Sunteți pe pagina 1din 282

1.

CONVERSIA STATIC~ A ENERGIEI ELECTRICE


1.1. Introducere
Echipamentele cu electronic@ de putere (ansamblul a dou@ sau mai multe convertoare statice) sunt destinate conversiei (proces@rii) energiei electrice astfel nc$t prin sarcin@ s@ poat@ fi controla]i unul sau mai mul]i parametri ai acestei energii [1, 2, 3], ^ntr-o gam@ larg@ de aplica]ii: de la controlul mi}c@rii prin intermediul ac]ion@rilor electrice p$n@ la electrotehnologii, iluminat, compensatoare, filtre active, echipamente casnice etc. Convertoarele statice se interpun deci ^ntre sursa de alimentare }i sarcin@ (pasiv@ sau activ@) pentru a asigura transferul energetic optim dintre acestea }i a oferi, ^n acela}i timp, o flexibilitate sporit@ ^ntregului sistem. Dezvoltarea echipamentelor cu electronic@ de putere a nregistrat un ritm deosebit ncep$nd cu deceniul al IX-lea al secolului al XX-lea, fiind sus]inut@ at$t de tehnologia de realizare a dispozitivelor electronice de putere, din ce n ce mai performante ca nivele energetice, timpi de comuta]ie }i facilit@]i de comand@, c$t }i de dinamica sistemelor numerice de control. Cu o tendin]@ de a fi implicate p$n@ n anul 2000 n procesarea a aproximativ 50% din energia electric@ utilizat@ n ]@rile dezvoltate, convertoarele statice se constituie ^ntr-un domeniu de mare actualitate }i necesitate n tehnica modern@, utilizarea lor dovedindu-se a fi deosebit de eficient@ at$t din punct de vedere al facilit@]ilor pe care le introduc c$t }i al randamentelor, n general peste 90%, pe care le posed@. Figura 1.1 prezint@ schematic un echipament cu electronic@ de putere alimentat de la re]ea (monofazat@ sau trifazat@) la tensiune }i frecven]@ constante, forma de und@ a curentului la intrare fiind dependent@ de modul de interfa]are cu re]eaua. Energia electric@ convertit@, furnizat@ la ie}ire, difer@ cu cel pu]in valoarea unui parametru (tensiune, curent, frecven]@ }i num@r de faze) de cea de la intrare }i este adaptat@ la cerin]ele sarcinii.

8 Conversia static@ a energiei electrice - 1

Intrare vi ii

Echipament cu electronic~ de putere

Ie`ire

Sarcina Controler
Fig. 1.1 Conversia static@ a energiei electrice.

Conversia energiei poate avea loc n bucl@ deschis@ sau n bucl@ nchis@ - atunci c$nd cel pu]in un parametru este controlat. Circula]ia de putere poate fi ntr-un singur sens (de la intrare c@tre sarcin@) sau bidirec]ional@, n cazul n care sarcina este activ@, put$nd debita energie electric@. Convertoarele statice utilizeaz@ doar dou@ st@ri distincte ale conduc]iei elementelor de putere ce le compun: deschis@ (saturat@), respectiv blocat@. Acest mod de func]ionare conduce la sc@derea sensibil@ a puterii disipate pe dispozitive n raport cu circuitele electronice liniare la care sunt utilizate }i alte st@ri intermediare.

1.2. Clasificarea convertoarelor statice


Echipamentele cu electronic@ de putere se pot clasifica n raport cu parametrii energiei electrice de la intrare, respectiv de la ie}ire. Cum ^n majoritatea cazurilor alimentarea se realizeaz@ de la re]ea, clasificarea se face func]ie de tensiunea/curentul de la ie}ire. Astfel se pot enumera urm@toarele categorii de baz@: 1. Ie}ire ^n curent continuu (tensiune continu@): a). la curent/tensiune constante (stabilizate); b). la curent/tensiune variabile. 2. Ie}ire n curent alternativ (tensiune alternativ@): a). la frecven]@ constant@ }i curent/tensiune variabile; b). la frecven]@ }i curent/tensiune variabile. Echipamentele cu electronic@ de putere au n alc@tuire, n majoritatea cazurilor, mai multe convertoare statice decuplate ntre ele prin intermediul unui element de stocare a energiei capacitiv sau inductiv (fig. 1.2).

1.2. - Clasificarea convertoarelor statice

Convertor 1

Element Convertor 2 de stocare a energiei

Fig. 1.2 Structura unui echipament cu electronic@ de putere.

Din acest motiv puterea instantanee de la intrare nu trebuie s@ fie egal@ cu puterea instantanee de la ie}ire. Convertoarele statice sunt deci celulele de baz@ ale echipamentelor cu electronic@ de putere }i clasificarea lor poate fi efectuat@ dup@ cum urmeaz@: 1. convertoare curent alternativ (c.a.) - curent continuu (c.c.) cunoscute sub denumirea de redresoare; 2. convertoare c.c. - c.a. sau invertoare; 3. convertoare c.c. - c.c. sau surse n comuta]ie, choppere, variatoare de tensiune continu@ etc; 4. convertoare c.a. - c.a. sau variatoare de tensiune alternativ@ (c$nd parametrul care se modific@ este tensiunea), respectiv cicloconvertoare, convertoare matriciale etc. (c$nd se modific@ at$t tensiunea c$t }i frecven]a). O alt@ clasificare a convertoarelor statice se poate face dup@ modul n care are loc comuta]ia dispozitivelor de putere ce le compun: 1. convertoare cu comuta]ie natural@ de la re]ea - dispozitivele de putere sunt trecute n stare blocat@ cu ajutorul re]elei de c.a. de la care se alimenteaz@, deschiderea realiz$ndu-se prin sincronizare de faz@ n raport tot cu forma de und@ a tensiunii sau a curentului de alimentare; 2. convertoare cu comuta]ie for]at@ - n care dispozitivele de putere sunt complet comandabile, starea lor de conduc]ie fiind dictat@ exclusiv prin comand@; 3. convertoare cu rezonan]@ la care dispozitivele de putere sunt asistate de circuite rezonante, comuta]ia realiz$ndu-se la trecerea prin zero a curentului sau tensiunii pe dispozitiv.

10 Conversia static@ a energiei electrice - 1 O clas@ special@ de convertoare statice, dezvoltate n ultimul timp, o constituie convertoarele matriciale. Acestea nlocuiesc (teoretic) stadiile multiple de conversie }i stocare a energiei electrice printr-o leg@tur@ matricial@, cu ajutorul unor module de dispozitive de putere ce pot asigura parcurgerea bidirec]ional@ de curent, conectate de la fiecare faz@ a intr@rii la fiecare faz@ a ie}irii. Un asemenea tip de convertor are c$teva caracteristici particulare: 1. poate asigura circula]ia bidirec]ional@ de putere; 2. n lipsa oric@rui element de stocare de energie (presupun$nd randamentul convertorului unitar), puterea activ@ instantanee la intrare trebuie s@ fie egal@ cu corespondenta ei de la ie}ire. Av$nd n vedere faptul c@ parametrii energiei electrice de la intrare }i cei de la ie}ire sunt de regul@ diferi]i, puterile reactive momentane nu pot fi egale. 3. intrarea }i ie}irea pot mbr@ca orice form@ (c.c. sau c.a.), cu unele restric]ii evidente: dac@ intrarea este o surs@ de tensiune, ie}irea trebuie s@ fie o surs@ de curent, sau invers; altfel exist@ riscul conect@rii n paralel a dou@ surse de acela}i tip, opera]iune ce poate conduce la distrugerea convertorului.

1.3. Dispozitive electronice de putere. Privire de ansamblu.


Pentru o mai u}oar@ ^n]elegere a modului de func]ionare a dispozitivelor electronice de putere, a locului }i rolului lor ^n structura convertoarelor statice, se prezint@ sintetic ^n cele ce urmeaz@, caracteristicile, capabilit@]ile ^n curent, tensiune }i vitez@ de comuta]ie ale acestora. Dispozitivele electronice de putere utilizate n cadrul convertoarelor statice func]ioneaz@ n regim de comuta]ie, blocate sau saturate (n stare complet deschis@), pentru a conferi echipamentului randamente energetice ridicate. Starea blocat@ se caracterizeaz@ prin tensiune mare la bornele de for]@ ale dispozitivului, f@r@ ca acestea s@ fie practic parcurse de curent electric, starea saturat@ fiind definit@ de prezen]a curentului electric prin dispozitiv, tensiunea la bornele de for]@ avnd n general valori de ordinul vol]ilor. Dispozitivele electronice de putere se pot clasifica, func]ie de modul n care pot fi comandate, n urm@toarele categorii: - a) necomadabile (f@r@ circuit de comand@); - b) semicomandabile; - c) complet comandabile.

1.3. - Dispozitive electronice de putere

11

AK

AK

v AK

i >0 G

v AK

Fig. 1.3 Simbolul diodei.

Fig. 1.4 Caracteristica ideal@.

Fig. 1.5 Simbolul tiristorului.

Fig. 1.6 Caracteristica ideal@.

Dioda de putere (fig. 1.3), a c@rei stare de conduc]ie este dictat@ doar de sensul curentului ce o str@bate de la anod (A) la catod (K), este un dispozitiv necomandabil. Caracteristica ideal@ curent - tensiune a diodei este prezentat@ n fig. 1.4. Acest dispozitiv electronic este prezent n toate convertoarele statice, fie cu rol de element redresor, fie cu rol de protec]ie. Dioda nu are circuit de comand@. Tiristorul (fig. 1.5) este un dispozitiv semicomandabil; starea sa de conduc]ie poate fi comandat@ doar n direc]ia blocat-saturat, n condi]iile n care n circuitul de comand@ gril@ (G) - catod (K) se aplic@ un curent pozitiv }i dac@ dispozitivul poate fi parcurs de un curent pozitiv de la anod (A) la catod (fig. 1.6). Starea saturat@ este p@strat@ }i dup@ anularea comenzii, blocarea tiristorului putndu-se realiza doar prin anularea curentului din circuitul de for]@. Tiristorul se utilizeaz@ n special n echipamente de interfa]are cu re]eaua de curent alternativ (redresoare, cicloconvertoare etc.) la nivele energetice mari. Convertoarele statice moderne (pentru ac]ion@ri electrice) nu mai utilizeaz@ practic acest element din cauza performan]elor sale dinamice sc@zute }i a caracterului s@u semicomandabil. Tiristorul GTO (fig. 1.7, 1.8) este un dispozitiv complet comandabil. Saturarea sa se realizeaz@ n mod similar cu tiristorul normal, blocarea fiind accesibil@ prin aplicarea unui curent negativ n circuitul de comand@. Acest dispozitiv se utilizeaz@ cu prec@dere n convertoare statice pentru ac]ion@ri electrice de puteri mari (trac]iune) }i la interfa]area convertoarelor statice cu re]eaua de curent alternativ.

12 Conversia static@ a energiei electrice - 1


i AK i >0 G i C i >0 B

G
i <0 G

C B
v AK

i =0 B

v CE

E
Fig. 1.7 Simbolul tiristorului GTO. Fig. 1.8 Caracteristica ideal@. Fig. 1.9 Simbolul Fig. 1.10 Caracteristica tranzistorului bipolar. ideal@.

Tranzistorul bipolar (fig. 1.9, 1.10) a fost practic elementul de baz@ al echipamentelor cu electronic@ de putere din deceniul al VIII-lea, la nivele energetice mici }i medii. Este un dispozitiv complet comandabil, comanda sa realiz$ndu-se prin intermediul unui curent aplicat n baz@ (B) n raport cu emitorul (E). Starea saturat@ se men]ine doar n prezen]a comenzii, tranzistorul bipolar blocndu-se la dispari]ia acesteia. Timpii de comuta]ie sunt inferiori dispozitivelor de tip tiristor, performan]ele dinamice fiind deci superioare. Tranzistorul bipolar nu poate func]iona dect n cadranul I, circuitul s@u de for]@ colector (C) - emitor (E) neputnd prelua tensiuni inverse fa]@ de polarizarea normal@. Tranzistorul MOS (fig. 1.11, 1.12) este un dispozitiv complet comandabil. Spre deosebire de elementele prezentate anterior, tranzistorul MOS solicit@ n circuitul de comand@ gril@ (G) - surs@ (S) semnale de tensiune. Din acest motiv puterea necesar@ n comand@ este practic nul@, ceea ce simplific@ sensibil circuitele aferente. Tranzistorul MOS are timpii de comuta]ie cei mai redu}i, fiind utilizat cu prec@dere n aplica]ii n care se impune frecven]@ de comuta]ie ridicat@, la mic@ }i medie putere. Tensiunea dren@ (D) - surs@ ^n stare saturat@ este mai mare relativ la celelalte dispozitive, motiv pentru care }i puterea disipat@ ^n stare deschis@ este relativ mare. Tranzistorul tip IGBT (fig. 1.13, 1.14) este, la scar@ industrial@, dispozitivul electronic complet comandabil al deceniului al IX-lea pentru echipamentele destinate ac]ion@rilor electrice. El posed@ calit@]ile tranzistorului MOS din punct de vedere al semnalelor de comand@ }i al timpilor de comuta]ie }i performan]ele tranzistorului bipolar n circuitul de for]@ (tensiune de satura]ie redus@, capabilit@]i superioare tensiune/curent).

1.3. - Dispozitive electronice de putere

13

D G

D v >0 GS V =0 GS v DS

C G

C v >0 GE V =0 GE v CE

Fig. 1.11 Simbolul Fig. 1.12 Caracteristica Fig. 1.13 Tranzistorul Fig. 1.14 Caracteristica tranzistorului MOS. ideal@. IGBT. ideal@.

Tiristorul cu poart@ MOS - MCT (fig. 1.15, 1.16) - este similar tiristorului tip GTO, dar cu facilit@]ile oferite de circuitul de comand@ MOS. MCT este un dispozitiv nou, cu variante comerciale recente. Modulele de putere (fig. 1.17) sunt ansambluri de dispozitive electronice de putere, de acela}i tip sau de categorii diferite, realizate ^ntr-o montur@ (capsul@) comun@. Nivelul de integrare (num@rul de componente dintro asemenea unitate) difer@ func]ie de aplica]ia pentru care a fost realizat modulul }i de nivelele energetice vehiculate. Aceast@ ultim@ limitare este impus@ de tensiunea de lucru, pentru evitarea str@pungerilor, }i de capacitatea capsulei de a evacua c@ldura datorat@ puterii disipate. In varianta de integrare cea mai evoluat@ modulul poate con]ine }i circuitele de comand@ }i protec]ie corespunz@toare; ^n acest caz se vorbe}te de Module Inteligente de Putere (Power Intelligent Modules PIM, fig. 1.17). O imagine sintetic@ asupra dispozitivelor de putere din punct de vedere al capabilit@]ilor }i aplica]iilor specifice este dat@ ^n fig. 1.18.
A

iA
N-MCT
vGK>0 vGK<0

vAK
Fig. 1.16 Carateristica ideal@.

Fig. 1.15 Simbolul tiristorului MCT.

14 Conversia static@ a energiei electrice - 1 Evolu]ia dispozitivelor electronice de putere, evident, nu se va opri aici. Dinamica tehnologiilor de realizare a acestora este deosebit@. Nivelele energetice c$t mai mari, cicuitele de comand@ c$t mai simple }i cu facilit@]i ^n special de protec]ie avansate, timpii de comuta]ie mici, vor fi obiective cu statut de permanen]@ la produc@torii de componente.

Fig. 1.17 Modul de putere cu 12 dispozitive semiconductoare (punte trifazat@, cu 6 tranzistoare + 6 diode).

Curent 104 [A]

Tiristoare

MOS
Circuite discrete de control
Circuite integrate de control

Transmisie de energie de |nalt~ tensiune, |n c.c. IGBT Trac\iune Ac\ion~ri electrice BJT Sudare

GTO

Iluminat Microunde

Filtre active `i compensatoare de energie reactiv~

Tensiune 104 [V]

106 Complexitate

Aparatur~ de uz casnic, surse, tehnic~ de calcul

Fig. 1.18 Aplica]ii ale dispozitivelor semiconductoare ^n func]ie de performan]e.

1.3. - Dispozitive electronice de putere

15

Bibliografie:
1. N. Mohan, T.M. Undeland, W.P. Robbins - Power Electronics Converters, Applications and Design, John Wiley & Sons Inc., Edi]ia a 2-a, 1995; B.K. Bose - Modern Power Electronics - Evolution, Technology and Applications , IEEE Press, New York, 1992; B.K. Bose - Evolution of Modern Power Semiconductor Devices and Future Trends of Converters, IEEE-IA, vol.28, no.2, martie/aprilie 1992.

2. 3.

2.
COMANDA DISPOZITIVELOR ELECTRONICE DE PUTERE

2.1. Circuitul de comand@ al tiristorului

Tiristoarele sunt dispozitive semicomandabile, conduc]ia lor put$nd fi modificat@ prin comand@ doar ntr-un singur sens, din starea blocat@ ^n starea deschis@, prin injectarea unui curent pozitiv de valoare minim@ dat@ IGT curentul de amorsare pe poart@ (gate trigger current), ^n grila (G) ^n raport cu catodul (K). Acest curent se realizeaz@ n prezen]a unei tensiuni ^ntre (G) }i (K), VGT - tensiunea de amorsare pe poart@ (gate trigger voltage). In aceste condi]ii, n cazul n care n circuitul de for]@, de la anod (A) la catod, poate lua na}tere un curent pozitiv, mai mare dect o valoare minim@ IL - curentul de "ag@]are" (latching current), se produce amorsarea (deschiderea tiristorului). Aceast@ stare se men]ine }i n absen]a semnalului de comand@, atta timp ct curentul n circuitul principal (de for]@) nu scade sub o limit@ maxim@ dat@ IH - curentul de automen]inere (holding current). Durata minim@ a impulsului n gril@ trebuie s@ fie mai mare dect o valoare maxim@ dat@ tgt - timpul de amorsare pe poart@ (turn-on time). Circuitul (G)-(K) mai este caracterizat de produc@tor }i printr-o pereche de valori maxime IGD, VGD care reprezint@ curentul, respectiv tensiunea la care nu se produce amorsarea. Blocarea tiristorului nu este accesibil@ prin comand@, ea fiind dictat@ doar de circuitul de for]@, produc$ndu-se la sc@derea curentului ce-l str@bate de la (A) la (K) sub valoarea IH. Jonc]iunea (G)-(K) este de tip p-n, iar din punct de vedere extern este o diod@ [1]. Din acest motiv buna sa func]ionare este condi]ionat@ de neaplicarea ^n sensul (G)-(K) a unei tensiuni mai mari de (5...20)V (func]ie de tipul tiristorului), }i de puterea disipat@ maxim admisibil@ PGM (puterea maxim@ disipat@ pe poart@, gate power loss) ce ar putea conduce la scoaterea tiristorului din uz.

2.1. - Circuitul de comand@ al tiristorului 17

VG [V]

20 10

a b

AS
1

0.1 0.01 0.1 1 10 100

IG [A]

Fig. 2.1 Caracteristica de poart@ pentru tiristoarele din seria T63N.

Caracteristica curent-tensiune a por]ii, UG=f(IG), este furnizat@ n cataloage sub form@ grafic@ (fig. 2.1) [2], facilitnd proiectarea circuitului de comand@. Aria de amorsare sigur@ (AS) este limitat@ de temperatura de func]ionare, dispersia caracteristicilor }i puterea disipat@ n comand@ func]ie de durata }i nivelul impulsului aplicat n acest circuit, conform tabelului de mai jos, valabil pentru tiristoare din seria T63N, la VD>6V. Dependen]a dintre durata }i nivelul impulsului aplicat n comand@ este exprimat@ grafic ^n fig. 2.2, valabil@ pentru o gam@ larg@ de tiristoare [1]. Conceperea circuitului de comand@ mai este influen]at@ }i de urm@toarele aspecte: - a). La polarizarea direct@, n stare blocat@, apare o c@dere de tensiune de ordinul vol]ilor n jonc]iunea (G)-(K), func]ie de tensiunea (A)-(K) }i de tehnologia de fabrica]ie a tiristorului.
Tabel 2.1

PARAMETRU Durata impulsului de comand@ tg[s] Puterea de vrf maxim admisibil@, disipat@ pe poart@ PGM[W]

a 10

b 1

c 0.5

d 0.1

40

80

100

150

18 Comanda dispozitivelor electronice de putere - 2


IGTM IGT 8
4

Tiristoare normale

2 Tiristoare rapide 1 1 10 102 103 tg [s]

Fig. 2.2 Raportul tipic dintre amplitudinea curentului de amorsare IGTM }i IGT, func]ie de durata impulsului de comand@.

Din acest motiv, n scopul reducerii acestei tensiuni, pe de o parte, precum }i pentru reducerea }anselor de parazitare a circuitului de comand@, pe de alt@ parte (deci pentru evitarea unei intr@ri accidentale ^n conduc]ie), se }unteaz@ jonc]iunea (G)-(K) cu ajutorul unei rezisten]e; - b). Curentul de sarcin@ al tiristorului n stare de conduc]ie produce de asemenea o c@dere de tensiune important@ n jonc]iunea (G)-(K) care, dac@ dep@}e}te poten]ialul aplicat grilei prin comand@, poate genera un curent invers. Limitarea acestui curent se realizeaz@ de asemenea printr-o rezisten]@ n serie cu grila; - c). Forma impulsului de comand@ este dictat@ de aplica]ie. In acest sens se disting dou@ tipuri de comenzi: cu impulsuri "slabe" utilizabile ^n aplica]ii cu sarcin@ rezistiv-inductiv@ n care viteza de cre}tere a curentului imediat dup@ amorsare este relativ mic@, de ordinul a 2A/s (fig. 2.3a) }i cu impulsuri "puternice" n cazul n care aceast@ vitez@ este mai mare, n convertoare cu sarcini de tip capacitiv, la echipamente pentru controlul factorului de putere sau destinate unor medii puternic perturbate, la utilizarea conexiunilor serie sau paralel a mai multor tiristoare (fig. 2.3b). In fig. 2.4 este prezentat@ grafic dependen]a dintre valoarea normat@ a varia]iei curentului prin tiristor, (diT/dt)n (raportat@ la viteza critic@ de cre}tere a curentului de conduc]ie specificat@ n catalog), amplitudinea normat@ a semnalului de comand@ (raportat@ la IGT) }i timpul de "cre}tere" tr al acestuia; - d). In cazul n care durata tg a impulsului de comand@ }i amplitudinea acestuia IG sunt relativ mici, varia]ia sau valoarea curen]ilor de sarcin@ fiind de asemenea mic@, o importan]@ deosebit@ o prezint@ curentul de acro}aj IL }i modul n care acesta este dependent de semnalul de comand@ (fig. 2.5, pentru tipurile specificate de tiristoare);

2.1. - Circuitul de comand@ al tiristorului 19

GTM

=(1.5...3)IGT

diG/dt >1A/s I
GTM

diG/dt > 0.5A/s tr1s

I GTM
0.9 I GTM

= (3.3...6)IGT

t r = (0.1...1)s

0.9 I

GTM GT

GT

I GTM
0.1IGTM 0.1I GTM

tr tg
a)

tr

>20s

t tg

b)

Fig. 2.3 Comanda ^n gril@ cu impuls: a) slab; b) puternic.

- e). O caracteristic@ a deschiderii tiristorului este timpul de ntrziere la amorsarea prin poart@ tgd, fig. 2.6, definit ca durata m@surat@ ntre frontul cresc@tor al impulsului de comand@ }i momentul n care tensiunea pe tiristor, VD, scade la 90% din valoarea ini]ial@, dependent de caracteristicile impulsului de comand@.
diT/dt 1.2
(normat) tr =0.2s

1.0

10s 20s 50s

0.8

0.6

0.4

0.2

8 IGM /IGT

Fig. 2.4 Viteza maxim@ de cre}tere a curentului de conduc]ie ^n func]ie de raportul IGM/IGT.

20 Comanda dispozitivelor electronice de putere - 2


I
2

[A]

5
1.6

tg=3s

T200N T250N T320N T350N

10
1.2

0.8

20

0.4

100

0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

IGM [A]

Fig. 2.5 Dependen]a curentului de acro}aj IL de caracteristicile impulsului de comand@.

vD ,iT
90%

d iT /dt

50%

v
10%

I TM

t t gt

t gd iG
90%

I GM

t tr
Fig. 2.6 Int$rzierea la amorsare a tiristoarelor. Parametri caracteristici.

2.1. - Circuitul de comand@ al tiristorului 21

Timpul total de amorsare prin poart@ va rezulta ca suma a dou@ intervale tgt=tgd+tgr, acesta din urm@ reprezentnd timpul de deschidere, dependent n general de natura circuitului n care este inclus tiristorul. Din acest motiv, pentru tiristoarele de mare putere, cataloagele furnizeaz@ doar m@rimea tgd. Timpul de ^ntrziere la amorsare poate fi redus printr-un impuls de comand@ rapid cresc@tor, cu amplitudine mare. In cazul ^n care circuitele de comand@ se cer a fi separate galvanic de circuitele de for]@, impulsurile de comand@ trebuie transmise grilei prin intermediul unui transformator de separa]ie, sau optocuplor. Avnd n vedere faptul c@ prima solu]ie este mai simpl@ }i nu necesit@ etaje de amplificare }i surse de tensiune suplimentare, separarea prin transformator de impuls este adoptat@ cu prec@dere. Problema care se pune ^n acest caz este dimensionarea corespunz@toare a transformatorului pentru ca el s@ fie capabil s@ transmit@ impulsul de comand@ la parametrii ceru]i. Pentru reducerea gabaritului miezului magnetic, se prefer@ transmiterea comenzii prin tren de impulsuri n locul celei cu monoimpuls. Trenul de impulsuri se compune din semnale asem@n@toare celor prezentate n fig. 2.3 a c@ror frecven]@ este de ordinul sutelor de Hz sau kiloherzilor. Durata trenului poate fi n acest caz orict de mare fiind determinat@ de caracterul circuitului n care este conectat tiristorul. Se asigur@ de asemenea, prin aceast@ metod@, o putere disipat@ n circuitul grilei mai mic@ n raport cu impulsul singular. Schemele practice de comand@ a tiristoarelor se pot realiza discret, sau cu ajutorul unor circuite integrate specializate. Prima categorie cuprinde aplica]iile simple, n general cele la re]ea, monofazate, de mic@ }i medie putere }i are ca principal element tranzistorul unijonc]iune (TUJ) [1-4] care ofer@ posibilitatea gener@rii att a unui monoimpuls cu sincronizare de faz@, ct }i a trenurilor de impulsuri (fig. 2.7). A doua categorie cuprinde o gam@ larg@ de circuite integrate [5, 7], tot pentru aplica]ii la re]ea cu sincronizare de faz@. Principial (fig. 2.8), func]ionarea acestor circuite integrate are la baz@ transformarea unui semnal sinusoidal, ^n faz@ cu re]eaua, n semnal dreptunghiular cu ajutorul c@ruia se genereaz@ o tensiune liniar variabil@ care apoi este comparat@ cu un nivel prescris, rezultnd impulsul de comad@ aplicabil pe poart@ direct sau prin intermediul unui amplificator f@r@ sau cu separare galvanic@ (fig. 2.9). Acesta din urm@ este realizat cu tranzistorul de comuta]ie T1, cu rol de amplificator al impulsului aplicat ^n baz@, grupul R1-C destinat realiz@rii unui impuls "puternic" cu o supracre}tere ini]ial@, dioda de fug@ D1 cu rol ^n desc@rcarea energiei magnetice ^nmagazinat@ n transformatorul TR pe perioada de blocare a tranzistorului, dioda D2 care nu permite dect alternan]ei pozitive s@ se nchid@ prin grila tiristorului T, curentul de comand@ fiind limitat de rezisten]a R2 }i n final

22 Comanda dispozitivelor electronice de putere - 2

rezisten]a R3 care protejeaz@ circuitul de gril@, cnd dioda D2 este blocat@, de eventuale semnale parazite. Dispozitivele de tip triac se comand@ n general dup@ acelea}i principii, intrarea lor ^n conduc]ie realiz$ndu-se att cu nivele pozitive ct }i negative de curent n gril@.
VBB R R2 TUJ C G R R2 VBB

C D

a).

b).

Fig. 2.7 Generarea semnalelor de comand@ cu TUJ: a). f@r@ separare galvanic@; b). cu separare galvanic@.

V sincronizare
t

V drept.
t

V Lv
t

V comanda
t

Fig. 2.8 Principiul realiz@rii comenzii cu sincronizare de faz@.

2.1. - Circuitul de comand@ al tiristorului 23


C V1 D1 D2 R1 TR R3 R2 T

T1

Fig. 2.9 Amplificator de semnal de comand@ cu separare galvanic@.

Utilizarea lor nefiind att de larg@, limit$ndu-se doar la circuite de curent alternativ, n cadrul variatoarelor de c.a., tratarea acestei probleme se face de obicei sumar, considera]iile prezentate la tiristor r@mnnd n general valabile. Cataloagele prev@d nivelele de curent (pozitive sau negative) la care se produce amorsarea, func]ie de cadranul de func]ionare. Cea mai utilizat@ schem@ de comand@ a triacului are la baz@ diacul (fig. 2.10), dar se pot utiliza }i circuitele de gril@ pentru tiristoare, cu respectarea corespunz@toare a semnului curentului.

RL

Rv

V Rv[k ]

110V 200 100 0.1

220V 350 200 0.1

V~

DC32

R [ ]

Triac C TB6N6

C[F]

Fig. 2.10 Schema de comand@ a triacului cu diac.

24 Comanda dispozitivelor electronice de putere - 2

2.2. Circuitul de comand@ al tiristorului cu stingere pe poart@ (gril@) - GTO


Tiristoarele tip GTO sunt dispozitive complet comandabile, n sensul c@ modificarea st@rii de conduc]ie (blocat/saturat) este realizabil@ ^n ambele sensuri prin intermediul circuitului de poart@. Deschiderea se ob]ine n mod similar cu tiristoarele obi}nuite, prin injectarea unui curent pozitiv n gril@ n raport cu catodul, considera]iile f@cute in paragraful 2.1 r@mnnd n ntregime valabile. Blocarea tiristorului tip GTO [12] se realizeaz@ la aplicarea n circuitul de poart@ (G)-(K) a unui impuls negativ de curent (fig. 2.11) de amplitudine IGRM }i durat@ tgq. Principalele componente ale timpului de blocare sunt: - a). timpul de stocare ts (storage time) care caracterizeaz@ iner]ia dispozitivului n r@spunsul la semnalul de comand@. El se m@soar@ din momentul aplic@rii semnalului de blocare pna cnd curentul anodic iT scade la 90% din valoarea sa din starea deschis@; - b). timpul de descre}tere tf (fall time), definit ca timpul necesar curentului anodic iT s@ scad@ de la 90% la 10% din valoarea sa ini]ial@. Simultan are loc cre}terea tensiunii anod - catod vD; - c). timpul de revenire tt (tail time) este durata de timp necesar@ pentru sc@derea curentului anodic iT de la 10% la 2% din valoarea sa ini]ial@. Tiristorul tip GTO are urm@torii parametri specifici procesului de blocare pe poart@: - a). Curentul anodic maxim controlabil de poart@ ITQM (sau ITAO) (peak controllable anode current, peak controllable on-state current) - reprezint@ valoarea maxim@ a curentului ^n conduc]ie direct@ care poate fi intrerupt@ fiabil prin comanda pe gril@. Valoarea acestui parametru se refer@ la o singur@ comuta]ie (n regim nerepetitiv) }i este specificat@ n catalog pentru Tvj = 125oC }i VD = (2/3)VDRM; - b). Curentul anodic maxim controlabil de poart@ n regim repetitiv ITQRM (peak repetitive controllable current) este valoarea maxim@ a curentului n conduc]ie direct@ care poate fi intrerupt@ fiabil n mod repetitiv (la o anumit@ frecven]@ f) prin aplicarea unui semnal negativ adecvat de comand@ pe poart@.

2.2. - Circuitul de comand@ al tiristorului GTO

25

iT
90%

2%
10% 90% 0

t ts tf tt t

iGR
tgq
0

diGR/dt IGRM

QGQ

Fig. 2.11 Curentul prin tiristor }i ^n circuitul de comand@ la blocare

Avnd n vedere faptul c@ la o func]ionare continu@ n regim de comutare pierderile n dispozitiv cresc, ITQRM este de regul@ mult inferior (uneori chiar de dou@ ori) curentului maxim ITQM; - c). Timpul de blocare tgq (}i componentele sale) specificat pentru un curent anodic egal cu ITQRM, la o temperatur@ a jonc]iunii Tvj =125oC. (Se mai utilizeaz@ nota]iile tdq pentru ts, trq pentru tf }i ttq pentru tt); - d). Sarcina stocat@ QGQ reprezint@ valoarea sarcinii electrice extrase din circuitul de poart@ n decursul intervalului tgq; - e). Factorul opera]ional de c}tig n curent la blocare Goff (operational turn-off gain) definit ca raportul dintre curentul anodic controlabil de poart@ n mod repetitiv }i amplitudinea curentului de gril@ (n general de valoare 3...10):

Goff =

ITQRM IGRM

(2.2.1)

Timpii ts, tf }i tt sunt de regul@ men]iona]i pentru valoarea specificat@ a m@rimii Goff. Odat@ cu cre}terea frecven]ei de comuta]ie se recomand@ realizarea bloc@rii (ct }i deschiderea) cu ajutorul unor impulsuri de curent de amplitudine ridicat@. Operarea la valori reduse ale c}tigului Goff prezint@ avantajul unui timp redus de comuta]ie avnd ca efect minimizarea pierderilor n acest regim.

26 Comanda dispozitivelor electronice de putere - 2 In fig. 2.12 sunt prezenta]i timpul de stocare ts }i curentul maxim de gril@ func]ie de curentul anodic ITQ; - f). Factorul maxim de c}tig n curent la blocare Goff(max) (peak turnoff gain) definit pentru valoarea minim@ IGRMmin a amplitudinii curentului de gril@ care mai poate asigura ntreruperea curentului anodic iT (de regul@ iT=ITQRM). Utilizarea tiristorului tip GTO la un asemenea c}tig conduce inerent la cre}terea timpului de blocare tgq n principal datorit@ cre}terii componentei de stocare ts; - g). Tensiunea invers@ maxim@ de poart@ VGRM (peak reverse gate voltage) este valoarea maxim@ a tensiunii negative aplicat@ ntre poart@ }i catod n vederea bloc@rii tiristorului tip GTO. Ea este limitat@ de tensiunea de str@pungere n avalan}@ BVGK (n general de ordinul 7...20V); - h). Rata de cre}tere a curentului invers de poart@ diGR/dt [A/ms] (rate of rise of reverse gate current) reprezint@ viteza de cre}tere cvasi-liniar@ a curentului negativ de gril@ de la valoarea zero la iGR=IGRM. O valoare mai mare a acesteia conduce la mic}orarea intervalului ts }i deci a timpului de blocare a dispozitivului. Valorile tipice ale acestei varia]ii sunt cuprinse ntre 1A/s si 30A/s.

ts[s]
30 25 20 15 10 5 0

IGRM [A]
600 500 400 300 200

diGR/dt=30A/s Tvj=125C

IGRM

ts

100

500 1000 1500 2000 ITQ [A]

Fig. 2.12 Timpul de stocare }i curentul maxim de blocare func]ie de curentul anodic.

2.2. - Circuitul de comand@ al tiristorului GTO

27

In mod similar tiristoarelor obi}nuite, tiristorul tip GTO prezint@ o caracteristic@ de poart@ pentru comanda deschiderii (n cadranul I) }i o a doua caracteristic@ de poart@ pentru blocare (n cadranul III) limitat@ de acelea}i m@rimi (dispersia caracteristicilor, temperatura }i puterea disipat@ maxim@ n circuitul de poart@ la blocare PRGM). Principial structura unui circuit de comand@ n gril@ a tiristorului tip GTO este prezentat@ ^n fig. 2.13. Alimentarea este asigurat@ de o surs@ dubl@ de tensiune (+VCC, -VCC) care genereaz@, cu ajutorul tranzistoarelor T1 }i T2 (cu func]ionare n contratimp) }i rezisten]elor a R11, R12 }i R2, curen]ii necesari comand@rii deschiderii sau bloc@rii dispozitivului. Condensatorul C1 realizeaz@ supracre}terea curentului de comand@ la deschidere. O alt@ schem@ de principiu, care utilizeaz@ o singur@ surs@ de alimentare, se compune de asemenea din cele dou@ tranzistoare cu rezisten]ele aferente, sursa de tensiune negativ@ necesar@ bloc@rii fiind realizat@ cu ajutorul condensatorului C a c@rui tensiune este limitat@ de dioda Zener DZ (fig. 2.14). Inc@rcarea condensatorului se realizeaz@ la comanda deschiderii (aplicnd un impuls de comand@ corespunz@tor pe baza tranzistorului T1), curentul pozitiv de poart@ fiind dat de expresia:

iGF (t) =

VCC - VCE1 - vc (t) - VGK R1


R11 R12 T1
R

(2.2.2)

+VCC

C1 GTO

comand on

T2 R2 -VCC

off

Fig. 2.13 Schema circuitului de comand@ n gril@ a tiristorului GTO cu dou@ surse de alimentare.

28 Comanda dispozitivelor electronice de putere - 2


+VCC R1 T1
comanda on

vCE1 C vc(t) GTO

T2 DZ R2

vGK

off

Fig. 2.14 Comanda tiristorului GTO cu o singur@ surs@ de alimentare.

Supracre}terea curentului de comand@ la deschidere se realizeaz@ implicit pe durata nc@rc@rii condensatorului C. Cnd pe circuitul comun de baz@ al tranzistoarelor T1 }i T2 se aplic@ impulsul de comand@ al bloc@rii tiristorului GTO (care are ca efect deschiderea lui T2 }i blocarea lui T1), se produce desc@rcarea condensatorului C pe circuitul de poart@, curentul de desc@rcare comandnd astfel comuta]ia. Condensatorul C se dimensioneaz@ astfel nct sarcina pe care o acumuleaz@ la deschiderea tiristorului GTO s@ poat@ produce blocarea:

C >

QGQ VDZ

I t IGRM t s = TQRM s VDZ G off VDZ

(2.2.3)

Stingerea tiristorului GTO reprezint@ procesul cel mai dificil de realizat din cauza nivelelor de curent n gril@ }i a ratei de cre}tere relativ mari ale acestuia la blocare. Din acest motiv este deosebit de important@ impedan]a sursei negative de alimentare -VCC }i, n general, a circuitului de stingere. O valoare mic@ a acesteia se realizeaz@ practic prin dispunerea de condensatoare de decuplare n apropierea dispozitivelor implicate n comandarea bloc@rii, scurtarea la minim a conductoarelor de leg@tur@ precum }i prin utilizarea unor comutatoare statice (T2) performante (tiristoare rapide, tranzistoare bipolare de comuta]ie sau MOS). In acela}i scop, n unele aplica]ii se nlocuie}te rezisten]a R2 cu o inductivitate prin intermediul c@reia se impune panta curentului de blocare.

2.3. - Circuitul de comand@ al tranzistorului bipolar de putere

29

2.3. Circuitul de comand@ al tranzistorului bipolar de putere


Tranzistoarele bipolare sunt dispozitive complet comandabile, care necesit@ pentru deschidere un curent pozitiv n circuitul baz@-emitor (B)-(E), iar pentru blocare un curent negativ (n cazul dispozitivelor tip NPN, la cele tip PNP semnele curen]ilor fiind inversate). Comanda este deci similar@ (principial) cu cea a tiristorului tip GTO, cu diferen]a c@ men]inerea st@rii deschise impune prezen]a permanent@ a comenzii. De asemenea, trebuie men]ionat faptul c@ tranzistorul bipolar poate s@ lucreze deschis n dou@ zone distincte [12]: - a). Zona de satura]ie - reprezentnd deschiderea total@ a dispozitivului, caracterizat@ printr-o tensiune VCEsat relativ mic@, de ordinul frac]iunilor de volt sau vol]ilor; - b). Zona liniar@ - pentru care exist@ o rela]ie de propor]ionalitate ntre curentul de baz@ iB }i curentul de colector iC:

iC = h FE i B

(2.3.1)

^n care hFE (common emiter static value of the forward current transfer ratio) reprezint@ factorul de amplificare al tranzistorului n montaj cu emitor comun, dependent de curentul de colector IC, tensiunea colector-emitor VCE }i de temperatur@ (fig. 2.15). Valoarea sa minim@ se nregistreaz@ la satura]ie. In electronica de putere intereseaz@ prima zon@ de func]ionare, avnd n vedere faptul c@ cea de-a doua se caracterizeaz@ printr-o putere disipat@ relativ mare pe dispozitiv. Timpii de comuta]ie corespunz@tori regimurilor tranzitorii dintre st@rile blocat@ }i saturat@ se definesc (pentru o sarcin@ rezistiv@) astfel (fig. 2.16): - a). timpul de ntrziere la deschidere td (delay time); - b). timpul de cre}tere tr (rise time); - c). timpul de stocare ts (storage time); - d). timpul de descre}tere tf (fall time); - e). timpul de revenire tt (tail time). Aceste intervale de timp depind de curen]ii de baz@ }i colector }i de tensiunea aplicat@ circuitului (fig. 2.17 n care ton=td+tr). In unele cazuri cataloagele specific@ timpii de comuta]ie }i pentru sarcin@ inductiv@.

30 Comanda dispozitivelor electronice de putere - 2


h FE
125 25
T
= case

BUR52
o

80

40

o -30 C

20

V =4V
CE 10 10
-1

10

10

Ic [A]

Fig. 2.15 Varia]ia factorului de amplificare hFE func]ie de curentul de colector }i temperatur@ la VCE dat.

Principalele m@rimi electrice ce caracterizeaz@ circuitul de comand@ al tranzistorului bipolar, pentru func]ionarea n regim de comuta]ie, sunt: - a). Tensiunea de satura]ie baz@-emitor VBE(sat) (base-emiter saturation voltage) reprezint@ valoarea c@derii de tensiune rezultat@ ^ntre baz@ }i emitor la aplicarea curentului de baz@ corespunz@tor IB(sat); aceast@ m@rime este dependent@ de curentul de colector IC, de factorul de amplificare hFE capabil s@ realizeze satura]ia }i de temperatur@; - b). Tensiunea maxim@ emitor-baz@ VEBO (emitter-base voltage with collector open), la IC=0, reprezint@ valoarea (maxim@) a tensiunii inverse baz@emitor aplicabil@ la comanda bloc@rii tranzistorului;
IC
90%

V CE td(on) tr

IC

V CE tt t ts

VCE sat dyn V CE sat tf

10%

IB IB
10%

t
-dIB/dt

-IBmax
Fig. 2.16 Timpii de comuta]ie ai tranzistorului bipolar.

2.3. - Circuitul de comand@ al tranzistorului bipolar de putere

31

- c). Curentul de baz@ IB (base current), furnizat ca valoare maxim@ }i de vrf IBM (base peak current), reprezint@ suportabilitatea circuitului de comand@. Forma de und@ a curentului de baz@ al tranzistorului este foarte important@, de aceasta depinznd utilizarea dispozitivului de comuta]ie la parametrii optimi. Astfel, comandarea intr@rii n satura]ie trebuie realizat@ cu un impuls de curent IB1, superior ca nivel (fig. 2.18) celui dictat de factorul de amplificare hFE corespunz@tor regimului sta]ionar (de satura]ie) din cauza curen]ilor de colector mai mari ^n regim dinamic (datora]i capacit@]ilor din circuit care se descarc@ prin tranzistor). La blocare, varia]ia curentului de baz@ - diB/dt trebuie men]inut@ ^ntre anumite limite pentru a p@stra tranzistorul n RBSOA (aria de func]ionare sigur@ la blocare) - fig. 2.19, ^n condi]iile ^n care se dore}te simultan realizarea unor timpi de comuta]ie redu}i. Extragerea rapid@ a sarcinii stocate din circuitul de comand@ are ca efect anularea prematur@ a curentului din emitor, curentul de colector corespunz@tor sarcinii r@mase n jonc]iunea baz@-colector fiind astfel nevoit s@ se ^nchid@ prin circuitul de baz@. Acest fenomen are ca efect cre}terea timpului de revenire tt cu implica]ii negative asupra puterii disipate pe dispozitiv. Circuitul de comand@ (principial), capabil s@ asigure forma de und@ optim@ conform celor men]ionate, este prezentat n fig. 2.20. Func]ionarea sa este similar@ comenzii ^n gril@ a tiristorului tip GTO, n sensul c@ elementele de comuta]ie static@ T1 }i T2 asigur@ polariz@rile corespunz@toare intr@rii n conduc]ie, respectiv bloc@rii tranzistorului comandat, prin intermediul rezisten]elor R11, R12 }i condensatorului C1, respectiv R2.
10 [s] 8 4 2 1 0.8 0.4 0.2 0.1 1 2
BUR52

h FE= 10
Vcc=100V Tcase=25 C
o

IB1

iB

ts

-di B /dt

t on tf
4 8 10 20 40 100

>t d+ t r

-I Bmax

I C[A] Fig. 2.17 Varia]ia timpilor de comuta]ie ai tranzistorului bipolar. Fig. 2.18 Forma optim@ de varia]ie a curentului de baz@.

32 Comanda dispozitivelor electronice de putere - 2


iC I CM -I
2 Bmax

-I Bmax
comanda

-I -I Bmax
0 1 2

3 Bmax 3

on

R R2

-I Bmax

-I Bmax

vCE VCEX

off

Fig. 2.19 Aria de func]ionare sigur@ la blocare.

Fig. 2.20 Schema de principiu a circuitului de comad@ n baz@ a tranzistorului bipolar.

Rezisten]a R2 poate fi nlocuit@, n vederea extragerii cu o varia]ie impus@ diB/dt a sarcinii stocate n circuitul de comand@ al tranzistorului, cu o inductan]@ L. Comanda cu o singur@ surs@ de alimentare este din nou similar@ cu cea prezentat@ la tiristorul tip GTO, o alt@ variant@ constructiv@ fiind ilustrat@ ^n fig. 2.21, n care sursa negativ@ de tensiune se ob]ine ca frac]iune din cea pozitiv@, prelevat@ cu ajutorul unui num@r de n diode (prin c@derea de tensiune corespunz@toare polariz@rii n sens direct a acestora) prin rezisten]a R3 }i filtrat@ cu ajutorul condensatorului C2.
R

R
comanda on

off

R D D

Fig. 2.21 Schema de comand@ cu o singur@ surs@ de alimentare.

2.3. - Circuitul de comand@ al tranzistorului bipolar de putere

33

Tranzistoarele bipolare de putere sunt superioare dispozitivelor de tip tiristor din punct de vedere al frecven]ei la care pot realiza comuta]ia (n general de ordinul kilohertzilor). Principalul interval de timp, limitativ n acest sens, este ts. Durata acestuia depinde n mod direct de curentul de baz@ injectat n vederea ob]inerii satura]iei. Schemele de comand@ prezentate anterior trebuie s@ asigure acest regim, indiferent de valoarea sarcinii (curentului de colector), evident cu ncadrare n limitele de suportabilitate ale dispozitivului. Acest fapt are implica]ii negative la curen]i mici de colector, cnd curentul de comand@ din baz@ este mult prea mare, conducnd la o sarcin@ stocat@ important@ }i la un timp de stocare apreciabil. De asemenea nu lipsit@ de importan]@ este puterea cerut@ de comand@, nejustificat de mare, n cazul n care tranzistorul nu lucreaz@ la curentul maxim de colector. Din acest motiv, n echipamente performante n care se dore}te utilizarea tranzistoarelor de putere la parametrii maximi }i la un randament ridicat din punct de vedere al comenzii, se folosesc circuite adaptive. Acestea realizeaz@ dozarea corespunz@toare a curentului de baz@, func]ie de curentul de colector, prin controlul tensiunii colector-emitor func]ie de tensiunea baz@emitor, men]inndu-se tranzistorul la limita regimului de satura]ie (S), n a}a numitul regim de cvasisatura]ie (CS), fig. 2.22 [13]. Practic, realizarea acestui obiectiv implic@ dotarea suplimentar@ a circuitelor de comand@ prezentate cu o re]ea de diode, conform fig. 2.23, din care rezult@ egalitatea evident@ (pentru tranzistorul comandat }i dioda D1 n stare deschis@):

VBE + VF(D2) + VF(D3) = VCE + VF(D1)


Ic
[A]
80 70 60 50 40 30 20 10 0

(2.3.2)

CS S

D1 ID1 D2 D3 IC IB T IB off D4 VBE VCE

7 VCE [V]

Fig. 2.22 Regimurile de satura]ie (S) }i cvasisatura]ie (CS) la tranzistorul bipolar.

Fig. 2.23 Circuit de prevenire a suprasatura]iei cu diode.

34 Comanda dispozitivelor electronice de putere - 2 Lund n considerare un tranzistor de 50A, cu VBE=1,2V la un curent de baz@ IB=6A, iar c@derea de tensiune pe o diod@ n conduc]ie VF0,7V, rezult@:

VCE = VBE + VF(D2) + VF(D3) - VF(D1) 1,9V

(2.3.3)

Cu alte cuvinte, cu ajutorul diodei D1 se preia n circuitul de colector surplusul curentului de baz@, men]inndu-se tensiunea colector-emitor la valoarea tensiuni baz@-emitor plus c@derea de tensiune pe o diod@ n conduc]ie. Dioda D4 asigur@ calea curentului negativ necesar bloc@rii dispozitivului. Configura]ia acestui circuit nu este standard, ea putnd fi modificat@ func]ie de cazul concret (parametrii tranzistorului }i ai diodelor utilizate), prin ad@ugarea sau scoaterea din montaj a unor diode (n special n serie cu baza). Sunt prezentate grafic n fig. 2.24 }i fig. 2.25 cteva aspecte comparative legate de utilizarea circuitelor de prevenire a suprasatur@rii tranzistoarelor bipolare. Dimensionarea montajului de prevenire a suprasatura]iei se realizeaz@ pe baza urm@toarelor considerente: - a). Dioda D1 trebuie s@ fie capabil@ s@ suporte tensiunile inverse ale tranzistorului comandat }i s@ dispun@ de timpi de comuta]ie redu}i (trr<200ns), n caz contrar str@pungerea sau ntrzierea sa la blocare putnd cauza distrugeri importante. De asemenea D1 trebuie s@ poat@ suporta curentul maxim de comand@ al tranzistorului (dac@ este utilizat@ schema principial@ de deviere), avnd n vedere faptul c@, la func]ionarea n gol, curentul de baz@ este foarte redus;

ts
[s]
5 saturat 4 3 2 1 cvasisaturat (o dioda) I = 6A I
B off

D60T, 25 C

= 6A

cvasisaturat (doua diode) 10 20 30 40 50

[A]

Fig. 2.24 Timpul de stocare pentru diverse configura]ii ale comenzii.

