Sunteți pe pagina 1din 11

MEMORIUTEHNICDEARHITECTURAfazaPT/PAC

Continutcadru care include si elemente de memoriu general, elaborat conform prevederilor din Anexa 1 literaA,dinLegeanr.50/1991(republicatacumodificarilesicompletarileulterioare),coroboratecuexigentele consacrate in practica curenta de proiectare si avizare, pentru constructii mici sau medii, de importanta normalasauredusa. CapitolulIDATEGENERALE I.01Obiectulproiectului beneficiar(investitor)...............................................................; amplasamnent(adresacompleta).........................................; proiectantgeneral(despecialitate).........................; numarproiect(contract)....................; fazadeproiectarePT/PAC I.02Caracteristicileamplasamentului incadrareinlocalitatesizona; descrierea terenului (parcelei): categoria de folosinta, suprafata, forma, dimensiuni, vecinatati, cai de acces public, particularitati topografice, teren liber de constructii sau daca exista constructii care se mentinsausedemoleaza; conditii de clima si incadrarea in zonele din hartile climaterice prevazute de STAS 6472/283 temperatura de calcul pentru vara; SR 10907/197 temperatura de calcul pentru iarna; STAS 10101/20 90vitezadecalculavanturilorsiSTAS10101/2192incarcariledatedezapada; zonaseismicadecalcul.....(conformhartiidezonareseismicadinNormativulP100/92); particularitatigeotehnicealeterenului(conformstudiuluigeotehnicanexatlaproiect); conditiile de amplasare si de realizare ale constructiilor conform PUG localitatea ................., aprobat prin HCLnr......./........... (dupa cazPUZsauPUD),CodulCivilsiCertificatuldeurbanismnr....../.............., emisdePrimaria...................; relatia cu constructiile invecinate, cu referiri la expertiza tehnica (in cazul alipirilor la calcan cu o constructieexistenta); dacaexistareteleedilitarecaretraverseazaterenul,restrictiiimpusedeacestea,distantedeprotectie; modul de asigurare a utilitatiilor (din retelele publice existente in zona sau din surse proprii: put pentrualimentareacuapa,bazinvidanjabiletans,etc.).

I.03Caracteristicileconstructieipropuse functiunea:......................................................... dimensiunilemaximelateren:........x.........m regimdeinaltime...................; HMAX.CORNISA(STREASINA)=............m;HMAX.COAMA=............m suprafataconstruitaSc=...............mp; suprafatadesfasurataSd=................mp; suprafatautilatotalaSu=.................mp; POT=......% CUT=........

Constructia proiectataseincadreazala CATEGORIA.........DEIMPORTANTA(conformHGRnr. 766/1997)si


laCLASA"......."DEIMPORTANTA(conformNormativuluiP100/92). I.04 Elemente de trasare cu precizarea retragerilor fata aliniament (limita de proprietate dinspre strada) si celelaltelimiteledeproprietate,precizareacotei0,00incoteRMNsauinraportcuelementefixedinteren. In cazul constructiilor mari sau cu o planimetrie complexa pentru trasarea constructiei trebuiesc precizate coordonatele de colt ale acesteia, raportate la un sistem de coordonate local sau la sistemul de coordonate national.

In cazul interventiei de orice fel la o constructie exisenta se va insera un subcapitol privind analiza situatiei
existente cu referiri la anul constructiei si numele arhitectului initial (cand acesta este cunoscut), stilul constructiei, starea tehnica a constructiei si a instalatiilor, descrierea functionala, finiasaje, lucrari cu valoare de patrimoniu, structura de rezistenta, nivelul de echipare tehnicoedilitara si se vor prezenta dupa caz solutiile propuse de consolidare, remodelare, reamenajare ale constructiei existente, conform prevederilor din expertizatehnica. CapitolulIIDESCRIEREAFUNCTIONALA listaspatiilorinterioare(incaperilor)sisuprafeteleutileaacestora,grupatepeniveluri; inaltimeaspatiilorinterioare; circulatiaverticalascari,lifturi(tip:persoane,marfa;sarcinautila,nr.persoane); altiparametriifunctiunionaliaiconstructiei; descrierea fluxului tehnologic (daca nu face obiectul unui memoriu tehnic distinct) si implicatiile constructivealeacestuia,incazulconstructiilorpentruactivitatiproductive. Inraportdenaturafunctionalaaconstructieisevorprecizaconditiileimpusedelegislatiasinormativeletehnice specifice domeniului (de exemplu pentru locuine, scoli, gradinite, construcii publice subterane, parcaje, benzinriis.a.). SevorprezentadistinctSc,Sd,Su,POTsiCUTexistentisirezultatiinurmainterventiilorpropuse.

