Sunteți pe pagina 1din 87

aI,Sl

- l

Toate poae;tile stnt pentru Dorli,

prietenul meu din gind.

Inima
BuI seara, Dorli. Ti-m adus creiome
totul. Azi
Pe colorate. Cu

linii ropii, verzi

9i albasne poli

fae

dcenat

bliat, pe Tmistocle, adicl pe mine.


?

Mi-a fost cam

gxeu

allii li vezi, dar pe tine...

M-m

uitat in oglindtr. Gindurile nu mi se vedeau. Ia oglindt nu mi se ardta nici pombelul din piept, pe c{e dacl l-aS

asolta, af zbura. $i totu$i u awt orajul se mi dessez. Intii ni-m f?lot @pul 9i l-u wplut o gindui. Ce m-a inar@t era faptul cd uele ginduri imi veneau 9i altele imi s aviomele intr-un aeropon. Mi-m pus gapca pe @p ca str zburau - vintul cintecele qi p@ziile. nu-mi ia Mi-m desenat miinile, picioarele, chiar $i ghetufele. Dd' deodatd' mi-m adus @inte c{ uitasfl ceva foste importmt. Nu-mi desemsem

inim. I-@ fdat conturul q creionul rogu 9i, binelnleles, v-m @ lntl{ puqolifA, pe toli cei pe cm vi iubesc.
desenat apoi pe
5

btrgat acolo,

Primul ai fost tu, Dorli. Ling{ tine m a$ezat-o pe mm $ i-m pus gi mlrgelele verzi. I-u

as'

pe buicul, pe llie, prietenul meu. Pe

md l-m

in doen. Du in iniro ma adevrratl el are l@ mult, se alerge cit vrea. $i atuci, dodatA, m-m mint m putEi voi sl incipeli cu to1ii, lnH inird de bliat atit de mic ? Tu e crsi, Dorli ?

iters, pmtru ci mi-m mintit c{ sint supe$t pe el. ln schimb, l-m addugat pe orcmul Costache. Mai gro a fost o Floriel, elul alb al buicilor, cue nu rui incipea

4!r

ffi
:-.T."
tdi

$; -t

foarte caraghios. Avea o multime de pieirele Si ']'mi a lost de acorcl ci trcbuie sd ducenr

qrsi,?

un

nis,urcl

nisturelul cu pistrui acasi la el, adici in cutia cunasturi a mamei. Asa c; am risturnat culia dL labli pc co\(\r. \il-i ciur.im pc f'ratii lui. nisrureii, cu acelasi model. Si vezi cc hirmilaie! Nasturilor clc piclc, care

iucau forbal intre ei, le-ar fi pliat se dea cu piciorul intr-o ninge cu picilele. dar noi am

fedt olstuelul

Nasturii albi de clma$, inqimli pe un fir, se impirgiserl in doud Ebere $i-$i incer@u puterea tdgind de a!tr s-o rupl. Un ac de cusut voia str ueaca prin pistruii ntrsuelului nostru crezind cd-s giurele.

Dar pistruiatul, ude crezi c5-li

clutase sciparea ? Spre nlstureii in foml de floare. Ca sI stea cwinte l-am bigat sub u degeBr $i i-am spus cd el este nasture cu picllele s,i nu nastue-floue. Tmi, ins5, m-a intrebat la ureche daci nlsturelul nostru n-o fi un bob de fasole pestrit, pentru cd nu pare sd aibi g.iuele. Ca si onrolez, am ridi@t degetarul dar... ntrsturelul zburase. Aam toti copiii rid de mine s,i-mi srrigtr cl m vrut si mI inchei la cSmStull cu o

gdrgdrili.

Tu ce crezi, Dorli, nu s-ar putea sd


existe Qi

nistuei zbultori

I ,\/ \/

Ceainicul
De dimineli, cum a agmt mma ceainiel fierbinte pe m6!, mi-a s,i venit o idee. Ce ar fi str mt plimb un pic cu elefantul llsta @e s@ate aburi pe compl? A$a cl l-am inctrlecat gi am pornit-o la dr:u. Cind am vrut sd ne intoarcem a@sd, ceainicul s-a supint: a ineput sd bolboroseasctr, sI pufilie gi si ml improagte cu o nulfme de abui. 9i uite aqa, fird sI weau, am ineput sI fabric nori. Sint atit

'o
o,-O
b

.t

de

mu\i,

\.fo {0i
0

))

o t

&r,

le strig eu cd e timpul s-o temindm

cd au aoperit tot cqul. Degeba

cu

ioaca $i str ne inroil@m acastr. Norii fug gi nu mai vor s5 ifie inapoi in ceainic. Nstimptralii dpria IFt st inceapl si 9i

ploul.

Ploaie de

cei!

$i dulce! Nu-i

Ce mai ploaie caraghioastr! aga, Dorli?

0
0

0
I
"T:

oc

li

,'4 ,

&

Plldrii
Te-ai uiBt cu atentie la cuierul nostu plio cu pllirii, Dorli ? Nu ti s-a pirut cI seuinl cu un pom plin cu pdsiri ? Eu chiar am vizut pdltuiile zbulind. Pluteau singure . Nu mai voiau sd fie pffiate de allii. Beretul minar ridea Si se rostogolea ca o roatr. Coiful meu, licur din zir,
se

rlsrumase

s,i

in jurul pdldriilor-ptrrinli
plrate pdldriile-copii.

plutea pe cogoi ca o barcd. sireau neastim-

Din joben ca din orice ioben de scm- o multime de plllrii mici. lor rugeau - le-am spus pillriilor sl se cminleasca Eu $i si se intoarcd acastr. $i m-au ascultat. Doar ua, pdliria tatii s-a incdpSlimt si rimind cuib pentru puigorii mei stlncule. Mama se tot mird ude o fi dispirut pdldria atii. Dar eu n-o pirdsc. $tiu cd-i mai plSat str fii cuib pentru puiqori li sI ski prinlre florile mui tei, decit str te plictisetti intr-un
cuier.

l3

Gi

ou

$iifiteta

pr,o- fi q. M-m apleet gi peste o apt si m-am vrat bine: ffi

btrielel de apd. ft1r.n *e:

'ff-ffi,;F*'kffi
cu

Gnd mi-m ridicat ochii spre cer, eram ifnduictr ti. zbum. Iar pe o fwd md

incllan la swe $i eram gtugiriti

muke buline, in ochii uui ied mi fdcusem ldcr{mioat{. Vezi, Dorli, in ce de ogliEi felurite ce poli privi ? Cue dintre ele o fi mi adevtrlatl ?