2.3. - Circuitul de comand@ al tranzistorului bipolar de putere

35

- b). D2 }i D3 suport@ n stare blocat@ doar c@derea de tensiune n sens direct a diodei D4, dac@ aceasta exist@ sau, cel mult, tensiunea invers@ aplicat@ la blocarea tranzistorului (5...10)V. Ele pot fi diode normale deoarece un timp de comuta]ie mai mare ajut@ la trecerea curentului negativ de baz@. Capabilitatea n curent a diodelor trebuie s@ fie IBM; - c). D4 asigur@ procesul de blocare. Tensiunea invers@ este mic@ (avnd n antiparalel diodele D2 }i D3), iar curentul ce o traverseaz@ este de scurt@ durat@ (practic ts). Schema principial@ prezentat@ n fig. 2.23, care poate fi utilizat@ }i ca atare, nu realizeaz@ dozarea puterii absorbite n comand@ ci doar devierea din baz@ a curentului suplimentar (curentul total I furnizat fiind constant), conform fig. 2.26. In fig. 2.27 este prezentat@ o variant@ de circuit de comand@ n care dozarea curentului de baz@ este realizat@ cu ajutorul tranzistorului T1. Rolul uneia din diode (D2 sau D3, fig. 2.23) este preluat de jonc]iunea baz@-emitor a acestui tranzistor, dioda D4 nefiind necesar@, deoarece T2 ac]ioneaz@ la blocare direct. Curentul deviat de aceast@ dat@ prin D1 este de hFE(T1) ori mai mic dect n schema de principiu, de la sursa de alimentare a comenzii fiind preluat practic numai curentul necesar n baz@. O posibil@ configura]ie a unui circuit de comand@ cu controlul satura]iei este prezentat@ n fig. 2.28, cu urm@toarele func]iuni: - separarea galvanic@ a comenzii prin optocuplor; - men]inerea tranzistorului de putere n regimul de cvasisatura]ie n vederea reducerii timpilor de comuta]ie la blocare }i a puterii necesare n comand@.
I

c [A]
50 40 30 20 10 0

saturat

D60T, 25 C I = 6A

[A]
6 5 4

D60T, 25 C

IB I D1

cvasisaturat

3 2 1

0.5

1.0

1.5

2.0

V [V]
CE

10

20

30

40

50

I C [A]

Fig. 2.25 Curentul }i tensiunea pe tranzistor la satura]ie }i cvasisatura]ie.

Fig. 2.26 Dozarea curentului de baz@ prin devierea curentului suplimentar.

36 Comanda dispozitivelor electronice de putere - 2


R R D
comanda on

D R R

off

Fig. 2.27 Prevenirea suprasatura]iei prin intermediul tranzistorului de comand@ T1.

Limitarea curentul injectat ^n baza tranzistorului comandat QBJT se face prin devierea unei p@r]i a curentului cu ajutorul diodei D1 ^ntr-un etaj superior din circuitul de comand@, atunci c$nd tensiunea corespuz@toare jonc]iunii colectoremitor (VCE) scade sub valoarea determinat@ de ^nsumarea c@derilor de tensiune pe jonc]iunile ^nseriate ^n baza tranzistorului QBJT;

4 R2 1k V4 +12V Rd 100 pin1 Xopto R3 2.7k 2 pin6 SW 101 300 pin2 R1 39k 3 R4 1.8k Q1 200 1 R6 2.7k 8 R5 3.3k 5

R7 150 7 Q2

R8 10

V1 C1 +12V 0.22

V3 +12V 16 Rs 4 13

11 D1 1N4148

R9 270 R10 6.2

Q3 D2 10 14

QBJT

12 Q4 15

0 V2 -5V

C2 0.1

R11 10

Fig. 2.28 Circuit de comand@ cu elemente discrete.

2.3. - Circuitul de comand@ al tranzistorului bipolar de putere

37

- blocarea cu tensiune negativ@ }i limitarea rezistiv@ a pantei curentului de blocare. Fi}ierul care descrie circuitul din fig. 2.28, destinat simul@rii numerice SPICE este prezentat ^n Aplica]ia 5, iar ^n continuare sunt redate principalele forme de und@ rezultate: cu dioda D1 conectat@ - fig. 2.29, cu dioda D1 neconectat@ n circuit - fig. 2.30. Analiznd comparativ rezultatele prezentate, sunt evidente performan]ele superioare din punct de vedere al reducerii timpului de stocare }i al puterii mai mici n comand@ (curent de baz@ mic) atunci cnd este folosit circuitul de men]inere n regimul de cvasisatura]ie (dioda D1 conectat@). Avantajele introduse de circuitele de prevenire a suprasatura]iei sunt nso]ite }i de un dezavantaj, uneori major: cre}terea tensiunii colector-emitor, VCE, n regim de cvasisatura]ie conduce la cre}terea puterii disipate pe tranzistor, astfel nct configura]ia optim@ a circuitului de comand@ trebuie aleas@ func]ie de aplica]ie. Leg@tura de propor]ionalitate ntre tensiunea VCE }i curentul de colector IC (fig. 2.31) este utilizat@ n unele circuite de comand@ n baz@ la implementarea protec]iei la suprasarcin@. Circuitul din fig. 2.32 supraveghez@ tensiunea VCE (pe durata conduc]iei) }i inhib@ comanda cnd aceasta dep@}e}te o anumit@ valoare.

Fig. 2. 29 Formele de und@ cu dioda D1 conectat@.

38 Comanda dispozitivelor electronice de putere - 2

Fig. 2.30 Formele de und@ cu dioda D1 neconectat@.

Dioda D5 are rolul de a separa acest circuit pe durata st@rii blocate a tranzistorului. De asemenea, la implementarea acestei protec]ii trebuie s@ se ]in@ seama }i de timpii de deschidere ai tranzistorului, impunndu-se o ntrziere corespuz@toare a momentului declan}@rii supravegherii, pentru a nu bloca n mod eronat comanda.
V CE(sat) [V]
1.5 h =10
FE

Rp
BUR52

R R 12 C 1 D D 2 3

11

BLOC PROTEC[IE m@sur@ VCE, c-d@ blocare, ^ntrziere. D5 T1


on

+V

CC

D1 T

1
125 25 -30
o o o

C C C

R T 2

0.5

off

0 10

-1

10

10

comanda

-V

CC

Ic [A]
Fig. 2.32 Circuit de protec]ie la

Fig. 2.31 Dependen]a dintre tensiunea

2.3. - Circuitul de comand@ al tranzistorului bipolar de putere colector-emitor }i curentul de colector.


C B

39

suprasarcin@.

T1

D1 T2
E

D 2

Fig. 2.33 Tranzistoare ^n conexiune Darlington.

Cele dou@ func]iuni (prevenirea suprasatura]iei }i protec]ia) sunt astfel combinate ntr-un circuit comun de comand@. Electronica de putere utilizeaz@ n mod frecvent cascadarea a dou@ tranzistoare n a}a-numita conexiune Darlington, n special la puteri mari, cu scopul mic}or@rii curentului de comand@ (fig. 2.33). Aceste montaje se pot executa de c@tre utilizator cu dispozitive distincte, dar se }i ^ncapsuleaz@ la produc@torii de componente, ^ntr-o singur@ unitate. Factorul de amplificare de ansamblu, , este n acest caz:

= hFE(T1) h FE(T2) + h FE(T1) + h FE(T2) h FE(T1) h FE(T2)

(2.3.4)

Dioda D2 sprijin@ blocarea ansamblului, curentul negativ fiind extras simultan din ambele circuite de baz@, iar dioda D1 protejeaz@ la polarizare invers@. Cascadarea poate utiliza }i trei tranzistoare, precum }i dispunerea unor rezisten]e n paralel cu circuitele baz@-emitor ale unit@]ilor, n vederea cre}terii amplific@rii , respectiv sc@derii timpilor de comuta]ie. In aceste condi]ii rela]ia (2.3.4) trebuie corectat@ corespunz@tor cazului concret. Se impune men]ionat faptul c@, n aceast@ conexiune, tranzistorul T2 func]ioneaz@ implicit n regim de cvasisatura]ie, tensiunea VCE(T2) fiind dat@ de rela]ia:

VCE(T2) = VCE(T1) + VBE(T2)

(2.3.5)

Pentru mic}orarea timpilor de comuta]ie (mai mari dect la tranzistoarele individuale) se practic@, }i n acest caz, prevenirea suprasatura]iei (pentru T1), circuitul aferent fiind similar. De asemenea se poate introduce protec]ia la suprasarcin@ prin m@surarea tensiunii VCE(T2).

40 Comanda dispozitivelor electronice de putere - 2

2.4. Circuite de comand@ pentru tranzistoare tip MOS }i IGBT


Tranzistoarele MOS sunt dispozitive complet comandabile, deschiderea realiz$ndu-se cu un nivel pozitiv de tensiune VGS ntre grila (G) }i sursa (S) cu condi]ia VGS > VGS(th) (gate-source threshold voltage), iar pentru blocare un nivel 0 (pentru tranzistoarele cu canal N, cele cu canal P avnd nivelele inversate ca semn). In mod similar tranzistorului bipolar, se nregistreaz@ }i n acest caz dou@ zone distincte de func]ionare n stare deschis@: - a). Zona de satura]ie, reprezentnd deschiderea maxim@, caracterizat@ printr-o rezisten]@ dren@ - surs@ rDS(on) relativ mic@ (de ordinul ohmilor la elemente de mic@ putere, respectiv frac]iuni de ohm la elemente de medie }i mare putere). M@rimea este dependent@ de tensiunea VGS (n general n jurul valorii de 10V) }i de temperatur@, fiind definit@ de rela]ia:

r DS(on) =

VDS (on) ID

(2.4.1)

- b). Zona liniar@, n care se nregistreaz@ o dependen]@ de direct@ propor]ionalitate ntre nivelele tensiunii de comand@ VGS }i curentul de dren@ ID, conform rela]iei:

gfs =

ID VGS

(2.4.2)

n care gfs reprezint@ factorul de amplificare. Din considerente similare, exprimate la tranzistorul bipolar, n electronica de putere se utilizeaz@ (evident, al@turi de starea blocat@) prima zon@ de func]ionare. Imaginea de ansamblu a leg@turii dintre intrare (VGS) }i ie}ire (ID) este furnizat@ n cataloagele firmelor produc@toare printr-o reprezentare grafic@ (fig. 2.34) avnd ca parametri tensiunea VDS }i temperatura. Importante la acest dispozitiv, n special pentru circuitele de comand@ n gril@, sunt capacit@]ile pe care tranzistorul MOS le prezint@ ntre terminale }i care sunt dependente de tensiunea VDS (fig. 2.35).

2.4. - Circuite de comand@ pentru tranzistoare MOS }i IGBT

41

In acest sens se definesc: - Cgd capacitatea gril@-dren@; - Cgs capacitatea gril@- surs@; - Cds capacitatea dren@-surs@; - Ciss = Cgd+Cgs (capacitatea de intrare); - Coss = Cgd+Cds (capacitatea de ie}ire); - Crss = Cgd (capacitatea de transfer).

V =10V 100
DS

MTE60N20

I DS
[A]

80 60 40 20
0 2 4

T = j o -55 C

25 C 100 C
o

10

[V]

V GS

Fig. 2.34 Caracteristica de transfer a tranzistorului MOS.

[pF] 800 600 400 200 C oss C 0 10


rss

MTE60N20
T j = 25 C f = 1 MHz V =0
GS o

C iss

20

30

40

50

V DS

[V]

Fig. 2.35 Capacit@]ile tranzistorului MOS.

42 Comanda dispozitivelor electronice de putere - 2

Fig. 2.36 Comuta]ia tranzistorului MOS.

Avnd prezentate aceste prime elemente poate fi analizat fenomenul de comuta]ie a tranzistorului MOS cu ajutorul circuitului prezentat ^n Aplica]ia 7 pentru simularea numeric@ ^n Spice. Formele de und@ ob]inute se reg@sesc ^n fig. 2.36. Se definesc timpii corespunz@tori [15]: - a). Timpul de ntrziere la deschidere td(on) (turn-on delay time), n care circuitul de comand@ ^ncarc@ capacitatea echivalent@ Ciss la tensiunea VGS(th). La sfr}itul acestui interval tranzistorul }i manifest@ tendin]a de deschidere; - b). Timpul de cre}tere tr (rise time), n care capacitatea Ciss este nc@rcat@ la tensiunea corespunz@toare satura]iei VGS(on), Coss se descarc@ de la tensiunea VDS=VDD (corespunz@toare st@rii blocate) la VDS=VDS(on) (n stare saturat@), iar curentul ID atinge valoarea sa maxim@. Datorit@ sc@derii tensiunii VDS are loc (fig. 2.35) modificarea (cre}terea) capacit@]ilor dintre terminale, cu influen]e att n forma tensiunii de comand@ VGS ct }i a varia]iei curentului ID; - c). Timpul de ntrziere la blocare td(off) (turn-off delay time) corespunde desc@rc@rii capacit@]ii Ciss de c@tre circuitul de comand@ la valoarea VGS(th);

2.4. - Circuite de comand@ pentru tranzistoare MOS }i IGBT

43

- d). Timpul de descre}tere tf (fall time) n care tensiunea VDS cre}te c@tre valoarea VDD, producnd modificarea corespunz@toare a capacit@]ilor tranzistorului. Coss se ncarc@ la sfr}itul acestui interval la tensiunea VDD. Proiectarea circuitelor de comand@ pentru tranzistoare MOS trebuie s@ ]in@ seama de urm@toarele considera]ii: a). Pragul de tensiune definit de VGS(th) variaz@ cu temperatura jonc]iunii (fig. 2.37); important@ este n primul rnd valoarea sa minim@ (la temperatura maxim@) care nu trebuie dep@}it@ de circuitul de comand@ n cazul n care se dore}te men]inerea st@rii blocate. Din acest motiv, ca }i pentru reducerea timpilor de comuta]ie }i evitarea unor comenzi false prin intermediul capacit@]ii Cgd (la cre}terea rapid@ a tensiunii VDS n regimul tranzitoriu de blocare) se practic@ }i varianta aliment@rii circuitului gril@-surs@ cu tensiune negativ@. Valoarea maxim@ a m@rimii VGS(th) trebuie dep@}it@ pentru asigurarea func]ion@rii la satura]ie }i ob]inerea n consecin]@ a unei rezisten]e RDS(on) mici (fig. 2.38); - b). Tensiunea de comand@ VGS nu poate dep@}i valorile maxim@ }i minim@ (negativ@) precizate de c@tre produc@tor. In cazul n care aceste valori pot s@ apar@ ele vor trebui s@ fie limitate, n general cu ajutorul unor diode Zener; - c). Impedan]a sursei care genereaz@ impulsul de comand@ trebuie s@ fie redus@ pentru a putea nc@rca rapid capacit@]ile proprii ale tranzistorului.
VGS(th) 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 -50 -25 150 TJ [ C]
O

VGS = VGS ID = 1mA

25

50

75

100 125

Fig. 2.37 Varia]ia tensiunii de amorsare cu temperatura jonc]iunii gril@-surs@.

44 Comanda dispozitivelor electronice de putere - 2


rDS(on) []
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0

VGS=10V

TJ=100OC

TJ=25OC TJ=-55 C
O

4.0

8.0

12

16

20

ID [A]

Fig. 2.38 Varia]ia rezisten]ei rDS func]ie de curentul de dren@ pentru tranzistorul MTM8N40.

In aceea}i ordine de idei, timpii de comuta]ie pot fi controla]i }i prin nserierea n circuitul gril@-surs@ a unei rezisten]e (n general ntre 10...50). Pe baza acestor considera]ii sunt prezentate n continuare variante de circuite de comand@ pentru tranzistoare MOS, cu elemente de circuit particularizate. Un circuit de comand@ pentru tranzistoare MOS, av$nd ca elemente principale dou@ tranzistoare bipolare ce lucreaz@ ^n contratimp, este prezentat ^n fig. 2.39. Deschiderea tranzistorului este ini]iat@ ^n timpul tranzi]iei pozitive a semnalului Vin. Amorsarea tranzistorului se face cu impuls tare , generat de circuitul RC din gril@, care furnizeaz@ }i tensiune negativ@ pentru stingerea rapid@ a acestuia.
+15V T1 Vin R R1 T2
220

C1 T

+V R2
470

Fig. 2.39 Circuit de comand@ cu tranzistoare bipolare.

2.4. - Circuite de comand@ pentru tranzistoare MOS }i IGBT

45

+V +15V 1:1
18 470

Vout T

T1

Fig. 2.40 Circuit de comand@ cu izolare galvanic@ prin transformator de impulsuri.

Pentru circuitul de comanda prezentat ^n fig. 2.40, se remarc@ dezavantajele ce ^nso]esc utilizarea transformatorului la semnale de comand@ cu factor de umplere mai mare de 33% sau la l@]ime de puls mic@. In primul caz se produce saturarea miezului, cu apari]ia v$rfurilor de curent ^n primar. In cea de-a doua situa]ie, inductivitatea transformatorului nu permite curentului de magnetizare Im s@ creasc@ destul de rapid, astfel ca nivelul energiei acumulate s@ fie suficient }i pentru stingerea tranzistorului MOS. Varianta prezentat@ ^n fig. 2.41 este cea mai utilizat@ ^n comanda tranzistoarelor MOS. Semnalul de comand@ este trimis prin optocuplor }i l@]imea pulsului nu mai este limitat@ nici superior nici inferior. Int$rzierile care apar ^n comand@ ^ns@ - cauzate de timpul relativ mare de deschidere al fototranzistorului datorit@ impedan]ei de sarcin@ mici a acestuia - introduc limitare ^n frecven]a de lucru a tranzistorului MOS. Circuitul din fig. 2.42 exemplific@ interfa]area cu circuite integrate CMOS. Datorit@ capabilit@]ii ^n curent mici a unui inversor CMOS, pentru a reduce timpii de comuta]ie, se recomand@ conectarea ^n paralel a mai multor astfel de celule (^n num@r de 6 ^ntr-o capsul@). Rezisten]a R1 este folosit@ pentru a echilibra capabilitatea ^n curent la amorsarea tranzistorului.

46 Comanda dispozitivelor electronice de putere - 2


+V Vcc

Vin

3.3k

100

Vout T

T2 T1
240 750 750

T3

15k

Fig. 2.41 Separare galvanic@ cu optocuplor ^n comanda tranzistorului MOS.

+10V +V R1 Vin 200 T

Fig. 2.42 Circuit de comand@ cu inversoare CMOS.

Pentru a ob]ine o mai mare vitez@ ^n comand@, au fost proiectate circuite integrate specializate. Unul dintre acestea este MC1472 (fig. 2.43) - care con]ine ^ntr-o capsul@ dou@ circuite de comand@ dedicate interfa]@rii logicii MOS cu elemente ce absorb un curent mare (relee, l@mpi, imprimante matriciale).

2.4. - Circuite de comand@ pentru tranzistoare MOS }i IGBT

47

+5V

+15V R1
25

+V

MC1472

T T1

Fig. 2.43 Circuit de comand@ cu integratul specializat MC1472.

Cum fiecare dintre cei doi tranzistori din etajul de ie}ire al integratului poate absorbi un curent de 300mA, timpul de blocare al tranzistorului este relativ redus. Rezisten]a de pull-up este dimensionat@ la o valoare minim@, astfel c@, pentru 25 la o surs@ de alimentare de 15V, se atinge capabilitatea ^n curent a ambelor tranzistoare de ie}ire ale circuitului de comand@. Inc@rcarea capacit@]ilor parazite ale tranzistorului MOS se face la curent mare, deci intrarea lui ^n conduc]ie are loc rapid. Circuitul integrat IR2110 este destinat comenzii a dou@ tranzistoare MOS (sau IGBT) "JOS", "SUS", dintre care unul ("SUS") are sursa flotant@ (max. 500V) n raport cu sursa de alimentare [16]. Schema bloc intern@ a circuitului, diagramele semnalelor de intrare/ie}ire }i aplica]ia tipic@ sunt prezentate n fig. 2.44 - 2.46 [16]. Circuitul "traduce" st@rile logice ale intr@rilor n semnale de comand@ corespunz@toare (fig. 2.45). Ie}irea "JOS" ("LO") se raporteaz@ la masa sursei de alimentare Vcc, iar ie}irea "SUS" ("HO") se raporteaz@ la masa (flotant@) a sursei de alimentare VBS. Ie}irile "LO" }i "HO" sunt n faz@ cu intr@rile logice "HIN" respectiv "LIN" (trigger Schmitt, compatibile CMOS }i LSTTL), avnd o capabilitate n curent de puls de minim 2A. Ambele ie}iri sunt aduse la zero printr-un nivel logic "1" aplicat intr@rii SD, p@strndu-}i starea pn@ la o nou@ reactivare a intr@rilor. In cazul n care tensiunile Vcc }i VBS sunt mai mici dect valorile limit@ minim@ admisibil@ (setate din construc]ia circuitului integrat), ie}irile sunt din nou aduse la zero, nl@turndu-se astfel posibilitatea furniz@rii unei comenzi incerte. Circuitul accept@ o tensiune de offset ntre VSS }i COM de 5V.

48 Comanda dispozitivelor electronice de putere - 2

Fig. 2.44 IR2110 - schema bloc intern@.

HIN LIN

SD

HO LO

Fig. 2.45 IR2110 - diagramele semnalelor de intrare/ie}ire.

Func]ionarea circuitului poate fi urm@rit@ pe baza fig. 2.46. Sursa de alimentare flotant@ se "formeaz@" din cea fix@, Vcc (10...20V), cu ajutorul unei diode rapide D }i al unui condensator C, a c@rui nc@rcare se produce atunci cnd tranzistorul "JOS" este deschis. Dioda D trebuie s@ suporte tensiunea HV de alimentare a etajului de putere; o valoare de 0,1F pentru condensatorul C este n general suficient@ pentru aplica]ii cu o frecven]@ de comuta]ie mai mare de 5kHz. Sursa Vcc este decuplat@ cu ajutorul unui condensator C' (0,1F ceramic n paralel cu 1F tantal).

2.4. - Circuite de comand@ pentru tranzistoare MOS }i IGBT

49

Hv

V DD
CONTROL

9 10 11 12 13

I R 2 1 1 0

7 6 5 3 2 1

C D C'
Vcc

Fig. 2.46 IR2110 - Schema de aplica]ie tipic@.

Tranzistoarele IGBT (Insulated Gate Bipolar Tranzistors) ^mbin@ calit@]ile tranzistoarelor MOS din punct de vedere al comenzii - impedan]a de intrare (de gril@) mare, deci putere necesar@ ^n comand@ mic@ }i timpi de comuta]ie mici (<1s), cu cele ale tranzistoarelor bipolare pe partea de for]@ tensiuni de satura]ie mici, capabilit@]i superioare ^n tensiune (peste 2kV) }i curent (sute de amperi). Se utilizeaz@ ^n aplica]ii de medie frecven]@ (1050kHz). Circuilete de comand@ ale tranzistoarelor IGBT sunt similare cu cele ale tranzistoarelor MOS. In cele ce urmeaz@ se va exemplifica modul de comand@ al tranzistoarelor IGBT utiliz$nd circuitul specializat IR2110 (fig. 2.47). Acesta asigur@ }i tensiune negativ@ de blocare pentru tranzistoarele IGBT T1 }i T2, ^n vederea evit@rii amors@rilor accidentale. Tensiunea negativ@ se ob]ine direct pentru sursa fix@ }i indirect, printr-o diod@ stabilizatoare }i o rezisten]@ R, pentru sursa flotant@. Valoarea acestei rezisten]e este dependent@ de tensiunea de alimentare HV. Astfel pentru o tensiune HV=311V a fost determinat@ experimental R=47k. Puterea acestei rezisten]e depinde de frecven]a de lucru }i de factorul de umplere al semnalului de comand@. In cazul sus men]ionat o putere de 2W este acoperitoare. Intr@rile de comand@ sunt activate de un circuit logic de generare a impulsurilor }i de protec]ie. Acesta trebuie s@ asigure evitarea comenzilor simultane ale celor dou@ tranzistoare, implementarea timpului mort, protec]ia la supracurent etc.

50 Comanda dispozitivelor electronice de putere - 2


+HV +12V 9 VB 6 V DD HO 7 100nF 5 +12V 3 1 2 100nF 100nF T2 R -5V BA159 1F

T1

100F HIN SD LIN 10 11 12 13

IR2110
HIN SD LIN V SS V S

DZ4V7

Sarcina

V CC LO COM

-5V

Fig. 2.47 Comanda tranzistoarelor IGBT cu circuitul IR2110.

2.5. Aplica]ii
1. S@ se proiecteze circuitul de comand@ n gril@ pentru un tiristor de tip T63N, a c@rui caracteristic@ vG=f(iG) este prezentat@ n fig. 2.1. Se impune ca amorsarea s@ fie realizat@ indiferent de temperatura virtual@ a jonc]iunii Tvj ale c@rei valori pot fi cuprinse, conform datelor de catalog [2], n intervalul (-40 ... +150)oC. Solu]ie: Configura]ia (principial@) a circuitului de comand@, precum }i rezolvarea pe cale grafic@ a problemei sunt prezentate n fig. 2.48. Conform datelor din enun], amorsarea trebuie s@ se produc@ indiferent de temperatura virtual@ a jonc]iunii (n limitele impuse de catalog) }i, evident, pentru orice dispozitiv din serie. In acest sens locul geometric al tuturor perechilor posibile de valori (vG, iG) trebuie s@ se g@seasc@ n interiorul ariei de amorsare sigur@ (AS), limitat@ de nivelele maxime ale puterii disipate pe gril@ PGM (Tab. 2.1), func]ie de durata impulsului.

2.5. - Aplica]ii
VG [V]
20 10

51

a b

AS
1

cd

Rg + E vg

0.1 0.01

0.1

10

100

IG [A]

E=10V; Rg=10

Fig. 2.48 Schema circuitului de comand@ }i determinarea pe cale grafic@ a parametrilor acestuia.

Din configura]ia circuitului (fig. 2.48) se poate scrie rela]ia evident@:

E = iG R G + vG

(2.5.1)

Transpus@ n planul (vG, iG) aceast@ ecua]ie reprezint@ o dreapt@, numit@ dreapta de sarcin@, care este deformat@ de sc@rile logaritmice ale axelor. Aceast@ dreapt@ trebuie s@ treac@ prin (AS). Proiectarea este iterativ@ deoarece trasarea unei drepte ntr-un plan cu axe logaritmice nu este att de evident@. Astfel se alege tensiunea E pentru iG=0 }i, evident, vG=E; fie aceast@ tensiune E=10V. Punctul de intersec]ie cu axa iG se alege cu condi]ia vG=0; fie iG=1A, din care rezult@ RG=10. Se dau apoi diverse valori tensiunii vG, calculndu-se curentul iG corespunz@tor din (2.5.1). In final se unesc punctele (vG, iG) astfel ob]inute }i se traseaz@ dreapta de sarcin@ (fig. 2.48). In cazul n care aceasta nu trece n totalitate prin (AS) se modific@ unul din parametrii ini]iali (E sau RG). Dac@ alimentarea circuitului de gril@ se realizeaz@ n impulsuri, dreapta de sarcin@ poate s@ treac@ n vecin@tatea limit@rilor impuse de catalog, f@r@ ns@ a le dep@}i. 2. S@ se proiecteze circuitul de comand@ al unui tiristor n diagonal@ de punte, realizat cu ajutorul unui tranzistor unijonc]iune tip ROS11C, n montaj de oscilator sincronizat, destinat modific@rii unghiului de comand@ n intervalul /10..., corespunz@tor unei frecven]e f = 50Hz

52 Comanda dispozitivelor electronice de putere - 2 Datele de catalog ale tranzistorului unijonc]iune sunt [8]: Ip=2mA, Iv=8mA, VEB1sat=5V, med=0,7, VB2B1max=35V. Schema de principiu este prezentat@ n fig. 2.49. Solu]ie: Proiectarea circuitului de comand@ presupune dimensionarea rezisten]elor R (valoarea minim@ }i maxim@ conform limitelor de reglaj pentru unghiul de comand@) }i R3, la alegerea valorii condensatorului C=0,22F (recomandat a se ncadra n gama 10nF...10F) }i a tensiunii de alimentare V=15V (ob]inut@ cu ajutorul diodei PL15Z). Func]ionarea circuitului este ilustrat@ n fig. 2.50. Valoarea minim@ a rezisten]ei R (Rmin) se determin@ astfel nct condensatorul C s@ se poat@ nc@rca la tensiunea de basculare Vc a tranzistorului TUJ (definit@ de raportul intrinsec furnizat de catalog, =0,7):

Vc = V
n timpul tmin corespunz@tor unghiului minim de comand@ (/10):

(2.5.2)

t min =

T 20 10-3 = = 1ms 2 10 20

(2.5.3)

n care T=20ms reprezint@ perioada corespunz@toare frecven]ei industriale de 50Hz.


V2
R1 DZ
PL15Z

R3

20k

150

V1
P

V3

TUJ
ROS11C

V4
R

1PM4

C
0,22

2 22

220V

RL

Fig. 2.49 Schema de comand@ cu TUJ a unui tiristor ^n diagonal@ de punte.

2.5. - Aplica]ii

53

In aceste condi]ii Rmin se calculeaz@ din rela]ia:

R min =

t min 1 C ln 1 -

10
-6

-3

1 0,22 10 ln 1 - 0,7

= 3,78k

(2.5.4)

In mod similar se determin@:

R max

10 10-3 1 0,22 10 ln 1 - 0,7


-6

= 37,8k

(2.5.5)

Func]ionarea n bune condi]iuni a oscilatorului impune ndeplinirea inegalit@]ilor:

V1

2202 V
t 10m s

V2
11V
0 t

V3
Vp

V4

Fig. 2.50 Formele de und@ ^n circuitul de comand@.

54 Comanda dispozitivelor electronice de putere - 2

R min >

V - VEB1sat 15 - 5 = = 1,25k 8 10-3 IV


(2.5.6)

R max <

V(1 - ) Ip

15(1 - 0,7) = 2,25M 2 10-6

Rezisten]a R3 asigur@ polarizarea diodei Zener, limitnd curentul de lucru al acesteia la o valoare (aleas@ din caracteristicile de catalog) IZmax=15mA, suficient@ pentru a realiza stabilizarea tensiunii V pe de-o parte }i a nu disipa o putere mare pe rezisten]@:

R3 =

220 2 - 15 u1 max - V = 20k 15 10-3 I Zmax

(2.5.7)

Puterea disipat@ pe rezisten]a R3 rezult@ din:

P R3

( u1ef - V )2 R3

(220 - 15)2 = 1,9W 22 103

(2.5.8)

Aceast@ valoare reprezint@ un maxim deoarece este calculat@ n condi]iile n care unghiul de comand@ este = (tiristorul practic nu intr@ n conduc]ie). Pentru < , n momentul deschiderii tiristorului, circuitul de comand@ este scurtcircuitat (zona ha}urat@ din fig. 2.50), avnd ca efect sc@derea puterii disipate pe R3. Rezisten]ele R1=150 }i R2=22 s-au ales func]ie de recomand@rile date de catalog:

R1 =

0,4 R BB 0,4 3300 = = 150 0,8 11 V


(2.5.9)

R 2 = 15...60
3. S@ se proiecteze un circuit de comand@ pentru un redresor monofazat bialternan]@, realizat pe baza circuitului integrat AA145. Vor fi luate n

2.5. - Aplica]ii

55

considerare variantele f@r@ }i cu separare galvanic@ prin transformator de impuls, cu monoimpuls }i cu tren de impulsuri. Solu]ie: Schema de aplica]ie tipic@ a unui circuit de comand@ cu sincronizare de faz@ (conform principiului prezentat n fig. 2.8) realizat cu circuitul integrat AA145, recomandat@ de catalog [9], este ilustratat@ n fig. 2.51. Func]iunile acestui circuit sunt: - generarea impulsurilor de comand@ pentru tiristoare, sincronizate cu alternan]ele pozitiv@ }i negativ@ (pinul 14, respectiv 10 - ie}iri cu colector n gol cu capacitate maxim admisibil@ n curent de 100mA), prin intermediul intr@rii de sincronizare (pinul 9 - la un curent maxim admisibil de intrare de 20mA);
-15V 1.5k R61 R1 sincr. +15V

R62 R2

16 15 14 13 12 11 10 9
C2 47nF

R3 R4

AA145
1 2 3 4 5 6 7 8

+15V C1 100n

390 R51 R52

100F -15V

Fig. 2.51 Schema de aplica]ie tipic@ a circuitului integrat AA145.


tp
[ms]
4.5 6

V8=4V

1.5

0 40 80 120 160 200

R6 [k ]

Fig. 2.52 Durata tp a impulsului de comand@ func]ie de rezisten]a R6.

56 Comanda dispozitivelor electronice de putere - 2


160

[ ] 120

80

40

20

60

100

140 R 5 [k ]

Fig. 2.53 Unghiul minim de conduc]ie func]ie de rezisten]a R5.

- reglarea duratei tp a impulsurilor de comand@, prin valoarea rezistorului R6 (R61+R62) - fig. 2.52; - reglarea unghiului minim de conduc]ie h, func]ie de valoarea rezistorului R5 (R51+R52) - fig. 2.53; - definirea unghiul de comand@ prin poten]ialul aplicat pe pinul 8 (fig. 2.54); - blocarea impulsurilor de comand@ prin intermediul pinului 6, la conectarea acestuia la sursa de alimentare pozitiv@ (+15V); - sincronizarea mai multor circuite integrate (de ex. la redresoare trifazate), prin conectarea pinilor 16, facilitnd posibilitatea comand@rii simultane, n condi]ii identice, cu un acela}i poten]ial aplicat pinului 8.

200 150 tp=0.5ms 100

h = 0

[]

50

V8 [V]

Fig. 2.54 Unghiul de comand@ func]ie de poten]ialul pinului 8.

2.5. - Aplica]ii
R1 V BB
10

57

+15V

AA145
14

R3

R4 TUJ

C R5

Fig. 2.55 Generarea trenurilor de impulsuri cu TUJ.

Dimensionarea divizorului R1, R3 are la baz@ recomand@rile catalogului: curentul de sincronizare s@ fie cuprins ntre 0,4...0,7mA }i R3 >> 22R1. Neglijnd astfel R3, pentru o tensiune de sincronizare de 220Vef, R1=470k }i R3=2M; dac@ se impune utilizarea unui transformator pentru separarea galvanic@, n cazul n care acesta este cobortor de tensiune, divizorul trebuie recalculat conform celor afirmate. Rezisten]ele R1 }i R2 (fig. 2.55 }i 2.51), n cazul n care tiristoarele sunt comandate direct de la pinii 14 }i 10, se dimensioneaz@ conform aplica]iei 1, cu respectarea curentului limit@ suportat de circuitul integrat (max. 100mA). Generarea semnalelor de comand@ sub form@ de trenuri de impulsuri se poate efectua cu ajutorul circuitelor prezentate n fig. 2.55 }i 2.56. In fig. 2.55 se utilizeaz@ un TUJ pe post de oscilator sincronizat cu impulsurile de ie}ire ale circuitului integrat AA145.
+15V 2x 1/4 MMC4081

R1
10

R2

AA145
14

T1

R1=R2=10k
astabil

Fig. 2.56 Generarea trenurilor de impulsuri cu por]i SI .

58 Comanda dispozitivelor electronice de putere - 2 Frecven]a de oscila]ie se alege n gama 1...5kHz. Astfel, pentru un condensator C de capacitate 26nF, cu ndeplinirea condi]iilor (2.5.6), pentru fosc = 1/Tosc = 3kHz, rezisten]a R = R1 + R3 rezult@ din:

R =

T 1 C ln 1 -

1 / 3000 1 26 10 ln 1 - 0,7
-9

= 10,6k

(2.5.10)

In aceste condi]ii, dac@ durata impulsului generat de circuitul integrat este tp = 2ms rezult@ c@ poarta tiristorului va fi atacat@ cu 6 impulsuri generate de TUJ. Rezisten]a R3 limiteaz@ curentul de desc@rcare al condensatorului C la valoarea limit@ admis@ de parametrii circuitului integrat (max. 100mA). Astfel, pentru o tensiune maxim@ pe condensator de Vc = 15V = 10,5V, pentru a limita curentul de desc@rcare la 50mA, rezult@ R1 = 210 }i n consecin]@ R3 = 10,4k. Rezisten]ele R4 }i R5 au valorile din aplica]ia anterioar@. In cazul n care circuitul de comand@ din fig. 2.55 necesit@ separare galvanic@ fa]@ de circuitul de for]@ va fi utilizat@ configura]ia din fig. 2.7b. In fig. 2.56 generarea trenurilor de impulsuri se realizeaz@ pe baza unor por]i (MOS) SI (MMC4081) [10] ale c@ror intr@ri sunt alimetate de ie}irile circuitului integrat pe de-o parte }i de un oscilator (astabil) realizabil cu circuite MOS ( de ex. MMC4047) sau liniare (de ex. E555) [11]. Ie}irile por]ilor SI nu sunt capabile s@ comande n mod direct circuitul de gril@ al tiristoarelor, astfel ^nct se impune utilizarea unui amplificator a c@rui structur@ a fost prezentat@ n fig. 2.9. Tranzistorul T1 poate fi de tip MOS sau tranzistor bipolar de medie putere ^n conexiune Darlington, cu un circuit de comand@ corespunz@tor. Pentru simplificare se transpun rezisten]a R1 }i condensatorul C n secundarul transformatorului, calculul fiind astfel pornit de la circuitul de comand@ al tiristorului. In aceste condi]ii, schema echivalent@ pentru alternan]a pozitiv@ a tensiunii din secundar este prezentat@ n fig. 2.57. Considernd tiristorul din aplica]ia 1, suma Rg = R1t + R2 = 10, se determin@ n mod similar dac@ se neglijeaz@ curentul prin R3 (R3 >> Rg, alegndu-se R3 = 100) }i, pentru a ]ine seama de VF(D2) , se ia V2 = 11V. Rezisten]a R2 se calculeaz@ func]ie de raportul IGTM/IGT (fig. 2.3). Astfel, pentru IGTM/IGT=4:

2.5. - Aplica]ii
Ct R2 D2 V2 R1t R3 VG IG

59

VF(D2)

Fig. 2.57 Circuitul echivalent de comand@ al tiristorului.

R2

R1t + R 2 = 2,5 4

(2.5.11)

Valoarea astfel ob]inut@ este aproximativ@ deoarece nu s-a ]inut seama de varia]ia tensiunii VG func]ie de IG. Pentru un calcul mai precis (care n general nu se justific@) se poate aplica o metod@ iterativ@. Condensatorul Ct determin@ durata (tIGTM) corespunz@toare aplic@rii vrfului impulsului de comand@. Dimensionarea sa implic@ stabilirea duratei impulsului. Pentru IGTM/IGT = 4, conform fig. 2.2 }i fig. 2.3 aceasta poate fi aleas@ (acoperitor) la valoarea de 50s (timpul de ntrziere la amorsare fiind pentru tiristorul T63N, tgd = 4,5s), cu supracre}terea de 30s. Considernd c@ nc@rcarea condensatorului Ct se realizeaz@ n 5 constante de timp, valoarea sa rezult@:

Ct

30 10 -6 30 10-6 = = 3,2F R 1t R 2 5 1,875 5 R 1t + R 2

(2.5.12)

Dac@ tensiunea pozitiv@ de alimentare a etajului de amplificare este aleas@ la valoarea V1=24V, raportul de transformare k rezult@:

k =

11 V2 = = 0,46 24 V1

(2.5.13)

rela]iilor:

Valorile din primar ale componentelor R1t }i Ct se ob]in cu ajutorul

60 Comanda dispozitivelor electronice de putere - 2

7,5 R1t = = 35,44 2 0, 462 k C = Ct k 2 = 3,2 0, 462 = 0,67F R1 =

(2.5.14)

Dispunerea componentelor R1 }i C n primarul transformatorului prezint@ urm@toarele avantaje: a). Capacitatea C }i dimensiunile sale sunt mai mici (la transformator cobortor de tensiune). In plus, curen]ii ce o str@bat au valori reduse cu consecin]e pozitive asupra pierderilor n dielectric; b). Rezisten]a R1 limiteaz@ curentul prin tranzistor ^n cazul unei func]ion@ri defectuoase, protejndu-l. Tranzistorul T1 de tip MOS (fig. 2.56) ofer@ cea mai simpl@ modalitate de conectare la circuitul integrat MMC4081. El trebuie s@ suporte un curent maxim de dren@ IDM = IGTMk 2A }i o tensiune n stare blocat@ VDS 24V. In realitate aceste valori sunt mai mari (datorit@ faptului c@ elementele de circuit nu sunt ideale), astfel nct s-a optat pentru tranzistorul tip IRF 513 (ID = 3,5A, VDSS = 60V). Diodele D1 }i D2 sunt rapide (de comuta]ie) de tip BA157 (trr = 300ns). 4. S@ se proiecteze un circuit de comand@ cu separare galvanic@ (pe principiul prezentat n fig. 2.14) pentru un tiristor GTO cu urm@toarele caracteristici electrice principale: IGT = 100mA, VGT = 3V, ITQRM = 10A, ts = 0,5s, Goff = 2. Solu]ie: Schema concret@ a circuitului propus este prezentat@ n fig.2.58. Comanda este asigurat@ prin intermediul optocuplorului OC care, n momentul activ@rii sale, blochez@ tranzistorul MOS T2, permi]nd deschiderea tranzistorului bipolar T1 }i injectarea n circuitul de gril@ a curentului pozitiv de comand@ necesar deschiderii tiristorului GTO, limitat de rezisten]a R2. In aceast@ stare condensatorul C este nc@rcat la tensiunea limitat@ de c@tre dioda DZ. In cazul n care optocuplorul nu este activat, tranzistorul T2 se deschide, T1 se blocheaz@, condensatorul C furniznd sarcina necesar@ bloc@rii tiristorului. Dioda D asigur@ decuplarea circuitului de baz@ de cel de colector pentru tranzistorul T1. Se aleg ca date ini]iale: tensiunea de alimentare a circuitului VCC = 15V }i tensiunea pe dioda Zener DZ, VDZ = 10V.

2.5. - Aplica]ii

61

+VCC R1 R3 R2 T1 C G D DZ T2 OC A K

R4

Fig. 2.58 Schema circuitului de comand@.

Rezisten]a R2 rezult@ din condi]ia asigur@rii curentului de comand@ a deschiderii IGT, cu condensatorul C nc@rcat la tensiunea VDZ:

R2 =

15 - 10 - 3 Vcc - VDZ - VGT = = 20 0,1 IGT

(2.5.15)

Dimensionarea rezisten]ei R1 se poate efectua dup@ alegerea tipului tranzistorului T1. Acesta trebuie s@ suporte curentul maxim ce poate s@ apar@ n circuitul de comand@, n cazul n care condensatorul C este complet desc@rcat:

IGM =

15 - 3 Vcc - VGT = = 600 mA 20 R2

(2.5.16)

In acest scop se alege tranzistorul de comuta]ie tip 2N1613 (IC = 800mA, VCEO = 50V, hFE(sat) = 10). Astfel, cu VBE = 0,7V:

R2 =

( Vcc - VBE - VGT) h FE(sat) (15 - 0,7 - 3)10 = = 188 0,6 IGTM

(2.5.17)

Curentul IGT parcurge dioda DZ determinnd, mpreun@ cu tensiunea ce trebuie stabilizat@ (10V), tipul folosit: 10DZ10 (IZT = 250mA, IZM = 925mA, VZT = 10V). Capacitatea C trebuie s@ poat@ asigura sarcina QC necesar@ bloc@rii tiristorului GTO. In acest sens, n practic@, se ia QC=kQQGQ (kQ=2...10), valoarea minim@ fiind preferat@ la timpi mari de stocare }i curen]i mari de

62 Comanda dispozitivelor electronice de putere - 2 comand@, pentru a nu m@ri mult valoarea capacit@]ii, valoarea maxim@ oferind siguran]@ n func]ionare), astfel nct (kQ = 10):

C kQ

QGQ VGRM

kQ

ITQRM t s IGRM t s = kQ = VDZ Goff VDZ


(2.5.18)

= 10

10 0,5 10-6 = 2,5F 2 10

Se observ@ faptul c@ schema din fig. 2.58 nu con]ine rezisten]a de limitare a curentului de blocare. Teoretic, pentru valorile ITQRM }i Goff aceasta ar trebui s@ aib@ valoarea VDZGoff/ITQRM = 2. In mod practic ea se reg@se}te n rDS(on) (rezisten]a dren@ surs@, n stare de conduc]ie, a tranzistorului MOS), rezisten]ele conductoarelor de leg@tur@ etc. Tranzistorul MOS T2 este de tip IRF 511 (ID = 4A, IDM = 16A, VDSS = 60V, rDS(on)=0,6), iar dioda de comuta]ie D are codul D1F1 (trr = 300ns, VRRM = 100V, IFSM = 20A, IFAV = 1A). 5. S@ se realizeze simularea ^n SPice a circuitului de comand@ pentru tranzistoare bipolare de putere, prezentat ^n fig. 2.28. Solu]ie: *Comuta]ia tranzistoarelor bipolare de putere *Biblioteci apelate .lib eval.lib .lib bipolar.lib *Rezistente R2 4 1 R3 1 2 R4 2 3 R5 4 5 R6 5 8 R7 4 7 1k 2.7k 1.8k 3.3k 2.7k 150 *Diode D1 8 13 D1N4148 D2 10 12 D1N4148 R8 R9 R10 R11 4 11 8 10 5 14 15 3 10 270 62 10

*Condensatoare C1 4 11 0.22u C2 5 14 0.1u

*Tranzistoare de comanda Q1 5 2 3 Q2N2222A Q2 7 5 8 Q2N2222A Q3 11 8 10 Q2N2222A Q4 15 14 12 Q2N3906 *Tensiuni de alimentare V1 4 0 12V

2.5. - Aplica]ii

63

V2 V3 V4

3 0 -5V 16 0 12V 200 300 12V

.Model SWITCH VSWITCH +(RON=0.01) *Comanda Vcom101 0 PULSE(-2 2 2u 0 0 +15u 30u) Rvcom 101 0 1MEG * .TRAN 0.01u 30u 0 0.01 .PROBE .END

*Circuit de forta QBJT13 12 0 Q2N3055 Rs 16 13 4 *Circuit optocuplor Xopto pin1 pin2 3 1 pin6 A4N25 R1 pin6 3 39k Rd 200 pin1 100 SW pin2 300 101 0 SWITCH

6. S@ se proiecteze un circuit de comand@, utiliznd circuitul integrat specializat UAA4002, pentru un ansamblu Darlington de putere cu urm@toarele caracteristici principale: ICM = 30A, sat = 300, tsmax = 2ms, tf = 1s, VBE = 1,5V (la ICM), VCEmax = 300V. Solu]ie: Schema bloc intern@ a circuitului integrat UAA4002 [15] este prezentat@ n fig. 2.59, n care elementul central este procesorul logic ce preia spre analiz@ semnalele de intrare, comandnd deschiderea, respectiv blocarea tranzistorului de putere. Principalele func]iuni ale circuitului integrat sunt: - a). Adapteaz@ semnalele de comand@, furnizate prin transformator de impulsuri sau optocuplor, cu ajutorul interfe]ei de intrare. Astfel, c$nd comanda este furnizat@ sub form@ de "nivel" (utiliznd un optocuplor), intrarea "SE" (4) se conecteaz@ la un nivel logic "1" (se las@ liber sau se conecteaz@ prin intermediul unei rezisten]e de cel pu]in 4,7k la VCC), deschiderea tranzistorului declan}ndu-se cu un nivel logic "1" (compatibil TTL sau CMOS), iar blocarea cu un nivel logic "0", pe intrarea corespunz@toare pinului "E" (5). In cazul n care comanda trebuie s@ ac]ioneze la impulsuri scurte (tipice pentru cazul utiliz@rii unui transformator) "SE" se conecteaz@ la un nivel logic "0" (sau la mas@).

64 Comanda dispozitivelor electronice de putere - 2

Semnalul aplicat tot la intrarea "E" trebuie s@ aib@ valoarea de cel pu]in 2V (n raport cu masa), dar s@ nu dep@}easc@ valorile VCC }i V-, iar durata pulsului s@ fie de cel pu]in 100ns. In aceste condi]ii deschiderea tranzistorului se declan}eaz@ pe frontul cresc@tor al impulsului pozitiv, iar blocarea pe frontul c@z@tor al impulsului negativ; - b). Stabile}te timpul minim de conduc]ie al tranzistorului ton min (n care sunt inhibate toate protec]iile oferite de circuitul integrat), necesar desc@rc@rii condensatorului din re]eaua de protec]ie la supratensiuni RCD (ntre colector }i emitor), prin intermediul unei rezisten]e RT conectate ntre pinul (7) }i mas@; ton min trebuie s@ fie mai mare dect 4 - 5 constante de timp ale acestei re]ele. Calculul rezisten]ei se face cu ajutorul rela]iei:

t on min [s] = 0,06 RT [k]

(2.5.19)

Uzual ton min=(1...12s). Rezisten]a RT are un rol important pentru ntreaga func]ionare a circuitului integrat, definind valoarea unui curent intern I, care are implica]ii la realizarea }i a altor func]iuni:

I[mA] =

5 R T [k]

(2.5.20)

Vcc
14

RT
7 t on min

R SD
11

V CE
13 15 V+

V verif. cc

E SE

5 4

Interfata intrare

Procesor logic

16 I 1 2

B1

B2

V- verif. 6 3

t 10

t on max 8

-0.2V 9

Vc

12 I

R-

INH

RD

CT

GND

Fig. 2.59 Schema bloc intern@ a circuitului integrat UAA4002.

