Sunteți pe pagina 1din 11

Baba 0u G0uasprezsce

80f 0a0s

,_

Baba cu douisplezece
c0l0ace
Text dupe SIMION FLOREA MARIAN cocA CREToIU-SEINESCU
CopeftA $i ilus$alii de

1975

EDITUM ION CREANGA,BUCUMSTI

qi l-a insurat.

Baba Dochie a avut un fecior insi ea nu triia bine cu nori-sa, ci fiind o femeie
3

gi

foarte rea, o chinuia in tot chipul. In urru umelor, nemaiavind nemai$tiind cm s-o chinuiasci,

o trimise

Nl lunii lui Faurj cind era aQa de frig de crdpau lemnele si ouile
sub corb, ca sd mealgd in ptrdure gi si-i aduci fragi. Nor5-sa ce era si facd?...LuI o cofilI qi se porni plingind dupe

intr-u

an pe la slirgi-

fragi. Dar de mde si afle ea fragi, dupd ce lqtia nu eeu nici mrcar inflorti? Ajungind in pldure si umblind incolo gi incoace degeaba,dete in urmi de o casdr in ete locuiau
doisprezece mognegjj care erau

luile

anului-

Btrtrinii ii deterl demin@re,


Nevasta le poyesti toat! pdtania ei cu soacrb-sa gi apoi ii innebd de nu gtiu ei mdeva rem

qiapoi, fiindctr innoptase, ii ziserd sd se culce gi si se odihneasci'

cici a dou zi fragii dorili


vor gisi.
7

se

loc unde u putea gdsi fragi.


6

adormi dusi. A doua zi de diminealS, sculindu-se nevasta, luind iari$i cofila, bitrinii ziserl si se intoarci m dinsa acasd, dar si n-o descopere defel pind acolo. Nevasta mul1mi din toati inima moqnegilor pentru primire, le siruti mina, ti apo:i, luind cofita, se intoarse bucuroasi acasl la socrd-sa-

imbiati $i rugati, ci

cm

Nevasta, tudite de alergituri erar nu astepti mult se fie se culci 9i

o gi intrebi cu un glas asculit unde a stat atla, si adusu-i-a


fragi ori nu?

Soacrtr-sa, cum o

vizu ci vine,

legatd la gu5.

Nora nu-i rdspunse la acestq nimici, ci-i dete nuroi cofip

Baba Dchie ii smuci cofita din mintr, o descoperi repede, gi cind olo, ce sd-i vadi ochii?,.. Cofila era plind de fragi rmeni
s,i

erau gi

fruiogi, de-1i fugeau ochii pe dinqii; iar ici-colea printre ei

Vitnd Baba Dochie fragii, n-avu ce si mi zic5, ii lud din cofild, ii minc4 s,i-apoi, crezind ci, dace sint fragi, de bund seami

fruue

verzi.

trebuie st fie 9i piqune penm capre, lud ea fuca in briu qi caprele de-napoi qi se porni o dinsele la pbque, Dar fiind inci foarte frig, se imbrtcd ea mi intii cu doudsPrezece cojoace qi aPoi se Pomi cu caprele la pigune.
10

caprele,

furtuni ca aces, de st nu scoti nici ciinele afari. $i ningind, ii

lnsi, cu s-a pornit ea cu a dat o ninso{e qi o


cA

udd cojocul deasupra, astfel


s-a fecut tot ferfeni!6.

Baba Dochie, vizind ct udat gi stricat tot cojoculr

i s-a ti de ud 9i ferfenilit ce e nu-l mai

coioc, baba indari a inceput a tremura si a dirdii din dinti de frig. VIzind cd ingheald de frig gi nu-i alt chip de scipare, a picat in genunchi, a inceput a plinge. $i acolo, inghelind, se preficu

pe la inserare lepida cire E cojoc, pind ce nu-i remse unul. $i cum a rimas fir, nici un

poate purta in spate, il lepidi jos qi pleci mai departe. Deoarece ninsoarca nu mai inceta, ci, dimpotrivi, venea tot mai mare, Dochia , in ftecare d,

intr-u $u f5ot, de

se vede pe virful Rardului, pe sub care curge o aptr limpede ca lacrima. Iar caorele s-au oreasemenea,

de

piatri cue ;i

azi

in

pierre.

M
EDITURA

ION CREANGA
BUCURESTI

Prer

ler (8