Sunteți pe pagina 1din 116

Conf.univ.dr.

Florin STRETEANU

DREPT PENAL Partea general 1. suport de curs

Preciz ri preliminare 1. Prezentul suport de curs reprezint doar o sintez a unor no#iuni fundamentale, menite s faciliteze un prim contact cu materia dreptului penal, partea general . n nici un caz acest suport de curs nu poate servi drept unic surs de documentare n vederea prezent rii la examen. 2. Activit #ile tutoriale prev zute n programa disciplinei nu au caracterul unor cursuri sau lec ii de sintez!, astfel c nainte de prezentarea la aceste activit #i este necesar parcurgerea nu doar a prezentului suport de curs, ci $i a bibliografiei aferente. 3. Un instrument de lucru indispensabil este Codul penal. Aceasta nu nseamn c se impune memorarea num rului articolelor corespunz toare materiei studiate. 4. ntreb rile de verificare formulate n cuprinsul prezentului material nu se limiteaz la informa#ia furnizat aici, ele g sindu-$i adesea r spunsul numai n bibliografia suplimentar . 5. n cursul semestrului 1 va ap rea $i vol. II al cursului elaborat de conf.dr. Florin Streteanu, care va acoperi materia corespunz toare capitolelor VI-IX din prezentul suport de curs.

CAPITOLUL I: DREPTUL PENAL N SISTEMUL DREPTULUI POZITIV


1. Defini ie Doctrina cunoa$te numeroase defini#ii ale dreptului penal, fiecare autor ncercnd s surprind tr s turile esen#iale ale acestuia $i elementele sale de particularitate n raport cu alte ramuri de drept. Cu titlu exemplificativ, vom prezenta n cele ce urmeaz cteva dintre aceste defini#ii. Astfel, n doctrina noastr mai veche s-a ar tat c dreptul penal const n acele legi de drept intern prin care popoarele, n virtutea suveranit #ii $i n numele interesului general, organizeaz , prin organele lor legal constituite, ap rarea social contra infractorilor, determinnd n acest scop infrac#iunile, sanc#iunile corespunz toare $i condi#iile n care urmeaz a fi aplicate. ntr-o defini#ie mai recent se consider c dreptul penal reprezint ansamblul normelor juridice care reglementeaz rela#iile de ap rare social prin interzicerea ca infrac#iuni, sub sanc#iuni specifice denumite pedepse, a faptelor periculoase pentru valorile sociale, n scopul ap r rii acestor valori, fie prin prevenirea infrac#iunilor, fie prin aplicarea pedepselor celor care le s vr$esc. n doctrina str in dreptul penal a fost definit ca un ansamblu de norme juridice care reglementeaz puterea punitiv a statului $i protejeaz valorile sociale esen#iale pentru comunitate prin calificare ca infrac#iuni sau st ri de pericol a anumitor conduite, c rora le asociaz cu titlu de consecin#e juridice, pedepse sau m suri de siguran# . Potrivit altor autori, dreptul penal reprezint un ansamblu de norme prin care statul interzice, sub sanc#iunea unei pedepse, anumite comportamente (ac#iuni sau inac#iuni) umane determinate. n ceea ce ne prive$te, consider m c dreptul penal poate fi definit ca un ansamblu de norme juridice de drept public prin care sunt reglementate faptele ce constituie infrac iuni precum $i condi iile $i consecin ele angaj!rii r!spunderii n cazul comiterii acestor fapte. 2. Func iile dreptului penal n opinia noastr dou sunt func#iile ce pot fi asociate dreptului penal: func ia protectoare $i respectiv func ia educativ!. Func ia protectoare Aceast func#ie trebuie n#eleas sub un dublu aspect: dreptul penal protejeaz nti de toate valorile sociale fundamentale ale vie#ii n societate, dar n acela$i timp, asigur o protec#ie a individului infractor mpotriva unor reac#ii dispropor#ionate sau abuzive ale puterii de stat. Protec ia valorilor sociale fundamentale pe care cl de$te via#a n societate constituie misiunea de baz a dreptului penal. Potrivit art.1 C.pen., legea penal ap r , mpotriva infrac#iunilor, Romnia, suveranitatea, independen#a, unitatea $i indivizibilitatea statului, persoana, drepturile $i libert #ile acesteia, proprietatea, precum $i ntreaga ordine de drept. Aceast enumerare a valorilor sociale ocrotite de dreptul penal are caracter exemplificativ, astfel nct legiuitorul are posibilitatea s includ n
3

sfera de inciden# a protec#iei penale $i alte valori a c ror ap rare se consider necesar la un moment dat. Protec ia persoanei care a nc!lcat legea penal! este cel de-al doilea element de baz al func#iei protectoare a dreptului penal. Contrar aparen#elor, dreptul penal modern nu vine doar s legitimeze prerogativa statului de a pedepsi (jus puniendi), ci are, n acela$i timp, rolul de a stabili cadrul n care se poate exercita aceast prerogativ . Dac n cadrul raportului juridic penal statul are dreptul de a-l trage la r spundere pe infractor, acest drept nu este unul discre#ionar, el neputnd fi exercitat dect n con#inutul $i limitele prev zute de lege. Infractorul nu poate fi obligat s execute o pedeaps care nu este prev zut de lege, nu poate fi tras la r spundere $i pentru fapta altuia, iar sanc#iunea aplicat nu trebuie s cauzeze suferin#e fizice $i nici s njoseasc persoana condamnatului. Func ia educativ! Func#ia educativ a dreptului penal se realizeaz prin sedimentarea n timp n con$tiin#a social a importan#ei valorilor sociale ocrotite $i prin motivarea membrilor societ #ii n sensul respect rii unei anumite dispozi#ii legale, dincolo de amenin#area unei sanc#iuni penale. Aceast func#ie este $i trebuie s r mn ns auxiliar , ea neputnd trece naintea func#iei protectoare. Cu alte cuvinte, nu este justificat elaborarea unor norme penale avnd n principal un rol educativ $i doar n subsidiar un rol protector. ntreb ri: 1. De ce dreptul penal poate fi socotit un gardian al ordinii sociale? 2. n ce sens dreptul penal l protejeaz pe individul infractor? 3. Caracterele dreptului penal Necesitatea delimit rii dreptului penal de alte ramuri ale sistemului nostru juridic impune determinarea tr s turilor sale specifice, a particularit #ilor pe care le prezint raporturile juridice penale comparativ cu cele care iau na$tere n contextul altor ramuri de drept. Dintre tr s turile eviden#iate de doctrina romn sau str in , n#elegem s re#inem ca $i caractere ale dreptului penal: caracterul de drept public, caracterul autonom, caracterul subsidiar, caracterul selectiv. 3.1. Dreptul penal ca ramur! de drept public Dreptul penal este considerat ca o disciplin de drept public deoarece: valorile sociale ap rate de dreptul penal sunt de interes public, c ci faptele care aduc atingere acestor valori intereseaz ordinea public n general; raporturile de drept penal se stabilesc ntotdeauna ntre Stat $i o persoan fizic , nefiind raporturi stabilite ntre particulari; dreptul de a stabili care fapte constituie infrac#iuni $i sanc#iunile aplicabile este un drept exclusiv al Statului, neputnd fi niciodat exercitat de c tre persoane fizice sau persoane juridice de drept privat; titularul dreptului de a trage la r spundere penal o persoan este statul. Chiar $i atunci cnd ac#iunea penal se pune n mi$care la plngerea persoanei
4

v t mate, o dat sesizate cu plngerea, organele judiciare ale statului vor fi cele care vor proceda la instrumentarea cauzei, condamnarea infractorului $i supunerea acestuia la executarea unei pedepse. 3.2. Dreptul penal ca ramur! autonom! de drept Departe de a ap rea ca o simpl anex sanc#ionatorie a altor ramuri de drept, cum sa sus#inut uneori, dreptul penal reprezint o ramur de drept distinct , a c rei autonomie poate fi analizat prin prisma a cel pu#in trei elemente: autonomia normativ , autonomia conceptual $i autonomia procedural . 12. Autonomia normativ! a dreptului penal presupune aptitudinea dreptului penal de a crea el nsu$i norme de conduit , f r a se limita la sanc#ionarea nc lc rilor normelor impuse de alte ramuri de drept. A$a de pild , obliga#ia de a denun#a comiterea anumitor infrac#iuni (art.262 C.pen.), obliga#ia de a acorda ajutor unei persoane aflate n pericol (art.315-316 C.pen.), interdic#ia actelor sexuale cu minorii care nu au mplinit 15 ani (art.198 C.pen.) nu sunt prev zute n norme apar#innd altor ramuri de drept. 13. Autonomia conceptual! a dreptului penal se manifest prin aceea c dreptul penal nu este #inut de sensul pe care anumi#i termeni l au n contextul ramurilor de drept din care sunt prelua#i, ci poate conferi un alt sens acestor no#iuni. Spre exemplu, pentru a defini infrac#iunea de violare de domiciliu (art.192 C.pen.), legea penal nu recurge la sensul pe care no#iunea de domiciliu l are n dreptul civil, ci consider ca domiciliu orice locuin# , nc pere, dependin# sau loc mprejmuit #innd de acestea. Autonomia procedural! a dreptului penal rezid n aceea c procesul penal se bucur de regul de o independen# complet n raport de procedurile nepenale n care s-ar statua asupra acelora$i fapte. Astfel, dac o fapt ce ntrune$te elementele infrac#iunii ar constitui n acela$i timp un delict civil sau o abatere disciplinar , eventuala procedur civil sau disciplinar paralel nu poate opri sau amna derularea procesului penal. Mai mult dect att, potrivit art. 44 alin.1 C.pr.pen., atunci cnd solu#ionarea cauzei penale depinde de rezolvarea unor probleme de natur civil , comercial , administrativ etc., instan#a penal este abilitat a se pronun#a $i asupra acestor chestiuni. 3.3. Caracterul subsidiar al dreptului penal A$a cum am ar tat anterior, dreptul penal are n principal o func#ie protectoare a valorilor sociale, dar el nu reprezint singura modalitate de protejare a acestor valori. Practic, toate ramurile de drept au propriile lor sanc#iuni, care intervin atunci cnd se constat o conduit prohibit de normele acelor ramuri. Astfel, n dreptul civil debitorul este obligat s repare prejudiciul cauzat creditorului prin neexecutarea unei obliga#ii, n dreptul muncii salariatul care $i ncalc obliga#iile prev zute n contractul de munc $i poate vedea angajat r spunderea disciplinar , n dreptul contraven#ional este sanc#ionat comiterea unor fapte care constituie, potrivit legii, contraven#ii etc. n doctrin s-a ar tat c , n acest context, dreptului penal i revine misiunea de a reglementa aplicarea celor mai severe sanc#iuni n cazul comiterii unor fapte prin care
5

se aduce atingere n cel mai nalt grad valorilor sociale ocrotite de lege. De aceea, se consider n doctrin c dreptul penal are caracter subsidiar, normele penale intervenind ca ultima ratio, doar atunci cnd sanc#iunile prev zute de normele altor ramuri nu sunt suficiente pentru asigurarea protec#iei valorii sociale. Cu alte cuvinte, interven#ia dreptului penal se legitimeaz nu doar prin prisma importan#ei valorii sociale ocrotite, ci $i prin faptul c recurgerea la mecanismul penal de protec#ie se dovede$te inevitabil , constituind unicul mijloc adecvat pentru realizarea sarcinilor de protec#ie atunci cnd mijloacele oferite de alte ramuri de drept sunt impracticabile sau ineficiente. 3.4. Caracterul selectiv al dreptului penal Caracterul selectiv al dreptului penal trebuie analizat n strns corela#ie cu subsidiaritatea acestuia. Dat fiind c normele penale nu intervin pentru protejarea oric rei valori sociale $i nici n cazul oric ror ac#iuni care pot leza respectiva valoare, protec#ia oferit de dreptul penal apare ca fiind una selectiv . Potrivit doctrinei, caracterul selectiv al protec#iei oferite de dreptul penal poate fi relevat prin prisma a trei elemente. a) dreptul penal nu protejeaz valoarea social mpotriva oric ror atingeri, ci doar mpotriva anumitor conduite specifice, susceptibile s o lezeze. b) sfera ac#iunilor relevante pentru dreptul penal este mult mai restrns n raport de cea a faptelor considerate ilicite n raport de normele altor ramuri de drept. c) ac#iunile considerate ca reprobabile exclusiv din punct de vedere moral, care nu afecteaz ordinea public sau ter#ii, r mn de regul n afara cadrului de sanc#ionare al dreptului penal. ntreb ri: 1. Ce argumente ar putea fi aduse n sprijinul ideii de apartenen# a dreptului penal la sfera dreptului privat? 2. Autonomia normativ a dreptului penal are un caracter absolut? 3. Ce obliga#ii incumb legiuitorului n considerarea caracterului subsidiar al dreptului penal? 4. De ce crede#i c s-a impus caracterul selectiv al dreptului penal? 4. Structura dreptului penal 4.1. Drept penal general $i drept penal special Dreptul penal general reune$te regulile aplicabile ansamblului infrac#iunilor reglementate de legisla#ia penal , indiferent de natura acestora. Astfel, dreptul penal general delimiteaz cadrul general de aplicare a legii penale, define$te infrac#iunea in abstracto, stabile$te tr s turile sale generale $i elementele constitutive, reglementeaz condi#iile generale de tragere la r spundere penal , sanc#iunile $i modul lor de aplicare. Dreptul penal special define$te elementele constitutive ale fiec rei infrac#iuni n parte, sanc#iunile aplicabile acesteia precum $i eventualele derog ri de la regulile dreptului penal general, incidente n cazul acesteia. Sub aspect terminologic, uneori se vorbe$te de drept penal partea general! $i respectiv partea special!, alteori se folosesc no#iunile de drept penal general $i drept
6

penal special. n doctrina noastr s-a ncet #enit denumirea de drept penal partea general!. Dac distinc#ia ntre dreptul penal general $i dreptul penal special a devenit deja tradi#ional , n ultimii ani, ca efect al cre$terii exponen#iale a num rului normelor penale, se constat tendin#a contur rii n cadrul celor dou grupe de norme a unor subcategorii de reguli avnd un obiect comun de reglementare $i care tind s dobndeasc o anumit autonomie n cadrul grupului din care fac parte. Astfel, n cadrul dreptului penal general se vorbe$te uneori n doctrina francez de un drept penal al minorilor ce regrupeaz normele reglementnd r spunderea penal a minorilor, n parte derogatorii de la regimul de drept comun ori de un drept penitenciar (sau drept execu#ional penal) care regrupeaz att norme apar#innd dreptului penal general ct $i norme de procedur penal , avnd ca obiect modul de executare a sanc#iunilor penale. n cadrul dreptului penal special tind s se contureze mai multe categorii de norme apar#innd a$a-numitului drept penal tehnic (norme menite s sanc#ioneze anumite conduite prohibite n cadrul exercit rii anumitor activit #i), regrupate n func#ie de domeniul de activitate n care sunt incidente. Se vorbe$te astfel de un drept penal al afacerilor, de un drept penal social sau chiar de un drept penal al mediului 4.2. Drept penal intern $i drept penal extern n func#ie de originea normelor juridice ce intr n structura acestei ramuri de drept sau de obiectul de reglementare, se face distinc#ie ntre dreptul penal intern, dreptul penal interna ional $i respectiv dreptul interna ional penal. Dreptul penal intern este alc tuit din totalitatea normelor juridice penale elaborate de c tre statul romn pentru reglementarea unor raporturi juridice penale care r mn n totalitate n cadrul dreptului na#ional. Cu alte cuvinte, este vorba despre raporturi care nu prezint elemente de extraneitate legate de persoana infractorului, locul comiterii infrac#iunii sau valoarea social mpotriva c reia se ndreapt infrac#iunea. Dreptul penal interna ional cuprinde n primul rnd regulile care reglementeaz cooperarea $i asisten#a juridic interna#ional n materie penal (extr darea, transmiterea procedurilor penale, transferul persoanelor condamnate, recunoa$terea hot rrilor judec tore$ti str ine etc.). Aceste norme au n marea lor majoritate un caracter conven#ional, fiind con#inute n tratate $i conven#ii bilaterale ori multilaterale ncheiate sau ratificate de statul romn. Dreptul interna ional penal con#ine acele norme juridice prin care anumite fapte sunt incriminate ca infrac#iuni n plan interna#ional. Acest drept s-a dezvoltat mai ales dup cel de-al doilea r zboi mondial $i avea, n mod tradi#ional, ca obiect reprimarea viol rilor normelor dreptului interna#ional public $i dreptului interna#ional umanitar (crime mpotriva p cii $i omenirii, crime de r zboi, genocid etc.). ntreb ri: 1. De ce s-a ajuns la tendin#a de autonomizare a unor subramuri ale dreptului penal ca dreptul penal al afacerilor sau dreptul penal al minorilor? 2. Care este diferen#a dintre dreptul interna ional penal $i dreptul penal interna ional?
7

5. Raporturile dreptului penal cu alte ramuri de drept Ca parte component a unui sistem juridic unitar, dreptul penal intr n interac#iune cu majoritatea ramurilor de drept, fie c acestea apar#in dreptului public sau dreptului privat. A$a de pild , sunt frecvente situa#iile n care normele dreptului civil $i g sesc aplicarea al turi de normele dreptului penal n ipoteza comiterii unei infrac#iuni. Ipoteza cea mai frecvent este cea n care comiterea infrac#iunii a determinat $i un prejudiciu material sau moral, caz n care repararea acestuia se va face potrivit regulilor din dreptul civil. 5.1. Raporturile dreptului penal cu dreptul constitu ional O importan# demn de subliniat o are rela#ia dreptului penal cu dreptul constitu#ional. Sunt binecunoscute rela#iile pe care orice ramur a sistemului dreptului pozitiv le are cu dreptul constitu#ional, rela#ii caracterizate n primul rnd de imperativul conformit #ii normelor juridice cu prevederile constitu#ionale. n cazul dreptului penal interac#iunea cu dreptul constitu#ional este ns mult mai puternic , datorit specificului normelor acestei ramuri de drept, caracterizate prin voca#ia de a restrnge exerci#iul unora dintre drepturile $i libert #ile fundamentale garantate de Constitu#ie. Potrivit doctrinei, parametrii constitu#ionali de control asupra legisla#iei penale pot fi grupa#i n dou mari categorii: a) principiile constitu ionale ale dreptului penal, respectiv principiile edictate de Constitu#ie cu aplicabilitate special n sfera dreptului penal. Astfel, n Constitu#ia Romniei, art. 23 alin.9 consacr principiul legalit #ii pedepsei, art. 22 alin.3 interzice pedeapsa cu moartea, art.15 alin.2 consfin#e$te principiul retroactivit #ii legii penale mai favorabile, art.19 alin.1 prevede o serie de limit ri n materia extr d rii sau expulz rii, art. 41 instituie prin prevederile alin.7 interdic#ia confisc rii averii licit dobndite, pentru a reafirma n alin.8 principiul legalit #ii m surii de siguran# a confisc rii speciale etc. Aceste principii sunt direct aplicabile de c tre instan#ele de judecat , chiar n absen#a unor preciz ri exprese aduse de legiuitorul ordinar. b) principiile constitu ionale incidente n materia dreptului penal, adic acele principii constitu#ionale nespecifice dreptului penal, apte ns de a influen#a obiectul $i ntinderea protec#iei penale. Exemplu: art. 4 alin.2 $i art.16 alin.2 din Constitu#ie consacr principiile egalit #ii ntre cet #eni $i egalit #ii n drepturi. Pe baza acestor texte, Curtea Constitu#ional a constatat neconstitu#ionalitatea prevederilor art.81 alin.4 C.pen., care condi#ionau acordarea suspend rii condi#ionate a execut rii pedepsei de repararea prejudiciului pn la pronun#area hot rrii. Pentru a decide astfel, Curtea a constatat c o asemenea condi#ionare este contrar prevederilor constitu#ionale evocate, ntruct determin accesul la o m sur de politic penal pe criterii de avere, constituind astfel o discriminare.

5.2. Raporturile dreptului penal cu dreptul contraven ional Unul dintre aspectele dificile privind stabilirea domeniului de inciden# al dreptului penal l reprezint delimitarea acestuia fa# de dreptul contraven#ional. Acesta din urm prezint numeroase elemente de asem nare cu dreptul penal, dat fiind c normele sale stabilesc anumite reguli de conduit a c ror nc lcare atrage aplicarea unor sanc#iuni care, din punct de vedere formal, sunt similare sanc#iunilor penale (amend , munc n folosul comunit #ii, interzicerea desf $ur rii anumitor activit #i etc.). Diferen#a ntre cele dou forme ale ilicitului este doar una de ordin cantitativ, determinat de intensitatea sau gravitatea atingerii aduse valorii sociale ocrotite de norma penal . n dreptul nostru, n vechea reglementare a regimului general al contraven#iilor, aceast diferen# de ordin cantitativ era men#ionat n mod expres de lege. Potrivit art.1 din Legea 32/1968, contraven#ia era definit ca fiind fapta s vr$it cu vinov #ie, care prezint! un pericol social mai redus dect infrac iunea $i este prev zut $i sanc#ionat ca atare . Chiar dac actuala reglementare a renun#at la men#ionarea n mod explicit a acestei diferen#e cantitative criteriul de delimitare ntre infrac#iuni $i contraven#ii este $i n prezent unul cantitativ, respectiv gravitatea atingerii aduse valorii ocrotite. Cum importan#a unei anumite valori sociale $i gradul de pericol al ac#iunilor susceptibile a-i aduce atingere variaz n timp, realizarea protec#iei prin mijloace penale sau contraven#ionale este o chestiune de oportunitate, n aprecierea c reia legiuitorul trebuie s aib n vedere n primul rnd criteriul gravit #ii comportamentului pe care dore$te s -l reprime. Faptul c ntre infrac#iuni $i contraven#ii nu exist diferen#e de ordin calitativ nu r mne f r consecin#e de ordin practic. 'inem s subliniem cteva dintre ele: a) aceea$i fapt nu poate constitui infrac#iune $i contraven#ie n acela$i timp. b) sanc#iunile prev zute pentru infrac#iuni $i contraven#ii ar trebui s reflecte aceast diferen# de ordin cantitativ ntre cele dou forme ale ilicitului juridic n sensul ca amenda contraven#ional s nu dep $easc amenda penal . c) dreptul contraven#ional trebuie s mprumute principiile fundamentale ale dreptului penal (legalitate, caracterul personal al r spunderii, r spunderea subiectiv ) $i garan#iile procedurale care nso#esc aplicarea unei sanc#iuni penale (prezum#ia de nevinov #ie, dreptul la ap rare etc.). 5.3. Raporturile dreptului penal cu dreptul procesual penal Dreptul penal material $i dreptul procesual penal se afl ntr-o strns interdependen# . Astfel, dreptul penal determin care sunt ac#iunile ori inac#iunile sanc#ionabile precum $i pedepsele $i m surile aplicabile n cazul comiterii lor, n vreme ce dreptul procesual penal prevede modalit #ile n care se realizeaz activitatea de urm rire $i judecare a persoanelor care au comis infrac#iuni $i aplicarea sanc#iunilor prev zute de dreptul penal material. Interdependen#a celor dou discipline poate fi relevat prin prisma mai multor elemente: a) dreptul procesual penal apare ca un mijloc pentru aplicarea normelor de drept penal material.

b) n acela$i timp ns , dreptul procesual penal apare ca un instrument de protec#ie a cet #eanului mpotriva aplic rii abuzive a dreptului penal material. c) tocmai datorit importan#ei garan#iilor unui proces echitabil, dreptul penal material ap r unele dintre unele dintre aceste garan#ii, prev znd sanc#iuni penale n cazul faptelor prin care li se aduce atingere. Astfel, codul nostru penal incrimineaz o serie de fapte a c ror comitere este legat de derularea unui proces penal, cum ar fi: denun#area calomnioas (art.259 C.pen.), arestarea nelegal $i cercetarea abuziv (art.266 C.pen.), supunerea la rele tratamente (art.267 C.pen.), represiunea nedreapt (art.268 C.pen.) etc. d) nu n ultimul rnd trebuie men#ionat reglementarea de c tre Codul penal a unor institu#ii care, prin natura $i efectele lor, #in n egal m sur de dreptul penal material $i de dreptul procesual penal. Plngerea prealabil , mp carea p r#ilor $i prescrip#ia sunt doar cteva dintre aceste institu#ii. ntreb ri: 1. Sub ce aspect se manifest leg tura dreptului penal cu dreptul constitu#ional? 2. Ce leg tur poate fi identificat ntre caracterul subsidiar al dreptului penal $i rela#ia acestuia cu dreptul contraven#ional? 3. De ce nu este corect afirma#ia: dreptul procesual penal este un simplu instrument de aplicare a dreptului penal?

10

CAPITOLUL II: PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI PENAL


1. Preliminarii Principiile fundamentale ale dreptului penal sunt acele idei directoare care guverneaz ntreaga materie a dreptului penal, influen#nd att activitatea de elaborare a normelor penale ct $i cea de aplicare a acestora. Dintre posibilele idei directoare ale materiei dreptului penal, am preferat s re#inem cu titlu de principii: principiul legalit #ii incrimin rii $i pedepsei; principiul caracterului personal al r spunderii penale; principiul individualiz rii (propor#ionalit #ii); principiul minimei interven#ii; principiul umanismului. Cu ocazia analizei fiec ruia dintre principiile men#ionate vom ncerca s ne $i argument m op#iunea privind re#inerea sa ca principiu fundamental al dreptului penal. 2. Principiul legalit! ii incrimin!rii $i pedepsei 2.1. Considera ii generale Principiul legalit #ii incrimin rii $i pedepsei presupune c nici o fapt nu poate fi considerat ca infrac#iune dac nu exist o lege care s prevad acest lucru (nullum crimen sine lege) $i nici o sanc#iune penal nu poate fi aplicat dac ea nu era prev zut de lege pentru fapta comis (nulla poena sine lege). Legalitatea incrimin rii $i pedepsei apare ca una dintre cele mai importante limit ri ale lui jus puniendi, ea reprezentnd principala garan#ie a securit #ii juridice a cet #eanului n fa#a dreptului penal. Acest deziderat de securitate presupune n mod necesar posibilitatea oric rei persoane de a cunoa$te, anterior comiterii, faptele care constituie infrac#iuni $i sanc#iunile aplicabile n cazul s vr$irii lor. Potrivit doctrinei, principiul legalit #ii are consecin#e practice nemijlocite att n activitatea de elaborare a normelor juridice ct $i n procesul aplic rii acestora. Cu alte cuvinte, principiul se adreseaz deopotriv legiuitorului $i judec torului. n activitatea legislativ , principiul legalit #ii intervine att sub aspect material ct $i sub aspect formal. Sub aspect material, principiul legalit #ii impune legiuitorului dou obliga#ii fundamentale: aceea de a prevedea ntr-un text de lege faptele considerate ca infrac#iuni $i sanc#iunile aferente (lex scripta) $i respectiv aceea de a redacta textul legal cu suficient claritate, pentru ca orice persoan s $i poat da seama care sunt ac#iunile sau inac#iunile care intr sub inciden#a ei (lex certa). Aspectul formal se refer la obliga#ia adopt rii normelor penale sub forma legii organice, potrivit art.72 din Constitu#ie. n activitatea jurisdic#ional , principiul legalit #ii impune judec torului dou obliga#ii esen#iale: interpretarea strict a legii penale $i interzicerea analogiei (lex stricta), respectiv interzicerea aplic rii retroactive a legii (lex praevia). 2.2. Lex scripta Legiuitorul nostru constitu#ional a n#eles s instituie n mod explicit prin art.72 din Constitu#ie, o limitare a sferei actelor normative care pot interveni n materia dreptului penal la cea a legilor organice.
11

Imperativul de lex scripta limiteaz , n principiu, sfera izvoarelor dreptului penal la actele normative de for# egal sau superioar legii organice $i exclude izvoarele nescrise. Vom vedea ns n sec#iunea urm toare, consacrat izvoarelor dreptului penal, c aceast limitare nu este absolut , existnd situa#ii n care acte juridice de for# inferioar legii organice sau chiar cutuma pot interveni uneori n materia dreptului penal, f r ca aceasta s contravin principiului examinat. Potrivit jurispruden#ei Cur#ii Europene a Drepturilor Omului, principiul legalit #ii nu este satisf cut prin simpla existen# a unei norme de incriminare, ci ea trebuie s fie $i accesibil . Accesibilitatea presupune posibilitatea oric rei persoane interesate de a lua cuno$tin# de existen#a $i con#inutul normei. n dreptul nostru condi#ia accesibilit #ii nu pune de regul probleme, dat fiind publicarea legilor n Monitorul Oficial. 2.3. Lex certa A$a cum am v zut deja, caracterul selectiv al dreptului penal presupune c protec#ia oferit unei valori sociale de normele acestei ramuri de drept nu prive$te orice ac#iune susceptibil s -i aduc atingere, ci doar anumite ac#iuni determinate, considerate la un moment dat ca fiind cele mai nocive pentru respectiva valoare social . De aceea, imperativul de securitate juridic pe care principiul legalit #ii este chemat s l garanteze nu poate fi realizat prin simpla existen# a unei norme care incrimineaz anumite fapte. Norma de incriminare trebuie s ndeplineasc o condi#ie suplimentar , aceea de a fi redactat cu suficient claritate, astfel nct orice persoan s $i poat da seama dac o ac#iune sau inac#iune intr sub imperiul s u. n afara dezideratului de securitate juridic a cet #eanului, caracterul determinat al normei penale vine chiar n sprijinul realiz rii principalei func#ii a dreptului penal protejarea valorilor sociale. Legea penal este edictat pentru a fi respectat dar este evident c ea nu poate fi respectat dect n m sura n care determin cu precizie sfera ac#iunilor impuse sau prohibite. Pentru a r spunde acestor exigen#e, legiuitorul trebuie s aib n vedere cteva elemente: a) atunci cnd nu se poate recurge la tehnica descriptiv n formularea textelor legale, trebuie g site acele concepte care s ofere un grad de precizie similar tehnicii descriptive; b) n situa#ia utiliz rii unor termeni n privin#a c rora se dore$te consacrarea unui sens diferit de cel din vorbirea curent sau care sunt susceptibili de a crea ambiguit #i, este oportun definirea lor n con#inutul normei legale, chiar dac este vorba de concepte descriptive; c) se impune evitarea utiliz rii unor termeni impreci$i prin natura lor (pericol grav, pagub important etc.); d) n cazul conceptelor normative este de dorit renun#area la utilizarea unor referiri la valori etico sociale imprecise (morala public , pudoare etc.) sau la norme tehnice extrajuridice cu caracter general. 2.4. Lex stricta n ceea ce-l prive$te pe judec tor, principiul legalit #ii incrimin rii $i pedepsei impune dou reguli esen#iale: n dreptul penal analogia este interzis! $i respectiv
12

normele dreptului penal sunt de strict! interpretare. Nici una dintre cele dou reguli nu are ns un caracter absolut, ambele fiind susceptibile de anumite excep#ii, compatibile cu ra#iunea principiului legalit #ii incrimin rii $i pedepsei. Analogia n dreptul penal Analogia presupune extinderea aplic rii unei norme penale cu privire la o situa#ie nereglementat expres dar care este asem n toare cu cea descris de norma respectiv . Aplicarea legii penale prin analogie constituie o atingere adus securit #ii juridice a cet #eanului $i deschide calea spre o aplicare arbitrar a normelor dreptului penal. n doctrina romn se consider c principiul legalit #ii se opune ntotdeauna aplic rii legii penale prin analogie. n doctrina european se pune ns problema dac interdic#ia analogiei n dreptul penal are un caracter absolut sau unul relativ. n general se admite caracterul relativ al acestei interdic#ii $i se recunoa$te analogiei un regim diferit dup cum efectele sale se produc n defavoarea sau n favoarea inculpatului. Analogia n defavoarea inculpatului (analogia in malam partem) este unanim considerat ca fiind inadmisibil . n jurispruden#a Cur#ii Europene a drepturilor Omului s-a statuat n mod constant c art.7 din Conven#ie consacr ntre altele interdic#ia aplic rii legii penale prin analogie n defavoarea inculpatului. 46. Analogia n favoarea inculpatului (analogia in bonam partem)este privit ns favorabile de doctrina occidentral . Se arat astfel c principiul legalit #ii are ca principal finalitate protejarea libert #ii individuale mpotriva unei aplic ri abuzive a legii penale. Prin urmare, o dat asigurat acest imperativ, nimic nu se opune aplic rii, chiar pe cale de analogie a unor dispozi#ii favorabile inculpatului. Prin urmare, dac este strict interzis extinderea pe cale de analogie a dispozi#iilor care incrimineaz o fapt sau agraveaz r spunderea, nu acela$i lucru se poate afirma n cazul n care e vorba de cauze care atenueaz sau sting r spunderea penal . Trebuie subliniat ns faptul c nici analogia n favoarea inculpatului nu poate cunoa$te o aplicare nelimitat , ea fiind supus unor condi#ii $i limit ri. A$a cum s-a subliniat n doctrin , completarea unei lacune legislative pe calea analogiei in bonam partem este posibil dac sunt ndeplinite trei condi#ii: a) norma legal! existent! s! nu acopere ipoteza examinat! n nici una dintre interpret rile care s-ar putea da termenilor utiliza#i. n m sura n care unul dintre posibilele sensuri literale ale termenilor folosi#i de textul legal existent acoper cazul n discu#ie nu mai este vorba de o aplicare a legii prin analogie, ci de interpretarea acesteia. Spre exemplu, art.195 C.pen. incrimineaz interceptarea unei convorbiri sau comunic ri efectuate prin telefon, telegraf sau prin alte mijloace de transmitere la distan# . Sintagma alte mijloace de transmitere la distan# acoper $i comunic rile efectuate prin fax sau e-mail, a$a nct includerea acestor ipoteze n sfera de inciden# a textului legal nu constituie o analogie ci rezultatul interpret rii normei de incriminare. b) lacuna n reglementare s! nu fie inten ionat!, adic s nu fie rezultatul unei alegeri pe care legiuitorul a f cut-o prin reglementarea, cu caracter limitativ, a unor situa#ii. Spre exemplu, potrivit art.221 alin.2 C.pen. t inuirea s vr$it de so# sau de o rud apropiat nu se pedepse$te. Din formularea textului rezult f r echivoc inten#ia legiuitorului de a limita sfera persoanelor care beneficiaz de nepedepsire la so# $i
13

rudele apropiate astfel nct dispozi#ia nu poate fi extins , spre exemplu, n cazul concubinei inculpatului. c) norma aplicabil! s! nu fie una de excep ie, n acest caz ea fiind de strict interpretare. Sunt, de pild , legi de excep#ie legile de gra#iere $i legile de amnistie. De$i este evident c ele sunt favorabile inculpatului sau condamnatului, nu pot fi aplicate prin analogie. Spre exemplu, art.3 din Legea 543/2002 privind gra#ierea unor pedepse $i nl turarea unor m suri $i sanc#iuni prevede nl turarea m surii intern rii ntr-un centru de reeducare aplicat minorilor care au comis fapte prev zute de legea penal . n lipsa unei prevederi exprese, nu va putea fi nl turat , ca efect al aplic rii analogiei, m sura libert #ii supravegheate (art.103 C.pen.), de$i aceasta este mai pu#in sever dect internarea ntr-un centru de reeducare $i se aplic tot fa# de minorii care au comis o infrac#iune. Principala condi#ie de admisibilitate a analogiei r mne ns cea referitoare la caracterul neinten#ionat al lacunei care se cere acoperit prin extinderea aplic rii unei anumite norme. Caracterul excep#ional al legii vine s completeze aceast condi#ie, putnd oferi indicii privind caracterul inten#ional al lacunei n reglementare. Interpretarea legii penale Interpretarea este o opera#iune logico-ra#ional care se efectueaz n vederea aplic rii normelor juridice $i are drept scop aflarea n#elesului exact al unei dispozi#ii legale pentru a putea stabili dac $i n ce limite aceasta $i g se$te aplicare ntr-un anumit caz concret. Interpretarea este susceptibil de clasificare n raport de mai multe criterii, cel mai important fiind cel al metodei utilizate. Distingem astfel interpretare gramatical , istoric , logico-sistematic $i teleologic . Interpretarea gramatical! este acea modalitate care $i propune s stabileasc semnifica#ia normei penale pornind de la sensul termenilor utiliza#i de c tre legiuitor. Este prima metod de interpretare, c ci e firesc s ncerc m s deslu$im voin#a legii n chiar litera ei. n acest sens se are n vedere n primul rnd accep#iunea comun , uzual a termenilor. De asemenea, trebuie avut n vedere faptul c un termen folosit la singular implic $i pluralul $i reciproc. Spre exemplu, art.75 lit.b C.pen. prevede c suntem n prezen#a unei circumstan#e agravante atunci cnd fapta a fost comis prin violen#e asupra membrilor familiei. Este ns evident c agravanta se re#ine $i atunci cnd violen#ele au fost exercitate asupra unui singur membru de familie. Interpretarea istoric! porne$te de la premisa c dreptul nu se poate deta$a de contextul social-politic n care a fost creat $i const n c utarea n#elesului normei de drept penal prin studierea condi#iilor de ordin politic, social, economic, juridic n care a fost adoptat . n vederea identific rii sensului unei anumite reglement ri vor fi avute n vedere lucr rile preg titoare, expunerile de motive, dezbaterile parlamentare, precedentele legislative $i solu#iile din dreptul comparat din care s-a inspirat legiuitorul. Interpretarea logico-sistematic! este metoda care $i propune s descifreze sensul unei norme legale pornind de la integrarea ei n logica general a sistemului legal $i de la conexiunile sale cu alte norme. Unitatea $i coeren#a sistemului juridic nu permit ca o norm s ac#ioneze n mod izolat de celelalte dispozi#ii legale $i astfel, nici interpretarea acesteia nu poate face abstrac#ie de interac#iunea ei cu acestea. Spre exemplu, art.174 C.pen. care incrimineaz uciderea unei persoane nu ne indic , potrivit metodei gramaticale care este forma de vinov #ie ce caracterizeaz aceast
14

infrac#iune. Analizat ns n corela#ie cu art.178 C.pen. care incrimineaz uciderea din culp se poate deduce c textul analizat are n vedere uciderea cu inten#ie a unei persoane. Interpretarea teleologic! este acea metod de interpretare care $i propune l murirea n#elesului normei juridice pornind de la finalitatea acesteia. Interpretarea teleologic are n primul rnd menirea de a stabili sfera de inciden# a unui text legal avnd n vedere scopul urm rit de legiuitor prin adoptarea acestuia. Exemplu: art.262 C.pen. incrimineaz omisiunea de a denun#a de ndat s vr$irea anumitor infrac#iuni, men#ionate expres $i limitativ de textul de lege. Cum textul nu face nici o precizare referitoare la modul n care persoana care nu denun# a ajuns s aib cuno$tin# de comiterea infrac#iunii s-ar putea crede c s vr$e$te fapta prev zut de art.262 C.pen. $i cel care, afl despre aceasta citind un ziar. Este evident ns c scopul normei analizate este de a facilita descoperirea anumitor infrac#iuni, astfel c fapta nu se mai poate comite de c tre cel care a luat cuno$tin# despre acestea dup ce s vr$irea lor a devenit de notorietate, chiar dac organele judiciare nu se sesizaser nc la acel moment. Interpretarea teleologic , ghidndu-se dup scopul urm rit de legiuitor, poate conduce la o interpretare evolutiv! a legii penale, prin actualizarea continu a textelor legale, ncercndu-se astfel ca, f r a contrazice sensul literal al termenilor utiliza#i, aceste texte s fie n acord cu nivelul de dezvoltare a societ #ii $i s corespund necesit #ilor momentului. Astfel, se admite interpretarea termenilor folosi#i de legea penal astfel nct s includ $i modalit #i concrete de comitere care nu puteau fi avute n vedere de legiuitor la data edict rii normei penale. Doctrina $i jurispruden#a consider c extinderea aplic rii legii penale cu privire la fapte pe care legiuitorul nu le-a prev zut este supus a dou condi#ii: stabilirea voin#ei legiuitorului de a incrimina faptele de acea natur $i respectiv posibilitatea ncadr rii lor n defini#ia legal a infrac#iunii. Spre exemplu, n dreptul nostru art.195 alin.2 incrimineaz , ntre altele, divulgarea con#inutului unei coresponden#e, chiar atunci cnd a fost trimis deschis sau a fost deschis din gre$eal . Credem c acest text poate fi aplicat $i n cazul divulg rii con#inutului unui e-mail adresat altei persoane, dar trimis din gre$eal pe adresa f ptuitorului. Aceast interpretare se justific prin aceea c la data adopt rii Codului penal legiuitorul nu avea de unde s prevad acest mijloc de comunicare, dar prevederea din alin.1 al art.195 C.pen. arat inten#ia legiuitorului de a extinde aplicabilitatea textului $i n cazul altor mijloace de transmitere la distan# . n plus, comunicarea prin e-mail poate fi inclus n con#inutul no#iunii de coresponden# . Se poate deci constata c regula potrivit c reia legea penal este de strict interpretare nu are un caracter absolut. Dreptul penal, admi#nd aceast interpretare evolutiv , nu exclude de plano interpretarea extensiv a normei penale, atta vreme ct aceasta nu intr pe terenul analogiei. Interpretarea extensiv se deosebe$te de analogie prin aceea c , n vreme ce interpretarea extensiv are ca efect includerea n con#inutul normei a unui maximum de accep#iuni permise de sensul literal al termenilor utiliza#i de legiuitor, f r a-l dep $i, analogia presupune extinderea aplic rii unei norme dincolo de accep#iunile posibile ale no#iunilor utilizate n preceptul normei.

15

2.5. Lex praevia Aceast consecin# a principiului legalit #ii vizeaz interzicerea aplic rii retroactive a legii penale. Principiul legalit #ii $i principiul iretroactivit #ii sunt att de strns legate unul de cel lalt nct consacrarea unuia l consacr implicit $i pe cel lalt. Regula neretroactivit #ii reprezint o garan#ie suplimentar a securit #ii juridice a cet #eanului aflat astfel la ad post de o eventual ncercare de angajare a r spunderii penale pentru fapte comise nainte de incriminarea lor. Avnd n vedere c , dincolo de leg tura sa indisolubil cu principiul legalit #ii, regula neretroactivit #ii legii penale guverneaz n primul rnd materia aplic rii n timp a legii penale vom proceda la analiza implica#iilor sale n sec#iunea consacrat acelei problematici. ntreb ri: 1. Textul art.209 incrimineaz ntre altele furtul comis prin escaladare. Aplicarea acestei dispozi#ii cu privire la inculpatul care a s pat un tunel pe sub zidul de incint pentru a putea intra s sustrag bunuri ar constitui un caz de analogie n defavoarea inculpatului sau o simpl interpretare a legii penale? n ce condi#ii o clauz legal de analogie care opereaz n defavoarea inculpatului este admisibil ? Ce leg tur exist ntre imperativul lex certa $i caracterul selectiv al dreptului penal? 3. Principiul caracterului personal al r!spunderii penale Potrivit acestui principiu nici o persoan nu poate fi tras la r spundere penal pentru o infrac#iune comis de o alt persoan $i nici nu poate fi obligat la executarea unei sanc#iuni penale aplicate altuia. Principala consecin# a principiului caracterului personal al r spunderii penale este interzicerea aplic rii directe a unei sanc#iuni penale unei persoane n considerarea unei infrac#iuni comise de o alt persoan . Principiul caracterului personal nu se limiteaz ns interzicerea angaj rii r spunderii penale pentru fapta altuia, ci vizeaz $i executarea sanc#iunilor. Astfel, o persoan nu poate fi obligat la executarea unei sanc#iuni penale aplicate altuia, indiferent de natura rela#iilor care leag respectivele persoane. Spre exemplu, p rin#ii nu pot fi obliga#i sub nici o form la executarea sanc#iunilor penale pecuniare aplicate copiilor lor minori, chiar dac ace$tia nu realizeaz venituri. De asemenea, n dreptul penal nu-$i g se$te aplicabilitate institu#ia r spunderii solidare din dreptul civil. Prin urmare, chiar dac mai mul#i infractori au s vr$it mpreun o infrac#iune ei nu vor putea fi obliga#i n solidar la plata amenzii $i nici la plata sumei de bani reprezentnd echivalentul unor bunuri aflate n leg tur cu comiterea infrac#iunii $i care trebuie confiscate. n fine, un ultim aspect legat de caracterul personal al r spunderii penale l reprezint compatibilitatea acesteia cu r spunderea penal a persoanei juridice. Cea mai mare parte a doctrinei consider c r spunderea penal a persoanelor juridice nu intr n conflict cu caracterul personal al r spunderii penale. Persoana
16

2. 3.

juridic nu este o simpl sum de patrimonii sau de p r#i din patrimonii, reunite ntr-un anumit scop, ci ea constituie un alt subiect de drept, patrimoniul ei este distinct de patrimoniile membrilor, iar atunci cnd se aplic o pedeaps persoanei juridice doar aceasta este n mod direct vizat de sanc#iunea respectiv . ntreb ri: 1. De ce crede#i c a fost necesar impunerea principiului caracterului personal al r spunderii penale n dreptul modern? 2. Este compatibil acest principiu cu executarea sanc#iunilor penale de c tre mo$tenitori n cazul decesului condamnatului principal? 4. Principiul individualiz!rii (propor ionalit! ii) Potrivit principiului individualiz rii sanc#iunile penale trebuie s fie astfel stabilite nct s reflecte gradul de pericol social al faptei $i f ptuitorului $i s asigure realizarea scopurilor acestor sanc#iuni. Cu alte cuvinte, consecin#ele angaj rii r spunderii penale trebuie s fie propor#ionale cu situa#iile care au determinat angajarea acestei r spunderi. Acest principiu se impune att legiuitorului, n procesul stabilirii sanc#iunilor legale pentru fiecare infrac#iune, ct $i organelor judiciare responsabile cu aplicarea $i executarea acestor sanc#iuni. n doctrina noastr se consider c se pot distinge trei categorii ale individualiz rii: individualizarea legal , individualizarea judiciar $i individualizarea administrativ . Individualizarea legal! se realizeaz de c tre legiuitor prin stabilirea pedepselor legale pentru fiecare infrac#iune n parte. Este primul moment n care regula propor#ionalit #ii intervine, legiuitorul fiind #inut n baza acestui principiu s aleag o sanc#iune legal care s corespund atingerii aduse valorii sociale ocrotite prin comiterea faptei incriminate. Individualizarea judiciar! const n determinarea sanc#iunii concrete pe care infractorul trebuie s o execute pentru fapta comis . Individualizarea judiciar este atributul instan#ei de judecat care, pe baza criteriilor men#ionate n art. 72 C. pen. stabile$te pedeapsa principal , complementar , accesorie, modalitatea de executare a pedepsei principale precum $i eventualele m suri de siguran# aplicabile. Dac individualizarea legal trebuie s duc la stabilirea unei pedepse legale care s reflecte in abstracto gravitatea atingerii aduse valorii sociale ocrotite, individualizarea judiciar are ca misiune stabilirea unei sanc#iuni concrete, care s fie o reflectare a atingerii aduse in concret valorii sociale de c tre persoana care a comis fapta. Prin urmare, $i aceast etap de individualizare este guvernat de principiul propor#ionalit #ii. Individualizarea administrativ! este cea care se realizeaz dup r mnerea definitiv a hot rrii de condamnare, n timpul execut rii sanc#iunii. Astfel, regimul de executare va fi diferit dup cum este vorba de infractori majori sau minori, de infractori primari sau de recidivi$ti, de conduita persoanei n timpul execut rii pedepsei. n raport de aceste criterii se va stabili regimul de munc , dreptul la vizit , la pachete dar $i acordarea liber rii condi#ionate.