2.5 - Aplica]ii 65

Definirea intervalului ton min nu poate fi anulat@. - c). Determin@ timpul maxim de conduc]ie ton max, indiferent de durata impulsului de comand@ (prezent la intrarea "E"), prin intermediul unei capacit@]i conectate ntre pinul (8) }i mas@, a c@rei valoare se determin@ din rela]ia:

t on max [s] = 2 RT [k] CT [nF]

(2.5.21)

Func]iunea poate fi anulat@ prin conectarea pinului (8) la mas@; - d). Genereaz@ timpul de ntrziere la deschidere tD, definit ca intervalul dintre frontul pozitiv al impulsului prezent la intrarea "E" }i frontul pozitiv al semnalului de ie}ire IB1 (16) care declan}eaz@ deschiderea, cu ajutorul unei rezisten]e RD conectate ntre pinul (10) }i mas@. Leg@tura dintre tD }i RD este exprimat@ de rela]ia:

t D [s] = 0,05 R D [k]

(2.5.22)

Aceast@ func]iune util@ pentru evitarea intr@rii n conduc]ie simultan@ a dou@ sau mai multe tranzistoare (de ex. n invertoare) poate fi anulat@ prin conectarea pinului (10) la VCC; - e). Protejeaz@ tranzistorul la dep@}irea unei valori impuse a curentului de colector, m@surabil prin intermediul unui }unt de rezisten]@ Rs, conectat ntre "GND" (9) }i "IC" (12). C@derea de tensiune pe }unt trebuie s@ fie negativ@ n raport cu masa, valoarea la care se produce activarea protec]iei, prin inhibarea comenzii pn@ la urm@torul ciclu, fiind de -0,2V, func]ie de care se alege perechea de valori (ICmax, Rs). Dac@ intrarea "IC" se leag@ la mas@ aceast@ func]iune este anulat@; - f). Impiedic@ ie}irea accidental@ din satura]ie a tranzistorului (din cauza unei eventuale suprasarcini sau a unui curent de comand@ insuficient), prin m@surarea pe durata conduc]iei a tensiunii colector-emitor a acestuia, prin intermediul unei diode conectate cu anodul la intrarea "VCE" (13) }i cu catodul la colectorul tranzistorului. Astfel poten]ialul pinului (13) va fi egal cu tensiunea colector-emitor la care trebuie ad@ugat@ c@derea de tensiune pe aceast@ diod@. Protec]ia va fi validat@ n cazul n care poten]ialul nregistrat la "VCE" dep@}e}te valoarea VRSD definit@ de:

VRSD [ V] = 2 I RSD = 10

RSD RT

(2.5.23)

66 Comanda dispozitivelor electronice de putere - 2

n care RSD este o rezisten]@ conectat@ ntre "RSD" (11) }i mas@, restul m@rimilor fiind determinate anterior. Intervalul n care se poate modifica VRSD este (1...5,5)V. Dac@ pinul (11) este l@sat neconectat VRSD = 5,5V. Deosebit de important@ pentru aceast@ func]iune este m@rimea ton min. O valoare prea mic@ a acesteia (insuficient@ pentru desc@rcarea condensatorului de protec]ie din re]eaua RCD) conduce la o fals@ ac]iune, o valoare prea mare m@re}te inutil timpul n care tranzistorul nu este protejat. Func]iunea se poate anula prin conectarea pinului (11) la V+; - g). Testeaz@ valoarea tensiunii pozitive }i (op]ional) negative de alimentare (V+, respectiv V-) prin intermediul unor comparatoare interne. Astfel, pentru ca func]ionarea circuitului integrat s@ nu fie inhibat@, sursa de alimentare pozitiv@ trebuie s@ ndeplineasc@ condi]ia V+ > V+min = 7V. Aceast@ func]iune nu poate fi anulat@ }i nici nu se poate modifica pragul de basculare. In ce prive}te tensiunea negativ@, pragul de ac]iune poate fi stabilit cu ajutorul unei rezisten]e conectate ntre "R-" (6) }i "V-" (2), a c@rei valoare se stabile}te din rela]ia:

|V - |min [ V] = 10

RRT

-5

(2.5.24)

In cazul n care nu se dore}te testarea sursei negative de alimentare, "R-" se conecteaz@ direct la mas@ sau "V-"; - h). Men]ine func]ionarea tranzistorului n regimul de cvasisatura]ie prin intermediul conexiunii de la punctul f, curentul de baz@ pozitiv furnizat la ie}irea IB1 fiind dozat n direct@ leg@tur@ cu cel de colector. Valoarea maxim@ IB1max a acestui curent este limitat@ de o rezisten]@ RB conectat@ ntre "V+" (15) }i "VCC", conform rela]iei:

IB1 max [A ] =

VCC - VBE RB

(2.5.25)

n care VBE se refer@ la tranzistorul comandat. Valoarea limit@ absolut@ a acestui curent, ca dat@ de catalog a circuitului integrat UAA4002, este de 0,5A. La blocare, curentul negativ este asigurat prin ie}irea "IB2", cu o capabilitate maxim@ de 3A (valoare de vrf de scurt@ durat@); - i) Circuitul integrat se autoprotejeaz@ la supratemperatur@ (>150oC), prin inhibarea func]ion@rii, pn@ la sc@derea acesteia. Acela}i efect este ob]inut }i prin aplicarea unui nivel logic "1" la intrarea "INH" (3), compatibil MOS sau TTL, pn@ la comandarea unui nou ciclu. Aceast@ intrare, n caz de neutilizare, se conecteaz@ la mas@.

2.5 - Aplica]ii 67

Schema de comand@ propus@ este prezentat@ n fig. 2.60. Se observ@ faptul c@ nu au fost utilizate n ntregime func]iunile circuitului integrat. Alimentarea se realizeaz@ de la o surs@ de +10V }i -5V. Semnalul de comand@ este furnizat prin intermediul optocuplorului OC a c@rui ie}ire este inversat@ cu tranzistorul T de tip (uzual) BC171. Conform celor precizate la punctul a) se alege R2=1k, iar pentru un factor de amplificare al tranzistorului T, hFE=25, rezult@ R1=22k. Considernd constanta de timp t=RC=1,5s a circuitului RCD de protec]ie al tranzistorului la supratensiuni, n corela]ie cu func]iunea de la punctul b) rezult@:

RT [k] =

5 5 1,5 t on min [s] > = = 125k 0,06 0,06 0,06

(2.5.26)

Se alege astfel RT=150k. Intervalul TD trebuie s@ compenseze suma timpilor tsmax + tf precum }i alte ntrzieri posibile n circuit (timpii de comuta]ie ai optocuplorului OC }i tranzistorului T). Astfel, pentru TD=6s:

R D [k] =

6 TD [s] = = 120k 0,05 0,05 30 ICM = = 0,1A 300 sat


D C3 0,1F
R D

(2.5.27)

Curentul maxim de comand@ IB1max se calculeaz@ din:

I B1 max =

(2.5.28)
BA159

10V

R1 R 2
22k 1k

C1
10F

T
BC171

16 15 14 13 12 11 10

UAA4002
1 2 3 4 5 6 7 8

C4 0,1F E

6 1

5 2

4 3
NC

OC -5V

C2
10F

C5 0,1F

Fig. 2.60 Schema de comand@ implementat@ cu circuitul integrat UAA4002.

68 Comanda dispozitivelor electronice de putere - 2

Astfel nct, conform celor exprimate la punctul h):

RB =

10 - 1,5 VCC - VBE = = 85 0,1 I B1 max

(2.5.29)

Dioda D trebuie s@ suporte tensiunea invers@ corespunz@toare st@rii de blocare a tranzistorului (VCEmax) }i s@ fie rapid@. In acest sens s-a ales tipul BA157 (trr=300ns, VRRM=400V). Func]iunile neutilizate ale circuitului integrat au fost inhibate. Condensatoarele prezente n circuit au rol de decuplare, valorile utilizate fiind uzuale. 7. S@ se alc@tuiasc@ circuitul pentru simulare numeric@ ^n SPice a comuta]iei tranzistoarelor MOS. Se vor analiza formele de und@ ale tensiunilor }i curen]ilor at$t prin circuitul de comand@ (gril@-surs@) c$t }i prin cel de for]@ (dren@-surs@). Solu]ie: Simularea comuta]iei tranzistoarelor MOS poate fi studiat@ cu ajutorul circuitului din fig. 2.61 descris ^n limbaj SPice. *Comutatia tranzistoarelor MOS Vgg 4 0 pulse (-20 20 1e-8 1e-8 1e-8 +2.5e-6 5e-5) Rg 4 1 100 Mtest 2 1 0 0 IRF150 Vid 3 2 dc 0 ; traductor id(t). Rs 5 3 10 Vs 5 0 100 .lib Eval.lib .probe .option vntol=1e-4 abstol=1e-6 .tran 1e-8 4e-6 .end

3 Rs 4 Rg 2 1 Mtest Vs Vgg

Fig. 2.61 Schema circuitului simulat.

2.5 - Aplica]ii 69

Bibliografie:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I. Str@inescu, M. Codruc - "Tiristorul - caracteristici comand@, proec]ie, utiliz@ri", Ed. Tehnic@, Bucure}ti, 1988; N. losif }.a. - "Tiristoare }i module de putere - catalog", Ed. Tehnic@, Bucure}ti, 1984; E. Ceang@, A. Saimac, E. Banu - "Electronic@ industrial@", Ed. Didactic@ }i pedagogic@, Bucure}ti, 1981; I. Matlac 1987; "Convertoare electroenergetice", Ed. Facla, Timi}oara,

M. Bodea }.a. - "Circuite intergate liniare - manual de utilizare", vol.4, Ed. Tehnic@, Bucure}ti, 1985; M. Ciugudean }.a. - "Circuite integrate liniare - aplica]ii", Ed. Facla, Timi}oara, 1986; M. Bodea }.a. - "Diode }i tiristoare de putere", vol.l-ll, Ed. Tehnic@, Bucure}ti, 1985; * * * - "Componente electrice semiconductoare - catalog", I.C.C.E. Bucure}ti, 1980; I. Ardelean, H. Giuroiu, L. Petrescu - "Circuite integrate CMOS manual de utilizare", Ed. Tehnic@, Bucure}ti, 1984;

10. M. Bodea }.a. - "Circuite intergate liniare - manual de utilizare", vol.3, Ed. Tehnic@, Bucure}ti, 1984; 11. A. P. Silard - "Tiristoare cu blocare pe poart@ GTO", Ed. Tehnic@, Bucure}ti, 1990; 12. * * * - "Power Bipolar Tranzistors - Databook", SGS Thomson, 1989; 13. R.L. Bronkowski - "A Technique for Increasing Power Transistors Switching Frequency", IEEE-IA, vol.22, nr.2, martie/aprilie 1986; 14. * * * - "Smart Power - Application Manual", SGS Thomson, 1989 15. * * * - "Power MOSFET Tranzistor Data", Motorola Inc., 1984; 16. * * * - "MOS-Gate Driver Databook", International Rectifier, 1992.

3.
PROTEC[IA DISPOZITIVELOR ELECTRONICE DE PUTERE

Protec]ia dispozitivelor electronice de putere reprezint@ un element deosebit de important n cadrul echipamentelor cu electronic@ de putere, dictnd n cele din urm@ fiabilitatea acestora. Ea se refer@ la men]inerea elementelor protejate n limitele admisibile prev@zute de produc@tor din punct de vedere al m@rimilor electrice (curen]i, tensiuni }i varia]iile acestora) }i al efectelor de natur@ termic@, urmare a disipa]iilor pe dispozitive. Reducerea stresului la care este supus un element de putere din alc@tuirea unui convertor static se poate face fie dimension$ndu-l pentru solicit@ri electrice }i termice mai mari, fie ad@ug$nd circuite de protec]ie suplimentare - situa]ie ^n care spore}te gradul de complexitate al convertorului [1 - 5]. Alegerea solu]iei potrivite este la latitudinea proiectantului.

3.1. Tipuri de circuite de protec]ie }i modul de func]ionare a acestora


Func]iile circuitelor de protec]ie sunt urm@toarele: - limitarea tensiunii aplicate dispozitivului pe durata regimului tranzitoriu de blocare; - limitarea curentului prin dispozitiv la deschiderea acestuia; - limitarea pantei de cre}tere a curentului (di/dt) la deschidere; - limitarea pantei de cre}tere a tensiunii (dv/dt) la bornele dispozitivului pe durata regimului de blocare; - modelarea traiectoriei de comuta]ie a dispozitivului la deschidere }i la blocare. Din perspectiva topologiei circuitului de protec]ie, ^n literatura de specialitate [1] se face urm@toarea clasificare: 1. Circuite de protec]ie R-C nepolarizate - destinate protec]iei la supratensiuni a diodelor }i tiristoarelor, precum }i limit@rii pantei (dv/dt) pe aceste dispozitive, la blocare;

3.1. - Tipuri de circuite de protec]ie }i modul lor de func]ionare

71

2. Circuite R-C pentru protec]ia dispozitivelor de comuta]ie complet comandabile. Acestea modeleaz@ forma de und@ a tensiunii la blocare, prin reducerea (t@ierea) v$rfului de tensiune ^n comuta]ie la valori de siguran]@ ^n func]ionare }i totodat@ limiteaz@ panta dv/dt. 3. Circuite de protec]ie R-L, cu rol de controlare a formei de und@ a curentului la intrarea ^n conduc]ie a dispozitivelor complet comandabile }i limitarea pantei di/dt la deschidere. Reducerea solicit@rilor }i a pierderilor ^n comuta]ie se poate face }i utiliz$nd circuite oscilante care s@ asiste dispozitivele electronice, ^n a}a numitele convertoare rezonante . Trebuie subliniat faptul c@ circuitele de protec]ie nu sunt componente fundamentale ale unui convertor static. Corect dimensionat, el poate func]iona }i f@r@ ele. Scopul lor este de a proteja dispozitivele semiconductoare, put$nd fi utilizate ^n acela}i convertor circuite de protec]ie de un singur tip sau ^n combina]ii (protec]ii hibride).

3.2. Circuite de protec]ie pentru diode


Protec]ia diodelor are ^n principal rolul de limitare a supratensiunilor care apar, de cele mai multe ori, datorit@ inductivit@]ilor parazite ^n serie cu dioda. Pentru analiza comport@rii unui circuit de protec]ie RC - cel mai utilizat la protec]ia diodelor la supratensiuni - se va analiza cazul prezentat ^n fig. 3.1.

L + Vi _ iDf Df

iL Rs _ vD + T
a). b).

I0 Cs
0

I0 t
V di = i dt L

Irr

Fig. 3.1 a). Circuit de protec]ie pentru diod@; b). Curentul de revenire al diodei.

72 Protec]ia dispozitivelor electronice de putere - 3 Inductan]ele parazite ce apar ^n serie cu dioda protejat@ sunt reprezentate prin L. Pentru simplificarea studiului se presupune c@ anularea curentului de revenire al diodei Irr are loc instantaneu, sarcina este inductiv@, iar curentul I0 prin ea este constant pe perioada comuta]iei.

3.2.1. Circuit de protec]ie pur capacitiv


Intr-o prim@ etap@, pentru a ^n]elege modul de func]ionare a protec]iei RC, se consider@ rezisten]a circuitului de protec]ie nul@, fig. 3.2a (de}i ^n practic@ circuitul de protec]ie nu se utilizeaz@ ^n aceast@ structur@). Dispozitivul de comuta]ie comandat (fig. 3.2c) se presupune ideal (Ron = 0), ceea ce constituie cazul cel mai defavorabil. Momentul t = 0 se stabile}te atunci c$nd curentul de revenire al diodei are valoare maxim@ Irr (fig. 3.2b) (dioda se blocheaz@). L + _ iL Cs + vCs _

VCsmax Irr

vCs Vi

0
L di = Vi dt
b).

iL

a).

L + Irr
Catod Dioda se blocheaz~ Anod

iDf Rs Cs _ vCs +

_
c).

Fig. 3.2 a). Circuitul echivalent f@r@ rezisten]a Rs; b). Curentul }i tensiunea pentru Rs=0 }i Cs=Cb; c).Circuitul echivalent la blocarea diodei.

3.2 - Circuite de protec]ie pentru diode

73

Tensiunea pe condensatorul Cs are expresia:

v Cs = Vi Vi cos( 0 t ) + I rr
unde:

L sin( 0 t ) Cs

(3.2.1) (3.2.2)

0 =

1 L Cs

Definind capacitatea Cb prin:

I C b = L rr Vi
se ob]ine:

(3.2.3)

Cb v Cs = Vi 1 cos( 0 t ) + sin( 0 t ) Cs

(3.2.4)

Valoarea maxim@ a tensiunii, determinat@ prin derivarea ^n raport cu timpul a rela]iei (3.2.4), este:

C VCs max = Vi 1 + 1 + b Cs

(3.2.5)

Varia]ia tensiunii vCs }i a curentului iL pentru Cs=Cb este reprezentat@ ^n fig. 3.2b. In acest caz, tensiunea invers@ maxim@ ce apare pe diod@ este chiar VCsmax, tensiune care poate cre}te excesiv pentru valori mici ale capacit@]ii Cs.

3.2.2. Efectul rezisten]ei din circuitul de protec]ie RC


Pentru circuitul echivalent din fig. 3.2c, valoarea ini]ial@ la t = 0 a curentului prin inductan]@ este Irr }i tensiunea pe condensator este nul@. Ecua]ia care descrie varia]ia tensiunii pe diod@ este:

L Cs
Condi]iile de limit@ sunt:

d 2 v Df dv + R s C s Df + v Df = Vi 2 dt dt v Df 0 + = I rr R s

(3.2.6)

( )

74 Protec]ia dispozitivelor electronice de putere - 3

dv Df 0 + dt
Solu]ia ecua]iei (3.2.6) este:

( )= I

rr

Cs

R s Vi I rr R 2 s L L

v Df (t ) = Vi

L I rr e t cos( a t ) C s cos

(3.2.7)

^n care s-au utilizat urm@toarele nota]ii:

a = 1

Rs 2 1 V I rr R s 2 1 ; = ; = tan i ; = tan a 2 2 a 0 a L I rr

(3.2.8)

Timpul dup@ care tensiunea vDf atinge valoarea maxim@ VDfmax se determin@ egal$nd cu zero derivata ecua]iei (3.2.7) ^n raport cu timpul. Se ob]ine:

tm =

+ 2 0 a

(3.2.9)

Inlocuind (3.2.9) ^n rel. (3.2.7), rezult@ valoarea maxim@ raportat@ a tensiunii inverse pe diod@:
2 Rs VDf max Cb Rs t = 1+ 1+ + 0.75 e ( m ) Vi C R R b s b

(3.2.10)

In care s-a definit:

Rb =

Vi I rr

(3.2.11)

Analiz$nd formele de und@ din fig. 3.3, se constat@ c@ valoarea maxim@ a tensiunii la bornele diodei depinde de valorile rezisten]ei }i condensatorului (Rs }i Cs) din circuitul de protec]ie. Pentru o anumit@ valoare a Cs tensiunea maxim@ pe diod@ variaz@ cu Rs. In fig. 3.4 este trasat@ dependen]a tensiunii maxime func]ie de raportul Rs/Rb, pentru Cs = Cb. Se poate observa c@ exist@ o valoare optim@ a rezisten]ei circuitului de protec]ie, Rs =1,3Rb, care minimizeaz@ Vmax. Dimensionarea circuitului de protec]ie poate fi urm@rit@ pe nomograma din fig. 3.5, ce reprezint@, ^n valori raportate, rezisten]a optim@ }i tensiunea Vmax ^n func]ie de valoarea lui Cs.

3.2 - Circuite de protec]ie pentru diode

75

iDf

iL iCs -vDf vi vCs

t t

t RsiCs

Fig. 3.3 Formele de und@ ale curentului }i tensiunii dup@ blocarea diodei, la t=0.

3 2,41 2 1

Vmax Vi

Cs = Cb
R s I rr Vi

Rb Vi
1 2

Fig. 3.4 Tensiunea maxim@ pe diod@ func]ie de valoarea rezisten]ei Rs din circuitul de protec]ie, pentru o valoare fix@ a capacit@]ii Cs.

76 Protec]ia dispozitivelor electronice de putere - 3


Wtot 1 L I2 2 rr WR 1 L I2 2 rr

R s,opt Rb
Vmax for R s = R s,opt Vi

0 0 1 2 3

Cs Cb

Fig. 3.5 Pierderile de energie ^n circuitul de protec]ie }i tensiunea maxim@ pe diod@ pentru valoarea optim@ a rezisten]ei, func]ie de capacitatea Cs.

Pierderile de energie ^n rezisten]a Rs sunt date de rela]ia:

WR =

1 1 LI2 C s Vi2 rr + 2 2 1 C s Vi2 2

(3.2.12)

La sf$r}itul oscila]iilor curentului, energia stocat@ ^n condensator este:

WCs =

(3.2.13)

Aceast@ energie se disip@ prin diod@ la urm@toarea deschidere a acesteia. Presupun$nd c@ deschiderea are loc instantaneu, energia total@ disipat@ ^n dioda }i rezisten]a din circuitul de protec]ie este descris@ de rela]ia (3.2.14) }i reprezentat@ grafic ^n func]ie de Cs ^n fig. 3.5.

Wtot = WR + WCs =

Cs 1 1 1 L I 2 C s Vi2 = L I 2 rr + rr 1 + 2 2 2 2 Cb

(3.2.14)

Tensiunea maxim@ scade u}or odat@ cu cre}terea valorii Cs peste valoarea de baz@ Cb, iar energia disipat@ total@ cre}te liniar cu Cs. Pentru circuitul de protec]ie se va utiliza un condensator de valoare apropiat@ de Cb. Se stabile}te valoarea lui Cs }i, corespunz@tor, se determin@ direct de pe grafic valoarea rezisten]ei Rs=Roptim.

3.3. - Circuite de protec]ie pentru tiristoare

77

3.3. Circuite de protec]ie pentru tiristoare

Circuitele de protec]ie pentru tiristoare realizeaz@ limitarea supratensiunilor ce apar pe aceste dispozitive la polarizarea negativ@, datorit@ prezen]ei inductivit@]ilor ^n circuit. In fig. 3.6a inductivita]ile de pe partea de curent alternativ ^nsumeaz@ inductivit@]ile liniilor de alimentare }i cele de dispersie ale transformatorului. Protec]ia tiristoarelor se face prin circuite individuale RC montate ^n paralel. Sarcina convertorului este reprezentat@ printr-o surs@ de curent Id. Pentru analiza efectului protec]iilor se consider@ c@ la un moment dat au condus tiristoarele T1 }i T6, urm$nd s@ aib@ loc deschiderea, cu unghiul de deschidere , a tiristorului T2 (fig. 3.6b). Curentul id va comuta de pe faza a pe faza b datorit@ diferen]ei de poten]ial vba. Subcircuitul determinat de T2 - deschis }i T1 - blocat este redat ^n fig. 3.6c. Pe perioada comuta]iei se poate considera c@ tensiunea de alimentare vba este constant@ ^n raport cu varia]ia rapid@ a fenomenelor tranzitorii (formele de und@ sunt identice cu cele din fig. 3.3). La dimensionarea circuitului de protec]ie se consider@ cazul cel mai defavorabil }i anume, o impedan]@ xc a re]elei de alimentare de 5%:

x c = L c =

0,05VL 3I d

(3.3.1)

^n care VL este tensiunea de linie ca valoare efectiv@, iar momentul comuta]iei (unghiul de aprindere =90) este plasat c$nd tensiunea de alimentare atinge valoarea maxim@. Varia]ia curentului prin tiristorul T1 care se blocheaz@, consider$nd durata comuta]iei de trr = 10s, este:

2 VL di = 2Lc dt
iar curentul de revenire:

(3.3.2)

di I rr = t rr = dt

6 VL t rr I d = 0,077 I d 0,1 VL

(3.3.3)

78 Protec]ia dispozitivelor electronice de putere - 3


P T1 v an T2 T3

~ ~ ~

Lc Lc Lc T4 T5 T6 A B C id

v bn v cn

a).

van vbn

vbn-van=vba
b).

t1

+
v ba (t 1 ) = = 2 VLL

2Lc T1

iLc P Rs2 iT1 A Cs2

dup~ blocare

T2 (on) _
c).

Fig. 3.6 a). Circuit de protec]ie pentru punte trifazat@ de tiristoare; b). Comuta]ia tiristorului; c). Circuitul echivalent.

3.3. - Circuite de protec]ie pentru tiristoare

79

Dimensionarea circuitului de protec]ie are la baz@ acelea}i considerente ca }i ^n cazul anterior prezentat: condensatorul Cs se dimensioneaz@ la o valoare apropiat@ de valoarea Cb dat@ de rela]ia:

I C b = L c rr VL

(3.3.4)

Cu Lc calculat din rela]ia (3.3.1), =100 }i Irr rezultat din (3.3.3), din (3.3.4) se poate calcula:

C b = 9,2 10
din care rezult@:

2 VL (0,077) I d I = 0,54 10 6 d Id VL VL 2

(3.3.5)

C s = C b [F] =

0,54 I d VL

(3.3.6)

iar rezisten]a Rs se poate ob]ine din fig. 3.5, consider$nd valoarea raportat@ Rs=Ropt=1,3Rb, unde R b =

2 VL I rr . Cu rela]ia (3.3.3) se ob]ine: VL V = 23,8 L I rr Id


(3.3.7)

R s = R opt = 1,3 2

Pentru estimarea pierderilor ^n fiecare circuit de protec]ie Wcp se consider@ cel mai defavorabil caz, adic@ unghiul de comuta]ie de 90o:
2 Wcp = 3C s VL = 3 0,54 10 6 I d VL

(3.3.8)

Aceast@ modalitate de dimensionare a circuitului de protec]ie poate fi urmat@ pentru orice valoare a timpului de revenire trr }i a inductivit@]ilor liniei }i transformatorului de alimentare. O valoare mai mare a capacit@]ii Cs dec$t Cb implic@ o reducere a rezisten]ei, ^ns@ pierderile ^n circuitul de protec]ie vor fi mai mari, propor]ionale cu Cs.

80 Protec]ia dispozitivelor electronice de putere - 3

3.4. Circuite de protec]ie pentru tranzistoare


Pentru a demonstra utilitatea unor astfel de circuite de protec]ie se va porni de la schema convertorului din fig. 3.7a ^n care sunt eviden]iate inductivit@]ile parazite. Dispozitivul de comuta]ie se consider@ a fi un tranzistor bipolar ^ns@ demostra]ia poate fi extins@ }i la tranzistoare MOS, IGBT }i tiristoare GTO. In starea ini]ial@ (fig. 3.7c) tranzistorul conduce }i este parcurs de un curent iC=I0. La blocare (t=t0) tensiunea pe dispozitiv ^ncepe s@ creasc@ ^ns@, datorit@ inductivit@]ilor parazite, curentul r@m$ne neschimbat p$n@ ^n momentul t1 c$nd intr@ ^n conduc]ie dioda. Din acest moment curentul prin tranzistor scade cu panta determinat@ doar de caracteristicile elementului }i de circuitul de comand@. Tensiunea pe dispozitivul de comuta]ie are expresia:

v CE = Vi L

di C dt

(3.4.1)

unde L=L1+L2+ Prezen]a inductivit@]ilor parazite genereaz@ supratensiuni dac@ diC/dt este negativ. La t3, odat@ cu sc@derea curentului prin dispozitiv, tensiunea colector-emitor atinge valoarea Vi la care r@m$ne. La deschidere (t4), curentul prin tranzistor ^ncepe s@ creasc@ cu panta impus@ de caracteristicile dispozitivului. Ecua]ia (3.4.1) este valabil@ }i pentru acest regim tranzitoriu, cu observa]ia c@ panta curentului este de aceast@ dat@ pozitiv@, deci tensiunea colector-emitor vCE este u}or mai mic@ dec$t Vi. Datorit@ curentului de revenire al diodei de fug@, iC este mai mare dec$t I0. Dioda se blocheaz@ la t5, iar tensiunea pe tranzistor se anuleaz@ la t6 cu panta determinat@ de caracteristicile constructive ale acestuia. Locul geometric al punctelor de func]ionare pentru tranzistorul ^n comuta]ie descrie curbele din fig. 3.7b. Cu linie ^ntrerupt@ este reprezentat locul geometric pentru cazul ideal, ^n care inductivit@]ile parazite }i curentul de revenire al diodei sunt nule.

3.4. - Circuite de protec]ie pentru tranzistoare

81

+ L5 Vi

L1

L2 Io

iC t6 t0

t5

Circuit ideal

Cd T _
a).

L3

t1 Deschidere t4 Blocare t3 vCE

L4
b).

Vi

c). Fig. 3.7 a). Convertor cu inductivit@]ile parazite explicitate; b). Comuta]ia tranzistorului; c). formele de und@ la deschidere }i blocare.

Se observ@ solicitarea tranzistorului ^n curent }i tensiune at$t la deschidere c$t }i la blocare, rezult$nd v$rfuri de putere disipat@ ^n dispozitiv. Inductivit@]ile parazite determin@ supratensiuni peste valoarea Vi, iar curentul de revenire al diodei genereaz@ supracurent peste valoarea I0, f@c$nd necesare circuitele de protec]ie pentru reducerea acestor solicit@ri. Pentru simplificarea analizei func]ion@rii ansamblului tranzistor - circuit de protec]ie, se presupune c@ varia]ia curentului prin tranzistor este liniar@, cu o pant@ di/dt constant@, determinat@ doar de propriet@]ile constructive ale dispozitivului }i de circuitul lui de comand@. De asemenea se consider@ c@ panta di/dt (care poate fi diferit@ la intrarea ^n conduc]ie de cea de la blocare) nu se modific@ prin introducerea circuitului de protec]ie.

82 Protec]ia dispozitivelor electronice de putere - 3

3.4.1. Circuite de protec]ie la blocare

Pentru evitarea problemelor inerente bloc@rii (supratensiuni, v$rfuri de putere disipat@ ^n tranzistor) circuitele de protec]ie la blocare au rolul de a controla tensiunea la bornele dispozitivului pe durata comuta]iei acestuia. Acest scop poate fi atins prin conectarea unei re]ele RCD ca ^n fig. 3.8a, unde inductan]ele parazite s-au neglijat pentru simplificare. Inainte de blocare, curentul prin tranzistor este I0 iar tensiunea ^n conduc]ie aproape nul@.
+ iDf Vi

Df

Io

Df

Io

Ds Rs Cs
a).

Vi iC _ Cs
b).

ic

ic

ic

iDf tfi iCs

iDf tfi iCs

iDf tfi iCs

Vi vCs C s mic

Vi vCs C s = C s1

Vi vCs C s mare

c). Fig. 3.8 a). Circuitul de protec]ie pentru tranzistor; b). circuitul echivalent ^n comuta]ie; c). formele de und@ la blocare ^n func]ie de valoarea capacit@]ii Cs din circuitul de protec]ie.

3.4. - Circuite de protec]ie pentru tranzistoare

83

La blocare, ^n prezen]a circuitului de protec]ie, curentul prin tranzistor scade cu panta di/dt, diferen]a I0-iC ^nc@rc$nd condensatorul din circuitul de protec]ie prin dioda Ds (fig. 3.8b). Pentru un timp de c@dere a curentului tfi, curentul prin condensator poate fi scris:

i Cs = I o

t t fi

0 < t < t fi

(3.4.2)

Curentul iCs prin condensator este zero ^nainte de momentul t = 0 c$nd se d@ comanda de blocare pentru tranzistor. Tensiunea pe condensator este egal@ cu cea de pe tranzistor at$ta timp c$t dioda Ds este deschis@:

v Cs = v CE =

I0t2 1 i dt = Cs Cs 2C s t fi 0

(3.4.3)

Rela]ia de mai sus este valabil@ ^n intervalul de sc@dere a curentului, at$ta timp c$t tensiunea pe condensator este mai mic@ sau cel mult egal@ cu Vi. Formele de und@ pentru trei valori ale condensatorului Cs din circuitul de protec]ie sunt schi]ate ^n fig. 3.8c. Pentru valori mici ale lui Cs, tensiunea la bornele acestuia atinge valoarea Vi ^nainte ca iCs s@ ajung@ la zero. In acest moment intr@ ^n conduc]ie dioda Df }i limiteaz@ tensiunea pe condensator }i la bornele tranzistorului la valoarea Vi, iar curentul iCs prin condensator scade brusc la zero datorit@ faptului c@ tensiunea vCs se men]ine la valoarea Vi (dvCs/dt este nul@). O valoare a capacit@]ii Cs = Cs1 determin@ tensiunea vCs s@ ating@ valoarea Vi exact ^n momentul ^n care curentul iCs ajunge la zero, adic@ dup@ parcurgerea tfi. Cs1 se calculeaz@ ^nlocuind t = tfi }i vCs = Vi ^n rela]ia (3.4.3):

C s1 =

I 0 t fi 2 Vi

(3.4.4)

Pentru valori mari ale capacit@]ii Cs > Cs1, formele de und@ din fig.3.8c arat@ c@ tensiunea la bornele Cs cre}te ^ncet }i timpul de cre}tere (^n care se atinge valoarea Vi) este mai mare dec$t tfi. Pentru t > tfi curentul prin condensator este I0 }i tensiunea pe tranzistor cre}te liniar la Vi. Locul geometric al punctelor de func]ionare ^n procesul de blocare pentru cele 3 valori ale Cs este prezentat ^n fig. 3.9. Pentru dimensionarea c$t mai precis@ a circuitului de protec]ie trebuie luat@ ^n considerare comportarea ansamblului tranzistor-circuit de protec]ie la blocare pe durata fenomenului tranzitoriu de deschidere (turn-on).

84 Protec]ia dispozitivelor electronice de putere - 3


iC I0 Cs=0 Cs mic
RBSOA

Cs=Cs1
Cs mare Vi
Fig. 3.9 Blocarea tranzistorului ^n func]ie de valoarea capacit@]ii din circuitul de protec]ie.

vCE

Pentru a ^n]elege comportarea ^n acest regim, se presupune c@ circuitul de protec]ie este pur capacitiv (nu con]ine rezisten]a Rs }i nici dioda Ds) ca ^n fig. 3.10a. La fel ca }i la blocare, se consider@ panta curentului diC/dt constant@. Suprafa]a ha}urat@ din fig. 3.10a reprezint@ sarcina acumulat@ ^n condensator care se descarc@ ^n tranzistor la deschiderea acestuia }i este propor]ional@ cu valoarea condensatorului Cs. In absen]a condensatorului, tensiunea vCE ar atinge valoarea zero imediat dup@ comanda de deschidere (reprezentat@ cu linie ^ntrerupt@ ^n fig. 3.10a) }i astfel energia dispat@ ^n tranzistor pe durata deschiderii ar fi foarte mic@. In prezen]a condensatorului, timpul de c@dere a tensiunii se m@re}te, deci apar pierderi suplimentare ^n dispozitivul de comuta]ie, exprimate prin:

WQ =

t ri + t rr

i C v CE dt =

t2

t ri + t rr

i Cs v CE dt +

t2

t ri + t rr

v CE dt

(3.4.5)

Primul termen din partea dreapt@ define}te energia stocat@ ^n condensator, care se disip@ pe tranzistor la deschidere. Cel de-al doilea termen reprezint@ energia suplimentar@ disipat@ ^n tranzistor, datorat@ m@ririi timpului de c@dere a tensiunii vCE ^n prezen]a condensatorului Cs }i care ^n mod frecvent este mai mare dec$t primul termen. Ad@ug$nd la circuitul de protec]ie }i rezisten]a aferent@ Rs, se ob]in formele de und@ din fig. 3.10b.

3.4. - Circuite de protec]ie pentru tranzistoare


1

85

+
2

Df

trr

Io

Cs se descarc@

Vi Io-iC T _
0

vCE Vi 0 iC
a). vCE

Cs

I0 t2

tri

tri+trr

+ iDf Vi

trr A

Df

Io

Vi

Irr

Ds Rs Cs

iDf Vi 0 iC 0 tri Irr I0

detaliu A

v Cs ( t = 0) Vi = Rs Rs
b). Fig. 3.10 Efectul condensatorului din circuitul de protec]ie la deschiderea tranzistorului - a). ^n absen]a rezisten]ei Rs; b). ^n prezen]a rezisten]ei Rs.

86 Protec]ia dispozitivelor electronice de putere - 3 In acest caz, spre deosebire de func]ionarea cu circuit de protec]ie pur capacitiv, tensiunea scade la zero aproape instantaneu, deci nu apar pierderi suplimentare de energie ^n tranzistor datorate circuitului de protec]ie. Energia din condensator, care se disip@ de aceast@ dat@ prin rezisten]a circuitului de protec]ie, este dat@ de rela]ia:

C s Vi2 WR = 2

(3.4.6)

In fig. 3.10b, rezisten]a din circuitul de protec]ie trebuie aleas@ astfel ^nc$t v$rful de curent prin ea s@ fie mai mic dec$t curentul de revenire Irr al diodei de fug@:

Vi < I rr Rs

(3.4.7)

In general curentul Irr se limiteaz@ la 0,2I0 sau chiar mai jos, deci rel. (3.4.7) devine:

Vi = 0,2I 0 Rs

(3.4.8)

Se pot observa urm@toarele efecte: - toat@ energia stocat@ ^n condensator se disip@ ^n rezisten]@, protej$nd astfel dispozitivul de comuta]ie; - nu mai apar pierderi suplimentare ^n tranzistor, la deschidere, datorate circuitului de protec]ie la blocare; - v$rful de curent pe care tranzistorul trebuie s@-l suporte nu este m@rit ^n prezen]a circuitului de protec]ie la blocare. Pentru o mai bun@ dimensionare a circuitului de protec]ie, este util@ reprezentarea grafic@ a energiei disipate ^n tranzistor la blocare }i pierderile ^n rezisten]a Rs ^n func]ie de Cs (fig. 3.11). In conformitate cu cele de mai sus, curbele ob]inute nu depind de valoarea rezisten]ei Rs. Condensatorul Cs se alege astfel ^nc$t punctul de func]ionare la blocare s@ se p@streze ^n a}a numita arie de func]ionare sigur@ la polarizare invers@ }i pierderile ^n tranzistor s@ fie reduse - din considerente legate de r@cirea capsulei. Odat@ dimensionate rezisten]a Rs din circuitul de protec]ie ^n baza ecua]iei (3.4.8) }i condensatorul Cs pe baza celor discutate anterior, se verific@ dac@ Cs se poate desc@rca p$n@ la o valoare sc@zut@ (0,1Vi) ^n intervalul de timp c$t tranzistorul este deschis pentru a fi preg@tit pentru o nou@ perioad@ de func]ionare.

3.4. - Circuite de protec]ie pentru tranzistoare

87

WT 1 Vi I 0 t f 2
Wtot=WR+WT WR

0 0,5 1

WT Cs/Cs1

Fig. 3.11 Energia disipat@ pe un tranzistor bipolar ^n comuta]ie }i pe rezisten]a din circuitul de protec]ie ^n func]ie de capacitatea Cs.

Desc@rcarea condensatorului pe perioada tranzistorului se face cu constanta de timp c = RsCs:

st@rii

deschise (3.4.9)

v Cs = Vi e t / c t on > 2,3 R s C s

deci timpul necesar ca tensiunea pe condensator s@ ajung@ la 0,1Vi este: (3.4.10) Pentru Cs = Cs1 si Rs determinat cu rela]ia (3.4.8), timpul minim de conduc]ie ton trebuie s@ fie de cel pu]in 6 ori mai mare dec$t timpul de c@dere a curentului prin tranzistor tfi.

3.4.2. Circuite de protec]ie la supratensiuni pentru tranzistoare

La tratarea circuitelor de protec]ie la blocare, inductivit@]ile parazite din convertor au fost neglijate, deci }i supratensiunile generate de acestea la stingerea curentului prin tranzisor. Protec]ia la supratensiuni poate fi ob]inut@ cu circuite de tip RCD ca cel din fig. 3.12a, ^n care s-a considerat c@ inductan]ele parazite se pot ^nlocui printr-o inductan]@ echivalent@ (rel. 3.4.1).

88 Protec]ia dispozitivelor electronice de putere - 3 La momentul ini]ial tranzistorul este deschis, iar tensiunea vC0V la bornele condensatorului din circuitul de protec]ie la supratensiuni este egal@ cu Vi (condensatorul este pre^nc@rcat). La blocare, presupun$nd c@ timpul de anulare a curentului prin tranzistor este foarte mic, curentul prin inductan]a L se men]ine la valoare I0, curentul de sarcin@ ^nchiz$ndu-se prin dioda de fug@ Df. Pentru aceast@ stare, circuitul echivalent este prezentat ^n fig. 3.12b, unde dioda Df este scurtcircuitat@, iar tranzistorul este blocat. Energia ^nmagazinat@ ^n inductan]ele parazite se transfer@ acum prin intermediul diodei Dov ^n condensatorul Cov, pe care ^l ^ncarc@. Tensiunea la bornele acestuia cre}te dep@}ind valoarea Vi.
L + iDf Df Vi Cd Dov
Vi _ Cov L L iL + VCov _

Io Rov
+ Dov Rov + Vi _

Cov + Vi _

Cov _
a). b).

c).

LCov se |ncarc~

RovCov se descarc~

kVi iL Vi vCE 0 tfi


d). Fig. 3.12 a). Circuit de protec]ie la supratensiuni; b),c). circuite echivalente la blocarea tranzistorului; d). tensiunea colector-emitor ^n absen]a }i prezen]a circuitului de protec]ie.

i L

Vi

vCE 0

3.4. - Circuite de protec]ie pentru tranzistoare

89

Supratensiunea VCov ^n aceast@ stare apare }i la bornele tranzistorului: VCov=VCE }i se poate determina ^nlocuind condensatorul pre^nc@rcat cu un circuit echivalent ca ^n fig. 3.12c, cu rela]ia:
2 L I2 C ov VCE max = 0 2 2

(3.4.11)

Ecua]ia de mai sus arat@ c@ o valoare mare a condensatorului Cov ar minimiza supratensiunea VCEmax. Odat@ curentul prin inductan]@ ajuns la zero, condensatorul se descarc@ prin rezisten]a Rov cu constanta de timp RovCov, care trebuie s@ fie suficient de mic@ ^nc$t tensiunea pe Cov s@ scad@ p$n@ la aproximativ Vi, f@c$nd astfel circuitul de protec]ie func]ional ^nainte de urm@toarea blocare a tranzistorului. De folos ^n corecta estimare a valorii condensatorului Cov pot fi reprezent@rile grafice din fig. 3.12d pentru formele de und@ ^n absen]a }i prezen]a circuitului de protec]ie la supratensiuni. Supratensiunea exprimat@ ca }i kVi este utilizat@ la estimarea inductivit@]ilor parazite din circuit:

kVi =

L I 0 t fi

(3.4.12)

Dac@ se poate accepta ^n circuit o supratensiune de 0,1Vi, ^nlocuind L din rela]ia (3.4.12) se ob]ine pentru Cov:

C ov =

10kI 0 t fi Vi

( VCE max = 0,1Vi )

(3.4.13)

Relativ la valoarea lui Cs1 determinat@ cu rela]ia (3.4.4), se ob]ine:

C ov = 200kC s1

(3.4.14)

de unde se observ@ c@ pentru protec]ia la supratensiuni capacitatea din circuitul de protec]ie este semnificativ mai mare dec$t ^n cazul circuitului de protec]ie la blocare. Se poate demonstra c@ de}i Cov este a}a de mare, pierderile de energie care apar ^n rezisten]a Rov sunt comparabile cu cele din rezisten]a circuitului de protec]ie la blocare.

90 Protec]ia dispozitivelor electronice de putere - 3

3.5. Circuite de protec]ie pentru configura]ii complexe


Pentru configura]ii de circuite ca cea prezentat@ ^n fig. 3.13, utilizarea unor protec]ii individuale la blocare poate pune probleme la deschiderea elementelor de putere. La deschiderea tranzistorului T_ }i dup@ stingerea curentului de revenire al diodei Df+, prin dispozitivul de putere apare un curent de desc@rcare a condensatorului din circuitul de protec]ie la supratensiuni, schi]at cu linie ^ntrerupt@, care determin@ pierderi suplimentare ^n T_ pe perioada de deschidere. Tranzistorul T+ este supus acelora}i solicit@ri la deschidere. Mai mult dec$t at$t, ^n aceste condi]ii Cs+ nu mai contribuie la reducerea pierderilor ^n T- la blocare. Un circuit de protec]ie ca cel din fig. 3.13b prezint@ acelea}i deficien]e ca }i cel din fig. 3.13a. Un astfel de circuit de protec]ie RC (fig. 3.13b), av$nd ^n componen]@ o capacitate de valoare redus@, este ^n mod obi}nuit utilizat ^n configura]ii ^n punte, ^n care principalul rol este de a reduce panta curentului di/dt pentru diminuarea radia]iei electromagnetice.
Ds+ + Df+ Ci T+ Rs+ Cs+ Io Vi Ds_ Rs_ Cs_

+ Df+ Vi Ci Df_ _
b).

T+

Rs+ Cs+ Rs_ Cs_ Io

Df_ _

T_

T_

a).

Fig. 3.13 a) Circuit de protec]ie la blocare neadecvat pentru configura]ia ^n punte; b) protec]ie satisf@c@toare pentru reducerea pantei du/dt la blocare }i a radia]iei electromagnetice.

3.5. - Circuite de protec]ie pentru configura]iii complexe

91

Pentru a realiza }i protec]ia la deschidere a tranzistoarelor se impune utilizarea unei configura]ii a circuitului de protec]ie ca ^n fig. 3.14a. In momentul ^n care tranzistorul T_ se deshide iar dioda de fug@ Df+ ^}i recap@t@ capacitatea de blocare, curentul se ^nchide prin inductan]a Ls, reduc$nd astfel pierderile fa]@ de cazul ^n care convertorul este prev@zut doar cu protec]ii la blocare.

RLs

DLs

Ls Ds+ Rs+ Cs+ Io Ds_

Vi

Df+ Ci Cov Df_

T+

T_
a).

Rs_ Cs_

RLs

Ds2

Ds1

Ls Modul de putere Io

Vi

Ci Cov

Cs

Df+

T+

Df_
b).

T_

Fig. 3.14 a). Protec]ii la deschiderea }i blocarea tranzisotoarelor; b). Protec]ie tip Undeland.

92 Protec]ia dispozitivelor electronice de putere - 3 In fig. 3.14b este prezentat un circuit de protec]ie ob]inut din combina]ia circuitelor prev@zute pe fiecare din cele dou@ tranzistoare. Protec]ia la supratensiuni poate fi u}or realizat@ ^n acest caz prin conectarea unui condensator Cov, rezisten]a RLs servind }i ca Rov ^n protec]ia la supratensiuni. Se realizeaz@ astfel protec]ia ambelor dispozitive de comuta]ie }i a diodelor. Condensatoarele din circuitele de protec]ie la blocare individuale se pot ^nlocui cu unul singur, care va avea pierderile ^n comuta]ie la deschiderea tranzistoarelor comparabile cu cele ale condensatorului din circuitul prezentat ^n fig. 3.14a. Toate pierderile ^n comuta]ie care apar ^n cazul circuitului de protec]ie din fig. 3.14b sunt concentrate ^n rezistor, pierderi recuperabile ^n cazul ^n care rezistorul se ^nlocuie}te cu un convertor recuperativ de energie.

3.6. Circuite de protec]ie pentru tiristoare GTO


Tiristoarele GTO sunt utilizate ^n aplica]ii de puteri mari, fapt care face cu at$t mai necesar@ utilizarea circuitelor de protec]ie. Dispozitivul GTO poate ^ntrerupe v$rfuri de curent semnificativ mai mari dec$t valorile efective sau medii ale curentului care determin@ capabilitatea tiristorului. Curentul maxim controlabil printr-un GTO ^n montaj ca cel prezentat ^n fig. 3.15 depinde de capacitatea Cs conectat@ ^n circuitul de protec]ie la blocare. Pe de alt@ parte se impune necesitatea de a limita panta de varia]ie dv/dt a tensiunii anod-catod la blocarea tiristorului. Dac@ aceast@ pant@ dep@}e}te o valoare maxim admisibil@ (dvAK/dt)max apare pericolul reintr@rii accidentale ^n conduc]ie a tiristorului. Panta tensiunii anod-catod este invers propor]ional@ cu valoarea capacit@]ii Cs }i cu c$t acesta este mai mare cu at$t poate fi mai mare valoarea curentului controlat prin dispozitiv I0, cu condi]ia ^ns@ ca acesta s@ nu dep@}easc@ valorile specificate de produc@tor ^n catalog. Cs trebuie dimensionat astfel ^nc$t s@ fie suficient de mare ^nc$t GTO s@ poat@ ^ntrerupe curentul necesar aplica]iei; o valoare mare pentru Cs duce ^ns@ }i la cre}terea pierderilor ^n comuta]ie. La alegerea Cs trebuie luat ^n considerare }i faptul c@ inductan]a intern@ s@ fie mic@ }i s@ suporte v$rfuri de curent, ceea ce practic se poate ob]ine prin legarea ^n paralel a mai multor condensatoare.

3.6. - Circuite de protec]ie pentru tiristoare GTO

93

Df

Io

+ Vi _ Ci

Ls

Rs Ds L Rs

Ds

Cs

Fig. 3.15 Protec]ie la deschidere }i blocare pentru tiristor GTO ^n convertor cobor$tor de tensiune.

Dioda Ds din circuitul de protec]ie trebuie s@ suporte, pe intervale scurte de timp, tot curentul de sarcin@, iar la deschidere v$rfuri mari de curent, deci va trebui s@ fie aleas@ corespunz@tor. Rezisten]a Rs a circuitului de protec]ie la blocare se alege f@c$nd un compromis ^ntre valoarea mare necesar@ limit@rii curentului ce se descarc@ prin tiristor la deschiderea acestuia }i valoarea minim@ determinat@ de timpul minim c$t dispozitivul conduce, astfel ^nc$t s@ permit@ desc@rcarea condensatorului Cs p$n@ la o valoare a tensiunii la bornele lui care s@ fac@ circuitul de protec]ie operant la urm@toarea blocare a tiristorului. Puterea disipat@ ^n rezisten]a Rs este mare, deci ar putea fi necesar un radiator pentru r@cirea acesteia. Impedan]a parazit@ L a circuitului de protec]ie la blocare trebuie s@ fie c$t se poate de mic@, deci componentele acestui circuit trebuie montate c$t mai aproape de bornele tiristorului GTO. Pentru convertoare ^n punte realizate cu tiristoare GTO, circuite de protec]ie similare celor din fig. 3.15 pot fi utilizate pentru fiecare dispozitiv ^n parte. Se pot utiliza ^ns@ combina]ii a}a ca ^n fig. 3.14b. Av$nd ^n vedere c@ acest tip de dispozitive de comuta]ie se utilizeaz@ ^n aplica]ii de mare putere, pierderile care apar ^n rezisten]a Rs din circuitul de protec]ie sunt semnificative, justific$nd recuperarea acestora printr-un convertor corespunz@tor.

94 Protec]ia dispozitivelor electronice de putere - 3

3.7. Protec]ii la supratensiuni accidentale

P$n@ la acest paragraf au fost tratate protec]iile la supratensiuni ce apar ^n mod repetabil, generate de inductivit@]i ^n circuite cu dispozitive ^n comuta]ie. In re]elele de alimentare sunt ^ns@ destul de frecvente fenomenele aleatoare generatoare de supratensiuni. De cele mai multe ori acestea nu pot fi prezise, necunoscute fiind at$t momentul apari]iei, c$t }i durata ^n timp }i parametrii energetici aferen]i. Din acest motiv alegerea elementelor de disipare a energiei transmise prin frontul de und@ are la baz@ experien]a. Amplitudinea formelor de und@ depinde ^n mare m@sur@ de impedan]a sistemului }i ^n mai mic@ m@sur@ de nivelul tensiunii re]elei de alimentare. Circuitele de protec]ie, ^n func]ie de structura lor, pot realiza: - devierea fronturilor de und@ - prin prevederea unei alte c@i de ^nchidere a curen]ior dec$t prin sarcin@; - atenuarea fenomenelor tranzitorii }i protejarea consumatorilor sensibili. Din prima categorie se amintesc limitatoarele de tensiune }i dispozitivele de tip crowbar [5]. In a doua categorie se ^ncadreaz@ dispozitivele de tip filtru trece-jos ^nseriate cu elementele de circuit protejate }i care permit circula]ia de putere de joas@ frecven]@, elimin$nd componentele de ^nalt@ frecven]@ caracteristice regimurilor tranzitorii.

3.7.1. Protec]ii crowbar


Protec]iile de tip crowbar (fig. 3.16) au la baz@ un element cu desc@rcare ^n gaze sau un element de comuta]ie de tip tiristor. Dup@ amorsare, care are loc la dep@}irea unui prag de tensiune, acest tip de dispozitive au o impedan]@ redus@, prezent$nd la ie}ire o tensiune foarte sc@zut@ - egal@ cu tensiunea pe arc sau pe tiristor ^n conduc]ie, }unt$nd sarcina ^n paralel cu care sunt conectate.

3.7. - Protec]ii la supratensiuni accidentale

95

Zs Z1 Vs R1 T1 Vo

Fig. 3.16 Protec]ie crowbar cu diod@ Zener }i tiristor.

De obicei, aceste elemente de protec]ie pun la p@m$nt o tensiune de amplitudine mare (de defect), p$n@ c$nd curentul prin dispozitiv este cobor$t sub un anumit nivel, considerat sigur ^n func]ionare. Dezavantajul major al dispozitivelor de tip crowbar este dat de ^nt$rzierea la amorsare, de obicei de ordinul microsecundelor, interval ^n care sarcina este neprotejat@. Un alt dezavantaj ^l constituie pierderea de putere prin dispozitivul crowbar dup@ dep@}irea regimului tranzitoriu, datorat@ men]inerii curentului prin tiristor, care nu se blocheaz@. Este deci necesar@ prevederea unei modalit@]i de decuplare a elementului de protec]ie din circuit, dup@ restabilirea parametrilor energetici nominali.

