Sunteți pe pagina 1din 10

8.

AMESTECAREA
8'l' Generalitf,fi, factori care influen{eazdprocesul; eficacitatea amestecflrii 8.I. l. Generalitayi Amestecarea esteopera{ia hidrodinamica careal-e ca scopomogenizarea a douasaumai nlultemateriale care se produce prin reducerea graclienliror de concentra{ie. oe remperaturd sausimultan a ambilorintr-un sistempdnala atingerea unei distribuliireciproce a materialelor componente. Amestecarea poatelua anumitedenumiriin func{ie cleniodul de realizare: F agitare - in cazul amestecdrii intre fluide sau intre lichide si solide pentru o vdscozitate micSsaumediue a componenteror amestecurui: - in cazul amestecdrii t malaxcu'e richidelor. pasteror sau topiturilor careprezintdo vascozltate sauconsisten{a ridicate; / amesrecare - in cazur omoge'izSrii solideror purverurcnte saugranulare; / ontogenizctre - in cazul redr,rcerii dirnensiunilorf-azei interne pentru sisteme d i s p e r sle ichide d e t i p u le m u l s i i l o r .

Amestecarea esteinfluen{ata de: - produsulrezultatin urma amestecarii: densitate. vdscozitate. gradul de omogenizare. tensiune superficiald; condiliilede realizare a operafiei: regimulde lucru. intensitatea amestecdrii, cantitatea

de produs' temperatura de lucru. presiunea cle lucru, tipul amestecatorului. puterea necesara amestecdrii gi costuloperaJiei de amestecare. Efectul produsde amestecare poatefi rocarsau in intreagamasd supusa amestecdrii. Fiecare tip de efecteesteprodusde generarea vitezelorclifbrite ca mdrimegi orientare datede v itezaperiferica a amestecdtoru lr_ri. In f unclie de rolul opera{iei. in desf}qurarea unui pfoces.amesteczrrca poate li: independenta (30%).auxiliard (70%). aplica ir n scopul: omogenizarii amestecurilor. saula fbrmarea emulsiilor qi a dispersiilor. Ca opera{ie auxiliarf, ester-rtilizat6 pentru: oaccelerarea proceselor chimicegi biochimice: oschimbarea stariifizice (floculare. dizolvare); o intensi f rcarea adsorbliei (radecororarea urei r-rri ror vegetare): ospdlarea unor solide9i inldturarea irrrpuritdlilor in inclustria zaharului gi a amidonului: spdlarea cerealelor: Ca operalie independenta.amestecarea se

.18

oaccelerarea operatiilor de transfbr de caldLrra. in industria arimentard operafia are murteapiicaliica: r amestecdrj in fazd.lichida (omogenizarea vinului): r amestec'ri in fazEgaz_lichid (hidrogenarea uleiului): r amestecdri in fazd. gaz_solid (inmuierea orzului); r amestecdri in fazd'lichid solid (baterea untului. industriacarnii gi n-rordritului pentru oblinerea produselor pdstoase ). Posibilitcilide rea/izare (procetlee 1 o amestecarea pneumaticd cu: aercomprinrat" a[rur subpresiune: . amestecare prin curgL,rea lichidelor: . amestecare mecanicd (cu paletede difbritefbrme). B'I '2 Facto,ii care infruenyeuzii ct,'ucter.i:euzii pr,c,e.s.ur ;i a) Sturect moterialulurmaterialele supuse amestecdrii suntcaracterizatede: naturalor. raportul componentelordin punct de vedere cantitativ gi proprieta{ile componentelor (densitate, vdscozitate. granurometrie. umiditateEi sorubiritate); Materialele careintri in procesul de amestecare pot fi: 'nev'loniene - gaze^ lichide - cLr urmdtoareleproprietali: densitate.r,dscozitate consisten{6' coeziune; corpurileideale: corpurile din naturd care.subaspectr-rr comportdrii 'or la acliunea solicitarilor' pot sa posede trei proprieta{i : elasticitate. plasticitate gi vascozitate. Corpurile cu contportare idealdsunt: osolidur /ui Hooke sau corpur perfect erasticposedS numai erasticitate; sub acliunea unei forfe se deformeazd.iar la incetarea ac{iuniifbrlei iqi revinela fbrma iniliala; o lichidul lui Neu'lttn sau corpul perf-ect vdscos. sub ac{iunea unei tensiuri tangen}iare curge; curgereavascoasd crepinde de mdrimea;i duratasoricit[rii: o plasticul st' venantin aceastf, ipotezd,este perfectplastic.comport6ndu-se ca un solid pdnd la o anumitd valoare a tensiunii denumitd prag de tensiune.peste care se comportd ca un lichid. ' - unelelichide.pastele: nenev'loniene in practica indr,rstriala se i'tdlnescfluide care prezinta abateri de la compoftarea newtoniand. datoritaurrmdtoarelor cauze: o sistemele bifazice'la care f-aza dispersd constitLrie o parte i'poftanta din 'orurn. in timpul curgerii sr-rfbrdmodiflcari slructurale. Din aceastd categorie f ac parte suspensiile de polinleri.vopselele. pastele de adezi'i. sdngele. aluatul. pasta de came. pastade brdnzd. etc.

