Sunteți pe pagina 1din 8

RAPORT DE AUTOEVALUARE IN VEDEREA OBTINERII GRADATIEI DE MERIT Numele i prenumele: Trua Anca - Maria Func ia !i!

ac ica: pr"#e$"r p$i%"l"& Gra! !i!ac ic: II Uni a ea !e 'n())m*n : +c"ala General) ,,-#. Ilie/ T"plia Prin pre0en ul RAPORT DE AUTOEVALUARE !"re$c $) e(i!enie0 ac i(i a ea in$ ruc i( - e!uca i() i ac i(i a ea me "!ic"- iini#ic) !in ul imii pa ru ani cu $c"pul !e a 1u$ i#ica cererea !e 'n$criere 'n "cmi ) pen ru c"ncur$ul pri(in! ac"r!area &ra!aiei !e meri . Pen ru a ar&umen a cererea i pen ru a $upune a eniei un rap"r m" i(a , am ane2a ace$ ui !"$ar ac e i ma eriale care $u$in i pr"3ea0) a#irmaiile c"n$emna e. Rap"r ul 'n "cmi e$ e $ ruc ura c"n#"rm me "!"l"&iei i cri eriil"r pen ru ac"r!area &ra!aiei !e meri 'n 'n())m*n ul preuni(er$i ar. Am "3inu 'n ul imii pa ru ani cali#ica i(ul,,#"ar e 3ine/. 4n cali a e !e pr"#e$$"r p$i%"l"& la cla$ele I 5 VIII , c"n$i!er c) mi-am #)cu 'n " !eauna !a "ria cu re$p"n$a3ili a e i $eri"0i a e, !rep !"(a!) #iin! re0ul a ele "3inu e !e c) re ele(i.Ac i(i a ea pe care " !e$#a"r pre$upune a * ac i(i )i !e c"n$iliere cu ele(ii $i cu p)rinii ace$ "ra, !ar i ac i(i )i !e reme!iere c"lar) ,ac i(i )i pen ru ele(ii cu !i#icul ai !e 'n(aare $au pen ru c"piii cu 6E- 7'n c"lile un!e 'mi !e$#)"r ac i(i a ea i nu e2i$ a pr"#e$"r !e $pri1in8.4mi !e$#)"r ac i(i a ea !e c"n$iliere c"lara 'n ca!rul a !"u) c"li9- +c. Gen :-#. Ilie/ i +c. Gen. :An!rei +a&una/ !in l"cali a ea T"plia. -un 'nca!ra ) cu !"u) "re !e pre!are la "3iec ul cul ur) ci(ic). 1) Criteriul activitilor complexe cu valoare instructiv-educativ: a8 Re0ul a ele !e"$e3i e "3inu e 'n pre&) irea pre$c"laril"r i ele(il"r au #"$ 'n rap"r cu $ an!ar!ele curriculare !e per#"rman), ma eriali0a e 'n pr"&re$ul ele(il"r la cla$), 'n re0ul a ele ele(il"r la cla$), i la e$ )rile !e $#*ri !e ciclu. Re0ul a ele "3 inu e pe parcur$ul anil"r la !i$ciplina cul ura ci(ica $un in c"nc"r!an a cu $ an!ar!ele curriculare !e per#"rman a, $ an!ar!e ma eriali0a e prin pr"&re$ul ele(il"r la cla$a 7 ane2a ;8 Me!ia pe cla$a a ele(il"r la !i$ciplina cul ura ci(ica, in ul imii ani a #"$ in re <.=> $i ?. 7 ane2a @8 Ra a !e pr"m"(a3ili a e in ca!rul ace$ ei !i$cipline a #"$ !e ;>> A 7ane2a B8

