Sunteți pe pagina 1din 9

PROCESUL DE EXTINDERE AL UNIUNII EUROPENE SI CONSECINTELE SALE ECONOMICE 1.

Rezumat In anul 1951 ntre ase state europene : Belgia, Germania, Franta, Italia, Luxemburg si Olanda s-a reali at o alianta de !ooperare si integrare" #$n% n &'1( au )ost * +aluri de aderari ,19-(: .anemar!a, Irlanda i /area Britanie;1901: Gre!ia1 190*:2pania i #ortugalia1 1995: 3ustria, Finlanda i 2uedia1 &''4: 5ipru, 6stonia, Letonia, Lituania, /alta, #olonia, 5e7ia, 2lo+a!ia, 2lo+enia i 8ngaria1 &''-: 9om$nia i Bulgaria:" ;n &'1( s-a al%turat i 5roa<ia" ;n pre ent sunt &0 state membre ale 8niunii 6uropene" #ro!esul de extindere a )ost un pro!es de durat% !are a pornit din dorin<a !lar% de a !rea premisele ne!esare unei uniuni !$t mai str$nse ntre popoarele europene" 2. Cuvinte cheie 5onstitu<ia europen%, aderare, integrare european%, pie<e europene . Int!"#uce!e La momentul !on!eperii 86, Italia era o )osta di!tatura )as!ista, !u o e!onomie !are se ba a pe agri!ultura, !u o mi!are puterni!a !omunista, !are ris!a s% domine spe!trul politi!" 3derarea la 566 urama s% o)ere a!!es la bene)i!iile !ooper%rii e!onomi!e europene" Interesul Fran<ei pentru integrarea europeana )a!ea parte din politi!a de putere pentru restru!turarea ordinii n perioada postbeli!a" Fran<a a apelat la !ooperarea europeana i pentru a re!$tiga statutul de putere mondiala" ;n !a ul Germaniei, proie!tul 6uropean a )ost primit !a pe un mod de a atinge o egalitate n drepturi!u +e!inii europeni, reabilitarea statutului international, politi!a de reuni)i!are, re!onstru!<ia i re)a!erea e!onomi!a" Integrarea european% a Belgiei, Olandei i Luxemburgului a )ost ini<ial un a!t moti+at de interesul na<ional al )ie!%rui stat i anume !$tigarea a!!esului pe pia<a , depin $nd de ori!are din !elelalte <%ri mari din 6uropa" 4" EXTRINDEREA EUROPEAN$ %I INTERESUL NA&IONAL ;n art" 49 din =ratatul de la 9oma din 195- au )ost pre+% ute !ondi<iile pentru extinderea 566, poarta )iind des!7is% pentru ori!e stat al 6uropei O!!identale !are !onsidera !% trebuie reali ate : de +oltarea institu<iilor !ommune, )u iunea progresi+% a e!onomiilor na<ionale, !rearea unei pie<e !ommune i armoni area politi!ilor so!iale, totul pentru o >6urop% 8nit%?" Fie!are extindere a 8niunii 6uropene a a+ut i are un !ara!ter spe!ial" ;n pro!esul de extindere spre statele din 6uropa 5entral% i de 6st , aspe!tul !are a dominat dorin<a de uni)i!are a ntregii 6urope a )ost !el e!onomi! prin a!ela de a de+eni !ea mai puterni!a e!onomie a lumii i !ea mai mare pia<% unitar% de !onsum, dar si aspe!te politi!e, instutu<ionale i !ulturale" #ro!esul de exindere !%tre 6uropa 5entral% i de 6st repre int% un important interes politi! )iind legat de rolul 8niunii 6uropene de men<inerea p%!ii i demo!ra<iei" Integrarea european% are e)e!te deosebit de !omplexe la ni+el e!onomi!, politi! i so!ial" 57iar da!% de!i ia extinderii este n prin!ipal una de natur% politi!%, integrarea e)e!ti+% a statelor din 6uropa 5entral% i de 6st s!7imb% balan<a pro+o!%rilor de natur% e!onomi!%"

