Sunteți pe pagina 1din 226

BRIDGETWARDLEY

SiJUDYMORE

CARTEA

RETETEL

PENTRU brBELUsl

lCOP|l

36s

DEREIETEsAruArorsr,

RAP|D 5r U9OR

DEPREPARAT

Corteacdldtoare

Ocampanld& prurovde a lectutil

h$ru &

GruDdGdltorldlll-

CARTEA

RETETEL

PENTRU '

acoPll BEBELUSI

Drsgi ddto^rh,

Aaeast6(.rte faceparta dlnc&wanla

Co.ta"<il[ttoarE,o c.rnpanteInllhti

decrupol

tdf'odelALLpentruprornovarca lecurfl.

Dacaal prhlt acelia ('rte cteato{ tt di-o firl departe.

l rt pepagtna no6tr6 de&acboo&

(h.a trrldlfi.[) hashtlgulft.rb bo

aau pe Tvultre.dodnd g spunem ddol

ca4ll tl locul(or€gr0uide .e o6a.

la rftiqltul prokdd

vomrrqftr. tr6et l

flcfu d.fl dh (.|np.nh.

GmpanleCora€ddfltbora seda5tiso6rllh p€rloada23.F*€ 2012- A apdte20tf.

BRIDGETWARDLEY siJUDY MORE

CARTEA

RETETELO

PENTRU begELUSl

sl

coPll

355ii{flii,:^':q

,itl

i.dy

M;;d@4

-

n@LgtPjy@Prgh'onlioisrdltbi$rDm

dc fcLi

dPidc, 4die

n 'r

rNc/

etdlll

.

Ara

r'od4

rd4

4

)$'ho'+r

Cuprins

Parteaintai:NOflUNlDESAZA

6

7

a

A

iment4iesenetoasS

IO

Combinareaalimentelor

12

Dela laptela mese€f6miliel:sainvetam bebelululcumsi manance

I9

Cums6facemfa!; prob emeloralimentare

24

cuh s, tuem fat6ale.glior ti intoleranleoralim4tare

26

cumperituri.ationale

28

PaTteaadoua:INTARCATUL

SI

PRIMELEATIMENTE 30

lntfoducer€atrept.tl a primelorallmente

5amergeFmdidepa{e

Feluridemen.arecubucSleledealimentemoi

t primle "finger foods' (alimente ce potfi

32

3a

Piureufi, pape tl,,finger food/

52

Parteaa trela:PERIOADACUPRII{SAINTRCl-2 ANI Deprindereadea mancashgur

60

62

Parteaa patra:PERIoADACUPRINSAIMrRE3-6 ANI 76

lvlcll dejun

7a

P'AnzJl

88

Cina

I I0

CompletareameselorQ dive6e garnituri

134

5!pe

150

Budinci

158

BautJri

172

Gu5tiri

178

Mancare pentrupdrece.i

190

GEtitllimpreunecucopilul

198

Parteaa cincea:!IABORAREAMEI{lURltOR

201

cum5; planlfkim meniuilecoplului

204

217

Alimenteindlspensabileir buc6trrie

218

Sigurantaalimentelor ti igiena

219

Ghidulinformaliilorutie

220

221

INTRODUCERE

O alegere core.rt a alinrenrelorpentru colilut foartebic

crctter€a ti dezvollafealli.

lurfitivj,

nn,na u

va ajuta ta totodat;

oferindu i o hrani delicioas,

,i

in timp

mdrlde

cc el estedorni. si vi urbeze exenphJ, ii vetj

".'mm rl,c si.dio \d penr,u r. r JF{ur r

-nld no\Ij

dr d Freli.,t ni

.FnIL.q!iur.

et ,.

rcrosnuu-nedf p\pfr rimt.,'rr.,rhj.e/jr,J

mom.nru|r-in,r.' !oprlutuivosl,! i>dt, n nc.,r br.ur

Mcselein aaDilie sunt imporante, ia.rclelele pe Ldrc1e4

rapidc, uloarc ti folosescingrediehte nutdtive care,in conbiDalie

cu_altealimente,vor oferi

o dieri.are ajute c.e$rerea. Dcn"'ft, mulr,p.In(rrJ

nr,lrflrrugi ,

pand.u pefiGda intifcirji $i.e, careii urmeazr,oferind

pl"1'r(drI cleherrL' itor pcnrrr a vd ai, . v d{gur, I rotrnu

d. crrc, re nF\o.e!Dfilut vo!lru. in.,.ri,rt.ip LUr4rte.I. {itde

viat, i irut

r€fcte.are lolosesco gam, tar8i dnetod d;

npldi prejeal: in tiSaie,la coptut in casefolc. ;h

pf

.a-

pe o tirfurie, in litte

rr nrm. in i.eta!

-r!i dp

,r ho

aressunl

!d \a bu,,

coliilor voitri o nnunitaF ndicari, respectiv

r de,uruj4i o€dilel(or-erirrd.,

\ond,rptom,

ddr,!t,rc, In.e

relcte ti

r!nti.

pentru

gitit, ara ci an concepul

lrepda.e

oe k

o

in.lus unelcretete

]r apur. or8.l

r.