CapitolulIIISOLUTIICONSTRUCTIVESIDEFINISAJ III.01 Sistemul constructiv conform memoriului de strucura, dupa caz in corelare cu solutiile stabilite in expertizatehnica(incazulinterventiilorlaconstructiileexistente). III.02Inchiderileexterioaresicomparimentarileinterioaresolutiisitehnologiiprevazute,materiale,grosimi, prescriptiitehnicecaretrebuiescrespectate. III.03 Finisajele interioare pentru pardoseli + plinte, pereti, plafoane, pentru fiecare spatiu sau incapere (eventual sub forma de tablou de finisaje); finisajele pentru scari; tamplaria interioara si exterioara, prescriptii tehnicecaretrebuiescrespectate. III.04Finisajeleexterioaremateriale,culori,prescriptiitehnicecaretrebuiescrespectate. III.05 Acoperisul si invelitoarea de tip terasa (circulabila sau necirculabila) sau in pante; se vor preciza solutiile de alcatuire, termohidroizolatii, materiale, culori, colectarea si scurgerea apelor pluviale. Se va preciza modulderespectare,dupacaz,aNormativelorC1122003pentruterasesiC371998pentruinvelitoriinpanta. III.06Cosuriledefum(pentrucentralatermica,seminee,sobe). III.07Altesolutiiconstructivespecificeproiectului. CapitolulIVINDEPLINIREACERINTELORDECALITATE(stabiliteprinLegeanr.10/1995) IV.01Cerinta A REZISTENTA SI STABILITATE (dupa caz se va preciza subcerinta corespunzatoare tipului de structura)conformprevederilordinmemoriutehnicdestructura. IV.02CerintaBSECURITATEALAINCENDIU Sevorprecizaurmatoarele: compartimenteledeincendiu; risculdeincendiusidupacazspatiilecareseincadreazaincategoriidepericoldeincendiu; gradulderezistenlafoc; limitarea propagarii incendiului inchideri (pereti, usi, trape) rezistente la foc, antifoc, rezistente la explozie; dimensionareacailordeevacuareapersoanelorincazdeincendiu; posibilitatidedesfumareincazdeincendiu; prevederea suprafetelor de deburare in spatiile cu pericol de explozie (de tipul centralelor termice cu combustibilgazos); alteprevederiPSIimpusedespecificulfunctionalalconstructiei.

IV.03CerintaCIGIENA,SANATATESIMEDIU ASIGURAREACONDITIILORDEIGIENASISANATATEINCLADIRE. 1. Masuripentruprotectiafatadenoxeledinexterior. Sevaspecificadacaexistaasemeneanoxe.

2. Masuripentruasigurareacalitatiiaeruluifunctiededestinatiaspatiilor,activitatisinumarocupanti. volumaer/ocupant, numarschimburiorasau, asigurareventilatienaturala/naturalaasistata/artificiala. Evitaredegajaridenoxe: formaldehida,substanteiritante, favorizareagentibiologicipatogeni(laboratoare,spitale)

Produserezultatedinmetabolism(vaporideap,bioxiddecarbon,mirosuri),determinatede Numrul,activitatea,graduldeigienalsurselor Instalaiasauechipamenteledeventilare

Produserezultatedinprocesedeardere,determinatede: Naturacombustibiluluisisauamaterialuluisupusarderii Instalaiadeardere Echipamenteledeevacuareagazelorarse

Compuiorganicivolatili,determinaide: Naturaactivitilorsausurselor Graduldeetanareasurselor Folosireadedetergeni,solvenicaredegajcompuiorganicivolatili Ventilarea

Macroparticuleneviabile,determinatede: Naturaactivitilorsausurselor Ventilare Echipamentespecialedefiltrare

Particuleviabile(insecte,protozoare,ciuperci,bacteriisauvirui),determinatede: Naturaactivitilorsausurselor Graduldeetanareasurselor Ventilare Umiditate Igraduldeigien

