Sunteți pe pagina 1din 16

{

I I I I I I I t
I
I
I
I
I
I
I
I

SILOGISM U L LEGILE GENERALE ALE SILOGISMULUI

t t

7. lntr-un silogism- uolid e-xisri trei termeni sI numai irel.

1.
o

Toate viperele sunt reptile:' Toti oamenii sunt bipezi: .

l'
:

Nu
/.91

se

'pb-ate

-j*t

aga

ni.i o co.'ctuiki

Toate broagtele sunt animiile. Usa se inchide cu o b-roadcd.'


.::. :i'

J:

DOJTSmUI Cetor

,.:". + tetTnent (terTnenul


.

; mediu are sensuri diferite in,maibri,si

3.

mlnora oesr aparent. sunt ldennceJ. ..., ..:i: Usa se inchide cu un animal.: ,: . .:l , :j ,,, , \-. :, i ....-'i .:..j: :_ .i,,i ,-i.i:;l':i;'r Tofi oamenii au cinci degeie. - .-,.. :.: :)..... ^.i: " it;.'..:,.i::r_:,"..-.:;.;,::,,,..',,,; f,.1,-:1,,:i::.t;'t:'.1:j Nici un degei nu este cap'., '-.
Nici un om nu are cap. .,'

4.

Toli cei ce ucid sunt criminali:,.


X a ucis penhu a-qi salva viafa.

X este un

criminal.
r1 i'

' . ..', .,'.


l :'1'::': : l-i'' ''1: - : ':-'' :i-':::' :: r: i:'i:'i!1:ll:l

2.Termenul medlu trebule sd fie distrlbult puftn distrlbult cel pufln intr-o

''

''

1.

prei,misd.

'i..,;,,rffilll]6i
,' ',a.vai.e

Unele pdsdri zboard. , ' - ;,. ;, mediului'nediito6rit,, ediului nediitribiit:,., i ' - ,";.: t;-' ,,,Sbfism ul. m :ii f-olismul :d;iiAe,'sitoqGin :ioncturiainu:ie;U1tX . ,],:.'ir littii pisiri. iai, aoitei silogiim,;,'concluria'ii Strulii sunt pisiri, l;'iat ii, :: :i.,;1$,i1pr"mi.9;t9".estp1nqamg$jereidell#ia, A. -:..',.atnptemlse:::eaefletn[alnDtatOraC ''....:Dtrtl|zDoara.(UJ.'''.i..i'':.

2. : 1.2' -'
..

:. .-.-.: i'LUriele.mamiferesuntanimale.l.'"::'.: ..;.Unete.mamlleresuntanlmale

j- .l-:',.,..:-..... ''i' ..'- -. :,t,],';l;., ,''',i,r.:.,;,;',:,.1, . ,;,:'':;'i.:...,._

:=. ut;,r, 3.'Nlc! unuj :drnitre.tLriiei'. : I ,i; .:.' ,'ToaG'pdhatete sunt 4iepttin'11;j,. *Ui*l.m;ii*.r (subiechil,este r nIlextrem1.nu'poatefd|s.-.':;.i.i::.'.'.ghiuri.:r;''.,.'-i'i''li.:..:':'.r+:fn.iC'htiuiiefei6'a'fij#iin.mi9f);.;;:|l;.-.'' ,i;.j;'';j::-,;,;". ;.: tribultin coniluzte dacd iu . ,.i: :.,': ,:,-, Toate pio*g '1i ;;,i' r r,'.;;,;:: ;,iir rl ;r i..'',1 ,; afos.td1str1buItinpre'mIs3:...'-'''.f[finoanplesrrnf.lipni:'-..i]ii'j.:]:i'1iililji :--i:.'-'''ri,:i:'

,.,,

,,.,,

'

,,,

'':]'-..-T^}i;.|A.ii,'',.i'.'..]]'..:':r:':':"l''.

.'''''

;''

';'',ri i;t,,li

:: :-:

. .:':lr'''.i .i : . !.: i. '.. : . ':i :).. r:, .. 1 , 1 .,

. ,, ',..llliiil::1fi"':l' *"'o'itf,,:rii..,.":,iLzl;i;fi*=il;i;.;;
t;*t;i l#ll,:ti l
nure-zi-sfxlao;;-.,;.;ii;.j:.:':'t:;ii;.,..,'r,:.1:_]..:r:i=,-::;

;-!.,lut;r,-

.'''i-'....''.'...'
serreDu|e'!'gIea!'rmat'od.'-.;'..:.1\lcl'unmoIcloveanoU'rUS..1'::1:i::1 sitrebule"sdfie afirmath:d- i ,, , ; 5111 dn moldovean nu e rus.1i,..:;.

a c.i puiii

uno

in

oi,;" i-

,'rl,,l -'': N;i:".

Formu|arei:'echiuaIentdi.'din''''.'...,]-:'f.::'i..l.;'...1E';..;i.:;',.:.:.:'.::...']il;:l,'.]'.:l;::''i1.''::]::,1:] 'oz::;;i:^i:;"'"Zli!,',i'""ii, , = :,;., Nici yl r,noldo:y::l.fr nu." -,' ;', li. ,. -: ,,i.,l,ti-, ;',::,. ;:1 1eranl1ijiii+iiii.'ffi.iil ::11]:'::-.-:Yj,:.1'.ii:lli,';iii.i;1'l':;':i.''', ,..t. ,,, ' rezultd.niCiocOncluzie.'.. n,''o'or1'u., ..2.:.. 1.,'ljmaiul

s.

i;;;r-,,r:r;l;:,:l .::,+i ::':- ;:! ..i,,,;,r rt,...:..t:ri.':ii.i.': cei piit n una din pqeii-:- ri'.:::-'-'' 'iriii'alalSii,iili'
1

r,. .