6ste +orba de state a)late in pro!esul de tran i<ie !atre un sistem e!onomi! de piat%" 2umitul de la 5open7aga din 199( s-au stabilit !ondi<iile spe!iale de aderare i anume: demo!ra<ia stabil%, e!onomie de pia<% !ompetiti+% i adoptarea a!@uis-ului !omunitar" .i)eren<ele de +enit ntre <%rile 8niunii 6uropene i !ele !andidate la 8niunea 6uropean% erau )oarte mari iar )orta de mun!% nu re)le!ta de!alaAul de de +oltare !are exist% ntre a!este <%ri i <%rile a)late deAa n 86, din pun!t de +edere al !apitalului uman i al !ali)i!%rii" .e asemenea extinderea !%tre est amenin<a 8niunea 6uropean% !u un +al migrator mai puterni! de!$t n !a ul extinderilor anterioare" .in !au a ni+elului s!% ut al produ!<iei agri!ole n a!este <%ri se !rea % presiuni importante asupra politi!ii agrare !omunitare" ;n ultimul r$nd este i problema institu<ional% o uniune !u &0 membri )un!<ion$nd di)erit )a<% de una !u 15 membri" ;n anii >9' au )ost in!7eiate 3!orduri 6uropene !are au dus la liberali area aproape !omplet% a s!7imburilor de bunuri neagri!ole ntre 5omunitatea 6!onomi!% 6uropean% i )ostele <%ri !omuniste din 6uropa 5entral% i de 6st" 3!este a!orduri i propuneau reali area unei one de liber s!7imb ntre semnatari, pentru produsele industriale i n parte pentru alte ser+i!ii" 8niunea 6uropean% nu a eliminat ns% instrumentele de prote!<ie anti-duping, a m%surilor de sal+agdare i )olosirea n !ontinuare a !ontingentelor" 5a urmare , dupa semnarea 3!ordurilor 6uropene, !omer<ul a n!eput % !reas!% !u 1('B la exporturi din <%rile din 6uropa 5entral% i de 6st !%tre 86 n perioada 19091994" .in pun!t de +edere so!ial to<i !eta<enii 8niunii 6uropene au posibilitatea de a tr%i, !%l%torii, mun!ii i studia !u mai mult% uurin<% pe ntreg teritoril a!esteia" Legisla<ia european% garantea % aderarea <%rilor member la a!tualele standard pri+ind siguran<a bunurilor, ser+i!iilor, publi!itatea, !omer<ul ele!troni!, pra!ti!ile !omer!iale legale, regulile pri+ind mediul in!onAur%tor i siguran<a alimenta<iei, a 7ranei" La s)aritul perioadei de tran i<ie, oameni din interiorul 86, +or bene)i!ia de de politi!ile i !ondi<iile mbunatatite de angaAare prin intermediul !reterii ni+elului de preg%tire, a )lexibilit%tii pie<ei mun!ii i mobilit%<ii )or<eide mun!%, a !limatului mde a)a!eri i adaptarea la noile te7nologii" ;n timpul perioadei de n!eput a 8niunii 6uropene extinse, =ratatul de 3derare a nt$mpinat perioade pentru !a >+e!7ile? i >noile > 2tate /embre s% se poat% obinui gradual !u noile dimensiuni e!onomi!e i so!iale ale 8niunii 6uropene" 3derarea e)e!ti+% nseamn% i nl%turarea !elorlalte obsta!ole i extinderea uniunii +amale i a pi<ei !ommune i n !eea !e pri+ete pe noii membrii gener$nd !reteri de e)i!ien<% e!onomi!, dar i ne!esitatea unor aAust%ri di)i!ile" ;n al doilea r$nd <%rile !andidate dup% aderare ob<in a!!es i la pia<a unor produse industrial anterior proteAate !um ar )i mbr%!%mintea, n!%l<%mintea, textilele, produsele !7imi!e, produsele metalurgi!e i siderurgi!e" #ro+o!%rile i +ulnerabilit%<ii e!onomi!e sunt numeroase i !omplexe";ntregul sens al existen<ei so!iet%<ii omeneti !onst% ntr-o !ompeti<ie pentru putere, mai exa!t, pentru miAloa!ele i me!anismele puterii, !are sunt n primul r$nd e!onomi!e i )inan!iare" /ateriile prime i resursele energeti! nu repre int% ntotdeauna un )a!tor de putere, <%rile !are dispun de resurse nu sunt printer !ele mai puterni!e" #rintre !ara!teristi!ile e!onomi!e i )inan!iare pot )i: a!!entuarea !ara!terului tras)rontalier, !iberneti area, domina<ia marilor !orpora<ii e!onomi!-)inan!iare, !on)luen<a, )luiditatea, )ermitatea, dinamismul et!"