17

ntreb ri: 1. De ce este necesar individualizarea legal ? 2. Cum se manifest regula propor#ionalit #ii n cazul individualiz rii administrative? 5. Principiul minimei interven ii (principiul subsidiarit! ii) Aflat n strns leg tur cu principiul caracterului subsidiar al dreptului penal, principiul minimei interven#ii implic o restrngere, pe ct posibil, a recurgerii la mijloacele penale de protec#ie a valorilor sociale, atunci cnd imperativul ap r rii acestor valori poate fi realizat prin mijloace apar#innd altor ramuri de drept (civil, contraven#ional, disciplinar). Principiul minimei interven#ii se impune n primul rnd legiuitorului, n alegerea valorilor sociale c rora le asociaz protec#ia penal $i a ac#iunilor v t m toare pentru respectivele valori, care justific interven#ia acestei protec#ii. Se poate spune c normele penale nu-$i pot propune s tuteleze sau s orienteze toate valorile eticosociale, ci trebuie s protejeze o anumit sfer de valori, esen#iale pentru convie#uirea n societate, mpotriva atacurilor celor mai grave ndreptate mpotriva lor. Principiul minimei interven#ii implic n acela$i timp $i o alegere de c tre legiuitor a acelor sanc#iuni care r spund cerin#ei de propor#ionalitate fa# de atingerea adus valorii sociale. Aceasta implic n primul rnd o restrngere a domeniului de inciden# a pedepselor privative de libertate, n favoarea sanc#iunilor pecuniare sau de alt natur . Principiul minimei interven#ii este ns incident $i n faza de aplicare a normelor penale. n aceast etap , judec torul este chemat s aplice o sanc#iune penal doar atunci cnd, de$i suntem n prezen#a unei valori c reia legiuitorul i-a asociat o protec#ie penal , atingerea adus acesteia n concret nu poate fi reprimat eficient prin mijloace sanc#ionatorii apar#innd altor ramuri de drept. Cu alte cuvinte, atunci cnd atingerea adus n concret valorii protejate este minim , nu se justific aplicarea sanc#iunii penale, ci eventual recurgerea la o sanc#iune cu caracter civil sau administrativ. A$a se ntmpl spre exemplu n cazul unui furt n valoare de 100.000 lei, n cazul unui func#ionar care a primit de la o persoan o cutie de ciocolat dup ndeplinirea unui act care intr n atribu#iile de serviciu (art.256 C.pen.) etc. n astfel de situa#ii, potrivit Codului nostru penal, judec torul are posibilitatea de a constata c fapta nu prezint gradul de pericol social specific infrac#iunii (art.181 C.pen.) sau de a decide nlocuirea r spunderii penale cu o r spundere administrativ (art.90 C.pen.), n ambele situa#ii aplicnd o sanc#iune cu caracter administrativ. ntreb ri: 1. n ce fel principiul minimei interven#ii duce la o limitare a sferei valorilor sociale protejate de dreptul penal? 2. Crede#i c ar putea acest principiu s duc n timp la dispari#ia normelor penale? De ce?

18

6. Principiul umanismului dreptului penal Principiul umanismului impune recunoa$terea faptului c infractorul, indiferent de infrac#iunea pe care a comis-o, este $i r mne o persoan uman , care are dreptul de a fi tratat ca atare $i reintegrat n comunitate dup executarea sanc#iunii. De aceea, sanc#iunile penale trebuie s fie reglementate, aplicate $i executate ntr-o manier care s nu cauzeze suferin#e fizice sau s njoseasc persoana condamnatului (art.52 C.pen.), astfel nct pedeapsa s constituie un mijloc de reeducare $i nu o pur vindicta, incompatibil cu statul de drept modern. n acest context, Curtea European a Drepturilor Omului a decis c pedepsele corporale contravin acestui principiu. Astfel, instan#a de control european a considerat c o pedeaps constnd n aplicarea a trei lovituri de vergea unui infractor minor constituie o sanc#iune degradant n sensul art.3 din Conven#ie. Ca expresie a materializ rii principiului analizat, pedeapsa cu moartea a fost complet abolit n sistemul nostru de drept iar recurgerea la pedepsele privative de libertate trebuie s fie, pe ct posibil, limitat , n favoarea altor sanc#iuni. Astfel, n ultimii ani, pentru infrac#iunile de gravitate relativ redus , n diversele legisla#ii s-au dezvoltat numeroase sanc#iuni alternative pedepsei nchisorii, dintre care pot fi men#ionate: munca de interes general, proba#iunea, arestul de sfr$it de s pt mn , libertatea supravegheat sau amnarea pronun# rii hot rrii. De asemenea, chiar n cazul pedepsei nchisorii, se extinde pe ct posibil aplicabilitatea suspend rii condi#ionate sau a suspend rii sub supraveghere.

19

Capitolul III: IZVOARELE DREPTULUI PENAL. NORMELE PENALE


Sec iunea I: IZVOARELE DREPTULUI PENAL 1. Considera ii introductive Prin izvor de drept penal vom n#elege n acest sens modul de manifestare sau forma pe care regula de drept o mbrac $i sub care se face cunoscut persoanelor #inute s se conformeze acesteia. A$a cum am ar tat deja, principiul fundamental al legalit #ii incrimin rii $i pedepsei impune legea ca principal izvor de drept penal. De aceea, se pune n mod firesc problema clarific rii con#inutului acestei no#iuni. Potrivit art. 141 C.pen., prin lege penal! se n#elege orice dispozi#ie cu caracter penal cuprins n legi sau decrete. Aceast defini#ie constituie o expresie a ordinii constitu#ionale existente la data adopt rii Codului penal. Astfel, potrivit Constitu#iei din 1965, principalele acte normative erau legile (adoptate de Marea Adunare Na#ional ) $i decretele (adoptate de Consiliul de Stat). Evenimentele din 1989 $i intrarea n vigoare a Constitu#iei din 1991 au modificat ns radical aceast realitate constitu#ional , a$a nct $i sfera actelor normative incidente n domeniul dreptului penal a suferit o important modificare. Astfel, potrivit art.72 alin. 2 lit.f) din Constitu#ie, infrac#iunile $i pedepsele sunt reglementate prin lege organic . La o prim analiz s-ar putea trage concluzia c la ora actual singurul izvor de drept penal n dreptul nostru este legea organic . n realitate ns , a$a cum vom ar ta n cele ce urmeaz , sfera acestor izvoare este mult mai larg . Astfel, n opinia noastr , n prezent izvoarele interne de drept penal sunt: Constitu#ia, legile organice $i actele normative asimilate acestora, ordonan#ele de urgen# , cutuma $i decretele preziden#iale. La acestea se adaug izvoarele externe, respectiv tratatele $i conven#iile interna#ionale ratificate de statul romn. 2. Constitu ia ca izvor de drept penal Constitu#ia ocup pozi#ia situat n vrful ierarhiei izvoarelor dreptului penal, toate celelalte izvoare formale fiind subordonate acesteia. Rolul Constitu#iei ca izvor de drept penal poate fi relevat din mai multe puncte de vedere. Astfel, n primul rnd trebuie subliniat c n textul Constitu#iei sunt men#ionate numeroase valori sociale pe care dreptul penal este chemat s le apere, ca de pild , suveranitatea, independen#a, unitatea $i indivizibilitatea statului, drepturile $i libert #ile fundamentale ale persoanei umane, proprietatea etc. De asemenea, a$a cum am mai ar tat, Constitu#ia consacr o serie de reguli care, fie privesc direct dreptul penal spre exemplu principiul legalit #ii pedepsei (art.23 alin.9), interzicerea extr d rii cet #enilor romni (art.19 alin.1), abolirea pedepsei cu moartea (art.22 alin.3) , fie constituie principii generale de drept care $i g sesc aplicarea $i n materia dreptului penal neretroactivitatea legii (art.15 alin.2), egalitatea n fa#a legii (art.16 alin.1), propor#ionalitatea restrngerii drepturilor $i libert #ilor fundamentale (art.49 alin.2).
De asemenea, Constitu#ia reglementeaz imunitatea de jurisdic#ie penal a $efului statului $i membrilor Parlamentului, acordarea amnistiei $i gra#ierii, punerea sub acuzare a pre$edintelui pentru infrac#iunea de nalt tr dare etc.

20

3. Legea organic! $i actele asimilate acesteia A$a dup cum rezult f r echivoc din prevederile art.72 din Constitu#ie, legea organic este principalul izvor de drept penal. n aceste condi#ii, din momentul intr rii n vigoare a Constitu#iei incriminarea unor fapte $i stabilirea sanc#iunilor corespunz toare nu se mai poate face pe calea legii ordinare. Avnd n vedere c anterior adopt rii Constitu#iei sistemul nostru de drept nu cuno$tea diviziunea legilor n legi organice $i legi ordinare, se pune n mod firesc problema statutului actelor normative adoptate n materia dreptului penal pn n 1991 $i care nu au mbr cat forma legii organice. Mai nti, actele normative adoptate n sfera dreptului penal pn n 1991 r mn n vigoare n m sura n care con inutul lor nu contravine prevederilor constitu#ionale (art.150 alin.1); n acela$i timp aceste acte sunt asimilate legii organice, astfel c ele nu vor putea fi modificate sau abrogate dect tot pe calea unei astfel de legi. De aceea, la ora actual , al turi de legile organice intrate n vigoare dup adoptarea Constitu#iei, constituie izvoare de drept penal $i urm toarele categorii de acte normative: - Legile adoptate anterior intr!rii n vigoare a Constitu iei. - Decretele adoptate pn n 1989 de c tre fostul Consiliul de Stat. - Decretele-legi adoptate n perioada 22 decembrie 1989 iunie 1990 de c tre C.F.S.N. iar apoi de c tre C.P.U.N. Num rul actelor normative din aceste categorii cunoa$te o continu diminuare, ele fiind abrogate pe m sura moderniz rii legisla#iei $i adopt rii unor legi care reglementeaz domeniile ce au f cut ini#ial obiectul lor de reglementare. Pn n momentul abrog rii ns , normele penale con#inute de acestea au aceea$i for# ca $i normele cuprinse n legile organice. 4. Ordonan ele de urgen ! ale Guvernului Problema calit #ii de izvoare de drept penal a ordonan#elor Guvernului este mai delicat $i trebuie tratat nuan#at, pornind de la cele dou categorii de ordonan#e reglementate de Constitu#ie. A$a dup cum se $tie, potrivit art.114 din Constitu#ie, Guvernul poate emite dou categorii de ordonan#e: ordonan#ele simple $i ordonan#ele de urgen# . Ordonan ele simple sunt cele emise n baza unei legi de abilitare adoptate de Parlament pentru o durat $i domenii determinate. Aceste ordonan#e nu pot fi sub nici o form izvoare de drept penal, dat fiind c , potrivit art.114 alin.1, abilitarea se poate face doar cu privire la domenii care nu fac obiectul legilor organice. Cum potrivit art.72 din Constitu#ie reglementarea infrac#iunilor $i pedepselor este un domeniu rezervat legii organice, este evident c legea de abilitare $i ordonan#ele emise n baza ei nu pot privi aceste domenii. n privin#a ordonan elor de urgen !, legea de revizuire a Constitu#iei a modificat prevederile art.114 care face acum referire explicit la ordonan#a de urgen# cuprinznd norme de natura legii organice. n acela$i timp ns , s-a ncercat o accentuare a caracterului excep#ional al acestor reglement ri, ele putnd fi emise, n situa#ii extraordinare a c ror reglementare nu comport sub nici o form amnarea. n plus, guvernul trebuie s motiveze n cuprinsul ordonan#ei urgen#a interven#iei pe aceast cale. De aceea, caracterul de izvoare de drept penal al ordonan#elor de urgen# nu mai poate fi ast zi contestat. Chiar ordonan#ele emise cu nesocotirea exigen#ei caracterului excep#ional, sunt n vigoare $i $i produc efectele atta vreme ct nu au fost respinse de c tre Parlament sau nu a fost constatat neconstitu#ionalitatea lor de c tre Curtea Constitu#ional .
21

5. Cutuma ca izvor de drept penal n literatura de specialitate cutuma este definit ca fiind respectarea uniform , constant $i general a anumitor norme nescrise ntr-un anumit mediu social sau teritorial, cu convingerea obligativit #ii ei juridice. Prin urmare, cutuma se caracterizeaz prin dou elemente: pe de o parte un element material, constnd ntr-o suit de fapte repetate, durabil $i clar iar pe de alt parte un element juridic, reprezentat de certitudinea caracterului obligatoriu al regulii. Domeniile predilecte n care cutuma poate interveni cu valoare de izvor de drept penal vizeaz sfera cauzelor care fac ca fapta s nu fie infrac#iune, $i respectiv interpretarea legii penale. n primul caz cutuma joac rolul unui izvor direct de drept penal pe cnd n cea de-a doua ipotez suntem n prezen#a unui izvor indirect (mediat). A$a cum s-a subliniat n doctrin , ra#iunea care st la baza principiului legalit #ii incrimin rii $i pedepsei este dat de necesitatea asigur rii securit #ii juridice a cet #eanului n fa#a eventualelor abuzuri ale organelor judiciare penale. Or, acest imperativ nu se mai impune cu aceea$i for# atunci cnd m sura care ar contraveni acestui principiu ar opera n favoarea persoanei, a$a cum se ntmpl n cazul cauzelor care fac ca fapta sa nu fie infrac#iune. A$a se face c , n mod con$tient sau nu, n practic se recunoa$te nu de pu#ine ori cutumei rolul de cauz care face ca fapta sa nu fie infrac#iune. Spre exemplu, sunt pe acest temei acceptate o serie de practici impuse de diferite religii, practici care aduc atingere integrit #ii corporale a persoanei $i care s-ar ncadra ca infrac#iuni de violen# , a$a cum se ntmpl n cazul circumciziei. Tot astfel, de$i perforarea lobului urechii feti#elor pentru a permite purtarea unor podoabe este f r ndoial un act cauzator de suferin#e fizice (art.180 C.pen.), fapta nu atrage r spunderea penal , fiind un procedeu general acceptat. Pe aceea$i baz se consider c scap de sub inciden#a legii penale violen#ele u$oare exercitate de p rin#i asupra copiilor lor minori, fiind general acceptat dreptul p rin#ilor de a recurge la asemenea mijloace n procesul de educare a minorului. Cel de-al doilea aspect al interven#iei cutumei n sfera dreptului penal se leag de rolul acesteia n interpretarea legii penale. A$a se ntmpl , de pild , atunci cnd determinarea con#inutului unor concepte utilizate de legiuitorul penal se face prin raportare la anumite practici sociale. No#iuni ca bunele moravuri (art.321 C.pen.), sentiment comun de pudoare caracterul obscen al unui act sau material (art.202, 325 C.pen.) au un con#inut variabil n timp $i spa#iu, astfel c delimitarea acestui con#inut nu se poate face dect n considerarea concep#iilor $i practicilor sociale curente la un moment dat. Nu de pu#ine ori un act care cu 50 de ani n urm putea trece drept obscen spre exemplu, apari#ia fotografiei unei femei sumar mbr cate pe cutiile de chibrituri apare ast zi ca o practic , dac nu fireasc , cel pu#in tolerat . n fine, cutuma poate ajunge s joace un rol n interpretarea normei penale atunci cnd aceasta din urm face trimiteri la norme apar#innd altor ramuri de drept, n care cutuma apare ca izvor de drept, a$a cum se ntmpl n cazul dreptului civil sau comercial. Exemplu: normele penale utilizeaz adeseori no#iuni apar#innd dreptului civil, cum ar fi posesie, deten#ie, titlu, bun al altuia etc. Cum potrivit art.980 C.civ., dispozi#iile ndoioase se interpreteaz dup obiceiul locului unde s-a ncheiat contractul, o eventual neclaritate a clauzelor contractuale cu privire la momentul n care cump r torul poate s preia bunul se va interpreta f cnd apel la cutum . (i n func#ie de solu#ia dictat de cutuma
22

civil judec torul penal va putea stabili dac inculpatul avea sau nu dreptul s preia bunul cump rat $i dac , procednd astfel, a comis sau nu o infrac#iune de furt (art.208 alin.1 $i 3 C.pen.). 6. Decretele preziden iale Potrivit Constitu#iei, n exercitarea atribu#iilor sale pre$edintele emite decrete care se public n Monitorul Oficial al Romniei. n marea lor majoritate decretele Pre$edintelui sunt decrete individuale, astfel c aptitudinea lor de a constitui izvoare de drept penal poate fi pus cu just temei sub semnul ndoielii. Astfel, printre atribu#iile pre$edintelui poate fi identificat una care vizeaz domeniul dreptului penal acordarea gra#ierii individuale (art.94 lit.d din Constitu#ie). Aceast m sur , dispus prin decret, are aptitudinea de a modifica sau stinge raportul juridic penal, ca efect al manifest rii de voin# a autorit #ii preziden#iale. De aceea, credem c decretul de gra#iere individual constituie singura specie a decretelor preziden#iale ce are aptitudinea de a fi inclus n lista izvoarelor dreptului penal. 7. Izvoarele interna ionale De$i potrivit art.11 alin.2 din Constitu#ie toate tratatele ratificate de Parlament potrivit legii fac parte din dreptul intern, n func#ie de modul n care aceste tratate $i produc efectele, doctrina face distinc#ia ntre izvoarele interna#ionale directe $i cele indirecte. Izvoarele directe sunt tratatele $i conven#iile interna#ionale care, o dat ratificate, creeaz drepturi $i obliga#ii n sarcina persoanelor fizice sau juridice $i a organelor judiciare, fiind deci aplicabile n mod nemijlocit de c tre instan#ele romne. Se includ n aceast categorie n principal tratatele de asisten# juridic interna#ional n materie penal $i cele privind protec#ia drepturilor omului. Izvoarele indirecte sunt acele tratate sau conven#ii interna#ionale care, o dat ratificate, creeaz n sarcina statului obliga#ia de a introduce n legisla#ia penal intern o anumit reglementare. Prin urmare, aceste acte interna#ionale nu pot fi aplicate n mod direct de c tre instan#ele na#ionale, norma aplicabil fiind cea edictat de legiuitor n baza obliga#iei asumate prin tratatul interna#ional. A$a de pild , ratificarea de c tre Romnia a Conven#iei pentru prevenirea $i sanc#ionarea infrac#iunii de genocid (1948) a determinat incriminarea de c tre legiuitorul nostru a acestei infrac#iuni (art.357 C.pen). Tot astfel, aderarea Romniei la Conven#ia mpotriva torturii sau altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (1984) a fost urmat de modificarea Codului penal prin introducerea incrimin rii acestei fapte (art.2671 C.pen.). ntreb ri: 1. De ce Constitu#ia poate fi considerat ca izvor de drept penal? 2. Cum se compatibilizeaz rolul cutumei ca izvor de drept penal cu principiul legalit #ii incrimin rii (lex scripta)? 3. De ce ordonan#ele simple nu pot fi izvoare de drept penal? 4. Prin ce se deosebesc izvoarele directe de izvoarele indirecte de drept penal?

23

SEC'IUNEA A II-A: NORMELE JURIDICE PENALE 1. Considera ii generale Norma juridic penal este o norm! imperativ!, ea impunnd subiec#ilor de drept o anumit conduit sub amenin#area unei sanc#iuni. A$a cum s-a sus#inut n doctrin , dreptul penal este un complex de imperative impus subiec#ilor, c ci misiunea sa esen#ial este aceea de a determina conduita acestora, prohibind anumite comportamente $i impunnd altele, n scopul asigur rii conserv rii $i dezvolt rii comunit #ii sociale. 2. Structura normei penale Consider m c n structura normei penale se reg sesc doar dou elemente, respectiv dispozi#ia $i sanc#iunea. Exemplu: art.174 C.pen. dispune c uciderea unei persoane se pedepse$te cu nchisoare de la 10 la 20 de ani . n acest caz, dispozi#ia este regula de conduit impus subiec#ilor s! nu ucizi o persoan! iar sanc#iunea este nchisoarea de la 10 la 20 de ani. 3. Clasificarea normelor penale Normele penale sunt susceptibile de clasific ri n func#ie de numeroase criterii. a) Astfel, dup con#inutul $i sfera de inciden# , distingem norme generale $i norme speciale. Normele generale sunt cele care prev d condi#iile n care se nasc, se modific $i se sting raporturile juridice penale, fiind incidente n cazul comiterii oric rei fapte sau a unei anumite categorii de fapte (spre exemplu, normele privind sanc#ionarea tentativei, normele privind sanc#ionarea minorilor etc.). Normele speciale sunt norme care prev d condi#iile n care o anumit fapt constituie infrac#iune $i pedeapsa aplicat n cazul comiterii ei (de pild , art.174 C.pen.). b) n func#ie de con#inutul conduitei cerute indivizilor, normele penale se clasific n norme prohibitive $i norme onerative. Constituie norme prohibitive normele a c ror dispozi#ie interzice o anumit ac#iune (a fura, a ucide) $i norme onerative cele care impun obliga#ia de a efectua o anumit activitate (a denun#a, a acorda ajutor). c) n func#ie de obligativitatea conduitei impuse subiec#ilor, normele se clasific n norme imperative $i norme permisive. Constituie norme imperative cele care impun o conduit obligatorie (s nu ucizi) $i reprezint norme permisive cele care las subiec#ilor de drept posibilitatea alegerii unei anumite conduite. n dreptul penal categoria normelor permisive se adreseaz doar organelor judiciare care n anumite situa#ii pot decide dac iau sau nu anumite m suri (spre exemplu, potrivit art.74 $i 75 alin.2 C.pen., instan#a poate re#ine ca $i circumstan#e atenuante sau agravante anumite mprejur ri). d) n raport de elementele care se reg sesc n structura unei anumite norme distingem ntre normele complete $i normele incomplete. Normele complete sunt acele norme care con#in toate elementele specifice dispozi#iei $i sanc#iunii, astfel c ele se pot aplica n mod autonom. Spre exemplu, norma prev zut de art.174 C.pen. care incrimineaz omorul este o norm complet , ntruct n structura sa se reg se$te att dispozi#ie (de a nu suprima cu inten#ie via#a unei persoane) ct $i sanc#iunea (nchisoare de la 10 la 20 de ani $i interzicerea unor drepturi). Normele penale incomplete sunt acele norme juridice din structura c rora lipse$te fie dispozi#ia, fie sanc#iunea, fie elemente ale acestora, pe care le mprumut din con#inutul altor norme.
24

Normele penale incomplete sunt clasificate n norme cadru (sau norme n alb), norme de trimitere $i norme de referire. 3.1. Normele penale cadru (n alb) Normele penale n alb sunt norme ce con#in o incriminare cadru, al c rei precept este formulat generic, el urmnd a se concretiza gra#ie prevederilor unui alt act normativ. Exemplu: potrivit art. 281 C.pen., exercitarea f r drept a unei profesii sau a oric rei alte activit #i pentru care legea cere autoriza#ie, ori exercitarea acestora n alte condi#ii dect cele legale, dac! legea special! prevede c! s!vr$irea unor astfel de fapte se sanc ioneaz! potrivit legii penale, se pedepse$te cu nchisoare de la o lun la un sau cu amend (subl.ns., F.S.). Dup cum se poate observa, norma analizat con#ine sanc#iune $i con#ine o dispozi#ie generic , n sensul interzicerii practic rii f r autoriza#ie sau n alte condi#ii dect cele autorizate, a anumitor profesii sau activit #i. Cu toate acestea, norma nu poate fi aplicat n mod independent, ntruct ea nu precizeaz care sunt profesiile sau activit #ile vizate, ea nefiind incident n toate situa#iile, ci doar atunci cnd legea special! prevede c! s!vr$irea unor astfel de fapte se sanc ioneaz! potrivit legii penale. Prin urmare, norma din art.281 C.pen. devine aplicabil doar n momentul n care apare o lege special care prevede c exercitarea f r drept a unei anumite profesii se sanc#ioneaz potrivit legii penale. Astfel de norme sunt, spre exemplu, cele din art.41 din Legea nr.79/1995 privind exercitarea profesiei de medic, cele din art.22 din Legea nr.51/1995 privind organizarea $i exercitarea profesiei de avocat etc. Dac norma din art.22 din Legea 51/1995, care prevede c exercitarea f r drept a profesiei de avocat se pedepse$te potrivit legii penale, ar fi abrogat , fapta respectiv ar fi dezincriminat , cu toate c norma din art.281 continu s fie n vigoare. 3.2. Normele de trimitere $i normele de referire n ceea ce ne prive$te, consider m c distinc#ia ntre cele dou categorii de norme trebuie f cut n func#ie de elementul pe care norma l mprumut . Astfel, n timp ce normele de trimitere mprumut sanc#iunea, normele de referire mprumut dispozi#ia sau elemente ale acesteia. Vom considera deci ca fiind norme de trimitere acele norme incomplete care con#in toate elementele dispozi#iei dar mprumut sanc#iunea din cuprinsul unei alte norme, devenind apoi independente fa# de aceasta. Prin urmare, odat ce norma de trimitere $i-a luat sanc#iunea dintr-o alt norm , eventualele modific ri sau chiar abrogarea acesteia din urm nu au nici un fel de consecin#e cu privire la norma de trimitere. Exemplu: potrivit art.38 din Legea viei $i vinului (legea nr.67/1997), constituie infrac#iuni defri$area viilor precum $i distrugerea sau deteriorarea amenaj rilor pedo- $i hidroameliorative, care se pedepsesc potrivit art.217 din Codul penal. Aceast norm de incriminare mprumut sanc#iunea din art.217 C.pen. a$a cum era ea edictat de legiuitor la data intr rii n vigoare a Legii nr.67/1997 $i r mne cu aceast sanc#iune pe toat durata sa de existen# , chiar dac ntre timp pedeapsa prev zut de art.217 se modific ori textul respectiv este abrogat. Normele de referire sunt, n opinia noastr , acele norme care mprumut un element al dispozi#iei dintr-o alt norm r mnnd apoi legate de aceasta, astfel nct orice modificare a normei la care s-a f cut referire atrage automat modificarea normei de referire.

25

Exemplu: constituie o norm de referire norma din art.255 C.pen. care incrimineaz promisiunea, oferirea, sau darea de bani ori alte foloase n modurile $i scopurile ar!tate n art.254. n acest caz orice modificare a normei din art.254 intervenit n privin#a modurilor $i scopurilor comiterii infrac#iunii se va repercuta asupra normei din art.255, cele dou norme fiind legate. Tot astfel, sunt norme de referire $i normele care incrimineaz infrac#iuni complexe. Spre exemplu, art.239 alin.1 C.pen. sanc#ioneaz insulta sau calomnia comise mpotriva unui func#ionar ce exercit autoritatea de stat. Este evident c orice modificare a normelor care incrimineaz insulta (art.205) sau calomnia (art.206) atrage modificarea normei de incriminare a ultrajului. ntreb ri: 1. De ce n dreptul penal predomin normele imperative? 2. Cum se clasific normele n alb? 3. Prin ce se deosebesc normele de trimitere de cele de referire? 4. Prin ce se deosebesc normele de referire fa# de cele n alb?

26

CAPITOLUL IV: LIMITELE APLIC#RII LEGII PENALE


SEC'IUNEA I: LIMITELE SPA'IALE ALE APLIC(RII LEGII PENALE 1. Considera ii generale Legea penal , ca de altfel orice lege, este expresia suveranit #ii statului care a elaborat-o $i o aplic $i, din aceast cauz , ea este inevitabil limitat la spa#iul cu privire la care statul n cauz $i exercit suveranitatea. De aceea, n principiu, aplicarea legii penale a unui stat nu se poate extinde dincolo de frontierele acestuia. Astfel, nici un stat nu poate reclama dreptul de a interveni, prin aplicarea normelor sale penale, pe teritoriul altui stat, chiar dac persoana urm rit se afl pe acest teritoriu. Cu toate acestea, regula limit rii competen#ei penale a unui stat la infrac#iunile comise pe teritoriul s u a cunoscut de-a lungul timpului o anumit flexibilizare, pentru a permite represiunii penale un r spuns eficient n fa#a provoc rilor venite din parte criminalit #ii contemporane. ntr-adev r, u$urin#a cu care se deplaseaz ast zi persoanele de pe un teritoriu pe altul determin o mobilitate crescut a infractorilor. n aceste condi#ii, dac legea penal a unui stat ar r mne limitat strict la infrac#iunile comise pe teritoriul acelui stat, nu ar fi greu pentru infractori s se sustrag de sub inciden#a legii penale, p r sind teritoriul unde au comis infrac#iunea, imediat dup s vr$irea acesteia. 2. Principiul teritorialit! ii legii penale romne Principiu de baz n materia aplic rii legii penale romne n spa#iu, teritorialitatea este consacrat explicit n art.3 C.pen. potrivit c ruia legea penal se aplic infrac#iunilor s vr$ite pe teritoriul Romniei. Pentru o corect delimitare a sferei de inciden# a acestui principiu trebuie s avem n vedere pe de o parte n#elesul no#iunii de teritoriu, iar pe de alt parte locul comiterii infrac#iunii. Cu privire la primul aspect, men#ion m c , potrivit art.142 C.pen., prin termenul teritoriu din expresiile teritoriul Romniei $i teritoriul # rii se n#elege ntinderea de p mnt $i apele cuprinse ntre frontiere, cu subsolul $i spa#iul aerian, precum $i marea teritorial cu solul, subsolul $i spa#iul aerian al acesteia. Prin urmare, a$a cum s-a ar tat n doctrin teritoriul cuprinde urm toarele elemente: a) suprafa a terestr! cuprins ntre frontierele politico-geografice ale statului, a$a cum sunt ele stabilite prin conven#ii de frontier ncheiate cu statele vecine; apele interioare curg toare sau st t toare precum $i apele maritime interioare. b) marea teritorial! care cuprinde f$ia de mare adiacent # rmului sau apelor maritime interioare, avnd l #imea de 12 mile marine (22224 m) m surat de la liniile de baz . c) subsolul corespunz tor solului terestru $i acvatic, inclusiv al m rii teritoriale, pn la limita la care mijloacele tehnice existente permit s se ajung ; spa iul aerian na#ional, care reprezint coloana de aer situat deasupra teritoriului de suveranitate al Romniei. Fac parte din teritoriul # rii sediile reprezentan#elor diplomatice $i consulare acreditate n Romnia. Prin urmare, un infractor refugiat n localul unei ambasade str ine din Romnia r mne pe teritoriul # rii noastre, iar $eful misiunii diplomatice l poate remite direct

27

autorit #ilor romne - f r a se recurge la o procedur de extr dare $i va fi judecat n baza principiului teritorialit #ii. Potrivit art.143 alin.1 C.pen. prin infrac#iune comis pe teritoriul # rii se n#elege $i orice infrac#iune comis pe o nav sau aeronav romn . Al doilea element necesar pentru delimitarea sferei infrac#iunilor care intr sub inciden#a principiului teritorialit #ii este determinarea locului comiterii infrac#iunii. Legisla#ia noastr consacr ast zi teoria ubicuit! ii, potrivit c reia infrac#iunea se consider s vr$it pe orice teritoriu unde a avut loc un act de executare sau s-a produs un rezultat. Potrivit art. 143 alin.2 C.pen., infrac#iunea se consider s vr$it pe teritoriul # rii $i atunci cnd pe acest teritoriu ori pe o nav ori aeronav romn s-a efectuat numai un act de executare sau s-a produs rezultatul infrac#iunii. n baza acestui principiu, instan#ele romne vor fi competente att n cazul infrac#iunilor ncepute pe teritoriul Romniei dar consumate sau epuizate n str in tate, ct $i n cazul infrac#iunilor care au produs doar rezultatul pe teritoriul # rii noastre. Pentru aplicarea legii penale romne n baza principiului teritorialit #ii nu intereseaz nici cet #enia infractorului $i nici dispozi#iile legii penale din #ara de origine a acestuia. n ipoteza n care legea penal romn devine incident ca efect al regulii ubicuit #ii sau ca efect al extensiei prev zute n cazul infrac#iunilor comise la bordul navelor sau aeronavelor, aceasta poate veni n concurs cu o lege penal str in , incident $i ea n baza teritorialit #ii. A$a de pild , atunci cnd ac#iunea a avut loc ntr-o #ar iar rezultatul s-a produs n alt #ar , dac ambele legisla#ii consacr teoria ubicuit #ii, ambele legi vor fi aplicabile. n acest caz, legea penal poate fi aplicat indiferent de aplicarea legii penale str ine. Infractorul nu va fi pus ns n situa#ia de a executa dou pedepse pentru aceea$i fapt , ci, din pedeapsa aplicat de instan#ele romne, se va sc dea pedeapsa executat n str in tate, infractorul urmnd s execute doar eventuala diferen# . 3. Principiul personalit! ii legii penale romne Potrivit art.4 C.pen. legea penal! romn! se aplic! infrac iunilor s!vr$ite n afara teritoriului !rii, dac! f!ptuitorul este cet! ean romn sau dac!, neavnd nici o cet! enie, are domiciliul n ar!. Aplicarea legii penale romne n baza principiului personalit #ii nu este posibil dect n situa#ia n care persoana n cauz era cet #ean romn sau apatrid cu domiciliul n #ar la data comiterii infrac#iunii. A$a fiind, se pune problema modului de sanc#ionare a persoanei care a dobndit cet #enia romn ulterior comiterii infrac#iunii n str in tate, n condi#iile n care aceast persoan nu poate fi extr dat . Solu#ia trebuie c utat n prevederile legii ce reglementeaz materia extr d rii (Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciar interna#ional n materie penal ), mai precis ale art.25 alin.1, potrivit c ruia refuzul extr d rii propriului cet #ean oblig statul romn ca, la cererea statului solicitant, s supun cauza autorit #ilor sale judiciare competente, astfel nct s se poat exercita urm rirea penal $i judecata, dac este cazul. Prin urmare, n astfel de cazuri infractorul nu beneficiaz de impunitate, dar judecarea sa nu se va face n baza dispozi#iei generale din art.4 C.pen., ci n baza competen ei substitutive consacrat de legea extr d rii. Art.25 alin.1 din Legea nr.302/2004 prevede c judecarea cet #eanului romn se va face la cererea statului solicitant. n acest mod sunt eliminate solu#iei analizate anterior, dat fiind faptul c judecarea are loc doar n contextul respingerii unei cereri de extr dare, cerere care presupune c fapta respect condi#ia dublei incrimin ri, condi#ie necerut de art.4 C.pen.
28

Dac persoana a fost condamnat n str in tate pentru infrac#iunea s vr$it $i a executat acolo pedeapsa n tot sau n parte, pedeapsa executat se va deduce din pedeapsa aplicat de instan#ele romne, potrivit art.89 C.pen. F ptuitorul poate fi judecat de instan#ele romne $i atunci cnd el nu se afl n #ar . 4. Principiul realit! ii legii penale romne Acest principiu determin inciden#a legii penale romne nu n considerarea calit #ii subiectului activ al infrac#iunii, ci n raport de subiectul pasiv. Pe aceast cale, statele n#eleg s se protejeze $i s -$i protejeze na#ionalii mpotriva unor infrac#iuni comise n str in tate $i ndreptate mpotriva acestora. n legisla#ia noastr , acest principiu este consacrat n art.5 C.pen., potrivit c ruia legea penal! se aplic! infrac iunilor s!vr$ite n afara teritoriului !rii, contra siguran ei statului romn sau contra vie ii unui cet! ean romn, ori prin care s-a adus o v!t!mare grav! integrit! ii corporale sau s!n!t! ii unui cet! ean romn, cnd sunt s!vr$ite de un cet! ean str!in sau de o persoan! f!r! cet! enie care nu domiciliaz! pe teritoriul !rii. Aplicarea legii penale romne n baza acestui principiu se poate face dac sunt ndeplinite simultan urm toarele condi#ii: a) infrac iunea s! fie comis! n str!in!tate. n m sura n care fapta ar fi s vr$it n #ar ea ar intra sub inciden#a principiului teritorialit #ii, indiferent de cet #enia infractorului $i a victimei. b) s! fie o infrac iune contra siguran ei statului romn, o infrac iune contra vie ii sau prin care s-a adus o v!t!mare grav! integrit! ii corporale sau s!n!t! ii unui cet! ean romn. Victima trebuie s aib calitatea de cet #ean romn att n momentul comiterii infrac#iunii ct $i la data judec rii infractorului. c) fapta s! fie comis! de un cet! ean str!in sau de un apatrid care domiciliaz! n str!in!tate Se pune problema modului n care se va proceda atunci cnd infractorul a devenit cet #ean romn ulterior comiterii faptei. Dat fiind c , n opinia noastr , principiul personalit #ii legii penale nu mai este aplicabil n cazul apatrizilor domicilia#i n Romnia, dac o astfel de persoan s vr$e$te una dintre infrac#iunile prev zute de art.5 C.pen., fapta va c dea sub inciden#a principiului realit #ii chiar dac apatridul are domiciliul n #ar . d) s! existe autorizarea procurorului general Avnd n vedere faptul c urm rirea $i judecarea acestor infrac#iuni presupune n mod necesar o cooperare cu autorit #ile judiciare ale statului pe al c rui teritoriu a fost comis infrac#iunea precum $i necesitatea aprecierii oportunit #ii unui asemenea demers n contextul rela#iilor bilaterale, ac#iunea penal n cazul acestor fapte se poate pune n mi$care numai cu autorizarea procurorului general al Parchetului de pe lng Curtea Suprem de Justi#ie. Autorizarea poate fi emis din oficiu sau n urma demersurilor reprezentan#ilor persoanei v t mate, dar n lipsa ei infractorul nu poate fi tras la r spundere. e) tratatele sau conven iile interna ionale la care Romnia este parte s! nu con in! prevederi referitoare la un alt mod de solu ionare a acestor cauze. Potrivit art.7 C.pen., prevederile art.5 au caracter subsidiar fa# de prevederile conven#iilor interna#ionale. A$a fiind, n m sura n care ntr-o conven#ie se prevede c pentru acest gen de fapte se acord extr darea la cererea statului pe al c rui teritoriu s-a s vr$it infrac#iunea, legea penal romn se va aplica doar n absen#a unei cereri de extr dare sau n ipoteza n care cererea de extr dare nu este admisibil din alte motive.
29

Dac toate aceste condi#ii sunt ndeplinite, legea penal romn se va aplica indiferent de prevederile legii penale str ine nefiind necesar condi#ia dublei incrimin ri - $i indiferent dac infractorul se afl sau nu pe teritoriul # rii. De asemenea, pentru judecarea infractorului nu intereseaz dac acesta a fost sau nu judecat n statul unde a s vr$it infrac#iunea sau n alt stat pentru aceea$i fapt , dar, n m sura n care a executat pedeapsa pe teritoriul celuilalt stat aceasta se va sc dea din pedeapsa aplicat de instan#ele romne (art.89 C.pen.). 5. Principiul universalit! ii legii penale romne Potrivit art.6 C.pen., legea penal romn se aplic $i altor infrac#iuni dect celor prev zute n art.5, s vr$ite n afara teritoriului # rii, de un cet #ean romn sau de o persoan f r cet #enie care nu domiciliaz pe teritoriul # rii, dac fapta este prev zut ca infrac#iune $i de legea penal a # rii unde a fost s vr$it iar f ptuitorul se afl n #ar . Pentru ca legea penal romn s devin aplicabil n temeiul principiului universalit #ii este necesar ndeplinirea cumulativ a urm toarelor condi#ii: a) infrac iunea s! fie comis! n afara teritoriului !rii; b) f!ptuitorul s! fie cet! ean str!in sau persoan! f!r! cet! enie care nu domiciliaz! pe teritoriul !rii; Am examinat anterior aceast condi#ie n contextul principiului realit #ii, toate cele ar tate acolo p strndu-$i valabilitatea $i n acest context. c) infrac iunea s! nu se numere printre cele care intr! sub inciden a art.5 C.pen. Dat fiind c realitatea $i universalitatea legii penale romne presupun acelea$i condi#ii referitoare la locul comiterii faptei $i persoana f ptuitorului, elementul principal de delimitare fiind domeniul infrac#iunilor la care se refer . d) dubla incriminare. Condi#ia presupune ca fapta s fie incriminat att de legea penal romn ct $i de legea penal a statului pe al c rui teritoriu a fost s vr$it . Nu este necesar ca fapta s fie incriminat identic de cele dou legi $i nici s fie sanc#ionat cu aceea$i pedeaps , important fiind ca potrivit ambelor legi fapta s atrag r spunderea penal . e) infractorul s! se afle benevol pe teritoriul !rii. Aceast condi#ie presupune c infractorul trebuie s fi venit de bun voie pe teritoriul Romniei sau, dac a ajuns aici n alt mod, s fi avut posibilitatea p r sirii teritoriului $i s fi ales s r mn . Legea penal romn nu poate fi deci aplicat dac persoana a ajuns pe teritoriul nostru ca efect al unei proceduri de extr dare ori dac aeronava n care se afla a fost nevoit s aterizeze for#at pe teritoriul Romniei. f) s! nu existe, potrivit legii statului unde s-a comis infrac iunea, vreo cauz! care mpiedic! punerea n mi$care a ac iunii penale sau continuarea procesului ori executarea pedepsei iar pedeapsa s! nu fi fost executat! sau considerat! ca executat!. A$a se ntmpl atunci cnd n statul unde fapta s-a comis lipse$te sesizarea sau autorizarea necesar pentru punerea n mi$care a ac#iunii penale, cnd a intervenit prescrip#ia, gra#ierea, amnistia ori cnd pedeapsa a fost executat . n acest caz nu se mai justific tragerea la r spundere a infractorului potrivit legii penale romne n m sura n care acesta nu poate fi urm rit sau judecat n statul unde a comis infrac#iunea sau a fost deja sanc#ionat n acest stat. g) tratatele sau conven iile interna ionale la care Romnia este parte s! nu con in! prevederi referitoare la un alt mod de solu ionare a acestor cauze. La fel ca $i n cazul art.5 C.pen., $i prevederile art.6 au caracter subsidiar fa# de prevederile conven#iilor interna#ionale. A$a fiind, n m sura n care ntr-o conven#ie se
30

prevede c pentru acest gen de fapte se acord extr darea la cererea statului pe al c rui teritoriu s-a s vr$it infrac#iunea, legea penal romn se va aplica doar n absen#a unei cereri de extr dare sau n ipoteza n care cererea de extr dare nu este admisibil din alte motive. Potrivit art.6 alin.2 C.pen., pentru infrac#iunile ndreptate mpotriva intereselor statului romn sau contra unui cet #ean romn, infractorul poate fi judecat $i n cazul n care s-a ob#inut extr darea lui. ntreb ri: 1. Ce se n#elege prin infrac#iune comis pe teritoriul # rii? 2. Ce este regula ubicuit #ii? De ce a fost necesar consacrarea ei? 3. Dac unui cet #ean romn aflat n excursie la Madrid i se sustrage valiza de c tre un cet #ean marocan, se poate aplica legea penal romn n privin#a acestei fapte? n baza c rui principiu? 4. De ce ar trebui consacrat condi#ia dublei incrimin ri pentru aplicarea principiului personalit #ii? 6. Extr!darea 6.1. Considera ii generale Extr darea este un act juridic bilateral prin care un stat, numit stat solicitat accept s remit unui alt stat, numit stat solicitant, o persoan aflat pe teritoriul s u, n vederea judec rii acesteia ori supunerii ei la executarea unei pedepse n statul solicitant. Extr darea apare ca o form de asisten# judiciar interna#ional n materie penal , menit s evite sustragerea infractorilor de la judecat ori de la executarea unor pedepse prin p r sirea teritoriului statului unde au comis infrac#iunea sau unde au fost condamna#i. Procedura de extr dare presupune ntotdeauna participarea a dou state: - statul solicitant, care se consider competent pentru a proceda la judecarea infractorului sau pentru obligarea lui la executarea unei sanc#iuni $i care solicit remiterea acestuia; - statul solicitat, pe al c rui teritoriu se afl persoana a c rei extr dare se cere. n prezent materia extr d rii este reglementat n dreptul nostru de Legea nr. 302/2004 privind cooperarea interna#ional n materie penal (modificat prin Legea nr. 224/2006) ce a nlocuit vechile dispozi#ii cuprinse n Legea nr. 296/2001. 6.2. Condi ii de fond pentru acordarea extr!d!rii Admisibilitatea cererii de extr dare presupune ndeplinirea cumulativ a mai multor condi#ii. Acestea sunt pe de o parte, condi#ii de fond referitoare la persoana a c rei remitere se cere, la fapt , la ac#iunea penal etc.) iar pe de alt parte condi#ii de form referitoare la aspectele procedurale ale extr d rii. n acest context ne vom opri exclusiv asupra condi#iilor de fond ale extr d rii, analiza aspectelor procedurale urmnd a fi f cut n cadrul dreptului procesual penal.

31

6.2.1. Persoanele supuse extr!d!rii n principiu sunt supuse extr!d!rii persoanele a c ror predare este solicitat de un alt stat n care sunt urm rite penal sau sunt trimise n judecat pentru s vr$irea unei infrac#iuni ori sunt c utate n vederea execut rii unei pedepse penale. Mai mult, potrivit art.22 alin.1 din lege prevederile acesteia se aplic $i m surilor de siguran# . No#iunea de m suri de siguran# are ns n acest context un sens diferit de sensul comun din dreptul penal, ea desemnnd orice m sur privativ de libertate care a fost dispus pentru completarea sau pentru nlocuirea unei pedepse printr-o hot rre penal . Prin excep#ie, potrivit art. 23 din Legea nr. 302/2004, nu pot fi extr!date urm toarele categorii de persoane: a) cet! enii romni, dac! nu sunt ntrunite condi iile prev!zute la art. 24 din Legea nr. 302/2004; Potrivit art.19 alin.1 din Constitu#ie cet #eanul romn nu poate fi expulzat sau extr dat din Romnia. Totu$i, potrivit art.19 alin.2 din Constitu#ie, prin derogare de la prevederile alin. (1), cet #enii romni pot fi extr da#i n baza conven#iilor interna#ionale la care Romnia este parte, n condi#iile legii $i pe baz de reciprocitate. Astfel, actualmente, potrivit art. 24 din Legea nr.302/2004, modificat prin Legea nr.224/2006, cet #enii romni pot fi extr da#i din Romnia n baza conven#iilor interna#ionale multilaterale la care aceasta este parte $i pe baz de reciprocitate, dac este ndeplinit cel pu#in una dintre urm toarele condi#ii: a) persoana extr dabil domiciliaz pe teritoriul statului solicitant la data formul rii cererii de extr dare; b) persoana extr dabil are $i cet #enia statului solicitant; c) persoana extr dabil a comis fapta pe teritoriul sau mpotriva unui cet #ean al unui stat membru al Uniunii Europene, dac statul solicitant este membru al Uniunii Europene. n cazul prev zut la alin.(1) lit. a) $i c), atunci cnd extr darea se solicit n vederea efectu rii urm ririi penale sau a judec #ii, o condi#ie suplimentar este ca statul solicitant s dea asigur ri considerate ca suficiente c , n cazul condamn rii la o pedeaps privativ de libertate printr-o hot rre judec toreasc definitiv , persoana extr dat va fi transferat n vederea execut rii pedepsei n Romnia. b) persoanele c!rora li s-a acordat dreptul de azil n Romnia; Dreptul de azil reprezint protec#ia pe care un stat o acord unei persoane care s-a refugiat pe teritoriul s u datorit persecu#iilor la care a fost supus de c tre un alt stat. Aceast protec#ie se materializeaz $i n refuzul extr d rii acestei persoane. Trebuie subliniat ns faptul c refuzul extr d rii prive$te orice cerere de extr dare $i nu doar cererea formulat de statul de pe al c rui teritoriu a venit persoana ce beneficiaz de azil. n m sura n care persoana a c rei extr dare se cere a formulat o cerere de acordare a azilului, procedura de extr dare va fi suspendat pn la solu#ionarea acestei cereri. c) persoanele str!ine care se bucur! n Romnia de imunitate de jurisdic ie, n condi iile $i n limitele conferite prin conven ii sau prin alte n elegeri interna ionale; Atta vreme ct persoanele care beneficiaz de imunitate de jurisdic#ie nu pot fi urm rite sau judecat potrivit legii statului unde sunt acreditate, este firesc ca ele s nu poat fi remise unui alt stat n vederea urm ririi sau judec rii. Imunitatea nu poate fi ns opus statului care a acreditat respectiva persoan $i care i-o poate retrage n orice moment. Astfel, un stat poate retrage imunitatea unui diplomat al s u acreditat la Bucure$ti pentru ca apoi s solicite extr darea acestuia. Mai mult, a$a cum s-a
32

decis n practica interna#ional , odat ce statul care a conferit imunitatea a formulat o declara#ie de renun#are la aceast imunitate, persoana n cauz poate fi extr dat $i la cererea unui stat ter#. d) persoanele str!ine citate din str!in!tate n vederea audierii ca p!r i, martori sau exper i n fa a unei autorit! i judiciare romne solicitante, n limitele imunit! ilor conferite prin conven ie interna ional!. Calitatea de cet #ean romn sau de refugiat politic n Romnia se apreciaz la data hot rrii asupra extr d rii. Dac aceast calitate este dobndit dup admiterea cererii de extr dare dar nainte de remiterea persoanei se va pronun#a o nou hot rre n cauz . 6.2.2.Condi ii cu privire la fapt! a) dubla incriminare Potrivit art.26 alin.1 din Legea nr. 302/2004, extr darea poate fi admis numai dac fapta pentru care este nvinuit sau a fost condamnat persoana a c rei extr dare se cere este prev zut ca infrac#iune att de legea statului solicitant, ct $i de legea statului solicitat. Aceast condi#ie nu impune ns ca n cele dou legisla#ii fapta s aib aceea$i denumire ori s fac parte din aceea$i categorie de infrac#iuni. Ceea ce intereseaz deci este ca fapta n materialitatea ei s fie prev zut de legea penal a ambelor state. b) s! nu fie vorba de o infrac iune politic! Potrivit art.241 alin.1 lit. e) din Legea nr.302/2004 (introdus prin Legea nr.224/2006), extr darea nu se acord dac infrac#iunea pentru care este cerut este considerat de statul solicitat ca infrac#iune politic sau ca fapt conex unei asemenea infrac#iuni. Aprecierea caracterului politic al infrac#iunii se face de c tre statul solicitat, indiferent de calificarea faptei potrivit legii statului solicitant. Cum legisla#ia romn nu con#ine o reglementare general a infrac#iunii politice, instan#a sesizat cu cererea de extr dare va aprecia caracterul politic al faptei folosind oricare dintre criteriile stabilite de doctrin (obiectiv, subiectiv, mixt). Extr d rii pentru o infrac#iune politic i este asimilat $i extr darea n scop politic, n acest din urm caz cererea de extr dare fiind motivat formal de o infrac#iune de drept comun. Astfel, potrivit aceluia$i art.241 alin.1 lit. b), extr darea nu va fi acordat nici atunci cnd statul solicitat are motive temeinice de a crede c extr darea este solicitat n scopul urm ririi sau pedepsirii unei persoane pe motive de ras , religie, sex, na#ionalitate, limb , opinii politice sau ideologice ori de apartenen# la un anumit grup social. Nu constituie infrac#iuni de natur politic , conform art.241 alin.2: - atentatul la via#a unui $ef de stat sau a unui membru al familiei sale; - crimele contra umanit #ii $i crimele de r zboi prev zute n unele acte interna#ionale. c) s! nu fie vorba de o infrac iune militar!. Excep#ia are n vedere doar infrac#iunile pur militare (dezertarea, c lcarea de consemn etc.), astfel c infrac#iunile de drept comun comise de militari spre exemplu un furt comis de un militar nu intr n aceast categorie, chiar dac potrivit legii statului solicitat acestea sunt asimilate infrac#iunilor militare (sub aspectul competen#ei instan#elor, a modului de executare a sanc#iunii etc.).

