Sunteți pe pagina 1din 348

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

CAPITOLUL 1 Louis Wu

n inima zonei n care trepida viaa de noapte a Beirutu ui! ntr"una dintre numeroa#e e ca$ine de tran#%er pentru uz &enera ! di#pu#e n 'ir indian! Loui# (u p)'i n rea itate* +)ru #tr,n# ntr"o coad) de o -um)tate de metru era a %e de a $ 'i de #tr) ucitor precum z)pada arti%icia )* +ie ea! at,t pe corp! c,t 'i pe #ca pu epi at era de un &a $en"crom. oc/ii aveau un iri# auriu! iar ro$a de cu oare a $a#tru"imperia era decorat) prin #upraimpre#iune #tereoptic) cu un dra&on auriu* n momentu apariiei! z,m$ea ar&! ar)t,ndu"'i dinii #tandard! per%eci 'i per ai* 0,m$ea 'i %)cea cu m,na #emne de adio* 1ar z,m$etu i era pe ca e de a #e 'ter&e! 'i c/iar i di#p)ru dup) c,teva c ipe! iar e2pre#ia %eei #a e aducea acum mai de&ra$) cu o ma#c) de cauciuc pe punctu de a #e topi* n ace e momente! Loui# (u 'i ar)ta cu adev)rat v,r#ta* 3imp de c,teva c ipe! privi %or%ota ora'u ui! c) )torii care #e materia izau n ca$ine e de tran#%er venind din ocuri necuno#cute! trec)torii care" dep)'eau a pa#! acum c,nd! o dat) cu )#area nopii! trotuare e ru ante 'i nceta#er) mi'carea* 1eodat)! cea#uri e din turnuri ncepur) #) $at) ore e dou)zeci 'i trei* Loui# (u 'i ndrept) umerii 'i ie'i din ca$in) n nt,mpinarea ce or a i* n Re#/t! aco o unde petrecerea dat) de e continua cu toate p,nze e #u#! ziua #a de na'tere trecu#e! ntruc,t #e ivi#er) de-a zorii urm)toarei diminei* Aici! n Beirut! era cu o or) mai devreme* ntr"un mic re#taurant n aer i$er! Loui# o%eri! de c,teva ori! de $)ut a toat) umea! ncura-,nd a#t%e c,nt)reii n ara$) 'i interp anetar)* +)r)#i ora'u cu puin nainte de miezu nopii! ndrept,ndu"#e #pre Budape#ta* 1

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

4are cei de aca#) 'i d)du#er) n #%,r'it #eama c) %u&i#e de a propria #a aniver#are5 +ro$a$i c) vor %i pre#upu# c) #e a% a n compania unei %emei 'i c) #e va ntoarce pe#te c,teva ore* 1ar Loui# (u p eca#e #in&ur! u,nd"o a #)n)toa#a nainte de miezu nopii! urm)rit de ziua urm)toare* 1ou)zeci 'i patru de ore #e dovedeau in#u%iciente pentru cea de"a dou) #uta aniver#are a cuiva* 6ei de aca#) #e puteau de#curca 'i %)r) e * +rietenii ui Loui# erau capa$i i #)"'i poarte #in&uri de &ri-)* n privina a#ta! #tandarde e #a e erau in% e2i$i e* n Budape#ta %u o rev)r#are de vinuri 'i dan#uri acro$atice! oca nicii to er,ndu" ca pe un turi#t p in de $ani! iar cei a i turi'ti trat,ndu" ca pe un oca nic n#t)rit* 1an#) dan#uri e oca nici or 'i e &u#t) vinuri e! apoi di#p)ru cu puin nainte de miezu nopii* n Munc/en #e p im$)* Aeru era c) du 'i curat 'i"i a un&) o parte din ceaa ce"i n)c )i#e creieru n urma a coo u ui con#umat* 7e p im$) pe trotuare e ru ante! i uminate din $e 'u&! ad)u&,nd viteza #a ce or 'ai#prezece 8i ometri pe or) ai ace#tora* i trecu prin minte c) n %iecare ora' de pe p aneta acea#ta e2i#tau trotuare ru ante! mi'c,ndu"#e cu 'ai#prezece 8i ometri pe or)* +)rea un &,nd into era$i * Nu neo$i'nuit! doar into era$i * Loui# (u putea vedea c,t de mu t #em)na Munc/enu cu 6airo 'i Re#/t*** 'i cu 7an 9ranci#co! 'i cu 3ope8a! 'i cu Londra! 'i cu Am#terdam* Ma&azine e n'irate de"a un&u trotuare or ru ante vindeau ace ea'i produ#e n toat) umea* Loca nicii care treceau pe ,n&) e ar)tau a %e ! erau m$r)cai a %e * Nu mai erau nici americani! nici &ermani #au e&ipteni! ci doar indivizi n%rico')tor de a#em)n)tori* n numai trei #eco e 'i -um)tate! ca$ine e de tran#%er reu'i#er) acea#t) per%orman)* E e acopereau p aneta! a c)tuind o reea de tran#%er in#tantaneu* 1i%erena ntre Mo#cova 'i 7idne: era doar de o c ip) 'i de o moned) de zece #te ari* Inevita$i ! ora'e e #e e2tin#e#er) n decur#u #eco e or! a-un&,nd #) #e unea#c) unu cu ce ) a t! denumiri e or r)m,n,nd doar re icve a e trecutu ui* 7an 9ranci#co 'i 7an 1ie&o reprezentau acum partea nordic) 'i re#pectiv #udic) a e ace uia'i me&aora' co#tier* 1ar c,i oameni mai 'tiau care dintre e2tremit)i era unu 'i care ce ) a t5 E2trem de puini! cu #i&uran)* 2

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

;,nduri ne&re pentru a dou) #uta aniver#are a cuiva* 3otu'i! ntrep)trunderea ora'e or era o rea itate* Loui# o v)zu#e n%)ptuindu"#e* 3oate iraiona it)i e e&ate de timp! oc 'i o$iceiuri ame#tec,ndu"#e ntr"o #in&ur) raiona itate a 4ra'u ui Mondia ! acoperind p aneta ca o pa#t) &ri in#ipid)* Mai vor$ea cineva n zi e e a#tea 1eut#c/e! En& i#/! 9ran&ai#! E#pano 5 6u toii vor$eau interp anetara* Nuane e de mac/ia- a mod) #e #c/im$au toate odat) n ntrea&a ume! ca ntr"o #in&ur) operaie c/irur&ica ) mon#truoa#)* 7o#i#e vremea unui nou #a$atica 5 6u%undat n necuno#cut! #in&ur ntr"o nav) izo at)! cu pie ea! oc/ii 'i p)ru n cu ori e or natura e! cu $ar$a cre#c,ndu"i a nt,mp are*** < Aiurea! 'i zi#e Loui#! de"a$ia m"am ntor# dintr"unu * A#ta #e nt,mp a#e acum dou)zeci de ani* 7e apropia din nou miezu nopii* Loui# &)#i o ca$in) de tran#%er! 'i introdu#e cartea de credit n %anta core#punz)toare 'i pro&ram) aparatu cu de#tinaia 7evi a* 7e materia iz) ntr"o nc)pere #c) dat) de #oare* < 6e nai$a5 #e ntre$)! c ipind din cauza uminii puternice* 6a$ina de tran#%er %unciona#e aiurea* n 7evi a ar %i tre$uit #) %ie noapte* Loui# (u ap)#) iar pe ta#te! apoi #e ntoar#e 'i privi din nou* 7e a% a ntr"o anonim) camer) de /ote ! #u%icient de prozaic) pentru ca unicu ei ocupant #) %ie de dou) ori mai 'ocant* 1in mi- ocu camerei #tudia ceva #au cineva " nici om! nici umanoid* Era #pri-init pe trei picioare 'i" %i2a pe Loui# (u din dou) direcii! cu oc/ii ce or dou) capete turtite ridicate pe &,turi % e2i$i e 'i zve te* +e cea mai mare parte a corpu ui pie ea i era incredi$i de a $) 'i cu a#pect cati%e at! av,nd o #in&ur) coam) at) maronie ce #e ntindea de a con% uena ce or dou) &,turi! de"a un&u #pate ui! p,n) a 'o du com" p e2 a ce ui de"a trei ea picior po#terior* 6e e dou) picioare din %a) %iind u'or dep)rtate! mici e copite cu c e'ti cu care #e terminau %ormau cu apro2imaie! pe podea! un triun&/i ec/i atera * Loui# pre#upu#e c) acea ciud)enie reprezenta doar un anima e2tratere#tru* n ace e capete turtite nu avea cum #) %ie oc 'i pentru creiere* Apoi o$#erv) cocoa'a care #e ridica a $aza ncren&)turii &,turi or! aco o unde coama #e aduna ntr"un #moc protector! 'i n minte i revenir) noiuni nv)ate 3

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

cu opt#prezece decenii n urm)* Era un +)pu'ar! un +)pu'ar +ier#on* 6raniu 'i creieru #)u #e a% au #u$ cocoa')* Nu era un anima ! ci o %iin) ce puin a %e de inte i&ent) ca omu * Iar oc/ii! c,te unu pentru %iecare cap! ad,nc nca#trai n a veo e e or o#oa#e! priveau %i2 pe Loui# (u din dou) direcii* Loui# ncerc) u'a* Era ncuiat)* Era ncuiat pe dina%ar)! dar putea #) acioneze comenzi e ca$inei de tran#%er 'i #) di#par)* A'a ceva! n#)! nu"i trecu prin cap* Nu nt, ne'ti n %iecare zi un +)pu'ar +ier#on* 7pecia di#p)ru#e din #paiu cuno#cut nc) nainte ca Loui# (u #) %i ap)rut pe ume* < 3e pot a-uta cu ceva5 ntre$) Loui#* < +oi! r)#pun#e %iina*** **** cu o voce de#prin#)! parc)! din vi#uri e unui ado e#cent* 1ac) Loui# 'i"ar %i putut nc/ipui o %emeie c)reia #) i #e potrivea#c) o a#emenea voce! ea ar %i tre$uit #) aparin) 6 eopatrei! E enei din 3roia! ui Mari :n Monroe 'i ui Lore ei =unz uate a un oc* < 3an-> n-ur)tura p)rea mai potrivit) ca oric,nd* ntr"o traducere apro2imativ)! ea n#emna? @Nu"i dreptate pe umeA* 4 a#emenea voce n"ar %i tre$uit #) aparin) unui mon#tru cu dou) capete 'i #e2 nede%init* < Nu te teme! #pu#e %iina! 'tii c) poi %u&i dac) vrei* < La 'coa ) aveam p an'e cu %iine a#emenea ie* Ai di#p)rut de mu t) vreme*** #au ce puin a'a am crezut noi* < 6,nd #pecia mea a p)r)#it #paiu cuno#cut! eu nu m" am num)rat printre ei! e2p ic) +)pu'aru * Am r)ma# n #paiu cuno#cut! deoarece ai mei aveau nevoie ca eu #) m) a% u aici* < Bi unde ai #tat a#cun#5 Unde ne a% )m acum5 < Nu"i %ace &ri-i> 3e nume'ti Loui# (u MM;RE(+L=5 < Btii 'i a#ta5 M) c)utai #pecia pe mine5 < 1a* Am de#coperit cum putem manipu a reeaua p anetar) de ca$ine de tran#%er* Ace#t ucru era po#i$i ! 'i d)du #eama Loui#* Ar %i %o#t nevoie de #ume imen#e pentru mituirea per#oane or potrivite! n#) era po#i$i * 1ar*** < 1e ce5 ntre$) e * < 7unt nece#are! ntr"adev)r! c,teva e2p icaii*** 4

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< 1ar mi vei da voie #) ie# de aici5 +)pu'aru #e &,ndi pre de c,teva c ipe* < 6red c) nu am de a e#* Mai nt,i! n#)! tre$uie #) 'tii c) #unt prote-at* Arma mea te va opri dac) ncerci #) m) ataci* Loui# (u rep ic) dez&u#tat? < Bi de ce a' %ace una ca a#ta5 +)pu'aru nu r)#pun#e* < Acum mi aminte#c! continu) p)m,nteanu * 7untei a'i* ntre&u vo#tru #i#tem etic #e $azeaz) pe a'itate* < 6/iar dac) e#te inadecvat! ace#t raionament ne va a-uta* < 7e putea 'i mai r)u! conc/i#e Loui#* 9iecare #pecie raiona ) 'i avea puncte e ei # a$e* 4ricum! a'itatea +)pu'aru ui putea %i acceptat) mai u'or dec,t ra#i#mu mpin# p,n) a paranoia a unui 3rinoc #au in#tincte e uci&a'e a e unui Czin #au a e unui ;ro&! cu #u$#titute e #a e*** deconcertante pentru m,ini* Ima&inea +)pu'aru ui adu#e#e cu ea o ava an') de amintiri de mu t uitate* In%ormaii e de#pre #emenii #)i 'i imperiu or comercia ! e&)turi e cu oamenii! $ru#ca 'i 'ocanta or di#pariie #e ame#tecau cu amintirea &u#tu ui primei i&)ri %umate! #enzaia tacti ) a c aviaturii unei ma'ini de #cri# #u$ ni'te de&ete nc) neantrenate! i#te e de cuvinte n interp anetar) ce tre$uiau nv)ate pe de ro#t! #unetu 'i &u#tu im$ii materne! incertitudini e 'i nep )ceri e tinereii* i #tudia#e pe +)pu'ari a un cur# de i#torie! a co e&iu! apoi uita#e comp et de e2i#tena or timp de o #ut) optzeci de ani* Incredi$i cum putea mintea unui om #) rein) at,t de mu te* < Voi r)m,ne aici! i #pu#e e +)pu'aru ui! dac) a#ta te %ace #) te #imi mai n #i&uran)* < Nu* Va tre$ui #) ne nt, nim* 7u$ pie ea cu a#pect cati%e at #e o$#erva #tructura mu'c/i or #)i ten#ionai* +recedat) de un c inc/et! u'a ca$inei de tran#%er #e de#c/i#e 'i Loui# (u p)'i n nc)pere* +)pu'aru #e ndep)rt) c,iva pa'i* Loui# #e )#) #) cad) ntr"un %oto iu! mai mu t pentru ini'tea ce ui a t dec,t pentru con%ortu #)u* 6ineva care #t) -o# arat) n &enera mai ino%en#iv* 9oto iu era de tip #tandard! autoa-u#ta$i ! cu uti izare rezervat) #trict oameni or* A$ia acum Loui# remarc) 'i un miro# %irav! mai de&ra$) p )cut! ce i amintea de un ra%t p in cu mirodenii 'i epru$ete de a$orator* 5

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

9iina r)ma#e #pri-init) pe ce de"a trei ea picior p iat* < +ro$a$i c) te ntre$i de ce te"am adu# aici* E! ntr" adev)r! nevoie de c,teva e2p icaii* 1e %apt! ce 'tii de#pre #pecia mea5 < E mu t de c,nd am %o#t n iceu* Ai avut odat) un imperiu comercia ! nu"i a'a5 ar ceea ce noi numim acum @#paiu cuno#cutA era doar o parte din e * Am a% at de#pre 3rinoci de a voi! dar nu i"am nt, nit p,n) acum vreo dou)zeci de ani* < A'a e#te! am avut e&)turi cu 3rinocii* 1ac) mi aminte#c $ine! n principa prin intermediu ro$oi or* < A'adar! ai avut timp de c,teva mii de ani un imperiu comercia ce #e ntindea n -ur pe mii de ani" umin)! dar cu toate ace#tea ai p ecat! )#,nd totu n urm)* 1e ce5 < Am %u&it din %aa e2p oziei Nuc eu ui &a actic* 6um ai putut uita a'a ceva5 < Btim de#pre e2p ozia a#ta*** DVa&! Loui# 'i amintea c) reacia n an a nove or din centru &a a2iei %u#e#e de %apt de#coperit) de e2tratere'tri*E 1ar de ce a tre$uit #) %u&ii at,t de devreme5 7te e e din Nuc eu au nceput #) #e tran#%orme n nove n urm) cu aproape zece mii de ani! iar unda de umin) nu va a-un&e aici dec,t pe#te a i dou)zeci de mii de ani* < 4amenii! r)#pun#e +)pu'aru ! n"ar tre$ui #) %ie at,t de ini'tii* 6u #i&uran) c) vei avea de #u%erit* Nu v) dai #eama de perico 5 Radiaia care #o#e'te o dat) cu %rontu de umin) va %ace acea#t) re&iune a &a a2iei de ne ocuit* < 1ou)zeci de mii de ani n#eamn) de#tu timp* < E2terminarea! c/iar dac) va avea oc pe#te dou)zeci de mii de ani! r)m,ne totu'i e2terminare* 7pecia mea a p ecat n direcia Nori or ui Ma&e an* 1ar unii dintre noi au pre%erat #) r)m,n)! ncerc,nd #) prent,mpine #ituaia n care mi&raia noa#tr) ar %i nt, nit aco o un perico ma-or* A#ta #"a 'i nt,mp at* < 7erio#5 6e perico 5 < nc) nu am voie #)"i r)#pund a acea#t) ntre$are! #pu#e +)pu'aru 'i #e ntin#e #) ia ceva de pe ma#)* 1ar poi #tudia a#ta* Loui#! care #e ntre$a#e p,n) atunci unde anume 'i inea +)pu'aru m,ini e! remarc) %aptu c) ace#ta #e #ervea de 6

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

&uri e #a e ca de ni'te m,ini* M,ini di$ace! mai o$#erv) e ! n timp ce #trania creatur) #e &r)$ea #)"i o%ere o /o o&ram)* Buze e pre un&i a e &uri or #e e2tindeau cu c,iva centimetri dinco o de e2tremit)i e dini or* Ar)tau a %e de u#cate ca 'i pa me e unui om 'i erau pre#)rate cu e2cre#cene a#em)" n)toare unor mici de&ete* n #pate e dini or para e ipipedici! tipici pentru un ier$ivor! Loui# z)ri#e #c ipirea unei im$i de#picate* Lu) /o o&rama 'i #e uit) n interioru ei* La nceput! nu putu #)"i &)#ea#c) nici un #en#! dar continu) #"o privea#c)! a'tept,nd! c)ut,nd un indiciu* =o o&rama reprezenta un di#c mic a $! e2trem de #tr) ucitor! aidoma unui #oare de tip ;F #au CG #au CH! t)iat de un %e de coard) cu o muc/ie nea&r)! dreapt)* 1ar o$iectu #tr) ucitor nu putea %i un #oare* +aria acoperit de ace#ta! pro%i at pe %ondu ntunecat a #paiu ui! #e o$#erva o dun&) a $a#tr) azurie! per%ect dreapt)! cu muc/ii $ine de%inite! #o id) 'i arti%icia )! 'i mai at) dec,t di#cu umino#* < Arat) ca o #tea cu un a n -uru ei! remarc) Loui#* 6e e#te5 < +)#treaz"o ca #"o #tudiezi! dac) dore'ti* Acum pot #)"i #pun motivu pentru care te"am adu# aici* Vreau #)"i propun %ormarea unei ec/ipe de e2p orare! a c)tuit) din patru mem$ri! din care #) %acem parte 'i noi doi* < 6a #) e2p or)m ce5 < nc) nu am voie #)"i #pun* < A#ta"i $un)> Ar tre$ui #) %iu ne$un #) m) $a& or$e'te ntr"o a#emenea aventur)*** < 9e icit)ri pentru cei dou) #ute de ani mp inii> p)ru #) #c/im$e vor$a +)pu'aru * < Mu ume#c! rep ic) Loui# u uit* < 1e ce ai p ecat de a propria ta aniver#are5 < Nu e trea$a ta> < Ba e#te* R)#punde"mi! Loui# (u! de ce ai p ecat de a petrecerea dat) n cin#tea propriei ta e aniver#)ri5 < Mi"am #pu# c) dou)zeci 'i patru de ore erau in#u%iciente pentru a #er$a aniver#area unei v,r#te de dou) #ute de ani* +rin urmare! am vrut #)"mi pre un&e#c ziua de na'tere! dep a#,ndu"m) n a t) parte nainte de miezu nopii* Ne%iind om! nu cred c) poi ne e&e*** < Nu erai #ati#%)cut de modu n care decur&eau ucruri e5 7

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< Nu ntru totu * Nu*** Nu %u#e#e! totu'i! prea #ati#%)cut! recuno#cu n #inea ui Loui#! de'i petrecerea mer#e#e de#tu de $ine* 3otu ncepu#e %oarte devreme! cu un minut dup) miezu nopii* 1e ce nu5 +rietenii #)i #e a% au n %ormaia o$i'nuit) 'i nu aveau nici un motiv #) iro#ea#c) %ie 'i numai un minut a ace ei zi e* +e#te tot n ca#) #e &)#eau %oto ii comode n care puteai u'or aipi. pentru cei ce doreau #) nu piard) nimic din #er$are! e2i#tau 'i dro&uri pentru meninerea #t)rii de ve&/e! une e cu intere#ante e%ecte remanente! a te e ip#ite comp et de orice e%ect #ecundar* +e unii dintre oa#pei Loui# nu"i mai v)zu#e de pe#te un #eco ! pe a ii i nt, nea zi nic* Unii i %u#e#er) n trecut du'mani de moarte* Veni#er) 'i une e %emei care trecu#er) prin viaa #a 'i de care uita#e comp et! a#t%e nc,t era n permanen) u uit c,t de mu t i #e #c/im$a#er) &u#turi e* 1up) cum era de a'teptat! prea mu te ore a e zi ei %u#e#er) iro#ite %)c,nd prezent)ri* Li#te ntre&i de nume ce tre$uiau nv)ate pe de ro#t> +rea mu i prieteni care #e tran#%orma#er) n #tr)ini> Bi! cu puine momente nainte de miezu nopii! Loui# (u intra#e ntr"o ca$in) de tran#%er! aciona#e comenzi e 'i di#p)ru#e* < M) p icti#eam copio#! recuno#cu e * @+ove#te'te"ne de#pre u timu t)u #a$atica ! Loui#A*****@1ar! Loui#! cum ai putut tr)i at,ta timp #in&ur5A*****1r)&u din partea ta c) "ai putut aduce 'i pe am$a#adoru 3rinoc>A @ Loui#! nu ne"am mai v)zut de un car de vreme>A @=ei! Loui#! 'tii de ce e nevoie de trei Ii2ieni pentru a zu&r)vi un z&,rie"nori5A < Nu 'tiu* 1e ce %ac a#ta5 < 6ine5 < Ii2ienii* < A/! da> Unu ine pu verizatoru 'i cei a i doi mi'c) c )direa n #u# 'i n -o#> 6/e#tia a#ta am auzit"o c,nd eram a &r)dini)* At,tea re icve din viaa mea! at,tea & ume r)#u% ate! adunate toate ntr"o #in&ur) ca#)*** n"am mai putut #uporta* < E'ti un om %)r) a#t,mp)r! Loui# (u> 3u 'i #a$atica e e ta e*** 3u ai inventat moda a#ta! nu5 < Nu"mi aminte#c c,nd a nceput! dar a avut #ucce#* 6ei mai mu i dintre prietenii mei procedeaz) acum a %e * 8

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< 1ar nu at,t de de# ca tine* 6am a %iecare patruzeci de ani! te p icti#e'ti de compania ce or a i oameni 'i te ndrepi #pre imite e #paiu ui cuno#cut* R)m,i n a%ara ace#tuia! #in&ur! ntr"o nav) izo at)! p,n) c,nd nevoia de cei a i reapare* 3e"ai rentor# din u timu #a$atica ! ce de"a patru ea! acum dou)zeci de ani*** E'ti %)r) a#t,mp)r! Loui# (u> +e %iecare dintre umi e ocuite de oameni ai tr)it de#tui ani pentru a putea %i #ocotit un $)'tina'* A#t)zi ai p ecat de a propria ta aniver#are* 3e"ai p icti#it iar5 < A#ta e pro$ ema mea! nu5 < 1e#i&ur* Iar pe mine m) preocup) recrutarea cuiva* 1e e2emp u! tu ai %i potrivit ca mem$ru a ec/ipei me e* i a#umi ri#curi! dar mai nt,i e ca cu ezi* Nu i"e team) #) %ii #in&ur* E'ti ndea-un# de precaut 'i de inte i&ent pentru a mai %i n via) dup) dou) #ute de ani* 1eoarece nu i"ai ne& i-at nevoi e %izice! #)n)tatea ta e#te cea a unui om de dou)zeci de ani* n #%,r'it! poate ce mai important ucru e#te c) apreciezi compania e2tratere'tri or* < A#ta da> Loui# cuno'tea c,iva 2eno%o$i 'i"i con#idera ni'te pro'ti* Viaa ar %i devenit e2traordinar de p icti#itoare dac) ar %i tre$uit #) #e nv,rt) numai printre oameni* < 1ar nu vrei #) te arunci cu capu nainte! nu"i a'a Loui# (u5 Nu"i de a-un# c) eu #unt un +)pu'ar5 6e te"ar putea n#p)im,nta pe tine %)r) #) m) n#p)im,nte mai nt,i pe mine5 +rudena inte i&ent) a ra#ei me e e#te prover$ia )* < A'a e! recuno#cu Loui#* 1e %apt! n"ar mai %i %o#t nevoie de prea mu t) in#i#ten)* Jeno%i ia! nea#t,mp)ru 'i curiozitatea ce" caracterizau #e com$ina#er)? oriunde mer&ea +)pu'aru ! putea mer&e 'i e * 1ar! mai nt,i! voia #) a% e mai mu te* La urma urmei! avea o poziie e2ce ent) pentru tocmea )* Un e2tratere#tru nu #"ar %i a% at ntr"o a#emenea nc)pere dac) n"ar %i %o#t a$#o ut o$ i&atoriu* Acea#t) camer) de /ote ! $ana ) din punctu de vedere a unui p)m,ntean! tre$uia #) %i %o#t mo$i at) #pecia pentru recrutare* < Nu vrei #)"mi #pui ce intenionezi #) e2p orezi! atac) Loui#! 'i mai a e# unde #e a% )5 < La o di#tan) de dou) #ute de ani" umin) de aici! n direcia o$u ui mic a Nori or ui Ma&e an* < 1ar ne va ua aproape doi ani #) a-un&em aco o! 9

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

%o o#ind viteza ma2im) a /iperpropu #iei> < Nicidecum* 1i#punem de o nav) care z$oar) cu o vitez) con#idera$i #uperioar) unei nave conveniona e ec/ipate cu /iperpropu #ie* Ea poate #tr)$ate o di#tan) de un an" umin) n cinci #%erturi de minut* Loui# de#c/i#e &ura! %)r) #) poat) #coate un cuv,nt* Un minut 'i un #%ert5 < A#ta n"ar tre$ui #) te #urprind)! Loui# (u* 6um a t%e am %i putut trimite un a&ent p,n) n nuc eu &a a2iei! pentru a #tudia reacia n an a nove or5 Ar %i tre$uit #) deduci e2i#tena unei a#emenea nave* 1ac) mi#iunea mea e#te ncununat) de #ucce#! intenionez #) donez nava ec/ipa-u ui meu! inc u#iv p anuri e cu care #) #e poat) con#trui a te e* Acea#t) nav) e#te deci*** #a ariu t)u! recompen#a ta* i vei putea #tudia caracteri#tici e de z$or p,n) n momentu n care vom %ace -onciunea cu nave e Mi&raiei* Aco o vei a% a ce anume intenion)m #) e2p or)m* < Vom %ace -onciunea cu nave e Mi&raiei***5 Atunci #ocote'te"m) nro at> i r)#pun#e Loui#* I #e o%erea deci 'an#a #) o$#erve o ntrea&) #pecie raiona ) n mi'care> Nave imen#e! tran#port,nd mii de mi ioane de +)pu'ari! ntre&i #i#teme eco o&ice n %unciune*** < Bine> zi#e inter ocutoru #)u! ridic,ndu"#e* Ec/ipa-u no#tru va num)ra patru mem$ri* Acum mer&em #)" a e&em pe ce de"a trei ea! continu) e ! trop)ind #pre ca$ina de tran#%er* Loui# #trecur) n $uzunar /o o&rama inde#ci%ra$i ) 'i ncerc) #) citea#c) codu %ormat pe monitor! pentru a"'i putea %ace o idee a#upra ocu ui n care #e a% au! dar +)pu'aru ap)#a pe ta#te mu t prea repede* ntr"o c ip) di#p)rur)* Loui# (u urm) pe +)pu'ar ie'ind din ca$in)! apoi p)trunz,nd n interioru re#taurantu ui mic 'i u2o#* Recuno#cu ocu dup) decoraiuni e ne&ru"aurii 'i dup) ri#ipa de #paiu a nc)perii n %orm) de potcoav)* 7e a% au n NeK Yor8! n oca u ui Cru'en8o* Boapte nencrez)toare iz$ucnir) a trecerea e2tratere#tru ui* Un c/e ner"'e% uman! impertur$a$i ca un ro$ot! i condu#e a o ma#)* Unu dintre #caune %u#e#e n ocuit cu un %e de #a tea p)trat) pe care! dup) ce #e a'ez)! ciudata %iin) 'i"o p a#) ntre 'o d 'i copita picioru ui din #pate* 10

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< Erai a'teptat5 < 1e#i&ur! am %)cut rezerv)ri e dinainte* Cru'en8o e#te o$i'nuit cu tot #oiu de c ieni* A$ia acum Loui# remarc) 'i a i c ieni neumani? patru Czini a ma#a vecin) 'i un Cda t:no n cea a t) -um)tate a nc)perii* Ace#t ucru #e datora! pro$a$i ! %aptu ui c) oca u era p a#at n vecin)tatea 7ediu ui Naiuni or Unite! raion) e * Apoi Loui# comand) o teLui a pe care o d)du pe#te cap dintr"o #or$itur)* < Ai avut o idee $un)! remarc) e * 7unt de-a pe -um)tate mort de %oame* < N"am venit aici pentru m,ncare! ci ca #)" recrut)m pe ce de"a trei ea mem$ru a ec/ipa-u ui* < 7erio#5 ntr"un re#taurant5 +)pu'aru ridic) & a#u pentru a"i r)#punde! dar ceea ce #e auzi %u cu totu a tceva? < N"a v)zut cineva Czinu meu! pe Cc/u a"Rrit5 1e o$icei in n e#)*** Loui# aproape c) #e nec)* La ma#a din #pate e +)pu'aru ui! ce e patru nami e cu $ an) portoca ie erau Czini. ca atare! imediat ce r)#unar) vor$e e +)pu'aru ui! #e ntoar#er) toi cu co ii dez&o ii* +)reau c) z,m$e#c " numai c) rictu#u unui Czin nu reprezint) niciodat) un z,m$et* Nume e "Rrit aparinea %ami iei +atriar/u ui Czin* 1up) ce &o i ce"i mai r)m)#e#e n pa/ar! Loui# a-un#e a conc uzia c)! oricum! nu mai conta* In#u ta era morta ) 'i puteai %i #%,'iat numai o dat) n via)* 6e mai apropiat Czin #e ridic) n picioare* Avea o $ an) $o&at)! portoca ie! cu pete ne&re n zona oc/i or* La prima vedere! ai %i putut #pune c) #em)na cu o pi#ic) %oarte corpo ent)! na t) de ce puin doi metri 'i -um)tate* ;r)#imea era! de %apt! un #trat de mu'c/i #up i 'i puternici! di#pu'i nere&u at pe un #c/e et a %e de nere&u at* 1in m,ini e ce aduceau cu ni'te m)nu'i ne&re de $ an) ,'nir) a%ar) &/eare ucioa#e 'i a#cuite* Un #%ert de ton) de carnivor raiona #e po#t) ,n&) +)pu'ar 'i i #e adre#)? < a #pune"mi! c/iar crezi c) poi in#u ta nume e +atriar/u ui 'i apoi #) r)m,i n via)5 +)pu'aru i r)#pun#e %)r) nici un tremur n voce? < Eu #unt ce care! pe o p anet) ce or$iteaz) n -uru #te ei Beta din 6on#te aia Lirei! am tra# o ovitur) cu copita din 11

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

#pate n $urta unui Czin c)ruia i #e #punea 6)pitanu 6/u%t! rup,ndu"i trei e emente a e #tructurii #a e endo#c/e etice* Am nevoie de un Czin cura-o#* < 6ontinu)> #pu#e ar)tarea cu oc/ii ne&ri* n ciuda imit)ri or impu#e de con%ormaia &urii #a e! cuvinte e #unau e2traordinar de corect n interp anetar)* 3otu'i! vocea nu"i tr)da %uria pe care tre$uia #"o %i #imit* Iudec,nd dup) ip#a de emotivitate ar)tat) de Czin #au de +)pu'ar! Loui# ar %i putut crede c) urm)re'te un #tr)vec/i ritua * Numai c) /rana de pe ma#a Czini or avea a#pect de carne crud)! n#,n&erat) 'i a$urind) pentru c) %u#e#e adu#) a temperatura corpu ui cu puin timp nainte de a %i #ervit)* Bi toi Czinii r,n-eau* < Ace#t om 'i cu mine! continu) tovar)'u ui Loui#! vom e2p ora un oc a care n"a vi#at niciodat) vreun Czin* Avem nevoie de un Czin n ec/ipa-u no#tru* ndr)zne'te un Czin #) mear&) aco o unde mer&e un +)pu'ar5 < 7e #pune c) +)pu'arii! ca ni'te m,nc)tori de p ante ce #unt! %u& de upt)! nu o caut)> < Vei vedea 'i vei -udeca* Recompen#a! dac) ce a e# va #upravieui! va con#ta n p anuri e unei nave de un tip cu totu nou! p u# un mode a navei n#e'i* Mode u poate %i con#iderat ca o p at) #up imentar) pentru condiii de ri#c deo#e$it* +)pu'aru nu %)cu#e de oc economie de in#u te a adre#a Czini or! &,ndi Loui#* Niciodat) nu p )te'ti un Czin pentru ri#cu pe care 'i" a#um)* 7e pre#upune c) un Czin nici nu #e#izeaz) perico u * 6u toate ace#tea! #in&ura remarc) a Czinu ui %u? @AcceptA* 6ei a i trei Czini ncepur) #) m,r,ie a e * +rimu e r)#pun#e n ace a'i mod* Un #in&ur Czin m,r,ie a %e de ur,t ca o pi#ic) ce #e $ate* 7) a#cu i patru Czini a% ai ntr"o di#cuie animat) e ca 'i cum te"ai a% a n mi- ocu unui r)z$oi de %e ine* Atenuatoare e #onice a e re#taurantu ui intrar) automat n %unciune 'i m,r,ituri e devenir) ndep)rtate! dar tot continuar) #) #e aud)* Loui# 'i comand) nc) o $)utur)* Lu,nd n con#iderare ceea ce cuno'tea e de#pre Czini! ace'tia patru d)deau dovad) de o reinere cu totu remarca$i )* +)pu'aru #e a% a nc) n via)* 12

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

6earta #e #%,r'i 'i cei patru #e rentoar#er) #pre ei* 6e cu pete e ne&re n dreptu oc/i or ntre$) pe +)pu'ar? < 6um te nume'ti5 < Am uat nume e uman de Ne##u#* Nume e meu adev)rat e#te*** +entru o c ip)! din remarca$i e e coarde voca e a e +)pu'aru ui #e rev)r#) un % uviu de muzic) orc/e#tra )* < n ordine! Ne##u#> 6red c) ne e&i c) noi con#tituim o am$a#ad) Czinti pentru +)m,nt* E e#te =arc/! e 9tan##! ce cu dun&i e &a $ene e#te =rot/! iar eu! %iind doar ucenic 'i de#cendent a unei %ami ii din ca#ta in%erioar)! nu port nici un nume* 7unt #tri&at dup) pro%e#ia mea? Inter ocutoru Anima e or* Loui# #e %or) #) r)m,n) ca m* < *** +ro$ ema e#te c) noi #untem nece#ari aici* Au oc ne&ocieri de icate*** dar a#ta nu e trea$a voa#tr)* 7"a deci# c) eu #unt #in&uru care pot %i n ocuit* 1ac) nou vo#tru tip de nav) #e dovede'te va oro#! voi veni cu voi* n caz contrar! va tre$ui #) caut a te ocazii pentru a"mi demon#tra cura-u * < 7ati#%)c)tor! conc/i#e +)pu'aru ! ridic,ndu"#e* Loui# r)ma#e a'ezat* < 6um #un) n Czinti ran&u t)u5 < n dia ectu =ero #un) cam a'a*** R)#un) un mieunat pe o not) na t)* < Atunci! de ce nu ne"ai in%ormat de a $un nceput5 A %o#t o in#u t) de i$erat)5 < 1a! r)#pun#e Inter ocutoru Anima e or* Am %o#t %urio#* 4$i'nuit cu #tandarde e #a e n privina tactu ui! Loui# #"ar %i a'teptat ca Czinu #) mint)* Atunci ar %i putut pretinde c)" crede! iar Czinu #"ar %i dovedit mai po itico# pe viitor*** Acum! n#)! era prea t,rziu #) mai dea napoi* Mai ezit) o #ecund)! nainte de a"i rep ica? < Bi care e o$iceiu 5 < 3re$uie #) ne upt)m %)r) arme! imediat ce ro#te'ti provocarea* 7au unu dintre noi tre$uie #)"'i cear) #cuze* Loui# #e ridic)* Btia c) era #inucidere curat)! dar n"avea ce %ace? ar %i tre$uit #)"'i aduc) aminte care erau o$iceiuri e* < 1inte contra dinte! &/ear) contra un&/ie! te provoc a upt)! deoarece nu putem mp)ri Univer#u n pace> 9)r) #)"'i ridice capu ! Czinu c)ruia i #e #punea =rot/ vor$i? < 3re$uie #)"i cer #cuze n nume e tovar)'u ui meu! 13

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

Inter ocutoru * < +o%tim5 e2c am) Loui#* < Acea#ta e#te %uncia mea! e2p ic) Czinu cu dun&i &a $ene* A te a% a mereu n #ituaii n care tre$uie #) upi #au #)"i ceri #cuze e#te o con#tant) a %irii Czinti* Btii ce #e nt,mp ) c,nd upt)m* A#t)zi! num)ru no#tru e#te a opta parte din c,i eram odat)! nainte ca Czinii #)"i %i nt, nit pe oameni* 6o onii e noa#tre #unt acum co onii e voa#tre! #peci" i e care au %o#t n #c avia noa#tr) #unt acum i$ere! dein te/no o&ii umane 'i au adoptat etica uman)* Atunci c,nd tre$uie #) ne cerem #cuze #au #) upt)m! %uncia mea e#te de a cere #cuze* Loui# #e a'ez) a oc* 7e p)rea c) avea #) #cape cu via)* < N"a' vrea # u-$a ta pentru nimic n ume> #pu#e e * < 9ire'te c) nu! dac) ar %i tre$uit #) upi cu un Czin cu m,ini e &oa e* 1ar +atriar/u crede c) #unt inuti n a te tre$uri* Inte i&ena mea e#te #c)zut)! #)n)tatea proa#t)! coordonarea mi'c)ri or n&rozitoare* 6um a t%e mi"a' putea p)#tra nume e5 Loui# 'i #or$i ncet $)utura! ru&,ndu"#e ca a tcineva #) #c/im$e #u$iectu * Czinu umi %)cea #) #e #imt) #t,n-enit* < Acum #) m,nc)m> #pu#e ce numit Inter ocutoru * 1oar dac) mi#iunea noa#tr) nu e#te ur&ent)*** < Nicidecum> r)#pun#e +)pu'aru * Ec/ipa-u nu e#te comp et nc)* 6o e&ii mei m) vor anuna c,nd vor oca iza pe ce de"a patru ea mem$ru! #u%icient de ca i%icat* +,n) atunci! #) m,nc)m> Inter ocutoru dori #) mai adau&e ceva! nainte de a #e ntoarce a ma#a #a? < Loui#! provocarea ta mi #"a p)rut e2ce#iv de pro i2)* Atunci c,nd provoci un Czin! a-un&e un #in&ur ur et de %urie* Ur i 'i ove'ti> < Ur i 'i ove'ti! ncuviin) Loui#* ;rozav>

14

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

CAPITOLUL 2 Un echipaj pestri

Loui# (u cuno'tea per#oane care nc/ideau oc/ii atunci c,nd %o o#eau o ca$in) de tran#%er* 7c/im$area $ru#c) de pei#a- e provoca ameea )* n concepia ui! a#ta era o pro#tie! dar unii dintre prietenii #)i erau c/iar 'i mai t,mpii dec,t at,t* Minu oc/ii de#c/i'i n timp ce pro&ram) ca$ina* 6ei a i di#p)rur)* 6ineva #tri&)? < =ei! #"a ntor#> n dreptu u'ii #e %orm) o &r)mad)* Loui# #e v)zu nevoit #) depun) e%orturi pentru a o putea de#c/ide* < 7untei cu toii mai t,mpii dec,t 9ina& e* N"a p ecat aca#) nimeni dintre voi5 'i de#%)cu $rae e! ca 'i cum ar %i vrut #)"i cuprind) pe toi! apoi #e arunc) nainte! precum un p u& de z)pad)! ncerc,nd #)"i urnea#c) din oc* < 9acei oc! op,r ani or> Mai a'tept pe cineva* < ;rozav> r)cni o voce n urec/ea #a* 4 m,n) anonim) i de#%)cu de&ete e 'i i e ndoi n -uru unui $o cu $)utur)* Loui# i m$r)i') pe cei 'apte"opt oa#pei din raza #a de aciune 'i z,m$i mu umit* Loui# (u* 1e a di#tan) p)rea un orienta ! cu pie ea &a $en"pa 'i p)ru a $! in#* Lu2oa#a #a ro$) a $a#tr) era drapat) cu &ri-)! a#t%e nc,t #) nu"i #t,n-enea#c) mi'c)ri e! de'i ace#t ucru p)rea impo#i$i * 1e aproape! n#)! totu #e dovedea a %i %a #* +ie ea ui nu avea cu oarea &a $en"maronie! ci u'or &a $en"crom! #peci%ic) per#ona-e or din c)ri e cu $enzi de#enate dedicate ui 9u" Mac/u* 6oada i era prea &roa#). nu a $i#e din cauza v,r#tei! ci %u#e#e vop#it)! av,nd o u'oar) tent) de a $a#tru! cu oarea 15

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

uminii unui #oare pitic* La %e ca cei a i ocuitori in#ipizi ai 'e#uri or! 'i Loui# (u purta cu ori e a mod)* Un #imp u ocuitor in#ipid a 'e#uri or* +uteai #)" &/ice'ti dintr"o privire* 3r)#)turi e nu"i erau nici caucaziene! nici mon&o oide! nici ne&roide! de'i aveau caracteri#tici din toate ace#te ra#e. o uni%ormitate care tre$uie #) %i durat #eco e pentru a #e in#ta a* La o &ravitaie de G!GH mN#! a ura i era natura )* Loui# apuc) nc) un $o cu $)utur) 'i e z,m$i oa#pei or #)i* Bi! ca ntr"o vra-)! #e pomeni c) #e re% ect) z,m$ind ntr"o perec/e de oc/i ar&intii! a% ai a c,iva centimetri de ai #)i* 4 anume 3ee a BroKn #e nimeri#e oc/i n oc/i 'i piept n piept cu e * 9emeia avea pie ea vop#it) n a $a#tru! pudrat) cu un nor de particu e ar&intii. coa%ura ei era #u$ %orma unei % )c)ri nvo $urate! iar oc/ii i p)reau dou) o& inzi conve2e* Avea dou)zeci de ani* Loui# vor$i#e cu ea mai devreme* 6onver#aia ei era 'tear#)! p in) de c i'ee 'i de entuzia#me ie%tine! dar individa ar)ta $ine* < 3re$uie neap)rat #) te ntre$ ceva! i #pu#e ea cu #u% etu a &ur)* 6um ai reu'it #) aduci 'i un 3rinoc5 < 7) nu"mi #pui c) mai e#te nc) aici* < 4! nu! aeru ui era pe terminate 'i a tre$uit #) p ece aca#)* < 4 mic) minciun) dip omatic)! o in%orm) Loui#* ;eneratoru de aer a unei a#emenea %)pturi poate %unciona #)pt)m,ni n 'ir! %)r) vreo intervenie* 1ac) vrei #) 'tii! ace#t 3rinoc a %o#t pe vremuri oa#pete e 'i prizonieru meu timp de c,teva #)pt)m,ni* Nava 'i ec/ipa-u #)u au %o#t #pu $erai undeva! pe a mar&inea #paiu ui cuno#cut! 'i a tre$uit #)" duc a Mar&rane! unde i #"a con#truit un %e de cutie n care #) poat) tr)i* 4c/ii %etei #e rotun-ir) uimii* Loui# o$#erv) cu p )cere c) #e a% au a ace a'i nive cu ai #)i. %ra&i a #i uet) a 3ee ei BroKn o %)cea #) par) mai #cund) dec,t era* Apoi ea privi pe#te um)ru ui Loui# 'i oc/ii i #e rotun-ir) 'i mai mu t* Loui# #e ncrunt) 'i #e ntoar#e* Ne##u#! +)pu'aru ! ie'ea trop)ind din ca$in)* Loui# #e &,ndi#e a trea$a a#ta pe c,nd p ecau din oca u ui Cru'en8o* ncerca#e #)" convin&) pe Ne##u# #) e divu &e ceva mai mu t n e&)tur) cu de#tinaia or* 1ar +)pu'aru ui i era team) de unde e"#pion* 16

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< Atunci! /aidei a mine aca#)! #u&era#e Loui#* < 1ar oa#peii t)i5 < N"or #) um$ e 'i prin $irou meu* Iar ace#ta e#te ecranat 'i veri%icat mpotriva a#cu t)ri or* La urma urmei! &,nde'te"te ce #enzaie vei %ace a petrecere> +re#upun,nd c) a mai r)ma# cineva pe aco o* Impactu %u pe m)#ura a'tept)ri or* 3rop)itu copite or +)pu'aru ui deveni $ru#c #in&uru z&omot din nc)pere* n #pate e #)u #e materia iz) Inter ocutoru Anima e or* Czinu #tudie marea de %ee umane care"i ncon-ura* Apoi! ncet! 'i dez&o i co ii* 6ineva 'i de'ert) pe -um)tate pa/aru n pa ma %)cut) c)u'* Mare e &e#t de nt,mpinare* 1in zona unui copac" or/idee #e auzir) murmure nervoa#e* 4amenii #e ndep)rtar) de ca$ina de tran#%er* 7e auzeau comentarii? @E'ti treaz! i v)d 'i eu* +i u e contra ma/mure ii5 7) m) uit n $uzunare* A dat o petrecere a dracu ui de reu'it)! nu5 6um i zice ucru ui ) uia5A Nu 'tiau cum #)" cata o&/eze pe Ne##u#* 6ei mai mu i i&norau pe +)pu'ar! de team) ca prin comentarii e or #) nu dea dovad) de i&noran)* Reacionau 'i mai ciudat n privina Inter ocutoru ui* 4dinioar) ce mai temut adver#ar a omu ui! Czinu era acum tratat cu de%eren)! ca un %e de erou* < Vino dup) mine! i #e adre#) Loui# +)pu'aru ui* " 6u puin noroc! Czinu avea #)"i urmeze 'i e * " 7cuzai! 'uiera ace#ta! croindu"'i drum prin mu ime 'i mu umindu"#e #) r)#pund) diver#e or ntre$)ri e2citate 'iN#au deconcertante doar cu o ncruntare mi#terioa#)* A-un'i n $irou #)u! Loui# ncuie u'a 'i pu#e n %unciune #i#temu antia#cu tare* < n ordine* 6ine vrea #) $ea ceva5 < 1ac) poi nc) zi ni'te coniac! cred c) a' putea #)" $eau! r)#pun#e Czinu * Ba cred c) a' putea #)" $eau 'i dac) nu "ai nc) zi* < Ne##u#5 < 4rice %e de #uc de %ructe ar %i $un* Ai #uc %ier$inte de morcovi5 Loui# #e #tr,m$) dez&u#tat! dar pro&ram) $aru automat care ivr) imediat $o u cu ic/idu cerut de +)pu'ar* n timp ce Ne##u# #e a'eza pe picioru #)u po#terior p iat! Czinu #e arunc) pe o pern) &on% a$i ) care ar %i tre$uit #) e2p odeze #u$ &reutatea #a* Unu dintre cei mai mari 17

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

du'mani ai omu ui ar)ta acum cara&/io#! ncerc,nd #)"'i in) ec/i i$ru pe o pern) pneumatic) mu t prea mic) pentru &a$aritu #)u* R)z$oaie e ntre oameni 'i Czini %u#e#er) numeroa#e 'i teri$i e* 1ac) %eroce e %)pturi ar %i c,'ti&at primu r)z$oi! oamenii ar %i a-un# n po#tura de #c avi 'i anima e de carne pentru eternitate* 1ar Czinii avu#e#er) mu t de #u%erit n ace#te r)z$oaie* 1e %iecare dat) ncerca#er) #) atace nainte de a %i pre&)tii* 6uno'teau prea puin noiunea de r)$dare 'i aproape de oc pe ce e de mi ) #au de r)z$oi imitat* 9iecare con%runtare i co#ta#e un procent important din popu aie! a care #e ad)u&a#e 'i pedeap#a con%i#c)rii c,torva dintre umi e ocuite de ei* 1e dou) #ute cincizeci de ani! Czinii nu mai ataca#er) #paiu contro at de oameni* Nu mai aveau cu ce #) atace* 1e dou) #ute cincizeci de ani! oamenii nu mai ua#er) cu a#a t umi e ocuite de Czini! 'i nici un Czin nu putea ne e&e de ce nu o %)cu#er)* Aveau impre#ia c) oamenii acionau teri$i de i o&ic* Czinii erau duri 'i iui a m,nie! iar Ne##u#! un a' dec arat! in#u ta#e ntr"un re#taurant patru a#emenea %iine* < Mai pove#te'te"mi! i #e adre#) Loui# +)pu'aru ui! de#pre prover$ia a voa#tr) pruden)* Am cam uitat am)nunte e* < +oate c) n"am %o#t c/iar cin#tit cu tine! Loui#* 7pecia mea m) #ocote'te ne$un* < 7erio#5 Minunat> Loui# #or$i din $o u pe care i" nm,na#e un necuno#cut* Era un ame#tec de vodc)! #uc de c)p'uni 'i &/ea) pi#at)* 6oada Czinu ui #e mi'ca %)r) ncetare* < +entru ce am porni a drum cu un maniac dec arat5 3u! Loui#! tre$uie #) %ii ce mai ne$un dintre toi! dac) e'ti de acord #) c) )tore'ti mpreun) cu un Czin* < V) a armai prea u'or! interveni Ne##u# cu vocea #a duioa#)! per#ua#iv)! in#uporta$i de #enzua )* 4amenii n"au nt, nit niciodat) vreun +)pu'ar care #) nu %i %o#t con#iderat ne$un de c)tre re#tu #peciei me e* Nici un #tr)in n"a v)zut vreodat) umea noa#tr) 'i nici un +)pu'ar n toate mini e nu" 'i va ncredina viaa unor %ra&i e #i#teme de #i&uran) cum #unt ce e a e unor nave #au nu va n%runta necuno#cute e 'i po#i$i morta e e perico e a e unei umi #tr)ine* < Un +)pu'ar ne$un! un Czin n p in) %ormare 'i cu mine* 18

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

6e de"a patru ea mem$ru a ec/ipa-u ui no#tru ar tre$ui #) %ie un p#i/iatru* < Nu! Loui#! nici unu dintre candidai nu e#te p#i/iatru* < 1a5 Bi de ce nu5 < +entru c) a e&eri e n"au %o#t %)cute a nt,mp are* +)pu'aru #or$ea din $)utur) cu o &ur) 'i vor$ea cu cea a t)* <*** n primu r,nd! e vor$a de mine* 6) )toria propu#) va %i $ene%ic) #peciei me e! deci n ec/ip) tre$uia inc u# 'i un +)pu'ar* Ace#ta tre$uia #) %ie #u%icient de ne$un pentru a n%runta perico e e unei umi #tr)ine! 'i totu'i #u%icient de #)n)to# menta pentru a"'i %o o#i inte ectu n #copu #upravieuirii* 7e pare c) eu #unt tocmai pe muc/ie* Am avut motive #) inc udem 'i un Czin* Inter ocutoru e! ceea ce i #pun acum e#te un #ecret* V"am #tudiat de mu t) vreme #pecia* Auzi#em de voi nc) nainte de a"i ataca pe oameni* < 3ot e $ine c) nu v"ai ame#tecat 'i voi! tun) Czinu * < N"a' %i a'a de #i&ur* La nceput! am a-un# a conc uzia c) #pecia voa#tr) era tot at,t de ne%o o#itoare pe c,t era de pericu oa#)* Au %o#t iniiate #tudii care aveau menirea de a #ta$i i dac) e2i#ta po#i$i itatea de a %i e2terminai n #i&uran)* < Am #)"i nnod &,turi e #tr,n# de tot* < Nu vei recur&e a vio en)> Czinu #)ri n picioare* < Are dreptate! ca m) Loui#* 7tai -o#! Inter ocutoru e> N" o #) o$ii nimic omor,nd un +)pu'ar* Czinu #e a'ez) a oc! 'i nc) o dat) perna %u pe punctu de a e2p oda* < +roiectu a %o#t a$andonat! continu) Ne##u#* Am de#coperit c) r)z$oaie e 4m"Czin au imitat #u%icient de mu t dezvo tarea u timei ra#e! %)c,nd"o aproape ino%en#iv)* 1ar am continuat #) v) inem #u$ o$#ervaie* n u time e #eco e! ai atacat umi e oameni or de 'a#e ori* 1e 'a#e ori ai %o#t nvin'i! pierz,nd aproape dou) treimi din popu aia ma#cu in) n %iecare r)z$oi* 4are mai e nevoie #) #u$ iniez nive u de inte i&en) dovedit5 Nu5 n orice caz! niciodat) n"ai %o#t ntr" un perico rea de e2terminare* 9eme e e voa#tre neraiona e au #c)pat n cea mai mare parte neatin#e! a'a nc,t! de %iecare dat)! &eneraia urm)toare i"a n ocuit pe cei pierdui* 6u toate ace#tea! ai pierdut un imperiu con#truit timp de mii de ani* n %ine! din #tudii e noa#tre a reie'it c ar c) #pecia 19

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

Czinti evo ua cu o vitez) ne$un)* < Evo ua5 Ne##u# m,r,i un r)#pun# n ;raiu =ero* Loui# tre#)ri* Nu $)nui#e c) a#emenea #unete puteau %i emi#e de coarde e voca e a e +)pu'aru ui* < 1a! i r)#pun#e Inter ocutoru * Am $)nuit c) a#ta ai vrut #) #pui! dar tot nu ne e& a ce #e re%er)* < Evo uia depinde de #upravieuirea ce or mai dotai* 3imp de mai mu te #ute de ani! cei mai dotai indivizi ai #peciei voa#tre au %o#t cei care au avut ne epciunea #au #t)p,nirea de #ine #) evite upta cu oamenii* Rezu tate e #e v)d* 1e aproape dou) #ute de ani"Czinti! ntre voi 'i oameni a %o#t pace* < 1ar un r)z$oi n"ar %i avut nici un ro#t* 4ricum nu "am %i putut c,'ti&a* < A#ta nu i"a oprit pe #tr)mo'ii vo'tri* Inter ocutoru 'i d)du pe &,t poria de coniac %ier$inte* 6oada #a roz! neacoperit) de $ an)! a#em)n)toare cu cea a unui 'o$o an! '%ic/iuia aeru n toate p)ri e* < 7pecia voa#tr) a %o#t decimat)! continu) +)pu'aru * 3oi Czinii de azi #unt de#cendenii ce or care au evitat moartea n r)z$oaie e cu oamenii* Unii dintre ai no'tri %ac #pecu aii a#upra %aptu ui c) acum ei po#ed) inte i&ena! empatia #au autocontro u nece#are pentru a #uporta ra#e e #tr)ine or* < Bi! ca atare! ai deci# #)"i ri'ti viaa c) )torind mpreun) cu un Czin*** < E2act! r)#pun#e +)pu'aru %)r) a"'i putea #t)p,ni un tremur vio ent* Motive e me e #unt puternice* Am primit a#i&urarea c) dac) pot #) demon#trez uti itatea cura-u ui meu prin aducerea unor #ervicii ntre&ii #pecii! mi #e va permite #) m) reproduc* < 6u &reu #e poate ima&ina un motiv mai puternic! remarc) Loui#* < Mai e2i#t) un motiv pentru inc uderea unui Czin n ec/ipa-* Vom da piept cu ni'te medii #tr)ine! a#cunz,nd perico e ne'tiute* 6ine m) va prote-a5 6ine ar %i mai ca i%icat dec,t un Czin5 < 7) prote-ez un +)pu'ar5 < Mi #e pare c) #un) iraiona 5 < 6am a'a ceva! r)#pun#e Inter ocutoru * Mai mu t! ine c/iar de #imu umoru ui* Atunci de ce ar mai %i nevoie de 20

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

Loui# (u5 < +entru c) noi am co a$orat %oarte $ine cu oamenii* n mod natura ! ne"am &,ndit #) a e&em ce puin un om* Loui# ;rid e: (u #"a dovedit a %i tipu #upravieuitoru ui! cu toat) ne& i-ena 'i nec/i$zuina de care d) dovad)* < ntr"adev)r! ne& i-ent 'i nec/i$zuit* M"a provocat a upt) corp a corp* < Ai %i acceptat provocarea dac) =rot/ n"ar %i %o#t de %a)5 L"ai %i r)nit5 < 6a #) %iu apoi trimi# aca#)! dezonorat pentru provocarea unui incident ma-or n re aii e dintre #pecii5 Nu de#pre a#ta e#te vor$a! #au mi #e pare mie5 < +oate c) da* Loui# e#te n via)* Acum e'ti con'tient c) nu" poi domina prin team)* 6rezi n rezu tate5 Loui# p)#tr) o t)cere di#cret)* 1ac) +)pu'aru dorea #)"i acorde creditu unei %iine cu o inte i&en) rece! cu at,t mai $ine pentru e * < +,n) acum ai vor$it de motive e ta e! re u) Inter ocutoru * +rezint)"mi" e 'i pe a e me e* 6e am eu de c,'ti&at din participarea a acea#t) c) )torie5 Reveni#er) a#t%e a pro$ eme e importante* +entru +)pu'ari! /iperpropu #oru de tran#%er de tip II era covoru %ermecat* E putea tran#porta o nav) a o di#tan) de un an" umin) ntr"un minut 'i un #%ert! n timp ce nave e conveniona e ar %i acoperit aceea'i di#tan) n trei zi e* Numai c) nave e conveniona e aveau 'i #paiu pentru nc)rc)tur)* < Am montat propu #ia ntr"o carca#) +rodu# ;enera +atru! cea mai mare con#truit) de compania noa#tr)* n momentu n care te/nicienii 'i in&inerii 'i"au terminat trea$a! aproape ntre&u vo um interior era ump ut cu ec/ipamente e nece#are propu #iei* n timpu c) )toriei vom #ta cam n&/e#uii* < Un ve/icu e2perimenta ! remarc) Czinu * 6,t de #erio# a %o#t te#tat5 < A %)cut o c) )torie #pre nuc eu &a a2iei 'i napoi* Numai c) ace#ta %u#e#e #in&uru #)u z$or* +)pu'arii nu puteau #) te#teze nava #in&uri 'i nici nu avu#e#er) po#i$i itatea de a &)#i a te ra#e care #) %ac) ace#t ucru pentru ei! de vreme ce #e a% au n mi- ocu unei mi&raii* Nava nu urma #) tran#porte aproape de oc nc)rc)tur)! de'i 21

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

m)#ura aproape un 8i ometru 'i -um)tate n diametru* Mai mu t! nu putea reduce viteza %)r) a reintra n #paiu norma * < Noi nu avem nevoie de o a#emenea nav)! e #pu#e Ne##u#* n #c/im$! voi avei* Intenion)m #"o o%erim ec/ipa-u ui! mpreun) cu copii e p anuri or nece#are dup ic)rii ei! 'i nu m) ndoie#c c) vei putea m$un)t)i #in&uri proiectu * < A#ta mi va aduce un nume! remarc) Czinu * Un nume> 3re$uie #) v)d nava n aciune* < 9ire'te! pe durata c) )toriei noa#tre* < +atriar/u mi va o%eri un nume pentru o a#emenea nav)* 7unt #i&ur c) o va %ace* 4are ce nume ar tre$ui #) a e&5 +oate c)*** Czinu #%,r'i m,r,ind pe o not) na t)* +)pu'aru i rep ic) n aceea'i im$)* Loui# #imea c) cuprinde iritarea* Nu cuno'tea dia ectu =ero* 7e &,ndi #)"i a#e #in&uri! apoi avu o idee mai $un)* 7coa#e din $uzunar /o o&rama +)pu'aru ui 'i"i %)cu v,nt de"a atu nc)perii! trimi,nd"o n poa a p)roa#) a Czinu ui* Ace#ta o ridic) de icat cu de&ete e #a e ne&re* < +are a %i o #tea cu un ine n -uru ei! o$#erv) e * 6e reprezint)5 < Are e&)tur) cu de#tinaia noa#tr)! i r)#pun#e +)pu'aru * n momentu de %a) nu v) pot #pune mai mu t* < 6e criptic> 4ricum! c,nd e#te p ecarea5 < 1up) e#tim)ri e noa#tre! n c,teva zi e* A&enii mei caut) un individ apt de a deveni a patru ea mem$ru* < A'adar! depindem de $unu or p ac* Loui#! mer&em napoi a oa#peii t)i5 Loui# #e ridic) ntinz,ndu"#e* < 7i&ur! /ai #) e o%erim ni'te #enzaii tari* Inter ocutoru e! nainte de a ne ntoarce! am o mic) #u&e#tie* Nu o privi ca pe o o%en#) adu#) demnit)ii ta e* E#te doar o idee*** 1up) un timp! petrec)reii %orma#er) mai mu te $i#ericue? cei din %aa /o oecrane or! cei de a me#e e de $rid&e 'i po8er! amanii n perec/i #au n &rupuri mai mari! pove#titorii! p icti#iii* A%ar)! pe &azon! #u$ un nceo'at #oare de diminea)! #e a% a un &rup mi2t %ormat din p icti#ii 'i 2eno%i i! &rup care"i inc udea 'i pe Ne##u# 'i pe Inter ocutor* 7e mai a% au aco o Loui# (u! 3ee a BroKn 'i un $arman automat epuizat* 22

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

;azonu era n&ri-it con%orm unei #tr)vec/i reete $ritanice? #em)nat 'i tun# vreme de cinci #ute de ani* Ace'ti cinci #ute de ani #e #%,r'i#er) cu un cra/ $ur#ier! n urma c)ruia Loui# (u r)m)#e#e cu ceva $ani! iar o anumit) %ami ie venera$i )! nu* Iar$a era verde 'i #tr) ucitoare! evident natura ) " nimeni nu"i modi%ica#e A1N"u n c)utarea unor m$un)t)iri ndoie nice* La poa e e unei pante ine #e a% a un teren de teni# unde #i uete minu#cu e a er&au! #)reau 'i"'i roteau cu mu t) ener&ie rac/ete e #upradimen#ionate* < E2erciiu %izic e#te minunat> remarc) Loui#* L"a' putea admira o zi ntrea&)* R,#u 3ee ei #urprin#e* 7e &,ndi indi#pu# a mi ioane e de anecdote pe care e auzi#e! a ce e vec/i! %oarte vec/i! pe care nu e mai #punea nimeni* 1in mi ioane e de anecdote pe care Loui# e 'tia pe dina%ar)! GGO puteau %i #ocotite dep)'ite* 3recutu 'i prezentu nu #e armonizau niciodat)* Barmanu p utea ,n&) 3ee a ntr"o poziie nc inat)* 6apu ui Loui# #e odi/nea n poa a %etei. nevoia #a de a a-un&e a ta#tatura ma'inii %)r) a #e ridica era r)#punz)toare pentru poziia automatu ui* Introdu#e o comand) pentru dou) ca%e e! primi $o uri e cu ic/id de ndat) ce ace#tea co$or,r) din %ante e or 'i"i ntin#e unu 3ee ei* < Ar)i ca o %at) pe care am cuno#cut"o odat)! i zi#e e * Ai auzit de +au a 6eren8ov5 < 6aricaturi#ta5 6ea n)#cut) a Bo#ton5 < /* Acum tr)ie'te pe @Am 9)cut"4A* < E#te #tr)$unica mea* Am vizitat"o odat)* < 6,ndva am avut parte de #erioa#e zv,cnituri de inim) din cauza ei* Iar tu i #emeni mu t* Vi$raii e provocate de r,#u 3ee ei #e tran#%ormar) n #enzaii p )cute n verte$re e ui Loui#* < +romit #) nu"i provoc zv,cnituri de inim)! dac)"mi e2p ici ce"# a ea* Loui# re% ect) a ce e auzite* E2pre#ia %o o#it) i aparinea " %u#e#e creat) pentru a e2prima ceea ce #e petrecu#e cu e n acea perioad)* N"o %o o#i#e prea de#! dar niciodat) nu %u#e#e nevoit #"o e2p ice* 6ei a i pricepeau de %iecare dat) ce dorea #) #pun)* 4 diminea) ca m)* 1ac) #"ar %i du# acum a cu care! ar %i dormit ce puin dou)#prezece ore* E%ecte e rezidua e a e dro&uri or mpotriva o$o#e ii e2tenua#er)* +oa a 3ee ei era 23

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

un oc minunat de odi/n) pentru capu #)u* Ium)tate din oa#pei erau %emei. n decur#u ani or mu te dintre e e i %u#e#er) #oii #au amante* La nceputu petrecerii! 'i #)r$)tori#e aniver#area n particu ar mpreun) cu trei %emei care! odinioar)! %u#e#er) %oarte importante pentru e ! 'i vicever#a* 3rei #au patru5 Nu! trei* Acum i #e p)rea c) deveni#e imun a zv,cnituri e de inim)* 1ou) #ute de ani )#a#er) mu te cicatrici n #u% etu #)u* Bi iat) c) 'i odi/nea capu n poa a unei #tr)ine care ar)ta e2act ca +au a 6eren8ov* < M"am ndr)&o#tit de ea! ncepu e #) pove#tea#c)* Ne cuno'team de mu i ani! ne d)du#er)m c/iar nt, niri 'i ntr"o noapte am nceput #) vor$im 'i $amm*** M"am ndr)&o#tit* Am crezut c) 'i ea m) iu$e'te* n noaptea aceea nu ne"am cu cat! vreau #) #pun nu mpreun)* Am cerut"o n c)#)torie* Ea m"a %)cut pra%* 7punea c) n"are timp pentru a'a ceva* 1ar apoi am pu# a ca e o e2cur#ie n +arcu Naiona a Amazo" nu ui! un #oi de #uro&at de un) de miere* 7)pt)m,na urm)toare a %o#t p in) de #ui'uri 'i co$or,'uri* nt,i #ui'uri e* Am %)cut ro#t de $i ete 'i rezerv)ri a /ote * Ai iu$it vreodat) at,t de mu t pe cineva! nc,t #) a-un&i a conc uzia c) nu" merii5 < Nu* < Eram t,n)r* Am pierdut c,teva zi e ncerc,nd #) m) convin& c) #unt demn de +au a 6eren8ov* Am 'i reu'it! p,n) a urm)* 1up) aceea! ea m"a #unat 'i a anu at e2cur#ia* Nu" mi aminte#c motivu ! dar tre$uie #) %i avut unu ntemeiat* n #)pt)m,na aceea am uat ma#a mpreun) de mai mu te ori* Nu #"a #c/im$at nimic* M"am #tr)duit #) nu o in% uenez* +ro$a$i c) +au a nici nu a o$#ervat tentative e me e* Eram terminat* 6,nd #u#! c,nd -o#! ca un =opa"Mitic)* Mai t,rziu! ea a co$or,t #ecurea* M) p )cea* Ne"am #imit $ine mpreun)! a'a c) tre$uia #) r)m,nem prieteni* 4ricum! n#)! nu eram &enu ei* 6rezu#em c) m) iu$e'te! 'i poate c) 'i ea crezu#e a %e ! o #)pt)m,n) ntrea&)* Nu era crud) " pur 'i #imp u nu putea ne e&e ce #e petrece* < Bi c,nd apar zv,cnituri e de inim)5 Loui# o privi de -o# n #u# pe 3ee a BroKn* 4c/ii ei ar&intii p)reau &oi #i e 'i d)du #eama c) %ata nu ne e#e#e nici un #in&ur cuv,nt* n viaa ui! avu#e#e de"a %ace cu mu i e2tratere'tri* 1in 24

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

in#tinct #au &raie e2perienei! a-un#e#e #)"'i dea #eama c,nd un concept era prea #tr)in pentru a %i a$#or$it #au comunicat* Aici era ceva #imi ar! o incompati$i itate %undamenta ) de tran# aie* 6e %a ie mon#truoa#) #epara pe Loui# (u de o %at) de dou)zeci de ani5 7) %i m$)tr,nit oare at,t de mu t5 Bi dac) a'a era! #e mai putea con#idera un individ uman norma 5 3ee a! cu privirea &oa )! a'tepta i uminarea* < Nu e2i#t) dreptate pe umea a#ta> $ e#tem) Loui# 'i #e ridic) n picioare* 9)r,me de noroi u#cat a unecar) ncet de pe ro$a #a! adun,ndu"#e n man'et)* Ne##u# perora de zor pe teme de etic)* 7e ntrerup#e #in&ur D a modu propriu! de vreme ce"'i %o o#ea am$e e &uri! #pre de iciu ce or prezeniE! pentru a r)#punde ntre$)rii ui Loui#* Nu! nu erau nout)i de a a&enii #)i* Inter ocutoru ! 'i e ncon-urat de admiratori! era to )nit pe &azon! #em)n,nd cu o movi ) portoca ie* 1ou) %emei #c)rpinau ntre urec/i* Nea#pectuoa#e e urec/i de Czin! care #e puteau e2tinde ca ni'te para#o are c/ineze'ti portoca ii #au puteau %i p iate pe ,n&) cap! erau acum ar& de#%)cute 'i Loui# putea o$#erva de#enu tatuat pe %iecare #upra%a)* < Ei! i #e adre#) e ! am avut dreptate5 < Ai avut! morm)i Czinu ! %)r) #) #e ntoarc)* Loui# #e amuz) n #inea #a* Un Czin e#te o %iar) %ioroa#)! nu"i a'a5 1ar cine #e mai teme de un Czin pe care" #carpini ntre urec/i5 A#ta i ini'ti#e pe oa#peii #)i 'i" ca ma#e 'i pe Czin* 4rice anima mai evo uat dec,t un 'oarece de c,mp ador) #) %ie #c)rpinat ntre urec/i* < 7"au apucat #"o %ac) cu #c/im$u ! morm)i Czinu #omnoro#* Un ma#cu #"a apropiat de %eme a care m) #c)rpina 'i a %)cut o o$#ervaie n &enu c) 'i e ar vrea #) %ie #upu# unui a#emenea tratament* 6ei doi au p ecat mpreun)* 4 a t) %eme ) a n ocuit"o pe cea p ecat)* 6e intere#ant tre$uie #) %ie #) aparii unei ra#e cu dou) #e2e raiona e> < Uneori! a#ta comp ic) e2trem de mu t ucruri e* < 7erio#5 Una dintre %ete e #ituate pe partea #t,n&) a Czinu ui! cu pie ea %ardat) n ne&ru 'i pre#)rat) cu #te e 'i &a a2ii! cu p)ru vop#it n nuana de a $ rece a cozii unei comete! #e ntrerup#e din activitate? 25

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< 3ee a! ine"mi ocu > ciripi ea ve#e )* Mi"e %oame* 3ee a n&enunc/e ama$i ) n #pate e imen#u ui cap portoca iu* Loui# %)cu prezent)ri e? < 3ee a BroKn! Inter ocutoru Anima e or* 9ie ca voi #) %ii*** 1in apropiere iz$ucni o #ecven) muzica ) dezacordat)* < *** %ericii mpreun)* 6e"a %o#t a#ta5 Ne##u#! ce***5 Note e iz$ucni#er) din remarca$i e e &,turi! n timp ce +)pu'aru #e interpunea $ruta ntre %at) 'i Loui#* < 3e nume'ti 3ee a BroKn! indicativ ICLU;;3YN5 9ata p)rea uimit)! dar nu #periat)* < ntr"adev)r! ace#ta e#te nume e meu! dar indicativu nu mi" aminte#c* 6are e pro$ ema5 < 7cotocim p aneta n c)utarea ta de aproape o #)pt)m,n)* Acum te nt, ne#c a o petrecere a care particip numai din nt,mp are* Voi avea ceva de di#cutat cu a&enii mei* < 4! nu> #u#pin) ncet Loui#* 3ee a d)du #) #e ridice! cu o oarecare #t,n&)cie* < Nu m"am a#cun# nici de tine! nici de vreun a t*** e2tratere#tru* nc) o dat)! care e#te pro$ ema5 < 7tai a'a> #e interpu#e Loui# ntre +)pu'ar 'i %at)* Ne##u#! nu e2i#t) nici o ndoia ) c) 3ee a BroKn nu e#te un e2p orator* A e&e pe a tcineva> < 1ar! Loui#*** < Un moment! #e ridic) n picioare 'i Czinu * Loui#! a#)" pe ier$ivor #)"'i a ea&) #in&ur ec/ipa> < 1ar uit)"te a ea> < Uit)"te a tine! Loui#> Ai ce mu t doi metri n) ime! e'ti de#tu de #u$ire ! c/iar 'i pentru #tandarde e umane* 3u e'ti un e2p orator5 7au Ne##u#5 < 6e #e nt,mp ) aici5 ntre$) 3ee a* < Loui#! propun #) ne retra&em n $irou t)u! interveni +)pu'aru ner)$d)tor* 3ee a BroKn! vreau #)"i %ac o propunere* Nu e'ti o$ i&at) #"o accepi! nici m)car #"o a#cu i! dar #"ar putea #"o &)#e'ti intere#ant)* 1i#cuia continu) n $irou ui Loui#* < Ea #e ncadreaz) n condiii e me e! in#i#ta Ne##u#* 3re$uie #"o u)m n di#cuie* < Nu poate %i #in&ura de pe +)m,nt> < Nu! Loui#! nici vor$)> 1ar n"am %o#t n #tare #)"i contact)m pe cei a i* 26

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< Bi pentru ce #unt uat) n con#ideraie5 +)pu'aru ncepu #)"i e2p ice* 1in #pu#e e #a e! reie'ea c) %ata nu c) )tori#e niciodat) mai departe de Lun) 'i n"avea nici o intenie de a mer&e dinco o de imite e #paiu ui cuno#cut* =iperpropu #oru cuantic de ordinu II nu"i #t,rnea intere#u ! 'i cu at,t mai puin )comia* n momentu n care ea ncepu #) ca'te p icti#it) 'i #) dea #emne de nervozitate! Loui# interveni din nou* < Ne##u#! care #unt aptitudini e pe care 3ee a e are at,t de $ine dezvo tate5 < A&enii mei au c)utat de#cendeni ai Loterii or 1repturi or de Na'tere* < Eu renun! cu #i&uran) c) e'ti ne$un> < Nu! Loui#! ordine e me e vin de a n#u'i 6e "1in"Urm)! ce care ne conduce pe toi* 7tarea #a minta ) nu poate %i pu#) n di#cuie* +ot #) m) e2p ic5 +entru oameni! contro u popu aiei deveni#e de mu t) vreme un ucru u'or de #t)p,nit* n prezent! #u$ pie ea ante$rau ui pacientu ui #e introducea un cri#ta minu#cu care avea nevoie de un an pentru a #e dizo va 'i n acea#t) perioad) de timp concepia unui copi era impo#i$i )* n #eco e e precedente! %u#e#er) %o o#ite metode mai &reoaie* +opu aia +)m,ntu ui %u#e#e #ta$i izat)! pe a mi- ocu #eco u ui dou)zeci 'i unu! a opt#prezece mi iarde* 6on#i iu 9erti it)ii! un departament a Naiuni or Unite! #ta$i ea 'i ap ica e&i e de contro a nata it)ii* 3imp de mai mu t de cinci #ute de ani! ace#tea r)m)#e#er) ne#c/im$ate? doi copii pentru %iecare %ami ie! n %uncie de aprecierea 6on#i iu ui* Ace#ta decidea cine anume putea deveni p)rinte 'i de c,te ori* 6on#i iu putea acorda ca recompen#) un num)r #up imentar de copii unui cup u 'i tot e putea #) interzic) comp et a tuia procrearea! pe $aza ze#trei &enetice a p)rini or potenia i* < Incredi$i > #e minun) Czinu * < 1e ce5 +entru c) ucruri e ncepu#er) #) mear&) aiurea! din cauza ce or opt#prezece mi iarde de oameni prin'i n capcana unei te/no o&ii primitive* < 1ac) +atriar/ia ar %i ncercat #) ap ice o a#emenea e&e Czini or! am %i e2terminat"o cu #i&uran) pentru in#o ena #a* 1ar oamenii nu erau Czini* 3imp de cinci #ute de ani e&i e %u#e#er) re#pectate* Apoi! n urm) cu dou) #ute de ani! 27

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

ap)ru#er) une e zvonuri n e&)tur) cu anumite manevre ocu te n #,nu 6on#i iu ui 9erti it)ii* 7canda u #e nc/eia#e cu operarea unor modi%ic)ri e#enia e n e&i e de contro a nata it)ii* 4rice individ avea acum dreptu #) devin) p)rinte o #in&ur) dat)! indi%erent de #tarea &ene or #a e* n p u#! 1repturi e de Na'tere de ordinu doi 'i trei puteau %i acordate n mod automat pentru un coe%icient de inte i&en) %oarte ridicat #au pentru po#e#ia anumitor aptitudini p#i/ice %oarte uti e! precum oc/i + ateau #au capacitate de orientare a$#o ut)! #au pentru n#u'iri atavice! cum ar %i te epatia! on&evitatea natura ) #au dantura per%ect)* 1repturi e de Na'tere puteau %i acum cump)rate a un cur# de aproape un mi ion de #te ari* 1e ce nu5 ndem,narea n a %ace $ani era 'i ea un atri$ut a #upravieuirii! te#tat n decur#u timpu ui* n p u#! a#t%e #e reduceau tentative e de mituire* 3ot pentru 1repturi de Na'tere #e putea upta 'i n aren)! cu #in&ura condiie ca participanii #) nu"'i %i %o o#it nc) 1repturi e de ordinu nt,i* 6,'ti&)toru primea 1repturi e de ordinu doi 'i trei! n vreme ce nvin#u 'i pierdea 1repturi e de ordinu nt,i 'i propria via)* n %ina ! totu #e compen#a* < Am urm)rit a#emenea upte n emi#iuni e voa#tre di#tractive! interveni Inter ocutoru * 6redeam c) upt) doar pentru amuzament* < Nu! era de"adev)rate ea! i r)#pun#e Loui#* 3ee a c/icoti? < Bi Loterii e5 < Au ap)rut a #curt timp! continu) Ne##u#* 6/iar 'i cu acce eratoare e meta$o ice! pe +)m,nt erau mai mu te dece#e dec,t na'teri* n con#ecin)! n %iecare an! 6on#i iu 9erti it)ii tota iza num)ru de dece#e 'i emi&r)ri! #c)dea num)ru anua de na'teri 'i imi&r)ri 'i depunea num)ru rezu tat ca 1repturi de Na'tere acordate a Loteria Anu ui Nou* +utea participa oricine* 6u ceva noroc! puteai avea zece #au dou)zeci de copii! dac) )#ta #e mai putea numi noroc* Nici m)car crimina i or condamnai nu i #e putea ua dreptu de a participa a Loterii* < Eu n#umi am avut patru copii! interveni Loui# (u* U timu a %o#t c,'ti&at a Loterie* i puteai nt, ni pe trei dintre ei dac) veneai cu dou)#prezece ore mai devreme* < +are %oarte ciudat 'i %oarte comp e2* Atunci c,nd 28

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

popu aia Czini or devine prea numeroa#)! noi*** < Atacai cea mai apropiat) co onie uman)* < Nicidecum! Loui#* Ne upt)m ntre noi* 6u c,t n&/e#uia a e#te mai mare! cu at,t e2i#t) mai mu te 'an#e ca un Czin #)" o%en#eze pe a tu * +ro$ ema popu aiei #e re& eaz) de a #ine* Niciodat) n"am a-un# a un ordin de ma&nitudine #imi ar vou) pe nici o p anet)* < 6red c) ncep #) ne e&! re% ect) 3ee a BroKn* +)rinii mei au %o#t am,ndoi c,'ti&)tori ai Loterii or*** R,#e oarecum nervo#* <*** A t%e nu m"a' mai %i n)#cut* ;,ndii"v) c) $unicu meu*** < 3oi #tr)mo'ii t)i! pe o perioad) de cinci &eneraii! #"au n)#cut ca rezu tat a c,'ti&)rii a Loterii* < Nu mai #pune> N"am 'tiut a#ta* < 1ate e noa#tre #unt c are n acea#t) privin)! o a#i&ur) Ne##u#* < ntre$area nu di#pare! interveni Loui# (u* 6e importan) are5 < 6ei"ce"conduc % ota noa#tr) au emi# #pecu aia c) ocuitorii +)m,ntu ui #e nmu e#c pentru 'an#)* < Aiurea> 3ee a BroKn #e ap ec) nainte! vizi$i intere#at)* 9)r) ndoia ) c) nu mai v)zu#e p,n) atunci un +)pu'ar ne$un* < ;,nde'te"te a Loterii! Loui#> ;,nde'te"te a evo uie> 3imp de 'apte #ute de ani! nmu irea voa#tr) a %o#t &uvernat) de num)r? dou) na'teri de per#oan)! doi copii pentru un cup u* Ici 'i co o! #e putea acorda un a trei ea drept #au #e re%uza c/iar 'i primu ! din motive ntemeiate " &ene a e dia$etu ui #au ceva a#em)n)tor " dar marea ma-oritate a oameni or avea c,te doi copii* Apoi e&ea a %o#t #c/im$at)* n u time e dou) #eco e! ntre zece 'i trei#prezece a #ut) din nou n)#cuii %iec)rei &eneraii #"au n)#cut prin c,'ti&area dreptu ui re#pectiv a P Loterie* 6ine i a e&e pe cei care vor #upravieui 'i #e vor nmu i5 +e +)m,nt! doar 'an#a* Iar 3ee a BroKn e#te de#cendenta a 'a#e &eneraii de -uc)tori noroco'i***

29

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

CAPITOLUL 3 Teela Brown

3ee a c/icoti ne'tiutoare* < 9ii #erio#> interveni Loui# (u* Nu te poi nmu i pentru 'an#)! a'a cum nu te poi nmu i pentru o$inerea unor oc/i %rumo'i* < Bi cu toate ace#tea! voi v) nmu ii 'i pentru o$inerea unor indivizi te epai* < Nu"i ace a'i ucru* 3e epatia nu"i o %or) paranorma )* Mecani#me e imp icate n o$u parieta drept au %o#t $ine carto&ra%iate* +ur 'i #imp u! e e nu %uncioneaz) pentru cei mai mu i* < 4dinioar)! te epatia era con#iderat) ca %iind unu dintre %enomene e paranorma e* Acum! voi pretindei c) 'an#a nu e#te a'a ceva* < Norocu e noroc* n a te condiii! #ituaia ar %i putut p)rea amuzant) " 'i pro$a$i c) 3ee a a'a o 'i percepea " dar Loui# 'i d)dea #eama c) +)pu'aru vor$ea #erio#* < Le&ea medii or variaz) n p u# #au n minu#* E de a-un# ca #orii #) cad) pro#t 'i ai ie'it din -oc! precum dinozaurii* 0aruri e cad 'i*** < 7e pare c) anumii oameni pot aran-a modu n care #) cad) zaruri e* < Am a e# o meta%or) proa#t)* Adev)ru e#te c)*** < 1a! m,r,i Czinu ! apoi continu) cu o voce care cutremura pereii? Adev)ru e#te c) vom accepta pe oricine a e&e Ne##u#* Mie i aparine nava! Ne##u#* Unde e#te! deci! a patru ea mem$ru a ec/ipa-u ui5 < Aici! n acea#t) nc)pere* < a #tai un minut> #e ridic) 3ee a! n vreme ce p)ru 30

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

ar&intiu i % utura n aeru condiionat ca o reea meta ic)! contra#t,nd cu pie ea ei a $a#tr)* 3oat) di#cuia a#ta e ridico )* Nu p ec nic)ieri> 1e ce m"a' n/)ma a a'a ceva5 < A e&e pe a tcineva! Ne##u#* 3re$uie #) e2i#te mi ioane de candidai mu t mai capa$i i dec,t ea* 6are"i pro$ ema5 < Nu #unt mi ioane! Loui#* Avem c,teva mii de nume! precum 'i numere e private de te e%on #au numere e ca$ine or de tran#%er a e ce or mai mu i dintre ei* 9iecare dintre ace'tia #e poate m,ndri cu ce e cinci &eneraii de #tr)mo'i n)#cui prin c,'ti&area Loterii or* < Bi5 Ne##u# ncepu #) m)#oare nc)perea cu pa#u * < Mu i #e de#ca i%ic) #in&uri! prin &/inion evident! iar dintre cei r)ma'i! #e pare c) nimeni nu"i di#poni$i * Atunci c,nd i #un)m! nu #unt aca#)* 6,nd revenim! computeru de reea ne d) o e&)tur) &re'it)* 6,nd ncerc)m #) #un)m un mem$ru a %ami iei Brandt! ncepe #) #une %iecare te e%on din America de 7ud* Apoi apar rec amaii e* E#te %oarte %ru#trant* 3ee a interveni? < Nici nu mi"ai #pu# unde vrei #) mer&em* < Nu pot divu &a de#tinaia noa#tr)! 3ee a* 3otu'i*** < +e c e'tii cei ro'ii ai ui 9ina& e> N"o #) ne #pui nici m)car at,ta ucru5 < +oi #tudia /o o&rama pe care o are Loui# (u* E#te toat) in%ormaia pe care mi #e permite #) v"o o%er n acea#t) %az)* Loui# i ntin#e /o o&rama care n%)i'a o dun&) #u$ire! a $a#tr)! pe %ondu ne&ru a #paiu ui! n #pate e unui di#c a $ #tr) ucitor* 3ee a o u)! dornic) #) vad) de#pre ce era vor$a! 'i a$ia atunci Loui# 'i d)du #eama c,t era de m,nioa#)* 6,nd rencepu #) vor$ea#c)! o %)cu #cuip,nd cuvinte e unu c,te unu ! precum #,m$urii de mandarin)* < E#te ce mai ridico ucru de care am auzit vreodat)* Vrei ca Loui# 'i cu mine #) c) )torim dinco o de imite e #paiu ui cuno#cut mpreun) cu un Czin 'i cu un +)pu'ar! %)r) #) cunoa'tem de#pre de#tinaia noa#tr) dec,t am)nuntu c) aco o e2i#t) un ine de pan& ic) a $a#tr) 'i un punct umino#5 E#te*** ridico > < 7) ne e&! deci! c) re%uzi #) ni te a )turi5 7pr,ncene e %etei #e arcuir)* < Am nevoie de un r)#pun# c ar* n cur,nd! a&enii mei vor oca iza un a t candidat* 31

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< 1a! r)#pun#e 3ee a* Re%uz* < Atunci te ro& #) nu uii c)! n con%ormitate cu e&i e n vi&oare pe +)m,nt! tre$uie #) p)#trezi #ecretu a#upra ce or di#cutate aici* Mi #"a p )tit un onorariu de con#u tan)* < Bi cui a' putea #)"i #pun5 r,#e teatra 3ee a* 6ine m"ar crede5 Loui#! tu c/iar p eci n acea#t) ridico )*** < 1a! r)#pun#e Loui#! care #e &,ndea de-a a a te ucruri! de pi d) a &)#irea unui mod p in de tact de a o #coate din nc)pere* 1ar nu c/iar n minutu )#ta* A%ar)! petrecerea e#te nc) n toi* 1ac) vrei #) %aci ceva pentru mine! continu) e ! #c/im$)! te ro&! com$ina muzica ) de pe $anda patru pe cinci* Apoi anun)"i pe toi cei intere#ai c) apar ntr"un minut* 6,nd u'a #e nc/i#e n urma ei! Loui# i #e adre#) +)pu'aru ui? < 3e ro& #)"mi %aci un #erviciu* Ba c/iar #)"i %aci 'i ie unu * La#)"m) pe mine #) -udec dac) un om e#te apt pentru un #a t n necuno#cut* < Nu 'tii care aptitudini au importan) ma2im)! i r)#pun#e Ne##u#* nc) n"avem doi candidai din care #) a e&em* < 3re$uie #) %ie zeci de mii* < Nu"i c/iar a'a> Unii #e de#ca i%ic) #in&uri! a ii nu pot %i &)#ii! dup) cum i"am #pu#* 4ricum! poi #)"mi precizezi c)ror criterii nu e core#punde %ata5 < E prea t,n)r)* < Nici un candidat n"ar putea %i apt dac) n"ar %ace parte din &eneraia 3ee ei BroKn* < nmu ire pentru 'an#)> Nu! n"am #) m) cert cu tine pe #u$iectu )#ta* 6uno#c oameni mu t mai ne$uni* 6,iva dintre ei #unt nc) prezeni a petrecere*** n p u#! ai v)zut c) nu e#te 2eno%i )* < 1ar nici 2eno%o$)* Nu #e teme de nici unu dintre noi* < N"are #c,nteie* Nu e#te*** nu e#te*** < Nu are nea#t,mp)r! a-ut) Ne##u#* E#te %ericit) aco o unde #e a% )* Acea#ta e#te ntr"adev)r o de%icien)* Nu dore'te nimic* Bi totu'i! cum putem %i convin'i de ace#t ucru %)r) #"o punem a ncercare5 < n ordine! n"ai dec,t #)"i a e&i #in&ur candidaii> #pu#e #up)rat Loui#! ie'ind din $irou* 1in #pate e #)u! +)pu'aru 'uier)? 32

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< Loui#> Inter ocutoru e> 7emna u > Unu dintre a&enii mei a &)#it un a t candidat> < Eram #i&ur! i r)#pun#e Loui# dez&u#tat* n ce ) a t cap)t a #a onu ui! 3ee a BroKn c)#ca oc/ii a un a t +)pu'ar +ier#on* Loui# #e trezi cu &reutate* 'i amintea c) %)cu#e ro#t de o ca#c) de dormit 'i o pro&rama#e pentru un #omn de o or)* +ro$a$i c) a#ta #e nt,mp a#e n urm) cu o or)* 1up) deconectarea ec/ipamentu ui! #enzaia deza&rea$i ) a &reut)ii de pe cap %u#e#e cea care" trezi#e*** +e cap nu avea nimic* 7e ridic) $ru#c n capu oa#e or* < Mi"am #co#"o eu! i #pu#e 3ee a BroKn* Aveai nevoie de #omn* < 6,t e#te cea#u 5 < Bapte 'i ceva* < M"am purtat ca o &azd) e2ecra$i )> 7"a #part petrecerea5 < Au mai r)ma# numai vreo dou)zeci de in'i* Nu"i %ace n#) pro$ eme! e"am #pu# tuturor ce i"am %)cut* 3oi au c)zut de acord c) a %o#t o idee %oarte $un)* < n ordine> zi#e Loui# ro#to&o indu"#e dintre di#curi e de #omn* Mu ume#c> Acum! n#)! e cazu #) ne ntoarcem a ce" a mai r)ma# din petrecere* < Vreau mai nt,i #) vor$e#c ceva cu tine* Loui# #e a'ez) a oc* Buim)cea a #omnu ui p)r)#ea ncetu cu ncetu * < 6are e pro$ ema5 < 6/iar vrei #) p eci n c) )toria a#ta tr)#nit)5 < E2act* < Nu v)d motive e* < Am de zece ori v,r#ta ta! i r)#pun#e Loui#* Nu tre$uie #) munce#c pentru a avea din ce tr)i* N"am r)$darea nece#ar) #) devin om de 'tiin)* +e vremuri am ncercat #) #criu! dar #"a dovedit a %i o trea$) prea &rea " ca atare! )#ta ar %i u timu ucru a care m"a' n/)ma* 6e mi"a mai r)ma#5 9ac de#tu #port* Ea c )tin) din cap 'i pe perei a er&ar) um$re aprin#e* < A#ta nu"mi pare o -oac)* Loui# ridic) din umeri* < + icti#ea a e#te inamicu meu num)ru unu* Mi"a uci# mu i prieteni! dar nu va pune a$a 'i pe mine* 6,nd m) 33

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

p icti#e#c! p ec aiurea 'i"mi ri#c viaa* < N"ar tre$ui ce puin #) cuno'ti care #unt ri#curi e5 < 7unt $ine p )tit* < N"ai nevoie de $ani* < Ra#a uman) are nevoie de ceea ce au +)pu'arii* A#cu t)! 3ee a! i #"a vor$it de nava cu /iperpropu #ie cuantic) de &radu doi* E#te #in&ura nav) din #paiu cuno#cut care acoper) n mai puin de trei zi e un an" umin)* 1e %apt! dep)'e'te de aproape patru #ute de ori viteza #tandard> < 6ine are nevoie #) z$oare at,t de repede5 Loui# n"avea c/e% acum #)"i %ac) un e2pozeu a#upra e2p oziei nuc eu ui &a a2iei* < =ai #) ne ntoarcem a petrecere> < Nu! a'teapt)> < n ordine* 9ata avea pa me mari! cu de&ete un&i* Un&/ii e i #c,nteiau n umin) n timp ce 'i e trecea nervoa#) prin p)ru aprin#* < Nu"i dreptate pe umea a#ta> Loui#! n momentu )#ta ai vreo e&)tur)5 ntre$area #urprin#e* < Nu cred* < 6/iar ar)t ca +au a 6eren8ov5 n #emintunericu ce domnea n dormitor! ar)ta precum &ira%a n % )c)ri a ui 1a i* +)ru i #c,nteia cu o umini#cen) proprie " un % uid de % )c)ri portoca ii 'i &a $ene* n acea#t) umin)! re#tu corpu ui 3ee ei era doar o um$r)* 1ar memoria ui Loui# comp eta deta ii e? picioare e un&i! #,nii conici! %rumu#eea de icat) a tr)#)turi or* 4 v)zu#e pentru prima dat) n urm) cu patru zi e a $rau ui 3edron 1o/en:! un %i %izon care veni#e pe +)m,nt #pecia pentru petrecerea dat) de e * < Am crezut c) e'ti c/iar +au a! recuno#cu e * Ea tr)ie'te acum pe Am 9)cut"4! unde "am cuno#cut pe 3ed 1o/en:* 6,nd v"am v)zut mpreun)! am crezut c) 3ed 'i +au a au #o#it cu aceea'i nav)* La o privire mai atent)! mi"am dat #eama c) e2i#t) une e di%erene* Ai picioare mai %rumoa#e! dar mer#u +au ei era mai &raio#* 9aa ei era mai rece! ce puin a'a in minte* 7"ar putea ca amintiri e #)"mi -oace %e#te* 1e dinco o de u') iz$ucnir) e% uvii de muzic) e ectronic)! #) $atic) 'i pur)! #traniu de incomp et)! %)r) vreo idee 34

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

directoare care #"o tran#%orme ntr"un ntre&* 3ee a #e mi'ca! a&it,nd um$re e de %oc de pe perei* < 6e"i trece prin cap5 i zi#e Loui#* Aminte'te"i c) +)pu'arii au mii de candidai dintre care #) a ea&)* pot &)#i pe ce de"a patru ea mem$ru n %iecare zi! n %iecare minut* Imediat dup) aceea ne vom ua z$oru * < E n ordine> ini'ti 3ee a* < R)m,i cu mine p,n) atunci5 9ata d)du apro$ator din capu ei m,ndru* +)pu'aru 'i %)cu apariia dou) zi e mai t,rziu* Loui# 'i 3ee a #e a% au pe pe uz)! #c) dai de raze e #oare ui 'i ad,ncii ntr"o partid) de 'a/ pe via) 'i pe moarte* Loui# i captura#e un ca * Acum re&reta ace#t ucru* n -ocu 3ee ei a ternau &,ndirea 'i intuiia* Loui# nu"i putea &/ici niciodat) urm)toarea mutare* Bi ea -uca a #,n&e* 9ata tocmai &,ndea urm)toarea mutare! mu'c,ndu"'i $uza de -o#! c,nd un #ervo veni a unec,nd ,n&) ei* Loui# privi n ecranu monitoru ui 'i o$#erv) doi pitoni cu c,te un #in&ur oc/i privindu" a r,ndu or din pieptu ro$otu ui* < 6ondu" ncoace> ordon) e $ine di#pu#* 3ee a #e ridic) cu o mi'care $ru#c)! ip#it) de &raie* < Voi doi #"ar putea #) avei de di#cutat c/e#tiuni con%idenia e* < 7"ar putea* 6e ai de &,nd5 < Mai am ceva de citit* 7) nu atin&i ta$ a> nc/eie ea amenin,ndu" cu de&etu * L,n&) u')! #e nt, ni cu +)pu'aru ! care tocmai ie'ea din ca#)* Ea i %)cu un #emn amica cu m,na atunci c,nd drumuri e or #e ncruci'ar)! dar e2tratere#tru #)ri n atera ! #periat* < 3e ro& #) m) ieri! % uier) e ! m"ai uat prin #urprindere> 3ee a ridic) din #pr,ncene 'i intr) n ca#)* +)pu'aru #e opri ,n&) Loui# 'i"'i p ie picioare e #u$ e * Unu dintre capete ncepu #)" %i2eze pe Loui#! n vreme ce ce ) a t prin#e #) #e rotea#c) nervo#! acoperind toate un&/iuri e de vizi$i itate* < 9emeia aia ne poate #piona5 Loui# #e ar)t) #urprin#? < Binene e#* Btii doar c) nu e2i#t) nici o protecie mpotriva unei unde #pion! ce puin nu n aer i$er* Bi5 < 4ricine #au orice ne"ar putea o$#erva* =ai #) mer&em n $irou t)u> 35

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< Nu"i dreptate pe umea a#ta> iz$ucni Loui#! care #e #imea de#tu de con%orta$i aco o unde #e a% a* Vrei #) ncetezi cu nv,rtitu capu ui! te ro&5 +ari #periat de moarte* < 7unt n&rozit! de'i 'tiu c) moartea mea n"ar avea prea mare importan)* 6,i meteorii cad anua pe +)m,nt5 < N"a' putea preciza* < n acea#t) re&iune #untem p a#ai pericu o# de aproape de centura de a#teroizi* 4ricum! a#ta nu mai conteaz)! c,t) vreme n"am %o#t n #tare #) contact)m un a patru ea mem$ru a ec/ipei* < ;/inion> rep ic) Loui#* " 6omportarea +)pu'aru ui deconcerta* 1ac) Ne##u# ar %i %o#t om*** 1ar nu era* " 7per c) n"ai renunat! totu'i*** < Nu! dar e'ecuri e noa#tre m) macin)* n u time e patru zi e! am c)utat pe un oarecare Norman =a:Kood CIMM6(3A1! un candidat per%ect pentru ec/ipa-u no#tru* < Bi5 < E#te per%ect #)n)to# 'i vi&uro#* V,r#ta? dou)zeci 'i patru 'i o treime de ani tere'tri* Ba#e &eneraii a e #tr)mo'i or #)i #" au n)#cut e2c u#iv prin c,'ti&area Loterii or* 6e mai %avora$i a#pect dintre toate? i p ace #) c) )torea#c)! mani%e#t) nea#t,mp)ru de care avem nevoie* Evident! am ncercat #)" contact)m per#ona * 1e trei zi e! a&enii mei v,neaz) printr" un an de ca$ine de tran#%er! de %iecare dat) cu un #a t n urma #a! indi%erent dac) Norman =a:Kood a p ecat #) #c/ieze n E veia! #) %ac) #ur%in& n 6e: on! #)"'i %ac) cump)r)turi e n NeK Yor8 #au #) mear&) a petreceri n =ima a:a ori Munii 7t,nco'i* Noaptea trecut)! un a&ent de"a meu "a detectat tocmai c,nd #e m$arca pe o nav) de pa#a&eri #pre Iin2* Nava a p ecat nainte ca a&entu meu #)"'i poat) nvin&e %rica natura ) %a) de nave e voa#tre dep)'ite* < Am avut 'i eu zi e a#em)n)toare* N"ai putut #)"i tran#mitei un me#a- prin /iperunde5 < Loui#! acea#t) c) )torie #e pre#upune a %i #ecret)> < Mda! ncuviin) &azda! o$#erv,nd cum un cap de piton #e rotea ntruna! n c)utarea inamici or nev)zui* < +,n) a urm)! vom reu'i! continu) Ne##u#* Mii e de candidai potenia i nu #e pot a#cunde a ne#%,r'it! nu"i a'a! Loui#5 Ei nici m)car nu 'tiu c)"i c)ut)m> < 4 #) &)#ii voi pe cineva* < M) ro& #) nu #e nt,mp e una ca a#ta> Loui#! cum pot 36

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

%ace eu a'a ceva5 6um pot #) p ec mpreun) cu trei #tr)ini! pe o nav) e2perimenta )! proiectat) pentru un #in&ur pa#a&er5 3re$uie #) %iu ne$un> < Ne##u#! de %apt ce te %r)m,nt)5 3oat) pove#tea a#ta a %o#t ideea ta> < Nu c/iar* 4rdine e me e provin de a 6ei"6are"6onduc! ce #e a% ) a o di#tan) de dou) #ute de ani" umin)* < 6eva te n&roze'te* Vreau #) 'tiu de#pre ce e#te vor$a* Ai de#coperit ceva necurat5 Btii cumva ce reprezint) n rea itate c) )toria a#ta5 6e #"a #c/im$at din momentu n care erai &ata #) in#u i patru Czini! ntr"un re#taurant pu$ ic5 =ei! nceti'or! nceti'or> +)pu'aru 'i v,r,#e capete e 'i &,turi e ntre picioare e din %a) 'i #e arcui#e ca o min&e* < =ai! ini'te'te"te> ncerc) Loui# #)" ca meze* Ie'i de aco o> ncepu #)"'i p im$e de&ete e pe #pate e &,turi or +)pu'aru ui! #in&ure e poriuni r)ma#e a e2terior* 6e ) a t tremura* +ie ea i era moa e! aidoma ce ei de anti op)! 'i aproape p )cut) a atin&ere* < =ai! ie'i de aco o! Ne##u#> Nimeni 'i nimic n"o #) #e atin&) de tine aici* Eu mi prote-ez oa#peii* +)pu'aru r)#pun#e cu un vaiet care r)#un) n #urdin)* < Am %o#t ne$un* Ne$un> 6/iar am in#u tat patru Czini5 < =ai! ie'i de aco o> Aici e'ti n #i&uran)* A'a e mai $ine*** Un cap turtit ap)ru de #u$ a#cunzi'u c) du* <*** Vezi5 Nu"i nimic de care #)"i %ie %ric)* < +atru Czini5 Nu trei5 < Am &re'it eu* Am num)rat &re'it* Erau trei* < art)"m)! Loui#! zi#e +)pu'aru ridic,ndu"'i capu p,n) a nive u oc/iu ui! %aza mea maniac) #"a #%,r'it> M) a% u n %aza depre#iv) a cic u ui meu $io o&ic* < Bi nu poi %ace nimic mpotriva ace#tei #t)ri5 ntre$) ce ) a t! ne ini'tit de per#pectiva ca o a#emenea #ituaie #) #e repete tocmai ntr"un moment crucia * < +ot #) a'tept #) #e termine* +ot #) m) prote-ez p,n) a imita ma2im) po#i$i )* +ot #) ncerc #) m) contro ez! a#t%e nc,t #) nu"mi %ie a%ectat) -udecata* < 7)rmane Ne##u#> E'ti #i&ur c) n"ai a% at nimic nou5 < Nu e#te #u%icient ceea ce 'tii pentru ca orice minte #)n)toa#) #) #e n&rozea#c)5 +)pu'aru #e ridic)! oarecum 37

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

'ov)itor! 'i continu)? 1e ce am nt, nit"o pe 3ee a BroKn5 Am crezut c) a p ecat* < Am ru&at"o #) r)m,n) cu mine p,n)" vom &)#i pe ce de"a patru ea coec/ipier* < 1e ce5 Loui# #e ntre$a#e 'i e care"i %u#e#er) motive e* Avea prea puin) e&)tur) cu +au a 6eren8ov* Loui# #e #c/im$a#e mu t prea mu t %a) de acea perioad) a vieii #a e. n p u#! nu era &enu de $)r$at care #) tran#pun) o %emeie n tiparu a teia* 1ormitoare e %u#e#er) proiectate pentru dou) per#oane! nu pentru una #in&ur)* 1ar mai %u#e#er) 'i a te %ete a petrecere*** %ire'te! nu c/iar at,t de dr)&ue precum 3ee a* 4are mai era po#i$i ca $)tr,nu 'i ne eptu Loui# (u #) %ie m$ro$odit doar de un c/ip %rumo#5 1ar n acei oc/i p acizi 'i ar&intii #e mai a% a 'i a tceva n a%ar) de %rumu#ee* 6eva mu t mai comp e2* < 1in motive de empatie! i r)#pun#e Loui# +)pu'aru ui* 'i d)du #eama c) #e adre#a unui e2tratere#tru! care n" avea cum #) ne ea&) a#emenea #u$ti it)i* 4$#erv)! de a#emenea! c) ce ) a t tremura 'i ad)u&)? < =ai #) mer&em n $irou meu> 7e a% ) #u$ dea u ) a* Nu tre$uie #) te temi de meteorii* 1up) p ecarea ui Ne##u#! Loui# porni n c)utarea 3ee ei* 4 &)#i n $i$ iotec)! n %aa unui termina ! de%i ,nd pa&ini e a%i'ate cu o vitez) mu t prea mare c/iar 'i pentru un mae#tru a citirii rapide* < 7a ut! nt,mpin) ea ntorc,nd capu * 6e mai %ace prietenu no#tru $ice%a 5 < E mort de %ric)* Iar eu #unt terminat* Am %)cut pe p#i/iatru pentru un +)pu'ar +ier#on* 3ee a z,m$i* < Vor$e'te"mi de#pre viaa ui #e2ua )> < 3ot ce 'tiu e#te c) nu i #e permite #) #e nmu ea#c)* A dezvo tat o o$#e#ie din cauza a#ta* 7e poate pre#upune c) e2i#t) o e&e care"i interzice ace#t ucru* n a%ar) de am)nunte e a#tea! a evitat comp et #u$iectu * mi pare r)u c) n"am po#i$i itatea de a"i o%eri mai mu te date*** < Bi atunci! de#pre ce ai vor$it at,ta5 Loui# d)du evaziv din m,n)* < 1e#pre trei #ute de ani de traume*** At,t a tr)it Ne##u# 38

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

n #paiu ocuit de oameni* 6u &reu 'i mai aduce aminte de p aneta nata )* Am impre#ia c) e#te n&rozit din cauza ce or trei #ute de ani* Loui# #e tr,nti ntr"un %oto iu"ma#or* 3en#iunea a care" #upu#e#e proce#u de empatie cu un e2tratere#tru i # ei#e mintea 'i"i epuiza#e ima&inaia* < Bi tu5 6e cite'ti5 < 1e#pre e2p ozia Nuc eu ui! ar)t) 3ee a #pre ecran* +e ace#ta #e puteau o$#erva &rupuri a& omerate de #te e* 1in cauza or! nu #e mai putea di#tin&e ntunericu #paiu ui* La prima vedere! ai %i putut crede c) aveai de"a %ace cu o a& omerare norma ) de #te e! dar nu putea %i a'a ceva* Era ima&inea unei zone ce n"ar %i putut %i e2p orat) nici cu te e#coape e! nici cu vreo nav) o$i'nuit)* Era nuc eu &a a2iei! o #%er) compact) de #te e cu o raz) de cinci mii de ani" umin)! a% at) n a2a de rotaie a ace#teia* 6u dou) #ute de ani n urm)! un om a-un#e#e totu'i p,n) aco o! a $ordu unei nave e2perimenta e pu#e a di#poziie de +)pu'ari* +e ecran #e m$u zeau #te e ro'ii! a $a#tre 'i verzi #uprapu#e! ce e ro'ii %iind ce e mai mari 'i mai #tr) ucitoare* n centru ima&inii #e a% a o zon) de un a $ or$itor n %orma unei vir&u e ap atizate* n interioru re&iunii #e puteau o$#erva dun&i 'i zone de um$r)! dar oricare dintre ace#tea din urm) era mai #tr) ucitoare dec,t orice a t) #tea din e2terior* < 1e a#ta avei nevoie de nava +)pu'ari or! remarc) 3ee a* 6orect5 < 6orect* < 6um #"a nt,mp at5 < 7te e e #unt prea apropiate! i e2p ic) Loui#* n interioru Nuc eu ui! di#tana medie ntre dou) #te e e#te de -um)tate de an" umin)! iar n apropierea centru ui e e #unt 'i mai n&r)m)dite* n nuc eu unei &a a2ii #te e e #unt at,t de apropiate! nc,t #e pot nc) zi una pe cea a t)* 9iind mai %ier$ini! ard mai repede* m$)tr,ne#c mai repede* A#t%e ! cu vreo zece mii de ani n urm)! toate #te e e din interioru Nuc eu ui tre$uie #) %i %o#t pe punctu de a #e tran#%orma n nove* Apoi una dintre e e a devenit cu adev)rat nov)! e i$er,nd o mare cantitate de c) dur) concomitent cu o emi#iune puternic) de raze &ama* 6e e c,teva #te e din apropierea ei au primit 'i mai mu t) c) dur)* +re#upun c) 'i 39

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

emi#iunea de raze &ama a condu# a cre'terea activit)ii #te are* +rin urmare! o perec/e de #te e nvecinate a e2p odat* Bi totu a mer# mai departe! pe principiu $u &)re ui de z)pad)* 6) dura de&a-at) de toate trei a amor#at a te c,teva #te e* A urmat o reacie n an! care %oarte cur,nd n"a mai putut %i oprit)* +ata a $) e#te a c)tuit) numai din #upernove* 1ac) ai c/e%! puin mai nco o o #) vezi pe $and) de#crierea matematic) a proce#u ui* < Nu! mu ume#c> #e ap)r) ea* Loui# #e a'tepta#e a a#ta* ne e& c) p,n) acum totu #"a terminat* < Mda* +ata aia a care te uii e#te vec/e 'i di#p)rut)! de'i umina ce provine de a ea n"a a-un# nc) prin p)ri e noa#tre de &a a2ie* Reacia n an tre$uie #) #e %i terminat acum vreo zece mii de ani* < Bi atunci ce ro#t are at,ta a&itaie5 < Radiaii e* +articu e u trarapide 'i a te c/e#tii din a#tea* 9oto iu "ma#or ncepea #)"i induc) o #tare de re a2are. Loui# #e a%und) 'i mai ad,nc n a veo a in%orm) 'i )#) unde e #taionare a e ace#teia #)"'i %ac) trea$a* < ncearc) #) prive'ti ucruri e 'i din a t punct de vedere! continu) e * 7paiu cuno#cut e#te o mic) a& omerare de #te e a% at) a o di#tan) de treizeci de mii de ani" umin) de a2a de rotaie a &a a2iei* Nove e au nceput #) e2p odeze n urm) cu mai $ine de zece mii de ani* A#ta n#eamn) c) %rontu de und) a e2p ozii or com$inate va #o#i aici pe#te vreo dou)zeci de mii de ani* E corect5 < E#te* < Bi radiaii e #u$nuc eare provenind de a un mi ion de nove #o#e#c imediat n #pate e %rontu ui de und)* < ***4/> < n dou)zeci de mii de ani! va tre$ui #) evacu)m %iecare p anet) co onizat)! 'i pro$a$i c/iar mai mu te*** < E de#tu timp> 1ac) am ncepe de pe acum! am putea"o %ace cu nave e pe care e avem* 7imp u> < Mai &,nde'te"te> +arcur&,nd un an" umin) n trei zi e! nave e noa#tre ar avea nevoie de apro2imativ 'a#e #ute de ani pentru a atin&e Norii ui Ma&e an* < Nu #"ar putea opri n %iecare an #) #e aprovizioneze***5 Loui# iz$ucni n r,#* < ncearc) #) atra&i pe careva ntr"o aciune de %e u )#ta* Btii ce cred eu5 6,nd umina provenit) de a e2p ozia 40

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

Nuc eu ui va ncepe #) ic)rea#c) printre norii de pra% ce #e ntind ntre noi 'i a2a &a a2iei! a$ia atunci %iecare om din #paiu cuno#cut va %i n&rozit* 1in ace moment! vom avea a di#poziie ma2im un #eco pentru a o ntinde de aici* +)pu'arii au avut o idee #tr) ucit)* Au trimi# un om #pre centru &a a2iei! prezent,nd toat) a%acerea ca pe o n)z$,tie pu$ icitar)! deoarece aveau nevoie de %inanarea cercet)ri or* 3ipu re#pectiv a trimi# napoi ima&ini de %e u ce ei de pe ecran* nainte ca e #) #e ntoarc)! +)pu'arii #"au vo ati izat " n"a mai r)ma# nici m)car unu ! de #)m,n)! pe vreo p anet) ocuit) de oameni* Noi n"o #) proced)m n %e u )#ta* 4 #) #t)m cu $rae e ncruci'ate! a'tept,nd ca pro'tii! 'i c,nd! n %ine! ne vom decide #"o u)m din oc! va tre$ui #) &o im comp et &a a2ia de mii de mi iarde de %iine inte i&ente ntr"un timp e2traordinar de #curt* Vom avea nevoie de nave e ce e mai mari 'i mai rapide pe care e vom putea con#trui* Avem nevoie de propu #oru +)pu'ari or pentru a ncepe #)" m$un)t)im de pe acum* n re#t*** < Am ne e#* Vin cu voi> Loui#! ntrerupt n mi- ocu %razei! nu reu'i #) emit) dec,t un #unet &, &,it* < Vin cu voi> repet) 3ee a BroKn* < Mi"ai ie'it din mini> < 1ar tu mer&i! nu"i a'a5 Loui# #tr,n#e din dini pentru a"'i n)$u'i %uria* 6,nd rencepu #) vor$ea#c)! d)du dovad) de mai mu t ca m dec,t ar %i meritat #ituaia n care #e a% a* < 1a! mer&* Numai c) eu am motive e me e ntemeiate* n p u#! #unt e2pert n a r)m,ne n via) n condiii vitre&e! pentru c) %ac trea$a a#ta mai de mu ti'or* < 1ar eu #unt mu t mai norocoa#)> Loui# %orn)i di#preuitor* <*** Iar motive e me e! c/iar dac) n"or %i tot at,t de $une ca a e ta e! #unt a %e de ntemeiate> nc/eie ea pe un ton ar)&o#* < Nu mai #pune> 3ee a cioc)ni n #tic a ecranu ui* Vir&u a de umin) provenit) de a mii e de nove #c,nteie #u$ de&etu ei* < #ta nu"i un motiv #u%icient5 < 4 #) %acem ro#t de propu #oru +)pu'ari or %ie c) vii cu noi! %ie c) nu* L"ai auzit pe Ne##u#* E2i#t) mii de per#oane ca 41

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

tine> < Bi eu #unt una dintre e e* < n ordine! tu e'ti una dintre e e! iz$ucni Loui#* < 1ar nu ne e& de ce i %aci at,tea pro$ eme5 Mi"am cerut eu #) ai &ri-) de mine5 < mi cer #cuze> Nu"mi dau #eama de ce am ncercat #) te in% uenez* E'ti un adu t n dep in)tatea %acu t)i or* < Mu ume#c> n con#ecin)! intenionez #) m) a )tur ec/ipa-u ui! conc uzion) 3ee a pe un ton n&/eat* La nai$a cu toate a#tea> n %ond! ea era o %iin) matur)! i$er) #) %ac) tot ce dorea> Nu numai c) nu putea %i con#tr,n#)! dar ncercarea de a"i impune un mod de comportament ar %i con#tituit o dovad) de proa#te maniere 'i! mai a e#! n"ar %i avut nici un rezu tat* 1ar putea %i convin#)*** < Atunci &,nde'te"te 'i a a#ta! reveni Loui#* Ne##u# a depu# mari e%orturi pentru a menine #ecretu ace#tui proiect* 1e ce5 6e vrea #) a#cund)5 < A#ta" prive'te pe e ! nu5 +oate c) e vor$a de ceva #u%icient de va oro# pentru a %i %urat! indi%erent c,t de departe #e a% )* < Ei! 'i5 Nu"i dai #eama c) zona n care ne vom dep a#a e#te #ituat) a o di#tan) de dou) #ute de ani" umin) de aici5 7untem #in&urii care putem a-un&e aco o* < Atunci poate c) e#te vor$a c/iar de nav)* 4ric,t ar %i %o#t de ciudat! 3ee a nu era de oc proa#t)* Loui# nu ntrev)zu#e o a#emenea po#i$i itate* < Atunci &,nde'te"te a ec/ipa-u no#tru! continu) e * 1oi oameni! un +)pu'ar 'i un Czin* Nici unu dintre noi nu e#te e2p orator pro%e#ioni#t* < ne e& ce vrei #) #pui! Loui#! dar #) 'tii c) #unt deci#) #) mer&* Nu cred c) m) poi opri* < Atunci ncearc) ce puin #) ne e&i n ce te $a&i* 1e ce e#te nevoie de un ec/ipa- at,t de pe#tri5 < A#ta e#te pro$ ema ui Ne##u#* < Eu zic c) e#te a noa#tr)* Ne##u# prime'te ordine e direct de a 6ei"6are"6onduc! de a cartieru &enera a +)pu'ari or* 6red c) 'i"a dat #eama de #emni%icaia ace#tor ordine a$ia n urm) cu c,teva ore* Acum e n&rozit* Ace'ti*** #acerdoi ai #upravieuirii au iniiat #imu tan patru e2perimente! %)r) a mai ua n con#iderare o$iectu n#u'i a e2pediiei* 42

