Sunteți pe pagina 1din 14

TOXICITATEA PESTICIDELOR

Termenul de pesticide provine de la latinescul pestis-flagel i caedere -a ucide i la propunerea Organi!a"iei #ondiale a S$n$t$"ii a fost adoptat pentru su%stan"ele folosite pentru protec"ia plantelor fa"$ de %oli i com%aterea d$un$torilor& T'e (ood and Agriculture Organi!a ti on of )'e *nited +ations ,(AO- a definit pesticidele ca fiind o su%stan"$ sau un amestec de su%stan"e care se folosesc pentru a preveni. distruge sau controla orice pest$ inclusiv epidemii care ating omul sau animalele. specii de plante i animale nedorite care produc daune sau interfera cu produc"ia. procesarea. depo!itarea. transportul sau producerea de 'ran$. lemn sau produse de lemn sau su%stan"e care sunt administrate animalelor pentru controlul insectelor. ara'nidelor pre!ente )n organismul lor& Se includ de asemenea su%stan"e utili!ate ca regulatori de cre tere. defolian"i. agen"i care previn c$derea prematur$ a fructelor i su%stan"e aplicate culturilor )nainte sau dup$ recoltare pentru protec"ie )n timpul depo!it$rii sau transportului /(AO. 01123& Pesticidele se definesc ca fiind su%stan"e care prin compo!i"ia lor c'imic$. prin do!$ sau prin condi"iile )n care sunt administrate sau a%sor%ite de organismul animai sau vegetal ,d$un$tor- sunt capa%ile s$ produc$ prin ac"iunea lor alter$ri incompati%ile cu func"ionarea normal$ a d$un$torilor /Cotr$u. 45503& Se cunosc apro6imativ 41&111 specii de insecte d$un$toare. apro6imativ 711 de specii de %uruieni i peste 4811 %oli care se datorea!$ virusurilor. %acteriilor i altor para!i"i care atac$ produc"ia agricol$ )n fiecare an& Contri%u"ia acestora la eradicarea d$un$torilor care distrug recoltele i r$sp9ndesc %oli este evident$& Din acest punct de vedere se aprecia!$ c$ pentru produc"ia agricol$ e6ist$ un mare c9 tig care este atri%uit utili!$rii de pesticide. demonstrat )n condi"ii controlate& )n condi"ii reale intervin )ns$ i al"i factori care conduc la efecte total nedorite& :n 45;5 (AO a raportat c$ pierderile datorit$ d$un$torilor i %olilor )n c9mp sunt de 01<1= din recolte i pot fi mai mari )n "$rile de!voltate& Pierderile continu$ )n fiecare etap$ a lan"ului> recoltare. uscare. depo!itare. m$cinare& #edia pierderilor a fost estimat$ la 41= pentru cereale i semin"e de legume i la 01= pentru recoltele de r$d$cinoase. fructe i legume& )n aceste condi"ii se pune )ntre%area dac$ este sau nu util a folosi pesticidele& R$spunsul se poate sinteti!a dup$ cum urmea!$>

Pentru )m%un$t$"irea calit$"ii 'ranei? 'rana este de %un$ calitate i la un pre"