33

d) fapta comis! s! prezinte o anumit! gravitate. Dat fiind c extr darea presupune adeseori o procedur complicat $i susceptibil s aduc atingere unor drepturi $i libert #i fundamentale ale persoanei, nu se justific declan$area ei n cazul unor infrac#iuni minore sau pentru executarea unor pedepse cu o durat foarte scurt . Astfel: - atunci cnd extr darea este solicitat n vederea urm ririi penale sau judec rii, fapta trebuie s fie sanc#ionat , potrivit legii ambelor state, cu pedeapsa nchisorii de cel pu#in un an; - dac extr darea este cerut n vederea execut rii unei pedepse, aceasta trebuie s fie de cel pu#in 4 ani. 6.2.3.Condi ii privind ac iunea penal! $i competen a a) infrac iunea s! fie, n principiu, comis! n afara teritoriului statului solicitat Spre deosebire de reglementarea anterioar , conform Legii nr.302/2004 comiterea infrac#iunii n tot sau n parte pe teritoriul Romniei nu mai constituie un impediment absolut la acordarea extr d rii. De$i, n principiu, ntr-o asemenea situa#ie autorit #ile romne vor proceda la judecarea infractorului potrivit legii romne, este totu$i posibil admiterea cererii de extr dare atunci cnd urm rirea $i judecata pe teritoriul statului solicitant sunt justificate fie de aflarea adev rului, fie de posibilitatea de a aplica o sanc#iune potrivit sau de a asigura reintegrarea social a persoanei extr dabile. n m sura n care infrac#iunea nu a fost comis nici pe teritoriul statului solicitat $i nici pe teritoriul statului solicitant extr darea va fi admis n m sura n care legisla#ia romn permite sanc#ionarea unei fapte similare comise n str in tate. Se vor avea n vedere n acest context principiul personalit #ii $i realit #ii legii penale romne, precum $i ipoteza prev zut de art.6 alin.2 C.pen. b) ac iunea penal! s! fie pus! n mi$care din oficiu Potrivit art. 32 din Legea nr.302/2004, dac ac#iunea penal este pus n mi$care, potrivit legisla#iei ambelor # ri, la plngerea prealabil a persoanei v t mate iar aceasta se opune extr d rii, extr darea nu va fi acordat . n acest caz persoana v t mat este principalul titular al ac#iunii penale $i deci este firesc ca ea s decid unde va fi judecat infractorul. Dac ns potrivit legisla#iei unuia dintre state ac#iunea se pune n mi$care din oficiu extr darea va putea fi acordat indiferent de pozi#ia p r#ii v t mate. c) cauza penal! privind infrac iunea ce face obiectul cererii de extr!dare s! nu se afle pe rolul autorit! ilor romne n m sura n care anterior primirii cererii de extr dare autorit #ile romne au fost sesizate cu privire la infrac#iunea ce face obiectul cererii, extr darea poate fi refuzat n m sura n care se apreciaz ca fiind necesar continuarea derul rii procedurii n Romnia. ntr-o asemenea ipotez statul solicitant va fi n$tiin#at la finalizarea procesului despre modul n care autorit #ile romne au solu#ionat cauza. Dac autorit #ile romne decid totu$i s dea curs cererii de extr dare, urm rirea sau judecata desf $urate de autorit #ile noastre vor nceta n momentul acord rii extr d rii. d) cauza penal! privind infrac iunea ce face obiectul cererii de extr!dare s! nu fi fost solu ionat! definitiv de autorit! ile romne

34

Cererea de extr dare va fi respins n cazul n care persoana solicitat a fost definitiv judecat pentru aceea$i fapt n Romnia, indiferent care a fost solu#ia pronun#at de instan# (condamnare, achitare, ncetarea procesului penal). Dac procesul s-a finalizat nainte de sesizarea instan#ei, prin nenceperea urm ririi penale, scoaterea de sub urm rire sau ncetarea urm ririi penale, admiterea cererii de extr dare este facultativ pentru instan# . e) ac iunea penal! ori executarea pedepsei s! nu se fi stins ca efect al prescrip iei, amnistiei sau gra ierii. n ceea ce prive$te prescrip#ia, potrivit legii aceasta se apreciaz att n raport de legisla#ia statului solicitant ct $i de legisla#ia statului solicitat (art.35 din Legea nr.302/2004). mplinirea termenului de prescrip#ie se apreciaz n raport de momentul cererii de extr dare astfel c termenul nemplinit se ntrerupe prin depunerea acestei cereri $i se suspend n caz de amnare a extr d rii. Amnistia intervenit n statul solicitat mpiedic acordarea extr d rii n m sura n care acest stat avea competen#a de a judeca infrac#iunea (art.36 din Legea nr.302/2004). n cazul n care Romnia este stat solicitat, aceast dispozi#ie, preluat din art.4 al Protocolului nr.2 la Conven#ia european de extr dare, determin aproape ntotdeauna refuzul extr d rii n cazul n care a intervenit amnistia. Aceasta deoarece, a$a cum am v zut, prevederile privind aplicarea legii penale romne n spa#iu determin o sfer de aplicare extrem de vast a acesteia, astfel c statul nostru va avea aproape ntotdeauna competen# s judece fapta. n ceea ce prive$te gra#ierea, potrivit art.37 din Legea nr.302/2004, actul de gra#iere adoptat de statul solicitant face inoperant cererea de extr dare, chiar dac celelalte condi#ii ale extr d rii sunt ndeplinite. 6.2.4. Limite impuse de garantarea drepturilor $i libert! ilor fundamentale ale omului n afara limit rilor decurgnd din necesitatea ndeplinirii condi#iilor de fond men#ionate, dreptul statului de a extr da este susceptibil $i de alte limit ri, impuse de necesitatea garant rii efective a drepturilor omului recunoscute de legisla#ia na#ional $i de documentele interna#ionale ratificate de Romnia. A$a cum a decis jurispruden#a constitu#ional spaniol , r spunderea organelor judiciare na#ionale legat de o procedur de extr dare nu se limiteaz la propriile lor ac#iuni sau inac#iuni, c ci soarta persoanei extr date n statul solicitant nu le poate fi indiferent . De aceea, organele statului solicitat sunt obligate s previn violarea drepturilor fundamentale ale persoanei extr date, chiar atunci cnd aceast violare ar veni din partea autorit #ilor statului solicitant. Vom eviden#ia n continuare cteva dintre aceste drepturi fundamentale, c rora o decizie de extr dare ar putea s le aduc atingere. a) dreptul la via ! Dou ar putea fi situa#iile n care admiterea unei cereri de extr dare ar putea intra n conflict cu acest drept. a1)- ipoteza n care cel extr dat ar putea fi condamnat sau supus la executarea unei pedepse cu moartea. Dat fiind c , potrivit Constitu#iei Romniei, pedeapsa cu moartea este abolit , autorit #ile romne nu doar c nu mai pot aplica o asemenea sanc#iune, dar nici nu pot da curs unei cereri de extr dare atunci cnd persoana vizat ar putea fi condamnat la o aceast pedeaps . a2)- ipoteza n care via#a persoanei este pus n pericol ca n statul solicitant.

35

Nu este vorba aici de aplicarea unei pedepse capitale, ci de situa#ia n care via#a celui extr dat este pus n pericol din alte motive o dat ajuns pe teritoriul statului solicitant. A$a se ntmpl spre exemplu atunci cnd n statul solicitant exist o practic a elimin rii fizice a unor de#inu#i pe motivul apartenen#ei lor la un grup politic, rasial sau religios. O cerere de extr dare ar putea fi respins n acest caz n baza dispozi#iei din art.241 alin.1 lit. b) ca fiind o extr dare n vederea urm ririi sau pedepsirii unei persoane din considerente de ras , de religie, de na#ionalitate sau de opinii politice. b) interzicerea torturii $i tratamentelor inumane sau degradante. Avnd n vedere caracterul absolut al dreptului consacrat de art.3 din CEDO interzicerea torturii, tratamentelor inumane sau degradante indiferent de gravitatea faptei imputate persoanei a c rei extr dare se cere, ea nu poate fi supus unor asemenea tratamente n statul solicitant. De aceea, atunci cnd exist date care fundamenteaz temerea c n statul solicitant persoana extr dat va fi supus unui tratament din categoria celor men#ionate, cererea de extr dare nu poate fi admis . Riscul ca persoana extr dat s fie supus n statul de destina#ie la tortur sau tratamente inumane sau degradante poate fi consecin#a unor mprejur ri dintre cele mai diverse. n primul rnd, acest risc poate proveni de la autorit #ile statului solicitant. A$a se ntmpl atunci cnd regimul politic din statul solicitant ncurajeaz torturarea opozan#ilor politici de c tre poli#ie sau cnd n statul solicitant, pe fondul unui conflict civil sau unor tulbur ri sociale domne$te o situa#ie de insecuritate, datorat n principal ac#iunilor for#elor de securitate (dispari#ii, execu#ii sumare etc.). Nu n ultimul rnd, riscul poate decurge din sistemul penal al statului de destina#ie care prevede pedepse corporale incompatibile cu prevederile art.3 din Conven#ie (amputarea unor membre, biciuirea n public, lapidarea etc.). Riscul ca persoana extr dat s sufere tratamente contrare art.3 din Conven#ie poate proveni $i din partea unor grupuri private ale c ror ac#iuni scap autorit #ii statului, a$a cum se ntmpl n ipoteza unor grup ri paramilitatare ce nu sunt controlate de stat ori a unor entit #i ce ac#ioneaz n sfera crimei organizate. n aceste cazuri trebuie s fie dovedit nu doar riscul poten#ial, ci un risc real, astfel c persoana interesat trebuie s probeze nu numai existen#a unei situa#ii de aceast natur n statul solicitant ci $i faptul c este vizat n mod nemijlocit de acest risc. c) dreptul la un proces echitabil Potrivit art.241 alin.1 lit. a) din lege, Romnia nu va acorda extr darea n cazurile n care persoana reclamat ar fi judecat n statul solicitant de un tribunal care nu asigur garan#iile fundamentale de procedur $i de protec#ie a drepturilor la ap rare sau de un tribunal na#ional instituit anume pentru cazul respectiv, ori dac extr darea este cerut n vederea execut rii unei pedepse pronun#ate de acel tribunal. d) dreptul la via ! familial! Articolul 8 din CEDO garanteaz , ntre altele, dreptul la respectul vie#ii familiale. M sura extr d rii poate intra n conflict cu acest drept atunci cnd persoana extr dat se afl de mai mult timp pe teritoriul statului solicitat $i are deja o familie acolo. Potrivit jurispruden#ei Cur#ii, o m sur de expulzare sau de extr dare a unei persoane, poate constitui o ingerin# n exerci#iul dreptului s u la via# familial , mai ales n condi#iile n care ceilal#i membri ai familiei sale nu l pot nso#i n statul unde urmeaz a fi transferat. n aceast materie ns , nu orice ingerin# echivaleaz cu o violare a art. 8 din CEDO, deoarece, potrivit alin.2, unele ingerin#e sunt admisibile, n m sura n care sunt prev zute de
36

lege, urm resc un scop legitim $i sunt necesare ntr-o societate democratic pentru atingerea acestuia. Necesitatea m surii presupune asigurarea unui echilibru ntre dreptul persoanei n cauz la respectul vie#ii familiale $i dreptul statului de a lua anumite m suri pentru ap rarea ordinii $i prevenirea infrac#iunilor. Astfel, atunci cnd infrac#iunea comis este grav , persoana are un numeroase antecedente penale $i ea $i-a constituit de dat recent o familie pe teritoriul statului solicitat acordarea extr d rii nu constituie o violare a art.8. Dac ns infrac#iunea este de mai mic gravitate, dac statul solicitat ar putea proceda la judecarea acesteia iar via#a familial a inculpatului se desf $oar de mult timp n statul solicitat, extr darea nu mai constituie o ingerin# necesar iar acordarea ei poate reprezenta o violare a art.8 din Conven#ie. 6.3. Efectele respingerii cererii de extr!dare Respingerea cererii de extr dare ca urmare a nendeplinirii condi#iilor prezentate anterior nu are ca efect nl turarea r spunderii penale a persoanei n cauz . Indiferent care sunt motivele de fond ale solu#iei de respingere a cererii, autorit #ile romne vor proceda la urm rirea $i judecarea persoanei a c rei extr dare a fost refuzat . 6.4. Efectele admiterii cererii de extr!dare Admiterea cererii de extr dare are ca efect remiterea infractorului autorit #ilor statului solicitant n vederea judec rii acestuia ori supunerii lui la executarea pedepsei deja aplicate. Remiterea infractorului nu presupune ns dobndirea de c tre statul solicitant a unui drept nelimitat de tragere la r spundere a acestuia deoarece ac#iunea penal exercitat pe teritoriul acestui este guvernat de principiul specialit! ii extr!d!rii. Potrivit acestui principiu persoana extr dat nu poate fi urm rit , judecat , ori de#inut n vederea execut rii unei pedepse, pentru un fapt anterior pred rii, altul dect cel care a motivat extr darea. Prin excep#ie, judecarea sau executarea unei pedepse pentru o alt fapt este posibil dac : a) statul romn care a predat-o consimte; n acest scop statul solicitant va adresa statului roman o cerere privind extinderea extr d rii care va fi nso#it de documentele necesare privind noua infrac#iune. b) avnd posibilitatea s o fac , persoana extr!dat! nu a p!r!sit, n termen de 45 de zile de la liberarea sa definitiv , teritoriul statului c!ruia i-a fost predat!, ori dac! s-a napoiat acolo dup ce l-a p r sit. n acest sens trebuie s se constate c persoana a avut nu doar libertatea de a p r si teritoriul statului solicitant ci $i posibilitatea efectiv de a o face. n acela$i timp, autorit #ile statului solicitant nu vor putea lua fa# de persoana extr dat nici m suri de alt natur n considerarea infrac#iunilor pentru care nu s-a ob#inut extr darea. Spre exemplu, nu vor putea fi aplicate m suri de siguran# determinate de comiterea unor asemenea fapte $i nici m suri cu caracter administrativ (retragerea pa$aportului, interzicerea de a conduce un vehicul etc.). De asemenea, s-a apreciat c ncalc regula specialit #ii hot rrea unei comisii de liberare condi#ionat care a refuzat liberarea pe motiv c persoana n cauz a mai comis $i alte infrac#iuni, pentru care ns nu sa acordat extr darea. Nici reextr darea infractorului de c tre statul solicitant la cererea unui stat ter# nu va putea fi f cut f r acordul statului roman n situa#ia n care cererea formulat de statul ter#
37

prive$te fapte anterioare extr d rii. Acest consim# mnt nu mai este necesar dac persoana extr dat nu p r se$te teritoriul statului solicitant n termenul de 45 de zile men#ionat anterior. n schimb, a$a cum am ar tat deja, statul solicitant poate lua m sura expulz rii infractorului dup executarea de c tre acesta a pedepsei. Expulzarea c tre un stat ter# nu trebuie s constituie ns o reextr dare deghizat . 6.5. Extr!darea aparent! Nu constituie o extr dare n sensul legii interne cererea formulat de o instan# penal interna#ional privind remiterea unui infractor acuzat de comiterea unor crime grave. Aceast procedur , denumit uneori extr!dare aparent!, se deosebe$te de extr darea propriu-zis prin cel pu#in dou elemente: - ea nu presupune un raport ntre dou state, ci ntre un stat $i o organiza#ie/instan# interna#ional ; - ea nu $i are izvorul ntr-o conven#ie de extr dare sau n legea intern , ci n statutul instan#ei penale interna#ionale respective. Pe cale de consecin# , aceast procedur nu este guvernat nici sub aspectul condi#iilor de fond sau de form $i nici n ceea ce prive$te efectele de legea privind extr darea. ntreb ri: 1. Care sunt persoanele care nu pot fi extr date de c tre Romnia? 2. Dac fapta pentru care se cere extr darea a fost comis pe teritoriul Romniei, se poate admite cererea de extr dare adresat statului romn? 3. Ce consecin#e atrage principiul specialit #ii extr d rii? 4. n ce situa#ii extr darea poate fi refuzat pe motivul pericolului de nc lcare a dispozi#iilor art. 3 din CEDO? SEC'IUNEA A II-A: LIMITELE PERSONALE ALE APLIC(RII LEGII PENALE ROMNE 1. Considera ii generale A$a cum am v zut n sec#iunile precedente, n cazul infrac#iunilor comise pe teritoriul # rii, legea penal romn se aplic obligatoriu, f r a distinge dup cum autorul faptei este cet #ean romn sau str in. Aceast obligativitate a legii penale nu este dect o consacrare n planul dreptului penal a principiului constitu#ional al egalit #ii n fa#a legii (art.16 Const.). Dac n general nimeni nu este mai presus de lege, cu att mai mult, n cazul legii penale nu este de conceput o diferen#iere de tratament, obliga#ia respect rii valorilor fundamentale ale vie#ii n societate care constituie $i obiect de protec#ie a legii penale romne revenind tuturor persoanelor care se afl ntr-un raport cu statul nostru. Cu toate c obliga#ia general de respectare a legii penale incumb a$adar tuturor persoanelor, exist anumite categorii de subiec#i n cazul c rora, n considerarea unor func#ii pe care le ndeplinesc, aplicarea legii penale cunoa$te unele limit ri, mai mult sau mai pu#in importante. Trebuie subliniat ns c $i n aceste cazuri obliga#ia respect rii legii penale exist , iar nc lcarea ei constituie infrac#iune. Calit #ile care atrag eventualele limit ri ale
38

efectelor legii penale nu constituie deci mprejur ri care determin nl turarea caracterului penal al faptei - aceasta r mnnd n continuare infrac#iune - ci obstacole care mpiedic tragerea efectiv la r spundere a autorilor $i aplicarea unei sanc#iuni. Aceast caracteristic a anumitor func#ii sau demnit #i publice de a atrage un tratament special n raport de legea penal este numit , de regul , imunitate. 2. Imunit! ile de drept intern Imunit #ile de drept intern sunt, de regul , recunoscute n considerarea func#iilor politice sau administrative exercitate de persoana n cauz , iar ntinderea acestor imunit #i este propor#ional cu pozi#ia pe care se situeaz aceast persoan n cadrul ierarhiei constitu#ionale. 2.1. Imunitatea Pre$edintelui Republicii Potrivit art.84 alin.2 din Constitu#ie Pre$edintele Romniei se bucur de imunitate. Dispozi#iile alineatului (1) al articolului 72 se aplic n mod corespunz tor. O prim problem care s-a pus n doctrin vizeaz ntinderea acestei imunit #i. Trebuie subliniat n acest context c suntem n prezen#a unei imunit #i cu caracter perpetuu, ea producndu-$i efectele $i dup ncetarea mandatului preziden#ial. S-a n scut ns , n mod firesc, o ntrebare cu privire la sfera faptelor care intr sub inciden#a imunit #ii. Se pune astfel problema modului de delimitare a actelor acoperite de imunitate fa# de actele care pot atrage r spunderea penal a pre$edintelui. A$a cum s-a ar tat n doctrin , sunt n mod necesar acoperite de imunitate actele comise n exercitarea atribu#iilor prev zute de Constitu#ie: desemnarea primului ministru, promulgarea legilor, instituirea st rii de urgen# sau de asediu, acordarea unor grade militare, numirea unor judec tori, acordarea gra#ierii individualeetc.. De asemenea, pre$edintele nu poate fi tras la r spundere penal nici pentru afirma#iile sau opiniile exprimate n cadrul mesajelor adresate parlamentului cu privire la principalele probleme politice ale na#iunii (art.88 din Constitu#ie) sau cu ocazia discursurilor oficiale #inute n #ar sau n str in tate. S-a apreciat, n schimb, c imunitatea nu acoper opiniile exprimate de Pre$edinte n cadrul unor emisiuni televizate sau radiodifuzate, n cadrul interviurilor acordate presei scrise sau n cadrul unor discu#ii informale cu ziari$tii n aeronava preziden#ial cu ocazia unor vizite n str in tate. De asemenea, nu intr n sfera de inciden# a imunit #ii actele comise cu ocazia exercit rii atribu#iilor, cum ar fi, spre exemplu, o infrac#iune de luare de mit sau trafic de influen# cu ocazia semn rii unor acorduri comerciale interna#ionale sau cu ocazia acord rii unei gra#ieri. De la regula imunit #ii de jurisdic#ie penal a pre$edintelui pentru actele comise n exerci#iul atribu#iilor sale legiuitorul constituant a consacrat o excep#ie, n privin#a faptei de nalt! tr!dare. Potrivit art.96 din Constitu#ie (art.84 alin.3 anterior revizuirii), Camera deputa#ilor $i Senatul, n $edin# comun , pot hot r punerea sub acuzare a Pre$edintelui Romniei pentru nalt tr dare, cu votul a cel pu#in dou treimi din num rul deputa#ilor $i senatorilor. Pentru aceste fapte competen#a de judecat apar#ine naltei Cur#i de Casa#ie $i Justi#ie iar pre$edintele este demis de drept la data r mnerii definitive a hot rrii de condamnare.

39

n ceea ce prive$te infrac#iunile care nu intr sub inciden#a imunit #ii, altele dect nalta tr dare credem c pot face obiectul unui proces penal dup ncetarea mandatului preziden#ial. Cu alte cuvinte, dac imunitatea de drept penal material $i procedural privind actele comise n exercitarea atribu#iilor este perpetu (cu excep#ia faptelor de nalt tr dare), imunitatea procedural n privin#a altor fapte este limitat la durata mandatului preziden#ial. n acest fel, pe durata mandatului, pre$edintele este la ad post de orice manevre $icanatorii, f r ns a beneficia de impunitate pentru faptele care nu se includ n sfera exerci#iului atribu#iilor preziden#iale. Regimul imunit #ii preziden#iale este incident $i n cazul pre$edintelui Senatului sau al pre$edintelui Camerei Deputa#ilor atunci cnd unul dintre ace$tia asigur interimatul func#iei preziden#iale n condi#iile art.97 din Constitu#ie. 2.2. Imunitatea parlamentar! Membrilor celor dou camere ale Parlamentului Constitu#ia le confer att o imunitate de drept penal material ct $i o imunitate procesual , dar sfera de cuprindere a celor dou imunit #i este, n mod evident, diferit . n ceea ce prive$te imunitatea de drept penal material, potrivit art.72 alin.1 din Constitu#ie, deputa#ii $i senatorii nu pot fi tra$i la r spundere juridic pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate n exercitarea mandatului. Este vorba a$adar de o imunitate func#ional , legat de exercitarea mandatului de deputat sau senator. Prin urmare, chiar dac votul dat de deputa#i $i senatori a dus la adoptarea unei legi a c rei aplicare ar putea ntruni elementele constitutive ale unei infrac#iuni spre exemplu o lege cu v dit caracter discriminatoriu sau o lege care cauzeaz n mod deliberat prejudicii unor persoane parlamentarii care au votat n favoarea acesteia nu vor putea niciodat s fie urm ri#i penal pentru o infrac#iune de abuz n serviciu. n schimb nu sunt acoperite de imunitate infrac#iunile comise n leg tur cu exercitarea dreptului de vot. A$a de pild , dac un parlamentar pretinde sau prime$te o sum de bani pentru a vota ntr-un anumit fel, aceast fapt poate atrage r spunderea penal a parlamentarului n cauz . Imunitatea de drept procesual penal prive$te posibilitatea adopt rii anumitor m suri preventive n cazul parlamentarului. Astfel, potrivit art.72 alin.2 din Constitu#ie, deputa#ii $i senatorii pot fi urm ri#i $i trimi$i n judecat penal pentru fapte care nu au leg tur cu voturile sau cu opiniile politice exprimate n exercitarea mandatului, dar nu pot fi perchezi iona i, re inu i sau aresta i f!r! ncuviin area Camerei din care fac parte, dup! ascultarea lor. n urma revizuirii Constitu#iei imunitatea a fost restrns la m surile perchezi#iei, re#inerii sau arest rii, f r ns a mai viza $i trimiterea n judecat . Imunitatea prive$te orice infrac#iune comis de parlamentar care nu intr sub inciden#a imunit #ii de drept material. Imunitatea procesual este limitat la durata mandatului de parlamentar, ea pierzndu-se o dat cu ncetarea acestuia. 2.3. Imunitatea Avocatului poporului Potrivit prevederilor Legii 35/1997 privind organizarea $i func#ionarea institu#iei Avocatul Poporului, acesta se bucur att de o imunitate de drept penal material ct $i de o imunitate de drept procesual.

40

Astfel, potrivit art.27, Avocatul poporului $i adjunc#ii s i nu r spund juridic pentru opiniile exprimate sau pentru actele pe care le ndeplinesc, cu respectarea legii, n exercitarea atribu#iilor prev zute de prezenta lege. Suntem deci n prezen#a unei imunit #i func#ionale care, de$i n aparen# se apropie de cea parlamentar , are n realitate o sfer de inciden# mult mai restrns . Restrngerea s-a realizat prin introducerea n textul legal a sintagmei cu respectarea legii. A$a de pild , dac ntr-un raport avocatul poporului men#ioneaz c un anumit func#ionar a dat dovad de reacredin# n rela#ia cu institu#ia avocatului poporului, afirma#ia poate intra sub inciden#a imunit #ii, fiind o opinie exprimat cu respectarea legii, n exercitarea atribu#iilor. n m sura n care avocatul poporului sau unii dintre adjunc#ii s i se lanseaz n afirma#ii v dit injurioase la adresa unei persoane, chiar dac aceste afirma#ii sunt cuprinse ntr-un act redactat n ndeplinirea atribu#iilor de serviciu, ele nu pot fi considerate a fi f cute cu respectarea legii $i ies deci de sub inciden#a imunit #ii. 2.4.Imunitatea judiciar! A$a cum s-a ar tat n doctrin , imunitatea judiciar este justificat de necesitatea afl rii adev rului $i garant rii dreptului la ap rare n cadrul unei proceduri judiciare. Astfel, n dreptul nostru, art.37 alin.6 din Legea nr. 51/1995, prevede c avocatul nu r spunde penal pentru sus#inerile f cute, oral sau n scris, n fa#a instan#ei de judecat sau a altor organe, dac aceste sus#ineri sunt n leg tur cu ap rarea $i necesare cauzei ce i-a fost ncredin#at . (i de aceast dat suntem n prezen#a unei imunit #i func#ionale care are ns o ntindere mult mai redus n raport de imunit #ile examinate anterior. Astfel, pentru ca imunitatea s devin incident , nu este suficient ca afirma#iile s fi fost f cute cu ocazia exercit rii ap r rii, ci trebuie s se constate c aceste afirma#ii erau necesare sus#inerii cauzei. Imunitatea opereaz n principal n cazul faptelor de insult sau calomnie, dar nu este exclus inciden#a ei $i n cazul altor infrac#iuni, cum ar fi de pild ultrajul. Spre exemplu, sus#inerea avocatului f cut n fa#a instan#ei, potrivit c ruia re#inerea sau arestarea clientului s u dispus de un anumit procuror sau organ de cercetare penal s-a f cut n mod abuziv nu poate constitui infrac#iune de ultraj. n schimb, imunitatea nu opereaz n cazul ultrajului comis fa# de instan#a de judecat , o asemenea fapt neputnd fi considerat ca necesar pentru sus#inerea cauzei. 2.5. Imunitatea familial! Destinate s evite deteriorarea unui climat familial deja afectat de comiterea infrac#iunii $i provocarea unui conflict ntre o obliga#ie legal $i sentimentul de solidaritate familial , situa#iile cunoscute n doctrina francez sub denumirea de imunitate familial! constituie n realitate n dreptul nostru o cauz de nepedepsire. Aceast imunitate este special $i limitat , ea opernd doar n cazul anumitor infrac#iuni conexe faptei comise de inculpat. Astfel, potrivit art.221 alin.2 $i art. 264 alin.3 C.pen. t inuirea $i respectiv favorizarea comise de so# sau de o rud apropiat nu se pedepsesc. Prin excep#ie, n cazul unora dintre infrac#iunile contra siguran#ei statului t inuirea $i favorizarea comise de so# sau de o rud apropiat sunt pedepsibile (art.173 alin.5 C.pen.). Dispozi#ii similare exist $i n cazul infrac#iunilor de nedenun#are a unor infrac#iuni (art.170 alin.2 $i art. 262 alin.2 C.pen.) $i respectiv omisiunea de a ncuno$tin#a organele judiciare (art.265 alin.2 C.pen.).

41

3. Imunit! ile de drept interna ional Aceste imunit #i, izvorte fie din conven#ii interna#ionale bilaterale sau multilaterale, fie din practica interna#ional , sunt reglementate generic n art.8 C.pen. potrivit c ruia legea penal nu se aplic infrac#iunilor s vr$ite de reprezentan#ii diplomatici ai statelor str ine sau de alte persoane care, n conformitate cu conven#iile interna#ionale, nu sunt supuse jurisdic#iei penale a statului romn. Aceste imunit #i au caracter au caracter general, ele privind orice fapt comis de persoana care se bucur de imunitate $i care, n absen#a acesteia, ar putea intra sub inciden#a legii penale romne. Ele nu au ns , de regul , caracter absolut, n sensul c persoana care beneficiaz de imunitate n raport de legea penal romn poate fi tras la r spundere potrivit legii penale din statul al c rui cet #ean este. n prezent beneficiaz de imunitate de jurisdic#ie penal n raport de legea penal romn : a) reprezentan ii diplomatici Imunitatea acestora este reglementat de dispozi#iile Conven#iei de la Viena din 1961 privind rela#iile diplomatice. Imunitatea diplomatic are ca efect sustragerea persoanei de sub imperiul legii penale romne indiferent care este natura $i gravitatea faptei comise. Singura m sur pe care autorit #ile romne o pot lua fa# de diplomatul care a comis o infrac#iune este declararea sa ca persona non grata $i expulzarea acestuia. Totu$i, statul care l-a acreditat pe diplomat poate renun#a la protec#ia acestuia printr-o declara#ie expres (art.32 din Conven#ia de la Viena din 1961), caz n care el poate fi judecat de c tre autorit #ile romne. b) reprezentan ii consulari ai altor state. Potrivit Conven#iei de la Viena din 1963 privind rela#iile consulare, imunitatea de jurisdic#ie penal recunoscut n favoarea reprezentan#ilor consulari e mai restrns dect n cazul agen#ilor diplomatici. Astfel, n acest caz este vorba de o imunitate func#ional , limitat la actele comise n exercitarea atribu#iilor. c) $efii statelor str!ine afla i n vizit! n ara noastr!, precum $i membrii familiei acestora care i nso#esc. Imunitatea este recunoscut $i altor nal#i func#ionari ai statelor str ine (prim-mini$tri, mini$tri de externe, reprezentan#i ai acestora la conferin#e interna#ionale) pe durata vizitei n Romnia. d) reprezentan ii unor organiza ii interna ionale: O.N.U., Consiliul Europei, Uniunea European etc. Beneficiaz de asemenea de imunitate de jurisdic#ie judec torii Cur#ii Europene a Drepturilor Omului, judec torii Cur#ii Penale Interna#ionale etc. e) militarii unei armate str!ine aflate n tranzit sau sta#ionate n Romnia cu acordul statului romn. f) personalul navelor $i aeronavelor militare str!ine $i al celor folosite n scopuri guvernamentale. Imunitatea vizeaz att infrac#iunile comise la bordul acestor nave $i aeronave n timpul ct se afl n #ar , ct $i infrac#iunile s vr$ite de personalul acestor nave sau aeronave pe teritoriul # rii. g) navele comerciale aflate n tranzit prin marea teritorial!. n acest caz imunitatea nu este general , n anumite situa#ii legea penal romn fiind incident cu privire la infrac#iunile comise la bordul acestor nave.

42

Astfel, potrivit art.26 alin.2 din Legea nr.17/19901, jurisdic#ia penal a Romniei nu se va exercita la bordul unei nave str ine folosite n scopuri comerciale, care trece prin marea teritorial , cu privire la o infrac#iune s vr$it la bordul acesteia, cu excep#ia cazurilor cnd: - infrac#iunea a fost s vr$it de un cet #ean romn sau de o persoan f r cet #enie care are domiciliul pe teritoriul Romniei; - infrac#iunea este ndreptat mpotriva intereselor Romniei sau mpotriva unui cet #ean romn, ori a unei persoane rezidente pe teritoriul Romniei; - infrac#iunea este de natur s tulbure ordinea $i lini$tea public n #ar sau ordinea n marea teritorial ; - exercitarea jurisdic#iei romne este necesar pentru reprimarea traficului ilicit de stupefiante sau de substan#e psihotrope; - asisten#a autorit #ilor romne a fost cerut , n scris, de c pitanul navei ori de un agent diplomatic sau un func#ionar consular al statului al c rui pavilion l arboreaz nava. n m sura n care nava comercial se afl n apele maritime interioare sau n porturi ea nu beneficiaz de imunitate de jurisdic#ie, legea penal romn fiind aplicabil att cu privire la infrac#iunile comise la bordul navei ct $i cu privire la cele s vr$ite de personalul acesteia pe teritoriul # rii. ntreb ri: 1. Pentru infrac#iunile comise n timpul mandatului dar f r o leg tur cu exercitarea atribu#iilor, Pre$edintele Romniei se bucur de imunitate? 2. Prin ce se deosebe$te imunitatea func#ional a Pre$edintelui de cea a unui parlamentar? 3. Ce este imunitatea judiciar ? 4. Sunt compatibile imunit #ile de jurisdic#ie penal cu principiul egalit #ii n fa#a legii? SEC'IUNEA A III-A: LIMITELE TEMPORALE ALE APLIC(RII LEGII PENALE ROMNE 1. Activitatea legii penale Pentru o corect delimitare a limitelor de inciden# temporal a unei legi penale trebuie s avem n vedere ntotdeauna dou aspecte: pe de o parte perioada de timp ct o lege se afl n vigoare, pe de alt parte momentul s vr$irii infrac#iunii. n ce prive$te primul aspect, perioada de activitate a unei legi este n mod inevitabil marcat de dou momente: momentul intr rii n vigoare a legii $i respectiv momentul ie$irii acesteia din vigoare. Intrarea n vigoare a legii penale, ca de altfel a oric rei alte legi, are loc, potrivit art.78 din Constitu#ie, n forma modificat prin legea de revizuire, la 3 zile de la data public rii sau la o dat ulterioar prev zut n textul ei. Prin urmare, n urma modific rii Constitu#iei, o lege nu mai poate intra n vigoare la data public rii n Monitorul Oficial sau ntr-un termen mai scurt de 3 zile de la data acestei public ri. Nimic nu l mpiedic ns pe legiuitor s prevad un termen mai mare pentru intrarea n vigoare a legii, a$a cum se procedeaz de regul n cazul legilor complexe, care necesit un timp mai ndelungat pentru cunoa$tere $i preg tire a aplic rii.
1

Legea privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al m rii teritoriale, al zonei contigue $i al zonei economice exclusive a Romniei, republicat n M.Of. nr. 765/2002.

43

Dispozi#ia din art.78 din Constitu#ie nu este aplicabil n cazul ordonan#elor de urgen# care, potrivit art.114 alin.4 din Constitu#ie intr n vigoare dup depunerea lor spre dezbatere n procedur de urgen# la Camera competent s fie sesizat $i publicarea n Monitorul Oficial. Ie$irea din vigoare a legii are loc de regul prin abrogare. Abrogarea poate fi expres sau tacit . Suntem n prezen#a unei abrog!ri exprese atunci cnd legea nou prevede n mod explicit c o dispozi#ie din legea veche se abrog . Spre exemplu, art. I pct.3 din Ordonan#a de urgen# nr.58/2002 a prev zut c articolul 238 din Codul penal se abrog . Abrogarea expres poate fi concret!, atunci cnd legiuitorul identific $i men#ioneaz explicit textele ce urmeaz a fi abrogate, sau generic! atunci cnd legiuitorul de limiteaz la a utiliza o formul de genul pe data intr!rii n vigoare a prezentei legi se abrog! orice dispozi ii contrare. Aceast din urm modalitate se apropie de abrogarea tacit . Situa#iei de abrogare expres trebuie s i fie asimilat $i respingerea de c tre Parlament a ordonan#ei de urgen# adoptat de Guvern. Abrogarea tacit! se realizeaz prin nlocuirea unei dispozi#ii cu o alt prevedere legal , care disciplineaz exact aceea$i materie, n acela$i cadru $i cu aceea$i substan# ca $i legea veche, astfel nct este de la sine n#eles c legea nou nl tur implicit legea veche. La fel ca $i n cazul abrog rii exprese, si abrogarea tacit poate fi total sau par#ial . Noi apreciem c consider m c abrogarea tacit intervine doar n situa#ia n care reglementarea din legea nou este incompatibil cu prevederile normei anterioare, rezultnd f r echivoc inten#ia legiuitorului de a nl tura cu titlu definitiv vechea reglementare. Exemplu: Art.326 C.pen., incrimina infrac#iunea de cer$etorie2. Din momentul introducerii n cuprinsul Legii nr.61/1991 a unei contraven#ii care avea exact acela$i con#inut3, este evident c legiuitorul a reconsiderat gradul de pericol social al faptei $i a decis dezincriminarea ei. Cele dou reglement ri fiind incompatibile o fapt neputnd fi n acela$i timp infrac#iune $i contraven#ie este evident c textul art.326 C.pen. a fost abrogat n mod tacit. O alt modalitate de ncetare a efectelor legii penale o constituie ajungerea ei la termen, a$a cum se ntmpl n cazul legii temporare. n ipoteza n care legiuitorul a prev zut din chiar momentul adopt rii legii data la care ea va ie$i din vigoare, la acea dat legea $i nceteaz de drept efectele pentru viitor, f r a fi necesar o nou interven#ie legislativ n acest sens. La fel se ntmpl $i atunci cnd, de$i nu s-a prev zut data exact a ie$irii din vigoare, legea a fost adoptat doar pe durata existen#ei unei anumite situa#ii (calamit #i naturale, stare de urgen# etc.). n acest caz ncheierea sau dispari#ia situa#iei care a determinat adoptarea legii duce prin ea ns $i la ncetarea efectelor acesteia. Al turi de aceste modalit #i de ie$ire definitiv din vigoare, o lege penal s $i piard aplicabilitatea cu titlu temporar. A$a se ntmpl , n primul rnd n cazul concursului de calific ri, adic atunci cnd dou norme reglementeaz n paralel aceea$i materie. n acest caz va avea aplicabilitate doar una dintre norme, cealalt nefiind aplicabil pe durata existen#ei celei dinti, f r a fi ns abrogat . Aceasta este situa#ia, spre exemplu, n caz de concurs ntre o norm general $i una special ori ntre dou calific ri echivalente, dup cum am v zut deja

Potrivit art.326 C.pen., constituie infrac#iune de cer$etorie fapta persoanei care, avnd capacitatea de a munci, apeleaz n mod repetat la mila publicului, cernd ajutor material. 3 Potrivit art.2 pct.3 din Legea nr.61/1991 (republicat ) constituie contraven#ie apelarea n mod repetat la mila publicului, de c tre o persoan apt de munc .

44

n cele prezentate anterior. Tot astfel se ntmpl atunci cnd intr n vigoare o lege temporar , care scoate din vigoare, pe durata ei de existen# , reglementarea anterioar . O norm penal nu iese ns din vigoare prin desuetudine. Orict timp ar trece f r ca o norm penal s fie aplicat , oricte fapte incriminate de ea ar fi fost comise f r a fi sanc#ionate, norma n cauz nu $i pierde voca#ia de aplicare, ea putnd o condamnare putnd fi n orice moment pronun#at n baza ei. n ceea ce prive$te determinarea momentului comiterii infrac iunii problema se rezolv simplu n cazul acelor infrac#iuni a c ror urmare se produce n chiar momentul comiterii ac#iunii prev zute de norma de incriminare. n acest caz, momentul comiterii infrac#iunii va fi momentul n care a avut loc ac#iunea iar legea aplicabil va fi legea n vigoare la acel moment. Spre exemplu, legea aplicabil n cazul infrac#iunii de insult , va fi legea n vigoare n momentul rostirii cuvintelor injurioase adresate victimei. n cazul infrac#iunilor de rezultat, care presupun producerea unei urm ri materiale ce poate surveni la un interval mai mic sau mai mare de timp fa# de momentul s vr$irii ac#iunii, momentul se determin potrivit teoriei ac iunii potrivit c reia momentul s vr$irii infrac#iunii este momentul comiterii actului de executare $i n raport de acest moment se determin legea aplicabil . n acela$i sens, cu referire la infrac#iunea progresiv de loviri sau v t m ri cauzatoare de moarte, fostul Tribunal Suprem a statuat, pe calea unei decizii de ndrumare, c pentru determinarea legii aplicabile se va avea n vedere momentul comiterii ac#iunii de lovire sau v t mare corporal $i nu momentul producerii rezultatului. n cazul infrac#iunilor cu durat de consumare infrac#iunea continu , continuat sau de obicei momentul n raport de care se determin legea aplicabil este momentul epuiz rii, adic momentul n care ia sfr$it ac#iunea sau are loc ultimul act de executare. Spre exemplu, dac o persoan este sechestrat de infractor sub legea veche, dar privarea de libertate se prelunge$te $i dup intrarea n vigoare a legii noi, legea nou se va aplica pentru ntreaga infrac#iune continu , chiar dac ea a nceput sub legea veche. 2. Principiul neretroactivit! ii legii penale 2.1. Con inutul $i domeniul de inciden ! al principiului neretroactivit! ii A$a cum am ar tat deja, o dat cu adoptarea Constitu#iei din 1991, principiul neretroactivit #ii legii a devenit un principiu de for# constitu#ional . Principiul neretroactivit #ii legii penale vizeaz a$adar n primul rnd legea penal incriminatoare. O lege care incrimineaz pentru prima dat o fapt sau care o reincrimineaz dup o perioad n care legea penal nu a mai prev zut-o nu poate fi aplicat dect n m sura n care fapta a fost s vr$it dup intrarea n vigoare a legii noi. Regula neretroactivit #ii nu se limiteaz ns la legea de incriminare, ci este incident n cazul oric rei legi care poate agrava situa#ia inculpatului. Astfel, legea care majoreaz pedeapsa pentru fapta comis , legea care instituie o circumstan# agravant , legea care face fapta urm ribil din oficiu dup ce anterior era urm ribil la plngerea prealabil , legea care suprim o circumstan# atenuant sau reduce efectele acesteia nu vor putea fi aplicate dect faptelor comise dup intrarea lor n vigoare. Modificarea for#ei juridice a principiului neretroactivit #ii $i transformarea sa ntr-un principiu constitu#ional nu este lipsit de consecin#e directe n planul legisla#iei penale.