-t,ii

j:+xii'iji?1ii4'ii,,f.iliiififr :":' .ir:'r.': 1;,:r,t:i ; ii.;;1:-i,jfii ! iir?;tri:ji: ili:i;;t;it;ai"iur


r;ft;"iiiir;ii
i;;'ii;i:;,:i

t-ffi

ch'di} iI e p rb'mli e, 1 sunt afirmatiue, concluzia "'este cu n.ecesltate ciflrmo;-6 -: D ai

Unele corpuri sunt lichide Toaie gazele sunt corpurr.


Gazele nu -sunt tichide.(1) .
', .. t',:..
.

'.Derivdre in functie de partea mai tare. Concluzia, desi e adeviratd nu rezulia din premise.

'tlud.

' 1.

' 7. Daii o.premisd.este s- ...; alta,pegatiu6,. .,;.rryatlud.gI


'

Nici un om nu e nemuriior.
::Noi suntem
..

fi

oameni.

Derivire in funcfie de partea mai tare.


Concluzia nu urrn eaz| partea

-.

':tate:neg.itlid. ,,8. DgcE

conCluzio : este cu necesl-

Noi suntem muritori.

(negativa)

::.:': : :'

-"

" '

ceimai
;

'

slabd :l .' r"i-'r'

..'''... cilsrl;,
i:
,,

''i1nllts7sal6

o premlsd este sl alta oarti,

1.

- Toil- alpiniitii sunt curajogi.

'Unii sportivi sunt alpinisti.

Cbncluzia nu urmeaz6 partea cea mai SlabS


.

(particulara).

cluzla este, cu .feiesltate::particulordi. ) ,


c-o n

.t.',

Tofi sporiivii 6unt curajogi. (1)


'.Unele animale acvatice sunt

. 7 si 8: concluzia trebuie sd '.:.ur^"r. intotdeauna partia i-lio.


j,"

,Formulare echiualent1. pentru . 2.

mamifere.

. Toli pEtii
+

..

suntanimale acvatice.

moP s/ob
l' '

d,, adic.d n egotiua

;si'particulara;
-r.: I . ,.. .-

.t l. Toli pestii sunt mamifere.: (0)

MODURILE VALIDE ALE FIECAREI FIGURI FUNCTIILE LOR SI TI

EXERCITII SI PROBLEME tl
,L, Determinali figura si modul silogistic al urmitoarelor inferen!e:
To!i conspiratorii desfdsoard activitdfi secrete. Unii conspiratori sunt patrioti.
Unii patrioli desfi;oari activitdli secrete.

Nici o rumegdtoare nu se hrdnegte cu carne.


Pantera se hrdrlegte cu carne.

Pantera nu este rumeqitoare, Toate ciupercile se inmullesc prin spori. Muceqaiul este o ciuoerci. Mucegaiul se inmulleqtq prin spori. Toate pisicile au gheare.
Toate. pisicile sunt mamifere.

Toate mamifere au gheare.


2.

ro{iunile:

figuri.
=,
{

reptili, animalveninos, viperi;


cerc, figurd pland, 3600 ; citirea cirfilor, activitate utild, divertisment; propozilie adevdratd, inferentd validd, sofism;

animal, om, cal;


substan!5 toxicS, tutun, nicotin5.

Compunefi cdte un silogism dupi schemele de'inferenfi corespunzitoare celor patru

Aduceli urmitoarele silogisrire la forma standard gi determinafi. schem inferen{i corespunzitoare lor. Justifica{i schimbirite efectuate:

ele de

1.

Patrulaterul este o figuri ptan5. Patrulaterul este poligon


'Unele figuri plane sunt poligoane.

2. 3.

Doar unele animale acvatice sunt pesti. Focfii racnirX nrin htnnhii Unele animale acvatice nu respird prin bronhii.

Nici un dreptunghi, cu excep$a pdtratului, nu are lafurile consecutive conqruente. Trapezul nu are lafurile consecutive congruente.
Trapezul nu este pdkat.

A =- PaM

Mi non-P
IVIAJ

o.

Pa non-M
MiS
\AH ^n

7.

Ma non-P
SaP
\^P

Ma non-S
SeP

SoP

8, Unii oameni care protesteazi au o buni pdrere despre ei insisi, dar nici un timid nu irrdrdznegte sd protesteze: prin urmare unii oameni care au o bund p6,rere despre ei insisi nu sunt timizi.
9. Unii indivizis6rguinciogi nu au bucurii, pentru oameni sArguinciogi nu au succes. c.
cX brrcuriile

suni aduse de succese simulti

Verificafi validitatea inferentelor de mai jos, folosind regulile generale ale silogismului. ln cazul celor incorecte, indicati gregeala conlinuti.
Unele persoane indrdgite primesc mdrfigoare. Bdrbalii nu primesc mdrtisoare, prin urmare unii birbafi nu sunt persoane indrigite.

Zahdiul este dulce. Zah5rul este o substantd usor solubild in apd.


Toate substanlele ugor solubile in apd sunt dulci.

Toti oamenii sunt bipezi. Pdsirile sunt binede.

Unele mamifere sunt tiqri. I otl ursil sunt mamtlere.


Urgii nu sunt tigri.

Pisirile sunt oameni.


Unii oameni sunt ho!i. Unii oameni sunt cinstiti. Unii oameni cinsiili sunt hoti. Unii conducitori sunt respectafi. Unii conducdtori sunt incompetenti. Unii oameni incompetenli sunt respectafi. Nici un egoist nu este iubit. Niciun egoist nu-i iubegte pe'ceilalti.
Cei care-i iubesc pe ceilalli sunt iubifi.
Unele fiinle nu se deplaseazl. Vulturuleste fiintd.

Nicio reptild nu are sdnge cald. Nici un lup nu este reptilS.


Nici un lup nu are sdnge cald.

Vulturul nu se deplaseaz6.
I

6.

Pentru inferen{ele de mai sus, acolo unde este posibil, reformulali concluzia'pentru a inlitura eroarea logicd,

7.