accepta%il& E6ist$ totu i i consumatori care nu accept$ utili!area su%stan"elor c'imice )n fertili!area culturilor i pretind numai o cultur$ natural$& Pentru men"inerea s$n$t$"ii popula"iei? insectele purt$toare de %oli i ro!$toarele sunt un risc pentru s$n$tate ,malaria. %oala somnului-& E6ist$ fungi care contaminea!$ 'rana i produc to6ine periculoase din care unele sunt un poten"ial cancerigen pentru om& or%irea la vite& Pentru p$strarea 'a%itatului vie"ii s$l%atice? er%icidele sunt utili!ate )n controlul st$rii de cur$"enie din gr$dinile pu%lice i parcuri. )n controlul cantit$"ii de icre depuse f$r$ producerea de daune pe tilor& :n contrast cu efectul po!itiv pe care )l au pesticidele )n protec"ia culturilor agricole fa"$ de atacul d$un$torilor i al %uruienilor. e6ist$ i consecin"e d$un$toare asupra animalelor cu s9nge cald. asupra al%inelor. p$s$rilor i )n general asupra mediului )nconAur$tor& +everte%ratele i insectele sunt cele mai sensi%ile la ac"iunea acestor su%stan"e to6ice care o data p$trunse )n organismul animal sau vegetal produc alter$ri incompati%ile cu func"ionarea normal$ a acestuia i care atrag dup$ sine moartea& De aceea utili!area lor )n practic$ cere mult$ competen"$ profesional$ pentru c$ acela i pe ti ci d poate fi periculos sau nu )n func"ie de do!$. concentra"ie. de condi"iile )n care este administrat /Arnold. 45573& Din p$cate aproape toate pesticidele pre!int$ to6icitate nu numai pentru para!i"i. ci i pentru om i utili!area lor pre!int$ un grad de periculo!itate pentru cei ce le manipulea!$ sau )n urma persisten"ei lor su% form$ de re!iduu. celor ce le consum$ o dat$ cu produsele agroalimentare tratate& To6icitatea unui pesticid se poate e6prima )n mai multe moduri i anume cantitatea ma6im$ de su%stan"$ activ$ e6primat$ )n ppm ,mg@Bg corp-. iar pentru animale mici i insecte )n fi g@g. care poate s$ omoare sau s$ fie d$un$tor temporar ori permanent )ntregului organism sau numai pentru unele organe& Pesticidele e6istente sunt cuprinse )n CCompendium of Petsicide Common +amesD unde sunt lista"i mai mult de 4<11 de componen"i? fiecare este )nregistrat cu numele conform Pentru men"inerea st$rii de s$n$tate a animalelor? utili!area insecticidelor re!olv$

o serie de pro%leme cum ar fi irita"ii)e oc'ilor datorit$ fluturilor. prevenirea unor cangrene i@sau

sistemati!$rii I*PAC. conform sistemati!$rii C'emical A%stracts. formula c'imic$. grupa i clasa din care face parte. @EEE&'clrss& demon&co&uB@classFpesticides&'tml@& Organi!a"ia #ondial$ a S$n$t$"ii ,O#S- recomand$ clasificarea pesticidelor dup$ risc& @EEE&inc'em&org@pages@pds&'tml@& Cel mai frecvent. pre!entarea pesticidelor se face )n leg$tur$ cu tipul de d$un$tori pe care )l controlea!$ sau sunt grupate )n pesticide c'imice sau care deriv$ de la acestea i sunt o%"inute dintr-o te'nologie cunoscut$ i alte categorii cum ar fi> %iopesticide. antimicro%iene. dispo!itive pentru controlul d$un$torilor. @EEE&epa&gov@pesticides@a%out@tGpes&'tml@& Hiopesticidele sunt acele pesticide care se o%"in din materiale naturale? animale. plante. %acterii i anumite minerale& De e6emplu droAdia de %ere are anumite aplica"ii pesticide motiv pentru care se poate considera %iopesticid& La sf9r itul anului 0114 erau )nregistrate circa 458 de ingrediente active pentru %iopesticide i I;1 produse finite& Hiopesticidele sunt grupate )n trei clase> ad$ugat? pesticide %ioc'imice sunt su%stan"e naturale care controlea!$ d$un$torii prin pesticidele micro%iene sunt microorganisme ,%acterii. fungi. viru i sau protectori )ncorpora"i )n plante ,Plant-Incorporated-Protectants-PlPsunt

proto!oare- care repre!int$ partea activ$ i care controlea!$ anumi"i d$un$tori? su%stan"e cu rol de pesticide pe care plantele Ie produc din material genetic care le-a fost

mecanisme non to6ice& Spre deose%ire de acestea. pesticidele conven"ionale sunt materiale ,su%stan"e- de sinte!$ care ac"ionea!$ direct asupra d$un$torilor ,efect letal sau numai inactivare-& :n continuare urmea!$ pre!entarea unor categorii de pesticide c'imice )n ordinea )n care a )nceput utili!area lor& 1. Tipuri de pesticide chimice Clasificarea pesticidelor se face )n func"ie de diverse criterii dup$ cum urmea!$> 1) Structur chimic: compu i organoclorura"i? compu i organofosforici? compu i car%amici i tiocar%amici.