45

Astfel, o serie ntreag de legi, considerate anterior ca avnd ntotdeauna caracter retroactiv $i-au pierdut aceast caracteristic , fiind n prezent supuse regimului general al legii penale. Astfel, anterior intr rii n vigoare a Constitu#iei, potrivit art.12 alin.2 C.pen. erau de aplicabilitate retroactiv legile care prevedeau m!suri de siguran ! $i m!suri educative. n leg tur cu caracterul retroactiv al acestor legi nu exist un punct de vedere unitar n doctrina penal european . n condi#iile n care art.15 alin.2 din Constitu#ie stabile$te cu valoare de principiu constitu#ional neretroactivitatea legii n general, din momentul intr rii n vigoare a Constitu#iei, legea care prevede m suri de siguran# sau m suri educative $i-a pierdut orice specificitate sub aspectul aplic rii n timp, astfel c ea nu va mai retroactiva dect n m sura n care dispozi#iile sale sunt mai favorabile, la fel ca orice alt lege penal . Prin urmare, textul art.12 alin.2 din Constitu#ie trebuie considerat implicit abrogat o dat cu intrarea n vigoare a Constitu#iei. O alt categorie de legi considerate n mod tradi#ional ca avnd aplicabilitate retroactiv o constituie legile interpretative. Dup intrarea n vigoare a Constitu#iei, nu se mai poate vorbi de o retroactivitate obligatorie n cazul legii interpretative. n opinia noastr legea penal interpretativ poate interveni pe fondul neclarit #ii unui text de lege - n dou situa#ii, dar nici una dintre ele nu justific o aplicare retroactiv . n primul rnd pe calea legii interpretative, legiuitorul poate veni s consfin#easc o anumit interpretare dat n jurispruden# , care este n acord cu inten#ia sa din momentul elabor rii normei interpretate. n acest caz, legea interpretativ nu aduce nici o modificare normei interpretate, urm rindu-se doar evitarea unei schimb ri a jurispruden#ei deja consacrate. (i atunci, care ar fi interesul unei aplic ri retroactive a legii interpretative cu privire la faptele comise anterior intr rii ei n vigoare, atta vreme ct solu#ia care s-ar fi pronun#at n cauz ar fi fost aceea$i chiar n absen#a ei? Cea de-a doua situa#ie n care se recurge la o lege interpretativ este cea n care se modific ntr-un anumit sens domeniul de inciden# al legii interpretate. Nevoia interpret rii se resimte n acest caz datorit faptului c textul nu este suficient de clar, astfel c aplicarea lui n practic este neunitar sau interpretarea consacrat de jurispruden# este diferit de cea dorit de legiuitor. n acest context intervine legea interpretativ , care impune o alt interpretare dect cea dat de jurispruden# sau de o parte a acesteia. Aceast interpretare diferit are ns ca efect necesar o modificare a domeniului de inciden# al legii, fie n sensul extinderii fie n sensul restrngerii lui. Prin urmare, n acest caz, legea interpretativ impune ea ns $i un anumit mod de aplicare a normei interpretate $i devine ea ns $i izvor de drept. Pe cale de consecin# , legea nu mai poate retroactiva dect n m sura n care creeaz o situa#ie mai favorabil pentru inculpat. Legile care prev!d regimul de executare al pedepselor erau n mod tradi#ional considerate n doctrin ca fiind de aplica#ie retroactiv . Dup intrarea n vigoare a Constitu#iei, $i aceast lege $i-a pierdut ns voca#ia de aplicare retroactiv necondi#ionat . Legea care prevede regimul de executare al pedepselor $i-a pierdut retroactivitatea obligatorie $i ea va putea retroactiva, la fel ca orice alt lege penal , numai dac este mai favorabil inculpatului. Se impune totu$i o precizare n acest context. Avnd n vedere c dreptul execu#ional penal cuprinde deopotriv norme de drept penal material $i norme de procedur , regula enun#at nu prive$te dect dispozi#iile de drept material. Spre exemplu, dac legea nou modific att frac#iunile de pedeaps care trebuie executate pentru a putea beneficia de liberarea condi#ionat ct $i procedura de examinare a cererii de liberare, normele
46

referitoare la aceast procedur vor fi de imediat aplicare n vreme ce normele referitoare la frac#iunile de pedeaps vor fi aplicate conform legii mai favorabile. n fine, n doctrin $i jurispruden# nu exist un punct de vedere unitar referitor la posibilitatea aplic rii retroactive a dispozi iilor privind prescrip ia. n ceea ce ne prive$te ne raliem f r rezerve punctului de vedere potrivit c ruia $i legile referitoare la prescrip#ie trebuie s se supun regulilor generale care guverneaz aplicarea legii penale n timp, astfel c nu se mai poate vorbi de o retroactivitate obligatorie n cazul lor. ntr-adev r, prin prelungirea termenului de prescrip#ie are loc o amplificare a dreptului statului de a pedepsi, or, una din ra#iunile principiului neretroactivit #ii este tocmai limitarea acestui drept $i a restrngerii corelative a drepturilor $i libert #ilor cet #eanului pe care el o implic . Pe lng compatibilitatea ei cu prevederile art.15 alin.2 din Constitu#ie, aceast solu#ie are deja o tradi#ie n dreptul nostru, ea fiind explicit consacrat n art.5 din Codul penal anterior. ntreb ri: 1. Ce avantaje prezint determinarea momentului comiterii infrac#iunii potrivit teoriei ac#iunii? 2. Care erau categoriile de legi considerate ca avnd retroactivitate obligatorie nainte de adoptarea Constitu#iei? 3. De ce legea interpretativ nu mai poate fi aplicat ntotdeauna retroactiv? 4. Principiul neretroactivit #ii are n vedere $i schimb rile de jurispruden# ? 2.2. Excep ii de la principiul neretroactivit! ii 2.2.1.Legea de dezincriminare Retroactivitatea legii de dezincriminare este prev zut expres de art. 12 alin.1 C.pen., potrivit c ruia legea penal nu se aplic faptelor s vr$ite sub legea veche, dac nu mai sunt prev zute de legea nou . In acest caz executarea pedepselor, a m surilor de siguran# $i a m surilor educative, pronun#ate n baza legii vechi, precum $i toate consecin#ele penale ale hot rrilor judec tore$ti privitoare la aceste fapte, nceteaz prin intrarea n vigoare a legii noi. n urma dezincrimin rii fapta poate ie$i complet din sfera ilicitului juridic sau poate atrage sanc#iuni de alt natur , cel mai adesea contraven#ional . Credem c aprecierea interven#iei unei dezincrimin ri trebuie f cut in abstracto. Astfel, se poate vorbi de dezincriminare doar atunci cnd fapta prev zut de legea veche nu se mai reg se$te sub nici o form n legea nou . Cu alte cuvinte, n acest caz aprecierea nu se mai raporteaz la fapta concret s vr$it de inculpat ci la specia n care aceasta se ncadreaz . A$a fiind, simpla modificare a con#inutului constitutiv al infrac#iunii avnd ca efect restrngerea domeniului de inciden# al textului de incriminare nu se poate analiza ca o dezincriminare, ci doar ca o lege mai favorabil . Efectele adopt rii legii de dezincriminare sunt reglementate de art.12 alin.1 fraza a II-a C.pen., n conformitate cu care executarea pedepselor, a m surilor de siguran# $i a m surilor educative pronun#ate n baza legii vechi, precum $i toate consecin#ele penale ale hot rrilor judec tore$ti privitoare la aceste fapte, nceteaz prin intrarea n vigoare a legii noi. Prin urmare, efectele vor depinde de etapa procesual n care intervine legea de dezincriminare. Astfel, dac procesul penal pentru fapta dezincriminat nu a nceput pn la intrarea n vigoare a legii noi, el nu va mai ncepe. Dac procesul a nceput, el va lua sfr$it, fie prin scoaterea de sub urm!rire penal! n faza de urm rire, fie prin achitare n faza de
47

judecat . Dac s-a pronun#at deja o hot rre definitiv de condamnare, executarea pedepsei nu va mai ncepe sau, dup caz, va nceta la data adopt rii legii de dezincriminare. n fine, dac pedeapsa a fost deja executat , vor nceta orice consecin#e care ar decurge din aceast condamnare. Trebuie ns precizat c dezincriminarea nu are ca efect o repunere n situa#ia anterioar a condamnatului. Astfel, amenda pl tit anterior interven#iei dezincrimin rii nu se va restitui $i nu se poate pune problema acord rii unor repara#ii pentru perioada de deten#ie executat anterior dezincrimin rii. Tot astfel, pedeapsa degrad rii militare fiind executat la data r mnerii definitive a hot rrii de condamnare, dezincriminarea nu are ca efect redobndirea gradului militar pierdut ca urmare a condamn rii. 2.2.2. Legea de amnistie sau gra iere Att legea de amnistie ct $i legea sau decretul de gra#iere, prin ns $i natura $i finalitatea lor, sunt acte cu caracter retroactiv, ele neputnd interveni dect cu privire la fapte comise anterior intr rii lor n vigoare. Spre exemplu, potrivit art. 12 din Legea nr.546/2002 privind gra#ierea $i procedura acord rii gra#ierii, gra#ierea colectiv poate avea ca obiect numai pedepse aplicate de instan# pentru fapte s vr$ite anterior datei prev zute n legea de gra#iere. Date fiind efectele acestor acte de clemen# , nu ncape ns nici un dubiu cu privire la ncadrarea lor n no#iunea de lege penal mai favorabil lato sensu, astfel nct aplicarea lor retroactiv nu a fost cu nimic afectat de intrarea n vigoare a prevederilor art.15 alin.2 din Constitu#ie. 2.2.3. Legea mai favorabil! stricto sensu n#elegem prin lege mai favorabil stricto sensu institu#ia reglementat de dispozi#iile art.13-15 C.pen. Posibilitatea ca aceste legi s retroactiveze nu las nici o urm de ndoial din momentul n care dispozi#iile constitu#ionale admit retroactivitatea legii penale mai favorabile lato sensu, c ci aplicarea prevederilor art.13-15 C.pen. duce ntotdeauna la crearea unei situa#ii mai u$oare pentru f ptuitor. Trebuie subliniat ns faptul c legea mai favorabil stricto sensu nu presupune ntotdeauna o ipotez de retroactivitate. Este adev rat c aplicarea dispozi#iilor art.14-15 C.pen. implic n mod necesar retroactivitatea legii penale noi, dar nu este mai pu#in adev rat c aplicarea legii mai favorabile n cazul infrac#iunilor aflate n curs de judecat (art.13 C.pen.) presupune fie un caz de retroactivitate, atunci cnd legea mai favorabil este legea nou , fie un caz de ultraactivitate, n situa#ia n care legea mai favorabil este legea veche. De aceea, nu vom trata institu#ia legii penale mai favorabile ca o veritabil excep#ie de la principiul neretroactivit #ii legii penale, prefernd s i consacr m o sec#iune distinct n cele ce urmeaz . 3. Legea penal! mai favorabil! F r a mai preciza de fiecare dat acest lucru, n aceast sec#iune ne vom ocupa de legea penal mai favorabil stricto sensu, adic de institu#ia pe care Codul penal o desemneaz cu aceast denumire. Potrivit legisla#iei noastre penale, sfera de aplicare a legii penale mai favorabile este diferit , n func#ie de momentul n care intervine succesiunea de legi n timp, raportat la momentul condamn rii definitive. Vom examina $i noi separat aceste ipoteze.
48

3.1. Aplicarea legii penale mai favorabile n cazul infrac iunilor nedefinitiv judecate Potrivit art.13 C.pen., n cazul n care de la s vr$irea infrac#iunii pn la judecarea definitiv a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplic legea cea mai favorabil . Aplicarea acestui text are ca premis faptul c toate legile incrimineaz in abstracto fapta comis , dar o sanc#ioneaz diferit. A$a fiind, pentru a fi n prezen#a unui caz de aplicare a legii penale mai favorabile n aceast ipotez este necesar reunirea mai multor condi#ii, asupra c rora ne propunem s st ruim n cele ce urmeaz , pentru ca apoi s facem cteva preciz ri n leg tur cu criteriile de determinare a legii mai favorabile. 3.1.1. Condi iile de aplicare a legii penale mai favorabile a) succesiunea de legi penale s! intervin! ntre momentul comiterii faptei $i momentul judec!rii definitive a infractorului n m sura n care legea nou intervine dup condamnarea definitiv este posibil aplicarea legii penale mai favorabile, dar n condi#iile speciale prev zute de art.14-15, pe care le vom examina n sec#iunea urm toare. Va fi ns aplicabil legea penal mai favorabil conform art.13 C.pen. n situa#ia n care hot rrea definitiv a fost desfiin#at n urma unei c i extraordinare de atac, iar legea nou a intervenit nainte de pronun#area unei noi hot rri definitive n urma rejudec rii. b) toate legile succesive s! incrimineze fapta comis! n m sura n care una dintre legile intervenite ntre momentul comiterii infrac#iunii $i momentul condamn rii nu mai prevede fapta ca infrac#iune nu se pune problema aplic rii legii penale mai favorabile, fiind n prezen#a unei dezincrimin ri. A$a cum am ar tat anterior, dezincriminarea se apreciaz in abstracto $i nu n raport de situa#ia concret a inculpatului. Astfel, dac fapta concret comis de inculpat nu mai atrage o sanc#iune, dar in abstracto ea r mne incriminat , vom avea un caz de aplicare a legii mai favorabile. S presupunem, spre exemplu, c legea veche incrimina sustragerea anumitor bunuri iar legea nou prevede c fapta respectiv constituie infrac#iune doar dac se comite a doua oar . Dac inculpatul a comis o singur fapt sub legea veche, el nu este pasibil de sanc#ionare dup intrarea n vigoare a legii noi, dar aceasta nu nseamn c fapta de sustragere a fost dezincriminat , ci c legea penal nou i este mai favorabil . c) legile succesive incrimineaz! sau sanc ioneaz! diferit fapta comis! n m sura n care toate legile succesive incrimineaz $i sanc#ioneaz n acela$i mod fapta comis , nu se pune problema unei legi penale mai favorabile, c ci aplicarea oric reia dintre ele produce acelea$i efecte n privin#a inculpatului. n acest caz, se consider de c tre unii autori c ncadrarea juridic se va face potrivit legii noi. Credem $i noi c aceasta este solu#ia preferabil , ea facilitnd aplicarea normelor care ar interveni ulterior cu privire la executarea sanc#iunilor $i care, de regul , vor face referire la aceast lege. n plus, condamnatul nu ar putea invoca vreo v t mare a drepturilor sale prin ncadrarea faptei potrivit legii noi, n m sura n care prin aceasta nu i s-a ngreunat n nici un fel situa#ia.

49

3.1.2. Criterii de determinare a legii penale mai favorabile Vom fi deci n prezen#a unui caz de aplicare a legii penale mai favorabile atunci cnd legea nou modific modul de sanc#ionare a faptei, domeniul de inciden# al normei de incriminare, condi#iile de tragere la r spundere, regimul execut rii sanc#iunilor etc. Doctrina a ncercat sistematizarea situa#iilor n care se pune problema aplic rii legii penale mai favorabile $i regruparea acestora n mai multe categorii, n vederea formul rii unor criterii pentru alegerea legii aplicabile. Acestea ar fi: a) modificarea condi iilor de incriminare Atunci cnd, spre exemplu, legea nou adaug condi#ii suplimentare pentru existen#a infrac#iunii, restrngnd n acest fel sfera de inciden# a textului, ea va fi mai favorabil n toate ipotezele n care condi#iile nou introduse nu sunt ntrunite, n acest caz neputnd fi angajat r spunderea penal . A$a se ntmpl atunci cnd: o fapt devine sub legea nou infrac#iune de obicei, fiind introdus cerin#a repetabilit #ii, iar infractorul nu a realizat aceast condi#ie; legea nou cere o calitate special subiectului activ, dar autorul nu a avut aceast calitate; legea nou incrimineaz sau sanc#ioneaz mai sever fapta doar atunci cnd este comis mpotriva unui anumit obiect material, condi#ie nerealizat n cazul infractorului. b) modificarea condi iilor de tragere la r!spundere n cazul n care una dintre legi prevede o condi#ie suplimentar pentru tragerea la r spundere penal a infractorului $i aceast condi#ie nu este ndeplinit , legea respectiv va fi considerat ca fiind lege mai favorabil . A$a de pild , dac potrivit uneia dintre legi fapta se urm re$te la plngerea prealabil , iar potrivit altei legi se urm re$te din oficiu, va fi mai favorabil legea care cere condi#ia plngerii prealabile. Tot astfel, va fi mai favorabil legea care: permite mp carea p r#ilor; prevede o cauz de nepedepsire sau de reducere a pedepsei; prevede un termen de prescrip#ie mai scurt sau permite mplinirea mai rapid a termenului de prescrip#ie (spre exemplu, nu prevede o anumit cauz de ntrerupere). c) modificarea regimului sanc ionator Atunci cnd legile succesive prev d pedepse diferite determinarea legii penale mai favorabile se va face avnd n vedere mai nti pedeapsa principal . Dac cele dou legi prev d pedepse din specii diferite, se va avea n vedere ierarhizarea legal a pedepselor, conform c reia amenda este mai favorabil dect pedeapsa nchisorii care este, la rndul ei mai favorabil dect deten#iunea pe via# . 3.2. Aplicarea legii penale mai favorabile n cazul pedepselor definitive n func#ie de condi#iile de aplicare $i de efectele acesteia, legiuitorul nostru a reglementat dou ipoteze de aplicare a legii penale mai favorabile n cazul pedepselor definitive: aplicarea obligatorie $i respectiv aplicarea facultativ!. 3.2.1. Aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile Aceast ipotez , reglementat de art.14 C.pen., are ca premis faptul c legea nou , intervenit dup r mnerea definitiv a hot rrii de condamnare, prevede pentru fapta comis o specie de pedeaps mai u$oar dect cea aplicat de instan# sau, de$i prevede o pedeaps din aceea$i specie, aceasta are un maxim special mai redus dect pedeapsa concret aplicat de c tre instan# . Legiuitorul reglementeaz n mod distinct mai multe situa#ii n care legea nou mai favorabil se aplic n mod obligatoriu: a) dup r mnerea definitiv a hot rrii de condamnare la pedeapsa nchisorii sau amenzii, intervine o lege nou care prevede un maxim special mai redus dect pedeapsa concret
50

aplicat . Spre exemplu, pentru fapta comis , legea veche prevedea pedeapsa nchisorii de la 10 la 20 de ani, iar instan#a a aplicat o pedeaps de 18 ani nchisoare; ulterior intervine o lege nou care prevede pentru aceea$i fapt pedeapsa nchisorii de la 10 la 15 ani. n acest caz, pedeapsa aplicat se reduce n mod obligatoriu pn la maximul special prev zut de legea nou , n exemplul nostru pn la 15 ani. b) dac dup r mnerea definitiv a hot rrii de condamnare la pedeapsa deten#iunii pe via# , intervine o lege nou care prevede pentru aceea$i fapt pedeapsa nchisorii, deten#iunea pe via# se nlocuie$te cu maximul special al pedepsei nchisorii prev zut pentru acea infrac#iune. c) dac dup r mnerea definitiv a unei hot rri de condamnare la pedeapsa nchisorii intervine o lege nou care prevede pentru aceea$i fapt doar pedeapsa amenzii, nchisoarea se nlocuie$te cu amenda, f r a se putea dep $i maximul special al pedepsei amenzii prev zute pentru acea infrac#iune. Deci, de aceast dat nu mai este obligatorie nlocuirea cu maximul special al pedepsei prev zute de legea nou , a$a cum se ntmpla n ipoteza precedent , ci instan#a poate s aplice o pedeaps cu amenda ntre minimul $i maximul special. Mai mult, #innd seama de partea executat din pedeapsa nchisorii, se poate nl tura n tot sau n parte executarea pedepsei amenzii. Solu#ia este pe deplin justificat , c ci n cazul n care condamnatul executase aproape integral pedeapsa nchisorii atunci cnd a intervenit legea mai favorabil , dac ar fi obligat s execute $i amenda, i s-ar ngreuna situa#ia, ajungnd s execute dou sanc#iuni pentru aceea$i fapt . Potrivit art.14 alin.4, pedepsele complementare, m surile de siguran# $i m surile educative neexecutate $i neprev zute n legea nou nu se mai execut , iar cele care au corespondent n legea nou se execut n con#inutul $i limitele prev zute de aceast lege. Este pe deplin justificat $i n acord cu principiul legalit #ii sanc#iunii ncetarea execut rii acelor m suri care nu mai sunt prev zute de legea nou . n ceea ce prive$te aplicarea retroactiv a pedepselor complementare din legea nou , aceasta poate fi admis $i n prezent, indiferent dac prevederile legii noi sunt sub acest aspect mai favorabile sau mai severe. Aceasta deoarece legea nou este mai favorabil n ansamblu, ca efect al pedepsei principale mai u$oare, iar dispozi#iile privitoare la pedepsele complementare nu pot fi aplicate autonom. n ceea ce prive$te ns m surile educative $i m surile de siguran# , am v zut ntr-o sec#iune precedent c ele nu mai pot fi aplicate retroactiv dect n m sura n care sunt mai favorabile. Prin urmare, dispozi#ia din art.14 alin.4 C.pen. $i g se$te o aplicare limitat la situa#iile n care aceste m suri prin con#inutul sau durata lor cunosc o reglementare mai favorabil n legea nou . n fine, potrivit art. 14 alin.5 C.pen., reducerea sau nlocuirea pedepsei n temeiul legii mai favorabile opereaz $i atunci cnd pedeapsa a fost deja executat pn n momentul intr rii n vigoare a legii noi. Astfel, dac infractorul a executat 15 ani de nchisoare iar legea nou prevede un maxim special de 10 ani, se va considera c persoana n cauz a executat doar 10 ani. Aceast reducere nu este doar una simbolic , ea producnd efecte n leg tur cu alte institu#ii de drept penal. Astfel, reducerea pedepsei deja executate poate avea ca efect mplinirea mai rapid a termenului de reabilitare, poate exclude existen#a primului termen al recidivei, poate nl tura un impediment la aplicarea suspend rii condi#ionate sau a suspend rii sub supraveghere etc. 3.2.2. Aplicarea facultativ! a legii penale mai favorabile (i aceast ipotez de aplicare a legii penale mai favorabile are ca premis o reducere a pedepsei prin legea nou n raport de limitele prev zute de legea veche. Spre deosebire de situa#ia reglementat de art.14 C.pen., n cazul aplic rii facultative, pedeapsa stabilit de
51

instan# sub imperiul legii vechi nu dep $e$te maximul special prev zut pentru fapta comis , astfel cum a fost redus prin prevederile legii noi. Pentru a opera aceast reducere trebuie s fie ndeplinite mai multe condi#ii: a) toate legile succesive s! prevad! pentru fapta comis! pedeapsa nchisorii. Dac legea veche prevede pedeapsa nchisorii iar legea nou doar amenda, vom fi n prezen#a unui caz de aplicare obligatorie a legii penale mai favorabile. Dac toate legile succesive prev d pedeapsa amenzii, dar nu sunt ndeplinite condi#iile art.14 C.pen., reducerea pedepsei nu este posibil , ntruct art.15 vorbe$te doar de pedeapsa nchisorii. b) legea nou! s! prevad! pentru fapta comis! un maxim special mai redus dect cel din legea veche; c) pedeapsa concret aplicat! de instan ! prin hot!rrea definitiv! s! nu dep!$easc! maximul prev!zut de legea nou!. De$i legea prevede c durata pedepsei aplicate trebuie s fie mai mic dect maximul din legea nou , doctrina admite, cu just temei, posibilitatea aplic rii legii mai favorabile $i atunci cnd pedeapsa coincide cu acest maxim. n condi#iile n care o pedeaps mai mic dect maximul poate fi redus , a fortiori trebuie s poat beneficia de reducere o pedeaps care coincide cu acest maxim. d) instan a s! aprecieze c! reducerea duratei pedepsei este oportun!. Chiar n prezen#a ntrunirii primelor trei condi#ii, reducerea duratei pedepsei nu opereaz automat, ci numai n m sura n care instan#a apreciaz c acest lucru se justific , n raport de posibilit #ile de realizare a scopului pedepsei. Astfel, potrivit art.15 C.pen. instan#a va avea n vedere infrac#iunea comis , persoana condamnatului, conduita acestuia dup pronun#area hot rrii sau n timpul execut rii, precum $i timpul ct a executat din pedeaps . n raport de aceste criterii instan#a va aprecia dac pentru reeducarea infractorului este suficient o pedeaps redus sau dac , dimpotriv , se dovede$te necesar executarea ntregii pedepse, a$a cum a fost ini#ial dispus . Dac instan#a decide s fac reducerea, ea va fi #inut de limita stabilit de lege, limit determinat de reducerea propor#ional a maximului special prin legea nou n raport de legea veche. Exemplu: dac vechiul maxim era de 15 ani iar noul maxim de 10 ani, rezult c reducerea maximului s-a f cut cu 1/3. n aceste condi#ii, pedeapsa de 9 ani aplicat anterior poate fi redus cu cel mult 1/3, adic cu 3 ani, a$a nct noua pedeaps nu va putea fi mai mic de 6 ani4. Instan#a nu este ns obligat s coboare pedeapsa pn la limita minim de 6 ani, putnd stabili s se execute orice pedeaps cuprins ntre 6 $i 9 ani. Potrivit art.15 alin.2 C.pen., n cazul n care pedeapsa s-a executat anterior interven#iei legii noi, reducerea poate fi f cut cu 1/3. Deci $i n acest caz reducerea r mne tot facultativ instan#a apreciind posibilitatea reducerii pe baza acelora$i criterii dar, dac se decide reducerea, aceasta se face ntotdeauna cu 1/3 din durata pedepsei executate. ntreb ri: 1. Cum se determin legea penal mai favorabil n cazul legilor complexe? 2. De ce reducerea pedepsei n cazul aplic rii legii mai favorabile n ipoteza faptelor definitiv judecate (art.14-15) opereaz $i cu privire la pedepsele deja executate? 3. Care sunt deosebirile ntre aplicarea facultativ $i aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile? 4. Prin ce se deosebe$te legea de dezincriminare fa# de o lege penal mai favorabil ?
Limita pna la care poate fi redus pedeapsa se determin dup formula: Pn = Pv X (Mn / Mv). n aceast formul : Pn reprezint limita pn la care poate fi redus pedeapsa potrivit legii noi, Pv este pedeapsa aplicat sub legea veche, Mn este maximul special prev zut de legea nou iar Mv maximul special prev zut de legea veche.
4

52

4. Ultraactivitatea legii penale. Legea penal! temporar! Dac retroactivitatea legii presupune aplicarea legii noi cu privire la fapte comise anterior intr rii sale n vigoare, ultraactivitatea desemneaz situa#ia simetric opus , respectiv ipoteza n care o lege se aplic dincolo de momentul ie$irii ei din vigoare, cu privire la fapte comise n intervalul de timp ct s-a aflat n vigoare. Am v zut deja c aplicarea legii mai favorabile n cauzele n care nu s-a pronun#at nc o hot rre definitiv de condamnare poate determina aplicarea ultraactiv a legii penale, atunci cnd legea mai favorabil este cea veche. Ipoteza tipic de lege penal ultraactiv o constituie ns , potrivit doctrinei, legea penal temporar . No#iunea de lege penal temporar , a$a cum este reglementat de Codul nostru penal, acoper n realitate dou categorii de legi penale: legea penal! temporar! propriu-zis! $i legea penal! excep ional!. Suntem n prezen#a unei legi temporare propriu-zise atunci cnd legea n cauz are prev zut explicit, din chiar momentul adopt rii sale, momentul ie$irii din vigoare. Legea penal excep#ional este adoptat n mprejur ri excep#ionale (stare de asediu, stare de urgen# , calamit #i naturale etc.) iar durata afl rii ei n vigoare coincide cu perioada ct se men#ine aceast stare. n acest caz caracterul temporar rezult $i din con#inutul expunerii de motive, unde se face referire la mprejurarea care a determinat adoptarea legii n cauz . n cazul normelor cadru, termenul poate fi prev zut fie de norma penal incomplet , fie de norma care vine s o completeze. Potrivit art.16 C.pen., legea penal temporar se aplic infrac#iunii s vr$ite n timpul ct ea se afla n vigoare, chiar dac fapta nu a fost urm rit sau judecat n acest interval de timp. Avnd n vedere, pe de o parte, faptul c data ie$irii din vigoare a legii este dinainte cunoscut , iar pe de alt parte, mprejurarea c , de regul , aceste legi r mn n vigoare o perioad scurt de timp, n absen#a posibilit #ii de aplicare ultraactiv , dispozi#ia legal n cauz nu ar mai apuca s fie niciodat aplicat . Aceasta $i datorit faptului c n cele mai multe cazuri legea penal temporar instituie un tratament sanc#ionator agravat sau incrimineaz noi fapte, astfel c legea care succede legii temporare este mai favorabil . 5. Aplicarea n timp a legii penale n cazul ordonan elor de urgen ! respinse de Parlament $i al legilor neconstitu ionale Prevederile constitu#ionale referitoare la posibilitatea Guvernului de a interveni n sfera dreptului penal pe cale ordonan#elor de urgen# , precum $i posibilitatea scoaterii din vigoare a unui act normativ ca efect al constat rii neconstitu#ionalit #ii sale sunt susceptibile de a crea situa#ii particulare n ceea ce prive$te aplicarea n timp a legii penale. Vom ncerca n cele ce urmeaz s examin m cele dou ipoteze. 5.1. Aplicarea n timp a legii penale n cazul ordonan elor de urgen ! respinse sau aprobate cu modific!ri A$a dup cum se $tie, potrivit art.114 alin.4 din Constitu#ie, n situa#ii extraordinare, care nu comport sub nici o form amnarea, Guvernul poate adopta ordonan#e de urgen# . Textul adoptat n urma revizuirii Constitu#iei nu mai las nici o urm de ndoial cu privire la posibilitatea acestor acte normative de a interveni n domeniul rezervat legii organice, respectiv n materia dreptului penal. ntr-adev r, potrivit art.114 alin.4 fraza final , ordonan#a de
53

urgen# cuprinznd norme de natura legii organice se aprob cu majoritatea prev zut de articolul 74 alineatul 1. Ordonan#a de urgen# emis de Guvern se depune spre aprobare la Parlament, care trebuie s o examineze n procedur de urgen# , putnd s o aprobe a$a cum a fost emis , s o aprobe cu modific ri sau s o resping . n cazul n care ordonan#a este aprobat f r modific ri, efectele sale se consolideaz $i nu se poate vorbi de o succesiune de legi penale ntre ordonan# $i legea de aprobare. Lucrurile sunt ns mult mai complicate atunci cnd ordonan#a este respins sau este aprobat cu modific ri. n dreptul nostru ns , dac ordonan#a de urgen# este respins de c tre Parlament, ea $i nceteaz efectele ex nunc, de la data public rii legii de respingere n Monitorul Oficial. n aceste condi#ii, trebuie s admitem c respingerea sau modificarea ordonan#ei de urgen# determin o succesiune de legi penale, care va fi solu#ionat potrivit art.12-15 C.pen. Trebuie deci s distingem mai multe ipoteze: a) dac ordonan#a de urgen# care incriminat o nou fapt este respins de c tre Parlament vom fi n prezen#a unei dezincrimin ri. b) dac ordonan#a de urgen# respins a abrogat o incriminare existent , respingerea ei de c tre Parlament va avea ca efect intrarea automat n vigoare a incrimin rii ini#ial abrogate de ordonan# . Solu#ia se bazeaz pe prevederile art. 63 alin. 3 din Legea. nr.24/2000 privind normele de tehnic legislativ . Astfel, conform acestui text, nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior s! se repun! n vigoare actul normativ ini ial. Fac excep ie prevederile din OG care au prev!zut norme de abrogare $i au fost respinse prin lege de c!tre Parlament. Cu alte cuvinte, legea de respingere a ordonan#ei reincrimineaz fapta automat. c) n situa#ia n care ordonan#a de urgen# modific o incriminare existent $i este, la rndul ei aprobat cu modific ri de c tre Parlament vom avea o succesiune de legi, care va intra sub inciden#a prevederilor Codului penal referitoare la legea mai favorabil . Astfel, dac infrac#iunea a fost comis anterior ordonan#ei, dar se judec dup aprobarea cu modific ri a acesteia, vom avea de comparat trei legi pentru a determina legea mai favorabil : reglementarea anterioar , ordonan#a $i legea de aprobare. Dintre cele trei acte normative, instan#a va trebui s aleag acele prevederi care sunt mai favorabile inculpatului. Dac fapta a fost comis sub imperiul ordonan#ei $i se judec dup adoptarea legii de aprobare cu modific ri, vom compara doar ordonan#a $i legea de aprobare pentru a alege legea mai favorabil . 5.2. Aplicarea n timp a legii penale n cazul actelor normative declarate neconstitu ionale Potrivit art.145 alin.1 din Constitu#ie, constatarea de c tre Curtea Constitu#ional a neconstitu#ionalit #ii unei legi sau ordonan#e are ca efect ncetarea aplicabilit #ii normei n cauz la 45 de zile de la publicarea deciziei Cur#ii Constitu#ionale, dac n acest interval Parlamentul sau Guvernul, dup caz, nu pun de acord prevederile neconstitu#ionale cu dispozi#iile Constitu#iei. Potrivit art.145 alin.3 din Constitu#ie, deciziile Cur#ii Constitu#ionale sunt general obligatorii $i au putere numai pentru viitor. n ceea ce ne prive$te consider m c scoaterea din vigoare a unei norme penale ca efect al deciziei Cur#ii Constitu#ionale va determina n mod necesar revenirea la prevederile legale
54

anterioare actului normativ neconstitu#ional. Cu alte cuvinte, legea abrogat de legea neconstitu#ional va fi repus n vigoare determinnd astfel existen#a unei succesiuni de legi penale care va atrage inciden#a regulilor generale privind aplicarea legii mai favorabile. Atunci cnd legea constatat ca fiind neconstitu#ional a introdus o nou incriminare, declararea neconstitu#ionalit #ii legii va atrage efectele unei legi de dezincriminare. Astfel, din momentul ncet rii aplicabilit #ii legii neconstitu#ionale va lua sfr$it $i procesul penal, executarea pedepsei sau a altor m suri dispuse n cazul unei infrac#iuni prev zute de aceasta. La fel ca n orice ipotez de dezincriminare, m sura va opera doar ex nunc, ceea ce nseamn c nu vom asista la o repunere a condamnatului n situa#ia anterioar prin restituirea amenzii pl tite ori a bunurilor confiscate. ntreb ri: 1. Ce efecte produce aprobarea cu modific ri a unei ordonan#e de urgen# care a modificat la rndul ei o incriminare? 2. Pe ce argumente se bazeaz teza reintr rii n vigoare a reglement rii anterioare n ipoteza declar rii neconstitu#ionalit #ii unei norme penale? 6. Concursul de norme penale (concursul de calific!ri) Spre deosebire de situa#iile analizate anterior, care presupuneau o succesiune de legi n timp, punndu-se problema alegerii legii aplicabile dintre legile succesive, situa#ia concursului de legi penale presupune existen#a a dou sau mai multe norme aflate concomitent n vigoare $i care au voca#ie de a primi aplicare cu privire la aceea$i fapt . Cu alte cuvinte fapta comis este susceptibil n aparen# de calificare potrivit mai multor norme juridice, de$i n realitate este vorba de o singur infrac#iune. De aceea, se impune alegerea normei aplicabile dintre normele aflate n concurs. n func#ie se specificul lor, calific rile n concurs sunt susceptibile de clasificare n mai multe categorii: 6.1. Calific!rile alternative Suntem n prezen#a unor calific ri alternative n situa#ia n care ntre con#inuturile legale ale infrac#iunilor susceptibile de a fi re#inute exist o opozi#ie esen#ial , astfel nct alegerea unei calific ri o exclude n mod necesar pe cealalt . n acest caz exist doar n aparen# un concurs de calific ri, c ci la o analiz atent doar una dintre calific ri are voca#ie de aplicare n cazul faptei comise. n plan practic, solu#ionarea acestui gen de concurs nu ridic probleme deosebite, c ci opozi#ia celor dou calific ri face ca, n realitate, s fie ntrunite elementele constitutive doar n cazul uneia dintre cele dou incrimin ri. Exemplu: inculpatul, prin promisiuni de c s torie, determin o minor ce nu a mplinit vrsta de 14 ani s ntre#in cu el un raport sexual. n aparen# ar fi incidente textele de incriminare privind infrac#iunile de act sexual cu un minor (art. 198 C.pen.) $i seduc#ie (art. 199 C.pen.). n realitate, cele dou infrac#iuni se exclud reciproc. Pentru a exista infrac#iunea de seduc#ie este necesar ca minora s aib capacitatea de a ncheia o c s torie - adic s fi mplinit vrsta de 16, eventual 15 ani (art. 4 C. fam.) - n vreme ce pentru a se re#ine infrac#iunea de act sexual cu un minor n varianta prev zut de art. 198 alin. 1 C.pen., trebuie ca minora s nu fi mplinit 15 ani. n consecin# , instan#a trebuia s re#in doar infrac#iunea de act sexual cu un minor.

55

6.2. Calific!rile incompatibile Exist calific ri incompatibile atunci cnd o infrac#iune este consecin#a logic $i ntructva natural a alteia cu care se confund intim, c ci ele tind s protejeze acela$i interes colectiv sau individual $i au la baz o rezolu#ie infrac#ional unic . n acest caz se va re#ine doar calificarea principal , cea subsidiar fiind nl turat . Exemplu: inculpatul $i-a nsu$it un bidon de 20 kg de vopsea din unitatea n care lucra, iar cnd a fost surprins de un poli#ist n timpul transportului, a izbit de p mnt bidonul, f cnd s se mpr $tie vopseaua. n aparen# ar fi vorba de dou infrac#iuni furt $i distrugere. n realitate ns , din momentul n care furtul s-a consumat, bunul intr n st pnirea f ptuitorului, astfel nct distrugerea ulterioar a acestuia - ca de altfel $i abandonarea, transformarea, vnzarea, consumarea lui etc. - are semnifica#ia unui act de dispozi#ie care nu poate constitui o nou infrac#iune. 6.3. Calific!rile redundante O calificare apare ca redundant atunci cnd acoper exact faptele deja incluse ntr-o alt calificare. n practic aceast situa#ie poate ap rea n dou ipoteze. Este vorba de situa#ia conflictului ntre o calificare general $i una special $i respectiv de aceea n care o calificare se reg se$te ca element sau circumstan# n structura altei calific ri. 6.3.1. Conflictul ntre o calificare general! $i una special! Aceasta este ipoteza la care se refer cel mai frecvent doctrina noastr $i care-$i g se$te solu#ionarea pe baza principiului specialit #ii, norma special primind prioritate de aplicare fa# de norma general . A$a se ntmpl de regul n cazul n care avem forme agravate sau atenuate ale aceleia$i infrac#iuni incriminate n articole distincte, spre exemplu omorul $i pruncuciderea. Tot astfel infrac#iunea de luare de mit are caracter special fa# de cea de abuz n serviciu $i dobnde$te aplicare prioritar , n dauna acesteia. 6.3.1. Concursul ntre dou! calific!ri dintre care una constituie element sau circumstan ! a celeilalte Situa#ia apare cel mai frecvent n ipoteza infrac#iunilor complexe, cnd norma de incriminare a faptei complexe $i norma incriminatoare a infrac#iunii absorbite par a avea deopotriv aplicabilitate n spe# . n realitate, atunci cnd exist un asemenea raport de absorb#ie, se va aplica doar norma absorbant . Exemplu: n cazul adres rii de cuvinte injurioase unui func#ionar ce exercit autoritatea de stat par aplicabile att dispozi#iile art.205 care incrimineaz insulta, ct $i cele ale art.239 care incrimineaz ultrajul. n realitate se va aplica doar norma care con#ine toate elementele ce se reg sesc n spe# , respectiv ultrajul, care absoarbe insulta. 6.4. Calific!rile echivalente Suntem n prezen#a unor calific ri echivalente n cazul n care aceea$i activitate material intr sub inciden#a a dou calific ri ce o acoper n ntregime. Situa#ia este asem n toare cu aceea a conflictului dintre o calificare general $i o calificare special , n sensul c $i n acest caz exist dou norme care reglementeaz aceea$i materie. Diferen#a const ns n faptul c toate calific rile echivalente con#in acelea$i elemente, neexistnd ntre
56

acestea diferen#e de con#inut care s fundamenteze concluzia c una ar fi special $i alta general . Ipotezele de acest gen sunt relativ rare $i ele sunt expresia unor necorel ri n procesul legislativ. Un exemplu n acest sens l constituie infrac#iunile prev zute de art. 299 $i 300 C.pen. $i respectiv art. 59 din Legea nr. 64/1991 cu privire la brevetele de inven#ie. Potrivit art. 299-300 C.pen., constituie infrac#iune "contrafacerea sau folosirea f r drept a obiectului unei inven#ii" $i respectiv "punerea n circula#ie a produselor realizate ca urmare a contrafacerii sau folosirii f r drept a obiectului unei inven#ii" iar art. 59 din Legea nr. 64/1991 incrimineaz "fabricarea, folosirea sau punerea n circula#ie f r drept a obiectului unui brevet de inven#ie sau orice alt nc lcare a drepturilor conferite de brevetul de inven#ie". Se observ a$adar cu u$urin# c elementele specifice infrac#iunilor prev zute de textele articolelor 299 $i 300 C.pen. se reg sesc integral n textul art. 59 din Legea nr. 64/1991. n toate aceste situa#ii este vorba despre un conflict de calific ri, fiind exclus existen#a pluralit #ii de infrac#iuni. Cele dou norme n concurs, con#innd acelea$i elemente de incriminare, nu pot fi niciodat aplicate cumulativ, ci doar alternativ. Va fi aplicat norma mai recent . ntreb ri: 1. Ce sunt calific rile alternative? 2. Prin ce se deosebesc calific rile incompatibile de cele alternative? 3. Prin ce se deosebesc calific rile redundante de cele echivalente?

57

CAPITOLUL V: TEORIA GENERAL# A INFRAC%IUNII


SEC'IUNEA I: CONSIDERA'II GENERALE 1. Tr!s!turile generale ale infrac iunii Potrivit art.17 alin.1, a definit infrac#iunea ca fiind fapta care prezint pericol social, s vr$it cu vinov #ie $i prev zut de legea penal . Pornind de la defini#ia legal , doctrina noastr apreciaz c infrac#iunea se caracterizeaz prin trei tr s turi fundamentale: prevederea n legea penal , pericolul social $i vinov #ia. 1.1. Fapta s! fie prev!zut! de legea penal! Prevederea faptei de c!tre legea penal! este prima condi#ie de existen# a oric rei infrac#iuni. Ea decurge din principiul legalit #ii incrimin rii, astfel c , n absen#a acestei condi#ii, fapta nu poate constitui infrac#iune. Trebuie subliniat ns c no#iunile de infrac iune $i respectiv fapt! prev!zut! de legea penal! nu sunt sinonime. Dac orice infrac#iune trebuie s fie o fapt prev zut de legea penal , nu orice fapt prev zut de legea penal constituie infrac#iune. Pentru aceasta, fapta prev zut de legea penal trebuie s r spund $i celorlaltor condi#ii: respectiv de a prezenta pericol social $i de a fi comis cu vinov #ie. 1.2. Fapta s! prezinte pericol social Pericolul social exist , potrivit art.18 C.pen., atunci cnd fapta aduce atingere uneia dintre valorile ar tate n art.1 C.pen., iar pentru sanc#ionarea ei este necesar aplicarea unei pedepse. Potrivit doctrinei, trebuie f cut distinc#ia ntre pericolul social generic (abstract) $i pericolul social concret. Astfel, pericolul social generic este pericolul pe care l prezint in abstracto o anumit infrac#iune (furt, omor, viol) $i el este apreciat de c tre legiuitor n momentul redact rii normei penale, g sindu-$i reflectarea n pedeapsa legal . Pericolul social concret este pericolul pe care l prezint o anumit infrac#iune concret , comis de o persoan determinat . Dac pericolul social abstract $i g sea reflectarea n pedeapsa legal , prev zut de norma de incriminare, pericolul social concret este valorificat de instan#a de judecat $i $i g se$te expresia n pedeapsa concret aplicat infractorului. Astfel, dac orice fapt de furt simplu prezint in abstracto un pericol social c ruia i corespunde o pedeaps cu nchisoare de la 1 la 12 ani (art.208 alin.1 C.pen.), o fapt concret de furt sustragerea din locuin#a victimei a sumei de 50 de milioane de lei va prezenta un anumit pericol social, care se va reflecta n pedeapsa concret (spre exemplu, 5 ani de nchisoare) aplicat de c tre instan# . Potrivit codului penal n vigoare, de$i in abstracto orice fapt incriminat prezint un pericol social, in concreto ar fi posibil ca fapta comis de o persoan s nu ating gradul minim de pericol social necesar calific rii faptei ca infrac#iune. ntr-adev r, conform art.181 C.pen., nu constituie infrac#iune fapta prev zut de legea penal , dac prin atingerea minim adus uneia dintre valorile sociale ap rate de lege $i prin con#inutul ei concret, fiind lipsit n mod v dit de importan# , nu prezint gradul de pericol social al unei infrac#iuni. Potrivit alin.2 al aceluia$i articol, pentru aprecierea n concret a gradului de pericol social, se #ine seama de modul $i mijloacele de s vr$ire a faptei, de
58

scopul urm rit, de mprejur rile n care fapta a fost comis , de urmarea produs sau care s-ar fi putut produce, precum $i de persoana $i conduita f ptuitorului. n primul rnd, se impune eviden#iat faptul c aprecierea gradului de pericol social al faptei se face global, prin raportate la toate criteriile men#ionate, f r a se putea stabili preeminen#a unuia dintre ele. Astfel, de$i n cazul faptelor contra patrimoniului se face referire n primul rnd la valoarea prejudiciului (urmarea produs sau care s-ar fi putut produce), acest criteriu, utilizat izolat, nu este ntotdeauna relevant. A$a de pild , s-a decis n practica judiciar c prezint pericolul social al unei infrac#iuni fapta inculpatului care a introdus mna n buzunarul hainei p r#ii v t mate pentru a-i sustrage portmoneul, dar, neg sindu-l, a luat un bun de valoare redus . ntr-adev r, fa# de modul de comitere a faptei, de scopul urm rit de f ptuitor, valoarea redus a prejudiciului nu mai este n m sur s determine aplicarea prevederilor art. 181 C.pen. Tot astfel, persoana $i conduita f ptuitorului nu pot justifica prin ele nsele, analizate izolat, aplicarea sau neaplicarea acestui text. Spre exemplu, s-a decis, n mod corect, ntr-o spe# c $i n cazul unei persoane cu antecedente penale se poate constata c fapta comis nu prezint gradul de pericol social al unei infrac#iuni, dac aceast concluzie se impune ca urmare a valorii reduse a prejudiciului, a situa#iei personale (stare de boal , situa#ie material la limita subzisten#ei) $i familiale (v duv cu patru copii n ntre#inere). Prin urmare, dispozi#iile art.181 C.pen. pot fi aplicate $i n cazul persoanelor cu antecedente penale sau chiar n cazul recidivi$tilor, dar se impune o analiz mai atent a celorlaltor criterii, pentru a se stabili dac prin prisma lor, se poate realiza o apreciere de ansamblu n favoarea inculpatului. Alteori, s-a decis c fapta prezint pericolul social al unei infrac#iuni chiar dac inculpatul nu are antecedente penale, n m sura n care scopul urm rit $i mprejur rile n care fapta a avut loc denot o atingere semnificativ adus valorii ap rate de lege. n situa#ia n care se constat c fapta nu prezint gradul de pericol social al unei infrac#iuni, se va aplica o sanc#iune prev zut de art.91 C.pen.: mustrarea, mustrarea cu avertisment sau amenda de la 100.000 la 10.000.000 lei. Aceste sanc#iuni, datorit caracterului lor administrativ, nu atrag consecin#ele unor pedepse (dec deri, incapacit #i etc.). 1.3. Fapta s! fie comis! cu vinov! ie ntregul edificiu al dreptului penal romn se fundamenteaz pe principiul r spunderii subiective, astfel c nu este suficient s se constate o nc lcare n sens material a unei dispozi#ii a legii penale mai exact comiterea unei fapte prev zute de legea penal ci, pentru a se putea angaja r spunderea penal , trebuie n plus constatat c persoana n cauz avea reprezentarea faptei sale $i ar fi putut avea o conduit conform cu cerin#ele legale. ndeplinirea acestor condi#ii se verific n contextul analizei celei de-a treia tr s turi generale a infrac#iunii vinov #ia, de care ne vom ocupa pe larg n con#inutul unei sec#iuni urm toare. 1.4. Tipicitate $i antijuridicitate n defini ia infrac iunii Spre deosebire de legisla#ia $i doctrina noastr , doctrina german , italian , elve#ian sau spaniol trateaz n cu totul alt manier tr s turile generale ale infrac#iunii. Astfel, n aceste sisteme, infrac#iunea este definit de doctrina majoritar ca fiind o fapt tipic , antijuridic $i comis cu vinov #ie.
59

