Sunteți pe pagina 1din 7

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative Facultatea de Administratie Publica Specializarea Administratie Europeana

Politica energetica a Uniunii Europene

Student: Baciu Robert Iulian Anul 2, Grupa 1

Bucureti, 2 1!

Politica energetic Uniunii Europene

1. Normele aquis-ului comunitar "in e#perien$a %omunit&$ii Europene la capitolul ener'etic sunt evocate dou& momente importante ( )ratatul de constituire a %omunit&$ii Europene a %&rbunelui i *$elului + CECO, 1i )ratatul de constituire a %omunit&$ii Europene a Ener'iei Atomice + Euratom,2- %E%* avea menirea de a crea o pia$& comun& european& a c&rbunelui, iar E./A)*0 avea drept scop reducerea dependen$ei 1a$& de importurile din *rientul 0i2lociu, ca reac$ie la criza petrolului din Suez din 13456n 1378, Actul Unic European a reprezentat o tentativ& de consolidare a pie$ei economice interne europene, la care subiectul ener'etic nu s9a bucurat de mare succes, pentru c&, la acea vreme, 'uvernele nu erau dispuse s& cedeze o parte din controlul lor asupra monopolurilor na$ionale de ener'ie :n 1avoarea desc;iderii c&tre pia$&.n pas :n dezvoltarea concep$iei politicii ener'etice europene l9a reprezentat semnarea Cartei Europene a Energiei de la <a'a :n 1331, care stabilete principiile, obiectivele i mi2loacele de realizare a unei cooper&ri pan9europene :n domeniul ener'ieiTratatul e la !aastric"t :nc;eiat :n 1332 i cunoscut sub numele de )ratatul .E, a adus unele complet&ri la de1inirea conceptului de pia$& intern& a ener'iei +P=E,, 1&r& s& includ& un %apitol de Ener'ie- %omisia European& a pre'&tit o propunere de capitol, care ar 1i trebuit, :ntre altele, s& o investeasc& cu anumite competen$e :n domeniu- )rei $&ri s9au opus ve;ement acestei ini$iative: 0area Britanie, *landa i Germania- Aceeai soart& a avut i o alt& propunere a %omisiei, re1eritoare la administrarea %artei Ener'iei de c&tre "irec$ia de Ener'ie din cadrul %EPropunerea de includere a %apitolului Ener'ie a 1ost repus& pe a'enda urm&torului )ratat de la

Prin semnarea )ratatului de la Paris la 17 aprilie 1341 de c&tre 5 state europene ( =talia, Fran$a, Bel'ia, /epublica Federal& Germania, >u#embur' i *landa ( a 1ost creat& %omunitatea European& a %&rbunelui i *$elului +%E%*, 2 >a 24 martie 1348 la /oma este semnat de cele 5 $&ri europene tratatele de instituire a %omunit&$ii Europene a Ener'iei Atomice +E./A)*0, i %omunit&$ii Economice Europene +%EE,- )ratatele au intrat :n vi'oare la 1 ianuarie 1347

Politica energetic Uniunii Europene

Amsterdam, din 1338, dar a 1ost :nc& o dat& respins&- Este interesant c& Parlamentul European a 1ost un sus$in&tor puternic al %apitolului de Ener'ie, adversarii ei 1iind c;iar statele membre6n 1338 prin Tratatul e la Amster am a 1ost :naintat& o ini$iativ& comun& de a crea /e$elele de Ener'ie )rans9europene, moment ce presupunea o dezvoltare ampl& a in1rastructurii ener'etice europene, a telecomunica$iilor i transportuluiPrima comunicare a %omisiei Europene care abordeaz& c;estiunea unei politici ener'etice comune dateaz& din 1334 i s9a numit %arta ?erde @Pentru o politic& ener'etic& a .niunii EuropeneA- =9au urmat, :n acelai an, %arta Alb& @* politic& ener'etic& pentru .niunea European&A, apoi o nou& secven$& de comunic&ri :n 1335 i 1338, numite Carta Verde pentru o Strategie Comunitar Energie pentru viitor: surse regenerabile de energie , respectiv Carta Alb Energie pentru viitor: surse regenerabile de energie - Aceste documente stau la baza actualei politici ener'etice comune i a le'isla$iei europene-! 6n con1ormitate cu Noua Politic# Energetic# a Uniunii Europene elaborat& :n anul 2 8, ener'ia este un element esen$ial al dezvolt&rii la nivelul .niunii- "ar, :n aceeai m&sur& este o provocare :n ceea ce privete impactul sectorului ener'etic asupra sc;imb&rilor climatice, a creterii dependen$ei de importul de resurse ener'etice precum i a creterii pre$ului ener'ieiPentru dep&irea acestor provoc&ri, %omisia European& consider& absolut necesar ca .E s& promoveze o politica ener'etic& comun&, bazat& pe securitate energetic#$ e%&oltare urabil# 'i competiti&itate. 6n'ri2orarea provocat& de dependen$a tot mai accentuat& de importurile de ener'ie din /usia a trans1ormat politica ener'etic& :ntr9una dintre priorit&$ile .niunii Europene6n cadrul %omunic&rii %omisiei c&tre %onsiliul European i Parlamentul European a Politicii Ener'etice pentru Europa +2 politicii energetice a UE: B *ri'inea politicii ener'etice europene acoper& trei aspecte: combaterea sc;imb&rilor climatice, limitarea vulnerabilit&$ii .E 1a$& de importurile de ;idrocarburi la pre$uri convenabilei promovarea ocup&rii 1or$ei de munc& i a creterii economice, 1urnizCnd ast1el consumatorilor ener'ie si'ur& 8,, se stabilete principalul OBIECTI( )TRATE*IC al