49

o sistemele omogene. la care unitalilede curgeresub acliunea tensiunilor tangen{iale suferdorientdri'din care pot fl amintite uleiurile mineralecu r,,6scozitate mare. topiturile de polimeri.etc. La aceste fluidevAscozitatea nu esre constanta. ' solide unere au consisten{i gi coeziune (fbinapurverurentd). srabe b) Aparalul in care 'te de'r./asourd operulio influenyeazd ntrtdul .ye reulizare al acesteia prin./orma Si dimen.tiunile ,;crle. Pozilia dispozitivului cle amestecare fala de axul aparatului prezintd imporlan{a la amestecare deoarece acesta trebuiesd ini{iezein cat ai multe puncteale aparatului amestecdri intenselocale qi sd menfind in suspensie straturi limita cdt mai subliri care sd proc.lucd o turbulenfd pronun{atd a intreguluicon{inr-rt din vas. cLrrenliice se fbrrn eazdin aparattrebuie sd atragd mereunoi cantitali de ntaterial in zonadispozitivLrlLri de agitare. astf-el inc6topera{ia si se desfhqoare cll eficienldmaximd. c) cantitalea de ntalcrialcarese prelucreazi. Aceasta poatesd influe'feze:durata amestecdrii' eficien{aetc' in cazttl in care se prelucreazd cantitati mari de material.sunt necesare aparate de dimensiuni mari. De multe ori estemai ralionalsd se fbloseascd mai multeaparate de dimensiuni nlai mici. decatun aparat mare.oblindndu-se indici funclionali 5i calitativimai buni rapor-taJi ra dr-rrata de cresfdEurare a opera{iei. d) durata operaliei are influen{ain primul rdnd asupraconsumuluide energie. Pentruca opera{ia sd decurgdcdt mai economicestenecesar ca agitatorulsd lucrezeeficient. asigurdnd omogenizarea in cel mai scurt timp. Durata operalieidepinde. in afara de tipul agitatorului utilizat' de diametrul qi tura{ia lui precLmr gi de proprietalilematerialelor amestecate. ca vAscozitatea acestora. ;i densitatea B 1.3.E/icacilutea amestecarii Eficacitatea amestecdrii se poateaprecia prin metocre bazate ne : masurarea concentraliei in diverse puncte; metoda egarizarii concentraliei saua temperatlrriror in sistem: metoda colorimetrica utiriz6nd (substan{e) richide cororate: metoda distribuliei vitezelor saLr liniirorde curent: metodele numerice KafarovsauDukes; metoda gradientului de temperaturd; nretodaconductibilitalii electrice: ntdsurarea cildr_rrii de dizolr,,are: mdsurarea dif-eren{ei cledensitate: metoda atomilormarcatil