2) 3) !)

compu i nitrofenolici&

Tipul de duntor combtut (utilizat n fitopatologie): insecticide-utili!ate pentru com%aterea insectelor d$un$toare? fungicide-utili!ate )n com%aterea ciupercilor para!ite? ier%icide-utili!ate )n com%aterea %uruienilor? acaricide-utili!ate )n com%aterea acarieni)or para!i"i? nematocide-utili!ate )n com%aterea unor viermi para!i"i ,nematode-? rodenticide-utili!ate pentru com%aterea ro!$toarelor& alea de acces: to6ice prin ingerare ,digestive-? to6ice prin in'alare ,respiratorii-? to6ice prin contact ,tegumentare-&

"ecanismul de ac#iune: pertur%area meta%olismului ,cata%olismului@ana%olismului- diver ilor inducerea unor modific$ri en!imatice urmate de %iogene!a unor meta%oli"i

%ioconstituen"i celulari? %ioincompati%ili. acumularea )n anumite "esuturi cu eli%erare lent$ i pertur%$ri meta%olice

progresive ,pesticidele lipofile-&#$nescu i col. 45;8. J9r%an i col. 455;. E'ling i col. 0111. Kastori i col. 01113& $) To%icitatea acut ,gradul de risc pentru om- acceptat$ de Organi!a"ia #ondial$ a S$n$t$"ii ,O#S. 4550- ,Ta%el 4-& Tabel 1 Clasa de risc Ia& E6trem de to6ice I%& (oarte to6ice II& #oderat to6ic III& *or to6ic III& +eto6ic oral solide L8 8-81 81-811 M811 M8111 DL81acut la o%olan ,mg@Bg corporal lic'ide dermal solide L01 L41 01-011 41-411 011-0111 411-4111 M0111 M4111 M8111 M8111

dermal lic'ide L<1 <1-<11 <11-<111 M<111 M8111

*nde CsolideD i Clic'ideD se refer$ la starea de agregare a produsului sau formul$rii clasificate& &) 'ropriet#ile to%icologice conform directivei 54@208@EEC ,4554- ,ta%elul 0Tabel 2 Clasa de risc (orte to6ic To6ic D$un$tor DL81 dermal L81 mg@Bg 81LDL81L<11 mg@Bg <11LDL81L0111 mg@Bg () )fectele acute ,gradul de risc pentru om- acceptat de Environmental Protection Tabelul 3 Indicatori de risc DL81 oral ,mg@BgCL81 in'alare@<' ,mg&lDL81 dermal ,mg@BgI 1-81 1-1.18 1-011 n 81-811 1.18-1.8 011-0111 III 811-8111 1.8-0.1 0111-01111 IO M8111 M0.1 M01111 DLL08 oral L08 mg@Bg 08LDL81L011 mg@Bg 011LDL81L0111 mg@Bg CL81 in'alare L1.8 mg@l 1.8LCL81L0 mg@l 0LCL81L01 mg@l

AgencG @EPA. (I(RA-45;5.4550N@ ,ta%elul 2-

*) Gradul de toxicitate ,)n Rom9nia- ,ta%elul <Tabelul 4 Jrupa de Jradul to6icita to6icitate de te
I II III E6trem de to6ice Puternic to6?ice #oderat to6ice

DL81 acut oral la o%olan ,mg@Bg corp1-81 84-011 011-4111 M4111

am%alaA am%alaA ro u am%alaA verde am%alaA al%astru

IV

To6icitate redus$

am%alaA negru

Criteriile minimale pentru caracteri!area su% aspect ecologic produselor de u! fitosanitar sunt conform Code6ului produselor de u! fitosanitar omologate pentru a fi utili!ate )n Rom9nia. 4555. urm$toareleM 4& Sol meta%oli"ilor? A%sor%"ia i desor%"ia )n 2 tipuri de sol. inclusiv a meta%oli"ilor? #o%ilitatea )n 2 tipuri de sol inclusiv a produselor de degradare i Oite!a i c$ile de degradare ,p9n$ la 51= degradare- inclusiv a

a meta%oli"ilor?

2. +p ,i aer

+atura i cantitatea re!iduurilor legate&

Oite!a i c$ile de degradare )n sistemele acvatice ,%iodegradare. 'idroli!a.

fitoli!a- cu identificarea meta%oli"ilor i a produselor de degradare? A%sor%"ia i desor%"ia )n ap$ ,sedimentare- a su%stan"ei active. Oite!a i c$ile de degradare )n aer pentru compu ii volatili&

produselor de degradare i a meta%oli"ilor?

3. Studii ecoto%icologice asupra substan#ei actiEfecte fa"$ de p$s$ri> to6icitate acut$ oral$? to6icitate de lung$ durat$? Efecte asupra organismelor acvatice> to6icitate acut$ pentru pe ti i Dap'nia magna to6icitate cronic$ pentru pe ti efecte asupra reproducerii i ratei de cre tere a pe tilor i speciei %ioacumularea )n pe ti efecte asupra cre terii algelor

efecte asupra reproducerii

Dap'nia magna?