/or)jtopiiiormi.i.

v, lasi preaputin linp

tuncirul

i 4F pd L o,eSrri,F :n iv.n-

'r,"

fl

lnere -dc nu nfiiide.drcorbini,rd

pfoporJii .orecic,

u,u'u'cFUrN,,nha{,p.i!,t

unur jtrfrrnre Jif

,lr

pp dprtdeda,d,

ir

M;tra

vre rr\ o ik. rolojnd in8FJier,,. de.rtld . pr rc(r ic.c orrSfr

nu8gets,piz2a,carlofi tr4ti

de.at va etlfle aflateiD

,i kebabcarcvof fi nult &ai tihiroare

.are

de obicejconlin adtjvj, excs

ar;rar ci majoritarea copji_

zahir, grasrne 9i sa.e dfept rezuual

rr, mar lresus

conert.

de safe,,ihafurl9i

lof din ziua de dtizi nineDci dult preamulr

in specialsub fofna uno. glsd.i proccsare _ av;Dd

@pn Npralrdddati. de toate, dezvoltind

tnarr" {tuBm;-.\ n, turtu

b,rirlel",opil.Aprudn€rol,pdr.n(ri

Bfisimi. Cerftrl.ite.u

inomjendu

vi copiji si ile aeuvr

nodelc siniroas€de nencal, in.i

de ta o varst;

p,c,nrampi., t,obteme ( dc .uf,:ponde,c

.r,udpi.!ctc\dedtr.el

i9i fa. probleme.and copilxl iii pierde pofta de mincar_Dar hai toli

opiii s Mturi dc_nenare din cand tu.end. Tineti ni.re ci un

nu bebuic s, minince la tel de bine Ia roareDcselesu

Ateta timp cercorsuhi

pedoadi de o sipGmini, el iri va obline toatesub$antele nxrrjtive

copil

in fiecafezi.

o cantitareecnilibratj de almenre rnt. o

h ccledin urmi, aD dofi s:ivi

impirrigim.et.

pent.u o atinentalie fericiti ti slniioasi:

.

'

M;n.atr idprcun, LUftmrtracarde dsposrb L

Ara at, .ooilut. i cJ r Pe cdc i o oledli lui,

dum,F.,v r{r.

vt

fr:, e v

uei reguli dc aur

mrncrl. n/r.,rer

. Liud:,i

l!e.opilcind

mihanci binc

$i nu lisarj si seladi

mgnlonr su suprht .ind nu ntninci.

cAsunteli

CUM5AFOLOSIMCARTEA

in ?artear vi von ofei toatc intormaliilc de .afe aveti nevoiepentfu

a nrto.mi o dieti sinitoasi pentfu copil. Vei alta tot .eeacecsre.ece

sar privind nufi€ntii eseDlialigi.onbinafca alimentelor,cit fi sriate giile pentfu pfevenneaproblenelor legatede alincntaiie, respe.tjv sfatufi p.ivind rczolvarealor in cazd apaf. De asedenea,vcli afla cu'n sAfaceli curDpirituri in mod intelige.t, cuD si vj inaormati asupn ahnenielor pc .are le puieti alegepentm f,Eilia voasifi t

cun si vi hr:iDili coljii .afe au problehe.u

In urndtoareledou; pi4i

vi von.onduce

alergiilealimnlare. p.in diverseleetape

in

si m;Dancelrani

singur. ib Parteaa Iv-a

carecopilul vost.u invat, s, m;nan.e, din nomenlut in carcincepe

solidi, pani la varstade doi a.i dnd

se Beses. rclctetepenrru copiii

potrtemenca

in v;rcti

d

I 6 ani, axate !e meselefanriliei

nic dejun, lrinz,

.ini

- dar !i retete

deSustiri ti beutufl Totod?t;, vi ofcrnn idei leDtru aenjuri se.vire

la

petrecerisaurelctc cepor fi ralizate inpreuni

.!

copilut.

vcligrsi

la

Dalii prjvind aprovi2ionareabtr.ittriei .u cctc.eceefe 9i igiena

PlaDilicarean,eniurilo. lc

tn partea a v a; elc vi vor ajuta

ofga.i2arearDor meniuri senitoasc;d€asenenea,vi oferim info.-

cafe

vi tudici, ta o primi privirc, daci releraest reconandati vegetrrieni

tor, daci nu .onfine glrt€., Brau sau !.oduse la.tare,ori da.i ste

o buni snrsi de fier, cal.iu Fu gresini onega 3.

Am nascocito scfic de sinbolxri .are nroFsc fie.are .eleti,j

Cheiasimbolurilorfolositein retete

O

,

O

E

o

O

@

@

Re.omandau vegetnricnito. Aceastireleli nu continccarn€su

perte {de9i uneofircesreavof fi oftnte.a un mplime.! oplional)

r|ri

8luleD Aceas6relcti nu contine Elut€n.

lir,

(cstel6rre inportantsi vefificatiori.e inSrcdicntgatapreparat, pecareil includeliintr unadint.efelctc,dacjesteliri glutcnsau l:ri griu).

Isfl

din laptc,c!o ar fi brnnza,iaurtul,untulsausnantina.

griu Ac€asrir.teta .u .ontirc Srau darpoareconrhe Bruren

lacioznAceas6rctcri nu contihelaptesauprodus€denvate

conline ou ouite reprezint;unurdirrfe i,8rcd,enlrere!eE,.

c""1i'

{daci av€liun copilalergicla alunc,esrefoafc nnporrantsi verifi- .aji caingfedienrele Sata preparare !e careIc introdu.elinr relete st nu conti.i alunel.

suBi bogau I' fi;r Aceasrirejeti .ontirc o cantitatedeiier pestemediaobifnuit;, sauo formi defier carepoatefi absorb'r,

otune,tt"n.t".eprezinri rDd djn;e ingredrcntelereterei

O

suNI bogari tn.alciu o porliedin a.€ast,retetaasSuri o trrne .tin necesarulzilnic de.nl.iu alcopilutui.

