acestora sau in cazul re'uzului lor de a semna! in entarul a 'i semnat de 2 martori. "a&urile &peciale de con&ervare a bunurilor #rt. 1.117 (1) Daca e#ista pericol de instrainare! pierdere! inlocuire sau distrugere a (unurilor! notarul a putea pune (unurile su( sigiliu sau le a preda unui custode. (2) *oate 'i numit custode! cu acordul tuturor celor interesati! unul dintre succesi(ili! iar in caz contrar! o alta persoana aleasa de catre notar. ($) "n cazul in care conser area (unurilor mostenirii necesita anumite c3eltuieli! acestea or 'i 'acute! cu incu iintarea notarului! de catre custodele pre azut la alin. (1) sau! in lipsa custodelui! de un curator special! numit de notar pentru administrarea (unurilor. (%) 5unurile date in custodie sau in administrare se predau pe (aza de proces er(al semnat de notar si de custode sau curator. Daca predarea are loc concomitent cu in entarierea! se a 'ace mentiune in procesul- er(al! un e#emplar al acestuia predandu-se custodelui sau curatorului. ()) -ustodele sau curatorul este o(ligat sa restituie (unurile si sa dea socoteala notarului asupra c3eltuielilor de conser are sau administrare a acestor (unuri la 'inalizarea procedurii succesorale sau atunci cand notarul considera necesar. (,) .ricine se considera atamat prin in entarul intocmit sau prin masurile de conser are si administrare luate de notarul pu(lic poate 'ace plangere la instanta 2udecatoreasca competenta. "a&urile &peciale privind &u*ele de bani &i alte valori #rt. 1.118

(1) Daca in timpul e'ectuarii in entarului se or gasi sume de (ani! 3artii de aloare! cecuri sau alte alori! se or depune in depozitul notarial sau la o institutie specializata! 'acandu-se mentiune despre aceasta si in procesul- er(al de in entariere. (2) Din sumele de (ani gasite la in entariere se or lasa mostenitorilor sau celor care locuiau cu de'unctul si gospodareau impreuna cu acesta sumele necesare pentru; a) intretinerea persoanelor ce erau in sarcina celui decedat! pentru ma#imum , luni< () plata sumelor datorate in (aza contractelor indi iduale de munca sau pentru plata asigurarilor sociale< c) acoperirea c3eltuielilor pentru conser area si administrarea (unurilor mostenirii. #cceptarea 0ortata #rt. 1.119 (1) Succesi(ilul care! cu rea-credinta! a sustras ori a ascuns (unuri din patrimoniul succesoral sau a ascuns o donatie supusa raportului ori reductiunii este considerat ca a acceptat mostenirea! c3iar daca anterior renuntase la ea. 0l nu a a ea insa niciun drept cu pri ire la (unurile sustrase sau ascunse si! dupa caz! a 'i o(ligat sa raporteze ori sa reduca donatia ascunsa 'ara a participa la distri(uirea (unului donat. (2) 8ostenitorul a'lat in situatia pre azuta la alin. (1) este tinut sa plateasca datoriile si sarcinile mostenirii proportional cu cota sa din mostenire! inclusi cu propriile sale (unuri. 4ectiunea ) $ Renuntarea la *o&tenire 6or*a renuntarii #rt. 1.120 (1) /enuntarea la mostenire nu se presupune! cu e#ceptia cazurilor pre azute la art. 1.112 si art. 1.11$ alin. (2). (2) Declaratia de renuntare se 'ace in 'orma autentica la orice notar pu(lic sau! dupa caz! la misiunile diplomatice si o'iciile consulare ale /omaniei! in conditiile si limitele pre azute de lege. ($) *entru in'ormarea tertilor! declaratia de renuntare se a inscrie! pe c3eltuiala renuntatorului! in registrul national notarial! tinut in 'ormat electronic! potri it legii. 0ectele renuntarii #rt. 1.121 (1) Succesi(ilul care renunta este considerat ca nu a 'ost niciodata mostenitor. (2) *artea renuntatorului pro'ita mostenitorilor pe care i-ar 'i inlaturat de la mostenire sau celor a caror parte ar 'i diminuat-o daca ar 'i acceptat mostenirea. Renuntarea 0rauduloa&a #rt. 1.122 (1) -reditorii succesi(ilului care a renuntat la mostenire in 'rauda lor pot cere instantei re ocarea renuntarii in ceea ce ii pri este! insa numai in termen de $ luni de la data la care au cunoscut renuntarea. (2) 1dmiterea actiunii in re ocare produce e'ectele acceptarii mostenirii de catre succesi(ilul de(itor numai in pri inta creditorului reclamant si in limita creantei acestuia. Revocarea renuntarii #rt. 1.12) (1) "n tot cursul termenului de optiune! renuntatorul poate re oca renuntarea! daca mostenirea nu a 'ost de2a acceptata de alti succesi(ili care au ocatie la partea care i-ar re eni! dispozitiile art. 1.120 aplicandu-se in mod corespunzator.

(2) /e ocarea renuntarii aloreaza acceptare! (unurile mostenirii 'iind preluate in starea in care se gasesc si su( rezer a drepturilor do(andite de terti asupra acelor (unuri. Ter*enul de pre&criptie #rt. 1.12+ Dreptul la actiunea in anularea acceptarii sau renuntarii se prescrie in termen de , luni! calculat in caz de iolenta de la incetarea acesteia! iar in celelalte cazuri din momentul in care titularul dreptului la actiune a cunoscut cauza de nulitate relati a. 4ectiunea + $ 4e'ina Notiune #rt. 1.12*e langa stapanirea de 'apt e#ercitata asupra patrimoniului succesoral! sezina le con'era mostenitorilor sezinari si dreptul de a administra acest patrimoniu si de a e#ercita drepturile si actiunile de'unctului. "o&tenitorii &e'inari #rt. 1.12. Sunt mostenitori sezinari sotul supra ietuitor! descendentii si ascendentii pri ilegiati. %obandirea &e'inei de catre *o&tenitorii legali ne&e'inari #rt. 1.127 (1) 8ostenitorii legali nesezinari do(andesc sezina numai prin eli(erarea certi'icatului de mostenitor! dar cu e'ect retroacti din ziua desc3iderii mostenirii. (2) *ana la intrarea in stapanirea de 'apt a mostenirii! mostenitorul legal nesezinar nu poate 'i urmarit in calitate de mostenitor. !ntrarea legatarului univer&al &au cu titlu univer&al in &tapanirea *o&tenirii #rt. 1.128 (1) Legatarul uni ersal poate cere intrarea in stapanirea de 'apt a mostenirii de la mostenitorii rezer atari. Daca asemenea mostenitori nu e#ista sau re'uza! legatarul uni ersal intra in stapanirea mostenirii prin eli(erarea certi'icatului de mostenitor. (2) Legatarul cu titlu uni ersal poate cere intrarea in stapanirea de 'apt a mostenirii de la mostenitorii rezer atari sau! dupa caz! de la legatarul uni ersal intrat in stapanirea mostenirii ori de la mostenitorii legali nerezer atari care au intrat in stapanirea mostenirii! 'ie de drept! 'ie prin eli(erarea certi'icatului de mostenitor. Daca asemenea mostenitori nu e#ista sau re'uza! legatarul cu titlu uni ersal intra in stapanirea mostenirii prin eli(erarea certi'icatului de mostenitor. Predarea legatului cu titlu particular #rt. 1.129 Legatarul cu titlu particular intra in posesia o(iectului legatului din ziua in care acesta i-a 'ost predat de (una oie sau! in lipsa! din ziua depunerii la instanta a cererii de predare. 4ectiunea - $ Petitia de ereditate Per&oanele care pot obtine recunoa&terea calitatii de *o&tenitor #rt. 1.1)0 8ostenitorul cu ocatie uni ersala sau cu titlu uni ersal poate o(tine oricand recunoasterea calitatii sale de mostenitor contra oricarei persoane care! pretinzand ca se intemeiaza pe titlul de mostenitor! poseda toate sau o parte din (unurile din patrimoniul succesoral.

0ectele recunoa&terii calitatii de *o&tenitor #rt. 1.1)1 (1) /ecunoasterea calitatii de mostenitor il o(liga pe detinatorul 'ara titlu al (unurilor din patrimoniul succesoral la restituirea acestor (unuri cu aplicarea regulilor pre azute la art. 1.,$)9 1.,%:. (2) "n pri inta actelor 2uridice inc3eiate intre detinatorul 'ara titlu al (unurilor succesorale si terti! dispozitiile art. :,0 alin. ($) se aplica in mod corespunzator. 4ectiunea . $ Certi0icatul de *o&tenitor Notiune #rt. 1.1)2 -erti'icatul de mostenitor se eli(ereaza de catre notarul pu(lic si cuprinde constatari re'eritoare la patrimoniul succesoral! numarul si calitatea mostenitorilor si cotele ce le re in din acest patrimoniu! precum si alte mentiuni pre azute de lege. 0ecte #rt. 1.1)) (1) -erti'icatul de mostenitor 'ace do ada calitatii de mostenitor! legal sau testamentar! precum si do ada dreptului de proprietate al mostenitorilor acceptanti asupra (unurilor din masa succesorala! in cota care se cu ine 'iecaruia. (2) "n ederea sta(ilirii componentei patrimoniului succesoral! notarul pu(lic procedeaza! mai intai! la lic3idarea regimului matrimonial. Nulitatea #rt. 1.1)+ -ei care se considera atamati in drepturile lor prin eli(erarea certi'icatului de mostenitor pot cere instantei 2udecatoresti constatarea sau! dupa caz! declararea nulitatii acestuia si sta(ilirea drepturilor lor! con'orm legii. Capitolul !! $ "o&tenirea vacanta Notiune #rt. 1.1)(1) Daca nu sunt mostenitori legali sau testamentari! mostenirea este acanta. (2) Daca prin legat s-a atri(uit numai o parte a mostenirii si nu e#ista mostenitori legali ori ocatia acestora a 'ost restransa ca e'ect al testamentului lasat de de'unct! partea din mostenire ramasa neatri(uita este acanta. #d*ini&trarea provi'orie a bunurilor *o&tenirii #rt. 1.1). (1) -at timp mostenirea nu a 'ost acceptata sau daca succesi(ilul nu este cunoscut! notarul pu(lic competent poate sa numeasca un curator special al mostenirii! pentru apararea drepturilor mostenitorului e entual! a and drepturile si indatoririle de administrare pre azute la art. 1.117 alin. ($)9()). (2) "n cazurile pre azute la alin. (1)! actiunile impotri a mostenirii se or indrepta impotri a unui curator special! numit de notarul pu(lic competent! la cererea reclamantului. ($) Daca e#ista indicii ca mostenirea urmeaza a 'i declarata acanta! notarul pu(lic competent incunostinteaza si organul care reprezinta comuna! orasul sau! dupa caz! municipiul.

4o*area &ucce&ibililor #rt. 1.1)7 (1) Daca in termen de un an si , luni de la desc3iderea mostenirii nu s-a in'atisat niciun succesi(il! notarul! la cererea oricarei persoane interesate! ii a soma pe toti succesi(ilii! printr-o pu(licatie 'acuta la locul desc3iderii mostenirii! la locul unde se a'la imo(ilele din patrimoniul succesoral! precum si intr-un ziar de larga circulatie! pe c3eltuiala mostenirii! sa se in'atiseze la (iroul sau in termen de cel mult doua luni de la pu(licare. (2) Daca niciun succesi(il nu se prezinta in termenul 'i#at in pu(licatie! notarul a constata ca mostenirea este acanta. %reptul de a culege *o&tenirea vacanta #rt. 1.1)8 8ostenirile acante re in comunei! orasului sau! dupa caz! municipiului in a carui raza teritoriala se a'lau (unurile la data desc3iderii mostenirii si intra in domeniul lor pri at. 0ste considerata nescrisa orice dispozitie testamentara care! 'ara a stipula transmiterea (unurilor mostenirii! urmareste sa inlature aceasta regula. !ntrarea in &tapanirea *o&tenirii vacante &i ra&punderea pentru pa&iv #rt. 1.1)9 (1) -omuna! orasul sau! dupa caz! municipiul intra in stapanirea de 'apt a mostenirii de indata ce toti succesi(ilii cunoscuti au renuntat la mostenire ori! la implinirea termenului pre azut la art. 1.1$7! daca niciun mostenitor nu este cunoscut. 8ostenirea se do(andeste retroacti de la data desc3iderii sale. (2) -omuna! orasul sau! dupa caz! municipiul suporta pasi ul mostenirii acante numai in limita alorii (unurilor din patrimoniul succesoral. %e&0iintarea vacantei *o&tenirii #rt. 1.1+0 Daca! desi s-a constatat acanta mostenirii! e#ista mostenitori! atunci acestia pot e#ercita petitia de ereditate impotri a comunei! orasului sau! dupa caz! municipiului. Capitolul !!! $ #*intirile de 0a*ilie 1unurile care con&tituie a*intiri de 0a*ilie #rt. 1.1+1 (1) -onstituie amintiri de 'amilie (unurile ce au apartinut mem(rilor 'amiliei si stau marturie istoriei acesteia. (2) Sunt incluse in aceasta categorie (unuri precum corespondenta purtata de mem(rii 'amiliei! ar3i ele 'amiliale! decoratiile! armele de colectie! portretele de 'amilie! documentele! precum si orice alte (unuri cu semni'icatie morala deose(ita pentru respecti a 'amilie. Regi*ul 3uridic al a*intirilor de 0a*ilie #rt. 1.1+2 (1) 8ostenitorii pot iesi din indi iziune cu pri ire la (unurile care constituie amintiri de 'amilie numai prin parta2 oluntar. (2) "n cazul in care nu se realizeaza parta2ul oluntar! (unurile care constituie amintiri de 'amilie raman in indi iziune. ($) *e durata indi iziunii! prin acordul mostenitorilor sau! in lipsa acestuia! prin 3otararea instantei! amintirile de 'amilie sunt depozitate in interesul 'amiliei la unul ori mai multi dintre mostenitori sau in locul con enit de ei. (%) 8ostenitorul desemnat ca depozitar poate re endica (unurile care constituie amintiri de

'amilie de la cel care le detine pe nedrept! dar nu le poate instraina! imprumuta sau da in locatiune 'ara acordul unanim al coindi izarilor. Capitolul !2 $ Parta3ul &ucce&oral &i raportul 4ectiunea 1 $ %i&po'itii generale re0eritoare la parta3ul &ucce&oral 4tarea de indivi'iune #rt. 1.1+) (1) &imeni nu poate 'i o(ligat a ramane in indi iziune. 8ostenitorul poate cere oricand iesirea din indi iziune! c3iar si atunci cand e#ista con entii sau clauze testamentare care pre ad alt'el. (2) Dispozitiile art. ,,:9,8, se aplica si parta2ului succesoral in masura in care nu sunt incompati(ile cu acesta. Parta3ul voluntar #rt. 1.1++ (1) Daca toti mostenitorii sunt prezenti si au capacitate de e#ercitiu deplina! parta2ul se poate realiza prin (una in oiala! in 'orma si prin actul pe care partile le con in. Daca printre (unurile succesorale se a'la imo(ile! con entia de parta2 tre(uie inc3eiata in 'orma autentica! su( sanctiunea nulitatii a(solute. (2) Daca nu sunt prezenti toti mostenitorii ori daca printre ei se a'la minori sau persoane puse su( interdictie 2udecatoreasca ori persoane disparute! atunci se or pune sigilii pe (unurile mostenirii in cel mai scurt termen! iar parta2ul oluntar se a realiza cu respectarea regulilor re'eritoare la protectia persoanelor lipsite de capacitate de e#ercitiu sau cu capacitate de e#ercitiu restransa ori pri itoare la persoanele disparute. "a&uri con&ervatorii #rt. 1.1+5unurile mostenirii pot sa 'aca o(iectul unor masuri conser atorii! in tot sau in parte! la cererea persoanelor interesate! in conditiile legii. 4ectiunea 2 $ Raportul donatiilor Notiune #rt. 1.1+. (1) /aportul donatiilor este o(ligatia pe care o au intre ei sotul supra ietuitor si descendentii de'unctului care in e'ecti si impreuna la mostenirea legala de a readuce la mostenire (unurile care le-au 'ost donate 'ara scutire de raport de catre cel ce lasa mostenirea. (2) "n lipsa de stipulatie contrara din partea donatorului! cei mentionati la alin. (1) sunt o(ligati la raport numai daca ar 'i a ut ocatie concreta la mostenirea de'unctului in cazul in care aceasta sar 'i desc3is la data donatiei. 4cutirea de raport a renuntatorului la *o&tenirea legala #rt. 1.1+7 (1) "n caz de renuntare la mostenirea legala! descendentul sau sotul supra ietuitor nu mai are o(ligatia de raport! putand pastra li(eralitatea primita in limitele cotitatii disponi(ile. (2) *rin stipulatie e#presa in contractul de donatie! donatarul poate 'i o(ligat la raportul donatiei si in cazul renuntarii la mostenire. "n acest caz! donatarul a readuce la mostenire numai aloarea

(unului donat care depaseste partea din (unurile de'unctului la care ar 'i a ut dreptul ca mostenitor legal. Per&oanele care pot cere raportul donatiei #rt. 1.1+8 Dreptul de a cere raportul il au numai descendentii si sotul supra ietuitor! precum si! pe cale o(lica! creditorii personali ai acestora. Caracterul per&onal al obligatiei de raport #rt. 1.1+9 (1) 8ostenitorul datoreaza raportul numai pentru donatiile pe care le-a primit personal de la donator. (2) Daca descendentul donatarului ine in nume propriu la mostenirea donatorului! nu este o(ligat sa raporteze donatia 'acuta ascendentului sau! c3iar daca a acceptat mostenirea acestuia din urma. ($) Descendentul care ine la mostenire prin reprezentare succesorala este o(ligat sa raporteze donatia primita de la de'unct de catre ascendentul sau pe care il reprezinta! c3iar daca nu l-a mostenit pe acesta din urma. /ceptiile de la obligatia de raport #rt. 1.1-0 (1) &u sunt supuse raportului; a) donatiile pe care de'unctul le-a 'acut cu scutire de raport. Scutirea poate 'i 'acuta prin c3iar actul de donatie sau printr-un act ulterior! intocmit in una dintre 'ormele pre azute pentru li(eralitati< () donatiile deg3izate su( 'orma unor instrainari cu titlu oneros sau e'ectuate prin persoane interpuse! cu e#ceptia cazului in care se do edeste ca cel care a lasat mostenirea a urmarit un alt scop decat scutirea de raport< c) darurile o(isnuite! donatiile remuneratorii si! in masura in care nu sunt e#cesi e! sumele c3eltuite pentru intretinerea sau! daca este cazul! pentru 'ormarea pro'esionala a descendentilor! a parintilor sau a sotului si nici c3eltuielile de nunta! in masura in care cel care lasa mostenirea nu a dispus alt'el< d) 'ructele culese! eniturile scadente pana in ziua desc3iderii mostenirii si ec3i alentul (anesc al 'olosintei e#ercitate de donatar asupra (unului donat. (2) De asemenea! raportul nu este datorat nici in cazul in care (unul donat a pierit 'ara culpa donatarului. -u toate acestea! daca (unul a 'ost reconstituit prin 'olosirea unei indemnizatii incasate ca urmare a pieirii sale! donatarul este tinut sa 'aca raportul (unului in masura in care indemnizatia a ser it la reconstituirea acelui (un. "n cazul in care indemnizatia nu a 'ost utilizata in acest scop! ea insasi este supusa raportului. Daca indemnizatia rezulta dintr-un contract de asigurare! aceasta se raporteaza numai in masura in care depaseste cuantumul total al primelor platite de donatar. "odul de e0ectuare a raportului #rt. 1.1-1 (1) /aportul se 'ace prin ec3i alent. 0ste considerata ca nescrisa dispozitia care impune donatarului raportul in natura. (2) -u toate acestea! donatarul poate e'ectua raportul in natura daca la data cererii de raport este inca proprietarul (unului si nu l-a gre at cu o sarcina reala si nici nu l-a dat in locatiune pentru o perioada mai mare de $ ani. ($) /aportul prin ec3i alent se poate realiza prin preluare! prin imputatie sau in (ani. (%) /aportul prin preluare se realizeaza prin luarea din masa succesorala de catre mostenitorii

indreptatiti la raport a unor (unuri! pe cat posi(il de aceeasi natura si calitate cu cele care au 'ormat o(iectul donatiei! tinand seama de cotele succesorale ale 'iecaruia. ()) "n cazul raportului prin imputatie! aloarea donatiei se scade din partea mostenitorului o(ligat la raport. (,) "n cazul raportului in (ani! cel o(ligat la raport a depune la dispozitia celorlalti mostenitori o suma de (ani care reprezinta di'erenta dintre aloarea (unului donat si partea din aceasta aloare ce corespunde cotei sale succesorale. Caile de reali'are a raportului #rt. 1.1-2 (1) /aportul se realizeaza in cadrul parta2ului! prin (una in oiala sau pe cale 2udecatoreasca. (2) /aportul cerut de unul dintre mostenitori pro'ita si celorlalti mostenitori indreptatiti sa solicite raportul! cu e#ceptia celor care au renuntat in mod e#pres la raport. valuarea bunului in ca'ul raportului prin ec7ivalent #rt. 1.1-) (1) "n ederea e'ectuarii raportului prin ec3i alent! se ia in considerare aloarea (unului donat la momentul 2udecatii! tinandu-se insa cont de starea lui in momentul donatiei! din care se scade aloarea! la momentul 2udecatii! a sarcinilor asumate prin contractul de donatie. (2) Daca (unul a 'ost instrainat de donatar anterior cererii de raport! se tine seama de aloarea lui la data instrainarii. Daca (unul donat a 'ost inlocuit cu altul! se tine cont de aloarea! la data raportului! a (unului intrat in patrimoniu si de starea lui la momentul do(andirii. >otusi! daca de alorizarea (unului intrat in patrimoniu era ine ita(ila la data do(andirii! in irtutea naturii sale! inlocuirea (unului nu este luata in considerare. ($) Sumele de (ani sunt supuse inde#arii in raport cu indicele in'latiei! corespunzator perioadei cuprinse intre data intrarii lor in patrimoniul donatarului si data realizarii raportului. #*eliorarile &i degradarile bunului donat in ca'ul raportului in natura #rt. 1.1-+ (1) Donatarul are dreptul sa recupereze! proportional cu cotele succesorale! c3eltuielile rezona(ile pe care le-a 'acut cu lucrarile adaugate! precum si cu lucrarile autonome necesare si utile pana la data raportului. (2) >otodata! donatarul este raspunzator de toate degradarile si deteriorarile care au micsorat aloarea (unului ca urmare a 'aptei sale culpa(ile. ($) Donatarul poate retine (unul pana la plata e'ecti a a sumelor ce ii sunt datorate pentru c3eltuielile pre azute la alin. (1)! a'ara de cazul in care creanta lui se compenseaza cu despagu(irile pe care le datoreaza potri it alin. (2). 4ectiunea ) $ Plata datoriilor Plata pa&ivului. /ceptiile de la divi'area de drept a pa&ivului *o&tenirii #rt. 1.1-(1) 8ostenitorii uni ersali si cu titlu uni ersal contri(uie la plata datoriilor si sarcinilor mostenirii proportional cu cota succesorala ce ii re ine 'iecaruia. (2) "nainte de parta2ul succesoral! creditorii ale caror creante pro in din conser area sau din administrarea (unurilor mostenirii ori s-au nascut inainte de desc3iderea mostenirii pot cere sa 'ie platiti din (unurile a'late in indi iziune. De asemenea! ei pot solicita e#ecutarea silita asupra acestor (unuri. ($) /egula di izarii de drept a pasi ului succesoral nu se aplica daca; a) o(ligatia este indi izi(ila<

() o(ligatia are ca o(iect un (un indi idual determinat ori o prestatie determinata asupra unui ast'el de (un< c) o(ligatia este garantata cu o ipoteca sau o alta garantie reala! caz in care mostenitorul care primeste (unul a'ectat garantiei a 'i o(ligat pentru tot! insa numai in limita alorii acelui (un! iar participarea sa la restul pasi ului mostenirii se reduce corespunzator< d) unul dintre mostenitori este insarcinat! prin titlu! sa e#ecute singur o(ligatia. "n acest caz! daca titlul il reprezinta testamentul! scutirea celorlalti mostenitori constituie o li(eralitate! supusa reductiunii daca este cazul. 4ituatia creditorilor per&onali ai *o&tenitorilor #rt. 1.1-. (1) "nainte de parta2ul succesoral! creditorii personali ai unui mostenitor nu pot urmari partea acestuia din (unurile mostenirii. (2) -reditorii personali ai mostenitorilor si orice persoana ce 2usti'ica un interes legitim pot sa ceara parta2ul in numele de(itorului lor! pot pretinde sa 'ie prezenti la parta2ul prin (una in oiala sau pot sa inter ina in procesul de parta2. ($) -eilalti mostenitori pot o(tine respingerea actiunii de parta2 introduse de catre creditor! platind datoria in numele si pe seama mostenitorului de(itor. (%) -reditorii pot solicita re ocarea parta2ului 'ara a 'i o(ligati sa do edeasca 'rauda copartasilor numai daca! desi au cerut sa 'ie prezenti! parta2ul s-a realizat in lipsa lor si 'ara sa 'i 'ost con ocati. "n toate celelalte cazuri! actiunea in re ocarea parta2ului ramane supusa dispozitiilor art. 1.),2. ()) Din (unurile mostenirii atri(uite la parta2! precum si din cele care le iau locul in patrimoniul mostenitorului! creditorii mostenirii or 'i platiti cu pre'erinta 'ata de creditorii personali ai mostenitorului. (,) Dispozitiile alin. ()) sunt aplica(ile si legatarilor cu titlu particular ori de cate ori o(iectul legatului nu consta intr-un (un indi idual determinat. Regre&ul intre *o&tenitori. !n&olvabilitatea unuia dintre *o&tenitori #rt. 1.1-7 (1) 8ostenitorul uni ersal sau cu titlu uni ersal care! din cauza garantiei reale sau din orice alta cauza! a platit din datoria comuna mai mult decat partea sa are drept de regres impotri a celorlalti mostenitori! insa numai pentru partea din datoria comuna ce re enea 'iecaruia! c3iar si atunci cand mostenitorul care a platit datoria ar 'i 'ost su(rogat in drepturile creditorilor. (2) -and unul dintre mostenitorii uni ersali sau cu titlu uni ersal este insol a(il! partea lui din pasi ul mostenirii se imparte intre toti ceilalti in proportie cu cotele succesorale ale 'iecaruia. ($) 8ostenitorul are dreptul de a cere plata creantelor pe care le are 'ata de mostenire de la ceilalti mostenitori! ca orice alt creditor al mostenirii. "n pri inta partii din datorie care ii re ine ca mostenitor! dispozitiile art. 1.,2091.,2% sunt aplica(ile. Raportul datoriilor #rt. 1.1-8 (1) Daca! la data parta2ului succesoral! un mostenitor are o datorie certa si lic3ida 'ata de mostenire! aceasta se lic3ideaza prin luare mai putin. (2) Daca mostenitorul are mai multe datorii 'ata de mostenire care nu sunt acoperite cu partea sa din (unurile mostenirii! aceste datorii se sting proportional prin raport in limita partii respecti e. ($) /aportul nu opereaza in pri inta creantei pe care un mostenitor o are 'ata de mostenire. "nsa mostenitorul care este atat creditor! cat si de(itor al mostenirii se poate pre ala de compensatia legala! c3iar daca nu ar 'i intrunite conditiile acesteia. (%) *rin acordul tuturor mostenitorilor! raportul datoriilor se poate realiza si inainte de parta2ul

succesoral. Titlurile e/ecutorii obtinute i*potriva de0unctului #rt. 1.1-9 >itlurile e#ecutorii o(tinute impotri a de'unctului pot 'i e#ecutate si impotri a mostenitorilor sai! in conditiile pre azute de -odul de procedura ci ila. 4ectiunea + $ Parta3ul de a&cendent 4ubiecte #rt. 1.1.0 1scendentii pot 'ace parta2ul (unurilor lor intre descendenti. 6or*e #rt. 1.1.1 (1) *arta2ul de ascendent se poate realiza prin donatie sau prin testament! cu respectarea 'ormelor! conditiilor si regulilor pre azute de lege pentru aceste acte 2uridice. (2) *arta2ul realizat prin donatie nu poate a ea ca o(iect decat (unurile prezente. Cuprin& #rt. 1.1.2 Daca in parta2ul de ascendent nu au 'ost cuprinse toate (unurile mostenirii! (unurile necuprinse se or parta2a con'orm legii. !ne0icacitate #rt. 1.1.) (1) 0ste lo it de nulitate a(soluta parta2ul in care nu s-au cuprins toti descendentii care indeplinesc conditiile pentru a eni la mostenire! 'ie in nume propriu! 'ie prin reprezentare succesorala. (2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica parta2ului in care nu a 'ost inclus un descendent care ine la mostenire prin reprezentare succesorala! insa a 'ost cuprins acela pe care il reprezinta. ($) Daca prin parta2ul de ascendent se incalca rezer a succesorala a reunui descendent sau a sotului supra ietuitor! sunt aplica(ile dispozitiile pri itoare la reductiunea li(eralitatilor e#cesi e. C#RT # 2 $ %e&pre obligatii *) ----------------*) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a 4-a sunt cuprinse in art. 102918: din Legea nr. 71/2011. Titlul ! $ %i&po'itii generale Continutul raportului obligational #rt. 1.1.+ .(ligatia este o legatura de drept in irtutea careia de(itorul este tinut sa procure o prestatie creditorului! iar acesta are dreptul sa o(tina prestatia datorata. !'voarele obligatiilor #rt. 1.1..(ligatiile iz orasc din contract! act unilateral! gestiunea de a'aceri! im(ogatirea 'ara 2usta cauza!

plata nedatorata! 'apta ilicita! precum si din orice alt act sau 'apt de care legea leaga nasterea unei o(ligatii. Titlul !! $ !'voarele obligatiilor

Capitolul ! $ Contractul 4ectiunea 1 $ %i&po'itii generale Notiune #rt. 1.1.. -ontractul este acordul de ointe dintre doua sau mai multe persoane cu intentia de a constitui! modi'ica sau stinge un raport 2uridic. Regulile aplicabile contractelor #rt. 1.1.7 (1) >oate contractele se supun regulilor generale din prezentul capitol. (2) /egulile particulare pri itoare la anumite contracte sunt pre azute in prezentul cod sau in legi speciale. Regulile aplicabile contractelor nenu*ite #rt. 1.1.8 -ontractelor nereglementate de lege li se aplica pre ederile prezentului capitol! iar daca acestea nu sunt indestulatoare! regulile speciale pri itoare la contractul cu care se aseamana cel mai mult. Libertatea de a contracta #rt. 1.1.9 *artile sunt li(ere sa inc3eie orice contracte si sa determine continutul acestora! in limitele impuse de lege! de ordinea pu(lica si de (unele mora uri. 1una$credinta #rt. 1.170 *artile tre(uie sa actioneze cu (una-credinta atat la negocierea si inc3eierea contractului! cat si pe tot timpul e#ecutarii sale. 0le nu pot inlatura sau limita aceasta o(ligatie. 4ectiunea 2 $ %i0erite categorii de contracte Contractul &inalag*atic &i contractul unilateral #rt. 1.171 -ontractul este sinalagmatic atunci cand o(ligatiile nascute din acesta sunt reciproce si interdependente. "n caz contrar! contractul este unilateral c3iar daca e#ecutarea lui presupune o(ligatii in sarcina am(elor parti. Contractul cu titlu onero& &i contractul cu titlu gratuit #rt. 1.172 (1) -ontractul prin care 'iecare parte urmareste sa isi procure un a anta2 in sc3im(ul o(ligatiilor asumate este cu titlu oneros.

(2) -ontractul prin care una dintre parti urmareste sa procure celeilalte parti un (ene'iciu! 'ara a o(tine in sc3im( reun a anta2! este cu titlu gratuit. Contractul co*utativ &i contractul aleatoriu #rt. 1.17) (1) 0ste comutati contractul in care! la momentul inc3eierii sale! e#istenta drepturilor si o(ligatiilor partilor este certa! iar intinderea acestora este determinata sau determina(ila. (2) 0ste aleatoriu contractul care! prin natura lui sau prin ointa partilor! o'era cel putin uneia dintre parti sansa unui castig si o e#pune totodata la riscul unei pierderi! ce depind de un e eniment iitor si incert. Contractul con&en&ual, &ole*n &au real #rt. 1.17+ (1) -ontractul poate 'i consensual! solemn sau real. (2) -ontractul este consensual atunci cand se 'ormeaza prin simplul acord de ointa al partilor. ($) -ontractul este solemn atunci cand aliditatea sa este supusa indeplinirii unor 'ormalitati pre azute de lege. (%) -ontractul este real atunci cand! pentru aliditatea sa! este necesara remiterea (unului. Contractul de ade'iune #rt. 1.17-ontractul este de adeziune atunci cand clauzele sale esentiale sunt impuse ori sunt redactate de una dintre parti! pentru aceasta sau ca urmare a instructiunilor sale! cealalta parte nea and decat sa le accepte ca atare. Contractul$cadru #rt. 1.17. (1) -ontractul-cadru este acordul prin care partile con in sa negocieze! sa inc3eie sau sa mentina raporturi contractuale ale caror elemente esentiale sunt determinate de acesta. (2) 8odalitatea de e#ecutare a contractului-cadru! in special termenul si olumul prestatiilor! precum si! daca este cazul! pretul acestora sunt precizate prin con entii ulterioare. Contractul inc7eiat cu con&u*atorii #rt. 1.177 -ontractul inc3eiat cu consumatorii este supus legilor speciale si! in completare! dispozitiilor prezentului cod. 4ectiunea ) $ !nc7eierea contractului 91. %i&po'itii preli*inare Libertatea 0or*ei #rt. 1.178 -ontractul se inc3eie prin simplul acord de ointe al partilor daca legea nu impune o anumita 'ormalitate pentru inc3eierea sa ala(ila. Conditiile e&entiale pentru validitatea contractului #rt. 1.179 (1) -onditiile esentiale pentru aliditatea unui contract sunt; 1. capacitatea de a contracta< 2. consimtamantul partilor< $. un o(iect determinat si licit< %. o cauza licita si morala.

(2) "n masura in care legea pre ede o anumita 'orma a contractului! aceasta tre(uie respectata! su( sanctiunea pre azuta de dispozitiile legale aplica(ile. 92. Capacitatea partilor Capacitatea partilor #rt. 1.180 *oate contracta orice persoana care nu este declarata incapa(ila de lege si nici oprita sa inc3eie anumite contracte. Reguli aplicabile #rt. 1.181 /egulile pri itoare la capacitatea de a contracta sunt reglementate in principal in cartea ". 9). Con&i*ta*antul !. 6or*area contractului !nc7eierea contractului #rt. 1.182 (1) -ontractul se inc3eie prin negocierea lui de catre parti sau prin acceptarea 'ara rezer e a unei o'erte de a contracta. (2) 0ste su'icient ca partile sa se puna de acord asupra elementelor esentiale ale contractului! c3iar daca lasa unele elemente secundare spre a 'i con enite ulterior ori incredinteaza determinarea acestora unei alte persoane. ($) "n conditiile pre azute la alin. (2)! daca partile nu a2ung la un acord asupra elementelor secundare ori persoana careia i-a 'ost incredintata determinarea lor nu ia o decizie! instanta a dispune! la cererea oricareia dintre parti! completarea contractului! tinand seama! dupa impre2urari! de natura acestuia si de intentia partilor. 1una$credinta in negocieri #rt. 1.18) (1) *artile au li(ertatea initierii! des'asurarii si ruperii negocierilor si nu pot 'i tinute raspunzatoare pentru esecul acestora. (2) *artea care se anga2eaza intr-o negociere este tinuta sa respecte e#igentele (unei-credinte. *artile nu pot con eni limitarea sau e#cluderea acestei o(ligatii. ($) 0ste contrara e#igentelor (unei-credinte! intre altele! conduita partii care initiaza sau continua negocieri 'ara intentia de a inc3eia contractul. (%) *artea care initiaza! continua sau rupe negocierile contrar (unei-credinte raspunde pentru pre2udiciul cauzat celeilalte parti. *entru sta(ilirea acestui pre2udiciu se a tine seama de c3eltuielile anga2ate in ederea negocierilor! de renuntarea de catre cealalta parte la alte o'erte si de orice impre2urari asemanatoare. (bligatia de con0identialitate in negocierile precontractuale #rt. 1.18+ -and o in'ormatie con'identiala este comunicata de catre o parte in cursul negocierilor! cealalta parte este tinuta sa nu o di ulge si sa nu o 'oloseasca in interes propriu! indi'erent daca se inc3eie sau nu contractul. "ncalcarea acestei o(ligatii atrage raspunderea partii in culpa. le*entele de care depinde inc7eierea contractului #rt. 1.181tunci cand! in timpul negocierilor! o parte insista sa se a2unga la un acord asupra unui anumit element sau asupra unei anumite 'orme! contractul nu se inc3eie pana nu se a2unge la un acord cu

pri ire la acestea. "o*entul &i locul inc7eierii contractului #rt. 1.18. (1) -ontractul se inc3eie in momentul si in locul in care acceptarea a2unge la o'ertant! c3iar daca acesta nu ia cunostinta de ea din moti e care nu ii sunt imputa(ile. (2) De asemenea! contractul se considera inc3eiat in momentul in care destinatarul o'ertei sa arseste un act sau un 'apt concludent! 'ara a-l instiinta pe o'ertant! daca! in temeiul o'ertei! al practicilor statornicite intre parti! al uzantelor sau potri it naturii a'acerii! acceptarea se poate 'ace in acest mod. 6or*a o0ertei &i a acceptarii #rt. 1.187 .'erta si acceptarea tre(uie emise in 'orma ceruta de lege pentru inc3eierea ala(ila a contractului. (0erta de a contracta #rt. 1.188 (1) . propunere constituie o'erta de a contracta daca aceasta contine su'iciente elemente pentru 'ormarea contractului si e#prima intentia o'ertantului de a se o(liga in cazul acceptarii ei de catre destinatar. (2) .'erta poate pro eni de la persoana care are initiati a inc3eierii contractului! care ii determina continutul sau! dupa impre2urari! care propune ultimul element esential al contractului. ($) Dispozitiile art. 1.18291.20$ se aplica in mod corespunzator si atunci cand impre2urarile in care se inc3eie contractul nu permit identi'icarea o'ertei sau a acceptarii. Propunerea adre&ata unor per&oane nedeter*inate #rt. 1.189 (1) *ropunerea adresata unor persoane nedeterminate! c3iar daca este precisa! nu aloreaza o'erta! ci! dupa impre2urari! solicitare de o'erta sau intentie de negociere. (2) -u toate acestea! propunerea aloreaza o'erta daca aceasta rezulta ast'el din lege! din uzante ori! in mod neindoielnic! din impre2urari. "n aceste cazuri! re ocarea o'ertei adresate unor persoane nedeterminate produce e'ecte numai daca este 'acuta in aceeasi 'orma cu o'erta insasi sau intr-o modalitate care permite sa 'ie cunoscuta in aceeasi masura cu aceasta. 4olicitarea de o0erte #rt. 1.190 Solicitarea de a 'ormula o'erte! adresata uneia sau mai multor persoane determinate! nu constituie! prin ea insasi! o'erta de a contracta. (0erta irevocabila #rt. 1.191 (1) .'erta este ire oca(ila de indata ce autorul ei se o(liga sa o mentina un anumit termen. .'erta este! de asemenea! ire oca(ila atunci cand poate 'i considerata ast'el in temeiul acordului partilor! al practicilor statornicite intre acestea! al negocierilor! al continutului o'ertei ori al uzantelor. (2) Declaratia de re ocare a unei o'erte ire oca(ile nu produce niciun e'ect. Ter*enul de acceptare #rt. 1.192 >ermenul de acceptare curge din momentul in care o'erta a2unge la destinatar. (0erta 0ara ter*en adre&ata unei per&oane ab&ente #rt. 1.19) (1) .'erta 'ara termen de acceptare! adresata unei persoane care nu este prezenta! tre(uie mentinuta un termen rezona(il! dupa impre2urari! pentru ca destinatarul sa o primeasca! sa o

analizeze si sa e#pedieze acceptarea. (2) /e ocarea o'ertei nu impiedica inc3eierea contractului decat daca a2unge la destinatar inainte ca o'ertantul sa primeasca acceptarea sau! dupa caz! inaintea sa arsirii actului ori 'aptului care! potri it pre ederilor art. 1.18, alin. (2)! determina inc3eierea contractului. ($) .'ertantul raspunde pentru pre2udiciul cauzat prin re ocarea o'ertei inaintea e#pirarii termenului pre azut la alin. (1). (0erta 0ara ter*en adre&ata unei per&oane pre'ente #rt. 1.19+ (1) .'erta 'ara termen de acceptare! adresata unei persoane prezente ramane 'ara e'ecte daca nu este acceptata de indata. (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in cazul o'ertei transmise prin tele'on sau prin alte asemenea mi2loace de comunicare la distanta. Caducitatea o0ertei #rt. 1.19(1) .'erta de ine caduca daca; a) acceptarea nu a2unge la o'ertant in termenul sta(ilit sau! in lipsa! in termenul pre azut la art. 1.1:$ alin. (1)< () destinatarul o re'uza. (2) Decesul sau incapacitatea o'ertantului atrage caducitatea o'ertei ire oca(ile numai atunci cand natura a'acerii sau impre2urarile o impun. #cceptarea o0ertei #rt. 1.19. (1) .rice act sau 'apt al destinatarului constituie acceptare daca indica in mod neindoielnic acordul sau cu pri ire la o'erta! ast'el cum aceasta a 'ost 'ormulata! si a2unge in termen la autorul o'ertei. Dispozitiile art. 1.18, raman aplica(ile. (2) >acerea sau inactiunea destinatarului nu aloreaza acceptare decat atunci cand aceasta rezulta din lege! din acordul partilor! din practicile statornicite intre acestea! din uzante sau din alte impre2urari. #cceptarea necore&pun'atoare a o0ertei #rt. 1.197 (1) /aspunsul destinatarului nu constituie acceptare atunci cand; a) cuprinde modi'icari sau completari care nu corespund o'ertei primite< () nu respecta 'orma ceruta anume de o'ertant< c) a2unge la o'ertant dupa ce o'erta a de enit caduca. (2) /aspunsul destinatarului! e#primat potri it alin. (1)! poate 'i considerat! dupa impre2urari! ca o contrao'erta. #cceptarea tardiva #rt. 1.198 (1) 1cceptarea tardi a produce e'ecte numai daca autorul o'ertei il instiinteaza de indata pe acceptant despre inc3eierea contractului. (2) 1cceptarea 'acuta in termen! dar a2unsa la o'ertant dupa e#pirarea termenului! din moti e neimputa(ile acceptantului! produce e'ecte daca o'ertantul nu il instiinteaza despre aceasta de indata. Retragerea o0ertei &au a acceptarii #rt. 1.199 .'erta sau acceptarea poate 'i retrasa daca retragerea a2unge la destinatar anterior ori concomitent cu o'erta sau! dupa caz! cu acceptarea.