Inferafi corect concluzii din urmdtoarele premise:.


Triunghiul este poligon. Triunghiul este o figuri plan5.
Numai cei fricogi su4t'lagi.
Dezeirorii sunt laqi.

ri.:

I
r| r| r|

Nici o substanld amorfd nu are punct de topire fix. Crisialeie au punct de topire fix.

Toli ziarigtii au spirit de observalie dezvoltai. Nici un biolog nu e ziarist,


Marea majoritate a solidelor este cristalizat5. Mercurul nu este soiid.

Cirbunii sunt formali din atomi de carbon. Diamantul este formai din atomi de carbon Toli grevigtii sunt nemulfumili. Toti qrevistii doresc o viati mai bun6.
Nici un acuzat, afari de cei vinovati, nu este sanctionat. Acest om este sanctionat. ..
Marcus Airrelius este filosof. l Marcus Aurelius este impS.rat roman.

r| l|

Uniipotiticienidin opozilie au spirit criiic dezuoltat. Guvernanlii nu sunt politicieni din opozilie.
8.

l|

Utiliz6nd llgile generale ale silogismului, explicali de ce nu se pot extrage conchuzii din urmitoarele premise:
Niscocirile sr.int minciuni. Operele literare sunt ndscociri.
Nurnai unele propozifii gramaticale sunt propozilii categorice. Propozitiile imperative nu sunt propozilii categorice.

ll
l|

Nu toate schimbdrile sunt bune. Revolutiile sunt schimbXri. Unii tineri au aspiratii'inalte. Unii tineri sunt dezorientati. Toaie meialele sunt elemente chimice. Uhele elemente chimice suni metale.
Unele pdsdri cante.

|t

t t I t t

Vioara cdnt6; Ierbivorele nu suni animale de pradd. Leul nu este ierbivor.

Nici un infractor nu este premiat penbu faptele sale. Acest orn nu este i0fractor.
Nici un sofism nu respecti legile logice. Nici un paralogism nu respecti legile logice. Nici un sofism nu respecti legile logice. Toate paralogismele incalcd legile logice.
o

9.

Demonstrali

ci:.

'

a) propozitiile particular negative nu sunt admise ca premise in figura intdi gi figura a patra; b) propoziliile universalafirmative nu pot fi concluziiin figura a doua, a treia gia patra. c) Modul efo este valid in toate celg paku figuri silogistice; d) Modul ieo este nevalid in toate figurile silogistice (dupd P. Bieltz)

10.

Demonstrati ci:

1. ln figura a doua orice conclu zie este negativd. 2. ln figura a treia nu se pot obline concluziiuniversale.

3,
ag

In figura a patp nu se pot obline drept concluzii'propozilii universal afirmative.

11.

Legea ,,intr-un silogism valid un termen nu poate fi distribuit in conclnzie daci nu a fost distribuit gi in premise" este uneori reformulati astfel:

a) ,,Daci un termen este nedistibuit in concluzie, el este nedishibuit gi in premise" b) ,,Dacd un termen este distibuit in premise, el este distibuit gi in concluzie".
i formuldri sunt echivalente. Dacd nu, construili contraexemple pentru a demonstra ci acceptarea acestor propozilii nu este necesard penku asigurarea validitdlii unui
silogism.

L2.

Aritali ci din doui premise de calitate diferiti rezulti o concluzie negativi. Ce alte condi{ii trebuie si indbplineasii aceste inferen[e pentru a fi valide?
Construili silogisme prin care si argumentirli concluziile:
conduce ciidura. 2. Ceara este o substanld un'ro.fA. 3. Delfinul nu este pe$te. 4, Unele animale teresbe nu sunt pisiri. 5. Unii oameni inteligenli sunt imorali 6. Unii oameni sunt condamnabili penku cd faptele lor sunt necinstite. 7. Sofismele suni inferente nevaiide.

13.

1. Aurul

i:i t1

I t t I

t
:.
:

L4.

t r| t t
; ;

Verificali validitatea silogismelor:


Nici un M nu este -P Nici un M nu este S.
Unii S nu sunt P.

Nici un metal nu e slab conduciior de electricitate. Unele metale sunt solide. Unii slabi conductorilde electricitate) sunt nesolizi PE non-M
SeM
SeP

rl
T

non-MeP
SeM
SeP

MeS MiP

MeS

Mo non- P
P

Si non

Si non-P

Nici un M nu este P. Nici un'S nu este M.


N.ici un S nu este P.

Nu toli pictorii care expun la Muzeul de Artd sunt apreciali de public. Toli pictorii care expun la Muzeulde Artd sunt talentati. Unii pictori talentafi nu sunt apreciafi de public.
Unele triunghiuri au toate laturile congruente. Triunghiurile echilatera.le au toate unghiurile de 60". Unele kiunghiuri au toate unghiurile de 60'. 15.

t t l t
I
t
I

Determinati modurile silogistice valide in care existi un singur termen distribuit.


Care este acest termen?

1b.

Verificali validitatea modurilor de mai jos folosind diagramele Euler pentru reprezentarea premiselor: eio - 4, aai - 3, eae - 2, aaa - l. $tiind ci silogismele din .olourru stdngi sunt valide, aritafi din dreapta, firi a utiliza tegile silogismului:
c5.

L7.

sunt valide gi cele


l

I I
t

aaa-1 eae-I eae-2 aee-4


Generalizali
r8

...aai-l
...eao-1 ...eao-Z ...aeo-4

concluzia!

Pornind de la 4 moduri valide (cu termeni pozitivi), obfine{i alte 4moduri noi, folosind obversiunea propoziliilor 9i analizafi modul de aplicare a.,urmitoarelor Iegi ale silogismului:
- nu se deriveazi din doud premise negative; - nu se poate infera o concluzie din dou5 premise particulare.
:

FORME COMPUSE sl FORM E ELIPTICE I DE RATIONAMENT SILOGISTIC

-,

;i ', sunfiaze in acelasi cerc,


ll"lamiferele
ri

Segmentele OB

OC sunr egale deoarece AaB


U6

sunt vertebrate.

