Sunteți pe pagina 1din 14

11/28/2012

Sisteme automate pentru transporturi

Curs 005 / JE005 / 21 noiembrie 2012

Curs 005 / JE005 / 21 noiembrie 2012

TCAS Traffic Collision and Avoidance System

Reprezintă un sistem automat care furnizează informaţii privind traficul aerian, precum și avertizări vizuale/acustice către piloţii care zboară în vecinătatea unei alte aeronave ; Sistemul poate furniza și informaţii de ghidare a aeronavei pentru realizarea unei manevre de prevenire a coliziunii ; Funcţionarea sistemului TCAS se bazează pe existenţa la bordul aeronavelor a unui transponder. Aeronavele fără transponder sau cu transponderul defect nu sunt detectabile (sunt invizibile pentru sistem) ; În cabina pilotului poate fi instalat un ecran special care să afișeze în mod continuu informaţiile de trafic : altitudinea și cursul celeilalte aeronave (sau prin superimpozare pe ecranul existent de radar meteo).

de trafic : altitudinea ș i cursul celeilalte aeronave (sau prin superimpozare pe ecranul existent de

11/28/2012

Tipuri de TCAS

Sistemele de evitare a coliziunilor (Collision Avoidance System - CAS) sunt de mai multe tipuri :

(1) sisteme pasive (2) sisteme active.

Sistemele active utilizează transmisia continuă de semnale în scopul determinării informaţiilor relevante referitoare la alte aeronave din zonă și pentru a furniza informaţii referitoare la propria aeronavă către celelalte aeronave. Cel mai utilizat sistem în prezent poartă numele de Traffic Alert and Collision Avoidance System sau TCAS. TCAS este cunoscut și sub numele de ACAS - Airborne Collision Avoidance System.

Avoidance System sau TCAS. TCAS este cunoscut ș i sub numele de ACAS - Airborne Collision

Diagrama funcţională a unui sistem CAS

Diagrama func ţ ional ă a unui sistem CAS
Diagrama func ţ ional ă a unui sistem CAS

11/28/2012

Nivelele de control TCAS

EchipamenteleTCAS sunt instalate la bordul aeronavelor și funcţionează îndependent de sistemele de Air Traffic Control (ATC). Există trei nivele de control :

TCAS I is intended for commuter and general aviation aircraft and provides a proximity warning only, assisting the pilot in visually acquiring intruder aircraft; TCAS II is intended for commercial airliners and business aircraft to provide pilots with traffic and resolution advisories in the vertical plane; and TCAS III, which has yet to be approved by the FAA, will purportedly provide resolution advisories in the horizontal as well as vertical plane.

to be approved by the FAA, will purportedly provide resolution advisories in the horizontal as well

Arhitectura generală a unui TCAS II

Arhitectura general ă a unui TCAS II
Arhitectura general ă a unui TCAS II

11/28/2012

Funcţiile TCAS

TCAS este un sistem de monitorizare automată și de evitare a coliziunilor. TCAS detectează prezenţa unei aeronave echipate cu transponder care răspunde la interogări ATCRBS Mode C/Mode S air-to-air (1.030 MHz - 360°).

Un transponder Mode C răspunde cu informaţia de altitudine. Un transponder Mode S răspunde cu informaţia de altitude și adresa unică de aeronavă.

La detecţia unei aeronave învecinate, echipamentul TCAS urmărește și evaluează în mod continuu potenţialul de coliziune al aeronavei cu aeronavele învecinate.

urm ă re ș te ș i evalueaz ă în mod continuu poten ţ ialul de

Detalii privind protocolul de interogare

Interogările TCAS sunt emise pe un canal special de interogare (1.030 MHz), de la aeronava achipată, în raza de emisie dependentă de puterea de emisie; Interogarea cere un răspuns de la aeronava echipată cu transponder și aflată în raza de de emisie, care să includă poziţia și/sau alte informaţii privind intenţia de navigaţie Răspunsul este furnizat pe 1.090 MHz și conţine toate informaţiile asociate. Aceste informaţii pot include altitudinea, poziţia, cursul, viteza faţă de aer, identitatea aeronavei, precum și alte informaţii ce pot asista echipamentul TCAS în urmărirea și evaluarea posibilităţilor de coliziunea cu cealaltă aeronavă.