Generalul furnicilor
Bine le-am gisir, Dorli. Azi mi s-a intimplat un lucru groav. Am vdzur pe srradd o ruqintr roqie plini cu copi.i. Nu te mira, sigur cI nu-i nimic deosebit in asta. Dar dactr am sd-ti spun ci maqina nu mergear ci zbua, pqrru ci eta agdlatl de un buchet de baloane ? Ei ? Dar nici vestea asta nu e nemaipomeniri, pentru ci, de fapt, nici nu este adevdratl. Decit in pete. Am vdzut doar o @!inI ro$ie.

in

I / f 'I / I

cmghioasd, parci ar fi arut rui multe piciore $i toate incillate in undale rotmde, de cauciuc. Ei bine, rocmi cind recea ru$ina asa, dintr-o tufl rua uc de p5pldii, paPaur! oc pe trotuar, de pc rroruar, a a nornir sd traverseze srrada un lm1 lug de fumiciVezi ru. Dorli, penru omenl s-au f?icur losele. Fotutre, slopui, dar Ia furnici cine s-a gindit ? Ei, daci ar fi lost md@r un l6

magini foane lugl, cu roli multe, 6re

schimb e adevSlat cd am vdzut o

a.lt5

t'+i"

stop pentru fumici, eu l-ap fi aprins. Fumici.le mele mi mici decit cei mi mici copii nu s-au uitat pe ude traverseud. iar eu spoiat de ceea ce li s-ar fi putut intimpla, am alergat in mijlocul drumului, am intins miinile $i m srrigar cir m-a linul

(Op!ifi, trec furnicilelr Suau cluome, s,oferii snigau, dar toate maginile s-au oprit. $i cea roqie, plini cu copii, gi ma,sina cu multe smdale. Iar
furnicile mele aliniate in rinduri, ca gcolarii, iqi continuu liniqtite drumul. Se simleau in sigulant5. Le apiram eu. $tii, Dorli, eu eram generalul fumicilor.

gura i

I.\

\_.r
Cirip
Astizi te invil, Dorli, cea mai qi cea mai micd poezie: Cirip! l9

A \-.'r{J

fmoasi

Umbra
| .'t i
I

. -li:.t

t
f"'
*J
t,

>,1

Tu ai aflat, Dolli, ctr fiecare avem cite o mbrd ? Cind ma@ aprinde soarele, ne impafie cite o mbrl la fiecare. Nu fi sup{rat. Te duc qi pe tine la lmintr, ca str faci cwoqtinld cu uobra a. $i apoi, dacl ne imprietenim a wbra, o putem invili'i seila sd
se joace

o m.i-po,pere1i. -i

.:,i

-06

{h\
\

q
Y)
L.
oo"u.

?
",."ff*x':il';:gi:;ffi k*:'::?,iti,lxnu"o*

.r ," .o".i". ,3*,Y,1" Jste uirtrl-

',",",.

I
: '

ffi:,;fl,:,:fr *;f:i$ * asemenea cdmdeule lW*'m :;l ill::r'*: cite mgean. Doar cuiabae bm, mingiie uquel.
o \ff-d"re.lurge qi \g opiii se ia la.trinth. Ii impinge incoace qi incolo.

Sdiii, Dsi&qr6uie

sl reenosc, lqsinr de

vin

penrru tot ce sdfiriim-

Ql

pltr. Eu acm nu

Iarba
Dorli, hai si iesin in grldini, dar si cilcdm cu grij5, s:l nu .tingcn lirele de iarbd. Cum ne simt, ele incep si crcasci rcpeclc, repecle. sub tilpilc [oastrc si nc-ar putea ridio prea susJ pestc casc- pinri-n nori.
Munqii, siriculii. nu s-au gindit la asta $i vezi ce-au pilit
?

1q
tt

Floricel
Arn o scrisoare pentru Flori@I. Pof sI i-o duci m, Dorli ? Nu-i gtiu adlesa, dar ai str-l gtrsesai uqor, pmnu c! Floricel a fost elul bmicilor. El m-a invitar ele mai frmoase jorui. Cind voia Floricel zbuam 9i peste case gi peste pdduli. Intr-o seard m sdrit din cutte direct in lutr. Da e si nu-i speriem pe buici ne-m inrors imediat. $i, $d

vezi,

lua s-alut

I-m agtepat la poartl pind s-a ftrcut noapte. Buiel s-a intors singur a adu subsioad qaua gi hmurile. Mi-a spus cd Floricel nu le mai sufertr, cd de acm o sd alerge liber, fdrl hmuri, ftrrd qa. De atuci, plimlvala a venit il a trecut de doul ori, fdrd el. Dd eu il aqtept. De ce o fi intirziind? Dorli, du-i scrisoarea me $i spme-i sd se intoarci repede, c{ am sdJ iau la noi $i tot ce v5d ochii mei are st afle gi el. Eu am si fiu ochii lui.
gi

Altd datd alergm cit alergm $i cind gtrsem o poiani frunoasS, noi rtmin@ pe l@ $i poftem ptrdura sd fugd. Si fi vdzut pomii cu alqgau $i se sfingeau de mind sd nu cad5l Iar iepuii $i usuletii, scai dupl ei. Asra a fost de mult. In ultima vrme. Floricel nu mai avea chef de ioaci_ Mam spu@ ci nu nurui omenii, dar $i @ii imblffinesc. Floricel nu mai vedea bine 9i nici nu se llsa str-i ponivesc ochelarii buidui. Da chir 9i a9a, pe intueric, el $ria str ne duci odude, nuai c5 pe drum inima li bdtea rare. inft-o zi, bunicul l-a luat Qi au plecar. il line de dup, git ti mergeau pe jos mindoi, aga ca doi prietmi UErini.

dupd noi $i... poc, a cezut in cildatea cu aptr.

Du-te, Dolli!

@9

Vara

l,

I' ?t'.ir:\,\

Y;

:o

i n
.r

,r.c

Dorli, fie nu !i-e pofttr citeodatl sl te sui intr-un pom !i si srai aFa, printre frunze, ca m mir ? Mie imi este. Dar buicul mi-a spus un secret. Vara tot pimintul seamlnl cu coroana unui arbore uriap. $i acolo stim laolalti, portocale fi trmdafiri, oameni;i coribii gi tu, Dorli, 9i eu, Temistoclc. me.tccali cu .pie de griu .i cu veverilc. Vezi..intcm c5larali in copacul a.la gruzar li noi nici nu srim.