5riteriile de sele!<ie a <%rilor !andidate, stabilite de 5onsiliul 6uropean n 199( la 5open7aga, snt urm%toarele: C(D E stabilitatea institu<iilor garante ale demo!ra<iei, apli!%rii legii, ale respe!t%rii drepturilor omului, pre!um i respe!tarea i proteAarea minorit%<ilor" E existen<a unei ade+%rate e!onomii de pia<%, !apa!itatea de a )a!e )a<% !on!uren<ei i )or<elor de pe pia<a 86" E abilitatea de a-i asuma obliga<iile de membru, in!lusi+ !ele aso!iate ader%rii la uniunea politi!%, e!onomi!% i monetar%" #rimele a!orduri de aso!iere au )ost semnate n 1991 !u 8ngaria, #olonia i 5e7oslo+a!ia ,ultimul )iind nlo!uit mai t$r iu !u a!orduri separate !u 5e7ia i 2lo+a!ia:" =ur!ia a semnat re!ent a!ordul de aso!iere i, !on)orm estim%rilor, +a dura mult p$n% !$nd +a reui s% satis)a!% toate !riteriile stabilite de 86" L%rgirea plani)i!at% a 86, !ea mai mare din ntreaga istorie a uni)i!%rii europene, este o de!i ie absolut ne!esar% din pun!t de +edere moral, strategi! i politi!" #roie!tul este deAa su)i!ient de a+ansat i nu exist% ni!i o !ale napoi" 3derarea ori!%rei <%ri trebuie s% aib% lo! !u !ondi<ia !% <ara este preg%tit% pentru aderare i satis)a!e toate !ondi<iile stabilite la 5open7aga n 199(" ;n anul &''', de exemplu, nu mai era deAa a!tual% ntrebarea da!% se +a e)e!tua l%rgirea 86, !i !um i !$nd" 86 dorete s% !on)irme n mod o)i!ial data primirii noilor membri p$n% la )inele &'14" L%rgirea 86 +a !onsolida uniunea a!tual%" 8neori ns% l%rgirea i apro)undarea integr%rii europene sunt pri+ite !a )iind n !ontradi!<ie" Foile <%ri membre nu +or de+eni n mod automat membre ale > onei euro?, a!easta ne!esit$nd o preg%tire i o de!i ie spe!ial%" 5riteriile tratatului de la /aastri!7t trebuie s% )ie satis)%!ute integral" .ar perspe!ti+a sigur% este de a integra ulterior noii membri n > ona euro?" ;n pre ent este !lar% ordinea de idei: satis)a!erea !riteriilor de la 5open7aga pentru a!!esiune, iar apoi a !elor de la /aastri!7t pentru intrarea n > ona euro?" C1D A'ANTA(ELE %I DE)A'ANTA(ELE SUPLIMENTARE ALE L$R*IRII UE Avanta+e, - )orti)i!area po i<iei +i a+i de 283 n F3=O datorat% repre ent%rii mai multor <%ri i a unei regiuni mai mari1 - l%rgirea pie<elor de des)a!ere1 - !ore!tarea situa<iei demogra)i!e: pre enta 86 este !ara!teri at% de mb%tr$nirea popula<iei, iar noii membri sunt !ara!teri a<i de o pondere relati+ mare a popula<iei tinere" Dezavanta+e, - nu se dorete migra<ia )or<ei de mun!% ie)tine n 86" 3rgument !ontra: a!east% tendin<% +a )i neutrali at% prin politi!a de tran i<ie des!ris% anterior" 3pli!area politi!ii date +a )i asigurat% )oarte e)i!ient de noile <%ri membre, !are i ele nu au interesul s% piard% )or<a de mun!% ne!esar% pentru de +oltarea e!onomi!%1 E nu se dores! noi produ!%tori agri!oli n 86, noii membri a+$nd preponderent de +oltat se!torul agrar" 3rgument !ontra: instaurarea sistemului de pl%<i dire!te i pla)oane de produ!<ie +a permite redu!erea !antit%<ilor de produse agri!ole" 5reterea paralel% a !alit%<ii +a a+ea !a e)e!t !reterea !ompetiti+it%<ii n a!est se!tor, dar ntr-o m%sur% )a+orabil% i nu exagerat de brus!%" 5osturile mai mi!i ale produselor agri!ole n noile <%ri membre +or )i e!7ilibrate pe termen s!urt i mediu de segmentarea terenurilor agri!ole, me!ani area insu)i!ient% et!"1 E )ri!a de !ompetiti+itate dur% datorat% pre<urilor mi!i la )or<a de mun!% i, deseori, a