50

metoda elementului indicator. 8.1.1. Ctu,sificarea apuruteIorrJeante,s.teccrre

I dup[ operaliile pe carele realizeazd ludndin considerare starea materialelor: - amestecdtoare pentrumaterialein starefluidd: - amestecatoare (malaxoare) pentrumateriale pdstoase; amestecatoarepentrumaterialepulverulente. o din pr-rnct de vedereconstructiv: -fdrdelemente mobilecarepot fl la rdndLrl lor imparlite in: pneumatice prin barbotare. cu iniectoare ;i duze. amestecdtoare prin curgerea flr-ridelor qi mixte (barbotare + curgerea fluidelor). -mecanice care se imparl in: mecanice cu bra{edreptegi cu elicegi spirald, de construclii diverse. 8'2' Amestecrtoare ff,rfrelemente mobile:pneumatice sau prin barbotare Amestecarea se realizeazd, fdcdndsd treacdprin produsulde amestecat (de obicei un lichid sau o suspensie de particulesolide in lichid). aer sau un gaz oarecare sau abur sub presiune' Regimul de curgere9i amestecare estegenerat de gazul carepdtrunde in lichid sub formaunor bule mici. carearand densitatea mai mica decit lichiilul.se ridicaspresuprafa{a acestuia antrendnd parliculelelichide invecinate intr-o mi;;care ascensionala. silind astf-el restullichidulLri sd circuleintr-un sensmai mult sau mai pu{in clirijatin interio^rlvasului. Dispozitivul prin carese distribuie fazagazoasd se nume$te barbotor. Prin barbotoare, bulelede gazin cursde dilatare transf'era energia necesard amestecdrii l i c h i d u l u ip - r i np r e s i u n cc au c a r ep a t r u n d ie n nrasa cesluia. Anlestecarea prin barbotare este indicatain specialin cazul cand gazr-rl. cu a.jutorul cdruiase face.trebuiesd reac{ioneze chimic (hidrogenarea uleiurilor,carbonatarea zemurilor in industria zahdrului cu bioxid de carbon.etc).cand favorizeazito anunrita acfir-rne biologica (aerul-oxigenul pentru inmullirea dro.idiilor).Amestecarea cu abur este intrebuinlata?n cazurile candpe lAngd operaJia de amestecare estenecesar sd se facagi o incdlzire. Barbotarea' de obicei. se realizeaza cu dispozitive const.ritedin {e'i pre'azutecu oriflcii amplasate (fig'8'l) in apropierea fundului vasulr,ri. Dc'obicei cliametrul orificiilor variazdintre 3 gi 6 mm. Pentruca traseul br-rlelor de gaz sa fle cdt mai lr-rng. orificiile se dispunde obiceiin partea inferioard a {evii orientate in ios. cu bra{ein fbrmd de ancord.

5l

Fig.,\ I llurhotot. Yitezagazuluila ieqirea din orificiul barbotorului trebLrie sd asigure energia cinetica necesard invingerii rezisten{ei lichidulLri" pentru evitarea inr-rndarii barbotorului cu lichid. fevile cu orificii trebuie montateperfectorizontalpentru ca gazul la ieqireaprin orificii sd aiba de invins aceeagi rezisten{d asigurdndu_se astfelo repartifie cdt mai uniformda gazului. 8.2.I. Ame,stecdtoare prin barhoture de tipul amestec'toareror lbrd elementemobire gi sunt forosite ra amestecarea unor fluide cu gaze sau cll abur. Din punct de vedere constructir'. rnai utirizate in industria arimentard sunt cele cu injectorqi dLrza. cu inel. cu inele concentrice. cu lumdnari. cu dusurietc. Amestecdtoarele tip barbotor sunt

Fi g. 8. 2 A me.s| cc,d I or L.u itl.icct0r ,yi du:u;

Elementere componente ale amestecdtorurui din figurag.2 sunt: 2- modulde realizare a amestecurui; Jvinuiuiqi in industria cazeinei.

1- injectorcu duzd;

pompa. Acestea se utirizeazd in specialin cupajarea

Un alt tip de barbotoare suntcelepentrugazesauvaporiprezentate in figura g.3. Acestetipuri sunt fblositein industria alimentard la amestecarea for{ataa fluidelor sau la injec{ia aburuluiin operatiile undeestenecesar acerst lucru (hidrogenarea uleiurilor.blazele coloanelor de distilare-rectif.icare. instala{ii de carbonatare a zemurilor prin difuzieetc.). Amestecarea se realizeazd fbcdndsd treacdprin produsulde amestecat (de obicei un lichid sau o suspensie de particule solidein lichicl). aer saLr un gaz oarecare sau abur sub presiune.

52

Regimulde curgeregi amestecare esregenerat de gazul care pitrunde in lichid sub tbrma unor bule mici, careavdnddensitatea mai micd decatlichidul.se ridica spre suprafala acestuiaantren6ndparticLrlele lichide invecinate intr-o miEcare ascensionala. silind astf-el restullichiduluisd circuleintr-unsensmai mult saumai pulin dirijat in interiorul r.,asului. Dispoziti'ul prin care se distribuie faza gazoasi se nume5te barbotor. 8.3.Amestecitoare mecanice Amestecdtoarele mecanice pot fi: cu paletd,. cu 2 brafe, cu 4brale.cu ancord, cu elice.cu turbind:
t

r-,- f{ l,}$ -

I n 1l$r
ll. . tl ' ,fl i

ilh uv

,r@

L fir;!j.:ts{l1
Hi iI ';BJ

\ugu

",-4f!-Nf

Fig 8-3Barbotorde gazesau vapori; a - inelar, b , cu duSuri,c- cu levi - Cele mai simple amestecdtoare suntprezentate inelareconcentrice; d cu lumdniiri in figura8'4' Acestetipuri se folosesc pentrudizolvari.omogenizdri gi precipitarila Iichidecu vdscozitali rnici qi medii.avdndo vitezdperif-erica de rnaxim1.9 nls.