Bob de roud

Se
dccopqit o comoar! in grtrdini. fiec{rui fir de iarbI, cit de mititcl, striluce$te poate fi u fir mic de itrb5!

fi'

;':il

:{

${
-1.

Frate
;1 doctolul,

Ied, la pdetenul meu Ilie, au

venit

citeva mituSi, ce mai, o multime

s )1
li
a

de lume. Vorbeau in goaptd si intrau 9i ieseau cind in cutter cind in casd. Ilie, cu miinile in buzunare, intra $i el qi iegea si se grozivea in fafa noastrd cI nmai el si oamenii mari qtiu un secret

gibili,

pe care noi nu-l cunoagtem.


Dar deodatl, una din rrlru$i numai ce l-a luat pe Ilie !i l-a amcat afdI, stdgindu-i sd nu-i mai incurce ;i sd le stea in drum.

Mullumiti cu asta, noi am inftat in

casele noasfte.

Ei, dar azi-dinineali llie, cu milnile infipte qi mai adinc in buzuare, de abia altepta se-l intebdm ce eveniment s-a

,,.|h'^!# rf,r

petrecut.

1i;

ft\r : *d

Un bdiar din vecini ne-a strigar peste gad: rllie e frate! in noaptea asra s-a ndscut Viorica, sora lui lliel,) Dorli. Ilie aam, daci e fiare, ile si mai
vrea sd fie prieten cu mine
? 2A

Sd nu plingi
Dorli, gtiai cI in noi st, cuiblritE o vulpe ? Te mai apuci de un dinte, cit@datI ili muqci degerul. Tor ea ili loveqte genunchii $i d-i singereazd. Daci vor sd 1i se rostogoleascd lacrimile, sd nu le laqi. Vulpea, citeodati, ili stringe 9i inima. Ca intr-un clegte. $i dacd nu te la;i, qi nu plingi, ea pleacl sI incerce pe alt copil.

,'7.
"'

Cri

fi.t i-

.*ir,')ffi\
t't,-'
I ,i / I 11. , I j r^ - .. ' 1+ . "' Iq' f {:* 4 I lCr *-q+ Ijt :' .! i ': ', ,' I I, 'n
L. , '

rA{'J:
a

i, I \i

r il

Dorli- pcnlru ca afari ningc si e frig. !i.um adu. ult cinlirel, 5i auzi cum sune vdc. l'e inruncric. slclcle nu mai gdsesc cara noasui si armci crnrdrelul Cri lc arard drwul qi. le trage aproape, ca pe nisre
zmere aunl,

L-am agezat pe Cri lingd tinc, in buchetul

dc busuinc. unde ;riu cii srai ascuns. Aom poare si .i ningi. noj a\rm

in rn

vara

casd. casa

Auzi. I)orli: -Cri-CrilStelele se adund deasupra odiii noasre, iar tu ca un prostut leginat de cintecul Cri

ii

adormir.

:\
rd

Noapre bund. Dorti! Noapre bmi. Cril

Un uituc
De ce or fi puigorii atit de uiruci, Dorli ? Aqm citeva zile, am glsit un ou in iarbtr. ll piqdse clotca noash5. Pui@. Am ftet moltinfd cu el, apoi l-am dus la rehe gi l-am asolut. Ii btrlea inima tueJ sau poate un puigor bdtea cu cioql in coaia albtr li sublire. Drept rlspus,

.^lt

i"'r"

?1"r

rt'
tic, tic.

.D,

or

o.
1

tx

l-am asezat lingi inima mea, ca sd auda si el:

Apoi l-am pus in copulel sub penele Puichii. Azi-dimineald, in loc de oul, am glsit cogul plin de pui$ori gi toli erau la fel; nigte pufuleli galbeni. Cum puteam sd-l mai recunosc pe prietenul meu ? I-am luat pe lind in palml Si i-am dus la inimi ca sI asculte gi sd-qi aminteascS, dar fiecare prostul cum dddea de cildul, adormea. puitori sd md
33

$i aom nici nu gtiu pe ore dinte


supdr!

Ploud
lue lulgi. Am aflat cd ploaia leagd de pddnt @renii gi casele ca sd nu zboae.
Si fim meie gi sd tragem dupl noi, lmgi, nofirqire, frele de aptr!
Vrei sd vii cu mine afud in ploaie, Dorli
?

Auzi om cintd ploaia ? Cad pe plmint mlrgelele ei intirate

pe

Bastonul
cind

Ai vlat bastonul agdlat in oier? E u pomigor de ere se sprijind buicul cind mage. Are qi flori, dr nu se vld. De el m-m aglFt li eu,

eru

mic, ca sd vdd

lua.

E u 1nm femeet.
UmbU.

Luchi

Dorli, sint trist. O gtii pe Luchi, prietena ma, @re-i


prcfesoarl

Ti-am povestir ce de cintece qi jmri m invenEt mindoi. Am compus 9i poezii despre ploaia colorattr sau dspre iezii prcsloc sd se ioace cu flutuii. se s@turtr de ei. Amindoi ontolam primlv{a sI vedem pom a fost roi vrednic. s,i a sos primii

tuli rue, in

mugui, $i tot impreul nwfuam dimineala cili trompeli au

Ei, da! toate

cd astAzi a

astea le-a uiat Luchi' trrut pe lingl ferstra

mi

deschis zorelele.

flrl si mai imi batl in gem. Am alergat afdd s5-i sar in bra1e, dar m-am sfiit, penru ci msgea de mini fl
cineva.

To6i vecinii erau veseli $i dildeau mina cu Luchi. I-au dliruit chiar pi flori. Mma mi-a qpliet cI Luchi s-a c{sltorit gi ctr de aom incolo, tindrul acela va fi soFl ei, adic{ u prieten nedespl4it. Cu a purut uita Luchi cI eu sint prietenul ei cel mi bu? De ce nu m-a ales
pe mile
so1 ?