!osturilor mai mi!i de produ!<ie" 3rgument !ontra: !ompaniile din a!tuala 86 +or putea bene)i!ia de pe urma di)eren<elor de !ost prin in+esti<iile dire!te, de alt)el, )a+orabile i pentru re!eptorii de in+esti<ii, i extinderea a!ti+it%<ilor so!iet%<ilor transna<ionale" ;n plus, !reterea !ompetiti+it%<ii e!onomiei 86 l%rgite +a !onstitui a!el stimulent att de ne!esar de +olt%rii e!onomi!e din 86" P".itica #e mi/!a!e a 0"!1ei #e munc2 2tatele a!tuale din 86 erau ngriAorate de )luxul important de )or<% de mun!% mai ie)tin% din +iitoarele <%ri membre ale 86, !eea !e poate du!e la !reterea ratei omaAului n a!este <%ri" #e de alt% parte, noii membri erau i ei ngriAora<i de pierderea )or<ei de mun!% !are urma s% asigure !reterea e!onomi!% n <%rile lor" 3st)el, +iitoarele <%ri membre au !erut aranAamente de tran i<ie !u pri+ire la a!est subie!t, !eea !e a )ost a!!eptat n aprilie &''1 de !%tre 5omisia 6uropean%" #ropunerea pre+ede o perioad% general% de tran i<ie pentru o perioad% de 5 ani !u o posibil% prelungire ini<iat% de ori!are dintre <%rile membre, iar n !a ul unor probleme maAore E pentru o perioad% suplimentar% de & ani" .up% o perioad% total% maxim% de - ani, mi!area liber% a )or<ei de mun!% +a a+ea lo! pe ntregul nou teritoriu al 86" 3!tualele <%ri membre ale 86 +or putea apli!a pe par!ursul primilor 5 ani m%suri na<ionale +i a+i de )luxul de )or<% de mun!% din noile <%ri membre" #ro!edura +a )i re+i uit% la )ie!are & ani n +ederea s!urt%rii perioadei sau anul%rii" 2!opul a!estei propuneri este de a solu<iona problema migra<iei unilaterale a )or<ei de mun!%, dar n !ondi<iile tran i<iei la mi!area liber% a a!esteia" ;n general, a!east% politi!% nu +a a)e!ta libera deplasare a !et%<enilor, !i doar a )or<ei legale de mun!%" C(D P".itica #e achizi1i"na!e a va."!i."! im"3i.ia!e 3!esta este un alt aspe!t al extinderii, sensibil din pun!t de +edere politi! pentru <%rile !andidate" 5omisia 6uropean% a propus membrilor 86 s% permit% <%rilor !andidate !are dores! s% limite e a!7i i<ionarea p%m$ntului i a imobilului de !%tre persoane din alte <%ri 86, s% poat% apli!a a!este m%suri pentru o perioad% de - ani ,pentru p%m$nt agri!ol: i 5 ani pentru alte )orme de imobil" 3!este m%suri urmea % a )i re+i uite la )ie!are ( ani n +ederea redu!erii perioadei sau !7iar anul%rii" 8nele tipuri de a!ti+it%<i, de exemplu !ea a )ermierilor-antreprenori !are dores! s% de+in% re iden<i i s% lo!uias!% n +iitoarele <%ri membre, nu +or )i limitate" C(D P".itica A/!ic".2 C"mun2 4PAC5 3!ordul de la Bruxelles din 19*& a s!7i<at +iitoarea politi!% !omun%, stabilind prin!ipiile, obie!ti+ele i me!anismele politi!ii agri!ole !omunitare" 9egulamentele !omune de pia<% in!ludeau reglement%ri uni!e !omunitare pri+ind produ!<ia, pre<urile, importul i exportul unui ir larg de produse agri!ole, maAoritatea tradi<ionale ,!arne, lapte, ou%, legume, )ru!te, +in, tutun et!":" /e!anismul era !on!eput n +ederea n!uraA%rii !omer<ului intra!omunitar !u produse agri!ole i limit%rii G mpiedi!%rii importurilor extra!omunitare, a!estea )iind admise numai atun!i !$nd 566 era de)i!itar% la anumite produse agri!ole" 8na dintre !ele mai mari di+ergen<e politi!e a )ost i este )inan<area politi!ii agri!ole" O alt% problem% E de plan extern E o repre int% !on)li!tele extra!omunitare, n spe!ial !u marii produ!%tori i exportatori de produse agri!ole similare: 283, 5anada, <%ri n !urs de de +oltare et!" #35 a su)erit multe modi)i!%ri n timp" 2istemul ini<ial era !el de pre<uri minime garantate pentru o serie de produse" 9e)ormele din 19-9 au dus la garantarea pre<ului doar pentru anumite !antit%<i de produse, !eea !e a !ontribuit la redu!erea sto!urilor i a !7eltuielilor aso!iate politi!ii agri!ole" /ai t$r iu, dup% 1900, s-a tre!ut la sistemul de limite garantate pentru maAoritatea produselor agri!ole" ;n !a ul n !are produ!<ia dep%ea un anumit ni+el, pl%<ile de sus<inere pentru produ!%tor se redu!eau n mod