38 Pen ru a !e0("l a &*n!irea l"&ic),$piri ul !e "3$er(aie, i al e pr"ce$e in elec i(c"&ni i(e, am u ili0a 'n permanen) calcula "rul 71"curi in erac i(e, pre0en )ri pp 8 i am !e$#)ura cu ele(ii ac i(i )i !e iniiere 'n u ili0area calcula "rului prin lecii 'n la3"ra "rul !e in#"rma ic). De a$emenea am u ili0a $"# urile e!ucai"nale pen ru ele(ii cla$el"r a-VIII a . In anul $c"lar @>>?C@>;> $i @>;>C@>;; am u ili0a pr"&ramul AEL ,!i$ciplina P$i%"l"&ie . Acea$ a ma erie a #"$ pre!a a in ca!rul "rel"r !e c"n$iliere $c"lara !e"arece ele(ii !in ciclul &imna0ial nu au in c"mp"nen a curriculara !i$ciplina P$i%"l"&ie, !ar $un in ere$a i !e acea$ a ma erie. In ca!rul ac i(i a il"r !e c"n$iliere am reali0a ac i(i a i ema ice care au #acili a in ele&erea p$i%"l"&iei pre!a e $i au cre$cu e#icien a in(a arii. Ace$ e ac i(i a i au #"$ $pecial !e0("l a e pen ru a $pri1ini pr"ce$ul !e pre!areCin(a are. Au #"$ pr"iec a e in r-" maniere a rac i(a, m" i(an a. 7 ane2a D8 c8 Am "3 inu per#"rman e in pre&a irea ele(il"r la !i$ciplina 6ul ura 6i(ica. Ec%ipa1ele !e ele(ii au par icipa la Olimpia!a !e 6ul ura 6i(ica , #a0a 1u!e eana $i #a0a na i"nala a$ #el: L"cul I - #a0a 1u!eean),E mar ie @>;> 7 ane2a =8 MENTIUNE 7 !ipl"ma !e e2celen a 8- #a0a na i"nala @>;> 7 ane2a E8 Dipl"ma !e Meri 5 pen ru par iciparea la #a0a na i"nala @>;> 7 ane2a F8 Dipl"ma !e Meri - pen ru LO6UL I 5 #a0a 1u!e eana ,;@ mar ie @>;; 7 ane2a <8 Dipl"ma !e par icipare 5 Olimpia!a Na i"nala !e - iin e -"ci"-Umane ,;F-@; aprilie @>;; 7 ane2a ?8 Dipl"ma !e Meri 5 pen ru re0ul a e !e"$e3i e la "limpia!a !e $ iin e $"ci"umane ,#a0a na i"nala @>;; 7 ane2a ;>8

!8 Per#"rman e in pre&a irea ele(il"r !i$ in$i la c"ncur$uri cul ural-ar i$ ice: Pre&a irea ele(il"r care au par icipa la #e$ i(alul !e c"lin!e , ra!i ii $i "3iceiuri r"mane$ i : Fl"rile !al3e/, !e$#a$ura in luna !ecem3rie a anului 2010 7 ane2a ;;8 Pre&a irea ele(il"r care au par icipa la #e$ i(alul !e c"lin!e , ra!i ii $i "3iceiuri r"mane$ i : Fl"rile !al3e/, editia 2011 7 ane2a ;@8 Par iciparea ele(il"r la $pec ac"lil- c"ncur$ : 6an ec $i ra!i ie in n"r!ul 1u!e ului Gar&%i a/- pre&a ire reali0a a impreuna cu c-na pr"#. !e reli&ie 7 ane2a ;B8 Per#"rman e in pre&a irea ele(il"r !i$ in$i la c"ncur$uri $p"r i(e : Dipl"ma !e par icipare la c"ncur$ul $p"r i( in er$c"lar : Orien are uri$ ica / 7 ane2a ;D8

e8 Am par icipa la pre&a irea l" ului "limpic pen ru "limpia!a 1u!e eana $i nai"nal) 5 !i$ciplina 6ul ur) 6i(ic). 7ane2a ;=8 Am par icipa in cali a e !e e(alua "r $i in$" i "r la "limpia!a 1u!e eana !e 6ul ura 6i(ica in @>><,@>;> $i @>;; 7ane2ele ;E,;F8 #8 4n ca!rul pr"&ramului ,,Ai car e,ai par eH/ "r&ani0a in !a a !e ;@ mai @>;> , !e Bi3li" eca municipal) ,,Ge"r&e -3*rcea/ am par icipa la "r&ani0area e2p"0iiei !e !e$ene ,'mpreun) cu ele(ii cla$ei a II-a ,$ ruc ura 6)lim)nel 7 ane2a;<8 In ca!rul ac i(i a ii : Prie enii car ii / "r&ani0a a in !a a !e F iunie @>;> !e Bi3li" eca municipal) ,,Ge"r&e -3*rcea/ T"pli a am par icipa la e2p"0i ia cu (an0are !e $emne !e car e ,cu ele(ii cla$el"r a III-a 7 ane2a ;?8