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

4$#erv) c) 3ee a p)rea intere#at) de #u$iect 'i continu)? < Mai nt,i! e#te Ne##u#* 6/iar dac) ar %i de#tu de ne$un ca #) de$arce pe o p anet) necuno#cut)! m) ndoie#c c) ar reu'i #) treac) de acea#t) e2perien) ntre& a minte* 6ei" 6are"6onduc 'tiu n mod #i&ur a#ta* 1up) ce vor atin&e Norii ui Ma&e an! vor tre$ui #) pun) pe picioare un a t imperiu comercia * 6o oana verte$ra ) a ace#tui imperiu va %i reprezentat) de +)pu'arii ne$uni* n a doi ea r,nd! e#te vor$a de prietenu no#tru cu $ an)* 6a am$a#ador a unei ra#e #tr)ine! e tre$uie #) %ie unu dintre cei mai #o%i#ticai Czini* 1ar oare e#te #u%icient de #o%i#ticat pentru a rezi#ta n compania noa#tr)5 7au ne va ucide pentru e2tra"#paiu vita 'i carne proa#p)t)5 n a trei ea r,nd! tu 'i pre#upu#u t)u noroc %ormai ce mai tr)#nit #u$iect de e2periment de care am auzit vreodat)* n a patru ea r,nd! #unt eu! un po#i$i ar/etip de e2p orator* 6ine 'tie! poate c) tocmai eu #unt %actoru de ec/i i$ru*** Loui# #e a% a acum n %aa %etei! punct,ndu"'i cuvinte e cu &e#turi oratorice deprin#e de pe vremea c,nd participa#e a ni'te a e&eri pentru Naiuni e Unite! pe care e pierdu#e! de a t%e * 1ac) ar %i %o#t ntre$at! ar %i ne&at cu #inceritate c) ncerca #"o #perie pe 3ee a BroKn. dorea cu di#perare doar #" o convin&)* < ***La urma urme or! +)pu'arii n"ar tre$ui #) #e #inc/i#ea#c) de p aneta ce con#tituie e u c) )toriei noa#tre! oricare ar %i aceea* 1e ce ar mai %ace"o! c,nd #unt pe punctu de a p)r)#i &a a2ia5 Ei te#teaz) mica noa#tr) ec/ip) p,n) a di#tru&ere* nainte de a ne omor unii pe a ii! vor a% a de#tu e de#pre modu n care interacion)m* < Nu cred c) e#te vor$a de#pre o p anet)! remarc) 3ee a* Loui# e2p od)? < La nai$a> 6e e&)tur) are a#ta cu ceea ce am #pu# eu p,n) acum5 < n %ond! Loui#! dac) tot tre$uie #) ne )#)m omor,i! m)car #) 'tim pentru ce* 6red c) e#te vor$a de o nav)* < Nu z)u> < Una imen#)! n %orm) de ine ! cu un c,mp co ector pentru /idro&enu inter#te ar* 6red c) a %o#t con#truit) n vederea capt)rii /idro&enu ui n a2a ine u ui! ace#ta %iind %o o#it u terior drept com$u#ti$i a unei reacii de %i#iune* n %e u ace#ta! #e poate o$ine %ora motrice 'i totodat) un mic 43

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

#oare* Ine u #e rote'te pentru a #e crea %ora centri%u&)! iar partea #a interioar) ar putea %i acoperit) cu #tic )* < Mda! murmur) Loui#! &,ndindu"#e a /o o&rama nec ar) primit) de a +)pu'ar* Re% ecta#e prea puin a de#tinaia or* < ***Ar %i po#i$i ***! continu) e * 4 nav) imen#)! primitiv) 'i nu prea u'or de pi otat*** 1ar de ce i"ar intere#a pe 6ei"6are" 6onduc5 < Ar putea %i o nav) cu re%u&iai* Une e #pecii din prea-ma Nuc eu ui vor %i %o#t n #tare #) ne ea&) proce#e e #te are mai devreme* +e#emne c) au pro&nozat e2p ozia cu mii de ani mai nainte*** pe c,nd e2i#tau doar vreo dou)! trei #upernove* < N"ar %i e2c u#*** dar m"ai a$)tut de a #u$iect* 3ocmai i e2p icam ce %e de e2periene cred c) e%ectueaz) +)pu'arii* Eu mer& de dra&u di#traciei* 6e te %ace pe tine #) crezi c) vrei #) mer&i5 < E2p ozia nuc eu ui &a actic* < A trui#mu e m)re! dar n"ar tre$ui #) te preocupe prea mu t ceva care #e va nt,mp a pe#te dou)zeci de mii de ani* Mai ncearc)* < 9ir"ar #) %ie! dac) tu poi %i erou! eu de ce #) nu %iu5 3e n'e i! n#)! n privina ui Ne##u#* Nu #"ar imp ica e ntr"o mi#iune de #acri%iciu* 7i de ce ar dori +)pu'arii #) ne #tudieze pe noi #au pe Czini5 n ce #cop5 Ei p)r)#e#c de-a &a a2ia* 4ricum nu vor mai avea ocazia de a ne nt, ni din nou*** =ot)r,t ucru! 3ee a nu era proa#t)* 1oar c)*** < 3e n'e i* +)pu'arii au motive e2traordinar de ntemeiate #) a% e c,t mai mu te de#pre noi* +rivirea intere#at) a 3ee ei %)cu #) continue* < Nu cunoa'tem prea mu te ucruri de#pre mi&raia or* Btim doar c) orice +)pu'ar norma din punct de vedere menta 'i %izic #e a% ) n mi'care* Bi mai 'tim c) dep a#area #e %ace cu viteze in%erioare ce ei a uminii* +)pu'arii #e tem de /iper#paiu* 6) )torind cu viteze #u$" uminice! % ota or va atin&e o$u in%erior a Nori or ui Ma&e an pe#te aproape optzeci 'i cinci de mii de ani* Btii pe cine #e a'teapt) #) &)#ea#c) aco o5 peror) e ncrunt,ndu"#e 'i ntinz,nd de&etu #pre ea*** +e noi! de#i&ur* 6e puin oameni 'i Czini* +ro$a$i 'i +ierini! Cda t:no 'i 1e %ini* Ei #unt con'tieni de %aptu c) vom a'tepta p,n) n u timu minut 'i apoi ne vom n)pu#ti ntr"o 44

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

&oan) ne$un)! a %e cum #unt #i&uri c) vom %o o#i propu #ii /iper uminice* Atunci c,nd vor atin&e Norii ui Ma&e an! vor %i nevoii #) ai$) de"a %ace cu noi*** #au cu cei care ne vor %i omor,t* 6uno#c,ndu"ne! ei ar putea pro&noza natura ce or care ne"ar putea di#tru&e* 1a! da*** au #u%iciente motive ca #) ne #tudieze* < E#te n ordine> < 3ot mai vrei #) mer&i5 3ee a d)du a%irmativ din cap* < 1e ce5 < mi p)#trez motive e pentru mine* 9ata era comp et ca m)* 6e ar mai %i putut %ace5 1ac) ar %i avut mai puin de nou)#prezece ani! i"ar %i c/emat pe p)rinii ei* 1ar! a dou)zeci de ani! 3ee a era aproape un adu t* Undeva tre$uia tra#) o inie de demarcaie* 6a adu t! avea i$ertatea de a a e&e 'i! totodat)! era ndrept)it) #) #e a'tepte a maniere civi izate din partea ui Loui#! anumite p)ri a e intimit)ii #a e %iind #acro#ancte* Loui# putea ncerca ce mu t #"o convin&)! dar n acea#t) tentativ) tocmai e'ua#e* n mod norma ! 3ee a n"ar mai %i %o#t o$ i&at) #) %ac) urm)toru &e#t* +e nea'teptate! ea i apuc) m,ini e 'i! #ur,z,nd! imp or)? < a"m) cu tine! Loui#> 7) 'tii c) am cu adev)rat noroc* 1ac) Ne##u# nu a e&e cum tre$uie! #"ar putea #) a-un&i #) dormi #in&ur* 7unt #i&ur) c) n"ai a&rea a'a ceva* prin#e#e* Nu putea #"o in) departe de nava ui Ne##u#! mai a e# c) ea era /ot)r,t) #) ia direct e&)tura cu ace#ta* < Bine! r)#pun#e e * 7)" contact)m pe Ne##u#* ntr"adev)r! nu i"ar %i p )cut #) doarm) #in&ur*

45

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

CAPITOLUL 4 Interlocutorul Ani alelor

< 1ore#c #) m) a )tur e2pediiei! vor$i 3ee a n ecranu video%onu ui* 1rept r)#pun#! +)pu'aru #coa#e un ur et pre un& n mi $emo * < +ardon5 < 3e ro& #) m) #cuzi! r)#pun#e Ne##u#* Ne nt, nim m,ine n 4ut$ac8 9ie d#! Au#tra ia! a ora opt %i2* Ia cu tine o$iecte per#ona e n &reutate ma2im) de dou)zeci de 8i o&rame! m)#urate n &ravitaia +)m,ntu ui* Loui# #) procedeze a %e * Aaa/***> +)pu'aru 'i n) ) capete e 'i ur ) din nou* A armat! Loui# interveni? < 3e #imi r)u5 < Nu! pur 'i #imp u mi prev)d moartea* Loui#! a' %i dorit #) depui mai puin ze n munca de convin&ere* La revedere* Ne vedem a 4ut$ac8 9ie d#* Ecranu #e #tin#e* < Vezi! &,n&uri 3ee a! vezi ce #e nt,mp ) c,nd e'ti at,t de convin&)tor5 < Eu 'i &ura mea mare> 4ricum! am %)cut tot ce mi"a #tat n putin)* 7) nu dai vina pe mine dac) o #) mori n c/inuri* n aceea'i noapte! pe c,nd erau cu%undai n ntuneric! Loui# o auzi #pun,nd? < 3e iu$e#c> Vin cu tine doar pentru c) te iu$e#c* < Bi eu te iu$e#c! r)#pun#e e moa e! dup) care continu)? #ta era #ecretu 5 < /,m* < Vii dup) mine a o dep)rtare de dou) #ute de ani" umin) numai pentru c) nu vrei #) m) a'i #in&ur5 46

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

1a* < 6amer) de cu care! umina a -um)tate din inten#itate! comand) e * 4 umin) # a$)! a $a#tr)! inund) nc)perea* Am,ndoi p uteau a o di#tan) de c,iva centimetri unu de a tu ! ntre dou) panouri pentru dormit* 6a pre&)tire pentru ie'irea n #paiu! am,ndoi 'i cur)a#er) tenu 'i p)ru de %arduri e 'i vop#e e e impu#e de u tima mod)* +)ru din coada ui Loui# era acum drept 'i ne&ru! pie ea capu ui i ar)ta ca o miri'te epoa#) 'i &ri* 3enu cu nuane &a $en"maronii! oc/ii! 'i ei maronii! %)r) vreo urm) de o$ icitate a#iatic)! i #c/im$a#er) con#idera$i n%)i'area* 7c/im$)ri e #u%erite de 3ee a erau ia %e de dra#tice* Acum p)ru ei era ne&ru 'i ondu at! e&at a #pate* 3enu avea o nuan) a $"nordic)* 4va u %eei i era dominat de o perec/e de oc/i c)prui! mari! 'i de o &ur) mic) 'i #erioa#). na#u i era aproape ne& i-a$i * 9ata p utea n c,mpu dintre p )ci e de dormit precum u eiu pe ap)! tota re a2at)* < 3u n"ai mai %o#t niciodat) mai departe de Lun)> o mu#tr) Loui#* Ea r)#pun#e cu un &e#t apro$ator din cap* <*** Bi nici eu nu #unt ce mai $un amant din ume! continu) e * A#ta mi"ai #pu#"o c/iar tu* Ea apro$) din nou* 3ee a BroKn nu avea nici un %e de reineri* n dou) zi e 'i dou) nopi nici nu mini#e! nici nu"'i nuana#e adev)ruri e #pu#e! nici m)car nu #e e#c/iva#e n %aa ntre$)ri or* Loui# 'i"ar %i dat #eama* i pove#ti#e de#pre cei doi amani precedeni? primu ! care"'i pierdu#e intere#u %a) de ea dup) o -um)tate de an! ce ) a t! un v)r! care"i o%eri#e 'an#a de a emi&ra pe Munte e Loo8itt/at* Loui# i pove#ti#e puin din e2periene e #a e 'i ea p)ru#e c)"i accept) reticene e* Ea nu avea a'a ceva* Bi"i punea ce e mai cretine ntre$)ri* < Atunci de ce eu5 #e ar)t) e nedumerit* < Nu 'tiu! i m)rturi#i ea* +oate c) e vor$a de c/ari#m)5*** Btii! e'ti un %e de erou* La urma urmei! Loui# r)m)#e#e u timu om n via) care reu'i#e #) #ta$i ea#c) primu contact cu o #pecie e2tratere#tr)* Va putea uita vreodat) cineva epi#odu cu 3rinocii5 Mai %)cu o ncercare? < A#cu t)! cuno#c pe ce mai teri$i amant din ume* E 47

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

un prieten de"a meu* A#ta e pa#iunea ui* A #cri# c)ri de#pre a#ta* Are doctorate n p#i/o o&ie 'i %izio o&ie* n u timii o #ut) treizeci de ani! a %o#t*** 3ee a 'i du#e m,ini e a urec/i* < Nu mai continua! te ro&> < +ur 'i #imp u! nu vreau #)"i a'i oa#e e pe undeva* E'ti prea t,n)r)* Ea i arunc) o privire uimit)! aceea'i privire care n#emna c) e iar)'i nu %o o#i#e ce e mai potrivite cuvinte din interp anetar)* 0v,cnituri a e inimii5 7)"i a'i oa#e e pe undeva5 Loui# o%t) n #inea #a 'i comand)? < +uncte de ec/i i$ru a e c,mpuri or! unii"v)> 6eva ncepu #) #e #c/im$e n c,mpuri e de %or)* 6e e dou) re&iuni de ec/i i$ru #ta$i ! anoma ii e care"i mpiedicau pe 3ee a 'i pe Loui# #) ia#) de #u$ in% uena p )ci or! #e contopir)* B)r$atu 'i %emeia a unecar) n -o#u @panteiA! p,n) c,nd #e ciocnir) 'i #e a&)ar) unu de ce ) a t* < Mi"era #omn! Loui#> 1ar nu e nici o #up)rare*** < ;,nde'te"te a intimitatea ta! nainte de a te a$andona vi#e or* n &enera ! pe nave e #paia e e mare n&/e#uia )* < Vrei #) #pui c) n"o #) putem %ace dra&o#te5 La nai$a! Loui#! nu"mi pa#) dac) #e vor uita* Ei nu #unt ca noi* < Mie mi pa#)* Ea i arunc) din nou acea privire uimit)* < 7) pre#upunem c) ar %i oameni* n cazu )#ta! ai avea o$iecii5 < 6red c) da! cu e2cepia #ituaiei n care i"am cunoa'te %oarte $ine* A#ta m) %ace cam demodat! nu5 < +uin* < i aminte'ti de prietenu de care i"am pove#tit5 6e mai mare amant din ume5 Ei $ine! individu are o co a$oratoare 'i ea m"a nv)at c,teva dintre trucuri e ui* +entru a'a ceva ai nevoie de &ravitaie* 6,mpuri e de %or)! a zero> ad)u&) e * 7enzaia de &reutate reveni* < ncerci #) #c/im$i #u$iectu ! remarc) 3ee a* < A'a e* M) predau> < n ordine! dar ine minte un ucru? ar %i %o#t po#i$i ca prietenu t)u! +)pu'aru ! #) %i dorit patru #pecii! n oc de trei* Ai %i putut a %e de $ine #%,r'i ,n&) un 3rinoc*** < 4 #ituaie n&rozitoare> Acum o #"o %acem n trei etape! ncep,nd cu poziia c) are* 48

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< 6um e poziia c) are5 < Am #)"i ar)t*** n prea-ma dimineii! Loui# #e #imea #u%icient de %ericit a &,ndu c) vor c) )tori mpreun)! dar c,nd ndoie i e i #e rentoar#er)! era de-a prea t,rziu* 4ricum! %u#e#e prea t,rziu de mu t) vreme* 4ut#iderii erau ne&u#tori de in%ormaie* 6ump)rau #cump 'i vindeau #cump! dar ceea ce cump)rau o dat) vindeau iar 'i iar! pentru c) piaa or de de#%acere era ntrea&a &a a2ie* n #paiu ocuit de oameni! creditu or era practic ne imitat* +ro$a$i c) evo uia or #e petrecu#e pe vreun #ate it rece a unui &i&ant &azo# ntruc,tva a#em)n)tor Nereidei! ce mai mare #ate it a ui Neptun* Acum tr)iau n /)uri e dintre #te e! n nave &i&ant de m)rimea unor ora'e! a c)ror ra%inament varia enorm! de a p,nze %otonice p,n) a propu #oare inacce#i$i e nc) pentru 'tiina omenea#c)* Aco o unde un #i#tem p anetar deinea c ieni potenia i 'i unde e2i#ta 'i o zon) adecvat)! 4ut#iderii nc/iriau #paiu nece#ar pentru centre comercia e! zone de odi/n) 'i recreere! ma&azii de aprovizionare* n urm) cu o -um)tate de mi eniu! nc/iria#er) Nereida* < A#ta tre$uie #) %ie principa a or pia)! remarc) Loui# (u* Aco o! -o#> Le ar)t) cu o m,n)! p)#tr,nd"o pe cea a t) nc e'tat) pe comenzi e navei de tran#port* Nereida era o c,mpie n&/eat)! #t,ncoa#)! #c ipind #u$ umina #te e or* 7oare e nu era dec,t un punct a $ ceva mai mare! eman,nd a %e de mu t) umin) ca 'i o Lun) p in)! iar n acea#t) umin) putea %i o$#ervat un a$irint de 0iduri* 7e z)reau 'i c )diri emi#%erice! precum 'i o &r)mad) de nave mici cu propu #ie reactiv"c/imic)! ce %)ceau o%iciu de navete #o "or$it)! av,nd #eciuni e pentru pa#a&eri de#c/i#e c)tre #paiu* Mai mu t de -um)tate din c,mpie era acoperit) n#) de ace#te 0iduri -oa#e* 1in #pate e ui Loui# #e auzi vocea a&itat) a Inter ocutoru ui? < A' vrea #) 'tiu ro u ace#tui a$irint* E pentru ap)rare5 < 7unt zone de nma&azinare a c) durii* Meta$o i#mu 4ut#ideri or #e $azeaz) pe termoe ectricitate* 1e o$icei! ei zac cu capete e n umina #oare ui 'i cu cozi e n um$r)! iar di%erena de temperatur) dintre ce e dou) e2tremit)i d) 49

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

na'tere unui curent e ectric* 7copu 0iduri or e#te de a &enera c,t mai mu te zone de um$r)* Ne##u# reu'i#e #) #e ca meze n timpu z$oru ui de zece ore* 3rop)i#e nde un& in#pect,nd #i#teme e de a#i&urare a condiii or de via) a e navei de tran#port! v,r,ndu"'i capete e ici 'i co o prin co uri! arunc,nd pe#te um)r comentarii 'i #curte r)#pun#uri a ntre$)ri* 6o#tumu #)u etan'! de %orma unui $a on ar&! nt)rit n dreptu cocoa'ei care"i ad)po#tea creieru ! p)rea u'or 'i con%orta$i * Re&eneratoare e de aer 'i /ran) erau incredi$i de mici* +)pu'aru avu#e#e o comportare #tranie cu puin timp nainte de deco are* ncepu#e deodat) #) ump e ca$ina cu o me odie comp e2)! a&rea$i )! p in) de tonuri na te! a#em)n)toare c,ntecu ui de -a e a unui computer o$#edat #e2ua * 6u ce e dou) &uri! nze#trate din $e 'u& cu mu'c/i comp ec'i 'i terminaii nervoa#e! +)pu'aru era o orc/e#tr) am$u ant)* Ne##u# in#i#ta#e ca Loui# #) pi oteze nava* ncrederea #a n priceperea ace#tuia era at,t de mare! nc,t nici m)car nu" 'i e&a#e centuri e de #i&uran)* Loui# pre#upunea c) nava di#punea 'i de a te di#pozitive #ecrete de protecie a pa#a&eri or* Inter ocutoru Anima e or urca#e a $ord nc)rcat cu un &eamantan de vreo opt 8i o&rame care! odat) de#c/i#! #e dovedi#e a %i ump ut cu un %e de cuptor cu microunde 'i o /a c) de carne crud)! de ori&ine mai mu t Czinti dec,t tere#tr)* 1in diver#e motive! Loui# #e a'tepta#e #) vad) co#tumu etan' a Czinu ui #em)n,nd cu o armur) medieva )* Nu era a'a* Avea %orma unui $a on mu tip u! tran#parent! cu un %e de ruc#ac mon#truo# de &reu n #pate 'i o ca#c) de %orma unui $o de #tic )! prev)zut) cu comenzi ciudate ce puteau %i acionate cu im$a* 1e'i nu puteau %i o$#ervate arme identi%ica$i e! ruc#acu avea o a ur) de ec/ipament mi itar! 'i Ne##u# in#i#ta#e ca Inter ocutoru #)" pun) deoparte* Czinu 'i petrecu#e cea mai mare parte a c) )toriei dormit,nd* Acum erau adunai cu toii n ca$ina de comand) 'i priveau pe#te capu ui Loui#* < 4 #) doc/ez nava n apropierea ace ei nave 4ut#idere! i anun) e * < Nu> 1u"ne #pre e#t* Am parcat Marele lem ntr"un oc 50

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

izo at* < 1e ce5 Mi"a %o#t team) #) nu te #pioneze 4ut#iderii5 < Nu* Marele lem %o o#e'te propu #oare cu %uziune n oc de propu #oare reactive"c/imice* 6) dura de&a-at) a deco )ri 'i ateriz)ri i"ar putea deran-a* < 1e ce Marele lem? < A'a a %o#t numit) de BeoKu % 7/ae%%er! #in&ura %iin) raiona ) care a z$urat vreodat) cu ea* E a o$inut #in&ura /o o&ram) e2tin#) a e2p oziei Nuc eu ui* Mare e B em nu e#te un termen %o o#it a -ocu de c)ri5 < +oate c) tipu #e a'tepta #) nu #e mai ntoarc)* Mai $ine #) v) in%ormez de pe acum? eu n"am z$urat niciodat) pe o nav) cu propu #oare de %uziune* Nava mea %o o#e'te propu #oare reactive! ca 'i acea#ta* < E timpu #) nvei! i r)#pun#e Ne##u#* < A'teapt)> interveni Inter ocutoru * Eu am e2perien) cu nave e cu propu #ie de %uziune* +rin urmare! eu voi pi ota Marele lem. < Impo#i$i * +o#tu de pi ota- e#te #pecia proiectat pentru corpu unui om* +upitru de comand) e#te a#em)n)tor cu ce de pe nave e oameni or* Czinu #coa#e ni'te m,r,ituri din %undu &,tu ui* < Aco o! Loui#> n %aa noa#tr)> Marele lem #em)na cu o #%er) tran#parent)! av,nd diametru de pe#te trei #ute de metri* n timp ce Loui# pi ota nava n -uru ei! nu remarc) nici un #paiu! oric,t de mic! care #) nu %i %o#t ump ut cu ec/ipamentu verde"$ronz a /iperpropu #oare or* 6arca#a era de tip +rodu# ;enera +atru! u'or de recuno#cut de cineva %ami iarizat cu nave e #paia e! #u%icient de nc)p)toare pentru a %i uti izat) pentru tran" #portu unor ntre&i co onii pre%a$ricate* 1ar nu ar)ta de oc ca o nav)* Era core#pondentu enorm a unui #ate it or$ita primitiv! con#truit de o ra#) a e c)rei re#ur#e 'i cuno'tine te/no o&ice imitate ar %i impu# uti izarea %iec)rei %raciuni din capacitatea vo umic) interioar)* < Bi unde vom ocui noi5 #e intere#) Loui#* 1ea#upra5 < 6a$ina e#te dede#u$t* 6o$oar) #u$ cur$ura carca#ei* Loui# 'i co$or nava pe &/eaa ntunecat)! apoi i &/id) cu &ri-) a unecarea p,n) #u$ p,ntece e Marelui lem. +rin carca#a tran#parent) #e vedeau #c ipind uminie! #emn c) #i#teme e de a#i&urare a condiii or de via) erau n 51

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

%unciune* 7e mai di#tin&eau dou) mici nc)peri! cea de -o# conin,nd doar o cu'et) de #a vare! un indicator de ma#) 'i un pupitru n %orm) de potcoav)! iar cea de dea#upra ei %iind puin mai mare* Loui# #imi pe Czin mi'c,ndu"#e n #pate e #)u* < Intere#ant! remarc) Inter ocutoru ! pre#upun c) amicu no#tru va c) )tori n compartimentu de -o#! iar noi trei n ce de #u#* < E2act* Ne"a %o#t %oarte &reu #) n&/e#uim trei cu'ete de #a vare ntr"un #paiu at,t de n&u#t* 9iecare dintre e e e#te ec/ipat) cu un c,mp de #taz)! n #copu a#i&ur)rii #i&uranei ma2ime* 1eoarece vom c) )tori n #taz)! conteaz) prea puin c) nu vom avea #paiu de mi'care* Czinu m,r,i 'i Loui# #imi c) #trania %)ptur) nu #e mai #pri-inea pe um)ru #)u* A'tept) ca nava #)"'i nc/eie u timii centimetri ai cur#ei de a unecare! apoi ap)#) o #ucce#iune de $utoane* < Vreau #) #ta$i im un ucru! zi#e e * 3ee a 'i cu mine vom primi mpreun) o p at) unic)! n vreme ce Inter ocutoru o va nca#a #in&ur* < Vrei un #up iment5 #e /o $) Ne##u#* A'tept #u&e#tii e ta e* < Vreau ceva de care voi nu mai avei nevoie* 6eva )#at n urm) de ra#a ta*** A'tepta#e un moment optim pentru t,r&uia )* Nu era #i&ur c) va reu'i! dar merita #) ncerce* <*** Vreau coordonate e p anetei ta e nata e* 6apete e +)pu'aru ui aproape c)"i #)rir) de pe umeri! apoi #e ntoar#er) unu c)tre a tu * R)#pun#u veni cu o nt,rziere de c,teva minute? < 1e ce5 < 6,ndva! poziia re#pectivei p anete era ce mai va oro# #ecret din #paiu cuno#cut 'i ai t)i ar %i p )tit o avere ca #)" p)#treze intact* A#ta" %)cea de nepreuit* V,n)torii de recompen#e au #cotocit %iecare #tea de cate&oria ; 'i C n c)utarea ei* 6/iar 'i acum! 3ee a 'i cu mine am putea vinde in%ormaia unei ree e pentru o &r)mad) de $ani* < 1ar dac) #"ar &)#i n a%ara #paiu ui cuno#cut5 < Aaa/> re% ect) Loui#* +ro%e#oru meu de i#torie #e &,ndi#e 'i a po#i$i itatea a#ta* 4ricum! c/iar 'i a'a! in%ormaia va va ora de#tu * 52

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< nainte de a p eca #pre u tima noa#tr) de#tinaie! #pu#e cu &ri-) +)pu'aru ! vei a% a coordonate e p anetei noa#tre nata e* 6red c) in%ormaia i #e va p)rea mai mu t #urprinz)toare dec,t %o o#itoare* 1in nou! Ne##u# #e privi pentru o c ip) oc/i n oc/i* 1up) aceea! #c/im$) #u$iectu ? < Vreau #)"i atra& atenia a#upra ace or patru proiecii conice*** < Le v)d* " ntr"adev)r! #e#iza#e ce e patru conuri de#c/i#e a'ezate n -uru ca$inei* "*** 7unt cumva motoare e de %uziune5 < 1a* Vei vedea c) nava #e comport) a %e ca una dotat) cu propu #oare reactiv"c/imice! cu e2cepia %aptu ui c) nu e2i#t) &ravitaie intern)* +roiectanii no'tri n"au avut #paiu de iro#it* n e&)tur) cu %uncionarea /iperpropu #oru ui cuantic de ordinu II! vreau #)"i atra& atenia a#upra unui punct*** < Am a#upra mea o #a$ie"varia$i )> #e auzi vocea Inter ocutoru ui* V) #%)tuie#c #) v) p)#trai ca mu * 9u nevoie #) treac) un moment pentru ca #emni%icaia ace or cuvinte #) poat) %i perceput)* Apoi Loui# #e ntoar#e u'or! %)r) &e#turi $ru'te* Czinu #t)tea n dreptu unui perete cur$* ntr"un pumn! av,nd &/eare e #coa#e n a%ar)! inea ceva aduc,nd cu un m,ner de a o pr)-in) de #)rit* La o di#tan) de aproape trei metri de ace#ta! meninut) cu ndem,nare a nive u oc/i or %e inei! #e a% a o mic) $i ) ro'ie uminoa#)* 9iru care e&a $i a de m,ner era prea #u$ire pentru a %i di#tin# cu oc/iu i$er! dar Loui# nu #e ndoia c) era aco o* +rote-at 'i ri&idizat de un c,mp 7 aver de #taz) indu#! %iru putea de#pica aproape orice meta ! inc u#iv o cu'et) de #a vare! n cazu n care Loui# ar %i ncercat #) #e a#cund) n #pate e ace#teia* Iar Inter ocutoru 'i a e#e#e o poziie din care putea ovi oriunde n interioru ca$inei* La picioare e Czinu ui! Loui# o$#erv) /a ca de carne de ori&ine incert)* 9u#e#e #%,'iat) cu dinii 'i! $inene e#! era &oa ) pe din)untru* < A' %i pre%erat o arm) mai puin $ar$ar)! zi#e Inter ocutoru * Un para izator ar %i %o#t idea * N"am putut %ace ro#t de unu n timp uti * Loui#! ia"i m,ini e de pe comenzi 'i pune" e pe cu'eta de #a vare> 53

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

Loui# #e con%orm)* 7e &,ndi#e #) #e -oace cu &ravitaia ca$inei! dar Czinu "ar %i t)iat n dou)! nainte de a"'i duce &e#tu p,n) a cap)t* < ***Acum! dac) vei r)m,ne cu toii ini'tii! am #) v) #pun cum vom proceda mai departe* < 1ac) e'ti ama$i *** invit) Loui#* n ace#t timp! 'i e#tima 'an#e e* Bi a ro'ie era un indicator care"i ar)ta Inter ocutoru ui unde anume #e termina ama invizi$i ) a armei #a e* 1ar dac) Loui# ar %i putut apuca $i a %)r) #)"'i piard) de&ete e*** Nu* Era mu t prea mic)* < +re#upun c) motive e me e v) #unt c are! ncepu Czinu #) e e2p ice* " +ete e ne&re din zona oc/i or #)i p)reau acum a#em)n)toare m)'tii unui $andit dintr"un de#en animat* Czinu nu era nici ncordat! nici re a2at 'i #e a% a n #in&uru oc n care era impo#i$i #) %ie atacat* " *** Intenionez #) o%er ra#ei me e contro u Marelui lem. +e $aza unui a#t%e de mode ! vom con#trui a te nave a#em)n)toare* E e ne vor o%eri #uperioritatea nece#ar) n viitoru r)z$oi cu oamenii! $ine" ne e# dac) oamenii nu vor avea 'i ei p anuri e Marelui lem. 7untei )murii5 Loui# 'i c)ut) un ton #arca#tic? < 9ire'te c) nu %aci a#ta din cauz) c) te"ar n#p)im,nta de#tinaia noa#tr)> < Nu* In#u ta a unec) pe ,n&) e * 4are un Czin era n #tare #) recunoa#c) #arca#mu 5 < Acum v) vei #coate cu toii /aine e! a#t%e nc,t #) m) pot a#i&ura c) n"avei a#upra voa#tr) vreo arm)* 1up) aceea! i voi cere +)pu'aru ui #)"'i m$race co#tumu etan'* Am,ndoi ne vom urca a $ordu Marelui lem. Loui# 'i 3ee a vor r)m,ne pe oc! iar eu am #) v) iau /aine e! $a&a-e e 'i co#tume e etan'e* Voi #a$ota acea#t) nav)* 9)r) ndoia )! 4ut#iderii! curio'i #) a% e de ce nu v"ai ntor# pe +)m,nt! vor veni n a-utoru vo#tru nainte ca #i#teme e de a#i&urare a condiii or de via) #) ia#) din %unciune* E c ar5 Loui# #e re a2)! pre&)tindu"#e #) %ructi%ice n avanta-u #)u orice #c)pare a Czinu ui*** +rivi #pre 3ee a BroKn cu co u oc/iu ui 'i v)zu ceva teri$i * 9ata #e pre&)tea #) #ar) a#upra Czinu ui* Inter ocutoru avea #"o taie n dou)* 3re$uia #) acioneze nainte*** 54

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< 9)r) pro#tii! Loui#> Ridic)"te ncet 'i treci a perete> Vei %i primu caaaarrreeeee*** Vor$e e %e inei #e #tin#er) ntr"un %e de &,n&urit* Loui# 'i opri mi'carea! %iind ntrerupt de o #cen) pe care n"o ne e&ea* Inter ocutoru 'i tr)#e#e napoi capu imen# 'i mieuna. un #c,ncet aproape dinco o de #pectru audio* 'i ntin#e n )turi $rae e! de parc) ar %i vrut #) m$r)i'eze ntre& Univer#u * n mi'care! ama armei #a e t)ie tran#ver#a un rezervor de ap)! %)r) a nt,mpina vreo rezi#ten) #erioa#)* Apa ncepu #) #e #cur&) pe toate ce e patru aturi a e rezervoru ui* Czinu nu #e#iz) ace#t ucru* 4c/ii #)i nu vedeau! urec/i e nu auzeau* < Ia"i arma> #e auzi & a#u ui Ne##u#* Loui# #e mi'c)* 7e apropie prudent! &ata #) #e ad)po#tea#c) dac) #a$ia"varia$i ) #"ar %i mi'cat n direcia #a* Czinu o rotea cu &in&)'ie! ca pe o $a&/et)* Loui# i e2tra#e m,neru armei dintre de&ete! iar %iara nu opu#e nici o rezi#ten). apoi atin#e $utonu de contro 'i $i a ro'ie #e retra#e* < +)#treaz"o> i zi#e Ne##u#* +)pu'aru 'i nc e't) ma2i are e n -uru unuia dintre $rae e Inter ocutoru ui 'i" condu#e pe re$e #pre o cu'et) de #a vare* Ace#ta nu opu#e nici o rezi#ten)* Nu mai #cotea nici un #unet " privea n &o ! iar %i&ura #a! de o$icei %urioa#)! era acum de un ca m de#)v,r'it* < 6e #"a nt,mp at5 6e i"ai %)cut5 Inter ocutoru ! comp et re a2at! continua #) privea#c) n &o 'i #) toarc)* < 9ii atent> preveni Ne##u#* 7e ndep)rt) cu &ri-) de ,n&) cu'eta Czinu ui! menin,ndu"'i am$e e capete ridicate! u'or aintite c)tre ace#ta* Apoi! $ru#c! 'i mut) oc/ii de pe %e in)* 4c/ii Czinu ui #e %oca izar) in#tantaneu! a er&,nd &r)$ii de a Loui# a 3ee a! apoi a Ne##u#* Inter ocutoru #coa#e c,teva m,r,ituri imp oratoare! dup) care #e ridic) n picioare 'i continu) #) vor$ea#c) n interp anetar)? < A %o#t %oarte! %oarte p )cut* A' vrea*** 7e opri! apoi re u)? < 4rice mi"ai %)cut! #e adre#) e +)pu'aru ui! #) nu mai ncerci a t) dat)> < 3e"am c a#i%icat ca pe o %iin) #o%i#ticat)! i r)#pun#e ace#ta* Raionamentu meu a %o#t corect* 1oar o %iin) 55

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

#o%i#ticat) #"ar teme de ta#p* < A/> %)cu 3ee a* < 3a#p5 ntre$) Loui#* +)pu'aru continu) #) #e adre#eze Czinu ui? < 7)"i %ie c ar c) voi %o o#i ta#pu de %iecare dat) c,nd m) vei o$ i&a #"o %ac* voi %o o#i dac) vei ncerca #) m) pui n di%icu tate* 1ac) vei deveni vio ent prea de# #au dac) m) vei privi int) prea mu t! vei a-un&e %oarte cur,nd dependent de ta#p* 1eoarece e mi"a %o#t imp antat c/irur&ica ! va tre$ui #) m) ucizi dac) vei vrea #) intri n po#e#ia #a* 1ar c/iar 'i atunci vei r)m,ne dependent de ta#p pentru tot re#tu vieii ta e* < 9oarte i#te> remarc) Inter ocutoru * 4 tactic) neortodo2) 'i de#)v,r'it)* N"am #)"i mai creez necazuri* < La nai$a> iz$ucni Loui#* mi #pune 'i mie cineva ce e cu ta#pu )#ta5 I&norana #a p)ru #)"i #urprind) pe toi* 3ee a %u cea care"i r)#pun#e? < Acioneaz) a#upra centri or p )cerii din creier* < 1e a di#tan)5 Loui# nu"'i ima&ina#e c) a'a ceva ar %i %o#t po#i$i ! nici m)car n p an teoretic* < 1e#i&ur* Are ace a'i e%ect ca 'i atin&erea curentu ui e ectric ntr"o ca#c) de imp ant! %)r) #) mai %ie nevoie #)"i imp antezi n craniu o #,rm)* 1e o$icei! un ta#p e#te #u%icient de minu#cu pentru a inti cu o #in&ur) m,n)* < Ai %o#t vreodat) ovit) de ta#p5 Binene e# c) a#ta nu"i trea$a mea*** 3ee a #e #tr,m$)! ca r)#pun# a de icateea ui* < 1a! 'tiu ce #enzaie i provoac)* Un moment de*** nu #e poate de#crie* 1ar nu" poi %o o#i a#upra ta n#)i* ndrepi c)tre cineva care nu #e a'teapt) a a'a ceva* A#ta"i toat) di#tracia* +o iia i ridic) ntotdeauna de prin parcuri pe m,nuitorii de ta#p* < 3a#puri e voa#tre! interveni Ne##u#! induc curent pe o durat) mai mic) de o #ecund)* A meu %uncioneaz) apro2imativ zece #ecunde* E%ectu produ# a#upra Inter ocutoru ui tre$uie #) %i %o#t e2traordinar* 1ar Loui# remarca 'i a te imp icaii* < E/*** =um*** e minunat> 7uper$> 6ine a tu dec,t un +)pu'ar #"ar dota cu o arm) care provoac) p )cere inamicu ui5 56

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< 6ine a tcineva dec,t o %iin) m,ndr) 'i #o%i#ticat) #"ar teme de prea mu t) p )cere5 i r)#pun#e Czinu * N"am #) ri#c #) @&u#tA a doua oar) ta#pu * +rea mu te 'ocuri a e ace#tuia m"ar tran#%orma n #c avu #)u de $un)voie* Eu! un Czin! #c avu unui ier$ivor> < =ai #) trecem a $ordu Marelui lem, conc uzion) Ne##u#* Am pierdut de#tu timp cu % eacuri e* Loui# urc) primu a $ordu ce ei a te nave* Nu %u#e#e de oc #urprin# #)"'i #imt) picioare e ncerc,nd #) dan#eze pe #upra%aa a unecoa#) a Nereidei* n &enera ! 'tia cum #) #e mi'te n c,mp de &ravitaie redu#)! dar #u$con'tientu #)u #e a'tepta#e n mod #tupid #) #e con%runte cu o #c/im$are de &ravitaie n momentu intr)rii n #a#u Marelui lem. 1e'i pre&)tit pentru #c/im$are! #e mp e" tici 'i aproape c)zu atunci c,nd acea#ta #e produ#e* < Bi totu'i! pe vremea aia cuno'teau inducerea &ravitaiei! murmur) e intr,nd n ca$in)*** 4/> 6a$ina era primitiv)* Un&/iuri drepte pe#te tot! numai $une pentru a iz$i coate e #au &enunc/ii* 3otu #u$dimen#ionat* Butoane pro#t p a#ate*** 1ar mai mu t dec,t primitiv)! ca$ina era mic. +e vremea con#truirii Marelui lem #e cuno'tea &ravitaia indu#)! dar c/iar 'i ntr"o nav) cu diametru de un 8i ometru 'i -um)tate a$ia ar %i %o#t oc pentru ec/ipamente e nece#are ace#teia* 6u &reu #e &)#ea oc 'i pentru pi ot* 6a$ina coninea doar pupitru cu in#trumente! un indicator de ma#)! o c/icinet)! o cu'et) de #a vare 'i #paiu minim nece#ar din -uru ace#teia! n care un om #) #e poat) #trecura ndoit din mi- oc* Loui# #e %i2) n ace #paiu 'i de#%)cu arma Czinu ui a o un&ime de aproape doi metri* Inter ocutoru urc) a $ord cu mi'c)ri ente! doar pe -um)tate con'tiente* 3recu de Loui# %)r) a"i arunca vreo privire 'i urc) n compartimentu de #u#* Ace#ta %u#e#e iniia o camer) de recreere pentru unicu pi ot a navei* Aparatura pentru e2erciii %izice 'i $i$ ioecrane e %u#e#er) n )turate 'i n ocu or %u#e#er) montate a te trei cu'ete de #a vare* Czinu urc) ntr"una dintre ace#tea* A$ia apoi urc) 'i Loui# care! in,nd o#tentativ #a$ia" varia$i )! nc/i#e capacu cu'etei Czinu ui 'i"i acion) c apeta 57

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

de nz)vor,re* Imediat! cu'eta de #a vare deveni un ovoid cu #upra%aa neted) ca o& inda* n)untru n"avea #) %ie perceput) nici un %e de #cur&ere a timpu ui p,n) n momentu n care Loui# urma #) deconecteze c,mpu de #taz)* 1ac) nava ar %i intrat ntr"un a#teroid %ormat din antimaterie! p,n) 'i %aimoa#a carca#) #"ar %i tran#%ormat ntr"un nor de vapori ionizai! dar cu'eta Czinu ui nu 'i"ar %i pierdut a#pectu ucitor* Loui# #e re a2)* 9u#e#e un %e de dan# ritua ! de'i avu#e#e un #cop #u%icient de rea * Czinu avea de#tu e motive #) %ure nava* 3a#pu nu"i a tera#e ace#te motive 'i nu tre$uia #) i #e dea ocazia de a recidiva* 1up) ce #e rentoar#e n ca$ina de pi ota-! de#c/i#e #i#temu de intercomunicaii? < Venii 'i voi a $ord> 4 #ut) de ore mai t,rziu! Loui# (u ie'ea din #i#temu #o ar*

58

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

CAPITOLUL ! "o#eta

Matematica /iper#paiu ui conine #in&u arit)i* 4 a#emenea #in&u aritate ncon-oar) orice ma#) #u%icient de mare din univer#u ein#teinian* n a%ara re#pective or #in&u arit)i! nave e pot c) )tori cu viteze #uperioare ce ei a uminii* n interioru or! dac) ncearc) a'a ceva! pur 'i #imp u di#par* Acum! Marele lem, a% at a o di#tan) de aproape opt ore" umin) de 7oare! dep)'i#e #in&u aritatea oca ) a #te ei* Iar Loui# (u #e &)#ea n c)dere i$er)* 'i #imea &onade e ntr"o #tare de ten#iune! #imea dureri n dia%ra&m)! iar #tomacu i #e comporta de parc) ar %i urmat #) ver#e* Btia c) #enzaii e vor trece* ncerca un impu # parado2a de a z$ura*** Mai z$ura#e de c,teva ori n impondera$i itate! n imen#a #%er) tran#parent) a =ote u ui de 1inco o de 9rontier)! care or$ita n -uru Lunii* 7pre deo#e$ire de ace e ocazii! aici! %)r) ndoia )! ar %i di#tru# ceva de importan) vita ) dac) ar %i ncercat #)"'i rotea#c) m)car $rae e* A e#e#e o acce eraie apropiat) de Q &* 3imp de apro2imativ cinci zi e! ucra#e! m,nca#e 'i dormi#e n cu'eta de #a vare a pi otu ui* n ciuda dot)ri or e2ce ente a e ace#teia! #e #imea murdar 'i nen&ri-it! iar n ciuda ce or cincizeci de ore de #omn era i#tovit* Loui# vedea viitoru n cu ori #um$re* +entru e ! nota dominant) a ace#tei c) )torii avea #) %ie di#con%ortu * 7paiu ndep)rtat nu era prea di%erit de ce care #e putea o$#erva de pe Lun)* n #i#temu #o ar! p anete e nu m$o&)eau prea mu t ta$ ou ceru ui o$#ervat cu oc/iu i$er* 4 #tea remarca$i de #tr) ucitoare putea %i o$#ervat) #pre 59

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

po u #ud &a actic " acea#t) #tea era 7oare e* Loui# acion) comenzi e de rotaie 'i Mare e B em pivot) p,n) c,nd #te e e a-un#er) #u$ picioare e #a e* Douzeci i apte, trei sute doisprezece, o mie apte " ace#tea %u#e#er) coordonate e pe care Ne##u# i e comunica#e c/iar nainte ca e #) nc/id) trapa cu'etei #a e de #a vare* Re#pective e coordonate reprezentau oca izarea nave or Mi&raiei* Bi a$ia acum 'i d)du #eama c) ace punct nu era n direcia Nori or ui Ma&e an* +)pu'aru mini#e* 3otu'i! &,ndi e ! de#tinaia era a o dep)rtare de aproape dou) #ute de ani" umin)! iar direcia era para e ) cu a2a de rotaie a &a a2iei* +oate c) +)pu'arii &)#i#er) de cuviin) #) p)r)#ea#c) &a a2ia pe drumu ce mai #curt! dup) care 'i continua#er) drumu ntr"un p an para e ce ui de rotaie a ace#teia! n direcia Lo$u ui Mic* n %e u )#ta! ar %i evitat materia inter#te ar)? #ori! nori de pra%! concentraii de /idro&en*** M,ini e ui Loui#! precum ce e a e unui piani#t naintea nceperii unui concert! 'ov)ir) puin dea#upra pupitru ui de comand)* Apoi co$or,r)* Marele lem deveni invizi$i * Loui# #e %or) #)"'i in) oc/ii departe de podeaua tran#parent)* nceta#e de-a #) #e mai ntre$e a#upra motivu ui pentru care nu e2i#tau perei opaci* +rive i'tea =)u ui 4r$ i %)cu#e pe de#tui #)"'i piard) mini e! dar e2i#tau 'i unii care puteau #"o #uporte* +e#emne c) pi otu Marelui lem %u#e#e unu dintre ace'tia* +rivi n #c/im$ c)tre indicatoru de ma#)! o #%er) tran#parent) a% at) dea#upra pupitru ui! prev)zut) cu un num)r oarecare de inii a $a#tre radia e* Acea#ta era #upradimen#ionat)! n ciuda imit)rii draconice a #paiu ui* Loui# #e )#) pe #pate n %oto iu 'i ncepu #) urm)rea#c) inii e* Ace#tea #e modi%icau n mod vizi$i * +)m,nteanu avea po#i$i itatea #)"'i %i2eze oc/ii pe o inie 'i #) o$#erve cum #e cur$eaz) u'or! urm,nd #upra%aa #%erei* Era neo$i'nuit 'i deconcertant* La viteze e norma e de /iperpropu #ie! inii e ar %i r)ma# nemodi%icate ore n 'ir* Loui# atin#e cu m,na #t,n&) $utonu de ur&en)* 3ermina u c/icinetei din dreapta #a i o%eri un pa/ar de ca%ea cu &u#t ori$i 'i! ceva mai t,rziu! un #andKic/ care i #e 60

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

de#%)cea n m,ini! n #traturi #eparate de carne! p,ine 'i un %e de #a at)* Buc)t)ria ar %i tre$uit repro&ramat) de #ute de ani* Linii e radia e a e indicatoru ui de ma#) deveneau din ce n ce mai un&i! nco )cindu"#e n #u#! aidoma minutare or unui cea# 'i #u$iindu"#e p,n) ce aproape nu mai puteau %i di#tin#e* 4 inie nede%init)! #ituat) a $aza #%erei! deveni din ce n ce mai un&)*** Loui# ap)#) $utonu de ur&en)* Un &i&ant ro'u! ne%ami iar! i #tr) ucea a picioare* < +rea repede! m,r,i Loui#* +rea nedrept de repede> +e orice nav) norma )! n"ar %i %o#t nece#ar #) #e veri%ice indicatoru de ma#) dec,t o dat) a apro2imativ 'a#e ore* Aici! n#)! aproape c)"i era team) #) c ipe'ti* Loui# 'i p im$) oc/ii tactico# de a di#cu ro'u #tr) ucitor 'i %)r) contururi preci#e a %unda u incredi$i a #paiu ui* < 7unt de-a n a%ara #paiu ui cuno#cut> Roti nava! pentru a o$#erva con#te aii e* Un cer #tr)in #c ipea a picioare e #a e* < 7unt a e me e! numai a e me e> ncepu #) c/iuie! $)t,nd din pa me* n #a$atica e! Loui# (u #e pricepea de minune #) #e di#treze #in&ur* 7teaua ro'ie reveni n c,mpu #)u vizua 'i e o )#) #) #e mai rotea#c) cu nc) nou)zeci de &rade* L)#a#e nava #) #e apropie prea mu t de ea 'i acum tre$uia #"o oco ea#c)* 1up) o or) 'i -um)tate! 'i re u) c) )toria cu vitez) /iper uminic)* 1up) nc) trei ore! mic'or) din nou viteza* 7te e e #tr)ine nu" intere#au* +e cea mai mare parte din #upra%aa +)m,ntu ui umini e ora'e or a#cundeau #te e e! iar e cre#cu#e ca un ocuitor a 'e#uri or* Nu z)ri#e vreo #tea p,n) a v,r#ta de dou)zeci 'i 'a#e de ani* Veri%ic) dac) #e a% a ntr"o zon) i$er) de #paiu! a#i&ur) comenzi e 'i! n #%,r'it! #e ntin#e! dezmorindu"'i mem$re e* < mi #imt oc/ii ie'ii din or$ite ca a $roa'te> ndep)rt,ndu"#e de cu'eta de #a vare! p uti prin ca$in)! % e2,ndu"'i m,na #t,n&)* U time e trei ore z$ura#e cu ea nc e'tat) pe comanda /iperpropu #ie>* 1e a um)r 'i p,n) n v,r%u de&ete or #imea numai crampe* 7u$ tavan! erau montate c,teva aparate pentru e2erciii izometrice* Loui# ncepu #) e %o o#ea#c)* 6rampe e ncetar)! dar continua #) #e #imt) i#tovit* 61

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

7"o trezea#c) pe 3ee a5 Ar %i %o#t %rumo# #) ai$) cu cine vor$i acum* Iat) o idee intere#ant)* 1ata viitoare c,nd va p eca ntr"un #a$atica va ua cu #ine 'i o %emeie n #taz)* Va avea ce"i mai $un din am$e e umi* Acum! n#)! #e #imea a %e de &o a' ca 'i un #c/e et proa#p)t dez&ropat din cimitir* Nu era apt pentru o companie &a ant)* 4/! iar)'i*** N"ar %i tre$uit #"o a#e #) urce a $ordu Marelui lem> Nu c) i"ar %i di#p )cut ideea* 9u#e#e mai mu t dec,t nc,ntat #"o ai$) n prea-m) n ace#te dou) zi e. avea #enzaia c) #e re#cri#e#e pove#tea ui Loui# (u 'i a +au ei 6eren8ov! de data a#ta n#) cu un #%,r'it %ericit* +oate c/iar mai mu t dec,t at,t* Bi totu'i! e2i#ta ceva #uper%icia n 3ee a* Nu era vor$a numai de v,r#ta ei* Loui# avu#e#e prietene de toate v,r#te e! iar c,teva dintre ce e mai tinere %u#e#er) e2trem de imp icate* Bi! cu #i&uran)! #u%eri#er) ce mai mu t* 6a 'i cum #u%erina ar %i %)cut parte dintr"un pro&ram de autoin#truire* A'a cum 'i era! de %apt* n #c/im$! 3ee a d)dea dovad) de ip#) de empatie! de ip#a unei capacit)i de a #imi durerea a tuia*** Bi totu'i! era n #tare #) #imt) p )cerea ce ui a t! #) r)#pund) a p )cere 'i #) creeze p )cere* Era o amant) minunat)! durero# de %rumoa#a! aproape naiv)! #enzua ) ca o pi#ic) 'i uimitor de nein/i$at)*** Nu avea nici una dintre ca it)i e care ar %i putut"o recomanda pentru me#eria de e2p orator* Viaa 3ee ei %u#e#e %ericit) 'i ano#t)* 1e dou) ori #e ndr)&o#ti#e 'i de %iecare dat) ea %u#e#e cea care rup#e#e prima e&)tura* Niciodat) nu #e &)#i#e ntr"o #ituaie de #tre# ne&ativ! niciodat) nu %u#e#e r)nit) cu adev)rat* 6,nd avea #) #o#ea#c) timpu cuvenit! c,nd 3ee a avea #) nt, nea#c) prima ei #ituaie nep )cut)! pro$a$i c) urma #) #e a#e cuprin#) de panic)* @1ar eu mi"am a e#"o ca iu$it)>A 'i zi#e Loui# in #inea ui* @7)" ia nai$a pe Ne##u#>A 1ac) 3ee a #"ar a% a c,ndva ntr"o #ituaie de #tre# ne&ativ! +)pu'aru ar interpreta ace#t ucru ca o ip#) de 'an#)> 9u#e#e o &re'ea ) #"o ia cu e * 9ata avea #) con#tituie punctu or # a$* Va pierde prea mu t timp prote-,nd"o! n oc #) #e prote-eze pe e n#u'i* 1ar ce #ituaii de #tre# ne&ativ ar %i putut nt, ni5 +)pu'arii 62

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

erau ne&u#tori pricepui* Niciodat) nu p )teau un ucru mai mu t dec,t %)cea* Marele lem era o recompen#) nepreuit)* Loui# avea #enzaia nep )cut) c)"'i vor merita p ata* < 7u%icient pentru o zi! 'i zi#e n #inea ui* 7e ntoar#e n cu'eta #a 'i petrecu o or) #u$ ca#ca #pecia ) ce inducea #tarea de #omn* 1up) ce #e trezi! trecu din nou nava pe comand) manua ) 'i #)ri din nou n =)u 4r$* 1up) a te cinci ore 'i -um)tate! redu#e din nou viteza* 6i%re e date de +)pu'ar de%ineau o mic) #eciune p)trat) n cer! v)zut) din#pre 7oare! a care #e ad)u&a o di#tan) e#enia ) n acea direcie* La acea di#tan)! coordonate e de%ineau un cu$ cu atura de o -um)tate de an" umin)* Undeva n ace#t cu$ #e a% a % ota +)pu'ari or* 3ot n ace#t cu$! n a%ara cazu ui n care in#trumente e %unciona#er) aiurea! #e &)#eau acum Loui# (u 'i Marele lem. Undeva n #pate e2i#ta o mic) a& omerare de #te e! av,nd un diametru de vreo 'aptezeci de ani" umin)* 7paiu cuno#cut era %oarte mic 'i %oarte departe* N"avea nici un ro#t #) caute #in&ur % ota* Nici n"ar %i 'tiut dup) ce anume tre$uia #) #e uite* n con#ecin)! #e du#e #)" trezea#c) pe Ne##u#* A&)at cu dinii de aparate e pentru e2erciii! Ne##u# privea pe#te um)ru ui Loui#* < Am nevoie de c,teva #te e pentru orientare* 6entreaz)" te pe &i&antu ace a a $"verzui 'i activeaz) ana izoare e*** 6a$ina de pi ota- era #upraa& omerat)* Loui# era arcuit pe#te pupitru! prote-,ndu" cu corpu #)u mpotriva ovituri or ne& i-ente a e copite or +)pu'aru ui* < Ana iza #pectra )*** da* Acum #teaua du$ )! &a $en" a $a#tr)! n direcia orei dou)*** ;ata! m"am orientat* 7c/im$) direcia #pre RSH cu TQ* < 1e %apt! ce anume tre$uie #) caut! Ne##u#5 Un roi de % )c)ri de %uziune5 Voi uti izai! n#)! propu #oare reactiv" c/imice* < 9o o#e'te ana izoru * 6,nd o #) vezi! o #)"i dai #eama* +e ecranu aparatu ui #c ipeau #te e anonime* Loui# m)ri &ro#i#metru p,n) c,nd*** < 6inci puncte di#pu#e ntr"un penta&on re&u at* 6orect5 < Acea#ta e#te de#tinaia noa#tr)* < Bun* La#)"m) #) veri%ic di#tana*** La nai$a> 6eva nu e 63

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

n re&u )! Ne##u#* 7unt prea departe* +)pu'aru nu r)#pun#e* < Vreau #) #pun c) nu pot %i nave! c/iar dac) indicatoru de di#tan) nu %uncioneaz) corect! continu) Loui#* 9 ota voa#tr) ar tre$ui #) #e dep a#eze imediat #u$ imita vitezei uminii* Am putea o$#erva mi'carea*** 6inci #te e anonime ocup,nd co uri e unui penta&on re&u at* 7e a% au a o cincime de an" umin) di#tan) 'i totu'i erau vizi$i e cu oc/iu i$er* La #ca a curent) a aparatu ui! ar %i tre$uit #) ai$) dimen#iuni e unor p anete* +e ecran una #in&ur) avea o nuan) a $a#tr) mai pa id)! #emn c) era puin mai mic) dec,t ce e a te* 4 rozet) Cemp erer* 6e neo$i'nuit> 7e iau trei #au mai mu te ma#e* 7e di#pun ace#te ma#e n v,r%uri e unui po i&on re&u at 'i i #e imprim) viteze un&/iu are e&a e %a) de centru de ma#) a #i#temu ui* 9i&ura atin&e un ec/i i$ru #ta$i * 4r$ite e ma#e or pot %i circu are #au e iptice* 4 a t) ma#) poate ocupa centru po i&onu ui #au ace#ta poate %i )#at i$er* Nu conteaz)* 9i&ura e#te a %e de #ta$i ) ca 'i o perec/e de puncte troiene* +ro$ ema con#t) n %aptu c) e2i#t) nenum)rate po#i$i it)i n care o ma#) poate %i captat) de un punct troian Ddac) te &,nde'ti numai a a#teroizii din or$ita ui IupiterE! dar nu e2i#t) nici o metod) #imp ) prin care cinci ma#e #) #e di#pun) accidenta ntr"o rozet) Cemp erer* < E#te e2traordinar> murmur) Loui#* Unic> Nimeni n"a mai nt, nit p,n) acum o rozet) Cemp erer*** L)#) vor$e e #) i #e #tin&) pe $uze* Aco o! departe de #te e! ce anume putea i umina ace e o$iecte5 < 4/! nu! #) nu"mi #pui c) nu"i opera voa#tr)> iz$ucni e n ce e din urm)* Niciodat) n"o #) m) %aci #) cred a'a ceva> 6,t de idiot crezi c) #unt5 < 6e n"ai putea #) crezi5 < Btii %oarte $ine a ce m) re%er> < 6um dore'ti* Acea#ta e#te de#tinaia noa#tr)* 1ac) ne aduci n apropierea or! va %i trimi#) o navet) care #) %ac) -onciunea cu noi* Nava de nt, nire avea o carca#) tip trei! un ci indru cu capete e rotun-ite 'i mi- oc ap atizat! vop#it 'ocant n roz 'i ip#it de /u$ ouri* Nu e2i#tau ori%icii de evacuare a -eturi or de 64

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

propu #ie* Avea pro$a$i propu #ie nuc ear)! a#em)n)toare te/no o&iei %o o#ite de oameni! #au uti iza a tceva! mu t mai #o%i#ticat* 6on%orm,ndu"#e ordine or ui Ne##u#! Loui# permi#e navei #) %ac) manevre e de apropiere* Baz,ndu"#e doar pe propu #oare e #a e de %uziune! Marelui lem i"ar %i %o#t nece#are uni ntre&i pentru a"'i #incroniza viteza cu % ota +)pu'ari or* 6ea a t) nav) %)cu ucru ace#ta n mai puin de o or)! ap)r,nd itera mente dintr"o dat) n para e cu Marele lem, cu tu$u de acce# de-a ntinz,ndu"#e precum un 'arpe de #tic ) c)tre #a#u ace#tuia* 1e$arcarea avea #) con#tituie o pro$ em)* Nu e2i#ta #paiu #u%icient pentru a #coate din #taz) n ace a'i timp ntre&u ec/ipa-* Mai mu t! acea#ta ar %i %o#t u tima 'an#) a Czinu ui de a pre ua contro u navei* < Loui#! crezi c) #e va #upune ta#pu ui meu5 < Nu* Mai de&ra$) cred c) va ncerca nc) o dat) #) %ure nava* Am #)"i #pun eu ce"ar %i mai $ine #) %acem*** Izo ar) pupitru de comand) de propu #oare e de %uziune a e navei* Nu e2i#ta vreo de%eciune po#i$i ) pe nav) pe care Czinu #) n"o poat) remedia di#pun,nd de dramu de intuiie a oric)rui me'te'u&ar 'i de timpu nece#ar* 1ar dac) n"ar %i avut a di#poziie ace#t timp*** Loui# urm)ri pe +)pu'ar cum #e dep a#eaz) prin tu$u de e&)tur) dintre nave* Ne##u# c)ra cu e 'i co#tumu etan' a Inter ocutoru ui* Minea oc/ii a$ia mi-ii " era mare p)cat! deoarece aveau ocazia #) admire o per#pectiv) &randioa#)* < 7untem n impondera$i itate! #pu#e 3ee a c,nd %u #coa#) din cu'et)* Nu m) #imt prea $ine* Mai $ine m"ai &/ida! Loui#* 6e #e nt,mp )5 Am a-un#5 Loui# i d)du c,teva e2p icaii n timp ce o ndruma prin #a#* Ea p)rea c)" a#cu t)! dar $)r$atu pre#upu#e c) #e concentra mai mu t a#upra &o u ui din #tomac* L)#a impre#ia c) #e a% ) ntr"o #tare evident) de di#con%ort* < Va e2i#ta &ravitaie indu#) pe cea a t) nav)! o ini'ti e * ;/idai de Loui#! oc/ii ei remarcar) mica rozet)* Acea#ta #e putea di#tin&e acum cu oc/iu i$er " un penta&on %ormat din cinci #te e a $e* 9ata #e ntoar#e #pre e ! arunc,nd"i o privire ntre$)toare* Mi'carea %)cu #) i #e #c/im$e pre#iunea #,n&e ui n cana e e peri%erice 'i $)r$atu o o$#erv) cum 'i pierde ec/i i$ru 'i devine pa id)* 65

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

Rozeta ui Cemp erer era ceva. r)u provocat de impondera$i itate! a tceva* Loui# o v)zu cum d) napoi n %aa #te e or necuno#cute* n momentu n care de#c/i#e cea de"a doua cu'et)! +)m,nteanu preveni pe Czin? < 7) nu ncerci nimic> 7unt narmat* 9aa portoca ie a %e inei nu"'i #c/im$) e2pre#ia* < Am a-un#5 < 1a* Am deconectat propu #oare e* N"ai reu'i #) e reconectezi n timp uti * Ne a% )m n raza de aciune a unei perec/i puternice de a#ere cu ru$in* < 6rezi c) a' ncerca #) #cap %o o#indu"m) de /iperpropu #or5 Nu %ac a#emenea &re'e i> Ar tre$ui #) ne a% )m ntr"o #in&u aritate* < Vei avea un 'oc* Ne a% )m n interioru a cinci #in&u arit)i* < 6inci5 7erio#5 7unt #i&ur n#) c) ai minit n e&)tur) cu a#ere e! Loui#* 7)"i %ie ru'ine> ncet! Czinu 'i p)r)#i cu'eta! ar)t,nd #u%icient de ino%en#iv* Loui# urm)! av,nd pre&)tit) #a$ia"varia$i )* n #a#! Czinu #e opri! 'ocat a vederea penta&onu ui de #te e n e2pan#iune* Nu putea e2i#ta o prive i'te mai &rozav)* Ie'ind din /iperpropu #ie! Marele lem #e opri#e a o di#tan) de o -um)tate de or)" umin) de @% otaA +)pu'ari or " ceva mai puin dec,t di#tana medie dintre +)m,nt 'i Iupiter* 1ar @% otaA #e mi'ca cu o vitez) incredi$i )! venind imediat n urma uminii radiate de ea n#)'i! a#t%e nc,t umina care a-un&ea a $ordu navei #o#ea de mu t mai departe* Atunci c,nd Marele lem #e opri#e! rozeta era prea mic) pentru a %i o$#ervat) cu oc/iu i$er* 1eveni#e aproape vizi$i ) n momentu n care 3ee a p)r)#i#e #a#u * Acum era incredi$i de mare 'i cre'tea n continuare cu o vitez) enorm)* 6inci puncte de un a $a#tru pa di#pu#e ntr"un penta&on! mpr)'tiate pe tot ceru ! cre#c,nd! cre#c,nd*** +entru o c ip)! n -uru Marelui lem #e &)#ir) cinci p anete* Apoi e e di#p)rur) " nu #e mic'orar)! ci di#p)rur) pur 'i #imp u! viteza or de dep a#are reduc,ndu" e practic a invizi$i itate* Iar Inter ocutoru #e a% a n po#e#ia armei* < +e oc/ii ui 9ina& e! e2p od) Loui#! c/iar n"ai nici un pic de curiozitate n tine5 66

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< Am n mine de#tu ) curiozitate! dar m,ndria e#te mu t mai mare! i rep ic) Czinu * Retract) ama armei 'i i"o nm,na ui Loui#? <*** 4 ameninare e#te ntotdeauna o provocare* Mer&em5 Naveta +)pu'ari or nu avea pi ot* 1inco o de #a#! e2i#ta o #in&ur) ca$in)* +atru cu'ete! dotate n %uncie de natura pre#upu'i or or ocupani! erau di#pu#e una n %aa ce ei a te 'i n -uru unui di#tri$uitor de a imente* Nu e2i#tau /u$ ouri* 7pre u'urarea ui Loui#! e2i#ta &ravitaie indu#)* Nu c/iar identic) ce ei de pe +)m,nt! a %e cum nici atmo#%era nu era cea tere#tr)* +re#iunea era un pic prea ridicat)* 7e #imeau miro#uri " nu nep )cute! dar ciudate* Miro#ea a ozon! a /idrocar$uri! a +)pu'ar*** a zeci de +)pu'ari***! pe#te ace#tea #uprapun,ndu"#e a te mire#me pe care Loui# nici nu #e a'tepta #) e identi%ice vreodat)* Nu e2i#tau muc/ii #au co uri* 0iduri e #e uneau cu tavanu #au cu podeaua prin cur$uri* n umea +)pu'ari or! pro$a$i c) nu e2i#ta nimic dur #au a#cuit! nimic care #) poat) z&,ria #au t)ia* Ne##u# #e to )ni ne& i-ent n cu'eta #a* Ar)ta ridico 'i indecent de comod* < N"a vrut #) ne #pun) nimic! r,#e 3ee a* < Binene e# c) nu! r)#pun#e +)pu'aru * Ar %i tre$uit #"o iau de a cap)t! #pecia pentru voi doi* 9)r) ndoia ) c) v"ai ntre$at*** < Lumi z$ur)toare> ntrerup#e Czinu * < Bi rozete Cemp erer! comp et) Loui#* Un zumzet a$ia percepti$i i in%orm) c) nava #e pu#e#e n mi'care* Loui# 'i Czinu 'i #tivuir) $a&a-e e 'i #e tr,ntir) 'i ei n cu'ete e or* 3ee a i ntin#e $)r$atu ui un $o conin,nd o $)utur) ro'ie din #ucuri de %ructe* < 6,t timp mai avem a di#poziie5 ntre$) e pe +)pu'ar* < 4 or) p,n) a aterizare* Aco o vei primi u time e in%ormaii n e&)tur) cu de#tinaia noa#tr)* < Ar tre$ui #) ne a-un&)* Acum e2p ic)"ne* 1e ce umi z$ur)toare5 Nu pare prea #i&ur #) arunci n #paiu! cu o a#emenea deta'are! umi ocuite* < 1ar te n'e i! Loui#! r)#pun#e +)pu'aru ! c,t #e poate de #erio#* 7unt mu t mai #i&ure dec,t nava n care ne a% )m! de e2emp u! iar acea#t) nav)! a r,ndu ei! e#te mu t mai #i&ur) 67

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

dec,t oricare a ta con#truit) de oameni* Avem e2perien) n mutarea p anete or* < E2perien)5 6um a'a5 < 6a #) v) e2p ic a#ta! ar tre$ui #) v) vor$e#c de#pre c) dura rezidua )*** 'i de#pre contro u popu aiei* 7per c) nu vei %i #t,n-enii #au o%en#ai* 3oi %)cur) &e#turi de ne&are* Loui# avu $unu #im #) nu z,m$ea#c). 3ee a! n #c/im$! iz$ucni n /o/ote de r,#* < 7e cuvine #) 'tii c) pro$ ema contro u ui popu aiei e#te %oarte &reu de rezo vat a noi! ncepu Ne##u# #)"i )murea#c)* E2i#t) doar dou) metode prin care un mem$ru a #peciei me e poate %i mpiedicat #) devin) p)rinte* Una con#t) ntr"o operaie c/irur&ica ) ma-or)* 6ea a t) imp ic) a$#tinena tota )! re%uzu de a participa a ntruniri e #e2ua e* 3ee a %u 'ocat)? < 1ar a'a ceva e &roaznic> < E#te un /andicap* V) ro& #) nu m) ne e&ei &re'it* 4peraia c/irur&ica ) nu e#te un #u$#titut pentru a$#tinen)! ea nt)re'te a$#tinena* n ziua de azi! o a#emenea operaie e#te rever#i$i )! #pre deo#e$ire de trecut* +uini reprezentani ai #peciei me e #"ar #upune de $un)voie unei a#emenea intervenii* Loui# 'uier) ncet? < A'a cred 'i eu* +rin urmare! a voi contro u cre'terii popu aiei depinde de puterea voinei5 < 1a* A$#tinena are e%ecte #ecundare nep )cute! a %e ca a ma-oritatea ce or a te #pecii* n urm) cu o -um)tate de mi ion de ani! eram n num)r de cinci #ute de mi iarde! n #i#tem de numeraie uman* n #i#tem Czinti*** < 7unt #u%icient de $un a matematic)! i"o retez) Czinu * Nu v)d n#) ce e&)tur) au ace#te pro$ eme cu natura neo$i'nuit) a % otei voa#tre* < E2i#t) o e&)tur)! Inter ocutoru e> 6inci #ute de mi iarde de %iine civi izate produc o mare cantitate de c) dur) prin $ioprodu#e e civi izaiei or* < Avei o civi izaie c/iar at,t de vec/e5 < Binene e#* 6e cu tur) $ar$ar) ar %i putut #uporta un a#emenea num)r de indivizi5 Eram de mu t) vreme n criz) de terenuri a&rico e 'i %u#e#er)m nevoii #) terra%orm)m n ace#t #cop dou) p anete a e #i#temu ui no#tru #o ar* +entru a#ta a %o#t nevoie #) e mut)m mai aproape de #oare* 68

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

ne e&i5 < +rima voa#tr) e2perien) n mutarea p anete or* Ai %o o#it! %)r) ndoia )! nave automate* < Evident*** 1up) ace#t epi#od! /rana n"a mai reprezentat o pro$ em)* Iar #paiu de ocuit nu con#titui#e niciodat) o pro$ em)* 6/iar n acea perioad) con#truiam pe vertica ) 'i a&ream compania ce or a i* < In#tinct de turm)! pot #) pariez* 1e a#ta miroa#e nava a#ta ca o turm) de +)pu'ari5 < 1a! Loui#* E#te ini'titor pentru noi #) miro#im prezena a tor %iine a#em)n)toare nou)* 7in&ura noa#tr) pro$ em)! n epoca de care v) vor$e#c! r)m)#e#e c) dura* < 6) dura5 < 6) dura e#te un produ# rezidua a civi izaiei* < Nu ne e&! #e p ,n#e Czinu * 6um a ori&ine %u#e#e ocuitor a 'e#uri or! Loui# ne e#e#e per%ect. ca atare! nu mai coment)* +)m,ntu era mu t mai a& omerat dec,t p aneta Czini or* < Un e2emp u* Vrei #) aprinzi o umin) noaptea! nu"i a'a! Inter ocutoru e5 9)r) o #ur#) de umin)! e'ti nevoit #) dormi! %ie c) ai! %ie c) nu ai a te ucruri de %)cut* < E ementar* < 7) pre#upunem c) #ur#a ta de umin) e#te per%ect)! adic) emite radiaii e2c u#iv n #pectru vizi$i Czini or* 6/iar 'i a'a! umina care nu #cap) pe %erea#tr) va %i a$#or$it) de 0iduri 'i mo$i )* 7e va tran#%orma n c) dur)* Iat) un a t e2emp u? +)m,ntu produce n mod natura prea puin) ap) pota$i ) pentru popu aia #a de opt#prezece mi iarde* Apa #)rat) tre$uie de#a inizat)* Ace#t ucru produce c) dur)* 1ar umea noa#tr)! %iind at,t de a& omerat)! ar muri ntr"o #in&ur) zi %)r) uzine e de di#ti are a apei* Un a trei ea e2emp u? 3ran#portu imp ic) modi%ic)ri de vitez) 'i produce ntotdeauna c) dur)* Nave e #paia e nc)rcate cu /ran) de pe p anete e a&rico e de&a-) c) dur) a reintrarea n atmo#%er)! iar c) dura emi#) a deco are e#te 'i mai mare* < 1ar #i#teme e de r)cire*** < 6e e mai mu te dintre e e nu %ac dec,t #"o tran#%ere dintr"un oc n a tu ! produc,nd 'i mai mu t) c) dur) prin ucru mecanic* < Mda*** ncep #) ne e&! m,r,i %e ina* 6u c,t #unt mai mu i +)pu'ari! cu at,t produc mai mu t) c) dur)* 69

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< +ricepi atunci de ce c) dura de&a-at) de civi izaia noa#tr) era pe punctu de a ne %ace umea ne ocui$i )5 @7mo&A! 'i zi#e Loui# n #inea ui* @Motoare cu ardere intern)* Bom$e cu %i#iune 'i rac/ete cu %i#iune detonate n atmo#%er)* 1e'euri indu#tria e n acuri 'i oceane* Uneori a-un&em #) ne nec)m n de'euri e noa#tre* 9)r) 6on#i iu de Admini#trare a Nata it)ii! ar %i a-un# oare +)m,ntu #) %ie necat n propria #a c) dur)5A < Incredi$i > c )mp)ni Czinu * 1e ce n"ai p ecat5 < 6ine ar %i ri#cat #) pornea#c) n #paiu necuno#cut! n%runt,nd nenum)rate perico e5 1oar unii ca mine* 7) %i ncredinat unor ne$uni #arcina %ond)rii unor umi noi5 < 7) %i trimi# nave cu em$rioni con&e ai! iar nave e #) %i %o#t de#ervite de ec/ipa-e de ne$uni* < 1i#cuii e de#pre #e2 m) deran-eaz)* 1e'i $io o&ia noa#tr) nu e#te adaptat) unor a#emenea metode! %)r) ndoia ) c) am %i putut pune a punct ceva a#em)n)tor*** dar a ce $un5 +opu aia noa#tr) ar %i r)ma# aceea'i! iar p aneta ar %i continuat #)"'i dea du/u n propria c) dur) rezidua )* 9)r) vreo e&)tur) aparent)! 3ee a interveni? < A' %i vrut #) pot privi a%ar)* +)pu'aru %u uimit? < E'ti #i&ur)5 Nu i"e team) de vid5 < La $ordu unei nave %)cute de voi5 < 6/iar 'i a'a*** 4ricum! privitu a%ar) nu poate m)ri perico u * n re&u )> Ne##u# ro#ti c,teva cuvinte muzica e n propria im$) 'i pereii navei di#p)rur)* +uteau #) #e vad) unii pe a ii! puteau vedea ce e patru cu'ete #pri-inindu"#e pe nimic! precum 'i di#tri$uitoru de a imente din mi- ocu or* n re#t! e2i#ta doar #paiu ne&ru* Numai p)ru ne&ru a 3ee ei #e pro%i a pe %unda u a c)tuit din ce e cinci p anete! ce #e vedeau acum n toat) #p endoarea or* 3oate aveau aceea'i m)rime! poate de dou) ori diametru un&/iu ar a Lunii p ine v)zute de pe +)m,nt* mpreun) %ormau o penta&ram)* +atru dintre p anete erau ncon-urate de 'iruri de mici umini #c ipitoare! #ori arti%icia i care e o%ereau umina or a $"&) $uie* Ace#tea erau identice ca uminozitate 'i %orm)? #%ere a $a#tre nceo'ate! cu contururi e continente or invizi$i e de a acea di#tan)* 1ar a cincea*** 70

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

A cincea p anet) nu avea umini or$ita e* 7tr) ucea prin propria #a umin)! n pete ce reprezentau continente* ntre pete e2i#tau zone ntunecate! a %e de ne&re ca 'i #paiu ncon-ur)tor 'i a %e de p ine de #te e! p,r,nd a ncon-ura continente e de umin)* < N"am v)zut niciodat) ceva at,t de %rumo#> zi#e 3ee a cu un tremur n voce! iar Loui#! de'i nt, ni#e mu te minun)ii n c) )torii e #a e! %u nc inat #)"i dea dreptate* < Incredi$i > repet) Inter ocutoru * Aproape c) nu ndr)zne#c #)"mi cred oc/i or* V"ai uat p anete e cu voi* < +)pu'arii nu au ncredere n nave e #paia e! remarc) a$#ent Loui#* ;,ndu c) ar %i putut rata un a#emenea eveniment i d)dea %iori. pre#upunerea c) +)pu'arii ar %i putut a e&e pe a tcineva n ocu #)u n&rozea* Ar %i putut muri %)r) #) vad) acea rozet)*** < 1ar cum5 < Am mai e2p icat! r)#pun#e Ne##u#! c) civi izaia noa#tr) murea necat) n propria #a c) dur)* 6onver#ia tota ) a ener&iei ne #c)pa#e de re#tu ce or a te de'euri a e civi izaiei* N"am avut a t) #o uie dec,t #) ne mut)m p aneta departe de poziia #a iniia )* < N"a %o#t pericu o#5 < 9oarte> n ace an ne"am con%runtat cu mu t) ne$unie! de aceea e e#te renumit n c)ri e noa#tre de i#torie* 1ar cump)ra#er)m un propu #or neineria de a 4ut#ideri! pentru care mai p )tim rate 'i azi* Am mutat dou) p anete a&rico e! am mai e2er#at 'i cu a te umi inuti iza$i e din #i#temu no#tru* n %ina ! am reu'it* Ne"am mutat p aneta* n mi eniu urm)tor! popu aia a atin# ci%ra de o mie de mi iarde* Lip#a uminii #o are natura e ne"a o$ i&at #) ne i umin)m #tr)zi e ora'e or 'i pe timpu zi ei! produc,nd a#t%e 'i mai mu t) c) dur)* 7oare e no#tru a nceput apoi #) #e comporte ciudat* n %ina ! am a-un# a conc uzia c) un #oare reprezenta mai de&ra$) o $e ea dec,t un avanta-* Ne"am mutat p anete e a o zecime de an" umin)! menin,nd #teaua centra ) mai mu t pe po#t de ancor)* Aveam n#) nevoie de p anete e a&rico e 'i ar %i %o#t pericu o# #) e )#)m #) /oin)rea#c) i$ere prin #paiu* A tminteri! am %i putut renuna comp et a #oare* < Va #) zic) a'a #tau ucruri e! remarc) Loui# (u* 1in cauza a#ta nimeni n"a &)#it vreodat) p aneta +)pu'ari or*** 71

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< E#te o parte a r)#pun#u ui* < Noi am cercetat %iecare #oare &a $en pitic din Univer#u cuno#cut 'i un mare num)r de a te #te e din a%ara #a*** 7tai puin! Ne##u#> 6ineva ar %i putut &)#i p anete e"%erme* ntr"o con%i&uraie de rozet) Cemp erer*** < Loui#! voi ai cercetat #te e e nepotrivite* < 6e vrei #) #pui5 1oar provenii dintr"un #i#tem cu #oare &a $en> < Am evo uat #u$ un #oare &a $en a#em)n)tor ui +roc:on* +oate c) 'tii c) pe#te vreo -um)tate de mi ion de ani +roc:on #e va tran#%orma ntr"un &i&ant ro'u* < +e m,na &rea a ui 9ina& e> Adic) #oare e vo#tru #"a tran#%ormat ntr"un &i&ant ro'u5 < E2act* La #curt timp dup) ce am terminat mutarea p anete or! #oare e no#tru 'i"a nceput proce#u de e2pan#iune* +e vremea aceea! #tr)mo'ii vo'tri nc) mai %o o#eau un %emur de anti op) c) #) #par&) ea#ta cuiva* Atunci c,nd ai nceput #) v) ntre$ai unde anume #e a% ) umea noa#tr)! ai nceput #) cercetai or$ite e nepotrivite din -uru unor #te e nepotrivite*** Apoi! noi am mai adu# 'i a te p anete convena$i e din #i#teme e #o are nvecinate! m)rind a#t%e num)ru p anete or a&rico e a patru 'i poziion,ndu" e ntr"o rozet) Cemp erer* A %o#t nece#ar #) e mut)m din nou pe toate atunci c,nd #oare e a nceput #) #e e2tind)! 'i #) e dot)m cu #ur#e de u travio ete! pentru a compen#a radiaii e natura e redu#e* 1up) cum vedei! am e2er#at nde un& dep a#atu p anete or> n tot ace#t timp! n #pate e 3ee ei! rozeta %ormat) din ce e cinci p anete #e m)ri#e con#idera$i * Acum! umea +)pu'ari or #tr) ucea #u$ picioare e or! urc,nd! continu,nd #) #e na e! tinz,nd #)"i n&/it)* 7te e e mpr)'tiate n m)ri e ne&re #e m)rir) 'i e e p,n) ce devenir) mici in#u e* 6ontinente e ardeau ca ni'te #ori* 6u mu t) vreme n urm)! Loui# #e opri#e pe mar&inea %a ezei Munte ui Loo8itt/at* 6e mai mare % uviu din Univer# #e #%,r'e'te aco o prin cea mai na t) ca#cad) din #paiu cuno#cut* 4c/ii ui Loui# urm)ri#er) c)derea apei n -o#! p,n) aco o unde priviri e nt, neau pra%u ridicat n ne#%,r'it* A $u ip#it de %orm) a vidu ui pu#e#e #t)p,nire pe raiunea #a 'i Loui# (u! /ipnotizat! -ura#e #) tr)ia#c) ve'nic* 6um a t%e ar %i putut cineva #) vad) tot ce era de v)zut pe umea a#ta5 72

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

Acum 'i rea%irma acea#t) decizie* Iar umea +)pu'ari or cre'tea #pre e *** < 7) %iu $ e#temat> #e auzi vocea Inter ocutoru ui* 6oada #a roz! ip#it) de $ an)! $iciuia a&itat) n toate p)ri e! de'i pe %aa #a p)roa#) 'i n voce nu #e putea &/ici nici o urm) de emoie* < Lip#a voa#tr) de cura-! Ne##u#! a meritat di#preu no#tru! dar acea#t) atitudine! perpetuat)! ne"a or$it* 7untei cu adev)rat pericu o'i> 1ac) v"ai %i temut ndea-un# de noi! ne"ai %i e2terminat* +uterea voa#tr) e#te teri$i )* N"am %i putut #) v) oprim> < 6u #i&uran) c) un Czin nu #"ar teme de un ier$ivor> Ne##u# nu vor$i#e n $at-ocur)! dar Inter ocutoru reacion) cu %urie? < 6are %iin) raiona ) nu #"ar teme de o a#t%e de %or)5 < M) %aci #) #u%)r* 9rica e#te #or) cu ura* 3e"ai a'tepta ca un Czin #) atace ceva de care #e teme5 6onver#aia devenea pericu oa#)* A% ,ndu"#e a #ute de ani" umin) dep)rtare de ca#)! n puterea +)pu'ari or! erau cu toii mai mu t #au mai puin a c/eremu ace#tora* 1ac) #tranii e %)pturi ar %i a-un# a conc uzia c) aveau un motiv #) #e team) de ei*** 7u$iectu tre$uia #c/im$at imediat> Loui# tocmai de#c/i#e#e &ura! c,nd #e auzi vocea %etei? < =ei! v) tot aud pomenind de rozeta Cemp erer* 6e"i a#ta5 Bi n timp ce cei a i doi #e &r)$eau #)"i r)#pund)! $)r$atu #e pomeni ntre$,ndu"#e de ce o con#idera#e p,n) acum pe 3ee a ip#it) de a#cuimea mintii*

73

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

CAPITOLUL $ Pan%lica &in po ul &e Cr'ciun

< Am %o#t un cara&/io#> zi#e Loui# (u* Btiu acum unde #e a% ) p aneta +)pu'ari or* 7uper$! Ne##u#! i"ai inut promi#iunea> < 3e"am prevenit c) in%ormaia i #e va p)rea mai de&ra$) #urprinz)toare dec,t uti )* < 4 & um) $un)> remarc) ' Czinu * Avei un #im a umoru ui care m) #urprinde! Ne##u#* < Noi nu & umim! r)#pun#e +)pu'aru * 7pecia mea n"are #imu umoru ui* < 6iudat> A' %i zi# c) umoru e#te un atri$ut a inte i&enei* < Nu* Umoru e#te a#ociat ntotdeauna unui $ oca- a mecani#me or de ap)rare* < Bi totu'i*** < Inter ocutoru e! nici o %iin) raiona ) nu"'i $ oc/eaz) vreodat) mecani#me e de ap)rare> +e m)#ur) ce nava co$ora tot mai mu t! #ur#e e de umin) deveneau tot mai preci#e? panouri uminoa#e de"a un&u #tr)zi or! %ere#tre a e c )diri or! #ur#e de umin) n parcuri* La o u tim) privire! Loui# avu impre#ia c) di#tin&e c )diri zve te precum ame e unor pumna e! na te de mii de metri* Apoi ora'u i n&/ii 'i #e trezir) a #o * Ateriza#er) ntr"un parc p in de p ante ciudate! $o&at co orate* Nimeni nu #e mi'c)* +)pu'arii ocupau ocu a doi ea n topu ce or mai ino%en#ive %iine* Nu erau pericu o'i. erau c/iar cara&/io'i* 1ar! dintr"o dat)! Ne##u# deveni#e un mem$ru a #peciei #a e! o #pecie mai avan#at) dec,t ar %i ndr)znit vreodat) #) vi#eze omu * +)pu'aru ne$un #t)tea ca m 'i demn! cu &,turi e 74

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

arcuite! pentru a o$#erva mpre-urimi e* Nu mai era nimic cara&/io# a Ne##u#* Ra#a ui putea muta p anete e din oc! c,te cinci odat)* n con#ecin)! c/icotitu 3ee ei #un) indecent* < 3ocmai mi"a trecut prin cap! e2p ic) ea! c) #in&uru mi- oc prin care #e poate mpiedica apariia unui num)r prea mare de micui +)pu'ari e#te #) e interzici cu de#)v,r'ire ce or maturi orice activitate #e2ua )* 6orect! Ne##u#5 < 6orect* Ea c/icoti din nou? < Nu"i de mirare c) n"avei nici un pic de #im a umoru ui> +rin#er) #) #tr)$at) un parc care ar)ta prea re&u at! prea #imetric! prea $ine n&ri-it! urm,nd o #ur#) de umin) a $a#tr) care p utea n %ata or* Aeru era #aturat de izu #peci%ic de +)pu'ar! ame#tec de mirodenii 'i c/imica e* Miro#u era pretutindeni* 9u#e#e puternic 'i arti%icia n ca$ina navetei 'i nu #e diminua#e de oc n momentu de#c/iderii #a#u ui* 4 mie de mi iarde de +)pu'ari 'i pu#e#er) amprenta pentru eternitate pe aeru ace#tei umi* Ne##u# dan#a " mici e #a e copite p)reau c) a$ia atin& #upra%aa dur) a a eii* Czinu a uneca n #ti u #)u %e in propriu! cu coada portoca ie e&)n,ndu"#e ritmic nainte 'i napoi* 0&omotu produ# de naintarea +)pu'aru ui era un #tep n ritm de trei p)trimi* 1in direcia Czinu ui nu #e auzea nici un #unet* Mer#u 3ee ei era a %e de ini'tit* ntotdeauna! %ata p)rea mpiedicat)! dar era o impre#ie %a #)* Niciodat) nu #e mpiedica! niciodat) nu ovea nimic* Loui# era ce mai puin &raio# dintre toi* Bi de ce ar %i %o#t a t%e 5 Nu era dec,t o maimu) mutant) pe care evo uia n"o adapta#e niciodat) n tota itate a mer#u pe o #upra%a) p an)* 3imp de mi ioane de ani! #tr)mo'ii #)i 'i %o o#i#er) pentru dep a#are toate ce e patru mem$re 'i #e c))ra#er) n copaci! aco o unde putu#er) %ace ace#t ucru* + ei#tocenu pu#e#e cap)t ace#tei #ituaii! prin mi ioane e #a e de ani de #ecet)* 1i#p)r,nd p)duri e! #tr)mo'ii ui Loui# (u r)m)#e#er) %)r) ad)po#t! n#etai 'i n%ometai* Neav,nd ncotro! #e apuca#er) #) m)n,nce carne* Re#pective e %iine ncepu#er) #) #e de#curce ceva mai $ine a$ia dup) ce 75

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

nv)a#er) #) %o o#ea#c) ti$ia unei anti ope! a c)rei articu aie 'i )#a#e apoi amprenta pe mu te cranii %o#i e* Acum! urcai pe ni'te picioare ce mai p)#trau ve#ti&ii e de&ete or! Loui# (u 'i 3ee a BroKn mer&eau a )turi de cei doi #tr)ini* 7tr)ini5 3oi erau #tr)ini pe acea#t) ume! c/iar 'i Ne##u# ce ne$un 'i e2i at! +)pu'aru cu coama maronie 'i nen&ri-it) 'i cu capete e n ve'nic) a&itaie* Nici Czinu nu #e #imea n ar&u #)u* 4c/ii #)i! ncon-urai de marca-e ntunecate! #cormoneau ve&etaia necuno#cut)! n c)utare de epi venino'i #au co i a#cuii* +ro$a$i proceda a#t%e din in#tinct* +)pu'arii n"ar %i permi# e2i#tena unor vieuitoare pericu oa#e n parcuri e or* n ce e din urm) a-un#er) n %aa unui dom care #c ipea ca o per ) uria')! #emin&ropat)* Lumina a $a#tr) #e rup#e n dou)* < Aici v) p)r)#e#c! &emu Ne##u#! 'i Loui# o$#erv) c,t de n&rozit era ace#ta* 3re$uie #) di#cut cu 6ei"6are"6onduc* 6ontinu) #) vor$ea#c) pe un ton &r)$it 'i con#pirativ? Inter ocutoru e! #pune"mi repede? n cazu n care nu m"a' ntoarce! m"ai c)uta ca #) m) ucizi din cauza in#u tei pe care i"am azv,r it"o n re#taurantu ui Cru'en8o5 < E2i#t) vreun ri#c #) nu te mai ntorci5 < ntr"o oarecare m)#ur)! da* 6ei"6are"6onduc #"ar putea #) nu %ie nc,ntai de ceea ce vor auzi* 3e mai ntre$ o dat)! ai veni dup) mine5 < Aici! pe o p anet) #tr)in)! printre %iine cu o a#emenea nenc/ipuit) putere 'i care mani%e#t) at,t de puin) ncredere n intenii e pa'nice a e unui Czin5 'i $a an#) o dat) coada cu em%az) 'i nc/eie? *** Nu* 1ar nici n"a' mai continua e2pediia* < A#ta mi e#te #u%icient! #pu#e Ne##u# 'i #e ndep)rt) tremur,nd vizi$i ! precedat de &/idu de umin)* < 1e ce o %i #periat5 ntre$) 3ee a* A %)cut doar tot ce i"au cerut* 1e ce #"ar #up)ra pe e 5 < 6red c) pune ceva a ca e! i r)#pun#e Loui#* 6eva dia$o ic* Nu 'tiu n#) ce anume*** Lumina a $a#tr) #e mi'c) mai departe* 6ei a i o urmar) p)trunz,nd n emi#%era uminoa#)*** 1omu deveni#e acum invizi$i * A'ezai n ni'te cu'ete di#pu#e n triun&/i! cei doi oameni 'i Czinu #tudiau ve&etaia de a%ar) cu a#pect de -un& )! o$#erv,nd apropierea unui 76

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

+)pu'ar deo#e$it* 4ri domu n#u'i era tran#parent din interior! ori parcu era o proiecie* Aeru miro#ea a zeci de +)pu'ari* 6e de a%ar) 'i croi drum printr"o u tim) perdea de p ante a&))toare purpurii* DLoui# ncerc) #)"'i amintea#c) n care moment anume ncepu#e #) #e &,ndea#c) a Ne##u# ca a un @e A! 'i nu ca a un anima ciudat* Czinu ! un e2tratere#tru %ami iar! %u#e#e un @e A de a nceputE* +)pu'aru #e opri aproape de imita pre#upu#u ui dom* 6oama #a era ar&intie 'i nu maronie! ca a ui Ne##u#! %iind coa%at) cu &ri-) n ine e comp icate* 3otu'i! vocea #a avea ace a'i ton de contra to ca a ui Ne##u#* < Vreau #)"mi cer #cuze pentru c) nu am putut #) v) nt,mpin* mi putei #pune 6/iron* n#emna c) 'i e era o proiecie* Loui# 'i 3ee a murmurar) %ormu e e uzua e de po itee* Inter ocutoru 'i dez&o i dinii* < 6e c)ruia i #punei Ne##u# 'tie de-a tot ce vei a% a voi acum* +rezena #a a %o#t rec amat) n a t) parte* 4ricum! ne" a comunicat reacii e voa#tre a a% area capacit)i or noa#tre te/nice* Loui# apro$) din cap* +)pu'aru continu)? < Ace#t ucru ne"ar putea %i de %o o#* Vei ne e&e mai $ine c,nd vei a% a reacii e noa#tre n %aa unei rea iz)ri te/nice 'i mai am$iioa#e* Ium)tate din dom deveni ntunecat)* 1in p)cate! era -um)tatea opu#) ima&inii +)pu'aru ui* Loui# di$ui o comand) pentru rotirea cu'etei! dar i trecu prin minte c) ar %i %o#t mai potrivit #) di#pun) de dou) capete cu mare &rad de i$ertate n mi'care 'i oc/i comanda$i i independent! pentru a putea urm)ri #imu tan am$e e -um)t)i a e domu ui* +artea ntunecat) reprezenta #paiu n#te at! -uc,nd ro de %unda pentru un mic di#c #tr) ucitor* Un di#c compu# din ine e* Era o m)rire a /o o&ramei din $uzunaru ui* 7ur#a de umin) era minu#cu ) 'i or$itor de a $)! %oarte a#em)n)toare 7oare ui v)zut din apropierea ui Iupiter* Ine u avea un diametru uria'! ntinz,ndu"#e pe -um)tate din partea ntunecat) a domu ui! dar n&u#t! nu cu mu t mai at dec,t &ro#imea a2ei de umin) din centru #)u* +artea din %a) era nea&r) 'i de imitat) de muc/ii nete! a'a cum #e putea o$#erva aco o unde #e #uprapunea pe#te #ur#a de umin)* 77

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

+artea ndep)rtat) ar)ta ca o $ucat) de pan& ic) vop#it) n a $a#tru de#c/i#! pro%i at) pe %unda u ne&ru a #paiu ui* 1e'i Loui# #e o$i'nui#e cu miraco e e! nu #e $ aza#e ntr" at,t nc,t #) nu #e apuce de pre#upuneri idioate* Remarc)? < Arat) ca o #tea cu un ine n -uru ei* 6e e#te! de %apt5 R)#pun#u ui 6/iron %u ce previzi$i ? < E#te o #tea cu un ine n -uru ei* Un ine din materie #o id)* Un o$iect de ori&ine arti%icia )* 3ee a BroKn 'i iz$i pa me e una de a ta 'i ncepu #) c/icotea#c)* A$ia dup) c,teva momente iz$uti #)"'i compun) o atitudine %oarte #o emn)! dar oc/ii continuau #)"i #tr) ucea#c)* Loui# o ne e&ea per%ect* 7e #imea atin# 'i e de aceea'i #enzaie de %ericire* 7oare e cu ine era noua or -uc)rie! un ucru nou ntr"un univer# imprevizi$i * D7e caut) o pan& ic)! din ce e cu care #e ea&) pac/ete e de 6r)ciun* 7e pune o um,nare aprin#) pe podea* E nevoie de cinci#prezece metri de pan& ic). #e %ormeaz) un cerc! cu um,narea n mi- oc! a'ez,ndu"#e pan& ica pe muc/ie! n ec/i i$ru! a#t%e nc,t partea interioar) #) %ie uminat)*E 6oada Czinu ui #e $a an#a continuu! nainte 'i napoi* La urma urmei! n centru #e a% a nu o um,nare! ci un adev)rat #oare> < +ro$a$i c) p,n) acum ai a% at c) noi ne dep a#)m #pre nord! para e cu a2a de rotaie a &a a2iei! de aproape dou) #ute patru ani p)m,nteni* n ani Czinti*** < 1ou) 'ute 'apte#prezece* < E2act* n tot ace#t timp! e#te %ire#c #) %i cercetat #paiu din %aa noa#tr)! pentru a detecta eventua e e perico e* Btiam c) #teaua E6"UTVQ avea un ine %ormat dintr"o $and) neo$i'nuit de n&u#t) de materie den#)* Am pre#upu# c) materia n cauz) e#te %ormat) din pra% inter#te ar #au a#teroizi* 6u toate ace#tea! a#pectu #)u era neo$i'nuit de re&u at* n urm) cu apro2imativ nou)zeci de ani! % ota noa#tr) de p anete a a-un# ntr"o poziie din care aveam o per#pectiv) neo$i'nuit)? ine u reu'ea #) acopere ntrea&a p anet)* A#t%e ! am de#coperit c) ine u avea muc/ii e2trem de drepte* Inve#ti&aii e u terioare au re evat %aptu c) ace#ta nu era con#tituit nici din &aze! nici din pra%! nici c/iar din a#teroizi! ci dintr"o $and) #o id) de materia e2trem de rezi#tent a ntindere* Evident c) am %o#t n&rozii* < 6um i"ai dedu# rezi#tena a ntindere5 ntre$) Czinu * 78

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< Ana ize e #pectra e 'i deviaii e de %recven) ne"au dat o ima&ine a viteze or re ative de rotaie* n mod cert! e #e rote'te n -uru #te ei cu aproape o mie dou) #ute patruzeci de 8i ometri pe #ecund)* ;,ndii"v) a rezi#tena a ntindere nece#ar) pentru a mpiedica deza&re&area #tructurii a a#emenea #o icit)ri> < ;ravitaie! remarc) Loui#* < Aparent! da* < 7imu are de &ravitaie* +uin mai mic) dec,t pe +)m,nt* +e#emne c) ocuie'te cineva aco o! pe #upra%aa interioar)*** Loui# nu"'i termin) %raza! iz$it a$ia acum de #emni%icaia ace or cuvinte! 'i ncepu #) #imt) %iori reci pe 'ira #pin)rii* L,n&) e ! auzea cum coada Czinu ui taie aeru cu un 'uier nervo#* Nu era prima dat) c,nd omu 'i nt, nea #uperiorii* +,n) acum avu#e#e noroc*** B)r$atu #e ridic) $ru#c 'i #e apropie de perete e domu ui* E%ectu nu %u ce #contat! ine u 'i #teaua ndep)rt,ndu"#e n aceea'i m)#ur) de e . n ce e din urm)! e %u oprit de o #upra%a) moa e* 1ar o$#erva#e ceva nou* Ine u era #ectorizat* E2i#tau zone rectan&u are de um$r) care a ternau cu zone e de a $a#tru* < Nu"i po#i$i #) avem o ima&ine mai $un)5 < +utem #"o m)rim! rep ic) vocea de contra to* 7teaua de tip ;Q #) t) nainte 'i #pre dreapta! a'a nc,t Loui# a-un#e acum #) privea#c) #upra%aa interioar) a ine u ui* 1eoarece ima&inea era nceo'at)! putea doar pre#upune c) zone e #tr) ucitoare 'i mai a $e puteau %i nori! c) re&iuni e cu o nuan) mai nc/i#) de a $a#tru reprezentau m)ri e! iar ce e a te " continente e* 0one e um$rite erau per%ect vizi$i e* Ine u p)rea mp)rit n dreptun&/iuri? o zon) un&)! co orat) n a $a#tru de#c/i# #tr) ucitor! urmat) de o dun&) mic) de a $a#tru nc/i#! urmat) de a t) dun&) de a $a#tru de#c/i#*** +uncte 'i inii* < E2i#t) ceva care provoac) puncte e a#tea! coment) e * 6eva de pe or$it)5 < E2act* 1ou)zeci de corpuri rectan&u are or$iteaz) ntr"o rozet) Cemp erer! mu t mai aproape de #tea* Nu ne e&em ro u or* < Nici n"ai putea* E prea mu t) vreme de c,nd n"ai mai avut un #oare* Ace e corpuri au pro$a$i menirea de a #epara ziua de noapte* A t%e ! pe Ine ar %i n permanen) zi* 79

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< ne e&ei acum de ce am avut nevoie de a-utoru vo#tru5 ;raie p#i/o o&iei voa#tre ciudate #"ar putea #) #e#izai am)nunte care nou) ne"au #c)pat* < 6,t de mare e Ine u 5 6,t timp "ai #tudiat5 Ai trimi# #pre e #onde automate5 < L"am #tudiat at,t c,t a %o#t po#i$i ! %)r) a ne ncetini viteza 'i %)r) a atra&e atenia a#upra noa#tr)* N"am trimi# #onde! evident! deoarece ace#tea ar %i tre$uit te ecomandate prin /iperunde! 'i a#t%e ne"am %i putut decon#pira poziia* < Nimeni nu poate urm)ri propa&area unui %a#cicu de /iperunde* 3eoretic e#te impo#i$i * < +oate c) %iine e care au con#truit Ine u au dezvo tat a te teorii* < Bi a#ta e po#i$i * < 1ar am #tudiat Ine u cu a te in#trumente*** n timp ce 6/iron vor$ea! ima&inea de pe dom %u n ocuit) de o #erie de dia&rame* <*** Am %)cut %oto&ra%ii 'i /o o&rame n toate %recvene e #pectru ui e ectroma&netic* 1ac) v) intere#eaz)*** < Nu cred #) arate deta ii n p u#* < ntr"adev)r* Lumina e#te prea mu t pertur$at) de c,mpuri e &ravitaiona e! de v,ntu #o ar 'i de norii interpu'i din pra% #te ar 'i &aze* 3e e#coape e noa#tre nu au putut o$ine deta ii mai %ine* < 1eci n"ai a% at prea mu t* < A' zice c) am a% at totu'i un am)nunt e#enia * 6eva deconcertant* 7e pare c) Ine u opre'te patruzeci a #ut) din neutrini* 3ee a p)ru #) nu priceap) #emni%icaia ce or auzite! dar Czinu #coa#e un m,r,it #urprin#! iar Loui# 'i n)$u'i un % uierat* A#ta e imina orice ndoia )* Materia norma )! c/iar 'i cea e2trem de comprimat) din nuc eu unei #te e! aproape c) nu poate opri vreun neutrino* 4rice neutrino are cincizeci a #ut) 'an#e #) #tr)$at) un #trat de p um$ &ro# de mai mu i ani" umin)* Un o$iect n #tare de #taz) 7 aver re% ect) toi neutrinii* La %e #e nt,mp ) 'i cu o carca#) tip +rodu# ;enera ! 'i nimic cuno#cut nu opre'te patruzeci a #ut) din neutrini! )#,nd re#tu #) treac)* < n#eamn) c) e ceva cu totu nou! conc uzion) Loui#* 6/iron! c,t de mare e c/e#tia a#ta5 6,t de ma#iv)5 80

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< Ma#a Ine u ui e#te de Q 2 UF RF &rame! raza e#te U!VQSVH 8m! iar )imea ceva mai mic) dec,t U!PFV 2 UFP 8m* Loui# nu era o$i'nuit #) &,ndea#c) n puteri a$#tracte a e ui zece* ncerc) #) tran#pun) ci%re e n ima&ini* Avu#e#e dreptate c,nd #e &,ndi#e a mode u unei pan& ici e&ate n $uc ) 'i a'ezate pe muc/ie* Ine u avea o raz) de pe#te USS mi ioane de 8m! o un&ime de aproape un mi iard! dar o )ime mai mic) de U!P mi ioane 8m* 6,nt)rea ceva mai puin dec,t Iupiter*** < La#) impre#ia c) nu e#te #u%icient de ma#iv! remarc) e * Un corp de dimen#iuni e a#tea ar tre$ui #) ai$) o ma#) compara$i ) cu a unui #oare de m)rime medie* Czinu apro$)? < Am putea avea ima&inea /i ar) a mi iarde de %iine ncerc,nd #) tr)ia#c) pe o con#trucie nu mai &roa#) de c,iva centimetri* < Intuiia v) -oac) %e#te! e r)#pun#e +)pu'aru cu c,r ioni ar&intii* Re% ectai un pic a#upra dimen#iuni or* 1ac) Ine u ar %i %o#t con#truit din ace a'i materia ca 'i o carca#) +rodu# ;enera ! de e2emp u! ar %i avut o &ro#ime de cinci#prezece metri* < 1oar at,t5 ;reu de crezut* 3ee a 'i ridic) oc/ii n tavan 'i mi'c) rapid din $uze n t)cere* < Are dreptate! zi#e ea! imediat dup) aceea* 6a cu e e #e potrive#c* 1ar a ce %o o#e'te5 1e ce ar con#trui cineva a'a ceva5 < +entru #paiu* < 7paiu5 < 7paiu vita ! con%irm) Loui#* 1e#pre a#ta e#te vor$a* 4 #upra%a) de GPR de mii de mi iarde de 8m Q reprezint) de pe#te R mi ioane de ori #upra%aa +)m,ntu ui* E ca 'i cum ai avea R mi ioane de umi ap atizate 'i pu#e cap a cap* R mi ioane de umi a% ate a di#tane ce pot %i acoperite de aeronave de mic) vitez)* A'a ceva ar rezo va orice pro$ em) de #uprapopu aie* ;,nde'te"te ce pro$ eme tre$uie #) %i avut ei> Nu te n/ami u'or a un a#t%e de proiect* < Apropo! interveni Czinu ! ai inve#ti&at #te e e vecine n c)utarea unor ine e #imi are5 < 1a! dar*** < N"ai &)#it nimic! dup) cum am pre#upu#* 1ac) ra#a 81

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

care "a con#truit ar %i cuno#cut z$oru cu viteze #uper uminice! ar %i co onizat a te #te e* N"ar mai %i avut nevoie de Ine * 1eci ace#ta tre$uie #) %ie unic* < 6orect* < M) #imt mai ini'tit* Le #untem #uperiori ce puin ntr"un domeniu* " Czinu #e ridic) $ru#c n picioare* " Urmeaz) #) e2p or)m #upra%aa ocuit)5 < 4 aterizare propriu"zi#) #"ar putea dovedi mu t prea am$iioa#)* < +ro#tii> 3re$uie #) te#t)m ve/icu u pe care ni "ai pre&)tit* Ec/ipamente e #a e de aterizare #unt #u%icient de ver#ati e5 6,nd putem p eca5 6/iron % uier)! v)dit #up)rat? < 3re$uie #) %ii ne$unii ;,ndii"v) a puterea ce or care au con#truit Ine u > n raport cu ei! p,n) 'i noi #untem ni'te #) $atici* < 7au a'i*** < 9oarte $ine* +utei mer&e #) v) in#pectai nava imediat ce #e ntoarce ce c)ruia i #punei Ne##u#* +,n) atunci! n#)! mai avem pentru voi mu te in%ormaii re%eritoare a Ine *** < mi punei r)$darea a ncercare> tun) Inter ocutoru ! dar #e a'ez) din nou a ocu #)u* @Mincino#u e! i #e adre#) Loui# n &,nd! -oci $ine teatru 'i #unt m,ndru de tine pentru a#ta*A E n#u'i #imi#e un u'or &o n #tomac atunci c,nd #e ntor#e#e a cu'eta #a* 4 pan& ic) #u$ire ntin#) ntre #te e " omu nt, ni#e! din nou! %iine #uperioare ui* Czinii %u#e#er) primii* +e vremea c,nd oamenii a$ia ncepu#er) #) %o o#ea#c) propu #oare e cu %uziune ca #) #tr)$at) &o uri e dintre #te e! Czinii uti izau de-a po arizoare &ravitaiona e pentru a"'i pune n mi'care nave e inter#te are de upt)* n ace#t %e ! e e deveneau mai rapide 'i mai u'or manevra$i e dec,t ce e a e oameni or* Rezi#tena uman) n %aa % ote or Czinti ar %i %o#t #im$o ic) dac) ace'tia din urm) n"ar %i cuno#cut o e&e dedu#) din e2perien)? un propu #or reactiv e#te o arm) a c)rei e%ect deva#tator e#te direct proporiona cu e%iciena #a ca motor* +rima incur#iune n #paiu uman %u#e#e un 'oc pentru Czini* 7ocietatea uman) tr)ia n pace de #eco e ntre&i! a#t%e nc,t! de %apt! uita#e de mu t ce n#emna noiunea de 82

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

@r)z$oiA* 1ar nave e inter#te are a e oameni or %o o#eau propu #oare cu %uziune %otonic) 'i erau pu#e n mi'care de o com$inaie de p a#e capcan) pentru %otoni 'i tunuri a#er care acionau a#upra a#teroizi or* 6a atare! te epaii Czini nc) mai continuau #) raporteze c)! pur 'i #imp u! umi e popu ate de oameni nu di#puneau de arme*** n timp ce tunuri &i&antice a#er mu'cau din nave e or! iar tunuri mai mici #e av,ntau nco o 'i"ncoace! purtate doar de %ora proprii or %a#cicu e*** 1atorit) rezi#tenei nea'teptate a oameni or 'i $arierei vitezei uminii! r)z$oiu dura#e zeci de ani n oc de c,iva ani* 3otu'i! n ce e din urm)! Czinii ar %i ie'it nvin&)tori* 1in nt,mp are! n#)! o nav) a 4ut#ideri or de#coperi#e co onia uman) de pe Am 9)cut"4* 6u acea#t) ocazie! e2tratere'trii v,ndu#er) pe credit te/no o&ia /iperpropu #oru ui* 6ei de pe Am 9)cut"4 nu #imi#er) nc) pe pie ea or e%ecte e r)z$oiu ui cu Czinii! dar urmau #) e ncerce imediat dup) con#truirea primei nave cu vitez) #upra uminic)* n %aa /iperpropu #oru ui! Czinii nu mai aveau nici o 'an#)* Mai t,rziu! ap)ru#er) 'i +)pu'arii! care 'i in#ta a#er) termina e comercia e n #paiu contro at de oameni*** 7eminia omenea#c) avu#e#e %oarte mu t noroc* 1e trei ori nt, ni#e ra#e cu o te/no o&ie #uperioar) ce ei pe care o deinea* 9)r) /iperpropu #oru uat de a 4ut#ideri! Czinii ar %i zdro$it"o* 4ut#iderii! a r,ndu or! i erau #uperiori! dar nu doreau nimic din ceea ce e"ar %i putut o%eri omu ! cu e2cepia unor $aze de aprovizionare 'i a in%ormaii or! iar pe ace#tea erau n #tare #) e cumpere* n orice caz! 4ut#iderii! %)pturi %ra&i e cu meta$o i#mu $azat pe /e iu! erau prea #en#i$i i a c) dur) #au a &ravitaie pentru a %i $uni r)z$oinici* Iar +)pu'arii! de'i aveau o putere mai pre#u# de vi#e! erau prea a'i* 6ine con#trui#e! a'adar! Lumea Ine ar)5 Bi! mai a e#*** ace e %iine erau oare o ra#) a&re#iv)5 Mu te uni mai t,rziu! Loui# avea #)"'i amintea#c) de minciuna Czinu ui ca de momentu n care #e deci#e#e e2i#tena #a u terioar)* Ar %i a$andonat atunci*** din cauza 3ee ei! de#i&ur* Ine u era #u%icient de n#p)im,nt)tor %ie 'i numai ca o a$#tracie! ca un con& omerat de ci%re* ;,ndu de a te apropia de e ntr"o nav)! de a ateriza pe e *** 83

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

1ar Loui# o$#erva#e c) %ioro#u Czin era n#p)im,ntat de umi e z$ur)toare a e +)pu'ari or* Minciuna #a %u#e#e un ma&ni%ic act de cura-* +utea oare un om! n ace#te condiii! #) #e arate a'5 B)r$atu #e a'ez) a ocu #)u 'i"'i ntoar#e %aa #pre ima&inea #tr) ucitoare. dar! n momentu n care d)du cu oc/ii de 3ee a o $ e#tem) ca pe o proa#t) ce era* 9i&ura %etei radia numai $ucurie 'i nc,ntare* Era tot at,t de ner)$d)toare pe c,t pretindea Czinu c) e#te* Era prea proa#t) ca #)"i %ie %ric)5 +e partea interioar) a Ine u ui e2i#ta atmo#%er)* Ana ize e #pectra e indica#er) o pre#iune #imi ar) ce ei de pe +)m,nt 'i o compoziie &azoa#) aproape identic)! n mod cert re#pira$i ) pentru om! Czin 'i +)pu'ar* 7e putea doar &/ici ce anume o mpiedica #) #e di#per#eze* 3re$uiau #) #e duc) 'i #) cerceteze de#pre ce era vor$a* n #i#temu #te ei ;Q nu #e mai a% a nimic a tceva n a%ara Ine u ui* Nici p anete! nici a#teroizi! nici comete* < Au %)cut cur)enie! remarc) Loui#* N"au vrut #) a#e nimic care e"ar putea ovi con#trucia* < Evident! r)#pun#e +)pu'aru cu $uc e ar&intii* 1ac) ceva ar ovi Ine u ! ace#t ucru #"ar nt,mp a a o vitez) de aproape UQSF 8mN#ecund)! viteza de rotaie a ace#tuia* Indi%erent de duritatea materia u ui din care e#te %)cut! ar e2i#ta ntotdeauna ri#cu impactu ui cu un o$iect care ar evita #upra%aa e2terioar) 'i care! oco ind #oare e! ar ovi #upra%aa interioar)! neprote-at)* 7oare e propriu"zi# era un pitic &a $en! puin mai rece dec,t ce a +)m,ntu ui 'i o idee mai mic* < 7"ar putea #) avem nevoie de co#tume de protecie termic) pe Ine ! remarc) Czinu * < Nu! i rep ic) 6/iron* +e #upra%aa interioar) a Ine u ui temperatura e#te c,t #e poate de to era$i ) pentru %iecare dintre voi* < 1e unde 'tii5 < 1in %recvene e radiaii or in%raro'ii emi#e de #upra%aa e2terioar)* < M) crezi pro#t5 < 1e oc* Noi am #tudiat Ine u nc) de c,nd "am de#coperit! n timp ce voi %acei ucru )#ta doar de c,teva minute* Banda in%raro'ie din #pectru de %recvene indic) o 84

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

temperatur) medie de QGF &rade a$#o ute! evident at,t pentru interioru ! c,t 'i pentru e2terioru Ine u ui* n cazu t)u! Inter ocutoru e! a#ta ar n#emna vreo zece &rade pe#te optim* +entru Loui# 'i 3ee a ar %i! apro2imativ! temperatura optim)* NU vreau ca atenia pe care o acord)m deta ii or #) v) induc) n eroare #au #) v) n#p)im,nte* Nu vom permite o aterizare! cu e2cepia cazu ui n care vor in#i#ta c/iar con#tructorii Ine u ui* Am dori! totu'i! #) %ii pre&)tii pentru orice eventua itate* < N"avei in%ormaii de#pre re ie%u #upra%eei interioare5 < 1in p)cate! nu* +uterea de rezo uie a in#trumente or noa#tre e#te in#u%icient)* < +utem ncerca #) %acem ni'te pre#upuneri! zi#e 3ee a* 1e e2emp u! cic u zi"noapte e#te de treizeci de ore* + aneta or de ori&ine tre$uie #) #e %i rotit cu aceea'i vitez)* 6redei c) )#ta e#te #i#temu or #te ar ori&inar5 < 6redem c) da! deoarece! aparent! ei nu di#pun de /iperpropu #ie! i r)#pun#e 6/iron* 1ar pro$a$i c) ar %i putut #)"'i mute umea n a t #i#tem %o o#ind ace ea'i te/nici ca 'i noi* < Mai mu t ca #i&ur c) au 'i %)cut"o! morm)i Czinu * 6red c) e vom &)#i #i#temu de ori&ine pe undeva prin apropiere! a %e de ip#it de p anete ca 'i )#ta de aici* Bi mai cred c) au %o o#it toate te/nici e po#i$i e de terra%ormare! nainte de a recur&e a a#emenea m)#uri di#perate* < 1i#perate5 #e mir) 3ee a* < 1up) ce au terminat de con#truit Ine u n -uru ace#tui #oare au %o#t %orai #)"'i mute aici toate p anete e ocuite 'i #) tran#%ere popu aia pe e * < +oate c) n"a %o#t a'a! interveni Loui#* +oate c) au %o o#it nave imen#e cu vitez) #u$ uminic)! n cazu n care #i#temu or de ori&ine era re ativ apropiat de ace#ta* < 1e ce di#perate5 6u toii privir) #tupe%iai #pre %at)* < 6redeam c) au con#truit Ine u pentru c)*** pentru*** pentru c) a'a au vrut> < 1e amoru artei5 r,n-i Loui#* +entru o #c/im$are de pei#a-5 +e pumnu ce tare a ui 9ina& e! 3ee a! &,nde'te"te a re#ur#e e pe care au tre$uit #) e deturneze de a a te #copuri> Aminte'te"i c) tre$uie #) %i avut pro$ eme cump ite! provocate de #uprapopu aie* n momentu n care au avut 85