! )fecte asupra albinelor Efecte asupra r9melor i a altor microorganisme din sol $. )fecte asupra proceselor din sol (respira#ia. care ar mineralizarea influen#ate substan#elor organice). & )fecte puternic. 2. 'esticide organoclorurate Compu ii c'imici din grupa pe ticideior organoclorurate constituie un grup 'eterogen de deriva"i caracteri!a"i prin pre!en"a )n molecul$ a leg$turilor covalente C-Cl deose%it de sta%ile fa"$ de agen"ii fi!ici. c'imici i %iologici& )n acest grup se includ pesticide cum sunt> DDT. gasupra unor organisme ne#int putea fi

PCP. aldrin. clordan. to6afen& Ace ti deriva"i se caracteri!ea!$ prin multiple efecte %iologice. mecanismul %ioc'imic de ac"iune fiind. )n multe ca!uri. insuficient cunoscut& *n compus organoclorurat poate pre!enta activitate %iologic$ ca atare sau dup$ o etap$ de %iotransformare ,%ioactivare- )n organism. situa"ie )n care apar a a numi"ii C6eno%ioderiva"i re!idualiD& Produ ii de %iotransformare pot manifesta activitate %iologic$ similar$ sau complet diferit$ fa"$ de compusul de %a!$ ,Olinescu i col. 4551? Sanderson i col. 0114-& Clasa pesticidelor organoclorurate cuprinde insecticide foarte eficiente. dar de!avantaAul maAor al acestora const$ )n degrada%ilitatea redus$ at9t pe cale c'imic$. c9t i pe cale %ioc'imic$ ,Ta%elul 8&8-& Astfel de compu i se pot acumula )n organismele vii i )n mediul )nconAur$tor datorit$ unui poten"ial de %ioconcentrare foarte ridicat /Jrau i col. 45I53. Tabelul 5.5 Principalele pesticide organoclorurate Denumire trivial$
Lindan. PCP To6afen DDT Aldrin Peotaclor Clordan Dieldrin

Denumire c'imic$
a -4.0.2.<.8.7-'e6aclorciclo'e6an amestec de cea& 7I1 camfeni octaclorura"i p. pQ-di cl ordifenil-tri cl oretan

4.0.2.<.41.41-'e6a-clor-4.<.<a.;a-'e6a-'idro-4.<-endoe6o-8.;-dimetannaftalen
2.<.8.7.I.;.;a-'eptacloro-diclorpentadien l.0.<.8.7.I.;.;-octacloro-0.2.2a.<.I.Ia-'e6a'idro-<.I-nietano-l-P-indan 4.0.2.<.41.41-'e6aclor-7.I-epo6i l.<.<a.8.7.I.;a-octa'idro-l.<-endo-e6o-8.;-dimetannaftalen <.<Q -di meto6idif enil -tri cl oretan l.la.0.0.2.2a.<.8.8.8a.8%.7-dodecacioro-octa'idro-l.2.<-meteno-lP-ciclo-%uta-/c.dl-pentalen 4.4 a.0.0.2.2a.<.8a.8%.7-decacloro-octa'idro-0-ceto-4.2.<-

#eto6iclor #ire6 Kepon Dicofo). Keltan

meteno-lP-ciclo%uta-/c.d3-pentalen
<.<Q-diclordifenil-tricloretanol

/iclor difenil tricloretan ,DDT-& Termenul de DDT se refer$ la p.pQ-DDT. sau p.pQ-

diclorodifenil tricloroetan& Structura compu ilor permite e6isten"a mai multor i!omeri cum ar fi pQ-DDT& Termenul de DDT se refer$ la produsele comerciale care con"in predominant p.pQ-DDT. dar i celor care con"in cantit$"i mai mici din al"i compu i. p.pQ- i o.pQ-DDD ,diclorodifen&il dicloroetan- ip&pQ- i o.p -DDE ,diclorodifenil dicioroeten$- /IPCS. 45;53&

