Sunteți pe pagina 1din 26

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA din BRAȘOV

CAIETUL DE PRACTIAL STUDENTULUI

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA din BRA Ș OV – CAIETUL DE PRACTI CĂ AL STUDENTULUI CAIET DE PRACTI

CAIET DE PRACTICAIET DE PRACTICAIET DE PRACTICAIET DE PRACTICAIET DE PRACTICAIET DE PRACTI

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA din BRA Ș OV – CAIETUL DE PRACTI CĂ AL STUDENTULUI CAIET DE PRACTI
MINISTERUL EDUCA Ţ IEI NA Ț IONAL E Universitatea Transilvania din Bra ş ov <a href=www.unitbv.ro C AI ET D E P R A CTI C Ă Anul universitar 2013 - 2014 " id="pdf-obj-1-2" src="pdf-obj-1-2.jpg">

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONAL E

Universitatea Transilvania din Braşov

C AI ET D E P R A CTI C Ă

Anul universitar 2013 - 2014

FIŞA DE IDENTI FICARE

Student

 

Facultat ea

 

Programul de stu dii

 

Anul

 

Perioad a stagiului de pract i

 

Responsabil de pract i

 

Director d e depart a ment

 

Inst ituţ ia gaz

 

Coordon ator de pract i

 

din parte a instit iei gazdă

   

C U P R I N S

Pag.

 • 1. Prevederi generale

 

4

 • 2. Plan de învăţământ (extras)

 

8

 • 3. Fişa disciplinei de practică

 

9

 • 4. Activitatea studentului practicant

 

10

 

Descrierea instituţiei gazdă

10

 

Activităţi zilnice

11

 • 5. Activitatea coordonatorului de practică

 

16

 

Fişa de monitorizare

16

 

Analiza global a activităţii de practică a studentului

18

Anexe

 

19

1 . P R E V E D ER I G E N E R A L E

(extras din Regulament privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a practicii studenţilor pentru ciclul de licenţă elaborat de Biroul de Relaţii cu Mediul Economic şi Socio-Cultural - BRME al Universităţii Transilvania din Braşov)

1.1 Organizarea şi desfăşurarea stagiului de practi

 • 1. Activitatea de practică se desfăşoară în baza fişei disciplinei de practică, elaborată la nivelul departamentului, de către responsabilul de practică pentru fiecare program de studiu.

 • 2. Studenţii au posibilitatea opteze între trei modalităţi de efectuare a practicii:

  • a. Stagiul de practică organizat de universitate prin BRME/facultate/departament, care facilitează obţinerea unor locuri de practică pentru studenţi şi publică informaţiile pe pagina web a universităţii la adresa http://www.unitbv.ro. În funcţie de solicitările universităţii, facultăţile au obligaţia de a asigura practica studenţilor în universitate, la acele programe de studii care corespund necesităţilor universităţii. În aceste cazuri universitatea poate asigura logistica şi documentele necesare. Studenţii au obligaţia de a se prezenta pentru locurile oferite de universitate /facultate şi doar în cazurile în care nu se pot asigura suficiente locuri, se orienteze spre variantele b. şi c.

  • b. Stagiul de practică propus de student, caz în care identificarea locului de

desfăşurare a practicii este obligaţia studentului, fiind o provocare şi un mijloc de pregătire pentru găsirea unui loc de muncă după absolvire.

 • c. Stagiul de practică propus de asociaţiile studenţeşti, responsabile de facilitarea găsirii stagiilor de practică internaționale conforme cu fișa disciplinei de practică și promovarea lor în rândul studeilor prin canale de comunicare online și offline.

 • 3. Pentru efectuarea practicii în institii gazdă propuse de studenţi, după găsirea locului de practică, studentul înaintează o cerere către secretariatul departamentului coordonator, indiferent de modalităţile de practică alese.

 • 4. Analiza şi validarea locurilor de practică se realizează de către responsabilul de practică.