3.7.2. Limitatoare de tensiune


Dispozitivele de protec]ie cu limitare de tensiune se caracterizeaz@ printr-o impedan]@ variabil@ ^n func]ie de curentul care le str@bate. Varia]ia impedan]ei este monoton@, spre deosebire de dispozitivele crowbar, }i poate fi liniar@ sau neliniar@. Efectul de divizor de tensiune pe care acest tip de elemente de protec]ie ^l introduc ^n circuit (fig. 3.17) este cu at$t mai pregnant cu c$t impedan]a sursei este mai mare. Pentru un sistem ^n care impedan]a sursei de alimentare este nul@, acest tip de protec]ie este ineficient@. Ca dispozitive limitatoare de tensiune sunt utilizate: - redresoare cu seleniu - lucreaz@ ^n regim de str@pungere nedistructiv@, put$nd suporta nivele energetice mari;

96 Protec]ia dispozitivelor electronice de putere - 3


Zs

Vs

Zv

Vo =

Zv vS Zv + Zs

Fig. 3. 17 Protec]ie la supratensiuni cu supresor cu impedan]@ variabil@.

- diode Zener - cu performan]e deosebite }i la tensiuni sc@zute, dar cu limitare ^n ceea ce prive}te cantitatea de energie ce poate fi disipat@ de o capsul@; - varistoare cu siliciu sau oxid de zinc (MOV - Metal Oxide Varistor) caracterizate printr-o impedan]@ neliniar@. Dependen]a dintre tensiunea la borne }i curentul printr-un varistor este descris@ de legea I = kV. Coeficientul reflect@ gradul de neliniaritate ^n conduc]ie al dispozitivului (^n compara]ie, o rezisten]@ are =1). In fig. 3.18 sunt prezentate caracteristicile tensiune-curent pentru tipurile de elemente de protec]ie amintite mai sus. Se poate observa c@ pentru dispozitivele de protec]ie cu mai mare, tensiunea de ie}ire variaz@ mult mai pu]in ^n func]ie de curentul deviat prin elementul de protec]ie. Pentru aplica]iile care necesit@ men]inerea tensiunii la limite reduse pentru o plaj@ larg@ de curen]i, sunt preferate dispozitivele de limitare cu coeficient c$t mai ridicat. La alegerea dispozitivului de limitare a tensiunii cel mai adecvat, trebuie lua]i ^n considerare parametrii enumera]i ^n continuare: Puterea absorbit@ la mers ^n gol - este mai mic@ de 1mW pentru dioda Zener, sute de mW pentru redresoarele cu seleniu, varistoarele situ$ndu-se ^ntre aceste dou@ limite; Puterea maxim@ de scurt@ durat@ ce poate fi suportat@ de elementul de limitare este de dorit s@ fie c$t mai mare, pentru a putea absorbi v$rfurile de putere ^n interval foarte scurt de timp (nanosecunde sau microsecunde, mai rar milisecunde). Aceast@ putere se transform@ ^n c@ldur@ care, ^n cazul ideal, se distribuie instantaneu }i uniform ^n ^ntreaga capsul@. Fa]@ de diodele Zener, varistoarele au avantajul c@ pot suporta sarcini termice importante f@r@ a-}i reduce performan]ele ^n limitarea tensiunii.

3.7. - Protec]ii la supratensiuni accidentale

97

Tensiunea momentana [V]

REZISTEN[A 1 1000 800 500 400 300 200

Varistor cu siliciu 5 Redresor cu Seleniu 8 Varistor MOV > 25 Didoda Zener 35

100

8 10

20

30 40 50 80 100 Curentul momentan [A]

Fig. 3.18 Caracteristici V-I pentru dispozitive supresoare de tensiune.

Tensiunea de limitare este o caracteristic@ important@ a dispozitivelor de protec]ie. Diodele Zener ofer@ cele mai sc@zute tensiuni de limitare (fig. 3.19), fiind frecvent utilizate ^n protec]ia circuitelor integrate. Viteza de r@spuns este de ordinul picosecunde pentru diodele Zener }i de aproximativ 500 picosecunde pentru varistoare, la o rat@ de cre}tere a tensiunii de 106 V/s. Aceste elemente de protec]ie sunt net superioare dispozitivelor crowbar din punct de vedere al timpului de r@spuns. Curentul de pierderi, considerat la o tensiune de 5V, este mult mai mic ^n cazul varistoarelor dec$t pentru diode Zener.

V [V] Varistor Zener I [A]

Fig. 3.19 Caracteristici tensiune-curent pentru varistor }i dioda Zener.

98 Protec]ia dispozitivelor electronice de putere - 3


R L

Intrare Varistor

Ie}ire Dioda Zener

Intrare Varistor

Ie}ire Dioda Zener

a).

b).

Fig. 3.20 Protec]ii hibride: a). cu rezistor }i varistor; b). cu inductan]@ }i varistor.

Modul de distrugere poate juca un rol hot@r$tor ^n alegerea protec]iei. Varistoarele distruse se comport@ ca un scurtcircuit pe surs@, doar ^n cazul unei desc@rc@ri energetice mari ap@r$nd pericolul exploziei capsulei, circuitul de protec]ie r@m$n$nd deschis. Diodele Zener defecte se pot comporta fie ca scurtcircuit, fie ca circuit deschis. Un defect al dispozitivului de protec]ie de tip scurtcircuit pe durata regimului tranzitoriu este de preferat unui circuit deschis, acesta comport$nduse ca un by-pass, continu$nd s@ protejeze consumatorul ^n paralel cu care este conectat. In multe aplica]ii, solu]ia optim@ se ob]ine printr-un circuit de protec]ie hibrid, realizat ^n una din variantele din fig. 3.20. Capacitatea supresorului de tensiune poate constitui un avantaj (de ex. ^n circuitele de curent continuu) sau un dezavantaj. Pentru varistoare componenta capacitiv@ este mult mai pronun]at@ dec$t pentru diode Zener. Din acest motiv, ele pot ^nlocui cu succes condensatoarele de decuplare conectate la pinii de alimentare ai circuitelor integrate, realiz$nd }i rolul de filtre de decuplare c$t }i de protec]ii la supratensiuni.

3.8. Protec]ia la supracurent }i la varia]ia acestuia di/dt


Acest tip de protec]ie se implementeaz@ func]ie de capacitatea dispozitivului de a prelua (suporta) un interval de timp curen]i de suprasarcin@ sau de scurtcircuit. In general sunt aplicate dou@ metode de protec]ie simultan

3.8. - Protec]ia la supracurent }i la varia]ia acestuia di/dt

99

sau independent: prin decuplarea sursei de alimentare a circuitelor de for]@ }i prin inhibarea comenzii (aceasta din urm@ aplicabil@ numai la dispozitive complet comandabile). In ambele cazuri, pentru ca protec]ia s@ fie eficient@, avnd n vedere faptul c@ ea nu poate ac]iona instantaneu, dac@ circuitul de for]@ nu realizeaz@ implicit acest fenomen, se impune limitarea varia]iei (di/dt) a curentului, limitare pe care, de altfel, unele dispozitive o impun prin datele de catalog. Ea se realizeaz@ simplu, prin introducerea unor inductivit@]i Li de limitare corespunz@toare, calculabile din rela]ia evident@:

di = dt

L
i

(3.8.1)

n care V este tensiunea de alimentare a circuitului n care se realizeaz@ limitarea. In aceste condi]ii principalele metode de decuplare sunt: - a). ntreruptoare de c.c. sau c.a.; - b). scurtcircuitoare; - c). siguran]e fuzibile ultrarapide.

3.9. Aplica]ii

1. Se consider@ convertorul cobor$tor de tensiune din fig. 3.8 a, f@r@ circuitul de protec]ie la deschidere, pentru care tensiunea de alimentare Vi=500V, curentul de sarcin@ este Io=500A, iar frecven]a de comuta]ie fs=1kHz. Timpul de revenire al diodei de fug@ este trr=10s. Timpul de c@dere a curentului prin tiristorul GTO este tf1=1s, rata maxim@ a tensiunii aplicate este dv/dt=50 V/s, iar curentul anodic maxim IAM=1000A. a). s@ se determine valorile potrivite pentru rezisten]a Rs }i capacitatea Cs a circuitului de protec]ie la blocare; b). estima]i puterea disipat@ pe rezisten]a Rs. Solu]ie: Din rela]iile (3.4.3) }i (3.4.4) se determin@ valoarea optim@ a capacit@]ii circuitului de protec]ie Cs:

3.9. - Aplica]ii

100

C s = C s1 =

I 0 t fi 500 1 10 6 = = 0,5 [F] 2 Vi 2 500

Rezisten]a circuitului de protec]ie se determin@ astfel ^nc$t s@ fie respectate condi]iile (3.4.7) }i (3.4.8):

Rs =

Vi = 5 [ ] 0,2 I 0

Energia disipat@ pe rezistan]a Rs ^n timpul c$t condensatorul Cs se descarc@ prin tranzistor la deschiderea acestuia, se poate calcula din rela]ia (3.4.6):

C s Vi2 0,5 10 6 500 2 WR = = = 62,5 [ mWs] 2 2


Se verific@ dac@, pentru valorile determinate ale componentelor circuitului de protec]ie, condensatorul Cs poate s@ se descarce p$n@ la o valoare 0,1Vi pe durata c$t tranzistorul este deschis. Pentru frecven]a de comuta]ie stabilit@, consider$nd un factor de umplere D = 0,5, se ob]ine tON = 0,5 ms, deci:

v Cs = Vi e

t / c

= 500 e

0 ,510 3 2 ,510 6

<< 0,1Vi

unde: c = R s C s = 2,5 10 6 . Pentru circuitul de protec]ie deja ales, se determin@ frecven]a de comuta]ie maxim@ care poate fi atins@, din considerentul desc@rc@rii condensatorului. Se impune vCs = 0,1Vi la sf$r}itul perioadei de conduc]ie a tranzistorului }i se determin@ tON:

50 = 500 e
rezult@:

t ON C

t ON = C (ln 500 ln 50) = 5,7 10 6 [s]


Se poate determina frecven]a de comuta]ie maxim@, consider$nd timpul de blocare foarte mic, datorit@ faptului c@ ^nc@rcarea condensatorului se face prin dioda Ds }i nu prin rezisten]@:

f c max =

1 1 149 [ kHz] Tmin t ON + t rr

101 Protec]ia dispozitivelor electronice de putere - 3 frecven]@ care este mult mai mare dec$t frecven]a uzual@ de lucru a unei astfel de surse ^n comuta]ie, av$nd ^n vedere puterea vehiculat@.

2. Pentru convertorul cobor$tor din fig. 3.10.a se consider@ circuitul de protec]ie pur capacitiv cu Cs=Cs1. Curentul de sarcin@ este I0=25 A, tensiunea de alimentare Vi=200 V }i timpul de blocare al diodei de fug@ trr=0,2 s. Se cere: a). ob]inerea formelor de und@ pentru curentul }i tensiunea pe elementul de comuta]ie la blocare; b). s@ se determine reducerea pierderilor prin tranzistor la blocare, datorat@ utiliz@rii circuitului de protec]ie. Se stabile}te frecven]a de lucru la 20 kHz, timpul de c@dere a curentului prin dispozitiv fiind tfi=0,4 s; Solu]ie: a). Se construie}te conform figurii 3.10a programul pentru simulare ^n SPice, comportarea tranzistorului bipolar fiind redat@ printr-o surs@ de curent it. *Circuit de protec]ie la blocare pentru tranzistor bipolar .lib pwr_elec.lib * it 2 0 pulse(25 0 0.5u 0.4u 0 9 10) i0 1 2 25A * df 2 1 diode cs 2 0 25nF * vi 1 0 200V * .model diode d(cjo=0.001fF, rs=0.01, is=1e-6) .tran 0.05u 1.5u 0 0.01u uic b). Valoarea condensatorului se stabile}te cu rela]ia (3.4.4):

I 0 t fi 25 0,4 10 6 Cs = = = 25 10 9 2 Vi 2 200 t i C = I 0 1 t fi

[ F]

[in$nd cont de varia]ia liniar@ a curentului la blocare (fig. 3.8.c), se ob]ine:

3.9. - Aplica]ii

102

Fig. 3.21 Formele de und@ pentru tensiunea }i curentul prin tranzistor la blocare.

Puterea disipat@ pe tranzistor la blocare, ^n prezen]a condensatorului Cs este:

Pd ( C )

I0 t2 1 2 1 2 t = v i = I 0 1 dt = CE C T t ri + t rr T t ri + t rr 2 C s t fi t fi
2 I2 0 t fi = = 0,133 [W] 24 C s T

Puterea disipat@ pe tranzistor ^n absen]a circuitului de blocare se determin@ astfel:

V 1 fi Pd = v CE i C = i T0 T =

t fi

I
0

t 1 dt = t fi

Vi I 0 t fi = 20 [W] 2T

Reducerea pierderii de putere ^n prezen]a circuitului de protec]ie este deci:

Pd Pd ( C ) = 20 0,133 = 19,86 [W]

103 Protec]ia dispozitivelor electronice de putere - 3

Bibliografie:
1. N. Mohan, T.M. Undeland, W.P. Robbins - Power Electronics Converters, Applications and Design , John Wiley & Sons Inc., Edi]ia a 2-a, 1995; M. Bodea }.a. - Diode }i tiristoare de putere , vol.I-II, Ed. Tehnic@, Bucure}ti, 1985; I. Str@inescu, M. Codruc - Tiristorul - Carcateristici. Comand@. Protec]ie. Utiliz@ri , Ed. Tehnic@, Bucure}ti, 1988; A. P. Silard - Tiristoare cu blocare pe poart@ GTO , Ed. Tehnic@, Bucure}ti, 1990; * * * - Transient Voltage Suppression Devices , Harris Semiconductor, 1984.

2. 3. 4. 5.

4.
CONVERTOARE PENTRU M~RIMI ELECTRICE CONTINUE
In general aceste tipuri de convertoare au ca m@rime de intrare o tensiune continu@, iar ca m@rime de ie}ire o tensiune sau un curent de asemenea continue, ale c@ror valori se pot regla. Diferen]ele, din punct de vedere al structurii ^ntre cele dou@ tipuri de convertoare, sunt minime, intervenind ^n componen]a filtrelor de ie}ire: astfel, dac@ se regleaz@ tensiunea filtrul este de tip LC, iar dac@ se regleaz@ curentul este suficient un filtru inductiv. Din acest motiv se vor aborda ^n continuare doar convertoarele de tensiune, av$nd structura cea mai complex@.

4.1. Convertoare cobor$toare de tensiune (buck)


Schema principial@ a unui convertor cobor$tor de tensiune este prezentat@ ^n fig. 4.1. Este utilizat un singur dispozitiv electronic de comuta]ie (T1) a c@rui stare de conduc]ie (blocat/saturat) poate fi modificat@ ^n ambele sensuri prin comand@, ^n vederea gener@rii modul@rii prin l@]ime de puls (PWM).
+

ii T1 iL L vL
D

Vi

I0

v 0i

Rs

V0

_
Fig. 4.1 Schema principial@ a convertorului cobor$tor de tensiune.

4.1. - Convertoare cobor$toare de tensiune ( buck ) 105

Semnalul de form@ dreptunghiular@ rezultat este prelucrat cu un filtru LC asistat de o diod@. Sarcina este reprezentat@ prin rezisten]a Rs. Se presupun tensiunile de intrare }i de ie}ire constante: vi=Vi }i respectiv vo=Vo, neglij$ndu-se componentele alternative pe care acestea le pot avea. Pentru tensiunea de ie}ire aceast@ aproxima]ie trebuie sus]inut@ de calitatea filtrului LC. Studiul convertorului se face func]ie de regimul de func]ionare din punct de vedere al formei de und@ a curentului care str@bate inductan]a L, consider$nd elementele de circuit ideale (nedisipative).

4.1.1. Regimul de curent ne^ntrerupt


Acest mod de func]ionare, prezentat ^n fig. 4.2 (formele de und@) }i fig. 4.3 (st@rile circuitului), se caracterizeaz@ prin faptul c@ inductan]a L este ^n permanen]@ parcurs@ de curent (iL(t) > 0).
vL , i L iL I0 t ON Vi -V0 0 A -V0
Fig. 4.2 Func]ionare ^n regim de curent ne^ntrerupt - formele de und@.

t OFF vL

IL = I 0 t

T B

2T

iL

I0

iL

I0

Vi

vL

V0

RS

Vi

vL

V0

RS

a). Fig. 4.3 St@rile circuitului: a). ton; b). toff.

b).

106 Convertoare pentru m@rimi electrice continue - 4 Consider$nd regimul sta]ionar se pot scrie rela]iile:
t on 1 i L (0) - i L (T) = vL (t)dt= vL (t)dt+ vL (t)dt= 0 L0 0 t on T T

(4.1.1)

Rela]ia (4.1.1) exprim@ egalitatea ariilor A }i B:

( Vi - Vo) t on = Vo (T - t on)
din care se define}te factorul de umplere D:

(4.1.2)

D=

t on Vo = T Vi

(4.1.3)

Cu condi]iile simplificatoare specificate mai sus, puterea la intrare Pi este egal@ cu puterea absorbit@ de c@tre sarcin@ Po }i deci:

1 Io Vi = = D Ii Vo

(4.1.4)

^n care Ii }i Io reprezint@ valorile medii ale curen]ilor la intrarea respectiv ie}irea din convertor.

4.1.2. Func]ionarea la limita de trecere ^n regim de curent ^ntrerupt (discontinuu)


Formele de und@ reprezentative acestui caz sunt prezentate ^n fig. 4.4, curentul iL anul$ndu-se la sf$r}itul fiec@rei perioade a comuta]iei dispozitivului electronic. Not$nd cu indicele "lim" valorile medii ale curen]ilor corespunz@toare acestui caz, se poate scrie:

I L lim =

DT I L max t on = ( Vi - Vo ) = ( Vi - Vo) = Io lim 2 2L 2L

(4.1.5)

Astfel, ^n condi]ii date (valori cunoscute ale m@rimilor T, Vi, Vo, L }i D), dac@ valoarea medie a curentului iL (}i deci a curentului la ie}ire) devine mai mic@ dec$t ILlim, regimul de func]ionare devine discontinuu.

4.1. - Convertoare cobor$toare de tensiune ( buck ) 107

vL, iL Vi -V0 0 tON -V0

ILmax

vL I0lim=ILlim t

tOFF

Fig. 4.4 Formele de und@ corespunz@toare func]ion@rii ^n regim limit@.

4.1.3. Regimul de curent ^ntrerupt pentru Vo = constant


Men]inerea constant@, cu ajutorul unei bucle de reglaj (prin intermediul factorului de umplere D), a tensiunii la ie}ire Vo este aplica]ia cea mai des ^nt$lnit@ la acest tip de convertoare. Regimul de curent ^ntrerupt se va trata cu referire la fig. 4.5 ^n care sunt trasate formele de und@ caracteristice. Din rela]iile (4.1.4) }i (4.1.5) se poate calcula limita:

lim (I L lim ) = I L limmax =


D 0

TVo = Io lim max 2L

(4.1.6)

din care rezult@:

I L lim = (1 - D) I L lim max


Utiliz$nd nota]iile din fig. 4.5, sunt evidente rela]iile:

(4.1.7)

D Vo = D + 1 Vi I L max = Vo 1T = 2 1 Io lim max L

(4.1.8)

(4.1.9)

108 Convertoare pentru m@rimi electrice continue - 4


vL, i L Vi -V0 0 vL iL T DT 1T 2T -V0
Fig. 4.5 Formele de und@ ^n regim de curent ^ntrerupt.

IL = I0

Io = I L max

D + 1 = Io lim max 1 (D + 1) 2

(4.1.10)

Elimin$nd pe 1 din (4.1.8) }i (4.1.10) rezult@ dependen]a ^ntre D }i Io/Illim max ^n regim de curent ^ntrerupt:

Io D= Vo I Llim max Vi 1 - Vo Vi
(4.1.11)

In fig. 4.6 este sintetizat@ grafic func]ionarea convertorului cobor$tor de tensiune, utiliz$nd rela]iile (4.1.3) }i (4.1.11). Ecua]ia (4.1.7) define}te dreapta care traseaz@ grani]a ^ntre regimurile de func]ionare.

4.1.4. Regimul de curent ^ntrerupt pentru Vi = constant


Cazul ^n care Vi este constant }i V0 variabil prin modificarea factorului de umplere D este specific ac]ion@rilor electrice reglabile cu ma}ini de c.c.. Din rela]ia (4.1.5), ^n care V0 = DVi, se ob]ine curentul mediu la limita de regim ne^ntrerupt:

I L lim =

TVi D(1 D) 2L

(4.1.12)

4.1. - Convertoare cobor$toare de tensiune ( buck ) 109

V0/Vi=D 1,0 0,75

V0=constant Vi/V0=1,25 Vi/V0=2

0,50 0,25 DISCONT Vi/V0=5 I0/ILlimmax 0 0,5 1,0 1,5

Fig. 4.6 Caracteristica, la Vo=ct., a convertorului cobor$tor de tensiune.

Valoarea maxim@ a acestui curent se ob]ine la D=0,5:

I L lim max =

TVi 8L

(4.1.13)

deci, ^nlocuind ^n rela]ia (4.1.12), aceasta devine:

I L lim = 4 I L lim max D(1 D)


In concordan]@ cu fig. 4.5, se poate scrie:

(4.1.14)

( Vi V0 ) DT + ( V0 ) 1T = 0
din care se ob]ine egalitatea:

(4.1.15)

V0 D = Vi D + 1
Valoarea maxim@ (momentan@) a curentului prin bobin@ este:

(4.1.16)

i L max =

V0 1T L

(4.1.17)

Valoarea medie a curentului prin sarcin@ I0 = IL ^n regimul de curent ^ntrerupt rezult@ din (4.1.16), (4.1.17) }i (4.113):

I o = i L max

D + 1 = 4 I L lim max D 1 2

(4.1.18)

110 Convertoare pentru m@rimi electrice continue - 4 Elimin$nd 1 ^ntre rela]iile (4.1.16) }i (4.1.18) se ob]ine:

Vo = Vi

D2 1 Io D2 + 4 I L lim max

(4.1.19)

In fig. 4.7 sunt reprezentate caracteristicile externe ale sursei cobor$toare V0 = f(I0) ^n cazul Vi = ct. (linia punctat@ marcheaz@ zona de func]ionare ^n regim de curent ^ntrerupt).

4.1.5. Riplul tensiunii de ie}ire


Analiza convertorului cobor$tor de tensiune s-a efectuat ^n ipoteza vo(t) = Vo, consider$nd capacitatea de filtraj suficient de mare pentru ca aceast@ afirma]ie s@ aib@ valabilitate practic@. In realitate ^n tensiunea de ie}ire exist@ un riplu, amplitudinea lui (Vo) put$nd fi determinat@ (^n regim de curent ne^trerupt) urm@rind fig. 4.8, presupun$nd c@ ^ntreaga component@ alternativ@ a curentului iL trece prin condensator, sarcina fiind parcurs@ de curentul mediu Io:

Vo =

1 1 IL T Q = C C 2 2 2

(4.1.20)

V0/Vi=D 1,0 0,75 0,50 0,25 0 0 0,5 1,0 DISCONT D=1,0 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1

Vi=constant

I0/ILlimmax 1,5 2

Fig. 4.7 Caracteristici externe la Vi=ct.

4.1. - Convertoare cobor$toare de tensiune ( buck ) 111

Din fig. 4.2, pe durata toff, rezult@:

IL =

Vo (1 - D)T L

(4.1.21)

Amplitudinea componentei alternative este ^n final dat@ de:

Vo =

T Vo (1 - D)T 8C L

(4.1.22)

care poate fi exprimat@ ^n valori relative:

Vo Vo

2 1 T2 (1- D) 2 f c = = (1- D) ( ) 8 LC 2 f

(4.1.23)

^n care f=1/T }i fc=1/(2(LC)). Rela]ia (4.1.23) exprim@ independen]a amplitudinii componentei alternative din tensiunea de ie}ire fa]@ de sarcin@, ^n regim de curent ne^trerupt.
vL , i L iL I0 t ON Vi -V0 0 - V0 v0 V V0 t
Fig. 4.8 Riplul tensiunii la ie}irea unui convertor cobor$tor de tensiune.

tOFF vL

IL = I0 t

112 Convertoare pentru m@rimi electrice continue - 4

4.2. Convertoare cresc@toare de tensiune ("boost")


Schema de principiu a unui convertor cresc@tor de tensiune (fig. 4.9) are aceea}i componen]@ ca }i ^n cazul anterior prezentat, cu modificarea pozi]iei relative a elementelor. Abordarea teoretic@ se efectueaz@ de asemenea func]ie de regimul de func]ionare, din punct de vedere al curentului prin inductan]a L.

4.2.1. Regimul de curent ne^ntrerupt


In fig. 4.10 sunt prezentate formele de und@, iar ^n fig. 4.11 st@rile circuitului pentru acest regim de func]ionare. Cu considerentele exprimate ^n paragfraful 4.1.2. se poate scrie rela]ia:

Vi t on + ( Vi - Vo) t off = 0
din care rezult@:

(4.2.1)

1 Vo T I = = = i Vi t off 1- D Io

(4.2.2)

iL + L vL voi _ T1

Io + C RS _ Vo

Vi

Fig. 4.9 Convertor cresc@tor de tensiune.

4.2. - Convertoare cresc@toare de tensiune (boost) 113

vL, i L iL IL t ON Vi 0 Vi -V0
Fig. 4.10 Func]ionare ^n regim de curent ne^ntreupt - forme de und@.

t OFF vL

IL=I0 t

2T

iL + Vi L vL C

I0 + RS _ V0
+ Vi

iL L vL C

I0 + RS _ V0

_
a).

_
b). Fig. 4.11 St@rile circuitului pentru: a). ton; b). toff.

4.2.2. Func]ionarea la limita de trecere ^n regim de curent ^ntrerupt (discontinuu)


Din formele de und@ reprezentative (fig.4.12) }i rela]ia (4.2.2) se pot scrie egalit@]ile:

1 1 Vi TVo D(1- D) I Llim = I L max = t on = 2 2 L 2L

(4.2.3)

Pe baza egalit@]ii ii = iL }i a rela]iei (4.2.3) rezult@ valoarea medie a curentului de sarcin@:

114 Convertoare pentru m@rimi electrice continue - 4

Io lim =
din care, pentru D=1/3 rezult@:

TVo D(1 - D )2 2L 2 T Vo 27 L

(4.2.4)

Io limmax =

(4.2.5)

Expresiile (4.2.3) }i (4.2.4), pentru Vo = constant, au reprezent@rile grafice din fig. 4.13. Se poate deci afirma c@ pentru o valoare dat@ lui D, c$nd curentul de sarcin@ scade sub valoarea Iolim, simultan cu sc@derea curentului iL sub valoarea ILlim, regimul de curent devine discontinuu.

vL, iL Vi 0 tON Vi -V0

ILmax

vL Iol i m = ILl i m t

tOFF

Fig. 4.12 Formele de und@ corespunz@toare func]ion@rii la limita de curent ne^ntrerupt.

Vo=constant

TV0/8L ILlim

2TV0/27L I0lim 1/3


0 0,25 0,5 0,75 1 D

Fig. 4.13 Valorile medii ale curen]ilor ^n regim limit@.

4.2. - Convertoare cresc@toare de tensiune (boost) 115

4.2.3. Regimul de curent ^ntrerupt pentru Vo=constant


Din fig. 4.14, ^n care sunt prezentate formele de und@ caracteristice acestui regim, se poate scrie rela]ia:

Vi DT + (V - Vo) 1 T = 0
din care rezult@:

(4.2.6)

+ D V0 = 1 1 Vi
Cu ajutorul egalit@]ii Pi = Po se ob]ine :

(4.2.7)

1 Io = 1 + D Ii
^n care valoarea medie a Ii = IL se calculeaz@ din:

(4.2.8)

Ii = I L max

D + 1 T Vi = D(D + 1) 2 2L

(4.2.9)

Raport$nd (4.2.9) la (4.2.5) }i utiliz$nd apoi (4.2.6) rezult@:

Io Io lim

27 Vi D 1 27 Vi D2 = 4 Vo 4 Vo Vo - 1 Vi

(4.2.10)

vL, i L Vi 0 T DT 1T Vi - V0
Fig. 4.14 Forme de und@ ^n regim de curent ^ntrerupt.

iL

I0 = IL t 2T

116 Convertoare pentru m@rimi electrice continue - 4 Se ob]ine ^n final:

D =

4 Io Vo V (1 - o ) 27 Io lim max Vi Vi

(4.2.11)

Fig. 4.15 exprim@ grafic rela]iile (4.2.2) }i (4.2.11) sintetiz$nd func]ionarea de ansamblu a convertorului pentru Vo = constant. Se impune men]ionat faptul c@, ^n cazul ^in care nu exist@ o bucl@ de reac]ie ^n vederea reglajului tensiunii la ie}ire, exist@ pericolul ca, la func]ionare ^n gol sau cu o sarcin@ insuficient@, energia ^nmagazinat@ ^n inductan]a L (pe durata ton) s@ nu poat@ fi disipat@, ea acumul$ndu-se ^n capacitatea de filtraj C, conduc$nd la cre}terea tensiunii la bornele acestuia, acest fenomen put$nd avea efecte distructive asupra convertorului. Simplific@rile asumate ^n studiul acestui tip de convertor, presupun$nd c@ elementele de circuit }i dispozitivele electronice sunt ideale, introduc diferen]e semnificative, propor]ionale cu valoarea factorului de umplere D, ^ntre considera]iile teoretice }i rezultatele experimentale (fig. 4.16). In studii mai exacte, cu simul@ri numerice, pot fi introdu}i parametrii reali ai circuitului }i, pe baza unui calcul mai laborios, se pot lua ^n considerare situa]ii mai apropiate de realitate.

D 1,0

V0=constant Vi/V0=0,25

0,75 0,50 0,25 DISCONT Vi/V0=0,5 Vi/V0=0,8 I0/ILlimmax 0 0,5 1,0

Fig. 4.15 Caracteristica la Vo=ct. a convertorului cresc@torde tensiune.

4.2. - Convertoare cresc@toare de tensiune (boost) 117


V 0/V i

te o re tic

e x p e rim e n ta l

Fig. 4.16 Efectul elementelor de circuit reale.

4.2.4. Riplul tensiunii de ie}ire


Valoarea v$rf-la-v$rf a componentei alternative ^n tensiunea vo se determin@ pentru regimul de curent ne^ntrerupt. Consider$nd c@ ^ntreaga component@ alternativ@ a curentului prin dioda D, iD, trece prin condensator, iar valoarea sa medie prin rezisten]a de sarcin@, ariile ha}urate din fig. 4.17 reprezint@ varia]iile de sarcin@ ale condensatorului, Q. Se poate scrie deci:

Vo =
Este evident@ rela]ia:

Q I DT Vo DT = o = C C R C V0 DT T = =D V0 RC

(4.2.12)

(4.2.13)

^n care =RC este constanta de timp a circuitului.

118 Convertoare pentru m@rimi electrice continue - 4

iD
Q

ID=I0
t

v0

toff

ton

V0
V0 t 0

Fig. 4.17 Riplul tensiunii de ie}ire ^n regim de curent ne^ntrerupt.

4.3. Convertoare cresc@toare/cobor$toare de tensiune continu@ (buck-boost)

Schema de principiu a unui convertor a c@rui tensiune la ie}ire poate fi mai mare sau mai mic@ dec$t tensiunea de intrare este prezentat@ ^n fig. 4.18. Principala aplica]ie a unui astfel de convertor o constituie sursele de tensiune reglabil@. C$nd dispozitivul de comuta]ie este ^nchis dioda este polarizat@ invers }i ^n inductan]@ se ^nmagazineaz@ energie. La deschiderea dispozitivului de comuta]ie, inductan]a tinde s@ men]in@ sensul curentului, transfer$nd energia ^nmagazinat@ c@tre sarcin@. In acest interval nu se absoarbe energie din surs@. Pentru analiza func]ion@rii convertorului ^n regim sta]ionar se fac acelea}i simplific@ri: se consider@ condensatorul din circuitul de filtrare suficient de mare astfel ^nc$t tensiunea pe sarcin@ este men]inut@ aproximativ constant@ v0(t)V0 }i elementele de circuit ideale. Regimurile de func]ionare se definesc, la fel, ^n raport cu forma curentului prin inductan]a L.

4.3. Convertoare cresc@toare/cobor$toare de tensiune continu@ (buck-boost) 119

ii T1

Vi D v L iL _ L C

_ V0 +
I0

Rs

Fig. 4.18 Convertor cresc@tor/cobor$tor de tensiune.

4.3.1. Regimul de curent ne^ntrerupt


Formele de und@ ale curentului iL }i tensiunii v0 sunt prezentate ^n fig. 4.19. Egal$nd cu zero integrala tensiunii pe inductan]a L ^ntr-o perioad@ se ob]ine:

Vi DT + ( Vo )(1 D)T = 0
deci:

(4.3.1)

Vo D = Vi 1 D

(4.3.2)

Din egalitatea puterilor la intrarea }i ie}irea convertorului se ob]ine ^ntre valorile medii ale curen]ilor i0 }i ii rela]ia:

Io 1 D = Ii D

(4.3.3)

120 Convertoare pentru m@rimi electrice continue - 4


vL , i L iL IL t ON Vi 0 Vi -V0
Fig. 4.19 Formele de und@ - func]ionare la curent ne^trerupt.

t OFF vL

IL=I0 t

2T

+ Vi _
a).

_ iL L C V0 + I0 RS

+ + Vi _ VL _ iL C

_ V0 + I0
b).

RS

Fig. 4.20 St@rile circuitului: a). ton; b). toff.

4.3.2. Func]ionare la limita de trecere ^n regim de curent ^ntrerupt


In acest regim, curentul prin inductan]a L atinge valoarea zero la fiecare sf$r}it de perioad@ (fig. 4.21a). Valoarea medie a curentului iL pentru regimul limit@ este dat@ de rela]ia:

I L lim =

V 1 1 I L max = DT i 2 2 L

(4.3.4)

Consider$nd c@ valoarea medie a curentului prin condensator este nul@, ^ntre curen]i exist@ rela]ia:

Io = IL Ii
Din rela]iile (4.3.2) - (4.3.5) se ob]in:

(4.3.5)

4.3. Convertoare cresc@toare/cobor$toare de tensiune continu@ (buck-boost) 121

I L lim = I o lim =

Vo T(1 D) 2L Vo 2 T(1 D) 2L

(4.3.6)

(4.3.7)

A}a cum s-a men]ionat, cele mai multe aplica]ii ale acestui tip de convertor necesit@ men]inerea constant@ a tensiunii pe sarcin@, la modificarea tensiunii de alimentare Vi. Din rela]iile (4.3.6) }i (4.3.7) rezult@ c@ pentru un factor de umplere D=0 valorile medii ale curen]ilor ating un maxim:

I L lim max = I o lim max =

Vo T 2L

(4.3.8)

Varia]ia curen]ilor ^n func]ie de factorul de umplere D, la tensiune de ie}ire constant@ este reprezentat@ grafic ^n fig. 4.21b.

vL, i L Vi 0 t ON = DT -V0 -V0

ILmax

vL IL = ILl i m t

tOFF

(1-D)T
a).
1,0 V 0 = constant 0,75 0,5 0,25 I0lim /I0limmax 0 0,25 0,5 0,75 1,0 D ILlim /ILlimmax

b). Fig. 4.21 Func]ionare la limita de curent ne^ntrerupt: a). forme de und@; b). varia]ia curentului ^n func]ie de factorul de umplere D.

122 Convertoare pentru m@rimi electrice continue - 4

4.3.3. Regimul de curent ^ntrerupt


Egal$nd cu zero integrala tensiunii pe inductan]a L (fig. 4.22) pe o perioad@ de func]ionare se ob]ine:

Vi DT + ( Vo ) 1T = 0
}i

(4.3.9)

Vo D = Vi 1
Din egalitatea puterilor rezult@:

(4.3.10)

Io 1 = Ii D
Pentru valoarea medie a curentului prin inductan]a L rezult@ rela]ia:

(4.3.11)

IL =

Vi DT (D + 1 ) 2L

(4.3.12)

Cum tensiunea la ie}ire V0 se men]ine constant@, este sugestiv@ reprezentarea varia]iei factorului de umplere D ^n func]ie de curentul absorbit de sarcin@, pentru difertite rapoarte V0/Vi.

vL , i L Vi 0 T DT 1T Vi - V0
Fig. 4.22 Forme de und@ ^n regim de curent ^ntrerupt.

iL

I0 = IL t 2T

4.3. Convertoare cresc@toare/cobor$toare de tensiune continu@ (buck-boost) 123

Rela]ia care define}te aceast@ varia]ie este:

D=

Vo Vi

Io I o lim max

(4.3.13)

iar graficele sunt prezentate ^n fig. 4.23.

4.3.4. Riplul tensiunii de ie}ire


Valoarea v$rf-la-v$rf a componentei alternative ^n tensiunea vo se determin@ pentru regimul de curent ne^ntrerupt. Consider$nd c@ ^ntreaga component@ alternativ@ a curentului prin dioda D, iD, trece prin condensator, iar valoarea sa medie str@bate rezisten]a de sarcin@, ariile ha}urate din fig. 4.24 reprezint@ varia]iile de sarcin@ ale condensatorului, Q. Se poate scrie deci:

Vo =
Se ob]ine:

Q I DT Vo DT = o = C C R C Vo DT T = =D Vo RC

(4.3.14)

(4.3.15)

^n care = RC este constanta de timp a circuitului.


D 1,0 Vi/V0=0,33 0,75 0,50 0,25 DISCONT 0 0,5 1,0 Vi/V0=1,0 Vi/V0=4,0 I0/I0limmax 1,5 V0=constant

Fig. 4.23 Caracteristicile convertorului cresc@tor/cobor$tor de tensiune la V0=constant.

124 Convertoare pentru m@rimi electrice continue - 4 Influen]a elementelor reale de circuit func]ion@rii convertorului este ilustrat@ ^n fig. 4.25. Por]iunile de curbe trasate cu linie ^ntrerupt@ marcheaz@ zone de func]ionare ce nu pot fi atinse ^n mod uzual tocmai datorit@ prezen]ei inevitabile a acestor elemente disipative. Stabilitatea buclelor de reglaj pentru men]inerea constant@ a tensiunii la ie}ire este }i ea afectat@.

ii
Q

Ii = Io
t

vo

toff

ton

Vo Vo 0
Fig. 4.24 Riplul tensiunii de ie}ire pentru regimul de curent ne^ntrerupt.

V 0 /V i

teoretic

D 1D

experimental

Fig.4.25 Efectul elementelor reale de circuit.

125 Convertoare pentru m@rimi electrice continue - 4

4.4. Convertoare de c.c. - c.c. de 2 }i 4 cadrane


4.4.1. Convertoare de c.c. de 2 cadrane Convertoarele pentru m@rimi continue prezentate anterior sunt capabile s@ func]ioneze ^ntr-un singur cadran, la tensiuni }i curen]i de acela}i semn. Asocierea a 2 sau 4 asemenea convertoare duce la posibilitatea func]ion@rii ansamblului ^n 2 sau 4 cadrane. In fig. 4.26 este prezentat un convertor de 2 cadrane realizat dintr-o surs@ cobor$toare }i una cresc@toare de tensiune conectat@ astfel ^nc$t s@ permit@ transferul energiei furnizate de sarcin@ ^n sursa de alimentare. Sarcina convertorului rezultat poate s@ fie o ma}in@ electric@ ce poate s@ lucreze at$t ^n regim de motor c$t }i de generator. Func]ionarea ^n doar dou@ cadrane este limitat@ prin faptul c@ doar curentul ^}i poate schimba sensul. Alimentarea ma}inii de c.c. pentru func]ionare ^n regim de motor se face prin T1 }i D1, componentele convertorului cobor$tor de tensiune. La func]ionarea ^n regim de generator, lucreaz@ T2 }i D2, componente ale convertorului ridic@tor de tensiune, care se deosebe}te de cel prezentat ^n fig. 4.9 prin faptul c@ este conectat ^n oglind@, astfel ^nc$t circula]ia de putere s@ aib@ loc de la sarcin@ spre surs@.

ii
T1 D2

Vi
D1 T2

iL

La

Ra + ea _

Fig. 4.26 Schema principial@ a convertorului de 2 cadrane pentru alimentarea unei ma}ini de c.c.

4.4. - Convertoare c.c.-c.c. de 2 }i 4 cadrane

126

Inductivitatea La poate apar]ine doar ma}inii electrice, dac@ frecven]a de lucru este superioar@ unei anumite valori (pentru regimul de curent ne^ntrerupt). 4.4.2. Convertoare de c.c. de 4 cadrane Prin conectarea a dou@ convertoare de 2 cadrane se ob]ine un convertor ^n punte complet@ (fig. 4.27). Cu aceast@ configura]ie, convertorul asigur@ func]ionarea ma}inii de c.c. ^n toate cele 4 cadrane ale planului v-i, deci at$t ^n regim de motor c$t }i de generator, ^n ambele sensuri de rota]ie. Tensiunea de ie}ire a convertorului Vo poate fi controlat@ at$t ca valoare medie c$t }i ca semn al acesteia. Prin faptul c@ poate fi controlat semnul curentului, rezult@ de fapt c@ circula]ia de energie este posibil@ ^n ambele sensuri. A}a cum se poate observa, convertorul de 4 cadrane apare ca o punte de dispozitive complet comandabile care au fiecare ^n antiparalel c$te o diod@. In func]ie de sensul curentului io prin sarcin@ la un moment dat, elementul de comuta]ie poate primi comanda de deschidere f@r@ s@ fie str@b@tut de curent, dac@ dioda ^n antiparalel se afl@ ^n conduc]ie. Cele dou@ ramuri ale pun]ii con]in fiecare c$te dou@ dispozitive de comuta]ie care lucreaz@ ^n antifaz@: c$nd unul conduce cel@lalt este blocat.

ii
T1 D2 T3 D4

i0 Vi
D1 T2 N
Fig. 4.27 Convertor de c.c. de 4 cadrane.

La

Ra

A B

ea

vo=vAN-vBN
D3 T4

127 Convertoare pentru m@rimi electrice continue - 4 Teoretic, consider$nd cazul ideal (comuta]ia dintr-o stare de conduc]ie ^n cealalt@ are loc instantaneu), se poate spune c@ cele dou@ elemente din aceea}i ramur@ a convertorului ^}i pot modifica simultan starea de conduc]ie. Practic ^ns@, pentru a nu pune sursa de alimentare ^n scurtcircuit, ^ntre blocarea unui element }i deschiderea celuilalt se impune intercalarea un timp mort. Pentru ramura A a convertorului se pot scrie rela]iile: - c@nd T1 conduce iar T2 este blocat:

v AN = Vi
- c$nd T1 este blocat }i conduce T2:

(4.4.1)

v AN = 0

(4.4.2)

Din cele dou@ rela]ii rezult@ c@ poten]ialul puctului A depinde de durata de conduc]ie a dispozitivului T1:

VAN =

Vi t on + 0 t off = Vi D T1 T

(4.4.3)

unde DT1 este factorulu de umplere cu care lucreaz@ T1. In mod similar, pentru ramura B este valabil@ rela]ia:

VBN = Vi D T 2

(4.4.4)

Tensiunea de ie}ire a convertorului Vo = (VAN - VBN) poate fi controlat@ prin modificarea factorilor de umplere DT1 }i DT2, independent de amplitudinea }i sensul curentului io.

4.5. Aplica]ii
1. S@ se proiecteze un convertor cobor$tor de tensiune astfel ^nc$t tensiunea de ie}ire V0 s@ fie men]inut@ la 10V ^n condi]iile ^n care tensiunea de alimentare Vi se modific@ ^n intervalul 20-30V }i rezisten]a de sarcin@ variaz@ ^ntre 5-10. Se alege frecven]a de lucru a dispozitivului de comuta]ie 10kHz. Se va asigura func]ionarea convertorului ^n regim de curent ne^ntrerupt }i un riplu maxim al tensiunii de ie}ire V0=0,1V. Solu]ie: Din rela]ia (4.1.3), pentru func]ionare ^n regim de curent ne^ntrerupt, se determin@ factorul de umplere pentru cele dou@ limite de varia]ie ale tensiunii de alimentare:

128 Convertoare pentru m@rimi electrice continue - 4

Modificarea sarcinii ^ntre limitele 5-10, determin@ varia]ia curentului mediu ^ntre valorile:

10 = 0,5 = D max V0 20 D= = Vi 10 = 0,33 = D min 30 10 = 2A = I 0 max 5 I0 = 10 = 1A = I 0 min 10

Inductan]a L se dimensioneaz@ ]in$nd cont c@ func]ionarea trebuie s@ aib@ loc ^n regim de curent ne^ntrerupt }i ^n cele mai defavorabile condi]ii: I0=1A }i D=0,33. Consider$nd c@ ^n aceast@ situa]ie convertorul func]ioneaz@ la limita de curent ne^ntrerupt avem:

I L lim = I 0 lim = I 0 min = L L min = V0 T(1 D min ) 2I 0 min =

V0 T (1 D min ) 2 L min 10 10 4 (1 0,33) = 335mH 2 1

Dimensionarea condensatorului se face din condi]ia men]inerii riplului tensiunii de ie}ire la 0,1V (rel. 4.1.22):

V0 = C=

1 V0 (1 D)T 2 8C L min

V 1 10 0 (1 D min )T 2 = (1 0,33) 10 4 = 250F 3 8L min V0 335 10 0,1

2. S@ se realizeze comanda unei surse n comuta]ie cobor$toare de tensiune cu circuitul integrat SG1524, la o frecven]@ de lucru ^n domeniul 15 - 30kHz. Solu]ie: Pentru a avea posibilitatea de reglare a valorii tensiunii la ie}irea convertoarelor de c.c., comanda tranzistorului de putere din componen]a acestora se poate face cu ajutorul unui circuit specializat pentru controlul prin

4.5. - Aplica]ii

129

modulare n l@]ime de puls a dou@ elemente de comuta]ie, SG1524, a c@rui schem@ bloc (fig. 4.28) con]ine: - sursa de tensiune de referin]@ REF; - regulatorul R; - oscilatorul OSC; - bistabilul B; - por]ile pentru logica de comand@ P1, P2; - etajele de ie}ire tranzistorizate T2, T3; - comparatorul C; - limitatorul de supracurent I>; - etajul de inhibare a circuitului, T1. Conform datelor de catalog, frecven]a de lucru este func]ie de valoarea elementelor RT }i CT conectate la pinii 6 respectiv 7 ai circuitului (fig. 4.29), [1, 2]. RT stabile}te curentul de ^nc@rcare al condensatorului CT, astfel ^nc$t la bornele acestuia se ob]ine o tensiune liniar variabil@ care se aplic@ la intrarea comparatorului C. Spre exemplu, pentru a ob]ine o plaj@ de modificare a frecven]ei ntre 7-20kHz se aleg RT format@ dintr-o rezisten]@ fix@ RT1=5,6k }i un semireglabil RT2=10k, iar CT=0,01F. Tot de valoarea condensatorului CT depinde }i durata impulsului dat de oscilator; pentru CT=0,01F se ob]ine tp=0,9s.
16 VREF +5V +5V 6 7 OSC 3 B 12 +5V P1 T2 11

15

REF

_ 1 2 + R

+5V

+5V P2 C T3

13

14

1k 10 T1

+5V + I> _ 5 4

10k

Fig. 4.28 Circuitul integrat SG1524 - schema bloc.

130 Convertoare pentru m@rimi electrice continue - 4 Modificarea factorului de umplere a semnalului de comand@ a dispozitivului de comuta]ie se face cu ajutorul semireglabilului de 10k legat ntre pinul 16 al integratului }i mas@ prin intermediul a 2 rezisten]e de 1,9k. Particular schemei electrice adoptate este faptul c@ cele dou@ ie}iri ale circuitului integrat destinate comenzii elementelor semiconductoare de putere au fost legate n paralel, ob]in$ndu-se o ie}ire cu frecven]a de lucru dublat@ (14-40kHz), care ajunge n grila tranzistorului prin intermediul unui hex-buffer neinversor MMC 4050C cu rol de amplificator de semnal. Cele 6 por]i ale bufferului sunt legate n paralel. Alegerea componentelor auxiliare circuitului integrat s-a f@cut n concordan]@ cu schema de test aferent@ [3].

+15V 1.98k 1.5F 35V

15 3 16 8 6 7

12

SG1524
2 1 9 10

13 14 11 4

Vi

IRFP 150

5.6k 0.15F 0.01F

1.96k MMC 4050C

10k

10k

1.96k

Fig. 4.29 Schema electric@ a sursei n comuta]ie cobor$toare de tensiune.

4.5. - Aplica]ii

131

3. S@ se realizeze simularea ^n Spice a func]ion@rii celor 3 categorii de convertoare c.c. - c.c. de 1 cadran: Solu]ie: Convertor c.c.-c.c. cobor$tor de tensiune (fig. 4.30): * .lib pwr_elec.lib .param rise=9.8us, fall=0.1us, pw=0.1us, period=10us * vcontl 50 0 0.75V xlogic 50 0 52 pwm_ramp * xsw 1 2 52 0 switch xd 0 2 sw_diode_with_snub * l 2 3 5uH ic=9.15A c 3 0 100uF ic=5.33V rs 3 0 0.5ohmi * vi 1 0 8V * .tran 0.1us 40us 0s 0.1us uic .probe .end

Fig. 4.30 Schema convertorului cobor$tor de tensiune pentru simulare SPice.

132 Convertoare pentru m@rimi electrice continue - 4

Fig. 4.31 Formele de und@ caracteristice sursei cobor$toare de tensiune.

Convertor c.c.-c.c. ridic@tor de tensiune (fig. 4.32) * .param rise=9.8us, fall=0.1us, pw=0.1us, period=10us .lib pwr_elec.lib * vcontl 50 0 0.65V xlogic 50 0 52 pwm_ramp * xsw 2 0 52 0 switch xd 2 3 sw_diode_with_snub * l 1 2 15uH ic=4.26A c 3 0 100uF ic=20.8V rs 3 0 10ohmi * vi 1 0 8V * .model switch vswitch (ron=0.01) .TRAN 0.1us 300us 0s 0.1us UIC .probe .end

4.5. - Aplica]ii

133

xlogic PWM_RAMP

Fig. 4.33 Schema sursei ridic@toare de tensiune.

Fig. 4.34 Formele de und@ caracterisitce convertorului ridic@tor de tensiune.

Convertor c.c.-c.c. ridic@tor/cobor$tor de tensiune (fig. 4.35): * .param rise=9.8us, fall=0.1us, pw=0.1us, period=10us .lib pwr_elec.lib

134 Convertoare pentru m@rimi electrice continue - 4 * vcontl 50 0 0.65V xlogic 50 0 52 pwm_ramp * xsw 1 2 52 0 switch xd 3 2 sw_diode_with_snub * l 2 0 20uH ic=8.3A c 3 0 100uF ic=-13.6V rs 3 0 4ohmi * vi 1 0 8.5V * .model switch vswitch (ron=0.01) .TRAN 0.1us 300us 0s 0.1us UIC .probe .end

Fig. 4.35 Schema pentru simulare SPice a convertorului ridic@tor - cobor$tor de tensiune.

4.5. - Aplica]ii

135

Fig. 4.36 Formele de und@ caracteristice convertorului ridic@tor/cobor$tor de tensiune.

