Sunteți pe pagina 1din 3

Nr. Crt.

"#

INSTRUCTIUNI
De Aparare Impotriva Incendiilor la Exploatarea Centralelor Termice ( cu combustibil lichid sau ga os! Nu se admite utilizarea pentru incalzire a unor instalatii, aparate, masini etc., neomologate sau improvizate. Se interzice folosirea in stare defecta a sistemelor si intalatiilor de incalzire (cazane, radiatoare, sobe, aeroterme etc.). Toate sistemele, instalatiile, cazanele, sobele, masinile si aparatele cu foc deschis folosite pentru incalzire vor fi supravegheate permanent, iar la terminarea programului de lucru se scot din functiune. La trecerea pe langa materiale sau elemente combustibile, conductele de transport ale agentului termic cu o temperatura ce depaseste 95grade , vor fi introduse in mansoane metalice si izolate termic. !istanta de la izoltia termica pana la materialele combustibile va fi de cel putin ",#5 m. $nainte de sezonul rece se vor controla si se vor remedia defectiunile constatate si se va asigura buna functionare a instaltiilor de incalzire. %&ploatarea centralelor termice, precum si instalatiilor de incalzire aferente, se efectueaza numai de personal calificat si intruit, respectandu'se prevererile (Normativului pentru e&ploatarea instalatiilor de incalzire centrala( indicativ $ )*+) si ale normelor de prevenire a incendiilor specifice, precum si instructiunile producatorului. ,anevrele corespunzatoare e&ploatarii se efectueaza numai de catre personalul de e&ploatare. $nstructiunle specifice de e&ploatare vor fi afisate vizibil la locul de munca. $n ele vor fi precizate si masurile de prevenire si stingere a incendiilor necesare. -eriodic, in timpul e&ploatarii instalatiilor se face verificarea cunostintelor personalului. %ste interzisa depozitarea in centrala termica a unor utila.e, echipamente sau materiale care nu au legatura cu e&ploatarea acesteia. /paratele pentru controlul temperaturii si presiunii din cazane si conducte, indicatoarele de nivel pentru combustibil sau agentul de incalzire, supapele de siguranta etc., vor fi mentinute in perfecta stare de functionare. 0erificarea lor se va face zilnic la inceperea fiecarui schimb de lucru. !epozitarea combustibilului lichid sau solid pentru consumul zilnic necesar, se face conform reglementarilor specifice. La cazanele alimentate cu combustibil lichid se va asigura Obs.

$# %#

&# '#

(# )# *# +# ",#

""# "$#

"%# "&#

"'# "(#

")#

"*# "+#

$,# $"#

$$#

etanseitatea tuturor elementelor intalatiei, respectiv a rezervoarelor, conductelor pentru transport, a pompelor si racordurilor la arzatoare. $zolatia conductelor pentru combustibil si izolatia cazanului, in special in .urul arzatoarelor, trebuie sa fie in perfecta stare si ferita de a fi imbibata cu combustibil. azanele alimentate cu combustibil lichid se prevad in fata focarelor sub in.ectoare, cu tavi metalice cu nisip, pentru colectarea eventualelor scurgeri provenite din intalatie. Scurgerile accidentale de combustibil de pe toate utila.ele, scarile si platformele cazanului se vor colecta si inlatura. -entru fluidificarea prin incalzire a combustibilului din rezervoare se va folsi numai aburul de .oasa presiune sau apa calda. %ste interzisa utilizarea focului deschis. $nainte de aprinderea manuala a combustibilului la in.ectoare, se verifica focarul, se indeparteaza eventualele scurgeri de combustibil si se inlatura cauzele acestora. 1ocarele si canalele de fum vor fi ventilate timp de )" minute, folosindu'se instalatia prevazuta pentru aceasta, respectiv evacuarea gazelor arse. /prinderea combustibilului in focarele cazanelor se poate efectua automat sau manual (cu a.utorul unei torte fi&ate pe o vergea metalica lunga de circa ",2" m). Nu sunt admise improvizatiile (bat de chibrit, ziar aprins etc.). -entru stingerea tortei se va prevedea lada cu nisip sau vase cu apa. Se interzice reaprinderea focului de la zidaria incandescenta a focarului sau de la flacara altui arzator. /prinderea arz3toarelor cu gaze 4n focarele cazanelor centralelor termice se va efectua, respect5ndu'se cu stricte6e principiul 7gaz pe flac3r38. entralele termice care folosesc combustibil gazos se e&ploateaza conform (Normativului pentru e&ploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale( indicativ $ 9+) numai dupa verificarea arzatoarelor si numai daca presiunea in conductele de gaze se incadreaza in limitele prevazute de norme. La utilizarea gazelor petroliere lichefiate se respecta prevederile reglementarilor si instructiunilor specifice. ontrolul etanseitatii instalatiei de gaze se face zilnic, folosindu'se o emulsie de apa cu sapun. Se interzice efectuarea acestui control cu flacara. ircuitul de alimentare al arzatoarelor cu gaze va fi prevazut cu un sistem de protectie care sa intrerupa rapid functionare atunci cand presiunea scade sub limita prestabilita la care flacara poate deveni instabila, sau inc azul cand flacara de control se stinge. ircuitul de alimentare al fiecarui arzator va fi prevazut cu doua ventile montate in serie, dintre care unul cu actionare manuala.

$%# $&# $'#

$(# $)# $*# $+#

%,#

-ozitia ventilelor INC-IS sau DESC-IS trebuie marcata vizibil. La aparitia unei neetanseitati sau ruperi a unei conducte din sala cazanelor, se va inchide robinetul de pe conducta principala din e&teriorul cladirii si se vor deschide ferestrele si usile pentru aerisirea salii. %ste interzisa e&ploatarea centralelor termice fara supraveghere permanenta sau de catre personal fara calificarea corespunzatoare. 1iecare cazan va fi revizuit si reparat la termenele prevazute in prescriptiile $S $:. ;prirea functionarii cazanelor este obligatorie atunci cand se constata< a) intreruperea curentului electric sau a alimentarii cu apa b) cresterea sau scaderea nivelului apei in afara limitelor admise c) defectarea unor aparate de control sau a dispozitivelor de siguranta d) spargerea unor tevi in interiorul cazanului e) arprinderea depunerilor de funingine si cocs in canalele de fum etc. ;prirea sau pornirea cazanelor se face respectand intocmai ordinea operatiilor precizate in instructiunile de lucru. Supravegherea cazanelor poate 4nceta numai dup3 4nchiderea circuitelor de alimentare cu combustibil =i sc3derea presiunii aburului la zero. La utilizarea centralelor termice cu putere ma&ima de cel mult ",* ,> se vor respecta prevederile ?hidului de proiectare, e&ecutie si e&ploatare a centralelor termice. ircuitul de alimentare a arz3toarelor cu gaze de la cazanele ale c3ror instala6ii func6ioneaz3 la o presiune de lucru de peste 5""" mm coloan3 ap3, va fi prev3zut cu un sistem de protec6ie, care va 4ntrerupe rapid debitul de gaze, atunci c5nd presiunea scade sub limita la care flac3ra poate deveni instabil3 sau c5nd flac3ra de control se stinge. Stingerea incendiului se realizeaz3 folosindu'se ap3, spum3 chimic3, bio&id de carbon, praf cu ;# =i tetraclorur3 de carbon, folosindu'se sting3toarele din dotare =i hidran6ii.

VERIFICAT Cadru Tehnic P.S.I.

APROBAT ,