Sunteți pe pagina 1din 194

A

BISERICESCA
N U M I T A C E A M I C A
TIPRIT MAr XTAIfj LA KUO. N M S T III E A GOVORA;

l'UnLlCAT A C U M C X TfANSCliIPIUXK C CL IT F.K K LAT1 \K

-A.0

. I D

E 3^

1s/L a

b u c u r e s c

TlfOiiKAFiA ACAUEMIE KOMANE (LAIJOHATOftI KOMAM)


2B. ST R A D A ACADEM IEi. N r. 26

18 8 4 .

|lHBLIQTHi;CAi regia i

A R L I I R I . ediiunea dc fa 9 e amil ciitatii mai cu sem a reproduce, cu cea mai .strict fidelitate posibile, ortliografia, modul de scriere ,i chiari disposiiunile typ ografice ale ediiuuel prin ceps. De aceui, traiiscrijjiunea ndstr sa fcuii astii-ielii, iicatii s rej^roduc, separaii, cuprinsul iiu mimai alii fi-crei pagiiie n p a rte , ci anco i alii fi-crui rondii din paginele textului o rig i nalii, for scclementti nici adaosii. N e putendu-ne anse nici servi cu littere de dimensiuni enorme, ca vech ii editori,* nici a perde aa mulii spaiii reproducendii pe cte u pagin speciale fi-care din feele typrite ale volumu lui de la 1040,^^ amu grupaii, pe fi-care din pagin ele ediiunei nostre, cte patru din fe 9 ele celei prim itive, nsemnndu-le, pe de u parte, cu numerotaiunea pe file (adese ori erronat), ce exist n ediiunea de la Govora, adaogendU la acelu numerii u stelu, spre alii distinge; ero, pe de alt parte, amii admiii u immerotaiuiie continu a n0str, reprit pe colum ne, n care figurez, susti, rec/o, ier joii, verso alii filei. F i-care pagin con ine duoe asemeni colum ne, cari sunt typrite cu littere de di verse mrimi, spre a se pstra, i n proporiunile typ ografice, analogi cu vechiul textil typritii. Nu ne-amil abtut de la acest analogi nici n spaiarea cu vintelor, astfelti nctii cititorul va gsi, n transcripiunea nostr, tote acele numerose legturi de cte duoe, trei i chiarii pene la cinci cuvinte iitru im l singurii, cte se afl a ediiunea origina le ; precum : deova lsa, n locii de : de o va l sa ; sven evoii, n
* Dimensiunile celor tre specii de litte re cyrillice ntrebuinate sunt cele urm tore : 0 ,007
(T e x til) ; 0 ,006 (T e ria ) ; 0 ,004 (C icero), nlocuite n transcripiunea nostr Cu corpu

rile : 14 (2 Iitte l), 12 (C icero) i 8 (P e tit). ** Dimensiunile form atului sunt cele urmt<5re : nlime O,153, lim e, 0 ,1 0 .

locu de : s vd n evo ii pSneva n locti de : n Ioc de : de nu va vr4.

va) deniwavr^

N e amu abinutii asemeni de a nsemna cu trsuri de m preu nare .silabele acelor cuvinte, care se afl neterminate la finele unor ronduri. Lectoru l va ave a face nsui acele legtu ri, la noi ca i n textul celii vechu. Amu supliniii mat adese cu caractere italice^ litterile care se afl omise n uuile cuvinte, cu seu for nsemnare de u titul de abreviaiune p dasupra, dupo usul vecliiei scrieri cyrillicc. Pag-inele, trasele i cuvintele, care sunt typrite n lim ba sla von, au rcmasu tottt astfelu i n textul nostru; dar n annexe, noi dinu traducerea lor pe romanesce. n fine, oUutiKlri a nvinge, pro ctu ne-a statil prin putint, (lihcultrtile tianscripfiuncr slovelor cyrillice i a orthografe lor, prin httere latine, amti fostu nevoii a admite ore-care regule, (lin care unele, marturisimtt for sfiaa, oii ni separi! si noue a fi ou totnl arbitrarii. For do a oeroa sa le ndreptim fl pe alte rauni de otil pe acela a nlesnirot la transcriere, dttmti aoi, purft l snnplu, pentru sul ngduitorului leotortt, tab ella synopt.ea, a eeliivalcuelor admise n transcripiunea de fa e :
=
= r = = E = e. a j C 7. D = II
V

a.
V. (> G i gh .

0. p.

= ,

(b6fcrnti,

ten S ru , a p o s t o l i ) .

P= c= T =
= (J.

r. s. t.
f.

K= u . k = e.
1 = IE =
10 =
=

a. Ie.
n . n , n i : (n -

oy = u.
X= li.

Z i
i.

w = o. 1 1 1 = .
yi = SC i t,

n a in t e , n t e i u ) .

II = : . . 1 . K c, ch i

A = a.

= i e.
B = X.


s = V =

< ? .

1. \ 1 1 1,

c i c i, g i g i ; (le g iu

t = ps.
= V = y t l.

H r:= n.

i ii). =

i y : (M o y s i,

l i 6.

e v a n g h e lie .)

1
rato

. I I P ^/ 1 4yftTAiiTf
f n T ' i T A f i
^ V s T tT tT
.I t ,U , ,. . /_ _

^ - I^ ^^n/lH T H A i < ' / 't A 7= r r ? T


a . .i / I* --------* -

TAf^ 4 i nH A ^ f f Ki S HUi mMAUJ ^ A ^ iU 'iT O fif/ iw


5

fl 4 ^ IH A tS A ^ r tX ^ r t
,

4 4 0 4 P,Jf 5 t H ^ ' 4 n r M . . VA / ^

coM A T eeH
>r ( /\ / \ * jijc^si^^^SsSa^m

#^1ln rt 'r. T C i t O f /* -A, ^ ^ 1 M ~ - ^ 7 t

a m t h

M 5 ^

r w s 'i KAC A P A E Q E 'i

2
recte

C A ' , 48 R p A H AH O C M T X . II roa;E irb B K III, ii B IIC IITX . Mk'I (\ 0iU 8 ' , II (IpE C Tdp'kM lIJA rV V . 0 \8 p0(\ d ' , A O K A E C T B E IIblIuJAro. a > E i\ 0i\ \ X , IIE TSIIE C A iu ^' ^'. GlIX K O< \ 0K ,\ E C T IIO G 'k(\J, M llO ril\-C A8X 'H AIB H T. rip TAW AX O V K WB K IC 0T8, 0 \8 C M X . IldAIIlAm E l C IIO X 'pJK pO C Tk llpE (\C TdK A.AE T. Il 0(\ H E W a E TO EAU lh A llipilO EM IIT E A C T B O . ^ , E tE BrSK IITE A C TB O . II O V B A C A b ' C E A \ 8, U EM C K lIjl^ATIIU . fipAIU B Z B -k K II n E p C E H IIE .
ILuTSpEA

\V

PREDOSLOVIE CTRf TO I nastavnici sfmtei bisereci. P r e liim in a ilo r arcliepz.sco p i, m itro p o liiio ru . i ubitoriloru de d?<mne(Jeu, ep/scopi lo rii, i p reoilor, i tuturor dwho vnicilor. carii cuputere preoesca dela dwmne^eu siintu sfz'nii. THEOPILIJ, cumila lui d^ninegleu arhiepiscopii, i m itropolit, ato at ara ruraianesc.pace i spsenie, prm ii d^hii sfanii, crora vei lsa

8
recto

4
recto

CTRE PRINI DUHOVNICI

pGcatele, li'i.sasevoi lor, i cule vei "o*'

cuTuntu n u p eate pune n n a in te. ce cusocotin icu Iubire d etrud, slu jire i lu cru li lu i Jiim ie^eu a s te aface. c g r a sc e scrip tu ra , pe clatu cela ce face lu cru l d o m n u lu i cu n egrij. ar m arele V asile g r a sc e , so co tesce snute tem e deorai n tru cdere lu i. ca sn u d ai pre f iu lii lu i dim ne^eu, n tr u m in ile celo r nedosti in iciu , ca s n u te ru in ezi de cin ev a d em ari p m u n tu lu . nice de nsufl cela ce poirt stem a snu cu m ineci, c p ravilele diiraneijeesci nu la s precei n ed oston ici sse cu m inece, cari se socotescfi ca p giin i. a r sn u se v o n l ntoarci am aru acelor;!, i celo ra .ce cu m in eca pre e i. socotesce ^ico eu treb nam il. tu veri vede, aceste deveri p^i n s cii so co tin , i cutoc m al. ce m ai n a in te n v tu r ile b iserec n e c l tite sle p ^esci. m n tu iv e r i i preti ne ip recea cete voru a sc u lta

5' c e

inesovovi'i lovfi.

Socotitam , c mai toate lim b a le au carte pre lim ba lor. cuacei cu g eta iu i eu robul dom nului m eu lui Is IIs, sscou ce st c rte, anum e pravil pre lim b a rum ne sc, sfin ilo r voastre frai didifivnici rum nesci, cari su n tei pstori oilor celor cu vu n ttoare aturm ei lui H;. Care are iitr'i sine m u lte fe lu ri ilevindccri sufletelor cvetin esci. ceJori ce sn ti rn ite cn pccate. n s m ai vrtos i cale la npcr'ia ceriu lu i. In s mc rcgil sfin ilo r voastre cu m are m il. la care m in va cde acesta sf n t carte, a cela saaib ao in e nm are cin ste, i sase n ve e dentra Ia n ta in , cum va vindeca sufletele oam enilor depecate. ar u tru m n dem iren sanuse de, nice lam scriciu sn u fie tocm elele sfin ilo r a p osioli, i asfin tilo r p rin i batjocu rite. capo milo&tvata veru da sam frate dnlio v aice. eu n u vou ave treb. Cela co prim esce gu n d u rile om enesci, datori

SCIUTij S PiE.
C ineva n d rezn i a p rm i c u g e te le i ispove d an iile, fr n v tu ra ep isc o p u lu i, acelui locu acela pedepsa p ravilelor va p rim i. ca uni clctoru ad iim n e^ ecscilor p ra v ile, cn u nuni! presine seu pierd u ii, ce i c i seu isp oved it

IUEDOSLOVE la elS , ne isp o v ed ii s n tii, i ciitS aii leg a t, i d ezleg a t , n en d erep ta i siin tii d u p a 6 p ravil asb oru lu de C artliaglien u . i dup 43 a celu a ii sbor.

a ste . n tru scriptur n v a t ati, s se opre sc de pohte, sm erita, i culucrure bu n e. pre to t ciasulfl sse roage lu id um n eijeu , ca side cu v iintil de n elep ciu n e, cas ndirepteze p recea, co scap ctre dinsulii. Iar u tr a lt chipu n su ii datoru a sto aposti m iercure i vinere p resp retotan u lu cum poruncesc sfin te le i diim ne travii. ^eescile pravile. Cunui d ecarelj va ave, nsu ii -1-sca.so de i a ltor afaco. ia r devafi nsuii 68. nesciutoru, i nepostnioii. cum u va n v a pre i mai a li afaco lucrure bune. i cino e n ein e le p tii nainto va a scu lta pre elu , de carele va gri. v e^ m d u ^55. preem tar tocm al, i b eivii, i n vu n d u pre a li sn u se n b ete. sau a ltu vreunii lucru tzec carele siagu ru nu au fcu t, oclii .tih.'io. e urechi grasce scriptura, cu aceia socotesce Erem. pentruce c deva peri nu 48, m ai o oaepentru n egrija ta. d entru m anile ta Mtih. 10 cu ta. Deprinde ce ^ice sfa n ii loan ii .UTOOyCTlv la doane n atrea OV'IEHE dJ ac. aciasta grasce. D eseva d elunga num ai unulu teed . d etaine necum inecatu, au nu au oboriitli to a ta V ' s e n a sa, episcopuM saupopa. csufletulii a ste 31 de operire. a t ta d eertciu n e are. cutu nice un

nOBE.\EHE,\\Xa;E

npECB'kTAi\rO

(500,\

10

'0 '

K oeboa^

IIK CAEB NE.UX \' \(|), BXCEA ' E V


i EIO

''

3\ CIO

\ 0\0, K H iirS '\.\\8

A \nt

Xbm^XUJE.wS

'11();

1 ,\0\8 8 \ 8 iU O lU C T JIfJ '

^ '
\ BAC, 8 CW KHIirg,

T'b'"'

8 ,\ riorp'kiuEHO, ,\8\ KpoTOCTii ., II \VCEA\ Tpb^HElIJll"

C A

CBIITE KAHH'bTE, riOHEl^E HEI'

, HO pbKA rp tlU N A l EpEHHA.

5
recto

6
lecto

s TJI. AP LI vm de acesta di. s se feresc

2*

i sa se cinst^sc. ar sumbt di in al optul c?as s se opresc de toa te lucrurile, de marile i de mici le. si la biserec s scape toi oamenii, cu muerile i cu fecio ri lor. i n tr^ns cii frica Iu P R A V IL A ', illlG'ilI., dumnezeu,iculuaiedeaminte s se priveghe ragimduse, tocma i pe ne dumineca diminea. rar de case va lsa sfmta letorghe, decia s mSrg a cas i s se odihnesc p6ne luni diminea, i Iar de naldoileciasde ^i sencepalucra.
Gi)p0rtt,\hCTE'k

i asfinilor dc al,a latele sboru, p rcogod iii cii i de dnniiedeu j^urt tori prinii notri, de episcopi, i de preo i, i de clugeri, i de oameni mireni, i de toate nvtm ile. :
te rs o

De prazdnicul nscutului, ai jdere s se ie i s se cinstesc, ca i dumineca. C de aciasta d

PRiVlLA

ilK Pefcrft i Pavelfi, apostolii lui Hs, nvm pre robii lui Hs, de Iu crulii omenescu, ce laste a lucra n ase ^ile : Lun, i mar, i miercuri, i joi, i vineri, i sumbt, p6 ne amiaz ^i, sail |,6ne n al trele ciasde ^i. sau sumbt toata pioas se ndeletnicesc. de toate lucru rile cele grele, i sai tocraesc. casa. i se fac pamete moriloru i se primesc strainicii i s ospeteze. ca s se umple lubo vul dumne^eesc. ca stimbta are dar de zidire, i de r6paos se chema, ar duminecaastentiu ^i, alu dumne ^eu,aredardenvlare.direptacean

PifAVlL rui domnul nostru Is.Hs. spsenie luGr o


. '

De prazdnicul sfintei artrii Iu dumnezeu, cadese totu omul s 1 socotesc i aijdire s Iu ci nstesc, c ntru acesta zidi torul a toat lume drui nnoire. Cu ap i cu dfihulii sfanii : O K AArO B 'kyiE H E De przdnuire blagovestenilor. cinste s se fac. Ca aste mai ci nstitil de toate prazdnicele . De sunibta direptului Lazaru, ncepere nvierij, i purtarea nchi puirilorii. i de minunile lui Hs, ce s?i prazdnicele cinstite. i aa de pasci, aciast dunjinec lumi
2

7
Tfdo
re c to

S-TII x f h l

3*

S-TII AP LI

4*

natsa se [)v:i/Alunascfi, i s se cin stesca cum nsei sfintele pasci. i avfi de veznonie Iu Hs, si de rosa li,ce aste venirea a sfanului dzilui: Ci'indii pogori'i [)relunie, deluniinave i de nelegere tuturor, i aa toatesfintele prazdniceleluilTs s se cinstesc i s se feresefi cum ani ^is i la preobrajene i vezdvi jena cinstite cruci, prazdni ce ale despuitoruluL Aceste prazdnice ale lui lis toate aa s se feresc, i s se cinste sc, cutn ani ^is de sfraita duinine ca. ntia ^i de dunine(Jeire. Prazdnicul
ovciieiie

i deinnea toata ^oa. nttiiul niMcenic tefan, mai marele diacon, pomenire s i o przdnu im. de dimnea p6ne sara. A.a s umplem i pomenire i cinstire i przdnuirea sfinilor, i ogodnicilor. i nvtori lor a toata lume prinilor, i arhiereii i pstorii de oile ce le gritoare, s i przdnuini pre cruia cundu i va fi *^6 dim ne p6ne sara. i nu numai mirenilor ce i clugrilor de n pustie, a przdnui i a cinsti. Sfntul i marele m ucenic alui HsS* Glieorglie.iDimitre.Tlieodoru.Pa ndeleimonu. Procope. i sfiini besrebrnii. i sfintele ma

. cadese al

cinsti i al mri, aijdere ca i prazdnicelelu Hs, cum am dat inv

lK .V V ILA tur. aa i aceste prazdnice ale bogorodie ntiiu blagovetenile. i p o;K ,\E C T i:o , i vvedcna. i uspenle. i sfinii prinilor ei. s le facem prznuiie. 2* D E rPvA ZD N IC U L S F iN IL O R U Apostoli. Petru i Pavelu. Aceste prazdnice aijdere s pr zdnuasc i s se cinstdsc. cum amil ^lisu de cella lalte. i ar de cei 12, Apos/oii. i de alte prazdniceale apostolilor,carelecund va fi, cadese s se przduuasc, ns i ace ^i. de dimiie p6 ne sara. i de cinstitul prorocul prrdtece i boteztorul loann, de nscutul Ini idetare capulnui, cadese ale przdnui dela al noaole cias

PRAVILA

rele mcenie.mueri. i cte m uceui e mari se voru cliema. aceste toate s se przdnuasc, cria cndu i va fi ^oa, de dimnea p6ne sara Deci toate file le acestor praznice s se przdnuiasc cum am nvat tot cretinul, i am pus lege. i ar, grim, c nu ^icem s se przdnuiasc cu t6mpene i cu fiuere. i ntru ciintece mirenesci. i n beii, ce s se przdnuasc ntru rugciuni i ntru ctintri sufietesci. i ntru cuvinte de laud. i numai cut s se cheme preoii la casele lor, s fac bla goslovene ntru casele lorii, totti crestinulu. c oare unde nu merge preotulu, nice bla^os^ovenie nu se face.


r r c to

10
Yfclo

S-TII > LI

9*

S-TII W

10*

de acola i d?(rane^eu se delung. i unde 2)ieotiil nu cadesce, nice rugciune face, acoloenialinicunei slbiciune i sunt toate spurcate. Aceste ve nvm preoilor i a-covnici bisericilorii. ca ni ve s umblai [ntru nvilturi le, ce ve simt date voao. i dup aceia s nvai toi oamenii, cu dedinsii de purure. nu pentru vre o plat or care de argint sau de ar voi oameni mari i mici, aa ve nvmii ascultai, s ve cucerii archereilorfi i preoilor i s i cinstii i s vS temei fiecare denvoi, cine cumui va fi putere, i de ce vei ave si

nu fr de lege s ntrai la sf ntul jrutvnic, i s nu fii cur varu, sau precurvaru. sau se i dai trupul pre ruine, sau la trup de do bitoc. uni ca acete s nu se cute zeci'mdu va aseapropa sau a cugeta spre preoie, nice ar ucigai, ni ce rpitori, nice tlhari. ce s fie curai ntru tot, i numa brbat uni mueri. cum ara ^ s i slobod de toate ]i6catele. i curat st nfricoat i mare slujire, ar de ce se va aduce pentru blagoslo vena la biserec. nu nvm s fie aceste numai ale preotului, ce i slujitorilor biserecilor i tuturora celor a ce se ostenesci spre

aur cepentru spaseniiasufletelorvoastre i nespurcat, i aa s vie spre acia

- PRAVILA

rilAVILA -

i ospfitai. c acea priveglie pentru voi i se roag. Preoilori nvmuve, s nu ntrai n bise rec cu vrajba sau cu pizma, nice s ve cutezai a ve atingere de ace la, nice s fii beivi, nice furi nice hulitori, unuli spre altuli, nice gulcevitori, nice cu cuvinte dearte, nice nebuni, c i domnul nostru Is Hs, fu btuti i oc rutu i rbda direpti noi, ce s fii bltin^i i lini, i pleca i, i rbdtori de toate, i s umblai cu frica lui dmne^eu. i s v6 nevoii de slujba voastr ce sfimt, c ve nvraii dup tocmela sfinilorii apostoli, i numai brbat uni mueri. ca

acestii lucru sfanii dumne^eesc. ar se cade n trei pri s se npar doao preotului. ar a treia parte ostenitorilor i slujitorilor.

D e boari, i de ceia ce siiii tu supt putere lor. si de slujitorii lui, nv mui dupu nvatu ra lui duiniiedeu.
De ceia cebirnasce preotul, ca s nu biruiasc pre dinsulii nimine de n oamenii cei proti, numai bisere ca ce mare, i aceia se biruiasc du p lege. iar de n oamenii cei proti nice boiari, nice m ieii, s nu bi ruiasc pre nimine cu preotul, ca

11
ricto

12
recto

- - S-TH AP LI

11*

S-TII AP LI

C(le nelum inate, spre lum inii s se nUliee. iiieo sa a ceva de In biserec m canl sau fcutu i bist^reca. iium ai ce v a fi pom inoc i cu l)lfigas/oveiua bi3(^,reci. i acesta cu lege i cu iVic s a i cu blagos/o ven'ia p reo ilor. ar de se va isp iti s acevafrbl(f//as/ovenapreoilor den biserec sau f r lege. u ni ca aceia anem ica nuse nchipuesc. numai fu ri de biserecfi. i ago n isire spu rcata i necredincioi, deci acett,^. sunt fu ri i rpito ri. i tiilh a ri de biserec Ini dum ne^leu. i cine v a face m oteni perire. acetia, u

sau s judece pre popa al luT. ca nu cumva s nu se grijasc preoia du raue^easc. Episcupul s nu poftesc dar de la lierotonose lu. ce s ispitesc pre acela ce va vre s se preoesc de nravul lu. i s 1 ispitesc pre dinsul den tinerel lu , i de minte lu. i raa ales de grija crii, i aa si afle pre dinsul ntru toate deplin i nevinovat, i aa si preoesc. i si primesc ca trupul lu. Episcopul de va pomeni s a daru, dela cela ce va vre s se preoesc ori de ce va fi nedestoinic, sau pen tru darul va lega pre preotul far de vin. unii ca acea s nu se ascul

ni ca aceia nan pocaian e, ce voru

C aa ^ice domnul nostru Is. Hs.

PKAVILA

PRAVILA

de nva, s dai ce aste npSrte S C mp6ratulni. ar ce aste alu dnine^eu, lui dmne^eu. Aijdere s nu aib putere bo ari a judeca pre preotul, de li se va tnmpla vre o greal oare care c dere ori trnpesc ori sufletes c. ce ercovnici bisereci lui si judece. .ar de niscari locure de ara.tura sau de vie. de li se va tiim pla lorii ceva, aciaste dela boari sa se judece. ns cu intiebare ar hereulni. C nu se cade ep/scupului s jude ce patriarhul seu, sau mitropoli tului, sau si cerce al lui ceva. aijderia i preotul episcopul lu. nice diaconul ceva s griasc

te, ce s se ntoarc dureralu spre capul lu, i spre crescetul lu ne direptate lu s se pogoar i se fe ca i Simonii vrjitorulu ntru osndire. i cine va vre s se clughersc ntro mnstire de ceia ce petrec pre acele locure, i cu muiare lui va da ceva dentru avera loru bise recii, i sufletesce o va da, i ar dup acea li va pre r6u, i vorti ncepeacuta al loru ce au dat, ce saulvoru cei'e, saulvorti fura ceva dentru unile ca acela, ar de vorii face cu nesciin, s a canon i s se pocasc, nemica unora ca acelora s nu seda lorii, ar de vor sci i nu vor vre s asculte
cum ui

5 '

13
recto

14
recto

S-T II A P L I

- S TIi APLI

18*

nva pre deni. uni ca a cea s so gonesc den mnstire i den biserec se se despr, ce se ^i ce de cuminictur, pentru ce c darurile bisereci at de acmu nu mai iaste putere nice s mai de nice s mai a. 6*Episcopulu sati igumenulu. sau fie carele dentrurndulii preoescu, de va ncepe a face nedereptate oame nilor i rSutate, nvm pre uni ca acea s se scoa, sau ar de vor c uta direptate, pentru vre o plat oare care. s se scoa de n preoie Popa ce va curvi sau va faceprecurve s se scoa. Episcopulu ce va fi ne grijnicu de biserec. i se va mh ni de rugciune, i popi nu i va nv
verso

le, numai ce va ave dentral lui, den celi.a ce v.a fi dat la bisereci. i va da Srcovnicilori. de aciasta invmu jum tate s se npar la pamente lui, pentru pamente arheresc. Ep/scopul ce va purta oaste du2^) dinsuli, sau va umbla prenravu decocon, sau vaavem ulte cuvinte fr de folosii, sau va face precurve, s se scoa. C nu se ca de episcopului s umble la mrtu re sau la chemare meseloru. iar de va merge cundi va, elu s nu nierg pentrumrtura, nice pentru munc rile nice pentru beuturile, nice pentru beiile, ce pentru nvtu ra sufietesc. C se cade episco pului, pre toi oamenii marii i

PRAVILA

PRAVILA

a de aa. ce i acele le va lsa de negrija dihovnicu s6u, numai ce va lucra cu muinile lui, i va tocmi mirenii. ar de duhovnicul lu va ncepe a nu griji, aa uni ca ace ia s se ntrebe, pentru ce c grasce scriptura, lepdat s fie fieci ne face lucrul Iui dinne^eu cu neso cotiii. ca fie ce lucru ce se lucre ze cu mima trupesc, peitori iaste, iar celi sufletescu, lucrulii lui dumnezeu iaste. ce de dinsul ^isem. ca mai vrutos pentru aceste se cade. Episcopul la vreme morii lui s nu aib putere a npri nemfinut doi bisereci macara ce. i i de celia ce au nsu strims pre dire gtoriia lui, nice den celia ces alte

micii si nvee, cu bliindee i cu plecare, iar nu cu rSntate. Nu se cade preotului s bla^^os/ovesc pre episcopul, nice daconulti pre popa, nice ceteulu prediaconulu, iar pre otul de va ei aciia la glcev ori pentru direptate ori pentru nedi reptate, i la ucidere, s se scoa. Preotulii de se va nsura cu a doao nm iare. s se delunge de preoie, iar f r oprel s se pricetuiasc. Popanegutoriu sau camatnicu,ce va vriasu nmulesc argintul lui s se lase de leturghe, pentru ce c iaste npreunat minciunilori i asupri eiuni, i mai maree negutora de cut curvia, de se va lsa de unele ca acelia, Iar se preoesc, iar de nu

15
rfcio

16
recto

S- 1 .

S-TII AP LI

20*

acela s fie scos. Preotul sau da conul ele va cmtnici, ori s se lase (le unele ca acesfca, sau s se scoa. Pveotulfi ce va cunta mirenesce, sau va juca ori s se lase de unele ca ace la, ori s se scoa. Preotulu de va cda n curve, sau va da trupulfi spre ruine ori cu ga dini, ori cu dobitoace, s se lase uni ca acea deleturglie, iar ac denu va fi pop, i se va aila Intru toate s nu se cuteze a se apropa la pi eoe. Preotul miucinos savi vadnic san clevetiiic s se lase de acela, sau s se scoa. Preotuliidevafiinegeru a lucra n ce tute, i va cerca s se boeresc i va umbla cunni, i va merge n s boru cu oameni proti, sau cu boari

Popa acela ce va lucra i va face, ca s se feresc de cuvinte mueresci, ca s socotesc vistiarul sufletukxi nefurat. i s nu se laude de cur e, ca sa nu plar^ ce are. Preotului, de i va curvi muare lui i elti nu va sci, acela s preoesc. arsi vaspune nescinede dins sselasc de preoie, i s cerce oare laste ade vrii de dins. deci de va vede cu ochi lui, atuuce s o lase. i acela ntru rbdare s petrec i ar s sluja sc. ar de va lasa aceia i ar eu alta muare va cada, sase lase de litur glue, i s se pricestuasc neoprit, ar de va ave muare lui, asijdere certare s aib. ar la moarte lui s se pricetuasc ca i ali preoi,

PRAVILA

PRAVILA

aegundii fr de o nevoe oare care dei va fi lu i, uni ca acea , ori s se scoa oris se lase de unele ca acela. Pj^'eotulu, intru preoa lui, de va orbi sau va chiopa, sau va veni o boa l drcesc spre dinsul, sse lase do dam ne^easca leturghe, ar alte molitve s le uHiple. Aijdere i cinp va ave vre o vin, sau orbii de va aba vede , sau chiop, sau vre o mtin uscat, sau stricat, sau surdu, sau fia deatrea uunt sau nscutu ntru amesteccune de stinge, de unii ca acete toi s nu cuteze a se chemare preoi. Oare ce episco pil pentru plata de va puneunu pop ca acela, s se scoa amSndoi, i aceltl episcopii i acelti pop.

cum se cade preoiei. ar deseva tfimpla mai uainte de elii s moara preutesa lui, si nu se va atinge de alta, acela fr certare s preoesc. ar de va fi i vie, i nu va pute nsu s o prin^ cu acelii brbaii la artare, s nu slujasc nice s o lase. c nsu doinuulu nostru Is Hs grasce, c oare cine va lsa muare lui, alegundii fr cuvinte d^ curve, i s va n sura cu alta prefac^i curve. c at de toi oamenii grasce. ar daco nului dei se va tumpla decla s numai ntrebe ce cum am ^is deipreotul, aa grimti i de diacomiltr. Daconulu deseva spurca n gur, sse ' scoa, ce aste aciasta, ar sa sci castemdulariilii celii de ruine de

17
: recto

18
r c c to

S- AP LI

S-TII AP LI

2 \*

joii, ar de va

pune

ruine n gura

printele vostru celti den eeru, cum neu ^is noao c ore cute vei lega pre pmuntii, fi vor legate i n ceriu, i oare cte vei dezlega pre pmiint fi voru dezlegate i n ceriu. ar de ce ce suntii clevetnici i hulitori n ciastlume,luavor judeul lui dum ne^eu i nna lui dumnezeu. caiceaceclevetamaintepreMoj'si.
D E P R IN I I D E F E C IO R I P R A V iL A .

niuerl, i va fi curere, ce se tlcu asce spurcatn gura, deci eu de aceia nu scriu, deci s sci la artare, ce la ce va fao; acesta, s a ispovedire cu d^mnec^Qu. i s i se socotesc cu alegere. | Preotnlii del va curvi, s se scoa. arfi muaralui deva vreslu lase, pen tru nelepa e, s nu se spurce cu nusulu nvoa e s fie. ce ns denuva pohti altu l^irbatu. ar de va lasa cnrva aceljii popa, elu s petrec cu muara lui. aijdere i daco nvilu i cete ulti, de li se voru tunipla. c ami scrisu no, c muare nare putere cu trupulii e. aijdere i brbatulu nare putere cu trupul lui.

Prinii fecioriloru lorii ntrun chip 8* s lempardentru strnsoareloru. nuunulslmaiubesc arprealtul si mai ur6sc. c i domnulii no stru Is Hs, i fii i tSueri iau rSs dit, cele vS^ute i cele nev6(^ute leu dat. ar de ser i miiiaprin i, ce lege nu se nne;

PEIYIL

PKAYILA

ce brbatul ei biruasce cu trupul ei, aijdere i muare biruasce pre tru pul brbatului ei. c direptfi aceia griasce dwmne^eu, c snii amndoi un trup, cceaunpreunatu d^anne^eu, omul s nu despar. direptu aceia npurire nice ntrunchip snufie, ntre brbaii i ntre m uiare, alegiindii f r de o nevoe mare, i i aciasta cu sborul. c fie ce pScatii afara iaste de trup. iarcela ce curvesce n trupulii lui greasce. Aciast lege ara pus denvturi sfin te. ciite am pus s le socotii pre am runtulii c spre aciasta i tocmir, ive aducei aminte decuviintul dom nului cum au ^is, c de vei erta grea lele oamenilorii : ertave-va i voao

Feciorulu de va gri cuvinte rele p rlniloruicu nedireptate, cu moarte s moar. pentru ce c prinii lui au dat lui lumina i via. iar dese vor n toarce de acelia ce aii fcut, s i se de canonii de pocin dup ai, ca i tat s6u, i muma sa si iarte. ar de valualem niii valo vi pre tat & & u si se tae muna lui, feciorul devascrbi pre mumsa, mai bine ar fi lui s nu fie nscuii, iar prinii s n v e e feciorii ntru
fr ic a

luid?<mue^eu, c deva ubiprin

tele feciorul lui, cu dedinsii si mai nvee pre dinsulii, ca s nu deprind, de n tineree o nebunie ca aciasta fe ciorii s fie delungai, i cftndui ve ri vede ntru crescutul tSu, certai

19
reclo

20
recto

S-TII AP LI

22*

S-TII APLI

23*

i roag, ca de te vorij asculta, dum ne^eu vacrua. ar de nu te voru, a sculta, nsu acela sa moara cu ce au facutu. ar pftriniloril celoru suiietesci, i maicelorti mai mare cinste s li se fac. i dragoste li se cade deciit prinilor celoru trupeei c prinii cei trupeei, blestemul dezrdcinez den temelie, ar cei sufletesci sufletulu perdii. ar nvmu i aceste, nu fr denvturalui dztmne^eu, ce cu sfe tul lu i cu nelegera, c veri s6 s se socotesc fie carele, i s se feresc s nu se nsoare ctre dini, p6ne n a patra rudenie, ar de aste putin, i p6ne n a cincesiminie s nu sensoare spre veri

S nescine va spurca muara ttiii nisSu, ce aste matelisa sase cano nesc, 9 ai, s mnunce secii, ar sumbta, i dumineca i mari i joi, s mnunce untii de lemnu, i s be vinu, numai ntracele'^i le, i s fac, n tote ^ile? cute

36 metani. ar deseva ntoarce spre soacrsa, sa canon^sc, 15 letu, i toate ^ile


cute, 160 de metani. ar spre moaa soacr sa, ce se ^ice spre muma socr sa, s aib canonii,

7 ai, metani 2 9 . ar cineseva chema precurvaru, ce aste cu sila, den care aste precurve ceia ce va strica fata. s oara i lua du p acea. ce ntti umple precurva,

PRAVILA

PRAVILA

s6i, c de acete sunt sii nge amestecat. Fiirtatu tt^u soru ta s nu o a. nice fratetu pre sora friitatutu s nu se a, c se grescii frai sufletesci. cei

dereptu acea ssepocasc deprecu rvle. i dup acea s se cunune. Precurva aste cine va sili o muare

suntupresftwtaevanglu'le, i preci??stita mritata, c aste neputincioasa, cruce, aijdiva i cumtrul ciun derept acea o partenvm s a mu trsa s nu o a, ar de se va tumpla ar, ar doao pri barbatul. ar spre cumtrsa sau spre feciorii ei spu rccune, ce sde demine^eu s nu se fac, ar de va fi vrun sfetii drticescu ca acesta, 5 , ai, s se certe i s se c iasc numai cu puine i cu ap, i de ca s nu se cam mai va^\ unul cu al tulii, nice nau t6u soruta sau fra tele, nice naa fratetSu, sau sora s se a, c iat aste stinge mestecat, o mie de talere se grasce tarul pgcatelorii. de va fi fotii cu voa mueri i abr bului. ntru n chip s li se de canon. Precurva aste, cee spre roaba lui. i spre ca slobod. i spre ceia ce va venidentraltparte, sau dentrolaturi de pmiintii, i se va muta n pmtin tul unui boaru, i se va da cu trupul i cu sufletul, pentru ce c scrie : voi robi cuceritive domniloru votri cu fric. deci direptii acea, cela ce strica fata, s a canon 6 ai. ar la

21
recto

22
recto

S-TII APLI

17*

S-TII AP LI

18*

muare mritata, 5, ai, i me tani ntoate ^ile 2 4 . ar de cu ro bai, 3 ai, i metanii, 12 , n


DE
s

A l asele sOnge mestecatu, ce amu ^ismai nainte, fiulu cela ce vaspur ca patulti tatni s6u, cese ^ice ma teh sa sau soacra sa sau matu sa. A l aptele siinge amestecat, de vorii fi do frai la o muare, sau doao surori cu unu barbatu. ar deva fi

On GE

m estecat

, CE lA L E StJN T 8.

ii*nfcuu amestecare sngelui, astemai gr0, ce seva ntoarce fiul spre mumasa ce domnulfi dumnezeu s:i feresc snu fie aceia, c se grasce i greal

cu nescin acesta, sse pocasc 5 a. ar desevoru sci 6 a, i me mai mare acesta, cede nevoeasteaciasta tani 6 0 . n ^i. ar al optulu, devine smintel, ar dese va tumpla deseva tmpla tat cu feciorulii cu cumva a fi, c vrjmaul nostru o muare, sau ginere cu socrulu, cu o davolulu, i delungat de dumnezeu, ne muare, 6 a sse pocasc acete, 13aisitu se bate de purure de perir0 i metanii 100 n ^i. oameniloru, nevoascesaduc rodul Deci nvm pre preoi, i pre 12* omenescu ntru perire. pentru c n toi cea ce scu carte, ciind va vre v domnulu dumnezeu preMoysi, nescine sse ispovedasc la duhovni s nu uci^u, s nu furi, s nu faci cu s6u. su scrie grealele lu n
verso

precurve s nu mini, cinstescei tattSu i mumta, i de aproa pele tSu ca nsui tine. A ld o ile sungeamestecat aste deseva afla tat cu fata lui, direptti aceia aceste doao amesteccuni de sunge s se despar, i 20 de ai sse poc asc, i metanii n tote ^ile cute

PRAVILA

tru hrte, i so de dliovnicu s6u. ca nu cumva cu nescin s uite i s lase ceva degreale. i ar nvm pre diihovnici, s scre n hrte i si de nisce nvturi caacelia. cut va vre side. iar oamenii cei proti, s griasc gur cu gur cu te un cuvuntu. i aa si lecuiasc pre dini, i cu cutremur sicercete ze pre dini ntru toi aii, sele adu c aminte de tocmel ce leupus lorii, i si nvee pre dini snu griasc cuvinte curmeziate popeisaudaco nului, i atoatii rndul bisericii. Muerile Ie nvm sseispovedesc la pragul bisereci, i sfie uile dechisepentrusmiiitela. iar nvm i pre ceia cesii clugri deplin, i
3

3 6 6 . A l treile sunge amestecatn de seva afla frate cu soru sa, 15 ai s aib pocaane, i metanii cute, 3 0 0 . A l patrulu sunge amestecat, desevor
amesteca veri premari. pocaani J2 a. i metanii cute 170 , n ^i. laralcincile ai doi veri j^remari sau ai trei desevor amesteca, dereptii acea s fie pocaania, al doil veri, 10 ai, si metanii cute 1 On ^i. al troil veri, 8 ai, i metanii 100 n ^i.

23
rccio

24
recto

S TII AI J-I

19*

m V IL A

20*

pre cea cesri in n cure, s nu pri mescil mueri de ispovedane, numai cela ceva fi ajuns ntru bStranee i ntru minte ntreg, i cu toc mel buna, acesta sase grasc de unele ca ac61e, ca sa nu aib cugete de smintel, c draculu cu muerile face rzbou c1ug6rilor i sfini lori, ciindu va vre fiecarele s prii mesc o muare de ispovedti, ntuu sase ntresc pre sine, cu rugciune i cu rugri, i s cetescfi aceste.
nOA\'\blliVU
k 'e .

(iisu ful ascultrii, de ispovedire tainelorii pe cate


in v tu r .

C.,e cade onaului celui ceispovede 13* sce taina pScateloru lui la omu, nu ca omului s se ispovpdesc cecan suu luid^<mne^eu sise mrturisesc aijdere se cade i duhovnicului, nu ca nesce pScate strline s pr'iimesc pScatele fiiului s6u celui sufletesc, ce s le aib ca pre pScatele lui, i de va vede pre dinsulCi plecatu i zdro bitti cu inema fcStori i ado sitori lui, i credincios i mzlostiv, i seva mrturisi cu bunnelepciu ne ise va poci, acestuia cu socotin i destoinicie slu iuurezi cu

GxcnOIITE

'

BXC'b

3 . i dnp aceia s prlime sc fiece muare de ispovedu, deva fi preotul bgtrnu i nelepii, s ara fi i muaria lui. i aciasta o poate, i deva vre s primesc

PRAVILA

PRAVILA

pre oare carii la dinsulu deispoveda ne, s prii mesc 1 5 , oameni, sau 20. iarfi alii snu mai priniesc. iar devafi preotulfi tunrii nice ntrunchipu snu cuteze aprimi, nice un sufletii ctre ispovedire. Pentru ce c orb pre alt orb poart, i amSndoi cadti n groap. Iar se cadedliovniculu celuia ce ia cugetele oamenilor, depurure sse pote sc ciite, 4 0 , de ^ile preste anu, iar ntoate ^ le i ntoate nopi s se roage lui d;<mne^eu de sine i de fii lui cei sufletesc!.

nvtura, i iar cundti veri vede pre altulu il veri au^i mrturisi ndu pScatele multe frlegi, nu se cade sse mire de acetia, nice sa -caute spre mulimia picatelor, devor fi i pre spre fire. ces caute spre dwmne^eu, i spre binele i spre ndu raria inemi lui sndjduiasc i sputi. i cu toate mnguiare i cu blundee, i cu dragoste s aib c tre cela cese ispovedesce.
CUM S E C A D E A S E IS P O V E D IE E .

Cadese s iai cela cese ispovedesce i si duci nainte sfntului oltariu legate si fie mtinile lui. i s vie i sst s caute joii la pomuntii.

fiiul iiiareliii Vasile, ce fu chemaii i

iar denu vafi biserica, iar acela ntrun locti cur atu i frti de glce

25
recio

.
2P

26
recto

S-TII AP LI

S- AP LI ~

22*

v, i s ncepe a ceti dMhovnicul.


Tp'CTOE, ^*\\ , u 3 , i i llpOSd/

ar dedtire trupului pre ruine, cese ^icecelacesepunesuptiialtulcuniue. araste punere suptti altuluntrei chipuri, ce aste de chinuascede altulu silit, ar acesta aste mai uoar. ariialtaastecensusepunedebun voe supii altulu, i acesta aste mai gre. ar alta aste unulii cu altul se spurc ntru pohtele loru, i ace sta aste mai gro deciit cele doao. i ar de ctite ori au fcut ce aste mai pre spre fire, odat au de doao ori au de trei ori, i avei atunce muare cu lege au ba, deciii ai ai fost atunce au dup treizeci dar cu do bitoace deciite ori ai fcut, dar sblazn cu muna dectindli ai nceput aface, i pune cundii, pentruce c cu

IIocK O H H dH d rogclunel. S desco apere capnlii cela cese ispovedesce. avdeva fi muare, snuse descoapere la capii, siise arunce jos la pomfintu, i s:i zac i s ^ic aciasta. Ispo vedescume ie dni ne^e ceri ul ui i alpomuntulu. ctite suntfiascunse le mtile dela inema me. i dup aceia slti rudice duhovnicu su, i se Iu puentru latori de biserecdeva fi. i slii ntrebe cu to.ate bltinde ele i linii, i deva fi putina nc sise nchine i sal serute, ma vrtosii, delva vede case ruinez, s ncep cu glas blundu antrebai a gri, Decicumi fu n tu fiiu lefe

PEAVIL

PKAVILA

ciora ta putreda, cu curve i cu muare cu lege, i de sblaznii cu miinata,sauoare cum altele ce simt ma preste fire. ar ctindiiva spune unele i altele. ar ^lii ntrebe, cu cute muari a cluii mai nainte cu muari culege.ardevafi vtiduu i griasce lui, de cindii eci vduu, cQte muari a cunoscuii, i ar, dar cute au fotii de dinse mritate, i ciite vduo, i cii te clugrie, i ciite au fotii de acele clugrie schimnice i ciite neschimnice. pentru ce ciitevor fi fostu chipul celii micii ,judeii aste de dinse ca ide curve, ar ciite chipulii celu mare, aceste ca muerile cele mrita te isevorii socoti lui precurve, i

miina siintii doao sau trei, una aste ceo face omul nsui cu muna lui, ar alta unulii cu altul face, alta ar cu coapselelui face, i cCmdulva ntreba de aceste de toate dhovnicu s6u, pre cela cese ispovedesce atunce. i ar slii ispitesc pre dinsulu, i de amestecai e siingelui cum i ciit, c nue odat, sau de doao ori, sau de trei ori, ce multe mpriri are, cumii aste scris la apostoli, i la nvturile prinilorii. iar se tumpl i acesta oare crora, cu muerile lorii pohtescu de facu pre 6^ut. i iar slfi ntrebe de uci dere, i de furtiagii, i de ele vete, i de minciuni, i dup aceia de toate, i si ic lu d^hovnicu

27
recto

28
recio

* S-TII AP LI 23

S-TII AP LI

24*

sSusse arunce pre sinejos, isza c eli jos la pmtlntu, i sase roage dMhovnicu s6u aa s grasc.

cum doar i de puinele pScate va pute i mai mulii deva face, ca nu numai ertare de p6cate s dobtind^ sc dela npSratul Hs, ce i cununii sase ncununeze, dup nevoinalui. sau ar, deva fi neputincios, i nevo in nu va ave, i va lua nvata r dup voa lui cumiseva cade lui, i numai cUt va slbi, i nice una nuva
fa c e ,

40*Doamne milostive i dela inima nduri'itoru i ubitoru la oameni, cecuproroculil tSuNathanti ertai po cina lui Davidu, i de grealele lu, ertarei druii lu. i rug cune ce de ntoarcere a Manasei o primi nsui tu, acmu robulu t6u, Irmec, cesta cese ciascede grealele lu pr imesce, ntru tocmela i n dumne ^eire ta ce e Iubitoare de oameni, grealele, c tu eti doamne, cela ce a ^is de aptezeci de ori cute dea pte ori, sase eartecelora ce cad ntru pScatele frdelegiloru, pentruce c cumue mrire ta aae i mila ta.

ntru mhnicune de jale

va cde. i leva lsa toate, c nam tocmit cele grele sle uurai, nice s punei giQotate pre uni ca aceia, c jugulti lui dumnezeu bunii aste, i tarulu lui uorue. Venii ^ice ctre mine ce nsrcinai, i eu ve vou rposa, deci ar aste altuM cundu face oarece p6catii

PRAVILA

PRATIL

c tueti dwmne^eulii nostru, dwmne ^eulti celora cese ntorcu, alcelora ce ne cimti de toate nedireptaile noa stre. e mrirei trimitem, tat lu i fiulu i diihulu sfntu. Deciia slti rSdice pri nsul, i s ^ic lu sti acoapere capulu lu. deca isecade s a^cunusului slii ntrebe, ce nvturi va pute ina, nu ceva dwhovnicu s6u aceas de, nice ar ciite vafi lu bine, ce cu socotina ise cade altinv preinsulu cutCiva puta ine. cnu ntrun chipti cu pcatele ise cade lui s dai nvtur, nice ar s soco tesci de pScate, i de crescutu^ti lui i cu ctit, cecum am ^is, dup pute re si ntrebi si dai nvtura,

mare sau mic, i a Invtur. c ntuu se cade lu derept multe p6ca te alelu, n muli arobesce, ar altul ntru pa'ne vreme nvtura lu o umple, i multe bunti face i adaoge, i at curatu se ntoa rce dentracele greale, i cu dedinsti se tocmescepre sine ntru pocaane, pentru frica luidwmne^eu, case teme i de moarte, i cur6ndu se cure sce pre sine. dereptu
ace

nu ntru a

muli sse ncep pocaania, ce du p vrera sufletului, cumu grasce i marele Vasile. i ar aijdere grasce, cnu n vremedel ungat s judecmti uni ca acete cese ispove desc. ce pocaane dup naravulu su fletului lu, ino dm aijdere

29
recio

30
r e c to

S-Til AP LI

5*

' ~

S-TII AP LI

26

putere, duhovnicului s prmesc acelu suflaii ladinsulu, pentru Iubi re de oameni alu dmne^eu, s ubesc acelu sufletu deomii, pentru ce i no Qv^m i cu nvtur d2<hMlui sfunttl scriemii aceste, ar decea ce iau cu ani am scris de fiecari fr delegi rSndu de nvtur, ar nu asteprepusi nice deuna, deseva ruga cela cese ispovedesce, nuina dup nelegere socotinei cum amu ^isu. cum iiinvaisfuntul loannu aato 8cTh cutre Ninevit^ni, nuse ruga r n ^ile multe, ce numai n treimile, iar tlharul ntro^i, ce ca clipela ochilor, numai un cuvunttt rspunse, i dechise cale raului. deci ace ste noao au gritusepensru duhovnicul

clugriele, i pentru ce rundu au fcut acesta, ar altele beu erbi, ca snu fac coconi nicedinioar, i aciasta aste ma.i re, c nu sciu ciii vor se nasc, i altele numai de unfi coconii facii aciasta, i ace sta e mai uoar. iar altele n toa te luni beu erbi ca nice dinioar s nu fac. i aciasta laste m aigre de ciit toate uciderile, ce acea i pune la moarte nsui s aib certa re i desi)rire de biserec s aib. de nuseva lsa de unii lucru ca acela, s nul ca mai fac. C fe ce pcatii i frdelege, ciiil vorii face ma nainte de 30 de a de crescutul lu oare ce pcatii vaf, ori amestecare de siinge mare

PBAVILA

PRAVILA

cela ce fr de nelegere i fr de socotin punii nvturi grele i toate punerele pravililorii cele dwmne^eesci le in, i nu nelegiii nu le socotescti bine cu direptul. ce fr de omenie i nebune le parii, lar ceiaste de muare, cu mult mai bine s ntrebi pre aceste, i s iscodesci deciit pre brbaii, c ajung aceste i nma mari beziconi. c fac farmece i vrji i pierd sufletele coconilor la vreme de nascere i nc fiindii i n trupulii lor i beu oare care erbi cele ce nsei le sciu. direptii acea lise cade cu mult ale mai ntrebare, ci coconi au uciii flindti nc n trup. dar ciii nscui, mai vrtosu vduole, i

sau micii, nare nvtura s fac ntru umplere ailorii ce amii semnat ma nainte ce pucjn. ar denuiva fi fostiiatunce crescutulii de tre^eci de a, cadese dwhovnicu s6u s socote scde ciii a seva scre, i mapuQin. s se nvee elu, ma viirtos cumuamti ^isii nprotiva puter fie crua, alegiindii fr de ucidere, pentru ce c ucidere, de toate pScatele aste ma gre, ar cineva face p6cat ma nainte de 30 de a crescutulti lu de ncelii p^eatumarece aste amestecare de stinge, sa nvtura 3 a, sau 2 , nprotiva crescutul lu, cum au fost atunce. ar devafi dup 30 de a fiindii, ar se cade si ntrebi i acesta, n ciit vreme au lucraii,

31
recto

32
recto

S-TIl AP LI

27*

S-TII AP LI

28*

i deciite ori. ar denuva fi venit n rasura de 30 de al, sau au venit i au grSit numa ntru fira pSoate lorii. ar denau venit atru prespref re, fie i aceluia 1 anu pocaanesau 2 sau uprotiva crescutului cura va fi. Deci aceste greale toate, unua isevortSnipla odata sau dedoao or deva face, ar altul de multe ori, ar ali tocma i i 6ne la b6tr nee lucrez aciasta, ar altul nc fiindu el t6nerti chinuia sce. i ace sta e vedere, sau nevedere. deci ace sta toate se cadii preani6runtulu ale socoti cu nelepciune i ale iscodi, i deva fi fostfi odat dentineree sau de doao ori numai, sl fie lui po caania ojumtate de an sau sumple

cu precinstita taina, acesta mai ntru muli ai cu socotin sase despar de precinstita npreunare. De mncare i de beutur fecare le dentru fire, cumti ova pute pur ta, deci spre alegere duhovnicului iaste aciasta, certri ori grele ori uoare si nvee, cumva nelege i va socoti cela cese ispovedesce, i cumui vafi vrere i sfetul, i cumva aVe credina nendoit. i denii ceva ave va da sracilor, i cu socotina duhovnicu s6u, de aciasta toatei sunti uoare, i s scie i acela de aciasta toate nvturile si se fac uoare, i de muncare i de beutur, i de rugciune, i de sfun ta pricefcene mai vurfcos de celiseva

PRAVILA

PKAVIL

1 anti. iar denuva fi dencele mici a inestecciunide stinge sau dencele mari cadese nvturi mai mari s fac. i muiarile se cade sse ntrebe, de seva afla fi(! caria, cu farmece i cu vrji deva face ucideria, deci una ciimfidelantrnpoaria, ar al t dela nascereper(Jciune, se cade de acesta s ?e alega i sse de loru pocaanta dela presprefira pficate lorii, 8 a sau ^iace. Iar se cade s ntrebi cela cegreja sce, deu i greit, elii au mersfi de seu pricetuitii, mai vrtosti nc i fr de n pasci, acestae pScat mai mare de toate pcatele, deau fcut, i 1 pScatti laicii oare carele nepru sitii, iva cuteza deseva prieetui

ttimpla, cum i de cele nvturi mai denainte seva teme i seva prsi den pScate, sau dentrunse i accste nvturi ceseva ispovedi seva opri dengreale, c muli suntti c e decse is povedesc, i iat simtti ntru pocaa ne denscrbi den mhniciunesentoi' cu. i a lii iar suntu ce ei denn ravti r6u, i dentru tocmel re i hitlen, nice ntru postul cel m a r e nusi pot ine de pfecate, i nau cum se pn cetui ctindva de depurure
p fe c a te le lu i,

mcar de nusear afla ntru p6cate grele i nfricoate, ce cee dup fire numai, i i aciasta deva face neprsit ncai sse feresc pre sine ntru postul mare. s nu greasc cu muiare i p6ne la pasci, i aa s

33
recto

34
recto

S-TII AP LI

29*

S- APM

30*

vie cu fric mare i cu cutremurii, ctrfe sfantulu trupfi i ctre einstitulfi stinge ?se npreuneze, ce spre nsei dumineca sfintelor pasci. Deci at i dup miihnicune, i dup lene cine grimu afl, lar nu dup ceva bine. deva fi fcufc i malacha, cese ^ice pcatii cu mna, sau cu alii ce intru postul mare. acela nice la pasci sase pricetuasc. Iar de va ficalugSi ori cum i va cade ntr cest chip n postul mare, nice ace la s nuse pricetuasc pSnela pasci sar fi i sfuntii, ptlne nuva i sprvi pocaana de acesta, iatunce sase pricetufasc ori cine va fi. Pre preoii i pre arhiereu, nuse cade si primesci la ispoved, de nulva vede

numai muiare lui ce cu lege, i alii ore carele de ova fl spurcaii. Miercuri i vineri preste tot anulij, ci vorii veni la ispovedane, sm niince post, cese ^ice, fiertura cuuntii de lemnu, aijdere i ver^e. ar carne i brtinz i pesce snu gu ste i de vinii cumva socoti d^hovniculii su aa slii nvee. ar ntru alte ^ile, de toate mncarile s mniince. ar acesta grimii de cumuva pohti spsenalu. ar deseva t6mpla unii prazdnicii rocno/\CTEii, ce se ^ c e ori de n prazdnicile Iu Hs, ori dele pro curatei '^^, ori dele sfanilor apostoli ntru acela ^ile, atunce fr certare s miinnce detoate cese cade, carne i briinz i pesce..

PRAVILA

PKAVIL

bine i cher diiovnicu s6u. c are ndejde curata, i ndr^znesce ciitre ascultare, ori ciiteiva ^ice lui d^hovnicu s6u s fac, canu cum va de va ave pcate, ca slii lase de leturghe. i delva nva dwhovnicu s6u ar elii snu asculte, c nu aste alii ce cas lase pre arhiereu, i pre

ntru postul mai e, mbicuri i vineri s nu mniince untii nice sbe vinii, ar ntralte ^ile ntracestii postii, untii i vinii. ar den pasci p6ne la rosali s fie fr certare a toate bu cat ele ce va vre, aa i dela
cTBo x ' b' o, pSne n oa E>o'iaB,\Eii,

12 ^ le . iar dup pasci, 8 ^ le . popa de leturghe numai fr de muare ar n jo mare insm biit mare lui deva cde n oare care curve, ori i n pasci, sse pricetuasc toi. mai nainte ori mai apoi. i alta pocaane nu are preotulii sau arhiereul, numai s se lase de sfnta slujba. ar de seva scula unul ca acela spre sfnta slujb. i ar va cugeta cndiiva, nui aste lui a sluji nice dinioar, ntru toate file le vieii lui, s ser drui lui i morii a nvia. alegtindii numai snuvafi ntro pocin oare care de unii pScatii mare. ar la
'

, i la prazdnie il sflnilorii

apostoli sgusteaghazma. ceasteo


c . i

aii s mniince de to

ate fr de certare, alta ar aste de cela cenu grijasce de acesta denuva

35
recio

36
recto

STII. All

31*

S TU. AP LI

32*

vr0 (leine silse nevoasc, num a ceva petv(5ce ntru cretin tate, i v a fi deva nirinca de acesta pr0ste to t anul m ercnri i vin eri untu i pesce, ia r n tra lte ^ ile carne. ar, cineva vr6 silse nevoascridespTisena lu, sa maniince ntracesta, siim bot i du minicft i jo carne, luni i mtir i, briinz i pesce. ia r m iercuri i vineri, sva fi putin a, nice untii nice vinii. a i sste ila r u gricune, depurura la utrSni, i ciinduva vre sa maniince, i pavecerni a. iar denuva fi biserec ar a cela undeseva afla la rugciune, de treo ri s;i grasc acesta,
GT*hlM Gm E i '0\ \ * ?

Iar altul dentru proizvolena vre ri lu, i acestae ma gre. ar alta aste dese spurca 'unulu cu altuia, i acesta aste i mai re. iar cine va spurca coconii tinSru cu acesta curve, aciasta aste cela ce spurc fsta fiindu de trei ai cenu iau fosti ei de crescuii, Ceteulii deiva curvi inuiar 0 lui cu altulu decia snumai fie pop. iar de o va lasa i va petrece ntru curie atunce s fie pop. ar deva fi nescine inSru i de va pi de altul aciast curve, s nu fie preotti. iar dese va fi apropiat triipulu lui numai de coapsele lu acela sfie preotu. iar devafi n tru e^ut tocma, nu are afi pop,

sau de 100 o ri cutuvaubi. a r d eva fi

PRAVILA slabii i nu va pute sta s ^ic, kke


wikcTii \ rp'kiuiiAro \' 8\ , ,

PEAVIL pentru ce c dea fosbu i cucouii mic, a r vasu lii seu i'Ssipit, i se cade lu s vie la p reo ie, cseu sp" rc a t tin e re e le lu , i crescutu l lu celii de n tiiu . Ia r d evafi c^utu n tru m alaclii^ ce s ^ice sfie f c u ii sblazn cu m iin a s a u cu a ltu c e, m a i n a i n t e ne nau v e n it e i la p reo ie, c nu sc'ie ^ ctit era pcatul, sau v a fi demnatdei'^^ om suflet putred d esevafi n v a t de la. ia r d evafi acel om n e l e p t i blundti i cu bu n sm erenie, sase soco tesc de d in siil i sfie p reot, ce m a in a in te s is ed 0 1 u is fa c canon dup aceia s fie preot, ar n tru p reu a lu i d ev a cade tru acest pScat, ce ia s te raalacM^

i s ^ic i aa acesta de 12 ori. i n oA \ '.\ b Mde 12 ori. ia r sim bot i dumineca m etania iiim in a s nu fac. asjdeie i dup poK(\ectbo X'bo n 12 ^ile. i dup pasci n 8 ^ile, sau i p6ne dumineca mare.

Iar brb.ii i muerile sfie de sprite de pricetenie, pentru pocanie mare, snuse pricftuasc pSne va fa ce nvturile ce vorfidate, iar devorii fi spre moarte, atunce cumva socoti duhovniculti. I5*0 miilfi ce vada trupulii pre ruine, In trei chipuri aste lucrul, unulti aste ce petrece nevoe cu sila de altulti, sau pentru srca su afle cuteceva.

37
recto

38
recto

S- APl i
.

S-TII AP LI

31*

ori cu nescire, ori de altul nvat c nue j^Scat. uni ca acea s se poc asc un an. s socotesc nvtu rile, i siise opresc i de preoie, i aa s unipJe toate nvturile ntrun anii. i iar s slujascfi, jfar devafl de doao ori sau de trei ori acestp6cat decia snuraaf fie pop, ces ste nrundulu ceteeloi-, i s loetrec. S nescine va fi fost fur i va fi fuiat inult, sanu vie cii??d va la pre oe, aijdere i preotul de vafi fura tu ceva, ar de nuvafi fotii ins preotu, i vafi umblata la fu ratti acesta ]oop snufie, ce mai vra tosiisaa nvtura, caun curvaru i cao curv.

atunce s ias acela afara de pragulii biserecii i s ste seva sfrei leturgha. ara la C TE o \' i la k>o . i n jo i mari i In siimbta mare. i la pasci s guste aghiazm, i Ia ^ioa lui
CTif Petrii, i la ScnE nE '.. i

aa ntr ceste (]ile uni caacea s mnunce carne. ar clugfiru, s m nunce briinz i pesce, apoi ar s ntre ntru pocaana lui. ar toate dezlegturile unora ca acelora, o sSptSmn ntreg dup pasci i alt sSptniun ntreg dup po R (^h C TB o x'cBo. i n harii de carne, i ai brnzei. Cade se a ntreba omul i pre muiare, n* i pre clugSri i pre clugherie.

PRAVILA

PRAVILA

D e biserec i de sfriita priceteiie.


^6*Cumt seu ^is mai de naintedep6cat ori cumii s fie desprit, ori unii anfi, ori 2 ori 3 ori ori 5, ori 6 ori 7 ori 8. dela opt sse arte uprotiva puterii fie carele, i nprotiva vrerii, i a osteninecum seva osteni, i cumu seva obidi, aidemfincare i debeuturcare cum va pute. ar se aste nescinenc n pocaanie. svie la biserica, i s . ntre i s ste unde va vre. la u ti6ni, i la ciasuri, i la vecernie, cndiiva vre numai s ve. Iar la le turglie ciindiiva veni, s ste unde au sttut, pn va ajunge preotull la

cine cumv^a fi, deci devc.sci cu cilte mueri au curvit, ar do multe ncai nulevasci numSrul, acesta aste curvaru Deci de aceste pcatenvmpre toi jn-avila sf/nilor prini, ntru toate file le odat n^i, s mninceclu gSruIti foarte bucate desec, i oa menii mireni i acea s mnunce post, cum i seu dis fiei cruia, ar mercui-i i vineri i luni pg ne tocma sara atunce s mniince p o st, alegindu numa pentru neputina slbicune, i pentru prazdnice rocno,\cKii,ar de vinii cumise vadice lui dup putere lui.

D e f)osturile cele mari i m ici.:


i

40 39
recto recto

--

s-T ii

a p'l i

35*

S-TII AP LI
ca

36

In Viuin pre oam eni de m irii, pveste to t postul niiscutului, i alu i


1 8 c T 'K in P e ti- r i,

rimai mari,c s e lucreze i mai multu lucru decutmai pfectosul. mai mul t plata sa dela dtmne^eu, i ar celii miiltu pctos i lenevos, cu ne lui Incai putinele nvturi snple; doar cumva i acela aa sa se milntuasc, ctinel pre ctitinelu, tar s nu par p6ne nsvSrsitn. Deci v^undu duhovnicul icautmdii mulime pScatelor sau spre zba
s p r e

sri nu se mnvtncecirne nice

briln/za. asij(lei-0 i a l prec/sti k' he posi ara crilugtiri nice bnlnz nice oao. ara pro postul cel mare, oam en i cei pro ti, siim biita i dumineca untii i vinii. ar cinevafl n tru ]iocaane mare. cum am ^ s m ainainte. de aste m irenii sii guste atunce sumbat i d u m in ica: vinii i unt de lem n : iar. crilugfirii nice atunce, nice vin nice unt. ia r secade d b ovn icu lu i foa rte s fie n eleg to ru i rsajduitoriu sa n e le g is socotesc^ cum vada n va a tu r i cum postii, i cum m etan ia i cum rugciuni, pentru cec unii stint s6raci i nepruiisit lucrezu. la riia l^ i

va grealelor, sau spre curvisau spre ucideri, sau mai prespre fir0 pcatelor, iva nprotiva pcatului fr desocotin deva pune nvtur. ntuuacete nusciupre dumnezeu cu cade
c e e a r v r e n tr u to i

ssemun

tuasc, adoaoru i sufletulti lui parde pentru dini. deci cineva s

PRWIL

PRAVILA - -

simtii slugi sau robi supt mai mari, ar ali negutori de umbl pre dru mure, ar ali sunti btriini i sla bi, ara ali puternici i bogai, ntru tot rpaosul petrec i se odili nesc. dirept aceia ntru toi de a cete se cade a cerca c-rua cuinuie pu tere sise de nvtura. ar al i simtu lenevoi, unii ca acete, dec au nvtur dup lucrulu pcatelor, doar cumva seva leni i nice puinei nuva face denvturilelui. i mai spre mare rni vafi lui. i ar se cade cu nelegere asocoti, doar cumva vafi cu pucinele pcate, i vafi nevoitorii i curimdii grbi to ru, i bine aste dup vrere lui i dup uevoin si dai lui nvtu

curiesc sufletul lu de diimne^eu.^ nsuii acela preiubitorulii deoamem diimne^eu isprendurara in em lb ise cade sroage,ispredinsulsnaduj asc, cela cepentruno sau npeliat. i pentru no pctoii fu omii. fiindii dwmne^eu bunii i ndurtoru la inira. ar ma nainte detoate^ de aceste se cade dibovniculu, su ubesc fii lu cei sufletesci ca tru pulfi lu.
m a

vfirtoscea ce au fcut

pcate multe ma pre desupra. sise nchine i si serute i si fie cu mil> cu blundee preacela si socotesc, i cu ochi bliina^ i cuglas cu miingui^^ i cu omilene s vorbesci ctre dinsul i cu dulce, i aa denravuri si nvei, unileori n biserec alte

41
recto

42
recto 1* S-TII AP LI 3

S-TII AP LI --CT*M Vasile

*8*

le ori ntru locuri osebi. isi po meriesci deraoarte i deplat i de bunti i demunc i dedirepi i de pSctoi. iaa ipre ti ne nainta lui te chiain pSctosii i plecaii.

cel mare, i mai vrtos aju toru. c cOte nvturi ori nce cliipfi levom lua s slujirapentru catele noastre. ar sumbta i i dumineca, i la prazdnice domnesci metanii s nuse fac, ce mai vrtos dentru mari nvturi noao ale pos tului. atunce s avemu i slbiciune i rSpaos ntracele fjile, i gria sce, at sfanul i marele Vasile. c aceste toate Iernii scris, ca s dobundii cu ostenina rodul pocaa nei, nuse cade ^ice s judecm unii ca aceia, ces luomu aminte nravul ntoarcerii. ar dulcea dela iubire ce de oameni alui d?<mne^eu i dela dwhovnicul. c precela ce va leg i dezleg.

A lta rugciune, i acesta o ^i, pre capul celuia cese ispovedesce, apoi dec seva ispovedi.
Cela ce esci mulii milostivii i Iu bitoru de oameni d^mne^eu, ce pentru noi cei plecai, i j entru anoastr spsenie te npeliasi, i toate catele lumii le kiai i le purtai, acele nsui, i acum cu binele t6u

PRAVILA

PRAVILA

i cu ndurare inimii tale, ce bu n. iart toate grealele fratelui meu i ftiului meu, cela ce acumu st nainte ta nsui ce s griasce lui ne destoinic, i acelua iart toate, i n cetii vecii, i ncela ceva sfe. cela ce pohtesce toate faptele omenesci sse spsesc. fiind bine cuvntat ntru veci amin. iatuncemai viirtosdeciittoatenv turile dentuiu sise ^ic lui i si griasc, sci frate c ai nvtura dela d?imne^eu. c de c te ori ar isevor tiinapla pcate, ori mari ori mici. curiindii ar cu drag inem s alergi i smii spui ori unde volufi eu. ar aceste nvturi nileu dat

oare precineva mai vrtos pre cela celii v^de pleciinduse i omilinduse. ar pre cine vede iar fiecarele ne Iu und nvturile, ce cu nebunia, icu negrija sufletul lui perdiindu i nice Jntrun chipii nvturile nuleia, ce pohtfece a sluji dulceei piintecelui su, iar nu lui di^mnedeu. dece ctre acesta, nice ntro npreu nare nuvafi cunoi. c iaste omul celii neplecat i ne griasce curmezi, ar mai vrtos ocarnici. nupot n va, nice asculta, ce cela ce miintu ia=!ce s miintuiasc sufletulu s6u. iarnuvom lua pcate strine spre noi i s ne pardemu pentru di ni. ce ne temeniii de judeulii lui dzimne^eu. i de ^oa ce nfricoat a judeuiwi.

43
rtcio

44 recto

S-TII AP LI

S-TII AP LI 39*

ce ntrSas toate grealele noastre nainte ochiloru notri voru fi c va pre noi sne judece nainte n fi coatnlu i direptului, i ne farnicului judeu. c aceluia nsuu ise cade slav, i cinste i n chinciune, tatlui i fiiului i sfntului diihu, acmu i pururi i nveci viciloru aniinii.

afar debiserec, i dup acea s ntre nbiserec. iar ntrali trei ai, ntraceia pocane, i aa s se pricetuasc cutoi. Ucideria ce debun voe secliam,cela cevaedia i seva nva cumva ucide pre oare carele, pentru odeloare ca ria, iastemanfricoat acelpScat. direptii aceia oare cui sevor sftui, i sevor nva spre acesta, deci i aceia au p?cat cudinsulu. deci desevorii tSmpla mai viirtos af episcopi, sau i gumeni, sau popi, sse scoa. Iar deacest ucidere, multti Iu cru de p6cate iaste anelege. Ucidere debun voe iaste aciast, cndue" glciav de oare carenvSluire. i oare cari vorlua ciomage saulemnu,

nvtur de pecatele celora ce ucigu


i9*Celace face ucidere de bunfivoia lui, i vine ctre sfnta biserec, i
va

sase ispovedesc ca sase pociasc

decele ce au fcut, deci nva s borul bisereci, de unul caacela, 6 ai sste afara de biserec, snu ntre

PRAVILA

PRAVILA

nluntru, i bucatele si fe sec, i ver(Je fiarte fr de sare. i f r untfi, i puine i ap preste s6pte rafina, iar siimbta i duinine ca i la praznice domnesci, spue unt i sare, i viu sbe cute puinelu, iarcfind se voru umple, 6 ai, atunce s otre nbiserec, i sste i tot s petrec tot n pocane i ntrali, 6 ai, iar ntracei ai ntrutoi, ntoate ^ile sfac cute ome de metanii. D<ici acesta nva sborul sfintei bi sereci, i opresce, iar noi pen tru slbiciune omului grim, cund se voru ispovedi unii caacete dwhovni cului, s petrec ntrace pocane.

i va lovi prevecinul debun voe, i de ace lovitura va muri, i acestii pScat iaste mai iuor decQt cel dentuu direptuaceia denvuturile scriptu fii sfac 2 pri, iar a 3 parte s arte lui dwhovnicu s6u. ar ucideria ceia cenu e devoe iaste. cela celajo'c vaarunca ori culemnii on ciomagtisau cu sgfita ivaarunca devs vi prevecinul liiisau cese ^ice cu p'latr i mcarti cuce i cu ajutor dracu lui va lovi pre cineva, i deva muri dentracesta, i iaste aciasta tot dr cesc, iar nu dentru svetulu lui, i o aflare adracului, pentru ce c toate jucrile leu fcuii dracul, direptu aceia s indrznesc i in truelii jluina lui sfac, dece

3 ai, ceseu scris mainainte, sste

45
recto

46
recio

S- AP LI

40*

S-TIi AP LI

41*

pre acestal nvm sse pocasc atrea parte dentru ucidere ce de bunvoe, ceamscrismainainte,mercu ra, vinera, luna, cute ome de me tani, i n biserec de purure s n tre, iar acea snuntre nice anafor snua, p6ne ntr n luntrulii bis(5reci, atunce s a i anafor, ar acesta s ntre nbiserec, i sla i anafor, pneva umple nvaturile, i atunce sse price tuiasc, aijdira i acea, ctindu vor face nvtura toat, atunce sse pricetuasc. Omul deva ucide muare lu de voe i sa alta, sse pocasc

flicentrunchip snaib pScat, nice sse chia me aci asta ucidere. Snescine va bate pre cineva, i du p btae vafi vu, 3 ^ile, i du pacea vamuri, sse socotesccela ce Iau btutu cu ucidere dentlu ca debun voe, atrea parte dentru poc ina aceluia ce amti scris acolo, ar devafi vu 6 ^ile, i dup ace Ia vamuri, sse pocasc jurata te dentru aii celula ce au fcut u cidera ce debun voe. S nescine vapriiide unu furii fui tind ilva ucide pre dinsul, ucidere mare se chem, pentruce c cumiina Iau pri nsti, casase certe alii cu certare, ar pentrucea uci^i prinsul, fe m car i s6rac cde foame fu r , n

15 ai, i s fac'toate cele ceam scris mainainte.

PBAVILi

PRAVILA

Iar deova lovi cu lovitur mica i dentru acesta va muri. cam v6^at demulte ori lovituri cu pal ma sau trgiindulii oarecum i se tiim pla moarte, direptii acea nvm ju mtate deucidere ce debun voe, safac pocina. iar deova afla preia fcundu cur ve, iva uf;ide pre amundoi, jJre acesta lege nul judeca, c scre, <ieci s dai pre unulfi ca acesta sata nei, deperire trupului, ca sufletul sse spsesc celu drag celii vede cu din sulu, c cumulva vre aal va pace. V^S^utamu alt ucidere ce iaste denprasn, ciindu iaste gonit deoare carele i fugndii cade i se ucide

cai aa s sature trupul lui. iaste lu udireptare dela diavolul, seminie ne bunesc. iar tu detevei protivi ne bunei lui, i sufletul tSui pierii, dereptii acea pocane dentiiiu s fac a uciderii ce debun voe. iarfugundu acestalva ucide nescine cu o sget sau cuo patr sau cu un ciomagu sau cu unu lemm. acesta nu se chem ucidere de bun voe. iar de va lovi i acela pre oare cine fugii ndi cu oarece, c va vre s scape de moarte, sse pocasc 4 ai i metanii 200 n^i. ntru pocaana ce dentftiu, cuinu scrie ucidera ce debun voe. ar deva lua numai o lovitur, i

de moare zdrobit, deci pre acestal ny m deva petrece o^i iva muri, po

47
red a

48
ricio 41*

PRAVILA

43*

caane 2 ai. Sunesciiieaste tillharii, iva fi fiiciitfi prer6u ruultu, i ucideri donumvu, i dup aceia deva veni sase pociiasctl, cu pu ind pocaaiie, sfie primitu la l)ricetene, ca sfinuse ntoarc iar utracela ce au fost, i dup ac0ia ciite ara deva sci iicscine unfi tlharu. iva merge far deviiu\ fiecarla. ilva prinde delva ucide. ar ne facundui nimica ntr cel ciasu, pre nnii ca aceai nvam s lise r6sip0 sc casele, i sase gonesc dentra cele locure, i dentru avere lorii, c sunt i aceantruncliip cunebuna tlharubii i piarde i sufletul s6u. Preotul deva gusta dentrupul dobito

ruece ar deva fi inSlat de oare care ora, ar nuovaluapredinsmu are. saib aceia pocaane. 5 ai. ar deova lua pre dins muare, i acealva lua predinsulti brbat, f r de lega ovor umpla, sase pociasc amndoi, 15 ai. i deucidere sa ca ucidere debunvoe. ar devadabr batul ei spre ucidere, cum i dalyda pre sampsonu. acela ntru toate lele veei e saib canonu. Muare ceva ucide fecori la nasce re. cu sfdtul oare crorii vrji, debun voa e, aceantrutoate leleveli e s aib pocaani, i s se casc. tluare curv i va be erbi snu na

nelprecfitenel^sil umple toata pocaana. pocaane sfac. aijdera i de

PRAVILA

PRiVIL

I cului cese ^icelnc nenscut, uni - ca acela sa nu fie popi.

sc, sau sva nascelva sugruma co conul ei, s aib pocaane n 9 ai. i metanii cute, 1 6 0 . i altele. Muare fermectoare, sau omulu. sse pocasc 3 ai. ar deva fi clugSru, sau clugri, sse po casc 5 ai. Snescine far biseric, il prindii furfindil, s de ma mulii deciit au furat, i slti bata prespate 30 de to age. ar pretalpe 2 i c deacmu s numa fure. Cela ce a cusila mnara, s ab poca ane 3 a, i s da prclabilor ceisecade. deci cnuaste^is ssensoai^ cusila. ce acesta aste tlhre i curve, i toat ruina.

20*Muare vrjitoare, sau brbatul s se pocasc de seva prfisi, ar denu sse lase de cretintate. Muare c(5a ceva be erbi. s scur rodul trupului s nu nasc coconi, acea s aib pocaane, 5 ai i me tani ciite 305 n^i.
ar va face i brbatul aa, mai r6u aste. nice biserica snui primt5sc prescura lui. nice prino sulii lui, de nu seva poc, deseva sf tui i brbatul e cunus s fac acesta, i acela sfie ntracest pocaane. ^tuara deva politi altu brbata. i pre brbatul a eil va parde cu farti

49
rccto
'

50
r e c to

S-TII 1> LI

44*

S fin i ajDostoli de biserec,


23*Ceaste mar dsreptil deceaste anoi i ascula bisericiJe cele ca^ifce, sau sosii zidesc alta noao.dereptu aceia nviliun devafi obisoric veche i-Ssi pita, l va vrei nescine so noasc
l so zidcsc. snupue alt temelie, cepre c(5 temelie ce iaste ma nainte, acelia ise cade neclatit. ar deseva afiadapn mrturie, cfar bkyosfcvena biseric cei mari de preacele locuri sau temelicit aca biserica, acela s ve ceva s zidesc ace biserica,

nnlor, atdta loca s semneze, i' l s cadesc arhiereul, i s fac

45*

aa se nfing cruce ceaste stavropig. i'ugacruno. is ncep azidi cela ce va s zidesc isifte Iur de b la o o s/o v e nie l de luminare, i de sntate tiiipulur i suiletulur. ar far deaciast tocmel, ni nmra ntraltu chipu snu fac, pen tni c nusecadensuu cuputerra vre l-n Iur. c muli fm- deperire, ca nisce fr deriindu i cu cuvinte cur meziate i nedestornice.

rar Dsuu episcopul denuva mi^rge is la hhgosloyene dela episcopul depre acele lao b%os/ovenecaacesta.ranieIaare pu locure, cum i deace biserec noao atuncespue tem ele noao is zidesc. lar nescine deva vre s zidesc o
t e r e s/i t r i m i b % o s / o v e n e c u o a r e c a r i p r e o i, n u m r f o r n t r e b a r r a e p /s c o p a I u r . l f a r d e b l a ^ o s f e v e n i a l u i c a s a n i c e n t r u n c h ip ti s n u s e n c e p .

PRAVILA

biserec de n temelie, svela arhere H depre acela loc, i cumse cade si fa c lu cinste, deci si ntrebe pre dinsul episcopul, uicute (^ile veri pute Iu ^in a biserica cu luminare ca sfie ealti daria dendestul cucuvinte demri i'e pre dwmne(^eu. ori 3 lumini ori 6 08 ori 9 ori i. cute vor fi pre Putc%a lui, i pi-e amgruntul deca ^^sci acesta dup sMntulii cfcito ulu. sase scoale epescopulu demnea l S mgsure loculu, i nprejurulu ^oculu s ngrdesc cu punz sau ce acoperi, is aprinl lumi nan mluntruinpregiurulul. casne ^ega c m locu voru lumiiia lumin ii e, ctuva pute aprinde ctitorulu ^ile. i dup lumina lumu
PRAVIL DE CE CE CRED N'TRU GADINI I N f i e r i . I AU CIASURI. UNII BUNE, ALT'il RILE. DE piLE, UNII r l E,
a r a ii

BUNE:

Deci siintii oarecari ntru cretini. 24 ce inu lucru ereticescu. cundu apu ne soarele, nu dau nemica dentru casa lorti, nice focii, nice freunvas oare carele, sau freo tribuiu oare ca ria, socotescii i glasurile cocoi loru, i ale corbilor, i altoru glasu ri, i ale vulpilor, i ntimpin de grescu. unile rele, altele bune, i

uu

51 .
re cto

52
re c to

S . AP LI

46*

S TII. AP LI -

47*

cutara soarelui i alunei i a ste lelor, i chemara dobitoacelor, dire ptti acea, atpre amruntul tocmim i nvmij, cine are acesta, cu certarede acmu snumai ia aminte une le ca acesta, pentruce c nfricoa tu judeii vorti sa deacesta.

Cela ce cu muare lui zace i pre 6 ^utii curvesce, ce aste mai pre spre fire, ce aste fr de lege mare, i p6catu nesiosii. ce idwmne^eu de acesta lasfSritulu rspunsului rece, mai iuorvai sodomului, i gomorului la' ^ioa ce nfricoat, de ci direptu aceia s aib pocaane

'

'

25*Cineface sblazn cu miina. i acestae curve, sa canon 3 ai. i metanii cate 2 4 . aciast malache ast'e ndoao chipure, una cu coapsele, ar mai re aste cacu mtina, de ctit cu coapsele, ce i acestae re i hi tlen i amSndoao, ar iaste i malache mueresc. ce ale lucrfe una cu alt. i ace sta se cade dzihovnicuh forte s ntre be, i sale de lor pocin. 1 anii.

3 ai i metanii cute 100 n^i. ar toi ceia ceu punii ruine tru pului de curve pre ntraltu locu ale gundti de pre unde e treba nevoia firei curviei, acesta face jrtv davo lului cu sSmuna Ini cu pcatele ces mai pre spre fire. pre uni ca acete i nvm, c nu siintu destoinici s se pricetuiasc, n 4 ai, i mai multu, nice s cutee ase apropia

S i

PKAVILA

PKAVIL

Dirept acea pentru aciast sbia

ctre sfnta i dumnezeiasca tain Trei nunte nue dat lege dela dwmne^' ^eu, cineva ntr ntrei nunte, di reptii aceia cineva veni ntr cesta lucrare fiir de lege curvesce. uni ca aceia s aib pocaane 8 ai. Cine rsipesce groapele moriloru. 27* i pre acei mori iva dezbrca dehaine i aceste leva fura, sase pocasc

^n, nvm precele mueri cubun smerenie, cela ce au unbrbat dup lege. unile caacela sfac toa t treba bisericii, i prescuri i prinos, ar snuse cre^ toate muerlle cela cenu siintu ntru cur e i ntru ispovedane, mitcar sstintu i fete. cineva clca ace st nvtura, anathema efie, ce se ^ice lepdatu de critentate. Omulii ced trupulil pre ruine s aib certare 5 ai, cu alte pocine. ar nmulte chipure de cine dtrupultipreruine amscrisfi, ntru scripturile dendrtii, iw* A\tinp. numai caut premSruntuli acolo, ar aste i altup6catl sodomlenesc

*
V

5 ai, i metanii n^i cute 100 . ar deva spa i case, i leva fu ra, sse pocasc n trei ai. iar devor ave oare carii vrjmie ntru ei, i nusevoru mpca unul
cualtul, ce aa vamuri unul deini ar altul va rmune, cela ce au rmas s aib canon pnSn trei a, i aa npatru ^eci de ^ile, s merg

53
recto

54
re c to

S -T ir

AP LI

48*
~

S-TII APLI

49*

la groapa, acelui m orii, i aa s grasc a rta m e fra te , i d!imne^eu te arte.

tru s n g ele lu , atur.ee slS ju n g h e j i s m iinnnce to tu . lara d eseva zb ovi, pgne va rgci, nu se cade s m unflnce una ca acea. la r alegiin d fr deu n ile ca ace'sta, ce a ste n v a ta ase m unca to t cretin u lfi. i toate ciite su gru m ate, i n eju n gh ete, ciiinilorii i gad in iloru sase lepede. i cin eva m iinca corbii, sau cioara, ciovraac sau cucii, sau coruu. sau veltu ru . sau p rivegh i toare. u n i ca aceia 1 anii saib pocaana, i m eta n ii 100 de (Jioa. Cineva m iin ca lupu, sau vulpe, sau cu in e, sau pisic, sau aricu, sau p lii, sau n evestu ic, sau veveria, i a lte le a ltele, cte s n ta necurate, arpe, broasc estoas, i a ltele ca a celia , sau clii, sau m garu , sau den cele slbatece, sau dencele d u m estece, cii tesu neourate, ce nu (Jice le g a Iu dnnne^Jeu. iar denuva fi prevoa lu , ce denevoe va m nca sase pocasc, 1 anii i m etan ii, 15. g* ar n puulii, sau n fntSn cea cenu cura ap n tren s, i n triin su lii va cde o gad in oare cara. sse verse dentrace ap, ?, vedre, i aa sb ia, iar dentracelii p u fl, ce deseva a

29*Deci morilorfi lise cade, glise fac pomenire i slujire, atrea ^1 i 9 ^i, i adoa Recile, i apatru Recile, i a 6 lun, i anul deplin,
aijderainstimbta lsrii decarne. i n sumbta, lsrii de brunz. i n sumbtarosailor.cpentru aceste s credem c vor afla dezlegare de pS catele loru.