&8 M-am implica in ac i(i a i cul urale $i e!uca i(e 7 $er3ari, #e$ i(aluri, (i0i e in !i#eri e l"ca ii8 "r&ani0a e $i !erula e in ca!rul uni a ii $c"lare 7 ane2a @>8 Am par icipa la "r&ani0area ac i(i a il"r cul ural-e!uca i(e !in ca!rul pr"!ramului : Iilele -c"lii/, in #iecare an $c"lar 7 ane2a @;8 Am par icipa la J"rK$%"p-ul Confectionarea semnelor de carte din materiale reciclabile "r&ani0a !e Bi3li" eca Municipala T"pli a in !a a !e @< aprilie @>;; 7 ane2a @@8 %8Ac i(i a ea $i re0ul a ele "3 inu e cu ele(i cu !i#icul a i !e in(a are: In ca!rul $c"lii e2i$ a ele(i care in ampina !i#icul a i !e in(a are la !i#eri e ma erii.Ace$ i ele(i 3ene#icia0a !e un pr"&ram in!i(i!uali0a reali0a in c"nc"r!an a cu $ an!ar!ele curriculare !ar $i cu ni(elul l"r !e in eli&en a.pen ru e(i!en ierea ace$ ui a$pec ("i rela a ca0ul unei #e i e cu !i#icul a i !e in(a are la !i$ciplina Lim3a R"mana.Ele(a in ampina !i#icul a i in a pr"nun a c"rec cu(in e, $a recun"a$ca ima&ini $i $a le !enumea$ca,$a !i#eren ie0e ca mai mul e ima&ini !in r-un a3l"u.Pr"&ramul pen ru eca$ a ele(a $-a reali0a pe parcur$ul a rei ani $c"lari @>><C@>>?- @>>?C@>;> @>;>C@>;; . Re0ul a ele "3 inu e la #inalul cel"r rei ani in!ica un ni(el !e in eli&en) me!iu, capaci )i (er3ale 3une, "ri&inali a e, $p"n anei a e, e2pre$i(i a e, 3un)("in), en u0ia$m, $piri pa$i"nal, a$piraii 'nal e !ar i, in#luena3ili a e, impul$i(i a e, in$ a3ili a e p$i%ic), ne("ia !e apreciere, ne("ia !e a#eciune, !i$imulare, " per$"nali a e marca ) !e me!iul #amilial !in care pr"(ine i !e e2periena !e (ia) . 7 ane2ele @B-@F8 i8 Am par icipa in anul @>>?la cur$ul !e #"rmare cu ema :Me "!e ac i(e $i in erac i(e in e!uca ie/. Ace$ cur$ a #"$ "r&ani0a in ca!rul Pr"iec ului MOIAI6, pr"iec care a(ea ca $i $c"p c"municarea $i r!uca ia in ercul urala in c"mini a i mul ir nice 7 ane2a @<8

