Sunteți pe pagina 1din 7

UniversitateaBabe-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Geografie Specializarea !

"sur"tori terestre i cadastru #nul universitar $%%&-$%'% Se(estrul ) S*++#BUS Disciplina: Geografia fizic ,- ,nfor(a.ii generale despre curs i lucr"ri practice Titlul disciplinei : Geografia Fizic Codul disciplinei: GMT2229 Numr de credite: 3 Locul de desfurare: Programarea n orar a acti it!ilor: curs +ucr"ri practice " conform orarului grupei# ,,- ,nfor(a.ii despre titularul de curs/ lucr"ri practice
Titular de curs: 0rof-univ-dr- ,oan-#urel ,ri(u $dresa la %irou: &acultatea de Geografie' str#Clinicilor nr# ()*' +,,,,-'Clu.)Napoca' /om0nia# $dresa e)mail: irimus1geografie#u%%clu.#ro Telefon la %irou: ,2-+)(9-22-' interior 2* 3re de consulta!ii: mar!i' orele 23)2+ Cadru didactic la lucrrile practice: 0rof-univ-dr- ,oan-#urel ,ri(u $dresa la %irou: &acultatea de Geografie' str#Clinicilor nr# ()*' +,,,,-'Clu.)Napoca' /om0nia# $dresa e)mail: irimus1geografie#u%%clu.#ro Telefon la %irou: ,2-+)(9-22-' interior 2* 3re de consulta!ii: mar!i' orele 23)2+

,,,- 1escrierea disciplinei Obiectivele cursului: )argumentarea influen!ei formei Pm0ntului n definirea parametrilor geodinamici i morfodinamici ai Terrei4 ) argumentarea influen!ei po5i!iei geografice a unei regiuni n definirea spectrului de rela!ii intra i interregionale4 ) definirea raporturilor morfostructur)morfosculptur n structurarea tipurilor de peisa. geografic4 ) cunoasterea aspectelor rela!ionale dintre componentele geologice' geomorfologice' climatice' 6idrice' %iotice' pedologice ale peisa.ului i conturarea unor modele geografice de de5 oltare regional#

Obiectivele lucrrilor practice: identificarea trsturilor de identitate i singularitate ale peisa.elor geografice4 interpretarea 6r!ilor geologice' geomorfologice' climatice' 6idrologice ' %iogeografice generale4 proiectarea i anali5a 6r!ilor riscului climatic' 6idric i geomorfologic n spa!iul rom0nesc4 de5 oltarea aptitudinilor de cercetare e7perimental i de la%orator4 de5 oltarea aptitudinilor de munc n ec6ip#

Coninutul cursului Pro%lematica cursului i5ea5: argumentarea indi idualit!ii Terrei n 8istemul solar4 argumentarea factorului de po5i!ie geografic prin consecin!ele fito)climatice i %iogeografice4 alen!ele oferite de po5i!ia geografic a teritoriului prin trsturile reliefului structural' petrografic si e7ogen4 condi!iile climatice i 6idrologice4 %iodi ersitatea peisagistic4 resursele piscicole' cinegetice i de soluri4 implementarea premiselor fi5ico) geografice ca suport n argumentarea programeleor na!ionale' regionale i locale de amena.area teritoriului i rele area politicilor de monitori5are integral a spa!iului european rom0nesc# Coninutul lucrrilor practice Lucrrile practice urmresc formarea unor deprinderi practice de in estigare a componentelor fi5ico)geografice prin metode i te6nici specfice geografiei fi5ice 9te6nici morfometrice i anali5e morfologice' care s permit studentului reali5area unor proiecte de alorificare a reliefului n concordan! cu morfodinamica contemporan i poten!ialul riscului geomorfologic al 5onei ori regiunii in estigate4 te6nici de 6idrometrie4 te6nici de in estigare meteorologic i climatic4 te6nici de in estigare %iotic i pedologic# Con!inutul acestor lucrri i5ea5: descifrarea reliefului i calcularea parametrilor morfometrici care s sus!in un anumit impact antropic i o anumit de5 oltare teritorial conform cu normele metodologice ale P:G' P:; ori P$T;4 ntocmirea unei progno5e a remii la ni el regional i na!ional4 reali5area unui proiect de conser are i protec!ie en ironmental sus!inut de cunotin!ele de %iogeografie i pedogeografie a /om0niei# Competenele dobndite prin absolvirea disciplinei Cunotin!ele do%0ndite prin a%sol irea disciplinei or asigur studentului competen!ele necesare e alurii corecte a poten!ialului geomorfologic' climatic' 6idrologic' limnologic' %iogeografic i pedologic al unei regiuni i formarea unor deprinderi practice de in estigare a terenului' dar i intuirea limitelor sau restric!iilor impuse de intensitatea' natura i ciclicitatea proceselor fi5ico)geografice#$ceste deprinderi l or a.uta pe a%sol ent sa integre5e cunotin!ele i deprinderile nuite la cursul de Geografia &i5ic n fundamentarea altor discipline din planul de n !m0nt 9amena.area teritoriului i organi5area spa!iului geografic' geografia peisa.ului geografic' geografia riscurilor<#