Iii

30*Deci nvm de sugrumat i de mort cuna s nuse guste aceste, fie


carele dencretini, nice slfa sunge de ce la ce cur junghetulu, ce oare ca ri dentru nebunialorvifacu acesta, c nva lege Iu d^^mne^eu. c carne

PRAVILA ~

fia n ^ioa de n tu acelii d o b ito ci

PKAVILl
m ortu, ori

ntru sunge sufletii snu mnunce. deci ca atot dobitocul sngele lui aste snfletulu lu. Aijderai cea ce punii curse pentru vfinatul, i se sugruma ntrunse dobi toacele, altele ori gadini. i pre ficela le audelemnunc, sau decui gonite i sugrumate, uni ca ace tia certamucu lega Iu d?imne^eu a cesta snu.se fac. numa ca ce=!e va ucide, sau seva sgeta, sau de arme sau de sulia de mima omuln, ceseva J^isa sfingele e, i acesta sse mnunce oat. ar ce suutu aceste fr elege ceseva mu uca ceva de n ceste o pocaa 150 de ^ile, i nietau 12.
cine va prinde cu h iir u lii orice, i denapra CMunda d elv a lu a , i d evafi cald u n

gad in . ar de vafi de 2 ^ ile , sau pene atreia (Ji, i dup aceia seva scoate, sse verse dentraca ap, 9 vedre, i aa s b age i aghazm . i sbe d entracelii pufi iar. aa sb age agh iaz mo, delii voru curundi denprasn curilS pri nsulfl. ar deva p etrece n ^ile m ulte i va pu tre^i n tru n su lu . s ve'rse (?entrulnsulii, 40. de vedre de ap. i atun ce s v ie preotnlii cii pre o a lu . i s apriDijl 3 lum inri nprejurul lui i s cdesc i s i cifitesc nioHtv, i si sflnesc prin su lu . i atun ce sbe dentrgnsul. a r apa lu i deva cor afar. nem ica nune va tem u n ile ca acela.

ar deva cde n vinii sau n untu, i deseva curnd afla sse scoa i sve popa si osflnesc, ar deseva zbovi, p6ne va ncepe a putrezi ntrunsul p6ne n doao ^ile. sse mu te ntraltu vas curat, i sse osfin esc de preotul, iar deva fi p6ne va putrezi, acela nuse cade si gnste
5

56
r e c to

recto

S-TII AP LI

50*

S-TII AP 1 ,1

51*

ce sase verse totu pre pmunt. ar desevatSmpla ceva den gadine ase pr si descotine necurate'ntru gru, sase spele cu ap bine,. i sase osfe tuasc de la preotul, i atunce si macine i s mnilnce, ar prescuri dentru acel gru snuse fac. ar ceseva spurca mcar ce deinunna ovreilor, ori vinii ori untu. sau al tti ceva dentru acetia nuse cade ere tinul sle guste, ce svie preotul s le sf^nsc>,i dup acea sase guste. i oare cine va munca cu Armeni, sau cu Pavlikeni, sau cu ali ereti ci ori cari, sau maivurtosu cine va ave lubovii cu dini, acestuai gr asce legaluidwmne^eu, sase lase dea cesta. i s merg, ctre bisere

ile anii ntru pocaane. S nescine seva npreuna cu ovreii, i cu diniva chiti ntro credin , i acesta ar va veni cilndilva. ntru cretintate, s aib pocaa ne 9 ai. ntru locuii celorii chemai, i dup acea s fe prximit pre scure lui n biserec. i dup ace a sfe ntru pocaane, i ntru al 10 an. sse prieetiilasc cu sfnta pricetene. Cine se va nsura ntralt credin 32 * fetele i feciorii, uni ea acea s aib pocaane n 5 ai. aijdire i popi cea ceivor cununa, i acea s aib pocaane 3 ai afara de biserec. Cinea mana griiului, sau alii ceva dentracele, acesta at sce lucrul dracului ori den vinii, ori den piiire

PKAVILA

PRAVILi -

c curaii. ar deva face aciasta cu scire, si fac popa nioh'tv. ar deva i sci iva au^i certri, ar sase osfinesc, i sise da lui puine nvtura de certare. ar denuva asculta certara ceva vre s m niince cu dini i s be, uni ca a cea cu cretinii s nu mniince, ce s se lepede de dinsul totcretinulii. ca de un slujitoru de bozi, i de bise ric s nuse primesc, ar deva ve ni cndva la ispovedane, s ai b pocaane n 3 ai. i ntru 2 ai, sn use primesc ne tnica den cas a 1ui, nice prescuri, nice altfi ceva freunu prinos nimica, ar ntraltreile anvi s se primesc prescurialui n bisere c, i aa s sfgraSc i al tre

ori dentraltii ce. deseva lsa de ace stc, s aib pocaane 4 , ai meta ni ciite osut. S nescine va lua ofat ceva fi logo 3 4 ' dit cu dinsa, i dup acea ova ngla alii oare carele, i o va spurca, iva vr6 soa i acela pre dinscenu ise cade ce deva vrear celu denfciiu ce sau logodittt cu dinsa acela soa. Popa deva cda cuomuare, fr de 3 5 * alu numai sse pr.s(5sc de preo e, i sfle n pocane. Popa ce nuva mtura sfnta bisere c i so curesc, i nuo va nfrtimsea, i nuva socoti ntoa te sumbete, uni ca acea sse lase de preoie.

57
r e c to
.

'5 8
r e c to

S AP LI

. 52*

S-TII APLT

50*

Preotul cu negrija lii ce nuva lua sfnta taina lu d2mne^eu,i ovamn ca oarece de cele necurate, sase despar ntre a cese ^ice de leturghe. Popa ceva be la crticim, sau va ju ca, sau cunta mirenesce, sase gone sc denpope. Preotul, deva ascunde sfnta lu d^mne ^eu pentru oare care vina, n p miintu, sase despar de preoie. Popa deva da sfnta taina luduinne ^eu ceteulu celui destoinic sau omulMi prostu, so poarte e ncoace i nco le pentru oare care treb, ar nu nsu cu frica lu d?<mne^eu so poarte, uni caacea sase pocasc n 3 a. Muarapreotulu deva vre sase price tuasc, inuvafi altti preoii

toi suntft nchipui iudei, cela ce au viindut pre domnul s.-uni ca ac^a s aib pocaane, 10 a. i metan 50 . Aijdera i cela ceva asculta pre dini. i acela cu acea pocaane sse pocasc. ar de va fl odei re oare cara deacest clevet. nare p6catu cela celiiva ptirii prinsulti. Popii cea cevoruave o vrajb ntru ei, i nusevor npca, ceva sluji aa. s se pocasc, 4 a. i me tan 10 0 . cum grasce i sfanul Evse ve, amarti depreotul cela ce are vra jb prefiecine, i aa va merge de va sluji. Preotulu cela ceva lsa unu om den trai lui cevine la bisereca lui, iacelu omii va ave vrajb cu veci

PRAVILA

~ PRAVILi

sao pricetuasc, ar nsui acela spricetuasc rauara lui. ar de va ^ce cnue destoinic, cevada at ceteulluideova pricetu, anathema

nulii lui sau vro glcev, deci acel pcatii aste pre capul acelui pop, ce deva fi oare ce del sau galeiv

nainte bisereci. si ntrebe pre dini preotulii nnainta ialtorii came s fie unpop caacela i nelepciune lu. Popa cela ceva p ricetu i o r i ce om ii, ore m ic ni. i si nvee pre dini ntru
w i mare, ori tin erfl, ori b etriinu . pene ce nuvalua soire dinsnifi d ela dM hovn'cu se u , oare ostoinicuaste, an ba. iin i ca a ceia sse gon e sca dela p reoie . cese ^ ice n tru p ocaan e 5 ai. >ar cu neseire d eseva in a la iv a g r e i d eva pri cetui, deva fi i coconii m icu . cum ii am ii ijis arii de respunsii, 7 a s aib pocaane.

dragoste i de ndereptare. Preoii depre preoii va nva de bi ne, sau prealtii oare carele, iar acela nuva asculta, nu are acesta pcatii ce denuva asculta nsuii scaute. ^ice S nescine va lua dar ca s fac metanii ctitei va fi ^is dwhovni

% scopu li3, sau mai mare deepiscopflcese

36*

mitropolit, celva cleveti altti

P*seopUj ca si )a ep/scopialui. saunoria cu s6u, i de nuleva face prensele la vrema ciindii isau ^ s lui, acela s fa ^|tu pop, ce aste cinsta lu, sau iserecai. sau deva cleveti voinicii P>'e alii voinicii, sa averia lui, ce '*'i^dobiindit deladomnusSu. acetia c lui mai multe. Preotulii snu mniince corastr de la vaca lu, p6n 1 spt6miia.

59
recto

60
recio

S-TII AP LI - -

54*

S-TII AP LI

55*

aijdire i toi cretinii. Deva ntr ctiine nbiseric, sau po rcii snuse fac leturgbepSne as6pt6 mun. ar cela cese npreune z preotului de v6ndu sfnta ori ncechip, sau ceacecumpr,sfiseju decepre acea cacea ce fura bisereca, 37*Cinese mahnesce debun voalui de rugciune i de cuntare, i va um bla ca un dobitoc, s aib acela poca ane un an, i metanii, 100 n ^i.

magaru, snu ntre nbiseric. ce s ste afar cu muerile. Ce voinicu va ei larzbou, i seva lovi cu altti voinicu ilva birui, ilva pleca supii dinsul i acela va sci cva sia moarte de la dinsul, i deva (Jice daume frate, num6 uci de, at c stintu pre voia ta, ar ace sta vafi nemilostivu ilva ucide, sse lepede de cretintate, i po caane20. deaii metaniicte. 1000 n^i. deci pentru clplecai suput tine, i ntru voiata fu pentru ce ticloasei ucisei, ar de vafi ucisul de limb pgun, aceluia ina puinei ai si socotesc lui dziho vnicu s6u, ar de se vor aduna doi nperai cu

38*Preotulft deva ntr i va sluji letu


rghe far de antbimis, s nchine 200, de metanii, ar devafi acel popa s6racu i nuva ave prece cumpra, araep/scopulu sevascumpi, acelp6cat aste pre episcopul i pre ercovnici. Deseva pricetui coconul nebotezat,

PUAVIU

PRAVILA -..

s aib pocaane prinii lui unu ani, i metanii cftte 5 0 .

voinicii lor larzbou. atunce^ice seri ptura. c pScatul npratului spre oamenii lui, ar pScatul oamenilor lui spre npSratulu. ce
fe r ic e

39*Muaredevanascen postul cel mare. s postesc, 40 de ^ile, i sse pricetuasc. 40*Cineva cde i seva ucide debun voa lui, acesta snuse cunte, nice sise fac lui pamete nice dinioa ra, ara deva cade denevoa lui dese va ucide i va muri, acesta sse cun te, i sifac lui pamete.
ar cineva merge la precurvie, sau la curve, sau la furtiagu, sau la tillire, ar ntracesta oricum Ivoru ucide i va muri, nimina s nul cunte. i nice opamete nimina s nui fac. ^i*Snescine vapurtapaledecal sau de

de cela

ce seva feri atunce snu ucig nice slu ucig. Preotulii deivoru munca feciorii lui prescuri ne ciintate, sau coliv, sau fiece cese aduce de oameni la bi s&ec pentru blagoslovenia. iaracela^^ va da ivorti munca necuntatu i ne blrtgos/ovit. unii ca acea s aib poca anie 3 ai, i metanii ctitso 100 .

sf(^ntnm sboru al doile, atoat lume.


Oarecine va veni den limb spurca ta i seva boteza, ntru credin
43'

61
recto

62
re c to
,

S- AP LI

56*

S -T ll

a p 'm

a cretintii ce dirept. i dup acela se cade i preotu sfie, unulii cu acelalti nvm, ar de va fl episcop, ar de se va afla dup botezul lui ori ce pcat, deva fi sufletesculti aparii de preoie snu fie preoii, ce pre mSruntulfi se cade antreba de dinsulu, de viaa lui cee dup botezii, i atunce si fac. ar nc i dentrire lui, cese ca de de cretintate bine ali ntreba, doar cumva dup botezul lui cu ndemnare dracului ar va ncepe ntocmela lui ce dentiiu. i va piarde i al ii cu dinsulu.

at septem fin. ar sn u se postesc cu acela ce n trun ch ip u gndescii. cu ereticii, ce i inei curi i vineri sse m nunco carne. a r clu gg ri brnz i pesce, cai n c e la la lte sep tem iin i cum am u ^is. ar lep d aii hanzizari cessiiiitu A rm eni, postii facii atun ce i je r tfa , n trace septem fin n toat, u n u cuine oare cru ia a riv u ri A rm enii, dereptu aceia nuse cade noao nice o^i aposti. ar cine n u ra ascu Ita aciast tocm el asfiniloru, ceva ncepe n tr a ltfi chipu aface, lepdatu sfe.

De septemuna briinzei.
A ijd era n to a t septem una b rn ze sse m n u n ce brnz, n r a t sfn tu l sboru. ar m iercuri i vin eri, ntru aca septem iin, se cade acnta litu rg h ie |ip'km /\E c'lJJEIIII/TxAinycias de ^i. dup acea s ninunce brnz i oao. pentru E reticu lu A ntonie, i Savele, cea ce in u acesta septem iin ce nu mnfinc nem ic. dereptfi aceia n va sfn tulu i m arele sborii atoate lum e. ca toat ace septem fin toi cretin ii cei derepi, fr d etoat scotina s m nfince brnz i oao. ncm a vrtos a blu

44*Preotulti deva trece dentru cunoscin ii lu ntrIt ar, sau ntr


alt cetate, sauntru norau. u

- PBAVIli ' caacela snulu lasesslujasc, P^neseva au^idedinsul cum au fostu viaa lu ntr oamenii lu, i pen truce rundu aste nemernicu, i ce au fcut, sau saduc carte dela epzsco pulucela cese u preoit, sau si mrtu nsesc dediovnicu sSu dedinsulu, de
Va fi destoinicii asluji, atunce s

PBAVIL

stem a precei detreori lep d ai E retici, n t u pre A ria, i cudinsulfi N isto rii, i S avele i Theodoru, i Theodota, hulitori i bfiifi tori. i vrjm ii sfin te troii. i te tori, loan u alu adoile h ristosolu. i D eocin cu Markionfi, i cu Zosim, i cu P etrcsie. a c e ta to i lep d ai. ar n c i 65 de npre chituri i atoate m a marilorfi i n vtori, i cute P etru , i P avel de n Sam osatfi, i Ma kedonie, i E v tih ie ce e n tro credin cu din i, a r depreun i D ioscoru, i Severanfi i P avelu, i uceniculfi lu P avlik ian u . celorfi am arul a ste m a vrtos de to i E reticii. Ku kuvriki, cum u i A rm enii i altorfi E reti ei. de acete to i sfin ii pre ogod n ici i pur ttorii de dum nezeu p rin ii n otri, fcur sboru m are d entrutoat lu m a , ntru n cetate ca m are alu Costandinfi. i n tru cetate despre resrita. ar n tru N ik ei, l n Efesfi, i n H alkidonu, ar depreun cu m p erai cei ere tin i buni, la vrem a fiecarele d entru mpe r a lu .

slujasc.
^ n f c r e t i n i i , d up sfin te le pasci race septem fin de d u m in ic , a r pe Uffliuec h o m e , o a m en ii m iren i s uiauu nce carne. a r c lu g e r ii b ru n z i pesce. Ia de ce ' , spu tot sep tera u n , d e la r o sa lii pene a ijd era s m nu n ce. ar laR 'rotaBA E N E, i de n a in ta lsfirit do carne, -ir m e n ii ce a ces d etroori p roclei, Pstu se p o stescu . d e t r e i ori b l stem a p ro cleii, i a tu n ce n v m , in u lii a ijd era s m n fin ce carne, n to

ar dupacea, i alte sboar sfi nte cesau fcuii dup a,

63
recto

64
recto

S-TII AP LI

58*

S-T ir AP LI

59*

ntru npolata nipSvtesc ntru cetate Iu Costantinii ce mare, ntru sborul celmarede spre rsurit, ar n Laodika, i n Sarda.inGrag greh, i ntru Antoha. i ntral te biserici mari i ncetui. ce ei de purure se ntreba de critentttate ce bun. i de ndireptara credin ei ce adevei'it, ceoscriser i nio deder noao acesta tocmel sfn t ntiirutat ntru toate npri chitiirile, i blastera ndirept, tori loru, i pretoi cui gnde seu ntrunchip cunuii. i gonescu lupii, per^utori i suflete putre de, dela turma lui Hs ce gritoare, ce ei gresci biirfele i hule se uv ar, ce tae i mpartu sfnta.

ntru cretinatata cest derept i adeverit, i snune atingemii dedini, nice aintreba precei de treori blastemai i urui lu d?<mno^eu. Eretici, ce afugi deacea i ane nstriina de dini i abl stema prini, caprenesce o cinai focului celu netrecutii. i viu itori davolu. i pr6dai dracu lu. i pler^tori desuflete putrede. Cni seva tumpla ajunghe ceva, i va vre sa se pricetuasc cu sfdnta ta in s nuse pricetuasc ce sguste aghazm. Nice un preoii snu slujasc cu o Qptfi, cecu vinft icii apa, a.r de nuseva afla vin i va fi nevoe, ar, acela s afle struguri i si strecu
47* 46*

PKAVILA

PRAVIU

i fr de nceptori i ntrofi re i de va fctoare troia, ar unii de ntr6ni ^iser snu mcrturisesc adev6r pre nsctora lui dumnezeu, pre sfant mprate s anoastride purure fecioara Ma r, ar ctr6 acesta i alte multe ntorsturi, i hulituri spre ade v6rat i sfn t pravoslavnica ere dina lui Hs. direptfi acea i noi canesce adeverii biruitori i uce nici sfiniloru apostoli, ce cudini ntrungundii cn sfinii i cu prin i mrturisim, decele adeverite ce niudatii noao sfinii apostoli, cela celeu nvrtoat. i leu ntviti sfinii i dmne^eesci prinii uo tri, i neudatfi noao aa, apetrece

re, i sle cetesc moh'tva i si blagos^ovasc. isfacacumenectu r ntruni. ar de nu sevor afla ni ce struguri i vafi nevoe mare, case nuse lase leturghla. ar acela s sluja sc leturghe cu oet i si pare r6u cu fric. Preotulti deva sluji sfnta leturghe i vor veni delvor chema s pricetu asc pre oare carele cevas moar den tru oameni, snu ase den leturghe, ce s rabde p6ne va ei den leturghe i dup acea smerg si pricetuasc. ar dei vor ^icelui c moa re cutare le, i va s se cuminece, atuncepre otulti pentru mare nevoe, s de cete ului sfantulu daru, i s merg si pricetuasc pre cine va smoar.

65
r e e to

recto

S -T II AP LI

60*
S - I I AP LI ~

61 *

ar deva muri acel om necuminecat de negrija preotului, acelu pScatu iaste pre preotulu. De va muri un om i seva chema preo tul sase ispovedesca lui, ar popa nuva merge ceva ^ice cnamunv tura dela episcopul sfu cuiva dwho vnic. i nu cutezti sa facu ace sta, i deva muri acehl om ne ispove ditu. acelfi pScat astespre preotul, pentru ce cnu socotesce scriptura cegraiasce, casnu ntorci cela cevine latine, i ntristezi sufletulu lui, nebune preote bine gr&esci, c nai nvtura ar pentru acest nevoei pentru cela ce alerga latine pentru dmne^eu, direptii aceia sase pocasc acelu. preotu. 3 ai i me

ar deseva chema preotul de oare care le, s slujasc pre un om mortu sracii sau bogatu, i nuva m^rge pen tru darul, s aib pocaane 1 anu. i metanie 200 n^i. Preotul deva lsa bisereca lur la fiece prazdnicii i oameni lui. iva merge laalt biserec pentru oare ce dobSnd, s aib uni caa cea canon, 2 ai, i metanie cate J0 0 . Preotul nice dinioar s nu ntre nleturgh'ie fr de grmutic, nice fr de celu semnaii de preoie, ar deva face aciasta dentru nebunia lui, sse pocasc n 4 ai. ar de va sluji cufatsau cu muare. sse pocasc n 12 ai. Preotul de sevachemasfacmoh'tv

tani 100.

PRAVILA

PKAVILA

Preotul desculii snu ntre nbest5ri c scunte, iar deva ntr cndu iva cnta. ori sara ori demti Dea desculu. sfacl OOde metanii, leotuldeva ta sfanul agneuc nduva, iva cda osfrumitu mica. sfac, 200 de metanii. Qe va zace cumulard lu ce cu le 8 ) acela ntrace^i snu se apropie c sfwtele icoane, nice ctre tru Pwl oare cru sfantu, nice ctre l^ote, macara suntfi i de un sfun ^tticu^ nice si srute nice sal pupe, departe s ste i s ise nchine nu ar nescine sseva apropia i Sfiriita. sauva nfcra nsfantulii <^aru sas afar i sfac 100

la nasceria uni mueri oare cfiriia, snu ntrenluntru ncas, ce mai nante ssta laua casei, i sfa c moh'tv. i dup acea s ntre nluntru, i s cdesc pretu tinudina. Preotulu de va sluji leturghe, i dup acea va lua amunca i s va n bta i de acesta va borii, s aib pocaane 6 luni i mia demetani ntoate ^ile. ar fr de sturare, i fr de beie, i de vreo boal oare care iva fi lui acc^ta, s se canonesc

40 de ^ le i metanii cinci sute. Muare deva zcecu doi brbai, ^8*


ivor fi frai buni, sau unii ba rbatti cu 2 surori, un omu ca acela s,

Qiefcani.

67
recto recto

s' t ii . ap l i

--- S TII. AP LI -

63*

se pocasc tocma p6ne la moarte, i la moarte sase mpreuneze pentru ubire de oameni, ce de se va lsa de cideamSndoao muerile, cese^icede amundoao surorile, snumai aibdin sele niceuna. sau iarmuare deval sa amtindoi frai sa numai iiib, bv batu nice pre unulu dini. i aa aste primit, acesta pocaane da s voru poci. ar de nu, deart le pocina. Muare de va nasce, s fac 4 0 , de ^ile. i dup aceia s se price tuasca. ar de va veni spre dins moarte degrab, p6ne la 40 debile sau n^ioa dentuu de nascere ei, i atunce s se pricetulasc. aijdire i coconul botezat s se pricetuia

aceia p6ne a sSptfimuna sse spele cuap i s a aghazm. Oaie ce preoii devaboteza pre cineva ^9* de trei ori. sse a dela popie, c oare cine se boteza de trei ori, ace sta ^ice 3 prini, i 3 fi i 3 duhuri sfmte. ce dinoar sse bote ze fie carele. De seva spurca oare cine cuceva, acelua si fac preotulu mohtv. De va fl coconul botezatu, i nui va fi luatu prulu lui celii de n tu i aa va muri. s aib canon prinii lui 1 anii. Cine seva boteza fl'iindii crescutulii lui demuli ai, s sta i s gr asc nsui,B'fcpSw bx ^ * . nvaii de altul, i s ^c ace

PRAVILA

PRATIL

se, deiva lui fl moarte p6ne a 8 ^ile, sau i m ainm ulte ^ile. ce muare mai nainte si cptesc mo litv a dup nascere ei i aa s se pricetuasc. aijdere i coconul. ibabele ce slujescti la nascere, inv mti pre acela pene a 7 ^i s vie la sfnta pricetene. pentru ce i aceste, slujb de treb slujesc, i alte mueri ce vorii fi fr de lucru i fr de slujb, ce vorti ve ni spre acesta ntr cel cias de nascere. unile caacela sfie primite nbi serec, a 12 ^i. ar alfitele p6ne na 15 nprotiv care cu mau slujiii. ar de nusevorii chema pentru o slujb oare caria snnmerg. Deva nasce muare nsf^ntele pasci.

sta de treiori. i slii ung cu myr sfanii, i cu untii sfanii pretuti ndina. ar cu myrii precapii ipre fa, i s grasc dinsulii cea cede pur?ire inok'tva. cese chamboteju ne, ar cu ap ce seva boteza cu nu s, s nu overse afar, censfantul oltaru ntru unii unghu. Preotul snu boteze nimina dup eevamiinca.ardevafivreonevoe,s nu moar oare carele nebotezat, il vor chema si boteze, devafi ila
in e ^ u l

nopii, smerg i slii boteze. Preotul la mas, ctindiJ se cuniin cu adoa nunt snu inerg. ce la biseri c deva merge si bla</os/ovesc pre dini ar ncasa lorii snu merg, la ace adoa cununie.

69
recto

70
recto

S-TII AP LI

S -T II AP LI

65

Preotul denuva sluji leturghe, sau dacoruil. ce aaseva ospSta i va boru. sase pocMasc 4 0 , de ^ile. aijdera i clug6rulti. Preotul cunduva merge labae sase spele pentru o treb oarecara. sau pentru o slbiciune oarecara, aijdera i clugrul, acela snuse ung cu untii nice ntru n chipu. ar delva unge pre otul. acela sixseprsesc deciinta liturghie n 60 de ^ile. ar devafl clugSru, sase pocasc 1 5 0 de ^ile. i metanii omia ntoate ^ile. Clugiirulunusecadedeacmusmer g la bae nicentrunchip, far dec boa l oare caremare i deo legtur. Pr eotul deva spune basne, sau seva i ne defarmece, sau devrji, i le

asc, i toi cuisuntii ntru rndul bisereci. Preotul, sau diaconul, snufie nem nua, nice si scoa lapreoe, vafi crescutul lui, de 30 de ai denasce re lu. c domnul nostru s Hs, de 30 de a sau botezat, i atunceaunce putu a nva, dereptu ac^a denu va nmpld 30 dea denascer^ lu, snu pre oesc, mcar cutvaf de destoinic. S nescine va cade ntro legtur ' i ntro boal, i atunce seva bo teza. unul ca acela snu fie pop. c nu aste credina lui dela inima lui, ce de nevoe sau botezatu. ar denu va fl nimene destoinicii altul la preoie, acela de nevoe maresfie preot, deva fi cumse cadevaalui.
verso

---- PKA TILl

PRAVILA

va face vecinului su. sau va face devalua mai cu asupricune, sau rpi ri, acela sase prsesc de aceste i sase pocasc, ardenu sase lase de leturghe. Aijdire i cundseva nva afura. Preotul denegrija lu, sau dpbeie va arde bisereca, sau carte, acela sase prsesc deslugire I anu, Pi-eotul negutoru sse prsesc de aslugi. Pi-eotul vuntoru sau cuinihrpitoru, iva umbla cu din i) sauva ave arm, ori ce felu de

Preotulu denuva griji deslujba lui i vor trece ciasurile ^ilei cu ne socotina lui i a n o p ii, ntruce la ce au tocmitu sf^ni apostoli de sau rugatti dereptu noi, i au dat rugciune Iu dwmne^eu. nesce preoi ca aceia nu se cade s preoesc. c mu nie pre di<mne^eu, i de dinsulu depa rte. c ^ice dwmnedeu , rugaive n totu ciasulu i ve priveghei. i apostolulu grasce, de toatei mul emii, i neprsit ve rugai.

Preotulu deva sluji i nu seva pri arme, cealesuntupgunesci,ar nu ere cetu, de ne nelegere i nuscie tinesci, numai voinicilor cund merg ce face. acela sse certe i sa n lzbou. unui preot ca acelua nu vtur. i s se plece i si pa ise cade s preoesc, aijdire i cluggrui deva umbla aa, ssepoc rerSu denesciina lui. ar delvorun trebadeaciastai nu va spune pentru

7 1
re o to

72
recto

S-TII AP LI

66*

S-TII AP LI

67*

ce lucru faceaciasta, ar riiai vrtos neprsitu nuva asculta certare, acela s se prsesc nice dinoar
sDu slujasc.

asculte pre preotul, i si slujasc. Oare ce diaconii va gri spurcp,t pre pre otul iva bSrf, sse despar n tru anii. ar delva erta pre dinsulii duhovnicul, popa are putere si arte. ar deva lovi prepopa i culemnii. a cela sab pocaane n 2 a. Preotul sau diaconul deva clevetisau va berii pre ep^scopul. sauiva gri lu CLirmeziti. uni ca aceia au mna i judeul lui dwmne^eu, cela cel luo Mara ce clevetise pre Mo ysi, ns uni ca acea sse despar de toata slujba preoosc, i s numai mnince cu nusul nimin^, c fu protivitorii lui dmne^eu, ar deseva plecaisipri rSude aciasta cum de acmuacesta nuva mai face,

Preotulu burfitoru, sau glcevito ru i dup, aceia va ntr n bise rec i va sluji, sase pocasc,

40 de ^ile. i deseva prsi de o toc mel i de uulucru ca acesta. ar s slujasc. aijdere i ep/scopul Srtie devafi, aa sase ntrebe de aciasta de arliepiscopu. Episcopii s cinstasc pre popii i diaconii, canesce slujitori de d^mne ^eiasca taina, i depreiin cu nge li, i nusecade si ab pre dini ntru fr decinste. i snu nugri jasc de dini cadenesco fii mai mi

PHAVIL

PRAVILA

ci. c idomnul nostru Is Hs, uceni ci ca prenesce so^i i caprenesce fra i iau avut, i ctre dini gria,

sM primesc ar la rundii ca pre unu mdularu alui ce au c^utii denutrupii, pentru o slbiciune oare

c de acmu nuve voiuinai chema robi ceso care drcesc, cee nSlatu de sfa 9ivevoiuicevoao. drept aceia ep^scopul tuli dracului. toi preoii si cinstesc. i toi Cinese scrbesce de nuntase nsura, oamenii cei proti, sfac cinste preoilorti.
Oare cine de n o a m en i cei p roti voru berfi 5 2 * cev a pre preotu li, sau cu vin te spurcate, sau h u le. acela saib pocaane, 6 lu n i. Cine b l stem a pre p r e o ii, sfe p roclat. i cin e m ne pre preotu lii, sau pre arliereu lii, vracuW celii su fletescS . d em aa lu i dwmne^eu vorS fi ap rin i. c d ep rin i cei trupesce dez rdecinez d en tem ele W aste m ulu feciori lo ru i. dara cu ciitii m a vrtos p rin ii cei su fletesci. i lecu iio ri su fletulu i, siva cin eva m n a. ce vafl de acesta ce m ai am aru.

saumuiare adormi cu brbatul ei,, sau brbatul adormi cu muiara lui. i vagri cineva c nus destoinici uni ca aceia mpera ceriului, anatheina s fe uni ca aceia, i cine se scrii b&ce s mniince carne numai fr desugrumat,saumortcin i stinge, i cine griasce de acesta, c cela ce mnimc carne nu iaste destoinic a sfintei priceteni.cinegi'iasceai anathema. Oarecine va freoroab oare caria n va oneltoare, s nuii asculte

B 3*Daconul preotului sise plece, i ca unu fu mamicu dinsul, s

73
recto

74
recto

S - AP LI

68*

stpuQu s6 u, ce seva feri de asculta rei i seva posti i va fl cretina bun. anatema un viitoru ca ace la. iar de seva mrturisi duhovnieu s6u unfi robii oare carele, duhovnieu sSu are putere, cu socotina side lui pravila cutui va fi putera. ^5*i unu robu oare alu cruia sau o roa b. deluva nva s fure, pen tru odobtiQd oare careuni ca a cea sa judeti, cela ce iau furi, i ceau furat mai multusa dela el de patru ori. ar ce robii va asculta nisce nvturi ca acetia, si de

S-TII AP LI ~ 69* nbiserec. i seva ruga de eiuii, cava ^ice c mai bine iaste s mrogti dimineu, iar nu nbiserec, i acesta ovaface fr nvtura episcopului, sau adzdiovniculm, i cine va umbla aa anathema. Oare ce preoii, sau alii oare carele 57* ce va lua freunii rodu snufie legiu itii, saulii va da fr de nvtura episcupukd. anathema sefe. Oare cine seva oscrbi de muare i 58* ssee ncruie, npuit nsu rare face, i ceia cese scrubescii aa a nathema. Iar cineva face aciastapentrudunine ^eu, i va rvni la pefcreceria nge resc. acestae
ka'cbenii.

40 detoage. iar de va fi slabii, saue forte tinSru, si de. 30 de toage.


Oaare cineva nva oroab oare caria pre ntr ascunsii, se zac cu

Oare cine va ocru pre cela ce face S9*

PKAYIL

PBATILA

nus io va avia muare i nuvasci boiariul ei. i dup aceia ivasci pri Di, acela s ia pre acelii omiicusi la boiariul roabei, i stil plece sifie iobii, i si npreuneze la artare., ar devor face ficiori, i aceia si fii robi. c grasce scriptura, s6 ni6na cia hitlen, i rodul celu hitlenti alulor. iar dei seva face mi l boiariului lor, nvoalu i vafi ar devor fugi unii ca aceia pentru fri ca lui dumnezeu, i voril veni lam nstire, devor lua tocmela clu giiresc, aceia s fie slobozi dentru oate, i snu cuteze nimina de ittiaiineriacumscriei aposioluPavel. 5 6 * carte lui pentru Onisim. ce omii de nmireni vafugi de

liubovii, ichem vecinulii lui s6 rac, il ospetez pentru dumnezeu, i de va ocrii cineva pre unii ca acetia, i nulvaprimi ca pre un ere tin de plinii, anathema s fie. Oare cine va spurca muiare fratelui 60* de diihovnicu acesta nemica nuo socotesce, anatema unul ca acesta, c ertare dela dumnezeu nu are. iar deiiuva veni lapocane sse poc iasca, s griasc c nSltura vrj maubi, fu lu aciasta, acela sse de spar de pricetenie n 6 a, i In toate cute 24 deraetani, i se muiince sec, luni i miercuri, i vineri n 6 ai, de ciia sa ib n poijjE H E , i sse pricetuiasc. Cine sevascrubideblagoslovena mesei,6i*

75
recto

76 recto

S-TII AP LI 70*

S-TII AP LI

71*

i nuva griji ceva ^ice, crugcu nesecademainainte de gustar mesei, unultl caacela sfie anatema. C i cundue la chemara mesei ori cum desevorii aduna, i nuva fi acolo preot s blagos/ovescA, masa. cevafi un bStrMnu nelepii, sau altul cevasci carte, uni caacea ntiiu sfac rug, cune, i dup acea sa^ smnunce.

aca muaredebrbatulei, alteleori ars asculte brbatuldemuarelui. Oare cineva nasce feciori i nuiva so U * coti, nicei va hrni pre dini cum se cade, ceva vra s laseitinerism^r g s se tun^. anathema acela, i icela celilva tunde predinsul. Cene nuva g riji de feciorii lui si certe, pre ceia ce au nscuii, i frica lui dwmne^eu nuiva nva pre dini, case umble pre cale ce adeveri t cretinesc ce se vor lsa i sevor nstrina ntrutoatecile cele nto arse, ncurvie. i n furtiag, i nrpire. i njucri, i nple sne te i ntrutoate nedireptile. ana tema nisce prini ca acetia, ce nu certa niceii nva feciorii lor fri
verso

62*Muiara sau brbatul ceva vre s joace i s b a t npalme, i seva nbrca brbatul nhaine mueresci, sau muare ntru hainebrbtesci, intrun chip
drcescfl chipul lu domne^eulvor schimba, i va bate jocfi dinsulu, unua ca acestuai griaiii, sse casc 3 a, i metanii n ^i, cfite 2 4 . 60* Muare devafugi de brbatulti e.
verso

PRAVILA

PRAVILA

deva urii npreunare brbatesc, ce va vre sumble, anatema. Muera denu seva pleca brbatului ei. i nuva petrece ntru voa lui, cum grasce apostolul, cbrbatulwi aste capul Hs, ar muerli aste capii brbatul ei, arde nuva asculta acia st0 , unile ca acola s fie anathema.

ca lui dMmne^eu. c nfricoat jude vor sa i focul celil netrecutti vorii s motenesc, depreun cu feciorii lor. pre ceia cei nscur i ru predin 'ii crescur. Cineva nva feciorii lu cei tru peni dup dragosta lor, cuvinte spurcate, ilva nva s bilrfesc.

iar grasce aposiolu, cumaste capbisereci inesce cuvinte ca acetia voriilua Hs. aa aste i muerxi cap brbatul dela dini. ar nuivoru nva pri ei, i cine nus^va plecaacestua, Dali ni, ce e dentineree s fac ciu dei i Elzaveli s fie npreunate, ar deva fi brbatul ei nebunii, i ntorii de inminte. i sfetul lui nuva fi de ajunsu, ar muaria lui vafi cmninte inelept. s nul ascultepredinsuld depurura latoate . cuvintele, ce unile ori s asculte ste prinilorii. i fratesSu celui mare, i surorisa. nesce prini ca acea s fe anatema, ar pari nicea cenuvortiubifecio rii lorii ntrunchipu iscerto. ce pre unul va Iubi, iar pre altul va u^ sau strnsoara lorii
n u io v o r iin p r

77
recto

78
recto

S-TII AP LI

72*

S-TII AP LI

73*

i fecioriloru ntrunchipu. anathema prini ca aceia. Deva fi de multe ori unul denfecio ri hitlen, i rM . slii nvee pre dinsul tatseti i muma. ar denuiva asculta pre dini, nsui acea ace rgotate ficiorii so poar te, ce s lise npar totu ntruncliip. ar fetei lui, nvmu maimul tu s iso de avere dela prini, c aste mai neputincioas pavta muere sc, direptii acea mai multu se ca de prinilorii ase griji defetele loru, i de daruri, i departe i nuan, care prini nuvoru griji de acetia mare pScatu loru adun. Fiece prini lise cade feciorilor si nsoare cunduseva umple crescutul

ciori, destulii le aste de avere lorii, i de rpaosu. binele aste unu fe cioru slu aib i cluggru, doar va fi de plin robul lui dz^mne^eu. i vor lua i acea plat dela diimne^eu pentru feciorulu lor cel bunii, pre cela ce Iau nscuii i Iau crescuii, i Iau nvaii bine d^mne^eiasce. Muare deva tunde prulii ei, c va 66* cugeta c aste binepeatru d2 <mne^eu alegiindii numai denuva lua chip clug resc, i va ndrzni afacere aciasta. anatema sfle c nau nvat dumnezeu s tun^ muare prulu. numai cund va veni la petrecere clugre sc. ar deva fi ndemnat aa de niscari drcii s tun^ prulil ei. sfie oprit de biserec, i de

PRAVILA

PRAVILA

lor de 15 ai. ar fata de 12 . acesta aste lege adeverit, ar s nu cu ne grija prinilorii devor trece aceti ai leguii feciorului, sau fetei i liseva tmpla curveunua dentriin i. acelii pScatii aste pre prini, ar de nuva fi fata nc de 12 ai, sau feciorul de nuva fi nc de 15 , i va curvi unulii dini aa, acelii pScatu aste pre cela celu face. i aii nne dela dz/mne^eu.
Oare cine las p r in ii btiiini i slabi, a r nui cinstesc i si hrnesc pre dini. cesevor p ostri gi clugri f r de n v tu r a p rin ilo rii lo rii, a n a te m a acete, i i cela cel fi calugSresce. ar d evorii a ve p r in ii i a l i fe

priceteneunanii ssepccasc. Muare deva lsa brbatulei, i va lua altulii dentralt laturi de va petrece cu dinaulii, s aib poca aoie n, 9 ai. i s fac ntoate ^ile, 36 de metani. numai piiine s mniince. luni, miercuri, vineri aijdere i brbatulii ei. celua ce sau npreaDatii adoao oar aciasta certare sa. ar de nu vasci barba tulii ce au fcuii ace muare. i cu nescire o au luatti, aceluia puoine pravil is cade lui. Muara deva omorti biirbatul e cu farmecele i vavra sia altul, aij dera deva faco i brbatulii, amarii deuni ca acea. deunii caacea eevom ma ^ice, nu avemil ce. c nfricoat

79
recto

80
recto

S-TII AP LI

74*

S-TII AP LI

75*

judeu i mare pocaane, unora ca acelora leiaste naiate. tocmapSne la moarte, efie desprii debiseri c. aijdera i ceia ceva omoru ficiorii e. ceva lua alii brbaii o are carele. Muare deva omoru ficiorii e, pea tru rundul pScateloru. ce ubesce draculii pentru dragosta unu bar batu, nelata dema pre desupra decurvs. ce amu aflat, c suaflat de multe ori ntru oare carii, unia ca acetia nva sfantulu sbor, inbise ric snu ntre i 6 la moarte, ce laloculi celudechemare oaraeniloru acole sesta. desprita sfiedetoa t cretintate, i cunJu ntr oamenii i eti. iar aceia sca^.

altulti nuva puta ina, ivorii nce pe abrfi, devorii umbla cu alii, i acestti pficataste mare spre atniindoi. iarse cade totii cretinului, muerii ibrbatului, 2 paturi saib de ascernut lorii i de ei sase culce du mineca i ntralte ^ile sKnte, i la prazdnice domnesci, i ns6pt 6 mtini mari. ncai dentralte ^ le nu so vortiputiainia. ce lutracete alese se cade sase ie. iar nu sse tv 6 lesc de pururia, caporcul ntru tin. c den tru aceste chinuri neinute, se nasce tot sStnuna hitlen i re. i dentraceste chinuri, toata f r defrica iaste. nice pomenira mor ii nu umbla ] amintea omului. i oare cine va vria sse postesc
67*

PKAYIL

PKAYILA

josii lapmiintii, i s strige cuglas mare, ertaini greita ceara f cut pcate, i sspue p6catele ei sle au^T, toi. c oamenii, ceia ce ntr i esii de nsfntabiserec sse

stimbta i dumineca, anatema un postii ca acela. Cineva vre s se postesc elii sse po stesc npostulti celii mareces 40 de ^ile. ceale seu tocmit i seu sem

roage deQs.doav cumva curugciunia nat de nsuii np6 ratul Hs. si seca oamenilor vaUia ertaredela dwmne^eu. de sse postesc micii i marii, ti iar sse postesc, ntoate file le s miinunce postii, i metanii ntoate file le i nopile, iar stunbt i dumineca, s o dezlege pre dins diihovnicii sftu. Muare devavre sseie de brbatul ei cese ice depatulu lorii, sau barba tul sseie dectre patul muerii lui. acelora le trebuasce amndurora sse tocMiesc ntru sfetul loru. cauu unulti dedinii deva vre sse ie, iar neri i betriini, c aceste 4 0 . de ^ile simt ciimii au^s prinii, c sunt Recile dentrutot anulii. cella cele aleser i le tocmir sfiii apos toii dup semnaria despuitoriuliii Hs. i atot adeveritul cretin nv atii fu, cu fric mare sse ie ace ste 40 debile fiecare ^i. 5 sse m uince postii, iar stimbta i dumi neca, iintu i vin. destulni iaste fiecrui sse postiasc deva vria,

81
recto

82
rn to

S -T II AP LI

75*

luni miercuri i vineri, aa i n postul lui p0fK(\cTB0x'B0. den^ioa lui Filip pen us la nscutul lui Hs. is postimti, luni i miercuri i vineri, ar m ari i jo i i sum bt i dumineca, s, mnunce pe sce, i s be vinii, asijdiria i postul sKnilor apostoli, se cade si fie, dela dumineca mare, pne n s la^ioaluicTM Petrii i Pa^elu. i oare cineva vre spostesc, i s seie dup adevSr, detului aste cu aceste posturi, direptii aceia am ndrznit de amu scris, canu caoare carii cevorii s sepost^sci afl privileju i ntru tocmelele loru puni postii, cum fac i ereticii. , c nn inii tocn]elasf^nilor apostoli.

STII. AFLI

atunee ssegustepuinptine i ap sau un pharu de vin. aijdere i toata ' ace septSmin mare sse postesc cu frica mare i cu inira zdi'o bit c ntruace ^i despuitorul dom nul nostru Is Hspentru noi saurfetignit, i sau ngropat, i nusecade nice unui cretinii s mniincesau sbe i sse sature, sau sse veselesc. c Hs domnul tftli i fctorulpentru ti ne fu precruce, ar tu bei i mnu?? ci iteveselesci. i ciind se tiimpl afi miercuri sau 68* vineri prazdnicul sfantu nascere bo teztorulu Ioan, atunee smnce toi pesce, is be vinu. aijdire deseva tmpla i prazdnicul sfnilor apostoli, miercuri sau vineri, aijdire

PRAVILA

PEAVILA
e

i asfmilorii prini domne^e esci, ce Gndii arf sse postasc, atunee nusepostescii, i ciindu ar fis Duse postesc, atunee se pote seu, de cretintata ce dirept i adeverit departe stau. i spur cat credina lorii ce ntoars in, i sfnta troi, tatlii i fliul i d^hulu sfanii. necuraii i de ne P'in mrturisii i cum i Friinci i procleii Armenii, i ali iQti acest chip, ce ei nuse adaogii c adeverit pravoslavie, ce ei i intiU}nareleposins 6pti?mnace den mnunc carne. ar ^isii ne ^Qnoaodetoate sflmbetele den tot anul. ^nastimbta ca mare sse postesc P^nedenaltreilia cias de noapte, i

i prazdnicul pre sfmtei

ar

postii aste i acesta aloyciiEHEH, cum i postul Iu p o a > (^ C T E O x'bo. ar n ce i seva tumpla a fi prazdnicul preobraje nei r'cH'b, atunee s mnce pesce is be vinar se cade clugerilorii, ntru toa te (jiilele sfanului postu celu ma re, ntro
(Ji

dinioars mniince,

ar siimbta i dumineca de 2 ori untii i vin, ar pesce snu m niince nice dinioar, ntracel postii mare, n u m a i lablagovetene. i n du mineca slcii, ar oamenii mireni ntracelii posii mare, de pat- u ori s m niince pesce. n dumineca pravoslavna i ndumineca
Kpc'ro ,

ndumineca slcii, i la blagovete ne, ar ntoate ntralte ^ile ale sfn

83
recto

84
recto

78* --- STII. APLI tului marele posi, sase feresc i a

S-T II A PLI

79*

i, ce ei sau adunat mai apoi nceta

cela cumse cade, s mnunce luniodatii ta lui Constantin, cu i di i miercuri i vineri, ar snescine repta mpSrtesa Theodora, cu fe va vre de purnre ntru acelu p o si, cilte ciorulei cel cretin bun npSratul Mi odat s mnunce, cadese i bineva face alegtindtisumbotaidumineca. aste i alta cundu va ^' nescine s se postesc ntru toate file le anului pentrud?<mne^eu, farade nu mai smbta i dumineca, cum fac oare carii denclugri. ar ali clugfiri se tae i de omtincare i be utura do la dini, i aa petrecu pentru nevoina ce mare i buna ce doresct pentru dmne^eu, ce loru mare plat leva fi dala dmne^eu. ce cu l^lecare i cu sSrce petrec ntru un jjostfi ca acesta ntru dwmne^eu.
verso

hail, i cu acei prini mari dup chipul marelui sboruhd celui denutuu atoat lume, de ar fcur i tocmir ce credina dirept i slvit, deo ntrir io tocmi r i gonir i procleir pre to i pre cea ce chitiandeertu ereti ci, i postul lor i mrturial, ar noi umblm, pre urma tocm.elelor sf^nilor prini, i pre nvtu rile loru. i mrturisim fanta i nceptoara vei ce e ntrofire tro ia. ntrunchipii mrturisim i sl vimti tatlu i fiul i dwhulu sfan

PRAVILA

PRAVILA

lar spunem i credin ce re i hitlen, ceo in moarta fr de aluat cese ^ice ca Frunci. i al i decla unii ca acete cenu aste adevSrat slujbalor fr de sunge, i nu iaste cu adev6 v ntru chipuira lor ce mrturisscii. ce mort nchipu eseu fiulu Iu d?<nine^eu ctotficea ste fr de aluatti, i fr de sare mortu aste. i aceia facii. ar ialtele brfescii mai rele ce grescuhulescfi.cdiihul sfiint, iase dola tatal i dela fiul. i cutnse r cde robu grescu pre dhul sfan il mrturisesc, i alte multe ces npuite lui dmne(^en cum i le au. ce ei nuvrur sse plece sfanului s bor i nvturile sfm ilor prin

tu, tatlu fr dencpputti, i flul cu fr dencepere. i dzihulu sfan ntrofire, printele nenscut i fiul nscut, i dzihul sfnt cea se de la printele, i spre fiulu pe trece, o putere ompreunare, i onchincune troi. i a a grim no cdela printele ase di/hul sfnt, i pe trece pre fiulu. ar cine nuvag-undiaa cen tralt chip dup aiului neles igiindu deert vagri,u n ica aceia anatema, ' ClugSri s nu merg la mesele oa 69* menilor mireni, nice la cuntrile ', nicela sboarele lorft nicecind vorfi face pomenire sfm ilor.ar ciind seva tumpla o nevoe i va veni cineva la mnstire, i svoru ruga cindva

85
recto recto

S-TII AP LI

76*
m in te d eva

S-TII AP LI
d ea rt , s se d e sp a r ,

77*
a r fi d a c o n u .

s c iin te la * m a s a l u i o a r e c a r e le d e n c a lu g M p e n tr u b la ^ o s /o v e n la . a c e la d e n e v o e u n sta r e u i pre s p o a t

fi ep ^ scop s a u p o p s a u a ijd e r e s

d e v a fi i v r e i p r e a l i i n e v tS m a tu

i a c e la

s e n t r e b e i s i n a in te n a in te m itr o u n i i d e to a

fo lo s i,

d in s u lu s i de

c e r te , i la

a r ta r e

i fa r

d e p a c o ste

p o litu lu i i s i p u e ca

so co tesc , a c e la v a fi t i n S r u M m erg la

s, m e r g . a r d en

a c e ia , d e t o a t e c e r c r ile te n tr e b r ile . den

c in e v a m a sa

c a lu g g r i s p e n tru

m ir e n ilo r , n u se

O a r e c a r e le

c r e tin i, c e ? a

fa c e

73*

c e Cil a a

n im e n e d e

p o a t e p r e s in e d r a c u lu i.

c u r v e i v a c u r v c u m u a r e p g im . u n i c a ia r be cu sta . a c e a sp u rc b o teju n e Ip ru .

s se f e r e s c

p a c o ste

Dela pravila sboruliii, Antiohiei.


70 * F ie c e p o p v r e ii i l e v a m unca c u v a ^ ic e fa c e ta in a cu o fr a te , sa u v a fiin d u a lt s e m in

m a i v r to s d e v a m u n c a i d e v a d in s , m a r e a c e ia n e c u r e a s t e a c ia s se d e sp a r d e de

u n i c a

sf n ta

b is e r e c . i la s ste n 3

lo c u l c e lu

ch em are s n n tr e 2 a i,

a i. i d u p a c e a i s ste n c ai

d in i.

n b is e r ic , i n tr u

ie s b o r u l u

lu i d M m n e^ eu , u n u lii c a

to i n tr

cei 5

a c e la a n a t e m a .

s se

p o c a s c , i d e lu , 6 a n ti s s e

- - PRAVILA

PRAVILA
p r ic e tu a s c D eva a v ii u n o m cu c r e t in ii c e l d e p lin

Piecine va munca cu ereticii sauva 'J e, sau vorii face pritenugu, l dragoste i npreunare, ce se (Jice cu Armenii sau a li ca dini. u ii ca acea anatema sfie. Fie cine ntr n sfn ta biserec asculte sfnta scriptura, i nu va vre sse pricetuascfi cu toi, cu sfnta taina diimne^easc. unul ca acela s se ntrebe, de undei aste aciast nvtura, deci deiva fi lela diihovnicu sSu, sau nsu den voa lui, sau v6^ doamne de seva ^6m e de picate, uni ca acea s se tein i g^se ntrebe depopi, oare cwn va fi. au doar au daii lui d?iho '^nicu sgn nvtur. ar de nu se 'apleca, ceva petrece aa ntru alui

c r e d in c io ii o n u a r e

n e c r e d in c io a s , in u v a v r e a c^ m u a r e s se n c r e d in e z e , s a u o m u a r e c r e d in c io

a s d e v a a v e o m ii n e c r e d in c io s , i n u va v r e a c e lu o m u s s e n c r e d in e z e , d e c e g r i n s cade cura a m s c r is

a c ia s ta n a m d e n iu lte

o r i, c n u s e

c r e tin u lu i

c r e d in c io s s p r e c e n e c r e d in c io i s s e n s o a r e . Ia r d e s e v a t m p la a a a fi o a r e c u r a , d e a c ia s t a g r la s c e a p o s io lu P a v e lf l, c s e m iin tu a s c e m u a r e n e c r e d in c io a s d e b r b a t u l c r e d in c io ii, i b r b a tu l

n e c re d in c io ii d e r a u a r e c r e d i n c i o a s ,
d e r e p t a c e ia n u se c a d e a i d e s p r i p re d in i, c e d e p u r u r e s s e p o c a s c b r u b a t u l c e lu c r e d in c io s d e m n a r e lu ce n e c r e d in c io a s , i s s e r o a g e n t r u t o a

87
recto recto

S-TII AP LI
te file le v e ie lu , p 6 n e o v ti n

78*

STII. APU

79*
popa, '^5*

E p ^ sc o p u lu , s a u d a c o n u lt t , s a u d e s e v a lu a lu p r e o ia s n u

t o a r c e p r e d in s a d ? im n e ^ e u n t r u c r e d in a_ c e a d e v e r it , a s v jd ir e i m u a r e

s lu ja

s c . c e s e (J ic e p r e o t u l u d e l a e p z s c o p u l lu , s s e v a ia fo r is i. sa u d a c o n u ,

c r e d in c io a s a

d e b fir b a tu lii e n e c r e d in

c io s ti. a r s in n u n c e i s b e n e e le z n u m a p a r te c e c r e d in c io a s s v e c t r e d M h o v w ic u s e u , i s a n v t u r i sfm te d e la d in s u l, i la b is e r e c ne

s a u e p is c o p ii d e la s b o r iilii a r h ie r e u lu i, i ia r d u p a c e ia d eb u n v o ia v a n d r z n i s lu ji, ori n s u

lu , i v a

n c e c b ip u

d e s lu jb ,

o r im ic i o r i m a

p a r ,s it u

s m erg , i la

r u g c n n i

r e u n i c a a c e a s s e d e s | a r d e b is e r e c . n i c e c i l n d u v a s s e c h e m e c u r i i lu liiiu b is e r ic ii, a ijd e r a i, c e le s e v a ito i c eta

i la s lu j b e c u d r a g in im s n d r u z n e s c , a r s d evor n a sce i c o c o n i,

n d r u z n e s c p a r te c e c r e d in c io a s c r e d in a lu ce a d e v e r it si

t m p la

c u d in ii u tr a s se d e s p a i

n tr u

c e st

s lu jb . i a c e ia p o c a a n ie . de n u v a

n d ir e p te z e de

i s i n v e e p re d in i i

sp re

pu ru re.

p r e o tu l lu i, sau

g r iji

de

e p is c o la

a r d e v a s p u r c a u n ii o n iii n e c r e d in c io ii p reo fa t c r e d in c io a s c r e tin , a c e

p u l a ltu

d ia c o n u l, c e a lO a lii

v a tn e r g e i va

e p is c o p ii

c e t i,

l a s s e b o t e z e i s fto a m u la r e c u b la ^ o s to v e

l u a b l a i ^ o s / o v e n i e p r i n c e c h i p i . o r i s toc

PRAVILA
n e . a r d e n u v a v r e a c e a s ia t o a t a a v e r a lu , c s e u s tr ic a t d e la d in s u l. m esc vreo

b is e r ic a

PRAVILA -
o r i a lt , ce

u n ii c a a c e a sn u se

s se sco a

d e n p r e o i. p r e o ii, b is e r e

a r a c e la s s e g o n e s c i s s e s c o a d en tru lo c u lii lu , ca un s p u r c a t, i

ca m a ch em e c a u

d e c a

p en tru ce ca

b tu t jo c tt d e

p e r ^ e t o r u d e r o d u lii c r e tin e s c u . a r ac0 m u a r e c e e c r e tin a , s a averi i

lu d ? /m n e ^ e u . i

f r

d e

n v

t u r a a r h e r e u l u . a u t r e c u t e p z c o p u ls n i a u o c r iit b is e r e c a i a u c iite z a t a a lu d u m n e z e u .

a c e lu c u in e n e c r e d in c io s , i a lt u b r b a tu c r e tin ii s s e n s o e s c .

d e a u f c u ti.

7 4 * C u r v a d e s e v a n to a r c e d e n c a la e c e r e. i a t d eacm u sev a m r tu r is i, c

M itr o p o lit u l s c h e m e e p is c o p ii c a n d ti

lu

Vafi

o arece

m a re. i

s fa

n u v a r a a i m e r g e n tr a c e c a le s p u r c a t , c e s e v a s m e r i i v a n t r n t r u c u r ie ,

s b o r ti c a d in i, dup

i p r e tiitin d i cu a cei cu ar sfm i ond erep

n e. i i d e c a s e v a d ifh o v n ic u c es o c u r i p r e s in e . a c e h l

m r tu r ie ,

to i ep zsco p i s fa c , cu m p u g in a p o c in a s de p r e u n fl e p is c o p ii, s a u c u m p u e s p r e u b it o r u l d e o a m e n i, ta r e c e s s e n p r e u u e z e c u c e i c r e tin i a d e v e o a r e c a r a a b is e r ic .

a r fa c e sau

unit

1n c r u d o m n e sc L i o a r e c a r e , s a u s t o c m e r ii. i s fe ceo p r im it p r tu i c a i ce s c v r e u n ii c u v u n t ii d e o a r e c iin d iiv a . sau d e c r e tin ta te , sau d e o m p r e

cu rv

Hs.

recto

90
re e to

S-TII AP LI
c h e tu r oare c a r a . a ijd e r a i

80

S-TII AP LI
s fa c d e d in s u lu to tu lu s a b A i ju d e d u p n v tu r a

81

c u d ir e p tu lu . s fa n u lu i,

e p is c o p u lu n u m a i o a m e n ii p u te re a n v a , c n t r u in u r ia n d ir e p te z e lu . a r a ip r e o i,

fa la r d e s e v o r a d u n a n b is e r ic a c e r a a r e e p is c o p ii c u m it r o p o litu l. s i c u a li p o p i i cu p re o a m e n i, s sco a

lu i n u m a . i s lu i p o p i lu c r m 'i u n i m a r i,

b is e r ic a

d e a lte

oa rece to i

o a r e c a r e e p is c o p u d e l , sn u o

d e n tr u p r e o ie a c e la ia t

c e v o v u fi e i i n d i i v a .

eaacea

p e n tru o a re ca re de acm u p r e o ia

s v ie l a m i t r o p o l i t u l n tr e s b o r u .

lo r C i, i s s p u e

m a i cerce,

s v a f l i d ir e p tfi, m c a r ii d e s e v a s c i p r e s in e tr e c c u te z a i n e v in o v a ii, c e sa p e c p r e m ijlo c u l fu c h e m a ii.

O arece e p s c o p u , s a u p o p a s a u d ia c o n ii, oare d e c e lu c r u ce a m ti s c r i s u d e u n ile c a a c e lia d eva

a a , p e n tru

m a i

n a in te ,

s b o r u lu i c e lu i m a r e M itr o p o litu l de lu i, n u v a s n u fa c

a v en i c fitr e t u p r a t u l, s i v a f r d e n v t u r a

sp u n e

e p is c u p ii,

m itr o p o litu lu i s b o r u lu . d e p r e o e .

str n g e

f o i e p is c o p ii

i f r d e n v t u r a n i c a a c e i a s a s e

i p o p ii i a l i o a m e n ii i m r tu r ie m are

d e sp a r

a ib is e r ic ii, i n tr e b a r e

E p * s e o p u lu , s a u p o p a , s a u d a c o n u l , d e v o r fi d e s p r i i d e p r e o ie , la ar

m u lta , ca s , s fm f e c c e ta te , ia r

o a r e c e e p is c o p ii, d e n tr o

d e n a in te s b o r u lu .

PRAVILA
i d e ja la m p 6 de va

PRAVIL
fi v r e r i a lu i n u m ai cu oarece

Ie l u i d e n e b u n i e

v a v e n i

c a r ii m ic i s i s f^ n e s c p r e d in s u l, ia r nu s s ra te , c u s b o r u l, nu fie u iu i e p is c o p u c a a c e la

la tu lii s a s e n d ir e p t e z e r d ic a p r e

p r e s in e . i ip r e b o ia r i a c e tia d e sp a r

m p 6 r a tu lu c u ta cu

p r iim itii n t r u

e p is c o p ie ,

6 a c e s t a , i v a p ie o ia .

a r fi i s f a n t u , n ic e n v u t u a c e lu i m itr o p o litti s n u s e a s c u l a ijd e r ia i d e m itr o p o litii s

u n iitc a a c e ^ te

sa se

d e b is e r ic .

p e n tr u c e n ic e ca

n p r e u n a r e c r e ti

'l iin a a i b . u n i i O ii) n i c e n d e j d \ c e v a s fie .

a c e ia cu

i p a tr ia r h ii a c e s ta i p r a v ila fie , ia r s c a r e le

&

c e la

n u v a a s c u lta a a ,

se sco a . seva o s f t n i d e l a a l i to t

a i d e s e v a s c i p r e s i n e d i r e p t i i , i s va a d e v e r i c u s f(5 tu lu lu i. c

O a r e ce ep ^ sco p u

e p s c o p i c u m it r o p o lit u l ic u s b o r u l, ori cu m so iv a ii v o r ova

de d ir e p ta te s a u lu a tiid e la d in s u l P ^ s o ia . a c e l a S s sp u e . i i c tr e aa a lii s m e

^ ic e n u m e le c e t i i p r e a c ^ a a c ^ ia

c h e m a , i a c e la

d esev a

n d e r e p ta

d ir e g to r ia s c , ia r p re r6u, i n u v a

dup

P i^ d in s u lti d u p a d e v r t i c u t o t s o b o r u l. d e s p r it p r e d in s u lu . d u p le g e , i d u p s c r ip tu r a

vr^

sm ^ rg

n tr a c e

c e ta te i n tr a c e

b is e r e c ce au

c e i ^ is lu i, s a p a s c

tu r m a

91
recto

92
recto

lu a ii

S-TII AP LI
lu d ^ m n e ^ eu

82*
i de

-- S-TII AP LI

83*

d e n a in te a to t

c e v a . s n u s e d e lo r u n ic e u n p r u m ic . n ic e s ia n esc a m in te p r e d in i, c e s i g o r u in e .

n a in te sa n u se c i

s b o r u l, u n i c a a c e a cu p r a v o s la v n i d ev a vre s a

p r ic e tu a s c

p r e d in i c u

c r e tin i, m a i v r to s e p z 's c o p e , i p e n t r u

E p /s c o p u lu , sa u ig u m e n u lu p u te r e s a i b , sp re to a ta s tr e n p a r d en p u te r e b is e r e c i.

a lta

a c e a

sec h e

m m in c in o s lu d 2 im n e ^ e u , c n u a u u m p lu t f g d u in lu , c e se u p e n tru a lt ep n to r s la u d a

p a r t e a c e i e ^ i s l u i . c 79 s se g r ija s c . a ib gri *

s6raci de p u ru re

2s c u

p e , p e n tr u

a ijd e r e je de

i ig u m e n u l, s i d e

i p e n tru

m r a , i p e n tr u

a v u ie n e

fr a i lu i.

sS raci d e pu

m a i m u lta , u n i c a a c e a le p c iu n e a s c p re

p en tru

r u r e . c u r a ti a v 6 r ^ m n s t ir ii s o ru n d esc ^ eu . d e p u r u r i c u fr ic a Iu d ^ m n e a lu i c u a fr a ilo r

ce d e a rt , sa n u se

p r ic e tu

la m o a r te , a r d u p

c e s l d e sp a r vrem e, ilv o r u a r de

i n to c m a a r

d in s u lu

s sa a

o a ib .

n e s c e e g u m e n i c a a c e a

sevoru

a d u n a

s b o r u lu

e rta , ace

ep^scopi v o r t r e c e u n e l e c a a c e s t e
r u d e n ilo r u lo r , ia r n u voru fr ic a

s b o r u lu la

n m ijlo c u lu

b is e r e c i,

i v o r ti d a

a r s de

a ib p u te r e ad oa

d e a c ia s ta . s n u ste cund

lu i d M m n e^ eu te s

a v e . u n i c a a ce a to tii s

n v m n a in te

n iin t ,

se n tr e b e n a in te i n a in te

s fc m tu lu o lta r u ,

b o r u lu

a r h e r e u lu i. c e a

PKAVIL
v o r u v e n i s a s e b la g o s /o v e s c n b is e r ic , n ic e c u n u n ile s le p u e n c a p e t e le a r b d e v a fi n s u n u lu s lo r , t F u ce se a c e ste ^ is u de la

PEAVILA
a cm u s n u se m a i fa c . 8C

s f a n u l a l p a t r u l s b o r ii. ca se cad e i

c u r a tti, c e s a i n a in te

a ii f o s t ii n H a lk id o n

p u te r e

a tu n c e

ste

d o s to a s c e , n f ie c e p a r h ie s s e fa

o lta r u lu i,

n ic e a d a o r a s n u a c u n u n a . arde, a r a , o c u r to sa u oare care, ce

c s b o r d e 2 o r i n m itr o p o le n tr u s a d u n e , m itr o p o litu lu , t o i cu to a ta e p a r h ia lo r ii d e e p z s c o p i i d oao ori

7 7 * O a r e c in e v a sa u sto g u cu

c a s , s a

r t a r e n 8 a , d e c a s e v a is p o v e d i d iih o v n i cu s6u , b a ta a te 2 8 i s lu ap u ce pre aver0, J O a , d in s u l s lii s cu

n tr u n i la ste n

a n u . ^ \ ^

BX^BHfKEHE 'fcT H A ro Kp'CTA. c 6 I a


s e p te m v r ie , n 14 (J ile . i l a b is e r e ace

i s ia

i a tu n c e

n v tu r a 2 0 0 d e

i m e ta n ii lu a

s t il s b o r ii d e t o a t e c i i d e a le

lu c r u r ile

n ^ i, a r d e v a a , a c e la 4 0 0 s fa c

n v tu r a ^ ile

o a m e n i l o r ii a s e n t r e b a , de to a te , i ca sen u

n to a te

i a s e n d e r e p ta z b o v esc i

i c u te TS^S v a tir e ,

d e m e ta n ii. e g u m e n ii d e n tr o m n lu i v o r u

s b o r u lu ca

i n t r e b r ile

m u ri u n i d u p

n e sc e is p ite n c e p u

a c e ste , d e a c e de le g e Iu d w m n e^ eu sfm i

m o a r t

ste

to a te

v en i oare cerca

c a v i d e n r u d e n ilu i, i v o r cere, d en tru avere lu i

a n u se

g r iji,

i d e to c m e le le i d01e p re

i v o ru

lo r ii a p o s io lij

o g o d n ic ilo r

93
recto

94
recto

,
85*

8,- AP'l I

84*

S-TII AP LI

prini. dirept acea nvar i seri ser, i acesta o tocmir la acelu sfantu sbor, s fin i dwmne^eescii 81* prinii notri, ces den Halkidonu. Oare cinee cretinii, i lavrema degonire selas de cretintate pen tru frica, i dup acea ar vine ctre praslavie credinei, uni ca acea snufle preoi, ar deva fi preot i seva lepda, acela de acmu snumai fie preot, ajunge unora ca acelora si pr'lim(5sc pre dini la pocaane. 82*ar de seva lepda clugSrul, dentru viaa clugSresc, dentruceia ces6u fgduit lui di^mne^eu. na inta ngerilor i
a o a m e n ilo r .

^ le cate 66, de metanii, cseche m curvaru. Cine se nsoar de 4 ori. sse poca sc, 8 a. raetan, cute, 100 n^iunii ca acea curvescft, i pre d^mne ^eu mne. Curvarulii, 12 a. Cineu face sblazn cumuna 3 a. i metani 36 n^i. Cine se supune suptu al tulu. 5 a 36 de metanii. Cine curvesce cumuare pre unde nue treb, cese chiam pre S^utu, 4 ai metanii 150 iniile. ar deva fa ce cu mueri multe aciasta, i mai mul
t

nvtura sise de, aijdi se


s o c o ta s c ,

ra i totupScatul sase numere i


s

cutue i cum aste

cuna aste o muare, ar alta sunt

ar seva ntoarce laviaa mirenesc.

p ka v il I

i va lepda clugSria, i seva du i muerti umilii aste unti barbatu. ce, ca un cuine seva ntoarce spre bora tura lui, unii caacea de sevorti nto arce ar i voru veni lapocaane, 6 ai. de vafi chipul celu mic, ar de va fi mare. saib pocaane 10 ai. 83*Cine vafi adoa nsurare fiindu de mul i ai, saib pocaane 2 ai, ar de vafi tinftr, i va muri muara, ar de va puta rbda aa. dup cu vuntul apostolului, ar de nu va pu , ar el sa adoa muare, ar de vafi bfitrnti. i se va nsura adoa nsurare, unii caacea manie pre d^nine 4eu. s6 aib pocaane
3

doao mueri, lart alta s&ntil 3 mue ri, i altele multe, aijdula ai aitulft 2 brbai, i altalu 3 brbai i alii muli br.rbai. Suescine va ourri cu dobitoc, ce n se mniinc, siise pocMasca 3 al, i metanii c4te, 300 i n i de
vaiumuliataeelal0saul3al,meta
Ii

300. I a r deva cu dobitoc eese ma 6c, s, aib& pocaane, 15 ar. meta


dobi

i c tite c in c i s a t e , la v ii a c e lu

o c i , s p u r c a ii s i. s e l a p e d e e f l .m l o r u

de muncare. _ Cine cu ciiineva curvi 9 ai, i me tani cute 160. Cine cu muare cu

ai.

m e ta n ii

cte 24 n^i ar nescine de vaface atrea nsurare s se pocasc patru ai, i ntoate

btabat 6 ai, i metanii Cine va spurca muare cu b&ibat, sau fat sau clugeria, de vafi

95
recto

96
re c to

S- AP LI
d e p a r te ( |ic e c c d e om u , oau s ilitu a c e ia a c e lu are

86*
to c m e l a s se ta n i ia , 3 6 s

S-TII AP EI
a ib p o c a a n e A ijd ir e i 5 a i. i

87*
m e

b r b a ii, s de s tr ig e ,, cu m

in ^ i.

n a u

fo stti o m u

ap roap e s cu s e

fe c io r ii

fr a ilo r

c e lo r i d e

d iih o v n ic i, s fie . 87 *

i p u in e v a is e

n v tu r a fi m u a r e

i a c e ia D esev o ru o ii 0 0 i

n tr a c e s tii c e r ta

c h ip u

fi, d e v a

b r b a ii s fi c s is

d o i fr a i d ilio v n i s a ib ^ e le p o c a a n a c ite 12

d e m a i p u in e , ia t d e v a a c e ia m a i m u ltii

sevoru

u c id e

lu g 6 r i ,

d e ^ ile

i n to a te sevoru d en u ,

so co tesc . C in e v a cu rvi cu 1 5 0 e a lu g r i , a r 9 ai n

m e ta n ii, d e fi d r a g i , i a r i d e

ia r s fie

erta

i v o r

d e sp r i j^ e n tr iic e c

i m e ta n ii 6 la v a

n ^ le . i m a i d e la a c e a

d eo v a

b is e r e c

d e j)u r u r e H s,

a c e lii o m ii. c lu g r ia u n ii c a p 6 n e la a c ia

v r to su d in s s

l
fi p r ic e va

fu r

m in c in o i lu i d r a g o s te lu

i d z ih u l c s iin

lu a

d eva

c e lii d e tu fr a i

d o s e d ir . pre

m ir e n c . tn a s c n to a r c e

n u se

s u fle te s c i c e s cn d u

sf n ta

m o a r te . a r d e s e a r 9 la a i.

e v im g lie lie ,

fa c ii fr ie . poc 88*

c lu g r i

m iiii

P o m e n ito r iu l d e r S o t i. s s e ia s c a 1 an u . 2 a i, m e ta n ii 18

iiiECKo m u T E . s s e p o c a s c ,
D ev a

f i \\3 . i
u n a c a a c e ia

v a fi p o c a s c

C le v e tn ic u l

n jii,

c u v o a e i,

s se

M r tu r is ito r lu l m in c in o s 3 a l,

\m\anli 2 4 .

12 86*C ene a i, v a ia r

PRAVILA
a c e lfi o m ii. n au sa. 9 9 a i s se po

C i n e i a s t e o c a r n i c , 1 a n ii,m e t r t W M n ( ^ i 1 2 . A s c u lt to r iu l, C in e v a 7 0 , ia s c e s e a n ii C in e 9 1 a n ii, i m e ta n ii 15.

g rei cu

c a s c C in e

m e ta n ii n ^ i n a u sa . ceoau 8 0 0 .

1 5 0 . m e ta n ii ]2

c lc a jiir m iin tu ], e r e tic u lu i, sse

n c liip u 1

cu sora

ai 4

p o c a s c ,

C in e c u

fin iis a

b o te z a t . cu m u

m e ta n ii, cu

1 5 0 . s tr iin , s a u 4

a i i m e ta n ii m a ai fr u in is M i m e ta n ii cu a i. fa ta

C in e

a r

p lu g u l, n lo c u i s a ib 16

c e lii d e d z ih o v n ic i. J 5 0 . Ce fr a te sa va fti ia t

d e n tr a lttic e ,

p o c a a n e ,

a i, i m e ta n ii po

n ^ i. m e ta n ii m e ta n ii 1 0 0 12. n ^ i.

r ta tii c e tii 4

soru i

g r e i, 1 5 0

F u ru l de ca se 3 M in c in o s u lu 6

a i, lu n i,

m e ta n ii lu i 5 a i i

n ^ i. 10 0 .

C in e c u

m e ta n ii

C in e f u r g in i s a u o a o C in e C in e c in e fu r fu r d o b ito c u p oam e i ia 5 6 5

I a n m e ta ? ? M 8 6 : ai m e ta n ii 3 0 0 . 1 5 .

C in e c u m ilia r e l u i 6 a i i C ue c u C in e c u I u i, O are 8 sora lu i,

mrnui

1 0 0 n ^ i H6

a i i i cu

m a ta in i

lu n i m e ta n ii

so a cra a i i

lu i.

c u m n a te le n ^ i.

r p esce

a lti s t r in iilu i c u 1 0 0 . ia u . fu r

m e ta n ii 6 6

n e d e r e p ta te

a i i m e ta n ii u n ju d e ii

c u m fi a c e ia

fe c io r ii s n u

n a ilo r ii a m e s te n tr e la n u n t , c e ia a a

V a d n ic n l i fu r u lu C in e p r im e s c e d e d in s u lti,

c u r ile ,

fu r u lti i c e s

se

n ic e s s e c u n u n e c e d e v e r v r e

a ijd e r e

s e p o c a s c

9?
recto

98
recio

ca i fu r u lii.

S-TII AP LI
c in e fu r g r o .a p n ^ i.

88*

S-TII AP LI

89*

5 a i, m e t a n i c i n c i c in e a r g in tu cu 3 asu p ra

su te

Rudenaastenuraei segrlasce ntru oameni. ar se nparte n 3 run


de b aga a

i u b ito r u lu 1 0 0 . 5 a i c in e

duri. sprece desusti i sprecei dejos. i sprecei de mijlocu. i ce desusil siliitu, cea ce aunscut ice nascti. cese ^ice, prinii, moii, stremoi. ar cei dejos sflntflcela cesenascfl dentru no. cese ^ice feciorii fetele, ne poi, nepoatele. ar cei dennmij locti suntu. cese ^ice laartare, ca nesce strini noao, cese inti rud. cese ^ice, fraii surorile, i cesuntil dedini 3 hotar suntu. i opresce rndurile cesenascu feele nuntiilor. unu rundu iliotarii ntuu. ce e dela sfantulu i mntuitoriul botezu. Aldoile rtindu i hotartl,cese sciu la artare defa. ce e rudenie dup

a m e ta n i il v in d e , s

a p n v in u

i n ie ta

n i 6 6 . B e i v a a s c p n e

n u se l s a

p r ic e tu s n u se n b e te .

n u sev a

O m n i m ir e n ii d e s e v a vaboru, sa se a r , d e v a

n b 6 ta , 6 0 cu

i de d e ^ ile . pri

p o c a s c ,

fi p r i c e t u i t i i a c e ia la

'

c e te n e , i d u p se p r ic e tu a s c l a CTH P e t r u ,

vab oru

sn u

po/t>^hC TK o x ' bo n i c e s f ite le d ev a sfm te p o stu r i

p reste a r

sa se p o c a s c . a c ia s ta n t r u r i, e l s n u se

fi f c u t p o stu r i m a p reste to t

a c e le

p v c e tu a s c

m%\>ann 1 2 n ^ i . 89*Snescine va muca ceva, i dup


a D iilp g n e n 2 0 0 d e ^ i l e , i

PRAVILA
1 anu . oao a . 3 a ,

PKAVILA

a c e a s e v a p r ic e tu i. p o c a a n e

Stinge

tr u p e sc u .

a r d e v a f m t in c a t u b r u n z ,s a u i d u p a c e a sev a p r ic e tu i, i carn e. 6 0 . 2

A lt r e ile r u n d ii i h o ta r u , c e a c c s e s c iu cese ^ ic e . n a s c i d e n t r u c e i n u n t i i, c e s e d in tr u a d a o g e r a c u s c r iilo r u .

a r d e v a f i p o c a a n e .

m u n c a tti i

m e ta n ,

n t tili i a id o i

i a itr e i. ce a u

S n e s c in e v a l u a sn u se el se v a

c e r ta r e d e la

d ih o v n ic u a r

e r u n d u i m u lte h o ta r , c e s in iim lte c h i [ ) u r e . i p r e a m S i u n t u l f i n t r e b r i , ce n is e c a d e n o a o c r e t in ilo r ii f o a r t e p r e a n ie r u n tu lfi d e a c m u p 6 n e n sn u se a fle

p r ic e tu a s c .

p r ic e tu i f r d e n v tu r a s se d e sp a r d e b is e

d ? < h o v n ic u s 6 i i .

c u a d e v e r ii i a n t r e b a d e lu a r e a n u n te . i

r ic c a u n u b a t j o c o r i t o r u 3 a , n ic e p v e s c u r a d e la

de d u m ne s n u p i

s fe r it, n ic e n tr u n c liip n i c e u n u r u n d O m ic O

m esc

p r e o tu lu

d iiis n lu .

d e r u d e n e . a c e a

a t iin c e v o r u m p la n u n t a c r e tin e s c ii. c u iis e c a d e a fir o b ilo r u lu d im n e ^ e u .

A lta nvtura
ru d en ii: i d ecerta ra n u n te i : si d em ulte ipuri de rudenii, ce pre d in sele secade alesoco sf n ta b oteju n o. i c e a s te dup sn ge tmpescB. a r dep reu n i d eru d en ile n u n tei.

i s fie

'blagosloiM d e

d M n n ecJeu o n u n t

c a n c e a . o r i c u s c r iiih ir i. t

s c r ip tu r i, o ri f r m r tu r ie m u l b r b a i i

n u m a d u p i

c e v o r m r tu r is i,

100
recto recto

S-T AP L T
m u eri s fie cevor de 15 a r e fi n t r u a , m r tu r e . s n tr e s a fie , de

90*
o m u l n tr u 12 a . a r ste p e n a m o u lu ste p e n . ce

d e n t u d e c tr e

s 'tii. ap l i
n a s c e r e . a r a s te ad oa

i a a

n e p o tu l, c e

n u n t . a a d u p e , c a r e

m u a r a sa se

c u r a u u fu s te p e n a

de ad oa c

i a c a s ta v r e r a s a fie m u lt

d u c

n u n te .

n a s c e r e , a r tr e fr a te le cu m

n c h ip u i i f r a t e lu i s iin tu a c e ste a d o a d oao

i d u p

p o h ta

p r in ilo r m r tu

lu i, c e s tin tu

ste ^ ste p e n e

p r e u n a t , d u p i cu

p e n ti.

b la ^ o s /o v e n e .

c n a scere ar

s e c h ia m oare

s t e p e n a . c u m iite i e a r ^ i g r i

n tr e b a tu u ce

c n e

D e opriri.
i c e la la ca se o p rescu , su n tti a c ia s te fa ta e i, de

ta t

s te p e n tii a s t e ,

ftn t ti, c m a u ifu a t ^ c e a c e st ste p e n a m o u t(? !U

n s c u ii ta t m e u , n t i, i a r d eva ^ i

sf n ta

b o teju n e

n a u l de m u m a a lte

ste p e n ce

lu ce i de

b o te z a ta , i d e sora e . a r de

d e n t iu ,

r u d e n ii d e fe te ru d e

ce ste p e n u i fu m ou m ie u

p rem u m ca a c e la , n ile

i d e p r e ta t . n esce n u se o p resc

lu a d o a , c p r e ta t a r ta t

a u n s c u tii

d e c tr S

m e u , i a t m e u a s te m au

o ste p e n . n s c u ii p re m i n tiiu a d o a ad oa

n a u l u iis e n s u r a . b o tez a lu a o fa t . i d u du p fe c io

O are c in e v a p a c e a o v a

n e . ia t n ascere,

ste p e n a

n e v a st

d ir e p tii a c e ia

s te p e n ii

r u lii lu . s se d e sp a r

PRAYIIiA
u n i c a a c e a . p r in m i a s te la

PRAVILA
c u m ii a m ii ic e

m o u m e u .

i d evoru ii, a r sa se

fi s f t u i t t i a c e s t a p o c ia s c ,

a r ta r e , d e

c i n c 0 p e

a te su pre s p ia c e a ce ce gr

sc a r , i v e r i s c a lc i p r e tr u de n tiiu , i a c e s ta a s te

s f ie n s c ir e , i d e r u d e n ile p r in ii c tr S fe c io r i, i a r i fr a

p e s c i.

im ii. t a t iil i d u p

a s te s te p e n a p ii a s c e

d e n tiiu

fe c io r ii c tr 6 i c tr fr a i,

p r in i.

a c e a

d e n ,? te p e n a ad oa

i a c e t i fe c io r i, a ijd e r e i a d o v e r i. to i

c e d e n tiiu . i p a s s p i . p en a i d u p ce a c e a

n s u s ii sp r e d e n tru ste

cese

c h a m

v e r i p r e m a r i. c h a m

a c e t i fe c io r i, c e s e i ce s im t i a it r e i.

d e n tiiu sp re a d o a g r im , c

v e r i p i, i v e r i s te p e n ii n s u s ii, i d e a s te ^ ic e , a d o a d ar ste p e n fr a ii

i a c e te

m erge a c e sta m ou t6 ce

n u s e e a d e a s e n p r e u n a n u n t e . ia r fe c io r i a it r e i i s se v e r i p r e m a r i, s s e s tr iin g

m e u

d e v a

n p r e u n e z e

n u n t e c u le g e .

s t e p e n i s iin tu .

^ i lu i. c ste p e n , c

i a c e ta m

s tiiitii a d o a m au

Stepena de iitiu.
A sc u lt cu i s s c i, c cu ta t l ta t la s te ce fu

pre i fu

m in e s p ia

n s c u ii t a t

m e u ,

ce d e n tiiu i fr a im i, a r

on ascere, i a v e r ilo r

fu lii, i fu lii ste p e n a

i a a t d oa

n scu

a s te

c e d e u tiiu , c u m u

s p ie .

n c h ip u ii

101
rtcio

102
re e to

S-TII AP LI

S-TII AP LI

93*

pre mari, dup conoscina ruderi cesuntu apatra stepen, cenuse ca de nice se cuvine ase mpreuna nuntei, aijdir0 i feciorii veriloru pre mari, fiindui adoi veri siintui aasa stepen, ar nice acete nuse cade ase nsura un ulii ctre altulti ar de sevoru tmpla aceto afi nu ntei, nva lega sse despar i ma vrtos s se pocase, aijdi re i fecioii aidoiloru veri, stintu i aitrei veri, i suntu aopta spia, i nice aceti nuse cade ase lua nuntei, ar de sevor i tmpla uni ca acetia afi nunte ounescii D, sau cu oare ce lucru aesciutii, aceia at snuse dezpar, cespe trec,. ns se cade acestora denisce

ar acesta e de nunta i de rudenia nunte :


Ce derudena nunte, simina c^ sciut aste acesta, snescine va lua o muare vduo. i va ave ace muare, o ft dealtti brbat. aste i acestuia fat cai acei mueri. i ise cade lui sse feresc de dinsa foarte, cum arfi fat lui. aa i matehulu de muiara fiului su. i fiiulu de matehsa. i cum na tulu demuara frinisu i socrul. FiulCi cu mare fric scaute pre fa a mfiinisa. i sifac cinste depurura. i tatlti ssea amin te dechipulti fetei lui, i sse soco tesc. aijdera i fratele de so
verso

PRAVILA

PRAVILA

pScate ca acesta s se grijasc de post i de milostenie, de acesta t6 mplare fr de voa. ar s se socote sc acete nice ntrunchip snu fie. ar se las nascer^ i rudenia dela feciorii atre veri, i de acola naopta stepen i deca, fr de certare to i s=ie a nuni ei. ar nluntrul aopta spi, sfe nunta, cese ^ice feciorilor ati e veri. caciast rud se cMam puSnaS stepen. ar deseva tmpla acestora cu nescin nice ntrunchipti afi. a cea sase despar. Deci i acetia siintti rudenia i n asce de siuge. i de acesta amu scrisu, i amu l^at ntru vedere la artare.

r a lu, sse a aminte presine.


ar derudena nunte, decela ceamti ^isu ma sus. cftnd vorufi desevoru aduna spre cuscrii, ce sse ntrebe nun te,
p e a m r u n tu lu

sse cerce, ca

nuse tmple rudenia nunte afi, cese ^ice cuscrie. Cadese cu spunere icu cercare i cu ntrebare mult cum inva dwmne^eia sca lege. c stintu crsciii i ntuu i aidoi, i aitrei. i s cade de acete ase socoti, ar se cade ase sci i de aciasta. r fie ce soie ce se ^ice brbatulu i muare, deci prinli omului tatl i muma i fraii, i prinii muerli Iul i ai frailor ei, chlam secuscrie nttiu. ar averiloru prema

103
r e tlo

104
recto

S -T II AP LI

94"

S-TII AP LI
i n u p o a t e fi i n t r S n a m e s t e c c u n e n e la n u n te i, m S su ra n u m a i a a p te de n u

95*

ri, bfirbatului i mueri lui acete se cliam adoa cuscrie. ar ai doi ve ri abrbatului i a mueri, suntu atrea cuscrie, deci i cuscrii ce den tiiu ctre cuscria ce mare, i ai doii nu se cade Inpreunri fratelui, aijdere i fiulu sau fratele omu lui s se amestece cu ver'ii mueri lui Iar ai doi sau ai trei veri ai omului cu ai doi i cu ai trei veri ai mueri lui. ueoprit s se a i sase amestece.

v o r il fi p 6

s te p e n , n ic e n u p o a te m a re lu a fa

n e p o t u l m u e r i m e le ta s u r o r im e c

m tu i so r. de

sech em

C 8 se ^ ic e

fi-a te

c i fr a te le m a r e . i m esu

m a ic ii n :e le a 1 r a s te

ia s t e m i u n c h u

a tr e a i

s* e p e n d u p

a ijd iia

sora

m a ic e i m e le a r v a ra p rem are

a s fr e m i l e l e sa u

m are. m a re

v6ru l pre

a lm a ic e im e le . a 4 e m ic . a r

D e (^ece stepene.
Deci pentru ce amtl ^isii. de rudena stepeneloru, i de rudenie desiinge i de prini ar grim, pne se umple aopta stepen. unchi i ruda, s fie socotin utruni s nu fie ase

m i u n c h u

m ic ii i le le

d e m s iin tii a it r e i v e r i o r i ori fa ta . r i n e o p r ii s se a

fe c io r u lii c u fe c io

a tr e ilo r u m i

v e r i.