 • 5. Informaţiile centralizate pe baza cererilor aprobate, cu privire la locul şi perioada de desfăşurare a stagiilor de practică, sunt transmise la responsabilul de practică de la nivelul facultăţii. Acesta va realiza o bază de date cu informaţii referitoare la practica studenţilor din facultate, pe care o va transmite la BRME.

6.

Prezentarea studentului la locul de practică se face în baza unei adrese eliberate de Decanatul Facultăţii, către institia gazdă . În prima zi de practică, studentul va prezenta institiei gazdă următoarele documente:

a. Adresa eliberată de Decanat atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic, transmisă de către responsabilul cu practica pe program de studii, b. CV-ul în limba română, iar la institiile gazdă care solicită şi pe cel în limba engleză, c. Copie după cartea de identitate, d. Fişa disciplinei de practică, e. Modelul certificatului ce urmează să fie completat de instituţia gazdă la finalul stagiului de practică (conform modelului din Anexa 5).Studeii au obligaţia de a se prezenta la locul de practică în perioada stabilită, și trebuie respecte regulamentul de ordine interioară impus de conducerea instituţiei gazdă, să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă, precum şi cele pentru situaţii de urgenţă, impuse la locul de muncă de către instituţia gazdă, să-şi însuşească cunoştinţele cerute prin fişa disciplinei de practică şi să elaboreze proiectul de practică.

 • 7. Reglementarea activităţii de practică între student şi instituţia gazdă rămâne la latitudinea instituţiei gazdă. Studentul îşi asuîntreaga spundere pentru respectarea normelor de organizare şi de protecţie a muncii specifice unităţii gazdă, pe toată durata desfăşurării practicii. În cazul apariţiei unor dispute între studentul practicant şi instituţia gazdă, actia pot apela la facultatea de care aparţine studentul, prin BRME, ca acţioneze ca mediator, dar părţile nu vor implica facultatea în nici un alt mod în desfăşurarea contractului de practică încheiat între ele.

 • 8. Definirea cerinţelor cu privire la locul de practică:

În cadrul stagiului de practică, studeii sunt obligaţi rezolve o temă, un proiect, cu relevanţă pentru domeniul de licenţă pe care îl urmează;

 • a. Activitățile desfăşurate trebuie asigure aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice dobândite în cadrul activităţilor didactice și fie utile pentru domeniul de licenţă în care studenţii se pregătesc.

 • b. Institia gazdă trebuie să numească o persoană responsabilă pentru activitatea de practică a studeilor care îi asiste pe tot parcursul perioadei de efectuare a practicii;

 • c. Rezultatele proiectului de practică elaborat de student pot fi utilizate de către institia gazdă la care s-a desfăşurat practica;

 • d. Contribuţia financiară a institiei gazdă faţă de student (dacă aceasta doreşte) poate reprezenta o forde responsabilizare a ambelor părţi cu privire la activitatea de practică desfăşurată.

 • e. În cazul stagiilor de practică oferite de asociaţiile studenţeşti din universitate, fișa disciplinei de practică va fi revizuită împreună cu coordonatorul de practică, astfel încât aceste cerințe fie îndeplinite.

 • 9. La finalul desfăşurării stagiului de practică, studentul va prezenta proiectul de practică, care va conţine următoarele elemente:

  • a. Numele şi prenumele, facultatea, domeniul de licenţă, anul de studii;

  • b. Denumirea instituţiei gazdă, perioada desfăşurii stagiului de practică, numărul total de ore efectuate;

  • c. Coordonatorul de practică desemnat în institia gazdă;

  • d. Fişa disciplinei de practică;

  • e. Activităţile desfăşurate, aspecte profesionale specifice;

  • f. Recomandări privind îmbunătăţirea activităţii în instituţia gazdă;

  • g. Alte elemente solicitate de către departamentul coordonator.

Institia gazdă evaluează proiectul printr-un calificativ (foarte bine/bine/satisfăcător/ nesatisfăcător) şi validează stagiul de practică prin eliberarea unui certificat care confirme efectuarea practicii.