Co*unicarea o0ertei, acceptarii &i revocarii #rt. 1.200 (1) .'erta! acceptarea! precum si re ocarea acestora produc e'ecte numai din momentul in care a2ung la destinatar! c3iar daca acesta nu ia cunostinta de ele din moti e care nu ii sunt imputa(ile. (2) -omunicarea acceptarii tre(uie 'acuta prin mi2loace cel putin la 'el de rapide ca cele 'olosite de o'ertant! daca din lege! din acordul partilor! din practicile statornicite intre acestea sau din alte asemenea impre2urari nu rezulta contrariul. Clau'e e/terne #rt. 1.201 Daca prin lege nu se pre ede alt'el! partile sunt tinute de clauzele e#trinseci la care contractul 'ace trimitere. Clau'e &tandard #rt. 1.202 (1) Su( rezer a pre ederilor art. 1.20$! dispozitiile prezentei sectiuni se aplica in mod corespunzator si atunci cand la inc3eierea contractului sunt utilizate clauze standard. (2) Sunt clauze standard stipulatiile sta(ilite in preala(il de una dintre parti pentru a 'i utilizate in mod general si repetat si care sunt incluse in contract 'ara sa 'i 'ost negociate cu cealalta parte. ($) -lauzele negociate pre aleaza asupra clauzelor standard. (%) 1tunci cand am(ele parti 'olosesc clauze standard si nu a2ung la o intelegere cu pri ire la acestea! contractul se inc3eie totusi pe (aza clauzelor con enite si a oricaror clauze standard comune in su(stanta lor! cu e#ceptia cazului in care una dintre parti noti'ica celeilalte parti! 'ie anterior momentului inc3eierii contractului! 'ie ulterior si de indata! ca nu intentioneaza sa 'ie tinuta de un ast'el de contract. Clau'e neu'uale #rt. 1.20) -lauzele standard care pre ad in 'olosul celui care le propune limitarea raspunderii! dreptul de a denunta unilateral contractul! de a suspenda e#ecutarea o(ligatiilor sau care pre ad in detrimentul celeilalte parti decaderea din drepturi ori din (ene'iciul termenului! limitarea dreptului de a opune e#ceptii! restrangerea li(ertatii de a contracta cu alte persoane! reinnoirea tacita a contractului! legea aplica(ila! clauze compromisorii sau prin care se deroga de la normele pri itoare la competenta instantelor 2udecatoresti nu produc e'ecte decat daca sunt acceptate! in mod e#pres! in scris! de cealalta parte. !!. 2alabilitatea con&i*ta*antului Conditii #rt. 1.20+ -onsimtamantul partilor tre(uie sa 'ie serios! li(er si e#primat in cunostinta de cauza. Lip&a di&cerna*antului #rt. 1.20(1) 0ste anula(il contractul inc3eiat de o persoana care! la momentul inc3eierii acestuia! se a'la! 'ie si numai remelnic! intr-o stare care o punea in neputinta de a-si da seama de urmarile 'aptei sale. (2) -ontractul inc3eiat de o persoana pusa ulterior su( interdictie poate 'i anulat daca! la momentul cand actul a 'ost 'acut! cauzele punerii su( interdictie e#istau si erau indeo(ste cunoscute.

!!!. 2iciile con&i*ta*antului Ca'uri #rt. 1.20. (1) -onsimtamantul este iciat cand este dat din eroare! surprins prin dol sau smuls prin iolenta. (2) De asemenea! consimtamantul este iciat in caz de leziune. roarea #rt. 1.207 (1) *artea care! la momentul inc3eierii contractului! se a'la intr-o eroare esentiala poate cere anularea acestuia! daca cealalta parte stia sau! dupa caz! tre(uia sa stie ca 'aptul asupra caruia a purtat eroarea era esential pentru inc3eierea contractului. (2) 0roarea este esentiala; 1. cand poarta asupra naturii sau o(iectului contractului< 2. cand poarta asupra identitatii o(iectului prestatiei sau asupra unei calitati a acestuia ori asupra unei alte impre2urari considerate esentiale de catre parti in a(senta careia contractul nu s-ar 'i inc3eiat< $. cand poarta asupra identitatii persoanei sau asupra unei calitati a acesteia in a(senta careia contractul nu s-ar 'i inc3eiat. ($) 0roarea de drept este esentiala atunci cand pri este o norma 2uridica determinanta! potri it ointei partilor! pentru inc3eierea contractului. (%) 0roarea care pri este simplele moti e ale contractului nu este esentiala! cu e#ceptia cazului in care prin ointa partilor asemenea moti e au 'ost considerate 3otaratoare. roarea ne&cu'abila #rt. 1.208 (1) -ontractul nu poate 'i anulat daca 'aptul asupra caruia a purtat eroarea putea 'i! dupa impre2urari! cunoscut cu diligente rezona(ile. (2) 0roarea de drept nu poate 'i in ocata in cazul dispozitiilor legale accesi(ile si pre izi(ile. roarea a&u*ata #rt. 1.209 &u atrage anularea contractului eroarea care poarta asupra unui element cu pri ire la care riscul de eroare a 'ost asumat de cel care o in oca sau! dupa impre2urari! tre(uia sa 'ie asumat de acesta. roarea de calcul #rt. 1.210 Simpla eroare de calcul nu atrage anularea contractului! ci numai recti'icarea! a'ara de cazul in care! concretizandu-se intr-o eroare asupra cantitatii! a 'ost esentiala pentru inc3eierea contractului. 0roarea de calcul tre(uie corectata la cererea oricareia dintre parti. roarea de co*unicare &au de tran&*itere #rt. 1.211 Dispozitiile pri itoare la eroare se aplica in mod corespunzator si atunci cand eroarea poarta asupra declaratiei de ointa ori cand declaratia a 'ost transmisa ine#act prin intermediul unei alte persoane sau prin mi2loace de comunicare la distanta. !nvocarea erorii cu buna$credinta #rt. 1.212 *artea care este ictima unei erori nu se poate pre ala de aceasta contrar e#igentelor (uneicredinte. #daptarea contractului #rt. 1.21)

(1) Daca o parte este indreptatita sa in oce anula(ilitatea contractului pentru eroare! dar cealalta parte declara ca doreste sa e#ecute ori e#ecuta contractul asa cum acesta 'usese inteles de partea indreptatita sa in oce anula(ilitatea! contractul se considera ca a 'ost inc3eiat asa cum l-a inteles aceasta din urma parte. (2) "n acest caz! dupa ce a 'ost in'ormata asupra 'elului in care partea indreptatita sa in oce anula(ilitatea a inteles contractul si inainte ca aceasta sa 'i o(tinut anularea! cealalta parte tre(uie! in termen de cel mult $ luni de la data cand a 'ost noti'icata ori de la data cand i s-a comunicat cererea de c3emare in 2udecata! sa declare ca este de acord cu e#ecutarea sau sa e#ecute 'ara intarziere contractul! ast'el cum a 'ost inteles de partea a'lata in eroare. ($) Daca declaratia a 'ost 'acuta si comunicata partii a'late in eroare in termenul pre azut la alin. (2) sau contractul a 'ost e#ecutat! dreptul de a o(tine anularea este stins si noti'icarea pre azuta la alin. (2) este considerata lipsita de e'ecte. %olul #rt. 1.21+ (1) -onsimtamantul este iciat prin dol atunci cand partea s-a a'lat intr-o eroare pro ocata de manoperele 'rauduloase ale celeilalte parti ori cand aceasta din urma a omis! in mod 'raudulos! sa il in'ormeze pe contractant asupra unor impre2urari pe care se cu enea sa i le dez aluie. (2) *artea al carei consimtamant a 'ost iciat prin dol poate cere anularea contractului! c3iar daca eroarea in care s-a a'lat nu a 'ost esentiala. ($) -ontractul este anula(il si atunci cand dolul pro ine de la reprezentantul! prepusul ori gerantul a'acerilor celeilalte parti. (%) Dolul nu se presupune. %olul co*i& de un tert #rt. 1.21(1) *artea care este ictima dolului unui tert nu poate cere anularea decat daca cealalta parte a cunoscut sau! dupa caz! ar 'i tre(uit sa cunoasca dolul la inc3eierea contractului. (2) "ndependent de anularea contractului! autorul dolului raspunde pentru pre2udiciile ce ar rezulta. 2iolenta #rt. 1.21. (1) *oate cere anularea contractului partea care a contractat su( imperiul unei temeri 2usti'icate induse! 'ara drept! de cealalta parte sau de un tert. (2) 0#ista iolenta cand temerea insu'lata este de asa natura incat partea amenintata putea sa creada! dupa impre2urari! ca! in lipsa consimtamantului sau! iata! persoana! onoarea sau (unurile sale ar 'i e#puse unui pericol gra si iminent. ($) 4iolenta poate atrage anularea contractului si atunci cand este indreptata impotri a unei persoane apropiate! precum sotul! sotia! ascendentii ori descendentii partii al carei consimtamant a 'ost iciat. (%) "n toate cazurile! e#istenta iolentei se apreciaza tinand seama de arsta! starea sociala! sanatatea si caracterul celui asupra caruia s-a e#ercitat iolenta! precum si de orice alta impre2urare ce a putut in'luenta starea acestuia la momentul inc3eierii contractului. #*enintarea cu e/ercitiul unui drept #rt. 1.217 -onstituie iolenta si temerea insu'lata prin amenintarea cu e#ercitiul unui drept 'acuta cu scopul de a o(tine a anta2e in2uste. 4tarea de nece&itate #rt. 1.218

-ontractul inc3eiat de o parte a'lata in stare de necesitate nu poate 'i anulat decat daca cealalta parte a pro'itat de aceasta impre2urare. Te*erea reverentiara #rt. 1.219 Simpla temere iz orata din respect! 'ara sa 'i 'ost iolenta! nu atrage anularea contractului. 2iolenta &avar&ita de un tert #rt. 1.220 (1) 4iolenta atrage anularea contractului si atunci cand este e#ercitata de un tert! insa numai daca partea al carei consimtamant nu a 'ost iciat cunostea sau! dupa caz! ar 'i tre(uit sa cunoasca iolenta sa arsita de catre tert. (2) "ndependent de anularea contractului! autorul iolentei raspunde pentru pre2udiciile ce ar rezulta. Le'iunea #rt. 1.221 (1) 0#ista leziune atunci cand una dintre parti! pro'itand de starea de ne oie! de lipsa de e#perienta ori de lipsa de cunostinte a celeilalte parti! stipuleaza in 'a oarea sa ori a unei alte persoane o prestatie de o aloare considera(il mai mare! la data inc3eierii contractului! decat aloarea propriei prestatii. (2) 0#istenta leziunii se apreciaza si in 'unctie de natura si scopul contractului. ($) Leziunea poate e#ista si atunci cand minorul isi asuma o o(ligatie e#cesi a prin raportare la starea sa patrimoniala! la a anta2ele pe care le o(tine din contract ori la ansam(lul circumstantelor. 4anctiune #rt. 1.222 (1) *artea al carei consimtamant a 'ost iciat prin leziune poate cere! la alegerea sa! anularea contractului sau reducerea o(ligatiilor sale cu aloarea daunelor-interese la care ar 'i indreptatita. (2) -u e#ceptia cazului pre azut de art. 1.221 alin. ($)! actiunea in anulare este admisi(ila numai daca leziunea depaseste 2umatate din aloarea pe care o a ea! la momentul inc3eierii contractului! prestatia promisa sau e#ecutata de partea lezata. Disproportia tre(uie sa su(ziste pana la data cererii de anulare. ($) "n toate cazurile! instanta poate sa mentina contractul daca cealalta parte o'era! in mod ec3ita(il! o reducere a propriei creante sau! dupa caz! o ma2orare a propriei o(ligatii. Dispozitiile art. 1.21$ pri itoare la adaptarea contractului se aplica in mod corespunzator. Ter*enul de pre&criptie #rt. 1.22) (1) Dreptul la actiunea in anulare sau in reducerea o(ligatiilor pentru leziune se prescrie in termen de un an de la data inc3eierii contractului. (2) 1nula(ilitatea contractului nu poate sa 'ie opusa pe cale de e#ceptie cand dreptul la actiune este prescris. !nad*i&ibilitatea le'iunii #rt. 1.22+ &u pot 'i atacate pentru leziune contractele aleatorii! tranzactia! precum si alte contracte anume pre azute de lege. 9+. (biectul contractului (biectul contractului #rt. 1.22-

(1) .(iectul contractului il reprezinta operatiunea 2uridica! precum anzarea! locatiunea! imprumutul si altele asemenea! con enita de parti! ast'el cum aceasta reiese din ansam(lul drepturilor si o(ligatiilor contractuale. (2) .(iectul contractului tre(uie sa 'ie determinat si licit! su( sanctiunea nulitatii a(solute. ($) .(iectul este ilicit atunci cand este pro3i(it de lege sau contra ine ordinii pu(lice ori (unelor mora uri. (biectul obligatiei #rt. 1.22. (1) .(iectul o(ligatiei este prestatia la care se anga2eaza de(itorul. (2) Su( sanctiunea nulitatii a(solute! el tre(uie sa 'ie determinat sau cel putin determina(il si licit. !*po&ibilitatea initiala a obiectului obligatiei #rt. 1.227 -ontractul este ala(il c3iar daca! la momentul inc3eierii sale! una dintre parti se a'la in imposi(ilitate de a-si e#ecuta o(ligatia! a'ara de cazul in care prin lege se pre ede alt'el. 1unurile viitoare #rt. 1.228 "n lipsa unei pre ederi legale contrare! contractele pot purta si asupra (unurilor iitoare. 1unurile care nu &unt in circuitul civil #rt. 1.229 &umai (unurile care sunt in circuitul ci il pot 'ace o(iectul unei prestatii contractuale. 1unurile care apartin altuia #rt. 1.2)0 Daca prin lege nu se pre ede alt'el! (unurile unui tert pot 'ace o(iectul unei prestatii! de(itorul 'iind o(ligat sa le procure si sa le transmita creditorului sau! dupa caz! sa o(tina acordul tertului. "n cazul nee#ecutarii o(ligatiei! de(itorul raspunde pentru pre2udiciile cauzate. %eter*inarea calitatii obiectului #rt. 1.2)1 1tunci cand nu poate 'i sta(ilita potri it contractului! calitatea prestatiei sau a o(iectului acesteia tre(uie sa 'ie rezona(ila sau! dupa impre2urari! cel putin de ni el mediu. %eter*inarea obiectului de catre un tert #rt. 1.2)2 (1) 1tunci cand pretul sau orice alt element al contractului urmeaza sa 'ie determinat de un tert! acesta tre(uie sa actioneze in mod corect! diligent si ec3idistant. (2) Daca tertul nu poate sau nu doreste sa actioneze ori aprecierea sa este in mod mani'est nerezona(ila! instanta! la cererea partii interesate! a sta(ili! dupa caz! pretul sau elementul nedeterminat de catre parti. %eter*inarea pretului intre pro0e&ioni&ti #rt. 1.2)) Daca un contract inc3eiat intre pro'esionisti nu sta(ileste pretul si nici nu indica o modalitate pentru a-l determina! se presupune ca partile au a ut in edere pretul practicat in mod o(isnuit in domeniul respecti pentru aceleasi prestatii realizate in conditii compara(ile sau! in lipsa unui asemenea pret! un pret rezona(il. Raportarea la un 0actor de re0erinta #rt. 1.2)+ 1tunci cand! potri it contractului! pretul se determina prin raportare la un 'actor de re'erinta! iar acest 'actor nu e#ista! a incetat sa mai e#iste ori nu mai este accesi(il! el se inlocuieste! in a(senta

unei con entii contrare! cu 'actorul de re'erinta cel mai apropiat. 9-. Cau'a Notiune #rt. 1.2)-auza este moti ul care determina 'iecare parte sa inc3eie contractul. Conditii #rt. 1.2). (1) -auza tre(uie sa e#iste! sa 'ie licita si morala. (2) -auza este ilicita cand este contrara legii si ordinii pu(lice. ($) -auza este imorala cand este contrara (unelor mora uri. 6rauda la lege #rt. 1.2)7 -auza este ilicita si atunci cand contractul este doar mi2locul pentru a eluda aplicarea unei norme legale imperati e. 4anctiune #rt. 1.2)8 (1) Lipsa cauzei atrage anula(ilitatea contractului! cu e#ceptia cazului in care contractul a 'ost gresit cali'icat si poate produce alte e'ecte 2uridice. (2) -auza ilicita sau imorala atrage nulitatea a(soluta a contractului daca este comuna ori! in caz contrar! daca cealalta parte a cunoscut-o sau! dupa impre2urari! tre(uia s-o cunoasca. Proba cau'ei #rt. 1.2)9 (1) -ontractul este ala(il c3iar atunci cand cauza nu este e#pres pre azuta. (2) 0#istenta unei cauze ala(ile se prezuma pana la pro(a contrara. 9.. 6or*a contractului 6or*ele de e/pri*are a con&i*ta*antului #rt. 1.2+0 (1) 4ointa de a contracta poate 'i e#primata er(al sau in scris. (2) 4ointa poate 'i mani'estata si printr-un comportament care! potri it legii! con entiei partilor! practicilor statornicite intre acestea sau uzantelor! nu lasa nicio indoiala asupra intentiei de a produce e'ectele 2uridice corespunzatoare. 6or*a &cri&a #rt. 1.2+1 "nscrisul care constata inc3eierea contractului poate 'i su( semnatura pri ata sau autentic! a and 'orta pro(anta pre azuta de lege. 4anctiune #rt. 1.2+2 (1) 0ste lo it de nulitate a(soluta contractul inc3eiat in lipsa 'ormei pe care! in c3ip neindoielnic! legea o cere pentru inc3eierea sa ala(ila. (2) Daca partile s-au in oit ca un contract sa 'ie inc3eiat intr-o anumita 'orma! pe care legea nu o cere! contractul se socoteste ala(il c3iar daca 'orma nu a 'ost respectata. "odi0icarea contractului #rt. 1.2+) Daca prin lege nu se pre ede alt'el! orice modi'icare a contractului este supusa conditiilor de 'orma cerute de lege pentru inc3eierea sa.

6or*a ceruta pentru in&crierea in cartea 0unciara #rt. 1.2++ "n a'ara altor cazuri pre azute de lege! tre(uie sa 'ie inc3eiate prin inscris autentic! su( sanctiunea nulitatii a(solute! con entiile care stramuta sau constituie drepturi reale care urmeaza a 'i inscrise in cartea 'unciara. 6or*a contractelor electronice #rt. 1.2+-ontractele care se inc3eie prin mi2loace electronice sunt supuse conditiilor de 'orma pre azute de legea speciala. 4ectiunea + $ Nulitatea contractului 91. %i&po'itii generale Nulitatea #rt. 1.2+. (1) .rice contract inc3eiat cu incalcarea conditiilor cerute de lege pentru inc3eierea sa ala(ila este supus nulitatii! daca prin lege nu se pre ede o alta sanctiune. (2) &ulitatea poate 'i a(soluta sau relati a. ($) Daca prin lege nu se pre ede alt'el! nulitatea contractului poate 'i constatata sau declarata prin acordul partilor. (%) *rin acordul partilor nu pot 'i instituite si nici suprimate cauze de nulitate. .rice con entie sau clauza contrara este considerata nescrisa. Nulitatea ab&oluta #rt. 1.2+7 (1) 0ste nul contractul inc3eiat cu incalcarea unei dispozitii legale instituite pentru ocrotirea unui interes general. (2) &ulitatea a(soluta poate 'i in ocata de orice persoana interesata! pe cale de actiune sau de e#ceptie. ($) "nstanta este o(ligata sa in oce din o'iciu nulitatea a(soluta. (%) -ontractul lo it de nulitate a(soluta nu este suscepti(il de con'irmare decat in cazurile pre azute de lege. Nulitatea relativa #rt. 1.2+8 (1) -ontractul inc3eiat cu incalcarea unei dispozitii legale instituite pentru ocrotirea unui interes particular este anula(il. (2) &ulitatea relati a poate 'i in ocata numai de cel al carui interes este ocrotit prin dispozitia legala incalcata. ($) &ulitatea relati a nu poate 'i in ocata din o'iciu de instanta 2udecatoreasca. (%) -ontractul anula(il este suscepti(il de con'irmare. Pre&criptia #rt. 1.2+9 (1) Daca prin lege nu se pre ede alt'el! nulitatea a(soluta poate 'i in ocata oricand! 'ie pe cale de actiune! 'ie pe cale de e#ceptie. (2) &ulitatea relati a poate 'i in ocata pe cale actiune numai in termenul de prescriptie sta(ilit de lege. -u toate acestea! partea careia i se cere e#ecutarea contractului poate opune oricand nulitatea relati a a contractului! c3iar si dupa implinirea termenului de prescriptie a dreptului la

actiunea in anulare. 92. Cau'ele de nulitate Cau'ele de nulitate ab&oluta #rt. 1.2-0 -ontractul este lo it de nulitate a(soluta in cazurile anume pre azute de lege! precum si atunci cand rezulta neindoielnic din lege ca interesul ocrotit este unul general. Cau'ele de nulitate relativa #rt. 1.2-1 -ontractul este anula(il cand au 'ost nesocotite dispozitiile legale pri itoare la capacitatea de e#ercitiu! cand consimtamantul uneia dintre parti a 'ost iciat! precum si in alte cazuri anume pre azute de lege. Pre'u*tia de nulitate relativa #rt. 1.2-2 "n cazurile in care natura nulitatii nu este determinata ori nu reiese in c3ip neindoielnic din lege! contractul este anula(il. Nulitatea virtuala #rt. 1.2-) "n a'ara cazurilor in care legea pre ede sanctiunea nulitatii! contractul se des'iinteaza si atunci cand sanctiunea nulitatii a(solute sau! dupa caz! relati e tre(uie aplicata pentru ca scopul dispozitiei legale incalcate sa 'ie atins. 9). 0ectele nulitatii %e&0iintarea contractului &i a actelor &ub&ecvente #rt. 1.2-+ (1) -ontractul lo it de nulitate a(soluta sau anulat este considerat a nu 'i 'ost niciodata inc3eiat. (2) Des'iintarea contractului atrage! in conditiile legii! si des'iintarea actelor su(sec ente inc3eiate in (aza lui. ($) "n cazul in care contractul este des'iintat! 'iecare parte tre(uie sa restituie celeilalte! in natura sau prin ec3i alent! prestatiile primite! potri it pre ederilor art. 1.,$:91.,%7! c3iar daca acestea au 'ost e#ecutate succesi sau au a ut un caracter continuu. Nulitatea partiala #rt. 1.2-(1) -lauzele contrare legii! ordinii pu(lice sau (unelor mora uri si care nu sunt considerate nescrise atrag nulitatea contractului in intregul sau numai daca sunt! prin natura lor! esentiale sau daca! in lipsa acestora! contractul nu s-ar 'i inc3eiat. (2) "n cazul in care contractul este mentinut in parte! clauzele nule sunt inlocuite de drept cu dispozitiile legale aplica(ile. ($) Dispozitiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator si clauzelor care contra in unor dispozitii legale imperati e si sunt considerate de lege nescrise. Nulitatea contractului plurilateral #rt. 1.2-. "n cazul contractelor cu mai multe parti in care prestatia 'iecarei parti este 'acuta in considerarea unui scop comun! nulitatea contractului in pri inta uneia dintre parti nu atrage des'iintarea in intregime a contractului! a'ara de cazul in care participarea acesteia este esentiala pentru e#istenta contractului.

%aunele$intere&e. Reducerea pre&tatiilor #rt. 1.2-7 "n caz de iolenta sau dol! cel al carui consimtamant este iciat are dreptul de a pretinde! in a'ara de anulare! si daune-interese sau! daca pre'era mentinerea contractului! de a solicita numai reducerea prestatiei sale cu aloarea daunelor-interese la care ar 'i indreptatit. Repararea pre3udiciului in ca'ul nulitatii contractului inc7eiat in 0or*a autentica #rt. 1.2-8 "n cazul anularii sau constatarii nulitatii contractului inc3eiat in 'orma autentica pentru o cauza de nulitate a carei e#istenta rezulta din insusi te#tul contractului! partea pre2udiciata poate cere o(ligarea notarului pu(lic la repararea pre2udiciilor su'erite! in conditiile raspunderii ci ile delictuale pentru 'apta proprie. Re0acerea contractului nul #rt. 1.2-9 -ontractul nul poate 'i re'acut! in tot sau in parte! cu respectarea tuturor conditiilor pre azute de lege la data re'acerii lui. "n toate cazurile! contractul re'acut nu a produce e'ecte decat pentru iitor! iar nu si pentru trecut. Conver&iunea contractului nul #rt. 1.2.0 (1) +n contract lo it de nulitate a(soluta a produce totusi e'ectele actului 2uridic pentru care sunt indeplinite conditiile de 'ond si de 'orma pre azute de lege. (2) -u toate acestea! dispozitiile alin. (1) nu se aplica daca intentia de a e#clude aplicarea con ersiunii este stipulata in contractul lo it de nulitate sau reiese! in c3ip neindoielnic! din scopurile urmarite de parti la data inc3eierii contractului. 9+. 2alidarea contractului Cau'ele de validare #rt. 1.2.1 (1) -ontractul a'ectat de o cauza de nulitate este alidat atunci cand nulitatea este acoperita. (2) &ulitatea poate 'i acoperita prin con'irmare sau prin alte moduri anume pre azute de lege. Con0ir*area contractului #rt. 1.2.2 (1) -on'irmarea unui contract anula(il rezulta din ointa! e#presa sau tacita! de a renunta la dreptul de a in oca nulitatea. (2) 4ointa de a renunta tre(uie sa 'ie certa. Conditiile con0ir*arii #rt. 1.2.) (1) +n contract anula(il poate 'i con'irmat daca in momentul con'irmarii conditiile sale de aliditate sunt intrunite. (2) *ersoana care poate in oca nulitatea poate con'irma contractul numai cunoscand cauza de nulitate si! in caz de iolenta! numai dupa incetarea acesteia. ($) *ersoana c3emata de lege sa incu iinteze actele minorului poate! in numele si in interesul acestuia! cere anularea contractului 'acut 'ara incu iintarea sa ori sa con'irme contractul atunci cand aceasta incu iintare era su'icienta pentru inc3eierea ala(ila a acestuia. (%) Dispozitiile alin. ($) se aplica in mod corespunzator si in cazul actelor inc3eiate 'ara autorizarea instantei de tutela. ()) "n lipsa con'irmarii e#prese! este su'icient ca o(ligatia sa 'ie e#ecutata in mod oluntar la data la care ea putea 'i ala(il con'irmata de catre partea interesata.

(,) -el care tre(uie sa con'irme poate sa 'ie pus in intarziere printr-o noti'icare prin care partea interesata sa ii solicite 'ie sa con'irme contractul anula(il! 'ie sa e#ercite actiunea in anulare! in termen de , luni de la noti'icare! su( sanctiunea decaderii din dreptul de a cere anularea contractului. Cuprin&ul actului con0ir*ativ #rt. 1.2.+ *entru a 'i ala(il! actul con'irmati tre(uie sa cuprinda o(iectul! cauza si natura o(ligatiei si sa 'aca mentiune despre moti ul actiunii in anulare! precum si despre intentia de a repara iciul pe care se intemeiaza acea actiune. 0ectele con0ir*arii #rt. 1.2.(1) -on'irmarea isi produce e'ectele din momentul inc3eierii contractului si atrage renuntarea la mi2loacele si e#ceptiile ce puteau 'i opuse! su( rezer a insa a drepturilor do(andite si conser ate de tertii de (una-credinta. (2) -and 'iecare dintre parti poate in oca nulitatea contractului sau mai multe parti o pot in oca impotri a alteia! con'irmarea 'acuta de una dintre acestea nu impiedica in ocarea nulitatii de catre celelalte parti. ($) -on'irmarea unui contract anula(il pentru icierea consimtamantului prin dol sau iolenta nu implica prin ea insasi renuntarea la dreptul de a cere daune-interese. 4ectiunea - $ !nterpretarea contractului !nterpretarea dupa vointa concordanta a partilor #rt. 1.2.. (1) -ontractele se interpreteaza dupa ointa concordanta a partilor! iar nu dupa sensul literal al termenilor. (2) La sta(ilirea ointei concordante se a tine seama! intre altele! de scopul contractului! de negocierile purtate de parti! de practicile statornicite intre acestea si de comportamentul lor ulterior inc3eierii contractului. !nterpretarea &i&te*atica #rt. 1.2.7 -lauzele se interpreteaza unele prin altele! dand 'iecareia intelesul ce rezulta din ansam(lul contractului. !nterpretarea clau'elor indoielnice #rt. 1.2.8 (1) -lauzele suscepti(ile de mai multe intelesuri se interpreteaza in sensul ce se potri este cel mai (ine naturii si o(iectului contractului. (2) -lauzele indoielnice se interpreteaza tinand seama! intre altele! de natura contractului! de impre2urarile in care a 'ost inc3eiat! de interpretarea data anterior de parti! de sensul atri(uit in general clauzelor si e#presiilor in domeniu si de uzante. ($) -lauzele se interpreteaza in sensul in care pot produce e'ecte! iar nu in acela in care nu ar putea produce niciunul. (%) -ontractul nu cuprinde decat lucrul asupra caruia partile si-au propus a contracta! oricat de generali ar 'i termenii 'olositi. ()) -lauzele destinate sa e#empli'ice sau sa inlature orice indoiala asupra aplicarii contractului la un caz particular nu ii restrang aplicarea in alte cazuri care nu au 'ost e#pres pre azute.

Regulile &ub&idiare de interpretare #rt. 1.2.9 (1) Daca! dupa aplicarea regulilor de interpretare! contractul ramane neclar! acesta se interpreteaza in 'a oarea celui care se o(liga. (2) Stipulatiile inscrise in contractele de adeziune se interpreteaza impotri a celui care le-a propus. 4ectiunea . $ 0ectele contractului 91. 0ectele intre parti 6orta obligatorie #rt. 1.270 (1) -ontractul ala(il inc3eiat are putere de lege intre partile contractante. (2) -ontractul se modi'ica sau inceteaza numai prin acordul partilor ori din cauze autorizate de lege. !*previ'iunea #rt. 1.271 (1) *artile sunt tinute sa isi e#ecute o(ligatiile! c3iar daca e#ecutarea lor a de enit mai oneroasa! 'ie datorita cresterii costurilor e#ecutarii propriei o(ligatii! 'ie datorita scaderii alorii contraprestatiei. (2) -u toate acestea! daca e#ecutarea contractului a de enit e#cesi de oneroasa datorita unei sc3im(ari e#ceptionale a impre2urarilor care ar 'ace adit in2usta o(ligarea de(itorului la e#ecutarea o(ligatiei! instanta poate sa dispuna; a) adaptarea contractului! pentru a distri(ui in mod ec3ita(il intre parti pierderile si (ene'iciile ce rezulta din sc3im(area impre2urarilor< () incetarea contractului! la momentul si in conditiile pe care le sta(ileste. ($) Dispozitiile alin. (2) sunt aplica(ile numai daca; a) sc3im(area impre2urarilor a inter enit dupa inc3eierea contractului< () sc3im(area impre2urarilor! precum si intinderea acesteia nu au 'ost si nici nu puteau 'i a ute in edere de catre de(itor! in mod rezona(il! in momentul inc3eierii contractului< c) de(itorul nu si-a asumat riscul sc3im(arii impre2urarilor si nici nu putea 'i in mod rezona(il considerat ca si-ar 'i asumat acest risc< d) de(itorul a incercat! intr-un termen rezona(il si cu (una-credinta! negocierea adaptarii rezona(ile si ec3ita(ile a contractului. Continutul contractului #rt. 1.272 (1) -ontractul ala(il inc3eiat o(liga nu numai la ceea ce este e#pres stipulat! dar si la toate urmarile pe care practicile statornicite intre parti! uzantele! legea sau ec3itatea le dau contractului! dupa natura lui. (2) -lauzele o(isnuite intr-un contract se su(inteleg! desi nu sunt stipulate in mod e#pres. Con&tituirea &i tran&0erul drepturilor reale #rt. 1.27) (1) Drepturile reale se constituie si se transmit prin acordul de ointa al partilor! c3iar daca (unurile nu au 'ost predate! daca acest acord poarta asupra unor (unuri determinate! ori prin indi idualizarea (unurilor! daca acordul poarta asupra unor (unuri de gen. (2) 6ructele (unului sau dreptului transmis se cu in do(anditorului de la data trans'erului proprietatii (unului ori! dupa caz! a cesiunii dreptului! a'ara de cazul in care prin lege sau prin

ointa partilor se dispune alt'el. ($) Dispozitiile in materie de carte 'unciara! precum si dispozitiile speciale re'eritoare la trans'erul anumitor categorii de (unuri mo(ile raman aplica(ile. Ri&cul in contractul tran&lativ de proprietate #rt. 1.27+ (1) "n lipsa de stipulatie contrara! cat timp (unul nu este predat! riscul contractului ramane in sarcina de(itorului o(ligatiei de predare! c3iar daca proprietatea a 'ost trans'erata do(anditorului. "n cazul pieirii 'ortuite a (unului! de(itorul o(ligatiei de predare pierde dreptul la contraprestatie! iar daca a primit-o! este o(ligat sa o restituie. (2) -u toate acestea! creditorul pus in intarziere preia riscul pieirii 'ortuite a (unului. 0l nu se poate li(era c3iar daca ar do edi ca (unul ar 'i pierit si daca o(ligatia de predare ar 'i 'ost e#ecutata la timp. Tran&*iterea &ucce&iva a unui bun *obil #rt. 1.27(1) Daca cine a a transmis succesi catre mai multe persoane proprietatea unui (un mo(il corporal! cel care a do(andit cu (una-credinta posesia e'ecti a a (unului este titular al dreptului! c3iar daca titlul sau are data ulterioara. (2) 0ste de (una-credinta do(anditorul care! la data intrarii in posesie! nu a cunoscut si nici nu putea sa cunoasca o(ligatia asumata anterior de instrainator. ($) Daca niciunul dintre do(anditori nu a o(tinut posesia e'ecti a a (unului mo(il corporal si creanta 'iecaruia de predare a (unului este e#igi(ila! a 'i pre'erat cel care a sesizat cel dintai instanta de 2udecata. %enuntarea unilaterala #rt. 1.27. (1) Daca dreptul de a denunta contractul este recunoscut uneia dintre parti! acesta poate 'i e#ercitat atat timp cat e#ecutarea contractului nu a inceput. (2) "n contractele cu e#ecutare succesi a sau continua! acest drept poate 'i e#ercitat cu respectarea unui termen rezona(il de prea iz! c3iar si dupa inceperea e#ecutarii contractului! insa denuntarea nu produce e'ecte in pri inta prestatiilor e#ecutate sau care se a'la in curs de e#ecutare. ($) Daca s-a stipulat o prestatie in sc3im(ul denuntarii! aceasta produce e'ecte numai atunci cand prestatia este e#ecutata. (%) Dispozitiile prezentului articol se aplica in lipsa de con entie contrara. Contractul pe durata nedeter*inata #rt. 1.277 -ontractul inc3eiat pe durata nedeterminata poate 'i denuntat unilateral de oricare dintre parti cu respectarea unui termen rezona(il de prea iz. .rice clauza contrara sau stipularea unei prestatii in sc3im(ul denuntarii contractului se considera nescrisa. Pactul de optiune #rt. 1.278 (1) 1tunci cand partile con in ca una dintre ele sa ramana legata de propria declaratie de ointa! iar cealalta sa o poata accepta sau re'uza! acea declaratie se considera o o'erta ire oca(ila si produce e'ectele pre azute la art. 1.1:1. (2) Daca partile nu au con enit un termen pentru acceptare! acesta poate 'i sta(ilit de instanta prin ordonanta presedintiala! cu citarea partilor. ($) *actul de optiune tre(uie sa contina toate elementele contractului pe care partile urmaresc sa il inc3eie! ast'el incat acesta sa se poata inc3eia prin simpla acceptare a (ene'iciarului optiunii.