Snescine va boteza un coconii, il va lua dup fata lu. sse despar

lua nuntei. ar den rudenia nuntei, ce . i preotul ceva bla^^ros/ovi predini

se ^ ic e

PKAVILA
a s te a a . pSn se i a

PRAVILA

de cu scri r u d e n ia 7

sse scoa. c finuM naului, du p dzihulu. sfanii i aste fiu. Snescineva lua o muare i va zace cu dins. i dup aceia seva spurca i cusoacr sa. ace soacr sias. i sse clugSresc ntro mniisti re. isslujasc lui di<mne^eu pentru sufletul ei. ar acelii brbaii spre trec cu muare lui i srobesc dereptn acele p6cate n 15 ai. sia certare dela dhovnicu s6u. suse cade n postul celti mare, pomenire mucenicilor, nice botejune, sau cu niinie. nu mai siimbta i dumineca, sse fac pomenire sf/nilor, i mor ilorii. i botejune. ar dese va t6m pla vreo temere demoarte. orence ^i sse boteze coconulti.

u m p le

am u n d oao ce se

a o m u lu i ic e d e v a

a m u e r ii n v e m u a r e

s p ie ,

b r b a t u lu i v 6 r p r e m a r e . a

s t e i c u b r b a t u l a c e i m u e r i a 4 ste p e ? z a . a r fiu lii v 6 r u m ie u p rem are, i ia s te m i cad e n ic e

n e p o ii d e s se a

v 6 r ii p r e m a r e ,

n u se cu m

c u v e r i m u e r i cu sora

m e le ,

fr a te

m e u

m u e r ii m e le m u e iii

n ic e

c tin in a tu m e a n u se ce cad e s se

f r a t e e

m e le .

a c u v e r im i p r e m a r i. n i n ic e pre c u n e p o ii f iin h a m a ri a fiiu lu i m ie u m e le

c u n e p o i m i, n ic e v e ii

m e u , n in e

a id o i v e r i c e s r u d a c u fr a ii

m u e r i ad oa

c m u a r e

e i s iin tfi

s te p e n fi. a r

b rb a tu l ei

c u v e r i p re ste p e n ,

m a r i a i e i s im tu i a p a tr a i a c e st ad u n are d ea

ste p e n ,

105
recto

106...
recto

n v a r

S- AP LI
s fin ilo r

96
a p o s io li, i d en tru b oar p r e o ii nun tr u

to a ta d e n tru

S -T I I A P L I
lu m e , i a lt e s

sb oru l

9 2 * sfm 'ii p r e u g o d n i c i j D r i n i , ' a tr e a n u n t a s n u fie . oare ce

b is e r e c i m a r i. i d e n la n o c e ta te

p o la te

m p r te s e i c e e i ad u n ar n l u n tr u

Ya s c i a c e s t a , i - / a t , sa se s c o a

tr e ia

v rem e se Iu

d e n p r e o e . fe c io r i ca a cu m u a r e a c e la m u ri

C o s ta n d in u b is e r e c ile

s f in ii p r in i, i c e le m a r i d e s [ir e r S s

O are c in e n u v a f a c e lu c e d e n t u n ic e

n tr u

d oa.

r it , n c e t a i m r ite , i d e a c ia sta in de s c r is fir i cu p r a v ila fo a r te cu n ev o

sa se la s e d e s e m a n s u r a , lu i a d o a m u a r e .

s a r a a a r

s p e tr e c c u r ie . a i

rvn e

i cu je la n ia

su

lu d M m n e ^ e u n t r u v a fi n c de 35 de

fle tu lu i. p e n tr u a d e v e r ita s la v n ic c r e d in a ce o c de cu a te cu

pravo c e a

c r e s c u tu l lu . oa r . u n u l o a . i a r po

c r e tin t5 s c

i sev a n s u r a ca a c e la s a b dup a c e a

a r

a tr e a

C red em u i o m r tu r is im u ,
a ju to r u lu i cu p u te r e i to

p o c a a n e ,

sa se

p r ic e tu a s c . 30 d e a . s

f a c e r e d w h u lu i s f n t . a c e s t a le to c m ir a r c in e ilo ^ is e r , i le p u

v a fi t in f ir ii, d e e a a n e , 8 sau d e 5 0 a . i

a b 45

ia r v a

d e v a fi d e

d e a . u n u l ca

ser,

n u le v a

cred e i n u v a

fa c e

a c ia s ta . sf n ta

g r iji d e a c e s te a n a th e m a , r . S fie la s c ir e , c o a r e c in e v a lu a m u

a c e la s n u l p r i n i e s c

i c in

s tita b is e r ic a

PRAVILA
lu d iim n e ^ e u . sp u r c a t, ca pre ia r e

P K A V Iil
ave ace nepu fa t

f r in i m e u . i v a fa t d - a ltu m ie ceva

u n a n S l to r u c e r ta r e , c u 7

i s a b m are s

m u a r e

b rb a tu , ace

a . n p o c a a n e i la s fin te le a r d ev a

tin m i a s te n ic e fa ta c e a ^ ic e

a m r ita

se p o c a s c . fi p r i c e t e n e .

p a sci s vre

fi d e n t r a c e i a d e c u m n a ii,

c u te z a

fa t . cese ce S au

n ep o a t

u n u p r e o ii s i iiu v a u m p la a r 7

p r ic e tu a s c . p o c a a n e p6n e a se a c e lu

p6ne n 7

fo sta

n sc u t

d e a lt b r b a t. va

n e s c in e v a

fa c e p r e c u r v ie . i d e b r b a ii, i

^ a c e l a

s n c e p a . a r

p oci ca p op a sa se c iit de

d e z p r i m u a r e va v re s o ia a c e lu so

s il u m p le

predins

m u a r e , d e o v a e i d e n t iu i

l s a ^3. f a c e a c i a s t a p ie s c s n u c u s c ir e . a c e la o a c e la s lu ja s c ca d e lu i n o a r e

b r b a tu

a Iu

ia p r e d in s , c e s n u

c u te z e

^ 'i'e m e . c n u s e

p r e o tu lu i s fie d ia n n e ^ e u .

n im in e n t ca

a cu n u n a a ce? ta

p r e d in i, e a o n u sfa n

o g o n e sce d e p a r te

b a tjo c o r ito r iu C in e n u g r i j a s c e , ^ l e l a s f i n i l o r

t i o b id ia s c e s b o r u l lu i de to a to a t

b is e i e c a

lu i d ^ m n e ^ eu . c

a s te

sp u r c a t l'^ u n a p u r t t o r i i u o fc v i. c e l i a ^ Ic tu ir cu d ia n n e ^ e ir e i pri stti sa u c e le to c m ir s fa n tC i, i d ? ih u lu sb or

i c u in ii s e c a d e c in e va

p o c a a n ii, fo ^ ven i

n v m ii,

fi t l h a r u e r e tic ii, i v a

fu r ii, s a u

la p o c a a n e ,

ca d ese

d e p u ru re p v e ste

107 rteio

108
rtcio

98* S-T II AP LI
i \u i ru re to tu i n u v a n tr u

S -T II AP LI
in u v a

99

t o t i a n u lti a l is p it i p r e d in s u ltt, a lti n v a cu m v a m a a a a r i a lu n tr e b a , au

g r iji

u m b la , d ep u n tr e b e

d oar la i in i

in u tu li lu i s

i b ag, v r jm a u M r6u

c r e t i n u l t r ; i n u i v a c e r t a , n v a , m a i/C h a r u i m ai n tr i

lu i a c e lti lu c r u s v ie

d e n ttiu , sf n ta

n u iv a

c u r a t c tr S

p r ic e

v r to s b e i s

cu m u

ie e -c a d e

lu i i s

te n e , c a s

n u i fie m a a m a r ii a c e lu ia p r e d in s u l,

n v e e

t o i p r e o ii i p re i a c ia s ta o r i c u m , sa se n u se cad e u i

i c e lu la c e lti p r ic e tu a s c e

d ia c o n i, n u o v a

i p r e c e te i. fa c e

c
re

d M m n e ^ e ir a s p r e s p s s e n e i s p r e p e r i a s te o m u lu i. n p r o tiv c tr & cu m v in e

a r liie r e u M lu i.

sco a

d en c in s ti

n e s c in e i s e ori 94* d u p

a p r o p ie

a c ia s ta .

n ii c a a c e ia

s p a s c t u r m a l u i d M n n e ^ e u . c e ju d e c to r iii s ju d e c a ta a

d e s to in ic ii, o r i d u p

n v m ti fie s c u lte on evoe lu i, ca de to a t s n u

n e d e s to in ic i. O are c e c lu g S r ti f r , d e n ic e u n d ev a , sa u m erge n e tr im is

ep zsco p u b is ^ r e c a Iu

m h n ^ sc

m ^ rge

de

n im i de

d w m n e^ eu . c e a s te ju d e u l c u m ii s e u a r to c m itii s a le g

e p ^ c o p u lu i
b is e r e c a . n c e n

n e , iv a c r e d in a v a

i s v a n tr e b a c h ip ti, i d e

o r i n c e

a c e sta

s fin ii i a l i ju d e c t o r i, c e sp re d in ii e p z s c o p u lii.

fi g lc e v

n im in ^ s

n e v o in d u lii.

re p u te r e p a r a ii i

u n i c a

a c e a

a ib p o c a a n e .

b o a r ii d u p , d e r e p ta t^

Ce n ic e s

PRAVILA -

cev a aom n ic e m i s i c^ la

~
a d e v S r ti. n s m a i b u n , c e a s te , d e

PRAVILA
p en tru n d e r e p ta r ^ a d e v r u l ce

f g d u a s c n ic e

r e n ti n lu m e , fie

s ju d e ce ,

i p en tru m u lte

m r tu r ie d e v r e u n lu c r u se v a in 6

m ir e n e s c ii.

o ri i ju d e u l d0 sa p t pu

P r e o tu lii d e c e la s n u

n c u r ie , a lu i n ic e cu m

n p 6 r te s c u t^ r e

ib o e r e s c ii s e a t

a ib

n c a s a

b is e r e c ii. c

c u in ii s e u d e ogod

m u a r e , n ic e n u m a i a r a c e la a lii d en m u m

s tr lin sau

lu i n ic e r u d e n ii sa u f a t ^ .. lu i

to c m it d e s f m ii a p o s t o li, i

sor,

n ic ii p u r t t o r ii d w m n e ^ e ir ii p r in i, c i n p g r a ilo r ii, i b o a r ilo r ii Iu le c6

d eva s

fa c e se

a c ia s ta

d e n e s c iia a e p ts c o p u l g on esc

c 6 r te d e la

i de

a s t e ju d e ii b is e r e c a sf n ta o a re de to a te

d w m n e^ eu c e le ce

a i c lir o s u lu i, ca sa

i s

to c m ^ le le tiim p l .

lu i ac^ m u a r e . a r el s se sco a den

de nu v a p r e o ie .

c u n d ii lis e

d e r e p tii a c e ia c e li a de

a s c u lta

i a lte ste a s

n d e r e p t r i m u lte , n d ir e p ta b is e r e c a cu i a se

E p is c o p u lu i s n u i v ie v r e o m u a r e n o a p t^ , n ic e s tin g u r n tr u a scu n s m u a r e . a fa c e de pu ru a r s

n tr e b a

sf n ta ^ is ii fu

lu d u m n e z e u .

r 6 s v ie c tr d in s u lft d e v a n c e p e e p /s c o p u l se

d u h u li s f a n ii a t o t ii i m ic ii, m u lt e

episco

a c e sta

p u lti m a r o

n tr e b r i d o sto u n ile

s c o a . E p is c o p u lu , s a u p a tr ia r h u l, ce

m itr o el d e tu r m a

i cercri cu n ic ii c u m se

s b o r u lii s f ie

p o litu l, sa u

c a d e e p z s c o p u lu .

109
recto

110
recto

'
a c & ta s

S -T II AP LI
p re e p i s c o p u l , fie s c o p a . lu i p e n t r u a r va 6 d e a c e la a a r

101*
o a r e c e lu c r u , i i va n c e p e a d a lu i cu se go

r S d ic

ce e p is c o p ii c e n ii v a a v e d a r u n ic e c u v in t e d u m n e ^ e e s c i, n i c e s a s e p r im ^ s e la

m ita , c a s

e p is c o p ia

e p is c o p ie c a u n i c a a c e a ce g v ito a r e , lu d M m n e ^ e u ca sa n u se i sf n ta ao

a p a sc e tu r m a

m it , u n i c a n esc

a c e e p is c o p i s c e ta te

b is e r ic a n u p o ti .

d e n tr a c a

u n d e p e tr e

n d e r e p ta i p re s in e

c e , i c e la i a c e a s

c e u m b l

lu i il p u n u d e n is c e d e e p is c o p ii

p a r ^

i a lto p e ir e .

s e r u in e z e c a a c e a

ra s o lito r u

s = ? le f i e n t t u

n e t r e b , i d i p s

a c e lu

9 5 * F e c io r u lil t t i n i s 6 u m a r tu r is e s c . d e i'6 u , n i c e ta t lil f iu

n u seca d e si lu c r u , n ic e i

se d u c n tr o m n s tir e

oare cnre

ori d ece a r d e

d e a s c u lta r e ig u r a e n u l i. c a d e v a fi g r e itti c e v a e p is c o p ia a s c u lta r e A ijd ir a b is e r e c i Iu lu i, a c e la d?< m ne^ eu n tr u n tr u ace lu i.

b in e . a ijd e r e ca a c e sto

s6u . c

u n o ra a

a r

ra, n im in a

s n u le

c r e d in a .

s c u r e s c g r e a le le ig u m e n u l s so co t^ sc o r i I n tr u n c h ip ii, a lt e c h ip u , c secad e

Oare cinevavre s adac mrturie deoarece lucru luiu, acela snuadu c denrudenile lu a mrturisi, ce striini. ar rudenia lu nimina sna o cre^. ar saduc de toate

lu i. u n ile le

o ri n tr a ltu B g u a

a l m

p r e d in s u l i a l c in s ti, e d en tru c e d e c in s te

9S*

O are ce p e e o tu

PKAYILA
m u lte n c a i tr e i, i p e n tru

i c r e d in c io ii b u n ii i s e

PKAYILA - va v a n fila , m a r tu

m r tu r iile , s n u m a i

o a r e c a r e p la t

ce n ttlu s lis e j u r e c a s le s p u e a d e v S r is i m r tu r ii m in c in o a s e , n v a m ii v u l. i d u p a c e a s i m a r tu r is e s c . a c e s t u ia s s s d e lu n g e d e d u m n e z e ia s c a a r m r t u r i i l o r lis e cad e s fie i cu se Iu te m ti aa s lu jb a 3 a i. i s m e r g n tr o d e sf te z e cu m a ca

c in s tii, i c u b u n s fie c u te m e r e c lu

s m e r e n ie ,

d u m n ezeu ,

n s tir e , i s a se

cru re b u n e . ase ju r a .

u n ii c a a c e ta

lu g r ii, i s s lu ja s c c u

fr a ii

m n s tir e i d o a o ^ ile , s a u i m r tu r is e s c u se cad e a d e v r ii. m tin i, a r deci u n ii c a a c e te f 'ie c e ep ^ scop s pri p re n i m in e d e la a cred e, fi c u n a ib a p u te r e , ao 3 sf n ta p r ic e te a r n e , p S n e i v a f i l a ta tu tu r o r a a r ta r e n a in s m erg la a i. i s i a r te c lu g r ii, p 6 n e v a n tr u b is 0 r e c

sttp tS

va ^ i

u m p le

lu g r e a le le c in s ta

lu . 97*

O a r e c e m u a r e s e v a v M i d e o a r e c a r ii, p o v a s te lu d e g r e a le i to tu lu , c i s se ju d e c e s b o r u lu o tr a v to c m e le lo r u . n a i n t e s u lu , s d e sfa c a to t ti c lir o se c r ile p r a v il . a v u ia E p ^ sc o p u lu de sev a sco a te d en tru ep i e i, i m a in a in te p6ne nu c e le d z tm n e s J eesci s f n t a se d a m u n c ii, i j h u ita s a fie c er c e , o a r e a s te a d e v S r ii, d e c iia sau c u a ltu o a r e c e , a c e a sa p r e b r b a t u l e i la u p ie r d u tti c u

111
recto

112
recto

S -T II AP LI

102*

S -T II AP LI

103*

sevasci cu adeverii, nimina s nuo vaterae pre dinsa. 98*Nusecade nicese dostoasce pre omu al osundi ori n ce chipii, de nuseva fo arte scula spredinsi, naulte mrturii s mrturisesc, la artare i la adevfirti degreala omului aceluia, i atunce sljudeco dup tocm^ela bisericii. ar snu ndrznesc ci neva cu fre o poht a1ui al judeca, sau alii osndi i sltrag i sal apuce, ccineseva bucura de un lucru

nuiva da nemica. si ruineze pre dinsul nainte arcMereilor i aboarilor. Cine va fura ceva curiindu, i ar se^^* va afla sise a lui doao ori, ar de sva afla dup patru cinci luni, si ia lui de trei ori, ar dup un anii si a lu de patru ori. Cine va spa groap i morii cretinii ivorti dezgropa uni ca acea sse de pre osund. Oare cineva sili da nevoe o muare, sauo fat oare care spre spurcciune,

caacesta. sfle lepdat cese ^ice anetema. ar nc naova spurca, sise de ace 99* Oare cine va afla freo ronb, sauslo lua 40 de toage, ar deova spurca ace bod, cefr devoa ei ova nevo sau ova amgi cuoare care sfet drcescti. i vavre so nt arc dentru creti nState ntru oare care eres, cese ^ice n luia totti judenlu cela ce amti scrisii mai nainte sise judece lui. Preotului deiva face muare lui pre curvie, aceia sse clugSresc

PRAVILA

PRAVILA

tro nprechere, unii ca acea morii sse ntro mnstire, i sise a den ze osndesc, ca nesce vrjmai ai strele ei a 3 parte. av doao pri lui dmne^eu, i ai cretinilo ti. sse lase fecioriloru deva fi nscut, ioo*Cine va fura vre un omu al oare crui sau coconii alii oare crui iltiva vinde, mtiinile lui sse tae. ioi*Preotulii s imse jure fie ce jur munii, nice micti nice mare. nice cu voe nice fr de voe. ar deva face aciasta s se scoa. I02*0 are cine va afla muare lui precu rvindii cualtii brbaii, ilva ucide spre moarte, acela s se gonesc ntru gonire, ca un nemilostivti i dracu. i jumtate de avere lui s ia bi sereca ce mare. l03*Fiece archereu ce va miinca nsu do bunda iircovnicilorti, ar clirosulM ar de nuva ave coconi, acela si ia junpitate den zestrele ei, ar a sse clugSresc. denuvavre sse clu gSresc, ceva vre s nble aa slobo d. iar, celtipop snui de den ze strele ei nice un pvii. iar deva vre popa iar so ie el sse lase de leturghe. Nuse cade ase crua nimene de morte.108* cine nevoiasce de nevoe spre spurcciune de nevoe ntru curve, ori fat ori muare mritat, ori clugSvi. i aa cineva spurca cu sila, iar nc denuova spurca pre dins ilu voru prinde siti bat cuniu amu ^isu i si tae nasulii.

113
recto

114
recto

S-TII AP Iii
Clug&nli d ev a l sa c lu g e r a lu i, i va lOD^merge la lum e. s lu prin(Je episcop'-ilii, i slu lege. i slii slob oijesc n m n u stir a ca nce au eitu . i d eva a v e n escare avere

104*

S T II. AP LI

105 117*

ctr m ine, nulii vou scoate afar. Oare care om, sau m uare va lsa duhovnicu seu fr care vin i se va ispovedi Ia altnlii. sse despar de biseric cucela cel prim esce pre dinsulii. c graasce nvtorulii m eu P avelu, i m rturisitornlii bisericii, sai ave om e de dascali, ce nuve sfinii to i p rin i. a i tocm ela lsrii lu .s n tii ace sta . devafl E reticu , sau curvaru, sau mreii. D eva leg a preotulii preunii volnicii, si voini cu lu seva n cin ge cu arm ele lu . deva lega pre preotulu, a r m an ain te pen nusevor erta unulii dectre altulii. nice unulii snuse dez le g e de n legtu r. ar voinicul deva trece d ezlegara preotului, sse pocasc. aa i preotulu devafi prostii, pentruce c voiniculii celu den tiiiu , a ste preotulu. c dwmneijeu laste' m ai pre desupra detoi i slu g ile lu i siintu mai d ecin ste d eto i m irenii. ar preotulu aste d ezlegtoru n tiiu . sse ie de letu rgb le, n 15 ^ ile. c au resip it n vtu rile sfinilor prini. D eva n tiiu le g a vonicuIQ pre preotulii, snuse a scu lte. ar acela sse despar de price ten le, 1 anii. 118*

alni. i aceia so la se cu d in su lS n tr a ce m an stir. i iar d eva fu g i d e n m n is tir e i va lepda clu gera. a r s ifa c lu aijd i ra. ar deva fu g i i a tr e a oara,. a r s fac Iui aa. a r ap atra oara, slu la s e sura ble cumflva vre. i n su i g r e o ta ta lu sai o poarte. CluggrulQ d ev a fi ad u s c e v a n tr o m o n a stir , iva da b isericii, i a r v a v re s a s dentrace m n fistire n tr a lt m n iistire . sau ntraltS loco. s n u se de l u neraicii d en tru avera lu i. n u m a cev o rii fi cru a ii fr a ii pentru d u m n ezeu , n u m a i s id e a ceia p en tru dumnezeu, i p en tru lu b o v ii. ce s nu a s dela postrigulu lu i fr deo n ev o e m are. Cine curvesce cu d ob itocii, s is e tae l u tru puiu. cese ^ice, m d u la ru lu celii de ru i llOne. c cu d in su lii au f c u ii f r d e le g e pre fr d eleg i. lll* 0 are cine a scun d e t lh a r u , iliiv a p itu la .

PRAVILA snuse jud ece elu d e le g e . ori fu ru lii ori ucigaulii. a c e lu ia s is e a to a t avere lu . Cineva pune vreu n ii c lu g e r iin m n s tir e de sluj ba oare cri slu jb e, i n u o v a fa ce p en tru dumneijeu. celv a sci pre d iu su l fu ru n d ii i strn giindui lu i cev a . pre a cela s liia fr a ii de ocasa b isericii, i s lii ru in ez e n a in te ^tuturora pre a celii c lu g erii. i slii ocrasc i si m ustre. Cela cenu u b esce la o a m en i, 2 a s se p ocaasc i m etanii c te 3 6 d e^ i. Cine rpesce m u a re, i c e ia ce a lerg cu d in su l. _ 3 a pocaanie. i m e ta n ii 3 6 n ^ i. ar popa cela cep riim esce pre d in li, s se go nesc dela b iserica, i de le tu r g h ia 1 anii. >'5* i m etan ii o m ia n ^i. Cjneva m anca p in e iv in u . isev a p ricetu i. pocasc, 1 anu. i m e ta n ii 15 n iji. ineya lu a certa re de Ia d u h o v iiicu se u , ca sn u se P ncetuiasc, i sev a p r ic e tu i s se des Par de^ b iserica, n 3 a . cse cad e c e la celu ^ 8g slii d ezleg e. a r d elv o rS le g a a l ii, iM a lii s i d e z le g e , d ese v a p oci sa se p rii esc Ia p riceten le. c sc ris a s t e , cin ev a v e n i
i fa c n p r e p r e o tu l, c o n a lu i n n v tu r a m esc D eva lo r n l D eva th em a re ru

PRAVILA

D e v a b l s t e m a p r e o t u l p r e o m u a r e , i m u a r e lu d e v a d es^ a n d r S z n i n p r o t i v a b la s te m a p r e p r e o tu l, a n a du p vrem e d e iv a p

s fie , a r 3

a s s e p o c a s c , i m e t a

cLite o m e i c i n c i s u t e .
b la s te m a d ia c o n u l p r e p r e o tu l 120*

s a u p o d d a c o n u l, s a u c e t e u l, s e n u se a s c u lte ce s b a ta p r e d in 'ii c u de 12 ori ca le g e n v tu r ilo r

b is e r e c i,

p r e n is c e s lu g i d e a s te s p r ii

m a i m ic i a le

p r e o tu lu i, a i d e la a r h ie r e u

p r e d in i. b lo g o s /o v i den d a

6 d e d a c o n u lii i v a s se p rasesc

6 l u n i , c a u n n e n v a t,
150 d e m e ta n i. 6^ u cu

^ i c u te

c s e n c b i p u a s c e iu d e i c e e lu

1 1 5
re Ho

11 6
reeto

S T ll AP LI.
d a

S-TII AP LI
c o c o n u l c u n e s o c o tin a oare c a r a 2 a i. iv a e i,

107*
d en tro

nvtorul, i cu aposiolu ce maimari ntu ntinse muna n solnia, i2i*Deva Me omultl mirenii, ilva blfl^os/qvi popa. sse opresc lu sa nu guste vinti i untii, n 3 sSptS muni. i metanii, ctite 100 n^i. l22*Pveotul chemat la pomenire unu sfan tii oarecrua, i nu seva ndeletni ci s merg, ce va merge i va \A agodoN \ numai cu nvtura lu, deva fi un bStrtinu cu bun smerenie sgrasc de bine el sgriasc ori diacon ori cete, c i domnul nostru Is Hs muli denap6Sioli nuave preoie ce nva de boteza. i23*Devaveni unii coconii spremoarte. i vorii chema prinilui pr preotul si boteze, i de negrija preotului va muri nebotezat, acelii pScatii aste

n lim e

m u r i. p o c a a

s a b cev a v a

i m e t a n i i 1 5 0 . c o c o n u l e i. i de

M u a r 6

b a te m u r i.

n p ra sn 150 n ^ i.

a i i

m e ta n ii i la

1 2 4 *

M u a r e

cev a

n a sce,

d ev a

su g ru m a sa se

f e c io r u lii e i, p S e e lu n i

m o a v te v in e r i, te

p o c a s c , i

m ie r c u r i

n u m a p tiin e O are ca re

m e ta n ii c v a b e

o m e .

m u a r e 7

e r b i.

s n u n a sc 2 0 0 .

c o c o n i.

a i i

m e ta n ii M u a r e ce o a re

d ev a

n c e p e , v a b e

i n is c e s se

fa r m e ca s i

c a r e le

scu r. a i. 8

le p e d e

n c 6 p e r a c te

d e n trS n s a r

m e ta n ii, tfim p la M u a r e

3 6 7 .

d e is e v a n g r o a p e .

ei a m u ri s n u se fe r m e c a

cev a

s tr in i i p r e

125*

p r e p o p a , a r , d e v a d eca v a te . s lu

PKAYILA
g r b i p r e o tu l i a fla a p sp re m o a r a i e i. a i

PRAVILA
n ^ i. m oar

9 . m e ta n ii c in c is u te o tr v ito a r e . p 6 n e la

v e n i a t lii v a str o p e sc cu

M u a r e ta

d e la

*
sp red i

e i s se

p o c a s c . i m e ta

. i s n s ii c e le

cetesc

m o litv e le cu

n e . c te S tr ig a

u n tu u e r e c ii n t r o ^ i. n 7 a i. i m e ta n ie 4 0 0 . 126*

d e b o tez , i a a

d ^ m n e ^ e

a s t e b o t e z a t. a r d e v a m u r i n e b o te z a t cu n e g r ija p r in iio r ii, a c e lii p 6

M u a r e d e v a ^ i c e p r e o t u M u n c u v i i n t r6u , d e r u in e , s se de b is e r e c 8

c a tii n i i p o c a a n e . D ev a i 2

a c e a l a u . d e c i s a ib a i i m e ta n ii. 3 6 . d e p r in

a i g o n esc . d e v a n v a p rep op a d e le tu r c e i s ii

M u a r e g h a n tii

m u r i c o c o n u lii a p r o a p e d e tr e i

lu i, s a u d e c ia s u r ile

c e le

lu i n e b o te z a tii,

lu f g d u ite , d e v a fi fo a r te a r a v a fi n e l p t , i de p u te r e , o r i se d e z p a r , s e p o c a a ijd ir a

le , s a ib p o c a a n e 6 a i. m e ta n ^ 5 0 0 a r d ev a fi b o t e z a t i i i s e v a ei 8 a i. m e t a n ie fre o su gru 3 0 0 . coco v r e n tr o 1 an .

tin S r ii. a r s se

d e lv a

n v a

m a

n tie cev a

p r sesc , ori s d eseva p o c 6

M u a ie

fa c e

p a c o ste c d a

a r sc.

lu n i s

n u liii e i, c e s e ^ ic e d e v a n e p u tin re. s

i m e ta n ie

1 0 0 0 . n i,

se p o c a s c c

i o m u lii c e v a

b ir u i s u p ii a c e s t s se c e r te .

i m e t a n ii 5 0 . M u e r i c e i v a

p u te r e , a ijd ir a

117
recto

IIB
recto

109
i v a ei pgca i va

S -T I I A P L I

SO*

d eva te

sci n tr

c e l c ia s de sev a r u in a

D eci p e n t r u c e m u ia r e a u

d e n c e p u tu . o m u lii i d z im n e ^ e u , i o c in a c a lu lu , ca lu n i n c e p e o a r e c a r i. la nerai p r ii am e ,

n a r e . a r

n S le g e

f c u t

p e tr e c e i v a

p en tru

o a m e n ilo r , d e sp a r 6 lu n i 128* a se in 0 tr u de

m a s v a z e

lu i u ,

lu a

i a n a fo r ,

sa se

d a tiis e u m u e r i o t o c m e l , o a r e r a a s e v e d e , le v ^ ^ u t e l e la c a d in s u to a te fa c e

d e b is e r e c

i d e p r ic e te n e n ^ i, pr^

i m e ta n ii 5 0 M u a r e c tr e c e ia

a r ta r e le

c e ise v a

r a c e a s t e . c a n u c u m c m u a r e om u. a r c, a r

grescu

b r b a t u lii e i d e t o c m e la

is p ite s c e n a s c e r e d e la m u a r e c e a s te n u c

de

p u lu i, i v a cu rv i ori cuo cum seva

m erge b rb a tu l ei d ev a m u a r e o r i c u dup v in a d o b ito c lu i. i a c e l

a s te

s a ra t

s tin g e

a r ta

m esce d e la

m u a r e , c e lo r

sech em d e la om .

p ^ c a t sp r e m u a r e i s e n to a r c e , d e r e p t a c e a v o a n v m c in e v a s se vr^ s se ie cu

ste ca r e s u n g e l u , i t r u p ce e i s e cM am le g e

i tr u p n i. v ech e f u ^ is il, n

b r b a tu lu i e i i el cu

ie , i o m u l lu i s s e e .

D eci c n t r u 1 2 ^ ile sa se

a ijd e r e ca sn u

v o a lo r

m u e r i n tr u

fe r e sc

b r b a t u l d e m u a s n u se sp u rce, a a sa

fie in e r e

g r e a l , lo r , ca c0 i

re, c a s a s e

c u r e sc

d e c i a c 5 s t e a a le ca ce cu rvescu c e lo r a ce cu

lis e i ca

tu m p l

ia r n o i m a i c h a r i i a m sau p 6 n e a o p t a c u r ie

a le s p S n S d e p lin ii n

p r ^ c u r v a r ilo r ,

d o b ito a c e le a u

p 6 c a te .

riLAYIL v m a a sce p ta . s n u ca s fa c ce n esp arc c to a t i ne

Povestii deun preoii.


C atnii ailatu oporeste aa. ar seu tum p laii de oamu socotita, si oauiu i scris, unii preoii oare carele era ntrun oraii. i ave m uare. ce era i tineri amSndo. i ajunser pen nsum biita cea mare sara. i toate dup tocm ala prazneculu g ti preotulfi. i ^ se'ra seculc upatu cu m uara lu . ariTeni lu i rzboulii dela draculii celii decurve. vru s se am estece cu m uara lu i. ar a n u lfijs.

c iu n e b a fa c e r e I u m ic n u e

fie .

p en tru a s te ce

d itm u e ^ e u de

b u n a n oi

le p d a r e , c u r a

m ai adu

W u ltu p e n t r u nare s fin te i

i p e n tru

b is e r e c i

i a le tu r g h e i

i a p r ic e te n iii. a r n v m u G u e r ile a f a r a ^ ile , a f a r a den d u p to c m e la ce ste au 8

d eci sescul i ven i i fu cu unu dotiitocu, i n u sca m uara lu i. ar stralucindii sfn ta dum ineca apascilorS. i fcu u tren a p r.o _ tu ia . fca iletu rgh e. i era cudinsulu to .

d e b is e r e c C i s

p r id v o r u l b is e r e c i 5, ca s itn u s m in

^ ^ ile , n l u n t r a l n te s c d iim n e ^ e iie . '2 * C a le c e v o r t i a v e a a

oam enii. a r dup redicara pfim i ceii dum ne deesci. i dup pricetene, noor depasen n m u lte chipuri ce m in c a sunge, ca^ura ^ipre

v o r ii n tr , n u se

vre s p r ic e

iuruia bisereci. ca nisce portari oare ca n .se n tim p in a depreuna, i arunca arme. ; o am eni foarte nchiser u ile tare. lara nlaun tru sta oam eni i m uerile. i decase dede sfn ta p ricetene, a u iip r e o tu lu . . v ^ rese tm pla i grealam e la ste, .?i a _

D tre i i b i s e r e c i i s a u v a p o c a a n e tu a s c 3 a i, s

i m e ta n ii v a

1 0 0

. n b is e r e c ,

O are c e m u a r e a c o lo i s e v a

n tr

ved e

to c m e la e i i

il.9
recto

.120
recto

110*
v en i. i sp u se n a in ta tuturorfi oam enilorii. i a a strig a r t o i o am en ii r'n Abll. i
sa u d e la le c u v in te c e a

S TII. AP LI d e la

111*

p r o r o c i m in c in o i, erp i p re c h a m a pre n s u n u r i i n 6

d ech iser p oarta cea mare i eir, i nice u n u lii n u fu v tem a tii de p aseri, i aa to i oam en ii e ir. a r m ai apoi d eto i i m u a re p reotu lu i n cep u aei. i n c fin d ii n tre ue orapir. i pre a m eru n tu lu i rupser trupulQ ei cu oa sele, i n tr u g u r ile loruM lu ar dezburar. a cesta p r e sl v it vedere nio spuse noua p reotu lu cv.scriptur ctre fo lo su lii nostru, d irep tii a ceia se cade culuare a . m in te to a te sse fac. cnu n tro prere bun n tr u h itle n u g u lu p eca tu lu i s fe.

ceb a g

lo r i, v r j it o r i s e o a m e n i, c e

l to r i d e fr u n te z str u d e le

d in ii i no

d o m n u lil i d u m n e ^ e u lu ^ c e : s o c o tiiv a

de proroci h a i '

m in c in o i, n e d e oae,

c e v in ii la a r

v o i n tr u

d e n l u n tr u

s u n t lu p i r

p it o r i. ori

d eci ori s se p r sesc , s se d e sp a r d e b is e r ic . d en tru a 134*

129*Muare mainainte p6ne nuseva cur i, de tocmela cei Uste ei, prescuri snu fac, nice sse atiiig de ditise nice ntrunchip. Cine are tocmela e, i va ajun ge la sfruitul morii, pricete ne sise druasc neopritu. i30*Muare deca vanasce i ova ajunge sfrtiital morii, sise fac mo

C in e ii a d a p c e le c u v in te ,

fe c io r ii lu i de n u s iin tu de

c r e tin i c r e tin i

n u le e 1 a n C in e sa u

p fic a tu , a r

s in tu

s a ib p o c a a n e im e ta n e c iite 3 6 . v a fu r a sf n ta , cese ^ ic e c ri poca n ^ i. zaves 135'

i v a s e le a n e 2 a i,

b is e r e c ii v a f u r a , i m e ta n ii, i t m u e , 15 0 sau

C in e a

lu m in a

.
litv d ev a de i s is e d e p r ic e te n ie . i v a fi s n S to a s i n 5 0 40 de pu n ^

cese ad u se c tr e

PKAYILA -
c r e d in a b i 5 0 n ^ i :

b o l i i a v s se

s e r e c i, p o s i C in e d e la a

1 a n u , m e ta n ii, ca

^ ile

p o ste sc

d e b ile

d o b ito c

s m e r g la lu c r u ttim jila la am u lo c , lu

s se te ] 3i* C in e

p r ic e tiiia s c file le va c u te 4 0

is fa c

n to a

v e c in u l lu ,

d esev a

d e m e ta n ii. a l lu i 4 i v a a , ch em a s se

r i d o b ito c u l, v a p 6 n e u n d e i ia s te n e m ic a , a r m erge gru m a v a

m erge

p a r d e c e v a d eo v a

a l p u n e, p u n e

s n u a i n c va

v r jito a r a

n tr e b a

d e lv a

p o c a s c , i

i m e ta n ii 6 6 , fa r m e c e i e r b i la s lu jir e d e la

i is e v a s a

ttim p la

lu a m e r g e d en

i pre

32 * C

in e p o a r t a

m u r i,

lu i ju m ta te

z ii lu i, a r e a r d e le v a la

p a r te

de

b o z ilo r .

O a r e c in e v a p e le in e

lu a c e v a , d e la lu i u ,

deap ro

1 3 ',

le p d a

d in s u l s s e p r ii d e le v a t o t d en s

lu d e tr e a b ca

ilv a u ita , au c a p i'^

m esc p u rta tiiiu le

p r ic e te n ie . d u p ad oa,

ia i

a l lu , a r n u u b e s c e

a c e la l v a d ir e p ta te

a c e ste

n v tu r a i d e

a c e sta

cu m

i du p

n u vavre s se

d M m n e^ eu , u b e s c e d e a p r o a p e le t u n s u i tin e , lo r t6 n u le b in e i a r n v a d a r6u d e r e p tu

le p e d e

d e la

d in s u lu ,

d e sp a r

v r u jm a i r 6 u , a r

d e b is e r e c . l3 3 * C in e c u m ] ) r sp re ceva i o fa r m e c

m a i

a le

fa c e

b i n e , d c 'c i u n i c a ceau lu a tu s u

fe r iu , s a u

s s e s o c o te s c p r e s in e ,

a c ete

d evor

sp u n e,

121
recto

122
recto

S -T IIA P L I
p o c a s c 5 0 0 n ^ i. n 6

112*
lu n i,

S Tll AP LI.

113*

to a rc , i s a s e

P r e o t u l d e v a f a c e l e t u r g h e i s e v a u r ii c u c in e v a s a u p rsesc v a a v e v r eo v r a jb , s se n 6 0 d e ^ ile .

m e ta n ii o m e

O are c e m u a r e v a f u r a d e l a v e c i n a s a to r tii s a u n fu io r , s a ib p o c a a n e 5 0 , n d i. s fu r e , a r c i 50.

d e le tu r g h ie

P reotu lii deseva afla cuo fat, iv a stri ca cu r a ei, iova ave m uare. sse prsesc de letu rgh e, peneva da fetei brbat, i dup aceia sse pocasc, n 3 ai. s to pesc trupulft lu i cu postultt i cu ru gcu n a. i s a m esereri lu i deseva clu geri, ftindii di(nme(Jeu ndelungu rbdtoru, de a rt p receia
3

5 a i. m e ta n ii c u te n u n v a

G in e e m e t e r ne fu r I a n

p o c a a n e , m e ta n ii

i38*C ine m o a r e d e f o a m e n p o s t u l m a r e s m n iin c e c a r n e , a i, i m e t a n i i b r iin z , s a u ai s oao i s 1 5 0 . a ib a r p o c a a n e d eva

ce greescii. i peiie lasferitu l v e i Iui srobesc cu iievoin, leg e sise tocraesc lu i postu neprsit. ^ioa, i noapta. i sfac m etanii 800 ndi, fr sum bta. i dumineca.
P r e o tu lti d e v a sp u r c a p r e o ii. P r e o tu l d e v a to lu t tin i s6u soru sa, s pa nu fie

g u sta 2

n t r a c e l p o st* m a r e , m e ta n i n lu n e 66.

a ib

p o c a n e , sp u rca

O are c in e s e v a

brun zei

cu c a r n e i n l u n e d e n t u u d e b r t i n z 4 ai s se O are c i n e p o c a s c . i m e ta n i s v a sp u rca cu 3 0 0 . n

sp u rca

n c liip a a s c e s e Iu A v e p o c a s c , 10 a .

u e s iin

sa l om . i s se

p o stu l c e l m a r e . p o c a n e 1 a n m e t a ? i M 8 6 . i3 9 * P r e o tu lti d e v a vre s fa c le tu r g h e

P r e o t u l d e v a s p u r c a } ) a tu l s o c r u s 6 u ,s se sco a d e n p r e o e .

PRAVILA dece d ei

PRAVILA

i v a c d 0 n t r i i s b l a z n

Preotul ceva spurca vara premare sau adoa, sse sco dei! preoie, i sse pocasc. sau deva spurca i atrea vara premare, sse scoa. Preotul vtintoriu sau va pune cursa, i va vuna pasSri, 3 luni snu le tiirghisasc, i metani 100. c nuse cade preotului aucide, sau ajunghe vreo far ceva. mcar devafi lui i vreo nevoe mare. Preotulu deva scopi ceva den fien. ori sse prsesc, ori sse scoa. Preotul cela ce vrjasce, sau mirge la vrjitoru, sse scoa. ar acesta nu siintu proaste, nice siintii scrise dealeu. ce dentru dwmne^eescile scripturi ce puser mr tiiri legiuite nlege puser. cum i

V a fi l u i p o l i t s p r e m u a r e n u i s e c a d e lu i s le tu r g h is e s c . a r f r de p o li

s c n t e c e n t i i i u s c i t e s c p s a lo m ,

8 8 k 'e . d e C a c 't k I B t * II no
h p' h

n p ocT H M E , d e 1 0 0 , i a a s

2 4

d e o r i.

i m e ta n i

s lu ja s c .

P r e o tu l b e iv ii, ori s se

ori s se

p rsesc

iz v r ja s c . s se p rsesc de

P i'e o tu l c u r v a r u

le tu r g h e , P r e o t u l t i c e f a c e p r e c u r v e s s e P i e o t u l f i c e v a ori s se sco a . b a te n p a lm e i v a ju sco a .

p r sesc

ori s se

P r e o tu lfi m a l a c h a n c e s e ^ ic e c f a c e S b la z n c u m tin a , s se p rsesc m e ta n i,

de le tu r g h e c ite o m ie

ur. a n ti i n ^ i.

123
rteto

124
re e to

S-T II AP LI ----c h ip u lu i o m u lu . m a cu

114*
i c a a asu p r

m o i a to a te

S-T II AP LI
c h ip u r ile ,

115*

p r e o tu l d e d e s p r ir a lu g S r i d e la i lu c r u r ile m ir e n a c e le b u n e

c a i a g e r i, i c h ip u r i d e

tr u p u r i b u n e .

i n m u lte

fr u m u s e r i, p r u te se g r iji a le d ec

n fr u m s e a t. a l

a m ii n v a t a s e n d ir e p t a . c a s t e s c r is c d en u va m a c o v r i m a m u ltu v o a s t r . d e c titii a f a r is e n u v e i n c. p r e o ii i lo r ii n c e c

lu m ii i a v e r i, c e n tr n c lu g r u l e lu s e p a r

n tr

d ir ip ta ta

d e . a r a s te

n d e r e p ta r la

c lu g S r ^ s c , i f r de

ilo r ti i a c r t u la r ilo r u , t r a n p S r a c e r iu lu i, ce

n e s tr n s o a r a

a v e r ii,

m r ir e , t c e r a , p le c a r la , d r a g o s ta , r b d a r e , b lu u d e e le , in e r a . h a in e lu i, p r o a ste d e l n . de cu pru

c lu g iii d e c ia l^ pe s lu c r ^ z e ,

lis e c a d e

c u p u t^ r e e p e r ii.

t a r e

n u e m in c iu n , c e s e u ^ is . c n e v o e a s t e b o g a tu lu i a n tr a c n u ca a s te n p S r a sa u c e r iu lu i,

i a lte

g r ijii a le v in e

v e e , ce

n tr S n s e se p are

d eca cd ere

o m u lti m ir e n ii, i d o s S d ^ s c e fo seg tesc e c u v in te d a tp e ti

p r e o tu lu

c lu g r u lu s au cu a s te ,

m are, i

u n ft p u t e r n ic

s v iu a s c .

a r te ,

c u m ti i

s u g r u m r ii

p r e o ii i m n e r i. r v a le a s te ^ su ,

n u m a i p e n tru d ir e p tii a c e a

p r e s in e . d e r e p t a c e la

p r o a ste

n is e p r u , a f i ilu o a r le g a a m

s c r is , c e a c e p e tr e c u n lu m e n u m a a c e sto r a le a s te to c m itu , s p e tr e c

t r u c e c il d e n m a r e p c a t u f i e c a r e l e s c e ce ru fa c e . is e o s ilu d e s c e p r e s in e de

cu m u a r e i


c o c o n i c u le g e a r i s ca i c a fl tr u

iu o r a r e g r e a le c

PRAVILA

a r den n u i

c a i la m e h ii. n ic e

m tin tin c e

carn e.

d e a lte le

m ic i,

la m n te

lu g r iilu i tr e b u a s c e . lis e e c a d e lo r b u n e i

a r to a t e s

a s te .

cad e

cum

i p ic tu r ile d e

m a m u lte i se is p i

p lo a e c e s e a d u n d e fa c ii r u m a r e . a a i g r e a le le n , d u c c e le m ic i d e c s e ad u

d e c titii c lu g r u lu i, s fin te le c r i, c a

t^ sc p a r ta

s a le g a d iin c r la n tr u a ij

n tr u

r u l m a t c e l fo c u lu i, d e d in s e c u m ca s te se cad e. deci iz b v e s c i

p c a te lo r ti d e n t r u

c in e n u s e c la s c e se cad e a se

v a lu r ilo r ti. i s n u g r ija d e r a fu ^ is

p e tr e c

o s te n i,

c e tii lu m i i s

u m b le ,

d e d in s e ]e , c a d e u n p c a t c in e a s t e n o a o la n e d iim n e ^ e la s c cu ad evr b o t e j u n e .c e is p o v e d ii. s c

i d e c k ig r i i d e p u te r n ic i i d e n d e r e p ta r la o m u lu c e lu i

a fl m

m ir e n ii,

s iin tii c d e r i c lu g r ilo r ti. s in tu

^ ic e m

c n e le p d r a d e s a t a n a i d e to i

i n d ir e p ta r i c lu g r e s c i. c d e r i o a m e n ilo r n d ir e p ta r e b o g ia c e r a lu . c a c e lo r u

lu c r u lti lu , i d e t o i n g e r i lu i, i d e to a te te s lu jb e le lu i. I u l, i d e to a

m ir e n i, i

o m u lu c e lu i m ir e n u . l m r ir e , i p e tr e tr u p u

p u r t r ile a c e sta ,

d e c i lu c r u lti s a t a n e i c u r v le , a r nge

a s te

a s te

u c id e r a , p r e

b u n , a s te

o g o d ir la

a lte le

c e s n c h ip u i a c e s to r a . to a te

i str n so a r e

m u lt . i h a in e

r i s a t a n li s tin tu

h it l^ n ile

125
recto

126
rte U

S -T I I A P L I
s lu jb e le hi d e p le c a r e

--

S-TII AP LI

d r c esc i i n e c u r a te . a r s a ta n i s in tu , d e a s t e tl^ n c e ia ste

n t r e g . i d e m u lt e c h ip u s u fle tu lu i p s to r u pus de

r o g c u n a

ri d e p 6 c a te n v t r d e fo lo s i. i d e t r ib u in a

n p a r ta id o lilo r a p r in d u

c e lo r

f r d e s u f le t , c e i c d e s c ti, la p u r t r ile

lu m u n r i

lu , d e fie u c e p & ca te c e s a u

iz v o a r

i la r u u r i. a c este , am S ru a i a l i

c u r e e , i d e d o b u n d ir e s n S tu ii.

d r a c u lu i s u n tu

P en tru ce c oare cari fr descripturi iim u l te chipuri tocm ir lege. ce n m u lte chipu l i depecate cese afla nu tocm ir asem en a. s fe pre n g d u in sfa n u lu i sborului nostru, sle de scripturii, cum seva cd a feu crui certare, celiseva tSm pla aa. direptS aceia cu socotira m in ii noastre i cu n vtu r cu grija a u ru lu i ve p lecai. Cela ce a ste n tru sfin i nm hrcatS cu chipu n gerescii, i petrece n tru m nstire suptu tare m iina lu i dwmne^eu m ai n ain te i igu m eni lorii, nuse cade cu cuviintulii ase gri alm eu san alteu . sau c e s ta sau cea. c a 5000 de m ireni ce era n ^ I e le ap osiolilcril oare c n iii te t ceave le era depreun. i nim ine nem icii nu g r ia c a ste a llu . sau m ai vrtos cea ce petrecS nm nstiro. n u lise cade avera loru sfie alorii.
f

140*

ju c r li c e le

p iz m a e , i p r e

tu lii, i v u n r i l e , p l e s n e t e l e u te le , i c n t e c e l e a lte r S o t i c h ip u , s u n t i i

m ir u n e s c i,

c u tii s u n tu p u r t r ile

n tr a c e s tu d r c e s c i. c e

de d in s e le s e r o a g c tr S d ? < m n e (J e u

p r o r o c u l d e g r a s c e i z b v e s c . n va^ ta dece

s lu

to a r c e o c h 'ii m e e i c a s n u le d e a r t e , D eci s le i in tr u c a lia

n v a z .

fe r im

cu ad evS ru i a le

to c m e s fm ilo r u

le le l u d ^ m n e ^ e u , a p o s to li, i a l e

s fin ilo r

p r in i, c a

PRAVILA

PRAVILA

i strnsoara p acoste lorii, i fr de n e


g d u in e le lo r c e le b u n e s le d o b n d im , ce n t r u n s e le p en tru ce c d o rescu n u n e n g e r i a s e p le c a ,

legere va petrece prem ijloculn loru. ce la ste alm eu i alteu , sau cesta, sau cea. c oare unde siintii cele pleve sem en ate de draculii. unile ca acetia ntru m nstire se arat pra sine cea cese arat fie carele, ci a ste avera alu . nuse cade a cei m nstiri sfe, i s se chem e m nstire, ce adunare tlhresc. i furi cea ce fur sfiata, i lucrtori de to a te reu tile, i h itlen u gu rile. direptii^ acea se chem m n stire, cese (Jice, v a de preun. ca saib cee alorfi totS depreun. i_ n vtu rile cele ces cu dtm ne^eu aliinastavnicu lu i loru. spetrec ntru n elesfl i n tr u cu g etii. i splece lu i, i slfi asculte spre b i ne, i aa se cade apetrece, sa afle rgpaosiS, i spsenie.
C lu g S r u lii o r i c e lu c r u re sau m ic f r va fa c e m a ig u

g r ijim ii n o ,

d e n e v o in a c ia

m a re i de d u rere cen e ce au a c ic e

a s te n a i n t e , c c e la s fr ij it, a r a c o lo

f r

d e s fr u it, to

i s u n tii n e n p u ^ in a te , c e p r e d in s e a te s fe i cu n oao ce a le de d o b n d i, c u

d aru l

u b ir 6

o a m e n i a d o m n u lu i n o str u Is H s, de cecu preun

i a s p s ito r iu lu i d in s u l t a t l u i

m r ir e

ia r i

i d w h u lu s f a n i i, i

a cm u

pu ru re

p 6 n e n v e c i

a m in ti.

d e n v tu r a fl a r s n u lu de

nvtu ra Sfinilorii
p r in i, d e c lu g r i, s iin tu i d e p r e o i.

m e n u lu i, c u m ste a c e la

ar

m a r e c in

n e m ic u

c r u e ig u m e

n u l a c e lu f r

lu c r u , p e n t r u

ce c e f c u t

id e c e ia c e

m a i m a r i,

d e n v tu a

n s ta v n ic u lu i

127
recto ce s lu S -T IIA P L I

128
recto

118*
s

S TIl AP LI
C lu g r u l c e v a v a m u str a , n u e

IIP*

ar^ , i cu a ltu lii. va

b la g o s lo v e n e

p r u p r e ig n m e n u l, il d e p a r te a c e ia d e m n a lu s se p o c ia s c 2 0 0 0 .

n c e p O are z i a te sc

c e c ln g g r

g r i c u v in te

cu rm e -

d z im n e ^ e u , u n ii c a 6

ig u m e n u lu i s6 u . s lu g o n e m n stir e , s .a s t e i n e oae oi

lu n i i m e ta n ii la

s p t m im

den

C lu g r u lii c e v a n u l lu i, n a in te sa u n a in te

n fr u n ta

p r e ig u m e

le p t i c r tu la r ii. c e s t e c a o b u b o a sa , ca s nu u i? ip le

tu tu r o r

fr a ilo r ,

i a lte

a o a .m e n i m i r e n i l v a ' o pe

de b u b e. c d evor te v a

g r i b S tr iin i c u v in ig u in e n n lu s se cura

cru , r ir a

d e v a fi a d e v r ii d e c e g r a s c e , o c in e z . pre 1 a ijd ir e i c e ia cel

c u r m e z i a te , d a r n v a sc pre

c e i tin e r i,

cucere

a s c u lta

d in s u lti c u an ,

d iilc ia , o m e 7 0

s se in ^ i.

ig u m e n u lu i i c lu g r ii v a

s is e ap u ca

p le c e . u n ii le m n u s is e ta e

p o c ia s c

m e ta n ii

O are ce i v a lu i

I g u m e n u lii d e v a sev a l s a

c a d e u c u r v ie ,

i n u

lo v i p r e ig u m e n u lu , p en tru

d e a c e ia , cad e

i v a s m in ti to i n a in

m u n a. pre

ce c a s te

p u te r n ic

fr a ii, te

n u se

a l n f r u n ta

s ft'n i p r in i. ce c lu g r ii v a iv a o p r i fi o p r i t i a c e la de ig u

a m u li, ca s n u H a m

i s i g o le s c o c in e z e

p c a tu l

O are

lu i, Iu

c a b l s te m u l su n te m

m e n u lti lu i,

pre

t tiin is u , c to i p c a te , i

ig u in e n u lii, s lii

sco a

to i fr a ii

p le c a i su p tu

n im in e

d e n m n s tir e c lc to r iu ^ en . o a re

PRAVILA c s e g r ia s c e Iu c a s te n u e f r de

PRAV ILA n u m a i u n u l d e p lin 2 in tr u sa u 3, dence i d i< m n e

p c a te n u e

d e n v tu r ile c iite i v e i le g a n c e r iu ,

d^^m ne p m iin tii fi f r a

^ eu , i

n im in e

pre d ev a

o a m e n i, c e b tr n i s i

s se

ad u n e

fiv o r l e g a t e te le a r

i s m erg

n tr o

c h ilie , i

i n e le p ii s n u lm ilu ia s c . d e iv o r i a ju ta oare c a r ii d en s se de

f a c lu i m e ta n ii c u p le c a r e lu i, s fn iia ta se

s i ^ ic d e r e p tu ia r sa te c de ta

p r in te s m in te s c u s fm e i s i to i, la

fr a i lu i sp r e sp a r to a te care de

a c ia s ta , i a c e ia 6

a c e s t lu c r u

b is e r e c

liin i, p r e s te n fie

p en tru de

r u g c iu n e

ta le

s p t m tin ile c te o m ie

s fa c de

a c e s tii lu c r u , 2 ori sa u de

i a a 3

i 7 0

m e ta n ii. f r poc o m ie n ^ i. s

lu i d e s la v

o ri d ev a ascu l de a c i a s t a , ia x

C lu g r u l d e v a n v tu r a

m erge

u n d eva s se

lu i d z im n e ^ e u

ig u m e n u lu i,

d e n u v a a s c u lta cu m d u c rg

d e a c ia s t a c e m a i v r iito s

a s c , o s p t m iin C lu g r u l cev a

i m e ta ? in

s e c a d e d e a c ia s ta s e v o r s m in t i, s se d e n tra c^ n tr a ltu m n stir e , i s m i

m u n c a

n tr a s c u n s ,

s e p o c ia s c 2 s p t m n i, i m e ta u M C lu g r u l d e v a fa c e n v lu ia l n tin d e fr a ii f r i

5 0 0 . va

lo c ,

i s m n tu ia s c a c e la a r e p u te r e s ste , sa u a s te pre sca

s u fle te le lo r , ia r s in e

d e n v tu r a ,

d itm n e ^ e u lu i s u c e la c e st

s s e p o c a iO s c 2 s p t m iin i m e t a n t io m ie .

^ , a r

p u te r n ic

I2
recto

1 3 0
reoto

S-TII AP LI

120*
p o p e .

S AP*LI - O ri ce p o p c e iiu v a gri

121

dwmne^eu si redice pre dinsnlii, i42*0lugSrul preotu, ce asse clugSr In mintoru, deivafi lu curare, s nu slujasc ntrace cenevoe vafi. macara

j i d e s lu jb a

^ ile i i d e

a n o p i,

sau

d e d u m n e z e ia s c a le t u r g h e , s u m p le c u fr ic i cu c u tr e m u r u . a n a te m a se sco a . to c

s fie

i s

CalugSrul preotu deva curvi sase lase de popie pSne la sfruit, ar 3 a sase pocasc depScate. aijdere i devaface precurve. Caluggruli preotu deva curvi cu ru denia lui, cusora sau cu vara premare. sse scoa denpope p6ne la sfrSit, i s se pocasc ntru toate ^ile le vieii lui. ar diip 15 ai, sse pricetuasc at de purure. ar de va curvi cuclugSri, sse poca sc 9, ai ar la fie ce anii meta mii cute cinci ine. ar de va fi cu

P r e o tu lii d e n u v a fa c e o r i c e d u p m e la c e le s f^ n ilo r l p r in i, i p r a z n i c e le c e s ii p u s e cu le g e n u le v a n lu i.

c in

s ti. m a i v r to s v a

i p r e a li iv a dup v o a

a a , c ev a fa c e a c e a s fie

u n i c a

le p d a i. dup le tu r g h e 1 anu

P r e o tu l d esev a i va b or u, s se

m b ta

la s e d e le tu r g h e n ji, a r a c e la 6

i m e ta n ii 5

su te

denu va lu n i s

fi f c u i i l e t u r g h e a ib p o c a a n e .

C lu g S r u l p r e o ii, d e v a

l s a s lu jb a g r iji

(J ile i l u i d e a n o p i n u v a

-- PRAVILA
c lu g r i m a r e la , a n i i d o a o 12 a i. i m e ta n ie a r va d ev a le

PRAVILA

i de lucrul trupescii, s aib pocaa ne, 60 de ^ile metani 150 n^i. Igumenul orice sfetu vaface cuvreo muare oridece lucru ntrascunsu de frai, sau cu coconi^ sse delunge uni cacea den igumene, cnusiintfi desto iniei uni ca acea. Igumenul cenuva petrece dup lege lai dMnne^eu, i dup tocm(51a sfmi lorii prini, ce dup voa lu va petre ce, i nuva ave pretoi ntrunchipii
e l.

p o v r ii. i s

p d a c lu g S r a i a r d eva

fa c e

m ir e n c lu pri

v en i p reste

oare

c iin d ii la

g i^ r e , a c e l a

p u tin e i a i s a se

c e tu a s c , p e n t r u m a r e m ila Iu ^ eu i p u in e n tr u p o c a a n e . ^ le le a r

d?<m ne

dup

a c e la

to a te

v ie i lu i,

s se c a s c s6u c u

d o m n u lu i d u m n e z e u lu i d rag m o a r te in im a , p 6 c to fie

d e d in s ti i c u ^ ic o n u voi

c a c e la

s u lw i c e c a s s e n t o a r c i v u s C iilu g g r u l p r e o t P ^ c a tfi c e sesc a s te d ev a a v e cu s se

ce unuia i va da ceva, ar altuia denii frai nni va da, i pre uni va ubi ar deali va ncepe anu griji, u nica acea
s i i n t u

m im a par

m a la c h a . 2, a i

departe ded^mne^en.

d e le tu r g h e o m ie i i <Ji

i m e ta n i

i de dragoste lui. uni ca acea s


c u te C lu g 6 r n .l p r e o t u sesc de a c e s tii fu r , ori s ori s se se

p ar
la s e de

den igumene. E c lis ia r h u lii, o a re ce c u n e g r ija


s c o a

lu i

lu c r u

131
recto

132
recto

v a

S-T H AP LI
fa c e u n u lu c r u

122*
a l bi

s - T ii

a l 'p i

123*

g r e i, i v a cu

d ehran tru p u lu i, i de acesta sai pom enire depururia, i d eb in ele cele n etrecu te alii ceriu lu i. c cundfl nevede d racu l u tab lu n d ii fr lucru, sau v o r tin d la m as, sau n b iseric, ori dece treb. atun ce se bucura d ep erira noa str , c a i d en isce n eso c o tii i de lim b i.

s e r e c i o r ic e ra

n e s o c o tin a , o r i p a de m e ta n C 8

e c lis ia r h u lu ,s fa c S O O fr a te v a sp arge

O arece la r

o c a n d il

d e v a fi cu

n e g r ija

c lis a r h u lu i n 2

O a r e c e d M h o v n ic ti s a u pre c in e v a , s a u v a c e ise v o r u

p r e o ii v a

c er ta

l s a ii b is e r e c a

n e m tu r a t

n v a

p r e c in e v a , lu i, i d e l de is p iti s fln nu

s 6 p t6 m in i s a u c a n d il

n e s p la ta ,

d e n c e ia v a

is p o v e d i f r

s s e p o c a s c m 3 s e p t g m t im m e t ? ^ ^ ^ S O O n ^ i a r cu n e g r ija cev a c lis a r h u lu i d e sev a

n v a

p r e d in s u lti

re. d en a u i

n ic e v 6 ^ u t c u r a ii n v a de

r stu r n a

d e n v a s e le

b is e r e c i i se a p o s io lw , i s f m i p r in i, n tr e b a c m u l i lu i i d u p de tr e sev a d u h o v n ic i, ce d u v a n v p v o ia a . cu m v a v re

v o r ti c lc a , o r i c a r te b a a c ^ a . n i 7 0 sa se

ori ce 4

p o c a s c

s6 p t6 m u

d e r a e ta n i . a n a th e m a d ev a a c e sta . fr n g e s se c u m tin e o ^ i. un, acu. o fr n i C lu g S r u l g a re d e le m n ii, c in e v a 3 0 p o ste sc

C h e la r u l s a u tr p e z a r u lu d e v o r l s a sca re b u ca te s v o ru t cu i n e s o c o tin , i le \w u le p d a a li c s6ra a

in p u i d e

a r su n tu n e tr e b . a r oarece.

g rei d ev a du

fr tin g e

s fa c c i v o r i d o r i a a a r a c esta

m e ta n ii. u c id e c u m n e o ri ce

C lu g r u l c e v a

tiu v a lu i c u ta

PRAVILA
s f^ tiilu fie ig u m e n u

PRAVILA fa r . s se n ^ i.

d u p

d o b ito c ii a lii lu s a u i s to c m e sc care. u p o c a s c n i c a a c e ia s a ib p o c a a n le e n i m e t a n ii c iite o m ie sp a r g e o a l a c e sta sa u n ^ i. s tr a c h in s ia ca D esev a n o n d e la n s t a v n ic u l n p r o t iv a lu c r u lu i p r e c lu g r ii, s se tin d e sau i a fie ii c e a ltu ce ca v a g r e i. fia r . 2 lu n c s s c r ie sf n ta 3 lu n i.

m e ta n 8 0 0

s c r ip tu r ,

d ir e p li

m ilu a s c

s u fle tu l d o b ito c u lu i

C in e v a

c lu g r u l s

lo v e s c b is e

d e sp a r d e

O c lu g u re, cSndii m n iin ci, nu m u ca cu gu ra. m a i n a in te p ene n u veri n g h ii una, i a lta sduci. i nuvorbi cu cela ce m nunc cu tin e . ce t e roag n tr u tain lu i dwm ne^eu cu m in tia ta , cum am u scrisii i d ein u lte ori. n u m a i cela ce slu jasce m esei, acela s g r a sc stih u rile, c cin e m niinc cu lcom e i f r derundS. sau vorbesce ori ce, b in e sau reu. n u su n tu d esto in ici u n ii caacea om u lu i, ce c iiin elu i i porcului i co to iu lu i, c etu ai frica lu i d u m n ezeu , depurura n tru sin e . i cu n elep ciu n e m nu n c i be de p u ru ria cu frica lu i d u m n ezeu la m as. cum ai fi n b iseric. i te rog lu i dum neijeu, i m u lem esce de to a te d u lceile p m fln tu lu . cela ce iu d at

r ic

lu n i, a r

d e lv a 1 0 0 0

i c r u n ta .

6 lu n i: ce

metanii
n tr u

C lu g r u l d e v a fa lu , s s e v le lilu i a r po

u c id e r e

de bu n to a te

v o a file le

c a a s c

c u m ti a m il ^ is la m o a r te lu i f r 1 0 , a i

i m a in a in te , s se

p r ic e tu a s c . u c id e , p o c a a s se p r ic e tu

a r n le

de v o e

d eva

i d u p

a c e ia

a s c . O a re c a d e n tr u

c e c lu g r ii v a lim b i, i d e n e v o e d in li s v a

fi n e v o i i i d e

cu rvesc

I3
recit)

134
recio

S-JI AI> LI.

123* ~ S-Tir AP LI
sau p r e o tu l, fu r i s a u ceva d e la be

124*
p r im i t lh a r i m un de

CU m u a i e , i s a i n n t i n c e c a r n e , i
C lu g S r u lu a lte s p u r c c i u n i , i m e t a n ii i d u p 2 5 s ? is e p o c a s c s fa c Ia 5 an sau a , sa se c u m iR e c e . ca C lu _ y e r u l d e r a m u n c a d e n j r i i t v e l e p g u s p a r . a r n esci d e v o a a i, a r f r lu i, de sa se v o a p o c a s c lu i 8 a c e la v a r a iin c a C in e va sp arge m e r c u r e s a u v in e r e , am u ^ is ii i n u sev a p o s ti d in i a n a tlie m a . d e c im e r c u r e s a u to c m it p o s tu p e n tr u C lu g fir u lii n p o s t u l lu i v a sp arge m are cu l c o m ia p esce, p r in s o a r e lu i H s . c u n d u s a u d a t n m in i le u c ig a ilo r u p e n tru f r p e n tru n o i. a r v i cu d in i s s e ju d e c e . de n u sev a l s a d e a c e sta cu d in ii. sa se le p e d e i s se d e la r p ito r i s a u v a iv a a d a r u r i d e la p o v a ru ,

a i, i m e t a n ii c u m

in a in a in te .

i v a

m u n ca

fa i' d e n p r a z d n ic u l b la ^ o v e t e n iilo r u , i la , a c e l a ce s n u se p r ic e

nere a c e ia a tu

r g s tig n iie

lu i. d e r e p tu Iu

d e p r a z n i c i ' a m u lu n e to c

fc u a s c l a p a s c i ,

a lte

s6 p tS r a u

s n u s e r S s ip e s c . a r

ni s se p o ste sc , m e ta n ii n n o a p te c t e 150.

n ^ i i o s l b i zc6 vre

m ir

p o s tii s f /n p ir in i c lu g 6 p o c a a n a .

a r p e n t r u care, a c e sta iv a

r ilo r ii p e n t r u

e u n e a t r u p u l u o a r e a b a v u , ca p en tru

n p o s t u l i i pofKj!\hCTBo ', i a l u P e tr u s nu m n unce

c th

d ev a

c lu g S r i p e s c e

verso

PRAVILA

PRAVILA
i d u m in e c a . a r d u m in e c a . cu m n a,

s m n iin c e n p o s t u lm a x e ,s m n u n c e s m b ta i d u m in e c a , c e m a in a in t e d e a c e sta s s p u e a r h ie r e u lu i, i p r in i

n u m a i s n ib ta

m ir e n ii m a r i j o i s m b t C lu g r u l c e v a a c e la ave

s b la z n

c e lo r ti s u f le t e s c i,

d e lv o r fi p r o s t i

c a n e s c e s lu jb

d u c e s e m in ia a c e ia s n u se n ic e

P r e d in s u lti s m n u n c e , a r a a i a r c u r e i s se fe r e s c , v in e r i p r e ste to t an u l

lu i d r a c u lu i, d e r e p tu p r ic e tu a s c d in io a r . a r p o c a s c a 2

c u sfa n ta d ese v a 3.

ta in

c a m lu a t d e la

s f iii

p r s i, s a s e i dup ace

^ P o s io li, f r d e n p r a z n i c e d o m n e s c i , c e s e v o iti t i i m p l a ^ ttu a s t e m ie r c u r i i v in e r i, a c e deci c a lu g S r i p o st n u m ai

a i, sa u

s s e p r ic e tu iis c . ceva sd e p e tr e c e n u n u i s6rac sau ra s m n sti m a n tia sau cm e

p o s tii, ^ is

C lu g S r u lu re i va lu i sa u sau vre

o i-u n u l e

a s te

s a ib

^ ^ reu ri l v in e r i, e v ie ii nem

c e i n tr u

to a te

c a m ila v c c lu n i,

n o a s tr e , p o s tu lu i ii p e n tru n p r iia m ir e n i

s a u a ltii c e v a f r de

d e n tra l n tr e

f g d u it

lu i. n a r e p u te r e s d e bare i f r

fu lu i, a r s c r ig

o a m e n ilo r v in e r e i

c e lo r

d e n v t u r a ig u r a e c e c g r e e s c u n ii ca la m i

le g e .

m ie r c u r e

n u lu i.

p e n tru

6 ic e , s a u

n tr a lte

p o s t u r i, o r ic e p o c a a n e .

a c e a . c i s u fle tu l i tr u p u l d a t p e n tru d ? im n e d e u . n t r u

^i6 t i n c e n u i t r e b u i a s c e

s lu jb

1 0

135
recto

136
recto

s u p ii p u te r e lis e cad e

S-TII AP LI
i g u m e n u l u i d a i

125*
cum v o u am e a fla d u p

---- S-T II AP LI -----m o a r te a u n lu i, s

126*
a ig u m e

s tig r a s c c e a . s a u

a c e a , c e s ta c ia s ta ce s ia s te la '

n u lff, s a u

d ? ih o v n ic u p re

b S tr n u , groapat6 u c u i cu

sa fa c ti sa u sa u

is i a r u n c e

d in i n t r u a r g in tu lu : i to ^

c e e . C lu g r u lu i se 3 n b a t

m erge a ib 2 o

lu i s g i' a s c , tin e setem o s u l, a a n u s fp d e p e r ir e

c r c ir a a n e

p oca m ie ,

lu n i.

i m e ta n ii m erge cu

d e d w m n e ^ e u s n u a n e m i c a d e l a d in c fo c u n e tr e c u tu a u lo r u , i s

C lu g ftr u l d e v a m il

m u a r e

d e p m u n tii, s a s e p o c a s c i m e ta n ii v o ia lo r 1 0 0 n c ji. i in i ^ ic e

s i aru n ce c in te

n g r o a p , i

i n e m ic a a r ig u m e

o s6 p t6 m u n , u n i c a a c e a

s p r e d in s u lti, a c e lu

osp u rc

D u lu , s a u a d u n e pre

s ta r e ii b e tr u in ii s i i a a s fa c d e v a fi fo ig u m e n u l ^ ile , i sro a g e c u te 12 40

m a io r , d eci d e

a c ia s ta

a a c e v o u

d in i,

d e c e a c e c a u t d e p u r u r e la m u e r i. m a i v r to su de c e a ce m n iin c i b eu cu

s tii n m n s tir e ,

c u to i fr a ii p o stti 4 0 p o c a a n e d ? im n e ^ e u m e ta n ii n d e c jile , de de ^ i, fr a te le , d in s u l,

de

d in s e , d e p a r te e a c e s ta d e c ln g e r , m a i v r to su d ev a fi c l u g S r u l p r e o t a m a r . fa c e c iin te c e om u m ir e n e s c i a lu

i a a

is fa c

C ltig g r u l d e v a i v a

c u n d ti s e v o r s i fa c

u m p le po

ju c a , a c e sta a r n u

a s te

a tu n c e cum

to a t

d r a c u lu i,

a l u i d M n n e ^ e u . s s e

m e n ir e lu ,

i a lto r u

fr a i

cese

p oc ra sc 3

PKAVUiA ' a i m e ta n ii o a v e cop u z m e 6 J. b a te,

p r est v escu .

PRAV ILA i s c h a m e s 6 r a c i i

C lu g S r u l d e v a sa u v a d e lv o r

ilv a 6d e

m i e ii, i s le a ce str n so a r e s

n p a r

ig u m e n u lii a r c e la n n ic e

m e r g e la m ir e n i a s c u lta s se pre

i v a

a c e lu i fr a te , nu a d e n tr a b a n ii,

d in s u l. d e u n e le o ^ i. sau la s e v a de s fe p te m ii

ca

m n stir e c u tii a r

a c e tia ,

p o c a a s c 1 5 0 n

fi u n u

n , m e ta n ii, C lu g S r u lu m it sa u cev a

C lu g 6 r u lt i f iin d u lu a a de f r deo n ev o e

n m n s tir e ,

cu m p ra, s se

m are, d ev a 7 0

r fim iin e de

a s u p r ic u n e , a r

le tu r g h e ,

s fa c

d e m e t a n i , a r 1 5 0 m e ta n * *

c ia s ta ,

d en u , s se

d e sp a r

d e v a r em ftn e d e p a v e c e r n ie

b is e r e c . C lu g e r u l d e v a fi n m n s t ir e , v a a d u n a a v u ie n tr u ascu n s i d e ig u

C in e v a r S in u n e d e l e t u r g h e 2 0 0 d e m e ta w * ' C lu g 6 r u lu ilo r a p a d ev a ed e n a in te fv a

s i le p e d e lu i s a u v a ic e

p u to r e ap u ca

lu sa u tr u p u l

in e n u lii, s s e d e z p a r 1 a n ii m e ta H M 2 0 0 C lu g S r u lti d e v a m u r i, i v a av e g a l

a m iin

lu i, cese

m d u la r iu l s se

c e lu

b e n i, i t a le r e , i n u v a f i s p u s ii d e a c e sta lu i, d it h o v n ic u s g u , sau ig u m e n u

d e r u in e , o^ i ca

p o c a s c d e r iin d ii.

u n f r

de voru

fi n m n s t ir e , c e v o r ii to i, i sevor

i s n u

m n in c e ^ i.

fi a s c u n i d e e tr S

n tr a c e

137
rect

138
recio

127*

S TII. LI

128 '

nvtura sfntului ma

nuse tem u Je dum nezeu depurura te feresce, ca suu deprin^i i tu de acela. c m ai amaru v a vafi. ce depurura cele desusii is e cade acer ca. i desus agu n d i. i s fi ascu liatori i npctoru, i n tregii, i toate cuvintele le grasce cu sm erenie, i totfi lucrulu ceveri face. de veri petrece aa ite veri nevoi m otenii veri fi nm perei cerulu. i fu lu lu i dum ne^eu te veri chem a.
O a r e c in e v a c v a fi s c o p it s a u fa m n i 36.

relu Vasile de clugeri.


o clugere, cndR eiji p en tru treba trupu

teu, iiu i gol) g e n u n c h e le , n icete a tin g e de trupul teu , nice s te n d em n e g u n d u lu teu stt veiji ceva den m rtn larele tru p u lu i tSu. ce haina ta c m eja oredic s fa ci treb a ta . nice se^i sp reu n ile ca a c e la la treb a ta, nice respunde n iceu n u a n iceu n ii cu vtintu . ctoate unile ca iicesta n eso c o tin e i fr derundu sntu drcesci. ce ta ci i ca u t josu . sau n tru chelia ta sn u c u g e i ciin d fiva, ca unulfi de ncei spurcai, c cela ce c u g e ta aa nu aste cretinu. dara cu ciitii m ai v rtos c lu g erii, nici smergi ciln d S va la p razn ice m iren esci, nic ste afli cu n d iiva cu d in ii lam as. ori ince chipu. ca s n u ii b a g e draculj sem u n a lu i, la inima ta. n ice s ca u i cu och i tei ncoace i ncola, ciindfl u m b li n tr u c a la ta. ce to t caut depnrura cu o ch ii te i jo sii lapm iintfl, ara cum inta su s ctre d im ne^ eu i cnsufletul. ar ctre dinsulfl n ep resta n n o te roag d egreale le tale, i defra'ii te i cei deaproape. i de

c n r v i. s fts e p o c a s c 1 a n . cu u n tr u p u v e s c e jit a u

metann
i

c u r v it,

a u g r e it. a r d e v a fi p o p a s a s e s c o a . O are ce om s in e d e n t r u n sau n tr u o d e v o a lu i se v a a r u n c a m u r i. p a tr

143*

pre

e r m u r e jo s , iv a ap , sau d e n tru o

s a u s e v a j u n g h e d s u , s a u n c e c h ip d e m o a r te . ca sau a c e a s lu cu o fu n e s e v a s p u n ^ u r a . u n i c r e tin ii, p r e d in s u l

sn u se

n g r o a p e c a

n ic e

c u n t e . c e s a l le p e d e

reptd ceia cen u te u b fs c u i p en tru Mia C3te u b escii. i penii cep oi cum iina ta lucrez, i nu lu a d ela n im in a m ilo sten ie nice cere. doar cu m va a ste n ed oston icii i m rcini lui vorcresce, i tev eri prinde sprerdeci > = a altor m rcin i, i te v e r i afla n tru am ar la ciaeulii m o ri, ce lu crez cu m u n ilelu cri 5or Jntru m esur. n u m ai c u tu i veri h rn i tru polii teu, a r a lto ra nu str u n g e . ar n ep rsit cu rugcu n a ^lioa i n o a p ta , i n to t ciasul ca sa^s d entru g u ra ta i d en tru m in te ta, cei fgdu iii lu d iim n e^ eu s te faci n ger, ara caut, doar cum va cu n eg rija ta m am arc aracu veri fi. a r iso ca d e s fi b lu nd ii, ta tfi. nepom enitoru d e r e o t i. reb d toru n toti, nem niosii cu sfctii b u n ii, p lecat, nelepe n treg , u b ito ru la dwm neijeu. iu b i w nu la striin i. nef>jlcsulu tru p u lu i teu . sau acerca, cem ai v rto s deaproapelorii i vecinilorii te i airepoosa. snu u m bli epurura den trun locii In tr a ltu locii, ce cerc 5 afl osoe bun cese tem e de d!imne(Jeu i i^jabce lu ^ioa i n oa p ta . i a a te npre na cudinsulii. i rbd p en e la^lioa m orii slu jasce cu d in su lii d o m n u lu i ,dMmneiJeu teu, ar d ecei rei i f r defolosfi i
C in e v a fi lu . ia r tu r a am u ca tr u pre un

PRAVILA
d e v a fi f c u t p e n c r u e , cn esce bu

s p u r c a t. a r

d?nnne^eu, s n u se a c e la i

n t i ca

m o a r te , n a u de

n v a t d?< m ne^ eu p r e n im in a . a r \^ a fi f c u t h u pre a c e la a ltti c io e v a a c ia s ta .

s i c u n t e i s i n g r o a p e , s fa c c e la c a i t o t c r e tin u u c id e , s a debun

p a m e n te

c e lv a

n v

c e lu a ^ is u

c e u c id e

voe. cum

i d e n c e p u tu lu u c is la

c r ii. la fu r

t lh r e , s a u i a c e sta s

ti a g u . a ijd ir a n u se n g r o a p e fa c

n ic e s s e

c u n te , n ic e s s e

lu p a m e n te

c a i u n d e n p o g u n . i

O p r in te

d w h o v n ic e s o c o t e s c e , d e p 6 c a te . c u m s se de 2

b in e is p it e s c e

ea

r e le a r e n e v o in c in e a re n e v o in

p o c a s c . i p r i c e n v a

139
recto

140
recto

S- AP LI
s c r ip tu r a o ce la s n au p r a v ile i. p r e tin e . a r a tr e a

129
p a r te i cea O are i v a v a c in e vre

S-TII AP LI
v a f b o a r i s a u

130*
n p S r a tu , se 146

a r c e i s la b i,

s c z n fec

r6u , i

o s r d e , lo r ,

d a le j u m t a te a r ju m ta te

d e n pre

l s a

r6u g o n i

d e c r e tin i

i r S u lii d e p u de o am en i

v tu r ile tin e . pre i i

r u r e lv a de

i g o n ito r iu

secad e

^ io a

i n o a p te i s ite r o g i lu i e . a r is e

fu r i i d e t lh a r i i d e r a u in iv a a c e la

rp i iv a ^

d u m n ezeu cese

s le p u

t o r i u c id e v a o r b i.

t ia ,

d e c e a ca d e ^ io a

is p o v ^ d e s c u 12

u n u lti c a sa se

n v a l s fa n u l 6 a i. n tr e i a i 3 a n fi

d e d in i,

m e ta n i s fa c i la 3 .

sb oru s n u se

p o c ia s c

i n o a p tia .

p r ic e tu a s c . i n a l la 6 p a s c ile a i so

la p a v e c e r n ia 3 . d u m in a a 3 . la c ia s 3 . ca fie d e z m in te la s lo b o d , d r a c u lu i, a c e la i tu dea s

s se r tii

p r ic e tu ia c d en tru

m a r i . ia u m p l e cn po

p o c a a n e i cu

i pre

le g tu r a de e m a i

m e ta n i. c u m u ^ e u sp u su

d r a c u lu i s i sci

s lo b o ^ e s c i.

in r a a

d e n c e p u t u lti c r i. O are Ia se i c in e v a fa c e u c id e r e d eb u n vo

n e d o s to in ic ti s te r o g i n c d e in e ,

v u ru to su is p it& e H

a c e la

s n u se n ic e

lu i, n v a ta u p o c ia s c m a r e le 2 0

s f in ii p o s io li, s d e a i a r n v a ta u 12 a i sau s f a n u l sbor p en tru ne

s p r e c a lia

d w h o v n ic e i.

s s e g r ia s c , c a s n u fe e m a i a m a r . O are c in e va d a o c e ta te a l t u n p 6

V a s ilie

p u tin a

o a m e n ilo r

1 0 . a r

r a tti, sa u

PRAVILA
fa c e n e de pre

o g o d n ic u lii p r in t e le 1 0 , i sau 8 sa u

PRAVIL
n o str u lo a n

a b o ia r i, iv a

r ep ta te s p ie ca

i s m in t e l , i r z b o iu n tr u a a c e ia c e ta te u n i

3 ;W T 00y c T K
v a

6 , n p r o ti fe c

c r e tin i n au

p u te r ii, a le s ce

du p

n e v o in a s l b ic u n a a s te ,

a c e a

d o b n d i d e la d e sev a

dw m n e^ eu a c e la

ru i au

p e n tru

om en esc.

m il

n v e c i. se

a r

tu n d e

P o c a a n a p u in e s c r is b ta

a d e v e r it

n u m ai

149*

fo a r te s I 45* ^ i l e l e

p o c ia s c , n tr u lu i. i la m o a r te va

to a te s se fu cu s ila

i a p .

i m e t a n i c iite s a u a r u n t s im

v ie i

m a i n a in te , i a lte le . i d u m in e c a p esce fie r tu r

p r ic e tu a s c . S ra n u n t ca sau

n e s c in e

cu

n tr u sn u

a s e u n sii s a u c a lc e la

la r

i b r iln z ia r

i c a r n e n ic e i d u m in e V a s ile cum pen i

u n i a r n tr u de

a c e ia va

p r e o ie ., s fa c

n t r u n c h ip i. ca tr u la m a r e le p u c in e

s tim b ta n o str u

d ese

c lu g S r i, 3

a c e la

p r in te le

c lu g r e

a i. i d u p

a c e a

m iln g a i-e i la v a

s c r is a u

v a

fi c u r a i i d e n t i n e r e e s fe ceva

i ogo

cu rvari

cu rve. vre s m a n tin c e b r iin i

d n ic ti. a c e la O arece v o in ic pre fie

'.
u m b la va p r e c a le voi

O a r e c e c lu g r z i oao

m a r a jo a , ^ is a s te s

s iim b ta

n ic ie i, i c e la cerca s s

n r z b o a e p reot

fi u m b l a t a cerce ao

d u m in e c a , c in e c e la n u va

m n tiic e , a r p o s tu li, ia r a

n u

n ic e

s se

v re p en tru

a i

fi i c u r a t d e s p u i c c i u n e .

f- m n u n c e

n u m a i s tim b ta

i du

141
recto

142
recio

S -T II AP LI

151*

--

S-TII A PLI

^32*

mineca, ar denuvavro uice odat pentru d^mne^eu snu mntince. ar ace la numai sgaste pentru ereticii, i pentru toemela sfmilorti prini. n tru sSptmuna briinzi. sSptftmuuna ar iburilor. i nsSptSmuna rosaliilor devavra i nspt^muna Iu pofK A^C TB o X 'b o i lapascile mari. ar snescne seva delunga npuste departe pentru diirane^eu, i va petrece ntrutote ^ile le veilni cu postu i cuinere. unul ca acela lega nucerc. pentruce cs mal pre desupra delege. Preotub mirenu, astei^is smnun ce carne dopurure. fr numai mercu re i vinere. ar uni dentracete denuvor vra sranflnce pentru dMnne^eu, ce mai vrtos sevoru posti, aceluia si

aa va lua dela d<mne^eu, i aa sse pricetuasc. ar de seva inSla cineva de nesce oa meni, pentru oplat oare care saupentruo av^re, sau pentru nesoen brcminte, i va ntr vroodat npraznicu pgiinescu deva mnca cu din i, ivor vre mai vrtos s umple pntecele lorii de mfincare multa, unul ca acela nva sfnta biserec 2 ai cu pocaani.