$q

$e,

"o,

4e

\ -

lb--

Dulceala amard
Ase{d, s-a dus la olere, a gi izbumit scmdal in s-au luat la ceartd o sticltr de bulion un borw cu gogosri. Sticla o bulion ridea de bor@ cd poatA o rculittr de hirtie @aghi@s5. $i, de atita ris, a sirit dopul sticlei de bulion. A,Sa s-a lntirnplat ctr bonda borcmului o mutrturi a devenit nu nlJmi o bonettr de hirtie a colfi$ori,

cu

ru

cim!:

9i o pictrple de bulim. Enervat, grlsuprl de borru a vrut sd spilg5 sticla cu bulion. Un gir de edei roqii, cuiogi sI aIle e s-a intimplat, liau dat dmul de pe laft drept peste borcmul cu gogoqdi. Id a@sta Cpa ctr nu-i respectat to@i el, ere-i 9i vitrind $i qcvffiw pentru gogoqari. Ardeii ro9ii, ingirali pe sfoar!, w uitau cuiofi la colegii lor din qarya-

du

rim.
sd

Inveselit de specacolul la cue cista, un strole1 o fasole a inceput rldA o pofttr ti ti-a risipit p jos boabele. Pe ele a alueet bor@ul e dulceata de viqine. A ctrat slrtropl de pe raft 9i s-a spart. Ar trebui pedepsili multi: li sticla q bulion, d bormul o gogogri, chiar pi siculequl cu fasole. Du mma este @nvinsd

claltcinewdfivino%t.

E grczavd dulc@ta de vi$ine, Dolli, tmge de la @.

dd

multe @futrciui Ji se pot

39

II
Tami

sI

t I
&'

in bmte. To@i cind ii *plicm l:]mi ctr nu mai vreu str-l duc tot timpul in spate, c{ nu slnt ctmila uui palton nstlnpdlat, din minetr

Astlzi, cind m-m intols asd, nings cu fulgi mai, iar eu slream si md dddem peste cap prin zipadll. Ma@ s-a mint ctr pe ninsoile lni dezbrtr@sem paltonagul $iJ fnem

qi-a scos capul c@ negri.

roi frmoasd jucirie: u

cdlel

auiu e

doi och-i negri,

Mtru mi.a dat dreptate sl fiu suplrat pe w asemenea palton, dar eu m rugat-o sl-l iqte, altfel el poate sd ceard asocialiei paltomtelor sd-l teftffiizere altui biiat $i s-ar putea sd ia gi crlelul cu el ti amci eu ce mi fac? Ce rll fac m l2ird Tmi? Cd ala l-u botezar de cind l-m glsit pe stradl s,i i-m dat paltonatul meu ca dormitor. Dorli, ce mai, am u cd1el. Nu te uita cd e mic, o sd oegtem repede
mindoi.
Cu gindul la

Tmi

sint vesel gi uqor ca

fulg.

)r

\VJ r .. ---\--

--

-.4.

r.'

I;..

1/'

leB W

,',ffi-{$
*tr'*\"

rC.

Umbrela "y \*
Am
l\u.r

ttt'-

Dace-i vinr o fac para$ure 5i zbor o ea. { ;s . Cind nolii vor sd mi sropeasci, il ii picllesc $i md ascund sub umbreli. Sub pot si mi fac ai nevdzut. Cind intilnesc pe cineva rist, deschid unbrela deasupra lui $i din ea curg flori qi pitici. Pot s-o gi sun e pe un clopolel. ! Azlnoapte @ lisat-o deschisd deasupra i '1 -i l *; unui boboc de trmdafir, peffru cd ploaia ' ",.t f,,,.
em prea rece qi el prea nic,
43

seamintr cu un

iq.,,t: 1. t' ,sa i l-umbreltr, ,".--.*b *r,*t*n:;i';:i ' $''.;pq.;fl& orcubeu? ti \


Uire, eu o deschid $i intorc Hai, Dorli, ie$i s-o vezj.
ata ld uurulcl4 urca

capul.

^f l'.

( - ..' ,'^

^''. i

' \ l.

?C

Bulinul albastru
e am gtsit astizi pe stradd ? O patd micd de culoue albastri. Plinge spue cd nu gtie sI se intoalcd acastr. Atwci m lut bulinul albasm gi l-m a$eat pe o petal!, Da! petala era a uei @g{ete $i roate celelahe peEle albe au incq)ut sI ridi de petala albtrsttictr. To@i trrcea pe acolo u boboc de rat{ $i... hap, a mincat petala Si pe la s-a fdot albastru. Cind l-au vlzut fralii lui gdlbiori, s-au speriat de el. Atuci rlplul s-a scufundat in ap5 de citeva ori, dar tot albastlu a r5ros. De mild m trm bulinul albastru de pe el qi l-am lipit la repezall pe ochiul uui stop. pentru Toji piconii au lncqrut s! factr tlrdboi, maginile cluonau cI nu mai vdzuserd culotrea albastrl la stop, ln situlia asta m lut bulinul albastru ti l-m uut in soile qi dinft{ datd s-a inserat ii toli cotriii au slrit o gura cI din eua mea trebuie sd-qi intrmpl jocul $i sI meegl la culcue. C* em si fac atuci ? Am mingiiat pata de oloue albasnd ca str nu rui suspine gi am lipit-o pe qorqulelul meu, e sI aibl pi ea u rost in lme. Am nu mi crede nimmi qi tofi spu ci m-m jucat cu erneala gi mi-m murdidt hainele.
$tii
pi

-4
!l

nicii.

Ferectm mea o reruogti upr, e cea @i frwoasd. Im o gEte$te cu !u4ui, iar primdvara o imbracd in rochila rindu_

ereastra mea

mirc de brinduEe se ingrirnldesc sl rd vadl. Mm mi-a pus o perdea a doud dipi, subliri. Vintul
se face

Dacl deschid fereastrar toate vin mai aproape. $i strada fi viilul a


le

dor de zbor.

mflt

qi

lor

li

Nu qtie nimeni c, la fereastta m@ ru perdele subdri, umflate de vint, eu sau la ciru plmintului qil porr fr grijtr prinre stele.
46

Sint ocupat
Dorli, dimineala sint t4e mpat.