Am v zut deja c , potrivit principiului legalit #ii incrimin rii $i pedepsei, o fapt concret nu poate atrage r spunderea penal dect n m sura n care este prev zut ca infrac#iune de c tre o norm penal . Elabornd norma de incriminare, legiuitorul stabile$te un model abstract al faptei sanc#ionabile, cu care urmeaz a fi ulterior comparate faptele concrete, pentru a stabili dac acestea pot fi sanc#ionate. Astfel, fapta concret devine infrac#iune numai n m sura n care ea se reg se$te n con#inutul unei norme de incriminare, cu alte cuvinte, n m sura n care corespunde tr s turilor stabilite de legiuitor n modelul tip prev zut de norma penal . Spre exemplu, incriminnd furtul (art.208 C.pen.), legiuitorul stabile$te condi#iile pe care trebuie s le ndeplineasc o fapt pentru a fi calificat ca atare : s constea ntr-o ac#iune de luare, s aib ca obiect un bun mobil, respectivul bun s se afle n posesia sau deten#ia unei persoane, iar luarea s se realizeze n mod inten#ionat, n scopul nsu$irii pe nedrept. n activitatea de aplicare a legii penale, organele judiciare vor trebui s compare o anumit fapt s vr$it de o persoan cu faptamodel descris n norma de incriminare, pentru a vedea dac ntrune$te toate cerin#ele impuse de legiuitor. Aceast coresponden# ntre tr s turile faptei concrete $i modelul abstract (tip) prev zut n norma de incriminare, este cunoscut n doctrin sub denumirea de tipicitate. Pe de alt parte, nu orice fapt tipic de$i ea corespunde n mod necesar modelului abstract prev zut de norma de incriminare reprezint prin ea ns $i o infrac#iune. Spre exemplu, orice ucidere inten#ionat a unei persoane corespunde modelului prev zut de art.174 C.pen care incrimineaz omorul. Cu toate acestea, pentru a fi n prezen#a unei infrac#iuni de omor, trebuie ca fapta respectiv s nu fi fost permis de lege. ntr-adev r, legea penal nu poate sanc#iona o fapt pe care o alt norm juridic penal sau extrapenal o autorizeaz . De aceea, uciderea unei persoane n legitim ap rare, de$i satisface cerin#ele impuse de modelul-tip din norma de incriminare, nu va fi sanc#ionat ntruct este autorizat de prevederile art.44 C.pen. A$a fiind, pentru ca o fapt tipic s constituie infrac#iune, trebuie n plus constatat c ea contravine ordinii juridice. Aceasta este antijuridicitatea faptei, ca tr s tur general a infrac#iunii, ce nu se identific cu tipicitatea. De$i tipicitatea faptei poate constitui un indiciu cu privire la antijuridicitate, aceasta din urm trebuie constatat separat. n fine, vinov! ia este cea de-a treia condi#ie pe care fapta tipic $i antijuridic trebuie s o ndeplineasc pentru a fi n prezen#a unei infrac#iuni, condi#ie care se reg se$te $i n defini#ia legal a infrac#iunii prev zut de art.17 C.pen. De$i, a$a cum ar tam deja, Codul nostru penal r mne deocamdat ata$at concep#iei substan#iale a infrac#iunii - ceea ce ridic unele probleme de compatibilitate a defini#iei infrac#iunii cu concep#ia tripartit analizat - n#elegem s ne raliem $i noi, n cuprinsul prezentei lucr ri, acestei din urm concep#ii. 2. Clasificarea infrac iunilor 2.1. Clasificarea bipartit! sau tripartit! a infrac iunilor n mod tradi#ional, n legisla#iile din Europa Occidental , infrac#iunile sunt clasificate fie potrivit unui sistem tripartit5 crime, delicte $i contraven#ii fie potrivit unui sistem bipartit crime $i delicte6 sau delicte $i contraven#ii7. n dreptul spaniol, de$i n aparen# s-a p strat
n dreptul francez, belgian, luxemburghez, grec. n dreptul german, austriac, elve#ian, norvegian. 7 n dreptul olandez, italian.
6 5

60

sistemul clasific rii bipartite (delitos $i faltas ), n realitate actualul C.pen. aduce o clasificare tripartit , ntruct delictele sunt la rndul lor clasificate n delicte grave $i delicte mai pu#in grave. Criteriul de clasificare n acest caz este natura pedepsei prev zute de lege pentru fiecare categorie de infrac#iuni. n dreptul nostru penal sistemul de clasificare tradi#ional a fost cel tripartit, consacrat att de Codul penal de la 1865 ct $i de Codul penal Carol II. Ulterior ns , prin Decretul nr.184/1954, au fost abrogate dispozi#iile Codului penal referitoare la contraven#ii, ceea ce a atras scoaterea acestora din sfera dreptului penal $i trecerea lor n domeniul dreptului administrativ. n consecin# , n perioada 1954-1968, legisla#ia noastr penal nu a mai cunoscut dect clasificarea bipartit a infrac#iunilor. Codul penal actualmente n vigoare, nu a mai men#inut nici m car clasificarea bipartit , prev znd o singur form a ilicitului juridic aceea de infrac iune. Noul C.pen., prevede revenirea la clasificarea bipartit a infrac#iunilor. Astfel, potrivit art.2, faptele prev zute de legea penal ca infrac#iuni se mpart, dup gravitatea lor, n crime $i delicte. 2.2. Infrac iuni politice $i infrac iuni de drept comun Cunoscut n numeroase sisteme de drept, clasificarea infrac#iunilor n infrac#iuni politice $i infrac#iuni de drept comun, nu este lipsit de consecin#e practice. Spre exemplu, n Codul penal Carol II, potrivit art.22-23, se instituia un sistem de pedepse paralele, unele aplicabile pentru infrac#iuni politice, altele aplicabile pentru infrac#iuni de drept comun. Ceea ce caracteriza n primul rnd pedepsele aplicate pentru infrac#iuni politice era regimul mai pu#in sever n ceea ce prive$te executarea (art.36-39). Legiuitorul nostru, nici n Codul penal n vigoare $i nici n noul C.pen., nu prevede o reglementare distinct pentru infrac#iunea politic . Problema definirii infrac#iunii politice nu este ns nici specific dreptului nostru penal $i nici nu a cunoscut o solu#ie unitar n dreptul penal contemporan. n condi#iile n care legisla#iile nu consacr de regul o defini#ie, n doctrin au fost elaborate mai multe criterii pentru calificarea unei infrac#iuni ca fiind politic . a) criteriul obiectiv Potrivit acestui criteriu, vor fi considerate ca politice acele infrac#iuni care au fost create de legiuitor pentru a proteja drepturile politice ale cet #enilor sau existen#a, organizarea $i func#ionarea statului. Constituie astfel infrac#iuni politice infrac#iunile electorale, infrac#iunile ndreptate mpotriva siguran#ei statului etc. b) criteriul subiectiv Potrivit acestui criteriu, ceea ce calific infrac#iunea ca fiind politic este mobilul sau scopul de natur politic urm rit de f ptuitor. Astfel, orice infrac#iune de drept comun poate deveni infrac#iune politic , n m sura n care ea a fost determinat de un scop politic. c) criteriul mixt Acest criteriu rezult din combinarea celorlaltor dou , astfel c o infrac#iune va fi considerat ca fiind politic n situa#ia n care a fost ndreptat mpotriva unui obiect de natur politic , dar $i atunci cnd a fost inspirat de un mobil sau un scop de natur politic . Consider m c , n absen#a oric rei reglement ri de principiu a infrac#iunii politice n codul nostru penal, este recomandabil ca instan#ele chemate s decid asupra caracterului politic al unei infrac#iuni s recurg la criteriul mixt. Aceasta cu att mai mult cu ct situa#iile n care intereseaz natura politic a faptei sunt, de lege lata, pu#in numeroase, ele reducndu-se practic la unele cazuri de extr dare. n acest context, este de dorit a se asigura
61

persoanei a c rei extr dare se cere un maximum de protec#ie fa# de eventuale abuzuri, iar utilizarea criteriului mixt poate fi o garan#ie n acest sens. 3.3. Infrac iuni cu con inut unic, cu con inut alternativ $i cu con inuturi alternative n func#ie de modul n care norma de incriminare determin sfera elementelor constitutive ale unei infrac#iuni, putem distinge trei categorii de incrimin ri: a) Infrac iunile cu con inut unic sunt acele infrac#iuni ale c ror elemente constitutive nu se pot nf #i$a, potrivit textului incriminator, dect sub o anumit form , unic , exclusiv , nesusceptibil de mai multe modalit #i. Spre exemplu, bigamia se comite prin ncheierea unei noi c s torii de c tre o persoan c s torit , omorul se comite prin uciderea unei persoane etc. b) Infrac iunile cu con inut alternativ sunt acele infrac#iuni pentru care legea prevede variante alternative ale principalelor elemente constitutive, variante echivalente sub aspectul semnifica#iei lor penale. Spre exemplu, potrivit art.205 C.pen., infrac#iunea de insult se poate comite prin cuvinte, prin gesturi, prin expunere la batjocur dar $i prin atribuirea unui defect, boal sau infirmitate care, chiar reale de-ar fi, n-ar trebui relevate. c) Infrac iunile cu con inuturi alternative sunt acele infrac#iuni n cazul c rora legiuitorul regrupeaz sub aceea$i denumire dou sau mai multe infrac#iuni de sine st t toare. A$a se ntmpl n cazul textului art.271 C.pen., care, n alin.1, 2 $i 4 incrimineaz de fapt trei infrac#iuni distincte mpotrivirea la executarea unei hot rri judec tore$ti, mpiedicarea folosirii unui imobil de#inut n baza unei hot rri judec tore$ti $i respectiv sustragerea de la executarea unor m suri de siguran# . Importan#a delimit rii infrac#iunilor cu con#inut alternativ fa# de cele cu con#inuturi alternative rezid n efectele diferite ce apar n cazul realiz rii mai multora din variantele alternative de comitere. n cazul infrac#iunilor cu con#inut alternativ, diferitele modalit #i prev zute de norma de incriminare sunt echivalente din punctul de vedere al semnifica#iei penale, astfel c realizarea mai multora dintre ele nu afecteaz unitatea infrac#iunii. Spre exemplu, n cazul incrimin rii din art.205 C.pen., dac onoarea victimei este lezat att prin cuvinte, ct $i prin gesturi $i, n plus, i se imput $i o boal sau infirmitate, vom fi n prezen#a unei singure infrac#iuni de insult . Tot astfel, n cazul infrac#iunii de violare de domiciliu (art.192), dac inculpatul a p truns ntr-o locuin# f r drept iar apoi a refuzat s o p r seasc la cererea proprietarului, va exista o singur infrac#iune de violare de domiciliu. Situa#ia este diferit n cazul infrac#iunilor cu con#inuturi alternative. n acest caz, dac se realizeaz mai multe dintre aceste con#inuturi, vom avea mai multe infrac#iuni. Spre exemplu, dac o persoan se sustrage de la executarea m surii de siguran# a interzicerii de a se afla ntr-o localitate $i mpiedic o alt persoan s foloseasc un imobil de#inut n baza unei hot rri judec tore$ti, vom avea un concurs de infrac#iuni. ntreb ri: 1. Care sunt elementele pe baza c rora se poate decide c o fapt nu prezint pericolul social al unei infrac#iuni? 2. Care este diferen#a ntre infrac iune $i fapt! prev!zut! de legea penal!? 3. Care este diferen#a ntre tipicitate $i antijuridicitate? 4. O infrac#iune poate fi n acela$i timp cu con#inut alternativ $i cu con#inuturi alternative? De ce?

62

SEC'IUNEA A II-A : INFRAC'IUNEA FAPT( PREV(ZUT( DE LEGEA PENAL( (FAPT( TIPIC() n opinia noastr , tipicitatea se analizeaz n principal prin prisma urm toarelor elemente: subiectul, obiectul, latura obiectiv $i latura subiectiv . Spre exemplu, incriminarea omorului presupune o serie de condi#ii pe care trebuie s le ndeplineasc orice fapt concret pentru a fi calificat ca atare. Acestea sunt: s existe o ac#iune de ucidere care determin moartea (element obiectiv), s fie comis inten#ionat (element subiectiv), s fie exercitat asupra unei persoane n via# (obiect $i subiect pasiv), s fie comis de o persoan fizic (subiect activ). Indiferent care dintre condi#iile men#ionate nu este satisf cut de o fapt concret , aceasta din urm nu se va mai ncadra n tiparul prev zut de norma de incriminare, cu alte cuvinte nu va fi tipic . 1. Obiectul infrac iunii n literatura de specialitate se face distinc#ia ntre obiectul juridic $i obiectul material al infrac#iunii. n cele ce urmeaz vom trata $i noi succesiv cele dou categorii. 1.1. Obiectul juridic al infrac iunii Prin obiect juridic al infrac#iunii vom n#elege valoarea social protejat de norma juridic penal $i c reia i se aduce atingere prin comiterea infrac#iunii. Astfel, valoarea social ocrotit ocup un rol central n construc#ia de c tre legiuitor a incrimin rii-tip din norma penal $i, prin urmare, n cadrul teoriei infrac#iunii. n ce prive$te importan#a obiectului juridic al infrac#iunii, aceasta a fost relevat din mai multe puncte de vedere. Astfel, n literatura de specialitate se apreciaz c obiectul infrac#iunii ndepline$te mai multe func ii: a) constituie fundamentul construc#iei legale a infrac#iunii. A$a cum am ar tat deja, orice norm de incriminare se edific n jurul unei valori sociale c reia legiuitorul n#elege s i asocieze o protec#ie penal . b) constituie un criteriu n stabilirea limitelor legale de pedeaps . Trebuie ns precizat c importan#a valorii sociale lezate este doar unul dintre elementele care sunt avute n vedere cu ocazia individualiz rii legale. Spre exemplu, toate faptele ce presupun uciderea unei persoane au acela$i obiect juridic, dar limitele legale ale pedepsei sunt diferen#iate n func#ie de alte criterii (elementul subiectiv, mprejur rile n care s-a comis fapta etc.). c) reprezint criteriul de ordonare a infrac#iunilor n partea special a Codului penal. d) constituie un element important n interpretarea normei juridice. Pornind de la valoarea social a c rei protec#ie se urm re$te prin incriminarea unei anumite fapte, se poate ajunge la circumscrierea corect pe cale de interpretare a domeniului de aplicare a normei n cauz , limitndu-l la ac#iunile care pot aduce atingere respectivei valori sociale. e) reprezint elementul pe baza c ruia se determin subiectul pasiv al infrac#iunii, ca fiind titularul valorii sociale lezate. 1.2. Obiectul material al infrac iunii Obiectul material reprezint lucrul sau fiin#a mpotriva c ruia se ndreapt nemijlocit ac#iunea sau inac#iunea ce aduce atingere obiectului juridic $i care este v t mat n integritatea sa ori periclitat ca urmare a acestei ac#iuni. Obiectul material poate consta ntr63

un lucru (bunul sustras, n cazul furtului), n corpul unei persoane n via# (n cazul violului, omorului), ntr-un cadavru (n cazul profan rii de morminte) etc. Obiectul material este bunul mpotriva c ruia se ndreapt nemijlocit ac#iunea sau inac#iunea $i care poate fi v t mat n integritatea sa ori pus n pericol prin aceast ac#iune. De aceea, n doctrin s-a afirmat c obiectul material se interpune ntre autor $i valoarea social ocrotit , aceasta neputnd fi lezat sau pus n pericol dect cu pre#ul lez rii sau periclit rii obiectului material. Obiectul material al infrac#iunii nu trebuie confundat nici cu produsul infrac#iunii $i nici cu instrumentele sau mijloacele de comitere a acesteia. Spre exemplu, n cazul infrac#iunii de fals material n nscrisuri oficiale, dac se contraface un nscris, el nu constituie obiect material al infrac#iunii, ci produsul acesteia. n schimb, dac falsificarea de realizeaz prin alterarea unui nscris, nscrisul preexistent asupra c ruia s-a intervenit constituie obiect material al infrac#iunii. Avnd n vedere faptul c nu toate infrac#iunile presupun existen#a unui obiect material, acesta st la baza clasific rii infrac#iunilor n infrac#iuni materiale $i infrac#iuni formale. Infrac iunile materiale sunt faptele caracterizate de existen#a unui obiect material, asupra c ruia se ndreapt ac#iunea sau inac#iunea. Sunt infrac#iuni materiale: omorul, furtul, violul, abuzul de ncredere, ultrajul comis prin violen# , tortura etc. Spre deosebire de infrac#iunile materiale, infrac iunile formale nu presupun existen#a unui obiect material, n cazul lor valoarea social ocrotit nefiind strns legat de un anumit lucru. Suntem n prezen#a unei infrac#iuni formale n cazul tr d rii, divulg rii secretului profesional, insultei, calomniei, amenin# rii, nerespect rii regimului armelor $i muni#iilor, evad rii n form simpl etc. 2. Subiectul infrac iunii Subiectul infrac#iunii este persoana care comite ac#iunea sau inac#iunea infrac#ional ori persoana mpotriva c reia se ndreapt aceast ac#iune sau inac#iune. De aceea, o prim distinc#ie care trebuie f cut n aceast materie vizeaz delimitarea subiectului activ de subiectul pasiv. 2.1. Subiectul activ al infrac iunii 2.1.1. Defini ia $i modalit! ile subiectului activ Subiectul activ al infrac#iunii este persoana care comite o fapt conform faptei tip descris n norma de incriminare. Sub acest aspect trebuie men#ionate recentele modific ri aduse n aceast materie de prevederile Legii nr. 278/2006 pentru modificarea $i completarea Codului penal. Astfel, a fost consacrat , pentru prima dat n dreptul nostru, ntr-o manier coerent $i susceptibil de aplicare, r spunderea penal a persoanei juridice. Spre deosebire de ncerc rile anterioare de consacrare a r spunderii penale a persoanei juridice care nu au ajuns s se aplice niciodat ce au urmat modelul francez, aceast reglementare urmeaz , n esen# , reglementarea belgian . Vom prezenta n cele cu urmeaz , succint, modific rile survenite. Potrivit art. 191 C.pen., persoanele juridice, cu excep ia statului, a autorit! ilor publice $i a institu iilor publice care desf!$oar! o activitate ce nu poate face obiectul domeniului privat, r!spund penal pentru infrac iunile s!vr$ite n realizarea obiectului de activitate sau n interesul ori n numele persoanei juridice, dac* fapta a fost s!vr$it* cu forma de vinov! ie prev!zut! de legea penal*.
64

R!spunderea penal! a persoanei juridice nu exclude r!spunderea penal! a persoanei fizice care a contribuit, n orice mod, la s!vr$irea aceleia$i infrac iuni. Potrivit textului, r spunderea penal poate fi angajat doar n sarcina unei persoane juridice, adic a unei entit #i c reia legea civil i recunoa$te aceast personalitate. n schimb, nu toate persoanele juridice sunt responsabile din punct de vedere penal. Pe lng Stat ca persoan juridic , legea mai excepteaz autorit #ile publice $i institu#iile publice care desf $oar o activitate ce nu poate face obiectul domeniului privat. Spre deosebire de alte legisla#ii, unde se are n vedere natura activit #ii n cadrul c reia s-a comis infrac#iunea, legiuitorul romn a ales drept criteriu pentru exceptare aptitudinea persoanei juridice n cauz de realiza $i activit #i ce nu pot face obiectul domeniului privat. Prin activitate care nu poate face obiectul domeniului privat urmeaz a se n#elege o activitate care, potrivit legii, nu este susceptibil de a fi exercitat de o persoan fizic sau de o persoan juridic de drept privat. Legea instituie o r spundere general a persoanei juridice, n sensul c ea poate, n principiu, s comit orice infrac#iune, indiferent de natura acesteia. Instan#a urmeaz a stabili, n fiecare caz n parte, dac sunt ndeplinite condi#iile pentru a angaja r spunderea entit #ii colective. Reglementarea nu limiteaz sfera persoanelor fizice care pot angaja r spunderea penal a persoanei juridice, tocmai pentru a nu-i oferi acesteia din urm posibilitatea de a eluda r spunderea penal prin ncredin#area formal a unor atribu#ii de decizie altor persoane dect cele expres prev zute de lege. Sub aspect material, pot fi imputate persoanei juridice infrac#iunile s vr$ite: n realizarea obiectului de activitate; n interesul persoanei juridice; n numele persoanei juridice. n plan subiectiv, se impune constatarea unui element subiectiv propriu persoanei juridice, distinct de cel ce caracterizeaz fapta unei anumite persoane fizice. Astfel, infrac#iunea poate avea la baz fie o decizie adoptat inten#ionat de persoana juridic , fie o neglijen# a acesteia, ce poate consta, spre exemplu, ntr-o organizare intern deficitar , n m suri de securitate insuficiente etc. n condi#iile n care vinov #ia persoanei juridice se analizeaz separat de vinov #ia persoanei fizice care a comis actul material, vinov #ia celor dou persoane poate mbr ca aceea$i form sau forme diferite (de pild , inten#ie n cazul uneia $i culp n cazul celeilalte). Ct prive$te raportul ntre r spunderea persoanei juridice $i cea a persoanei fizice, legea instituie ca regul cumulul celor dou r spunderi. n plan sanc#ionator, legea a stabilit o singur pedeaps principal amenda $i mai multe pedepse complementare. Amenda se determin n func#ie de pedeapsa nchisorii prev zut pentru fapta comis . Astfel, cnd legea prevede pentru infrac#iunea s vr$it de persoana fizic pedeapsa nchisorii de cel mult 10 ani sau amenda, amenda aplicabil persoanei juridice va fi cuprins ntre 5.000 $i 600.000 lei (aproximativ 1400 - 170.000 Eur). Cnd legea prevede pentru infrac#iunea s vr$it de persoana fizic pedeapsa deten#iunii pe via# sau pedeapsa nchisorii mai mare de 10 ani, amenda va fi cuprins ntre 10.000 $i 900.000 lei (aproximativ 2800 257.000 Eur.). Nu exist posibilitatea suspend rii condi#ionate a acestei pedepse n cazul persoanei juridice. Pedepsele complementare sunt: - dizolvarea, care se dispune atunci cnd persoana juridic a fost constituit n scopul comiterii de infrac#iuni sau cnd obiectul s u de activitate a fost deturnat n acest scop, precum $i atunci cnd persoana juridic a refuzat s execute celelalte pedepse complementare, cu excep#ia afi$ rii sau difuz rii hot rrii de condamnare.
65

- suspendarea activit #ii sau a unor dintre activit #ile persoanei juridice n leg tur cu care sa s vr$it infrac#iunea. Suspendarea ntregii activit #i se poate dispune pe o perioad de la 3 luni la un an, iar suspendarea uneia sau mai multora dintre activit #ile desf $urate de persoana juridic pe o durat de la 3 luni la 3 ani. Dizolvarea $i suspendarea activit #ii nu se aplic ns partidelor politice, sindicatelor, patronatelor, organiza#iilor religioase $i celor apar#innd minorit #ilor, constituite potrivit legii, $i nici persoanelor juridice care $i desf $oar activitatea n domeniul presei. - nchiderea unor puncte de lucru apar#innd persoanei juridice cu scop lucrativ, puncte n care s-a desf $urat activitatea n realizarea c reia a fost s vr$it infrac#iunea. nchiderea se poate aplica pe o perioad de la 3 luni la 3 ani. - interzicerea de a participa, direct sau indirect, la procedurile pentru atribuirea contractelor de achizi#ii publice prev zute de lege, pe o durat de la unu la 3 ani. - afi$area sau difuzarea hot rrii de condamnare Legea reglementeaz $i institu#ia recidivei n cazul persoanei juridice, prev znd un tratament agravat pentru infrac#iunile comise n aceast stare. Sub aspect procedural, sunt aplicabile dispozi#iile generale ale Codului de procedur penal , cu excep#ia derog rilor instituite de modific rile $i complet rile aduse prin Legea nr.356/2006. Persoana juridic este reprezentat la ndeplinirea actelor procesuale $i procedurale de reprezentatul s u legal, iar atunci cnd acesta este $i el urm rit pentru aceea$i fapt , se impune desemnarea de c tre persoana juridic a unui alt reprezentant, n persoana unui mandatar. n cazul n care persoana juridic nu procedeaz la numirea acestui mandatar, el va fi desemnat de organul de urm rire penal sau de instan#a de judecat din rndul practicienilor n insolven# , autoriza#i potrivit legii (4792 C.pr.pen.). Pe durata procesului, este posibil adoptarea uneia sau mai multora dintre urm toarele m suri preventive: a) suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; b) suspendarea fuziunii, a diviz rii sau a reducerii capitalului social al persoanei juridice; c) interzicerea unor opera#iuni patrimoniale specifice, susceptibile de a antrena diminuarea semnificativ a activului patrimonial sau insolven#a persoanei juridice; d) interzicerea de a ncheia anumite acte juridice, stabilite de organul judiciar; e) interzicerea de a desf $ura activit #i de natura celor n exerci#iul sau cu ocazia c rora a fost comis infrac#iunea. M surile se dispun pe o perioad de pn la 60 de zile $i pot fi prelungite cu termene de pn la 60 de zile. n raport de subiectul activ, infrac#iunile se clasific n infrac#iuni cu subiect activ general $i infrac#iuni cu subiect activ special. Infrac iunile cu subiect activ general sunt cele care, potrivit normei de incriminare, pot fi comise de orice persoan , f r ca acesteia s i se cear o calitate special . Sunt astfel de infrac#iuni: furtul, omorul, insulta, falsificarea de monede etc., ele putnd fi s vr$ite de orice persoan . Infrac iunile cu subiect activ special sunt ns infrac#iuni care nu pot fi comise dect de o persoan ce de#ine calitatea prev zut n norma de incriminare. Spre exemplu, infrac#iunea de dezertare nu poate fi s vr$it dect de un militar, delapidarea nu poate fi comis dect de o persoan ce are calitatea de func#ionar care administreaz sau gestioneaz bunuri, pruncuciderea poate fi comis doar de c tre mam etc.

66

Uneori, infrac#iunile cu subiect activ special sunt, la rndul lor, clasificate n infrac#iuni proprii $i improprii. Sunt infrac iuni cu subiect activ special proprii cele n cazul c rora absen#a calit #ii prev zute de lege face ca fapta s fie irelevant din punct de vedere penal. Fac parte din aceast categorie incestul, divulgarea secretului profesional, luarea de mit , fapte care, n absen#a calit #ii speciale, nu corespund nici unei incrimin ri tip. Spre exemplu, dac persoana nu are calitatea de func#ionar, acceptarea de promisiuni de daruri pentru a efectua un anumit act nu constituie nici infrac#iunea de luare de mit $i nici o alt fapt penal . Tot astfel, raportul sexual consim#it nu are relevan# penal n m sura n care persoanele n cauz nu au calitatea de rude n linie dreapt sau fra#i. Infrac iunile cu subiect special improprii sunt cele n cazul c rora calitatea special determin o atenuare sau agravare a r spunderii penale, fapta constituind ns infrac#iune $i n absen#a acestei calit #i. Spre exemplu, n cazul infrac#iunii de purtare abuziv (art.250 C.pen.), dac lipse$te calitatea de func#ionar a subiectului activ, vom avea o infrac#iune de insult sau lovire, dup caz. Tot astfel, n cazul pruncuciderii, dac lipse$te calitatea special a subiectului activ, vom fi n prezen#a unui omor calificat. Distinc#ia $i dovede$te importan#a datorit faptului c aceast ultim categorie de infrac#iuni ridic probleme speciale sub aspectul ncadr rii juridice n ipoteza comiterii actului de executare de mai multe persoane dintre care unele au, iar altele nu au calitatea cerut de lege. Asupra acestei chestiuni vom reveni ns n contextul analizei institu#iei participa#iei penale. 2.2. Subiectul pasiv al infrac iunii Subiectul pasiv al infrac#iunii este persoana titular a valorii sociale care constituie obiectul juridic al infrac#iunii. Dac subiectul activ al infrac#iunii nu poate fi cel pu#in de lege lata dect o persoan fizic , subiectul pasiv poate fi o persoan fizic , o persoan juridic sau chiar Statul. Subiect pasiv al infrac#iunii poate fi chiar o persoan conceput $i nen scut , a$a cum se ntmpl n cazul infrac#iunii de avort. De asemenea, s-a discutat n leg tur cu posibilitatea entit #ilor colective lipsite de personalitate juridic de a fi subiect pasiv al unei infrac#iuni. Opinia majoritar n prezent este cea potrivit c reia aceste entit #i pot avea calitatea de subiect pasiv al infrac#iunii, n m sura n care obiectul protec#iei penale poate apar#ine acestora. Subiectul pasiv nu trebuie confundat cu persoana prejudiciat , no#iune care desemneaz orice persoan care n urma comiterii unei infrac#iuni a suferit un prejudiciu. De cele mai multe ori calitatea de subiect pasiv $i persoan prejudiciat se ntrunesc n aceea$i persoan , a$a cum se ntmpl n cazul furtului. Alteori ns cele dou calit #i apar#in unor persoane diferite. n cazul omorului, subiectul pasiv al infrac#iunii este persoana ucis , n vreme ce persoanele prejudiciate sunt, spre exemplu, persoanele aflate n ntre#inerea victimei. n func#ie de subiectul pasiv, infrac#iunile sunt susceptibile de clasificare n mai multe categorii. Astfel, n mod similar cu situa#ia subiectului activ, distingem infrac#iuni cu subiect pasiv general $i infrac#iuni cu subiect pasiv special. Sunt infrac iuni cu subiect pasiv general acele infrac#iuni n cazul c rora valoarea social ocrotit poate apar#ine oric rei persoane, astfel c oricine poate fi subiect pasiv. Spre exemplu, n cazul furtului, omorului, calomniei
67

avem infrac#iuni cu subiect pasiv general. Aceast calificare nu este afectat , n opinia noastr , de faptul c anumite valori sociale nu pot apar#ine spre exemplu, dect persoanelor fizice. n m sura n care subiect pasiv al omorului poate fi orice persoan fizic , vom fi n prezen#a unei infrac#iuni cu subiect pasiv general. Sunt infrac iuni cu subiect pasiv special acele infrac#iuni n cazul c rora legea prevede o anumit calitate special a subiectului pasiv. Aceast calitate poate determina ns $i existen#a infrac#iunii n absen#a ei fapta fiind licit a$a cum se ntmpl n cazul infrac#iunii de act sexual cu un minor, sau poate fi cauz de agravare a r spunderii penale, spre exemplu, n cazul infrac#iunii de omor comis asupra unei femei gravide (art.176 lit.e C.pen.). O infrac#iune poate avea un subiect pasiv unic sau o pluralitate de subiec#i pasivi. ntreb ri: 1. Prin ce se deosebe$te obiectul juridic de obiectul material? 2. Ce sunt infrac#iunile cu subiect activ special? 3. care sunt argumentele doctrinei n favoarea recunoa$terii calit #ii de subiect activ persoanelor juridice? 4. Exist infrac#iuni f r obiect material? Dar infrac#iuni f r subiect pasiv? 3. Latura obiectiv! a infrac iunii Doctrina noastr regrupeaz n mod tradi#ional sub denumirea de latur! obiectiv!, trei elemente esen#iale ale incrimin rii tip: ac#iunea sau inac#iunea, urmarea $i raportul de cauzalitate. Vom urma $i noi aceast structur , analiznd succesiv cele trei elemente. 3.1. Ac iunea sau inac iunea Ac iunea este o mi$care a corpului apt s lezeze interesul protejat de norma penal . Prin mi$care corporal urmeaz a se n#elege de regul o mi$care a membrelor, dar ea se poate de asemenea concretiza $i n cuvinte, ntr-o schimbare a mimiciietc.. Ac#iunea poate fi realizat printr-un singur act sau prin mai multe acte de executare. Spre exemplu, o persoan poate fi ucis printr-o singur lovitur sau prin aplicarea n mod succesiv a mai multor lovituri. Inac iunea a fost definit ca nerealizarea unei ac#iuni posibile pe care subiectul avea obliga#ia juridic de a o realiza sau ca neefectuarea unei ac#iuni a$teptate din partea unei persoane. n func#ie de modalitatea de realizare a laturii obiective, infrac#iunile se clasific a$adar n infrac iuni comisive, s vr$ite printr-o ac#iune, $i infrac iuni omisive, comise printr-o inac#iune. La rndul lor, infrac#iunile omisive sunt clasificate n literatura de specialitate n infrac iuni omisive proprii $i infrac iuni omisive improprii (comisive prin omisiune). Infrac iunile omisive proprii constau n nendeplinirea unei obliga#ii impuse de lege, a$a cum se ntmpl n cazul nedenun# rii (art.262 C.pen.), al omisiunii sesiz rii organelor judiciare (art.263 C.pen.) sau al l sarii f r ajutor (art.315 C.pen.). Infrac iunile omisive improprii (comisive prin omisiune) au la baz o incriminare comisiv , dar rezultatul prev zut de norma de incriminare poate fi n concret produs $i printr-o inac#iune, f r ca aceasta s fie expres prev zut de norma de incriminare. Astfel,

68

ceea ce caracterizeaz aceste infrac#iuni este faptul c subiectul nu mpiedic producerea unui rezultat pe care, potrivit legii avea obliga#ia de a-l mpiedica. Exemplu: o mam ia hot rrea de a-l ucide pe noul n scut prin neacordarea de hran . n acest caz, de$i textul de lege (art.174 C.pen.) prevede comiterea faptei prin ac#iune ucidere n concret ea se poate comite $i printr-o inac#iune (n spe# , neacordarea de hran ). 3.2. Urmarea n doctrin s-a propus utilizarea fie a doi termeni distinc#i, fie a dou sensuri unul larg $i altul restrns pentru no#iunea de urmare. Astfel, urmarea ar desemna atingerea adus valorii sociale ocrotite (urmarea n concep#ia juridic ), n vreme ce rezultatul sau urmarea n sens restrns ar desemna modificarea produs n realitatea nconjur toare (urmarea n sens naturalistic). Pe aceast baz se poate afirma c , urmarea exist n cazul oric rei infrac#iuni, n vreme ce rezultatul ar fi specific acelor infrac#iuni pentru care norma de incriminare prevede necesitatea existen#ei unei modific ri n realitatea exterioar . Pe baza acestei concep#ii la care ne raliem f r rezerve se poate realiza o clasificare a infrac#iunilor n func#ie de urmarea produs , f cndu-se distinc#ie n doctrin ntre infrac iunile de rezultat $i infrac iunile de pericol. Infrac iunile de rezultat sunt cele care produc un rezultat material, o modificare fizic , perceptibil n realitatea nconjur toare. Sunt infrac#iuni de rezultat omorul, violul, furtul, v t marea corporal etc. Atunci cnd pentru a determina rezultatul legiuitorul recurge la o no#iune generic , de regul aceasta este definit n chiar textul legii. A$a de pild , legiuitorul define$te no#iunile de consecin e deosebit de grave (art.146 C.pen.), accidentul $i catastrofa de cale ferat! (art.277 C.pen.) etc. Uneori ns , legiuitorul recurge la no#iuni cu semnifica#ie cantitativ indefinit , - spre exemplu, o pagub! important! cauzat! sistemului financiar (art.282 alin.3 C.pen.) - ceea ce ridic probleme sub aspectul compatibilit #ii reglement rii cu exigen#a preciziei textului de incriminare, a$a cum am mai ar tat. Infrac iunile de pericol sunt acelea care nu presupun o urmare material , urmarea lor concretizndu-se ntr-o stare de pericol pentru valoarea protejat prin norma de incriminare. De pild , constituie infrac#iuni de pericol tr darea, insulta, nerespectarea regimului armelor $i muni#iilor, prostitu#ia etc. 3.3. Raportul de cauzalitate Pentru a putea vorbi de o fapt tipic nu este suficient s se constate c s-a comis o ac#iune sau inac#iune dintre cele prev zute n norma de incriminare $i c exist rezultatul material prev zut de aceea$i norm . Este n plus necesar s se demonstreze c respectivul rezultat este consecin#a ac#iunii sau inac#iunii, cu alte cuvinte s se constate existen#a unui raport de cauzalitate ntre ac#iune $i urmare. Raportul de cauzalitate nu apare men#ionat explicit n norma de incriminare, dar necesitatea lui se deduce din cerin#a ca ac#iunea s aduc atingere valorii ocrotite de legea penal , ceea ce presupune constatarea faptului c v t marea suferit de aceast valoare este consecin#a ac#iunii. Mai mult, raportul de cauzalitate nu cunoa$te de regul o reglementare legal .

69

Problema constat rii raportului de cauzalitate se impune doar n cazul infrac iunilor materiale, unde lezarea obiectului juridic se realizeaz prin intermediul v t m rii obiectului material. Uneori constatarea raportului de cauzalitate nu prezint nici un fel de dificult #i, a$a cum se ntmpl atunci cnd producerea rezultatului a fost precedat de o singur ac#iune. Spre exemplu, infractorul, aflat la distan# mic de victim , trage asupra acesteia mai multe focuri de arm , lovind-o n cap $i n piept iar victima decedeaz pe loc. Exist ns $i situa#ii n care producerea rezultatului a fost precedat de mai multe ac#iuni sau inac#iuni, ipotez n care trebuie aleas dintre toate aceste posibile cauze acea mprejurare care a generat efectiv rezultatul. n ncercarea de a rezolva aceast problem , n literatura de specialitate au fost elaborate mai multe teorii. Potrivit teoriei echivalen ei condi iilor are valoare de cauz orice ac#iune sau inac#iune anterioar , n absen#a c reia rezultatul nu s-ar fi produs, cu alte cuvinte orice condi#ie sine qua non. Astfel, pentru a determina cauza sau cauzele, se recurge la eliminarea ipotetic a cte uneia dintre posibile cauze pentru a se vedea dac n absen#a ei rezultatul sar fi produs. Spre exemplu, ntr-un restaurant A $i scoate arma $i o a$eaz pe o mas iar B se joac cu respectiva arm $i mpu$c din gre$eal o persoan . Potrivit acestei condi#ii sunt cauze att ac#iunea lui A dac el nu ar fi pus arma pe mas , rezultatul nu s-ar fi produs ct $i ac#iunea lui B dac acesta nu ar fi atins arma, rezultatul de asemenea nu se producea. Teoria cauzei adecvate consider c trebuie calificate drept cauze doar acele mprejur ri care, potrivit experien#ei generale, apar ca fiind apte s produc rezultatul, determinndu-l n mod obi$nuit. De aceea, judec torul chemat s statueze asupra existen#ei raportului de cauzalitate trebuie s se situeze pe pozi#ia unui observator obiectiv $i prudent, plasat la locul $i momentul ac#iunii $i dispunnd de toate cuno$tin#ele comune n materie, dar $i de cele de care dispunea autorul. Dac , din aceast perspectiv , rezultatul este o consecin# fireasc a ac#iunii, vom fi n prezen#a unei ac#iuni adecvate $i deci a unui raport de cauzalitate. Teoria cauzei adecvate este n m sur s conduc la o solu#ie corect n situa#ii n care teoria echivalen#ei condi#iilor apare ca insuficient . Spre exemplu, nu constituie o cauz adecvat pentru producerea mor#ii victimei lovirea u$oar a acesteia, dac victima a decedat n urma unui accident de circula#ie produs n timp ce era transportat la spital. n schimb, chiar o r nire u$oar apare ca o cauz adecvat dac autorul avea cuno$tin# de anumite mprejur ri esen#iale care ar fi putut determina moartea (de pild , faptul c victima suferea de hemofilie sau de o afec#iune cardiac grav ). Teoria cauzei relevante juridic (cauzei tipice) consider drept cauz doar ac#iunea care, calificat ca atare pe baza teoriei echivalen#ei condi#iilor, apare ca relevant potrivit unei corecte interpret ri a normei penale. Cu alte cuvinte, o ac#iune ce are valoare cauzal potrivit teoriei echivalen#ei condi#iilor este recunoscut drept cauz doar n m sura n care ea corespunde sensului faptei tip definite n norma de incriminare. Spre exemplu, dac A l trimite pe B n p dure n timpul unei furtuni n speran#a c va fi lovit de un tr snet $i acest lucru se ntmpl , solu#iile vor fi diferite n raport de fiecare dintre cele trei teorii deja prezentate. Astfel, potrivit teoriei echivalen#ei condi#iilor, ac#iunea lui A este cauz , c ci n lipsa ei rezultatul nu s-ar fi produs. Potrivit teoriei cauzei adecvate, ac#iunea lui A nu este cauz , pentru c , n mod obiectiv aceasta nu era un mod apt de a comite un omor; potrivit teoriei cauzei relevante, respectiva ac#iune este o cauz n sens natural, dar ea nu are relevan# penal , neputnd fi considerat ca ac#iune de ucidere. Teoria imput!rii obiective a rezultatului. Aceasta nu este propriu-zis o teorie cu privire la raportul de cauzalitate, ci o teorie menit s conduc la determinarea situa#iilor n
70

care un anumit rezultat poate fi imputat autorului unei ac#iuni. Prin urmare este vorba de o sum de criterii, pe baza c rora se poate ajunge la o corect delimitare n plan obiectiv a domeniului de responsabilitate al autorului. Teoria preia elemente de la teoria echivalen#ei condi#iilor, de la teoria cauzei adecvate $i de la teoria cauzei relevante $i porne$te de la ideea c simpla verificare a cauzalit #ii naturale nu este suficient pentru imputarea rezultatului, fiind n plus necesar s se constate c ac#iunea a creat un pericol pe care legea l dezaprob $i c rezultatul produs este o materializare a pericolului creat de ac#iune. De aceea, teoria imput rii obiective a rezultatului presupune un examen n dou etape: a) mai nti se verific dac ac iunea a creat un pericol relevant din punct de vedere juridic pentru valoarea social! ocrotit!. Astfel comportamentul trebuie s fie periculos, cu alte cuvinte s fi creat o anumit probabilitate de producere a unei lez ri sau puneri n pericol a valorii sociale ocrotite. Caracterul periculos al comportamentului se decide de regul folosind teoria cauzei adecvate. Prin urmare, comportamentul este periculos atunci cnd este adecvat pentru producerea rezultatului tipic, adic atunci cnd duce la cre$terea semnificativ a posibilit #ii producerii acestuia. Probabilitatea se decide avnd n vedere toate circumstan#ele cunoscute de un om prudent la momentul ac#iunii, dar $i cele pe care le cuno$tea n concret autorul pe baza cuno$tin#elor sale excep#ionale sau prin hazard. b) ulterior se verific dac rezultatul produs este o consecin ! a st!rii de pericol creat! prin ac iune n m sura n care rezultatul produs nu mai constituie o materializare a st rii de pericol cauzat prin ac#iune, ci se datoreaz altor mprejur ri, imputarea este exclus . n acest context se eviden#iaz mai multe situa#ii care ridic probleme: - n caz de deviere esen#ial a cursului cauzal, nu va mai exista o imputare a rezultatului. Spre exemplu, dac autorul i aplic victimei o lovitur cu inten#ia de a o ucide, aceasta este transportat la spital $i decedeaz acolo n urma unui incendiu, rezultatul produs nu mai este o materializare a st rii de pericol cauzat prin ac#iune. - n ipoteza n care culpa victimei a contribuit decisiv la producerea rezultatului va fi de asemenea exclus imputarea. Spre exemplu, autorul accidenteaz victima iar aceasta decedeaz datorit faptului c , din motive religioase, refuz efectuarea unei transfuzii de snge. - imputarea va fi de asemenea exclus atunci cnd rezultatul s-ar fi produs n mod cert $i n ipoteza efectu rii unei conduite alternative perfect licite. Spre exemplu, directorul unei ntreprinderi de piel rie a importat un lot de piei de capr din China $i le-a introdus n procesul tehnologic f r a fi dezinfectate n prealabil. Pieile erau ns infestate cu o bacterie care a dus la decesul ctorva muncitori. Ulterior s-a demonstrat ns c dezinfectantul prescris n cazul pieilor de capr nu avea nici un efect asupra bacteriei respective, astfel c rezultatul s-ar fi produs $i n cazul dezinfect rii lor. 3.4. Alte elemente din structura laturii obiective Al turi de cele trei elemente principale prezentate anterior, con#inutul tip al infrac#iunii, reglementat de norma de incriminare, mai poate con#ine $i alte elemente, privind locul, timpul, modul $i mijloacele de comitere a infrac#iunii. Este evident c orice infrac#iune se comite ntr-un anumit loc, la un anumit moment, ntr-un anumit mod $i folosind anumite mijloace. Aceasta nu nseamn ns c elementele men#ionate fac ntotdeauna parte din
71

con#inutul legal al infrac#iunii, ci doar atunci cnd ele sunt cerute de norma de incriminare, cu alte cuvinte atunci cnd se reg sesc n con#inutul faptei tip. n acest caz, pentru a vorbi de o fapt tipic , trebuie constatat c fapta s-a comis n prezen#a mprejur rilor men#ionate. Toate aceste elemente pot ap rea fie ca elemente constitutive ale infrac#iunii n absen#a lor fapta neatr gnd inciden#a legii penale fie ca mprejur ri care modific r spunderea penal , de regul n sensul agrav rii acesteia. Spre exemplu, timpul comiterii infrac#iunii, este un element constitutiv n cazul infrac#iunii de defetism, prev zut de art. 349 C.pen., fapta neputnd fi comis dect n timp de r!zboi. n cazul infrac#iunii de furt ns , dac fapta se comite n timpul nop ii, vom fi n prezen#a unei forme agravate (art.209 alin.1 lit.g C.pen.). Tot astfel, n ceea ce prive$te locul comiterii infrac#iunii, acesta este element constitutiv n cazul infrac#iunii de calomnie (art.206 C.pen.) fapta trebuind s fie comis n public $i respectiv constituie element de agravare n cazul furtului s vr$it ntr-un loc public (art.209 alin.1 lit.e C.pen.). De asemenea, distrugerea bunului propriu nu constituie, de regul , infrac#iune, dar dac aceasta se realizeaz prin incendiere, explozie sau alte asemenea mijloace $i dac rezult pericol public, fapta va c dea sub inciden#a legii penale (art.217 alin.4 $i 5). Alteori, modul $i mijloacele de comitere a infrac#iunii constituie cauze de agravare a r spunderii, a$a cum se ntmpl n cazul n$el ciunii comise prin mijloace frauduloase (art.215 alin.2) sau al omorului s vr$it prin cruzimi (art.176 lit.a). ntreb ri: 1. Care este diferen#a ntre infrac#iunile de pericol $i cele de rezultat? 2. Care este diferen#a ntre infrac#iunile de pericol concret $i cele de pericol abstract? 3. Care sunt criticile formulate la adresa teoriei echivalen#ei condi#iilor? 4. Ce este teoria imput rii obiective a rezultatului? 5. Ce este pozi#ia de garant $i cum operez aceasta n materia infrac#iunilor omisive improprii? 4. Latura subiectiv! a infrac iunii n mod obi$nuit, n cadrul laturii subiective doctrina romn identific un element principal elementul subiectiv (vinov! ia) la care se pot ad uga uneori alte elemente mobilul $i scopul infrac iunii. La rndul ei, vinov #ia cunoa$te mai multe forme. Potrivit art.19 C.pen., formele vinov #iei sunt inten ia $i culpa, dar la acestea doctrina $i jurispruden#a au ad ugat $i o a treia form praeterinten ia. Vom examina $i noi, pe rnd, aceste forme, urmnd ca n finalul sec#iunii de fa# s facem cteva preciz ri legate de mobilul $i scopul infrac#iunii. 4.1. Inten ia Potrivit art.19 C.pen., fapta este comis cu inten#ie atunci cnd infractorul prevede rezultatul faptei sale $i dore$te sau accept posibilitatea producerii acestuia. 4.1.1. Structura inten iei n structura inten#iei se pot identifica doar dou elemente: elementul intelectiv $i elementul volitiv.