Metode utilizate n predarea cursului !i la lucrrile practice =emonstrarea cau5alit!ii fenomenelor' e7plicarea mecanismelor' proceselor i reparti!iei lor teritoriale' impune utili5area unei metodologii di erse' care s asigure at0t n!elegerea pro%lemelor pre5entate c0t i operarea cu no!iunile nsuite# 8e utili5ea5 metode i procedee e7po5iti e: expunerea sau prelegerea 9pe %a5 de folii' a desenelor sc6ematice' a sc6i!elor de 6art4 pe %a5 de imagini proiectate cu ideo proiectorul sau retroproiectorul<4 demonstrarea cu a.utorul desenului pe ta%l' cu a.utorul sc6i!elor i imaginilor satelitare ori prin intermediul unor filme documentare 9 ideo<4 intuitive 9pe 6r!ile topografice' geologice' tectonice' %iogeografice' 6r!i i prospecte turistice4 imagini fotografice<4 problematizarea i dezbaterea. ,2- Bibliografie obligatorie ,ri(u/ ,- 92,,3<' Geografia Fizic a Romniei' >d#Casa Cr!ii de 8tiin!' Clu.)N# 3laru/+-/,onesi/ 2-/4abara/ 1-92,,+<' Geologie Fizic' >ditura :$?C' ?ai# +"z"rescu/ 2- 529@,<' Geologie Fizic' >ditura Te6nic' Aucureti# 0osea/ Gr- i cola%# 929*+<' Relieful Romniei' >dit# Btiin!#' Aucureti# 0osea/ Gr- 92,,(<' Geomorfologia Romniei' >ditura &unda!iei C/om0nia de M0ineD' p#++2# 6ou/ #l# 929*2' 29@,< ) Geografia fizic a Romniei' >d# =id# i Ped#' Aucureti S7rcu/ ,- 929*2<' Geografia fizic a Romniei' >dit# =id# i Ped#' Aucureti# S"ndulescu/ !#929@+<'Geotectonica Romniei' >ditura Te6nic'Aucureti# Stra8ler/ N-#- 929*3<' Geografie Fizic' >ditura Btiintific' Aucureti# 2elcea/ 2aleria 9 2,,2<' Geografia Fizic a Romniei, >d#:ni #DLucian AlagaC8i%iu# Toate titlurile de mai sus se gsesc n biblioteca Facult!ii de Geografie a "##. "eeaua #nternet: EEE#dol#roFcarteF9,2(,FGeografie 6ttp:FFro#EiGipedia#org EEE#geografie#com EEE#li%rarie#netFgeografie EEE#google#comFtopFEorld 2- !ateriale folosite 7n cadrul procesului educa.ional specific disciplinei Materiale folosite: plane' folii' C=)/om' casete ideo 9cu imagini selectate din aplica!iile de teren cu studen!ii<' $tlasul geografic al /om0niei' Horld $tlas' Iarta geologic a /om0niei' Iarta tectonic a /om0niei ' Iarta solurilor lumii' Iarta %iogeografic a lumii' diagrame climatice' atlase climatologice' ideoproiector' laptop# Toate materialele se gsesc n dotarea Facult!ii de Geografie a "##.