Stepenele rudelorii.
i ale n u n te culege, i d ecea cese nsoar f r de lege. i dem alte chipuri de rudenii, de sBnge i detrupi. i undesecade sse fac nunt, i unde nuse cade. i care sase aduc de fa, i care snuse aduc. i care opre sce leg a , i care nuopresce. i care de din i a lega.

PRAVILA - -

PRAVILA

fie nvoo. c aa i preotului ise cade sfe alui dwmne^eu. de purura sase trezvesc cupostul icuinere i cupriveghere, i curugacune. ajun gei sfie nainte lui dwmne^eu de sine i de oameni.

Trei hotar sunt de oprire nuntei 1 3 1 * umilii cee dela fntulti i muntu itorul botezulu. ar altul cee dela legtura nuntei, cese ^ce cuscrii i cuscrele. ar au dup npreunare nmulte chipuri i multe asemene, ce de dinse se cade cretinului foarte pre amruntulti ase cerca i ase ntreba i aa bfbatulu s fie de 15 ai ar muare de 12 ai. cu voia i cu vrere i cu bla^os/ovena priniloru. sase a cu blagosloveoa preoi loru
la r la

Dela tocmela Sfntului Sborii, ce e ntru A ggh ire seu adunat simii prini
Oare cine vafi ndemnat deliinb p gn, sntre cudini i saslu jasc bozilor. i srnnunce den sUij bele idoliloril, sasepoc^^iasc 4 a. 2 a ssto lalocul celi decliemaie, n 2 a sste cucredincioi. i sumple toata vrema a 4 al. postu i cupocin bun. i

scire sa fie c.am opresce lege sfanUibotejune, opresce nuniainaul dela fata lui ce botezata, i fliul luio opresce de dinsa, i dela muma

f^tei ceii botezate iopresce pre dini. aijdere i ali feciori ai

.143
reci S - T I I AP L I

144
recto

133*

S - T I I AP L I

134*

loru ce voru nascei opresce. cese ^ice feceri naului i aceii mueri ceau botezatu feceri. ar alte rudenii , mari i mici, i aproape i de de parte nuiopresce pre dini denuna. ar cele rudenii trupeei s se ispi tesc bine i pre amruntulti s se nderepteze, crudena aste numele priniloru i almoiloru. ar s nparte dencepe de susii, i nspia de njos ce e nparte de direpta i de stunga lor i rudenie de departe, i nemuri spii ceii de susii simtu ace ste. tatlti i muma. moul i moaa. ar spiele nepoiei, fecio rul i fata, nepotulu i nepoata, ar ce aste departe lorii ce dirept i destunga loru suntu fratele i so

ni caaceia, maivrtosii pre ep^scopi i spre prini d?ihovnici. cenuivorii ndirepta pre dini de aciasta. ar s fie lascire, c fratele meu cel denascere i fratele mueri me le, i tatmeu i muma, i tatl mueri mele i muma, suntu cuscrii mari, aijdire i ai doiveri, suntu atrea ciiscre, i cuscrii cei mari c tre cuscria ce dentuiu snuse ameste ce, nice ctre aidoi ntuiu, ar c tre atrea cuscrie, cuscria ce denttiiu sse amestece neopritii, ar sorume cu fratele mueri mele nici ntrun chipu, nice feciorulu frinimieu sau fata, ctre nsuraria nepoilorii s nuse amestece, nice ctre matehme
verso

PRAVILA

PRAVILA

ra i unchiul, i lele nepotulu i nepoata, deci unchiul cu nepoi cu feciori defrate snii sbepena ce den ttiiu. ar cei deaproape cesuntu i nii frai, suntu adoa stepen. ar nepoii de frate suntuti a 4, stepen. ar ai doi veri suntti a 6, stepen, ara.aitrei veri siintu a 8 stepen. i acete toi ntru toa dune minte niisuntii. ar feciorii aitrei loru veri nuse oprescii nuntei. pentru ce c pene aapte srnun iase ruda ar a 8 aste dezlegat. Aijdiria i cuscrii bine sse intre be, canucumva fr desocotin arne steccunei sfie fr delege, i s ajung mnaliii deinne^eu spre u

ciindva scagete, nice ctre fetele e cele are cu alii brbat, nice fu meu ctre sorume, nice fatame c tr6 fratele meu nice iar scute ze nice cuminte acugeta ctre fa ta mueri mele ceo am dela alii brbat, cm aste fata, nice fiu meu scu gete dedinsa ceva, deci aciast rudenie toat aste oprita nice ntrunchip miei cei dentun, cei mari cunepoi mueri mele feciorii frinisSu s nuse amestece, nice ai doi, iar neno ii mei cei dentiiia sse amestece cu ai trei nepoii mueri mele neoprii, aijdere i ai treimi nepoi, cu ai treii mueri mele, ar nepoii muerimi cuai frinimieu, sau fe

te stepenele, nice ntrunchipii amestec snuse amestece nuntei, ar nepoii

145
reclo

146
recio

S AP LI

135*

S -T IIA P L I

136*

ciorii suiorimi snuse amestece, lar ai doi nepoi mueri mele, cii feciorii

sc pentru biseric. pentru nv tura cretintii, c sumbt

ai doilormi veri neoiorit sase amestece, are chip faceria lumii. ar dumineca ar feciorii ai doilor veri, snuse atiii nviare. ar dumineca ce mare, i g. aa secade ase atrebara, is ceia ce dup ns so praznuasc ro se cerce la aratare, i deal te rude ce suntii ntracesfcu chipu. i aa nunte sase npreune. i sao fac fr de toat, ndoira cum secade cretinilor. celoru adeverii. Oare ce preotti va ciinta leturghe, i niiseva pricetui cusfinta tain. c seva socoti fiindu nedostonicu, bi. c una aste de chinuire alta de nviare i dup trebuina nvtu ri. cine aste cela ce au chinuita i au nvisu. i
kznecehe

sase przdnu

asc, pentru svrfiitulu socotinei cee ntru Hs. i lOsalile sase przdnu asc pentru venire dwhului sfantti, desau druit celora ce au crezut ntru

prepuneva ceva, deun lucru oare carele, Hs. Prazdniculu nscutului sse przdnuasc, pentru c ntru dinsul cum va sci nsui acela, uni caaceia sase scoa de npreoe n 3 a. c, desevasci presine nodostonic desfin ta pricetene. dara cum sabat joc ainti asceptat darulti ce sau dat oameni lorii, i sau nscut cuvuntul lui d?<mne ^eu dentru Mariia fat pentru spse

PRAVILA

PRAVILA k'po

de sfanul trup i decinstitului stinge al domnului nostru IsHs. s ntre sslu jasc ntru ^i fiindti nedostonic.

na lumii. Prazdniculu
nm m

sse przdnuasc. pentru ce c

ti6 dinsulu fu artat d?imne^eire lui Hs, dei mrturisi lui printele ntru botezu i mtingitorulu ntru

prazdnici i de postii,
i de pkcard g en u ch elo ru , i de opriri, i e nvturile ces d ela dM nneleira i n ch in iul dwhulu. ce neu to c m it p r in ii, c greune a ste noao anu g r iji do u n ile c a a cesta i blestem iso dezpartQ E r eticii, cese ocmescii cu dum ne^leasca to cm al, fr de a wsta cese grescQ dw m ne^easce ce nule grijescQ ce locm el au p razn ecele i p ostu rile. 'plecare g en u ch elori, i p en tru ce cu tam c re soare i ne in cliin in u : den v tu r ile sfin i'loru apostoli.

vedere ca deporumbu, delspuse celora ce sta nainte delmrturisi. pilele a postolilor sale prznuii c v6 fu r voao nvtori pentru Hs, i s druir dwhului sfantu. )ioa Iu Ste fanu m?(ceniculii cel dentuu so prznu ii. i altoru sfini mzicenici ce cin stir pre Hs mai nainte maivrtosu deviaa lor. Rugciune facei pentru diminea, i pentru al 3 cias, i al 6 cias i al 9 ciasu. i pentriisara, i ctindu cunt cocoi, deci pentru deminea. cne lumina dum

P e tr ii i P a v e l , n v m ^1' 5 ^ i l e s lu c r e z e . s se a r

p reoam e

s tim b

i d u m in e c a ,

n d e le tn ic a

147
reclo

148
reclo .

S -T II AP L I

137

S - T I I AP L I

ne^eu de trecu noapte i aduse ^ioa ar pentru al treile eias. ca au luatu dMmne^eu osilndire dela Pilatti. Iar. pentru 6, c ntru ase eiasuri fu r6 stignit 9, c toi cea ce se nevoir de rSstignir pre despuitorul. se cu tremura ndrSznire lor ce re i spur cat aovreiloru, i nu rbda dosa

apa; cstintu ile de plungfre, ar nu de praznic, ar ntraciast samb t sve postii nucse cade siimbta aseposti, caste derSpaosulu facerei lumii, ce ntracelti praznic uciser fctorul, ca sase umple c puser semneleloru premijloculu prazdnecu

lui t6u i nu neleser, deci vine da lui dwmne^eu. Sara bine s mulemii ri i siimbt sve postii deplin c neu dat noao rSpaosul dentru oste s va fi putin, inemica snu nina ^ilei ntru noapte. ar la cun tare cocoiloru, pentru buna mr tura ciasului de venire ^ilei, spre Iu crurile alucra ntru lumin. gustai pSne noapte la cocoi, ar cine vaslbi ntraceste 2 ^ile sase npreune de preun, sse feresc ncai vineri, cgrasce dmne(Jeu de dins, ciind seva lua dela dini ginerele atunce sevorii posti ntracele ^ile, c ntriceste ^ile fuluat delanoi de clctorii de lege ovreii, i

De nvturile sfmilor apostoli.


p ile le deprazdnicele lu dwmne^eu leso

PRA V ILA

PRAVILA

cotii, deci fintuu anscutulu, ar cu dinsii i al luminrii, deca ipostulfi de 40 , c are de adu ce aminte depetrecere lu d?<mne^eu i depunere legi, ca sse fac acest postii mainainte depasci, deci sse n cep deluni, ar slii umplem vi

fu rstignit pre cruce, dereptii aceia ve nvm spostii acetia, cum amii postit i noi, ar ntraltele ces mai nainte de vineri sara, fe ca rele samniince cumuie putina, de luni pene lacocoti, delacea cesesmerescii

iar stralucindii una densimbete, neri, pentrucec cea cesesmerescij, ncep ce aste dumineca, de sara pn la me sfintele pacci dens6pt6mfin, desepo ^ulii nopii priveghere, lege i proro stescii, i de perire ovreiloru, c aa neu nv,at prenoi dwmni^^eu s ne postim ntraceste 6 ^ile, pentru clcare delege aovreiloru, nva ne splngem deperire lor, c nsu l crm de dini, ar pSne n ^ioa depasci sv6postii, s ncepei de luni tocma pSne smbt a 6 ^i. numai piiine s luai i var^ i ci, ipsalomii pene la coco sse cetesc, i svS prsii de plQnsulii vostru sve rugai lu dumnezeu, ntoarcete cretin-, ii la locii depo cain, i las necura. pentru c judeul altor limbi splii mini le i (Jise, nevinovat siintu desiingele acestui direpti vo scii, iar laco veni strigar, singele lui spreno

.149
recto S T II A P -L I -

150
recto S - T I I A P -L I *40*

i spre feciorii notri, inu avem alt npSrat, far de np6ratul, ar d6 caauinvisu dMmne^eu, aduceivSsluj

liina i jo i stimbta. ar A ^oi sau 5 ^ile s ve postii, sau mercu ri i vineri, c miercuri, fu n v

bele voastre de dinsulu ceneurSspunsu no at judeul spre dztmne^eu. ar vineri ao deau grit, facei acesta depome ntru ace ^i chinui. ar siimbtai nire mie. altele, dea gonire vS veseli i i prznuii. c fgduira nyeri noastre Is Hs seu sculat den mori, i latvS artevoao lege invoci la sfSrit. ar den dumineca dentiiiu snumeri 40 debile, deca sprznu ii praznecul bx3 hecVin la dwmne^eu, i dup ] O ^ile, svefie voao praz dnici mare rosaliile. ce ntrunsele n 3 cias ne trimese dwmne^eu darulii dwliMlui sfanii, iar dupce vei prznui ro salile osSptmun. dup aceia v& postii, c secade ide dup veselia duminecale prazdnuii. cuna ste de aduce aminte defacera lumii. ar alta denvuare. ar una siimbta sfie devo ferit, cum se ^ice c ntru to i aii aste dengrupare In dwmne^eu. cela ase posti nuse cuvine nice ase prazQui.

Sborulu cel denGaggre :


n 18 i 19 sestave.

Oare cuseva pra dela dinsul postire. deseva posti dumineca anathema sfe. Oarecari se aa f.r deonevoe tru pesc trufaascese. i tocmela postului ntru sborii depreun dez

PR A V ILA

PRAVILA

darului lui dznne^eu, s6v6 postii imai pre slab. ci Moysi i Ile se postir 40 debile, i Danil 3 s6p tSrauni, dorul puini nau muacat, i carne ivin nau in trat nguralui.iar dup acestu postii, toate miercuri i vineri vfi nvm sv postii, i ntru covtiriria postului vostru dai eiloru. deci ntoate simbte f ' deuna. i ntoate dumineci, facei saborii iv6 veselii, c vino Jat laste pScatulu cine se postesce umineca. fiindu ^ o a denvare, i COsali. sau deacmu n ^ioa ludu |n6^eu, depraznicti cela ce seva mh secade aseveseli dedinsele, ar plfmge. iar posturile voastre s farnicii, c se postescu

leg. ar cine are ntrins cuget ntreg i deplin anathema s fie.

De petrecera lui

ctu

Nicolae.

Deci marele Nicolae dentru sfini, i cumulte minunile Iui. i at se griasce intru viaa lui, ncfiindu tinereii!, numai dentru ua ce di r^pt suga. iar miercuri i vineri de n 9 cias lua ua, cu luminata pra vil. i cu umplera prorocilor, ce mai de nainte fericitul se hrnia. fericei denevtSmat va, dentru tineree petrecere minunata, cese spuse mai nainte.

Marele Vasile,
Sntii ngeri nfie ce biserec de scriu pre ceia cesepocesc, socotescete ca

151
rtcto

152
recio

s - t ii -ap ' l i

141*

S TII AP LI

142*

nu cumva pentru puine dulce abu cateloru teveri lipsi de scriptura ftn geriloru. ar vinovat presine i fu garu teva scrie i teveri tocmi pur ttoru lui.
c' t h

ai ndemna la rfipaos. dela Lotii amil nvat cum ndemnapre ngeri. postul den sboru nu aste putin alsparge fr de nevoe. c miercuri fu Hs prns ar vineri se restigni, deci cineva dezlega aceste, acesta prinde pre Hs il r6?tigaesce. ce deva veni ctr noi un frate siva trebui rpaos fii indii postii si pui lui mas, ar denuv-a vre snulti nevoesci. c avem tocmel toi depreun.

Petrii de la Alexandrie, la 210 cap pr avilii.

Nune mustre noao nimene socotindu mercure, ce ntrunse nepostim noi du p tocmel cumu ne fu ^is cu bla gosloveni. deci mercure fu pentru sftuire de ovrei i de prinsoare lui dztmne^eu. ar vinere, pentru ce au chinuit E l ntrace ^i pentru noi. c dumineca o avem ^i de bucurie pen tru ce au nvisuntruns, ar ntruns nice aface metanii namu luatti.

D e pretrecere lui

c' t k i

Pahome.
,

eijundi sfo n tu lu p rin te le nostru, P a h o m e npe scer, ise arta In iig eru lu lu i dtim ne^eu tin e r e i. n d eertii eiji n tr a cest pescer ei i vin o i ad u n a to i tin e rei c lu g eri ite s lu lu a sce cu d in i. i dup chipfl c ei voi da e a a i le g iu ia sc e pre d in i. id ed e lu i i ^ ise, P ah om e a t cela ce to c m e sc i tu de

Sfntulti Ignate.
Oare cine se ine ncure i s po stesce, ca s nuse nale ca snu par^ plata lui. praznecele nule ru inareti, postulil cel mare nul ocrii rei, c are chipului petrecerii Iu Hs. cu sfintele chinuri den s6pt6miin. nu trecei mercure i vinere ce v6 po tii, sgraciloru le dai den destulii. ar cee smbt sau dumineca ase posti fr deo siimbt numai, acestae u cigaii lui Hs. Grac'Tn Apolosii c frailorii celora ce lise cade svie sse nchine c nu ace lora ce lui d?imne^eu site nchine, ve ^i pre fratele t6u ve^i pre dimine^eul t6u, i at ^ice c amii luaii de la Avraamti. i ciindii se cade fraii

PRAVILA o sc n d u ra de aram e, ce n tr en se fu scrisu aa. a r t fe u carele n p rotiva p u te r ii s m nunce i she. ic ela ceva m n ca n p ro tiv a p u teri lu i, a 'jd irai f g d u a sce s i lu creze, n icei opri ase p osti, n ice a r am iinca. deci ci ne e p u ternicii prelucrulfi m u n eari f g d u a sce m a i pu ternicu sf'i a lu cra ra . a r cin eseva po s ti m a i preslabu , i n tr u r u g c u n e srabde. pre lu cru ca a cesta vead u n ai, s v e fieiicare le cu d eceie n a in te s se n p reu n e la b u cate, u n i n a lS 6 cias, a lii n a lu 7, a l t i n a l 8 , al'ii n a l 9. a r a l i sara n o p ta dece u n i i p rest_o^ i, a r a l i i p reste doao. fe ca rele cu m uii va d up le g iu ir a n g e r u lu . ar de n cei ch em ai to cm ito ri sfe. ca sfac tocm ire locu lu i n tr u toate sfim bte odat. i dum ineca de doao ori. .i cei delocu cese (Jice de doao ori postu m ercu ra i vinere.

Deci ntruna debile un tuupil morii altioare cruia fu scosil la cale, il ntimpin marele Pahome. i v6^u 2 ngeri mergundil pre urma patului mortului, i srug lui dzanne^eu si

153
recto

' 143*

154
recto

S-TII AP Lt

S-TII AP LI. ~

144*

descoaperelui ce fu i venir acei 2 ngeri ctre dinsuKi i ^ise ctre dini dereptii ce fiindu voi ngeri i mergei pe urma unui morii, i grir lui, unulu dennoi iaste mercu ri, ar altulu vineri. ar pentru ce mergemii pre urma lui, c tocmi n tril aceste jile postu punela moarte lu. derep tu acea i noii ludrnu cela ce se nevoasce ntru dwmne^eu.

tatlui. i ar vaveni ntru m rire sjudece viii i morii, ce npg ria nare sfrnit, i ntru dihul sfnt adeverit ce e de va fcto ru ceiase dela printele, ce cu printe le i cufiiul ine nchinm il mrim, pre cela celau griii prorocii. ntro sfant asborulu i apostolesc biserec, mrturisescii unbotezii de ertare pScatelorii. asceptm nviare morilorii, i viaa ceva safe nv0ci aminii. ar cum 1 1 se ^ice cre^ cum ai ^ce c m botezau ntrunumele tatlui i alii flului i al dwhului sfanii ntru odzimne^eire, i ntro npSre i ntro ncepere i ntro trie, i n trei tocmele cese ^ice fee. ceale i

Tocmire de cretintate
ce mare. i s f n ta i do v n a f c to a r e i atro fire i iien p rita tr o i i d esocotin a dw m ne^eesculu trupvi. i de sfin te le i cin stitele icoane, i de c in stita cruce, i de ncliinara cin stitelorii i sfin te lo ru m o te. i desfinli d eal 7 sb ru d en tru to a te lu m a . i de toata tocm ela b ise r ic ii, cese cad e to^ t ao in a i ao m rtu risi, to cm a p en e lavrem a Clasului c e lu de apoi.

PR A V IL A

PRAVILA

ntru unul d^imne^eu printele atot iitorul, fctorul cerulu i al pmuntulu. tuturoril v6^uto lorii i nev6(Jatelorii. i ntrunul cut cee dela printele nscut mana
inte detoi vecii, lumina denlumin

chipuri se chema i tocmele. c u uae tocmela, i altae fire, fire s chema cee depreun i trei fe^e ca c una lasit; aste ure fire i suuuu siintii trei uici ic fe chipulii tocmelelorii. c unuliie ta tm i unulue fiul i unul e dwhul sfnta ce tae tocmelele. ar nu, aste alt fire ce acea fire i aceia vre re, c depreune tatlii i fiiul i sfanul dMhii. deci printelee nensciit. ar fulu e i nascere dela printele ca dentru soare lumii) i dentru mm te cuviintii, ar dzthulu sfantue eire dela printele, c fire printeluie nenscut cese cham tatlii, ar fire fului cee dese cham fiul, i fu nscuii dela printele, ar fi

domnii IsH sful ludzimne^eu, unulu n e. ar tocmelele se cham ofire cu

<M m ne^eu adeverit dela d2 imne^eu adevr, nscuii iar nufcut, ntro o fire ^printelui, cecu dinsulii fura toa *6 pentruno oamen, ipentru spase nanoastr pogoiti dencevu, i se ntru poti de]a dwhulii sfimtti, i dela fa t Maria se opeli, i serstigni pentru noi n^ilele lui P ila tu den
i chinui i fu ngrupa*.':i,

nvise atrea ^i dup scriptura, se sui spreceru' i ade de -lirepta

155
recto

156
recto

S-TII. AP LI-

_145*

S -T II AP LI

duhului cese cham d^^hul sfantu i vuntulti i sufletulu, denceput apa ase dela printele. ar toate firile cese ^ice fece otocmele i ofi re, ovrere ofacere obuntate, opu tere, un sfetu. dereptii aceia unu dumnezeu mrturisescii ar nu trei, ca oamenii, nice nmulte chipuri de nravuri, ce denpreun tatl i fi ulii i dwliuli sfantu. i unulu den tru altulu nevSrsai i neamestecai ncapii, fiecarele ise socotesce fa 9a lui, unulti ntru motenie altul ntru feciorie ar altul ntru eire. Ziceivoiu lu, ceiaste flul i dwhul i izvorii i ru. ns dup cumti ^icemii credina s, apuce nainte, ar nu spunere, cadese atot omul cu ratti, i luminaii cu lucrurile lui dwmne^eu, i ca s aib nderept lumin, ca se cre^ ntru numele ta tlui i alfiului i alil dwhului sfntu. ntre dumnezeire i ntro pu tere. ntru trei tocm^ele s se cunoa sc i sese nchine, lar demSva ntre ba cineva dentrupoar^ dumnezeiasc adomnului i diimne^eul mntuitorul nsu cuvuntulu lui dumnezeu nescris

c nu stintu desprii unulii dentralt toru, dwhulu sfantu. ca lumina sa

ar demva gri nescine ce iastetattil. nostru Is Hs, ari voi rSspunde lui, sfantu, ce petrece tatul. ar demva gri fr de trup, unulu nscuii fiu de ce aste flulii. Zicevou lu, aste cum la printele, cee lumin dela lumi

PRAVILA

PRAVILA

amil Zis, tattil i dzihulu sfanii, ce pe n. riulu vieii i fr de moarte trece fiul. aijdera i d<<hul sfanii. c^at aste cee tattil ifulu, ce pe trece d7 ihul sfanii, ctocmel necl cum petrece tocmola, cltita i a^ice prsecurtu. nenprit. ntru ace ste npriri. una ofire, ar alfc ofaa. cum av fi tre firi depreu n ntrunsoare. o lumin amestica ta, cundu se vede n^ru dumneZeire o fiie, i rundiilii i uni ncepgu lumina mrirei, i chipuVii feei Ini. cu svetul printelui celui f r de ncepere, i cu lucrare d^<hului sfant, i depurure fecioara Mara presine trupii vu i cuviintreii. i acesta nvreme de 9 luni se ntri, i s nscu omu purtreu, cese ce dumnezeu i omu. ntro tocmel doao firi purta, ne npritti i ne amestecat, i n 2 vreri i n 2 fa

tit aste. cum ^ice Grigori bogoslov, sfantu, dentru siingele fecioarei ' mutat. deci aste dwmneZeire, dese cade fiindii ntru tocmela lui, ngro

ri. o nchncunerau aste sau o buigu ceri, denpreun dumneZeire i ome ire. ara ctre tocmele i fee 3 na. c vru ca un dumneZeu i lucr suntunchinate, deci acetia umbl cu ce cu fire numai vreri i lucrrii vuntul dup marele Grigore. cuget soarele i lumina i zrile, minta cu ar nu pScatului. c fire omenes c fr de p6catii au luat, i den

157
recto

158
recio

S -TII AP LI

147*

S-TII AP LI

148*

tra cea npreunare voa oraenesc i lucrrii se cevoi, cu vrere npreu nri dMnne^eirei, i ce vre voia dum ne^easca at i trupesca, ce voa grescu i faceri c fire ce vre mun ea, vre de be vru de mbla, i acea lucra cumu vre, ce aceste face fi re d^<mne^eirei dup, slobozie, arnu denevoe cumu eu, cese i osteni, i cee dese rug printe trecimi pharul, c era vrere flrei, ce i dup nva re, i deadirepta printelui g dere. 2 firi mrturisescu de Hs. de preun d2<mne^eire i omenire, m car ce fu i mai pre desupra defire. c fire e amini i acuvuntului i aviukii. c nu nue putin voei, c oare unde e fire gritoare, acolo e

atotu chipulu cee de va cruc0. Sfmteloru vase, i cinstitei i dwmne^eesci case i locului, i Iu minateloru cri, pentru ces fftcu te ca mttna bine vrur apetrece pentru no i acele dwmne^eesci cuvinte, bine vru dese scriser cu mai rault Iubire de oameni nchinume i cinste seu icoana precuratei i nsctoarei lui d?imne^eu. i tuturorti cinstite loru icoane aogodnicilor lui dwmne ^eu, pentru ctre o fire me nchin cu dragoste lui d2 imne^eu. cu ochi su fletesci zborti ctre vedere chipu lui celui dentuu, i nu ntocmescii min te tocma pSn la lucrul arurilorfl. nchinume celora ceau trimis cinste chi pulu celu dentu, cinstescii i sfzn

PRAVILA 2

PKAVILA

facere i vrere. ar fire

vre

i moatele sfmilorii, c delumina te, i de vindecare luar darii dela dimne^eu, aacre^,aagundescu. ntru toate botezau, toate le sosiu, i toi ereticii, i cea ce suntti ntru nnravii cu dini, i de toate np rechitorile lor, fugu ile blastemu i Ie urSscu, ar priinescu i m nchinu i cinstescii sfantulii dentru toata lume al 7 sbor. 1 cel de n Ni

s nelegi. ar, nravulu unulii. socotire o tocmesce. ar dup slo l^o^'a dwmne^eirei, ar umbla i omena lucrez araundoao, ar de tevantreba cineva ce a, grascelui *au toata tocmela bisereci, cele ciise i cele ne scrise le cuprin^. i Qchinti cinstiteloru icoane cee cu de omii cuvtintul lui d<mnejen,

^ ^os/ovitul d^<me^eirei. i fur rtemu kea, 318 sftni prini. 2 cel dentru ncetate lu Castantin. 150 de sfmi pre cea ce i unge cu credina. piG cela ce sau artat prini. 3 n Efesu 200 deprini. i do Halkidonii. 680 desft'ni prini. 5 ^^, i cu oamenii au petrecut ar ntr cel chip n cetate lu Costan pentru vedere trupului muntui tocmi_ nchinume lemnului ^^nstitei cruci, pentruce c fu legat '^^ lui dz<mne^eu spre dinsulu, i tinu, 165 de sf/ni prini. 6 aij dire ar ncetate lu Costantinii. 170 deprini sfmi. 7 n Nikea. 350

159
recto

160
recto

S- AP LI

149*

S-TII AP LI
nu a lii cuviintu alu i d am n e^ eu , i a ltd H s s seim . ce u m ilii i a cela ii n tro fire ta t lu i, dup d im ne^ eire, i n tr o fire noao aijd era

150*

deprini sfri, ar pr'iimescn pretoi al'ii cadarulti lu d^^m(Ju cesea adunaii de ntrire cretintii pre aloeure sfinte saboar. cepre dinse le i bisereca apostoliloru leu pri mit. ar precea ceseu lepadat lep di, i pre ceia cean blstemat bla sternul, aa gundescti i aacre^, i mrturisesc depurure sfnta i de va fctoare, i ntrofire tro -'a. peng lamoarteme cu darulii lui Hs aminti. Aciasta fu tocmita decisa creti nt'ii, dentru di^mne^eescile seri pturi, de Gfrigore bogoslovu, i de n vturile sf^niloru apostoli, i dentru sborulu celorii prini dum ne^eesci, ntru credina dirept

dup trupii. c oarecum fu n tr u dim neijeire de p lin ii, cnu n p reu n ari tocm eleloru , luarai de m rtu risim , c a s te tro ia , tr o ia i se n tru p o unulu d en tru sfn ta tr o i , cuvSn tu lii lu i dwm ne^eu. can a tocm im ii p atru fe 9 e alu a ra sf n ta tr o ia , deci cin eva a v e a cetia aa b l stem m u l d eto a te n p rech itn rile. ar m ai aleii pre N isto r e ca slu jito r u , i pre cea ce ch itescu n tr a cesta ii ch itel . ceia ce n p artii u n u l dom nulii n ostru Is H s, f u lu Iu dum n egeii, i dom nulii nostru, i ce ia ce nuo m r tu risescii n tr u p elei i dup a d everii, sf n ta i sl v it i depurura fecioar, M are k ' h , . cese ^ice m um a lu i duraneijeu. ce doi f ii grescii, deci u n u ia ce e d ela ta tu lii cu vB n tu lii lu i dum ne^eu. a r a lt u lS ce e d ela sf n ta ' ( i depuru re fecioara M a r a cu d aru l i cu d ragoste i cu n p reu n ara, ce e ca v S n tu lii lu i d u m n ezeu ace la s fie dmne(Jeu. i ceia cese lep d , i nu m rtu risescii pre d esp u itoriu l d om n u iu nostru Is H s fiiu lii lu i diim ne^eu i d om n u iu nostru, ce seu n tr u p o a t iseu n p elia tii, i seu r a s tig

PRAVILA

n itu . un u lii acela afl d entru sf n ta i n tro fire tro ia , ca acesta u n u lii a s te cein e n ch in m ilm rim ii c u ta t l i cu dthuli sf n tii. a r b lstem m ii i pre E v tih e m in te v tem a t . ce i pre cea ceau n e le p it cu d in su lii i p recea ce nelepesQ ii i acm u, ctre p rivid en i, aducu om en ia u n u a nscul;i fu lii lu i im iie
lu .

apetrece i ntru cretintate, ce ne va umbla ntrii acesta slvit petrecere.


A lt a ce a u to c m e l d e U s tin ia n ,

to c m it n s u i, m p e r a

^eu. i to ic e a cese lep d d esl n ta fecioar i n sctora lu i dum neijeu M ara. ad everit n ascera dom n u lu i i d u m n ezeu lu i isp s ito r c lu i nostru I s H s, cese ijice m n tu ira n oastr, i cine n u lvam rtu risi preacela n tro fire aprin te lu i dup d im ne^ eire. i n tro fire dup o m en e d am n e^ eire. n tracelaii chipii alii A poli narie sufletii putredu. i p receace au g iin d itii u tru n ch ip ii cudinsulii i cic e c h ite sc e aa, i cine g r a sce fr de m in te dom nulii n ostru Is H s f u l lu i d(inne(Jt u i d om n u iu n ostru du m ne^eu. i cin e b a g am esteccu n e ctre o m en e u n u a n scu t fu lu i lu dwm neijeu. i to i ciii giin d esci n tracesteii g iin d u ri.

Creijil n tr u n dttm ne^eu ta t lii a to t ito r ia . i n tr u u n u lii dom nulii Is H s, friu lii lu i du m ne^eu. i n tru dtdiulu sfn tii. u n i firi n tr u trei tocm ele ne n cliin m u . u n i ditnne ^eiri, u n i p u teri, tro ia n tru oflre. ar la f i le le deapoi m rtu risim , dom iiulu nostru Is H s, un u lu n scu ii f iiu lu lu i djim ne^eu a d ev erii, d!im ne(}eu ad everit, ce m ai n a in te devecii fr d ea i d ela ta t lii n scu tii, de puru ra ntro fire cu p rin tele, ce d entru din su lii su n tii to a te, i cu d in su lu to a te, pogoru d ein ceru isc utrupo denu ddiulil sf n tii. i den tru sf n ta sl v it n sctoaro lu i diimne(Jeu. i depurura fecioar M a ra se u trup . restigiiire rbda pentru noi la P lia ii d en P o n tii a r se n gru p i n v ise a tr e a ^ i. unulB a r n tr a cella chinuri, i m in u n i, cila cele rbd ve^endule pretrupii.

Preotul cndu tae sfantulti agneu, iva cde dentviinsvi osfrmitur mica. sfac 200 demetani.

161
. recio

162
recto

S -T II AP LI
n m n s tir e , i

S-T II APLI

152*

C lu g S r u l d e v a f i

O ln g S r u l d e v a l s a m erge

a s c e r n u tu l lu ,

v a str u Q g e m u l im e d e a v e r e , n tr u a s a in . i n u v a
s

n c h ile d e le n e . s i

d e ig u m e n u l. i m e ta n ii 2

s a ib , p o e a a n e m e d e ^ i.

a n u . fa c

10 0

m e t a n ii. C lu g S r u l fa c e d es6 m u n d e b ile bu n a 3 0 0 .

I n ie , c v a ^ ic e

C lu g S r u l d e v a va g r i c u v in te

e d a

la m a s ,' i d e sa se p o te

i derud m are p osi 5 0 c c in e se tu n d e

mdanii
d e lu m e .

d ea rte,

s e le p d

s c p g n e la i sa se ta e

a ltti p r u n c i, c u r u n d ii c a d e

i m e ta n ii 2 0 0 . n e p r iito r u l

C lu g S r u l d e v a g lu m i c u sau cu a ltu l. 10 0 de

fr a te le lu

m e ta n ii s fa c . d e tin s ii. s s e C lu g S r u l d e ia s te

m a sa c e a c e n u a r e ^ eu . n c liip u a s c e O are c in e v a d e n v tu r a ei

c u v u n tu lu u n i a s le

l u d M n n e C l u g r u l d e v a n c h in e seva da 100

z c a

d e d o b ito c . f r f fr a au^ .

m e ta n ii.

d e n m n s tir e

s o m n u lu i, tr u p u lu i s6 u nu

ig u m e n u lu i.

s lie s tr ig a c e la

c lu g e r u . ia r C lu g S r u l d e v a

d u h u lu i s f a n ii, cu

r d e p r ic e te n e . D e s e v a te p re s fa c seva fr a te , 1 0 0 i n u v a ^ ic e

v o r b i n b is e r ic

a ltu l, s a u c n itin d u v a r id e , m e ta n O O . C lu g 6 r u l d e s e v a p r in d e c u m iin a de m

d e

m e ta n ii. fr a te

O a r e c in e i m

scrb i fa c e

pre

n d e e r tii. s u la s e

d u la r iu l c e lii d e r u in e , ilv a cum aru fa c e c u r v ie . D e v o r a sce r n u t.


verso

c a u ta zce doi

nuiva
n ia .

lu i m e ta n ie p o ste sc 1

s se

s p te r a u n .

c lu g S r i n t r u

cui vari

verso

~
C in e v a lu a

PKAVILA iv a c 1 r p ti , iv a fo lo s u l chem a d eva

^ 7

AVILA G lu g S r u l s u fle t, i unu m o r tu ia s te .

p o s tii

p r e d in i H s . ceva

g r i c u r m e z ia t lu i. s se

n u v a sci

lu a

p e n tru

p o ste sc

sftp t m u n .

s p u n e ig u m e n u h ii. c a C la g r u l d e v a sc, sau n tr n

C in e n u v a fi la b lo ^ o s /o v e n a m e s e i, c e v a v en i m a i a p o i s n u m n iin c e . c e s m a i la lu i. a p o i. C in e v a a v e m n e i n u i m

z c e n p o a la

m u ere p ii m

m u in is a . s n u s e 4 0 d e ^ ile . nue cu o

n tin c e

c e tu ia s c n u n ce

i sn u

c u c in e v a v a e rta

v r e m ia s n u se la

p r ic e te n i,

c u s o o /ie c tr e c e

d o s t o in ic u .^ n iu ia r e , ac ^ cu

p r ic e tu ia s c n . la p iv 1 ^1. ar fa c e m u

C lu g r u l d e v a tu l v a s tiig a

C in e v a n i la

m erge

CAdAUHLff. s a u p 0 s tt e i.m

unu

om u . s

f r a

vrem e, s is e d esev a

m e ta n ii, sa v lo g 6 r a l eeva

i d e m ttiie .

C lu g S r u l

tn b S ta . fu r a

m b !a

d v .p m e s e l e o a a r s il g r f la s c e

o v v le s a ,, d e v a

a ijd ir a . o r t n c e c h ip

m e n ilo r , s a d m iie je a e i

la n u n te

C lu g e i u l d e v a s r u t a

I a s te , C a li,g 6 n d c e u m b la d m n ,K 4 e u

m re.steposteSM 4 0 de4il . in .e t S 80I u ii.in tr a l tr& e iile mu-enesc.


C lu g ir u l s c h im m c il d e v a lo v i p r e u a fr a + , 1 te . s a fa c 1 0 0 d e m e ta n ii. n -l X 1 , - C a lu g r u l s ih a s t r u , iiu is e c a d e s a a ib a . . . . D ic e u n u d o b i t o c i i f r p i s i c a . g - - p e n tru

^ s v a d m u e n le m ir e n e ^ c i. \ ^ O lu ff& 'u l d e v a lu c r a c e v a f a r a d e m a n o a iu g , i fP s m in te l i ia s te lu i. '

163
recio

164
re e to

S-TII AP LI
C lu g r u l d e v a fa r a v e s tita , r d en p o si 12 a . ceva

153*
sa se p o c a s c i sa se

PKAYILA
n tr u fe r e sc to te file le

154*
v e

d en m n s tir e

sa n u se

c u m in e c e f i

lu i.

n p o s tu lu n u m a i s iim b dom

p a s c i.

C lu g r u l s c h im n ic ii

m a re

de

v in ii i d e u n tu

d e v a s r u ta p r e fr a te sg u . s fa c a 1 0 0

m e ta n M . t a

i d u m in e c a , i a a s ia r

i n p r a z n ic e s lu je s c , d e n u v a

C ln g t^ r u l d e v a a d u c e c e v a n m n s t i r e , n e s c i . s n u b ir u ia s c c u d in s u lii c e d e v a m ijn c a i s se ig a m e n u l, p o te P o p a r s sca

d ^ m n e ^ e ia vre s ie ca

s lu jb ,

C lu g S r u l sc 12 a .

carn e, sa se de 5 0 . s l

' d ev a

s la s e

p o p a . n tr u oca

p r ic e tu a s c

lo v i p r e c iu e v a ce a r lo v itu r

tr e o r i n a n u . C e c lu g S n a d e

i m e ta n ii c u te la m a s , i v a

i d e n tra fie sco s.

va

m u r i,

d e v a f i p r o s t ii s fe C lu g r u l d e v a a r s e v a s se n to a r

b i b r ilu lC i. c u m i i a r e C lu g S r u m fa c d a 2 0 0 cev a z c a

fo c e

c u r v ie , s, c

d e s p r iii. le p d a ce la

n b is e r ic

c u c u liu ls S u , i lu a d u p 6

m e ta n n .

C lu g r u l c e v a

d e lv a p a sci

a i,

c u m in e c e

c u p a r te is e v a

b rb tesc , sau n fr u n ta , 1 5 0 . ce

cu d ob i

m e ta n ii

5 0 .

C lu g S r u l lu i, s

to c ii, 8 a .

s se p o c a s s to a te n v

n u is e

c a d e s la s e n c o a c e

p o s tr ig iil i n c o le .

in e ta n u nu

u m b le

tu r ile ce

s iin tii la

t o i o a m e n ii, u n i c a a c e a se

E p is c o p u l s a u p o p a c e n u v a n v a cu de d in s ii p o s t r ig a i lu i, i o a m e n i

Ia c e i n e le p i, c

ch em a o a m e n i c e r e s c i.

PKAYILA i n g eri p n tr u

c r e d in a

S -T II AP L I ce b u o s se d e p a r .

m iin te s c i. O a r e c in e s lu jb C in e v a lu i o v a v a vS rsa f c iin d ii s f n t a 1 s 6 p t6 m iin . den tr u p u l

O a r e c i n e v a p a r d e d e n t r u p u l lu id M m n e ^ eu ile . o p r tic e , a r s se d e sp r 3 ^ ile , 40^ de

fe r i p o s i d eva de ap t a

d e b o a l fe r e se n u

a r

b o v ii

p o h ti a i,

tu r a b is e r e c sn u o le p i. d eo v a C in e v a s fa c

s o

sa u

so

n g r o p a Q

p osi 3

i d e p iiin e .

u n d e

u m b l fa c o a re d e

o a m e n i , a r c a r i

C in e n u v a f e r i s f a n u l a g n e c e l v a g u s t a o a r e c e , s a u lv a s f r flm a p o s i 4 0 O a r e c in e n v r e m e a r D eva s la v a vS rsa d e ^ le .

ar^ is

cu m

nene
a r

^ ic

1 0 0

psalmi,
1 0 0 ces

sfa n u l p h aru , s 6 p t6 m iin . p o s i. u ita le so

g u sta

c iiin e , p o s i

d e ^ ile .

a d u c e r ii, p o s i o s v S r itti 4 0 p op a

n p u i o su t b e

b u c a te le

miinctoare

d e ^ ile

d e m e ta n ii. v in ii p 6 n e n u n a lii 6 c ia s

c tin ta

le tu r g h e

i v a

P o p a de

cev a

p o tre b e sc p6ne

s fu ite le

d aru ri s

n o a p te

s lu ja s c .

c o te sc

d im in e a , i s p o d in s e le . d eva cad e o r i n c e

C iin d li v e r i s n e v in ii m u lii. la m a s

p o tr e b e sc i sf n ta , nupu C a d ese p o p ei s lu i d ^ m n e^ eu p u in e lii i a s te . c

tr e b e sc p re C lu g r u l p o p c iu p ii d e

a^

c u fr ic a

c u r v ie ,

in u v a

s c i n im in e s m n iin c e is b e c c iite s lu g s se so co tesc ,

n u m a i d iih o v n ic u s S u

d e p o c a a n ie

165
recto s a p 'l i C lu g g iu lu s fa c ,

166
recto S -T II AP LI 1S6*

grasce scr iptura popa cese nbiitcmn va judica direptu acesta amu alesu ar m \ nvu, nu ^icti scripturile snubei vinu, cese bei ar s nute Iubei, c totti beivulti srcesce i minte parde, i multu reti face i pre sine se sugruma, i sufle tultx luid dracului.
C lu g r u l d e v a sa u v a scr b i pre d e a rte de i, p ita fr a te le cu s6u g r i c u v in te 3 1 5 0 ^ ile la d in s u lii

d e n u v a v e i i i 150 d e m e ta n i. a r de

n u v a v e n i la to a t n tin c e n t r a c ia

u tr u n a , s n u r a c u v iln tu lu lu

^ i, d u p

P a v e lt i a p o s io lt i, s n u m n li? c e d e e r ii. A c e ste n v m , d e v a fi s n 6 to s i a r a c e a d eva nu fi

n u v a v e n i la b is e r ic , s la b a r sp r e u n i c a

a s te le g e .

c in e

v a fi la t o a t ttim p la la

u lr iin e , HCTH'kiiujE h e r u

in u s e v a v im , a r 50

sase p o ste sc a p m e ta n ii a s u au fa c

i de ace

m e ta n ii, tr im i ii, 16ge. fii sp re

i d u p p en tru

d e v a fi la s lu jb a c e a .n u e

m o litv ,

ce c

u n i c a

s p u r c a ii g u r a .

C lu g S r a l c e n u v a ndu f r d e lu c r u , al 9 c ia s

v e n i la le tu r g h e s n u m n fin c e i m e ta n ii, p a v e c e r n i 50 100. d eva

C u i v a c u r s tin g e d e n n a s , c a d e s e s e n u s e p r ic e tu a s c , a r n c e s a a n a fo r ,

n e la

d e n g u r , s ia . c lu g 6 r u lu s la s e s tin g e

C lu g S r u ltid u p m tin c n

N u secad e

i vab 0,

d e m e t a n i.

s fie

PKAVJLA
f r lu s d ec nevoe de s tin g e le i

PRAVILA v a

lu i, i de

s n S to s ti, c ,d e verse ^ ile ,

C lu g 6 r u lti c titu a tu ta se

fu g i d e a i

b o a la , c e s e lu is lti in to ta te o s te n in cu

la s e vrem e

a p r o p ie de

de dm nc^ eu, fu g e

n to t

c tit s e a p r o p e

a i lu a tfita

a r i

n o a p te

i ^ io a i s tin

tU n su l d a r u lu N u secad e r e n ii, ce

lu d?<m ne^eu. pre m i

ip o s t a se

p r iv e g h e r e , i a

c lu g r u ln s tu n ^

r u g c iu n e g e le lu .

u sca

v 6 rsa

p re c lu g S r ii

sau

pre p op , de

a ijd ir e fa c le tu r g h e a c e a i sa se s la pop sau

^ ic e s n u s e p r i c e t t ila s c m ir e n ii, c e d e la e p /s c u p u lu .

N u se

cad e

sa se

c a lu g S r ii,

p r ic e tu a s c , la s e p su n ge, ce a c e a de v a

i du p

d e la

d eca v a vre s a

l s a

s tin g e , d u

De petrecere, cese dice De


p o s i i d e z ie g a r a a to t a n u l N ic h ifo r . C a d ese asoi, c d e s e v a tu m p la p r a z d n e c u l n asce r i lu i H s , i ' , m o r c iu i sau r i n eri. d e z le g tn u la b rfin z i oao. a r de s e v a .t e m p la f)Om/\kCTBO ) , K'ABEAEHIE,

i a n a fo r , p en tru ce ca

a r

s n u se

p r ic e tu a s c ,

n u a s te fr u m o s a lu a tr u p u llu i d ^ m n e^ eu , C lu g r u l d e v a p re ta e lu r fid ic a lu , vro ilv a g lc e v lo v i, si fi

ig u m e n u ltl m iin a , a r

C p iiT E lIlE , 1 . m ie r c u r i s a u v in e r i, de z le g m a la pesce iT in ii. a ijd ir a i la p r e o b r a je n e . a r i la b la g o v e te n i o ri n c e ^ ise v a te r a p ia d e p o stu i 0 0 : , d e z le g ra u l a p e sce . a r n s e p te m u n a ce m a r e p S n i la jo i

ig u m e n u l

d eva

i c'ijiENiiKLx, s l g o n e s c re

c u d e sp r i

i c u s fe tn ic i lu .

12

16?
recto

6
rccio

S-T II AP LI

155* c e a s te n

S-TTI AP LI
a lu i

158*

m ari, u n tii i v in ii. ar n v in era ce m are vin nu m ai. a r 2 praznice a le lu i p rM tece i C T b i P e tr i P avelfl i b o g o slo v i lo a n u , desevorft tSm p la m iercu ri i vin eri, sm n iin ce pesce. a r la KpXCTOBK sn u se m nunce u n til. vin ii sase be.

n tu u

A v g u s ttl, p6ne

15 ile a le lu i s i I n tr a lte
c' t h

n e c u r i m c u p o stu l a l c r c u n u a c ia s t c in s titu

cu m u

p o s tu r i,

lu i i a l

P e tr u , p e n tr u n c h in a r e

a r dup 12 ^ ile dnp crcu n u , i n tr u sep tem fiiia n a in te l sa tu lu i de carne i la ro sa lli i abrfinzi, i lu m in a ta , d ezleg m la to a te, m iercu ri, ce e i v in eri n tr u a ca ste rosali. vinfi i u n tu num ai. : C adese s se sc e i acesta, c dup prazd n icile dom nesci, sn u facem tt o m iincare. ce 2 i s bem u i v in . Cadese asci, c n tr p o stu le sfin ilorS ap ostoli. i
'

to c m e l . p e n tr u lu i

le m n u , i p e n tr u

c in s tita

n sc S to a r e b o a le le c0 ste

lu i d iim n e ^ e u . In tr a c e ste

i p en tru

ce es

^ i l e . d e c i n t r cad e sn e

^ ile

n tr u

to a te

n is e d e

l s m il, d e

b r iin z i

oao,

id e

pO/KAhCrBd i oycnENE

' m ari jo .

a lte le f r

n ic e

p esce a g u sta ,

n ic e u n tu .

pesce sn u se m nunce. ce u n tfi i vinfi n u m ai a r lu n i i m iercuri i vin eri, nice u n tii nice vinfi. ce sfacem ii num ai od at m fincare. D esev a terap ia vreunfi sf n tfi m ari joi. iva ave p olieleu , sSm nfince pesce. a r devafi lu n i. n u m ai u n tu i vinfi. a r devafi m ercu r i sau v in eri ssem nfince de 2 ori, ivin sbem . Cadese asci c devafi sf n tu lu i K^'kNE m ercu ri i v in eri, sse m nu n ce un tfi. a r deva fi lu n i i pesce.

n p r a z d n e c u l p r e o b r a je n ii. c

n t r t i n s u l a s t e m u n g i i i a r e m a r e fr a ilo r u n 10 ^ ile d e lu n .

D e

c e tir e s i

c liig e r u lu d e m e ta iii.

c liile

C arau liiati de pre acele 1 cnri, n

PRAVILA

tr u c h ilia

lu i

PRAVILA

a r deseva tm p la p om enira sf n tu lu celu a ceie hram ulfi, m ercuri sau vineri, smnwwce pesce. Cadese asci, d eseva tem p la vreunu sf n tfi. iva a ve p o lieleu , m iercuri i v in eri, fr de n p ostu sse m nfince 2 ori, i s b a vinfi. a r d eseva cfinta pre 8 sse m nfince untfi. ar deva fi lu n i, sse m nfince pesce. a r deva fi sfn tulw i pre 6 . n tr a ca ^ sfie vinfi, cu bZajfoslovene. apatra parte decof.

cet^ sc

p s a ltir e , s o

d e c i c in e e n tr o 3

m a i p ite r n ic n o a p te ,

svSrasc.
a r

i n tr o

a l i i 2,

n s 6 p t6 m 1 in , a r fa c

a li

m e ta n ii s

c r u a i

c u m u i v a fi

p u te r e . n tr a c ia s ta c u i

D e postul p o K fth C T B o x'bo,


i a l i s K n ilo iu a p o s to li.

CU m e t a n i i , c u m a s c i, c i ,

i a lt du p

s lu jb . C a d e se e ir e i d e n

l s a r e m erge

b is e r e c

Cadese a sci n tr u p ostu lfi n scu tu lu i H s. i alfi sfin ilo r apostoli, cndu seva tfim pla a lilu ia sfacem fi p reob iciau m eta n ii, idap chipul p ostu lu i celu i m are. s um plem u i p ostire dup ace ^i, cndfi a ste a lllu ia , spunem fi m ejduciasle fr d ecath ism a.
sta s K n i fe r im u P r a v ila P e n tru i ce tr u e n tr iin s u a d o r m ir a c to c m e l p o s tu lu i, p e n 4 9 p r in i, d e to a t c n is e cade su e ad u n are. p r o s tti. v e c e r n ie vom vorb la c h ile , n u s e c a d e s fa c 6 a ltti, c o p r e s c e a c ia

u n u l cu

D e c]Loa denttim De Avgustu,

c lu g e r u lM c ia s 2 aa. ce

Dereptu
m ic

a (je. P a v e c e i- n i a ce m are 6 a ^ .e

3 a e

p recu ra te c e st ^ i d e a '^ t

a r 6

C ia ^ 3

L a a r ta r e

d en tra

a e . T J tr en e

a Q '\

169
recio

170
recto

159*

160

,i 6, 4 anA H
p r a v ila
6

6 ?
c h ilie i. o a r ,e . cap,

: -
1, D e p r a z d n ic e d o m n e s c i, L is 3*. P . d e s f m i a p o s to li, c a p 2 , lis t u d e m u c e n ic i m a r i, c a p

a e , i r a e ta n i 3 0 0 . P e n tr u a ge! A c a th is tu l
6

p s a ltir e 6 0

12

3 , lis 4 4 , lis
6

P a r a c lis

a e .

e b o a r i i d e m a i m a r i, c a p d e p o s tr ig u , c a p 5 , lis 8 *.
6 , lis

D e

s c u r ta r e a

p o s tu lu i.

d e e p is c o p i, c a p

9*.

cu le tu r g h a , i cn p saltire. P e n tr u P e n tr u P e n tr u p e n tr u p e n tr u p e n tr u ^ 4 lu n i d e p o stti unu anu 30 1 0 le t u r g h i.

d e p o p i d e d a c o n i, c a p 7 , lis de ^f . 16* 10, 1 s


11 1 s 6

12*.

d e le tu r g h i. 5 p s a ltir i.
10

1 0 le b u r g lV li,
2 0

d e c u r v a r i, de - n g e

d e le tu r g h i d e le t u r g h i

p s a ltir i.

a m e ste c a t,
1

h s 18 .

30

1 5 p s a ltir i.

d e x s p o .e d a n i

3 0 d e le t u r g h i 3 t e tr o e v a n g h e lti. ou u b

Iw a h h a 13, hs 20 . d e m ie r c u r i d e v in e r e : U , h s 3 0 p , ,, in e . lis 3 1 .

p e n tr u t e tr o e v a n g h e l 6

p s a ,lt ir e 6 a s p n , 6 , d e b is e r ie , id e o, b a n i. p e n t r u t e tr o e v a g h i^ lu 5 c o s t a n d e . p e n tr u 12 d ile d e p o stft 1 le tu r g h e .

p r ic e te n e , lis 3 3 * .
, .

1 7 , d e c u r v a ii, h s I 85 e pos u
perso

34

p e n tru l ^ i p o s i 3 0 0 d e m e t a n i . o p s a l

m are

verso
/ o
1 +

^
^ p v ip s i

OQ^
d

1 9 j d e u c id e r e d e v o e id e n e v o e , lis

r e l . m o W v e e e e u S p u n e r e

n o m k rB.

4 ,

^ ..p j to r i, l i s 4 3 * .

d ile lo r u ,

^ 3 ^ d e z i d i r e b i s e r e c i , l i s 4 4 ^ . d e fie r i, lis 45*.

ce a s t e n tru n anu de ciasu ri i d em ejd ociasi, ^ n anu s tin tu 12 lu n i. a r s6p t6m u n i

^ 5 d e s b la z n c u m ftn a , h s 4 6 * .

5 2 . p ile 365. i c ia s u r i 4162.


i m e jd o c ia s i 2 n p o s t u lu

2 6 , d e a t r e a n u n t , h s 4 7 * .
^ 7 , d e fu r i g r o a p e lo r u , h s 4 7 * . g S , d e c in e a r e v ra jb , h s 4 7 * .

p o v r i i a s e ^ e c i.

m a r e , m e ta n ii 3 9 6 . a lta p r a v il , 9 c ia s ti 2 ca,

la t

2 9 , d e m o r i, l is 4 8 * 30, de J ' g .

P e n tr tt v e c e r n i i p e n tr u

pentru chile

2 ' 'l' *

3 6 de Jaeetaulnvaturiinufaolis53*
.. g 7 d e c e r a c e s e fe r e s c ild e r a g c lu m lis 6 4

t a n i i 6 e a t lis w e

la r a du m m eo

d e r a e ta n i.

171
recto

172
recto

161*
3 8 de p op a f r a n tim is lis 54*. 7 6 77 7 8 79 8 0 lis 55*. de a d o a n u n ta , ce lis 82*.

162*

3 9 de muare ce nasce inposiM? mare lis 54^.


4 0 41 42 4 3 4 4 45 4 6 4 7 4 8 49 5 0 51 52 53 5 4 55 56 d e c in e s e u c id e p r e s n e , lis 54^.

d e c e ia de

a p r in d u

m c a r c e lis 82* 78*.

82*

m o a r te ig u m e n u lu lis b is e r e c i lis

d e c i n e p o a r t a p a l e n e c u r a t a l i s 5 4"* d e u c id e r e , lis d e c in e 55*. d e p gu n

d e m a i n ia r i

d e c e a c e n u s e c a d e s f a c a s b o r l i s 83"*^

se b o tez lis

8 1 d e c e a c e s e d e l u n g d e c r e t i n a t a t e 84* _ 82 d e c in e de a tr e a le p d a n u n ta , c lu g S r a lis 8 5*. cu c u in e lis lis 87* lis 87*. 85* 86*. 84"^' lis 84"''

d e p r e o tu , de

56*. 56*. lis 59*.

c in c i s S p tS m u n i, lis p r ic e ,

8 8 8 4 85 86 87

d e c in e ju n g lie la d e p r e o tu , lis

d e s b la z n , lis d e c in e d e c in e cu rvesce

59*. 61*. 68*. lis 68*.

d e m u e r i, lis d e p r e o tu , lis d e c o c o n ii d e b o tezu , d e c in e

cu rv sce c u n a a sa de d oi fr a i ]is

d e c er ta

r n o r tu , lis 68*.

8 8

d e p o m e n ito r iu

r S u ta te

8 9 d e c in e s e v a p r ic e t n i d u p d m u n careS S * lis 66* 9 0 de o p r ir e n u n te i, lis 89*.

h u le s c e

pre p op a, lis

d ep reot de

d a e o n ii,

66*.

91.,dece nusecade npostoZmare sesefacpom ente 95*


92 98 9 4 de a tr e a n u n t , lis 9 6*. lis 9 6 * 97* ^

d e c e a c a n u v o r s a s e n s o a r e lis 6 7 * d e c in e n u s e p le c a m a im a r e lu i lis 6 8 * . d e n tru a s c u n s v i, lis 68*.

d e t lh a r i de

i d e fu r i, ase

c r e d in a

n tr e b a

57 5 8 59

d e c e c e a d e c in e decen e

c e a u

rod, n

lis

69* : lis 69*. 69* :

95 96 , 9 7 , 98 99

d e in r tu r e ,

lia tii

97* 98*.

s e n e

c u r ie

d e o p r ir e e p is c o p u lu i, de o tr a v a , 100*. 101* 102*. 1 02* 102*.

ocrasce

lu b o v u l lis lis 69*.

6 0 'd e

m u a r e

fr a te lu

d e ju d e c a ii lis d e c r e tin ta te . c in e fu ra ,

6 1 d e c in e n u u b e s c e b ln ^ o s /o v e n ia lis 6 9 * . 62 6 3 6 4 65 6 6 67 6 8 69 7 0 71 72 7 3 7 4 7 5 d e de de c e a ce jo a c , 70*. c lu g r e s c , lis 71*. 73*. lis 7 1 * . lis 70*.

1 0 0 , de 102 108 1 0 4 105 de

lis lis

m u e r i, lis c e a ces

b l s te m u ,

d e m u a r e

cu rv, 108*

1 0 2 *

d e p r in i, de

d e b is e r e c , d e fu r ti a g ti, d e c in e s a p a de m u e r i,

m u e r i, lis

108*. g ro a p e, 1 0 3 .*

d e c e a

ce p o ste sc

s u m b ta , lis

75*.

106 107

d e p r a z n ic u l s fr tn tu lu lo a n u d e de n e u m b la r e la m e s e , lis 80*.

77*

102*. i0 4 * .

79*.

108, de

s p u r c c iu n e , lis lis ,

ta in a

c u o v r e ii, lis cu

1 0 9 , d e c lu g r i, d e c in e m n u n c de de c e a c in e cen u se e r e tic lis 80*. 76* 1 1 1 , d e tu lh a r , cu rvesce lis lis cu p gu n lis 77* 1 14, d e c u r v a r i, d e e p is c o p i, 78*. 1 1 0 , d e c in e cu

104*. lis tu 1 0 4 '''.

d ib ito c , lis tu ,

p r ic e tu e s c ii lis

1 0 4 * ., 104*. 1 0 4 * .' 104*.

d e r p ito r i, lis t u

1 1 5 , d e p r ic e te n e , 79*. 116, d e c in e e

lis tti,

o p r it, lis tu ,

173
recto

174 163*
recto

117, decine valsa dwhovnicusSu lis 105*. 118, deva lega preotulpreun voinic lis 105*. De petrecere alu c'rw Pahome, 142*.
J 1 9 , 1 2 0 , d e p r o c le a de d a c o n u , om m u e r i, lis lis tu 106*. 106*. 106*. 105*. to c m ir e to c m e l d e c r e tin ta te , a lu U s tiw m n 143*. 149*: 150*.

1 2 1 , d e

m ir e n ii, lis

d e p o p i i d e c lu g S r i, de p o s t i d e z le g a r e ,

1 2 2 , d e p u te r e 123, d e cocon

p r e o tu lu i lis m o r ii, lis

156*: 157*:

106*.

d e p o stu ^ u

p oiK (\ E C T B o x'bo,

124,de raulare cevaomora feciorul,lis 107*.de^oa dentuu alui Avgustu 157*: 125, de muare fermectoare, lis 107*. de cetire c:ilug6rului, 158*: 126, demuare ceva ocra pre popaKs 107*. Pravila clugrului prostii, ISS^ 126, de miliare ce aresflngele e lis 108*. de pravila chiliei. 159* 128, de muare, listu 109*. de scurtare postului, 159*.
P o v est de

ud

p r e o ii, lis

109*.

c o n e ii

s c r .

129, demuiare, lis 110*. 180, 181, 132, 188, 184,


d ev a n asce m u ia r e ceva lis lis

------------110*. 110 .
lis

d e c in e d e c in e

p a r d e p o a r ta

' \ c ' ha n cxK pzu JE N E A \h ct r o /\. 8 n pE iiH ca wtcaobehkh ha baaiu mhkaiibehem k, n p EC B b

fa r m e c e,

d e c in e d e c in e

cu m p ra f a r m e c e
fu r sf n ta lis

110 . \is \ 10*.

111 .

135, 1 8 6 ,

d e

c in e

ia

sf n ta

lis lis

111*. 111*.

d e c in e ia

d o b ito c ,

', 10

fioEBOAKI, ' llpEWC'lJIE


1 3 7 : d e c in e ia 13 8 , 1 8 9 , 1 4 0 , 1 4 2 , d e c in e s c u le le a p r o p e lu ih 's 1 1 1

, K v p ,
m o a re lis d e fo a ^ m e lis 112*.

B&CEH 3 - '"
d e p r e o t. de de 112*.

, 8^0 VVCE.W lEp \


c lu g e r i lis 117*.

G tE 4 )a N b WXpHACKn.
c lu g e r ti p r e o tu , sp a rg e lis 120*.

C K IK H H rS . liO H A C A EzA'liTO,
d e c in e v a m r e c u r e , lis 124*. 127*. n v tu r a 1 4 3 , de 1 4 4 , 1 4 5 , 14 6 , de a s fa n tiilu i V a s ilia lis lis lis lis 128*. 129*. 129*. d e b o ia r i, a d e v e r it lis lis 1 3 0 ^ 130*.

^, aW T pOKA''f IIO H E (\tA O K ' ^ CT'pO H O C T d , A C X B p X IJ J H C AB Xn oH E A 'k A O K 5


iie^mi

u c id e r e c e t i,

nom

d e n u n t , de

K (\ E A'bTA. T-liAlK E \ \ 8 IIO rptujE H O \ ( ' TE, C K I ^ C P O (^ - , N A C n E H A T H B m H XC E


.

n p 6 r a i

1 4 9 , d e p o c a n e S te p e n e D e

r u d e lo r ii lis i d e

182*. lis 135*. a r p r e u l a c e ti to a t c a r te iie m lis 140*; s o c o tit cu c h e ltu a la ,

p r a z d n ic e

p o s tii,

D e s b o r u lii c e l d e n D e D e m a r e le V a s ila ,

G a g g r i, lis 140*:

c'th

P e tr u

d e la A le x a n d r ie

lis

141*.

21

d e c o s ta n d e , d e a r g in tu .

16

T R A D IJ C IU N

DK PKE TEXTURII.E SLAVONE, TYPKITE N CORPlL CAREI.

La p ag. 1 verso. n su su l s t e m e i :
L a pre lu m in a ta ste m a m ilo s tiv ilo r D om n B a s a r a b .

C il

n ju r u l ste m e i litt e r ile : . E . M . E . B . . 3 . Y . n sem n z :


In D u m n ezeu (.^ e m li) (^ o jiiu ), J /a tth e iti b a s a r a b ii F o e v o d ii, D om nu

J /ila

(G ^ o sp o d ) e r r e i

K om n esci

( J g g r o -V la c h ii),

L a p a g . 2 recto, duoespre^ece versu ri slavone, cu n e lle su i u rm to rfl:


F a a P e P re a c e sta d r e p ii c r u ia a li ste m , s b o r ii, ca se p asere coron a c o r b ii acum p o r t , a t r n i ;

d a s u p r a l a r a t a lii pre

u n e

p r e -lu m in a te

p r e -a n tic e ,

ca se cu

n e m u lu ce

B a s a r a b ii, nu fo r

p r e -v itfe u l s p o r ii pe tr o n il se vede.

B i-b a tu A le b e c i i Su b N u A Iar lu i

sce p tru ,

v ite jii

b ir u it0 r e ,

a lti

m u lto r a ca se

au^C i

m in u a ^ z .

tr o n u l,

n lim e a a ori se lu i

a c e ste i

n v e d e r 6 z ,

s c e p tr u l, d n s u l l s a lo r a lii s

v ite jia

c u r a ii

n f i e z . e p a c in ic n p e r ii-e v ie u ir e a .

cru i

p m e n t^ .n ii D om n e, a ib fi

r s ip e s c , ci ea s

coron ,

n u s

curm are. fe r iii.

c o r b u lu i

p e p tii

pu ru re

l R IIL D NASTURELU.
(din F ieresci). L a colum na 4, Verso:
D in i cu o r d i n u l P r e - l u m i n a t u l u i D o m n i i IG D M A T T H E l U b in e c u v n ta r e a p r e s n itu ln i a lii to te i de A r c h ie p is c o p u B a s a r a b ii, d in V o e v o d ii, m ila lu a-

T iie o filii, s a

D u m n ezeu c ^ st ca rte,

m itr o p o litii n u m it

S r r e i m in e

U n g r o -V la c h ie i, c e lii m ai u m iliii

ty p r itii

P r a v ila ,

d in tr e d in

p r e o ,

M e le tie rea a c e ia r itu lu i

M a c e d o n e n u l, h ram u l

E g u m en u l A d o r m ir e a c e ste i

c o m u n it e i

v ie u ito r ilo r de

m o n a s tiD e s p i b in e

G ovora, v6

p recu ra tei c r i, noi nn de

N scS to re v a fi ceva

D u m n e z e ii. cu a

rogu ,

c itito r ilo r s

g r e itu ,

b l n d e e a r de

n d r e p ta i,

i p^ coci

to i a

o s te n ito r ii

a c e tia , s

c u v n ta i, g v e e le i

n u s I u tii.

b le s te m a i ;

s c r is ii

n geru . ci

m n su p u s

'
L a co lu m n a 174, recto i verso: Cu

177

*
cu n d e p lin irea Sntului

v r e r e a -T a t lu i i cu aju toru l F in lu i

S p iritu , acesta carte a prescriso de pre slavon a n lim b a romnesc Mic h a ilu M o x a lie , si dupo a e e a / d in ord in u l i cu c h e ltu ia la preluminatulu D o m n u I Q M atth eiti Basarabu Voevodu, i
cu

b in ecu ven ta rea presn-

itu lu Archiepiscopu K y r Theofanu, M itro p o litti a to t e rra Ungro-Vla-' hie, ostenindii-m6 ntru a 9esta eu ierom onach u l te fa n ii.d in am ty p ritu acesta carte. S a nceputii a se Ochrida i

scrie cnd a fostu anul n te a duminic a

7 1 4 9 , iar de la Nascerea lu Christosu 1640,


din acelaQ anu. Drepii

luni, n

sntului p ostii; apoi s a term in atu lu n i, n a eptea sSpiSran a postului aceia ro gii pre c itito ri, deca c ev a greitu vei a(isvo d ti) a c e s ta , cu Iertare s nu ne

fla, s n drep tai, iar pe celu ce a scristi acestti te x tu s lu n v re d n ic ii, i pe noi cei ce arau ty p ritu

blestem ai.

FRSE, CUVINTE I ABREVIAIUNI SLAVONE DIN .

= Eu.
KAtnE=Priveghere.
ka' cbenii

' (84. V. 106, r . ) ? = ^

cendu ? seu : d e 8 o r i ? SAATooYCTb =


= Seu. Cruce ( io a crucii).

= Biaecuventatu. Artarea lui D ^eu. isc6t0rea


\'\8 \

Gur de aiiru.
l o a n i i m onachul.

K *ro tA B A E N E = (Boboteza.)

IwAMHA =

', ', K'is = de D-^eu

KpxcTOEh =

Kp'cTo = In cliiiiare^ C i uci


M H iiujECKo a;nTE = V ie a loonachal DutlllH E (\-ki\'k MHTApk II (|)0 =

K 'a vE w 'iH C TM M A rp'buiNAro n pSctosul mine. i

= D-^eule, curtesce-m6 pe mine miluesce-me pre

neca vam eu lui i fariseului, = natu. N e p r ih n iii, nenti-

B 'bpSio B x / \ ' = ^ ntr unul D-^eil.


6 & B E / i,E n E = Intrarea (n biseric). B X 3(\Bii!KENE ' Kp*cTi\=rInlarea sntei cruci.
BX3NECEHE

' = ' = tire.


B lii =

luvfituva .
Dcspre Buna-Ve

A d o r m i r e a N a?c6to

= nlarea (Dommilui). rocnoftC TB ii = D"inniei. rocnoAC K n == Domnescu, r H iioM 8 = Domne miluesce.

rel de D-^eii.

iioiiiW K p'bh = iiO AO iioijium A =

CTitii Douniilu. Me(Jul-aopi>

ciunea de la m e^ul-n opi

178
momaS hme k 'e

;= miluesce-me -Dura-

c ' t .ja;

c(j)E TA\ = Sfinta.

nedeule. IIO M AStIM A b ' e. fixCM O H Te B H BXCt e ' m = tulu. pominoc = de pomenire, predtece = Inainte-mergetoru. preobrajenie = Schimbarea la fa. iip'kaAE ^ = nainte sfinlit. npoijiE H E = Iertare, p0/K A ^ K 0, p 0Kj\xcTB 0 X'ko = Nuscere, Nascerea lu HristosB.
pOKAliC'rBO
k' u

c*Tii = sfintulQ. O'twiI ' = Sfinte Dumnedeule.


c ' tw k' e

miluesce-me Dumnedeule. Domnului totii pmen-

r ii

\ ' 8 1 h ' h

iipocT(i.v\E =

Cnta

Sfinte Domne Dumnedeule, miluesce .i Domne mine. c' = preotulu. c = Sfinirea apei.
Tp'CTO E, H

iarl-rn6 pre

'if'sww

li, li

, lloc-

= de tre or sintfl , i din Psalmulu alu 8-lea i alu 69-lea i celealalte dup isprvitulu.
'icTH'kmuE = F r e cin sfitu lfi.

H,

BXBEAEHE, HAM Cp'k-

, 0YcnEn.i = Nascerea Nsctorei de Dumne(|eu, saCi In trarea (n biserica), sau ntmpinarea Domnului, sau Adormirea.

UstToiiocE = Floriile. fi ' i1= Psalmulu . Domne miluescede 8 (or).

= Person mare (di stins), vezdvijenia = nlarea, jrtavnic = ]<^rtfelnicu (loc de sa crificiu). H wEb^iiiiiA = Locii de osptare.

Irmec cutare oglaenia = strigare la lelurghie ce se face de preotfi. (j)f)0!K,\hC TK'k x'K'k = rea lu Hristosft. despre nasce-

V V 1L

BISERICESCA
NUMITA
TIPUA fXTlfl LA

CEA

MICA
GOVORA;

KUO. N M N S T I R E A

l'UnLlCAT A C U M C X T fA N SClilPlUXK CV L IT F.K K L A TISH

B U C U R E S C l TIPOiiHAFiA ACAUEMIE KOJliVE (LAIJOHATOttl KOMN)


2 6 . ST R A D A ACADEMIEI. N r. 2 6

1 8

8 4.

niRLQTifi;CA| REGIA I
'^lONACKXSlsf

\;

A R L I I R I .
ediiunea dc fa 9 e amil ciitatii mai cu sem a reproduce, cu cea mai .strict fidelitate posibile, ortliografia, modul de scriere ,i chiari disposiiunile typ ografice ale ediiuuel prin ceps. De aceui, traiiscrijjiunea ndstr sa fcuii astii-ielii, iicatii s rej^roduc, separaii, cuprinsul iiu mimai alii fi-crei pagiiie n p a r te , ci anco i alii fi-crui rondii din pagin ele textului o rig i nalii, for scclementti nici adaosii. N e putendu-ne anse nici servi cu littere de dimensiuni enorme, ca vech ii editori,* nici a perde aa mulii spaiii reproducendii pe cte u pagin speciale fi-care din feele typrite ale volumu lui de la 1040,^^ amu grupaii, pe fi-care din pagin ele ediiunei nostre, cte patru din fe 9 ele celei prim itive, nsemnndu-le, pe de u parte, cu numerotaiunea pe file (adese ori erronat), ce exist n ediiunea de la Govora, adaogendU la acelu numerii u stelu, spre alii distinge; ero, pe de alt parte, amii admiii u immerotaiuiie continu a n0str, reprit pe colum ne, n care figurez, susti, rec/o, ier joii, verso alii filei. F i-care pagin con ine duoe asemeni colum ne, cari sunt typrite cu littere de di verse mrimi, spre a se pstra, i n proporiunile typ ografice, analogi cu vechiul textil typritii. Nu ne-amil abtut de la acest analogi nici n spaiarea cu vintelor, astfelti nctii cititorul va gsi, n transcripiunea nostr, tote acele numerose legturi de cte duoe, trei i chiarii pene la cinci cuvinte iitru im l singurii, cte se afl a ediiunea origina le ; precum : deova lsa, n locii de : de o va l sa ; sven evoii, n
* Dimensiunile celor tre specii de litte re cyrillice ntrebuinate sunt cele urm tore : 0 ,007
(T e x til) ; 0 ,006 (T e ria ) ; 0 ,004 (C icero), nlocuite n transcripiunea nostr Cu corpu

rile : 14 (2 Iitte l), 12 (C icero) i 8 (P e tit). ** Dimensiunile form atului sunt cele urmt<5re : nlime O,153, lim e, 0 ,1 0 .

locii de : s vd nevoii; pSneva n locu de : pSn^ fi va) denvfoavrS^ n locii de : de nii va . N e amu abinntti asemeni de a nsemna cu trsuri de m preu nare silabele acelor cuvinte, care se afl neterminate la finele unor ronduri. Lectoru l va ave a face nsui acele legtu ri, la noi ca i n textul celi vecliu. supliniii mai adese cu caractere italice^ litterile care se afl omise n uuile cuvinte, cu seu for nsemnare de u titul de abreviaiune pe dasupra, dupo usul vecliiei scrieri cyrillicc. Paginele, irasele i cuvintele, care sunt typrite n lim ba sla von, aii rcmasu totii astfel ti i n textul nostru; dar n annexe, noi dimi traducerea lor jDe romnesce. in fine, cutndii a nvinge, prc ctu ne-a statii prin putin, dificultile transcrijjiunei slovelor cyrillice i a orthografiei lor, prin littere latine, amii fostu nevoii a admite 6re-care re giile, din care unele, mrturisimu for sfiel, cni se parii i none a fi cu totul arbitrarii. F or de a cerca s le ndreptim ii pe alte raiuni de ctii pe aceia a nlesnirei la transcriere, dmu aci, purii i simplu, pentru usul ngduitorului lectorii, tabella synoptic a echivalenelor admise n trauscripiunea de fa^e;
= K=
B= r =

a. b.
V, g gh.

0=0.
=

, i 6: (bStrnii,

.
r.

tenSru, a p o sto li),

=
C =

k=
k = =

u.
e. a.

S.
=
= =

=
E= e,

t.
. f.

IE = 1 0=
=

le. ii. n, n i : (a*

a x = j.

C = z i (J . = i i
II = i.
II = .

X=
\ =
yi =

1. . S C i t,

nainte, nteiu). A = Ia.


= i e.

IU =: . ^ i^ i < j. = c i ci. V = g F gi (legiu iii).

= .
K = c, ch

B=

X.

k.

1.

\= 1 1 1 ,
= .

t = ps. = th. V = y i V : (Moysi,


e v a n g h e lie .)

A i 6.

1
rccto

,/ i
4 . ' < i T f ^ A H j j m T 'i T o p y c U M C A 'f j j f T '^ T S ^ J 'tr O / fA t A51U1T0|iJf^W ^ ' ' ^ A n t n 4 f i 4 ^ 1 (I H A T ^ A ^ n X ^ r t r ^ iK

'

ife

/ ( W T n HT . T C S O ^ J '

A4 H 4 ! f l ( i ) i A X H ) ^ t , > i y . r t . jr7Ay!a^ii'^''^W.?;4gg^

|&0 AMTiHrHWS' KACAf A E Q & '

2
rectQ

C T p A llA C A ' , 1 8 RpAHA H O tllT T i, ' e ro a E i f i r b , ii oyR A C .\o M


k 'I b iic iit s

(\0 iU 8 llp E C B 'tvT A A rO , II llp E C T d p 'iM IIJA rV V .

^0\8 (\ ', (^OKAECTBEIcbrililAro.

' ^>0\', IIETbllECA '^' BIliVITX, GlIX < \O KAECT IIOG'k(\J, 10 \ CASX'H AIBHT. rip TAWAX 0\'KW BKIC0T8, ^0A\8 .
ta c iio ' (\0 . . / \ (lEW m E T O E A U lh MI1TEACTB0. /\ t1C lipO BpEl|111U , ' "8 .

II

OVBACAb ' CEA\i?, UE I1C KH |\ATH C A. f ip A I U nEpCEH IIE .

ILuTHpEA
\V

PR E D O SLO VIE C T R f T O I nastavnici sfm tei bisereci. P e lu m in a ilo r a r c lle p fs c o p i, m it r o p o li ilo r u . i ubitorilorti de d?tmne^eu, epscopi lo r ii, i p r e o ilo r , i tuturor dwho vnicilor. carii cuputere preoesca dela d^mne^eu suntii sfz'nii. TH E O PILO , cumila In dMnnegleu arhiepiscopii, i m itro p olit, ato at ara rurainesc.pace i spsenie, p rm ii d ^ M sfanii, crora vei lasa

8
reda

recto

CTRE

PARIK|I

BUHOVNICI

pftcatele. li'isasovoi lor. i culevei ''"o'


C8

cuvSntEi nupoate pune n n a in te. ce cusocotin icu ubire detrud, slu jire i lu cru li lu i Jw m iie^eu aste aface. c g r ia sc e scrip tu ra , p clatu cela ce face lu cru l d o m n u lu i cu n egrij. a r m arele Y a sile g r a sc e , so co tesce snute tem e deoravi n tr u cdere lu i. ca sn u d ai pre fiulQ lu i dim ne^eu, n tr u m in ile celo r nedosti in iciu , ca s n u te ru in ezi de cin ev a d em ari p m u n tu lu . n ice de nsufl cela ce poart stem a snu cu m ineci, c p ra v ilele d iim n e^ eesci nu la s precei n ed ostoin ici s se cu m inece, cari se socotescfi ca p giin i. a r sn u se vorii ntoarci amarfi acelor;!, i celo ra .ce cu m in eca pre e i. socotesce ^ico eu treb nam il. tu veri vede, a ceste deveri p^i n s cu so co tin , i cutoc m al. ce mai riainte n v tu r ile b iser eci n e c l tite sle pijesci. ran tu iveri i preti ne ip recea cete voru a sc u lta SC IU T ij S F IE . C ineva n d rezn i a p rm i c u g e te le i ispove d an iile, fr n v tu ra ep isc o p u lu i, acelui k locu acela ped ep sa p ravilelor v a p rim i. ca unu clctoru ad iim n eijeescilor p ra v ile, cn u nunis presine seu pierd u ii, ce i c i seu isp oved it

inesovovi'i lovii.
S ocotitam , c mai toate lim M a Io au carto pre lim b a lor. cuacei cu g cta iu i eu robul dom nului m eu lui Is IIs, sscou ce st c rte, anum e pravil pro lim b a rum ne sc, sfin ilo r voastre frai didirivnici rum nesci, cari siin tei pistoti oilor celor cu vu iitiitoarc aturm ei lui H;. Care are n tr'i sin e m u lte fe lu ri ilevindcciri siiflotelor cvejtin esci. ceJori ce sSnti ran ie cn pccate. n s m ai vrtos i cale la in p cr a ceriu lu i. In s m i rcgu sfin ilo r voastre cu m are rail. la care m iin va ciide acesta sf n t carte, a cela saaib ao in e nm are cin ste, ji sase n ve e dentra Ia n ta in , cum va vindeca sufletele oam enilor depecate. ar lu tru m n dem iren snuse de, iiice lam sciiricifi sn u fie tocm elcle sfin ilo r a p osioli, i asfm tilo r p rin i batjocu rite. capo milo&tvata ver da sam frate dnlio vnice. eu n u vou ave treb. Cela co prim esce g n d u rile om enesci, datori

lKEimSLOYE

la elQ, ne isp o v ed ii sn tfi, i c tu aii le g a t, i d e z le g a t , n en d a rep ta i svintu d u p a 6 p rvil asb oru lu de C artliaglien ii. i dup 43 a celu a ii sbor.

a s le . n tr u scriptur n v a ii aC, sa se opre sc de pohte, sm eriii, i culucrure bu n e. pre to t ciasulfl sse roage lui dum neijeu, ca side cu viintil de n elep ciu n e, cas ndirepteze p recea,
00 scap ctre dinsuli. ar ntraltQ cliipS

n su ii datoriu lasto aposti m ercure i vinere p respretot anulu cum poruncesc sfin te le i dum ne
trav ii.

10

[I()ECS'kT,\i\rO

iW ilT 'G S i l

, Boeboa'

^ecscilo pravile. Cunui d ecarelj va ave, nsuii

ap-l-sca.so de i altor afaco. a r devafi nsuQ 63 nesciutorlu , i nepostnioii. cum u va n v a pre i mai a li afaco lucrure bune. i cino o n ein e le p tii nainto va a scu lta pre elu , de carele va gri. ve^iindu -55 preelii fr tocm al, i b eivii, i n vin d u pre a li sn u se n b ete. sau a ltu vreunii lucru bunii a petrece, carele siagurQ nu au fcu t, och i i,Uh'io! le c h i grasce scriptura, cu aceia socotesce

iik'caek'ne.ux \' ilpx'EnicWf , i\l,\CTIO E V e i o .'' HA

BXCEA 3\ \0\,
iWH'k

CIO

KHIirS
BS

'\.\\80

Xbm^XUJEMis

c'^ IH H O ltH O IE );*


HrSiWEttS

,\0 \8

Erem * pentruce c deva p eri nu jg m ai o oaepentru n egrija ta. d entru m anile ta stih. 10
do ac.

\ ^ iMOHACTJIf '

cu ta. Deprinde ce ^ice sfa n ii loan ii

O ycnEM iA tipifcTKU '.