72

Elementul intelectiv denumit de legiuitorul nostru prevedere se raporteaz , potrivit defini#iei din art.19 C.pen., doar la rezultatul faptei. n realitate, elementul intelectiv presupune cunoa$terea de c tre autor a tuturor elementelor ce caracterizeaz fapta tipic , mai exact a tuturor elementelor de factur obiectiv de a c ror ntrunire depinde existen#a infrac#iunii. Astfel, n cazul unei infrac#iuni de omor, f ptuitorul trebuie s $tie c ac#iunea sa este susceptibil s produc moartea unei persoane, c victima este o persoan n via# etc. Pentru a proba existen#a prevederii, se va avea n vedere situa#ia personal a autorului, experien#a sa de via# , preg tirea profesional etc. Spre exemplu, n ipoteza n care o persoan administreaz fiului s u un medicament de uz veterinar pe care l folosea n mod curent pentru tratarea animalelor din gospod rie iar victima decedeaz , solu#ia va fi diferit n func#ie de situa#ia personal a autorului. Astfel, n cazul unei persoane lipsite de preg tire de specialitate, se poate sus#ine absen#a factorului intelectiv pe baza experien#ei sale de via# neputndu-se afirma c a prev zut urmarea dar n cazul unei persoane cu preg tire medical acest factor va exista n mod cert, n m sura n care substan#a era interzis n medicina uman . Elementul volitiv reprezint pozi#ia subiectiv a autorului fa# de urmarea asupra c reia poart factorul intelectiv. Pentru a fi n prezen#a inten#iei, este necesar ca autorul s doreasc sau s accepte producerea urm rii ca rezultat al ac#iunii sale. Spre deosebire de factorul intelectiv, care poart asupra tuturor elementelor obiective ale incrimin rii tip, factorul volitiv nu opereaz cu aceea$i intensitate n raport de toate aceste elemente, analizndu-se n principal n raport de dou dintre ele: ac iunea prev zut de norma de incriminare $i urmarea tipic . Existen#a elementului volitiv se apreciaz n raport de elementele obiective din norma de incriminare. Spre exemplu, stabilirea inten#iei de a ucide se face n func#ie de instrumentul folosit pentru lezarea victimei, de zona vizat de lovitur , de num rul $i intensitatea loviturilor, de starea fizic a victimei, de raportul de for#e ntre autor $i victim etc. Este important de subliniat faptul c trebuie avut n vedere zona vizat de lovitur $i nu zona efectiv lezat . De pild , ntr-o spe# s-a re#inut c inculpatul a ncercat s loveasc victima cu sapa n cap, dar aceasta a parat lovitura cu un ciomag, astfel c a fost lovit cu sapa peste mna cu care #inea ciomagul, fiindu-i retezat un deget. Ulterior victima a decedat ca urmare a unor complica#ii survenite n evolu#ia r nii de la deget. Important pentru stabilirea elementului volitiv aici este zona vizat de lovitur n spe# zona capului $i nu zona efectiv lezat , care nu con#ine organe vitale $i care nu ar putea releva existen#a inten#iei de a ucide. n consecin# , se poate spune c n spe# inculpatul a ac#ionat cu inten#ie. 4.1.2. Formele inten iei A) inten ia direct! $i inten ia indirect! 276. n func#ie de intensitatea elementului volitiv raportat la urmarea prev zut de norma de incriminare, este posibil delimitarea celor dou forme principale ale inten#iei: inten ia direct! $i inten ia indirect! (eventual!). a) Inten ia direct! Inten#ia direct exist atunci cnd autorul dore$te producerea urm rii prev zute de norma de incriminare. A$a se ntmpl atunci cnd, spre exemplu, autorul mpu$c victima
73

n cap de la mic distan# sau i aplic o lovitur de cu#it n zona inimii ori o lovitur de topor n cap. Inten#ia direct se va re#ine chiar dac producerea rezultatului nu este cert , ci doar posibil pentru autor, n m sura n care el dore$te producerea acestui rezultat. A$a de pild , dac victima se afl la distan# mare de autor, iar acesta $tie c nu este un bun tr g tor cu arma, uciderea victimei prin mpu$care nu este cert . Cu toate acestea, n m sura n care autorul deschide focul asupra victimei, este posibil re#inerea inten#iei directe. b) inten ia indirect! (eventual!) Potrivit art.19 C.pen., inten#ia eventual exist atunci cnd autorul prevede rezultatul faptei sale $i, de$i nu-l urm re$te, accept posibilitatea producerii lui. n aceast ipotez , autorul prevede de fapt cel pu#in dou urm ri: o urmare pe care o dore$te $i care poate s fie sau s nu fie prev zut de legea penal , $i o urmare prev zut de legea penal , pe care nu o dore$te, dar a c rei realizare apare ca fiind posibil $i este acceptat de autor. Exist , de pild , inten#ie eventual n ipoteza n care inculpatul, inten#ionnd s protejeze un teren cultivat, mpotriva atacului animalelor s lbatice, l mprejmuie$te cu un gard metalic pe care l conecteaz la re#eaua de distribu#ie a energiei electrice. Dac o alt persoan atinge respectivul gard $i decedeaz , se va re#ine n sarcina inculpatului o infrac#iune de omor comis cu inten#ie eventual . n acest caz, inculpatul a prev zut dou urm ri: o urmare cert $i dorit , neprev zut de legea penal protejarea culturilor agricole $i o a doua urmare, posibil $i prev zut de legea penal decesul unei persoane care ar atinge gardul urmare pe care nu a dorit-o, dar i-a fost indiferent dac se va produce. Este ns posibil ca $i urmarea dorit s fie prev zut de legea penal . Spre exemplu, inculpatul dore$te s i aplice o corec#ie victimei, dar datorit num rului $i intensit #ii loviturilor prevede $i accept c victima ar putea s decedeze. n acest caz att urmarea dorit cauzarea de suferin#e fizice victimei ct $i urmarea acceptat decesul sunt prev zute de legea penal . B) Inten ia spontan! $i inten ia premeditat! a) inten ia spontan! (repentin!) Aceast form a inten#iei se caracterizeaz prin dou elemente principale: hot rrea este luat ntr-o stare de tulburare sau emo#ie $i ea este pus imediat n executare. Spre exemplu, inculpatul este lovit cu pumnul de c tre victim , cauzndu-i-se astfel o stare de tulburare, iar acesta riposteaz aplicndu-i agresorului o lovitur de cu#it. Omorul comis n aceste condi#ii va fi caracterizat de o inten#ie spontan . Aceea$i inten#ie exist $i n cazul mamei care, n stare de tulburare pricinuit de na$tere, suprim via#a noului-n scut, imediat dup na$tere (art.177 C.pen.). Inten#ia spontan este o cauz de atenuare a r spunderii penale $i ea apare reglementat att n partea general a Codului intrnd n structura circumstan#ei atenuante a st rii de provocare (art.73 lit.b) ct $i n partea special , n cazul infrac#iunilor de pruncucidere (art.177) $i nc ierare (art.322 alin.2). b) inten ia premeditat! Inten#ia premeditat se situeaz pe o pozi#ie diametral opus fa# de inten#ia repentin . Astfel, n cazul inten#iei premeditate, autorul ia hot rrea n stare de relativ calm, iar pn la

74

momentul punerii ei n executare se scurge un timp mai ndelungat. Binen#eles, pe durata acestui interval de timp, hot rrea infrac#ional se men#ine $i chiar se consolideaz . Comiterea unei infrac#iuni caracterizate de inten#ie premeditat presupune de regul $i o preg tire a acesteia, indiferent dac preg tirea mbrac forma unor acte materiale procurarea de instrumente sau intelectuale culegerea de informa#ii, analizarea tuturor variantelor de comitere etc. Trebuie subliniat ns c premeditarea nu este condi#ionat de efectuarea unor acte de preg tire, c ci ea este posibil $i n cazul unor infrac#iuni care nu sunt susceptibile de astfel de acte. Spre exemplu, n cazul unei infrac#iuni comisive prin omisiune uciderea noului-n scut de c tre mam prin neacordarea de hran nu este posibil efectuarea de acte materiale de preg tire, dar infrac#iunea este de regul premeditat . De aceea, se poate afirma c actele de preg tire nu condi#ioneaz existen#a premedit rii, ci doar ajut la dovedirea acesteia. Inten#ia premeditat atrage o agravare a r spunderii penale fa# de inten#ia n forma sa de baz , dovedind o atingere mai accentuat a valorii ocrotite de norma penal . n dreptul nostru premeditarea apare ca o circumstan# agravant legal n cazul infrac#iunii de omor, dar ea poate fi re#inut cu titlu de circumstan# agravant judiciar $i n cazul altor infrac#iuni, potrivit art.75 alin.2 C.pen. ntreb ri: 1. Ce este factorul intelectiv n structura inten#iei? 2. Prin ce se deosebe$te inten#ia direct de gradul II de inten#ia eventual ? 3. Prin ce se deosebe$te inten#ia premeditat de inten#ia repentin ? 4.2. Culpa 4.2.1. Structura culpei n cazul faptelor comise din culp , dou ar fi elementele principale care trebuie analizate: a) nc!lcarea unei obliga ii de diligen !. Este vorba de obliga#ii menite s previn producerea unor urm ri v t m toare pentru valorile sociale ocrotite de legea penal . nc lcarea acestei obliga#ii constituie esen#a normativ a culpei, care apare astfel ca fiind contrar diligen#ei cerute de lege. Obliga#iile de diligen# sau de pruden# servesc n primul rnd la stabilirea unui echilibru ntre caracterul necesar al unei activit #i generatoare de risc pentru valorile sociale ocrotite $i interesul protej rii acestor valori. Spre exemplu, de$i traficul rutier constituie prin el nsu$i o surs de pericole pentru valorile sociale protejate de normele penale, legea nu interzice aceast activitate, ci o reglementeaz , impunnd anumite reguli de pruden# n desf $urarea ei. Obliga#iile pot fi stabilite prin acte normative care reglementeaz anumite activit #i (spre exemplu, limit rile de vitez impuse de Codul rutier), dar pot decurge, n egal m sur din reguli nescrise, privind exercitarea unor activit #i, profesii sau meserii. Spre exemplu, este o regul nescris cea care stabile$te obliga#ia p rin#ilor de a nu l sa la ndemna copiilor de vrst fraged obiecte vulnerante pentru ace$tia din urm . b) previzibilitatea $i evitabilitatea subiectiv! a urm!rii. n m sura n care autorul nu putea s previn producerea urm rii, fie pentru c nu era previzibil , fie pentru c , de$i previzibil , nu putea fi evitat , este exclus posibilitatea angaj rii r spunderii sale cu titlu de culp . Evitabilitatea trebuie analizat #innd cont de caracteristicile personale ale autorului (experien# de via# , preg tire) $i de condi#iile concrete n care acesta a ac#ionat.
75

A$a de pild , n cazul unui medic care acord primul ajutor unui r nit previzibilitatea $i evitabilitatea rezultatului se analizeaz diferit fa# de cazul unei persoane f r preg tire medical care face acela$i lucru. n dreptul nostru, potrivit art.19 C.pen., infrac#iunea este comis din culp atunci cnd autorul prevede rezultatul faptei sale dar nu l accept , socotind f r temei c nu se va produce, ori cnd nu prevede rezultatul de$i putea $i trebuie s l prevad . Legiuitorul romn a consacrat astfel o distinc#ie tradi#ional ntre dou principale forme ale culpei: culpa cu prevedere $i culpa f!r! prevedere. 4.2.2. Culpa cu prevedere Exist culp cu prevedere atunci cnd autorul, realiznd conduita contrar obliga#iei de diligen# , prevede ca o posibil urmare a faptei sale producerea unei urm ri v t m toare pentru valoarea social ocrotit , dar consider c aceast urmare nu se va produce n concret. Exemplul clasic de culp cu prevedere l reprezint cazul arunc torului de cu#ite de la circ, care, n realizarea num rului s u, arunc de la distan# cu#ite ce urmeaz a se nfige ntr-un panou, ct mai aproape de corpul partenerului s u. n acest caz, autorul prevede posibilitatea r nirii partenerului, dar consider c aceast urmare nu se va realiza. Dac totu$i urmarea prev zut survine, vom fi n prezen#a unei culpe cu prevedere. (i n cazul culpei cu prevedere, la fel ca n situa#ia inten#iei eventuale, autorul prevede dou urm ri: o urmare dorit , care poate fi licit sau ilicit $i o a doua urmare, pe care nu o dore$te, considernd c ea nu se va produce. Spre exemplu, o persoan aflat la vn toare, vede un animal la distan# mic de un coleg de vn toare, dar decide s trag , socotind c va reu$i s evite r nirea colegului. Dac acesta este totu$i r nit, fapta va fi comis din culp cu prevedere. n acest caz, urmarea dorit uciderea animalului poate fi licit (dac vn toarea se desf $ura legal) sau poate fi o fapt prev zut de legea penal (dac , de pild , autorul nu avea permis de vn toare), ns urmarea nedorit r nirea colegului este ntotdeauna prev zut de legea penal . Criteriul de delimitare a culpei cu prevedere fa# de inten#ia eventual formulat de doctrina noastr porne$te de la faptul c n cazul culpei cu prevedere, convingerea autorului c rezultatul nu se va produce se bazeaz pe anumite mprejur ri obiective, pe care ns n concret le evalueaz n mod eronat. Spre exemplu, conduc torul auto care se angajeaz n dep $ire ntr-o curb f r vizibilitate, prevede posibilitatea comiterii unui accident n cazul n care un autovehicul vine pe contrasens, dar nu accept aceast posibilitate, bazndu-se pe mprejur ri cum ar fi: cunoa$terea respectivei por#iuni de drum, viteza cu care ma$ina r spunde la comenzi, experien#a sa n conducere etc. Dac totu$i accidentul are loc, n sarcina $oferului se va re#ine astfel o culp $i nu o inten#ie eventual . Dac ns neproducerea rezultatului nu este o convingere bazat pe astfel de mprejur ri de factur obiectiv , ci o simpl speran# , dependent de hazard, vom fi n prezen#a unei inten#ii eventuale. Uneori, mprejur rile obiective pe care se bazeaz convingerea subiectului c rezultatul nu se va produce, nu sunt preexistente ac#iunii, ci sunt create de nsu$i autor pentru a preveni urmarea periculoas . Exemplu: X ncearc s ridice o greutate cu un scripete, iar o alt persoan i atrage aten#ia asupra faptului c , ntruct este prea sub#ire, cablul folosit ar putea ceda. Dnd curs aten#ion rii, X monteaz un cablu mai solid, dar n cele din urm $i acesta cedeaz , producndu-se r nirea unei persoane. n acest caz, elementul obiectiv pe care autorul $i-a
76

fundamentat convingerea c rezultatul nu se va produce, const tocmai n m surile luate pentru a-l preveni. 4.2.3. Culpa f!r! prevedere Potrivit art.19 C.pen., exist culp f r prevedere atunci cnd autorul nu a prev zut rezultatul faptei sale, cu toate c trebuia $i putea s l prevad . Culpa f r prevedere este singura form a vinov #iei c reia i lipse$te prevederea urm rii periculoase, c ci n aceast situa#ie nc lcarea obliga#iei de diligen# nu se face n mod con$tient. Suntem, spre exemplu, n prezen#a unei culpe f r prevedere n cazul mamei care iese din cas , uitnd n camer , la ndemna copiilor mici, un recipient con#innd o substan# toxic cu care lucrase anterior. n m sura n care unul dintre copii consum respectiva substan# $i decedeaz , n sarcina mamei se va re#ine o culp f r prevedere, c ci nu a prev zut urmarea, de$i putea $i trebuia s o prevad . Potrivit defini#iei date de codul nostru penal, pentru a fi n prezen#a culpei f r prevedere, pe lng lipsa n concret a prevederii, mai trebuie constatat existen#a a dou elemente: obliga ia de prevedere $i respectiv posibilitatea de prevedere. Obliga ia de prevedere se leag de existen#a unei obliga#ii de diligen# impuse subiectului. A$a cum am ar tat anterior, aceast obliga#ie poate fi cuprins ntr-un act normativ sau poate fi o regul de conduit nescris . n ceea ce prive$te posibilitatea de prevedere, ea se analizeaz prin raportare la mprejur rile concrete n care s-a desf $urat ac#iunea $i la caracteristicile subiective ale autorului. Se va avea astfel n vedere gradul de preg tire profesional , experien#a de via# , anumite caracteristici fizice etc. De$i nu este prev zut explicit n legisla#ia noastr , credem c $i n cazul culpei f r prevedere este necesar un element suplimentar evitabilitatea rezultatului. Pentru a fi n prezen#a culpei nu este suficient s fi existat obliga#ia $i posibilitatea de prevedere, ci trebuie ca autorul s fi avut posibilitatea evit rii acestui rezultat, n cazul n care l-ar fi prev zut. Nu este posibil imputarea unui rezultat care ar fi survenit oricum, chiar n absen#a nc lc rii obliga#iei de diligen# . Spre exemplu, n cazul n care infirmiera administreaz din gre$eal pacientului un anestezic A n loc de anestezicul B, prescris de medic, iar pacientul decedeaz , infirmiera va r spunde pentru ucidere din culp . Dac ns se constat cu certitudine c victima ar fi decedat $i n cazul administr rii anestezicului A, ntruct suferea de o hipersensibilitate la orice narcotic, rezultatul nu era evitabil, astfel c nu se va re#ine uciderea din culp . Evitabilitatea rezultatului se apreciaz n acela$i mod ca $i previzibilitatea acestuia. ntreb ri: 1. Ce forme poate mbr ca nc lcarea obliga#iei de diligen# n cazul culpei? 2. Cum se face delimitarea inten#iei eventuale fa# de culpa cu prevedere? 3. Pe ce baz se face aprecierea posibilit #ii de prevedere n cazul culpei f r prevedere? 4.3. Praeterinten ia De$i neprev zut expres de legiuitor n partea general a Codului penal, praeterinten#ia reprezint cea de-a treia form a vinov #iei, o form mixt , creat prin combinarea unor elemente apar#innd inten#iei $i culpei.

77

Exist praeterinten#ie atunci cnd o ac#iune sau inac#iune inten#ionat produce un rezultat mai grav dect cel dorit, rezultat imputabil autorului cu titlu de culp . A$a se ntmpl atunci cnd autorul aplic victimei o lovitur cu pumnul, iar aceasta se dezechilibreaz , cade, sufer o leziune cranian $i decedeaz . Prin urmare, n structura praeterinten#iei vom avea dou forme de vinov #ie suprapuse: o inten#ie direct , cu privire la rezultatul dorit (lovirea), $i o culp cu privire la rezultatul mai grav, efectiv produs (moartea victimei). Trebuie subliniat n acest context faptul c pentru a fi n prezen#a praeterinten#iei este suficient ca ac#iunea de baz s fie prev zut de legea penal , indiferent de gravitatea ei. Astfel, un simplu act de violen# , susceptibil de ncadrare n dispozi#iile art.180 alin.1 C.pen., chiar comis n glum , va intra n structura praeterinten#iei n m sura n care a cauzat un rezultat mai grav. De altfel, n numeroase cazuri faptele comise cu praeterinten#ie au la baz o glum . Spre exemplu, ntr-o spe# s-a re#inut c inculpatul, aflat mpreun cu mai mul#i prieteni, vrnd s fac o glum , a legat cap tul unui lan#, cu care era priponit un cal ce p $tea pe marginea drumului, de unul dintre picioarele victimei, iar apoi a speriat calul. Animalul a nceput s alerge, trnd victima circa 1 km pe asfalt $i provocndu-i moartea. n acest caz urmarea dorit era trntirea victimei la p mnt (act de violen# cauzator de suferin#e fizice, n sensul art.180 C.pen.), dar s-a produs un rezultat mai grav, pe care autorul nu l-a prev zut, de$i putea $i trebuia s l prevad . De aceea, numeroase acte comise n glum aruncarea victimei care nu $tie s noate n apa unui ru, tragerea scaunului pe care o persoan era pe cale s se a$eze, cu consecin#a c derii acesteia, mbrncirea victimei pentru a c dea peste alte persoane etc. constituie acte de violen# n sensul art.180 alin.1 $i pot atrage existen#a unei praeterinten#ii atunci cnd sunt urmate de un rezultat mai grav. Datorit structurii sale mixte, praeterinten#ia ridic probleme att sub aspectul delimit rii sale fa# de culp , ct $i sub aspectul delimit rii fa# de inten#ia eventual . n acest sens, trebuie avute n vedere urm toarele elemente: a) n ceea ce prive$te delimitarea fa# de culp , trebuie verificat dac la baza rezultatului mai grav s-a aflat sau nu o fapt prev zut de legea penal . n m sura n care o astfel de fapt nu exist , vom fi n prezen#a unei culpe $i nu a praeterinten#iei. Dac producerea rezultatului a fost precedat de o fapt prev zut de legea penal , trebuie analizat dac rezultatul mai grav apare ca o consecin# tipic a urm rii dorite de f ptuitor, cu alte cuvinte dac urmarea dorit apare n norma tip ca o premis pentru urmarea praeterinten#ionat . n caz afirmativ avem o praeterinten#ie, n cazul unui r spuns negativ vom fi n prezen#a culpei. b) n ceea ce prive$te delimitarea praeterinten#iei fa# de inten#ia eventual , vor fi folosite criteriile generale de delimitare ntre inten#ie $i culp . Astfel, n m sura n care rezultatul mai grav apare ca fiind prev zut $i acceptat de autor, vom fi n prezen#a unei inten#ii eventuale $i nu a unei praeterinten#ii. Spre exemplu, n cazul uciderii unei persoane, inten#ia eventual $i praeterinten#ia pot avea ca element comun o fapt de baz de lovire, comis cu inten#ie direct . Altfel spus, ambele forme de vinov #ie pot avea ca premis inten#ia autorului de a-i cauza victimei suferin#e fizice prin aplicarea de lovituri. Ceea ce le diferen#iaz , este atitudinea subiectiv a autorului fa# de rezultatul mai grav moartea victimei. Dac acest rezultat este acceptat, vom avea inten#ie eventual . Dac , dimpotriv , rezultatul nu este prev zut sau, de$i prev zut, nu este acceptat, vom avea o culp suprapus peste inten#ia ini#ial , adic o praeterinten#ie. ntreb ri: 1. Care este structura praeterinten#iei? 2. Cum se face delimitarea praeterinten#iei fa# de inten#ia eventual $i fa# de culp ?
78

3. Sub aspectul periculozit #ii, care crede#i c este ierarhia ntre praeterinte#ie, inten#ie $i culp ? 4.4. Elemente secundare n structura laturii subiective mobilul $i scopul Am v zut anterior c , potrivit conceptului final de ac#iune, aceasta este caracterizat ntotdeauna de existen#a unui anumit scop. Scopul infrac#iunii nu apare ns ca un element al tipicit #ii dect n situa#ia n care el este prev zut n mod expres n norma de incriminare, caz n care este numit $i scop special. n aceast situa#ie, scopul urm rit de f ptuitor determin existen#a unei inten ii calificate $i se analizeaz n strns leg tur cu aceasta. Scopul, n structura incrimin rii tip, poate ap rea att ca element constitutiv al faptei de baz ct $i ca element al formei agravate. Spre exemplu, scopul este un element constitutiv n cazul infrac#iunii de furt (art.208 alin.1) dac luarea bunului nu s-a f cut n scopul nsu$irii, fapta nu va constitui furt sau n cazul asocierii n vederea comiterii de infrac#iuni, c ci n absen#a scopului ilicit, asocierea nu are relevan# penal . Scopul apare n schimb ca un element de agravare n cazul omorului comis pentru a nlesni sau ascunde o tlh rie sau piraterie (art.176 lit.d C.pen.). La rndul s u, mobilul infrac#iunii reprezentat de elementul care l determin pe infractor s ac#ioneze constituie un element al tipicit #ii doar atunci cnd este prev zut de norma de incriminare. La fel ca $i scopul, mobilul poate ap rea ca element constitutiv al formei de baz a infrac#iunii sau ca o cauz de agravare. Mobilul constituie element al formei de baz a infrac#iunii n cazul abuzului n serviciu prin ngr direa unor drepturi (art.247 C.pen) cnd ngr direa exerci#iului unor drepturi se face pe temei de na ionalitate, ras!, sex sau religie $i reprezint un element de agravare n cazul omorului comis din interes material (art.175 lit.b C.pen.). n doctrina noastr s-a apreciat c existen#a unui scop special n con#inutul normei de incriminare indic faptul c acea infrac#iune nu poate fi comis dect cu inten#ie direct . n doctrina str in s-a ar tat c existen#a scopului special nu este incompatibil ntotdeauna cu inten#ia eventual . Atunci cnd caracterul eventual al inten#iei nu prive$te scopul, ci un alt element de care depinde existen#a faptei, cele dou elemente sunt compatibile. Spre exemplu, infractorul dore$te s ia un bun, dar nu $tie cu certitudine dac este al s u sau nu. Dac totu$i decide s l sustrag , el $i asum riscul lu rii unui bun al altuia, astfel c furtul va fi comis cu inten#ie eventual . SEC'IUNEA A III-A : INFRAC'IUNEA FAPT( ANTIJURIDIC(. CAUZELE JUSTIFICATIVE 1. Preliminarii O dat constatat tipicitatea faptei, adic ntrunirea tuturor elementelor prev zute de incriminarea-tip, urm torul pas n stabilirea existen#ei infrac#iunii l constituie stabilirea antijuridicit #ii faptei, cu alte cuvinte a mprejur rii c aceasta are caracter ilicit. Antijuridicitatea presupune o contradic#ie ntre fapta comis $i ordinea juridic , cu alte cuvinte fapta nu este autorizat de o dispozi#ie legal .

79

A$a cum am ar tat deja, tipicitatea faptei constituie un indiciu de antijuridicitate, c ci o fapt tipic este antijuridic n m sura n care nu este autorizat de o norm legal , altfel spus, n m sura n care nu intervine o cauz justificativ . No#iunea de cauz! justificativ! nu apare n Codul penal n vigoare, ea fiind o crea#ie a doctrinei. n ceea ce prive$te sediul materiei cauzelor justificative trebuie precizat c unele dintre acestea sunt reglementate n partea general a codului penal (legitima ap rare $i starea de necesitate), fiind aplicabile pentru un num r nedeterminat de infrac#iuni, iar altele sunt reglementate n partea special , aplicabilitatea lor fiind n acest caz limitat la infrac#iunile pentru care au fost prev zute (spre exemplu, n cazul infrac#iunii de avort, de nc ierare etc.). Mai multe dect att, trebuie admis c exist anumite cauze justificative pe care codul n vigoare le-a ignorat dar c rora, n realitate, trebuie s le fie recunoscute efectele. A$a se ntmpl n cazul autoriz rii legii $i respectiv al consim# mntului victimei. 2. Legitima ap!rare Potrivit art.44 alin.2 C.pen., este n stare de legitim ap rare acela care s vr$e$te fapta pentru a nl tura un atac material, direct, imediat $i injust, ndreptat mpotriva sa, a altuia sau mpotriva unui interes ob$tesc $i care pune n pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul ob$tesc. Legitima ap rare presupune ntotdeauna existen#a a dou elemente: atacul $i ap rarea. Indiferent de fundamentarea teoretic a legitimei ap r ri, aceasta nu poate constitui un pretext pentru o revenire la justi#ia privat , astfel c legiuitorul reglementeaz condi#iile c rora le sunt supuse cele dou elemente pentru ca fapta comis n ap rare s fie justificat . 2.1. Condi iile atacului A$a cum rezult din dispozi#iile art.44 alin.2 C.pen., atacul trebuie s fie material, direct, imediat, injust $i s! pun! n pericol grav valorile sociale ar!tate de art.44. a) caracterul material al atacului Caracterul material al atacului presupune c acesta trebuie s fie exercitat prin mijloace fizice $i s se ndrepte mpotriva existen#ei fizice a valorii sociale ocrotite. A$a cum s-a afirmat n doctrin , atacul este material atunci cnd pentru efectuarea lui se recurge la violen# fizic , cu sau f r folosirea unor mijloace ofensive (arme, narcotice, animale dresate etc.). Prin urmare, atunci cnd atacul const exclusiv n cuvinte, scrieri nu se poate vorbi de un atac material care s legitimeze o ap rare n sensul art.44 C.pen. n cazul actelor de amenin#are, insult , calomnie se consider c nu poate fi vorba de un atac susceptibil de respingere pe c i de fapt, prin comiterea unei fapte prev zute de legea penal , singura solu#ie fiind ca persoana care le-a comis s r spund penal potrivit legii. Trebuie subliniat ns c $i omisiunea poate constitui un atac, n m sura n care ea creeaz un pericol pentru valoarea social ocrotit . A$a se ntmpl n cazul angajatului societ #ii de transport feroviar care nu schimb macazul n dorin#a producerii unui accident. Dac o alt persoan intervine $i exercit violen#e asupra acestui salariat pentru a putea schimba ea macazul, vom fi n prezen#a unei fapte comise n legitim ap rare.

80

b) caracterul direct al atacului Atacul este direct atunci cnd se pune n pericol nemijlocit valorarea social ocrotit . Aceast condi#ie nu trebuie ns n#eleas n sensul obligativit #ii unui contact direct al agresorului cu obiectul care ncorporeaz valoarea social ocrotit . Astfel, va exista un atac direct $i atunci cnd atacatorul ncearc s scufunde o barc n care se afl o persoan ce nu $tie s noate. Atacul nu va fi ns direct n m sura n care ntre agresor $i obiectul care ncorporeaz valoare ocrotit exist un obstacol pe care acesta nu l poate dep $i (un zid, o poart ncuiat , sau un spa#iu foarte mare). Desigur, se vor avea n vedere mijloacele de atac de care dispunea n concret agresorul, pentru a decide dac obstacolul era ntr-adev r o piedic serioas n calea acestuia. c) caracterul imediat al atacului Caracterul imediat al atacului presupune c acesta trebuie s fie iminent sau n curs de desf $urare. Pentru ca atacul s fie iminent, trebuie ca declan$area lui s constituie o certitudine $i nu o simpl eventualitate. n ceea ce prive$te atacul n curs de desf $urare, acesta legitimeaz o ap rare atta timp ct nu s-a epuizat. d) caracterul injust al atacului Caracterul injust al atacului presupune lipsa autoriz rii acestuia de c tre ordinea juridic , astfel c , atunci cnd actul are loc n baza legii, nu se poate vorbi de un atac injust. Chiar dac actul n sine este autorizat de lege, caracterul just se men#ine doar atta timp ct el r mne n cadrul limitelor impuse de lege. Spre exemplu, potrivit dispozi#iilor Codului de procedur penal (art.465 alin.3), n caz de infrac#iune flagrant orice persoan poate s l re#in pe infractor $i s -l conduc naintea autorit #ii. Prin urmare, n acest caz lipsirea de liberate a autorului faptei flagrante nu are caracter injust $i nu poate da loc unei legitime ap r ri. n cazul n care ns persoana care l-a privat de libertate pe infractor nu l conduce n fa#a autorit #ilor judiciare $i nici nu anun# prinderea acestuia, transformnd re#inerea ntr-o deten#iune privat , privarea de libertate dobnde$te caracter injust iar persoana astfel re#inut se poate elibera. Pe baza condi#iei caracterului injust al atacului, doctrina $i jurispruden#a noastr au concluzionat c atacul nu poate proveni dect din partea unei persoane umane, fiind exclus invocarea legitimei ap r ri atunci cnd atacul este exercitat de un animal. Credem c ar trebui precizat aici c este vorba de ac#iunea spontan a unui animal $i nu de o ac#iune a acestuia provocat de o persoan . Astfel, n cazul n care proprietarul unui animal determin atacarea unei persoane de c tre acesta, se poate vorbi de o legitim ap rare cu precizarea c n aceast ipotez atacatorul nu este animalul, ci proprietarul s u, animalul fiind un simplu instrument. e) atacul s! pun! n pericol grav valorile men ionate n art.44 alin.2 Caracterul grav al pericolului care amenin# valorile sociale ocrotite se apreciaz n func#ie de intensitatea atacului, de urm rile pe care acesta le poate produce, condi#ia fiind ndeplinit atunci cnd atacul implic producerea unui r u ireparabil sau greu de remediat. S-a considerat astfel n practica judiciar c aruncarea unor buc #i de lemn $i c r mizi asupra casei inculpatului, producndu-se stric ciuni nensemnate, nu constituie un atac ce pune n pericol grav patrimoniul acestuia, a$a nct nu se poate re#ine legitima ap rare. Tot astfel, s-a decis c sustragerea unor $tiule#i de porumb de pe cmp nu creeaz un pericol grav, astfel c nu suntem n prezen#a unui atac. n ceea ce prive$te sfera valorilor sociale care fac obiectul atacului si care pot fi, n consecin# , ap rate, aceasta nu este limitat la persoana celui ce se ap r ori la o alt
81

persoan , ci se extinde $i la drepturile acestora $i la interesul ob$tesc. Astfel, pot fi ap rate $i valori ca siguran#a statului, capacitatea de ap rare a # rii, bunurile apar#innd propriet #ii publice sau orice alt interes important al colectivit #ii. Valorile men#ionate pot fi ap rate de orice persoan prin comiterea unei fapte prev zute de legea penal . Cu toate acestea, nu este posibil re#inerea legitimei ap r ri atunci cnd atacul nu se ndreapt mpotriva unui drept determinat apar#innd unei persoane fizice sau juridice, ci afecteaz ordinea de drept n general. Astfel, nu se va afla n legitim ap rare cel care sechestreaz cteva prostituate, n ideea de a le determina s renun#e la comiterea acestei infrac#iuni. 2.2. Condi iile ap!r!rii O dat constatat ntrunirea elementelor care caracterizeaz atacul, vom fi n prezen#a unei situa ii de legitim! ap!rare, adic a unei situa#ii n care cel atacat poate n mod justificat s se apere prin comiterea unei fapte tipice. Cu toate acestea, posibilitatea men#ionat nu este nelimitat , altfel spus o stare de legitim ap rare nu justific s vr$irea oric rei fapte penale. Pentru a beneficia de efectul justificativ, ap rarea trebuie s ndeplineasc , la rndul ei, cteva condi#ii. a) ap!rarea s! mbrace forma unei fapte prev!zute de legea penal! (fapt! tipic!) n m sura n care nu exist o fapt tipic , nu se pune problema verific rii antijuridicit #ii $i deci nici problema identific rii unei cauze justificative. Singura problem care se ridic sub acest aspect prive$te forma de vinov #ie cu care se poate comite aceast fapt . Am ar tat anterior c $i n materia cauzelor justificative se impune identificarea unui element subiectiv, fiind deci necesar, n situa#ia legitimei ap r ri, ca persoana care se ap r s aib cuno$tin# de existen#a atacului $i s ac#ioneze animat de dorin#a de a se ap ra. b) ap!rarea s! fie necesar! Necesitatea ap r rii este o formul generic , ce regrupeaz la rndul ei mai multe condi#ii. Astfel, n primul rnd, necesitatea ap r rii impune cerin#a ca ea s intervin n intervalul de timp ct atacul este imediat, adic din momentul cnd acesta a devenit iminent $i pn la ncheierea atacului. Dac riposta intervine dup ce atacul a fost ncheiat, nu mai vorbim de o ap rare, ci de o r zbunare, care nu poate pretinde o justificare. n acela$i timp, necesitatea ap r rii presupune c ea trebuie s aib caracter idoneu, cu alte cuvinte, s fie apt prin natura ei s nl ture atacul. Caracterul necesar al ap r rii nu implic ns faptul c ea trebuie s fie singura posibilitate de a nl tura atacul. n m sura n care persoana atacat are la dispozi#ie mai multe posibile mijloace de respingere a atacului, ea poate n principiu uza de oricare dintre ele, sub rezerva respect rii condi#iei propor#ionalit #ii. c) ap!rarea trebuie s! fie propor ional! cu gravitatea atacului Fapta tipic s vr$it n ap rare trebuie s prezinte o gravitate mai mic sau aproximativ egal cu cea a atacului. Desigur c nu este vorba aici de un calcul matematic, ci de o apreciere global , a$a cum se putea ea realiza n condi#iile atacului. Examenul de propor#ionalitate trebuie s porneasc de la urm rile celor dou ac#iuni, adic urmarea pe care cel mai probabil ar fi produs-o atacul $i urmarea produs n urma ap r rii. Trebuie ns avute n vedere $i valorile sociale n conflict, mijloacele utilizate n atac $i ap rare, raportul de for#e dintre agresor $i victim precum $i toate circumstan#ele n care s-a desf $urat atacul.

82

2.3. Efectele legitimei ap!r!ri ntrunirea tuturor condi#iile analizate anterior, face ca fapta comis s fie lipsit de condi#ia antijuridicit #ii. A$a fiind, pentru o fapt comis n legitim ap rare nu este posibil aplicarea unei sanc#iuni sau a altei m suri cu caracter penal (m suri de siguran# ). n plus, legitima ap rare nl tur $i r spunderea civil pentru prejudiciul suferit de atacator. Mai mult dect att, va fi exclus r spunderea civil $i pentru prejudiciul cauzat prin deteriorarea instrumentelor sau mijloacelor folosite la desf $urarea atacului, chiar dac nu apar#in atacatorului. Dac , spre exemplu, atacatorul s-a folosit de un cine care nu i apar#inea $i acesta a fost ucis, persoana care a beneficiat de efectul justificativ al legitimei ap r ri nu va fi #inut s repare prejudiciul astfel suferit de proprietarul cinelui. Acesta se va putea ns ndrepta mpotriva atacatorului, potrivit dreptului comun. Legitima ap rare nu nl tur ns r spunderea pentru faptele comise cu ocazia ap r rii n dauna unor ter#i, dac ace$tia nu au participat sau bunurile lor nu au fost folosite la comiterea atacului. 2.4. Legitima ap!rare prezumat! Potrivit art. 44 alin.21 C.pen. (introdus prin Legea nr.169/2002 $i modificat prin Legea nr.247/2005) se prezum c este n legitim ap rare $i acela care s vr$e$te fapta pentru a respinge p trunderea f r drept a unei persoane prin violen# , viclenie, efrac#ie sau prin alte asemenea mijloace, ntr-o locuin# , nc pere, dependin# sau loc mprejmuit ori delimitat prin semne de marcare. A$a cum rezult n mod explicit din textul legal, diferen#a fundamental fa# de legitima ap rare reglementat de art.44 alin.2 o constituie existen#a prezum#iei de legitim ap rare n acest caz. Cu alte cuvinte, persoana care ac#ioneaz n condi#iile art. 44 alin.21 C.pen. va fi considerat c a comis fapta n condi#iile legitimei ap r ri. Se pune ns problema stabilirii caracterului acestei prezum#ii. Este vorba ns de o prezum#ie relativ . Caracterul relativ al prezum#iei are drept consecin# o r sturnare a sarcinii probei, n sensul c nu persoana care invoc legitima ap rare trebuie s dovedeasc ndeplinirea condi#iilor cerute de lege cu privire la atac $i ap rare, ci parchetul trebuie s probeze eventuala nendeplinire a acestor condi#ii. Prin urmare, instituirea prezum#iei de legitim ap rare nu nl tur cerin#a ndeplinirii tuturor condi#iilor prev zute de lege pentru atac. Astfel, prezum#ia de legitim ap rare este nl turat atunci cnd s-a stabilit c inculpatul nu ar fi putut s cread c se afl n fa#a unui atentat contra persoanei sale, ca scop direct ori ca $i consecin# a faptei victimei. Pentru a opera aceast prezum#ie este ns necesar ca atacul s mbrace forma prev zut de art. 44 alin.21 C.pen., cu alte cuvinte s constea ntr-o p trundere f r drept ntr-unul din spa#iile ar tate, prin violen# , viclenie, efrac#ie sau alte asemenea mijloace (spre exemplu escaladare). Textul are n vedere att p trunderea consumat ct $i ncercarea de p trundere. La rndul ei, ap rarea trebuie s aib drept scop respingerea acestui atac, adic fie mpiedicarea p trunderii (atunci cnd aceasta nu a avut nc loc), fie determinarea intrusului de a p r si spa#iul respectiv. Mai trebuie precizat c ap rarea legitim prezumat de art. 44 alin.21 C.pen. poate fi exercitat nu doar de proprietarul locuin#ei sau de cel care o folose$te, ci de orice persoan care sesizeaz ncercarea de p trundere sau p trunderea f r drept n spa#iile ar tate.

83

2.5. Excesul justificat de legitim! ap!rare Potrivit art.44 alin.3 C.pen., este de asemenea n legitim ap rare $i acela care, din cauza tulbur rii sau a temerii, a dep $it limitele unei ap r ri propor#ionale cu gravitatea pericolului $i cu mprejur rile n care s-a produs atacul. Am v zut anterior c una dintre condi#iile pentru a opera efectul justificativ al legitimei ap r ri este existen#a unei propor#ionalit #i ntre ap rare $i atac. n lipsa acesteia, nu vom mai avea, de regul , legitima ap rare ca o cauz care exclude antijuridicitatea, ci o simpl circumstan# atenuant (art.73 lit.a C.pen.). Prin excep#ie, este asimilat legitimei ap r ri situa#ia n care dep $irea limitelor unei ap r ri propor#ionale cu gravitatea atacului s-a datorat tulbur rii sau temerii provocate de atac, adic a$a-numitul exces justificat de ap!rare. Pentru a fi n prezen#a excesului justificat trebuie s fie ndeplinite toate condi#iile atacului $i ap r rii, mai pu#in propor#ionalitatea. A$a cum s-a decis n practica judiciar , dac nu sunt ndeplinite condi#iile prev zute de art.44 alin.2, n sensul c atacul nu este imediat sau nu prezint un pericol grav pentru valorile ocrotite, nu se poate pune problema invoc rii excesului justificat, c ci aplicarea dispozi#iilor art.44 alin.3 este condi#ionat de ndeplinirea condi#iilor din art.44 alin.2 C.pen.. n plus, este necesar ca dep $irea s se fi datorat tulbur rii sau temerii provocate de atac. Dac dep $irea este datorat altor cauze (de pild , dorin#a de r zbunare) nu vom avea un exces justificat, ci un exces scuzabil care constituie o circumstan# atenuant . ntreb ri: 1. Enumera#i condi#iile de existen# ale atacului? 2. Un atac provenit din partea unui iresponsabil poate determina o legitim ap rare? 3. Atacul poate consta ntr-o omisiune? Dar ntr-o fapt prev zut de legea penal ? 4. Ap rarea poate fi o fapt comis din culp ? 5. Cum se apreciaz existen#a propor#ionalit #ii ntre atac $i ap rare? 6. n ce acte poate consta atacul specific legitimei ap r ri prezumate? 3. Starea de necesitate Potrivit art.45 alin.2 C.pen. este n stare de necesitate acela care s vr$e$te fapta pentru a salva de la un pericol iminent $i care nu putea fi nl turat altfel via#a, integritatea corporal sau s n tatea a sa, a altuia sau un bun important al s u ori al altuia sau un interes ob$tesc. La fel ca $i n cazul legitimei ap r ri, pentru a se putea invoca starea de necesitate, trebuie ntrunite mai multe condi#ii, referitoare la starea de pericol $i respectiv la ac#iunea de salvare. 3.1. Condi iile st!rii de pericol a) pericolul trebuie s! fie iminent Caracterul iminent al pericolului presupune c acesta trebuie s fie pe punctul de a produce urmarea v t m toare pentru valoarea social protejat . Pentru examinarea caracterului iminent al pericolului, judec torul trebuie s se plaseze la momentul comiterii ac#iunii, evalund situa#ia a$a cum ar fi f cut-o un om obi$nuit, cu cuno$tin#ele sale $i cu cele de care dispunea autorul, chiar dac ulterior s-a dovedit c pericolul n realitate nu s-ar
84

fi produs. Dac la momentul comiterii ac#iunii pericolul disp ruse, nu se mai poate re#ine starea de necesitate. Spre exemplu, n cazul unui naufragiu, se afl n stare de necesitate persoana care love$te o alt persoan pentru a-i lua colacul de salvare. Dac ns , la momentul cnd aplic lovitura autorul primise deja o vest de salvare, pericolul iminent pentru via#a sa trecuse, astfel c fapta de a lua $i colacul de salvare al victimei nu mai este comis n stare de necesitate. b) pericolul s! fie inevitabil Caracterul inevitabil al pericolului presupune c acesta nu ar fi putut fi nl turat altfel dect prin comiterea faptei prev zute de legea penal . Cu alte cuvinte, comiterea faptei trebuie s fie singura solu#ie de a salva valoarea social amenin#at de pericol. n m sura n care pericolul putea fi nl turat f r a se recurge la o fapt penal , starea de necesitate este exclus . A$a se pild , un toxicoman nu va putea invoca starea de necesitate n cazul unui furt comis pentru a-$i putea procura doza zilnic , ntruct starea de pericol rezultat din neadministrarea dozei putea fi nl turat prin prezentarea la un centru de asisten# pentru toxicomani. n m sura n care autorul dispune de mai multe posibilit #i de a nl tura pericolul dar toate presupun s vr$irea unei fapte prev zute de legea penal , salvarea trebuie s se fac prin comiterea faptei mai pu#in grave. c) pericolul s! nu fi fost creat n mod inten ionat de cel care invoc! starea de necesitate Astfel, o persoan care incendiaz inten#ionat imobilul n care se afla, nu poate invoca starea de necesitate cu privire la o fapt de ucidere a unei alte persoane, comis pentru a se putea salva din incendiu. n acest caz nu este necesar ca autorul s fi dorit provocarea st rii de necesitate n exemplul nostru nu este necesar ca el s fi dorit uciderea persoanei n cauz $i s fi provocat incendiul ca pretext pentru aceasta fiind suficient ca inten#ia s existe cu privire la urmarea care constituie starea de pericol (n cazul nostru, incendierea). n cazul n care pericolul s-a datorat culpei autorului, starea de necesitate produce efecte limitate, n sensul c justific fapta inten#ionat , dar autorul va r spunde pentru o fapt din culp , n m sura n care aceasta este incriminat . Spre exemplu, n cazul n care din culpa autorului izbucne$te un incendiu ntr-un imobil, iar acesta, pentru a se salva, ucide o persoan n condi#iile st rii de necesitate, nu va r spunde pentru un omor comis cu inten#ie, ci pentru o ucidere din culp . n m sura n care pericolul nu a fost provocat de c tre cel care invoc starea de necesitate, are mai pu#in importan# originea acestuia. Astfel, el poate fi creat de o for ! a naturii spre exemplu, un tr snet love$te un copac provocnd un incendiu, iar pentru a preveni extinderea lui se defri$eaz o anumit suprafa# de p dure de ac iunea unui animal spre exemplu, un cal speriat se ndreapt n vitez spre un grup de copii, astfel c o persoan care vede de la distan# incidentul l mpu$c de anumite mijloace tehnice spre exemplu, sistemul de frnare al unei garnituri de tren de marf se defecteaz , a$a nct pentru a evita deraierea ntr-o zon populat garnitura este aruncat n aer etc. d) pericolul s! amenin e una dintre valorile ar!tate n art.45 alin.2 Potrivit textului men#ionat, pericolul poate s priveasc via#a, integritatea corporal sau s n tatea celui care a comis ac#iunea de salvare sau ale altuia, un bun important al acestuia sau al altei persoane, ori un interes ob$tesc. n ceea ce prive$te valorile patrimoniale vizate de pericol, textul folose$te o formulare generic , referindu-se la un bun important al s u sau al altuia. Importan#a bunului este o chestiune de apreciere n concret, dar ceea ce trebuie re#inut este faptul c aceast importan# nu se apreciaz numai n raport de valoarea economic a bunului n sine. Spre
85

exemplu, poate fi un astfel de bun important un nscris susceptibil de a fi folosit ca prob ntr-un proces, sau un nscris care consemneaz anumite drepturi ale de#in torului ori i confer o anumit voca#ie (de pild un testament olograf). 3.2. Condi iile ac iunii de salvare Pentru a beneficia de justificarea atras de starea de necesitate, ac#iunea de salvare trebuie s ndeplineasc la rndul ei mai multe condi#ii. a) ac iunea de salvare s! fie comis! n inten ia de a nl!tura pericolul Am ar tat $i n cazul legitimei ap r ri c este necesar nu doar ntrunirea n plan obiectiv a condi#iilor st rii de pericol, ci $i constatarea unui element subiectiv, adic con$tientizarea acestui pericol de c tre cel care ac#ioneaz $i voin#a lui de a-l nl tura. n m sura n care autorul prin fapta sa a nl turat un pericol dar f r a avea cuno$tin# de acest lucru, nu se poate re#ine starea de necesitate. Aceast condi#ie nu implic ns inadmisibilitatea re#inerii st rii de necesitate n cazul infrac#iunilor din culp . Ceea ce impune condi#ia analizat este ca ac#iunea comis s fie menit s nl ture pericolul. b) ac iunea de salvare s! fie singura cale de evitare a pericolului Astfel, dac o persoan poate sc pa prin fug de pericol, comiterea unei fapte prev zute de legea penal nu este justificat . n plus, n m sura n care ac#iunea nu era susceptibil de a nl tura pericolul, ci doar a fost comis n contextul acestuia, nu se poate vorbi de o stare de necesitate. c) ac iunea de salvare s! nu produc! o urmare v!dit mai grav! dect aceea pe care ar fi produs-o pericolul Aceast condi#ie reprezint reflectarea cerin#ei propor#ionalit #ii n materia st rii de necesitate. Astfel, la fel ca $i n cazul legitimei ap r ri, nu este posibil sacrificarea unei vie#i pentru salvarea unor bunuri sau drepturi patrimoniale. A$a cum s-a subliniat n doctrin , aprecierea condi#iei propor#ionalit #ii nu se poate face doar pe baza unei evalu ri in abstracto a valorilor sociale aflate n conflict. Astfel, trebuie avute n vedere, pe lng valoarea intrinsec a interesului salvat $i a celui sacrificat, caracterul reparabil sau ireparabil al prejudiciului cauzat, importan#a social a bunului, $ansele reale de salvare a uneia dintre valorile sociale n conflict etc. Legiuitorul nostru a l sat o marj de apreciere considerabil n favoarea celui care invoc starea de necesitate n ceea ce prive$te aprecierea propor#ionalit #ii. Potrivit art.45 alin.3 C.pen., nu este n stare de necesitate persoana care n momentul cnd a s vr$it fapta $i-a dat seama c pricinuie$te urm ri v dit mai grave dect cele care s-ar fi putut produce dac pericolul nu era nl turat. A$a fiind, re#inerea st rii de necesitate nu este incompatibil cu producerea, chiar con$tient , a unor urm ri mai grave dect cele pe care le-ar fi produs pericolul, n m sura n care dispropor#ia nu este v!dit!. Aceast reglementare permite o valorificare deplin a tuturor elementelor care prin prisma c rora se apreciaz existen#a propor#ionalit #ii, dincolo de valoarea intrinsec a bunurilor n conflict. Mai mult chiar, re#inerea st rii de necesitate este posibil $i n cazul unor urm ri v dit mai grave dect cele care s-ar fi produs n absen#a interven#iei, n m sura n care autorul nu $i-a dat seama de acest lucru, dar n ipoteza de fa# efectul justificativ este dat de interven#ia unei erori de fapt n contextul st rii de necesitate.