automat pentru ntreaga !antitate i nu doar pentru ex!edent" .up% 199& au )ost e)e!tuate s!7imb%ri radi!ale" Foi obie!ti+e urmau a )i atinse, in!lusi+ limitarea migra<iei popula<iei din regiunile rurale n !ele urbane, sus<inerea de +olt%rii onelor rurale et!" 2a introdus sistemul de pl%<i dire!te !ompensatorii pentru )ermierii !are a+eau de su)erit de pe urma redu!erii pre<urilor la produsele agri!ole i a supra)e<elor !ulti+ate C4D" 2trategia de extindere a 86 n domeniul agri!ulturii, elaborat% de 5omisia 6uropean%, !onst% n apli!area #35, repre entat% de sistemul de pl%<i dire!te !%tre )ermieri i stabilirea pla)oanelor de produ!<ie pentru noii membri dup% !e ei ader% la 86 n &''4" ;n +ederea diminu%rii problemelor aso!iate tran i<iei n regiunile rurale, pre!um i pentru a n!uraAa restru!turarea ne!esar% a se!toarelor agri!ole ale noilor membri, se +a a!orda un suport )inan!iar n +ederea )orti)i!%rii politi!ii de de +oltare rural%" .at )iind )aptul !% introdu!erea imediat% a 1''B pl%<i dire!te +a du!e la ng7e<area stru!turilor existente i +a a)e!ta moderni area a!estui se!tor, este pre)erabil sistemul de introdu!ere treptat% a #35, ealonat pe o perioad% de 1' ani: n anii &''4, &''5 i &''* pl%<ile dire!te +or repre enta &5, (', (5B respe!ti+, ating$nd 1''B n &'1(" ;n paralel, noile <%ri membre +or a+ea a!!es deplin i imediat la m%surile de marHeting ale #oliti!ii 3gri!ole 5omune" 2e re!omand% !a <%rile !andidate s% introdu!% sistemul de pl%<i dire!te nainte de aderarea la 86, dar !u !ondi<ia !a pl%<ile dire!te s% nu )ie mai mari de!$t !ele !e urmea % a )i introduse dup% aderare, pre!um i !u aprobarea 5omisiei 6uropene" Ini<ial, toate tipurile de p%m$nt agri!ol +or )i eligibile pentru bene)i!ierea de pl%<ile !ompensatorii, !u !ondi<ia !% a!este terenuri nu sunt mai mi!i de ( 7a" /%rimea pl%<ii dire!te pe o unitate de supra)a<% +a +aria n )un!<ie de <ar%, iar s!7ema pentru primii trei ani +a )i simpli)i!at%" 5ota maximal% de produ!<ie +a )i stabilit% n ba a !elor mai re!ente date ,1995E1999:" =oate <%rile !andidate +or )i supuse regimului de !ote maximale de produ!<ie i al apli!%rii instrumentelor de !ontrol al o)ertei de produse agri!ole !7iar din prima i a ader%rii la 86" Binen<eles !% perspe!ti+a apli!%rii #35 a generat importante nemul<umiri n <%rile !andidate" 6ste ade+%rat )aptul !% exist% de a+antaAe importante, n spe!ial limitarea !antit%<ii de produse ,!eea !e +a redu!e i m%rimea exporturilor din noile <%ri membre n a)ara 86:" ;n !ondi<iile n !are n unele <%ri industria n!% nu !onstituie se!torul predominat de de +oltare, o atare tendin<% +a )i penali ant% pentru #IB, pre!um i pentru ntreaga e!onomie" 3pli!area treptat% a politi!ii agri!ole !omune +a redu!e o!urile i +a permite adaptarea la situa<ia dat%" =otodat%, exist% i numeroase a+antaAe ale apli!%rii #35, i anume: prote!<ia mai e)i!ient% a mediului n!onAur%tor, )a!ilitarea a!!esului )ermierilor mi!i la )inan<are, !reterea li!7idit%<ilor )ermierului i a !apa!it%<ii sale in+esti<ionale, stimularea !reterii produselor organi!e, de +oltarea regiunilor rurale, limitarea omaAului n r$ndul popula<iei rurale i a migr%rii popula<iei din onele rurale n !ele urbane, mp%durirea unor supra)e<e de teren agri!ol, adaptarea produ!<iei agri!ole n !on)ormitate !u standardele 86 de !alitate ,de!i, i !reterea !ompetiti+it%<ii pe plan interna<ional: et!" #entru 9epubli!a /oldo+a !onse!in<ele apli!%rii #35 n noile <%ri !andidate ar putea nsemna: mi!orarea exporturilor n 6uropa 5entral% i de 6st, dar i redu!erea importurilor de produse agri!ole din 656 E de!i, i o poten<ial% !retere a !ererii pentru produsele agri!ole auto7tone" 6ste important de men<ionat )aptul !% promo+area ideii l%rgirii ne!esit% sus<inerea popula<iei, !eea !e presupune o !ampanie de in)ormare e)i!ient% at$t n <%rile din 86, !$t i n <%rile !andidate C*D" 6ste uor de obser+at impa!tul po iti+ al perspe!ti+ei de aderare da!% +om !ompara situa<ia din <%rile !andidate !u situa<ia din !ele !%rora nu li s-a promis sau nu au !erut aderarea ,de exemplu, 9epubli!a /oldo+a:" #erspe!ti+a ader%rii este !el mai puterni! i mai e)i!ient stimulent al re)ormelor, a!easta a+$nd urm%toarele !onse!in<e n <%rile !andidate: - a !ontribuit la stabili area demo!ra<iei n toate <%rile aso!iate, n spe!ial n 6uropa