2,- 0lanificarea9Calendarul 7nt:lnirilor i a verific"rilor9e;a(in"rilor inter(ediarCapitolul $ $rticularea spa!io % temporal a &etagalaxiei........................................................ ' ore(
Cuvinte c%eie: univers, galaxie, planet, pmnt, interferen!e geografice

Recomandri bibliografice: #irinei/ St- 929@2<' )mntul ca planet' >ditura $l%atros' Aucureti# 1r"gan/ <-C-/#irinei/ St#92993<' Geoclima i *storia# >d# >uropa No a' Aucureti' p#3,2# +"z"rescu/ 2- 529@,<' Geologie Fizic' >ditura Te6nic' Aucureti# 3laru/+-/,onesi/ 2-/4abara/ 1-92,,+<' Geologie Fizic' >ditura :$?C' ?ai Capitolul & )remise fizico % geografice n evaluarea i exploatarea spa!iului geografic............... ' ore(
Cuvinte c%eie: spa!iu geografic,carpatic ,danubian, pontic,interferen!e geografice

Recomandri bibliografice: ,ri(u/ ,- 9 2,,3<' Geografia Fizic a Romniei' >d#Casa Cr!ii de 8tiin!' Clu. )Napoca# 6ou/ #l# 929*2' 29@,< Geografia fizic a Romniei' >d# =id# i Ped#' Aucureti# Spineni/ !-0-929*@<' Romnia n izvoare geografice i cartografice#>ditura Btiin!ific i >nciclopedic' Aucureti# Stra8ler/ #-N 929*3<' Geografia Fizic. >d#Btiin!ific' Aucureti# Capitolul ' +volu!ia morfostructurilor scoar!ei terestre i structurarea peisa,ului terestru.......... ' ore(
Cuvinte c%eie: paleogeografie, evolu!ie, tectonic, structuri, bazine, orogenuri, catene, cratoni.

Recomandri bibliografice: #irinei/ =t- 929*9<' Teritoriul Romniei i tectonica plcilor' >dit# Btiin!ific i >nciclopedic' Aucureti Balintoni/ ,-5299*<' Geotectonica terenurilor metamorfice din Romania.>ditura Carpatica' Clu.)Napoca# ,ri(u/ ,- 9 2,,3<' Geografia Fizic a Romniei' >d#Casa Cr!ii de 8tiin! ' Clu. " Napoca# S"ndulescu/ !#929@+<'Geotectonica Romniei' >ditura Te6nic'Aucureti#

Capitolul ( Relieful % suport al dezvoltrii teritoriale .............................................. ' ore(

Cuvinte c%eie: relief, evolu!ie, tectonic, structuri, tipologie, utilizare, dezvoltare, teritoriu.

Recomandri bibliografice: ,ri(u/ ,- 9 2,,3<' Geografia Fizic a Romniei' >d#Casa Cr!ii de 8tiin!' Clu. )Napoca# !ac/ , 9299-<' Geomorfosfera i geomorfosistemele' >ditura Presa :ni ersitara Clu.ean# 6"doane/ !aria/ ,c8i(/ ,-/1u(itriu/ 1# 92,,,<' Geomorfologie, >d#:ni ersit!ii 8ucea a# 6ou/ #l# 929*2' 29@,< Geografia fizic a Romniei' >d# =id# i Ped#' Aucureti# Stra8ler/ #-N 929*3<' Geografia Fizic. >d#Btiin!ific' Aucureti#
#

Capitolul ) -onsecin!e climatice ale formei i micrilor Terrei .................................................. ' ore(
Cuvinte c%eie: clim, centri barici, regim, temperatur, precipita!ii, vnt, topoclimat,circula!ie, .azard, risc, peisa, romnesc.