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

nevoie de Ine ! pentru #paiu vita ! pro$a$i c) nu"'i puteau permite #)" con#truia#c)* +,n) a urm)! n#)! "au con#truit! deoarece e era a$#o ut nece#ar* 3ee a p)rea u uit)* < Ne##u# revine! anun) 6/iron* 9)r) #) mai adau&e nimic! +)pu'aru #e ntoar#e 'i di#p)ru n interioru parcu ui*

86

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

CAPITOLUL ( )iscurile &e p'*it

< A %o#t un &e#t nepo itico#! zi#e 3ee a* < 6/iron nu dore'te #)" nt, nea#c) pe Ne##u#* Nu v"am #pu#5 Ei cred ne$un* < 6u toii #unt ne$uni* < Ei nu #e con#ider) c/iar a'a! dar a#ta nu n#eamn) c) e'ti prea departe de adev)r* 3ot mai vrei #) mer&i aco o5 1rept r)#pun#! 3ee a i arunc) aceea'i privire nedumerit) cu care nvrednici#e atunci c,nd ncerca#e #)"i e2p ice ce erau zv,cnituri e de inim)* < 3ot mai vrei #) mer&i> con%irm) re#emnat Loui#* < Binene e#> 6ine n"ar vrea5 4are de ce #e tem +)pu'arii5 < A#ta e de a #ine ne e#! interveni Inter ocutoru * +)pu'arii #unt a'i prin de%iniie* 1ar nu pot pricepe de ce in mori' #) a% e mai mu t dec,t 'tiu* Au dep)'it de-a #oare e ine at 'i c) )tore#c aproape cu viteza uminii* n %e u )#ta! Ine u nu mai poate reprezenta nici un %e de perico pentru ei! niciodat)* Nu pot pricepe care e ro#tu no#tru n a%acerea a#ta! Loui#* < 1ar e#te evident> < 7) iau a#ta ca pe o in#u t)5 < Binene e# c) nu* E#te pur 'i #imp u aceea'i pro$ em) a #uprapopu aiei* Un Czin n"ar putea ne e&e a#ta* < L)mure'te"m)! te ro&> Loui# #crut) %u&itiv -un& a de a%ar)! ncerc,nd #) vad) dac) Ne##u# era prin apropiere* < +oate c) Ne##u# ne"ar e2p ica mai $ine* n %ine! nu conteaz)> Ima&ineaz)"i o mie de mi iarde de +)pu'ari pe acea#t) p anet)* +oi concepe a'a ceva5 87

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< +ot #) #imt 'i miro#u %iec)ruia n parte* Numai c,nd m) &,nde#c 'i"mi vine #) #%,'ii pe cineva* < Acum ima&ineaz,"i"i pe toi tr)ind pe Lumea Ine ar)* Arat) mai $ine! nu5 < Mda*** 6u un #paiu di#poni$i mai mare de HT ori*** 1ar tot nu ne e&* 6rezi c) +)pu'arii #e &,nde#c a o ane2are5 Bi c/iar de"ar %i a'a! cum ar e%ectua tran#%eru a $ordu Ine u ui5 N"au ncredere n nave e #paia e* < Nu 'tiu* Bi nici nu au caracter de upt)tori* Nu a#ta e important* +entru ei are importan) c,t de #i&ur e#te Ine u * < 7"ar putea*** < Vezi5 N"ar %i e2c u# #) #e &,ndea#c) de-a #)"'i con#truia#c) proprii e or Ine e* +oate c) #e a'teapt) #) &)#ea#c) unu &o aco o! printre Norii ui Ma&e an* 6) tot veni vor$a! nu mi #e pare o #peran) nerea iza$i )* 1ar nu a#ta e important* nainte de a ntreprinde orice aciune! ei tre$uie #) 'tie daca Ine u e #i&ur* < 7e ntoarce Ne##u#! i ntrerup#e 3ee a! ridic,ndu"#e 'i ndrept,ndu"#e #pre 0idu invizi$i * +are $eat* +)pu'arii o$i'nuie#c #) #e m$ete5 Ne##u# nu #e dep a#a n trap* Venea tipti ! ncon-ur,nd o pat) &a $en"crom un&) de pe#te un metru cu o pruden) e2a&erat)! mut,ndu"'i numai c,te un picior! rotindu"'i capete e n toate direcii e 'i o$#erv,nd totu * A-un#e#e aproape ,n&) domu de con%erine! c,nd ceva ca un % uture mare 'i ne&ru i #e a'ez) pe #pate* Ne##u# ur ) 'i %)cu un #a t! de parc) ar %i avut de dep)'it un o$#taco na t* Ateriz) n" covoiat ca o $i ) 'i ncepu #) #e ro#to&o ea#c)* 6,nd #e opri! r)ma#e n aceea'i poziie! cu picioare e #tr,n#e 'i capete e v,r,te ntre &enunc/i* Loui# porni#e de-a n nt,mpinarea ui* < E n %aza depre#iv)> e arunc) ce or a i pe#te um)r* 6u a-utoru memoriei 'i a norocu ui! &)#i ie'irea invizi$i ) a domu ui! apoi #e av,nt) n ntunericu parcu ui* 3oate % ori e miro#eau a +)pu'ar* D1ac) meta$o i#mu tuturor vieuitoare or de pe acea#t) p anet) #e de#%)'ura pe ace ea'i $aze c/imice! cum putea Ne##u# #)"'i e2tra&) #u$#tane e nutritive din #uc nc) zit! de morcovi5E Loui# urm) un zi&za& n un&/iuri drepte de a ei 'i &arduri vii portoca ii! n&ri-it tun#e! 'i! n ce e din urm)! a-un#e ,n&) +)pu'ar* < 7unt eu! Loui#! i zi#e! n&enunc/ind ,n&) e * Acum e'ti 88

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

n #i&uran)> ncepu #) m,n&,ie cu duio'ie coama +)pu'aru ui* Ace#ta #e #muci a prima atin&ere! apoi #e ini'ti* Era o criz) #erioa#)* Nu era nc) timpu #)" o$ i&i #) n%runte din nou umea* Loui# ntre$)? < Era pericu o# ucru ) a5 6e care a aterizat pe tine5 < Ace a5 Nu! r)#pun#e n)$u'it vocea de contra to cu tonuri a %e de pure 'i ip#ite de tremo o* Nu era dec,t un*** un miro#itor de % ori* < 6um a mer# di#cuia cu 6ei"6are"6onduc5 Ne##u# #e cutremur)? < Am c,'ti&at* < ;rozav> 6e anume5 < 1reptu de a m) reproduce 'i un &rup de parteneri* < Bi de a#ta erai n&rozit5 Nu era totu'i de neconceput! &,ndi Loui#* Ne##u# ar %i putut %i /)r)zit unei partenere or$ite de pa#iune #au! a %e de $ine! unei vir&ine nervoa#e*** indi%erent de #e2* < A' %i putut e'ua! Loui#! n&)im) +)pu'aru printre #u#pine* I"am n%runtat* Am $ u%at n %aa or* < 6ontinu)> Loui# era con'tient de %aptu c) Inter ocutoru 'i 3ee a i #e a )tura#er)* 6ontinua #) #carpine coama ui Ne##u#* Ace#ta r)ma#e nemi'cat c,teva c ipe* Apoi! vocea n)$u'it) de contra to pove#ti mai departe? < 6ei"6are"6onduc mi"au o%erit dreptu e&a de a m) reproduce dac) voi #upravieui c) )toriei pe care o vom ntreprinde* 1ar a#ta nu era #u%icient* +entru a deveni p)rinte am nevoie de parteneri* 6ine ar vrea #) #e mperec/eze cu un ne$un5 A %o#t nevoie #) $ u%ez* @;)#ii"mi un partener! e" am #pu#! #au m) retra& din e2pediie* 1ac) eu m) retra&! #e va retra&e 'i Czinu *A Au %o#t %urio'i* < 6red 'i eu* < Mi"am autoimpu# #tarea a#ta* I"am ameninat c) e voi di#tru&e p anuri e 'i ei au capitu at* Le"am #pu# c) ni'te vo untari tre$uie #) %ie de acord #) #e mperec/eze cu mine! dac) m) voi ntoarce de pe Ine * < ;rozav> Bine ucrat> Au %o#t vo untari5 < Unu dintre #e2e e #peciei me e e#te*** proprietate! un anima dome#tic* Incon'tient! pro#t* Aveam nevoie doar de un #in&ur vo untar* 89

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

6ei"6are"6onduc*** < 1e ce nu e #pui pur 'i #imp u conduc)tori5 ntrerup#e 3ee a* < Am ncercat #) traduc noiunea n termenii vo'tri! i r)#pun#e +)pu'aru * 4 traducere mai corect) ar %i 6ei"6are" 6onduc"1in"7pate* E2i#t) un pre'edinte de#emnat! #au un +urt)tor"1e"6uv,nt! #au*** traducerea cea mai corect) ar %i 6e "Mai"1in"Urm)! U timu ! 6e "+rea"A#cun#* 6e "+rea"A#cun# a %o#t ce care m"a acceptat ca partener* A zi# c) nu poate cere a tcuiva #)"'i #acri%ice demnitatea* Loui# % uier)? < A#ta e ceva* 6ontinu) #) tremuri! merii a#ta> Mai $ine #)"i %ie team) acum! c,nd #"a terminat totu * Ne##u# #e cutremur) din nou! oarecum mai re a2at* < +ronume e a#tea! continu) Loui#! m) ncurc) ntotdeauna* Va tre$ui #) m) re%er %ie a tine ca a o @eaA! %ie a 6e "+rea"A#cun#*** < A#ta nu"i de icat din partea ta! Loui#* Nu #e %ac di#cuii de#pre #e2 cu reprezentantu unei ra#e #tr)ine*** 1intre &enunc/ii +)pu'aru ui #e ridic) un cap care" privi dezapro$ator* < ***3u 'i cu 3ee a n"ai ntreine re aii #e2ua e n prezena mea! nu5 < 4ric,t ar p)rea de neo$i'nuit! #u$iectu a %o#t a$ordat ntr"o di#cuie 'i 3ee a a #pu# c)*** < M) #imt o%en#at> dec ar) +)pu'aru * < 1e ce5 #e ar)t) nedumerit) 3ee a* 6apu +)pu'aru ui co$or din nou a ad)po#t* < =ai! ie'i de aco o> N"am #)"i %ac nici un r)u> < +romii5 < +romit> +e cuv,nt de onoare> 3e con#ider un dr)&u* +)pu'aru #e de#tin#e comp et? < Am auzit $ine! c/iar ai zi# c) #unt dr)&u5 < 1a* 3ee a privi c)tre mata/a a portoca ie care era Inter ocutoru 'i ad)u&)? < Bi tu e'ti dr)&u> < Nu vreau #) te -i&ne#c! r)#pun#e Czinu ! dar #) nu mai #pui niciodat) a#ta* Niciodat)> 3ee a privi #tupe%iat)* n %a) #e a% a un %e de &ard viu de cu oare portoca iu" 90

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

murdar! na t de aproape trei metri 'i per%ect drept! prev)zut cu un %e de tentacu e de cu oarea co$a tu ui ce #p,nzurau nemi'cate* 1up) modu n care at,rnau #e putea tra&e conc uzia c) a ori&ine %u#e#e o p ant) carnivor)* Re#pectivu &ard reprezenta %rontiera parcu ui 'i Ne##u# 'i condu#e mica trup) direct #pre e * Loui# #e a'tepta #) &)#ea#c) aco o o &aur)* 6a atare! %u uat pe nepre&)tite c,nd Ne##u# intr) drept n e * ;ardu #e de#%)cu pentru a"i permite trecerea 'i #e nc/i#e a oc* 6ei a i urmar)* + eca#er) de #u$ un cer a $a#tru"de#c/i#! dar! n momentu n care &ardu viu #e nc/i#e n #pate e or! #e re&)#ir) #u$ o $o t) nea&r) pre#)rat) cu puncte a $e* +e %unda u de p)cur) a nopii eterne! norii a $i #tr) uceau! re% ect,nd umina 8i ometri or de ora'e #tr) ucitoare de dede#u$t* 9iindc) ora'u #e a% a aici! amenin)tor! n %aa or* La prima vedere! #e deo#e$ea de ora'e e de pe +)m,nt doar prin m)rime* 6 )diri e erau mai ma#ive! mai re&u ate! mai uni%orme 'i mai na te! teri$i de na te! a#t%e nc,t ceru p)rea %ormat numai din %ere#tre 'i $a coane uminate! cu dun&i ntunecate #u$iri c,t un %ir de p)r %orm,nd zenitu * Aici #e a% au un&/iuri e 'i muc/ii e drepte n )turate din mo$i ieru +)pu'ari or " aici! n con#trucia $ ocuri or! unde un un&/i drept era oricum prea departe pentru a pune n perico un &enunc/i* 1ar de ce nu #e v)zu#e ora'u 'i din parc5 +e +)m,nt erau puine c )diri mai na te de un 8i ometru 'i -um)tate* Aici! nici una nu m)#ura mai puin* Loui# pre#upu#e c) e2i#tau c,mpuri de arcuire a raze or de umin) pe#te %rontiere e parcu ui! numai c) n"avea pe cine ntre$a* Lucru )#ta con#tituia pro$a$i cea mai mic) minune din umea +)pu" 'ari or* < Nava noa#tr) #e a% ) n ce ) a t cap)t a in#u ei! i anun) Ne##u#* +utem a-un&e aco o n ce mu t un minut %o o#ind di#curi e de p)'it* 4 #) v) ar)t cum %uncioneaz)* < Acum te #imi mai $ine5 < 1a! 3ee a* 6um #punea 'i Loui#! ce"a %o#t mai r)u a trecut* +)pu'aru %)cu un pic pe &rozavu n %aa or? < 6e "+rea"A#cun# e#te parteneru meu* 3re$uie doar #) m) ntorc de pe Lumea Ine ar)*** A eea era re ativ moa e* La o prim) privire #e p)rea c) e#te 91

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

%)cut) dintr"un %e de $eton cu particu e iridi#cente! dar picioru #imea un #o moa e! #pon&io#* 1up) ce parcur#er) o di#tan) un&) de un cvarta ! #e oprir) a o inter#ecie* < 3re$uie #"o u)m pe ace#t drum! e e2p ic) Ne##u#* Nu p)'ii pe primu di#c* Urmai"m)* n centru inter#eciei #e a% a un mare p)trat a $a#tru* Ace#ta era ncon-urat de patru di#curi a $a#tre! c,te unu n dreptu %iec)rei a ei* < +utei p)'i pe p)trat! dac) dorii! e atra#e e atenia! dar nu pe di#curi e nepotrivite* Urmai"m)> +)pu'aru oco i di#cu ce mai apropiat! traver#) inter#ecia! trop)i pe di#cu opu# 'i di#p)ru* +entru o c ip)! nimeni nu #e mi'c)* Apoi 3ee a #coa#e un c/iot! a er&) a di#c 'i di#p)ru! a r,ndu ei* Inter ocutoru m,r,i 'i #)ri* Nici un ti&ru nu 'i"ar %i putut ca cu a mai preci# aterizarea* Bi cu a#ta! Loui# r)ma#e #in&ur* < +e toi demonii! au ca$ine de tran#%er de#c/i#e> zi#e e nencrez)tor 'i! neav,nd ncotro! #e a'ez) pe di#cu re#pectiv* 7e re&)#i pe p)tratu din centru urm)toarei inter#ecii! ntre Ne##u# 'i Czin* < +erec/ea ta a uat"o nainte! anun) +)pu'aru * 7per c) ne va a'tepta* Apoi Ne##u# porni n direcia #pre care era ntor# cu %aa* 1in trei pa'i! a-un#e a urm)toru di#c 'i iar)'i di#p)ru* < 6e rea izare> #e entuzia#m) Loui#* Era din nou #in&ur! pentru c) Inter ocutoru #e &r)$i#e #)" urmeze pe Ne##u#* < 1oar p)'e'ti* At,ta tot* 1in trei pa'i! parcur&i un cvarta * E#te ca o vra-)* Bi poi #)"i con#truie'ti cvarta e e oric,t de un&i i"ar p )cea* 7e av,nt) nainte* +arc) ar %i %o#t nc) at cu ciu$ote e de 'apte po'te* A er&a u'or pe v,r%uri 'i #cena #e #c/im$a a %iecare trei pa'i* 7emne e circu are de a co uri e c )diri or erau pe#emne coduri de adre#e! a#t%e nc,t un trec)tor #) 'tie c,nd a a-un# a de#tinaie* ntr"o a#emenea #ituaie! n"avea dec,t #) ncon-oare di#curi e pentru a a-un&e n mi- ocu cvarta u ui c)utat* 1e"a un&u #tr)zii #e a% au vitrine e unor ma&azine pe care Loui# ar %i vrut #) e e2p oreze* 7au erau a tceva! cu totu 'i cu totu di%erit5 1ar cei a i #e &)#eau de-a cu mu te cvarta e 92

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

naintea #a* Loui# i putea z)ri #c ipind a cap)tu canionu ui de c )diri* 'i m)ri viteza* La un moment dat! d)du pe#te cei a i $ oc,ndu"i drumu * < Mi"era team) c) vei rata vira-u ! i #pu#e Ne##u# 'i de#c/i#e drumu u,nd"o #pre #t,n&a* < A'teapt)*** 1ar Czinu di#p)ru#e 'i e * Unde nai$a era 3ee a5 3re$uia #) %i %o#t n %a)* Loui# #e ntoar#e 'i e c)tre #t,n&a 'i p)'i* 6iu$ote e de 'apte po'te* 4ra'u z$ura pe ,n&) e ca n vi#* Loui# a er&a! #imindu"'i capu p in de viziuni* Ree e pentru dep a#are pe di#tane medii prin ora'e! cu di#curi e marcate cu o cu oare di%erit) a %iecare zece cvarta e* 1i#curi de un& parcur#! pentru di#tane de pe#te o mie de 8i ometri! %iecare marc,nd centru unui a t ora'! cu p)trate e de recepie de dimen#iuni e unui ntre& cvarta * 3ra#ee pentru traver#area oceane or! %iecare pa# %iind %)cut pe o in#u )* In#u e #pecia create pentru amp a#area di#curi or de p)'it* 6a$ine de tran#%er de#c/i#e* +)pu'arii erau n%rico')tor de avan#ai* 1i#cu avea un diametru de ma2imum un metru! 'i nici m)car nu tre$uia #) %ii comp et dea#upra ui pentru a intra n aciune* Un pa#! 'i te &)#eai pe urm)toru p)trat de recepie* 7i#temu dep)'ea cu mu t trotuare e ru ante* n timp ce a er&a! mintea ui Loui# ima&in) un +)pu'ar %antom)! na t de #ute de 8i ometri! a e&,ndu"'i de icat drumu printr"un an de in#u e! p)'ind cu &ri-) pentru a nu rata vreuna 'i a #e uda a & ezne* Apoi! +)pu'aru %antom) cre#cu n dimen#iuni! iar di#curi e #e tran#%ormar) n umi*** +)pu'arii erau n#p)im,nt)tor de avan#ai*** 7e pomeni ntr"o zon) %)r) di#curi de p)'it! a ma u unei m)ri ca me 'i ntunecate* 1inco o de inia orizontu ui! patru uni imen#e #e ridicau! %orm,nd o inie vertica )! pro%i ,ndu"#e pe %unda u #te e or* La -um)tatea drumu ui c)tre inia orizontu ui! #e a% a o in#u ) mai mic)! uminat) #tr) ucitor* +)pu'aru 'i Czinu a'teptau* < Unde e 3ee a5 < Nu 'tiu! i r)#pun#e ce dint,i* < +e toi demonii> Ne##u#! cum putem da de ea5 < Ea e cea care tre$uie #) ne &)#ea#c)* N"ai nici un motiv de n&ri-orare! Loui#* 6,nd*** < 7"a r)t)cit pe o ume #tr)in)> I #e poate nt,mp a orice> 93

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< Nu pe acea#t) p anet)! Loui#> Nu e2i#t) ume mai #i&ur) dec,t a noa#tr)* 6,nd 3ee a va atin&e )rmu ! va de#coperi c) di#curi e pentru urm)toarea in#u ) nu %uncioneaz) pentru ea* 6a atare! e va urma pe ce e din prea-ma )rmu ui! p,n) c,nd va &)#i unu care %uncioneaz)* < Ai impre#ia c) di#cut)m de#pre un computer r)t)cit5 E#te vor$a doar de o %at) de dou)zeci de ani> 3ee a #e materia iz) n #pate e #)u* < 7a ut> M"am r)t)cit un pic* 6are"i pro$ ema5 Czinu r,n-i #pre Loui# cu co ii #)i a#cuii ca ni'te pumna e* Evit,nd privirea uimit) a %etei! $)r$atu #imi cum o$ra-ii ncepeau #)"i ard)* 1ar Ne##u# e ceru #curt #) #e in) dup) e ? < Urmai"m)> urmar) pe +)pu'ar p,n) n ocu unde di#curi e %ormau o inie de"a un&u )rmu ui* La un moment dat! ap)ru un %e de penta&ram)* +)'ir) pe ea*** 7e re&)#ir) pe o #t,nc) dez&o it)! i uminat) din $e 'u&* 4 in#u ) de m)rimea unui a#troport particu ar* n centru! #e ridica o #in&ur) c )dire na t) 'i o #in&ur) nav) #paia )* < Ace a e#te ve/icu u no#tru! i atenion) Ne##u#* 3ee a 'i Inter ocutoru 'i ar)tar) dezam)&irea* Czinu 'i a#cun#e urec/i e n p iuri e or! n vreme ce %ata privi cu -ind #pre in#u a pe care tocmai o p)r)#i#er)! c)tre 0idu de umin) a c)tuit de c )diri e na te de 8i ometri! #t,nd um)r ,n&) um)r n %aa nopii inter#te are* 1ar! privind nava! Loui# #imi o u'urare care i deten#ion) mu'c/ii* E per#ona #e #)tura#e de at,tea miraco e* 1i#curi e pentru p)'it! ora'u mamut! ce e patru uni at,rnate n imen#itatea ceru ui! co orate precum pomii de 6r)ciun*** toate erau n%rico')toare* n #c/im$! ace#t ve/icu nu" n%rico'a* Era o carca#) tip +rodu# ;enera 1oi! ap icat) unei aripi de ta! pe acea#ta mai %iind montate 'i unit)i e de propu #ie 'i motoare e cu %uziune* 3oate ec/ipamente p)reau %ami iare 'i! n mod #i&ur! nu ridicau nici un #emn de ntre$are* Czinu i dovedi c) #e n'e a#e* < +are un proiect nereu'it din punctu vo#tru de vedere! Ne##u#* Nu te"ai #imi mai n #i&uran) dac) ntrea&a nava #" ar a% a n interioru carca#ei5 < Nu cred* Acea#t) nav) reprezint) o #c/im$are %undamenta ) n concepia noa#tr) de proiectare* Venii #) v) 94

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

ar)t> +)pu'aru ridica#e o pro$ em) important)* +rodu# ;enera ! companie aparin,nd +)pu'ari or! v,ndu#e tot %e u de m)r%uri n #paiu cuno#cut! dar %aima 'i &ro#u venituri or e o$inu#e din comercia izarea carca#e or ce"i purtau nume e* E2i#ta#er) patru tipuri! p ec,nd de a ce e de m)rimea unor min&i de $a#c/et 'i p,n) a ce e cu diametru de #ute de metri! cum era carca#a de tip patru a Marelui lem. 6arca#a de tip trei! un ci indru cu capete e rotun-ite! era %oarte uti izat) a nave e mari de pa#a&eri* 4 a#emenea nav) i adu#e#e pe p aneta +)pu'ari or! cu c,teva ore n urm)* 6arca#a de tip doi era un ci indru n&u#t 'i #u$iat a am$e e capete* 1e re&u )! n interior a$ia dac) e2i#ta #paiu pentru un pi ot* 4 carca#) +rodu# ;enera era permea$i ) pentru radiaii e din #pectru vizi$i 'i impenetra$i ) pentru ce e a te %orme de ener&ie e ectroma&netic) #au materie de orice %e * Reputaia companiei nt)rea acea#t) &aranie! con%irmat) de #ute de ani de e2p oatare 'i de mi ioane de nave* 4 carca#) +rodu# ;enera reprezenta eta onu n materie de #ecuritate* Ve/icu u din %aa or avea o carca#) +rodu# ;enera de tip doi* 1ar*** ce puin din c,te putea vedea Loui#! doar #i#temu de a#i&urare a condiii or de via) 'i /iperpropu #oru #e a% au n interioru carca#ei* Re#tu %u#e#e di#pu# pe arip)? o perec/e de unit)i de propu #ie reactiv)! ndreptate #pre #pate! dou) mici motoare cu %uziune! ndreptate nainte! a te dou) motoare cu %uziune pe %aa po#terioar) a aripii 'i o perec/e de containere #upradimen#ionate! at,rnate #u$ acea#ta* E e conineau pro$a$i ec/ipamente e de comunicaii 'i detecie! pe care Loui# nu e o$#erva#e n a t) parte* Ium)tate din nav) #e a% a pe #au at,rnat) de arip)! %iind e2pu#) oric)rui perico ce "ar %i putut n&rozi pe un +)pu'ar* 1e ce nu %o o#i#er) o carca#) de tip trei! pentru a $)&a totu n)untru5 +)pu'aru i condu#e #u$ ea* < 7copu no#tru a %o#t #) %acem c,t mai puine per%oraii n carca#)! e e2p ic) e * Vedei5 +rin perete e ca de #tic )! Loui# o$#erv) o conduct) #u$ire c,t $rau #)u %)c,nd e&)tura ntre carca#) 'i arip)* Iniia ! ucruri e i p)rur) comp icate! dar! cur,nd! 'i d)du #eama c) acea#ta %u#e#e proiectat) #) a unece napoi n carca#) printr" 95

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

o #in&ur) de#c/idere* 4$#erv) apoi motoru care o a imenta 'i u'a meta ic) care ar %i $ ocat de#c/iderea* < 4 nav) de #erie! continu) #) e2p ice +)pu'aru ! nece#it) mu te per%oraii n carca#)? pentru #enzorii care nu %o o#e#c #pectru vizi$i ! pentru motoare e cu reacie! dac) #unt %o o#ite! pentru conducte e de a imentare de a rezervoare e de car$urant* Aici avem doar dou) de#c/ideri? conducta 'i trapa de acce#* Am$e e pot %i etan'eizate a nevoie* In&inerii no'tri au m$r)cat #upra%aa interioar) a carca#ei cu un materia conductor tran#parent* 6,nd #a#u de acce# e#te nc/i# 'i de#c/iderea conductei z)vor,t)! interioru devine o #upra%a) conductiv) nentrerupt)* < Un c,mp de #taz)> &/ici Loui#* < E2act* La apariia unui perico ! ntre&u #i#tem de a#i&urare a condiii or de via) intr) ntr"o #tare de #taz) de tip 7 aver pentru o perioad) de c,teva #ecunde* 7u$ #taz)! nu #e percepe trecerea timpu ui! deci nimic nu"i poate a%ecta pe pa#a&eri* N"am %o#t at,t de naivi nc,t #) ne $az)m doar pe carca#)* La#ere e care %o o#e#c #pectru vizi$i ar putea"o penetra! omor,ndu"i pe pa#a&eri 'i )#,nd nava neatin#)* La %e ! antimateria poate dezinte&ra n ntre&ime o carca#) +rodu# ;enera * < N"am 'tiut a#ta* < Nu #"a %)cut prea mare pu$ icitate n ace#t #en#* Loui# #e ntoar#e #u$ aripa de ta! aco o unde Czinu in#pecta motoare e* < 6e ro#t au at,tea motoare5 < 6u #i&uran)! un om nu poate #) %i uitat ecia Czinti> m,r,i %e ina* < 4/> n mod norma ! orice +)pu'ar care ar %i #tudiat i#toria uman) #au Czinti ar %i a% at ecia Czinti* Un propu #or reactiv reprezenta o arm) a c)rei putere era direct proporiona ) cu e%iciena ei ca propu #or* 6ei de aici #e %o o#eau de propu #oare pentru #copuri pa'nice 'i de motoare cu %uziune care puteau %i %o o#ite 'i ca arme* < Acum 'tiu cum 'i de ce ai nv)at #) pi otezi nave dotate cu motoare cu %uziune> < Am nv)at me#erie n timpu r)z$oiu ui! cum e 'i norma *** < 9ire'te! pentru a %i pre&)tit n cazu iz$ucnirii unui nou 96

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

r)z$oi 4m"Czin*** < E nece#ar #)"i demon#trez aptitudini e de mi itar! Loui#5 < Va %i nece#ar! interveni Ne##u#* In&inerii no'tri au proiectat nava pentru a putea %i pi otat) de un Czin* Vrei #) vezi ca$ina de comand)! Inter ocutoru e5 < Imediat* Am nevoie 'i de date e te/nice a e navei! de nre&i#tr)ri e te#te or de z$or! 'i a'a mai departe* =iperpropu #oru e#te de tip o$i'nuit5 < ntocmai* Bi n"au e2i#tat te#te de z$or* 3ipic! &,ndi Loui#! n timp ce #e ndrepta #pre trapa de acce# n nav)* Au con#truit o nav) 'i au )#at"o pur 'i #imp u aici! n a'teptare* N"au avut ncotro* Nici un +)pu'ar nu 'i"ar %i a#umat ri#cu de a o ncerca* Unde di#p)ru#e 3ee a5 Era &ata #) dea a arma c,nd ea #e ivi din nou pe p aca n %orm) de penta&ram)* 7e -uca#e iar)'i cu di#curi e de p)'it! i&nor,nd cu de#)v,r'ire nava* Urc) a $ord uit,ndu"#e n continuare cu -ind #pre ora'u +)pu'ari or care #e vedea pe#te p,nza de ap) nea&r)* Loui# o a'tept) n dreptu u'ii interioare a #a#u ui* Avea c/e% #"o p e#nea#c) pentru nec/i$zuina ar)tat)* 7"ar %i a'teptat ca! dup) ce #e r)t)ci#e o dat)! #) dovedea#c) un dram de precauie> 4 carca#) tip +rodu# ;enera 1oi are o )ime de P m 'i o un&ime de GF! #u$iindu"#e #pre capete* 6ea mai mare parte a navei #e a% a n a%ar)! pe aripa #u$ire! #upradimen#ionat)* 7i#temu de a#i&urare a condiii or de via) era de#tu de #paio# pentru a conine trei dormitoare"camere de ucru! un /o n&u#t! o ca$in) de comand)! o #erie de de$ara e"depozit! o $uc)t)rie! docuri e pentru ve/icu e! o camer) a $aterii or 'i a'a mai departe* +upitru de comand) %u#e#e conceput n tradiia Czinti! %iind in#cripionat n aceea'i im$)* Loui# 'i zi#e n #inea ui c)! a nevoie! ar %i putut conduce nava! dar pentru a'a ceva ar %i tre$uit #) #e con%runte cu un perico %oarte #erio#* 1epozite e conineau o &am) comp et) de ec/ipamente de e2p orare* Nu e2i#ta nici un ucru de#pre care Loui# #) %i putut #pune? @Acea#ta e#te o arm)A. totu'i! a nevoie! era po#i$i ca une e dintre e e #) %ie %o o#ite pe po#t de arme* 3ot aco o #e mai a% au patru aero#cutere! patru ec/ipamente de z$or 97

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

individua e Dcentur) de #u#tentaie p u# &enerator de -et de propu #ieE! te#tere de /ran)! %io e cu aditivi dietetici! tru#e medica e! #enzori de aer 'i %i tre* 6ineva %u#e#e a nai$ii de convin# c) acea#t) nav) avea #) aterizeze undeva* Bi! a urma urmei! de ce nu5 N"ar %i %o#t e2c u# ca o #pecie at,t de puternic) precum %)uritorii Ine u ui 'i at,t de e&at) de umea pe care o popu a din cauza pre#upu#ei ip#e de nave cu /iperpropu #ie #)"i invite #) aterizeze* +oate c/iar a#ta a'teptau +)pu'arii* La $ord nu e2i#ta nimic de#pre care Ne##u# #) poat) zice? @Acea#ta nu e#te o arm)* Ea a %o#t uat) a $ord doar n cutare #cop*A n nav) #e m$arca#er) reprezentanii a trei #pecii " patru! dac) cineva i"ar %i con#iderat pe $)r$at 'i pe %emeie ca aparin,nd unor #pecii di%erite! ceea ce un Czin #au +)pu'ar ar %i putut &,ndi %oarte u'or* D1ar dac) Ne##u# 'i 6e "+rea" A#cun# aparineau ace uia'i #e25 1e ce n"ar %i %o#t po#i$i ca pentru a da na'tere unui +)pu'ar #) %ie nevoie de doi ma#cu i 'i o %eme ) incon'tient)5E n ace#t caz! ocuitorii Lumii Ine are 'i"ar putea da #eama dintr"o privire c) mai mu te #pecii raiona e #e pot ne e&e amica ntre e e* Bi totu'i! mu t prea mu te ucruri " a#ere e pentru i uminat! para izatoare e pentru due " puteau %i %o o#ite ca arme* 1eco ar) %o o#ind propu #oare e %)r) reacie! pentru a nu produce daune in#u ei* 4 -um)tate de or) mai t,rziu! p)r)#eau # a$e e c/in&i &ravitaiona e a e rozetei* Lui Loui# i trecu atunci prin minte c)! n a%ar) de Ne##u#! pe care" adu#e#er) cu ei! 'i de proiecia ima&inii ui 6/iron! nu nt, ni#er) nici un a t +)pu'ar pe p aneta or nata )* 1up) ce trecur) pe /iperpropu #ie! Loui# 'i petrecu urm)toarea or) 'i -um)tate in#pect,nd %iecare artico din depozite* 'i #pu#e#e n #inea iui c) era mai $ine #) #e #imt) n #i&uran) dec,t #) %ie uat prin #urprindere* 1ar armamentu 'i re#tu ec/ipamentu ui i )#ar) un &u#t amar! ca o premoniie* +rea mu te arme! 'i nici m)car una #in&ur) care #) nu poat) %i %o o#it) 'i n a te #copuri* La#ere e pentru i uminat* Motoare e reactive cu %uziune*** 6,nd #e inu o #curt) ceremonie de $otezare a navei! n prima zi petrecut) n /iperpropu #ie! $)r$atu propu#e ca nume e #) %ie Ticlosul Mincinos. 1in motive per#ona e! 3ee a 'i Czinu #e dec arar) 98

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

de acord* Bi tot din motive per#ona e! Ne##u# nu ridic) nici o o$iecie* 1up) o #)pt)m,n) petrecut) n /iperpropu #ie! #tr)$)tu#er) ceva mai mu t de doi ani" umin)* 6,nd revenir) n #paiu euc idian! #e a% au de-a n #i#temu #te ei ine ate ;Q! iar premoniia nc) mai c/inuia pe Loui# (u* 6ineva %u#e#e a nai$ii de convin# c) aveau #) aterizeze pe Lumea Ine ar)*

99

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

CAPITOLUL + Lu ea Inelar'

+ aneta +)pu'ari or #e dep a#a#e aproape cu viteza uminii de"a un&u a2ei nordice a &a a2iei* n /iperpropu #ie! Inter ocutoru acce era#e #pre #udu &a actic a #te ei ;Q 'i! ca rezu tat! ia ie'irea din =)u 4r$! Mincinosul se a% a de-a aintit #pre #i#temu Lumii Ine are! apropiindu"#e de ace#ta cu mare vitez)* 7teaua ;Q era un punct a $ or$itor* La ntoarcerea din c) )torii e #a e #te are! Loui# v)zu#e 7oare e ar)t,nd aproape a %e de a imite e #i#temu ui* 1ar #teaua acea#ta prezenta un /a ou aproape vizi$i * Loui# avea #)"'i amintea#c) de ace#t e%ect " n %apt! prima ima&ine direct) a Lumii Ine are* nc) de a imite e #i#temu ui! p)rea un o$iect arti%icia ce putea %i o$#ervat aproape cu oc/iu i$er* Czinu am$a a#e mari e motoare cu %uziune aproape p,n) a puterea or ma2im)* R)#turna#e di#curi e p ate a e propu #oare or reactive din p anu aripii! a iniindu" e a2e e a pupa navei! pentru a ad)u&a impu #u or a acce eraia ace#teia* Mincinosul intra#e n #i#temu #te ar #tr) ucind ca o perec/e de #te e du$ e 'i dece er,nd cu aproape QFF &* 3ee a nu $)nuia nimic pentru c) Loui# nu"i #pu#e#e nimic* Nu dorea #"o a armeze* 1ac) #i#temu de a#i&urare a &ravitaiei arti%icia e a ca$inei #"ar %i ntrerupt %ie 'i pentru o #in&ur) c ip)! ar %i %o#t ap atizai cu toii ca ni'te &,ndaci #u$ ta pa unui panto%* 1ar #i#temu de &ravitaie %unciona per%ect* n interioru incinte or #e putea #imi doar u'or mai # a$a acce eraie &ravitaiona ) proprie p anetei +)pu'ari or 'i %ream)tu continuu 'i n%undat a motoare or cu %uziune* Ur etu motoare or 'i croia drum n)untru prin #in&ura de#c/idere 100

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

e2i#tent)! prin conducta de a imentare! nu mai &roa#) dec,t $rau unui om. n#)! odat) a-un# n)untru! era pretutindeni* 6/iar 'i n /iperpropu #ie! Czinu pre%era #) z$oare ntr"o nav) tran#parent)* i p )cea #) ai$) un c,mp ct mai mare de o$#ervaie! iar =)u 4r$ p)rea #) nu"i a%ecteze mintea* ntrea&a nav) era tran#parent)! cu e2cepia ca$ine or per#ona e! 'i! treptat! a-un#e#er) #) #e o$i'nuia#c) 'i cei a i cu prive i'tea* nc)perea centra ) 'i ca$ina de comand)! pereii! podeaua 'i tavanu care #e cur$au unu #pre a tu nu erau at,t a$#eni! c,t invizi$i i* n vidu aparent! e2i#tau $ ocuri de #o iditate? Czinu n ca$ina de comand)! pupitru indicator n %orm) de potcoav)! care" ncon-ura p in de indicatoare verzi 'i portoca ii! mar&ini e uminoa#e a e trape or de acce#! cu'ete e p a#ate n -uru me#ei din nc)perea centra )! ca$ine e opace de a pupa 'i! de#i&ur! triun&/iu p at a aripii* 1inco o de ace#tea 'i de -ur mpre-ur erau #te e e* Univer#u p)rea %oarte aproape*** 'i ntruc,tva #tatic! deoarece #teaua ine at) #e a% a a pupa! a#cun#) n #pate e ca$ine or! 'i! ca atare! nu puteau #"o vad) cre#c,nd n dimen#iuni* Aeru miro#ea a ozon 'i a +)pu'ari* Ne##u#! care ar %i tre$uit #)"'i con#ume &roaza provocat) de ap)#area a QFF &! p)rea #) #e #imt) n ar&u #)u! #t,nd mpreun) cu cei a i n -uru me#ei* < Mai mu t ca #i&ur c) indivizii de aco o nu cuno#c /iperunde e! perora e * Matematica #i#temu ui ne"o &aranteaz)* =iperunde e reprezint) o &enera izare a matematici or /iperpropu #iei! 'i ei nu pot avea /iperpropu #ia* < 1ar e"ar %i putut de#coperi accidenta ! ntrerup#e %ata* < Nu! 3ee a* +utem ncerca 'i n $enzi e core#punz)toare or! c) tot n"avem a tceva mai $un de %)cut c,t timp dece er)m! dar*** < A t) a'teptare $ e#temat)> iz$ucni ea! ridic,ndu"#e 'i ncep,nd #) #e p im$e nervoa#) prin nc)pere* Loui# r)#pun#e privirii ntre$)toare a +)pu'aru ui cu o &rima#) re% ect,nd %uria* 7tarea de #pirit a 3ee ei era n&rozitoare* 4 #)pt)m,n) petrecut) n /iperpropu #ie o p icti#i#e de moarte pe t,n)r)! iar per#pectiva a nc) o zi 'i -um)tate de inactivitate! datorit) dece er)rii! o %)ceau #) #e urce pe perei* 1ar ce a'tepta de 101

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

a Loui#5 7) #c/im$e e&i e %izicii5 < 3re$uie #) a'tept)m! zi#e 'i Czinu din ca$ina de comand)! c)ruia tre$uie #)"i %i #c)pat nc)rc)tura emoiona ) a u time or cuvinte ro#tite de 3ee a* Benzi e /iper#pectru ui #unt &oa e! ip#ite de orice %e de #emna * V) pot &aranta c) In&inerii Lumii Ine are nu ncearc) #) ne contacteze prin nici o %orm) cuno#cut) de /iperunde* n u tima vreme! comunicaii e reprezentau unicu #u$iect uat n di#cuie* +,n) c,nd nu aveau #) ia contact cu In&inerii Lumii Ine are! prezena or n ace#t #i#tem avea un u'or aer $andite#c* +,n) acum! n#)! nu ap)ru#e nici un indiciu c) ar %i %o#t detectai* < Receptoare e me e #unt n %unciune! continu) Czinu * 1ac) vor ncerca #) ne contacteze n #pectru e ectroma&netic! vom %i pre&)tii* < Nu 'i dac) ncearc) ceva mu t prea #imp u! rep ic) Loui#* < Adev)rat* Ai dreptate* Mu te #pecii au ncercat $anda de %recven) a /idro&enu ui pentru a c)uta a te civi izaii printre #te e* < +recum Cda t:no* V"au &)#it cu de#tu ) i#cu#in)*** < Bi noi i"am nro$it cu a %e de mu t) i#cu#in)*** Univer#u e#te p in de z&omotu produ# de emi#ii e radio a #te e or* 1ar $anda de dou)zeci 'i unu de centimetri e#te #ati#%)c)tor de t)cut)! cur)at) de ne#%,r'iii ani" umin) cu$i de /idro&en inter#te ar* E#te $anda pe care 'i"ar %i a e#"o orice #pecie inte i&ent) pentru a comunica cu a t) #pecie* 1in p)cate! /idro&enu nc) zit p,n) a temperatura e&a ) cu temperatura unei nove! care ie'ea din a-u#ta-e e Mincinosului, o %)cea de ne%o o#it* < Reamintii"v)! e atra#e atenia Ne##u#! c) or$ita de c)dere i$er) pe care am conceput"o nu tre$uie #) inter#ecteze Ine u * < Mi"ai #pu#"o de prea mu te ori! Ne##u#> m,r,i %e ina* Am o memorie e2ce ent)* < Nu tre$uie #) ap)rem n %aa $)'tina'i or ca reprezent,nd un perico * 7unt #i&ur c) nu vei uita a#ta> < E'ti un +)pu'ar 'i! n con#ecin)! n"ai ncredere n nimic! i r)#pun#e Czinu * < =aide! poto ii"v)> interveni Loui#* nep)turi e dintre cei doi i provocau o $)taie de cap n 102

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

p u#* 7e ridic) 'i #e ndrept) #pre ca$ina #a! pentru a ncerca #) doarm) puin* 3recur) a te ore* Mincinosul c)dea #pre #teaua ine at)! ncetinindu"'i mi'carea! precedat de #u ie e &emene de umin) a e propu #oare or! a#em)n)toare unor nove* Inter ocutoru nu reu'i#e #) detecteze nici un %e de raze a#er ndreptate #pre nav)* 9ie c) ocuitorii Lumii Ine are nu remarca#er) prezena or p,n) n ace moment! %ie c) nu di#puneau de comunicaii prin a#er* +e parcur#u #)pt)m,nii de z$or n /iper#paiu! Inter ocutoru 'i petrecu#e ore e de re a2are mpreun) cu cei doi oameni* Loui# 'i 3ee a ncepu#er) #) a&reeze ca$ina Czinu ui datorit) &ravitaiei puin mai mari dec,t cea tere#tr) 'i /o odecoraiuni or reprezent,nd -un& e &a $en"portoca ii 'i vec/i %ort)ree! dar 'i din cauza miro#uri or puternice 'i rapid #c/im$)toare a e unei umi #tr)ine* +ropria or ca$in) %u#e#e decorat) cu ip#) de ima&inaie! cu vederi de ora'e 'i %erme maritime pe -um)tate acoperite de cu turi de a &e* Czinu e aprecia ca$ina mai mu t dec,t o %)ceau ei n'i'i* ncerca#er) c/iar #) ia ma#a mpreun) cu Inter ocutoru * 1ar ace#ta m,nca precum un up n%ometat 'i pe dea#upra #e mai 'i p ,n&ea c) /rana oameni or are miro# de &unoi car$onizat! a'a c) renuna#er) a acea#t)*** p )cere* Acum! 3ee a 'i Czinu di#cutau cu voce -oa#)! a un cap)t a me#ei** Loui# a#cu ta ini'tea ncon-ur)toare 'i vuietu ndep)rtat a motoare or cu %uziune* Era o$i'nuit ca viaa ui #) depind) de %uncionarea irepro'a$i ) a unui #i#tem de a#i&urare* Nava #a per#ona ) putea dezvo ta acce eraii de RF &! numai c) ea %o o#ea propu #oare reactive 'i ace#tea erau mu t mai #i enioa#e* < Ne##u#5 ridic) e vocea! pentru a acoperi z&omotu monoton* < 1a! Loui#5 < 6e 'tii voi n p u# de#pre =)u 4r$5 < Nu ne e& ntre$area* < =iper#paiu v) n&roze'te* n #c/im$! acea#t)*** acea#t) c) )torie n v,r%u unui #t, p de %oc! nu* 7pecia ta a con#truit Marele lem. 6u #i&uran) c) voi 'tii ceva n p u# %a) de noi de#pre /iper#paiu* < +oate c) 'tim ntr"adev)r*** < 6e anume5 E2cept,nd! %ire'te! cazu n care e vor$a de 103

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

a t preio# #ecret a vo#tru* Acum deveni#er) ateni 'i Inter ocutoru 'i 3ee a* Urec/i e Czinu ui! care odat) p iate puteau di#p)rea comp et #u$ $ an)! erau acum e2tin#e ca ni'te para#o are roz tran# ucide* < Btim c) nu avem n noi nimic nemuritor! ncepu Ne##u#* Nu vor$e#c 'i n nume e ra#ei voa#tre! n"am ace#t drept* 7pecia mea nu e#te nemuritoare* Ne e team) de moarte pentru c) 'tim c) ea e permanent)*** < Bi5 < Une e nave di#par n =)u 4r$* Nici un +)pu'ar n"ar %i %)cut vreodat) imprudena de a #e apropia! n /iperpropu #ie! de o #in&u aritate 'i! cu toate ace#tea! n vremuri e n care nave e noa#tre aveau a $ord pi oi! une e dintre e e di#p)reau* Am ncredere n cei care au con#truit Mincinosul, deci am ncredere 'i n #i#temu de a#i&urare a condiii or de via) de a $ordu ui* E nu ne va tr)da* 1ar c/iar 'i In&inerii no'tri #e tem de =)u 4r$* Mai trecu o noapte! n care Loui# dormi pro#t 'i avu ni'te vi#e #pectacu oa#e 'i apoi nc) o zi! n care e 'i cu 3ee a a-un#er) #) nu #e mai #uporte unu pe ce ) a t* 9ata nu era #periat)* Loui# $)nuia c) n"avea #"o vad) niciodat) #periat)* n acea #ear)! ntr"un interva de o -um)tate de or)! #teaua ine at) ie'i din #pate e ca$ine or* Era mic) 'i a $)! puin mai #tr) ucitoare dec,t 7oare e 'i ncon-urat) de o va&) dun&) a $a#tr) de &ro#imea unui creion* Urm)reau cu toii! din #pate e Czinu ui! manevrarea ecrane or detectoare* Ace#ta &)#i cur$a a $a#tr) a #upra%eei interioare a Lumii ine are 'i acion) $utonu de m)rire*** 4 ntre$are 'i &)#i r)#pun#u pe oc* < Are ceva pe mar&ine! remarc) Loui#* < Mine detectoru centrat pe muc/ie> ordon) Ne##u#* Mar&inea Ine u ui e2p od) n dimen#iune* Un 0id #e n) a #pre interior! #pre #tea* i puteau o$#erva um$ra opac) pro%i ,ndu"#e pe#te pei#a-u a $a#tru! n#orit* 1imen#iuni e #a e erau mici doar n comparaie cu ce e a e Ine u ui* < 1ac) Ine u are o )ime de un mi ion 'i -um)tate de 8i ometri! opin) Loui#! 0iduri e ce porne#c din muc/ie tre$uie #) ai$) ce puin o mie 'a#e #ute de 8i ometri n) ime* Acum 'tim* A#tea menin aeru n)untru* < 1ar oare c/e#tia %uncioneaz)5 < A'a ar %i norma * Ine u #e rote'te de a#emenea 104

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

manier)! nc,t pe #upra%aa #a interioar) #) #e o$in) un e%ect ineria de U &* 4 mic) cantitate de aer ar putea trece pe#te 0iduri! ntr"o perioad) de mii de ani! dar pre#upun c) $)'tina'ii #unt n #tare #"o n ocuia#c)* +entru con#truirea Ine u ui propriu"zi#! tre$uie #) %i di#pu# de te/no o&ii #imp e 'i ie%tine de tran#mutaie! a un pre de c,teva zecimi de #te ari pe 8i oton)! ca #) nu mai menion)m a te zeci de adev)rate impo#i$i it)i* < M) ntre$ cum #e vede din interior* Czinu recepion) comanda! manevr) un comutator 'i ntrea&a ima&ine a unec)* ;ro#i#mentu nu era nc) #u%icient pentru a putea di#tin&e deta ii e* +ete de a $a#tru #tr) ucitor! de a $ 'i mai #tr) ucitor a ternau pe ecranu aparatu ui cu a te pete de a $a#tru nc/i#*** 0idu di#p)rea ncet #pre dreapta " acum p)rea u'or cur$at #pre e2terior* 1in u'a ca$inei! cu capete e ridicate dea#upra umeri or Inter ocutoru ui! Ne##u# ordon)? < ncearc) #) m)re'ti ima&inea a ma2imum> Acum reu'eau #) di#tin&) 'i a te deta ii* < Muni> e2c am) 3ee a* 6e %rumo#> " +ro%i u era nere&u at! dante at! ca 'i cum piatra ar %i %o#t #upu#) eroziunii* " Muni na i de pe#te UVFF 8m* < Nu pot m)ri mai mu t* +entru deta ii #up imentare! va tre$ui #) ne apropiem* < 7) ncerc)m mai nt,i #) intr)m n e&)tur) cu ei! propu#e +)pu'aru * Am ncetinit #u%icient de mu t5 Czinu con#u t) pupitru navei* < Ne apropiem cu apro2imativ VF 8mN#ecund)* E #u%icient de ncet5 < 1a* ncepe tran#mi#ia> * Nici o raz) a#er nu intercepta#e nc) Mincinosul. 3e#tarea #pectru ui e ectroma&netic era mai di%ici )* Unde radio! in%raro'ii! u travio ete! radiaii J " tre$uia inve#ti&at ntre&u #pectru! de a radiaia termic) emanat) de partea ntunecat) a Ine u ui 'i p,n) a cuante e uminoa#e! cu ener&ie #u%icient) pentru a #epara materia de antimaterie* Banda de QU cm era &oa )! a %e 'i armonice e ace#teia! care ar %i putut %i uti izate tocmai pentru c) $anda de a$#or$ie a /idro&enu ui era at,t de evident)* 4dat) dep)'it 'i ace#t punct! Inter ocutoru ui nu"i mai r)m,nea a tceva de %)cut dec,t #) ncerce a nt,mp are* 105

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

3rape e mari or containere nc)rcate cu ec/ipament de comunicaii de pe aripa Mincinosului se de#c/i#er)* Nava ncepu #) emit) me#a-e n $anda de a$#or$ie a /idro&enu ui 'i n ce e a te %recvene! $a eind poriuni #ucce#ive a e #upra%eei interne a Ine u ui cu raze a#er de UF un&imi de und) di%erite 'i emi,nd #emna e n Mor#e"interp anetar prin acion)ri a ternative a e -eturi or motoare or cu %uziune* < La nevoie! pi otu automat ne"ar putea traduce orice po#i$i me#a-! i a#i&ur) Ne##u#* 3re$uie #) pre#upunem c) 'i computere e or #unt n #tare m)car de tot at,ta ucru* < +oate pi otu t)u #) traduc) 'i ini'tea dep in)5 r,n-i Czinu * < 6oncentreaz)"i tran#mi#iuni e a#upra 0iduri or* 1ac) au #paioporturi! ace#tea tre$uie #) %ie #ituate aco o* Aterizarea n a t) parte ar %i e2trem de pericu oa#)* Inter ocutoru i ur ) ceva teri$i de in#u t)tor n ;raiu =ero* 6u a#ta #e pu#e cap)t di#cuiei! dar Ne##u# continu) #) r)m,n) n ace a'i oc pe care" ocupa#e ore n 'ir! in,ndu"'i capete e ridicate pe#te umerii Czinu ui* Lumea Ine ar) i a'tepta de cea a t) parte a carca#ei tran#parente! o pan& ic) at,rn,nd de"a curmezi'u ceru ui* < Ai vrut #)"mi pove#te'ti ceva de#pre #%ere e ui 1:#on! i aminti 3ee a ui Loui#* < Bi tu m"ai trimi# a dracuW> Loui# &)#i#e o de#criere a #%ere or ui 1:#on n $i$ ioteca navei* nc,ntat de idee! %)cu#e &re'ea a #) ntrerup) pa#iena 3ee ei pentru a"i mp)rt)'i ce e a% ate* < 7pune"mi acum> #e #c i%o#i ea* < N"ai dec,t #) te duci a dracuW> 3ee a a'tepta* < n ordine! ai c,'ti&at> #e d)du $)tut $)r$atu * n u timu cea#! #in&ura ui preocupare %u#e#e #) %i2eze Ine u * Era tot at,t de p icti#it ca 'i ea* < ncercam #)"i #pun c) Lumea Ine ar) e#te un %e de compromi# In&inere#c ntre o #%er) a ui 1:#on 'i o p anet) norma )! ncepu e * 1:#on e unu dintre vec/ii %i ozo%i natura i'ti ce a tr)it n perioada de dinainte de 6entur)! $a c/iar n cea preatomic)* E a ar)tat c) o civi izaie e imitat) de cantitatea de ener&ie pe care o are a di#poziie* 7in&ura ca e pentru ra#a uman) de a %o o#i toat) ener&ia acce#i$i )! #punea #avantu ! e#te #) con#truia#c) un %e de coc/i ie #%eric) n -uru 7oare ui 'i #) #e capteze %iecare raz) a 106

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

ace#tuia* Acum! dac) te vei opri un minut din c/icotit! vei pricepe raionamentu * +)m,ntu capteaz) doar a cinci #ute mi ioana parte din radiaia #o ar)* 1ac) am putea %o o#i ntrea&a ener&ie*** +rin urmare! 1:#on nu era c/iar ne$un* +e vremea aceea nu e2i#ta nici m)car o $az) teoretic) pentru c) )torii e cu viteze #uper uminice* Noi n"am inventat /iperpropu #ia! dac)"i aminte'ti* Nici m)car n"am de#coperit" o nt,mp )tor! pentru c) niciodat) nu ne"a trecut prin minte #) ne e%ectu)m e2perimente e dinco o de imite e de in% uen) a e #in&u arit)ii 7oare ui* 7) ne &,ndim ce #"ar %i nt,mp at dac) o anumit) nav) a 4ut#ideri or n"ar %i dat pe#te o #ond) a Naiuni or Unite*** 1ac) Le&i e 9erti it)ii n"ar %i %uncionat*** 6u o mie de mi iarde de oameni a'ezai c aie pe#te &r)mad) 'i di#pun,nd doar de nave %otonice! c,t timp crezi c) ne"am %i de#curcat numai cu %uziunea nuc ear)5 Am %i epuizat tot /idro&enu oceane or n ce mu t o #ut) de ani* 1ar o #%er) a ui 1:#on poate %ace mu t mai mu t dec,t #) capteze ener&ia #o ar)* 7) zicem c) am putea con#trui o #%er) cu raza de o unitate a#tronomic)* 4ricum! va tre$ui #) @%acem cur)enieA n #i#temu #o ar! a'a nc,t vom %o o#i toate p anete e ca materia de con#trucie* A#ta ne"ar permite #) o$inem o coc/i ie #%eric) de*** #) zicem*** oe cromat! &roa#) de c,iva metri* 1up) aceea! #"ar monta pe ea &eneratoare de &ravitaie* Am o$ine a#t%e o #upra%a) de un mi iard de ori mai mare dec,t cea a +)m,ntu ui! o #upra%a) pe care o mie de mi iarde de oameni ar putea /oin)ri o via) ntrea&)! %)r) a #e nt, ni vreodat) unu cu a tu *** n ce e din urm)! 3ee a pricepu#e toate imp icaii e* < 9o o#e'ti &eneratoare de &ravitaie pentru a"i ine pe toi %i2ai pe coc/i ia #%eric)5 < +e interioru ei* Acoperi interioru cu #o *** < Bi dac) unu dintre &eneratoare #"ar de%ecta5 < ntr"adev)r! #ituaia ar deveni nep )cut)* Un mi iard de oameni ar ncepe #) p utea#c) #pre #oare! iar tot aeru ar ua" o pe urme e or! ntr"o tornad) #u%icient de puternic) pentru a n&/ii ntre&u +)m,nt* Nici nu #"ar pune pro$ ema trimiterii unei ec/ipe de intervenie! nu ntr"o a#emenea %urtun)*** < Nu"mi p ace ideea* < =ai #) nu ne &r)$im cu conc uzii e> +oate c) e2i#t) metode de a prote-a un &enerator de &ravitaie mpotriva de%ect)rii*** 107

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< Nu"i vor$a numai de a#ta* N"ai mai putea vedea #te e e> Loui# nu ua#e n con#iderare ace#t a#pect* < Nu conteaz)> zi#e e * Important e#te %aptu c)! n %ina ! orice ra#) raiona )! indu#tria )! va avea nevoie de o a#emenea #%er)* +e m)#ur) ce trece timpu ! o civi izaie te/no o&ic) tinde #) %o o#ea#c) din ce n ce mai mu t) ener&ie* Ine u reprezint) un compromi# ntre o p anet) norma ) 'i o #%er) a ui 1:#on* ;raie unei a#emenea con#trucii! o$ii doar o %raciune din #paiu di#poni$i 'i din ener&ia radiat) de #oare! dar nc) mai poi vedea #te e e 'i nu tre$uie #)"i mai %aci pro$ eme n e&)tur) cu &eneratoare e de &ravitaie* 1in ca$ina de comand)! Inter ocutoru m,r,i ceva nede%init! dar #u%icient de puternic pentru a %ace #) vi$reze aeru * 3ee a c/icoti* < 1ac) +)pu'arii #"au &,ndit n ace a'i %e ca 'i 1:#on! continu) Loui#! ar %i po#i$i #) #e a'tepte #) &)#ea#c) Norii ui Ma&e an p ini de ine e a#em)n)toare! de a un cap)t a a tu * < Bi din cauza a#ta ne"au adu# pe noi5 < Mi"e &reu #) de# u'e#c motivaii e unui +)pu'ar! dar dac) a' %i %orat! a' paria pe ace#t motiv* < Nu"i de mirare c) i"ai petrecut tot timpu n $i$ iotec)> < Enervant> ur ) Czinu * In#u t)tor> Ne i&nor) n mod de i$erat> Ne ntorc #pate e intenionat! pentru a ne invita #)"i atac)m> < Impo#i$i > rep ic) Ne##u#* 1ac) nu putem detecta tran#mi#iuni radio! n#eamn) c) ei nu %o o#e#c a'a ceva* 6/iar dac) n mod curent ar %o o#i radio a#eri! tot am detecta une e #cur&eri*** < Nu %o o#e#c a#eri! nu %o o#e#c unde radio! nu %o o#e#c /iperunde* Atunci ce uti izeaz) pentru comunicaii5 3e epatia5 Me#a-e #cri#e5 4& inzi5 < +apa&a i! #u&er) Loui#! venind a )turi de ei* +apa&a i uria'i! cre#cui #pecia pentru p )m,nii or #upradezvo tai* 7unt prea mari pentru a z$ura* 1oar #tau pe v,r%u dea uri or 'i ip) unu a a tu * Czinu #e ntoar#e #)" privea#c) drept n oc/i? < 3imp de patru ore! am ncercat #) iau contact cu Lumea Ine ar)* 3imp de patru ore! tic) o'ii )ia de $)'tina'i m"au i&norat* Nu mi"au adre#at nici un cuv,nt* Mu'c/ii mi tremur) din cauza ip#ei de mi'care! $ ana mi e#te nee#) at)! oc/ii 108

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

re%uz) #) mi #e %oca izeze! nenorocita a#ta de ca$in) e#te prea n&u#t)! cuptoru meu cu microunde nc) ze'te toate me#e e a aceea'i temperatur)! dar nu cea potrivit)! 'i nu" pot repara*** 9)r) a-utoru 'i #%aturi e ta e! Loui#! a' %i di#perat* < 4are #)"'i %i pierdut &radu de civi izaie5 murmur) Ne##u#* Ar %i o t,mpenie din partea or! in,nd #eama de ceea ce au rea izat* < +oate c) au murit cu toii! #u&er) Inter ocutoru ntr"o doar)* Bi a#ta ar %i o t,mpenie* 1ar 'i %aptu c) nu ne contacteaz) reprezint) o t,mpenie* =ai #) ateriz)m 'i #) vedem ce #e petrece> Ne##u# 'uier) #periat? < 7) ateriz)m pe o ume care #"ar putea #)"'i %i uci# #pecii e inte i&ente5 E'ti ne$un5 < 6uno'ti a t) metod) de a a% a adev)ru 5 < Binene e#! interveni 'i 3ee a* N"am $)tut at,ta drum doar ca #) ne nv,rtim n -uru ei* < V) interzic cu de#)v,r'ire #) %acei una ca a#ta> Inter ocutoru e! continu)"i tentative e de a ua e&)tura cu Lumea Ine ar)> < Am epuizat toate c)i e po#i$i e* < Repet)" e> < Nu vreau> Loui# (u ncerc) #) %ie dip omat? < 6a meaz)"te! p)ro#u e> Ne##u#! #) 'tii c) Inter ocutoru are dreptate* Locuitorii Lumii Ine are n"au ce #au cu ce #) ne tran#mit)! a t%e ar %i %)cut"o p,n) acum* < E2i#t) 'i a t) #o uie! n a%ar) de a ncerca n continuare5 < 7) ne vedem de tre$uri e noa#tre 'i #) e d)m ce or de -o# timpu nece#ar pentru a /ot)r ce atitudine #) adopte %a) de noi* 9)r) a %i convin#! +)pu'aru 'i d)du acordu * 6o$orau #pre Lumea Ine ar)* Inter ocutoru imprima#e Mincinosului o traiectorie care #)" i permit) ace#tuia #) dep)'ea#c) mar&inea Lumii Ine are! %)c,ndu"i a#t%e o conce#ie ui Ne##u#* +)pu'aru #e temea c) ipoteticii ocuitori ar putea con#idera o ameninare pentru ei po#i$i itatea ca traiectoria navei #) inter#ecteze Ine u * 3ot e aprecia#e c) propu #oare e cu %uziune a e navei aveau a#pect de arme! a'a c) Mincinosul %unciona acum doar cu ce e 109

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

reactive* 6u oc/iu i$er! nu #e putea percepe nici o modi%icare de #ca )* 1e"a un&u ore or! Ine u 'i #c/im$a#e poziia* Mu t prea ncet! n#)* 6u inten#itatea &ravitaiei ca$inei re& at) a#t%e nc,t #) compen#eze o acce eraie de RF &! urec/ea intern) nu putea #e#iza mi'carea* 3impu #e #cur&ea n &o 'i Loui#! pentru prima dat) de a p ecarea de pe +)m,nt! era pe punctu de a"'i roade un&/ii e* n ce e din urm)! Ine u a-un#e ntr"o poziie pe muc/ie n raport cu Mincinosul. Czinu %o o#i motoare e pentru a %r,na nava 'i a o n#crie pe o or$it) circu ar) n -uru #oare ui! apoi i imprim) o mi'care de apropiere de mar&inea Ine u ui* Acum #e putea detecta o #c/im$are* 6on#trucia de a mar&inea ine u ui cre#cu#e de a o inie #u$ire! care acoperea c,teva #te e! p,n) a dimen#iuni uria'e* Un 0id ne&ru! m)#ur,nd pe#te UFFF 8m n) ime! ip#it de %orme preci#e " deoarece! de a acea di#tan) 'i a viteza cu care z$urau! deta ii e ar %i %o#t impo#i$i de o$#ervat* La aproape UFFF 8m di#tan)! acoperind GF de &rade din c,mpu vizua ! 0idu #e rotea cu in%erna a vitez) de UQFF 8mN#ecund)* Mar&ini e #a e conver&eau c)tre dou) puncte de %u&)! a in%init! #pre cap)tu opu# a Univer#u ui! 'i din#pre %iecare punct de %u&) #e ridica drept n #u# o u'oar) dun&) co orat) n a $a#tru de#c/i#* A privi c)tre unu din ace e puncte de %u&) era ca 'i cum te"ai %i uitat ntr"un a t univer#! un univer# cu inii drepte rea e! un&/iuri drepte 'i a te a$#tracii &eometrice euc idiene* Loui# privea /ipnotizat c)tre unu dintre e e* 4are ce reprezenta5 nceputu #au #%,r'itu 5 4are 0idu #e ridica din #au #e a%unda n ace punct de topire5 ***Bi din ace punct de a in%init! ceva #e apropia de ei* Era ca o ramp)! cre#c,nd ca o a t) a$#tracie de"a un&u $azei muc/iei* Mai nt,i ap)ru rampa propriu"zi#)! apoi! montate pe acea#ta! un 'ir de ine e vertica e* Veneau drept c)tre Mincinos, drept c)tre Loui#* Ace#ta nc/i#e oc/ii 'i"'i prote-) capu cu $rae e* 1e a )turi! auzi un #c/eunat de &roaz)* Moartea ar %i tre$uit #) #o#ea#c) n acea c ip)* 1ar cum a'a ceva nu #e nt,mp )! $)r$atu de#c/i#e oc/ii* Ine e e trecu#er) pe ,n&) ei! ntr"o mi'care continu) 'i n ace moment e 'i d)du #eama c) #e a% au a o di#tan) mai mic) de UFF 8m* 110

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

Ne##u# era ncovoiat precum o $i )* 3ee a! in,ndu"'i pa me e ap)#ate de carca#a tran#parent)! privea cu aviditate* Czinu p)rea in#en#i$i a team)! %iind atent numai a indicaii e pupitru ui de comand)* +ro$a$i c) #e pricepea mai $ine dec,t Loui# #) aprecieze di#tane e* 7au poate doar 'i ma#ca %rica* 7c/eunatu pe care auzi#e #e putea #) %i %o#t a ui*** Ne##u# reveni a poziia norma )! privi c)tre ine e! care ntre timp deveni#er) puin mai mici! apoi ordon)? < Inter ocutoru e! re& eaz) viteza dup) cea a Lumii Ine are* Menine"ne pe poziie %o o#ind o acce eraie de U &* 3re$uie #) in#pect)m ucru )#ta* 9ora centri%u&) e#te o i uzie! o mani%e#tare a ineriei* Rea ) e#te doar %ora centripet)! ap icat) perpendicu ar pe vectoru vitez) a unei ma#e* Ma#a rezi#t)! tinde #) #e mi'te dup) vec/ea traiectorie dreapt)* 1in cauza vitezei 'i a e&i or ineriei! Lumea Ine ar) avea tendina de a #e deza&re&a* 7tructura #a ri&id) nu permitea n#) a'a ceva* n con#ecin)! Ine u 'i ap ica #ie'i propria %or) centri%u&)* Mincinosul, z$ur,nd cu UQFF 8mN#ecund)! tre$uia #) %ie #upu# ace eia'i %ore centripete* Czinu reu'i #incronizarea* Nava #e ndrept) #pre 0idu de mar&ine! #upu#) unei acce eraii de F!GGQ &! d,nd ec/ipa-u ui po#i$i itatea de a in#pecta a#troportu * Ace#ta era con#tituit dintr"o ramp) e2trem de n&u#t)! p)r,nd aproape unidimen#iona ) p,n) n momentu n care Inter ocutoru #c/im$) p anu de o$#ervaie* Atunci i #e dezv) ui )imea " una de#tu de &eneroa#) pentru a ad)po#ti o perec/e de nave co o#a e* Am,ndou) aveau o %orm) ci indric)! turtit) a e2tremit)i. erau de un tip neo$i'nuit 'i totu'i aduceau cu nave e co ectoare de /idro&en inter#te ar! %uncion,nd pe $az) de %uziune* A#emenea nave #e aprovizionau #in&ure n timpu c) )toriei! co ect,nd /idro&enu n uria'e p, nii e ectroma&netice* Una dintre e e %u#e#e demontat) pentru recuperarea pie#e or de #c/im$! 'i acum z)cea cu m)runtaie e de#c/i#e* La mar&inea #uperioar) a navei intacte #e puteau o$#erva 'iruri de /u$ ouri* n umina di%uz) a #te e or! #c ipirea or era aidoma #c,nteieri or unor um,n)ri de tort* +uteau %i num)rate mii de /u$ ouri! iar nava era ntr"adev)r uria')* Bi ntunecat)* ntre&u a#troport era cu%undat n $ezn)* 111

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

+oate c) %iine e care" %o o#eau n"aveau nevoie de umin) n #pectru @vizi$i A* 1ar Loui# avea #enzaia c) ocu ace a %u#e#e a$andonat* < Nu ne e& ro#tu ine e or! #e auzi vocea 3ee ei* < 3unuri e ectroma&netice! i r)#pun#e a$#ent $)r$atu * +entru deco )ri* < Nu! corect) Ne##u#* < Nu5 < 3unu tre$uie #) %i %o#t %o o#it a aco#tarea nave or* +utem c/iar #) ne ima&in)m metoda %o o#it)* Nava tre$uia #) intre pe or$it)! para e cu perete e Ine u ui* +ro$a$i c) nu ncerca #) atin&) viteza tan&enia ) a ace#tuia! dar #e po#ta a aproape SF 8m de $aza 0idu ui* In urma rotaiei Ine u ui! #pire e tunu ui e ectroma&netic prindeau nava 'i o a-utau #) acce ereze p,n) a-un&ea a viteza re#pectiv)* In&inerii care " au con#truit merit) toate aude e* Niciodat) o nav) nu tre$uia #) #e apropie pericu o# de mu t de Ine * < Ar %i putut %o o#i aceea'i metod) 'i pentru deco )ri* < Nu* 4$#erv) di#pozitivu din #t,n&a*** < A'a e! %ir"a' a nai$ii> murmur) Loui#* 1i#pozitivu era puin mai mare dec,t o trap)! put,nd permite trecerea unei nave* Bi ca cu e e #e potriveau* UQRQ 8mN#ecund) era viteza de croazier) , unei nave co ectoare de /idro&en* Rampa de an#are a Ine u ui era mai de&ra$) o con#trucie ce permitea navei #) cad) i$er n vidu din e2terior* 1up) aceea! pi otu ui i"ar %i revenit doar #arcina de a porni imediat propu #oare e cu %uziune* < A#troportu pare a$andonat! remarc) 'i Czinu * < E2i#t) vreun con#um de ener&ie5 < In#trumente e me e nu detecteaz) nimic* Nu e2i#t) zone anorma de ca de! 'i nici cu activitate e ectroma&netic) #emni%icativ)* 6,t de#pre #enzorii care %ac #) %uncioneze acce eratoru iniar! ei pot con#uma o cantitate in#e#iza$i ) de ener&ie* < Bi ce propui5 Ec/ipamente e ar putea %i nc) n #tare de %uncionare* +utem veri%ica a#ta dac) ne p a#)m a intrarea acce eratoru ui iniar 'i ncerc)m #) aco#t)m* Ne##u# #e &/emui din nou cu capete e ntre picioare* < N"o #) mear&)! contrazi#e Loui#* Ar %i po#i$i #) e2i#te un #emna "c/eie pentru a" activa! iar noi n"avem de unde #)" 112

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

cunoa'tem* Ar reaciona doar a o nav) cu carca#) meta ic)! iar dac) am ncerca #) intr)m printre #pire e tunu ui! a viteza de rotaie a Lumii ine are am putea ovi una dintre e e 'i ne" am %ace pra%* < Am mai pi otat nave n condiii #imi are n timpu in#truciei mi itare* < 6u c,t timp n urm)5 < +oate cu prea mu t timp* 7"o )#)m $a t)* 6e propui5 < 7) e2p or)m partea de dede#u$t* Imediat! Ne##u# reveni n poziie norma )* + uteau #u$ pardo#ea a Lumii Ine are! ncerc,nd #)"'i potrivea#c) viteza dup) a ei! acce er,nd p,n) a G!GS mN#ecund)* < +roiectoare e> comand) Ne##u#* 9a#cicu e e aveau o $)taie de p,n) a opt #ute de 8i ometri! dar dac) umina atin&ea Ine u ! napoi nu #e ntorcea nici un %e de raz) re% ectat)* 4ricum! menirea or principa ) era de a %i %o o#ite doar a ateriz)ri* < 3ot mai ai o ncredere oar$) n In&inerii t)i! Ne##u#5 < Ar %i tre$uit #) prevad) 'i acea#t) #ituaie* < 1ar eu am prev)zut"o* Bi a' putea i umina Lumea Ine ar) doar dac) a' avea voie #) %o o#e#c propu #oare e cu %uziune* < 9)"o> Inter ocutoru e porni pe toate patru " pe ce e dou) din %a) 'i pe ce e a te dou)! mai mari! din #pate* +e ce e din %a)! concepute pentru %r,nare 'i! eventua ! pentru atac! e re& a#e a ma2im) di#per#ie* =idro&enu trecea prin motoare mu t prea repede! ie'ind ar# doar pe -um)tate* 3emperatura tu$uri or de %uziune #c)zu p,n) c,nd % uidu de ie'ire! de re&u ) mai %ier$inte dec,t nuc eu unei nove! deveni a %e de rece ca #upra%aa unui #oare &a $en pitic* Lumina propu #oare or zv,cni nainte! ca o perec/e de #)&ei! 'i ovi #upra%aa nea&r) a #coarei e2terioare a Lumii Ine are* +rima #urpriz)? #upra%aa nu era neted)* E2i#tau ad,ncituri 'i ie'ituri! um% )turi 'i cre#t)turi* < 6redeam c) va %i neted! zi#e 3ee a* < 7ti $a#ore ie%! i r)#pun#e Loui#* =ai #) %acem un pariu? oriunde vezi o um% )tur)! pe partea interioar) e2i#t) o mare* Unde vezi o a veo )! dinco o e#te un munte* 6e p)rere ai5 1ar %ormaiuni e r)ma#er) mici 'i indi#tincte! p,n) n 113

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

momentu n care Czinu adu#e nava mai aproape* Mincinosul p utea a mar&inea Lumii Ine are! a apro2imativ HFF 8m #u$ p an'eu #)u* Um% )turi 'i cre#t)turi #cu ptura e! uneori cu un oarecare caracter e#tetic*** #e perindau pe #u$ e * 1e mu te #eco e! nave e turi#tice p uteau a %e pe#te #upra%aa Lunii* Aici! a#pectu era aproape a#em)n)tor? canioane 'i muni ntr"un mediu ip#it comp et de atmo#%er)! pete a $e 'i ne&re adu#e n c,mpu vizua de umina puternice or #ur#e de umin)* Bi totu'i! e2i#ta o di%eren)* La orice a titudine dea#upra Lunii te"ai %i a% at! ai %i putut o$#erva oric,nd orizontu u'or cur$at! cre#tat 'i net pro%i at pe ntunecimea #paiu ui* 4rizontu Lumii Ine are era ip#it de cre#t)turi 'i nu e2i#ta nici #enzaia de cur$ur)* Era o inie dreapt)! pur &eometric)! inima&ina$i de ndep)rtat) 'i &reu vizi$i )! %iindc) #e pro%i a pe un %ond ne&ru* Loui# #e ntre$a cum de mai rezi#ta Czinu dup) at,tea ore de pi otare nentrerupt) n -uru ace#tui*** arte%act* #tr)$)tu un %ri#on* ncetu cu ncetu ! #e o$i'nuia cu m)rimea! cu #ca a Lumii Ine are! de'i ace#t ucru era nep )cut ca orice proce# de nv)are* 'i #mu #e oc/ii de a o$#edantu orizont! ndrept,ndu"i c)tre zona uminat) de dede#u$tu or* Ne##u# #par#e t)cerea? < 3oate m)ri e par a avea dimen#iuni de ace a'i ordin* < Am v)zut 'i c,teva a&une! UU contrazi#e 3ee a* Bi uite! aco o e un % uviu* 3re$uie #) %ie un % uviu* 1ar nc) n"am v)zut ni'te oceane cu adev)rat mari* Loui# remarca#e c) m)ri e2i#tau din $e 'u&! a#ta dac) pre#upuneri e erau corecte 'i dac) ace e movi e ap atizate erau ntr"adev)r m)ri* 1e'i n"aveau toate aceea'i m)rime! p)reau e&a di#tri$uite! a#t%e nc,t nici o re&iune nu era ip#it) de ap)* Bi mai a e#*** < 7unt p ate> 3oate m)ri e au %undu p at* < A'a e#te! con%irm) Ne##u#* < +rin urmare! toate m)ri e au ad,ncime mic)* Locuitorii Lumii Ine are nu #unt %iine acvatice* 9o o#e#c doar #upra%aa oceane or* 6a 'i noi* < 1ar ma uri e au %orme dante ate! interveni 3ee a* 6e n#eamn) a#ta5 < ;o %uri* ;o %uri pe care e poate %o o#i oricine* < 1eci! de'i ocuitorii Ine u ui #unt %iine de u#cat! nu #e 114

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

tem #) c) )torea#c) pe ap)! conc uzion) Ne##u#* A t%e ! n"ar %i avut nevoie de &o %uri*** Loui#! %iine e a#tea par a#em)n)toare oameni or* Czinii dete#t) apa! iar #pecia mea #e teme de nec* @+oi a% a de#tu e de#pre o ume cercet,ndu"i dede#u$turi eA! &,ndi Loui#* ntr"o $un) zi! avea de &,nd #) #crie o carte de#pre a#ta*** < Ar %i dr)&u #)"i poi con#trui propria ume a'a cum vrei tu! remarc) t,n)ra* < Nu"i p ace p aneta pe care tr)ie'ti! co e&a5 < Btii ia ce m) re%er* < La putere5 Loui# era #urprin# " ace#t #u$iect )#a indi%erent* Nu era o %ire creatoare! nu concepea ucruri e! pre%era #) e &)#ea#c)* 4$#erv) ceva n %aa or* 4 um% )tur) na t)*** cu o nervur) imen#)! nea&r)! av,nd o #upra%a) de #ute de mii de 8i ometri p)trai*** 1ac) ce e a te movi ie erau m)ri! acea#ta reprezenta! de#i&ur! un ocean! un re&e a oceane or* 1e%i a #u$ ei a in%init 'i nu era de oc ap atizat* Ar)ta ca o /art) topo&ra%ic) a 4ceanu ui +aci%ic! cu v)i 'i v,r%uri! p atouri 'i ravene! dar av,nd 'i cu mi #u%icient de na te pentru a %orma in#u e* < Au vrut #)"'i p)#treze %orme e de via) marin)! pre#upu#e 3ee a* 1e aceea! au avut nevoie de un ocean ad,nc* Nervura are! pro$a$i ! ro u de a p)#tra reci zone e de ad,ncime* Un %e de radiator* Un ocean nu #u%icient de ad,nc! dar #u%icient de at pentru a n&/ii ntre& +)m,ntu * < 1e#tu cu c/e#tii e a#tea> interveni $ru#c Czinu * Acum tre$uie #) cercet)m #upra%aa interioar)* < Mai nt,i! tre$uie e%ectuate ni'te m)#ur)tori* Ine u e#te per%ect circu ar5 4 deviaie minor) ar mpr)'tia aeru n #paiu* < Btim c) e2i#t) aer! Ne##u#* Iar di#tri$uia apei pe #upra%aa intern) ne va #pune c,t ii ip#e'te Ine u ui pentru a %i un cerc per%ect* < 1e acord! capitu ) +)pu'aru * 1e ndat) ce a-un&em a mar&inea cea a t)* E2i#tau 'i cratere produ#e de meteorii* Nu mu te! dar erau* +entru o c ip)! Loui# #e &,ndi amuzat a ne& i-ena de 115

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

care d)du#er) dovad) cei ce con#trui#er) Ine u ! cur),nd in#u%icient #i#temu * +oate c) veni#er) din e2terior! din #paiu inter#te ar* Un crater conic intr) n umina propu #oare or 'i $)r$atu percepu o #c ipire pe %undu ace#tuia* +ro$a$i era ceva re% ectorizant* 3re$uia #) %ie o re% ecie a carca#ei Ine u ui! un materia #u%icient de den# pentru a opri SFO din neutrini 'i totodat) #u%icient de ri&id* 1ea#upraN#pre interior #e &)#eau! pe#emne! #tratu de #o ! ap)! ora'e e 'i apoi atmo#%era* 1ede#u$tN#pre e2terior e2i#ta un materia #pon&io#! pro$a$i a#em)n)tor #pumei p a#tice! pentru a pre ua 'ocuri e de impact* +ro$a$i c) ma-oritatea meteorii or #e vaporizau! prin %recare cu ace#t materia #pon&io#! den#! dar unii putu#er) p)trunde p,n) a carca#)! )#,nd n urma or &)uri conice cu v,r%uri #tr) ucitoare* Mai departe! de"a un&u Lumii Ine are! dinco o de cur$ura aproape impercepti$i )! oc/ii ui Loui# de#coperir) nc) o &roap) de meteorit* 1up) toate aparene e! tre$uia #) %ie de#tu de mare! &,ndi e * 1e#tu de mare pentru a putea %i o$#ervat) n umina # a$) a #te e or* Nu"i acord) atenie* 4c/ii 'i mintea nc) nu i #e o$i'nui#er) cu proporii e &i&antice a e Lumii Ine are*

116

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

CAPITOLUL , P'tratele &e u -r'

7oare e de tip ;Q r)#)ri de dup) 0idu drept 'i ntunecat a Ine u ui! #tr) ucind or$itor* Czinu activ) un po arizator 'i a$ia atunci Loui# %u n #tare #)" privea#c) 'i #) de#copere o zon) de um$r) pro%i ,ndu"#e pe di#cu #)u* 4 um$r) p)trat)* < 3re$uie #) %im prudeni! i avertiz) Ne##u#* 1ac) vom %i nevoii #) ne #incroniz)m viteza cu cea a Ine u ui! vom %i atacai cu #i&uran)* R)#pun#u Czinu ui nu %u dec,t un m,r,it repro$ator? < 6u ce %e de arme5 1oar am v)zut c) In&inerii Lumii Ine are n"au nici m)car o #taie radio n %unciune* < Nu putem &/ici natura ec/ipamente or or de comunicaii* +oate c) %o o#e#c te epatia #au vi$raii e ce rezoneaz) n pardo#ea a Ine u ui #au impu #uri e e ectrice tran#mi#e prin ca$ uri meta ice* 1e a#emenea! nu cunoa'tem nimic de#pre armamentu or* 1ac) vom /oin)ri dea#upra #upra%eei interioare! vom reprezenta o ameninare #erioa#) 'i vor %o o#i mpotriva noa#tr) orice arm) di#poni$i )* Loui# apro$)* 1e o$icei nu era at,t de precaut" mai a e# c) Lumea ine ar) i a,a#e curiozitatea " dar +)pu'aru avea dreptate* =oin)rind dea#upra #upra%eei interioare! Mincinosul ar %i putut deveni un potenia meteorit* Unu mare* 1ep a#,ndu" #e cu o vitez) apropiat) de cea or$ita )! o a#emenea ma#) ar %i con#tituit un perico ma-or! c)ci o #in&ur) atin&ere cu #traturi e #uperioare a e atmo#%erei i"ar %i imprimat o traiectorie de#cendent)! a o vitez) de mai mu te #ute de 8mN#ecund)* 1ep a#,ndu"#e cu o vitez) mai mare dec,t cea or$ita )! p)#tr,nd o traiectorie cur$) cu a-utoru propu #oare or! nava ar %i devenit o ameninare mai puin 117

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

evident) dar mai imp aca$i )! c)ci! n cazu unei de%eciuni a motoare or! %ora centri%u&) ar %i mpin#"o n -o#N#pre e2terior! #pre zone e popu ate* Locuitorii Ine u ui pro$a$i c) nu & umeau n privina meteorii or! c,t) vreme o #in&ur) per%oraie a carca#ei ar %i permi# ntre&ii atmo#%ere #) #e #cur&) n #paiu* Czinu #e r)#uci de a pupitru de comand) 'i privi pe +)pu'ar n oc/i* < Atunci care #unt ordine e ta e5 < Mai nt,i! tre$uie #) %r,nezi p,n) aproape de viteza or$ita )* < Apoi5 < 7) acce erezi #pre #oare* +utem in#pecta ntr"o oarecare m)#ur) #upra%aa ocuit) a Ine u ui dac) acea#ta #e va re#tr,n&e #u$ noi* 4$iectivu no#tru principa vor con#titui p)trate e de um$r)* La nai$a> &,ndi Loui#* 4$o#it 'i % )m,nd cum era acum! avea oare #) %ie pu# n #ituaia de a %ace pace ntre doi e2tratere'tri5 3recu#e prea mu t timp de c,nd m,nca#er) #au dormi#er) u tima oar)* 1ac) Loui# era o$o#it! Czinu tre$uia #) %ie e2tenuat! a cap)tu nervi or! &ata pentru o di#put)* Ne##u# tocmai ncepu#e #) e2p ice? < Avem un intere# #pecia n e&)tur) cu p)trate e de um$r)* 7upra%aa or prime'te mai mu t) radiaie #o ar) dec,t ntre& Ine u * A#ta e tran#%orm) n ni'te &eneratoare termoe ectrice idea e pentru #i#temu ener&etic a ace#tei umi* Czinu murmur) ceva venino# n ;raiu =ero* Rep ica urm)toare! n interp anetar)! %u mai temperat)? < Nu e'ti de oc rezona$i * Evident c) nu ne intere#eaz) #ur#a ener&etic) a Ine u ui* =ai #) ateriz)m! #) &)#im un $)'tina' 'i #)" ntre$)m pe e care #unt #ur#e e ener&etice* < Re%uz #) iau n con#iderare aterizarea* < mi pui a ndoia ) ndem,narea de pi ot5 < mi pui a ndoia ) capacitatea de a conduce5 < 1ac) tot ai atin# #u$iectu *** < nc) mai am a#upra mea ta#pu ! Czinu e* n %uncie de cuv,ntu meu! #e va decide cui anume vom da Marele lem 'i /iperpropu #oru cuantic de ordinu doi! iar eu #unt 6e "+rea" A#cun# a $ordu ace#tei nave* 7)"i %ie c ar c)*** < 4prii"v)> #tri&) Loui#* Am,ndoi privir)* 118

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< 1i#puta voa#tr) e#te prematur)* 1e ce #) nu inve#ti&)m p)trate e de um$r) cu te e#coape e5 n %e u )#ta! am,ndoi vei avea a di#poziie mai mu te ar&umente pe care #) vi e aruncai unu a tuia n %a)* 4 #) %ie mai amuzant a'a> Ne##u# #e privi oc/i n oc/i* Czinu 'i a#cun#e &/eare e* < Acum! v) propun un punct de vedere mai pra&matic! continu) Loui#* 6u toii ne a% )m a cap)tu puteri or* 4$o#ii* n%ometai* 6ine are c/e% #) #e certe cu $urta &oa )5 Eu m) duc #) dorm o or)* V) #u&erez #) %acei a %e * 3ee a #e ar)t) 'ocat)? < Nu vrei #) prive'ti5 1oar vom vedea partea interioar)> < +rive'te tu* mi pove#te'ti dup) aia! i arunc) e pe#te um)r! n timp ce ie'ea din ca$ina de comand)* 7e trezi $uimac 'i % )m,nd ca un up* 9oamea #coa#e dintre di#curi e pentru dormit 'i" meninu apoi n ca$in) #u%icient de mu t timp pentru a comanda un #andKic/ $uc)t)riei automate* n%u ec,nd! #e n)pu#ti n #paiu de recreere a navei* < 6e #e nt,mp )5 3ee a i r)#pun#e cu o voce u'or & acia ) din #pate e unui ecran de citit? < Ai pierdut totu * Nave n #taz) 7 aver* Ai pierdut demonii! dra&onii #paia i! viet)i e #te are cani$a e! toate atac,nd #imu tan* Inter ocutoru a tre$uit #) #e $at) cu ei cu m,ini e &oa e* Mi"ar %i p )cut #) e vezi* < Ne##u#5 +)pu'aru i r)#pun#e din ca$ina de comand)? < Czinu 'i cu mine am c)zut de acord #) ne ndrept)m #pre p)trate e de um$r)* Acum e doarme* n cur,nd! vom a-un&e ntr"o zon) cu #paiu i$er* < 6eva nou5 < 1e#tu e*** La#)"m) #)"i ar)t*** +)pu'aru manevr) comenzi e ecrane or ana izoare or* +ro$a$i c) #tudia#e undeva #im$o i#tica Czinti* Ima&inea ce ap)ru acum pe ecrane #em)na %oarte mu t cu cea a +)m,ntu ui v)zut de a mare n) ime* Muni! acuri! v)i! r,uri! mari pete dez&o ite care tre$uiau #) %ie de'erturi* < 1e'erturi5 ntre$) e nedumerit* < A'a #e pare! d)du din cap +)pu'aru * Inter ocutoru a #tudiat #pectre e de temperatur) 'i umiditate* 1ate e acumu ate indic) %aptu c) Lumea Ine ar) #"a rentor# a #tarea de #) $)ticie! ce puin n parte* 1)"mi a t motiv pentru 119

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

care ar e2i#ta de'erturi e*** Am mai &)#it un ocean ad,nc! cu ap) #)rat)! de cea a t) parte a Ine u ui! a %e de mare ca 'i primu * Ana ize e #pectra e au con%irmat #a initatea* n mod evident! con#tructorii au &)#it nece#ar #) contra$a an#eze &reutatea unei a#emenea ma#e enorme de ap)* Loui# mai n&/ii o m$uc)tur)* < 7u&e#tii e ta e au %o#t $une! continu) Ne##u#* 7"ar putea #) %ii ce mai $un dip omat dintre noi! n ciuda pre&)tirii me e #au a Czinu ui* A$ia dup) ce ne"am ndreptat te e#coape e c)tre p)trate e de um$r) a %o#t 'i e de acord #) mer&em #) arunc)m o privire a %aa ocu ui* < 7erio#5 1e ce5 < Am de#coperit o neconcordan)* +)trate e de um$r) #e mi'c) cu o vitez) #en#i$i mai mare dec,t viteza or$ita )* Loui# #e opri din me#tecat* < ***9ire'te c) a'a ceva nu"i impo#i$i ! continu) +)pu'aru * +)trate e pot avea or$ite e iptice #ta$i e* Nu e#te nece#ar #)" 'i menin) o di#tan) con#tant) %a) de #oare* Loui# n&/ii dumicatu cu e%ort! pentru a putea vor$i? < E#te o ne$unie* n cazu )#ta! ar varia un&imea zi e or* 3ee a interveni 'i ea? < Ne"am &,ndit c) ar putea di%erenia vara de iarn)! %)c,nd nopi e mai #curte 'i apoi mai un&i* 1ar nici a'a n"are #en#* < Nu are* +)trate e de um$r) nc/eie o rotaie comp et) n mai puin de o un)* 6ine are nevoie de un an de trei #)pt)m,ni5 < 4$#ervi! deci! care e#te pro$ ema! conc uzion) Ne##u#* Anorma itatea era prea mic) pentru a %i detectat) din propriu no#tru #i#tem* 6e anume o provoac)5 4are &ravitaia cre'te anorma de mu t n apropierea #te ei! #o icit,nd o vitez) or$ita ) mai mare5 4ricum! merit) #) #tudiem c/e#tiuni e mai de aproape* 7cur&erea timpu ui era marcat) de trecerea muc/iei ntunecate a unui p)trat de um$r) prin dreptu #oare ui* La un moment dat! Czinu 'i p)r)#i ca$ina! #c/im$) c,teva po iteuri cu cei doi p)m,nteni 'i" n ocui pe Ne##u# a pupitru de comand)* La #curt timp dup) aceea! n#)! p)r)#i n %u&) ca$ina* Nici un z&omot nu indica e2i#tena vreunei pro$ eme! dar Loui# remarc) %aptu c) +)pu'aru d)dea napoi 120

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

n %aa privirii uci&a'e a Czinu ui* Inter ocutoru era &ata #) ovea#c)* < Ei $ine! zi#e Loui# re#emnat! acum care"i pro$ ema5 < Ace#t m,nc)tor"de"%runze***! ncepu Czinu dar! din cauza %uriei! vocea re%uza #)" a#cu te* 1up) c,teva c ipe! #e v)zu nevoit #"o ia de a cap)t? < ***7c/izo%renicu no#tru conduc)tor"din"#pate ne"a p a#at! n timp ce dormeam! pe o or$it) de con#um minim de car$urant* La o a#emenea vitez) ne vor tre$ui uni ntre&i p,n) #) atin&em centura de p)trate de um$r)* Bi Czinu ncepu #) $ e#teme n ;raiu =ero* < 6/iar tu ne"ai in#ta at pe o a#emenea or$it)! ro#ti +)pu'aru cu $ ,ndee* Vocea Czinu ui cre#cu n inten#itate? Intenia mea a %o#t #) p)r)#im ncet Lumea Ine ar)! a#t%e nc,t #) avem po#i$i itatea de a"i o$#erva mai mu t timp #upra%aa interioar)* Apoi am %i putut acce era direct #pre p)trate e de um$r)! atin&,ndu" e n c,teva ore! n oc de c,teva uni> < Nu"i nevoie #) ur i! Czinu e> 1ac) acce er)m #pre p)trate e de um$r)! pre un&irea traiectoriei noa#tre va inter#ecta Ine u * A#ta am vrut #) evit* < +utem acce era #pre #oare! interveni 3ee a* 7e ntoar#er) cu toii #pre ea* < 1ac) ocuitorii Lumii Ine are #e tem c)"i vom ovi! e2p ic) ea r)$d)toare! atunci pro$a$i c) ne monitorizeaz) traiectoria* 1ac) pre un&irea traiectoriei noa#tre va inter#ecta #oare e! atunci vor pricepe c) nu #untem pericu o'i* Vedei ce #imp u e5 < 7"ar putea #) mear&)! conveni Czinu * +)pu'aru ridic) din umeri? < 3u e'ti pi otu * 9) cum crezi! dar nu uita*** < N"am de &,nd #) a-un& p,n) a #oare* La momentu potrivit! voi modi%ica traiectoria #pre p)trate e de um$r)* Bi cu ace#te vor$e! Czinu intr) din nou n ca$ina de comand)* n ace moment! nava era para e ) cu Ine u * 1inco o nu #e #e#iza nici o activitate* Urm,nd ntocmai ordine e primite! Czinu %o o#ea doar propu #oare e reactive* Redu#e#e viteza navei #u$ cea or$ita )! a#t%e nc,t acea#ta ncepu#e #) co$oare #pre #oare! apoi i ntor#e#e v,r%u #pre interior 'i 121

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

m)ri#e viteza* Lumea Ine ar) #em)na cu o dun&) at)! a $a#tr)! pre#)rat) cu puncte 'i d,re de nori a $i* 3oate ace#tea #e mic'orau acum vizi$i * Inter ocutoru #e &r)$ea* Loui# comand) di#tri$uitoru ui dou) $o uri cu ca%ea 'i"i ntin#e unu 3ee ei* +utea ne e&e %uria Czinu ui* Ine u n&rozea* Era convin# c) va tre$ui #) aterizeze*** 'i dorea cu di#perare ca ace#t ucru #) #e nt,mp e nainte #)" a#e nervii* Inter ocutoru 'i %)cu din nou apariia n #paiu de recreere* < Vom atin&e or$ita p)trate or de um$r) n pai#prezece ore! #pu#e e * Apoi! ntorc,ndu"#e #pre Ne##u#! ad)u&)? Noi! r)z$oinicii +atriar/u ui! #untem in#truii #) %im r)$d)tori nc) din copi )rie! dar voi! m,nc)torii"de"%runze! avei r)$darea unui mort* < 1eviem! remarc) Loui# 'i #e ridic) pe -um)tate* +rova navei #e ndep)rta de #oare* Ne##u# ip) 'i parcur#e dintr"un #a t di#tana p,n) a ca$ina de comand)* Era nc) n aer! c,nd Mincinosul %u #c) dat n umin)! ca 'i cum #"ar %i a% at n interioru unui % a#/* Nava #e c )tin)*** Discontinuitate n ciuda &ravitaiei din ca$in)! nava #e c )tin)* Loui# #e apuc) #tr,n# de #p)taru unui %oto iu. 3ee a c)zu cu o precizie remarca$i ) n propria cu'et) de #a vare. +)pu'aru de-a #e #tr,n#e#e n poziia ui %avorit)! iz$indu"#e de un perete* 3ot interioru era #c) dat ntr"o umin) vio et)* ntunericu care urm) dur) doar o c ip)! pentru a %i n ocuit de aceea'i #tr) ucire vio et) or$itoare* Lumina venea din e2terioru navei ncon-ur,nd carca#a* +e#emne c) Inter ocutoru termina#e poziionarea navei pe traiectorie 'i o trecu#e pe pi ot automat* Apoi! &,ndi n continuare Loui#! pi otu tre$uie #) %i rev)zut traiectoria #ta$i it) de Czin 'i #) %i deci# c) 7oare e era un meteorit #u%icient de mare pentru a %i pericu o#! e%ectu,nd manevre e nece#are pentru evitarea ace#tuia* ;ravitaia ca$inei reveni#e a norma * Loui# #e adun) de pe podea* Era nev)t)mat* Nici 3ee a nu p)rea #) %i p)it ceva* Ea 122

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

#e a% a n dreptu unui perete 'i ncerca #) privea#c) a%ar) prin umina vio et)* < Ium)tate din in#trumente e me e #unt moarte! anun) #ec Inter ocutoru * < La %e 'i -um)tate din aparatura e2terioar)! anun) %ata* Aripa #"a du#* < +o%tim5 < Am pierdut aripa* A'a era* 1i#p)ru#er) 'i ce e a te ec/ipamente ata'ate de acea#ta? propu #oare! motoare cu %uziune! ec/ipament de comunicaii! ec/ipamente de aterizare* 6arca#a %u#e#e practic po izat)* Nimic din ceea ce nu %u#e#e prote-at de carca#a +rodu# ;enera nu mai r)m)#e#e pe Mincinos. < 7"a tra# a#upra noa#tr)! zi#e Inter ocutoru * nc) #e mai tra&e! pro$a$i cu a#ere cu raze J* Acea#t) nav) #e a% ) acum n #tare de r)z$oi* n con#ecin)! preiau comanda* Ne##u# nu prote#t)* 6ontinua #) #tea &/emuit ca o min&e* Loui# n&enunc/e ,n&) e 'i" pip)i? < +e $ar$a ui 9ina& e! nu #unt doctor de e2tratere'tri> Nu" mi dau #eama dac) e r)nit* < 6red c) e numai #periat* ncearc) #) #e a#cund) n propria #a carapace* 3u 'i cu 3ee a %i2ai" n centuri e de #i&uran) 'i )#ai" n pace* Loui# nu %u #urprin# #) con#tate c) #e #upunea ordine or %e inei* Era pro%und 'ocat* 6u o c ip) nainte! a#ta %u#e#e o a#tronav)* Acum era doar puin mai mu t dec,t un ac de #tic ) ce c)dea #pre #oare* in#ta ar) pe +)pu'ar n cu'eta #a 'i" %i2ar) cu n)de-de* < Nu avem n %a) o civi izaie pa'nic)! zi#e Czinu * Un a#er cu raze J e#te n mod evident o arm)* 1ac) n"ar %i %o#t carca#a noa#tr) invu nera$i )! acum am %i %o#t cu toii mori* < 6,mpu de #taz) 7 aver tre$uie #) %i intrat 'i e n %unciune! 'i d)du Loui# cu p)rerea* 6ine 'tie c,t am #tat n #taz)*** < 6,teva #ecunde doar! corect) 3ee a* Lumina aia vio et) tre$uie #) %i provenit de a vaporizarea meta u ui din care era con#truit) aripa noa#tr)* < 6a urmare a oviturii a#eru ui*** 3ot ce #e poate* Am impre#ia c) #e di#ipeaz)* ntr"adev)r! #tr) ucirea era acum mai puin inten#)* < 6e p)cat c) aparate e noa#tre #unt $ e#temat de 123

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

de%en#ive> Un +)pu'ar n"are de unde #) 'tie ce #unt a ea arme de atac! r)$u%ni Czinu * 6/iar 'i motoare e noa#tre cu %uziune #e a% au pe arip)* Bi inamicu nc) mai tra&e a#upra noa#tr)> 1ar va a% a cur,nd ce n#eamn) #) ataci un Czin> < Ai de &,nd #) te duci dup) ei 'i #)"i v,nezi5 Inter ocutoru nu #e#iz) #arca#mu * < 1e#i&ur> m,r,i e * < 6u ce5 e2p od) Loui#* Btii ce ne"au )#at5 Un /iperpropu #or 'i un #i#tem de a#i&urare a condiii or de via)! at,ta tot> N"avem nici m)car o perec/e de propu #oare corectoare de a titudine* 3re$uie #) %ii ne$un #)"i ima&inezi c) putem p eca a'a a r)z$oi> < A'a crede 'i inamicu > E nu 'tie*** < 6are inamic5 < ***c) provoc,nd un Czin*** < Au %o#t ni'te automate! cretinu e> Un inamic adev)rat ar %i nceput #) tra&) din momentu n care am %i intrat n raza ui de aciune* < Bi eu m"am ntre$at de ce au %o o#it #trate&ia a#ta ciudat)* < Automate> La#ere cu raze J pentru di#tru&erea meteorii or* +ro&ramate #) di#tru&) orice o$iect ar putea ovi Ine u * n momentu n care pre un&irea traiectoriei noa#tre a inter#ectat Ine u *** pac> La#ere> < E#te*** po#i$i ! r)#pun#e Czinu deconect,nd aparate e indicatoare de pe poriuni e de%ecte a e pupitru ui de comand)* 1ar #per #) te n'e i* < Binene e#* Ar %i mu t mai $ine #) ai pe cine arunca vina! nu"i a'a5 < Ar %i %o#t cu mu t mai $ine ca traiectoria noa#tr) #) nu %i inter#ectat Ine u * Czinu deconecta#e de-a mai mu t de -um)tate din pupitru de comand) 'i 'i continua operaii e* < ***Viteza noa#tr) e de#tu de mare* Ne va #coate din #i#tem! dinco o de #in&u aritatea ace#tei #te e! duc,ndu"ne ntr"o zon) din care #) putem %o o#i /iperpropu #oru pentru a ne ntoarce a % ota +)pu'ari or* 1ar! mai nainte! tre$uie #) evit)m Ine u * Loui# nu #e &,ndi#e c/iar at,t de departe* < 3re$uie #) %ii &rozav de &r)$it! nu"i a'a5 #pu#e e cu am)r)ciune n & a#* 124

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< ***6e puin! vom evita #oare e* Automate e n"ar %i tra# a#upra noa#tr) dac) pre un&irea traiectoriei n"ar %i ncon-urat #oare e* A#ta n#eamn) c) nc) mai putem inti #upra%aa Ine u ui! nu"i a'a5 < A'a e#te! dac) a#ere e #unt comandate automat* < 1ac) ovim Ine u ! vom %i uci'i5 < ntrea$)" pe Ne##u#* Ra#a ui a con#truit acea#t) nav)* Vezi dac) poi #)" dezdoi* Czinu #tr)nut) dez&u#tat* 1econecta#e de-a cea mai mare parte a pupitru ui de comand)* 1oar c,teva uminie izo ate mai ar)tau c) Mincinosul continua #) %ie n %unciune* 3ee a BroKn #e ap ec) a#upra +)pu'aru ui care nc) mai z)cea &/emuit n cu'eta #a de #a vare* 6ontrazic,nd previziuni e $)r$atu ui! %ata nu ar)ta#e nici ce mai mic #emn de panic) de a nceputu atacu ui cu a#ere* Acum m,n&,ia $aza &,turi or e2tratere#tru ui! a'a cum v)zu#e odat) %)c,nd pe Loui#* < E'ti un %rico#> i repro'a ea %iinei n&rozite* =ai! arat)" te> +rive'te"m)> XAi #) pierzi toat) di#tracia> 1ou)#prezece ore mai t,rziu! Ne##u# #e a% a nc) n com) catatonic)* < 6,nd ncerc #)" ntind! nu reu'e#c dec,t #)" %ac #) #e #tr,n&) 'i mai tare! iz$ucni 3ee a! aproape n pra&u acrimi or* 7e retr)#e#er) n ca$ina or pentru a ua ma#a! dar %ata nu putea n&/ii nimic* < ;re'e#c undeva! Loui#* 7imt a#ta> < 6ontinui #)" #tre#ezi pomenind tot timpu de di#tracie* Ne##u# nu e#te n c)utarea di#traciei* La#)" n p ata domnu ui> 3rea$a a#ta nu reprezint) o nenorocire nici pentru e ! nici pentru noi> 6,nd va #imi nevoia! #e va dezdoi! %ie 'i numai pentru a #e putea ap)ra* ntre timp! Ya#)" n mar#upiu propriu* 3ee a #e ndep)rt) &,nditoare! aproape mp eticindu"#e. nc) nu #e adapta#e micii di%erene dintre &ravitaia +)m,ntu ui 'i cea a navei* ncepu #) vor$ea#c)! #e r)z&,ndi! #e mai r)z&,ndi o dat)! apoi ntre$)! ntunec,ndu"#e? < Mi"e team)5 < 1e#tu * < A#ta 'i credeam! apro$) ea din cap 'i"'i re u) 125

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

p im$area* 1e ce Czinu ui nu"i e#te team)5 Inter ocutoru %u#e#e ntr"o a&itaie continu) din momentu atacu ui* 6ata o&a armamentu di#poni$i ! e%ectua #imp e ca cu e tri&onometrice pentru a tra#a cur#u navei! uneori d)dea ordine conci#e 'i /ot)r,te! de o a#emenea manier) nc,t cereau e2ecuia imediat)* < 6red c) pur 'i #imp u e n&rozit* i aminte'ti cum a reacionat c,nd a v)zut umea +)pu'ari or5 E#te n&rozit! dar nu" va )#a pe Ne##u# #) $)nuia#c) una ca a#ta* Ea c )tin) din cap? < Nu ne e&* 1e ce #untei cu toii n&rozii! n a%ar) de mine5 1ra&o#tea 'i p)rerea de r)u r)#ucir) n pieptu ui Loui# o durere at,t de vec/e! at,t de uitat) nc,t p)rea aproape nou)* Sunt nou aici, toat lumea tie n afar de mine < Ne##u# a avut pe -um)tate dreptate! ncerc) e #)"i e2p ice* N"ai %o#t niciodat) ovit) n via)! nu"i a'a5 E'ti prea norocoa#) pentru a#ta* Mi"e team) #) nu %ii ovit)! dar nu ne e&i durerea! pentru c) n"ai #imit"o niciodat)* < A#ta e o ne$unie* E adev)rat c) niciodat) nu mi"am rupt nimic! dar a#ta nu reprezint) o %or) paranorma )* < 9ire'te c) nu* Nu a#ta n#eamn) 'an#)* Norocu n#eamn) #tati#tic) 'i tu e'ti o a$eraie matematic)* 1in ce e SR de mi iarde de %iine umane din #paiu cuno#cut! ar %i %o#t o adev)rat) #urpriz) ca Ne##u# #) nu poat) &)#i pe cineva ca tine* Nu o$#ervi ce a %)cut5 A uat un e'antion de oameni! de#cendeni ai c,'ti&)tori or Loterii or 1repturi or de Na'tere* E zice c) erau mii! dar pariez c) dac) n"ar %i &)#it ce c)uta printre ace#te mii! ar %i m)rit e'antionu ! cuprinz,nd doar unu #au doi #tr)mo'i n)#cui prin c,'ti&area Loterii or* A#ta i" ar %i o%erit zeci de mi ioane de po#i$i it)i de a e&ere*** < 1ar ce anume c)uta5 < +e cineva ca tine* A uat mai mu te mii de oameni 'i a nceput prin a"i e imina pe cei %)r) 'an#)* Aici cineva 'i"a zdro$it un de&et c,nd avea trei#prezece ani* 9ata aia avea pro$ eme de per#ona itate* A ta avea acnee* B)r$atu )#ta c,nd pierdea! c,nd c,'ti&a* 6e ) a t a c,'ti&at o n%runtare! dar 'i"a pierdut renume e* 3ipu )#ta o$i'nuia #) an#eze rac/etomode e! p,n) c,nd 'i"a pierdut un de&et ntr"o e2p ozie* 9ata a#ta pierdea con#tant a ru et)*** Vezi5 3u e'ti %ata care c,'ti&) de %iecare dat)* +,inea cu unt nu"i cade niciodat) din m,n) pe partea un#)* 126

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

3ee a medit) pre de c,teva c ipe*** < A#ta n#eamn) c) aici %uncioneaz) o e&e a pro$a$i it)i or! #pu#e ea n ce e din urm)* 1ar! Loui#! eu nu c,'ti& de %iecare dat) a ru et)> < 1ar nici nu pierzi at,t de mu t nc,t #"o #imi> < N***nu* < A'a ceva c)uta Ne##u#* < Vrei #) #pui c) #unt un %e de mon#tru5 < Nu! pentru nimic n ume> Nici vor$) de a'a ceva> Ne##u# a tot e iminat candidaii ip#ii de 'an#) p,n) a r)ma# cu tine* 6rede c) a de#coperit o e&e de $az)! dar! de %apt! nu a &)#it dec,t cap)tu ndep)rtat a unei cur$e ;au##* 3eoria pro$a$i it)i or con%irm) e2i#tena ta* 1ar tot ea mai #pune c) de %iecare dat) c,nd dai cu $anu ! 'an#e e ta e de a pierde #unt e&a e cu a e me e! -um)tate"-um)tate! a#ta pentru c) 1oamna Ban#) e ip#it) de memorie* 3ee a #e pr)$u'i ntr"un %oto iu* < ;rozav noroc am mai avut> 7)rmanu Ne##u#! "am dezam)&it> < 7)"i %ie nv))tur) de minte> 6o uri e &urii ei #c/iar) o um$r) de z,m$et* < A#ta am putea"o veri%ica* < 6um adic)5 < 6omand) o %e ie de p,ine cu unt* =ai #) ncepem #"o arunc)m n #u#*** +)tratu de um$r) era mai ne&ru dec,t un corp ne&ru! a'a cum e#te e de%init n manua e e de 'coa )* Un co a #)u %)cea o t)ietur) a#cuit) n $anda a $a#tr) a Lumii Ine are* 6u acea#t) cre#t)tur) drept martor! oc/iu 'i mintea putea #)"i comp eteze ima&inea! un dreptun&/i n&u#t de ne&ru"a " #paiu ui! a armant de ip#it de #te e* 1e-a decupa#e o %e ie important) a ceru ui! 'i acea#t) %e ie #e m)rea continuu* Loui# purta o perec/e de oc/e ari cu enti e $om$ate %a$ricate dintr"un materia care"'i modi%ica tran#parena #u$ impactu unei radiaii uminoa#e prea puternice ce ar %i c)zut norma pe enti )* +o arizarea carca#ei nu era #u%icient)* Czinu ! care #e a% a n ca$ina de comand) 'i pi ota ce mai r)m)#e#e din nav)! purta 'i e o perec/e* ;)#i#er)! de a#emenea! dou) enti e #eparate! %iecare prev)zut) cu o mic) $and) de %i2are! 'i e nde#a#er) pe capete e ui Ne##u#* +entru oc/ii um% ai ai ui Loui#! #oare e a% at a o di#tan) 127

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

de numai UG mi ioane de 8m era un ine nceo'at de % )c)ri ncon-ur,nd un mare di#c ntunecat* 3otu %ri&ea n ca$in)* In#ta aia de r)cire ur a ca un ura&an* 3ee a de#c/i#e u'a ca$inei ei 'i o tr,nti imediat a oc* Ap)ru un moment mai t,rziu! purt,nd 'i ea oc/e ari* Apoi #e a'ez) a )turi de Loui#! a ma#a din #paiu de recreere* +)tratu de um$r) era o a$#en) amenin)toare* Era ca 'i cum cineva ar %i 'ter# cu o c,rp) ud) o zon) de pe o ta$ ) p in) cu ca cu e matematice* Ur etu in#ta aiei de aer %)cea impo#i$i ) orice comunicare* 4are cum reu'eau aparate e #) di#ipeze c) dura! c,nd a%ar) #oare e mu t prea apropiat tran#%orma#e totu ntr"un %urna ncin#5 Era impo#i$i ! deci#e Loui#* +ro$a$i c) o nma&azinau undeva* Undeva! pe circuitu de recic are a aeru ui e2i#ta o zon) a %e de %ier$inte ca o #tea! ce devenea mai %ier$inte odat) cu trecerea %iec)rei c ipe* nc) un ucru care #)" n&ri-oreze* 1reptun&/iu ne&ru continua #) crea#c)* 1in cauza m)rimii! )#a impre#ia c) #e mi'c) %oarte ncet* Era a %e de ntin# ca 'i ima&inea #oare ui! m)#ur,nd aproape U mi ion 'i -um)tate 8m n )ime 'i mu t mai mu t n un&ime! aproape S mi ioane de 8m* Aproape in#tantaneu deveni uria'* Mar&inea #a a unec) comp et pe#te #oare 'i ntunericu #e in#ta )*** +)tratu de um$r) acoperea acum -um)tate din Univer#* Mar&ini e #a e erau nede%inite! ne&re pe %ond ne&ru! impo#i$i de o$#ervat* +artea din #pate a navei! dinco o de zona ca$ine or! deveni de un a $ #tr) ucitor* In#ta aia de recic are a aeru ui radia c) dura acumu at)! c,t timp avea po#i$i itatea #"o %ac)* Loui# ridic) din umeri 'i #e ntoar#e #) privea#c) p)tratu de um$r)* Ur etu in#ta aiei de recic at aeru #e #tin#e! t)cerea $ru#c) )#,ndu" e un iuit n urec/i* < Ei $ine5 ntre$) 3ee a prudent)* Czinu ie'i din ca$ina de comand)? < +)cat c) ecrane e nu mai #unt conectate a nimic> At,tea ntre$)ri 'i"ar %i &)#it r)#pun#u *** < 6a de e2emp u5 ntre$) Loui#! pe -um)tate a#urzit* < 1e ce p)trate e #e mi'c) cu o vitez) mai mare dec,t cea or$ita )5 4are c/iar #unt %o o#ite ca &eneratoare de 128

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

e ectricitate5 6e e %ace #) #tea numai cu o anumit) %a) ntoar#) #pre #oare5 7"ar %i putut r)#punde a toate ntre$)ri e pu#e de m,nc)toru "de"%runze dac) ne"ar %i r)ma# m)car un ec/ipament n %unciune* < 4 #) ne ovim de #oare5 < Binene e# c) nu* Mi"am mai e2p icat a#ta! Loui#* Ne vom a% a n #pate e p)tratu ui de um$r) timp de o or) 'i -um)tate* 4 or) mai t,rziu! vom trece printre p)tratu urm)tor 'i #oare* 1ac) n ca$in) #e va %ace prea ca d! vom putea activa 'i c,mpu de #taz)* Miuitu din urec/i di#p)ru* +)tratu de um$r) era un in%orm c,mp ne&ru! %)r) mar&ini* Un oc/i omene#c nu"'i poate e2tra&e in%ormaii din ne&ru pur* Apoi #oare e reap)ru* 1in nou! ca$ina %u inundat) de ur etu in#ta aiei de aer* Loui# cercet) ceru ! n c)utarea urm)toru ui p)trat de um$r)* 3ocmai o$#erva#e! c,nd %u &eru ovi din nou* Ar)ta ca un %u &er 'i #o#i#e precum un %u &er! pe nepre&)tite* +re de o %raciune de #ecund)! nu %u dec,t o #tr) ucire n&rozitoare! cu o tent) vio et)* Nava #e c )tin)*** Discontinuitate ... #e c )tin) 'i %u &eru di#p)ru* Loui# 'i v,r dou) de&ete pe #u$ enti e! pentru a"'i %reca oc/ii n)ucii* < 6e"a %o#t a#ta5 e2c am) 3ee a* Mintea ui Loui# #e impezi ncet* 4$#erv) cum Ne##u# 'i ridica#e un cap prev)zut cu o enti ) de protecie! cum Czinu me'terea ceva a un panou! cum 3ee a #e uita a e * 7e ntoar#e* 7oare e era din nou un di#c ntunecat! dar ceva mai mic dec,t nainte! ncon-urat cu o aur) vio et)* 7e mic'ora#e vizi$i n timpu #tazei* Momentu tre$uie #) %i durat c,teva ore* Ur etu in#ta aiei de aer #e diminua#e 'i e ! a-un&,nd p,n) n #tadiu de 'uierat enervant* A tceva ardea a%ar)* 6eva ca o $uc ) de a) nea&r)! %oarte #u$ire! ncon-urat) de o aur) a $"vio et)* +)rea #) n"ai$) capete* Una dintre e2tremit)i #e pierdea n pata nea&r) care a#cundea #oare e* 6ea a t) #e ntindea a ne#%,r'it n %aa Mincinosului. Aa #e r)#ucea ncet! ca un vierme r)nit* 129