Hozdtoarele sunr mamifere. Rozdtoarele sunt vertebrate

\-4t1

Iepurele este un rozdtor, ,

l1l.ll"ln "ttt

vertsbrat

Dafl

'.,

-.--

.., .- -

:.

''

,i

tl

ADUCEREA ENTIMEMEI LA FORMA

gILOGISMULUI COMPLET

t
T

,..,..:l."jii:

':
-.:r
.

,t;.-1,::il

';, i:l

i
T

EXERCITII

:t

:t;j.;;i il:i'

| :i:;:-!i;:rl .
,-

'. ,.:;l rl' '...r._-!'il::11 ...jrljll

-. :,:.

,1. Identifica{i urmdtoarele tipuri de inferenle: 1. Unii impostori urmiresc scopuri inalte deoarece sunt ambitiosi,

I ' i::.ti,j .. ', :i.;i:r ; ill':t':i:ii: ' t;-'i:ji:

I t

2.

Unele aprecieri ale profesorilor sunt prea exigente. Exigenla prea mare creeazi nemullumiri.

' '
, ''-

. :::j:,;i '':;iJrii

:rill

Nemullumirile sunt stiri sufletegti negative. .Stdrilesufletegtinegativeconduclaconflicte. Confliciele impiedicd dezvoltarea personalitdlii elevilor.
Unele aprecieri ale profesorilor impiedici dezvolimea personalitilii elevilor.
',

,.:. :: f;:ii

. I

: ',ll:t: ,,:i;:ii!
:.iitl::;

i;:rlil:,.;l.l'.*l::|#

t
il
fi

: .;.1.

3. Pihatele sunt dreptunghiuri.


Dreptunghiurile sunt paralelograme.
Pdtuatele sunt paralelograme

r,,:r lqii".,;x
.r':ri,iratitl..:.{l

'.;1,,,,.ti

Paralelogramele sunt pafrulaiere. Pdkatele sunt patrulatere Patrulaterele sunt poligoane.

.l;:.1+: . .' i tiill , .:: :,;:::ii;,1 : .:l ,i..'-'J

''

rl'.'"'!1
i,

i,i;i{ii

Pdtatele sunt poligoane.


2.

"j ii:.!rj; -,..,i.-:::f|l I ii rj+ii .ll,'.ii-,i

:,.'ii,llii

' l..rl':ltir

,l.,.Llliiii;

.'.;i,,lii:

il
I,i

Stabilifi:

a) daci urmitoarele propozi{ii poi fi premisele unui sorit; b) daci da, extrageli concluzla; c) .refaceli polisilogismul standard;

in':;it,irlri.

ii:iii#l

' ,.-'i:];':r',,fi ;:,i..:;ri


,,1i',# j,; '.' ,,;lr;;ii.''':-.j,.'rti
,:'1,

d) verifica(i validitatea lui:


Numai oameni insensibilinu asculti glasul iubirii Toti cei rafionali ascultd glasulpdm6ntului. Toti care ascultd glasul iubirii sunt nerafionali.
3.

l.r;flril:

.1,'::tiiii-l

1.. ',.t:iJii

4t

:.:,iiirJr,

f.

',

. ; :i'.lii'i! ' t::.. i;i,;'l:


ir,;'],

'l
Aduce{i urmitoarele entimeme la forma standard si verificafi validitatea lor folosind leqile i"rr.r.l" ale silogismului; pentru cele incorecte logic indicali eroarea:
a) X nu este un om de onoare, deoarece nu-gi respecti prornisiunilq. b) Capul ae se pleacdpologu/ nu-l taie, Dar cu umilin[d., Ian[ul inconuoaie.

,
,,'

:li,..j'

n
;

.rj'iii

'.,t:::ii:*

,'

r,ii:#;
{iil

-;rt:,.1i:#

: : l;ll
';i:i'rl'.. ::,.'i'''i,.;6 . ,,'.;; lri',ili ,,:..,i.t.i1:.i

f,
I

TI
:
4.

c) cei prudengi nu sunt spontani, a"o.r".iDo3"j'Jffi".?*ni nu se gairdesc n,,"r",u lu cons'ecinfele propriiior fqpte. d) Unii impostori isi propun scopuri mdrele fiindc5 sunt arnbiliogi. e) A fost amendat deoarece n-a haversat pe zebr6. f) Pitatul este inscriptibit penbu iA este un poligon regulat. g)PoeziileluiEminescusunt'utilepenbucisuntfrumoase.

'.',,,'.ii:S

: ' : :-.::i+i:
:

' ;iiij liiii


: .:;r.,;:;:-:-l

.:.

.. ,-

",i;ili

.:'.i,,.t# ::'.diiiii
-...]i:E-l

' .i'!t# :'. :


jrj;.iig
. .' . i'a1j?

t
: :

Aducefi inferentete de la ex.1 Ia forma standard 9i verifica$ validitatea ior folosind legile'silogismului. ln cazul celor nevalide, precizati care lege a fost incilcati.
.

ri,:l!.+

.i..:;'Il',E

.. ,i
.'

j Ir-:::.i,+t:!:
::::-..7)

,,i

.i,1,.;ii

.'- 1.r':.;r,f:j1:-

t.'ii'l#

c.

Se dau propozifiile:
Cei prudenli nu.sunt violenti. Unii oameni calmi sunt agreabili. b. Tofi ceiobositi memoreazi greu. Tofi cei care memoreazd usor sunt odihniti.

a.

Se'cere si verificali daci ele potfi premisele unui silogism; argumentati-vi rispunsul.