(%) -ontractul se inc3eie prin e#ercitarea optiunii in sensul acceptarii de catre (ene'iciar a declaratiei de ointa a celeilalte parti! in conditiile con enite prin pact. ()) 1tat pactul de optiune! cat si declaratia de acceptare tre(uie inc3eiate in 'orma pre azuta de lege pentru contractul pe care partile urmaresc sa il inc3eie. Pro*i&iunea de a contracta #rt. 1.279 (1) *romisiunea de a contracta tre(uie sa contina toate acele clauze ale contractului promis! in lipsa carora partile nu ar putea e#ecuta promisiunea. (2) "n caz de nee#ecutare a promisiunii! (ene'iciarul are dreptul la daune-interese. ($) De asemenea! daca promitentul re'uza sa inc3eie contractul promis! instanta! la cererea partii care si-a indeplinit propriile o(ligatii! poate sa pronunte o 3otarare care sa tina loc de contract! atunci cand natura contractului o permite! iar cerintele legii pentru aliditatea acestuia sunt indeplinite. *re ederile prezentului alineat nu sunt aplica(ile in cazul promisiunii de a inc3eia un contract real! daca prin lege nu se pre ede alt'el. (%) -on entia prin care partile se o(liga sa negocieze in ederea inc3eierii sau modi'icarii unui contract nu constituie promisiune de a contracta. 92. 0ectele 0ata de terti !. %i&po'itii generale Relativitatea e0ectelor contractului #rt. 1.280 -ontractul produce e'ecte numai intre parti! daca prin lege nu se pre ede alt'el. (po'abilitatea e0ectelor contractului #rt. 1.281 -ontractul este opoza(il tertilor! care nu pot aduce atingere drepturilor si o(ligatiilor nascute din contract. >ertii se pot pre ala de e'ectele contractului! insa 'ara a a ea dreptul de a cere e#ecutarea lui! cu e#ceptia cazurilor pre azute de lege. Tran&*i&iunea drepturilor &i obligatiilor catre &ucce&ori #rt. 1.282 (1) La moartea unei parti! drepturile si o(ligatiile contractuale ale acesteia se transmit succesorilor sai uni ersali sau cu titlu uni ersal! daca din lege! din stipulatia partilor ori din natura contractului nu rezulta contrariul. (2) Drepturile! precum si! in cazurile pre azute de lege! o(ligatiile contractuale in stransa legatura cu un (un se transmit! odata cu acesta! succesorilor cu titlu particular ai partilor. !!. Pro*i&iunea 0aptei altuia 0ecte #rt. 1.28) (1) -el care se anga2eaza la a determina un tert sa inc3eie sau sa rati'ice un act este tinut sa repare pre2udiciul cauzat daca tertul re'uza sa se o(lige sau! atunci cand s-a o(ligat si ca 'ideiusor! daca tertul nu e#ecuta prestatia promisa. (2) -u toate acestea! promitentul nu raspunde daca asigura e#ecutarea o(ligatiei tertului! 'ara a se produce reun pre2udiciu creditorului. ($) "ntentia promitentului de a se anga2a personal nu se prezuma! ci tre(uie sa reiasa neindoielnic din contract sau din impre2urarile in care acesta a 'ost inc3eiat.

!!!. 4tipulatia pentru altul 0ecte #rt. 1.28+ (1) .ricine poate stipula in numele sau! insa in (ene'iciul unui tert. (2) *rin e'ectul stipulatiei! (ene'iciarul do(andeste dreptul de a cere direct promitentului e#ecutarea prestatiei. Conditiile privind tertul bene0iciar #rt. 1.285ene'iciarul tre(uie sa 'ie determinat sau! cel putin! determina(il la data inc3eierii stipulatiei si sa e#iste in momentul in care promitentul tre(uie sa isi e#ecute o(ligatia. "n caz contrar! stipulatia pro'ita stipulantului! 'ara a agra a insa sarcina promitentului. #cceptarea &tipulatiei #rt. 1.28. (1) Daca tertul (ene'iciar nu accepta stipulatia! dreptul sau se considera a nu 'i e#istat niciodata. (2) Stipulatia poate 'i re ocata cat timp acceptarea (ene'iciarului nu a a2uns la stipulant sau la promitent. Stipulatia poate 'i acceptata si dupa decesul stipulantului sau al promitentului. Revocarea &tipulatiei #rt. 1.287 (1) Stipulantul este singurul indreptatit sa re oce stipulatia! creditorii sau mostenitorii sai neputand sa o 'aca. Stipulantul nu poate insa re oca stipulatia 'ara acordul promitentului daca acesta din urma are interesul sa o e#ecute. (2) /e ocarea stipulatiei produce e'ecte din momentul in care a2unge la promitent. Daca nu a 'ost desemnat un alt (ene'iciar! re ocarea pro'ita stipulantului sau mostenitorilor acestuia! 'ara a agra a insa sarcina promitentului. "i3loacele de aparare ale pro*itentului #rt. 1.288 *romitentul poate opune (ene'iciarului numai apararile intemeiate pe contractul care cuprinde stipulatia. !2. 4i*ulatia 0ecte intre parti #rt. 1.289 (1) -ontractul secret produce e'ecte numai intre parti si! daca din natura contractului ori din stipulatia partilor nu rezulta contrariul! intre succesorii lor uni ersali sau cu titlu uni ersal. (2) -u toate acestea! contractul secret nu produce e'ecte nici intre parti daca nu indeplineste conditiile de 'ond cerute de lege pentru inc3eierea sa ala(ila. 0ecte 0ata de terti #rt. 1.290 (1) -ontractul secret nu poate 'i in ocat de parti! de catre succesorii lor uni ersali! cu titlu uni ersal sau cu titlu particular si nici de catre creditorii instrainatorului aparent impotri a tertilor care! intemeindu-se cu (una-credinta pe contractul pu(lic! au do(andit drepturi de la ac3izitorul aparent. (2) >ertii pot in oca impotri a partilor e#istenta contractului secret! atunci cand acesta le atama drepturile. Raporturile cu creditorii #rt. 1.291 (1) 0#istenta contractului secret nu poate 'i opusa de parti creditorilor do(anditorului aparent

care! cu (una-credinta! au notat inceperea urmaririi silite in cartea 'unciara sau au o(tinut sec3estru asupra (unurilor care au 'acut o(iectul simulatiei. (2) Daca e#ista un con'lict intre creditorii instrainatorului aparent si creditorii do(anditorului aparent! sunt pre'erati cei dintai! in cazul in care creanta lor este anterioara contractului secret. Proba &i*ulatiei #rt. 1.292 Do ada simulatiei poate 'i 'acuta de terti sau de creditori cu orice mi2loc de pro(a. *artile pot do edi si ele simulatia cu orice mi2loc de pro(a! atunci cand pretind ca aceasta are caracter ilicit. #ctele unilaterale #rt. 1.29) Dispozitiile re'eritoare la simulatie se aplica in mod corespunzator si actelor 2uridice unilaterale destinate unei persoane determinate! care au 'ost simulate prin acordul dintre autorul actului si destinatarul sau. #ctele nepatri*oniale #rt. 1.29+ Dispozitiile re'eritoare la simulatie nu se aplica actelor 2uridice nepatrimoniale. 4ectiunea 7 $ Repre'entarea Te*eiul repre'entarii #rt. 1.29*uterea de a reprezenta poate rezulta 'ie din lege! 'ie dintr-un act 2uridic ori dintr-o 3otarare 2udecatoreasca! dupa caz. 0ecte #rt. 1.29. -ontractul inc3eiat de reprezentant! in limitele imputernicirii! in numele reprezentatului produce e'ecte direct intre reprezentat si cealalta parte. Nearatarea calitatii de repre'entant #rt. 1.297 (1) -ontractul inc3eiat de reprezentant in limita puterilor con'erite! atunci cand tertul contractant nu cunostea si nici nu ar 'i tre(uit sa cunoasca 'aptul ca reprezentantul actiona in aceasta calitate! ii o(liga numai pe reprezentant si pe tert! daca prin lege nu se pre ede alt'el. (2) -u toate acestea! daca reprezentantul! atunci cand contracteaza cu tertul in limita puterilor con'erite! pe seama unei intreprinderi! pretinde ca este titularul acesteia! tertul care descopera ulterior identitatea ade aratului titular poate sa e#ercite si impotri a acestuia din urma drepturile pe care le are impotri a reprezentantului. Capacitatea partilor #rt. 1.298 "n cazul reprezentarii con entionale! atat reprezentatul! cat si reprezentantul tre(uie sa ai(a capacitatea de a inc3eia actul pentru care reprezentarea a 'ost data. 2iciile de con&i*ta*ant #rt. 1.299 -ontractul este anula(il atunci cand consimtamantul reprezentantului este iciat. Daca insa iciul de consimtamant pri este elemente sta(ilite de reprezentat! contractul este anula(il numai daca ointa acestuia din urma a 'ost iciata. 1una$credinta #rt. 1.)00

(1) 1'ara de cazul in care sunt rele ante pentru elementele sta(ilite de reprezentat! (una sau reaua-credinta! cunoasterea sau necunoasterea unei anumite impre2urari se apreciaza in persoana reprezentantului. (2) /eprezentatul de rea-credinta nu poate in oca niciodata (una-credinta a reprezentantului. 6or*a i*puternicirii #rt. 1.)01 "mputernicirea nu produce e'ecte decat daca este data cu respectarea 'ormelor cerute de lege pentru inc3eierea ala(ila a contractului pe care reprezentantul urmeaza sa il inc3eie. >u&ti0icarea puterii de a repre'enta #rt. 1.)02 -ontractantul poate intotdeauna cere reprezentantului sa 'aca do ada puterilor incredintate de reprezentat si! daca reprezentarea este cuprinsa intr-un inscris! sa ii remita o copie a inscrisului! semnata pentru con'ormitate. Con0lictul de intere&e #rt. 1.)0) -ontractul inc3eiat de un reprezentant a'lat in con'lict de interese cu reprezentatul poate 'i anulat la cererea reprezentatului! atunci cand con'lictul era cunoscut sau tre(uia sa 'ie cunoscut de contractant la data inc3eierii contractului. Contractul cu &ine in&u&i &i dubla repre'entare #rt. 1.)0+ (1) -ontractul inc3eiat de reprezentant cu sine insusi! in nume propriu! este anula(il numai la cererea reprezentatului! cu e#ceptia cazului in care reprezentantul a 'ost imputernicit in mod e#pres in acest sens sau cuprinsul contractului a 'ost determinat in asemenea mod incat sa e#cluda posi(ilitatea unui con'lict de interese. (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in cazul du(lei reprezentari. !ncetarea i*puternicirii #rt. 1.)0*uterea de reprezentare inceteaza prin renuntarea de catre reprezentant la imputernicire sau prin re ocarea acesteia de catre reprezentat. "odi0icarea &i revocarea i*puternicirii #rt. 1.)0. 8odi'icarea si re ocarea imputernicirii tre(uie aduse la cunostinta tertilor prin mi2loace corespunzatoare. "n caz contrar! acestea nu sunt opoza(ile tertilor decat daca se do edeste ca acestia le cunosteau ori puteau sa le cunoasca in momentul inc3eierii contractului. #lte cau'e de incetare a puterii de a repre'enta #rt. 1.)07 (1) *uterea de a reprezenta inceteaza prin decesul sau incapacitatea reprezentantului ori a reprezentatului! daca din con entie ori din natura a'acerii nu rezulta contrariul. (2) Daca reprezentantul sau reprezentatul este persoana 2uridica! puterea de a reprezenta inceteaza la data la care persoana 2uridica isi inceteaza e#istenta. ($) "n cazul desc3iderii procedurii insol entei asupra reprezentantului sau reprezentatului! puterea de a reprezenta inceteaza in conditiile pre azute de lege. (%) "ncetarea puterii de a reprezenta nu produce e'ecte in pri inta tertilor care! in momentul inc3eierii contractului! nu cunosteau si nici nu tre(uiau sa cunoasca aceasta impre2urare. (bligatiile repre'entantului la incetarea i*puternicirii #rt. 1.)08 (1) La incetarea puterilor incredintate! reprezentantul este o(ligat sa restituie reprezentatului

inscrisul care constata aceste puteri. (2) /eprezentantul nu poate retine acest inscris drept garantie a creantelor sale asupra reprezentatului! dar poate sa ceara o copie a inscrisului! certi'icata de reprezentat! cu mentiunea ca puterea de reprezentare a incetat. Lip&a &au depa&irea puterii de repre'entare #rt. 1.)09 (1) -ontractul inc3eiat de persoana care actioneaza in calitate de reprezentant! insa 'ara a a ea imputernicire sau cu depasirea puterilor con'erite! nu produce e'ecte intre reprezentat si tert. (2) Daca insa! prin comportamentul sau! reprezentatul l-a determinat pe tertul contractant sa creada in mod rezona(il ca reprezentantul are puterea de a-l reprezenta si ca actioneaza in limita puterilor con'erite! reprezentatul nu se poate pre ala 'ata de tertul contractant de lipsa puterii de a reprezenta. Ra&punderea repre'entantului #rt. 1.)10 -el care inc3eie un contract in calitate de reprezentant! nea and imputernicire ori depasind limitele puterilor care i-au 'ost incredintate! raspunde pentru pre2udiciile cauzate tertului contractant care s-a increzut! cu (una-credinta! in inc3eierea ala(ila a contractului. Rati0icarea #rt. 1.)11 (1) "n cazurile pre azute la art. 1.$0:! cel in numele caruia s-a inc3eiat contractul poate sa il rati'ice! respectand 'ormele cerute de lege pentru inc3eierea sa ala(ila. (2) >ertul contractant poate! printr-o noti'icare! sa acorde un termen rezona(il pentru rati'icare! dupa a carui implinire contractul nu mai poate 'i rati'icat. 0ectele rati0icarii #rt. 1.)12 /ati'icarea are e'ect retroacti ! 'ara a a'ecta insa drepturile do(andite de terti intre timp. Tran&*i&iunea 0acultatii de a rati0ica #rt. 1.)1) 6acultatea de a rati'ica se transmite mostenitorilor. %e&0iintarea contractului inaintea rati0icarii #rt. 1.)1+ >ertul contractant si cel care a inc3eiat contractul in calitate de reprezentant pot con eni des'iintarea contractului cat timp acesta nu a 'ost rati'icat. 4ectiunea 8 $ Ce&iunea contractului Notiune #rt. 1.)1(1) . parte poate sa isi su(stituie un tert in raporturile nascute dintr-un contract numai daca prestatiile nu au 'ost inca integral e#ecutate! iar cealalta parte consimte la aceasta. (2) Sunt e#ceptate cazurile anume pre azute de lege. 6or*a ce&iunii #rt. 1.)1. -esiunea contractului si acceptarea acesteia de catre contractantul cedat tre(uie inc3eiate in 'orma ceruta de lege pentru aliditatea contractului cedat. "o*entul ce&iunii #rt. 1.)17

(1) Daca o parte a consimtit in mod anticipat ca partea cealalta sa isi poata su(stitui un tert in raporturile nascute din contract! cesiunea produce e'ecte 'ata de acea parte din momentul in care su(stituirea ii este noti'icata ori! dupa caz! din momentul in care o accepta. (2) "n cazul in care toate elementele contractului rezulta dintr-un inscris in care este cuprinsa clauza Cla ordinD sau o alta mentiune ec3i alenta! daca prin lege nu se pre ede alt'el! girarea inscrisului produce e'ectul su(stituirii giratarului in toate drepturile si o(ligatiile girantului. ($) Dispozitiile in materie de carte 'unciara! precum si dispozitiile re'eritoare la trans'erul ori pu(licitatea anumitor categorii de (unuri mo(ile raman aplica(ile. Liberarea cedentului #rt. 1.)18 (1) -edentul este li(erat de o(ligatiile sale 'ata de contractantul cedat din momentul in care su(stituirea isi produce e'ectele 'ata de acesta. (2) "n cazul in care a declarat ca nu il li(ereaza pe cedent! contractantul cedat se poate indrepta impotri a acestuia atunci cand cesionarul nu isi e#ecuta o(ligatiile. "n acest caz! contractantul cedat tre(uie! su( sanctiunea pierderii dreptului de regres impotri a cedentului! sa ii noti'ice nee#ecutarea o(ligatiilor de catre cesionar! in termen de 1) zile de la data nee#ecutarii sau! dupa caz! de la data la care a cunoscut 'aptul nee#ecutarii. /ceptiile contractantului cedat #rt. 1.)19 -ontractantul cedat poate opune cesionarului toate e#ceptiile ce rezulta din contract. -ontractantul cedat nu poate in oca insa 'ata de cesionar icii de consimtamant! precum si orice aparari sau e#ceptii nascute din raporturile sale cu cedentul decat daca si-a rezer at acest drept atunci cand a consimtit la su(stituire. (bligatia de garantie #rt. 1.)20 (1) -edentul garanteaza aliditatea contractului. (2) 1tunci cand cedentul garanteaza e#ecutarea contractului! acesta a 'i tinut ca un 'ideiusor pentru o(ligatiile contractantului cedat. 4ectiunea 9 $ !ncetarea contractului Cau'ele de incetare #rt. 1.)21 -ontractul inceteaza! in conditiile legii! prin e#ecutare! acordul de ointa al partilor! denuntare unilaterala! e#pirarea termenului! indeplinirea sau! dupa caz! neindeplinirea conditiei! imposi(ilitate 'ortuita de e#ecutare! precum si din orice alte cauze pre azute de lege. 0ectele incetarii #rt. 1.)22 La incetarea contractului partile sunt li(erate de o(ligatiile asumate. 0le pot 'i insa tinute la repararea pre2udiciilor cauzate si! dupa caz! la restituirea! in natura sau prin ec3i alent! a prestatiilor primite in urma inc3eierii contractului. Re&tituirea pre&tatiilor #rt. 1.)2) /estituirea prestatiilor primite se 'ace potri it dispozitiilor art. 1.,$)9 1.,%:. Capitolul !! $ #ctul 3uridic unilateral

4ectiunea 1 $ %i&po'itii generale Notiune #rt. 1.)2+ 0ste unilateral actul 2uridic care presupune numai mani'estarea de ointa a autorului sau. Regi*ul 3uridic #rt. 1.)2Daca prin lege nu se pre ede alt'el! dispozitiile legale pri itoare la contracte se aplica in mod corespunzator actelor unilaterale. #ctele unilaterale &upu&e co*unicarii #rt. 1.)2. (1) 1ctul unilateral este supus comunicarii atunci cand constituie! modi'ica sau stinge un drept al destinatarului si ori de cate ori in'ormarea destinatarului este necesara potri it naturii actului. (2) Daca prin lege nu se pre ede alt'el! comunicarea se poate 'ace in orice modalitate adec ata! dupa impre2urari. ($) 1ctul unilateral produce e'ecte din momentul in care comunicarea a2unge la destinatar! c3iar daca acesta nu a luat cunostinta de aceasta din moti e care nu ii sunt imputa(ile. 4ectiunea 2 $ #ctul unilateral ca i'vor de obligatii Pro*i&iunea unilaterala #rt. 1.)27 (1) *romisiunea unilaterala 'acuta cu intentia de a se o(liga independent de acceptare il leaga numai pe autor. (2) Destinatarul actului poate sa re'uze dreptul ast'el nascut. ($) Daca autorul actului nu a stipulat e#pres un termen! promisiunea se considera 'acuta pentru o anumita durata! potri it cu natura o(ligatiei si cu impre2urarile in care a 'ost asumata. Pro*i&iunea publica de reco*pen&a #rt. 1.)28 (1) -el care promite in mod pu(lic o recompensa in sc3im(ul e#ecutarii unei prestatii este o(ligat sa 'aca plata! c3iar daca prestatia a 'ost e#ecutata 'ara a se cunoaste promisiunea. (2) Daca prestatia a 'ost e#ecutata de mai multe persoane impreuna! recompensa se imparte intre ele! potri it contri(utiei 'iecareia la o(tinerea rezultatului! iar daca aceasta nu se poate sta(ili! recompensa se imparte in mod egal. ($) 1tunci cand prestatia a 'ost e#ecutata separat de mai multe persoane! recompensa se cu ine aceleia care a comunicat cea dintai rezultatul. Revocarea pro*i&iunii publice de reco*pen&a #rt. 1.)29 (1) *romisiunea poate 'i re ocata in aceeasi 'orma in care a 'ost 'acuta pu(lica sau intr-o 'orma ec3i alenta. (2) /e ocarea nu produce e'ecte 'ata de cel care! mai inainte de pu(licarea ei! a e#ecutat prestatia. ($) Daca re ocarea a 'ost 'acuta 'ara 2usta cauza! autorul promisiunii datoreaza o despagu(ire ec3ita(ila! care nu a putea depasi recompensa promisa! celor care inainte de pu(licarea re ocarii au 'acut c3eltuieli in ederea e#ecutarii prestatiei. -u toate acestea! promitentul nu datoreaza

despagu(iri! daca do edeste ca rezultatul cerut nu putea 'i o(tinut. (%) Dreptul la actiunea in despagu(ire se prescrie in termen de un an de la data pu(licarii re ocarii. Capitolul !!! $ 6aptul 3uridic licit 4ectiunea 1 $ 8e&tiunea de a0aceri Conditii #rt. 1.))0 (1) 0#ista gestiune de a'aceri atunci cand! 'ara sa 'ie o(ligata! o persoana! numita gerant! gestioneaza in mod oluntar si oportun a'acerile altei persoane! numita gerat! care nu cunoaste e#istenta gestiunii sau! cunoscand gestiunea! nu este in masura sa desemneze un mandatar ori sa se ingri2easca in alt 'el de a'acerile sale. (2) -el care! 'ara sa stie! lucreaza in interesul altuia nu este tinut de o(ligatiile ce ii re in! potri it legii! gerantului. 0l este indreptatit la restituire potri it regulilor aplica(ile im(ogatirii 'ara 2usta cauza. ($) &u e#ista gestiune de a'aceri atunci cand cel care administreaza a'acerile unei alte persoane actioneaza cu intentia de a o grati'ica. (bligatia de in&tiintare #rt. 1.))1 7erantul tre(uie sa il instiinteze pe gerat despre gestiunea inceputa de indata ce acest lucru este posi(il. Continuarea ge&tiunii #rt. 1.))2 7estiunea de a'aceri il o(liga pe gerant sa continue gestiunea inceputa pana cand o poate a(andona 'ara riscul reunei pierderi ori pana cand geratul! personal sau prin reprezentant! ori! dupa caz! mostenitorii acestuia sunt in masura sa o preia. Continuarea ge&tiunii de catre *o&tenitorii gerantului #rt. 1.))) 8ostenitorii gerantului care cunosc gestiunea sunt tinuti sa continue a'acerile incepute de acesta din urma! in aceleasi conditii ca si gerantul. %iligenta datorata de gerant #rt. 1.))+ (1) 7erantul este dator sa se ingri2easca de interesele geratului cu diligenta pe care un (un proprietar o depune in administrarea (unurilor sale. (2) -and gestiunea a urmarit sa il apere pe gerat de o pagu(a iminenta! gerantul nu raspunde decat pentru pre2udiciile cauzate geratului cu intentie sau din culpa gra a. (bligatiile gerantului #rt. 1.))La incetarea gestiunii! gerantul tre(uie sa dea socoteala geratului si sa ii remita acestuia toate (unurile o(tinute cu ocazia gestiunii. #ctele inc7eiate de gerant #rt. 1.)). (1) 7erantul care actioneaza in nume propriu este tinut 'ata de tertii cu care a contractat! 'ara a

limita dreptul oricaruia dintre acestia de a se regresa impotri a geratului. (2) 1tunci cand actioneaza in numele geratului! gerantul nu este tinut 'ata de tertii cu care a contractat decat daca geratul nu este o(ligat 'ata de acestia. (bligatiile geratului #rt. 1.))7 (1) 1tunci cand conditiile gestiunii de a'aceri sunt intrunite! c3iar daca rezultatul nu a 'ost atins! geratul tre(uie sa ram(urseze gerantului c3eltuielile necesare! precum si! in limita sporului de aloare! c3eltuielile utile 'acute de gerant! impreuna cu do(anzile din ziua in care au 'ost e'ectuate! si sa il despagu(easca pentru pre2udiciul pe care! 'ara culpa sa! gerantul l-a su'erit din cauza gestiunii. (2) 7eratul tre(uie sa e#ecute si o(ligatiile nascute din actele necesare si utile care! in numele ori in (ene'iciul sau! au 'ost inc3eiate de gerant. ($) -aracterul necesar sau util al actelor si c3eltuielilor se apreciaza la momentul la care gerantul le-a 'acut. (%) "n ederea garantarii c3eltuielilor necesare! gerantul are dreptul de a cere instantei! in urma unei e#pertize dispuse de aceasta cu procedura pre azuta de lege pentru ordonanta presedintiala! inscrierea in cartea 'unciara a unei ipoteci legale! in conditiile legii. !*potrivirea bene0iciarului ge&tiunii #rt. 1.))8 (1) -el care incepe sau continua o gestiune! cunoscand sau tre(uind sa cunoasca impotri irea titularului a'acerii! poate cere numai restituirea c3eltuielilor necesare. "n acest caz! instanta! la cererea titularului a'acerii! poate acorda un termen pentru e#ecutarea o(ligatiei de restituire. (2) -el care ignora impotri irea titularului este raspunzator pentru pre2udiciile cauzate c3iar si din cea mai usoara culpa. 8e&tiunea inoportuna #rt. 1.))9 1ctele si c3eltuielile care! 'ara a 'i necesare sau utile! au 'ost e'ectuate pe perioada gestiunii il o(liga pe gerat la restituire numai in masura in care i-au procurat reun a anta2. Rati0icarea ge&tiunii #rt. 1.)+0 "n pri inta actelor 2uridice! gestiunea rati'icata produce! de la data cand a 'ost inceputa! e'ectele unui mandat. 4ectiunea 2 $ Plata nedatorata Notiune #rt. 1.)+1 (1) -el care plateste 'ara a datora are dreptul la restituire. (2) &u este supus restituirii ceea ce s-a platit cu titlu de li(eralitate sau gestiune de a'aceri. ($) Se prezuma! pana la pro(a contrara! ca plata s-a 'acut cu intentia de a stinge o datorie proprie. Plata pri*ita cu buna$credinta de creditor #rt. 1.)+2 (1) /estituirea nu poate 'i dispusa atunci cand! in urma platii! cel care a primit-o cu (una-credinta a lasat sa se implineasca termenul de prescriptie ori s-a lipsit! in orice mod! de titlul sau de creanta sau a renuntat la garantiile creantei. (2) "n acest caz! cel care a platit are drept de regres impotri a ade aratului de(itor in temeiul su(rogatiei legale in drepturile creditorului platit.

Re&tituirea platii anticipate #rt. 1.)+) -eea ce de(itorul a platit inainte de implinirea termenului suspensi nu se poate restitui decat atunci cand plata s-a 'acut prin dol sau iolenta. De asemenea! este supusa restituirii si plata 'acuta inainte de indeplinirea conditiei suspensi e. Reguli aplicabile re&tituirii #rt. 1.)++ /estituirea platii nedatorate se 'ace potri it dispozitiilor art. 1.,$)9 1.,%:. 4ectiunea ) $ !*bogatirea 0ara 3u&ta cau'a Conditii #rt. 1.)+-el care! in mod neimputa(il! s-a im(ogatit 'ara 2usta cauza in detrimentul altuia este o(ligat la restituire! in masura pierderii patrimoniale su'erite de cealalta persoana! dar 'ara a 'i tinut dincolo de limita propriei sale im(ogatiri. !*bogatirea 3u&ti0icata #rt. 1.)+. "m(ogatirea este 2usti'icata atunci cand rezulta; a) din e#ecutarea unei o(ligatii ala(ile< () din nee#ercitarea de catre cel pagu(it a unui drept contra celui im(ogatit< c) dintr-un act indeplinit de cel pagu(it in interesul sau personal si e#clusi ! pe riscul sau ori! dupa caz! cu intentia de a grati'ica. Conditiile &i intinderea re&tituirii #rt. 1.)+7 (1) /estituirea nu este datorata decat daca im(ogatirea su(zista la data sesizarii instantei. (2) -el care s-a im(ogatit este o(ligat la restituire! in conditiile pre azute la art. 1.,$: si urmatoarele. Caracterul &ub&idiar #rt. 1.)+8 -ererea de restituire nu poate 'i admisa! daca cel pre2udiciat are dreptul la o alta actiune pentru a o(tine ceea ce ii este datorat. Capitolul !2 $ Ra&punderea civila 4ectiunea 1 $ %i&po'itii generale Ra&punderea delictuala #rt. 1.)+9 (1) .rice persoana are indatorirea sa respecte regulile de conduita pe care legea sau o(iceiul locului le impune si sa nu aduca atingere! prin actiunile ori inactiunile sale! drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. (2) -el care! a and discernamant! incalca aceasta indatorire raspunde de toate pre2udiciile cauzate! 'iind o(ligat sa le repare integral. ($) "n cazurile anume pre azute de lege! o persoana este o(ligata sa repare pre2udiciul cauzat de

'apta altuia! de lucrurile ori animalele a'late su( paza sa! precum si de ruina edi'iciului. (%) /aspunderea pentru pre2udiciile cauzate de produsele cu de'ecte se sta(ileste prin lege speciala. Ra&punderea contractuala #rt. 1.)-0 (1) .rice persoana tre(uie sa isi e#ecute o(ligatiile pe care le-a contractat. (2) 1tunci cand! 'ara 2usti'icare! nu isi indeplineste aceasta indatorire! ea este raspunzatoare de pre2udiciul cauzat celeilalte parti si este o(ligata sa repare acest pre2udiciu! in conditiile legii. ($) Daca prin lege nu se pre ede alt'el! niciuna dintre parti nu poate inlatura aplicarea regulilor raspunderii contractuale pentru a opta in 'a oarea altor reguli care i-ar 'i mai 'a ora(ile. 4ectiunea 2 $ Cau'e e/oneratoare de ra&pundere 6orta *a3ora &i ca'ul 0ortuit #rt. 1.)-1 (1) Daca legea nu pre ede alt'el sau partile nu con in contrariul! raspunderea este inlaturata atunci cand pre2udiciul este cauzat de 'orta ma2ora sau de caz 'ortuit. (2) 6orta ma2ora este orice e eniment e#tern! impre izi(il! a(solut in inci(il si ine ita(il. ($) -azul 'ortuit este un e eniment care nu poate 'i pre azut si nici impiedicat de catre cel care ar 'i 'ost c3emat sa raspunda daca e enimentul nu s-ar 'i produs. (%) Daca! potri it legii! de(itorul este e#onerat de raspundere contractuala pentru un caz 'ortuit! el este! de asemenea! e#onerat si in caz de 'orta ma2ora. 6apta victi*ei &au a tertului #rt. 1.)-2 6apta ictimei insesi si 'apta tertului inlatura raspunderea c3iar daca nu au caracteristicile 'ortei ma2ore! ci doar pe cele ale cazului 'ortuit! insa numai in cazurile in care! potri it legii sau con entiei partilor! cazul 'ortuit este e#onerator de raspundere. /ercitiul drepturilor #rt. 1.)-) -el care cauzeaza un pre2udiciu prin c3iar e#ercitiul drepturilor sale nu este o(ligat sa il repare! cu e#ceptia cazului in care dreptul este e#ercitat a(uzi . #lte cau'e de e/onerare #rt. 1.)-+ 4ictima nu poate o(tine repararea pre2udiciului cauzat de persoana care i-a acordat a2utor in mod dezinteresat sau de lucrul! animalul ori edi'iciul de care s-a 'olosit cu titlu gratuit decat daca do edeste intentia sau culpa gra a a celui care! potri it legii! ar 'i 'ost c3emat sa raspunda. Clau'e privind ra&punderea #rt. 1.)-(1) &u se poate e#clude sau limita! prin con entii sau acte unilaterale! raspunderea pentru pre2udiciul material cauzat altuia printr-o 'apta sa arsita cu intentie sau din culpa gra a. (2) Sunt ala(ile clauzele care e#clud raspunderea pentru pre2udiciile cauzate! printr-o simpla imprudenta sau negli2enta! (unurilor ictimei. ($) /aspunderea pentru pre2udiciile cauzate integritatii 'izice sau psi3ice ori sanatatii nu poate 'i inlaturata ori diminuata decat in conditiile legii. (%) Declaratia de acceptare a riscului producerii unui pre2udiciu nu constituie! prin ea insasi! renuntarea ictimei la dreptul de a o(tine plata despagu(irilor.

#nunturi privitoare la ra&pundere #rt. 1.)-. (1) +n anunt care e#clude sau limiteaza raspunderea contractuala! indi'erent daca este adus ori nu la cunostinta pu(licului! nu are niciun e'ect decat daca acela care il in oca 'ace do ada ca cel pre2udiciat cunostea e#istenta anuntului la momentul inc3eierii contractului. (2) *rintr-un anunt nu poate 'i e#clusa sau limitata raspunderea delictuala pentru pre2udiciile cauzate ictimei. +n asemenea anunt poate a ea insa aloarea semnalarii unui pericol! 'iind aplica(ile! dupa impre2urari! dispozitiile art. 1.$71 alin. (1). 4ectiunea ) $ Ra&punderea pentru 0apta proprie Conditiile ra&punderii #rt. 1.)-7 (1) -el care cauzeaza altuia un pre2udiciu printr-o 'apta ilicita! sa arsita cu ino atie! este o(ligat sa il repare. (2) 1utorul pre2udiciului raspunde pentru cea mai usoara culpa. Criterii particulare de apreciere a vinovatiei #rt. 1.)-8 *entru aprecierea ino atiei se a tine seama de impre2urarile in care s-a produs pre2udiciul! straine de persoana autorului 'aptei! precum si! daca este cazul! de 'aptul ca pre2udiciul a 'ost cauzat de un pro'esionist in e#ploatarea unei intreprinderi. Repararea pre3udiciului con&tand in vata*area unui intere& #rt. 1.)-9 1utorul 'aptei ilicite este o(ligat sa repare pre2udiciul cauzat si cand acesta este urmare a atingerii aduse unui interes al altuia! daca interesul este legitim! serios si! prin 'elul in care se mani'esta! creeaza aparenta unui drept su(iecti . Legiti*a aparare #rt. 1.).0 (1) &u datoreaza despagu(ire cel care! 'iind in legitima aparare! a cauzat agresorului un pre2udiciu. (2) -u toate acestea! a putea 'i o(ligat la plata unei indemnizatii adec ate si ec3ita(ile cel care a sa arsit o in'ractiune prin depasirea limitelor legitimei aparari. 4tarea de nece&itate #rt. 1.).1 -el care! a'lat in stare de necesitate! a distrus sau a deteriorat (unurile altuia pentru a se apara pe sine ori (unurile proprii de un pre2udiciu sau pericol iminent este o(ligat sa repare pre2udiciul cauzat! potri it regulilor aplica(ile im(ogatirii 'ara 2usta cauza. (bligatia tertului de reparare a pre3udiciului #rt. 1.).2 Daca! in cazurile pre azute la art. 1.$,0 alin. (2) si art. 1.$,1! 'apta pagu(itoare a 'ost sa arsita in interesul unei terte persoane! cel pre2udiciat se a indrepta impotri a acesteia in temeiul im(ogatirii 'ara 2usta cauza. %ivulgarea &ecretului co*ercial #rt. 1.).) . persoana se poate e#onera de raspundere pentru pre2udiciul cauzat prin di ulgarea secretului comercial do edind ca di ulgarea a 'ost impusa de impre2urari gra e ce pri eau sanatatea sau siguranta pu(lica.