O sursi bogaGin omega-:a

u,ti."1"u

.o,1i," un ing."ai".t

careesteo sursiboSatiln gfisimi omga-t.

*

l'

Parteaint6i

Noliunide bazd

Fiecarep;rinte i:i doregletot ceea (e estemaibun pentrucopilul*u, iarstartulpecarei,ld6in via1b, oferindu-io hran;sbn;toas;,esteextremde impoF tant nunumaipentruc6mentine56nbtateacopilului, .iti pentru c6ll ajut6s5{idezvoltesistemulimunitar. in conserint6,acestsistemimunitaril protejeaz;pe copildebolisiinfectii,penb devineaduh.

in acestcapitol,v; vomoferiprincjpiile uneialimen- tatiisenitoasepentru copiiimici !i v6vomsf;tuicum si leoferitio dietbechilibratS.VAvomoferiinformatii practiceprivind educareacopiluluipentrua mAncapri- melealimente,strategiipentru a facetat6problemelor legatedealimentareamicutului,dealerg,r!du

demodulin careartrebulsdJaceticump;r6turile.

Obi$nuind(opilul cuo hranb$n;toas; Si gustoasd de lao varstdfraged;,il velideprindecuobiceiuri bune !i velipune temeliauneiatitudinisdndtoasefat; de hranb 9i alimentatiepentrutot restulvielii.

ALIMENTATIE SANATOASA

co,Dbinnrcn.lmF'rdo o dict;i e.hilibnlli l

r

rclcrl, Jd ltlo,'

buj si Ijc difcrir. Copiii mai ,ni.i de.nr.i

icr'vr cfcsc tr scs.hnnL,i nri., drf nrdc.ilc sunt nrri,

n'arcdc.ilorn obFurc djn g.isnDi,lati d

,dult' suSarii hf;Lni(icu laptc njircnr rn fdnxrli ii iruJuhrit.re

,li.'r,r,r,:Jul,t-

h

calorij tlnr Sriisnni.

u', scrc.onandii s,is. li.i lrpril rrc.cfc.ri.ro .rtidrDralc siniironsi

hip-olifidici, a1;lrli copiii mai narfi, .iir,i ta adrlli

irnr_o proto,.fic.o.ccri

va asigun.opitarli

vrgnros f: sini

,,,,|,.|||.Ji,.I,

rl

i

sinitorsii, ajul;ndn I si .rt.sQ

n\

.

r|p.,

ir.r

u

,.,

rt,

r,,.

rv"/i p:

l

'

l rl. \,

! r,.t Ji\.r,i,u,

aDj sult de .br.cr roart ru nr.i

u. s,onra. ro.nc

nevoic dc o.anhr,le

nlij

opin

h.r

Da., siu

rapid ,\.efia

dc ac.caau

,'U

L Jr. cri!n.,.

r,.tu.,,f.,

ir pcrbrdi

., I nrp ,.

. o drrn,,,,, lr. \. rd.n,,,.

rr

t

(^.

1r,,.Jr.r

cjnci

ut

d'.

'ddrtt-.,

scurti nrre v.irna .1cun an

|i

I. timtul pcrioadcj dc crcttc.c

rr'

,f

cctortii

l0

r.p,.,,t

,

iIjJ,

.11

copjti.u

.,n

ncloje

,t.r!.

d,.,,r"l ,

n,,r,h,,,r.i,1.1,.r,,r

d.

',.n,,t

.t@d{c

t{.

,,,.,\.

i.r,,,,mId,.,,,rtr

ripi.l

l

ru. lc rcducc .rpaci

nodat

ttrtcadc a absorbinutfjcnlii.

., i.estci ii s:hui

ad,,l!ild.

Ir flus, csrcfoifc

n

nnpo.taDt sj ftcnlinrD

un consum s(azul d.

tti.i.hii

$re

.r.ir

r e.,

arrncntalh sugafil.r.fi i coliito, Di.i

rp,{

i

l

{

1r\Ji,d

pm.erti,

fca

i

r,(1,1\

r.r,,

\rr\d,ir

'1,ri,it,

cazut.opijtof nici,

wpi.

.,,,.

.opiito. foartc

"\,

ul'a sugrrilor, ta. in

.c.lus h mjninun.

ninafca

trf.,,.,,t,,.,r.r1r

dc sirc rrebui.

nsunjul

7,r,2 dnr s.rcr pc cafc o

ti amblJali. ;r

ca

rc

$ fac fccomandi

i .rnritilii

l]e

scgrscrr. nr

i! spc.ial nr fr.duselc ftociDte (.fisps), bhcuti

nstrnriim

trircltc

tr Dan

sre coxlm.li

.cccer;

hstc btuc si nu ltrcm sotnilc

8.nr safcta 8;rn

nlinnnum, lblosind ir schimb i.fburi!i.oddinrcntc

p.cgiriti

LaDrQrcr dc

dc mtii,

.tafc {vczi ru 29),tiird

o rcduccfc scfiorsi

klcrctc

dc sarcaotositi nr prcTenr.

nDsii !i sii nr.erc;nr s.inu mai adin

noasrrentr!D &rnlinnt de sir. rcdus ta

Fntfu

n.oma.

rftcl.

ceencc bcau.ofiii

cDnLfibuic in ,rnre nrisuri ta dicti tor. j

t' ala srnt

ur L

.irnr t

,;,'

lr

mai bnD. deo.rcccn! i.acr;u .tnrtito I",

t.t,,.