Recomandri bibliografice: Bogdan/ 3ctavia-/ Niculescu/ >lena 92999<' Riscurile -limatice din Romnia, >d#8ega' Aucureti' p#2@,# ,ri(u/ ,- 9 2,,3<' Geografia Fizic a Romniei' >d#Casa Cr!ii de 8tiin! ' Clu.)Napoca# !oldovan/ Fl-52999<' &eteorologie/-limatologie# >d# C=imitrie CantemirD Tg#Mure' p#2--# 3laru/+-/,onesi/ 2-/4abara/ 1-92,,+<' Geologie Fizic' >ditura :$?C' ?ai Stra8ler/ #-N 929*3<' Geografia Fizic. >d#Btiin!ific' Aucureti#

Capitolul * Geodinamica .idrosferei i riscurile .idrice asociate......................................... ' ore(


Cuvinte c%eie: .idrografie, re!ea, regim .idrologic,resurse .idrice, amena,are

Recomandri bibliografice: 1riga/ B-2 92,,+<' 0elta 0unrii.1istemul circula!iei apei#>ditura Casa Cr!ii de 8tiin!' Clu.)Napoca' p#2(-' ?8AN 9*3)-@-)-32)*# 0andi/G#9299*<' -oncep!ia energetic a formrii i transportului aluviunilor n suspensie.>ditura Presa :ni ersitara Clu.ean,p#23,# Sorocovsc8i/2#92,,(<' -mpia Transilvaniei#8tudiu 6idrogeografic# >ditura Casa Cr!ii de 8tiin!a' Clu.)Napoca'p#222# Ujvari/ ,# 929*2<' Geografia apelor Romniei' >d# Btiin!#' Aucureti ?"voianu/,-92999<' 2idrologie# >ditura C/om0nia de M0ineD' p#32@#

Capitolul + #iodiversitatea spa!iului terestru.$plica3ie la Romnia ..................................... ' ore(


Cuvinte c%eie: spa!iu terestru ,biodiversitate, resurse, exploatare, conservare, protec!ie, Romnia.

Recomandri bibliografice: B"n"rescu/ 0-/ Bocaiu' N- 929*3<' #iogeografie' >dit# Btiin!ific' Aucureti# Florea/ N- i cola%# 92,,3<' Geografia solurilor Romniei' >dit# Btiin!ific' Aucureti ,ri(u/ ,- 92,,3<' Geografia Fizic a Romniei' >d#Casa Cr!ii de 8tiin!' Clu.) Napoca# ,ri(u/ ,-#/ si cola%#92,,-<' 0anube 0elta. Genesis and #iodiversit4. >d# AacG6uJs Pu%lis6ers AK' *1#5 67/89:'/;<8/<,p#+@-'T6e Net6erlands. Stra8ler/ #-N 929*3<' Geografia Fizic. >d#Btiin!ific' Aucureti#