\ BAC, 8 CW 8,
8,\

5.UT00yCTl la deane natrea O y'lEHE , aciasta grasce. Deseva delunga numai unulfl besed. detaine necuminecatii, au nu au oborirtu toata Spsena sa, episcopulii saupopa. csufletuliiastc tlih. 3 1 de operire. atta deertciune are, ciitu nice un

riorp'kiUEHO,
II lU C X W C E iW

8 <\*'" f lO H E i li E EpEHH A. H i"

llC n p i\ B .\ A T E , U

E A r'cEIIT E
ho

H A H lI 'iiT E , r p 'k lU H A H

' ,

pb K A

5
recto

6
YCCtO

S 'J I . AP LI
d i. s ii s e a v fi fe r e sc

2*

v m i sa n te se

de a c esta

c in s t^ s c .

s ilm b t

di

a l o p t u l c /a s

s se

o p resc d e to a i d e m ic i

lu c r u r ile , d e m a r ile b is e r e c s

le . s i la

scap e i cu

to i fe c io Iu

o a m e n ii, e u v i lo r . i in

m u e r ile tr a n s cu

fr ic a

PRAVILA GT'Xf. */., i asfinilor dc ala 2)tele sboru, i^rcogodni ci i de diimnedeu purt tori prinii notri, de ej)iscopi, i de preo i, i de clugeri, i de oameni mireni, i de toate nvturile. ;

d u m n e z e u , ic u lu a r e d e a m in t e s se p r iv e g h e ne ra g n d u se, to c m a a r i pe de

d u m in e c

d im in e u .

c a s e v a l s a s p m vg lu n i a

s f it a le to r g h e , d e c ia ca s i s se i o d ih n e s c Iar de

6n e

d im in e a ,

n a ld o ile c ia s d e

^ i s e n c e p a lu c r a .

);,\^ x'e'k.

D e p r a z d n ic u l n s c u t u lu i, jd e r e ca s se ie i s se

a i

c in s te s c , a c ia s ta d

i d u m in e c a . C d e

PKAVILA .

pjavil

ilh Petr i Pavel, aposioli lui Hs, nvm pre robi lui Hs, de Iu crul omenescu, ce laste a lucra n ase ^ile : Lun, i mar, i mercur, i joi, i vineri, i smbt, p6 ue araia^i ^i, sau [.6ne n al trele ciasde ^i. sau sumbt toat pioas se ndeletnicesc. de toate lucru rile cele grele, i si tocmesc casa. i se fac pamete morilor lor. i se primesc strainici i s ospeteze. ca s se umple lubo vul dunine^eesc. ca smbta are dar de zidire, i de rSpaos se chem, ar duminecaastentu i,alu dumne ^eu, are dar den vare. dirept aceia n

r u i d o m n u l n o s t r u I s . H s . s p t / s i n i e l u -

rr .. Gr o e.
D e p r a z d n ic u l s fin t e i a r t r ii cad ese to tu s d u m n ezeu , so co tesc

m ie i:

Iu

o m u l s Iu ci

i a ijd ir e n tr u

n ste sc , c to r u l a C u a p

a c e sta

z id i

to a t i cu

lu m e

d r u i n n o ir e . s fc a itii :

d w liu l

O KAarO S'kljIEIIE
D e p r z d n u ir e c in s te n s tit D e s se b la g o v e s te n iilo r , a s te m a i ci :

fa c . C a

de to a te

p r a z d n ic e le

su m b ta

d ir e p fc u lu i L a z a r ii, i p u rta re a n c h i

n c e p e r e

n v ie r iij,

p u ir ilo i' . i d e m in u n ile ce s?i p r a z d n i c e l e

lu i H s,

c in s tite . i a a d u n )in e c lu m i

d e p a s c i, a c ia s t

7
T fC t

8
recto

n a t sa

S TII * U

3*

i d e in n e a

S - T ir A P L I to a ta ^ o a .

4*

s e [)v :i/A lu n a s c fi, i s s e c in n s e i s fin te le p a s c i.

s te s c fi. c u m i a v fi d e

n t t i i u l in w c e n ic t e f a n , r a a i m a r e le d ia c o n , p o m e n ir e im . d e A . a s c in s tir e d im n e a u m p le m s i o p rzd n u sara. i

v e z n o n ie Iu

H s, si d e ro sa

l i ,c e ia s t e v e n ir e a a s f a n u lu i d z ilu i: C i'in d ii p o g o r i'i [ ) r e l u n i e , d e l u n i i n a v e i d e n e le g e r e tu tu r o r , i a a

pSne

i p o m e n ir e

i p r z d n u ir e a

s fin ilo r ,

to a t o fin to le p r a z d n ic e le lu ilT s s se c in s te s c i s se fe r e se fi c u m i la je n a ce a le p r e o b r a je n e i vezd vi prazdni a n i ^ is

i o g o d n ic ilo r . i n v t o r i lo ] a to a t lu m e p r in ilo r , ce pre d im

i a r h ie r e ii le

i p s to r ii d e o ile i p r z d n u in i fi n u d e n u m a i

c in s t it e c r u c i, d e s p u ito r u lu L p r a z d n ic e se a le

g r ito a r e , s cu n d u

c r u ia lu i s Ifs se to a te c in s te d u m in e n e p

i v a

A c e ste a a s

6n e

sara. i ce i

fe r esc , am ^ is de

m ir e n ilo r p u s tie , a S f n tu l

c lu g r ilo r

d e n

sc , cu m

s fr a ita

p rzd n u i i a i m a r e le

c in s ti. a lu i H sS *

c . n t a P r a z d n ic u l

^ i d e d u m n e z e ir e .
o v c iie iie . c a d e s e

mucenic,

a l

G h e o r g lie . i D im it r e .T h e o d o r u . P a n d e le im o n u . P r o c o p e . b e s r e b r n ii. S i s fin t e le i s fiin i m a

c in s t i i a l m r i,

a ijd e r e am

ca

p r a z d n ic e le lu H s, c u m

d a t in v

tu r , aa i a c e ste n tiU ii

l K .V V ILi p r a z d n ic e a le r e le e

PRAV ILA i c te

m c e n ie .m u e r i.

imicem

b o g o r o d ie

b la g o v e te n ile .

m a r i s e v o r u c lie m a .

a c e ste to a te

i po;i;,\EC TC o e . s , i u s p e u le . e i. s le i s fin ii fa c e m

v v e d c n a , i p r in ilo r

s s e p r z d n u a s c , c r ia c n d u i v a fi Z 'io a , d e d i m n e a D eci to a te s file le p

6n e

sa ra p r a z n ic e

p r z n u i i e .

a c e sto r cu m

2* D E rPvA ZD N IC U L S F iN T IL O R U
A p o s to li. P e tr u A c este p r a z d n ic e i s i P a v e lu . a ijd e r e s pr

se p r z d n u ia s c

am

n v a t

t o t c r e tin u l, i a m i a r , g r i m , c p r z d n u ia s c fiu e r e . i n n tru i cu t n u

p u s le g e . ^ ic e m p en e s se

z d n u a s c a m il t]is u i a r

s e c in s td s c , c u m la lte .

6m

i cu m ir e n e s c i.

d e c e lla

n tr u

c iin te c e se

de cei

12

, A p o s /o ii. i d e a l t e

b e ii, c e s

p r z d n u a s c c u n t ri

p r a z d iiie e a le a p o s t o lilo r ,c a r e le c u n d va fi, c a d e s e s i ace se p r z d u u a s c , d im iie p

r u g c iu n i i n tr u

s u fie te s c i. i n t r u

c u v in te d e se ch em e fa c b la

n s ne

^ i. d e

la u d , i n u m a i c u t s p r e o ii la de g o s lo v e n e c a s e le n tr u lo r , s c a s e le

sara.

i d e c in s titu l p r o r o cu l i b o te z to r u l lo a n n ,

p r r d te c e

lo r ii, t o t t i n u m erge

n s c u tu l lu i id e t a r e

c a p u l n u i,

c r e s tin u lu . c

oare

u n d e

c a d e s e a le p r a z d u u id e la a l n o a o le c ia s

p r e o t u l u , n i c e b l _ ^ o s ^ o v e n ie n u s e f a c e .


rrcto

10
Y fclo

d e a c o la i u n d e

S-TII > LI
se

9*
d e lu n g . n u f r de

S-TII W
s i n tr a i s nu la fii sf cu r

10*

i d ? (ra n e^ eu o tiil nu

le g e

2) i e

c a d e s c e , n ic e

n tu l jr u t v n ic , v a r u , sau

r u g c iu n e fa c e , a c o lo e n ia lin ic u n e i s l b ic iu n e A c e ste i su n t to a te sp u r c a te . i n i

p r e c u r v a r u . s a u

se i d a i de do

t r u p u l p r e r u in e , s a u la b ito c . u n i ca a c e te s

tr u p nu se

v e n v m

p r e o ilo r ca

c u te

a -c o v n ic i ve le , s ce

b is e r ic ilo r ii.

z e c i'm d u v a a s e a p r o p a s a u a c u g e t a sp re ce fie p r e o ie , n ic e a r u c ig a i, ce s ni

u m b la i [n tr u ve s s im t d a te n v a i

n v iltu r i

v o a o . i d u p o a m e n ii,

r p ito r i,

n ic e

tl h a r i. to t,

a c e ia

to i

c u r a i n tr u u n i de

i n u m a cu m ara i sp re ^ s i

c u d e d in s ii d e p u r u r e . n u p e n tr u vre o p la t o r c a r e d e a r g in t s a u d e

b rb a t s lo b o d i

m u e r i.

to a te

] i6c a t e l e . s v ie

cu ra t a c ia

a u r c e p e n tr u s p a s e n iia s u fle te lo r v o a s tr e a r a a v o i o a m en i m a ri i ve m ic i, ve

n e sp u r c a t, i a a n f r ic o a t

st

i m are

s lu jir e , b la g o s lo s

n v m ii a s c u lta i, s a r c h e r e ilo r fi i s c in e vS

a r d e c e se v a a d u c e p e n tr u v e n a fie la b is e r e c . nu

c u c e r ii i s

i p r e o ilo r te m e i va

n v m p r e o tu lu i, i

i c in s tii

a c e ste

n u m a i a le

fie c a r e

d e n v o i,

cu m u i

ce i s lu jito r ilo r tu tu r o r a c e lo r a

b is e r e c ilo r

fi p u t e r e ,

i de ce

v e i a v e

si

c e se o s te n e s c i sp r e

i o s p fita i. p e n tru v o i c i a c e a se s

- PRAVILA
p r iv e g lie P r e o ilo r i b is e a c e s tii lu c r u

rilAVILA s fa n ii d u m n e ^ e e sc .

roag . n u

a r s e c a d e n tr e i p r i s s e n p a r d oao p r e o tu lu i. a r a tr e ia p a r te

n v m u v e , rec cu ve la , n ic e n ic e

n t r a i n cu

v r a jb a sa u ve

p iz m a , n ic e s de ace

o s te n ito r ilo r

i s lu jito r ilo r .

c u te z a i a n ic e s

a tin g e r e n ic e

De boari, i de ceia ce siiii tu supt putere lor. si de slujitorii lui, nv mui dupu nvatu ra lui duiniiedeu.
D e c e ia c e b ir n a s c e p r e o tu l, c a s n u b ir u ia s c o a m e n ii ca pre d in s u lii n im in e d e n

fii b e iv i,

fu r i

h u lito r i,

u n u li sp r e n ic e cu

a ltu li, c u v in te i i d om n u l oc s

g u lc e v ito r i, n ic e H s,

d ea rte, n o str u r u tu Is

n e b u n i, c fu b tu ti

i r b d a

d ir e p ti n o i, c e lin i, i p le c a to a te , i

fii b ltin ^ i i i, s i

i r b d to ri d e u m b la i s v cu

c e i p r o ti,

n u m a i

b is e r e

fr ic a de

lu i d m n e ^ e u . s lu jb a v o a str

ce m a re,

i a c e ia se

b ir u ia s c d u

n e v o ii c ve

p le g e . ia r d e n o a m e n ii c e i p r o ti n ic e b o ia r i, pre n ic e m i e ii, cu s nu bi ca

c e s fim t , to c m e la

n v r a ii d u p a p o s to li, m u e r i. c a

s fin ilo r ii

r u ia s c

n im in e

p r e o tu l,

i n u m a i b rb a t

u n i

11
ricto

12
recto

- - S-TH AP LI

11*

S-TII AP LI

C(le nelum inate, spre lum inii s se nUliee. iiieo sa a ceva de In biserec m canl sau fcutu i bist^reca. iium ai ce v a fi pom inoc i cu l)lfigas/oveiua bi3(^,reci. i acesta cu lege i cu iVic s a i cu blagos/o ven'ia p reo ilor. ar de se va isp iti s acevafrbl(f//as/ovenapreoilor den biserec sau f r lege. u ni ca aceia anem ica nuse nchipuesc. numai fu ri de biserecfi. i ago n isire spu rcata i necredincioi, deci acett,^. sunt fu ri i rpito ri. i tiilh a ri de biserec Ini dum ne^leu. i cine v a face m oteni perire.
C aa ^ ic e d o m n u l n o str u Is. H s.

sau s judece pre popa al luT. ca nu cumva s nu se grijasc preoia du raue^easc. Episcupul s nu poftesc dar de la lierotonose lu. ce s ispitesc pre acela ce va vre s se preoesc de nravul lu. i s 1 ispitesc pre dinsul den tinerel lu , i de minte lu. i raa ales de grija crii, i aa si afle pre dinsul ntru toate deplin i nevinovat, i aa si preoesc. i si primesc ca trupul lu. Episcopul de va pomeni s a daru, dela cela ce va vre s se preoesc ori de ce va fi nedestoinic, sau pen tru darul va lega pre preotul far de vin. unii ca acea s nu se ascul

acetia, u

ni ca aceia nan pocaian e, ce voru

d e n v a , s d a i ce SC m p a s te ce

PKAVILA
n p S r te a s te a lu te , ce s ca p u l se

PRAVILA
n to a r c i lu sp re s se d u r e r a lu sp re c r e s c e tu l lu n e p o g o a r i se

6r a

tu ln i.

a r

lu ,

d n in e ^ e u , lu i d m n e ^ e u . A ijd e r e s n u a ib p u te r e bo

d ir e p ta te fe ca

i S im o n ii v r jito r u lu o s n d ir e . v a vre s s e c lu g h e r s c de i c e ia cu ce p e tr e c lu i b is e

a r i a ju d e c a p r e p r e o tu l, d e li s e v a tn m p la vre o g r e a l ori oare care c

n tr u

i c in e n tr o pre

5 '

d ere o r i tr n p e sc

s u fle te s lu i lo c u r e

m n stir e lo c u r e ,

c . c e e r c o v n ic i b is e r e c i s i ju d e c e . .a r de

a c e le d a

m u ia r e lo r u i

n is c a r i

v a

cev a

d e n tru o li

a v e r a v a v a d a,

d e a r a .t u r a s a u d e v i e . d e l i p la sa lo r ii se ceva, a c ia s te n s cu

se v a tiim b o a r i ar

r e c ii, a r

i s u fle te s c e d u p a c e a

d e la

p re r

6u

ju d e ce .

in tie b a r e

v o r ti n c e p e a c u t a a l lo r u c e a u d a t, c e s a u l v o r u c e i'e , s a u lv o r t i f u r a ceva

h e r e u ln i. C n u se cade e p /s c u p u lu i s ju d e

d e n tru

u n ile cu

ca

a c e la ,

a r s a

d e canon

c e p a tr ia r h u l se u , s a u tu lu i, sau s i cerce

m itr o p o li

v o r ii f a c e i s se

n e s c iin ,

a l lu i c e v a .

p o c a s c , n e m ic a

u n o ra

a ijd e r ia lu . n ic e

i p r e o t u l e p is c o p u l d ia c o n u l c e v a s g r ia s c

c a a c e lo r a s n u s e d a lo r ii, a r d e vor sci i n u vor vre s a s c u lte

cum ui

13
recto

14
recto

S-T II Al LI
n v a c e a d en ce s pre d e n i. den u n i c a a

17*

-
le , n u m a c e c e lia va d a ce v .a

S TII APLI
v a a v e

18*
i

d e n tr a l lu , d e n b is e r e c i.

so g o n e sc

m n stir e i ce se ce c nu ^i

fi d a t l a

b is e r e c s e s e d e s p r il, p e n tru d e s

S r c o v n ic i lo r ii, d e a c i a s t a ju m ta te s se n p a r

d e c u m in ic tiir ,

in v m u la

d a r u r ile m ai n ic e ia s te s

b is e r e c i a t p u te r e n ic e

acm u m a i de

p a m e n te

lu i, p e n tr u

p a m e n te v a v a p u rta u m b la

a r h e r e s c . E p /s c o p u l c e o a ste fie d u jm d in s u l , s a u

m a i a . sa fi ig u m e n u lu . s a u

6* E

p is c o p u lI I

p r e n r a v ij d e c o c o n , s a u v a a v e m u lt e c u v in te f r d e fo lo s ii, sa u v a fa c e se ca m r tu

c a r e le d e n t r u r n d u lii p r e o e s c , d e v a n c e p e a fa c e n e d e r e p ta te oam e

p r e c u r v e , de r e

s se sco a .

C nu la

n ilo r

i r S u ta te , n v m

p re u n i c a vor c p la t p r e o ie

e p is c o p u lu i s sau la

u m b le

a c e a s se s c o a . s a u u ta oare d ir e p ta te , p e n tru

a r d e vre o

c h e m a r e m e s e lo r ii, a r d e nu m erg m n c n ic e n v tu

v a m e r g e c iin d i v a , e lii s p e n tr u m r tu r a , r ile n ic e p e n tru ce

c a r e . s s e s c o a d e n

n ic e p e n tr u b e u tu r ile , p en tru

P o p a c e v a c u r v i s a u v a fa c e p r e c u r v e s se s c o a . E p is c o p u lu de b is e r e c . i ce v a se va fi n e

p e n tru ra

b e iile ,

g r ijn ic u

m h n v

s u fle te s c . to i

C se

c a d e e p is c o

n i d e r u g c iu n e , i p o p ii n u i v a

p u lu i, p r e

o a m e n ii m a r ii i

PRAVILA
a de aa. ce i a c e le s le v a l s a de

PRAVILA

mici si nvee, cu blundee i cu plecare, ar nu cu rSntate. Nu se cade preotului s bla^^os/ovesc pre episcopul, nice daconulti pre popa, nice ceteulu prediaconulu, ar pre otul de va ei aciia la glcev ori pentru direptate ori pentru nedi reptate, i la ucidere, s se scoa. Preotulii de se va nsura cu a doao nm iare. s se delunge de preoie. ar f r oprel s se pricetuasc. Popanegutoru sau camatnicu, ce va vrasu nmulesc argintul lui s selasedeleturghe, pentru ce c aste ni^reunatii mincunilori i asupri cuni, i mai maree negutora de ciltii curva, de se va lsa de unele ca acela, ar se preoesc, ar de nu

n e g r ija lu c r a cu

d ih o v n ic u m iiin ile a r nu de

6u ,
i

n u m ai ce va v a to c m i lu ca va ace

lu i,

m ir e n ii. n c e p e a

d u h o v n ic u l a a u n i

g r iji,

a s se n tr e b e , p e n tr u c e c g r a s c e s c r ip tu r a , le p d a t s fie fie c i n eso lu c r e a s te ,

n e fa c e lu c r u l lu i d m n e ^ e ii c u c o tiii . ze cu a r ca fie c e lu c r u ce se

m im a c e lu

tr u p e sc ,

p e ito r i

s u fle te s c ii,

lu c r u lii lu i

d u m n ezeu

a s t e . c e d e d in s u l ^ is e m . a c e ste se ca d e. m o r ii lu s nem S nut

c m a i v r ilto s p e n tr u E p is c o p u l la n u a ib vrem e a

p u te r e

n p r i

d c l b is e r e c i de c e lia ce

m acara n s u

c e . i i s tr tin s c e lia p r e d ir e ces a lte

au

g to r iia

lu , n ic e d e n

15
rfcio

16
recio

S-TlI 1 - LI
a c e la s fie scos.

sau d a

S-TII AP LI

20*

P r e o tu l

P o p a a c e la c e v a lu c r a i v a fa c e , c a s se fe r e sc d e c u v in te s so co tesc m u e r e s c i, c a

c o n u l d e v a c r im tn ic i, o r i s s e la s e (le u n e l e c a a c e s fc a , s a u s s e s c o a i. P r e o tu lfi c e v a cu n ta m ir e n e s c e , s a u ca ace

v is t ia r u l s u fle tu k ii n u se la u d e d e c u r ce are.

n e fu r a t . i s e , c a sa n u

v a ju c a o r i s s e la s e d e u n e le la , o r i s P r e o tu lu va se seo a . de va

p la r ^ i v a

P r e o tu lu i, d e i e lti n u v a

c u r v i m u a r e lu i s p r e o e sc .

c d a n c u r v e , s a u r u in e o r i c u ga

s c i, a c e la

d a tr u p u lfi s p r e

a r s i v a s p u n e n e s c in e d e d in s s s e la s c d e p r e o ie , i s va cerce oare a s te a d e

d in i, o r i c u d o b ito a c e , s so la s e u n i c a a c e a d e le t u r g lie , ia r fi p o p a , i s e va a ila In tr u a c d e n u to a te

v r ii d e d in s . d e c i d e v a lu i, a tu n c e s s o la s e .

vede cu o ch i n tr u s lv ija

i a c e la s

s n u se c u te z e a se a p r o p a la p i e o e . P r e o t u l m iu c in o s savi v a d n ic s a n c le v e tiiic

rb d are sc . a r

p e tr e c

i a r

de v a

la s a a c e ia i a r cu

s s e la s e d e a c e la , s a u s s e s c o a . P r e o tu liid e v a fiin e g e r u ta te , i va cerca s se a lu c r a n c e b oeresc m e r g e n i s

a l t m u a r e A'^a c a d a , s a s e l a s e d e l i t i u ' g lu e , i s a a r de v a se p r ic e s tu a s c n e o p r it,

a v e m u a r e lu i, a s ijd e r e

v a u m b la c u n n i, i v a

c e r ta r e s a ib . a r la m o a r te lu i s se p r ic e tu a s c ca i a l i p r e o i,

b o r u c u o a m e n i p r o ti, s a u

c u b o a r i

PRAVILA
a e g u n d ii f r dei v a de o n evoe oare care

PRAVILA
c u m s e c a d e p r e o ie i. a r d e s e v a tfim p la m a i n a in t e d e e lu lu i, si n u se v a s m o a r a p r e u te sa

fi l u i , u n i c a a c e a , o r i s s e

s c o a o r is se la s e d e u n e le c a a c e la . P je o tu lii, n tr u p r e o a lu i, de va

a tin g e d e a lta , a c e la p r e o e sc . a r v a p u te n s u d e va s o

f r c e r ta r e s fi i v ie , i n u p r in s a

o r b i s a u v a c h io p a , s a u v a v e n i o b o a l d r c e s c sp r e d in s u l, s s e la s e d e d a m n e ^ e a s c a le t u r g lu e , a r a lt e m o lit v e s le u H ip le . va ave vre o v in a ,

c u a c e lu b r b a ii la

a r ta r e,

s n u s lu ja s c n ic e s o la s e . c n s u d o in n u l i n o s t r u I s H s g r a s c e , c o a r e c in e f r v a l s a c u v in te a lt m u a r e lu i, a le g u n d ii v a n

A ijd e r e i c iu p

s a u o r b fi d e v a a b a v e d e , s a u c h io p , sa u sau vre o m un u s c a t , s a u s tr ic a t, d e a tr e a n u n t s a u

d ^ c u r v e , i s p r e fa c ^ i c u r v e .

su ra cu

c a t

s iii-d u , s a u f a

d e t o i o a n ie n i g r a s c e .

a r d a c o

n s c u tu n tr u de a se u n i c a

a m e s te c c u n e d e s iin g e , to i s n u c u te z e

n u lu i d e i s e v a tilm p la d e c a s n u m a i n t r e b e c e c u m a tn ^ is d e ip r e o tu l, a a g r im ti i d e D a c o n u lu sco a , ce d a c o n u ltr . s se

a c e te

c h e m a r e p r e o i.

O a r e c e e p is c o

p t p e n tr u p la t a d e v a p u n e u n u p o p ca a c e la , s se sco a a m S n d o i, i

d e s e v a s p u r c a n g u r a , a s te a c ia s t a , a r

s a s c i

a c e lt e p is c o p ii i a c e lti p o p .

c a s te m d u la r u lu

c e lu d e r u in e d e

17
recto

1 8
)'CU

S- AP LI

20*

S-TJI AP LI
p r in te le v o s tr u r ie n c e lti d e n ore c u te

21*
e e r u , c u m v e i le g a

joii, ar de va pune ruine n gura niueri, i va fi curere, ce se talcu asce spurcatn gura, deci eu de aceia nu scriu, deci s sci la artare, ce la ce va faco acesta, s a ispovedire cu dMmne(|eu. i s i se socotesc cu alegere. i
c u r v i, s se sco a . la s e , p e n P r e o t u l ii del v a

n oao

p r e p m u n t i i , fi v o r l e g a t e i n c e r i u , i o a r e c t e v e i d e z le g a p r e p m u n t fi v o r u c e i ce d e z le g a te su n tu i n c e r iu . a r i de

c le v e tn ic i

h u lito r i

n c i a s t l u m e ,l u a v o r j u d e u l lu i d u in ne^ eu i m n a lu i d u m n e z e u .

a rfi m u a r a lu i d e v a v r e s lu tr u n e l e p a e , s
I

c a i c e a c e c l e v e t a i n a i n t e i 5r e M o 3' s i .

n u se sp u rce cu

D E P R IN I I D E F E C IO R I P R A V iL A .
P r in ii fe c io r ilo r u lo r u n t r u n c h ip

n u s u lii n v o a e i s fie . c e n s d e n u v a p o h ti a itu c n r v ia cu l| r b a t t i. a r de v a la s a

8*

s le m p a r d e n tr u s tr n s o a r e lo r fi. n il u n u ls lm a iiu b e s c s i m ai str u d it, le u Is uv H s, a r p r e a tu l d o n in u lii no

a e e |il p o p , e lii s lu i. a ijd e r e

p e fc r e c

m u a r a

i d a c o

6s c .

n u Iu i c e t e m l u , d e l i s e v o r u t u n i p l a . c a m i s c r is u cu n o , c m u a r e a ijd e r e nare i

i f ii i t u e r i ia u i c e le n ev

rS s

c e le

v S ^ u te

6( ^ u t e

p u te r e

tr u p u lti e .

d a t. a r d e s e r i m u ia p r in le g e nu se m n e ;

b r b a tu lu n a r e p u te r e c u tr u p u l lu i.

i, ce

PEAYIIi.l

PRAVILA
F e c io r u lti d e v a g r i c u v in te r e le p

ce brbatul ei biruasce cu trupul ei, aijdere i muare biruasce pre tru pul brbatului ei. c direptu acea gi'iasce dwmne^eu, c suntu amndoi un trup, cceaunpreunatiJ d?nne^eu, onml s nu despar. direptu aceia npurire nice ntrunchip snufie, ntre barbattl i ntre muare, alegundii f r de o nevoe mare, i i aciasta cu sborul. c fie ce pScatii afara iaste de trup. ar cela ce curvesce n trupulu lui greasce. Aciast lege ara pus denvturi sfin te. cute am pus s le socotii pre am runtulii c spre aciasta i tocmir, ive aducei a n u n e decuvuntul dom nului cum au ^is, c de vei erta grea lele oamenilorii : ertav-va si voao

r in ilo r u ic u n e d ir e p ta te , c u m o a r te s ia u m o a r . p e n tru d a t lu i ce c i p r in ii lu i v ia . ia r

lu m in

d e s e v o r n t o a r c e d e a c e lia c e a u f c u t , s i s e d e c a n o n ii d e p o c in i ta t s 6u , i m u m sa du p

a i, c a

s i ia r te . ia r d e v a lu a le m n ii i v a lo v i pre ta t & $u s i s e ta e m u n a lu i,

fe c io r u l d e v a s c r b i p r e m u m s a , m a i b in e ar fi lu i s n u fie n s c u ii,

ia r p r in ii s n v e e fe c io r ii n tr u fr ic a lu id z a n n e ^ e u , c d e v a iu b ip r in te le f e c i o r u l u i^ c u d e d in s s i m a i

n v e e p r e d in s u lii, c a s n u d e p r in d , d e n tin e r e e o n e b u n ie c a a c ia s t a fe c io r ii s f ie d e lu n g a i, i c iin d u i v e ri vede n tr u c re scu tu l t

0u ,

c e r ta i

19
recio

20
recto

S-TII AP LI
i r o a g , c a d e t e

22*
S n e s c in e ce 9 v a

S-TII APLI
sp u r c a m u a r a

23*
t tiii ca n o a r

v o r ij a s c u l t a , d u m

n e ^ eu v a c r iia . a r d e n u te v o r u , a s c u l t a , n s u a c e l a s ii m o a r a c u c e a u fa c u tu . a r p ftr in ilo r il c e lo r u s u iie te s c i, i m a ic e lo r ti m a i m a r e c in s te s li se fa c . i d r a g o ste li se

n is S u , n esc,

a s te m a te li s a s a s e a i, s m n u n ce s e c tl,

su m b ta , i jo i, i s le , 36 s b e

i d u m in e c a m n u n ce

i m a r i

u n tii d e le m n u ,

v in u ,

n u m a i n tr a c e le '^ i to te

c a d e d e c iit p r in ilo r c e lo r u tr u p e e i c p r in ii c e i tr u p e e i, b le s t e m u l d e z r d c in e z den te m e lie , a r

i s

fa c , n

4 ^ 6?

c u te

m e ta n i. d esev a n to a r c e sp r e s o a c r s a , 15 de le tu , i to a te ^ ile sa

a r

c e i s u fle te s c i s u fle tu lu a r n v m u

p e r d ii. nu f r

can o n ^ sc , c u te , a r 1 6 0 sp re

i a c e ste ,

m e ta n i. s o a c r s a , ce s e ^ ic e s a ib c a n o n ii,

d e n v t u r a lu i d z tm n e ^ e u , c e c u s fe tu l lu i cu n e le g e r a , c se so co tesc fie c a r e le ,

m o a a

sp re m u m a so cr sa , 7 a i, m e t a n i 2 9 .

v e r i s

i s s e fe r e s c s n u se n s o a r e c tr e d in i, p a r

a r c i n e s e v a c h e m a p r e c u r v a r u , c e a s te cu s ila , d e n c a r e a s t e p r e c u r v e v a s tr ic a fa ta . s o a ra c e ia du

6n e

p a tra

r u d e n ie , p

d e a s te

p u tin , i

6n e

ce p

i lu a

c in c e s im in ie s n u s e n s o a r e sp r e v e r i

a c e a . c e n t i u m p le p r e c u r v a ,

PRAVILA

PRAVILA

6i ,

c d e a c e te s u n t su n g e a m e s te c a t. tt^ u s o r u t a s nu o a . n ic e

d e r e p tu a c e a s s e p o c a s c d e p r e c u r v e . i d u p a c e a s se cu n u n e.

F iir ta tu

f r a t e t 6u p r e s o r a f r iit a t u t u s n u s e a , c s e g r e s c ii f r a i s u fle te s c i. c e i P r e c u r v a a s t e c in e v a s ili o m u a r e a s te n e p u tin c io a s a , s a m u a r

s u n t i ip r e s f iw t a e v a n g lu 'le , i p r e c i? ? stita c r u c e , a ijd iv a i c u m t r u l c iu n

m r ita t , c

d e r e p t a c e a o p a r te n v m a r , a r d oao

tr s a s n u o a , a r d e s e v a tu m p la sp r e c u m t r s a s a u s p r e fe c io r i e i s p u r c c u n e , c e s d e d e m in e ^ e u s n u s e f a c , a r d e v a a c e sta , a s c fi v r u n s f e t ii d r tic e s c u ca

p > r i b a r b a t u l .

d e v a fi f o s t t i c u v o a

m u e r i i a b r

b u lu i, n t r u n c h ip s l i s e d e c a n o n . P r e c u r v a i sp re c a a s te , cee sp r e r o a b a lu i. va

5 , a i, s

se c er te p u in e

i s se c ap , i

s lo b o d . i s p r e c e a c e sau

n u m ai cu

i cu

v e n id e n tr a lt p a r te , d e p m n tu , i s e v a

dentrolaturi
p m tin

d e c a s n u se c a m t u lii, n ic e te le , n ic e n au n aa t

m ai v a ^ \ u n u l cu a l

m u ta n

6u

so r u ta

sa u sau

fr a sora

t u l u n u i b o a r u , i s e v a d a c u tr u p u l i c u s u fle tu l, p e n tr u c e c r o b i c u c e r itiv e fr ic . s tr ic a d o m n ilo r u s c r ie : v o i v o tr i cu c e la ce la

fr a te tS u ,

s s e a , c a t a s t e s tin g e m e s te c a t , o m ie d e ta le r e se g r a s c e ta r u l

d e c i d ir e p tii a c e a , fa ta , s a can on

p g c a te lo r u .

a i. a r

21

22

recto
tn u a r e

reclo

S- LI
5 , a i, i m e de cu n ^ i.

17*
A l a s e le ro

S-TII AP LI
m e ste c a tu , ce

18*
am u

m r ita ta , ^ ile

sO n ge

ta n i n to a te b a i, 3 a i,

2 4 . a r 12,

^ is m a i n a in te , fiu lu c e la c e v a s p u r ca p a tu lil t a t n i sS u , c e se ^ ic e m a

i m e ta n ii,

te h sa sa u so a cra sa sa u m a tu sa .

D E S U N G E M E ST E C A T , C E lA L E SCt N T 8.
A l a p t e le s tin g e a m e s t e c a t , d e v o r ii ii* n f c u u a m e s t e c a r e s i l n g e l u i , a s t e m a i g r fi d o f r a i l a su ro ri cu cu 5 o m u a r e , sa u d oao fi

0,

c e s e v a n to a r c e fiu l sp r e m u m a s a

u n u b a r b a tu . a c e sta ,

ia r d e v a

c e d o m n u lu d u m n e z e u s fe r e s c s n u fie a c e ia , c se g r a s c e i g r e a l .

n e s c in a , a r

s s e p o c a s c sci a l cu

d esevoru n . a r ta t

a , i m e

m a i m a r e a c e s ta , ce d e n e v o e a s te a c ia s ta d e v in e s m in t e l , a r d e s e v a tu m p la cu m v a a fi, c v r jm a u l n o str u

ta n i 6 0 .

o p tu lu , fe c io r u lu cu

d e s e v a ttim p la o m u a r e , s a u m u a r e ,

g in e r e c u s o c r u lu , c u o s se n p o c a s c ^ i. i p re a c e te ,

d a v o lu lu , i d e lu n g a t d e d u m n e z e u , n e p r s itii s e b a te d e p u r u r e d e p e r ir ^

i m e ta n ii

10 0

o a m e n ilo r u , n e v o a s c e s a d u c r o d u l o m e n e sc ti n tr u v s n u p e r ir e . p e n t r u c n

D e c i n v m f t j^ re p r e o i , to i c e a ce s c u

12 *

c a r te , c u n d ti v a v r e

d o m n u lii d u m n e z e u u c i^ u , s nu

p r e M o y s i, n u fa c i

n e s c in e s s e is p o v e d e s c la d u h o v n i cu s

fu r i, s

6u .

s ti s c r ie g r e a le le

lu n

p r e c u r v e ta t tS u p e le tS u

n u

m in i,

c in s te s c e i ap roa tr u

h r te , i s o

PRiVIL
d e d lio v n ic u su .

i m u m ta , ca

i de

n s u i tin e .

c a n u c u m v a c u n e s c in s u ite i s la s e c e v a d e g r e a le . i a r n v a m

A l d o ile a fla ta t

s u n g e a m e s te c a tu a s te d e se v a cu fa ta lu i, d ir e p tu a c e ia

p r e d t h o v n ic i, s s c r e n h r t e i s d e v a n is c e n v t u r i c a a c e la . vre s id e . s a r c iit

a c e s te d o a o a in e s te c c u n i d e s u n g e s se d e sp a r , i

20

d e n

a i to te

s se ile

p oc c u te de

o a m e n ii c e i cu g u ra c ii

a s c , i m e ta n ii 3 6 6 . sev a a ib A l tr e ile a fla fr a te

p r o ti, te u n

g r a s c g u r i a a

s tin g e cu

a m e ste e a tn sa,

c u v iin tii.

s i

le c u ia s c

soru

15 a i s 3 0 0 .

p r e d in i, i c u c u tr e m u r s i c e r c e te ze pre d in i n tr u t o i a ii, s e le a d u

p o c a a n e , i m e t a n ii c tite ,

A l p a t r u lti s tin g e a m e s t e c a t , a m e ste ca a . v e r i p r e m a r i.

d esevor i

c a m in t e d e t o c m e l c e le u p u s lo r ii, i s i n v e e p r e d in i s n u g n ia s c c u v in te n u lu , c u r m e z ia te p o p e is a u d a c o

p o c a a n i i.

i m e t a n ii c tite

1 7 0 , n

ia r a l c in c ile a i d o i v e r i j^ r e m a r i s a u a i tr e i d e se v o r a m e s te c a , d e r ep tti a c e a s f i e p o c a a n i a , a l d o i l ^ ,

i a to a t

r n d u l b is e r ic ii. s s e is p o v e d e s c i s fie u ile

M u e r ile le la

n v m

10

a i, si

p r a g u l b is e r e c i,

m e t a n ii c t it e 1 O n ^ i. a l t r o il v e r i, a i, i m e ta n ii

d e c h is e p e n tr u s m iiite la . a r n v m i pre c e a c e s ii c lu g r i d e p lin , i

10 0

^ i.

2
rccto

24
recfo

S TJI AI*J.I

| Q +

m V IL A

20*

p r e c e a cesri in n in e s e c e la

c u r e , s n u p r i n u m ai

(iisu ful ascultrii, de ispovedire tainelorii pe cate invtur.


C .ie c a d e sce ca ta in a o n a u lu i c e lu i c e is p o v e d e o m ti, nu 13* p S c a te lo r ti lu i l a se

m n e r i d e is p o v e d a n e , fi a j u n s n tr u

ceva

b S tr n e e to c

i n tr u m e l u n e le

m in te n tr e g , i c u a c e sta sa se s iin u

hiwi,
ca

g r ia s c d e a ib c u g e te cu m u e r ile

a e ^ le , c a c

d e s m in to l , fa c e r z b o u lo r ii, c iin d u n ie s c

d r a c u lu

o m u lu i s

is p o v p d e s c

c e c a n

c lu g fir ilo r va vre

i s fin i s p r i

s u u lu id e ^ m n e ^ e ii s is e a ijd e r e ca n esce se

m r tu r is e s c n u

fle c a r e le

cad e i d 2 c h o v n ic u lu i,

o n iu a r e d e is p o v e d u , n t u u s in e , c u r u g c iu n e cetesc

p S c a te s t r in e s p r ir a e s c fiu lu i a ib ca p re c e lu i s u fle te s c , p ic a te le lu i, i

sa se n t r e s c p re i cu r u g r i, i s
k

p c a te le ce s le

a c e ste .
BXCb

nO A \ '\ b H iV U

'e .

G x c n O IIT E

'

d e v a v e d e p r e d in s u lu b itti c u s ito r i i sev a in e m a

p le c a ii i z d r o

3 .
sc

du p

a c e ia

p r lim e

f c S to r i i a d o

fie c e in u a r e

d e is p o v e d ti, d e v a

lu i , i c r e d in c io s i m z lo s tiv , m r tu r is i c u b u n n e le p c u c u s o c o tin

fi p r e o t u l b t r n t i i n e l e p i i , s o ara fi i m u a r a vre lu . i a c ia s ta s p r im e s c

n e is e v a p o c i, a c e s tu ia i d e s to in ic ie s lu

p o a te, i d eva

u u r e z i c u

PKAVILA
c u n d ti v e r i v e d e

p r e o a r e c a r ii la d in s u lii d e is p o v e d a n e , s p r ir a e s c 1 5 , o a m e n i, s a u m a i p r im e s c .

n v tu r a , i ia r p re a ltu lu

il v e r i a u ^ i m r tu r is i m u lte f r le g i, n u

20.
ia r

ia r fi a l i

sn u

n d u p S c a te le se cad e s se

d e v a f i p r e o t u lii tu n S r ii n ic e sn u c u te z e a p r im i, n ic e

m ir e d e a c e t ia , n ic e s

n tr u n c h ip u un

-c a u te sp re m u lim ia p ic a te lo r , d e v o r fi i p r e s p r e fir e . c e s c a u te sp re

s u fle tii c tr e is p o v e d ir e . ce c o rb p re a lt o rb p o a r t , groap a.

P e n tru

d w m n e ^ e u , i s p r e b in e le i s p r e n d u r a r ia in e m i lu i s n d jd u ia s c to a te m n g u ia r e s i

i a m n d o i c a d fi n

I a r s e c a d e d lio v n ic u lu r c e lu ia c e ia c u g e te le o a m e n ilo r , d e p u r u r e s a s e p o te sc c u te , 4 0 , d e n to a te roage ^ le ^ ile p r e s te a n ii, ia r n o p i s se

sp u e. i cu b lu n d e e , tr e c e la

i cu c

i cu cese

d r a g o ste

a ib

is p o v e d e s c e .

i n to a te

CUM S E C A D E A S E IS P O V E D IE E .
C a d e se s ia i c e la s i d u c i n a in te le g a te s i fie s c e s e is p o v e d e s c e s f n tu lu i o lta r iu lu . i s v ie i

lu i d ;< m n e^ eu

d e s in e i d e fii

lu i c e i s u fle te s c !.

m tin ile

f f i u l

iiiareliii

i sa st ia r

c a u te jo ii l a

p o m iin tii. ia r a c e la g l c e

d e n u v a fi b is e r ic a , lo c ti c u r a ii

Vasile, ce fu chemaii i

n t r u n

i f r ii d e

25
recio

.
2P
a r

26
recto

S-TII AP LI
v , i s
T p 'C T O E ,

S- AP LI ~
d e d tir e tr u p u lu i p r e

22*
r u in e , c e s e

n c e p e
^ *\ \

a
,

c e t i d M h o v n ic u l.
u 3 , ii l l p O S d /

^ ic e c e la c e s e p u n e s u p tiia ltu lc u n iu e . a r a s te p u n e re su p tti a ltu lu n t r e i

IIocKOHHdHd r o g c l u n e l . ap ere c a p n lii c e la cese

d esco

is p o v e d e s c e .

c h ip u r i, c e a s t e d e c h in u a s c e d e a lt u lu s ilit, a r a c e sta a s te m a i u o a r .

a v d e v a fi m u a r e ,

s n u se d escoap ere p o m fin tu ,

la c a p ii, s iis e a r u n c e j o s la i s:i z a c i s ^ ic

a r iia lta a s te c e n s u s e p u n e d e b u n voe gre. se sta s u p ii a ltu lu , i a c e s ta a s te m a i a r a lta n tr u a s te u n u lii c u a lt u l lo r u , c e le i ace

a c ia s ta .

I s p o v e d e s c u m e ie d n i n e ^ e c e r i u l u i i a lp o m u n t u lu . c tite s u n tf ia s c u n s e le m tile d e la in e m a m e. i d u p su , i

sp u rc a s te de

p o h te le d ecu t

m a i gro c tite

d oao.

a c e ia

s lti r u d ic e d u h o v n ic u

i a r m a i pre ori a u

ori au

f c u t c e a s te au d e d oao

s e Iu p u e n t r u la t o r i d e b is e r e c d e v a fi. i s l i i n t r e b e e le n c cu to .a te b ltin d e

sp re tr e i

fir e , o d a t o r i,

d e

i a v e i a tu n c e

i lin ii, i d e v a

fi p u t i n a m a

m u a r e c u le g e a u b a , d e c iii a i a i f o s t a tu n c e b ito a c e a u d u p tr e iz e c i d a r cu do

s is e n c h in e i s a l s e r u te , ved e

v r to s ii, d e lv a s n c e p cu

c a s e r u in e z , a n tre b a i

d e c iite

ori a i

f c u t, d a r

g la s

b lu n d u

s b la z n c u m u n a d e c tin d li a i n c e p u t a f a c e , i p u n e c u n d ii, p e n t r u c e c c u

a g r i, D e c ic u m i f u n t u f iiu le f e

PEAVIL
c io r a m u a r e ta cu p u tr e d a , c u c u r v e i cu m iin a ceo a r

PKAVILA
s tin tii d o a o s a u tr e i, u n a a s t e o m u l n s u i c u u n u lii cu m u n a lu i, a lta

le g e , i d e s b la z n ii c u a lt e le ce s im t sp u n e

fa c e a lta

m iin a t a ,s a u o a r e c u m

a ltu l fa c e ,

m a p r e s t e fir e . a r c t in d iiv a u n e le cu cu i i a lte le . a r

a r c u c o a p s e le lu i fa c e , n tr e b a d e a c e s te d e s

i c tin d u lv a

^ lii n t r e b e ,

t o a t e d h o v n ic u

c u te m u a r i a c lu ii m a i n a in te m u a r i c u l e g e . a r d e v a f i v tid u u g r ia s c e lu i, d e c in d ii e c i v d u u ,

6u ,

p r e c e la c e s e is p o v e d e s c e a tu n c e . s lii is p ite s c pre d in s u lu , i c iit, sa u are,

i a r

i d e a m e s te c a i e s iin g e lu i c u m c de n u e o d a t , sa u t r e i o r i, c e de d oao

c tite

m u a r i a c u n o s c u ii, c u te a u fo tii d e d in s e i c ti fo tii

o r i,

i a r , d a r

m u lte

m p r ir i a p o s to li, i

m r ita t e , i c iite te

vd u o, a u

c u m ii a s t e la

s c r is ii la

c lu g r ie , i c u te

n v tu r ile

p r in ilo r ti. i a c e sta o a re c ro ra ,

d e a c e le c lu g r ie s c h im n ic e i c iite n e s c h i m n i c e . p e n t r u c e c i i t e v o r fi f o s t u c h ip u l c e la m ic ii ,ju d e t i a s t e d e d in s e c a id e c u r v e , a r c iite m a re, a c e ste ca te is e v o r ii so co ti m u e r ile c h ip u lii c e lu c e le m r ita i

ia r se tiim p l cu

m u e r ile lo r ii p o h te s c ii d e fa c ii p r e u t. i ia r s lfi n t r e b e i de i lu d e u ci e le a c e ia

6^

d ere, i d e

fu r ti a g ti,

v e te , i d e m in c iu n i, de to a te , i s i ic

d u p

lu i p r e c u r v e ,

d ^ h o v n ic u

27
recto

28
recio

S-T II AP LI

23*
cu m d oar

S-T II AP LI
i d e p u in e le p S c a te d ev a fa c e , ca

24*
v a

sSusse arunce pre sinejos, isza c eli jos la pmtlntu, i sase roage dMhovnicu s6u aa s grasc. 40*Doamne milostive i dela inima nduri'itoru i ubitoru la oameni, cecuproroculil tSuNathanti ertai po cina lui Davidu, i de grealele lu, ertarei druii lu. i rug cune ce de ntoarcere a Manasei o primi nsui tu, acmu robulu t6u, Irmec, cesta cese ciascede grealele lu pr imesce, ntru tocmela i n dumne ^eire ta ce e Iubitoare de oameni, grealele, c tu eti doamne, cela ce a ^is de aptezeci de ori cute dea pte ori, sase eartecelora ce cad ntru pScatele frdelegiloru, pentruce c cumue mrire ta aae i mila ta.

p u te i m a i m u lii n u n u m a i e rta re d e p sc sa se d e la

6c a

t e s d o b tin d ^ c e i c u n u n ii n e v o in a lu i.

n p S r a tu l H s ,

n c u n u n e z e , d u p

s a u a r , d e v a fi n e p u t in c io s , i n e v o in r n u v a a v e, i v a lu a n v a ta cad e lu i,

du p

v o a lu i c u m is e v a s l b i,

i n u m a i cU t v a n u v a v a

i n ic e

u n a

fa c e , n tr u m h n ic u n e d e ja le
i le v a l s a to a te , c n am

cde.

to c m it

c e le

g r e le s le

u u r a i, n ic e

s p u n e i g i Q o t a t e p r e u n i c a a c e i a , c ju g u lti lu i d u m n e z e u i ta r u lu ^ ic e c t r e i eu v e b u n ii a s te ,

lu i u o r u e . V e n i i m in e c e n s r c in a i, a s te tii

v o u cu nd u

r p o sa , d e c i a r fa c e o a rece p

a ltu M

6c a

PRAVILA
m are sa u

m ic , i a

PRATIL
In v tu r . c

c t u e t i d w m n e ^ e u lii n o s t r u , d w m n e ^ e u lti c e lo r a c e s e n t o r c u , a lc e lo r a c e n e c im ti d e t o a t e n e d ir e p t a ile str e . e m r ir e i tr im ite m , t a t n oa

n tu u se c a d e lu d e r e p t m u lt e p

6c a

t e a le lu , n m u l i a r o b e s c e , a r a lt u l n tr u o p a 'n e v r em e n v tu r a b u n t i fa c e c u r a tu se n to a d e d in s ti lu

lu i f iu lu i d iih u lu s f n tu . D e c iia ^ ic s lt i r S d ic e p r i n s u l, i s c a p u lu lu .

u m p le ,

i m u lte a t

i ad a o g e, i rce

lu s ti a c o a p e r e s

d e n tr a c e le

g r e a le , i c u

d e c a is e c a d e

a ^ c u n u s u lu i v a p u te

se to c m e s c e p r e s in e n tr u p o c a a n e , p e n t r u fr ic a lu id w m n e ^ e u , c a s e te m e i d e m o a r te , sce p re i cu r

s lii n tr e b e , c e n v t u r i

in a , n u c e v a d w h o v n ic u s 6u a c e a s d e , n ic e ce cu a r c iite v a fi lu b in e , is e cade a ltin v in e . c n u c a d e lu i

6n d u

se c u r e

s in e . d e r e p tu n c e p

a c e n u n tr u a
ce du

s o c o tin a

m u li s se p v r e r a

p o c a a n ia , cu m u

p r e in s u lu n tr u n

c u tC iv a p u t a

s u fle tu lu i, V a s ile .

g r a s c e

c h ip ti c u p c a t e le is e

i m a r e le

i a r

a ijd e r e

s d a i n v t u r , n ic e a r s s o c o te sc i d e p S c a te , i d e c r e sc u tu ^ ti am ^ is , d u p p u t e

g r a s c e , c n u n v r e m e d e l u n g a t s ju d e c m ti u n i c a a c e te c e se is p o v e

lu i i c u c tit, c e c u m

d e sc . c e p o c a a n e d u p n a r a v u lu su fle tu lu i lu , in o d m a ijd e r e

re s i n tr e b i s i d a i n v tu r a ,

29
re o io

30
recto

- -

S -T il AP LI

25*
p r m e s c

'

S-T II AP LI
ce

26
r u n d ti a u b eu e r b i,

p u te r e , d u h o v n ic u lu i s a c e lu

c lu g r ie le , i p e n tr u f c u t ca i a c e sta , fa c a s te a r

s u fla ii la d i n s u lu , p e n t r u I u b i

a lte le

r e d e o a m e n i a lu d m n e ^ e u , s u b e s c a c e lu s u fle tu d e o m ti, p e n t r u ce i

s n u a c ia s ta

cocon i

n ic e d in io a r , nu s c iu

m a i re, c i a lte le

n o la v r n i c u n v t u r d iih w lu i s fu n til s c r ie m ii a c e ste . a r d e c e a

c iii v o r de sta te s de

se

n asc,

n u m a i i ace

u n fi c o c o n ii fa c il a c ia s t a , e m a i u o a r . ia r lu n i b e u n u c iit la fa c . to a te erb i ca n ic e

c e ia u c u a n i a m d e le g i rS n d u

s c r is d e fle c a r i f r

a lte le n t o a d in io a r m a ig r e

d e n v tu r , a r n u

a s te p r e p u s u n ic e d e u n a , d e s e v a r u g a c e la cese is p o v e d e s c e , n u in a d u p a m il ^ is u .

i a c ia s ta

a s te

u c id e r ile , c e

a c e a i

n e le g e r e

s o c o tin e i c u m

p iln e

m o a r te n s il i de

s a ib c e r ta s a ib .

c u m iiin v a is f u n t u l lo a n n ii a a to

r e i d e .3i ) r i r e de n u sev a s C n u lii c a fe

b is e r e c u n ii lu c r u

8c T h
r n

c iitr e

N in e v it^ n i,

n u se

ru ga tr e im ile , c lip e la

l s a d e m ai

c a a c e la ,

^ ile m u lte , c e tl h a r u l

n u m a i n ce ca

fa c .

ia r

n tr o ^ i,

c e p c a til i f r d e le g e , m a n a in te d e 3 0 lu o a r e ce de

o c h ilo r , n u m a i u n c u v iin tft r s p u n s e , ii d e c h is e c a le r a u lu i. d eci ace d u h o v n ic u l

c il i i a de v a fi,

v o r il f a c e c r e sc u tu l u ori

p S c a til

s te n o a o a u g r a itu s e p e n s r u

a m e ste c a r e

d e s iln g e m a r e

c e la c e d e f r de n e le g e r e

PKAYILA
i f r g r e le sau m ic ii,

n are n v tu r

PEATILA
s fa c

s o c o tin a

p u n ti n v tu r i

n tr u

u m p le r e a ilo r ii c e a m il s e m n a t c e p u cJ n . a r d e n u iv a fi

i to a te

p u n e r e le

p r a v ililo r ii c e le n e le g tl i d ir e p tu l. c e le p a r ii,

m a n a in te

d w m n e^ eesci le nu le

in , i n u cu

fo s tila tu n c e

c r e s c u tu lil d e

tr e iz e c i s so co te

s o c o te s c tl b in e d e o m e n ie de i

d e a i , c a d e s e d w h o v n ic u s sc d e sa se ^ is ii c ilia se v a s c r e ,

6u

f r

n eb u n e

i m a p u Q n .

la r c e ia s te b in e s

m u a r e ,c u pre a c e ste ,

m u ltm a i i s a ju n g

n v e e e lu , m a v iir to s c u m u a m ii n p r o tiv a p u te r fie c r u a ,

n t r e b i

is c o d e s c i d e c ilt a c e ste c fa c

p r e b r b a tu , c

a le g iin d il f r c u c id e r e , d e

d e u c id e r e , p e n t r u c e to a te c in e v a p S c a te le fa c e p a s te a t m ai

i n m a m a r i b e z ic o n i. fa r m e c e i v r j i i p ie r d

m a g r e . a r n a in te de 3 0

6c

s u fle te le c o c o n ilo r la v r e m e d e n a s c e r e i n c beu s c iu . a le fiin d ii i n care orb i tr u p u lii c e le ce lo r i le

de

a c r e s c u tu lii lu d e a s te a m e s te c a r e 3 a , s a u au fo st 2,

n c e lt i p fie a tti m a r e c e d e s iln g e , s a n p r o tiv a a tu n c e. fiin d ii, a c e sta ,

oare

n s e i

n v tu r a

d ir e p tii a c e a

lis e c a d e c i

cu m u lt

c r e s c u tu l lu , c u m d e v a fi d u p se cad e s i 3 0

m a i n tr e b a r e , flin d ii n c

cocon i au dar c i i

a r a r n

de a

u c is u

In

tr u p .

n tr e b i i au lu c r a ii,

n s c u i,

m a i v r to ii

v d u o le ,

c iit

vrem e

31
recio

32
recto

S-TIl AP LI
d e n u v a fi v e n i t

27*

S-TII AP LI
CU p r e c i n s t i t a t a i n a , a c e s t a

28*

i d e c fite o r i. ia r

n rasu ra d e 3 0 d e a l, s a u a u v e n it i au g r S it n u r a a n t r u d en au v e n it fir a n tr u p S o a te p r e sp r e f

m a i n t r u m u l i a i c u s o c o tin a , s a s e d e sp a r d e D e le ta , m n care d e n tru p r e c in s tita i de n p r e u n a r e . fie c a r e p u r

lo r ii. a r

b e u tu r

r e , fie i a c e lu ia

an u

p o c a a n e s a u

fir e ,

c u m ti o v a a le g e r e

p u te

s a u u p r o t i v a c r e s c u t u l u i c u r a v a fi. to a te , u n u a

d eci sp re

d u h o v n ic u lu i ori i i

D e c i a c e s t e g i-e a le

ia s te

a c ia s ta , c e r t r i o r i g r e le s i n v e e , c u m v a c e la cese

is e v o r tS n ip la o d a t a s a u d e d o a o o r d eva a r n e e fa c e , a li a r to c m a a ltu l i i d e m u lte la b o r i,

u o a r e v a

n e le g e

so co ti

is p o v e d e s c e ,

6n e

6t r

c u m u i v a fi v rere cu m v a a v e

i s fe tu l, i n e n d o it . i

lu c r e z a c ia s t a , a r el t

a lt u l n c

c r e d in a

flin d u sta

6n e r t i

c h in u ia s c e . i a c e n eved ere. deci ace

d e n ii c e v a a v e v a s o c o tin a to a te i a c e la se

d a s r a c ilo r , i c u

e vedere, sa u

d u h o v n i c u s 6u , d e a c i a s t a u o a r e , i s to a te s c ie i si

s t a t o a t e s e c a d ii p r e a m ^ r u n t u lu a le so co ti i d ev a sau cu n e le p c iu n e i a le is c o d i,

s iin tu d e

a c ia s ta

n v tu r ile i de s ftin

fi f o s t f i o d a t

d e n tin e r e e

fa c

u o a r e ,

i d e m u n ca re

de d oao

o r i n u m a i, s i fie lu i p o de an sau s u m p le

b eu tu r , ta

i d e r u g c iu n e , i d e

c a a n ia

o ju m ta te

p r ic e fc e n e m a i v u r fc o s d e c e l is e v a

PRAVILA

ttim p la , c u m d e n a in te den sev a

PKAVIL
i d e c e le te m e n v tu r i m a i p r si i a c c ste

a n ti. ia r d e n u v a fi d e n c e le m ic i a

in e s te c c iu n id e s u n g e s a u d e n c e le m a r i ca d ese n v tu r i m a i m a r i s fa c . s e c a d e s s e n t r e b e , c a r ia , c u fa c e de

i sev a

p S ca te, sa u

d e n tru n se

i m u ia r ile seva cu a fla

n v tu r i d e n g r e a le ,

c e s e v a is p o v e d i s e v a o p r i c m u li su n tti

fi(!

fa r m e c e i

ce d e c s e is
p o ca a

v r ji d e v a

u c id e r ia , d e c i a l

p o v ed esc, i ia t

s im tti n t r u

u n a t

c iim f id e la n tr n p o a r ia , ia r n a s c e r e p e r ( | c { u n e , s e s ?e d e ia a le g a i

n e d e n s c r b i d e n m h n ic iu n e s e n t o r cu . i a lii ia r su n tu ce ei d en n re i

d e la

cad e

d e a c e sta p o c a a n ia lo r ii, a r

s s e d e lo r u p ic a te

r a v t i r 6u , i d e n t r u h itle n , p o t in e n ic e

to c m e l

p r e s p r e fir ia ^ ia c e .

n tr u p o s tu l c e l n a u

m a r e niiS(?
se pri

a i sau s

d e p fe c a te , i de

cu m

se ca d e

n tr e b i c e la c e g r e j a

c e t u i c tin d v a m car g r e le fir e de

d e p u r u r e p c a t e le lu i, a fla n tr u p

s c e , d e n i g i-e it, e lu a u m e r s ii d e s e u p r ic e ta itu , f r d e n m a i v r to su a c e sta e n c i

n u sea r

6c a

te

i n fr ic o a te ,

ce cee d u p d ev a fa c e s in e

p a s c i,

p S cat m a i f c u t, n epru

n u m a i,

i i a c ia s ta

m a r e d e t o a t e p c a te le , d e a u i

n e p r s it n c a i s s e fe r e s c n tr u p o stu l m a re. s i p nu

pre

p S c a tti la ic ii o a r e c a r e le c u te z a d eseva

g r e a sc cu a a s

s itii, iv a

p r ic e tu i

m u ia r e

6n e

la

p a s c i, i

33
recto

34
recto

S-TII AP LI
v ie cu fr ic m are i cu

29*
n u m a i

S - A P M
lu i ce de

~
le g e , fl i

30*

c u tr e m u r ii, c tr e ce

m u ia r e c a r e le

cu

c tr fe s f a n t u lu e in s titu lfi

tr u p fi i

a lii o r e

o v a

s p u r c a ii. to t a n u lu ,

s tin g e ? s e n p r e u n e z e ,

M ie r c u r i i v in e r i

p reste

sp r e n s e i d u m in e c a s fin te lo r p a s c i. D e c i a t d u p d u p le n e cev a i d u p c in e m iih n ic u n e , a fl, la r i nu

c i v o r ii v e n i l a is p o v e d a n e , s m n iin c e d e p o st, cese ^ ic e , fie r tu r a i c u u n tii

g r im u

le m n u ,

a ijd e r e i

v e r ^ e . a r s n u g u

b in e . d e v a

fi f c u fc i

carn e

i b r tin z

p esce

m a la c h a , c e s e ^ ic e p c a tii c u m u n a , sa u cu a lii c e in tr u p o s tu l m a r e . a c e la

s t e i d e v in ii c u m v a su ^ le , a a s lii n v e e .

s o c o t i d w h o v n ic u lu a r n tr u a lte

n ic e la p a s c i s a s e d e v a n tr fic a lu g ^ f c e s t c h ip

p r ic e tu a s c . Ia r ori cu m i v a cad e

d e to a te

m n c a r ile

s m n n ce,

a r a c e s ta g r im u d e c u m u v a s p s e n a lu . a r d e s e v a tS m p la p r a z d n ic ii d e n

pohti
u n ii ori

n p o s tu l m a r e , n ic e a c e

la s n u se p r ic e tu a s c p g n e la p a s c i s a r fi i s f u n t u , p t ln e n u v a i

rocno/\CTEii, c e s e ^ c e
Iu

p r a z d n ic ile

H s , o r i d e le p ro

s p r v i p o c a a n a sa se

d e a c e sta , ia tu n c e c in e va fi. s i

c u r a t e i ' ^ ^ , o r i d e l e s f a n i l o r a p o s to li n t r u a c e la ^ ile , a tu n c e f r

p r ic e tu a s c o r i

P r e p r e o ii i p r e a r h ie r e u , n u s e c a d e p r im e s c i la is p o v e d , d e n u lv a v e d e

c e r ta r e s m iin n c e carn e i b r iin z

de to a te cese cad e,

i p e s c e ..

b in e i cher

PRAVILA
d iio v n ic u s

PKAVIL

6u .

are

n t r u p o s tu l m a i e , m b ic u r i i v in e r i s n u m n iin c e u n tti a r n tr a lte ^ le a r n ic e s b e v in ii, p o s tii,

n d ejd e c titr e lu i v a

c u r a t , i n d r z n e s c e ori c te iv a fa c , c a n u ^ ic e cum

a s c u lta r e ,

n tr a c e s tii den

d ^ h o v n ic u d e v a a v e

s6a s
p c a te ,

u n tii i v in ii.

p a sci p

6n e

c a s lii la s e d e d w h o v n ic u c n u a s te i pre

la r o s a li s fie f r c e r ta r e a to a te b u c a t e le ce v a vre, a a i d e la

le tu r g h e . i d e lv a n v a s

6u

a r

e lii s n u a s c u lt e , ca s la s e pre

cTBo x ' b' o, p S n e n

o a E > o 'iaB,\Eii, p a s c i,

a lii ce

a r h ie r e u ,

12
a r i n

^ le . n

ia r

d u p

^ le . m are to i.

p o p a d e le t u r g h e n u m a i f r d e m u a r e lu i d e v a cd e n oare care c u r v e , i a lta ori

jo m are s se

in s m b iit p r ic e tu a s c

p a s c i,

m a i n a in te

ori m a i

a p o i.

n u m a i s n u v a fi n tr o care a r

p o c in o a r e

p o c a a n e n u a r e p r e o tu lii s a u a r h e r e n l. n u m a i s se la s e d e s e v a s c u la s lu jb a , i n u i a s te n tr u a r lu i a d e sf n ta s lu jb a . a r

d e u n ii p S c a tii m a r e . la
po k ae c '> eo x ' bo , i

la

'

u n u l c a a c e la sp re s f n ta v a c u g e ta n ic e c n d tiv a , d in io a r , s ser

, i l a

p r a z d n ie

il s f l n i l o r i i

a p o s to li s g u s t e a g lia z m a . c e ia s t e o ' ^ . i a a s m n iin c e d e to

s lu ji

to a te

file le

v ie ii

lu i,

a te f r d e c e r ta r e , a lta c e la cen u

a r a s te d e d en u va

d r u i lu i i m o r ii a

n v ia .

a le g tiu d ii

g r ija s c e d e a c e s ta

35
recto

36
recto

STII. AP'lJ

31*

S TU. AP LI

32*

vrt5 (leine siise nevoasc, numa ceva petv(5ce ntru cretintate, i va fi deva ni;Vmca de acesta pr0ste tot anul mercuri i vineri untii i pesce, larntralte (Jile carne. ar cineva vr6 silse nevoascfidesprisena lu, s inanunce ntracesta, siimbot i du minicft i jo carne, luni i mur i, briinz i pesce. iar nviercuri i vineri, sva fi putina, nice untii nice vinii. av sste ila ru gricune, depurura la utrSni, i cfinduva vre sa mniince, i pavecerni a. iar denuva fi biserec, ar a cela undeseva afla la rugciune, de treori s grasc acesta,
GT*hiM G mE

ar altul dentru proizvolena vre ri lu, i acestae ma gre. ar alta iaste dese spurca 'unulti cu altul, i acesta aste i mai re. iar cine va spurca coconti tinSru cu acesta curve, aciasta aste cela ce spurc fata fiindudetreiaicenu au fostu ei de crescuii. Ceteulii deiva curvi mular lu cu altuM deca snumai fie popa. iar de o va lsa i va petrece ntru curie atunce s fie pop. ar deva fi nescine inSru i de va pi de altul aciast curve, s nu fie preotti. iar dese va fi apropiat trupulti lu numai de coapsele lu acela sfie preoii, iar devafi n tru e^ut tocma, nu are afi pop, ^erso

4'\

sau de 100 ori cutii vaiibi. ar deva fi

PRAVILA

PEAVIL

slabii i nu va pute sta s ^ic, k'ke


w i b c T i i \ r p 'b i u i i A r o \ ' 8 1 \, ,

pentru ce c deu fotii $i cuconu mic, Iar vasulu seu r& sipit, i nu se cade lu svie la preoie, cseu sp u icat tinereele lu, i crescutul iui celu de ntu. iar devafi cS^itii ntru
m a la c liia

i s 4ic i aa acesta de 12 ori. i n O iW 'vbMde 12 ori. ia r sim bot i dumineca m etana iiim in a s nu fac. asjdeie i dup poK(\ectbo X'bo n 12 ^ile. i dup pasci n 8 ^ile, sau i dumineca mare.

ce s ^ice sfie fcutu sblazn cu wiinasaucualtu ce, mainainte ne nau ven itei la preoie, c nu sce ct erapcatul, sau va fi demnatdei>^ om suflet putred desevafi nvat de la. iar devafi acel om
n e le p t

Iar brb.ii i muerile sfie de sprite de priceten'ie, pentru pocane mare, suuse pricetuiasc p6ne va fa ce nvturile ce vorfidate, ar devorii fi spre moarte, atunce cumva socoti dahovniculu. I5*0mulii ce vada trupulii pre ruiiie, In trei chipuri aste lucrul, unulti aste ce petrece nevoe cu sila de altulti, sau pentru srca sii afle ciiteceva,

bltindu i cubun smerenie, sse soco tesc de dinsul i sfie preot, ce mainainte sised0 lui s fac dup acea s fie preot, ar ntru preua Iui deva cade n tru acest p6cat, ce aste raalachi'''
canon

37
recto

38
reeto

s -

AP'lil

33*
.

S-TII AP LI

31*

ori cu nescire, ori de altul nvat c nue j^Scat. uni ca acea s se poc asc un an. s socotesc Invtu rile, i sse opresc i de preoie, i aa s unipJe toate nvturile ntrun aiiii, i iarCi s slujasc, ][av devafi de doao ori sau de trei ori acestp6cat deca snuraai fie })op, ces ste nrundulti ceteelorii, i s petrec. S nescine va fi fost fur i va fi furat mult, snu vie cu??d va la pre oe, aijdere i preotul de vafi furatu ceva, ar de nuvafi fostu ns preotu, i vafi urablatu la fu ratu acesta pop snufie, ce mai vra tosil sa nvtura, caun curvaru i cao curv.

atunce s ias acela afara

de pragulfi biserecii i s ste seva sfrei leturgha. ar la poarei


CTEo X''cio

i la

k V o iGAEiiE.

i n joi

mari i n siimbta mare. i la pasci s guste aghazni. i la (Jioa lui c'tii Petrii, i la
S c r iE iiiE

aa ntr ceste (]ile uni caacea s nnuncecarne. ar clugfiru, s m nnce brunz i pesce, apoi ar s ntre ntru pocaana lui. ar toate dezlegturile unora ca acelora, o s6pt6mQn ntreg dup pasci i alt sptmun ntreg dup po ^ / i^ b C T B O x'cBo. i n hari de carne, i ai brun zei. Cade se a ntreba omul i pre muiare, n* i pre clugSri i pre clugherie,

PRAVILA

PRAVILA

De biserec i de sfiinta priceteiie.


i^ Cumu seu ^is mai de naintedep6cat ori cumi s fie desprit, ori uou anii, ori 2 ori 3 ori i , ori 5, ori 6 ori 7 ori 8. dela opt sase arhe npvotiva puterii fie carele, i nprotiva vrerii, iaosteninecum seva osteni, i cumti seva obidi, ar de mfin care i debeuturcare cum va pute. ar se aste nescineuc n pocaane. svie la biseric, i sa ^ iutre i s ste unde va vre. la u ti6ni, i la ciasuri, i la vecernie. cindiva vre numai s ve. ar la le turglie cinduva veni, s ste unde au sttut, pSn va ajunge preotull la

cine cumv^a fi, deci devcsci cu cilte niueri au curvifc, ar do multe ncai nulevasci numSrul, acesta aste curvaru Deci de aceste pScatenvmpre toi pravila sfm ilor prini, ntru toate file le odat n^i, s mnince clu gSrulti foarte bucate desec. i oa meni mireni i acea s mnunce p o s t, cum i seu dis fei crua, ar mercui-i i vineri i luni ne tocma sara atunce s mniince p o st, alegundi numa pentru neputina slbicune, i pentru prazdnice
r o c n o ,\ c K ii,a r

de vinti cumisevadice

lui dup putere lui.

D e posturile cele mari i

mici.:

39
recto

40_
reco

-- ti- A P
t o t p o s t u l n ris c u tiiln i, i a lu i

35*

S-TII AP LI

I n v i u i n p r e o a u i e i i i d e m ir ij, p v e s te

r i m a i m a r i,c ,s e lu c r e z e im a i m u l i i lu c r u d e c u t m a i p S c to s u l, c a m a i m ul t p la t , s a d e la d ^ im n e^ eu , i a r e e lii m i l i t a p S c to s i le n e v o s , cu n e lu i n c a i p u t in e le n v t u r i s n p l e : d o a r c u m v a i a c e la a a sa se miin tu a s c , c it in e l p r e c t it in e lu , a r s n u p a r p6n& n s v r s it i. D e c i v6 ^ "!n d u d u h o v n ic u l ic a u t u n d u s p r e m u l ir a e p i c a t e l o r sa u s p r e z b a v a g r e a le lo r , sa u s p re c u r v i s a u sp re u c id e r i, sa u m a i p r e s p r e fir e p c a t e lo r , iv a v r e n p r o t i v a p c a t u lu i fr. d es o co fcin d e v a p a n e n v t u r a , ft n t u u a c e t e n u s c iu p r e d w m n e ^ e u cum; c a d e ce e a r v r e n t r u t o i s s e m u n tu a s c , a d o a o r i i s u fle t u lii l u p a r d e p e n tr u d in i. d e c i c i n e v a s

18*CT KiuPeti-ft, s;i nu s e in n iln c e c n r n e n ic e briuizO,. a s ijd e r^ i a l p re c / s ti K'ie p o s i a n l c liig iin n ic e brCinz n ic e o a o . arCi i)re i)o s t u lc e l m a r e , o a m e n i c e i p ro ti, si'unbiU a i d u m in e c a u n tii i v in ii. a r c in e v a fi n t r u p o c a a n e m a r e . cu m a m ^ is m a in a in t e . d e a s t e m ir e a fi sil g u s te a t u n c e s fim b rit i d u m in ic ii: v in i u n t d e le m n : iar. C !ilu g e r i n ic e a tu n c e , n ic e v in n ic e u n t. a r s e c a d e d h o v n i c u l u i f o a r t e s f ie n e le g t o r u i r s u jd u it o r u s n e lo g a is s o c o te s c il c u m v a d a n v a t u r i c u m p o s t ii, i cu m m e t a n ia i cu m r u g c iu n i, p e n t r u c e c u n i su n t sfira ci i n e p r s it lu c r e z ii. a r a ll^ i

PRAVILA s u n tfi s lu g i sa u r o b i s u p t m a i m a r i, a r a l in e g u t o r i d e u m b l p r e d ru m u re , a r fi a l i s iiiitu b S tru n i i s la b i, a r a l i i p u t e r n ic i i b o g a i , n t r u t o t r p a o s u l p e t r e c i se o d ib iiesc . d ir e p t a e e a n t r u to i de a

PRAVILA - -

c u rtie s c s u fle tu l l u d e d^m ne^e^^ n s u ii a c e la p r e i u b i t o r u l i i d e o a m e n i d ifm n e ^ e u is p r e ln d u r a r a in e m li^ b is e c a d e s r o a g e , is p r e d in s u ls iiid ii.)' a s c , c e la c e p e n t r u n o i sau n p e l i a t . i p e n t r u n o p c t o ii fu o m ii. f iin d ij d w m n e e u b u n fi i n d u r t o r u l a i n im . a r m a n a in te d e to a te

c e te se c a d o a c e r c a c r u a c u m u ie p u t e r o s is e d e n v t u r a . ar. a l 'il s iu itti le n e v o i, u n i c a a c e te , d ec a u n t u r d u p lu c r u lii p c a t e lo r , d o a r c u m v a s e v a le t ii i n ic e p u in e i n u v a fa c e d e n v t u r i l e l u i . i m a i sp re m a r e r n i v a fi lu i. i a r se c a d e cu n e le g e r e a s o c o t i, d o a r c u m v a v a fi cu p u c in e le p c a te , i v a f i n e v o it o r ii i c u rim d ti g r b i to r u , i b in e a s t e d u p v r e r e lu i i d u p u e v o in s i d a i i u i n v t u

d e a c e s t e s e c a d e d u h o v n ic u lu i, s u b e s c f i i lu cei s u fle t e s c ! c a tru p u ltt lu , m a v fir t o s c e a c e a u f c u t p c a te m u lt e m a p r e d e s u p ra . sise n c h in e i s i s e r u t e i s i f i e cu m ilo , c u b lt in d e e p r e a c e la s i s o c o te s c , i cu o c h i b lu n ti^ i c u g la s cu m iingufl'' i cu o m i l e n e s v o r b e s c i c t r e d in su l i cu d u lce -) i a a d e n r a v u r i s i n v e i , u n i l e o r i in b is e r e c a lt e

41
recto

42
recto

S-TII AP LI

37*
c t 'm

S-TII AP LI

88*

le ori ntru locuri osebi. isui po tneriesci deraoarte i deplat i de bunti i demunc i dedirepi i de pScitoi. iaa ipre ti ne naintia lui te chiain pSciUosti i plecatfi. A l t a ru g ciu n e, i a cesta o (jii, p r e ca p u l c e lu ia ce s e is p o v e d e s c e , a p o i d e c s e v a is p o v e d i. Cela ce esci mult milostivii i Iu bitoriu de oameni d^mne^eu, ce pentru noi cei plecai, i j entru anoastr spsenie te npeliasi, i toate catele lumii le luai i le purtai, acele nsui, i acum cu binele t6u

Vasile cel mare, i mai vrtos aju

toru. c cOte nvturi ori nce cliipfi levom lua s slujimpentru catele noastre. ar sumbta i i dumineca, i la prazdnice domnesci metanii s nuse fac, ce mai vrtos dentru mari nvturi noao ale pos tului. atunce s avemii i slbiciune i rSpaos ntracele fjile, i gria sce, at sfanul i marele Vasile. c aceste toate Iernii scris, ca s dobundii cu ostenina rodul pocaa nei, nuse cade ^ice s judecm uni ca aceia, ces luomu aminte nravul ntoarcerii. ar dulcea dela iubire ce de oameni alui d?<mne^eu i dela dwhovnicul. c precela ce va leg i dezleg,

PRiTILA

PRAVILA

i cu ndurare inimii tale, ce bu n. iart toate grealele fratelui meu i fialu meu, cela ce acumu st nainte ta nsui ce s griasce lui ne destoinic, i aceluiai iart toate, i n cetii vecii, i ncela ceva sfe. cela ce pohtesce toate faptele omenesci ssespsesc. fiind bine cuviititat ntru veci amin. iatuncemai viirtosdecuttoatenvi tuvile deiitiu sise ^ic lui i si griasc, sci frate c ai nvtura dela d?imne^eu. c de cu te ori ar isevor tmpla pcate, ori mari ori mici. curtindil iar cu drag inem s alergi i smii spui ori unde volufi eu, ar aceste nvtnri nileu dat

oare precineva mai vrtos pre cela celii v^de pleciinduse i omilinduse, iar pre cine vede iar fiecarele ne Iu und nvturile, ce cu nebunit, icu negrija sufletul lui perdiindu i nice Jntrun chipii nvturile nuleia, ce pohtsce a sluji dulceei ptintecelui su, iar nu lui d^^mnedeu. dece ctre acesta, nice ntro npreu nare nuvafi cunoi. c iaste omul celu neplecat i ne griasce curmezi, iar mai vrtos ocarnici. nupotii n va, nice asculta, ce cela ce miintu ia=!ce s mntuiasc sufletulil s6u. iarnuvom lua p6cate strine spre noi i s ne pardemu pentru di ni. ce n e teiueni de judeulj lui d u m n e z e u . i de ^ioa ce nfricoat a judeului.

43
recto

44
recto

S-TII AP LI
c e n tr S a s n a in te to a te g r e a le le

C .Q *
n o a str e a fa r n tr e

S-TII APLI
i d u p a r a c e a

39*
s tr e i s

d e b is e r e c , n b is e r e c .

o c liilo r u

n o t r i v o r ii fi c

n tr a li i a a

v a p re n o i s n e ju d e c e n a in te n f i c o a t n lu i d ir e p tu lu i, i n e f a r n ic u lu i ju d e u . c n s u u is e a c e lu ia

a i, n tr a c e ia

p o c a n e , c u to i.

se p r ic e tu a s c

U o id e r ia c e d e b u n v o e s e c lia m ,c e la c e v a e d ia i sev a n v a c u m v a u c id e

c a d e s la v , i c in s t e i n

c h in c iu n e , t a t lu i i f iiu lu i i s f n t u l u i d iih u , a c m u n v e c i v ic ilo r u i p u ru ri i

p r e o a r e c a r e le , p e n tr u o d e l o a r e c a r ia , ia s t e m a n f r ic o a t a c e lp S c a t . d ir e p fc ii a c e a o a r e i se v o r n v a c iii s e v o r s f tu i, a c esta , d eci i

a m in ti.

sp re

nvtur de pecatele celora ce ucigu


i

a c e i a a u p ? c a t c u d in s u lu . d e c i d e s e v o r ii tS m p la m a i v iir to s g u m e n i, sa u Ia r d e a c e st de p a f e p is c o p i, s a u i s se sco a .

9* C

e la c e f a c e

u c id e r e d e b u n v o ia lu i, sf n ta b is e r e c , i s a s e p o c ia s c n v a s

p o p i,

i v in e

c tr e

u c id e r e , te ia s te

m u ltti Iu a n e le g e . a d a st ,

v a s a s e is p o v e d e s c c a d e c e le ce au f c u t,

cru

6c a

deci

U c id e r e d e b u n

v o e ia s te

b o r u l b is e r e c i, d e u n u l c a a c e la , s ste a fa r

a i

cn d u e" g lc ia v d e o a r e c a r e n v S lu ir e . i o a r e c a r i v o r lu a c io m a g e s a u le m n u ,

d e b is e r e c , s n u n t r e

PRAVILA
n l u n tr u , i b u c a te le v e r(^ e r fia r te f r s i fe sec, i i v a lo v i de ace

PRAVILA

p r e v e c in u l d e b u n v o e , i v a m u r i, i a c e s tii

d e sare.

i f

lo v itu r

u n tfi, i p iiin e i a p p r e s t e s s iim b ta i d u in in e

6p

te

p S c a t i a s t e m a i i u o r d e c Q t c e l d e n tu u d ir e p tu a c e ia li s fa c a r te d e n v u tu r ile s c r ip tu

r a fin a , i a r

c a i la p r a z n ic e d o m n e s c i, s p u e u n t i sa r e , i v iu ia r c fin d s o tr e sb e c u te p u in e lu ,

2 p r i, ia r a 3 p a r te s s

lu i d w h o v n ic u

6u .

s e v o r u u m p le , n b is e r e c , p e tr e c to t ia r

a i, a tu n c e

I a r u c id e r ia c e ia c e n u e d e v o e ia s te . c e l a c e la jo 'c v a a r u n c a o r i c u l e m n u or dev

i s ste n p o c a n e

i to t s

c io m a g ils a u c u s g S ta iv a a r u n c a

i I n tr a li,

a i,

n tr a c e i a i c u te

v i p r e v e c i n u l l u i s a u c e s e ^ i c e c u p 'la t r i m c a r ti c u c e i cu a ju to r d r a c u lu i v a lo v i p re c in e v a , i d ev a m u ri

n tr u to i, n to a te ile s fa c o m e d e m e ta n ii.

D xi a c e sta n v a s b o r u l s fin te i b i s e r e c i, i o p r e sc e , ia r n oi pen

d en tra c e sta , c e s c , ia r i o a fla r e

i ia s te d en tru

a c ia s ta t o t dr
s v e tu lu lu i, ce c

n u

t r u s l b ic iu n e o m u lu i g r im , c iin d s e v o r u is p o v e d i u n ii c a a c e te c u in i, s a 3 p e tr e c n tr a c e dw hovni

a d r a c u lu i, p e n tr u le u s

to a t e ju e r ile d iie p tu a c e ia

f c u ii d r a c u l, in d r z n e s c i in

p o c a n e .

a i, c e s e u

s c r is m a in a in te , s s te

tr u e lii j lu in a

lu i s fa c ,

d ece

45
ru to

46
recto

S- AP LI

40*

S-TII AP LI

pre acestal nvm sse pocasc atrea parte dentru ucidere ce de bunvoe, ceamscrismainainte,mercu ra, vinera, luna, cute ome de me tani, i n biserec de purure s n tre, ar acea snuntre nice anafor snua, p6ne ntr n luntrulii bis^reci, atunce s a i anafori, ar acesta s ntre nbiserec, i sla i anafor, pneva umple nvturile, i atunce sse price tuasc, aijdira i acea, ctindu vor face nvtura toata, atunce sse pricetuasc. Omulfi deva ucide muare lu de voe i sa alta, sse pocasc 15 ai, i s fac'toate cele ceam scris mainainte.

nicentrunchip snaib pScat, nice sse chia me aci asta ucidere. Snescine Vii bate pre cineva, i du p btae vafi vu, 3 ^ile, i du paceavamuri, sse socotesccela ce Iau btutu cu ucidere dentlu ca debun voe, atrea parte dentru poc ina aceluia ce amti scris acolo, iar devafi vu 6 ^ile, i dup ace Ia vamuri, sse pocasc jurata te dentru aii celua ce au fcut u cidera c^ debun voe. S nescine vapriiide unu furii furnd ilva ucide pre dinsul, ucidere mare se chem, pentruce c cumiina Iau pri nsu, casse certe alii cu certare, ar pentrucea uci^i prinsul, fe m car i s6rac cade foame fu r , n

PRiVILi

PBAVILA

ar deova lovi cu lovitur mica i dentru acesta v a mvui. cam v6^ut demulte ori lovituri cu pal ma sau trgndulii oarecum i se tum pla moarte, direptti aceanvm ju mtate deacidere ce debun voe, sfac pocina. ar deova afla prea fciindu cur Vie, iva ufiide pre amundoi, pre acesta lege nul judeca, c scre, deci s dai pre unulfi ca acesta sata nei, deperire trupului, ca sufletul sse spsesc celfi drag celii vede cu din sula, c cumulva vre aal va pace. V^^utanau alt ucidere ce iaste denprasn, cundti iaste gonit deoare carele i fugundii cade i se ucide

cai aa s sature trupul lu. iaste lu ndireptare dela diavolul, seminie ne bunesc. iar tu detevei protivi ne buniei lui, i sufletul tu per^, dereptu aceia pocane dentuia s fac a uciderii ce debun voe. iar fugundii acestalva ucide nescine cu o sgct sau cuo patr sau cu un ciomagii sau cu unii lemnu. ac&sta nu se chem ucidere de bun voe. iar de va Iovi i acela pre oare cine fugndu cu oarece, cva vre s scape de moarte, sse pocasc i ai i metanii 200 n^i. ntru pocaana ce dentuiu, cumu scrie ucideria ce debun voe. Iar deva lua numai o lovitur, i

de moare zdrobit, deci pre a cestalny m deva petrece o^i i va muri, po

47
recto

48
ricio

41*
c a a n e 2 a i. S u n e s c iiie a s t e tillh a r ii, iv a fi f i i c i i t f i p r e r 6u r u iiltu , i

ru ece a r d e v a

PRAVILA ~
fi i n S l a t d e o a r e

c a r e o ra , a r n u o v a lu a p r e d in s m u a r e . s a ib a c e ia p o c a a n e . a r d e o v a lu a pre d in s 5 a i.

u c id e r i d o n u m v u , i a c e ia in d d eva

dup

v e n i s a s e p o c iia s c tl, c u p u p r im itu la ia r

m u a r e , i

p o c a a iie , s fie

a c e a lv a lu a p r e d in s u lti b r b a t , f r d e le g a o v o r u m p la , s a s e p o c a s c a m n d o i, 15 a i. i d e u c id e r e s a

l)r ic e t e n e , c a u tr a c e la ce au

s fin u s e fo st,

n to a r c

i du p a c

0i a

c iite

u e lp r e c fite n e l^ s il u m p le t o a t a p o c a a n a . p o c a a n e a rft, d e v a iv a ilv a m erge s c i iic s c in e f r u n ti t lh a r u . fie c a r la . a r ne pre

s fa c . a ijd e r a

i de

c a u c id e r e d e b u n v o e . a r d e v a d a b r b a tu l ei sp re pre u c id e r e , c u m n tr u i d a ly d a ^i

d e v in u c id e .

p r in d e d e lv a

sa m p so n u . a c e la v e e i

to a te

fa c u n d u i n im ic a n t r c e l c ia s u , u n ii c a sc c e le a c e a i n v a m s lis e r

le le

e s a ib

can on u . n asce

6s i p 0

M u a r e c e v a u c id e f e c o r i l a r e . c u s f a t u l o a r e c r o r ii v r ji,

c a s e le , i s a s e

g o n e sc d e n tra avere lo r u .

lo c u r e , i d e n tr u

d e b u n v o ia e , a c e la n t r u t o a t e le le v e li e s a ib se c a s c . cu rv i v a b e erb i s n u n a p o c a a n i, i s

c s u n t i a c e a u tr u n c liip t lh a r u b ii i p ia r d e

c u n e b u n a s

i s u fle tu l

6u .