Pen ru reali0area ec%i a ii in e!uca ie am !e$#a$ura ac i(i a i !e e!uca ie inclu0i(a $i e!uca ie pen ru !i(er$i a e. In ace$ $c"p am par icipa la c"ncur$ul in ercul ural : Di(er$i a ea- " $an$a in plu$ pen ru (ii "r / ,cu un ec%ipa1 #"rma !in B e nii 7 ane2a @?8 18 Re0ul a ele "3 inu e in urma un"r ac i(i a i an repren"riale $-au c"ncre i0a in e2p"0i ii cu "3iec e !in ma eriale recicla3ile, e2p"0i ie reali0a a in $c"ala !ar $i in ca!rul Bi3li" ecii G.I3arcea O al a ac i(i a e an epren"riala $-a c"ncre i0a in e2p"0i ie cu (an0are !e mar i$"are 7 ane2a B>8 K8 4n cei pa ru ani c"lari am !e$#)ura ac i(i )i !e ("lun aria 'n ca!rul pr"iec ului ,,-un em al) uri !e ineH/ cu $c"pul re0irii a * la c"pii c* i la p)rinii ace$ "ra ,a un"r $en imen e !e "leran) i apr"piere #a) !e per$"anele cu $i uaie #inanciar) precar)7 (*r$ nici,c"pii "r#ani,#amilii ne("iae8.Pr"iec ul a a(u un impac !e"$e3i 'n r*n!ul ele(il"r i la ni(elul c"muni )ii l"cale. 7 ane2ele B;,B@.BB8 l8 In cei pa ru ani am reali0a , !e$#a$ura $i implemen a !i#eri e pr"iec e : 4n anul c"lar @>><C@>>? $-a !e$#)ura un pr"iec cu ema : Lumea la care (i$)m H /, un pr"iec !e e!ucaie a p)rinil"r, a relaiei !in re c"al)- #amilie- c"muni a e 4n r-" peri"a!) c*n! p)rinii $e a#l) :$u3 pre$iunea impului/, e!ucaia c"pilului ri$c) $) #ie $c)pa ) !e $u3 c"n r"l. P)rinii 'n &eneral recun"$c ace$ lucru i $un !e$c%ii 'n #aa unei c"la3"r)ri cu c"ala i c"muni a ea. De aceea, c"ala re3uie $) $e implice 'n re0"l(area ne("il"r p)rinil"r i $) le "#ere $pri1inul !e care au ne("ie. 7 ane2a BD8 In anul $c"lar @>>?C@>;> am reali0a un pr"iec cu ema : -un em ala uri !e ine /- pr"iec ce (i0ea0a c"pii ai car"r parin i $un pleca i la munca in $ raina a e.A$ #el $e pune accen pe par ea ma eriala ,iar par ea a#e$ i(a ramana ne&li1a a. 7 ane2a B=8 In anul $c"lar @>;>C@>;; $-a !e$#a$ura pr"iec ul in i ula : Vi"len a nu e #ace mai pu ernicH /- $c"pul pr"iec ului #iin! im3una a irea capaci a ii $c"lii !e a m"3ili0a parin ii $i c"mini a ea l"cala pen ru implicarea mai ac i(a in re0"l(area ac el"r !e (i"len a in $c"ala $i aca$a 7 ane2a BE8 Am c"la3"ra permanen cu P"liia !e Pr"2imi a e pen ru a pre(eni ac ele !e in!i$ciplin) i (i"len) .4n ace$ $en$ am reali0a un pr"iec 'mpreun) cu p"liia !e pr"2imi a e T"plia. Tema ace$ ui pr"iec a #"$ : ac i(i )i !e pre(enie i in er(enie 'n ca0ul a3$en ei$mului : . Ace$ pr"iec $-a !e$#)ura pe parcur$ul a rei ani. 4n ca!rul ace$ ui pr"iec $-a urm)ri e("luia ele(il"r !in &rupul 5in ) 7#rec(ena pre0enei la "rele !e cur$ pe parcur$ul !erul)rii pr"iec ului8 . Pen ru 3una !erulare a ace$ ui pr"iec am #acu (i0i e la !"miciliu ele(il"r !in &rupul 5 in a impreuna cu p"li i$ ul !e Pr"2imi a e, a$ #el am pu u #i permanen in cin ac cu parin ii ele(il"r -pr"3lema 7 ane2a BF8