\. tr".tpr

i.o

nrr,.dJ,,.r

rjvi !i por deleriori dj.lii,

t,, r,,.'c p.ir

tor,t(.

t,,.,

Cu toarc

i,,.p,,.

d

!,,:.,

1.

sauncct.rurit€ in.1ut.i

Dnhai id rimpul rresclor. siutufitc r.iddrLc

rc,

(\rrd

cire Dtrau valoar. nu

\

r 1,,'.

.o In.F.li'

trrt

b.nro

a. fi bnrcsi fie

L.t,ur.

".,,

r,

)(,,r,c.( trnidu.

(,

r a

r,u,ri.r.r nr.\.,

cvrtatc b:iutu.ilc.nrc con{jn.otiini

Dctri.dcrcr

copiluhi cu obiccnn.isinilolsc d. nanc.r nu scrctbri

numai la .e mi.iinca. cj fj h .ir ti cend h:nrirci. rdr, dc han.arc

a copxror va.iizi dc t,

sunt dc adivi, r'' ci riu

n genef.rl,.opr'i hihin

o zi Inalra nr iuncd. de cum :( suxr jau eiL

i

,i

ilr.eli 8riji d.;i

apctjhjt varjazi. vofbild

nrai

bnr.

.ind

au o rulini

bnrc dczvoltad.

,1.

.r

,f.n,,r

{i,,

Li

:,r.rr,l!)Ni!r!.,

irrl

!

!.,

ril

\'

r

l:ii

s.l .rr!f

f.rni

(iil

f.

t::r.L.rqL

rf

\rI

liil

lrirnni,(lir,in,r/r1f

I r r.:11[iil.

tr(.r!r,lrL.'

r,,

|,

t:r.,r,'f

{!r/.

lio\f

o

l.LL,r]!!:rl(!

(

{Lr \

1,.,n. &

/

n.i,

.i,

tJi rrtrr .r

rrr

n!.j

f'L

r,

rfoiirirrrlL L., f (r.r\

i'r

rl'u \.'

r',n,,.1r,

a,,t.L

rr.r1i,)L,',lj,lL

ni,r

i

\1.

r,,t, lLI rr

L.rl.n.trrjnll

.f

.rh

rfr

|

,,i

\i

lu.rrI

rL

iri.r

ri

nrhrlii

f (liDf

irirr

rr (,,t

l,Lir,lL!rr'.r(1.!rr.r.\i!,rf

fL

Lrr,\

,

iri.

rrr

jr',r.1

r

n

iLi,\i,'L,l

rr,.tr.r

rj,,

finif.

, rt)uf.r r

R.

rt.r1r:r

.!

,r

lr.rf!

L.fLL.'Jrl

)

rli

t) lr

\,i

I 'r

(

r:

1.ir

I

.i

if

t.l

t.i

tni, LI trr

Li rr:ii'

:r

.lf'

tr\

liL ,

,,,t)l .r i r.

rf.i\i

tIrhL

.in

t,L,r.i i(n\,.i

orr,:oJrrc ir rcrrufi nllrir(.

,frLjrn'r

{.

r)r,.ire\fR,.

!

r :.

d

ifi!

,. rLrrr

\r*.

1

'\

COMBINAREA ALIMENTELO

Panib varstade tase hDri,su8a.iit9iiautftt€ substantcte rutritive de

cafe,u nevoiedelalaprctedesin saudin laptcletohuti.

ve6ti esten€ccers,.onbjhin

nevoiledebran5.Odati cuinplinireavarst€ideud an,coliij pot si stearliru.i defanilielamasr,man.end aproapetafetca i restulrahi-

liei. o alimcnraliestnit@si 9i e.hilibfati pr.tru

$ aduti

dup, carelecombinnn in anunitepfoporJij.Da.r k p;streaziaccste

prcporlij,po4iiledenancarcoferite copjitofnu trebuiedefinjre,

d@receelevor.r€ttein modnres.odat;cucregtercacopilutui. cele.inci grupcsuna:

DupAaceasta

diveFcle aliheDte,penr.ualcsatisfac€

toti

sugari,copii

ahnentelein cjn.i

grupe,

poatefi rcalizrr daciinp;4ib

Piine,.ereale qi.artofi

Accstgrup includetoaletipuriledepaine, !rs1e, ofcz,

.rrcur .,lon. id roL.dulcr

eredtc.enrru mnujdcJUn

sauoricealtcalimenteoblinutedi! cereatesaudin

iiina acesrora,cumr

rte ofer, bazadeca.bohidr.ti.onplectj, caredaucopiluluienerSie.

ti ovizul, scara, porunbut, miuteu sfgul.