5entral% i de 6st1 - a stimulat de +oltarea e!onomi!% i promo+area re)ormelor1 - a diminuat migrarea ilegal% a )or<ei de mun!% datorit% presiunilor 86, pre!um i datorit% perspe!ti+ei !lare a unei +ie<i mai bune pentru ntreaga popula<ie1 - a )orti)i!at prote!<ia minorit%<ilor" /inorit%<ile din maAoritatea <%rilor aso!iate sus<in aderarea la 86, deoare!e tiu !% a!east% stru!tur% le +a o)eri !ea mai sigur% prote!<ie et!"
CREAREA UNIUNII ECONOMICE MONETARE 4UEM5

P!emi6e.e a7a!i1iei ;n pre ent sunt !unos!ute 4 )orme de integrare e!onomi!%: C-D 1" Zona de liber schimb E <%rile membre nl%tur% ntre ele barierele !omer!iale, dar )ie!are <ar% le p%strea % n modul s%u pentru <%rile din a)ara onei" &" Uniunea vamal E nl%turarea tuturor restri!<iilor de !omer< ntre <%rile membre i stabilirea unui tari) +amal !omun pentru <%rile ter<e" (" Piaa comun E n <%rile membre exist% !omer< liber aso!iat la mi!area liber% a tuturor )a!torilor de produ!<ie" 4" Uniunea economic i monetar (UEM)" #ia<a !omun% de+ine o pia<% uni!% datorit% uni)i!%rii politi!ilor e!onomi!e, a legisla<iei i introdu!erii unei monede uni!e n lo!ul !elor existente anterior" 2e pare !%, pentru a )i +iabil%, a!east% uniune trebuie s% )ie nso<it% i de o uniune politi!%" 8niunea 6uropean% este uni!ul proie!t de integrare e!onomi!% !are, e+olu$nd de la uniunea +amal% la pia<a !omun%, a aAuns i la !rearea 8niunii 6!onomi!e /onetare ,86/:" 8niunea 6uropean% este !onsiderat% i !el mai +iabil proie!t de integrare, iar 8niunea 6!onomi!% /onetar% E !el mai !ompli!at pro!es logisti! e)e!tuat +reodat% pe timp de pa!e" ;n plus, !ontextul e!onomi! al se!" II pre+edea o uniune e!onomi!% monetar% !are s% in!lud% i uniunea politi!%, i !7iar !ultural%, ast)el in)luen<$nd toate domeniile" .ei istoria !unoate i alte exemple de uniuni monetare, a!estea )ie !% au euat, )ie !% nu au repre entat o ade+%rat% uniune e!onomi!% monetar%, ne)iind aso!iate uni)i!%rii politi!ilor e!onomi!e, a legisla<iei et!" 5are este elementul nouJ 6ste +orba de tre!erea de la moneda european% !omun% ,e!u: la moneda uni!% i real% ,euro: !are urmea % s% )a!ilite e )un!<ionarea pie<ei uni!e europene" 5are este !au a a!estor s!7imb%ri n 6uropaJ .e +oltarea e!onomi!% intens% a altor !ontinente, n spe!ial a 3siei, pre!um i domina<ia monetar% din partea 283, nso<it% de stagnarea relati+% a !reterii e!onomi!e n 86, au !a e)e!t diminuarea ponderii relati+e a <%rilor europene n e!onomia mondial%" 3+$nd o politi!% e!onomi!%monetar% !omun% i o moned% uni!%, 6uropa +a dispune de o putere !res!$nd% pe arena mondial%" ;n situa<ia existen<ei unei politi!i de stabilitate monetar%, moneda european% +a putea !on!ura !u dolarul, !are ast% i este uni!a moned% !u ade+%rat mondial%" 8niunea 6!onomi!% /onetar%, dei are la ba % !on!eptul de stabilitate, totui nu are un su!!es garantat" .ar at$t su!!esul, !$t i insu!!esul ei ,de alt)el, pu<in probabil:, +or a+ea o in)luen<% puterni!% asupra e!7ilibrului e!onomi! mondial" ;nainte de lansarea euro i !rearea 86/ a existat e!u, !are a repre entat o perioada de tran i<ie de la un sistem monetar european !ompus din mai multe monede europene i o moned% de re)erin<% la un sistem ba at pe o singur% moned%" 2istemul /onetar 6uropean ,2/6: se ba a pe e!u ,european !urren!K unit:, !are era un )el de moned% >+irtual%?, o unitate de !ont al !%rei !urs era !al!ulat ilni! !a o medie ponderat% a unui !o +alutar )ormat din monedele statelor membre" ;n !adrul 2/6 e!u ndeplinea mai multe )un!<ii: unitate de !ont, instrument de reglementare i a!ti+ de re er+%" 2/6 a permis !on+ergen<a par<ial%, dar nu i su)i!ient%, a politi!ilor e!onomi!e i monetare a statelor membre" .e a+antaAele e!u de!urg din de a+antaAele unui sistem european pluri+alutar i din )aptul !% e!u nu a )ost ni!iodat% o moned% real%, n spe!ial: !osturi