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< 7e pare c) ne"am ovit de ceva! #pu#e ca m Ne##u#! ca 'i cum nu #"ar %i nt,mp at nimic p,n) atunci* Inter ocutoru e! tre$uie #) ie'i a%ar) 'i #) vezi ce #"a nt,mp at* 3e ro& #)"i pui co#tumu > < Ne a% )m n #tare de r)z$oi! r)#pun#e Czinu * Aici comand eu* < E2ce ent* Bi cum ai de &,nd #) procedezi5 Czinu avu $unu #im #) nu r)#pund)* Aproape c)"'i termina#e de montat co#tumu etan' cu a#pect de $a on! prev)zut pe #pate cu un #ac mi itar* Evident c) inteniona #) dea o rait) pe a%ar)* Czinu p)r)#i nava cu unu dintre aero#cutere! un ve/icu n %orm) de c opot! dotat cu propu #oare reactive 'i prev)zut cu un po#t de pi ota-* 6ei a i r)ma#er) #)" privea#c) din interior cum 'i manevreaz) naveta de"a un&u %iru ui ne&ru* Ace#ta #e r)ci#e con#idera$i ! c)ci aura din -uru #)u deveni#e din a $"vio et! a $! apoi a $"portoca iu* urm)rir) pe Czin cum 'i p)r)#e'te ve/icu u 'i #e apropie de %ir* puteau auzi re#pir,nd* La un moment dat! percepur) c/iar 'i un m,r,it uimit* 1ar nu ro#ti#e nici o vor$) n micro%onu co#tumu ui* 3recu#e mai $ine de o -um)tate de or) de c,nd era a%ar)! 'i %iru #e r)ci#e treptat devenind aproape invizi$i * Apoi Inter ocutoru #e ntoar#e a $ordu Mincinosului. Atunci c,nd intr) n #paiu de recreere! 'i c,'ti&a#e dreptu a atenia dep in) 'i re#pectuoa#) a tovar)'i or #)i* < Nu e#te mai &roa#) dec,t aa o$i'nuit)! #pu#e Czinu * Ai remarcat n#) c) am r)ma# cu -um)tate de c e'te* Le ar)t) re#turi e une tei* Acea#ta %u#e#e t)iat) curat dup) o #upra%a) p an)! 'i #eciunea era po izat) o& ind)* < 6,nd m"am apropiat #u%icient ca #) v)d c,t de #u$ire e#te! am ncercat #)" apuc cu c e'te e* 9iru a trecut pur 'i #imp u prin oe * N"am #imit dec,t o u'oar) rezi#ten)* < 4 #a$ie"varia$i ) #"ar %i comportat e2act a %e ! murmur) Loui#* < 1ar o #a$ie"varia$i ) are ama %ormat) dintr"un %ir meta ic a% at n #taz) 7 aver* Ea nu #e poate ndoi* Ace#t*** %ir #e a% ) ntr"o mi'care continu)! dup) cum ai v)zut* < A'adar! e ceva nou* " 6eva care putea t)ia ca o #a$ie" varia$i )* U'or! #u$ire! rezi#tent! dep)'ind po#i$i it)i e te/no o&ice umane* 6eva care r)m,nea n #tare #o id) a o 130

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

temperatur) a care orice #u$#tan) natura ) devenea p a#m)* " 6eva cu adev)rat nou* 1ar ce c)uta n drumu no#tru5 < ;,nde'te"te puin> 3ocmai treceam printre p)trate e de um$r)! c,nd am ovit ceva neidenti%icat* 1up) aceea! am de#coperit un %ir aparent in%init! a% at a o temperatur) compara$i ) cu cea a interioru ui unei #te e %ier$ini* Evident c) "am ovit* E a reinut c) dura impactu ui* +re#upun c) era ntin# ntre p)trate e de um$r)* < +ro$a$i c) ai dreptate* n#) de ce #e a% a aco o5 < +utem doar #) emitem #pecu aii! r)#pun#e Inter ocutoru * In&inerii Lumii Ine are %o o#e#c p)trate de um$r) #pre a a#i&ura interva e de noapte* +entru a"'i ndep ini mi#iunea! ace#tea tre$uie #) acopere #oare e! iar nu #) #e ntoarc) cu o muc/ie #pre e * 6on#tructorii ine u ui au %o o#it mai mu te %ire ciudate pentru a e&a toate p)trate e ntr"un an! imprim,ndu"i apoi o vitez) mai mare dec,t cea or$ita )! pentru a" pune #u$ ten#iune* 9ire e #unt ntin#e! iar p)trate e #unt inute n poziie norma ) %a) de #oare* Era o ima&ine e2trem de ciudat)* 1ou)zeci de p)trate de um$r) prin#e ntr"un dan# mi#terio#! av,nd aturi e e&ate prin %ire un&i de H mi ioane de 8m*** < Am avea nevoie de un a#emenea %ir! #pu#e Loui#* Ap icaii e #a e ar %i ne imitate*** < N"am avut cum #)" aduc a $ord #au #) tai o $ucat) din e* < E#te po#i$i ca traiectoria noa#tr) #) %i %o#t modi%icat) de co iziune! interveni +)pu'aru * +utem ca cu a dac) vom mai a-un&e pe Lumea Ine ar)* Nimeni nu era capa$i #) #e &,ndea#c) a vreo #o uie* < N"ar %i e2c u# #) pierdem nt, nirea cu Ine u ! de'i co iziunea #"ar putea #) nu ne %i uat prea mu t din momentu de rotaie* E2i#t) ri#cu de a ne n#crie pentru totdeauna pe o or$it) e iptic)! #e ament) Ne##u#* 3ee a! norocu t)u #"a dovedit a %i mincino#> 9ata ridic) din umeri* < Niciodat) n"am a%irmat c) a' putea -uca ro u unui ta i#man noroco#* < 6e "1in"Urm) m"a dezin%ormat* 7) %ie aici! a' avea c,teva cuvinte &re e #)"i #pun aro&antu ui meu o&odnic* n noaptea aceea! ma#a #e pre#c/im$) ntr"un ritua * 131

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

Ec/ipa-u Mincinosului 'i u) u tima cin) n #paiu de recreere* n cap)tu mai ndep)rtat! #e a% a 3ee a BroKn! m$r)cat) ntr"o c)ma') unduitoare! vaporoa#)! de un ne&ru" portoca iu! care p)rea c) nu c,nt)re'te nici m)car c,teva zeci de &rame* n #pate e ei! Lumea Ine ar) #e rotea nceti'or* 1in c,nd n c,nd! t,n)ra #e ntorcea #) o privea#c)* 6u toii %)ceau ace a'i ucru* 1ar dac) Loui# tre$uia #) &/icea#c) #entimente e ce or a i e2tratere'tri! n privina 3ee ei totu era #imp u " nu vedea n ea dec,t ner)$dare* Bi c) #imeau a %e ? nu aveau #) rateze Lumea Ine ar)* n acea noapte! Loui# %)cu dra&o#te cu o %erocitate care mai nt,i o uimi pe %at)! apoi o nc,nt)* < 1eci a#ta #e nt,mp ) cu tine c,nd i"e team)> Va tre$ui #) in minte* Nu avea c/e% #)"i r)#pund) a %e de #piritua * < M) tot &,nde#c c) a#ta ar putea %i u tima dat)* @4ricine mi"ar %i partener)A! ad)u&) n #inea ui* < 4/! Loui#! doar ne a% )m ntr"o carca#) +rodu# ;enera > < Bi dac) nu %uncioneaz) c,mpu de #taz)5 6arca#a poate c) va #upravieui impactu ui! dar noi ne"am tran#%orma ntr"o pa#t)*** < +e #u% etu ui 9ina& e! nceteaz) #)"i mai %aci &ri-i> Bi t,n)ra 'i p im$) de&ete e pe #pate e ui! pornind din am$e e p)ri* E o #tr,n#e c,t mai aproape! a#t%e nc,t #) nu" i poat) vedea %aa*** 6,nd! n ce e din urm)! 3ee a adormi ad,nc! p utind ca un vi# %rumo# ntre ce e dou) di#curi pentru dormit! Loui# o p)r)#i* E2tenuat! #ati#%)cut! ada#t) nde un& #u$ un du' %ier$inte! a )turi de un recipient cu coniac rece! pu# n ec/i i$ru pe mar&inea $)ii* Avu#e#e nc) o dat) ocazia #) &u#te din p )ceri e vieii* A $a#tru de#c/i# cu dun&i a $e! a $a#tru nc/i# %)r) nici un %e de deta ii* Lumea Ine ar) ump ea ceru * La nceput! #e putu#er) di#tin&e doar deta ii e nori or? %urtuni! cureni para e i! ca m dep in! toate n miniatur)* Apoi ima&inea #e m)ri#e* Ap)ru#er) contururi e m)ri or*** Lumea Ine ar) era acoperit) aproape pe -um)tate de ap)* Ne##u# #e a% a n #i&uran) n cu'eta #a! e&at #o id! cur$at protector a#upra #a n#u'i* Czinu ! Loui# 'i 3ee a 'i pu#e#er) 'i ei centuri e 'i priveau* < Mai $ine ai de#c/ide oc/ii! #%)tui Loui# pe +)pu'ar* 3opo&ra%ia #"ar putea #) ne %ie %o o#itoare mai t,rziu* 132

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

Ne##u# #e con%orm)* Un cap turtit de piton #e ridic) #) o$#erve pei#a-u impun)tor* 4ceane! %u &eru cu cat a unui r,u! un an munto#*** Nici un #emn de via)* Ar %i tre$uit #) #e a% e a mai puin de o mie cinci #ute de 8i ometri! pentru a detecta urme de civi izaie* Lumea Ine ar) a er&a #u$ ei! 'ter&,nd deta ii e nainte de a putea %i o$#ervate* 1e %apt! deta ii e n"aveau #) conteze prea mu t* 4ricum! urmau #) #e pr)$u'ea#c) ntr"un teritoriu necuno#cut* Viteza e#timat) a navei? RQF 8mN#ecund)* 7u%icient) pentru a"i #coate con%orta$i din #i#temu #te ar! dac) n"ar %i intervenit Lumea Ine ar)* +ei#a-u #e ridica n %a) 'i n p)ri cu UQFF 8mN#ecund)* +iezi'! o mare cu a#pect de #a amandr) veni c)tre ei! cre#cu! a-un#e dede#u$tu or! di#p)ru* Bru#c! pei#a-u #tr) uci vio et* Discontinuitate

133

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

CAPITOLUL 1. Par&oseala Inelului

4 c ip) de umin) a $"vio et)! #tr) ucitoare ca un % a#/* 4 #ut) 'aizeci de 8i ometri de atmo#%er)! comprimat) ntr"o c ip) a dimen#iuni e unui con de p a#m) %ier$inte ca o #tea! ovi puternic prova Mincinosului. Loui# c ipi 'i imediat #e trezir) pe #o * Auzi p ,n&erea di#perat) a 3ee ei? < Nu"i drept! am pierdut totu > Bi r)#pun#u +)pu'aru ui? < 7) %ii martoru unor evenimente titanice e#te ntotdeauna pericu o#! de mu te ori durero# 'i uneori %ata * 3re$uie #) mu ume'ti c,mpu ui de #taz) 7 aver! dac) nu 'i norocu ui t)u* Loui# percepu toate ace#tea! dar nu e u) n #eam)* 7e #imea n&rozitor de n)uc* 4c/ii #)i ncercau #) &)#ea#c) un orizont*** 3ranziia $ru#c) de a c)dere a #enzaia de #o #ta$i "ar %i $u ver#at de#tu 'i %)r) poziia ciudat) n care #e &)#ea Mincinosul. Navei i mai ip#eau treizeci 'i cinci de &rade pentru a #ta n cap* 6u &ravitaia ca$inei nc) %uncion,nd per%ect! ea #e potrivea cu re#tu pei#a-u ui ca o p) )rie ntoar#) pe do#* 6eru #em)na ntru totu cu ce de amiaz) dintr"o zon) temperat) a +)m,ntu ui* +ei#a-u era n#) deconcertant? podi' u'or v) urit 'i tran# ucid! iar n dep)rtare ni'te pi#curi co orate n ro'u"maroniu* 1ar ca #)"i %aci o impre#ie ca umea! tre$uia #) ie'i a%ar)* Loui# 'i de#%)cu centura de #i&uran) 'i #e ridic)* Ec/i i$ru #)u era precar! deoarece oc/ii 'i urec/ea intern) nu c)deau de acord n privina noiunii de @-o#A* B)r$atu #e mi'c) ncet* U'ure * 9)r) &ra$)* +erico u imediat trecu#e* 134

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

7e ntoar#e pentru a o vedea pe 3ee a n #a#* 9ata nu purta co#tumu pre#urizat* U'a interioar) tocmai #e nc/idea* Ur )? < 3ee a! e'ti ne$un)5 Vino aici imediat> +rea t,rziu* Ea nu mai avea cum #)" aud) prin $ inda-u nc/i# ermetic* Loui# a er&) a du apuri* Ana izoare e de aer a e navei #e vaporiza#er) odat) cu re#tu #enzori or e2terni* 3re$uia #)"'i pun) un co#tum pre#urizat 'i #)"'i %o o#ea#c) ana izoare e porta$i e pentru a a% a dac) aeru Ine u ui putea %i re#pirat n #i&uran)* 1oar dac) 3ee a nu #"ar %i pr)$u'it 'i ar %i murit nainte de a ie'i e *** Bi n ace#t %e #"ar %i putut in%orma* U'a e2terioar) #e de#c/i#e* n mod automat! &ravitaia arti%icia ) #e ntrerupea n #a#* 3ee a BroKn c)zu cu capu nainte prin u'a de#c/i#)! dar #e a&)) cu m,na de o $ar)! doar at,t c,t #)"'i #c/im$e un&/iu de c)dere* Ateriz) pe %und! n oc #) cad) n cap* Loui# 'i pu#e co#tumu #)u pre#urizat! i nc/i#e %ermoare e! 'i nde#) ca#ca pe cap 'i"i nc/i#e c apete e* A%ar)! dea#upra #a! 3ee a era n picioare %rec,ndu"'i ocu cu care amortiza#e c)z)tura* Nu p)rea #) re#pire cu &reutate* Loui# intr) n #a#* N"avea ro#t #)"'i veri%ice rezerva de aer a co#tumu ui! inteniona #) #tea a%ar) doar at,ta timp c,t e era nece#ar in#trumente or #)"i #pun) dac) aeru din e2terior era re#pira$i * n u tima c ip) 'i aminti de nc inarea navei! #e apuc) de $ara u'ii* Atunci c,nd &ravitaia redu#) a ca$inei di#p)ru! Loui# #e roti! r)ma#e o c ip) a&)at n m,ini 'i"'i d)du drumu * +icioare e"i %u&ir) de #u$ e n momentu n care atin#e #o u * Ateriz) cu &reutate pe & uteu# ma2imi* Materia u cenu'iu! neted! tran# ucid de #u$ nav) era teri$i de a uneco#* B)r$atu ncerc) #) #e ridice n picioare! apoi #e d)du $)tut* 7t,nd n %und! 'i e2amin) indicatoare e de pe piept* n ca#c) i r)#un) vocea n%undat) a Czinu ui* < Loui#5 < 1a* < Aeru e re#pira$i 5 < Apro2imativ* 3otu'i! pare de#tu de rare%iat* 6um ar %i! #) zicem! a UVFF metri pe#te nive u m)rii! n #tandard p)m,ntean* 135

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< 7) ie'im 'i noi5 < 1e#i&ur! dar uai cu voi o %r,n&/ie 'i e&ai"o de vreo $ar) din #a#* A t%e ! n"o #) ne mai putem urca niciodat) napoi* Avei &ri-) c,nd co$or,i* 7upra%aa e#te aproape ca o& inda* 3ee a p)rea c) n"are nici o pro$ em) cu #upra%aa unecoa#)* 7t)tea n picioare! cu $rae e ncruci'ate! av,nd o min) $o#um% at)! a'tept,nd ca Loui# #) termine cu pro#tii e 'i #)"'i #coat) ca#ca* E #e con%orm)* < Am ceva per#ona #)"i #pun! i #e adre#) e * Apoi! continu) #)"i vor$ea#c) pe un ton de#tu de dur* i aminti de date e ne#i&ure reve ate de ana iza #pectra ) a unei atmo#%ere! e%ectuat) de a o di#tan) de doi ani" umin)* 1e otr)vuri e #u$ti e! de componente e meta ice 'i de ciudate e pra%uri! reziduuri or&anice 'i cata izatoare care pot otr)vi o atmo#%er) a t%e %oarte re#pira$i ) 'i care pot %i detectate printr"o ana iz) c/imic) a unui e'antion din re#pectivu aer* i vor$i de#pre ne& i-en) crimina ) 'i nec/i$zuin)! de#pre pro#tia de a #e o%eri n mod incon'tient drept co$ai* 'i v)r#) ntre&u n)du% nainte ca re#tu ec/ipa-u ui #) %i apucat #) p)r)#ea#c) #a#u * Czinu co$or pe #%oar)! ateriz) n picioare 'i #e ndep)rt) c,iva pa'i! atent ca o %e in) ce era! d,nd dovad) de un ec/i i$ru de dan#ator* Ne##u# ap)ru 'i e ! in,ndu"#e #tr,n# de %r,n&/ie! a ternativ! cu dinii ce or dou) &uri 'i ateriz) n poziie de trepied* Nici unu dintre ei nu )#) #) #e vad) c) remarca#e #up)rarea 3ee ei* 7t)teau #u$ carca#a de%ormat) a Mincinosului 'i priveau n -uru or* 7e a% au ntr"un de%i eu enorm de ad,nc* 7o u ace#tuia era de un cenu'iu tran# ucid 'i per%ect p an! aidoma unei imen#e o& inzi de te e#cop* Mar&ini e #a e! #ituate a o di#tan) de aproape UFF m n am$e e aturi a e navei! %ormau pante u'oare de av) nea&r)* Loui# avea #enzaia c) ava nc) mai unduia 'i cur&ea n %aa oc/i or #)i* E#te nc) %ier$inte! &,ndi e ! n urma impactu ui provocat de aterizarea Mincinosului. 0iduri e na te de av) #e ntindeau n #pate e navei! per%ect drepte! p,n) c,nd #e mic'orau! atin&,nd dimen#iuni e unui punct a$ia vizi$i * Loui# ncerc) #) #e #coa e* 1in toi patru! era #in&uru care avea pro$ eme cu ec/i i$ru * 'i #tr,n#e picioare e #u$ e ! apoi 136

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

#e ridic)! ntr"un ec/i i$ru in#ta$i ! %iind incapa$i #) #e mi'te* Inter ocutoru n/)) a#eru de ana izare 'i inti zona din %aa ui* 6u toii o$#ervar) punctu de umin) verde concentrat)*** evo u,nd n t)cere* Nici un tro#net a materiei #o ide e2p od,nd n vapori* Nici un %e de a$uri #au %um %orm,ndu"#e aco o unde ovi#e %a#cicu u * 6,nd 'i ridic) de&etu de pe tr)&aci! umina di#p)ru in#tantaneu " ocu nu #tr) ucea 'i nici nu prezenta vreo a t) urm)* < Ne a% )m ntr"un 'an #)pat de propria noa#tr) aterizare! d)du Czinu verdictu * Materia u de %undaie a Ine u ui a %o#t ce care ne"a oprit n ce e din urm)* Ne##u#! ce poi #) ne #pui de#pre e 5 < E ceva nou! r)#pun#e +)pu'aru * 7e pare c) nu reine c) dura* Bi totu'i! nu e#te o varietate a materia u ui din care e#te con#truit) o carca#) +rodu# ;enera ! 'i nici nu #e $azeaz) pe un c,mp de #taz) 7 aver* < Vom avea nevoie de ec/ipament de protecie pentru a urca pereii ace'tia! #pu#e Loui#* Nu era prea intere#at de natura materia u ui de %undaie a Ine u ui* 6e puin nu n ace#t moment* <*** Mai $ine r)m,nei aici! c,t timp voi ncerca eu #) urc* La urma urmei! era #in&uru care purta un co#tum de protecie pre#urizat* < Vin 'i eu> zi#e 3ee a* 1ep a#,ndu"#e aproape %)r) e%ort! %ata #e #trecur) #u$ $rau #)u* E #e #pri-ini cu &reutate de ea! 'i am,ndoi ncepur) #) urce panta de av)! c )tin,ndu"#e* 1e'i %oarte a$rupt)! panta #e putea urca* < Mu ume#c! i zi#e#e Loui# 3ee ei! n momentu n care"'i ncepu#e a#cen#iunea* 4 c ip) mai t,rziu! $)r$atu 'i d)du#e #eama c) 3ee a urma* Nu prote#ta#e* 6u c,t %ata nv)a mai repede #) #e uite pe unde ca c)! cu at,t cre'teau 'an#e e ca ea #) tr)ia#c)* +arcur#e#er) de-a c,iva metri ai pantei! c,nd t,n)ra ur ) 'i ncepu #) dan#eze* 7)rind %oarte #u#! #e ntoar#e 'i #e )#) #) a unece n -o#u pantei* 6,nd atin#e pardo#ea a Ine u ui! a unec) precum o #anie pe un #trat*** de z)pad)* Ro#to&o indu"#e! reu'i #) #e ntoarc)! in,ndu"#e cu m,ini e de 'a e 'i privind n #u#! umi it)! r)nit) 'i %urioa#)* Ar %i putut %i 'i mai r)u! 'i zi#e Loui# n #inea ui* Ar %i putut #) a unece! #) cad) 'i #)"'i ard) m,ini e neprote-ate! 'i n"ar %i 137

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

%o#t vina ui* B)r$atu continu) #) urce! reprim,ndu"'i #entimente e de vinov)ie* Va u de av) avea o n) ime de aproape UQ metri* La partea #a #uperioar) %)cea oc unui #trat curat de ni#ip a $* Ateriza#er) ntr"un de'ert* In#pect,nd mpre-urimi e cu oc/iu i$er! Loui# nu reu'i #) o$#erve nici o nuan) de verde! #peci%ic) ve&etaiei! #au de a $a#tru"a "apei* La urma urmei! avu#e#er) noroc " Mincinosul #"ar %i putut pr)$u'i pe#te un ora'* 7au pe#te mai mu te ora'e* La aterizare! #e %orma#e o $razd) ce #e ntindea pe 8i ometri ntre&i prin ni#ipu a $* n dep)rtare! dinco o de ocu n care 'anu #e nc/idea! ncepea a tu * Nava #) ta#e de mai mu te ori* Banuri e produ#e de Mincinos veneau n continuare! unu dup) a tu ! n&u#t,ndu" #e! devenind n ce e din urm) o inie punctat)! o d,r)*** Loui# 'i )#) oc/ii #) urm)rea#c) acea#t) d,r) 'i #e pomeni privind n in%init* Lumea Ine ar) n"avea orizont " nu e2i#ta o inie unde p)m,ntu #e contopea cu ceru * n #c/im$! $o ta 'i #o u p)reau c) #e une#c ntr"o re&iune n care deta ii e de m)rimea unor continente aveau dimen#iunea unor puncte! unde toate cu ori e #e ame#tecau n a $a#tru ceru ui* +unctu de %u&) i reinea privirea* 6,nd! n ce e din urm) c ipi! o %)cu depun,nd un e%ort de i$erat* Aidoma pra%u ui neantu ui de pe Munte e Loo8itt/at! v)zut cu decenii n urm)! a #eco e" umin) di#tan)*** aidoma nede%ormate or ad,ncuri a e #paiu ui v)zute de un miner de pe 6entur) n nava #a #o itar)*** orizontu Lumii Ine are putea pune #t)p,nire pe oc/ii 'i mintea unui om! nainte ca ace#ta #)"'i dea #eama de perico * Loui# #e ntoar#e cu %aa #pre raven) 'i #tri&)? < Lumea e#te p at)> 6ei a i #e privir) mirai* < Am tra#at o inie m)ricic) n vreme ce co$oram* Nu v)d nimic care #) %ie viu primpre-ur! a'a nc,t putem zice c"am %o#t noroco'i* Aco o unde ne"am ovit! #o u #"a de#picat! )#,nd #) #e vad) d,ra de cratere mici! provocate de meteoriii #ecundari! #u#in,nd tot tra#eu no#tru* 7e ntoar#e cu UHF de &rade 'i continu)? < n direcia opu#)*** Imediat! n#)! 'i n&/ii cuvinte e* < 6e #"a nt,mp at! Loui#5 < E ce mai na t munte pe care "am v)zut n viaa mea*** 138

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< 6e #"a nt,mp at! Loui#5 Vor$i#e prea ncet* < E un munte> ur ) e * A'teptai #) dai oc/ii cu e > 6on#tructorii Lumii Ine are au vrut ca n umea a#ta #) e2i#te un munte pe m)#ur)* 3otu'i! e#te inuti de na t! dup) p)rerea mea* +rea na t ca #) #e cu tive ceva pe e ! prea na t c/iar 'i pentru #c/iat*** Era ma&ni%ic* Un munte aproape conic! izo at! %)r) #) aparin) vreunui an* Avea a#pectu unui vu can! a unui #imu acru de vu can! de %apt! deoarece #u$ Ine nu e2i#ta ma&ma nece#ar) %orm)rii vu cani or* Baza #a #e pierdea n cea)* +ante e na te #e vedeau prin ceea ce tre$uiau #) %ie #traturi e rare%iate de aer! iar v,r%u prezenta ceva aparte! ceva ce aducea cu z)pada! z)pad) murdar)! de#i&ur! de vreme ce nu era #u%icient de #tr) ucitoare* +oate c) era un #trat de perma%ro#t* Muc/ii e pi#cu ui #e vedeau cu o c aritate de cri#ta * 4are dep)'ea imita #uperioar) a atmo#%erei5 Un munte adev)rat de a#emenea dimen#iuni #"ar %i pr)$u'it #u$ propria &reutate! dar ace#ta era pro$a$i &o pe din)untru* @6red c) am #) ncep #)"i re#pect pe In&inerii Lumii Ine areA! 'i zi#e Loui# (u n #inea ui* ntr"o ume con#truit) pe $aza unor pre#cripii te/nice #tricte! e2i#tena unui a#emenea munte n"ar %i avut nici un #en#* Bi totu'i! era recomanda$i ca %iecare ume #) ai$) ce puin un munte care #) nu poat) %i urcat p,n) n v,r%* 6ei a i a'teptau #u$ cur$ura carca#ei Mincinosului. 3oate ntre$)ri e puteau %i comprimate ntr"una #in&ur)? < Ai v)zut vreo urm) de civi izaie5 < Nu* pu#er) #) e de#crie tot ce v)zu#e* 7ta$i ir) direcii e* 7en#u de rotaie era de"a un&u 'anu ui #)pat de Mincinos a aterizare* 7en#u inver# era n#pre munte* Ba$ord 'i tri$ord erau direcii e #t,n&a! re#pectiv dreapta! privind #pre #en#u de rotaie* < Ai z)rit ziduri e de a $a$ord #au tri$ord5 < Nu! 'i nu ne e& de ce* Ar %i tre$uit #) %ie aco o* < N"ai avut noroc! zi#e Ne##u#* < Impo#i$i ! poi #) vezi p,n) a di#tane de mii de 8i ometri* < N"am #pu# c) a'a ceva nu e#te po#i$i ! ci doar c) n"ai avut noroc* Apoi! o u) de a cap)t cu ntre$)ri e? N"ai v)zut 139

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

nimic! n a%ar) de de'ert5 < Nu c/iar* La $a$ord am o$#ervat o urm) de a $a#tru* 7" ar putea #) %ie un ocean* n e&a ) m)#ur)! n#)! ar %i po#i$i ca di#tana #)"mi %i -ucat %e#te**** < N"ai z)rit nici un %e de c )diri5 < Nimic* < 1,re de conden# pe cer5 Linii drepte care ar putea %i auto#tr)zi5 < Nimic* < Ai remarcat vreun indiciu #peci%ic civi izaiei5 < 1ac) a' %i v)zut! v"a' %i #pu#* 1in c,te 'tiu! toi ocuitorii Ine u ui! n num)r de mi iarde! #"au mutat pe o #%er) 1:#on una trecut)* < Loui#! tre$uie #) &)#im re&iuni e civi izate> < Btiu a#ta* Era mu t prea evident* 3re$uiau #) #cape de pe Lumea Ine ar) " 'i! ceea ce era mai &rav! nu erau n #tare #)" mute #in&uri pe Mincinos. Ni'te $ar$ari nu i"ar %i putut a-uta! indi%erent c,t de mu i #au de prieteno'i ar %i %o#t* < 3oat) #ituaia a#ta inc ude 'i un a#pect %ericit! punct) Loui# (u* Nu tre$uie #) repar)m nava* 1ac) am tran#porta Mincinosul a mar&inea Ine u ui 'i "am m$r,nci pe#te 0id! rotaia ui i"ar imprima viteza nece#ar) ie'irii din raza de aciune a &ravitaiei #te ei* 4dat) a-un'i aco o! am putea %o o#i /iperpropu #oru * < 1ar mai nt,i tre$uie #) &)#im a-utoare* < 7au #)"i o$ i&)m #) ne a-ute! interveni Czinu * < Bi atunci! de ce nu %acei ceva! n oc #) #tai aici 'i #) tr)nc)nii5 iz$ucni 3ee a* 3,n)ra t)cu#e p,n) n ace moment! )#,ndu"i pe cei a i #)"'i epuizeze #acu de ntre$)ri* < 3re$uie #) #c)p)m de aici! nu"i a'a5 1e ce nu #coatem aero#cutere e din nav)5 =ai #) ne mi'c)m> A$ia dup) aceea mai putem vor$i> < N"am nici un c/e% #) p)r)#e#c nava! zi#e +)pu'aru * < N"ai c/e%5> A'teptai a-utor de undeva5 E2i#t) vreo %iin) c)reia i"am #t,rnit intere#u 5 A r)#pun# cineva ape uri or noa#tre radio5 Loui# #pune c) ne a% )m n mi- ocu unui de'ert* 6,t vrei #) mai a'tept)m aici5 9ata nu"'i d)du#e #eama c) Ne##u# avea nevoie de timp pentru a"'i aduna cura-u * Bi mai a e#! &,ndi Loui#! ea n"avea 140

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

nici un pic de r)$dare* < 9ire'te c) vom p eca! e2p ic) +)pu'aru * Mi"am e2primat pro#t 'ov)ia a* 1ar! mai nt,i! tre$uie #) decidem ncotro #"o u)m* n caz contrar! nu vom 'ti ce #) u)m cu noi 'i ce #) )#)m n urm)* < 6)tre ce mai apropiat zid* < Are dreptate! interveni Loui#* 1ac) a mai r)ma# pe undeva un dram de civi izaie! ar tre$ui #) #e a% e! %)r) ndoia )! n apropierea ziduri or* Numai c) nu 'tim c,t de departe #unt e e* Ar %i tre$uit #) e v)d de #u#* < Nu cred! zi#e +)pu'aru * < La nai$a! tu n"ai %o#t aco o> +er#pectiva e ne#%,r'it)> Mii de 8i ometri %)r) nici un %e de o$#taco * Ia #tai o c ip)*** < Ine u are o )ime de aproape U*PFF*FFF 8m* < 3ocmai mi"am dat #eama de proporii! r)#pun#e Loui# (u* 7ca a* nc) m) n'a )* nc) nu pot #) vizua izez ceva at,t de &i&antic* < 4 #) te o$i'nuie'ti! a#i&ur) +)pu'aru * < M) ndoie#c* 6ine 'tie! poate creieru meu nu"i #u%icient de mare pentru a concepe a'a ceva*** 3ot timpu ! mi aminte#c c,t de n&u#t era Ine u v)zut din #paiu ndep)rtat* 6a o $uc)ic) de pan& ic) a $a#tr)* +an& ic) a $a#tr)> repet) Loui#! cutremur,ndu"#e* 1ac) 0idu m)#ura UVFF 8m n) ime! atunci a ce di#tan) tre$uia #) #e a% e pentru ca Loui# (u #) nu" poat) di#tin&e 5 7) pre#upunem c) putea #) vad) p,n) a o di#tan) de UVFF 8m! ntr"o atmo#%er) p in) de pra% 'i de vapori de ap)! ntruc,tva nec ar)! a#em)n)toare ce ei tere#tre* 1ac) un a#emenea aer %)cea oc vidu ui e%ectiv dup) PV 8m*** Atunci! ce mai apropiat zid tre$uia #) #e a% e a ce puin SF de mii de 8m* +e +)m,nt! dac) te"ai %i apucat #) parcur&i n z$or o a#emenea di#tan)! te"ai %i rentor# n punctu de p ecare* 1ar aici era po#i$i ca zidu #) #e a% e c/iar 'i mai departe* < Nu putem #) remorc)m Mincinosul cu aero#cutere e noa#tre! zi#e Czinu * 1ac) vom %i atacai! va tre$ui #) a$andon)m nava* Mai $ine #"o )#)m aici! ,n&) un reper proeminent* < A zi# cineva ceva de remorcatu navei5 < Un $un mi itar #e &,nde'te a toate* n u tim) in#tan)! n"ar %i e2c u# #) recur&em 'i a a'a ceva! dac) nu &)#im 141

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

a-utor n re&iunea zidu ui* < 4 #) &)#im! a#i&ur) Ne##u#* < +ro$a$i c) are dreptate! interveni Loui#* A#troporturi e #unt p a#ate pe mar&ine* Admi,nd c) tot Ine u #"ar %i rentor# %a epoca de piatr)! #in&ura re&iune din care civi izaia ar putea ncepe #) #e r)#p,ndea#c) iar)'i ar %i zona ziduri or! 'i a#ta #"ar nt,mp a odat) cu rentoarcerea unor nave c) )toare* < 9aci #pecu aii cam prea /azardatei remarc) Czinu * < 7e prea poate> < 1ar! n &enera ! #unt de acord cu tine* A' mai ad)u&a c) 'i n cazu n care Ine u 'i"ar %i epuizat toate mari e #a e #ecrete! tot am mai putea &)#i ni#caiva uti a-e n %unciune #au repara$i e n vreunu dintre a#troporturi*** 1ar care dintre ziduri era ce mai apropiat5 < 3ee a are dreptate! vor$i din nou Loui#! cuprin# $ru#c de %e$ri itate* =ai #) ne apuc)m de trea$)> Noaptea poate vom reu'i #) vedem mai departe* Urmar) c,teva ore de munc) #u#inute* Mutar) 'i #ortar) ma'in)rii e! #co,ndu" e din nav) 'i co$or,nd pie#e e &re e pe ca$ u* 7c/im$area $ru#c) de &ravitaie ridica une e pro$ eme! dar ec/ipamente e nu erau %ra&i e* La un moment dat! n cur#u ace#tor ore! Loui# #e &)#i %a) n %a) cu 3ee a! n nav)* < Ai o %i&ur) de parc) tocmai i"ar %i %o#t otr)vit anima u %avorit*** Vrei #) #t)m de vor$)5 9ata c )tin) din cap! evit,nd #)" privea#c) n oc/i* B)r$atu o$#erv) c) #e num)ra printre puine e reprezentante a e #e2u ui # a$ pe care acrimi e nu e ur,eau* < Atunci am #) vor$e#c eu* 6,nd ai ie'it din #a# %)r) co#tum pre#urizat! am crezut c) #"a zi# cu tine* Bi! ca 'i cum n"ar %i %o#t de a-un#! UV minute mai t,rziu ai ncercat #) urci o pant) de av) n r)cire! nc) at) doar cu panto%i"de"nav)* < 1oreai #)"mi ard t) pi e> < A'a e#te* 1e ce te miri5 Avem nevoie de tine vie! nu moart)* Nu vreau #) mori* Vreau #) te o$i'nuie'ti #) %ii prudent)* N"ai nv)at a#ta p,n) acum! a'a c) tre$uie #"o %aci de"acum nco o* Ai #)"i aminte'ti de picioare e r)nite mu t mai mu t dec,t de predici e me e* < Avei nevoie de mine> A#ta"i o & um) $un)* Btii $ine de ce m"a uat Ne##u#* Nu #unt dec,t un ta i#man noroco# care a 142

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

dat &re'* < n privina a#ta! #unt de acord cu tine* 6a ta i#man! e'ti concediat)* =ai! z,m$e'te> Avem nevoie de tine! ntr"adev)r* Avem nevoie de tine ca #) m) menii %ericit 'i #) nu %iu nevoit #)" vio ez pe Ne##u#* Avem nevoie de tine ca #) %aci toate munci e &re e! n timp ce noi vom #ta cu $urta a #oare* Avem nevoie de tine ca #) vii cu idei inte i&ente*** Ea ncerc) #) r,d)! dar &rima#a i #e tran#%orm) n p ,n#* 'i n&rop) %aa n um)ru ui 'i /o/oti! n%i&,ndu"i ad,nc un&/ii e n #pate* Nu era c/iar prima dat) c,nd o %emeie p ,n&ea n $rae e ui Loui# (u! dar 3ee a avea pro$a$i ce e mai temeinice motive #"o %ac)* B)r$atu o #tr,n#e n $rae! ma#,ndu"i u'or mu'c/ii #pate ui! 'i a'tept) #%,r'itu crizei* n ce e din urm)! ea ncepu #) vor$ea#c) prin materia u co#tumu ui ui* < 1e unde era #) 'tiu eu c) roca o #) m) ard)> < Aminte'te"i de e&i e ui 9ina& e* +erver#itatea Univer#u ui tinde c)tre un ma2imum* Univer#u e o#ti * < 1ar m"a durut> < Roca #"a ntor# mpotriva ta* 3e"a atacat* A#cu t)! p ed) e ! tre$uie #) te deprinzi #) %ii paranoic)* 7) &,nde'ti ca Ne##u#* < Nu pot> Nu 'tiu cum &,nde'te e * Nu" ne e& de oc*** 3ee a 'i ridic) %aa $r)zdat) de acrimi?*** Nu te ne e& nici pe tine. < Mda***! medit) $)r$atu ! p im$,ndu"'i de&ete e pe omop aii ei 'i apoi n -o# pe verte$re* 7) zicem c) a' a%irma c) Univer#u e#te inamicu meu* M"ai con#idera t,mpit5 Ea d)du cu %urie din cap* < Univer#u e mpotriva mea! continu) Loui# (u* Univer#u m) ur)'te* Univer#u n"are nevoie de un $)tr,n de dou) #ute de ani* 6e mode eaz) o #pecie5 Evo uia! nu"i a'a5 Evo uia i" a dat Czinu ui capacitatea de a vedea noaptea 'i #imu deo#e$it a ec/i i$ru ui* Evo uia i"a dat ui Ne##u# re% e2u de a ntoarce #pate e perico e or* Evo uia dezactiveaz) #i#temu #e2ua a unui $)r$at dup) cincizeci #au 'aizeci de ani! apoi a$andoneaz)* A#ta deoarece ea nu mai are ce %ace cu un or&ani#m ce nu #e mai poate reproduce* M) urm)re'ti5 < 1e#i&ur* E'ti prea $)tr,n ca #) te mai reproduci! 143

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

nep) ea* < 6orect* 6u c,teva #eco e n urm)! ni'te &eneticieni au %)cut e2periene a#upra &ene or tre#tiei 'i au pu# a punct acce eratoru meta$o ic* 6a un rezu tat direct! acum am v,r#ta de dou) #ute de ani 'i #unt nc) per%ect #)n)to#* 1ar a#ta nu din cauz) c) Univer#u ine a mine* Univer#u m) ur)'te* A ncercat #) m) ucid) de mu te ori* A' vrea #)"i pot ar)ta cicatrici e* Nu m) ndoie#c c) va ncerca 'i n continuare* < +entru c) e'ti prea $)tr,n ca #) te mai reproduci* < +e i#terii e ui 9ina& e! %emeie> E'ti unica %iin) care nu 'tie #)"'i poarte #in&ur) de &ri-)> 3e a% i pe un teritoriu #tr)in! a e c)rui re&u i nu e cunoa'tem 'i nici nu 'tim ce ne a'teapt)* 1ac) mai ncerci #) mer&i pe av) %ier$inte! data viitoare #"ar putea #"o p)e'ti mai r)u> 9ii pe %az)> M"ai ne e#5 < Nu! i r)#pun#e 3ee a* Nu ne e&* Mai t,rziu! dup) ce ea 'i #p) a#e %aa! c)rar) 'i a patru ea aero#cuter n #a#* 6ei a i i )#a#er) #in&uri de mai $ine de o or) 'i -um)tate* 1eci#e#er) #)"i evite pe cei doi oameni care aveau de rezo vat pro$ eme #trict umane5 +o#i$i * ntre pereii na i de av) #e ntindea o $and) in%init) din materia u de %undaie a Ine u ui! at,t de neted) nc,t p)rea u#truit)* n prim p an! un &i&antic tu$ catodic de #tic ) #t)tea r)#turnat pe o parte* 1inco o de mar&inea cur$at) a ci indru ui tran#parent #e a% au o &r)mad) de ec/ipamente 'i patru #i uete ciudate! p)r,nd u'or di#perate* < 6um rezo v)m pro$ ema apei5 ntre$) Loui#* N"am v)zut nici un %e de acuri* Vom %i nevoii #) ne recic )m apa proprii or corpuri5 < Nu! r)#pun#e Ne##u#! de#c/iz,nd #eciunea din #pate a aero#cuteru ui #)u! pentru a e ar)ta rezervoru de ap) 'i r)citoru "conden#ator care urma #) e2tra&) umezea a din aer* Aero#cutere e con#tituiau adev)rate miraco e ae domeniu ui de proiectare* n a%ara ocuri or de comand)! %oarte per#ona izate! toate erau con#truite a %e ? o perec/e de #%ere cu diametru de aproape un metru 'i -um)tate e&ate printr"un 'a#iu care coninea at,t 'aua! c,t 'i po#tu de comand)* Ium)tate din #eciunea din #pate era rezervat) #paiu ui de depozitare! 'i tot aco o mai e2i#tau 'i ni'te /amuri pentru ec/ipamentu #up imentar* 6e e patru picioare 144

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

p ane " e2tin#e acum! deoarece #e a% au pe #o " urmau #) #e retra&) n ce e dou) #%ere n timpu z$oru ui* Aero#cuteru +)pu'aru ui avea o 'a nc inat)! un %e de #a tea prev)zut) cu centuri de #i&uran) cu trei #co$ituri pentru ce e trei picioare a e #a e* Ne##u# avea #) #e un&ea#c) pe $urt)! r)m,n,nd nemi'cat! conduc,ndu"'i ve/icu u doar cu ce e dou) &uri* Aero#cutere e pentru Loui# 'i 3ee a aveau prev)zute un %e de %oto ii anatomice cu tetiere! dotate cu un #et de comenzi de re& are a nc in)rii* La %e ca n cazu 'ei or de#tinate ui Ne##u# #au Czinu ui! 'i ace#tea erau #o idare cu 'a#iu ve/icu u ui 'i aveau prev)zute #uporturi pentru picioare* n #c/im$! 'aua Inter ocutoru ui era mu t mai vo uminoa#) 'i %)r) tetier)* n p u# pe am$e e aturi erau di#pu#e o #umedenie de oca'uri pentru une te* 7au pentru arme5 < 3re$uie #) u)m cu noi orice ar putea %i %o o#it ca arm)! #punea Czinu n timp ce cotro$)ia %)r) ncetare printre ec/ipamente e mpr)'tiate pe #o * < N"am uat cu noi arme! i r)#pun#e Ne##u#! pentru c) voiam #) ne ar)t)m intenii e pa'nice* < Bi atunci! ce #unt a#tea 5 ntre$) %e ina ar)t,nd #pre o$iecte e pe care e pu#e#e deoparte* < 3oate #unt une te* Ace#tea #unt a#ere"% a#/! cu %a#cicu e de dimen#iuni varia$i e* n timpu nopii! pot %i %o o#ite pentru a vedea a mare di#tan)! deoarece )imea %a#cicu u ui poate %i n&u#tat) a ne#%,r'it prin acionarea ace#tui ine * 6e care e %o o#e'te tre$uie #) %ie atent #) nu &)urea#c) o$iecte e #au per#oane e a% ate a mic) di#tan)! deoarece e2i#t) po#i$i itatea ca raze e #a %ie apro2imativ para e e 'i e2trem de inten#e* Ace#te pi#toa e pentru due #unt de#tinate re& )rii eventua e or di%erende dintre noi* E e au o de#c)rcare de zece #ecunde* 6e care" %o o#e'te tre$uie #) ai$) &ri-) #) nu atin&) ace#t $uton! deoarece*** < 1eoarece #e comut) pe o de#c)rcare de o or)! interveni p)m,nteanu * E#te un mode Iin2ian! nu5 < 1a! Loui#! iar ace#t o$iect e#te o unea t) de #)pat modi%icat)* +oate cuno'ti di#pozitivu de #)pat pe care" poi &)#i n orice tru#) de #taz) 7 aver*** +ro$a$i c) #e re%erea a dezinte&ratoru 7 aver! 'i zi#e $)r$atu * 1ezinte&ratoru era n mod cert o unea t) de #)pat* Aco o unde ovea %a#cicu u #)u n&u#t! #arcina e ectronu ui 145

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

era anu at) temporar* Materia #o id) devenit) $ru#c pozitiv) avea tendina #) #e tran#%orme ntr"un nor de pra% monoatomic* < N"are nici o va oare ca arm)> morm)i Czinu * L"am #tudiat 'i noi* 9uncioneaz) prea ent pentru a putea %i %o o#it mpotriva unui inamic* < E2act* E#te o -uc)rie ino%en#iv)* Ace#t o$iect*** 4$iectu inut n &ura +)pu'aru ui ar)ta ca o pu'c) cu dou) evi! cu deo#e$irea c) patu avea o con#trucie #peci%ic) pentru +)pu'ari! aidoma mercuru ui #urprin# n momentu n care e &ata #)"'i #c/im$e %orma* <*** Ace#t o$iect %uncioneaz) a %e ca un dezinte&rator 7 aver! cu deo#e$irea c) unu dintre %a#cicu e #uprim) #arcina pozitiv) a protonu ui* 6e" care" uti izeaz) tre$uie #) %ie atent #) nu %o o#ea#c) am$e e %a#cicu e deodat)! deoarece ace#tea #unt para e e 'i #eparate* < ne e&! zi#e Czinu * 1ac) i #e permite ce or dou) %a#cicu e #) ovea#c) unu ,n&) a tu ! va ua na'tere un curent* < E2act* < 6rezi c) adapt)ri e a#tea vor %i #u%iciente5 Nu avem nici o idee n privina ce or ce ne a'teapt)*** < Nu"i c/iar a'a! interveni Loui# (u* La urma urmei! a#ta nu e o p anet)* 1ac) a e2i#tat vreun anima pericu o# pentru ocuitorii Lumii Ine are! pro$a$i c) e a %o#t )#at pe p aneta de $a'tin)* N"o #) ne nt, nim cu ti&ri*** #au cu ,nari* < Bi dac) ocuitori or Lumii Ine are e p ac ti&rii5 #e ntre$) 3ee a* Era o ipotez) corect)! n ciuda modu ui n care %u#e#e e2primat)* n %ond! ce 'tiau ei de#pre p#i/o o&ia ace or %iine5 1oar c) veneau de pe o p anet) cu ap) care #e nv,rtea pro$a$i n -uru unui #oare de tip C G* 1in ace#t punct de vedere ei puteau ar)ta ca oamenii! ca +)pu'arii! Czinii! ;ro&ii! de %inii! $a ene e***! dar a#ta era doar o #upoziie* < 4 #) ne temem de ocuitorii Lumii Ine are mai mu t dec,t de anima e e or! prezi#e Czinu * 3re$uie #) u)m cu noi toate arme e po#i$i e* V) #u&erez #) m) nve#tii cu comanda ace#tei e2pediii! pe perioada #taion)rii noa#tre aici! p,n) n momentu n care vom p)r)#i Ine u * < Am a#upra mea ta#pu * < N"am uitat a#ta! Ne##u#* +oi #)" con#ideri ca un %e de 146

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

putere de veto! a modu a$#o ut* i recomand #)" %o o#e'ti! n#)! cu %oarte mare m)#ur)* ;,ndii"v) cu toii> #e ridic) Czinu n %aa or! cu ntrea&a pre#tan) a ce or dou) #ute de 8i o&rame prev)zute cu dini 'i &/eare 'i nve ite n $ an) portoca ie* 7e pre#upune c) #untem %iine raiona e* ;,ndii" v) a #ituaia n care ne a% )m> Am %o#t atacai* Nava noa#tr) e pe -um)tate di#tru#)* 3re$uie #) parcur&em o di#tan) necuno#cut) printr"un teritoriu necuno#cut* +uteri e ce or ce popu au Lumea Ine ar) erau c,ndva enorme* Mai dein nc) ace#te puteri enorme #au cea mai comp e2) arm) pe care"o %o o#e#c e#te o #u i) %)cut) dintr"un o# a#cuit5 7"ar putea! a %e de $ine! #) po#ede nc) tran#mutaia! %a#cicu e de conver" #ie tota ) 'i orice e"ar %i %o#t nece#ar pentru a con#trui ace#t*** " Czinu privi n -uru #)u! a podeaua cu a#pect #tic o#! a ziduri e de av) nea&r) 'i! pentru o c ip)! )#) impre#ia c) #e cutremur) " *** ace#t incredi$i o$iect arti%icia * < +ort a#upra mea ta#pu > #e nc)p),n) n continuare Ne##u#* E#te e2pediia mea* < Bi e'ti mu umit de %e u n care decur&e5 Nu vreau #) te in#u t! adic) #) te provoc* 3re$uie #)"mi ncredinezi comanda* 1intre toi patru! #unt #in&uru care am pre&)tire mi itar)* < =aidei #) mai a'tept)m! propu#e 3ee a* 7"ar putea #) nu &)#im pe nimeni cu care #) ne upt)m*** < 1e acord! zi#e 'i Loui#* Nu ardea de ner)$dare #) %ie condu# de un Czin* < 9oarte $ine> 1ar tot tre$uie #) u)m cu noi arme* ncepur) cu toii #) ncarce aero#cutere e* +e ,n&) arme! mai erau 'i a te ec/ipamente %o o#itoare* Ec/ipament de campin&! te#tere de /ran)! tru#e de reparaii! %io e cu aditivi dietetici! %i tre de aer*** Mai e2i#tau 'i ni'te di#curi pentru comunicaii proiectate pentru a %i montate a nc/eietura unui om #au a unui Czin! #au pe &,tu unui +)pu'ar* Erau de#tu de mari 'i nu prea u'oare* < 6e nevoie avem de e e5 ntre$) Loui#* D+)pu'aru e ar)ta#e de-a #i#temu de intercomunicaii a aero#cutere or*E < Iniia ! erau de#tinate meninerii e&)turii cu pi otu automat a Mincinosului, a#t%e nc,t #) putem c/ema nava a nevoie* < Bi de ce mai avem nevoie de e e acum5 147

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< Le putem %o o#i pe po#t de tran# atoare! Loui#* 1ac) vom nt, ni %iine inte i&ente! ceea ce pare %oarte pro$a$i ! vom avea nevoie de pi otu automat pentru a e%ectua traducerea* < Mda*** Erau &ata* Mai r)m)#e#e de#tu ec/ipament n #pate e carca#ei! dar era ne%o o#itor? ec/ipament pentru ie'ire n #paiu co#mic! co#tume pre#urizate! une e pie#e de #c/im$ pentru ec/ipamente e vaporizate de #i#temu de ap)rare a Ine u ui* Lua#er) cu ei totu ! p,n) 'i %i tre e de aer! mai mu t pentru c) nu erau mai vo uminoa#e dec,t ni'te $ati#te "n"ar %i %o#t e2c u# #) ai$) nevoie de e e* Loui# era epuizat* 7e urc) pe aero#cuteru #)u 'i" e2amin)! ntre$,ndu"#e dac) nu uita#e nimic* 4$#erv) c) 3ee a privea n #u# 'i con#tat) c) era n&rozit)* < La nai$a cu umea a#ta> $ e#tem) ea* ! nc amiaz> < Nu intra n panic)* E*** < Loui#! ucr)m de 'a#e ore $une> 6um poate %i nc) amiaz)5 < Nu te n&ri-ora din pricina a#ta> Aici #oare e nu apune! i aminte'ti5 < Nu apune5 6riza de i#terie #e #%,r'i a %e de $ru#c cum ncepu#e* < ***4/> 1e#i&ur c) nu apune> < Va tre$ui #) ne o$i'nuim cu a#ta* +rive'te din nou! nu cumva mar&inea unui p)trat de um$r) trece prin dreptu #oare ui5 Ne&re'it! ceva t)ia#e o %e ie din di#cu #oare ui* Ace#ta #e mic'ora v)z,nd cu oc/ii* < Mai $ine am ua"o din oc! propu#e Czinu * 6,nd va c)dea ntunericu ! va tre$ui #) %im departe*

148

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

CAPITOLUL 11 Arca&a cerurilor

n umina amur&u ui! ce e patru aero#cutere #e ridicar) ntr"o %ormaie rom$oida )* 0ona de#coperit) a materia u ui de %undaie r)ma#e n urm)* Ne##u# e ar)ta#e cum #) %o o#ea#c) circuite e #erver* Acum toate ce e a te ve/icu e erau pro&ramate #) e%ectueze ace ea'i manevre ca 'i ce a ui Loui# care conducea pentru toi* A'ezat ntr"un %oto iu anatomic! aduc,nd cu o cu'et) de ma#a- %)r) ec/ipamente! $)r$atu 'i pi ota #cuteru cu a-utoru peda e or 'i a unui -o:#tic8* +atru capete miniaturizate 'i tran#parente p uteau /a ucinant dea#upra pupitru ui ve/icu u ui #)u* Erau aco o o #iren) cu p)ru ca pana cor$u ui! un p#eudo"ti&ru %eroce cu oc/ii vi&i eni 'i o perec/e de capete cara&/ioa#e! %iecare cu un #in&ur oc/i* 7i#temu de intercomunicaii %unciona per%ect! d,nd rezu tate compara$i e cu ce e a e unui de irium tremen#* n momentu n care %ormaia dep)'i perete e de av) nea&r)! Loui# %u atent a e2pre#ii e ce or a i* 3ee a reacion) prima* Mai nt,i #tudie apropierea! apoi %ata #e ridic)! oc/ii ei de#coperind in%initu aco o unde de %iecare dat) nt, ni#er) imite* 4c/ii i #e %)cur) rotunzi 'i mari! 'i %aa i #tr) uci! aidoma #oare ui ie'ind dintre norii de %urtun)* < 4/! Loui#> < 6e munte imen#! remarc) Czinu * Ne##u# nu #pu#e nimic* 6apete e i #e #cuturau 'i #e roteau ntr"un ritm ne$un* ntunericu #e )#) rapid. o um$r) nea&r) acoperi dintr"o dat) munte e uria'* n c,teva #ecunde! ace#ta di#p)ru* 149

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

7oare e era acum doar o #ecer) aurie! t)iat) de ntuneric* Bi ceva #e pro%i ) pe ceru ntunecat* Era o arcad) enorm)* 6ontururi e #a e c)p)tau rapid c aritate " pe m)#ur) ce #o u 'i ceru deveneau tot mai ntunecate! adev)rata #p endoare a ceru ui Lumii Ine are ie'ea din noapte* Lumea Ine ar) #e arcuia pe#te ea n#)'i n dun&i pictate n a $a#tru de#c/i#! $r)zdate de nori a $i! 'i n dun&i mai #u$iri de a $a#tru ntunecat* La $az)! arcu era %oarte at! dar! cu c,t #e ridica! #e n&u#ta tot mai mu t* n apropierea zenitu ui! nu #e mai z)rea dec,t o inie a $"a $a#tr) #tr) ucitoare! ntrerupt) de invizi$i u ine a p)trate or de um$r)* Aero#cutere e #e n) au cu vitez) 'i n t)cere* + iu #onic era un amortizor %oarte e%icient. din e2terior! Loui# nu auzea nici un %e de z&omot! nici m)car v,ntu * 1e aceea! r)ma#e de"a dreptu uimit c,nd ini'tea $uc)ii #a e private de #paiu %u inundat) de ur etu unei muzici orc/e#tra e* Era ca 'i cum o or&) cu a$uri ar %i e2p odat* 7unetu %u#e#e durero# de tare* Loui# 'i du#e pa me e a urec/i* U uit! nu"'i d)du #eama imediat ce #e nt,mp a#e* Apoi acion) comenzi e intercomunicaii or 'i ima&inea ui Ne##u# ap)ru precum un #pectru* Mip)tu Dcori'tii dintr"o $i#eric) ar'i de vii5E #c)zu con#idera$i n inten#itate* B)r$atu nc)"i mai auzea! captat prin intercomunicaii e 3ee ei 'i Czinu ui Dun nor de e%ect #tereo5E* < 1e ce a %)cut a'a 5 e2c am) u uit) 3ee a* < E n&rozit* 4 #)"i ia ceva timp p,n) o #) #e o$i'nuia#c)* < 6u ce #) #e o$i'nuia#c)5 < +reiau comandai tun) Inter ocutoru * Ier$ivoru e#te incapa$i #) ia vreo /ot)r,re* 1ec ar c) acea#t) mi#iune are un caracter mi itar 'i! n con#ecin)! comanda mi revine mie> +entru o c ip)! Loui# #e &,ndi #) rec ame ocu 'e%u ui pentru #ine* 1ar cine avea c/e% #) #e $at) cu un Czin5 Bi! oricum! Czinu ar %i %o#t un conduc)tor mai $un* Acum! aero#cutere e a-un#e#er) a o n) ime de aproape un 8i ometru* 6eru 'i #o u erau n cea mai mare parte ntunecate! dar pe #o e2i#tau une e zone mai ne&re n comparaie cu ce e a te! d,nd #enzaia de /art) n re ie%! n vreme ce $o ta era pre#)rat) cu #te e 'i dominat) de imen#a arcad) arcuit) pe#te ea n#)'i* n mod ciudat! Loui# #e pomeni &,ndindu"#e a Divina 150

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

"omedie a ui 1ante* Univer#u ace#tuia %u#e#e un arte%act comp e2! n care #u% ete e oameni or 'i a e n&eri or aveau ro u de rotie a e unui va#t mecani#m* Ine u era 'i e un o$iect arti%icia * Nu puteai uita ace#t ucru! nici m)car o c ip)! din cauza toartei ce #e n) a dea#upra tuturor! uria')! a $a#tr)! venind parc) de dinco o de in%init* Nu era de mirare c) Ne##u# nu %u#e#e n #tare #) #uporte ace#t ucru* Era prea %rico# " 'i prea rea i#t* +oate c)"i #e#iza#e %rumu#eea! poate c) nu. cu #i&uran)! n#)! ne e#e#e c) %u#e#er) a$andonai pe o #tructur) arti%icia )! cu o #upra%a) mai mare dec,t toate umi e %o#tu ui imperiu a +)pu'ari or uate a un oc* < 6red c) pot di#tin&e 0iduri e de mar&ine! anun) Czinu * Loui# 'i mut) oc/ii de a ceru arcuit dea#upra capu ui #)u* +rivi c)tre $a$ord! apoi c)tre tri$ord 'i re#piraia i #e opri* 6)tre $a$ord Derau cu %aa n direcia din care ateriza#e Mincinosul " deci a #t,n&a n#emna $a$ordE! cu mea 0idu ui de mar&ine era o inie co orat) n a $a#tru nc/i#! a$ia vizi$i )* B)r$atu nu reu'ea #)"i &/icea#c) n) imea* Baza ace#tuia nici m)car nu #e z)rea* 1oar partea #uperioar) era vizi$i )! dar c,nd i %orai oc/ii prea mu t) vreme! ima&inea ncepea #)"i -oace %e#te! di#p)r,nd* Linia #e a% a cam prin zona unde ar %i tre$uit #) %ie orizontu ! a'a nc,t ea ar %i putut reprezenta in e&a ) m)#ur) at,t o $az)! c,t 'i un v,r%* 6)tre tri$ord! ce ) a t 0id era identic* Aceea'i n) ime! aceea'i a ur)! aceea'i tendin) a mar&inii de a di#p)rea a o concentrare prea mare a privirii* Aparent! Mincinosul #e pr)$u'i#e %oarte aproape de inia median) a Ine u ui* 0iduri e de mar&ine p)reau a %i e&a di#tanate*** ceea ce n#emna c) erau di#pu#e a o dep)rtare de aproape HFF de mii de 8i ometri* < 6e p)rere ai! Inter ocutoru e5 ntre$) Loui# dre&,ndu"'i vocea* < Mie mi #e pare c) 0idu de a $a$ord e#te o idee mai na t* < n ordine> r)#pun#e $)r$atu 'i coti #pre #t,n&a* 6e e a te #cutere! nc) $ran'ate pe circuitu #erver! urmar)* Loui# 'i activ) intercomunicaia! pentru a"i arunca o privire ui Ne##u#* +)pu'aru 'i #tr,n&ea 'aua cu toate ce e trei picioare! iar capete e"i erau v,r,te ntre 'a 'i corp* 7trania %)ptur) z$ura %)r) #) vad) nimic* 151

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

3ee a interveni* < Inter ocutoru e! e'ti #i&ur5 interveni 3ee a* < Binene e#! r)#pun#u Czinu * 0idu de a $a$ord e#te vizi$i mai mare* n #inea ui! Loui# #e amuza* Niciodat) nu primi#e vreo in#truire mi itar)! dar 'tia c,te ceva de#pre upta #u$ comand)* n timpu unei revo uii pe (under and %u#e#e #urprin# a #o 'i #e v)zu#e nevoit #) upte ca partizan timp de trei uni! nainte de a putea a-un&e a o nav)* 6eea ce" caracterizeaz) pe un $un o%ier! 'i reaminti e ! e#te capacitatea #a de a ua /ot)r,ri rapide* Iar dac) ace#tea #e dovedeau a %i 'i corecte! cu at,t mai $ine*** 0$urau c)tre $a$ord! dea#upra pei#a-u ui ntunecat* Ine u re% ecta o umin) cu mu t mai puternic) dec,t Luna +)m,ntu ui Dacea#ta nu poate umina #u%icient un pei#a-! a#t%e nc,t #) %ie o$#ervat din aerE* +,rtia de cratere pe care Mincinosul o #)pa#e pe #upra%aa Ine u ui r)m)#e#e n #pate e or! ca un %ir ar&intiu! iar n ce e din urm) di#p)ru n ntuneric* Aero#cutere e acce erau con#tant 'i n ini'te* La o %raciune #u$ viteza #unetu ui! un #unet a#cuit penetr) p iu %onic! atin#e un ma2im a viteza #onic) 'i di#p)ru $ru#c* + iu %onic 'i &)#i o nou) %orm) 'i din nou #e in#taur) t)cerea* La #curt timp dup) ce #cutere e atin#e#er) viteza de croazier)! Loui# 'i permi#e #) #e re a2eze n %oto iu de pi ota-* 1up) in%ormaii e ui! urma #) petreac) n acea#t) poziie mai mu t de o un) 'i! ca atare! ar %i %o#t po#i$i #) #e o$i'nuia#c) cu ea* n con#ecin)! deoarece n prezent era #in&uru care pi ota %ormaia 'i nu avea voie #) adoarm)! ncepu #)"'i te#teze #cuteru * 6e e a te di#pozitive erau %oarte #imp e! con%orta$i e 'i u'or de %o o#it! dar nedemne de e * ncerc) #)"'i mpin&) m,na n p iu %onic* Ace#ta era un c,mp de %or) prev)zut #) &/ideze curenii de aer n -uru #paiu ui ocupat de aero#cuter* Nu #e inteniona#e ca ace#ta #) devin) un #oi de cu'c) de #tic )* Avu #enzaia c) m,na ui era e2pu#) unui v,nt puternic! unui v,nt rece care $)tea din toate direcii e* 7e a% a ntr"o $u ) prote-at) de curenii de aer* + iu %onic era totodat) 'i un mi- oc de protecie mpotriva pro#tiei* Veri%ic) ace#t ucru! e2tr)&,nd o $ucat) te2ti ) de 'ter# %aa dintr"un compartiment #pecia 'i #c)p,nd"o intenionat din m,n)* 6,rpa c)zu % utur,nd #u$ #cuter 'i 152

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

r)ma#e aco o! z$)t,ndu"#e ne$une'te n curentu de aer* Loui# era aproape convin# c) n cazu " puin pro$a$i " n care ar %i c)zut din 'a! ar %i %o#t cu e# de c)tre p iu %onic! d,ndu"i" #e po#i$i itatea de a urca a oc pe aparat* Era po#i$i ! %iind un ucru %)cut de +)pu'ari*** 3u$u de a imentare cu ap) i o%eri ic/id di#ti at* 9anta de a imente i d)du c,teva tartine maronii"ro'cate* 1e 'a#e ori comand) c,te una "mu'ca o dat) 'i arunca re#tu n co ectoru de de'euri* 9iecare tartin) avea un &u#t di%erit 'i nici unu nu era nep )cut* 6e puin nu #e va p icti#i de m,ncare* 4ricum nu prea cur,nd* 1ar dac)! #pre &/inionu or! nu aveau #) &)#ea#c) p ante #au ap) pentru a aproviziona co ectoru ! %anta de a imente avea #) nceteze n ce e din urm) #) e mai ivreze tartine e* 6omand)! deci! 'i o a 'aptea tartin) 'i o m,nc) p,n) a u time e %irimituri* 1e#cura-at! #e &,ndi a di#tana care"i #epara de orice a-utor po#i$i * +)m,ntu #e a% a a dou) #ute de ani" umin)! % ota +)pu'ari or! #ituat) a doi ani" umin)! #e ndep)rta aproape cu viteza uminii! 'i p,n) 'i /odoro&itu Mincinos deveni#e invizi$i nc) de a nceputu z$oru ui* Acum di#p)ru#e c/iar 'i canionu #)pat de e * 4are ar %i %o#t &reu #) #e r)t)cea#c) pentru totdeauna5 La nai$a! era aproape impo#i$i > deci#e n ce e din urm) Loui#* n direcia contrar) #en#u ui de rotaie #e a% a ce mai na t munte pe care" v)zu#e vreodat) un om* 6/iar 'i pe Lumea Ine ar) nu puteau e2i#ta prea mu i a#emenea #upervu cani* +entru a re&)#i Mincinosul, ar %i %o#t de a-un# #) #e ndrepte #pre munte 'i apoi #) caute n direcia de rotaie un de%i eu iniar un& de c,teva mii de 8i ometri* ***1ar arcada Ine u ui #tr) ucea dea#upra capete or or " #e a% au ntr"un oc imen#! de trei mi ioane de ori mai mare dec,t #upra%aa tere#tr)* Era #u%icient #paiu ca #) te r)t)ce'ti u'or 'i de%initiv* Ne##u# ncepu#e #) #e dezdoaie* Mai nt,i un cap! apoi ce ) a t ie'ir) de #u$ torace e #)u* +)pu'aru ap)#) pe c,teva comutatoare! apoi vor$i? < Loui#! putem avea o mic) di#cuie n particu ar5 Ima&ini e tran#parente a e 3ee ei 'i Czinu ui p)reau c) dormiteaz)* Loui# e izo ) de circuite e intercomunicaiei! apoi 153

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

i r)#pun#e? < 7pune> < 6e #"a nt,mp at5 < N"ai auzit5 < Urec/i e me e #e a% ) n capete* Auzu mi"a %o#t $ ocat* < 6um te #imi acum5 < +oate c) m) voi rentoarce n #tare catatonic)* M) #imt pierdut! Loui#* < Bi eu* 4ricum! n u time e ore am parcur# RVFF 8m* Am %i %)cut mai mu t cu ni'te ca$ine de tran#%er #au m)car cu ni'te di#curi de p)'it* < In&inerii no'tri n"au putut in#ta a di#curi e de p)'it* 6apete e +)pu'aru ui #e ntoar#er) unu c)tre a tu ! privindu"#e oc/i n oc/i* 1up) o c ip)! 'i re uar) poziia de dinainte! dar Loui# 'i aminti c) mai v)zu#e un &e#t a#em)n)tor* Acum rea iz) c) putea %i vor$a de ceva #imi ar unui r,# de +)pu'ar* 4are un +)pu'ar ne$un 'i putea dezvo ta un #im a umoru ui5 6ontinu) #)" in%ormeze? < Ne dep a#)m c)tre $a$ord* Czinu a deci# c) zidu din#pre acea#t) parte e#te mai apropiat* 6red c) dac) d)deam cu $anu a-un&eam a o conc uzie mai $un)! dar e e#te 'e%u * A pre uat comanda n momentu n care ai intrat n catatonie* < E#te re&reta$i * 7cuteru Inter ocutoru ui e#te n a%ara razei de aciune a ta#pu ui meu* 3re$uie*** < A'teapt) o c ip)* 1e ce nu" a'i a comand)5 < 1ar*** dar*** < ;,nde'te"te puin> zori Loui#* 4ric,nd i vei putea anu a /ot)r,ri e cu a-utoru ta#pu ui* 1ac) nu"i dai comanda acum! o va pre ua oricum de %iecare dat) c,nd te vei re a2a* Avem nevoie de un conduc)tor neconte#tat* < +re#upun c) ace#t ucru nu va avea con#ecine ne&ative! % uier) +)pu'aru * n orice caz! dac) mi"a' a#uma eu conducerea! %aptu re#pectiv nu ne"ar #pori #emni%icativ 'an#e e* < A'a te vreau> 6/eam)" pe Czin 'i #pune"i c) acum e e#te 6e "+rea"A#cun#* Loui# 'i re& ) intercomunicaia pe cana u Inter ocutoru ui! pentru a auzi #c/im$u de rep ici* 1ac) #e a'tepta a e%ecte dramatice! %u dezam)&it* Czinu 'i +)pu'aru #c/im$ar) 154

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

c,teva %raze 'uierate n ;raiu =ero! apoi %e ina ntrerup#e e&)tura* < 3re$uie #)"mi cer #cuze> #pu#e Ne##u#* +ro#tia mea ne"a adu# numai deza#tre*** < Nu"i %ace pro$ eme din cauza a#ta> con#o ) Loui#* +ur 'i #imp u! te a% i n %aza depre#iv) a cic u ui t)u $io o&ic* < 7unt o %iin) inte i&ent) 'i pot n%runta rea itatea* M"am n'e at teri$i n privina 3ee ei BroKn* < E#te adev)rat! dar nu"i &re'ea a ta* < Ba e#te a mea! Loui# (u> Ar %i tre$uit #)"mi dau #eama de ce nu pot &)#i a i candidai n a%ara 3ee ei* < 1e ce 5 < 6ei a i erau prea noroco'i* Loui# % uier) di#cordant printre dini* +)pu'aru inventa#e o teorie nou"nou)* < Erau prea noroco'i pentru a #e imp ica ntr"un proiect at,t de pericu o# ca a no#tru! continu) Ne##u#* Loterii e 1repturi or de Na'tere au produ#! n mod evident! indivizi cu &rad ridicat de 'an#)! mo'tenit) ereditar* 6u #in&ura o$#ervaie c) acea#t) 'an#) nu"mi era di#poni$i )* 6,nd am ncercat #)"i contactez pe de#cendenii Loterii or! am dat doar de 3ee a BroKn* < A#cu t)*** < N"am %o#t n #tare #) iau e&)tura 'i cu a ii pentru c) ace'tia din urm) erau prea noroco'i* Am reu'it #) dau pe#te 3ee a BroKn 'i #"o imp ic n acea#t) e2pediie ne%ericit)! pur 'i #imp u pentru c) ea n"a mo'tenit &ene e re#pective* Loui#! mi cer #cuze> < Mai $ine ai dormi un pic* < 3re$uie #)"mi cer #cuze #i %at) de 3ee a* < Nu* A#ta e &re'ea a mea> A' %i putut #"o opre#c* < 7erio#5 < Nu 'tiu* 7incer! nu 'tiu* Re a2eaz)"te> < Nu pot* < Atunci pi oteaz) tu 'i m) cu c eu* nainte de a #e cu%unda n #omn! $)r$atu mai apuc) #) o$#erve c,t de in #e ridica aero#cuteru * +)pu'aru era un pi ot e2ce ent* Loui# #e trezi odat) cu prima raz) de umin)* Nu era o$i'nuit #) doarm) n &ravitaie* Niciodat) nu"'i mai petrecu#e o noapte n acea#t) poziie* 6,nd c)#c) 'i 155

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

ncerc) #) #e ntind)! mu'c/ii i tro#nir)! zv,cnind din cauza crampe or* Moroc)no#! #e %rec) a oc/i 'i privi n -uru #)u* Um$re e erau cara&/ioa#e* Loui# #e uit) n #u# 'i o$#erv) o mic) %e ie din #oare e de a zenit* @7unt un t,mpitA! 'i #pu#e 'i a'tept) ca acrimi e #) i #e oprea#c)* Re% e2e e i erau mai rapide dec,t creieru * n #t,n&a #a! era un ntuneric dep in! ad,ncindu"#e odat) cu di#tana* 4rizontu ip#) con#tituia o $orn) a nopii 'i /ao#u ui! #u$ un cer a $)#trui! pe care contururi e arcadei Ine u ui ncepeau #) p) ea#c)* 6)tre dreapta! n #en#u de rotaie! era p in) zi* 0ori e erau di%erite pe Ine * 1e'ertu tocmai #e #%,r'ea* Mar&inea #a ondu at)! c ar) 'i neted) #e cur$a #pre dreapta 'i #pre #t,n&a* n #pate e #cutere or r)m,nea ntinderea a $"&) $uie! #tr) ucitoare 'i &oa )* Imen#u munte continua #) $ oc/eze o impre#ionant) $ucat) de cer* n %a)! r,uri 'i acuri! #eparate de zone verzi 'i maronii! #e o$#ervau ntr"o per#pectiv) nceo'at)* 7cutere e 'i meninu#er) poziii e! de#tu de dep)rtate une e de a te e! ntr"o con%i&uraie rom$oida )* 1e a acea di#tan)! p)reau mai de&ra$) ni'te &,ze ar&intii* Loui# #e a% a n %runte* Memoria i #punea c) Inter ocutoru #e &)#ea pe direcia de rotaie! Ne##u# pe direcia contrar)! iar 3ee a nc/idea %ormaia* n direcia munte ui p utea un nor de pra%! a#em)n)tor ce ui ridicat n de'ert de un -eep uria'* +e#emne c) era imen#! dar de a o a#emenea dep)rtare p)rea doar o #cam)*** < 3e"ai trezit! Loui# 5 < MWneaa! Ne##u#* Ai pi otat tot timpu 5 < 6u c,teva ore n urm)! i"am ncredinat comanda Czinu ui* 4 #) con#tai c) am parcur# aproape UQ mii de 8m* < Mda* 1ar a#ta reprezenta doar o mic) %raciune din di#tana pe care o aveau de acoperit* 4 via) ntrea&) petrecut) n c) )torii e%ectuate cu a-utoru ca$ine or de tran#%er i a tera#e capacitatea de percepere a di#tane or* < +rive'te n #pate e no#tru! zi#e Loui#* Vezi noru ) a de pra% 5 Ai idee ce ar putea %i 5 < 1e#i&ur* 3re$uie #) %ie roca vaporizat) de aterizarea noa#tr)! care #"a conden#at n atmo#%er)* Un a#emenea vo um imen# n"a avut timp #) #e depun)* < Eu m) &,ndeam a %urtuni de ni#ip*** La nai$a! ia uit)"te 156

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

ce repede a unec)m> 1,ra de pra% avea ce puin c,teva mii de 8i ometri un&ime! a#ta dac) #e a% a a aceea'i dep)rtare ca 'i nava* 6eru 'i #o u p)reau dou) %ar%urii p ate! in%inite! pre#ate una pe#te a ta! iar mem$rii ec/ipa-u ui ni'te micro$i care #e t,rau ntre e e* < +re#iunea aeru ui a cre#cut* Loui# #e ntoar#e #pre +)pu'ar* < 6e"ai #pu#5 < Uit)"te a indicatoru de pre#iune* Locu ateriz)rii Mincinosului era mai ridicat cu ce puin trei 8i ometri* Loui# 'i comand) o tart) nutritiv) pentru micu de-un* < E a'a de important) pre#iunea aeru ui5 < ntruc,t ne a% )m ntr"un mediu necuno#cut! tre$uie #) o$#erv)m toate a#pecte e* Nu putem 'ti ce deta iu ar putea %i crucia * 1e e2emp u! munte e pe care "am a e# ca reper #e na ) nc) n #pate e no#tru* 3re$uie #) %ie c/iar mai mare dec,t am pre#upu#* n p u#! ce e#te punctu ace a ar&intiu" #tr) ucitor din %a) 5 < Unde5 < Apro2imativ pe ipotetica inie a orizontu ui! Loui#* 1rept nainte* Era ca 'i c,nd ai %i c)utat un deta iu pe o /art) v)zut) pe muc/ie* n ce e din urm)! Loui# &)#i " o ic)rire #tr) ucitoare! un pic prea mare pentru a %i doar un #imp u punct* < Lumin) #o ar) re% ectat)* 6are o %i cauza5 Un ora' de #tic )5 < Impro$a$i * Loui# r,#e* < E'ti prea po itico#* 3otu'i! e#te a %e de mare ca 'i un ora'* 7au ca un c,mp de o& inzi* +oate e#te un te e#cop uria'! vreau #) #pun o& inda #a* < n cazu )#ta! pro$a$i c) e#te a$andonat* < 1e ce5 < Btim c) civi izaia de aici #"a ntor# a #) $)ticie* Ar %i permi#! a t%e ! unei re&iuni at,t de mari #) #e tran#%orme n de'ert5 6,ndva! Loui# accepta#e 'i e ace#t ar&ument* Acum! n#)*** < +oate c) #imp i%ici prea mu t* Ine u e#te mai mare dec,t am crezut iniia * 6red c) e#te #u%icient oc 'i pentru #) $)ticie! 'i pentru civi izaie! 'i pentru orice treapt) 157

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

intermediar) ntre e e* < 6ivi izaia tinde #) #e e2tind)! Loui#* < n privina a#ta! ai dreptate*** 4ricum! urmau #) #e )murea#c) ce era cu punctu #tr) ucitor! pentru c) #e a% a c/iar n drumu or* n orice caz! nu era o co%etier)* Loui# tocmai n&/iea u tima m$uc)tur) a tartinei! c,nd o$#erv) dou) umini verzi p, p,ind pe pupitru #au* La nceput! e e nedumerir)! dar cur,nd 'i aminti c) n noaptea precedent) deconecta#e e&)tura cu 3ee a 'i cu Inter ocutoru * Repu#e n %unciune intercomunicaia* < Bun) dimineaa! i #e adre#) Czinu * Ai v)zut r)#)ritu ! Loui#5 E2traordinar de #timu ant din punct de vedere e#tetic* < L"am v)zut* MWneaa! 3ee a> 3ee a nu"i r)#pun#e* Loui# o #tudie mai atent* 9ata p)rea %a#cinat)! #u$-u&at)! ca 'i cum ar %i atin# Nirvana* < Ne##u#! ai %o o#it ta#pu a#upra %emeii me e5 < Nu> 1e ce a' %i %)cut"o5 < 1e c,nd e n #tarea a#ta5 < 6e %e de #tare5 ntre$) Czinu * N"a prea vor$it n u tima vreme! dac) a a#ta te re%eri* < +e nai$a! m) re%er a e2pre#ia ei> 6/ipu 3ee ei! a'a cum ap)rea pe pupitru! privea in%initu direct prin Loui#* 3,n)ra era t)cut)! dar %ericit)* < +are re a2at)! %)r) #) ai$) vreun di#con%ort aparent! #pu#e Czinu * 6e e mai #u$ti e nuane a e e2pre#iei umane*** < La#"o $a t)> 1u"ne -o#> A intrat n tran#) + ateau*** < Nu ne e&* < 1u"ne -o#> 6o$orau de a o n) ime de pe#te un 8i ometru 'i -um)tate* nainte ca Inter ocutoru #) activeze din nou propu #ia! Loui# ncerc) pentru #curt timp #enzaia de c)dere i$er)* 7tudie ima&inea 3ee ei! dar nu o$#erv) nici o #c/im$are pe %i&ura ei* Era ca m) 'i a$#ent)! av,nd co uri e &urii u'or ridicate* Era %urio#* 6uno'tea c,te ceva de#pre /ipnoz)! %r,nturi de in%ormaie pe care un om e poate aduna n dou) #ute de ani* 1ac) 'i"ar %i putut aminti*** +ete e verzi 'i maronii #e tran#%ormau n c,mpii! p)duri! a care #e ad)u&a %iru ar&intiu a unui r,u* 7u$ ei #e z)rea un pei#a- #) $atic! u2uriant! tipu de pei#a- pe care oricine #"ar %i 158

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

a'teptat #)" nt, nea#c) pe o p anet)"co onie* < ncearc) #) ne a'ezi ntr"o va e! %i #pu#e Loui# Czinu ui* A' vrea #"o #cot de #u$ in% uena orizontu ui* < n ordine> V"a' #u&era ie 'i ui Ne##u# #) deconectai circuite e de pi ota- automat 'i #) m) urmai %o o#ind comanda norma )* Eu o voi pi ota doar pe 3ee a* Rom$u de #cutere #e #par#e 'i %ormaia #e rearan-)* Czinu #e muta#e #pre $a$ord! pe direcia de rotaie! ndrept,ndu"#e #pre r,u pe care" z)ri#er) mai devreme* 6ei a i urmau* 1up) ce traver#) r,u ! Czinu vir) pentru a"i urma cur#u * Aproape c) #e t,rau pe dea#upra copaci or* < Ve&etaia pare %oarte a#em)n)toare ce ei de pe +)m,nt! remarc) Loui#! iar cei a i d)dur) din cap! n #emn de apro$are* 1ep)'ir) uri cot a r,u ui* B)'tina'ii #e a% au pe o poriune mai at) a a $iei 'i ntindeau un n)vod* n momentu n care inia de #cutere intr) n raza or vizua )! 'i ridicar) priviri e pentru un moment ce p)rea #) nu #e mai #%,r'ea#c)! a$andon,ndu"'i n)vodu 'i r)m,n,nd cu &uri e c)#cate* Loui#! Czinu 'i Ne##u# reacionar) imediat 'i #incron! ridic,ndu"#e $ru#c* B)'tina'ii #e mic'orar)! p,n) ce devenir) ni'te puncte! r,u " un %irice ar&intiu! iar p)durea u2uriant) #e tran#%orm) ntr"un ame#tec de pete verzi 'i maronii* < Activai pi otu automat! ordon) Czinu pe un incon%unda$i ton de comand)* 4 #) ateriz)m n a t) parte* +e#emne c) nv)a#e undeva tonu )#ta de comand)! cu uti izare #trict) n re aii e cu oamenii* ndatoriri e unui am$a#ador! &,ndi Loui#! erau cu adev)rat e2trem de variate* n aparen)! 3ee a nu #e#iza#e nimic* < Ei $ine5 i #e adre#) $)r$atu ce or a i* < Erau oameni! r)#pun#e Ne##u#* < 4are5 Am crezut c) am /a ucinaii* 6um e#te po#i$i #) %i a-un# oamenii aici5 Nimeni nu #e nvrednici #)"i r)#pund)*

159

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

CAPITOLUL 12 Pu nul/lui/)u ne#eu

Aterizar) pe un petec de ve&etaie #) $atic) ncon-urat de dea uri -oa#e* Ace#tea! a#cunz,nd orizontu %a # 'i #tr) ucirea arcadei! diminuat) de umina zi ei! creau impre#ia c) #e &)#eau pe oricare dintre umi e ocuite de oameni* Iar$a nu era c/iar iar$)! dar era verde 'i acoperea zone e care n mod norma ar %i %o#t acoperite de iar$)* n -uru or! vedeau #o 'i roci 'i tu%i'uri cu %runzi' verde! aproape norma de nc, cite* Ve&etaia! a'a cum remarca#e Loui#! era #traniu de a#em)n)toare ce ei de pe +)m,nt* E2i#tau tu%i'uri aco o unde te"ai %i a'teptat #) vezi tu%i'uri. zone dez&o ite aco o unde te" ai %i a'teptat #) vezi ocuri dez&o ite* +otrivit in#trumente or de pe #cutere! p ante e erau a#em)n)toare ce or de pe +)m,nt p,n) a nive mo ecu ar* Bi! a %e cum Loui# 'i Czinu erau nrudii prin cine 'tie ce protoviru#! tot a'a 'i copacii ace'tia puteau #) rec ame ca itatea de %rai* E2i#ta o p ant) care ar %i putut %i %o o#it) %oarte $ine drept &ard* 7em)na cu emnu ! dar cre'tea a un un&/i de SV de &rade! d,nd na'tere unei coroane de %runze! apoi co$ora #u$ ace a'i un&/i pentru a da na'tere r)d)cini or! #e n) a din nou a SV de &rade*** Loui# mai v)zu#e ceva a#em)n)tor pe ;ummid&:! dar ace#t zi&za& era verde ucitor 'i avea trunc/iuri maronii! cu ori e ve&etaiei +)m,ntu ui* Loui# o denumi#e rdcina cot. Ne##u# co ecta p ante 'i in#ecte pentru a ie te#ta n micu a$orator compact a #cuteru ui #)u* Era m$r)cat cu co#tumu #)u pre#urizat! un $a on tran#parent cu trei cizme 'i dou) m)nu'i* Nimic de pe Ine nu" putea ataca %)r) a #tr)pun&e acea#t) $arier). nici o in#ect)! nici o &ranu ) de po en! ciuperc)! #por! nici m)car mo ecu e vira e* 160

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

3ee a BroKn z)cea n aero#cuteru ei! cu m,ini e " mai de&ra$) mari dec,t de icate " odi/nindu"#e pe comenzi 'i av,nd co uri e &urii u'or ridicate* Era ap ecat)! ca 'i cum ar %i vrut #) #e opun) acce eraiei #cuteru ui! dar p)rea re a2at)! d,nd a ivea ) cur$e a e corpu ui de parc) ar %i pozat* 4c/ii ei verzi priveau prin Loui# (u 'i prin $ariera de dea uri -oa#e! #pre in%initatea a$#tract) a orizontu ui Lumii Ine are* < Nu ne e&! ce #e nt,mp )! de %apt! cu ea5 #e mir) Czinu * Nu doarme 'i totu'i e#te ciudat de a$#ent)* < =ipnoza auto#tr)zii! i r)#pun#e Loui# (u* 'i va reveni #in&ur)* < 1eci nu e#te n perico 5 < Acum! nu* Mi"a %o#t n#) team) c) ar putea c)dea de pe #cuter #au c) ar manevra aiurea comenzi e* +e #o e#te n #i&uran)* < 1ar de ce ne d) at,t de puin) atenie5 Loui# ncerc) #)" i e2p ice* +e centura de a#teroizi a 7i#temu ui 7o ar oamenii 'i petrec -um)tate din via) pi ot,ndu"'i nave e cu un #in&ur pa#a&er printre $uc)i e de #t,nc)* +oziia 'i"o ca cu eaz) n %uncie de #te e 'i ade#eori minerii de pe 6entur) prive#c ceru ore n 'ir? arcade e #tr) ucitoare 'i rapide a e navete or cu propu #ie atomic). ic)riri e a#teroizi or apropiai! a une" c,nd ncet! 'i puncte e %i2e a e #te e or 'i &a a2ii or* 4mu 'i putea pierde u'or mini e printre ace#te umini* Mu t mai t,rziu! 'i d)dea #eama c) propriu corp /ot)r,#e pentru e ! &/id,ndu"i nava n timp ce mintea #a c) )tori#e pe t)r,muri pe care nu 'i e putea aminti* Acea#t) #tare a primit denumirea de privire ndep)rtat). n &enera ! era %oarte pericu oa#)! pentru c) #piritu nu revenea ntotdeauna a trupu #)u* +e mare e podi' de pe Munte e Loo8itt/at! un om poate #ta a mar&inea vidu ui privind n in%init* Munte e are doar PV 8m n) ime! dar oc/iu ! parcur&,nd panta tu $ure! &)#e'te in%initu n p,c a care"i a#cunde poa e e* Vidu e#te a $! %)r) #emne di#tinctive 'i uni%orm* 7e ntinde! %)r) a #uporta vreo modi%icare! de a panta ceoa#) a munte ui p,n) a orizontu umii* ;o u poate acapara mintea unui om n a#emenea m)#ur) nc,t ace#ta #) r)m,n) n&/eat 'i zdro$it a mar&inea eternit)ii p,n) c,nd apare cineva care #)" #mu &) din acea #tare! c)reia i #e #pune 161

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

tran#) + ateau* Acum era vor$a de orizontu Lumii Ine are* < 1ar totu nu e#te dec,t auto/ipnoz)! conc uzion) Loui#* 3ee a continua #) privea#c) %)r) #) c ipea#c)* < +ro$a$i c) a' putea #"o #cot din #tarea a#ta! dar ce ro#t are #) ri#c 5 Mai $ine #"o )#)m #) doarm)* < Nu ne e& /ipnoza! zi#e Inter ocutoru * Am auzit de ea! dar n"o pot ne e&e* < Nu m) #urprinde* Czinii n"ar %i medii $une* Nici +)pu'arii! c) tot veni vor$a* Ne##u# a$andona#e adunatu e'antioane or de via) #tr)in) 'i i #e a )tura#e* < +utem n#) #tudia ceea ce nu ne e&em! interveni e * Btim c) n interioru omu ui e2i#t) ceva care #e mpotrive'te u)rii unor decizii* 4 parte din e t,n-e'te ca a tcineva #)"i #pun) ce #) %ac)* Un mediu /ipnotic $un e#te o per#oan) ncrez)toare! av,nd o mare capacitate de concentrare! iar actu prin care ace#ta #e pred) n m,ini e /ipnotizatoru ui e#te nceputu proce#u ui de /ipnoz)* < 1ar ce e#te /ipnoza5 < 4 #tare indu#) de monomanie* < Bi de ce ar dori cineva #) devin) monomaniac5 7e p)rea c) Ne##u# n"avea nici un r)#pun#* < 1eoarece are ncredere n /ipnotizator! r)#pun#e Loui# n ocu +)pu'aru ui* Czinu 'i c )tin) capu imen# 'i"i ntoar#e #pate e* < 4 a#emenea ncredere n a t) per#oan) e#te ne#)n)toa#)! zi#e Ne##u#* i m)rturi#e#c! nici eu nu ne e& /ipnoza* 1ar tu! Loui#5 < Nu n tota itate* < A#ta m) ini'te'te! r)#pun#e +)pu'aru privindu"#e o c ip) oc/i n oc/i Do perec/e de pitoni in#pect,ndu"#e unu pe ce ) a tE* N"a' putea avea ncredere n cineva care ne e&e a$eraii e* < 6e ai a% at de#pre p ante e Lumii Ine are5 < 7eam)n) %oarte mu t cu ce e de pe +)m,nt! dup) cum i"am #pu#* 3otu'i! une e %orme par mai #pecia izate dec,t te" ai putea a'tepta* < Vrei #) #pui mai evo uate5 < +oate* 7au! mai de&ra$)! e#te po#i$i ca o %orm) #pecia izat) #) ai$) mai mu t #paiu de dezvo tare! c/iar n interioru mediu ui ei imitat! aici! pe Ine * Important e#te c) 162

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

p ante e 'i in#ecte e #unt #u%icient de a#em)n)toare pentru a ne teme de e e* < Bi vicever#a5 < 4/! da* 6,teva %orme #unt come#ti$i e pentru mine! c,teva ar %i potrivite pentru #tomacu t)u* Va tre$ui #) e te#tezi #eparat! nt,i mpotriva to2ine or! apoi n ceea ce prive'te &u#tu * 4ricum! nu e2i#t) p ant) pe care $uc)t)ria aero#cuteru ui #) n"o poat) %o o#i n #i&uran)* < A'adar! nu vom muri de %oame*** < E#te #in&uru avanta-! numai c) e nu poate compen#a perico e e* A/! dac) In&inerii no'tri #"ar %i &,ndit #) monteze o momea ) #te ar) a $ordu Mincinosului, acea#t) ntrea&) epopee ar %i %o#t inuti )> < 4 momea ) #te ar)5 < Un ec/ipament #imp u! inventat cu mii de ani n urm)! ce determin) #oare e oca #) emit) #emna e e ectroma&netice care atra& co ectoare e de %otoni* Av,nd un a#emenea ec/ipament! am %i putut atra&e un co ector c)tre acea#t) #tea! anun,nd apoi pro$ eme e noa#tre oric)rei nave a 4ut#ideri or care i"ar %i urmat* < 1ar co ectoare e #e dep a#eaz) cu o vitez) mu t in%erioar) ce ei a uminii* 3rea$a a#ta ar %i durat ani ntre&i> < n #c/im$! oric,t de mu t am %i a'teptat! n"am %i %o#t nevoii #) p)r)#im #i&urana navei> < Bi pretinzi c) a#ta #"ar %i numit via)> pu%ni Loui#! privindu" pe Czin* Ace#ta! to )nit pe -o#! a o oarecare di#tan)! privea a r,ndu #)u! r,n-ind ca motanu din #lice n $ara Minunilor. Un moment de#tu de un& #e privir) n oc/i! apoi %e ina #e ridic) a ene! %)cu un #a t 'i #e a%und) printre tu%i'uri* Loui# 'i ntoar#e priviri e* Avea #enzaia c) #e nt,mp a#e ceva important* 1ar ce anume! nu"'i d)dea #eama* nc) ecat) pe 'aua #cuteru ui ei! 3ee a p)rea c) apa#) pe acce eraie*** ca 'i c,nd nc) ar %i z$urat* Loui# rememor) ce e c,teva ocazii n care %u#e#e /ipnotizat de un terapeut* 1e %iecare dat) #e #imi#e ca a teatru* Izo at ntr"o du ce a$#en) a re#pon#a$i it)ii! 'tiu#e n permanen) c) de %apt participa a un %e de -oc pe care" -uca cu terapeutu * Ar %i putut #) #e e i$ereze n orice moment* 1ar! din motive ne )murite! nu ncerca#e ace#t ucru niciodat)* 1intr"o dat)! privirea 3ee ei deveni c ar)* 3,n)ra 'i #cutur) 163

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

capu ! #e ntoar#e 'i"i o$#erv)* < Loui#> 6um am a-un# aici5 < 6a de o$icei* < A-ut)"m) #) co$or> ntin#e $rae e #pre e ! aidoma unui copi urcat pe un zid* B)r$atu o apuc) de ta ie 'i o #) t) de pe #cuter* Atin&erea ei i provoc) un %ior pe 'ira #pin)rii 'i o #enzaie de c) dur) n p e2u #o ar* 'i )#) m,ini e aco o unde #e a% au* < U timu ucru de care"mi aminte#c e#te c) ne a% am a o n) ime de pe#te un 8i ometru! murmur) %ata* < 1e acum nco o! #)"i %ere'ti privirea de orizont* < 6e"am %)cut! am adormit a vo an5 " r,#e 'i"'i #cutur) capu a#t%e nc,t p)ru i deveni un nor mare 'i ne&ru "*** 'i voi v"ai a armat cu toii> mi pare r)u> Unde"i Inter ocutoru 5 < V,neaz) un iepure! r)#pun#e Loui#* =ei! de ce #) nu ne dezmorim 'i noi un pic! dac) avem ocazia5 < 6e"ai zice de o mic) p im$are prin p)dure5 < 4 idee e2ce ent)> B)r$atu #urprin#e privirea %etei 'i v)zu c) %iecare &/ici#e &,nduri e ce ui a t* 6otro$)i n compartimentu de $a&a-e a #cuteru ui 'i #coa#e o p)tur)* < ;ata> < M) u uiii zi#e Ne##u#* Nici o a t) #pecie raiona ) nu copu eaz) at,t de de# ca voi* 1ucei"v)> Avei &ri-) unde v) a'ezai* Amintii"v) c) pot e2i#ta 'i %orme de via) ne%ami iare*** < Btiai c)! odinioar)! %ol era identic cu neprote&at5 #pu#e Loui#* Avea impre#ia c)! odat) cu /aine e! renuna 'i a #i&uran)* Lumea Ine ar) di#punea de o $io#%er) %unciona )! matur)! p in) de &,n&)nii 'i $acterii #au a te c/e#tii cu dini! create anume pentru a con#uma o /ran) protop a#matic)* < Nu! i r)#pun#e 3ee a* 9ata #e a'eza#e &oa ) pe p)tur) 'i"'i ntindea $rae e c)tre #oare e de amiaz)* < ***E a'a de $ine> Btii c) niciodat) nu te"am v)zut dez$r)cat a umina zi ei5 < Bi eu a %e * A' putea ad)u&a c) ar)i nedrept de $ine n po#tura a#ta* =ai #)"i ar)t ceva*** 'i n) ) o m,n) c)tre pieptu #)u ip#it de p)r* < ***La nai$a*** 164

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< Nu v)d nimic* < A di#p)rut* #ta"i necazu cu acce eratoare e meta$o ice* Nu a#) urme* 6icatrice e di#par! 'i dup) o vreme*** B)r$atu tra#) o inie de"a curmezi'u pieptu ui! dar #u$ de&etu #)u nu r)ma#e nimic* < Un atin&)tor de pe ;ummid&: a #mu # o %,'ie din mine! de a um)r p,n) a $uric! at) de vreo zece centimetri 'i ad,nc) de vreo doi* Mi'carea urm)toare m"ar %i de#picat n dou)* 1in %ericire! #"a /ot)r,t #) n&/it) mai nt,i prima m$uc)tur)* 3re$uie #) %i %o#t ceva teri$i de otr)vitor! pentru c) #"a %)cut &/em! cuprin# de #pa#me! 'i a murit* Acum n"a mai r)ma# nimic! nici m)car o urm)* < Bietu Loui#> 1ar nici eu n"am urme* < +entru c) e'ti o anoma ie #tati#tic)! a care #e adau&) 'i %aptu c) ai numai dou)zeci de ani* < 4/> < Mmm*** E'ti neted)> < Mai ai 'i a te urme5 < 4 dat) am %)cut o manevr) &re'it) cu un %a#cicu pentru minerit*** i &/id) m,na #pre zona re#pectiv)*** Apoi! Loui# #e r)#uci pe #pate 'i 3ee a nc) ec)* 7e privir) unu pe a tu pre de o c ip) ne#%,r'it)! #tr) ucitoare! de ne#uportat! nainte de a ncepe #) #e mi'te* +rivit) prin incande#cena unui or&a#m pe ca e de a #e in#ta a! o %emeie pare #) c,'ti&e aureo a unui n&er*** 6eva de m)rimea unui iepure ie'i dintre copaci! trecu pe#te pieptu ui Loui# 'i di#p)ru n de#i'* 4 c ip) mai t,rziu! Czinu intr) 'i e n c,mpu vizua * < 7cuzai"m)> #tri&) %e ina 'i %u&i! adu mec,nd urma proa#p)t)* 6,nd #e rentoar#er) a #cutere! o$#ervar) c) $ ana din -uru &urii Czinu ui era ro'ie* < +entru prima dat) n viaa mea! anun) e cu e2trem) #ati#%acie! am v,nat pentru a"mi a#i&ura /rana! %)r) a %o o#i a te arme dec,t co ii 'i &/eare e* Urm) n#) #%atu ui Ne##u# 'i n&/ii o pi u ) antia er&ic) cu #pectru ar&* < E timpu #) di#cut)m de#pre $)'tina'i! anun) Ne##u#* 3ee a %u uimit)* < B)'tina'i5 165

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

Loui# i e2p ic) #ituaia n c,teva cuvinte? < 1ar de ce am %u&it5 #e mir) %ata* 6um puteau #) ne %ac) vreun r)u5 6/iar erau oameni5 < Nu"mi dau #eama cum #"ar %i comportat* 4ricum! dac) erau oameni! nu"mi e2p ic cum au a-un# at,t de departe de #paiu uman*** < Nu poate e2i#ta nici cea mai mic) ndoia )! interveni Czinu * ncrede"te n #imuri e ta e! Loui#* 7"ar putea #) &)#im ra#a or di%erit) de a ta #au de a 3ee ei* 1ar #unt oameni* < 6e te %ace #) %ii at,t de #i&ur 5 < "am miro#it! Loui#* Miro#u a a-un# p,n) a mine n momentu n care am deconectat p iuri e %onice* n dep)rtare! ri#ipii n &rupuri! un num)r mare de indivizi umani* ncrede" te n na#u meu! Loui#> +)m,nteanu accept) ar&umentu * Na#u unui Czinti era na#u unei adev)rate %iare carnivore* < Evo uie para e )5 #u&er) e * < +ro#tii> r)#pun#e Ne##u#* < Ai dreptate> 9orma uman) era potrivit) pentru un creator de une te! dar nu mai mu t dec,t a te con%i&uraii po#i$i e* Raiunea putea ua na'tere n tot %e u de corpuri* < Ne pierdem vremea! #pu#e Inter ocutoru * n momentu de %a)! important nu e#te cum au a-un# oamenii aici! ci cum vom #ta$i i contactu cu ei* +entru noi %iecare contact va %i primu * Avea dreptate! 'i d)du #eama Loui#* 7cutere e #e mi'cau mai rapid dec,t oricare din #i#teme e de tran#mitere a in%ormaii or pe care $)'tina'ii p)reau a e avea* 1ar dac) ar %i di#pu# de moda it)i de #emna izare*** < 3re$uie #) a% )m c,teva date de#pre comportarea oameni or n #tare de #) $)ticie! continu) Czinu * Loui#5 3ee a5 < Btiu puin) antropo o&ie! r)#pun#e $)r$atu * < Atunci! c,nd vom e%ectua contactu ! tu vei vor$i n nume e no#tru* 7) #per)m c) pi otu automat a navei va %ace o traducere adecvat)* Vom ua e&)tura cu primii oameni pe care"i vom nt, ni* 1e ndat) ce #e ridicar) n aer! p)durea %)cu oc unei ta$ e de 'a/ de c,mpuri cu tivate* 6,teva #ecunde mai t,rziu! 3ee a z)ri ora'u * 166

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

7em)na iz$itor cu ora'e e de pe +)m,nt din #eco e e precedente* E2i#tau mu te c )diri na te de c,teva eta-e! #tr,n#e una ,n&) cea a t)! %orm,nd o ma#) continu)* 6,teva turnuri na te 'i zve te #e ridicau dea#upra ace#tei ma#e! e&ate ao a t) prin coridoare de acce# auto? cu #i&uran)! nu era o caracteri#tic) a ora'e or de pe +)m,nt* 6ivi izaia tere#tr) a ace ei perioade pre%era #) uti izeze e icoptere e* < 6)ut)ri e noa#tre #e vor opri! poate! aici! #u&er) Czinu optimi#t* < +un pariu c) e p)r)#it! rep ic) Loui#* +)m,nteanu d)du#e ace#t r)#pun# ntr"o doar)! dar #e dovedi c) avea dreptate* Iar ace#t ucru deveni evident a$ia n momentu n care a-un#er) dea#upra ora'u ui* n zi e e #a e de & orie! ora'u tre$uie #) %i %o#t teri$i de %rumo#* Avu#e#e o caracteri#tic) pentru care ar %i %o#t invidiat de orice a t) a& omerare ur$an) din #paiu cuno#cut? ce e mai mu te c )diri p uti#er) pur 'i #imp u n aer! %iind e&ate de #o 'i de ce e a te c )diri prin rampe 'i turnuri e evatoare* E i$erate de con#tr,n&eri e &ravitaiei! de re#tricii e vertica e 'i orizonta e! ace#te #uper$e ca#te e p utitoare #e dezvo ta" #er) n toate %orme e 'i dimen#iuni e po#i$i e* Acum! ce e patru aero#cutere z$urau pe#te ni'te ruine* 9iecare c )dire p utitoare e zdro$i#e n c)dere pe ce e de dede#u$t! a#t%e nc,t ntre&u ora' deveni#e o mare de mo oz! cio$uri de #tic )! oe contor#ionat! rampe ndoite 'i turnuri e evatoare intind c)tre nic)ieri* 3oate ace#tea determinar) pe Loui# #)"'i pun) ntre$)ri n e&)tur) cu %irea $)'tina'i or* In&inerii umani nu con#truiau ca#te e p utitoare! erau prea o$#edai de conceptu de #i&uran)* < +re#upun c) toate au c)zut odat)! zi#e Ne##u#* Nu v)d nici un indiciu din care #) reia#) c) #"ar %i ncercat repararea or* 9)r) ndoia ) c) a %o#t o avarie a a iment)rii cu ener&ie* Inter ocutoru e! cei din neamu Czinti ar %ace ni'te con#trucii at,t de ne$une'ti5 < Noi nu ne d)m n v,nt dup) n) imi* +oate oamenii! dac) n"ar ine at,t a viei e or> < Acce eratoare meta$o ice> e2c am) Loui#* #ta e r)#pun#u * N"au avut acce eratoare meta$o ice* < 1a! a#ta i"ar %i putut %ace mai incon'tieni! diminu,ndu" e tendina de a"'i prote-a viaa! #pecu ) +)pu'aru * +are a %i 167

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

r)u preve#titor! nu 5 1ac) ei 'i preuie#c prea puin proprii e viei! #e vor &,ndi 'i mai puin a a e noa#tre* < Nu co$i> < 4 #) a% )m c,t de cur,nd* Czinu e! vezi acea c )dire izo at)! na t)! de cu oare $e- 'i cu %ere#tre e #parte***5 4 dep)'i#er) c/iar n momentu c,nd Ne##u# vor$ea* Loui#! care era de r,nd a pi ota-! %)cu un oco pentru a o privi cu mai mu t) atenie* < Am avut dreptate* Vezi! Inter ocutoru e5 E %um*** 6 )direa n cauz) era un pi on r)#ucit 'i #cu ptat n mod arti#tic! na t de vreo dou)zeci de eta-e* 1in %ere#tre e #a e r)m)#e#er) doar ni'te r,nduri de ova uri ne&re* Ma-oritatea %ere#tre or de a parter erau acoperite! dar prin ce e c,teva )#ate de#c/i#e v,ntu #cotea a%ar) %uioare #u$iri de %um cenu'iu* 3urnu era interca at ntre a te c )diri de unu 'i dou) eta-e* Une e dintre ace#tea %u#e#er) %)cute pra% de un #oi de ci indru! care pro$a$i c)zu#e din cer* E avu#e#e noroc! pentru c) epava #e deza&re&a#e pe tra#eu* n #pate e turnu ui #e a% a mar&inea ora'u ui pre#)rat) numai cu dreptun&/iuri de terenuri cu tivate* 7i uete umanoide a er&au din#pre ace#te c,mpuri! n timp ce aero#cutere e aterizau* 6 )diri e! care p)ru#er) ntre&i din aer! #e dovedeau a %i ntr"o #tare evident) de ruin)! privite de a nive u acoperi'uri or* Nimic nu #c)pa#e neatin#* +ana de ener&ie 'i deza#tre e ce urma#er) #e petrecu#er) pro$a$i acum #ute de ani* Apoi! a toate ace#tea #e ad)u&a#er) vanda i#mu ! p oaia! coroziunea provocat) de microor&ani#me! o2idarea meta e or 'i nc) ceva* 6eva care n prei#toria +)m,ntu ui )#a#e n urm) ora'e n&ropate prin care #) poat) #cotoci ar/eo o&ii de mai t,rziu* B)'tina'ii nu"'i re#taura#er) ora'u dup) deza#tru! dar nici nu" p)r)#i#er)* 6ontinua#er) #) ocuia#c) printre ruine e #a e* 7i &unoaie e traiu ui or #e acumu a#er) a )turi de ei* 'unoaie. 6utii &oa e* +ra% adu# de v,nt* Re#turi de m,ncare! oa#e 'i materia e aduc,nd va& cu %runze e de morcovi 'i 'tiu eii de porum$* Une te #tricate* ;unoiu #e acumu eaz) atunci c,nd oamenii #unt prea ene'i #au prea an&renai n munc)! pentru a"'i mai %ace timp #)" ndep)rteze* 7e adun) pe#te ce vec/i! 168

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

#e ta#eaz) #u$ propria &reutate #au #u$ cea a pa'i or! an de an! &eneraie dup) &eneraie* Intrarea ori&inar) era de-a n&ropat)* Nive u #o u ui a-un#e#e de-a pe#te acea#t) n) ime* n timp ce aero#cutere e aterizau pe o #upra%a) de &unoi puternic compactat)! care #e ridica a trei metri dea#upra unei %o#te parc)ri pentru ve/icu e mari cu dep a#are pe #o ! cinci umanoizi 'i %)cur) apariia cu #o emnitate! ie'ind printr"o %erea#tr) a primu ui eta-* Era o %erea#tr) du$ )! #u%icient de ar&) pentru a permite trecerea unei a#emenea proce#iuni* +ervazu 'i tocu erau decorate cu treizeci #au patruzeci de e#te cu a#pect uman! dar Loui# nu putu de#coperi vreun modei n aran-area or* 6ei cinci #e ndreptar) #pre #cutere* A-un'i n apropiere! ezitar)! incapa$i i #) decid) cine anume #e cuvenea #) vor$ea#c)* Bi ei aveau a#pect uman! dar a#em)narea nu era %oarte evident)* n mod c ar! nu aparineau vreunei ra#e umane cuno#cute* 6u toii erau mai mici de #tatur) dec,t Loui# (u cu ce puin cinci#prezece centimetri* n poriuni e n care nu era acoperit! tenu era %oarte de#c/i#! de un a $ aproape cadaveric! contra#t,nd cu rozu nordic a 3ee ei #au cu &a $en"maroniu ui Loui#* 9)pturi e aveau tor#uri #curte 'i picioare un&i. mer&eau cu am$e e $rae ndoite n mod identic! iar de&ete e or erau e2traordinar de un&i 'i de de icate! a#t%e nc,t oricare dintre ei ar %i putut practica %)r) pro$ eme c/irur&ia! n zi e e c,nd oamenii mai %)ceau intervenii c/irur&ica e* +)ru or era 'i mai %a#cinant dec,t m,ini e* 3oi cei cinci demnitari aveau p ete 'i $)r$i de un $ ond"cenu'iu! pe care e purtau piept)nate! dar netun#e! iar $)r$i e e acopereau %ee e n ntre&ime! )#,nd i$er) doar zona din dreptu oc/i or* n p u#! ar)tau cu toii identic* < 7unt a'a de p)ro'i> 'opti 3ee a* < R)m,nei a $ordu ve/icu e or! ordon) Czinu cu voce #c)zut)* A'teptai #) a-un&) ,n&) noi* A$ia dup) aceea co$or,i* +re#upun c) avei a#upra voa#tr) di#curi e de comunicaie> Loui# 'i" prin#e pe a #)u a nc/eietura m,inii #t,n&i* 1i#curi e erau n e&)tur) cu pi otu automat a Mincinosului. 169

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

n con#ecin)! era de pre#upu# c) ace#ta avea #) %ie n #tare #) traduc) orice nou im$a-* 1in p)cate! nu e2i#ta vreo metod) de a te#ta ntre&u #i#tem dec,t n mod direct* Bi mai erau 'i cranii e a ea*** Bi a i $)'tina'i ncepu#er) #) ump e %o#ta parcare* 6ei mai mu i #e opreau a di#tan)! evit,nd #) #e apropie de ocu unde urma #) #e produc) virtua a con%runtare! %orm,nd un cerc apro2imativ n -uru or* 4 mu ime norma ) ar %i 'u'otit! ar %i #c/im$at p)reri #au ar %i %)cut #pecu aii* 6ea de %a) era neo$i'nuit de t)cut)* +ro$a$i c) prezena #pectatori or i %ora#e pe cei cinci demnitari #) #e decid)! pentru c) ncepur) #) #e apropie de Loui# (u* Bi totu'i*** nu ar)tau c/iar a %e * Aveau n) imi di%erite* n &enera ! toi erau #u$irei! dar unu dintre ei ar)ta aproape ca un #c/e et! n vreme ce a tu era aproape mu#cu o#* +atru purtau ni'te ro$e %)r) %orm) 'i aproape %)r) cu oare! pe c,nd a cinci ea purta un ve'm,nt de aceea'i %orm) Dt)iat dintr"o p)tur) a#em)n)toare5E! dar av,nd o nuan) roz #p) )cit)* 6e care u) cuv,ntu era ce mai # a$* +e ante$rau #)u era tatuat) o pa#)re a $a#tr)* Loui# i r)#pun#e* 6e tatuat inu o #curt) cuv,ntare* Era o 'an#) ne#perat)! c)ci pi otu automat avea nevoie de mu te date 'i timp p,n) #) poat) ncepe traducerea* Loui# i r)#pun#e din nou* 3atuatu continu)* 6ei a i patru n#oitori ai #)i 'i p)#trar) atitudinea ini'tit) 'i demn)* 4ric,t p)rea de incredi$i ! n ace a'i %e proceda 'i re#tu mu imii* Bru#c! di#curi e ncepur) #) de$iteze cuvinte 'i %raze*** Mai t,rziu! p)m,nteanu avea #) #e &,ndea#c) a %aptu c) ini'tea ar %i tre$uit #)" avertizeze* 9u#e#e n'e at de poziia or* Mu imea era a'ezat) ntr"un mare arc de cerc! cei patru #e a% au n centru! a'ezai n inie! iar ce tatuat pe $ra vor$ea! vor$ea*** < Noi i #punem munte ui +umnu " ui"1umnezeu! #pu#e ace#ta ar)t,nd #pre tri$ord* 1e ce5 1e ce nu! In&ineru e! dac)"i %ace p )cere5 +ro$a$i c) #e re%erea a munte e uria'! ce pe care" )#a#er) n urm) 'i care acum era a#cun# n tota itate de di#tan) 'i de cea)* 170

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

Loui# a#cu ta 'i ncerca #) rein) toate am)nunte e* 3reptat! n mintea ui #e nc/e&a o ima&ine! aceea a unei mici a'ez)ri a&rico e ntemeiate pe ruine e a ceea ce %u#e#e odat) un ora' &randio#*** <*** ntr"adev)r! 0i&namuc ic8c i8 nu mai e#te at,t de m)re pe c,t a %o#t! dar! cu toate ace#tea! ad)po#turi e #a e #unt #uperioare ce or pe care ni e"am %i putut n-&/e$a #in&uri* 6/iar 'i aco o unde un acoperi' e#te de#c/i# c)tre cer! eta-e e de -o# r)m,n u#cate c,nd p ou)* 6 )diri e p)#treaz) cu u'urin) c) dura* +e vreme de r)z$oi #unt u'or de ap)rat 'i &reu de incendiat* Iat) de ce! In&ineru e! dimineaa mer&em #) ne ucr)m c,mpuri e 'i noaptea ne rentoarcem a a'ez)ri e noa#tre! a mar&inea ora'u ui* 1e ce ne"am c/inui #) ne %acem a te ca#e! c,nd ce e vec/i ne mai pot %i de %o o#5 1oi #tr)ini n#p)im,nt)tori! av,nd a )turi doi aproape" oameni! dar %)r) $)r$i 'i neo$i'nuit de na i! c) )rind ce e patru p)#)ri meta ice ip#ite de aripi! #co,nd pe &ur) vor$e %)r) #en# n contra#t cu #unete e coerente ce r)#unau din di#curi e de meta *** Nu ar %i %o#t de mirare ca $)'tina'ii #)"i %i uat drept con#tructorii Lumii Ine are* Loui# nu #pu#e nimic care #) e contrazic) acea#t) p)rere* 1ac) ar %i vrut #) e dea o e2p icaie n privina ori&inii or! ar %i tre$uit #) piard) zi e n 'ir. n p u#! ei #e a% au aco o pentru a #e in%orma! nu pentru a" i nv)a pe a ii* < ***Ace#t turn! In&ineru e! e#te #ediu &uvernu ui no#tru* Aici domnim pe#te mai mu t de o mie de oameni* Am %i putut noi n) a un pa at mai potrivit dec,t ace#ta5 Am $ ocat eta-e e #uperioare! a#t%e nc,t ce e pe care e %o o#im #) rein) mai $ine c) dura* 4dat) "am ap)rat arunc,nd cu de'euri de a eta-e e #uperioare* mi aminte#c c) atunci cea mai mare pro$ em) a noa#tr) a %o#t %rica de n) imi*** 6u toate ace#tea! t,n-im dup) zi e e de odinioar)! c,nd ora'u no#tru avea o mie de mii de ocuitori! iar c )diri e p uteau n aer* 7per)m din inim) c) vei %ace n a'a %e nc,t #) ne redai ace e zi e* 7e zice c) n ace e zi e minunate! n#)'i acea#t) ume ar %i %o#t creat)* +oate vei avea $un)voina #) ne #punei dac) a'a e#te* < E#te adev)rat! ncuviin) Loui#* < Bi #e vor mai ntoarce ace e zi e5 Loui# #e #tr)dui #) dea un r)#pun# c,t mai evaziv* 7imi 171

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

#au &/ici dezam)&irea ce ui a t* 6itirea %eei p)ro#u ui nu era o trea$) e#ne de %)cut* ;e#tica reprezint) un #oi de cod univer#a ! de'i &e#turi e inter ocutoru ui #)u nu aparineau vreunei cu turi tere#tre* +)ru p atinat 'i $uc at cu &ri-) i a#cundea ntrea&a %a)! cu e2cepia oc/i or de un maroniu #p) )cit "#in&urii care mai p)#trau un dram de e2pre#ivitate* Vocea individu ui #una aproape ca o incantaie! ca o recitare* +i otu automat traducea cuvinte e ui Loui# ntr"o itanie #imi ar) 'i tran#punea cuvinte e ce ui a t ntr"un im$aconver#aiona * B)r$atu putea auzi ce e a te di#curi tran# atoare 'uier,nd de icat n im$a-u +)pu'ari or #au articu ,nd &utura n ;raiu =ero* Loui# ncepu #) pun) 'i e ntre$)ri*** < Nu! In&ineru e! nu #untem un popor #eto# de #,n&e* Ne r)z$oim rar* 3e#te e5 3e mpiedici de e e ori de c,te ori intri n 0i&namuc ic8c i8* 7e zice c) zac aco o nc) de a pr)$u'irea ora'u ui* Noi e %o o#im pentru a#pectu or decorativ 'i pentru ro u or #im$o ic* Vor$itoru 'i ridic) #o emn m,na! in,nd do#u pa mei ntor# c)tre Loui#! 'i"i arat) tatua-u * 3oi cei prezeni #coa#er) un #in&ur #tri&)t? < ***> 6uv,ntu nu putu %i tradu#* Era prima dat) c,nd a tcineva! n a%ar) de vor$itor! mai #co#e#e un cuv,nt* Loui# #imi c) rata#e ceva e#enia * 1in p)cate! nu avea timp #)"'i $at) capu cu a#ta* < Arat)"ne o minune> zi#e vor$itoru * Nu punem a ndoia ) puterea voa#tr)! dar #"ar putea #) nu mai trecei a t) dat) prin ace#te ocuri* Am avea a#t%e ceva de pove#tit copii or no'tri* Loui# c,nt)ri a ternative e* 0$ura#er) de-a aidoma p)#)ri or! deci a'a ceva nu i"ar mai %i impre#ionat a doua oar)* 7) e %i o%erit oare mana din %ante e $uc)t)rii or automate5 1ar c/iar 'i pe +)m,nt! oamenii priveau di%erit aceea'i m,ncare* 1i%erena dintre /ran) 'i &unoi era de ce e mai mu te ori doar de natur) cu tura )* Unii m,ncau )cu#te cu miere! a ii 'erpi %ieri. $r,nza a&reat) de unii era pentru a ii apte #tricat* Mai $ine #) nu ri'te* 1ar a#eru 5 n vreme ce Loui# ncepu #) cotro$)ie n compartimentu de $a&a-e a #cuteru ui #)u! um$ra unui p)trat ncepu #) 172