3. Controlulclimatuluiradiativelectromagnetic: natural,(relatiacucampulmagneticnatural)sauartificial.

radioactivitate. Emisiidelaechipamenteelecticesauelectonice

4. Posibilitatidementinereaigienei. echipare cu instalatii sanitare conform normativelor (numar unitati, puncte apa, obiecte sanitare de

diferitefeluri, posibilitatidecuratireintretinere, inconditiinormale

inconditiispeciale(spitale,laboratoare,murdarireintensa) 5. Mediultermiciumiditatea temperaturiiaeruluiinteriordeterminatnprincipalde: Instalaiadenclzireclimatizare Elementele cu rol termoizolator (conformarea elementelor/alctuirilor cu rol termoizolator) Elementeleparasolaresaualtesuprafeeceredeterminumbririsaureflexiiale luminiinaturalectreinterior Naturasaucalitateasurselordedisconforttermic

temperaturasuprafeelorelementelorcarelimiteazspaiul,determinatnprincipalde: elementelecuroltemoizolator Elementeleparasolare Naturiisaucalitateasurselordeconfort/disconforttermic

umiditateaaeruluiinterior,determinatnprincipalde: naturasaucalitateasurselordevapori funcionareainstalaieideventilareclimatizare permeabilitatealaaeraelementelorcarelimiteazspaiul

Condensulsauumiditaealasuprafaasauninteriorulalctuirilorconstructivecarelimiteaz spaiul,determinatenprincipalde: Naturasaucalitateasurselordevaporisauap Izolaiilehidrofugesaustraturilederupereacapilaritii Termoizolaii Instalaiilecarefuncioneazculichide Bariereledevaporisaustraturilededifuzie Straturiledeaerventilatalealctuirilorcomplexedeperei Permeabilitatealaaeraelementelorcarelimiteazspaiul Instalaiadenclzireclimatizareiventilare

6. Iluminatulnaturaliartificial

Naturaactivitiloripoziiapunctelordelucrunraportcusurseledelumin Conformareaspaiilor Raportsupraf.ferestre/pard.,iluminatzenital Culoareaistrlucireasuprafeelorcarelimiteazspaiul Dispozitivele parasolare sau alte elemente care determin umbrire sau reflexii ale luminii naturale ctreinterior

Numrul,natura,poziiaifiabilitateacorpurilordeiluminatfuncionale Transparenaicurireaelementelorvitrate

7. alimentareacuapiigienaapeivizeaz: Calitateaapeilasurs Calitateaapeilautilizator Instalaiiledepompare,transport,tratare,stocareidebitare

8. igienaevacuriiapeloruzatevizeaz: Calitateaicompoziiaapeilasurs Proceseletehnologicecaredeterminapauzat Instalaiiledepompareitransportaapeiuzate 9. igienaevacuriideeurilorsolidevizeaz: Calitateaicompoziiadeeurilorsolide Proceseletehnologicecaredetermindeeurilesolide Moduldestocareitransportadeeurilorsolide

PROTECTIAMEDIULUI(CRITERIIURBANISTICE) 1.Clarificarearegimuluijuridic(teren,constructiiexistente). 2.Investitor,beneficiardeinvestitie(utilizator),destinatie. 3.Regimtehnic. a.accese,circulatie(auto),asigurareparcajepropriisipentruvizitatori. b.aliniere,retrageri,inaltime(numaretaje), c.asigurareutilitati,(electrice,apa,canalizare,telefon),lucrarinecesare., d,expresivitateintegrataansamblului. e.moddeexecutie(organizaresantier),materialeecologice,

4.Influentaconstructieiasupramediului(naturalsiamenajat) Proteciasoluluideterminatde: Naturaactivitilor,substanelor,produselor,reziduurilorcarepotdeterminacontaminrialesolului Instalaiiledeproducere,stocare,transportievacuareasubstanelor,produselor,reziduurilorcare potdeterminacontaminrialesolului

Performaneleelementelorconstructivecuroldeizolarempotrivapoluriisolului

Proteciapnzeideapfreaticdeterminatde: Natura activitilor, substanelor, produselor, reziduurilor care pot determina contaminri ale apei freatice Instalaiiledeproducere,stocare,transportievacuareasubstanelor,produselor,reziduurilorcare potdeterminacontaminrialeapeifreatice Performaneleelementelorconstructivecuroldeizolarempotrivapoluriiapeifreatice

Proteciacalitiiaeruluiexteriordeterminatde: Natura activitilor, substanelor, produselor, reziduurilor care pot determina degajri de mirosuri, gazedeardere,substanenociveviabilesauneviabile,radiaii Instalaiiledefiltrareiepurare Performaneleelementelorconstructivecuroldeizolarempotrivapoluriisolului

5.Proteciaflorei,fauneiireliefuluideterminatde: Naturaactivitilor,substanelor,produselor,reziduurilor