Pombeii zboal
CT

qi eu le

fn

cerul,

(* Bilele de sticll
Vrei $i tu o bilt de sticld, Dorli? Vezi seam{nd cu o picltul mare de ploaie Am iDventat gi un joc cu bilele aste trmspuqte. Am fomar echipe. Um erm eu, iar echipa adversd, pisiol Tarzm. O echipl

adicl eu m intrat sub c@p@, cealalti echipi a rdmas afud. Tdrzdnel - bilele de sticld ele se rostogolqu intrau printre ciucuii imi lrun li d cmapeleir @ dupl o conind. Eu le prindem ;i i le amem inapoi. Dor cI Tarzm, crezindu-se la fotbal, a inceput sd alerge de mul singur o mingea, pudo, o bila. $i aqa bila a nimerit intr-u papuc. Mma a oles-o qi a intrebat pisicul de mde o rc. El, lingugitor, ticea $ii mingiia papucul. L-a scos din inruclturd Terente, cue tomi a dat buzna pe uqd. $i ciinele s-a dezvinovtrlit. A inceput sd se gudue, sd latre pi sl fugtr spre ugd. Adic! vinovatul este cu@ul Costache, el 9i-a rupt qiragul de mtrrgele. Am strigar $i eu, de sub cmap@, cd aqa este. Mm ne-a crezut. Doar cI rida !i se tot mira cit de mult seminau bilele noastre de sticll a u Sirag al ei de mirgele. Dorli, iji dau o bil5 sI te i@i gi tu ? ...De e nu vrei ? Ia uittr-te, e ca u fulfure de gheag, mic Si grdsu!. Poate crezi ci piceruile astea de sticltr e fi sbt rui fmos la gitul mei?

r';(f T)

48

Veverite
Vezi fagul ista bitrin din fala ferestrei ? El e bulevardul veverilelor. $i mai e ceva. Ramuile lui ca nilte rachete de tenis

nmai gi nmai veverile, pe cue le arunctr in sus, pine in virful unor brazi
uservesor

vecini.

strigat: rinilla!-vl un pic gi aducefi cit mai multe pldui aproape, ca sd aibi unde
se iuca veverilelelr

Eu le-am ficut semne

mwlilor

qi le-am

$i m-au ascultat. $i.au ddicar umedi !i cu ei odati gi-au s5lrat $i pdduile. Aom brazii ti fagii sint plini de veverile. Adici de jucdrii. Iar noaptea, cind se prelac in rn slelu!e apnnde lua. veverllele veverilele se prefac stelule aprinde lua, .' ii wplu pddurea de Pomi de iam5.

^: Y,

,l

Cerbul
Dorli, cind m plecar in vacmld, in mun1i, te-am invitat sd smi in gemmanul mil. $i penrru c5 m-am iorols a spatele, acum nu gtiu in care ciordpel te-ai ascus. Vreau sd-1i spun un secret. Ai vlzut gi tu, desupra cabmei in care stdm, u cap de cerb o coame

lmgi?

Taa mi-a explicat cd a fo$ vinat de cabmier, adici e un trofeu. Eu n-m putut si dom $ m-u gind.it cI, noaptea, cerbul prins deasupra usii o sd fugi o caband cu tot, sus in mun1i. N-ai sd mi crezi, dar cerbul chiar a vmit azi-noapte sub fereastra mea. Avea coarnele pline de frunze ro9ii. lnfelegi, era adevdFt, cerbul meu voia str fugl in mm1i, cu cab@I cu tot. Coamele cerbului se mpluserd de singe 9i de frunze roqii. Azldiminsld, m-am uitat din nou deasupra cabanei. Totul pirea neschimbat. Cerbul era la lofrl lui. Torugi, i-m prins o rmuri de brad in coarne. En un sem cl n-m uitat ce m vlzut azi-noapte.

*"t--\\

lfita"\" * , ll'rr, --

' tl 1".

Ginduri
DorU, +tii e de gindui lmi trec prin ep? De wdc vin ele 6i lnotro se dw?
Aq

rc

sl le rcgin,

pe

flutui,

dar de

ude

sI isu o plas! atit de

re

52

Batista
Ce-iobatistd?
E un steag mic, ne crre-l inrlri lind i1i pl.".i
un fulg de ztrpadl, un licuici sau chir o stea care a cezut pe pdmint. Daci legi barista cu mai mulle
noduri, iaci din ea o jucdrie. Cu pitrilelul ista mic, de piui, poli sd alini $i o durere, dacd gtergi lacrimile cuiva. Cred cd penuu toate astea, brodard de

)4 t{
,
\*

i.,t

il""'i$;,1t;*,.o-n.i,(

$
$ fn v fa\
Br,

e
di\ v (r-. "d,
!

1r

@
@,

\t

mua imi pue in fiecre diminetd,

"'oo"i#Tt",

ea.

$ r&n-bo

(){-

@ ,'"-

I-aiesc in jobenul uui scmato!. Copiii mI invidiazi, iar eu m nuai necazuri. Sd vezi ce am pdtit, Dolli. 'Ilie rg lugase sI-i gdzduiesc doi iepuraqi albi. Mua lui nu mai voia s5-i dni, pmtru ctr le roseserd covorul. I-m primit. M-am gindit cI tebuie sl fri tue prostul, ca sd poftegti la o bucdlictr de covor. Aqa cd m ascm iepuaqii in piwild. Acolo nu erau covoare, dar giseau morcovi Cind a venit Ilie sd-i viziteze $i sI se convingd daci ii ingtijesc bine, spre surpdza noastrd in loc de doi iepuraqi, m gdsir opt. Scarutorul lucrase. Atunci m vorbit cu nigte bSieli si le dau qi lor din iepuagi, dar pinl i-am adus sd-i vadd, in loc de opt aplruserl atit de mulli uechead, ci nici uul dintre noi nu gria si-i nuere. Din caua asta nu i-am putut impi4i frdlegte. Unii biieli au luat acasd aritia iepua$i cd,dlept rlsplatd, ptrrinli 1or le-au dat cite o bltaie bunl. Dorli, roagdl tu pe sc@tor sd nu mi glweascd, st-gi ia iepwgii inapoi. in joben. 9i sl-i facd nevdzuli.

Cintezul
Am primit
s-a

tot lnviftit in jurul

cintez in dr. Cred coliviei.

ci nmai din gelozie pisoiul Tilm

Paslre pdrea ci nu vede. N-a gusrat din sminfe. Nici aptr n-a b5ut. Doa s zbltea, se lov de simele oliviei. Abia atuci am inleles. Cintezul, cre zburase in tot cerul, nu suferea si sta inchis intr-o pltrdlici atit de micd, prizonier.
Aqa ctr m deschis uga cotviei Si i-am spus: (Pa, Cintezlr Iar el a zvioit direct Ir fereastrd gi a lipat ca u om. Pisoiul Tarzm e mirat, nu-gi di se@ inci ce s-a petrecut. Da! va inlelege repede, cind va minca o btrtaie, pe nedrept, pentru cd toatl lwea,

// '\/ /_l

4t

vdzird colivia goal!, va fi convins{

ctr

L-@

rugat sd md ierte

penu

asta,

dator. Cind a sput telefonul, eu

m $im ci n-o f?lose dinadins. Dorli, nu fi tist cA ne-a plecat cinteal. El prc o mud ale6d de el.

fdot o me ticilogie. atit mai mult cu clt $i el imi ela fost luat de uechi gi nu l-m ddat,
el a

este

tot al nostru, d@! c{

Caut pantofi cuminli


Am pmtofi noi, Dorli.
Sint de lac, dar mai ales, sint nstimpdra!i. Le place str sad in sus gi sd se plimbe

depme, cit mai depme de castr. Eu ii tot rcg sd fie ominli, dar ei nu mI asolr5. Nici noaptea nu sau locului. Se cearti unul cu altul $i se asmd pe dupd perdele, ba chiar printre c5!!i. OdatI pmtoful drept, ba nu, pantoful sting, s-a asus in bucSrSrie. intr-o oald, sub capac. $ieu qi mma 9i tata il ciuum !i-l strigm. dar el nimic...