DDT este un insecticid de contact nonsistemic cu un spectru larg de activitate& )n anii QI1. )n unele "$ri a fost inter!is datorit$ consecin"elor ecologice. )n altele a fost restric"ionat sau inter!is cu e6cep"ia ca!urilor )n care este necesar pentru proteAarea s$n$t$"ii umane& DDT este )nc$ utili!at )n unele "$ri )n controlul privind transmiterea %olilor purtate de insecte ,fe%ra gal%en$. %oala somnului. malaria. tifosul-& DDT-ul este considerat de *nited +ations Environment Programme ca poluant organic persistent ,POP- /*+EP. 455I3& DDT-ul i meta%oli"ii s$i sunt persisten"i )n mediuR )nconAur$tor i re!isten"i la degradarea lor de c$tre microorganisme c'iar dac$ intervine o fotodegradare& Pre!int$ o persisten"$ destul de )ndelungat$ comparativ cu pesticidele organofosforice ,dup$ 8 ani S-a g$sit p9n$ la 8= din cantitatea ini"ial utili!ata-& )n aceste condi"ii. posi%ilitatea de a%sor%"ie )n plante este posi%il$ nu numai dup$ aceasta. ci i dup$ un timp foarte )ndelungat& Persisten"a DDT-ului este semnificativ mai redus$ )n "$rile cu climat tropical dec9t )n cele cu climat temperat /IPCS. 45;53& Este adsor%it cu u urin"$ de sedimente i de sol care )n continuare func"ionea!$ ca un re!ervor i ca o surs$ de e6punere pe termen lung& Datorit$ tendin"ei puternice de a fi adsor%it pe suprafe"e. mari cantit$"i de DDT care intr$ )n ape. r$m9n i se leag$ de particulele de sol /IPCS. 45;53. Datorit$ propriet$"ilor fi!ice i c'imice at9t DDT-ul c9t i meta%oli"ii s$i sunt prelua"i cu u urin"$ de c$tre organismele vii din mediul )nconAur$tor sau odat$ cu 'rana& Organismele acvatice preiau rapid DDT-ul din ap$ i mai departe acestea repre!int$ 'rana pentru organismele terestre& Solu%ilitatea mare )n lipide i redus$ )n ap$ conduce la re"inerea DDT-ului i a meta%oli"ilor sta%ili )n "esuturile adipoase& )n general organismele care se g$sesc )n lan"ul trofic pe nivele superioare. con"in cantit$"i mai mari de DDT dec9t cele inferioare i prin intermediul organismelor animale i odat$ cu curen"ii de aer sau curen"ii oceanici. compu ii sunt transporta"i )n toat$ lumea /IPCS. 45;53& Produc"ia de DDT a evoluat imediat dup$ al II-lea r$!%oi mondial. de i fusese sinteti!at )nc$ din 4;I< de Seidler i propriet$"ile sale insecticide fuseser$ sta%ilite )nc$ din 452; /#ulIer. 45<13 DDT-ul comercial este un amestec de 4< su%stan"e din care DTT repre!int$ 78-;1=. o i p-DDT 48-01 = i DDD poate aAungeQla < =& Oaloarea acceptat$ este de 4 @@g@l )n apa pota%il$ ,DDT i meta%oli"ii s$i-& Concentra"ia admis$ este )n concordan"$ cu proteAarea s$n$t$"ii umane i a mediului. vie"ii acvatice&

Lindanul ,'e6aclorociclo'e6anul-& La producerea 'e6acloro-ciclo'e6anului. se formea!$