P r e o tu l d e v a g u s t a d e n tr u p u l d o b ito

tlu a r e

PRAVILA

sc, sa u s v a c o n u l e i, s

PRiVIL
n a s c e lv a s u g r u m a p o c a a n e n 1 6 0 . 9 a i. co

1
-

c u lu i c e s e ^ ic e ln c n e n s c u t, u n i ca a c e la sa nu f ie p o p i. sau b rb a tu l s

a ib

20 * M

u a v e v r j i t o a r e ,

i m e ta n ii c u te , M u a r e s se

i a lte le . sa u o m u lu . d ev a s se fi po

s e p o c a s c d e s e v a p r u i, a r denu s se la s e d e c r e tin ta te . b e e r b i. s s c u r nu n asc c o c o n i,

fe r m e c to a re , 3 a i.

p o c a s c

a r

M u a r e

c (5 a c e v a

c lu g S r fi, s a u c a s c 5 a i.

c lu g r i ,

r o d u l tr u p u lu i s a c e a s a ib

p o c a a n e , n ^ i.

ai i m e

S n e s c in e fa r b is e r ic , il p r in d ii fu r fin d il, s d e m a m u l ii d e c iit a u

ta n i c te 3 0 5 a r va fa c e i

b rb a tu l a a , sn u i

m ai

fu r a t, i s lti b a t p r e s p a te 3 0 d e to a g e . a r p r e ta lp a

r 6u a s t e .

n ic e b is e r ic a

2i

c d ea cm u s

p r im t5 s c p r e s c u r a

lu i. n ic e

p r in o

n u m a fu re . C e la c e a c u s ila a n e 3 a , i s m u a r a , s a b p oca d a p r c la b ilo r s s e in s o a f* i

s u lii lu i, d e n u s e v a p o c , d e s e v a s f tu i i b r b a tu l e cu n u s a c e s ta , i a c e la p o c a a n e . ^ tu a r a d e v a p o liti a ltu b r b a ta . s fa c

s fie n t r a c e s t

c e is e c a d e . d e c i c n u a s te ^ is c u s ila . ce a c esta

a s te t lh r e r u in a .

c u r v e , i t o a t

i p r e b r b a t u l a e il v a p a r d e c u fa r ti

49
rccto

50
' recto

45*
sem n eze, i

S -' A l'L I

44*

n r ilo r ,

a tu ta

lo c ii s

Sfinii apostoli de biserecu,


23*Ceasteinad9reptfi deceasteanoi i ascula bisericile cele ca^ifce, sau sosii zidesc alta noao.dereptii acea invfiiim devafi obisodc veche rSsi pita, ivavrc iiescino so noasc i sao zidcsefi. siiupue alta teinele, ce pre c0 temelie ce aste ma nainte, acela ise cade neclafcit. ar deseva afladup martune, cfarbla^^osfovena bisericH cei mari de preacele locuri sau temelicib aca biseric, acela s ve ceva sa zidesc, ace biserica, i S Ia bla^os/ovcnedela episcopul depre acele locure, cum i deace biserec noao atuncespue temelie noao iszidesc, lar nescine deva vre s zidesc o

a a se in f n g c r u c e c e a s te s ta v r o p ig . i s c d esc a r h ie r e u l, n c e p i s fa c

r u g c u n c .

is

a z id i c e la c e

v a s z id e s c is if e lu i d e n 'ie i d e

h]agoslove

lu m in a r e , i d e s n t a t e i s u fle tu lu i, to c m e l , s n u n i

tr u p u lu i a r

f - .ir d e a c i a s t

m in a n t r a l t t i c h ip ti tr u r l c

fa c , p en vre

n u se c a d e n s u ii c u p u t e r a m u li fu r derund u i d e p e r ir e , ca

lu . c f r

n is c e

i cu c u v in te

cu r

m e z i a te a r la o

n e d e s to n ic e , m erge

n s u ii e p is c o p u l d e n u v a

l 3% o s ? o v e n e c a a c e s t a . a r e l O a r e p u cari

t e r e s i i t r i m i b la < 70S? 0 v e n e c u o a r e p r e o i,

n u m a i f r n tr e b a r ia ep ? sco p u

lu i. i f r d e b lo ^ o s /o v e n a lu i c a s a n ic e n tr u n c h ip ii s n u s e n c e p .

PRAVILA
a r lu e r e

b is e r e c d e n t e m e lie , s v e la

u ld d e p r e a c e l lo c , i c u m s e c a d e s i fa c lu i c in s te , d e c i s i n tr e b e p r e d in s u l e p is c o p u l, n c u t e ^ ile v e r i p u te n iin a b is e r ic a c u lu m in a r e c a Iu s fie

d e a lti d a r ia d e n d e s t u l c u c u v in t e d e m r i ve p re dw m n e< Jeu . o r i ori 3 lu m in i o r i fi p r e n tu l d e c a

P R A V IL D E C E CE C R E D LVTP.U G A D IN I I N F IE R I . I AU C IA S U R I. U N I B U N E , A L ii R ILE . D E p iL E , U N I I B E L E ,

ori 9 ori

1 . o tite v o r

p u te r a

lu i, i p r e a m

6r u

AB AII BUNE:
D e c i s iin tii o a r e c a r ii n t r u ce n e in lu c r u c r e tin i.

v a sci a c e sta

d u p s fa n tu lil c tito

21*

i'u lu i. s a s e s c o a le e p /s c o p u lii d e m n e a i s m S su r e lo c u lii, i n p r e ju r u lii lo c u lu i s n g r d e s c cu p im z sau

e r e t ic e s c u . c iin d ii a p u

s o a r e le , n u d a u n e m ic a d e n tr u c a s a fo c u , n ic e fr e u n v a s o a re oare ca cocoi

lo r ii, n ic e c a r e le , s a u

o a r e c e a c o p e r i, is

a p r in \ lu m i

fr e o tr ib u iu i g la s u r ile

n a r i n l u n tr u in p r e g iu r u lu l, c a s n e c a t lo c ti v o r ii lu m in a p u te a p r in d e i d u p lu m in

r ia , s o c o te s c u lo r ii, i a le r i, i a le

c o i-b ilo r . i a lt o r ii g la s u de i

i i l e , c i l t i i v a in to a te ile .

c tito r u lu lu m u

v u lp ilo r , i n tim p in r e le , a lt e le b u n e,

lu m in a

g r e s c ij. u n ile

51 .
re c to

52
r e c io

S . AP LI

46*

S TII. AP LI

47*

cutara soarelui i alunei i a ste lelor, i chemara dobitoacelor, dire ptti acea, atpre amruntul tocmim i nvmti, cine are acesta, cu certarede acmu snumai ia aminte une le ca acesta, pentruce c nfricoa tu judeii vorti sa deacesta. 25*Cineface sblazn cu miina. i acestae curve, sa canon 3 ai. i metanii cate 24. aciast malache \ ast'e ndoao chipure, una cu coapsele, ar mai re aste cacu mtina, de ctit cu coapsele, ce i acestae re i hi tlen i amSndoao, ^ ' ar iaste i malache mueresc. ce ale lucrfe una cu alt. i ace sta se cade dzihovnicuh forte s ntre be, i sle de lor pocin. 1 antl. S i
PKAVILA

Cela ce cu muare lui zace i pre 6 ^utii curvesce, ce aste mai pre spre fire, ce aste fr de lege mare, i p6catu nesiosii. ce idwmne^eu de acesta lasfSritulu rspunsului rece, mai iuorvai sodomului, i gomorului la' ^ioa ce nfricoat, de ci direptii aceia s aib pocaane 3 ai i metanii cute 100 n^i. ar toi ceia ceu punii ruine tru pului de curve pre ntralt locii ale gundti de pre unde e treba nevoia firei curviei, acesta face jrtv davo lului cu sSmuna Ini cu pcatele ces mai pre spre fire. pre unii ca acete i nvm, c nu siintu destoinici s se pricetuiasc, n 4 ai, i mai multti, nice s cutee ase apropia

PKAVIL

Dirept acea pentru aciast sbia ^n, nvm precele mueri cubun smerenie, cela ce au unbrbat dup lege. unile caacela sfac toa t treba bisericii, i prescuri i prinos, ar snuse cre^ toate muerlle cela cenu siintu ntru cur e i ntru ispovedane, macara sstintu i fete. cineva clca ace st nvtura, anathema efie, ce se ^ice lepdatu de critentate. Omulti ced trupulu [u-e ruine s aib certare 5 ai, cu alte pocine. ar nmulte chipure de cine d trupulu preruine amscrisfi, ntru scripturile dendrStii, iw* \ ' . numai caut premSruntuli acolo, ar aste i alii p6catl sodomlenesc

ctre sfnta i dumnezeiasca tain Trei nunte nue dat lege dela d^mne^' ^eu, cineva ntr ntrei nunte, di reptii aceia cineva veni ntr cesta lucrare ftir de lege curvesce. uni ca aceia s aib pocaane 8 ai. Cine rsipesce groapele morilorii. 27* i pre acei mori iva dezbrca dehaine i aceste leva fura, sase pocasc 5 ai, i metanii n^i cute 100. ar deva spa i case, i leva fu ra, sse pocasc n trei a. iar devor ave oare carii vrjmie ntru ei, i nusevoru mpca unul cualtul, ce aa vamuri unul dein'ii ar altul va rmune, cela ce au rmas s aib canon pnSn trei a, i aa npatru ^eci de ^ile, s merg

53
re o io

54
re c to

S -T ir AP LI

48*

S-TII AP LI

la groapa, acelui mortu, i aa s grasc artam frate, i d^<rane4ftu te arte. 29*Deci morilortt lise cade, slise fac pomenire i slujire, atrea ^i i 9 ^i, i adoa Recile, i apatru Recile, i a 6 luna, i anul deplin, aijdera instimbta lsrii decarne. l n sumbta, lsrii de brunz. i n sumbtaiOsailor.cpentru acesta s credem c vor afla dezlegare de p catele loru. 30*Deci n viim de sugrumat i de movt cun s nuse guste aceste, fie carele dencretini, nice sa stinge de ce la ce cur junghetulu, ce oare ca rli dentru nebunalorvifacu acesta, c nva lege Iu d^^mne^eu. c carne

tru s n g ele lu , atu n ce slu ju n g h e .^ s m utiiince to tu . ar d eseva zb ovi, pene va rgci, nu se cade s m n in ce n n a c a aceia, a r alegundfi far d en n ile ca a c e tia , ce a ste n v a tu ase m unca t o t cretin u lu . i to a te cu te su gru m ate, i n eju n gh ete, cuiniloru i gad in iloru sse lepede. i cin eva m in ca corbii, sa u cioara, ciovraac. sau cucu, sau coxuu, sau veltu rii. sau p rivegh i toave. u n i ca a cea 1 a n saib pocaana, i m eta n ii 100 de (Jioa. Cineva m iin ca lupii, sau vulpe, sau cu in e, sau pisic, sau aricu, sau p lS , sau n ev& tu ic, sau v everia, i a lte le a ltele, cte s n tu necu rate, arpe, b roasc esto a s , i a lte le ca a celia , sau clii, sau m garu , sau d en cele sSlbatece, sau d en cele du m estece, cfi tesu n eju ra te, ce nu ^ice le g a Iu dum nezeu, ar denuva fi p revoa lu , ce denevoe va m nca sse pocasc, 1 anii i m etan ii, 15. a r n puulfl, sau n fntun cea cenu cura ap n trcn s , i n tru n su lii v a cde o gad in oare cara. sse verse d entrace ap, vedre, i aa s b ia . a r d entracelfi p u , ce deseva a 3*

PRAVILA

PRAVILA
m ortu, ori

ntru sunge sufletu snu mnunce. deci c atot dobitocul sngele lai aste siifletulu lu. Aijdera i cea ce puuu curse pentru vfinatul, i se sugruma ntrtmse dobi toacele, altele ori gadini, i pre acela le audeleranunc, sau decui ni gonite i sugrumate, uni ca ace tia certmu cu legia hi dwmne^en a cesta snu.se fac. numai c^a ce?!e va ucide, sau seva sgeta, sau de arme sau de sulia de mtina omulu, ceseva v6rsa sfingelee,iacestassemnunce toata. ar ce suntfi aceste fr delege ceseva mti nca ceva de n ceste o prite. unii ca acea s ab pocaa 150 de ^ile, i metanii 12,
i cine v a prinde cu hB rulH orice, i denapra SDU cu m n d u d e lv a lu a , i d evafi cald u n

fla n ijioa de n tu acelii dobitocii

g a d in . a r de vafi de 2 ^ ile , sau pene a treia (Ji, i dup aceia seva scoate, sse verse dentraca ap , 9 ve'dre. i aa s b age i aghazm . i sbe dentracelfi pufi iar. aa sSbage agh iaz rao, delii voru curundii denprasn curilS pri n su lii. a r deva p etrece n ^ile m ulte i va pu tre^i n tru n su lfi. s verse ie n tr u n su lii, 40. de ve'dre de ap. i atun ce s v ie preotnlu en pre o a lu . i s aprinl 3 lum inri nprejurul lui i s cdesc i s ciu tesc moHtv, i si sflnesc p rin su lu . i atun ce sabe dentrSnsul. a r apa lu i d eva cura afar. neinica nune va tSm a n ile ca acela.

ar deva cade n vinl sau n nntfi, i deseva curftnd afla sse scoa i sve popa si osflnesc, ar deseva zbovi, p6ne va ncepe a putrezi ntiunsul pne n doao ^ile. sse mu te ntraitu vas curat, i sse osfln esc de preotul, iar deva fi va putrezi, acela nuse cade si guste
5

55
recio
ce sa se verse

56
recie

S-TII AP LI
to tu p re p m u n t.

50*
a r S ile a n u

S-TII AP i-i
p o c a a n e . n p r e u n a

51*

in tr u sev a

d e s e v a t 6t n p l a c e v a d e n g a d i n e a s e p r s i d e s c o tin e sa se s p e le cu n e c u r a te 'n tr u a p gru , o sfe s i

n e s c in e

c u o v r e ii, c r e d in cund uva. p o c a a

i cu ,

d in iv a

c h iti n tr o a r v a s v en i

b in e ,. i sa se

i a c e sta

tu a s c d e la m a c in e i s d en tru

p r e o tu l, i a tu n c e

n tr u

c r e tin ta te ,

a ib

m n iln c e , a r p r e s c u r i s n u se fa c .

n e 9 a i . n t r u lo c u ii c e lo r ii c h e m a i, i d u p scu re a c e a s fe p r im it i d u p pre ace

acel g r u

a r c e s e v a s p u r c a m c a r c e d e in u n n a o v r e ilo r , o r i tti c e v a v in ii o r i u n t u . s a u a l

lu i n

b is e r e c .

a s fe n t r u p o c a a n e , i n t r u a l

10

d en tru

a c e tia n u se c a d e ere

a n . s s e p r ie e t iila s c c u s f n t a p r ic e te n e . C in e fe te le a ib se i va n s u r a n tr a lt u n ii e a 5 a i. c r e d in s i s 3?

tin u l s le g u s te , c e s v ie p r e o tu l s l e s f ^ n s c > , i d u p a c e a s a s e g u s t e . i sa u oare c in e v a m u n ca cu cu A r m e n i,

fe c io r ii, n

a c e a

p o c a a n e

a ijd ir e

c u P a v lik e n i, s a u

a li e r e ti c in e v a

p o p ii c e a

c e iv o r c u n u n a , i a c e a

c i o r i c a r i, s a u a v e lu b o v ii c u

m a iv u r to s u

a ib p o c a a n e 3 a i a fa r a C in e a m a n a g r u u lu i,

d e b is e r e c . a ltft c e v a lu c r u l p tiir e gj

d in i, a c e s tu a i g r

sa u

a s c e le g a lu id w m n e ^ e u , s a s e la s e d e a c e s ta . i s m erg c tr e b is e r e

d e n tr a c e le ,

a c e sta

a t

s c e

d r a c u lu i o r i d e n

v in u ,o r i d e n

PKATILA
c c u r a ii. a r d e v a fa c e s c ir e , d ev a s se si fa c p op a a c ia s ta a r a r S cu

PRAVILi -
o r i d e n tr a ltii c e . d e s e v a stc , s a ib p o c a a n e 4 , l s a d e ace

n io h 'tv .

a i m e ta

i s c i iv a o s fin e s c ,

a u ^ i c e r t r i, i s is e d a d e

n i c iite o s u t . n e s c in e v a cu d in s a , lu a o fa t c e v a fi lo g o

lu i

34

p u in e

n v tu r

c e r ta r e . a r

d it o v a v a

i d u p

a c e a i o

d e n u v a a s c u lta n iin c e cu d in i

c e r ta r a c e v a v r e s m i s b e , u n i c a a

n S la sp u rca,

a lii o a r e iv a v r

c a r e le , s o a

i a c e la

c e a c u c r e tin ii s n u m n n c e , c e s s e le p e d e d e d in s u l t o t c r e t in u lii. c a d e u n r ic n i b s lu jito r u d e b o z i, i de b is e

p r e d in s c e n u is e c a d e c e d e v a v r e a r c e l i i d e n fc iiu c e s a u l o g o d i i i c u d i n s a a c e la P o p a s o a .

s n u se p r im e s c , a r d e v a v e la is p o v e d a n e , n 3 a i. s a i 2 a i,

d e v a c d a c u o m u a r e , f r d e 35* p rs^ sc p o c a n e . de preo

c n d v a

a lu n u m a i s se e , i, i s fe n

p o c a a n e

i n tr u

s n u s e p r i m e s c n e tn i c a d e n c a s a n ic e p r e s c u r i, n ic e a lt f i c e v a

1u

P o p a ce n u v a c i so

m t u r a s f n t a b is e r e i nuo

fr e u n u anvi

c u r e sc ,

p r in o s n im ic a , a r

n tr a ltr e ile

v a n fr tim s e a , i n u v a s o c o t i n t o a t e s iim b e te , u n i e a a c e a s s e la s e de p r e o ie .

s s e p r im e s c p r e s c u r a lu i n b is e r e c , i a a s sfS r a S c i a l tr e

57
r e c to
.

'5 8
recto s

P r e o tu lti c u

Tii a p 'li
n u v a lu a

S-TII APLT

50*

n e g r ija lii c e

t o i s iin tft n c h ip u i iu d e i, c e la c e a u v iin d u t p r e d o m n u l I s .-u n i c a a c 6 a s a b p o c a a n e , 1 0 a . c e v a i m e ta n 5 0 . a s c u lta p r e

s f n t a t a i n a l u d 2 m n e ^ e u , i o v a m n ca o a rece d e c e le n e c u r a te , s a se d e sp a r n tr e a c e se ^ c e P opa d e le tu r g h e .

A ijd e r a

i c e la cu

C 9va b e l a c r t ic im , s a u

v a ju

d in i. i a c e la sa se

a c e a p o c a a n e de v a fl o d e i

ca , s a u c u n t a m ir e n e s c e , s a s e g o n e sc d e n p o p e .

p o c ia s c . a r

re o a r e c a r ia d e a c e s t c le v e t . n a r e p 6 c a tu c e la c e liv a p iir u p r in s u lii. n tr u .

P r e o tu l, d e v a a s c u n d e s f n t a lu d m n n e ^ eu p e n tr u m iin tu , s a s e o a re ca re v in a , n p

P o p i c e a c e v o r iia v e o v r a jb e , i n u s e v o r n p c a , c e v a aa. s se p o c ia s c , 4

d e sp a r

d e p r e o e .

s lu ji

P o p a d e v a d a s f n t a t a in a lu i d u in n e ^ eu c e t e u lu c e l u i d e s t o in ic s a u o m u lw i p r o stu , s o p o a r t e e n c o a c e i n c o le p e n t r u oare care tr e b , a r nu

a i. i m e

t a n i 1 0 0 . c u m g r a s c e i s f n t u lE v s e v ie , a m a r ti d e }> r e o tu l c e la c e a r e v r a jb p r e fe c in e , v a s lu ji. c e la c e v a l s a u n u o m la b is ( 5 r e c a h x i, v r a jb cu veci d en i a a v a m erge de

n s u c u f r ic a u n i c a a c e a

lu d ?< m n e^ eu s o p o a r te , sa se p o c a s c n 3 a .

P r e o lu lu

M u a r a p r e o tu lu d e v a v r e s a s e p r ic e tu a s c , in u v a f i a lt t p r e o ii

t r a i lu i c e v in e ia c e lu om u v a

ave

PRAVILA

- PRAVILi
n u lii lu i s a u p c a tii a s t e ce d eva vro g lc ^ v , d eci a c e l a c e lu i p o p , sau g a le iv

so pricetulasc, ar nsui acela spricefcuasc muiara lu. ar, de va ^ce cnue destoinic, cevada at ceteulludeova pricetu, anathema sfiennpop caacela
i

pre ca p u l c e d e l

fi o a r e

n a in t e b is e r e c i. s i n tr e b e p r e d in i p r e o tu lii n n a in tt a n i. i s i n v e e d r a g o ste ia lto r u oam e

nelepciune lu.

Popa cela cev a p iic e t u i o r i ce oroii, ore m ic ori m are, ori tin e r , o t i b etriin u . pewe ce n uvalua soire d in sn lii d e la d ith ovn cu seu , oare flostoinicuaste, a n b a. n n i ca a c e ia sa se gone^ sc dela p reoe . cese ^ ice n tr u p ocaan e 5 ai. ar cu n escire d ese v a in a la iv a g r e i d ev a pri cetui, deva fi i coconu m icu . cn m u am u ^ is fru de respunsu, 7 a s a ib pocaane.

p re d in i n tr u

i d e n d e r e p ta r e . de b i

P r e o ii d e p r e p r e o ii v a n v a

n e , sa u p r e a ltu o a r e c a r e le , a r a c e la n u va a s c u lta , nu are a c e s ta p c a tti

ce d en u v a S n e s c in e

a s c u lta va lu a va

n s u ii s c a u te . d a r ii c a s fa c 36*

Eptscopultt,saumatmare deepiscopAcese mitropolit, cel va cleveti altti episcopu, ca s a episcopalui. saunora altu pop,, ce iaste cinstia lu, sau biserecai. sau deva cleveti voinicii P* alii vonici, sa avera lui, ce oaudobilndit dela domnu s6u. acetia

m e ta n ii

c tite i

fi ^ is d w h o v n i

c u s6 u , i d e n u le v a fa c e p r e n s e le la v r e m ia c iin d ii is a u ^ s c lu i m a i m u lte . lu i, a c e la s fa

Preotulii snu mniince corastr de la vaca lui, p6n 1 spt6miia.

60
recto recto

S- AP LI

54*
m a g a r u , sau po ce s ste

S -T II AP LI
n tr e cu n b is e r ic .

5*

aijdire i toi cretinii.


D ev a n t r c tiin e n b is e r ic , r cu s a n u s e fa c le tu r g h 'ie p 6 n e a s 6 p t6 m u n . z a r c e la c e s e n p r e u n e v6nd u sf n ta ori

s n u a fa r a v a

m u e r ile .

C e v o in ic u lo v i cu ilv a

e i la r z b o u , i se v a ilv a b ir u i, va

a ltii

v o in ic u

p r e o tu lu i d e

p le c a

su p tti d in s u l i a c e la

n c e c h ip , s a u c e a c e c u m p r , s s e ju d e c e p r e a c e a c a c e a c e fu r a b is e r e c a ,

s c i c v a s a m o a r te d e la d ev a (J ic e d a u m fr a te ,

d in s u l, i

n u m S u ci

37 * C

in e s e m h n e s c e i de

d eb u n cu n ta re,

v o a lu i d e i va u m

d e , a t c s u n tii p r e v o ia t a , a r a ce sta s se v a fi n e m ilo s tiv u le p e d e ilv a u c id e , i po

r u g c iu n e

b la c a u n d o b ito c , s a ib a c e la p o c a a n e u n a n , i m e ta n ii, in tr a 1 0 0 n ^ i.

d e c r e tin ta te ,

c a a n e 2 0 . d e a i i m e ta n ii c a te . 1 0 0 0 n ji. tin e , d eci p e n tru i n tr u c lp le c a i s iip iit fu p e n tru d e v a fi ce

38* P

r e o tn lfi d e v a

i v a s b iji le tu

r g h e fa r d e a n t h im is , s n c h in e 2 0 0 , d e m e ta n ii. a r d e v a fi a c e l p o p a p rece cu m p ra,

v o a ta

tic lo a s e i

u c is e i,

a r

s r a c ii i

n u v a

a v e

u c is u l d e lir n b p g u n , a c e l u ia p u tin e i a i s i so c o te s c v n ic u a r d e s6u ,

ma

a r iie p /s c o p u U i s e v a s c u m p i, a c e lp 6 c a t a s t e p r e e p is c o p u l i p r e e r c o v n ic i. D esev a p r ic e tu i c o c o n u l n e b o te z a t,

l u i d e ih o

se v o r a d u n a d o i n p e r a i cu

P U A V IU

PRAVILA ...

s aib pocaane prini lui unu anii, i metanii cftte


5 0 .

v o in ic ii lo r la r z b o u . a t u n c e ^ ic e seri p tu ra . c p S ca tu l n p 6 r a tu lu i sp re

30*M\iaredevanascen postul cel mare, s postesc, 40 de ^ile, i sase pricetuasc. 40*Cineva cde i seva ucide debun voa lui, acesta snuse cunte, nice sise fac lui pamete nice dinioa r, ar deva cde denevoia lui dese va ucide i va muri, acesta sase cun te, i sifac lui pamete. ar cineva merge la precurve, sau la curve, sau la furtiagu, sau la tullire, ar ntracesta oricum Ivorii ucide i va muri, nimina s nul ciinte. i nice opamete nimina s nui fac. -4i*Snescine vapurtapaledecal sau de

o a m e n ii lu i, a r p 6 c a tu l lu i s p r e n p S r a tu lu . ce sev a s lu

o a m e n ilo r

ce f e r i c e d e c e l a
u c ig n ic e

fe r i a tu n c e s n u u c ig . m u n ca

P r e o tu lii d e iv o r u

fe c io r ii lu i c o liv , bi

p r e sc u r i n e c tin ta te , s a u sa u

fie c e c e s e a d u c e d e o a m e n i la

s & e c p e n t r u b l a g o s l o v e n a . a r a c e lii^ ^ v a d a iv o r ti m u n c a n e c u n t a t u i ne

b lr tg o s /o v it. u n i c a a c e ia s a ib p o c a a n e 3 a i, i m e t a n ii c tits o 1 00.

sf(^ntuitii sborii al doile, atoat lume.


O a r e c in e v a t i sev a v e n i d e n lim b

spurca

b o te z a , n tr u

c r e d in

61
recto

62
recto

S-TII AP LI

56*

S - l I a p 'm

a cretintii ce dirept. i dup acea se cade i preoii safie, uniiliieu acelalii uvm, ard eva fi episcop, ar de se va afla dup botezul lui ori ce pcatti, deva fi suletesculi aparii de preoie snu fiepreotu. ce pre amruntulti se cade antreba de dinsulu, de viaa lui cee dup botezti, i atunce si fac. ar inc i dentarir0 lui, cese ca de de cretintate bine alil ntreba, doar cumva dupa botezul lui cu ndemnare dracului ar va ncepe ntocmela lui ce dentMu. i va parde i al i cu dinsulu. 4*1 deva trece dentru cunoscin ii lu ntralt. ara, sau ntr alta cetate, sauntru norati. u

at septem u n . a r sn iise postesc cu acea ce ntruSnchipu gn d escu . cu eretici. ce i m ei curi i vin eri s se m nunco carne. a r clu gg r i brnz i pesce, cai n c e la la lte sSp tem u n i cam ainS ^is. ar lep d aii hanzizar'ii cessiitu A rm eni, postii facii atun ce i je r tfa , n trace septem in n to a t , un u i cfiine oara c ru ia a r iv u ti A rm eni. dereptii aceia nuse cade noao u ice o^i ap osti, a r cine n u ra ascu Ita a ciast tocm el asfiuilorfi, cera fncepe n traltiJ chipii aface, lep d atn sfe.

De septemun briinze.
A ijd era n to a t septem un b ran ze sase m n iin ce b rnz, n v a sf n tu l sborft. ar m iercuri i vin eri, ntru a ca septem ijii, se cade acn ta litu r g h ie ||/)'ka>^E c'l)JEllll/r>An'Jcias de (Ji. dup acea s m nSnce brnz i oao, pentru B reticu lS A n tonie, i gavele, ceia ce in il acesta septem u n ce nn m nBnc nem ic. dereptii acea n v a sfn tulii i m arele sborfi a to a te lum e. ca toat ace septem in toi cretin ii cei d erep i, fr d etoat scotin a s nnfince brnz l oao. tncm a vrtos a blu

PRlViLi
-P B A V I ll

stem a precei detreori lep d ai E retici, in t u pre A ra, i cudinsalS N isto r ii, i S avele i Theodor, i Theodota, h u litori i b i fi tori. i vrjm ii sfin te troii. i t e to ri, loan u alu ad oile h ristosoli. i D eocn cu M arkonS, i cu Zosm, i cu P e tr ts e . a c e ta to i lep d ai. ar in c i 65 d e n p re ch ituri i a to a te m a i m ariloru i n vtori, i cfite P etrii, i P avel d e t a Sam osatv, i JM ia k ed on e, i E v tih e ce e n tr e credin cu din i, a r e p ie u n i D ioscorfl, i S everaali i P arelu , i ucenicnlu lu P avlik ian u . celorfi am arui aste in a rrtos de to i E retici, K u k u vrik i, cam i A rw e n i i altor E reti ^ ^ ci. de acete to i sfin ii pre ogod n ici i pur ttori d e d u m n ezeu p rin ii n o tri, feur sboru m are d en trutoat lu m a , n tru n cetate c a m are alu Costandinu. i n tru cetate despre resriti. ar n tru N ik e i, i n E fes3 , i in H alkidonS, a r depreun cu m pS rai cei ere tin i buni, la v rem a fecarele d en tru m pe
T a l u .

nulfi caacela smiltilasesslujasc, p^neseva au^idedinsul cum au fostti viaa lu ntr oamenii lu* i truca riindu aste nemernicu, i ce au fcut, sau saduc carte dela episco pulucelaceseu preoit, sau si nrtu risesc diihovnicu s6u dedinsulti, de va fi destoinicii asliiji, atunce s slujasc.
45*nvmu to i c r e tin ii, d u p sfin te le pasci ntrace sep tem in de d u m in ic a , a r pe nce carne. a r c lu g o r i b ifi n z i p esce. si a r n tr a lt se p tem in , d ela rosaVii la dumineca m are a ijd era s m nin ce. a ra ie Ia [)0n,\WCTEO )['B O .p en e la K ^^^' iM deindum ineca de n a iu ta l sirt do carne, ce ntrens A rm en ii c e ia c e s d etro o ri p roclei, spurcata post se postfiscu. d e t r e i ori b l ste a ia " ai;arivuci p ro cleii, i a tu n c e n v m , ^ tot crejtinulii a ijd era s m n in ce carne, n to ne dumineca l i o i n e , o a m en ii m iren i s inauu

ar dupacea, i alte sboar sfi nte cesau fcuii dup a,

63
recto

64
recto

S-TII AP LI
n tr u c e ta te n p o la ta Iu n ip S v te s c n tr u

58*
n tr u i

c r e tin a ta ta

S -T ir AP LI
c e st d e r e p t

59*

C o s ta n tin ii c e

m a r e , n tr u

a d e v e r it , n ic e

i s n u n e a in tr e b a

a tin g e m ii p recei de

s b o r u l c e lm a r e d e s p r e r s u r it , a r n L a o d ik a , i n tr u i n S a r d a . in G r a g i n tr a l ce ei

d e d in i,

tr e o r i b la s te m a i i u r u i lu d?< m n o^ eu . E r e tic i, c e a fu g i d e a c e a i a n e n s tr iin a ste m a p r in i, d e d in i i a b l

greh , te

A n to h a .

b is e r ic i

m a r i i n c e tu i.

d e p u r u r e se n tr e b a d e c r i te n ttta te ce b u n . i d e n d ir e p ta r a a d e v e i'it , c e o s c r is e r n oao a c e sta n tr u to c m e l to a te c r e d in i n io sf n

ca p ren esce i

o c in a i v iu

f o c u lu i c e lu n e tr e c u tii. ito r i lu . d a v o lu . i

e i ce d ed er t

p r 6 d a i d r a c u p u tr ed e.

i p le r ^ to r i d e s u fle te

n t iir u ta t

n p r i

C n i s e v a tu m p la vre in sa s se

a ju n g h e c e v a , i v a cu sfd n ta ta

46 *

c h itiir ile , to r i seu

i b la s te r a

n d ir e p t ,

p r ic e tu a s c

lo r u , i

p r e to i c u i g n d e c u n u ii. i g o n e sc u p u tr e g r ito a r e ,

n u se

p r ic e tu a s c c e s g u s te

n tr u n c h ip

a g h a z m . N ic e u n p r e o ii s n u v in ft v in s lu ja s c cu o

lu p ii,

p e r ^ u to r i i s u fle te tu rm a lu i H s ce

47 *

d e , d e la ce ei

Q p t fi, c e c u n u sev a a c e la s

ic ii a p a , i v a

a .r d e a r ,

g r e s c i b iir fe le i h u le s e u v ta e i m p a r tu sf n ta .

a fla a fle

fi n e v o e ,

a r , ce

s tr u g u r i i s i s tr e c u

PKAVILA
i f r re i de d e n c e p t o r i i n tr o fi v a f c to a r e tr o ia , sn u re, i s le

P R A V IU

i si

cetesc

m o h 'tv a

b la g o s ^ o v a s c . is f a c a c u m e n e c t u r n tr u n i. a r v a fi d e n u s e v o r a fla n i n ev o e m a re, ca se

a r

u n ii

d e n tr 6 n i ad ev6r

^ is e r pre

m c r tu r is e s c lu i s

n s c to r a m p r a te

ce str u g u r i i

d u m n ezeu , pre

sfa n t

n u s e la s e le t u r g h la . a r a c e la s s lu ja sc le tu r g h e cu fr ic . cu o e t i s i p a re r6u

a n o a s t r id e p u r u r e fe c io a r a M a a r c tr 6 a c e s ta i a lte m u lte

r ,

n to r s tu r i, i h u litu r i sp r e v 6 r a t d in a i sf n t lu i

ade ere

P r e o tu lti d e v a s lu ji s f n t a le tu r g h e i v o r v e n i d e lv o r c h e m a s p r ic e tu

p r a v o s la v n ic a

H s . d ir e p tfi a c e a

i n oi

a s c p re o a r e c a r e le c e v a s m o a r d en tr u o a m e n i, s n u a s e d en le tu r g h e , ce s ra b d e p 6n e v a ei d en le tu r g h e i

ca n esce n ic i

a d e v e r ii

b ir u ito r i i u c e ce c u d in i p r in ce

s fin ilo r u

a p o s to li, cn s fin ii d e c e le

n tr u n g u n d ii i

i cu

d u p a c e a s m e r g s i p r ic e tu a s c . a r d e i v o r ^ ic e lu i c m o a r e c u ta r e le , i v a s se c u m in e c e , a t u n c e p r e de cete s i

m r tu r is im , n oao

a d e v e r ite

n iu d a tii c e le u s fin ii tr i, i

s fin ii i

a p o s to li, c e la le u n t v iti uo

n v r to a t. i

o tu lti p e n tr u

m a re n evoe, s d a ru , i pre c in e s v a

d m n e ^ e e s c i p r in ii aa,

u lu i s fa n tu lu p r ic e tu a s c

m erg

n e u d a tfi n o a o

a p e tr e c e

s m o a r .

65
reeto recto

a r

S-TII AP LI

60*

s-ii ap' l i ~

deva muri acel om necuminecat de

ar deseva chema preotul de oare care le, s slujasc pre un om mortu sSracti sau bogatti, i auva m^rge pen tru darul, s aib pocaane I anO. i metanie 200 . Preotul deva lsa bisereca lu la fiece prazdnicti i oameni lui. iva merge laalt :biserec pentra oare ce dobSnd, s aib uni caa cea canon, 2 ai, i metanie ctite 100. Preotul nice dinioar s nu ntre nleturgh'ie fr de grmtic, nice fr de celu semnaii de preoie, ar deva face aciasta dentru nebunla lui, sse pocasc n 4 ai. ar de va sluji cufatsau cu muare. sse pocasc n 12 ai. Preotul de seva chema sfac moHtv

negrija preotului, acelii pScatti iasfce pre preotulu. De va mari un om i seva chema preo tul sase ispovedescA. lui, ar popa nuva merge ceva ^ice cnamunv tura dela episcopul sfu cuiva dho vnicii. i nu cutezii s facu ace sta, i deva muri acelft om ne ispove dittJ. acelii pScat astespre preotul, pentru ce cnu socotesce scriptura ce griasce, casnu ntorci cela cevine latine, i ntristezi sufletulu lui, nebune preote bine gr&esci, c nai nvtur ar pentra acest nevoei pentru cela ce alerga latine pentru d%mne^eu. direptii aceia sase pocasc acelu preotu. 3 ai i me

tani 100.
PIUVJLA

PRAVILA

Preotul d escu lii snu n tr e nbes^ri c scunte, ia r d e v a in tr a cndti va, iva en ta. o ri sara o ri demti Bea desculu. s fa c 100 de m e ta n ii. Preotul deva t a s fa n u l a g n e h c ndiva, iva c d a osf6rum itu " mica. sfac, 2 00 de m eta n ii. Cine va zace cum uar^ lu ce cu le ge, acela n tra c 0 ^ is n u s e a p ro p e c

la nasceria uni mueri oare curiia, snu ntrenluntru ncas,ce mai nante ssta laua casei, i sfa c molitva, i dup acea s ntre nlunfcru, i s cdesc pretu
tin u d in a .

Preotulii de va sluji leturghe, i dup acea va lua araiinca i s va n bta i de acesta va boru, s aib pocaane 6 luni i mia demetani ntoate ^ile. ar fr Je saturare, i fr de beie, i de vi eo boal oare car<i iva fi iui ac(?sta, s se canonesc 40 de ^ le i metani cinci sute. Muare deva zace cu doi brbai, ^8* ivor fi fiai buni, sau unu b rbafcu cu 2 surori, un om ca acela s

sfratele icoane, nice ctre tru pul oare cru sfihitu, nice ctre ttote, miicar siintfi i de un sfCiu t&micu, nice si srute nice si pupe, ce departe s ste i s ise nchine nu ar nescine sseva apropa i sruta, sauva ntr nsfantulu oltaru sas afar i sfac 100 < ^ 6 metanii.

67
recto recto
s ' t ii . ap l i

se

a c e ia p6ne

---- S TII. AP LI a s S p tfim u n a a s se

63*
s p e le

p o c a s c to c m a p 6 n e la

m o a r te ,

i la

m o a r te s a s e m p r e u n e z e p e n tr u l s a d e

cu a p

i s

a g h a z m .

u b ir e d e o a m e n i, c e d e s e v a c id e a m S n d o a o am u n d oao

O a i e c e p r e o i i d e v a b o t e z a p r e c i n e v a ^9* d e t r e i o r i. s s e c in e 3 se a d e la de i 3 p o p ie , c tr e i fi o r i, i 3 s se b o te ace

m u e r ile , c e s e ^ ic e d e

s u r o r ile , s n u m a i a ib d in

oa re sta

b o tez a

s e le n ic e u n a . s a u ia r m u a r e d e v a l sa a m t i n d o i f r a i s a n u m a i iiib , b v n ic e pre u n u lu d in i. i a a da

^ ic e

p r in i,

d u h u ri ze fie

sfm te .

ce d in o a r sev a

b a tu a s te s

c a r e le . D e

sp u rca s i fa c

p r im it , a c e s t a p o c i. a r

p o c a a n e

o a r e c in e

c u c e v a , a c e lu a m o h t v .

voru le

de

n u , d ea rt D e

p r e o tu lu v a

p o c in a . de va n asce, a c e ia s s se fa c p r ic e 4 0 , de

fl c o c o n u l b o t e z a t u , p r u lu lu i v a lu i m u r i. 1 a n ii. fl'iin d ii s ta
bx

i n u i

M u a r e ^ ile .

v a t u

fi l u a t u i a a

c e lii d e n a ib can on

i d u p a r

tu a s c a . m o a r te sa u

de v a

v e n i s p r e d in s la 4 0 d e b ile

p r in ii C in e lu i sev a

d eg ra b , p 6n e d e n tu u se d e

b o tez a a i, s

c r e s c u tu lii s gr
* .

n ^ io a s

n a s c e r e e i, i a ijd ir e

d e m u li

a tu n c e

p r ic e tu la s c . se

a s c

n s u i,B 'f c p S w a ltu l,

i cocon u l b o tez a t s

p r ic e tu ia

n v a ii d e

i s ^ c

ace

s e , d e iv a 8 ^ ile , sa u lu i

PRAVILA
fl m o a r t e p 6 n e a ^ ile . c e m o se sta

PRA TIL
s lii u n g cu m yr

d e tr e io r i. i i c u a r

i m a in m u lte si ei

s fa n ii, n d in a .

u n tii s fa n ii cu m y r ii

p r e tu ti

m u a r e litv a

m a i n a in te n ascere

c p te sc i a a s

p r e c a p ii ip r e

d u p

fa , i s

g r a s c

d in s u lii c e a

p r ic e tu a s c .

a ijd e r e

i c o c o n u l.

c e d e p u r ? ir e i n o k 't v a . c e s e c h a m b o t e j u n e , a r c u a p c e s e v a s, ce s nu overse n tr u b o tez a cu nu

ib a b e le c e s lu je s c ti la n a s c e r e , in v m ti p re v ie la a c e la p en e a 7 ^i s

a fa r , c e n s fa n tu l u n ii u n g h u . d u p

sf n ta

p r ic e te n e . p e n tr u de tr e b s lu je s c , de

o lta r u P r e o tu l

i a c e s te , s lu jb i a lte lu c r u m u eri ce d e

sn u

b o te z e n im in a

v o r ii fi f r s lu jb , ce

e e v a m iin c a .a r d e v a f iv r e o n e v o e ,s ve n u m o a r o a r e c a r e le n e b o t e z a t, il v o r c h e m a s i b o te z e , d e v a fi ila n o p ii, s m erg m a s ,

i f r

v o r ti

n i sp r e a c e s ta n t r c e l c ia s d e n a s c e r e . u n ile c a a c e la a s fie 12 p r im ite n b i

in e ^ u l

i s lii b o te z e . c tin d iJ s e c u n i i n c u in e r g . c e la b is e r i

serec, p 6 n e n a 15

^ i. a r n p r o tiv

a lfite le care cu

P r e o tu l la

a d o a n u n t s n u

m a u s lu ji ii. a r d e n u s e v o r ii c h e m a p e n tr u o s lu jb D ev a n asce o a r e c a r ia s n n m e r g . n s f^ n te le p a s c i.

c d e v a m e r g e s i b la < /o s /o v e s c p r e d in i a r n c a s a lo r ii s n u m e r g , la ace

m u a r e

a d o a

c u n u n ie .

69
recto

70
recio

S-TII APLl
s lu ji le tu r g h e , o sp S ta i

64*
sau

S-TII AP LI

P r e o tu l d e n u v a d ia c o n u l, c e v a b o r ti, s a s e

a s c , i t o i c tii s tin tu in t r u r n d u l b is e r e c i. s a u d ia c o n u l, s n u fie n e m S

a a sev a

p o cM a sc

4 0 , d e ^ ile .

P r e o tu l,

a ijd e r a

i c lu g 6 r u lu .

n u ia , n ic e s i s c o a la p r e o e ,

P r e o t u l c tin d u v a m e r g e la b a e s a s e s p e le p e n tr u o tr e b o a r e c a r a . s a u p e n tr u o s l b ic iu n e o a r e c a r a , a ijd e r a i

v a f c r e s c u tu l iu i, d e 3 0 d e a i d e n a s c e r e l u . c d o m n u l n o s t r u Ts H s , d e 3 0 de a sa u b o te z a t, i a tu n c e a u n c e

c lu g r u l. a c e la s n u s e u n g c u u n tti n ic e n t r u in c liip u . a r d e lv a u n g e p r e o tu l. a c e la litu r g h ie in s sep r sesc 6 0 de ^ ile . d e c iin ta a r d e v a fi

p u tu a n v a , d e r e p tu a c e ia d e n u v a lm p le 3 0 d e a d e n a s c e r e lu i, s n u p r e o e sc , S m c a r c u tv a f d e d e s to in ic . v a c a d e n tr o le g tu r sev a b o

n e s c in e

c lu g S r , s s e p o c ia s c 1 5 0 d e b ile , i m e ta n ii o m ia n to a te ^ le .

i n tr o te z a . c lu i, d en u n u

b o a l , i a tu n c e a c e la s n u

u n u l ca a s te

fie p o p .

C lu g i^ r u lu n u s e c a d e d e a c m u s m e r g l a b a e n i c e i n t r u n c h i p , f r , d e o b o a l oare carem are i deo le g tu r a .

c r e d in a sa u

lu i d e la in im a b o t e z a tu . a r a ltu l

ce d e v a

n evoe

fi n i m e n e

d e s to in ic ii

P /e o tu l d e v a sp u n e b a sn e , sa u se v a i ne d e fa r m e c e , sa u d e v r ji, i le

la p r e o ie , a c e la d e n e v o e m a r e s fie p r e o t, d e v a fi c u m s e c a d e v a a lu i.

PRATIL va fa c e v e c in u lu i s u . s a u v a fa c e P r e o tu lu

PKAVILA
d en u v a g r iji d e s lu jb a ^ ile i e u n e lu i

d e v a lu a m a i c u a s u p r ic u n e , s a u r p i i'i, a c e l a s se p rsesc de a c este s s e la s e

i v o r tr e c e s o c o tin a la sa u

c ia s u r ile

lu i i a

n o p ii, in tr u c e

is s e p o c a s c , ia r d e n u d e le fc u r g M e .

c e a u to c m itti s fz n i a p o s to li d e r u g a tt i d e r e p tii n o i, i a u d a t

A ijd ir e i c iin d g e v a n v a a fu r a . P r e o tu l d e n e g r ija va arde lu , sau d p b e ie a c e la

r u g c iu n e Iu d w m n e ^ e u . n e s c e p r e o i c a a c e ia n u se c a d e s p r e o e sc . c m u

b is e r e e a , s a u

c a rte,

n ie p r e d iio in e ^ e u , i d e d in s u lil d e p a r te . c ^ ic e d w m n ed eu , r u g a iv e i ve p r iv e g h e i. i de ve to a te i m u l n

sse p r sesc P r e o tu l

d e s lu g ir e s se

1 a n ii. p rsesc sa u

n e g u to r u

to t ii c ia s u lu a p o s to lu lu e m ii, P r e o tu lu c e tu i, d e c e fa c e .

d e a s lu g i. P r e o tu l v u n to r u

g r ia s c e ,

la c u in ih r p it o r u , iv a u m b la c u d in i, s a u v a a v e a r m , o r i c e fe liu de

i n e p r s it d ev a n e

r u g a i. sev a pri

s lu ji i n u i

a rm e, c e a le s u n t u p g u n e c i,a r n u e r e tin e s c i, n u m a i v o in i c ilo r c iin d m e r g la r z b o u . u n u i p r e o t c a a c e lu a n u is e c a d e s p r e o e sc , a ijd ir e i

n e le g e r e s se se c e r te p le c e

n u s c ie n

a c e la

i s ia i s i

v tu r . i s

pa

r e r S u d e n e s c iin a lu i. a r d e lv o r iin tr e b a d e a c ia s ta i n u v a sp u n e p e n tr u

c lu g g r u l d e v a u m b la a a , s s e p o c

71
recto

72
recto

S-TII PLI

66*
a s c u lte

S-TIl AP LI

67*

c e lu c r u f a c e a c i a s t a , a r r iia i v r t o s n e p r s itu a c e la s se n u va a s c u lta c e r ta r e , d in o a r

p r e p r e o tu l, i s i s lu ja s c .

O a r e c e d i a c o n i i v a g r i s p u r c p ,t p r e p r e o tu l tr u iv a a n ii. b S r f, s s e d e sp a r n

p rsesc

n ic e

sD u s l u j a s c .
P r e o tu lu r u rec 4 0 b u r fito r u , s a u v a g l c e v ito n b is e

a r d e lv a e r t a p r e d in s u lii

d u h o v n ic u l, p o p a a r e p u t e r e s i a r te . a r d e v a l o v i p r e p o p a i c u le m n tt. a c e la s a b p o c a a n e n 2 a .

i d u p , a c e ia i v a s lu ji,

n tr

s a s e p o c a s c , p r si d e o to c ca a c e sta . a r

d e ^ ile . i d e s e v a i d e u u lu c r u a ijd e r e a a

P r e o tu l s a u d ia c o n u l d e v a c le v e tis a u v a b e r fi p r e e p is c o p u lu . s a u iv a ca a c e ia

m e l s

s lu ja s c .

i e p /s c o p u l de

g r i l u C L ir m e z i ti. u n i i a u m n lia

S r tie d e v a fi, a c ia s ta

s a s e n tr e b e

i ju d e u l lu i d w m n e^ eu ,

d e a r lie p is c o p u . c in s ta s c p r e p o p ii i

c e la c e l lu o M a r ia c e c le v e t is e p r e M o y s i, o s de to a ta u n ii c a a c e a s lu jb a s se d e sp a r i s

E p is c o p ii s d ia c o n ii, ^ e ia s c a li,

c a n e sc e s lu jito r i d e d ^ m n e i d ep reu n s i a b pre cu n g e

p r e o o sc ,

ta in a ,

n u m a i m n iju c e cu fu

n u s u l n im in ^ , c a r

i n u seca d e f r de

d in i n u gri

p r o tiv ito r ti lu i d ^ m n e ^ e u ,

n tr u ja sc

d e c in s te . i s n u

d e s e v a p le c a is ip r i r S u d e a c ia s ta cu m de a c m u a c e sta n u v a m a i fa c e ,

d in i c a d e n e sc o

fii m a i m i

c i. c

PRAVILA

PRAVILA
s lti p r lim e s c u n u m d u la r u a r la r u n d ii c a p r e au c ^ u tii

id o m n u l n o s tr u I s H s , u c e n i

c li c a p r e n e s c e s o ^ i i c a p r e n e s c e f r a i ia u a v u t, i c tr e d in i g r ia ,

a lu i c e

d e n u tr u p ii, p e n t r u o s l b ic iu n e o a r e ca re d r c e s c , c e e n S la tu de sfa

c d e a c m u n u v e v o iu in a i c h e m a r o b i c e so

9i v

e v o iu ic e v o a o . d r e p t a c e ia e p is c o p u l p r e o ii s i c in s te s c . s fa c i to i c in s te

t u li d r a c u lu i. C in e s e s c r b e s c e d e n u n t a s e n s u r a , s a u m u i a r e a d o r m i c u b r b a t u l e i,, s a u b rb a tu l ad orm i cu m u ia r a lu i. i

to i

o a m e n ii c e i p r o ti, p r e o ilo r ti.

Oare cine de n o a m en i cei p roti voru berfi 5 2 * cev a pre preotu li, sau cu vin te spurcate, sau h u le. acela sSaib pocaane, 6 lu n i. C ine W stem a pre p r e o ii, sfe p roclat. i cin e m ne pre preotu lii, sau pre arliereu lii, vra cu li ceia sufletescB. d em aa lu i dwmne^eu vorS fi ap rin i. c d ep rin i cei trupesce dez rdecinez d en tem ele W aste m ulu feciori lo ru i. dara cu ciitii m a vrtos p rin ii cei su fietesci. i lecu iio ri su fletulu i, siva cin eva m n a. ce vafl de acesta ce m ai am aru.
B 3 * D la c o n u l p r e o t u lu i s is e ca un u fu m a m ic u p le c e , i s

v a g r i c in e v a

c n u s d e s t o in ic i u n ii

c a a c e ia m p e r la c e r iu lu i, a n a th e in a s fe u n ii s ca a c e ia , i c in e se s c r ii

b esce

m n iin c e

c a r n e num ai f r

d e s u g r u m a t ,s a u m o r t c i n i s tin g e , i c in e g r ia s c e d e a c e s ta , c c e la ce

m n im c c a r n e n u ia s t e d e s to in ic a s fin t e i p r ic e t e n li.c in e g i' ia s c e a i a n a th e m a O a r e c in e v a f r e o r o a b o a r e c a r ia n v a o n e l to a r e , s n u ii a s c u lte

d ir /s u l,

73
rcio

st p u Q u s6u ,

74
recto

S - AP LI
ce sev a

68*
n b is e r e c .

S -T II AP LI
ru g a de e lu ii,

69*

fe r i d e a s c u lta fl c r e t i n a ca ace

i sev a

rei i sev a b u n . la .

p o sti i v a u n

c a v a ^ ic e c a m a i b in e a s t e s m S r o g ti d im in e u , a r a c e sta o v a fa c e n u n b is e r e c , i

a n a tem a

v ftto r u

ia r d e s e v a m r tu r is i d u h o v n ic u

f r

n v tu r a

s fiu u n f i r o b t l o a r e c a r e l e , d u h o v n i c u s6u are p u te r e , c u s o c o tn fi p u t e r a . s id e

e p is c o p u lu i, s a u v a u m b la a a

a d iilio v n ic u ltti, i c in e a n a th em a . a l t t i o a r e c a r e l e 57*

lu i p r a v ila

c u tu i v a

O a r e c e p r e o ii, s a u ce v a lu a

55*i unu j-obu oare alu cruia sau o roa b. deluva nva s fure, pen tru odobfiQd oare careuni ca a cea sa judeu, cela ce iau furi, i ceau furat mai mulii sa dela el de patru ori. ar ce robii va asculta nisce nvturi ca acetia, si d^ 40 detoage. iar de va fi slabii, saue forte tinerii, si de. 30 de toage. Oaare cineva nva oroab oare cara pre ntr ascunsii, se zac cu

fr e u n ii r o d ii s n u f ie le g iu v a d a f r d e n v tu r a s e fe .

iii,

s a u lii

e p is c u p u h d . O a r e c in e sev a

a n a tlie m a

o s c r b i d e m u a r e i 58 * n s u

s s e e n c r u ie , n p u it rare

f a c e , i c e a c e s e s c r u b e s c ii a a a

n a th e m a . a r c in e v a fa c e a c ia s t a p e n tr u d u m n e ^ eu , i va resc. O a re c in e r v n i la p e tr e c e r a n g e

a c esta e v a

k a ' c ben k .

o c r ii

pre

c e la

ce

f a c e S 9*

n u s io v a

PRAVIL
m u a r e i n u v a s c i a c e a iv a s c i pri lu b o v ti,

PBAVILA
v e c in u lfi lu i

a v a

i c h e m

b o a r u l e i. Q i, a c e l a la

i du p s

s6 ra c , il o s p e te z p e n tr u d u m n e z e u , i de v a o c r ii c in e v a p r e u n i c a

a p r e a c e lii o m iic u s i

b o a r u l r o a b e i, i s iil p le c e s if ie la a r ta r e , s i s6

a c e tia , i n u lv a p r im i c a tin d e p lin ii, a n a t h e m a

pre u n
s

ere

ro b , i s i n p te u n e z e a r d evor c fa c e fic io r i,

fie .

i a c e a

O a r e c i n e v a s p u r c a m u a r e f r a t e l u i 60* de d iih o v n ic u a c e sta n e m ic a nu o a c e sta , are.

f ii r o b i. m g n a h itle n u l

g r a s c e h itle n ,

s c r ip tu r a , i r o d u l c e lu

c a

so co tesc e, c

a n a tem a u n u l ca d u m n ezeu nu

a lu lo r .

a r d e i s e v a fa c e m i

e r ta r e d e la

b o a r u lu i lo r , n v o a l u i v a fi a r fu g i u n i c a a c e a i p e n tru fr i

a r d e u u v a v e n i la p o c a n e s se p o c a s c , s g r a s c c n S l tu r a vrj

devor ca

lu i d u m n e z e u ,

vor v e n i la m
to c m e la c lu

m a u b i, fu sp a r to a te

lu a c ia s ta , a c e la s se d e n 6 a , i In

n s tir e , d e v o r ii g resc , a c e a to a te , i s n u

lu a

d e p r ic e te n e ^ ]e c te

fie s lo b o z i d e n tr u n im in a de

2-i
6

d e m e ta n i, i lu n i i m ie r c u r i, a , d e c a s a

c u te z e

se m n ti n c e i

s e c ii,

in a a iin e r a c u m s c r ie i a p o s io lu P a v e l. tt tr u ca rte lu i p e n tr u O n is im . de

v in e r i 6 n

ib

npoijjEHE, i

s se

p r ic e tu a s c .

^* O a r e c e o m i i d e n m i r e n i v a f u g i

C in e s e v a s c r t i b i d e b l a g o s l o v e n a m e s e i,6 i*

75
recto

76
n e ta

S-TII AP LI 70*

S-TII AP LI

71*

i nuva griji ceva ^ice, crugcu nesecadeinainainte de gustar mesei, unulu caacela sfie anatema. C i cundue la chemara mesei ori cum desevorii aduna, i nuva fi acolo preot s blagos/ovescA, masa. cevafi un bStriiinti nelepii, sau altul cevasci carte, uni caacea ntiiu sfac rug, cune, idup aceasa^smnunce. 62*Muiara sau brbatul ceva vre s joace i s b a t npalme, i seva nbrca brbatul nhaine mueresci, sau muare ntru hainebrbtesci, intrun chip drcescfl chipul lu domne^eulvor schimba, i va bate jocfi dinsulu, unua ca acestuai griaiii, sse casc 3 a, i metanii n ^i, cfite 24. 60*Muare devafugi de brbatulti e.
verso

aca muaredebrbatulei, alteleori ars asculte brbatuldemuarelui. Oare cineva nasce feciori i nuiva so 6 4 coti, nicei va hrni pre dini cum se cade, ceva vra s laseitiner'iism^r g s se tun^. anathema acela, i icela celtlva tunde predinsulti. Cene nuva g riji de feciorii lui si certe, pre ceia ce au nscuii, i frica lui dwmne^ea nuiva nva pre dini, case umble pre cale ce adeveri t cretinesc ce se vor lsa i sevor nstrina ntrutoatecile cele nto arse, ncurvie. l n furtiag, i nrpire. i njucri, i nple sne te i ntrutoate nedireptile. ana tema nisce prini ca acetia, ce nu certa nicett nva feciorii lor fri

PRAVILA

PRAVILA

deva urii npreunare brbatesc, ce va vre sumble, anatema. Muera denu seva pleca brbatului ei. i nuva petrece ntru voa lui, cum grasce apostolul, cbrbatulwi aste capul Hs, ar mueri aste capii brbatul ei, arde nuva asculta acia st0, unile ca acola s fie anathema.

ca lui dMmne^eu. c nfricoat jude vor sa i focul celil netrecutii vorii s motenesc, depreun cu feciorii lor. pre ceia cei nscur i ru predin 'ii crescur. Cineva nva feciorii lu cei tru peni dup dragosta lor, cuvinte

spurcate, ilva nva s bilrfesc. iiargrasce aposiolu, cumaste capbisereci inesce cuvinte ca acetia vorulua Hs. aa aste i mueri cap brbatul dela dini. ar nuivori nva pri ei, i cine n us^va pleca acestuia, Dali ni, ce e dentineree s fac cia dei i Elzaveli s fie npreunate, ar deva fi brbatul ei nebunii, i ntorii de nminte. i sfetul lui nuva fi de ajunsfi, ar muaria lui vafi cuminte inelept. s nul ste prinilorii. i fratesSu celui mare, i surorisa. nesce prini ca acea s fie anatema, ar pari nii cea cenuvorii iubi fecio rii lorii ntrunchipii iscerto. ce pre unul va Iubi, iar pre altul va w' sau strnsoara lorii
n u io v o r in p r

ascultepredinsuld depurura latoate . cuvintele, ce unile ori s asculte

77
re e to

78
recto

---- S -T II AP LI

'^2*

S -T II AP LI

73*

i feciorilorii ntrunchipu. anathema prini ca aceia. Deva fi de multe ori unul denfecio ri hitlen, i rM . slii nvee pre dinsul tatseti i muma. ar denuiva asculta pre dini, nsui acea ace rSotate ficiorii so poar te, ce slise npar totti ntrunchip. ar fetei lui, nvmri maimul tu s ise de avere dela prini, c aste mai neputincioas pavta muere sc, direptii acea mai rnultu se ca de prinilorii ase griji defetele loru, i de daruri, i departe i nuan, care prini nuvoru griji de acetia mare pScatu loru adun. Fiece prini lise cade feciorilor si nsoare cunduseva umple crescutul

ciori, destulii le aste de avere lorii, i de rpaosu. binele aste unu fe ciorii slii aib i clugSru, doar va fi de plin robul lui d^mne^eu. i vor lua i acea plat dela diimne^eu pentru feciornlii lor celii bunii, pre cela ce Iau nscuii i Iau crescuii, i Iau nvaii bine d^mne^easce. Muare deva tunde prulii ei, c va 66* cugeta c aste binepeatru d2 <mne^eu alegiindii numai denuva lua chip clug0 resc, i va ndrzni afacere aciasta. anatema sfie c nau nvat dwmne^eu s tun^ muare prulii. numai cundii va veni la petrecere clugre sc. ar deva fi ndemnat aa de niscari drcii s tun^ prulii ei. sfie oprit de biserec, i de

PRAVILA

PRAVILA

lor de 15 ai. ar fata de 12. acesta aste lege adeverit, ar s nu cu ne grija prinilorii devor trece acet'i ai legiuii feciorului, sau fetei i lise va tmpla curveunua dentrn i. acelii pScatii aste pre prini, ar de nuva fi fata nc de 12 ai, sau feciorul de nava finc de 15, i va curvi unulii dini aa, acelu pficatu aste pre cela celii face. i iau mne dela dz/mne^eu. Oare cine las prinii btiiini i slabi, ar nui cinstesc i si hrnesc pre dini. cesevor postri gi clugri fr de nvtura p rinilorii lorii, anatema acete, i i cela cel fi calugSresce. iar devorii ave prinii i ali fe

pricetene un anu sase pocasc. Muare deva lsa brbatulei, i va lua aitulti dentralt laturi de va petrece cu dinsulii. s aib poca aoie n, 9 ai. i s fac ntoate ^ile, 36 de metanii, numai piiine s mriiince. luni, miercuri, vineri aijdere i brbatulii ei. celuia ce sau iupreanatii adoao oar aciasta certare sia. ar de nu va soi barba tulii ce au fcuii ace muare. i cu nescire o au luaii, aceluia puoine pravil is cade lui. Muara deva omorti biirbatul e cu farmecele i vavra sa altul, aij dera deva face i brbatulii, amarii deuni ca aceia, deunii caacea cevom mai ^ice, nu avemil ce. c nfricoat

79
recto

80
recto

ju d e u a c e lo r a la c.

S-TII AP LI
p o c a a n e , u n ora

74*
ca a ltu lti p e

n u v a

S-TII AP LI
p u ta in a , u m b la

75*
iv o r ii n c e

i m are

le ia s te n a ia te . e fie

to c m a p S n e

a b r fi, d e v o r ii

cu

a lii,

m o a r te ,

d e s p r i i d e b is e r i cev a om oru

i a c e s tt i p f ic a t a s t e m a r e s p r e a tn iin d o i. ia r s e c a d e to t ii c r e tin u lu i, 2 p a tu r i s a ib m u e r ii de du

a ijd e r a

i c e ia

fic io r ii e . are M u a r e

ceva

lu a a lii b r b a ii o

ib r b a tu lu i, a s c e r n u t lo r ii

c a r e le . d eva om oru fic io r ii e , p e a

i d e e i s a s e c u lc e ^ ile sK n te , i

m in e c a la

i n tr a lte

t r u r u n d u l p S c a te lo r u . c e u b e s c e d r a c u lii p e n tr u b a tu , n e la ta d r a g o s ta u n u bar

p r a z d n ic e

d o m n e s c i,

i n s 6 p t6 ^ le n u

m tin i m a r i. n c a i d e n t r a lt e so v o r tip u tia in ia .

d em a pre d esu p ra

ce lu tr a c e te

d e c u r v s . c e a m u a fla t, c s u a fla t d e m u lte o r i n t r u o a r e c a r ii, a c e tia n v a r ic s n u n tr e s fa n tu lu i 6 u n ia ca

a le s e s e c a d e s a s e ie . ia r n u s s e t v 6 le s c c se d e p u r u r ia , a c e ste to t c a p o r c u l n tr u tin .

s b o r , in b is e la m o a r te ,

d en tr u n a sce

c h in u r i n e in u te , i re. f m or

sS tn u n a h itle n c h in u r i, t o a t a

c e la lo c u li c e lu d e c h e m a r e o a r a e n ilo r u a c o le s e s ta . t d e s p r ita s fie d e to a n tr s ca ^ .

i d en tra c e ste

r d e fr ic a ia s te . n ic e p o m e n ir a ii n u u m b la c in e ]a m in te a v a v r ia o m u lu i.

c r e tin ta te ,

i cu n Ju

o a m e n ii i e ti. ia r a c e i a

i oare

s se

p o s t e s c 67*

PKAYIL
jo s ii la p m iin t ii, i m a r e , e r ta in i s s tr ig e c u g la s ceara f ei ce s tim b ta un

PKAYILA
i d u m in e c a , a n a t e m a

g r e ita

p o s tii c a a c e la . v r e s se p o s te s c e lii s s e p o m a reces 4 0 de i seu sem si seca ti

c u t p c a te , i s sp u e s le n tr au^T , t o i. c

p 6 c a te le

C in e v a

o a m e n ii, c e ia

s te s c n p o s tu lti c e lii ^ ile . c e a le seu

i e s ii d e n s f n t a b is e r e c s s e

to c m it

r o a g e d e Q s .d o a v c u m v a c u r u g c iu n ia o a m e n ilo r v a U ia e r t a r e d e la d w m n e ^ e u . ia r s se p o ste sc , n to a te f ile le p o s tii, s

n a t d e n s u ii n p 6 r a t u l H s . de s se p o ste sc b e tr iin i, m ic ii i c a c e ste

m a r ii, 4 0 . de c

n e r i i ^ ile

m iin u n c e file le

i m e ta n ii n t o a te i

s im t

c iim ii a u ^ s p r in ii, d e n tr u to t a n u lii. to c m ir

i n o p ile , ia r s tu n b t s o d e z le g e pre

s u n t R e c ile

c e lla

d u m in e c a ,

d in s

c e le a le s e r i le to ii d u p

s f iii a p o s

d iih o v n ic ii M u a r e cese tu l

sftu . s s e ie d e b r b a tu l e i lo r ii, p a tu l sau b arb a

s e m n a r ia

d e s p u ito r iu liii n v ie ace

d evavre

H s. i a t o t a d e v e r itu l c r e tin a tii ste fu , cu fr ic m are s se

ic e d e p a tu lu s s e ie d e c tr e

m u e r ii lu i.

4 0

d e b ile p o s tii,

fie c a r e ia r

^ i. 5 s s e m

a c e lo r a le t r e b u a s c e a m n d u r o r a s s e to c M ie s c n t r u sfe tu l lo r u . cau u

u in c e

s tim b ta i d u m i

n e c a , iin tu fie c r u i

i v in . d e s tu ln i ia s te p o s tia s c d ev a v r ia ,

u n u lti d e d in ii d e v a v r e s s e ie , ia r

s se

81
recio

82

V 3 C 0

S-TII AP LI

75*

S TII. AP LI
a fc u n e e s s e g u s t e p u in p tiin e l a p s a u u n p h a r ii d e v in . a ijd e r e i t o a t a ace cu s e p t m tin fr ic a c m are '

luni m iercuri i v in e ri, aa i n postul lui p0K(\CTB0x*B0. d en ^ ioa lui

Filip pen ns l a n s c u tu llu iH s .


is postirati, lu n i i m iercuri i yineri, ar, m a r i i j o i i sum bt i dum inec, s mnCtnce pe sce, i s be vin ii, a s ijd ira i

sa se p o ste sc

m are i cu

in im , z d r o

b it

n t r u a c e ^ i d e s p u ito r u l d o m

n u l n o s tr u I s H s p e n tr u n o i s a u r ^ s tig n it, i sau n g r o p a t , i n u s e c a d e n ic e sb e un ui

postul s K n ilo r ap o sto li, se cade si {ie, dela dum ineca m are, n s la^ioalu ic'T n Petru i Pav^elu. i oare cin e v a v re spostesc, i s seie dup adevSr, detului aste cu aceste postu ri, d ireptu aceia am ndrSznit de amu scris, canu caoare carii cevoru s sepo3t^sc,i afl privileju i in tru to cm elele loru postu, cum fa c ii i ereticii. c nn inti tocm el a s fin ilo r apostoli.

c r e tin ii s m n iin c e s a u sa tu r e , sa u sa se

i sa se H s

v e s e le s c . c

d o m n u l t i i f c t o r u l p e n t r u t i n e fu p r e c r u c e , a r tu b ei i

m nun
68*

c i ite v e s e le s c i. i c tin d se tiim p l a fi m ie r c u r i s a u n ascere bo

v in e r i p r a z d n ic u l s f a n t u

te z to r u lu lo a n ii, a tu n c e to i p esce, is

s m n ce

b e v in ii, a ijd ir e

d e s e v a t m p la i p r a z d n ic u l s ft'n ilo r a p o s t o li, m ie r c u r i s a u v in e r i, a ijd ir e

verso

P R iV IL i

i p r a z d n ic u l p r e s f in t e i p o s tii a s t e i a c e sta a l

PEiVlLA
a r cum

i asftnilorti p rin i domne^e esci, ce cundii a r f sase postasc, atunce nusep 0 3 tesc 0 ,i cundu ar fisnnsepost^sc, atunce se pote seu, de cretin tata ce dirept i adeverit departe stau. i spur cat credina lorii ce ntoarsa in, i sfnta tro ia , tatlu i finl idiihulusfanii, necuraii i de ne

\ /) (,

i p o s t u l I u po3>/^CTEo x*E o. a r seva

n c e g li

t i i m p l a a fi p r a z d n i c u l p r e o b r a j e v in -

n e i r 'c iit, a tu n c e s m n c e p fe c e is b e a r te se c a d e c lu g S r ilo r ti, n t r u t o a s fa n u lu i p o stu ^ i d in io a r s c e lu m a

file le

r e , n tr o a r

m n iin c e , de 2 ori

s tim b ta i d u m in e c a v in ii, a r

plin m rturisii i cum i Primci


i procleii A rm eu i, i ali ntracest chipii, ce ei nuse adaogii c tie adeverit pvavoslavie, ce ei i ntru 1 1 1 arelep os i ns6pt&mnace den ^u mnunc carne. ar ne fttnoaodetoate sflinbetele den tot anul. '^^^'Smbta ca m are sase postesc PSnedenaltreila cias de noapte, i

u n fc fit i

pesce snn

n iin c e n ic e d in io a r , n t r a c e l p o s tii m a r e , n u m a i la b la g o v e te n e . i n d u m in e c a s lc ii, a r o a m e n ii m ir e n i

n t r a c e l i i p o s i m a r e , d e p a t - .- i ori s m n iin c e p e s c e . n d u m in e c a jo r a v o s la v iia i n d a m in e c a n d u m in e c a


K pcro ' ,

s lc ii, i la b la g o v e te

n e , a r n t o a t e n t r a lt e ^ ile a le s f n

83
recto recto 78* i a i, tia

S . LI
t u lu i m a r e le p o s i, s a se fe r e sc

S-TII AP LI
ce ei sau a d u n a t

79*

m a i a p o i n c e ta
'

c e la c u m se c a d e ,

sh m

n u n c e lu n io d a ti

lu i C o n s ta n tin , c u

i d i fe

i m ie r c u r i i v in e r i, a r s n e s c in e v a v r e d e p x ir n r e n t r u a c e lu p o s# , c ilte c a d e se i b in e v a

r e p ta

m p S r te s a T h e o d o r a , c u

c io r u le i c e l c r e tin b u n n p S r a tu l M i h a il, i cu a c e i p r in i m a r i d u p c e l u i d e n itu u i i

o d a t s m n u n ce, fa ce

a le g tin d tls u m b o ta id u m in e c a . vre n e s c in e s

c h ip u l m a r e lu i s b o r u h d a to a t to c m ir s l v it , r lu m e , ce deo de a r

a s t e i a lfc a c i i n d u v a se p o s e s c n r u

f c u r

to a te file le

c r e d in a n t r ir i

d ir e p t io

a n u lu i p e n tru d ? < m n e^ eu , fa r a d e n u m a i su m b a ta i d u m in e c a , c u m fa c

to c m i pre to e re ti

i g o n ir c e a ce

p r o c le ir

o a r e c a r ii d e in c lu g S r i. a r a l i c ^ lu g ftr i s e u tu ra p en tru do la ta e i d e o m tin c a r e i be

i p re

c h itia n d e e r tu lo r i

c i, i p o s tu lu

m r tu r ia l , u rm a to c m .e le lo r

d in i, i a a ce m are

p e tr e cu i b u n a ce

a r n o i u m b l m , p r e s f^ n ilo r p r i n i , r ile

n e v o in a

i pre

n v tu f n ta i tr o

d o r e s c p e n t r u d m n e ^ e u , c e lo r ii m a r e p la ii le v a p le c a r e fi d e la d m n e^ eu . ce cu

lo r u . i m r tu r is im

n c e p to a r ia v e i c e e n tr o fr e i a . n tr u n c h ip u v im ti t a t lil i m r tu r is im fiu l

i cu

s S r c ie p e t r e c n t r u u n n tr u d z im n e ^ e u .

i s l sf n

p o s tii c a

a c e sta

i d w h u lu

a r sp u n em ceo

PRIVILA
i c r e d in ce re i

tu , ta t lti f v fiu l c u f r

PRAVILA
d e n c p p u tti, i

h itle n , de

in

m o a r ta

f r

d e n c e p e r e . i d itliu lu

a lu a t cese

^ ic e c a F r u n c i. i a l a c ete f r cen u a s te

s f a n n tr o fir e , p r in t e le n e n s c u t i fiu l se d e la n s c u t , i d id iu l s f n t p r in te le , i sp r e p u te r e c e a pe

i d e c la a d e v S r a t

u n ii c a

s lu jb a lo r

d e s tin g e ,

fiu lu

i n u a s te cu a d e v r lo r

n t r u c h ip u ir a

tr e ce , o

o m p r e u n a r e , i t r o i a , i a

c e m r tu r is s c ii. c e m o r t n c h ip u Iu d?nne^eu c to tu c e a de fa c u . ce

o n e h in c u n e a g r im

e s c ii f iu lu ste sa re . f r

n o c d e la p r in t e le a s e p e tr e c e p re fiu lu .

d e a lu a tti, i f r i a c e a

d iih u l s f n t , i

m o r tii a s t e . ia lte le

a r c in e n u v a g u n d i a a d u p a iu lu i n e le s

c e n t r a l t c h ip d eert ' o a 69*

a r

b 6 r fe sc fi m a i r e le

ig tin d ii

g r e s c tih u le s c fi. c d iih u l s f n t . d e la ta t l i d e la fiu l.

a s e

v a g r i,u n ic a C lu g S r i s m e n ilo r

a c e ia

a n a tem a , la

i c u n is e

n u m erg n ic e la

m e s e le

r cd e robu

g r e s c ii p r e d w h u l s f n t m u lte cu m ces au .

m ir e n i,

c u n t r ile

il m r tu r is e s c , i a lt e n p u ite lu i dw m n e^ eu

lo r ti, n i c e l a s b o a r e l e

lo r ii n ic e c t in d il c iin d

i le

vorv i fa c e p o m e n ir e s f m ilo r . a r s e v a tu m p la o n e v o e i v a la

c e e i n u v r u r s s e p le c e s fa n t u lu i s bor i n v tu r ile s fm ilo r p r in

v e n i c in e v a

m n s t ir e , i s v o r ti r u g a c tin d v a

85
recto recto

S-T II AP L I

'^6*
m in te d eva

S-TII AP LI
a r fi

s c iin te la * m a s a l u i o a r e c a r e le d e n c a lu g S r i p e n t r u b l a ^ f o s f o v e n la . a c e l a d e n e v o e d e v a fi i v r e u n s ta r e ii s i p re p o a t

d e a r t , sa se d e sp a r t , fi e p is c o p u a ijd e r e

s a u p o p s a u d a c o n u . s i i s e n t r e b e i s? tl n a in te m itr o u n i i d e to a

i a c e la

i p re a l i f o lo s i, n e v a tS m a tu

d in s u lti s i de

c 6 rte, i la

a r ta r e

i fa r , d e p a c o s t e s m e r g . a r d en

p o litu lu i i s i p u e n a in te ca a c e ia , d e t o a t e c e r c r ile t e n tr e b r ile . O a r e c a r e le d en

so co tesc , a c e la v a fi t i n S r u nu m e r g ce c il a a la

c in e v a m a sa

c lu g r i s p e n tru p r e s in e

m ir e n ilo r , n u se p o a te

c r e tin i, c e ? a

fa c e

73*

n im e n e d e

c u r v e i v a c u r v c u m u ia r e p g im . u n i c a a c e a sp u rc b o teju n e lo r ii,

s se f e r e s c

p a c o ste

d r a c u lu i.

Dela pravila sboriiliii,


A n tioliiei.
O *F ie c e p o p v r e ii i l e v a m t in c a c u v a ^ ic e fa c e ta in a cu o

ia r m a i v r to s d e v a m iin c a i d e v a be cu sta . d in s , m a r e a c e ia n e c u r e a s t e a c ia s se d e sp a r d e

u n i c a

sf n ta

b is e r e c . i la s ste n 3

lo c u l c e lii d e a i. i d u p a c e ia s te n c cei 5 ai

fr a te , sa u v a f ii n d ii a lt , s e m in d M m n e^ eu , u n u lu ca

ch em are s n n tr e 2

d in ii. lu i

n b is 6 r ic , i s

ie s b o r u l u

a i, i n t r u

t o i n t r

a c e la a n a t e m a .

s se

p o c a s c , i d e lii, 6 a n ii s s e

PRAVILA

PBAVILA
eu c r e t in ii c e l d e p lin

i*Fie cine v a m tinca cu e re tic ii sauva be, sau v o rii fa c e priten u gu , i dragoste i n prcu nare, ee se cu Arm enii sau a l i ca dini. ni ca acea a n a te m a sfie. '^ ^ Fie cine n tr n s f n t a biserec " asculte s f n t a scriptu r, i nu va vre sse p ricetu asc cu to i, cu sfnta ta in a ditm ne^easc. unul ca acela s se n tre b e, de undei aste lui aciast n v tu r , deci d eiva fi dela diibovnicu sSu, sau nsu den travoa lui, sau v64 d oam n e de seva teme de pScate. u n i ca acea sa se tem i sase n tre b e depopi, oare cum va fi. a\i d o a r la n d a ii lu i dtbo vnieu sfeu n v tu r , ia r de nu se pleca, c ev a p etrece aa n tru a lu i

p r ic e fc u a s c D eva a v ii u n o m

c r e d in c io ii o n u r a r e

n e c r e d in c io a s , in u v a v r e a c^ m u a r e s se n c r e d in e z e , s a u o m u a r e c r e d in c io

a s d e v a a v e o m ii n e c r e d in c io s , i n u v a v r e a c e lu o m ii s s e n c r e d in e z e , d e e e g r i n s cura a m s c r is

a c ia s ta n a m d e n iu lte

o r i, c n u s e

c a d e c r e tin u lu

c r e d in c io s s p r e c e i n e c r e d in c io i s s e n s o a r e , ta r d e s e v a t m p la a a a fi o a r e e u r a , d e a c ia s t a g r la s c e a p o s to lii

Pavela,

c s e m im t u ia s c e m u a r e n e c r e d in c io a s d e b r b a t u l c r e d in c io ii, i b r b a t u l

n e c re d in c io ii d e r a u i a r e c r e d i n c i o a s ,
d e r e p t a c e ia n u se c a d e a i d e sp r i

p re

d in s i, c e d e p u r u r e s s e p o c a s c b r iib a t u l c e lii c r e d in c io s

d e m u ia r e lu c e

n e c r e d in c io a s , i s s e r o a g e n t r u t o a

87
re o

recto 78*

S-TII AP LI

S T II. A P IJ

79*

te file le veie lu, p6ne ova n toarce pre dinsa d?imne^eu ntru credin a_ ce ad.everit, as?jdire i muare credincioasi debrbatulu e necredin ciosti. ar sinnunce i s be neelez numa parte ce credincioas sve cS, tre dMhovwicnsfiu, i sa nvturi sfmte dela dinsul, i labiserec ne prsiii smerg, i la rugciini i la slujbe cu drag inim s ndru znesc, ar, devor nasce i coconi, s ndruznesc parfc^ ce credincioas ntru credina lu ce adeverit si ndirepteze i si nvee pre dini de purure. ar devaspurca unu onifi necredincioii preo fata credincioas cretin, ace la sse boteze i sftoa muare cu bk^rostove

Episcopulu, sau daconulti, sau popa, deseva lua lu preoia snu sluja sc. cese ^ice preotul u d.ela episcopul lu, sseva iaforisi. sau diaconii, sau episcopii dela sboriilii arhiereului, i ar dup acea va ndrzni nsu debun voa lui, i va sluji, ori ncechipii deslujb, oriraicu ori ina re uni caacea sse des| ar debisere c. nice cunduva sse cheme curuitliii bisericii, aijdera itoi ceta i, celeseva tmpla cudini ntr cest slujb, i acea sse despav spre pocaane. i preotul de nuva griji de episco pul lui, sau diaconul, ce vatnerge la altu ep/scopu alii a li ceti, i va lua bloi/os/ovenie,ori ncechipii. ori stoe

PRAVILA

PRAVILA -

ne. ardenuvavre acea sia toat avera lu, cseustricat dela dinsul. ar acela ssegonesc i sse scoa dentru loculii lu, ca un spurcat, i per^etoru derodulii cretinescu. iar ac6 muare cee cretin, sa averi i acelu cuine necredincios, i altui b rbatu cretinii sse nsoesc. 74*Ourvadesevantoarce den caliae ce re. i at deacmu seva mrturisi, c nuvamai mergentrace cale spurcat, ce seva smeri i va ntr ntru curie, i deca seva curai presine. acelti difhovnicu puginia pocin si de ceso pue spreubitorul deoameni, ce ssenpreunezecucei cretini adeve rii. i sfie prirait cai ce curv ceo pr'imi Hs.

mesc vreo biseric ori alt, ce unii caacea sse scoa denpreoi. snuse cama cheme deca preoii, pentruce cau btut jocil de bisere ca lu dimne^eu. i fr de
n v

tura arhiereului, an t r e c u t epzcopulsSn i au ocrut bisereca lu dumnezeu. i aucutezat aa deaufcutii. Mitropolitul scheme episcopii lui cndti Vafi oarece mare. i sfa c sborti cadini, i pretiutindi ne. i dup mrturie, cuacei cu toi episcopi sfac, cum ar sfini preunfl episcopii, saucum ar face onderep tare oare cara abiserici. sau unii 1ncru domnescu oarecare, saustocme sc vre unii cuvtintii deoare ciindriva. sau decretintate, sau deompre

89
recto

90
reeto

S-TI AP LI

S-TII AP LI

81*

chetur oare cara. aijdera i epscopulu numai oameni hi sab, putere a nvaa. ipreoi, s fa c ntruinuria lui numa. i s ndirepteze biserica lu i popi lu. ar. dealte oarece lucrm4 mari, cevovTi fi cundtiva. to ii uni caacea svie lamitropolitul lorii, isspue ntre s.boru. Oarece episcopii, sau popa sau daconu, oare dece lucru deunile caacela ceamu scrisu ma nainte, deva cuteza aveni ciitre np6ratul, siva spune fr denvtura mitropolitului i far denvtura sborulu. wni caacea sase despar depreoe.

sfac de dinsulu totfl cndireptul. i jude dup nvtura sfntului, ar desevoraduna nbiserica c^ mare episcopii cumitropolitul. si cu al i popi i cu oameni, s scoa pre oare care episcopii dentru preoie pentru oare care del, acela at de acmu preoia snuo mai cerce, svafi i direptii, mcaru deseva sci pre sine i nevinovaii, ce spe trec aa, pentru c premijlocul sborului celui mare fu chemaii. Mitropolitul snufac episcupii, de nuva strnge toi episcopii lui, i popi i ali oameni aibiserici, i mrturie mare

Ep*seopulu, saupopa, sau diaconul, devor i ntrebare mult, cas sfm6sc oarece episcopii, dentro cetate. ar fi desprii de preoie, la ar

PRAVILA

pr avil I

tave denainte sborulut. i deja le lu i denebune vaveni la mp6 ratulu sase ndirepteze presine. i va rSdica pre mpferatulu ipve boari pre acesta, iva cuta cu acetia preoa. unitcaace^te sase despar debiseric. pentruce nice npveunare numai ab. un'ii ca acea cu creti n'ii, nice ndejd cela ceva sfie. ar desevasci presine direptii, i s va adeveri cu sfetulu luL c f-r de direptate sauluatu deladinsul Pi'eoa. acela i ctre a li s me ^'g sspae. i aa deseva nderepta predinsulti dup adevSri cutob soborul. cu acea celau desprit predinsulu. %Qce dupa lege, i dup scriptura

de va fi vrera lui numai cu oarece carii mici si sfinescii pre dinsul, ar nu cu sborul, unfi episcopu ca acela s nu fie priimitii ntru episcopie, s arfi i s f n t , nice nvutu ra acelui mitropolitii snuse ascul te, aijdera i de mitropolitii i
p a tr ia r h ii

acesta i pravila s

fie, ar oarele nuva asculta aa, s se scoa. Oarece episcopii seva osfini dela ali ep/scopi cumitropolitul icu tot sborul, i vor ^ice numele cetii ori cum ova chema, i acela pre ac^a so diregtorasc, ar dup ac^a iva pare r^u, i nuva vr^ sm^rg
n t r a c e

cetate i ntrace biserec

cei ^is lu, sa pasca turma ce au

91
recto

92
recto

S-TII AP LI

82*

--- S-TII AP LI

83*

luaii denainte lu d^mne^eu i de nainte atot sborul, uni caacea sanuse pricetuasc cu pravoslavni ci cretini, mai vrtos deva vre sa alta epz'scope, i pentru acea seche m mincinos lu d2 imne^eu, cnuau um plut fgduin lu, ceseu ntors pentru alt ep2scupe, pentru lauda i pentru mra, i pentru avuie mai multa, uni caacea pentru ne lepciune ce deart, sanuse pricetu asc lamoarte, cesl despar pre dinsulu ar dup vreme, ar de sevoru aduna sborulu ilvoru erta, sborulu nmijloculu bisereci, ace la ar s aib putere de aciasta. nvm de adoa niint, snuste nainte sfcmtulu oltaru, cund

ceva. snuse de loru nice un pru mic. nice sia aminte pre dini, ce si go nesc pre dini cu ruine. Ep/scopulu, sau igumenulu putere s ai b, spre toata putere bisereci. s npar den partea ce ie ^is lui. c 79 tre s6raci de purure s se grijasc. aijdere i igumenul, s aib gri je de frai lui. i de sSraci de pu rure. curati av6r^ mnstirii s o rundesc de pururi cu frica Iu d^mne ^eu. i ntocma alui cu afrailor s o aib. ar nesce egumeni ca acea sa a
ep^scopi

'

vor trece unele

ca

aceste

i vorti da rudeniloru lor, iar frica lui dMmne^eu nuvoru ave. uni ca ace te s se ntrebe nainte a totii s borulu i nainte arhereului. cea

PKAVIL

PEAVILA

voru veni sase blagos/ovesc nbiseric, nice cununile slepue ncapetele lor, ar devafi ns unulu curatti, ces ai b putere atunce s ste nainte oltarului, nice adaora snua cununa. 77*Oarecine va arde, ocurto oare care, sau stogu cu ara, sau cas, sa ce rtaren 8 a, deca seva ispovedi diihovni cus6u, i slu apuce pre dinsul slii bata i sia aver0, i atunce s a nvtura JO a, i metanii cu te 200 n^i, ar deva lua nvtura 28 de a, acela sfac ntoate ^ile i cute 400 de metanii. TS^S va muri un egumenii dentro mn tire, i dup moart lui voru veni oare cavi den rudenilui, i vor cerca i voru cere, dentru avere lui

t aceste de acmu snuse mai fac. ce aii fostii nHalkidon case cade i se dostoasce, nfiece parhie sse fa c sbor de 2 ori nmitropole ntrus adune, mitropolitulu, toi epzscopii cu toata eparhia lorii de doao ori ntrun anu. ^\^ i la
B X ^ B H fK E H E 'f c T H A r o K p 'C T A .