3 4

;ttp:DDEEE-strate'iFon-roD1ilesDanalizeDE.GGGener'HGpolicH-pd1 ;ttp:DDre'ister-consilium-europa-euDpd1DroD 7Dst14Dst143BB-ro 7-pd1 +%omunicarea %omisiei c&tre %onsiliul European i Parlamentul European 9 * politic& ener'etic& pentru Europa, Bru#elles, 1 - 1-2 8, p'- 4,

Politica energetic Uniunii Europene

AvCnd :n vedere numeroasele su'estii primite :n perioada de consultare privind %arta sa ?erde, %omisia propune ca politica ener'etic& european& s& aib& la baz&: un obiectiv pentru .E :n cadrul ne'ocierilor interna$ionale ca $&rile dezvoltate s& reduc& emisiile de 'aze cu e1ect de ser& cu ! I pCn& :n 2 2 , :n compara$ie cu 133 - 6n plus, :n 2 4 , volumul 'lobal de emisii GES trebuie redus cu pCn& la 4 I 1a$& de 133 , ceea ce presupune reduceri de 5 97 I :n $&rile industrializate pCn& :n 2 4 un an'a2ament din partea .E de a reduce, indi1erent de situa$ie, emisiile de 'aze cu e1ect de ser& cu cel pu$in 2 I pCn& :n 2 2 1a$& de 133 Aceste elemente constituie partea central& a %omunic&rii %omisiei @>imitarea sc;imb&rilor climatice la 2J% 9 *p$iunile politice la nivel european i mondial pentru 2 2 perioada urm&toareA/ealizarea an'a2amentului asumat de .E de a ac$iona imediat :n le'&tur& cu emisiile de 'aze cu e1ect de ser& ar trebui s& 1ie nucleul noii politice ener'etice europene, din trei motive: emisiile de %*2 din sectorul ener'etic reprezint& 7 I din emisiile de GES din .E, iar reducerea emisiilor :nseamn& sc&derea consumului de ener'ie i utilizarea :n mai mare m&sur& a ener'iei nepoluante, produse pe plan localK s9ar limita e#punerea tot mai mare a .E la instabilitatea sporit& i la creterea pre$urilor la petrol i 'azK pia$a de ener'ie din .E ar putea deveni mai competitiv&, stimulCnd te;nolo'iile inovatoare i ocuparea 1or$ei de munc&Un obiecti& pe termen mai lung pentru energia regenerabil#+ , 6n 1338, .niunea European& a :nceput s& ac$ioneze :n vederea :ndeplinirii unui obiectiv con1orm c&ruia ponderea ener'iei re'enerabile va a2un'e :n 2 2 la 12I din totalul surselor sale de ener'ie, dublCnd ast1el nivelul din 1338- "e atunci, produc$ia de ener'ie re'enerabil& a crescut cu 44I i cu toate acestea, .E nu va reui s&9i atin'& $inta- Este pu$in probabil ca ponderea ener'iei re'enerabile s& dep&easc& 1 I pCn& :n 2 1 - Principalul motiv pentru
5

http://register.consilium.europa.eu/pdf/ro/08/st15/st15944.ro08.pdf ( %omunicarea %omisiei c&tre %onsiliul European i Parlamentul European 9 * politic& ener'etic& pentru Europa, Bru#elles, 1 - 1-2 8, p'- 1!9 1B,