un amestec de i!omeri care. )n principal sunt a-. p. i G-i!omeri& Lindan este numele dat pentru G'e6aclorociclo'e6an ,G-PCP- ,de puritate 55=-& Lindanul se folose te ca insecticid pentru cultura de fructe i de legume inclusiv cultura tutunului. la tratarea semin"elor. )n silvicultur$& Se utili!ea!$ de asemenea ca pesticid terapeutic ,tratamentul contra sca%iei- at9t la om c9t i la animale& In unele "$ri. utili!area lindanului este inter!is$& :n sol lindanul poate fi degradat )n condi"ii aero%e. timpul de )nAum$t$"ire fiind de la ;;44<7 !ile& G-pentaclorociclo'e6en. 'Qe6a-. penta-. tetra-. i tricloro%en!en. i pentai tetraclorofeno)ii sunt produ ii de degradare cel mai frecvent detecta"i& Degradarea )n condi"ii anaero%e este mai rapid$ dec9t cea aero%$ )n condi"ii de la%orator. timpul de )nAum$t$"ire fiind de 40-4I< !ile& )n condi"ii anaero%e. re!ult$ aceea i compu i. dar nu mai re!ult$ i fenoli& Rareori se constat$ levigarea lindanului )n apa freatic$. iar prin evaporare poate fi )ndep$rtat din apele de suprafa"$& Transformarea G-PCP )n a-PCP se poate face )n unele ca!uri. )n pre!en"a radia"iei *O sau )n alte ca!uri. este influen"at$ de pre!en"a %acteriilor& Produ ii de degradare ai lindanului )n sol se g$sesc i )n ap$& :n 45;5. )n urma testelor in vivo i in vitro T#PR ,Toint (AO@UPO E6pert Committee on Pesticides Residues- a conclu!ionat c$ nu este evident$ genoto6icitatea lindanului i a sta%ilit valoarea ADI de ; @@ g@Bilocorp pe %a!a to6icit$"ii asupra ficatului i a rinic'ilor ,o%servat$ la studii pe termen scurt asupra o%olanilor-& :n urma studiilor din 455I. T#PR a sta%ilit o valoare temporar$ pentru ADI la 1-1.114 mg@Bilocorp pe %a!a valorii +OAEL de 1.8 mg@Bilocorp pe !i timp de doi ani. de studiul to6icit$"ii i al carcinogene!ei la o%olan. utili!9nd un factor de siguran"$ de 811& Cu toate c$ e6punerea prin 'ran$ este )n sc$dere. e6ist$ o e6punere semnificativ$ a popula"iei )n urma utili!$rii lindanului ca agent pentru conservarea lemnului& Ca urmare 4= din TDLeste permis )n apa pota%il$& Oaloarea admis$ este 1&2u&g@litru& Pesticide pe baz de aldrin& Aldrinul i dieldrinul sunt insecticide foarte mult utili!ate pentru com%aterea d$un$torilor din sol i pentru protec"ia structurilor de lemn contra termitelor i cariilor de lemn& Dieldrinul a fost utili!at de asemenea contra insectelor cu importan"$ pentru s$n$tatea pu%lic$& C'iar dac$ utili!area aldrinului i a dieldrinului a fost serios restric"ionat$ sau ciiiar inter!is$ )ncep9nd cu anii QI1. totu i se mai folosesc )n controlul termitelor& Din 455I

aldrinul i dieldrinul au fost considerate ca fiind poluan"i organici persisten"i ,POP- de c$tre *nited +ations Environment Programme /*+EP. 455I3 )n sol. aldrinul se o6idea!$ la dieldrin care apoi se )ndep$rtea!$ prin evaporare& )n climatul temperat. numai I8= este o6idat )n timp de un an dup$ aplicare& Dispari"ia ulterioar$ a dieldrinului este foarte )nceat$ )n aceste condi"ii. timpul de )nAum$t$"ire fiind de apro6imativ 8 ani& )n condi"ii tropicale. at9t o6idarea c9t i dispari"ia dieldrinului este mai rapid$. 51= fiind )ndep$rtat )n timp de o lun$ prin evaporare& At9t aldrinui c9t i dieldrinul sunt foarte to6ici pentru om. "inta fiind sistemul nervos central i ficatul& Cu toate c$ nivelul de concentra"ie al aldrinului i dieldrinului reg$sit )n 'ran$ este )n sc$dere. dieldrinul este puternic persistent i se %ioacumulea!$ ,Ta%elul 7-& Oaloarea alocat$ este de 4= din ADI )n apa pota%il$. ceea ce duce la 1.12 "ig@litra& Tabelul 6 To%icitate pentru pe0te 12 $3(4 g1l) la 5& ore 1 67an /en 8erg. 23339
Aldrin Har%un v$rgat P$str$v 411 27 Dieldrin 02 45

Concentra"ia ridicat$ a su%stan"elor c'imice re!iduale )n lan"ul trofic este una din cau!ele care au dus la restric"ia )n utili!are a acestor compu i& Erbicide organoclorurate& Dinitro-o-cre!oluR este un ier%icid utili!at din 4522 pentru pomi& fructiferi i de i nu este persistent totu i. pentru mamifere este foarte otr$vitor ,DL81 de 21mg@Bg la o%olan-& Din anii Q<1 s-a de!voltat produc"ia de ier%icide> 0.<-D. 0.< 8-T si #CPA care se aplic$ pentru distrugerea %uruienilor de pe p$ uni )n propor"ie de 4 Bg@'a& Ac"iunea lor se manifest$ prin imitarea 'ormonului natural de cre tere care conduce la producerea unei cantit$"i mai mari de AR+. %uruienile nu mai pot primi 'rana de la r$d$cini pentru o cre tere normal$ i urmea!$ distrugerea lor& Cu toate acestea utili!area acestora este foarte redus$ datorit$ re!isten"ei lor i pericolului apari"iei de su%produ i foarte to6ici& Dalaponul este un compus alifatic. utili!at la controlul pirului. nu este persistent

i 'idroli!ea!$ u or la acid piruvic&

Agentul

range este un defoliant utili!at )n r$!%oiul din Oietnam /Voung. 45;;3.