1.2 Recunoaşterea şi evaluarea stagiului de practi

 • 1. Recunoterea stagiului de practică se realizează prin acordarea punctelor de credit prevăzute în planul de învăţământ. Nurul punctelor de credit alocate practicii se stabileşte prin planul de învăţământ.

 • 2. Evaluarea competenţelor dobândite de student în stagiul de practică se face prin colocviu, de către o Comisie de evaluare a practicii ce poate cuprinde şi reprezentanţi ai organizaţiilor în care se desfăşoară practica.

 • 3. Comisia de evaluare a practicii se numeşte la nivelul departamentului coordonator, la începutul fiecărui an universitar.

  • 4. Programarea colocviilor se face de către departamentul care coordonează activitatea de practică.

  • 5. Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

   • a. există o convenție de practiîncheiată între facultate şi instituţia gazdă;

   • b. studentul a lucrat într-un domeniu direct legat de domeniul său de licenţă, folosind şi dobândind cunoştie tehnice relevante pentru practicarea profesiei pentru care se pregăteşte, având ca referinţă fişa disciplinei de practi, sau într-un domeniu adiacent, în cadrul căruia și-a pus în practică cunoștințele teoretice dobândite (în cazul stagiilor internaționale derulate de asociaţiile studenţeşti din universitate).

   • c. proiectul de practică a fost verificat şi contrasemnat de către coordonatorul de practică desemnat de institia gazdă;

 • d. proiectul de practică a fost validat de către institia gazdă, prin eliberarea unui certificat care confirme efectuarea stagiului de practică. Certificatul de practică trebuie cuprindă informaţiile prevăzute în modelul din Anexa 5.

 • 6. Evaluarea se realizează în baza următoarelor elemente:

  • a. Analiza proiectului de practică prezentat de către student; relevanţa activităţilor desfăşurate în formarea profesională, în raport cu fişa disciplinei de practică; deprinderile şi cunoştiele dobândite, calificativul obţinut la evaluarea în institia gazdă.

  • b. Evaluarea modului de susţinere a raportului de practică în faţa comisiei de evaluare (se recomandă elaborarea de prezentări profesionale, tip Powerpoint);

  • c. Prezentarea certificatului de practică eliberat de către instituţia gazdă.

2 . P L A N D E Î N V Ă Ţ Ă M Â N T ( E X T R A S )

3 .

F I Ş A

D I S C I P L I N E I

D E

P R A C T I C Ă

4 .

A C T I V I T A T E A S T U D E N TU L U I

P R A C T I C A N T

4 . 1

D ES C R IE R E A

I N S T I T U Ţ I E I

G A Z D Ă

 

4 . 2

A C T I V I T Ă Ţ I

Z I L N I C E

   

Ziua 1

Ziua 2

Ziua 3

Data

     

Interval orar

     

Locaţia

     

Activităţi

     

Echipament utilizat

     

Competenţe exersate

     

Observaţii personale (experienţă dobândi, atitudini/ valori, consideraţii etice etc.)

     
 

A C T I V I T Ă Ţ I

Z I L N I C E

 

Ziua 4

Ziua 5

Ziua 6

Data

     

Interval orar

     

Locaţia

     

Activităţi

     

Echipament utilizat

     

Competenţe exersate

     

Observaţii personale (experienţă dobândi, atitudini/ valori, consideraţii etice etc.)

     
 

A C T I V I T Ă Ţ I

Z I L N I C E

 

Ziua 7

Ziua 8

Ziua 9

Data

     

Interval orar

     

Locaţia

     

Activităţi

     

Echipament utilizat

     

Competenţe exersate

     

Observaţii personale (experienţă dobândi, atitudini/ valori, consideraţii etice etc.)

     
 

A C T I V I T Ă Ţ I

Z I L N I C E

 

Ziua 10

Ziua 11

Ziua 12

Data

     

Interval orar

     

Locaţia

     

Activităţi

     

Echipament utilizat

     

Competenţe exersate

     

Observaţii personale (experienţă dobândi, atitudini/ valori, consideraţii etice etc.)