6.Proteciampotrivaumbririisaureflexieisuprtoarealuminiictrevecinti 7.Proteciaacusticdeterminatde: Naturaactivitilor Instalaiiiechipamenteproductoaredezgomot Elementedeizolare

IV.04CerinaDSIGURANTAINEXPLOATARE SIGURANTACUPRIVIRELACIRCULATIAORIZONTALAINTERIOARASIEXTERIOARA

Alunecare(pardoseli) Impiedicare(denivelrimiciineanunate) Contactulcuproieminenejoase Contactulcuelementeverticalelateralepeciledecirculaie Contactul cu suprafee transparente (ui, ferestre i perei din sticl cu parapet avnd h<0,9m sau fr parapet

Siguranacuprivireladeschidereauilor(locpentrudeschidere) Coliziuneacualtepersoane,piesedemobiliersauechipamente(gabarite,fluxurifuncionale) Siguranacuprivirelacoliziuneacuobiectesauutilajeaflateindeplasare(lainlime,lanivelulpardoselii,la nivelulinferiorcirculaiei)

Separareacirculatieipietonaledeceaavehicolelor

SIGURANTACUPRIVIRELASCHIMBARILEDENIVEL

necesitatea,inlimeaialctuireaparapetelor balcoane,ferestre,galerii

denivelri

SIGURANTALADEPLASAREAPESCARISIRAMPE

Obosealaexcesiva(dimensionaretrepte,pantarampe,podesteodihna) Cadere(balustrade) Alunecare(materialepentrusuprafaadeclcare) Impiedicare Lovire,coliziune

SIGURANTACUPRIVIRELAILUMINAT

Intrerupereaalimentriicuenergieelectricincazdeavarii Evitareasaulimitareafenomanuluideorbire(corpurideiluminatsauferestre)

SIGURANTACUPRIVIRELADEPLASAREACUASCENSORSAUSCARIRULANTE SIGURANTACUPRIVIRELAAGRESIUNIPROVENITEDININSTALATII

Electrocutare Arsura,oparire,degerare Explozie Intoxicare Contaminaresiotravire Conactcuelementedeinstalatii

SIGURANTACUPRIVIRELALUCRARILEDEINTRETINERE(posibilitateintretinere) SIGURANTACUPRIVIRELAEFRACTIESIPATRUNDEREAANIMALELORDAUNATOARESIINSECTELOR

Impiedicareaforriidinafar GrileIplase

ELIMINAREABARIERELORARHITECTURALEPENTRUCIRCULATIALIBERAAPERSOANELORCUHANDICAP

Rampe,ascensoare,culuaredecirculaie,posibilitatedeintoarcere,cotituri Minicurentesuplimentare Cabinesanitarespeciale Modalitideinformareiatenionarespecificepersoanelorcudiverseproblemecareindepercepie

IV.05CerintaEPROTECTIALAZGOMOT 1.INSCRIEREAINCONDIIILEDEMEDIU. precizareasurselorsiniveluluidezgomotexterior(circulaie,industrii,altele).

2.MASURIDEPROECTIEACUSTICFADEZGOMOTULDINEXTERIORULCLDIRII. msurigenerale(orientareaspaiilor), ferestre/ui,spaiitampon(sere), asigurareaschimbuluideaerncondiiileizolriifadezgomotuldinexterior.

3.MSURIDEPROTECIEACUSTICNINTERIOR,ZGOMOTEAERIENE.

msurigenerale(partiu,grupare,separare), precizareanivelululidezgomotsianiveluluiadmisibil(inspaiilesemnificative). Precizareaspaiilorpropusepentruinsonorizare(indicaresoluie), Determinareaindicilordeizolarelazgomotaeriansialegereaalcatuirii(planee,pereti) precizareauilorcucaractzeristiciizolatoareimbuntite.

4.MASURIDEPROECTIEACUSTIC,ZGOMOTSTRUCTURAL. zgomotdeimpact determinareaindicilordeizolare, alegereaalctuirii(planeu+pardoseal,eventualsitavansuspendat),

Precizareaaltorsursedezgomotstructural:indicaremsuriarhitecturale(separare), semnalareamsurilordeizolare(proiectedespecialitate). 5.PRECIZAREASPAIILORDEAUDIIE: volumulspecific, formainplan(evitareecou,ecoudefluturaresaufocalizari),

incontinuaresepotrealizastudiiprivind: formainsectiune(inaltime,ecoudefluturare)

eventualgeometriededetaliu(peretireflectanti,panouri), propunereduratadereverberatie, solutiideprincipiutratamenteacustice.