asista echipamentul TCAS în urm ă rirea ș i evaluarea posibilit ăţ ilor de coliziunea cu

11/28/2012

Dialogul TCAS

Dialogul TCAS
Dialogul TCAS

Situaţii speciale

În anumite situaţii aeronavele nu pot fi detectate de către echipamentul TCAS

nu pot fi detectate de c ă tre echipamentul TCAS A eronava nu este echipat ă

Aeronava nu este echipată cu un transponder ; Transponderul nu răspunde la interogaţii

Aeronavă militară Aeronavă care nu a recepţionat semnalul de interogare (datorită interferenţelor electromagnetice, a unui obstacol în proximitatea antenei de recepţie – trenul de aterizare coborât în apropierea antenei inferioare).

obstacol în proximitatea antenei de recep ţ ie – trenul de aterizare coborât în apropierea antenei

11/28/2012

Exemplu de ecran TCAS

Exemplu de ecran TCAS În scopuri de monitorizare vizual ă a num ă rului, tipului ș

În scopuri de monitorizare vizuală a numărului, tipului și poziţiei aeronavelor învecinate, pe ecranul TA (Traffic Advisory) din cabina pilotului sunt afișate simboluri colorate corespunzătoare în vecinătatea simbolului aeronavei, însoţite de o săgeată care indică tendinţa de navigaţie pe verticală (mai mare de 500 ft/min).

înso ţ ite de o s ă geat ă care indic ă tendin ţ a de

Trafic care nu reprezintă o ameninţare

Trafic care nu reprezint ă o amenin ţ are
Trafic care nu reprezint ă o amenin ţ are

11/28/2012

Trafic cu posibilitate de conflict

Trafic cu posibilitate de conflict
Trafic cu posibilitate de conflict

Trafic care determină TA

Trafic care determin ă TA
Trafic care determin ă TA
Trafic care determin ă TA

11/28/2012

Trafic care determină RA

Trafic care determin ă RA
Trafic care determin ă RA
Trafic care determin ă RA

Zona de protecţie a aeronavei (TCAS II)

Zona de protec ţ ie a aeronavei (TCAS II)
Zona de protec ţ ie a aeronavei (TCAS II)

11/28/2012

Punctul de coliziune potenţială

În scopul evitării coliziunii, echipamentul TCAS prognozează timpul necesar ca aeronava să ajungă până în punctul closet point of approach (CPA) și calculează distanţa de separare în punctul CPA prin calcularea :

Distanţei pe orizontală și a ratei de apropiere, Altitudinii și vitezei de deplasare pe verticală.

TCAS furnizează abilitatea de urmărire a unei alte aeronave aflate la o anumită distanţă, evaluarea potenţialului de coliziune, afișarea / anunţarea informaţiilor de traffic advisories (TAs), și - în funcţie de tipul de sistem folosit(de ex.TCAS II) – recomandă acţiunea de evitare în plan vertical necesară pentru evitarea unei potenţiale coliziuni, sub numele de Resolution Advisories (RAs).

în plan vertical necesar ă pentru evitarea unei poten ţ iale coliziuni, sub numele de Resolution

Etapele procesării şi afişării informaţiei

Etapele proces ă rii ş i afi şă rii informa ţ iei
Etapele proces ă rii ş i afi şă rii informa ţ iei

11/28/2012

Diagrama funcţiilor TCAS

Diagrama func ţ iilor TCAS
Diagrama func ţ iilor TCAS

Manevrele de evitare RA

ACAS II escape manoeuvres are confined to the vertical plane and can be characterized by a sense (up or down) and a strength. The objective of an RA with an upward sense is to ensure that own aircraft will safely pass above the threat.The objective of an RA with a downward sense is to ensure that own aircraft will safely pass below the threat. Examples of RA strengths with the upward sense are “limit vertical speed” (to a specified target descent speed),“do not descend”, or “climb”. Examples of equivalent RA strengths with the downward sense are “limit vertical speed” (to a specified target climb speed), do not climb”, or descend”. RAs are of two types:“positive”, meaning a requirement to climb or descend at a particular rate; and “vertical speed limit”, meaning that a prescribed range of vertical speed must be avoided.