2,,- !odul de evaluare >7perien!a confirm necesitatea unei e aluri a cunotin!elor geografice generale do%0ndite n anii de liceu n prima or de curs 9test de 2( minute<# :rmea5 o verificare scris pe parcurs la mi.locul semestrului i colocviul de practic n ultima or de lucrri practice din semestrul ?# Kerificarea pe parcurs const ntr)un test cu ( ntre%ri' care acoper prelegerile sus!inute i %i%liografia recomandat la fiecare prelegere# Coloc iul de practic const ntr)o de5%atere a principalelor pro%leme ale lucrrilor practice 9oral< i erificarea referatelor de practic# > aluarea final de la sf0ritul semestrului presupune parcurgerea a dou etape: colocviul de practic i e,amenul propriu-zis. Coloc iul de practic const n erificarea deprinderilor de anali5 a trsturilor fi5ico)geografice a spa!iului rom0nesc' fiecare student primind spre anali5 un sector de 6art# $precierile sunt date prin calificati e: f#%ine4 %ine4 satisfctor i nesatisfctor# Calificativul nesatisfctor anuleaz intrarea n e,aminarea final a studentului# >7amenul propriu)5is se desfoar su% forma unui test scris care cuprinde un numr de 3 ntre%ri' ce acoper con!inutul ntregului curs i %i%liografiei o%ligatorii# Notarea se face cu 2 punct din oficiu' - puncte pentru rspunsurile aferente testului i 3 puncte sunt acordate diferen!iat n func!ie de re5ultatele o%!inute la lucrrile practice' a 0nd n edere acordarea a 3 puncte pentru calificati ul f#%ine' 2 puncte pentru %ine4 2 pentru satisfctor#

2,,,- 1etalii organizatorice/ gestionarea situa.iilor e;cep.ionale Conform actualului regulament pre5en!a la cursuri este facultati ' iar cea la lucrri practice este o%ligatorie# Pre5entarea la e7amen este condi!ionat de frec en!a
-

corespun5toare la lucrri practice 9se admite a%sentarea la 3 ore de lucrri practice< i promo area coloc iului de practic# /ecuperarea orelor de lucrri practice se face doar pe parcursul semestrului ?' dup un orar agreat' de cel ce desfoar aceast acti itate didactic# Tentati a de plagiat sau fraud la e7amen este sanc!ionat cu nota 29unu< i propunerea de e7matriculare a studentului ino at de plagiat sau frauda' naintat Consiliului profesoral al &acult!ii de Geografie# 8tuden!ii sunt aten!iona!i nainte de e7amen asupra consecin!elor situa!iilor de plagiat sau fraud' dar i asupra dreptului de a)i contesta sau a cere e7plica!ii asupra notrii# ,@. Bibliografie op.ional": #tAin/ B-C/ <o8nson/ <-#-929@@<' T.e +art. .)roblems and )erspectives' AlacGEell 8cientific Pu%lications# Palo $lto' 37ford' London' >din%urg' Aoston' Mel%ourne' p#+2@ Balintoni/ ,-5299*<' Geotectonica terenurilor metamorfice din Romania. >d# Carpatica' Clu.)Napoca# Grasu/ C#' 9299*<'Geologie structural# >d# Te6nic 'Aucureti' p#2++# ,ri(u/ ,# 92,,+=,)rocesele geomorfologice actuale diferen!iate pe treptele ma,ore de relief. ?n Kol#Perfec!ionare continu#Geografie# >ditura Casa Cr!ii de 8tiin!' Clu.)Napoca' p#2*2)2,+# ,ri(u/ ,-/ 92,,-<' 2azarde i riscuri asociate proceselor geomorfologice n aria cutelor diapire din 0epresiunea Transilvaniei. >dit# Casa Cr!ii de 8tiin!' Clu.)Napoca# 0andi/G#9299*<' -oncep!ia energetic a formrii i transportului aluviunilor n suspensie.>ditura Presa :ni ersitara Clu.ean,p#23,# 6usu/ C-tin#9 2,,2<' &untii Raru. 1tudiu de Geografie Fizic' >d#$cademiei /om0ne' Aucureti# Surdeanu/2#9299@<' Geografia Terenurilor 0egradate#>ditura Presa :ni ersitar Clu.ean'p#2*+# Urdea/ 0#92,,,=, &un!ii Retezat.1tudiu geomorfologic' >d#$cademiei' Aucureti# ?"voianu/,-92999<' 2idrologie# >ditura C/om0nia de M0ineD' p#32@# Toate titlurile de mai sus se gsesc n biblioteca Facult!ii de Geografie a "##. Clu.) Napoca' 2@#,2#2,2, Titular curs: 0rof-univ-dr- ,oan #urel ,ri(u