IV.06CerinaFIZOLAREATERMICASIECONOMIADEENERGIE Se vor prezenta masurile de protectie termica prevazute la constructie pentru respectarea conditiei din Normativul C107/1(2)97: "coeficientul calculat de izolare termica G(G1)<GN coeficientul normat de izolare termica"(conformnoteidecalculalcoeficientuluiG(G1)anexalamemoriultehnicdearhitectura). 1.Condiiileambientaleexterioarespaiuluicercetat Macroclimat,microclimat,regimdensorire temperaturaexterioaraminimaconventionaladecalcul

2.Condiiileambientaleinterioare Activitiisursededisconforttermic

3.Caracteristicilesuprafeelorvitratecarecontribuiecuaportsolarlamediultermicalspaiului 4.Caracteristicilehigrotermicealeelementelorcarelimiteazspaiulstudiat Termoizolaii,barierecontravaporilor,straturideaerventilat,elemntecurolhidroizolator

5.Asigurareaconfortuluihigrotermicinterior,iarna a.Temperaturadeconfortinfiecareincapere. b.Rezistentatermicaobtinuta: incontactulcupamantul, intrespatiicutemperaturidiferite,

peretiexteriori(inclusiveventualdemisol), planseeseparatoareinteriorexterior, terasa/acoperis, deschiderispreexteriorferestre,usi,vitrine,peretivitrati,

c.evitare/micsorarepuntitermice: laplansee,grinzi,stalpi,balcoane, tamplarie.

6.Masurideminimizareaconsumuluideemergieinansamblu: a.orientarecorespunzatoareaspatiilor, b.procentedevitrarediferentiatenord/sud, c.spatiitampon,sere, d.eventualrecuperareacaldurii(aer,apa) e.sistemedecaptareaenergieisolare(pasive,active). 7.Masurideasigurareaconfortuluiinconditiidevara: a.princonformaredeansamblu, b.asigurareainertieitermice, c.controlulisoririi: sistemedeprotectiesolarafixe sistemedeprotectiesolaramobile(rulouri,jaluzele,grileexterioare)

8.Masurideevitareaaparitieicondensului: a.lafatainterioaraaperetilorexteriori, b.lainteriorulperetilorexteriori, c.inspateleunoreventualefinisajeexterioareetanse. 9.Sistemuldeechipare(incalzire,climatizare)adoptat: a.motivatie, b.tipulsipozitiaelementelordeincalzire, c.tipulsipozitiaechipamentelordeclimatizare. 10.Masurideevitareainfiltratiilordeapaprininvelitoare: a.tipdeinvelitoare(pante,scurgereape), b.solutiedeterasa(circulabilasaunu),moddescurgereaapei. CapitolulVMASURILEDEPROTECTIECIVILA(dacanufacobiectulunuimemoriutehnicspecializat) modul de respectare a Legii nr.106/1996 cu modificarile ulterioare privind protectia civila si a Ordinului MAI 602/2003privindintocmireadocumentatiilorpentruobtinereaavizuluideprotectiecivila.

In cazul cladirilor cu suprafata desfasurata mai mare de 600 mp se prevede realizarea la subsol a unui adapost de protectie civila cu respectarea prevederilor din Normativul P 102/2001 privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila. Se prezinta solutiile constructive si instalatiile de filtroventilare, electricesisanitareaferenteadapostului. Capitolul VI AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI (daca se autorizeaza cu lucrarea de baza si nu fac obiectul unor documentatii distincte) descrierea solutilor si materialelor pentru imprejmuiri, alei pietonale si carosabile,bazinvidanjabil(dacaestecazul),etc. Capitolul VII ORGANIZAREA DE SANTIER (daca nu face obiectul unei documentatii distincte sau nu a fost cuprinsainparteadestructura)SIMASURIDEPROTECTIAMUNCII * ** In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR 925/1995 proiectul va fi supusverificariitehnicepentrucerintaA...(parteadestructura)sicerintele..........................................(partea dearhitectura). Prezentadocumentatie,infazadeproiectpentruautorizatiadeconstruire,esteunextrasdinproiectultehnic si a fost elaborata cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicata), ale Legii nr.10/1995 privind calitatea lucrarilorinconstructiisianormativelortehniceinvigoare. Intocmit Sefdeproiect arh............................

arh..........................

S-ar putea să vă placă și