VERIFICAREA VALIDITATII SILOGISMELOR

!
;

^,..-;'l,,9ntiaezg*o;i'-9unt,..itgsi,,.,,,.:'

"'

..'?'sf*1i1ia'.lJ*o''!:1*.r's.;;'|jsffi1u'l1''='i'.li*i.:tw....,.. ffi:ii:ifl;,i,;i,u;.",..i,,;1i i*'#t,tli*#o[#i+*: "0;i;ii,.,,dra,*rpulin


i.iilip,|i$1ca;9ri|,pu1inolegeqstbincdi3ta;.siibgismut.nu'..c9'3mai.3laUa'(e:iti

i::itpil,'*

'. . ";'1;::,,

,1,','

' '1,':,'. ";','i: ,i: ,':ri.'k:anil.:,f:fiJtfifrf*':.;:;f,i:T3:.fi1


,,

. ,1+':,i1i','-f1:ilri'i;ltiffi:;';,fi*ffi-;,r1*;' " , w#*;*bo.u*u ;r*ar oi..;;'tiiii,.; iffi#* ;r* ;*J;l;;,, ;.'t''


1;i1i,:
'1''Ss.nom'.es1eide..lamodurile'fgurii:I,jcbnsiderbiepe.rfe9te;';:1.*::;;,;'5;To'ae'steleld]a[

t
;
:

! !
::

-:lsi,oe..baia'validit5tiilorse.'funda.menteaz5.'validitatea'':";;:Jr';.;l.;-1ffil:...'.l.
:,'#ai!;uo;;Jiri..it"iutt"
ngu1i:.

voauiiie'va

#!iiu;;".;ioais;,' ;,.*'ffi*'ttlti;l;1iffiii1ggi.*ffi ; a,o';-,,, ., : iglt:;t3-#*#;x,oJ,"ffiii1ffii rfirt.*i,,,,ffi.ffii,.",,, 'riiffixi:i':' ii$frtijfiffi ti'ffi*i,,,,,.,0..,: :j,:": r-::.
;
i,'r.3..sg

-' :'''i,,
.

qagtergn.modvalidlde fig;1, dchivdlenl cu,moa-q1,aa!f,Q;:!9:-o-o9erv6_ci acesta- eite_-eae,j. q*,airerd insi ins6 prin g.tJ"ei+;j.caie'.diferd r'*,r;alnival*;1,r;"ffin;;io.'ffir,#;;* 'ra'+'A'g6io;Jii"

t t
'i
'.1.

nd. prrim isel e (y_na,pdu ,d:.:,fnve.rti ;i;ti,f-ut""''.r.slef.iryiyise1e.tv"i,:,:l*."ry!;iiii;'

t $Fiilffir;'rffii.iiii'iiii'fi,Hifil'ffi11 ot:,T,''' *;tui-.iiif|1.ffitutii.,;;ffiffi

tittffi i.lfi,

il;;;;i;i1,,.*
itim ca aste

#;+*;i1+'i*i.t*i ffilio:'tii':ffiirii, t 'E;i' ffi' **rffi Huguiui+ltr*u#r* r*+tllfil1*:+.- nr;N$*l'lj#irje':'f$i I


"ohrr.*iioi
:.r.j':j,'.::j4::i;;''':!.l;....l.=.'.'iin.j:'.'.j].:..=:'1:j..:..':-..i.l-:

i :r,l r1'1rr 1I:r',,*: .i'..',r :i;;i:':;:';:"';: ::";:1''':'i;;.'7';11.,. ,;l;,i;,'' ..t.i.;i.::..'-:.l':1]ji;'i...jli.:;.':':'..,.;i-.i:,.i:l;;..:.1i1..;'::;i.; p;"-ii.le ii,:;;iilH;"';t ' i;.],'ae;'nf .bjsJu *;ii,i;-l:ir:,;
-_:tj - 1rr.i_;:..
1.,::. .

'd;51+iip';ffi:;!19;i" "i "oh"i,Eiu,iiri';i"jt.-i:ri:,,:* ";;i;!* pleniieaT*)'t-.li+-iir.,:f+ij:l+iiii'.iji1ii.:.-Tia,f;-.P?l'Yl;lXl ilspr*iilat*;-*r*r*ii,!T':H$,-F#i.*:i t!e.'Fah,.r'rrti3 si;rciilrrile 'i::;#;iiiri:+

1i;1lll:l$

'i1.,.

:..iii:\;,

it

--!

...

j!,.r

:i.i

"u-,

.,,,,,,, ..' :*r?

lr,,'
v*a'

T
i
;

T
!

':i-,,*-: ',,

fl!i#gr,': t1i.r-;,:ii{il.'.,in';

'";'1;.-i,;,it-'-'

I
:i

t
::

I
I

.III;METODAB.EDUiERii.TAEESURD'
aplicat (o prernisd esie particular negativd, d".i nu
qqnverteste, ori s-ar obf.ine Se,utilizeaz5 c6hd procedeul ieducerii directe nu poate fi'

trx. aoo-Z ; se scrie schema de inferenid:

doui particulare)-

."

..'PeM.

SoM ..'SoP

..,' ,.-, .
.