Fie.are nasi trebui€si aiu in @mporenli atincnte din aceast,

Brupi,la f€teletrcbuiesi r grseasci ti in gusti.ilc copilului.Ac6te?1i mcntear trebui si constituic.am o treine di! nrbcarea de po ta urie,

Acestgfupin.h,d€fructelc si legunelep.oasper, coDge

lrre

o.bohidrali, eleconstittrieinsi prncipala sursideant!

o'*rv"rEVJ

drr-

CLroare(dd,({e".orlir ri

oxidanti,flavanoide, vitaDineqiminemle decarcarenevoiecopitut. Penlfual aacepccolil$ deprind;obicciurialimcntarcsanaLoasEasL glnti-vi caacesrasi aibi tafi@arenas: r.ucr€,itegunc, asrfelincrt sdihveleci facparteintcgranddjntr-oalindralie echitjbrati.in cu6ulzilei,inccrcatid daticopilutuicinci po4ji Dici,.le preferinti

o selecliedin diversetrucreii lcguhe.Deoa.ecelib.a carcseaUtin

fru.te ti leSuDe est€un nur.ie.rfoafte jnporraDr, sucurileoblinute dinacest*(dincareH etininatnbra)vorfi d,teintr-osjnSuripo4ic.

hptele Si produset€ lactate Acestgrup iNludelaptele. branza Si iaurtul

lactateboBatc in prcteinecalclu,i alteliramj.e,i mi.+

nle. Unrult smanra.a, ca.cnuauproteinc,i nuaj

catcru,sevo. Stsi i! al.in.ileagrup,alituj deilt€alhenregnr.

produse

r,.

pulin

_

coliii in

zi.Mirinca

va.s$d€ Fsrc un anau hevojcdetreipo4ii detadatepe

po4iilofaraebujs, crcas.lodar,cuvarsh i.u

aperirul

copilului: un pahardclaple de121ml, Fdlru un coPil j'n v'rsti deI 3

ari, respectjv un Pahd delaPtede15+250nl, pentru

'opiii Folditj inmtd@una laPteintegial, iaurt !i bdnzi ProasPitt

'o pin mi mi.i de2 ari, Da.dornan.I bine,ii Puteti ir€ce P laptesemi

deSresatduF vi$ta de 2 ani $ Pe lapt€degresatduP: v'rsta de t dr' copiii dre auo alime'tatie v€getadah,exclud oricealinent deongi_

maim'i'

pettru

Dedinali,

nente, rdpectiv carnea,pegtele ti ourle, din urnitorul

lia lor est supus, .i$ului datorit; lip*i de Protcine, iier, cal'iu, zinc

ii

adevat

r{onandate coPiilormi.i

9i

jncluzand laPtele E Produsele lactatedinacestgrupdeali-

gruP Aljmenta-

dietdician,cares: ftdflce dictacopilului

DietenDrte resrri'tive nx sunt

vii@ina Bl2.Consltaliu

s, va sugerere un sullitunt

Carnea,peEtele,ouile, nu.ile ti l.gumitrodele

Alimentele cupdnseina@stgruPfxrnizeadcopilului

ne(!'

uldP Prckine. '

e17in.,cdl ri dllemrne'rle5r

vitahi.. Legumidoasele includnazrta, fasolea i

lintea

.aresurt foarteimPortantedaciai un coPilv€setarianCoPiiicare

minahci petteqjca.neaunevoiede t-2 porlii zildce dr! a'estgru!' clopiiicafesxntvegetarieniaunevoiede2_:lpo4ii p' 2j Aceste lotfii artrebui combinatecualinentedin 8rulul carecontinepaine, cereale ti cartofi,pentru sAtli Poate obtineesenliaLuld€aminc'izi

Decesadcre$erii(vezi P8. l4).rierul €xistentin a.eslesuaevegeta'

riener

'arne deaceeaartrebuiservite.uo sursibuni devitaminaC,pertru a

ab@tbe nult nai Sreu decatn€rulexisrenttn

i

leite,

Aliment€bogat€in grnsimi si ahar Pe6oaneletibere 9i acliveaunevoiedeacestealid€nte deoare@le asigur; caloriile necesare,grtsini omega_3 qt

U

omega-6,vitaninel A, D ti E Cut@tea.estea,s€ie'G mand; nunai i, cantit;fi nici, deoarecegrisinile asigurl un !un.r maredcalorii,in detrimentul nuEienlilor,iar.o.sunxl in caniiritj

maripoate.aua obezitatea-Fol6ii la 8;tit nn am€stccdin diferite

uleiuri,uni ri mtgarjni (vezi Pg.l4-I5l

,alie potriviti

ataincats; crealio conbi-

de grisini

folGite

in alihentalra .opilului vostru'

zilriul,

dulciurile,biuturile dulci,biscuilii,prijitudle ti ilghe

facpartedin acestgrup.Elepotfi sancateitupreun,cualimen- telc 'ata din ceL€laltegruPuri, nult mai hrinit@r€ dd nu ib locul acestora

NUTR|ENTilESENT|ALI

oferird copilul(i o dicri echilibftti ti sin oasj, bazati pc

codbin,rii alimentelor(vezipg.l2-13),il vejj aproviziona cu toli

nJr'ipntiic\.rr,

de, dredF .' voiepFr,t, \rer.re, in r;ldur itede

maijos, von de,voira rolutjucar de divcrlii nutrienlj in corpul omc_

nescqi vom des.ri€carevadjnlfe cclcnai bnnealinenle careii conJin,

lfincipiul

Carbohidratii

carbohidraliiasigu.eencfgiane.esar;.opituluiqi sunr.cprzedtati

zaharuri.Corpulooenesctetrars_

forhe in glucoz,

dcalinentelcbogat.-in rnidon fi

.onbustibjlut

ocicrului. Acettiasegiscscin ali-

fructe,teSune 9r

ta.bza

Golubjle g insotubire)care

bine,p

rniFnd

n€Dtele.uprinse in grup, cerealclor,in

zaHnrl pfcanl in lapte ti iaurt.Combinaliadc cerealec! teSumc

si ff(cte vaofe.i tipuri dilcritedeilibre vo. ajutaapa.at!ldiSestiv si functiorer

dezvortafea

b{,leriilUr bLnpri fr.verind,nnripr!,cri didr"ea.