at a particular rate; and “v ertical speed limit”, meaning that a prescribed range of vertical

11/28/2012

RA preventive şi corective

Preventive resolution advisories - TCAS II issues the proper preventive resolution advisory, if the status of own A/C must be maintained :

“Adjust vertical speed, adjust”

“Maintain vertical speed, maintain”

Corrective resolution advisories - In corrective resolution advisories TCAS II issues the best vertical maneuver to achieve safe separation. Obviously, the advisories recommend the A/C to climb or descend with a certain vertical speed :

“Climb, climb”

“Descend, descend”

“Climb, crossing climb, climb, crossing climb”

“Descend, crossing descend, descend, crossing descend”

“Climb, crossing climb, climb, crossing climb” “Descend, crossing descend, descend, crossing descend”

Obţinerea separaţiei de siguranţă

Modified corrective resolution advisories After issuance of a corrective resolution advisory, ACAS II may issue a modified corrective resolution advisory when necessitates that is the intruder status track or closure rate has been changed. Modified corrective resolution advisory command the A/C to increase the vertical speed already advised or to reverse the previous advisory.

“Increase climb, increase climb”

“Increase descend, increase descend”

“Climb, climb now”

“Descend, descend now”

After achieving safe separation The audio synthesized voice “clear of conflict” is issued by TCAS II. TCAS II commands to fly with no vertical speed. Upon passing the intruder,TCAS II advise the pilot to back to the pre-traffic altitude.

to fly with no vertical speed. Upon passing the intruder,TCAS II advise the pilot to back

11/28/2012

Indicatorul RA/VSI

Indicatorul RA/VSI

Indicatorul RA/VSI
Indicatorul RA/VSI
Indicatorul RA/VSI

RA – Monitor Vertical Speed

RA – Monitor Vertical Speed
RA – Monitor Vertical Speed
RA – Monitor Vertical Speed

11/28/2012

Procedura urmată de pilot după RA

When TCAS issues a Resolution Advisory (RA) to the pilot.

The pilot shall immediately manoeuvre the aircraft in compliance with the RA. He must also report the RA to ATC as soon as workload permits. Departure from the current clearance in response to an RA ends the controller's responsibility for separation. After receiving a pilot's report about the RA, the controller is not allowed to issue any clearances to affected aircraft.

receiving a pilot's report about the RA, the controller is not allowed to issue any clearances

Răspunsul pilotului

The efficacy of ACAS is critically dependent on pilot response.Therefore, it is necessary for any ACAS design to make certain assumptions concerning the response of the pilot. The ACAS implementation uses a response delay of 5 seconds for a new advisory and a vertical acceleration of g/4 to establish the escape velocity.The response time reduces to 2.5 seconds for subsequent advisory changes. ACAS may not provide adequate vertical separation if the pilot response delay exceeds the expected pilot response delay assumed by the design.

vertical separation if the pilot response delay exceeds the expected pilot response delay assumed by the

11/28/2012

Probleme specifice ca urmare a RA

During the RA pilots are busy dealing with the urgent issue at hand:

Pilots often fail to notif y AT C or delay their re ports . It is estimated that 25% of RAs are never reported to the controller and 25% of RAs are notified very late. Pilot reports (when they do happen) are often lengthy, unstructured, incorrect or incomplete, requiring repetition or clarification from the controller. If controllers do not know that the aircraft is responding to an RA, they might issue an instruction in an attempt to resolve the conflict.That instruction could contradict the RA.

an RA, they might issue an instructio n in an attempt to resolve the conflict.That instruction

Raportarea automată a RA către controller

Whenever an RA is generated in the cockpit, the aircraft's transponder provides detailed information about the nature of the RA for possible downlink to the ground. Currently, air traffic controllers are only made aware of ACAS RAs if pilots give them radio notification.Therefore, the controllers' situational awareness may be diminished if the aircraft departs from its clearance as the result of an RA. If proved feasible and safe:

RA Downlink will provide an automatic notification to the controller about RAs generated in the cockpit. Whereas the controller might, for whatever reason, miss the verbal RA report from pilots, RA Downlink information will remain on the controller screen until Clear of Conflict. RA Downlink will be more dependable, more structured and often faster than current voice communications.

of Conflict. RA Downlink will be more dependab le, more structured and often faster than current