!ndeplinirea unei activitati i*pu&e ori per*i&e de lege #rt. 1.).+ "ndeplinirea unei acti itati impuse ori permise de lege sau ordinul superiorului nu il e#onereaza de raspundere pe cel care putea sa isi dea seama de caracterul ilicit al 'aptei sale sa arsite in asemenea impre2urari. 0ectele 7otararii penale #rt. 1.)."nstanta ci ila nu este legata de dispozitiile legii penale si nici de 3otararea de'initi a de ac3itare sau de incetare a procesului penal in ceea ce pri este e#istenta pre2udiciului ori a ino atiei autorului 'aptei ilicite. Ra&punderea *inorului &i a celui pu& &ub interdictie 3udecatorea&ca #rt. 1.).. (1) 8inorul care nu a implinit arsta de 1% ani sau persoana pusa su( interdictie 2udecatoreasca nu raspunde de pre2udiciul cauzat! daca nu se do edeste discernamantul sau la data sa arsirii 'aptei. (2) 8inorul care a implinit arsta de 1% ani raspunde de pre2udiciul cauzat! in a'ara de cazul in care do edeste ca a 'ost lipsit de discernamant la data sa arsirii 'aptei. Ra&punderea altor per&oane lip&ite de di&cerna*ant #rt. 1.).7 (1) -el care a cauzat un pre2udiciu nu este raspunzator daca in momentul in care a sa arsit 'apta pagu(itoare era intr-o stare! c3iar remelnica! de tul(urare a mintii care l-a pus in neputinta de asi da seama de urmarile 'aptei sale. (2) -u toate acestea! cel care a cauzat pre2udiciul este raspunzator! daca starea remelnica de tul(urare a mintii a 'ost pro ocata de el insusi! prin (etia produsa de alcool! de stupe'iante sau de alte su(stante. (bligatia &ub&idiara de inde*ni'are a victi*ei #rt. 1.).8 (1) Lipsa discernamantului nu il scuteste pe autorul pre2udiciului de plata unei indemnizatii catre ictima ori de cate ori nu poate 'i anga2ata raspunderea persoanei care a ea! potri it legii! indatorirea de a-l supra eg3ea. (2) "ndemnizatia a 'i sta(ilita intr-un cuantum ec3ita(il! tinandu-se seama de starea patrimoniala a partilor. Ra&punderea altor per&oane #rt. 1.).9 (1) -el care l-a indemnat sau l-a determinat pe altul sa cauzeze un pre2udiciu! l-a a2utat in orice 'el sa il pricinuiasca sau! cu (una stiinta! a tainuit (unuri ce pro eneau dintr-o 'apta ilicita ori a tras 'oloase din pre2udicierea altuia raspunde solidar cu autorul 'aptei. (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in pri inta celui care! in orice 'el! a impiedicat ori a intarziat c3emarea in 2udecata a autorului 'aptei ilicite. !*po&ibilitatea de individuali'are a autorului 0aptei ilicite #rt. 1.)70 Daca pre2udiciul a 'ost cauzat prin actiunea simultana sau succesi a a mai multor persoane! 'ara sa se poata sta(ili ca a 'ost cauzat sau! dupa caz! ca nu putea 'i cauzat prin 'apta reuneia dintre ele! toate aceste persoane or raspunde solidar 'ata de ictima. 2inovatia co*una. Pluralitatea de cau'e #rt. 1.)71 (1) "n cazul in care ictima a contri(uit cu intentie sau din culpa la cauzarea ori la marirea pre2udiciului sau nu le-a e itat! in tot sau in parte! desi putea sa o 'aca! cel c3emat sa raspunda a

'i tinut numai pentru partea de pre2udiciu pe care a pricinuit-o. (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in cazul in care la cauzarea pre2udiciului au contri(uit atat 'apta sa arsita de autor! cu intentie sau din culpa! cat si 'orta ma2ora! cazul 'ortuit ori 'apta tertului pentru care autorul nu este o(ligat sa raspunda. 4ectiunea + $ Ra&punderea pentru 0apta altuia Ra&punderea pentru 0apta *inorului &au a celui pu& &ub interdictie #rt. 1.)72 (1) -el care in temeiul legii! al unui contract ori al unei 3otarari 2udecatoresti este o(ligat sa supra eg3eze un minor sau o persoana pusa su( interdictie raspunde de pre2udiciul cauzat altuia de catre aceste din urme persoane. (2) /aspunderea su(zista c3iar in cazul cand 'aptuitorul! 'iind lipsit de discernamant! nu raspunde pentru 'apta proprie. ($) -el o(ligat la supra eg3ere este e#onerat de raspundere numai daca do edeste ca nu a putut impiedica 'apta pre2udicia(ila. "n cazul parintilor sau! dupa caz! al tutorilor! do ada se considera a 'i 'acuta numai daca ei pro(eaza ca 'apta copilului constituie urmarea unei alte cauze decat modul in care si-au indeplinit indatoririle decurgand din e#ercitiul autoritatii parintesti. Ra&punderea co*itentilor pentru prepu&i #rt. 1.)7) (1) -omitentul este o(ligat sa repare pre2udiciul cauzat de prepusii sai ori de cate ori 'apta sa arsita de acestia are legatura cu atri(utiile sau cu scopul 'unctiilor incredintate. (2) 0ste comitent cel care! in irtutea unui contract sau in temeiul legii! e#ercita directia! supra eg3erea si controlul asupra celui care indeplineste anumite 'unctii sau insarcinari in interesul sau ori al altuia. ($) -omitentul nu raspunde daca do edeste ca ictima cunostea sau! dupa impre2urari! putea sa cunoasca! la data sa arsirii 'aptei pre2udicia(ile! ca prepusul a actionat 'ara nicio legatura cu atri(utiile sau cu scopul 'unctiilor incredintate. Corelatia 0or*elor de ra&pundere pentru 0apta altei per&oane #rt. 1.)7+ (1) *arintii nu raspund daca 'ac do ada ca sunt indeplinite cerintele raspunderii persoanei care a ea o(ligatia de supra eg3ere a minorului. (2) &icio alta persoana! in a'ara comitentului! nu raspunde pentru 'apta pre2udicia(ila sa arsita de minorul care a ea calitatea de prepus. -u toate acestea! in cazul in care comitentul este parintele minorului care a sa arsit 'apta ilicita! ictima are dreptul de a opta asupra temeiului raspunderii. 4ectiunea - $ Ra&punderea pentru pre3udiciul cau'at de ani*ale &au de lucruri Ra&punderea pentru pre3udiciile cau'ate de ani*ale #rt. 1.)7*roprietarul unui animal sau cel care se ser este de el raspunde! independent de orice culpa! de pre2udiciul cauzat de animal! c3iar daca acesta a scapat de su( paza sa. Ra&punderea pentru pre3udiciile cau'ate de lucruri #rt. 1.)7. (1) .ricine este o(ligat sa repare! independent de orice culpa! pre2udiciul cauzat de lucrul a'lat su( paza sa. (2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplica(ile si in cazul coliziunii unor e3icule sau in alte cazuri

similare. -u toate acestea! in ast'el de cazuri! sarcina repararii tuturor pre2udiciilor a re eni numai celui a carui 'apta culpa(ila intruneste! 'ata de ceilalti! conditiile 'ortei ma2ore. Notiunea de pa'a #rt. 1.)77 "n intelesul dispozitiilor art. 1.$7) si 1.$7,! are paza animalului sau a lucrului proprietarul ori cel care! in temeiul unei dispozitii legale sau al unui contract ori c3iar numai in 'apt! e#ercita in mod independent controlul si supra eg3erea asupra animalului sau a lucrului si se ser este de acesta in interes propriu. Ra&punderea pentru ruina edi0iciului #rt. 1.)78 *roprietarul unui edi'iciu sau al unei constructii de orice 'el este o(ligat sa repare pre2udiciul cauzat prin ruina lor ori prin desprinderea unor parti din ele! daca aceasta este urmarea lipsei de intretinere sau a unui iciu de constructie. #lte ca'uri de ra&pundere #rt. 1.)79 (1) -el care ocupa un imo(il! c3iar 'ara niciun titlu! raspunde pentru pre2udiciul cauzat prin caderea sau aruncarea din imo(il a unui lucru. (2) Daca! in cazul pre azut la alin. (1)! sunt indeplinite si conditiile raspunderii pentru pre2udiciile cauzate de lucruri! ictima are un drept de optiune in ederea repararii pre2udiciului. Cau'e de e/onerare #rt. 1.)80 "n cazurile pre azute la art. 1.$7)! 1.$7,! 1.$78 si 1.$7: nu e#ista o(ligatie de reparare a pre2udiciului! atunci cand acesta este cauzat e#clusi de 'apta ictimei insesi ori a unui tert sau este urmarea unui caz de 'orta ma2ora. 4ectiunea . $ Repararea pre3udiciului in ca'ul ra&punderii delictuale (biectul reparatiei #rt. 1.)81 (1) .rice pre2udiciu da dreptul la reparatie. (2) Dreptul la reparatie se naste din ziua cauzarii pre2udiciului! c3iar daca acest drept nu poate 'i alori'icat imediat. ($) Dreptului la reparatie ii sunt aplica(ile! de la data nasterii sale! toate dispozitiile legale pri ind e#ecutarea! transmisiunea! trans'ormarea si stingerea o(ligatiilor. Ra&punderea &olidara #rt. 1.)82 -ei care raspund pentru o 'apta pre2udicia(ila sunt tinuti solidar la reparatie 'ata de cel pre2udiciat. Raporturile dintre debitori #rt. 1.)8) "ntre cei care raspund solidar! sarcina reparatiei se imparte proportional in masura in care 'iecare a participat la cauzarea pre2udiciului ori potri it cu intentia sau cu gra itatea culpei 'iecaruia! daca aceasta participare nu poate 'i sta(ilita. "n cazul in care nici ast'el nu se poate imparti sarcina reparatiei! 'iecare a contri(ui in mod egal la repararea pre2udiciului. %reptul de regre& #rt. 1.)8+ (1) -el care raspunde pentru 'apta altuia se poate intoarce impotri a aceluia care a cauzat

pre2udiciul! cu e#ceptia cazului in care acesta din urma nu este raspunzator pentru pre2udiciul cauzat. (2) -and cel care raspunde pentru 'apta altuia este statul! 8inisterul 6inantelor *u(lice se a intoarce in mod o(ligatoriu! pe cale 2udiciara! impotri a aceluia care a cauzat pre2udiciul! in masura in care acesta din urma este raspunzator! potri it legii speciale! pentru producerea acelui pre2udiciu. ($) Daca pre2udiciul a 'ost cauzat de mai multe persoane! cel care! 'iind raspunzator pentru 'apta uneia dintre ele! a platit despagu(irea se poate intoarce si impotri a celorlalte persoane care au contri(uit la cauzarea pre2udiciului sau! daca a 'i cazul! impotri a celor care raspund pentru acestea. "n toate cazurile! regresul a 'i limitat la ceea ce depaseste partea ce re ine persoanei pentru care se raspunde si nu poate depasi partea din despagu(ire ce re ine 'iecareia dintre persoanele impotri a carora se e#ercita regresul. (%) "n toate cazurile! cel care e#ercita regresul nu poate recupera partea din despagu(ire care corespunde propriei sale contri(utii la cauzarea pre2udiciului. !ntinderea reparatiei #rt. 1.)8(1) *re2udiciul se repara integral! daca prin lege nu se pre ede alt'el. (2) Se or putea acorda despagu(iri si pentru un pre2udiciu iitor daca producerea lui este neindoielnica. ($) Despagu(irea tre(uie sa cuprinda pierderea su'erita de cel pre2udiciat! castigul pe care in conditii o(isnuite el ar 'i putut sa il realizeze si de care a 'ost lipsit! precum si c3eltuielile pe care le-a 'acut pentru e itarea sau limitarea pre2udiciului. (%) Daca 'apta ilicita a determinat si pierderea sansei de a o(tine un a anta2 sau de a e ita o pagu(a! reparatia a 'i proportionala cu pro(a(ilitatea o(tinerii a anta2ului ori! dupa caz! a e itarii pagu(ei! tinand cont de impre2urari si de situatia concreta a ictimei. 6or*ele reparatiei #rt. 1.)8. (1) /epararea pre2udiciului se 'ace in natura! prin resta(ilirea situatiei anterioare! iar daca aceasta nu este cu putinta ori daca ictima nu este interesata de reparatia in natura! prin plata unei despagu(iri! sta(ilite prin acordul partilor sau! in lipsa! prin 3otarare 2udecatoreasca. (2) La sta(ilirea despagu(irii se a a ea in edere! daca prin lege nu se pre ede alt'el! data producerii pre2udiciului. ($) Daca pre2udiciul are un caracter de continuitate! despagu(irea se acorda su( 'orma de prestatii periodice. (%) "n cazul pre2udiciului iitor! despagu(irea! indi'erent de 'orma in care s-a acordat! a putea 'i sporita! redusa sau suprimata! daca! dupa sta(ilirea ei! pre2udiciul s-a marit! s-a micsorat ori a incetat. 2ata*area integritatii corporale &au a &anatatii #rt. 1.)87 (1) "n caz de atamare a integritatii corporale sau a sanatatii unei persoane! despagu(irea tre(uie sa cuprinda! in conditiile art. 1.$88 si 1.$8:! dupa caz! ec3i alentul castigului din munca de care cel pagu(it a 'ost lipsit sau pe care este impiedicat sa il do(andeasca! prin e'ectul pierderii sau reducerii capacitatii sale de munca. "n a'ara de aceasta! despagu(irea tre(uie sa acopere c3eltuielile de ingri2ire medicala si! daca a 'i cazul! c3eltuielile determinate de sporirea ne oilor de iata ale celui pagu(it! precum si orice alte pre2udicii materiale. (2) Despagu(irea pentru pierderea sau nerealizarea castigului din munca se acorda! tinandu-se seama si de sporirea ne oilor de iata ale celui pre2udiciat! su( 'orma de prestatii (anesti

periodice. La cererea ictimei! instanta a putea acorda despagu(irea! pentru moti e temeinice! su( 'orma unei sume glo(ale. ($) "n toate cazurile! instanta a putea acorda celui pagu(it o despagu(ire pro izorie pentru acoperirea ne oilor urgente. 4tabilirea pierderii &i a nereali'arii ca&tigului din *unca #rt. 1.)88 (1) Despagu(irea pentru pierderea sau nerealizarea castigului din munca se a sta(ili pe (aza enitului mediu lunar net din munca al celui pagu(it din ultimul an inainte de pierderea sau reducerea capacitatii sale de munca ori! in lipsa! pe (aza enitului lunar net pe care l-ar 'i putut realiza! tinandu-se seama de cali'icarea pro'esionala pe care o a ea sau ar 'i a ut-o la terminarea pregatirii pe care era in curs sa o primeasca. (2) -u toate acestea! daca cel pagu(it 'ace do ada posi(ilitatii o(tinerii unui enit din munca mai mare in (aza unui contract inc3eiat in ultimul an! iar acesta nu a 'ost pus in e#ecutare! se a tine seama in sta(ilirea despagu(irii de aceste enituri. ($) Daca cel pagu(it nu a ea o cali'icare pro'esionala si nici nu era in curs sa o primeasca! despagu(irea se a sta(ili pe (aza salariului minim net pe economie. 2ata*area *inorului #rt. 1.)89 (1) Daca cel care a su'erit atamarea integritatii corporale sau a sanatatii este un minor! despagu(irea sta(ilita potri it pre ederilor art. 1.$88 alin. (1) a 'i datorata de la data cand! in mod normal! minorul si-ar 'i terminat pregatirea pro'esionala pe care o primea. (2) *ana la acea data! daca minorul a ea un castig la momentul atamarii! despagu(irea se a sta(ili pe (aza castigului de care a 'ost lipsit! iar daca nu a ea un castig! potri it dispozitiilor art. 1.$88! care se aplica in mod corespunzator. 1ceasta din urma despagu(ire a 'i datorata de la data cand minorul a implinit arsta pre azuta de lege pentru a putea 'i parte intr-un raport de munca. Per&oana indreptatita la de&pagubire in ca' de dece& #rt. 1.)90 (1) Despagu(irea pentru pre2udiciile cauzate prin decesul unei persoane se cu ine numai celor indreptatiti! potri it legii! la intretinere din partea celui decedat. (2) -u toate acestea! instanta! tinand seama de impre2urari! poate acorda despagu(ire si celui caruia ictima! 'ara a 'i o(ligata de lege! ii presta intretinere in mod curent. ($) La sta(ilirea despagu(irii se a tine seama de ne oile celui pagu(it! precum si de eniturile pe care! in mod normal! cel decedat le-ar 'i a ut pe timpul pentru care s-a acordat despagu(irea. Dispozitiile art. 1.$8791.$8: se aplica in mod corespunzator. Repararea pre3udiciului nepatri*onial #rt. 1.)91 (1) "n caz de atamare a integritatii corporale sau a sanatatii! poate 'i acordata si o despagu(ire pentru restrangerea posi(ilitatilor de iata 'amiliala si sociala. (2) "nstanta 2udecatoreasca a putea! de asemenea! sa acorde despagu(iri ascendentilor! descendentilor! 'ratilor! surorilor si sotului! pentru durerea incercata prin moartea ictimei! precum si oricarei alte persoane care! la randul ei! ar putea do edi e#istenta unui asemenea pre2udiciu. ($) Dreptul la despagu(ire pentru atingerile aduse drepturilor inerente personalitatii oricarui su(iect de drept a putea 'i cedat numai in cazul cand a 'ost sta(ilit printr-o tranzactie sau printr-o 3otarare 2udecatoreasca de'initi a. (%) Dreptul la despagu(ire! recunoscut potri it dispozitiilor prezentului articol! nu trece la

mostenitori. 1cestia il pot insa e#ercita! daca actiunea a 'ost pornita de de'unct. ()) Dispozitiile art. 2)$92), raman aplica(ile. C7eltuieli de ingri3ire a &anatatii. C7eltuieli de in*or*antare #rt. 1.)92 -el care a 'acut c3eltuieli pentru ingri2irea sanatatii ictimei sau! in caz de deces al acesteia! pentru inmormantare are dreptul la inapoierea lor de la cel care raspunde pentru 'apta ce a prile2uit aceste c3eltuieli. %e&pagubirea in raport cu a3utorul &i pen&ia #rt. 1.)9) (1) Daca in cadrul asigurarilor sociale s-a recunoscut dreptul la un a2utor sau la o pensie! reparatia este datorata numai in masura in care pagu(a su'erita prin atamare sau moarte depaseste a2utorul ori pensia. (2) -at timp a2utorul sau pensia nu a 'ost e'ecti acordata sau! dupa caz! re'uzata celui pagu(it! instanta nu il poate o(liga pe cel c3emat sa raspunda decat la o despagu(ire pro izorie! in conditiile dispozitiilor art. 1.$87 alin. ($). Prorogarea ter*enului pre&criptiei #rt. 1.)9+ "n toate cazurile in care despagu(irea deri a dintr-un 'apt supus de legea penala unei prescriptii mai lungi decat cea ci ila! termenul de prescriptie a raspunderii penale se aplica si dreptului la actiunea in raspundere ci ila. 4u&pendarea pre&criptiei #rt. 1.)9*rescriptia dreptului la actiune cu pri ire la repararea pre2udiciului cauzat prin atamarea integritatii corporale sau a sanatatii ori prin decesul unei persoane este suspendata pana la sta(ilirea pensiei sau a a2utoarelor ce s-ar cu eni! in cadrul asigurarilor sociale! celui indreptatit la reparatie. Titlul !!! $ "odalitatile obligatiilor

Capitolul ! $ %i&po'itii generale Categorii de obligatii #rt. 1.)9. (1) .(ligatiile pot 'i pure si simple! o(ligatii simple sau a'ectate de modalitati. (2) .(ligatiile pure si simple nu sunt suscepti(ile de modalitati. (bligatii &i*ple #rt. 1.)97 (1) .(ligatia simpla nu este a'ectata de termen sau conditie si poate 'i e#ecutata imediat! din proprie initiati a sau la cererea creditorului. (2) .(ligatia este simpla! iar nu conditionala! daca e'icacitatea sau des'iintarea ei depinde de un e eniment care! 'ara ca partile sa stie! a usese de2a loc in momentul in care de(itorul s-a o(ligat su( conditie. (bligatii a0ectate de *odalitati #rt. 1.)98

.(ligatiile pot 'i a'ectate de termen sau conditie. Capitolul !! $ Conditia (bligatia conditionala #rt. 1.)99 0ste a'ectata de conditie o(ligatia a carei e'icacitate sau des'iintare depinde de un e eniment iitor si nesigur. Conditia &u&pen&iva #rt. 1.+00 -onditia este suspensi a atunci cand de indeplinirea sa depinde e'icacitatea o(ligatiei. Conditia re'olutorie #rt. 1.+01 (1) -onditia este rezolutorie atunci cand indeplinirea ei determina des'iintarea o(ligatiei. (2) *ana la pro(a contrara! conditia se prezuma a 'i rezolutorie ori de cate ori scadenta o(ligatiilor principale preceda momentul la care conditia s-ar putea indeplini. Conditia i*po&ibila, ilicita &au i*orala #rt. 1.+02 -onditia imposi(ila! contrara legii sau (unelor mora uri este considerata nescrisa! iar daca este insasi cauza contractului! atrage nulitatea a(soluta a acestuia. Conditia pur pote&tativa #rt. 1.+0) .(ligatia contractata su( o conditie suspensi a ce depinde e#clusi de ointa de(itorului nu produce niciun e'ect. Con&tatarea indeplinirii conditiei #rt. 1.+0+ (1) "ndeplinirea conditiei se apreciaza dupa criteriile sta(ilite de parti sau pe care acestea este pro(a(il sa le 'i a ut in edere dupa impre2urari. (2) -and o(ligatia este contractata su( conditia producerii unui e eniment intr-un anumit termen! conditia este socotita neindeplinita daca termenul s-a implinit 'ara ca e enimentul sa se produca. "n lipsa unui termen! conditia se considera neindeplinita numai atunci cand este sigur ca e enimentul nu se a produce. ($) 1tunci cand o(ligatia este contractata su( conditia ca un e eniment nu se a produce intr-un anumit termen! conditia se considera indeplinita daca este sigur ca e enimentul nu se a produce. "n lipsa unui termen! conditia nu se considera indeplinita decat atunci cand este sigur ca e enimentul nu se a produce. (%) *artea interesata poate cere oricand instantei sa constate indeplinirea sau neindeplinirea conditiei. %eter*inarea indeplinirii &au neindeplinirii conditiei #rt. 1.+0(1) -onditia se considera indeplinita daca de(itorul o(ligat su( aceasta conditie impiedica realizarea ei. (2) -onditia se considera neindeplinita daca partea interesata de indeplinirea conditiei determina! cu rea-credinta! realizarea e enimentului. Renuntarea la conditie #rt. 1.+0.

(1) *artea in al carei interes e#clusi a 'ost stipulata conditia este li(era sa renunte unilateral la aceasta atat timp cat conditia nu s-a indeplinit. (2) /enuntarea la conditie 'ace ca o(ligatia sa 'ie simpla. 0ectele indeplinirii conditiei #rt. 1.+07 (1) -onditia indeplinita este prezumata a produce e'ecte retroacti ! din momentul inc3eierii contractului! daca din ointa partilor! natura contractului ori dispozitiile legale nu rezulta contrariul. (2) "n cazul contractelor cu e#ecutare continua sau succesi a a'ectate de o conditie rezolutorie! indeplinirea acesteia! in lipsa unei stipulatii contrare! nu are niciun e'ect asupra prestatiilor de2a e#ecutate. ($) 1tunci cand conditia suspensi a produce e'ecte retroacti e! in caz de indeplinire! de(itorul este o(ligat la e#ecutare ca si cum o(ligatia ar 'i 'ost simpla. 1ctele inc3eiate de proprietarul su( conditie suspensi a sunt ala(ile si! in cazul indeplinirii conditiei! produc e'ecte de la data inc3eierii lor. (%) 1tunci cand conditia rezolutorie produce e'ecte retroacti e! in caz de indeplinire! 'iecare dintre parti este o(ligata sa restituie celeilalte prestatiile pe care le-a primit in temeiul o(ligatiei ca si cum aceasta nu ar 'i e#istat niciodata. Dispozitiile pri itoare la restituirea prestatiilor se aplica in mod corespunzator. Tran&*iterea obligatiei conditionale #rt. 1.+08 (1) .(ligatia a'ectata de conditie este transmisi(ila! drepturile do(anditorului 'iind insa supuse aceleiasi conditii. (2) .(ligatia a'ectata de conditie se poate prelua! dispozitiile art. 1.)::91.,08 aplicandu-se in mod corespunzator. #ctele con&ervatorii #rt. 1.+09 -reditorul poate! c3iar inainte de indeplinirea conditiei! sa 'aca orice acte de conser are a dreptului sau. 6ructele cule&e inaintea indeplinirii conditiei #rt. 1.+10 "n lipsa de stipulatie sau pre edere legala contrara! 'ructele culese ori incasate inaintea indeplinirii conditiei se cu in proprietarului su( conditie rezolutorie. Capitolul !!! $ Ter*enul (bligatia a0ectata de ter*en #rt. 1.+11 (1) .(ligatia este a'ectata de termen atunci cand e#ecutarea sau stingerea ei depinde de un e eniment iitor si sigur. (2) >ermenul poate 'i sta(ilit de parti sau de instanta ori pre azut de lege. Categorii de ter*ene #rt. 1.+12 (1) >ermenul este suspensi atunci cand! pana la implinirea lui! este amanata scadenta o(ligatiei. (2) >ermenul este e#tincti atunci cand! la implinirea lui! o(ligatia se stinge.

1ene0iciul ter*enului #rt. 1.+1) (1) >ermenul pro'ita de(itorului! a'ara de cazul cand din lege! din ointa partilor sau din impre2urari rezulta ca a 'ost stipulat in 'a oarea creditorului sau a am(elor parti. (2) -el ce are (ene'iciul e#clusi al termenului poate renunta oricand la acesta! 'ara consimtamantul celeilalte parti. 0ectul ter*enului &u&pen&iv #rt. 1.+1+ -eea ce este datorat cu termen nu se poate cere inainte de implinirea acestuia! dar ceea ce s-a e#ecutat de (una oie si in cunostinta de cauza inainte de implinirea termenului nu este supus restituirii. 4tabilirea 3udiciara a ter*enului #rt. 1.+1(1) 1tunci cand partile con in sa amane sta(ilirea termenului sau lasa uneia dintre ele sarcina de a-l sta(ili si cand! dupa o durata rezona(ila de timp! termenul nu a 'ost inca sta(ilit! instanta poate! la cererea uneia dintre parti! sa 'i#eze termenul tinand seama de natura o(ligatiei! de situatia partilor si de orice alte impre2urari. (2) "nstanta poate! de asemenea! sa 'i#eze termenul atunci cand! prin natura sa! o(ligatia presupune un termen si nu e#ista nicio con entie prin care acesta sa poata 'i determinat. ($) -ererea pentru sta(ilirea termenului se solutioneaza potri it regulilor aplica(ile ordonantei presedintiale! 'iind supusa prescriptiei! care incepe sa curga de la data inc3eierii contractului. Calculul ter*enelor #rt. 1.+1. -alculul termenelor! indi'erent de durata si iz orul lor! se 'ace potri it regulilor sta(ilite in titlul """ din cartea a 4"-a. %ecaderea din bene0iciul ter*enului #rt. 1.+17 (1) De(itorul decade din (ene'iciul termenului daca se a'la in stare de insol a(ilitate sau! dupa caz! de insol enta declarata in conditiile legii! precum si atunci cand! cu intentie sau dintr-o culpa gra a! diminueaza prin 'apta sa garantiile constituite in 'a oarea creditorului sau nu constituie garantiile promise. (2) "n sensul pre ederilor alin. (1)! starea de insol a(ilitate rezulta din in'erioritatea acti ului patrimonial ce poate 'i supus! potri it legii! e#ecutarii silite! 'ata de aloarea totala a datoriilor e#igi(ile. Daca prin lege nu se pre ede alt'el! aceasta stare se constata de instanta! care! in acest scop! poate tine seama de anumite impre2urari! precum disparitia intempesti a a de(itorului! neplata unor datorii de enite scadente! declansarea impotri a sa a unei proceduri de e#ecutare silita si altele asemenea. ($) Decaderea din (ene'iciul termenului poate 'i ceruta si atunci cand! din culpa sa! de(itorul a2unge in situatia de a nu mai satis'ace o conditie considerata esentiala de creditor la data inc3eierii contractului. "n acest caz! este necesar sa se 'i stipulat e#pres caracterul esential al conditiei si posi(ilitatea sanctiunii decaderii! precum si sa 'i e#istat un interes legitim pentru creditor sa considere conditia respecti a drept esentiala. /igibilitatea anticipata #rt. 1.+18 /enuntarea la termen sau decaderea din (ene'iciul termenului 'ace ca o(ligatia sa de ina de indata e#igi(ila. !nopo'abilitatea decaderii din ter*en #rt. 1.+19

Decaderea din (ene'iciul termenului a unui de(itor! c3iar solidar! nu este opoza(ila celorlalti code(itori. Nereali'area eveni*entului #rt. 1.+20 Daca un e eniment pe care partile il considera ca 'iind un termen nu se realizeaza! o(ligatia de ine e#igi(ila in ziua in care e enimentul ar 'i tre(uit in mod normal sa se produca. "n acest caz! sunt aplica(ile pre ederile prezentului capitol. Titlul !2 $ (bligatiile co*ple/e

Capitolul ! $ (bligatiile divi'ibile &i obligatiile indivi'ibile Categorii #rt. 1.+21 .(ligatiile pot 'i di izi(ile sau indi izi(ile. (bligatia divi'ibila #rt. 1.+22 (1) .(ligatia este di izi(ila intre mai multi de(itori atunci cand acestia sunt o(ligati 'ata de creditor la aceeasi prestatie! dar 'iecare dintre ei nu poate 'i constrans la e#ecutarea o(ligatiei decat separat si in limita partii sale din datorie. (2) .(ligatia este di izi(ila intre mai multi creditori atunci cand 'iecare dintre acestia nu poate sa ceara de la de(itorul comun decat e#ecutarea partii sale din creanta. Pre'u*tia de egalitate #rt. 1.+2) Daca prin lege ori prin contract nu se dispune alt'el! de(itorii unei o(ligatii di izi(ile sunt tinuti 'ata de creditor in parti egale. 1ceasta regula se aplica! in mod similar! si in pri inta creditorilor. Pre'u*tia de divi'ibilitate. /ceptii #rt. 1.+2+ .(ligatia este di izi(ila de plin drept! cu e#ceptia cazului in care indi izi(ilitatea a 'ost stipulata in mod e#pres ori o(iectul o(ligatiei nu este! prin natura sa! suscepti(il de di izare materiala sau intelectuala. 0ectele obligatiei indivi'ibile #rt. 1.+2(1) .(ligatia indi izi(ila nu se di ide intre de(itori! intre creditori si nici intre mostenitorii acestora. (2) 6iecare dintre de(itori sau dintre mostenitorii acestora poate 'i constrans separat la e#ecutarea intregii o(ligatii si! respecti ! 'iecare dintre creditori sau dintre mostenitorii acestora poate cere e#ecutarea integrala. 4olidaritatea &i indivi'ibilitatea #rt. 1.+2. (1) Solidaritatea de(itorilor sau creditorilor nu atrage! prin ea insasi! indi izi(ilitatea o(ligatiilor. (2) "n lipsa de stipulatie contrara! creditorii si de(itorii unei o(ligatii indi izi(ile nu sunt legati solidar.

%ivi'ibilitatea obligatiei intre *o&tenitori #rt. 1.+27 .(ligatia di izi(ila prin natura ei care nu are decat un singur de(itor si un singur creditor tre(uie sa 'ie e#ecutata intre acestia ca si cum ar 'i indi izi(ila! insa ea ramane di izi(ila intre mostenitorii 'iecaruia dintre ei. /ecutarea in natura #rt. 1.+28 -and e#ecutarea o(ligatiei indi izi(ile are loc in natura! 'iecare creditor nu poate cere si primi prestatia datorata decat in intregime. Re&tituirea pre&tatiilor #rt. 1.+29 .(ligatia de restituire a prestatiilor e'ectuate in temeiul unei o(ligatii indi izi(ile este di izi(ila! a'ara de cazul in care indi izi(ilitatea o(ligatiei de restituire rezulta din c3iar natura ei. %aunele$intere&e #rt. 1.+)0 (1) .(ligatia de a e#ecuta prin ec3i alent o o(ligatie indi izi(ila este di izi(ila. (2) Daunele-interese suplimentare nu pot 'i cerute decat de(itorului ino at de nee#ecutarea o(ligatiei. 0le se cu in creditorilor numai in proportie cu partea din creanta ce re ine 'iecaruia dintre ei. /i&tenta *ai *ultor creditori #rt. 1.+)1 (1) -reditorii si de(itorii unei o(ligatii indi izi(ile nu sunt prezumati a-si 'i incredintat reciproc puterea de a actiona pentru ceilalti in pri inta creantei. (2) &o atia! remiterea de datorie! compensatia ori con'uziunea consimtita sau care opereaza 'ata de un creditor nu stinge o(ligatia decat pentru partea din creanta ce re ine acestuia. 6ata de ceilalti creditori! de(itorul ramane o(ligat pentru tot. ($) De(itorul care a platit celorlalti creditori este indreptatit sa primeasca de la acestia ec3i alentul partii din o(ligatie cu enite creditorului care a consimtit la stingerea creantei sau 'ata de care aceasta a operat. /i&tenta *ai *ultor debitori #rt. 1.+)2 (1) &o atia! remiterea de datorie! compensatia ori con'uziunea consimtita sau care opereaza in pri inta unui de(itor stinge o(ligatia indi izi(ila si ii li(ereaza pe ceilalti de(itori! acestia ramanand insa tinuti sa plateasca celui dintai ec3i alentul partilor lor. (2) -reditorul poate sa ceara oricaruia dintre de(itori e#ecutarea intregii o(ligatii! oricare ar 'i partea din o(ligatie ce re ine acestuia. -reditorul poate! de asemenea! sa ceara ca toti de(itorii sa e'ectueze plata in acelasi timp. ($) De(itorul c3emat in 2udecata pentru totalitatea o(ligatiei poate cere un termen pentru a-i introduce in cauza pe ceilalti de(itori! cu e#ceptia cazului in care prestatia nu poate 'i realizata decat de cel c3emat in 2udecata! care! in acest caz! poate 'i o(ligat sa e#ecute singur intreaga prestatie! a and insa drept de regres impotri a celorlalti de(itori. (%) *unerea in intarziere a unuia dintre de(itori! de drept sau la cererea creditorului! nu produce e'ecte impotri a celorlalti de(itori. ()) "ndata ce cauza indi izi(ilitatii inceteaza! o(ligatia de ine di izi(ila. Pre&criptia #rt. 1.+)) (1) Suspendarea prescriptiei 'ata de unul dintre creditorii sau de(itorii unei o(ligatii indi izi(ile produce e'ecte si 'ata de ceilalti.

(2) >ot ast'el! intreruperea prescriptiei in pri inta unuia dintre creditorii sau de(itorii unei o(ligatii indi izi(ile produce e'ecte si 'ata de ceilalti. Capitolul !! $ (bligatiile &olidare 4ectiunea 1 $ (bligatiile &olidare intre creditori 4olidaritatea dintre creditori #rt. 1.+)+ (1) .(ligatia solidara con'era 'iecarui creditor dreptul de a cere e#ecutarea intregii o(ligatii si de a da c3itanta li(eratorie pentru tot. (2) 0#ecutarea o(ligatiei in (ene'iciul unuia dintre creditorii solidari il li(ereaza pe de(itor in pri inta celorlalti creditori solidari. !'vorul &olidaritatii #rt. 1.+)Solidaritatea dintre creditori nu e#ista decat daca este stipulata in mod e#pres. Repre'entarea reciproca a creditorilor #rt. 1.+). (1) -reditorii solidari sunt prezumati a-si 'i incredintat reciproc puterea de a actiona pentru gestionarea si satis'acerea interesului lor comun. (2) .rice acte prin care unul dintre creditorii solidari ar consimti la reducerea ori inlaturarea drepturilor! accesoriilor sau (ene'iciilor creantei ori ar pre2udicia in orice alt mod interesele celorlalti creditori sunt inopoza(ile acestora din urma. ($) =otararea 2udecatoreasca o(tinuta de unul dintre creditori impotri a de(itorului comun pro'ita si celorlalti creditori. (%) =otararea 2udecatoreasca pronuntata in 'a oarea de(itorului comun nu poate 'i in ocata si impotri a creditorilor care nu au 'ost parte in proces. #legerea debitorului #rt. 1.+)7 De(itorul poate plati! la alegerea sa! oricaruia dintre creditorii solidari! li(erandu-se ast'el 'ata de toti! insa numai atat timp cat niciunul dintre creditori nu l-a urmarit in 2ustitie. "n acest din urma caz! de(itorul nu se poate li(era decat platind creditorului reclamant. Co*pen&atia #rt. 1.+)8 De(itorul poate opune unui creditor solidar compensatia care a operat in raport cu un alt creditor solidar! insa numai in proportie cu partea din creanta ce re ine acestuia din urma. Con0u'iunea #rt. 1.+)9 Daca unul dintre creditorii solidari do(andeste si calitatea de de(itor! con'uziunea nu stinge creanta solidara decat in proportie cu partea din creanta ce ii re ine acelui creditor. -eilalti creditori solidari isi pastreaza dreptul de regres impotri a creditorului in persoana caruia a operat con'uziunea! proportional cu partea din creanta ce ii re ine 'iecaruia dintre ei. Re*iterea de datorie #rt. 1.++0 /emiterea de datorie consimtita de unul dintre creditorii solidari nu il li(ereaza pe de(itor decat

pentru partea din creanta ce ii re ine acelui creditor. Pre&criptia #rt. 1.++1 (1) Suspendarea prescriptiei in 'olosul unuia dintre creditorii solidari poate 'i in ocata si de catre ceilalti creditori solidari. (2) "ntreruperea prescriptiei in pri inta unuia dintre creditorii solidari pro'ita tuturor creditorilor solidari. %ivi'ibilitatea obligatiei intre *o&tenitori #rt. 1.++2 .(ligatia in 'a oarea unui creditor solidar se imparte de drept intre mostenitorii sai. 4ectiunea 2 $ (bligatiile &olidare intre debitori 91. %i&po'itii generale 4olidaritatea dintre debitori #rt. 1.++) .(ligatia este solidara intre de(itori atunci cand toti sunt o(ligati la aceeasi prestatie! ast'el incat 'iecare poate sa 'ie tinut separat pentru intreaga o(ligatie! iar e#ecutarea acesteia de catre unul dintre code(itori ii li(ereaza pe ceilalti 'ata de creditor. (bligatiile &olidare a0ectate de *odalitati #rt. 1.+++ 0#ista solidaritate c3iar daca de(itorii sunt o(ligati su( modalitati di'erite. !'voarele &olidaritatii #rt. 1.++Solidaritatea dintre de(itori nu se prezuma. 0a nu e#ista decat atunci cand este stipulata e#pres de parti ori este pre azuta de lege. Pre'u*tie de &olidaritate #rt. 1.++. Solidaritatea se prezuma intre de(itorii unei o(ligatii contractate in e#ercitiul acti itatii unei intreprinderi! daca prin lege nu se pre ede alt'el. 92. 0ectele &olidaritatii in raporturile dintre creditor &i debitorii &olidari !. 0ectele principale in raporturile dintre creditor &i debitorii &olidari %repturile creditorului #rt. 1.++7 (1) -reditorul poate cere plata oricaruia dintre de(itorii solidari! 'ara ca acesta sa ii poata opune (ene'iciul de di iziune. (2) +rmarirea pornita contra unuia dintre de(itorii solidari nu il impiedica pe creditor sa se indrepte impotri a celorlalti code(itori. De(itorul urmarit poate insa cere introducerea in cauza a celorlalti code(itori. /ceptii &i aparari contra creditorului co*un #rt. 1.++8 (1) De(itorul solidar poate sa opuna creditorului toate mi2loacele de aparare care ii sunt personale! precum si pe cele care sunt comune tuturor code(itorilor. 0l nu poate insa 'olosi mi2loacele de aparare care sunt pur personale altui code(itor.