3-t' I, !-!lfil -fl :

1. se:cconsiderd modul dit n.uiid,.udi.: ad!g{'cu premisele palvl qdqvdratb gi.concluzia falsd; .,:, :,. .
.,:.t
u

:1,

Solu{

1 9i

Sop = 0;

z. se tormuleazd contradictoria. (uneori contrara) con'


eh vi o\. :r UlUZlEl, '. .t:... l r'.... :i: .,1

!'"

p6kahrl logic se sije cd Sop,are conbadictoiiu,pb,:

:
I
-i

r
-

- i-r. ii:: r. i.',: 3. se stabilegte. -.-t'; valoarea de adeuai C J^-! ,a contr-, ictoriei; o.oiouontl o.:utlluduictonel; J. u. udLd, SOP=0, daca , .. ,'.:: i', SoP=0. "":"': atunti afunbi SaP=1; . :: ."'"*'" ' -. i', . .:- ;:::,1 ' . .-.-, ': . l, 4. se constnrjegte din contradictoiia concluziei .J' 9i una din 4. ludm Sap si comhin.ti, ., 9i SoM dar combinafia nu este de fig. t;.rti . modului Rre;nisele da!, y5in incerciri, un mod varid
r

...,

:'.'.;rl

r'.i'd;':.1.

i.F:

de -,""rira*lrtl';ffiili
SaP

**1,.,,',,;ff il';;;:'.t**a

se stabileste valoarea de adevir a;concluziei c'nc

.l

, .i , ,- ', r

jl: ,':l-:-lii "'l :''-'r"'';i'tr' ', '.: uz noului n'" .5 SoM=tli*,r-n.;-r*^r....,,.;r


estefig. Icumediul P jiconilqziaSaN{;'r

"

i"ii;;1';'$;,.,;l;ll|iffiii *5ff
d ac

;itifr 1;.i:TT;ffilr;:

;'fi l'"t !

i6

a'

-'
::

",'.:r'

er'

:M, it

uffi

li

F;i+;ffi*5h.i.*il#,, x** ** ..^**iffiL'-.iirir ** ffit**ttu.**r*-,,


,..,..^
; ::,
,.
,

ffiffiilil;#,tffi,',' l;"l*,f *'"'i"'uanui'"''t'"u,,iffii

**ffi
'
.1-':';r;'l:i''::",''l

,,,,-tt#iffi'"ffi
t, ,tit:i-i,''. !-, -.' ,,.9'*1 ,,,'r47$(li i,.,:,,.. ,. ,: ';fl
-.ir:{
9;::rr;i,r','.,,,..,i r.':

J.5i..";*i;;o.,..r.rt
cefoiu-si

I
I I i
:

' "'"i Jenneni ",,,1"n,Tjliilie+?lj1,ffiY#,

.'''

$**ffi
i.;J,_l41tt./ln,
1;.,.,: !1i

;..::;,.::l',';j.,i;:,::l :ji':.i:,ii:-:.:l'i;l'...

,.i ii.-it-ir.tiffi,'.''.:.

o1:.]l:',:oorespunzdtoare:t".*.d"iFj4['fi;;;;i;;......'].'...|..,.=.l:'''':ffi;il

l'*:**i*il**#fiffi'
rrC-"--"io;,i":ii"ffi

i.- : 'i,i '


1 ,.,'

ui.i

ii t ;; 'i.r'-:,;,,;i;1

tfrfllt;il;**t+*{*'i'1ffi:, i,,.,;,,., litgilidury.lSrez;3tare"'f


i;,
,,1i5.'

rj.,;,,i.t

udLd:e nasuraE , .t;;,, ..: a9eaza [n zona"M5'pgntu:aarih'cihu ;aHt"anu este.t ,i;,,',;;:.,,fv{sp .i,....] .. '., :Yr::e "r1r.,;,::i;;:l . ,. ,u :: ...r -,i':,._ ,1:i,j'...fi;,:..-.d,;;;ii';:';f i;i,.,;,;:l,:,;f ,.+;:;1 ;: ;:,.,_"r,, ;'1.ir1r,p165 ri '

ffi
ffi
-'. ;.
-'

:
,::,;..

' .,'

'
;

,:n_:

t,

'

;-,' i.

:;:t' :i,uiril;il-,i.jlffi

' 1,.,'..''.,:.:;';i

:,.'

,, -, ;'r .

I
I

EXERCITII fl
1. 2.

SI PROBLEME

Analiza{i metodele de verificare a validitdlii silogismelor 9i aritali: care este mai rapidi si care aduce mai multe informalii. Fiind date urmitoarele inferenfe mediate, se cere:
- s5 icientificali forma de argumentare; - si verificafi validiiaiea fiectreia prin doud metode diferite, astfel incAt sd utilizati, in final, toate metodele: 1.. Toli cei indrd2neli sunt increzitori. Nici un om increzdtor nu este pesimist. Nici un om indr5znet nu este pesimist. Unii indrizneS igi risci viala. Unii oameni care igi risci viala nu-s pesimigti. Oricine igi risci viala este un erou. Uni eroi nu sunt pesimigti.

2.. Orice performanld necesiti apiitudini dezuoltate.


Aptitudinile dezvoltate necesitS antrenament.
Toate oerformantele niz'cesit6 antenament. Orice performan!5 aduce saiisfaclii.
Orice anbenament aduce satisfacfii.

3.

Americanii i-au atacat pe irakieni gi irakieni sunt arabi, deci americanii i-au atacat de fapt pe arabi; arabii sunt mahomedani , iar mahomedanii tdiesc in toate-colhrrile lumii, prin urrnare, putem afirma ci americanii au agresat intreaga omenire.

4. Toli marii mincinogi au memorie bun5. Nici un individ cu memorie bund nu uiti iriformalii
Scopurile.sunt informa$i importante

importante.
'

Nci.dn rnare mincinos nu uitd informalii importgnte.


Nici un mare mincinos nu-si uiid scopurile. Uitarea scopurilor anuleazi acfiunea.

I I I
;

Nici un mare mincinos nu-si anuleazi acfiunile. Lenesii isi anuieazd actiunile. Nici un leneg nu e mare mincinos.
J. Progresul societdlii este posibil, deoarece rezolvarea problemelor 6. invSfarea

t I

noi este posibilS.

logicii te ajutd sd dezvXlui erorile de ralionare Dezvdluirea erorilor de rationare dezvolti spiritul critic.
lnvdrarea logicii dezuoltd spiritul critic. Dezvoltarea spirituiui critic asigurd progresul cunoagterii.

invdlarea logicii asiguri progresul cunoagierii.


7

t t
il
# #

Speranla nu piere penhu cd lucrurile bune nu pier.