Bibliografie:
1. N. Mohan, T.M. Undeland, W.P. Robbins - Power Electronics Converters, Applications and Design, John Wiley & Sons Inc., Edi]ia a 2-a, 1995; N. Mohan - Power Electronics - Computer Simulation, Analysis and Education Using PSpice, Minnesota Power Electronics Research & Education University Station, 1993; V. Popescu - Stabilizatoare de tensiune ^n comuta]ie, Ed. de Vest, Timi}oara, 1992; Simon S.A. - Power Switching Converters, Marcel Dekker, New York, 1995; N. Muntean, O. V@zd@u]eanu - Mutatoare, Manual de laborator, U.T. Timi}oara, 1992.

2.

3. 4. 5.

5.
CONVERTOARE REZONANTE
In func]ionarea convertoarelor statice ^n regim de comuta]ie se ^nregistreaz@ dou@ categorii de pierderi energetice: - pierderi ^n stare deschis@, c$nd prin dispozitivul de putere trece un curent electric, la bornele acestuia ^nregistr$ndu-se o c@dere de tensiune; - pierderi ^n comuta]ie, la trecerile din starea blocat@ (OFF) ^n starea deschis@ (ON) }i viceversa, importante ca valoare deoarece dispozitivele electronice din componen]a acestor tipuri de convertoare, ^n cele mai multe cazuri, comut@ ^ntreg curentul de sarcin@. Dac@ func]ionarea are loc la frecven]e joase, comparabile cu frecven]a re]elei, dominante sunt pierderile ^n conduc]ie. Dac@ frecven]a de lucru a dispozitivelor de putere este mare, devin importante pierderile ^n comuta]ie, care cresc propor]ional cu aceasta. Comuta]ia la sarcin@ nominal@ produce de asemenea valori mari ale di/dt }i dv/dt, gener$nd perturba]ii electromagnetice importante. Cre}terea frecven]ei ^n convertoarele statice poate determina o serie de efecte pozitive: reducerea con]inutului de armonici, filtrele necesare vor avea dimensiuni mai mici, la frecven]e mai mari de 18-20kHz dispare zgomotul caracteristic etc. Ob]inerea unui randament energetic ridicat, concomitent cu utilizarea convertoarelor la frecven]e de lucru ridicate, au adus ^n discu]ie convertoarele rezonante. Acestea prezint@ avantajul unor pierderi reduse ^n comuta]ie, trecerea dispozitivelor de putere dintr-o stare ^n alta (ON, OFF) realiz$ndu-se fie la curent nul, fie la tensiune nul@.

5.1. Circuite rezonante - no]iuni generale


In alc@tuirea convertoarelor c.c.-c.c. rezonante se ^nt$lnesc c$teva tipuri de circuite dintre care, ^n cele ce urmeaz@, se prezint@ cele mai des utilizate, ^nso]ite de ecua]ii }i rela]ii de calcul caracteristice [1].

5.1. - Convertoare de tensiune continu@ cu circuit rezonant

137

iL
1,0 0,75 0,5

vCr iL
180 0 -0,5 360

Vi

+ -

Lr Cr

vCr
-

0t

a). Fig. 5.1 a). - Circuit rezonant serie; b). - Forme de und@.

b).

5.1.1. Circuit rezonant LC serie Pentru circuitul neamortizat din fig. 5.1 se consider@ c@ la momentul t0 tensiunea la intrare are valoarea Vi, curentul prin bobin@ }i tensiunea pe condensator sunt IL0, respectiv VCr0. Ecua]iile circuitului sunt:

Lr

di L + v Cr = Vi dt dv Cr = iL dt Vi VCr 0 sin 0 (t t 0 ) Z0

(5.1.1)

Cr

(5.1.2)

Solu]iile acestui set de ecua]ii pentru t t0 sunt:

i L (t ) = I L 0 cos 0 (t t 0 ) +

(5.1.3)

v Cr (t ) = Vi (Vi VCr 0 ) cos 0 (t t 0 ) + Z 0 I L 0 sin 0 (t t 0 ) (5.1.4)


^n care 0 este pulsa]ia la rezonan]@:

0 = 2 f0 =

1 Lr Cr

(5.1.5)

138 Convertoare rezonante - 5 }i Z0 este impedan]a caracteristic@ circuitului rezonant:

Z0 =

Lr Cr

(5.1.6)

Pentru circuitul din fig. 5.2a, ^n prezen]a rezisten]ei de sarcin@ R se define}te factorul de calitate Q:

Zs Q

Lr
+ V=Vejv a).

Cr
R 0 s

I=Ieji

R
90

b).
=i-v

0 0 -90

c). Fig. 5.2 Caracteristici de frecven]@ ale circuitului rezonant serie.

Q=

0Lr Z 1 = = 0 R R 0C r R

(5.1.7)

5.1. - Convertoare de tensiune continu@ cu circuit rezonant

139

Din fig. 5.2c se observ@ c@ defazajul ^ntre curentul }i tensiunea din circuit este zero pentru o pulsa]ie a tensiunii de alimentare s = 0. Pentru s < 0 circuitul se comport@ capacitiv, defazajul i - v 90. Pentru s > 0 circuitul este predominant inductiv, cu i - v 90. La s=0 caracterul circuitului este rezistiv, cu defazaj nul.

5.1.2. Circuit rezonant LC paralel Alimentarea circuitului se face de la o surs@ de curent continuu Ii. La t = t0 valorile ini]iale pentru curentul iL }i tensiunea vCr sunt IL0, respectiv VCr0. Ecua]iile circuitului sunt:

iL + Cr

dv Cr = Ii dt di L dt VCr 0 sin 0 (t t 0 ) Z0

(5.1.8)

v Cr = L r

(5.1.9)

cu setul de solu]ii pentru t t0 dup@ cum urmeaz@:

i L (t ) = I i + (I L 0 I i ) cos 0 (t t 0 ) +

(5.1.10) (5.1.11)

v Cr (t ) = Z 0 (I i I L0 ) sin 0 (t t 0 ) + VCr 0 cos 0 (t t 0 )


^n care 0 }i Z0 sunt definite de rela]iile (5.1.5), (5.1.6).

Ii

iL Lr

Cr
-

vCr

Fig. 5.3 Circuit rezonant LC paralel.

140 Convertoare rezonante - 5 Consider$nd sarcina rezistiv@, se define}te factorul de calitate Q:

Q = 0 RC r =

R R = 0 L r Z0

(5.1.12)

reprezentat ^n fig. 5.4b. In func]ie de frecven]a tensiunii de alimentare (de pulsa]ie s) circuitul se manifest@ (fig. 5.4c): inductiv - pentru s < 0, v - i 90, rezistiv - pentru s = 0, v - i 0, capacitiv - pentru s > 0, v - i -90.

Zp

Q
I = Ie +
V = Ve
jv

ji

Lr

Cr

0 = v - i 90
b).

a).

0 -90

c). Fig. 5.4 Caracteristici de frecven]@ ale circuitului rezonant paralel.

5.1. - Convertoare de tensiune continu@ cu circuit rezonant

141

5.1.3. Circuit rezonant LC serie, cu sarcina ^n paralel cu condensatorul Sarcina este repezentat@ prin sursa de curent I0 (fig. 5.5). Valorile ini]iale sunt VCr0 }i IL0. Ecua]iile aferente circuitului sunt:

v Cr = Vi L r

di L dt

(5.1.13) (5.1.14)

i L i Cr = I 0
Deriv$nd ecua]ia (5.1.13) se ob]ine:

i Cr

dv Cr d 2iL = Cr = Lr Cr 2 dt dt d 2i L 2 + 2 0i L = 0I0 dt 2

(5.1.15)

Inlocuind rela]ia (5.1.15) ^n (5.1.14) rezult@: (5.1.16)

Pentru t t0 se ob]in solu]iile:

i L (t ) = I 0 + (I L 0 I 0 ) cos 0 (t t 0 ) +

Vi VCr 0 sin 0 (t t 0 ) Z0

(5.1.17)

v Cr (t ) = Vi (Vi VCr 0 ) cos 0 (t t 0 ) + Z 0 (I L 0 I 0 ) sin 0 (t t 0 ) (5.1.18)

iL

vCr iL

Vi

+ -

Lr

iCr Cr

+ vCr a).

I0
180 360 b).

0t

Fig. 5.5 a). Circuit rezonant serie cu sarcina ^n paralel cu condensatorul. b). Forme de und@.

142 Convertoare rezonante - 5 ^n care 0 }i Z0 sunt definite conform (5.1.5) }i (5.1.6):

0 = 2 f0 = Lr Cr

1 Lr Cr

Z0 =

In situa]ia particular@ ^n care VCr0=0 }i IL0=I0 se ob]in urm@toarele rela]ii:

i L (t ) = I 0 +

Vi sin 0 (t t 0 ) Z0

(5.1.19)

v Cr (t ) = Vi 1 cos 0 (t t 0 )

(5.1.20)

Se men]ioneaz@ c@ formele de und@ din fig. 5.5 surprind exact aceast@ situa]ie.

5.2. Convertoare de tensiune continu@ cu circuit rezonant


Se consider@ convertorul c.c.-c.c. din fig. 5.6, ^n care Lr }i Cr constituie circuitul serie a c@rui rezonan]@ st@ la baza func]ion@rii convertorului. Lf }i Cf alc@tuiesc filtrul de la ie}ire. Pentru ca acest convertor s@ lucreze adecvat, aceste elemente de circuit sunt dimensionate astfel ^nc$t: Lf >> Lr }i Cf >> Cr, deci se poate considera curentul prin inductan]a Lf ca fiind constant ^n decursul unei perioade de func]ionare a convertorului, comparabil@ cu perioada corespunz@toare frecven]ei de rezonan]@ a circuitului Lr, Cr [2]. Valorile ini]iale luate ^n considerare pentru m@rimile din circuit sunt: iLr = 0; vCr = 0; iLf = I0. In acest moment se comand@ deschiderea tranzistorului MOS T1. Tin$nd cont de cele de mai sus, filtrul }i sarcina pot fi ^nlocuite cu o surs@ de curent constant de valoare egal@ cu curentul de sarcin@ I0. St@rile pe care le va parcurge convertorul ^n decursul unei perioade sunt descrise ^n cele ce urmeaz@. Varia]ia curentului prin inductan]a Lr }i a tensiunii pe condensatorul Cr sunt redate ^n fig. 5.13.

5.2. - Convertoare de tensiune continu@ cu circuit rezonant

143

D1 Lr T1 Vi D2 T2 D3 Cr Cf Rs Lf

Fig. 5.6 Convertor c.c.-c.c. rezonant.

1 - Etapa de cre}tere liniar@ a curentului iLr. Curentul prin bobina Lr cre}te liniar at$ta timp c$t prin dioda D3 se ^nchide curentul I0-iLr. Pentru t(0,t1) se poate scrie:

i Lr =
Utiliz$nd condi]iile ini]iale se ob]ine:

Vi t Lr I0 Vi

(5.2.1)

t1 = Lr

(5.2.2)

2 - Etapa de rezonan]@ I (fig. 5.8). La momentul t1 c$nd curentul prin Lr atinge valoarea I0, dioda D3 se blocheaz@ }i curentul iLr-I0 ^ncarc@ condensatorul Cr:

i Lr I 0 = C r

dv Cr dt
iLr

(5.2.3)

Lr

Lr D2

Vi

D3

I0

Vi Cr

I0 vCr

Fig. 5.7 Schema echivalent@ a circuitului ^n starea 1.

Fig. 5.8 Schema circuitului la rezonan]@.

144 Convertoare rezonante - 5

Lr
[in$nd cont c@:

di Lr = Vi v Cr dt

(5.2.4)

v Cr ( t = t 1 ) = 0
}i

(5.2.5)

i Lr ( t = t 1 ) = I 0

(5.2.6)

rezult@ solu]iile:

Lr Lr i Lr ( t ) = Vi sin 0 t + I0 Cr Cr v Cr = Vi (1 cos 0 t )
^n care

(5.2.7) (5.2.8)

Lr = Z 0 - este impedan]a caracteristic@; Cr 0 = 1 - este pulsa]ia la rezonan]@. Lr Cr t 2 = t 3 t 2 = T0 2


(5.2.9)

Durata acestei etape se determin@ consider$nd iLr(t2) = I0:

^n care T0 =

1 }i f 0 = 0 sunt perioada }i frecven]a proprie de oscila]ie a f0 2

circuitului serie LrCr. Inc@rcarea condensatorului Cr are loc ^ntr-o jum@tate de oscila]ie datorit@ diodei D2 care nu conduce dec$t ^ntr-un sens. Tensiunea maxim@ la care acesta poate ajunge la finele intervalului de rezonan]@ este:

v Cr ( t 2 ) = V1 [1 cos 0 ( t 2 t 1 )] = 2 Vi
iar curentul prin Lr revine la valoarea I0.

(5.2.10)

5.2. - Convertoare de tensiune continu@ cu circuit rezonant

145

iLr Vi

Lr I0 vCr C
Vi

Lr Cr I0

Fig. 5.9 Schema circuitului ^n starea 3.

Fig. 5.10 Schema circuitului ^n starea 4.

3 - Etapa de a}teptare. Durata acestui interval este la latitudinea utilizatorului, care va declan}a trecera ^n urm@toarea etap@ comand$nd amorsarea tranzistorului T2. Tensiunea pe condensatorul Cr }i curentul prin Lr r@m$n constante la valorile 2Vi respectiv I0. 4 - Etapa de rezonan]@ II (fig. 5.10) ^ncepe odat@ cu intrarea ^n conduc]ie a tranzistorului T2, care }unteaz@ dioda D2, permi]$nd continuarea oscila]iei ^ntre Cr }i Lr. Curentul prin bobina Lr scade la zero }i apoi devine negativ, determin$nd intrarea ^n conduc]ie a diodei D1 (elementele din circuitul rezonant sunt astfel dimensionate ^nc$t curentul s@ devin@ negativ). In aceast@ stare se comand@ blocarea tranzistorului T1. Rela]iile ce caracterizeaz@ varia]ia m@rimilor din circuit sunt acelea}i ca }i ^n etapa I de rezonan]@, dar cu alte condi]ii ini]iale (vCr = 2Vi, iLr = I0), ob]in$nd solu]iile:

v Cr = Vi (1 + cos 0 t ) Lr Lr i Lr ( t ) = Vi sin 0 t + I0 Cr Cr

(5.2.11) (5.2.12)

5 - Etapa de desc@rcare a condensatorului Cr (fig. 5.11) ^ncepe ^n momentul bloc@rii diodei D1. Tranzistorul T2 ^n conduc]ie permite desc@rcarea condensatorului la curent constant I0 prin sarcin@. Pentru t(t3,t4) este valabil@ rela]ia:

Cr

dv Cr = I 0 dt

(5.2.13)

146 Convertoare rezonante - 5


Lr

Lr
Cr I0

Vi

Vi

D3

I0

Fig. 5.11 Circuitul echivalent st@rii 5.

Fig. 5.12 Circuitul echivalent st@rii 6.

6 - Starea de a}teptare a ^nceperii unui nou ciclu de func]ionare. Declan}area unui nou ciclu de func]ionare are loc la o nou@ amorsare a tranzistorului T1. Circuitul ajut@tor alc@tuit din elementele Lr, Cr, D2 }i T2 asigur@ realizarea comuta]iei f@r@ disipare de energie astfel: - tranzistorul T1 intr@ ^n conduc]ie c$nd curentul iLr este zero }i se blocheaz@ c$nd dioda D1 conduce, deci tensiunea }i curentul prin el sunt nule; - tranzistorul T2 intr@ ^n conduc]ie c$nd curentul prin el este nul }i se blocheaz@ ^n momentul ^n care tensiunea }i curentul ce-l str@bate sunt nule. Anularea pierderilor ^n comuta]ie permite utilizarea elementelor care comut@ la frecven]e mari (>100kHz), precum }i reducerea dimensiunilor ^ntregului convertor prin sc@derea sensibil@ a dimensiunii elementelor de filtrare }i a radiatoarelor. Dac@ durata st@rii de a}teptare a intr@rii ^n conduc]ie a tranzistorului T2 (t3 = t3 - t2) este mai mare dec$t perioada corespunz@toare frecven]ei de oscila]ie a circuitului rezonant LrCr, se pot neglija din tensiunea vD3 (fig. 5.13) intervalele ^n care aceasta variaz@ puternic (st@rile 2 }i 4). In plus, dac@ perioada de func]ionare alc@tuit@ din cele 6 st@ri r@m$ne constant@ }i egal@ cu T, se poate considera c@ la bornele circuitului de filtrare LfCf se aplic@ o tensiune cu varia]ie dreptunghiular@, de amplitudine Vi }i l@]ime a pulsurilor t3. Factorul de umplere al acestui semnal este:

t 3 T

(5.2.14)

iar valoarea medie a tensiunii pe sarcin@ este V0 = Vi . Un caz particular de convertor rezonant cu circuit de tensiune continu@ se ob]ine elimin$nd din circuitul din fig. 5.6 tranzistorul T2 }i dioda D2. Diferen]a major@ ce apare ^n func]ionarea convertorului din fig. 5.15 fa]@ de cel prezentat anterior const@ ^n absen]a st@rii de a}teptare 3, desc@rcarea condensatorului Cr nefiind ^mpiedicat@ de dioda D2.

5.2. - Convertoare de tensiune continu@ cu circuit rezonant

147

iLr, vCr iLr 2V i Vi Vi I0 vCr

t 0 t1 t2 t3 t4 t 5 T

Comenzi tranzistoare T1 T2 t t

Fig. 5.13 Formele de und@ caracteristice func]ion@rii convertorului rezonant }i comenzile pentru T1 }i T2.

vD3 2Vi

Vi

0 t1

t2

t3 ...

t5

Fig. 5.14 Forma tensiunii la bornele diodei D3.

148 Convertoare rezonante - 5

D1 T1 Vi

Lr

Lf

Cr

D3

Cf

Rs

Fig. 5.15 Convertor rezonant c.c. - c.c. particularizat.

In func]ie de frecven]a cu care este comandat@ intrarea ^n conduc]ie a tranzistorului T1, func]ionarea convertorului parcurge 3 regimuri, ^n condi]iile ^n care curentul absorbit de sarcin@ este constant I0. Acestea vor fi prezentate ^n continuare pe baza unor diagrame ^n planul st@rilor, construite cu m@rimi raportate, iLrR func]ie de vCrR, m@rimile de baz@ la care se face raportarea fiind:

Vb = Vi , V Ib = i , Zn

deci vCrR = deci i LrR

v Cr Vb

i = Lr Ib

(5.2.15)

Regimul 1 este caracterizat prin prezen]a ^n ciclul de func]ionare a st@rilor 1-2, 4-6, cu desc@rcarea complet@ a condensatorului Cr ^nainte de amorsarea tranzistorului T1. Por]iunea de cerc aflat@ sub axa tensiunii corespunde intervalului ^n care conduce dioda D1. Tensiunea negativ@ pe condensatorul Cr se datoreaz@ c@derii de tensiune pe dioda D3 aflat@ ^n conduc]ie c$nd T1 este blocat. M@rind treptat frecven]a de amorsare a lui T1 se reduce intervalul T-t5 de a}teptare a ^nceperii unui nou ciclu. C$nd acesta devine nul are loc trecerea la urm@torul regim. Regimul 2 de func]ionare are specific faptul c@ intrarea ^n conduc]ie a tranzistorului T1 se comand@ ^nainte ca tensiunea pe condensatorul Cr s@ ajung@ la zero. Cre}terea curentului prin Lr ^n timp ce tensiunea pe Cr scade determin@ ^n planul st@rilor un arc de cerc cu raza R2 > R1 = 1.

5.2. - Convertoare de tensiune continu@ cu circuit rezonant

149

iLrR

iLrR

I0R

I0R
0 1 2 vCrR

2 vCrR

Fig. 5.16 Diagrama st@rilor ^n regimul 1.

Fig. 5.17 Diagrama func]ion@rii convertorului ^n regimul 2.

Regimul 3 este asociat frecven]ei maxime de func]ionare a convertorului, care se ob]ine comand$nd amorsarea tranzistorului T1 astfel ^nc$t tensiunea condensatorului Cr s@ ajung@ la zero c$nd curentul prin inductan]a Lr atinge valoarea I0, diagrama st@rilor fiind - ^ntr-un circuit ideal, f@r@ pierderi - un cerc cu raza R1=1. Dioda D3 ^n acest caz este permanent blocat@ datorit@ polariz@rii ei inverse. Analiza varia]iei tensiunii la ie}irea convertorului demonstreaz@ c@, din punct de vedere practic prezint@ importan]@ doar regimul 1 de func]ionare deoarece numai ^n acest caz valoarea medie a tensiunii pe sarcin@ se poate modifica ^n domeniul 0-Vi liniar cu frecven]a }i independent de sarcin@ (fig. 5.19), proprietate caracteristic@ convertoarelor cu comand@ prin modulare ^n l@]ime de puls.
iLrR

I0 0

2 vcrR

Fig. 5.18 Diagrama st@rilor ^n regimul 3.

150 Convertoare rezonante - 5


V 0R 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 f s /f 0 I 0R =ct

Fig. 5.19 Caracteristica tensiune-frecven]@ la curent constant pentru func]ionarea ^n mod 1.

In regimurile 2 }i 3 tensiunea la ie}irea convertorului se men]ine apropiat@ de valoarea tensiunii de la intrare Vi f@r@ a putea fi modificat@ prin varia]ia frecven]ei. Diagramele 1-3 (fig. 5.17-5.18) sunt similare }i pentru convertorul din fig. 5.5, cu men]iunea c@ func]ionarea acestuia se opre}te pe durata t2-t3 ^n punctul de coordonate (2, I0R).

5.3. Convertoare cu circuit rezonant ^n serie cu sarcina


In fig. 5.20 este prezentat@ schema unui convertor cu circuit rezonant LrCr conectat ^n serie cu sarcina. Condensatorul de filtrare Cf de la ie}ire este de obicei de capacitate mare, astfel ^nc$t tensiunea continu@ ce se aplic@ sarcinii se poate considera constant@. Pierderile ^n circuitul rezonant se presupun neglijabile.

5.3. - Convertoare cu circuit rezonant ^n serie cu sarcina

151

iL + Dr3 V0 Dr2 -

I0

+ Vi/2 + 0 2 51

T+ A T-

D+ iL
+

vCr
3

Dr1 B B
4

Lr D-

Cr

Cf

Vi/2 -

+ 7

52

Dr4

Fig. 5.20 Convertor cu circuitul rezonant ^n serie cu sarcina.

In regim sta]ionar, cele dou@ dispozitive de putere comandate, respectiv cele dou@ diode ^n antiparalel, lucreaz@ identic. Se poate ar@ta c@ acest tip de convertor este cobor$tor de tensiune, cu V0 Vi/2. Frecven]a fs cu care sunt comandate cele dou@ dispozitive de comuta]ie poate fi controlat@, astfel ^nc$t func]ionarea convertorului parcurge trei regimuri, determinate de raportul dintre aceasta }i frecven]a proprie de oscila]ie f0 a circuitului rezonant, corelat cu forma de varia]ie a curentului (continuu sau discontinuu) [1]. 5.3.1. Func]ionare ^n regim de conduc]ie discontinu@, cu s < 0/2 Etapele parcurse sunt eviden]iate ^n fig. 5.21. Se consider@ c@ la momentul t0 valoarea ini]ial@ a tensiunii pe condenstorul Cr este:

VCr0 = 2 V0

(5.3.1)

Ecua]iile ce descriu func]ionarea unui circuit rezonant LC serie, cu sarcina conectat@ ^n serie cu acesta, sunt prezentate la ^nceputul acestui capitol. Intrarea ^n conduc]ie a dispozitivului comandat T+ are loc la t0, permi]$nd circuitului oscilant s@ efectueze o jum@tate de oscila]ie la finele c@reia tensiunea pe Cr atinge valoarea +Vi. In intervalul de conduc]ie a lui T+ (t0,t1), diferen]ele de poten]ial ^ntre punctele marcate pe circuit sunt:

152 Convertoare rezonante - 5


vCr

Vi 2V0 iL

t 0 t0 t1 t2 t3 t4 t5

VCr0 (=-2V0)

T+

D+

T-

D-

o perioad~ (Ts)
Fig. 5.21 Modul de conduc]ie discontinu@ (s<0/2).

v AB = +

Vi , 2

v AB' = +

Vi V0 , 2

v B' B = V0

(5.3.2)

^n care V0 este tensiunea de la ie}irea convertorului men]inut@ constant@ de condensatorul de filtrarea Cf. La t1 curentul iL prin Lr devine negativ, circuitul LrCr continu$nd oscila]ia }i for]$nd intrarea ^n conduc]ie a diodei D+ (T- nu este ^nc@ amorsat) }i inversarea polarit@]ii ^n punctele B }i B. Pe perioada de conduc]ie a diodei D+ (t1,t2) vom avea:

v AB = +

Vi , 2

v AB' = +

Vi + V0 , 2

v B' B = V0

(5.3.3)

D+ se blocheaz@ c$nd curentul iL ajunge la zero, cu condi]ia ca tensiunea pe Cr, vCr=2V0 s@ fie mai mic@ dec$t Vi/2+V0 (adic@ V0Vi/2). Intervalul (t2,t3) este intervalul de a}teptare a comenzii de deschidere a dispozitivului de putere T-. In continuare fenomenele se repet@ identic dar cu polaritate inversat@. Pentru intervalul (t3,t4) ^n care T- conduce se ob]in:

v AB =

Vi , 2

v AB' =

Vi + V0 , 2

v BB' = V0

(5.3.4)

5.3. - Convertoare cu circuit rezonant ^n serie cu sarcina

153

iar pentru intervalul (t4,t5) ^n care conduce D-:

v AB =

Vi , 2

v AB' =

Vi V0 , 2

v BB' = V0

(5.3.5)

Dup@ cum se poate observa ^n fig. 5.21, ^n acest mod de func]ionare dispozitivele de comuta]ie T+ }i T- se blocheaz@ atunci c$nd }i curentul prin ele }i tensiunea la bornele lor sunt nule, adic@ atunci c$nd curentul prin Lr este zero. Intrarea ^n conduc]ie a acestora are loc la curent nul }i tensiune diferit@ de zero. 5.3.2. Func]ionare ^n regim de conduc]ie continu@, cu 0/2<s<0 Formele de und@ caracteristice acestui regim sunt prezentate ^n fig. 5.22. Intr@rile ^n conduc]ie ale lui T+ }i T- au loc la curent prin dispozitive diferit de zero }i tensiuni la bornele lor nenule, deci apar pierderi ^n comuta]ie la amorsare. Ie}irea din conduc]ie a lui T+ }i a lui T- are loc natural, odat@ cu inversarea sensului curentului prin bobina Lr }i intrarea ^n conduc]ie a diodelor D+ respectiv D-, adic@ f@r@ pierderi. Frecven]a de lucru a dispozitivelor de putere este mai mare dec$t ^n cazul conduc]iei discontinue, fiecare dintre ele conduc$nd un interval de timp mai scurt dec$t semiperioada corespunz@toare frecven]ei proprii de oscila]ie a circuitului LrCr.
iL, vCr

iL

vCr

t 0 t0 DT+ t1 D+ t2 Tt3 D t4

o perioad~ (Ts)
Fig. 5.22 Func]ionarea ^n mod de conduc]ie continu@, cu s(0/2, 0).

154 Convertoare rezonante - 5

5.3.3. Func]ionare ^n regim de conduc]ie continu@ cu s>0 In compara]ie cu modul de func]ionare anterior, ^n acest caz intrarea ^n conduc]ie a dispozitivelor de comuta]ie are loc la curent nul }i tensiune nul@. Ie}irea din conduc]ie are loc ^ns@ for]at, la curent prin dispozitiv diferit de zero (fig. 5.23), cu pierderi. La momentul t1, odat@ cu blocarea lui T+, este for]at@ ^nchiderea curentului pozitiv iLr prin dioda D-. Datorit@ tensiunii negative mari ce se aplic@ la bornele circuitului rezonant ( v AB' =

Vi V0 ), curentul prin D- se stinge 2

rapid (la t2). Amorsarea dispozitivului T- este comandat@ cur$nd dup@ ce D^ncepe s@ conduc@, astfel ^nc$t ^n momentul ^n care curentul schimb@ de semn (la t2) s@-l poat@ prelua. T+ }i D- conduc ^mpreun@ o jum@tate din perioada de func]ionare, care este mai mic@ dec$t perioada de rezonan]@ a circuitului oscilant.

iL, vCr

iL t2 t0=0 t1

vCr t t3 t4

D+

T+

TD+

T+

Do perioad~ (Ts)

Fig. 5.23 Mod de func]ionare cu s>0.

5.3. - Convertoare cu circuit rezonant ^n serie cu sarcina

155

5.3.4. Caracteristici de regim sta]ionar In fig. 5.24 sunt reprezentate caracteristicile de ie}ire ale unui convertor c.c.-c.c cu sarcin@ serie cu circuitul rezonant pentru dou@ valori ale tensiunii V0, trasate ^n valori raportate. M@rimile de baz@ la care se face raportarea sunt:

Vb =

Vi , 2

Vi Ib = 2 , Z0

b = 0

(5.3.6)

^n care Z0 este impedan]a caraceristic@ a circuitului oscilant serie. Se poate observa c@ ^n modul de conduc]ie discontinu@ (s/0<0.5) convertorul se comport@ ca o surs@ de curent, pentru diferite valori ale sarcinii I0 fiind constant, prezent$nd implicit@ protec]ie la suprasarcin@.

I0R 8

V0R=0,4

V0R=0,4

2 V0R=0,9 0 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5

s 0

Conduc\ie discontinu~

Conduc\ie continu~

Fig. 5.24 Caracteristici de regim sta]ionar.

156 Convertoare rezonante - 5

5.4. Convertoare cu circuit rezonant ^n paralel cu sarcina


Circuitul rezonant este de asemenea LrCr serie, sarcina fiind conectat@ ^n paralel pe condensatorul Cr (fig. 5.25). Intre acest tip de convertor }i convertorul cu circuit rezonant conectat ^n serie cu sarcina apar o serie de diferen]e ^n sensul c@, primul men]ionat se caracterizeaz@ prin urm@toarele particularit@]i: - se comport@ ca o surs@ de tensiune; - nu posed@ proprietatea de protec]ie la scurtcircuit; - poate lucra ^n regim de convertor ridic@tor sau cobor$tor de tensiune. Tensiunea de pe condensatorul Cr din circuitul de rezonan]@ este redresat@, filtrat@ }i aplicat@ sarcinii. In cele ce urmeaz@, datorit@ filtrului inductiv de la ie}ire, curentul prin sarcin@ poate fi considerat constant I0. In func]ie de dispozitivele de putere care conduc, tensiunea ce apare la bornele circuitului rezonant este dup@ cum urmeaz@: - conduce T+ sau D+ - conduce T- sau D-

v AB = + v AB

Vi 2 Vi = 2

(5.4.1) (5.4.2)

Frecven]a cu care comut@ dispozitivele comandate T+ }i T- }i modurile de varia]ie ale curentului iL }i tensiunii vCr, determin@ func]ionarea convertorului ^n regimuri distincte dintre care trei vor fi prezentate ^n continuare.
Lf + Vi/2 + + TDT+ D+ A Lr Vi/2 Cr B iL B
+

I0

Cf

V0

Fig. 5.25 Convertor cu sarcina ^n paralel cu condensatorul Cr din circuitul rezonant.

5.4. - Convertoare cu circuit rezonant ^n paralel cu sarcina

157

5.4.1. Func]ionare ^n regim de conduc]ie discontinu@, cu s<0/2


Acest regim este caracterizat prin faptul c@ at$t curentul iL c$t }i vCr sunt simultan nule un interval de timp (fig. 5.26). In momentul ini]ial t0 at$t iL c$t }i vCr sunt nule. C$t timp iL < I0 curentul de sarcin@ se ^nchide prin puntea redresoare care apare ca un }unt pe Cr, ]in$nd tensiunea la bornele acestuia la zero. La t1, iL dep@}e}te valoarea I0. Curentul diferen]@ (iL - I0) ^ncarc@ Cr }i tensiunea la bornele acestuia cre}te. Rezonan]a ^ntre Lr - Cr continu@ cu sc@derea curentului p$n@ c$nd la t2 el devine negativ comut$nd de pe T+ pe dioda D+ p$n@ la amorsarea dispozitivului de comuta]ie T-. iL se stinge }i c$t timp este zero, curentul de sarcin@ I0 este absorbit din condensatorul Cr, care se descarc@ liniar la zero ^n intervalul (t4 - t3). Fenomenele se repet@ simetric ^n cea de a doua jum@tate de perioad@ de func]ionare, dar pentru T- }i D-. Intervalul ^n care }i iL }i vCr sunt nule poate fi modificat ca durat@, realiz$nd astfel controlul tensiunii la ie}ire. Comuta]iile elementelor comandabile au loc f@r@ pierderi.

5.4.2. Func]ionare ^n regim de conduc]ie continu@ cu /2<s<0


La o frecven]@ de lucru mai mare dec$t ^n cazul anterior dar mai mic@ dec$t 0, at$t iL c$t }i vCr devin continue. Formele de und@ sunt prezentate ^n fig. 5.27.
iL, vCr

iL I0 varia\ie liniar~ 0

vCr varia\ie liniar~

t6 t5

t0 t1

t2

t3 t4

T+

D+

T-

D-

Fig. 5.26 Modul de conduc]ie discontinu@.

158 Convertoare rezonante - 5


iL,vCr

iL

vCr t

D-

T+

D+

T-

D-

Fig. 5.27 Modul de conduc]ie continu@ cu s<0.

Dup@ cum se poate observa, intrarea ^n conduc]ie a dispozitivelor de comuta]ie are loc la curent nenul, fapt ce determin@ apari]ia pierderilor ^n comuta]ie. Ie}irea lor din conduc]ie are loc ^ns@ f@r@ pierderi, curentul comut$nd ^n mod natural prin diode la schimbarea sensului.

5.4.3. Func]ionare ^n regim de conduc]ie continu@, cu s>0


In acest caz (fig. 5.28), intrarea ^n conduc]ie are loc f@r@ pierderi, deoarece T+ }i T- se comand@ ^n timp ce conduc D+ respectiv D-, curentul comut$nd pe dispozitivele comandabile ^n mod natural la schimbarea sensului. Apar ^ns@ pierderi la blocarea elementelor de comuta]ie, a c@ror ie}ire din conduc]ie este comandat@ c$nd curentul prin ele are o valoare nenul@. Acestea pot fi eliminate prin montarea ^n paralel pe fiecare dispozitiv a unui condensator (snubber).

5.4.4. Caracteristici de regim sta]ionar


In fig. 5.29 sunt reprezentate caracterisicile, ^n m@rimi raportate, pentru dou@ valori ale curentului de sarcin@ I0. M@rimile de baz@ la care se face raportarea sunt definite de rela]iile:

5.4. - Convertoare cu circuit rezonant ^n paralel cu sarcina

159

iL, vCr iL vCr

t 0 t0 t1 t2 t3 t4 t5

D+

T+

D-

T-

D+

Fig. 5.28 Mod de conduc]ie continu@, cu s>0. V0R 4 3 I0R=0,8 2 I0R=0,8 1 0


s 0

I0R=0,4

I0R=0,4

0,25

0,5

0,75

1,0

1,25

1,5

Fig. 5.29 Caracteristici de regim sta]ionar.

Vb =

Vi , 2

Vi Ib = 2 , Z0

b = 0

(5.4.3)

Se pot observa urm@toarele propriet@]i ale convertoarelor cu sarcina ^n paralel cu circuitul rezonant: - ^n regim discontinuu, prezint@ caracteristica unei surse de tensiune, V0 fiind independent@ de I0;

160 Convertoare rezonante - 5 - ^n regim discontinuu, tensiunea la ie}ire variaz@ liniar cu frecven]a de lucru fs; - permite func]ionarea la o frecven]@ de lucru cu pulsa]ia corespunz@toare s>0, compensarea sarcinii la tensiune raportat@ egal@ cu unitatea ob]in$ndu-se cu o modificare a frecven]ei de lucru cu maxim 50%; - convertorul poate func]iona at$t ridic@tor c$t }i cobor$tor de tensiune.

5.5. Aplica]ii
1. S@ se construiasc@ circuitul pentru simularea ^n SPice a convertorului rezonant prezentat ^n fig. 5.6. Se vor analiza formele de und@ ale tensiunii vCr, ale curen]ilor iLr }i iD3 }i se vor compara diagramele de stare pentru cele 3 regimuri de func]ionare cu cele prezentate ^n fig. 5.16, 5.17, 5.18. Parcurgerea celor 3 regimuri se face prin modificarea frecven]ei de comuta]ie a celor 2 dispozitive comandate }i a duratelor de deschidere.

Solu]ie:

In concordan]@ cu nota]iile din fig. 5.30 }i consider$nd elementele de comuta]ie ideale, se ob]ine:
D1
1 2

D sw1
3

Lr D2
5

Lf

T1 Vi

T2 D3 Cf Rs

Cr
0

Fig. 5.30 Convertor c.c. - c.c. rezonant - circuit pentru simulare ^n Sice.

5.5. - Aplica]ii

161

*Convertor rezonant vi 1 0 23.1v sw1 1 2 10 0 sbreak dsw1 2 3 dbreak d1 3 1 dbreak lr 3 4 440uH d2 4 5 dbreak cr 5 0 0.11uF sw2 5 4 11 0 sbreak d3 0 4 dbreak lf 4 6 10mH ic=0.2A cf 6 0 1mf ic=10V rs 6 0 50ohmi vpuls 10 0 pulse(-10 10 0 1u 1u 80u 200u) rvpuls 10 0 1meg vpuls2 11 0 pulse(-10 10 70u 1u 1u 30u 200u) rvpuls2 11 0 1meg .model sbreak vswitch(ron=0.001 von=1 voff=0 roff=1e9) .model dbreak d (rs= 0.001 cjo=0.25pf) .tran 10n 0.4m 0 10n uic .probe .end

vCr [V]

iLr, iD3 [A]


0.4

iLr vCr

40

iD3 20 0.2

t 0 0 100 200 300 s

Fig. 5.31 Rezultatele simul@rii convertorului rezonant din Aplica]ia 1.

162 Convertoare rezonante - 5 2. S@ se simuleze ^n SPice func]ionarea convertorului cu circuit rezonant ^n serie cu sarcina pentru cele 3 regimuri de conduc]ie descrise ^n paragraful 5.3. Tensiunea de alimentare Vi = 155 V, frecven]a de comuta]ie fs = 100 kHz, tensiunea pe sarcin@ V0 = 69.75 V. Solu]ie: Cu nota]iile din fig. 5.20, se construie}te programul pentru simulare corespunz@tor regimului de conduc]ie discontinu@. Se aleg pentru circuitul rezonant valorile: Lr = 22,12 H }i Cr = 23,18 nF. Frecven]a de rezonan]@ se ob]ine din rela]ia (5.1.5):

f0 =
rezult@:

1 2 L r C r

1 2 22,12 10 23,18 10
6 9

= 222,26 10 3 [ Hz]

fs 100 10 3 = = 0,45 < 0,5 f 0 222,26 10 3


deci raportul de frecven]e este corespunz@tor regimului ales pentru simulare. La momentul ini]ial, condensatorul Cr se consider@ ^nc@rcat (rel. 5.3.1):

v Cr (0) = 2 V0 = 139.5 [ V]
S-au utilizat urm@toarele nota]ii: vi1 = vi2 = Vi/2, iar elementele de comuta]ie sunt ideale (T+ }i T- s-au ^nlocuit cu xsw1 }i xsw2 care ^nglobeaz@ }i protec]iile la blocare). Pentru atingerea celorlalte dou@ regimuri, se dimensioneaz@ corespunz@tor circuitul rezonant. Convertor cu circuit rezonant ^n serie cu sarcina - regim de conduc]ie discontinu@ [3] * .lib pwr_elec.lib .param tdly=5us, pw=3.3us, period=10us * vi1 1 0 77.5V vi2 0 7 77.5V * vp1 51 0 pulse(-10 10 0 0 0 {pw} {period}) vp2 52 0 pulse(-10 10 {tdly} 0 0 {pw} {period})

5.5. - Aplica]ii

163

* xsw1 1 2 51 0 switch d1 2 1 power_diode xsw2 2 7 52 0 switch d2 7 2 power_diode * lr 2 3 22.12uH ic=0 cr 3 4 23.18nF ic=-139.5 * cf 5 6 50uF ic=69.75 r 5 6 50 * dr1 4 5 power_diode dr3 0 5 power_diode dr2 6 0 power_diode dr4 6 4 power_diode .model power_diode d(cjo=0.001fF, is=1e-6, rs=0.01) .tran 0.05us 30us 0s 0.05us uic .probe .end 3. S@ se simuleze ^n SPice convertorul cu circuit rezonant ^n paralel cu sarcina pentru cele 3 regimuri de conduc]ie descrise ^n paragraful 5.4. Tensiunea de alimentare Vi = 155V, frecven]a de comuta]ie fs = 150kHz, curentul prin sarcin@ I0 = 0,645A. Solu]ie: Conform nota]iilor din fig. 5.26, se alc@tuie}te programul pentru simulare corespunz@tor regimului de conduc]ie discontinu@. Se aleg pentru circuitul rezonant valorile: Lr = 42,47H }i Cr = 4,24nF. Frecven]a de rezonan]@ se ob]ine din rel. (5.1.5):

f0 =
rezult@:

1 2 L r C r

1 2 4,24 10 42,47 10
9 9

= 376 10 3 [ Hz]

f s 150 10 3 = = 0,4 < 0,5 f 0 376 10 3

164 Convertoare rezonante - 5 Convertor cu circuit rezonant ^n paralel cu sarcina - regim de conduc]ie discontinu@ [3] * .lib pwr_elec.lib xsw2 2 6 52 0 switch .param freq=150k, period={freq/2}, d2 6 2 power_diode +pw={0.7*period/2}, * +tdly={period/2} lr 2 3 42.47uH ic=0 * cr 3 0 4.24nF vi1 1 0 77.5V * vi2 0 7 77.5V dr1 3 4 power_diode I0 4 5 0.645A dr3 0 4 power_diode * dr2 5 0 power_diode vp1 51 0 pulse(-10 10 0 0 0 dr4 5 3 power_diode +{pw} {period}) .model power_diode d(cjo=0.001fF, vp2 52 0 pulse(-10 10 {tdly} 0 +is=1e-6, rs=0.01) +0 {pw} {period}) .tran 0.02us 10us 0s 0.02us uic * .probe xsw1 1 2 51 0 switch .end d1 2 1 power_diode

Bibliografie:
1. N. Mohan, T. M. Undeland, W. P. Robbins - Power Electronics: Converters, Applications and Design. John Wiley & Sons, 1989; 2. M. M. Jovanovic, Kwang-Hwa Liu, R. Oruganti, F. C. Y. Lee - State-Plane Analysis of Quasi-Resonant Converters. IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 2, nr. 1, ian. 1987; 3. N. Mohan - Power Electronics: Computer Simulation, Analysis and Education Using PSpice. Minnesota Power Electronics Research & Education University Station, 1993; 4. I. Barbi, J. C. O. Bolacell, D. C. Martins, F. B. Libano - Buck QuasiResonant Converter Operating at Constant frequency: Analysis, Design and Experimentation. IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 5, nr. 3, iulie 1990.

6.
INVERTOARE
6.1. Generalit@]i
Invertoarele sunt convertoare statice care realizeaz@ conversia energiei din c.c. ^n c.a., prin alternarea dup@ o anumit@ logic@ a st@rilor de conduc]ie a dispozitielor electronice din alc@tuirea lor. Odat@ cu amploarea pe care dezvoltarea electronicii de putere a dat-o utiliz@rii ac]ion@rilor electrice reglabile de c.a., calitatea formelor de und@ sintetizate de c@tre acest tip de convertoare s-a ^mbun@t@]it semnificativ ^n sensul reducerii zgomotului, al con]inutului de armonici din curentul }i tensiunea aplicate sarcinii, prin dezvoltarea de noi configura]ii }i strategii de comand@ a elementelor de comuta]ie din structura lor. Transformarea energiei de curent continuu ^n energie de c.a. cu ajutorul invertoarelor are ca scop alimentarea unor sarcini care necesit@ ^n func]ionare tensiuni alternative cu amplitudine }i frecven]@ variabile ^n func]ie de parametrii procesului. Domeniul de aplicabilitate vizeaz@ ^n special ac]ion@rile electrice de c.a. cu ma}ini electrice cu c$mp magnetic ^nv$rtitor. Cea mai simpl@ configura]ie de invertor, identic@ din punct de vedere al circuitelor de for]@ cu cea a convertorului c.c.-c.c. ^n punte complet@ de 4 cadrane (fig. 4.27) este prezentat@ ^n fig. 6.1. Circuitele de protec]ie pentru dispozitivele de comuta]ie nu s-au reprezentat, urm@rind ^n acest paragraf eviden]ierea p@r]ii de for]@ a invertorului. Spre deosebire de convertorul de c.c., unde referin]a de tensiune este o m@rime constant@, comanda invertorului urm@re}te ob]inerea unei tensiuni de ie}ire cu o varia]ie ^n timp impus@ (de regul@ sinusoidal@). Pentru alimentarea unei sarcini trifazate (^n conexiune stea sau triunghi), invertorului monofazat ^n punte complet@ din fig. 6.1 i se mai adaug@ o ramur@ cu dou@ elemente de comuta]ie av$nd ^n paralel diodele de fug@ corespunz@toare (fig. 6.2). Comanda invertorului trifazat, a}a cum se va vedea ^n cele ce urmeaz@, are ca scop ob]inerea unui sistem trifazat de tensiuni sinusoidale la ie}ire, odat@ cu men]inerea curentului prin sarcin@ la valori stabilite.

166 Invertoare - 6
id
T1 D1 T3 D3

+ Vd/2 0

A B

v0 = v AB = vAN-vBN T4 N D4

Vd/2 _

T2

D2

Fig. 6.1 Invertor monofazat ^n punte complet@.

id
T1 D1 T3 D3 T5 D5

Vd
T2 D2 N T4 D4 T6 D6

A B C

Fig. 6.2 Invertor trifazat.

Aceste configura]ii de convertoare se pot utiliza la o tensiune a circuitului de c.c. limitat@ astfel ^nc$t s@ fie respectate nivelele de tensiune directe }i inverse prescrise de produc@tor pentru dispozitivele de comuta]ie. Pentru instala]iile alimentate din re]eaua de medie tensiune, conversia energiei din c.c. ^n c.a. se poate ob]ine cu ajutorul unor invertoare ^ntr-o configura]ie mai special@, care realizeaz@ divizarea tensiunii din circuitul de c.c. astfel ^nc$t tensiunea pe dispozitivele de comuta]ie s@ fie adus@ la nivele admisibile, dar, din acela}i motiv, prevede }i un num@r mai mare de elemente de comuta]ie ^nseriate pe aceea}i ramur@ de invertor (fig. 6.3).

6.1. - Generalit@]i 167

id
T1 D 01 T2 T3 T4 D1 D2 D3 D4 D03 D04 T1 T1 T1 T1 D5 D6 D7 D8 D 05 D 06 T1 T1 T1 T1 D9 D 10 D 11 D 12

Vd

D 02

_ A B C

Fig. 6.3 Invertor ^n punte trifazat@ pentru instala]ii de medie tensiune.

Din motive legate de acurate]ea formelor de und@, utilizarea invertoarelor multiple are tendin]a s@ se extind@ }i pentru aplica]iile de joas@ tensiune, atunci c$nd se justific@ prin performan]e pre]ul ridicat datorat cu prec@dere num@rului mare de elemente de comuta]ie }i ^n mai mic@ m@sur@ complexit@]ii circuitelor de comand@. Comanda invertoarelor are la baz@ tehnica modul@rii prin l@]ime de puls (PWM). Dup@ felul ^n care are loc, PWM poate fi [3,4]: - scalar@; - vectorial@; - ^n bucl@ deschis@; - ^n bucl@ ^nchis@.

6.2. Comanda invertoarelor monofazate


6.2.1. Metoda subondul@rii
Metoda clasic@ de generare a PWM ^n bucl@ deschis@ are la baz@ dou@ semnale: semnalul modulator vmod, care este ^n general o sinusoid@ de frecven]@ }i amplitudine variabile (fig. 6.4), cu rol de }ablon pentru sintetizarea m@rimii de ie}ire }i semnalul de referin]@ vref, cu form@ de varia]ie liniar variabil@ [1,2,5].

168 Invertoare - 6

t 0 vmod

vAN Vd 0

vref t

Fig. 6.4 Generarea PWM sinusoidal@.

Acest mod de comand@ este ^nt$lnit ^n literatura de specialitate sub numele de PWM sinusoidal (SPWM), sau metoda subondul@rii. Se definesc urm@toarele m@rimi caracteristice: - coeficientul de modulare ^n amplitudine

V mod ma = V ref
unde:

(6.2.1)

V mod este amplitudinea semnalului modulator; V ref este amplitudinea semnalului triunghiular.
- coeficientul de modulare ^n frecven]@

mf =

fs f1

(6.2.2)

^n care fs este frecven]a semnalului liniar-variabil, iar f1 este cea a semnalului modulator ce determin@ frecven]a semnalului (fundamentalei) de la ie}irea invertorului. Cu c$t fs este mai mare ^n raport cu f1, cu at$t sinteza semnalului modulator la ie}irea din invertor este mai bun@. Din punct de vedere al coeficientului de modulare ^n amplitudine distingem: 0 m a < 1 - caz ^n care amplitudinea fundamentalei tensiunii vA0 la ie}irea invertorului ( V A 0 ) 1 urm@re}te liniar valoarea coeficientului ma:

6.2. - Comanda invertoarelor monofazate

169

V V A 0 = m a sin( 1 t ) d 1 2 ma > 1

(6.2.3)

- regim de supramodulare ^n care dispare liniaritatea, cazul limit@ fiind func]ionarea invertorului ^n und@ plin@, unde:

4 Vd V A0 = 1 2

(6.2.4)

In semnalul de ie}ire apar armonici de ordinul h:

f h = ( j m f k ) f1

(6.2.5)

^n care atunci c$nd j este par, k este impar, iar h = j m f k . Din punct de vedere al coeficientului de modulare ^n frecven]@ se disting: - modulare cu coeficient redus, pentru m f 21 , caz ^n care trebuie s@ existe perfecta sincronizare a trecerilor prin zero a semnalelor vmod }i vref, iar derivatele celor dou@ semnale s@ fie de semne opuse ^n aceste puncte. Dac@ aceste condi]ii nu sunt ^ndeplinite, ^n semnalul de ie}ire din invertor apar subarmonici. - modulare cu coeficient m f > 21 ; ^n acest caz nesincronizarea celor dou@ semnale nu mai produce perturba]ii ^nsemnate, datorit@ frecven]ei relativ ridicate a semnalului vref. In invertoarele de tensiune, polaritatea tensiunii pe sarcin@ ^n decursul unei semiperioade a fundamentalei este determinat@ de modurile de realizare a comenzii elementelor de comuta]ie: comand@ bipolar@, respectiv unipolar@. a). Comanda bipolar@ Pentru studiul comenzii bipolare se consider@ schema simplificat@ a unui invertor ^n punte complet@, monofazat, din figura 6.1. Semnalele de comand@ ale celor 4 dispozitive de putere se genereaz@ prin compararea tensiunii liniar-variabile vref cu o sinusoid@, dup@ principiul ar@tat ^n fig. 6.5. Conduc simultan dou@ elemente de pe diagonala pun]ii, tensiunea aplicat@ sarcinii fiind Vd c$nd conduc T1 }i T3 }i -Vd c$nd conduc T2 }i T4. Intrarea ^n conduc]ie a perechii T1 - T3 sau T2 - T4 este determinat@ de semnul diferen]ei vmod-vref. Situa]iile care apar sunt sintetizate ^n tabelul 6.1.