(2) De(itorul solidar care! prin 'apta creditorului! este lipsit de o garantie sau de un drept pe care ar 'i putut sa il alori'ice prin su(rogatie este li(erat de datorie pana la concurenta alorii acelor garantii sau drepturi. Pre&criptia #rt. 1.++9 (1) Suspendarea si intreruperea prescriptiei 'ata de unul dintre de(itorii solidari produc e'ecte si 'ata de ceilalti code(itori. (2) "ntreruperea prescriptiei 'ata de un mostenitor al de(itorului solidar nu produce e'ecte 'ata de ceilalti code(itori decat pentru partea acelui mostenitor! c3iar daca este or(a despre o creanta ipotecara. Co*pen&atia #rt. 1.+-0 (1) -ompensatia nu opereaza intre creditor si un de(itor solidar decat in limita partii din datorie ce re ine acestuia din urma. (2) "n acest caz! ceilalti code(itori nu sunt tinuti solidar decat pentru partea ramasa din datorie dupa ce a operat compensatia. Re*iterea de datorie #rt. 1.+-1 (1) /emiterea de datorie consimtita unuia dintre de(itorii solidari nu ii li(ereaza pe ceilalti code(itori! cu e#ceptia cazului in care creditorul declara aceasta in mod e#pres sau remite de (una oie de(itorului originalul inscrisului su( semnatura pri ata constatator al creantei. Daca unui code(itor ii este remis originalul inscrisului autentic constatator al creantei! creditorul poate do edi ca nu a consimtit remiterea de datorie decat in pri inta acelui de(itor. (2) Daca remiterea de datorie s-a 'acut numai in 'a oarea unuia dintre code(itorii solidari! ceilalti raman tinuti solidar 'ata de creditor! dar cu scaderea partii din datorie pentru care a operat remiterea. -u toate acestea! ei continua sa raspunda pentru tot atunci cand! la data remiterii de datorie! creditorul si-a rezer at in mod e#pres aceasta posi(ilitate! caz in care ceilalti code(itori isi pastreaza dreptul de regres impotri a de(itorului (ene'iciar al remiterii de datorie. Con0u'iunea #rt. 1.+-2 -on'uziunea ii li(ereaza pe ceilalti code(itori solidari pentru partea aceluia care reuneste in persoana sa calitatile de creditor si de(itor al o(ligatiei solidare. Renuntarea la &olidaritate #rt. 1.+-) (1) /enuntarea la solidaritate in pri inta unuia dintre code(itorii solidari nu a'ecteaza e#istenta o(ligatiei solidare in raport cu ceilalti. -ode(itorul solidar care (ene'iciaza de renuntarea la solidaritate ramane tinut pentru partea sa atat 'ata de creditor! cat si 'ata de ceilalti code(itori in cazul regresului acestora din urma. (2) /enuntarea la solidaritate tre(uie sa 'ie e#presa. ($) De asemenea! creditorul renunta la solidaritate atunci cand; a) 'ara a-si rezer a (ene'iciul solidaritatii in raport cu de(itorul solidar care a 'acut plata! mentioneaza in c3itanta ca plata reprezinta partea acestuia din urma din o(ligatia solidara. Daca plata are ca o(iect numai o parte din do(anzi! renuntarea la solidaritate nu se intinde si asupra do(anzilor neplatite ori asupra capitalului decat daca plata separata a do(anzilor! ast'el mentionata in c3itanta! se 'ace timp de $ ani< () il c3eama in 2udecata pe unul dintre code(itorii solidari pentru partea acestuia! iar cererea a and acest o(iect este admisa.

!!. 0ectele &ecundare in raporturile dintre creditor &i debitorii &olidari !*po&ibilitatea e/ecutarii obligatiei in natura #rt. 1.+-+ (1) 1tunci cand e#ecutarea in natura a unei o(ligatii de ine imposi(ila din 'apta unuia sau mai multor de(itori solidari sau dupa ce acestia au 'ost pusi personal in intarziere! ceilalti code(itori nu sunt li(erati de o(ligatia de a-i plati creditorului prin ec3i alent! insa nu raspund de dauneleinterese suplimentare care i s-ar cu eni. (2) -reditorul nu poate cere daune-interese suplimentare decat code(itorilor solidari din a caror culpa o(ligatia a de enit imposi(il de e#ecutat in natura! precum si celor care se a'lau in intarziere atunci cand o(ligatia a de enit imposi(il de e#ecutat. 0ectele 7otararii 3udecatore&ti #rt. 1.+-(1) =otararea 2udecatoreasca pronuntata impotri a unuia dintre code(itorii solidari nu are autoritate de lucru 2udecat 'ata de ceilalti code(itori. (2) =otararea 2udecatoreasca pronuntata in 'a oarea unuia dintre code(itorii solidari pro'ita si celorlalti! cu e#ceptia cazului in care s-a intemeiat pe o cauza ce putea 'i in ocata numai de acel code(itor. 9). 0ectele &olidaritatii in raporturile dintre debitori Regre&ul intre codebitori #rt. 1.+-. (1) De(itorul solidar care a e#ecutat o(ligatia nu poate cere code(itorilor sai decat partea din datorie ce re ine 'iecaruia dintre ei! c3iar daca se su(roga in drepturile creditorului. (2) *artile ce re in code(itorilor solidari sunt prezumate ca 'iind egale! daca din con entie! lege sau din impre2urari nu rezulta contrariul. !n&olvabilitatea codebitorilor #rt. 1.+-7 (1) *ierderea ocazionata de insol a(ilitatea unuia dintre code(itorii solidari se suporta de catre ceilalti code(itori in proportie cu partea din datorie ce re ine 'iecaruia dintre ei. (2) -u toate acestea! creditorul care renunta la solidaritate sau care consimte o remitere de datorie in 'a oarea unuia dintre code(itori suporta partea din datorie ce ar 'i re enit acestuia. "i3loacele de aparare ale debitorului ur*arit #rt. 1.+-8 De(itorul urmarit pentru partea sa din datoria platita poate opune code(itorului solidar care a 'acut plata toate mi2loacele de aparare comuna pe care acesta din urma nu le-a opus creditorului. 1cesta poate! de asemenea! sa opuna code(itorului care a e#ecutat o(ligatia mi2loacele de aparare care ii sunt personale! insa nu si pe acelea care sunt pur personale altui code(itor. 4olidaritatea contractata in intere&ul unui codebitor #rt. 1.+-9 Daca o(ligatia solidara este contractata in interesul e#clusi al unuia dintre code(itori sau rezulta din 'apta unuia dintre ei! acesta este tinut singur de intreaga datorie 'ata de ceilalti code(itori! care! in acest caz! sunt considerati! in raport cu acesta! 'ideiusori. %ivi'ibilitatea obligatiei &olidare intre *o&tenitori #rt. 1.+.0 .(ligatia unui de(itor solidar se imparte de drept intre mostenitorii acestuia! a'ara de cazul in

care o(ligatia este indi izi(ila. Capitolul !!! $ (bligatiile alternative &i 0acultative 4ectiunea 1 $ (bligatiile alternative (bligatia alternativa #rt. 1.+.1 (1) .(ligatia este alternati a atunci cand are ca o(iect doua prestatii principale! iar e#ecutarea uneia dintre acestea il li(ereaza pe de(itor de intreaga o(ligatie. (2) .(ligatia ramane alternati a c3iar daca! la momentul la care se naste! una dintre prestatii era imposi(il de e#ecutat. #legerea pre&tatiei #rt. 1.+.2 (1) 1legerea prestatiei prin care se a stinge o(ligatia re ine de(itorului! cu e#ceptia cazului in care este acordata in mod e#pres creditorului. (2) Daca partea careia ii apartine alegerea prestatiei nu isi e#prima optiunea in termenul care ii este acordat in acest scop! alegerea prestatiei a apartine celeilalte parti. Li*itele alegerii #rt. 1.+.) De(itorul nu poate e#ecuta si nici nu poate 'i constrans sa e#ecute o parte dintr-o prestatie si o parte din cealalta. #legerea pre&tatiei de catre debitor #rt. 1.+.+ (1) De(itorul care are alegerea prestatiei este o(ligat! atunci cand una dintre prestatii a de enit imposi(il de e#ecutat c3iar din culpa sa! sa e#ecute cealalta prestatie. (2) Daca! in acelasi caz! am(ele prestatii de in imposi(il de e#ecutat! iar imposi(ilitatea cu pri ire la una dintre prestatii este cauzata de culpa de(itorului! acesta este tinut sa plateasca aloarea prestatiei care a de enit ultima imposi(il de e#ecutat. #legerea pre&tatiei de catre creditor #rt. 1.+."n cazul in care alegerea prestatiei re ine creditorului; a) daca una dintre prestatii a de enit imposi(il de e#ecutat! 'ara culpa reuneia dintre parti! creditorul este o(ligat sa o primeasca pe cealalta< () daca creditorului ii este imputa(ila imposi(ilitatea de e#ecutare a uneia dintre prestatii! el poate 'ie sa pretinda e#ecutarea celeilalte prestatii! despagu(indu-l pe de(itor pentru pre2udiciile cauzate! 'ie sa il li(ereze pe acesta de e#ecutarea o(ligatiei< c) daca de(itorului ii este imputa(ila imposi(ilitatea de a e#ecuta una dintre prestatii! creditorul poate cere 'ie despagu(iri pentru prestatia imposi(il de e#ecutat! 'ie cealalta prestatie< d) daca de(itorului ii este imputa(ila imposi(ilitatea de a e#ecuta am(ele prestatii! creditorul poate cere despagu(iri pentru oricare dintre acestea. 4tingerea obligatiei #rt. 1.+.. .(ligatia se stinge daca toate prestatiile de in imposi(il de e#ecutat 'ara culpa de(itorului si inainte ca acesta sa 'i 'ost pus in intarziere.

Pluralitatea de pre&tatii #rt. 1.+.7 Dispozitiile acestei sectiuni se aplica in mod corespunzator in cazul in care o(ligatia alternati a are ca o(iect mai mult de doua prestatii principale. 4ectiunea 2 $ (bligatiile 0acultative Regi* 3uridic #rt. 1.+.8 (1) .(ligatia este 'acultati a atunci cand are ca o(iect o singura prestatie principala de care de(itorul se poate insa li(era e#ecutand o alta prestatie determinata. (2) De(itorul este li(erat daca! 'ara culpa sa! prestatia principala de ine imposi(il de e#ecutat. Titlul 2 $ /ecutarea obligatiilor

Capitolul ! $ Plata 4ectiunea 1 $ %i&po'itii generale Notiune #rt. 1.+.9 (1) .(ligatia se stinge prin plata atunci cand prestatia datorata este e#ecutata de (una oie. (2) *lata consta in remiterea unei sume de (ani sau! dupa caz! in e#ecutarea oricarei alte prestatii care constituie o(iectul insusi al o(ligatiei. Te*eiul platii #rt. 1.+70 .rice plata presupune o datorie. Plata obligatiei naturale #rt. 1.+71 /estituirea nu este admisa in pri inta o(ligatiilor naturale care au 'ost e#ecutate de (una oie. 4ectiunea 2 $ 4ubiectele platii Per&oanele care pot 0ace plata #rt. 1.+72 *lata poate sa 'ie 'acuta de orice persoana! c3iar daca este un tert in raport cu acea o(ligatie. Plata 0acuta de un incapabil #rt. 1.+7) De(itorul care a e#ecutat prestatia datorata nu poate cere restituirea in ocand incapacitatea sa la data e#ecutarii. Plata obligatiei de catre un tert #rt. 1.+7+ (1) -reditorul este dator sa re'uze plata o'erita de tert daca de(itorul l-a incunostintat in preala(il

ca se opune la aceasta! cu e#ceptia cazului in care un asemenea re'uz l-ar pre2udicia pe creditor. (2) "n celelalte cazuri! creditorul nu poate re'uza plata 'acuta de un tert decat daca natura o(ligatiei sau con entia partilor impune ca o(ligatia sa 'ie e#ecutata numai de de(itor. ($) *lata 'acuta de un tert stinge o(ligatia daca este 'acuta pe seama de(itorului. "n acest caz! tertul nu se su(roga in drepturile creditorului platit decat in cazurile si conditiile pre azute de lege. (%) Dispozitiile prezentului capitol pri ind conditiile platii se aplica in mod corespunzator atunci cand plata este 'acuta de un tert. Per&oanele care pot pri*i plata #rt. 1.+7*lata tre(uie 'acuta creditorului! reprezentantului sau! legal sau con entional! persoanei indicate de acesta ori persoanei autorizate de instanta sa o primeasca. Plata 0acuta unui incapabil #rt. 1.+7. *lata 'acuta unui creditor care este incapa(il de a o primi nu li(ereaza pe de(itor decat in masura in care pro'ita creditorului. Plata 0acuta unui tert #rt. 1.+77 (1) *lata 'acuta unei alte persoane decat cele mentionate la art. 1.%7) este totusi ala(ila daca; a) este rati'icata de creditor< () cel care a primit plata de ine ulterior titularul creantei< c) a 'ost 'acuta celui care a pretins plata in (aza unei c3itante li(eratorii semnate de creditor. (2) *lata 'acuta in alte conditii decat cele mentionate la alin. (1) stinge o(ligatia numai in masura in care pro'ita creditorului. Plata 0acuta unui creditor aparent #rt. 1.+78 (1) *lata 'acuta cu (una-credinta unui creditor aparent este ala(ila! c3iar daca ulterior se sta(ileste ca acesta nu era ade aratul creditor. (2) -reditorul aparent este tinut sa restituie ade aratului creditor plata primita! potri it regulilor sta(ilite pentru restituirea prestatiilor. Plata bunurilor indi&ponibili'ate #rt. 1.+79 *lata 'acuta cu nesocotirea unui sec3estru! a unei popriri ori a unei opozitii 'ormulate! in conditiile legii! pentru a opri e'ectuarea platii de catre de(itor nu ii impiedica pe creditorii care au o(tinut luarea unei asemenea masuri sa ceara din nou plata. "n acest caz! de(itorul pastreaza dreptul de regres impotri a creditorului care a primit plata ne ala(il 'acuta. 4ectiunea ) $ Conditiile platii %iligenta ceruta in e/ecutarea obligatiilor #rt. 1.+80 (1) De(itorul este tinut sa isi e#ecute o(ligatiile cu diligenta pe care un (un proprietar o depune in administrarea (unurilor sale! a'ara de cazul in care prin lege sau prin contract s-ar dispune alt'el. (2) "n cazul unor o(ligatii inerente unei acti itati pro'esionale! diligenta se apreciaza tinand seama de natura acti itatii e#ercitate. (bligatiile de *i3loace &i obligatiile de re'ultat #rt. 1.+81

(1) "n cazul o(ligatiei de rezultat! de(itorul este tinut sa procure creditorului rezultatul promis. (2) "n cazul o(ligatiilor de mi2loace! de(itorul este tinut sa 'oloseasca toate mi2loacele necesare pentru atingerea rezultatului promis. ($) *entru a sta(ili daca o o(ligatie este de mi2loace sau de rezultat se a tine seama indeose(i de; a) modul in care o(ligatia este stipulata in contract< () e#istenta si natura contraprestatiei si celelalte elemente ale contractului< c) gradul de risc pe care il presupune atingerea rezultatului< d) in'luenta pe care cealalta parte o are asupra e#ecutarii o(ligatiei. (bligatia de a preda bunuri individual deter*inate #rt. 1.+82 (1) De(itorul unui (un indi idual determinat este li(erat prin predarea acestuia in starea in care se a'la la momentul nasterii o(ligatiei. (2) Daca insa! la data e#ecutarii! de(itorul nu este titularul dreptului ce tre(uia transmis ori cedat sau! dupa caz! nu poate dispune de acesta in mod li(er! o(ligatia de(itorului nu se stinge! dispozitiile art. 1.2$0 aplicandu-se in mod corespunzator. (bligatia de a &tra*uta proprietatea #rt. 1.+8) (1) .(ligatia de a stramuta proprietatea implica si o(ligatiile de a preda lucrul si de a-l conser a pana la predare. (2) "n ceea ce pri este imo(ilele inscrise in cartea 'unciara! o(ligatia de a stramuta proprietatea o cuprinde si pe aceea de a preda inscrisurile necesare pentru e'ectuarea inscrierii. Cedarea drepturilor &au actiunilor #rt. 1.+8+ Daca (unul a pierit! s-a pierdut sau a 'ost scos din circuitul ci il! 'ara culpa de(itorului! acesta este dator sa cedeze creditorului drepturile sau actiunile in despagu(ire pe care le are cu pri ire la (unul respecti . (bligatia de a preda un bun #rt. 1.+8.(ligatia de a preda un (un indi idual determinat o cuprinde si pe aceea de a-l conser a pana la predare. (bligatia de a da bunuri de gen #rt. 1.+8. Daca o(ligatia are ca o(iect (unuri de gen! de(itorul are dreptul sa aleaga (unurile ce or 'i predate. 0l nu este insa li(erat decat prin predarea unor (unuri de calitate cel putin medie. (bligatia de a con&titui o garantie #rt. 1.+87 -el care este tinut sa constituie o garantie! 'ara ca modalitatea si 'orma acesteia sa 'ie determinate! poate o'eri! la alegerea sa! o garantie reala sau personala ori o alta garantie su'icienta. (bligatia de a da o &u*a de bani #rt. 1.+88 (1) De(itorul unei sume de (ani este li(erat prin remiterea catre creditor a sumei nominale datorate. (2) *lata se poate 'ace prin orice mi2loc 'olosit in mod o(isnuit in locul unde aceasta tre(uie e'ectuata. ($) -u toate acestea! creditorul care accepta in conditiile alin. (2) un cec ori un alt instrument de

plata este prezumat ca o 'ace numai cu conditia ca acesta sa 'ie onorat. %oban'ile &u*elor de bani #rt. 1.+89 (1) Do(anda este cea con enita de parti sau! in lipsa! cea sta(ilita de lege. (2) Do(anzile scadente produc ele insele do(anzi numai atunci cand legea sau contractul! in limitele permise de lege! o pre ede ori! in lipsa! atunci cand sunt cerute in instanta. "n acest din urma caz! do(anzile curg numai de la data cererii de c3emare in 2udecata. Plata partiala #rt. 1.+90 (1) -reditorul poate re'uza sa primeasca o e#ecutare partiala! c3iar daca prestatia ar 'i di izi(ila. (2) -3eltuielile suplimentare cauzate creditorului de 'aptul e#ecutarii partiale sunt in sarcina de(itorului! c3iar si atunci cand creditorul accepta o asemenea e#ecutare. Plata 0acuta cu bunul altuia #rt. 1.+91 (1) 1tunci cand! in e#ecutarea o(ligatiei sale! de(itorul preda un (un care nu ii apartine sau de care nu poate dispune! el nu poate cere creditorului restituirea (unului predat decat daca se anga2eaza sa e#ecute prestatia datorata cu un alt (un de care acesta poate dispune. (2) -reditorul de (una-credinta poate insa restitui (unul primit si solicita! daca este cazul! dauneinterese pentru repararea pre2udiciului su'erit. %area in plata #rt. 1.+92 (1) De(itorul nu se poate li(era e#ecutand o alta prestatie decat cea datorata! c3iar daca aloarea prestatiei o'erite ar 'i egala sau mai mare! decat daca creditorul consimte la aceasta. "n acest din urma caz! o(ligatia se stinge atunci cand noua prestatie este e'ectuata. (2) Daca prestatia o'erita in sc3im( consta in trans'erul proprietatii sau al unui alt drept! de(itorul este tinut de garantia contra e ictiunii si de garantia contra iciilor lucrului! potri it regulilor aplica(ile in materia anzarii! cu e#ceptia cazului in care creditorul pre'era sa ceara prestatia initiala si repararea pre2udiciului. "n aceste cazuri! garantiile o'erite de terti nu renasc. Ce&iunea de creanta in locul e/ecutarii #rt. 1.+9) (1) 1tunci cand! in locul prestatiei initiale! este cedata o creanta! o(ligatia se stinge in momentul satis'acerii creantei cedate. Dispozitiile art. 1.),89 1.)8% sunt aplica(ile in mod corespunzator. (2) Daca! potri it intelegerii partilor! o(ligatia in locul careia de(itorul isi cedeaza propria creanta se stinge inca de la data cesiunii! dispozitiile art. 1.)8, sunt aplica(ile in mod corespunzator! cu e#ceptia cazului in care creditorul pre'era sa ceara prestatia initiala. Locul platii #rt. 1.+9+ (1) "n lipsa unei stipulatii contrare ori daca locul platii nu se poate sta(ili potri it naturii prestatiei sau in temeiul contractului! al practicilor statornicite intre parti ori al uzantelor; a) o(ligatiile (anesti tre(uie e#ecutate la domiciliul sau! dupa caz! sediul creditorului de la data platii< () o(ligatia de a preda un lucru indi idual determinat tre(uie e#ecutata in locul in care (unul se a'la la data inc3eierii contractului< c) celelalte o(ligatii se e#ecuta la domiciliul sau! dupa caz! sediul de(itorului la data inc3eierii contractului. (2) *artea care! dupa inc3eierea contractului! isi sc3im(a domiciliul sau! dupa caz! sediul determinat! potri it pre ederilor alin. (1)! ca loc al platii! suporta c3eltuielile suplimentare pe care

aceasta sc3im(are le cauzeaza. %ata platii #rt. 1.+9(1) "n lipsa unui termen stipulat de parti sau determinat in temeiul contractului! al practicilor statornicite intre acestea ori al uzantelor! o(ligatia tre(uie e#ecutata de indata. (2) "nstanta poate sta(ili un termen atunci cand natura prestatiei sau locul unde urmeaza sa se 'aca plata o impune. Plata anticipata #rt. 1.+9. (1) De(itorul este li(er sa e#ecute o(ligatia c3iar inaintea scadentei daca partile nu au con enit contrariul ori daca aceasta nu rezulta din natura contractului sau din impre2urarile in care a 'ost inc3eiat. (2) -u toate acestea! creditorul poate re'uza e#ecutarea anticipata daca are un interes legitim ca plata sa 'ie 'acuta la scadenta. ($) "n toate cazurile! c3eltuielile suplimentare cauzate creditorului de 'aptul e#ecutarii anticipate a o(ligatiei sunt in sarcina de(itorului. %ata platii prin vira*ent bancar #rt. 1.+97 Daca plata se 'ace prin irament (ancar! data platii este aceea la care contul creditorului a 'ost alimentat cu suma de (ani care a 'acut o(iectul platii. C7eltuielile platii #rt. 1.+98 -3eltuielile platii sunt in sarcina de(itorului! in lipsa de stipulatie contrara. 4ectiunea + $ %ovada platii "i3loace de dovada #rt. 1.+99 Daca prin lege nu se pre ede alt'el! do ada platii se 'ace cu orice mi2loc de pro(a. C7itanta liberatorie #rt. 1.-00 (1) -el care plateste are dreptul la o c3itanta li(eratorie! precum si! daca este cazul! la remiterea inscrisului original al creantei. (2) -3eltuielile intocmirii c3itantei sunt in sarcina de(itorului! in lipsa de stipulatie contrara. ($) "n cazul in care creditorul re'uza! in mod ne2usti'icat! sa eli(ereze c3itanta! de(itorul are dreptul sa suspende plata. Pre'u*tia e/ecutarii pre&tatiei acce&orii #rt. 1.-01 -3itanta in care se consemneaza primirea prestatiei principale 'ace sa se prezume! pana la pro(a contrara! e#ecutarea prestatiilor accesorii. Pre'u*tia e/ecutarii pre&tatiilor periodice #rt. 1.-02 -3itanta data pentru primirea uneia dintre prestatiile periodice care 'ac o(iectul o(ligatiei 'ace sa se prezume! pana la pro(a contrara! e#ecutarea prestatiilor de enite scadente anterior. Re*iterea in&cri&ului original al creantei #rt. 1.-0) (1) /emiterea oluntara a inscrisului original constatator al creantei! 'acuta de creditor catre

de(itor! unul din code(itori sau 'ideiusor! naste prezumtia stingerii o(ligatiei prin plata. *ro(a contrara re ine celui interesat sa do edeasca stingerea o(ligatiei pe alta cale. (2) Daca inscrisul original remis oluntar este intocmit in 'orma autentica! creditorul are dreptul sa pro(eze ca remiterea s-a 'acut pentru un alt moti decat stingerea o(ligatiei. ($) Se prezuma! pana la pro(a contrara! ca intrarea persoanelor mentionate la alin. (1) in posesia inscrisului original al creantei s-a 'acut printr-o remitere oluntara din partea creditorului. Plata prin vira*ent bancar #rt. 1.-0+ (1) Daca plata se 'ace prin irament (ancar! ordinul de plata semnat de de(itor si izat de institutia de credit platitoare prezuma e'ectuarea platii! pana la pro(a contrara. (2) De(itorul are oricand dreptul sa solicite institutiei de credit a creditorului o con'irmare! in scris! a e'ectuarii platii prin irament. 1ceasta con'irmare 'ace do ada platii. Liberarea garantiilor #rt. 1.-0Daca partile nu au con enit ca garantiile or asigura e#ecutarea unei alte o(ligatii! creditorul care a primit plata tre(uie sa consimta la li(erarea (unurilor a'ectate de garantiile reale constituite pentru satis'acerea creantei sale! precum si sa restituie (unurile detinute in garantie! daca este cazul. 4ectiunea - $ !*putatia platii !*putatia platii 0acuta prin acordul partilor #rt. 1.-0. (1) *lata e'ectuata de de(itorul mai multor datorii 'ata de acelasi creditor! care au acelasi o(iect! se imputa asupra acestora con'orm acordului partilor. (2) "n lipsa acordului partilor! se aplica dispozitiile prezentei sectiuni. !*putatia 0acuta de debitor #rt. 1.-07 (1) De(itorul mai multor datorii care au ca o(iect (unuri de acelasi 'el are dreptul sa indice! atunci cand plateste! datoria pe care intelege sa o e#ecute. *lata se imputa mai intai asupra c3eltuielilor! apoi asupra do(anzilor si! la urma! asupra capitalului. (2) De(itorul nu poate! 'ara consimtamantul creditorului! sa impute plata asupra unei datorii care nu este inca e#igi(ila cu pre'erinta 'ata de o datorie scadenta! cu e#ceptia cazului in care s-a pre azut ca de(itorul poate plati anticipat. ($) "n cazul platii e'ectuate prin irament (ancar! de(itorul 'ace imputatia prin mentiunile corespunzatoare consemnate de el pe ordinul de plata. !*putatia 0acuta de creditor #rt. 1.-08 (1) "n lipsa unei indicatii din partea de(itorului! creditorul poate! intr-un termen rezona(il dupa ce a primit plata! sa indice de(itorului datoria asupra careia aceasta se a imputa. -reditorul nu poate imputa plata asupra unei datorii nee#igi(ile ori litigioase. (2) 1tunci cand creditorul remite de(itorului o c3itanta li(eratorie! el este dator sa 'aca imputatia prin acea c3itanta. !*putatia legala #rt. 1.-09 (1) Daca niciuna dintre parti nu 'ace imputatia platii! or 'i aplicate! in ordine! urmatoarele reguli;

a) plata se imputa cu prioritate asupra datoriilor a2unse la scadenta< () se or considera stinse! in primul rand! datoriile negarantate sau cele pentru care creditorul are cele mai putine garantii< c) imputatia se a 'ace mai intai asupra datoriilor mai oneroase pentru de(itor< d) daca toate datoriile sunt deopotri a scadente! precum si! in egala masura! garantate si oneroase! se or stinge datoriile mai ec3i< e) in lipsa tuturor criteriilor mentionate la lit. a)9d)! imputatia se a 'ace proportional cu aloarea datoriilor. (2) "n toate cazurile! plata se a imputa mai intai asupra c3eltuielilor de 2udecata si e#ecutare! apoi asupra ratelor! do(anzilor si penalitatilor! in ordinea cronologica a scadentei acestora! si! in 'inal! asupra capitalului! daca partile nu con in alt'el. 4ectiunea . $ Punerea in intar'iere a creditorului Ca'uri de punere in intar'iere a creditorului #rt. 1.-10 -reditorul poate 'i pus in intarziere atunci cand re'uza! in mod ne2usti'icat! plata o'erita in mod corespunzator sau cand re'uza sa indeplineasca actele pregatitoare 'ara de care de(itorul nu isi poate e#ecuta o(ligatia. 0ectele punerii in intar'iere a creditorului #rt. 1.-11 (1) -reditorul pus in intarziere preia riscul imposi(ilitatii de e#ecutare a o(ligatiei! iar de(itorul nu este tinut sa restituie 'ructele culese dupa punerea in intarziere. (2) -reditorul este tinut la repararea pre2udiciilor cauzate prin intarziere si la acoperirea c3eltuielilor de conser are a (unului datorat. %repturile debitorului #rt. 1.-12 De(itorul poate consemna (unul pe c3eltuiala si riscurile creditorului! li(erandu-se ast'el de o(ligatia sa. Procedura #rt. 1.-1) *rocedura o'ertei de plata si a consemnatiunii este pre azuta de -odul de procedura ci ila. 2an'area publica #rt. 1.-1+ (1) Daca natura (unului 'ace imposi(ila consemnarea! daca (unul este perisa(il sau daca depozitarea lui necesita costuri de intretinere ori c3eltuieli considera(ile! de(itorul poate porni anzarea pu(lica a (unului si poate consemna pretul! noti'icand in preala(il creditorului si primind incu iintarea instantei 2udecatoresti. (2) Daca (unul este cotat la (ursa sau pe o alta piata reglementata! daca are un pret curent sau are o aloare prea mica 'ata de c3eltuielile unei anzari pu(lice! instanta poate incu iinta anzarea (unului 'ara noti'icarea creditorului. Retragerea bunului con&e*nat #rt. 1.-1De(itorul are dreptul sa retraga (unul consemnat cat timp creditorul nu a declarat ca accepta consemnarea sau aceasta nu a 'ost alidata de instanta. -reanta renaste cu toate garantiile si toate celelalte accesorii ale sale din momentul retragerii

(unului. Capitolul !! $ /ecutarea &ilita a obligatiilor 4ectiunea 1 $ %i&po'itii generale %repturile creditorului #rt. 1.-1.. (1) -reditorul are dreptul la indeplinirea integrala! e#acta si la timp a o(ligatiei. (2) 1tunci cand! 'ara 2usti'icare! de(itorul nu isi e#ecuta o(ligatia si se a'la in intarziere! creditorul poate! la alegerea sa si 'ara a pierde dreptul la daune-interese! daca i se cu in; 1. sa ceara sau! dupa caz! sa treaca la e#ecutarea silita a o(ligatiei< 2. sa o(tina! daca o(ligatia este contractuala! rezolutiunea sau rezilierea contractului ori! dupa caz! reducerea propriei o(ligatii corelati e< $. sa 'oloseasca! atunci cand este cazul! orice alt mi2loc pre azut de lege pentru realizarea dreptului sau. Nee/ecutarea i*putabila creditorului #rt. 1.-17 . parte nu poate in oca nee#ecutarea o(ligatiilor celeilalte parti in masura in care nee#ecutarea este cauzata de propria sa actiune sau omisiune. Ra&punderea debitorului #rt. 1.-18 (1) Daca prin lege nu se dispune alt'el! de(itorul raspunde personal de indeplinirea o(ligatiilor sale. (2) /aspunderea de(itorului poate 'i limitata numai in cazurile si conditiile pre azute de lege. Ra&punderea pentru 0apta tertilor #rt. 1.-19 Daca partile nu con in alt'el! de(itorul raspunde pentru pre2udiciile cauzate din culpa persoanei de care se 'oloseste pentru e#ecutarea o(ligatiilor contractuale. Ra&punderea tertilor #rt. 1.-20 -reditorul poate urmari si (unurile care apartin tertilor! daca acestea sunt a'ectate pentru plata datoriilor de(itorului ori au 'acut o(iectul unor acte 2uridice care au 'ost re ocate ca 'iind inc3eiate in 'rauda creditorului. 4ectiunea 2 $ Punerea in intar'iere a debitorului "oduri #rt. 1.-21 *unerea in intarziere a de(itorului poate opera de drept sau la cererea creditorului. Punerea in intar'iere de catre creditor #rt. 1.-22 (1) De(itorul poate 'i pus in intarziere 'ie printr-o noti'icare scrisa prin care creditorul ii solicita e#ecutarea o(ligatiei! 'ie prin cererea de c3emare in 2udecata. (2) Daca prin lege sau prin contract nu se pre ede alt'el! noti'icarea se comunica de(itorului prin

e#ecutor 2udecatoresc sau prin orice alt mi2loc care asigura do ada comunicarii. ($) *rin noti'icare tre(uie sa se acorde de(itorului un termen de e#ecutare! tinand seama de natura o(ligatiei si de impre2urari. Daca prin noti'icare nu se acorda un asemenea termen! de(itorul poate sa e#ecute o(ligatia intr-un termen rezona(il! calculat din ziua comunicarii noti'icarii. (%) *ana la e#pirarea termenului pre azut la alin. ($)! creditorul poate suspenda e#ecutarea propriei o(ligatii! poate cere daune-interese! insa nu poate e#ercita celelalte drepturi pre azute la art. 1.)1,! daca prin lege nu se pre ede alt'el. -reditorul poate e#ercita aceste drepturi daca de(itorul il in'ormeaza ca nu a e#ecuta o(ligatiile in termenul sta(ilit sau daca! la e#pirarea termenului! o(ligatia nu a 'ost e#ecutata. ()) -ererea de c3emare in 2udecata 'ormulata de creditor! 'ara ca anterior de(itorul sa 'i 'ost pus in intarziere! con'era de(itorului dreptul de a e#ecuta o(ligatia intr-un termen rezona(il! calculat de la data cand cererea i-a 'ost comunicata. Daca o(ligatia este e#ecutata in acest termen! c3eltuielile de 2udecata raman in sarcina creditorului. !ntar'ierea de drept in e/ecutarea obligatiei #rt. 1.-2) (1) De(itorul se a'la de drept in intarziere atunci cand s-a stipulat ca simpla implinire a termenului sta(ilit pentru e#ecutare produce un asemenea e'ect. (2) De asemenea! de(itorul se a'la de drept in intarziere in cazurile anume pre azute de lege! precum si atunci cand; a) o(ligatia nu putea 'i e#ecutata in mod util decat intr-un anumit timp! pe care de(itorul l-a lasat sa treaca! sau cand nu a e#ecutat-o imediat! desi e#ista urgenta< () prin 'apta sa! de(itorul a 'acut imposi(ila e#ecutarea in natura a o(ligatiei sau cand a incalcat o o(ligatie de a nu 'ace< c) de(itorul si-a mani'estat in mod neindoielnic 'ata de creditor intentia de a nu e#ecuta o(ligatia sau cand! 'iind or(a de o o(ligatie cu e#ecutare succesi a! re'uza ori negli2eaza sa isi e#ecute o(ligatia in mod repetat< d) nu a 'ost e#ecutata o(ligatia de a plati o suma de (ani! asumata in e#ercitiul acti itatii unei intreprinderi< e) o(ligatia se naste din sa arsirea unei 'apte ilicite e#tracontractuale. ($) "n cazurile pre azute la alin. (1) si (2)! daca o(ligatia de ine scadenta dupa decesul de(itorului! mostenitorii acestuia nu sunt in intarziere decat dupa trecerea a 1) zile de la data la care creditorul i-a noti'icat sau! dupa caz! de la data noti'icarii curatorului desemnat in conditiile art. 1.1$,. (%) -azurile in care de(itorul se a'la de drept in intarziere tre(uie do edite de creditor. .rice declaratie sau stipulatie contrara se considera nescrisa. (0erta de e/ecutare #rt. 1.-2+ De(itorul nu este in intarziere daca a o'erit! cand se cu enea! prestatia datorata! c3iar 'ara a respecta 'ormalitatile pre azute la art. 1.)1091.)1)! insa creditorul a re'uzat! 'ara temei legitim! sa o primeasca. 0ectele intar'ierii debitorului #rt. 1.-2De(itorul raspunde! de la data la care se a'la in intarziere! pentru orice pierdere cauzata de un caz 'ortuit! cu e#ceptia situatiei in care cazul 'ortuit il li(ereaza pe de(itor de insasi e#ecutarea o(ligatiei. Ca'ul obligatiilor &olidare #rt. 1.-2. (1) &oti'icarea prin care creditorul pune in intarziere pe unul dintre code(itorii solidari produce

e'ecte si in pri inta celorlalti. (2) &oti'icarea 'acuta de unul dintre creditorii solidari produce! tot ast'el! e'ecte si in pri inta celorlalti creditori. 4ectiunea ) $ /ecutarea &ilita in natura %reptul la e/ecutarea in natura #rt. 1.-27 (1) -reditorul poate cere intotdeauna ca de(itorul sa 'ie constrans sa e#ecute o(ligatia in natura! cu e#ceptia cazului in care o asemenea e#ecutare este imposi(ila. (2) Dreptul la e#ecutare in natura cuprinde! daca este cazul! dreptul la repararea sau inlocuirea (unului! precum si orice alt mi2loc pentru a remedia o e#ecutare de'ectuoasa. /ecutarea obligatiei de a 0ace #rt. 1.-28 (1) "n cazul nee#ecutarii unei o(ligatii de a 'ace! creditorul poate! pe c3eltuiala de(itorului! sa e#ecute el insusi ori sa 'aca sa 'ie e#ecutata o(ligatia. (2) -u e#ceptia cazului in care de(itorul este de drept in intarziere! creditorul poate sa e#ercite acest drept numai daca il instiinteaza pe de(itor 'ie odata cu punerea in intarziere! 'ie ulterior acesteia. /ecutarea obligatiei de a nu 0ace #rt. 1.-29 "n cazul nee#ecutarii o(ligatiei de a nu 'ace! creditorul poate cere instantei incu iintarea sa inlature ori sa ridice ceea ce de(itorul a 'acut cu incalcarea o(ligatiei! pe c3eltuiala de(itorului! in limita sta(ilita prin 3otarare 2udecatoreasca. 4ectiunea + $ /ecutarea prin ec7ivalent 91. %i&po'itii generale %reptul la daune$intere&e #rt. 1.-)0 -reditorul are dreptul la daune-interese pentru repararea pre2udiciului pe care de(itorul i l-a cauzat si care este consecinta directa si necesara a nee#ecutarii 'ara 2usti'icare sau! dupa caz! culpa(ile a o(ligatiei. 92. Pre3udiciul !. valuarea pre3udiciului Repararea integrala #rt. 1.-)1 (1) -reditorul are dreptul la repararea integrala a pre2udiciului pe care l-a su'erit din 'aptul nee#ecutarii. (2) *re2udiciul cuprinde pierderea e'ecti su'erita de creditor si (ene'iciul de care acesta este lipsit. La sta(ilirea intinderii pre2udiciului se tine seama si de c3eltuielile pe care creditorul le-a 'acut! intr-o limita rezona(ila! pentru e itarea sau limitarea pre2udiciului. ($) -reditorul are dreptul si la repararea pre2udiciului nepatrimonial.