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

n&/it) di#cu #oare ui* ntunericu avea #)"i %ac) demon#traia 'i mai impre#ionant)* Re& ,nd ec/ipamentu pentru de#c/idere ma2im) 'i putere minim)! ntoar#e %a#cicu u nt,i c)tre vor$itor! apoi c)tre cei patru co e&i ai #)i 'i! n ce e din urm)! c)tre #i uete e din mu ime* 1ac) demon#traia i impre#iona#e! a#cun#er) %oarte $ine ace#t ucru* 1i#imu ,ndu"'i dezam)&irea! Loui# oc/i c)tre acoperi' 'i mic'or) %a#cicu u * 9i&urina intit) #e de#prin#e 'i c)zu* 7em)na cu un cap #uprarea i#t! #ti izat! de $a aur* B)r$atu mi'c) un pic de&etu 'i capu de $a aur deveni a $"&) $ui* Mi'c) nc) puin inde2u 'i %a#cicu u #e #u$ie p,n) a dimen#iunea unui %ir de umin) verde* n capu de $a aur ap)ru o &aur) %ier$inte* Loui# a'tept) ap auze e* < Luptai cu umin)> zi#e individu cu $rau tatuat* 6u #i&uran)! 'tii c) a'a ceva e#te interzi#> < ***> #tri&) mu imea! dup) care #e a'ternu o ini'te morm,nta )* < Nu 'tiam a#ta! i r)#pun#e Loui#* Ne cerem #cuze> < Nu 'tiai5 6um e#te po#i$i 5 Nu voi ai ridicat Arcada! ca #emn a ne e&erii cu 4mu 5 < 6are arcad)5 9aa ce ui a t era a#cun#)! dar u uia a #a! evident)* < Arcada de dea#upra Lumii! o! 6on#tructoru e> A$ia atunci Loui# ne e#e 'i iz$ucni n /o/ote de r,#* 9)ptura p)roa#) pocni cu #t,n&)cie n na#* Lovitura %u#e#e u'oar) Ddeoarece individu era pirpiriu 'i avea $rae %ra&i eE! dar dureroa#)* Loui# nu era o$i'nuit cu durerea* Ma-oritatea oameni or din vremea #a nu #imeau pe parcur#u vieii or vreo durere mai puternic) dec,t cea pricinuit) de un de&et zdre it* Ane#tezice e erau mu t prea r)#p,ndite! a#i#tena medica ) e2traordinar de acce#i$i )* n cazu unui #c/ior! de pi d)! durerea picioru ui rupt dura de o$icei c,teva #ecunde! nu minute! iar amintiri e erau de#eori #uprimate ca traume into era$i e* 6unoa'terea unor arte maria e precum 8arate! -udo! -iu-it#u #au $o2 %u#e#e dec arat) i e&a ) cu mu t nainte de na'terea #a* Loui# (u era mai de&ra$) un r)z$oinic derizoriu! ce putea n%runta moartea! dar nu 'i durerea* Lovitura duru* Loui# ip) 'i #c)p) a#eru * Mu imea naint)* 1ou) #ute de oameni p)ro'i n%uriai #e 173

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

tran#%ormar) ntr"o mie de demoni* Lucruri e nu mai erau a %e de amuzante ca n urm) cu c,teva minute* Vor$itoru # a$ ca tre#tia 'i nco )ci#e am$e e $rae n -uru corpu ui #)u! %i2,ndu" cu %ora unui i#teric* Loui#! ntr"o #tare a %e de i#teric)! #e e i$er) cu o ovitur) di#perat)* ntr"o c ip) #e #ui pe #cuteru #)u pre&)tindu"#e #) acioneze comenzi e de deco are! c,nd raiunea preva )* 6e e a te #cutere erau pi otate de a a #)u* 1ac) deco a! deco au 'i e e! cu #au %)r) pa#a&eri* B)r$atu privi n -uru #)u* 3ee a BroKn #e a% a de-a n aer* 4$#erva de #u# upta! cu #pr,ncene e ridicate! #emn c) era e2trem de preocupat)* 3otu'i! #e p)rea c) nu"i venea n minte #) e #ar) n a-utor* Czinu ! n #c/im$! era prad) unei a&itaii ma2ime* 1e-a do$or,#e vreo 'a#e adver#ari* 6/iar n timp ce Loui# privea! Czinu 'i roti a#eru 'i retez) ea#ta unui inamic* A i $)'tina'i n)v) ir) a#upra #a! de#criind un cerc apro2imativ* M,ini cu de&ete un&i ncercar) #)" mpin&) pe p)m,ntean din 'a* Erau pe ca e #) reu'ea#c)! de'i Loui# #e inea #tr,n# cu m,ini e 'i &enunc/ii* ntr"un t,rziu! #e &,ndi #) activeze p iu %onic* Indivizii ur ar)! n timp ce erau aruncai a p)m,nt* 6ineva mai r)m)#e#e a&)at de #pate e ui* Loui# mpin#e! )#) #) cad)! deconect) 'i reconect) p iu %onic pentru a" ndep)rta! apoi #crut) %o#ta parcare! n c)utarea ui Ne##u#* Ace#ta ncerca #) a-un&) a #cuteru #)u* 7e p)rea c) $)'tina'i or e era team) de %orma #a! deoarece ncercau doar #)"i $ oc/eze drumu . totu'i! unu dintre ei #e apropia narmat cu o ran&) meta ic) #mu #) din vreo ma'in)rie vec/e* +e c,nd Loui# tocmai oca iza! omu roti ran&a a#upra capete or +)pu'aru ui* Ne##u# #e ap ec)! #e roti pe picioare e din %a) 'i #e ntoar#e cu #pate e #pre perico ! dar ndep)rt,ndu"#e n ace#t %e de #cuter* Re% e2e e #a e aveau #)"i aduc) moartea! dac) Inter ocutoru #au Loui# nu reu'eau #)" a-ute n vreun %e * +)m,nteanu de#c/i#e &ura! pentru a" avertiza! dar +)pu'aru 'i termina#e de-a mi'carea* Loui# 'i nc/i#e &ura* +)pu'aru #e ndrept) #pre #cuter! %)r) a mai %i mpiedicat 174

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

de nimeni* 6opita #a din #pate )#a amprente #,n&er,nde prin pra%u $)t)torit* 6ercu de admiratori ai Czinu ui #e inea n a%ara razei #a e de aciune* Inter ocutoru #cuip) a picioare e or" un &e#t #peci%ic uman! nu Czinti " #e r)#uci 'i #e urc) pe #cuter* La#eru #)u era n#,n&erat p,n) a m,ner* B)'tina'u care ncerca#e #)" oprea#c) pe Ne##u# z)cea n ace a'i oc n care c)zu#e* 7,n&e e #e rev)r#a n va uri din trupu #)u* 6ei a i #e n) a#er) de-a n aer* Loui# pomi dup) ei* 1e departe o$#erv) care era intenia Czinu ui 'i #tri&) dup) e ? < 4pre'te"te> Nu e nevoie de a'a ceva> Inter ocutoru pu#e#e m,na pe ec/ipamentu modi%icat de e2cavat* < Nu crezi c) totu'i ar %i nece#ar5 m,r,i e ! dar 'i opri mi'carea m,inii* < N"o %ace> ru&) Loui#* Ar %i o crim)* 6um ne mai pot ataca acum5 Arunc,nd cu pietre5 < +ot #) %o o#ea#c) a#eru t)u* < Impo#i$i i E2i#t) un ta$u* < A'a #punea ce cu care ai di#cutat* crezi5 < Mda* Czinu 'i pu#e deoparte arma D#pre u'urarea ui Loui#! care #e a'tepta#e #) nimicea#c) ntre&u ora'E* < 6um crezi c"a uat na'tere o a#emenea interdicie5 ntre$) e * A avut oc un r)z$oi n cur#u c)ruia #"au uti izat arme ener&etice5 < 7au poate c) a e2i#tat un $andit narmat cu u timu tun a#er de pe Lumea Ine ar)*** r,n-i +)m,nteanu * +)cat c) n" avem pe cine ntre$a* < i #,n&ereaz) na#u > i atra#e atenia Inter ocutoru * Acum c) avea timp #) #e &,ndea#c) a e ! #imi pu #,nd durero#* Loui# 'i trecu #cuteru #u$ comanda Czinu ui 'i #e apuc) #)"'i acorde n&ri-iri e medica e nece#are* 1ede#u$t! o mu ime a,at) 'i dezor&anizat) #e ndrepta c)tre peri%erii e ora'u ui 0i&namuc ic8c i8*

175

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

CAPITOLUL 13 0o eala stelar'

< Ar %i tre$uit #) n&enunc/eze> #e p ,n#e Loui#* A#ta m"a n'e at* Bi tran# atoru i tot d)dea nainte cu @con#tructorA! c,nd ar %i tre$uit #) zic) @zeuA* < 0eu5 < Au %)cut zei din In&inerii Lumii Ine are* Ar %i tre$uit #) remarc ini'tea* La nai$a! n a%ar) de preot! nimeni nu #cotea un #unet> 6u toii #e purtau de parc) ar %i a#cu tat o vec/e itanie* Eu! n #c/im$! d)deam ntruna r)#pun#uri &re'ite> < 4 re i&ie ciudat)> N"ar %i tre$uit #) r,zi> do-eni ima&inea n&ri-orat) a 3ee ei! de pe pupitru de intercomunicaii* Nimeni nu r,de ntr"o $i#eric)! nici m)car turi'tii* 0$urau #u$ o %e ie mic'orat) a unui #oare de amiaz)* Lumea Ine ar) #e arcuia a#upra ei n#e'i! n $enzi a $a#tre! devenind cu %iecare minut din ce n ce mai #tr) ucitoare* < Atunci mi #"a p)rut cara&/io#! r)#pun#e Loui#* nc) mi #e mai pare 'i acum* +ur 'i #imp u au uitat c) tr)ie#c pe un Ine * Ei cred c) e#te o arcad)* Un #cr,'net penetr) p iu %onic! c)p)t,nd pre de o c ip) t)ria unui ura&an! pentru a di#p)rea apoi $ru#c* 1ep)'i#er) viteza #unetu ui* 0i&namuc ic8c i8 #e mic'ora n urma or* 4ra'u nu avea #) #e r)z$une niciodat) pe demoni* +ro$a$i c) nu aveau #)"i mai vad) niciodat)* < Arat) ca o arcad)! remarc) 3ee a* < 6orect! ncuviin) Loui#* N"ar %i tre$uit #) r,d* Avem totu'i noroc* Ne putem )#a &re'e i e n urm)* 3ot ce ne r)m,ne de %)cut! de %iecare dat)! e#te #) deco )m* Nimic nu ne va putea a-un&e din urm)* 176

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< Une e &re'e i tre$uie #) e purt)m cu noi! remarc) Inter ocutoru * < Mi #e pare ciudat c) tocmai tu #pui a#ta! ripo#t) Loui# %rec,ndu"'i a$#ent na#u ! care deveni#e a %e de in#en#i$i ca o $ucat) de emn* DAce#ta avea #) #e vindece nainte ca ane#tezice e #)"'i piard) e%ectu *E 1eodat) 'i aminti ceva* < Ne##u#5 < 6e e! Loui#5 < Am ne e# ceva adineauri* +retindeai c) e'ti ne$un din cauz) c) dai dovad) de cura-* 6orect5 < 6,t tact ai! Loui#> 1e icateea im$a-u ui t)u*** < 9ii #erio#> 3u 'i toi cei a i +)pu'ari ai %)cut aceea'i pre#upunere &re'it)* Un +)pu'ar #e ntoarce ntotdeauna cu #pate e pentru a %u&i de perico ! corect5 < 6orect* < ;re'it> Un +)pu'ar #e ntoarce ntotdeauna in#tinctiv cu #pate e a perico ! cu #copu de a"'i e i$era a#t%e picioru din #pate pentru a aciona* 6opita aia e o arm) morta )! Ne##u#> +rintr"o #in&ur) mi'care! +)pu'aru #e ntorcea pe picioare e din %a) 'i ovea n a%ar) cu picioru din #pate* 6apete e i erau r)#ucite #pre #pate 'i mu t dep)rtate! 'i aminti Loui#! pentru a trian&u a inta* Ne##u# ovi#e cu precizie inima omu ui! trec,nd prin #p ina %)cut) )nd)ri* < Nu puteam %u&i> r)#pun#e +)pu'aru * Ar %i n#emnat #)" mi a$andonez ve/icu u ! 'i a$ia atunci m"a' %i a% at cu adev)rat n prime-die* < 1ar nu ai #tat #) raionezi! contrazi#e Loui#* A %o#t ceva in#tinctiv* n mod automat! te ntorci cu #pate e a inamic* 3e ntorci 'i ove'ti* Un +)pu'ar #)n)to# a minte #e r)#uce'te pentru a upta! nu pentru a %u&i* Nu e'ti ne$un> < ;re'e'ti> 6ei mai mu i +)pu'ari %u& de perico * < 1ar*** < 6ei ce %ormeaz) ma-oritatea #unt ntotdeauna ntre&i a minte! Loui#> Anima u de turm)> +)m,nteanu #e )#) p)&u$a'* 'i ridic) oc/ii! a timp pentru a vedea di#p)r,nd u tima %)r,m) de #oare* Une e &re'e i tre$uie #) e purt)m cu noi*** Czinu #e &,ndi#e! cu #i&uran)! a ceva anume atunci c,nd #pu#e#e %raza a#ta* 4are a ce5 177

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

6)tre zenit #e di#tin&ea un ine %ormat din dreptun&/iuri ntunecate* 6e care acoperea acum #oare e era ncadrat de o aur) #tr) ucitoare* Lumea Ine ar) %orma un arc para$o ic dea#upra or! un #c/e et pe %unda u ceru ui pre#)rat cu #te e* +rivind ntre&u pei#a-! r)m,neai cu impre#ia c) un copi prea mic #e -uca#e cu un #et de mac/ete %)r) #) 'tie prea $ine ce %ace* La p ecarea din 0i&namuc ic8c i8 pi ota#e Ne##u#* Mai t,rziu veni#e r,ndu Czinu ui* 0$ura#er) toat) noaptea* Acum! o dun&) uminoa#) ivit) de"a un&u muc/iei p)tratu ui de um$r) ar)ta c) zori e erau aproape* n decur#u ace#tor ore! Loui# &)#i#e o ca e de a vizua iza dimen#iuni e rea e a e Lumii Ine are* ntrea&a operaie imp ica o proiecie Mercator a +)m,ntu ui! o /art) comun)! rectan&u ar)! de %apt un p ani& o$ tra#at a #cara unu pe unu* 4 a#emenea /art) rea izat) n re ie% ar %i reprezentat %oarte e2act +)m,ntu * Ei $ine! patruzeci de a#emenea /)ri! pu#e una ,n&) a ta! a$ia ar %i reu'it #) acopere )imea Lumii Ine are* 4 a#emenea /art) dreptun&/iu ar)! cu o #upra%a) mai mare dec,t #upra%aa #%eric) a +)m,ntu ui urm)rea e2act topo&ra%ia Lumii Ine are! di#imu ,ndu"#e per%ect n &eo&ra%ia ace#teia* Min,nd cont de proporii e co o#a e a e Lumii Ine are! erau po#i$i e 'i a te comparaii #urprinz)toare* 1e e2emp u! ace e oceane perec/e! #)rate! de a e2tremit)i e Ine u ui aveau o #upra%a) mai mare dec,t cea a oric)rei p anete din #paiu cuno#cut de oameni! iar continente e ace#tora nu erau dec,t ni'te in#u e mai mari* 1ac) cineva ar %i ntin# /arta ntre&u ui +)m,nt pe un a#emenea ocean! ar mai %i r)ma# #paiu #u%icient pe mar&ini* ()*ar fi tre+uit s rd,, 'i zi#e Loui# n #inea ui* (Mi*a luat destul de mult timp pn s pot concepe scala acestui... o+iect artificial. De ce ar fi tre+uit s m atept ca +tinaii s fie mai sofistica-i? . Ne##u# pricepu#e ace#t ucru mai repede* 6u o noapte nainte! c,nd v)zu#er) pentru prima oar) Arcada! Ne##u# ipa#e 'i ncerca#e #) #e a#cund)* < 4%! a nai$a*** 4ricum! nu mai conta* Mai a e# acum! c,nd toate &re'e i e puteau %i )#ate n urm) cu aproape QFFF 8mNor)* 178

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

1up) o vreme! Czinu #tri&) pentru a"i preda comanda* Loui# pi ot) % oti a ini'tit! )#,ndu"i pe cei a i #) doarm)* 0ori e i #urprin#er) dep a#,ndu"#e cu o vitez) de UF 8mN#ecund)* Linia care de#parte ziua de noapte #e nume'te terminator. n #paiu cuno#cut! ea e#te vizi$i ) de pe Lun)! de pe or$it)! dar nu 'i de pe #upra%aa +)m,ntu ui* +e Ine ! n#)! inii e drepte care de#p)reau umina de ntuneric erau cu toate de ace#t tip* +ornind din direcia #en#u ui de rotaie! inia terminatoare #e ro#to&o ea pe#te % oti a de #cutere* 1e a #o p,n) a cer 'i din in%initu $a$ordu ui p,n) n in%initu tri$ordu ui nainta! aidoma de#tinu ui! un zid umino# uria'! pe care nu" puteai oco i* 0ori e #o#i#er)* 1ea#upra or #tr) ucea nim$u umino# a #oare ui! devenind cu %iecare c ip) mai #tr) ucitor! pe m)#ur) ce retra&erea p)tratu ui de um$r) )#a e2pu#) o %a ie tot mai mare din e * Loui# contemp ) noaptea din #t,n&a! ziua din dreapta 'i um$ra terminatoru ui a er&,nd pe c,mpia %)r) #%,r'it* 4 diminea) #tranie! &,ndi turi#tu din e * 1eparte! a tri$ord! aco o unde #o u #e pre#c/im$a n ne&ur)! contururi e c are a e unui v,r% de munte #e materia izau din ce n ce mai c ar n umina noii zi e* < +umnu " ui"1umnezeu! zi#e +)m,nteanu ! #avur,nd cuvinte e pe m)#ur) ce i #e ro#to&o eau din &ur)* 6e nume pentru un munte> 1ar! mai a e#! ce nume pentru ce mai na t munte din ume> 4mu Loui# (u 'i #imi corpu anc/i ozat* 1ac) n"avea #)" 'i #c/im$e cur,nd poziia! nc/eieturi e urmau #) i #e $ oc/eze n poziie 'ez,nd) 'i nu avea #) mai %ie n #tare #) #e mai mi'te vreodat)* Mai mu t! ta$ ete e nutritive ncepu#er) #) ai$) &u#t de ta$ ete* n p u#! continua #)"'i #imt) na#u um% at 'i nici m)car ca%ea ca d) nu putea o$ine* n #c/im$! turi#tu Loui# (u! #e di#tra re&e'te* 7) u)m! de pi d)! re% e2u de %u&) a +)pu'ari or* Nimeni nu $)nui#e vreodat) c) e ar putea %i totodat) 'i unu de upt)* Nimeni! n a%ar) de Loui# (u* 7au momea a #te ar)* 6e minciun) p in) de poezie> Un ec/ipament #imp u! montat n urm) cu mii de ani! dup) cum #pu#e#e Ne##u#* Bi nici un +)pu'ar nu #e &,ndi#e #)" menioneze p,n) ieri* 179

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

1ar +)pu'arii erau at,t de ip#ii de ima&inaie*** Btiau oare ace#te #tranii %iine de ce nave e 4ut#ideri or urmau mome i e #te are5 A$#or$i#er) 'i acea#t) in%ormaie5 7au! dup) ce a% a#er) adev)ru ! uita#er) con#ider,ndu" ne#emni%icativ pentru 'tiina #upravieuirii5 Ne##u# 'i deconecta#e circuitu de intercomunicaie* +ro$a$i dormea* Loui# i trimi#e un #emna ! a#t%e nc,t a trezire +)pu'aru #) vad) uminia de pe propriu pupitru 'i #)" caute* 4are e 'tia5 Mome i e #te are? %iine neraiona e care $,ntuiau nuc eu &a a2iei* Meta$o i#mu or avea a $az) radiaia #o ar)! iar drept /ran) %o o#eau rare%iatu /idro&en inter#te ar* 7i#temu or de propu #ie era un %e de p,nz) %otonic)! enorm) 'i e2trem de re% ectorizant)! ce putea %i contro at) precum o para'ut)* Un cic u de depunere a ou) or pre#upunea ie'irea ace#tei vieuitoare #te are din zona nuc eu ui &a actic p,n) n #paiu inter&a actic 'i revenirea n zona de p ecare* +uiu urma #)"'i &)#ea#c) #in&ur drumu c)tre nuc eu $o&at n /idro&en! %o o#indu"#e de v,nturi e #te are* Bi indi%erent de zona #pre care c) )toreau ace#te entit)i! erau urmate ndeaproape de 4ut#ideri* 1e ce procedau a#t%e 4ut#iderii5 6iudat) ntre$are! de'i poetic)* 1ar poate c) nu era at,t de ciudat)* +e vremea primu ui r)z$oi 4m"Czin! o vieuitoare #te ar) o ua#e a dreapta n oc #"o ia a #t,n&a* Nava 4ut#ider) care o urma inter#ecta#e a#t%e or$ita ui +roc:on 'i 4ut#iderii z)$ovi#er) de#tu timp aco o pentru a vinde un /iperpropu #or ce or de pe Am 9)cut" 4* La %e de $ine! n#)! ar %i %o#t po#i$i ca nava #) #e r)t)cea#c) n #paiu contro at de Czini*** Bi oare nu i #tudiau +)pu'arii pe Czini n ace a'i timp5 < La nai$a> A'a"mi tre$uie dac)"mi a# &,nduri e #) /oin)rea#c) aiurea> Am nevoie de autocontro > 1ar nu"i #tudiau5 Ba $ine c) nu> A'a #pu#e#e 'i Ne##u#* +)pu'arii i cercetau pe Czini! c)ut,nd o ca e #i&ur) de e2terminare a or* 6/iar atunci! r)z$oiu 4m"Czin e rezo va#e pro$ ema* n vreme ce armata %e ine or #e $u ucea a %rontier)! o nav) 4ut#ider) #e aventura#e n teritoriu uman 'i v,ndu#e un 180

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

/iperpropu #or ce or de pe Am 9)cut"o* 1in momentu n care nave e de upt) a e oameni or %u#e#er) dotate cu un a#emenea propu #or! Czinii nceta#er) #) mai reprezinte vreun perico ! at,t pentru oameni! c,t 'i pentru +)pu'ari* < N"ar %i ndr)znit> morm)i Loui#! n&rozit* 1ac) Inter ocutoru ar a% a*** Un e2periment de nmu ire #e ectiv)*** Ne"au %o o#it> 7"au %o o#it de noi> < A'a e#te! i r)#pun#e Czinu * 4 c ip)! $)r$atu crezu c) ima&inaia i -oac) %e#te* Apoi v)zu ima&inea miniatura ) 'i tran#parent) a ace#tuia pe pupitru #)u* 1in &re'ea ) uita#e intercomunicaia de#c/i#)* < La nai$a> Ai auzit tot> < Nu"i din vina mea! Loui#> Am omi# #)"mi deconectez intercomunicaia* 9aptu era con#umat* Loui# 'i reaminti r,n-etu Czinu ui dup) ce Ne##u# termina#e de#crierea mome ii #te are* 'i mai adu#e aminte c) urec/i e #a e aparineau unui carnivor de prad)! iar r,n-etu reprezenta un re% e2 menit #)"i dez&o ea#c) co ii! n vederea uptei* < Ai zi# ceva de nmu ire #e ectiv)! de#cu#u Czinu * < Eu cred c)*** ncerc) #"o ntoarc) Loui#* < +)pu'arii ne"au a,at #pecii e una mpotriva ce ei a te! n vederea imit)rii e2pan#iunii Czini or* Aveau a di#poziie o momea ) #te ar)! Loui#* Au %o o#it"o pentru a ndruma o nav) 4ut#ider) n #paiu vo#tru! ntruc,t voiau #) #e a#i&ure c) victoria v) va aparine*** ntr"adev)r! a %o#t un e2periment de nmu ire #e ectiv)! a'a cum %i #pui tu* < A#cu t)! )#ta e un an %oarte un& de pre#upuneri* 1ac) te ca mezi*** < 1ar am,ndoi am parcur# ace#t an n mod independent* < A#ta a'a e#te* < Nu m) /ot)r,#em dac) #) a$ordez ace#t #u$iect cu Ne##u# #au #) a'tept #) ne ndep inim principa u o$iectiv! adic) #) p)r)#im Lumea Ine ar)* Acum! c) ai a-un# 'i tu a aceea'i conc uzie! nu am de a e#* < 1ar*** ncerc) Loui# #) #pun) ceva! apoi 'i n&/ii re#tu cuvinte or* 4ricum! #irena nu i"ar %i dat voie #) continue* Czinu #emna iza#e perico * 7unetu #irenei era un ur et mecanic ne$un! at,t #u$#onic 181

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

c,t 'i #upra#onic! 'i e2trem de durero#* Ima&inea ui Ne##u# ap)ru pe pupitru* < 6e #"a nt,mp at5 #tri&) e a armat* < V"ai ame#tecat ntr"un r)z$oi u,nd partea inamicu ui> ur ) Czinu * Aciunea voa#tr) e#te #imi ar) unei dec araii de r)z$oi a adre#a +atriar/iei> 3ee a conecta#e intercomunicaia a timp pentru a auzi u time e cuvinte* Loui# i prin#e#e n#) privirea 'i"i #emna a#e c )tin,nd din cap? @Nu te $)&a>A 6apete e +)pu'aru ui #e ap ecar) #pre #pate! aidoma unor 'erpi! pentru a"'i ar)ta u uia a* < 6e vrei #) #pui5 < +rimu r)z$oi cu oamenii* Mome i e #te are* =iperpropu #oru ivrat de 4ut#ideri* Un cap triun&/iu ar di#p)ru din ima&ine* Loui# o$#erv) c) un aero#cuter ar&intiu ie'ea din %ormaie 'i"'i d)du #eama c) era vor$a de ce a ui Ne##u#* Nu era prea n&ri-orat* 6e e a te dou) #cutere ar)tau ca ni'te mu#cu ie de ar&int! din cauza dep)rt)rii* 1ac) upta #" ar %i de#%)'urat pe #o ! cineva #"ar %i putut a e&e cu r)ni de#tu de #erioa#e* Aici! #u#! ce #e putea nt,mp a5 +ro$a$i c) #cuteru ui Ne##u# era mai rapid dec,t ce a Czinu ui* +)pu'aru tre$uie #) %i avut n vedere 'i o a#emenea po#i$i ) #ituaie* +e#emne c)"'i ua#e toate m)#uri e de #i&uran)* 1ar +)pu'aru nu %u&ea* 7e rotea n -uru #cuteru ui Inter ocutoru ui* < Nu vreau #) te ucid! i #punea Czinu * 1ac) intenionezi #) m) ataci din aer! #)"i aminte'ti c) raza de aciune a ta#pu ui ar putea %i in%erioar) ce ei a a#eru ui meu de e2cavat cu %a#cicu 7 aver* 7NARL> Ur etu de upt) a unui Czin i n&/ea #,n&e e n vine* Mu'c/ii ui Loui# ncremeni#er)! ca 'i cum ar %i #u%erit un atac de tetano#* A$ia dac) mai era con'tient de micu punct ar&intiu care #e ndep)rta de #cuteru Inter ocutoru ui* n #c/im$! o$#erv) admiraia din oc/ii 3ee ei* < Nu vreau #) te omor! zi#e Czinu mai ca m de data a#ta* 1ar dore#c ni'te r)#pun#uri* Ne##u#! 'tim c) ra#a ta poate &/ida vieuitoare e #te are* < A'a e#te! con%irm) +)pu'aru * 7cuteru #)u #e ndrepta c)tre $a$ord! cu vitez) ma2im)* 6a mu e2tratere'tri or era o i uzie* E era e2p ica$i prin %aptu 182

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

c) Loui# (u nu putea citi c/ipuri e unor ra#e #tr)ine de e 'i pentru c) ace#tea nu puteau introduce e2pre#ii e umane n dia ectu interp anetar* Ne##u# a er&a c,t putea de repede pentru a"'i #a va viaa! de'i Inter ocutoru nu"'i p)r)#i#e ocu n %ormaie* < Vreau ni'te r)#pun#uri! Ne##u#> repet) Czinu * < Ai &/icit! r)#pun#e +)pu'aru * Inve#ti&aii e noa#tre n #copu &)#irii unor metode #i&ure de e2terminare a pericu oa#e or carnivore Czinti ne"au ar)tat c) #pecia voa#tr) avea un potenia ce ne putea %i de %o o#* 6a atare! am uat anumite m)#uri pentru a &/ida evo uia voa#tr) p,n) n punctu n care #) putei coe2i#ta n mod pa'nic cu ra#e #tr)ine vou)* Metode e noa#tre au %o#t indirecte 'i %oarte #i&ure* < 9oarte> Ne##u#! #) 'tii c) p e#ne#c de %ericire> < Bi eu! interveni Loui# (u* Nu i&nora#e %aptu c) am$ii e2tratere'tri vor$eau nc) interp anetar)! de'i ar %i putut #)"'i a#i&ure intimitatea prin %o o#irea ;raiu ui =ero* +re%era#er)! totu'i! #) nu"i e2c ud) pe oameni! 'i pe $un) dreptate! deoarece erau 'i ei imp icai* < Ne"ai %o o#it> zi#e $)r$atu * Ne"ai manipu at a %e de mu t ca 'i pe cei din neamu Czinti> < 1ar n detrimentu no#tru> o$iect) Inter ocutoru * < 4 mu ime de oameni au murit n r)z$oaie e ace ea> < Loui#! nceteaz)> #e ame#tec) 'i 3ee a n di#cuie* La nai$a> 1ac) n"ar %i %o#t +)pu'arii! acum am %i %o#t cu toii #c avi ai neamu ui Czinti*** Ei i"au mpiedicat #) ne di#tru&) civi izaia> < Bi noi am avut o civi izaie> r,n-i Inter ocutoru * Acum! +)pu'aru #e tran#%orma#e n ima&inea %antomatic)! t)cut)! a unui piton cu un #in&ur oc/i! pre&)tit #) ovea#c)* Mai mu t ca #i&ur! cea a t) &ur) era nc e'tat) pe acce eraia #cuteru ui #)u! a% at de-a a o di#tan) $unicic)* < +)pu'arii ne"au manipu at! repet) Loui# (u* Ne"au %o o#it ca pe o unea t)! pentru a"i mode a pe Czini* < 1ar a dat rezu tate> in#i#t) 3ee a* 7unetu care #e auzi aducea cu un #oi de #%or)it! $aritona 'i monoton! dar nimeni nu avea nici un du$iu c) era ec/iva entu Czinu ui pentru r,#* < A dat rezu tate> repet) 3ee a* Acum #untei o ra#) pa'nic)* +utei tr)i ao a t) cu*** 183

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< Mine"i &ura! omu e> <*** cu e&a ii vo'tri! #%,r'i ea pe un ton a trui#t* N"ai mai atacat a te #pecii de aproape*** Czinu ridic) ec/ipamentu de %orare cu %a#cicu 7 aver 'i" inu n %aa con#o ei de intercomunicaii a#t%e nc,t 3ee a #)" poat) vedea* 9ata #e opri $ru#c* < Ar %i %o#t po#i$i ca noi #) %im n ocu or! re u) Loui#* 6ei a i devenir) ateni* < Ar %i %o#t po#i$i ca noi #) %im n ocu or! repet) e * 1ac) +)pu'arii ar %i vrut #) diri-eze nmu irea oameni or ntr"un anume #cop*** 1eodat) #e opri! pre de c,teva c ipe! apoi continu)? 4/! 3ee a*** cu #i&uran)> +)pu'aru nu reacion) n nici un %e * 3,n)ra #e m$u-or)! #t,n-enit) de privirea %i2) a $)r$atu ui* < 6are"i pro$ ema5 ntre$) ea* Loui#> < art)"m)> Mi"am dat #eama de un am)nunt*** Ne##u#> Vor$e'te"ne de#pre Le&i e 9erti it)ii> < Loui#! ai nne$unit5 < Aa/> iz$ucni Czinu * M"a' %i &,ndit 'i eu a a#ta! dac) a' %i avut timpu nece#ar> Ne##u#! ai auzit5 < 1a! r)#pun#e +)pu'aru * 7cuteru #)u era acum un %irice ar&intiu care a uneca n continuare #pre $a$ord* Aproape c) nu mai putea %i #e#izat! n contra#t cu un a t punct nede# u'it! #tr) ucitor! mai ndep)rtat de % oti ) dec,t ar %i %o#t po#i$i n cazu unor puncte de pe +)m,nt* Ima&inea +)pu'aru ui de pe pupitru de intercomunicaii era ne#c/im$at) " aceea'i %a) idioat) din cauza craniu ui triun&/iu ar turtit 'i a $uze or proeminente* Unu ca e nu putea ar)ta pericu o#* < V"ai ame#tecat n Le&i e 9erti it)ii de pe +)m,nt*** re u) Loui#* 1 1a* < 1e ce5 < Ne p ac oamenii* Avem ncredere n ei* Am %)cut a%aceri pro%ita$i e cu ei* E#te n avanta-u no#tru #)"i ncura-)m! deoarece ei vor atin&e! cu #i&uran)! Norii ui Ma&e an naintea noa#tr)* < 7uper$> A'adar! #untem pe p acu vo#tru> < Am c)utat #) v) m$un)t)im ze#trea &enetic)* 1ar ce tr)#)turi tre$uiau ame iorate5 n nici un caz inte i&ena* Inte i&ena nu reprezint) punctu vo#tru %orte* Nici #imu de 184

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

autocon#ervare! nici durata vieii! nici ta ente e voa#tre de upt)tori*** < A'a nc,t v"ai deci# #) ne %acei noroco'i> conc uzion) Loui# iz$ucnind n r,#* 3ee a pricepu! n #%,r'it* 4c/ii i #e m)rir) 'i c)p)tar) o e2pre#ie n&rozit)* ncerc) #) #pun) ceva! dar nu putu #coate dec,t un #c,ncet* < 1e#i&ur! r)#pun#e Ne##u#* 3e ro& #) ncetezi cu r,#u ! Loui#> 1ecizia a %o#t corect)* 7pecia voa#tr) a %o#t incredi$i de norocoa#)* I#toria voa#tr) e#te a c)tuit) dintr"o #erie de ovituri de teatru norocoa#e care"i taie re#piraia! de a evitarea r)z$oiu ui atomic intra#pecie! po uarea propriei p anete cu de'euri indu#tria e! deza#tre eco o&ice! c)deri ma#ive de a#teroizi! variaii e capricioa#e a e activit)ii #oare ui vo#tru p,n) a e2p ozia Nuc eu ui de care ai a% at pur 'i #imp u nt,mp )tor* Acum vrei #)"mi #pui ce anume i #e pare at,t de amuzant5 Loui# continua #) r,d) pentru c) o privea pe 3ee a care #e %)cu#e ro'ie de %urie* 4c/ii i #e roteau de parc) ar %i c)utat un a#cunzi'* Nu era p )cut #) a% i c) e'ti rezu tatu unui e2periment &enetic* < ***+rin urmare am modi%icat Le&i e 9erti it)ii* A %o#t #urprinz)tor de u'or* Retra&erea noa#tr) din #paiu cuno#cut provoca#e un cra/ %inanciar* Manipu aii e economice i"au ruinat pe c,iva mem$ri ai 6on#i iu ui de Admini#trare a 9erti it)ii* I"am mituit pe c,iva! i"am 'anta-at pe a ii! amenin,ndu"i cu nc/i#oarea pentru datornici! apoi am %)cut pu$ ic) corupia ce domnea n #,nu 6on#i iu ui! pentru a %ora o #c/im$are* A %o#t o ntreprindere incredi$i de co#ti#itoare! dar e2trem de #i&ur) 'i paria ncununat) de #ucce#* n ce e din urm)! am reu'it #) introducem Loterii e 1repturi or de Na'tere! n #perana c) vom o$ine o popu aie de oameni neo$i'nuit de noroco'i* < Mon#tru e> #tri&) 3ee a* Mon#tru e> Czinu 'i v,r a oc n /u#) unea ta de minerit* Remarc)? < 3ee a! nu ai avut nimic de o$iectat atunci c,nd ai a% at c) +)pu'arii au manipu at ereditatea ra#ei me e> remarc) e * Au #perat #) produc) un Czin doci * n ace#t #cop! ne"au ncruci'at a'a cum un $io o& ncruci'eaz) oi e! omor,ndu" e pe ce e cu de%ecte! p)#tr,ndu" e pe ce e a te* Ai #pu# c) acea#t) crim) a %o#t n $ene%iciu #peciei me e* Acum v)d c) 185

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

te p ,n&i* 1e ce5 7pume&,nd de %urie! t,n)ra 'i nc/i#e intercomunicaia* < Un Czin doci ! repet) Inter ocutoru * Ai #perat #) producei un Czin doci ! Ne##u#* 1ac) i ima&inezi c) ai reu'it! vino a )turi de noi> +)pu'aru nu r)#pun#e* Undeva naintea micii % oti e! micu punct a #cuteru ui #)u deveni#e prea minu#cu pentru a mai putea %i z)rit cu oc/iu i$er* < Nu vrei #) te rentorci n mi- ocu no#tru5 6um #) te pot ap)ra atunci de perico e e ace#tui teritoriu necuno#cut dac) nu e'ti mpreun) cu noi5 1e'i nu te nvinov)e#c* 9aci $ine c) te temi*** " Czinu 'i ar)t) &/eare e a#cuite 'i u'or cur$ate* "*** ncercarea voa#tr) de a produce o #pecie de oameni noroco'i a %o#t 'i ea un e'ec* < Nu! r)#pun#e Ne##u# prin intercomunicaie* Am produ# oameni noroco'i* N"am reu'it #)"i contactez pentru acea#t) e2pediie ne%ericit)! din cauz) c) erau prea noroco'i*** < V"ai -ucat de"a 6reatoru cu am$e e noa#tre #pecii> 7) nu ncerci #) te apropii de noi> < Vom r)m,ne n e&)tur) prin intercom* Ima&inea Czinu ui di#p)ru* < Loui#! Inter ocutoru a ntrerupt e&)tura cu minei #e p ,n#e Ne##u#* 1ac) voi avea #)"i tran#mit ceva! va tre$ui #"o %ac prin tine* < n ordine! zi#e p)m,nteanu 'i ntrerup#e 'i e e&)tura* Aproape imediat! pe pupitru ui #e aprin#e o umini) n ocu n care nainte %u#e#e ima&inea capu ui ui Ne##u#* +)pu'aru dorea #) vor$ea#c)* La nai$a! n"avea dec,t #) a'tepte> Mai t,rziu! n cur#u ace eia'i zi e! traver#ar) o mare de m)rimea Mediteranei* Loui# co$or pentru a o putea o$#erva mai $ine 'i v)zu c) ce e a te #cutere urmar)* 9 ota #e a% a deci n continuare #u$ conducerea #a! n ciuda %aptu ui c) nimeni nu dorea #)"i adre#eze vreun cuv,nt* M)rmu era de %apt un #in&ur ora'! a-un# n #tadiu de ruin)* 9)c,nd a$#tracie de docuri! nu #e deo#e$ea prea mu t de 0i&namuc ic8c i8* Loui# nu ateriz)* Nu avea ce #) de#copere aco o* 6ur,nd dup) aceea! #o u ncepu #) #e ridice treptat! p,n) c,nd urec/i e i #e n%undar)* +ei#a-u verde %u n ocuit cu unu maroniu u#cat! apoi veni r,ndu #tepei! tundrei! apoi urmar) 186

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

8i ometri ne#%,r'ii de #t,nc) &oa )! apoi*** 1e"a un&u a mii de 8i ometri de pant) muntoa#)! v,nturi e eroda#er) #o u 'i #t,nca* Nu mai r)m)#e#e dec,t materia u de %undaie a Ine u ui! cenu'iu! tran# ucid! /ido#* Lip#) de ntreinere* Nici un In&iner n"ar %i permi# una ca a#ta* 6ivi izaia Lumii Ine are #e #tin#e#e! deci! cu mu t timp n urm)* +e#emne c) proce#u ncepu#e aici! cu zone #terpe p)t,nd %aada n ocuri e pe unde nu mai trecea nimeni*** =)t departe! n %aa % oti ei! n direcia n care di#p)ru#e Ne##u#! #e putea o$#erva o zon) e2trem de #tr) ucitoare* La o prim) apreciere! #"ar %i zi# c) #e &)#ea a o di#tan) de VF p,n) a HF de mii de 8i ometri* Un punct #tr) ucitor a %e de mare c,t Au#tra ia* Materia de %undaie 'i mai e2pu#5 7upra%ee imen#e de %undaie ap)r,nd #u$ #o u odinioar) %erti ! #o care moare! di#p)r,nd atunci c,nd #i#temu de r,uri 'i % uvii e#te di#tru#* 6)derea ora'u ui 0i&namuc ic8c i8 'i pana univer#a ) de ener&ie tre$uie #) %i %o#t u time e #tadii a deza#tru ui* 6,t de mu t dura#e5 0ece mii de ani5 Mai mu t5 < La nai$a> murmur) Loui# n %aa pu#tiet)ii* A' %i vrut #) m) con#u t cu cineva* Ar %i putut %i important*** 3impu era perceput a t%e ! av,nd #oare e n permanen) dea#upra capu ui* 1imineaa 'i dup)"amiaza erau identice* Rea itatea p)rea mai puin rea )* 7em)na! &,ndi Loui#! cu %raciunea de #ecund) n care c) )toreai ntre dou) ca$ine de tran#%er* A#ta era* 7e a% au ntre dou) ca$ine de tran#%er! una a $a$ordu Mincinosului 'i a ta a $aza 0idu ui* Ei doar vi#au c) z$oar) dea#upra pei#a-u ui p at 'i cenu'iu ntr"o %ormaie triun&/iu ar) de aero#cutere* 0$urau #pre $a$ord printr"un timp ncremenit* 6,t trecu#e de c,nd cineva i vor$i#e u tima oar)5 6u ore n urm)! Loui# i #emna a#e 3ee ei c) dorea #)"i vor$ea#c)* Mai t,rziu! proceda#e a %e 'i cu Inter ocutoru * Luminie e p, p,i#er) pe pupitre e or %)r) a %i $)&ate n #eam)! a %e cum 'i e i&nora umina aprin#) pe pupitru #)u* < 1e#tu cu toate a#tea> iz$ucni $)r$atu ! de#c/iz,nd intercomunicaia* Recepion) un va incredi$i de muzic) orc/e#tra )! nainte ca +)pu'aru #)"i remarce prezena* Apoi*** < 3re$uie #) vedem cum reuni%ic)m e2pediia %)r) v)r#are 187

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

de #,n&e! i zi#e Ne##u#* Ai vreo idee! Loui#5 < 1a* Nu e#te po itico# #) ncepi o conver#aie cu #%,r'itu * < mi cer #cuze! Loui#> Mu ume#c pentru c) mi"ai r)#pun#* 6um te"ai #imit5 < 7in&ur 'i iritat! 'i a#ta numai din cauza ta* Nimeni n"a vrut #)"mi vor$ea#c)* < +ot #) te a-ut5 < 6ine 'tie*** Ai avut vreun ame#tec n modi%icarea Le&i or 9erti it)ii5 < Eu am condu# proiectu * < A#ta e pro$ ema> m,r,i p)m,nteanu * 9ie ca tu #) a-un&i prima victim) a contro u ui retroactiv a na'teri or> 3ee a nu va mai vor$i cu mine niciodat)* < N"ar %i tre$uit #) r,zi de ea> < mi dau #eama* Btii! n#)! ce m) n&roze'te ce mai mu t n toat) pove#tea a#ta5 Nu aro&ana voa#tr) nenorocit)! ci %aptu c) putei ua ni'te decizii de o a#emenea amp oare! pentru ca mai t,rziu #) %acei ceva at,t de #tupid ca*** ca*** < 3ee a BroKn ne poate auzi5 < Nu! %ire'te c) nu> 7) te ia nai$a! Ne##u#> Rea izezi ce i" ai %)cut5 < 1ac) 'tiai c) amoru ei propriu va %i at,t de atin#! de ce ai de#c/i# di#cuia5 Loui# morm)i n $ar$)* ncerca#e #) rezo ve o pro$ em) e2traordinar de &rea 'i"i &)#i#e imediat #o uia* Nu"i trecu#e prin cap c) ar %i %o#t mai $ine ca #o uia #) r)m,n) a#cun#)* Nu &,ndea n %e u )#ta* < 3e"ai &,ndit a o ca e de reuni%icare a e2pediiei5 ntre$) +)pu'aru * < 1a! r)#pun#e $)r$atu 'i deconect) intercomunicaia* 1e data a#ta voia #)" a#e pe +)pu'ar #) tran#pire* 7o u ncepu #) co$oare 'i 'i rec)p)t) cu oarea verde* 3recur) pe#te o a t) mare 'i pe#te de ta imen#) a unui % uviu* 1ar a $ia ace#tuia era u#cat)! a %e ca 'i de ta* Modi%icarea cureni or de aer #eca#e 'i #ur#a de ap)* 6,nd Loui# co$or puin! deveni con'tient de %aptu c) toate meandre e 'i cana e e de tei %u#e#er) #)pate arti%icia n #o * Arti'tii Lumii Ine are nu #e mu umi#er) #) a#e r,u #)"'i #ape #in&ur proprii e cana e* Bi avu#e#er) dreptate? pe Ine ! #o u nu era #u%icient de ad,nc 'i! ca atare! #e v)zu#er) nevoii #) recur&) a tot #oiu de arti%icii* 188

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

1ar cana e e u#cate erau /idoa#e* nemu umit din $uze 'i z$ur) mai departe*

Loui#

#tr,n#e

189

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

CAPITOLUL 14 Interlu&iu cu 2loarea/3oarelui

n %a)! nu prea departe! #e vedeau munii* Loui# pi ota#e toat) noaptea 'i cea mai mare parte a dimineii* Nu 'tia preci# c,t de mu t* 7oare e nemi'cat de amiaz) reprezenta o capcan) p#i/o o&ic)? n e&a ) m)#ur)! e putea %ie #) di ate! %ie #) comprime timpu ! iar $)r$atu nu reu'ea #)"'i dea #eama care dintre ce e dou) po#i$i it)i era cea rea )* 1in punct de vedere emoiona ! Loui# #e a% a n #a$atica * Aproape c) uita#e de ce e a te aero#cutere* Ace#t z$or pe dea#upra unui )rm ne#%,r'it 'i mereu #c/im$at nu era prea departe de /oin)rea a de unu #in&ur ntr"o nav)! dinco o de #te e e cuno#cute* Loui# (u era #in&ur mpreun) cu Univer#u ! iar ace#ta p)rea un o$iect de -oac)* Mai era oare #ati#%)cut de propria per#oan)5 at) acum cea mai important) ntre$are pentru e * Apariia unei %ee acoperite cu $ an) portoca ie pe pupitru i provoc) un adev)rat 'oc* < 3re$uie #) %ii i#tovit! i #pu#e Czinu * Vrei #) pi otez eu5 < A' pre%era #) ateriz)m* M) #imt anc/i ozat* < Aterizeaz)! tu e'ti a comand)* < Nu vreau #)"mi impun compania n %aa ce or a i! r)#pun#e Loui# d,ndu"'i imediat #eama c) de data acea#ta era c,t #e poate de #incer* Reintra#e mu t prea u'or n #tarea #a$atica )* < 6rezi c) 3ee a te"ar evita5 E po#i$i #) ai dreptate " nici cu mine nu a uat e&)tura! de'i am #u%erit aceea'i dezonoare ca 'i ea* < 4 iei prea n tra&ic* Nu! a'teapt)! nu nc/ide> < Vreau #) %iu #in&ur! Loui#> M,nc)toru "de"%runze m"a 190

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

-i&nit teri$i * < 1ar a#ta #"a nt,mp at cu mu t) vreme n urm)> Nu! nu nc/ide! ai mi ) de un $iet $)tr,n #in&uri Ai privit pei#a-u 5 < 1a* < Ai remarcat re&iuni e dez&o ite5 < 1a* n anumite zone! eroziunea a ndep)rtat #tratu de #t,nc)! a-un&,nd a %undaia inde#tructi$i ) a Ine u ui* 6u mu t) vreme n urm)! ceva tre$uie #) %i pertur$at r)u de tot #i#temu cureni or de aer* 4 a#emenea eroziune nu poate avea oc pe#te noapte nici m)car aici! pe Lumea Ine ar)* < 6orect* < E2p ic)"mi! cum poate dec)dea o civi izaie de o a#emenea m)rime 'i %or)5 < Nu 'tiu nici eu* 3re$uie #) privim adev)ru n %a)? n" avem cum #) &/icim> Nici m)car +)pu'arii n"au atin# nive u te/no o&ic a ocuitori or Lumii Ine are* 6um am putea! deci! deduce ce anume i"a ntor# n epoca de piatr)5 < 3re$uie #) nv))m mai mu te de a $)'tina'i! #pu#e Czinu * 1in c,te am a% at p,n) acum! e#te evident c) cei pe care i"am nt, nit n"ar %i capa$i i #) mi'te epava Mincinosului. 3re$uie #)"i &)#im pe cei care o pot %ace* Era 'an#a pe care o a'tepta Loui#* < n privina a#ta! am une e idei! #pu#e e * E#te vor$a de un mod e%icient de a"i contacta pe $)'tina'i! ori de c,te ori dorim*** < 6um5 < Mai nt,i! a' dori #) ateriz)m* < Atunci! du"ne -o#> Munii %ormau o $arier) na t) 'i co uroa#) n ca ea % oti ei de #cutere* +i#curi e 'i trec)tori e or #tr) uceau cu o nuan) pe care Loui# o recuno'tea de acum* V,nturi e e po iza#er) nde un& ndep)rt,nd #tratu de #t,nc) 'i )#,nd e2pu# doar materia u de %undaie a Ine u ui* Loui# 'i condu#e % oti a c)tre ni'te dea uri cu pante domoa e* Minta #a era mar&inea unei zone #tr) ucitoare ce co$ora din muni 'i di#p)rea ntr"o p)dure ne#%,r'it)! acoperind $aza dea uri or cu o p)tur) verde* 3ee a interveni pe intercomunicaie* < 6e %acei5 < Aterizez* M"a o$o#it z$oru * Nu nc/ide! vreau #)"mi cer #cuze> 1ar %ata nc/i#e#e de-a* 191

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< Mai $ine dec,t n a'tept)ri e me e> 'i zi#e Loui#! %)r) tra&ere de inim)* 3otu'i! 3ee a urma #) #e arate mai dornic) de comunicare! acum c) e inteniona #)"i cer'ea#c) iertarea* < Ideea mi"a venit n urma di#cuii or noa#tre de#pre @-oaca de"a zeiiA! zi#e Loui#* 1in p)cate! #e adre#a doar Czinu ui* 3ee a co$or,#e de pe #cuteru ei! i arunca#e o privire %u &er)toare 'i intra#e n p)dure* Inter ocutoru apro$) din capu #)u portoca iu nee#) at* Urec/i e #a e #e mi'cau precum dou) evantaie c/ineze'ti! inute n ni'te m,ini nervoa#e* < +e acea#t) ume #untem n #i&uran) doar a modu rezona$i ! c,t) vreme ne a% )m n aer! continu) $)r$atu * Nu ncape ndoia ) c) a#t%e ne putem dep a#a oriunde dorim* +ro$a$i c) am reu'i #) atin&em $aza 0idu ui %)r) a mai ateriza sau am putea ateriza doar aco o unde materia u de %undaie penetreaz) p,n) a #upra%a)* n zone e re#pective n"ar putea #upravieui nici un %e de anima de prad)* +e de a t) parte! n#)! nu putem a% a prea mu te %)r) a ateriza* Vrem #) p ec)m de pe -uc)ria a#ta #upradimen#ionat) 'i de aceea avem nevoie de a-utoru oca nici or* 7e pare c) vom %i #i ii #) purt)m n c,rc) Mincinosul pe nu mai puin de TFF de mii de 8m* < 3reci a #u$iect! Loui#> Am nevoie de mi'care* < n momentu n care vom atin&e 0idu ! vom dori #) 'tim mai mu te de#pre ocuitorii Lumii Ine are dec,t o putem %ace acum* < 9)r) ndoia )* < 1e ce #) nu ne d)m drept zei5 Czinu ezit)* < Vrei #) #pui a modu propriu5 < E2act* 7em)n)m de#tu de $ine cu In&inerii Lumii Ine are* Nu di#punem de puterea pe care au deinut"o ei! dar pentru $)'tina'i avem de#tu )* 3u poi -uca ro u zeu ui*** < Mu ume#c* < ***iar 3ee a 'i cu mine am %i di#cipo ii t)i* Ne##u# ar %ace pe demonu prizonier* ;/eare e Czinu ui ie'ir) din teci e or* < 1ar Ne##u# nu e#te cu noi 'i nu va mai %i niciodat)* < #ta e c enciu * n*** < Nu di#cut #u$iectu ! Loui#> 192

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< mi pare r)u* Vom avea nevoie de e ! dac) vrem ca tot mecani#mu #) %uncioneze* < Atunci nu"i r)m,ne dec,t #) renuni a idee> Loui# nc) #e ndoia de #emni%icaia ace or &/eare* Erau #au nu #u$ contro con'tient5 n orice caz! #e a% au nc) a vedere* 1ac) i"ar %i vor$it prin intercomunicaie! Czinu "ar %i deconectat p,n) acum* 1in acea#t) cauz) in#i#ta#e at,t de mu t #) aterizeze* < Admir)"i! totu'i! %rumu#eea inte ectua )* Ai %i un mare zeu* 1in punct de vedere uman! e'ti a nai$ii de impre#ionant" cred c) ar tre$ui #) m) crezi pe cuv,nt* < 1e ce ai avea nevoie de Ne##u#5 < +entru ta#pu #)u! pentru recompen#e 'i pedep#e* 6a orice zeu! %aci $uc)e e pe ce care #e ndoie'te de puterea ta 'i apoi m)n,nci $uc)i e* A#ta e pedeap#a* +entru recompen#e! %o o#e'ti ta#pu +)pu'aru ui* < Nu ne putem de#curca %)r) e 5 < 1ar e#te o metod) at,t de potrivit) pentru a"i r)#p )ti pe dreptcredincio'i> Un '%ic/i de p )cere! direct n creier! %)r) e%ecte #ecundare! %)r) dependen)*** 1e a t%e ! #e zice c) ta#pu e#te mai $un dec,t #e2u * < Nu"mi p ac imp icaii e etice* 1e'i $)'tina'ii nu #unt dec,t ni'te $iei oameni! n"a' vrea #)"i #upun ta#pu ui* Ar %i mai mu umii dac) i"am ucide* n orice caz! ta#pu +)pu'aru ui are e%ect a#upra unui Czin! nu a unui om* < 6red c) te n'e i* < Loui#! 'tii c) ta#pu a %o#t proiectat #) acioneze a#upra unui creier cu #tructur) Czinti* 4 #imt* n privina a#ta! ai dreptate? a %o#t o e2perien) re i&ioa#)! dia$o ic)* < 1ar nu 'tim dac) ta#pu ui nu acioneaz) 'i a#upra unui om* Eu cred c) da* cuno#c pe Ne##u#* 9ie ta#pu #)u are e%ect a#upra tuturor! %ie are dou) a#t%e de di#pozitive* Eu nu m"a' a% a aici dac) n"ar avea a#upra #a un mi- oc de a"i contro a pe oameni* < 9aci cam mu te #pecu aii*** < 7)" c/em)m 'i #)" ntre$)m5 < Nu* < 6e"i r)u n a" ntre$a5 < N"ar avea nici un ro#t* < Am uitat* 7untei ip#ii de curiozitate* 6uriozitatea! proprie maimue or! n"a %o#t cea mai puternic) caracteri#tic) 193

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

n cazu a tor #pecii* < 9aci & ume pe #eama curiozit)ii me e5 ne e&* ncerci #) m) mpin&i a un anumit cur# a aciuni or* Loui#! #)"i %ie c ar? +)pu'aru poate #)"'i &)#ea#c) #in&ur drumu #pre 0idu de mar&ine* +,n) aco o! n"are dec,t #) c) )torea#c) #in&ur> nainte ca p)m,nteanu #)"i poat) r)#punde! Czinu #e ntoar#e 'i #e ndrept) #pre un de#i'* nc/eia#e di#cuia a %e de #imp u ca 'i cum ar %i deconectat intercomunicaia* n #u% etu 3ee ei BroKn ntrea&a ume #e pr)$u'i#e* 3,n)ra #u#pina de i #e rupea inima! ntr"o rev)r#are de autocomp)timire* 'i &)#i#e un oc minunat pentru -e it* 6u oarea predominant) era verde e nc/i#* Ve&etaia dea#) de dea#upra capu ui #)u nu permitea trecerea direct) a raze or de #oare! dar #tratu #e r)rea a nive u #o u ui! n e#nind mer#u * +entru iu$itorii de natur)! era un adev)rat paradi#* 0iduri netede! vertica e! de #t,nc)! meninute n permanen) umede de o ca#cad)! ncon-urau un mic $azin impede 'i ad,nc* 3ee a #e a% a n interioru ui* 6)derea de ap) aproape c)"i neca #u#pine e! dar ziduri e de piatr) amp i%icau #unete e a#t%e nc,t #e crea impre#ia c) ntrea&a natur) #u#pina odat) cu ea* Nu #imi#e apropierea ui Loui# (u* E'uat) pe o ume #tr)in)! nici c/iar 3ee a BroKn nu #"ar %i ncumetat #) #e ndep)rteze %)r) tru#a de prim"a-utor* Era vor$a de o cutie p at)! ata'at) a centur)! ce avea ncorporat un &enerator de #emna "$a iz)* Loui# urma#e ace#t #emna ! p,n) ce d)du#e de /aine e ei! z)c,nd mp)turite pe un mic p atou &ranitic a% at a mar&inea $azinu ui* + atou era nv) uit de o umin) de un verde ntunecat! #t)p,nit de ur etu ca#cadei 'i ecou #u#pine or* 3ee a era aproape #u$ c)derea de ap)* +ro$a$i c) era a'ezat)! deoarece doar $rae e 'i umerii i ie'eau a%ar) din ap)* Avea capu ap ecat 'i p)ru ne&ru i a uneca#e! acoperindu"i %aa* N"avea nici un ro#t #"o a'tepte pe ea #) %ac) primu pa#* Loui# 'i #coa#e 'i e /aine e 'i e #tivui a )turi* R)coarea din aer i provoc) un %ri#on* 7e cutremur) 'i #)ri n ap)* Imediat 'i d)du #eama de &re'ea )* n perioade e de #a$atica ! Loui# nu avea o$iceiu de a cutreiera p anete a#em)n)toare +)m,ntu ui* 6e e pe care ateriza erau! n &enera ! a %e de civi izate ca 'i +)m,ntu * 194

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

Loui# nu era pro#t* 1ac) i"ar %i trecut prin &,nd #) #e ntre$e care era temperatura apei*** 1ar nu"i trecu#e* Apa provenea dintr"un torent ce izvora din munii acoperii de z)pad)* Loui# ncerc) #) ipe din cauza %ri&u ui! dar capu i era de-a #u$ ap)* Avu totu'i de#tu ) prezen) de #pirit #) nu in#pire* 6apu i ie'i a #upra%a)* Loui# d)du din m,ini! ri#ipind #tropi n -uru"i. avea r)#u% area ntret)iat) din cauza %ri&u ui 'i a nevoii de aer* Apoi ncepu #) #e $ucure de acea#t) nt,mp are* Btia cum #) #e poarte cu apa! de'i nv)a#e ace#t ucru n re&iuni mai ca de dec,t acea#ta* R)ma#e a #upra%a)! c) c,nd apa* 7imea pe pie e curenii provenii de a ca#cad)* 3ee a v)zu#e! dar r)m)#e#e #u$ c)derea de ap) a'tept,ndu" * Loui# not) c)tre ea* +entru a o %ace #)" aud) ar %i tre$uit #)"i ur e n urec/e* 7cuze e 'i dec araii e de dra&o#te ar %i %o#t nepotrivite* 1ar o putea atin&e* Ea nu ncerc) #) #e ndep)rteze! dar 'i ap ec) capu 'i p)ru i a#cun#e din nou %aa* Re#pin&erea ei era at,t de inten#) nc,t deveni#e aproape te epatic)* Loui# i re#pect) #entimente e* ncepu #) noate! re a2,ndu"'i mu'c/ii anc/i ozai* Apa trezea n )untru ui o #enzaie minunat)* 3otu'i! ntr"un t,rziu! r)cea a ei ncepu #)"i provoace -un&/iuri 'i Loui# a-un#e a conc uzia c) dac) mai nt,rzia! devenea un candidat a pneumonie* 4 atin#e pe 3ee a 'i"i ar)t) ma u * 1e data acea#ta ea ncuviin) 'i" urm)* 7e tr,ntir) ,n&) $azin! tremur,nd! #tr,n&,ndu"#e n $rae! n%)'urai n nve itoare e termocontro ate ca n ni'te p)turi* ncet! ncet! trupuri e or n&/eate a$#or$eau c) dura* < mi pare r)u c) am r,#> zi#e Loui#* Ea d)du din cap! accept,ndu"i #cuze e! dar %)r) a" ierta* < Btii! era cara&/io#*** continu) e * +)pu'arii! a'ii Univer#u ui! #) ai$) tupeu de a"i mperec/ea pe oameni 'i pe Czini ca pe ni'te vite> 3re$uie #) %i %o#t con'tieni de ri#curi e pe care 'i e a#umau* Btia c) vor$e'te prea mu t! dar tre$uia #) e2p ice! #) #e -u#ti%ice* 195

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< ***'i uite ce au o$inut cu a#ta> ncercarea de a o$ine o ra#) de Czini rezona$i i nu era o idee c/iar at,t de rea* Btiu c,te ceva de#pre r)z$oaie e oameni or cu Czinii! 'tiu c) n acea perioad) Czinii erau de#tu de %ioro'i* 7tr)mo'ii Inter ocutoru ui ar %i #pu $erat 0i&namuc ic8c i8"u p,n) a %undaia Ine u ui* 1ar #)"i nmu e'ti pe oameni c)ut,nd #) o$ii o ra#) norocoa#)*** < Vrei #) #pui c) au %)cut o &re'ea )! cre,ndu"m) a'a cum #unt5 < La nai$a! crezi c) vreau #) te in#u t5 ncerc #)"i #pun c) a %o#t o idee cara&/ioa#)* Iar ca ni'te +)pu'ari #"o pun) n ap icare mi #e p)rea 'i mai cara&/io#* 1e aceea am iz$ucnit n r,#*** < te a'teptai #) c/icote#c 'i eu5 < A#ta ar %i %o#t prea de tot> < n ordine> Ea nu"i purta pic) pentru c) r,#e#e* 1orea doar con%ortu ! nu r)z$unarea* 6on%ortu c) du a nve itoare or! con%ortu ce or dou) trupuri #tr,n#e unu n a tu * Loui# ncepu #"o m,n&,ie u'or pe #pate! ucru care o %)cu #) #e re a2eze puin* < A' vrea #) reune#c iar e2pediia! i #pu#e ncet* 4 #imi ncord,ndu"#e* < ***7e pare c) nu"i prea p ace ideea* < Nu* < 1in cauza ui Ne##u#5 < ur)#c> ur)#c! ne e&i5 "a ncruci'at pe #tr)mo'ii mei ca pe*** ca pe ni'te anima e> 7e ini'ti n#) imediat 'i continu)? Inter ocutoru va %ace $uc)i dac) ncearc) #) #e ntoarc)! a'a c) nu"mi %ac pro$ eme*** < Bi dac) "a' convin&e pe Inter ocutor #)"i dea voie ui Ne##u# #) revin)5 < 6um ai putea %ace una ca a#ta5 < 7) zicem c) a' reu'i* < 1ar de ce5 < Ne##u# e nc) proprietaru Marelui lem. Acea#t) nav) reprezint) #in&ura ca e de a tran#porta ra#a uman) c)tre Norii ui Ma&e an n mai puin de un #eco * 1ac) p)r)#im Lumea Ine ar) %)r) Ne##u#! pierdem Marele lem. 6,t de tic) o# e'ti! Loui#> < A#cu t)! ai #pu# c) dac) +)pu'arii nu ar %i procedat a'a cu Czinii! a#t)zi am %i %o#t cu toii #c avii or* Aveai per%ect) 196

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

dreptate* 1ar dac) +)pu'arii nu #"ar %i ame#tecat n Le&i e 9erti it)ii! tu nici nu te"ai %i n)#cut> Ea redeveni ri&id)* ;,nduri e i #e citeau pe %a)* Loui# continu)? < 9apta +)pu'ari or #"a petrecut cu mu t) vreme n urm)* Nu poi uita 'i ierta5 < Nu> zi#e ea 'i #e ndep)rt)! ie'ind din ad)po#tu ca d 'i azv,r indu"#e din nou n apa n&/eat)* Loui# ezit) un moment! apoi o urm)* Un 'oc rece 'i umed*** ie'i a #upra%a)*** 3ee a 'i re&)#i#e ocu de #u$ ca#cad)* i z,m$ea* 6um de era n #tare #) treac) at,t de u'or de a o #tare de #pirit a a ta5 not) c)tre ea* < #ta"i un mod nc,nt)tor de a"i #pune unui $)r$at #)"'i in) &ura! r,#e e * 3,n)ra nu avu#e#e cum #)" aud). nici c/iar e nu #e putea auzi n vacarmu apei ce c)dea* 1ar 3ee a i ntoar#e z,m$etu ! a %e de mute'te 'i veni ,n&) e * < 4ricum era o di#cuie #tupid)> zi#e e mp)ciuitor* Apa era teri$i de rece! iar 3ee a era #in&uru ucru ca d* 6ei doi n&enunc/ear) m$r)i'ai pe roci e ' e%uite de ape* Era con%orta$i #) %aci dra&o#te* 1e'i #e2u n #ine nu rezo va pro$ eme e! ce puin e ndep)rta pentru o vreme* 7e ntoar#er) a #cutere! tremur,nd puin* Loui# nu vor$ea* Remarca#e un ucru n privina 3ee ei BroKn* Nu nv)a#e niciodat) cum #) re#pin&)* Nu putea zice nu! nu era capa$i ) #) r)m,n) pe poziie! ap)r,ndu"'i p)reri e* Nu putea azv,r i repro'uri cu inten#itate ca cu at)! repro'uri amuzante! ironice #au a%uri#ite! a'a cum procedau ce e a te %emei* 3ee a BroKn nu %u#e#e ndea-un# de ovit) de via) pentru a nv)a a#emenea tertipuri* Loui# ar %i putut #"o terorizeze p,n) a Iudecata de Apoi 'i ea n"ar %i 'tiut cum #)" oprea#c)* n #c/im$! "ar %i putut ur pentru a#ta* n con#ecin)! p)#tr) t)cerea din ace#t motiv! a care #e mai ad)u&a unu ? nu dorea #"o r)nea#c)* +)'eau n t)cere! in,ndu"#e de m,n)! m,n&,indu"#e cu de&ete e* < n ordine> zi#e ea dintr"o dat)* 1ac)" convin&i pe Czin! n"ai dec,t #)" c/emi napoi pe Ne##u#* < Mu ume#c> ro#ti #urprin# $)r$atu * 197

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< E#te doar pentru Marele lem. Bi! oricum! n"ai #"o poi %ace* Apoi! veni vremea me#ei 'i a e2erciii or %izice? &enu% e2iuni! c))rat n copaci*** ntre timp Czinu #e rentor#e#e a #cutere %)r) nici o urm) de #,n&e n -uru &urii* A-un# ,n&) #cuteru #)u! pro&ram) di#tri$uitoru de e emente #)"i dea nu o pi u ) antia er&ic)! ci o $ucat) cu$ic) de carne ca d)* Iat) ntoarcerea mare ui v,n)tor! &,ndi Loui#! dar 'i inu im$a n do#u dini or* Atunci c,nd ateriza#er)! ceru %u#e#e acoperit de nori* La deco are! p)tura uni%orm)! cenu'ie nc) #e mai meninea* Imediat Loui# re u) ar&umentaia prin intercomunicaie* < E o pove#te mu t prea vec/e> < 4 c/e#tiune de onoare nu e#te a%ectat) de trecerea timpu ui! Loui#! dar $inene e# c) tu n"ai de unde #) 'tii a#ta> 1e ce a a e# Ne##u# un Czin #) c) )torea#c) cu e 5 < Ne"a e2p icat motivu * < 1e ce a a e#"o pe 3ee a BroKn5 n mod #i&ur! 6e "+rea" A#cun# "a in#truit pe Ne##u# cum #) a% e dac) oamenii au a-un# #) mo'tenea#c) norocu p#i/ic #au dac) Czinii au devenit doci i* M"a a e# pe mine deoarece! %iind am$a#adoru unei #pecii aro&ante prin de%iniie! #unt ce mai n m)#ur) #) demon#trez doci itatea pe care au c)utat"o ai ui* < M"am &,ndit 'i eu a po#i$i itatea a#ta! r)#pun#e Loui# mpin&,nd raionamentu 'i mai departe* 4are Ne##u# nu %u#e#e in#truit #) aduc) vor$a de#pre mome i e #te are pentru a putea #tudia reacii e Inter ocutoru ui5 < Nu conteaz)* i #pun eu c) nu #unt doci > < 6,nd o #) ncetezi #) mai %o o#e'ti cuv,ntu )#ta5 A a-un# #) te o$#edeze*** < Loui#! de ce te"ai %)cut avocatu +)pu'aru ui5 nu"'i a#cun#e mirarea Czinu * 1e ce i dore'ti compania5 Bun) ntre$are! &,ndi Loui#* Binene e# c) +)pu'aru merita #) tran#pire puin* Iar dac) ceea ce pre#upunea Loui# era adev)rat! Ne##u# nu #e a% a n nici un perico * Era doar din cauz) c) i p )ceau e2tratere#trii5 7au era ceva mu t mai pro%und5 +)pu'arii erau di%erii! iar di%erena era important) pentru c)! n ip#a variaiei! un om de v,r#ta ui Loui# (u ar %i a-un# #) %ie p icti#it p,n) 'i de via)* A'adar! pentru Loui# (u compania e2tratere'tri or era o nece#itate vita )* 198

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

7cutere e #e ridicar)! urm,nd panta muni or* < 1in cauza puncte or di%erite de vedere! r)#pun#e p)m,nteanu * Ne a% )m ntr"un mediu #tr)in! mai #tr)in dec,t oricare a t) ume a oameni or #au Czini or* N"ar %i e2c u# #) avem nevoie de toate idei e ce ne vor trece prin capete! pentru a ne da #eama de ceea ce #e nt,mp )* 3ee a ap aud) n t)cere* /un pledoarie> Loui# i %)cu cu oc/iu * Un #c/im$ de impre#ii pur uman! c)ruia Inter ocutoru n"avea cum #)"i priceap) #emni%icaia* < N"am nevoie de +)pu'ar pentru a"mi e2p ica umea ncon-ur)toare! vor$i Czinu n ce e din urm)* 4c/ii! urec/i e 'i na#u mi #unt de a-un#* < Bine! dar ai nevoie de Marele lem. 6u toii avem nevoie de te/no o&ii e e2i#tente a $ordu ace ei nave* < +entru pro%it5 E un motiv nedemn* < La nai$a> Marele lem e#te important at,t pentru ra#a uman)! c,t 'i pentru Czini* < A#tea"# tertipuri> 1e'i pro%itu nu e numai a t)u! in#i'ti #)"i vinzi onoarea pentru e *** < 4noarea mea nu e n perico * < Ba eu cred c) e#te! r)#pun#e Czinu 'i ntrerup#e e&)tura* < 9o o#itoare c/e#tie $utonu ) a> o$#erv) ma iioa#) 3ee a* Btiam c) a'a o #) #e nt,mp e* < Bi eu* +e $ar$a ui 9ina& e! tare &reu #e a#) convin#> 1inco o de muni p utea un #trat imen# 'i compact de nori a $i care deveneau cenu'ii pe m)#ur) ce naintau #pre orizontu in%init* 7cutere e p)reau c) p ute#c 'i e e dea#upra nori or! #u$ un a $a#tru cer #tr) ucitor pe care Arcada a$ia dac) #e z)rea* Munii r)m)#e#er) n urm)* Loui# #imi o und) de re&ret &,ndindu"#e a $azinu cu ca#cad)* N"aveau #)" mai vad) niciodat)* n #pate #cutere e provocau #ia-e! trei %ronturi de und) n care trei $u$uituri #onore oveau #tratu de nori* n %a) monotonia orizontu ui in%init era #part) doar de un #in&ur deta iu* Loui# a-un#e a conc uzia c) era vor$a %ie de un nou munte! %ie de o %urtun) ce #e de#%)'ura a mare dep)rtare* Ace ceva avea m)rimea aparent) a &)m) iei unui ac inut a di#tana unui $ra ntin#* < 4 $re') n #tratu de nori! Loui#! ntrerup#e Czinu 199

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

t)cerea* n %a) 'i n #en#u de rotaie* < 4 v)d* < 4$#ervi umina care vine de dede#u$t5 6am mu t) umin) re% ectat) de %orme e de re ie%* ntr"adev)r! mar&ini e nori or #tr) uceau puternic* Era ceva necurat a mi- oc*** < 4are z$ur)m din nou pe#te o zon) dez&o it) p,n) a materia u de %undaie5 Ar %i cea mai mare p,n) acum* < A' vrea #) arunc o privire mai de aproape* < 1u"te> conveni Loui#* B)r$atu o$#erv) cum punctu " care era Inter ocutoru " vira#e $ru#c! n #en#u de rotaie* La o vitez) de Q Mac/! Czinu n"ar %i z)rit dec,t pentru o c ip) terenu de dede#u$t* Aici ap)rea o pro$ em)* La ce tre$uia #) #e uite5 La punctu ar&intiu care era #cuteru Czinu ui #au a mica %i&ur) %e in) de pe pupitru5 +rimu reprezenta rea itatea! cea a t) " doar o ima&ine* Am,ndou) o%ereau in%ormaii! dar de tip di%erit* n principiu! nici un r)#pun# nu era #ati#%)c)tor* n practic)! Loui# pre%er) #) e privea#c) #imu tan pe am,ndou)* v)zu pe Czin trec,nd dinco o de mar&inea $re'ei*** Intercomunicaia adu#e ecou ur etu ui #)u* +unctu ar&intiu deveni#e in#tantaneu mu t mai #tr) ucitor! iar %aa Czinu ui era acum un & o$ de umin) a $)* 4c/ii ace#tuia erau nc/i'i 'i #tr,n'i! iar &ura era ar& de#c/i#)* Ima&inea #e mic'or)* Czinu traver#a#e $re'a* 'i acoperi#e %aa cu un $ra! n timp ce $ ana care" acoperea #cotea un %um ne&ru* 1inco o de punctu ar&intiu care era #cuteru Inter ocutoru ui! un cerc umino# #e pro%i a pe norii de dede#u$t*** ca 'i c,nd un #pot de umin) ar %i ncercat #)" urm)rea#c)* < Inter ocutoru e> #tri&) 3ee a* Vezi ceva5 Czinu auzi 'i"'i de#coperi %aa* B ana portoca ie r)m)#e#e intact) doar ntr"o $and) at) n -uru oc/i or* +e re#tu trupu ui deveni#e cenu'ie* Czinu 'i de#c/i#e oc/ii! i nc/i#e a oc! apoi i de#c/i#e din nou* < Am or$it! r)#pun#e e * < 1a! dar poi vedea> +reocupat de #tarea Czinu ui! Loui# a$ia dac)"'i d)du #eama de ciud)enia ntre$)rii* 3otu'i! o parte din e 200

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

nre&i#tr) tonu %etei* An2ietatea 'i dinco o de ea #u&e#tia c) ace#ta d)du#e un r)#pun# &re'it 'i c) tre$uia #) i #e acorde o a doua 'an#)* 1ar nu era timp* < Inter ocutoru e! m) auzi5 #tri&) Loui#* 3rece"i #cuteru #u$ comanda mea* 3re$uie #) ne &)#im un ad)po#t* Czinu um$ ) a pupitru #)u* < 7"a %)cut! Loui#> 6e %e de ad)po#t5 Vocea i era di#tor#ionat) de durere* < napoi! dinco o de muni* < Nu* Am pierde mu t prea mu t timp* Btiu ce anume m"a atacat* 1ac) am dreptate! ne vom a% a n #i&uran) at,ta timp c,t va e2i#ta un #trat de nori #u$ noi* < 7erio#5 < Va tre$ui #) cercetezi* < Ai nevoie de n&ri-iri medica e> < A'a e#te! dar mai nt,i tre$uie #) ne &)#e'ti un oc #i&ur de aterizare* 3re$uie #) co$or,m aco o unde norii #unt mai den'i*** 7u$ nori nu era de oc ntuneric* +)trundea puin) umin) 'i o $un) parte din ea era re% ectat) de Loui# (u care pur 'i #imp u #tr) ucea* 1e -ur mpre-ur #e vedeau ondu aii e unei c,mpii* Nu era materia de %undaie! ci #o 'i ve&etaie* Loui# co$or mai -o#! mi-indu"'i oc/ii din cauza #tr) ucirii* ***4 #in&ur) #pecie ve&eta )! di#pu#) uni%orm pe ntrea&a c,mpie! din ace oc 'i p,n) a orizontu in%init* 9iecare p ant) avea o #in&ur) % oare 'i %iecare % oare #e ntorcea #)" urm)rea#c) pe Loui# (u! n timp ce ateriza* 4 a#i#ten) numeroa#)! t)cut) 'i atent)* B)r$atu co$or de pe #cuter ,n&) una dintre e e* + anta avea o tu pin) noduroa#) 'i verde! m)#ur,nd cu apro2imaie un metru 'i -um)tate* Unica #a % oare era a %e de mare c,t %aa unui om* 1o#u ace#teia era $om$at! p in de #triuri 'i tendoane! iar #upra%aa interioar) era neted) ca o o& ind) concav)* 1in centru #e n) a o protu$eran) #curt)! terminat) cu un $u $ verde nc/i#* 3oate % ori e ncon-ur)toare #e ntor#e#er) c)tre e * Era #c) dat n umin)* Loui# 'tia c) ncercau #)" ucid) 'i a#ta"i %)cea #) #e #imt) puin ne ini'tit! dar #tratu de nori #e meninea* 201

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< Ai avut dreptate> i zi#e Czinu ui prin intercomunicaie* 7unt @9 oarea"7oare uiA de tip 7 aver* 1ac) n"ar %i e2i#tat #tratu de nori! ne"am %i cur)at de ndat) ce am %i trecut munii* < E po#i$i #) ne ad)po#tim undeva! n a%ara razei or de aciune5 1e e2emp u! n vreo pe'ter)5 < Nu cred* 6,mpia e prea p at)* 9 ori e nu pot %oca iza prea preci# umina! dar e oricum de#tu ) #tr) ucire* < 6e nai$a #e nt,mp ) cu voi5 interveni 3ee a* Loui#! tre$uie #) ateriz)m> Czinu are dureri> < A'a e* Am dureri mari! Loui#> < Atunci propun #) ri#c)m* Venii 'i voi -o#* 7) #per)m c) p)tura de nori nu #e va de#tr)ma* < Bine> r)#pun#e ima&inea tinerei* Loui# pierdu aproape un minut c)ut,nd printre p ante* Era a'a cum pre#upu#e#e* +e teritoriu #t)p,nit de ace#te % ori uci&a'e nu e2i#tau a i #upravieuitori* +rintre tu pini e or nu cre'teau a te p ante mai mici* +e dea#upra or nu z$ura nimic 'i nici o &,n&anie nu mi'una pe #o u cu a#pect de cenu')* +e tu pini e or nu cre'teau nici %un&u'i! nici mu'c/i! nici a i d)un)tori* 1ac) una dintre e e ar %i %o#t atin#) de vreo $oa )! ce e a te ar %i di#tru#"o* 9 oarea"4& ind) era o arm) teri$i )* +ro$a$i c) menirea ei iniia ) %u#e#e de a %oca iza umina #o ar) pe modu u %oto#intetizator din centru* 1ar #e putea %oca iza a %e de $ine 'i pentru a di#tru&e un ier$ivor #au o in#ect)* 'i ardea toi du'manii* 3ot ce era viu devenea inamicu unei p ante ce %o o#ea %oto#inteza! dar! totodat)! 'i un %erti izant pentru ea* @1ar cum a-un#e#er) aici5A #e ntre$) Loui# n #inea ui* 6)ci 9 ori e"4& ind) nu puteau tr)i a )turi de a te %orme de via) mai puin e2otice* Erau prea puternice* n con#ecin)! nu puteau %i ori&inare de pe p aneta de $a'tin) a ntemeietori or Lumii Ine are* Mai mu t ca #i&ur! acei In&ineri #cotoci#er) #i#teme e #te are apropiate c)ut,nd p ante decorative* +oate c) p)trun#e#er) #u%icient de ad,nc n #paiu uman! p,n) dinco o de 7i vere:e#* Bi pe#emne c) a-un#e#er) a conc uzia c) 9 ori e"4& ind) erau decorative* @1ar pro$a$i c) e"au inut #u$ c/eie* +,n) 'i un idiot ar %i avut at,ta minte* +e#emne c) i #"a a ocat o zon) de teren ncon-urat) de un cerc at din materia de %undaie* A#ta ar %i 202

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

tre$uit #) e in) n)untru* Numai c) n"a %o#t a'a* 6umva! o #)m,n) a reu'it #) #cape* Nu #e 'tie p,n) unde #"au putut r)#p,ndiA! 'i zi#e Loui#! cutremur,ndu"#e* #ta tre$uie #) %i %o#t @punctu umino#A pe care" o$#erva#er) n %aa or* 6,t vedeai cu oc/ii! nici o vietate nu revendica ace#t teritoriu de a 9 ori e"4& ind)* n timp! dac) erau )#ate #) #e dezvo te n voie! ar %i cucerit ntrea&a Lume Ine ar)* 1ar p,n) atunci ar %i trecut de#tui ani* Lumea Ine ar) #e dovedea #paioa#)* 7paioa#) pentru orice*

203

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

CAPITOLUL 1! Castelul 4isurilor

Ad,ncit n &,nduri! Loui# aproape c) nu $)&) de #eam) c,nd ce e a te dou) aero#cutere aterizar) ,n&) a #)u* 9u #mu # din reverie de )tratu Czinu ui? < Loui#! ia din #cuteru meu dezinte&ratoru 7 aver 'i #ap)"ne cu e o a#cunz)toare> 3ee a! vino 'i pan#eaz)"mi r)ni e> < 4 a#cunz)toare5 < 1a* 3re$uie #) ne n&rop)m ca anima e e 'i #) a'tept)m c)derea nopii* < Bine! $ine*** Loui# p)rea 'ocat* Czinu nu tre$uia #) #e %i &,ndit a a#ta n #tarea n care #e a% a* Evident! nu puteau a'tepta! e2i#t,nd ri#cu producerii unei #p)rturi n nori* +entru a"i ucide! 9 ori e" 4& ind) n"ar %i avut nevoie dec,t de o mic) raz) de umin)* 1ar noaptea*** n timp ce cotro$)ia prin #cuteru Inter ocutoru ui! Loui# evit) #) #e uite a e * 4 #in&ur) privire i %u#e#e #u%icient)* Czinu %u#e#e ar# cump it pe cea mai mare parte a corpu ui* Lic/ide #ucu ente mu#teau prin cenu'a u eioa#) care %u#e#e odat) $ ana #a* +rin cr)p)turi e ad,nci #e vedea carnea de un ro'u aprin#* Miro#u de p)r ar# era puternic 'i &reo#* Loui# &)#i dezinte&ratoru ? un di#pozitiv cu dou) evi 'i cu un m,ner aparent % uid* Arma pe care o de#coperi a )turi %)cu #) #e ncrunte* 1ac) Czinu i"ar %i #u&erat #) ard) % ori e %o o#ind a#ere e de #emna izare! pro$a$i c) e ar %i acceptat! n #tarea de $uim)cea ) n care #e a% a* Loui# apuc) unea ta 'i #e ndep)rt) n &ra$) #imindu"#e #tin&/erit! ru'inat de # )$iciunea #a* +arc)" dureau 'i pe e ar#uri e Czinu ui* 3ee a! care nu 'tia nimic de#pre durere! 204

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

putea a-uta pe Inter ocutor mai $ine dec,t ar %i %)cut"o e * nc in) evi e! %orm,nd cu #o u un un&/i de vreo RF de &rade* +urta pe cap ca#ca etan') a co#tumu ui #)u pre#urizat* 1eoarece nu #e &r)$ea! acion) doar unu dintre ce e dou) comutatoare* 3ran'eea #e contura cu vitez)! dar Loui# nu"i putea o$#erva m)rimea! %iindc) din primu moment %u#e#e ncon-urat de un nor de pra%* 1in direcia ocu ui de impact a %a#cicu u ui #u% a #pre e un ura&an n miniatur)! ce" #i ea #) #e nc ine puternic* n interioru conu ui %a#cicu u ui! e ectronu devenea o particu ) neutr)* 7o u 'i #t,nca! redu#e a nive de atom de re#pin&erea mutua ) a nuc ee or! a-un&eau p,n) a e tran#%ormate ntr"o cea) de pra% monoatomic* Loui# era %ericit c) avu#e#e in#piraia #)"'i pun) ca#ca* n ce e din urm) opri dezinte&ratoru * ;roapa ar)ta de#tu de ad,nc) 'i de ar&) pentru ei 'i #cutere e or* At,t de repede! 'i zi#e e * 4are c,t de rapid ar %i ucrat di#pozitivu cu am$e e %a#cicu e activate5 n ace caz! aco o #" ar %i %ormat un verita$i 'uvoi! 'i continu) &,ndu ! mprumut,nd eu%emi#mu Czinu ui* +entru moment! n"avea nevoie de a#emenea di#tracie* 3ee a 'i Inter ocutoru co$or,#er) de pe #cutere* Czinu era ip#it de p)r pe cea mai mare parte a corpu ui* Un #moc portoca iu nc)"i mai acoperea 'ezutu 'i o a t) dun&) i traver#a %aa* n re#t! pie ea &o a') avea o nuan) ro'u"vio et 'i era p in) de cr)p)turi ad,nci* 3ee a pu veriza cu ceva care! a atin&ere! #e tran#%orma ntr"o #pum) a $)* Miro#u de p)r 'i carne ar#) %)cu pe Loui# #) nu #e apropie prea mu t* < E &ata! i anun) e * Czinu 'i ridic) priviri e? < Acum v)d din nou! Loui#* < ;rozav> z,m$i p)m,nteanu ! recuno#c,nd n #inea #a c) %u#e#e e2trem de n&ri-orat* < +)pu'aru mi"a procurat medicamente Czinti de tip mi itar! cu mu t #uperioare ce or cu de#tinaie civi )* N"ar %i tre$uit #) ai$) acce# a rezerve e mi itare> Czinu p)rea %urio#* B)nuia c) a mi- oc %u#e#e vor$a de mit) 'i pro$a$i c) avea dreptate* < Am de &,nd #) iau e&)tura cu Ne##u#! i anun) Loui#! d,ndu" e oco de departe* Acum! Inter ocutoru era acoperit n ntre&ime cu #pum) 205

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

a $)* Nu #e mai #imea nici un %e de miro#* < Btiu unde te a% i! i #pu#e +)pu'aru ui* < Nemaipomenit> Unde m) a% u! Loui#5 < n #pate e no#tru* Ai r)ma# n urm) de ndat) ce ai ie'it din raza noa#tr) vizua )* 3ee a 'i Czinu nu 'tiu a#ta* Ei nu pot &,ndi ca +)pu'arii* < Bi #e a'teapt) ca un +)pu'ar #) e de#c/id) ca ea5 +oate c) e mai $ine #) continue #) &,ndea#c) a'a* E2i#t) 'an#e #)"mi dea voie #) m) ntorc 5 < Nu acum* +oate mai t,rziu* 7)"i #pun de ce te"am c/emat*** Bi"i pove#ti n c,teva cuvinte de#pre c,mpu de 9 ori" 4& ind)* 3ocmai i deta ia &radu ar#uri or Czinu ui! c,nd %aa turtit) a ui Ne##u# ie'i din c,mpu camerei de uat vederi* Loui# a'tept) c,teva momente reapariia +)pu'aru ui! apoi nc/i#e intercomunicaia* Era #i&ur c) Ne##u# nu avea #) r)m,n) prea mu t timp n #tare catatonic)* +)pu'aru era prea &ri-u iu cu viaa #a ca #) %ac) una ca a#ta* Mai r)m,neau zece ore p,n) a c)derea nopii* n a'teptarea ntunericu ui! cei trei c) )tori #e a#cun#er) n &roapa #)pat) cu dezinte&ratoru * Czinu petrecu ace#t timp dormind* purta#er) pe $rae n tran'ee 'i apoi %o o#i#er) un #pra: din tru#a ui medica ) pentru a" adormi* Materia a $) #e nt)ri#e pe #upra%aa corpu ui #)u ca o cru#t)! r)m,n,nd totu'i e a#tic)* Loui# ncerc) 'i e #) doarm)* 4 vreme mo)i* La un moment dat #e trezi n umina #tr) ucitoare a zi ei 'i remarc) um$ra mar&inii 'anu ui c)z,nd dinco o de e * 3re#)ri 'i adormi a oc* Mai t,rziu! #e trezi din nou! acoperit de o tran#piraie rece* Um$re e> 1ac) #"ar %i ridicat n picioare #) privea#c)! ar %i %o#t %)cut #crum> Norii reveni#er)! mpiedic,nd a#t%e r)z$unarea % ori or* n #%,r'it! ntr"o parte! umina ncepu #) #cad)* 6um ceru #e ntuneca! Loui# #e /ot)r #)"i trezea#c) pe cei a i* 0$urau pe #u$ nori* Era vita pentru ei #) poat) vedea 9 ori e"4& ind)* 1ac) zorii #"ar %i apropiat n timp ce % ota ar %i continuat #) p aneze dea#upra or! ar %i %o#t nevoii #)"'i!#ape o nou) a#cunz)toare pentru ziua urm)toare* 1in c,nd n c,nd! Loui# 'i co$ora #cuteru ! pentru a privi pei#a-u mai ndeaproape* 0$urar) timp de o or)*** apoi % ori e 206

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

ncepur) #) #e r)rea#c)* A-un#er) ntr"o re&iune cu mai puine p ante uci&a'e* n #c/im$! #e z)reau o #umedenie de )#tari r)#)rii pe -um)tate printre r)m)'ie e p)durii proa#p)t ar#e* 7e p)rea c) n acea#t) zon) iar$a nc) nu a$andona#e upta cu ciudate e % ori* n ce e din urm) nu mai o$#ervar) nici una* n #%,r'it! Loui# putea #) adoarm)* 1ormi#e ca un dro&at* Era nc) noapte atunci c,nd #e trezi* +rivi n -uru #)u 'i remarc) o #c ipire n %a)! n #en#u de rotaie* Buimac cum era! crezu a nceput c) e#te un icurici prin# n p iu #onic #au a tceva a#em)n)tor* 1ar uminia r)ma#e 'i dup) ce"'i %rec) $ine oc/ii* Ap)#) $utonu de ape a Czinu ui* Luminia cre#cu! apropiindu"#e* +ro%i at) pe %unda u ntunecat a nopii Lumii Ine are! p)rea un punct n care #e re% ecta umina #o ar)* Nu putea %i o 9 oare"4& ind)* Nu noaptea* +utea %i o ca#)! 'i zi#e $)r$atu n #inea ui* 1ar de unde ar %i uat $)'tina'ii umina5 Apoi! o ca#) ar %i r)ma# de mu t n urm) a viteza a#ta* 6u un a#emenea aero#cuter! re& at pe viteza #a de croazier)! puteai traver#a n dou) ore 'i -um)tate ntre&u continent nord"american* Luminia a uneca ncet n dreapta or* Czinu nc) nu"i r)#pun#e#e* Loui# 'i #coa#e #cuteru din %ormaie 'i prin#e #) or$ec)ie n ntuneric* n #pate e #)u % ota a% at) tot #u$ comanda Inter ocutoru ui! a in#i#tene e ace#tuia! avea acum doar %ora a dou) unit)i* Loui# ncerc) #)"'i reamintea#c) poziia Czinu ui 'i #e ndrept) #pre e * Unde e de 'oc 'i p iu #onic #e puteau vedea ca o u'oar) aur) n umina u'or nceo'at) a Arcadei " o reea de inii drepte ce conver&eau ntr"un punct* 7cuteru Czinu ui 'i #i ueta ui %antomatic) p)reau prin#e n p,nza unui p)ian-en Euc idian* Apropiindu"#e pericu o# de mu t de ce ) a t! $)r$atu aprin#e 'i #tin#e proiectoare e* n ntuneric! o$#erv) c) #ta%ia devine imediat atent)* Loui# 'i condu#e cu &ri-) #cuteru ntre Czin 'i punctu umino#! apoi 'i acion) din nou proiectoare e* 207

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

Czinu activ) intercomunicaia* < 1a! Loui#* Am remarcat 'i eu! acum* 6/e#tia aia uminoa#a e pe punctu de a ne dep)'i* < Atunci /ai #) vedem de#pre ce e#te vor$a> < 9oarte $ine> r)#pun#e Inter ocutoru ! vir,nd #pre punctu umino#* 1)deau oco uri n ntuneric! aidoma unor mu'te curioa#e nv,rtindu"#e n -uru unei #tic e de $ere* Era vor$a de un ca#te de zece eta-e! care p utea a o n) ime de c,teva #ute de metri 'i care era uminat precum pupitru de comand) a unei rac/ete #tr)vec/i* 4 imen#) %erea#tr) panoramic)! cur$at) a#t%e nc,t #) a c)tuia#c) 'i pereii 'i acoperi'u ! #e de#c/idea dea#upra unei cavit)i av,nd vo umu unei #) i de oper)* n interior! un a$irint de me#e ncon-urau o #cen) circu ar)* 1ea#upra or! ntr"un #paiu de aproape QF m! #e a% a doar o #cu ptur) a$#tract)* Era o nou) #urpriz) a Lumii Ine are* +e +)m,nt ar %i %o#t o crim) #) a'i n z$or un ve/icu %)r) pi ot automat* Indi%erent unde ar %i c)zut! ar %i putut #) omoare pe cineva* Aici n #c/im$! e2i#tau mii de 8i ometri p)trai de #) $)ticie! c )diri e #t)teau #u#pendate dea#upra ora'e or 'i conineau #paiu #u%icient pentru mu#a%iri na i de dou)zeci de metri* 7u$ ca#te #e &)#ea un ora'! care n#) era cu%undat n $ezn)* Czinu trecu pe dea#upra ui precum un vu tur! #crut,ndu" n umina a $a#tr) a Arcadei* n ce e din urm) reveni! raport,nd c) ora'u p)rea #) #e &)#ea#c) n aceea'i #tare ca 'i 0i&namuc ic8c i8* < 4 #)" putem e2p ora dup) ce #e umineaz)! e zi#e e * 6red c) acea#t) citade ) e#te mai important)* 7"ar putea #) %i #c)pat neatin#) de cata#tro%a ce a du# a pr)$u'irea civi izaiei* < 3re$uie #) ai$) propria #a #ur#) de ener&ie! #pecu ) Loui#* M) ntre$ cum e#te po#i$i *** Nici una dintre c )diri e din 0i&namuc ic8c i8 n"au avut una* 3ee a 'i condu#e#e #cuteru c/iar #u$ ca#te * +e con#o a de intercomunicaie #e vedea cum oc/ii i erau m)rii de nc,ntare* 7tri&)? < Inter ocutoru e> Loui#> #tri&) ea* 3re$uie #) vedei a#ta> 6o$or,r) dup) ea! practic %)r) #) #e &,ndea#c)* Loui# tocmai i #e a )tura#e! c,nd deveni $ru#c con'tient de ma#a enorm) 208

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

#u#pendat) dea#upra capu ui #)u* +e toat) #upra%aa in%erioar) erau di#pu#e %ere#tre! dar! #pre #urprinderea or! acea#ta era a c)tuit) numai din co uri* Nu e2i#ta vreo moda itate n care ca#te u ar %i putut ateriza* 6ine con#trui#e! 'i mai a e# cum! %)r) nici un %e de po#tament5 Rea izat doar din %ier 'i $eton! proiectat a#imetric! ce nai$a inea n aer5 Loui# #imi un &o n #tomac! dar #tr,n#e din ma2i are 'i naint) #u$ ma#a p utitoare! av,nd dimen#iuni e unei nave inter#te are de m)rime medie* 3ee a de#coperi#e o minune? o pi#cin) ce inea oc de $aie! #tr) ucitor de i uminat)* 9undu 'i pereii #)i de #tic ) #e de#c/ideau c)tre ntunericu de a%ar)! dar n ce ) a t cap)t #e nvecina cu un $ar #au o camer) de zi #au*** Era &reu de precizat! privind prin at,tea #traturi de tran#paren)* +i#cina era #ecat)* +e %undu ei e2i#ta un #in&ur #c/e et imen#! a#em)n)tor ce ui a unui mu tic e'te* < Mineau cu ei anima e de ca#) de#tu de mari*** 'i d)du Loui# cu p)rerea* < Nu e#te un mu tic e'te Ii2ian5 ntre$) 3ee a* Unc/iu meu era v,n)tor 'i 'i amena-a#e camera cu tro%ee n interioru #c/e etu ui unui mu tic e'te* < E2i#t) mu tic e'ti pe o &r)mad) de p anete* +e une e #unt cre#cui ca anima e de carne* Nu m"ar #urprinde #)"i &)#im r)#p,ndii prin toat) &a a2ia* ntre$area e#te ce i"a %)cut pe ocuitorii Lumii Ine are #)"i aduc) aici* < +entru e%ectu or decorativ! r)#pun#e prompt 3ee a* < i arde de & ume5 Un mu tic e'te #eam)n) cu o ncruci'are ntre Mo$: 1ic8 'i un tractor pe 'eni e*** 3otu'i! &,ndi Loui#! de ce nu5 1e ce n"ar %i #cotocit In&inerii Ine u ui o duzin) #au o #ut) de #i#teme #te are! c)ut,nd diver#e e2emp are pentru a"'i popu a umea or arti%icia )5 7e poate pre#upune c) di#puneau de propu #ia prin %uziune cu co ectare de /idro&en inter#te ar* 9)r) ndoia ) c) orice vietate de pe Lumea Ine ar) %u#e#e adu#) din a t) parte* 9 ori"4& ind)* Mu tic e'ti* 4are ce mai urma5 Era cazu #)"'i vad) de trea$)* 3re$uiau #) #e ndrepte #pre 0idu de Mar&ine! nu #)"'i piard) vremea e2p or,nd* 1e-a parcur#e#er) o di#tan) #u%icient) pentru a da oco +)m,ntu ui de ce puin 'a#e ori* +e nume e ui 9ina& e! e2i#tau aici o &roaz) de ucruri ce a'teptau #) %ie 209

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

de#coperite> 9orme ciudate de via)* D+,n) acum ino%en#ive*E 9 ori"4& ind)! nrudite cu % oarea"#oare ui* DCzinu ntr"un nim$ de umin)! ur ,nd n intercomunicaie*E 4ra'e p utitoare* D+r)$u'ite n mod deza#truo#*E Mu tic e'ti* DInte i&eni 'i pericu o'i* +ro$a$i c) 'i aici erau a %e * Mu tic e'tii nu #u%ereau mutaii*E Bi moartea> Moartea era aceea'i pretutindeni! ntotdeauna* 4co ir) din nou ca#te u ! c)ut,nd eventua e c)i de acce#* E2i#tau %ere#tre de toate %orme e! rectan&u are! octo&ona e! emi#%erice! dar toate erau nc/i#e* ;)#ir) un doc pentru ve/icu e e aeriene! nze#trat cu o u') imen#) de %orma unui pod mo$i cu ro de ramp) de aterizare! dar acea#ta era ridicat) 'i nc/i#)* Mai de#coperir) un %e de a#cen#or #pira at! un& de c,teva #ute de metri! at,rn,nd ca un %ran-ure de partea in%erioar) a ca#te u ui. cap)tu #)u de -o# #e #%,r'ea n aer* 4 anumit) %or) %)cu#e $uc)i! )#,nd n urm) %,'ii contor#ionate de oe 'i ca$ uri* n partea de #u# #e z)rea o u') ncuiat)* < 7) a-un&) pe m,na ui 9ina& e> $om$)ni 3ee a* Am de &,nd #) #par& o %erea#tr)*** < 7top> comand) Loui#! di#pu# #"o ia n #erio#* Czinu e! %o o#e'te dezinte&ratoru pentru a intra n)untru* La umina care #e rev)r#a din marea %erea#tr) panoramic)! Inter ocutoru 'i #coa#e din /u#) unea ta de e2cavat* Loui# cuno'tea c,teva dintre po#i$i it)i e dezinte&ratoru ui* 4$iecte e atin#e de %a#cicu u #)u c)p)tau #u$it o #arcin) pozitiv)! ce era de a-un# pentru a e %ace #) #e %)r,mieze* +)pu'arii i mai ad)u&a#er) un %a#cicu care anu a #arcina protonu ui* B)r$atu nu" %o o#i#e pe ace#ta din urm) pentru a #)pa tran'eea n c,mpia 9 ori or"4& ind) 'i 'tia c) n" avea #) %ie nevoie de e nici acum* 3otu'i ar %i putut -ura c) Czinu va %o o#i oricum* 1ou) puncte a% ate a o di#tan) de c,iva centimetri pe #upra%aa marii %ere#tre octo&ona e primir) #u$it potenia e opu#e! de mare va oare* 9u &eru %u or$itor* Loui# 'i #tr,n#e p eoape e! vr,nd parc) #) #e apere mpotriva #u%erinei* 0&omotu tunetu ui #o#i #imu tan! p)trunz,nd c/iar 'i prin p iu #onic* n ini'tea morm,nta ) care urm)! p)m,nteanu #imi cum particu e %ine i #e depuneau pe umeri! pe &,t 'i pe 210

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

do#u m,ini or* 'i meninu oc/ii nc/i'i* < Ar %i tre$uit #"o te#tezi> i #e adre#) Czinu ui* < 9uncioneaz) %oarte $ine* Ne va %i de mare %o o#* < La mu i ani 'i #"o #t)p,ne'ti #)n)to#> N"o ndrepta c)tre t)ticuuW! pentru c) t)ticuuW o #) #e #upere> < Nu %i r)ut)cio#! Loui#> 4c/ii nceta#er) #)" mai doar)* B)r$atu de#coperi c) at,t e ! c,t 'i #cuteru #)u erau acoperii cu o pu $ere de #tic )* 6io$uri z$ur)toare> +e#emne c) ntr"o prim) %az) p iu #onic e opri#e! apoi e permi#e#e #) #e depun) pe orice #upra%a) orizonta )* 3ee a p)trun#e#e de-a n)untru! p utind prin re#pectiva de#c/iz)tur)* Neav,nd ncotro! cei a i doi #e av,ntar) pe urme e ei* Loui# #e trezea treptat* 7e #imea minunat* 'i inea capu pe un $ra ntin#! iar ace#ta #e odi/nea pe o #upra%a) moa e* Brau i amori#e* 7e r)#uci 'i de#c/i#e oc/ii* 7e a% a ntr"un pat! z&,indu"#e a tavanu a $* 4 -en) n coa#t) #e dovedi a %i un picior a 3ee ei* ntr"o c ip) 'i aminti totu > 1e#coperi#er) patu noaptea trecut) " un pat a %e de uria' ca un teren de mini&o % " ntr"un dormitor enorm a% at n ceea ce ar %i tre$uit #) %ie parteru unui ca#te tradiiona * 1ar! ntre timp! mai de#coperi#er) 'i a te minuni* 6a#te u #e dovedi#e a %i cu adev)rat un ca#te ! nu doar un /ote u2o#* 4 #a ) de $anc/ete cu o %erea#tr) panoramic) na t) de aproape dou)zeci de metri era #u%icient de u uitoare* 6e mai puteau #) zic) n#) de#pre me#e e care ncon-urau o ma#) de %orm) ine ar) ridicat) pe un po#tament> Ine u era p a#at n -uru unui #caun cu #p)tar na t! aduc,nd cu un tron* n -oac)! 3ee a de#coperi#e cum tre$uia #) #e procedeze pentru a" ridica p,n) a -um)tatea di#tanei dintre podea 'i p a%on 'i cum #) acioneze un di#pozitiv care amp i%ica vocea ocupantu ui p,n) a inten#itatea unui tunet* 7caunu #e putea roti! iar odat) cu e ! #e rotea 'i #cu ptura de dea#upra #a* Acea#ta era %oarte uminoa#)! %iind rea izat) #u$ %orma unui cadru cu %ire ntin#e* +)ru#e a reprezenta o a$#tracie p,n) c,nd 3ee a o %)cu#e #) #e rotea#c)* Atunci deveni#e evident c) reprezenta un portret* E%i&ia unui $)r$at ip#it n 211

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

tota itate de p)r* Era oare un $)'tina'5 9)cea parte dintr"o comunitate ai c)rei mem$ri 'i r,deau %ee e 'i e#te e5 7au era reprezentantu a tei ra#e! venit) de dinco o de cur$ura Ine u ui5 +ro$a$i c) n"aveau #"o a% e niciodat)* 1ar %i&ura era evident uman)! dur)! %rumoa#) " %i&ura cuiva o$i'nuit #) comande* Loui# privi tavanu 'i"'i reaminti %aa aceea* 4$i'nuina de a comanda #e imprima#e n riduri e ce"i ncon-urau oc/ii 'i &ura! iar arti#tu reu'i#e #) inc ud) re#pective e riduri n opera #a* 6a#te u %u#e#e o c )dire &uvernamenta )* 3otu )#a #) #e ne ea&) a#ta? tronu ! #a a de $anc/et! %ere#tre e ciudate! #ur#e e #a e independente de ener&ie* 1ar pentru Loui# (u ace#t ucru reie'ea 'i din acea %i&ur)* 1up) aceea /oin)ri#er) prin ca#te * +retutindeni &)#i#er) #c)ri opu ent decorate! dar imo$i e* Nu e2i#tau #c)ri ru ante! i%turi! covoare ru ante* n con#ecin)! pre%era#er) #) co$oare pentru c) e era mai u'or dec,t #) urce* La nive u ce mai de -o# de#coperi#er) dormitoru * +atu ace a avu#e#e un e%ect irezi#ti$i a#upra ce or doi p)m,nteni! dup) zi e e ne#%,r'ite petrecute n 'a! dup) c ipe e de dra&o#te de#%)'urate pe coc auri! unde #e nimerea #) popo#ea#c) % oti a* 9)r) nici o #tr,n&ere de inim)! )#a#er) pe Czin #) continue #in&ur e2p orarea* 6ine 'tie ce mai de#coperi#e Inter ocutoru ntre timp5 Loui# #e ridic) ntr"un cot* Brau amorit revenea a via)* Avu &ri-) #) nu" mi'te prea repede* #sta nu se ntmpla niciodat cnd folosea discurile de dormit, re% ect) e ! dar ce mai conta... era vor+a de un pat. Unu dintre pereii dormitoru ui )#a #) #e vad) o pi#cin) #ecat)* ncadrat de ziduri e 'i podeaua de #tic )! #c/e etu a $ a unui mu tic e'te privea cu &)vane e &oa e a e unui cap n %orm) de in&ur)* +erete e opu#! a %e de tran#parent! o%erea o panoram) a#upra ora'u ui de a o n) ime de aproape RFF m* Loui# #e ro#to&o i de trei ori p,n) a-un#e a mar&inea patu ui* +odeaua era moa e! acoperit) cu un materia a c)rui te2tur) 'i cu oare #em)na n mod deconcertant cu $ar$a $)'tina'i or* A-un# a %erea#tr)! Loui# privi a%ar)* 6eva inter%era n ima&inea #a! aidoma unei mici di#tor#iuni 212

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

a unui ecran n trei dimen#iuni* n mod con'tient! ace am)nunt ar %i putut trece neo$#ervat* 6u toate ace#tea! n#)! era #up)r)tor*E 7u$ un cer a $ 'i monoton! ora'u coninea toate nuane e po#i$i e de &ri* Ma-oritatea c )diri or erau na te! dar ce e %oarte na te %)ceau ca re#tu #) par) pitice! deoarece aproape a-un&eau a parteru ca#te u ui p utitor* Mai e2i#ta#er) 'i a te c )diri p utitoare* Loui# putea #) vad) cicatrice e! &)uri e ad,nci 'i ntin#e! interca ate ntre con#trucii e ora'u ui! unde mii de tone de #tructur) #e pr)$u'i#er)* 1ar ace#t ca#te de vi# di#punea de propria #a #ur#) de ener&ie! de un dormitor #u%icient de #paio# pentru a #e de#%)'ura n e o or&ie onora$i )! era prev)zut cu o %erea#tr) de a care orice #u tan 'i"ar %i putut contemp a domeniu ! o$#erv,ndu"'i #upu'ii mi'un,nd de co o"co o! ca ni'te %urnici*** Locu ace#ta tre$uia #)"i dezvo te e&ocentri#mu ! 'i zi#e Loui#* 6eva i atra#e atenia* 6eva % utur,nd dinco o de %erea#tr)* Un %ir* 4 poriune din e #e a&)a#e de o corni')! dar un %ra&ment mu t mai mare co$ora n continuare din aer* Un %ir #u$ire* +utea #)"i vad) ce e dou) capete at,rn,nd de corni') 'i co$or,nd #pre ora'* +ro$a$i c) #e )#a#e n -o# nc) din momentu n care ncepu#e #) privea#c) pe %erea#tr)! intr,nd n c,mpu #)u vizua * Necuno#c,ndu"i ori&inea! $)r$atu i accept) prezena ca pe un ucru evident* 7e ntin#e &o "pu'c) pe covoru )o# 'i admir) c)derea %iru ui prin dreptu %ere#trei* 7e #imea n #i&uran) 'i n ti/n)! poate pentru prima oar) de c,nd un a#er cu raze J ovi#e Mincinosul. 9iru continua #) co$oare! $uc ) dup) $uc ) de inie nea&r) pre in&,ndu"#e din ceru a $"&ri* Era #u%icient de #u$ire* 6um i #"ar %i putut aprecia un&imea5 6um #) numeri %u &ii dintr"o %urtun) de z)pad)5 1eodat)! Loui# recuno#cu* < Bun &)#it! i zi#e e ! de"a dreptu 'ocat* 9iru de e&)tur) dintre p)trate e de um$r)* i urma#e p,n) aici* Loui# urca#e cinci eta-e p,n) reu'i#e #)"'i &)#ea#c) micu de-un* Evident! nu #e a'tepta#e #) &)#ea#c) $uc)t)ria n %unciune* 6)uta #a a de $anc/et* 1)du#e n #c/im$ pe#te 213

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

$uc)t)rie* Acea#ta nu %)cu#e dec,t #)"i con%irme impre#ii e anterioare* Era nevoie de #ervitori pentru un autocrat! iar aici e2i#ta#er) #ervitori! nu & um)* Buc)t)ria era enorm)* +ro$a$i c) %u#e#er) mu i $uc)tari"'e%i 'i a-utoare care du#e#er) pe t)vi imen#e diver#e e de icate#e n #a a de $anc/et! #e ntor#e#er) cu %ar%urii e murdare! e #p) a#er)! ndep)rta#er) re#turi e*** E2i#tau ra%turi pentru %ructe e 'i e&ume e proa#pete! care acum ad)po#teau pra%! co-i u#cate 'i muce&ai* E2i#ta 'i o camer) %ri&ori%ic)! n care odinioar) at,rna#er) carca#e de anima e* Acum era &oa ) 'i ca d)* ntr"un co ! #e mai z)rea un con&e ator n %unciune. ar %i %o#t po#i$i ca m,ncarea pe care o coninea #) mai %ie come#ti$i )! dar Loui# nu dorea #) ri'te* Nu e2i#tau con#erve* Recipiente e pentru ap) erau u#cate* n a%ar) de con&e ator! n toat) $uc)t)ria nu #e z)rea vreun di#pozitiv mai comp icat dec,t o $a ama de u')* Nu e2i#tau indicatoare de temperatur) #au cronometre* Nu era nimic #imi ar unui pr)-itor de p,ine* 1e"a atu nc)perii erau ntin#e #%ori cu ni'te 'omoioa&e a&)ate de e e* Mirodenii5 Loui# mai arunc) o privire n -uru #)u! nainte de a p eca* 1ac) n"ar %i procedat a#t%e ! adev)ru i"ar %i #c)pat* Iniia ! camera nu %u#e#e o $uc)t)rie* Atunci ce5 Un depozit5 4 camer) de vizionare trei"15 +ro$a$i u tima* Un zid era %oarte ne&ru " o zu&r)vea ) uni%orm)! care ar)ta mai proa#p)t) dec,t a ce or a i perei " iar pe -o# #e puteau o$#erva ni'te urme! aparin,nd pro$a$i %oto ii or 'i canape e or n )turate* n re&u )* Acea#t) nc)pere %u#e#e o #a ) de di#tracii* +e#emne! a un moment dat! videoecranu din zid #"a de%ectat 'i nimeni nu #"a priceput #)" mai repare* 6eva mai t,rziu! $uc)t)ria automat) a p)it"o a %e * n con#ecin)! marea #a ) de #pectaco e trei"1 %u#e#e tran#%ormat) ntr"o $uc)t)rie manua )* A#emenea $uc)t)rii pro$a$i c) #e nmu i#er) %oarte mu t! de vreme ce nimeni nu"'i mai amintea cum #e repar) una automat)* Materia prim) era adu#) n)untru prin aerotran#portoare! din c,te"'i d)dea #eama* 6e #"a nt,mp at n#) atunci c,nd ace#tea #"au #tricat! unu c,te unu ***5 214

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

Loui# p)r)#i nc)perea* n ce e din urm)! &)#i #a a de $anc/et 'i #in&ura #ur#) de /ran) din ca#te pe care #e putea $aza* 1e&u#t) o ta$ et) din $uc)t)ria #cuteru ui #)u* 3ocmai 'i termina ma#a! c,nd intr) Czinu * +ro$a$i c) murea 'i e de %oame* 7e du#e & on a #cuteru #)u 'i"'i pro&ram) trei ta$ ete co orate n ro'u nc/i#! pe care e n&/ii din trei m$uc)turi* A$ia atunci #e ntoar#e #pre Loui#* 'i pierdu#e nuana a $) de #tri&oi* 6,ndva! n timpu nopii! cru#ta de #pum) 'i termina#e ro u de cicatrizare a r)ni or 'i"i c)zu#e de pe trup* +ie ea ui avea o nuan) #)n)toa#) de roz Dpre#upun,nd c) rozu era cu oarea pie ii unui Czin #)n)to#E! cu c,teva urme de cicatrici #udate 'i o reea comp icat) de vene proeminente* < Vino cu mine> i ordon) Inter ocutoru * Am &)#it o #a ) a /)ri or*

215

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

CAPITOLUL 1$ 3ala h'rilor

7a a /)ri or #e a% a a partea #uperioar) a ca#te u ui! ca 'i cum con#tructorii ar %i dorit #)"i #u$ inieze importana* Loui# &,%,ia din &reu din cauza urcu'u ui 'i a$ia reu'ind #) in) pa#u * Czinu nu a er&a! dar mer&ea mai repede dec,t un om* A-un#e a picioru u timu ui #ector de #car) n momentu n care! c/iar n %aa ui! Inter ocutoru trecea printr"o u') du$ )* +rin de#c/iz)tur)! $)r$atu v)zu o $and) orizonta ) nea&r)! at) de aproape QF cm! #ituat) a un metru de podea* +rivi dinco o de ea! c)ut,nd o dun&) #imi ar) de a $a#tru de#c/i#! pre#)rat) cu #ectoare de a $a#tru nc/i#! 'i o &)#i* Bin&o> Loui# r)ma#e n pra&! cu e&,nd toate deta ii e* Miniatura a Lume Ine ar) era aproape tot at,t de mare ca 'i nc)perea aceea circu ar)! av,nd un diametru de apro2imativ SF m* n centru /)rii #e a% a un ecran rectan&u ar! ma#iv! ntor# n direcia opu#) u'ii! dar cu po#i$i it)i de rotire* +e perei #e z)reau zece & o$uri rotitoare! montate a n) ime* E e erau di%erite ca m)rime 'i vitez) de rotaie! dar %iecare avea aceea'i cu oare caracteri#tic)! a $a#tru inten# cu pete a $e #pira ate! aparin,nd unei umi a#em)n)toare +)m,ntu ui* 7u$ %iecare & o$ #e &)#ea o /art) n #eciune conic)* < Mi"am petrecut toat) noaptea n ace#t oc! ucr,nd! i zi#e Czinu din #pate e ecranu ui* Am mu te nout)i #)"i ar)t* Vino aici* Loui# #e pre&)tea #) #e ap ece ca #) treac) pe #u$ Ine * Un &,nd i opri n#) mi'carea* B)r$atu cu atitudine de 'oim care domina #a a de $anc/et nu #"ar %i ap ecat niciodat) at,t de mu t! nici m)car dac) ar %i tre$uit #) intre n 7%,nta 7%inte or* 216