m8 Par iciparea la cur$uri !e #"rmare: Fiin! mem3ru Di!ac ic.r",am inu 'n permanen) le&) ura cu e!i ura ,,In ui e2 /,pen ru a #i la curen cu n"u )ile 'n ceea ce pri(e e $"# -urile e!ucai"nale i pen ru a le ac%i0ii"na i u ili0a 'n ac i(i a ea la cla$). 7ane2aB< 8 4n anul @>;>,in peri"a!a ianuarie-aprilie am par icipa la cur$ul !e #"rmare :e!ucaia a!ulil"r/, a(*n! $peciali0area 7c"mpe ene c"mune8 !e F"rma "r , cu !ura a !e BE> "re 7ane2a B?8 In anul @>;> ,in peri"a!a $ep em3rie 5 n"iem3rie am par icipa la pr"&ramul !e $peciali0are cu !ura a !e E> "re pen ru "cupa ia !e MENTOR 7 ane2a D>8 6ur$ !e #"rmare pr"#e$i"nal) cu ema/Tul3urarea "3$e$i( - c"mpul$i()- m"!ele i in er(enii c"&ni i(- c"mp"r amen ale/- aprilie @>;> - ac"r!a e ;> cre!i e 7ane2a D;8 Par iciparea la -imp"0i"nul Nai"nal !e P$i%"l"&ie 5 editia a VI-a - "r&ani0a la T*r&u-Mure 'n !a a !e @@ mai @>;> - ;> cre!i e 7 ane2a D@8 Par iciparea la -imp"0i"nul Nai"nal !e P$i%"l"&ie 5 editia a VIIa - "r&ani0a la T*r&u-Mure 'n !a a !e @; mai @>;; - ;> cre!i e 7 ane2a DB8 Par iciparea la 6"n#erina Nai"nal) cu par icipare in ernai"nal) a P$i%"l"&il"r:6"n$ilierea $c"lara in re pr"("cari $i para!i&me/- 6"n$ an a , iunie @>;> - @; cre!i e 7 ane2a DD8 Par iciparea la 6"n#erin a Na i"nala !e c"n$iliere e!uca i"nala : E#ec ul 3u er#lL in e!uca ie/- 6lu1-Nap"ca, mai @>;; 5 B> cre!i e 7 ane2a D=8 n8 6""r!"narea ac i(i a il"r !in ca!rul - ra e&iei Na i"nale !e ac iune c"muni ara 7 ane2ele DE, DF8 "8 In e&rarea c"piil"r cu 6E- in $c"lile !e ma$a $i !e$#a$urarea ac i(i a il"r !e e!uca ie reme!iala : am c"ncepu i urma " plani#icare i un plan !e in er(enie per$"nali0a ,a!ap a par iculari )il"r in!i(i!uale ale ele(ului. A$ #el am reali0a 'mpreun) cu !-nele 'n()) "are 6urriculum a!ap a pen ru ele(i cu 6erine E!uca i(e -peciale. Meni"ne0 c) ele(ii au G" )r*re !e la 6"mi$ia !e E2per i0) !in ca!rul Pr" eciei 6"pilului Gar&%i a In ace$ $en$ $upun a en iei planul !e reme!iere al unui c"pil pre$c"lar, plan ce a #"$ c"ncepu $i implemen a in anul $c"lar @>;>C@>;; . 6"pilul a #"$ 'n$cri$ 'n &r)!inia 'n ace$ anM a mai #rec(en a un an &r)!inia 7anul prece!en 8, !ar a #"$ 'n$cri$ 'n r-" &rup) un!e pre!"minau c"piii !e &rup) pre&) i "are. Are pr"3leme !e pr"nunie Lacunele e(i!enia e 'n cun" inele c"pilului, c* i lip$a priceperil"r i !eprin!eril"r !e 3a0) a capaci )il"r in elec uale i p$i%"m" rice c"n$ a a e au !rep cau0) pr"3lemele !e

pr"nunie i #ap ul c) p*n) acum nu a #"$ $"lici a prin crearea un"r $i uaii !e 'n()are $peci#ice (*r$ ei $ale. 7 ane2ele D<,D?8 In (e!erea in e&rarii c"piil"r cu cerin e e!uca i(e $peciale $i a !e$#a$urarii ec i(i a il"r reme!iale ("i pre0en a ca0ul unui ele( care a 3ene#icia !e ac i(i a i reme!iale in $#era em" i"nala $i a#ec i(a 7 ane2a =>, =;8