este un amestec de 0.<-D i 0.<.8-T al$turi de cantit$"i variate de dio6ine )n func"ie de modul de preparare i gradul de control al acestora& 3. 'esticide organofosforice Compu ii organofosforici repre!int$ un grup de cca&81 111 compu i a c$ror sinte!$ a )nceput odat$ cu lucr$rile lui Sc'rader ,452<-& #ul"i compu i din aceast$ clas$ au devenit pesticide cu larg$ )ntre%uin"are datorit$ urm$toarelor avantaAe> eficacitate ridicat$ la concentra"ii sc$!ute. spectru larg de ac"iune. %iodegradare rapid$. persisten"$ sc$!ut$ )n arealul natural& Prin aceste )nsu iri pesticidele organofosforice sunt superioare compu ilor organoclorura"i. )ns$ tre%uie considerat$ to6icitatea lor acut$ e6trem de ridicat$ pentru animalele superioare num$rului de tratamente& Din categoria pesticidelor organofosforice. rareori se g$sesc cantit$"i aprecia%ile )n sol. dup$ un an. datorit$ solu%ilit$"ii ridicate i degrad$rii rapide& Succesul deose%it )nregistrat de 6eno%iotice)e organofosforice )n com%aterea d$un$torilor ,insectelor- se datorea!$ eficacit$"ii lor ridicate )n concentra"ii i do!e sc$!ute. spectrului larg de ac"iune i degrad$rii rapide )n organismele plantelor i animalelor. cu formarea unor compu i neto6ici sau cu to6icitate relativ mic$& :n ceea ce prive te de!avantaAele utili!$rii insecticidelor organofosforice. mai importante sunt> to6icitatea lor deose%it de ridicat$ i degradarea rapid$& Datorit$ degrad$rii rapide a acestora a fost necesar$ sporirea num$rului de tratamente aplicate plantelor /Jrau i col. 45I53& Su% aspectul structurii c'imice. compu ii organofosforici sunt esteri sau amide ale aci!ilor fosforic. fosfonic. tiofosforic. ditiofosforic. pirofosforic i ditiopirofosforic /Com$ni"$ i col. 45;7? J9r%an i col. 455;3& Se pre!int$ selectiv )n ta%elul I. compu i organofosforici repre!entativi& i om. degradarea lor rapid$ care atrage dup$ sine sporirea

Tabelul .! Principalele 6eno%iotice din clasa compu ilor organofosforici Su%clasa Deriva"i ai acidului fosforic Deriva"i ai acidului fosfonic Denumirea c'imic$ 1.1-dimetil-O-diclorvinilfosfat 1.1-dimetil-,l -'idro6i-0.0.0tricloretil--fosfonat Denumirea trivial$ DDOP. Diclorfos. #erBol. Oapora Triclorfon. Diptere6. Clorofos. +eguvon

Deriva"i ai acidului 181-dimetil-1-,p-nitrofenil-Paralion. Ti of os tiofosforic tionofosfat Pesticidele organofosforice sunt compu i care ac"ionea!$ prin %locarea mesaAului transmis de la nerv la mu c'i c9nd re!ult$ in'i%i"ia aceti 4 colinestera!ei. mu c'ii intr$ )n spasme i victimele pre!int$ convulsii& Din aceast$ grup$ fac parte parat'ion. parat'ion-metil. malat'ionul. clorpGrifos. iodofenfos. diclorvos. glifosfat& Parat"ionul ,4580- s-a utili!at )n agricultur$ )mpotriva p$duc'ilor de plante ,ap'ide- i a