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

+)m,nteanu #e ndrept)! deci! direct #pre Ine 'i trecu prin e ! convin&,ndu"#e c) nu era dec,t o /o o&ram)* 7e opri ,n&) Czin* Ecranu era ncon-urat de ta$ ouri de comand)* 3oate $utoane e erau din ar&int ma#iv! %iecare %iind a#t%e mode at nc,t #) reprezinte capu unui anima * 6/iar 'i pupitre e erau comp icat ucrate n inii cur$e 'i #pira ate* n%rumu#eare #au decaden)5 #e ntre$) Loui# n #inea iui* Ecranu era aprin#! dar nu avea activat zoomu * +rivind n e era ca 'i cum te"ai %i uitat a Lumea Ine ar) din apropierea p)trate or de um$r)* Loui# ncerc) o #enzaie de de&a vu. < L"am %oca izat mai devreme! zi#e Czinui* 1ac)"mi aduc $ine aminte*** " Atin#e un comutator 'i ima&inea #e apropie at,t de rapid! nc,t Loui# avu impre#ia c) #e a% a n c)dere i$er)* " ***A' vrea #)"i ar)t 0idu de Mar&ine* Rrr*** nc) un pic*** Inter ocutoru atin#e nc) un $uton ce n%)i'a un c/ip %ioro# 'i ima&inea a unec)* Acum priveau pe#te mar&inea Lumii Ine are* 9)r) ndoia )! undeva e2i#tau ni'te te e#coape care e %urnizau ace#te ima&ini* Unde! n#)5 4are erau montate pe p)trate e de um$r)5 +riveau n -o# a munii na i de mii de 8i ometri* Ima&inea #e apropia 'i mai mu t pe m)#ur) ce Czinu de#coperea comenzi de re& a- 'i mai %in* Loui# #e minuna c,t de a$rupi erau munii! e admira natura eea cu care #e pro%i au! n ciuda m)rimii or! pe %unda u ntunecat a #paiu ui* A$ia atunci o$#erv) ceva a er&,nd pe#te pi#curi* 1e'i nu era dec,t o inie de puncte ar&intii! 'tia de#pre ce era vor$a* < Un acce erator iniar> < ntr"adev)r! ncuviin) Inter ocutoru * n a$#ena ca$ine or de tran#%er! e#te #in&ura moda itate rezona$i ) de a #tr)$ate di#tane e Lumii Ine are* +ro$a$i c) a %o#t principa u or #i#tem de tran#port* < 1ar #e a% ) a o n) ime de pe#te UPFF 8m* 7) %ie oare i%turi5 < Am &)#it puuri de i%t di#pu#e pe toat) un&imea 0idu ui* 1e e2emp u! aici*** Acum %iru ar&intiu #e tran#%orma#e ntr"o inie de $uc e mici! mu t di#tanate! a#cun#e n #pate e unui pi#c* Un tu$ 217

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

e2trem de #u$ire! a$ia vizi$i ! era e&at de u tima dintre e e 'i co$ora panta munte ui! #pre #traturi e in%erioare a e Lumii Ine are* <*** 7pire e e ectroma&netice #unt mai de#e n apropierea i%turi or 'i #e r)re#c n re#t! p,n) a pe#te un mi ion 'i -um)tate de 8i ometri di#tan)! preciz) Czinu * +re#upun c) nu #unt %o o#ite dec,t pentru demarare 'i &/idare* Ve/icu u e#te acce erat p,n) a viteza or$ita )! c) )tore'te dea#upra 0idu ui cu acea#t) vitez) re ativ) de UQFF 8mN#ecund) 'i e#te %r,nat de #pire e e ectroma&netice a e urm)toru ui pu de i%t* +oi a-un&e unde dore'ti n ma2imum zece zi e! %)r) a pune a #ocotea ) acce eraii e 'i %r,n)ri e*** < Evident* Nou) ne"ar ua 'aizeci de zi e pentru a atin&e 7i vere:e#! cea mai ndep)rtat) dintre umi e umane! 'i de patru ori mai mu t timp pentru a traver#a #paiu cuno#cut de a un cap)t a a tu * < ntr"adev)r* Iar #upra%aa Lumii Ine are era mai mare dec,t ntre&u #paiu cuno#cut* "nd au construit*o, au conceput*o pentru spa-iu locui+il. < Ai detectat vreun #emn de activitate5 ntre$) Loui#* Mai %o o#e'te cineva acce eratoru iniar5 < ntre$area e %)r) #en#* La#)"m) #)"i ar)t*** Ima&inea #e %oca iz)! a unec) atera 'i #e apropie u'or* Era noapte* Norii ntunecai a unecau dea#upra #o u ui ntunecat! c,nd*** < Lumini a e ora'e or* Ei! a#ta"i*** 'i n&/ii Loui# cuvinte e* 3otu #e nt,mp a#e prea $ru#c* < A'adar! nu e#te totu mort> Atunci! poate c) ne vor veni n a-utor*** < Nu cred* B)nuie#c c) 'an#e e #unt redu#e*** a/> < +e mintea ntunecat) a ui 9ina& e> 6a#te u ! evident ca#te u or! p utea maie#tuo# dea#upra unui c,mp de umini* 9ere#tre*** panouri uminoa#e*** % u2uri de umin) mi'c)toare pe vertica )*** a te c )diri p utitoare*** totu era minunat* < nre&i#tr)ri> 7) e ia nai$a> 6redeam c) #unt tran#mi#ii n direct> +entru o #in&ur) c ip)! i #e p)ru#e c) toat) c)utarea or #e #%,r'i#e* 4ra'e uminate! marcate pe /art)! a'tept,ndu"i*** Numai c) ace#te ima&ini tre$uie #) %i %o#t vec/i de mi enii #au eoni* < Bi eu am nutrit aceea'i #peran) noaptea trecut)! timp 218

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

de mai mu te ore* 1oar n momentu c,nd n"am mai %o#t n #tare #) &)#e#c $razde e un&i #)pate de aterizarea Mincinosului, am nceput #) $)nuie#c adev)ru * Incapa$i #) #coat) vreun cuv,nt! Loui# $)tu u'or pe um)ru roz! ip#it de $ an)* Czinu i&nor) &e#tu * < ***1up) ce am oca izat ca#te u ! ucruri e au mer# mai rapid* +rive'te*** Inter ocutoru %)cu ima&inea #) #e mi'te rapid #pre $a$ord* +ei#a-u ntunecat deveni ceo#! pierz,ndu"#e orice deta iu* Imediat a-un#er) dea#upra unui ocean ntunecat* 6amera p)ru #) #e retra&)* < Vezi5 m,r,i Czinu * ;o %uri e unuia dintre mari e or oceane #)rate #e a% ) c/iar n drumu no#tru #pre ziduri e de mar&ine* 4ceanu e#te de c,teva ori mai mare dec,t oricare a tu de pe p aneta noa#tr) #au de pe +)m,nt! iar &o %u e#te mai ntin# dec,t ce mai mare ocean a no#tru* < A t) nt,rziere> Nu putem #) trecem pe dea#upra ui5 < +oate c) da* 1ar o #) nt, nim o nou) pro$ em)! mai #erioa#) dec,t a#ta! continu) Czinu ! ap)#,nd a t $uton* < 7tai a'a> Vreau #) arunc o privire a#upra ace#tor &rupuri de in#u e* < 1e ce5 6rezi c) ne"am putea opri aco o pentru aprovizionare5 < Nu*** Vezi cum tind #) %ormeze a& omer)ri! interca ,nd %,'ii mari de ap) ntre e e5 Uit)"te a &rupu )#ta> Bi Loui# ncercui ima&inea de pe ecran cu de&etu ar)t)tor* < Nu ne e&* < Bi a &rupu ) a! p a#at n ceea ce tu nume'ti un &o %! 'i a /arta aceea din #pate e t)u* 6ontinente e #unt un pic di#tor#ionate din cauza proieciei conice*** Acum pricepi5 0ece p anete! zece &rupuri de in#u e* Nu a #cara unu a unu! %ire'te> +ariez n#) c) in#u a aceea e#te tot at,t de mare c,t Au#tra ia! iar continentu ori&inar nu pare mai mare dec,t arat) Eura#ia pe & o$* < 6e remarc) #ini#tr)> Loui#! a#ta reprezint) o mo#tr) tipic) de #im a umoru ui a oameni5 < Nu! nu"i vor$a de a'a ceva* 1e #entimente> 1oar dac)*** < +o%tim5 < Nu m"am &,ndit 'i a po#i$i itatea a#ta* +rima &eneraie a %o#t nevoit) #) renune a p anete e proprii! dar a dorit #) p)#treze o amintire a t)r,mu ui pierdut* 3rei &eneraii mai 219

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

t,rziu ucru )#ta a devenit di#tractiv* ntotdeauna #e nt,mp ) a %e * 6,nd Inter ocutoru #e a#i&ur) c) Loui# termina#e! ntre$) cumva nencrez)tor? < Voi oamenii! c/iar credei c) putei ne e&e 'i cum &,nde'te un Czin5 B)r$atu z,m$i 'i c )tin) din cap* < E n ordine! o%t) u'urat Czinu 'i #c/im$) #u$iectu ? Am pierdut mu t) vreme noaptea trecut) e2amin,nd ce mai apropiat a#troport* 7e a% au n centru Lumii Ine are miniatura e! privind printr" o %erea#tr) a timpu ui* 3recutu pe care" vedeau %u#e#e unu de rea iz)ri e2traordinare* Inter ocutoru re& a#e ecranu pe un a#troport! o tram$u in) imen#) #ituat) a e2terioru unuia dintre ziduri e de mar&ine* n ace moment! #e putea o$#erva cum un enorm ci indru! cu capete e te'ite 'i mpe#triat de uminie e a pe#te o mie de /u$ ouri! ateriza#e n c,mpuri e e ectroma&netice de captur)* Re#pective e c,mpuri #tr) uceau n nuane pa#te ate! pro$a$i pentru ca operatorii #) e poat) contro a vizua * < nre&i#trarea e#te n $uc )* Am urm)rit"o 'i noaptea trecut)* +a#a&erii par c) intr) direct n 0idu de Mar&ine! de parc) ar avea oc un %e de proce# de o#moz)* < Mda! morm)i Loui#! e2trem de deprimat* A#troportu #e a% a departe de drumu or! n #en#u de rotaie* n comparaie cu acea#t) di#tan)! cea pe care tocmai o parcur#e#er) p)rea in%im)* < Am urm)rit 'i p ecarea unei nave* Nu %o o#eau acce eratoru iniar dec,t a ateriz)ri! pentru a potrivi viteza navei a cea a a#troportu ui* +entru deco )ri! pur 'i #imp u )#au nava #) cad) n #paiu! a %e cum a pre#upu# ier$ivoru * i aminte'ti ce #punea de#pre u'a"trap)5 Lumea Ine ar) #e rote'te #u%icient de rapid pentru ca o a#tronav) co ectoare #) %uncioneze* M) a#cu i! Loui#5 B)r$atu #cutur) din cap* < 7cuz)"m)> M) &,ndeam doar c) a#ta mai adau&) nc) un mi ion de 8i ometri a cei ce ne r)m)#e#er) de parcur#* < +oate c) vom reu'i #) uti iz)m #i#temu or de tran#port! micu acce erator iniar de pe coama 0idu ui de Mar&ine* < Nici o 'an#)> +ro$a$i c) acum nu mai e $un de nimic* 6ivi izaia #"ar %i r)#p,ndit dac) ar %i avut a di#poziie un 220

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

#i#tem de tran#port n %unciune* Bi c/iar dac) ar %unciona! nu ne ndrept)m #pre un i%t*** < Ai dreptate! con%irm) Czinu * Am c)utat 'i eu unu * +e ecranu rectan&u ar #e o$#erva acum a#tronava* Navete z$ur)toare dep iau tu$uri te e#copice! ndrept,ndu" e #pre #a#u principa ! iar pa#a&erii ncepu#er) m$arcarea* < 7) ne #c/im$)m de#tinaia5 < n nici un caz> A#troportu r)m,ne cea mai $un) 'an#) a noa#tr)* < 6/iar a'a5 < Evident! a nai$a> 4ric,t de mare ar %i! Ine u r)m,ne totu'i o ume"co onie 'i ntotdeauna pe o a#t%e de ume civi izaia #e adun) n -uru a#troporturi or* Aco o #o#e#c a#tronave e p ecate de pe p anete e de ori&ine p ine de noi inovaii te/no o&ice* Noi am pre#upu# c) $)'tina'ii 'i"au a$andonat p anete e de ori&ine* 1ar e po#i$i ca ace#te nave #) mai #o#ea#c)> repet) nc)p),nat Loui#* 1e pe umi e a$andonate> + ecate de aco o cu #eco e n urm)* Nu uita c) a#tronave e co ectoare #unt #upu#e di at)rii timpu ui*** < 7peri #)"i nt, ne'ti pe $)tr,nii a#tronaui ncerc,nd #)"i nvee me'te'u&u z$oru ui pe #) $aticii care "au uitat5 r,n-i Czinu * 7"ar putea #) ai dreptate* Eu unu m"am #)turat n#) de acea#t) #tructur)! iar a#troportu e#te %oarte departe* 6e #)"i mai ar)t! Loui#! pe acea#t) /art) e ectronic)5 < 6e di#tan) am parcur# de c,nd am p)r)#it Mincinosul5 ntre$) $ru#c p)m,nteanu * < Mi"am #pu# c) n"am reu'it #) oca izez cratere e de impact* +re#upuneri e ta e pot %i a %e de preci#e ca 'i a e me e* Btiu! n #c/im$! c,t de mu t mai avem de mer#* 1e a ca#te 'i p,n) a 0idu de Mar&ine ne"au mai r)ma# RQF de mii 8m* < 1e#tu de mu t*** 6red! n#)! c) ai de#coperit munte e* < Nu> < Munte e ace a uria'*** +umnu " ui"1umnezeu*** +ractic! ne"am pr)$u'it a poa e e ui* < Nu> < A#ta nu"mi p ace! Inter ocutoru e> E2i#t) vreo po#i$i itate #) ne %i a$)tut de a drum5 +uteai #) dai de +umnu " ui"1umnezeu prin retra#area drumu ui n partea #t,n&) a ca#te u ui* < 1ar n"am de#coperit nimic> ro#ti ap)#at Inter ocutoru * 221

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

Mai vrei #) vezi 'i a tceva5 1e e2emp u! am &)#it ni'te pete a $e* 7"ar putea #) #e datoreze doar unor de%eciuni de nre&i#trare! dar m) ntre$ dac) nu cumva acei In&ineri au conceput din capu ocu ui anumite zone #ecrete pe Lumea Ine ar)* +oate ar tre$ui #) mer&em #) veri%ic)m a %aa ocu ui* 1eodat)! Czinu #e r)#uci #pre u'i e du$ e! %)c,ndu"'i urec/i e p, nie* 7e )#) u'or n patru a$e 'i ,'ni* Loui# c ipi uimit* 4are ce" putu#e aduce n #tarea a#ta5 A$ia atunci auzi*** Av,nd n vedere vec/imea or! in#ta aii e ca#te u ui #e dovedi#er) e2trem de #i enioa#e* Acum! de dinco o de u'i e du$ e! #e auzea un zumzet a#cuit* Inter ocutoru nu #e mai vedea* Loui# 'i #coa#e a#eru 'i urm) precaut* &)#i a cap)tu #c)ri or* +)m,nteanu 'i pu#e arma a oc 'i #e uit) 'i e $uimac a 3ee a BroKn care urca #enin)! %)r) #) %ac) nici un e%ort* < 7c)ri e mer& doar n #u#! i anun) ea* Nu 'i n -o#* 6ea dintre eta-e e 'a#e 'i 'apte nu %uncioneaz) de oc* < 6um e"ai pu# n %unciune5 ntre$) #urprin# Loui#* < Apuci $a u#trada 'i o mpin&i nainte* Nu te dep a#ezi! n#)! dac) nu te ii #o id de ea* N"am de#coperit metoda dec,t din nt,mp are* < 6red 'i eu> Am #uit zece eta-e n dimineaa a#ta* 6,te ai urcat tu! nainte #) prinzi 'mec/eria5 < Nici unu * M) duceam #)"mi iau micu de-un! m"am mpiedicat de prima treapt) 'i m"am a&)at de $a u#trad)* < 7e potrive'te> 3ee a )#) impre#ia c) #e #imte atin#)* < 7) 'tii c) nu e vina mea dac)*** < Iart)"m)> Mi"ai uat micu de-un5 < Nu* M"am uitat a oamenii care #e adun) -o#* Btiai c) e2act #u$ noi #e a% ) un %e de pia) pu$ ic)5 Urec/i e Czinu ui #e de#%)'urar) n toat) #p endoarea or? < 7erio#5 4ra'u nu e p)r)#it5 < Nu* Au #o#it din toate direcii e! toat) dimineaa* Acum tre$uie #) #e %i #tr,n# #ute de indivizi* 0,m$i precum un r)#)rit de #oare 'i ad)u&)? < 6,nt) ntruna*** 1e"a un&u coridoare or ce mp,nzeau ca#te u ! e2i#tau un 222

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

%e de a veo e mai #paioa#e! dotate cu me#e! cu'ete 'i p)turi! aparent pentru a da po#i$i itatea oric)rui &rup de /oinari #) #ervea#c) o ma#)! oric,nd ar %i dorit* ntr"unui dintre ace#te a covuri! n apropiere de #u$#o u ca#te u ui! #e a% a o %erea#tr) mare care! %iind ndoit) n un&/i drept! %orma -um)tate dintr"un perete 'i -um)tate de podea* Loui# &,%,ia u'or dup) ce co$or,#e pe #c)ri zece eta-e* 7pre #urprinderea ui! de#coperi#e c) me#e e %a#cinau* +artea de #u# a ace#tora p)rea*** #cu ptat)! dar contururi e erau de natur) #) #u&ereze %ar%urii de #up)! p atouri de #a at)! untiere #au a te recipiente de %e u ace#ta* 1ecenii e #au #eco e e care trecu#er) pe#te e e e toci#er) #upra%aa materia u ui dur 'i a $* < +ro$a$i c) nu %o o#eau %ar%urii! #pecu ) Loui#* M,ncarea era pu#) direct n ad,ncituri! 'i dup) aceea #e #p) a ntrea&a ma#)* +)rea o metod) cam nei&ienic)! dar*** < 6u #i&uran) c) n"au adu# pe Ine mu'te! ,nari #au upi* n nici un caz. n"aveau nevoie de $acterii* +oate doar de ce e a e co onu ui! 'i d)du#e #in&ur rep ica* +entru di&e#tie! %ire'te*** Bi dac) una dintre e e ar %i #u%erit mutaii! #"ar %i tran#%ormat n inamic* n ace#t caz! indivizii 'i"ar %i pierdut de%initiv imunitatea* A'a di#p)ru#e oare civi izaia Lumii Ine are5 4rice civi izaie are nevoie de un num)r minim de indivizi care #"o #u#in)*** 3ee a 'i Inter ocutoru nu"i acordau nici o atenie* n&enunc/ea#er) ,n&) %erea#tr) 'i priveau n -o#* Loui# i #e a )tur)* < nc) #unt aici! anun) t,n)ra* ntr"adev)r* Loui# e#tima c) -o# #e aduna#er) ce puin o mie de per#oane! care priveau n direcia #a* Acum nu mai c,ntau* < N"au de unde #) 'tie c) ne a% )m aici! zi#e e * < +oate c) #e roa&) a c )dire! #u&er) Czinu * < 6/iar 'i a'a! nu pot %ace a#ta n %iecare zi> Ne &)#im prea departe de mar&inea ora'u ui* N"ar avea cum #) mai a-un&) a cu turi* < +oate c) am nimerit aici ntr"o zi #pecia )! o zi #%,nt)*** < +oate c) #"a nt,mp at ceva noaptea trecut)! #u&er) 3ee a* 6eva cu totu #pecia ! cum ar %i detectarea #o#irii 223

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

noa#tre* 7au a#ta! nc/eie ea! mpun&,nd cu ar)t)toru nainte* < Mi"am pu# 'i eu aceea'i ntre$are! ncuviin) Inter ocutoru * 1e c,nd a nceput5 < 6e puin de c,nd m"am trezit eu* E ca o p oaie #au ca un %e de nin#oare* Un %ir provenit de a p)trate e de um$r)! 8i ometru dup) 8i ometru* 1e ce credei c) ar c)dea c/iar aici5 Loui# #e &,ndi#e a di#tana de zece mi ioane de 8i ometri dintre dou) p)trate de um$r)*** 'i a un %ir de zece mi ioane 8i ometri! %)cut &/em de ciocnirea cu Mincinosul... c)z,nd #pre Lumea Ine ar) mpreun) cu ace#ta! apro2imativ de"a un&u ace eia'i traiectorii* Era a$#o ut #urprinz)tor c) tocmai aici #e nt, ni#er) cu o parte a ace#tei p oi* Nu avea n#) c/e% de prea mu te e2p icaii* < 6oinciden)! conc uzion) e * < 4ricum! #"a depu# pretutindeni n -uru no#tru* +ro$a$i c) a c)zut ntruna ncep,nd de a#t)"noapte* 1ar cred c) $)'tina'ii ador) ca#te u ! pentru c) p ute'te* < ;,ndii"v) puin> murmur) Czinu * 1ac) In&inerii Ine u ui 'i"ar %ace a#t)zi apariia co$or,nd ncet din ace#t ca#te p utitor! nu i"ar #urprinde prea mu t*** 6e zici! Loui#! ncerc)m #) intr)m n pie ea zei or5 Loui# #e ntoar#e #pre e ! dar nu %u n #tare #)"i r)#pund)* ncerca doar #)"'i p)#treze o %i&ur) #erioa#)* +oate c) ar %i meritat #"o %ac)! numai c) Czinu ncepu#e de-a #)"i e2p ice 3ee ei* < 6u c,tva timp n urm)! ui Loui# i"a trecut prin cap c) #" ar putea #) ne ne e&em mai $ine cu $)'tina'ii d,ndu"ne drept In&inerii Lumii Ine are* Ne##u# ar %i tre$uit #) %ie demonu prizonier! dar #) #per)m c) ne vom de#curca 'i %)r) e * Eu tre$uia #) %iu mai de&ra$) un zeu dec,t un In&iner! un #oi de zeu a r)z$oiu ui*** Atunci 3ee a iz$ucni n /o/ote de r,#! iar Loui# i inu i#onu * na t de doi metri 'i -um)tate! neomene#c de at n umeri 'i 'o duri! un Czin ar)ta prea mare 'i dino# pentru a %i a t%e dec,t n%rico')tor! c/iar 'i acum c,nd $ ana i ar#e#e p,n) a pie e* 6oada a#em)n)toare ce ei de 'o$o an %u#e#e ntotdeauna cea mai puin impre#ionant) parte a corpu ui* Acum 'i re#tu corpu ui avea aceea'i cu oare roz pa ! pre#)rat 224

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

cu capi are vineii* 9)r) $ ana care con%erea impre#ia de ma#ivitate a trupu ui #)u! urec/i e p)reau ni'te para#o are di#proporionate 'i cara&/ioa#e* B ana portoca ie %orma o ma#c) #tranie n -uru oc/i or #)i! iar cea din zona 'ezutu ui p)rea o pern) portoca ie! cu #cop $ine precizat* n &enera ! a r,de de un Czin reprezenta un perico %)r) #eam)n! dar a#ta %)cea #ituaia 'i mai cara&/ioa#)* ndoit din mi- oc! in,ndu"'i $urta cu am$e e m,ini 'i r,z,nd acum pe t)cute! din ip#a aeru ui! p)m,nteanu #e retra#e #pre ceea ce #pera #) %ie un #caun* 4 m,n) neomene#c de mare apuc) de um)r 'i" ridic)* 6uprin# nc) de convu #ii! d)du na# n na# cu Inter ocutoru ! a nive u oc/i or ace#tuia* < Loui#! tre$uie #)"mi e2p ici comportarea ta -i&nitoare> Loui# %)cut un e%ort #upraomene#c* < Un %***%*** %e de zeu a r)z$oiu ui> reu'i e #) ro#tea#c) 'i iz$ucni iar n /o/ote* 3ee a ncepu #) #u&/i) din cauza r,#u ui* Czinu )#) -o# 'i a'tept) nc/eierea crizei* < +ur 'i #imp u nu mai e'ti #u%icient de impre#ionant pentru a %ace pe zeu ! n&)im) $)r$atu c,teva minute mai t,rziu* < 1ar dac) i"a' %ace $uc)i pe c,iva dintre ei cu m,ini e &oa e poate c) atunci m"ar accepta*** < 3e"ar re#pecta de a di#tan)! #"ar a#cunde din %aa ta! ceea ce nu ne"ar aduce nici un %o o#* Nu! va tre$ui #) a'tept)m #)"i crea#c) a oc $ ana! 'i c/iar 'i atunci va tre$ui #) avem cu noi ta#pu ui Ne##u#* < +)pu'aru nu e acce#i$i > < 1ar*** < Am #pu# c) nu e acce#i$i > 6um o #)"i contact)m pe $)'tina'i5 < 3u va tre$ui #) r)m,i aici* Vezi ce reu'e'ti #) mai a% i din camera /)ri or* 3ee a 'i cu mine*** " $ru#c! p)m,nteanu 'i adu#e aminte de ceva " 3ee a! tu nc) n"ai v)zut camera /)ri or* < 6um arat) 5 < R)m,i aici 'i cere"i Czinu ui #) i"o arate* Voi co$or #in&ur* M) putei urm)ri prin di#curi e de comunicaie* Venii dup) mine doar dac) dau de necazuri* Czinu e! vreau a#eru t)u de #emna izare> 225

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

Inter ocutoru m,r,i! darii d)du arma* i r)m,nea! totu'i! dezinte&ratoru 7 aver* 1e a RFF m n) ime Loui# auzi cum t)cerea reverenioa#) a $)'tina'i or #e tran#%orm) ntr"un murmur de uimire! 'i n acea c ip) 'i d)du #eama c)" z)ri#er)! o mic) #c,nteie de#prinz,ndu"#e de %erea#tra ca#te u ui* 6o$or ncet c)tre ei* Murmuru nu #e #tin#e " %u #uprimat* 7e putea #imi di%erena* Apoi ncepu itania* < 4 un&e#c! #pu#e#e mai devreme 3ee a* Nu prea in ritmu * 7un) %a #* Ima&inaia $)r$atu ui o ua#e un pic razna 'i! de aceea! itania #urprin#e* Lucruri e #e de#%)'urau mai $ine dec,t #e a'tepta#e* +re#upu#e c) indivizii adunai n pia) c,ntau pe o #car) de dou)#prezece tonuri* 4ctava %o o#it) pe ce e mai mu te dintre umi e oameni or era 'i ea o #car) cu dou)#prezece tonuri! dar cu anumite di%erene* Nu era de mirare c) t,n)ra avu#e#e impre#ia c) me odia era %a #)* 1ar avea ntr"adev)r pa#a-e prea un&i* Era o muzic) de $i#eric)! ent) 'i #o emn)! repetitiv)! %)r) armonie* n #c/im$! impre#iona prin &randoare* +iaa era imen#)! iar ce e o mie de per#oane reprezentau o #c/im$are dramatic) dup) #)pt)m,ni e de #in&ur)tate* 1e %apt! aco o ar %i putut nc)pea de zece ori mai mu i oameni* 1i%uzoare e i"ar %i putut a-uta pe toi #) in) ritmu ! n#) a#emenea n e#niri di#p)ru#er)* Un om izo at! cocoat pe un piede#ta din mi- ocu piaetei! 'i a&ita $rae e! dar nimeni nu #e uita a e * 3oi priveau pe Loui# (u* 6u toate ace#tea! muzica era #uper$)* 3ee a nu putea #imi acea#t) %rumu#ee* Muzica pe care o auzi#e ea provenea din nre&i#tr)ri 'i aparate de redare n trei dimen#iuni! ntotdeauna receptat) prin intermediu unui micro%on* 4 a#emenea muzic) putea %i amp i%icat)! recti%icat)! voci e erau mu tip icate #au accentuate! ine2actit)i e erau n )turate* 3ee a BroKn nu a#cu ta#e niciodat) o me odie pe viu* Loui# (u avu#e#e acea#t) e2perien)* n con#ecin)! redu#e viteza #cuteru ui pentru a )#a timp nervi or #)i #) #e adapteze ritmuri or* 'i aminti de concerte e date de coruri pe munii ce ncon-urau 4ra'u +r)$u'irii. e e cuprindeau de 226

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

dou) ori mai mu i c,nt)rei! iar c,ntece e #una#er) a t%e datorit) cadru ui natura ! dar 'i pentru c) atunci c,nta#e 'i e * Acum! n timp ce )#a muzica #) vi$reze n interioru #)u! urec/i e ncepur) #) i #e adapteze a u'oara a#prime a note or &rave! a ame#tecarea voci or! a repetiii! a ritmu ent 'i maie#tuo#* Bru#c! 'i d)du #eama c) era tentat #) i #e a )ture c,nt,nd* A#ta n"ar %i o idee $un)! &,ndi e n timp ce"'i ndrepta #cuteru #pre pia)* +iede#ta u din centru #u#inu#e odinioar) o #tatuie* +)m,nteanu identi%ic) amprente e pa'i or cu a#pect uman! %iecare m)#ur,nd pe#te un metru un&ime! care marcau ocu unde #e a% a#e #tatuia* Acum! n ace oc e2i#ta un %e de a tar triun&/iu ar* Un individ #t)tea cu #pate e a ace#ta! diri-,ndu"i pe cei care c,ntau* 4 #c ipire roz! dea#upra unei ro$e cenu'ii*** Loui# pre#upu#e c) individu purta un acoper)m,nt pe cap! pro$a$i o ca&u ) roz* 7e /ot)r #) co$oare c/iar pe piede#ta * atin#e c/iar n momentu n care diri-oru #e ntor#e#e cu %aa #pre e * 1e uimire! $)r$atu aproape c)"'i avarie #cuteru n aterizare* Era cea mai roza ie ea#t) din c,te v)zu#e vreodat)* Unic) n marea de c/ipuri $ onde! )oa#e! av,nd o$ra-ii acoperii de $)r$i a %e de $ onde! %aa re#pectivu ui individ era a %e de ip#it) de p)r ca 'i cea a ui Loui# (u* 6u o &e#tic) %erm) 'i amp )! in,ndu"'i pa me e ntoar#e n -o#! omu pre un&i u tima not) a imnu ui*** timp de c,teva #ecunde*** apoi o curm) $ru#c* 4 %raciune de #ecund) mai t,rziu! ecou ei r)#un) n co uri e pieei*** +reotu D5E n%runt) ntr"o ini'te dep in)* Era de #tatura ui Loui# (u! %iind na t pentru un $)'tina'* +ie ea %eei 'i a e#tei era at,t de pa id)! nc,t p)rea tran# ucid)! %)c,ndu" #) #emene cu a $ino'ii de pe Am 9)cut" 4* +ro$a$i c) #e r)#e#e cu un $rici nu prea a#cuit n urm) cu mai mu te ore! deoarece acum %ire mici de p)r i penetrau pie ea! ad)u&,nd o nuan) de &ri pe toat) %aa! cu e2cepia ce or dou) cercuri din -uru oc/i or* Individu i vor$i cu o not) de repro' n & a#! #au ce puin acea#ta %u impre#ia ui Loui#* 1i#cu tran# ator intr) imediat n %unciune? < A'adar! ai venit! n ce e din urm)*** 227

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< N"am 'tiut c) #untem a'teptai! i r)#pun#e cin#tit Loui#* N"avea de#tu ) ncredere n capacit)i e #a e pentru a ncerca de unu #in&ur ;am$itu zei or* 1e"a un&u vieii! nv)a#e c) de$itarea unui 'ir con#i#tent de minciuni putea deveni o trea$) a nai$ii de comp icat)* < Ai p)r pe cap! i #e adre#) preotu * 7e poate pre#upune c) #,n&e e t)u e#te impur! o! In&ineru e> 1eci a#ta era> +e#emne c) ra#a In&ineri or %u#e#e cu totu ip#it) de p)r 'i de aceea preotu %u#e#e nevoit #)"i imite! #cri-e indu"'i pie ea cu un $rici tocit* 7au*** oare In&inerii %o o#i#er) creme depi atoare #au ceva #imi ar doar pentru c) ucru ace#ta %u#e#e a mod)5 3r)#)turi e preotu ui #em)nau %oarte mu t cu ce e a e e%i&iei din #a a de $anc/et* < 7,n&e e meu nu tre$uie #) te privea#c)! i r)#pun#e Loui#! #c/im$,nd #u$iectu * Ne a% )m pe drumu c)tre 0idu de Mar&ine* 6e ne poi #pune de#pre tra#eu no#tru 5 < mi ceri in%ormaii mie5 c)#c) oc/ii mari preotu * 3u! un In&iner5 < Nu #unt un In&iner! r)#pun#e Loui#! pre&)tindu"#e #) activeze p iu #onic* 6e ) a t p)rea 'i mai uimit* < Atunci de ce e'ti pe -um)tate ip#it de p)r5 6um poi z$ura5 Ai %urat #ecrete e ceru ui5 6e vrei de a noi5 Ai venit #)"mi %uri credincio'ii5 Evident! u tima ntre$are era cea mai important)* < Ne a% )m n drum #pre 0id* 3ot ce vreau #unt in%ormaii* < 6u #i&uran)! r)#pun#uri e #e a% ) n 6er*** < Nu %i o$raznic> avertiz) Loui# cu o voce e&a )* < 1ar ai co$or,t direct din 6er> 3e"am v)zut cu oc/ii mei> < A/! castelul> Am trecut prin ca#te ! dar n"am a% at prea mu te ucruri* In&inerii erau cu adev)rat ip#ii de p)r5 < Uneori m"am &,ndit c) #e r,deau 'i ei! a %e ca mine* Bi totu'i pie ea ta pare ip#it) de p)r n mod natura * < Eu m) depi ez* Loui# privi pe#te capu individu ui din %aa #a! a marea de c/ipuri aurii! ncremenite ntr"o atitudine re#pectuoa#)* < Ei ce cred5 Nu par #)"i mp)rt)'ea#c) du$ii e*** < Ne v)d di#cut,nd ca ni'te e&a i! n im$a In&ineri or* 1ac) nu te #uperi! a' dori #) continu)m n ace a'i %e * Acum tonu preotu ui p)rea mai mu t con#pirativ dec,t o#ti * 228

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< A#ta i"ar nt)ri poziia printre ei! nu"i a'a5 r,n-i p)m,nteanu * +reotu #e temu#e #) nu"'i piard) con&re&aia " a %e ar %i procedat orice preot! dac) zeu c)ruia i #e nc/ina #"ar %i po&or,t printre muritori 'i ar %i ncercat #) preia comanda* < ***Ei ne pot ne e&e5 < +oate un cuv,nt din zece* n ace moment! Loui# re&ret) e%iciena tran# atoru ui* Nu putea 'ti dac) preotu %o o#ea cumva im$a-u din 0i&namuc ic8c i8* 6u a#emenea date 'i cuno#c,nd c,t de mu t #e ndep)rta#er) ce e dou) im$i dup) di#pariia #i#teme or de comunicaii! ar %i putut aprecia c,t timp #e #cur#e#e de a pr)$u'irea civi izaiei* < 6e a %o#t! de %apt! ca#te u pe care voi numii 6er5 < Le&ende e pomene#c de 0ri ir! #pun,nd c) e #t)p,nea inuturi e de #u$ 6er* +e ace#t piede#ta #e a% a #tatuia ui! care era a %e de na t) ca 'i e * Minuturi e aprovizionau 6eru cu de icate#e pe care a' putea #) i e n'ir! deoarece e"am nv)at nume e pe dina%ar)! dar care nu mai cre#c n zi e e noa#tre* Vrei***5 < Nu! mu ume#c> 7i ce #"a nt,mp at5 Vocea individu ui c)p)ta in% e2iuni de me odie* +ro$a$i c) auzi#e de nenum)rate ori acea#t) pove#te 'i o repove#ti#e de tot at,tea ori*** < 6eru a %o#t ridicat n ace a'i timp n care In&inerii au %)cut Lumea 'i Arcada* 6e care #t)p,nea domnea 'i pe#te inuturi! de a o mar&ine a a ta* 1rept urmare! 0ri ir a #t)p,nit timp de mai mu te viei! arunc,nd din 6er cu raze de %oc atunci c,nd era m,nio#* Mai t,rziu! n#)! oamenii au $)nuit c) 0ri ir nu mai era n #tare #) arunce cu raze de %oc 'i au nceput #) nu i #e mai #upun)* Nu i"au mai trimi# m,ncare! i"au do$or,t #tatuia* Atunci c,nd n&erii ui 0ri ir aruncau cu pietre de #u#! oamenii #e ad)po#teau 'i r,deau* Apoi a venit o zi n care oamenii au ncercat #) ia cu a#a t 6eru ! %o o#ind #c)ri e"care"urcau* 1ar 0ri ir a %)cut #cara #) #e pr)$u'ea#c)*** Apoi n&erii #)i au p)r)#it 6eru n ma'ini z$ur)toare* 1up) o vreme! n#)! oamenii au re&retat p ecarea ui 0ri ir* 6eru a r)ma# tot timpu acoperit de nori! reco te e au devenit nende#tu )toare* Ne"am ru&at pentru ntoarcerea ui 0ri ir*** < 6,t de rea e crezi c) #unt ucruri e a#tea5 229

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< 1ac) m"ai %i ntre$at p,n) azi diminea)! i"a' %i #pu# c) #unt pove'ti* 1ar a#t)zi tu te"ai po&or,t din 6er* mi provoci mu t) n&ri-orare! In&ineru e* +oate c) 0ri ir intenioneaz) cu adev)rat #) #e ntoarc) 'i 'i"a trimi# nainte $a#tardu ! pentru a"i cur)a ocu de %a 'ii preoi* < A' %i putut #)"mi rad p)ru de pe cap> 3e"ar %i a-utat a#ta5 < Nu* 4ricum! n"are importan)*** 7pune ce ai de ntre$at> < 6e poi #)"mi #pui de#pre pr)$u'irea civi izaiei Lumii Ine are5 +reotu p)ru 'i mai ne ini'tit* < 6ivi izaia e#te n perico #) #e pr)$u'ea#c)5 Loui# o%t) 'i pentru prima dat) #e ntoar#e #) privea#c) a taru * Ace#ta ocupa centru piede#ta u ui pe care #e a% au 'i era %)cut din emn nc/i# a cu oare* 7upra%aa ui dreptun&/iu ar)! neted)! %u#e#e #cu ptat) ntr"o /art) n re ie% cu dea uri! r,uri 'i un ac #in&uratic cu dou) mar&ini ncovoiate n #u#* 6e e a te dou) mar&ini! ce e #curte! erau $aze e unei arcade para$o ice aurii* Auriu arcadei era patinat* 4 $i ) aurie! ucioa#) at,rna de un %ir a&)at de $o ta ace#teia* < E#te civi izaia n perico 5 1e %apt! #"au nt,mp at at,tea*** Aa #oare ui! #o#irea voa#tr)*** 4are e c/iar a)"de" #oare5 4are #oare e #e pr)$u'e'te pe#te noi5 < M) ndoie#c* 3e re%eri a %iru care a c)zut n cur#u dimineii5 < 1a* n in#truirea noa#tr) re i&ioa#)! ni #"a #pu# c) #oare e e#te a&)at de Arcad) de un %ir de a) e2trem de rezi#tent* Bi ace#t %ir e#te rezi#tent! 'tim a#ta* 4 %at) a ncercat #)" ridice 'i #)"i de#%ac) o $uc )! iar %iru i"a t)iat de&ete e* Loui# #cutur) din cap* < Nu va c)dea nimic> @Nici m)car p)trate e de um$r)A! ad)u&) n #inea #a* @6/iar dac) ar %i t)iate toate %ire e! p)trate e n"ar c)dea pe Lumea Ine ar)*A +ro$a$i c) cei care e con#trui#er) e imprima#er) o or$it) cu a%e iu n interioru Ine u ui* < 6e 'tii de#pre #i#temu de tran#port de a Mar&ine5 ntre$) e ! %)r) a"'i %ace prea mari #perane* n ace moment #imi c) ceva nu mer&ea cum tre$uie* Remarca#e ceva! po#i$i indicii e unui deza#tru! dar n ce con#tau e e5 230

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< Vrei #) repei5 i ceru preotu * Loui# #e con%orm)* < 4$iectu t)u care vor$e'te a zi# a tceva prima dat)! i r)#pun#e preotu * 6eva de#pre nu 'tiu ce rezervare*** ceva*** < 6iudat! murmur) Loui#! dar imediat auzi 'i e * 3ran# atoru vor$ea acum cu o a t) voce! ro#tind cuvinte e rar* < 9o o#ii o %recven) rezervat)! n contradicie cu*** ad)u&) ce ) a t* Nu"mi mai aminte#c re#tu * Ar %i mai $ine #) nc/eiem acea#t) di#cuie* Ai de'teptat ceva #tr)vec/i! ceva r)u*** +reotu #e opri #) a#cu te! deoarece tran# atoru ui Loui# vor$ea din nou n im$a-u #)u? @***n contradicie cu artico u doi#prezece! inter%erena n activitatea de ntreinereA* 4are puteri e voa#tre #unt n #tare #) #e opun)*** Re#tu cuvinte or #a e r)ma#e netradu#* 1i#cu tran# ator #e nc) zi deodat)! devenind incande#cent* Loui# arunc) in#tinctiv c,t mai departe* n momentu n care di#pozitivu atin#e pava-u ! e deveni a $ #tr) ucitor* Nu ovi pe nimeni " ce puin nu #e o$#erv) nimic n ace#t #en#* Apoi p)m,nteanu #imi durerea! %iind pe -um)tate or$it de acrimi* Mai %u n #tare #)" vad) pe preot cum 'i nc in) capu e2trem de %orma n direcia #a* i ntoar#e #a utu ! ar$or,nd o e2pre#ie a %e de neutr) 'i! ntruc,t nu co$or,#e de pe #cuter! nu %u nevoie dec,t #) atin&) comenzi e pentru a #e n) a #pre 6er* A$ia c,nd di#p)ru din raza vizua ) a ce or de -o#! 'i permi#e #) ur e de durere! %o o#ind ni'te cuvinte auzite c,ndva pe (under and* +er#oana care e %o o#i#e #c)pa#e pe -o# o vaz) de cri#ta de 7teu$en vec/e de o mie de ani*

231

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

CAPITOLUL 1( Ochiul 5urtunii

1up) ce p)r)#ir) ca#te u ! #cutere e pornir) din nou #pre #t,n&a! dep a#,ndu"#e #u$ un acoperi' &ri"oe ! care n ace e re&iuni -uca ro u de cer* 6u c,tva timp n urm)! ace#ta e #a va#e viei e dea#upra c,mpuri or de 9 ori"4& ind). acum n#) a-un#e#e #) i deprime* Loui# atin#e trei $utoane de pe pupitru #)u pentru a"'i pro&rama a titudinea de z$or* Avea nevoie de o atenie #porit)! deoarece a$ia 'i mai putea #imi m,na dreapt) a% at) #u$ e%ectu medicamente or 'i a pe icu ei de protecie! pu verizat) pe#te $)'ici e a $e ce"i ap)ru#er) pe $urice e de&ete or* i arunc) o privire #curt)! &,ndindu"#e c) #c)pa#e de#tu de u'or*** Inter ocutoru ap)ru pe ecranu pupitru ui? < Loui#! nu vrei #) ne ridic)m dea#upra nori or5 < Am putea rata ceva* 1e aco o nu vedem #o u * < Avem /)ri e* < Bi e e ne vor indica un nou c,mp de 9 ori"4& ind)5 < Ai dreptate! recuno#cu Czinu 'i ntrerup#e e&)tura* n timp ce Loui# #e ntreinu#e cu preotu ra# n cap! Inter ocutoru 'i 3ee a 'i petrecu#er) cu %o o# timpu * 9)cu#er) o copie de m,n) a /)ri or nece#are pentru e%ectuarea unei c) )torii p,n) a 0idu de Mar&ine! con#emn,nd 'i ora'e e care #tr) uceau ca ni'te puncte aurii pe ecran* Apoi ceva #au cineva ua#e cuno'tin) de %aptu c) ei %o o#eau o %recven) rezervat)* Rezervat) de c)tre cine 'i cu ce #cop 'i de c,t) vreme5 1e ce nu e2i#ta#er) o$iecii p,n) acum5 Loui# $)nuia c) era vor$a de o ma'in) a$andonat)! a#em)n)toare in#ta aiei de protecie mpotriva meteorii or 232

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

care" do$or,#e pe Mincinos. +oate c) acea#ta din urm) %unciona doar intermitent* Bi di#cu Czinu ui #e n%ier$,nta#e p,n) a ro'u! arz,ndu"i pa ma* Aveau #) treac) zi e p,n) #)"'i poat) %o o#i din nou m,na! c/iar dac) di#punea de miracu oa#e e medicamente mi itare Czinti* Mu'c/ii a%ectai tre$uiau #) #e re&enereze* Era po#i$i ca /)ri e #) #e dovedea#c) e2trem de uti e* 4 civi izaie care renvie 'i %ace apariia mai nt,i n -uru mari or metropo e* 9 oti a ar %i putut trece pe dea#upra ace#tora! c)ut,nd indicii uminoa#e #au urme de %um* Butonu de ape a ui Ne##u# umina pe pupitru! poate de c,teva ore* Loui# r)#pun#e ape u ui* La nceput! v)zu coama maronie a ce ui a t ridic,ndu"#e ncet n ritmu re#piraiei* Un moment #e ntre$) dac) ace#ta nu c)zu#e iar)'i n etar&ie catatonic)* Imediat n#) +)pu'aru 'i ridic) un cap triun&/iu ar 'i c,nt)? < Bine te"am &)#it! Loui#> 6e ve'ti ai pentru mine5 < Am &)#it o con#trucie p utitoare 'i o camer) cu /)ri* i pove#ti de#pre ca#te u denumit 6er! de#pre camera /)ri or! de#pre ecran! de#pre /)ri 'i & o$uri! de#pre preot! %)r) #) omit) pove'ti e #a e 'i mode u #)u de Univer#* Apoi! dup) ce r)#pun#e a o &r)mad) de ntre$)ri! #e &,ndi #) pun) 'i e una* < A#cu t)! di#cu t)u tran# ator mai %uncioneaz)5 < Nu! Loui#* 6u puin timp n urm)! #"a ncin# p,n) a a $! n#p)im,nt,ndu"m) de moarte* 1ac) a' %i %o#t mai $ine in%ormat! preci# a' %i intrat n com) catatonic)* 1in %ericire n#) 'tiam prea puine ucruri*** < Bi ce e a te au p)it ia %e * 6e a 3ee ei a ar# n cutia #a 'i a %)cut o &aur) n #cuter* Czinu 'i cu mine ne"am a e# cu m,ini e ar#e* 6red c) va tre$ui #) nv))m im$a Lumii Ine are* < A'a cred 'i eu* < A' %i vrut ca $)tr,nu #)"'i %i putut aminti ceva de#pre pr)$u'irea civi izaiei* Am o $)nuia )*** Bi p)m,nteanu de#cri#e teoria #a de#pre co onii e de $acterii mutante* < +are po#i$i ! r)#pun#e +)pu'aru ntr"un t,rziu* 4dat) ce au pierdut #ecretu tran#mutaiei! nu #e vor mai redre#a niciodat)* < 1e ce nu5 233

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< +rive'te n -uru t)u! Loui#* 6e vezi5 B)r$atu #e con%orm)* V)zu o %urtun) uminat) de %u &ere de#%)'ur,ndu"#e n %aa #a. v)zu mai mu te dea uri! v)i! un ora' n dep)rtare! v,r%uri e &emene a e unor muni atin#e de tran#parena murdar) a materia u ui de %undaie*** < Aterizeaz) oriunde pe Lumea Ine ar) 'i #ap)* 6e vei &)#i5 < M)r,n)! r)#pun#e Loui#* < Bi mai departe5 < tot )r,n)* 7trat de roc)* Materia de %undaie*** Aproape n ace a'i moment n care ro#ti u time e cuvinte! avu impre#ia c) ntre& pei#a-u ncepea #) #e a tereze* Nori de %urtun)! muni! ora'u din#pre #en#u de rotaie 'i ce ) a t ora'! r)ma# n urm)! iziera #tr) ucitoare! #ituat) departe n %aa #a! a orizontu in%init! care putea %i o mare #au un a t c,mp uci&a' de 9 ori"4& ind)*** acum totu p)rea o $uta%orie* 1eo#e$irea dintre orice p anet) 'i Lumea Ine ar) era aidoma ce ei dintre o %a) omenea#c) 'i o ma#c) de cear)* < 7ap) pe orice p anet)! auzi ca prin vi# pe +)pu'ar! 'i n ce e din urm) vei de#coperi un anumit tip de minereu* Aici nu vei &)#i dec,t doi#prezece metri de #o 'i apoi vei da de %undaia Ine u ui* Ace#t materia nu poate %i pre ucrat* 1ac) cineva ar reu'i #)" per%oreze! ar da de vid " o r)#p at) crud) pentru e%ortu depu#* +re#upun,nd c) pe Ine ar %i e2i#tat o civi izaie capa$i ) #)" con#truia#c)! rezu t) ca o con#ecin) o&ic) %aptu c) ea ar %i tre$uit #) di#pun) de o metod) ie%tin) de tran#mutaie* 1ac) o a#emenea civi izaie pierde acea#t) te/nic)! nu conteaz) cum! ce mai r)m,ne5 Evident! aici nu e2i#t) #tocuri de materii prime! 'i nici minereuri*** ntre&u meta de pe Ine #e a% ) n ma'ini! une te 'i n ru&in)* 6/iar po#i$i itatea de a e2tra&e minereuri e de pe a te p anete #au a#teroizi ar %i ani/i at)! deoarece n -uru ace#tei #te e n"a mai r)ma# nimic a tceva* 4 a#emenea civi izaie #"ar pr)$u'i %)r) a #e mai putea ridica vreodat)* < 6,nd i"ai dat #eama de toate a#tea5 ntre$) Loui#! cu oarecare timiditate* < n urm) cu c,tva timp* 3otu'i ace#t am)nunt nu mi #"a p)rut #) ai$) importan) pentru #upravieuirea noa#tr)* < +rin urmare! nu te"ai mai o$o#it #) ne anuni*** Bi c,te ore iro#i#e ncerc,nd #) rezo ve aceea'i pro$ em)> 3otu p)rea at,t de evident acum* 6e capcan)! ce capcan) 234

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

teri$i )! pentru ni'te %iine inte i&ente> Loui# privi drept nainte! paria con'tient de %aptu c) ima&inea ui Ne##u# di#p)ru#e de pe pupitru* 9urtuna era acum mai aproape 'i mai inten#)* 9)r) ndoia ) c) p iuri e #onice puteau #)"i prote-eze! dar*** Era mai $ine #) treac) pe dea#upra ei* B)r$atu ap)#) o manet) 'i % oti a #e n) ) #pre acoperi'u &ri! c)tre norii care at,rnau dea#upra or nc) de c,nd #e a% au n ca#te * Mintea ui ncepu #) o ia razna*** nv)area unui nou im$a- avea #) e ia de#tu timp. n #c/im$! ar %i %o#t impo#i$i #)"'i n#u'ea#c) un nou im$a- a %iecare aterizare* 4 ntre$are devenea acum crucia )? 6,t timp trecu#e de c,nd ocuitorii Ine u ui #e rentor#e#er) a #tadiu de $ar$arie5 6,t timp trecu#e de c,nd vor$i#er) cu toii aceea'i im$)5 6,t de di%erite erau dia ecte e oca e de im$a ori&ina )5 Univer#u #e nceo')! apoi deveni n ntre&ime cenu'iu* Intra#er) n nori* 3entacu e de cea) #e a&itau n -uru $uc e or %ormate de p iuri e #onice a e #cutere or* Apoi % oti a ie'i a umina #oare ui* La orizontu in%init a Lumii Ine are! un imen# oc/i a $a#tru privea #pre Loui# (u! pe dea#upra unui #trat in%init de nori* 1ac) 1umnezeu ar %i avut capu de m)rimea Lunii! atunci ace#ta ar %i tre$uit #) %ie oc/iu #)u* Loui# avu nevoie de c,teva c ipe pentru a putea re% ecta a ce e v)zute* A te c,teva c ipe! creieru #)u re%uz) #) accepte evidena* 6ur,nd! ntrea&a ima&ine ncepu #) #e #tin&)! aidoma unei /o o&rame pro#t uminate* +e#te zumzetu din urec/i e #a e auzi ip)tu cuiva* @7unt mort5A #e ntre$) e * Apoi? @4are Ne##u# #tri&)5A 1ar +)pu'aru 'i ntrerup#e#e e&)turi e* Era 3ee a* 3ee a! cea care niciodat) nu 'tiu#e ce e#te %rica! deoarece norocu o prote-a#e* 9ata 'i acoperi#e %aa cu pa me e! a#cunz,ndu"#e de acea privire a $a#tr)* 4c/iu z)cea nemi'cat n %a)! #pre $a$ord! )#,nd impre#ia c)"i atr)&ea #pre e * @7unt mort5 6reatoru a venit #) m) -udece5 1ar care 6reator5 A cui5A n #%,r'it! pentru Loui# (u #o#i#e momentu de a #e decide n care 6reator tre$uia #) cread)! pre#upun,nd c) e2i#ta vreunui* 235

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

4c/iu era a $a#tru 'i a $ " un & o$ a $ 'i o pupi ) a $a#tr)* A $ datorit) nori or! a $a#tru datorit) di#tanei* La o prim) privire! ai %i putut crede c) era o poriune de cer* < Loui#> ur ) 3ee a* 9) ceva> @Nu e#te adev)rat>A 'i zi#e Loui#* ;,t e-u #)u #e pre#c/im$a#e ntr"un # oi de &/ea)* ;,nduri e i a er&au #u$ ea#t) ca ni'te 'o$o ani prin'i n cur#)* @Univer#u e mare! dar anumite ucruri #unt impo#i$i e*A < Loui#> B)r$atu 'i re&)#i & a#u * < Inter ocutoru e> =ei! Czinu e! #pune"mi dac) o$#ervi ceva deo#e$it> 9e ina )#) #) #e #cur&) ceva timp nainte de a r)#punde? < n %aa noa#tr) v)d un imen# oc/i uman*** < Uman5 < 1a* vezi 'i tu 5 Ace#t cuv,nt! pe care Loui# nu "ar %i %o o#it! )murea totu * 0man. 0n oc1i uman. 1ac) ar %i %o#t vor$a de o mani%e#tare #upranatura )! atunci un Czin ar %i v)zut n mod #i&ur un oc/i Czinti*** #au nimic* < Atunci n#eamn) c) avem de"a %ace cu un %enomen natura ! morm)i Loui#* A'a tre$uie #) %ie* 3ee a i arunc) o privire p in) de #perane* 1ar de ce i atr)&ea5 < A/a> zi#e $)r$atu ! re&)#indu"'i ap om$u 'i manevr) contro eru de direcie #pre dreapta* 3raiectoria % oti ei #e a un&i n #en#u de rotaie* < #ta nu e drumu no#tru> #e auzi imediat vocea Czinu ui* Loui#! adu"ne napoi #au pune % oti a #u$ comanda mea> < 1oar n"ai de &,nd #) treci prin c/e#tia aia> < E prea mare ca #"o oco im* < Inter ocutoru e! nu"i mai mare dec,t crateru ui + ato* +utem #)"i d)m oco ntr"o or)* 1e ce #) ne a#um)m ri#curi inuti e5 < 1ac) i"e team)! ie'i din %ormaie* 4co e'te oc/iu 'i prinde"m) din urm) pe partea cea a t)* 3ee a! poi proceda 'i tu a %e * Eu o #) trec prin e * < 1e ce5 " Vocea ui Loui# #una n%undat) c/iar 'i n proprii e #a e urec/i* " 6rezi c) acea#t)*** %ormaie accidenta ) de nori reprezint) o provocare a adre#a ma#cu init)ii ta e5 < La adre#a cui5 Loui#! capacitatea mea de a procrea nu 236

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

e#te n perico * 6ura-u ! n#)! da* < 1e ce5 7cutere e a er&au a viteza de croazier) de aproape QFFF 8mNor)* < 1e ce e#te n perico cura-u t)u5 in#i#t) p)m,nteanu * mi datorezi un r)#pun#* Ne pui n -oc 'i viei e noa#tre* < Nu* Voi putei oco i 4c/iu * < Bi cum ne vom re&)#i dup) aceea5 Czinu #e &,ndi c,teva c ipe! apoi catadic#i #)"i r)#pund)? < 6red c) ai dreptate* Ai auzit de erezia predicatoru ui Cdapt5 < Nu* < n zi e e #um$re care au urmat ce ui de"a +atru ea Armi#tiiu cu 4amenii! predicatoru Cdapt ce Ne$un a n%iinat o nou) re i&ie* E a %o#t e2ecutat de +atriar/ n#u'i ntr"o upt) dreapt)! deoarece purta un nume paria ! dar re i&ia #a eretic) a #upravieuit n #ecret p,n) a#t)zi* Cdapt credea c) 1umnezeu"6reatoru "a %)cut pe om dup) c/ipu 'i a#em)narea 7a* < +e om5 1ar*** predicatoru Cdapt era Czin5 < 1a* Voi #untei ve'nic nvin&)tori! Loui#* 3imp de trei #eco e 'i patru r)z$oaie! ai c,'ti&at ntruna* 1i#cipo ii ui Cdapt poart) m)'ti umane atunci c,nd #e roa&)* Ei #per) #)" p)c) ea#c) pe 6reator pe o perioad) mai nde un&at) pentru a putea c,'ti&a un r)z$oi* < Bi c,nd ai v)zut oc/iu de a orizont privindu"ne*** < E2act* < 4/! 1oamne> < 6rede"m)! Loui#! teoria mea e mai p auzi$i ) dec,t a ta> Auzi! o %ormaie accidenta ) de nori> Mintea ui Loui# %unciona din nou* < E imin) accidenta u * +oate c) In&inerii au pu# a punct acea#t) %ormaiune pentru amuzamentu or #au pe po#t de indicator*** < Bi ce"ar %i tre$uit #) indice5 < 6ine poate 'ti5 6eva mare* Un parc de di#tracii! o catedra )* 6artieru &enera a ocu i'ti or* 6u te/nici e 'i #paiu de care di#puneau! putea %i orice* < 4 nc/i#oare pentru i#coade! propu#e 3ee a re&)#indu"'i verva* 4 univer#itate pentru detectivi particu ari*** Am %o#t a %e de n&rozit) ca 'i tine! Czinu e* Am crezut c) e#te*** nu mai 237

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

'tiu ce am crezut*** 1ar acum #unt a )turi de tine* 3recem mpreun) prin e * < n ordine! 3ee a> < 1ac) #e nt,mp ) #) c ipea#c)! ne"a terminat> < Ma-oritatea are ntotdeauna dreptate! cit) Loui#* Am de &,nd #) iau e&)tura cu Ne##u#* < +e nume e ui 9ina& e! da> n mod #i&ur! e a trecut de-a prin e #au pe ,n&) e * Loui# r,#e mai tare dec,t ar %i %)cut"o de o$icei* 9u#e#e prea #periat* < 1oar nu credei c) Ne##u# v) de#c/ide drumu 5 < +o%tim5 < E un +)pu'ar* Ne"a dat oco p,n) a a-un# n urma noa#tr)! apoi pro$a$i c) 'i"a conectat #cuteru a comanda Inter ocutoru ui* n %e u )#ta! Czinu nu" poate a-un&e! iar perico e e cu care ar tre$ui #) dea piept #unt eva uate mai nt,i de noi* < Ai o a$i itate remarca$i ) de a &,ndi ca un a'! Loui#! zi#e Czinu * < Nu te #up)ra* Ne a% )m pe o ume #tr)in)* Avem nevoie de raionamente #tr)ine* < n ordine! ia e&)tura cu e de vreme ce &,nde'ti a %e > Eu per#ona intenionez #) n%runt 4c/iu 'i #) de#cop)r ce #e a% ) n e #au n #pate e #)u* Loui# at,t a'tepta* +e ecranu intercomunicaiei #e di#tin&ea numai #pate e +)pu'aru ui* 6oama ace#tuia #e ridica u'or! n ritmu re#piraiei* < Ne##u#5 c/em) ncet p)m,nteanu ! apoi din ce n ce mai tare* Ne##u#> +)pu'aru tre#)ri* Un cap triun&/iu ar #e ridic) ntre$)tor* < Mi"a %o#t team) c) va %i nevoie #) %o o#e#c #irena! ad)u&) $)r$atu * < E vreo ur&en)5 Acum intra#er) n c,mpu vizua am$e e capete! a ertate* Loui# nu"'i putea ntoarce privirea a va#tu oc/i din %aa #a* R)#pun#e? < Un %e de ur&en)! r)#pun#e e * 6o e&ii mei ne$uni au de &,nd #) #e #inucid)* Nu cred c) ne putem permite #)"i pierdem* < 3e ro&! e2p ic)"te> 238

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< +rive'te drept nainte 'i #pune"mi dac) poi o$#erva o %ormaie noroa#) de %orma unui oc/i omene#c* < 4 v)d* < Ai vreo idee ce anume o provoac)5 < 9)r) ndoia ) vreun tip de %urtun)* +ro$a$i c) ai a-un# 'i tu de-a a conc uzia c) pe Lumea Ine ar) nu #unt po#i$i e %ormaii #pira ate tipice ura&ane or* < 7erio#5 #e mir) p)m,nteanu ! -en,ndu"#e #) recunoa#c) %aptu c) nici m)car nu #e &,ndi#e a ace#t a#pect* < 9orma #pira at) a unui ura&an deriv) din %ora 6orio i#! din di%erena de vitez) a dou) ma#e de aer a% ate a atitudini di%erite! continu) +)pu'aru * 4 p anet) e#te un #%eroid n rotaie* 1ac) dou) ma#e de aer #e mi'c) una c)tre a ta pentru a ump e un vid paria ! una #pre nord 'i a ta #pre #ud! viteze e or rezidua e e vor %ace #) treac) una pe ,n&) cea a t)* 7e %ormeaz) a#t%e o #pira ) de aer* < Btiu ce provoac) ura&ane e* < Atunci tre$uie #)"i dai #eama c) pe Lumea Ine ar) toate ma#e e de aer nvecinate au n principiu aceea'i vitez)* 6a atare! nu poate ua na'tere e%ectu de #pira )* Loui# privi n#pre %urtuna n %orm) de oc/i* < 1ar ce %e de %urtun) ar avea oc5 6red c) nici una! deoarece nu e2i#t) o circu aie a aeru ui*** < Ine2act! Loui#> Aeru ca d #e ridic)! aeru rece co$oar)* 1ar a#emenea e%ecte n"ar produce o %urtun) de m)rimea ce ei din %aa noa#tr)* < Ai dreptate* < n ce con#tau amenin)ri e Czinu ui5 < Ne$unu intenioneaz) #) treac) prin mi- ocu c/e#tiei ) eia! iar 3ee a! din #pirit de imitaie! vrea #)" urmeze* +)pu'aru % uier) c,teva note muzica e! a %e de pure 'i de %rumoa#e ca umina unui a#er cu ru$in* < +are ceva pericu o#* + iu #onic i"ar putea ap)ra mpotriva rava&ii or oric)rei %urtuni o$i'nuite* 1ar a#ta nu a#) impre#ia c) ar %i o$i'nuit)*** < M) &,ndeam c) poate %i arti%icia )* < Mda*** Locuitorii Lumii Ine are ar %i %o#t capa$i i #)"'i creeze un #i#tem propriu de circu aie a aeru ui* 1ar un a#emenea #i#tem #"ar %i oprit a c)derea #i#temu ui ener&etic a Ine u ui* Nu v)d cum*** A/! am priceput> < 6e5 239

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< 3re$uie #) pre#upunem e2i#tena unei pierderi de aer! o re&iune n care aeru di#pare! n apropiere de centru %urtunii* Re#tu #e potrive'te* ;,nde'te"te! numai " pierderea de aer duce a apariia unui vid paria * Ma#e e de aer vin din direcia #en#u ui de rotaie 'i din #en# inver#*** < 1in#pre tri$ord 'i din#pre $a$ord! interveni Loui#* < +e a#tea e putem i&nora! #pu#e +)pu'aru cri#pat* 1ar aeru ce #e dep a#eaz) din #en#u de rotaie va deveni puin mai u'or dec,t aeru ncon-ur)tor 'i #e va ridica* Aeru provenit din direcie opu#) va deveni puin mai &reu* Loui# nu avea o ima&ine prea c ar) a %enomenu ui* < 1e ce5 ntre$) e * < +entru c) vine din contra#en#u de rotaie* Viteza #a de rotaie #e m)re'te u'or! n raport cu Ine u * 9ora centri%u&) UU %ace #) #e a#e u'or n -o#! 'i a#t%e a-un&e #) %ormeze p eoapa in%erioar) a oc/iu ui* Ridic,ndu"#e! aeru din #en#u de rotaie %ormeaz) p eoapa #uperioar)* E2i#t) un e%ect de #pira )! dar a2a v,rte-u ui e#te orizonta )! n timp ce pe o p anet) o$i'nuit) ar %i vertica )* < 1ar e#te un e%ect at,t de minor> < E#te n#) unicu e%ect! Loui#* Nu e2i#t) nimic care #) inter%ereze cu e #au care #)" oprea#c)* +oate c) acioneaz) continuu timp de mii de ani! %)urind n ce e din urm) ceea ce vedem acum* < +o#i$i * Acum 4c/iu p)rea mai puin n%rico')tor* 1up) cum dedu#e#e +)pu'aru ! putea reprezenta un %e de %urtun)* Avea toate cu ori e unei %urtuni " nori ne&ri n partea in%erioar)! nori a $i! i uminai de #oare! n partea #uperioar) 'i oc/iu ntunecat a %urtunii pe po#t de iri#* < Binene e#! r)m,ne pro$ ema pierderii de aer* 1e ce di#pare aeru n centru %urtunii5 < +oate c) mai e2i#t) o pomp) care %uncioneaz)*** < M) ndoie#c! Loui#* 1ac) ar %i a'a! di#tor#iuni e atmo#%erice din acea#t) zon) ar %i %o#t p ani%icate* < 1e ce5 < Ai remarcat zone e n care materia u de %undaie #tr)pun&e #o u 'i #tratu de roc)5 6u #i&uran) c) o a#emenea eroziune n"a %o#t p ani%icat)* Ai remarcat c) a#t%e de zone au ap)rut tot mai %recvent! pe m)#ur) ce ne"am apropiat de ace#t oc5 Mai mu t ca #i&ur c) 4c/iu a pertur$at 240

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

curenii atmo#%erici pe mi ioane de 8i ometri! de -ur mpre-ur! ceea ce reprezint) o #upra%a) mu t mai mare dec,t cea a p anetei ta e #au a p anetei me e* 1e data a#ta veni r,ndu p)m,nteanu ui #) % uiere* < 1ar*** atunci*** o/! acum ne e&> 3re$uie #) %i %o#t o per%oraie provocat) de un meteor! c/iar n centru %urtunii*** < 9ire'te> i dai #eama de importana ace#tui a#pect5 9undaia Ine u ui poate %i #tr)pun#)* < 1ar nu cu uti a-e e pe care e avem noi a di#poziie* < Ai dreptate* 3otu'i tre$uie #) a% )m dac) aco o e2i#t) o per%oraie* Acum #paima ce" cuprin#e#e mai devreme i #e p)rea $)r$atu ui ca amintirea unui co'mar* 6a mu ana itic a +)pu'aru ui era conta&io#* Loui# (u privi %)r) team) %urtuna drept n 4c/i 'i zi#e? < Va tre$ui #) mer&em aco o 'i #) vedem> 6rezi c) vom %i n #i&uran) dac) vom z$ura prin iri#5 < Ar tre$ui #) nu conin) dec,t aer curat 'i ini'tit ntr"un vid paria * < n ordine> Am #) e tran#mit 'i ce or a i ve'ti e $une* 4 #) z$ur)m cu toii prin 4c/iu %urtunii* +e m)#ur) ce #e apropiau de iri#! ceru #e ntuneca* 4are aco o! #u#! #e nnopta5 Impo#i$i de #pu#* Norii tot mai ne&ri 'i den'i %)ceau ei n'i'i #u%icient ntuneric* 4c/iu m)#ura ce puin UPF 8m de a un co a ce ) a t 'i avea o n) ime de aproape PV 8m* 6ontururi e #a e p)reau c) #e nceo'eaz) pe m)#ur) ce #e apropiau* n #c/im$! deveneau vizi$i i curenii 'i #traturi e ce" a c)tuiau* Adev)rata ui %orm) ncepea #) #e dezv) uie? un tune n care #e nv,rte-eau mai mu te v,nturi! av,nd cu apro2imaie aceea'i putere! 'i a c)rui #eciune tran#ver#a ) avea a#pectu unui oc/i uman* 1ar nc) ar)ta ca un oc/i! 'i ei #e n)pu#teau #pre iri#u ace#tuia* Era ca 'i cum te"ai %i pr)$u'it n 4c/iu ui 1umnezeu* E%ectu vizua era teri$i ! n&rozitor! devenind totodat) comic din cauza #uper%ini#)rii* Loui# nu 'tia dac) era cazu #) r,d) #au #) ur e* 7au #"o ia a %u&)*** La urma urmei! ar %i %o#t de a-un# un #in&ur o$#ervator pentru a a% a dac) e2i#t) o &aur) n %undaia ine u ui* Iar e ar %i putut #) %o o#ea#c) o rut) oco itoare*** 241

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

1ar a-un#e#er) n)untru* 0$urau printr"un coridor i uminat de %u &ere* 9u &era aproape n permanen)! n %a) 'i n #pate 'i pe am$e e aturi* +e o di#tan) uni%orm) mpre-uru or! aeru era impede! dar dinco o de re&iunea iri#u ui nori ne&ri 'i opaci #e roteau mai repede dec,t ura&ane e* < M,nc)toru "de"%runze a avut dreptate! ro#ti Czinu pe un ton ap)#at* Nu e#te dec,t o %urtun)* < 6iudat) trea$)> /o/oti Loui#* A %o#t #in&uru dintre noi patru care n"a %o#t cuprin# de panic) a vederea 4c/iu ui* 6red c) +)pu'arii nu #unt #uper#tiio'i* < V)d ceva n %aa noa#tr)> anun) 3ee a* n podeaua tune u ui #e z)rea o ad,ncitur)* Loui# #e ncrunt) din cauza ten#iunii 'i"'i )#) u'or m,ini e pe comenzi* Ar %i %o#t po#i$i ca dea#upra ad,nciturii #) ai$) pro$ eme* 1e %apt! acum era mai puin n&ri-orat! mai puin ten#ionat dec,t atunci c,nd intra#er) n 4c/i* 6e puteau #) p)ea#c) ntr"un oc pe care p,n) 'i un +)pu'ar &)#i#e #i&ur5 +e m)#ur) ce #e apropiau de ad,ncitur)! norii 'i %u &ere e #e nv) m)'eau n -uru or* 6ei trei redu#er) viteza 'i z)$ovir) un timp dea#upra ad,nciturii! cu motoare e #cutere or upt,nd din &reu mpotriva curentu ui a#pirator* +)trunz,nd prin pereii #urzi ai p iuri or #onice! %urtuna e ur a n urec/i* Era ca 'i c,nd ai %i privit ntr"un co' de %urna * Evident! aeru di#p)rea aco o -o#! dar oare era a#pirat de o pomp) puternic) #au era trimi# #pre #te e printr"o cr)p)tur) din podeaua Lumii Ine are5 1e %apt! nu prea reu'eau #) vad) mare ucru*** Loui# nu o$#erva#e c,nd 3ee a #e de#prin#e#e de &rupu or* 7e a% a prea departe! umina p, p,itoare era prea #tranie 'i c/iar n ace moment e privea n -ur* 4$#erv) ceva minu#cu p)trunz,nd n co'! dar nu"i d)du mare atenie* Apoi auzi ip)tu 3ee ei purtat de ur etu %urtunii* +e pupitru ima&inea c/ipu ui #)u era c ar)* 9ata privea n -o#! n&rozit)* < 6e e#te5 ur ) $)r$atu * < ***m"a prin#> veni r)#pun#u ! a$ia auzit* Loui# privi n -o#* ntre mar&ini e #a e rotitoare 'i conice! co'u p)rea 242

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

tran#parent* Era con#tant uminat! nu de %u &ere! ci de e%ecte e de tu$ catodic provocate de di%erene e de ten#iune ntr"un vacuum aproape comp et* Aco o! -o#! era un %e de*** ceva ce aducea cu un aero#cuter dac) cineva ar %i %o#t at,t de t,mpit #)"'i co$oare aparatu ntr"un v,rte- in%erna doar pentru a privi mai ndeaproape o &aur) c)#cat) #pre #paiu e2terior*** Loui# #imi c) i #e %ace r)u* 3otu era pierdut*** ncerc) #) privea#c) n a t) parte! dar nu"'i putea de#prinde oc/ii de pe pupitru* 9ata #e uita n -o#! urm)rind ceva care o n&rozea*** ar din na# i cur&eau %iri'oare de #,n&e* La un moment dat! $)r$atu o$#erv) c) teroarea i #e 'ter&ea treptat de pe c/ip! %)c,nd oc ca mu ui dinaintea morii* 9ata era pe punctu de a e'ina* Ano2ie5 + iu #onic ar %i putut #"o prote-eze mpotriva vidu ui! dar pentru a#ta tre$uia mai nt,i activat* +e -um)tate con'tient)! 3ee a privi c)tre Loui# (u* < 9) ceva> imp or) ea* 9) ceva> Apoi capu tinerei c)zu! iz$ind pupitru * Loui# 'i n%ip#e#e dinii n $uza in%erioar). putea #) #imt) &u#tu propriu ui #,n&e* 7e uit) n -o#! n /ornu de nori #pira ai de cu oarea neonu ui 'i #e #imi aidoma unei $u e de aer dea#upra v,rte-u ui provocat de ori%iciu de evacuare a apei dintr"o cad)* 4$#erv) o mic) ic)rire care tre$uia #) provin) de a #cuteru 3ee ei*** *** Bi v)zu c) ace#ta tocmai %)cu#e un #a t nainte! intr,nd n perete e de nori a /ornu ui* 6,teva #ecunde mai t,rziu 'i d)du #eama c) d,ra de conden# ap)ru#e n %aa #a! mu t #u$ oc/iu ura&anu ui orizonta * Un %irice a $! n contra#t cu %unda u ! de care nu #e ndoi nici o c ip) c) era #cuteru 3ee ei* < 6e #"a nt,mp at5 ntre$) Czinu * Loui# c )tin) din cap! incapa$i #)"i r)#pund)* 7e #imea i#tovit* Raiunea i era #curcircuitat)! &,nduri e i #e nv,rteau n cerc* Ima&inea 3ee ei pe intercomunicaie o ar)ta cu %aa n -o#* Era incon'tient)! iar #cuteru ei n deriv) avea o vitez) de dep a#are de dou) ori mai mare dec,t viteza #unetu ui* 9)r) ndoia )! cineva interveni#e ntr"un %e *** < 1ar era &ata #) moar)! Loui#> 4 %i activat oare Ne##u# o comand) de#pre care nu 'tim noi nimic5 243

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< Nu* Mai de&ra$) cred c) atunci c,nd*** < Eu cred c) a#ta e#te e2p icaia! in#i#t) Czinu * < Ai v)zut ce #"a nt,mp at> A e'inat! capu i #"a iz$it de pupitru 'i #cuteru a ie'it din acea #cur&ere ca 'i cum n"ar %i nt,mpinat nici o rezi#ten)> A activat comenzi e potrivite ovind cu capu > < +ro#tii> < M) ro&! dac) zici tu*** B)r$atu ar %i vrut #) doarm) 'i #) nu mai %ie o$ i&at #)"'i $at) capu cu a#emenea pro$ eme* < ;,nde'te"te a pro$a$i itate! Loui#> A$ia n momentu ace a Czinu p)ru a pricepe toate imp icaii e 'i r)ma#e c,teva c ipe cu &ura de#c/i#)! dar verdictu #)u %ina %u cate&oric? < Nu> E impo#i$i > < M) ro&! dac) zici tu*** < 1ac) ar %i %o#t a'a! n"ar %i a e# #) vin) cu noi* 1ac) norocu ei ar %i %o#t m)car paria dovedit! Ne##u# n"ar %i &)#it" o niciodat)* Ar %i tre$uit #) r)m,n) pe +)m,nt* n %aa or #e ntindea un&u tune a nori or! i uminat de %u &ere* +e e #e pro%i a o inie a $) #u$ire? d,ra de conden# a #cuteru ui 3ee ei* 1ar ve/icu u #e a% a dinco o de imita vizi$i it)ii* < 1ac) ar %i %o#t a'a! nu ne"am %i pr)$u'it pe Lumea Ine ar)! continu) Inter ocutoru * < nc) m) &,nde#c a a#pectu )#ta! morm)i $)r$atu * < +oate c) ar tre$ui #) te &,nde'ti cum #)"i #a vezi viaa* Loui# d)du din cap! n #emn de apro$are* 9)r) #) ncerce un #entiment de ur&en)! ap)#) $utonu de ape a ui Ne##u# " un ucru pe care Czinu nu" putea %ace* +)pu'aru r)#pun#e in#tantaneu! ca 'i cum ar %i a'teptat ape u * Loui# %u #urprin# #) con#tate c) Inter ocutoru r)m)#e#e pe circuit* 3otu'i n c,teva #ecunde pu#e a curent pe Ne##u# cu ce e nt,mp ate* < 7e pare c) ne"am n'e at am,ndoi n e&)tur) cu 3ee a! zi#e Ne##u#* < Mda* < Ea #e dep a#eaz) cu ener&ia de ur&en)* n orice caz! n#)! numai capu nu putea activa comenzi e nece#are* Mai nt,i tre$uia #) manevreze %anta core#punz)toare* Nu v)d cum ar %i putut #"o %ac) din nt,mp are* 244

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< Unde e a#ta5 Bi c,nd +)pu'aru i ar)t)! Loui# 'i continu) pre#upuneri e? <*** Ar %i po#i$i #)"'i %i $)&at de&etu n ea doar din curiozitate* < 6/iar a'a5 < 1ar ce putem %ace noi5 interveni Czinu n di#cuie* < 6,nd #e treze'te! #i ii"o #) ia e&)tura cu mine* Am #)"i ar)t cum #) revin) a viteza norma ) 'i cum #) ne &)#ea#c)* < Bi ntre timp noi tre$uie #) #t)m cu $rae e ncruci'ate5 < 6orect* E2i#t) perico u ca e emente e active din #i#temu de propu #ie #) #e aprind)* 4ricum! ve/icu u ei va evita o$#taco e e 'i nu #e va pr)$u'i* 7e ndep)rteaz) de noi cu o vitez) de apro2imativ S Mac/* 6e mai mare perico care o pa'te e#te ano2ia! care poate provoca eziuni a e creieru ui* +re#upun n#) c) e#te n #i&uran) 'i din ace#t punct de vedere* < 1e ce5 Ano2ia e#te %oarte pericu oa#)* < 3ee a e#te prea norocoa#)! r)#pun#e Ne##u#*

245

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

CAPITOLUL 1+ Teela Brown *i pericolele

Era noapte atunci c,nd ie'ir) din iri#u 4c/iu ui %urtunii* Nu #e vedeau #te e e* 1oar umina a $)#truie a Arcadei reu'ea #) a-un&) p,n) a ei #trecur,ndu"#e prin c,te o cr)p)tur) din #tratu de nori* < M"am r)z&,ndit! zi#e Czinu * Ne##u#! poi veni ,n&) noi dac) dore'ti> < A'a voi %ace! r)#pun#e +)pu'aru * < Avem nevoie de idei e ta e #tranii* Ai %)cut dovada unei mari in&eniozit)i* 3re$uie #) ne e&i n#) c) n"am #) uit crima pe care #pecia ta a comi#"o mpotriva #peciei me e* < Nici eu nu dore#c #)"i %a #i%ic amintiri e! Inter ocutoru e> Loui# (u a$ia u) aminte a trium%u pra&mati#mu ui a#upra onoarei! a inte i&enei a#upra 2eno%o$iei* 6)uta d,ra de vapori a 3ee ei! aco o unde #tratu de nori #e nt, nea cu orizontu in%init* Acea#ta di#p)ru#e n#) cu de#)v,r'ire* 3,n)ra era n continuare incon'tient)* Ima&inea ei pe intercomunicaie era aceea'i! 'i n ce e din urm) Loui# #tri&)? < 3ee a> 9ata nu"i r)#pun#e* < Ne"am n'e at n privina ei! zi#e Ne##u#* 1ar nu ne e& din ce cauz)* 1e ce a tre$uit #) ne pr)$u'im! dac) norocu ei e at,t de puternic5 < E2act a#ta i #puneam 'i eu ui Loui#> < 1ar! continu) +)pu'aru ! dac) norocu ei ar %i %o#t ne#emni%icativ! cum ar %i reu'it #) activeze propu #ia de rezerv)5 6red c) am avut dreptate a nceput* 3ee a BroKn are noroc n p an %izic* < Atunci de ce a %o#t a ea#)5 1e ce a e'uat Mincinosul? +oate cineva #)"mi e2p ice5 246

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< 3erminai odat)> interveni Loui#* 6ei a i nu" $)&ar) n #eam)* Ne##u# continu)? < Norocu ei e#te n mod cert ne#i&ur* Bi totu'i! dac) ar %i tr)dat"o m)car o #in&ur) dat)! acum ar %i %o#t moart)* 1ar dac) urma #) moar) #au #) %ie v)t)mat)! n"a' mai %i #e ectat" o* 3re$uie #) accept)m coincidena* Aminte'te"i! Czinu e! c) e&i e pro$a$i it)i or n&)duie coincidena* < 1ar e e nu permit 'i ma&ia> Nu cred n nmu irea de dra&u 'an#ei> < Va tre$ui #"o %aci! interveni din nou Loui#* 1e data a#ta cei a i auzir)* < Ar %i tre$uit #)"mi dau #eama mai devreme! continu) e * Nu pentru c) reu'ea #) evite deza#tre e* Era vor$a de ace e mici a#pecte a e per#ona it)ii ei* E#te norocoa#)! Inter ocutoru e! crede"m)> < Loui#! cum poi accepta un a#emenea non#en#5 < Niciodat) n"a %o#t ovit)* Niciodat)> < 6um poi %i at,t de #i&ur5 < 7imp u* Ea 'tie totu de#pre p )cere! nimic de#pre durere* Mii minte c,nd 9 ori e"4& ind) te"au ar#5 Ea te"a ntre$at dac) mai vezi* Am or$it! i"ai #pu# tu! dar ea a continuat? Bine! dar poi vedea5 Nu te"a crezut* Apoi*** o/! da! imediat dup) aterizare*** A ncercat #) mear&) cu picioare e &oa e pe o pant) de av) care a$ia #e #o idi%ica#e* < Loui#! 'tii doar c) nu e prea inte i&ent)> < La nai$a! e#te inte i&ent)> 1oar c) niciodat) n"a %o#t ovit)> 6,nd 'i"a ar# picioare e! a z$u&/it"o drept n -o# pe o pant) cu #upra%aa de c,teva ori mai a unecoa#) dec,t &/eaa*** 'i n"a c)zut nici m)car o dat)> 1ar n"avei nevoie de deta ii* N"avei dec,t #) v) uitai cum mer&e* E pur 'i #imp u mpiedicat)* n %iecare c ip) a#) impre#ia c) #e va pr)$u'i* 1ar a'a ceva nu #e nt,mp ) niciodat)* Nu #e ove'te a coate* Nu #cap) ucruri e din m,n)* Nu 'tie ce n#eamn) #) e #cape! nu ne e&ei5 At,ta doar! c) nu"i &raioa#)*** < Ace#t a#pect n"are cum #) %ie #e#izat de nonumani! zi#e nencrez)tor Czinu * 3re$uie #) iau #pu#e e ta e de $une* 1ar cum #) cred n norocu %izic5 < Eu o %ac! tre$uie #"o %aci 'i tu* < 1ac) norocu ar %i %o#t #i&ur! interveni Ne##u#! ea n"ar %i ncercat niciodat) #) mear&) pe o roc) proa#p)t #o idi%icat)* 6u toate a#tea norocu 3ee ei BroKn ne prote-eaz) n mod 247

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

#poradic* Lini'titoare trea$)! nu"i a'a5 Voi trei ai %i %o#t mori dac) nu v"ar %i prote-at norii a traver#area c,mpu ui cu % ori uci&a'e*** < Mda> morm)i Loui#* 1ar nu putu #) nu"'i amintea#c) %aptu c) norii #e de#tr)ma#er) #u%icient pentru a pr)-i pie ea Inter ocutoru ui* 'i mai aminti c) #c)ri e din ca#te o purta#er) pe 3ee a BroKn nou) eta-e n #u#! n vreme ce ei doi %u#e#er) nevoii #) e urce pe -o#* 'i #imi m,na $anda-at) 'i"'i adu#e aminte de m,na Czinu ui! ar#) p,n) a o#> n #c/im$! tran# atoru 3ee ei ar#e#e n )ca'u #cuteru ui*** < Norocu pare #"o prote-eze mai de&ra$) pe ea dec,t pe noi* < Bi de ce nu5 +ari #up)rat! Loui#*** < +oate c) #unt*** +rietenii ei pro$a$i c) renuna#er) de mu t #)"i pove#tea#c) 3ee ei necazuri or or* 3ee a nu e putea ne e&e* A de#crie durerea n %aa 3ee ei BroKn era ca 'i cum ai ncerca #)"i de#crii unui or$ cu oarea* +ro$ eme #entimenta e5 3ee a nu %u#e#e niciodat) dezam)&it) n dra&o#te* +utea cuceri orice $)r$at " ace#ta i r)m,nea a )turi p,n) c,nd ea #e p icti#ea de e ! apoi p eca din proprie iniiativ)* nt,mp )tor #au nu! acea#t) putere a 3ee ei o tran#%orma#e*** %)c,nd"o #) #e deo#e$ea#c) oarecum de un om* 6ontinua #) %ie %emeie! de#i&ur! dar avea ta ente 'i n#u'iri cu totu #pecia e! precum 'i # )$iciuni pe m)#ur)*** Bi acea#ta era %iina de care #e ndr)&o#ti#e Loui# (u* 6iudat> < 1ar 'i ea #"a ndr)&o#tit de mine! murmur) e * 7traniu! nu #unt &enu ei de $)r$at* 1ac) nu #"ar %i ndr)&o#tit de mine! atunci*** < +o%tim5 Loui#! vor$e'ti cu mine5 < Nu! Ne##u#! vor$eam cu mine n#umi*** 6are %u#e#e motivu rea ce o mpin#e#e pe 3ee a #) vin) a )turi de e 'i de ec/ipa-u #)u pe#tri5 Mi#teru #e amp i%ica* 4are 'an#a o %)cu#e pe 3ee a #) #e ndr)&o#tea#c) de $)r$atu nepotrivit! determin,nd"o #) #e a )ture ace#tei e2pediii o$o#itoare 'i prime-dioa#e! a-un&,nd p,n) aco o nc,t #) coc/eteze n mai mu te r,nduri cu moartea5 Nu prea avea #en#* Ima&inea 3ee ei de pe pupitru 'i ridic) privirea* Un c/ip ip#it de e2pre#ie*** aiurit*** apoi! $ru#c! invadat de o cump it) 248

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

teroare* 4c/ii ei m)rii priveau n -o#! n vreme ce ova u %eei era ur,it de prime e acce#e de ne$unie*** < U'ure > i zi#e Loui#* Re a2eaz)"te> Acum e'ti n #i&uran)* < 1ar*** ncerc) 3ee a #) prote#teze cu o voce dezarticu at)* < Am ie'it din c/e#tia aia* A r)ma# n urma noa#tr)* Uit)" te n #pate* La nai$a! am #pu# #) te uii n #pate> 9ata #e ntoar#e* 3imp de c,teva c ipe intermina$i e! Loui# nu"i v)zu dec,t p)ru ne&ru in#* 6,nd reveni n poziia iniia )! p)rea mai #t)p,n) pe ea* < Ne##u#! #pune"i> ordon) $)r$atu * < Ai z$urat cu o vitez) de S Mac/ mai mu t de o -um)tate de or)! interveni +)pu'aru * +entru a"i aduce #cuteru a viteza norma )! introduce inde2u n %anta marcat) cu contur verde*** 1e'i era nc) #periat)! 3ee a reu'i #)"i urmeze ordine e* < Acum tre$uie #) revii a )turi de noi* 1ate e me e indic) %aptu c) ai urmat o traiectorie cur$)* 3e a% i a $a$ord 'i n #en#u de rotaie %a) de noi* 1eoarece n"ai un indicator de poziie! va tre$ui #) te &/idez dup) urec/e* +entru nceput! ntoarce"te n #en#u contrar ce ui de rotaie* < n ce parte e a#ta 5 < ntoarce"te #pre #t,n&a p,n) vii cu %aa #pre $aza Arcadei* < Nu v)d Arcada* Va tre$ui #) m) ridic dea#upra nori or* 9ata p)rea acum mu t mai #t)p,n) pe #ine* 1ar %u#e#e a nai$ii de #periat)> Loui# aproape c) nu reu'ea #)"'i dea #eama dac) mai v)zu#e n viaa ui vreo per#oan) a %e de #periat)* 6u #i&uran)! nu %u#e#e vor$a de 3ee a* 1e %apt! o v)zu#e oare vreodat) pe 3ee a #periat)5 B)r$atu privi pe#te um)r* 7u$ nori! c,mpia r)m,nea ntunecat)* n #c/im$! 4c/iu %urtunii! r)ma# a mare di#tan) n urma or! #tr) ucea n umina a $a#tr) a Arcadei! continu,nd #)"i privea#c) e2trem de concentrat 'i %)r) vreo urm) de re&ret* Loui# era ad,ncit n &,nduri! c,nd o voce i ro#ti nume e* < 6e e#te5 ntre$) e * < N"ai nne$unit5 < 3e intere#eaz) dac) #unt ne$un5 249

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

7e &,ndi#e a a#ta* i trecu#e prin cap c)! dup) #tandarde e norma e! %ata %)cu#e un ucru incredi$i de #tupid! co$or,ndu" 'i at,t de mu t #cuteru * n con#ecin)! 'i #onda#e %uria! a modu n care 'i"ar %i e2aminat o durere de dini* Bi nu &)#i#e nimic* 7tandarde e norma e nu #e potriveau 3ee ei BroKn* 1inte e era mort* < ***6red c) nu* 1ar! a urma urmei! ce"ai v)zut aco o -o#5 < A' %i putut #) mor! r)#pun#e 3ee a! c ocotind de %urie* Nu mai da a'a din cap! Loui# (u> A' %i putut #) mor! ne e&i5 Nu"i pa#)5 < 1ar ie i pa#)5 9ata #e c )tin)! de parc) ar %i p e#nit"o pe#te %a)* Apoi e o o$#erv) #c/i,nd un &e#t 'i n aceea'i c ip) e&)tura #e ntrerup#e* 4 c ip) mai t,rziu! 3ee a reveni* < Era o &aur)> ur ) ea* + in) de cea)> Mu umit5 < 6,t de mare5 < 6um a' %i putut #)"mi dau #eama5 Bi e&)tura #e ntrerup#e din nou* 6orect* 6um ar %i putut #)"i aprecieze m)rimea doar a umina ace or #c)p)r)ri de neon5 2i risc via-a, &,ndi Loui#! i apoi m nvinuiete pe mine c nu sunt furios. 0n dispozitiv de atra%ere a aten-iei? De ct vreme procedeaz aa ? 3rice alt individ ar fi murit de tnr cu un asemenea mod de via- 1ar nu ea* Nu*** 3are m tem de Teela /ro4n? ...sau am luat*o de&a razna? 7e mai nt,mp a#e 'i a tora de v,r#ta #a* 4 per#oan) at,t de $)tr,n) ca Loui# (u tre$uia #) %i v)zut de nenum)rate ori ucruri aparent impo#i$i e* +entru un a#emenea om inia de demarcaie ntre rea itate 'i %antezie #e 'ter&ea treptat* 6e n cauz) putea deveni un u tracon#ervator! re#pin&,nd impo#i$i u c/iar 'i dup) ce era dovedit ca %iind rea *** aidoma ui Cra&en +erei! care nu credea n propu #oru nereactiv! deoarece vio a a doua e&e a Mi'c)rii* 7au putea a-un&e #) cread) orice*** ca 0ero =a e! care continua #) cumpere re icve 7 aver %a #i%icate* n am$e e cazuri! a cap)tu drumu ui a'teptau ne$unia 'i moartea* i totui... #tunci cnd Teela /ro4n scap de o moarte 250

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

si%ur iz+ind cu capul pupitrul de comand, la mi&loc se afl ceva mai mult dect simpla coinciden-. Dar de ce s*a pr+uit Mincinosul? 4 #c ipire ar&intie ap)ru ntre #cuteru ui Loui# 'i ce a Czinu ui! a% at mai departe! n #en#u de rotaie* < Bine te"ai ntor#> #a ut) Loui#* < Mu ume#c! i r)#pun#e Ne##u#* 9o o#i#e pro$a$i propu #ia de ur&en)! dac) reu'i#e #) a-un&) at,t de repede ,n&) ei* Inter ocutoru i an#a#e invitaia doar n urm) cu zece minute* 1ou) capete triun&/iu are! mici 'i tran#parente! privir) pe Loui# de pe pupitru? < Acum m) #imt mai n #i&uran)* 6,nd 3ee a va veni ,n&) noi! pe#te vreo -um)tate de or)! am #) m) #imt 'i mai n #i&uran)* < 1e ce5 < Ban#a 3ee ei BroKn ne prote-eaz) 'i pe noi! Loui#* < Nu cred a#ta* Czinu i #tudia atent pe am,ndoi de pe pupitru* Numai 3ee a nu participa a di#cuie* < Aro&ana voa#tr) m) nedumere'te! continu) Loui#* 7e ecia diri-at) n #copu o$inerii unei ra#e de oameni noroco'i reprezint) un act de o aro&an) diavo ea#c)* Ai auzit de diavo 5 < Am citit c,te ceva de#pre e * < E'ti un #no$* 1ar pro#tia voa#tr) e mai mare c/iar dec,t aro&ana* Ai pre#upu# c) ceea ce e#te $un pentru 3ee a BroKn e $un 'i pentru noi* 1e ce ar tre$ui #) %ie a'a 5 Ne##u# pu%ni* < A#ta e de a #ine ne e#* 1ac) ne a% )m mpreun) n carca#a ace eia'i nave! o #p)rtur) reprezint) un &/inion pentru am,ndoi* < Evident* 1ar #) pre#upunem c) trecei pe ,n&) un oc n care 3ee a vrea #) #e oprea#c) 'i #) pre#upunem c) tu nu vrei #) aterizezi* 4 avarie a motoare! c/iar n ace moment! ar n#emna o 'an#) pentru 3ee a! dar nu 'i pentru tine* < E un non#en#! Loui#* 1e ce ar %i vrut 3ee a BroKn #) mear&) pe Lumea Ine ar)5 Nici n"a 'tiut de e2i#tena ei p,n) c,nd nu i"am #pu# eu> < 1ar ea are noroc* 1ac) avea nevoie #) vin) aici %)r) #) %ie con'tient) de ace#t ucru! p,n) a urm) tot ar %i a-un#* n 251

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

cazu )#ta! norocu ei n"ar %i intermitent! nu"i a'a! Ne##u#5 Ar aciona tot timpu * 4 'an#) c) ai &)#it"o* 4 'an#) c) n"ai putut &)#i pe a tcineva mai ca i%icat* 3oate e&)turi e a ea te e%onice &re'ite! i mai aminte'ti5 < 1ar*** < 4 'an#) c) ne"am pr)$u'it* i aminte'ti c,t v"ai certat tu 'i cu Inter ocutoru ! re%eritor a ce care comand) e2pediia5 Ei $ine! acum 'tii* < 1ar de ce5 < =a$ar n"am> Nervo#! Loui# 'i trecu de&ete e prin #ca p* +)ru i cre#cu#e de#tu de mu t* Ar %i %o#t cazu #) #e tund) din nou! cru,nd coada! $inene e#* < 3e %r)m,nt) c/e#tiunea a#ta! nu"i a'a5 #pu#e ce ) a t* Bi pe mine* 6e ar %i putut"o atra&e aici! pe Lumea Ine ar)5 Ace#t oc e#te de"a dreptu ne#)n)to#* Nu &)#e'ti dec,t %urtuni ciudate! ma'ini pro#t pro&ramate! c,mpuri de 9 ori"4& ind) 'i $)'tina'i imprevizi$i i care amenin) viei e 4ut#ideri or* < 6orect> e2c am) p)m,nteanu * 6e puin paria * +erico u nu e2i#t) pentru 3ee a BroKn! nu vezi5 4rice pre#upunere pe care o %acem re%eritor a Lumea Ine ar) tre$uie #) in) #eama de a#ta* +)pu'aru de#c/i#e 'i nc/i#e &ura de c,teva ori! parc) n&/iind n #ec* < A#ta %ace ucruri e ceva mai di%ici e! nu5 continu) mu'c)tor Loui#* +entru Loui# (u rezo varea unei pro$ eme con#tituia o p )cere n #ine* <*** 1ar )#ta e#te doar -um)tate din r)#pun#* 1ac) pre#upunem*** +)pu'aru ur )* B)r$atu %u 'ocat* Nu #e a'tepta#e ca ce ) a t #) reacioneze at,t de r)u* +)pu'aru #e t,n&ui pe dou) tonuri! apoi! aparent %)r) &ra$)! 'i v,r capete e a ad)po#t* Loui# nu mai v)zu dec,t coama ciudat) care"i acoperea cutia cranian)* 3ee a era prezent) pe intercomunicaie* < Ai vor$it de#pre mine*** zi#e ea %)r) v a&)* DEra incapa$i ) #) poarte pic)! 'i d)du #eama Loui#* 4are capacitatea de a purta pic) reprezenta un %actor de #upravieuire5E < Am ncercat #) urm)re#c di#cuia! dar n"am reu'it* 6e"a 252

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

p)it Ne##u#5 < Eu 'i &ura mea $o&at)> L"am #periat* 6um o #) te mai putem &)#i acum5 < Nu poi #)"mi #pui unde m) a% u5 < Ne##u# e#te #in&uru dintre noi care deine un ocator* +ro$a$i din ace ea'i raiuni pentru care noi n"am %o#t in#truii cum #) activ)m propu #ia de ur&en)* < M"am &,ndit 'i eu a a#ta* < A vrut #) %ie #i&ur c) va putea #c)pa din &/eare e unui Czin %urio#* =ai #) )#)m a#ta> 6,t de mu t ai ne e#5 < Nu prea mu t* Ai tot ntre$at de ce am vrut #) vin aici* Nu ineam mori' #"o %ac* Am venit dup) tine pentru c) te iu$e#c* Loui# #e ncrunt)* 1e#i&ur! dac) 3ee a tre$uia #) a-un&) pe Lumea Ine ar)! tre$uia #) i #e %i %urnizat un motiv pentru a %ace acea#t) c) )torie a )turi de e * Era e2trem de m)&u itor* Numai c) ea iu$ea doar de dra&u propriu ui #)u noroc* 6,ndva crezu#e c)" iu$e'te pentru ceea ce n#emna e * < 3rec pe dea#upra unui ora'! #e auzi deodat) vocea %etei* 0)re#c c,teva umini! nu prea mu te* +ro$a$i c) aici a e2i#tat o #ur#) de ener&ie puternic)! dura$i )* +re#upun c) Inter ocutoru poate oca iza pe /art)* < Merit) e%ortu 5 < Mi"am #pu# c) #unt c,teva umini* +oate*** 7unetu di#p)ru dintr"o dat)* Loui# #tudie c,teva c ipe pupitru &o ! apoi c/em)? < Ne##u#> Nu primi nici un r)#pun#* B)r$atu activ) #irena* +)pu'aru reveni a via) aidoma unei %ami ii de 'erpi dornice #) #cape dintr"o &r)din) zoo o&ic) cuprin#) de % )c)ri* n a te circum#tane! ar %i %o#t cara&/io#* 6e e dou) &,turi #e arcuir)! contor#ion,ndu"#e ca dou) #emne de ntre$are dea#upra pupitru ui! apoi Ne##u# ntre$)? < 6are"i pro$ ema! Loui#5 Czinu r)#pun#e 'i e aproape in#tantaneu ape u ui* 9)r) #) %ie e2ce#iv de ner)$d)tor! a'tepta in#truciuni 'i )muriri* < 7"a nt,mp at ceva cu 3ee a5 < n ordine! zi#e Ne##u# 'i di#p)ru din c,mpu vizua * 9urio#! Loui# acion) din nou #irena! apoi o opri! a'tept) c,teva c ipe! dup) care o acion) din nou* Ne##u# reacion) 253

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

ca mai nainte* 1e data a#ta! p)m,nteanu %u ce care vor$i primu * < 1ac) nu a% )m ce #"a nt,mp at cu 3ee a! te omor> < nc) mai am ta#pu ! r)#pun#e +)pu'aru * L"am proiectat #) acioneze at,t a#upra oameni or! c,t 'i a#upra Czini or* I"ai v)zut e%ectu *** < 6rezi c) m) va opri #) te ucid5 < 1a! Loui#! #unt #i&ur* < +e ce pariem5 +)pu'aru re% ect)* < A o #a va pe 3ee a pare a %i mai puin pericu o# dec,t a accepta ace#t r)m)'a&* Am uitat c) ea e#te perec/ea ta* 1up) ce privi pe pupitru #)u! Ne##u# ad)u&)? < ***Nu mai apare pe ocator* Nu pot #)"i #pun unde #e a% )* < A#ta n#eamn) c) #cuteru i #"a de%ectat5 < 1a! 'i nc) de#tu de #erio#* Emi)toru #e a% ) n apropierea unei Unit)i de propu #ie* +oate c) a trecut prin apropierea a tei ma'in)rii n %unciune! de %e u ce ei care ne"a di#tru# di#curi e tran# atoare* < =m> 1ar 'tii m)car unde #e a% a c,nd #"a ntrerupt conver#aia5 < 0ece &rade n #en#u de rotaie! #pre $a$ord* Nu cuno#c di#tana! dar o putem e#tima in,nd #eama de viteza #cuteru ui #)u* 0$urar) a'adar zece &rade n #en#u de rotaie! #pre $a$ord! Arm,nd o inie 'ov)itoare de pe /arta de m,n) a Czinu ui* 3imp de dou) ore nu v)zur) nici un %e de umini! a#t%e nc,t Loui# ncepu #) #e ntre$e dac) nu cumva #e r)t)ci#er)* La o di#tan) de VPFF 8m de 4c/iu %urtunii! inia tra#at) pe /arta Czinu ui #e oprea ntr"un port* 1inco o de e ! #e ntindea un &o % de m)rimea 4ceanu ui At antic* 3ee a nu putu#e z$ura mai departe* Ace#t ora' era u tima or 'an#)* 1eodat)! dinco o de crea#ta unui dea cu pante domoa e! ap)rur) umini* < 7top> 'opti Loui#! %)r) #) 'tie de ce adopta#e ace#t ton* 1ar Inter ocutoru opri#e de-a % oti a* + uteau n aer #tudiind umini e 'i re&iunea re#pectiv)* Re&iunea ec/iva a cu ora'u * 4ra' de -ur mpre-ur* Io#! n umina a $a#tr) a Arcadei! #e z)reau c )diri ntunecate n 254

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

%orm) de #tupi cu %ere#tre rotun-ite! #eparate de a ei cur$e! prea #tr,mte pentru a putea %i numite #tr)zi* n %a)! pei#a-u era aproape identic! iar mai departe #e z)reau con#trucii din ce n ce mai na te! p,n) c,nd totu #e tran#%orma ntr"o p)dure de z&,rie"nori 'i c )diri p utitoare* < Au con#truit n mod di%erit! 'uier) Loui#* Ar/itectura*** nu #eam)n) cu cea din 0i&namuc ic8c i8* 7ti uri e #unt di%erite*** < 0&,rie"nori> interveni 'i Czinu ! p)r,nd nedumerit* 6,nd e2i#t) at,ta #paiu pe Lumea Ine ar)! ce ro#t are #) %aci con#trucii at,t de na te5 < +entru a dovedi c) #unt capa$i i de a'a ceva* Ba nu! e o pro#tie> < +oate c) a$ia mai t,rziu au ridicat c )diri e na te! n timpu dec inu ui civi izaiei* n privina umini or! #ituaia era a %e de #tranie* 7e z)reau vreo duzin) de turnuri izo ate! i uminate din v,r% 'i p,n) a p)m,nt! &rupate totu'i n ceea ce Loui# con#idera de-a ca reprezent,nd 6entru 6ivic a ora'u ui! deoarece toate ce e 'a#e c )diri p utitoare #e a% au aici* La eta-u a doi ea a uneia dintre c )diri e n %orm) de #tup! cei trei #e adunar) n -uru /)rii Inter ocutoru ui* Ace#ta in#i#ta#e #)"'i aduc) n)untru 'i #cutere e! din motive de #ecuritate* Lumina provenea de a %aruri e #cuteru ui Czinu ui! re% ectat) 'i ndu cit) de pereii cur$i* 4 ma#)! av,nd t)$ ia ciudat #cu ptat) cu %orme de %ar%urii! #e %)cu#e pra% c,nd Loui# #e #pri-ini#e de ea* +ra%u de pe podea era &ro# de c,iva centimetri* 0u&r)vea a #e #coro-i#e 'i #e #cutura#e! a'ez,ndu"#e n #traturi de un a $a#tru nc/i# de"a un&u $azei ziduri or* B)r$atu #imea cum v,r#ta ora'u ui ncepea #)" ape#e* < La vremea c,nd au %o#t %)cute nre&i#tr)ri e din ca#te ! ace#ta era unu dintre ce e mai mari ora'e de pe Lumea Ine ar)! preciz) Czinu ! mi'c,ndu"'i &/eara dez&o it) pe /art)* 4ra'u ori&ina a %o#t e2trem de #i#tematizat! %orm,nd un #emicerc cu $aza #pre mare* 3urnu care a primit denumirea de 6er tre$uie #) %i %o#t con#truit mu t mai t,rziu! c,nd e a nceput #) #e ntind) de"a un&u coa#tei* < +)cat c) n"ai copiat 'i p anu ui! remarc) Loui#* +e #c/i) nu #e vedea dec,t un #emicerc /a'urat* Inter ocutoru 'i #tr,n#e /arta* 255

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< 4 a#emenea metropo ) a$andonat) a#cunde %)r) ndoia ) mu te #ecrete! #pu#e e * 3re$uie #) %im prudeni* 1ac) civi izaia poate n% ori din nou pe ace#te p)m,nturi " pe acea#t) #tructur)" atunci ace#t ucru #e va putea nt,mp a numai aco o unde au r)ma# urme a e vec/i or te/no o&ii* < Bi cum r)m,ne cu meta e e epuizate5 o$iect) Ne##u#* +e Lumea Ine ar)! e#te impo#i$i ca o civi izaie pr)$u'it) #) redevin) puternic)* Nu e2i#t) meta e de e2tra#! nu e2i#t) com$u#ti$i i %o#i i*** Une te e n"ar putea %i con%ecionate dec,t din emn 'i o#* < 1ar umini e5 < 1i#punerea pare a %i a eatoare*** Avem de"a %ace! pro$a$i ! cu numeroa#e #ur#e autonome de ener&ie care #e epuizeaz) una dup) a ta* 1ar n"ar %i e2c u# #) ai dreptate! accept) n ce e din urm) Ne##u#* 1ac) n ace#te ocuri a %o#t re uat) con%ecionarea une te or! tre$uie #) u)m e&)tura cu ace'ti me'te'u&ari* +un,nd condiii e noa#tre! n#)* < E po#i$i #) %i %o#t de-a oca izai datorit) tran#mi#ii or noa#tre prin intercomunicaie* < Nu! Inter ocutoru e> Emi#ii e intercomunicaii or noa#tre #unt pe circuit nc/i#* n vreme ce a#cu ta doar cu o #in&ur) urec/e di#cuia tovar)'i or #)i! Loui# &,ndea? @7"ar putea ca ea #) %ie r)nit)* 7"ar putea #) zac) pe undeva! incapa$i ) #) #e mi'te! a'tept,ndu"ne #)"i venim n a-utor*A 3otu'i! nu reu'ea #) #e convin&) c) ace#t ucru era adev)rat* 7"ar putea ca 3ee a #) %i dat pe#te vreo vec/e ma'in)rie a Lumii Ine are! pe#te vreo arm) #o%i#ticat)! dac) e2i#ta prin zon) a'a ceva* Era po#i$i ! dar impro$a$i ca acea#t) ma'in)rie #)"i %i %)cut pra% doar intercomunicaia 'i radio$a iza! )#,ndu"i intact #i#temu motor* Atunci! de ce nu #imea ace #entiment de ur&en)5 R)m,nea rece ca un ca cu ator! n vreme ce %emeia #a n%runta perico e necuno#cute*** 9emeia ui*** de#i&ur! dar totodat) era 'i a tceva n p u#! ceva di%erit* 6e pro#tie din partea ui Ne##u# #)"'i nc/ipuie c) ni'te oameni n)#cui ca urmare a unei ncruci')ri diri-ate"pentru" 'an#) ar tre$ui #) &,ndea#c) a %e ca oamenii o$i'nuii> 4are un +)pu'ar noroco# ar &,ndi tot a'a! #) zicem! ca 'i +)pu'aru 6/iron ce #)n)to# a minte5 256

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

+oate c) %rica era imprimat) n &ene e +)pu'ari or* 1ar! n cazu %iine or umane! %rica tre$uia nv)at)* 6/iar atunci Ne##u# #punea? < 3re$uie #) pre#upunem o de%eciune momentan) a 'an#ei 3ee ei* 6on%orm ace#tui raionament! amica noa#tr) nu e#te v)t)mat)* < 6um5 Loui# era tu $urat* 1up) toate aparene e! +)pu'aru &,ndi#e a %e ca e * < 4 de%eciune a #cuteru ui i"ar %i provocat pro$a$i moartea* 1ac) n"a %o#t omor,t) in#tantaneu! atunci tre$uie #) %i %o#t #a vat) de ndat) ce norocu ei 'i"a re uat aciunea* < E ridico > 1oar nu te a'tepi ca o %or) p#i/ic) #) %ie capa$i ) #) urmeze a#emenea re&u i de comportament> < Lo&ica e#te impeca$i )! Loui#> +)rerea mea e#te c) 3ee a n"are nevoie de a-utor imediat* 1ac) e#te n via)! poate a'tepta! iar noi putem a'tepta p,n) diminea) pentru a #tudia terenu * < Bi apoi5 6um o #"o &)#im5 < 1ac) norocu ei acioneaz)! #e a% ) n m,ini #i&ure* 4 #) c)ut)m ace#te m,ini* 1ac) e e nu e2i#t)! vom a% a a#ta m,ine* 7per)m c) ne va #emna iza prezena n vreun %e * Are mai mu te po#i$i it)i de a o %ace*** < 1ar toate imp ic) %o o#irea uminii! interveni Czinu * < Bi ce dac) 5 < M"am &,ndit a a#pectu )#ta* E#te po#i$i ca %aruri e ei #) %uncioneze nc)* n ace#t caz! e va )#a aprin#e* 7puneai c) e#te inte i&ent)! Loui#* < E#te* < Bi c) nu"'i pune pro$ eme de #i&uran) per#ona )* Nu"i va p)#a cine o va &)#i! at,ta vreme c,t noi o vom &)#i* 1ac) %aruri e #unt de%ecte! ar putea %o o#i a#eru pentru #emna izare*** #au ar putea aprinde un %oc* < Vrei #) #pui c) nu vom iz$uti #"o &)#im a umina zi ei5 ntre$) p)m,nteanu * < Mai nt,i va tre$ui #) e2p or)m ora'u a umina zi ei! in#i#t) Ne##u#* 1ac) de#coperim ni#caiva ocuitori! cu at,t mai $ine> 1ac) nu! putem ncepe #"o c)ut)m pe 3ee a a c)derea nopii* < Ai %i n #tare #"o a'i #) zac) pe undeva mai $ine de treizeci de ore5 Be#tie cu #,n&e rece>***La nai$a! ciorc/ine e 257

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

) a de umini pe care "am v)zut ar putea proveni de a ea> Nu umini #trada e! ci c )diri incendiate> < Ai dreptate> zi#e Czinu ridic,ndu"#e* 3re$uie #) veri%ic)m* < Eu #unt 6e "+rea"A#cun# pentru acea#t) % ot) 'i a%irm c) va oarea 3ee ei nu -u#ti%ic) ri#cu z$oru ui noaptea dea#upra unui ora' #tr)in* Inter ocutoru #e urca#e de-a pe #cuteru #)u* < Ne a% )m pe un teritoriu potenia o#ti ! deci acum eu comand> m,r,i e * Vom mer&e #"o c)ut)m pe 3ee a BroKn! ntruc,t %ace parte din ec/ipa noa#tr)* Bi Czinu deco )! #trecur,ndu"'i aero#cuteru printr"o imen#) %erea#tr) ova )! dinco o de care #e &)#eau %ra&mente e unei verande! apoi #u$ur$ii e unui ora' %)r) nume* 6e e a te #cutere #e a% au a nive u parteru ui* Loui# co$or #c)ri e n vitez)! dar cu atenie! deoarece o parte dintre e e #e pr)$u'i#er)! iar mecani#mu care e comanda #e tran#%orma#e de mu t n ru&in)* Ne##u# privi pe#te $a u#trad)* < Eu r)m,n aici! Loui#> 6on#ider c) aciunea voa#tr) reprezint) o revo t)> B)r$atu nu"i r)#pun#e* 'i ridic) #cuteru ! #e #trecur) a r,ndu ui prin de#c/iderea ova ) 'i #e av,nt) n noapte* A%ar) aeru era n&/eat* Lumina Arcadei #c) da ora'u n um$re a $a#tre* Loui# z)ri ic)ru #cuteru ui Czinu ui 'i" urm) c)tre #eciunea #c ipitoare a #u$ur$iei! #pre #tr) ucitoru 6entru 6ivic* n toate direcii e #e ntindea ora'u " #ute de 8i ometri p)trai de ora'* Nici m)car parcuri nu e2i#tau* 6,t) vreme #paiu nu con#tituia o pro$ em) pe Lumea Ine ar)! r)m,nea un mi#ter motivu pentru care c )diri e erau at,t de n&/e#uite* 6/iar 'i pe +)m,nt! oamenii 'tiau #)"'i preuia#c) am$ientu * < R)m,nem a a titudine mic)! anun) Czinu prin intercomunicaie* 1ac) nu vom remarca dec,t o$i'nuite e umini #trada e! ne vom ntoarce a Ne##u#* Nu tre$uie #) e2c udem po#i$i itatea ca 3ee a #) %i %o#t do$or,t)*** < n ordine! i r)#pun#e Loui#* 1ar n &,nd continu)? @ a te uit)! n&ri-orat de pro$ ema #ecurit)ii n %aa unui inamic pur ipotetic>A n raport cu 3ee a BroKn! p,n) 'i un Czin p)rea a 258

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

%e de prudent ca un +)pu'ar* 4are unde #e a% a ea acum5 Era #)n)toa#)! r)nit) #au moart)5 6)uta#er) #emne a e unei civi izaii avan#ate pe Lumea Ine ar) cu mu t nainte ca Mincinosul #) #e %i pr)$u'it* i &)#i#er) pe reprezentanii ei! n #%,r'it5 9)r) ndoia )! acea#t) po#i$i itate era cea care" opri#e pe Ne##u# #"o p)r)#ea#c) cu de#)v,r'ire pe 3ee a* Ameninarea ui Loui# nu n#emna#e nimic! dup) cum pro$a$i 'i d)du#e %oarte $ine #eama 'i +)pu'aru * Iar dac)"i de#coperi#er) pe ocuitorii civi izai ai Ine u ui n po#tur) de inamici! ei $ine! a#ta cu &reu #e putea numi #urpriz)*** 7cuteru #)u devia #pre #t,n&a* +)m,nteanu ncerc) #)"i corecteze cur#u * < Loui#! auzi vocea Czinu ui! marcat) parc) de un inten# e%ort %izic! #e pare c) e2i#t) inter%erene*** Urm) o pauz)! apoi r)#un) ordinu pe tradiiona u ton autoritar? < Loui#! ntoarce"te> Acum> Vocea Czinu ui p)ru c)"i acioneaz) direct a#upra #u$con'tientu ui* B)r$atu acion) imediat comenzi e* 7cuteru nu"'i #c/im$) traiectoria* Loui# #e )#) cu toat) &reutatea pe man')* Nici o #c/im$are* 7cuteru continua #) #e ndrepte #pre umini e 6entru ui 6ivic* < 6eva ne"a uat #u$ contro > ip) e 'i imediat teroarea invad)* Nu mai erau dec,t ni'te p)pu'i> Uria'! ntunecat! con'tient! +)pu'aru Be% e r)#uci#e $rae e 'i picioare e! mi'c,ndu" e dup) un #cenariu necuno#cut* Bi Loui# (u avu reve aia nume ui +)pu'aru ui Be%* )orocul Teelei /ro4n.