Proteinele

Proteinelesuntne.esarepcnt.uaprcdu.e 9i a nenrinc toatecehlet din corpulnostru.SuSa.ii ti .opiii aunevoiedeun nudtu cres.utde pfoteinein alinentafic,datoriti nudirutui ibens de.elulenoi pe

careco.pullor lc producein tinpul.fegreii. troreinclesunt.tcituitc din laniuri lurSi deamin@cizitegaliinrreet.Unijdi.tre acettiasunl produqideco.pulnosrru,iaratii p.ovin din atinentalhnoastri.cci

proventj din

in cclebai blne combina(iidclalre, carnepegre i

tanemartfebui si consumeinrotdcauna atjnentebo8!!en protcineirespcctivalincnle boSatein anidon (vezipg.lt), peni.u

a,sgura o combinaliesibilar; deaminoa.izi.

GrSrimile

alimenraJic senumescamtuoaciziescniiatiqisegasesc

ou;. copiii vcge

Ixjsli Dultetipud diferitedegr;s,imi,toate2siguraDdne.esarut dc cner8ie alcorpului.Unetcsuntmulr maiMnatdscdecaralt.le,dar

nu €xistio vafietatc unicr,idc.le,astfel.Acclmaibinecstes, i dal

copiluluicatepulin din ficcare

.ate !i polinesaturate - sanuate ti t.ans(a.izi

un

ahestec.te Brisjmi noronestu

posibitcantitateadc Sr,siDi

linitend pe.at

Erarj

nesliumti)din alinebrafic.

crisimca anati in ca.nc,unt, smadteni, Iapteint%ral, uleiuridc

.d d!ip'lhi.

4'sSr,\itu sdru rri. c-n,it,t, odri\. nr

tr./,4rc in

a|rnenrcrc pretuirir.,in \pc( dl,n hr.,uitiid n. dna I .a-

turi. Cr:simile tans sefofnreadin timpulp.ehrcririialimentelor li

ih pr"ji

segascs.rn 'na.Sarina conpact; ti in atinentcleGcutecu ulciuri

Crisiniledonon€elu.atc !i

F

vegetale,nuci ti *minle. penrfu

verktte in acizigrati/ Irsi existi dou, tipun de acizi

rati,extftu deinpo.tanli,.are nu potfi fabricalide.orputn6tru.

iDesarunre sc 8;sesc tu uleiudle

aurilia

aceste Brisimi, corpultccon

Srai

poli.esatu_

Acejtj? sunl acizii 8rati esentiali,ofre8a :l ti onega-6.Ei sunt cunosculi cadeniali deoarecenu potti oblinuli decitdinalimentalie.oecbili- brare buri a ac€stordou; tipuri de grisini estevjtal pentru copilul aflat ln crqterc. Elesunt folosite de corpul colilului pcntru a produce lanlurilungldeacizigrali pohr€saxuali(L!AP),carejoaLnun rcl cru- cjal i! dezvoltarea $ nehlinerea unui .reier Fi a unui sist€mdeNos stnltos, .at ti a unei veddi bune-Deasemenea,acesteaajut; la preve- nnea ale|8iilor !i a unor lroblme respiratorii saudermatologice. Nou niscutii du pot piodu.€ silguri suficicnt LrAP; g;scsc insi sufi.ien!in lapteledela sinul manel,daciman,aareo alinenlalie .orecti. ii nomentuldefatdsuntintroduqi 9i in unelesonidentede lapteformuD-Deobi.ei,onega-6segrsegtein cantitatesuticie.ti in ,lih.n,drirnodsrra.desrcercer;riledrdra (d uni'sugrr.na' ndn vu coliii nu lot produ.esuiiciedtLlAl deoheSa-:1,din.auzauDui deficitdegrisimi ong.-l din alinentajie.ceamri buni sursi de I,LAPodegaI segiktte in pegtelegras(cun ar n somoml,ioiul pr@spit,macrcul !i h€rinSui).arear trebuiin.lus in hrniul copiluluio datape$ptenan:. Alte su6e bogrtein onegr-l irclud ulciul denuci, uleiuldin senanfi derapitr, sedinleledeln 9i uleiul dein. alte seninfe,nu.i ti uleiurisuntbogat€in oncga-6,insi suDt sira.eln onegaL o combih4iebuni tnbe grisimileonegaI !i onega-6seaft in xleiuriledenrsline qidesoia,ln p.oduseleditr .arne ii laptedelaaninal€le.areaupiscut iarbi ti in ou;le deh giinile careax beneliciatdeo hfar, bogatiin otuega-1.