Caracterul cert al pre3udiciului #rt. 1.-)2 (1) La sta(ilirea daunelor-interese se tine seama de pre2udiciile iitoare! atunci cand acestea sunt certe. (2) *re2udiciul ce ar 'i cauzat prin pierderea unei sanse de a o(tine un a anta2 poate 'i reparat proportional cu pro(a(ilitatea o(tinerii a anta2ului! tinand cont de impre2urari si de situatia concreta a creditorului. ($) *re2udiciul al carui cuantum nu poate 'i sta(ilit cu certitudine se determina de instanta de 2udecata. Previ'ibilitatea pre3udiciului #rt. 1.-)) De(itorul raspunde numai pentru pre2udiciile pe care le-a pre azut sau pe care putea sa le pre ada ca urmare a nee#ecutarii la momentul inc3eierii contractului! a'ara de cazul in care nee#ecutarea este intentionata ori se datoreaza culpei gra e a acestuia. -3iar si in acest din urma caz! dauneleinterese nu cuprind decat ceea ce este consecinta directa si necesara a nee#ecutarii o(ligatiei. Pre3udiciul i*putabil creditorului #rt. 1.-)+ (1) Daca! prin actiunea sau omisiunea sa culpa(ila! creditorul a contri(uit la producerea pre2udiciului! despagu(irile datorate de de(itor se or diminua in mod corespunzator. 1ceasta dispozitie se aplica si atunci cand pre2udiciul este cauzat in parte de un e eniment al carui risc a 'ost asumat de creditor. (2) De(itorul nu datoreaza despagu(iri pentru pre2udiciile pe care creditorul le-ar 'i putut e ita cu o minima diligenta. %aunele *oratorii in ca'ul obligatiilor bane&ti #rt. 1.-)(1) "n cazul in care o suma de (ani nu este platita la scadenta! creditorul are dreptul la daune moratorii! de la scadenta pana in momentul platii! in cuantumul con enit de parti sau! in lipsa! in cel pre azut de lege! 'ara a tre(ui sa do edeasca reun pre2udiciu. "n acest caz! de(itorul nu are dreptul sa 'aca do ada ca pre2udiciul su'erit de creditor ca urmare a intarzierii platii ar 'i mai mic. (2) Daca! inainte de scadenta! de(itorul datora do(anzi mai mari decat do(anda legala! daunele moratorii sunt datorate la ni elul aplica(il inainte de scadenta. ($) Daca nu sunt datorate do(anzi moratorii mai mari decat do(anda legala! creditorul are dreptul! in a'ara do(anzii legale! la daune-interese pentru repararea integrala a pre2udiciului su'erit. %aunele *oratorii in ca'ul obligatiilor de a 0ace #rt. 1.-). "n cazul altor o(ligatii decat cele a and ca o(iect plata unei sume de (ani! e#ecutarea cu intarziere da intotdeauna dreptul la daune-interese egale cu do(anda legala! calculata de la data la care de(itorul este in intarziere asupra ec3i alentului in (ani al o(ligatiei! cu e#ceptia cazului in care s-a stipulat o clauza penala ori creditorul poate do edi un pre2udiciu mai mare cauzat de intarzierea in e#ecutarea o(ligatiei. %ovada pre3udiciului #rt. 1.-)7 Do ada nee#ecutarii o(ligatiei nu il scuteste pe creditor de pro(a pre2udiciului! cu e#ceptia cazului in care prin lege sau prin con entia partilor se pre ede alt'el. !!. Clau'a penala &i arvuna

Clau'a penala #rt. 1.-)8 (1) -lauza penala este aceea prin care partile stipuleaza ca de(itorul se o(liga la o anumita prestatie in cazul nee#ecutarii o(ligatiei principale. (2) "n caz de nee#ecutare! creditorul poate cere 'ie e#ecutarea silita in natura a o(ligatiei principale! 'ie clauza penala. ($) De(itorul nu se poate li(era o'erind despagu(irea con enita. (%) -reditorul poate cere e#ecutarea clauzei penale 'ara a 'i tinut sa do edeasca reun pre2udiciu. ()) Dispozitiile pri itoare la clauza penala sunt aplica(ile con entiei prin care creditorul este indreptatit ca! in cazul rezolutiunii sau rezilierii contractului din culpa de(itorului! sa pastreze plata partiala 'acuta de acesta din urma. Sunt e#ceptate dispozitiile pri itoare la ar una. Cu*ulul penalitatii cu e/ecutarea in natura #rt. 1.-)9 -reditorul nu poate cere atat e#ecutarea in natura a o(ligatiei principale! cat si plata penalitatii! a'ara de cazul in care penalitatea a 'ost stipulata pentru nee#ecutarea o(ligatiilor la timp sau in locul sta(ilit. "n acest din urma caz! creditorul poate cere atat e#ecutarea o(ligatiei principale! cat si a penalitatii! daca nu renunta la acest drept sau daca nu accepta! 'ara rezer e! e#ecutarea o(ligatiei. Nulitatea clau'ei penale #rt. 1.-+0 (1) &ulitatea o(ligatiei principale o atrage pe aceea a clauzei penale. &ulitatea clauzei penale nu o atrage pe aceea a o(ligatiei principale. (2) *enalitatea nu poate 'i ceruta atunci cand e#ecutarea o(ligatiei a de enit imposi(ila din cauze neimputa(ile de(itorului. Reducerea cuantu*ului penalitatii #rt. 1.-+1 (1) "nstanta nu poate reduce penalitatea decat atunci cand; a) o(ligatia principala a 'ost e#ecutata in parte si aceasta e#ecutare a pro'itat creditorului< () penalitatea este adit e#cesi a 'ata de pre2udiciul ce putea 'i pre azut de parti la inc3eierea contractului. (2) "n cazul pre azut la alin. (1) lit. ()! penalitatea ast'el redusa tre(uie insa sa ramana superioara o(ligatiei principale. ($) .rice stipulatie contrara se considera nescrisa. (bligatia principala indivi'ibila #rt. 1.-+2 1tunci cand o(ligatia principala este indi izi(ila! 'ara a 'i solidara! iar nee#ecutarea acesteia rezulta din 'apta unuia dintre code(itori! penalitatea poate 'i ceruta 'ie in totalitate celui care nu a e#ecutat! 'ie celorlalti code(itori! 'iecaruia pentru partea sa. 1cestia pastreaza dreptul de regres in contra celui care a pro ocat nee#ecutarea. (bligatia principala divi'ibila #rt. 1.-+) (1) 1tunci cand o(ligatia principala este di izi(ila! penalitatea este! de asemenea! di izi(ila! 'iind suportata numai de code(itorul care este ino at de nee#ecutare si numai pentru partea de care acesta este tinut. (2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica atunci cand clauza penala a 'ost stipulata pentru a impiedica o plata partiala! iar unul dintre code(itori a impiedicat e#ecutarea o(ligatiei in totalitate. "n acest caz! intreaga penalitate poate 'i ceruta acestuia din urma! iar de la ceilalti code(itori numai proportional cu partea 'iecaruia din datorie! 'ara a limita regresul acestora impotri a celui care nu a e#ecutat o(ligatia.

#rvuna con0ir*atorie #rt. 1.-++ (1) Daca! la momentul inc3eierii contractului! o parte da celeilalte! cu titlu de ar una! o suma de (ani sau alte (unuri 'ungi(ile! in caz de e#ecutare ar una tre(uie imputata asupra prestatiei datorate sau! dupa caz! restituita. (2) Daca partea care a dat ar una nu e#ecuta o(ligatia 'ara 2usti'icare! cealalta parte poate declara rezolutiunea contractului! retinand ar una. 1tunci cand nee#ecutarea pro ine de la partea care a primit ar una! cealalta parte poate declara rezolutiunea contractului si poate cere du(lul acesteia. ($) -reditorul o(ligatiei nee#ecutate poate insa opta pentru e#ecutare sau pentru rezolutiunea contractului si repararea pre2udiciului potri it dreptului comun. #rvuna penali'atoare #rt. 1.-+Daca in contract este stipulat e#pres dreptul uneia dintre parti sau dreptul am(elor parti de a se dezice de contract! cel care denunta contractul pierde ar una data sau! dupa caz! tre(uie sa restituie du(lul celei primite. Re&tituirea arvunei #rt. 1.-+. 1r una se restituie cand contractul inceteaza din cauze ce nu atrag raspunderea reuneia dintre parti. 9). 2inovatia debitorului 2inovatia debitorului #rt. 1.-+7 De(itorul este tinut sa repare pre2udiciul cauzat cu intentie sau din culpa. Pre'u*tia de culpa #rt. 1.-+8 -ulpa de(itorului unei o(ligatii contractuale se prezuma prin simplul 'apt al nee#ecutarii. 4ectiunea - $ Re'olutiunea, re'ilierea &i reducerea pre&tatiilor %reptul la re'olutiune &au re'iliere #rt. 1.-+9 (1) Daca nu cere e#ecutarea silita a o(ligatiilor contractuale! creditorul are dreptul la rezolutiunea sau! dupa caz! rezilierea contractului! precum si la daune-interese! daca i se cu in. (2) /ezolutiunea poate a ea loc pentru o parte a contractului! numai atunci cand e#ecutarea sa este di izi(ila. De asemenea! in cazul contractului plurilateral! neindeplinirea de catre una dintre parti a o(ligatiei nu atrage rezolutiunea contractului 'ata de celelalte parti! cu e#ceptia cazului in care prestatia nee#ecutata tre(uia! dupa circumstante! sa 'ie considerata esentiala. ($) Daca nu se pre ede alt'el! dispozitiile re'eritoare la rezolutiune se aplica si in cazul rezilierii.

"odul de operare #rt. 1.--0 ;1< Re'olutiunea poate 0i di&pu&a de in&tanta, la cerere, &au, dupa ca', poate 0i declarata unilateral de catre partea indreptatita. ;2< %e a&e*enea, in ca'urile anu*e preva'ute de lege &au daca partile au convenit a&t0el, re'olutiunea poate opera de plin drept. Reducerea pre&tatiilor #rt. 1.--1

(1) -reditorul nu are dreptul la rezolutiune atunci cand nee#ecutarea este de mica insemnatate. "n cazul contractelor cu e#ecutare succesi a! creditorul are dreptul la reziliere! c3iar daca nee#ecutarea este de mica insemnatate! insa are un caracter repetat. .rice stipulatie contrara este considerata nescrisa. (2) 0l are insa dreptul la reducerea proportionala a prestatiei sale daca! dupa impre2urari! aceasta este posi(ila. ($) Daca reducerea prestatiilor nu poate a ea loc! creditorul nu are dreptul decat la dauneinterese. Re'olutiunea unilaterala #rt. 1.--2 (1) /ezolutiunea sau rezilierea contractului poate a ea loc prin noti'icarea scrisa a de(itorului atunci cand partile au con enit ast'el! cand de(itorul se a'la de drept in intarziere ori cand acesta nu a e#ecutat o(ligatia in termenul 'i#at prin punerea in intarziere. (2) Declaratia de rezolutiune sau de reziliere tre(uie 'acuta in termenul de prescriptie pre azut de lege pentru actiunea corespunzatoare acestora. ($) "n toate cazurile! declaratia de rezolutiune sau de reziliere se inscrie in cartea 'unciara ori! dupa caz! in alte registre pu(lice! pentru a 'i opoza(ila tertilor. (%) Declaratia de rezolutiune este ire oca(ila de la data comunicarii ei catre de(itor sau! dupa caz! de la data e#pirarii termenului pre azut la alin. (1). Pactul co*i&oriu #rt. 1.--) (1) *actul comisoriu produce e'ecte daca pre ede! in mod e#pres! o(ligatiile a caror nee#ecutare atrage rezolutiunea sau rezilierea de drept a contractului. (2) "n cazul pre azut la alin. (1)! rezolutiunea sau rezilierea este su(ordonata punerii in intarziere a de(itorului! a'ara de cazul in care s-a con enit ca ea a rezulta din simplul 'apt al nee#ecutarii. ($) *unerea in intarziere nu produce e'ecte decat daca indica in mod e#pres conditiile in care pactul comisoriu opereaza. 0ectele re'olutiunii &i ale re'ilierii #rt. 1.--+ (1) -ontractul des'iintat prin rezolutiune se considera ca nu a 'ost niciodata inc3eiat. Daca prin lege nu se pre ede alt'el! 'iecare parte este tinuta! in acest caz! sa restituie celeilalte parti prestatiile primite. (2) /ezolutiunea nu produce e'ecte asupra clauzelor re'eritoare la solutionarea di'erendelor ori asupra celor care sunt destinate sa produca e'ecte c3iar in caz de rezolutiune. ($) -ontractul reziliat inceteaza doar pentru iitor. 4ectiunea . $ Cau'e 3u&ti0icate de nee/ecutare a obligatiilor contractuale (rdinea e/ecutarii obligatiilor #rt. 1.--(1) Daca din con entia partilor sau din impre2urari nu rezulta contrariul! in masura in care o(ligatiile pot 'i e#ecutate simultan! partile sunt tinute sa le e#ecute in acest 'el. (2) "n masura in care e#ecutarea o(ligatiei unei parti necesita o perioada de timp! acea parte este tinuta sa e#ecute contractul prima! daca din con entia partilor sau din impre2urari nu rezulta alt'el. /ceptia de nee/ecutare #rt. 1.--.

(1) 1tunci cand o(ligatiile nascute dintr-un contract sinalagmatic sunt e#igi(ile! iar una dintre parti nu e#ecuta sau nu o'era e#ecutarea o(ligatiei! cealalta parte poate! intr-o masura corespunzatoare! sa re'uze e#ecutarea propriei o(ligatii! a'ara de cazul in care din lege! din ointa partilor sau din uzante rezulta ca cealalta parte este o(ligata sa e#ecute mai intai. (2) 0#ecutarea nu poate 'i re'uzata daca! potri it impre2urarilor si tinand seama de mica insemnatate a prestatiei nee#ecutate! acest re'uz ar 'i contrar (unei-credinte. !*po&ibilitatea de e/ecutare #rt. 1.--7 (1) 1tunci cand imposi(ilitatea de e#ecutare este totala si de'initi a si pri este o o(ligatie contractuala importanta! contractul este des'iintat de plin drept si 'ara reo noti'icare! c3iar din momentul producerii e enimentului 'ortuit. Dispozitiile art. 1.27% alin. (2) sunt aplica(ile in mod corespunzator. (2) Daca imposi(ilitatea de e#ecutare a o(ligatiei este temporara! creditorul poate suspenda e#ecutarea propriilor o(ligatii ori poate o(tine des'iintarea contractului. "n acest din urma caz! regulile din materia rezolutiunii sunt aplica(ile in mod corespunzator. Capitolul !!! $ "i3loacele de protectie a drepturilor creditorului 4ectiunea 1 $ "a&urile con&ervatorii "a&urile con&ervatorii #rt. 1.--8 -reditorul poate sa ia toate masurile necesare sau utile pentru conser area drepturilor sale! precum asigurarea do ezilor! indeplinirea unor 'ormalitati de pu(licitate si in'ormare pe contul de(itorului! e#ercitarea actiunii o(lice ori luarea unor masuri asiguratorii. "a&urile a&iguratorii #rt. 1.--9 *rincipalele masuri asiguratorii sunt sec3estrul si poprirea asiguratorie. 8asurile asiguratorii se iau in con'ormitate cu dispozitiile -odului de procedura ci ila. 4ectiunea 2 $ #ctiunea oblica Notiune #rt. 1.-.0 (1) -reditorul a carui creanta este certa si e#igi(ila poate sa e#ercite drepturile si actiunile de(itorului atunci cand acesta! in pre2udiciul creditorului! re'uza sau negli2eaza sa le e#ercite. (2) -reditorul nu a putea e#ercita drepturile si actiunile care sunt strans legate de persoana de(itorului. ($) -el impotri a caruia se e#ercita actiunea o(lica poate opune creditorului toate mi2loacele de aparare pe care le-ar 'i putut opune de(itorului. 0ectele ad*iterii actiunii oblice #rt. 1.-.1 =otararea 2udecatoreasca de admitere a actiunii o(lice pro'ita tuturor creditorilor! 'ara nicio pre'erinta in 'a oarea creditorului care a e#ercitat actiunea.

4ectiunea ) $ #ctiunea revocatorie Notiune #rt. 1.-.2 (1) Daca do edeste un pre2udiciu! creditorul poate cere sa 'ie declarate inopoza(ile 'ata de el actele 2uridice inc3eiate de de(itor in 'rauda drepturilor sale! cum sunt cele prin care de(itorul isi creeaza sau isi mareste o stare de insol a(ilitate. (2) +n contract cu titlu oneros sau o plata 'acuta in e#ecutarea unui asemenea contract poate 'i declarata inopoza(ila numai atunci cand tertul contractant ori cel care a primit plata cunostea 'aptul ca de(itorul isi creeaza sau isi mareste starea de insol a(ilitate. Conditii privitoare la creanta #rt. 1.-.) -reanta tre(uie sa 'ie certa la data introducerii actiunii. Ter*en de pre&criptie #rt. 1.-.+ Daca prin lege nu se pre ede alt'el! dreptul la actiune se prescrie in termen de un an de la data la care creditorul a cunoscut sau tre(uia sa cunoasca pre2udiciul ce rezulta din actul atacat. 0ectele ad*iterii actiunii #rt. 1.-.(1) 1ctul atacat a 'i declarat inopoza(il atat 'ata de creditorul care a introdus actiunea! cat si 'ata de toti ceilalti creditori care! putand introduce actiunea! au inter enit in cauza. 1cestia or a ea dreptul de a 'i platiti din pretul (unului urmarit! cu respectarea cauzelor de pre'erinta e#istente intre ei. (2) >ertul do(anditor poate pastra (unul platind creditorului caruia pro'ita admiterea actiunii o suma de (ani egala cu pre2udiciul su'erit de acesta din urma prin inc3eierea actului. "n caz contrar! 3otararea 2udecatoreasca de admitere a actiunii re ocatorii indisponi(ilizeaza (unul pana la incetarea e#ecutarii silite a creantei pe care s-a intemeiat actiunea! dispozitiile pri itoare la pu(licitatea si e'ectele clauzei de inaliena(ilitate aplicandu-se in mod corespunzator. Titlul 2! $ Tran&*i&iunea &i tran&0or*area obligatiilor

Capitolul ! $ Ce&iunea de creanta 4ectiunea 1 $ Ce&iunea de creanta in general Notiune #rt. 1.-.. (1) -esiunea de creanta este con entia prin care creditorul cedent transmite cesionarului o creanta impotri a unui tert. (2) Dispozitiile prezentului capitol nu se aplica; a) trans'erului creantelor in cadrul unei transmisiuni uni ersale sau cu titlu uni ersal< () trans'erului titlurilor de aloare si altor instrumente 'inanciare! cu e#ceptia dispozitiilor sectiunii a 2-a din prezentul capitol.

6elurile ce&iunii #rt. 1.-.7 (1) -esiunea de creanta poate 'i cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. (2) Daca cesiunea este cu titlu gratuit! dispozitiile prezentei sectiuni se completeaza in mod corespunzator cu cele din materia contractului de donatie. ($) Daca cesiunea este cu titlu oneros! dispozitiile prezentului capitol se completeaza in mod corespunzator cu cele din materia contractului de anzarecumparare sau! dupa caz! cu cele care reglementeaza orice alta operatiune 2uridica in cadrul careia partile au con enit sa se e#ecute prestatia constand in transmiterea unei creante. Tran&0erul drepturilor #rt. 1.-.8 (1) -esiunea de creanta trans'era cesionarului; a) toate drepturile pe care cedentul le are in legatura cu creanta cedata< () drepturile de garantie si toate celelalte accesorii ale creantei cedate. (2) -u toate acestea! cedentul nu poate sa predea cesionarului! 'ara acordul constituitorului! posesia (unului luat in ga2. "n cazul in care constituitorul se opune! (unul ga2at ramane in custodia cedentului. Creante care nu pot 0i cedate #rt. 1.-.9 (1) &u pot 'ace o(iectul unei cesiuni creantele care sunt declarate netransmisi(ile de lege. (2) -reanta ce are ca o(iect o alta prestatie decat plata unei sume de (ani poate 'i cedata numai daca cesiunea nu 'ace ca o(ligatia sa 'ie! in mod su(stantial! mai oneroasa. Clau'a de inalienabilitate #rt. 1.-70 (1) -esiunea care este interzisa sau limitata prin con entia cedentului cu de(itorul nu produce e'ecte in pri inta de(itorului decat daca; a) de(itorul a consimtit la cesiune< () interdictia nu este e#pres mentionata in inscrisul constatator al creantei! iar cesionarul nu a cunoscut si nu tre(uia sa cunoasca e#istenta interdictiei la momentul cesiunii< c) cesiunea pri este o creanta ce are ca o(iect o suma de (ani. (2) Dispozitiile alin. (1) nu limiteaza raspunderea cedentului 'ata de de(itor pentru incalcarea interdictiei de a ceda creanta. Ce&iunea partiala #rt. 1.-71 (1) -reanta pri itoare la o suma de (ani poate 'i cedata in parte. (2) -reanta ce are ca o(iect o alta prestatie nu poate 'i cedata in parte decat daca o(ligatia este di izi(ila! iar cesiunea nu 'ace ca aceasta sa de ina! in mod su(stantial! mai oneroasa pentru de(itor. Creante viitoare #rt. 1.-72 (1) "n caz de cesiune a unei creante iitoare! actul tre(uie sa cuprinda elementele care permit identi'icarea creantei cedate. (2) -reanta se considera trans'erata din momentul inc3eierii contractului de cesiune. 6or*a ce&iunii #rt. 1.-7) (1) -reanta este cedata prin simpla con entie a cedentului si a cesionarului! 'ara noti'icarea de(itorului.

(2) -onsimtamantul de(itorului nu este cerut decat atunci cand! dupa impre2urari! creanta este legata in mod esential de persoana creditorului. Predarea in&cri&ului con&tatator al creantei #rt. 1.-7+ (1) -edentul este o(ligat sa remita cesionarului titlul constatator al creantei a'lat in posesia sa! precum si orice alte inscrisuri do editoare ale dreptului transmis. (2) "n caz de cesiune partiala a creantei! cesionarul are dreptul la o copie legalizata a inscrisului constatator al creantei! precum si la mentionarea cesiunii! cu semnatura partilor! pe inscrisul original. Daca cesionarul do(andeste si restul creantei! de in aplica(ile dispozitiile alin. (1). 0ectele ce&iunii inainte de noti0icare #rt. 1.-7(1) -esiunea de creanta produce e'ecte intre cedent si cesionar! iar acesta din urma poate pretinde tot ceea ce primeste cedentul de la de(itor! c3iar daca cesiunea nu a 'ost 'acuta opoza(ila de(itorului. (2) -esionarul poate! in aceleasi impre2urari! sa 'aca acte de conser are cu pri ire la dreptul cedat. %oban'ile &cadente &i neinca&ate #rt. 1.-7. Daca nu s-a con enit alt'el! do(anzile si orice alte enituri a'erente creantei! de enite scadente! dar neincasate inca de cedent! se cu in cesionarului! cu incepere de la data cesiunii. Co&turi &upli*entare #rt. 1.-77 De(itorul are dreptul sa 'ie despagu(it de cedent si de cesionar pentru orice c3eltuieli suplimentare cauzate de cesiune. Co*unicarea &i acceptarea ce&iunii #rt. 1.-78 (1) De(itorul este tinut sa plateasca cesionarului din momentul in care; a) accepta cesiunea printr-un inscris cu data certa< () primeste o comunicare scrisa a cesiunii! pe suport 3artie sau in 'ormat electronic! in care se arata identitatea cesionarului! se identi'ica in mod rezona(il creanta cedata si se solicita de(itorului sa plateasca cesionarului. "n cazul unei cesiuni partiale! tre(uie indicata si intinderea cesiunii. (2) "nainte de acceptare sau de primirea comunicarii! de(itorul nu se poate li(era decat platind cedentului. ($) 1tunci cand comunicarea cesiunii este 'acuta de cesionar! de(itorul ii poate cere acestuia sa ii prezinte do ada scrisa a cesiunii. (%) *ana la primirea unei asemenea do ezi! de(itorul poate sa suspende plata. ()) -omunicarea cesiunii nu produce e'ecte daca do ada scrisa a cesiunii nu este comunicata de(itorului. (po'abilitatea ce&iunii unei univer&alitati de creante #rt. 1.-79 -esiunea unei uni ersalitati de creante! actuale sau iitoare! nu este opoza(ila tertilor decat prin inscrierea cesiunii in ar3i a. -u toate acestea! cesiunea nu este opoza(ila de(itorilor decat din momentul comunicarii ei. Co*unicarea odata cu cererea de c7e*are in 3udecata #rt. 1.-80 1tunci cand cesiunea se comunica odata cu actiunea intentata impotri a de(itorului! acesta nu

poate 'i o(ligat la c3eltuieli de 2udecata daca plateste pana la primul termen! a'ara de cazul in care! la momentul comunicarii cesiunii! de(itorul se a'la de2a in intarziere. (po'abilitatea ce&iunii 0ata de 0ideiu&or #rt. 1.-81 -esiunea nu este opoza(ila 'ideiusorului decat daca 'ormalitatile pre azute pentru opoza(ilitatea cesiunii 'ata de de(itor au 'ost indeplinite si in pri inta 'ideiusorului insusi. 0ectele ce&iunii intre ce&ionar &i debitorul cedat #rt. 1.-82 (1) De(itorul poate sa opuna cesionarului toate mi2loacele de aparare pe care le-ar 'i putut in oca impotri a cedentului. 1st'el! el poate sa opuna plata 'acuta cedentului inainte ca cesiunea sa ii 'i de enit opoza(ila! indi'erent daca are sau nu cunostinta de e#istenta altor cesiuni! precum si orice alta cauza de stingere a o(ligatiilor sur enita inainte de acel moment. (2) De(itorul poate! de asemenea! sa opuna cesionarului plata pe care el insusi ori 'ideiusorul sau a 'acut-o cu (una-credinta unui creditor aparent! c3iar daca au 'ost indeplinite 'ormalitatile cerute pentru a 'ace opoza(ila cesiunea de(itorului si tertilor. ($) "n cazul in care cesiunea i-a de enit opoza(ila prin acceptare! de(itorul cedat nu mai poate opune cesionarului compensatia pe care o putea in oca in raporturile cu cedentul. Ce&iuni &ucce&ive #rt. 1.-8) (1) 1tunci cand cedentul a transmis aceeasi creanta mai multor cesionari succesi i! de(itorul se li(ereaza platind in temeiul cesiunii care i-a 'ost comunicata mai intai sau pe care a acceptat-o mai intai printr-un inscris cu data certa. (2) "n raporturile dintre cesionarii succesi i ai aceleiasi creante este pre'erat cel care si-a inscris mai intai cesiunea la ar3i a! indi'erent de data cesiunii sau a comunicarii acesteia catre de(itor. 0ectele ce&iunii partiale intre ce&ionarii creantei #rt. 1.-8+ "n cazul unei cesiuni partiale! cedentul si cesionarul sunt platiti proportional cu aloarea creantei 'iecaruia dintre ei. 1ceasta regula se aplica in mod corespunzator cesionarilor care do(andesc impreuna aceeasi creanta. (bligatia de garantie #rt. 1.-8(1) Daca cesiunea este cu titlu oneros! cedentul are! de drept! o(ligatia de garantie 'ata de cesionar. (2) 1st'el! cedentul garanteaza e#istenta creantei in raport cu data cesiunii! 'ara a raspunde si de sol a(ilitatea de(itorului cedat. Daca cedentul s-a o(ligat e#pres sa garanteze pentru sol a(ilitatea de(itorului cedat! se prezuma! in lipsa unei stipulatii contrare! ca s-a a ut in edere numai sol a(ilitatea de la data cesiunii. ($) /aspunderea pentru sol a(ilitatea de(itorului cedat se intinde pana la concurenta pretului cesiunii! la care se adauga c3eltuielile suportate de cesionar in legatura cu cesiunea. (%) De asemenea! daca cedentul cunostea! la data cesiunii! starea de insol a(ilitate a de(itorului cedat! sunt aplica(ile! in mod corespunzator! dispozitiile legale pri ind raspunderea anzatorului de rea-credinta pentru iciile ascunse ale (unului andut. ()) "n lipsa de stipulatie contrara! cedentul cu titlu gratuit nu garanteaza nici macar e#istenta creantei la data cesiunii. Ra&punderea cedentului pentru evictiune #rt. 1.-8. (1) "n toate cazurile! cedentul raspunde daca! prin 'apta sa proprie! singura ori concurenta cu 'apta

unei alte persoane! cesionarul nu do(andeste creanta in patrimoniul sau ori nu poate sa o 'aca opoza(ila tertilor. (2) "ntr-un asemenea caz! intinderea raspunderii cedentului se determina potri it dispozitiilor art. 1.)8) alin. (%). 4ectiunea 2 $ Ce&iunea unei creante con&tatate printr$un titlu no*inativ, la ordin &au la purtator Notiune &i 0eluri #rt. 1.-87 (1) -reantele incorporate in titluri nominati e! la ordin ori la purtator nu se pot transmite prin simplul acord de ointa al partilor. (2) /egimul titlurilor mentionate la alin. (1)! precum si al altor titluri de aloare se sta(ileste prin lege speciala. "odalitati de tran&*itere #rt. 1.-88 (1) "n cazul titlurilor nominati e! transmisiunea se mentioneaza atat pe inscrisul respecti ! cat si in registrul tinut pentru e identa acestora. (2) *entru transmiterea titlurilor la ordin este necesar girul! e'ectuat potri it dispozitiilor aplica(ile in materia cam(iilor. ($) -reanta incorporata intr-un titlu la purtator se transmite prin remiterea materiala a titlului. .rice stipulatie contrara se considera nescrisa. "i3loace de aparare #rt. 1.-89 (1) De(itorul nu poate opune detinatorului titlului alte e#ceptii decat cele care pri esc nulitatea titlului! cele care reies neindoielnic din cuprinsul acestuia! precum si cele care pot 'i in ocate personal impotri a detinatorului. (2) -u toate acestea! detinatorul care a do(andit titlul in 'rauda de(itorului nu se poate pre ala de dispozitiile alin. (1). Plata creantei #rt. 1.-90 De(itorul care a emis titlul la purtator este tinut sa plateasca creanta constatata prin acel titlu oricarui detinator care ii remite titlul! cu e#ceptia cazului in care i s-a comunicat o 3otarare 2udecatoreasca prin care este o(ligat sa re'uze plata. Punerea in circulatie 0ara voia e*itentului #rt. 1.-91 De(itorul care a emis titlul la purtator ramane tinut 'ata de orice detinator de (una-credinta! c3iar daca demonstreaza ca titlul a 'ost pus in circulatie impotri a ointei sale. #ctiunea detinatorului depo&edat in *od nelegiti* #rt. 1.-92 -el care a 'ost deposedat in mod nelegitim de un titlu la purtator nu il poate impiedica pe de(itor sa plateasca creanta celui care ii prezinta titlul decat prin comunicarea unei 3otarari 2udecatoresti. "n acest caz! instanta se a pronunta pe cale de ordonanta presedintiala. Capitolul !! $ 4ubrogatia

6elurile &ubrogatiei #rt. 1.-9) (1) .ricine plateste in locul de(itorului poate 'i su(rogat in drepturile creditorului! 'ara a putea insa do(andi mai multe drepturi decat acesta. (2) Su(rogatia poate 'i con entionala sau legala. ($) Su(rogatia con entionala poate 'i consimtita de de(itor sau de creditor. 0a tre(uie sa 'ie e#presa si! pentru a 'i opusa tertilor! tre(uie constatata prin inscris. 4ubrogatia con&i*tita de creditor #rt. 1.-9+ (1) Su(rogatia este consimtita de creditor atunci cand! primind plata de la un tert! ii transmite acestuia! la momentul platii! toate drepturile pe care le a ea impotri a de(itorului. (2) Su(rogatia opereaza 'ara consimtamantul de(itorului. .rice stipulatie contrara se considera nescrisa. 4ubrogatia con&i*tita de debitor #rt. 1.-9(1) Su(rogatia este consimtita de de(itor atunci cand acesta se imprumuta spre a-si plati datoria si! pe aceasta cale! transmite imprumutatorului drepturile creditorului 'ata de care a ea datoria respecti a. (2) Su(rogatia este ala(ila numai daca actul de imprumut si c3itanta de plata a datoriei au data certa! in actul de imprumut se declara ca suma a 'ost imprumutata spre a se plati datoria! iar in c3itanta se mentioneaza ca plata a 'ost 'acuta cu (anii imprumutati de noul creditor. ($) Su(rogatia consimtita de de(itor are loc 'ara consimtamantul creditorului initial! in lipsa de stipulatie contrara. 4ubrogatia legala #rt. 1.-9. "n a'ara de alte cazuri pre azute de lege! su(rogatia se produce de drept; a) in 'olosul creditorului! c3iar c3irogra'ar! care plateste unui creditor care are un drept de pre'erinta! potri it legii< () in 'olosul do(anditorului unui (un care il plateste pe titularul creantei insotite de o garantie asupra (unului respecti < c) in 'olosul celui care! 'iind o(ligat impreuna cu altii sau pentru altii! are interes sa stinga datoria< d) in 'olosul mostenitorului care plateste din (unurile sale datoriile succesiunii< e) in alte cazuri sta(ilite de lege. 0ectele &ubrogatiei #rt. 1.-97 (1) Su(rogatia isi produce e'ectele din momentul platii pe care tertul o 'ace in 'olosul creditorului. (2) Su(rogatia produce e'ecte impotri a de(itorului principal si a celor care au garantat o(ligatia. 1cestia pot opune noului creditor mi2loacele de aparare pe care le a eau impotri a creditorului initial. 4ubrogatia partiala #rt. 1.-98 (1) "n caz de su(rogatie partiala! creditorul initial! titular al unei garantii! poate e#ercita drepturile sale pentru partea neplatita din creanta cu pre'erinta 'ata de noul creditor. (2) -u toate acestea! in cazul in care creditorul initial s-a o(ligat 'ata de noul creditor sa garanteze

suma pentru care a operat su(rogatia! cel din urma este pre'erat. Capitolul !!! $ Preluarea datoriei 4ectiunea 1 $ %i&po'itii generale Conditii #rt. 1.-99 .(ligatia de a plati o suma de (ani ori de a e#ecuta o alta prestatie poate 'i transmisa de de(itor unei alte persoane; a) 'ie printr-un contract inc3eiat intre de(itorul initial si noul de(itor! su( rezer a dispozitiilor art. 1.,0)< () 'ie printr-un contract inc3eiat intre creditor si noul de(itor! prin care acesta din urma isi asuma o(ligatia. 0ecte #rt. 1..00 *rin inc3eierea contractului de preluare a datoriei! noul de(itor il inlocuieste pe cel ec3i! care! daca nu s-a stipulat alt'el si su( rezer a art. 1.,01! este li(erat. !n&olvabilitatea noului debitor #rt. 1..01 De(itorul initial nu este li(erat prin preluarea datoriei! daca se do edeste ca noul de(itor era insol a(il la data cand a preluat datoria! iar creditorul a consimtit la preluare! 'ara a cunoaste aceasta impre2urare. #cce&oriile creantei #rt. 1..02 (1) -reditorul se poate pre ala in contra noului de(itor de toate drepturile pe care le are in legatura cu datoria preluata. (2) *reluarea datoriei nu are niciun e'ect asupra e#istentei garantiilor creantei! a'ara de cazul cand acestea nu pot 'i despartite de persoana de(itorului. ($) -u toate acestea! o(ligatia 'ideiusorului sau a tertului care a constituit o garantie pentru realizarea creantei se a stinge daca aceste persoane nu si-au dat acordul la preluare. "i3loacele de aparare #rt. 1..0) (1) Daca din contract nu rezulta alt'el! noul de(itor poate opune creditorului toate mi2loacele de aparare pe care le-ar 'i putut opune de(itorul initial! in a'ara de compensatie sau orice alta e#ceptie personala a acestuia din urma. (2) &oul de(itor nu poate opune creditorului mi2loacele de aparare intemeiate pe raportul 2uridic dintre noul de(itor si de(itorul initial! c3iar daca acest raport a 'ost moti ul determinant al preluarii. !ne0icacitatea preluarii datoriei #rt. 1..0+ (1) -and contractul de preluare este des'iintat! o(ligatia de(itorului initial renaste! cu toate accesoriile sale! su( rezer a drepturilor do(andite de tertii de (una-credinta. (2) -reditorul poate! de asemenea! cere daune-interese celui ce a preluat datoria! a'ara numai daca

acesta din urma do edeste ca nu poarta raspunderea des'iintarii contractului si a pre2udiciilor su'erite de creditor. 4ectiunea 2 $ Preluarea datoriei prin contract inc7eiat cu debitorul #cordul creditorului #rt. 1..0*reluarea datoriei con enita cu de(itorul isi a produce e'ectele numai daca creditorul isi da acordul. Co*unicarea preluarii #rt. 1..0. (1) .ricare dintre contractanti poate comunica creditorului contractul de preluare! cerandu-i sa isi dea acordul. (2) -reditorului nu i se poate cere acordul cat timp nu a primit comunicarea. ($) -at timp creditorul nu si-a dat acordul! contractantii pot modi'ica sau denunta contractul. Ter*enul de acceptare #rt. 1..07 (1) -ontractantul care comunica preluarea datoriei creditorului ii poate sta(ili un termen rezona(il pentru raspuns. (2) Daca am(ii contractanti au comunicat creditorului preluarea datoriei! sta(ilind termene di'erite! raspunsul urmeaza sa 'ie dat in termenul care se implineste cel din urma. ($) *reluarea datoriei este considerata re'uzata daca creditorul nu a raspuns in termen. (bligatiile tertului #rt. 1..08 (1) -at timp creditorul nu si-a dat acordul sau daca a re'uzat preluarea! cel care a preluat datoria este o(ligat sa il li(ereze pe de(itor! e#ecutand la timp o(ligatia. (2) -reditorul nu do(andeste un drept propriu impotri a celui o(ligat sa il li(ereze pe de(itor! cu e#ceptia cazului in care se 'ace do ada ca partile contractante au oit alt'el. Capitolul !2 $ Novatia Notiune &i 0eluri #rt. 1..09 (1) &o atia are loc atunci cand de(itorul contracteaza 'ata de creditor o o(ligatie noua! care inlocuieste si stinge o(ligatia initiala. (2) De asemenea! no atia se produce atunci cand un de(itor nou il inlocuieste pe cel initial! care este li(erat de creditor! stingandu-se ast'el o(ligatia initiala. "n acest caz! no atia poate opera 'ara consimtamantul de(itorului initial. ($) &o atia are loc si atunci cand! ca e'ect al unui contract nou! un alt creditor este su(stituit celui initial! 'ata de care de(itorul este li(erat! stingandu-se ast'el o(ligatia ec3e. Proba novatiei #rt. 1..10 &o atia nu se prezuma. "ntentia de a no a tre(uie sa 'ie neindoielnica. 8arantiile creantei novate #rt. 1..11 (1) "potecile care garanteaza creanta initiala nu or insoti noua creanta decat daca aceasta s-a

pre azut in mod e#pres. (2) "n cazul no atiei prin sc3im(area de(itorului! ipotecile legate de creanta initiala nu su(zista asupra (unurilor de(itorului initial 'ara consimtamantul acestuia din urma si nici nu se stramuta asupra (unurilor noului de(itor 'ara acordul sau. ($) 1tunci cand no atia opereaza intre creditor si unul dintre de(itorii solidari! ipotecile legate de ec3ea creanta nu pot 'i trans'erate decat asupra (unurilor code(itorului care contracteaza noua datorie. "i3loacele de aparare #rt. 1..12 1tunci cand no atia are loc prin sc3im(area de(itorului! noul de(itor nu poate opune creditorului mi2loacele de aparare pe care le a ea impotri a de(itorului initial si nici cele pe care acesta din urma le a ea impotri a creditorului! cu e#ceptia situatiei in care! in acest ultim caz! de(itorul poate in oca nulitatea a(soluta a actului din care s-a nascut o(ligatia initiala. 0ectele novatiei a&upra debitorilor &olidari &i 0ideiu&orilor #rt. 1..1) (1) &o atia care opereaza intre creditor si unul dintre de(itorii solidari ii li(ereaza pe ceilalti code(itori cu pri ire la creditor. &o atia care opereaza cu pri ire la de(itorul principal ii li(ereaza pe 'ideiusori. (2) -u toate acestea! atunci cand creditorul a cerut acordul code(itorilor sau! dupa caz! al 'ideiusorilor ca acestia sa 'ie tinuti de noua o(ligatie! creanta initiala su(zista in cazul in care de(itorii sau 'ideiusorii nu isi e#prima acordul. 0ectele novatiei a&upra creditorilor &olidari #rt. 1..1+ &o atia consimtita de un creditor solidar nu este opoza(ila celorlalti creditori decat pentru partea din creanta ce re ine acelui creditor. Titlul 2!! $ 4tingerea obligatiilor

