Sunteți pe pagina 1din 1

Ordin nr.

2210 din 26/06/2013

Page 1 of 1

Ministerul Dezvolt rii Regionale i Administra iei Publice

Ordin nr. 2210 din 26/06/2013


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 561 din 04/09/2013

Ordinul nr. 2210/2013 privind modificarea i completarea Ordinului ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglement rii tehnice "Metodologie de calcul al performan ei energetice a cl dirilor"

Avnd n vedere Procesul-verbal de avizare nr. 2/2013 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 13 "Performan a energetic a cl dirilor" i Procesul-verbal de avizare nr. 1/2013 al Comitetului tehnic de coordonare general , n conformitate cu prevederile art. 10 i art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construc ii, cu modific rile ulterioare, i ale art. 2 alin. (3) i (4) din Regulamentul privind tipurile de reglement ri tehnice i de cheltuieli aferente activit ii de reglementare n construc ii, urbanism, amenajarea teritoriului i habitat, aprobat prin Hot rrea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglement ri tehnice i de cheltuieli aferente activit ii de reglementare n construc ii, urbanism, amenajarea teritoriului i habitat, precum i a Normelor metodologice privind criteriile i modul de alocare a sumelor necesare unor lucr ri de interven ie n prim urgen la construc ii vulnerabile i care prezint pericol public, cu modific rile i complet rile ulterioare, n temeiul art. 4 pct. II lit. e) i al art. 12 alin. (7) din Hot rrea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea i func ionarea Ministerului Dezvolt rii Regionale i Administra iei Publice, viceprim-ministrul, ministrul dezvolt rii regionale i administra iei publice, emite prezentul ordin. Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglement rii tehnice "Metodologie de calcul al performan ei energetice a cl dirilor", publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 126 i 126 bis din 21 februarie 2007, cu modific rile i complet rile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz : 1. La articolul 1 alineatul (2), partea introductiv se modific i va avea urm torul cuprins: "(2) Metodologia este structurat pe 6 p i, astfel:". 2. La articolul 1 alineatul (2), dup litera e) se introduce o nou liter , litera f), cu urm torul cuprins: "f) Partea a VI-a - Parametrii climatici necesari determin rii performan ei energetice a cl dirilor noi i existente, dimension rii instala iilor de climatizare a cl dirilor i dimension rii higrotermice a elementelor de anvelop ale cl dirilor - indicativ Mc 001/6 2013, prev zut n anexa nr. 6 - informativ , la prezentul ordin." 3. Articolul 3 se modific i va avea urm torul cuprins: "Art. 3. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrant din prezentul ordin." Art. II. - Dup anexa nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglement rii tehnice "Metodologie de calcul al performan ei energetice a cl dirilor", cu modific rile i complet rile ulterioare, se introduce o nou anex , anexa nr. 6 - informativ , al c rei cuprins este prev zut n anexa*) care face parte integrant din prezentul ordin. *) Anexa se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 561 bis, care se poate achizi iona de la Centrul pentru rela ii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucure ti, os. Panduri nr. 1. Art. III. - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvolt rii regionale i administra iei publice, Shhaideh Sevil, secretar de stat

Bucure ti, 26 iunie 2013. Nr. 2.210.

http://legenet.net/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2iss=eojtqtxz1cmphhyp2t312be... 11/28/2013