p$ianAenului ro u& #etilesterul este utili!at )mpotriva d$un$torilor. dar de i pre!int$ un risc mai redus pentru mamifere. s-a )nlocuit cu compu i mai pu"in to6ici& Reac"ia de o%"inere a parat'ionului este cea de preparare a unui ester car%o6ilic din alco6id si acid clor'idric& Parat'ionul este un ester al acidului tiofosforic i ca urmare evacuat )n mediu. se descompune rapid prin 'idroli!a ceea ce )nseamn$ un proces de deto6ificare& Tioesterii nu reac"ionea!$ imediat cu colinestera!a i nu sunt pesticide. dar #(O ,o6ida!e cu func"ii multiple- ale insectelor )i convertesc )n o6iesteri to6ici i astfel conduc la propria distrugere& Parat'ionul i al"i fosforotioa"i se cunosc ca proinsecticide. sunt to6ici numai pentru acele animale a c$ror #(O pot s$ )i transforme )n o6i fosfa"i& #alat"ionul ,CioPi517PS0- este utili!at )n controlul "9n"arilor i al altor insecte care atac$ fructe. legume. ar%u ti& Poate fi de asemenea g$sit )n amestecul altor produse cu rol de pesticid pentru com%aterea para!i"ilor de pe mamifere& Este mai pu"in to6ic pentru mamifere dec9t parat'ionul ceea ce se e6plic$ prin comportarea )n mediul desc'is. c9nd se degradea!$ cu u urin"$& Dac$ este evacuat )n aer. malat'ionul este degradat prin reac"ia cu radicalii 'idro6il produ i fotoc'imic. timpul de

)nAum$t$"ire )n aer fiind de circa 8 ore& )n alte compartimente ale mediului. vite!a de transformare este puternic dependent$ de pP i con"inutul )n su%stan"e organice& :n unele studii se indic$ 'idroli!a la un pPW8 )n ap$& La pPWI. malat'ionul este complet 'idroli!at )n 7-I !ile. iar la pPW5. 'idroli!a este compiet$ )n mai pu"in de 40 ore& )n lipsa condi"iilor favora%ile ,pP sc$!ut i con"inut redus )n su%stan"e organice-. malat'ionul poate persista cu timp de )nAum$t$"ire de ordinul lunilor sau c'iar anilor& )n cele mai multe ca!uri. timpul de )nAum$t$"ire este de I-4< !ile& Organi!a"ia #ondial$ a S$n$t$"ii clasific$ malat'ionul ca fiind pu"in periculos /UPO. 4557T& )n 455I T#PR a sta%ilit c$ ADI este de 1.2mg@Bilocorp av9nd la %a!$ valoarea +OAEL de 05 mg@Bilocorp pe !i ,studii de to6icitate i carcinogene!$ la o%olan timp de 0 ani- cu un factor de siguran"$ de 411& Se consider$ c$ valoarea de 1.5 mg@l calculat$ pe %a!a aloc$rii a 41= din ADI )n apa pota%il$ este o valoare de siguran"$ $lorp%ri&os a fost introdus )n 4578 )mpotriva "9n"arilor la culturile de citrice. %um%ac.

porum%. cafea& Do!a utili!at$ este de ordinul a 011-4011g@'a i )n sol persist$ numai 71-401 !ile fiind transformat prin 'idroli!a. )n fosfat i triclorpiridina-0-ol& 'odo&en&os este de asemenea un insecticid. dar )n amestec cu al"i compu i pre!int$ propriet$"i sistemice& Se poate spune c$ este transferat )n plante unde persist$ suficient timp )nc9t s$ devin$ to6ic pentru insectele care )i ingerea!$. dar nu pentru cele care numai se a ea!$ pe el& Diclor(os are greutate molecular$ mic$ i este foarte volatil ceea ce conduce la

)ncorporarea lui prin stropire )mpotriva fluturilor. moliilor i "9n"arilor& Este utili!at )n cultura plantelor contra para!i"ilor& De i este foarte to6ic pentru mamifere. diclorvosul nu este persistent fiind rapid 'idroli!at& $li&os&atul este un ier%icid utili!at )n do!e de la 1.2 Bg@'a pentru culturile anuale p9n$ la 0.0 Bg@'a la cele perene& Odat$ aAuns )n sol ac"ionea!$ ca un insecticid& Ac"iunea sa to6ic$ difer$ de cea a esterilor tiofosfa"i i depinde de faptul ca glifosfatul este o glicin$ modificat$& Ac"ionea!$ ca o glicin$ i poate fi acceptat de peptide unde le %loc'ea!$ de!voltarea normal$& )n sol timpul de )nAum$t$"ire este mai mic de 71 !ile ,Ta%elul 8&;-&

Tabel 5.) 'ersisten#a insecticidelor organofosforice 62:ons.23339 Insecticid P'orat Parat'ion Timp de )nAum$t$"ire,!ile0 4;1