170 Invertoare - 6
Tab. 6.1

vmod>vref vmod<vref

Dispozitive deschise T1 }i T4 T2 }i T3

Tensiunea la ie}ire vAB +Vd -Vd

vAN Vd vBN Vd

vref

vmod t

t vAB t

Vd/2 -Vd/2

Fig. 6.5 Generarea PWM bipolar@.

Sunt valabile urm@toarele rela]ii:

v A 0 ( t ) = v B0 ( t )
}i

(6.2.6)

v 0 ( t ) = v A 0 ( t ) v B0 ( t ) = 2 v A 0 ( t )

(6.2.7)

Valoarea maxim@ a fundamentalei tensiunii de ie}ire ( V 0 ) 1 este definit@ prin:

(V0 )1 = m a Vd

( m a 1)

(6.2.8)

6.2. - Comanda invertoarelor monofazate

171

}i

4 Vd < V 0 < Vd 1

( m a > 1)

(6.2.9)

b). Comanda unipolar@ Modul de generare a comenzii unipolare prezentat principial ^n fig. 6.6, are la baz@ semnalul liniar-variabil vref }i dou@ semnale modulatoare, vmod1 }i vmod2, decalate unul fa]@ de cel@lalt cu 180, pentru acela}i invertor din figura 6.1. Dac@: vmod1 > vref se comand@ T1, vmod1 < vref se comand@ T2, vmod2 > vref se comand@ T3, vmod2 < vref se comand@ T4.

0 vmod1

t 2

Vd 0 Vd 0 Vd 0 -Vd

vAN

vmod2

vref

t vBN t vAB t

Fig. 6.6 Generarea PWM cu comand@ unipolar@.

172 Invertoare - 6 Situa]iile posibil s@ apar@ sunt prezentate ^n tabelul 6.2. Dispozitive deschise T1, T4 T2, T3 T1, T3 T2, T4

Tab. 6.2

Valoarea tensiunii de ie}ire vAB Vd -Vd 0 0

Tensiunea de ie}ire din invertor ob]ine ^ntr-o semiperioad@ valori de o singur@ polaritate, pozitiv@ sau negativ@ (fig. 6.6). Acest mod de func]ionare conduce la o dublare a frecven]ei de generare a PWM ^n raport cu frecven]a de comuta]ie a elementelor semiconductoare.

6.2.2. Modulatorul delta - sigma


O alt@ modalitate de a genera PWM ^n bucl@ deschis@ se ob]ine utiliz$nd modulatorul . Acesta realizeaz@ conversia unui semnal analogic continuu ^ntr-un semnal tren de impulsuri ce poate fi utilizat ^n comanda invertoarelor [6,7]. Modulatorul (fig. 6.7) este un sistem cu bucl@ de reac]ie negativ@, ce cuprinde un integrator }i un comparator cu histerez@.

INVERTOR MODULATOR Comanda tranzistor T1

DEMODULATOR (SARCINA)

-1

Comanda tranzistor T2

Fig. 6.7 Modulator - schema principial@.

6.2. - Comanda invertoarelor monofazate

173

Ie}irea modulatorului, care este }i m@rime de reac]ie, este un semnal bipozi]ional ce basculeaz@ ^ntre dou@ nivele V0. Banda de histerez@ a comparatorului este caracterizat@ de m@rimea Vh, bascularea de la V0 la -V0 }i invers av$nd loc la 1/2Vh. Constanta de timp a integratorului apare ^n cele ce urmeaz@ notat@ cu . Pentru explicarea func]ion@rii modulatorului se consider@ m@rimea de intrare constant@ }i pozitiv@, x(t) = VIN, iar la momentul t0=0 ie}irea din comparatorul cu histerez@ pe nivel jos, x(t) = -V0, (OFF), (fig. 6.8). Semnalul de eroare care intr@ ^n integrator, x(t) - (-V0) este pozitiv, deci ie}irea integratorului va cre}te. La atingerea valorii 1/2Vh, ie}irea comparatorului cu histerez@ trece pe nivel sus (ON), x(t) = V0. Intrarea ^n integrator ^}i schimb@ semnul, ca atare nivelul ie}irii scade }i la atingerea valorii -1/2Vh, x(t) redevine -V0. Sunt valabile urm@toarele rela]ii:

y( t ) =
Pentru t = t2 vom ob]ine:

1 t [x( t ) x'( t )] dt 0

(6.2.10)

y( t 2 ) =
deci:
x(t), x(t)
V0 VIN

Vh t 2 t 1 V = ( VIN V0 ) + h 2 2

(6.2.11)

x(t)

x(t) t

t1
-V0

t2

t3 x(t)-x(t)

x(t)-x(t) y(t)
V0 1/2Vh y(t)

-1/2Vh
Fig. 6.8 Func]ionarea modulatorului .

174 Invertoare - 6

t ON = t 2 t 1 =
unde m=VIN/V0. Pentru t(t2, t3) avem:

Vh Vh 1 = VIN V0 V0 1 m

(6.2.12)

y( t 3 ) =
deci:

Vh t 3 t 2 V = ( VIN + V0 ) h 2 2 Vh Vh 1 = VIN + V0 V0 1 + m

(6.2.13)

t OFF = t 3 t 2 =

(6.2.14)

Perioada T=tON+tOFF se ob]ine din rela]iile (6.2.12) }i (6.2.14):

T=
iar frecven]a de lucru:

2 Vh 1 1 m2 V0

(6.2.15)

f=

V0 1 = (1 m 2 ) = f I (1 m 2 ) T 2 Vh

(6.2.16)

^n care fI este frecven]a maxim@ care se ob]ine pentru m=1. Not$nd TI =

2 Vh 1 ^n rela]iile (6.2.12) }i (6.2.14), acestea devin: = V0 fI t ON = t OFF = TI 1 2 1 m TI 2 1 1 + m


(6.2.17)

(6.2.18)

Semnalul de intrare poate avea ^ns@ orice form@ de varia]ie. In comanda invertoarelor cel mai adesea acesta este sinusoidal. Inlocuind ^n rela]iile de mai sus x(t)=VINsin(t) vom avea :

m( t ) = M sin t =

VIN sin t ; V0

cu 0 M 1

(6.2.19)

6.2. - Comanda invertoarelor monofazate

175

x (t)

x (t) t y(t)

Fig. 6.9 Forme de und@ caracteristice func]ion@rii modulatorului .

}i

1 1 f ( t ) = f I 1 M 2 + M 2 cos(2 M t ) 2 2

(6.2.20)

In acest caz at$t frecven]a de lucru a modulatorului c$t }i factorul de umplere se modific@ de-a lugul unei perioade a semnalului sinusoidal x(t), rezultatul fiind modificarea valorii medii a semnalului de ie}ire din modulator, x(t), astfel ^nc$t el sintetizeaz@ sinusoida de la intrare (fig. 6.9).

6.2.3. Generarea PWM cu con]inut impus de armonici


Metoda generalizat@ de eliminare a armonicilor ^n invertoarele de tensiune se bazeaz@ pe dependen]a care exist@ ^ntre num@rul de comuta]ii, momentele de timp c$nd au loc acestea }i num@rul de armonici posibil de eliminat. a). Eliminarea armonicilor ^n invertoarele ^n semipunte Forma de und@ generalizat@ a tensiunii la ie}irea invertorului monofazat cu punct median din fig. 6.10 este principial prezentat@ ^n fig. 6.11 }i are un num@r de M comuta]ii ^ntr-o semiperioad@. 1, 2, ..., 2M definesc cele M pulsuri. Forma de und@ poate fi descompus@ ^n serie Fourier [8,9]:

176 Invertoare - 6

+ _ Vd + _ 0

Vd/2 T1

D1

io

Vd/2 T2

D2

vA0

Fig. 6.10 Invertor monofazat ^n semipunte.

Pulsuri
1
+1

2 . . . . . . . M -1

M t

-1

1 2 3 4

2 3 ........ 2 2 +1 =

Fig. 6.11 Forma de und@ generalizat@, la ie}irea unui invertor monofazat ^n semipunte.

f ( t ) =

La descompunerea ^n serie a func]iei f(t), presupun$nd c@ ea are amplitudinea egal@ cu unitatea, se au ^n vedere urm@toarele propriet@]i ale acesteia: - este impar@ }i simetric@ ^n raport cu semiperioada:

n =1

[a n sin( n t ) + b n cos( n t )]

(6.2.21)

f ( t ) = f ( t + )
- este impar@ }i simetric@ ^n raport cu originea:

(6.2.22)

6.2. - Comanda invertoarelor monofazate

177

f ( t ) = f ( 2 t )

(6.2.23)

Ca urmare, seria nu va con]ine armonici de ordin par }i nici termeni ^n cosinus (bn = 0). Coeficien]ii seriei sunt da]i de rela]iile ob]inute mai jos prin prelucr@ri succesive:

an =

2 f ( t ) sin( n t ) d ( t ) = 0 k +1 2 2M = ( 1) k sin( n t )d ( t ) = k k=0 2 2M = ( 1) k [cos( n k ) cos( n k +1 )] n k = 0


(6.2.24)

Dup@ cum se observ@ din fig. 6.11, 0=0 }i 2M+1=, deci pentru n impar se ob]ine:

an =

4 2M 1 + ( 1) k cos n k n k =1
pentru k = 1,2,...,M

(6.2.25)

Func]ia este simetric@ }i ^n raport cu T/4, adic@:

k = 2 M k +1 ,

(6.2.26)

Rezult@ c@, pentru n impar }i k = 1,2,...,M,

cos n k = cos n 2 M k + 1
Inlocuind ^n rela]ia (6.2.25) vom ob]ine:
M 4 1 2 ( 1) k cos n k + n k =1

(6.2.27)

an =

(6.2.28)

Rezolv$nd sistemul de M ecua]ii care se ob]ine din egalarea cu zero a rela]iei (6.2.28), pot fi eliminate oricare M armonici de ordin ni, forma de und@ a tensiunii fiind decupat@ de M ori ^ntr-o semiperioad@ }i av$nd proprietatea de a fi impar@ }i simetric@ ^n raport cu T/4. Sistemul de M ecua]ii neliniare, cu M variabile

f i (1 , 2 ,..., M ) = 0 , i = 1,2,...,M

(6.2.29)

se rezolv@ prin metode numerice pornind de la o solu]ie ini]ial@ 0=[01 02 ... 0M]T, cunosc$nd ordinul celor M armonici ce trebuie eliminate: n1, n2,...,nM.

178 Invertoare - 6 In cele enun]ate mai sus, unghiurile de comuta]ie s-au determinat f@r@ a se ]ine seama de modificarea amplitudinii fundamentalei tensiunii de ie}ire, necesar@ men]inerii unui anumit raport tensiune/frecven]@ (s-a considerat valoarea tensiunii din circuitul intermediar egal@ cu unitatea). Valoarea maxim@ a fundamentalei tensiunii de ie}ire se ob]ine ^n cazul func]ion@rii invertorului ^n und@ plin@:

(V A 0 )1 4 = = 1,273 ( Vd / 2)

(6.2.30)

La V/f=ct., ^n func]ie de frecven]a impus@ fundamentalei tensiunii de ie}ire se determin@ amplitudinea acesteia, posibil@ de ob]inut (lu$nd ^n considerare }i factorul de modulare ^n amplitudine ma). De aceast@ valoare se ]ine seama la determinarea unghiurilor de comuta]ie pentru eliminarea celor M armonici, ad@ug$nd a (M+1)-a ecua]ie la sistem pentru fundamental@:

M (V A0 )1 4 k M (1 + 2 ( 1) cos k ) = ( 1) ( Vd / 2) k =1

(6.2.31)

unde ( V A 0 ) 1 este amplitudinea fundamentalei tensiunii de ie}ire, care, ^n func]ie de num@rul de armonici de eliminat M, va avea ^n rela]ia (6.2.31) semn pozitiv sau negativ. Ca exemplu, consider$nd forma de und@ pentru eliminarea armonicilor de ordin 5 }i 7 din fig. 6.12 }i modific$nd amplitudinea fundamentalei ( VA 0 ) 1, se ob]ine varia]ia unghiurilor de comuta]ie din fig. 6.13 [2].
^

Vd/2
2 1 2 3 3
...

-Vd/2

Fig. 6.12 Tensiunea V0 la ie}irea invertorului monofazat ^n semipunte.

6.2. - Comanda invertoarelor monofazate

179

i 60
50 40 30 20 10 0 20 40 3 2 22,060 1 60 16,240 80 100 ^ ^

[(VA0)1/(VA0)1max]!100

Fig. 6.13 Varia]ia unghiurilor de comuta]ie ^n grade, la eliminarea armonicilor de ordin 5 }i 7, func]ie de amplitudinea fundamentalei tensiunii de ie}ire raportat@ la maximul amplitudinii ob]inut la func]ionarea ^n und@ plin@ (%).

b). Eliminarea armonicilor ^n invertoarele monofazate ^n punte complet@ La baza studiului teoretic st@ forma de und@ caracteristic@ tensiunii de linie ob]inut@ din invertoarele cu comand@ unipolar@, prezentat@ ^ntr-o form@ generalizat@ ^n fig. 6.14, al c@rei avantaj fa]@ de cazul anterior prezentat const@ ^n num@rul mai mic de comuta]ii/perioad@ necesare pentru eliminarea aceluia}i num@r de armonici. La descompunerea ^n serie Fourier se va ]ine seama de urm@toarele considera]ii: - amplitudinea semnalului este egal@ cu unitatea; - forma de und@ este simetric@ }i impar@ ^n raport cu originea: f (t ) = f (2 t ) , deci ^n serie nu vor apare termeni ^n cosinus (bn=0); - forma de und@ este simetric@ }i impar@ ^n raport cu semiperioada: f (t ) = f (t + ) , deci ^n seria Fourier nu vor apare armonici de ordin par. Coeficien]ii seriei Fourier sunt da]i de expresia:

an =

4 /2 f ( t ) sin( n t )d ( t ) 0 4 M ( 1) k cos( n k ) n k = 1

(6.2.32)

Rezult@, pentru n impar }i M>0:

an =

(6.2.33)

180 Invertoare - 6

PU LSU R I
1 +1 2 . . . . . . . . . . . . . . M -1 M

/2
1 2 3 4 ... 1 1 .... 1 -1

2/3 2

Fig. 6.14 Forma de und@ generalizat@, la ie}irea invertorului ^n punte complet@.

^n care 1< 2< ... < M< /2. Pentru eliminarea a M armonici de ordin ni, (i=1, 2,...,M) se determin@ unghiurile i ca solu]ii ale sistemului de ecua]ii:

f i ( ) =

4 M ( 1) k cos( n i k ) = 0 n i k =1

(6.2.34)

Pentru compara]ie sunt prezentate forma de und@ la ie}ire (fig. 6.15) }i graficele cu con]inutul de armonici pentru un invertor cu: a). comanda realizat@ prin metoda subondul@rii (fig. 6.16); b). comanda corespunz@toare elimin@rii armonicilor de ordin 3 }i 9 (fig. 6.17).

Vd 1 -Vd
Fig. 6.15 Tensiunea de linie VAB cu eliminarea armonicilor 3 }i 9 (pentru 1=31o }i 2=89o).

2 t

2 2

6.2. - Comanda invertoarelor monofazate

181

(VAB )1

( V AB ) 1

( V AB ) 3

( V AB ) 9

( V AB ) 3 ( V AB ) 9
^

Fig. 6.16 Primele 11 armonici pentru invertor ^n punte cu comand@ prin metoda subondul@rii.

Fig. 6.17 Primele 11 armonici pentru invertor cu comuta]ii determinate de eliminarea armonicilor 3 }i 9.

6.2.4. Generarea PWM ^n bucl@ ^nchis@


Acest mod de comand@ se aplic@ ^n cazul ^n care se urm@re}te controlul formei de und@ a unei m@rimi la ie}ire, de exemplu cea a curentului prin sarcin@. Principial, valoarea prescris@ a curentului i* se compar@ cu cea m@surat@ i, rezultatul compara]iei fiind trecut printr-un regulator. C$teva moduri de generare a PWM cu controlul curentului sunt prezentate ^n figurile 6.18 - 6.20.
i* i

Ri
COMP

PWM

VLV

Fig. 6.18 Generator PWM cu regulator liniar de curent (Ri).

182 Invertoare - 6 Pentru sistemul de reglare din fig. 6.18, semnalul de comand@ ob]inut este de frecven]@ constant@ impus@ de frecven]a referin]ei VLV. Sistemul prezint@ dezavantajul introducerii unor defazaje apreciabile ^ntre valoarea prescris@ }i cea m@surat@ a curentului atunci c$nd frecven]ele curentului i* }i a semnalului VLV sunt relativ apropiate. Generatorul PWM cu comparator cu histerez@ este prezentat ca principiu ^n fig. 6.19. Func]ionarea invertorului are loc la frecven]@ variabil@, dictat@ de m@rimea benzii de histerez@ h }i de valoarea momentan@ a erorii (diferen]a dintre dintre valoarea prescris@ a curentului }i cea m@surat@). Sinteza m@rimii prescrise i* la ie}ire este cu at$t mai bun@ cu c$t intervalul de histerez@ este mai mic, ceea ce poate conduce la o frecven]@ de lucru ridicat@, care poate dep@}i posibilit@]ile invertorului. Con]inutul de armonici din curentul de ie}ire este relativ mare. O ^mbun@t@]ire a sistemelor anterior prezentate aduce utilizarea bistabilului de tip D ^n bucla de curent (fig. 6.20). Comparatorul furnizeaz@ un semnal bipozi]ional ^n func]ie de valoarea momentan@ a erorii, care la fiecare front al tactului (cresc@tor sau descresc@tor) este trimis spre ie}irile Q }i Q. Frecven]a de lucru poate fi doar mai mic@ sau egal@ cu cea a semnalului de tact, banda de histerez@ fiind variabil@.

i* i D Q PWM CLK Q

i* i

-h/2 h/2

PWM

Fig. 6.19 Generator PWM cu comparator cu histerez@.

Fig. 6.20 Generator PWM cu regulator cu bistabil D.

6.3. - Comanda invertoarelor trifazate

183

6.3. Comanda invertoarelor trifazate


Metodele de PWM prezentate ^n paragraful 6.2, cu referire la invertoarele monofazate, r@m$n valabile prin extrapolare (consider$nd fazele independente) }i ^n cazul invertoarelor trifazate. Din acest motiv se vor aborda ^n continuare doar problemele specifice.

6.3.1. Metoda subondul@rii


Generarea comenzilor pentru cele }ase dispozitive de comuta]ie complet comandabile din componen]a unui invertor de tensiune trifazat av$nd la baz@ tehnica SPWM, permite ob]inerea la ie}ire a unui sistem trifazat de tensiuni, cu fundamentala de amplitudine }i frecven]@ variabile, controlate prin amplitudinea }i frecven]a celor trei semnale modulatoare vmod1, vmod2, vmod3, decalate cu 120. Ob]inerea impulsurilor de comand@ este rezultatul compara]iei celor trei semnale modulatoare cu un semnal de referin]@ vref, de amplitudine }i frecven]@ constante. Distribuirea acestor impulsuri spre comenzile celor }ase dispozitive de comuta]ie are loc conform modul@rii unipolare descris@ ^n paragraful 6.2.1.a, sintetizat@ ^n tabelul 6.3 ^n concordan]@ cu formele de und@ din fig. 6.21. Coeficientul de modulare ^n frecven]@ mf are un rol important ^n determinarea con]inutului de armonici din tensiunea de ie}ire a invertorului. Dac@ alegerea semnalelor modulatoare este astfel ^nc^t mf este impar, ^n tensiunea de faz@ apar armonici de ordin impar. Dac@, ^n particular, mf este impar }i multiplu de trei, ^n tensiunile de faz@ apar armonici de ordinul 3, care ^n tensiunea de linie se anuleaz@ (ex: mf=21).
Tab. 6.3

Dispozitive deschise

vmoda>vref vmoda<vref vmodb>vref vmodb<vref vmodc>vref vmodc<vref

T1 T2 T3 T4 T5 T6

184 Invertoare - 6

Vd

vA

v re f

v m od3

v m od1

v m od2 t

0 Vd

vB

0 Vd

t v A -v B t

-V d

Fig. 6.21 Generarea SPWM trifazat.

Alegerea factorului de modulare ^n amplitudine ma determin@ gradul de utilizare al tensiunii sursei de alimentare Vd: - m a 1 caracterizeaz@ func]ionarea ^n regim liniar de modulare, ^n care amplitudinea fundamentalei tensiunii de faz@ are valoarea:

( V A )1 = ma

Vd 2

(6.3.1)

^n care Vd este tensiunea sursei de alimentare a invertorului. Valoarea efectiv@ a tensiunii de linie este:

( VAB ) 1 = 3

Vd 1 3 ma = m a Vd = 0,612 m a Vd 2 2 2 2

(6.3.2)

m a > 1 caracterizeaz@ regimul de supramodulare. Valoarea maxim@ a fundamentalei tensiunii de faz@, pentru cazul limit@ al func]ion@rii

6.3. - Comanda invertoarelor trifazate

185

invertorului ^n und@ plin@, tensiunii de linie va fi:

este de (4 / ) Vd , deci valoarea efectiv@ a (6.3.3)

( VAB ) 1 =

4 3 6 Vd = Vd = 0,78 Vd 2 2

Varia]ia valorii efective a tensiunii de linie ^n raport cu factorul de modulare ^n amplitudine este redat@ ^n fig. 6.22, iar forma de und@ a tensiunii de faz@ este ilustrat@ ^n fig. 6.23.
(V A B ) 1 /V d 0,78 0,612

(m f=15) 1,0
m odulare supraliniar~ m odulare

3,24

ma

und~ plin~

Fig. 6.22 Dependen]a tensiunii efective la ie}irea invertorului de factorul de modulare ^n amplitudine.

vA

Fig. 6.23 Forma de und@ a tensiunii de faz@ pentru SPWM.

186 Invertoare - 6

6.3.2. Modularea ^n l@]ime de puls vectorial@


a). Comanda ^n bucl@ deschis@ Sistemul trifazat de tensiuni se poate reprezenta ^n complex printr-un fazor de tensiune care se rote}te ^n planul celor dou@ axe cu o vitez@ identic@ cu pulsa]ia sistemului sinusoidal. Un invertor trifazat, prezentat schematic ^n fig. 6.24a, nu genereaz@ la ie}ire un fazor care se rote}te continuu, ci unul s@ritor ^n pozi]ii discrete [8]. Cele 6 dispozitive de comuta]ie se comand@ astfel ^nc$t s@ fie ^n starea deschis@, la un moment dat, c$te unul de pe fiecare ramur@; se ob]in astfel la ie}ire 23 = 8 vectori de tensiune, dintre care 2 vectori zero - c$nd sunt comandate sau cele trei elemente din partea de sus a invertorului sau cele trei din partea inferioar@ (fig. 6.24b). Pe figur@ este marcat@ ^n ordinea ramurilor (A, B, C) conduc]ia pentru generarea unui anumit vector }i anume: cu 1 este indicat faptul c@ este deschis dispozitivul din jum@tatea superioar@ a ramurii corespunz@toare pozi]iei cifrei 1 din }ir, iar 0 indic@ faptul c@ este deschis un dispozitiv din partea inferioar@ a ramurii invertorului (de exemplu grupul 1,0,1 corespunde st@rii deschise a elementelor T1, T4 }i T5).

V3 (0,1,0)
2

V2 (1,1,0)

T1

T3

T5
V4 (0,1,1)

A B C V1 (1,0,0)

V7 (1,1,1)
4

T2

T4

T6

V8 (0,0,0)
5

V5 (0,0,1)
a).

V6 (1,0,1)
b).

Fig. 6.24 Invertor trifazat n punte: a). Schema de principiu; b). Vectorii de tensiune genera]i.

6.3. - Comanda invertoarelor trifazate

187

Modul de generare a vectorilor este sintetizat ^n tabelul 6.4:


Tab. 6.4

V A B C

V1 1 0 0

V2 1 1 0

V3 0 1 0

V4 0 1 1

V5 0 0 1

V6 1 0 1

V7 1 1 1

V8 0 0 0

Se define}te m@rimea cvasiflux prin rela]ia:

C =

tV 0

V dt

(6.3.4)

^n care V este vectorul de tensiune, aplicat pe intervalul de timp considerat tV. V$rful vectorului C descrie, ^n cazul func]ion@rii invertorului ^n und@ plin@, un hexagon, situa]ie destul de dep@rtat@ de forma circular@ a cvasifluxului, ob]inut@ de la sistemul trifazat simetric de tensiuni sinusoidale. Un caz mai favorabil se ob]ine dac@ prin aplicarea succesiv@ a vectorilor de tensiune se construie}te un poligon cu un num@r mai mare de laturi, deci c$t mai aproape de cazul ideal. Vectorul cvasiflux descrie astfel o figur@ poligonal@ care se ^nchide sau nu dup@ o perioad@ T a fundamentalei, ^n func]ie de num@rul, succesiunea }i durata vectorilor de tensiune genera]i de invertor. Inchiderea poligonului dup@ fiecare rota]ie a vectorului cvasiflux prezint@ avantajul absen]ei subarmonicilor ^n tensiunile de linie. Pentru controlarea pierderilor datorate comuta]iei at$t ^n invertor c$t }i prin sarcin@, frecven]a de comuta]ie se men]ine ^ntre anumite limite, deci num@rul segmentelor din care este alc@tuit un poligon este limitat superior. Tehnica de comand@ care realizeaz@ controlul poligonului descris de vectorul cvasiflux este ^nt$lnit@ ^n literatura de specialitate sub numele de Control poligonal al fluxului. Pentru invertoarele comandate ^n bucl@ deschis@, durata de aplicare a unui vector de tensiune este impus@ prin frecven]a de comuta]ie a invertorului. Intre frecven]a de comuta]ie a invertorului fc, frecven]a fundamentalei tensiunii cu care se alimenteaz@ sarcina f }i num@rul de laturi N din care e alc@tuit poligonul cvasifluxului exist@ urm@toarea rela]ie:

188 Invertoare - 6

fc = N f

(6.3.5)

Poligoanele generate cu cei 6 vectori activi au simetrie hexagonal@, deci N=6n, unde n este num@rul de segmente ^ntr-un sector de 60O. Timpul de aplicare al fiec@rui vector elementar este:

tc =

1 6 n f

(6.3.6)

b). Comanda ^n bucl@ ^nchis@ A}a cum s-a men]ionat, invertoarele sunt destinate cu prec@dere aliment@rii cu tensiune }i frecven]@ variabile a motoarelor de c.a., ^n mod frecvent ma}ini de induc]ie. Sistemul de reglaj lucreaz@ cu m@rimi unele estimate (alunecare, flux, cuplu), altele m@surate (curen]i, tensiuni, eventual vitez@) din procesul condus. Pentru ob]inerea unor performan]e dinamice deosebite prin reducerea }i simplificarea opera]iilor matematice, sistemul de reglaj se implementeaz@ pe modelul ortogonal al ma}inii de induc]ie (fig. 6.25b). Acesta este ob]inut din modelul simplificat al ma}inii pentru regim sinusoidal stabilizat (fig.6.25a), aplic$nd transformarea ^n varianta conserv@rii puterii, deci amplitudinea curen]ilor, respectiv tensiunilor, este aceea}i ^n modelul trifazat }i ^n cel ortogonal [11,12].

+
td,q td,q

a).

b).

Fig. 6.25 Modelul simplificat al ma}inii de induc]ie: a). trifazat, b). modelul ortogonal }i forma tensiunii aplicate pe o faz.

6.3. - Comanda invertoarelor trifazate

189

Din opera]iile efectuate de sistemul de reglaj, care urm@re}te ob]inerea unei m@rimi prescrise prin sarcin@, rezult@ momentele de deschidere }i durata men]inerii acestei st@ri pentru elementele de comuta]ie din invertor. Forma de und@ a tensiunii care se aplic@ unei faze a modelului ortogonal este prezentat@ ^n fig.6.25b. Pentru cele dou@ faze se definesc factorii de umplere d }i q:

d ,q =

T 2 t d ,q T

(6.3.7)

unde semnul + sau - reflect@ valoarea pozitiv@ sau negativ@ a tensiunii aplicate; T reprezint@ perioada de e}antionare a sistemului de control. Valoarea medie a tensiunii ^ntr-o perioad@ de e}antionare T a sistemului de reglare este definit@ prin rela]iile:

Vd ,q = d ,q V

(6.3.8)

^n care V reprezint@ amplitudinea semnalului dreptunghiular aplicat (egal@ cu nivelul tensiunii din circuitul de curent continuu al invertorului). Valorile d,q, ca m@rimi raportate, pot fi interpretate ca }i valori medii ale tensiunilor necesare pe cele 2 faze. Pentru exemplificare presupunem c@ vectorul de tensiune necesar a fi aplicat sarcinii este situat ^n sectorul 1 marcat pe fig. 6.24b. Ob]inerea acestuia se face prin aplicarea succesiv@ a celor doi vectori de tensiune al@tura]i ( V 1 (1,0,0) }i V 2 (1,1,0)) }i, ^n func]ie de amplitudinea necesar@, a vectorului zero. Strategia de comand@ aleas@ pentru reducerea num@rului de comuta]ii ^ntr-o perioad@ impune comuta]ia simetric@ a dispozitivelor ^ntr-o perioad@ de e}antionare T. Acest lucru implic@ deplasarea pulsului de comand@ astfel ^nc$t s@ fie repartizat simetric fa]@ de T/2. Pentru reducerea erorilor ^n estimarea curentului, e}antionarea are loc ^n intervalul de aplicare a vectorilor nuli, deci, at$ta timp c$t invertorul lucreaz@ ^n regim de modulare liniar@, la ^nceputul }i la sf$r}itul perioadei T vom reg@si preponderent vectori zero. Componentele pe cele 3 faze ale vectorului de tensiune V au forma prezentat@ ^n fig. 6.26. Cunosc$nd d }i q, este necesar@ determinarea intervalelor de timp t0,1,2 corespunz@toare aplic@rii vectorilor V7(8), V1 }i V2. Transformarea factorilor de umplere pentru tensiunile aplicate pe cele dou@ faze ale modelului ortogonal d,q ^n durate de timp pentru modelul trifazat se face pe baza diagramei din fig. 6.27.

190 Invertoare - 6

Fig. 6.26 Comuta]ia simetric@ a invertorului.

V2
q
vectorul de tensiune prescris 1

2t2

V
2t1

60 o

V1

Fig. 6.27 Conversia m@rimilor d, q ^n semnale de comand@ trifazate.

Pe baza unor corel@ri geometrice, se pot scrie urm@toarele rela]ii:

q T = 2 t 2 sin
deci:

= t2 3 3

(6.3.9)

2t 2 =

2 qT 3

(6.3.10)

6.3. - Comanda invertoarelor trifazate

191

Similar:

d T = 2 t 1 + 2 t 2 cos
din care se ob]ine:

1 qT = 2t 1 + 2 3 2 3

(6.3.11)

q 2 t 1 = T d 3
Conform fig. 6.26

(6.3.12)

T = 2t 1 + 2t 2 + 4t 0
rela]ie din care, ^nlocuind (6.3.10) }i (6.3.12), se ob]ine t0:

(6.3.13)

t0 =

q T 1 d 4 3

(6.3.14)

In func]ie de sectorul ^n care se ^ncadreaz@ vectorul de tensiune prescris, timpii de aplicare a vectorilor de tensiune se reg@sesc ^n tabelele 6.5, 6.6. In func]ionare, sistemul de reglare poate solicita factori de umplere, d }i q, corespunz@tori unui vector de tensiune cu amplitudine mai mare dec$t a celui posibil de ob]inut din invertor. In aceast@ situa]ie, strategia care se aplic@ impune limitarea lungimii vectorului de tensiune la valoarea care poate fi ob]inut@, p@str$nd nemodificat unghiul acestuia.
Tab. 6.5

Sector 1 2 3 4 5 6

Condi]ii limit@ de sector d>0; q>0; q< 3 d Q>0; q> 3 |d| d<0; q>0; q< 3 |d| d>0; q<0; |q| < 3 |d| q<0; |q| > 3 |d| d>0; q<0; |q| < 3 |d|

Ordinea de aplicare a vectorilor de tensiune V8 V1 V2 V7 V7 V2 V1 V8 V8 V3 V2 V7 V7 V2 V3 V8 V8 V3 V4 V7 V7 V4 V3 V8 V8 V5 V4 V7 V7 V4 V5 V8 V8 V5 V6 V7 V7 V6 V5 V8 V8 V1 V6 V7 V7 V6 V1 V8

192 Invertoare - 6
Tab. 6.6 Sector

t1

t2

t0

1 2 3 4 5 6

t1 = t1 =

q T d 2 3 q T d + 2 3 qT t1 = 3 qT 3 t2 =

t2 =

qT 3

t0 =

q T 1 d 4 3 T 2 q 1 4 3

T q d 2 3 q T d + 2 3

t0 = t0 = t0 =

t2 = t2 = t2 =

q T 1 + d 4 3 q T 1 + d + 4 3 T 2 q 1 + 4 3

t1 = t1 = t1 =

q T d + 2 3 q T d 2 3 qT t2 = 3

q T d + 2 3

t0 = t0 =

q T d + 2 3

q T 1 d + 4 3

Tensiunea maxim@ care se poate ob]ine cu un invertor este dat@ de lungimea vectorului de tensiune care se situeaz@ ^n orice moment ^n interiorul hexagonului (fig. 6.28). Durata de aplicare a vectorilor zero ( V 7 , V 8 ) scade cu c$t indicele de modulare ^n amplitudine ma cre}te. q

V3

V2 V*

V4

V7,8

V1

supramodulare

V5

V6

Fig. 6.28 Modulare liniar@ }i supramodulare - limite.

6.3. - Comanda invertoarelor trifazate

193

Valoarea t0 = 0 }i deci maximul tensiunii pe care un invertor o poate produce se atinge atunci c$nd v$rful vectorului V * atinge limita impus@ de hexagonul definit prin V 1 V 6 . In multe cazuri, atunci c$nd se dore}te men]inerea constant@ a modulului vectorului V * se utilizez@ ca limit@ cercul ^nscris ^n hexagon. Pentru ca vectorul de tensiune generat s@ se afle ^n interiorul conturului hexagonal, trebuie respectat@ o rela]ie de forma d2+q2(limita hexagonal@)2. In dimensiuni de timp, rela]ia de mai sus impune ca suma timpilor de aplicare a celor doi vectori activi care compun fazorul tensiunii prescrise s@ fie egal@ cu perioada T. Consider$nd un vector situat ^n sectorul 1, timpul de aplicare a vectorului V1 este:
q 2 t 1 = T d 3

(6.3.15) (6.3.16)

iar pentru V 2 :

2t 2 = T

2 q 3

Dac@ vectorul rezultant este mai mare dec$t ceea ce poate da invertorul, acest lucru poate fi exprimat prin urm@toarea inegalitate:
2t 1 2t 2 + >1 T T

(6.3.17)

care este echivalent@ cu:


d + q 3 >1

(6.3.18)

Se determin@ factorul de corec]ie al acestei inegalit@]i astfel ^nc$t s@ se ob]in@:


2t 2t 1 + 2 =1 T T 1 = q d + 3

(6.3.19) (6.3.20)

adic@

Utilizarea factorului de corec]ie ^n determinarea timpului de aplicare at$t a V 1 c$t }i a V 2 conserv@ unghiul vectorului rezultant necesar. Noile valori pentru timpii de aplicare a celor doi vectori sunt:
2 t 1 lim = 2 t 1 2 t 2 lim = 2 t 2

(6.3.21)

In mod similar se determin@ valorile factorului pentru toate cele 6 sectoare.

194 Invertoare - 6

6.3.3. Controlul direct de cuplu (Direct Torque Control - DTC)


DTC este o tehnic@ utilizat@ ^n ac]ion@ri reglabile de c.a., prin care se genereaz@ PWM vectorial@ ^n bucl@ ^nchis@, cu ajutorul unei tabele de comuta]ii TC [13,14]. Sistemul de reglaj determin@ necesarul ^n cuplu }i flux pentru ma}ina pe care o conduce, transpun$ndu-l ^n valori sintetice -1, 0 sau 1. Spre exemplu, fluxul mai mic dec$t o valoare prescris@ se cuantific@ 1; eroarea negativ@ ^n cuplu se cuantific@ -1. In func]ie de semnul erorilor ^n cuplu (T) }i flux () }i sectorul de 60O ^n care se situeaz@ vectorul flux , se alege din tabela de comuta]ii cel mai potrivit vector. De regul@ necesarul de cuplu este dictat de c@tre regulatorul de vitez@ de rota]ie a ma}inii (). In literatura de specialitate, din motive legate de algoritmii de calcul, delimitarea sectoarelor de 60o se face la mijlocul unghiului dintre cei 6 vectori de tensiune. Durata de aplicare a vectorului de tensiune poate fi determinat@ prin impunerea frecven]ei de comuta]ie sau prin stabilirea unei benzi de histerez@ h pentru varia]ia amplitudinii fluxului (fig. 6.29).

Tab. 6.7

Sectorul 1 1 0 0 -1 -1 T 1 -1 1 -1 1 -1

1 V2 V6 V0 V0 V3 V5

2 V3 V1 V7 V7 V4 V6

3 V4 V2 V0 V0 V5 V1

4 V5 V3 V7 V7 V6 V2

5 V6 V4 V0 V0 V1 V3

6 V1 V5 V7 V7 V2 V4

6.3. - Comanda invertoarelor trifazate

195

Fig. 6.29 Traiectoria vectorului flux ^n interiorul benzii de histerez@ h.

In fig. 6.30 este exemplificat modul de alegere a vectorului cel mai potrivit, ^n func]ie de erorile ^n cuplu }i flux, pornind din punctul de func]ionare stabilit de vectorul flux 0 , aflat ^n sectorul 1 (^ntre -30o }i +30o). Dac@ amplitudinea fluxului trebuie crescut@, se aplic@ un vector de tensiune care face cu direc]ia vectorului flux 0 un unghi mai mare de 90o. Dac@ dimpotriv@, amplitudinea trebuie redus@, unghiul dintre cei doi vectori trebuie s@ fie mai mic de 90o.

Fig. 6.30 Selectarea vectorului de tensiune potrivit ^n func]ie de semnul }i m@rimea erorilor ^n flux }i cuplu.

196 Invertoare - 6

6.4. Metode de modulare aleatoare ^n l@]ime de puls


Convertoarele care lucreaz@ ^n regim de comuta]ie sunt surse de perturba]ii electromagnetice. Tensiunea }i curentul generate la ie}ire nu sunt forme perfect sinusoidale, ci au un con]inut semnificativ de armonici. Determin@rile experimentale arat@ c@ o frecven]@ de comuta]ie ridicat@ reduce con]inutul de armonici din semnalele de ie}ire. Frecven]a ^nalt@ cu care comut@ elementele semiconductoare atrage ^ns@ cre}terea pierderilor ^n comuta]ie. Pe de alt@ parte, ^n tensiunea de ie}ire se reg@sesc cu preponderen]@ armonici de ordin multiplu al frecven]ei purt@toarei (semnalul de referin]@ vref), cre}terea frecven]ei de comuta]ie deplas$nd spectrul armonic spre frecven]e mai ridicate. Pornind de la aceste considerente, au fost dezvoltate noi metode de comand@ a invertoarelor, al c@ror principal scop este modificarea aleatoare a spectrului armonic, gener$ndu-se a}a numitul zgomot-alb, ca urmare a faptului c@ v$rfurile de energie concentrate ^n jurul armonicilor frecven]ei semnalului triunghiular sunt dispersate ^n planul spectrului armonic, la nivele energetice semnificativ reduse [15-19].

6.4.1. Modificarea aleatoare a frecven]ei purt@toarei


In cazul PWM sinusoidal@, un ciclu al semnalului modulator (vmod) este ^mp@r]it de unda triunghiular@ ^n N intervale de comuta]ie. Pentru reducerea armonicilor de ordin multiplu al frecven]ei purt@toarei, se realizeaz@ modificarea cvasi-aleatoare a num@rului de intervale de choppare dintr-o perioad@ (sau frac]iune de perioad@) a semnalului sinusoidal, la intervale de timp stabilite. Efectul acestei metode este uniformizarea spectrului armonic prin repartizarea armonicilor cu amplitudine mare ^n benzi de armonici de frecven]@ apropiat@, dar cu amplitudine redus@. Gradul de nivelare al con]inutului de armonici este dependent de limitele ^ntre care se modific@ num@rul de intervale de choppare (deci frecven]a undei purt@toare) }i durata secven]ei de numere aplicat@ ^n raport cu perioada fundamentalei. O secven]@ cu durat@ mare ^n timp reduce con]inutul de armonici dar poate crea

6.4. - Metode de modulare ^n l@]ime de puls aleatoare

197

dezavantaje ^n procesul de control al sistemului, bucla de reglaj impun$nd limit@ri ^n acest sens. O plaj@ larg@ de modificare a frecven]ei ar duce la uniformizarea spectrului, dar ar pune probleme din punct de vedere al acord@rii filtrelor din invertor. Valoarea momentan@ a frecven]ei se cite}te dintr-o diagram@ ^n func]ie de num@rul aleator r generat. Distribu]ia liniar@ a frecven]ei }i cea mixt@ hiperbolic@-liniar@, preferate ^n sistemele de comand@, sunt prezentate ^n fig. 6.31a,b.

6.4.2. Modificarea aleatoare a pozi]iei pulsului ^n intervalul de comuta]ie


Factorul de umplere nu depinde de pozi]ia pulsului ^n cadrul unei perioade de e}antionare. Comuta]ia simetric@ permite dou@ posibilit@]i de amplasare a pulsului, impuse prin valoarea unui num@r binar p generat aleator (fig.6.32):
p = x(1) x( 2) x( 3) x( 7)

(6.4.1)

unde este XOR (SAU-Exclusiv), x este un registru pe 8 bi]i iar x(i) este bitul i al registrului x. Efectele utiliz@rii acestor metode asupra con]inutului de armonici ^n tensiunea de ie}ire a unui invertor sunt puse ^n eviden]@ ^n fig. 6.33 [18].

fs [kHz] 3,5 3 2,5 2 1,5 0 200 400 600 800 r 999


3,5 3 2,5 2 1,5

fs [kHz]

200

400

600

800

r 999

a).

b).

Fig. 6.31 Distribu]ia frecven]ei de comuta]ie: a). liniar@; b). hiperbolic/liniar@.

198 Invertoare - 6
p=1 p=0 p=1 p=0

Fig. 6.32 Semnale de comand@ cu modificarea aleatoare a pozi]iei pulsului.

U [V] 150 n=2

U [V] 150

100 n=1 50 0 2 4 6 8 10 12 f [kHz] n=3 n=4

100

50

0 2 4 6 8 10 12 f [kHz]

a).
U [V] 150 150 U [V] n=2

b).

100

100

50 0 2 4 6 8 10 12 f [kHz]

50 0 2 4 6 8

n=4

10

12 f [kHz]

c).

d).

Fig. 6.33 Con]inutul de armonici ^n tensiunea de faz@: a). pentru PWM vectorial cu frecven]@ fix@; b). pentru PWM vectorial cu modificarea aleatoare a frecven]ei }i dispersie liniar@; c). pentru PWM vectorial cu modificarea aleatoare a frecven]ei }i dispersie hiperbolic@-liniar@; d). ^n cazul modific@rii aleatoare a pozi]iei pulsului.

6.4. - Metode de modulare ^n l@]ime de puls aleatoare

199

6.4.3. Comuta]ia aleatoare a dispozitivelor electronice


In aceast@ tehnic@ de modulare rolul semnalului triunghiular este luat de un generator de numere aleatoare frac]ionare. Num@rul r generat prin algoritmi matematici sau logici [19], cu o frecven]@ de ordinul zecilor de kHz, se compar@ cu valorile momentane ale celor trei semnale modulatoare sinusoidale a*, b*, c* (fig. 6.34), care reprezint@ factorii de umplere corespunz@tori celor trei faze. Dac@, spre exemplu, rezultatul compara]iei este: r < a*, r > b* }i r < c*, semnalele de comand@ a, b, c pentru dispozitivele de comuta]ie vor fi setate pe 1, 0, }i 1.

a*

b*

c*

a b c va vb vc
Fig. 6.34 Generarea comenzii aleatoare a invertorului.

200 Invertoare - 6 Aceast@ metod@ este relativ u}or de implementat deoarece nu este necesar@ determinarea exact@ a intervalelor de comuta]ie ca ^n cea prezentat@ anterior. Sintetizarea formelor de und@ sinusoidale este cu at$t mai fidel@ referin]elor a*, b* }i c* cu c$t frecven]a de generare a num@rului r este mai mare. La o frecven]@ a generatorului de 50kHz, frecven]a medie de comuta]ie a dispozitivelor din invertor, la un indice de modulare ^n amplitudine unitar, este de aproximativ 9 kHz, rezonabil@ pentru dispozitive de comuta]ie de tip IGBT. Tehnica prezint@ ^ns@ un dezavantaj serios dac@ indicele de modulare necesar este foarte sc@zut, adic@ tensiunea la ie}ire trebuie men]inut@ la valori joase. In aceast@ situa]ie, cum banda ^n care se genereaz@ num@rul aleator este aceea}i dar amplitudinea semnalelor sinusoidale redus@, vor avea loc mai pu]ine comuta]ii ^n invertor, calitatea formelor de und@ la ie}ire fiind alterat@. Spectrul tensiunii la ie}irea unui invertor cu comuta]ii aleatoare este prezentat ^n fig. 6.35.

VLLrms [dB] 0 -20 -40 -60 -80 -100 0,01

0,1

10

100

1000 kHz

Fig. 6.35 Con]inutul de armonici din tensiunea de linie a unui invertor cu comuta]ie aleatoare.

6.5. - Invertoare multinivel

201

6.5. Invertoare omoplare.

multinivel.

Eliminarea

componentei

Unul din dezavantajele invertoarelor trifazate cu comuta]ie ^ntre dou@ nivele de tensiune }i chiar a schemelor celor mai utilizate de invertoare multinivel, genereaz@ component@ omopolar@ de ^nalt@ frecven]@ }i pulsuri cu pant@ mare dv/dt [20]. Componenta omopolar@ existent@ ^n tensiunea aplicat@ sarcinii (de regul@ ma}ini electrice) este direct r@spunz@toare de o serie de efecte ^n func]ionarea acesteia: distrugerea prematur@ a lag@relor care ofer@ calea de ^nchidere pentru curen]ii omopolari ce iau na}tere ^n rotor, perturba]ii electromagnetice c$nd calea de ^nchidere este conductorul de nul al sursei de alimentare, comuta]ii nedorite ale elementelor de protec]ie legate la conductorul de nul. Eliminarea componentei omopolare presupune utilizarea unei configura]ii de invertor care s@ permit@ ob]inerea unui num@r impar de nivele de tensiune, a}a cum este cea prezentat@ ^n fig. 6.36, }i limitarea comuta]iilor la anumite combina]ii, a}a cum se va vedea ^n continuare. Dispozitivele de comuta]ie se deschid c$te dou@ pe o ramur@ simultan, astfel ^nc$t la un moment dat suma poten]ialelor de pe fiecare faz@ s@ fie nul@, adic@:

Vcom = ( VA + VB + VC ) / 3 = 0

(6.5.1)

Utiliz$nd metoda vectorial@ de comand@, din 33=27 de combina]ii posibile cu acest tip de invertor, se ob]in 7 valabile: (+0-), (0+-), (-+0), (-0+), (0-+), (+-0) }i (000), pentru care este respectat@ rela]ia (6.5.1), vectorii de tensiune corespunz@tori fiind prezenta]i ^n fig. 6.37. Ace}ti 6 vectori nenuli determin@ un hexagon ^nscriptibil ^n hexagonul generat de vectorii de tensiune ai unui invertor clasic. Sinteza vectorial@ a tensiunii impuse V*, ^ntr-o perioad@ de e}antionare T, se realizeaz@ ^n mod similar:

V * T = V1 t 1 + V2 t 2 T = t1 + t 2 + t 0

(6.5.2) (6.5.3)

202 Invertoare - 6 ^n care V* se presupune situat ^ntre V1 }i V2, iar t1, t2 }i t0 sunt timpii globali de aplicare a vectorilor V1, V2 }i V7, f@r@ a impune o anume strategie de comuta]ie ^n invertor. Eliminarea tensiunii de mod comun se poate realiza }i comand$nd invertorul multinivel ^n tehnica PWM sinusoidal@. Extinderea acestei metode la invertorul multinivel presupune utilizarea unui semnal triunghiular }i trei semnale de referin]@ sinusoidale Vm1, Vm2, Vm3 , defazate cu 120O. Compararea semnalelor Vm1, Vm2 }i Vm3 cu semnalul triunghiular genereaz@ trei semnale dreptunghiulare V1, V2, respectiv V3.

id
T1 D01 T2 T3 T4 D1 D2 D3 D4 D03 D04 T1 T1 T1 T1 D5 D6 D7 D8 D05 D06 T1 T1 T1 T1 D9 D10 D11 D12

Vd

D02

_ A B C
Fig. 6.36 Invertor de tensiune multinivel.

(010)

V2(0 + -)

(110)

V3(- + 0) (011) V7(0 0 0)

V1(+ 0 -)

(100)

V4 (- 0 +)

V6(+ - 0)

(001)

V5(0 - +)

(101)

Fig. 6.37 Vectorii de tensiune utiliza]i pentru anularea tensiunii de mod comun.

6.5. - Invertoare multinivel

203

Pentru eliminarea tensiunii de mod comun semnalele de comand@ va, vb, vc se vor ob]ine conform rela]iilor: va = v1 - v2 vb = v2 - v3 vc = v3 - v1 Ob]inerea semnalului de comand@ pentru faza A este exemplificat@ ^n fig. 6.38. Aplicarea acestei metode este posibil@ la invertoarele cu 3 nivele datorit@ prezen]ei ^n semnalul de comand@ a nivelului zero. Pentru componenta omopolar@ a sistemului trifazat de tensiuni la ie}irea din invertor se ob]ine: vcom = (va + vb + vc)/3 = = ((v1 - v2) + (v2 - v3) + (v3 - v1))/3 = 0 (6.5.6) (6.5.4)

Rezultatele aplic@rii acestei metode se pot observa din analiza formelor de und@ din fig. 6.40, prezentate comparativ prin tensiunea de linie }i cea de mod comun pentru un invertor cu comand@ PWM sinusoidal@ }i unul cu comand@ pentru eliminarea componentei omopolare (fig. 6.39).

1 0 -1

Vm2 va = v1-v2
1 0 -1

Vm1

Fig. 6.38 Realizarea comenzii pentru invertor multinivel, cu eliminarea componentei omopolare.

204 Invertoare - 6
2 0 -2

0,5 0 -0,5
Fig. 6.39 Tensiunea de linie }i tensiunea de mod comun pentru un invertor cu trei nivele de tensiune }i comand@ PWM sinusoidal@.