Capitolul ! $ %i&po'itii generale "oduri de &tingere a obligatiilor #rt. 1..1.(ligatiile se sting prin plata! compensatie! con'uziune! remitere de datorie! imposi(ilitate 'ortuita de e#ecutare! precum si prin alte moduri e#pres pre azute de lege. Capitolul !! $ Co*pen&atia Notiune #rt. 1..1. Datoriile reciproce se sting prin compensatie pana la concurenta celei mai mici dintre ele. Conditii #rt. 1..17 (1) -ompensatia opereaza de plin drept de indata ce e#ista doua datorii certe! lic3ide si e#igi(ile!

oricare ar 'i iz orul lor! si care au ca o(iect o suma de (ani sau o anumita cantitate de (unuri 'ungi(ile de aceeasi natura. (2) . parte poate cere lic3idarea 2udiciara a unei datorii pentru a putea opune compensatia. ($) .ricare dintre parti poate renunta! in mod e#pres ori tacit! la compensatie. Ca'uri in care co*pen&atia e&te e/clu&a #rt. 1..18 -ompensatia nu are loc atunci cand; a) creanta rezulta dintr-un act 'acut cu intentia de a pagu(i< () datoria are ca o(iect restituirea (unului dat in depozit sau cu titlu de comodat< c) are ca o(iect un (un insesiza(il. Ter*enul de gratie #rt. 1..19 >ermenul de gratie acordat pentru plata uneia dintre datorii nu impiedica realizarea compensatiei. !*putatia #rt. 1..20 1tunci cand mai multe o(ligatii suscepti(ile de compensatie sunt datorate de acelasi de(itor! regulile sta(ilite pentru imputatia platii se aplica in mod corespunzator. 6ideiu&iunea #rt. 1..21 (1) 6ideiusorul poate opune in compensatie creanta pe care de(itorul principal o do(andeste impotri a creditorului o(ligatiei garantate. (2) De(itorul principal nu poate! pentru a se li(era 'ata de creditorul sau! sa opuna compensatia pentru ceea ce acesta din urma datoreaza 'ideiusorului. 0ectele co*pen&atiei 0ata de terti #rt. 1..22 (1) -ompensatia nu are loc si nici nu se poate renunta la ea in detrimentul drepturilor do(andite de un tert. (2) 1st'el! de(itorul care! 'iind tert poprit! do(andeste o creanta asupra creditorului popritor nu poate opune compensatia impotri a acestuia din urma. ($) De(itorul care putea sa opuna compensatia si care a platit datoria nu se mai poate pre ala! in detrimentul tertilor! de pri ilegiile sau de ipotecile creantei sale. Ce&iunea &au ipoteca a&upra unei creante #rt. 1..2) (1) De(itorul care accepta pur si simplu cesiunea sau ipoteca asupra creantei consimtita de creditorul sau unui tert nu mai poate opune acelui tert compensatia pe care ar 'i putut sa o in oce impotri a creditorului initial inainte de acceptare. (2) -esiunea sau ipoteca pe care de(itorul nu a acceptat-o! dar care i-a de enit opoza(ila! nu impiedica decat compensatia datoriilor creditorului initial care sunt ulterioare momentului in care cesiunea sau ipoteca i-a de enit opoza(ila. Capitolul !!! $ Con0u'iunea Notiune #rt. 1..2+ (1) 1tunci cand! in cadrul aceluiasi raport o(ligational! calitatile de creditor si de(itor se

intrunesc in aceeasi persoana! o(ligatia se stinge de drept prin con'uziune. (2) -on'uziunea nu opereaza daca datoria si creanta se gasesc in acelasi patrimoniu! dar in mase de (unuri di'erite. Con0u'iunea &i ipoteca #rt. 1..2(1) "poteca se stinge prin con'uziunea calitatilor de creditor ipotecar si de proprietar al (unului ipotecat. (2) 0a renaste daca creditorul este e ins din orice cauza independenta de el. 6ideiu&iunea #rt. 1..2. -on'uziunea ce opereaza prin reunirea calitatilor de creditor si de(itor pro'ita 'ideiusorilor. -ea care opereaza prin reunirea calitatilor de 'ideiusor si creditor ori de 'ideiusor si de(itor principal nu stinge o(ligatia principala. 0ectele con0u'iunii 0ata de terti #rt. 1..27 -on'uziunea nu aduce atingere drepturilor do(andite anterior de terti in legatura cu creanta stinsa pe aceasta cale. %e&0iintarea con0u'iunii #rt. 1..28 Disparitia cauzei care a determinat con'uziunea 'ace sa renasca o(ligatia cu e'ect retroacti . Capitolul !2 $ Re*iterea de datorie Notiune #rt. 1..29 (1) /emiterea de datorie are loc atunci cand creditorul il li(ereaza pe de(itor de o(ligatia sa. (2) /emiterea de datorie este totala! daca nu se stipuleaza contrariul. 6eluri #rt. 1..)0 (1) /emiterea de datorie poate 'i e#presa sau tacita. (2) 0a poate 'i cu titlu oneros sau cu titlu gratuit! potri it naturii actului prin care aceasta se realizeaza. %ovada #rt. 1..)1 Do ada remiterii de datorie se 'ace in conditiile art. 1.%::. 8arantii #rt. 1..)2 /enuntarea e#presa la un pri ilegiu sau la o ipoteca 'acuta de creditor nu prezuma remiterea de datorie in pri inta creantei garantate. 6ideiu&iunea #rt. 1..)) (1) /emiterea de datorie 'acuta de(itorului principal li(ereaza pe 'ideiusor! ca si pe oricare alte persoane tinute pentru el. (2) /emiterea de datorie consimtita in 'a oarea 'ideiusorului nu li(ereaza pe de(itorul principal. ($) Daca remiterea de datorie este con enita cu unul dintre 'ideiusori! ceilalti raman o(ligati sa garanteze pentru tot! cu includerea partii garantate de acesta! numai daca au consimtit e#pres la

e#onerarea lui. (%) *restatia pe care a primit-o creditorul de la un 'ideiusor pentru a-l e#onera de o(ligatia de garantie se imputa asupra datoriei! pro'itand! in proportia alorii acelei prestatii! atat de(itorului principal! cat si celorlalti 'ideiusori. Capitolul 2 $ !*po&ibilitatea 0ortuita de e/ecutare Notiune. Conditii #rt. 1..)+ (1) De(itorul este li(erat atunci cand o(ligatia sa nu mai poate 'i e#ecutata din cauza unei 'orte ma2ore! a unui caz 'ortuit ori a unor alte e enimente asimilate acestora! produse inainte ca de(itorul sa 'ie pus in intarziere. (2) De(itorul este! de asemenea! li(erat! c3iar daca se a'la in intarziere! atunci cand creditorul nu ar 'i putut! oricum! sa (ene'icieze de e#ecutarea o(ligatiei din cauza impre2urarilor pre azute la alin. (1)! a'ara de cazul in care de(itorul a luat asupra sa riscul producerii acestora. ($) 1tunci cand imposi(ilitatea este temporara! e#ecutarea o(ligatiei se suspenda pentru un termen rezona(il! apreciat in 'unctie de durata si urmarile e enimentului care a pro ocat imposi(ilitatea de e#ecutare. (%) Do ada imposi(ilitatii de e#ecutare re ine de(itorului. ()) De(itorul tre(uie sa noti'ice creditorului e#istenta e enimentului care pro oaca imposi(ilitatea de e#ecutare a o(ligatiilor. Daca noti'icarea nu a2unge la creditor intr-un termen rezona(il din momentul in care de(itorul a cunoscut sau tre(uia sa cunoasca imposi(ilitatea de e#ecutare! de(itorul raspunde pentru pre2udiciul cauzat! prin aceasta! creditorului. (,) Daca o(ligatia are ca o(iect (unuri de gen! de(itorul nu poate in oca imposi(ilitatea 'ortuita de e#ecutare. Titlul 2!!! $ Re&tituirea pre&tatiilor

Capitolul ! $ %i&po'itii generale Cau'ele re&tituirii #rt. 1..)(1) /estituirea prestatiilor are loc ori de cate ori cine a este tinut! in irtutea legii! sa inapoieze (unurile primite 'ara drept ori din eroare sau in temeiul unui act 2uridic des'iintat ulterior cu e'ect retroacti ori ale carui o(ligatii au de enit imposi(il de e#ecutat din cauza unui e eniment de 'orta ma2ora! a unui caz 'ortuit ori a unui alt e eniment asimilat acestora. (2) -eea ce a 'ost prestat in temeiul unei cauze iitoare! care nu s-a in'aptuit! este! de asemenea! supus restituirii! a'ara numai daca cel care a prestat a 'acut-o stiind ca in'aptuirea cauzei este cu neputinta sau! dupa caz! a impiedicat cu stiinta realizarea ei. ($) .(ligatia de restituire (ene'iciaza de garantiile constituite pentru plata o(ligatiei initiale. Per&oana indreptatita la re&tituire #rt. 1..). Dreptul de restituire apartine celui care a e'ectuat prestatia supusa restituirii sau! dupa caz! unei

alte persoane indreptatite! potri it legii. 6or*ele re&tituirii #rt. 1..)7 (1) /estituirea se 'ace in natura sau prin ec3i alent. (2) /estituirea prestatiilor are loc c3iar daca! potri it legii! nu sunt datorate dauneinterese. Re&tituirea pentru cau'a ilicita #rt. 1..)8 *restatia primita sau e#ecutata in temeiul unei cauze ilicite sau imorale ramane intotdeauna supusa restituirii. Capitolul !! $ "odalitatile de re&tituire Re&tituirea in natura #rt. 1..)9 /estituirea prestatiilor se 'ace in natura! prin inapoierea (unului primit. Re&tituirea prin ec7ivalent #rt. 1..+0 (1) Daca restituirea nu poate a ea loc in natura din cauza imposi(ilitatii sau a unui impediment serios ori daca restituirea pri este prestarea unor ser icii de2a e'ectuate! restituirea se 'ace prin ec3i alent. (2) "n cazurile pre azute la alin. (1)! aloarea prestatiilor se apreciaza la momentul in care de(itorul a primit ceea ce tre(uie sa restituie. Pieirea &au in&trainarea bunului #rt. 1..+1 "n cazul pieirii totale sau instrainarii (unului supus restituirii! de(itorul o(ligatiei de restituire este tinut sa plateasca aloarea (unului! considerata 'ie la momentul primirii sale! 'ie la acela al pierderii ori al instrainarii! in 'unctie de cea mai mica dintre aceste alori. Daca de(itorul este de rea-credinta ori o(ligatia de restituire pro ine din culpa sa! atunci restituirea se 'ace in 'unctie de aloarea cea mai mare. Pieirea 0ortuita a bunului #rt. 1..+2 Daca (unul supus restituirii a pierit 'ortuit! de(itorul o(ligatiei de restituire este li(erat de aceasta o(ligatie! insa el tre(uie sa cedeze creditorului! dupa caz! 'ie indemnizatia incasata pentru aceasta pieire! 'ie! atunci cand nu a incasat-o inca! dreptul de a primi aceasta indemnizatie. Daca de(itorul este de rea-credinta ori o(ligatia de restituire pro ine din culpa sa! el nu este li(erat de restituire decat daca do edeste ca (unul ar 'i pierit si in cazul in care! la data pieirii! ar 'i 'ost de2a predat creditorului. Pierderea partiala #rt. 1..+) (1) Daca (unul ce 'ace o(iectul restituirii a su'erit o pierdere partiala! cum este o deteriorare sau o alta scadere de aloare! cel o(ligat la restituire este tinut sa il indemnizeze pe creditor! cu e#ceptia cazului in care pierderea rezulta din 'olosinta normala a (unului sau dintr-o impre2urare neimputa(ila de(itorului. (2) 1tunci cand cauza restituirii este imputa(ila creditorului! (unul ce 'ace o(iectul restituirii tre(uie inapoiat in starea in care se gaseste la momentul introducerii actiunii! 'ara despagu(iri! a'ara de cazul cand aceasta stare este cauzata din culpa de(itorului restituirii.

C7eltuielile privitoare la bun #rt. 1..++ Dreptul la ram(ursarea c3eltuielilor 'acute cu (unul ce 'ace o(iectul restituirii este supus regulilor pre azute in materia accesiunii pentru posesorul de (una-credinta sau! daca cel o(ligat la restituire este de rea-credinta ori cauza restituirii ii este imputa(ila! regulilor pre azute in materia accesiunii pentru posesorul de reacredinta. Re&tituirea 0ructelor &i a contravalorii 0olo&intei bunului #rt. 1..+(1) Daca a 'ost de (una-credinta! cel o(ligat la restituire do(andeste 'ructele produse de (unul supus restituirii si suporta c3eltuielile anga2ate cu producerea lor. 0l nu datoreaza nicio indemnizatie pentru 'olosinta (unului! cu e#ceptia cazului in care aceasta 'olosinta a 'ost o(iectul principal al prestatiei si a cazului in care (unul era! prin natura lui! supus unei deprecieri rapide. (2) 1tunci cand cel o(ligat la restituire a 'ost de rea-credinta ori cand cauza restituirii ii este imputa(ila! el este tinut! dupa compensarea c3eltuielilor anga2ate cu producerea lor! sa restituie 'ructele pe care le-a do(andit sau putea sa le do(andeasca si sa il indemnizeze pe creditor pentru 'olosinta pe care (unul i-a putut-o procura. C7eltuielile re&tituirii #rt. 1..+. (1) -3eltuielile restituirii sunt suportate de parti proportional cu aloarea prestatiilor care se restituie. (2) -3eltuielile restituirii se suporta integral de cel care este de rea-credinta ori din a carui culpa contractul a 'ost des'iintat. Re&tituirea pre&tatiilor de catre incapabili #rt. 1..+7 (1) *ersoana care nu are capacitate de e#ercitiu deplina nu este tinuta la restituirea prestatiilor decat in limita 'olosului realizat! apreciat la data cererii de restituire. Sarcina pro(ei acestei im(ogatiri incum(a celui care solicita restituirea. (2) 0a poate 'i tinuta la restituirea integrala atunci cand! cu intentie sau din culpa gra a! a 'acut ca restituirea sa 'ie imposi(ila. Capitolul !!! $ 0ectele re&tituirii 0ata de terti #ctele de in&trainare #rt. 1..+8 (1) Daca (unul supus restituirii a 'ost instrainat! actiunea in restituire poate 'i e#ercitata si impotri a tertului do(anditor! su( rezer a regulilor de carte 'unciara sau a e'ectului do(andirii cu (una-credinta a (unurilor mo(ile ori! dupa caz! a aplicarii regulilor pri itoare la uzucapiune. (2) Daca asupra (unului supus restituirii au 'ost constituite drepturi reale! dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator. 4ituatia altor acte 3uridice #rt. 1..+9 "n a'ara actelor de dispozitie pre azute la art. 1.,%8! toate celelalte acte 2uridice 'acute in 'a oarea unui tert de (una-credinta sunt opoza(ile ade aratului proprietar sau celui care are dreptul la restituire. -ontractele cu e#ecutare succesi a! su( conditia respectarii 'ormalitatilor de pu(licitate pre azute de lege! or continua sa produca e'ecte pe durata stipulata de parti! dar nu mai mult de

un an de la data des'iintarii titlului constituitorului. Titlul !? $ %i0erite contracte &peciale

Capitolul ! $ Contractul de van'are 4ectiunea 1 $ %i&po'itii generale 91. %o*eniul de aplicare Notiune #rt. 1..-0 (1) 4anzarea este contractul prin care anzatorul transmite sau! dupa caz! se o(liga sa transmita cumparatorului proprietatea unui (un in sc3im(ul unui pret pe care cumparatorul se o(liga sa il plateasca. (2) *oate 'i! de asemenea! transmis prin anzare un dezmem(ramant al dreptului de proprietate sau orice alt drept. #plicarea unor reguli de la van'are #rt. 1..-1 Dispozitiile prezentului capitol pri ind o(ligatiile anzatorului se aplica! in mod corespunzator! o(ligatiilor instrainatorului in cazul oricarui alt contract a and ca e'ect transmiterea unui drept! daca din reglementarile aplica(ile acelui contract sau din cele re'eritoare la o(ligatii in general nu rezulta alt'el. 92. Cine poate cu*para &au vinde Principiul capacitatii #rt. 1..-2 *ot cumpara sau inde toti cei carora nu le este interzis prin lege. !ncapacitatea de a cu*para drepturi litigioa&e #rt. 1..-) (1) Su( sanctiunea nulitatii a(solute! 2udecatorii! procurorii! gre'ierii! e#ecutorii! a ocatii! notarii pu(lici! consilierii 2uridici si practicienii in insol enta nu pot cumpara! direct sau prin persoane interpuse! drepturi litigioase care sunt de competenta instantei 2udecatoresti in a carei circumscriptie isi des'asoara acti itatea. (2) Sunt e#ceptate de la pre ederile alin. (1); a) cumpararea drepturilor succesorale ori a cotelor-parti din dreptul de proprietate de la comostenitori sau coproprietari! dupa caz< () cumpararea unui drept litigios in ederea indestularii unei creante care s-a nascut inainte ca dreptul sa 'i de enit litigios< c) cumpararea care s-a 'acut pentru apararea drepturilor celui ce stapaneste (unul in legatura cu care e#ista dreptul litigios. ($) Dreptul este litigios daca e#ista un proces inceput si neterminat cu pri ire la e#istenta sau intinderea sa.

#lte incapacitati de a cu*para #rt. 1..-+ (1) Sunt incapa(ili de a cumpara! direct sau prin persoane interpuse! c3iar si prin licitatie pu(lica; a) mandatarii! pentru (unurile pe care sunt insarcinati sa le anda< e#ceptia pre azuta la art. 1.$0% alin. (1) ramane aplica(ila< () parintii! tutorele! curatorul! administratorul pro izoriu! pentru (unurile persoanelor pe care le reprezinta< c) 'unctionarii pu(lici! 2udecatorii-sindici! practicienii in insol enta! e#ecutorii! precum si alte asemenea persoane! care ar putea in'luenta conditiile anzarii 'acute prin intermediul lor sau care are ca o(iect (unurile pe care le administreaza ori a caror administrare o supra eg3eaza. (2) "ncalcarea interdictiilor pre azute la alin. (1) lit. a) si () se sanctioneaza cu nulitatea relati a! iar a celei pre azute la lit. c) cu nulitatea a(soluta. !ncapacitati de a vinde #rt. 1..-(1) *ersoanele pre azute la art. 1.,)% alin. (1) nu pot! de asemenea! sa anda (unurile proprii pentru un pret care consta intr-o suma de (ani pro enita din anzarea ori e#ploatarea (unului sau patrimoniului pe care il administreaza ori a carui administrare o supra eg3eaza! dupa caz. (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si contractelor in care! in sc3im(ul unei prestatii promise de persoanele pre azute la art. 1.,)% alin. (1)! cealalta parte se o(liga sa plateasca o suma de (ani. !nad*i&ibilitatea actiunii in anulare #rt. 1..-. -ei carora le este interzis sa cumpere ori sa anda nu pot sa ceara anularea anzarii nici in nume propriu! nici in numele persoanei ocrotite. 9). (biectul van'arii 1unurile ce pot 0i vandute #rt. 1..-7 .rice (un poate 'i andut in mod li(er! daca anzarea nu este interzisa ori limitata prin lege sau prin con entie ori testament. 2an'area unui bun viitor #rt. 1..-8 (1) Daca o(iectul anzarii il constituie un (un iitor! cumparatorul do(andeste proprietatea in momentul in care (unul s-a realizat. "n pri inta constructiilor! sunt aplica(ile dispozitiile corespunzatoare in materie de carte 'unciara. (2) "n cazul anzarii unor (unuri dintr-un gen limitat care nu e#ista la data inc3eierii contractului! cumparatorul do(andeste proprietatea la momentul indi idualizarii de catre anzator a (unurilor andute. 1tunci cand (unul sau! dupa caz! genul limitat nu se realizeaza! contractul nu produce niciun e'ect. -u toate acestea! daca nerealizarea este determinata de culpa anzatorului! el este tinut sa plateasca daune-interese. ($) -and (unul se realizeaza numai partial! cumparatorul are alegerea 'ie de a cere des'iintarea anzarii! 'ie de a pretinde reducerea corespunzatoare a pretului. 1ceeasi solutie se aplica si in cazul pre azut la alin. (2) atunci cand genul limitat s-a realizat numai partial si! din acest moti ! anzatorul nu poate indi idualiza intreaga cantitate de (unuri pre azuta in contract. Daca nerealizarea partiala a (unului sau! dupa caz! a genului limitat a 'ost determinata de culpa anzatorului! acesta este tinut sa plateasca daune-interese.

(%) 1tunci cand cumparatorul si-a asumat riscul nerealizarii (unului sau genului limitat! dupa caz! el ramane o(ligat la plata pretului. ()) "n sensul prezentului articol! (unul este considerat realizat la data la care de ine apt de a 'i 'olosit potri it destinatiei in ederea careia a 'ost inc3eiat contractul. 2an'area bunului pierit in intregi*e &au in parte #rt. 1..-9 Daca in momentul anzarii unui (un indi idual determinat acesta pierise in intregime! contractul nu produce niciun e'ect. Daca (unul pierise numai in parte! cumparatorul care nu cunostea acest 'apt in momentul anzarii poate cere 'ie anularea anzarii! 'ie reducerea corespunzatoare a pretului. Conditii ale pretului #rt. 1...0 (1) *retul consta intr-o suma de (ani. (2) 1cesta tre(uie sa 'ie serios si determinat sau cel putin determina(il. Pretul deter*inabil #rt. 1...1 4anzarea 'acuta pe un pret care nu a 'ost determinat in contract este ala(ila daca partile au con enit asupra unei modalitati prin care pretul poate 'i determinat ulterior! dar nu mai tarziu de data platii si care nu necesita un nou acord de ointa al partilor. %eter*inarea pretului de catre un tert #rt. 1...2 (1) *retul poate 'i determinat si de catre una sau mai multe persoane desemnate potri it acordului partilor. (2) 1tunci cand persoanele ast'el desemnate nu determina pretul in termenul sta(ilit de parti sau! in lipsa! in termen de , luni de la inc3eierea contractului! la cererea partii interesate! presedintele 2udecatoriei de la locul inc3eierii contractului a desemna! de urgenta! in camera de consiliu! prin inc3eiere de'initi a! un e#pert pentru determinarea pretului. /emuneratia e#pertului se plateste in cote egale de catre parti. ($) Daca pretul nu a 'ost determinat in termen de un an de la inc3eierea contractului! anzarea este nula! a'ara de cazul in care partile au con enit un alt mod de determinare a pretului. %eter*inarea pretului in 0unctie de greutatea lucrului vandut #rt. 1...) -and pretul se determina in 'unctie de greutatea lucrului andut! la sta(ilirea cuantumului sau nu se tine seama de greutatea am(ala2ului. Lip&a deter*inarii e/pre&e a pretului #rt. 1...+ (1) *retul anzarii este su'icient determinat daca poate 'i sta(ilit potri it impre2urarilor. (2) -and contractul are ca o(iect (unuri pe care anzatorul le inde in mod o(isnuit! se prezuma ca partile au a ut in edere pretul practicat in mod o(isnuit de anzator. ($) "n lipsa de stipulatie contrara! anzarea unor (unuri al caror pret este sta(ilit pe piete organizate este presupusa a se 'i inc3eiat pentru pretul mediu aplicat in ziua inc3eierii contractului pe piata cea mai apropiata de locul inc3eierii contractului. Daca aceasta zi a 'ost nelucratoare! se tine seama de ultima zi lucratoare. Pretul 0ictiv &i pretul deri'oriu #rt. 1...(1) 4anzarea este anula(ila atunci cand pretul este sta(ilit 'ara intentia de a 'i platit. (2) De asemenea! daca prin lege nu se pre ede alt'el! anzarea este anula(ila cand pretul este intr-

atat de disproportionat 'ata de aloarea (unului! incat este e ident ca partile nu au dorit sa consimta la o anzare. C7eltuielile van'arii #rt. 1.... (1) "n lipsa de stipulatie contrara! c3eltuielile pentru inc3eierea contractului de anzare sunt in sarcina cumparatorului. (2) 8asurarea! cantarirea si c3eltuielile de predare a (unului sunt in sarcina anzatorului! iar cele de preluare si transport de la locul e#ecutarii sunt in sarcina cumparatorului! daca nu s-a con enit alt'el. ($) "n a(senta unei clauze contrare! c3eltuielile a'erente operatiunilor de plata a pretului sunt in sarcina cumparatorului. C7eltuielile predarii #rt. 1...7 "n lipsa uzantelor sau a unei stipulatii contrare! daca (unul tre(uie transportat dintr-un loc in altul! anzatorul tre(uie sa se ocupe de e#pediere pe c3eltuiala cumparatorului. 4anzatorul este li(erat cand preda (unul transportatorului ori e#peditorului. -3eltuielile de transport sunt in sarcina cumparatorului. 9+. Pactul de optiune privind contractul de van'are &i pro*i&iunea de van'are Pactul de optiune privind contractul de van'are #rt. 1...8 (1) "n cazul pactului de optiune pri ind un contract de anzare asupra unui (un indi idual determinat! intre data inc3eierii pactului si data e#ercitarii optiunii sau! dupa caz! aceea a e#pirarii termenului de optiune nu se poate dispune de (unul care constituie o(iectul pactului. (2) 1tunci cand pactul are ca o(iect drepturi ta(ulare! dreptul de optiune se noteaza in cartea 'unciara. ($) Dreptul de optiune se radiaza din o'iciu daca pana la e#pirarea termenului de optiune nu s-a inscris o declaratie de e#ercitare a optiunii! insotita de do ada comunicarii sale catre cealalta parte. Pro*i&iunea de van'are &i pro*i&iunea de cu*parare #rt. 1...9 (1) -and una dintre partile care au inc3eiat o promisiune (ilaterala de anzare re'uza! ne2usti'icat! sa inc3eie contractul promis! cealalta parte poate cere pronuntarea unei 3otarari care sa tina loc de contract! daca toate celelalte conditii de aliditate sunt indeplinite. (2) Dreptul la actiune se prescrie in termen de , luni de la data la care contractul tre(uia inc3eiat. ($) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator in cazul promisiunii unilaterale de anzare sau de cumparare! dupa caz. (%) "n cazul promisiunii unilaterale de cumparare a unui (un indi idual determinat! daca! mai inainte ca promisiunea sa 'i 'ost e#ecutata! creditorul sau instraineaza (unul ori constituie un drept real asupra acestuia! o(ligatia promitentului se considera stinsa. Pretul pro*i&iunii #rt. 1..70 "n lipsa de stipulatie contrara! sumele platite in temeiul unei promisiuni de anzare reprezinta un a ans din pretul con enit. 9-. (bligatiile van'atorului

!. %i&po'itii generale !nterpretarea clau'elor van'arii #rt. 1..71 -lauzele indoielnice in contractul de anzare se interpreteaza in 'a oarea cumparatorului! su( rezer a regulilor aplica(ile contractelor inc3eiate cu consumatorii si contractelor de adeziune. (bligatiile principale ale van'atorului #rt. 1..72 4anzatorul are urmatoarele o(ligatii principale; 1. sa transmita proprietatea (unului sau! dupa caz! dreptul andut< 2. sa predea (unul< $. sa il garanteze pe cumparator contra e ictiunii si iciilor (unului. !!. Tran&*iterea proprietatii &au a dreptului vandut (bligatia de a tran&*ite dreptul vandut #rt. 1..7) (1) 4anzatorul este o(ligat sa transmita cumparatorului proprietatea (unului andut. (2) .data cu proprietatea cumparatorul do(andeste toate drepturile si actiunile accesorii ce au apartinut anzatorului. ($) Daca legea nu dispune alt'el! dispozitiile re'eritoare la transmiterea proprietatii se aplica in mod corespunzator si atunci cand prin anzare se transmite un alt drept decat dreptul de proprietate. Tran&*iterea proprietatii #rt. 1..7+ -u e#ceptia cazurilor pre azute de lege ori daca din ointa partilor nu rezulta contrariul! proprietatea se stramuta de drept cumparatorului din momentul inc3eierii contractului! c3iar daca (unul nu a 'ost predat ori pretul nu a 'ost platit inca. (po'abilitatea van'arii #rt. 1..7"n cazurile anume pre azute de lege! anzarea nu poate 'i opusa tertilor decat dupa indeplinirea 'ormalitatilor de pu(licitate respecti e. 4tra*utarea proprietatii i*obilelor #rt. 1..7. "n materie de anzare de imo(ile! stramutarea proprietatii de la anzator la cumparator este supusa dispozitiilor de carte 'unciara. Radierea drepturilor &tin&e #rt. 1..77 4anzatorul este o(ligat sa radieze din cartea 'unciara! pe c3eltuiala sa! drepturile inscrise asupra imo(ilului andut! daca acestea sunt stinse. 2an'area bunurilor de gen #rt. 1..78 1tunci cand anzarea are ca o(iect (unuri de gen! inclusi (unuri dintr-un gen limitat! proprietatea se trans'era cumparatorului la data indi idualizarii acestora prin predare! numarare! cantarire! masurare ori prin orice alt mod con enit sau impus de natura (unului. 2an'area in bloc a bunurilor #rt. 1..79 Daca insa mai multe (unuri sunt andute in (loc si pentru un pret unic si glo(al! proprietatea se stramuta cumparatorului indata ce contractul s-a inc3eiat! c3iar daca (unurile nu au 'ost

indi idualizate. 2an'area dupa *o&tra &au *odel #rt. 1..80 La anzarea dupa mostra sau model! proprietatea se stramuta la momentul predarii (unului. 2an'area pe incercate #rt. 1..81 (1) 4anzarea este pe incercate atunci cand se inc3eie su( conditia suspensi a ca! in urma incercarii! (unul sa corespunda criteriilor sta(ilite la inc3eierea contractului ori! in lipsa acestora! destinatiei (unului! potri it naturii sale. (2) Daca durata incercarii nu a 'ost con enita si din uzante nu rezulta alt'el! conditia se considera indeplinita in cazul in care cumparatorul nu a declarat ca (unul este nesatis'acator in termen de $0 de zile de la predarea (unului. ($) "n cazul in care prin contractul de anzare partile au pre azut ca (unul andut urmeaza sa 'ie incercat! se prezuma ca s-a inc3eiat o anzare pe incercate. 2an'area pe gu&tate #rt. 1..82 (1) 4anzarea su( rezer a ca (unul sa corespunda gusturilor cumparatorului se inc3eie numai daca acesta a 'acut cunoscut acordul sau in termenul con enit ori statornicit prin uzante. "n cazul in care un asemenea termen nu e#ista! se aplica dispozitiile art. 1.,81 alin. (2). (2) Daca (unul andut se a'la la cumparator! iar acesta nu se pronunta in termenul pre azut la alin. (1)! anzarea se considera inc3eiata la e#pirarea termenului. 2an'area bunului altuia #rt. 1..8) (1) Daca! la data inc3eierii contractului asupra unui (un indi idual determinat! acesta se a'la in proprietatea unui tert! contractul este ala(il! iar anzatorul este o(ligat sa asigure transmiterea dreptului de proprietate de la titularul sau catre cumparator. (2) .(ligatia anzatorului se considera ca 'iind e#ecutata 'ie prin do(andirea de catre acesta a (unului! 'ie prin rati'icarea anzarii de catre proprietar! 'ie prin orice alt mi2loc! direct ori indirect! care procura cumparatorului proprietatea asupra (unului. ($) Daca din lege sau din ointa partilor nu rezulta contrariul! proprietatea se stramuta de drept cumparatorului din momentul do(andirii (unului de catre anzator sau al rati'icarii contractului de anzare de catre proprietar. (%) "n cazul in care anzatorul nu asigura transmiterea dreptului de proprietate catre cumparator! acesta din urma poate cere rezolutiunea contractului! restituirea pretului! precum si! daca este cazul! daune-interese. ()) 1tunci cand un coproprietar a andut (unul proprietate comuna si ulterior nu asigura transmiterea proprietatii intregului (un catre cumparator! acesta din urma poate cere! pe langa daune-interese! la alegerea sa! 'ie reducerea pretului proportional cu cota-parte pe care nu a do(andit-o! 'ie rezolutiunea contractului in cazul in care nu ar 'i cumparat daca ar 'i stiut ca nu a do(andi proprietatea intregului (un. (,) "n cazurile pre azute la alin. (%) si ())! intinderea daunelor-interese se sta(ileste! in mod corespunzator! potri it art. 1.702 si 1.70$. -u toate acestea! cumparatorul care la data inc3eierii contractului cunostea ca (unul nu apartinea in intregime anzatorului nu poate sa solicite ram(ursarea c3eltuielilor re'eritoare la lucrarile autonome sau oluptuare. Re'erva proprietatii #rt. 1..8+ Stipulatia prin care anzatorul isi rezer a proprietatea (unului pana la plata integrala a pretului

este ala(ila c3iar daca (unul a 'ost predat. 1ceasta stipulatie nu poate 'i insa opusa tertilor decat dupa indeplinirea 'ormalitatilor de pu(licitate cerute de lege! dupa natura (unului. !!!. Predarea bunului Notiune #rt. 1..8*redarea se 'ace prin punerea (unului andut la dispozitia cumparatorului! impreuna cu tot ceea ce este necesar! dupa impre2urari! pentru e#ercitarea li(era si neingradita a posesiei. !ntinderea obligatiei de predare #rt. 1..8. (1) .(ligatia de a preda (unul se intinde si la accesoriile sale! precum si la tot ce este destinat 'olosintei sale perpetue. (2) 4anzatorul este! de asemenea! o(ligat sa predea titlurile si documentele pri itoare la proprietatea sau 'olosinta (unului. ($) "n cazul (unurilor de gen! anzatorul nu este li(erat de o(ligatia de predare c3iar daca lotul din care 'aceau parte (unurile respecti e a pierit in totalitate! a'ara numai daca lotul era anume pre azut in con entie. Predarea bunului i*obil #rt. 1..87 *redarea imo(ilului se 'ace prin punerea acestuia la dispozitia cumparatorului! li(er de orice (unuri ale anzatorului. Predarea bunului *obil #rt. 1..88 *redarea (unului mo(il se poate 'ace 'ie prin remiterea materiala! 'ie prin remiterea titlului reprezentati ori a unui alt document sau lucru care ii permite cumparatorului preluarea in orice moment. Locul predarii #rt. 1..89 *redarea tre(uie sa se 'aca la locul unde (unul se a'la in momentul inc3eierii contractului! daca nu rezulta alt'el din con entia partilor ori! in lipsa acesteia! din uzante. 4tarea bunului vandut #rt. 1..90 (1) 5unul tre(uie sa 'ie predat in starea in care se a'la in momentul inc3eierii contractului. (2) -umparatorul are o(ligatia ca imediat dupa preluare sa eri'ice starea (unului potri it uzantelor. ($) Daca in urma eri'icarii se constata e#istenta unor icii aparente! cumparatorul tre(uie sa il in'ormeze pe anzator despre acestea 'ara intarziere. "n lipsa in'ormarii! se considera ca anzatorul si-a e#ecutat o(ligatia pre azuta la alin. (1). (%) -u toate acestea! in pri inta iciilor ascunse! dispozitiile art. 1.70791.71% raman aplica(ile. %e'acordul a&upra calitatii #rt. 1..91 (1) "n cazul in care cumparatorul contesta calitatea sau starea (unului pe care anzatorul i l-a pus la dispozitie! presedintele 2udecatoriei de la locul pre azut pentru e#ecutarea o(ligatiei de predare! la cererea oricareia dintre parti! a desemna de indata un e#pert in ederea constatarii. (2) *rin aceeasi 3otarare se poate dispune sec3estrarea sau depozitarea (unului. ($) Daca pastrarea (unului ar putea aduce mari pagu(e sau ar ocaziona c3eltuieli insemnate! se a putea dispune c3iar anzarea pe c3eltuiala proprietarului! in conditiile sta(ilite de instanta.

(%) =otararea de anzare a tre(ui comunicata inainte de punerea ei in e#ecutare celeilalte parti sau reprezentantului sau! daca unul dintre acestia se a'la intr-o localitate situata in circumscriptia 2udecatoriei care a pronuntat 3otararea. "n caz contrar! 3otararea a 'i comunicata in termen de $ zile de la e#ecutarea ei. 6ructele bunului vandut #rt. 1..92 Daca nu s-a con enit alt'el! 'ructele (unului andut se cu in cumparatorului din ziua do(andirii proprietatii. "o*entul predarii #rt. 1..9) "n lipsa unui termen! cumparatorul poate cere predarea (unului de indata ce pretul este platit. Daca insa! ca urmare a unor impre2urari cunoscute cumparatorului la momentul anzarii! predarea (unului nu se poate 'ace decat dupa trecerea unui termen! partile sunt prezumate ca au con enit ca predarea sa ai(a loc la e#pirarea acelui termen. Re0u'ul de a preda bunul #rt. 1..9+ (1) Daca o(ligatia de plata a pretului este a'ectata de un termen si! dupa anzare! cumparatorul a de enit insol a(il ori garantiile acordate anzatorului s-au diminuat! anzatorul poate suspenda e#ecutarea o(ligatiei de predare cat timp cumparatorul nu acorda garantii indestulatoare ca a plati pretul la termenul sta(ilit. (2) Daca insa! la data inc3eierii contractului! anzatorul cunostea insol a(ilitatea cumparatorului! atunci acesta din urma pastreaza (ene'iciul termenului! daca starea sa de insol a(ilitate nu s-a agra at in mod su(stantial. !2. 8arantia contra evictiunii Conditiile garantiei contra evictiunii #rt. 1..9(1) 4anzatorul este de drept o(ligat sa il garanteze pe cumparator impotri a e ictiunii care l-ar impiedica total sau partial in stapanirea netul(urata a (unului andut. (2) 7arantia este datorata impotri a e ictiunii ce rezulta din pretentiile unui tert numai daca acestea sunt intemeiate pe un drept nascut anterior datei anzarii si care nu a 'ost adus la cunostinta cumparatorului pana la acea data. ($) De asemenea! garantia este datorata impotri a e ictiunii ce pro ine din 'apte imputa(ile anzatorului! c3iar daca acestea s-au i it ulterior anzarii. /ceptia de garantie #rt. 1..9. 1cela care este o(ligat sa garanteze contra e ictiunii nu poate sa e inga. !ndivi'ibilitatea obligatiei de garantie #rt. 1..97 .(ligatia de garantie contra e ictiunii este indi izi(ila intre de(itori. "odi0icarea &au inlaturarea conventionala a garantiei #rt. 1..98 (1) *artile pot con eni sa e#tinda sau sa restranga o(ligatia de garantie. 1cestea pot c3iar con eni sa il e#onereze pe anzator de orice garantie contra e ictiunii. (2) Stipulatia prin care o(ligatia de garantie a anzatorului este restransa sau inlaturata nu il e#onereaza pe acesta de o(ligatia de a restitui pretul! cu e#ceptia cazului in care cumparatorul sia asumat riscul producerii e ictiunii.