86

n situa#ia n care autorul ac#iunii de salvare $i-a dat seama de faptul c produce urm ri v dit mai grave dect cele pe care le-ar fi produs pericolul, se va re#ine n sarcina sa o simpl circumstan# atenuant , potrivit art.73 lit.a C.pen. d) persoana care a comis ac iunea de salvare s! nu fi avut obliga ia de a se sacrifica Exist anumite profesii sau ocupa#ii care presupun o obliga#ie implicit de a nfrunta anumite riscuri specifice exercit rii lor. Astfel, un pompier este obligat s suporte riscurile care decurg din stingerea unui incendiu, salvatorii marini sau montani suport riscurile ac#iunilor de salvare, medicul suport riscul de a c dea victim unei maladii contagioase etc. Existen#a unei asemenea obliga#ii de sacrificiu nu implic ns excluderea de plano a persoanelor n cauz din sfera de aplicare a st rii de necesitate. n primul rnd, atunci cnd intervin pentru salvarea unui ter#, ei ac#ioneaz de regul n stare de necesitate. A$a de pild , pompierul care, pentru a salva o persoan dintr-un incendiu, distruge bunuri ale altei persoane, nu va r spunde pentru fapta de distrugere, aceasta fiind comis n stare de necesitate. Limitarea pe care o impune aceast condi#ie este aceea c persoana care avea obliga#ia de a nfrunta pericolul nu va putea invoca starea de necesitate cnd a ac#ionat pentru a se salva pe sine cu nc lcarea obliga#iilor care i reveneau. A$a de pild , pompierul nu se afl n stare de necesitate atunci cnd provoac moartea unei persoane pentru a putea s coboare el pe scara de incendiu pentru a se salva. 3.3. Efectele st!rii de necesitate La fel ca $i n cazul legitimei ap r ri, n ipoteza st rii de necesitate suntem n prezen#a unei cauze justificative, care nl tur antijuridicitatea faptei, nl turnd deci orice posibilitate de aplicare a unei sanc#iuni sau a altei m suri cu caracter penal. Cu toate acestea, exist o diferen# important fa# de legitima ap rare, n planul r spunderii civile. n cazul legitimei ap r ri prejudiciul era produs n dauna atacatorului, adic a celui care a comis o fapt antijuridic . n situa#ia st rii de necesitate, prejudiciul se produce de cele mai multe ori n dauna unui ter# care nu are nimic comun cu pericolul creat. De aceea $i solu#ia trebuie s fie diferit . A$a cum ar tam deja, n cazul faptei comise n stare de necesitate persoana care a efectuat ac#iunea de salvare a bunului propriu este #inut s l desp gubeasc pe ter# pentru prejudiciul suferit de acesta n urma ac#iunii de salvare. n ipoteza n care ac#iunea de salvare a fost efectuat de un ter#, cel n favoarea c ruia s-a intervenit va trebui s l desp gubeasc pe cel care a suferit prejudiciul, salvatorul neintrnd n vreun raport de drept civil cu acesta din urm . ntreb ri: 1. Prin ce se deosebe$te starea de necesitate de legitima ap rare? 2. Ac#iunea de salvare poate fi $i o fapt din culp ? 3. Cum se solu#ioneaz latura civil n cazul st rii de necesitate? 4. n ce condi#ii pot invoca starea de necesitate persoanele care au obliga#ia de a se sacrifica?

87

4. Cauzele justificative extralegale 4.1. Consim !mntul victimei

A$a cum s-a ar tat n doctrin , consim# mntul victimei poate ndeplini mai multe func#ii. El p deten#ia altuia f!r! consim !mntul acestuia (art.208 C.pen.). Tot astfel, violarea de domiciliu (art.192 C.pen.) const n p trunderea f r drept, n orice mod, ntr-o locuin# , nc pere f!r! consim !mntul persoanei care le folose$te. n aceste cazuri, prezen#a consim# mntului victimei nu reprezint o cauz justificativ , ci o cauz de nl turare a tipicit #ii faptei, nefiind ntrunite elementele constitutive prev zute de incriminarea tip. O alt posibil func#ie a consim# mntului, care ne intereseaz n acest context, const n aptitudinea sa de a nl tura n anumite cazuri antijuridicitatea, cu alte cuvinte de a opera ca $i cauz justificativ . Astfel, consim# mntul apare ca o cauz justificativ n cazul acelor infrac#iuni prin care se protejeaz o valoare al c rei purt tor este persoana fizic sau juridic subiect pasiv $i de care acest subiect poate dispune. Condi#ii de valabilitate a consim# mntului: a) consim !mntul trebuie s! fie valabil exprimat. Aceasta nseamn n primul rnd c titularul valorii sociale ocrotite trebuie s fie o persoan care n#elege semnifica#ia actului s u de dispozi#ie $i l face n cuno$tin# de cauz . Valabilitatea consim# mntului nu este ns condi#ionat de existen#a capacit #ii de exerci#iu din dreptul civil. n acest sens s-a pronun#at $i practica noastr judiciar cu privire la delimitarea infrac#iunii de viol fa# de cea de act sexual cu un minor, re#innd violul atunci cnd datorit vrstei victima nu avea reprezentarea actului pe care l comite, f r a face ns vreo referire la capacitatea civil . Nu exist ns de regul condi#ii referitoare la forma pe care consim# mntul trebuie s o mbrace, el fiind valabil indiferent dac a fost exprimat n form oral sau scris . Mai mult, consim# mntul poate fi chiar tacit, n m sura n care const ntr-un comportament univoc al titularului dreptului. Spre exemplu, de fa# cu proprietarul unui bun, cineva l distruge iar proprietarul nu face nimic pentru a-l mpiedica sau dezaproba. Totu$i, n anumite cazuri, datorit importan#ei valorii sociale ocrotite $i riscului comiterii unor abuzuri, consim# mntul trebuie s mbrace o anumit form cerut de lege. A$a de pild , Legea nr.2/1998 privind prelevarea $i transplantul de #esuturi $i organe umane impune o serie de condi#ii de form pentru consim# mnt. Astfel, acesta trebuie dat n form scris , conform unui model stabilit prin lege, n prezen#a a doi martori sau a medicului $ef de sec#ieetc.. b) consim !mntul trebuie s! fie actual Aceast condi#ie implic faptul c el trebuie s existe la momentul comiterii infrac#iunii deci s fie exprimat pn cel trziu la momentul primului act de executare $i s se men#in pe toat perioada comiterii ac#iunii. O ratificare ulterioar a actului comis nu echivaleaz cu un consim# mnt. c) consim !mntul trebuie s! priveasc! o valoare social! de care titularul poate dispune Aceast condi#ie constituie nucleul problematicii referitoare la validitatea consim# mntului ca $i cauz justificativ $i, n acela$i timp, principala limit n privin#a sferei faptelor cu privire la care poate opera.
88

Se consider ca fiind disponibile acele drepturi care nu prezint o imediat utilitate social $i care sunt recunoscute de stat n primul rnd pentru a asigura confortul individului. Astfel, este exclus relevan#a justificant a consim# mntului n cazul faptelor care aduc atingere unui interes colectiv, a$a cum se ntmpl n cazul infrac#iunilor contra siguran#ei statului, contra nf ptuirii justi#iei, contra s n t #ii publice etc. Tot astfel, n cazul infrac#iunilor contra familiei, consim# mntul este lipsit de efecte. De pild , consim# mntul so#iei pentru ncheierea de c tre so# a unei noi c s torii nu justific infrac#iunea de bigamie. Constituie, n schimb, drepturi disponibile majoritatea drepturilor patrimoniale. Astfel, n principiu, orice proprietar poate consim#i ca bunul s u s fie distrus de o alt persoan . Exist ns $i o excep#ie. Atunci cnd legea incrimineaz distrugerea bunului propriu de c tre nsu$i proprietar, consim# mntul este ineficient, pentru c proprietarul nu poate transmite altuia un drept pe care nu l are. n ceea ce prive$te drepturile intim legate de persoana titularului, situa#ia este mult mai complex . Se consider n majoritatea sistemelor juridice actuale ca fiind indisponibil dreptul la via# , eutanasia fiind sanc#ionat $i n dreptul nostru ca omor consumat. Alte drepturi individuale (s n tate, integritate corporal , libertate, demnitate, onoare) sunt considerate drepturi disponibile n principiu, n m sura n care consim# mntul dat nu are ca efect o sacrificare total a dreptului n cauz sau nu este contrar ordinii publice sau bunelor moravuri. d) consim !mntul trebuie s! provin! de la titularul valorii sociale ocrotite Cel mai adesea, consim# mntul este exprimat personal de c tre autor, dar nu este exclus de plano nici posibilitatea exprim rii consim# mntului printr-un reprezentant. A$a de pild , proprietarul unui bun poate delega unui administrator dreptul de a consim#i la distrugerea acestuia. Exist ns $i valori sociale intim legate de persoana titularului, n cazul c rora consim# mntul nu se poate exprima de o alt persoan . Spre exemplu, consim# mntul mamei ca un b rbat s aib un raport sexual cu fiica sa nu are nici o valoare n lipsa consim# mntului personal al fiicei. e) consim !mntul s! fie determinat Consim# mntul nu este valabil atunci cnd urm rile ac#iunii consim#ite nu pot fi determinate anterior comiterii faptei. Nu este ns incompatibil cu condi#ia caracterului determinat al consim# mntului, efectuarea ac#iunii de c tre un num r nedeterminat de persoane, dac aceasta a fost voin#a titularului dreptului. Spre exemplu, proprietarul unei livezi anun# c oricine poate s culeag fructele r mase n livad . n m sura n care aceste condi#ii sunt reunite, trebuie recunoscute consim# mntului victimei efecte similare oric rei cauze justificative. A$a fiind, fapta nu va constitui infrac#iune. Mai mult, avnd n vedere c eventualul prejudiciu se produce n dauna celui care a consim#it la comiterea faptei, nu se va putea angaja nici r spunderea civil n sarcina celui care a comis ac#iunea consim#it . 4.2. Exercitarea unui drept $i ndeplinirea unei obliga ii Caracterul justificativ al acestor cauze $i are fundamentul n unitatea ordinii juridice, c ci nu ar fi de conceput ca o activitate autorizat sau ordonat de o norm juridic s fie considerat ilicit de c tre o alt norm .

89

n ceea ce prive$te exercitarea unui drept, n doctrin se arat c acesta $i poate avea izvorul att ntr-o lege n sens restrns, ct $i n alte acte normative (hot rri, acte administrative individuale) sau n cutum . Cu titlu exemplificativ, ne vom opri n cele ce urmeaz asupra ctorva situa#ii n care exercitarea unui drept apare ca o cauz de nl turare a antijuridicit #ii. a) dreptul de corec ie al p!rin ilor asupra copiilor minori Considerat de majoritatea doctrinei ca un drept de sorginte cutumiar , dreptul p rin#ilor de a aplica unele corec#ii de mic gravitate copiilor lor, este susceptibil de a nl tura caracterul antijuridic n cazul unor fapte cum ar fi lovirile $i alte violen#e (art.180 alin.1 C.pen.), amenin#area, insulta sau lipsirea de libertate. Dreptul de corec#ie poate fi delegat de c tre p rin#i n favoarea altor persoane (educatori, persoane n grija c rora este l sat minorul), dar nu poate fi exercitat de persoane str ine. Astfel, exercitarea de c tre o alt persoan , f r consim# mntul p rin#ilor, de violen#e asupra unui minor constituie o fapt tipic $i antijuridic susceptibil de a atrage r spunderea penal . b) exercitarea unor drepturi constitu ionale Libertatea presei ca form a libert #ii de expresie apare cel mai adesea ca o cauz justificativ n materia infrac#iunilor contra onoarei $i demnit #ii persoanei. Curtea European a Drepturilor Omului a statuat n mod constant c libertatea presei trebuie admis ca o cauz justificativ n cazul anumitor fapte care, din punct de vedere formal, ar ntruni elementele constitutive ale infrac#iunilor de insult sau calomnie. De$i n aceast materie Codul nostru penal recunoa$te proba verit #ii ca o cauz justificativ special , jurispruden#a Cur#ii a mers mai departe, impunnd recunoa$terea implicit a libert #ii presei ca o cauz justificativ chiar n acele situa#ii n care proba verit #ii nu poate fi f cut , a$a cum se ntmpl n cazul judec #ilor de valoare. Prin urmare, atunci cnd afirma#iile au fost f cute de jurnalist cu bun credin# , exercitarea libert #ii de expresie poate avea semnifica#ia unui fapt justificativ. c) exercitarea unor drepturi ale creditorului Spre exemplu, dreptul de reten#ie, recunoscut de doctrin $i jurispruden# n favoarea creditorului cu privire la bunul debitorului pn la executarea obliga#iilor n scute n leg tur cu lucrul respectiv, constituie o cauz justificativ n cazul infrac#iunii de abuz de ncredere (art.213) comis n modalitatea refuzului de restituire. n ceea ce prive$te ndeplinirea unei obliga ii, aceasta poate avea semnifica#ia unei cauze justificative, indiferent dac este vorba de o obliga#ie izvort direct dintr-o norm juridic sau dintr-o dispozi#ie a autorit #ii. Spre exemplu, fapta martorului care, obligat fiind de lege s spun tot ce $tie cu privire la mprejur rile esen#iale ale cauzei, face afirma#ii care ntrunesc formal con#inutul faptei insult sau de calomnie, nu va avea caracter antijuridic $i, deci, nu va putea atrage r spunderea pentru una dintre aceste infrac#iuni. Tot astfel, membrii for#elor de ordine, comit nu de pu#ine ori n activitatea de men#inere a ordinii publice fapte care, formal, pot fi ncadrate n dispozi#iile art.180-182 C.pen. A$a de pild , pentru a dispersa un grup de manifestan#i turbulen#i, for#ele de ordine sunt adeseori nevoite s foloseasc for#a fizic . n m sura n care aceste fapte au fost comise n ndeplinirea obliga#iei stabilite de lege de a
90

men#ine ordinea public $i au fost strict necesare $i propor#ionale cu scopul urm rit, ele vor fi acoperite de cauza justificativ a execut rii unei obliga#ii. ntreb ri: 1. Ce semnifica#ie juridic poate avea consim# mntul victimei? 2. Este legat capacitatea de a consim#i de capacitatea de exerci#iu din dreptul civil? 3. De ce consim# mntul unui so# nu are valoare de cauz justificativ n cazul infrac#iunii de bigamie comis de cel lalt so#? 5. Eroarea n materia cauzelor justificative Am ar tat anterior c re#inerea cauzelor justificative presupune dou elemente: un element obiectiv, concretizat n prezen#a condi#iilor cerute de lege pentru inciden#a cauzei justificative $i un element subiectiv, constnd n voin#a de a ac#iona conform cu imperativul impus de cauza justificativ (de a respinge atacul n cazul legitimei ap r ri, de a salva valoarea periclitat n cazul st rii de necesitate sau de a ac#iona conform dorin#ei victimei n cazul consim# mntului). n situa#ia n care lipse$te factorul subiectiv, n opinia noastr nu se va putea re#ine cauza justificativ . Spre exemplu, un conduc tor auto, v zndu-l pe amantul so#iei sale, intr cu ma$ina pe trotuar $i l love$te pe acesta, ucigndu-l pe loc, dar f r a observa c victima tocmai ndreptase arma spre o alt persoan , cu inten#ia de a o ucide. ntr-o astfel de ipotez , conduc torul auto a ac#ionat n condi#iile legitimei ap r ri, dar nu credem c el ar putea beneficia de efectele acestei cauze justificative. Ar fi eventual posibil re#inerea unei circumstan#e atenuante judiciare, n func#ie de mprejur rile n care s-a comis fapta. n ipoteza n care autorul crede n mod eronat c ac#ioneaz n prezen#a unei cauze justificative de$i n realitate aceasta era inexistent , va exista o a$a-numit cauz! justificativ! putativ!, care potrivit doctrinei produce acelea$i efecte ca $i o cauz justificativ real . n m sura n care eroarea nu se datoreaz culpei autorului (el nu a putut s $i dea seama c atacul sau pericolul nu este real) va opera o justificare complet . Dac ns eroarea se datoreaz culpei autorului, justificarea va fi incomplet , n sensul c el nu va r spunde pentru fapta inten#ionat , dar va r spunde pentru fapta comis din culp , dac ea este incriminat $i n aceast variant . Spre exemplu, autorul este amenin#at cu un pistol din material plastic $i el riposteaz cu o arm real , r nindu-l pe cel care l-a amenin#at $i care, de fapt, nu voia dect s l sperie. Dac autorul putea s $i dea seama c atacul nu era real, el va r spunde nu pentru tentativ de omor, ci pentru v t mare corporal din culp . SEC'IUNEA A IV-A: INFRAC'IUNEA FAPT( COMIS( CU VINOV('IE 1. Preliminarii Tipicitatea $i antijuridicitatea presupun deci constatarea faptului c o anumit conduit uman , conform cu cea descris ntr-o norm din partea special , are caracter ilicit, contravenind ordinii juridice. Pentru ca autorul acestei conduite s poat fi sanc#ionat, e necesar stabilirea faptului c el este personal r spunz tor de comiterea faptei tipice $i antijuridice. De aceea, celor dou categorii juridice deja analizate, li se adaug o a treia categorie vinov #ia.
91

Pentru existen#a vinov #iei sunt necesare trei condi#ii esen#iale: responsabilitatea, cunoa$terea antijuridicit #ii faptei $i exigibilitatea unei conduite conforme normei juridice. 2. Responsabilitatea. Cauzele care nl!tur! responsabilitatea Ca prim element al vinov #iei, responsabilitatea presupune aptitudinea subiectului de a adopta o conduit conform cu exigen#ele ordinii juridice, cu alte cuvinte, capacitatea de a n#elege semnifica#ia antijuridic a faptei sale $i de a-$i dirija conduita n consecin# . De aceea, existen#a responsabilit #ii presupune un anumit grad de maturizare a persoanei umane dar $i o stare bio-psihic de natur a-i permite subiectului s cunoasc semnifica#ia actului s u $i s $i dirijeze ntr-un anumit mod conduita. La fel ca majoritatea codurilor penale europene, nici codul nostru nu define$te responsabilitatea, o defini#ie fiind construit de doctrin prin interpretarea per a contrario a dispozi#iilor art.48, referitor la iresponsabilitate. Pe aceast baz , s-a decis c responsabilitatea este aptitudinea persoanei de a-$i da seama de faptele sale, de semnifica#ia social a acestora precum $i de a-$i putea determina $i dirija n mod con$tient voin#a n raport cu aceste fapte. Responsabilitatea presupune deci existen#a a doi factori: un factor intelectiv $i un factor volitiv. Factorul intelectiv implic aptitudinea subiectului de a se orienta n lumea exterioar pe baza unei percep#ii nealterate a realit #ii, adic , nti de toate, capacitatea de a n#elege semnifica#ia propriului comportament $i de a evalua posibilele consecin#e, pozitive sau negative, asupra ter#ilor. Factorul volitiv presupune capacitatea de control asupra impulsurilor de a ac#iona, $i de a-$i dirija conduita pe baza unei motiv ri ra#ionale. Codul nostru penal reglementeaz trei cauze care exclud responsabilitatea: iresponsabilitatea, be#ia $i minoritatea. 2.1. Iresponsabilitatea Potrivit art.48 C.pen., nu constituie infrac#iune fapta prev zut de legea penal , dac f ptuitorul, n momentul s vr$irii faptei, fie din cauza aliena#iei mintale, fie din alte cauze, nu putea s $i dea seama de ac#iunile sau inac#iunile sale, ori nu putea fi st pn pe ele. Starea de iresponsabilitate se poate datora, potrivit art.48 $i altor cauze dect aliena#ia mintal . n categoria acestor cauze se includ, de pild , somnul, somnambulismul, st rile hipnotice etc. Spre exemplu, o persoan care n timpul somnului roste$te cuvinte injurioase la adresa altei persoane nu va r spunde pentru o infrac#iune de insult . Aceste st ri, pentru a nl tura vinov #ia trebuie s nu fi fost anume provocate de c tre autor. Nu se includ n categoria altor cauze acele mprejur ri care au fost re#inute de legiuitor ca $i cauze autonome de nl turare a vinov #iei, a$a cum se ntmpl n cazul minorit #ii $i be#iei. Atunci cnd iresponsabilitatea se datoreaz unei aliena#ii mintale, ea poate s fie permanent sau temporar (perioadele de luciditate alternnd cu cele de iresponsabilitate), astfel c trebuie constatat pentru fiecare infrac#iune n parte dac starea de iresponsabilitate a fost prezent la momentul comiterii ei. n cazul infrac#iunilor cu durat de consumare, iresponsabilitatea trebuie s existe pe toat perioada comiterii infrac#iunii, n caz contrar autorul r spunznd pentru partea din ac#iune comis n stare de responsabilitate. Dac starea de iresponsabilitate nu a existat la momentul comiterii infrac#iunii, dar a intervenit ulterior, ea nu va afecta vinov #ia, fapta r mnnd susceptibil s atrag
92

r spunderea penal . Cu toate acestea, n func#ie de faza procesual , se va dispune suspendarea urm ririi, suspendarea judec #ii sau ntreruperea execut rii pedepsei, pn la momentul n care starea de s n tate a inculpatului sau condamnatului s-a ameliorat, el devenind responsabil (n m sura n care afec#iunea nu este ireversibil ). Referitor la efectele iresponsabilit #ii, a$a cum am anticipat deja, ea nl tur cea de-a treia tr s tur general a infrac#iunii vinov #ia excluznd astfel posibilitatea aplic rii unei pedepse sau m suri educative. n schimb, iresponsabilitatea nu afecteaz tipicitatea $i antijuridicitatea faptei, f cnd astfel posibil aplicarea unor m suri de siguran# (spre exemplu, internarea medical ). 2.2. Be ia Potrivit art.49 C.pen., nu constituie infrac#iune fapta prev zut de legea penal , dac f ptuitorul, n momentul s vr$irii faptei, se g sea, datorit unor mprejur ri independente de voin#a sa, n stare de be#ie complet produs de alcool sau de alte substan#e. Efectele consumului de droguri sunt asimilate be#iei, vorbindu-se n acest caz de o a$a-numit be ie rece. n acela$i timp, starea de be#ie n sensul art.49 C.pen. poate fi determinat $i de alte substan#e n afara alcoolului $i drogurilor, a$a cum se ntmpl n cazul administr rii unor medicamente susceptibile de a produce un efect similar. Pot fi identificate mai multe categorii ale be#iei, relevante prin prisma efectelor asupra r spunderii penale. a) be ia involuntar! complet! este singura form care nl tur responsabilitatea. Ea survine, a$a cum ar tam deja, atunci cnd subiectul a ajuns n mod involuntar s consume substan#ele care i-au provocat aceast stare. Va exista tot o be#ie involuntar $i n situa#ia n care subiectul a consumat voluntar substan#ele respective dar s-a aflat n eroare cu privire la natura sau efectele lor. b) be ia involuntar! incomplet! nu se bucur de o reglementare n codul nostru penal, dar este dincolo de orice ndoial c ea nu nl tur vinov #ia. Cu toate acestea, starea de be#ie involuntar incomplet poate fi re#inut de c tre instan#e ca o circumstan# atenuant judiciar . c) be ia voluntar! complet! nu nl tur vinov #ia (art.49 alin.2 C.pen.) dar poate constitui o circumstan# atenuant sau agravant , dup caz. Ea va constitui o circumstan# agravat legal atunci cnd a fost provocat n scopul comiterii infrac#iunii (art.75 lit.e), $i poate fi re#inut ca o circumstan# atenuant judiciar n alte situa#ii. n plus, be#ia voluntar poate fi $i element constitutiv al infrac#iunii, n cazul unor fapte ca prezen#a la serviciu n stare de ebrietate (art.275 C.pen) sau conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de c tre o persoan aflat n stare de ebrietate. d) be ia voluntar! incomplet!, nereglementat nici ea de art.49 C.pen., nu nl tur vinov #ia, putnd avea aceea$i semnifica#ie juridic pe care o are be#ia voluntar complet (circumstan# atenuant , agravant sau element constitutiv al infrac#iunii). 2.3. Minoritatea Potrivit art.50 C.pen., nu constituie infrac#iune fapta prev zut de legea penal s vr$it de un minor care, la data comiterii acesteia, nu ndeplinea condi#iile legale pentru a r spunde penal.

93

Spre deosebire de cauzele analizate anterior, n acest caz factorul intelectiv $i volitiv al vinov #iei sunt nl tura#i ca urmare a insuficientei dezvolt ri psiho-fizice a subiectului, care nu i permite s n#eleag semnifica#ia social a faptelor sale. Potrivit art.99 C.pen., capacitatea penal a minorului se determin n mod diferit, n func#ie de vrsta acestuia. Astfel, minorul care nu a mplinit vrsta de 14 ani nu r spunde penal, minorul cu vrsta cuprins ntre 14 $i 16 ani r spunde penal numai dac se dovede$te c a lucrat cu discern mnt, iar minorul care a mplinit 16 ani r spunde penal. Prin urmare, n cazul minorului cu vrsta sub 14 ani, opereaz o prezum#ie absolut n sensul lipsei discern mntului, prezum#ie nesusceptibil de proba contrar indiferent de gradul de dezvoltare psiho-fizic a minorului $i indiferent de natura infrac#iunii comise. Prin urmare, n acest caz, minorul nu va r spunde penal niciodat , f r excep#ie. Totu$i, conform art. 80 din Legea nr.272/2004 privind promovarea drepturilor copilului, n acest caz, la propunerea direc#iei generale de asisten# social $i protec#ia copilului n a c rei unitate administrativ-teritorial se g se$te copilul, se va lua fie m sura plasamentului, fie cea a supravegherii specializate. Organul competent a dispune asupra m surii este Comisia pentru Protec ia Copilului, dac exist acordul p rin#ilor/reprezentantului legal al copilului, respectiv instan a, dac acest acord lipse$te. Criterii de care se va #ine seama la dispunerea m surii sunt precizate expres n lege, $i anume: a) condi#iile care au favorizat s vr$irea faptei; b) gradul de pericol social al faptei; c) mediul n care a crescut $i a tr it copilul; d) riscul s vr$irii din nou de c tre copil a unei fapte prev zute de legea penal ; e) orice alte elemente de natur a caracteriza situa#ia copilului. 1. M!sura supravegherii specializate const n men#inerea copilului n familia sa, sub condi#ia respect rii de c tre acesta a unor obliga#ii, cum ar fi: a) frecventarea cursurilor $colare; b) utilizarea unor servicii de ngrijire de zi (Serviciile de zi sunt acele servicii prin care se asigur men#inerea, refacerea $i dezvoltarea capacit #ilor copilului $i ale p rin#ilor s i, pentru dep $irea situa#iilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa) c) urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau psihoterapie; d) interzicerea de a frecventa anumite locuri sau de a avea leg turi cu anumite persoane. 2. n cazul n care men#inerea n familie nu este posibil , sau atunci cnd copilul nu $i ndepline$te obliga#iile stabilite prin m sura supravegherii specializate, comisia/instan#a, poate dispune plasamentul acestuia n familia extins! ori n cea substitutiv!, precum $i ndeplinirea obliga#iilor dispuse ini#ial. Conform art.4 din lege, prin familie extins! se n#elege: copilul, p rin#ii $i rudele acestuia pn la gradul IV inclusiv, iar prin familie substitutiv! - persoanele, altele dect cele care apar#in familiei extinse, care, n condi#iile legii, asigur cre$terea $i ngrijirea copilului. Dac fapta comis prezint un grad de pericol social ridicat, precum $i n cazul n care ulterior aplic rii m surilor deja expuse, minorul mai comite fapte prev zute de legea penal , comisia/instan#a dispune, pe perioad determinat , plasamentul ntr-un serviciu de tip reziden ial. Serviciile de tip reziden#ial sunt acele servicii prin care se asigur protec#ia,
94

cre$terea $i ngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de p rin#ii s i, ca urmare a stabilirii n condi#iile prezentei legi a m surii plasamentului. Din aceast categorie fac parte centrele de plasament $i centrele de primire a copilului n regim de urgen# . mprejur rile care au stat la baza stabilirii acestor m suri sunt verificate trimestrial de c tre direc#ia general de asisten# social $i protec#ia copilului. Dac s-au modificat mprejur rile, este sesizat comisia/instan#a n vederea modific rii/ncet rii m surii (drept de sesizare au $i p rin#ii, reprezentan#ii legali ai copilului sau chiar acesta). Raportat la procedura de urmat n aceste cazuri, legea mai face unele preciz ri: a) Este interzis a se da publicit #ii orice date referitoare la s vr$irea unei astfel de fapte de c tre minorul care nu r spunde penal, inclusiv date privind identitatea acestuia; b) Pe toat durata aplic rii acestor m suri, vor fi asigurate servicii specializate, pentru ai asista pe copii n procesul de reintegrare n societate; c) Tipurile de servicii, precum $i standardele lor de asigurare se vor stabili prin Hot rre de Guvern. n cazul minorului cu vrsta cuprins ntre 14 $i 16 ani, opereaz tot o prezum#ie a lipsei discern mntului, dar aceast prezum#ie poate fi r sturnat prin dovada contrar , adic prin proba existen#ei discern mntului. Existen#a discern mntului se stabile$te pe baza concluziei unei expertize de specialitate $i ea se raporteaz ntotdeauna la fapta concret . De aceea, este posibil ca, n ipoteza comiterii de c tre minor a mai multor fapte prev zute de legea penal , n raport cu unele s se constate prezen#a discern mntului iar n raport cu altele s se stabileasc absen#a acestuia. n fine, n cazul minorului care a mplinit vrsta de 16 ani, opereaz o prezum#ie n sensul existen#ei discern mntului. Aceasta nu nseamn c vinov #ia minorului aflat n aceast situa#ie nu ar putea fi nl turat n temeiul be#iei sau iresponsabilit #ii, la fel cum se ntmpl $i n cazul majorului. n ipoteza n care minorul a nceput comiterea unei infrac#iuni cu durat de consumare nainte de mplinirea vrstei de 14 ani $i a continuat, cu discern mnt, comiterea faptei dup acest moment, el va r spunde numai pentru actele s vr$ite dup mplinirea vrstei de 14 ani. Face excep#ie infrac#iunea progresiv n cazul c reia, pentru angajarea r spunderii penale a minorului este necesar ca ac#iunea s fi fost comis n perioada n care a ac#ionat cu discern mnt. 2.4. Actio libera in causa A$a cum am precizat deja, momentul la care se apreciaz existen#a responsabilit #ii subiectului este momentul comiterii ac#iunii. Astfel, dac la momentul comiterii ac#iunii autorul se afl n una dintre st rile care exclud vinov #ia analizate anterior, el nu va r spunde penal, chiar dac rezultatul se produce dup ce el $i-a dobndit sau redobndit capacitatea intelectiv $i volitiv . Spre exemplu, dac autorul se afla n stare de be#ie involuntar complet la momentul ac#iunii de lovire a victimei, este f r relevan# faptul c decesul ei intervine imediat sau dup un interval mai mare de timp, cnd autorul era responsabil. n nici o situa#ie el nu va r spunde penal pentru fapta comis . Dac ns autorul comite acte de executare $i dup dispari#ia st rii de iresponsabilitate, el va putea fi tras la r spundere pentru aceste acte. Se poate deci afirma, pe aceast baz c momentul evalu rii responsabilit #ii, momentul n raport de care intervine repro$ul pentru conduita antijuridic , coincide cu momentul comiterii ac#iunii.
95

Aceast regul este, potrivit unei p r#i a doctrinei, susceptibil de o excep#ie, n cazul a$a numitei actio libera in causa. Aceast sintagm este utilizat pentru a desemna situa#ia n care, la momentul comiterii ac#iunii autorul nu era responsabil, dar la un moment anterior, cnd a fost responsabil, a provocat n mod inten#ionat sau din culp cauza viitoarei sale iresponsabilit #i. Spre exemplu, o persoan ajunge voluntar n stare de be#ie complet , stare n care comite o infrac#iune. Tot astfel, angajatul c ilor ferate responsabil cu semnalizarea circula#iei adoarme n timpul serviciului $i astfel se produce coliziunea a dou trenuri. n acest caz, de$i la momentul comiterii ac#iunii autorul nu mai are capacitatea de a n#elege $i nici autocontrol, el va fi totu$i responsabil pentru infrac#iunea comis , tocmai n considerarea faptului c la momentul provoc rii st rii de iresponsabilitate capacitatea intelectiv $i cea volitiv erau prezente. De aici $i explica#ia sintagmei folosite pentru a denumi aceste situa#ii: de$i ac#iunea nu s-a desf $urat n condi#iile unei voin#e libere, cauza ei se situeaz la un moment n care autorul dispunea n mod liber de voin#a sa. n practic trebuie s distingem ntre mai multe posibile ipoteze de actio libera in causa n func#ie de pozi#ia subiectiv a autorului. O prim situa#ie este aceea n care subiectul $i provoac starea de iresponsabilitate, cu scopul de a comite o infrac#iune. n acest caz, este n afara oric rei ndoieli c , n m sura n care infrac#iunea comis este cea dorit , autorul va r spunde pentru o fapt inten#ionat . O a doua situa#ie este cea n care autorul nu a dorit s comit o infrac#iune $i nu $i-a provocat starea de iresponsabilitate n acest scop, dar la momentul provoc rii st rii de iresponsabilitate a prev zut $i acceptat faptul c sub imperiul ei ar putea comite o infrac#iune. (i n aceast ipotez se admite n mod unanim n doctrin $i jurispruden# c r spunderea autorului va fi antrenat pentru o infrac#iune inten#ionat . n ipoteza n care subiectul $i provoac din culp starea de iresponsabilitate n sarcina sa trebuie re#inut o fapt din culp $i nu una inten#ionat . ntreb ri: 1. Ce cauze poate avea iresponsabilitatea? 2. Ce semnifica#ie juridic poate avea be#ia voluntar ? 3. De unde provine denumirea de actio libera in causa? 4. care sunt prezum#iile care opereaz cu privire la discern mntul minorului n raport de vrsta acestuia? 3. Cunoa$terea antijuridicit! ii faptei. Eroarea 3.1. Aspecte generale Pentru a putea re#ine vinov #ia, este astfel necesar ca subiectul s fie responsabil, adic s aib capacitatea de a-$i reprezenta semnifica#ia actelor sale $i de a fi st pn pe ele. Atunci cnd imaginea pe care subiectul $i-a format-o despre un anumit element nu corespunde realit #ii, ne afl m n prezen#a unei erori. Eroarea a fost astfel definit n doctrin ca o fals cunoa$tere a realit #ii naturale sau normative, ori ca o discordan# ntre cunoa$tere $i obiectul acesteia. Cea mai important clasificare a formelor erorii, potrivit doctrinei noastre, este cea care distinge ntre eroarea de fapt $i eroarea de drept. Eroarea de fapt exist atunci cnd

96

necunoa$terea sau cunoa$terea gre$it poart asupra unor date ale realit #ii, n vreme ce eroarea de drept const n necunoa$terea sau cunoa$terea gre$it a unei norme juridice. Mai trebuie precizat ns faptul c la ora actual nu pu#ine sunt sistemele juridice na#ionale care consider dep $it , ntr-o oarecare m sur , distinc#ia ntre eroarea de fapt $i eroarea de drept, propunnd n schimb o clasificare a formelor erorii realizat prin raportare la tr s turile infrac#iunii: eroare asupra elementelor constitutive (tipicit! ii) $i eroare asupra antijuridicit! ii faptei. Eroarea asupra tipicit #ii poart asupra unui element constitutiv al infrac#iunii $i ea are ca efect, n m sura n care este invincibil , nl turarea tipicit #ii faptei. n acest caz autorul ac#ioneaz cu convingerea c fapta sa nu ntrune$te elementele constitutive ale unei infrac#iuni. Eroarea asupra antijuridicit #ii poart asupra interdic#iei comportamentului n cauz , asupra caracterului s u ilegal $i, n m sura n care este invincibil , nl tur vinov #ia. n acest caz, autorul este con$tient de comiterea unei fapte tipice, a unei fapte prev zute de legea penal , dar consider c fapta sa este autorizat de ordinea juridic , ceea ce n realitate nu se ntmpl . Spre exemplu, comite fapta sub imperiul erorii asupra antijuridicit #ii cel care consider n mod eronat c ac#ioneaz n condi#iile legitimei ap r ri. n cazul n care eroarea este invincibil ea nl tur vinov #ia, iar dac este vincibil determin o atenuare a pedepsei. Eroarea asupra tipicit #ii $i eroarea asupra antijuridicit #ii se pot nf #i$a att ca eroare de fapt ct $i ca eroare de drept. Spre exemplu, n cazul unei infrac#iuni de furt, eroarea asupra tipicit #ii mbrac forma unei erori de fapt atunci cnd autorul crede c proprietarul bunului $i-a dat consim# mntul pentru luarea acestuia, $i este o eroare de drept atunci cnd autorul crede n mod eronat c , potrivit legii civile, bunul se afl deja n proprietatea sa. Tot astfel, n cazul unei legitime ap r ri, eroarea asupra antijuridicit #ii constituie o eroare de fapt dac autorul crede n mod eronat c se afl n fa#a unui atac, $i o eroare de drept n m sura n care el crede c , potrivit legii, nu este necesar propor#ionalitatea ntre ap rare $i atac. 3.2. Eroarea de fapt Potrivit art. 51 alin.1 C.pen., eroarea de fapt presupune o necunoa$tere a existen#ei unor st ri, situa#ii sau mprejur ri de care depinde caracterul penal al faptei. De$i textul se refer doar la necunoa$terea existen#ei unor st ri, situa#ii sau mprejur ri, doctrina admite c eroarea poate fi determinat nu doar de o ignoran ! (necunoa$terea existen#ei unei situa#ii), ci $i de o cunoa$tere gre$it a situa#iei n cauz . Eroarea de fapt poate fi invincibil sau culpabil (vincibil ). Efectele erorii sunt diferite n cele dou situa#ii. Astfel, n cazul n care eroarea este invincibil , ea exonereaz complet de r spundere, indiferent dac fapta comis a fost s vr$it cu inten#ie sau din culp . Dac ns eroarea s-a datorat culpei autorului, ea va nl tura posibilitatea re#inerii n sarcina inculpatului a unei infrac#iuni inten#ionate, dar las deschis calea angaj rii r spunderii lui pentru o fapt din culp , n m sura n care fapta s vr$it este incriminat $i n aceast modalitate. n situa#ia n care eroarea nu poart asupra unui element constitutiv al infrac#iunii ci asupra unei circumstan#e agravante, circumstan#a nu se va re#ine n sarcina inculpatului. Spre exemplu, n cazul omorului deosebit de grav, s vr$it asupra unei femei gravide (art.176 lit.e C.pen.), dac autorul nu cunoa$te starea de graviditate a victimei, r spunderea
97

sa va fi antrenat pentru un omor simplu (n m sura n care nu sunt incidente alte circumstan#e de calificare). Eroarea de fapt poate privi diferite elemente constitutive ale infrac#iunii, astfel c , pe aceast baz , n doctrin au fost eviden#iate mai multe situa#ii speciale. Eroarea asupra obiectului ac iunii (error in objecto, error in persona), care exist atunci cnd obiectul material al infrac#iunii este distinct de cel pe care $i-l reprezentase autorul. n aceste cazuri se admite de regul caracterul irelevant al erorii, ntruct legea protejeaz n mod egal obiectele juridice de aceea$i natur , indiferent cine este titularul concret al fiec rei valori. Eroarea asupra cursului cauzal (aberratio causae) exist atunci cnd rezultatul ac#iunii a fost cel prev zut de c tre autor, dar s-a produs n alt mod dect a prev zut acesta. Spre exemplu, A arunc victima de pe un pod pentru ca aceasta s moar necat , dar victima decedeaz zdrobindu-se n c dere de un pilon al podului. n doctrin se consider c sunt posibile mai multe distinc#ii pe terenul aberratio causae. n primul rnd, trebuie avut n vedere ipoteza unei devieri totale a cursului cauzal, a$a cum se ntmpl atunci cnd autorul aplic victimei mai multe lovituri cu inten#ia de a o ucide, iar ulterior victima, transportat la spital, decedeaz n urma unui incendiu izbucnit n spital. n acest caz, autorul va r spunde doar pentru o tentativ de omor, dar nu n considerarea erorii (aberratio causae), ci datorit lipsei raportului de cauzalitate ntre ac#iunea sa $i rezultat. O a doua situa#ie este cea n care devierea cursului cauzal este neesen#ial , cnd eroarea nu va produce nici un fel de efecte. Spre exemplu, victima, r nit n urma tentativei de omor, decedeaz cteva s pt mni mai trziu la spital datorit complica#iilor survenite n evolu#ia leziunilor traumatice. n acest caz, autorul va r spunde pentru o infrac#iune de omor, eroarea fiind neesen#ial . R mne ns controversat n doctrin solu#ia n cazurile n care autorul, convins c rezultatul s-a produs deja, s vr$e$te o a doua ac#iune, care produce de fapt rezultatul dorit, Spre exemplu, autorul $tranguleaz victima iar apoi, convins c aceasta a decedat, i arunc n ap corpul pentru a ascunde cadavrul. n realitate ns , victima nu era decedat n momentul arunc rii n ap $i moare necat . n ceea ce ne prive$te, consider m preferabil solu#ia concursului de infrac#iuni ntre tentativa la infrac#iunea inten#ionat $i infrac#iunea din culp . Aberratio ictus desemneaz situa#ia de deviere a loviturii, cnd rezultatul se produce asupra altei persoane sau a altui obiect dect cel dorit de autor dar de aceea$i natur cu acesta. n acest caz eroarea nu mai intervine n momentul form rii voin#ei, a$a cum se ntmpla n caz de error in persona, ci n momentul realiz rii ac#iunii. Spre exemplu, A dorind s l ucid pe B, nu #inte$te bine $i l nimere$te pe C, aflat lng B. La fel se ntmpl atunci cnd A arunc o piatr pentru a sparge geamul apartamentului lui B, dar din gre$eal nimere$te $i sparge geamul apartamentului lui C. n acest caz trebuie re#inut un concurs de infrac#iuni ntre o tentativ la infrac#iunea inten#ionat $i o fapt din culp . Aberratio delicti reprezint o alt ipotez de executare defectuoas a ac#iunii, caracterizat de producerea unui alt rezultat dect cel aflat n reprezentarea agentului, rezultat care ntrune$te cerin#ele unei alte norme de incriminare dect cea operant n raport cu rezultatul dorit. n acest caz este deci lezat o valoare social de alt natur dect cea
98

vizat de autor. Sub aspectul ncadr rii juridice, se va re#ine un concurs de infrac#iuni ntre tentativa la infrac#iunea prev zut a se comite $i fapta din culp efectiv comis . Existen#a concursului este ns condi#ionat att de incriminarea tentativei ct $i de incriminarea faptei comise din culp . Spre exemplu, autorul ncearc s ucid o persoan cu un foc de arm $i, din cauza manevr rii defectuoase a armei, victima nu este r nit dar, n schimb, glon#ul atinge n traiectoria sa o conduct de gaze aflat la distan# , provocnd o explozie. n acest caz va exista un concurs de infrac#iuni ntre tentativa de omor $i distrugerea din culp (art. 219 alin. 2 C.pen.). 3.3. Eroarea de drept 3.3.1. Eroarea asupra unei norme extrapenale Admisibilitatea efectelor erorii de drept nepenal a fost dedus de c tre doctrin din interpretarea per a contrario a dispozi#iilor art.51 alin. final C.pen., care arat c necunoa$terea sau cunoa$terea gre$it a legii penale nu nl tur caracterul penal al faptei. Aceasta nseamn c necunoa$terea sau cunoa$terea gre$it a legii nepenale, poate exclude r spunderea penal . Potrivit acestei interpret ri, eroarea asupra unei norme extrapenale produce acelea$i efecte ca $i eroarea de fapt. Eroarea asupra unei norme extrapenale poate privi orice dispozi#ie legal , indiferent de natura actului normativ care o con#ine (lege, ordonan# , hot rre de guvern, ordin al ministrului etc.). Pentru a putea re#ine eroarea asupra normei extrapenale sunt necesare dou condi#ii principale: - necunoa$terea de c tre subiect a reglement rii extrapenale incidente n cauz . Desigur, fiind vorba de un fapt negativ, el nu este susceptibil de prob direct , astfel nct se va avea n vedere specificul normei respective, domeniul de activitate al persoanei care invoc eroarea, preg tirea acesteiaetc.. - necunoa$terea de c tre autor, din orice alt surs , a situa#iei sau a regulii de conduit reglementate de actul normativ nepenal. A$a de pild , n practic s-a decis c inculpa#ii nu pot invoca eroarea de drept nepenal, ntruct, chiar dac nu au cunoscut Ordinul Ministrului S n t #ii nr.43/1980 potrivit c ruia mercurul face parte din categoria substan#elor toxice, lor le era cunoscut faptul c substan#a respectiv este toxic , fiind muncitori ntr-un combinat chimic. n acest sens se are n vedere gradul de notorietate al faptului invocat, preg tirea $colar $i profesional a autorului, experien#a de via# etc. 3.3.2. Eroarea asupra unei norme penale n dreptul nostru, potrivit art.51 alin. final C.pen. necunoa$terea sau cunoa$terea gre$it a legii penale nu nl tur caracterul penal al faptei. Pe aceast baz , se admite n mod unanim n doctrina $i practica judiciar c eroarea asupra existen#ei unei norme penale nu poate avea niciodat efect exonerator. ntreb ri: 1. Care este rela#ia ntre clasificarea eroare de drept eroare de fapt $i respectiv eroare asupra elementelor constitutive eroare asupra interdic iei? 2. Ce este $i ce efecte produce aberratio delicti? 3. De ce este criticabil solu#ia legii romne care respinge admisibilitatea erorii de drept penal?
99

4. Ce efecte produce eroarea de fapt culpabil ? 4. Exigibilitatea unei conduite conforme normei juridice. Cauze care exclud exigibilitatea Ultima dintre premisele de care depinde existen#a vinov #iei este exigibilitatea unei conduite conforme cu norma legal , altfel spus, posibilitatea de a-i pretinde subiectului s se conformeze preceptului normei. Vinov #ia, presupunnd un repro$ f cut subiectului pentru conduita sa contrar ordinii juridice, nu $i g se$te locul n acele situa#ii n care, datorit unor circumstan#e excep#ionale n care acesta s-a g sit, nu era posibil un alt comportament. n doctrin nu exist un consens cu privire la calificarea acestei condi#ii $i cu domeniul s u de inciden# . n ceea ce ne prive$te, consider m c , fa# de stadiul actual de evolu#ie al legisla#iei noastre penale, pot fi subsumate acestei condi#ii trei cauze care exclud vinov #ia: constrngerea fizic , constrngerea moral $i cazul fortuit. 4.1. Constrngerea fizic! Potrivit art.46 alin.1 C.pen., nu constituie infrac#iune fapta prev zut de legea penal , s vr$it din cauza unei constrngeri fizice c reia f ptuitorul nu i-a putut rezista. A$a cum s-a ar tat n doctrin , constrngerea fizic reprezint presiunea de natur fizic pe care o for# exterioar , irezistibil , o exercit asupra unui individ, nl turndu-i posibilitatea de control asupra ac#iunilor sale $i determinnd astfel comiterea unei fapte prev zute de legea penal . Aceast for# poate fi generat de diverse surse, cum ar fi: ac iunea unei persoane (spre exemplu, o persoan o mpinge pe alta care cade astfel peste un copil, cauzndu-i v t m ri corporale); actul unui animal (calul l arunc din $a pe c l re#, care ajunge astfel n curtea unui ter#); un fenomen natural (datorit unor inunda#ii, militarul nu se poate prezenta la unitate, toate c ile de acces din localitate fiind blocate); o energie mecanic! (explozia unei instala#ii l arunc pe un muncitor peste o alt persoan , pe care o r ne$te). Pentru a exonera de r spundere, constrngerea trebuie s fie irezistibil , cu alte cuvinte autorul s nu poat s i se opun . Caracterul irezistibil, nu trebuie apreciat in abstracto, ci #innd cont de particularit #ile persoanei constrnse. n doctrin s-a pus problema solu#iei ce trebuie date n caz de actio libera in causa raportat la constrngerea fizic . n general n doctrin se arat c nu poate invoca scuza constrngerii fizice persoana care a provocat ea ns $i situa#ia respectiv . n cazul n care situa#ia ce a generat constrngerea a fost cauzat n mod inten#ionat n sarcina autorului se va re#ine o infrac#iune inten#ionat sau din culp , dup cum a dorit, acceptat sau nu a acceptat posibilitatea producerii rezultatului. 4.2. Constrngerea moral! Potrivit art.46 alin.2 C.pen., nu constituie infrac#iune fapta prev zut de legea penal s vr$it din cauza unei constrngeri morale exercitat prin amenin#are cu un pericol grav pentru persoana f ptuitorului sau a altuia $i care nu putea fi nl turat n alt mod.