2 0 -2
0,05

-0,05

Fig. 6.40 Tensiunea de linie }i tensiunea de mod comun pentru un invertor cu trei nivele de tensiune }i comand@ pentru eliminarea componentei omopolare

6.6. - Aplica]ii

205

6.6. Aplica]ii
S@ se alc@tuiasc@ programul SPice pentru simularea func]ion@rii unui 1. invertor monofazat ^n punte complet@, care alimenteaz@ o sarcin@ (motor electric) cu urm@toarele caracteristici: tensiunea nominal@ efectiv@ VNef=220V, La = 10mH, Ra = 2, frecven]a fN = 50Hz. Fundamentala tensiunii la ie}irea invertorului are frecven]a f = 40Hz, caz ^n care curentul efectiv are valoarea (I0)1 = 10A, iar factorul de putere cos = 0,866. Se impune factorul de modulare ^n amplitudine ma = 0,8, iar frecven]a de comuta]ie ^n invertor fc=1kHz. Se cere analizarea comparativ@ a formelor de und@ ale tensiunii }i curentului prin sarcin@ pentru: a). realizarea schemei de comand@ ^n varianta PWM bipolar@; b). realizarea schemei de comand@ ^n varianta PWM monopolar@. Solu]ie: Pentru circuitul din fig. 6.43 se determin@ valoarea efectiv@ }i amplitudinea tensiunii pe sarcin@ corespunz@toare frecven]ei de lucru [21]:

(V0 )1 =

V 0 = 2 (V0 )1 = 248,9 [ V] 1
Tensiunea sursei de alimentare va fi (rel. 6.2.8):

40 f VN = 220 = 176 [ V] 50 fN

Vd =

V0 1 ma

= 31112 , [ V]

Valoarea maxim@ a curentului (i0)1 se determin@ din:

I 0 = 2 I 0 = 14,14 [A ] 1

Av$nd aceste m@rimi stabilite, pentru realizarea programului este necesar@ determinarea amplitudinii }i fazei tensiunii induse. Este valabil@ rela]ia:

(V 0 )1
din care se ob]ine:

( R a + jX a ) (I 0 )1 = ( V e )1
0

(V e )1 = 248,9 (2 + j2 40 0,01) 14,14 e j30

= 206,7 j16,46

deci:

206 Invertoare - 6

(V e )1 = 206,7 e j4 ,55
I 0 (i 0 )1 (0) =
1

Valoarea curentului prin sarcin@ la momentul t = 0 se determin@ din:

sin( 30 o ) = 7,07 [A ]

Programele pentru simularea SPice sunt prezentate ^n continuare, formele de und@ ob]inute reg@sindu-se ^n paragraful 6.2, la prezentarea celor dou@ tehnici de comand@. a). Invertor monofazat cu comand@ bipolar@ .param rise=0.499m, fall=0.499m, pw=0.001m, period=1m *comanda vctrl 50 0 sin(0 0.8 40) rctrl 50 0 1meg vtri 51 0 pulse(-1 1 0.25m {rise} {fall} {pw} {period}) rtri 51 0 1meg rin 50 51 1meg ecomp1 52 0 value {2*(v(50,51))/(0.0001+abs(V(50,51)))} rout 52 0 1meg ecomp2 53 0 value {-1*(v(52)} rout 53 0 1meg *invertor sw1 1 2 52 0 switch sw2 5 0 52 0 switch sw3 1 5 0 52 switch sw4 2 0 0 52 switch d1 2 1 ddefault d2 0 5 ddefault
1 52

sw1

d1
52

sw3

d3

i0

+ Vd _

La

Ra ve

v0
5

sw4
52

d4 52

sw2

d2

Fig. 6.44 Invertor de tensiune monofazat cu comanda bipolar@.

6.6. - Aplica]ii

207

d3 5 1 ddefault d4 0 2 ddefault *masina de c.a. ra 2 3 2ohmi la 3 4 10mH ic=-7.07A ve 4 5 sin(0 206.7 40 0 0 -4.55) vd 1 0 311.12V .model ddefault d .model switch vswitch (voff=-1, ron=0.01) .tran 50u 30m uic .probe .end b). Invertor PWM cu comand@ unipolar@ * vd 1 0 311.12V sw1 1 2 153 0 switch sw2 2 0 0 153 switch sw3 1 5 154 0 switch sw4 5 0 0 154 switch d1 2 1 ddefault d2 0 2 ddefault d3 5 1 ddefault d4 0 5 ddefault *masina de c.a. ra 2 3 2ohmi
1 52

sw1

d1 54

sw3

d3

i0 + Vd _ sw2
53 5 2

La

Ra ve

v0
d2
54

sw4

d4

Fig. 6.45 Invertor de tensiune monofazat cu comanda unipolar@.

208 Invertoare - 6 la 3 4 10.0mH ic=-7.07A ve 4 5 sin(0 206.7 40 0 0 -4.55) *comanda vctrl1 151 0 sin(0 0.8 40) vctrl2 152 0 sin(0 0.8 40 0 0 180) rctl1 151 0 1meg rctl2 152 0 1meg vramp 150 0 pulse(-1 1 0.25m 0.499ms 0.499ms 0.001ms 1ms) rramp 150 0 1meg egate1 153 0 value={1*(v(151,150))/(0.0001 abs(v(151,150)))} rgate1 153 0 1meg egate2 154 0 value={1*(v(152,150))/(0.0001 abs(v(152,150)))} rgate2 154 0 1meg .model switch vswitch (toff=0, ron=0.01) .model ddefault d .tran 0.001s 0.03s uic .probe .end S@ se simuleze circuitul de comand@ al unui invertor monofazat, 2. realizat cu modulator , av$nd urm@toarele m@rimi impuse: - semnalul de prescriere v IN = 5 sin( 2 50 t ) ; - l@]imea benzii de histerez@ a comparatorului: Vh = 2V; - tensiunea de ie}ire a comparatorului cu histerez@: V0 = 14V; - frecven]a maxim@ de comuta]ie: f=5kHz, }i s@ se implementeze modulatorul utiliz$nd amplificatoare opera]ionale. Solu]ie: Conform nota]iilor din rela]iile (6.2.15 - 6.2.18), pentru frecven]a maxim@ de lucru se calculeaz@ constanta de timp a integratorului:

V0 = 0,7 [ ms] 2 f Vh

Pentru simularea modulatorului ^n Simulink, s-a construit circuitul din fig. 6.46, fomele de und@ pentru prescrierea vIN, intrarea y(t) }i ie}irea x(t) din regulatorul cu histerez@ fiind redate ^n fig. 6.47.

6.6. - Aplica]ii

209

Fig. 6.46 Modulator schema pentru simulare ^n Simulink.

Fig. 6.47 Modulator forme de und@.

O schem@ practic@ de realizare a unui modulator cuprinde 3 circuite integrate LM324, ca ^n fig. 6.48. Pentru comparatorul realizat cu amplificatorul opera]ional U1A }i rezisten]ele R1, R2, R3 }i R4, se poate scrie:

210 Invertoare - 6

V6 = V12
care devine:

R4 R2 R2 1 + VIN R3 + R4 R1 R1

(6.6.1)

pentru R1 = R2 = R3 = R4 (6.6.2) Integratorul este realizat cu amplificatorul U2A, av$nd rezisten]ele R5, R6 pe intr@ri }i condensatorul C1 pe reac]ie. Constanta de timp se determin@ din func]ia de transfer a integratorului:

V6 = V12 VIN ,

V9 Z 1 = = r V6 s Z IN V9 Z = r V5 Z IN 1 sC1 1 = = R5 sR 5 C1

(6.6.3)

cu:

(6.6.4)

= R 5 C1 = 0,7

(6.6.5)

Impun$nd C1=0,1F, se ob]ine R5=7k. Comparatorul cu histerez@ este alc@tuit din amplificatorul U3A }i rezisten]ele R7, R8, R9. Banda de histerez@ se determin@ din condi]ia de egalitate a tensiunilor de intrare ^n momentul bascul@rii. Consider$nd c@ ie}irea este ^n momentul ini]ial pe nivel ridicat V12 = +V0, (valoarea tensiunii de satura]ie a circuitului U3A), se determin@ pragul de trecere pe nivel jos a ie}irii comparatorului V9 :

V10 = V9 + R 7 V9 = R7 V12 R9

V12 V9 = V11 = 0 R7 + R9 R V9 = 7 V0 R9 R7 V0 R9

(6.6.6) (6.6.7)

Similar, consider$nd V12 = -V0 se ob]ine pragul de trecere pe nivel +V0:

V9 =

(6.6.8)

6.6. - Aplica]ii

211

Fig. 6.48 Modulator - circuit pentru simulare SPice.

Se determin@ l@]imea benzii de histerez@:

Vh = V9 V9 = 2

R7 V0 R9

(6.6.9)

Din rela]ia (6.6.9), pentru Vh=2V, rezult@ R9=14R7. Stabilind R7=1k, rezult@ R9=14k }i R8=0,93k . S@ se determine unghiurile de comuta]ie pentru comanda unui 3. invertor monofazat ^n semipunte (fig. 6.49), astfel ^nc$t amplitudinea fundamentalei tensiunii de ie}ire, s@ ^ndeplineasc@ condi]ia:

/ Vd = 0,8 V0 1 2
iar din tensiunea de ie}ire s@ fie eliminate armonicile de ordin 5 }i 7. Sarcina invertorului este aceea}i ca la problema 1, factorul de modulare ^n amplitudine fiind ma=0,8, iar frecven]a fundamentalei tensiunii aplicat@ sarcinii este f=40Hz. Se cere s@ se realizeze simularea ^n Spice a invertorului cu unghiurile de comuta]ie determinate corespunz@tor. Se vor studia rezultatele ob]inute prin analiza Fourier a tensiunii de ie}ire.

212 Invertoare - 6 Solu]ie:

Amplitudinea tensiunii pe sarcin@, corespunz@toare frecven]ei de 40Hz, se determin@ ca la aplica]ia 1:

40 V S = 2 220 = 248,9 [ V] 1 50 2 V0 1 ma

Tensiunea necesar@ aliment@rii invertorului se determin@ din rela]ia (6.2.3):

Vd =

= 622,25 [ V]

Pornind de la sistemul de ecua]ii (6.2.28), la care se adaug@ ecua]ia corespunz@toare fundamentalei (6.2.31), se ob]in prin rezolvare ^n MathCad solu]iile de mai jos (unghiurile de comuta]ie 1, 2, 3 (Cap.6.2.3) s-au notat, pentru simplificare, cu a1, a2, a3):
c 180 a 1 c d 4

c = 57.296 Solu]ia ini]ial@: a1 a2 a3 20. a 29. a 40. a

a = 0.017

d = 1.273

a1 = 0.349 a2 = 0.506 a3 = 0.698

Se rezolv@ sistemul de ecua]ii: Given d. ( 1 2. cos ( a1 ) 2. cos ( a2 ) 2. cos ( a3 ) ) 0.8

( cos ( 5. a1 ) ( cos ( 7. a1 ) a1r a2r a3r

cos ( 5. a2 ) cos ( 7. a2 )

cos ( 5. a3 ) ) 0.5 cos ( 7. a3 ) ) 0.5 a1g a1r a2r . c a3r

Find( a1 , a2 , a3 )

a2g a3g

6.6. - Aplica]ii

213

Solu]ia ^n radiani a1r = 0.32 a2r = 0.646 a3r = 0.846

Solu]ia ^n grade hexagesimale a1g = 18.35 a2g = 37.031 a3g = 48.448

*Eliminarea armonicilor 5 }i 7 din tensiunea de ie}ire a unui invertor monofazat ^n semipunte. .param FREQ=40Hz, PER={1/FREQ}, PW={PER/2}, PI=3.141592654 .param TD1={PER/3}, TD2={2*PER/3} .param a1={18.35*per/360}, a2={37*per/360} a3={48.45*per/360} .param a1p={pw-a1}, a2p={pw-a2}, a3p={pw-a3} *comanda Vpa 61 0 pulse(-1 1 0 0 0 {pw} {per}) rvpa 61 0 1meg vp1a 62 0 pulse(-1 1 {a1} 0 0 {pw} {per}) rvp1a 62 0 1meg Vp2a 63 0 pulse(-1 1 {a2} 0 0 {pw} {per}) rvp2a 63 0 1meg Vp3a 64 0 pulse(-1 1 {a3} 0 0 {pw} {per}) rvp3a 64 0 1meg vp1ap 65 0 pulse(-1 1 {a1p} 0 0 {pw} {per}) rvp1ap 65 0 1meg Vp2ap 66 0 pulse(-1 1 {a2p} 0 0 {pw} {per}) rvp2ap 66 0 1meg Vp3ap 67 0 pulse(-1 1 {a3p} 0 0 {pw} {per}) rvp3ap 67 0 1meg e1 68 0 value={(v(61)-v(62)+V(63)-v(64)+v(65)-v(66)+v(67))*(-1)} e2 69 0 value={(-1)*V(68)} *invertor sw1 1 23 68 0 sbreak d1 23 1 dbreak sw2 23 10 69 0 sbreak d2 10 23 dbreak *masina de c.a. ra 23 24 2 la 24 25 10m ic=-7.07A ve 25 0 sin(0 206.7 40 0 0 -4.55) * Vd1 1 0 311.12 Vd2 0 10 311.12

214 Invertoare - 6 .model dbreak d (is=1e-6 cjo=0.001fF rs=0.01) .model sbreak vswitch (ron=0.01, voff=0, von=1, roff=1e6) .TRAN 10u 25m 0 50u UIC .FOUR 40 9 V(23) i(la) .probe .end In figurile 6.50, 6.51 este prezentat@ forma de und@ a tensiunii pe sarcin@ }i spectrul armonic ^n plaja 0-1kHz.
1

Vd/2

+ _

68

sw1

d1 i0 La Ra

23

25

Vd/2

+ _
10

69

sw2

d2 v0

24

ve

Fig. 6.49 Invertor monofazat ^n semipunte.

Fig. 6.50 Tensiunea de ie}ire a invertorului monofazat ^n semipunte.

6.6. - Aplica]ii

215

Fig. 6.51 Spectrul armonic al tensiunii de ie}ire ob]inut prin eliminarea armonicilor de ordin 5 }i 7.

S@ se alc@tuiasc@ programul pentru simularea unui invertor trifazat 4. alimentat de la re]eaua de c.a. cu ViL=380V/50Hz printr-un redresor necomandat ^n punte complet@, av$nd ca sarcin@ un motor trifazat cu datele: VN=380V, fN=50Hz, rezisten]a, respectiv inductan]a ^nf@}ur@rii unei faze Ra=2, La=10mH. Comanda invertorului se face utiliz$nd tehnica PWM sinusoidal@, cu factorii de modulare ^n amplitudine ma=0,95 }i ^n frecven]@ mf=15, la un curent de faz@ I0f=10A }i cos=0,866. Solu]ie:

Pentru factorul de modulare ^n amplitudine considerat, se calculeaz@ tensiunea aplicat@ sarcinii, respectiv frecven]a acesteia. Tensiunea din circuitul intermediar este:

Tensiunea de linie aplicat@ sarcinii pentru ma = 0,95 se ob]ine din (6.3.2):


' ( VAB ) 1 = 0,612 m a Vd = 299,18 [ V]

6 = 3 6 V = 2,339 V = 514,6 [ V] Vd = 2 ViL if if 6 sin

Tensiunea de faz@ ^n acest caz este:

216 Invertoare - 6
' ( VA )1 =

2 299,18 = 244,28 [ V] 3

Frecven]a fundamentalei tensiunii care se aplic@ sarcinii este:

f=

' ( VAB )1 299,18 fN = 50 = 39,36 [ Hz] 380 VN

Cu aceste m@rimi, urm$nd ra]ionamentul de la aplica]ia 1, se determin@ tensiunea indus@ ca amplitudine }i faz@, ^n regim de motor:

(V e )1

= (V A

)1 ( R a

+ jX a ) (I 0 )1
0

(V e )1 = 244,28(2 + j2 39,36 0,01) 14,14 e j30


2 ) 3 6 2 ) 3

Se ob]ine setul de m@rimi sinusoidale care constituie datele de plecare la realizarea programului (=1, 2, 3):

i 0 =14,14 sin(2 39,36 t ( 1)

v = 244,28 sin(2 39,36 t ( 1) v e = 202,93 sin(2 39,36 t ( 1)


Re

2 0,079) 3

jXa(I0)1 (VA)1 Ra(I0)1 (Ve)1

(I0)1
Fig. 6.52 Diagrama fazorial@ a ma}inii de induc]ie pentru regimul de motor.

6.6. - Aplica]ii

217

Invertor trifazat de tensiune cu comanda PWM sinusoidala (fig. 6.53) * .lib pwr_elec.lib *alimentare V_d 13 0 514.6V *comanda PWM sin V_V4 14 0 SIN 0 0.95 39.36 0 0 0 V_V5 15 0 SIN 0 0.95 39.36 0 0 -120 V_V6 16 0 SIN 0 0.95 39.36 0 0 -240 R_R8 0 14 1meg R_R9 0 15 1meg R_R10 0 16 1meg V_V7 17 0 PULSE (-1 1 0.3m 0.55m 0.55m 0.11m 1.21m) R_R11 17 0 1meg E_E9 18 0 TABLE { V(19, 0) } ( (-1,-1) (-0.005,-1)(0,0)(0.005,1)(1,1) ) E_E10 20 0 TABLE { V(21, 0) } ( (-1,-1) (-0.005,-1)(0,0)(0.005,1)(1,1) ) E_E11 30 0 TABLE { V(22, 0) } ( (-1,-1) (-0.005,-1)(0,0)(0.005,1)(1,1) ) E_DIFF1 22 0 VALUE {V(14,17)} E_DIFF2 19 0 VALUE {V(15,17)} E_DIFF3 21 0 VALUE {V(16,17)} E_GAIN1 31 0 VALUE {-1 * V(30)} E_GAIN2 32 0 VALUE {-1 * V(18)} E_GAIN3 33 0 VALUE {-1 * V(20)} R_R15 0 30 1meg R_R16 0 18 1meg R_R17 0 20 1meg *invertor D_D7 23 13 Dbreak C_SN7 23 110 0.1u R_SN7 110 13 1k D_D8 0 23 Dbreak C_SN8 0 111 0.1u R_SN8 111 23 1k D_D9 0 24 Dbreak C_SN9 0 112 0.1u R_SN9 112 24 1k D_D10 24 13 Dbreak C_SN10 24 113 0.1u R_SN10 113 13 1k D_D11 25 13 Dbreak C_SN11 25 114 0.1u

218 Invertoare - 6 R_SN11 114 13 1k D_D12 0 25 Dbreak C_SN12 0 115 0.1u R_SN12 115 25 1k *dispozitive de comutatie invertor S_S2 23 116 31 0 Sbreak D_S2 116 0 Dbreak RS_S2 31 0 1G S_S1 13 115 30 0 Sbreak D_S1 115 23 Dbreak RS_S1 30 0 1G S_S3 13 117 18 0 Sbreak D_S3 117 24 Dbreak RS_S3 18 0 1G S_S4 24 118 32 0 Sbreak D_S4 118 0 Dbreak RS_S4 32 0 1G S_S5 13 119 20 0 Sbreak D_S5 119 25 Dbreak RS_S5 20 0 1G S_S6 25 120 33 0 Sbreak D_S6 120 0 Dbreak RS_S6 33 0 1G *motor de c.a. L1 23 26 10mH IC=-7.07A L2 24 27 10mH IC=-7.07A L3 25 28 10mH IC=14.14A R1 26 39 2 R2 27 40 2 R3 28 41 2 ve1 39 42 sin(0 202.93 39.36 0 0 -4.566) ve2 40 42 sin(0 202.93 39.36 0 0 -124.566) ve3 41 42 sin(0 202.93 39.36 0 0 -244.566) .model Dbreak d(rs=0.001, cjo=0.001, is=.001) .model Sbreak vswitch(voff=0, ron=0.01) .TRAN 1m 0.03 0 20u UIC .probe .end Forma de und@ a tensiunii de faz@ se reg@se}te ^n figura 6.23.

6.6. - Aplica]ii

219

Fig. 6.53 Invertor PWM cu comand@ sinusoidal@.

220 Invertoare - 6 Pentru un ansamblu invertor - sarcin@ ca ^n aplica]ia 4, se cere 5. realizarea comenzii invertorului prin controlul curentului de sarcin@, cu ajutorul regulatoarelor cu histerez@. Forma prescris@ a curentului prin fazele ma}inii este definit@ prin:

i 0 =14,14 sin(2 39,36 t ( 1)

2 ) 3 6

^n care = 1,2,3. Banda de histerez@ a regulatoarelor se stabile}te la -1V - +1V. Solu]ie: Invertor de tensiune cu reglarea curentului prin sarcina (fig. 6.54) * .lib pwr_elec.lib Vd 13 0 514.6V * Dispozitive de comutatie S2 23 0 31 0 Sbreak RS_S2 31 0 1G S1 13 23 30 0 Sbreak RS_S1 30 0 1G S3 13 24 18 0 Sbreak RS_S3 18 0 1G S4 24 0 32 0 Sbreak RS_S4 32 0 1G S5 13 25 20 0 Sbreak RS_S5 20 0 1G S6 25 0 33 0 Sbreak RS_S6 33 0 1G * Diode protectie D7 23 13 Dbreak D8 0 23 Dbreak D9 0 24 Dbreak D10 24 13 Dbreak D11 25 13 Dbreak D12 0 25 Dbreak * Masina de c.a. L1 23 26 10mH IC=-7.07A L2 24 27 10mH IC=-7.07A

6.6. - Aplica]ii

221

L3 25 28 10mH IC=14.14A R1 26 39 2 R2 27 40 2 R3 28 41 2 Ve1 39 42 sin (0 202.93 39.36 0 0 - 4.56) Ve2 40 43 sin (0 202.93 39.36 0 0 -124.56) Ve3 41 44 sin (0 202.93 39.36 0 0 -244.56) * Senzori de curent vsens1 42 45 0V vsens2 43 45 0V vsens3 44 45 0V * Prescrieri de crt. vrefi1 60 0 sin(0 14.14 39.36 0 0 -30) rrefi1 60 0 1meg vrefi2 70 0 sin(0 14.14 39.36 0 0 -150) rrefi2 70 0 1meg vrefi3 80 0 sin(0 14.14 39.36 0 0 -270) rrefi3 80 0 1meg * Comparatoare cu histereza edif1 61 0 value {i(vsensx)-v( 60)} xchys1 61 30 comphys params: vhys=2v ic_sw=11V edif2 71 0 value {i(vsensy)-v( 70)} xchys2 71 18 comphys params: vhys=2v ic_sw=-11V edif3 81 0 value {i(vsensz)-v( 80)} xchys3 81 20 comphys params: vhys=2v ic_sw=11V E_GAIN1 31 0 VALUE {-1 * V( 30)} E_GAIN2 32 0 VALUE {-1 * V( 18)} E_GAIN3 33 0 VALUE {-1 * V( 20)} * .model Dbreak d (rs=0.001,cjo=0.001,is=.001) .model Sbreak vswitch(voff=-1,ron=0.01) .options abstol=0.001,reltol=0.005,vntol=0.001 .TRAN 10u 30m 0 10u UIC .probe .end Formele de und@ pentru tensiunea de faz@ }i curentul de faz@ sunt prezentate ^n figura 6.55.

222 Invertoare - 6

Fig. 6.54

Invertor PWM cu regulatoare de curent cu histerez@.

6.6. - Aplica]ii

223

v f1 = V (2 3 )-V (4 5 ) v e1 = V (3 9 )-V (4 2 ) 5 i 1 = 5 I(L 1 )

2h

Fig. 6.55 Formele de und@ pentru m@rimile de faz@ ale unui motor alimentat prin invertor care realizeaz@ controlul curentului prin sarcin@.

S@ se analizeze con]inutul de armonici al tensiunii de la ie}irea unui 6. invertor trifazat ^n punte, care alimenteaz@ un motor trifazat cu urm@toarele caracteristici: tensiunea nominal@ VN = 380V fN = 50Hz, rezisten]a ^nf@}ur@rii Ra = 2, inductan]a La = 10mH. Func]ionarea are loc la un factor de putere cos = 0,866 }i curent efectiv prin sarcin@ I0 = 10A. Unghiurile de comuta]ie determinate pentru eliminarea armonicilor de ordin 5 }i 7 }i un factor de modulare ^n amplitudine stabilit, ma=0,95, sunt: 1=15,78O, 2=37,68O, 3=45,4O (notate a1, a2, a3 ^n fi}ierul Spice). Alimentarea invertorului se face de la re]eaua de c.a. cu VL = 380V/50Hz, printr-un redresor necomandat cu p=6 pulsuri. Solu]ie: Determinarea m@rimilor necesare simul@rii se face urm$nd ra]ionamentul de la aplica]ia 4, rezultatele fiind prezentate ^n fig. 6.56 - 6.58. Eliminarea armonicilor 5 }i 7 in invertor trifazat de tensiune * .param FREQ=39.36Hz, PER={1/FREQ}, PW={PER/2}, PI=3.141592654 .param TD1={PER/3}, TD2={2*PER/3} .param a1={1*per/360}, a2={16*per/360}, a3={22*per/360} .param a1p={pw-a1}, a2p={pw-a2}, a3p={pw-a3}

224 Invertoare - 6 *comanda faza A va 61 0 pulse(-1 1 0 0 0 {pw} {per}) rva 61 0 1meg v1a 62 0 pulse(-1 1 {a1} 0 0 {pw} {per}) r1a 62 0 1meg v2a 63 0 pulse(-1 1 {a2} 0 0 {pw} {per}) rv2a 63 0 1meg v3a 64 0 pulse(-1 1 {a3} 0 0 {pw} {per}) rv3a 64 0 1meg v1ap 65 0 pulse(-1 1 {a1p} 0 0 {pw} {per}) rv1ap 65 0 1meg v2ap 66 0 pulse(-1 1 {a2p} 0 0 {pw} {per}) rv2ap 66 0 1meg v3ap 67 0 pulse(-1 1 {a3p} 0 0 {pw} {per}) rv3ap 67 0 1meg ea 68 0 value={(v(61)-+v(62)+V(63)-v(64)+v(65)-v(66)+v(67))*(-1)} eap 69 0 value={-1*v(68)} *comanda faza B vb 71 0 pulse(-1 1 {td1} 0 0 {pw} {per}) rvb 71 0 1meg vb1 72 0 pulse(-1 1 {a1+td1} 0 0 {pw} {per}) rvb1 72 0 1meg v2b 73 0 pulse(-1 1 {a2+td1} 0 0 {pw} {per}) rv2b 73 0 1meg v3b 74 0 pulse(-1 1 {a3+td1} 0 0 {pw} {per}) rv3b 74 0 1meg v1bp 75 0 pulse(-1 1 {a1p+td1-per} 0 0 {pw} {per}) rv1bp 75 0 1meg v2bp 76 0 pulse(-1 1 {a2p+td1-per} 0 +0 {pw} {per}) rv2bp 76 0 1meg v3bp 77 0 pulse(-1 1 {a3p+td1-per} 0 +0 {pw} {per}) rv3bp 77 0 1meg eb 78 0 value={(v(71)-v(72)+v(73)-+v(74)+v(75)-v(76)+v(77))*(-1)} ebp 79 0 value={-1*v(78)} *comanda faza C vc 81 0 pulse(-1 1 {td2} 0 0 {pw} +{per}) rvc 81 0 1meg vc1 82 0 pulse(-1 1 {a1+td2} 0 0 +{pw} {per}) rvc1 82 0 1meg v2c 83 0 pulse(-1 1 {a2+td2} 0 0 +{pw} {per}) rp2c 83 0 1meg

6.6. - Aplica]ii

225

v3c 84 0 pulse(-1 1 {a3+td2} 0 0 +{pw} {per}) rv3c 84 0 1meg v1bc 85 0 pulse(-1 1 {a1p+td2-per} 0 +0 {pw} {per}) rv1cp 85 0 1meg v2cp 86 0 pulse(-1 1 {a2p+td2-per} 0 +0 {pw} {per}) rv2cp 86 0 1meg v3cp 87 0 pulse(-1 1 {a3p+td2-per} 0 +0 {pw} {per}) rv3cp 87 0 1meg ec 88 0 value={(v(81)-v(82)+v(83)-+v(84)+v(85)-v(86)+v(87))*(-1)} ecp 89 0 value={-1*v(88)} *Invertor sw1 1 23 68 0 sbreak d1 23 1 dbreak sw2 23 0 69 0 sbreak d2 0 23 dbreak sw3 1 24 78 0 sbreak d3 24 1 dbreak sw4 24 0 79 0 sbreak d4 0 24 dbreak sw5 1 25 88 0 sbreak d5 25 1 dbreak sw6 25 0 89 0 sbreak d6 0 25 dbreak *Sarcina ra 23 33 2 rb 24 44 2 rc 25 55 2 la 33 34 10m ic=-7.07 lb 44 45 10m ic=-7.07 lc 55 56 10m ic=14.14 vea 34 60 sin(0 202.93 39.36 0 0 -4.56) veb 45 60 sin(0 202.93 39.36 0 0 -124.56) vec 56 60 sin(0 202.93 39.36 0 0 -244.56) * Vd 1 0 514.6V .model dbreak d (is=1e-6, cjo=0.001fF, rs=0.01) .model sbreak vswitch (ron=0.01,voff=0, von=1, roff=1e6) .TRAN 30u 50.8m 0 10u UIC .FOUR 39.36 9 V(23,24) V(23) i(la) .probe .end

226 Invertoare - 6

Fig. 6.56 Tensiunea de faz@ }i curentul prin sarcin@.

Fig. 6.57 Eliminarea armonicilor de ordin 5 }i 7 din tensiunea de faz@ a invertorului trifazat.

6.6. - Aplica]ii

227

Fig. 6.58 Eliminarea armonicilor de ordin 5 }i 7 din tensiunea de linie a invertorului trifazat.

Bibliografie:

1. Ioachim Holtz - Pulse Width Modulation - A Survey. IEEE-IE, nr. 5, 1992, pg. 410-420; 2. N. Mohan, T.M. Undeland, W.P. Robbins - Power Electronics: Converters, Applications and Design. John Wiley & Sons, 1994; 3. B.K. Bose - Modern Power Electronics; Evolution, Technology and Applications. IEEE Press, New York, 1992; 4. B.K. Bose - Power Electronics and Variable Frequency Drives. IEEE Press, New York, 1996; 5. Ahmet M. Hava, Seung-Ki Sul, Russel J. Kerkman, Thomas A. Lipo Dynamic Overmodulation Characteristics of Triangle Intersection PWM Methods - IEEE Industry Application Society Annual Meeting New Orleans, Louisiana, oct. 5-9 1997;

228 Invertoare - 6 6. T.C. Green, B.W. Williams - Spectra of Delta-Sigma Modulated Inverters: An Analitycal Treatment. IEEE Transaction on Power Electronics vol. 7, nr. 4, oct. 1992; 7. R. Ripeanu, O. Chirica, s.a. - Circuite integrate analogice. Ed. Tehnica, Bucuresti, 1983; 8. H.S. Patel, R.G. Hoft - Generalized Techniques of Harmonic Elimination and Voltage Control in Thyristor Inverters: Part I. Harmonic Elimination. IEEE Transactions on Industry Application, mai/iunie 1973; 9. P.N. Enjeti, P.D. Ziogas, J.F. Lindsay - Programmed PWM Techniques to Eliminate Harmonics: A Critical Evaluation. IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 26, nr. 2, martie/aprilie 1990; 10. R. Marschalko - Convertoare de c.a./c.c. cu modulare in durata a impulsurilor .- Ed. Mediamira, Cluj-Napoca, 1997; 11. Betz, B.J. Cook A Digital Current Controller for Three Phase Voltage Source Inverters Tehnical Report: EE9702; 12. Sidney Robert Bowes Advanced Regular-Sampled PWM Control Techniques for Drives and Static Power Converters - IEEE Trans. on I.E., vol.42, no.9, aug. 1995; 13. I. Boldea, S.A. Nasar - Vector Control of A.C. Drives. C.R.C. Press, Boca Raton, U.S.A., 1992; 14. * * * - Direct Torque Control - the worlds most advanced A.C. drive technology. Technical guide no.1, ABB Industry Oy, Helsinki;

15. A. Trzynadlowski, F. Blaabjerg, J. K. Pedersen, R. L. Kirlin, S. Legowski Random pulse width modulation technique for converter fed drive systems - A rewiew - IEEE Trans. on I.A., vol.30, no.5, Sept./Oct.1994; 16. R. Lynn, S. Kwok, S. Legowski, A.M. Trzynadlowski - Power spectra of a PWM Inverter with randomized pulse position - IEEE Trans. on Power Electronics, vol.9, no.5, Sept. 1994;

6.6. - Aplica]ii

229

17. D. Stone, B. Chambers, D. Howe - Randon carrier frequiency modulation of PWM waweforms to ease EMC problems in switched mode power supplies - IEEE Calogue no. 95TH8025, 1995; 18. S. Bolognani, R. Conton, M. Zigliotto - Experimental Analysy\is of the EMI reduction in PWM inverters using random space vector modulation - IEEE Catalogue; 1996; 19. S.Y.R. Hui, I. Oppermann, S. Sathiakumar - Microprocessor based random PWM schemes for d.c.-a.c. power conversion - IEEE Trans. on Power Electronics, vol.12, no.2, March 1997; 20. H. Zhang, A. von Jouanne - Multilevel PWM inverter schemes to eliminate common-mode voltages - Power Electronics Laboratory Department of Electrical and Computer Engineering, Oregon State University, Corvallis; 21. N. Mohan - Power Electronics: Computer Simulation, Analysis and Education Using PSpice. Minnesota Power Electronics Research & Education University Station, 1993;

7.
INTERFA[AREA CU RE[EAUA
7.1 No]iuni de compatibilitate electromagnetic@
7.1.1 Regimul deformant
Pentru un consumator electric oarecare, se define}te ca regim deformant cazul n care una sau ambele m@rimi care i caracterizeaz@ func]ionarea - tensiunea la borne }i curentul de intrare - sunt nesinusoidale. In general, o m@rime deformat@ (cvasisinusoidal@) con]ine o component@ fundamental@, dominant@, peste care se suprapun armonici superioare nedorite, de diferite frecven]e }i cu amplitudini mai mici dect cea a fundamentalei. Situa]ia general@ este atunci cnd, att tensiunea ct }i curentul, sunt nesinusoidale:

v(t) = V0 + i(t) = I0 +

V
=1 m

sin( t + )

(7.1.1) (7.1.2)

I
=1

sin( t + )

In electronica de putere, aceast@ situa]ie se ntlne}te frecvent; un exemplu este alimentarea unei ma}ini electrice de c.a. de la un invertor de tensiune - formele de und@ specifice fiind prezentate ^n Capitolul 6 Invertoare. In regim deformant se definesc: 1. Puterea aparent@ S [VA]:

S = VI =

(V + V )(I + I )
2 0 2 2 0 2 =1 =1 T T

(7.1.3)

2. Puterea activ@ P [W]:

1 1 P = p(t)dt = v(t) i(t)dt T0 T 0

(7.1.4)

7.1 - No]iuni de compatibilitate electromagnetic@

231

P = V0 I0 + V I cos
=1

(7.1.5)

3. Puterea reactiv@ Q [VAr]:

Q =

V
=1

I sin

(7.1.6)

4. Puterea deformant@ D [VAd]:

D =

2 2 2 S -P -Q

(7.1.7)

5. Puterea complementar@ PC [VA]:

PC =

2 Q + D2 = S2 P2

(7.1.8)

6. Factorul de putere FP:

FP =

P S

(7.1.9)

Importan]a factorului de putere rezid@ n faptul c@ indic@ eficien]a cu care consumatorul utilizeaz@ puterea aparent@ furnizat@ de re]ea. Ideal, factorul de putere ar trebui s@ fie FP = 1 pentru ca ^n re]ea curentul }i implicit pierderile s@ fie minime. Prezint@ interes cazul, frecvent ^nt$lnit ^n practic@, ^n care tensiunea este sinusoidal@ }i curentul este deformat:

v(t) = Vm sin(t + ) i(t) = I0 +

(7.1.10) (7.1.11)

I
=1

sin( t + )

Aceasta este situa]ia aliment@rii unui consumator deformant de la o re]ea puternic@ de tensiune sinusoidal@ (re]eaua industrial@); un exemplu este redresorul clasic alimentat de la re]ea. Puterile activ@ }i reactiv@ se transmit doar prin intermediul fundamentalei curentului iar cea deformant@ prin intermediul reziduului deformant:

P = VI1 cos 1 Q = VI1 sin 1

(7.1.12) (7.1.13)

232 Interfa]area cu re]eaua - 7

D =

V I
=2

2 2

2 2 2 2 V (I2 + I3 + I4 +...) = VId

(7.1.14)

n care Id este valoarea efectiv@ a curentului rezidual deformant. Factorul de putere este definit prin:

FP =

VI1 cos 1 I I = 1 cos 1 = 1 DPF VI I I

(7.1.15)

n care DPF = cos1 este factorul de putere al fundamentalei (displacement power factor). Distorsiuni puternice ^n forma de und@ a curentului determin@ sc@derea lui I1 }i astfel reducerea factorului de putere. Dac@ THDi este factorul de distorsiune armonic@ n curent:

THDi =

Id = I1 DPF

I 2 =2 I1

(7.1.16)

atunci factorul de putere al consumatorului este:

FP =

1 + THD2 i

(7.1.17)

7.1.2 Interferen]a electromagnetic@


O mare parte din echipamentele electrice sunt generatoare de regim deformant }i produc@toare de perturba]ii electromagnetice. De asemenea, exist@ diverse surse naturale, unele deosebit de puternice (ex. desc@rc@rile electrice) generatoare de zgomot electromagnetic. Toate aceste perturba]ii se transmit c@tre consumatorii electrici prin conduc]ie electric@ }i prin radia]ie electromagnetic@, iar mediul ^n care se transmit }i se fac sim]ite acestea se nume}te mediu electromagnetic. Toate convertoarele statice sunt generatoare de regim deformant; formele lor de und@ con]in armonici superioare cu nivele energetice semnificative. Func]ionarea n acest regim produce distorsionarea formei de und@ a tensiunii re]elei. Schema de principiu care ilustreaz@ acest fenomen este prezentat@ n fig. 7.1. Datorit@ impedan]ei re]elei Zr = Rr+jLr diferit@ de zero, distorsiunile prezente n forma de und@ a curentului au ca efect deformarea undei tensiunii n nodul A, unde apar armonicile n tensiune:

7.1 - No]iuni de compatibilitate electromagnetic@

233

V =

2 (R 2 r + ( Lr ) ) I L r I ,

>1

(7.1.18)

a c@ror m@rime procentual@ raportat@ la valoarea efectiv@ a fundamentalei V este:

V [% ] =

V I 100 = 100 V Isc

(7.1.19)

n care Isc = V/Zr este curentul de scurtcircuit al re]elei n nodul A }i Zr = Lr impedan]a re]elei (ob]inut@ cu Rr << Lr). In acest fel, consumatorii nedeforman]i conecta]i n nodul A sunt nc@rca]i, prin intermediul armonicilor de tensiune, cu o putere deformant@ pe care nu o consum@. Consumatorul deformant determin@ reducerea calit@]ii puterii vehiculate }i poate produce func]ionarea incorect@ a altor consumatori }i a re]elei. Principalele efecte negative care apar n acest fel sunt: - cre}terea pierderilor n re]ea; - m@rirea puterii aparente S a receptoarelor datorit@ deform@rii tensiunii, deci reducerea randamentului }i a factorului de putere; - supra^nc@lziri nedorite; - supratensiuni datorate unor rezonan]e accidentale;

i(t) consumator deformant re\ea Zr A

V=V1

al\i consumatori

Fig. 7.1 Consumatorul deformant.

- erori n func]ionarea sistemelor de m@sur@ }i control; - erori n func]ionarea sistemelor de protec]ie;

234 Interfa]area cu re]eaua - 7 - perturba]ii electromagnetice datorate armonicilor de frecven]e nalte; - interferen]e electromagnetice cu sistemele de telecomunica]ii, cu sistemele de calcul }i cu alte echipamente care func]ioneaz@ la frecven]e ridicate etc. Convertoarele statice sunt utilizate cel mai des ca echipamente intermediare ntre un consumator }i re]eaua industrial@ de c.a. Redresoarele mono sau trifazate absorb din re]ea curent distorsionat }i func]ioneaz@ cu factor de putere redus. Curentul vehiculat de un redresor clasic are n componen]@ armonici de frecven]e joase cu amplitudini relativ mari. Invertoarele }i convertoarele c.c. - c.c. injecteaz@ n re]elele de alimentare curen]i deforma]i cu con]inut ridicat n armonici cu frecven]e ^nalte care pot produce perturba]ii electromagnetice }i interferen]e cu al]i utilizatori electrici. Acest zgomot de frecven]e ^nalte se transmite cu u}urin]@ prin radia]ie }i afecteaz@ echipamentele electrice aflate ^n vecin@tate. Aceste efecte nedorite impun reducerea distorsiunilor din formele de und@ ale curen]ilor }i tensiunilor din re]elele de distribu]ie a energiei electrice, ^mbun@t@]irea func]ion@rii consumatorilor deforman]i }i protec]ia instala]iilor ^mpotriva zgomotului electromagnetic.

7.1.3 Compatibilitatea electromagnetic@


Compatibilitatea electromagnetic@ (EMC) reprezint@ ansamblul regulilor }i condi]iilor pe care trebuie s@ le indeplineasc@ un utilizator electric pentru a func]iona corect ^n mediul electromagnetic }i pentru a nu perturba al]i utilizatori, ^ntr-un cuv$nt pentru a fi compatibil electromagnetic. Cele mai importante standarde interna]ionale care reglementeaz@ caracteristicile de calitate a puterii sunt [1]: 1. EN 50 006 "The Limitations of Disturbances in Electricity Supply Networks caused by Domestic and Similar Appliances Equiped with Electronic Devices", standard european elaborat de CENELEC. 2. IEC Norm. 555-3, normativ elaborat de CEI. 3."IEEE Guide for Harmonic Control and Reactive Compensation of Static Power Converters", ANSI/IEEE standard 519-1992. Aceste standarde specific@ limite pentru calitatea curentului la consumatori, precum }i pentru calitatea tensiunii furnizat@ acestora de c@tre produc@tori (tabelul 7.1).
Tab. 7.1 Calitatea tensiunii furnizat@ consumatorilor

7.1 - No]iuni de compatibilitate electromagnetic@

235

V Vn/V [%] THDn

2,3 - 69 [kV] 3,0 5,0

69 - 138 [kV] 1,5 2,5

> 138 [kV] 1,0 1,5

Pe plan european, regulile de compatibilitate electromagnetic@ sunt reglementate prin trei directrive elaborate de Consiliul Europei [4]: 1. Machinery Directive (89/392/EEC modificat@ de 91/368/EEC, 93/44/EEC }i 93/68/EEC) bazat@ pe standardele EN 60204-1 }i aplicabil@ de la 01.01.1995. Directiva se refer@ la toate combina]iile de componente cuplate mecanic unde cel pu]in o parte este ^n mi}care }i care dispun de echipamentul de alimentare }i comand@ necesar. Produc@torii de astfel de sisteme au urm@toarele obliga]ii: s@ realizeze Fi}a Tehnic@ a produsului, s@ aplice standardele corespunz@toare }i s@ emit@ o Declara]ie de Incorporare. Nu se emite Declara]ie de Conformitate }i nu se aplic@ marca CE. 2. Low Voltage Directive (73/23/EEC modificat@ de 93/68/EEC) bazat@ pe standardele EN 60204-1, EN 60529, EN 60146-1-1, EN 60146-1-3 etc. }i aplicabil@ de la 01.01.1997. Directiva se refer@ la toate echipamentele electrice cu tensiuni nominale ^n gama 50V - 1kV c.a. }i 75V - 1,5kVc.c. Scopul directivei este de a asigura protec]ia echipamentelor ^mpotriva perturba]iilor electrice, mecanice, a focului }i a radia]iilor. Produc@torii acestor sisteme au urm@toarele obliga]ii: s@ realizeze Fi}a Tehnic@ a produsului, s@ aplice standardele corespunz@toare, s@ emit@ o Declara]ie de Conformitate }i s@ aplice marca CE pe podusul final. 3. EMC Directive (89/336/EEC modificat@ de 91/263/EEC, 92/31/EEC }i 93/68/EEC) bazat@ pe standardele EN 50081-1 }i -2, EN 50082-1 }i -2 }i aplicabil@ de la 01.01.1996. Inten]ia directivei este de a asigura compatibilitatea electromagnetic@ cu alte produse }i sisteme }i impune ca emisiile unui sistem s@ fie destul de sc@zute pentru a nu dep@}i nivelele de imunitate electromagnetic@ ale altui sistem. Directiva reglementeaz@ dou@ aspecte: - imunitatea electromagnetic@ a unui produs; - emisiile sale electromagnetice. Produc@torii de sisteme au urm@toarele obliga]ii: - s@ realizeze Fi}a Tehnic@ a produsului sau Fi}a Tehnic@ Constructiv@; - s@ aplice standardele corespunz@toare;

236 Interfa]area cu re]eaua - 7 - s@ emit@ o Declara]ie de Conformitate }i s@ aplice marca CE pe podusul final. Marca CE - fig. 7.2 - este un sistem de autocertificare pentru identificarea echipamentelor care ^ndeplinesc condi]iile de compatibilitate electromagnetic@. Marca CE - semn@tura oficial@ a Declara]iei de Conformitate, este un simbol grafic specific }i trebuie separat@ de alte simboluri sau m@rci. Marca CE arat@ c@ produsul pe care este aplicat@ ^ndepline}te condi]iile de compatibilitate specificate ^n Directivele Low Voltage sau EMC. Produc@torul care aplic@ marca CE este obligat prin lege }i trebuie s@ fie capabil s@ dovedeasc@ autorit@]ilor validitatea ac]iunii sale. Marca CE nu este o marc@ de calitate; aceasta confirm@ numai c@ au fost luate m@surile pentru ca produsul s@ respecte condi]iile impuse de Directivele Comunit@]ii Europene specificate ^n Declara]ia de Conformitate. Marca CE trebuie aplicat@ pe toate aparatele }i sistemele care au o valoare Fig. 7.2 Marca CE. func]ional@ distinct@ pentru utilizatorul final }i care sunt plasate pe pia]@ ca o unitate comercial@ distinct@.

7.1.4 Reducerea distorsiunilor


M@surile aplicate pentru reducerea regimului deformant, pentru nl@turarea efectelor sale }i pentru protec]ia ^mpotriva perturba]iilor electromagnetice sunt: instalarea corect@, ^mp@m$ntarea, ecranarea }i filtrarea. Instalarea corect@ presupune o serie de condi]ii, dintre care se amintesc: - distan]a ^ntre cablurile de semnal }i cele de alimentare paralele cu ele s@ fie mai mare de 20 cm, iar intersec]ia ^ntre aceste cabluri s@ se fac@ ^n unghiuri de 90o; - releele, contactoarele }i alte comutatoare electromagnetice trebuie echipate cu filtre supresoare montate la bornele lor. Imp@m$ntarea corect@ presupune urm@toarele m@suri: - respectarea specifica]iilor pentru siguran]a ^mp@m$nt@rii; - folosirea ca fir de nul de protec]ie a celei mai mari zone conductoare;

7.1 - No]iuni de compatibilitate electromagnetic@

237

- toate p@r]ile sistemului de ^mp@m$ntare trebuie conectate ^mpreun@ folosind conductoare cu impedan]@ redus@ pentru toate frecven]ele; conductoarele plate au impedan]@ mult mai sc@zut@ la ^nalt@ frecven]@ dec$t cele rotunde; - conexiunile la nulul de protec]ie trebuie s@ fie c$t mai scurte; - se alege un punct central de nul la care vor fi conectate ^n stea toate conductoarele de nul provenite din sistem; ^n punctele de conexiune se va ^nl@tura vopseaua sau alte acoperiri pentru a ob]ine o rezisten]@ redus@ de contact; - conexiunile la p@m$nt trebuie verificate ^n timpul procedurilor standard de service }i ^ntre]inere. Ecranarea presupune amplasarea ecranelor electromagnetice ^n jurul sistemului pentru a opri intrarea sau ie}irea radia]iilor electromagnetice. Pentru ca un ecran s@ fie eficient este necesar@ respectarea urm@toarelor condi]ii: - toate elementele componente ale ecranului trebuie conectate ^mpreun@ pentru a forma un ecran unic; nu trebuie s@ existe ^ntreruperi ale ecranului; - ecranul trebuie conectat la nulul de protec]ie al instala]iei iar conexiunile sale trebuie s@ aib@ impedan]e mici ^n domeniul frecven]elor ^nalte; - cablurile care transmit semnale cu frecven]e ridicate trebuie s@ fie ecranate (cablu coaxial), ecranul trebuie s@ fie intact pe ^ntreaga lungime a cablului }i s@ fie conectat la p@m$nt printr-o termina]ie circular@ (360o); - un ecran amplasat ^ntre ^nf@}ur@rile unui transformator }i conectat la nulul de protec]ie realizeaz@ o ecranare foarte bun@ ^n domeniul frecven]elor radio }i o decuplare eficient@ ^ntre circuitele care func]ioneaz@ la aceste frecven]e. Filtrele sunt circuite electrice active sau pasive care realizeaz@ compensarea puterii deformante la consumator }i reduc perturba]iile produse ^n re]ea de acesta. Pentru a realiza o filtrare corect@ se recomand@ urm@toarele m@suri: - se va utiliza un filtru de bun@ calitate, montat c$t mai aproape de intrarea consumatorului deformant; dac@ distan]a dintre consumator }i filtru este mai mare de 30cm, ^ntre ele se vor monta cabluri ecranate; - ^nainte de montarea filtrului se vor ^ndep@rta vopseaua sau alte acoperiri izolatoare de pe panoul frontal ^n zona de montare; filtrul }i consumatorul se vor monta pe acela}i panou frontal sau ^n acela}i dulap; - dac@ ^ntr-o instala]ie exist@ mai mul]i consumatori deforman]i, atunci se va monta c$te un filtru pentru fiecare consumator precum }i un filtru general pe liniile de alimentare ale instala]iei.

238 Interfa]area cu re]eaua - 7 Filtrele active sunt convertoare statice care au n componen]@ dispozitive semiconductoare }i componente pasive (bobine }i condensatoare), n diverse variante constructive }i care realizeaz@ compensarea puterii deformante }i a celei reactive. Filtrele pasive sunt construite numai cu componente pasive (filtre LC). In func]ie de rolul pe care l ndeplinesc }i de modul de amplasare, aceste filtre au diferite forme }i sunt dimensionate pentru diverse benzi de trecere. Pot fi amplasate n conexiune serie sau deriva]ie, n diverse puncte ale lan]ului energetic: ntre convertor }i re]ea, ntre convertor }i sarcin@, n circuitele intermediare ale convertorului.

7.1.5 Filtre pentru circuite de c.c.


Filtrele [2] se amplaseaz@ la ie}irile surselor de c.c. - redresoare }i surse ^n comuta]ie - }i au rolul de a reduce pulsa]iile din tensiunea }i/sau curentul de ie}ire. Sunt filtre LC trece jos sau filtre rezonante pentru atenuarea unei anumite armonici. Variantele constructive uzuale sunt: filtru }i filtru . Principalele caracteristici ale filtrelor }i (fig. 7.3 }i 7.4) sunt: - coeficientul de filtrare k1:

k1~ =

V1 max V2 max V20 V10

(7.1.20)

- coeficientul de transmitere a componentei continue kcc:

k cc =
uzual, kcc = 0,91...0,99. - coeficientul de netezire knet:

(7.1.21)

k net = k cc k 1~

(7.1.22)

7.1 - No]iuni de compatibilitate electromagnetic@

239

+ L V1
Fig. 7.3 Filtru LC ^n .