t__Lttstr-t--l tr-'--]tt , r-__L- t_-t il+il


abcd

[-fl--l t-11i=itl iln

Y,

($,

\s,

\o-,

$-l

l--fl*-_.l
|

I inf,Hi I |ilfl|t l
lrrFftr I

Fig. B l Tipuride arnestecittoare;a) cupaletd; h) cu brap; c), cll cu hrole .sicane; e)tip gritaj Si

Fig.8. 5 Ames.Ieciitor cu h n r ( t ,I i 1 t( t n ( ( ) r . ( i

In cazullichidelor cu vascozita{i niedii saumari gi pentruprepararea de suspensii grele qi cristalizari se folosesc amestecdtoare cu bra{etip ancord prezentat in figura g.5.

5i

in figura 8.6 este prezentatun amestecdtorcu elice care poate f I fblosit la prepararea suspensiilor.

amestecarealichidelor. dispersarea gazelor preclrm gi la operaliile de emulsionare qi omogenizare a lichidelor clr vdscozitdli mici qi medii.
Fig.8.6Ame,stec:iitor cu elice.-l-elice, 2_punu tle lixure: 3-butuc,: 1_ ur,

Asemdndtoarecu amestecatoarele cu elice sunt cele de tip turbind prezentate in figura8.7 fblositein aceleaqi condilii c a q i c e l ec u e l i c e . Amestecdtoarele mecanicepot fi l'erticalesau orizontalegi se folosesc pentruamestecarea dif-eritelor materiale, in funcliede densitatea materialelor care

ItsStl ULT

r''lrl\

rl:

& *qF

#tr
I qll+ri+

<\lr> \\14-

lb

&
#to
aveabraleledispuse eta.iat.

Fig. 8 7 ,4ne,ytec.iitoure tip turhinti- rturiun/e con,\'lrucln,e

se amestecd sauvascozitatea lor. constructiv. acestea (fig.g.g) pot

decalat sauetajatalternativsaucu cadrucu bra{eorizontale/verticale.

Fig B B Amestecdtrture mecunice verticale; l -elemente cle tran,snti.sie.t'itrntate dintr-un angrena.j crnic si roalii cle c'trrea: 2 - broye orizonlale etajate cli.spuserlrepr sau decalale .sau cuclru cu brale orizontale; 3- arbore de qntrenare,. 1 pivot,. 5 _Sicune.

Amestecdtorul cu brale cu migcaresimultand in sensinversdin figura g.9 estealcdtuit din urmatoarele elemente componente: 1 roatd conicdde antrenare ce transmitemiqcarea rolilor din{ate 2 9i J carese vor miEca in sensinvers:/ bra{eorizontale caresuntac{ionate de axul central5 a carui migcare de rota{ieesteclatd de roata2. (t -cadru cLrpaleteorizontale fixatede un arboretubularqi a carui sensde rota{ie estedat de roataJ.

54

Fig 8.9Amestecdtrtr cu bra{ecu miscare simultand in sen,s invers

f F tg.6ig.B. | 0 Ame.steciitor I0 Ame.slecdlttr planetar trtlanetar

De construcJie aserndndtoare este $i amestecatorr-rl planetar a cdrui mecanismeste prezentat in figura8.10. Amestecitorul planetar areurnrdtoarele par{icomponente: 1 transrnisie cu roli dillate conice: 2 roti din{ate cilindrice; J ax planetar: J bra{e orizontale etajate dispuse decalat: J- vascarecon{ine mecanismul planetar. 8.4.Scopullucririi Scopul lucrarii este determinarea efectului produs cle amestecarea cu ajutorul unui aparatde amestecare de tip planetarasupramaterielelor pe care le amestecd. Acest tip de amestecdtor estefolosit la dizolvari.omogenizdri. transferde caldura,preparari de suspensii ugoare, pentrulichidecu vAscozitali mici gi medii. 8'5' Instala{ia experimentali esteun amestecdtor planetar de construc{ie asemandtoare cu cel prezentat in figura 8.10. 8 . 6 .M o d d e l u c r u Se introduc in vasulin carese realizeaza amestecarea 1,50 g de zahar5i 150ml de apa. Secite;teindltimea solutieidin vasnotata hi (i : 1...5) cu a.jutorul hdrtieimilimetrice lipitape peretele vasului' Se porneEte amestecdtorul notdndu-se in tabelul I valorile citite pe hArtia milimetricdcorespunzdtoare celor 3 turatii de amestecare folosite.confbrm capuluide tabel. Se introduce in vas cantitatea de 100 rnl de apd pestesolr-rfia anterioard notandu-se in tabel citirile ef.ectuate pentru cele 3 turatii prestabilite. Se repetdpasul anterior incd de 3 ori. notdndu-se de fiecaredatavalorilecitite in tabelull.