Li*itele clau'ei de nera&pundere pentru evictiune #rt. 1..99 -3iar daca s-a con enit ca anzatorul nu a datora nicio garantie! el raspunde totusi de e ictiunea cauzata ulterior anzarii prin 'aptul sau personal ori de cea pro enita din cauze pe care! cunoscandu-le in momentul anzarii! le-a ascuns cumparatorului. .rice stipulatie contrara este considerata nescrisa. Re'olutiunea contractului #rt. 1.700 (1) -umparatorul poate cere rezolutiunea anzarii daca a 'ost e ins de intregul (un sau de o parte a acestuia indea2uns de insemnata incat! daca ar 'i cunoscut e ictiunea! el nu ar mai 'i inc3eiat contractul. (2) .data cu rezolutiunea! cumparatorul poate cere restituirea pretului si repararea pre2udiciului su'erit. Re&tituirea pretului #rt. 1.701 (1) 4anzatorul este tinut sa inapoieze pretul in intregime c3iar daca! la data e ictiunii! aloarea (unului andut a scazut sau daca (unul a su'erit deteriorari insemnate! 'ie din negli2enta cumparatorului! 'ie prin 'orta ma2ora. (2) Daca insa cumparatorul a o(tinut un (ene'iciu in urma deteriorarilor cauzate (unului! anzatorul are dreptul sa scada din pret o suma corespunzatoare acestui (ene'iciu. ($) Daca lucrul andut are! la data e ictiunii! o aloare mai mare! din orice cauza! anzatorul este dator sa plateasca cumparatorului! pe langa pretul anzarii! sporul de aloare acumulat pana la data e ictiunii. !ntinderea daunelor$intere&e #rt. 1.702 (1) Daunele-interese datorate de anzator cuprind; a) aloarea 'ructelor pe care cumparatorul a 'ost o(ligat sa le restituie celui care l-a e ins< () c3eltuielile de 2udecata e'ectuate de cumparator in procesul cu cel ce l-a e ins! precum si in procesul de c3emare in garantie a anzatorului< c) c3eltuielile inc3eierii si e#ecutarii contractului de catre cumparator< d) pierderile su'erite si castigurile nerealizate de catre cumparator din cauza e ictiunii. (2) De asemenea! anzatorul este tinut sa ram(urseze cumparatorului sau sa 'aca sa i se ram(urseze de catre acela care e inge toate c3eltuielile pentru lucrarile e'ectuate in legatura cu (unul andut! 'ie ca lucrarile sunt autonome! 'ie ca sunt adaugate! dar! in acest din urma caz! numai daca sunt necesare sau utile. ($) Daca anzatorul a cunoscut cauza e ictiunii la data inc3eierii contractului! el este dator sa ram(urseze cumparatorului si c3eltuielile 'acute pentru e'ectuarea si! dupa caz! ridicarea lucrarilor oluptuare. 0ectele evictiunii partiale #rt. 1.70) "n cazul in care e ictiunea partiala nu atrage rezolutiunea contractului! anzatorul tre(uie sa restituie cumparatorului o parte din pret proportionala cu aloarea partii de care a 'ost e ins si! daca este cazul! sa plateasca daune-interese. *entru sta(ilirea intinderii daunelor-interese! se aplica in mod corespunzator pre ederile art. 1.702. !nlaturarea evictiunii de catre cu*parator #rt. 1.70+ 1tunci cand cumparatorul a pastrat (unul cumparat platind tertului e ingator o suma de (ani sau

dandu-i un alt (un! anzatorul este li(erat de urmarile garantiei! in primul caz prin ram(ursarea catre cumparator a sumei platite cu do(anda legala calculata de la data platii! iar in al doilea caz prin plata alorii (unului dat! precum si! in am(ele cazuri! a tuturor c3eltuielilor a'erente. C7e*area in 3udecata a van'atorului #rt. 1.70(1) -umparatorul c3emat in 2udecata de un tert care pretinde ca are drepturi asupra lucrului andut tre(uie sa il c3eme in cauza pe anzator. "n cazul in care nu a 'acut-o! 'iind condamnat printr-o 3otarare intrata in puterea lucrului 2udecat! pierde dreptul de garantie daca anzatorul do edeste ca e#istau moti e su'iciente pentru a se respinge cererea. (2) -umparatorul care! 'ara a e#ista o 3otarare 2udecatoreasca! a recunoscut dreptul tertului pierde dreptul de garantie! a'ara de cazul in care do edeste ca nu e#istau moti e su'iciente pentru a impiedica e ictiunea. 1ene0iciarii garantiei #rt. 1.70. 4anzatorul este o(ligat sa garanteze contra e ictiunii 'ata de orice do(anditor su(sec ent al (unului! 'ara a deose(i dupa cum do(andirea este cu titlu oneros ori cu titlu gratuit. 2. 8arantia contra viciilor bunului vandut Conditii #rt. 1.707 (1) 4anzatorul garanteaza cumparatorul contra oricaror icii ascunse care 'ac (unul andut impropriu intre(uintarii la care este destinat sau care ii micsoreaza in asemenea masura intre(uintarea sau aloarea incat! daca le-ar 'i cunoscut! cumparatorul nu ar 'i cumparat sau ar 'i dat un pret mai mic. (2) 0ste ascuns acel iciu care! la data predarii! nu putea 'i descoperit! 'ara asistenta de specialitate! de catre un cumparator prudent si diligent. ($) 7arantia este datorata daca iciul sau cauza lui e#ista la data predarii (unului. (%) 4anzatorul nu datoreaza garantie contra iciilor pe care cumparatorul le cunostea la inc3eierea contractului. ()) "n anzarile silite nu se datoreaza garantie contra iciilor ascunse. "odi0icarea &au inlaturarea conventionala a garantiei #rt. 1.708 (1) Daca partile nu au con enit alt'el! anzatorul este o(ligat sa garanteze contra iciilor ascunse! c3iar si atunci cand nu le-a cunoscut. (2) -lauza care inlatura sau limiteaza raspunderea pentru icii este nula in pri inta iciilor pe care anzatorul le-a cunoscut ori tre(uia sa le cunoasca la data inc3eierii contractului. %enuntarea viciilor #rt. 1.709 (1) -umparatorul care a descoperit iciile ascunse ale lucrului este o(ligat sa le aduca la cunostinta anzatorului intr-un termen rezona(il! sta(ilit potri it cu impre2urarile! su( sanctiunea decaderii din dreptul de a cere masura pre azuta la art. 1.710 alin. (1) lit. d). (2) "n cazul in care cumparatorul este pro'esionist! iar (unul andut este mo(il corporal! termenul pre azut la alin. (1) este de doua zile lucratoare. ($) 1tunci cand iciul apare in mod gradual! termenele pre azute la alin. (1) incep sa curga din ziua in care cumparatorul isi da seama de gra itatea si intinderea iciului. (%) 4anzatorul care a tainuit iciul nu poate in oca pre ederile prezentului articol.

0ectele garantiei #rt. 1.710 (1) "n temeiul o(ligatiei anzatorului de garantie contra iciilor! cumparatorul poate o(tine! dupa caz; a) inlaturarea iciilor de catre anzator sau pe c3eltuiala acestuia< () inlocuirea (unului andut cu un (un de acelasi 'el! insa lipsit de icii< c) reducerea corespunzatoare a pretului< d) rezolutiunea anzarii. (2) La cererea anzatorului! instanta! tinand seama de gra itatea iciilor si de scopul pentru care contractul a 'ost inc3eiat! precum si de alte impre2urari! poate dispune o alta masura pre azuta la alin. (1) decat cea solicitata de cumparator. 2iciile care nu a0ectea'a toate bunurile vandute #rt. 1.711 (1) Daca numai unele dintre (unurile andute sunt a'ectate de icii si acestea pot 'i separate de celelalte 'ara pagu(a pentru cumparator! iar instanta dispune rezolutiunea in conditiile art. 1.710! contractul se des'iinteaza numai in parte. (2) /ezolutiunea contractului! in ceea ce pri este (unul principal! atrage rezolutiunea lui si in pri inta (unului accesoriu. !ntinderea garantiei #rt. 1.712 (1) "n situatia in care la data inc3eierii contractului anzatorul cunostea iciile (unului andut! pe langa una dintre masurile pre azute la art. 1.710! anzatorul este o(ligat la plata de dauneinterese! pentru repararea intregului pre2udiciu cauzat! daca este cazul. (2) 1tunci cand anzatorul nu cunostea iciile (unului andut si s-a dispus una dintre masurile pre azute la art. 1.710 alin. (1) lit. c) si d)! el este o(ligat sa restituie cumparatorului doar pretul si c3eltuielile 'acute cu prile2ul anzarii! in tot sau in parte! dupa caz. Pierderea &au deteriorarea bunului #rt. 1.71) *ierderea sau deteriorarea (unului! c3iar prin 'orta ma2ora! nu il impiedica pe cumparator sa o(tina aplicarea masurilor pre azute la art. 1.710 alin. (1). 8arantia pentru lip&a calitatilor convenite #rt. 1.71+ Dispozitiile pri itoare la garantia contra iciilor ascunse se aplica si atunci cand (unul andut nu corespunde calitatilor con enite de catre parti. 8arantia in ca'ul van'arii dupa *o&tra &au *odel #rt. 1.71"n cazul anzarii dupa mostra sau model! anzatorul garanteaza ca (unul are calitatile mostrei sau modelului. 2!. 8arantia pentru buna 0unctionare Conditiile garantiei pentru buna 0unctionare #rt. 1.71. (1) "n a'ara de garantia contra iciilor ascunse! anzatorul care a garantat pentru un timp determinat (una 'unctionare a (unului andut este o(ligat! in cazul oricarei de'ectiuni i ite inauntrul termenului de garantie! sa repare (unul pe c3eltuiala sa. (2) Daca reparatia este imposi(ila sau daca durata acesteia depaseste timpul sta(ilit prin contract sau prin legea speciala! anzatorul este o(ligat sa inlocuiasca (unul andut. "n lipsa unui termen pre azut in contract sau in legea speciala! durata ma#ima a reparatiei este de 1) zile de la data

cand cumparatorul a solicitat repararea (unului. ($) Daca anzatorul nu inlocuieste (unul intr-un termen rezona(il! potri it cu impre2urarile! el este o(ligat! la cererea cumparatorului! sa ii restituie pretul primit in sc3im(ul inapoierii (unului. %e0ectiunea i*putabila cu*paratorului #rt. 1.717 7arantia nu a 'i datorata daca anzatorul do edeste ca de'ectiunea s-a produs din pricina modului nepotri it in care cumparatorul a 'olosit sau a pastrat (unul. -omportamentul cumparatorului se apreciaza si luandu-se in considerare instructiunile scrise care i-au 'ost comunicate de catre anzator. Co*unicarea de0ectiunii #rt. 1.718 (1) Su( sanctiunea decaderii din dreptul de garantie! cumparatorul tre(uie sa comunice de'ectiunea inainte de implinirea termenului de garantie. Daca aceasta comunicare nu a putut 'i 'acuta in termenul de garantie! din moti e o(iecti e! cumparatorul are o(ligatia sa comunice de'ectiunea intr-un termen rezona(il de la data e#pirarii termenului de garantie. (2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplica(ile in mod corespunzator si in cazul in care anzatorul a garantat ca (unul andut a pastra un timp determinat anumite calitati. 9.. (bligatiile cu*paratorului Plata pretului &i pri*irea bunului #rt. 1.719 -umparatorul are urmatoarele o(ligatii principale; a) sa preia (unul andut< () sa plateasca pretul anzarii. Locul &i data platii pretului #rt. 1.720 (1) "n lipsa unei stipulatii contrare! cumparatorul tre(uie sa plateasca pretul la locul in care (unul se a'la in momentul inc3eierii contractului si de indata ce proprietatea este transmisa. (2) Daca la data inc3eierii contractului (unurile se a'la in tranzit! in lipsa unei stipulatii contrare! plata pretului se 'ace la locul care rezulta din uzante sau! in lipsa acestora! la locul destinatiei. %oban'i a&upra pretului #rt. 1.721 "n cazul in care nu s-a con enit alt'el! cumparatorul este tinut sa plateasca do(anzi asupra pretului din ziua do(andirii proprietatii! daca (unul produce 'ructe ci ile sau naturale! ori din ziua predarii! daca (unul nu produce 'ructe! insa ii procura alte 'oloase. 4u&pendarea platii pretului #rt. 1.722 (1) -umparatorul care a'la de e#istenta unei cauze de e ictiune este indreptatit sa suspende plata pretului pana la incetarea tul(urarii sau pana cand anzatorul o'era o garantie corespunzatoare. (2) -umparatorul nu poate suspenda plata pretului daca a cunoscut pericolul e ictiunii in momentul inc3eierii contractului sau daca in contract s-a pre azut ca plata se a 'ace c3iar in caz de tul(urare. 8arantarea creantei pretului #rt. 1.72) *entru garantarea o(ligatiei de plata a pretului! in cazurile pre azute de lege anzatorul (ene'iciaza de un pri ilegiu sau! dupa caz! de o ipoteca legala asupra (unului andut.

4anctiunea neplatii pretului #rt. 1.72+ -and cumparatorul nu a platit! anzatorul este indreptatit sa o(tina 'ie e#ecutarea silita a o(ligatiei de plata! 'ie rezolutiunea anzarii! precum si! in am(ele situatii! daune-interese! daca este cazul. Punerea de drept in intar'iere #rt. 1.72(1) "n cazul anzarii (unurilor mo(ile! cumparatorul este de drept in intarziere cu pri ire la indeplinirea o(ligatiilor sale daca! la scadenta! nici nu a platit pretul si nici nu a preluat (unul. (2) "n cazul (unurilor mo(ile supuse deteriorarii rapide sau deselor sc3im(ari de aloare! cumparatorul este de drept in intarziere in pri inta preluarii lor! atunci cand nu le-a preluat in termenul con enit! c3iar daca pretul a 'ost platit! sau atunci cand a solicitat predarea! 'ara sa 'i platit pretul. /ecutarea directa #rt. 1.72. (1) -and cumparatorul unui (un mo(il nu isi indeplineste o(ligatia de preluare sau de plata! anzatorul are 'acultatea de a depune lucrul andut intr-un depozit! la dispozitia si pe c3eltuiala cumparatorului! sau de a-l inde. (2) 4anzarea se a 'ace prin licitatie pu(lica sau c3iar pe pretul curent! daca lucrul are un pret la (ursa sau in targ ori sta(ilit de lege! de catre o persoana autorizata de lege pentru asemenea acte si cu dreptul pentru anzator la plata di'erentei dintre pretul con enit la prima anzare si cel e'ecti o(tinut! precum si la daune-interese. ($) Daca anzarea are ca o(iect (unuri 'ungi(ile supuse unui pret curent in sensul alin. (2)! iar contractul nu a 'ost e#ecutat din culpa anzatorului! cumparatorul are dreptul de a cumpara (unuri de acelasi gen pe c3eltuiala anzatorului! prin intermediul unei persoane autorizate. (%) -umparatorul are dreptul de a pretinde di'erenta dintre suma ce reprezinta c3eltuielile ac3izitionarii (unurilor si pretul con enit cu anzatorul! precum si la dauneinterese! daca este cazul. ()) *artea care a e#ercita dreptul pre azut de prezentul articol are o(ligatia de a incunostinta de indata cealalta parte despre aceasta. Re&tituirea bunului *obil #rt. 1.727 (1) 1tunci cand anzarea s-a 'acut 'ara termen de plata! iar cumparatorul nu a platit pretul! anzatorul poate ca! in cel mult 1) zile de la data predarii! sa declare rezolutiunea 'ara punere in intarziere si sa ceara restituirea (unului mo(il andut! cat timp (unul este inca in posesia cumparatorului si nu a su'erit trans'ormari. (2) "n cazul pre azut la alin. (1)! daca actiunea in restituire nu a 'ost introdusa in conditiile sta(ilite de acesta! anzatorul nu mai poate opune celorlalti creditori ai cumparatorului e'ectele rezolutiunii ulterioare a contractului pentru neplata pretului. Dispozitiile art. 1.,%8 sau ale art. 1.,%:! dupa caz! raman aplica(ile. Punerea de drept in intar'iere #rt. 1.728 1tunci cand anzarea are ca o(iect un (un imo(il si s-a stipulat ca in cazul in care nu se plateste pretul la termenul con enit cumparatorul este de drept in intarziere! acesta din urma poate sa plateasca si dupa e#pirarea termenului cat timp nu a primit declaratia de rezolutiune din partea anzatorului. 0ectele re'olutiunii 0ata de terti #rt. 1.729

/ezolutiunea anzarii unui imo(il are e'ecte 'ata de terti in conditiile sta(ilite la art. :0: si :10. 97. %reptul de pree*ptiune Notiune &i do*eniu #rt. 1.7)0 (1) "n conditiile sta(ilite prin lege sau contract! titularul dreptului de preemptiune! numit preemptor! poate sa cumpere cu prioritate un (un. (2) Dispozitiile prezentului cod pri itoare la dreptul de preemptiune sunt aplica(ile numai daca prin lege sau contract nu se sta(ileste alt'el. ($) >itularul dreptului de preemptiune care a respins o o'erta de anzare nu isi mai poate e#ercita acest drept cu pri ire la contractul ce i-a 'ost propus. .'erta se considera respinsa daca nu a 'ost acceptata in termen de cel mult 10 zile! in cazul anzarii de (unuri mo(ile! sau de cel mult $0 de zile! in cazul anzarii de (unuri imo(ile. "n am(ele cazuri! termenul curge de la comunicarea o'ertei catre preemptor. 2an'area catre un tert a bunurilor &upu&e pree*ptiunii #rt. 1.7)1 4anzarea (unului cu pri ire la care e#ista un drept de preemptiune legal sau con entional se poate 'ace catre un tert numai su( conditia suspensi a a nee#ercitarii dreptului de preemptiune de catre preemptor. Conditiile e/ercitarii dreptului de pree*ptiune #rt. 1.7)2 (1) 4anzatorul este o(ligat sa noti'ice de indata preemptorului cuprinsul contractului inc3eiat cu un tert. &oti'icarea poate 'i 'acuta si de acesta din urma. (2) 1ceasta noti'icare a cuprinde numele si prenumele anzatorului! descrierea (unului! sarcinile care il gre eaza! termenii si conditiile anzarii! precum si locul unde este situat (unul. ($) *reemptorul isi poate e#ercita dreptul prin comunicarea catre anzator a acordului sau de a inc3eia contractul de anzare! insotita de consemnarea pretului la dispozitia anzatorului. (%) Dreptul de preemptiune se e#ercita! in cazul anzarii de (unuri mo(ile! in termen de cel mult 10 zile! iar in cazul anzarii de (unuri imo(ile! in termen de cel mult $0 de zile. "n am(ele cazuri! termenul curge de la comunicarea catre preemptor a noti'icarii pre azute la alin. (1). 0ectele e/ercitarii pree*ptiunii #rt. 1.7)) (1) *rin e#ercitarea preemptiunii! contractul de anzare se considera inc3eiat intre preemptor si anzator in conditiile cuprinse in contractul inc3eiat cu tertul! iar acest din urma contract se des'iinteaza retroacti . -u toate acestea! anzatorul raspunde 'ata de tertul de (una-credinta pentru e ictiunea ce rezulta din e#ercitarea preemptiunii. (2) -lauzele contractului inc3eiat cu tertul a and drept scop sa impiedice e#ercitarea dreptului de preemptiune nu produc e'ecte 'ata de preemptor. Concur&ul dintre pree*ptori #rt. 1.7)+ (1) "n cazul in care mai multi titulari si-au e#ercitat preemptiunea asupra aceluiasi (un! contractul de anzare se considera inc3eiat; a) cu titularul dreptului legal de preemptiune! atunci cand se a'la in concurs cu titulari ai unor drepturi con entionale de preemptiune< () cu titularul dreptului legal de preemptiune ales de anzator! cand se a'la in concurs cu alti titulari ai unor drepturi legale de preemptiune< c) daca (unul este imo(il! cu titularul dreptului con entional de preemptiune care a 'ost mai intai

inscris in cartea 'unciara! atunci cand acesta se a'la in concurs cu alti titulari ai unor drepturi con entionale de preemptiune< d) daca (unul este mo(il! cu titularul dreptului con entional de preemptiune a and data certa cea mai ec3e! atunci cand acesta se a'la in concurs cu alti titulari ai unor drepturi con entionale de preemptiune. (2) .rice clauza care contra ine pre ederilor alin. (1) este considerata nescrisa. Pluralitate de bunuri vandute #rt. 1.7)(1) 1tunci cand preemptiunea se e#ercita in pri inta unui (un cumparat de tert impreuna cu alte (unuri pentru un singur pret! anzatorul poate pretinde de la preemptor numai o parte proportionala din acest pret. (2) "n cazul in care s-au andut si alte (unuri decat acela supus preemptiunii! dar care nu puteau 'i despartite de acesta 'ara sa il 'i pagu(it pe anzator! e#ercitarea dreptului de preemptiune nu se poate 'ace decat daca preemptorul consemneaza pretul sta(ilit pentru toate (unurile andute. 4cadenta obligatiei de plata a pretului #rt. 1.7). 1tunci cand in contractul inc3eiat cu tertul s-au acordat termene de plata a pretului! preemptorul nu se poate pre ala de aceste termene. Notarea dreptului de pree*ptiune a&upra unui i*obil #rt. 1.7)7 (1) Dreptul con entional de preemptiune in legatura cu un imo(il se noteaza in cartea 'unciara. (2) Daca o asemenea notare a 'ost 'acuta! acordul preemptorului nu este necesar pentru ca acela care a cumparat su( conditie suspensi a sa isi poata inscrie dreptul in cartea 'unciara! in temeiul contractului de anzare inc3eiat cu proprietarul. "nscrierea se 'ace su( conditia suspensi a ca! in termen de $0 de zile de la comunicarea inc3eierii prin care s-a dispus inscrierea! preemptorul sa nu noti'ice (iroului de carte 'unciara do ada consemnarii pretului la dispozitia anzatorului. ($) &oti'icarea 'acuta in termen (iroului de carte 'unciara inlocuieste comunicarea pre azuta la art. 1.7$2 alin. ($) si are aceleasi e'ecte. "n temeiul acestei noti'icari! preemptorul poate cere radierea din cartea 'unciara a dreptului tertului si inscrierea dreptului sau. (%) Daca preemptorul nu a 'acut noti'icarea in termen! dreptul de preemptiune se stinge si se radiaza din o'iciu din cartea 'unciara. /ercitarea dreptului de pree*ptiune in cadrul e/ecutarii &ilite #rt. 1.7)8 "n cazul in care (unul 'ace o(iectul urmaririi silite sau este scos la anzare silita cu autorizarea 2udecatorului-sindic! dreptul de preemptiune se e#ercita in conditiile pre azute de -odul de procedura ci ila. Caractere ale dreptului de pree*ptiune #rt. 1.7)9 Dreptul de preemptiune este indi izi(il si nu se poate ceda. 4tingerea dreptului conventional de pree*ptiune #rt. 1.7+0 Dreptul con entional de preemptiune se stinge prin moartea preemptorului! cu e#ceptia situatiei in care a 'ost constituit pe un anume termen. "n acest din urma caz! termenul se reduce la ) ani de la data constituirii! daca a 'ost stipulat un termen mai lung. 4ectiunea 2 $ 2an'area bunurilor i*obile

91. Reguli &peciale aplicabile van'arii i*obilelor 2an'area i*obilelor 0ara indicarea &upra0etei #rt. 1.7+1 1tunci cand se inde un imo(il determinat! 'ara indicarea supra'etei! pentru un pret total! nici cumparatorul si nici anzatorul nu pot cere rezolutiunea ori modi'icarea pretului pe moti ca supra'ata este mai mica ori mai mare decat au crezut. 2an'area unei &upra0ete dintr$un teren *ai *are #rt. 1.7+2 1tunci cand se inde! cu un anumit pret pe unitatea de masura! o anumita supra'ata dintr-un teren mai mare! a carei intindere sau amplasare nu este determinata! cumparatorul poate cere stramutarea proprietatii numai dupa masurarea si delimitarea supra'etei andute. 2an'area unui i*obil deter*inat cu indicarea &upra0etei #rt. 1.7+) (1) Daca! in anzarea unui imo(il cu indicarea supra'etei si a pretului pe unitatea de masura! supra'ata reala este mai mica decat cea indicata in contract! cumparatorul poate cere anzatorului sa ii dea supra'ata con enita. 1tunci cand cumparatorul nu cere sau anzatorul nu poate sa transmita aceasta supra'ata! cumparatorul poate o(tine 'ie reducerea corespunzatoare a pretului! 'ie rezolutiunea contractului daca! din cauza di'erentei de supra'ata! (unul nu mai poate 'i 'olosit in scopul pentru care a 'ost cumparat. (2) Daca insa supra'ata reala se do edeste a 'i mai mare decat cea stipulata! iar e#cedentul depaseste a douazecea parte din supra'ata con enita! cumparatorul a plati suplimentul de pret corespunzator sau a putea o(tine rezolutiunea contractului. 1tunci cand insa e#cedentul nu depaseste a douazecea parte din supra'ata con enita! cumparatorul nu poate o(tine rezolutiunea! dar nici nu este dator sa plateasca pretul e#cedentului. Ter*enul de e/ercitare a actiunii e&ti*atorii &au in re'olutiune #rt. 1.7++ 1ctiunea anzatorului pentru suplimentul de pret si aceea a cumparatorului pentru reducerea pretului sau pentru rezolutiunea contractului tre(uie sa 'ie intentate! su( sanctiunea decaderii din drept! in termen de un an de la inc3eierea contractului! a'ara de cazul in care partile au 'i#at o data pentru masurarea imo(ilului! caz in care termenul de un an curge de la acea data. 2an'area a doua 0onduri cu preci'area intinderii 0iecaruia #rt. 1.7+-and prin acelasi contract s-au andut doua 'onduri cu precizarea intinderii 'iecaruia si pentru un singur pret! daca intinderea unuia este mai mare! iar a celuilalt mai mica! se a 'ace compensatia intre aloarea surplusului si aloarea lipsei! iar actiunea! 'ie pentru suplimentul de pret! 'ie pentru scaderea sa! nu poate 'i introdusa decat potri it regulilor pre azute la art. 1.7%$ si 1.7%%. /ezolutiunea contractului este supusa in acest caz dreptului comun. 92. 2an'area terenurilor 0ore&tiere 2an'area terenurilor 0ore&tiere #rt. 1.7+. >erenurile din 'ondul 'orestier a'late in proprietate pri ata se pot inde cu respectarea! in ordine! a dreptului de preemptiune al coproprietarilor sau ecinilor.

4ectiunea ) $ 2an'area *o&tenirii Notiune &i 0or*a #rt. 1.7+7 (1) "n sensul prezentei sectiuni! prin mostenire se intelege dreptul de a culege o mostenire desc3isa sau o cota din aceasta. (2) Su( sanctiunea nulitatii a(solute a contractului! anzarea unei mosteniri se inc3eie in 'orma autentica. 8arantia #rt. 1.7+8 Daca nu speci'ica (unurile asupra carora se intind drepturile sale! anzatorul unei mosteniri garanteaza numai calitatea sa de mostenitor! a'ara de cazul cand partile au inlaturat e#pres si aceasta garantie. (bligatiile van'atorului #rt. 1.7+9 Daca nu s-a con enit alt'el! anzatorul este o(ligat sa remita cumparatorului toate 'ructele pe care le-a cules si toate platile primite pentru creantele mostenirii pana la momentul inc3eierii contractului! pretul (unurilor andute din mostenire si orice (un care inlocuieste un (un al mostenirii. (bligatiile cu*paratorului #rt. 1.7-0 Daca nu s-a con enit alt'el! cumparatorul este tinut sa ram(urseze anzatorului sumele platite de acesta din urma pentru datoriile si sarcinile mostenirii! precum si sumele pe care mostenirea i le datoreaza acestuia din urma. Ra&punderea pentru datoriile *o&tenirii #rt. 1.7-1 4anzatorul ramane raspunzator pentru datoriile mostenirii andute. 1unurile de 0a*ilie #rt. 1.7-2 (1) "nscrisurile sau portretele de 'amilie! decoratiile sau alte asemenea (unuri! care nu au aloare patrimoniala insemnata! dar care au pentru anzator o aloare a'ecti a! se prezuma a nu 'i cuprinse in mostenirea anduta. (2) Daca aceste (unuri au aloare patrimoniala insemnata! anzatorul care nu si le-a rezer at e#pres datoreaza cumparatorului pretul lor la data anzarii. 6or*alitati de publicitate #rt. 1.7-) (1) -umparatorul unei mosteniri nu do(andeste drepturile reale asupra imo(ilelor cuprinse in mostenire decat potri it regulilor pri itoare la cartea 'unciara. (2) 0l nu poate opune tertelor persoane do(andirea altor drepturi cuprinse in mostenire decat daca a indeplinit 'ormalitatile cerute de lege pentru a 'ace opoza(ila do(andirea 'iecaruia dintre aceste drepturi. #lte 0or*e de in&trainare a *o&tenirii #rt. 1.7-+ Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica si altor 'orme de instrainare! 'ie cu titlu oneros! 'ie cu titlu gratuit! a unei mosteniri. "n pri inta instrainarilor cu titlu gratuit se aplica in mod corespunzator si dispozitiile pri itoare la donatii.

4ectiunea + $ #lte varietati de van'are 91. 2an'area cu plata pretului in rate &i re'erva proprietatii Re'erva proprietatii &i ri&curile #rt. 1.7-1tunci cand! intr-o anzare cu plata pretului in rate! o(ligatia de plata este garantata cu rezer a dreptului de proprietate! cumparatorul do(andeste dreptul de proprietate la data ac3itarii ultimei rate din pret< riscul (unului este insa trans'erat cumparatorului de la momentul predarii acestuia. Neplata unei &ingure rate din pret #rt. 1.7-. "n lipsa unei intelegeri contrare! neplata unei singure rate! care nu este mai mare de o optime din pret! nu da dreptul la rezolutiunea contractului! iar cumparatorul pastreaza (ene'iciul termenului pentru ratele succesi e. Re'olutiunea contractului #rt. 1.7-7 (1) -and a o(tinut rezolutiunea contractului pentru neplata pretului! anzatorul este tinut sa restituie toate sumele primite! dar este indreptatit sa retina! pe langa alte daune-interese! o compensatie ec3ita(ila pentru 'olosirea (unului de catre cumparator. (2) 1tunci cand s-a con enit ca sumele incasate cu titlu de rate sa ramana! in tot sau in parte! do(andite de anzator! instanta a putea totusi reduce aceste sume! aplicandu-se in mod corespunzator dispozitiile re'eritoare la reducerea de catre instanta a cuantumului clauzei penale. ($) *re ederile alin. (2) se aplica si in cazul contractului de leasing! precum si al celui de locatiune! daca! in acest ultim caz! se con ine ca la incetarea contractului proprietatea (unului sa poata 'i do(andita de locatar dupa plata sumelor con enite. 92. 2an'area cu optiune de ra&cu*parare Notiune &i conditii #rt. 1.7-8 (1) 4anzarea cu optiune de rascumparare este o anzare a'ectata de conditie rezolutorie prin care anzatorul isi rezer a dreptul de a rascumpara (unul sau dreptul transmis cumparatorului. (2) .ptiunea de rascumparare nu poate 'i stipulata pentru un termen mai mare de ) ani. Daca s-a sta(ilit un termen mai mare! acesta se reduce de drept la ) ani. /ercitarea optiunii #rt. 1.7-9 (1) 0#ercitarea optiunii de rascumparare de catre anzator se poate 'ace numai daca acesta restituie cumparatorului pretul primit si c3eltuielile pentru inc3eierea contractului de anzare si realizarea 'ormalitatilor de pu(licitate. (2) 0#ercitarea optiunii il o(liga pe anzator la restituirea catre cumparator a c3eltuielilor pentru ridicarea si transportul (unului! a c3eltuielilor necesare! precum si a celor utile! insa in acest din urma caz numai in limita sporului de aloare. ($) "n cazul in care anzatorul nu e#ercita optiunea in termenul sta(ilit! conditia rezolutorie care a'ecta anzarea este considerata a nu se 'i indeplinit! iar dreptul cumparatorului se consolideaza. 0ecte #rt. 1.7.0 (1) 0'ectele anzarii cu optiune de rascumparare se sta(ilesc potri it dispozitiilor pri itoare la conditia rezolutorie! care se aplica in mod corespunzator. -u toate acestea! anzatorul este tinut

de locatiunile inc3eiate de cumparator inaintea e#ercitarii optiunii! daca au 'ost supuse 'ormalitatilor de pu(licitate! dar nu mai mult de $ ani din momentul e#ercitarii. (2) 4anzatorul care intentioneaza sa e#ercite optiunea de rascumparare tre(uie sa ii noti'ice pe cumparator! precum si pe orice su(do(anditor caruia dreptul de optiune ii este opoza(il si 'ata de care doreste sa isi e#ercite acest drept. ($) "n termen de o luna de la data noti'icarii! anzatorul tre(uie sa consemneze sumele mentionate la art. 1.7): alin. (1)! la dispozitia cumparatorului sau! dupa caz! a tertului su(do(anditor! su( sanctiunea decaderii din dreptul de a e#ercita optiunea de rascumparare. 1unul neparta3at #rt. 1.7.1 (1) "n cazul anzarii cu optiune de rascumparare ce are ca o(iect o cota dintr-un (un! parta2ul tre(uie cerut si in raport cu anzatorul daca acesta nu si-a e#ercitat inca optiunea. (2) 4anzatorul care nu si-a e#ercitat optiunea de rascumparare in cadrul parta2ului decade din dreptul de optiune! c3iar si atunci cand (unul este atri(uit! in tot sau in parte! cumparatorului. 4anctiune #rt. 1.7.2 (1) "n cazul in care di'erenta dintre pretul rascumpararii si pretul platit pentru anzare depaseste ni elul ma#im sta(ilit de lege pentru do(anzi! pretul rascumpararii a 'i redus la pretul platit pentru anzare. (2) *re ederile alin. (1) se aplica si anzarilor in care anzatorul se o(liga sa rascumpere (unul andut. Capitolul !! $ Contractul de &c7i*b Notiune #rt. 1.7.) Sc3im(ul este contractul prin care 'iecare dintre parti! denumite copermutanti! transmite sau! dupa caz! se o(liga sa transmita un (un pentru a do(andi un altul. #plicabilitatea di&po'itiilor de la van'are #rt. 1.7.+ (1) Dispozitiile pri itoare la anzare se aplica! in mod corespunzator! si sc3im(ului. (2) 6iecare dintre parti este considerata anzator! in ceea ce pri este (unul pe care il instraineaza! si cumparator! in ceea ce pri este (unul pe care il do(andeste. C7eltuielile &c7i*bului #rt. 1.7."n lipsa de stipulatie contrara! partile suporta in mod egal c3eltuielile pentru inc3eierea contractului de sc3im(. Capitolul !!! $ Contractul de 0urni'are Notiune #rt. 1.7.. (1) -ontractul de 'urnizare este acela prin care o parte! denumita 'urnizor! se o(liga sa transmita proprietatea asupra unei cantitati determinate de (unuri si sa le predea! la unul sau mai multe termene ulterioare inc3eierii contractului ori in mod continuu! sau sa presteze anumite ser icii! la

unul sau mai multe termene ulterioare ori in mod continuu! iar cealalta parte! denumita (ene'iciar! se o(liga sa preia (unurile sau sa primeasca prestarea ser iciilor si sa plateasca pretul lor. (2) "n cazul 'urnizarii de (unuri! ca accesoriu al o(ligatiei principale! 'urnizorul se poate o(liga sa presteze (ene'iciarului acele ser icii necesare pentru 'urnizarea (unurilor. ($) Daca prin acelasi contract se con in atat anzarea unor (unuri! cat si 'urnizarea unor (unuri sau ser icii! atunci contractul a 'i cali'icat in 'unctie de o(ligatia caracteristica si cea accesorie. Tran&*iterea dreptului de proprietate. Preluarea &i predarea bunurilor #rt. 1.7.7 (1) *roprietatea asupra (unurilor se trans'era de la 'urnizor la (ene'iciar in momentul predarii acestora. 5ene'iciarul are o(ligatia sa preia (unurile la termenele si in conditiile pre azute in contract. (2) *reluarea (unurilor se 'ace prin receptia de catre (ene'iciar! ocazie cu care se identi'ica si se constata cantitatea si calitatea acestora. ($) -and e#pedierea produselor este in seama 'urnizorului! produsele receptionate sunt socotite predate (ene'iciarului pe data predarii lor catre caraus. Pretul produ&elor &au &erviciilor #rt. 1.7.8 (1) *retul datorat de (ene'iciar este cel pre azut in contract sau in lege. (2) Daca in cursul e#ecutarii contractului se modi'ica reglementarea legala a pretului sau mecanismului de determinare a acestuia! intre parti a continua sa se aplice pretul sau mecanismul de determinare a acestuia sta(ilit initial in contract! daca legea nu pre ede e#pres contrariul. ($) Daca legea pre ede e#pres ca pretul sau modalitatea de determinare pe care le sta(ileste se a aplica si contractelor in curs! 'iecare dintre parti poate denunta contractul in $0 de zile de la data intrarii in igoare a legii. *e durata celor $0 de zile partile or aplica pretul sta(ilit prin contract. 4ubcontractarea #rt. 1.7.9 (1) 6urnizorul poate su(contracta 'urnizarea (unurilor sau ser iciilor catre o terta persoana! cu e#ceptia cazurilor in care contractul are un caracter strict personal sau natura contractului nu permite. (2) 0#ista su(contractare ori de cate ori produsul sau ser iciul care 'ace o(iectul contractului de 'urnizare este in 'apt 'urnizat! in tot sau in parte! de catre un tert cu care 'urnizorul a su(contractat in acest scop. Ra&punderea 0urni'orului principal. %reptul de regre& al ace&tuia #rt. 1.770 "n cazul su(contractarii! e#ecutarea contractului de 'urnizare ramane su( supra eg3erea 'urnizorului si acesta raspunde 'ata de (ene'iciar pentru calitatea produselor si a ser iciilor 'urnizate de tertul su(contractant! a and insa drept de regres impotri a acestuia. #plicabilitatea di&po'itiilor de la van'are #rt. 1.771 Dispozitiile prezentului capitol se intregesc! in mod corespunzator! cu dispozitiile pri itoare la contractul de anzare! in masura in care nu este pre azuta o reglementare speciala pentru contractul de 'urnizare. Capitolul !2 $ Contractul de report

Notiune #rt. 1.772 (1) -ontractul de report este acela prin care reportatorul cumpara de la reportat cu plata imediata titluri de credit si alori mo(iliare circuland in comert si se o(liga! in acelasi timp! sa re anda reportatului titluri sau alori mo(iliare de aceeasi specie! la o anumita scadenta! in sc3im(ul unei sume determinate. (2) -ontractul de report se inc3eie prin remiterea titlurilor sau alorilor mo(iliare! iar daca acestea sunt nominati e! prin indeplinirea 'ormalitatilor necesare pentru transmiterea lor. %repturi acce&orii #rt. 1.77) "n lipsa de stipulatie contrara! drepturile accesorii con'erite de titlurile si alorile mo(iliare date in report! precum do(anzile si di idendele a2unse la scadenta in timpul duratei reportului! se cu in reportatorului. (bligatia reportatorului de a e/ercita optiunea #rt. 1.77+ (1) /eportatorul este o(ligat sa e#ercite optiunea pe seama reportatului in timpul re