     
 

A C T I V I T Ă Ţ I

Z I L N I C E

 

Ziua 13

Ziua 14

Ziua 15

Data

     

Interval orar

     

Locaţia

     

Activităţi

     

Echipament utilizat

     

Competenţe exersate

     

Observaţii personale (experienţă dobândi, atitudini/ valori, consideraţii etice etc.)

     

5 .

A C T I V I T A T E A

C OO R D O N A T O R U L U I

D E

P R A C T I C Ă

5 . 1 F IŞ Ă D E M O N I T O R I Z A R E

Pe baza activităţii de m onitorizare zilnică a stu dentului, coord onatorul de practică evalu ează abilităţil e / comp etenţ el e stud entului, bifând căsa corespunzătoare

A B I L I T Ă Ţ I / C O M P E T E N Ţ E

 

Începăto r

Mediu

Avansat

ABIL ITĂŢ I SPEC IF IC E

Îel ege s ecvei alitatea unei sarci ni

       

Demonstrează dep ri nderi de documentare

       

Se

raport ează

cores punzător

l a

cuntinţel e

     

teoreti ce/ apli că cunoştinţel e teoreti ce

Sel ectează şi utilizează i nstrument e adecvate (mecani ce, el ectri ce, el ectroni ce, et c.)

     

Face măsurăt ori şi cal cul e

       

Notează şi î nregi strează corespunzător dat e t ehni ce

     

Utilizează corespunz ător sch eme şi pl anuri grafi ce

       

Utilizează speci fi ce

corespunzător

tehni ci

şi

tehnol ogii

     

Descri e funcţiil e şi caracteri sti cel e de si guranţă al e echi pamentel or

     

Asambl ează manual produse/ echi pamente

       

Asambl ează echi pament e

mechani c

(el ectri c)

prod use/

     

El aborează/ p roi ect eaz ă produse, subsi stem e sau proc ese

     

Test ează p roduse/ p roc ese/ subsi steme

       

ABIL ITĂŢ I GENERAL E

Cunoaşt e

acti vi tăţil e

şi

produsel e

 

pri nci pal e

al e

     

compani ei

Comuni că adecvat cu c ol egii , angajaţii , tutorel e

       

Comuni că adecvat cu cl ienţi i (când est e cazul )

       

Demonstrează capaci tăţi de refl exi e şi autoanaliză

       

Demonstrează condui te eti ce

     

Se rap ort ează ad ecvat l a cul tura organi zaţi onal ă şi l a contextul mai l arg al întrepri nderil or

     

Analizează exp eri enţel e

de

î nvăţare

şi

le

     

rel aţi onează cu op ortunităţi l e de cari eră

 

Numel e şi prenu mel e coord onatorul ui de practi că:

Data, semnătura

5 . 2

A N A L I Z A

S T U D E N T U L U I

G L O B A L Ă

A

A C T I V I T Ă Ţ I I

D E

P R A C T I C Ă

A

Coordonat orul de practi că eval uează performaa studentul ui din ti mpul practi cii , real izând o anal i ză gl obal ă pentru :

Cal i tatea munci i studentului pe peri oada p racti cii (compet ee conform e cu fi şa di sci pli nei ):

Capaci tatea d e comuni care şi l ucru în echi pă:

Capaci tatead e î nvăţare, autoregl are şi independenţă:

Notă propusă

Numel e şi prenu mel e coord onatorul ui de practi că:

Data, semnătura

A N E X E

Anexa 1

Î N REG I S T R A T C U N R

. _______ _ _ _

D I N

_ _____ _ ____

_

CONVENŢIE DE PRACTICĂ

 

pentru anul universitar 201

/201

Între

 

UNIVER SITATEA „TRANSI LVA NIA”DIN BRO V

FACULTAT EA

Decan

 

(nume, adresă, telefon, fax, e-mail)

Persoană de contact

 

(nume, adresă, telefon, fax, e-mail)

şi,

 

(denumire companie)

Director instituţie gazdă

 

(nume, adresă, telefon, fax, e-mail)

Persoană de contact

 

(nume, adresă, telefon, fax, e-mail)