Vitaminele

Inportan6 penrru.re$e.e,pentruprev€nireairfeclijlor, pentruo liele srnitors,9i pentruo vede.ebxnl, vitamihaA poatefi glsitein ficat,rinichi,pegt€legras ti ouA,carotenul,crre poatefi gisit i! pof- t'}cale,fructele.eauculGrearolo sauverdetn.his, leSume(in spe .ial morcovii,afdeiiroij, spanacul,bfoc.oli ri tonatele)cst.tmns fornat in .orp th vitani.a A. Deli.ientadevitanjra A prevoac; orbifea,problebedermatologice !i un fisc.r€scutla infectii.

vitaminel€ din compl€xull,

Acestgrupincludetiamina(Bl),fiboflavin(312),niacin(31),acidpan-

totenic(85),pirjdoxini(85),biotin,ritamihaBl2 $ acidulfolic.r@tc sunt inportahte pentru crettef€ $1 pentru dezvolt fea slnrtoasl a siste-

tuuld nervos, ti sunt n€cesarepentru transformarcahunci tn cncryie. Deasem€nea,!jut,la p.evenireabolji.ddiace ti acan.eruluj. vilrrirc Bl2 ti n. dulfolr 'unr 'mporldnrc rr pr.vFnircrdncmie. Vitamineledlt complexulBsegesescih multealiDente,in$ nubai fifttul ri drcjdia deberele conline !e r@te.suse bogateir vit minclcB seafli in .arne, produselaciare,pcrtc, oua, cercale,seninie 9i legume. leglnele de culcrc vefde inchis sunt bogarein acid folic.

Aceastacstceserliai,penrruprotejafe,celulelorimpotrivadistruge, rii, pentruo buni absorbtjea fierului,p€nrfuintreltnerea vaselorde sange,caftilajelor,mulchilor ri oaselor.vitaDinac esrebeneliciin vi.decaru r;nilor. Sureebogatein viraminaCg:sin in mure,fructut dc kiwi, cilfice,tomate,ardeive.zi ti.iptuni, Deficiertascveride vrlannnaC Provoacl scorbutul,

F{p np\e\ar-pcirrL db.o.btii.

r .dl.iuturind.8dni,mi,ur.r

--p.r:

Jlrin.ipalt devitamidaD csreluniha soarelujsa( ceadin tiopul zilei,careauun efectasupfaorganismuluitn rimpul tunilordvara. Nefacenrezervepetinp verii, standcarnai nulr i, aerlibe., pentruaasimjlasuli.ient pent.u le.ioada recedeiami. Sursle de h.ani bogateir viraminaD suntdcstuldeptriin€,prjntreelc!unl- rahdusep€9telegras,toarctipurile denarg,rjni, crcaleleservfteta

ni.xl dcjun.suSa.ii ti copiiicu pielcade.uloar in.hisi asimileazt maiputin, ritamid D dedr c€i.u pieteaatbi. Lapteledemani esre $rac in vitamjnaD,l_n$sugarii,aledror mameaufostMnerGsein tinpul strrcinii,* nasccu rezefvedc vitatuinaD, suaicienresi lc riurS; o pe,ioddidecpru"pc )jsclJni V rmrnrD rmp.eLnr\! vitaminaA suntad:ugatein laplclefornuta,Dupi verstade6 tuni,

sugariihrinili lapiept ti .ei

formul, !e zi:! nevoiedeun suplincntdevitahinc pAnA.and inplincscvafstade5 ani.CafenlavitaoineiD poareprovo.arahitis mul, o boaLicafc,din plcat€,a luatamlloafe.

carebeaumaiputin de500ot delapte

Se8;sett€in aunenrclcbogatein grisini, narga.in:, avocado,nuci, .arnc,pe$e ii oui, 6ind un antioxidaftimporr.ntcarepfotejeazi strucluracelulelordin intregorgarisnul.

lste lccesar,pentrucaasiSn.io bu.e.oagulareasengelui,eafiind asig!rati,in ccamaiha.e parre,debacrefiiledin intesrinc,rcSumclc .u frunz€verzisuri o sursi bunt.

Mineralele

Acestaareo imtortanli vitali, pentruci asiguriun sisrenososibrm

ti dnrli sanitosi,Surselecelemaibunesuntlaprcle,branza i

latrele ii iaurlul dc soia,higdarele,p€rreleconseNatcar€contine oase.onest'bile .um af fi sardelele.

iaurtut,

cuprul ri nagn€ziul In gcneral,segrse{ in canrtagnici in roat alinent€le;ac€stedoul

mhefate sunt nccsaft

produccdi energi€i ti a proteinelof dib organis$.

Folosindun strcpdepasti dcdinti pezi, candspibm copilulpedihti,

.afe conJiDefluor, dc doui ori va li suficient pentru a i feri

Acestasegise$ein lette, lapte t' oui.

tiroidienicarercSlcadtransforhafeaalinentelortn ^pa4ine erergie ti spriji.i

dezvohar€afizi.i ti nentali in general.

dascihormonilor

Ficrulcstefoarteimpoftantin rransporuldeoxigenin intreSorga nhnut, prln intermcdiulcelulelorrotii din sanSe ti deaseneneain producefeadeenergle.P.eaputin ner inseann,ann1ie,lucru des intelnit lasugariidin MareaBrilanie.Ancmiaprovoactobose.la 9i inrarzi€cre$erea $i dezvolrarea.strreebunedeficr ofganic(adi., fie- rul carccsteabsofbirdeorSa.isn)se 8issc nr carDearogie,ficar 9i pette 8ns. suse buncdener aDo.gani. Gdi., fierul cafearelevoie devitannrac p€.tru aputeafi absorbit)k Sisesc in leguhinoase, .ereal€leserviteIanicul dejun,nu.i, scminle ti uneletegune.