8. Comportamenhrl devian creeaz6. probleme grave societdlii. Neglij area activititilor scolare f.av orizeazl, comportamentul deviant

Indulgenla prea mare conduce la neglijarea activitdfii gcolare. Unele aprecieri ale profesorilor sunt prea indulgente. Unele aprecieri ale profesorilor creeazd probleme grave societdlii.
i i
'1.:.

.lit:'l

,i,:l:,)ll .','i:i:r

9.

Vapoarele nu inh'd in port pentru cd este inghelat,

''

l0.lerbivorele nu sunt animale de pradd. Leul nu este ierbivor.


Leui nu este animal de pradd. 11.Unele plante n-au clorofiif, pentru cd nici ciupercile n-au clorofild.
''

,i,.r
'
,: ii:t':,.
'r'ili::::i:
,arlii:
.,r:l':1,,1;

.f,.
t.r,

- ; i,l';

::

,;, ,i' ';.lr;i:i

fi
t;
]
l

12.Nici o inferenld validi nu incalcd legile de ralionare, . Sofismele incalcd iegile de ralionare.
Sofismele nu sunt inferenle valide.
3.

j#

rrliiiii

Cu.noliunile de mai jos construili polisilogisme gi apoi reduce{i-le la forme etiptice:

't.
A

tapez,patulater, poligon, figurd ptand; elefant, vertebrat, animal terestru, ierbivor, mamifer; invdfarea iogicii, evitarea greseliior, gAndire corectd, combaterea sofismelor.

. '.:
:l:

,t,::rl,]j

,:ll"!, l.ri!:

,. ,:' L:ii
.:ii::i .,:'',i;ii;i r
ir:.1:i!;

lr
'l

Folosind metoda Venn, aritafi concluzii:

ci

din urmitoarele premise nu se pot extrage

,
,

::.i.:r

li
ri
ri I+
rli
t

MiP PaM MaP PaM SaM, SaM, MeS, MoS.


J.

.
1

.:,r;t7,
..

i:,ji"

, f,ir':.* ,,...:i
:.

Verificati validitatea urmitoarelor inferen{e prin metoila reducerii directe:

.-

''

-::llll

:::':::L,:

PeM . SaM
SeP

PaM MeS
)er

PeM MaS
SoP

PeM

SiM
SoP
'.

,l,,.rllr,:4

'.

-'! ' ,:;i;'i

.;'ai::r'..]

tilI
t
T

,r' .:rilc '' .,,,:lit:li.,'jj


'
l:i!r;:ji'l:J
.'_
.

: .. r:i.::j) r.., ,.t:::t:


ilrl::j

?
6.
Reduceti modurile din coloand stAngi Ia modul din dreapta:

a) Eio-4

Eio-2 Eao-2 Eio-3


au-.t
-l r\

eio-

b)aai-3
iaiaii3 3
allI

iai-4
Cdutali moduriin figurile 2,3,4 care sE se reducd la aoi - 1 sau la eae - !. Folosind nurnele mnemotehnice ale modurilor, ce concluzie se poate extrage din corespondenfele stabilite?

7. 8. .

Demonstrali validitatea modurilor aoo - 2 si oao - 3 folosind reducerea la absurd. Probafi corectitudinea logici a modurilor date prin reducere la absurd: a) eae - 2, aee.4; b) aai,3, eao - 4. Observ6nd desfisurarea demonstrlliei, arita{i ce relatie se stabilegte in fiecare caz intre concluzia modului de fig. I gi una din premisele modului pe care dorim si-l verificim. Cum s-ar putea generaliza aceste constatdri? Analiza{i urmitorul dialog gi construili polisilogismul continut: ,,- Este clar pentru mine cd orice consum de alcool influenteazd negaiiv performantele
sportive. - De ce sustii aceastS,idee? - Penku cd tot ceea ce micsoreazd viteza de reacfie influenfeazX negativ performaritele sportive. - E adevirat, dar si nu uitdm cd el creeazd. uneori stdri afective pldcute. - 9i fu ai dreptate, prin urmare sd refinem ci unele substanfe care creeazd.'stdri afective plicute influenleazd negaiiv performanlele sportive."

9;

PROBA DE AUTOEVALUARE
1.

lnscriefi 'in fafa fiecirei scheme de inferenti numirul corespunzitor filurii silogistice.

a..u
M b.

MPMSPMPM SMMPSMMS
Y

(5 puncte)

Toate corpurile supuse frecirii produc cilduri. Unele bucip de ghea!5 sunt ccirpuri supuse frechrii. Unele bucifi de ghea!5 produc cdldurd..

,l

,1.,,"j.ii::-

Liliacul zboari.

r,;'liii.':'
"ri:-:

Liliacul este mamifer.


'--:r,

.iir:..'!

\'lamiferele zboard.
acvatice sunt pegti. l'.ienele nrr suni nesii.

'. 'r': i:ilii ..::,1

j::.,1!t'::
:.

-rele animale

:. ':rri:i; , . .. .,;:.ir.
: ;.rrr,.-1;;.;;,; -r: : .:: t::, -j,,,!it:,

3aienele nu sunt animale acvatice.

"

'
.

.rl:-:,.
.a:;,.r',il -;,,..:.;rltl

lcti

-:,ii

lideri i9i recunosc gregelile.


care-si recunosc qreselile sunt obiectivi.

;:ii

lideri sunt obiectivl

'

(8 Puncte)

' t.'-;;;''lri . .: ' .;,';i: ' l'::'


'':
'
:1rr

'

..'::

Lrscrieti simbolul corespunzitor propozitiei categorice prin care se exprimi concluzia in silogismele:

:....:,,t1::i...

.;..),: l,,,ll1:;

r,.-'t:. lt..lii
j',,, ,r . . ,; iii.ii j .: ,:t '-;:i lrrti,,
.

l.

l''l a

2.'