2 .Criteriul privind performante deosebite in inovarea didactica mana!eriala materiali"ate in : a) c"n ri3u ia la ela3"rarea !e in!ruma "are C &%i!uri me "!ice 5 in anul $c"lar @>;>C@>;; am reali0a un ac"r! !e c"la3"rare cu E!i ura r!uca i"nala RAABE.In urma ace$ ui ac"r! !e(eni c"-au "r pen ru &%i!ul me "!ic , a(an! !"ua lucrari in ca!rul ace$ ui &%i! : 6un $ imule0 per#"rman ele $c"lare ale c"pilului meu/ $i : 6"pilul meu e in!i(i!uali$ - ce #acN/. 7 ane2ele =@,=B,=D8 b) ela3"rarea !e car i $i lucrari $ iin i#ice in !"meniul $peciali a ii- in car ea : Repere e"re ice $i implica ii prac ice in c"n$ilierea p$i%"l"&ica $i e!uca i"nala/- am pu3lica lucrarea ,,Relaia !in re (i"lena !"me$ ic) i ul3ur)rile !e per$"nali a e/ E!i ura NeJLine,6"n$ ana ,@>;>,I-BN ?F<-E>E-?@>E>-?-E 7 ane2ele ==,=E 8 c) In anii $c"lari @>>?C@>;> $i @>;>C@>;; am $u$ inu ac i(i a e !e men "ra 7!e prac ica pe!a&"&ica pen ru $ u!en ii Facul a ii !e P$i%"l"&ie, Uni(er$i . -piru Gare 87ane2a =F8 Am lua par e ac i(i a ile in !"meniul $in!ical a a la ni(el l"cal ca $i 1u!e ean 7ane2a =<8 Am par icipa la @ $imp"0i"ane in !"meniul p$i%"l"&iei in anul @>;> $i @>;; 7 ane2ele =?,E>8 d) Am c""r!"na "r&ani0area $i !e$#a$urarea cercuril"r pe!a&"&ice la ni(el 0"nal pen ru !"meniul c"n$iliere $c"lare in !ecur$ul cel"r pa ru ani 7 ane2a E;8 e) #c i(i a ea !e$#a$ura a in1 ca!rul un"r c"mi$ii e%nice- in anul $c"lar @>;>C@>;;, in c"n#"rmi a e cu Re&ulamen ul !e Or&ani0are $i Func i"nare a Uni a il"r !e In(a aman Preuni(er$i ar am #acu , la ni(elul uni a ii $c"lare !in : - 6"mi$ia !e pre(enire $i c"m3a ere a (i"len ei in $c"ala 7 ane2a E@8 - 6"mi$ia pen ru e(i!en ierea n" arii ri mice $i m"ni "ri0area a3$en el"r 7 ane2a EB8

$ .Criteriul privind participarea la proiecte a)%roiecte de parteneriat educational In anul $c"lar @>;>C@>;; am reali0a un pr"iec !e par eneria in re -c"ala Generala/ -#.Ilie/ T"pli a , -c"ala Generala / An!rei -a&una : T"pli a $i Fun!a ia MATER !in l"cali a ea Tar&u- Mure$.O3iec i(ele ace$ ui par eneria au #"$ :reali0area !e ac iuni !e pr"m"(are a $ana a ii $i e!uca iei ele(il"r, in#"rmarea cu pri(ire la 3"lile cu ran$mi ere $e2ula ,pre(en ia c"n$umului !e !r"&uri, pre(en ia !epen!en ei !e p"rn"& a#ie $i a ra#icului !e per$"ane 7 ane2a ED8 In anul @>>F -c.Gen :-#.Ilie / a !emara un pr"iec e!uca i"nal la ni(el in er1u!e ean in par eneria cu -c"ala cu cla$ele I-VIII : Mir"n 6"$ in/ -ucea(a,L-O -ucea(a ,A$"cia ia E!uca "ril"r $uce(eni $i 6en rul Ou!e ean !e Re$ur$e $i A$i$ en a E!uca i"nala -ucea(a , pr"iec in i ula : -un em prie enii ai H / 7 ane2ele E=,EE8 In n"iem3rie @>>F am par icipa la -i3iu la reuniunea !e pr"iec : ATPUE NO--I NOI EQI-TAM H 7 prin "ameni,l"curi ra!i ii, cul ura.8/.Pr"iec ul !e par eneria in re -c"ala : -#.Ilie/ T"pli a $i -c"ala : Re&ina Maria / !in -i3iu a #"$ #inan a !e Mlnl$ erul R!uca iei $i 6erce arii cu $c"pul "m3una a irii pr"ce$ului !e pre!are- in(a are prin ac i(i a i e2 racurriculare 7 ane2a EF8 38 Pr"iec e pe pr"&rame reali0a e in par eneria in re $c"ala $i a$"cia ia !e parin i 5 :Parin i mai 3uni, c"pii mai 3uni - Lumea la care (i$am/ Pr"iec e pe pr"&rame reali0a e in par eneria in re $c"ala $i c"muni a ea l"cala 5 pr"iec ul : Bur$a pr"#e$iil"r/- #acili area acce$ului la in#"rmare !irec ), pri(in! !i(er$e pr"#e$ii, prin !i$cuii #a) 'n #a) cu pr"#e$i"ni i 'n !"meniu . De0("l area !eprin!eril"r !e c)u are i !i$eminare !e in#"rmaii. P"$i3ili a ea ele(ului !e a #ruc i#ica !eprin!erile !"3*n!i e 'n !e0("l area per$"nal). De0("l area !eprin!eril"r !e c"municare ale ele(il"r $i c"n ien i0area imp"r anei i a #ac "ril"r implicai 'n ale&erea carierei .7 ane2aE<,E?8 - par iciparea in ca!rul pr"iec ului !e &ran uri : E6O-6OALA / prin ac i(i )i , !e$#)ura e cu ele(ii 'n me!iu i prin par iciparea la ac i(i )ile !e$#)ura e 'n pr"iec . 7 ane2a F>8 - par iciparea la ac iunea Or&ani0a iei -al(a i 6"piii ,in anul $c"lar @>;;C@>;; l 6ampania Gl"3ala pen ru E!uca ie , in peri"a!a @C< mai @>;;, ac iune in i ula a : Marea p"(e$ ire / 7 ane2a F;8