+ L

+ V2
Fig. 7.4 Filtru LC ^n .

V2 V1

C1

C2

- atenuarea A [dB]:

A = 20lg

1 V1 = 20 lg k 1~ V2

(7.1.23)

Filtrul influen]eaz@ func]ionarea convertorului at$t ^n regim sta]ionar c$t }i tranzitoriu. El trebuie ales astfel ^nc$t aceast@ influen]@ s@ fie minim@. Impedan]a de ie}ire a filtrului trebuie s@ fie mic@. Pentru filtrul LC ^n (fig. 7.3) func]ion$nd cu sarcin@ rezistiv@ R, se definesc: - pulsa]ia proprie 0:

0 =
- factorul de calitate Q:

1 LC

(7.1.24)

Q =

0 L = R

L/C R

(7.1.25)

Alegerea valorilor componentelor filtrului se face pe baza rela]iei:

LC =

k1~ k1~ = 2 4 2 f12

(7.1.26)

^n care k1~ se alege conform exigen]elor sarcinii }i f1 este frecven]a fundamentalei. Parametrii inductan]ei se aleg astfel nct s@ aib@ impedan]@ mare fa]@ de componenta alternativ@ a curentului (jL > 5R, R - rezisten]a de sarcin@) }i rezisten]@ mic@ fa]@ de componenta continu@. Capacit@]ile condensatoarelor se aleg astfel nct s@ aib@ admitan]@ mare fa]@ de componenta alternativ@ a curentului (jC > 5/R) }i rezisten]@ mare fa]@ de componenta continu@. O valoare mic@ a raportului L/C reduce pulsa]iile

240 Interfa]area cu re]eaua - 7 tensiunii la ie}ire, iar o valoare mare reduce pulsa]iile curentului prin bobin@. O valoare mic@ pentru L reduce pierderile ^n rezisten]a bobinei. Pentru puteri mici se folosesc filtrele LC ^n (fig. 7.4). Acestea sunt considerate ca fiind formate dintr-un filtru C1 urmat de un filtru LC2 ^n . Capacitatea C1 a filtrului capacitiv se determin@ cu rela]ia:

C1 =

iar valorile L }i C2 se determin@ din (26) impun$nd k1~.

2 V10 V1 R

(7.1.27)

7.1.6 Filtre de re]ea pentru circuitele monofazate de c.a.


In circuitele monofazate de c.a., filtrele se amplaseaz@ ntre re]ea }i consumatorul deformant [3] }i au rolul de a reduce puterea deformant@ absorbit@ de acesta din re]ea }i de a mbun@t@]i factorul de putere. Sunt de tip LC trece jos sau trece band@ }i se conecteaz@ n serie sau n paralel cu consumatorul. Figura 7.5 prezint@ un filtru pentru frecven]e joase }i nalte ale c@rui componente sunt FFI - filtru pentru frecven]e nalte (domeniul radio) }i FTJ filtru trece jos pentru frecven]e joase. Punctul median al condensatoarelor se conecteaz@ la nulul de protec]ie }i la carcasa instala]iei. Capacit@]ile de filtraj au valori mici; reactan]a lor trebuie s@ fie mare n domeniul frecven]elor joase. In figura 7.6 se prezint@ o variant@ de filtru de re]ea cu cuplaj inductiv. Inductivit@]ile L au impedan]@ proprie mare iar cele dou@ bobine cuplate se bobineaz@ bifilar, n sensuri opuse pe acela}i miez. Condensatoarele C au reactan]@ mic@.

FFI L re\ea L C C

FTJ L1 C1 consumator

Fig. 7.5 Filtru de re]ea pentru frecven]e joase }i ^nalte.

7.1 - No]iuni de compatibilitate electromagnetic@

241

C re\ea C C1

L L C1 consumator

Fig. 7.6 Filtru de re]ea cu cuplaj inductiv.

Valorile recomandate [3] pentru inductan]e }i capacit@]i sunt: C = 2200pF 0,033F, C1 = 0,1F 2F, L = 470H 1,8mH pentru curen]i de la 0,3A la 25A. La dimensionarea filtrului trebuie evitat@ apari]ia unor rezonan]e nedorite.

7.1.7 Filtre de re]ea pentru consumatori trifaza]i


Se folosesc baterii RLC de diverse puteri conectate ntre fazele }i nulul re]elei (fig. 7.7) care au rolul de a reduce con]inutul ^n armonici din curentul absorbit }i de a cre}te factorul de putere [2]. Fiecare baterie este acordat@ pe frecven]a unei singure armonici (la rezonan]@), n a}a fel nct armonica respectiv@ este mpiedicat@ s@ treac@ spre re]ea: 2LC = 1.

R L

Fig. 7.7 Filtru trifazat RLC.

242 Interfa]area cu re]eaua - 7


R S T 3L

3 C 3 R

3 C

3 C 3 R C R

Fig. 7.8 Filtru trifazat - schema practic@.

Rezisten]a R are rolul de a amortiza curen]ii mari care apar datorit@ acestei rezonan]e. Re]eaua, prin parametrii ei, influen]eaz@ func]ionarea filtrului; dimensionarea acestuia se va face cu aten]ie, pentru evitarea altor rezonan]e nedorite. O schem@ practic@ de filtru trifazat este prezentat@ n fig. 7.8.

7.2. Redresoare cu factor de putere unitar


7.2.1. Redresoare de 1 cadran
Modelarea curentului la intrare ^n scopul ob]inerii unui factor de putere unitar }i a unei forme de und@ a acestuia c$t mai apropiat@ de sinusoid@ se poate realiza cu ajutorul unui convertor a c@rui schem@ de principiu este redat@ ^n fig. 7.9 [1]. El se compune, ^n varianta sa monofazat@, dintr-un redresor necomandat bialternan]@ }i un convertor c.c.-c.c. cresc@tor de tensiune. Utilizarea unui astfel de convertor are la baz@ urm@toarele considerente: - izolarea galvanic@ ^ntre re]ea }i sarcin@ nu este absolut necesar@;

7.2. - Redresoare cu factor de putere unitar

243

L ii ~ vi vRED iL vU

*
id T Cd

Is ic + Vd _

convertor ridic@tor
Fig. 7.9 Redresor monofazat cu factor de putere unitar.

- stabilizarea tensiunii continue la ie}ire se face la o valoare mai mare dec$t amplitudinea tensiunii alternative de alimentare datorit@ prezen]ei convertorului de c.c.-c.c. ridic@tor de tensiune; - curentul trebuie adus la factor de putere unitar (raportat la fundamental@), deci interfa]a electronic@ de putere emuleaz@ o surs@ rezistiv@ (Li = 0). Modelarea formei de und@ a curentului impune utilizarea regulatoarelor de curent }i a unei strategii de comand@ adecvate (fig. 7.10). Astfel, m@rimea prescris@ este tensiunea de la ie}ire Vd*, cu restric]ia:

Vd* > 2 Vi

(7.2.1)

unde Vi este valoarea efectiv@ a tensiunii de alimentare. Eroarea V ob]inut@ la ie}irea regulatorului de tensiune moduleaz@ ^n amplitudine un semnal ^n faz@ cu tensiunea de la intrare ^n modul, |vi(t)|. Rezultatul ob]inut reprezint@ referin]a de curent iL*(t), care se impune a fi realizat@ prin intermediul convertorului cresc@tor de tensiune, cu ajutorul unui regulator de curent ce comand@ ^n final elementul de comuta]ie T. Se consider@ tensiunea la intrare vi = ct. pe durata perioadei de lucru a convertorului t = ton + toff (t << T = perioada corespunz@toare tensiunii re]elei). Componenta I, dat@ de armonicile superioare ale curentului prin inductan]a L, este ^n acest caz:

I =

vi L

t on =

Vo v i L

t off

(7.2.2)

244 Interfa]area cu re]eaua de alimentare - 7

k!|vi(t)| Vd Vd Regulator PI
*

i L(t)

Regulator de curent

Semnal comand@ T

iL m@surat
Fig. 7.10 Schema bloc a circuitului de comand@.

Pentru o amplitudine impus@ I, rezult@ frecven]a de comuta]ie:

fc =

t on

v i (Vo v i ) 1 1 = = I L I L + t off I L Vo + vi Vo v i

(7.2.3)

Pentru o strategie de comand@ cu frecven]@ de comuta]ie constant@ fc = ct., se ob]ine:

I =

v i (Vo v i ) f c L Vo

(7.2.4)

In acest caz se poate determina maximul m@rimii I:

Vo 2 v i dI = =0 d vi f c L Vo
care rezult@ pentru:

(7.2.5)

vi =

1 Vo 2

(7.2.6)

Func]ionarea unui convertor cu modelarea curentului de intrare este caracterizat@ prin: - forme de und@ cu con]inut redus de armonici la intrare, la factor de putere unitar din punct de vedere al fundamentalei curentului; - tensiunea din circuitul intermediar, Vd, poate fi men]inut@ constant@ la varia]ii mari ^n tensiunea de alimentare.

7.2. - Redresoare cu factor de putere unitar

245

In cazul ^n care se utilizez@ un regulator de curent cu histerez@ intervin c$teva probleme specifice [5]. Astfel, la trecerea prin zero a undei tensiunii de alimentare, pentru un curent la intrare ^n faz@ cu tensiunea, este necesar@ panta dii/dt cea mai mare. Aceasta este ^ns@ greu de realizat datorit@ faptului c@ tensiunea maxim@ care poate fi aplicat@ inductan]ei L (cu tranzistorul T saturat) este nul@ la ^nceput }i apoi, pe durata unui unghi , insuficient@ (fig. 7.11). Apare astfel o distorsionare incontrolabil@ a undei curentului ^n raport cu valoarea prescris@ (fig. 7.12). Pentru determinarea unghiului se au ^n vedere urm@toarele ipoteze simplificatoare: - frecven]a de comuta]ie este suficient de mare astfel ^nc$t intervalul de histerez@ s@ fie neglijabil; - nu se iau ^n considerare armonicile superioare din tensiunea redresat@ vRED. Pentru ca sistemul s@ poat@ func]iona este necesar ca tensiunea pe sarcin@ Vd s@ ^ndeplineasc@ condi]ia:

Vd > 2 Vi

(7.2.7)

Consider$nd c@ ^n circuit nu apar pierderi de energie este valabil@, ^n valori efective, rela]ia:

Vi I i = Vd I d

(7.2.8)

din care se ob]ine valoarea efectiv@ pe care trebuie s@ o aib@ curentul la intrare }i deci curentul prescris iL* pentru regulator:

i i*i
VU realizat

VU necesar
Fig. 7.11 Forma tensiunii vU necesar@ }i real@.

[]

ii []

Fig. 7.12 Distorsionarea curentului la trecerea prin zero.

246 Interfa]area cu re]eaua de alimentare - 7

Ii =

Vd I d Vi

(7.2.9)

Se consider@ urm@toarele referin]e pentru scrierea ecua]iilor ^n m@rimi raportate:

Vb = Vi Ib =
c.a.

c.a.

(7.2.10) (7.2.11)

Vi L

La ^nceputul semiperioadei, VU }i VRED au urm@toarele valori ^n m@rimi raportate:

VU = 0 V RED = 2 sin
~

(7.2.12) (7.2.13)

Pe intervalul 0 < < , dispozitivul de comuta]ie este ]inut saturat, deci ecua]ia diferen]ial@ a circuitului este:

vi = L

di L dt

(7.2.14)

Tin$nd seama c@ la t = 0 curentul prin L este zero, expresia lui iL ^n m@rimi raportate devine:
~

i L = 2 (1 cos ); 0 < <


~ ~

(7.2.15)

Pentru restul semiperioadei ( < < ) curentul prin L este dat de rela]ia:

i L = 2 I* i sin
~

(7.2.16)

Din (7.2.15) }i (7.2.16) la = , se ob]ine valoarea unghiului :

= 2arctg I * i
rela]ie ce se poate aproxima prin:
~

[o ]

(7.2.17)

apr . = 5 + 91 I * i

[o ]

(7.2.18)

7.2. - Redresoare cu factor de putere unitar

247

Distorsiunea curentului la trecerea prin zero este cu at$t mai pronun]at@ cu c$t I*i, respectiv L sunt mai mari. Formele de und@ specifice la func]ionarea convertorului cu regulator de curent cu histerez@ sunt prezentate ^n fig. 7.13.

vi

ii

a).

i i, i i*

i i* ii

b). Fig. 7.13 a). Forma de und@ a tensiunii vi }i curentului ii ^n cazul controlului curentului prin regulator cu band@ de histerez@ constant@. b). Distorsiunea formei de und@ a curentului (detaliul A).

248 Interfa]area cu re]eaua de alimentare - 7

7.2.2. Redresoare cu circula]ie bidirec]ional@ de putere


Consumatorii ce con]in elemente ^n mi}care, cu iner]ii mari }i regimuri dinamice frecvente, sau sarcinile active (generatoare electrice), pun problema circula]iei bidirec]ionale de putere ^n raport cu sursa de alimentare. Interfa]area cu re]eaua a unor astfel de consumatori poate fi realizat@ utiliz$nd un convertor de 4 cadrane (fig. 7.14). Cu nota]iile din figur@ sunt valabile rela]iile:

v i = v conv + v L v L = Li di i dt

(7.2.19) (7.2.20)

Consider$nd tensiunea de alimentare vi sinusoidal@, fundamentala tensiunii vconv }i a curentului ii pot fi exprimate ca fazori V conv1 , respectiv I i1 . Aleg$nd ^n mod arbitrar V i ca fazor de referin]@, ( V i = Vi e j0 ), la o frecven]@ a re]elei f ( = 2f), vom avea:
o

V i = V conv1 + V L1
^n care:

(7.2.21) (7.2.22)

V L1 = jL i I i1
deci:

I i1 =

(V

V conv1 jL i

)
id

(7.2.23)

vL
Li

+ ii + vconv _ Cd vd _

vi

Fig. 7.14 Convertor bidirec]ional cu factor de putere unitar.

7.2. - Redresoare cu factor de putere unitar

249

Diagrama fazorial@ corespunz@toare ecua]iilor (7.2.21), (7.2.22) este redat@ ^n fig. 7.15. Puterea activ@ absorbit@ de convertor din re]ea este:

P = Vi I i1 cos =
deoarece

Vi2 Vconv1 sin L i Vi

(7.2.24)

VL1 cos = L i I i1 cos = Vconv1 sin


Puterea reactiv@ este pozitiv@ ^n fig. 7.15 }i dat@ de rela]ia:

(7.2.25)

Q = Vi I i1 sin =
]in$nd seama de faptul c@:

Vi2 Vconv1 cos 1 L i Vi

(7.2.26)

Vi L i I i1 sin = Vconv1 cos

(7.2.27)

Q este suma dintre puterea reactiv@ absorbit@ de convertor }i puterea reactiv@ datorat@ inductan]ei Li. Din aceste ecua]ii rezult@ c@, pentru valori ale tensiunii de alimentare vi }i inductan]ei Li date, P }i Q se modific@ control$nd amplitudinea }i faza tensiunii vconv1, men]in$nd constant@ amplitudinea curentului Ii1. In fig. 7.15 cele dou@ cercuri reprezint@ locul geometric al v$rfurilor fazorilor V conv1 }i I i1 .

Vi

V L1
I i1

V conv1
90o

Fig. 7.15 Diagrama fazorial@ - convertor bidirec]ional.

250 Interfa]area cu re]eaua de alimentare - 7 Dou@ situa]ii prezint@ interes: func]ionarea ca redresor }i ca invertor cu factor de putere unitar din punct de vedere al fundamentalei. In ambele cazuri (fig. 7.16a,b) se poate scrie:

Vconv1 = Vi2 + (L i I i1 )
Pentru func]ionarea ^ndeplineasc@ condi]ia: convertorului,

(7.2.28) Vd trebuie s@

tensiunea

Vd > 2 Vi

(7.2.29)

Comanda unui astfel de convertor este realizat@ conform schemei de principiu din fig. 7.17. Formele de und@ specifice, ob]inute utiliz$nd un regulator cu histerez@, sunt prezentate ^n fig. 7.18. Se observ@ c@ ^n acest caz nu mai apare distorsiunea de curent caracteristic@ resdresorului de 1 cadran.

Ii" =0

Vi VL Vconv" Ii" =180

Vconv" Vi VL

Fig. 7.16 a). Diagrama fazorial@ ^n regim de redresor; b). Diagrama fazorial@ pentru regimul de invertor.

k!|vi(t)|
d

Vd

Regulator PI

Regulator de curent ii m@surat

Semnal comand@ PWM

Fig. 7.17 Blocul de comand@ a convertorului bidirec]ional.

7.2. - Redresoare cu factor de putere unitar

251

vi ii

Fig. 7.18 Tensiunea }i curentul absorbit din re]ea prin convertorul bidirec]ional.

Varianta trifazat@ a acestui tip de convertor este prezentat@ ^n fig. 7.19. Modul de comand@ se realizeaz@ principial conform diagramei bloc prezentat@ ^n fig. 7.17 la convertorul monofazat. Pentru ca forma curentului de intrare s@ poat@ fi controlat@, convertorul trebuie s@ func]ioneze cu PWM ^n regim liniar (ma 1), deci trebuie s@ fie ^ndeplinit@ condi]ia (cf. rel. 6.3.2):

Vd > 1,634 VLL

(7.2.30)

id +
S R T Li

Cd
vLL

vd _

Fig. 7.19 Convertor bidirec]ional trifazat cu factor de putere unitar.

252 Interfa]area cu re]eaua de alimentare - 7 Curentul ^n circuitul intermediar este definit prin:

Id =

3Vi I i1 cos 1 Vd 3Vi I i1 Vd

(7.2.31)

care, la factor de putere unitar al fundamentalei devine:

Id =

(7.2.32)

Formele de und@ specifice sunt prezentate ^n fig. 7.20.

vi

ii

Fig. 7.20 Tensiunea }i curentul de faz@ la alimentarea unei sarcini trifazate prin convertor trifazat cu factor de putere unitar.

7.3. - Convertoare matriciale

253

7.3. Convertoare matriciale (Matrix Converters)


Acest tip de convertor realizeaz@ conversia direct@ a energie electrice c.a./c.a., elimin$nd elementele de stocare utilizate ^n cazul convertoarelor de frecven]@ cu circuit intermediar de c.c. (condensatoare sau bobine), cu facilit@]i importante privind interfa]area cu re]eaua de alimentare. Similar cu conversia electromecanic@ a energiei (utilizat@ ^n cazul ma}inii de induc]ie cu inele ce func]ioneaz@ ^n regim de convertizor de frecven]@ care transform@ tensiunea, frecven]a }i num@rul de faze ale unui sistem polifazat), convertorul matricial poate realiza conversia dintr-un sistem polifazat caracterizat de parametrii V1, f1, m1 (^n general sistemul trifazat 380V/50Hz, m1 = 3 faze) ^ntr-un alt sistem polifazat caracterizat de parametrii V2, f2, m2. Convertorul matricial este realizat dintr-o re]ea de m1 x m2 elemente comutatoare (fig. 7.21) care trebuie s@ permit@ circula]ia bidirec]ional@ a curentului. Cum p$n@ ^n prezent nu au fost realizate variante comerciale ale unor dispozitive de putere care s@ permit@ acest lucru, prototipurile acestui tip de convertor au fost realizate prin configura]ii de elemente unidirec]ionale ^ncadrate ^ntr-una din configura]iile de mai jos: - dispozitiv complet comandabil ^ncadrat ^ntr-o punte de diode (fig. 7.22a); - dou@ dispozitive complet comandabile ^ncadrate ^ntr-o schem@ care s@ asigure func]ionarea a c$te unuia dintre ele pentru fiecare sens de circula]ie a curentului (fig. 7.22b,c);

V1 f1 m1

V2

f2

m2

Fig. 7.21 Configura]ia schematic@ a unui convertor matricial (m1 = m2 = 3 faze).

254 Interfa]area cu re]eaua - 7

~
a) b) c)
Fig. 7.22 Configura]ii diverse de comutatori cu circula]ie bidirec]ional@.

Configura]ia complet@ a unui convertor matricial va cuprinde (fig. 7.23): convertorul propriu-zis (realizat dintr-o matrice de 9 comutatoare care permit circula]ia bidirec]ional@ a curentului), un filtru de intrare cu scopul elimin@rii armonicilor superioare prezente ^n curentul de intrare, o protec]ie la supratensiunile de comuta]ie }i un bloc de comand@ a dispozitivelor de putere bidirec]ionale.

V1 f1

Filtru LC

m1

Convertor
V2 f2 m2

Circuit de protec\ie

Fig. 7.23 Configura]ie complet@ a unui convertor matricial.

7.3. - Convertoare matriciale

255

Strategia de comand@ a acestor elemente este modularea ^n l@]ime de puls (PWM), prin logica de comand@ urm@rindu-se ob]inerea controlului tensiunii }i frecven]ei de la ie}ire, respectiv controlul sensului de circula]ie a puterii, a factorului de putere }i a formei de und@ a curentului de la intrare. Nivelul maxim al tensiunii de ie}ire ce poate fi sintetizat@ de acest convertor ^n ipoteza c@ aceast@ tensiune trebuie s@ fie disponibil@ ^n orice moment, este egal cu nivelul minim al tensiunii debitate de un redresor trifazat bialternan]@ (fig. 7.24). Amplitudinea tensiunii de linie maxime de la ie}irea convertorului matricial va avea valoarea:

Vd min = 1,41 1,5 0,87 V1f


unde V1f reprezint@ valoarea efectiv@ a tensiunii de faz@; iar

(7.3.1)

V2 max = 2 1,5

V1 = 0,87 V1 1,73

(7.3.2)

unde V1, V2max sunt valorile efective ale tensiunilor de linie de la intrarea, respectiv ie}irea convertorului matricial. In cazul conversiei directe c$nd exist@ elemente comutatoare ^ntre oricare din fazele de intrare }i oricare din fazele de ie}ire, trebuie respectate c$teva reguli de comand@ a dispozitivelor: - ^n cazul aliment@rii unei sarcini inductive, trebuie asigurat@ continuitatea curentului de ie}ire }i deci ^ntotdeauna pe fiecare faz@ a consumatorului trebuie s@ fie ^nchis un dispozitiv; - totodat@ trebuie evitat@ scurtcircuitarea aliment@rii, deci la un moment dat doar un singur dispozitiv de pe fiecare faz@ a sarcinii trebuie s@ fie ^nchis; Din cele 27 de combina]ii posibile, se pot utiliza doar 18 care dau vectori activi }i 3 combina]ii care pot genera vectori nuli la ie}ire.

Vd min = 1,41 (1 + sin ) V1f 6


Fig. 7.24 Tensiunea de ie}ire a convertorului matricial.

256 Interfa]area cu re]eaua - 7 Form$nd din starea dispozitivelor bidirec]ionale o matrice, se pot exprima tensiunea de ie}ire, respectiv curentul de intrare ^n convertor func]ie de aceasta:

[ V0 ] = [T] [ Vi ] VA V = B VC T11 T 21 T31 T12 T22 T32 T13 Va T23 Vb T33 Vc

(7.3.3)

(7.3.4)

[I i ] = [T]T [I 0 ] I a I = b I c T11 T 12 T13 T21 T22 T23 T31 I A T32 I B T33 I C

(7.3.5)

(7.3.6)

unde [Tij] = {-1; 0; 1}. Metodele de comand@ conven]ionale [6] presupun ^nsumarea la legea de modulare a tensiunilor de ie}ire a armonicilor de ordinul 3 ale frecven]ei tensiunii de intrare }i de ie}ire ^ntr-o propor]ie care s@ determine m@rirea raportului dintre tensiunea de ie}ire }i cea de intrare (de la 0,5 c$t ar presupune o lege de comand@ simpl@ la 0,866), fig. 7.25:

1 1 * VA (t ) = v 0 sin( 0 t ) v 0 sin(3 0 t ) + v i sin(3 i t ) 6 4

(7.3.7)

Metoda de comand@ indirect@ utiliz$nd modula]ia cu vectori spa]iali (indirect space vector modulation) [6,7,8] a fost dezvoltat@ relativ recent, bazat@ pe observa]ia c@ utiliz$nd vectori activi }i nuli, comanda ma}inii se aseam@n@ mult cu comanda specific@ invertoarelor cu circuit de tensiune continu@. In acest caz, tensiunea continu@ are o valoare care se modific@ continuu (fiind ^n fapt tensiunea de linie la care sunt conectate dispozitivele ^n conduc]ie, dou@ pe una din faze iar unul pe alt@ faz@ ^n cazul vectorului activ, respectiv toate fazele de ie}ire la o singur@ faz@ de intrare ^n cazul vectorului zero).

7.3. - Convertoare matriciale

257

Timp

Timp

Fig. 7.25 Formele de und@ ale tensiunilor de intrare }i ie}ire ^n cazul ob]inerii unui raport maxim dintre tensiuni f@r@ }i cu injec]ie de armonici de ordinul 3.

Controlul indirect presupune ca acest tip de convertor s@ fie descompus imaginar ^ntr-un redresor }i un invertor, legate prin intermediul unui circuit imaginar de tensiune continu@. In cazul ^n care pe durata unei perioade de comuta]ie se comand@ combina]ii de st@ri ale pseudoredresorului care s@ determine o tensiune medie constant@ ^n circuitul intermediar [9] sau controlul vectorului spa]ial al curentului de intrare. Prin combinarea ^n aceea}i perioad@ de comuta]ie a comenzii st@rilor pseudoinvertorului }i pseudo-redresorului, se poate ob]ine sinteza undei dorite at$t la ie}irea convertorului matricial c$t }i cea de la intrare. Tehnica de modula]ie cu vectori spa]iali presupune sinteza unui vector (^n acest caz a vectorului curentului de intrare }i a tensiunii de ie}ire) din doi vectori ce m@rginesc sextantul ^n care se afl@ vectorul spa]ial de sintetizat }i un vector nul (fig. 7.26). Astfel, orientarea vectorului se poate impune prin duratele relative de conduc]ie ale celor doi vectori al@tura]i, ^n timp ce amplitudinea sa se regleaz@ prin durata relativ@ a vectorului nul.

dI

I* I

dI
Fig. 7.26 Generarea vectorului prescris.

258 Interfa]area cu re]eaua - 7

d = m sin 3 d = m sin( ) d0 = 1 d + d

(7.3.8) (7.3.9)

(7.3.10)

Combinarea vectorilor ^ntr-o perioad@ de comuta]ie a convertorului matricial pentru a ob]ine controlul vectorului tensiunii de ie}ire, respectiv al curentului de intrare, se face prin combinarea duratelor de conduc]ie ale vectorilor al@tura]i (tabelul 7.2):
Tab. 7.2 Combinarea comenzilor redresorului }i invertorului fictiv.

Secven]a 1 2 3 4 5

Vector control curent intrare I1 I2 I2 I1 I0

Vector control tensiune ie}ire V1 V1 V2 V2 V0

Combina]ia I1-V1 I2-V1 I2-V2 I1-V2 0

Durat@ activ@ dI1*dV1 dI2*dV1 dI2*dV2 dI1*dV2 1-(dI1+dI2)* (dV1+dV2)

Starea dispozitivelor din convertorul matricial se ob]ine prin combinarea st@rilor redresorului fictiv }i a invertorului fictiv. Schema comuta]iilor din interiorul unei perioade se poate optimiza pentru ob]inerea unui num@r redus al acestora (eliminarea comuta]iior duble) [6]. Tehnica de modulare indirect@ utiliz$nd vectori spa]iali poate permite un control simplu al convertorului matricial, facilit$nd astfel aplicarea unor strategii de comand@ vectorial@ a ma}inilor electrice, asem@n@toare cu tehnicile men]ionate la invertoarele cu circuit intermediar de c.c. Formele de und@ specifice la intrarea }i ie}irea unui convertor matricial sunt prezentate ^n fig. 7.27. Traductoarele de m@sur@ utilizate sunt pentru: doi curen]i de ie}ire, dou@/trei tensiuni de intrare (m@suri principale), un curent de scurgere la p@m$nt, o tensiune pe circuitul de supresie (m@suri auxiliare). Avantajul principal al acestei configura]ii este lipsa circuitului intermediar de c.c. }i deci eliminarea unor componente de stocare a energiei (inductivit@]i sau capacit@]i) voluminoase }i cu timp redus de via]@ (cca.

7.3. - Convertoare matriciale

259

100.000 ore de func]ionare, ^n cazul respect@rii unei temperaturii ambiante maxime de 40C), aceasta sc@z$nd drastic cu cre}terea temperaturii mediului ambiant (ex.: 10 ani la 30C, 5 ani la 40o, 2,5 ani la 50C). Dezavantajele acestei configura]ii de conversie direct@ a energiei, fa]@ de o configura]ie cu circuit intermediar este limitarea tensiunii de ie}ire la o valoare mult inferioar@ tensiunii de intrare (0.866) }i o dependen]@ mare fa]@ de parametrii calitativi ai sistemului de alimentare (asimetrie, distorsiuni ale undei de tensiune, caracterul inductiv al re]elei de alimentare etc). Datorit@ caracterului inductiv al re]elei electrice de alimentare, se impune decuplarea prin capacit@]i montate la intrarea convertorului matricial, c$t mai aproape de elementele comutatoare. Frecven]a de rezonan]@ a filtrului astfel creat (fig. 7.23) (inductivitatea re]elei de alimentare }i a convertorului ^mpreun@ cu capacitatea de decuplare) trebuie s@ fie superioar@ frecven]ei maxime sintetizate de convertor }i inferioar@ frecven]ei de comuta]ie a convertorului. De asemenea, ^n cazul apari]iei unei disfunc]ionalit@]i (avarii) la convertorul matricial sau ^n re]eaua de alimentare }i care implic@ blocarea convertorului matricial, este necesar@ prezen]a unui circuit care s@ permit@ desc@rcarea ma}inii de induc]ie de energia stocat@ ^n inductivitatea de magnetizare (circuit dimensionat pentru regimul de avarie) }i care, ^n regim normal de func]ionare, s@ realizeze supresia energiei din inductivit@]ile de dispersie la comuta]ie.

Fig. 7.27 Formele de und@ ale tensiunii }i curentului de la ie}irea, respectiv intrarea ^n convertorul matricial.

260 Interfa]area cu re]eaua - 7 Proiectarea }i realizarea fizic@ a unui convertor matricial este dependent@ de configura]ia circuitelor din amonte }i aval de convertizor (parametrii ma}inii electrice: inductivitate de magnetizare, energie magnetic@, curent maxim }i nominal al ma}inii, parametrii electrici ai re]elei de alimentare: impedan]@ de scurtcircuit v@zut@ ^n punctul de alimentare). Domeniu de utilizare este restr$ns, mai ales ^n ac]ion@ri de medie }i mare putere (ma}ini asincrone cu domeniu de reglare larg de tura]ie). Domeniul de aplica]ie se va extinde }i ^n gama puterilor reduse datorit@ avantajelor oferite, pe m@sura ce vor apare pe pia]@ dispozitive de putere cu circula]ie bidirec]ional@ a curentului.

7.4. Aplica]ii
1. Pentru redresorul de 1 cadran din fig. 7.9 se cunosc urm@toarele m@rimi: tensiunea de alimentare efectiv@ Vi=220V, frecven]a tensiunii de alimentare f = 50Hz, Rs = 40, Ri = 1m, Li = 0,1mH, L = 3mH, Cd = 5000F, Vd = 400V. Se cere: a). valoarea efectiv@ a fundamentalei curentului absorbit din re]ea; b). valoarea prescrierii de curent iL* pentru regulatorul care comand@ dispozitivul de comuta]ie T astfel ^nc$t tensiunea pe sarcin@ Vd s@ se men]in@ la 400V; c). determinarea riplului ^n tensiunea Vd; d). simularea ^n Spice a func]ion@rii convertorului }i verificarea rezultatelor ob]inute. Solu]ie: a). Se determin@ valoarea curentului prin sarcin@, consider$nd condensatorulu Cd suficient de mare pentru ca tensiunea Vd s@ fie constant@. In aceste condi]ii:

Is =

Vd 400 = = 10 [A ] Rs 40

Pornind de la ipoteza c@ pierderile de putere ^n convertor sunt neglijabile, conform rela]iilor (7.2.8) }i (7.2.9) se ob]ine:

(I i )1 =

Vd I s 400 10 = = 18,18 [A ] 220 Vi

7.4 - Aplica]ii 261

b). Curentul prescris iL* are forma curentului sinusoidal de la intrare ^n modul, a c@rui frecven]@ este egal@ cu cea a tensiunii de alimentare }i amplitudinea corespunz@toare valorii efective (Ii)1:

i* 2 18,18 sin(2 50) = 25,7 sin(2 50) L =

c). Not$nd V i = intrare are expresia:

2 Vi }i I i = 2 (I i )1 , puterea instantanee la 1

p i (t ) = V i sin t I i sin t = Vi (I i )1 Vi (I i )1 cos 2t 1

Conform fig. 4.9 }i ]in$nd seama de egalitatea puterilor instantanee la intrare }i ie}ire pi(t)=pd(t), se poate scrie:

i d (t ) = I s + i C (t ) =

Vi (I i )1 Vd Vi (I i )1 Vd

Vi (I i )1 Vd

cos 2t

unde valoarea medie a curentuli id este:

Id =

= Is

}i curentul prin condensatorul de filtrare este:

i C (t ) =

Vi (I i )1 Vd

cos 2t = I d cos 2t

Componenta alternativ@ a tensiunii pe condensator poate fi determinat@ prin:

vd

1 1 i C dt = Cd Cd

cos 2t =

Id sin 2t 2C d

Valoarea v$rf la v$rf a acesteia fiind:

v d max =

Id I T 3 I T 3T / 8 sin 2t T /8 = d sin sin = d = 6,366 [ V] 2C d 4 C d 2 2 2 C d

unde }i T sunt pulsa]ia, respectiv perioada tensiunii de alimentare. d). Circuitul din fig. 7.28 este descris de fi}ierul Spice care urmeaz@, formele de und@ fiind prezentate ^n fig. 7.29.

262 Interfa]area cu re]eaua - 7


4 5 6 7

Li

xd1

xd2
3

~
vsens
54

xdsw

Is ic + Vd _ Rs

Ri

sw

id Cd

~ vi

ii
xd2 xd4

8
Fig. 7. 28 Redresor cu factor de putere unitar unidirec]ional - schema pentru simulare ^n Spice.

*Redresor monofazat cu factor de putere unitar .Lib lib/pwr_elec.lib .OPTIONS ABSTOL 0.001A CHGTOL 0.001C RELTOL 0.01 VNTOL 0.005 li 1 2 0.1mH ri 2 3 1m * vsense 4 5 0V ld 5 6 3mH rs 7 8 40 cd 7 8 5000u ic=400V * xd1 3 4 diode_with_snub xd3 0 4 diode_with_snub xd2 8 3 diode_with_snub xd4 8 0 diode_with_snub * eref 52 0 value={25.7*ABS(sin(314.16*time))} reref 52 0 1meg ediff 53 0 value={i(vsense)-v(52)} xlogic 53 54 comphys params: VHYS=1V sw 6 8 54 0 switch xdsw 6 7 sw_diode_with_snub * vi 1 0 sin(0 311 50)

7.4 - Aplica]ii 263

Fig. 7. 29 Formele de und@ ale tensiunii redresate }i ale tensiunii pe sarcin@.

* .model switch vswitch (ron=0.01) .tran 50u 0.1s 0 5u uic .probe .end 2. Convertorul bidirec]ional cu factor de putere unitar din fig. 7.30, alimenteaz@ o sarcin@ de puterea P = 1kW. Tensiunea de alimentare, sinusoidal@, are valoarea efectiv@ Vi = 220V }i frecven]a f = 50Hz, Li = 5mH, condensatorul de filtrare Cd = 2200F, iar convertorul lucreaz@ ^n regim de modulare liniar@, la un factor de modulare ma = 0,8 }i la frecven]a de comuta]ie fc = 5kHz. Se cer: a). valoarea tensiunii Vd aplicat@ sarcinii pentru func]ionarea la factor de putere unitar; b). ob]inerea formelor de und@ specifice prin simulare ^n Spice; c). riplul tensiunii de ie}ire. Solu]ie: a). Se calculeaz@ valoarea efectiv@ a fundamentalei curentului absorbit din re]ea:

264 Interfa]area cu re]eaua - 7 3


52
sw1 xd1 sw3

id
xd3

Li

54

+ Cd Vd _
Rs

vi
53

ii
sw2

vconv
xd2 sw4

55

xd4

4
Fig. 7.30 Convertor bidirec]ional - circuit pentru simulare ^n Spice.

(I i )1 =
Vconv1 = Vi2 + L i (I i )1

P 1000 = = 4,54 [A ] Vi 220

Cu rela]ia (7.2.28), se determin@ valoarea efectiv@ a tensiunii vconv:

= 220 2 + (2 50 5 10 3 4,54) 2 = 220,116 [ V]

Pentru ca acest convertor s@ func]ioneze corespunz@tor, este necesar@ ^ndeplinirea condi]iei:

Vd > 2 Vi
care, ]in$nd cont c@ Vconv>Vi }i de factorul de modulare ^n amplitudine, se poate determina din:

Vd =

2 Vconv1 = ma

2 220,116 = 389,113 [ V] 0,8

b). Pentru simulare, defazajul dintre tensiunea de alimentare }i tensiunea de ie}ire a convertorului la factor de putere unitar la intrare, se calculeaz@ conform rel. (7.2.24):

= arcsin

PL i 1000 2 50 5 10 3 = arcsin = 1,858 o Vi Vconv1 220 220,116

iar sarcina, considerat@ rezistiv@, are valoarea:

7.4 - Aplica]ii 265

RS =

Vd2 389,1132 = = 151,4 [] 1000 P

Formele de und@ ob]inute sunt prezentate ^n fig. 7.18. * Redresor monofazat bidirirectional cu factor de putere unitar .Lib lib/Pwr_elec.lib .OP .PARAMrise=0.09998ms, fall=0.09998ms, pw=0.0002ms, period=0.2ms * li 1 2 5mH ic=0.2A rs 3 4 151.4 cd 3 4 2200u ic=389.113V * sw1 3 2 52 0 switch xd1 2 3 sw_diode_with_snub sw2 2 4 53 0 switch xd2 4 2 sw_diode_with_snub sw3 3 0 54 0 switch xd3 0 3 sw_diode_with_snub sw4 0 4 55 0 switch xd4 4 0 sw_diode_with_snub * vcnta 49 0 sin(0 0.8 50 0 0 0) vcntb 50 0 sin(0 0.8 50 0 0 -180) xlog1 49 0 52 53 pwm_tri xlog2 50 0 54 55 pwm_tri * vs 1 0 sin(0 311.13 50 0 0 1.858) * .model switch vswitch (ron=0.01) .tran 50u 60ms 0 5u uic .probe .end c). Riplul tensiunii de ie}ire se calculeaz@ la fel ca la problema precedent@.

266 Interfa]area cu re]eaua - 7 3. Pentru convertorul bidirec]ional trifazat din fig. 7.31, valoarea efectiv@ a tensiunii de linie la intrare este VLi = 380V, frecven]a f = 50Hz, inductan]ele de la intrare sunt egale pe cele trei faze, Li = 5mH, condensatorul de filtrare Cd = 1000F, iar sarcina alimentat@ are puterea P = 1kW. Convertorul lucreaz@ la un factor de modulare ^n amplitudine ma = 0,8 }i frecven]a de comuta]ie fc = 5kHz. Se cere determinarea m@rimilor necesare simul@rii convertorului }i analiza formelor de und@ ale tensiunii vi }i curentului ii. Solu]ie: Urm@rind ra]ionamentul de la aplica]ia 2, se ob]ine:

(I i )1 =
Vconv1 = Vi2 + L i (I i )1

P 1000 / 3 = = 1,515 [A ] Vif 220 = 220 2 + (2 50 5 10 3 1,515) 2 = 220,013 [ V]

Valoarea efectiv@ a tensiunii ^ntre dou@ faze ale convertorului:

Tin$nd cont de rela]iile (6.3.1) }i (6.3.2) se ob]ine valoarea tensiunii la ie}irea convertorului:

Vd =

2 2 Vconv1 2 2 220,013 = = 777,86 [ V] ma 0,8

id
61 swa1 71 xda1 22 swa3 81 xda3 32 42 swa2 xda2 62 72 swa4 xda4 82 99 swa6 swa5 xda5

11

via ~ ~ ~

Lia

Cd
xda6

vd _

Rs

Fig. 7.31 Convertor ^n comuta]ie trifazat, bidirec]ional- circuit pentru simulare ^n Spice.

7.4 - Aplica]ii 267

Defazajul dintre tensiunea de alimentare }i tensiunea de ie}ire a convertorului la factor de putere unitar la intrare, se calculeaz@ conform rel. (7.2.24):

= arcsin

PL i 1000 / 3 2 50 5 10 3 = arcsin = 0,62 o Vi Vconv1 220 220,013 Vd2 777,86 2 Rs = = = 605,07 [] P 1000

iar sarcina, considerat@ rezistiv@, are valoarea:

Determinarea condi]iilor ini]iale se face consider$nd, pentru simplificare, c@ tensiunea de alimentare este defazat@ cu 0,62o ^naintea tensiunii pe convertor vconv1:
2 v i = V i sin t ( 1) + 0,62 o 3 2 i i1 = I i1 sin t ( 1) + 0,62 o 3

^n care =1,2,3 }i t=0. Formele de und@ ob]inute prin rularea circuitului ^n Spice pentru curentul }i tensiunea pe o faz@ (ii respectiv vi), sunt prezentate ^n fig. 7.20. *Redresor trifazat bidirectional cu factor de putere unitar .OPTIONS ABSTOL 0.001 CHGTOL 0.001 RELTOL 0.01 VNTOL 0.005 .Lib lib/Pwr_elec.lib .OP .PARAM rise=0.09998ms, fall=0.09998ms, pw=0.0002ms, period=0.2ms * lia 21 22 5mH ic=0.023 lib 31 32 5mH ic=-1.86 lic 41 42 5mH ic=1.84 * rs 11 99 605.07 cd 11 99 1000u ic=777.86V * swa1 11 22 61 0 switch xda1 22 11 sw_diode_with_snub swa2 22 99 62 0 switch xda2 99 22 sw_diode_with_snub swb1 11 32 71 0 switch xdb1 32 11 sw_diode_with_snub

268 Interfa]area cu re]eaua - 7 swb2 xdb2 swc1 xdc1 swc2 xdc2 * vcnta vcntb vcntc xloga xlogb xlogc * via vib vic * .model .tran .probe .end 32 99 72 0 switch 99 32 sw_diode_with_snub 11 42 81 0 switch 42 11 sw_diode_with_snub 42 99 82 0 switch 99 42 sw_diode_with_snub 60 0 sin(0 0.8 50 0 0 0) 70 0 sin(0 0.8 50 0 0 -120) 80 0 sin(0 0.8 50 0 0 -240) 60 0 61 62 pwm_tri 70 0 71 72 pwm_tri 80 0 81 82 pwm_tri 21 0 sin(0 311 50 0 0 0.62) 31 0 sin(0 311 50 0 0 -119.38) 41 0 sin(0 311 50 0 0 -239.38) switch vswitch (ron=0.01) 50u 60ms 0 5u uic

4. Un motor de curent continuu cu magne]i permanen]i are datele: VN=500Vcc; PN=5kW; nN=2000rpm. S@ se conceap@ un echipament cu electronic@ de putere, alimentat de la re]eaua monofazat@ de c.a. cu tensiunea efectiv@ de 220V, destinat modific@rii tura]iei acestui motor ^n gama (0,5 ... 1)nN. Se consider@ cuplul la arbore constant pe toat@ gama de reglaj, randamentul motorului unitar }i se neglijeaz@ rezisten]a rotoric@. Se impune factor de putere unitar la intrare din punct de vedere al fundamentalei. Se cere: a). Schema de principiu a echipamentului; b). Dimensionarea convertorului de c.c. pentru o frecven]@ de comuta]ie de 10kHz }i regim de curent ne^ntrerupt; c). Diagrama fazorial@ a redresorului; d). Ce dispozitiv electronic de putere complet comandabil recomanda]i pentru convertorul de c.c.?

7.4 - Aplica]ii 269

e). Cum se modific@ schema de la puctul b) dac@ se dore}te func]ionarea echipamentului ^n regim de recuperare a energiei ^n re]ea? Solu]ie: Modificarea tura]iei motorului se face prin modificarea tensiunii de alimentare: - la Vo = VN motorul va avea tura]ia nN = 2000rpm; - pentru a reduce tura]ia motorului la 0,5nN (1000rpm), tensiunea de alimentare trebuie sc@zut@ la Vo = 0,5VN = 250V. Utilizarea unui convertor cu factor de putere unitar (fig. 7.1) impune tensiunea minim@ la ie}ire de 311V (rel. 7.2.1). Rezolvarea problemei se poate face ^n dou@ variante: 1 - se stabile}te Vd = 500V }i la ie}irea convertorului cu factor de putere unitar se conecteaz@ un convertor c.c. - c.c. cobor$tor de tensiune; a). Schema de principiu este prezentat@ ^n fig. 7.32. Pentru ob]inerea tura]iei reduse de 1000rpm, conform rel. 4.1.3 (cu nota]iile modificate conform figurii 7.32) vom avea:

Vo min = D1 Vd = 250V
din care se ob]ine factorul de umplere D1:

D1 =
La tura]ia maxim@, D2 = 1.
L ii ~ vi iL vRED

Vo min 250 = = 0,5 Vd 500


Id + T1 Cd Vd _ iLf D2
convertor cobor$tor

*
T

D1 id

Lf + Vo _

Fig. 7.32 Varianta 1 - Alimentarea sarcinii prin convertor cobor$tor de tensiune.

270 Interfa]area cu re]eaua - 7 b). Dimensionarea inductivit@]ii Lf se face astfel ^nc$t func]ionarea sursei cobor$toare s@ aib@ loc la Vd = const. = 500V, ^n regim de curent ne^ntrerupt (rel. 4.1.5):

I o lim =

T D Vd (1 D) 2 L f min

Valoarea curentului Iolim=Io este constant@, impus@ de sarcin@ (motorul dezvolt@ cuplu constant la arbore):

Io =
perioada T este:

PN = 10A VN

T=

1 1 = = 100 [s] f c 10000

deci pentru cazul cel mai defavorabil, D=D1=0,5, se ob]ine:

L f min =

T D1 Vd (1 D1) = 0,625 [ mH] 2 Io

La dimensionarea convertorului cobor$tor se va alege Lf > Lfmin. 2 - Se stabile}te Vd = 400V (sau o valoare mai mare dec$t limita impus@ de buna func]ionare a convertorului cu factor de putere unitar - rel. 7.2.1), modificarea tensiunii de ie}ire Vo efectu$ndu-se cu un convertor c.c. c.c. ridic@tor/cobor$tor de tensiune. a). Schema de principiu a echipamentului se reg@se}te ^n fig. 7.33. b). Valorile ^ntre care se modific@ factorul de umplere se determin@ conform rel. 4.3.2 adaptat@ nota]iilor din fig. 7.33:

Vo = Vd
deci:

D (1 D)

D1 = 0,385 pentru Vo = 250V D2 = 0,556 pentru Vo = 500V. Dimensionarea inductan]ei de filtrare Lf se face din condi]ia de func]ionare ^n regim de curent ne^ntrerupt, la Vd=ct.:

I o lim =

V TD(1 D) Vo 2 T(1 D) = d 2 L f min 2L

7.4 - Aplica]ii 271

L ii ~ vi iL vRED

*
T

D1 id Cd

Id + T1 Vd _ iLf Lf
convertor cresc@tor/cobor$tor

D2

_ Vo + io

Fig. 7.33 Varianta 2 - Alimentarea sarcinii prin convertor cresc@tor/cobor$tor de tensiune.

rezult$nd, prin derivare ^n raport cu D, valoarea minim@ a inductan]ei pentru cazul cel mai defavorabil (D=0,5):

L f min =

Vd TD(1 D) 2I o lim

= 0,5 [ mH ]

Inductan]a de filtrare se va alege astfel ^nc$t Lf > Lfmin. c). Pentru ambele variante de alimentare a motorului de c.c., fundamentala curentului este ^n faz@ cu tensiunea de la intrare (fig. 7.34). d). Dispozitivul de comuta]ie complet comandat poate fi tranzistor IGBT sau MOS. e). Circula]ia bidirec]ional@ de putere este posibil@ prin ^nlocuirea redresorului de un cadran cu unul cu circula]ie bidirec]ional@ de putere (fig. 7.30).

Ii1

Vi

Fig. 7.34 Diagrama fazorial@ la alimentare prin convertor cu factor de putere unitar, bidirec]ional, ^n regim de redresor.

272 Interfa]area cu re]eaua - 7

Bibliografie:
1. N. Mohan, T. M. Undeland - Power Electronics. Converters, Applications and Design, John Wiley & Sons Inc., New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1995; 2. F. Ionescu - Diode semiconductoare }i redresoare de putere, Ed. Tehnic@, Bucure}ti, 1995; 3. V. Popescu - Electronic@ aplicat@. Stabilizatoare de tensiune n comuta]ie, Ed. de Vest, Timi}oara, 1992; 4. 5. * * * - EU Council Directives and Variable Speed Drives, ABB Technical Guide No. 2, ABB Industry Oy, 1996; J.C. Salmon - Performance of a single-phase PWM boost rectifier using a hysteresis current controller. EPE Firenze nr. 4, 1991, pag. 4-384 - 4-389; P. Nielsen - The Matrix Converter for an Induction Motor Drive. Aalborg University 1996; L. Huber, D. Borojevic - Space Vector Modulated Three-Phase to Three-Phase Matrix Converter with Input Power Factor Correction. IEEE Trans. of I.A., vol. 31, no. 6, nov/dec 1995, pp. 1234- 1246; D. Casadei, P. N. Nielsen, G. Serra, A. Tani - Theoretical and Experimental Analisys of SVM-controlled Matrix Converters under unbalanced suply conditions. Electromotion, vol. 4, no: 1-2, 1997; C. L. Neft, C.D.Shauder - Theory and Design of a 30-hp Matrix Converter . IEEE-IA, vol. 28, no. 3, may/jun 1992, pp. 546-551;

6. 7.

8.

9.

10. P. Nielsen, F. Blaabjerg, J.K. Pedersen - Space Vector Modulated Matrix Converter with minimized Number of Switchings and a Feedforward compensation of Input Voltage Unbalance. Proc. of PEDES96, vol. II, pp. 833-839; 11. L. Zhang, C. Watthanasarn - An Efficient Space Vector Modulation Algorithm for ac.-ac. Matrix Converters: Analysis and Implementation. IEE PE&VSD, no. 429, sept. 1996, pp. 108-113;

7.4 - Aplica]ii 273

12. E.M. Chekhet, V.P. Mordatch - The Microprocessor Based Modified Space Vector Control of the Matrix Converter. 1996 IEEE-PE, pp. 466-469; 13. P. Nielsen, F. Blaabjerg, J.K. Pedersen - Novel Solution for Protection of Matrix Converter to Three Phase Induction Machine. IEEE Industry Appllications Society, Anual Meeting, 1997; 14. N. Mohan - Power Electronics: Computer Simulation, Analysis and Education Using PSpice. Minnesota Power Electronics Research & Education University Station, 1992.