Politica energetic Uniunii Europene

ne:ndeplinirea obiectivelor stabilite :n materie de ener'ie re'enerabil& ( pe lCn'& 1aptul c&, :n prezent, sursele de ener'ie re'enerabil& cost& mai mult decCt cele @tradi$ionaleA ( este lipsa unui cadru strate'ic coerent i e1icient pentru :ntrea'a .E i a unei viziuni constante pe termen lun'Prin urmare, numai un num&r restrCns de state membre a :nre'istrat pro'rese vizibile :n acest domeniu i nu s9a atins masa critic& ce ar 1i permis 'eneralizarea produc$iei de ener'ie re'enerabil&, :n prezent limitat& :ntr9o ni& economic&.E trebuie s&9i accelereze ritmul pentru a o1eri o viziune pe termen lun' credibil& asupra viitorului ener'iei re'enerabile :n .E, 1olosind instrumentele e#istente, :n special "irectiva privind ener'ia re'enerabil&- 6ndeplinirea obiectivelor actuale i :ncura2area investi$iilor suplimentare, a inova$iilor i a ocup&rii 1or$ei de munc& au un rol esen$ial- Politica privind ener'ia re'enerabil& trebuie s& 1ac& 1a$& unei provoc&ri: s& '&seasc& un ec;ilibru :ntre instalarea imediat& a unor ample capacit&$i produc&toare de ener'ie re'enerabil& i acordarea unui r&stimp care va permite cercet&rii s& contribuie la diminuarea costului capacit&$ilor respective- G&sirea unui ast1el de ec;ilibru :nseamn& s& se $in& seama de urm&torii 1actori: 6n prezent, utilizarea ener'iei re'enerabile cost& mai mult, :n 'eneral, decCt utilizarea ;idrocarburilor, dar di1eren$a scade, mai ales cCnd se iau :n considerare costurile sc;imb&rilor climaticeK Economiile de scar& pot reduce costurile ener'iei re'enerabile, :ns& necesit& :n prezent investi$ii ma2oreK Ener'ia re'enerabil& :mbun&t&$ete securitatea aprovizion&rii cu ener'ie a .E prin m&rirea ponderii produc$iei locale de ener'ie, diversi1icarea tipurilor de combustibili i a surselor pentru importurile de ener'ie i creterea propor$iei ener'iei din zone cu stabilitate politic&, precum i prin crearea de noi locuri de munc& :n EuropaK Ener'ia re'enerabil& emite pu$ine 'aze cu e1ect de ser& sau c;iar delocK ma2oritatea acestor tipuri de ener'ie contribuie semni1icativ la :mbun&t&$irea calit&$ii aeruluiAvCnd :n vedere in1orma$iile primite :n perioada de consultare i evaluarea impactului, %omisia propune :n 1oaia sa de parcurs pentru ener'ia re'enerabil& un obiectiv obli'atoriu de cretere a ponderii ener'iei re'enerabile de la mai pu$in de 8I, cCt este :n prezent, la 2 I din totalul surselor sale de ener'ie pCn& :n 2 2 - *biectivele dincolo de 2 2 ar 1i evaluate prin prisma pro'reselor te;nolo'ice-

Politica energetic Uniunii Europene

6n prezent, politica ener'etic& a .E este re'lementat& de )ratatul de la >isabona :n cadrul art- 78- alin- +1,: @F&r& a aduce atin'ere celorlalte proceduri prev&zute :n tratate, %onsiliul, la propunerea %omisiei, poate decide, :n spiritul solidarit&$ii dintre statele membre, s& adopte m&suri corespunz&toare situa$iei economice, :n special :n cazul :n care apar di1icult&$i 'rave :n aprovizionarea cu anumite produse, :n special :n domeniul ener'ieiA6n %omunicarea %omisiei c&tre Parlamentul European, c&tre %onsiliul European, c&tre %omitetul Economic i Social i %omitetul /e'iunilor din 1 -11-2 1 , se prezint& noua strate'ie ener'etic& ce se a#eaz& pe cinci priorit#-i5: 1- /ealizarea unui consum redus de ener'ie :n EuropaK 2- %rearea unei pie$e inte'rate de ener'ie cu adev&rat pan9europeneK !- /esponsabilizarea consumatorilor i atin'erea celui mai :nalt nivel de si'uran$& i securitateK B- E#tinderea Europei ca lider :n domeniul te;nolo'iilor ener'etice i de inovareK 4- %onsolidarea dimensiunii e#terne a pie$ei ener'etice a .E-

http:// .energ!.eu/directi"es/com#2010#0639.pdf (%omunicarea %omisiei c&tre Parlamentul European, c&tre %onsiliul European, c&tre %omitetul Economic i Social i %omitetul /e'iunilor ( Ener'ia 2 2 , Bru#elles, 1 -11-2 1 , p- 495,

Politica energetic Uniunii Europene

BIB.IO*RA/IE

1- %omunicarea %omisiei c&tre %onsiliul European i Parlamentul European 9 * politic& ener'etic& pentru Europa, Bru#elles, 1 - 1-2 8K 2- %omunicarea %omisiei c&tre Parlamentul European, c&tre %onsiliul European, c&tre %omitetul Economic i Social i %omitetul /e'iunilor ( Ener'ia 2 2 , Bru#elles, 1 -11-2 1 K !- Paul Fudulu +coordonator,, Paul %om&nescu, "ra'o Ne'rescu, Petre Prisecaru, "irec$ii necesare de dezvoltare institu$ional& +ad:ncire, a .E :n raport cu dezvoltarea sa pe orizontal& +e#tindere,, =nstitutul European din /om:nia ( Studii de imparct ===, Studiul nr-7K B- Petre Prisecaru, Guvernan$a .niunii Europene, Editura Economic&, Bucureti, 2 Bucureti, 2 5- EEE-a'ir-ro 8- EEE-ener'H-eu 7- EEE-europa-eu BK 4K 4- <elen Lallace, Lillian Lallace, Procesul politic :n .niunea European&, Editura Arc,