5-5

*fl"aig;ffia h; F*t s"l;ii.i " pe crtrte pereliiVasului


Cantitatea de solufie : 1...5)[mm] corespunzd"toare turatiilor

Tabelul I
Concentra{ia in zahdr solufiei

n;[r ot/nr in] ( i : 1...3)

l%l
I 50g zahar 1 5 0m l

Se opreqte instala{ia, se golegtevasul de solLrtiiapd,-zahdr si apoi se spald qi se sterg recipientele utilizate. 8.7.Prelucrarea qi interpretarea datelorexperimentale l) Determinarea dimensiunilor 'asului cle amestecare: se face calculdnddiametrul mediu interiorD,,, prin mdsurarea diametreror interioare in parteainferioari si superioard ale acetuia. 2) Determinarea din ManualulInginerului de Ind Alim vol I ( tab. 2.27 Ei 2.g) Ei notarea in tabelul2 a densitd{ilor qi v6scozitdlilor dinamiceale solufieide zahar ozd. Ia temperatura de 0C 20 (in functie de concentratie). unde la tabelul 2.8 se face aproximarea concentratiei in OBx grade ca tlind egaldcu concentrati a in zahdr a solutieiin l%l:

Nr.
cl-t.

Concentra!ia in zahdr a soluliei[%]

Tabelul 2 Densitatea solutiilorde zaltar<tzd Vascozitatea O i n-rrn ica a (t^ ' ^^ l a2 0" C p I k g ' r n ' l solutii lor de zaltaroz,a la
)O l'( '
\

, n.J cl I r. l t I Dq
lr

2
t J

+ 3) Calcululregimuluide curgere se facepornindde la expresia:


n

.tt, . cl

i : 1...5

unde: pi - densitatea amestecului [kg/nr]]. w - viteza fluidului [m/s], d - diametrul amestecdtorului d :0.21 [m]. ni - vdscozitatea dinamica [pa.s]. Yiteza fluidului este datd de amestecator. Miqcareaexecutata de amestecdtor este o miqcareplanetari care se aproximeazd cu o migcarecircular r-rnifbrma care are expresia

56

1*

,^

vitezei: y'=r.o=!

.L/t'nt

- t r ' a ' n t , ,-. '^r.

2 rotisec(i -1 J).

60

60

.^ . .-.-..^-; unde nr reprezrnta tura{ia motorului electric in

4) Calculul puteriinecesare rotiriipaletei:


N" :('''15 2n'',t'" {)'t'"

. ? , " '[ W ] . i - t . . . 5 . - 1 . . 3 I

unde:C

a constantd careva lua valoarea I I I 0.10-t pentr.u r e g i ml a m i n a r qi 140.35.1 0p e n t r u

intermediar sauturbulent: 11 diametrulamestecdtorr-rlui d = 0.21[ml. m constanta de putere carepentruregim laminarare valoarea1.0qi 0.31 pentruregim intermediar sauturbulent; ntura{ia amestecdtorului [rot/sec]. 5) Calculul volumuluitotalde apddin vas: t' :'Pt't
T

' 1 '' i

l"'5

ttl

qtiind caI l: I dnf. 6) Calculul volumuluiparaboloidului de rota{ie: =\D;'-\tt,*h,,).i=- 1...5,1.., j 1..3 lt) IJ unde/r,,reprezintd valorile inal{inrilorclin tabelul I corespunzdtor tr-rra{iei n-riar rr reprezinta distanfa de la suprafa{a in repalrs a lichidului la vArful paraboloidului clerotatiefbrmat:a 0,35.h8. 7) calcululvolumuh,ri de lichiddinjurul paraboloidului de rota{ie:

=f(h v , ,',

of)

-a-A).i:1"'5

til

unde 6 reprezintdindllimea la care urca lichidr-rlpe peretii vasului cdnd amestecdtorul funclioneazd: b 0,15'h it. 8) Calculul inallimii teoretice a vasului: H,,=h,+h,^+r-[nt) under - senume$te adaos de siguranli, (r - 0"05...0.1 m). 9) Se reprezintd graficdependen{a p, , nr: f (Nu).
P, lkg/m'

If0tirninl

twl

57