Nici pmtoful drept nu s-a llsat rui


prejos: s-a fScut barcd. Nu pe un riu, ci in cada blii. Acum. dacd-l vezi. nu mai pre pmtof de lac. De aceea colegul lui, celdlalt panrof, s-a supirat s,i a plecat in lume,

tomai in fimdul grddinii, si s-a ldet


cdsuld de arici. Dorli, n-ai putea ru sd mI ajuli sI-mi cumpSr niqte pmtofi mai ominfl?

tt'

Baloane
Tata mi-a <:mperar un bucher de baloane.

Vintul. invidios. voia se mi le ia. $i a;a am I inceput sd zbor. Am trecut si peste casa '-*

noastrd. Am poposit pe un nor- Dar cind


plecdm, norul se tinea scai de noi.

I
sd

Am gi plouat pulin, in arre, la Ne-am intilnit li cu un porumbel.

Ilie.
care

v,

se rdtdcise

prin cer. L-am dus pe srada lui,

adici pind la un colt de cer. L-am asigurar ci nu sint fulg de pdpddie, ci bi.ie1el. Abia ne-am despirfir de el. Voia sI incerce cu
ciocul baloanele, boabele astea

mei

colorate

ii cu pielila sub1Le.
Ce pofriciopi mai pot
5S

fi ;i pombeiil

{' \

J&,
.
Tre
Nici nu
vorbtrreli mai sint $i pomii trStia. s-a incl de ziud, !i ei incep quqotelile : <Cip... cirip... pi-tu-piii toc...

luimt

... piuuuuu!r $i te

peste toate astea, igi


de

trjmit qi scrisori intre ei: stoluri

mult mi-ar place sI primesc o scris@e la un prieten gi cind st desfac plicul, zboare in jurul capului meu pi si-mi (Piru-pitu-pitu-piiil Cir-piuuuu!r ad.icd: <Bud dimineta! Ai aflat ctr a venit
primdvara ?r De fapt, cel mai mult mi-ar place

si fiu

chiar eu o sclisode penm tofi copiii 9i in timp ce le-ai fluiera: .Cin-piuuu, pitu-pirupitu-piii,r sd sot din bumde pentu fie@e cite o veste bud, un cintecel sau un sIrut de la cineva, Ce fel de poqaq ar aduce o asdel de

Scrisoarea

scrisoare

Tu, Dorli!
60

Barca
Eu sttrteam culcat cu fala in ss, iar au visle gi din adpile mui de'ap! o mullime de scopi slreau lingi mine, ln brcl.

M-m

plimbat cu bare, Dorli.

s5-1i spu drepr, eu i-m condus pintr acolo. Nu erau aminli li tor cobomu pe nasul meu ca pe un tobogan.

buniqlui. De fapt, ca

Asttrzi, m glsit in grddind odreluii

PinI la umd, i-am luar in gddinS.


qi

f\'

M-am intins pe iarbd $i am vrut sA vid e^u ce vede bunicul prin ochelari. Intii, mi-a aptrut in fald o pddue cu

copaci

!:.'

floue mare in qeltet.

fome inalfi gi toli

aveau cite o

Ginde$e-te, Dorli, eu IirI ochelrii bmicului habar n-aq fi awt ci in grddina noastrl, printre flori, este o pddue grozavd. Totul ar fi fost frumos, daci din ea nu s-a! fi indrepet spre mine un balau. $i-a lipit nasul de sticla ochelalilor s,i mI privea drept in @hi. Probabil voia si ml mdnince. iti inchipui cit de repede a tre-

face de ru$ine: ride

pentru cd am spm ochelarii bunicului. Doar buniql imi ia apdrrea, dar md !i

buit sd ml affid. Acum roati lmea e supinrd pe mine,

cI

m-am iperiat de o
e

furnic5.

fii

Remoaqte gi tu, Dorli, cit


mic!

de greu st

I .i

. '. t I oa-''^
4\,

o\ t

in frunzd
Ma@ Dorli, hai in frunzn! Asead, m descopqit cd fiesre sta lini$titd cd sint as5, iil
Acolo opacii zburau. Fmzele eau gi elie gi uipi cue se roteau gi se desfilceau in feluite chipui. De$i au vlar cl sint sriin, blielel $ nu frunzl, cei din 1ua fruzelor

fwl din covor ste o lnand fl plecasm in 1ra fruuelor.

seqed.

$ m-au socotit priets. Fwele uui pom adwte ca intr-u evmai mA mncau in sus qi alte fM mici qi moi, de iubd, mi prindeu. M-aS fi iucat mult a$a, dar mI gindem str nu fie ingriioratd mma cl m dispirur; a$a c{ m-am intors in casd. Am ms poarta duptr mine ti
s-au bucuat
gata, nimeni n-a

arut habar pe ude hoinlrh@ plin covor. Azi, daci vrsu, intru inh-o piciturl de ploaie gi cdltrroresc in mdrgica asa truspeentll e int!-o navll. Vii gi tu o mine, Dorli?

rt

>l4*

4
o

Am fost in Cismigiu, Dorli, si le-am imprrtit porumbeilor firimituri de piine.


Unii mi s-au asezat pe umeri qi am zbuat un pic impreunl pe deasupra fanfarei pi a chioscului cu limonadi si covrigi. Cind s-a ldsat seara, mulli pormbei au crezur ci eu sint cuibul lor. Mi-au intrat in sin. prin buzuare. Unul mi s-a bigat chiar sub $apc5. Ce era sI fac? Am

venit cu ei acasI, dar le-am spus: (Porumbe-

Cuibul

ilor, uite, vi dau un cuib mue, podul casei mele! Mie mi-ar place si fiu, dar nu sint
cuib!,,

Cocori neastimpdrafl
De o parte a riului creqteau maci rogii gi voiau si treaci qi pe partea cealalti. Pentlu ei m armet, peste riu, u cuabeu. Pe urmi l-am qters- Traversind pmtea asu multicolori, macii puteu deveni albagtri
sau violed.