Fu ^isu la sfanul al patrul sborii. 8 C

c6 Ia

ste n septemvrie, n 14 (Jile. i la ace stil sborii de toate lucrurile bisere ci i de ale oamenilor ii ase ntreba, i ase nderepta de toate, i ca senu zbovesc sborulu i ntrebrile i nesce ispite ca aceste, de ace ste ncepu toate de lege Iu dwmne^eu anuse griji, i de tocmelele sfmi lorii aposiolij i d01e pre ogodnicilor

93
recto

94
re c to
~

8,-TII AP LI

S-TII AP LI

prini. dirept acea nvar i seri ser, i acesta o tocmir la acelii sfantti sbor, sfjni i d^mne^eascii 8 1 * prinii notri, ces den Halkidonu. Oare cinee cretinii, i lavrema degonire selas de cretintate pen tru frica, i dup acea ar vine ctre praslavie credinei, uni ca acea snufie preoi, iar deva fi preot i seva lepda, acela de acmu snumai fie preot, ajunge unora ca acelora si prim^sc pre dinii la pocaane. 82*Iar de seva lepda clugSrul, dentru viiaa clugSresc, dentrucea ces^u fgduit lui de^mne^eu. na inta ngerilor i aoamenilor. i ar seva ntoarce laviaa mirenesc.
verso

^ile cate 66, de metanii, cseche m curvaru. Cine se nsoar de 4 ori. sse poca sc, 8 a. raetan, cute, 100 n^i. unii ca acea curvescft, i pre d^mne ^eu mne. Curvarulii, 12 a. Cineu face sblazn cumuna 3 a. i metanii 36 n^i. Cine se supune supii al tulii. 5 a 36 de metanii. Cine curvesce cumuare pre unde nue treb, cese chiam pre S^utii, 4 ai metanii 150 n^ile. iar deva fa ce cu mueri multe aciasta, i mai mul t nvtura sise de, aijdi ra i totii pScatul sase numere i s se socotasc, cutue i cum aste cuna aste o muare, lar alta sunt
verso

84*

__

doao mueri, ar alta sntti 3 mue

i va, lepda eMugfSrila, i se du

^
a ltu lii 3

ce, ca un cine seva ntoarce spre boia i ni tura lui, unii caacea de sevorti nto i a U u j arce ar i voru veni lapocaanie, ai. de vafi chipul celu mic, lara de va
fi

ar^^__ ce nu pocasc 3 a, ctite 300 W i . a r de

.
p 4 . n i

m are. s a ib p o caan e 10 ai.

ss'Cine vafl adoa insurare ftmda de mul


ti ai, Saiba pocaane 2 ai, ara de vafi tinftr, i va muri muaria, ar de va puta rbda aa. dupa cu


^ ni ^ ^

j^

] 2 at, njeta
m

pocaane, 15 ai. meta ^^,3^

vtintul apostolului, la A de nu va pu
t^, ar el sa adoa muare, ara de vafi btrnti. i se va nsura adoaJ

ainilora

muncare

""cMneva curvi 9 ai, i me 85* n su rare, unii caa cea m n e pre dwmne 160. Cine cu m u are cu 4eu. s6 aib pocaane 8 ai. metani cate 24 n^i. ^anu^c ^ etanii cinci sute

muare cu brbat, sau

ar, nescine de vaface atrela nsura


S se pocasc patru ai, i ntoate

ilg6ria, de vaB

95
recto

96
recto

S- AP LI
d e p a r te ( |ic e c c d e om u , oau s ilitu a c e ia a c e lu are

86*
to c m e l a s se ta n i ia , 3 6 s

S-TII AP U

5 a i. i

87*
m e

a ib p o c a a n e A ijd ir e i

b r b a ii, s s tr ig e ,,

n i.

n au

fo stti o m u

ap roap e s cu s e

fe c io r ii

fr a ilo r

c e lo r ii d e

d w h o v n ic i,

i p u ijin e n v t u r a v a is e fi, d e v a fi m u a r e

d .e c u m

i a c e ia

n t r a c e s t t i c h ip ti s fie . d o i f r a i d ih o v n i s a ib ^ e le p o c a a n a c ite 12 * 87*

b r b a tfi s fi c s is

D e se v o r tt c e r ta o ii i

d e m a i p u in e , a c e ia

ia t d e v a

s e v o r ii u c id e

lu g S r i ,

m a i m u ltii

)0 d e ^ i l e

i n to a te

so co tesc . C in e v a cu rvi cu 1 5 0 c a lu g r i , a r 9 ai In

jn e ta n i, d e

s e v o r ti ia r d en u , de

e rta

i v o r

fi d r a g i , i a r i d e b is e r e c

s fie

d e sp r i p en tru ce c

i m e ta n ii 6 la v a

n ^ le .

d eo v a

pu ru re

a c e lti o m ti, i m a i c lu g r ia d e la a c e a

v r to su d in s s

fu ra fi

m in c in o i h ii H s, d r a g o s te lu

i d tth u l c s iin

lu a

d eva

e e lfi d e tti fr a i

d o s e d ir . pre

in ir e n c . iin i c a tn a s c n to a r c e
iiiE C K o

n u se

p r ic e va

s u fle te s c i c e s cn d u

sf n ta

p 6 n e la a c ia

m o a r te . a r d e s e ia r 9 la a i.

e v r tv ig lie lie ,

fa c il fr ie . poc 88*

c lu g r i

m i ii i

P o m e n ito r iu l d e r S o t i. s s e ia s c 1 a n . 2 a i, m e ta n ii 18

m u T E .

s se

p o c a s c fi,

D ev a

f i v v K p a sA . i ca acea

v a fi p o c a s c

C le v e tn ic u l

n ^ i.

c u v o a e i, u n a

s se

M r tu r is ito r u l m in c in o s 3 a , n ie t a m i 2 4 .

12 8*G ene a i, a r v a

PRAVII-A
a c e lv i o m ii. n a u sa . 9 9 ai sse po

PRAYII.A

C i n e i a s t e o c a r n i c , 1 a n l,m e t r t ? ^ ^ ^ n ( J i 1 2 . A s c u lt to r iu l, C in e v a 7 0 , ia s c e s e a n ii C in e 9 1 a n ii, i m e ta n ii 15.

g rei cu

c a s c C in e

m e ta n ii n ^ i n a tis a . ceoau 8 0 0 . ai

1 5 0 .

c lc a ju r m iin tu ], e r e tic u lu i, s se

n c liip u

cu sora

4
cu

m e ta n ii 12

p o c a s c ,

C in e c u

fin tis a

b o te z a t . m u

m e ta n ii, cu

1 5 0 . s tr iin , s a u

a i i m e ta n ii m a ai fr u in is 6 u i m e ta n ii cu a i. fa ta

C in e

a r

p lu g u l, n lo c u i a ib 16

c e lii d e d iih o v n ic i. 1 5 0 . Ce fr a te sa v a fti

d e n tr a lttic e , s a , i m e ta n ii

p o c a a n e , 4

n ^ i. 1 0 0 12. n ^ i.

r ta ti c e stti i

so ru

g r e i, ia t 1 5 0 n ^ i.

po

F u r u l d e c a s e B a i, m e ta n ii M in e iiio s u lu 6 lu n i, m e ta n ii

i m e ta n ii lu i 5 a i i

C in e c u

m e ta n ii

10 0 .

C in e f u r a g in i s a u o a o C in e fu r d o b ito c ii p oam e i ia 5 6 5

1 a n m e ta ? ? M 3 6 : ai m e ta n ii 3 0 0 . 1 5 .

C in e c u m n ia r e l u i 6 a i i C lu e cu sora lu i, 4

metami 1 0 0 n ^ i a i i metrmn 8 6
n ^ i. a m e ste

C in e f u r a c in e

lu n i m e ta n ii

C in e c u lu i, 3

soacra a i i

lu i.

i c ii c u m n a t e l e

rp esce

a lti s t r in u lu i c u 1 0 0 .

m e ta n ii 6 6

n e d e r ep ta te

a i i m e ta n ii u n

O a re c u m ti fe c io r ii n a ilo r u c u v ile , a c e ia s n u n tr e

V a d n ic n l i fu r u lu C in e p r lim e s c e d e d in s u lti,

ju d e ii ia u . se fu r a

la n n n t , c e ia n a

fu r u lti i c e s

n ic e s s e c u n u n e c e d e v o r v r e

a ijd e r e

s e p o c a s c

9?
recto recto
88*

S-TII AP LI

S - T II AP L I

89*

ca i furulu, cine fuiti groapa 5 ai, metani cinci sute n^i. cinea cu asupra i iubitorulu de a rgintii 3 a metanii 100. cine baga apnvinu il vinde, 5 ai i nieta ni 66. Beiva s nuse pricetu asc pSne nuseva lsa snuse nbete. Omul mirenu deseva nbSta, i de vaboru, sase pocasc, 60 de ^ile. ar, de va fi pricetuitii cu ' pri cetene, i dup aceia vaboru siiu se pricetuasc la po/i>^hcTB o * 0 nice la C T H Petrii, preste sfitele posturi sase pocasc. ar deva fi fcut aciasta ntru acele sfm te posturi ma ri, el snu se prcetuasc preste tot Miilpgnen200debile,im etow 12 n^i. 89*Snescine va muca ceva^ i dup

E u d e u a a s t e D u m e i s e g r ia s c e n tr u o a m e n i. a r s e n p a v te n 3 run

d u r i. s p r e c e d e s u s ti i s p r e c e i d e jo s . i sp recei d e s fin tl, m ijlo c u . i c e i d e s u s ii

e e a c e a u n s c u t ic e n a s c tl, c e s e

^ ic e , p r in ii, m o ii, s tr e m o i. a r c e i d e jo s s iln t f lc e la c e s e n a s c fl d e n tr u

110 .

c e s e ^ ic e f e c io r ii f e t e le , n e p o a t e le . a r c e s e ^ ic e

ne

p o i,

c e i d e n n m ij la a r ta r e , c a rud.

lo c ti s iin t u . n esce

s t r in i n o a o , c e s e in u

c e s e ^ ic e , d e d in i 3

f r a ii s u r o r ile , i c e s u n til h o ta r su n tu . i o p resce

r n d u r ile c e s e n a s c u fe e le n u n t i ilo r . u n u r iin d u ih o t a r ii n t u iu . c e e d e la s fa n tu lii i m n tu ito r iu l b o tez u . s c iu la dup

A l d o i l e r tin d ti i h o t a r t l,c e s e a r ta r e d e fa - . c e e r u d e n ie

PRAVILA

PKAVrU

aceasevapricetui. pocaane i anu. ardevafi mrincatubrunz,sau oao i dup acea seva pricetui, 2 a. ar devaf muncatu i carne. 3 a^ pocaane. i metani, 60. Snescineva lua certare dela deihovnicu sn, snuse pricetuasc. iai' el seva pricetui fr denvtura dMhovnicu s6ii. sse despar debise ic cannii batjocoritoru de dunine 3 a, nice prescura snu pr niesc preotulii dela dinsulii.

stinge trupescti. Altreilertindti i hotarii, cea cesesciu cese nascti dentra cei nuntii, cese . df^ntru adaogeria cusci'iiloru. ntuli i aidoi i aitrei. ce au e rundu i multe hotar, ces niunlte cbipure. i prearagruntulfi ntrebri, ce nisecade noao cretiniloru foarte cu adeverii i antreba preanieruatulii deluare anunte. i deacmu p6ne n sferit, nice ntrunchip snuse afle nice um! rtindil micQ derudene. acea atiincevorumpla nunta cretinesc. cniise cadeafrobiloriilud<mne^eu. i s fie //8 de dmimerjeu onunt cancea. ori cu scripturi, ori fr scriiihiri. numadnp mrturie mul t cevor mrturisi, i brbai i

A lta nvtura
u d e n i: i clecertara n n n te : s i d em ulte chipuri de rudeni. ce pre d in sele secade alesoco dela sf n ta b o teju n o . i c e a s to dup s n g e tripescS, a r d ep reu n i d eru d en iile n u n te.

99
recto

100
recto

m u eri s fie cevor de 15 a r e

S- ,
fi n t r u a , i a a m r tu r e . s n tr e s a fie , d e

90*
o m u l n tr u 12 a . a r ste p e n a m o u l'u ste p e n . ce

S TII. AP L!
d e n t iu d e

91*

n a s c e r e . a r a s te ad oa

c tr e

n e p o tu l, c e

n u n t . a a d u p e , c a r e

m u a r a sa se

c u r a u u fu s te p e n a

de ad oa c

i a c a s ta v r e r a s fle m u lt

d u c

n u n te .

n a s c e r e , a r tr e fr a te le cu m

n c h ip u i i f r a t e lu i su n tu a c e ste a d o a d oao

i d u p

p o h ta

p r in ilo r

lu i, c e s tin tu

ste ^ ste p e n e

p r e u n a t , du p. m r tu i cu b la ^ o s /o v e n e .

p e n ti.

c n a scere ar

s e c h ia m oare

s te p e n a . c u m iite i e a r a s te , ^ i g r i

n tr e b a tu u ce

c in e

D e opriri.
i c e la la cese o p rescu , s iin tu a c ia s te fa ta e i, de

ta t

ste p e n u i

n t ti, c m a u ifu a t ^ c e a c e st ste p e n a m o u t(? iU

n s c u ii ta t m e u , n t i, i a r d eva ^ i

sf n ta

b o teju n e

n a u l de m u m a a lte

ste p e n ce

lu ce i de

b o te z a ta , i d e sora e . a r de

d e n t iu ,

r u d e n ii d e fe te ru d e

ce ste p e n u i fu

p rem u m ca a c e la , n ile

i d e p r e ta t . n esce n u se o p resc

lu a d o a , c p r e ta t a r ta t

moii mieu
m au

a u n s c u til

d e c tr S

m e u , i a t m e u a s te

o ste p e n . n s c u ii p re m i n tu u a d o a ad oa

n a u l u iis e n s u r a . b o teza lu a o fa t . i d u du p fe c io

O are c in e v a p a c e a o v a

n e. ia t n ascere,

ste p e n a

n e v a st

d ir e p tti a c e ia

ste p e n ti

r u li lu i. s se

PRAVILA
d e sp a r u n i c a a c e ia . p r in m i a s te la

PRAVILA
cu m u a m ii ^ ic e

m o u m e u .

i d evoru ii, a r sa se

fi s f t u i t i i a c e s t a p o c a s c ,

a r ta r e , d e

c i n c 0 p e

a te su pre s p ia c e ia ce ce gr

sc a r a , i v e r i s c a lc i p r e tr u de n tiiu ^ i a c e sta a s te

s f le n s c ir e , i d e r u d e n ile p r in ii c tr S fe c io r i, i a r i fr a

p e s c i.

im ii. t a t u l i d u p

a s te s te p e n a p ii a s c e

d e n tu u

fe c io r ii c tr i c tr 6 fr a i,

p r in i.

a c e a

d e n ,s t e p e n a ad oa

i a c e t i fe c io r i, a ijd e r e i a d o i v e r i. to i

c e d e n ttiu . i p a s s p i . p en a i d u p ce a c e ia

n s u s ii sp r e d e n tru ste

cese

c h a m

v e r i p r e m a r i. c lu a in i

a c e t i fe c io r i, c e s e i ce su n tu a itr e i.

d e n tu iu sp re a d o a g r im , c

v e r i p i, i v e ri ste p e n u a s te ^ ic e , n s u s ii, i d e ste p e n fr a ii

a c e te

m erge a c e sta m ou te i ce

n u s e e a d e a s e n p r e u n a n u n t e . ia r fe c io r i a it r e i i s se v e r i p r e m a r i, s s e s ti-fm g

a d o a d ar

m e u

d e v a

n p r e u n e z e

n u n t e c u le g e .

s t e p e n i s iin tu . s iin tu m au ce

^ li lu i. c ste p e n , c

Stepena de iitu.
A s c u lta cu i s s c i, i fn lii ce c cu ta t l ta t a s te ce fu

i a c e ta m p re i fu i a a t d oa m in e s p ia

ad oa

n s c u ii t a t

m e u ,

d e n tiiu i fr a im i, a r

o n ascere, i ia v e r ilo r

fiu lii,

n scu

a s te

ste p e n a

d e u tu u , c u r u u

s p ie .

n c h ip u ii

101
rtcio

102 reeio

S-TII AP LI

92*

S-TII AP LI

93*

pre mari, dup conosciiia ruderi cesiintu apatra stepen, cenuse ca de nice se cuvine ase mpreuna nuntei, aijdir0 i feciorii veriloru pre mari. fiindui adoi veri siintui aasa stepen, ar nice acete nuse cade ase nsura unulu ctr altulti ar de sevoru tmpla aceto afi nu ntei, nva lega silse despar 1 ma vrtos s se pocase, aijdi re i fecioii aidoiloru veri, sunta i aitrei veri, i sur.tii aopta spia, i nice aceti nuse cade ase lua nuntei, ar de sever i tmpla uni ca acetia afi nunte ounescii D , sau cu oare ce lucru nesciutii, acea at snuse dezpar, cespe trec. ns se cade acestora denisce
u rs o

ar acesta e de nunta i de rudenia nunte : Ce derudena nunte, simina ci sciut aste acesta, snescine va lua o muare vduo. i va ave ace muare, o fat dealtt brbat. aste i acestuia fat cai acei mueri, i ise cade lui sase feresc de dinsa foarte, cum arfi fat lu. aa i matehulu de muara fulu s6u, i fiulu de matehsa. i cumna | tuln demuara frinisu i socrul. Ful cu mare fric scaute pre fa a mfiinisa. i sfac cinste depurura. i tatlii ssea amin te dechipulii fete lu, i sase soco tesc, aijdera i fratele de so
vmo

BiVIU

PRAVILA

pfecate ca acetia s se grijasc de post i de milostenie, de acesta t ^ mplare fr de voa. ar s se socote sc acete nice ntrunchip snu fie. ar se las nascer^ i rudenia dela feciorii atre veri, i de acola naopta stepen i deca, fr de certare toi s^^e a nuni ei. ar nluutrul aopta spi, sfe nunta, cese ^ice feciorilor ati e veri. caciast rud se cham pninaS stepen. ar deseva tmpla acestora cu nescin nice ntruncbipu afi. a ceia sase despar. Oeci i aceta stintu rudenia i nasce de stinge, i de acesta amii scrisu, i amu l=*at ntru vedere la artare.

ra lu, sse a aminte presine. ar derudena nunte, decela ceamti ^isu ma sus. ciindti vortifi desevor aduna spre cuscri. ce sse ntrebe nun te, peamruntulu sse cerce, ca s nuse tmple rudena nunte afi, cese ^ice cuscrie. Cadese cu spunere icu cercare i cu ntrebare mult cum nva dwmne^ea sca lege. c sntt crscri i ntu i aidoi, i aitrei. i s cade de acete ase socoti, ar se cade ase sci i de aciasta. c fie ce soe ce se ^ce brbatulii i muare, deci prinii omului tatl i muma i fraii, i prini mueri lui i ai frailor ei, cham secuscrie ntiiu. ar averiloru prema
8

103
reeh

104
reclo

S-TII AP LI 94*

S-TII AP LI

95*

ri, bfirbatului i mueri lui acete se cMam adoa cuscrie. ar ai doi vo ri abrbatului i a mueri, suntu atrea cuscrie, deci i cuscrii ce den ttiu ctre cuscria ce mare, i ai doii nu se cade Inpreunri fratelui, aijdere i fiulu sau fratele omu lui s se amestece cu veri mueri lui Iar ai doi sau ai trei veri ai omului cu ai doi i cu ai trei veri ai mueri lui. Tieoprit s se a l sase amestece.

i nupoate fi intrSn amestec cune nuntei, numai de nu voru fi p6 ne la mSsura aapte stepen, nice nepotul mueri mele nupoate lua fa ta surorime c mtu mare sechem csse ^ice fi-ate i sor. de ci fratele maici n:ele astemi unchu mare. i a1 aste atrea s* epen dup mesu r aijdiia i sora maicei mele asfremi lele mare. ar vara premare sau v6rul pre mare almaiceimele. a4e mi unchu micii i lele mic. ar demsiintu aitrei veri ori feciorulii ori fata. ne oprii s se a cu fecio ri atreilorumi veri. Snescine va boteza un coconii, il va lua dup fata lu. sse despar

D e (^ece stepene.
Deci pentru ce amtl ^isu. de rudena stepeneloru, i de rudenie desiinge i de prini ar grim, pne se umple aopta stepen. unchi i ruda, s fie socotin utruni s nu fie ase

lua nuntei. ar den rudenia nuntei, ce . i preotul ceva W a g o d o y i predini

PKAVILA

PRAVILA

se ^ice de cuscri aste aa. pSn se umple rudenia amfindoao aomului i amuer'ii n 7 spie, ce se ^ice deva a ve muare brbatului v6r premare. a

sse scoa. c finuM naulu, du p dzihulii sfanii i aste fiu. Snescineva lua o muare i va zace cu dins. i dup acea seva spurca

ste i cu brbatul acei mueri a 4 stepe?za. i cusoacr sa. ace soacr sas. ar fiulti v6rumeu premare, astemi i sse clugSresc intro mntisti nepotu de v6rfi premare, i nuse cade re. isslujasc lu dianne^eu pentru s se a cuveri mueri mele, cum nice sufletul e. ar acelu brbaii spre frate meu cusora mueri mele nice cnmnatumea frate e m ueii mele. nuse cade sse a cuverimi pre mari. ni ce cunepoii mi, nice cunepoi finhi?' trec cu muare lu i srobesc dereptfi acele pScate n 15 a. sa certare dela dhovnicu s6u. Nnse cade n postul cel ii mare, pomenire

meu, nice veri pre mari afilului meu mucenicilor, nice botejune, sau cu nine aido veri ces rnd mueri mele nunie. nu ma sumbta i dumineca, cmuare cufraii ei suntfi adoa sse fac pomenire sf/nilor, i mor stepenvi. ar brbatul ei cuveri pre mari ai ei siintui apatra stepen, i acest adunare dea 4 stepen, ilorti. i botejune. ar dese va t&m pla vreo temere demoarte. orence ^i sse boteze coconulti.

105
recto

106...
recto

S-TII A P L l

96

S -T I I A P L I

79*

nvar sloorul sfinilor aposifoli, i 92*sfm i pre ugodnici jorini. atrea nunta snufie. oare ce preotti

dentru toat lume, i alte s boar denfcra bisereei mari. i den tru polate mpSctesci ce ei la o vreme se adunar nluntru n cetati Iu Costandinu sft'ni prini, i ntru biserecile c61e mari des[>re rSs rit, ncetai m.irite. i de acia sta scrisSr pravil foarte cu nevo in i cu rvne i cu jelania su fletului. pentru adeverita pravo slavnic' credina cretintfec cea ce o Credemu i o mrturisim, c cu ajutorul i cu putere i cu facere duhului sfnt, acetia to ate letocmir ilo ^iser, i lepu ser, ar cine nuleva crede i nuva griji de aceste anathema, . Sfie lascire, c oarecine va lua mu
verso

Ya sci acesta, i >%8/ a treia


t. sase scoa deinpreoe.

d ud

Oare cine Duvaface feciori cu muare lu ce deQtu nice caa doa. acela sase lase desema nsura, saar, muri lu i adoa muare. spetrec aa lu dumnezeu ntru curie. ar de va fi nc de 35 de a crescutul lu. i seva nsura ar atrea oar. unul ca acela sAab pocaane, ai. i dp acea sase pricetuasc. ar de vafi tinSrti, de 30 de a. s abA. po eaanie, 8 a. iaril devafi de 45 dea. sau de 50 i va face aciasta. unul ca iicela snul primesc sfnta i cin

pivnl
PRAVILA.

stita biserica lu diimne^eu. ca pi'e unii nSltoru spurcat, i saab certare, cu 7 ai. npocaane maxe se poeasc. i lasfintele pasci sa a pricetcne. av. deva cuteza vre unu preotti si pricetuasc. pSne ' nuva umpla pocaane p6ne n 7 a. acela ar sncep ase poci ca su umple 7 a. ar acelu popa de va face aciasta cuscire. acela sase o prese s nu slujasc inoare ciit vreme, c nuse cade preotului sfie batjoc'^ritoru lu diimne^eu. Cine nugrijasce, i obidtasce to ctnela sfinilor sbovul lui a t o a t ^uina purttorii de dianne^eire pn uofcvi. cela cele tocmir i ^'Ictuir cu diihuKi sfntu, i sabor

iare frini meu. i va ave ace muare fata d" altu brbatu, nepu tinm iaste mie amrita ace fat nice fata ceia ceva fi dentraceia fat. cese ^ice nepoat de cumnaii, ce au fotii nscut de alt brbat. S nescine va face precurvie. i v dezpri mufare de bt batu, i va vre so a predins muare, deova lsa acelti brbaii alu ei dentu i acela so a predins, cesnu cuteze nimine a cununa predini, c bnu nt ca acesta ogonesce departe sfan t bisei eca lui d^^mne^eu. c aste s p u r c a t i cumii se cade pocaani. nvraii, cine va fi tlharu fo st sau furu, sau eretic, i va veni Ia pocaane, cadese de purure preste

107
rteio

108
rtcio

S-TII AP LI

S-TII AP LI

to ti anultS al ispiti pre dinsulii, i a lti n va i alti ntreba, au doar cumva ar i bag, vrjmaulti la in i m a lui acelti lucru r6u denttiu, i aa s vie curat ctr sfnta price i celula cela pricetuasce predinsul, re aste omului. n p rotiv cum vine nescine i se apropie ctr aciasta. ori dup destoinicii, ori dup 94* nedestoinici. Oare ce clugrii fr denice onevoe m^rge undeva, sau netrim is de nimi ne, iva merge i sva ntreba de credina ori nce chipii, i de acesta v a fi glcev nimin^ nevoindulii. uni ca acea s aib pocaane.

\ui nuva g r iji inuva umbla, depu rure ntru in utuli lui s ntrebe totu cretinultr; i* nu iva certa, i nuiva nva, mai/Charil i mai vrtos cumu iee-cade lui i s ntri diaconi, i pre cetei. i aciasta scoa den cin sti lui. nu se cade u ni ca acea spase turma lui dumnejeu. nvm ti fie ce judectoriu s a sculte de to a t judecata episcopu lui, ca s nu mhn^sc bis6reca Iu dwmne^eu. ce aste judeul ep^copului cumii seu tocm itii s aleg bisereca. ar stintH i a li judectori, ce na re putere spre dini ep^scopul. ce n pSrai i boari dup, dereptat^

tene, ca s nui fie m aam arii aceluia be i s n vee to i preoii i pre c dMmne^eira spre spssene i spre peri nu ova face arliereuM ori cum, sase

PRAVILA - .

_ _ prav ila

Ce nice s fgduasc ceva aom m i renu nlume, nice s judece, nice s Preotulii de se va in i ncurie, a cela s nu aib ncasa lui nice cum muare, nice strlin lui nice rudenii numai mum sau sor, sau fati.. ara deva face aciasta de nesciiaa lui acela s se c6rte dela episcopul i de a li ai clirosului, i s gonesc den casa lui ace muai'e. ar de nu va asculta el sse scoa den preoie.

i adeverii. ns pentru ndereptar^ c^ m ai bun, i pentru adevrul ce np6rte3cu iboerescti se d6 sapt pu t^re bisereci. c a t cuinii seu tocm it de s fm li a p ostoli, i de ogod n icii pu rttorii dMmne^eiri prini, c i npgrailor, i b oarilor le aste judeii bisereca Iu dwmne^eu sfnt de toate tocm ^lele cele ce oare ciindu lise tumpl. dereptti aceia i alte ndereptri multe, celi a

fte m rturie de vre un lucru mirenescu. la ce aste, de m ulte ori i judeul

Episcopului s nui vie vreo muare noap ste as ndirepta i ase ntreba de t^, nice stingur ntru ascunsti de puru sfnta bisereca lu dumnezeu. r6 s vie ctr dinsulft muare. ar deva ncepe episcojjulii aface acesta s se scoa. Ep/scopulu, sau m itro ^isu fu cu duhulu sfanii atotu episco pulti maro i micii, m ulte ntrebri i cercri cu sborulti sfie dosto

p olitu l, sau patriarhul, ce el de turma nicii cum se cade episcopului, unile

109
recto

110
recio

S-TII AP LI

100*

ac&ta s rSdic pre episcopul, fie ce episcopii cenii va ave darii nicecuvinte dumne^eesci, nice sase prim^sc la episcopie ca uni caacea apasce turma ce gritoare, i sfnta biserica lu diimne^eu ao nderepta nu . ca sanuse par^ i pre sine i alto ra solitoru s=?le fie nttu peire. 9 5 Feciorulu ttinisSa nusecade si mrturisesc ori dece lucru, nice . de rSu, nice ar de bine. aijdere i tatltl fiu s6u. c unora ca acesto ra, nimina snule ia credina. Oare cinevavre s aduc mrturie deoarece lucru luiti. acela snuadu c denrudenile lu a mrturisi, ce striini. ar rudenia lu nimina snu o cre^. ar saduc de toate

lOP scopa: lui pentru oarece lucru, i ar va 6de acela i va ncepe ada mit, cas a ar episcopia lui cu mit, uni ca ace episcopi s se go nesc dentraca cetate unde petre ce, i cea ce umbla lui il punu i acea s se ruineze ca de nisce de netreb, i dup acea acelti episcopii s se duc ntromnstire oare cnre deascultareigumenulM. ca devafgre itii ceva bisereci Iu d?<mne^eu ntru episcopia lui, acela ar ntru ace ascultare s curesc grealele lui. Aijdira igurnenul s socot&c lui. unile ori Intrunchipii, alte Ie ori ntratii chipu, c secade al m Bgua pre dinsul i al cinsti, Oare ce peeotu e dentru ce de cinste
9S*

PKAYILA

PRAVILA

mrturiile, snumai m ulte ncai trei, ceaotM u sliseju re caslespue adev6 rul. i dnp acea si mrturisesc. ar m rturiilor lise cade s fie aa cinstii, i cubun smerenie, i sfie cu tem ere lu dumnezeu, cu Iu crure bune. c u n ii caaceta se temti ase jura. i m rturisescii adevSru. deci unii caacete se cade a crede. Fiece episcopu s naib putere, ao pri pre ui m ine dela sfn ta pricete nie, pgnei vafi la artare nain ta tuturora povast^ grealei lu, i sse judece lu de to til sborulii tocmelelorii. n a in te a to tii cliro sul, s desfac c rile cele d<mne Jeesci sfnta p ra vil . Episcopalii de seva scoate dentru epi

i credinciosu bunii i se va nfila, i pentru oare care plat va mrtu risi mrturii mincinoase, nvmii acestuia ssa delunge de dumnezeiasca slujba 3 ai. i smerg ntro m nstire, i sse desfteze cu c lugrii, i sslujasc cu fra ii mnstirei doao ^ile, sau 3 siiptS muni, ar ntru biserec p6n6 va fi eu clugrii, p6ne va umple 3 ai. t si iarfce hi grealele i ar s merg la cinsta lu. Oarece muare sevavM i deoare carii, 97* c pre brbatul ei lauperdutii cu otrava sau cualtti oarece, acea s se cerce, oare aste adeverii, deciia s se da muncii, i jhuit sfie avuia ei, i mainainte p&ne nu

111
recto

112
recto

sev a sci cu

S -T II AP LI
n im in a s

102*
nu o

S -T II AP LI

103*

a d e v e r ii,

nuiva da nemica. si ruineze pre dinsul nainte arcMereilor i aboarilor.


a l

v a te r a e p r e d in s a . 9 8*N u secad e n ic e s e d o s to a s c e p r e o m u ce c h ip ii, d e n u sev a fo

Cine va fura ceva curiindu, i ar se^^* va afla sise a lui doao ori, ar de sva afla dup patru cinci luni, si ia lui de trei ori, ar dup un anii si a lu de patru ori. Cine va spa groap i morii cretinii ivoru dezgropa uni ca acea sse de pre osund. Oare cineva sili da nevoe o muare, sauo fat oare care spre spurcciune, ar nc nuova spurca, sise de ace lua 40 de toage, ar deova spurca ace luia totu judeulti cela ce amti scrisii mai nainte sise judece lui. Preotului deiva face muare lui pre curvie, aceia sse clugfiresc

o su n d i o r i n a r te s s c u la

s p r e d in s i, n a u lte la a r ta r e o m u lu i

m r tu r ii i la

m r tu r is e s c ,

a d e v fir ti d e g r e a la i a tu n c e s lju d e c o s nu

a c e lu ia ,

d u p to c m ^ e la n d r z n e s c ci

b is e r ic ii. a r n ev a sa u cu fr e o

p o h t

a1u i a l ju d e ca , i s i lu c r u

a lii o s n d i

i s ltr a g

ap u ce,

c c in e s e v a

b u cu ra de u n

c a a c e s t a . s f ie le p d a t c e s e ^ ic e a n e t e m a . 99* O a r e c i n e va a fla fr e o ron b , s a u s lo

b o d , c ef r

d e v o a

ei o v a

n ev o sau

o v a a m g i c u o a r e c a r e s f e t d r c e s c ti. i v a v re so n t la r c , d e n t r u c r e ti

n S t a t e n t r u o a r e c a r e e r e s , c e s e ^ ic e n

PRAVILA

PRAVILA

tr o n p r e c h e r e , u n ii c a a c e a m o r ii s s e o s n d esc , lu i ca n esce v r jm a i a i ti.

ntro mnstire, i sise a den ze strele ei a 3 parte, iav doao pri sse lase fecioriloru deva fi nscut, ar de nuva ave coconi, acela si ia junii)tate (Jen zestrele ei, ar a sse clugSresc. denuvavre sse clu gresc, ceva vre s nble aa slobo

d m n e^ eu ,

i a i c r e tin ilo a l

io o * C in e v a sa u

fu r a v r e u n o m u

oare cru i

c o c o n ii a lii o a r e m tiin ile

c r u i iltiv a ta e . c e ju r n ic e cu

v in d e ,

lu i s s e fe

io i* P r e o tu lu s m u n ii, n ic e v o e n ic e

im s e ju r e m ic ti d e se n ic e

m are. a r

d. iar, celtipop snui de den ze strele ei nice un pru. iar deva vre popa iar so e el sse lase de leturghe. Nuse cade ase crua nimene de morte.108* cine nevoiasce de nevoe spre spurcciune de nevoe ntru cuvve, ori fat ori muare mritat, ori ciilugSvi. i aa cineva spurca cu sila, iar nc denuova spurca pre dins ilii voru prinde s'ti bat cuniti amu ^isu i si tae nasuhi.

f r s v a

voe.

d eva

fa c e

a c ia s ta I 02* 0 a r e c in e

sco a . m u a r e lu i p r e c u u c id e

a fla

r v in d ii c u a lt ii b r b a ii, sp re m o a r te , a c e la g o n ir e , c a u n

ilv a

s se g o n e s c n tr u

n e m ilo s tiv ti i d r a c u . lu i s ia bi

i ju m ta te sereca ce

de avere m are.

l0 3 * F ie c e a r c h e r e u c e v a b u n d a iir c o v n ic ilo r ti,

m iin c a n s u d o a r c lir o s u lM

113
recto

114
recto 104* ----- S TII. AP LI cStr m ine, n u l vou scoate afara. Oare care om, sau m uare va lsa dwhovnicu seu fr care vin a i se v a ispovedi la a ltu l . sse despar de biserica cncela celfl prim esce pre dinsulii. c graasce nvtorulu m en P avelu, i mrtarisitoruliS bise'ricri. s a i ave om e de dascali, ce nuve suntu to i p rin i. ar tocm ela lsrii lu sntii ace sta . devafl E reticii, sau curvaru, sau m reii. D ev a le g a preotulii preunu voinicii, si voini cnlfi seva n cin g e cu arm ele la i. dera lega p re preotulu, a r m an ain te pen nusevor erta unulu dectre altulu . nice un u lu snuse dez le g e de n legtu r. a r voinicul deva trece d ezlegara preotului, sse pocasc. aa i preotuld devafi prostii, pentruce c voiniculu celii d en tiiia, a ste preotulu. ca d u a in e je a aste' m ai pre desupra detoi i slu g le Iui sintii mai d ecin ste d eto i m irenii. ar preotulu aste d ezlegtoriu n tiiu . sse e de letu rgh le, n 15 ^ ile. c au resip it n vtu rile sfinilor prini. D eva n tiia le g a roM cu lu pre preotulu, snuse ascu lte. ar acela sse despar de price ten e, 1 anu.

S 'T II A P 'lil

Clag&uli d e r a l s a c lu g e r a lu i, i v a 109%erge la la m e. slQ p rin ije eptscop'^lii, i slu lege. i sI5 slobcxjesc n m n u s tir a cance au eitS . i d eva a v e n escare avere alu. i aceia so la se cu d in su lS ntrac6 m n stir, l ar d eva fu g i d e n m n stir e i va lepda clugSra. a r s fa c aijd i ra. ar deva fu g i i a t r e a o a r ,.a t s a faca lui aa. a r a p a tra oara, s l la s e s u n i ble cumiiva vre. i n s u i g r e o t a f ia l u i sa i o poarte, Clag^rulu d ev a fi ad u s c e v a n tr o m on astir, ira da b isericii, i ar v avre s a s dentrace m n fstire n tr a lt m n stir e , sau ntraltS locS. s n u s e de l u neraici d en tr u avera lu . n u m a i cev o ru fi c r u a tu fr a i pentru d u m n ezeu , n u m a i s id e a c e ia p en tru diimne^eu, i p en tru lu b ovtt. ce s nu a s dela postrigulu lu i fr deo n evoe m are. Cine curvesce cu d o b itocii, s is e tae l u tru pulu. cese ^ice, rad u laru lu c e lii de ru i llOne. c cu d in sa lS an f c a tii f r d e le g e p re fr d eleg i. llPOare cine a scu n d e t lh a r u , ilu v a p itu la .

105 117*

118*

PRAVILA

P B A V IU

snuse judece el delege, ori forulu ori ucigaulii. aceluia sisea toat avere lui. Cineva pune vreunu calugerunmanstire de ^ lia oare cri slujbe, i nuova face pentru dumnezeu, celva sci pre dinsul furundu i stran gundui lui ceva. pre acela sluia frai de ncasa bisericii, i slu ruineze nainte tuturora pre acelii clugetu. i sl8 oc ra sc IH* i si mustre. . Cela cenu ubesce laoameni, 2 at sse pocaiasca i metanii cate 3 6 deiji. ^ , Cine rpesce muare, i ceia ce alerga cudinsu 3 a poeaane. i metanti 36 ar popa cela ceprimesce pre din', sse go nesc dela biserica, i de leturgha 1 a'i.
U5* i m eta n ii o m ia n iji.

D e v a b l s t e m a p r e o tu l p r e o m u a r e , i m u a r e d es?a n d r S z n i n p r o t iv a lu d e v a th em a re r6u b l s t e m a p r e p r e o t u l, a r ia dup. v rem e d e iv a p

s fe , a r 3

a s s e p o c a s c

i m e ta

n i c L ite o m e i c i n c i s u t e . D eva b l s te m a d ia c o n u l p r e p r e o tu l

120*

s a u p o d d a c o n u ], s a u c e t e u i, s e n u s e a s c u lt e ce s

bat4 pre cVinii


de 12

cu

le g e

n v tu r ilo r

b is e r e c i,

ori ca

p r e n is c e s lu g i d e a s te s p r i

m a i m ic i a le n v tu r a m esc D eva

p r e o tu lu i, a ) a r h ie r e u

o r d e la

Cineva mnca pine ivini. iseva pricetui. sse pocasc, 1 anii. i metanii 15 n ^i. Cineva lua certare de la duhovnicu seu, ca snuse pricetutasc, i seva pricetui sse des P& r de biseric, n 3 a. cso cade cela celii ^eg sK dezlege. ar delvorii lega alii, ar ali si dezlege, deseva poci sase pri Wfc la pricetene. c scris aste, cineva veni

p r e d in i. b lo g o s /o v i den d a

6 d e d ia c o n u lii i v a

p r e p r e o tu l, s s e p r s e s c c o n a i fa c lu i n n 6 lu n i, c a 150 u n

n e n v a t,

c u te

d e m e ta n . S ^ u cu

c s e n c h ip u a s c e iu d e i c e e lu

1 1 5
re Ho

116
reeto

S Tll AP LI.
d a

S-TII AP LI
c o c o n u l c u n e s o c o tin a oare c a r a 2 a i. iv a e i,

107*
d en tro

nvtorul, i cu aposiolu ce maimari ntu ntinse muna n solnia, i2i*Deva Me omultl mirenii, ilva blfl^os/qvi popa. sse opresc lu sa nu guste vinti i untii, n 3 sSptS muni. i metanii, ctite 100 n^i. l22*Pveotul chemat la pomenire unu sfan tii oarecrua, i nu seva ndeletni ci s merg, ce va merge i va \A agodoN \ numai cu nvtura lu, deva fi un bStrtinu cu bun smerenie sgrasc de bine el sgriasc ori diacon ori cete, c i domnul nostru Is Hs muli nuave preoie ce nva de boteza. i23*Devaveni unii coconii spremoarte. i
denap6Sioli

n lim e

m u r i. p o c a a

s a b cev a v a

i m e t a n i i 1 5 0 . c o c o n u l e i. i de

M u a r 6

b a te m u r i.

n p ra sn 150 n ^ i.

a i i

m e ta n ii i la

1 2 4 *

M u a r e

cev a

n a sce,

d ev a

su g ru m a sa se

f e c io r u lii e i, p S e e lu n i

m o a v te v in e r i, te

p o c a s c , i

m ie r c u r i

n u m a p tiin e O are ca re

m e ta n ii c v a b e

o m e .

m u a r e 7

e r b i.

s n u n a sc 2 0 0 .

c o c o n i.

a i i

m e ta n ii M u a r e ce o a re

d ev a

n c e p e , v a b e

i n is c e s se

fa r m e ca s i

c a r e le

scu r. a i. 8

le p e d e

n c 6 p e r a c te

d e n trS n s a r

vorii chema prinilui pr preotul si boteze, i de negrija preotului va muri nebotezat, acelii pScatii aste

m e ta n ii, tfim p la M u a r e

3 6 7 .

d e is e v a n g r o a p e .

ei a m u ri s n u se fe r m e c a

cev a

s tr in i i p r e

125*

p r e p o p a , a r , d e v a d eca v a te . s lu

PKAYILA
g r b i p r e o tu l i a fla a p sp re m o a r a i e i. a i

PRAVILA
9 . m e ta n ii c in c is u te o tr v ito a r e . p 6 n e la n ^ i. m oar

v e n i a t lii v a str o p e sc cu

M u a r e ta

d e la

*
sp red i

e i s se

p o c a s c . i m e ta

. i s n s ii c e le

cetesc

m o litv e le cu

n e . c te S tr ig a

u n tu u e r e c ii n t r o ^ i. n 7 a i. i m e ta n ie 4 0 0 . 126*

d e b o tez , i a a

d ^ m n e ^ e

a s t e b o t e z a t. a r d e v a m u r i n e b o te z a t cu n e g r ija p r in iio r ii, a c e lii p 6

M u a r e d e v a ^ i c e p r e o t u M u n c u v i i n t r6u , d e r u in e , s se de b is e r e c 8

c a tii n i i p o c a a n e . D ev a i 2

a c e a l a u . d e c i s a ib a i i m e ta n ii. 3 6 . d e p r in

a i g o n esc . d e v a n v a p rep op a d e le tu r c e i s ii

M u a r e g h a n tii

m u r i c o c o n u lii a p r o a p e d e tr e i

lu i, s a u d e c ia s u r ile

c e le

lu i n e b o te z a tii,

lu f g d u ite , d e v a fi fo a r te a r a v a fi n e l p t , i de p u te r e , o r i se d e z p a r , s e p o c a a ijd ir a

le , s a ib p o c a a n e 6 a i. m e ta n ^ 5 0 0 a r d ev a fi b o t e z a t i i i s e v a ei 8 a i. m e t a n ie fre o su gru 3 0 0 . coco v r e n tr o 1 an .

tin S r ii. a r s se

d e lv a

n v a

m a

n tie cev a

p r sesc , ori s d eseva p o c 6

M u a ie

fa c e

p a c o ste c d a

a r sc.

lu n i s

n u liii e i, c e s e ^ ic e d e v a n e p u tin re. s

i m e ta n ie

1 0 0 0 . n i,

se p o c a s c c

i o m u lii c e v a

b ir u i s u p ii a c e s t s se c e r te .

i m e t a n ii 5 0 . M u e r i c e i v a

p u te r e , a ijd ir a

117
recto

IIB
recto

109
ei p6ca i va

S-TIIAPLI
m u a r e a u f c u t d 2i m n e ^ e u , i o c in a

^^0*
c a lu lu , ca lu n i n c e p e o a r e c a r ii, la nerai p r i am e

d eva te

sci n tr

ce]

c ia s i v a

D eci p e n tr u c e d e n c e p u t ii o m u lii i

n a r e . a r

de sev a r u in a

n S le g e

p e tr e c e i v a

p en tru

o a m e n ilo r , d e sp a r 6 lu n i

m a s v a z e

lu i u ,

lu a

i a n a fo r , sa se

d a tu se u m u e r li o to c m e l , o a r e r a a s e v e d e , c a d i n s le v ^ ^ u t e l e la u to a te fa c e

d e b is e r e c

i d e p r ic e te n e n ^ i, pr

i m e ta n ii 5 0 M u a r e c tr e c e ia

128
a s e in ^ tr u de

a r ta r e le

c e ise v a

r a c e a s fc e . c a n u c u m c m u a r e o m ti. a r c,, a r

grescu

b r b a t u lii e i d e to c m ^ la

is p ite s c e n a s c e r e d e la m u a r e n u c

de

p u lu i, i v a cu rvi ori cuo cu m sev a

m erge b rb a tu l ei d ev a m u a r e o r i c u d u p v in a d o b ito c lu i, i a c e l

a s te

s a ra t , c e a s te m u a r e , c e lo r

su n g e

a r ta

m esce d e la

sech em d e la om .

p 6 c a t sp r e m u a r e i se n to a r c e , d e r e p t a c e ia v o a n v m c in e v a vr sa se ie cu

ste ca r e s u n g e l u i , i t r u p ce e i s e c h a m le g e

i tr u p ^ n i. v ech e fu ^ is ii, n

b r b a tu lu i e i i ei cu

s se ie , i o m u l m u e r i n tr u Iu i s s e e .

D eci c n t r u 1 2 ^ ile sa se

a ijd e r e ca sn u

v o a

fe r e sc

b r b a t u l d e m u a s n u se am sp u rce, aa sa

fie in e r e lo r lis e i ca

g r e a l , lo r , ca

re, c a s a s e

c u r e sc

d e c i a c 5 s t e a a le ca c e c u r v e st:u c e lo r a ce

tu m p l

cA
i

ia r n o i m a i c h a r u sau p S n e a o p t a

a le s p S n g d e p lin ii n

p r ^ c u r v a r ilo r ,

c u r ie

cu

d o b ito a c e le a u

p 6 c a te .

lllAYIL v m a a scep ta . s n u ca s fa e , n e s p u r c ce c to a t i n e c iu n e b a fa c e r e I u m ic n u e fie . p en tru a s te

Povestii deun preoii.


C am u aflat o p o m t e aa, ar seu tQm p la tu de oaniu socotiti. si oauiu i scris, unii preoii oare carele, era ntrun orai. i ave m uare. ce era i tin eri a in iad o. i ajunser pen nsSm bSta cea m are sar. i toate dap t o c m a h praziie cala g&ti preotulii, i sera seculc, n p a t cu m u ara lu . ariyen i
*

dw m n e^ eu

b u n a

d e le p d a r e , c e

n oi m ai adu

n a u ltu p e n t n i c u r a D are s f in t e i b is e r e c i i i a p r ic e te n ii. a r n v m t i d u p a iD u e r ile a f a r ^ ile , a f a r 3 P e , den

i p en tru

a- l e t u r g b e i

Iu i rzboiulii dela draculii celu decurve. vru s se am estece ou m uara la i. a r a nuifi ls. d eci sescul i re n i i fa cu dobitocii, f i n u sca m u ara Jui. ar stralacindii sfn ta dum ineca apasciloru. i fcu u trgna prro tu lii, fca iletu rgle. i era cudinsuM to i

to c m e la s

ce ste

au 8

d e b is e r e c

p r id v o r u l b is e v e c i 5 , ca s itn u s m in

n l u n tr a l In

oam enii. a r dup redicara p u ini cei dum iie ^eesci. i dupa p riceten e, noota depaseri n m u lte chipuri ce m unca sunge, c^ur npre

te s c d itm u e ^ e ir e . 'S i^ C a le c e v o r u a v e a a i voru vre sa p v ic e s .v

jurulfi bisereci. ca nisce portari oare crtise n tim p in a depreuna, i arunca arm e. i o am eni foarte nchiser u ile tare. a r n lu n tra sta oam eni i m uerile. i decase dede .sfnta p riceten e, au^i preotulii. i verju cese tSm pla i ^lise, grealam e a ste , i a nam e.-acestu ntunerec depasgri pentrum ine

n tr e n b is e r e c a ib p o c a a n e tu a s c 3

sa u V ta n t r , a i, s n u se

i m e ta n ii

1 0 0

m ji.

Oare ce muare va ntva nbiserec, acolo iseva vede tocmelaei i

recto

120 recto

110*
v en i. i sp u se n a in ta tuturorfi oam eniloru. i a a strig a r t o i oam en ii TU Abll. i
sa u d e la le

c u v in te c e a

S TII. AP LI
d e la

111*

p r o r o c i m in c in o i, erp i p re c h a m a pre n s tin u r i i n 6

d ech iser poarta cea mare i eir, i nice urm lu n u fu v tem a tii de p aseri, i aa to i oam en ii e ir. a r m ai apoi d eto i i m u a re p reotu lu i n cep u aei. i n c fin d ii n tre ue orapir. i pre a m eru n tu lu i rupser trupulQ ei cu oa sele, i n tr u g u r ile lo ru l lu ar dezburar. a cesta p r esl v it vedere nio spuse noua p reotu lu cv.scriptur ctre fo lo su lii nostru, d irep tii aceia se cade culuare a . m in te to a te sse fac. cnu n tro prere bun n tru h itle n u g u lu p eca tu lu i s fe.

ceb a g

lo r i, v r j it o r i s e o a m e n i, c e

l to r i d e fr u n te z str u d e le

d in ii i no

d o m n u lil i d u m n e ^ e u lu ^ c e ce : s o c o tiiv a v in ii la

de proroci h a i '

m in c in o i, n e d e oae,

v o i n tr u

a r

d e n l u n tr u

s u n t lu p i r

p ito r i. ori

d eci ori s se p r sesc , s se d e sp a r d e b is e r ic . d e n tru a 134*

129*Muare mainainte p6ne nuseva cur i, de tocmela cei aste e, prescuri snu fac, nice sse atiiig de ditise nice ntrunchip.
C in e g e la n e are to c m e la e , i v a

G in e ti a d a p c e le c u v in te ,

fe c io r ii lu i de nu s iin tu de

c r e tin i c r e tin i

n u le e

p fic a tu , a r

su n tti

ajun

1 a n C in e sa u

s a ib p o c a a n e im e ta n e c iite 3 6 . v a fu r a sf n ta , cese ^ ic e c ri poca n ^ i. zaves 135'

s f r ii it u l m o r ii, p r ic e te s is e d r u ia s c n e o p r itu . i

i v a s e le a n e 2 a i,

b is e r e c ii v a f u r a , i m e ta n ii, i t m u e , 15 0 sau

i30*Muare deca vanasce

ova ajunge
m o

s fr ti itu l m o r ii, s is e fa c

C in e a

lu m in

litv d ev a de i s is e

d e pu n ^ 40

cese

PKAYILA -
ad u se c tr e c r e d in a b i 5 0 n ^ i :

d e p r ic e te n ie . i v a fi s n S to a s i n 5 0

b o li i a v

s e r e c i, p o s i C in e a d e la

1 a n u , m e ta n ii, ca

^ ile s s e

p o ste sc

d e b ile

d o b ito c

s m e r g la lu c r u ttim jila la am u lo c , lu

s se te ] 3i* C in e

p r ic e ta a s c file le va c u te 4 0

is fa c

n to a

v e c in u l lu i,

d esev a v a

d e m e ta n ii. a l lu i 4 i v a a , ch em a ^ se

r i d o b ito c u l, p 6 n e u n d e i ia s te n e m ic a , a r m erge gru m a v a

m erge

p a r d e c e v a d eo v a

a l p u n e, p u n e

s n u i a i n c v a

v r jito a r a

n tr e b a

d e lv a

p o c a s c , i

i m e ta n ii 6 6 . fa r m e c e i e r b i la s lu jir e d e la

i is e v a s i a

tt im p la lu i

lu a m e r g e d en

i p r e .

32 * C

in e p o a r t are

m u r i,

jum tate

z ii lu i, a r

p a r te

de

b o z ilo r .

O a r e c in e v a p e le in e

lu a c e v a , d e la liii u ,

deap ro

d e le v a la

le p d a

d in s u l s s e p r ii d e le v a t o t d en s

lu d e tr e a b ca

ilv a u ita , au c a p i'^

m esc p u rta tiiu le

p r ic e te n ie . d u p ad oa,

ia i

a l lu , a r n u u b e s c e

a c e la l v a d ir e p ta te

a c e ste

n v tu r a i d e

a c e sta

cu m

i du p

n u vavre s se

d M m n e^ eu , u b e s c e d e a p r o a p e le t u n s u i tin e , lo r t6 n u le b in e i a r n v a d a r6u

le p e d e

d e la

d in s u lii,

d e sp a r

v r u jm a i r6u,

d e b is e r e c . l3 3 * C in e c u m ] ) r sp re ceva i o fa r m e c

d e r e p tu

a r

m a i

a le

fa c e

b i n e , d c 'c i u n i i c a ceau lu a ii s u

fe r iu , s a u

s s e s o c o te s c p r e s in e ,

a c ete

d evor

sp u n e,

121
recto

122
recto

S-TI I A P LI

112*

S 'll APlil. - -

113*

toarc, i sase pocasc n 6 luni, metanii ome 500 n^i. Oare ce muare va fura dela vecina sa tortii sau fuior, s aib pocaane n 5 ai. metanii cute 50, ndi. Ginee meter nu nva sfure, arci ne fur 1 an pocaane, metanii 50. i38*C in emoare de foame npostul mare s mnunce carne, i s aib pocaane 3 ai, i metanii 150. ar deva gusta brunz sau oao ntracel post* mare, 2 ai s aib pocanie, metanii 66. Oare cine seva spurca nlune brunzei cucarne i nlupe dentuu de brunz 4 ai sase pocasc. i metani 300. Oare cine sva spurca cu nesiin ir postul celmare. pocane 1 anmetcm'wBS. i38*Preotuli deva vre s fac leturghe

Preotul deva face leturghe i seva uru cu cineva sau va ave vreo vrajb, sse prsesc deleturghe n 60 de ^ile.
P reotu lii deseva afla cuo fat, iv a stri ca cu r a ei, iova ave m uare. sse prsesc de letu rg h e, peneva da fete i brbat, i diip sc e a sse pocasc, in 3 ai. s to pesc tru pu l Iui cu postalu i cu ru gcu n a. i s a m esereri lu i deseva clu geri, ftindu di(nme(Jen ndelungu rbdtoriu, de a rt p receia ce greescii. i peiie lasferitu lu v e i lui srobesc cu iievoin, le g e sise tocraesc lu i p ost neprsitii. ^ioa, i noapta. i sfac m etanii 3 0 0 n d i, fr su m b ta. i dum ineca.

Preotulii deva spurca soru sa, s nu fie preoii. Preotul deva spurca pa tulft ttirii s6u ncliipnascese Iu Ave sal om. i sse pocasc, 10 a. Preotul deva spurca })atul socru s6u,s se scoa denpreoe.

PRVibA -

PRAV)I,A -

i va cd^ ntru sblazn dece dei va fi lui poht spre muare nuise cade lui s leturghisesc. ar fr de pob t.s,ctinte ce ntuu s citesc psalom,
8. 08
k 'e .

Preotul ceva spurca vara premare sau adoa, sse sco dei:preoie, i sse pocasc. sau deva spurca i atrea var premare, sse scoa. Preotul vuntoria sau va pune curs, i va viina paseri, 3 luni snu le turghisasc, i metani 100. c nuse cade preotului aucide, sau ajunghe vreo far ceva. ncar devafi lui i vreo nevoe mare. Preotulii deva scopi ceva den fieri, ori sse prsesc, ori gse scoa. Preotul cela ce vrjasce, sau m^rge la vrjitoru, sse scoa, ar acesta nu siintii proaste, nice suntii scrise dealeu. ce dentru dtcmne^eescile scripturi ce puser mr turi legiuite nlege puser. cum i

d e C a CTKI B E

II no

. h

r'n npocTHM E. de 24 de ori.

i metani 100, i aa s slujasc. Preotul beivii, ori sse prsesc ori sase izvrjasc. Preotulii curvaru s se pras^sc de Isturghe. Preotulu ce face pre curve sse scoa. Preotulu ceva bate npalme i va jn ca ori sse prsesc ori sse scoa. Preotulu malachan cese ^ice c face sblazn cu ratma, s se prsesc de leturghe ur. anu i metanii, etite omie n^i.

123
n c to

124
recto

S-T II AP LI

114*

S-T II AP LI

115*

preotul de desprira chipului i c lugSri de la mirena omulu. aa i lucrurile cele bune ma cu asupr amii nvat ase ndirepta. c aste scris c denuva ma covri ma multu diriptata voastr. decutii afarise ilorti i acrtulariloru, nuvei n tra npSra ceriului, c. preoii i clugri decial^ ce lisecade lorii nce pe slucr^ze, cuput^re e perii. c nue minciun, ce seu ^is. c nevoe aste bogatului antra npSra ceriului, cnu aste preotulu sau clugrulti ca unft puternic sviuasc. s au preoii i mneri. numai pentru cu scris, cea ce petrecu nlume numa ace stora le aste tocmitu, spetrec

moi atoate chipurile, cai ageri, i trupuri bune. i nmulte chipuri de frumuseri, pru nfrumseat. al te griji ale lumii i averi, ce ntrfin se dec ntr clugrul elu se par de. ar ndereptara clugSrsc, aste nestrnsoara averii, i fr de mrire, tcerla, plecarla, dragosta, rbdare, bluudeele, inera. cu haine proaste deln. de tare pru lui, i alte grijii ale vee, ce ntrSnse deca vine omulti mirenii, i se pare cdere mare, i dosSd^sce fo arte, cumti i sugrumrii segtesce presine. derept acela proaste cuvinte truce cil denmare pcatu fie carele sce ce ru face. ise osiiudesce pre sine de

rva le aste ^su, direptii acea aste , nise pru, afiiluoarlegaam datpeti

- -

PRAVILA

cu muare i coconi culege i s mtintince carne. ar dealtele cai c lugriilu i trebuasce. ar toate lise cade lor bune i ma multe s e dectitti clugrului, i se ispi t^sc sfintele cri, ca saleg parta pcatelorti dentru adiincrla valurilorti. i snu petrec ntru grija cetii lumi i s umble, aij dera i declagri i deputernici fu ^is i de ndereptara omulu celui mir6nti, suntii cder clugrilorti. i ndireptari clugresci. sintu cderi oamenilor celorii mireni, i ndireptare omulu celu mirenu. bogia aste l mrire, i petre cera ca bun, aste ogodira trupu lu. i strnsoare mult. i haine

afl iuorare cai lamehu. ar den tru greale mici, nice lamnte nui aste. c cade cum i picturile de ploae cese adun de facii ru mare. aa i grealele cele mici decse adu n, duc ntru rul matce focului, cinenuseclasce dedinse cum se cade. deci se cade ase osteni, caste izbvesci dedinse]e, ca deun pcat cine aste noao la diimne^easc botejune.ce s ne aflm cu adevrii ispovedii. c ^icem c nelepdm de satana i detoi lucrulti lu, i detoi ngeri lu, i detoate slujbele lu, i de toa te purtrile lu. deci lucrulu satanei aste acesta, ucidera, pre curvle, altele ces nchipui acestora. ar nge ri satanli stintu toate hitl^nile

125
recio

126
recio

3- AP LI

116*

--S -T IIA P 1 I

117*

drcesci i necurate. ar slujbele satani stintu, deaste rogcuna hi tl^n ceiaste npartaidolilor celor fr desuilet, ce aprindu lumunri i cdescil, la izvoar i laruuri. purtrile dracului suntu aceste, jucrli cele pizmae, i pre amSrua tulii, i vunrile, plesnetele i al utele, i ctintecele mirunesci, i alte rSoti cutii suntu ntracestii chipu, suntu purtrile drcesci. ce de dinsele se roag prorocul de grasce ctrS d?<mne(Jeu slu izbvesc. n toarce ochi meei casnu va^ dece le dearte, i ntru calia ta nvaz. Deci sle ferim cuadevSru tocme lele lui d^mne^eu, i ale sfmiloru apostoli, i ale sfinilor prini, ca f

de plecare ntreg. i demulte chipu ri de p6cate nvtr sufletului defolosii. i detribuina pstoru lu, defietice p&cate ce sau pus de curee, i dedobundire snStuii.
P en tru ce c oare cari fr descripturi iim u l te chipuri tocm ir leg e. ce n m u lte chipu l i depecate cese afla nu tocm ir asem en a. s f e pre n g d u in sfa n u lu i sb oru lu i nostru, sale de scripturii, cum seva cd a feu crui certare, ce lise r a tm pla aa. direptS aceia cu socotira m in ii noastre i cu n v tu r a . cu grija a u ru lu i ve p lecai. Cela ce la ste n tru sfin i nm hrcatS cu chipu n geresci, i petrece n tru m niistire suptu tare m na lu i dwmne^eu m ai n ain te i igu m eni lorii, nuse cade cu cu viin talii ase gri alm eu san alteu . sau c e s ta sau cea. c a 5000 de m ireni ce era n(jilele aposiolilcril oare c n iii totu ceave le era depreun. i nim ine n em ic nu g r ia c a ste a llu . sau m a vrtos cea ce petrecii nm n stiio . n u lise cade avera lo r s fie alorii. 140*

PRAVILA

PRAVILA

gduinele lor cele bune sle dobindim, ce ntrunsele dorescu ngeri ase pleca, pentru ce c nu ne grijimii no, denevoina cia mare i de durere cene aste nainte, ccela ce au acice sfrijit, ar acolo fr de sfruit, i sinti nenpu^inate, ce pre dinse to ate sfe noao ale dobundi, cu darul i cu ubir6 ce de oameni adomnului i aspsitoriului nostru Is Hs, cecu dinsul tatlui mrire iar de preun i dMhulu sfntu, acmu i purure i iiv^ci p6ne nveci aminti.

i strn soara p acostei lorii, i fr de n e legere va petrece prem ijloculfi loru. ce aste alm eu i a lteu , san cesta, sau cea. c oare unde siln tS cele pleve sem en ate de draculii. u nile ca acetia n tru m nstire se arat pre sin e cea cese arat fie carele, c i a ste avera a lu . n u se cade a c e i m n stiri s fe, i s se chem e m nstire, ce adunare tlhresc. i furi cea ce fura sfinta, i lucrtori de to a te reu tile, i h itlen u gu rile. direptu acea s e ch^m m n stire, cese ^ice, v a de preun. ca saib cee alorfi totu depreun. i n v tu rile oele ces cu dMffine^eu alfinastavnicu lu i lorii, spetrec n tru n eleii i n tr u cu g e tii. i splece lu i, i slu ascu lte spre b l ne, i aa se cade apetrece, s afle rgpaosii, i spsenie.

ClugSrula ori ce lucru va face ma re sau mic fr de nvtura igu menului, cum ar fi iar de mare cin ste acea neraicii s nulii crue igume nul aeeli lucru, pentru ce ce fcut fr de nvtura nstavnicului

nvtura Sfinilorii
prini, declugri, i depreoi. ideceia ce stintu mai mari,

127
recto

128
recto

S-TIIAPLI
ce s lu ar^ , i cu a ltu lii. va g r i c u v in te

118*
s

S TIl AP LI
C lu g r u l c e v a v a m u str a , n u e

IIP*

b la g o s lo v e n e

p r u p r e ig n m e n u l, il d e p a r te a c e ia d e m n a lu s se p o c ia s c 2 0 0 0 .

n c e p O are z i a te sc

c e c ln g g r

cu rm e -

d z im n e ^ e u , u n ii c a 6

ig u m e n u lu i s6 u . s lu g o n e m n stir e , s .a s t e i n e oae oi

lu n i i m e ta n ii la

s p t m im

den

C lu g r u lii c e v a n u l lu i, n a in te sa u n a in te

n fr u n ta

p r e ig u m e

le p t i c r tu la r ii. c e s t e c a o b u b o a sa , ca s nu u i? ip le

tu tu r o r

fr a ilo r ,

i a lte

a o a .m e n i m i r e n i l v a ' o pe

de b u b e. c d evor te v a

g r i b S tr iin i c u v in ig u in e n n lu s se cura

cru , r ir a

d e v a fi a d e v r ii d e c e g r a s c e , o c in e z . pre 1 a ijd ir e i c e ia cel

c u r m e z i a te , d a r n v a sc pre

c e i tin e r i,

cucere

a s c u lta

d in s u lti c u an ,

d iilc ia , o m e 7 0

s se in ^ i.

ig u m e n u lu i i c lu g r ii v a

s is e ap u ca

p le c e . u n ii le m n u s is e ta e

p o c ia s c

m e ta n ii

O are ce i v a lu i

I g u m e n u lii d e v a sev a l s a

c a d e u c u r v ie ,

i n u

lo v i p r e ig u m e n u lu , p en tru

d e a c e ia , cad e

i v a s m in ti to i n a in

m u n a. pre

ce c a s te

p u te r n ic

fr a ii, te

n u se

a l n f r u n ta

s ft'n i p r in i. ce c lu g r ii v a iv a o p r i fi o p r i t i a c e la de ig u

a m u li, ca s n u H a m

i s i g o le s c o c in e z e

p c a tu l

O are

lu i, Iu

c a b l s te m u l su n te m

m e n u lti lu i,

pre

t tiin is u , c to i p c a te , i

ig u in e n u lii, s lii

sco a

to i fr a ii

p le c a i su p tu

n im in e

d e n m n s tir e c lc to r iu ^ en . o a re

PRAVILA
c s e g r ia s c e Iu c a s te n u e f r de

PRAVILA
n u m a i u n u l d e p lin 2 in tr u sa u 3, dence i d i< m n e

p c a te n u e

d e n v tu r ile c iite i v e i le g a n c e r iu ,

d^^m ne p m iin tii fi f r a

^ eu , i

n im in e

pre d ev a

o a m e n i, c e b tr n i s i

s se

ad u n e

fiv o r l e g a t e te le a r

i s m erg

n tr o

c h ilie , i

i n e le p ii s n u lm ilu ia s c . d e iv o r i a ju ta oare c a r ii d en s se de

f a c lu i m e ta n ii c u p le c a r e lu i, s fn iia ta se

s i ^ ic d e r e p tu ia r sa te c de ta

p r in te s m in te s c u s fm e i s i to i, la

fr a i lu i sp r e sp a r to a te care de

a c ia s ta , i a c e ia 6

a c e s t lu c r u

b is e r e c

liin i, p r e s te n fie

p en tru de

r u g c iu n e

ta le

s p t m tin ile c te o m ie

s fa c de

a c e s tii lu c r u , 2 ori sa u de

i a a 3

i 7 0

m e ta n ii. f r poc o m ie n ^ i. s

lu i d e s la v

o ri d ev a ascu l de a c i a s t a , ia x

C lu g r u l d e v a n v tu r a

m erge

u n d eva s se

lu i d z im n e ^ e u

ig u m e n u lu i,

d e n u v a a s c u lta cu m d u c rg

d e a c ia s t a c e m a i v r iito s

a s c , o s p t m iin C lu g r u l cev a

i m e ta ? in

s e c a d e d e a c ia s ta s e v o r s m in t i, s se d e n tra c^ n tr a ltu m n stir e , i s m i

m u n c a

n tr a s c u n s ,

s e p o c ia s c 2 s p t m n i, i m e ta u M C lu g r u l d e v a fa c e n v lu ia l n tin d e fr a ii f r i

5 0 0 . va

lo c ,

i s m n tu ia s c a c e la a r e p u te r e s ste , sa u a s te pre sca

s u fle te le lo r , ia r s in e

d e n v tu r a ,

d itm n e ^ e u lu i s u c e la c e st

s s e p o c a iO s c 2 s p t m iin i m e t a n t io m ie .

^ , a r

p u te r n ic

I2
r e c to

130
reoto

S-TII AP LI

120*

S AP*LI - -

121

dwmne^eu si redice pre dinsnlii, i 42*0 lugSrul preotu, ce asse clugSr In mintoru, deivafi lu curare, s nu slujasc ntrace cenevoe vafi. macara

pope. Ori ce pop ceiiuva gri ji de slujba ^ilei i de anopi, sau de dumnezeiasca leturghe, s umple cu fric i cu cutremuru. anatema sfie i s se scoa. Preotulii de nuva face ori ce dup toc mela sf^nilorl prini, i prazni cele cele cesii puse cu lege nule va cin sti. mai vrtos i pre ali iva n va aa, ceva face dup voa lui. uni ca acea s fie lepdai. Preotul deseva mbta dup leturghe i va bor u, sse lase de leturghe 1 anu i metanii 5 sute nji, ar denuva fi fcuii leturghe acela 6 luni s aib pocaane. ClugSrul preoii, deva lsa slujba (Jilei lu i de anopi nuva griji

CalugSrul preotu deva curvi sase lase de popie pSne la sfruit, ar 3 a sase pocasc depScate. aijdere i devaface precurve. Caluggruli preotu deva curvi cu ru denia lui, cusora sau cu vara premare. sse scoa denpope p6ne la sfrSit, i s se pocasc ntru toate ^ile le vieii lui. ar diip 15 ai, sse pricetuasc at de purure. ar de va curvi cuclugSri, sse poca sc 9, ai ar la fie ce anii meta mii cute cinci ine. ar de va fi cu

PRAVILA

PRAVILA

clugri mare 12 ai. i metanie la anii doao povrii. ar deva le pda clugSra i s va face miren i ar deva v e n i oare cundu la clu gMe, acela preste putinei ai sase pri cetuasc, pentru mare mila Iu di<mne ^eu i puine pocaane. ar dup acela ntru toate ^ le le viei lui, s se casc domnului dumnezeului s6u cu dedinsti i cu drag inim. c acela ^ico nu voi moarte pfecto suhti ce cassentoarcivus fie el. C lu g ru l preoii deva av6 cu mima pScatfi ce aste malacha. sse par sesc de leturghe 2, ai i metani cute omie ii < J i Cluggrn.l p re o tu fu r, ori s se par Sesc de acestii lu c r u ori s se lase de

i de lucrul trupescu, s aib pocaa ne, 60 de ^ile metani 150 n^i. Igumenul orice sfetii vaface cuvreo muare oridece lucru ntrascunsii de frai, sau cu coconij sse delunge uni cacea den igumene, cnusiinti] desto iniei uni ca acea. Igumenul cenuva petrece dup lege lu dMmneZeii, i dup tocm^Ia sfmi lorii prini, cedup voa lu va petre ce, i nuva ave pretoi ntrunchipii ce unuia i va da ceva, ar altuia denii frai mii va da, i pre iini va ubi ar
d e a li

va ncepe anu griji, u

nica acea siintu departe ded2imneZeii i de dragoste lui. uni ca acea s


s c o a

den igumene. oare ce cunegrija


lu i

E c l is i a r h u l ii,

131
recto

132
recto

v a

S-T H AP LI
fa c e u n u lu c r u

122*
a l bi

s - T ii

a l 'p i

123*

g r e i, i v a cu

d ehran tru p u lu i, i de acesta sai pom enire depururia, i d eb in ele cele n etrecu te alii ceriu lu i. c cundfl nevede d racu l u tab lu n d ii fr lucru, sau v o r tin d la m as, sau n b iseric, ori dece treb. atun ce se bucura d ep erira noa str , c a i d en isce n eso c o tii i de lim b i.

s e r e c i o r ic e ra

n e s o c o tin a , o r i p a de m e ta n C 8

e c lis ia r h u lu ,s fa c S O O fr a te v a sp arge

O arece la r

o c a n d il

d e v a fi cu

n e g r ija

c lis a r h u lu i n 2

O a r e c e d M h o v n ic ti s a u pre c in e v a , s a u v a c e ise v o r u

p r e o ii v a

c er ta

l s a ii b is e r e c a

n e m tu r a t

n v a

p r e c in e v a , lu i, i d e l de is p iti s fln nu

s 6 p t6 m in i s a u c a n d il

n e s p la ta ,

d e n c e ia v a

is p o v e d i f r

s s e p o c a s c m 3 s e p t g m t im m e t ? ^ ^ ^ S O O n ^ i a r cu n e g r ija cev a c lis a r h u lu i d e sev a

n v a

p r e d in s u lti

re. d en a u i

n ic e v 6 ^ u t c u r a ii n v a de

r stu r n a

d e n v a s e le

b is e r e c i i se a p o s io lw , i s f m i p r in i, n tr e b a c m u l i lu i i d u p de tr e sev a d u h o v n ic i, ce d u v a n v p v o ia a . cu m v a v re

v o r ti c lc a , o r i c a r te b a a c ^ a . n i 7 0 sa se

ori ce 4

p o c a s c

s6 p t6 m u

d e r a e ta n i . a n a th e m a d ev a a c e sta . fr n g e s se c u m tin e o ^ i. un, acu. o fr n i C lu g S r u l g a re d e le m n ii, c in e v a 3 0 p o ste sc

C h e la r u l s a u tr p e z a r u lu d e v o r l s a sca re b u ca te s v o ru t cu i n e s o c o tin , i le \w u le p d a a li c s6ra a

in p u i d e

a r su n tu n e tr e b . a r oarece.

g rei d ev a du

fr tin g e

s fa c c i v o r i d o r i a a a r a c esta

m e ta n ii. u c id e c u m n e o ri ce

C lu g r u l c e v a

tiu v a lu i c u ta

PRAVILA
s f^ tiilu fie ig u m e n u

PRAVILA fa r . s se n ^ i.

d u p

d o b ito c ii a lii lu s a u i s to c m e sc care. u p o c a s c n i c a a c e ia s a ib p o c a a n le e n i m e t a n ii c iite o m ie sp a r g e o a l a c e sta sa u n ^ i. s tr a c h in s ia ca D esev a n o n d e la n s t a v n ic u l n p r o t iv a lu c r u lu i p r e c lu g r ii, s se tin d e sau i a fie ii c e a ltu ce ca v a g r e i. fia r . 2 lu n c s s c r ie sf n ta 3 lu n i.

m e ta n 8 0 0

s c r ip tu r ,

d ir e p li

m ilu a s c

s u fle tu l d o b ito c u lu i

C in e v a

c lu g r u l s

lo v e s c b is e

d e sp a r d e

O c lu g u re, cSndii m n iin ci, nu m u ca cu gu ra. m a i n a in te p ene n u veri n g h ii una, i a lta sduci. i nuvorbi cu cela ce m nunc cu tin e . ce t e roag n tr u tain lu i dwm ne^eu cu m in tia ta , cum am u scrisii i d ein u lte ori. n u m a i cela ce slu jasce m esei, acela s g r a sc stih u rile, c cin e m niinc cu lcom e i f r derundS. sau vorbesce ori ce, b in e sau reu. n u su n tu d esto in ici u n ii caacea om u lu i, ce c iiin elu i i porcului i co to iu lu i, c etu ai frica lu i d u m n ezeu , depurura n tru sin e . i cu n elep ciu n e m nu n c i be de p u ru ria cu frica lu i d u m n ezeu la m as. cum ai fi n b iseric. i te rog lu i dum neijeu, i m u lem esce de to a te d u lceile p m fln tu lu . cela ce iu d at

r ic

lu n i, a r

d e lv a 1 0 0 0

i c r u n ta .

6 lu n i: ce

metanii
n tr u

C lu g r u l d e v a fa lu , s s e v le lilu i a r po

u c id e r e

de bu n to a te

v o a file le

c a a s c

c u m ti a m il ^ is la m o a r te lu i f r 1 0 , a i

i m a in a in te , s se

p r ic e tu a s c . u c id e , p o c a a s se p r ic e tu

a r n le

de v o e

d eva

i d u p

a c e ia

a s c . O a re c a d e n tr u

c e c lu g r ii v a lim b i, i d e n e v o e d in li s v a

fi n e v o i i i d e

cu rvesc

l s
reclo

134
recle

S - l t AP L I.

123*

C lu g 6 r u lu a

S-T ir AP LI
sau p i-e o tu l, c e v a fu r i s a u d e la be

124*
p r im i t lh a r i m un de

CU m u a i e , i s a m n t i x n c e c a i ' n e , i
a lte s p u r c c i u n i , i m e t a n i i 2 i d u p 5 s se s p o o a s c fa c la 5 an

d a ru ri d e la sau ca d e la cu

p o v r ii, a , sftse

r p ito r i s a u v a le p e d e

iv a

c u m in e c e .

d in ii. s se de

i s se

C lu_ 9' e r u l d e v a m i i n c a d e n j r u t v e l e p g u n esci d e v o a a i, ia r f r lu , s se p o c a s c . 8 lu i v a r a tin c a a m ti ^ is u

s p a r . a r a c e la C in e va cu

n u sev a

l s a

d e a c e sta

d in i s s e ju d e c e . m e r c u r e s a u v in e r e ,

d e v o ia

sp arge

4 a i, i m e t a n ii c u m m a in a in te . C lu g fe r n lr i n p o s t u l lu i v a sp a rg e

i n u sev a

p o s ti d in i a n a tlie m a . d e

c im e r c u r e s a u to c m it p o s ttip e n tr u m are cu l e o m a p esce, p r in s o a r e lu i H s . c iin d u s a u d a t n m iiin i le u c ig a ilo r ii p e n tr u p e n tru f r r S s tig n iie n o i. a r v i

i v a

m u n ca

f r d e n p r a z d n ic u l b i la ^ , a c e l a la p a s c i, ce

1 a_5O

v e te iiilo r ii, p r ic e s p tS r a u

nere a c e a a t

lu i. d e r e p tti

s n u se 2

d e p r a z n ic u

r'cnKbi a m u
lu n e to c

Iu

tu a s c

a lte

s n u s e r S s ip e s c . a r

n i s se p o ste sc , n n o a p te c t e

m e ta n ii

n ^ i i o s l b i zc6 vre

m ir

p o s tii s f t n p ir in i c lu g 6 p o c a a n a .

150.

a r p e n tr u c a r e , iv a a c e sta

r ilo r tl p e n t r u

e u n e a t r u p u l u o a r e a b a v u , c a p en tru

n p o s t u l i i pofK^KCTBo ' , i a l u P e tr u s nu m n n ce

c th

d ev a

c lu g S r i p e s c e

PR iV ILA

PRAVILA ~
i d u m in e c a . a r

s m n n c e n p o s t u l m a r e , s m n u n c e s iim b ta i d u m i n e c a , c e m a i n a i n t e d e a c e sta s s p u e a r h ie r e u lu i, i p r in i d e lv o r fi p r o s ti

n u m a i s m b ta

m ir e n ii m a r i j o i s u m b t , d u m in e c a . C lu g r u l c e v a a c e la ave s b la z n cu m n a,

lo r ii c e l o r t i s u f l e t e s c i ,

c a n e s c e s lu jb d u c e s e m in ia a c e a s ta in n u se n ic e

p r e d in s u ln e l s m n u n c e , a r a a i m 'la r c u r e i s se fe r e s c , v in e r i p r e ste t o t c ^ a m lu a t d e la an u l

lu i d r a c u lu i, d e r e p tu p r ic e tu a s c d in io a r . a r p o c a s c ia s se

c u sfa n ta d ese v a

s ia ii

p r s i, s a s e

a p o s io li, f a r a d e n p r a z n i c e d o m n e s c i , c e sev o r t m p la la n u a s t e m ie r c u r i i v in e r i, a c e d e c i c a lu g S r i s a ib p o st n u m ai to a te

a i, sa u

3 . i d u p ac0

p r ic e tu iis c . ceva p e tr e c e n m n sti

p o st . ^ is

C lu g S r u l re i va lu i s a u sau vre

i m l e a s t e

s d 0 u n u i s6 r a c r a a n ta sau ra s ceva sau cm e

e r c u r i i v i n e r i , c e i n t r u file le v ie ii '^ 6 i1 i n e m

c a m ila v c

n o a str e , p o s tu lu i ii p en tru n p S r a la m ir e n i

c a lu n i, s a u a lt p u te r e s d e

d e n tra l

f g d u it

lu i.

nare

f r

d e n tr e

^ ^ e v iu lu i, a r . o a m e n i l o r s c r is le g e . v in e r e n tr a lte

c e lo r

b a re i f r

d e n v t u r a ig u r a e c e c g r e e s c u n ii c a

n u lu i. p e n tr u i m le r c u r e

a c e ia , c i s u fle tu l i tr u p u lfl la m cerce, s a u p o s tu r i, o r ic e d a t p e n tru C r e tin c e n u i t r e b u i a s c e p o c a a n le . d ? im n e d e u . n t r u s lu jb a

1 0

135
recto

136
recio ,

S-TII AP LI
s u p ii p u te r e lis e cad e i g u m e n u l u i d a i

125*
cum v o u am e a fla d u p

S-T II AP LI
iu ,

126*

m o a r te a u n

s u a ig u m e b S tr n u , groapat6 u cu

s g r a s c c e a . s a u

a c e a , c e s ta c ia s ta ce s ia s te la -

n u lfr , s a u

d id io v n ic u pre

s fa c ti sa u sa u

is i a r u n c e

d in i n t r u a r g in tu lu

c e e . C lu g r u lu i se 3 n b a t

m erge a ib 2 o

lu i s g i'iia s c , tin e setem o s u l, a a n u s fp d e p e r ir e

c r c ir a a n e

p oca m ie ,

: i to ^ c u i

lu n i.

i m e ta n ii m erge cu

d e d ^ m n e ^ e u s a n u a n e m i c a d e l a d in c fo c ti n e tr e c u tu a u lo r u , i n e m ic a ig u m e si s

C lu g ftr u l d e v a m il

m u a r e

d e p m u n tii, s a s e p o c a s c i m e ta n i v o ia lo r 10 0 . i in i ^ ic e

s fii a r u n c e cu n te sau pre

D groap , i i a r

o s6 p t6 m u n , u n i c a a c e a

s p r e d in s u lu , a c e lu

osp u rc

n u lu , a d u n e

s ta r e ii b e tr tiin u i a a d e v a fi fo ig u m e n u l ^ ile , i

m a io r , d eci d e

a c ia s ta

a a c e v o u

d in i,

d e c e a c e c a u t d e p u r u r e la m u e r i, m a i v r to su de c e a ce m n u n c i b eu cu

s t i i n m ,n ? is t ir e , s f a c c u to i fr a i p o stti 4 0 p o c a a n e d^ m n e^ eu m e ta n i n d e b ile , de de ^ i, fr a te le , d in s u l, de

d in s e , d e p a r te e a c e s ta d e c ln g e r , m a i 'v r to su d ev a fi c l u g S r u l p r e o t a m a r . fa c e c tin te c e m ir e n e s c i

i a a

sro a g e c u te 12 40

is fa c

C ltig g r u l d e v a i v a

c u n d ti s e v e r s i fa c

u m p le

ju c a , a c e sta a r n u

a s te

o m ii a lii

a tu n c e cum

to a t ' , p o cese

d r a c u lu i,

a lu i d w m n e^ eu . s se

r a e n ir e lu ,

i a lto r ti fr a i

p o c ra sc 3

PKAVUiA
a i m e ta n i o a v e cop u z m e 6 J. b a te,

p r e s t v e s c ti.