100

Dac n cazul constrngerii fizice presiunea exterioar se exercita asupra fizicului persoanei, n cazul de fa# presiunea se exercit asupra psihicului acesteia. De$i textul legal vorbe$te de amenin#area cu un r u, doctrina admite c ideea de constrngere moral nu este incompatibil cu exercitarea de violen#e fizice asupra persoanei. A$a se ntmpl , spre exemplu, atunci cnd amenin#area este nso#it de violen#e fizice pentru a-$i spori efectul intimidant. De asemenea, violen#ele fizice pot fi exercitate att asupra persoanei constrnse, ct $i asupra unei alte persoane, de regul apropiat celei dinti. De pild , se exercit violen#e asupra copilului pentru a-l determina pe p rinte s comit o fapt prev zut de legea penal . Spre deosebire de constrngerea fizic , la a c rei origine se pot afla diverse cauze, constrngerea moral este determinat ntotdeauna de o ac#iune a unei persoane. Condi#ia legal privind comiterea faptei prev zute de legea penal din cauza constrngerii morale, impune cerin#a ca fapta s fi fost cerut explicit sau implicit de c tre cel care exercit constrngerea. Pentru a fi n prezen#a constrngerii fizice este necesar ca pericolul cu care este amenin#at persoana s fie grav, iminent, inevitabil $i injust. R ul poate privi att persoana celui direct amenin#at ct $i o alt persoan . Gravitatea se analizeaz n raport de valoarea social amenin#at de pericol, de intensitatea posibilei lez ri a acestei valori dar $i de caracterul ireparabil ori de dificultatea nl tur rii consecin#elor pericolului. Cel mai adesea, amenin#area vizeaz via#a sau integritatea corporal a persoanei, dar nu sunt excluse nici ipotezele n care amenin#area prive$te alte valori sociale, cum ar fi proprietatea, libertatea fizic a persoanei etc. Iminen#a pericolului presupune c acesta se va declan$a ntr-un interval de timp relativ scurt. Caracterul inevitabil presupune inexisten#a unei alte solu#ii de nl turare a pericolului n mod eficient. Pentru a examina aceast condi#ie, nu este suficient aprecierea in abstracto a existen#ei unei solu#ii alternative, ci trebuie verificat dac n concret acea solu#ie era susceptibil s nl ture pericolul cu care persoana a fost amenin#at . Aceasta deoarece, in abstracto, pericolul este aproape ntotdeauna evitabil prin anun#area autorit #ilor, dar n concret aceast posibilitate s-ar putea dovedi ineficient . Spre exemplu, o persoan amenin#at cu comiterea unei infrac#iuni grave mpotriva membrilor familiei sale de c tre o organiza#ie criminal , are pu#ine $anse s nl ture pericolul prin anun#area autorit #ilor, atunci cnd nu dispune de un minimum de informa#ii care s permit organelor judiciare ntreprinderea unor ac#iuni rapide de anihilare a grup rii respective sau de includere a persoanei ntr-un program de protec#ie a martorilor. n fine, r ul cu care persoana este amenin#at trebuie s fie injust. Nu suntem n prezen#a unei constrngeri morale atunci cnd se amenin# cu denun#area unei infrac#iuni comise anterior de c tre cel subiect $i despre care persoana care amenin# are cuno$tin# . De$i legea nu cere n mod explicit existen#a unei propor#ii ntre r ul cu care se amenin# $i r ul rezultat din comiterea infrac#iunii, aceast condi#ie este subn#eleas . Astfel, nu este posibil invocarea constrngerii morale n cazul persoanei care, amenin#at fiind cu b taia, comite un omor. Att n cazul constrngerii fizice ct $i n cazul constrngerii morale este deci nl turat vinov #ia ca tr s tur general a infrac#iunii. n aceste condi#ii, persoana care comite fapta tipic $i antijuridic nu poate fi tras la r spundere penal , dar persoana care a exercitat constrngerea va r spunde n calitate de instigator la comiterea faptei.

101

4.3. Cazul fortuit Potrivit art.47 C.pen., nu constituie infrac#iune fapta prev zut de legea penal al c rei rezultat este consecin#a unei mprejur ri ce nu putea fi prev zut . De$i textul legal vorbe$te de consecin#a unei mprejur ri ce nu putea fi prev zut , nu trebuie n#eles de aici c domeniul de aplicare al cazului fortuit cuprinde situa#iile n care o mprejurare exterioar produce prin ea ns $i o v t mare a unei valori sociale ocrotite de legea penal (de pild , o persoan este surprins de o alunecare de teren $i ucis ). Aceste evenimente care nu au la baz o conduit uman nu intereseaz dreptul penal. Pentru a fi n prezen#a cazului fortuit este deci necesar o mprejurare exterioar care se suprapune peste ac#iunea desf $urat de c tre autor, ducnd la producerea altui rezultat, care nu putea fi prev zut. Originea acestei mprejur ri se poate reg si: ntr-o fapt a omului (de pild , un pieton sare brusc n fa#a ma$inii care circul regulamentar $i este ucis); ntr-un fenomen natural (spre exemplu, datorit unei alunec ri de teren, o ma$in este aruncat pe contrasens, fiind lovit de camionul condus regulamentar de c tre subiect); n actul unui animal (o c prioar sare n fa#a ma$inii $i este ucis ); ntr-o defec#iune tehnic (un defect de fabrica#ie la sistemul de direc#ie al unui autovehicul determin comiterea unui accident) etc. mprejur rile evocate se pot suprapune fie peste o activitate licit a autorului (o defec#iune survenit brusc la sistemul de direc#ie n timp ce autorul conducea regulamentar autoturismul), fie peste o activitate ilicit (autorul insult victima, iar aceasta, datorit unei afec#iuni cardiace grave $i nedescoperite, decedeaz ). Interven#ia mprejur rii exterioare $i rezultatul acesteia trebuie s fie imprevizibile. A$a cum s-a ar tat n doctrin , imprevizibilitatea trebuie s fie general $i obiectiv , #innd de limitele generale ale posibilit #ii de prevedere. A$a cum se poate ns observa, cazul fortuit nl tur att existen#a culpei ca element constitutiv al infrac#iunii, ct $i existen#a vinov #iei ca tr s tur general a acesteia. Mai mult, n doctrin s-a accentuat caracterul polivalent al institu#iei cazului fortuit, ar tndu-se c acesta are voca#ie de a interveni $i n materia raportului de cauzalitate. Astfel, n situa#ia n care victima, r nit n urma agresiunii decedeaz din cauza unui incendiu izbucnit n spital, aceast mprejurare este considerat a ntrerupe leg tura cauzal dintre ac#iunea ini#ial a agresorului $i rezultat. Sub aspectul efectelor, n doctrin s-a sus#inut uneori c , n m sura n care nu intr n concurs cu alte cauze care nl tur caracterul penal al faptei, cazul fortuit nl tur $i r spunderea civil . Avem anumite rezerve fa# de aceast solu#ie, considernd c nu ntotdeauna cazul fortuit poate nl tura r spunderea civil , chiar dac el nu ac#ioneaz mpreun cu o alt cauz de nl turare a caracterului penal al faptei. Spre exemplu, o persoan conduce un autoturism n mod regulamentar, dar la un moment dat, din cauza ruperii unei piese de la sistemul de direc#ie ce nu ar fi putut fi prev zut comite un accident de circula#ie. De$i n plan penal suntem n prezen#a cazului fortuit, n plan civil autorul va fi #inut s repare prejudiciul cauzat, potrivit regulilor care reglementeaz r spunderea pentru prejudiciul cauzat de lucruri, care opereaz independent de culpa autorului (art.1000 C.Civ.). ntreb ri: 1. Cnd actele de violen# exercitate asupra unei persoane au semnifica#ia unei constrngeri fizice $i cnd au semnifica#ia unei constrngeri morale? 2. Ce origine poate avea constrngerea fizic ?
102

3. Ce poate determina apari#ia cazului fortuit? 4. Ce implica#ii are cazul fortuit asupra raportului de cauzalitate?

103

CAPITOLUL VI: FAZELE INFRAC%IUNII


Fazele infrac&iunii sunt etapele pe care le parcurge infractorul n s vr$irea faptei prev zute de legea penal , din momentul apari#iei ideii infrac#ionale $i pn la consumarea faptei. Acestea sunt valabile numai n cazul infrac#iunilor inten#ionate. Fazele: 1) Faza intern 2) Faza actelor preparatorii 3) Faza actelor de executare (Tentativa) 4) Consumarea infrac&iunii 1) Faza intern Are 3 etape: a) Apari#ia ideii infrac#ionale b) Deliberarea c) Luarea hot rrii Are o durat mai mic sau mai mare, n func#ie de modalitatea inten#iei. Are durat mai mare n cazul faptelor comise cu inten#ie premeditat $i are o durat foarte mic n cazul faptelor comise cu inten#ie repentin . Faza intern exist la orice infrac#iune inten#ionat $i nu se pedepse$te (nu se sanc#ioneaz ). Asta, deoarece, atta timp ct hot rrea r mne o simpl convingere a persoanei, ea nu pune n pericol valoarea ocrotit de legea penal . Nici n cazul infrac#iunii de amenin#are nu suntem n prezen#a sanc#ion rii fazei interne a infrac#iunii cu care se amenin# . n realitate, fapta de amenin#are nu are nimic de a face cu faza intern a infrac#iunii cu care se amenin# , ci este o infrac#iune de sine st t toare, care are propria sa faz intern . 2) Faza actelor preparatorii Prima dintre fazele infrac#iunii, care se exteriorizeaz , care poate consta n acte de natur materiale (Ex: procurarea unei arme) sau de natur intelectual (Ex: culegerea de informa#ii). Actele de preg tire nu sunt sanc#ionate. Trebuie f cut precizarea c actele de preg tire nu se sanc#ioneaz ca atare. n schimb, actele de preg tire nu beneficiaz de o impunitate total ntruct legea prevede sanc#ionarea lor n dou ipoteze: a) Sanc#ionarea ca fapte de sine st t toare a ac#iunilor care, prin natura lor, constituie acte de preg tire art. 285, C.pen. cazul preg tirii pentru falsificarea de moned . b) Situa#ia n care legiuitorul, printr-o dispozi#ie expres , asimileaz actele de preg tire cu actele de executare. Ex: art. 173 (2), C.pen. Se consider tentativ $i producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum $i luarea de m suri n vederea comiterii infrac#iunilor prev zute n art. 156, 157, 159 163, 165, 166, 1661 $i art. 158 raportat la infrac#iunea de tr dare prin ajutorarea inamicului. Producerea sau procurarea mijloacelor n vederea comiterii unei infrac#iunii sunt acte de preg tire. Legea le asimileaz actelor de executare.

104

DELIMITAREA ACTELOR DE PREG#TIRE DE CELE DE EXECUTARE a) Criteriul subiectiv Potrivit acestuia, actul de preg tire are caracter echivoc n sensul c nu relev inten#ia, n timp ce actul de executare are caracter univoc, respectiv pune n eviden# inten#ia de a comite o infrac#iune. Ex: Cump rarea unei cantit #i de otrav este act de preg tire pentru c nu indic n mod precis hot rrea de a comite un omor. Exist ns $i acte de preg tire care au caracter univoc. Ex: Persoana care ia mulajul cheii de la casa de bani. n acest caz este clar c persoana dore$te s comit o infrac#iune de furt, dar actul respectiv r mne act de preg tire. Inten#ia nu rezult din actul de executare, ea trebuie dovedit prin alte mijloace. b) Criteriul obiectiv Potrivit acestuia, actul de preg tire nu are aptitudinea de a pune n pericol valoarea ocrotit de norma penal sau aptitudinea de a produce rezultatul, n vreme ce actul de executare este apt s lezeze valoarea ocrotit , respectiv s pun n pericol obiectul juridic prin consumarea infrac#iunii. Nici criteriul obiectiv nu e utilizat n toate situa#iile. Uneori, aptitudinea unui act de a produce rezultatul nu rezult din natura actului, ci din alte mprejur ri. Ex: Omorrea prin intoxicare cu doze zilnice de otrav Aplicarea unei singure doze nu e un act susceptibil de a produce moartea, dar constituie o tentativ $i nu un act de preg tire. Un act care prin natura lui e un act inofensiv, ntr-un caz concret e susceptibil s produc moartea. Ex: Punerea de zah r n ceaiul unui diabetic c) Criteriul formal Potrivit acestui criteriu, constituie act de executare numai acel act care este expres prev zut de norma de incriminare. Ex: La omor, actul de executare este uciderea unei persoane Exist ns situa#ii n care se re#ine ca act de executare un act neprev zut expres de norma de incriminare, n m sura n care acesta se afl n imediata vecin tate a actului de executare $i relev inten#ia. Ex: - Ho#ul aflat lng cote#ul g inii (tentativ ) - P trunderea n nc perea unde se afl bunurile care urmeaz s fie extrase (tentativ act de executare) Pornind de la aceste constat ri se poate afirma c delimitarea se poate face doar prin utilizarea mai multor criterii. Pe aceast baz se poate afirma c reprezint act de executare nu doar actul prev zut n mod expres n norma de incriminare, ci $i actul aflat n imediata apropiere a celui dinti, n m sura n care relev inten#ia de a s vr$i infrac#iunea. 3) Faza actelor de executare Tentativa Potrivit art. 20, C.pen., tentativa const n punerea n executare a hot rrii de a s vr$i infrac#iunea, executare care fie nu a fost dus pn la cap t, fie nu a produs rezultatul prev zut de norma de incriminare. Formele tentativei:
105

n func#ie de momentul pn la care a fost adus actul de executare se face distinc#ie ntre: a) tentativa perfect (terminat ) b) tentativa imperfect (ntrerupt ) Suntem n prezen#a tentativei perfecte atunci cnd actul de executare a fost dus pn la cap t, dar rezultatul nu s-a produs. Neproducerea rezultatului se poate datora unor mprejur ri str ine de voin#a infractorului sau chiar de interven#ia autorului, interven#ie ndreptat spre mpiedicarea producerii rezultatului. Suntem n prezen#a tentativei imperfecte atunci cnd actul de executare a fost ntrerupt, astfel nct nu mai era posibil producerea rezultatului. Ex: Infractorul ndreapt arma n direc#ia victimei, dar nu reu$e$te s trag , fiind imobilizat. ntreruperea se poate datora $i unor cauze str ine de voin#a autorului sau chiar datorit voin#ei acestuia. n func#ie de cauza neproducerii rezultatului avem: a) tentativ proprie b) tentativ improprie Exist o tentativ proprie atunci cnd mijloacele folosite erau apte s produc rezultatul, att n abstract, ct $i n concret, dar rezultatul nu s-a produs datorit modului gre$it de utilizare a acestor mijloace. Exist o tentativ improprie atunci cnd rezultatul nu s-a produs din cauz c mijloacele folosite nu puteau duce la lezarea obiectului juridic fie n concret, fie n abstract. Tentativa improprie poate fi clasificat n: a) Tentativa relativ improprie b) Tentativa absolut improprie Exist o tentativ relativ improprie atunci cnd rezultatul nu s-a produs datorit insuficien#ei $i diferitelor mijloace folosite ori datorit faptului c obiectul material nu se afla la locul unde credea f ptuitorul. Exist o tentativ relativ improprie: Atunci cnd infractorul administreaz o cantitate de otrav care se dovede$te insuficient pentru a produce moartea. Atunci cnd infractorul ncearc s ucid victima cu o arm de foc, dar arma nu func#ioneaz . n aceast situa#ie, mijloacele folosite sunt apte, n abstract, s produc rezultatul, dar datorit defec#iunilor nu produc rezultatul. Atunci cnd obiectul material se afla n alt parte dect credea f ptuitorul. Trebuie s se fac distinc#ie ntre inexisten#a obiectului material $i aflarea obiectului n alt parte dect cea n care se credea. Efectele care se produc sunt diferite. Exist o tentativ absolut improprie atunci cnd consumarea infrac#iunii nu era posibil datorit modului n care era conceput executarea. n acest caz, mijloacele folosite sunt inapte, prin natura lor, s produc rezultatul. Avem de a face cu o tentativ absolut improprie atunci cnd se ncearc uciderea victimei prin farmece, prin stropire cu ap sfin#it etc. Tentativa absolut improprie nu se pedepse$te. Tentativa absolut improprie nu se pedepse$te datorit faptului c obiectul material, de$i existent, nu poate fi lezat prin mijloacele folosite. Sanc&ionarea tentativei Se face distinc#ie ntre sanc#ionarea limitat $i sanc#ionarea nelimitat a tentativei. Sanc#ionarea nelimitat presupune c tentativa se pedepse$te ntotdeauna, n vreme ce
106

sanc#iunea limitat presupune c tentativa se pedepse$te atunci cnd legea prevede expres acest lucru. Cuantumul pedepsei Sub acest aspect se face distinc#ie ntre sistemul parific rii pedepsei $i sistemul diversific rii pedepsei. n primul caz, se aplic aceea$i pedeaps ca $i pentru fapta s vr$it . n cel de-al doilea caz sanc#iunea se face n limite mai reduse dect n cazul infrac#iunii consumate. Legiuitorul romn a optat, n materia sanc#ion rii tentativei pentru sanc#ionarea limitat , pe baza criteriului diversific rii pedepsei. Astfel, tentativa se pedepse$te atunci cnd e prev zut n mod expres $i cu o pedeaps mai mic dect la infrac#iunea consumat . Pedeapsa e cuprins ntre jum tatea minimului $i jum tatea maximului aplicat n cazul infrac#iunii consumate. Conform art.21 alin.3 (introdus prin Legea nr.278/2006), n cazul persoanei juridice, tentativa se sanc#ioneaz cu amend cuprins ntre minimul special $i maximul special al amenzii prev zute de lege pentru infrac#iunea consumat , reduse la jum tate. La aceast pedeaps se pot ad uga una sau mai multe pedepse complementare. Dispozi#ia privind sanc#ionarea tentativei poate fi cuprins n textul care sanc#ioneaz o anumit fapt sau poate fi cuprins ntr-un text distinct, cu referire la o grup de infrac#iuni. Exist dou situa#ii n care, de$i avem tentativ $i legea prevede sanc#iune pentru aceasta, totu$i infrac#iunea nu este sanc#ionat : a) Desistarea b) mpiedicarea producerii rezultatului a) Desistarea Este specific tentativei imperfecte. Const n ntreruperea actului de executare din propria ini#iativ a infractorului, nainte de descoperirea faptei. Condi&ii cumulative: - Trebuie s avem o ntrerupere a actului de executare. Aceast ntrerupere nu poat s survin dect nainte ca actul de executare s se fi ncheiat, ceea ce nseamn c renun#area la repetarea actului de executare nu echivaleaz cu renun#area. - ntreruperea actului de executare s se datoreze voin#ei libere a infractorului. Nu vom fi n prezen#a unei desist ri atunci cnd infractorul a fost surprins $i mpiedicat s continue actul de executare ori atunci cnd nu a putut continua actul de executare, datorit rezisten#ei victimei ori cnd continuarea actului nu a fost posibil , datorit mprejur rii c obiectul material lipsea de la locul unde f ptuitorul credea c se afl . - Desistarea s fi avut loc nainte de descoperirea faptei. Fapta se consider descoperit , n primul rnd atunci cnd a ajuns la cuno$tin#a autorit #ilor sau atunci cnd alte persoane iau cuno$tin# de s vr$irea ei (martori oculari). n cazul infrac#iunii contra unei persoane, atunci cnd victima este prezent la locul s vr$irii infrac#iunii, ea afl n mod necesar despre s vr$ire, ceea ce nu constituie un impediment la desistare. n cazul infrac#iunii contra patrimoniului, fapta se consider descoperit $i atunci cnd victima a luat cuno$tin# de s vr$irea infrac#iunii, astfel c din acel moment nu mai e posibil desistarea. Efectele desist rii: Desistarea nu nl tur tentativa. Fapta constituie tentativ , ns ea nu se pedepse$te. Desistarea nu este o cauz de impunitate absolut . Dac ceea ce infractorul a s vr$it pn n momentul desist rii constituie o alt infrac#iune, el va r spunde pentru aceasta.
107

b) mpiedicarea producerii rezultatului Este specific tentativei perfecte. Presupune ndeplinirea mai multor condi#ii: - Actul de executare s se fi ncheiat. - mpiedicarea s fie rezultatul voin#ei libere a infractorului (transportarea victimei la spital). - mpiedicarea trebuie s fie efectiv , nu doar o ncercare. Infrac&iuni la care nu este posibil tentativa a) Infrac&iunile din culp Deoarece tentativa are la baz o hot rre de a comite ac#iunea. b) Infrac&iunile praeterinten&ionate Rezultatul mai grav este produs din culp , deci nu putea fi prev zut. c) Infrac&iunile de executare prompt Insulta, calomnia sunt fapte care se consum chiar n momentul s vr$irii ac#iunii sau inac#iunii. d) Infrac&iunile omisive proprii n cazul acestor ac#iuni fie a avut loc conduita pozitiv la care legea oblig , fie aceast conduit nu a avut loc $i suntem n prezen#a unei infrac#iuni consumate. Art. 216, C.pen. Infrac#iunea de nsu$ire a bunului g sit La infrac#iunile comisive prin omisiune ns este posibil tentativa. Ex: Situa#ia mamei care ia hot rrea de a-$i omor copilul prin neal ptare. e) Infrac&iunile de obicei Ex: Prostitu#ia n literatura de specialitate se afirm c nu este posibil tentativa la infrac#iunea continu . Afirma#ia este eronat , deoarece, n realitate, ea poate avea tentativ . Ex: Ipoteza furtului de energie electric S-a mai spus c nu este posibil tentativa la infrac#iunea continuat . Trebuie f cut precizarea c infrac#iunea continuat poate cunoa$te o tentativ , n m sura n care toate actele care o compun au r mas n faza tentativei. Ex: Tentativa de furt s vr$it n form continuat 4) Consumarea infrac&iunii (infrac&iunea consumat ) Ca ultim faz , este caracterizat de producerea urm rilor prev zute de norma de incriminare. Momentul consum rii difer n func#ie de natura infrac#iunii. Infrac&iunile formale se consum n momentul n care are loc ac#iunea sau inac#iunea. Infrac&iunile de rezultat se consum n momentul producerii rezultatului. Infrac iunile cu durat! de consumare Exist dou momente: Momentul consum rii Momentul epuiz rii Aceste infrac#iuni se consum n momentul n care sunt ntrunite toate elementele cerute de norma de incriminare $i se epuizeaz n momentul ultimei ac#iuni sau inac#iuni sau n momentul n care ac#iunea nceteaz . Delimitarea tentativei fa# de infrac#iunea consumat ntmpin adeseori dificult #i n materia infrac#iunii de furt. Pentru rezolvarea acestei probleme n doctrin au fost elaborate mai multe teorii cu privire la momentul consum rii furtului.

108

a) Teoria contrac&iunii Potrivit acesteia, furtul se consum n momentul n care autorul a atins bunul pe care vroia s -l sustrag . b) Teoria amov rii Potrivit acesteia, furtul se consum atunci cnd infractorul a mutat din loc bunul pe care vroia s -l sustrag . c) Teoria ila&iunii Potrivit acesteia, furtul se consum atunci cnd infractorul a reu$it s duc bunul acolo unde vroia s -l ascund . d) Teoria aprehensiunii Potrivit acesteia, furtul se consum atunci cnd infractorul a apucat bunul pe care vroia s -l fure. e) Teoria apropria&iunii (consacrat de codul penal romn) Potrivit acesteia, furtul se consum atunci cnd bunul a ie$it din posesia detentorului legal $i a intrat n posesia de fapt a celui care l-a sustras. Potrivit acestei teorii, exist dou momente importante n s vr$irea ac#iunii de furt: 1) Scoaterea bunului din posesia proprietarului. 2) Intrarea bunului n st pnirea de fapt a autorului infrac#iunii. Cele dou momente au loc prin aceea$i ac#iune, ntre ele neexistnd un moment de pauz . Prin urmare exist tentativ pn n momentul n care bunul iese din posesia proprietarului $i intr n posesia autorului infrac#iunii, dincolo de acest moment infrac#iunea fiind consumat . ntreb ri: 1. n ce ipoteze actele de preg tire pot fi sanc#ionate? 2. Cum se face delimitarea actelor de preg tire fa# de actele de executare? 3. Cum se sanc#ioneaz tentativa? 4. Ce este desistarea? 5. Care este diferen#a dintre consumarea $i epuizarea infrac#iunii?

109

CAPITOLUL VII: UNITATEA DE INFRAC%IUNE


O ac#iune poate fi constituit din mai multe acte(o singur ac#iune de furt, ns mai multe acte: infractorul fur un televizor, un casetofon, un frigider). Mai multe acte formeaz o singur infrac#iune atunci cnd exist un proces execu#ional unic, adic atunci cnd actele sunt executate n mod continuu $i cnd exist aceea$i rezolu#ie infrac#ional pentru toate actele. Unitatea de infrac#iune este de dou feluri: 1. unitate natural : cnd n mod normal sau n mod firesc, fapta unei persoane reprezint o infrac#iune unic . 2. unitate legal : cnd dou fapte care n mod normal ar constitui pluralitate de infrac#iuni sunt unite ntr-una singur prin voin#a legiuitorului. 1. Unitatea natural de infrac&iune Formele unit #ii naturale sunt: infrac#iunea simpl ; unitatea natural infrac#iunea continu . colectiv ;

Infrac iunea simpl! se caracterizeaz prin existen#a unui singur act de executare care consum infrac#iunea. Spre exemplu, autorul trage un foc de arm asupra victimei $i aceasta decedeaz . Unitatea colectiv! (natural!) de infrac iune Avem unitate colectiv atunci cnd exist mai multe acte de executare care sunt realizate ntr-o singur ac#iune, fiecare act de executare avnd aceea$i ncadrare juridic , iar toate aceste acte de executare produc un singur rezultat(cnd infractorul bate pe cineva exist mai multe lovituri acte de executare, dar o singur ac#iune). Condi&ii de existen& ale unit &ii colective 1. actele de executare s fie comise n cadrul unui proces execu&ional unic. Lipse$te continuitatea actelor de executare atunci cnd ele sunt desp r#ite de intervale de timp care nu sunt fire$ti n raport de natura infrac#iunii. 2. actele de executare s fie comise n baza aceleia'i manifest ri de voin& . Trebuie f cut distinc#ia ntre modificarea rezolu#iei infrac#ionale ini#iale prin apari#ia sau dispari#ia unui element $i o nou rezolu#ie infrac#ional (de exemplu, dac infractorul vrea s fure dintr-un apartament bijuteriile, ns nu le g se$te, dar vede 100 $ pe mas $i i ia, el nu ia o nou rezolu#ie ci aceasta r mne aceea$i de furt- dar apare doar un nou element). Apari#ia unui nou element nainte de epuizarea actului de executare nseamn doar o modificare a rezolu#iei infrac#ionale $i nu una nou , deci condi#ia existen#ei unei singure rezolu#ii e ndeplinit . Apari#ia unui element nou dup epuizarea actului de executare presupune o nou rezolu#ie infrac#ional $i, deci, o pluralitate de infrac#iuni. 3. ncadrarea juridic a fiec rui act de executare s fie aceea'i. Aceast condi#ie este ndeplinit $i atunci cnd o parte dintre acte realizeaz forma simpl a infrac#iunii, iar o alt parte forma agravat a infrac#iunii. ntr-o astfel de ipotez ncadrarea juridic va fi de infrac#iune calificat sau agravat (dac un infractor ncepe s comit un furt de cartofi ziua $i continu acest furt $i n timpul nop#ii, va fi furt calificat). 4. unitatea subiectului pasiv (s fie acela$i subiect pasiv al tuturor actelor). Pluralitatea de subiec#i pasivi atrage pluralitatea de infrac#iuni.
110

Potrivit unei prime opinii, unanim n jurispruden# , majoritar n doctrin , trebuie f cut distinc#ia ntre infrac#iunile contra persoanei $i cele contra patrimoniului. n cazul infrac#iunii contra persoanei este obligatorie unicitatea subiectului pasiv, n timp ce n cazul infrac#iunii contra patrimoniului aceast condi#ie nu trebuie ndeplinit pentru a exista unitate natural colectiv . Argumentele aduse n favoarea acestei distinc#ii sunt urm toarele dou : - pe de o parte, n cazul infrac#iunii contra persoanei conteaz pentru f ptuitor, n mod esen#ial, identitatea subiectului pasiv. Pe de alt parte, n cazul infrac#iunii contra patrimoniului, pe f ptuitor nu-l intereseaz identitatea subiectului pasiv. - n cazul infrac#iunii contra persoanei exist attea obiecte juridice lezate cte persoane sunt lezate, n timp ce n cazul infrac#iunii contra patrimoniului exist un singur obiect juridic lezat, indiferent de c#i subiec#i pasivi exist . Potrivit unei a doua opinii, nu trebuie f cut nici un fel de distinc#ie ntre infrac#iunile contra persoanei $i cele contra patrimoniului, condi#ia unicit #ii subiectului pasiv fiind obligatorie n amndou cazurile. Aceast opinie se bazeaz pe urm toarele argumente: - exist infrac#iuni contra persoanei la care nu putem spune c l intereseaz pe infractor identitatea persoanei, cum ar fi infrac#iunea de violare de domiciliu. - n realitate, fiecare are un patrimoniu distinct; nu exist un patrimoniu comun. - orice form de unitate de infrac#iuni, inclusiv unitatea natural colectiv , presupune un singur rezultat, iar lezarea unor persoane diferite nu poate s produc un singur rezultat, deoarece drepturile unor persoane distincte nu pot fi nsumate. Infrac iunea continu! Este acea infrac#iune care se caracterizeaz prin faptul c ac#iunea se prelunge$te pe o perioad mai lung de timp datorit naturii sale. Infrac#iunile continue pot fi clasificate n: 1) infrac&iuni continue succesive: acele infrac#iuni n cazul c rora, datorit naturii infrac#iunilor respective exist anumite ntreruperi ale continuit #ii(n cazul furtului de curent, este evident c nu fur curent n continuu, ci mai sunt $i perioade n care nu folose$te curent). Aceste ntreruperi nu afecteaz unitatea de infrac#iuni. Aceasta ar fi afectat doar dac ntreruperile nu ar mai fi normale sau fire$ti. 2) infrac&iuni continue permanente: se caracterizeaz prin faptul c ac#iunea incriminat nu presupune prin natura ei anumite ntreruperi, astfel nct orice ntrerupere a actului de executare conduce la solu#ia re#inerii unei pluralit #i de infrac#iuni(o astfel de infrac#iune continu permanent este orice fel de de#inere ilegal : de droguri, de arme etc) Aceast clasificare este important deoarece se #ine cont de faptul c n cazul infrac#iunilor continue succesive doar ntreruperile anormale duc la un concurs de infrac#iuni, n timp ce la infrac#iunile continue permanente orice ntrerupere duce la concurs de infrac#iuni. Infrac#iunea se epuizeaz n momentul n care ac#iunea sau inac#iunea ia sfr$it. ntreb ri: 1. Ce importan# practic poate prezenta clasificarea infrac#iunii continue n infrac#iuni permanente $i infrac#iuni succesive? 2. Ce este unitatea natural de infrac#iune?

111

2. Unitatea legal de infrac&iune Exist atunci cnd dou sau mai multe ac#iuni sau rezultate, care n mod normal ar fi realizat con#inutul a mai multe infrac#iuni, sunt unite prin voin#a legiuitorului ntr-o infrac#iune unic . Infrac iunea continuat! Este reglementat n art. 41, alin. 2 C.pen., potrivit c ruia ,,infrac#iunea este continuat cnd o persoan s vr$e$te la diferite intervale de timp, dar n realizarea aceleia$i rezolu#ii infrac#ionale, ac#iuni sau inac#iuni care prezint , fiecare n parte, con#inutul aceleia$i infrac#iuni. Mai explicit, ea reprezint o sum de infrac#iuni de acela$i fel comise n baza aceleia$i hot rri. Condi iile de existen ! ale infrac iunii continuate 1. s existe mai multe ac&iuni comise la diferite intervale de timp (aceste intervale sunt mai mari ntre actele de executare la infrac#iunea continuat , pentru a nu se putea vorbi de aceea$i ac#iune precum la unitatea colectiv ). 2. s existe o singur rezolu&ie infrac&ional Este necesar ca nainte de nceperea execut rii ac#iunii f ptuitorul s ia aceea$i rezolu#ie infrac#ional pentru toate ac#iunile comise ulterior. Rezolu#ia unic presupune mai mult dect o simpl idee infrac#ional ; pentru a putea vorbi de o rezolu#ie infrac#ional trebuie ca aceasta s fie determinat , adic f ptuitorul s aib n minte, cel pu#in n linii mari, desf $urarea ulterioar a infrac#iunii. 3. s existe unitate de ncadrare juridic sau, altfel spus, fiecare ac#iune n parte s realizeze con#inutul aceleia$i infrac#iuni. 4. toate aceste infrac&iuni s fie comise de aceea'i persoan , f r s conteze ns forma de participa#ie $i f r s conteze dac $i schimb sau nu calitatea n care particip la comiterea infrac#iunii(autor, coautor, instigator, complice). n cazul n care n cadrul unei infrac#iuni continuate un infractor particip n mai multe forme de participa#ie se ia n considerare forma de participa#ie cea mai grea. n situa#ia n care o persoan particip la o singur ac#iune se va re#ine c a comis o infrac#iune continuat doar dac $tia c particip la o astfel de infrac#iune. n baza acestor condi#ii trebuie s se fac distinc#ie ntre infrac#iunea continuat $i concursul omogen: 1) la infrac#iunea continuat exist o unitate de rezolu ie, iar la concursul omogen exist o pluralitate de rezolu#ii. De regul , se consider c atunci cnd ntre ac#iuni trec intervale de timp foarte lungi exist mai multe rezolu#ii. Dac infrac#iunile sunt comise n modalit #i asem n toare $i vizeaz acela$i obiect exist , de regul , o singur rezolu#ie. 2) n cazul infrac#iunii continuate este obligatorie existen#a aceluia$i subiect pasiv, n timp ce la concurs nu este cerut aceast condi#ie. 3) la infrac#iunea continuat se cere ca ntre ac#iuni s existe anumite intervale de timp, iar la concurs nu exist aceast condi#ie. Categorii de infrac iuni care nu se pot comite n form! continuat!: 1. infrac#iunile al c ror rezultat este definitiv(omor, avort).

112

Se discut n doctrin dac tentativa de omor poate fi infrac#iune continuat . Prin excep#ie, tentativa de omor poate fi comis n form continuat (exemplu: la otr virea cu arseniu sunt necesare mai multe acte de executare: se dau victimei mai multe doze pe o perioad de timp la anumite intervale). 2. infrac#iunile din culp , deoarece n cazul acestora nu exist rezolu#ie infrac#ional . Din aceea$i ra#iune nu pot fi comise sub forma infrac#iunilor continuate nici infrac#iunile praeterinten#ionate. Este important de precizat c $i unele infrac#iuni omisive se pot comite n form continuat (lucr torul C.F.R. care nu las n mod repetat bariera la trecerea trenului). De asemenea $i infrac#iunile continue $i cele de obicei se pot comite n form continuat . Sanc ionarea infrac iunii continuate Infrac#iunea continuat se sanc#ioneaz dup acela$i sistem ca $i recidiva postexecutorie, $i anume ntr-o singur etap , ns sporul e cel de la concursul de infrac#iuni. Astfel, potrivit art.42 C.pen., a$a cum a fost modificat de Legea nr. 278/2006, infrac#iunea continuat se sanc#ioneaz cu pedeapsa prev zut de lege pentru infrac#iunea s vr$it , la care se poate ad uga un spor, potrivit dispozi#iilor art. 34 sau, dup caz, art. 401 alin. 1. Infrac iunea complex! Este infrac#iunea n cazul c reia unul dintre elementele constitutive ale infrac#iunii realizeaz con#inutul unei alte infrac#iuni(tlh ria format din furt $i violen# , violul format din violen# $i act sexual). Ea este reglementat n art. 41, alin. 3 C.pen.. Nu e necesar ca aceasta s fie comis prin dou ac#iuni, existnd $i infrac#iuni complexe comise printr-o singur ac#iune(ultrajul). Infrac#iunea complex poate fi de dou feluri: 1. infrac#iune complex n form simpl : cnd con#inutul de baz al infrac#iunii cuprinde un element care realizeaz singur con#inutul unei infrac#iuni(ultraj, tlh rie). 2. infrac#iune complex n form agravat : cnd elementul care realizeaz con#inutul altei infrac#iuni este o circumstan# agravant n structura infrac#iunii complexe (furt prin efrac#ie). Ceea ce caracterizeaz infrac#iunea complex este existen#a a dou obiecte juridice, dintre care unul este principal $i cel lalt secundar. n cazul n care se lezeaz doar obiectul juridic secundar, f r a se leza $i cel principal, exist tentativ la infrac#iunea complex . Aceasta se consum atunci cnd se aduce atingere obiectului principal. Infrac#iunea complex prezint importan# doar din punct de vedere al delimit rii acesteia de concursul de infrac#iuni. Astfel, s-au format trei criterii de delimitare: 1) Criteriul necesit &ii absorb&iei: potrivit acestuia o infrac#iune este complex $i o absoarbe pe alta atunci cnd infrac#iunea absorbant nu se poate comite niciodat f r a comite automat $i infrac#iunea absorbit . Acest criteriu se analizeaz n abstract. Au existat discu#ii n doctrin dac furtul prin efrac#ie absoarbe sau nu violarea de domiciliu. Dup p rerea noastr acesta nu absoarbe violarea de domiciliu, deoarece poate exista furt prin efrac#ie $i din ma$in , fabric , uzin etc. Deci, n acest caz va exista concurs de infrac#iuni. 2) Criteriul caracterului determinat sau determinabil al infrac&iunii absorbite: presupune c textul legal al infrac#iunii complexe trebuie s precizeze, fie explicit, fie implicit, infrac#iunea care este absorbit . Dac lipse$te acest caracter determinat sau determinabil fapta nu este complex $i nu absoarbe o alt infrac#iune.
113

3) Criteriul potrivit c ruia infrac&iunea absorbant trebuie s aib un pericol social mai mare dect infrac&iunea absorbit (s aib o pedeaps mai mare). Dac pedeapsa pentru infrac#iunea absorbit este mai mare se re#ine ntotdeauna concurs de infrac#iuni. Infrac iunea de obicei Pentru a exista infrac#iune de obicei, potrivit textului legal, este necesar s fie comise mai multe acte de executare, care s eviden#ieze existen#a unei obi$nuin#e (prostitu#ia, cer$etoria). Ceea ce diferen#iaz infrac#iunea de obicei de cea continuat este faptul c n cazul celei dinti un act de executare luat separat nu are relevan# penal , n timp ce la infrac#iunea continuat orice act de executare luat separat este infrac#iune. Exist o anumit form a acestei infrac#iuni numit infrac iune de simpl! repetare, care se caracterizeaz prin faptul c legea precizeaz cu exactitate num rul actelor de executare care trebuie comise pentru a exista infrac#iune(art. 98 din Codul Silvic incrimineaz nsu$irea de cel pu#in dou ori a vreascurilor din p dure ce dep $esc o cantitate de 3m* de lemn). Infrac iunea progresiv! Exist atunci cnd, dup comiterea ac#iunii de c tre f ptuitor, rezultatul faptei se agraveaz f r interven#ia f ptuitorului, conducnd la o alt ncadrare juridic a faptei. Chiar dac de cele mai multe ori infrac#iunea progresiv apare la infrac#iunile comise praeterinten#ionat, exist $i cazuri de infrac#iuni progresive comise inten#ionat sau din culp . Ceea ce conteaz pentru ncadrarea juridic a faptei este rezultatul final care se produce, acesta determinnd ncadrarea juridic a faptei, n timp ce ncadr rile anterioare $i pierd relevan#a (dac a fost condamnat pentru prima fapt , atunci cnd se produce rezultatul mai grav se face recurs n anulare $i se d o nou hot rre de condamnare). 1. 2. 3. 4. ntreb!ri: Care este criteriul de delimitare ntre infrac#iunea continuat $i unitatea natural de infrac#iune? Prin ce se deosebe$te infrac#iunea continuat de infrac#iunea de obicei? Cnd se consum $i cnd se epuizeaz infrac#iunea de obicei? Da#i cte un exemplu de infrac#iune progresiv comis cu inten#ie, din culp , respectiv cu praeterinten#ie.

114

TEST 1 Rezolva&i urm toarele spe&e, motivnd solu&iile propuse: 1. n fapt s-a re#inut c inculpatul A.Y., cet #ean marocan rezident n Romnia, a comis n Fran#a o infrac#iune de n$el ciune mpotriva unui cet #ean englez dup care s-a ntors n Romnia. La dou s pt mni dup comiterea faptei, autorit #ile romne au aprobat cererea inculpatului, formulat cu un an n urm , de acordare a cet #eniei romne. Cteva zile mai trziu, A.Y. s-a deplasat n Maroc, unde a renun#at la cet #enia marocan . n aceste condi#ii, instan#ele romne, sesizate ntre timp de autorit #ile franceze, au formulat o cerere de extr dare a lui A.Y. Instan#a penal marocan a respins ns cererea de extr dare, motivnd c statul romn nu are competen#a de a cere extr darea n acest caz. Comenta#i solu#ia instan#ei. 2. Inculpatul a fost trimis n judecat pentru comiterea infrac#iunii de furt n dauna avutului ob$tesc, o form agravat a furtului, prev zut de art. 224 C.pen $i sanc#ionat cu nchisoare de la 2 la 7 ani. La data comiterii faptei furtul simplu, prev zut de art.208 C.pen., se sanc#iona cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani. Pn la judecarea cauzei a intrat n vigoare Legea nr. 140/1996 care a abrogat articolul 224 C. pen. si a majorat pedeapsa pentru furtul simplu (art.208), noile limite fiind de la 1 la 12 ani. Care sunt limitele de pedeaps ntre care instan#a va face individualizarea judiciar ? 3. n fapt s-a re#inut c la data de 31.08.1995, inculpatul A.B., venind acas n stare de ebrietate, a avut o discu#ie cu so#ia n buc t ria apartamentului. La un moment dat, n cursul acestei discu#ii, so#ia, care ncerca s taie o bucat de carne, i-a repro$at inculpatului c nu este bun de nimic, nici m car s ascut cu#itele din cas . Inculpatul a luat cu#itul din mna so#iei $i, spunndu-i c el are bani ca s -i cumpere cte cu#ite vrea, l-a aruncat pe geam. Cum sub geamul de la buc t ria apartamentului inculpatului se afla un teren de joac pentru copii, cu#itul a c zut de la etajul II n capul unui copil, care a decedat pe loc. Care este forma de vinov #ie ce caracterizeaz fapta inculpatului?

115

TEST 2 Rezolva&i urm toarele spe&e, motivnd solu&iile propuse: 1. Instan#a e re#inut c , n seara zilei de 5 februarie 1993, inculpata, fiind sub influen#a b uturilor alcoolice, a mers la locuin#a unei vecine b nuind c acolo se afl concubinul ei. B tnd cu insisten# n u$ , i-a cerut acesteia, prin amenin# ri, s deschid . Victima, cunoscnd firea violent a inculpatei din situa#ii anterioare, a refuzat. n aceast situa#ie, inculpata, lund un picior de scaun, a nceput s bat cu putere $i n mod repetat n u$ , amenin#nd victima c o bate pn o las lat . Alarmat de comportamentul violent al inculpatei, victima a ncercat s se refugieze pe fereastra de la baie, vrnd s sar ntr-un apartament vecin. ntre timp, inculpata a reu$it s sparg u$a, iar victima s-a speriat $i s-a dezechilibrat c znd de la etajul 2 $i decednd. Care este forma de vinov #ie ce caracterizeaz fapta inculpatei? 2. X, conducnd neatent $i cu vitez autoturismul proprietate personal , a lovit victima Y, care traversa strada pe trecerea pentru pietoni, cauzndu-i moartea. Ulterior s-a constatat c Y, membru al unei grup ri teroriste, se ndep rta de localul unei discoteci, unde amplasase o nc rc tur explozibil , pentru a declan$a explozia de la distan# . Trimis n judecat pentru comiterea infrac#iunii de ucidere din culp , X a solicitat instan#ei s constate c a comis fapta n stare de necesitate. Ce trebuia s decid instan#a? 3. S-a re#inut c inculpatul, folosind for#a, a dus-o pe minora A.B., n vrst de 12 ani, ntr-un lan de porumb $i a ntre#inut cu ea dou raporturi sexuale, la intervale de cteva minute. Inculpatul a fost condamnat pentru infrac#iunea de viol n form continuat la o pedeaps de 7 ani, la care instan#a, n temeiul art.42, a ad ugat un spor de 4 ani. n apelul declarat, inculpatul sus#ine c n mod nelegal s-a re#inut n sarcina sa o infrac#iune continuat . Ce trebuia s decid instan#a de apel?

116

S-ar putea să vă placă și