& .Criteriul privind cresterea presti!iului unitatii de invatamant 4n cali a e !e c"n$ilier c"lar 'n cele !"u) in$ i uii !e 'n())m*n am repre0en a uni a ea c"lar) 'n relaia cu c"muni a ea i au "ri )ile, pre"cup*n!u-m) 'n permanen) !e cre erea pre$ i&iului c"lii i a 'm3un) )irii ima&inii ace$ eia.Am pr"m"(a ima&inea in$ i uiil"r prin in er(iul ac"r!a la Ra!i" Ar!ealul T"plia. Am "r&ani0a pen ru prima !a ) 'n Municipiul T"plia RBur$a pr"#e$iil"r/, pr"iec !e "rien are pr"#e$i"nal) !e$#)ura cu ele(ii cla$el"r erminale. Am reali0a pr"iec e !e c"la3"rare cu P"liia !e Pr"2imi a e T"plia 7Pr"iec ul pri(in! a3$en ei$mul c"lar , Pr"iec !e inclu!ere 'n c"ala !e ma$) a ele(il"r !e e nie rr"m)8, cu 6en rul !e Pla$amen pen ru per$"ane cu %an!icap $e(er T"plia , cu +c"ala -pecial) Bil3"r. Am #)cu par e !in c"mi e ul !e "r&ani0are a 6ercului pe!a&"&ic ,!e$#)ura la -c. Gen R-#. Ilie/ T"plia. M- am implica 'n implemen area Pr"&ramului in ernai"nal E6O-c"al) prin ac i(i )i , !e$#)ura e cu ele(ii 'n me!iu i prin par iciparea la ac i(i )ile !e$#)ura e 'n pr"iec . Am reali0a un pr"iec !e c"la3"rare cu Fun!aia Ma er !in l"cali a ea T*r&u-Mure , pr"iec !e c"la3"rare in i ul RAle&e (iaa, meri aH/.4n ca!rul ace$ ui pr"iec p$i%"l"&i, $"ci"l"&i i c"n$ilieri au !e$#)ura !i(er$e ac i(i )i cu c"piii !in ciclul &imna0ial: $c%im3)ri la ni(elul a!"le$cenei, $arcina i a("r ul, !r"&urile i ri$curile pe care ace$ ea le implic). Am reali0a par eneria e cu: Bi3li" eca Municipal) ,,Ge"r&e -3*rcea/T"plia 6en rul !e Pla$amen pen ru per$"ane cu %an!icap $e(er T"plia

S-ar putea să vă placă și