mari de s!7imb intra!omunitare, ris!ul +alutar !are limita de +oltarea pie<ei interne a 86, li!7iditatea limitat% a pie<elor europene de !apital, pre!um i perioade de timp i !osturi mari pentru trans)erurile ban!are" Iar !ri ele din 199& i 199( ale 2/6 au demonstrat in!apabilitatea 6uropei de a se men<ine pe pia<a )inan!iar%, dar i urgen<a ne!esit%<ii de re)ormare a 2/6" NECESITATEA CRE$RII UNIUNII ECONOMICE MONETARE 5onstruirea 6uropei nu se re um%, e+ident, doar la dimensiunea sa e!onomi!%" /oti+a<iile pro)unde ale 8niunii 6uropene erau i au r%mas de esen<% politi!%" 3st% i !ele ( mari puteri e!onomi!e sunt 283, 86 i Laponia" 6uropa !elor &0 state produ!e aproape o treime din produ!<ia mondial%" La n!eputul noului mileniu 8niunea 6uropean% este un gigant e!onomi! i politi!" 5u toate a!estea, nu to<i indi!atorii sunt po iti+i: demogra)ia european% este !ea mai pu<in dinami!% din lume, !reterea e!onomi!% este insu)i!ient de mare, datoriile publi!e prea mari, o rat% nalt% a omaAului, lipsa unit%<ii e!onomi!e europene i a !oordon%rii e)i!iente a politi!ilor e!onomi!e, segmentarea unor se!toare industriale, )ragmentarea pie<ei de !apital europene i, n spe!ial, )ragilitatea sistemului monetar determinat% de utili area redus% a monedelor europene pe plan mondial" PRIORITA&I PENTRU 2819 Bruxelles, 1* o!tombrie &'1( 5omisia 6uropean% re!omand% a!ordarea statutului de <ar% !andidat% n !a ul 3lbaniei i pentru a !in!ea oar% !onse!uti+, des!7iderea nego!ierilor de aderare !u )osta 9epubli!% Iugosla+% a /a!edoniei" .e asemenea, 5omisia e+aluea % progresele reali ate n ultimul an de !elelalte <%ri din Bal!anii de Mest i de =ur!ia n dire!<ia ader%rii la 86" 3+$nd n +edere de!i ia Gu+ernului Islandei de a suspenda nego!ierile de aderare, un raport simpli)i!at pri+ind Islanda )a!e bilan<ul stadiului a!tual al situa<iei din perspe!ti+a alinierii la 86" 5u o!a ia pre ent%rii pa!7etului anual pri+ind extinderea, dl" !omisar :te0an ;<.e a de!larat : Extinderea este un proces in derulare i n pofida cri ei economice este o politic benefic!aceasta constituie o parte a soluiei" Extinderea este n continuare una dintre cele mai eficiente politici ale UE" Prin abordarea #principiilor fundamentale$% ca de exemplu lupta mpotriva corupiei% buna &uvernare economic% libertatea de exprimare i mass!media% drepturile omului i protecia minoritilor% aceast politic ntrete stabilitatea politic i economic n rile care doresc s adere la UE% precum i n Uniunea European n ansamblu" N%rile !andidate trebuie s% demonstre e !