Sunteți pe pagina 1din 11

PETR.

E ISPIRESCLT

flt E0D0$ imnAnm

PETRE ISPIRESCU

AI.E ODOR

IulAner
(tqr Fsc@r)

cocA

Copertd !i ilusralt

de

GETOIU-qEtNESCU

A fo$ odari u impdiar

de

care se induri norocul tocmai la bItdnele, cind dobindi m drag de opila; IE nume Aleodor. $i
3

tate-de-iepure-qchiop, c: nu w scipa nepedepsit. Dupi moarta tatilui, Aleodd se uctr in scaunul tdtine-siu. Deqi era copilmdru, cirmuia tm bine gi toati lum@ era multumiti de el.

cind fu si moare imperatul, ii spuse feciorulu sdu nu re cu@ si se duci si vineze 1t mo;ia lui Jwltate-om-cilare-pe-juml-

lntr-o l, nu stiu cm ficuJ du fiind pe ginduri, cl almec,

cilci pe pemintul pocitului de om. indad se pomeni s slutul inainte cerindu-i s5-i aduci pe fae lui Verdeq impdrat, altfel il fa@ rob. Si Aleodor n-aw in$i
4

Se mai
avea

$tiuca

ii didu in da m solzisor. intilni cu u corb, ce o aripd ruprlJ fi-l ingril'i.

cotro Si pleci.
eleqteu o qtiuce te 9i el o ajut4

h
se
6

marginea unui
zbAtea de moarapd-

aruncind{ in

t-

#; ,' .*0 t

4fu-tr.*,. t,
t)

ffi u,il r
'a

1t

i.

ii'*'

mlltr

VerdE imp5nt, aces@ F invoi fata. Numai cd pentru asu el trebuia si s ascundi cm % fi $tiind mai bine e si ru-l
]a

si-i da

Corbul ii dete in schimb o peni!!. Maj incolo didu de m reune gi-i fu mild sil stdveasci, id teuele ii dete m pufusor din aripi. Ajuns
t0

indatt intr-u osdcel ascm in fundul mirii. Faa lui ocheanul si il zdri. A dou oari corbul il prefi@ in pui de orb qiJ duse pini la vintul tubat. Dd fab ia il g'si, A teia oar, tduele il fio o lindini qi il ascume in pdfetei qrel ciud e ochemul toatd ziu qi nuJ gisi. <Te simt pe aprcape, dd nu te vdd, Tu m-ai biruit, a E s5 fiu),zise fata.

afle. Scoare deci solzul de peqte, se gindi la qtiuci Qi se prefefl

fli

Cind o due slutului fab se cutr@ure de sclrb! 9i nu-l voi de berbat d nici u chip. Atmci
spurc2iciwe4 vizind
13

si

vlzind

ct nu ale c@ si-si
mo$ia lui
pe

implineasce dorinla,de ciude, plesni, id Aleostipinire i$i intinse dor !i Peste

Jmdtate-de-om-eilare-

Apoi o lue de solie Pe faa lui

- jumitate- de - iepure - lchiop'

Verde$ impdrat qi triiri in fedcire pind la adinci bdtrineii.

ffi

ffi

:..EDITURA

loN

CREANGA