Le-m trimis, in schimb, un srol de @cori albi, albi. Aqa, florile rosii puteau sA treacl riul slrind din cocor si re piteze. Du cocorii,
gi

in c@or, liri

neastimpimgi, in loc sd legs mlurile riului, se desprindeau mai dtdeau cite o raitl prin cer. $i ala, erau cit pe aci sd mple cerul pe cer, qtie dod oricine ci se deschid numai flori aurii flori roqii. Ia o de ptpidie qi nuai noapte.

6
.$

,.fl

,.qi

,:i\
qb

\ r'!d

rr,.iD.

. +*i'.,..''.

Ghiozdanul
Azi m fdftt @o$tinti o m cdlel mic Ai negru, negru. Mai bine-zis cifelul m-a recwoscur pe mine, pmm ctr altfel am putea sl-mi sutr drept in brale?
qi

Trmu $i sdrea, e o minge. Atuci m lut mingea asa cu ochiqori m pus-o in... m pus-o la locul ei. Apoi, in loc sd vin spre casd, m-m ds spre puc. Negi$or, si dupl mine. M-u prel?lcut ci-mi cuptr1 m ovrig. De fapt, chiar l-m cwplrat. L-m mincat eindoi. SIrem zu intr-u picior, slrea ii Noapte bund in jurul meu. Fode inteligent
c4el.

Ba nu, cred cd invers. Dar gtii, nici nu m-m uitat inapoi. Bltnild Xsta, ca u dul'u de treabtr ce era, a plecat sd-qi aleagi alt stepin, fdd cilel. Nu te speriar Dorli, ghiozdanul meu merge singu, pentru cd e ndzdr5vm. Ia uite, face smatoii. A fabri@t Si s cdlel. Te-ai convins qi tu ci ghiozdmul fac nizdrtrvlnii. Doar ti-m spus cd din el au ieqit qi uiciul gi melwl pentru cde m-au certat toli din s5. Eqti martor c6 nici ctrlelul 5sE nu-i citel obi$nuit. Si cind te gindeqd ci zi m scos ghiozdmul la plimbare tocmai a sd fie minte, sl nu mi inventeze melci, puipori qi ci1ei.

I-m explicat ci daci l-a$ aduce la noi, s-u suptrra nu n|rui w, de Si ciinele nostru Terente. A inlels situlia mititelul Si s-a indreptat glon1... spre casa noasfl.

69

Buchetul de... mere


e un buchet mue, ferestn me. Dar uir cind m alergat s5-i strig (bunI dimin@!a,, roi avea nici o floue. I le furce cinew. Vinovatul l-m glsit repede: m miel alb. Peseme peltru c{ mlnese atit@ flori de mtr!, blma lui se fdose nwi flori gi bobocei albi de llntr. Nu voim sdJ aru pe nedrept, ala c! m @rut 9i pirerea alton. An intrebat o giscd gi o eprd: rAre flori pe el b rArorau r@mosot ele. D@ @r@nl Crstache m-a impiedicat sI frc o nedreptate 9i mi-a explicat cI mielul nu mlnincd flori, bea nmai lapte gi cd n-a gtiut sl se deainovlleocI tmi fiindci-i prea mic. Tot Costache mi-a spus cI u bdnui ceE ln leg,turl o albinele, @e r@td ziu dau tircoale florilor. Nici nu l-m agteptat s5-qi temine vorba, ctr m-@ gi dus spre stupi str le iau la ros pe vinovate, N-ag putea s!-1i spu de @ au tdbldt r@te albinele in epul m2. Poate m-au confundat cu o floricici? Eu fugem cit put@, gi roiul dupl mine. Nu gtiu cind qi m gi nici de a, m ajus sus in mir. $i atuci m vlat miaw: mirul era plin de mere mici, mici. Hogrlui, paeme, ii plac florile gi nu-i plac merele. Aqa cl am avem ln ferqstrd u buchet rue O... mse!
Mtrrul, ai vtrzut qi tu, Dorli, era plin de flori albe,
apezat in

mSrul nu

Fiara
Dorli, e sd nu-Ii fie prea tare dor de pddure, m-am gindit si aduc pddura la tine 9i m inceput cu mimalele sdlbatice. SI nu ui1i, li se mai
spme gi fiare sdlbatice. Am vrut s5-1i fac cuogtinl{ cu m lup, dar era ocupat, ficea parte din basmul'Scu-fila RoEie". Atuci m chemat repede vinerorul, tot din basm, qi i l-am dar in primire. Lupul, in rizbunue, mi-a srigat cd m sticar basmul si o sI se

supere toli copiii pe mine. Pe ume am incercat sd-d aduc rulpe, dar'ea tocmai voia sd-l pdcdleasci pe urs. Repede, i-am spus ursului despre ce este vorba, qi, culrnear el voia si se lase plcilit ca sd-pi scuneze coada, penrru cd zicea el ar fi calaghios o coada lmgd. AF ci intelegi cit de oapat erm @ toti qi cit am alergar pind m gisito fiard liberd. E acoperit! cu blmd, are gheare qi dinli asculiti. Deocmdatd nu e fioroas5. Dar va fr! Vai, fiara asu m-a ficut de ruqine! A adomit in buzuerelul meu. Iart5-md, Dorli, trebuie sd me asand ci a intrar pe ugd pisi@, mru frarei,$i s-a puts si eadd ce m id buzunar.

tl

?),' tg J*
&;, ll
!1,

-o

.{irfieni nu md inqelege
Ce frumos a inceput ziua gi cum
s_a

l)

termina!l De dimineati, mma a intins pe fringhic o mullime de rufe albe.

1i',

ca pc nigte sregulele. Stegulelele mamei 9i a!a, deodatS, duptr o fati de pernd, gi-a ffcut aprilia Ilie. iqi legase pe frunte, ca pe o coroani, o panglicd plinl cu penc colorate, cum poarrd indicnii.
t--l

Era soare qi vintul le bitea !i le irilta

Tomai cind se *ui tik venit gi rumul nosiiu Costachc sr


inceput

a a

si-i

dea drcoale

ruios. Se mira

pesrue ce fel de pasdre o fi fiind IIie.