PRAVILA
i s c h a m e s 6 r a c i i

C lu g S r u l d e v a sa u v a d e lv o r

ilv a 6d e

m i e ii, i s le a ce str n so a r e s

n p a r

ig u m e n u lii a r c e a n n io e

m e r g e la m ir e n i a s c u lta sa se pre

i v a

a c e lu i fr a te , nu a d e n tr a b a n ii,

d in s u l. d e u n e le s S p te m ii

ca

m n s tir e cu tti a r C lu g S r u lu

a c e tia , n ,

p o c a a s c , o 1 5 0 n ^ i.

fi u n u

m e ta n i, cev a

fiin d ii n m n s t ir e , m are, 7 0 d ev a

i de

C lu g S r u lu m ita sa u

cu m p ra, sa se

sau la s e

v a de

lu a a de

f r

deo

n ev o e

r fim iin e

a s u p r ic u n e , a r

le tu r g h e ,

s fa c

d e m e t a n i, a r 1 5 0 m e ta n M .

c ia s ta ,

d en u , sa se

d e sp a r

d e v a rem v m e d e p a v e c e r n ie

b is e r e c . C lu g e r u l d e v a fi n m n s tir e , v a a d u n a a v u ie in tr u i

C in e v a r S m ii n e d e l e t u r g h e 2 0 0 d e m e ta w '' C lu g S r u lu ilo r d ev a ed e n a in te fr a

a s c u n s ti d e ig u

8 i le p e d e lu i s a u v a ^ ic e

p u to r e

Iu sa u tr u p u l

m e n u lii, s a s e d e z p a r 1 a n ii m e ta H M 2 0 0 . a p a C lu g S r u lti d e v a m u r i, i v a av e g a l

ap u ca

a m iin

lu i, c ese

m d u la r u ] s se

c e lu

b e n i, i t a le r e , i n u v a f i s p u s ii d e a c e sta lu i, d ^ ^ llO v n ic u s u , s a u ig u m e n u

d e r u in e , o^ i ca

p o c a s c d e r tin d ii.

u n f r

d e

fi n m n s t ir e , c e v o r ii to i, i sev o r

i s n u

m n in c e ^ i.

fi a s c u n i d e e tr S

n tr a c e

137
rect$

, 1S8
recio

m* n v tu ra s f n tu lu i m a i-elm V a s ile ele c ln g e ri.


o clugere, cndR .e<Ji p en tru treba trupu M teu, n u i g o li g e n u n c h e le , n ic e te a tin g e
ie trupul teu , n ice s a te n d em n e gu n d u lu teu

S TII. ,

128

a u se tem u Je dm ne^eu depurura te feresce, ca suu deprin^i i tu de acela. c m ai amarii r a vafl. ce depurura cele desu sS ise cade acer ca. i desus agu n d i. i s fi aseu litori i npctoru, i n tregu . i to a te cuvintele le griasce cu sm erenie, i totti lucrulu ceveri face. de veri petrece aa ite veri nevoi m otenii veri fi nm perei ceriului, i fiu lu M dum ne^eu te veri chem a.

sii ve^i ceva d enm rttilarele tru p u lu i tSu. ce haina ta came'ja o red ic s fa c i treb a ta . nice sae^i sp ren n ile ca a c e la la treb a ta, nice respunde n iceu n u a n iceu n u cuvQ ntu. ctoate unile car.cesta n eso c o tin e i fr derundu sntu drcesci. ce ta c i i ca u t josu . sa u n tru chela ta s n a cu g e i c u n n v a , ca unulfl de ncei spurcai, ca cela ce c u g e ta aa nu aste cretinii, dara cu ciitu m ai vrtos c lu g erii, nici sm ergi cu n d u va la p razn ice m iren esci, nic ste afli cu n d u va cu d in ii lam as. ori nce cMpii. ca s n u ti b a g e draculti sem tin a lu i, la inima ta. n ice s ca u i cu och i tei ncoace
i ucola, cfindii u m b li n tr u c a lia ta. ce to t

Oare ciae vafi scopit sau famn i va cnvvi. ssepocasc 1 an. m e ia tin 36. c cu untrupu vescejit au curvit, i au greit. ar devafi pop sase scoa. 1 4 3 * Oare ce om de voa lui seva arunca pre sine denfcrun e r w n v e jo s, iva rauri. sau ntru o ap, sau dentru o patr sau seva junghe dsu, sau nce chip demoar te, sau cu ofune seva spnzura, uni ca acea snuse ngroape ca cretinii, nice slii cunte. ce si lepede pre dinsul

caut depurura cu o cb i t e i jo sil lap m iin tn , ara cum inta su s ctre d im ne^ eu i cnsufletul. ar ctre d in su lu n ep resta n n o te roag degreale le tale, i d efra i te i cei deaproape. i de

reptS ceia cen u te u b fs c u i p en tru c3te u b escn . i p e n i cep oi cum una ta lacrez. i nu lu a d ela n im in a m ilo sten ie nice ceie. doar cu m va a s te n ed o sto n ic i m racini lu i vorcresce, i te v e r i prinde sprerdeci Ea altor m rcin i, i te v e r i afla n tru am ar la ciaeulu m o ri, ce lu crez cu in iin ile lu cri
5or ntru m esur, n u m ai c fitu i veri h rn i tru

PEAViLA

ca pre un spurcat. ar devafl fcut pen tru djmne^eu, snuse crue, enesce bu nti ca acela i moarte, nau nvat d?<mne^eu prenimina. ar de vafi fcut lu alttl ciaeva aciasta. pre acela si cunte i si ngroape, i pamente s fac cai tot cretinu lu, ar cela celva ucide, sa nv tura celuia ce ucide debun voe. cum amu ^isti i de nceputul cr'ii. Cinevafi ucis la tlhrie, sau Ia fur tiagu. aijdira i acesta s nuse ngroape nice sase cunte, nicesse fac lui pamente cai nn denpogun. Oprinte dwhovnice socotesce, i bine ispitesce depcate. cum ea rele are nevoin sase pocasc. i cine are nevoin de 2 pri ce nva

pulu teu. a r a lto r a nu str S n g e . a r n ep rsit cu rugcu n a (Jioa i n o a p ta , i n to t ciasul ca sas den tru g u ra ta i d en tru m in te ta , cei f g d u ita l a d u m n e z e u s te fa ci n ger, ar caut, doar cum va cu n egrija ta m ainare ifiicu veri fi. a r iseca d e s f i b l n d u , ta cti. n epom eiiitoru d e r e o t i. reb d toru n tru totfi, neinniosu cu sfe tii b u n u , plecat, nelepe n treg , u b ito ru la d u m n ezeu . u b i toru la striin i. n e fjlc s n lii tru p u lu i to u . sau s'ifletescii acerca, cem ai v rto s deaproapeloru tei i vecinilori te i airepoosa, snu u m bli ^epMura d en trun lo c In tra ltu lo c i. ce cerc i afl osofe bun cese tem e de d<mne(Jeu i slujasce lu ^ioa i n o a p ta. i a a te npre cudinsulB. i rbda p en e la^lioa m orii i slu ja sce cn d in su lu d o m n u lu i ,dttmne^eu tea, ar d ecei rei i fr defolosfi i

139
recto

140
recto 129 p a r te i cea O are i v a v a c in e vre

S- AP LI
s c r ip tu r a o ce la s n au p r a v ile i. p r e tin e . a r a tr e a

S-TII AP LI
v a f b o a r i s a u

130*
n p S r a tu , se 146 '

a r c e i s la b i,

s c z n fec

r6u , i

o s r d e , lo r ,

d a le j u m t a te a r ju m ta te

d e n pre

l s a

r6u g o n i

d e c r e tin i

i r S u lii d e p u de o am en i

v tu r ile tin e . pre i i

r u r e lv a de

i g o n ito r iu

secad e

^ io a

i n o a p te i s ite r o g i lu i e . a r is e

fu r i i d e t lh a r i i d e r a u in iv a a c e la

rp i iv a

d u m n ezeu cese

s le p u

t o r i u c id e v a o r b i.

t ia ,

d e c e a ca d e ^ io a

is p o v ^ d e s c u 12

u n u lti c a sa se

n v a l s fa n u l 6 a i. n tr e i a i 3 a n fi

d e d in i,

m e ta n i s fa c i la 3 .

sb oru s n u se

p o c ia s c

i n o a p tia .

p r ic e tu a s c . i n a l la 6 p a s c ile a i so

la p a v e c e r n ia 3 . d u m in a a 3 . la c ia s 3 . ca fie d e z m in te la s lo b o d , d r a c u lu i, a c e la i tu dea s

s se r tii

p r ic e tu ia c d en tru

m a r i . ia u m p l e cn po

p o c a a n e i cu

i pre

le g tu r a de e m a i

m e ta n i. c u m u ^ e u sp u su

d r a c u lu i s i sci

s lo b o ^ e s c i.

in r a a

d e n c e p u t u lti c r i. O are Ia se i c in e v a fa c e u c id e r e d eb u n vo

n e d o s to in ic ti s te r o g i n c d e in e ,

v u ru to su is p it& e H

a c e la

s n u se n ic e

lu i, n v a ta u p o c ia s c m a r e le 2 0

s f in ii p o s io li, s d e a i a r n v a ta u 12 a i sau s f a n u l sbor p en tru ne

s p r e c a lia

d w h o v n ic e i.

s s e g r ia s c , c a s n u fe e m a i a m a r . O are c in e va d a o c e ta te a l t u n p 6

V a s ilie

p u tin a

o a m e n ilo r

1 0 . a r

r a tti, sa u

PRAVILA

fa c e n e de pre

o g o d n ic u lii p r in t e le 1 0 , i sau 8 sa u

PRAVIL
n o str u lo a n

a b o ia r i, iv a

r ep ta te s p ie ca

i s m in t e l , i r z b o iu n tr u a a c e ia c e ta te u n i

3 ;W T 00y c T K
v a

6 , n p r o ti fe c

c r e tin i n au

p u te r ii, a le s ce

du p

n e v o in a s l b ic u n a a s te ,

a c e a

d o b n d i d e la d e sev a

dw m n e^ eu a c e la

ru i au

p e n tru

om en esc

m il

n v e c i. se

a r

tu n d e

P o c a a n a p u in e s c r is b ta

a d e v e r it

n u m ai

149*

fo a r te s I 45* ^ i l e l e

p o c ia s c , n tr u lu i. i la m o a r te va

to a te s se fu cu s ila

i a p .

i m e t a n i c iite s a u a r u n t s im

v ie i

m a i n a in te , i a lte le . i d u m in e c a p esce fie r tu r

p r ic e tu a s c . S ra n u n t ca sau

n e s c in e

cu

n tr u sn u

a s e u n sii s a u c a lc e la

la r

i b r iln z ia r

i c a r n e n ic e i d u m in e V a s ile cum pen i

u n i a r n tr u de

a c e ia va

p r e o ie ., s fa c

n t r u n c h ip i. ca tr u la m a r e le p u c in e

s tim b ta n o str u

d ese

c lu g S r i, 3

a c e la

p r in te le

c lu g r e

a i. i d u p

a c e a

m iln g a i-e i la v a

s c r is a u

v a

fi c u r a i i d e n t i n e r e e s fe ceva

i ogo

cu rvari

cu rve. vre s

d n ic ti. a c e la O arece v o in ic pre fie

' .
u m b la va p r e c a le voi

O a r e c e c lu g r z i oao

m a n tin c e b r iit
i

m a r a jo a , ^ is a s te s

s iim b ta

n ic ie i, i c e la cerca s s

n r z b o a e p reot

fi u m b l a t a cerce ao

d u m in e c a , c in e c e la n u va

m n tiic e , a r p o s tu li, ia r a

n u

n ic e

s se

v re p en tru

a i

fi i c u r a t d e s p u i c c i u n e .

f- m n u n c e

n u m a i s tim b ta

i du

141
recto

142
reeio

S -T I I AP L I

- -

S -T II A P L I

mineca, ar denuvavro uice odat. pentru dwnme^eu snu mntinee. ar ace la numai sguste pentru ereticii, i pentru tocroela sfm ilorii prini. n tril sSptmiina brtinzi. s6pt6mtiuna ar iburilor. i nsSptSmuna rosalilor deva vria i nsSptftmuna Iu poK AkC TB o po i lapascile mari. ar snescne seva delunga npusfie departe pentru chiwne^ea. i va petrece ntrutote ^ile le veilu ou postu i cuinere. unul ca acela lega nucerc. pentruce cs mai pre desupra delege. Preotubii mirenu, astei^is smnun

aa va lua dela dtrane^eu, i aa sse pricetuasc. ar de seva ngla cineva de nesce oa meni, pentru oplat oare care sau pentruo av^re, sau pentru nesce n brcminte, i va ntr vroodat npraznictl pgiinescu deva munca cu din i, ivor vre mai vrtos s umple piintecele lori de mfincare mult. unul ca acela nva sfnta bisCTec 2 ai cu pocaani.
S te p e n e le r u d e lo r ii.

i ale nunte culege, i decea case nsoar f ce carne dopurui'e, fr numai mercu r de lege. i liemalte chipuri de rudenii, de sBnge i detrupi. i undesecade sse fac re i vinere. ar. uni dentracete nunt, i unde nuse cade. i care sse aduc denovor vra sranflnce pentru dumnezeu, de faf, i care snuse adnc. i care opre sce lega, i care nuopresce. i care de dini ce mai vrtos sevorii posti, aceluia si a lega.
verso
PRAVILA

PRAVILA

fte nvoo. c aa i preotului ise cade sfie alui dumnezeu, de purura sase trezvesc cupostul icuinere i cupriveghere, i curugacune. ajnn gei sfie nainte lui dwmne^eu de sine i de oameni.

Trei hotar siint de oprire nuntei l^i* umilii cee dt?la fntuln i miintu itorul botezulu. ar altulii cee dela legtura nuntei, cese ^ice cuscrii i cuscrele. ar au dup lopreunare nmulte chipuri i multe asemene, ce de dinse se cade cretinului foarte pre amruntulu ase cerea i ase ntreba i aa brbatul ii s fie de 15 ai ar muare de 12 ai. cu voia i cu vrere i cu blflYyros/ovena priniloru. sse a cu blagosloveoa preoi loru larla scire sa fie cum opresce lege sfan^abotejune, oprsce nuniainaul dela fata lui ce botezata, i fiiul lu io opresce de dinsa, i dela muma fetei ceii botezate iopresce pre dini. aijdere i ali feciori ai

Dela tocmela Sfntului Sbori, ce e ntru A ggh ire seu adunat sim ii prini
Oare cine vafi ndemnat delimb pa gn, sntre cudinii i sslu jasc bozilor. i smntince den sUij bele idolilorii. sasepoc^iasc 4 a. n 2 a ssto lalocul celi dechemaie, i n 2 a. sste cucredincioi. i aa sumple toata vremia a it ai. cu postu i cupocin buna. i

.143
recto

144
recto

S -T II AP L I

1S3*

s-Tii AP r.i 134*

loru ce voru nascei opresce. cese ^ice feceri naului i aceii mueri ceau botezatu feceri. ar alte rudenii , mari i mici, i aproape i de de parte nuiopresce pre dini denuna. ar cele rudenii trupeei s se ispi tesc bine i pre amruntulti s se nderepteze, crudena aste numele priniloru i almoiloru. ar s nparte dencepe de susii, i nspia de njos ce e nparte de direpta i de stunga lor i rudenie de departe, i nemuri spii ceii de susii simtu ace ste. tatlti i muma. moul i moaa. ar spiele nepoiei, fecio rul i fata, nepotulu i nepoata, ar ce aste departe lorii ce dirept i destunga loru suntu fratele i so

ni caaceia, maivrtosii pre ep^scopi i spre prini d?ihovnici. cenuivoru ndirepta pre dini de aciasta. ar s fie lascire, c fratele meu cel denascere i fratele mueri me le, i tatmeu i muma, i tatl mueri mele i muma, suntu cuscri mari, aijdire i ai doiveri, siintu atrea ciiscre, i cuscri cei mari c tre cuscria ce dentuu snuse ameste ce, nice ctre aidoi ntuiu, ar c tre atrea cuscrie, cuscra ce denttiu sse amestece neopritu, ar sorume cu fratele mueri mele nici ntrun chipu, nice feciorulu frinimeu sau fata, ctre nsurara nepoiloru s nuse amestece, nice ctre matehme

PRAVILA

- -

PKAVIL -

ra i unchiiul, i Iele nepotulu i nepoata, deci unchiul cu nepoi cu feciori defrate suntu sbepena ce den ttiu. ar cei deaproape cesfintu i nii frai, suntu adoa stepen. ar nepoii de frate suntuu a 4, stepen. ar ai doi veri suntti a 6, stepen, ara.aitrei veri siintu a 8 stepen. i acete toi ntru toa

ciindva scagete, nice ctre fetele e cele are cu altii brbat, nice fu meu ctre sorume, nice fatame c tr6 fratele meu nice ar scute ze nice cuminte acugeta ctre fa ta mueri mele ceo am dela altu brbat, cm aste fata, nice fiu meu scu gete dedinsa ceva, deci aciast rudene toat aste oprita nice ntruncliip

te stepenele, nice ntrun chipii amestec snuse amestece nunte, ar nepoi dune minte niisuntii. ar feciorii aitrei mei cei dentun, cei mari cunepoi lorii veri nuse oprescii nuute. pentru mueri mele feciorii frinisu s ce c pene aapte smun ase ruda ar a 8 aste dezlegat. Aijdira i cuscri bine sse intre be, canucumva fr desocotin arne steccunei sfe fr delege, i s ajung mnaliii deinne^eu spre u nuse amestece, nice ai doi, ar
n e j 'O

i mei cei dentua sse amestece cu ai trei nepoi mueri mele neoprii, aijdere i ai treimi nepoi, cu ai treii mueri mele, ar nepoi muerimi cuai frinimeu, sau fe

145
recio

146
recto

S TU AP LI
c i o r i s u i o r i m i a i d o i n e p o i s n u se

135*
a m e s te c e , la r fe c io r ii a m e ste ce , a tiii sc p e n tru

- S - T II A P L I
b is e r ic . p e n tru n v

m u e r i m e le , c u n e o io r it s a s e

tu r a

c r e tin t ii, c fa c e r a lu m ii.

su m b t a r d u m in e c a

a i d o ilo r m i v e r i a r f e c io r ii g. aa a i

a r e c h ip

d o ilo r a se

v e r i, s n u s e

n v ia r e . a r c e a

d u m in e c a s o

ce m a re, i ro de

seca d e

ia t r e b a r a , is i d e a lte i a a f r ru d e ce

c e d u p n s u n a a s te

p r a z n u a s c a lta

se c er c e la

a r iita r e ,

b i. c

d e c liin u ir e tr e b u in a ce au

su n tu n t r a c e s t il c h ip u . sa se n p r e u n e . t o a t ft, n d o i r a c e lo r u i sao cu m

n u n te de

n v a r e i d u p r i. c in e au

n v tu i

fa c

a s te c e la

c h in u ita

secad e

c r e tin ilo r .

n v i s u , i k x n e c e h e s a s e p r z d n u s v r 6 itu lu s o c o tin e i s a s e p r iiz d n u

a d e v e r ii. c iin ta le tu r g lie , ta in . i

a s c , p e n tr u c e e n tr n a s c d esau

O are c e p r e o i i v a n iis e v a p r i c e t u i c s e v a so co ti

H s. i r o s a lile

c u sf n ta

p en tru

v e n ir e d u h u lu i s fa n tti, ce au c r e z u t n t r u

fiin d u

n e d o s to n ic ii,

d r u it c e lo r a

p r e p u n e v a c e v a , d e u n lu c r u o a r e c a r e le , cum va sc i n s u i d e a c e la , u n i c a a c e ia n 3 a . c,

H s . P r a z d n ic u lti n s c u t u lu i s s e p r z d n u a s c , p e n tr u a m ti c n t r u d in s u l

sa se s c o a

n p r e o e

asceptat

d a r u lti c e s a u d a t o a m e n i c u v u n tu l lu i d w m n e sp se

d esev a sci p r e s in e

n o d o s to n ic cu m

d e s fin

lo r ii, i s a u

n scu t

ta p r ic e t e n e . d a r a

s b a t , jo c

^ e u d e n t r u M a r a f a t a

p e n tru

de s f n t u l tr u p

PRAVILA
i d e c in s titu lu i s tin g e

PRAVILA

n a l u m i . P r a z d n i c u l i i k>o s s e p r z d n u a s c . p e n t r u a l d o m n u lu i ja sc n t r u n o str u I s H s . s n t r e s s lu tr S d in s u lii fu ^ i fiin d u n e d o s to n ic . I u i H s , d e i m r t u r i s i l u i jD r in ia le n tr u b o tez i m tin g ito r u lii n t r u a r ta t d ? im n e ^ e ir e ce c

Dc prazdnici i de postii,
i de plecare genucheloru, i de opriri. i de nvturile ces dela tlumne^eiia i tncliin toriul duhului ce neu tocmit prinii, c greune laste noao anu g riji dc unileca acetia case i blestema iso dezpartii Ereticii, cose tocmesc cu dumneijlciasca tocnial, far de a cesta ceso gTescu dwiniie^easce ce m il'i grijescu i ce locmel au praznecele i posturile, i plecare genucheloru, i pentru co cutam c tre soare i ne ucliininu : den vaturile sfin iloru apostoli.

vedere ca

d e p o r u m b u , d e ls p u s e c e lo r a c e a

s t a n a in te d e lm r tu r is i. ) ile le

p o s to lilo r s le p r z n u ii c v 6 fu r voao n v to r i p e n tr u H s , i s ? Iu s o S te prznu

d r u ir d M h u lu i s f a n i i , p i o a fa n u

mucemcala

c e l d e n tu n

i i , i a l t o r i l s ft'n i in ic e n ic i c e c in s tir p r e H s m a i n a in t e m a iv r to s u

d e v ia a lo r . E u g c u a e fa c e i p e n t r u d im in e a , i p e n tr u a l 6 c ia s i a l 9 a l 3 c ia s , i

Eu Petrii i Pavel, nvm preoame


o it 5

c ia s u . i f)e n tr iis a r a , c o c o i, d e c i

^ile slucreze. ar sumb

i c & n d ii c u n t p en tru

dumineca, sse ndeletnica

e w in e a . c n e lu m in a d u m

i4 t
recio

148
reeto .

S -T II AP L I

137

S -T II AP L I

ne^eu de trecu noapte i aduse ^ioa ar pentru al treile eias. ca au luatu dwmne^eu osilndire dela Pilatti. arii pentru 6, c ntru ase ciasuri fu r6 stignit 9, c toi cea ce se nevoir de rstignir pre despuitorul. se cu tremura ndrSznire lor ce re i spur cat aovreiloru, i nu rbda dosa

apa; csimtu ile de plungf're, ar nu de praznic, ar ntraciast samb t sve postii nucse cade sumbta aseposti, caste derpaosulti facerei lumii, ce ntracelti praznic uciser fctorul, ca sse umple c puser semneleloru premijloculu prazdnecu lui t6u i nu neleser, deci vine

da lui dwmne^eu. Sarabines mulemii ri i siimbt sve postii deplin c neu dat noao rSpaosul dentru oste s va fi putin, inemica snu nina ^ilei ntru noapte. ar la cun gustai pSne noapte la cocoi, tare cocoiloru, pentru buna mr tura ciasului de venire ^ilei, spre Iu crurile alucra ntru lumin. ar cine vaslbi ntraceste 2 ^ile sse npreune de preun, sase feresc ncai vineri, cgrasce dmne(Jeu de dins, ciind seva lua dela dini ginerele atunce severii posti ntracele ^ile, c ntrs^ceste ^ile fuluat delanoi de clctorii de lege ovreii, i

D e nvturile sfmilor apostoli.


p ilele deprazdnicele lu dwmne^eu leso

PRAVILA

PRAVILA

cotii, deci nttiu anscutulu, ar cu dinsil i al luminrii, deca ipostuKi de 40 ^ile, c are de adu ce aminte depetrecere lu d?<mne^eu i depunere legii, ca sse fac acest postii mainainte depasci, deci sse n cepfi deluni, iar slii umplem vi

fu rstignit pre cruce, dereptii acea ve nvm spostii acetia, cum ainti postit i noi, ar n tritele ces mai nainte de vineri sara, fe ca rele smniince cumuie putina, de luni pene lacocoii, delacea cesesmeresc

iar strlucindii una densimbete, neri, pentrucec cea cesesmerescti, ncep ce aste dumineca, de sara pn la me sfintele pacci densptSmfin, desepo ^ulii nopii priveghere, lege i proro stescii, i de perire ovreiloru, c ci, ipsalomii pene la coco sse aa neu nvat prenoi dwmne^eu s ne postim ntraceste 6 ^ile, pentru clcare delege aovreiloru, nva ne splngem deperire lor, c nsu l crm de dini, iar pSne n ^ioa depasci svSpostii, s ncepei de luni tocma pSne smbt a 6 ^i. numai piiine s luai i var^ i cetesc, i sv6 prsii de pliinsulli vostru sve rugai lu dumnezeu, ntoarcete cretin^, ii a locft depo cin, i las necuria. pentru c judeul altor limbi splii miini le i ^ise, nevinovat siintu desungele acestui direptti vo scii, iar laco veni strigar, siingele lui spreno

.149
recto

150
recto

S T II A P -I,I - -

139*

S-T II AP-LI

140*

i spre feciorii notri, inu avem alt npSrat, far de npSratul. ar d6 caauinvisu d^mne^eu, aduceivSsluj

luna i jo i stimbta. ar A ^oi sau 5 ^ile s v postii, sau mercu ri i vineri, c miercuri, fu nv

bele voastre dedinsuluceneurSspunsu no at judeul spredz^mne^eu. ar vineri ntru ace ^i chinui. ar siimbtai ao deau grit, facei acesta depome nire mie. altele, dea goaire v6 veseli i i prziiuii. c fgaduira uYeri noastre Is Hs seu sculat den mori, i atvS artevoao lege nv^ci la sfSrit. ar den dumineca dentfliu snumeri 40 debile, deca sprzau ii praznecul BxsitecVin lut dwmne^eu, i dup, 10 ^ile, svefe voao praz dnicii mare rosalile. ce ntriinsele in 3 cias ne trimese dwmne^en darulii dMhwlui sfanii. ar dupce vei prznui ro salile osSptmun. dup ac0a v& postii, c secade ide dup, veselia duminecale prazdmiii. cuna ste de aduce aminte defacera lumii. ar alta denvare. ar una sumbta sfe devo ferita, cum se ^ice c ntru to i aii aste dengrupare lu d^mne^eu. cea ase posti nuse cuvine nice ase prazQui.

Sborulii cel denGaggre :


n 18 i 19 sestave.

Oare cuseva pra dela dinsul postire. deseva posti dumineca anathema sfie. Oarecari se aa f.r deonevoe tru p^sc trufaascese. i tocmela postului ntru sborii depreun dez

P R iV IL

PR A T ILl

darului lui ditmne^en, s6v6 postii ima pre slab. ci M oysi i IW se postir 40 debile, i Dani il 3 sfep tferauni, dorul puini nau muacat. i carne i vin nau in trat inguralu.ar dup acestii posttl, toate miercuri i vineri ** nvm svS postii, i ntru covtiriria postului vostru dai niieiloru. deci ntoate siimbte f& r deuna. i ntoate dumineci, facei saborti iv6 veselii, c vino vat aste p6catulu cine se postesce dumineca, flindti ^ioa denvare, i derosaVii. sau deacmvi n ^ioa lu du depraznici cela ce seva mh c secade aseveseli dedinsele, ar pltmge. ar posturile voastre s Alifie cu farnici. c se postescfi

leg. ar cine are ntrins cuget ntreg i deplinii anathema s fe. D e p etrecera lu c' N icolae. Deci marele Mcolae dentru sfini, i cumulte minunile lu. i at se grasce Intru vaa lu, nefiind tinereii!, numai dentru na ce di r ^ t suga. ar miercuri i vineri de n 9 cias lua iia, cu luminata pra vil. i cu umplera prorocilor, ce ma de nainte fericitul se hrna. ferice denevtmat va, dentru tineree petrecere minunata, cese spuse mai nainte. M arele Vasilie, Siintii ngeri nfe ce biserec de scriu pre cea cesepoceseu, socotescete ca

151
rtcto

152
Vcio

n u cu m v a

S-TII-AP LI
p u in e d u lc e abu ftn

a i n d e m n a n v a t cu m d en f r s b o ru de

S TII AP LI
la r fip a o s . d e la

142*
L o t ii a m il

p e n tru

c a te lo r u

te v e r i lip s i d e s c r ip tu r a v in o v a t p r e s in e to c m i

n d e m n a p r e n g e r i. p o stu l n u a s te c p u tin a ls p a r g e H s p r 'in s

g e r ilo r u . a r g a r u te v a

i fa p u r

s c r ie lu i.

i te v e r i

n evoe.

m ie r c u r i fu

t to r u

a r v in e r i se r e s tig n i, d e z le g a a c este , a c e sta

d e c i c in e v a p r in d e pre c tr S fii H s

c 'th

Petrii de la Alexandrie, la 210 cap pr avilii.


m u str e n oao n im e n e s o c o tin d tl n oi du b la n e p o s tim fu ^ is fu cu

il r 6 ? tig a e s c e . c e n oi u n fr a te s iv a

d ev a v en i

tr e b u i r p a o s lu i m a s , n e v o e s c i. a r c

N u n e

in d ii p o s tii s i p u i d e n u v -a v r e to c m e l s n u lu to i

m e r c u r e , c e n t r u n s e p to c m e l cu m u n e

avem

d ep reu n .

g o s lo v e n i. s f tu ir e

d e c i m e r c u r e

p e n tru

de o v rei i de

p r in s o a r e ce

D e pretrecere lui
n o i.

c 'tk i

Pahome.
,

lu i d z tm n e ^ e u . a r v in e r e , p e n tr u a u c h in u it E l n tr a c e ^ i p e n tru

eijundi sfa n tu lu p rin te le nostru, P a h o m e npe scer, ise arta In iig eru lu lu i dtim ne^eu i ^ ise, P ah om e a t cela ce to c m e sc i tu de tin e r e i. n d eertii eiji n tr a cest pescer ei i vin o i ad u n a to i tin e rei c lu g eri ite s lu lu a sce cu d in i. i dup ch ip u c ei voi da e a a i le g iu ia sc e pre d in i. id ed e lu i

c d u m in e c a o a v e m

^ i d e b u c u r ie p e n

tr u c e a u n v is u n tr u n s , a r n t r u n s n ic e a fa c e m e ta n ii n am u lu a t ti.

PRAVILA

Sfntulti Ignate.
O a r e c in e ste sc e , ca p a r ^ se s in e n u se lu i. n c u r e n a le ca i s po sn u n u le ru

o sc n d u ra de aram e, ce n tr en se fu scrisu aa. a r t fe u carele n p rotiva p u te r ii s m nunce i she. ic ela ceva m n ca n p ro tiv a p u teri lu i a 'jd irai f g d u a sce s i lu creze, n icei opri ase p osti, n ice a r am iinca. deci ci ne e p u ternicii prelucrulfi m u n eari f g d u a sce m a i pu ternicu sf'i a lu cra ra . a r cin eseva po sti m a i preslabu , i n tr u r u g a c u n e srabde. pre unii lu cru ca a cesta v ead u n ai, s v e fieiicare le cu d eceie n a in te s se n p reu n e la b u cate, u n i n a lS 6 cias, a lii n a lu 7, a l t i n a l 8, al'ii n a l 9. a r a l i sara n o p ta dece u n i i p rest_o^ i, a r a l i i p reste doao. fe ca rele cu m uii va dup le g iu ir a n g eru lu . ar de n cei ch em ai to cm ito ri sfe. ca sfac tocm ire locu lu i n tr u toate su m b te odat. i d um ineca de doao ori. .i cei delocu cese (Jice

p la ta

p r a z n e c e le

in a r e u , p o s tu lil c e l m a r e r e i, c are

n u l

o c r ii H s.

c h ip u lu i p e t r e c e r ii I u

c u s f in t e le c h in u r i d e n s 6 p t6 m iin . n u tr e c e i m e r c u r e tii, s g r a c ilo r u i v in e r e le ce v6 po

d a i den

d e s tu lii.

a r c e e s u m b t s a u d u m in e c a a s e p o s ti f r deo s iim b t H s. fr a ilo r ii c e lo r a n u m a i, a c e sta e u

c ig a ii lu i G r a c 'T n

A p o lo s ti c

de doao ori postu m ereu ra i vinere.


D eci n t r u n a d e b ile fu un tu u p il

c e lis e c a d e s v ie s s e n c h in e c n u a c e lo r a ce lu i d ? im n e ^ e u t6 u s ite n c h in e , v e d im in e ^ e u l

m o rii
il

a ltio a r e

c r u a

s c o s il l a

c a le ,

^ i pre

fr a te le

ve^ i pre c

n tim p in

m a r e le P a h o m e . i v 6 ^ u pre lu i u rm a

t6 u , i a t la

(J ic e

a m ti lu a tti d e se cad e fr a ii

n g e r i m e r g u u d u i s ru g

p a tu l u i

A v r a a m ti.

i c iin d ii

m o r tu lu i,

dzann e^ eu si

153
recto

154
recto

S-TII AP Lt

143*

' S -H U P L I.

144*

descoaperelui ce fii i venir, acei 2 ngeri ctr dinsiilu i ^ise ctre dini dereptti ce fiindti voi ngeri i mergei pe urma unui mortu, i grir lui, unul dennoi aste mercu ri, ar alfculti vineri. ara pentru ce mergemti pre urma lui, cii tocmi n tril aceste ^ile postu puola moarte lu. derep tti acea i noii ludmu cela ce se nevoasce intru ditmne^eu,

tatlui. i ar vaveni ntru m rire sjudece viii i morii, ce np6 ra nare sfrfiit, i ntru d2 <hul sfnta adeverit ce e de va fcto ru ceiase dela printele, ce cu printe le i cufiul ine nchinm il mrim, pre cela celau gritu prorocii. ntro sfnta asborulu i apostolesc biseiec, mrtarisescu unbotezii de ertare pScatelorii, asceptm nviare morilorti, i viaa ceva safe nv0ci aminu. ar cum 1 1 se ^ice cre^ cum ai ^ce c mS botezau ntrunumele tatlui i alu fiului i al dwhului sfanii ntru odzimne^eire, i ntro npSr'ie i ntro ncepere i ntro trie, i n trei tocmele cese ^ice fee. ceale i

Tocm ire de cretintate


ce mare. i s f a a t a i d c v a f c to a r e i ntro fire i n en p rita t r o i i d esocotin a dum ne^eescului tru p ii. i de sfin te le i cin stitele icoane, i de c in stita cruce, i de n ciin aria cin stitelorii i sfin te lo r n io te. i desfi'ni d eal 7 sb ri d e n tr u to a te lu m a . i de toat to cm ela b ise r ic ii, cese cad e to a ta ao in ia i ao m rtu risi, to c m a p en e la v rem a clasului c elu de a p o i

p e a v iia

. printele

chipuri .e chin,. ^ Lpreuu. 5i trei tde

l al pmuutulu. tutaroru v^iite

atot iitorul, ftc&toriul ceriului

loru i nevft^ateloru. i ntranul

ca u ^

ofire cu

domaaisHsfmllud?<mne(Jeu,unuluna , +ocmeleloru. c unultte ta seut cee dela printele nscut mana c ipu i ^ dwliul

inte

v4Ci, ,u,ia d.nlum i.. 2


. s an ^

tL e U .
acea fire i aceia vre

dM m ne^eu adeverit dela 2 <6 1 adever,

nilsmto lav ufitc.ut, lateo o fire


aprintelu, cecu dinsulu fura toa^ te pentruno oaraen, ipentru spase nanoastrapogoradencevu,isentru

&e tatiUa i Wu' P


p^^i^telee nenscut. ^ nascere dela printele l^niin i dentru min

po dela duliulu sfantti, i dela fa t Mariia se opeli, i ser6stigni pentru noi n^ilele lui Pilatti den Pontu, i chinui i fu ngrnpa*.i:i,^ ?Uavise atrea < | i dup scriptura. l se su spreeeru i ade de direpta

ca

sf^ntue eire

f .^^in tele, ca fire printeluie ^ --cut cese cham tatlu ar a fmlui cee dese cham ^ printele, ar fi

155
recio

'

156
'*

S -T II. A P L r

_ 145*

duhului cese chiam d^^hul sfantu i vuntulti i sufletulu, denceput apa ase dela printele. ar toate firile cese ^ice fece otocmele i ofi re, ovrere ofacere obuntate, opu tere, un sfetu. dereptu aceia unu dumnezeu mrturisescu ar nu trei, ca oamenii, nice nraulte chipuri de nravuri, ce denpreun tatl i fi ulti i dwliulti sfantu. i unulu. den tru altulu nev 6rsai i neamestecai ncapii, fiecarele ise socotesce fa 9a lui, unulu ntru motenie altul ntru feciorie ar altul ntru eire. i izvoru i ru. ns dup cumti ^icemii credina s. apuce nainte, ar nu spunere, cadese atot omul cu ratu, i luminatti cu lucrurile lui dwmne^eu, i ca s aib nderept lumin, ca se cre^ ntru numele ta tlui i alfiului i alu duhului sfntu. ntre dumnezeire i ntro pu tere. ntru trei tocm^ele s se cunoa sc i sese nchine. ar demSva ntre ba cineva dentrupoar^ dumnezeiasc adomnului i dzimne(Jeul mntuitorul

c nu stintii desprii unulti dentralt toru. dithulu sfantu. ca lumina sa

ar demva gri nescine ce iastetatiil. nostru Is Hs, ari voi rSspunde lui, Ziceivoiu lu, ceiaste flul i dwhul nsu cuvuntulu lui dumnezeu nescris sfantu, ce petrece tatul. ar demva gri fr de trup, unulu nscutu fiu de ce aste flulti. Zicevou lu, aste cum la printele, cee lumin dela lumi

PRAVILA

PRAVILA

amti ^is, tattil i dzihulu sfantu, ce pe n. riulfi vieii i fr de moarte trece flul. aijdera i d<<hul sfantu. c at aste cee tatul ifulti, ce pe trece d2 ihul sfntu. ctocmel necl cum petrece tocmola, cltita i a^ice prsecurtu. nenprit. ntru ace ste npriri. una ofire, ar alfc ofa. cum av fi tre firi depreu ii ntrunsoare. o lumin amestica t, ctindu se vede n^ru dumnezeire o fire, i rundulu i uni ncepSu ire. ara ctre tocmele i fee 3 vvintul dup marele Grigorie. cugeta soarele i lumina i zrile, minta cu lumina mrirei, i chipultl fecjei lui. cu svetul printelui celui f r de ncepere, i cu lucrare d^<hului sfnta, i depurure fecioara Mara presine trupu vu i cuvuntreu. i acesta nvreme de 9 luni se ntri, i s nscu omu purtreu, cese ce dumnezeu i omu. ntro tocmel doao firi purta, ne npritti i ne amestecat, i n 2 vreri i n 2 fa na. c vru ca un duinneZeu i lucr ar nu pScatului. c fire omenes c fr de p^catti au luaii, i den

tit aste. cum ^ice Grigori bogoslov, sfanii, dentru sungele fecioarei ' ^ mutat. deci aste d^mne^eire, dese cade fiindu ntru tocmela lui, ngro

ri, o nchncunerau aste sau o buigu ceri, denpreun dumnezeire i ome siintunchinate, deci acetia umbl cu ce cu fire numai vreri i lucrrii

157

1S8
recto

reeio
S -T I I A P L I ----~

S-TII AP LI

148*

tra cea npreunare voa oraenesci lucrrii se nevoi, cuvrere npreu nri dMmne^eirei, i ce vre voia dum ne^easc. at i trupesca, ce voia grescii i faceri c fire ce vre m Un ca, vre de be vru de mbla, i acea lucra curnu vre, ce aceste face fi re dtirane^eirei dup. slobo^ie, arnu denevoe cnmii eu, cese i osteni, i cee dese rug printe trecimi pliarui, c era vrere firei, ce i dup nva re, i deadirepta printelui 6 d^re. 2 firi mrturisescft de Hs. de preun d<mne^eire i omenire, m car ce fn i mai pre desupra defire. c fire e am ini i acuvuntului i aviului. c nu nue putin voei. c oare unde e fire gritoare, acolo e
verso

atotu chipula cee de va cruc^, Sfentelorii vase, i cinstitei i dMmne^eesc'ii case i locului, i Iu , minateloru cri, pentru ces fcu te cu mttna bine vrur apetrece pentru no i acele dMmne^eesci cuvinte, bine vru dese scriser cu mai rault ubire de oameni nchinum i cinste scii icoana precuratei i nsctoarei lui diimne^ea. i tnturoru cinstite lorii icoane aogodnicilor lui diimne ^eu, pentru ctre o fire me nchin eu dragoste lui d2 <mne^eu. cu ochi su fletesci zboru ctre vedere chipU lui celui dentiiiu, i nu intocraescfi min te tocma la lucrul aruriloru, nchinum celora ceau trimis cinste chi pulu celu dentuu, cinstescft i sfr tje r s o
P R A T IU ~

PRAVILA

i faeer6 i vrere. ar fire 2 vre ri s nelegi. ar. nravulu un ulii. socotire o tocmesce. ar dup, slo bo^Ua dttmne^eirei, ar umbl i omena lucrez amfindoao, ar de tevantreba cineva ce a , grascelui au toata tocmela bisereci, cele scrise i cele ne sorise le cuprin^ i nchinu cinstiteloru icoane cee cu tupti de omu cuviintiil Ini dumneijeu,

ii moatele sfiniloru, c delumina te, i de vindecare luar dar dela dzOTDi^eu, aaere^,aagndescii. ntru toate m botezau, toate le sosiiu, i toi ereticii, i ceia ce sntn ntru nnravfi cu dini, i de toate np rechitorile lor, fagii ile blastemu i le ur6sc, ar primescu i in nchinu i cinstescii sfntuli dentru toata lume al 7 sbor. 1 celu de n Ni

kea, 318 sft'ni prini. 2 cel dentru bloyos/ovitul dtmne^eirei. i f e ne mu ncetate lu Costantin. 150 de sfini pre cea ce i unge cu credina. prini. 3 n Efesti 2 0 0 deprini. 4 de Paretnu ci v6u pre cela ce sau a r t a t Hallddonu. 630 desft'ni prini. 5 '^Qtuptij i cu oamenii au petrecut pentru vedere trupului m u ntui 'em e tocmi. Inchinume lemnului ^^nstitei cruci, pentruce c fu legat *1 lui d^mne^eu spre dinsulti, i ar utra cei chip n cetate lu Costan tinu, 165 de sf/ni prini. 6 aij dire ar ncetate lui Costantinu. 170 deprini sfmi. 7 n Nikea. 350

159
recio

160
recto

S- AP LI

149*

S-TII AP LI
nu a ltu cuviintu alu i dMnne^eu, i a ltd H s s seim . ce uniiIQ i a celia u n tro fire ta t lu i, dup d im ne^ eire, i n tr o fire noao aijd era

150*

deprini sfri, ar primescn pretoi al'ii cadarulti lu d^^mn(Ju cesea aduaatfi de ntrire cretintii ]3re aloeure sfinte saboar. cepre dinse le i bisereca apostoliloru leu pri mit. ar precea ceseu lepadat lep dai, i pre ceia cean blstemat bla sternul, aa gundescti i aacre^, i mrturisesc depurure sfnta i de va fctoare, i ntrofire tro a. lamoarteme cu darulii lui Hs aminti. Aciasta fu tocmita decisa creti nt'ii, dentrii d^imne^eescile seri pturi, de Gfrigore bogoslovu, i de n vturile sf^niloru apostoli, i dentru sborulti celorii prini dum ne^eesci, ntru credina dirept

dap trupi. c oarecum fu n tru dim neijeire de p lin ii, cnu n p reu n ari tocm eleloru , luarai de m rtu risim , c a s te tro ia , tr o ia i se n tru p o unulfi d en tru sf n ta tr o i , cuvSn tu lii lu i dwm ne^eu. cnu tocm im ii p atru fe 9 e alu a ra sf n ta tr o ia , deci cin eva a v e a cetia aa b l ste m m u l d eto a te n p r e c h ita r ile . a r m ai aleii pre N isto r e ca slu jito r u , i pre cea ce ch itescS n tr a cesta ii ch itel . ceia c e n p artii u n u l dom nulii n ostru Is H s, f u lii Iu dum n egeii, i dom nulii nostru, i ce ia ce nuo m r turisesci n tru p elei i dup ad evM ii, sf n ta i sl v it i depurura fecioar, M are K'nffi. cese ^ice m um a lu i duraneijeu. ce doi f ii grescii, deci u n u ia ce e d ela ta tu lii cu vB n tu lii lu i dum ne^eu. la r a ltu lii ce e d ela sf n ta ' ( i depuru re fecioara M a r a cu d aru l i cu d ragoste i cu n p reu n ara, ce e ca v S n tu lii lu i d u m n ezeu ace la s fie dwm neijeu. i ceia cese lep d , i nu m rtu risescii pre d esp u itoriu lii d o m n u l nostru Is H s fiiu lii lu i diim ne^eu i d om nulu nostru, ce seu n tr u p o a tii iseu n p elia tfl, i seu r a s tig

PRAVILA

n itu . un u lu acela afl d entru sf n ta i n tro fire tro ia , ca acesta u u u lii a s te cein e n ch in m ilm rim ii c u ta t l i cu dthuia sf n tS . a r b lstem m ii i pre E v tih e m in te v tem a t . ce i pre cea ceau n e le p it cu d in su ia i p recea ce nelepesQ ii i acm u. ctre p rivid en i, aducu om en ia u n u a nscui;i fu lu lu i dtjmne ^eu. i to ic e a cese lepd d esl n ta fecioar i n sctora lu i dum neijeu M ara. ad everit nascera dom n u lu i i d u m n ezeu lu i isp s ito r c lu i nostru I s H s, cese ijice m n tu ira n oastr, i cine n u lvam rtu risi p reacela n tro fire aprin te lu i dup d im ne^eire. i n tro fire dup o m en e dam n e^ eire. ntracelaB chipii a l A poli narie sufletB putredu. i p receace au g n d iii u trun ch ip ii cudinsulS i cic e c h ite sc e aa, i cine g r a sce fr de m in te dom nulii n ostru Is H s f u l lu i diinne(Jt u i d om n u lii n ostru du m ne^eu. i cin e b a g a m estec ca n e ctre o m en e u n u a n scu ii fu ln i lu diinneijeu. i t o i ciii giin d eseu n tracesteil g u n d u ri.

apetrece i ntru cretintate, ce ne va umbla ntrii acesta slvit petrecere. A lta tocmel de Ustinian, ce au tocmit nsui, mpera lu.
Creijii n tr u n dttm ne^eu ta t lii a to t ito r iu . i n tr u u n u lii dom nulii Is H s, friu lii lu i du m ne^eu. i n tr u dtdiulu sfn tii. u n i firi n tr u trei tocm ele ne n cliin m S . u n i ditnne ^eiri, u n i p u teri, tro ia n tru ofre. ar la f i le le deapoi m rtu risim , d om iiu l nostru Is H s, u n u lu n scu ii f iiu lu lu i djm ine^eu a d e v e r ii, d!im ne(}eu ad everit, ce m ai n a in te devecu fr d eai d ela ta t lii n scu tii, de purura ntro fire cu p rin tele, ce d entru dinsulfi s n tS to a te, i cu d in su lii to a te, pogor d ein ceru isc utrupo denu ddiulil sf n tii. i d entru sf n ta sl v it nsctoaro lu i diimne(Jeu. i depurura fecioar M a ra se n trup a, restigiiire rbda pentru noi la P ila tii d en P o n tii ar se n gru p i n v ise a tr e a ^ i. unulu a r n tr a cella chinuri, i m in u n i, cila cele rbd ve^endule pretrupS.

Preotul cndfi tae sfntulti agneti, iva cde dentvtinsvi osfrnaitur mica, sfac 200 demetani.

161
. recio

162
151* S-T II APLI ~

S -T fIA P L I--

Clugrul devafi nmnstire, i

OlngSrul deva lsa ascernutul lu,

va struQge mulime de a vere, ntru ascun . i nuva merge nchile de lene. sai si de igumenul. saib, poeaane 1 anu. fac 100 metanii. Clugrul fa i metanii 2 me de^i. Inie, cva^ice c e des6munii buna ClugSrul deva eda lamas,' i de va gri cuvinte dearte, sase pote i sase tae curundii cade nepritorul ^eu, Incliipuasce uni asle dedobitoc. Oare cineva ei denmnstire fr denvtura igumeiuilui. sfie f r de pricestene. Deseva striga fra te pre frate, i uuva ^ice cela au^. sfac 100 de metanii. Oare cine seva scrbi pre frate ndeertu. i nuiva face lui metanie sulase m niia. sse postesc 1 sSptemun. i derudmare posi 50 debile metaww 300. c cine se tunde se lepd delume. sau cu altul. 100 de metanii sfac. nchine 100 metanii. Cluggrul de seva da somnului, trupului s6u iaste clugeru. iar nu dhuUu sfanii, ClugSrul deva vorbi nbiseric cu altul,saucniunduvatude, meta^HOO. Clugrul deseva prinde cumuna de m dulariul celi deruine, ilva cauta cum aru face curvie. Devoi zce doi clugSri ntru ascernut. curvari

scpgnela altti prunci, i metanii 200. ClugSrul deva glumi cu fratele lu masa ceia cenuare cuvuntulu lu draiine Clugrul deva zca detinsii. sse

PKAVILA

Cineva lua postu'iva rpti , iva gri curmeziat c nuvasci folosul

ch6m predini Hs. ClagSrul deva lua ceva pentru sufle , i nuva

lui. sse postesc 1 sftptmun. spune igumenuhii. ca unu mortu iaste. Cine nuvai la bl^( 9s/0 vena mesei, ceva Clngfirul deva zcenpoala mueie veni mai apoi snumnunce. ces m Rtince mai apoi. Cineva ave mnie cucineva la vremia prici'teni, i nui va erta lui. s n a e pricetuiasce. Cineva merge la cAdAHHqi. sau lapiv nil fr vr6me. sse p0stesm 1 . curVie sau deva fura aijdida. sc. sau ntr muinisa. snuse pii ^ cetuiasc n 40 de i nunce cu so^e c nue osoinicu. ^ Clugrul deva tiece cu o mu tul va striga u n u omu. sa aca metanii, sar i demunea. ^ menilor, sau Anune, ursu . ul, ^

Clugrul deseva nbeta, cum ar face Clugrul ceva umbla dupa mesele oa Clugrul deva sruta ori ncechip mu d^mne^eu ca laste.^ ^a a re .s a s e p o s te s m 4 0 d e b ile , i metamiSOn^i. ntru petreceri e ^ Clug^ru schimnicfl devalovi preun fra
X . /N , . 1 - -K C lu g r u l s i h a s t r u , u u is e c a d e s a a ib a

g - ^ - c e cae cui ne. , i i n

ui ^ a ^ fr-Vrle man

p e n tr u s v a ^ a m u e n ie m iren e^ ci. HaInsrrul d e v a lu c r a c e v a l a i a de m a u O a iu g ,

te. safaca 100 de metanii.

. ... Dice unu dobitocii far pisica.

t/ie sminteli iaste lui.

163
recio

164

reeto
153*
sa se p o c a s c i sa se

S-TII AP LI
C lu g r u l d e v a fa r a v e s tita , r d en p o si 12 a . ceva

PKAYILA
n tr u fe r e sc to te file le

154*
v e

d en m n s tir e

sa n u se

c u m in e c e f i

lu i.

n p o s tu lu n u m a i s iim b dom

p a s c i.

C lu g r u l s c h im n ic ii

m a re

de

v in ii i d e u n tu

d e v a s r u ta p r e fr a te sg u . s fa c a 1 0 0

m e ta n M . t a

i d u m in e c a , i a a s ia r

i n p r a z n ic e s lu je s c , d e n u v a

C ln g t^ r u l d e v a a d u c e c e v a n m n s t i r e , n e s c i . s n u b ir u ia s c c u d in s u lii c e d e v a m ijn c a s se ig a m e n u l, p o te P o p a r s sca

d ^ m n e ^ e ia vre s ie ca

s lu jb ,

C lu g S r u l sc 12

carn e, sa se de 5 0 . s l

' d ev a

s la s e

p o p a . n tr u oca

a . i

p r ic e tu a s c

lo v i p r e c iu e v a ce a r lo v itu r

tr e o r i n a n u .

i m e ta n ii c u te la m a s , i v a fo c e

i d e n tra fie sco s.

va

m u r i,

C e c lu g fe u a d e b i b r ilu lii. C lu g S r u m fa c d a 2 0 0

d e v a f i p r o s t ii s fe C lu g r u l d e v a a r s e v a s se n to a r

c u m ii a r e z c a

c u r v ie , s, c

d e s p r iii. le p d a ce la

cev a

n b is e r ic

c u c u liu ls S u , i lu a d u p 6

m e ta n n '. C lu g r u l c e v a b rb tesc , sau n fr u n ta ,

d e lv a p a sci

a i,

c u m in e c e

c u p a r te is e v a

cu d ob i

m e ta n ii

5 0 .

C lu g S r u l lu i, s

to c ii, 8

s se p o c a s s n v

n u is e

c a d e s la s e n c o a c e

p o s tr ig iil i n c o le .

a . in e ta n u nu

1 5 0 . ce to a te

u m b le

ta r ile ce

s iin tii la

t o i o a m e n ii, u n i c a a c e a se

E p is c o p u l s a u p o p a c e n u v a n v a cu de d in s ii p o s t r ig a i lu i, i o a m e n i

Ia c e i n e le p i, c

ch em a

PRAVILA
n tr u

c r e d in a

S -T I I A P U
ce b u n s se d e p a r .

o a m e n i c e r e s c i. i n g e r i p

m u n te s c i. O a r e c in e s lu jb C in e v a lu i o v a v a vS rsa f c iin d ii s f n t a 1 s S p tS m iin . d en tr u p u l

O a r e c in e v a p a r d e d e n t r u p u l lu id ^ m n e ^ eu o p r tic e , s se d e sp r 3 40^ de

fe r i p o s i t a

(J ile . a r tu r a b is e r e c s n u o le p i. d eo v a

d e b o a l fe r e sc n u

^ ile , a r s o

b o r ii

p o h ti d ev a a i, de ap

s o

sa u

n g r o p e n

p osi 3

i d e p iiin e .

u n d e

u m b l fa c o a re d e

o a m e n i , a r c a t-i n e n e

C in e n u v a f e r i s f n t u l a g n e c e l v a g u s t a o a r e c e , s a u lv a s f r tim a p o s i 4 0 O a r e c in e v a v rsa d e b ile .

ar^ is

cu m

^ ic

1 0 0

p s a lm i, a r
1 0 0 d e ^ ile .

s f a n u l p h a r ii, s 6 p t6 m iin . p o s i. u ita le so

g u sta

c u in e , p o s i

n v r e m e a d u c e r ii, p o s i o ia r D ev a s la s v S r it i 4 0 p op a

d e ^ ile

c tin ta

le tu r g h e

i v a

p o treb esc p6ne

s fin te le

d aru ri s

c o te sc

d im in e a , i s p o d in s e le . d eva c a d e o r i n c e s c i n im in e

tr e b e sc p re C lu g r u l p o p

e h ip ii d e c u r v e , in u v a n u m a i d id io v n ic u s u

d e p o c a a n e

Cineva upui bucatele ces mnctoare s fac o sut de metanii. Popa ceva be vinii pne nalii 6 cias de noapte nu slujasc. Cuadu veri s potrebesci sfnta, nupu De vinii mutu. Cadese popei s a^ la mas cufrica lui dwmne^eu smniince isbe ciite puQnelit i sse socotesc, c slug aste. c

165
recto

166
recto

S Tir AP LI 157*

S-TII AP LI -

156*

grasce scr iptura popa cese nbiitcmn va judiea direptu acesta amu alesu ar nu nvii. nu ^icti scripturile snubei vinu, cese bei ar s nute Iubei, c totti beivulti sSrcesce i minte parde, i mulii reti face i pre sine se sugruma, i sufle tulu luid dracului. Clugrul deva scrbi pre fratele s6u sauva gri cuvinte dearte cu dinsulu sase postesc 3 ^ie de pita i de ap metanii 150 la ^i, i dup ace a su fac molitv, pentru ce c au spurcaii gura. pricetuasc, uce sa anafor, ar de ngur, sia. Nusecade clug6rulu s lase stinge

Cluggrulu denuvaveiii sfac, 150 demetani. ar de nuvaveni latoat utruna, snum ntince ntracia ^i, diip cuvuntuld lu Pavelti aposiolti, snu mnu??ce deert. Aceste nvm, devaf sn6tosi nuvaveni labiseric, ar deva fi slab spre uni ca acea n u aste lege. ar cine vafi latoat uiriine, inuseva ttimpla la H cT H 'k n u JE heru vim. 50 metanii, ar devafi laslujb trimiii, spre uni ca acea .nue 16ge. ClugSral cenuva veni laleturghe fii ne la al 9 cias i metani, 100. ClugSruliidup pavecerni deva rauncti i vab0, 50 demetani.

Cui va cur stinge dennas, cadese senuse ndii fr delucru, snumniince

PRAVILA

PRAVILA

sfie snStosii, fr dec nevoe de boala, cese c,de lu s lase stingele lu islii verse ntot vreme i ntotate ^ile, ar noapte i ^ioa ostenin ipost i priveghere, i cu rugciune ase usca i a vSrsa sn gele lu. Nuse cade sase fac leturghe i sase pricetuasc, i dup acea s lase sunge, ce decava lsa stinge, du p acea de va vre sa i anafor, ar snuse pricetuasc, pentruce c nu aste frumos a luatrupullui d^mne^eu. Clugrul deva rfidica vro gleev pre igumenulu lu, ilva lovi, si tae lu mima, ar igunienul deva fi i c 'y jE N iiK L x , slgonesc cudespri re i eusfetnici lu.

Clug6rulii ciitil va fugi deai lui, atuta se apropie de dmnc^eu', i ciit seaprope de ai lu atiita fuge de dinsul darulii hi diiuw e(}eu. Nusecade clngSruIu stun^ pre mi renii, ce pi-e clngSrii sau pre pop, aijdire ^ice snusepricetulasc de la pop mirenii, ce dela clug6rii, sau dela ep/scupulu.
D e p e tr e c e r e , c e s e d ic e D e

posi i deziegara atot anul Nieliifor.


Cadese asoi, c deseva tum pla prazdnecul nasce ri lu i H s, i ', m ercnri sau vi neri. dezlegtnu la brfinz i oao. ar de s e v a .te m p la pom^bCTEO ) , K'ABEAEHIE,

C p^TElllE, 1 . m iercuri sau vineri, de zlegm a la pesce irin ii. aijd ira i lapre obrajene. a r i la b la g o v eten i ori n ce ^ise va terapia depostu i , dezlegrau la pesce. ar nseptem una ce m are p S n lajoi

12

16?
recto

6
rccto

S-T II AP LI 155* -

S-TTI AP LI

158*

m ari, u n tii i v in ii. ar n v in era ce m are vin n u m ai. a r 2 praznice ale lu i p rM tece i C T b i P e tr i P avelfl i b o g o slo v i lo a n u , desevorft tgm p la m iercu ri i vineri, sm n iin ce pesce. a r la KpXCTOBK sn u se m nunce u n til. vin ii sase be. a r dup 12 ^ ile dnp crcu n u , i n tr u sep tem fiiia n a in te lsatu lw i de carne i la ro sa lli i abrfinzi, i lu m in a ta , d ezleg m la to a te, m iercu ri, ce e i v in eri n tr u a ca ste rosali. vinfi i u n tu num ai. : Cadese s se sc e i acesta, c dup prazd n icile dom nesci, sn u facem u o m uncare. ce 2 i s bem u i v in . Cadese asci, c n tr p o stu le sfin ilorS ap ostoli. i
'

ce aste ntuu alui Avgusttl, p6ne n 15 ile ale lui s ne curim cu postul cumu i Intralte posturi, al crcunu lui i al
c' t h

Petru, pentru aciast


c

tocmel. pentru nchinare cinstitu lui lemnu, i pentru cinstita nscStoare lui diimne^eu. i pentru boalele ce es Intra ceste ^ile. deci ntr c0ste ^ile ntru toate nise cade sne lsmil, de briinz i de oao, ide altele nice pesce agusta, nice untu. fr nprazdnecul pr0obrajenii. c ntrtinsul aste mtingCiiare mare frailoiu n 10

pO/KAhCrBd i oycnENE

k ' hh

m ari jo .

pesce sn u se m nnce, ce u n tfi i vinfi n u m a a r lu n i i m iercuri i vin eri, n ice u n tii nice vinfi. ce sfacem ii nu m ai od at m fincare. D esev a terap ia vreunfi sf n tfi m ari joi. iva ave p o lieleu , sm nfince pesce. a r devafi lu n i. n u m ai u n tu i vinfi. a r devafi m ercu r i sau v in eri ssem nttnce de 2 ori, ivin sbem . Cadese a sci c devafi sf n tu lu i K^'kNE m ercu ri i v in eri, sse m nfince un tfi. a r deva fi lu n i i pesce.

De cetire cliigerulu n cliile si de mctaiii.


C arau liiati de pre acele 1 cnri, n

PRAVILA

PRAVILA

a r deseva tm p la p om enira sf n tu lu celu a ceie hram ulfi, m ereuri sau vineri, smnwwce pesce. Cadese asci, d eseva tem p la vreunii sf n tfi. iva a ve p o lieleu , m iercuri i v in eri, fr de 'npostu sse m nfince 2 ori, i s b a vin S . a r d eseva cfinta pre 8 sse m nfince untfi. ar deva fi lu n i, sse m nunce pesce. a r deva fl sfn tnlw i pre 6. n tra ca ^i sft'e vinfi, cu bZafifoslovene. apatra parte decof.

D e postul p o K fth C T B o x'b o , i ali sKniloiu apostoli.


Cadese asci n tr u p ostu lfi n scu tu lu i H s. i alfi sfin ilo r apostoli, cndfi seva tfim pla a lilu ia sfacem fi p reob iciau m eta n ii, idap chipul p ostu lu i celu i m are. s um plem u i p ostire dup ace ^i, cndfi a ste a llilu ia , spunem fi m ejd u ciasie fr d ecath ism a.

D e c^oa denttim De Avgustu,

tru chilia lui s cet^sc psaltire, deci cinee mai piternic so svSrasc. ntro i ntro noapte, ali i 3 ns6pt6m1in, ar ali 2, ar metanii s fac crua cumui vafi putere. ntraciasta i |( cu l C U metanii, cum i alt slujb. Cadese asci, c dup lsare eirei den biserec i vom merge lachile, nusecade sfacew ^ vorb unul cu altti, c opresce acia sta sKni prini, c nise cade su e ferimu detoat adunare. P r a v i l a c l u g e r u l w i prostii.
P e n tru 9 c ia s 2 a a . D e re p tu v e c e r n ie

i ce e ntriinsu tocmel postului, pen 4 a9.e. Pavecei-nia ce mic 3 a^e. tru adormira precurate ar ce mare 6 a^.e ^ La artare c dentra cest ^i de a'^t 6 a e . T J t r e n e \ ? , a Q '\ C ia ^ 3

169
recio

170
rect

159*
i 6 , 4 a e , H w E -k^N H U A 6 a e . cap, P e n tru 12 o ae.

160*

A c ia sta aste Scara criX


1, D e p r a z d n ic e d o in n e s c i, L is 2 , lis tu 3, lis 4*. 4, lis 6*. 3*. I*. d e s fm i a p o s to li, c a p cap

pravila chiliei.
6 a e, i r a e ta n i 6 0 3 0 0 . p s a ltir e a e . A c a th is tu l 6 a e .

d e m M c e n ic i m a r i , d e b o a r i i

P a r a c lis

d e m a i m a r i, c a p

d e p o s tr ig u , c a p

5,

lis

8*.
9'*'.

De scurtarea postului.
cn le ta r g h ia , i cii p saltire.
P e n tru P en tru P e n tru p en tru p e n ti'u p e n tru 4 lu n i d e p o s tii 3 0 1 0 le tu r g h i.

d e e p is c o p i, c a p de p op i d e d e p r in i de m a te h

6 , lis

d a c o n i, c a p

7,

lis

12*.

8,
9,

lis lis

14*.
16^. lis

u n ii a n ii 10 2 0 3 0

d e le tu r g h i. 5 p s a ltir i, 10 15 p s a ltir i, p s a ltir i,

le tu r g h i, de d e

d e c u r v a r i, de su n g e

10,

16*.
1 1 , lis lis 17*.

le tu r g h i le tu r g h i

a m e ste c a t,

d e is p o v e d a n e ,

12,
lis

18*.
14,
lis

3 0 d e le t u r g h i 3 te tr o e v a w g h e lh .

\ , 13, 15, 17, 18,

20*.
:

p e n tr u te tr o e v a n g h e lti 5 p s a ltir i, p e n tr u p s a ltir e 5 a s p r i, p e a tr u le tu r g h e 2,

d e m e r c n r i d e v in e r e d e c in e d b is e r ic a c u r v a r i, p o stu l

30*.
lis

tr u p u l p r e r u in e , id e lis

31*.
3 3*.

b a n i. p e n tr u te tr o e v a w g h e lti 5 c o s ta n d e . p e n tru p e n tru 12 ^ ile d e p o st 1 le tu r g h e .

16, de de de

p r ic e fe n e , lis

34*.
lis

1 ^ i p o s i 8 0 0 d e m e ta n i. o p s a l

m are

35*.

tir e

p en tru

le tu r g h i. S c r ie

1 9 , d e u c id e r e d e v o e 2 0 , de

id e

n e v o e , lis

3 8*.

te tr o e v iM i-g h e lfl p e n t r u 1 2 re 1, m o k 'tv e 66 cu

le tu r g h i. p s a lti
' .

m u a r e m o a r r , lis 4 1 * lis 48*.

2 1 , d e fu r ii b is r e c i. 2 2 , d e r p ito r i, lis

Spunere dileloru,
c e a s t e n tru n anu de ciasu ri i d em ejd ociasi,
n a n ii s iin til 3 6 5 . 12 i lu n i. a r sS p tS m u n i

43*. 44*.

2 8 , d e z id ir e 2 4 ,

b is e r e c i, lis lis

d e g a d in i d e fie r i,

45*. 46*.

2 5 , d e s b la z n 5 2 . )ile c ia s u r i 4 1 6 2 . 2 6 , d e a tr e la i m e jd o c ia s i 2 n p o s tu lu p o v ri i a se m e ta n ii ^ e c i. 2 7 , m are, 3 9 6 . 2 8 , d e c in e are

cu m u n a , lis 47*.

n u n t , lis

d e fu r i g r o a p e lo r u , lis v r a jb , 48* lis 4 8 * . lis

47*.

lis 4 7 * .

at alta pravila,
P en tru th iz m e . c 1 v e c e r n i i p e n tr u 9 c ia s ti 2 m i ca i p e n tr u p a v e c e r n ia

2 9 , de

m o r i, lis

8 0 , d e m o r t c in , 8 1 , de p u sa u

f n ttin

49*.

c a th is m . p e n tr u 2

p a v e c e r n ia 000;^ 4 c a th w w e . de me

3 2 ,d e c in e s ( ? n s o a r n t r a lt c r e d in , 5 1 * . 3 8 , d e m a n a , g r u lu . lis 51*. 51*. lis 51*

m a re 2

c a th iz m e . p e n tr u p en tru

c a th is m e . c h ilie

u tr S n e

3 4 , de n u n t ,

p e n tru

2 c a t b s m e . p e n t r u 3 0 0

3 5 , d e p r e o i, lis

t a n i 6 c a th is m e

a r d u m in e c a s a r a 5 0

3 6 d e c e a c e ia u n v a t u r z in u f a c lis 5 3 * 3 7 d e c e a c e s e f e r e s c ii d e r u g c u n ^ is 5 4 *

d e m e ta n i.

171
recto

172
recto

161*

162*

38 de popd fr antimis lis 54*.

76 de adoa nunt, lis 82*.

39 de muare ce nasce inposiM? mare lis 54^. 77 de cea ce aprindu macara ce lis 82* 78 de moarte igumenulu lis 82* 40 decine se ucide presne, lis 54"''. 41 decine poarta pale necurata lis 54^ 42 de ucidere, lis 55*. 43 decine se botez de pgun lis 55^. 44 de preoii, lis 56*. 45 de cinci sSptSmtini, lis 56*, 46 decine Junghe la price, lis 59*. 47 de preoii, lis 59*. 48 de mueri, lis 61*. 49 de preotti, lis 63*. 50 de coconti mortti, lis 63*. 51 de botezu, lis 63*. 52 de cine hulesce pre popa, lis 66* 58 depreot de daeonti, lis 66*. 79 demai mari bisereci lis 73*. 80 decea comise cade sfac sbor lis 8 3 "* ^ 81 decea cesedelung decretinitate84* 82 de cine lepda clugSra lis 84'*' 83 de atrea nunt, lis 84"^' 84 de sblazn, lis 85*. 85 de cine curvesce cu ciiine lis 85* 86 decine curvesce cunaasa lis 86*. 87 de certa de doi frai ]is 87* 88 de pomenitoru rutate lis 87*. 89 decine sevapricetiii dupamuncareSS* 90 de oprire nuntei, lis 89*.
91 dece nusecade npositiftuare sesefacpom eiire 95*

54 deceacanuvor sase nsoare lis 67* 92 de atrea nunt, lis 96*. 55 de cine nusepleca maimarelui lis 68* , 93 detlhari i defuri, lis 96* 56 dentru ascunsti, lis 68*. 94 de credina ase ntreba 97*

57 de ceeea ceau rod, lis 69* : 58 de cine sene n curie lis 69*. 59 decene ocrasce lubovnl lis 69* : 60'de muare fratelui lis 69*.

95 deinrture, listii 97* 96, deoprire episcopului, 98*. 97, de otrava, 100*. 98 de judecaii lis 101*

61 de cine nuubesce blrt^os?ovena lis 69* , 99 de cretintate. 102*. 62 de cea ce joac, lis 70*. 100, de cine fura, lis 102* 63 de mueri, lis 70*. 64 de cea ces c,lugferese, lis 71*. 65 de prini, lis 71*. 66 de mueri, lis 73*. 67 decea ce postesc snmbta, lis 75*. 68 de praznicul sfontululoanti 77* 69 de ne umblare lamese, lis 79*. 70 de taina cu ovreii, lis 80*. 71 decine mnunc cu eretici lis 80*. 72 de cea cenuse pricetuescii lis 76* 78 de cine curvesce cupgun lis 77* 74 de curvavi, lis 78*. 75 de episcopi, lis 79*. 102 de blstemu, lis 102*. 103 de muare curv, 102^ 104 de biserec, 103* 105 de furtiagti, 103*. 106 de cine sapa groape, 103.'^ 107 de mueri, 102*. 108, de spurcciune, lis i04*. 109, de clugri, lis, 104*. 110, de cine cu dibitoc, listti i04* 111, de tulhar, listti, 104*, 114, de rpitori, listu 104*. 115, de pricetene, listu, 104*'

116, de cinee oprit, listu, 1 0 4 ^^

173
recto

174 163*
. recto

117, decine valsa dwhovnicusSu lis 105*. 118, dera lega preotulpreun voinic hs 105^, J19, deproclea mueri, lis 105*.
1 2 0 , d e d a c o n u , lis tu 106*. D e p e tr e ce r e to c m ir e a lu
c tk i

!64*
P a h o r a ie , 148*. 142*.

d e c r e tin ta te ,

to c m e l , a lu I J s tin a n d e p o p i i d e c lu g S r i,

149*: 150*.

121, de om mirenii, lis 106*.

122,

d e p u t & e cocon

p r e o tu lu i lis m o r tu , lis

106*.

d e p o s t i d e z le g a r e ,

156*: 157*:

123, d e

106*.

d e p o s t n ^ u p o m ^ e c T B o ~ 0, d e n tu u

124, de inuare ceva omora feciorul, Ks 107* . d e ^ o a 125, de muare fermectoare, lis 107*. 126, demuare ceva ocra prepopaHs 107*. 126, de muare ce aresungele e lis 108*.
1 2 8 , d e m u a r e , P o v est de u n lis tu 1 09*. 109*. p r e o tti, lis 1 10*. lis lis 110*. 110*. lis lis 110*. 1 10*. P r a v ila

a lu i A v g u s tti 158*:

I5 7 * :

d e c e tir e c lu g S r u lu i,

c lu g r u lu i p r o s tii, c h ilie i. 159* 159*.

158*:

d e p r a v ila de scu rta re c o n e ii

p o s tu lu i, s c r .

1 2 9 , d e m u a r e , lis 1 3 0 , d ev a n asce

m u a r e ceva

VV'LA
G W 8
n p E flH C ii

HnOCnEIUEHEMK c'HA

1 3 1 , d e c in e p a r d e 1 32, d e c in e p o a r ta

IICXKpXUJENEA\h CT>0 /\'. 11 Khl tA3hlKh 4\03. ('


V V T C A O B E K K II

fa r m e c e ,

1 3 3 , d e c in e 134, d e c in e

c u m p r a fa r m e c e fu r sf n ta lis

111*.

lliKftIIBEHEMK, RpE CBb

135, 1 3 6 ,

d e

c in e

sf n ta

lis lis

111*. 111*.

d e c in e a

d o b ito c ,

5, 10 4 ) lACapdKd

1 3 7 : d e c in e a 1 3 8 , 1 3 9 , 1 4 0 , 1 4 2 , d e c in e

s c u le le a p r o p e lu ih 's 1 1 1 * . d e fo a a n e lis 112*.

KoEBO^KI, liK'CiNEBEHEM'A llpEWc'lJIE


H fM ro ' , K v p ,

m o a re lis

d e p r e o t. de d e

112*. lis 117*. lis 120*. lis 124*. 127*.

, BXCEH 3EM,\H X'lHCKWA, ? VVCE.W '\

c lu g e r i

c lu g e r ii p r e o tu , sp a rg e

WXpllACKH. 41 CK KHHrS. liOHACA SzA'bTO, ^, dU'T pO JK ^I'C X'pd, /'. BZ

d e c in e v a

m r e c u r e ,

n v tu r a 1 4 3 , de 1 4 4 , d e 1 4 5 , 1 4 6 ,

a s fa n tilu i V a s ila lis lis lis lis 128*.

IIOHE(i\tAOK ' a
u c id e r e c e t i, 129*.

CT>0

HOCTd, dCXBpX

lilIiCA BX nOHE(\bAOK 5 ^ HOCTA m^E A-bTd. T'lAlfKE AlOAHAKA 8


d e n u n t , de 129*.

d g jE /lorp-kujEHO W K p'fcipE TE n cn p 4 B A 'k n


n p 6 r a i d e b o a r i, a d e v e r it lis lis 130*.

TE, CKI /\ CHO


1 4 9 , d e p o c a n e S tep en e 130*.

^OEA-ktT, H . CE (IE
r u d e lo r il lis 182*. 1 35*. 140*; a r D e p r a z d n ic e D e s b o r u lu D e D e m a r e le
c 't h

i d e p o s tii, lis

.
p r e u l a c e ti to a t c a r te iie m

cel den V a s ila ,

G r a g g r i, l i s lis 140*:

s o c o tit c u lis 141*. 21

c h e ltu a la ,

P e tr u

d e la A le x a n d r ie

d e c o s ta n d e , d e a r g in tii.

16

T R A D IJ C IU N

DK P K E

T E X T U R II.E

S LA V O N E,

T Y P K IT E N C O R P lL C A R E I.

La p ag. 1 verso. n su su l s t e m e i :
L a pre lu m in a ta ste m a m ilo s tiv ilo r D om n B a s a r a b .

C il

n ju r u l ste m e i litt e r ile : . E . M . E . B . . 3 . Y . n sem n z :


In D u m n ezeu (.^ e m li) (^ o jiiu ), J /a tth e iti b a s a r a b ii F o e v o d ii, D om nu

J /ila

(G ^ o sp o d ) e r r e i

K om n esci

( J g g r o -V la c h ii),

L a p a g . 2 recto, duoespre^ece versu ri slavone, cu n e lle su i u rm to rfl:


F a a P e P re a c e sta d r e p ii c r u ia a li ste m , s b o r ii, ca se p asere coron a c o r b ii acum p o r t , a t r n i ;

d a s u p r a l a r a t a lii pre

u n e

p r e -lu m in a te

p r e -a n tic e ,

ca se cu

n e m u lu ce

B a s a r a b ii, nu fo r

p r e -v itfe u l s p o r ii pe tr o n il se vede.

B i-b a tu A le b e c i i Su b N u A Iar lu i

sce p tru ,

v ite jii

b ir u it0 r e ,

a lti

m u lto r a ca se

au^C i

m in u a ^ z .

tr o n u l,

n lim e a a ori se lu i

a c e ste i

n v e d e r 6 z ,

s c e p tr u l, d n s u l l s a lo r a lii s

v ite jia

c u r a ii e

n f i e z . p a c in ic n p e r ii-e v ie u ir e a .

cru i

p m e n t^ .n ii D om n e, a ib fi

r s ip e s c , ci ea s

coron ,

n u s

curm are. fe r iii.

c o r b u lu i

p e p tii

pu ru re

l R IIL D NASTURELU.
(din F ieresci). L a colum na 4, Verso:
D in i cu o r d i n u l P r e - l u m i n a t u l u i D o m n i i IG D M A T T H E l U b in e c u v n ta r e a m itr o p o litu n u m it p r e s n itu ln i a lii to te i de A r c h ie p is c o p u B a s a r a b ii, d in V o e v o d ii, m ila lu a-

T iie o filii, s a

D u m n ezeu c ^ st ca rte,

S r r e i m in e

U n g r o -V la c h ie i, c e lii m ai u m iliii

ty p r itii

P r a v ila ,

d in tr e d in

p r e o ,

M e le tie rea a c e ia r itu lu i

M a c e d o n e n u l, h ram u l

E g u m en u l A d o r m ir e a c e ste i

c o m u n it e i

v ie u ito r ilo r de

m o n a stiD e s p i b in e

G ovora, v6

p recu ra tei c r i, noi nn de

N scS to re v a fi ceva

D u m n e z e ii. cu s a

rogu ,

c itito r ilo r s

g r e itu ,

b l n d e e a r de

n d r e p ta i,

i p^ coci

to i a

o s te n ito r ii

a c e tia ,

c u v n ta i, g v e e le i

n u s I u tii.

b le s te m a i ;

s c r is ii

n geru . ci

m n su p u s

L a co lu m n a 174, recto i verso:

Cu vrerea'Tatlu i cu ajutorul Finlu i

cu ndeplinirea Sntulu

Spiritu, acesta carte a prescriso de pre slavona n limba romnesc Michailil Moxalie, si dupo aeea, din ordinul i cu cheltuiala preluminatulu Domnii IQ Mattlieiti Basarabii Voevodu, i cu binecuventarea presnitulu Archiepiscopil Kyr Theofanu, Mitropolitti a tot erra Ungro-Vla-' Me, ostenindu-ra6 ntru aesta eu ieromonachul tefanii.din Ochrida i am typritu acesta carte. Sa nceputti a se scrie cnd a fostu anul 7 1 4 9 , iar de la Nascerea lu Christosu 1640, luni, n ntea duminicii a sntulu postii; apoi sa terminatii lun, n a eptea sSpiSran a postului din acelau anti. Drepii aceia rogu pre cititori, deca ceva greiii vei afla, s ndreptai, iar pe celii ce a scrisii acestti textli (isvodii) cu Iertare s nvrednicii, i pe noi cei ce arati typaritti acesta, s nu n e blestemai.

FRASE, CUVINTE I ABREVIAIUNI SLAVONE DIN .

== Eu.
K ^= Priveghere.
ka ' c ben ii

' (84. V. 106, r.)? = ^ cendii ? seu : d e S o r i ? SAATooYCTb = = = isc6t0rea Seu. Cruce ()ioa crucii).
In ch iu area C iH C i.

Biaecuventatu. Artarea lui D eCi.

Gur de aurii.

K *ro = (Boboteza.) ', ', de D-^eii

Iw A M H A =r loanii monachul KpxcTO Eh =

Kp'cTo =

K'avE W'IHCTMMA ()^1110 n 0\'\8 \

M H iiu jE C K o a;nTE =

Viea loonachalS
Duffil

= D-(Jeule, curtesce-ra6 pe mine pSctosul mine.


B-bpS B X / \ 10 ' = Creti n tr unul D-^eii.

H E (\ kA'k M IITApk II <()0 =

miluesce-me pre

neca vameului i fariseului,


= =

Neprihniii, nentiluvfitura moral. =


=

natti.
' '

6 & B E / i,E n E = Intrarea (n biseric).


BX3(\Bii!KENiE

Dcspre Buna-VeA d o rm ire a Na?c6fco

Kp*cTi\=rInlarea

sntei cruci. B X 3 N E C E H E = nlarea (Dommilui). rocnoftCTBii =D "in n iei. rocnoAC K iii == Domnescti, n i iiom,\8h = Domne miluesce.

tire.

B lii

rei de D-^eii.
iioiiiWK
p ' bh

= =

CTitii Domnului.
M ecjul-nopii,

iiOAOiioijiumA

ciunea de la m e^ul-n opi

178
m omaS hme k 'e

;= miluesce-me -Dura-

c ' t .ja;

c(j)ETA\ = Sfinta.

nedeule. IIO M AStIM A b ' e. fixCM O H Te B H BXCt e ' m = C n ta tulu. p o m in o c = d e p o m en ire, pred te ce = In a in te - m e r g e to r u . p r e o b r a je n ie = S c h im b a r e a la fa. iip'kaAE ^ = n a in te sfinlit. n poijiE H E = I e r ta r e , p0/KA^K 0 , p0 Kj\xcTB0 X'ko = Nuscere, N a s c e re a lu HristosB.
pO KAliC 'rBO
k' u

c*Tii = sfintulQ. O'twiI ' = Sfinte Dumnedeule.


c ' tw k' e

m ilu e s c e -m e D um nedeule. D o m n u lu i totii p m e n -

r ii

\ ' 8 1 h ' h

iipocT(i.v\E =

Sfinte D om ne Dum nedeule, miluesce .i D om ne mine. c' = preotulu. iarl-rn6 pre

c = Sfinirea apei.
T p 'C T O E , H 'if'sww li, li , l lo c -

= de tre or sintfl , i din P sa lm u lu vitulu.


'icTH' kmuE = F r e cinsfitulfi.

alu 8-lea i alu

69-lea i celealalte d u p ispr-

H ,

BXBEAEH E, HAM C p 'k -

, 0 YcnEn.i = N a s c e re a Nsc to rei d e D u m n e ( |e u , saCi I n t r a r e a (n biserica), sa u ntm pin a r e a D o m n u lu i, s a u A dorm irea.

UstToiiocE = Floriile. fi ' i1 = Psalm ulu . D om ne m ilu e s c e d e 8 (or).

= stin s ),

P e r s o n m a r e (di

Irm ec cutare oglaenia = strigare la lelurghie ce se face de preotfi. (j)f)0!K,\hCTK'k x'K'k = rea lu Hristosft. despre nasce-

v e z d v ijen ia = n l a r e a , jrtav n ic = crificiu). H wEb^iiiiiA = ]<^rtfelnicu (loc de s a Locii de o sp ta re.