259

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

CAPITOLUL 1, 6n capcan'

9ire mai practic)! Inter ocutoru acion) #irena de ur&en)* Ur etu pe mai mu te %recvene r)#un) pre un&* Loui# #e ntre$) dac) +)pu'aru avea #) r)#pund) p,n) a urm)* 6um era pove#tea aia cu $)iatu care tot #tri&a @Lupu >A***5 1ar Ne##u# ipa de-a! cu vo umu dat a ma2im* < 1a5 1A5 Binene e#! mai nt,i %u#e#e nevoit #) co$oare #c)ri e* < 7untem atacai! in%orm) Czinu * 6eva #au cineva ne comand) de a di#tan) #cutere e* Ai vreo #u&e#tie5 Era impo#i$i #)"i dai #eama a ce #e &,ndea Ne##u#* Buze e #a e! r)#%r,nte! de dou) ori mai mu te dec,t ar %i %o#t nevoie! aduc,nd cu ni'te cioturi! numai $une pentru a"i #ervi n ace a'i timp drept m,ini! #e mi'cau %)r) ncetare! dar %)r) #en#* Ar %i %o#t n #tare +)pu'aru #)"i a-ute5 7au urma #) #e a#e prad) panicii5 < R)#ucii"v) di#pozitive e de intercomunicaie pentru a" mi o%eri o ima&ine a traiectoriei voa#tre* E vreunu dintre voi r)nit5 < Nu! dar #untem $ ocai! i r)#pun#e Loui#* Nu putem #)ri* Ne a% )m prea #u# 'i ne mi'c)m prea repede* Ne ndrept)m direct c)tre 6entru 6ivic* < Mai preci#5 < 7pre &rupu de c )diri uminoa#e* Le mai ii minte5 < 1a*** +)pu'aru p)rea #) re% ecteze* < +ro$a$i c) un #emna pirat #"a #uprapu# pe#te #emna e e voa#tre de comand)! #pu#e e dup) c,teva c ipe* Czinu e! vreau date e a%i'ate pe pupitru t)u* Inter ocutoru i e citi n timp ce #e apropiau tot mai mu t 260

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

de umini e din centru ora'u ui* La un moment dat! Loui# ntrerup#e? < 3ocmai am traver#at acea zon) a #u$ur$iei cu #tr)zi uminate* < 6/iar e2i#t) a'a ceva5 < 1a 'i nu* 3oate u'i e ova e a e c )diri or #tr) uce#c ntr"o nuan) de portoca iu de#c/i#* E un #pectaco e2traordinar* 3otu'i! cred c) nu e#te dec,t un $ana i uminat #trada ! cu meniunea c) puterea #ur#ei de ener&ie a #c)zut n timp* < 7unt de aceea'i p)rere! apro$) Czinu * < Nu"mi p ace #) co$e#c! dar ne apropiem* 6red c) ne ndrept)m #pre c )direa cea mare din mi- oc* < 4 v)d* Ace con du$ u! av,nd umini doar n partea #uperioar)*** < E2act* < Loui#! #) ncerc)m #) inter%er)m cu #emna u pirat* 3rece"i #cuteru pe comanda mea* +)m,nteanu e2ecut) ceea ce i #e ceru#e* 7cuteru pocni puternic! provoc,ndu"i o a#emenea #enzaie de parc) un picior uria' i"ar %i tra# un 'ut* 4 c ip) mai t,rziu! propu #ia #e opri cu totu * Ba oane e de avarie e2p odar) n %aa 'i n #pate e ui* Ace#tea erau n a'a %e concepute nc,t ncon-urau! aidoma unei perec/i de m,ini nc e'tate! pun,ndu" n impo#i$i itatea de a"'i mai mi'ca $rae e #au de a ntoarce capu * Bi! co ac pe#te pup)z)*** < M) pr)$u'e#c> e raport) e ce or a i* M,na #a! pre#at) pe pupitru de c)tre $a oane! nc) atin&ea $utonu de cedare a comenzii* Loui# mai a'tept) o c ip)! #per,nd c) te ecomanda va intra n aciune* 1ar ca#e e n %orm) de #tup #e apropiau din ce n ce mai mu t* 7c/im$) a oc comanda pe manua * Nu #e nt,mp ) nimic* 6ontinua #) #e pr)$u'ea#c)* 6u un ca m care era mai mu t $ravad)! #e adre#) Czinu ui* < Inter ocutoru e! nu ncerca circuitu de cedare a comenzii> Nu %uncioneaz)* Bi ntruc,t cei a i doi puteau vedea r)ma#e n a'teptare! #tr)duindu"#e #)"'i p)#treze %aa imo$i ) 'i oc/ii de#c/i'i* A'tepta #) #e zdro$ea#c) de Lumea Ine ar)* 1ece eraia veni $ru#c! aproape arunc,ndu" de pe #cuter* Aparatu #e ntoar#e cu $urta n #u#! )#,ndu" #) at,rne #pre 261

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

#o ! a o acce eraie de V &* Le'in)* 6,nd 'i reveni! #e a% a n aceea'i poziie! &raie pre#iunii $a$ane or de* avarie* 6reieru i pu #a* Avu o viziune ne$un) a +)pu'aru ui Be% $ e#tem,nd 'i ncerc,nd #)"'i deznoade #%ori e! n timp ce p)pu'a Loui# (u dan#a cu capu n -o# pe #cen)* 6 )direa p utitoare era #cund)! at) 'i $o&at ornamentat)* +artea #a in%erioar) era un con cu v,r%u n -o#* n momentu n care #cutere e #e apropia#er) de ea! o %ant) orizonta ) #e de#c/i#e#e 'i i n&/ii#e* 3ocmai intrau n incinta ntunecat)! c,nd #cuteru Czinu ui! care #e apropia#e de ce a ui Loui#! #e ntoar#e 'i e cu #u#u n -o#* Ba oane e e2p odar) n -uru ui! nainte de a %i n perico de a c)dea* +)m,nteanu r,n-i cu #ati#%acie* 0)cu#e n acea#t) poziie mizera$i ) #u%icient de mu t timp pentru a aprecia compania ce ui a t* 7e auzi vocea ui Ne##u#* < +oziia voa#tr) inver#at) indic) %aptu c) #untei #u#inui de %ore de natur) e ectroma&netic)* A#emenea %ore ar menine n #u#tentaie meta u ! dar nu 'i protop a#ma! av,nd drept rezu tat*** Loui# ncerc) #) mpin&) puin pereii co'ciu&u ui #)u! cu mu t) &ri-)! n#) e2i#ta ri#cu #) cad)! n cazu n care ar %i dep a#at prea mu t unu dintre $a oane* n #pate e or! %anta #e nc/i#e de#tu de repede! e2c uz,nd po#i$i itatea ca oc/ii #)i #) #e adapteze a ntuneric* Nu putea di#tin&e nimic n interior! nici a ce n) ime de podea #e a% a* auzi pe Ne##u# zic,nd? < +oi #)" atin&i cu m,na5 Apoi! vocea Czinu ui? < 1oar dac) m) #trecor printre*** Aa/> Ai avut dreptate* Ba#iu e#te %ier$inte* < n ace#t caz! motoru a %o#t ar#* 7cutere e voa#tre #unt inerte! moarte* < Noroc c) 'aua mea e#te prote-at) termic %a) de 'a#iu* < Nu tre$uie #) ne #urprind) prea mu t %aptu c) ocuitorii Ine u ui au %o#t adepii %o o#irii %ore or e ectroma&netice* ;,ndii"v) c) mu te n e#niri de a t tip e"au %o#t interzi#e? /iperpropu #ie! &ravitaia indu#)*** Loui# #e %ora #) di#tin&) m)car un am)nunt* +utea #)"'i ntoarc) ncet capu ! cu &,tu #c,r,indu"i pe #upra%aa 262

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

$a onu ui! dar nic)ieri nu e2i#tau umini* 9or,ndu"'i $rae e mpotriva ap)#)rii! $,-$,i cu de&ete e pe#te pupitru! p,n) c,nd pre#upu#e c) a-un#e#e n dreptu comutatoru ui pentru i uminare* N"ar %i %o#t n #tare #) #pun) de ce credea c) avea #) %uncioneze* 6e e dou) %a#cicu e iz$ucnir) deodat)! ovindu"#e de un zid ndep)rtat 'i cur$* Aproape o duzin) de a te aparate p uteau n -uru #)u! toate a ace a'i nive * Une e dintre e e erau ec/ipamente nu mai mari dec,t propu #oare e individua e! a te e " de dimen#iuni e unor aero#cutere* E2i#ta 6/iar 'i un #oi de camion! cu o carca#) tran#parent)* n interioru a$irintu ui de epave p utitoare! Czinu #p,nzura cu capu n -o# pe #cuteru #)u* Mea#ta #a c/ea ) 'i ma#ca mioa#) #e pro%i au printre $a oane e de avarie! n vreme ce o m,n) cu &/eare e #coa#e 'erpuia p,n) a una dintre p)ri e atera e a e aparatu ui de z$or* < E $ine! #e auzi vocea ui Ne##u#* M) re%er a umin)* 6/iar voiam #) v) #u&erez a#ta* ne e&ei imp icaii e5 4rice circuit e ectric #au e ectroma&netic din ve/icu e e voa#tre! care a %o#t n %unciune n momentu atacu ui! a %o#t di#tru#* Ve/icu u Czinu ui 'i pro$a$i 'i a t)u! Loui#! a %o#t atacat din nou a intrarea n c )dire* < 6 )direa care #e dovede'te a %i o nc/i#oare! n&,n) p)m,nteanu cu &reutate* 'i #imea capu ca un $a on um% at a ma2imum! &ata #) p e#nea#c) 'i avea di%icu t)i de e2primare* 1ar nu putea #)"i a#e pe cei a i #) %ac) toat) trea$a! c/iar dac) a#ta ar %i n#emnat numai #) emit) ipoteze pe #eama te/no o&iei #tr)ine! at,rnat cu capu n -o#* < Bi dac) e#te o nc/i#oare! continu) e ! de ce nu e2i#t) n)untru o a treia arm)! pentru orice eventua itate! pre#upun,nd c) ar %i po#i$i #) avem a#upra noa#tr) arme n %unciune! ceea ce e#te 'i cazu 5 < 9)r) ndoia ) c) e2i#t) una! r)#pun#e Ne##u#* 9aruri e ta e dovede#c n#) c) ea nu %uncioneaz)* 9)r) ndoia ) c) e#te automat) "n caz contrar! cineva ar %i tre$uit #) v) p)zea#c)* 6red c) Inter ocutoru n"ar ri#ca nimic dac) 'i"ar %o o#i ec/ipamentu de e2cavare 7 aver*** < A#tea #unt ve'ti $une e2c am) Loui#* 6u e2cepia %aptu ui c) m"am uitat primpre-ur*** 263

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

E 'i Czinu p uteau cu capu n -o# ntr"o Mare a 7ar&a#e or aerian)* 1intre ce e trei ec/ipamente de z$or cu a#pect ar/aic! unu era nc) ocupat* 7c/e etu mic aparinea n mod c ar unei %iine umane* +e oa#e e a $e nu mai r)m)#e#e nici o urm) de carne* =aine e tre$uie #) %i %o#t de $un) ca itate! deoarece %,'ii din e e! cu un co orit ip)tor! #upravieui#er)! c/iar 'i un %e de pe erin) care at,rna a&)at) de ma2i aru pi otu ui* 6e e a te ec/ipamente de z$or erau &oa e! dar #e putea pre#upune c) oa#e e #e a% au pe undeva*** Loui# #e %or) #)"'i dea capu pe #pate*** Nive u de -o# a ace#tei @nc/i#oriA avea a#pectu unei &)uri conice a c)rei %und nu putea %i di#tin#* 1e -ur mpre-ur e2i#tau ine e concentrice de ce u e* U'i e ace#tora erau! de %apt! trape n acoperi'u or* 7e z)reau #c)ri radiate co$or,nd #pre centru puu ui! iar n interioru ace#tuia 'i pe mar&ini #e &)#eau oa#e e pe care e c)uta Loui# 'i pe care e putea di#tin&e #u$ e #tr) ucind # a$* putea ne e&e pe umanoidu c)ruia i %u#e#e prea %ric) pentru a"'i da drumu n /)u* 1ar cei a i! devenii prizonieri n ve/icu e e #au ec/ipamente e or individua e de z$or! pre%era#er) #) #e arunce n &o dec,t #) moar) de #ete* < Nu v)d cum 'i"ar putea %o o#i Czinu dezinte&ratoru 7 aver! remarc) Loui# cu voce tare* < M"am &,ndit a trea$a a#ta %oarte #erio#*** < 6/iar dac) ar %ace o &aur) n zid! tot nu ne"ar a-uta a nimic* Ace a'i ucru e va a$i 'i n cazu p a%onu ui! a care tot nu poate a-un&e* 1ac) ove'te &eneratoru de c,mp care ne ine #u#pendai aici! o #) c)dem de a o n) ime de treizeci de metri* 1ac) nu o %ace! o #) at,rn)m aici p,n) murim de %oame #au p,n) ne arunc)m #in&uri n &o * 9ire'te! 'i atunci vom c)dea tot de a o n) ime de treizeci de metri*** < 6orect> piui Ne##u#* < 1oar at,t ai de #pu#5 #e n%urie Loui#* < Am nevoie de mai mu te date* Vrea unu dintre voi #)"mi de#crie ce vede n -ur5 Eu nu z)re#c dec,t o poriune dintr"un zid cur$* 9)cur) cu r,ndu de#crierea $ ocu ui conic de ce u e! a ce or a te am)nunte pe care reu'eau #) e di#tin&) n umina c/ioar)* Czinu reu'i #)"'i aprind) 'i e %aruri e 'i a#ta e m)ri ntruc,tva vizi$i itatea* 264

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

1ar n momentu n care Loui# nu mai avu ce #) re ateze! rea iz) c) #e a% a n continuare #p,nzurat cu capu n -o#! %)r) /ran) #au ap)* 7imea n )untru ui un ur et care $o $oro#ea! ncerc,nd #) a-un&) a #upra%a)! #) #cape de #u$ contro * n cur,nd avea #) erup)*** Bi #e ntre$) dac) Ne##u# i va p)r)#i* Era o ntre$are cu un r)#pun# evident* +)pu'aru avea #u%iciente motive ca #)"i a$andoneze 'i nici unu care #)" o$ i&e #) r)m,n)* 1oar dac) mai #pera #) de#copere aici ni#caiva $)'tina'i civi izai*** < At,t ve/icu e e p utitoare! c,t 'i v,r#ta #c/e ete or indic) %aptu c) nimeni nu #uprave&/eaz) aparatura ace#tei nc/i#ori! #pecu ) Czinu * 6,mpu care ne"a prin# n capcan) tre$uie #) %i co ectat ce e a te ve/icu e dup) ce ora'u a %o#t p)r)#it! dar a vremea aceea pro$a$i c) ace#tea r)m)#e#er) u time e aparate de tran#port n %unciune de pe Lumea Ine ar)* 1e aici tra& conc uzia c) ma'in)ria continu) #) %uncioneze deoarece nimic nu i"a con#umat ener&ia n decur#u timpu ui* < 7"ar putea #) %ie a'a! %u de acord Ne##u#* 3otu'i! cineva ne urm)re'te conver#aia*** Loui# #imi cum urec/i e ncep #)"i zv,cnea#c)* < 3re$uie #) di#pun) de mi- oace te/nice e2traordinare pentru a intercepta un &/id de und) at,t de n&u#t! continu) +)pu'aru * 3otodat)! mi #e pare %ire#c #) ne ntre$)m dac) nu cumva ce care tra&e cu urec/ea are 'i un tran# ator* < 6e ne poi #pune de#pre e 5 < 1oar direcia n care #e a% )* 7ur#a inter%erene or #e &)#e'te c/iar n c )direa n care #untei 'i voi acum* n mod re% e2! Loui# ncerc) #) privea#c) n #u#* 7e a% a #p,nzurat cu capu n -o#! cu dou) $a oane de avarie 'i un #cuter ntre e 'i tavan* < Am &)#it civi izaia Lumii Ine arei remarc) e cu & a# tare* < +ro$a$i * 6red c) o %iin) civi izat) ar %i %o#t n #tare #) repare cea de"a treia arm)! cum ai numit"o tu* 1ar ucru ce mai important*** a#)"m) #) m) &,nde#c> Bi +)pu'aru ncepu #) % uiere o me odie care ar %i putut %i Beet/oven #au Beat e#! #au orice a tceva cu in% e2iuni c a#ice* Ace @ a#)"m) #) m) &,nde#cA tre$uia uat ad itteram* 265

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

9 uieratu continua a ne#%,r'it* Loui# ncepu #) #u%ere de #ete 'i %oame! iar capu i zv,cnea* 3ocmai 'i pierdu#e r,nd pe r,nd toate #perane e! c,nd +)pu'aru vor$i din nou? < A' %i pre%erat #) %o o#e#c dezinte&ratoru 7 aver! dar nu #e poate* Loui#! tu va tre$ui #"o %aci! ntruc,t de#cinzi dintr"o primat) 'i ca atare e'ti mai apt #) te ca)ri n comparaie cu Czinu * Recupereaz)*** S m ca-r? 1up) ce o #) termin! o #) poi pune ntre$)ri* Recupereaz) cum poi a#eru de #emna izare* i %o o#e'ti %a#cicu u pentru a per%ora $a onu din %aa ta* Va tre$ui #) te a&)i n c)dere de re#turi e #a e 'i #) te %o o#e'ti de e e pentru a te c))ra prin $a an# pe #cuter* Apoi*** < E'ti ne$un> < La#)"m) #) termin! Loui#> 7copu ace#tei aciuni e#te #) di#tru&i cea de"a treia arm)* Nu e e2c u# #) e2i#te dou)*** e2emp are* Una #e a% ) dea#upra u'ii pe care ai intrat! iar cea a t) poate %i oriunde* Nu ai dec,t un #in&ur indiciu! 'i anume c) e po#i$i #) #emene ntre e e* < 7au #) nu #emene*** 7) )#)m deocamdat) a#ta* 6um crezi c) a' iz$uti #) m) a&) de re#turi e unui $a on care e2p odeaz) n c,teva %raciuni de #ecund) 'i #)*** Nu! nu pot> < Loui#! cum #) a-un& p,n) a voi dac) o arm) #t) a p,nd) #)"mi pr)-ea#c) ve/icu u 5 < Nu 'tiu* < Vrei ca Inter ocutoru #) %ac) e#ca ada5 < +i#ici e nu #e ca)r)5 < 7tr)mo'ii mei erau %e ine de c,mpie! interveni Czinu * La$a mea ar#) #e vindec) &reu* Nu m) pot c))ra* 4ricum! propunerea ier$ivoru ui e a$#urd)* 6red c)"i dai #eama c) e nu caut) dec,t o #cuz) pentru a ne p)r)#i* Loui# avu#e n vedere 'i e ace#t a#pect* 7au poate c) 'i e2terioriza#e %rica*** < 1eocamdat) n"am #) v) p)r)#e#c! r)#pun#e Ne##u#* Am #) a'tept* +oate c) vei concepe voi un p an mai $un* 7au! cine 'tie! poate c) ce ce tra&e cu urec/ea #e va ar)ta de $un)voie* Am #) a'tept*** 9iind at,rnat cu capu n -o# 'i n&/e#uit ntre dou) $a oane! era %ire#c ca Loui# (u #) ai$) di%icu t)i n m)#urarea timpu ui* Nimic nu #e #c/im$a* Nimic nu #e mi'ca* 266

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

auzea pe Ne##u# % uier,nd n dep)rtare! dar nimic a tceva nu p)rea #) #e mai nt,mp e* La un moment dat! ncepu #)"'i numere $)t)i e inimii* Aprecie c) avea ritmu de TQNminut* E2act zece minute mai t,rziu! #e auzi #pun,nd? < Baptezeci 'i doi* Unu*** 6e nai$a %ac5 < Vor$eai cu mine! Loui#5 < +e toi demonii> Czinu e! nu pot #) mai #uport> +re%er #) mor acum dec,t #) nne$une#c mai nt,i> ncepu #)"'i mi'te $rae e! pentru a #e e i$era din #tr,n#oare* < n condiii de upt)! eu #unt ce care comand)> m,r,i Inter ocutoru * i ordon #) r)m,i ca m 'i #) a'tepi> < mi pare r)u> B)r$atu #e ncord)! ncerc,nd #)"'i mpin&) $rae e n -o#! #e re a2)! e mpin#e din nou* A-un#e a centur)* M,ini e erau prea ndep)rtate* 'i tra#e cotu napoi! #e #muci! #e re a2)! o u) de a cap)t*** < 6eea ce #u&ereaz) +)pu'aru e#te #inucidere curat)! Loui#> < +oate* Reu'i! n #%,r'it! #) apuce a#eru de #emna izare 'i cu nc) dou) #mucituri e i$er) de a cin&)toare 'i" ndrept) #pre nainte* n ce mai r)u caz! ar %i ovit pupitru de comand)! dar nu pe #ine* 3ra#e* Ba onu prin#e #) #e dezum% e ncet* n ace a'i timp! ce din #pate mpin#e n pupitru de comand)* ntruc,t #tr,n#oarea nu mai era at,t de puternic)! i %u u'or #)"'i a&ae arma a centur) 'i #) #e apuce de dou) %ra&mente a e $a onu ui #part* ncepu #) a unece din 'a! din ce n ce mai rapid*** 7e a&)) de re#turi e $a onu ui cu %ora unui ne$un 'i c,nd #e r)#turn)! n c)dere! pa me e nu"i a unecar)* R)ma#e at,rnat n m,ini #u$ #cuter a o n) ime de aproape treizeci de metri* < Inter ocutoru e> < 7unt aici! Loui#> Am reu'it #)"mi apuc 'i eu arma* 7)"i #par& ce ) a t $a on5 < 1a> Ace#ta i #t)tea n drum! $ oc,ndu" * Ba onu nu #e #par#e propriu"zi#* 4 parte a #a emi#e un nor de pra% pre de c,teva #ecunde! apoi ntre&u o$iect di#p)ru! 267

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

ntr"un pu%)it de aer* Czinu ovi#e cu un %a#cicu a dezinte&ratoru ui* < Numai 9ina& e 'tie cum poi oc/i cu c/e#tia aia> #e minun) p)m,nteanu ! apoi ncepu #) #e ca)re* nainta u'or! c,t timp materia u rezi#ta* n ciuda ore or petrecute cu capu n -o#! Loui# iz$uti#e #)"'i p)#treze c,t de c,t mintea impede* 1ar re#turi e $a onu ui #e #%,r'eau n apropierea propu #oru ui! iar #cuteru #e roti#e pe -um)tate! datorit) &reut)ii #a e! iar $)r$atu nc) nu reu'i#e #) a-un&) dea#upra* 7e ipi cu tot corpu de #cuter 'i prin#e ntre &enunc/i! apoi #e c)zni #)" c atine* n #pate e #)u! Inter ocutoru #cotea #unete ciudate* 7cuteru ncepu #) #e $a an#eze cu amp itudine din ce n ce mai mare* Loui# %u nevoit #) pre#upun) c) cea mai mare parte a ma#ei meta ice #e a% a n partea median) a ve/icu u ui* n caz contrar! ace#ta #"ar %i r)#ucit 'i! oriunde #" ar %i p a#at! e ar %i r)ma# tot dede#u$t! iar Ne##u# n"ar mai %i %)cut a#emenea propunere* 7cuteru #e $a an#a mai departe* B)r$atu amei 'i"'i #imi #tomacu ridic,ndu"i"#e n &,t* 1ac) acum #e iveau cumva pro$ eme re#piratorii! totu era terminat* Ve/icu u #e ro#to&o i napoi! #e d)du pe#te cap 'i! n momentu n care a-un#e din nou cu #u#u n -o#! Loui# #e ntin#e pe#te $urta ui 'i apuc) ce ) a t cap)t a $a onu ui #%,'iat* Bi nu"i mai d)du drumu * 7cuteru continu) #) #e rotea#c)* Loui# #t)tea ipit cu pieptu de ma'in) 'i a'tepta* 6arca#a inert) #e opri! r)ma#e a'a c,teva c ipe! apoi #e roti n partea cea a t)* 6ana e e ve#ti$u are a e $)r$atu ui d)dur) pe dina%ar) 'i e vomit)*** nici m)car nu 'tia ce anume*** 6ina t,rzie de ieri5 Vomit) e2p oziv! a&onizant! pe#te meta 'i pe#te man'ete e #a e! dar nu"'i #c/im$) poziia nici cu un centimetru* 7cuteru continua #) #e $a an#eze ca un vapor pe timp de %urtun)* 1ar Loui# era $ine ancorat* n ce e din urm)! ndr)zni #)"'i ridice oc/ii #pre tavan* 4 %emeie privea* +)rea c/ea ) n ntre&ime* 9aa ei i reaminti de #cu ptura din #a a de $anc/et a ca#te u ui? mai preci#! avea tr)#)turi e 'i e2pre#ia ace ei e%i&ii* Era a %e de ca m) ca o zei) #au ca 268

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

un cadavru! iar e ar %i vrut #)" n&/it) p)m,ntu n ace moment! #) #e a#cund)! #) di#par)* n oc de a#ta! zi#e? < Inter ocutoru e! #untem o$#ervai> Anun)" pe Ne##u#* < Un moment! Loui#* 7unt terminat> Am %)cut &re'ea a #) te prive#c n timp ce te c))rai* < n ordine> Ea e#te*** n primu moment am crezut c) e c/ea )! dar nu e#te* Are n #c/im$ dou) #ca puri netede ca"n pa m) care"i acoper) urec/i e 'i #e nt, ne#c a $aza craniu ui* +)ru ei e#te un&! co$or,nd mai -o# de nive u umeri or* Nu"i #pu#e c) %emeia avea un p)r $o&at 'i ne&ru ce i #e rev)r#a#e pe umeri atunci c,nd #e ap eca#e #)" privea#c) mai $ine! nici c) tr)#)turi e"i erau de icate! nici c) oc/ii ei verzi care" intuiau p)reau imen'i! aidoma unor imen#e m)# ine crude* < ***cred c)! de %apt! e#te un In&iner #au aparine ace eia'i ra#e! #au urmeaz) ace ea'i o$iceiuri* Ai auzit5 < 1a* 7pune"mi n#) cum te poi c))ra n /a u )#ta5 Am avut impre#ia c) de#%izi &ravitaia* 6e nai$a e'ti tu! Loui#5 A&)at de #cuteru #)u inert! $)r$atu ncepu #) r,d)! epuiz,ndu"'i aproape re#tu de putere* < E'ti un Cdapti#t! recunoa'te> #pu#e e ntr"un t,rziu! &,%,ind* < Am %o#t cre#cut n acea#t) credin)! dar nv))turi e nu #"au prin# de mine* < 6red 'i eu> Ai uat e&)tura cu Ne##u#5 < 1a* Am %o o#it #irena* < 3ran#mite 'i a#ta? %emeia #e a% ) a apro2imativ 'apte metri de mine* M) prive'te ca o repti )* Nu vreau #) #pun c) i"a' trezi intere#u * 6red c) nu e#te intere#at) de nimic pe umea a#ta* 6 ipe'te dar nu"'i mut) privirea* 7t) ntr"un %e de ca$in)* +e vremuri! pe trei dintre perei tre$uie #) %i e2i#tat #tic ) #au ceva de %e u )#ta! dar #tratu re#pectiv #"a du#* Au mai r)ma# doar c,teva trepte 'i o p at%orm)* 3ipa #t) cu picioare e at,rnate n &o * 3re$uie #) %i %o#t o metod) de #uprave&/eat prizonierii* E#te m$r)cat) n*** nu pot #) #pun c)"mi p ace #ti u * +oart) ceva cu a#pect de $a on un& p,n) a &enunc/i 'i p,n) a coate*** +ro$a$i n#) c) a#ta nu"i intere#a pe cei a i* < Materia u e#te arti%icia ! continu) e ! 'i %oarte dura$i ! #au e#te nou! #au e#te autocur)a$i * Ea*** Loui# 'i ntrerup#e de#crierea! deoarece %emeia #punea 269

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

ceva* A'tept)* @7uprave&/etoareaA repet) o %raz) #curt)! apoi #e ridic) p in) de &raie 'i di#p)ru n #u#u trepte or* < A p ecat! anun) $)r$atu * +ro$a$i c) #"a p icti#it* < +oate c) #"a ntor# a ec/ipamente e ei de a#cu tare* 1ac) n c )dire e2i#ta un ec/ipament de tra# cu urec/ea! cu #i&uran) c) era n po#e#ia ei* < Ne##u# te roa&) #)"i %oca izezi a#eru de #emna izare pe inten#itate mic) 'i de#c/idere mare! continu) Czinu * E nece#ar ca atunci c,nd ea #e rentoarce #) te vad) c)" %o o#e'ti a i uminat* Eu nu tre$uie #)"mi ar)t arma* 9)r) ndoia )! individa a#ta ne poate omor pe am,ndoi prin r)#ucirea unui comutator* Nu tre$uie #)"'i dea #eama c) #untem narmai* < Bi atunci nu di#tru&em cea de"a treia arm) a c )dirii5 pu%ni Loui#* 3recu un moment p,n) c,nd Czinu %)cu din nou o%iciu de purt)tor de cuv,nt? < N"o #"o %acem* Ne##u# #pune c) va ncerca a tceva* Vine ncoace* B)r$atu 'i )#) capu #)"i cad) pe carca#a de meta * U'urarea pe care o #imea era at,t de mare nc,t nu #coa#e nici o vor$) p,n) c,nd Inter ocutoru ad)u&)? < Nu va o$ine a tceva dec,t c) vom %i toi n aceea'i capcan)* Loui#! cum #)" determin #) #e r)z&,ndea#c)5 < 7pune"i a#ta* 7au nu! n"are ro#t> 1ac) e n"ar %i convin# c) va %i n dep in) #i&uran)! ar #ta deoparte* < 6um ar putea %i n #i&uran) 5 < Nu 'tiu* La#)"m) #) m) odi/ne#c> +)pu'aru pro$a$i c) 'tia ce %ace* +utea avea ncredere n a'itatea ui! &,ndi Loui#! n timp ce 'i %reca o$razu de meta u neted 'i rece* Mo)ia* Nici un moment nu"'i n&)dui#e #) uite unde #e a% a* 1ac) #cuteru #)u vi$ra #au #e rotea! #e trezea pe dat) #tr,n&,nd meta u cu &enunc/ii 'i nc e't,ndu"'i m,ini e pe re#turi e de $a on* n oc de #omn! avu parte de un co'mar continuu* Atunci c,nd umina i %u &er) prin %aa p eoape or! #e trezi $ru#c* Lumina zi ei p)trundea prin %anta orizonta ) care #ervi#e drept u')* +e %unda u #tr) ucitor! #cuteru ui Ne##u# #e de#ena ca o #i uet) ntunecat)* Ve/icu u era ntor# cu #u#u n -o#! aidoma +)pu'aru ui! care n#) era meninut n 'a de 270

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

ancora-u ve/icu u ui 'i nu de $a oane de avarie* 9anta #e nc/i#e n urma #a* < Bun venit> nt,mpin) Czinu cu o voce nec ar)* +oi #) m) ntorci cu capu n #u#5 < Nu nc)* A reap)rut %emeia5 < Nu* < Va veni* +e oameni i caracterizeaz) curiozitatea! Inter ocutoru e* Ea n"a mai avut ocazia #) vad) p,n) acum reprezentani ai #pecii or noa#tre* < Bi ce dac)5 3ot ce vreau e #) m) ntorc cu capu n #u#! morm)i Czinu *W +)pu'aru manevr) ceva a pupitru #)u* 7e nt,mp ) un miraco ? aero#cuteru #)u #e ntoar#e* < 6um5 reu'i #) n&aime Loui#! u uit a cu me* < Am deconectat totu de ndat) ce mi"aim dat #eama c) #emna u pirat a pu# #t)p,nire pe comenzi e me e* n cazu n care c,mpu de #u#tentaie nu m"ar %i captat! a' %i avut timpu nece#ar #) porne#c din nou motoare e nainte de a ovi pava-u * Acum pa#u urm)tor va %i #imp u* 6,nd %ata va veni din nou! te ro& #) te pori prietene'te* +oi c/iar ncerca #) ai re aii #e2ua e cu ea! dac) pre#upui c) a'a ceva e po#i$i * Czinu e! Loui# va %i #t)p,nu no#tru! iar noi vom %i #ervitorii #)i* 9emeia poate %i 2eno%o$)? n con#ecin) credina c) un om comand) unor #pecii #tr)ine i"ar m)&u i e&o"u * Loui# iz$ucni n r,#* 7omnu p in de co'maruri odi/ni#e ntr"o oarecare m)#ur)* < M) ndoie#c c) #e va ar)ta prietenoa#)> 6,t de#pre #educie! ce #) mai vor$im*** N"ai v)zut"o* E a %e de rece ca 'i /ru$e e ntunecate de pe + uto! ce puin n ceea ce m) prive'te! 'i n"o pot condamna pentru a#ta* Individa v)zu#e vomit,nd! ceea ce! n &enera ! reprezenta o prive i'te prea puin romantic)* +)pu'aru nu renun)* < Ea #e va #imi %ericit) ori de c,te ori ne va privi* Va nceta #) #e mai #imt) %ericit) atunci c,nd va ncerca #) ne p)r)#ea#c)* 1ac) #e va apropia de unu dintre noi! %ericirea ei va cre'te*** < La nai$a! da> #tri&) Loui#* < Ai ne e#5 Bine> In p u#! in #)"i #pun c) am e2er#at puin im$a $)'tina'i or* 6red c) pronunia 'i &ramatica mea #unt #u%icient de corecte* 1ac) a' 'ti 'i #emni%icaia 271

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

cuvinte or*** Inter ocutoru nceta#e de mu t #) #e mai p ,n&)* At,rn,nd cu capu n -o# dea#upra unui /)u morta ! cu ar#uri pe tot corpu 'i cu o a$) %)cut) #crum p,n) a o#! ur a#e a Loui# 'i Ne##u# pentru c) nu voi#er) #)" a-ute* 1ar de c,teva ore $une nu mai #co#e#e nici un #unet* n umina # a$) Loui# mo)ia* +rin #omn auzi ni'te c inc/ete de c opoei 'i #e trezi* 9emeia co$ora trepte e emi,nd ace e c inc/ete* La moca#ini avea c opoei* Acum purta o roc/ie un&) 'i deco tat)! cu vreo 'a#e $uzunare vo uminoa#e* +)ru un& i era piept)nat pe o parte! acoperindu"i un um)r* 1emnitatea ca m) de pe %aa ei nu #e modi%ica#e* 9emeia #e a'ez) din nou pe mar&inea p at%ormei! cu picioare e n &o ! 'i ncepu #)" %i2eze pe Loui# (u* Nici p)m,nteanu nu"'i #c/im$) poziia* 6,teva minute #e privir) drept n oc/i* Apoi ea $)&) m,na ntr"unui din $uzunare e ei um% ate 'i #coa#e de aco o ceva portoca iu! de m)rimea unui pumn* arunc) #pre Loui#! intind! a#t%e nc,t #) treac) a c,iva centimetri de raza #a de prindere* Loui# recuno#cu n momentu n care trecea pe ,n&) e * Un %ruct zemo#! de %e u ce or pe care e de#coperi#e n de#i'uri cu dou) zi e n urm)* V,r,#e c,teva n ma&azia $uc)t)riei #cuteru ui #)u %)r) #) e mai &u#te* 9ructu #e #%)r,m) de tavanu unei ce u e! )#,nd o pat) ro'ie* In#tantaneu! $)r$atu ncepu #) #a iveze 'i #e #imi ar# de o #ete cump it)* 9emeia mai arunc) un %ruct* 1e data a#ta trecu mai aproape de e * Ar %i putut #)" prind) dac) ar %i ncercat! dar a#ta ar %i n#emnat #)"'i r)#toarne #cuteru * 7i ea 'tia ace#t ucru* A trei ea %ruct iovi n um)r* Loui# #e nc e't) cu u time e %ore de r)m)'ie e de $a oane 'i $ e#tem)* Atunci #cuteru ui Ne##u# ie'i a vedere* Bi %emeia z,m$i* +)pu'aru p uti#e p,n) atunci n #pate e epavei n %orm) de camion* 1in nou at,rn,nd cu capu n -o# #e ndrept) n deriv) #pre p at%orm)! ca 'i cum ar %i %o#t tractat de un curent indu#* 3rec,nd pe ,n&) Loui# ntre$)? < 4 poi #educe5 272

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

B)r$atu m,r,i* Apoi! d,ndu"'i #eama c) +)pu'aru nu inteniona #)"'i $at) -oc de e ! r)#pun#e? < 6red c) ea e de p)rere c) #unt un %e de anima * La#"o $a t)> < Atunci tre$uie #) %o o#im a te metode* Loui# 'i %rec) %runtea de meta u rece* 1intr"o dat) #e #imea mizera$i * < E'ti a comand)! o%t) e * +e mine nu m"a con#iderat ca pe un e&a ! dar poate c) tu ai mai mu t noroc* E'ti un a ien p,n) n m)duva oa#e or! a'a c) n"are de ce #) te con#idere un concurent* +)pu'aru dep)'i#e* Acum de$ita ceva ntr"un im$a- care aducea cu ce %o o#it de preotu "diri-or? #%,ntu im$a- a In&ineri or* 9emeia nu"i r)#pun#e* 1e %apt*** nu z,m$ea! doar co uri e &urii ei p)reau c) aveau tendina de a #e ridica! iar n oc/i i ap)ru#e o #c,nteie de via)* +ro$a$i c) Ne##u# %o o#ea o inten#itate redu#)* 9oarte redu#)* +)pu'aru vor$i din nou! 'i de data a#ta ea i r)#pun#e* Avea o voce rece 'i me odioa#)! iar ui Loui# i #e p)ru impetuoa#)* +)pu'aru 'i mode ) vocea dup) cea a %emeii* 6eea ce urm) %u o ecie de im$i #tr)ine* +entru Loui# (u! a% at n ec/i i$ru in#ta$i a o n) ime morta )! ntrea&a di#cuie deveni cur,nd e2trem de p icti#itoare! ici 'i co o prindea c,te un cuv,nt* La un moment dat individa i arunc) ui Ne##u# un e2emp ar din ace &en de portoca ) de m)rimea unui pumn 'i am,ndoi convenir) c) era un t/rum$* Ne##u# p)#tr) %ructu * 1eodat)! %emeia #e ridic) 'i p ec)* < Ei5 ntre$) Loui#* < +ro$a$i c) #"a p icti#it! i r)#pun#e Ne##u#* Nu m"a avertizat* < Mor de #etei mi dai mie ace t/rum$5 < 3/rum$ e#te cu oarea! Loui#! z,m$i +)pu'aru ! apoi 'i manevr) #cuteru ,n&) ce a p)m,nteanu ui 'i"i d)du %ructu * B)r$atu era ndea-un# de di#perat ca #)"'i e i$ereze o m,n)* A#ta n#emna c) tre$uia #)"i rup) coa-a cu dinii* La un moment dat! a-un#e a pu pa %ructu ui 'i mu'c) din ea* Era ce 273

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

mai &u#to# ucru pe care" m,nca#e n dou) #ute de ani* 6,nd termin)! ntre$)? < 7e ntoarce5 < 7) #per)m* Am %o o#it ta#pu Ia o inten#itate redu#)! capa$i ) #) acioneze a nive de #u$con'tient* i va #imi ip#a* Momea a va deveni din ce n ce mai puternic) de %iecare dat) c,nd m) va nt, ni* Loui#! o %acem #) #e ndr)&o#tea#c) de tine5 < La#"o $a t)> Ea crede c) #unt un $)'tina'! un #) $atic* Bi a#ta ne duce a ntre$area? cine e#te ea5 < N"a' putea #)"i #pun* N"a ncercat #) evite ntre$area! dar nici n"a venit n nt,mpinarea ei* Nu cuno#c ndea-un# im$a* 1eocamdat)***

274

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

CAPITOLUL 2. Carne

Ne##u# co$or,#e pentru a e2p ora zone e de dede#u$t* Lip#it de intercomunicaie! Loui# ncerca #) urm)rea#c) manevre e +)pu'aru ui* n ce e din urm) renun)* Mu t mai t,rziu auzi pa'i* 1e data a#ta %)r) c opoei* 'i %)cu m,ini e c)u' 'i #tri&) n -o#? < Ne##u#> 7unetu #e re% ect) de perei 'i #e %oca iz) omo&en n v,r%u conu ui* +)pu'aru #)ri n picioare! #e urc) pe #cuter 'i deco )* Mai $ine zi#! %u aruncat n #u#* 9)r) ndoia ) c)"'i )#a#e motoru n %unciune pentru a #e opune %orei de ridicare a c,mpu ui* Acum pur 'i #imp u opri#e motoru * Ne##u# a-un#e#e din nou printre re icve e meta ice! c,nd pa'ii #e oprir) undeva dea#upra or* < 6e nai$a %ace5 #e impacient) Loui#* < R)$dare> Nu te poi a'tepta #) %ie condiionat) n urma unei #in&ure e2puneri a un ta#p de inten#itate mic)* < ncearc) #)"i $a&i $ine n capete e ta e turtite 'i ip#ite de creier urm)toarea idee? nu"mi pot ine a ne#%,r'it ec/i i$ru * < 3re$uie #"o %aci> 6um te"a' putea a-uta5 < Ap)> r)#pun#e Loui#! #imindu"'i im$a mai u#cat) dec,t o $ucat) de % ane ) %)cut) #u * < Mi"e #ete5 6um pot #)"i aduc ap)5 1ac)"i ntorci capu ! #"ar putea #)"i pierzi ec/i i$ru * < Btiu* La#"o $a t)> " 6ara&/ioa#) #ituaie? a#tronautu Loui# (u #e temea de n) ime* "*** 6um #e #imte Czinu 5 #c/im$) e di#cuia* < M) tem pentru e ! Loui#* E#te incon'tient de prea mu t) vreme* 275

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< La nai$a> +a'i* +e#emne c) tipa a#ta avea o idee %i2) cu #c/im$atu /aine or! #e &,ndi Loui#* Acum purta un %e de to&) vop#it) n verde 'i portoca iu* 6a 'i ce e a te co#tumaii! nici acea#ta nu #u&era nimic de#pre %orma corpu ui ei* 9emeia n&enunc/e a mar&inea p at%ormei de o$#ervaie 'i i privi cu r)cea )* Loui# #e nc e't) de p uta #a meta ic) 'i a'tept) de#%)'urarea evenimente or* Bru#c! con#tat) c) individa 'i #c/im$a atitudinea* 4c/ii #)i devenir) vi#)tori! co uri e &urii i #e ntoar#er) n #u#* Ne##u# vor$i* Ea p)ru #) #tea n cump)n) pre de c,teva #ecunde! apoi i d)du un r)#pun#* 1up) aceea p)r)#i* < Ei5 < 4 #) vedem* < M"am #)turat #) a'tept> 1intr"o dat)! #cuteru +)pu'aru ui porni n #u#* n #u# 'i nainte* 7e ovi cu z&omot de mar&inea p at%ormei ca o nav) venit) a aco#tare* Ne##u# p)'i &ri-u iu pe teren #o id* 9emeia veni n nt,mpinarea ui* 6eea ce inea ntr"o m,n) era pe#emne o arm)* 6u m,na cea a t) atin#e capu +)pu'aru ui! ezit)! apoi 'i p im$) de&ete e pe coama ace#tuia* Ne##u# #coa#e un #unet de nc,ntare* 1up) aceea eni&matica %iin) #e r)#uci pe c) c,ie 'i ncepu #) urce trepte e %)r) #) mai privea#c) napoi* +)rea convin#) c) Ne##u# avea #"o urmeze precum un c,ine! ceea ce #e 'i nt,mp )* Bravo! &,ndi Loui#! %ii a#cu t)tor> 9)"o #) capete ncredere n tine> 1ar c,nd #unete e pa'i or or #e #tin#er)! $ ocu de ce u e deveni un morm,nt imen#* Czinu #e a% a a o di#tan) de aproape zece metri n acea#t) Mare a 7ar&a#e or din meta * +atru de&ete cu pernie 'i un cr,mpei de %a) m$ )nit) #e vedeau din #pate e unui $a on de avarie* Loui# n"avea cum #) #e apropie de e * Era po#i$i ca Inter ocutoru #) %i %o#t de-a mort* +rintre oa#e e n) $ite #tivuite n partea de -o# #e z)reau apro2imativ o duzin) de e#te* 4a#e! #eco e pierdute n 276

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

uitare! meta ru&init 'i t)cere*** Loui# (u #e crampon) de #cuteru #)u! a'tept,nd ca %ore e #) i #e epuizeze* 6,teva minute mai t,rziu! pe c,nd mo)ia! ceva #e #c/im$)* Ec/i i$ru #e #tric) u'or*** Viaa ui depindea de ace#t ec/i i$ru* Acea#t) dezorientare de moment arunc) ntr"o panic) ne$un)* +rivi n -uru #)u! nendr)znind #)"'i mi'te dec,t oc/ii* Ve/icu e e de meta erau a ocu or* 1ar ceva #e mi'ca*** 4 ma'in) ndep)rtat) #e ovi de ceva! emi#e un #cr,'net meta ic 'i o ua n #u#* n #u#5 Nu* Ateriza#e pe ce mai na t r,nd de ce u e* ntrea&a Mare a 7ar&a#e or #e #cu%unda uni%orm* Una c,te una! epave e aterizau pe c,te o #upra%a) p an) 'i r)m,neau aco o* 7cuteru ui Loui# #e ovi vio ent de $eton! #e r)#uci pe -um)tate prin# n tur$u ena %ore or e ectroma&netice 'i r)ma#e imo$i izat* Loui# #e ro#to&o i de pe e * Imediat ncerc) #) #e ridice n picioare! dar nu putu #)"'i menin) ec/i i$ru * Nu mai putea #ta drept* M,ini e #a e #e tran#%orma#er) n ni'te &/eare! contor#ionate de durere! ne%o o#itoare* R)ma#e pr)$u'it pe o parte! &,ndindu"#e c) de-a era prea t,rziu* +ro$a$i c) #cuteru Czinu ui prin#e#e pe ace#ta dede#u$t* 7cuteru Czinu ui! u'or de recuno#cut! #e r)#turna#e pe o parte! dou) r,nduri de ce u e mai #u#* Inter ocutoru era aco o! dar nu %u#e#e prin# #u$ ve/icu * Era po#i$i ca a nceput #) #e %i a% at dede#u$t! dar $a oane e de avarie 'i %)cu#er) datoria 'i" prote-a#er) p,n) a cap)t* Loui# #e t,r p,n) a e * Czinu era n via) 'i re#pira! de'i p)rea incon'tient* ;reutatea #cuteru ui nu"i rup#e#e &,tu ! poate din cauz) c) n" avea a'a ceva* Loui# reu'i cu &reutate #) apuce a#eru de #emna izare de a centur) 'i"i %o o#i %a#cicu u verde 'i #u$ire pentru a" e i$era pe ce ) a t dintre $a oane* Bi acum5 Loui# 'i aminti c) murea de #ete* 1in c,te 'i putea da #eama! ameea a i trecu#e* 7e ridic) pe ni'te picioare moi! pentru a a-un&e a #in&ura #ur#) de ap) n %unciune pe care o 'tia* B ocu ce u ar era a c)tuit din $enzi circu are! %iecare $and) reprezent,nd acoperi'u unui r,nd de ce u e* Czinu ateriza#e 277

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

pe ce de"a trei ea r,nd! num)r,nd din centru* Loui# &)#i un aero#cuter nve it practic cu r)m)'ie e unor $a oane de avarie* Mai era nc) unu cu un pneu n -o#! $ ocat dea#upra puu ui centra 'i ec/ipat cu o 'a cu de#tinaie uman)* 6e de"a trei ea*** 7cuteru ui Ne##u# c)zu#e n apropierea ce ui a Czinu ui* Loui# #e ndrept) ntr"aco o* +icioare e dureau atunci c,nd p)'ea pe trepte* Mu'c/ii erau prea o$o#ii pentru a a$#or$i 'ocu * 6 )tin) din cap a vederea pupitru ui de comand)* Nimeni n"ar %i putut #) %ure #cuteru +)pu'aru ui* 6omenzi e erau incredi$i de o$#cure* 1ar! n ce e din urm)! $)r$atu reu'i #) identi%ice #ur#a de ap)* Apa era ca d)! %)r) &u#t! #em)n,nd cu apa di#ti at)! dar nenc/ipuit de de icioa#)* 1up) ce"'i a#t,mp)r) #etea! ncerc) #) m)n,nce o tart) din compartimentu $uc)t)riei* Avea un &u#t ciudat* 7e deci#e #) renune* Era po#i$i #) conin) aditivi morta i pentru meta$o i#mu uman* 1oar Ne##u# putea #)" )murea#c)* i du#e ap) Czinu ui ntr"una dintre &/ete e #a e " primu recipient a care #e &,ndi " 'i"i turn) pic)turi e printre ma2i are! iar ace#ta! de'i e'inat! e n&/ii 'i #ur,#e* 7e /ot)r #) mai %ac) un tran#port! dar )#ar) puteri e nainte de a a-un&e ,n&) #cuteru +)pu'aru ui* 7e &/emui pe $anda de p a#tic a con#truciei 'i nc/i#e oc/ii* 7a vat* Era #a vat* Ar %i tre$uit #) adoarm) aco o unde c)zu#e* 1ar ceva deran-a* Mu'c/ii epuizai! crampe n $rae 'i #paima de pr)$u'ire! care nu" p)r)#i#e nici o c ip)*** 'i nc) ceva*** 7e ridic)* < Nu"i dreptate pe umea a#ta> murmur) e * Inter ocutoru 5 Czinu dormea %)cut covri&! cu urec/i e ipite de cap 'i arma 7 aver inut) #tr,n# ,n&) a$domen! a#t%e nc,t #e vedeau numai ce e dou) evi* Re#piraia i era re&u at)! dar %oarte rapid)* 4are #e #imea $ine5 Numai Ne##u# ar %i 'tiut* +,n) atunci! era mai $ine #)" a#e #) doarm)* < Nu"i dreptate> murmur) din nou Loui#! tr)&,ndu"'i r)#u% area* Era #in&ur! %)r) avanta-e e pe care e o%erea #a$atica u * Era re#pon#a$i de #i&urana ce or a i* 3otodat)! viaa #a 278

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

depindea de 'iretenia ui Ne##u#! de capacitatea ace#tuia de a o p)c) i pe %emeia ne$un) 'i pe Ium)tate c/ea ) care"i inea prizonieri* Mare minune dac) ar %i putut adormi* Bi totu'i*** 4c/ii &)#ir) 'i #e %i2ar) pe e * +ropriu #)u #cuter* +ropriu #)u #cuter! tr)&,nd dup) e $a oane e de avarie #parte! 'i ce a ui Ne##u#! n #pate e #)u! 'i ce a Czinu ui! n #pate e ace#tuia! 'i nc) un aero#cuter cu 'a pentru uti izare uman)! dar %)r) $a oane de avarie* +atru aero#cutere* nne$unit dup) ap)! n prima c ip) nu #e#iza#e importana ace#tui a#pect* Acum! n#)*** 7cuteru 3ee ei* 3re$uie #) #e %i a% at n #pate e unuia dintre ve/icu e e mari* Bi %)r) $a oane de avarie* 9)r) $a oane de avarie* 3re$uia #) %i c)zut atunci c,nd #cuteru #e r)#turna#e* 7au %u#e#e #mu #) din 'a c,nd p iu #onic #e de%ecta#e a dep)'irea $arierei de Q Mac/*** 6e #punea Ne##u#5 )orocul ei este fr ndoial, nesi%ur... Bi Inter ocutoru ? Dac norocul ar prsi*o o sin%ur dat, ar tre+ui s moar... Era moart)* 3re$uia #) %ie* #m venit cu tine, pentru c te iu+esc. @;/inion! zi#e Loui# n #inea ui! mare &/inion pe capu meu>A 7e &/emui pe $eton 'i adormi* Mai t,rziu #e trezi $ru#c 'i" de#coperi pe Inter ocutor #tudiindu" cu inten#itate* Ma#ca de $ an) portoca ie i %)cea oc/ii 'i mai proemineni* < +oi m,nca /rana ier$ivoru ui5 ntre$) Czinu * < Mi"e team) #) ncerc! r)#pun#e Loui#* Ecou va#t #imit n $urta #a %)cea deodat) trivia e toate pro$ eme e! cu e2cepia uneia #in&ure* < 6red c) dintre toi trei eu #unt #in&uru care n"am o rezerv) de /ran)! zi#e Czinu * +rivirea aceea p)trunz)toare*** Loui# #imi c) i #e ridic) p)ru pe cea%)* 6u o voce %)r) in% e2iuni ntre$)? < Btii %oarte $ine c) ai o rezerv) de /ran)* ntre$area e a ta? o vei %o o#i5W < Evident c) nu! Loui#* 1ac) onoarea mi cere #) mor de %oame n prezena c)rnii! voi muri de %oame* < E n re&u )> zi#e Loui# ntorc,ndu"#e cu #pate e a Czin 'i pretinz,nd c) adoarme a oc* 279

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

A$ia c,nd #e trezi! c,teva ore mai t,rziu! 'i d)du #eama c) dormi#e* 7u$con'tientu #)u deci#e#e #) ai$) dep in) ncredere n cuvinte e Inter ocutoru ui* 1ac) Czinu #pu#e#e c) va muri de %oame! avea #)"'i re#pecte promi#iunea* B)'ica i era p in)! #imea un miro# ori$i n n)ri! iar mu'c/ii dureau cump it* +uu rezo v) o pro$ em)! iar #cuteru +)pu'aru ui i %urniz) apa pentru a"'i #p) a /aine e* Apoi Loui# #e ncumet) #) parcur&) ce e c,teva trepte ce" de#p)reau de #cuteru #)u 'i de tru#a de prim a-utor* 1ar tru#a nu era o #imp ) cutie cu medicamente* La cerere! doza componente e 'i indica proprii e dia&no#tice* Era o ma'in)rie comp e2) pe care arma para izant) o %)cu#e pra%* Lumina #c)dea* 6e u e cu u'i"trap) n p a%on 'i mici zone tran#parente mpre-uru trape or* Loui# #e un&i pe $urt)! pentru a privi n)untru* Un pat! o toa et) cu a#pect ciudat 'i*** umina ce p)trundea printr"o %erea#tr) panoramic)* < Czinu e> #tri&) e * 9o o#ir) dezinte&ratoru pentru a p)trunde n)untru* 9erea#tra era mare 'i dreptun&/iu ar)! un u2 ciudat pentru ce u a unei nc/i#ori* 7tic a %u#e#e %)cut) $uc)i! n ram) e2i#t,nd numai c,teva cio$uri a#cuite* 9ere#tre ce aveau menirea de a nne$uni prizonieru ! ar)t,ndu"i i$ertatea5 9erea#tra d)dea #pre port* A%ar) #e nnopta* Um$ra iniei de demarcaie #e apropia din#pre #en#u de rotaie! precum o cortin) nea&r)* n %a) #e ntindea portu ! cu %aci it)i e adiacente? cu$uri care tre$uie #) %i %o#t depozite! docuri rotitoare! macara e cu un de#en e e&ant n #imp itatea or 'i o nav) tere#tr) imen#)! ntr"un doc u#cat* 3oate deveni#er) ni'te #c/e ete ru&inite* 6)tre #t,n&a #e ntindeau 8i ometri ne#%,r'ii de )rm contor#ionat* 4 mic) p a-)! apoi o inie de docuri! apoi a t) p a-)*** A'a tre$uie #) %i %o#t proiectat )rmu propriu"zi#? o p a-) cu ap) puin ad,nc)! #em)n,nd cu (ai8i8i! apoi o zon) de ap) ad,nc) 'i o %a ez) per%ect) pentru un port! apoi nc) o p a-) cu ap) puin ad,nc)* 1inco o de e e #e z)rea oceanu * +)rea c) #e ntinde a ne#%,r'it! p,n) ce di#p)rea n orizontu in%init* Era ca 'i cum ai %i ncercat #) prive'ti pe#te At antic*** ntunericu veni ca o cortin)! de a dreapta a #t,n&a* 280

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

Lumini e 6entru ui 6ivic prin#er) via)! n vreme ce ora'u ! portu 'i oceanu #e %)cur) una cu $ezna* n direcia contrar) #en#u ui de rotaie! umina aurie a zi ei nc) #tr) ucea* n timp ce e admira pei#a-u ! Inter ocutoru ocupa#e patu ova a ce u ei* Loui# z,m$i* Ar)ta at,t de ino%en#iv! r)z$oinicu Czin> 1ormind pentru a uita de durere! nu"i a'a5 n mod norma ! ar#uri e n"ar %i tre$uit #)" mai #,c,ie at,t de tare* 7au ncerca #)"'i a un&e prin #omn %oamea &roaznic)* )#) aco o* n penum$ra ce domnea n nc/i#oare! &)#i #cuteru ui Ne##u#* Era at,t de /)me#it! nc,t n&/ii o tartin) proiectat) pentru di&e#tia unui +)pu'ar! ncerc,nd #)"i i&nore &u#tu ciudat* Bezna ncepea #)" ape#e a'a c) aprin#e %aruri e #cuteru ui +)pu'aru ui! apoi 'i pe ce e a te* 6,nd 'i i#pr)vi trea$a! ocu era de#tu de $ine uminat! iar toate um$re e #e #uprapuneau! de#criind %orme ciudate* 1e ce nt,rzia Ne##u# at,ta5 Nu prea aveai cum #) te di#trezi n vec/ea nc/i#oare p utitoare* +uteai #)"i petreci timpu dormind " dar Loui# 'i con#uma#e cota "puteai #)"i petreci tot at,ta timp ntre$,ndu"te ce nai$a %)cea +)pu'aru aco o #u#! nainte de a"i pune pro$ ema dac) nu cumva totu miro#ea a tr)dare*** La urma urmei! Ne##u# nu era dec,t un a ien* Un +)pu'ar +ier#on! cu #erioa#e antecedente n manipu area oameni or* 1ac) ar %i putut a-un&e a o ne e&ere cu un Dpre#upu#E In&iner a Lumii Ine are! 'i"ar %i a$andonat tovar)'ii %)r) #) ezite* Un +)pu'ar n"ar %i avut nici un motiv #) nu procedeze a'a* n p u#! avea ce puin dou) motive #"o %ac)* Inter ocutoru ar %i urmat! cu #i&uran)! #) mai ncerce o dat) #) pun) m,na pe Marele lem pentru a a#i&ura Czini or deinerea e2c u#iv) a propu #oru ui cuantic de &radu a doi ea* n upta care ar %i rezu tat! +)pu'aru ar %i putut %i r)nit* Mai #i&ur era #)" p)r)#ea#c) acum pe Czin 'i de a#emenea 'i pe Loui# (u! care n"ar %i acceptat o a#emenea tr)dare* +e de a t) parte! ei 'tiau de-a prea mu te* Acum c) 3ee a era moart)! r)m)#e#er) doar Czinu 'i Loui# care cuno'teau e2periene e +)pu'ari or n domeniu evo uiei diri-ate* Momea a #te ar)! Le&i e 9erti it)ii*** 1ac) Ne##u# primi#e permi#iunea de a divu &a ace#te in%ormaii pentru a #tudia reacii e coec/ipieri or #)i! pro$a$i primi#e 'i ordinu de a"i 281

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

a$andona a un moment dat! pe tra#eu*** Ace#tea nici m)car nu erau ni'te idei noi* Loui# %u#e#e tot timpu n a ert) nc) de c,nd Ne##u# recuno#cu#e c) +)pu'arii diri-a#er) o nav) 4ut#ider) #pre +roc:on cu a-utoru unei mome i #te are* +aranoia #a era oarecum -u#ti%icat)* 1ar nu era nimic de %)cut* +entru a nu"'i mai o$o#i mintea! Loui# #par#e u'a a tei ce u e* Mai mu t pe $,-$,ite #e #tr)dui #) #%)r,me ncuietori e cu a#eru de #emna izare re& at pe na t) putere 'i %a#cicu n&u#t! 'i a a patra ncercare u'a ced)* Imediat din)untru #e rev)r#) o du/oare cump it)* Loui# 'i inu r)#u% area 'i"'i v,r n)untru capu 'i $rau ce inea a#eru re& at pe i uminare* 6ineva muri#e aco o dup) de%ectarea #i#temu ui de venti aie* 6adavru era ntin# ,n&) %erea#tra panoramic) 'i avea un ciocan &reu n m,n)* 6iocanu era %)cut zo$* n #c/im$! %erea#tra r)m)#e#e intact)* 6e u a de a )turi #e dovedi a %i &oa )* Loui# #e in#ta ) aco o* 3raver#a#e temnia pentru a a-un&e a o ce u ) cu %erea#tra #pre tri$ord* +utea #) vad) drept n %a) ura&anu rotitor* M)rimea #a era re#pecta$i )! dac) inea #eama de %aptu c)"i de#p)reau de e aproape patru mii de 8i ometri* Un oc/i imen#! a $a#tru 'i amenin)tor* n #en#u de rotaie #e mai a% a o c )dire p utitoare na t) 'i #u$ire! cam de m)rimea unei nave de pa#a&eri* 4 c ip) Loui# 'i nc/ipui c) era o nav) #paia )! a#cun#) aici din nt,mp are 'i c)! pentru a #c)pa de pe Ine ! nu e r)m,nea a tceva de %)cut dec,t #)*** Era o di#tracie no#tim)* Loui# #e %or) #) memoreze topo&ra%ia ora'u ui* +utea %i un atu important* Era primu oc n care &)#i#er) #emne de civi izaie nc) active* 1up) aproape o or) 'i permi#e o #curt) pauz)* 7e a% a a'ezat pe patu ova #tudiind 4c/iu 'i*** dinco o de 4c/i! de#tu de atera ! #e z)rea un mic triun&/i #tr) ucitor &ri" maroniu* < La nai$a> morm)i ncet Loui#* 3riun&/iu #e di#tin&ea %oarte c ar n /ao#u a $"&ri a orizontu ui in%init* A#ta n#emna c) aco o era nc) zi*** de'i e privea direct #pre tri$ord*** Loui# #e du#e #)"'i ia $inoc u * 282

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

Binoc u i n%)i') %iecare deta iu a %e de c ar 'i contra#tant ca 'i cum ar %i %o#t vor$a de cratere e Lunii* Un triun&/i nere&u at! ro'u maroniu a $az)! #tr) ucitor ca z)pada murdar) n v,r%*** +umnu " ui"1umnezeu* Mu t mai mare dec,t 'i" nc/ipui#er)* +entru a %i vizi$i de a o a#emenea di#tan)! munte e tre$uia #) #e na e mu t dinco o de imite e atmo#%erei* 7cutere e parcur#e#er) cu apro2imaie o di#tan) de QSF de mii de 8m de a ocu pr)$u'irii navei* n ace#t caz! +umnu " ui"1umnezeu ar %i tre$uit #) m)#oare ce puin UPFF 8m n n) ime* Loui# % uier) uimit 'i privi din nou prin $inoc u* 7t,nd n ntunericu aproape dep in! Loui# deveni treptat con'tient de z&omote e de dea#upra #a* 6urio#! 'i #coa#e capu din ce u )* < Bun venit! Loui#> m,r,i ve#e Inter ocutoru * 9e ina i %)cea #emne cu carca#a crud) 'i ro'ie! devorat) pe -um)tate! a unui anima de dimen#iuni e unei anti ope* n%u ec) o $ucat) de m)rimea unei %ripturi ntre&i! apoi nc) una* Avea dinii con#truii pentru #%,'iere! nu pentru me#tecare* Apoi 'i un&i &,tu ! pentru a rupe dintr"un %e de pu p) #,n&erie pe care mai r)m)#e#e copita* < Am p)#trat ceva 'i pentru tine! Loui#> E moart) de c,teva ore! dar nu conteaz)* Ar tre$ui #) te &r)$e'ti* Ier$ivoru pre%er) #) nu ne vad) m,nc,nd* 4$#erv) pei#a-u de a %erea#tra ce u ei me e* < A'teapt) p,n) c,nd va vedea pe ce de a %erea#tra mea> Ne"am n'e at n e&)tur) cu +umnu " ui"1umnezeu! Czinu e> Are ce puin UPFF 8m n) ime* V,r%u nu"i acoperit de z)pad)! ci*** < Loui#! m)n,nc)> B)r$atu #e #imi #a iv,nd* < 3re$uie #) &)#e#c o metod) ca #) &)te#c ucru )#ta*** n ce e din urm)! pu#e pe Czin #) -upoaie pie ea de pe pu p)! apoi prin#e copita ntr"o #car) rupt) 'i %rip#e carnea cu a#eru pe inten#itate mare! de#c/idere mare* < 6/e#tia a#ta nu e proa#p)t)! zi#e nencrez)tor Czinu ! dar arderea nu reprezint) o #o uie*** < 6e %ace Ne##u#5 E prizonier #au #e a% ) a comand)5 < +aria a comand)! pre#upun* +rive'te n #u#> 9emeia nu mai era dec,t o #i uet) minu#cu ) pe p at%orma de o$#ervare! cu picioare e at,rn,ndu"i n &o ! cu %aa 'i 283

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

#ca pu #c) date de umina care venea de -o#* < Vezi5 Nu" #cap) din oc/i* Loui# deci#e c) %riptura era &ata* n timp ce m,nca! era con'tient c) Inter ocutoru i urm)rea cu ner)$dare mi'c)ri e ente a e ma2i are or ce me#tecau %iecare m$uc)tur)* E per#ona avea #enzaia c) m)n,nc) mai repede dec,t un up* Era % )m,nd* +entru a" mena-a pe +)pu'ar! p)m,nteanu 'i Czinu aruncar) oa#e e prin %erea#tra #part)* 1up) aceea! #e #tr,n#er) n -uru #cuteru ui ace#tuia* < 9ata e#te paria condiionat)! 'i ncepu re atarea Ne##u#* Avea &reut)i n re#piraie*** #au deran-a#er) miro#uri e de carne crud) 'i ar#)*** < Am a% at de#tu e ucruri de a ea* < Mi"a #pu# de ce ne"a atra# n cur#)5 < 1a! 'i mu te a te e* Am avut noroc* E#te a#tronaut " a %o#t pe o nav) co ectoare* < Ura> #tri&) Loui#*

284

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

CAPITOLUL 21 2ata &e &incolo &e cul

Nume e ei era =a r opri a ar =otru%an* 6) )tori#e cu o nav) co ectoare de /idro&en inter#te ar*** 5ioneer DNe##u# i ro#ti nume e dup) o mic) ezitareE*** timp de QFF de ani* Nava %)cea un circuit de QS de ani care ncon-ura patru #te e 'i #i#teme e or p anetare? cinci umi cu atmo#%er) pe $az) de o2i&en 'i Lumea Ine ar)* 3ermenu de an %o o#it n ace#t caz era o unitate de m)#ur) tradiiona )! care n"avea nimic de"a %ace cu Lumea Ine ar)* +ro$a$i c) #e potrivea cu perioada de revo uie a uneia dintre p anete e "a$andonate* 1ou) dintre ce e cinci umi %u#e#er) tic#ite p,n) a re%uz cu reprezentani ai ra#ei umane! nainte de con#trucia Ine u ui* Acum ace#tea erau a$andonate ca 'i ce e a te! %iind acoperite de ve&etaie #) $atic) 'i de re#turi e ora'e or n ruin)* =a r opri a ar %)cu#e circuitu de opt ori* Btia c) pe p anete e re#pective cre#cu#er) p ante 'i anima e care nu #e putu#er) adapta pe Ine ! datorit) ip#ei unui cic u var)"iarn)* Une e dintre ace#te p ante erau mirodenii* Une e dintre anima e erau pentru carne* 1e#pre ce e a te*** =a r opri a ar nu 'tia nimic 'i nici nu"i p)#a* 7 u-$a ei n"avea nici o e&)tur) cu nc)rc)tura navei* < Nici cu propu #ia #au cu a#i&urarea condiii or de via)! continu) Ne##u#* N"am %o#t n #tare #) a% u ce %)cea ea de %apt* 5ioneer avea un ec/ipa- compu# din RP de per#oane* 9)r) ndoia ) c) unii dintre ei erau n p u#* 7unt convin# c) nici ea n"avea de ndep init ni'te #arcini comp e2e #au e#enia e* 7) 'tii c) nu e prea inte i&ent)! Loui#* < Mi"a trecut prin cap #"o ntre$i care era raportu pe #e2e a $ordu navei5 1in cei RP de mem$ri! c,te erau %emei5 < Mi"a #pu# a#ta* 3rei* 285

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< Atunci poi #)"i ima&inezi care era menirea ei* 1ou) #ute de ani de c) )torii! #i&uran)! aventur)*** Apoi! a #%,r'itu ce ei de a opta c) )torii! Lumea Ine ar) re%uza#e #) r)#pund) ape uri or navei 5ioneer. 3unu e ectroma&netic nu mai %unciona* 6on%orm ce or detectate de te e#coape! nu e2i#ta nici un %e de activitate pe nici un a#troport* 6e e cinci umi din circuitu ui 5ioneer nu erau ec/ipate cu tunuri e ectroma&netice pentru %r,nare* 1in cauza a#ta nava avea a $ord com$u#ti$i pentru %r,nare reactiv)! conden#at n timpu c) )toriei din /idro&enu inter#te ar* 6a atare! ar %i putut ateriza*** dar unde5 Nu pe Lumea Ine ar)* 7i#teme e de ap)rare mpotriva meteorii or ar %i #pu $erat"o* Ec/ipa-u nu primi#e permi#iunea de a #e apropia de rampa vreunui a#troport* 6eva era n nere&u ) aco o* 7) #e %i ntor# pe vreuna dintre umi e a$andonate5 1e %apt! ar %i tre$uit #) n%iineze o co onie nou) cu cei RP de oameni! dintre care trei %emei* < ***Erau cu toii prizonierii rutinei! nepre&)tii #) ia o a#emenea decizie* 1e aceea au %o#t cuprin'i de panic)* 7"au r)#cu at* +i otu a reu'it #) #e ncuie n ca$ina de comand) #u%icient timp pentru a duce nava a mar&inea a#troportu ui* 6ei a i "au omor,t pentru c) pu#e#e n prime-die #i&urana navei 'i a viei or or! ce puin a'a #pune =a r opri a ar* M) ntre$ dac) de %apt nu "au omor,t pentru c) nc) ca#e tradiia! %o o#ind pentru docare propu #ia reactiv) 'i acion,nd %)r) permi#iune* Loui# #imi ni'te oc/i aintii a#upra #a* Ridic) privirea* 9ata"a#tronaut continua #) #e uite a ei* Bi Ne##u# o privea cu oc/iu capu ui din #t,n&a* 1eci aco o inea ta#pu * Bi ace#ta era motivu pentru care Ne##u# privi#e n permanen) n #u#* 9ata nu "ar %i pierdut pe Ne##u# din oc/i! iar e n"ar %i ndr)znit #"o e i$ereze din mrea-a ta#pu ui* < ***1up) ce "au uci# pe pi ot! continu) Ne##u#! au p)r)#it nava* A$ia atunci 'i"au dat #eama c,t de tare %u#e#e acea#ta avariat)* "ziltan% +rone era inert! di#tru#* Erau e2i ai pe panta unui zid na t de UPFF 8m*** Nu cuno#c ec/iva entu ui cziltan% +rone n interp anetar) #au n ;raiu =ero* +ot #) v) #pun doar care erau %unciuni e #a e* 6eea ce" %ace 286

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

indi#pen#a$i pentru noi toi* < 0i"i mai departe! zori Loui#* In&inerii concepu#er) Lumea Ine ar) av,nd permanent n vedere principiu #i&uranei n caz de de%ectare* n mu te privine! p)rea c) anticipa#er) pr)$u'irea civi izaiei! ca 'i cum cic uri e $ar$arie"cu tur)"$ar$arie ar %i %o#t ceva natura pentru om* 7tructura comp e2) care era Lumea Ine ar) nu avea #) %ie peric itat) de ip#a de ntreinere* 1e#cendenii In&ineri or erau i$eri #) uite cum #) ntrein) #a#uri e 'i tunuri e e ectroma&netice! cum #) mute umi e 'i #) con#truia#c) ve/icu e z$ur)toare. civi izaia n"avea dec,t #) di#par)! dar Lumea Ine ar) urma #) e2i#te n continuare*** 7i#temu de ap)rare mpotriva meteorii or! de e2emp u! e at,t de temeinic proiectat nc,t =a r opri a ar*** < 7pune"i +ri > i #u&er) Loui#* < ***nc,t +ri 'i prietenii ei nu #"au &,ndit nici un moment c) ar %i po#i$i #) nu %uncioneze*** 1ar a#troportu 5 6,t de mu t) #i&uran) ar %i putut prezenta dac) un idiot ar %i )#at! a un moment dat! de#c/i#e am$e e trape a e unui #a#5 7o uia? #) #e renune a #a#uri> n ocu or au in#ta at cziltan% +rone. Acea#t) ma'in)rie proiecta un c,mp care modi%ica #tructura %undaiei Lumii Ine are 'i deci 'i a 0idu ui de Mar&ine! permi,ndu"i #) devin) permea$i ) pentru materie* Binene e#! e2i#ta o anumit) rezi#ten) c,t timp %unciona cziltan% +rone... < ;enerator de o#moz)! #u&er) Loui#* < +ro$a$i * +re#upun c) +rone e#te un modi%icator! pe#emne o$#cen*** A'adar! aeru #"ar %i #cur# pe aco o! dar %oarte ncet! c,t timp ar %i %uncionat &eneratoru de o#moz)* 4amenii puteau trece n partea cea a t) n co#tume pre#urizate! naint,nd ca #u$ ra%a e e unui v,nt puternic* Ma'ini e 'i ma#e e mari puteau %i tractate mecanic* < 1ar aeru de re#pirat pre#urizat5 ntre$) Czinu * Ace#ta era o$inut a%ar) prin tran#mutare* E2i#ta ntr"adev)r tran#mutaie ie%tin) pe Ine * Era ie%tin) doar n cantit)i mari* Ma'ina propriu"zi#) era uria')* 1e %apt! ea ar mai %i putut rea iza tran#%ormarea unui e ement ntr"a t e ement* 6e e dou) tran#mutoare &i&antice a e a#troportu ui ar %i tran#%ormat p um$u n azot 'i o2i&en* + um$u era mu t mai u'or de #tocat 'i de trecut prin 0idu de Mar&ine* 287

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

;eneratoare e de o#moz) erau ec/ipamente #i&ure* 1ac) un #a# #"ar %i de%ectat! #"ar %i dec an'at un ura&an care ar %i du# a pierderea unei p)ri con#idera$i e din atmo#%er)* In cazu de%ect)rii unui cziltan% +rone n#)! ce mai r)u ucru care #"ar %i nt,mp at ar %i %o#t c) 0idu ar %i devenit impenetra$i ! n am$e e #en#uri! interzic,ndu" e acce#u c,torva a#tronaui*** < 1eci 'i nou)*** conc uzion) Inter ocutoru * < Nu te &r)$i> contrazi#e Loui#* 7"ar p)rea c) ace#t &enerator de o#moz) e#te e2act ceea ce ne tre$uie pentru a ne rentoarce aca#)* Nici n"ar %i nevoie #)" dep a#)m pe Mincinos. Ar %i de a-un# #) aintim ace#t cziltan% +rone a#upra %undaiei de #u$ nav)* Mincinosul #"ar #cu%unda prin @podeauaA Ine u ui ca prin ni#ipuri mi'c)toare 'i ar ap)rea pe partea cea a t)* <***R)m,n,nd prin# n materia #pon&ioa#) care atenueaz) 'ocuri e meteorii or> rep ic) Inter ocutoru *** Ba nu* Arma 7 aver ne"ar putea #coate de aco o* < E2act* 1in p)cate! n#)! nu mai e2i#t) vreun cziltan% +rone di#poni$i ! i anun) Ne##u#* < 3otu'i %emeia #e a% ) aici* A reu'it cumva #) treac)** < ntr"adev)r* 7pecia i'tii or n ma&neto/idrodinamic) au %o#t nevoii #) nvee o nou) me#erie nainte de a #e apuca #) repare un cziltan% +rone. ##ta e"a uat c,iva ani* La prime e ncerc)ri ma'ina a dat &re'* Nevoia i"a #i it #) improvizeze pie#e e de #c/im$! #"o reca i$reze! #) %o o#ea#c) e emente de#pre care 'tiau c) #e vor de%ecta! dar care #"ar %i putut #) rezi#te #u%icient de mu t timp*** n acea perioad) #"a produ# 'i un accident* Un %a#cicu de o#moz) a terat de o ca i$rare proa#t) a trecut prin nava or* 1oi mem$ri ai ec/ipa-u ui au murit #cu%undai n pereii ei de meta ! a i 'apte#prezece au #u%erit eziuni permanente a e creieru ui datorit) %aptu ui c) anumite mem$rane au devenit prea permea$i e* 1ar cei UP #upravieuitori au reu'it #) treac) dinco o! n ce e din urm)* I"au uat cu ei 'i pe idioi! precum 'i di#pozitivu re#pectiv pentru a"'i a#i&ura retra&erea n cazu n care Ine u #"ar %i dovedit neo#pita ier* 1inco o de 0id au &)#it #) $)ticie! nimic a tceva dec,t #) $)ticie* 288

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

6,iva ani mai t,rziu unii din ei au ncercat #) #e ntoarc)* "ziltan% +rone n"a %uncionat cum tre$uia! prinz,ndu"i pe patru dintre ei n 0idu de Mar&ine* Bi a#ta a %o#t tot* 1in ace moment au c)p)tat convin&erea c) nic)ieri pe Lumea Ine ar) nu mai e2i#tau a te pie#e de #c/im$* < Nu ne e& cum e po#i$i ca $ar$aria #) #e %i in#ta at at,t de rapid! ro#ti Loui#! n&,ndurat* Ai #pu# c) nava or %)cea un circuit de dou)zeci 'i patru de ani! nu5 < 1ou)zeci 'i patru de ani! m)#urai a $ordu navei> < 4/! a#ta e2p ic) tot> < E2act* +entru o nav) care c) )tore'te cu aceea'i acce eraie &ravitaiona ) ca 'i cea de pe Lumea Ine ar)! #te e e par a #e a% a a o dep)rtare de trei p,n) a 'a#e ani* 1i#tane e rea e #unt! evident! mu t mai mari* +ri mi"a vor$it de#pre o re&iune a$andonat)! #ituat) a dou) #ute de ani" umin) de p anu median &a actic! zon) n care trei #ori #e &)#eau a o di#tan) nu mai mare de zece ani" umin) unu de a tu *** < 1ou) #ute de ani umin)*** n apropierea #paiu ui contro at de oameni*** i dai #eama5 < E po#i$i #) #e a% e n #paiu contro at de oameni* + anete e cu atmo#%era $azat) pe o2i&en nu au tendina de a #e a& omera a'a cum o %ac n vecin)tatea 7oare ui* =a r opri a ar pomene'te de#pre une e te/nici de tran#%ormare pe termen un& care au %o#t ap icate ace#tor p anete cu mu te #eco e nainte de con#truirea Lumii Ine are* Ace#te te/nici con#umau n#) prea mu t timp 'i de aceea au %o#t a$andonate a -um)tate de %iine e umane ip#ite de r)$dare*** < A#ta ar e2p ica mu te* 6u e2cepia*** Nu! #"o )#)m $a t)> < 3e re%eri a primate! Loui#5 E2i#t) #u%iciente dovezi c) #pecia voa#tr) a evo uat pe +)m,nt* 1ar nu e2c ud po#i$i itatea ca +)m,ntu #) %i reprezentat o $az) acce#i$i ) pentru un proiect de terra%ormare! acion,nd a#upra p anete or din #i#teme e apropiate* In&inerii 'i"ar %i putut aduce aici #ervitori 'i anima e de ca#)* < 6a de e2emp u maimue! &ori e 'i Neandert/a ieni***5 ntre$) $)r$atu nencrez)tor* E o pur) #pecu aie* 6red c) momentan n"avem nevoie de a#emenea teorii* < 1e acord! conveni +)pu'aru me#tec,nd o ta$ et) 289

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

ve&eta )* Buc a urmat) de nava or avea o un&ime de pe#te trei #ute de ani" umin)* +e durata unui voia- e2i#ta #u%icient timp pentru #c/im$)ri importante! de'i a'a ceva #e nt,mp a de#tu de rar* 7ocietatea din care %)cea parte +ri era una #ta$i )* < 1e ce era at,t de #i&ur) c) ntrea&a Lume Ine ar) a dec)zut p,n) n #tadiu de $ar$arie5 6,t de mu te e2p or)ri au putut %ace co e&ii ei5 < Re ativ puine! dar #u%iciente* +ri are dreptate* Nu va putea %i reparat niciodat) un cziltan% +rone. n prezent pro$a$i c) ntrea&a Lume Ine ar) e#te $ar$ar)* < 1e ce5 < +ri a ncercat #)"mi e2p ice ce #"a nt,mp at aici! a %e cum 'i ea a primit )muriri din partea ce or a i mem$ri ai ec/ipa-u ui* Binene e#! a un mod e2trem de #imp i%icat*** E po#i$i ca proce#u #) %i nceput cu ani nainte ca 5ioneer #) %i p ecat n u tima ei c) )torie*** E2i#ta#er) zece p anete ocuite* Atunci c,nd In&inerii termina#er) Lumea Ine ar)! toate %u#e#er) a$andonate! )#ate #) #e de#curce n a$#ena prezenei umane* 7) ne &,ndim a o a#t%e de ume? U#catu e#te acoperit cu ora'e n di%erite #tadii de dezvo tare* +oate c) pro$ ema in#a u$rit)ii a %o#t rezo vat)! dar pe a ocuri mai e2i#t) zone in#a u$re! %ie 'i numai ce e p)#trate ca e emente de i#torie* +retutindeni pot %i nt, nite produ#e e #ecundare a e traiu ui cotidian? am$a a-e %o o#ite! ma'ini de%ecte! c)ri #au ro e de %i m deteriorate! tot ceea ce nu poate %i re%o o#it #au reproce#at n mod pro%ita$i * M)ri e au %o#t %o o#ite pe po#t de &ropi de &unoi vreme de o #ut) de mii de ani* 6,ndva! n decur#u i#toriei! n e e au %o#t dever#ate c/iar 'i de'euri radioactive* n con#ecin)! de ce ni #"ar p)rea #traniu %aptu c) %orme e de via) marin) ar putea #) evo ueze n %uncie de noi e condiii de via)5 1e ce ni #"ar p)rea #traniu ca noi e %orme de via) #) a-un&) #) tr)ia#c) pe $az) de de'euri5 < A#ta #"a nt,mp at c,ndva 'i pe +)m,nt! recuno#cu Loui# (u* E2i#ta o $acterie care putea m,nca po ieti en)* A-un#e#e #) m)n,nce p,n) 'i pun&i e de p a#tic de pe ra%turi e ma&azine or* Acum a di#p)rut* +entru a#ta a %o#t nevoie #) renun)m a po ieti en)* 290

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

7) ne &,ndim a zece a#t%e de umi* Bacterii e au evo uat! ncep,nd #) con#ume componente pe $az) de zinc! p a#tic! vop#ea! izo aie de ca$ u! ru&in)* 3oate ace#tea nici n"ar %i contat dac) n"ar %i e2i#tat nave e co ectoare de /idro&en* E e %)ceau c) )torii de rutin) #pre vec/i e p anete! c)ut,nd %orme de via) uitate #au care nu #e putu#er) adapta pe Lumea Ine ar)* n p u#! aduceau de aco o diver#e o$iecte? #uveniruri! o$iecte de art) uitate #au doar am,nate* Mu te muzee ac/iziionau c,te o pie#) de va oare ine#tima$i ) a un tran#port* Una dintre nave a adu# cu ea un a#t%e de mutant capa$i #) di#tru&) #tructura intern) a unui #upraconductor a temperatur) norma )! %o o#it pe #car) ar&) n #o%i#ticate e ma'in)rii de aici* Vietatea aciona ncet* La nceput era t,n)r) 'i avea o #tructur) primitiv)! u'or de di#tru#* E po#i$i ca n repetate r,nduri nave e #) %i adu# pe Lumea Ine ar) noi 'i noi ver#iuni mutante! p,n) c,nd! n ce e din urm)! una a rezi#tat* 1eoarece minu#cu u mon#tru aciona ncet! n"a de%ectat nava dec,t mu t mai t,rziu! dup) ce acea#ta a aterizat* N"a di#tru# &eneratoru de o#moz) dec,t dup) ce mem$rii ec/ipa-u ui 'i per#ona u a#troportu ui "au tran#portat n)untru* N"a a-un# n receptoare e %a#cicu e or de ener&ie p,n) c,nd navete e care c) )toreau prin tunuri e e ectroma&" netice a e 0idu ui de Mar&ine n"au c)rat"o pretutindeni pe Lumea Ine ar)* < Receptoare pentru %a#cicu e de ener&ie5 < Ener&ia e#te o$inut) pe p)trate e de um$r) prin e%ect termoe ectric! %iind apoi trimi#) #u$ %orm) de %a#cicu pe Ine * +ro$a$i c) 'i %a#cicu u a %o#t proiectat n a'a %e nc,t #) rezi#te a de%ect)ri* Nu "am detectat atunci c,nd am a-un# aici* E#te po#i$i #) #e %i oprit #in&ur atunci c,nd au c)zut receptoare e* < Nu m) ndoie#c! interveni Czinu ! c) ar %i putut %i pu# a punct un #upraconductor di%erit* Btim c) e2i#t) dou) #tructuri mo ecu are de $az)! %iecare cu mu te variante! n %uncie de &ame e de temperatur)* < E2i#t) ce puin patru #tructuri de $az)! corect) Ne##u#* n principiu! n#)! ai dreptate! ar %i %o#t po#i$i ca Lumea Ine ar) #) #upravieuia#c) +r)$u'irii 4ra'e or* 4 291

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

#ocietate mai t,n)r)! mai vi&uroa#)! poate ar %i %)cut"o* 1ar #) ne &,ndim 'i a di%icu t)i e cu care #e con%runtau ocuitorii ei? 6ea mai mare parte a conduc)tori or or erau mori! pierind odat) cu c )diri e! atunci c,nd c)zu#e #i#temu ener&etic* 9)r) ener&ie puteau %ace puine e2perimente pentru a &)#i a i #upraconductori* n &enera ! ener&ia #tocat) a %o#t con%i#cat) de iderii po itici r)ma'i n via) #au a %o#t %o o#it) pentru a imentarea enc ave or de civi izaie n #perana c) a tcineva avea #) repare de%ectu * Motoare e de %uziune de a $ordu nave or di#p)ru#er)! deoarece &eneratoru de o#moz) %o o#ea #upraconductori* 4amenii care ar %i putut rea iza ceva nu #e puteau nt, ni! computeru care comanda tunu e ectroma&netic era mort! iar tunu n#u'i nu avea ener&ie* < 7i din ip#a unui cui! ntre& re&atu #"a pr)$u'it> zi#e Loui#* < 6uno#c pove#tea! r)#pun#e Ne##u#! numai c) n cazu no#tru nu #e potrive'te ntru totu * 7"ar %i putut %ace ceva* E2i#ta #u%icient) ener&ie pentru a conden#a /e iu* 9)r) %a#cicu e e de ener&ie! repararea unui receptor ar %i %o#t inuti )! dar un cziltan% +rone ar %i putut %i adaptat a#t%e nc,t #) %o o#ea#c) un #upraconductor meta ic r)cit cu /e iu* 6u a-utoru ui! ocuitorii Ine u ui ar %i avut acce# a a#troporturi* 9o o#ind nave e ar %i putut a-un&e a p)trate e de um$r)! ar %i putut reporni %a#cicu e e de ener&ie! a'a nc,t 'i a te #upraconductoare r)cite cu /e iu #) %ie montate a receptoare de %a#cicu e*** 1ar toate ace#te aciuni ar %i nece#itat ntrea&a ener&ie nma&azinat)* Ea a %o#t n#) %o o#it) pentru i uminatu #trada ! pentru #u#inerea u time or c )diri p utitoare! pentru nc) zit 'i &)tit #au pentru con&e atoare> A'a #"a pr)$u'it Lumea Ine ar)> < Bi a#ta ne"a pecet uit 'i nou) #oarta> conc uzion) Loui# (u* < 1a* Am %o#t noroco'i #"o nt, nim pe =a r opri a ar* Ne"a #cutit de o c) )torie %)r) ro#t* Nu mai e nevoie #) a-un&em a 0idu de Mar&ine* Loui# #imi c)"i d)dea t,rcoa e o mi&ren)* < Noroc! ntr"adev)r> m,r,i Czinu * 1ar dac) e vor$a de noroc! de ce nu m) $ucur5 Ne"am pierdut e u ! u tima #peran) de #a vare* Ve/icu e e noa#tre #unt di#tru#e*** Unu 292

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

dintre noi #"a pierdut n a$irintu ace#tui ora'*** < A murit! corect) Loui#* 6,nd cei a i privir) nedumerii! e ar)t) ve/icu e e prizoniere* 7cuteru 3ee ei ie'ea n eviden)! a% ,ndu"#e n $)taia raze or unuia dintre ce e patru proiectoare* < 1e acum nainte va tre$ui #) avem #in&uri &ri-) de norocu no#tru! ad)u&) e * < A'a e! o%t) Ne##u#* Adu"i aminte! Loui#! c) norocu 3ee ei era #poradic* 3re$uie #) %i %o#t a'a* A t%e nu #"ar %i a% at a $ordu Mincinosului. A t%e nu ne"am %i pr)$u'it* +)pu'aru %)cu o pauz)! apoi ad)u&)? < 6ondo eane e me e! Loui#> B)r$atu d)du din cap* Avea impre#ia c) m,/nirea ui ar %i tre$uit #) %ie mai pro%und)* n rea itate! n#)! incidentu din 4c/iu %urtunii i a tera#e cumva #entimente e %a) de 3ee a* La vremea aceea! i p)ru#e mai puin uman) c/iar dec,t Inter ocutoru #au Ne##u#* Ea era un mit* A ienii erau rea i* < 3re$uie #) ne &)#im un nou e ! zi#e Inter ocutoru * Avem nevoie de o metod) prin care #) readucem Mincinosul n #paiu* V) m)rturi#e#c c) n"am nici o idee n acea#t) privin)* < Eu am! zi#e Loui#* < 1e-a5 p)ru uimit Czinu * < Am nevoie de nc) puin timp de &,ndire* Nici m)car nu #unt #i&ur dac) nu cumva e o ne$unie! ca #) nu mai vor$im de po#i$i it)i e noa#tre de a o pune n practic)* n orice caz vom avea nevoie de un ve/icu * =ai #) ne &,ndim a a#ta> < +oate ne a-un&e o remorc)! c,r,i Inter ocutoru * +utem %o o#i #cuteru care ne"a mai r)ma# pentru a o tracta* 4 remorc) mare " poate perete e unei c )diri* < 7unt #i&ur c) putem o$ine c/iar mai mu t! interveni +)pu'aru * M) &,nde#c #"o convin& pe =a r opri a ar #) m) conduc) printre ma'in)rii e care %ac #) p utea#c) acea#t) c )dire* N"ar %i e2c u# #) a% )m c) tocmai ea! c )direa! ar putea deveni ve/icu u no#tru* < 1)"i drumu > ndemn) Loui#* < Bi ie ce"i trece prin cap5 < 1ac) ai r)$dare! vei vedea> 6entru c )dirii era a c)tuit numai din ma'in)rii* Une e erau un #oi de a#cen#oare! a te e a#i&urau %uncionarea aeru ui condiionat! a conden#atoare or de ap) 'i a re&eneratoare or 293

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

de ap)! iar o #eciune izo at) &enera c,mpu e ectroma&netic care"i atr)#e#e n capcan)* Ne##u# ucra* Loui# 'i +ri #t)teau deoparte i&nor,ndu"#e unu pe a tu n mod con'tient* Czinu r)m)#e#e n nc/i#oare* 9ata re%uza#e #)" a#e #u#* < i e team) de tine! i e2p ica#e Ne##u# Inter ocutoru ui* 9ire'te! am putea %ace pre#iuni a#upra ei*** 1ac) a' re%uza #) urc pe p at%orm) %)r) tine! ar %i nevoit) #) te ridice* < Ar putea #) m) ridice p,n) a -um)tatea di#tanei 'i apoi #) m) a#e #) cad! r,n-i#e ace#ta* Nu! mu ume#c> n #c/im$! Loui# %u#e#e acceptat* +)m,nteanu o #tudia#e cu atenie pe @&azdaA or! n vreme ce pretindea c"o i&nor)* Avea o &ur) %i i%orm)! aproape %)r) $uze* Na#u i era mic! drept 'i #u$ire* Nu avea #pr,ncene* Acea#t) particu aritate i con%erea pro$a$i a#pectu ine2pre#iv* 1up) dou) ore de munc) Ne##u# 'i #coa#e capete e din #pate e unui panou de acce#* < Nu pot o$ine putere tractoare* 6,mpu de #u#tentaie nu va reu'i dec,t #) ne ridice a o oarecare n) ime* 3otu'i! am e i$erat un mecani#m de corecie menit #) ne menin) dea#upra unui punct %i2* 6 )direa #e a% ) acum a $unu p ac a v,ntu ui* Loui# #e #tr,m$)* < Mai $ine ea&) c )direa cu un od&on pe care #)" prinzi de #cuter 'i tra&e"o dup) noi> < Nu"i nevoie> Aero#cuteru %o o#e'te propu #ia mecanic)* +utem #)" p)#tr)m n interioru c )dirii* < 3e"ai &,ndit de a nceput a a#ta! nu5 1ar are o putere prea mare* 1ac) #cuteru #e e i$ereaz)*** < 1aaa*** +)pu'aru #e ntoar#e c)tre +ri 'i"i vor$i ncet! vreme nde un&at)! n im$a-u zei or Lumii Ine are* 1up) aceea! #e r)#uci din nou c)tre Loui#? < E2i#t) o rezerv) de p a#tic e ectrori&idiza$i * +utem nca#tra #cuteru n p a#tic! )#,ndu"i i$ere doar comenzi e* < Nu"i puin cam dra#tic5 < Nu* ;,nde'te"te! dac) #cuteru ar ncepe #) #e rotea#c)! a putea fi rnit < ***E#te po#i$i * E'ti n #tare #) %aci c )direa #) aterizeze! a nevoie5 < 1a* Am contro u a titudinii* 294

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< n cazu )#ta! nu mai avem nevoie de un ve/icu " cerceta'* n ordine! a'a o #) proced)m> Loui# #e re a2a* Era cu cat pe #pate n imen#u pat ova * 4c/ii i erau de#c/i'i! privind prin %erea#tra $om$at) a p a%onu ui* 4 ic)rire a coroanei #o are #e z)rea a mar&inea unui p)trat de um$r)* 0ori e nu erau prea departe! dar Arcada nc) #tr) ucea a $a#tr) pe ceru ne&ru* @3re$uie #)"mi %i ie'it din miniA! 'i zi#e Loui# (u n #inea ui* 7i? @6e a tceva am putea %ace5A 1ormitoru aparinu#e pro$a$i indivizi or din #uita &uvernatoru ui* Acum deveni#e o camer) de comand)* E 'i cu Ne##u# mpin#e#er) aero#cuteru ntr"un du ap montat n perete! turna#er) p a#tic mpre-uru ui 'i pe#te e ! apoi cu a-utoru ui +ri trecu#er) un curent prin ace#t p a#tic* 1u apu avu#e#e m)rimea potrivit)* +atu 'i ar)ta v,r#ta* 7c,r,ia a %iecare mi'care* < +umnu " ui"1umnezeu! murmur) Loui# n ntuneric* L"am v)zut* UVFF 8m n) ime* N"ar %i avut #en# #) con#truia#c) un munte at,t de na t! dac) *** 1eodat)! #)ri n capu oa#e or #tri&,nd? < 9iru de a p)trate e de um$r)> 6eva aduc,nd cu o #i uet) #e #trecur) n dormitor* Loui# n&/e)* nc)perea era cu%undat) n ntuneric* Bi totu'i mi'carea % uid) 'i di#tri$uia #u$ti ) a um$re or cur$e i #puneau c) o %emeie n pie ea &oa ) #e ndrepta #pre e * =a ucinaii5 7ta%ia 3ee ei BroKn5 N) uca a-un#e ,n&) e nainte de a #e putea decide* + in) de ncredere! #e a'ez) pe pat a )turi de e ! i atin#e %aa 'i m,n&,ie cu de&etu pe o$raz* Era aproape c/ea )* n ntuneric tr)#)turi e %eei aproape c)"i di#p)ru#er)* n #c/im$! avea un corp nc,nt)tor* i vedea pentru prima oar) inii e trupu ui* 9emeia era #up )! mu#cu oa#)! ca o dan#atoare pro%e#ioni#t)* Avea #,ni ridicai 'i &rei* 1ac) %aa ar %i %o#t pe m)#ura trupu ui*** < + eac) de aici> zi#e Loui# pe un ton nu prea convin&)tor* i apuc) nc/eietura! ntrerup,ndu"i &e#tu de m,n&,iere* 7e #imea e2traordinar de re a2at! ca #u$ ma#a-u %acia a unui $)r$ier* 7e ridic) n picioare! o tra#e dup) e ! o apuc) de 295

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

umeri*** 1ac) ar %i rotit"o pur 'i #imp u 'i ar %i $)tut"o a %und***5 9emeia 'i )#) de&ete e #)"i a unece pe partea atera ) a &,tu ui #)u* Acum %o o#ea am$e e m,ini* atin#e pe piept! ap)#,nd ici 'i co o! 'i deodat) Loui# (u #e #imi or$it de dorin)* 'i nc e't) m,ini e pe umerii #)i* Ea 'i )#) m,ini e n -o#* A'tept)! %)r) a ncerca #)" a-ute #)"'i epede com$inezonu * 1ar! pe m)#ur)W ce $)r$atu 'i e2punea mai mu t) pie e! +ri continua #)" atin&) ici 'i co o! nu ntotdeauna n zona unde #e a& omerau terminaii e nervoa#e* 1e %iecare dat) Loui# #e cutremura! ca 'i c,nd ea ar %i acionat direct a#upra centru ui p )cerii din creier* +arc) ua#e %oc* 1ac) %emeia ar %i vrut acum #)" ndep)rteze! ar %i %o#t nevoit) #) uti izeze %ora* 3re$uia #) %ie a ui> ***1ar o parte a creieru ui #)u i #punea c) ea ar %i putut #)" r)corea#c) a %e de repede cum ncin#e#e* 7e #imea ca un #atir t,n)r 'i totu'i ne e&ea c) nu era dec,t o p)pu')* +entru moment puin i p)#a> 6/iar 'i acum %aa ui +ri continua #) r)m,n) ine2pre#iv)* du#e p,n) a imita or&a#mu ui 'i" meninu aco o un timp nede%init*** a#t%e nc,t! atunci c,nd momentu veni! parc) %u ovit de un %u &er* 1ar %u &eru continu) iar 'i iar! ntr"o #c,nteietoare de#c)rcare de e2taz* 6,nd totu #e termin)! Loui# rea iz) cu de#tu ) di%icu tate %aptu c) ea p eca#e de ,n&) e * +ro$a$i c) 'tia c,t de mu t #e cuvenea #)" epuizeze* Aipi nainte ca ea #) a-un&) a u')* Iar a trezire #e &,ndi? @1e ce a %)cut a#ta5A @E'ti prea a nai$ii de ana iticA! 'i r)#pun#e #in&ur* @E #in&ur)* +ro$a$i c) e aici de o &roaz) de vreme* 7t)p,ne'te a per%ecie o te/nic) 'i nu are ocazia #"o practice***A 3e/nic)* +ro$a$i 'tia mai mu t) anatomie dec,t un pro%e#or* Un doctorat n pro#tituie5 +,n) 'i n cea mai vec/e pro%e#ie din ume e2i#ta ceva mai mu t dec,t #e vedea cu oc/iu i$er* Loui# (u putea recunoa'te e2ce ena n orice domeniu* 9emeia a#ta era o e2pert)* Atin&e nervii ace'tia n ordinea corect) 'i #u$iectu va reaciona a'a 'i pe dinco o*** 6uno'tine e potrivite care puteau tran#%orma un $)r$at ntr"o p)pu')*** ...3 ppu pentru norocul Teelei... 7e apropia#e at,t de mu t de r)#pun# nc,t atunci c,nd! n 296

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

#%,r'it! &)#i nu" mai #urprin#e* Ne##u# 'i =a r opri a ar revenir) din camera %ri&ori%ic)! tr)&,nd dup) ei carca#a unei p)#)ri mai mari dec,t un om* +)pu'aru %o o#i#e o $ucat) de te2ti ) pe po#t de m)nu')! a#t%e nc,t &ura #) nu atin&) carnea moart)* Loui# pre u) #arcina +)pu'aru ui* ncepu #) t,ra#c) povara! cot a cot cu +ri ! de#coperind rapid c) era nevoit #)"'i %o o#ea#c) am$e e $rae! a %e ca 'i ea* R)#pun#e a #a utu ei din cap! apoi #e ntoar#e #pre +)pu'ar* < 6,i ani are5 Ne##u# nu #e ar)t) #urprin# de ntre$are* < Nu 'tiu* < A %o#t n camera mea azi"noapte* +entru un a ien pro$a$i c) a#ta nu avea prea mare #emni%icaie* < Btii c) ucruri e pe care e %acem n vederea reproducerii ne pot a-uta 'i #) ne re a2)m5 < Btiu* < Am %)cut a#emenea ucruri* E de#tu de priceput)* E at,t de priceput) nc,t a' zice c) are n #pate o mie de ani de practic)* < Nu e#te impo#i$i * 6ivi izaia ui +ri deinea un compu# #uperior acce eratoru ui meta$o ic! a2at pe capacitatea ace#tuia de pre un&ire a vieii* A#t)zi ace#t compu# va oreaz) at,t c,t vrea #) cear) po#e#oru iui* 4 doz) e#te ec/iva ent) cu cincizeci de ani de tineree* < Btii cumva c,te doze a uat5 < Nu! Loui#* 1ar 'tiu c) a venit aici pe -o#* A-un#e#er) a #cara ce co$ora #pre $ ocu conic de ce u e* +a#)rea pe care o t,rau n #pate e or ncepu #) #a te pe trepte* < +e -o#! de unde5 < 1e a 0idu de Mar&ine* < Trei sute de mii de 6ilometri > < 6u apro2imaie*** < +ove#te'te"mi mai departe> 6e #"a nt,mp at cu mem$rii ec/ipa-u ui dup) ce au a-un# de cea a t) parte a zidu ui5 < Am #"o ntre$* Nu cuno#c c/iar toate am)nunte e* Bi +)pu'aru ncepu #"o tra&) de im$) pe +ri * 1in %r,nturi aparent di#parate #e nc/e&a o adev)rat) pove#te? 9u#e#er) uai drept zei de c)tre primu &rup de #) $atici 297

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

nt, nit n ca e 'i de ce e a te care urma#er)! cu o #in&ur) e2cepie* Iocu de"a zeii rezo va#e paria una dintre pro$ eme e cu care #e con%runtau* Mem$rii ec/ipa-u ui a c)ror creier %u#e#e deteriorat de %a#cicu u &eneratoru ui de o#moz) %u#e#er) )#ai n &ri-a diver#e or comunit)i* 6a zeit)i oca e! urmau #) %ie $ine tratai! iar %aptu c) erau idioi i %)cea aproape a %e de ino%en#ivi ca ni'te zei adev)rai* Re#tu ec/ipa-u ui #"a mp)rit n dou)* Nou) dintre ei! inc u#iv +ri ! o porni#er) n direcia contrar) #en#u ui de rotaie* 4ra'u nata a ui +ri #e a% a n acea#t) direcie* Am$e e &rupuri 'i propu#e#er) #) c) )torea#c) de"a un&u 0iduri or de Mar&ine! c)ut,nd enc ave de civi izaie! 'i #)"'i trimit) reciproc a-utoare dac) aveau #) de#copere ceva* 9u#e#er) uai drept zei de toi $)'tina'ii nt, nii n ca e*** cu e2cepia ce or a i zei* +r)$u'irea 4ra'e or )#a#e n urm) puini #upravieuitori* Unii erau ne$uni* 6u toii uau compu#u de pre un&ire a vieii! dac) puteau %ace ro#t de e * 6u toii c)utau enc ave de civi izaie! dar nici unu nu #e &,ndea #)"'i con#truia#c) una* +e m)#ur) ce acea m,n) de e2p oratori #e dep a#au n direcia contrar) #en#u ui de rotaie! a i #upravieuitori i #e a )tura#er)* 1eveni#er) un panteon re#pecta$i * n %iecare ora' &)#eau turnuri do$or,te* E e %u#e#er) n) ate dup) co onizarea Lumii Ine are! dar cu mii de ani nainte de per%ecionarea dro&uri or tinereii! dro&uri care %)cu#er) &eneraii e urm)toare mai precaute* 6ea mai mare parte a ce or care aveau mi- oace e nece#are #e #ta$i eau departe de c )diri e p utitoare! e2cept,nd cazu n care erau a e'i n %uncii o%icia e* 1ac) erau pu'i n a#emenea #ituaie! ei 'i in#ta au di#pozitive de #i&uran) #au &eneratoare de rezerv)* 6,teva c )diri nc) p uteau! dar ma-oritatea di#tru#e#er) centru ora'e or! toate n aceea'i c ip)! n momentu n care muri#e u timu receptor de ener&ie* La un moment dat! panteonu itinerant de#coperi#e un ora' paria recivi izat! ocuit doar a peri%erii* Iocu de"a zeii n" avea cum #) e # u-ea#c) aici* + )ti#er) o avere! n doze de dro&! pentru un auto$uz cu ener&ie #o ar) n %unciune* Mu t) vreme nu #e mai nt,mp a#e nimic! adic) p,n) c,nd de-a a-un#e#er) prea departe* Mora u e era a p)m,nt! iar 298

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

auto$uzu #e de%ecta#e* ntr"un ora' di#tru# pe -um)tate! cei mai mu i dintre @zeiA #e opri#er)! pre%er,nd #) r)m,n) a )turi de a i #upravieuitori ai +r)$u'irii* 1ar +ri avea o /art)* 4ra'u ei nata #e a% a drept #pre tri$ord* Reu'i#e #) convin&) un $)r$at #) i #e a )ture 'i cei doi porni#er) a drum pe -o#* B)r$atu 'i %emeia continua#er) #) #e -oace de"a zeii* n ce e din urm) #e p icti#i#er) unu de ce ) a t 'i +ri p eca#e #in&ur) mai departe* Aco o unde ca itatea de*** zeu nu era de a-un#! %)cea ne&o cu mici cantit)i de dro& a tinereii! c,t i mai r)m)#e#e* 7au*** < Mai avea o metod) de a"'i impune voina n %aa ce or a i! #pu#e +)pu'aru * A ncercat #)"mi e2p ice! dar n"am ne e#* < 6red c) eu am ne e#! z,m$i Loui#* Bi #e poate de#curca de#tu de $ine* Are 'i ea un #oi de ec/iva ent pentru ta#p* Aproape c) nne$uni#e* Atunci c,nd! n #%,r'it! a-un#e#e n ora'u ei nata ! era pe punctu de a"'i pierde mini e* 7e #ta$i i#e n #taia de po iie co$or,t) a #o 'i petrecu#e #ute de ore ncerc,nd #) ne ea&) cum %unciona ma'in)ria* Unu dintre prime e ucruri pe care iz$uti#e #) e %ac) %u#e#e #) na e c )direa* 3urnu n cauz) avea &enerator propriu de ener&ie. oca nicii co$or,#er) ca m)#ur) de precauie dup) +r)$u'irea 4ra'e or* Mai t,rziu! nu ip#i#e mu t ca turnu #) cad) 'i ea #) moar)* < E2i#ta un #i#tem de capturare a conduc)tori or de ve/icu e care nc) cau re&u i e de circu aie! nc/eie Ne##u#* A repu# n %unciune ace#t mecani#m! nutrind #perana #) captureze pe cineva din neamu ei! un #upravieuitor a +r)$u'irii* + eca#e de a premiza c) pentru a pi ota un ve/icu aerian individu re#pectiv tre$uie #) ai$) un anumit &rad de civi izaie* < Atunci de ce vrea #)" prind) n capcan) 'i #)" a#e tota nea-utorat n acea#t) ma'in) de vec/ituri ru&inite5 iz$ucni $)r$atu * < +entru orice eventua itate* E#te un #emn c) ne$unia ei e pe #%,r'ite* Loui# #e n%ior) &,ndindu"#e a $ ocu de ce u e de dede#u$t* 6o$or,r) carca#a p)#)rii pe o epav) meta ic) 'i Czinu pu#e #t)p,nire pe ea* 299

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< M"am &,ndit #) %acem acea#t) c )dire ceva mai u'oar)! #pu#e e ! puin mai t,rziu* +utem #)"i reducem &reutatea a aproape -um)tate* < 6um5 < 3)indu"i parteru * 1ar mai nainte va tre$ui #)" #coatem pe Czin de aco o* +oi #"o convin&i pe +ri #)" accepte n prea-m)5 < +ot #) ncerc*

300

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

CAPITOLUL 22 C'ut'torul

+e =a r opri a ar o n&rozea Inter ocutoru ! iar Ne##u# era de#tu de precaut ca #)"i dea drumu de #u$ in% uena ta#pu ui* +retindea c) e#te nevoit #)"i amp i%ice doza de ta#p de %iecare dat) c,nd vedea pe Czin 'i c) n ce e din urm) %emeia avea #) a-un&) #) #e $ucure de apariia ace#tuia* ntre timp! am,ndoi evitau compania Czinu ui* n con#ecin)! ei a'teptau n a t) parte n vreme ce Loui# 'i Czinu #t)teau ntin'i pe $urt) pe p at%orma de o$#ervaie! #tudiind penum$ra $ ocu ui ce u ar* < 1)"i $)taie> ndemn) Loui# pe tovar)'u #)u* Czinu dec an') am$e e %a#cicu e* R)#un) un tunet care #e repercut) ca un ecou n $ ocu ce u ar* Un punct incande#cent ap)ru pe perete! a mare n) ime! c/iar #u$ tavan* Ace#ta ncepu #) #e mi'te ncet! n #en#u ace or de cea#ornic! )#,nd n urm) o d,r) ro'ie #tr) ucitoare* < 3aie $uc)ii #%)tui Loui# pe Inter ocutor* 1ac) ntrea&a ma#) #e #epar) dintr"o dat)! vom %i azv,r ii ca ni'te mu'te de pe un c,ine care #e #cutur)* A#cu t)tor! Czinu #c/im$) un&/iu t)ieturii* 6u toate ace#tea! c )direa $a#cu ) atunci c,nd c)zu prima $ucat)* Loui# #e a&)) de podea* +rin de#c/iderea ap)rut) v)zu umina #oare ui! ora'u 'i oamenii* 1ar nu reu'i #) ai$) o per#pectiv) direct n -o# p,n) ce o -um)tate de duzin) de $uc)i n"o uar) 'i e e pe urme e ce ei dint,i* V)zu un a tar din emn 'i o mac/et) con%ecionat) din meta ar&intiu! de %orm) rectan&u ar) de pe care #e ridica o cupo ) para$o ic)* A taru putu %i o$#ervat doar o c ip)! p,n) 301

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

c,nd urm)toarea ma#) de #tructur) decupat) c)zu n apropierea ui 'i 'i mpr)'tie re#turi e n toate direcii e* 1up) aceea nu mai r)ma#e dec,t pra% ' meta ncovoiat* 4amenii o ua#er) a %u&) cu mu t timp nainte* < nc/ipuie"i! o &roaz) de ume n inima unui ora' a$andonat! a mu i 8i ometri di#tan) de o&oare> #e p ,n#e p)m,nteanu ui Ne##u#* 4 di#tant) de o zi* 6e nai$a %ac )'tia aici5 < 4 # )ve#c pe zeia =a r opri a ar* Ei #unt #ur#a de /ran) a ui +ri * < A/a> i aduc o%rande*** < 1e#i&ur* Nu ne e&! n#)! ce te deran-eaz)*** < Ar %i putut %i ovii* < +oate c) unii au 'i %o#t ovii* < 7i cred c) am v)zut"o pe 3ee a! aco o -o#* 1oar pentru o c ip)* < +ro#tii! Loui#> 7) te#t)m %ora noa#tr) motoare5 7cuteru +)pu'aru ui era n&ropat ntr"o &o&oa') &e atinoa#) de p a#tic tran#parent* Ne##u# #e a'ez) ,n&) pupitru )#at i$er* 9erea#tra panoramic) e o%erea o vedere impre#ionant) a ora'u ui? docuri e! turnuri e p utitoare p ate a e 6entru ui 6ivic! -un& a n e2pan#iune care pro$a$i %u#e#e c,ndva un parc*** 3oate a aproape o mie de metri #u$ ei* Loui# 'i compu#e o poz) de parad)* "a model de inspira-ie pentru ec1ipa&ul su, eroicul comandant st n mi&locul pun-ii de comand. Motoarele tip rac1et deteriorate pot e7ploda la prima solicitare, dar riscul e necesar. )avele de rz+oi 8zinti tre+uie oprite nainte de a se apropia de 5mnt> < N"o #) mear&)! 'i d)du cu p)rerea $)r$atu * < 1e ce nu5 #e mir) +)pu'aru * 3en#iuni e n"ar tre$ui #) dep)'ea#c)*** < Un ca#te z$ur)tor! pentru nume e ui 9ina& e> A$ia acum mi"am dat #eama c,t de ne$une#c e p anu no#tru* +ro$a$i c) ne"am pierdut mini e> 7) ne ndrept)m #pre ca#) ntr"o -um)tate de z&,rie"nori*** Atunci c )direa vi$r) 'i Loui# nepeni* Ne##u# porni#e propu #ia* 4ra'u ncepu #) a unece prin %aa %ere#trei! din ce n ce mai rapid* Acce eraia #e mic'or)* Nici un moment nu dep)'i#e F!R mN#Q* Viteza ma2im) p)rea #) %ie n -ur de RFF 302

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

8mNor)! iar ca#te u era #ta$i ca o #t,nc)* < 7e vede trea$a c) am centrat aero#cuteru corect! zi#e Ne##u#* +odeaua e#te orizonta )! dup) cum i dai #eama! iar #tructura nu arat) nici o tendin) de rotaie* Bi acum ncotro5 +)m,nteanu nu r)#pun#e* < Unde mer&em Loui#5 Czinu 'i cu mine n"avem nici un %e de p an* Indic)"ne direcia> < 7pre tri$ord* < 9oarte $ine* 1rept #pre tri$ord5 < 1rept* 3re$uie #) oco im 4c/iu %urtunii* Apoi cotim cu SV de &rade! #au cam a'a ceva! #pre $a$ord* < 6aui ora'u n care #e a% ) un turn p utitor numit 6eru 5 < 1a* poi &)#i5 < N"o #) %ie nici o pro$ em)* Am avut nevoie de trei ore de z$or ca #) a-un&em aici. ne vom ntoarce a turn n treizeci de ore! ma2imum* Bi apoi! ce vom %ace5 < 1epinde* Ima&inea era at,t de veridic)> Numai deducie pur) 'i ima&inaie! 'i totu'i*** era at,t de veridic)> Loui# (u avea tendina de a vi#a cu oc/ii de#c/i'i! co or* At,t de veridic)* 1ar era 'i rea )5 Era n#p)im,nt)tor c,t de repede"i di#p)ru#e ncrederea n turnu z$ur)tor* 6u toate ace#tea! c )direa continua #) z$oare! %)r) a avea nevoie de priceperea ui* < Ier$ivoru pare mu umit #)"i e2ecute comenzi e! zi#e Czinu * 7cuteru zumz)ia monoton! a c,iva metri di#tan)* +ei#a-u trecea prin dreptu %ere#trei panoramice* 4c/iu %urtunii #e pro%i a ntr"o parte! urm)rindu"i cu privirea #a &ri p)trunz)toare* < Ier$ivoru 'i"a pierdut mini e! $om$)ni Loui#* +re#upun c) tu ai mai mu t) raiune* < Nicidecum* 1ac) ai un e #unt mu umit #) te urmez* 1ar dac) ace#ta va imp ica 'i o upt)! ar tre$ui #) cuno#c une e am)nunte* n oc de r)#pun#! p)m,nteanu emi#e un #oi de morm)it* < 4ricum! ar tre$ui #) cuno#c une e am)nunte! ca #)"mi pot da #eama dac) va %i nece#ar #) ne upt)m! in#i#t) Czinu * < +ui $ine pro$ ema> z,m$i ce ) a t* Inter ocutoru a'tept)* < Mer&em dup) %iru p)tratu ui de um$r)! zi#e Loui#* i mai aminte'ti de %iru n care am intrat dup) ce protecia 303

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

mpotriva meteorii or ne"a avariat nava5 Mai t,rziu! e a nceput #) cad) pe#te ora'! pe#te turnu p utitor! $uc ) dup) $uc )! a ne#%,r'it* Acum! n ace oc! ar tre$ui #) e2i#te zeci de mii de 8i ometri! o cantitate mu t mai mare dec,t am avea nevoie pentru ceea ce mi"am pu# n cap* < 6e ai de &,nd! Loui#5 < 7) %ac ro#t de ace#t %ir* 7unt 'an#e ca $)'tina'ii #) ni" dea! dac) +ri cere n mod po itico# 'i dac) Ne##u# 'i %o o#e'te ta#pu * < Bi dup) a#ta5 < 1up) a#ta! o #) a% ai cu toii c,t #unt de ne$un* 3urnu #e dep a#a #pre tri$ord! precum un tran#at antic a ceru ui* Nave e #paia e nu %u#e#er) niciodat) at,t de #paioa#e* 6e e care z$urau n atmo#%er) nici nu puteau %i pu#e n di#cuie* +e #curt! nu e2i#ta nimic compara$i n #paiu cuno#cut* n tota ! c) )torii aveau a di#poziie 'a#e puni> W 3otu'i! erau 'i une e ip#uri ce ri#cau #) devin) #,c,itoare* Rezerva de /ran) de a $ord era con#tituit) din carne con&e at)! %ructe peri#a$i e 'i produ#e e o%erite de $uc)t)ria #cuteru ui ui Ne##u#* =rana +)pu'ari or nu era nutritiv) pentru oameni! ce puin a'a #punea Ne##u#* 1in cauza a#ta! micu de-un 'i cina ui Loui# erau reprezentate de carne %ript) cu a#eru de #emna izare 'i %ructe ro'ii c,t pumnu * n p u#! nu era ap)* Bi nici ca%ea* +ri %u#e#e convin#) #) caute c,teva #tic e conin,nd o $)utur) a coo ic)* Minu#er) o mic) ceremonie de $otez a navei ntr"o nc)pere de pe @punteA! pe durata c)reia Czinu %u#e#e mpin# po itico# ntr"un co ! iar +ri nu ndr)zni#e #) #e ndep)rteze de u')* Nimeni nu dori#e #) accepte nume e propu# de Loui#! 9mpro+a+ilul, a'a nc,t au %o#t patru $otezuri n patru im$i di%erite* B)utura era*** proa#t)* Czinu nu putea #"o #uporte! iar Ne##u# nici m)car nu ncerca#e #"o &u#te* 1ar +ri d)du#e &ata o #tic )! e a#tupa#e pe ce e a te 'i e pu#e#e $ine* 6eremonia de $otez #e tran#%orm) ntr"o ecie de im$)* Loui# 'i m$o&)i voca$u aru cu c,teva cuvinte e ementare din Lim$a-u In&ineri or Lumii Ine are* 1e#coperi c) Inter ocutoru era capa$i #) nvee mai repede dec,t e * +ro$a$i c) at,t e ! c,t 'i Ne##u# %u#e#er) antrenai #) #e 304