% +or )i !apabile s%-i asume n ntregime rolul de membrii ai 8niunii" #entru a!easta trebuie s% ob<in% spriAinul !et%<enilor i s% respe!te standarde i norme europene stri!te de ordin politi!, Auridi! i te7ni!" N%rile !are dores! s% adere la 86 pot par!urge di+ersele etape ale pro!esului de integrare doar dup% !e toate !ondi<iile pentru )ie!are etap% au )ost respe!tate" #ro!edurile de admitere n 86 sunt !omplexe, garant$nd !% noile state membre ader% numai atun!i !$nd ndeplines! toate !erin<ele i doar dup% !e institu<iile 86, gu+ernele statelor membre i gu+ernele <%rilor n !au % i +or )i exprimat a!ordul n mod a!ti+" 3st)el, perspe!ti+a integr%rii a!<ionea % !a un stimulent pentru promo+area re)ormelor" #oliti!a 86 !u pri+ire la extindere garantea % )aptul !% a!est pro!es este gestionat )oarte riguros, ast)el n!$t pro!esul de aderare s% adu!% bene)i!ii ambelor p%r<i impli!ate, 86 i <%rilor n !urs de aderare"

CONCLU)II

6xtinderea 8niunii 6uropene spre <%rile !entral i est europene repre int%, al%turi de uni)i!area monetar%, !ele mai dure pro+o!%ri din istoria pro!esului de integrare n 6uropa i !u impli!a<ii maAore asupra +iitorului !ontinentului european" 6uropa are ast% i o ans% uni!% s% de+in% o )or<% n !ompeti<ia global% i s% ntoar!% de)initi+ spatele !on)li!telor !are i-au bu!iumat destinul" 8niunea 6uropean%, !a motor al integr%rii, dar i statele aso!iate, sunt obligate s%-i asume a!east% responsabilitate !u realism i s% adopte strategii subordonate obie!ti+elor pe termen lung" Fu ori!e integrare adu!e bene)i!ii pentru !% , <%rile parti!ipante trebuie s% )ie !on!uren<iale i poten<ial !omplementare, !u ni+ele de de +oltare e!onomi!% apropiat%" Integrarea e!onomi!% nu trebuie pri+it% ni!i !a s!op n sine !i !a un pa!7et de instrumente de maximi are a bun%st%rii"

Intocmit, LESEFSCHI ANDREEA IRINA

REFERINE BIBLIOGRAFICE

1" 2ut% F" 'omer internaional i politici comerciale contemporane, editura >6)i!ient?, Bu!ureti, 199-, &" http())europa"eu"int (" 5onstan<a #opes!u-/erea!re *profundarea inte&rrii europene vi avi de extinderea Uniunii Europene( implicaiile caestor tendine pentru +epublica Moldova" 4" 7ttp:GGeuropa"eu"intG!ommGpubli!Oopinion 5" PPP"ipp"md *" Fran!ois .el!laux et Ia+ier de BergeK!H" ,-euro( la monnaie du troisi.me mill/naire, Gualino Qditeur, #aris, 199-" Euro 0 o moned stabil pentru Europa% .eut!7 BanH 9esear!7" 0" Moneda unic 0 un pas decisiv 0 avanta1e i de avanta1e, =ribuna 6!onomi!%, &' mai 1990, nr" &' 9" 5omisia 6uropean% Bruxelles, 1* o!tombrie &'1( 'omunicat de pres"

S-ar putea să vă placă și