Aia mi-a venir ideea str impmut qi cu vreo doui pene de la glina noastrS Puica qi sd m5 fac <indimr . Dar Pui@, zgircitd, de$i avea atitea pene, cind a vizut ce vru, mi-a slrit drepl in cap. Ilie, cit era el de indiu, s-a speriat, qi in graba mare s-a

uscar.

inru@t intr-o fali de

6mI intifptrflt"t}&.

"'o"'"'teFQr',.p. "fu:,"H'Ii,:i#'' Puica m-a zgiriat. hainele imi sinl ude -:i
$i pline de plmint, iar tot pe mine.

mma

esre supSlati

Citi Na!

nedreptate mai poate

fi pe lmea

Prietena melcilor
Pentru

HD.

o rl
ET

q.

o aa

oa

Cit de singur e melcul! Singur, singuel intr-o chilie. De acea, cu comilele lui ca doui antene, pipdie vlzduhul gi cautd mingiiae. La melcul singuaric si sfios, care iese in lme nuai dupd ploaie, adicl dupi ce totul este mai frmtJ tine cineva: o fate, prietena melcilor. $i ea trdielte singurd, in casa ei fmoasi. Poate de aceea a gi dat casei un nume, ca mui copil: rl-uminlrico fereastra ei luminati pilpiie in noapte,- ca o luindricd. Spre searl. cind roare culorile devin mai dulci, fata iese in grddinl gi strig! pe nme si dezmiardd cu vorbe Soprire melcii singuratici. Ei scot coarne boures,ti de dragul fetei singurele, pe uga clteia ucl trandafiri sdlbatici. Tot penrru ea cocoqul Cinteclrmpede i$i desliloard in evantaie penele qi
cintecele cololate.

il

)'

:,1z

,ryA
\.' !
\

Dar fata, prietena melcilor, s,i melcii mai au doi prieteni. Pe noil Nu-i a;a,
Uorli
?

11

Podul
Astizi am fost pod! O fumictr incdrcatt @ bagaje aa cit pe aci si se inee lntr-o picltul de aptr.

Atuci
pe pod.

am intins degetul qi fumica a trecut


1A

Pind unde sint eu. Dorli

Astd-seari sint tde trist. Ti-am spus ctr am gisit o sdminld pi am pus-o in pdmint. Cind a s@s prima @ini!e, verde, i-am strigat: (Bud diminstalD iar seua i-am cintat: (Nmi, mni, floile mici!, Asgzi iSi scosese pul w boboc. Abia alteptm str vtrd floarea asrosd in sqteele mici, verzi. Am alelgat de mai multe ori str contlols dacd flouea mea nu gi-a De ce ml doue atit de tue ? Ce qa in lujerul sublire, om zu, miu mea, ochii mei? Pin mde sint eu, Dorli?
deschis ochiiDil cineva a strivit

floars neuosotd,

-ffirirebare
Noaptea nu nuai cl mi se pare, dar chiar mI zbengui in brad qi sint veverild de un pe$te cue a sirit pe *-A&{-datl, din

i '

.. - --i9$,$sperii bmchf*File sheall, pmuu ctr sinl un us au g1gdi"-* *i iirut u"." ..u".
.

ffi 4a#:

odce fDmiSor roqu de mdrgem, mi *g[n in apr. - -.\rm se face. Dorli, ci eu sinr li una $

bware

imi ies flori 9i ru,

t*gi

re-in un biielel pmtru

ptrringii

Full
ftIt

o.B

Vreu sd fiu firlg. Fulg de zlpadt ti mi Prind de sprincma bmicului.

@e Qea

lrUlr

Ceasul
Tic, bc, tic, tac! Sl nu te spuii, Dorli. E c@sul din psete. El mlmai timpul. Dar e prea iodiferent. Cu oricit dor a6
aptepta pe cineva,

el rotelte timpul

tot

incet, incet. O, drcd ar fi inima mea csul esei!

Primdvara
Dorli, ai vdzut, cind primivan.
se

lasl seara, mama nu mai aprinde lmpa. A venit

Au

ieEit ghioceii qi, limpag cu limpaq, au Iecut din pdmint

un

cer

Poveste
Dorli, m compus o poveste pmtru tine, adicd pentlu cei mici, foffie mici, chia foilte, foarte mici. Ascultd. OdatI, un btriat de minl q sora lui, megau pe o potecd micd, f@rte mic4 chiar foare, fode mictr. Pe lingi ei treceau gribite ru$ini mici, foane mici 9i altele chiar foute, foarte mici, pline a fetile ti btieli mici, foarte mici, chiar foute, foute mici, re fliceau seme cu batiste mici, fome mici, chiar foafte, foane mici. Fmtele $i son se grlbeau. Aveau intilnire cu m ied mic, foute mic, chiar foane, foarte nic, cue-i agtepta llngi un fir de iubd, mic, foarte mic, chir ferte, foarte mic. In dmul lor, @piii au intilnit elefmgi mici, foffie mici, chiar foute foaft mici, @i mici decit niqte fumici mici, foarte mici, chiar foute,

foare mici. Mirali gi-au ridi@t ochii spre c* gi aolo, printre norii mici, forte nici, chiar fotrtgfoffe mici, 8e zbenguiau plsiri albe mici, foafte mici, chiu fqrte fode mici.

$i-au tot mels copiii no$ti linind in miini buchete de flori mici, foute mici, chiu foane, foane mici, pint abia se roi zlreau cit doud pwct mici, foane mici, chiar foffie, fome mici pe piminftl 9i el mic, foarte mic, chiu foatqfome mic.

85

Vin

de departe

De buici md dsput un mute !i un du. Dar cu gindul, eu le fac zilnic cite o vizitl. $i tot a;a colind pe ude nici nu crezi. De acea, seda, cind ma md cheud la culcare, eu intirzii, pentru ctr vin de depute, mI intorc de la buici, mu din pidurea de mdrgean de sub ape, sau chiar

din lmi.

plin cu <dordeveverifeD sau cu cintece (delegdmtapar. Aduc de mini gi cite un plop,


dace-i singuel in cimpie, sau chiar sperietodea din lanul de griu, ca sd nu-i fre frici

Fac drum mult $i am $i (bagajo: slculelul

de intueric.

Dar ll:ma nu gtie cit de depane vin gi ci intirzii cind mi chemd la qlcare.
se supdrl
86

ffib

"#
r.; /,\ r 3

at.

s 'if
t.

,.r,L

S-ar putea să vă placă și