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

de#curce cu im$a-e umane! moduri de &,ndire umane! cu re#tricii n domeniu im$a-u ui 'i auzu ui* Ace#ta putea %i ncadrat n ace a'i tip* 7e de#p)rir) pentru cin)* 1in nou Ne##u# m,nc) #in&ur %o o#ind $uc)t)ria #cuteru ui #)u! Loui# 'i +ri #e de ectar) cu carne %ript)! iar Czinu ! a#cun# prin vreun cot on! 'i devor) poria de carne crud)* 1up) aceea! 'i continuar) ecia de im$)* +)m,nteanu ncepu #"o ura#c)* 6ei a i %)ceau pro&re#e mari! n#) e #e #imea ca un idiot* < 1ar! Loui#! tre$uie #) nv))m im$ai in#i#tar) tovar)'ii ui* Viteza noa#tr) de c) )torie e redu#) 'i tre$uie #) %acem ro#t de /ran)* Vom %i o$ i&ai #) u)m e&)tura cu $)'tina'ii* < Btiu* 1ar niciodat) nu mi"au p )cut im$i e #tr)ine* 6)zu ntunericu * n ciuda %aptu ui c) #e a% au a di#tan) de 4c/iu 9urtunii! p a%onu de nori era compact 'i noaptea #em)na cu &ura unui 1ra&on* Loui# ceru ntreruperea eciei* Era o$o#it! iritat 'i c,t #e poate de ne#i&ur de e * 6ei a i )#ar) #) #e odi/nea#c)* Urmau #) dep)'ea#c) 4c/iu %urtunii pe#te apro2imativ zece ore* Loui# p utea a imita unui #omn o$o#itor! c,nd +ri #e ntoar#e* i #imi m$r)i'area a#civ) 'i #e trezi* Apoi %emeia #e dep)rt) $ru#c 'i ncepu #)"i vor$ea#c) n im$a ei! dar %o o#ind un idiom #imp i%icat! pentru ca Loui# #"o poat) ne e&e* < 3u e'ti 'e%u 5 6u oc/ii c,rpii de #omn! $)r$atu #e &,ndi pre de c,teva momente* < 1a! r)#pun#e e n ce e din urm)! #imp i%ic,nd a#t%e o #ituaie comp e2)* < 9)" pe ce cu dou) capete #)"mi dea ma'ina ui> < 6um5 'i c)ut) Loui# cuvinte e* 6e anume5 < Ma'ina ui care m) %ace %ericit)* 4 vreau> 3u o #"o iei de a e > Loui# iz$ucni n r,#! av,nd convin&erea c) ncepea #"o ne ea&)* < M) vrei5 Atunci tre$uie #) i"o iei> repet) +ri #up)rat)* +)pu'aru avea un ucru pe care %emeia 'i" dorea cu ardoare* n #c/im$! ea nu avea nici o po#i$i itate de a %ace pre#iuni a#upra ui! deoarece e nu era om* Loui# era #in&uru $)r$at ce #e &)#ea prin prea-m)* +uterea ei urma #)" %ac) #) 305

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

#e #upun) voinei #a e* +e#emne c) metoda a#ta %unciona#e de %iecare dat)* Nu era ea oare o zei)5 Era po#i$i ca p)ru ui #"o %i %)cut #)" -udece &re'it* +ro$a$i pre#upu#e#e c) e aparinea c a#ei de -o# #au c) era doar pe -um)tate In&iner! din cauza %eei #a e #p,ne* A#ta ar %i pre#upu# %aptu c) #e n)#cu#e dup) +r)$u'irea 4ra'e or 'i nu avea dro&u tinereii* n viziunea ei Loui# ar %i tre$uit #) #e a% e n primu % u2 a tinereii* < Ai per%ect) dreptate> i zi#e Loui# n im$a ui* +ri 'i nc e't) pumnii! %urioa#)! deoarece $at-ocura era c ar)* < Uri $)r$at de treizeci de ani ar %i o p)pu') n m,ini e ta e! continu) e * Numai c) eu #unt puin mai $)tr,n* Bi r,#e din nou* < Unde ine ma'ina5 #u#ur) +ri * n ntuneric %emeia a unec) #pre e " o um$r) #enzua )* 7ca pu ei #tr) ucea u'or! p)ru ne&ru i #e r)#%ir) pe umeri* Loui# #imi cum i #e opre'te re#piraia* 3otu'i! n ce e din urm) 'i &)#i cuvinte e? < E#te ipit) de #c/e etu #)u! #u$ pie e* ntr"unu dintre capete* +ri #coa#e un #unet ca un #u&/i* 3re$uia #) %i ne e#? -uc)ria era imp antat) n mod c/irur&ica * 7e r)#uci #curt pe c) c,ie 'i p)r)#i nc)perea* B)r$atu ui i trecu prin minte #"o urmeze* 4 dorea mai mu t dec,t era di#pu# #"o recunoa#c)* 1ar 'i aminti c) e2i#ta ri#cu ca ea #)"i ani/i eze per#ona itatea* n p u#! #copuri e ei nu #e potriveau ntru totu cu a e #a e* Buieru v,ntu ui cre#cu n mod treptat* 7omnu ui Loui# deveni a&itat*** 'i #e tran#%orm) ntr"un vi# erotic* 1e#c/i#e oc/ii* +ri n&enunc/ea#e! nc) ec,ndu" ca pe o #anie! p im$,ndu"'i de&ete e u'or pe pieptu 'i pe a$domenu #)u* Bo duri e i #e mi'cau n mod ritmic 'i Loui# ncepu #) #e mi'te 'i e ! drept r)#pun#* 9emeia #trunea ca pe un in#trument muzica * < 6,nd am #) termin! o #)"mi %ii dator> c,r,i ea* n vocea ei #e di#tin&ea p )cerea! dar nu p )cerea %emeii n)#cut) din de#%)tarea $)r$atu ui* Era #im)m,ntu unei puteri ce o n )nuia* Atin&erea ei era a %e de % uid) ca un #irop* +ri cuno'tea 306

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

un #ecret #tr)vec/i 'i teri$i ! 'i anume c) %iecare %emeie #e n)'tea cu un %e de ta#p a c)rui putere devenea ne imitat)! dac) nv)a #) #e %o o#ea#c) cum tre$uia de e * 7"ar %i %o o#it de ace#t ta#p 'i apoi #"ar %i retra#! 'i iar #"ar %i %o o#it 'i #"ar %i retra#! p,n) c,nd Loui# ar %i imp orat #)"i %ie acordat dreptu de a o #ervi*** 6eva #e #c/im$a#e n ea* 9i&ura ine2pre#iv) nu tr)da nimic! dar $)r$atu i auzi icnete e de p )cere 'i"i #imi o modi%icare n mi'c)ri* 6ontinu) #) #e mi'te! p,n) c,nd a-un#er) n ace a'i timp a %ina * 9emeia r,ma#e ,n&) e toat) noaptea* 1in c,nd n c,nd! #e trezeau 'i %)ceau dra&o#te! apoi adormeau a oc* 1ac) n decur#u ace#tor epi#oade +ri #imi dezam)&irea! nu o ar)t) #au Loui# nu o putu #e#iza* Btia doar c) nceta#e #)" mai %o o#ea#c) ca pe un in#trument muzica * Acum c,ntau ntr"un duet* 6eva #e nt,mp a#e cu ea* Loui# $)nuia cam de#pre ce era vor$a* 0ori e #e ivir) cenu'ii! miro#ind a %urtun)* V,ntu ur a n -uru $)tr,nei c )diri* + oaia #p) a %erea#tra panoramic) de pe puntea de comand) 'i intra prin %ere#tre e #parte de #u#* 9mpro+a+ilul a-un#e#e %oarte aproape de 4c/iu %urtunii* Loui# #e m$r)c) 'i p)r)#i puntea de comand)* &)#i pe Ne##u# pe cu oar* < Ei! tu> ur ) e * +)pu'aru n emni* < 6e #"a nt,mp at! Loui#5 < 6e i"ai %)cut ui +ri noaptea trecut)5 < Mai de&ra$)! ar tre$ui #)"mi %ii recuno#c)tor> Individa ncerca #) te contro eze! #) te condiioneze pentru a #e putea %o o#i apoi de tine* Am auzit toat) di#cuia*** < Ai %o o#it ta#pu a#upra ei* < "am o%erit o doz) de trei #ecunde de inten#itate medie n timp ce erai an&a-ai n activitatea voa#tr) de reproducere* Acum ea e#te cea condiionat)* < Mon#tru e> E'ti un mon#tru e&oi#t> < Nu te apropia mai mu t! Loui#> < +ri e#te un om cu voin) proprie* < Bi cum r)m,ne cu propria ta voin)5 < Nu m) p,ndea nici un %e de perico > Nu m) poate contro a> < 6umva te deran-eaz) 'i a tceva! Loui#5 Nu"i %ace 307

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

pro$ eme? nu #untei primu cup u uman pe care i"am v)zut reproduc,ndu"#e* A tre$uit #) 'tiu totu de#pre #pecia voa#tr)* Nu te apropia mai mu t! Loui#> < Nu aveai dreptu > n mod #i&ur! p)m,nteanu nu inteniona#e c,tu'i de puin #)"i %ac) vreun r)u +)pu'aru ui* 'i nc e'ta#e %urio# pumnii! dar nu avu#e#e de &,nd #) #e %o o#ea#c) de ei* 9urio#! naint)*** 7i! n aceea'i c ip)! %u n e2taz* 7e trezi n mi- ocu ce ei mai mari $ucurii pe care o #imi#e vreodat)! %iind totodat) con'tient de %aptu c) Ne##u# %o o#ea ta#pu a#upra #a* 9)r) #)"'i a#e timp #) mai ana izeze con#ecine e! 'i u) av,nt* 'i %o o#i toat) %ora pentru a #e #mu &e de #u$ aciunea ta#pu ui* Nu era mare ucru! dar #e %o o#i de ea pentru a" ovi pe +)pu'ar n arin&e! #u$ ma2i aru #t,n&* 6on#ecine e #e dovedir) a %i /idoa#e* Ne##u# %)cu @/,cA! #e poticni! d,ndu"#e nd)r)t! 'i opri aciunea ta#pu ui*** ;reutatea tuturor re&rete or mo'tenite de oameni #e pr)$u'i pe umerii ui Loui# (u* B)r$atu #e ntoar#e cu #pate e 'i #e ndep)rt)* 1orea #) p ,n&)! dar! mai mu t dec,t at,t! nu voia ca +)pu'aru #)"i vad) %aa* =oin)ri a nt,mp are %)r) a recepta nimic a tceva dec,t vidu din interioru #)u* Numai coincidena adu#e n dreptu #c)rii principa e* 9u#e#e pe dep in con'tient de ceea ce #e nt,mp a cu +ri * A% at n ec/i i$ru dea#upra unui /)u de treizeci de metri! ar#e#e de ner)$dare #)" vad) pe Ne##u# %o o#indu"'i ta#pu a#upra ei* V)zu#e e ectrozi imp antai n craniu 'i 'tia ce e%ecte provocau ace'tia* 6ondiionare> 6a 'i cum ar %i %o#t vor$a de un anima de a$orator> Iar +ri 'i d)dea #eama de ace#t ucru* Noaptea trecut) reprezenta#e u tima ei ncercare temerar) de a #e e i$era de #u$ puterea ta#pu ui* Acum Loui# #imea pe propria"i pie e cu ce anume #e upta#e %emeia* < N"ar %i tre$uit #) %ac una ca a#ta! 'i zi#e Loui#* 4 #) m) #tr)duie#c #) 'ter& totu cu $urete e* 6/iar 'i ntr"o a#emenea di#perare nea&r)! e2pre#ia era cara&/ioa#)* Nu puteai 'ter&e cu $urete e o a#emenea e2perien)* 308

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

1in nou! coincidena %)cu #) co$oare trepte e n oc #) e urce! #au poate c) #u$con'tientu 'i aminti#e ceva ce e uita#e* V,ntu ur a n -uru #)u! mpro'c,ndu" cu #tropi de p oaie din %iecare direcie n momentu n care atin#e p at%orma de o$#ervaie* 6eva din a%ara ace#teia i atra#e atenia* ncepea #)"'i a ine durerea ap)rut) odat) cu di#pariia e%ectu ui de ta#p* 6,ndva! Loui# (u 'i -ura#e #) tr)ia#c) ve'nic* Acum! mu t mai t,rziu! cuno'tea o$ i&aii e imp icate de o a#t%e de /ot)r,re* < 3re$uie #"o vindec! vor$i e cu voce tare* 1ar cum5 Nu e2i#t) #imptome de retra&ere %izic)*** totu'i! a#ta nu"i va %i de mare a-utor! dac) ea va ua /ot)r,rea #) p)'ea#c) printr"o %erea#tr) #part)* 6um m) pot vindeca eu n#umi5 6)ci o parte minu#cu ) din e nc) #tri&a de doru ta#pu ui 'i niciodat) ace#t #tri&)t nu avea #) #e mai oprea#c)* 4$i'nuina dro&u ui nu reprezenta a tceva dec,t un produ# a memoriei* Nu tre$uia dec,t #"o imo$i izeze undeva pe +ri ! pun,ndu"i a ndem,n) o rezerv) de dro& a tinereii! 'i n timp memoria avea #) #e nceo'eze*** < La nai$a> Avem nevoie de ea> 9emeia 'tia %oarte mu te ucruri de#pre camera ma'ini or de pe 9mpro+a+il 'i! ca atare! nu putea %i n ocuit)* 3re$uia #)" i #i ea#c) pe Ne##u# #) nu mai %o o#ea#c) ta#pu 'i! n para e ! #"o in) o vreme #u$ o$#ervaie* La nceput pro$a$i c) avea #) %ie cump it de deprimat)*** Bru#c! mintea ui Loui# #e#iz) ceea ce oc/ii #)i vedeau de o $un) $ucat) de vreme* Ve/icu u #e a% a dede#u$tu p at%ormei de o$#ervaie! a o di#tan) de apro2imativ 'apte metri* n %orm) de #)&eat)! cu de#c/ideri n&u#te pentru /u$ ouri! ace#ta #) ta %)r) putere n $)taia v,nturi or ncon-ur)toare! prin# ntr"o capcan) e ectroma&netic) pe care nimeni nu"'i aminti#e #"o decup eze* Loui# privi o #in&ur) dat) cu atenie! pentru a %i #i&ur c) ceea ce vedea n #pate e ecrane or de v,nt era o %a)* Apoi #e n)pu#ti pe trepte! n #u#! #tri&,nd dup) +ri * Nu cuno'tea cuvinte e nece#are! dar o apuc) de um)r! o mpin#e n -o#u #c)rii 'i"i ar)t) de#pre ce era vor$a* Ea ncuviin) din cap! dup) care a er&) #) acioneze comenzi e capcanei* 7)&eata 309

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

#e ipi de mar&inea p at%ormei* +rimu ocupant #e t,r a%ar) %o o#indu"'i am$e e $rae pentru #pri-in! deoarece v,ntu #u% a ca un ura&an* Era 3ee a BroKn* Loui# nu p)rea prea #urprin#* A> doi ea ocupant a ve/icu u ui era un ar/etip at,t de o#tentativ! nc,t $)r$atu iz$ucni n /o/ote de r,#* 3,n)ra ar$or) o e2pre#ie di#tant)! #emn c) era #urprin#) 'i -i&nit)* +)trun#er) n 4c/iu %urtunii* V,ntu #e n)pu#tea prin puu #c)rii care ducea a p at%orma de o$#ervaie! 'uiera pe coridoare e primu ui eta- 'i ie'ea prin %ere#tre e #parte de a nive uri #uperioare* nc)peri e %u#e#er) invadate de #tropi de p oaie* 3ee a! n#oitoru ei 'i ec/ipa-u 9mpro+a+ilului #e aduna#er) n dormitoru ui Loui#! pe puntea de comand)* n#oitoru $runet a 3ee ei di#cuta &rav cu +ri ntr"un co ! ceea ce n"o mpiedica pe acea#ta #)" #uprave&/eze cu un oc/i atent at,t pe Czin! c,t 'i %erea#tra panoramic)* 6ei a i o ncon-ura#er) pe 3ee a care ncepu#e #)"'i #pun) pove#tea* Ec/ipamente e po iiei di#tru#e#er) cea mai mare parte a di#pozitive or #cuteru ui #)u* Locatoru ! intercomunicaia! p iu #onic 'i $uc)t)ria #e %)cu#er) pra% ntr"o c ipit)* 3ee a #upravieui#e deoarece p iu #onic avea prin con#trucie o caracteri#tic) de und) #taionar)* Ea #imi#e curentu de aer 'i aciona#e imediat retroc,mpu ! nainte ca v,ntu cu viteza de Q Mac/ #)"i #mu &) capu de pe umeri* n c,teva #ecunde co$or,#e #u$ viteza ma2im) admi#) pe teritoriu ora'u ui* 6apcana %u#e#e pe ca e #)"i di#tru&) ve/icu u ! dar 'i nceta#e aciunea* n momentu n care curentu de aer p)trun#e#e prin e%ectu #ta$i izator creat de p iu #onic! viteza ui era to era$i )* 1ar 3ee a era departe de a %i ca m)* 3recu#e prea aproape de moarte n 4c/iu %urtunii* Ace#t a doi ea atac #urveni#e prea rapid* n con#ecin)! 'i condu#e#e #cuteru n -o#! c)ut,nd prin ntuneric un oc de aterizare* ;)#i#e o piaet) ncon-urat) de ma&azine* Era uminat)? u'i e ova e a e ace#tora #tr) uceau n nuane de portoca iu* 7cuteru ateriza#e iz$indu"#e cu putere de #o ! dar atunci nu"i p)#a de a#ta* Era -o#* 3ocmai de#c) eca#e c,nd #cuteru #e n) a#e din nou* Mi'carea o arunca#e pe#te cap* 7e ridica#e n patru a$e! #cutur,ndu"'i p ete e 'i ncerc,nd #)"'i impezea#c) mintea* 310

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

6,nd privi#e n #u#! #cuteru nu mai era dec,t o mic) #i uet) n %orm) de c opot* 3ee a ncepu #) p ,n&)* < +ro$a$i c) ai nc) cat o interdicie de parcare! 'i d)du Loui# cu p)rerea* < Nu"mi p)#a ce #e nt,mp a#e* M) #imeam*** 9ata nu"'i &)#i cuvinte e! dar ncerc) totu'i #)"'i continue de#crierea? 1oream #) #pun cuiva c) m"am pierdut* 1ar nu era nimeni n apropiere* +rin urmare! m"am a'ezat pe una din trepte e de piatr) 'i am nceput #) p ,n&* Am p ,n# ore ntre&i* Mi"era %ric) #) p ec de aco o pentru c) 'tiam c) vei veni dup) mine* Atunci a ap)rut e * 3ee a %)cu un #emn cu capu c)tre e#corta ei! apoi pove#ti mai departe? < A %o#t #urprin# #) m) &)#ea#c) aco o* M"a ntre$at ceva! n#) nu "am ne e#* 1ar a ncercat #) m) ini'tea#c)* Am %o#t %ericit) c) #e a% a aco o! c/iar dac) nu m) putea a-uta n vreun %e * Loui# d)du din cap n t)cere* 3ee a #"ar %i ncrezut n oricine* n mod inevita$i ar %i cerut a-utor primu ui #tr)in care ar %i trecut pe aco o* Bi ar %i %o#t n per%ect) #i&uran) proced,nd a#t%e * n#oitoru ei era neo$i'nuit* Era un adev)rat erou* +uteai #pune a#ta dintr"o privire! %)r) #)" %i v)zut upt,ndu"#e cu dra&onii* Nu era nevoie dec,t #) te uii a mu'c/ii ui! a #tatura ui! a #a$ia din meta ne&ru*** Avea tr)#)turi dure! aduc,nd cu ce e a e e%i&iei din ca#te u numit 6eru * n p u#! i #e adre#a ui +ri ntr"un mod e2trem de curtenitor! aparent %)r) a #e#iza c) aparinea a tui #e2* 4are #e comporta a'a pentru c) +ri era %emeia a tui $)r$at5 Era proa#p)t ra#* 7au! mai pro$a$i ! era pe -um)tate In&iner* Avea p)ru un&! $ ond cenu'iu 'i nu prea curat! cu o t)ietur) no$i )* n -uru ta iei purta un %e de %u#tane )! con%ecionat) din pie ea unui anima * < Mi"a dat #) m)n,nc! continu) 3ee a* M"a n&ri-it* +atru $)r$ai au ncercat #) ne -e%uia#c) ieri 'i e i"a pu# pe %u&) doar cu #a$ia> 1ar ucru ce mai important e#te c) a nv)at de#tu de mu t) interp anetar) n doar c,teva zi e* < 7erio#5 < Are de#tu ) e2perien) n domeniu im$i or #tr)ine* 311

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< A#ta a %o#t cea mai nedreapt) remarc)> < +o%tim5 < La#"o $a t)> 6ontinu)> < E $)tr,n! Loui#* A uat o doz) ma#iv) de ceva #imi ar acce eratoru ui meta$o ic! cu mu t) vreme n urm)* 7pune c) a cump)rat"o de a un vr)-itor r)u* E#te at,t de $)tr,n! nc,t $unicii #)i 'i aminte#c +r)$u'irea 4ra'e or* Bi 'tii cum 'i petrece viaa5 " 0,m$etu ei deveni r)ut)cio#* "*** E#te an&a-at ntr"un %e de aventur)* 6u mu t timp n urm) a %)cut un -ur)m,nt c) va mer&e p,n) a $aza Arcadei* +entru a#ta #e z$ate de #ute de ani* < La $aza Arcadei5 3,n)ra ncuviin) din cap* 0,m$ea! p)r,nd c) apreciaz) & uma! dar privirea ei tr)da 'i a tceva* Loui# mai de#ci%ra#e iu$ire n oc/ii 3ee ei! dar niciodat) tandree* < Bi e'ti m,ndr) de e din cauza a#ta5> +ro#tu) mic)! nu 'tii c) nu % e2i#t) nici o Arcad)5 < Ba da* < Bi atunci de ce nu"i #pui5 < 1ac)"i #pui tu! am #) te ur)#c* A iro#it prea mu t timp c)ut,nd"o* Bi %ace numai %apte $une* 6unoa'te c,teva me'te'u&uri #imp e 'i e r)#p,nde'te de"a un&u Ine u ui n c) )toria #a* < 6,t) in%ormaie poate purta cu e 5 Nu pare a %i prea inte i&ent* < Nu e#te* 1in tonu 3ee ei reie'ea a#ta* < 1ar dac) voi c) )tori cu e ! i voi putea nv)a pe $)'tina'i in%init mai mu te ucruri* < Btiam c) o #) vin) 'i a#ta> murmur) Loui#! re#imind o durere #urd)*W 4are ea 'tia c)" r)ni#e5 +ro$a$i c) acum puin i p)#a de e* < Am r)ma# n pia) aproape o zi! nainte ca #)"mi dau #eama c) vei veni dup) #cuteru meu! 'i nu dup) mine* E mi"a vor$it de#pre =a *** m) ro&!*** de#pre zeia aceea! de#pre turnu p utitor 'i de#pre ve/icu e e prin#e n capcan)* +rin urmare! am mer# aco o* Am #tat n prea-ma a taru ui! a'tept,nd #) v) o$#erv #cutere e* Apoi c )direa a nceput #) #e de#%ac) n $uc)i* 1up) aceea! 6)ut)toru *** < 6)ut)toru 5 W 312

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< #ta"i nume e pe care 'i "a a e# #in&ur* 6,nd cineva ntrea$) de ce! e )mure'te c) #e a% ) n drum #pre $aza Arcadei 'i UU poate pove#ti de#pre aventuri e pe care e"a avut n ca e*** ne e&i5 < Mda* < A'adar! 6)ut)toru a nceput #) veri%ice motoare e tuturor vec/i or ve/icu e* Mi"a #pu# c) pi oii o$i'nuiau #)"'i oprea#c) motoare e atunci c,nd erau prin'i de po iie! a#t%e nc,t e e #) nu #e ard)* Loui#! Czinu 'i Ne##u# #c/im$ar) ntre ei priviri ce e2primau uimirea* Ium)tate dintre ma'ini e a ea vec/i ar %i putut %i nc) uti iza$i e> < Am &)#it un ve/icu care %unciona! continu) 3ee a* V) urm)ream! dar e2i#ta ri#cu #) v) pierdem n ntuneric* 1in %ericire! c,mpu "capcan) ne"a prin# pentru dep)'ire de vitez)* < 1in %ericire! %ire'te> morm)i Loui#* 6red c) am auzit z&omotu #onic noaptea trecut)! dar nu #unt #i&ur*** 6)ut)toru #e opri#e din vor$it* 7e #pri-inea con%orta$i cu #pate e de zid! privindu" pe Inter ocutor! cu un z,m$et pe -um)tate a#cun#* Czinu i #u#inu privirea* +)m,nteanu avu impre#ia c) am,ndoi #e ntre$au ce #"ar %i nt,mp at dac) ar %i ncin# o $)taie #tra'nic)* 1ar +ri 'i ntoar#e oc/ii #pre %erea#tra panoramic) 'i n emni* 6,nd ur etu v,ntu ui #e mai domo i! ncepu #) tremure* +oate mai v)zu#e %ormaiuni ca 4c/iu %urtunii* 6ratere mici! provocate de a#teroizi! rapid reparate! ntotdeauna nt,mp ,ndu"#e departe! n a t) parte! dar de %iecare dat) %oto&ra%iate pentru ma##"media de pe Lumea Ine ar)* ntotdeauna un 4c/i a %urtunii reprezenta#e un motiv de team)* Atmo#%era re#pira$i ) #cur&,ndu"#e n #paiu inter#te ar*** Un ura&an cu cat pe o parte! av,nd a partea #a %ina ) o #cur&ere #imi ar) cu cea a unei $)i*** Iar dac) ai %i %o#t prin# n curentu de a#piraie*** V,ntu ur a 'i mai tare* < 7per c) acea#t) c )dire e #u%icient de ma#iv)! vor$i 3ee a cu o nuan) de n&ri-orare n & a#* Loui# era uimit* 6,t de mu t #e #c/im$a#e> 1ar 4c/iu %urtunii o amenina#e n mod direct! atunci c,nd*** < Am nevoie de a-utoru t)u! i zi#e ea* Btii! vreau pe 313

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

6)ut)tor* < ne e&*** < Bi e m) vrea pe mine! dar are un ciudat #im a onoarei* Am ncercat #)"i pove#te#c de#pre tine! atunci c,nd "am #i it #) urm)rea#c) c )direa p utitoare* A devenit %oarte ne ini'tit 'i a ncetat #) #e mai cu ce cu mine* 6rede c)"i aparin* < A#ta"i o %orm) de #c avie5 < 7c avie pentru %emei! pre#upun*** 4 #)"i #pui c) nu e'ti #t)p,nu meu! nu"i a'a5 B)r$atu #imi un nod n &,t* < Am putea economi#i mu te e2p icaii dac) i te"a' vinde! pur 'i #imp u* 1ac) a#ta e ceea ce vrei*** < 6orect* Vreau #) c) )tore#c n -uru Lumii Ine are mpreun) cu e * iu$e#c! Loui#> < 1e#i&ur* Ai %o#t %)cui unu pentru ce ) a t* Era #cri# #) v) nt, nii* 6e e o #ut) de mi iarde de cup uri care au #imit e2act a %e *** 9ata ncepu#e #)" privea#c) cu ndoia )* < Nu cumva e'ti*** #arca#tic! Loui#5 < n urm) cu o un)! n"ai %i putut deo#e$i #arca#mu de un tranzi#tor pe #tic )* Nu! ucru ce mai ciudat e#te c) nu #unt #arca#tic* 6e e o #ut) de mi iarde de cup uri nu conteaz)! pentru c) e e nu %)ceau parte din ace#t e2periment ne$un a +)pu'ari or* 1intr"o dat)! cu toii 'i concentrar) atenia a#upra ui* 6/iar 'i 6)ut)toru privi! intri&at de %aptu c) toi #e uitau a Loui#* 1ar Loui# avea oc/i doar pentru 3ee a BroKn* < Ne"am pr)$u'it pe Lumea Ine ar)! continu) e cu $ ,ndee! deoarece ea e#te mediu t)u idea * Aveai nevoie #) nvei ucruri pe care nu e"ai putut deprinde pe +)m,nt #au oriunde n #paiu cuno#cut* +oate c) e2i#t) 'i a te motive* Un acce erator meta$o ic mai $un! de e2emp u! 'i mai mu t #paiu vita * 1ar motivu principa pentru care te a% i aici e#te #) nvei* < 7) nv) ce5 < 6e e#te durerea* 9rica* +ierderea ce or a i* Ai devenit o a t) %emeie! de c,nd te a% i aici* 6u c,tva timp n urm) erai un %e de*** a$#tracie* Mi"ai #cr,ntit vreodat) de&etu 5 < 6e cuv,nt ciudat> Nu cred* < Mi"ai ar# vreodat) t) pi e5 3ee a i arunc) o #curt) privire* 'i aminti#e* 314

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< Mincinosul s*a pr)$u'it pentru ca tu #) a-un&i aici* Am c) )torit c,teva #ute de mii de 8i ometri pentru a i te o%eri 6)ut)toru ui* 7cuteru t)u te"a adu# preci# dea#upra ui 'i a intrat n capcana po iiei e2act n ace#t punct! deoarece 6)ut)toru e#te $)r$atu cu care i"era #ortit #) %ii mpreun)* 3ee a z,m$i a u tima remarc)! dar Loui# nu"i ntoar#e z,m$etu * 6ontinu)? < Ban#a ta impunea #) ai timp #u%icient pentru a" cunoa'te* 1in ace#t motiv Czinu 'i cu mine am at,rnat cu capu n -o#*** < Loui#> < ***dea#upra unui &o de treizeci de metri! timp de vreo dou)zeci de ore* 1ar #e putea 'i mai r)u* < A#ta depinde de punctu de vedere! m,r,i Czinu * Loui# i&nor) 'i 'i du#e raionamentu 'i mai departe? < Mai nt,i te"ai ndr)&o#tit de mine deoarece re#pectivu #entiment i o%erea un motiv #) te a )turi e2pediiei #pre Lumea Ine ar)* Nu m) mai iu$e'ti pentru c) nu mai ai nevoie de mine* E'ti aici* Bi eu m"am ndr)&o#tit de tine din ace a'i motiv! %iindc) norocu 3ee ei BroKn m"a %o o#it ca pe o marionet)*** 1ar adev)rata marionet) e'ti tu* Vei dan#a a&)at) de #%ori tot re#tu vieii ta e* Numai 9ina& e 'tie dac) e'ti capa$i ) de i$er ar$itru* Vei avea de#tu e necazuri ncerc,nd #)" %o o#e'ti*** 3ee a #e a $i#e a %a) 'i ncremeni#e* 9aptu c) nu p ,n&ea era doar rezu tatu unui e2erciiu evident de autocontro * nainte n"ar %i %o#t n #tare #) #e #t)p,nea#c)* 6)ut)toru n&enunc/e privindu"i pe am,ndoi 'i ncepu #)" 'i p im$e de&etu pe t)i'u #a$iei #a e de meta ne&ru* 6/iar 'i pentru mintea ui imitat) era c ar c) 3ee a #u%erea* 9)r) ndoia )! individu nc) mai credea c) ea i aparinea ui Loui# (u* Loui# #e ntoar#e c)tre +)pu'ar* Nu %u #urprin# #) vad) c) ace#ta #e &/emui#e din nou! v,r,ndu"'i capete e #u$ $urt) 'i retr)&,ndu"#e din %aa univer#u ui* B)r$atu apuc) de nc/eietura picioru ui din #pate 'i de#coperi c)" putea ro#to&o i u'or pe #pate* Ne##u# nu c,nt)rea mai mu t dec,t e * +)pu'aru ui nu"i p )cu mi'carea* nc/eietura tremur) n m,na ui Loui#* < Voi ai provocat toate a#tea! continu) p)m,nteanu ! cu e&oi#mu vo#tru mon#truo#> Ace#t e&oi#m m) preocup) a %e 315

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

de mu t ca 'i &re'ea a n&rozitoare pe care ai %)cut"o* 6um de e#te po#i$i ! totu'i! #) %ii at,t de puternici! de deci'i! dar 'i at,t de pro'ti5 Ai priceput c) tot ce #"a nt,mp at aici cu noi a %o#t doar un e%ect #ecundar a norocu ui 3ee ei BroKn5 Min&ea care era Ne##u# #e #tr,n#e 'i mai tare* 6)ut)toru privea %a#cinat ntre&u #pectaco * < Acum te poi ntoarce n umea ta ca #) e #pui ce or a i c) modi%icarea o$iceiuri or de nmu ire a e oameni or con#tituie o aciune ri#cant)* 7pune" e c) mai mu te e2emp are tip 3ee a BroKn ar putea %ace pra% e&i e pro$a$i it)ii* 6/iar 'i e&i e %izicii nu reprezint) a tceva dec,t pro$a$i it)i a nive atomic* Aminte'te" e c) Univer#u e#te o -uc)rie prea comp icat) ca #) ncerci #) te -oci cu ea* 7pune" e toate a#tea dup) ce vei a-un&e aca#)* +,n) atunci! n#)! pune cap)t imediat ace#tui circi Am nevoie de %iru p)tratu ui de um$r)! iar tu o #) %aci ro#t de e > Aproape c) am dep)'it 4c/iu %urtunii* Ie'i de aco o! Ne##u#*** +)pu'aru #e dezdoi 'i #e ridic) n picioare* < M) %aci #) m) #imt ru'inat! Loui#*** ncepu e * < ndr)zne'ti #)"mi #pui a#ta! aici5 n&/iindu"'i re#tu cuvinte or! Ne##u# #e ntoar#e #curt #pre %erea#tra panoramic) 'i ncepu #) privea#c) %urtuna*

316

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

CAPITOLUL 23 7a -itul #eilor

+entru $)'tina'ii care adorau 6eru acum e2i#tau dou) turnuri p utitoare* 6a 'i cu ocazia precedent)! piaa n care #e a% a a taru era p in de %ee precum ni'te p)p)dii de aur* < Am #o#it n a t) zi de #)r$)toare> remarc) Loui#* ncerc) #)" identi%ice pe diri-oru ra# n cap! dar nu %u n #tare* Ne##u# privea -induitor #pre ce ) a t turn p utitor* +untea de comand) a 9mpro+a+ilului era a ace a'i nive cu camera /)ri or din ca#te * < 1ata trecut) n"am avut ocazia #) e2p orez ace#t oc* Acum nu pot a-un&e aco o! #e p ,n#e e * < +utem %ace o &aur) cu ec/ipamentu dezinte&rator 'i #)"i d)m drumu pe o %r,n&/ie #au pe o #car)! #u&er) Czinu * < Bi #) m) #c)pai! ca din &re'ea )*** < Nu"i mai pericu o# dec,t ucruri e pe care e"ai %)cut tu aici* < 1ar atunci c,nd mi"am a#umat anumite ri#curi! am %)cut"o n #copu de a o$ine in%ormaii* Acum am adunat #u%iciente date de#pre Lumea Ine ar) ce e vor %i %o o#itoare #emeni or mei* 1ac)"mi ri#c viaa! #"ar putea #) nu m) mai ntorc aca#) cu ace#te cuno'tine* Loui#! uite %iru de care aveai nevoie> B)r$atu d)du din cap &,nditor* 1ea#upra unei -um)t)i a ora'u ui" care era #ituat) pe direcia #en#u ui de rotaie era a'ternut un nor de %um ne&ru* 1in %e u n care #e a&)a de pei#a- #e putea deduce c) era den# 'i &reu* Un o$e i#c p in de %ere#tre din apropierea centru ui #tr)pun&ea acea ma#)* Re#tu r)m,nea acoperit* 9)r) ndoia ) c) era %iru p)trate or de um$r)* 1ar #e 317

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

#tr,n#e#e ntr"o cantitate imen#)> < 6um putem tran#porta a'a ceva5 < N"am nici o idee! morm)i Loui#* Mai $ine /aidei #) co$or,m 'i #) arunc)m o privire*** 'i %i2a#er) c )direa p utitoare n #en#u de rotaie %a) de a tar* Ne##u# nu opri motoare e de #u#tentaie! menin,nd nava improvizat) a mic) di#tan) de #o * + at%orma de o$#ervaie de dea#upra ce u e or nc/i#orii deveni rampa de aterizare a 9mpro+a+ilului. Ma#a c )dirii ar %i #%)r,mat"o* < 4 #) &)#im o moda itate de a manevra c/e#tia aia! zi#e Loui#* 4 m)nu') mp etit) din ace a'i tip de %ir ar rezo va pro$ ema* 7au "am putea ridica ntr"o in&ur) %)cut) din materia de %undaie*** < Nu di#punem nici de una! nici de a ta! interveni Czinu * Ar %i mai $ine #) e cerem a-utor $)'tina'i or* Ar %i po#i$i #) mai ai$) vec/i e&ende! vec/i une te! vec/i re icve #%inte* Mai mu t! n trei zi e poate c) au reu'it #) nvee cum #) m,nuia#c) %iru * < Atunci tre$uie #) vin cu voi> +)pu'aru 'i u) inima n dini! de'i tremura vizi$i * Czinu e! &radu t)u de #t)p,nire a im$a-u ui e#te inadecvat* 3re$uie #"o )#)m pe =a r opri a ar #) ridice a nevoie c )direa* 1oar dac)*** Loui#! oare $)'tina'u iu$it a 3ee ei poate %i convin# #) #e tocmea#c) pentru noi5 +)m,nteanu #imi c) i #e %ace &rea) c,nd auzi vor$indu" #e de#pre 6)ut)tor n a#emenea termeni* Mu'c)? < Nici m)car 3ee a nu" con#ider) un &eniu* Eu per#ona n" a' avea ncredere n e ! dar)mite #)" mai 'i a# #) #e tocmea#c) n ocu no#tru*** < Nici eu* 1ar #pune"mi! c/iar ai nevoie de %iru )#ta5 < Nu 'tiu* 1ac) ideea re#pectiv) nu mi"a %o#t in#u% at) de dro&uri e de vi#e! atunci avem nevoie de e * A t%e *** < La#"o $a t)! Loui#> Vin 'i eu* < Nu tre$uie #) ai ncredere n puterea mea de -udecat)*** < Am #) mer&> +)pu'aru tremura din nou* 6e mai nep )cut ucru n privina vocii ui Ne##u# era c) acea#ta putea %i at,t de c ar)! de preci#)! nc,t nu )#a niciodat) #) #e #trecoare urma vreunei emoii* < Btiu c) avem nevoie de %ir! continu) e * 4are prin ce coinciden) %iru a a-un# #) cad) c/iar n drumu no#tru5 +,n) 318

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

acum! toate coincidene e ne conduceau #pre 3ee a BroKn* n tot cazu ! dac) n"am avea nevoie de %ir! ace#ta nu #"ar a% a aici* Loui# #e re a2)! dar nu din cauz) c) ar&umentaia +)pu'aru ui avea #en#! ci pentru c) ea i nt)rea convin&eri e proprii* n con#ecin)! p)#tr) doar e#ena ace#tei #enzaii de ini'tire! %)r) a"i mai atra&e atenia ui Ne##u# a#upra pro#tii or pe care e de$ita* 6o$or,r) n 'ir indian pe rampa de o$#ervaie 'i ie'ir) de #u$ um$ra 9mposi+ilului. Loui# avea a#upra #a a#eru de #emna izare* Czinu inea #tr,n# arma 7 aver 'i! n timp ce mer&ea! mu'c/ii i #e mi'cau aidoma unor % uide pe #u$ $ ana un&) de numai c,iva centimetrii Ne##u# era aparent nenarmat* E pre%era ta#pu 'i ovitura cu picioru din #pate* 6)ut)toru mer&ea a o anumit) di#tan) de ei! in,ndu"'i pre&)tit) #a$ia de meta ne&ru* Era &o n ntre&ime! cu e2cepia %u#tane ei de pie e &a $en)* Bi mu'c/ii #)i -ucau a %e ca ai Czinu ui* 3ee a era nenarmat)* 1ac) n"ar %i avut oc t,r&u din acea diminea)! ace'tia doi din urm) ar %i a'teptat a $ordu 9mposi+ilului. 9u#e#e &re'ea a ui Ne##u#* Loui# %o o#i#e pe +)pu'ar ca interpret c,nd #e o%eri#e #) i"o v,nd) 6)ut)toru ui pe 3ee a BroKn* Ace#ta ncuviina#e #o$ru 'i o%eri#e n #c/im$ o cap#u ) de dro& a tinereii! va or,nd aproape cincizeci de ani de via)* < Accept> zi#e#e Loui#* 9u#e#e o o%ert) va oroa#)! de'i Loui# n"avea nici o intenie #) n&/it) c/e#tia aia* 6u #i&uran)! dro&u nu %u#e#e te#tat pe cineva care! precum Loui# (u! %o o#i#e acce eratoare meta$o ice n u timii UTF de ani* Mai t,rziu! Ne##u# i e2p ica#e n interp anetar)? < N"am vrut #)" in#u t #au #) #u&erez c) o con#ideri pe 3ee a ie%tin)! a'a c) am ridicat preu * E e#te acum proprietaru 3ee ei! iar tu ai cap#u a pe care poi #"o ana izezi atunci c,nd te vei ntoarce pe +)m,nt* n p u#! 6)ut)toru i va %i &ard) per#ona )! ap)r,ndu"te mpotriva oric)rui inamic po#i$i p,n) n momentu n care vom intra n po#e#ia %iru ui*** < Are de &,nd #) ne prote-eze cu ace ridico cuit de $uc)t)rie! un& de un metru5 < A#ta a %o#t doar ca #)" % atez! Loui#* Binene e#! 3ee a in#i#ta#e #)" n#oea#c)* Acum 319

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

6)ut)toru era $)r$atu ei 'i nu putea #)" a#e #in&ur! mai a e# c) mer&ea #) n%runte perico e e* Loui# #e ntre$a dac) nu cumva +)pu'aru conta#e pe a#ta* 3ee a era doar ta i#manu per#ona a ui Ne##u#*** 6eru era acoperit " ucru per%ect norma ! n apropierea 4c/iu ui %urtunii* n umina cenu'ie a amiezii #e ndreptar) #pre noru ne&ru! na t de zeci de eta-e* < Nu" atin&ei> preveni Loui#! amintindu"'i de vor$e e preotu ui* 4 %at) 'i pierdu#e c,teva de&ete ncerc,nd c) apuce o $ucat) de %ir* 6/iar 'i din apropiere ar)ta ca un %um ne&ru* Nu puteai privi prin e #pre ora'u n ruine! n ncercarea de a di#tin&e c )diri e cu %ere#tre %a&ure a e peri%erii or 'i ce e c,teva turnuri cu acoperi' p at care ar %i putut %i ma&azine dac) ace#ta ar %i %o#t un ora' uman* 7e a% au toate aco o! n interioru noru ui! de parc) un incendiu ar %i $,ntuit n apropiere* +uteai o$#erva %iru ne&ru dac)"i apropiai oc/ii a c,iva centimetri de e ! dar imediat ncepeai #) )crimezi 'i %iru di#p)rea* Era at,t de #u$ire nc,t p)rea aproape invizi$i * 7em)na %oarte mu t cu mono%i amentu 7inc air! iar ace#ta era periculos. < ncearc) #) %o o#e'ti arma 7 aver! i #u&er) Loui# Czinu ui* Vezi dac)" poi t)ia*** 4 %,'ie de umini #c,nteietoare ap)ru n interioru noru ui* +ro$a$i c) %u#e#e o $ a#%emie* :upta-i cu lumin? 1ar $)'tina'ii p )nui#er) pe#emne mai demu t #)"i di#tru&) pe #tr)ini* 6,nd #e ivir) uminie e de 6r)ciun! ipete anima ice iz$ucnir) din toate direcii e* B)r$ai m$r)cai n p)turi din petice co orate ie'ir) din c )diri e ncon-ur)toare! ur ,nd 'i % utur,nd*** #)$ii 'i coa#e5 @7)rmani a $ino'i>A &,ndi Loui# 'i #e apuc) #)"'i re& eze a#eru pe %a#cicu u #u$ire 'i putere mare* 7)$ii e u'oare 'i arme e a#er %u#e#er) %o o#ite pe toate p anete e* In#trucia ui Loui# #e nc/eia#e de pe#te un #eco ! dar r)z$oiu pentru care #e antrena#e nu mai avu#e#e oc* Numai c) re&u i e erau prea #imp e ca #) %ie uitate*** "u ct mai nceat e rotirea, cu att mai adnc e tietura. 1ar Loui# 'i rotea %a#cicu u n $uc e rapide 'i ar&i* B)r$aii #e d)deau napoi! in,ndu"#e cu $rae e de a$domen! 320

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

%)r) ca %ee e or p)roa#e #) tr)deze vreun #entiment* "nd sunt mul-i inamici, rotete repede. Taie ct mai mul-i dintre inamici, f*le rni adnci de c-iva centimetri Silete*i s*i ncetineasc micrile ncepu #)"i %ie mi ) de ei* 9anaticii )'tia nu #e uptau dec,t cu #)$ii 'i coa#e* N"aveau nici o 'an#)* 1ar unu dintre ei 'i arunc) #a$ia pe#te $rau cu care Inter ocutoru 'i inea arma! de#tu de tare ca #)"i %ac) ace#tuia o t)ietur)* Czinu #c)p) dezinte&ratoru 7 aver* Un a t individ #e #trecur) 'i i" u)* 9u omor,t pe oc! pentru c) %e ina 'i 'i repezi#e #pre e m,na neatin#) 'i"i e2tr)#e#e %icatu cu &/eare e* Un a trei ea apuc) arma! apoi #e r)#uci pe c) c,ie 'i o u) a %u&) %)r) a ncerca #)"'i %o o#ea#c) avanta-u * Loui# nu" putea ovi cu a#eru ! deoarece tre$uia #)"i in) a di#tan) pe cei care ncercau #)" ucid)* 2ntotdeauna rotete la nivelul toracelui. +,n) n ace moment Loui# nu omor,#e pe nimeni* Acum! n#)! n timp ce inamicu p)rea #) ezite! &)#i r)&azu nece#ar #)"i omoare pe doi dintre cei care #e apropia#er) de e * )u lsa inamicul s se apropie prea mult. 6um #e de#curcau cei a i5 Inter ocutoru ucidea cu a$e e &oa e? cea tea%)r) #e tran#%orma#e ntr"o &/ear) care #%,'ia! cea r)nit) deveni#e o m)ciuc) &rea* Era po#i$i ca un v,r% de #a$ie #) #e n%i&) n e n timp ce #"ar %i ntin# dup) omu care o inea n m,n)* Era ncon-urat! dar $)'tina'ii nu" n&/e#uiau prea tare* +ro$a$i c) n oc/ii or reprezenta #im$o u morii! o moarte portoca ie! na t) de doi metri 'i -um)tate 'i cu dini a#cuii* 6)ut)toru trudea din &reu* 3rei adver#ari z)ceau ai n %aa ui iar a ii #e d)deau napoi! n vreme ce #a$ia #e rotea* Era un #pada#in priceput 'i pericu o#* B)'tina'ii cuno'teau po#i$i it)i e unei #)$ii* 3ee a #e a% a n #pate e #)u! n #i&uran) pentru moment! privind n&ri-orat) ca o adev)rat) eroin)* Ne##u# a er&a #pre 9mpro+a+il in,ndu"'i un cap ap ecat a orizonta )! iar pe ce ) a t ridicat* 6e co$or,t avea menirea de a cu e&e deta ii! ce ridicat i o%erea vederea de an#am$ u* Loui# era neatin#! #pu $er,ndu"'i inamicii pe m)#ur) ce #e apropiau! a-ut,ndu"i pe cei a i coec/ipieri atunci c,nd avea po#i$i itatea* La#eru de #emna izare #e mi'ca cu u'urin) n m,na #a! o #u i) de umin) verde 'i uci&a')* 321

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

)iciodat nu -inti spre o o%lind. Re% e2ia pe o armur) i putea provoca o ran) ur,t) unui arti#t a a#eru ui* n ace#t oc #e pare c) adver#arii uita#er) acea#t) 'mec/erie* Un ma#cu n%)'urat ntr"o p)tur) verde #e repezi #pre Loui# (u! ur ,nd! % utur,nd un ciocan &reu! #tr)duindu"#e din r)#puteri #) arate pericu o#* +)m,nteanu i trecu umina verde a a#eru ui de"a curmezi'u pieptu ui! dar individu continua #) #e apropie* 3erorizat! Loui# #e %or) #) r)m,n) nemi'cat 'i"'i meninu %a#cicu u centrat* 6e ) a t arunc) ciocanu viz,ndu"i capu 'i c/iar n aceea'i c ip) o mic) zon) de pe m$r)c)mintea ui 'i #c/im$) cu oarea! #e nne&ri 'i apoi #e aprin#e cu o mic) % ac)r) verde* B)r$atu #imi %iori reci p,n) n inim)* 3 m+rcminte de aceeai culoare cu a sa+iei tale luminoase poate fi la fel de periculoas ca o armur. 7 av) ui 9ina& e c) nu erau mai mu i ca )#ta> Loui# mut) punctu umino# a nive u &,tu ui ce ui a t*** Un $)'tina' $ oca#e ca ea de retra&ere a ui Ne##u#* +ro$a$i avu#e#e mu t cura- ca #) atace un mon#tru at,t de ciudat* +)m,nteanu nu avu timp pentru o ovitur) c ar)! dar individu muri oricum! pentru c) Ne##u# #e roti#e! ovi#e cu picioru din #pate! 'i termina#e rotaia 'i"'i re ua#e %u&a* Apoi*** Loui# v)zu ntre&u ta$ ou* +)pu'aru tocmai a-un#e#e ntr" o inter#ecie cu un cap ridicat 'i a tu co$or,t* n c ipa urm)toare! dintr"o dat)! capu ridicat #e de#prin#e 'i ncepu #) #e ro#to&o ea#c)! #) t,nd* Ne##u# #e opri! #e r)#uci 'i r)ma#e nemi'cat* ;,tu #e termina ntr"o $a t) ro'ie care pompa un #,n&e a %e de ro'u precum ce ai ui Loui#* +)pu'aru #coa#e un #unet t,n&uitor* B)'tina'ii prin#e#er) n capcan) cu a-utoru unui %ir de p)trat de um$r)* Loui# avea dou) #ute de ani* Mai pierdu#e prieteni 'i nainte* 6ontinu) #) upte! #a$ia uminoa#) urm)rindu"i privirea aproape din re% e2* /ietul )essus. Dar urmtorul a putea fi eu... B)'tina'ii #e retr)&eau* Mai mu t ca #i&ur #u%eri#er) pierderi n&rozitoare din punctu or de vedere* 3ee a privea pe +)pu'ar cu oc/ii m)rii! mu'c,ndu"'i $uze e* Czinu 'i 6)ut)toru #e pre&)teau #) #e ndrepte #pre 9mpro+a+il... 3 clip #vea piese de rezerv 322

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

Loui# a er&) #pre +)pu'ar* n momentu n care trecu pe ,n&) Czin! ace#ta i #mu #e a#eru de #emna izare* B)r$atu #e ap ec) pentru a evita %iru "capcan) 'i #e a-ut) de um)r pentru a" r)#turna pe Ne##u# pe o parte* 1e departe! aveai #enzaia c) #trania %)ptur) #e pre&)tea #) #e an#eze ntr"o &oan) ne$un)* Loui# #e ap ec) pe#te +)pu'ar 'i ntin#e m,na dup) centur)* Nu purta centur)> 1ar tre$uia #) ai$) una> 3ee a i ntin#e e'ar%a ei* Loui# o apuc)! %)cu un a 'i improviz) un &arou pentru &,tu retezat* Ne##u# privi#e tot timpu ca /ipnotizat a t)ietur) 'i a #,n&e e care"i pu #a din carotid)* A$ia acum 'i ridic) oc/iu r)ma# #pre %aa ui Loui#! apoi oc/iu #e nc/i#e 'i +)pu'aru e'in)* Loui# #tr,n#e nodu 'i mai tare* n ce e din urm)! e'ar%a 3ee ei reu'i #) nc/id) unica arter)! ce e dou) vene ma-ore! arin&e e! totu * 9*ai pus un %arou n &urul %tului, domnule doctor? 1ar /emora&ia #e opri#e* B)r$atu #e opinti 'i" ridic) n #pinare! dup) care #e ntoar#e 'i a er&) #pre turn* 6)ut)toru %u&ea n %aa #a acoperindu" ! de#criind arcuri cu v,r%u #a$iei! de parc) ar %i %o#t n c)utarea unui du'man* B)'tina'ii narmai i priveau de a di#tan)! dar nu #e ncumetau #) #e apropie* 3ee a urm) pe Loui#* Czinu nc/eia p utonu #cotocind cu umina #tr) ucitoare a a#eru ui orice a#cunzi'uri po#i$i e n c)utare de inamici* A-un# a $aza rampei #e opri! a'tept) p,n) c,nd 3ee a %u n #i&uran)*** apoi Loui# prin#e cu coada oc/iu ui ima&inea #a ndep)rt,ndu"#e* 1e ce %)cu#e a#ta5 Nu era timp pentru ntre$)ri* B)r$atu porni n %u&) pe trepte* A-un#e pe punte av,nd #enzaia c ar) c) +)pu'aru deveni#e incredi$i de &reu* pu#e -o# ,n&) #cuteru nca#trat n p a#tic! cotro$)i dup) tru#a de prim a-utor! apoi i %i2) pa patoru dia&no#tician n -uru &,tu ui! dinco o de &arou* 3ru#a de prim a-utor era nc) ata'at) de #cuter printr"un %e de cordon om$i ica 'i Loui# pre#upu#e c) pro$a$i era mu t mai comp e2) dec,t a #a* Imediat toate comenzi e $uc)t)riei automate #e modi%icar) 323

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

de a #ine* 6,teva #ecunde mai t,rziu un tu$ ie'i din pupitru 'i atin#e &,tu pacientu ui! c)ut) o anumit) zon) a pie ii! %)cu o nep)tur) 'i intr) n)untru* Loui# 'i opri un tremur* A imentaie intravenoa#)* +oate c) Ne##u# mai tr)ia*** 9mpro+a+ilul #e a% a de-a n aer. deco area trecu#e neo$#ervat)* Czinu era a'ezat pe prima treapt) de dea#upra rampei de aterizare! privind n -o# #pre ca#te u numit 6er* Minea &ri-u iu ceva n m,ini* < +)pu'aru e mort5 ntre$) pe Loui#* < Nu! de'i a pierdut o &roaz) de #,n&e! r)#pun#e $)r$atu a'ez,ndu"#e ,n&) e cu un aer o$o#it 'i deprimat*** 4are +)pu'arii intr) n #tare de 'oc5 < 1e unde #) 'tiu eu5 Bocu propriu"zi# e#te un mecani#m ciudat* Am avut nevoie de #eco e de #tudiu pentru a ne e&e de ce voi! oamenii! mureai at,t de u'or #u$ tortur)* n mod c ar Czinu era preocupat de a tceva* 3otu'i! e continu) #)" c/e#tioneze pe p)m,ntean? < A %o#t din nou norocu 3ee ei BroKn5 < A'a cred* < 1e ce5 n ce %e r)nirea +)pu'aru ui ar %i a-utat"o pe 3ee a5 < Ar %i tre$uit #"o vezi prin oc/ii mei! r)#pun#e Loui#* Era*** uni atera ) atunci c,nd am cuno#cut"o* 6a 'i cum*** 9raza pe care o %o o#i#e i de'tepta#e amintiri de mu t uitate! a'a nc,t continu)? < n pove#te era vor$a de o %at)* Erou avea o v,r#t) medie! era %oarte cinic 'i o c)uta pretutindeni! din cauza e&endei care circu a de#pre ea* Iar atunci c,nd a &)#it"o! n"a mai %o#t #i&ur dac) e&ende e erau adev)rate* A#ta p,n) c,nd ea #"a ntor#* Atunci e a v)zut c) %ata era &oa ) pe din)untru? purta doar ma#ca % e2i$i ) a unei %ete* Ea nu putea %i r)nit)! Czinu e> A#ta dorea omu ) a* 3oate %emei e din viaa #a #%,r'eau prin a %i r)nite! iar e c)uta #) #pu $ere ace $ e#tem* n ce e din urm)! tipu n"a putut #uporta &,ndu c) n"o putea r)ni 'i #"a #inuci#* < Nu ne e& nimic din toate $azaconii e a#tea! Loui#> < 6,nd a #o#it aici! 3ee a nu era dec,t ma#ca unei %emei* Nu %u#e#e niciodat) r)nit)* +er#ona itatea ei nu era uman)* < Bi ce era r)u n a#ta5 < 1eoarece ea %u#e#e proiectat) #) %ie om nainte ca 324

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

Ne##u# #"o tran#%orme n a tceva* 7)" ia nai$a> Vezi ce a %)cut5 A proiectat un zeu atotputernic a'a cum 'i "a nc/ipuit e ! a modu idea ! 'i a o$inut"o pe 3ee a BroKn* Ea e#te tot ceea ce 'i"ar dori un +)pu'ar #) %ie* Nu poate %i r)nit)* Nici m)car nu #e poate #imi -i&nit)! cu e2cepia cazu ui n care ace#t ucru e#te tot #pre $ine e ei* 1in ace#t motiv a venit aici* Lumea Ine ar) e#te ocu potrivit pentru ea! deoarece i o%er) ntrea&a &am) de e2periene nece#are pentru a deveni comp et uman)* M) ndoie#c de %aptu c) Loterii e 1repturi or de Na'tere au produ# mu te e2emp are care #)"i #emene* n cazu )#ta toi ar %i tre$uit #) $ene%icieze de ace a'i noroc 'i! ca atare! #) #e a% e a $ordu Mincinosului. A'adar 3ee a a %o#t mai norocoa#) dec,t ei* Bi totu'i*** ar %i po#i$i #) e2i#te mu i ca 3ee a BroKn pe +)m,nt> Viitoru va ar)ta c,t #e poate de ciudat atunci c,nd toi ace'tia vor deveni con'tieni de puterea or* Noi! muritorii o$i'nuii! vom %i #i ii prin %ora ucruri or #) ne d)m repede a o parte din ca ea or* < Bi ce e cu capu ier$ivoru ui5 < Ea nu poate #imi vreun #entiment de compa#iune n %aa durerii a tuia* +oate c) avea nevoie #)"'i vad) r)nit un $un prieten* N"ar %i e2c u# ca norocu ei #) nu #e %i #inc/i#it de ceea ce i #"a nt,mp at ui Ne##u#* Btii de unde am %)cut ro#t de &arou5 3ee a a o$#ervat de ce anume aveam nevoie 'i a &)#it ceea ce putea %i %o o#it* +ro$a$i c) pentru prima dat) n viaa ei a reacionat cum tre$uie ntr"o #ituaie de criz)* < Bi de ce ar %i tre$uit #"o %ac) 5 Norocu ei ar %i prote-at" o*** < Niciodat) n"ar %i 'tiut c) poate reaciona cum tre$uie n a#emenea #ituaii* Niciodat) n"a avut prea mu te motive #) ai$) ncredere n #ine* < +e e&ea mea dac) ne e&> < A"i cunoa'te imite e e#te o etap) a unui proce# de maturizare* 3ee a nu #e putea maturiza! nu putea deveni un adu t %)r) #) %ac) %a) unei #ituaii de criz)* < A#ta tre$uie #) %ie o caracteri#tic) pur uman)! zi#e Czinu * Loui# i interpret) remarca ca pe o recunoa'tere a unei con%uzii tota e* V)z,nd c) tovar)'u ui nu inteniona #)"i r)#pund)! Inter ocutoru ad)u&)? < M) ntre$ dac) e $ine #) parc)m 9mpro+a+ilul mai #u# 325

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

dec,t turnu c)ruia $)'tina'ii i #pun 6eru * 7"ar putea #) con#idere acea#t) aciune drept o $ a#%emie* 1ar a#emenea raionamente #unt inuti e atunci c,nd norocu 3ee ei BroKn &uverneaz) evenimente e*** Loui# nc) nu reu'i#e #) vad) o$iectu pe care %e ina inea at,t de protector* < 3e"ai ntor# dup) cap5 1ac) ai %)cut"o! i"ai pierdut vremea* Nu avem cum #)" con&e )m* < Nu! Loui#> Inter ocutoru #coa#e a ivea ) un o$iect de m)rimea unui pumn 'i de %orma unui titirez* < ***Nu" atin&e> 7"ar putea #)"i /a ea#c) ni'te de&ete* < 1e&ete5 4/> 6ap)tu #u$iat n %orm) de pic)tur) de ap) a titirezu ui #e a#cuea! iar v,r%u ace ui ac #e pre un&ea! devenind %iru ne&ru care e&a p)trate e de um$r)* < Btiam c) $)'tina'ii pot m,nui %iru de vreme ce au in#ta at capcana n care a c)zut Ne##u#! e2p ic) Inter ocutoru * M"am ntor# #) v)d cum au procedat* Au de#coperit unu dintre capete* +re#upun c) a cap)tu ce ) a t nu e2i#t) dec,t %ir #imp u! rupt a mi- oc n momentu n care "am a&)at cu Mincino#u * Ace#ta! n#)! pro$a$i c) a #)rit din oca'u #)u de pe un p)trat de um$r)* Am %o#t noroco'i c) "am &)#it*** < Mi #e pare prea %rumo#*** n %ine! putem t,r n urma noa#tr)* 9iru n"ar tre$ui #) #e a&ae de ceva pe care #) nu" poat) de#pica* < ncotro mer&em de aici! Loui#5 < 7pre tri$ord* napoi a Mincinos. < Ai dreptate> 3re$uie #)" in#ta )m pe Ne##u# n #pita u automat de pe nav)* Bi apoi5 < Vom vedea* p)r)#i pe Czin ce p)zea m,neru n %orm) de pic)tur) pentru a aduce ce mai r)m)#e#e din cantitatea de p a#tic e ectrori&idiza$i * 9o o#ir) o doz) du$ ) ca #) %i2eze m,neru de un perete 'i apoi de#coperir) c) n"aveau cum #) treac) un curent prin e * Arma 7 aver e"ar %i %o#t de %o o#! dar era pierdut)* Era o %ru#trant) #ituaie de ur&en)* n ce e din urm) Loui# de#coperi c) $ateria anternei #a e mai putea a#i&ura #u%icient curent prin p a#tic pentru a" putea ri&idiza* 326

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

6ap)tu m,neru ui care %)cea e&)tura cu %iru era ndreptat #pre $a$ord* < mi aminte#c c) puntea de comand) era cu %aa #pre tri$ord! zi#e Czinu * 1ac) nu"i a'a! va tre$ui #"o u)m de a cap)t* 9iru tre$uie #) #e t,ra#c) mereu n urma noa#tr)* < 7"ar putea #) mear&)! r)#pun#e p)m,nteanu * Nu era #ut) a #ut) convin#*** dar nu #e putea pune pro$ ema #) ia a $ord ntre&u %ir* Erau nevoii #)" a#e #) #e t,ra#c) n urma or* +ro$a$i c) nu #e va a&)a de nimic prin care #) nu poat) trece* i &)#ir) pe 3ee a 'i pe 6)ut)tor n camera motoare or* Aco o #e mai a% a 'i +ri ! care ucra a di#pozitivu de #u#tentaie* < 1e aici o u)m n direcii opu#e! #pu#e $ru#c 3ee a* 9emeia a#ta zice c) poate aco#ta ,n&) ca#te u p utitor* Vom trece printr"o %erea#tr) direct n #a a de $anc/ete* < Bi apoi5 Vei %i prizonieri! cu e2cepia cazu ui n care vei reu'i #) de$ ocai comenzi e motoare or de a#i&urare a #u#tentaiei* < 6)ut)toru zice c) are une e cuno'tine de ma&ie* 7unt #i&ur) c) #e va de#curca* Loui# nu ncerc) de oc #"o %ac) #) #e r)z&,ndea#c)* Era a %e de n#p)im,ntat de ideea de a #e a'eza n ca ea 3ee ei BroKn ca 'i de ideea de a opri o turm) n%uriat) doar cu m,ini e &oa e* Nu iz$uti #)"i adre#eze dec,t o %raz) $ana )? < 1ac) vreodat) ai &reut)i n de#ci%rarea comenzi or! n"ai dec,t #) ape'i a nt,mp are pe $utoane* < P #)"mi aminte#c! r,#e ea! apoi ad)u&) pe un ton mai #o$ru? ai &ri-) de Ne##u#> 0ece minute mai t,rziu! 3ee a 'i 6)ut)toru p)r)#eau 9mpro+a+ilul %)r) a t r)ma# $un* Loui# avea capu p in de cuvinte! dar nu e ro#ti* 6e i"ar %i putut #pune de#pre propria ei putere5 3re$uia #) 'i"o de#copere prin ncerc)ri! at,ta timp c,t norocu avea #"o menin) n via)* n urm)toare e ore corpu +)pu'aru ui #e r)ci a-un&,nd #) #emene cu un cadavru* Lumini e de pe panou de prim a-utor r)ma#er) aprin#e! c/iar dac) erau a %e de inde#ci%ra$i e* +ro$a$i c) +)pu'aru intra#e n vreo %orm) oarecare de /i$ernare* n vreme ce 9mpro+a+ilul se mi'ca #pre tri$ord! %iru #e t,ra n urma #a! c,nd mai repede! c,nd mai ncet* 6 )diri e 327

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

#tr)vec/i a e ora'u ui #e pr)$u'eau de#picate de nenum)rate e $uc e ce #e r)#uceau n -uru or* 1ar m,neru r)m)#e#e %i2at n #oc u #)u de p a#tic e ectrori&idiza$i * 4ra'u turnu ui p utitor nu di#p)ru #u$ inia orizontu ui* n urm)toare e c,teva zi e deveni minu#cu ! apoi va&! apoi invizi$i * +ri #t)tea a c)p)t,iu ui Ne##u# incapa$i ) #)" a-ute #au #)" p)r)#ea#c)* 7u%erea n mod evident* < 3re$uie #) %acem ceva pentru ea! zi#e n ce e din urm) Loui#* E#te dependent) de ta#p 'i cum c/e#tia a#ta nu mai %uncioneaz)! e n perico #) #e icnea#c)* 1ac) nu #e va #inucide! atunci cu #i&uran) c)" va omor pe Ne##u# #au m) va omor pe mine* < +re#upun c) nu vrei #%aturi de a mine n pro$ ema a#ta> m,r,i Czinu * < Nu! cred c) nu* +entru a a-uta o %iin) omenea#c) n #u%erin)! cineva tre$uia #) #e tran#%orme ntr"un $un a#cu t)tor* Loui# ncerc) ace#t ucru! dar nu cuno'tea de#tu im$a! iar +ri nu dorea #) vor$ea#c)* B)r$atu #tr,n&ea din dini atunci c,nd era #in&ur! dar continua #) ncerce atunci c,nd #e a% a n prea-ma ei* 4 avea n permanen) n %aa oc/i or* 6on'tiina ui #"ar %i ini'tit dac) ar %i putut #ta departe de ea! dar %emeia nu p)r)#ea nici un moment puntea de comand)* ncet! ncet! Loui# ncepu #) nvee im$a In&ineri or 'i a %e de ncet +ri ncepu #) vor$ea#c)* Loui# ncerc) #)"i pove#tea#c) de#pre Ne##u# 'i 3ee a 'i de#pre ce n#eamn) a te -uca de"a zeii*** < Bi eu am crezut c) #unt un zeu! recuno#cu ea* Vor$e#c #erio#> 4are de ce5 Nu eu am con#truit acea#t) ume* Ine u e mu t mai $)tr,n dec,t mine* 9emeia vor$ea un dia ect #imp i%icat a im$ii ei? doar dou) timpuri! aproape nici un %e de deriv)ri a e cuvinte or! pronunie e2a&erat)* < 6ei a i i"au zi# a'a! i r)#pun#e Loui#* < 1ar eu 'tiam* < 4ricine vrea #) %ie zeu atotputernic* Mu te %iine t,n-e#c dup) putere! %)r) a dori #)"'i a#ume 'i re#pon#a$i it)i e pe care ea e imp ic). Loui# (u nu era n#) capa$i #) e2prime ace#t ucru cu voca$u aru redu# de care di#punea* 328

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< Apoi a venit e * 1ou) 6apete* E avea ma'ina5 < E avea ma'ina de ta#p* < 3a#p! repet) ea cu &ri-)* 3re$uia #) &/ice#c a#ta* 3a#pu %)cea zeu* A pierdut ta#pu ! nu mai e#te zeu* 1ou) 6apete a murit5 +)m,nteanu ui i venea &reu #) %ormu eze o e2p icaie comp et)* < E ar con#idera c) e #tupid #) %ie mort! r)#pun#e e * < 7tupid #) #e a ea&) cu capu t)iat! nc/eie +ri * 4 & um)* 9emeia ncerca#e #) %ac) o & um)* 3reptat +ri ncepu #) %ie intere#at) 'i de a te ucruri? de #e2 'i de ecii e de im$)! precum 'i de admirarea pei#a-u ui Lumii Ine are* La un moment dat traver#ar) o zon) ocupat) de 9 ori"4& ind)* Ea nu v)zu#e niciodat) vreuna* n ciuda ncerc)ri or di#perate a e % ori or de a"i incinera! reco tar) un $o$oc de aproape o -um)tate de metru 'i" rep antar) pe acoperi'u c )dirii* 1up) aceea virar) mu t n direcia #en#u ui de rotaie! pentru a evita a te concentr)ri mai den#e de % ori* 6,nd #e epuizar) rezerve e de /ran)! +ri 'i pierdu intere#u pentru +)pu'ar* Loui# o dec ar) vindecat)* n urm)toru #at! +ri 'i Czinu ncercar) #) pun) n ap icare ;am$itu zei or* Loui# a'tept) ner)$d)tor dea#upra! n)d)-duind c) Inter ocutoru #e va de#curca! pre&)tindu"#e #u% ete'te #)"'i rad) p)ru de pe cap 'i #) i #e a )ture* 1ar va oarea #a ca aco it era nu )* 1up) zi e ntre&i de e2erciii! nc) avea mari di%icu t)i cu im$a* 6ei a i #e ntoar#er) cu o%rande* =ran)* Bi n timp ce zi e e #e tran#%ormau n #)pt)m,ni! repetar) iar 'i iar ace#t -oc! a-un&,nd #)" per%ecioneze* B ana Czinu ui cre#cu#e mai $o&at)! a#t%e nc,t ace#ta deveni#e din nou un %e de panter) cu $ an) portoca ie! un %e de zeu a r)z$oiu ui* 6on%orm #%atu ui pe care i" d)du#e p)m,nteanu ! continua #)"'i in) urec/i e ipite de cap* Iocu de"a zeu tran#%orm) de#tu de mu t pe Inter ocutor* ntr"o noapte! e adu#e vor$a de#pre a#ta? < Nu m) deran-eaz) #) %ac pe zeu ! Loui#> M) deran-eaz) %aptu c) interpretez pro#t* < Adic)5 < Ei pun ntre$)ri* 9emei e o ntrea$) pe +ri 'i ea e r)#punde! dar eu n &enera nu pot nici #) ne e& pro$ eme e! nici #) dau #o uii*** B)r$aii ar tre$ui #"o ntre$e tot pe +ri ! 329

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

pentru c) eu nu #unt om* 1ar ei m) ntrea$) pe mine* +e mine! ne e&i> 1e ce e nevoie #) cear) a-utoru unei %iine de o ra#) #tr)in) pentru a e rezo va pro$ eme e5 < E'ti un ma#cu * Un zeu e un %e de #im$o ! c/iar 'i atunci c,nd e n came 'i oa#e* 3u e'ti un #im$o ma#cu in* < E ridico > Nici m)car n"am or&ane &enita e e2terne! a'a cum pre#upun c) ai tu* < E'ti ma#iv! impre#ionant 'i n%rico')tor* A#ta te tran#%orm) automat ntr"un #im$o a viri it)ii* Nu cred c) ai putea renuna a ace#t a#pect %)r) a renuna n ntre&ime 'i a ca itatea ta de zeu* 1eodat) r)#un) o a treia voce? < 6eea ce ne tre$uie e#te un #i#tem de tran#mitere a #unete or! a#t%e nc,t tu #) poi r)#punde n ocu meu a ntre$)ri e a#tea #tupide 'i #t,n-enitoare* +ri i ua#e din nou prin #urprindere* 9mpro+a+ilul %u#e#e odinioar) o #taie de po iie* ntr"una dintre ma&azii ea &)#i#e un #et de in#ta aii de intercomunicaie cu $aterii care #e nc)rcau de a #ur#a de ener&ie a c )dirii* 6,nd cei trei 'i i#pr)vir) trea$a! dou) dintre ce e 'a#e in#ta aii %uncionau din nou* < E'ti mai de'teapt) dec,t am crezut> i #pu#e Loui# %emeii n aceea'i noapte* Bov)i#e! dar nu cuno'tea de#tu im$a pentru a #e ar)ta p in de tact* < Mu t mai de'teapt) dec,t #"ar %i cuvenit #) %ie metre#a unei nave! ad)u&) e n&/iind n #ec* < E'ti un copi pro#tu> r,#e +ri * 3u #in&ur mi"ai #pu# c) nave e voa#tre #unt mu t mai rapide n comparaie cu a e noa#tre* < A'a e! con%irm) $)r$atu * 7e mi'c) mai repede dec,t umina* < 6red c)"mi ndru&i o minciun) &o&onat)> 3eorii e noa#tre #pun c) a'a ceva e impo#i$i * < +oate c) noi avem a te teorii* 9emeia p)ru de#cump)nit)* Loui# nv)a#e #)"i citea#c) tre#)riri e invo untare a e mu'c/i or corpu ui! care #puneau mai mu te dec,t aproape imo$i a #a %a)* < La $ordu unei nave p icti#ea a poate deveni pericu oa#)! mai a e# atunci c,nd nava %ace c) )torii ntre dou) p anete ce dureaz) c,iva ani! )muri ea* Mi- oace e de 330

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

re a2are tre$uie #) %ie mu te 'i variate* +entru a %i curtezana unei nave e nevoie #) po#ezi cuno'tine de p#i/o o&ie 'i de medicin)! a care tre$uie #) #e adau&e e2periena re aiei cu mai mu i $)r$ai 'i! n p u#! #) ai o rar) a$i itate n conver#aie* Noi! curtezane e! #untem o$ i&ate #) cunoa'tem c,te ceva din %uncionarea navei! a'a nc,t #) nu producem accidente invo untare* 3re$uie #) %im #)n)toa#e* +rin prevederi e &/i dei noa#tre tre$uie #) 'tim #) c,nt)m a un in#trument* Loui# n&/ii n #ec* +ri c/icoti 'i ncepu #)" atin&) ici 'i co o* 7i#temu de intercomunicaii %unciona per%ect! n ciuda %aptu ui c) avea c)'ti proiectate pentru ni'te urec/i de om! 'i nu de Czin* Loui# #e o$i'nui #) &,ndea#c) rapid! acion,nd ca piticu din #pate e ma'in)riei unui zeu a r)z$oiu ui* Atunci c,nd %)cea &re'e i 'i #punea c)! totu'i! 9mpro+a+ilul era mai rapid dec,t ce mai rapid mi- oc de tran#mitere a ve'ti or de pe Lumea Ine ar)* 9iecare contact reprezenta un prim contact* Mai trecur) c,teva uni* 7o u ncepea #) #e ridice ncet! devenind #terp* +umnu " ui"1umnezeu deveni vizi$i ! m)rindu"#e cu %iecare zi* 4$i'nuina pu#e#e #t)p,nire pe modu de a &,ndi a ui Loui#* 1e aceea! avu nevoie de ceva timp p,n) #)"'i dea #eama de ceea ce #e nt,mp a* Bi ntr"o zi! a amiaz)! o c)ut) pe +ri * <Ar tre$ui #)"i aduc a cuno'tin) c,teva ucruri! i zi#e e * Ai auzit de curent indu#5 6um %emeia %)cu#e oc/ii mari! $)r$atu i e2p ic) de#pre ce era vor$a! apoi continu)? 6urenii %oarte mici pot aciona a#upra unui creier pentru a produce direct #enzaii de p )cere #au de durere* A'a ucreaz) un ta#p* E2p icaii e i ua#er) aproape dou)zeci de minute* < Btiam c) 1ou) 6apete are o ma'in)! r)#pun#e n ce e din urm) +ri * 1e ce era nevoie acum #) mi"o de#crii5 < +entru c) p)r)#im zone e civi izate* N"o #) mai &)#im mu te #ate #au c/iar #ur#e de /ran)! p,n) vom a-un&e a nava noa#tr)* Am vrut #) 'tii totu de#pre ta#p! nainte de a ua o decizie* < 1ecizie n e&)tur) cu ce5 < Vrei #) te )#)m n primu #at5 7au i"ar p )cea #) mer&i 331

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

cu noi p,n) a Mincinos dup care vei %i i$er) #) p eci napoi cu 9mpro+a+ilul? < E2i#t) 'i pentru mine #paiu a $ordu navei voa#tre*** #pu#e ea cu #i&uran) n & a#* < 1e#i&ur! dar*** #e $, $,i $)r$atu * < M"am #)turat de #) $aticii Vreau #) m) ntorc a civi izaie* < 7"ar putea #) i #e par) &reu #) ne nvei o$iceiuri e* 1e e2emp u! toi au p)r pe cap! ca mine* " +)ru ui Loui# cre#cu#e un& 'i de#* 'i t)ia#e coada* " ***4 #) ai nevoie de o peruc)*** +ri #e #tr,m$)* < Am #) m) acomodez! c/icoti ea! apoi iz$ucni $ru#c n r,#* Ai %i n #tare #) %aci tot drumu #in&ur! %)r) mine5 Mon#tru ) a cu $ an) mare 'i portoca ie nu poate %i un #u$#titut pentru o %emeie* < #ta e un ar&ument care %uncioneaz) n orice #ituaie*** < Eu pot #) v) %iu de mare %o o#! Loui#* 6ei din neamu t)u cuno#c prea puine ucruri de#pre #e2*** 1e a#t) dat)! Loui# d)du dovad) de pruden) 'i #e %eri #) comenteze re#pectiva dec araie*

332

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

CAPITOLUL 24 Pu nul/lui/)u ne#eu

+ei#a-u deveni #terp 'i aeru #e rare%ie* +umnu " ui" 1umnezeu p)rea c) %u&e din %aa or* 9ructe e #e termina#er)! iar rezerva de carne #e mpuina 'i ea* 7e a% au dea#upra pantei care urca p,n) n v,r%u munte ui! un de'ert pe care Loui# e#tima#e odat) ca av,nd o #upra%a) mai mare dec,t a +)m,ntu ui* V,ntu 'uiera n -uru muc/ii or 9mpro+a+ilului. Acum naintau pe direcia contrar) #en#u ui de rotaie %a) de munte e uria'* Arcada #tr) ucea a $a#tr)! conturat) cu c aritate! iar #te e e #em)nau cu ni'te puncte inten# #tr) ucitoare* Inter ocutoru privi n #u# prin marea %erea#tr) panoramic)* < Loui#! poi oca iza de aici nuc eu &a actic5 < 1e ce5 1oar 'tim %oarte $ine unde ne a% )m> < 9)"o! oricum> n ce e c,teva uni petrecute #u$ ace#t cer Loui# ncerca#e #) identi%ice c,teva #te e! &/ici#e a te c,teva con#te aii di#tor#ionate* < 6red c) #e a% ) ntr"aco o* n #pate e Arcadei* < E2act* Nuc eu &a actic e #ituat n p anu Lumii Ine are* < Am #pu# a#ta* < Aminte'te"i atunci c) materia u de %undaie opre'te neutrinii! Loui#* +oate c) va %ace a %e 'i cu a te particu e #u$atomice* Czinu #e #tr)duia #) a-un&) a o conc uzie* < ***Ai dreptate> Lumea Ine ar) e#te imun) a e2p ozia Nuc eu ui> 6,nd i"ai dat #eama de a#ta5 < A$ia acum* Am identi%icat Nuc eu cu puin timp n urm)* < Ar tre$ui! totu'i! #) #e %ac) #imite une e in% uene* 333

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

Radiaii puternice n apropierea 0iduri or de Mar&ine* < 1ar norocu 3ee ei BroKn o va p a#a cu #i&uran) departe de e e atunci c,nd va a-un&e aici %rontu de und)* < Adic) pe#te dou)zeci de mii de ani***5> e2c am) #iderat Loui#* +e #ur,#u ui 9ina& e> 6um poate &,ndi cineva n a#emenea termeni5 < Boa a 'i moartea au %o#t ntotdeauna #imptome a e ne'an#ei! Loui#* 1up) pre#upuneri e noa#tre! 3ee a BroKn va tr)i ve'nic> < 1ar*** ai dreptate* Ea nu &,nde'te n a#emenea termeni* E#te norocu ei! ce care ne"a -ucat pe de&ete! a'a cum un p)pu'ar m,nuie'te marionete e #a e*** 7e mp ineau dou) uni de c,nd Ne##u# deveni#e un cadavru a temperatura camerei* Nu intra#e n de#compunere* Luminie e de pe tru#a #a de prim a-utor r)m)#e#er) aprin#e 'i uneori #e #c/im$a#er)* E e reprezentau unicu #emn a vieii* Loui# privea cu inten#itate " dou) &,nduri #e core a#er) n mintea ui* < +)pu'ar> 'opti e * < +o%tim! Loui#5 < 3ocmai m) ntre$am dac) nu cumva +)pu'arii au a-un# #) %ie numii a#t%e din cauz) c) au o$iceiu #) #e -oace de"a zeii cu #pecii e din -uru or* I"au tratat pe oameni 'i pe Czini ca pe ni'te p)pu'i! a#ta nu #e poate ne&a*** < 1ar norocu 3ee ei a %)cut 'i din Ne##u# o p)pu')* < 6u toii ne"am -ucat de"a zeii a di%erite nive e* " Loui# %)cu un #emn din cap c)tre +ri ! care a$ia dac) pricepea un cuv,nt din trei* " +ri ! tu 'i cu mine* 6um i #"a p)rut! Czinu e5 Ai %o#t un zeu $un #au r)u5 < Nu 'tiu* 7pecia n cauz) nu era a mea! de'i i"am #tudiat temeinic pe oameni* Aminte'te"i c) am oprit dec an'area unui r)z$oi! cam acum trei #)pt)m,ni*** < Mda> A %o#t ideea mea* < 1e#i&ur* < Acum va tre$ui #) intri din nou n pie ea zeu ui* 1e data a#ta! pentru Czini* < Nu ne e&* < Ne##u# 'i cei a i +)pu'ari #"au -ucat de"a ncruci'area diri-at) at,t n cazu oameni or! c,t 'i n ce a Czini or* Au condu# n mod de i$erat evo uia a#t%e nc,t #e ecia natura ) 334

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

#) %avorizeze apariia unui Czin pa'nic* 6orect5 < 6orect* < 6e #"ar nt,mp a dac) +atriar/ia ar a% a a#ta5 < Ar iz$ucni r)z$oiu * 4 puternic) % ot) Czinti ar ataca umi e +)pu'ari or dup) un z$or de doi ani" umin)* +oate c) umanitatea ni #e va a )tura* 6u #i&uran) c) 'i pe voi v"a in#u tat a %e de mu t* < 1e#i&ur* Bi apoi5 < Apoi ier$ivorii mi"ar e2termina #pecia p,n) a u timu pi#oia'* Loui#! n"am de &,nd #) pove#te#c nim)nui o iot) de#pre mome i e #te are #au de#pre p anuri e de ncruci'are a e +)pu'ari or> < 1e acord* < A#ta voiai #) #pui prin a intra din nou n pie ea zeu ui pentru propria mea #pecie5 < A#ta 'i nc) ceva* E vor$a de Marele lem. 3ot mai vrei #)" %uri5 < +oate* < N"o poi %ace* 1ar #) pre#upunem c) ai reu'i* 6e ar urma5 < Atunci +atriar/ia ar di#pune de propu #oru cuantic de ordinu doi* < Bi5 +ri ncepea #) devin) con'tient) de %aptu c) #e nt,mp a ceva crucia * L)#a impre#ia c) era &ata #) intervin) n cazu unei nc)ier)ri* < 6ur,nd! am avea nave capa$i e #) #tr)$at) un an" umin) ntr"un minut 'i un #%ert* Am domina #paiu cuno#cut 'i am nro$i %iecare #pecie din raza noa#tr) de aciune* < Bi apoi5 < At,ta tot* La a#ta #e imiteaz) am$iii e noa#tre* < 3e n'e i* V) vei continua cuceriri e* 6u a-utoru unui propu #or at,t de $un v) vei r)#p,ndi n toate direcii e! devenind din ce n ce mai rare%iai! pre u,nd %iecare p anet) pe care o de#coperii* Vei cuceri mai mu t dec,t ai putea contro a*** 'i n ace#t #paiu e2tin# vei &)#i ceva cu adev)rat pericu o#* 9 ota +)pu'ari or* A t) Lume Ine ar)! dar n cu mea puterii #a e* 4 a t) ra#) 7 aver care tocmai 'i ncepe e2pan#iunea* Mu tic e'ti cu m,ini! ;ro&i cu picioare! Cda tino cu arme*** < n%rico')tor* 335

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< Ai v)zut Lumea Ine ar)* Ai v)zut umi e +)pu'ari or* Nu m) ndoie#c c) e2i#t) mai mu te de %e u )#ta n #paiu n care ai putea a-un&e cu un a#emenea propu #or* Czinu r)ma#e t)cut pre de c,teva c ipe* < Ia"o nceti'or! ad)u&) Loui#* ;,nde'te"te $ine a toate imp icaii e* 4ricum! n"ai putea %ura Marele lem. 1ac) ai ncerca! ne"ai ucide pe toi* n ziua urm)toare 9mpro+a+ilul travers o $and) n&u#t) 'i dreapt)! provocat) de impactu cu un meteorit* Virar) n direcia contrar) #en#u ui de rotaie! drept #pre +umnu " ui" 1umnezeu* Munte e deveni#e imen#! %)r) a #e apropia prea mu t* Era mai mare dec,t orice a#teroid* Apro2imativ conic! avea a#pectu unui &ar&ui cu v,r%u acoperit de z)pad) cre#cut p,n) a dimen#iuni de co'mar* 6o'maru continua! pentru c) +umnu " ui"1umnezeu continua #) #e na e* < Nu ne e&! zi#e +ri ! p)r,nd #up)rat) 'i nedumerit)* Acea#t) %ormaiune mi e#te necuno#cut)* 1e ce a %o#t con#truit)5 La Mar&ine e2i#t) muni a %e de na i! decorativi! dar 'i %o o#itori! pentru c) menin aeru n)untru* < A#ta am pre#upu# 'i eu! zi#e Loui# (u* n aceea'i zi o$#ervar) o mic) #tic ) pe %undu de%i eu ui pe care" urma#er)* Mincinosul ar)ta a %e cum )#a#er)? partea din #pate #e odi/nea pe o #upra%a) %)r) %recare* n &,nd! Loui# am,n) #)r$)torirea* nc) nu a-un#e#er) aca#)* n ce e din urm)! +ri #e v)zu nevoit) #) manevreze 9mpro+a+ilul de a#emenea manier)! nc,t Loui# #) #e poat) urca a $ordu ce ei a te nave de pe rampa de aterizare* B)r$atu de#coperi comenzi e care de#c/ideau am$e e trape a e #a#u ui n ace a'i timp* 3otu'i! aeru 'uier) n -uru or pe durata tran#portu ui corpu ui +)pu'aru ui* Nu puteau reduce pre#iunea ca$inei %)r) Ne##u#! iar ace#ta! dup) toate apa" rene e! era mort* pu#er)! oricum! n interioru @#pita u uiA* Ace#ta era un #icriu n %orm) de +)pu'ar! c/iar pe m)#ura ui Ne##u#* 6/irur&ii +)pu'ari 'i cei a i In&ineri i con#trui#er) a#t%e nc,t #) poat) a#i&ura tratamentu n orice #ituaie ima&ina$i )* 7e &,ndi#er) oare 'i a decapitare5 7e &,ndi#er)* n)untru #e &)#eau a te dou) capete! 'i nc) dou) cu &,turi e ata'ate! precum 'i numeroa#e a te or&ane 'i 336

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

p)ri a e corpu ui ce ar %i %o#t de a-un# pentru a con#trui c,iva +)pu'ari* +ro$a$i cre#cu#er) din ce u e pre evate de a Ne##u# n#u'i! deoarece %i&uri e capete or erau %ami iare* +ri #e urc) 'i ea a $ord 'i ateriz) n cap* Rareori avu#e#e ocazia Loui# #) vad) o %iin) at,t de u uit)* Niciodat) nu"i trecu#e prin cap #)"i pove#tea#c) de#pre &ravitaia indu#)* 6,nd privi! %aa %emeii nu e2prima nimic! dar atitudinea ei*** n acea t)cere cop e'itoare! Loui# (u #e trezi deodat) ip,nd ca un ne$un? < 6a%ea> Ap) ca d)> B)r$atu d)du $uzna n ca$ina pe care o mp)ri#e cu 3ee a BroKn* 4 c ip) mai t,rziu! #coa#e capu pe u') 'i #tri&)? < +ri > +ri intr) dup) e * 1in prima c ip) ea dete#t) ca%eaua* Era de p)rere c) Loui# tre$uia #) %ie ne$un ca #) n&/it) ame#tecu ace a amar 'i nu #e #%ii #)"i #pun) ace#t ucru* n#) du'u #e dovedi un u2 de mu t pierdut 'i mu t re&retat. %u nevoie ca Loui# #)"i e2p ice comenzi e* 7e ar)t) nne$unit) dup) di#curi e de dormit* Czinu 'i ce e$ra ntoarcerea n %e u #)u propriu* Loui# nu cuno'tea prea mu te de#pre ca$ina ace#tuia* Nu 'tia dec,t c) Inter ocutoru m,nca ca un ne$un* < 6arne> e2u t) %e ina* Nu mi"a p )cut niciodat) #) m)n,nc carnea unui anima uci# de mu t* < 6/e#tia aia pe care o m)n,nci acum e#te recon#tituit)* < Binene e#! dar are &u#t de anima proa#p)t uci#* n noaptea aceea +ri #e retra#e ntr"o cu'et) din camera de recreere* Aprecia di#curi e de dormit! dar nu pentru #omn* n #c/im$! Loui# (u dormi n impondera$i itate pentru prima dat) dup) trei uni* 1ormi nentor# timp de zece ore 'i #e #cu ) % )m,nd ca un ti&ru* 4 -um)tate din di#cu #oare ui ardea a picioare e #a e* ntorc,ndu"#e a $ordu 9mpro+a+ilului, %o o#i a#eru de #emna izare pentru a e i$era m,neru de a cap)tu %iru ui p)tratu ui de um$r)* 1up) ce" deta')! ace#ta nc) mai avea ipit pe e puin p a#tic e ectrori&idiza$i * Nu ncerc) #)" aduc) a $ordu Mincinosului. 9iru ne&ru era prea pericu o#! iar materia u de %undaie mu t prea a uneco#* +re%er) #) #e dep a#eze n patru a$e pe #upra%aa %)r) %riciune! tr)&,nd m,neru dup) e * 337

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

de#coperi pe Inter ocutor privindu" t)cut din #a#* Loui# #e c))r) pe #cara ui +ri ! mpin#e pe Czin 'i #e du#e a pupa* Inter ocutoru continua #)" privea#c)* 6e mai ndep)rtat punct din partea din #pate a epavei Mincinosului era un cana de m)rimea coap#ei unui om! care pe vremuri a#i&ura#e e&)tura cu ec/ipamente e de pe aripa navei! atunci c,nd acea#ta avea o arip)* Acum e era a#tupat de o trap) meta ic)* Loui# de#c/i#e trapa 'i mpin#e m,neru prin cana ! p,n) ce ie'i pe cea a t) parte* 7e napoie a prova* 1in oc n oc! veri%ica poziia %iru ui %o o#ind o $ucat) de crem) Iin2ian)! o$inut) de a $uc)t)ria automat)* 1up) aceea i marc) poziia cu vop#ea &a $en) #tr) ucitoare* 6,nd termin)! tra#eu %iru ui virtua invizi$i era marcat cu o inie &a $en) punctat) ce #tr)$)tea nava* Atunci c,nd %iru avea #) #e ntind)! cu #i&uran) c) avea #) traver#eze une e p)ri interne a e navei* Vop#eaua &a $en) i permitea ui Loui# #)"'i %ac) o idee a#upra traiectoriei pe care urma #"o ia %iru 'i #) #e a#i&ure c) nu vor %i a%ectate p)ri e #i#temu ui de a#i&urare a condiii or de via)* 1ar vop#eaua mai avea o menire " i avertiza #) #e in) a di#tan) de %ir! n caz contrar e2i#t,nd ri#cu de a"'i pierde ni#caiva de&ete* B)r$atu p)r)#i #a#u 'i a'tept) ca Inter ocutoru #)" urmeze* 1up) aceea! nc/i#e trapa #uperioar)* n ace moment Czinu ntre$)? < 1e a#ta ne"am ntor# aici5 < 3e )mure#c ntr"o c ip)* Loui# #e dep a#) #pre pupa navei! de"a un&u carca#ei +rodu# ;enera ! apuc) m,neru %iru ui cu am$e e m,ini 'i" tra#e u'or* 9iru inu* Repet) mi'carea! acum %o o#indu"'i toat) puterea* 9iru nu a unec)* 3rapa #a#u ui inea %i2* < N"avem cum #)" #upunem unui te#t mai puternic* Nu eram #i&ur c) u'a trapei #e va nc/ide etan'* Nu eram #i&ur c) %iru nu va trece printr"o carca#) +rodu# ;enera * Nici acum nu #unt prea #i&ur! dar de a#ta am venit aici* < Acum ce vom %ace5 < Vom de#c/ide trapa #a#u ui* E2ecutar) operaia* < ***Vom )#a %iru #) a unece i$er n timp ce" vom duce napoi a $ordu 9mpro+a+ilului, %i2,nd aco o m,neru * 338

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

E2ecutar) 'i cea de"a doua operaie* 9iru care e&a#e p)trate e de um$r) era ntin# #pre tri$ord* 7e t,r,#e n urma or pe un tra#eu de mii de 8i ometri! deoarece nu e2i#ta vreo po#i$i itate de a" ua a $ord* +oate c) ce ) a t cap)t #e mai a% a nc) n &/emu din 4ra'u "1e" 7u$"6er! un nor de %um care ar %i tre$uit #) conin) mi ioane de 8i ometri de a#t%e de materia * Acum un cap)t a #)u intra prin #a#u du$ u a Mincinosului, ncon-ura prin interior %u#e a-u ! ie'ea prin cana u de acce# #pre arip) 'i #e ntorcea n $u &)re e de p a#tic e ectrori&idiza$i de #u$ c )direa p utitoare* < +,n) acum e $ine! zi#e Loui#* Acum am nevoie de +ri * Nu! a nai$a> Am uitat* Ea n"are co#tum etan'* < 6o#tum etan'5 #e mir) Czinu * < 4 #) ducem 9mpro+a+ilul p,n) pe v,r%u munte ui* 6 )direa nu e#te etan')* 4 #) avem nevoie de co#tume etan'e 'i +ri n"are a'a ceva* Va tre$ui #"o )#)m aici* < Un aero#cuter n"are de#tu ) putere ca #) tra&) Mincinosul pe panta a#ta p,n) pe v,r%u munte ui> n p u#! motoru e#te nc)rcat cu ma#a #up imentar) a c )dirii p utitoare* < Nu! nu! nu> Nu vreau #) tra& Mincinosul. Nu intenionez dec,t #) ntind %iru * Ace#ta ar tre$ui #) a unece i$er prin corpu navei! p,n) c,nd i"a' da ordin ui +ri #) nc/id) #a#u * Czinu re% ect) o vreme! apoi d)du din cap* < Ar putea %unciona* 1ac) #cuteru +)pu'aru ui n"are #u%icient) %or)! nu ne r)m,ne dec,t #) t)iem a te $uc)i din c )dire! ca #"o %acem mai u'oar)* 1ar de ce5 6e te a'tepi #) &)#e'ti n v,r%5 < Mi"a' putea #pune ntr"un #in&ur cuv,nt! dar ai zice c) #unt ne$un* 1ac) m) n'e ! i -ur c) nu vei a% a niciodat)> Bi &,ndi? @Va tre$ui #)"i #pun ui +ri ce #) %ac)! apoi #) ump u cana u de acce# a arip) a Mincinosului cu p a#tic* A#ta nu va opri %iru #) a unece! dar va %ace nava aproape etan')*A 9mpro+a+ilul nu era o nav) #paia )* 9ora ei a#cen#iona ) era de natur) e ectroma&netic)! acion,nd a#upra %undaiei Ine u ui* Iar %undaia Ine u ui #e ridica odat) cu +umnu " ui" 1umnezeu! pentru c) ace#ta era &o pe din)untru* Evident c) 9mpro+a+ilul urma #) ai$) tendina de a #e nc ina! de a a uneca napoi! mpotrivindu"#e aciunii #cuteru ui 339

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

+)pu'aru ui* +entru acea#t) pro$ em) Czinu &)#i#e o rezo vare* 7e m$r)ca#er) n co#tume etan'e nc) nainte de a ncepe propriu"zi# c) )toria* Loui# #u&ea o #up) dintr"un tu$ 'i"'i adu#e aminte de &u#tu c)rnii %ripte a raza unui a#er de i uminare* Inter ocutoru #u&ea #,n&e recon#tituit 'i #e &,ndea a proprii e #a e %antome* 6u #i&uran) c) nu vor mai avea nevoie de $uc)t)rie! a'a c) decupar) re#pectiva $ucat) din c )dire! apoi in#ta aia de aer condiionat 'i ec/ipamente e de #uprave&/ere* ;eneratoare e care e di#tru#e#er) #cutere e o uar) pe ace a'i drum numai dup) ce veri%icar) cu atenie dac) erau #eparate de motoare e de #u#tentaie* 1ecupar) 'i pereii! p)#tr,nd totu'i c,iva pentru um$r)! deoarece c) dura deveni#e o pro$ em) n umina direct) a #oare ui* 1in zi n zi #e apropiau tot mai mu t de crateru din v,r%u +umnu ui" ui"1umnezeu! un crater care n mod #i&ur n&/ii#e mu i a#teroizi* Buza ace#tuia n"avea a#pectu #peci%ic unui crater de impact! de &enu ce or pe care e v)zu#e Loui# p,n) acum* 6o oane aduc,nd cu ni'te v,r%uri de #)&ei din o$#idian %ormau n -uru ui un %e de ine dinat* V,r%uri de #)&ei! e e n#e e de m)rimea unor muni*** E2i#ta o de#c/idere ntre dou) a#emenea v,r%uri*** ar %i %o#t po#i$i #) #e #trecoare pe aco o*** < +re#upun c) vrei #) intri n crater! zi#e Czinu * < 6orect* < n cazu )#ta e $ine c) ai remarcat trec)toarea* +anta de dea#upra e prea a$rupt) pentru motoru no#tru* 4 #) a-un&em aco o n cur,nd* Inter ocutoru conducea nava improvizat) modi%ic,nd puterea motoru ui #cuteru ui ui Ne##u#* 9u#e#e nevoie de a#ta deoarece decupa#er) 'i mecani#mu de #ta$i izare ntr"o ncercare %ina ) de a reduce &reutatea c )dirii* Loui# a-un#e#e #) #e o$i'nuia#c) cu a#pectu ciudat a Czinu ui? ce e cinci $a oane tran#parente concentrice a e co#tumu ui #)u etan'! ca#ca #em)n,nd cu un & o$ de #tic )! prev)zut) cu o mu ime de comenzi pentru im$) care"i a#cundea pe -um)tate %aa! ruc#acu enorm* < R)#punde! +ri > vor$i e n intercomunicaie* R)#punde! =a r opri a ar> E'ti aco o5 < 1a* 340

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< 9ii &ata> A-un&em n dou)zeci de minute> < Bine* A durat de#tu * Arcada p)rea c) arde dea#upra or* A-un'i a UPFF 8m dea#upra Ine u ui! puteau vedea cum Arcada #e tran#%orma treptat n 0iduri e de Mar&ine 'i pei#a-u p at dintre e e* 7e #imeau ca primii oameni ce z$ura#er) n #paiu n urm) cu o mie de ani! care! privind n -o#! con#tata#er) cu uimire c) vedeau un +)m,nt ce " pe Ie/ova 'i ciocanu #)u puternic> " era ntr"adev)r rotund* < N"aveam de unde #) 'tim! murmur) p)m,nteanu * Czinu 'i ridic) privirea #pre e ! dar Loui# nu"i u) n #eam) c)ut)tura ur,t)* < Ne"ar %i #cutit de at,tea necazuri> Am %i putut #) ne ntoarcem imediat ce am de#coperit %iru * La nai$a! am %i putut tra&e Mincinosul p,n) pe v,r%u munte ui cu #cutere e noa#tre> 1ar atunci 3ee a nu "ar mai %i nt, nit pe 6)ut)tor* < Iar)'i norocu 3ee ei BroKn5 < 9ire'te> " B)r$atu 'i #cutur) capu * " +re#upun c) am &,ndit cu voce tare*** < Am auzit tot* < Ar %i tre$uit #"o 'tim*** 1e#c/iderea dintre ce e dou) v,r%uri era acum %oarte aproape* Loui# #imea nevoia #) vor$ea#c)* < In&inerii n"ar %i con#truit niciodat) un munte at,t de uria' tocmai aici* E2i#tau de-a pe#te un mi iard 'i -um)tate de 8i ometri de muni na i de pe#te UVFF 8m! dac) #ocote'ti am$e e 0iduri de Mar&ine* < 1ar +umnu " ui"1umnezeu e rea ! Loui#> < Nu! nu! nu* E doar o coa-)* +rive'te n -o#! ce vezi5 < Materia de %undaie* < +rima dat) c,nd i"am v)zut am crezut c) e o &/ea) murdar)* 0)pad) murdar) n vacuum dep in> 7) )#)m n#) ace#t a#pect* i aminte'ti de noaptea n care ai #tudiat acea &i&antic) /art) a Lumii Ine are5 N"ai putut &)#i +umnu " ui" 1umnezeu* 1e ce5 Czinu nu r)#pun#e* < +entru c) nu era aco o atunci c,nd a %o#t %)cut) /arta! continu) $)r$atu * +ri ! m) auzi5 < 7unt aici* Unde a' %i putut #) p ec5 < n re&u )* nc/ide trape e #a#u ui* Repet! nc/ide u'i e #a#u ui acum. Vezi #) nu te tai n %ir* 341

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< Ai mei au inventat ace#t %ir! Loui#> Vocea ui +ri era necat) n z&omot de %ond* Urm) un minut de t)cere! apoi? < Am$e e trape #unt nc/i#e* 9mpro+a+ilul trecea printre cei doi co i ai munte ui* n mod norma ! Loui# ar %i tre$uit #) %ie 'i mai ncordat! deoarece #u$con'tientu ui #e a'tepta#e #) &)#ea#c) un %e de canion printre ace#te v,r%uri* < Loui#! ce crezi c) vei &)#i n crateru +umnu ui" ui" 1umnezeu5 < 7te e* Czinu era 'i e ncordat* < Nu"i $ate -oc de mine! n nume e*** Bi! dintr"o dat)! #e trezir) dinco o* Nu e2i#ta nici o trec)toare* Nu era dec,t coa-a #part) a %undaiei Ine u ui! #u$iat) de %ore teri$i e! iar n v,r%u ei crateru #co$it n +umnu " ui"1umnezeu* 7e pr)$u'eau* Iar crateru era p in de #te e* Loui# (u avea o ima&inaie e2traordinar)* n mintea #a #ucce#iunea evenimente or era per%ect c ar)* Vedea #i#temu Lumii Ine are " #teri ! &o it de mari e co ectoare! conin,nd doar o #tea din cate&oria ;Q! un an de p)trate de um$r) 'i Ine u * V)zu apoi un corp #tr)in trec,nd aproape! prea aproape* i urm)ri c)derea /iper$o ic) din #paiu inter#te ar 'i"i o$#erv) traiectoria ntrerupt) n imediata vecin)tate a p)rii e2terioare a Lumii Ine are* n viziunea #a ace#t corp avea dimen#iuni e Lunii* n prime e #ecunde tre$uia #) %i %o#t a c)tuit doar din p a#m) ionizat)* Un meteorit #e poate r)ci prin a$ aiune! prin evaporarea #traturi or #a e e2terioare* 1ar aici vaporii nu #e puteau e2tinde. de aceea 'i corpu 'i croi#e drum cu %ora printr"un $uzunar de%ormat din %undaia Ine u ui* +ei#a-u #e ridica#e concomitent! iar eco o&ia #a &ri-u iu p ani%icat) 'i #i#temu de precipitaii #e %)cu#er) zo$! a%ect,nd o re&iune mai mare dec,t #upra%aa +)m,ntu ui* 3ot ace#t de'ert*** 'i +umnu " ui"1umnezeu n#u'i! ridicat a pe#te UVFF 8m! nainte ca incredi$i a e a#ticitate a materia u ui de %undaie #) cedeze 'i $i a de %oc #) treac) prin e * +umnu " ui"1umnezeu5 1a! a nai$a> +rivindu" dintr"o ce u ) a unei nc/i#ori de pe Lumea Ine ar)! Loui# (u 'i 342

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

ima&ina#e evenimentu n mintea #a cu e2trem) c aritate* 3re$uia #) %i %o#t vizi$i de a am$e e 0iduri de Mar&ine? o $i ) in%erna ) de %oc de m)rimea Lunii trec,nd prin %undaie aidoma pumnu ui unui om puternic printr"o cutie de carton* B)'tina'ii puteau %i recuno#c)tori c) %undaia #e de%orma#e at,t de mu t* ;aura era #u%icient de mare pentru a permite #cur&erea ntre&u ui aer din interioru Lumii Ine are* 7e a% a! n#)! cu UVFF 8m prea #u#* 6rateru era p in de #te e* Bi nu mai era &ravitaie! nu mai e2i#ta nimic care #) a-ute aciunea motoare or de #u#tentaie* Loui# nu #e &,ndi#e c/iar at,t de departe* < Apuc)"te de ceva! ur ) e ! 'i ine"te $ine> 1ac) ie'i prin %erea#tr)! n"am cum #) te mai #a vez* < Evident c) nu! r)#pun#e Czinu * Inter ocutoru #e nco )ci#e n -uru unei $are meta ice* Loui# &)#i o a ta* < Nu"i a'a c) am avut dreptate5 7te e*** < 1a! Loui#! dar cum ai 'tiut5 Acum #e #imea puin) &ravitaie! o u'oar) mpin&ere a 9mpro+a+ilului. 7c/e etu de c )dire #e r)#uci#e at,t de mu t nc,t %erea#tra panoramic) a-un#e#e #) umineze n #u#* < Mine> zi#e m,ndru Loui#! ntinz,ndu"#e pentru a apuca partea potrivit) a $arei* E din ce n ce mai $ine* 7per c) +ri #"a e&at de ceva! va avea o c) )torie %oarte zdruncinat)* +,n) n v,r%u munte ui! a&)at) a cap)tu a UV mii de 8i ometri de %ir de p)trate de um$r)* +,n) pe mar&inea crateru ui! apoi*** +rivir) partea e2terioar) a ace#tei umi #tranii* 4 #upra%a) #cu ptat) 'i aproape in%init)* n mi- oc! o per%oraie meteoric) conic)! e2traordinar)! #tr) ucind n ad,ncuri* n vreme ce 9mpro+a+ilul o#ci a ca o $i ) de p um$ #u$ Ine ! #oare e #tr) uci o c ip) n %undu crateru ui* < ***n -o# 'i a%ar)* n ace moment noi vom %i e&ai de Mincinos, iar ace#ta #e va a% a pe drumu #pre #paiu i$er cu o vitez) de UQFF 8mN#ecund)* E de#tu ) vreme pentru ca %iru #) ne aduc) a )turi! iar dac) ace#t ucru nu #e nt,mp )! avem propu #oru din #cuteru ui Ne##u#*** < M) ntre$i cum am 'tiut5 Mi"am #pu# a#ta* Nu i"am vor$it de#pre re ie%5 < Nu* 343

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< Ace#ta a con#tituit dovada /ot)r,toare* 3oate zone e dez&o ite p,n) a materia u de %undaie 'i pr)$u'irea civi izaiei petrecut) cu doar UVFF de ani n urm)> A#ta #"a nt,mp at %iindc) ce e dou) per%oraii meteorice au pertur$at #i#temu de cureni atmo#%erici* Nu i"ai dat #eama c) cea mai mare parte a c) )toriei noa#tre #"a de#%)'urat ntre ace#te dou) per%oraii5 < Un raionament e2trem de indirect! Loui#* < 1ar a %uncionat* < Ai dreptate> Bi a#t%e voi tr)i #u%icient ca #) mai admir un a#%init de #oare! murmur) Czinu * Loui# #imi un %e de 'oc e ectric* < Bi tu o$i'nuie'ti #) %aci a#ta5 $,i&ui e * < 1a* Uneori prive#c a#%inituri e* =ai #) vor$im n#) de#pre Marele lem. < ***6e"ai zi#5 < 1ac) a' reu'i #) %ur de a tine Marele lem, #pecia mea ar domina #paiu cuno#cut! p,n) c,nd a t) #pecie mai puternic) ar inter%era cu #%era noa#tr) de in% uen)* Am uita tot ce am nv)at at,t de &reu de#pre cooperarea cu #pecii e #tr)ine* < Adev)rat! r)#pun#e Loui# din ntuneric* 3raciunea rea izat) de %ir era acum continu)* Mincinosul pro$a$i c) era pe drum urc,nd pante e de UF &rade a e munte ui* < Ar %i %o#t po#i$i #) nu a-un&em at,t de departe! de vreme ce norocu mai mu tor indivizi ca 3ee a BroKn prote-eaz) +)m,ntu ! continu) Inter ocutoru * Bi totu'i onoarea m) mpin&e #) %ac acea#t) ncercare* 6um a' putea #) ndep)rtez #pecia c)reia i aparin de onora$i a ca e a r)z$oiu ui5 0eii mei m"ar repudia* < 3e"am prevenit n e&)tur) cu -oaca de"a zeii> La#) r)ni*** < 1in %ericire! nu #e pune pro$ ema* Mi"ai #pu# c) a' di#" tru&e Marele lem dac) a' ncerca #)" %ur* Ri#cu e prea mare* nc) mai avem nevoie de /iperpropu #oru +)pu'ari or pentru a #c)pa de %rontu de und) a e2p oziei Nuc eu ui* < 1e#tu de adev)rat! conveni Loui#* 1ar dac) a' %i minit 5 < N"a' #pera #) pot dep)'i o %iin) cu inte i&ena ta* 7oare e #tr) uci din nou n crateru &i&anticu ui munte* 344

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

< ;,nde'te"te! totu'i! c,t de puin am c) )torit! vor$i din nou p)m,nteanu * Am parcur# QSF de mii de 8i ometri n cinci zi e! iar a napoiere am %)cut aceea'i di#tan) n dou) uni* 4 'eptime din ce mai #curt drum de"a curmezi'u Lumii Ine are> Iar 3ee a 'i 6)ut)toru vor #)"i dea oco > < Nu"# n toate mini e*** < Nici n"am v)zut 0idu de Mar&ine* n #c/im$! ei or #)" vad)* M) ntre$ c,te a te ucruri am ratat5 1ac) nave e Lumii Ine are au a-un# p,n) pe +)m,nt! poate c) au uat a $ord 'i une e e2emp are de $a ene! nainte ca noi #) e e2termin)m* Nici p,n) a ocean n"am a-un#*** ;,nde'te"te a oamenii pe care"i vor nt, ni*** 4 cu tur) poate apuca pe c)i ne$)nuite de evo uie* Bi tot ace#t #paiu*** Lumea Ine ar) e at,t de mare*** < Nu ne putem ntoarce! Loui#> < 9ire'te c) nu* < Nu vom reveni p,n) c,nd nu vom mp)rt)'i cuno'tine e civi izaii or noa#tre! cuno'tine e pe care e"am acumu at* Bi p,n) c,nd nu vom %ace ro#t de o nav) intact)*

79ZRBI3

345

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

7LO3A"
A8"O3CUT8"9 Ve/icu cu un #in&ur oc uti izat pentru e2p orare n prima e2pediie pe Lumea Ine ar)* A:TI3PI:WA")9 1irecie opu#) #en#u ui de rotaie a Lumii Ine are* A"CA);9 Lumea Ine ar) v)zut) de pe #upra%aa ei* Unii $)'tina'i cred c) umea or e#te o #upra%a) p at) ncon-urat) de o arcad) para$o ic) n&u#t)* OUT3I)8"9 9orm) de via) inte i&ent) a c)rei $ioc/imie e#te $azat) pe /e iu ic/id 'i e%ecte termoe ectrice* 4ut#iderii c) )tore#c de a o #tea a a ta pe a#tronave cu viteze #u$ uminice! comercia iz,nd in%ormaii* BABO")9 +artea #t,n&) atunci c,nd #e prive'te n #en#u rotaiei Lumii Ine are* C8:T"UL )8 CO:T"OL9 Vezi 6EN3RU 1E RE+ARAMII* C8:T"U )8 "8PA"A<I89 DIpoteticE 6entru de ntreinere 'i contro a Lumii Ine are* C=ILTA:7 B"O:89 Un di#pozitiv a con#tructori or de ora'e! un %e de radiator care permite o$iecte or #o ide! mar%)! pa#a&eri etc! #) penetreze #crit/"u * )I3CU"I )8 P;>IT9 7i#tem de te eportare uti izat pe 9 ota Lumi or* DA te ra#e cuno#cute uti izeaz) metode mai puin #o%i#ticate! de pi d) ca$ine nc/i#e de tran#%er*E 2LOTA LU0ILO"9 6e e cinci p anete a e +)pu'ari or* ?I)"OP"OPUL3O"UL OUT3I)8"ILO" ? +ropu #oare #uper uminice! niciodat) %o o#ite de ei! dar uti izate din ce n ce mai mu t pentru c) )torii e inter#te are de toate #pecii e din 7paiu 6uno#cut* :A@A CU ?IP8"P"OPUL3I8 CUA:TIC; )8 7"A)UL )OI9 1ezvo tat de +)pu'arii +ier#on! e#te in%init mai rapid) dec,t cea con#truit) de 4ut#ideri* Mare e B em a %o#t a#tronava prototip! prima care vizita#e centru &a actic* 0A"8L8 >L809 NAVA 6U =I+ER+R4+UL7IE 6UAN3I6 1E ;RA1UL 14I* OC?IUL 2U"TU:II9 9orma cureni or de aer! a v,nturi or care #e %ormeaz) n -uru &)urii %)cute de un meteorit n %undamentu Lumii Ine are* 3C"IT?9 Materia e2trem de den# a c)rei rezi#ten) de rupere e#te de ordinu %ore or nuc eare* 1in e e#te a c)tuit) 346

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

#tructura de rezi#ten) a Lumii Ine are 'i %ormeaz) $aza tuturor %orme or de re ie% a e ace#teia* 0iduri e de Mar&ine #unt 'i e e con#truite din #crit/* 3PA<IU U0A:9 Mu imea #i#teme or #o are ocuite de oameni* 3PA<lU CU:O3CUT9 Re&iune &a actic) cuno#cut) omenirii prin e2p orarea %)cut) at,t de oameni c,t 'i de a te #pecii* 3PI:WA")9 7en#u rotaiei Lumii Ine are* 3TA=;9 4 condiie n care timpu #e #cur&e %oarte ncet* Raportu poate %i enorm? o -um)tate de mi iard de ani timp rea pentru c,teva #ecunde n #taz)* Un o$iect n #taz) e#te cva#i"invu nera$i * TA:A9 Acronim # an& Dnu e2i#t) dreptate pe umea a#taE %o o#it ca n-ur)tur)* TA3P9 Un di#pozitiv miniatura de #timu are de a di#tan) a centru ui p )cerii din creieru uman* T8""A2O"0A"89 Modi%icarea unei p anete pentru a o %ace a#em)n)toare +)m,ntu ui* T"IBO")9 +artea dreapt) atunci c,nd #e prive'te n #en#u rotaiei Lumii Ine are* T"U3T8"9 +ropu #or %)r) reacie care a n ocuit motoare e de %uziune pe toate a#tronave e cu e2cepia cruci')toare or de r)z$oi* PA"A08T"II LU0II I:8LA"8 Ma#) [ Q2UFe2pRF &rame Raz) [ UVQ*FFF*FFF 8i ometri 6ircum%erin) [ GVV*QFF*FFF 8i ometri L)ime [ U*VGV*QFF 8i ometri 7upra%aa [ UV!VS2UFe2pUS 8i ometri p)trai #au apro2imativ R*FFF*FFF de #upra%ee tere#tre ;ravitaia a #o [ G!SVV mN#Q [ F!GGQ& 0iduri e de Mar&ine #e ridic) a U*PFF 8i ometri #pre interioru Lumii Ine are 7teaua centra )? tip ;R! %oarte aproape de tipu ;Q! puin mai mic) #i mai rece dec,t 7oare e*

347

LARRY NIVEN LUMEA INELAR

348