MeP
IVIIJ

3.

MaP

4.

S aM

s(

SiM

PeM MaS
\P

:.

'

',

.ii:i.i

SP 6.
PaM SoM

SP 7. MiP
MaS

'. ,-..li:i.:iiil .r,:ili:ri

5 PeM
SaM

8.

PeM
rt. ^ tvl.l J

r,. ,...

:,::itlri:
.::..:i;.,... :

SP
J.

SP

SP

SP
.
124 nr rnnfo\

, .,,.'. :;i.iiir.-:, : :,,:iilr: .. . ''tli*ir:,; ::'l:,lrii:


:.'lt.rlitffi ''
.
- .,1j.:il:iiii

. i r il:llii

;i,

.'

r.

Formulati concluziile corecte ale urmitoarelor silogisme:

. r:: .;:,:.:ti) ,i,:r/ii r ;," , .i:!i,ari


,;a.,.,;iiirlii '''.: , .. -::,i,i

1,
o L,

Nici o grasime nu este solubili in apd. Uneie substanle chimice sunt solubile in apd.
Acest copil este inteligent. Acest copil este neascuiidtor.

- . r:i.l: ,- r: :i-';';:i , ;':|l;l.l-:tl;i,i


. ,.

, -,,,-, tlii:il:i ,.,i.-r.ij


.

1-j:; t:rii;r

1.r 1;.

'.;1 l ,i':1,'j:1:i ..:j::,':rr,r'r::

ill:l.ii

. J.

.,.',r.1' ;1.11.t,;t:r'

Unii oameni igi riscd viala pentru bani. Ba:rii nu aduc fericirea. Nici un pacatos nu este vifuos. Toti virtuosii sunt fericiti. animal nu inventeazd unelte, Toate fiintele conduse de instincte sunt animale.
(15 p,unctd)

'

:1:r';'ffi

4.

1
.
.

. I 'ii'jj

',, r -':.:iji.;i

rl.;1

, l'..:iliii :_ -: 1: i; -' - ,",rlr'


.:_ ii.i"i,

r.
,

.r

5, Niciun

1r1.:1i,.;;;1

.r,

,r,.ii:ri,i

- ,

,:'i iiii -i)::::::i;


:'-!,ilri:

..i . ..:.i;,:t'

Selectali din urmitoarele moduri silogisticepe cele in care nu se pot deriva corect : concluzii 9i notafi-le in spafiul punctat.
1. aai - 3; 6. ieo - 3;

r-..-',,r_

'',,,ii;,ii .. '

liit
,

:1:t;.ir i;:lir

2. aao - !;

3. aao -

7. eio - 4;

8.

eae -

2; 2;

4.

ieo

- 2;
1.;

5.

eeo

.;,t.;,,:..+
-,., .:,iri.

4',

9. aao -

r (18 de puncte)

,,: ]':;1.1:.#

",:lil:: .i,
'

;;::.::i::

. :....?,ti
'.;..'.'r'-;-'':t'j::r -.:li::i.:

. :''r;:;:i

l .i:l

Grupati urmitoarele enunturi in: a) corecte si b) incorecte c) din cele corecte construi{i grupe de formuriri echivarente. f inh'-un silogism valid, cerpulin o premisi trebuie sd fie afinnativi. Z. lntr-un silogism valid,'cel puiin o prernisi trebuie s6 fie universald.
valid cu ambele premise negative. ?. Ily 4. Intr-un silogism valid ambele premise sunt universale. b' lntr-un silogism valid ambere premise trebuie si fie afirmative. doud premise afirmative rezultd o concluzie I/' P'r lntr-un siloglsm
existd.silogism

valid dacd o premisi este particulard, si conduzia este particulard. doud premise negative nu rezulti nici o concluzie. I Pih 9. Intr-un silogism valid, cer pufin o premisd trebuie sd fie particurard. existd silogism valid cu ambeie preniise particulare. 19 li" 1r' lntr-un silogism valid, daci premisele sunt universaie, concluzia esfe universald. 12' lntr-un silogism valid, daci o premisieste particulari, concluzla nu poate fi universald

afirmativd.

Total 90 de puncte

* l0

puncte"din oficiu

(20 de puncte)

I 1. Se acordi: a) c6te un punct pentru rdspunsurile 3, !,8, 2,4; b) cite doui puncte penku rispunsurile 1.,8,2;1. 2. Se acordi cAte hei puncte penhu urmdtoarele rtspunsuri: 1. a sau i;2. o;.8. i.; 4. o; E. e sau o; 6. o:7. i; g. o. 3. Se acordd cAte 3 puncte penku: . L. Unele substanle chimice nu sunt grisimi. 2. Unii din cei nea-qcuititori sunt inteligenfi. 3. unii oameni igi iisci viafa pentru lu-cruri care nu.aduc fericirea. 4. Unii din cei fericili nu sunt pdcdtogi. 5. Nici o fiinli condusd de insiincte nu inventeazi uneite., 4' se vor acorda cate 3 puncte ra fiecare din rispunsurire: r,2,4,s,6,9.' ' 5. Se acordi cAte 1 punct pentru oricb rdspuns plasat .1 corecte: L, 2r g,'6,7 , 8, L0-, IZ, incorecte: 4 S q I . .,';r '^,,":. il;.,111^_ll::j:'*. =1 'r, 2, rr; grupuri -,,^,, de formuliri echivalenre: 1 9i 3; zsr ,ru; n. / g1 ;,_:L ^, t:z; U gi 6 nu_s echivalente

Barern de notare

"

una cu cealaltd.

Dupi rezolvare, confruntafi rispunsurile voastr,e cu cele corecte 9i totalizafi punctele ob{inute!Transformfti-re in noti impirlind ra 10. Daci punctajul ob{inut vi nemulgurneste, repeta{i lecliile corespunzitoare subiectelor cu cele mai pu(ine puncte gi refacefi probai