Părţile menţionate mai sus sunt de acord coopereze pentru realizarea activităţii de practică a studenţilor. Compania parteneră se obligă:

 • asigure locuri de practică, convenite de comun acord ca număr;

 • organizeze activităţile de supraveghere şi asistenţă pentru studenţi, inclusiv realizarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă, precum şi instructaj pentru situaţii de urgenţă;

 • asigure desfăşurarea practicii conform planului de lucru stabilit în prealabil de ambele părţi; Universitatea se obligă:

asigure procesul de selecţie al studeilor;

organizeze evaluarea finală a activităţii de practică;

disemineze rezultatele practicii studeilor, cu acordul companiei partenere.

Evaluarea activităţii de practică se va realiza atât de către universitate cât şi de către companie,

pe baza fişei disciplinei de practică, anexă la prezenta conveie.

P R A C T IC A

S T U D E N Ţ I L O R

Nr.

Facultatea

Domeniu l de licenţă/

Anul de studiu

Număr

Perioada

crt.

Program de studiu

studenţi

           

Semnături ale reprezentanţilor autorizaţi:

Universitat ea „Tr ansilvania”d in Brov

Denumire a companiei:

Facultatea:

Decan:

Semnătură şi ştamp ilă:

Biroul de relii cu mediul economic:

Director gener al / Administrator:

Semnătură şi ştamp ilă:

Anexa 2

Nr. din _ C Ă T R E , Facultatea de Departamentul _ Subsemnatul _, student(a
Nr.
din
_
C Ă T R E ,
Facultatea de
Departamentul
_
Subsemnatul
_,
student(a )
la
Facultatea
d e
,
programu l de studiu
_, grupa
_, telefon
_, e-mail
stagiului de pra ctică la instituţia/compania
_, anul de studiu
, vă rog să aprobaţi efectuarea
_, din localitatea

_ cu domeniul de a cti vitate

_.

Coordonatele persoanei de c ontact din cad rul instituţiei/companiei sunt (numel e şi pre numele/ adresa/ numărul de tel efon/ e-mail)

_.

Student,

Anexa 3

UNIVERSI TATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA

 

Nr.

din

 

C Ă T R E ,

_.

_

Prin

prezenta

vă

rugă m

să

acceptaţi

ca

student ul(a)

din

anul

 

de

la

Facultatea

de

să

efectu eze

practica

în

instituţia/compania

_

dumneavoastr ă.

 

Pe perioada st agiulu i de practică, student ul va realiza un pro iect, conform Fişei d iscipl inei de pra ctică anexate.

Durata

practicii

est e

de

cu

_ ore/zi

(total

ore), confor m planului d e

învăţământ la programul de st udiu

_.

Confirmarea îndeplinirii sarci nilor asumate d e către st ude nt pentru aceasperioadă se face prin eliberarea unui certifi cat tip, anexate.

muumim pentru colabora re.

DECAN,

SECRETAR,

_

Anexa 4

Certificatu l se eliberează pe un format purtând antetu l instituţiei gazdă

_

(Instituţia/ Compania )

Nr. din _ CERTIFICAT DE PRACTICĂ Studentul(a) studiu noastră în perioada , Facultatea de , programul
Nr.
din
_
CERTIFICAT DE PRACTICĂ
Studentul(a)
studiu
noastră în perioada
,
Facultatea
de
, programul de
_, anul
_, grupa
_, a efectuat practica în instituţia/compan ia
_, cu
ore/zi, în total
ore.
Practica a fost coordonată de către o persoana desemnată din cadrul in stituţiei/compani ei:
Numele şi prenumel e:
Funcţi a:
Tel/ Fax/ E-mai l:
.

Student ul(a) a realizat proiect ul cu tema

 

_,

evaluat

cu

calificati vul (foart e bine/bine/ satisfăcător/n esatisfă cător)

 

.

Proi ectul

conţi ne

elemente

de

(mare

i nteres/i nteres/fără

i nteres)

pentru

instituţia/compania noastr ă.

 

Alte comentarii

 

.

DIRECTO R,

COORDONATOR PRAC TICĂ,