Acestaesteintortart pentrueclilibrul lichidelordin organism, cutractia Duscuhreqibunafun.Jionar€asisrenutuinervos.su6e bogateiDpotasiuscafli in frucre,legun€,cerealenrt€grale,cacao

Acestaestcnecesarin pbducereahormonilor ti a energieii<lar 9i

oenrrJrD;d,er' (elul{lor. sur*bogJrscgr\p\ cereale,nu.i bnziliene,caju,legunecerute

.dr.p peun solbogatih

jnpe}rc

Frieimportant tentru ecliljbrul li.bid€lorexistentein organism t pentruhentincrcapr€siuniidtcrhle. sodiul segise$ein canririti

su0cientenevoilornoast.ein

consunatiin ex.espoatep.ovocahipertensiuneaieriali taadoles-

.enli ri adulli.h g€nehlmrn.im preaouht sare.vedeli p8.29 penfu cantitililedesafereconandatela.opii.

peine,.erealc,lapte tj

carne.Sa.ea

Acestaajut, funclieiibunitareicf€tr€fil,nerabotismului enrgerjc, .et ti la producereadelormoni $i la vihdecaref;nilor. Su.sebune dc zincsegrsescln aliDenteprecumcaba, fructeledemare,8;lbe- nuPl deo!, cerealeinteSrale li unrul dcarahide.Deficienfarlezinc

Poate provo.ap.oblenedermatolo8ice 9i deticientein crerter.

Fitochimicale

Nutr4iaesleo qtiinli in continuidczvoltare,cefceGrjlercccnte nlt.oduci.d o nou; gamadcsubstanJecunoscute$rb Dnnetedc rltochnnicale,inraliite in alnnenteledcorigi.e vegctatij&ste.r joei un rol protectofimpoFivadileBclor boli,inclusiva botilorcaidia.e

ti a canc$ului.Unul diDtfegrupufiledefitochimicatc a devehitnai

binectrnoscul 9i anumcgrupultlavonoidetor.Acesrease

8;sesc tn

ligmenlii plantelor,ceicar. daufructetof ri rcSuneloro cutoar vic.

lle reducintlamalia )i crcscnnunitatca.ricopehul,carese Sisctre

n tonatc,reslectivqucrcjtnradin DEre,.eapi li vjn rotu sunrrela,

tiv bjne.unoscutc,ins, exisri nulte.ltc sureoai putin cunos.xrc. Toate0avonoidelesunrni$e .ntioxidanli foartein,por.an,l Co.sumul.et maivariatdeftuctc ti dele8umcneofd rD bun amestecdc tlavonoide ti altfirochihicalc. A.esteanu surr in Scne ral inclusein listadeslpljmentedevjtamine ti ninerale.

Antioxidanl;

sunt un grup denutrienli.areajuti la crettereasistedrulnnuniraryi rcdreseazideze.hilibrelecauzatedechimical€dturttoare, produsc

in specialdepropriulorganisn.,{i.i sepol inctudcvitahineteA, C

ri E,mt'eraleprccun zin.ul, selc.iut,clp.ult

nanganul,.espccriv

Ilavonoidele dcscrisemaisus Hrrnind copilutcu aljmeDtebo8at.in antioxidanliii von sporjsebniilcativihunirarea.

Probioticele $i prebioticele

Accstcasubt bactcrii caresegis€scin iaurtut proasplr ti care,odati consututc, aclioneazi benclici! int.fiorul jntcsrinclor roast.e, IidDd posibili abso.btiaunor nutrienli, ajutind h uErRrcd uurr

tilii

t@se .are stimuleazi dezvolrareaaccstorbacterii blneti.e dnr nrtc,

9i redndDd constipaJiasau diafeea. prebioticele sunt fibre sini

Apa

P€lingi.onsunul

de alincDtc sendbase,trcb!ie si-j ofrili copilu

lui Si cantitatcanecesaride li.hide dc careare nevoie pentu a fi

senabs.Penuu a il bine bidrarali, copiii d trcbui sabeain medie, de 6-3 ori pe zi, o cantitarc,de.vati dc li.hid. id tjmpul verii eu dupi ceau alergatmult, copiii au nevoie de nai nulli api.

Da., nu consrmi sufi.ient dc multe aP;, por sufefi dc ducrj

de

cap,oboseale,lipsa poftci de oAn.are qi, pe

pnlic qi jrfeclii urinafe. i,crhjali-vi

b:uturi indtrlcite, dcoareceaccsteapot diminua pofra dc mancaresan

pot prcvo.a diarcela unii copii nici.

ter$en lu.g, de consri-

copilul si beaa!, ti nu divcrse

DELA LAPTELA MESELE

FAMILIEI:SAINVATAM

BEBELUSULCUMSAMANANCE

Primelealimente

Irptelc mat.rn .slc.el mai bun, astttl .i pcnlru P.innl.: 6 l!.i dc viali bcb.lurL,l iu ,rc .cvojc dc altccva PcDlru r sedczvolLa Utrnl

dn,tfc nraril. ivdr(aic obtnult Prin l)ri1nir.ala sin ene Prok.lia Pc

.nre cst

laplc o asiSuri $LgiInlui inrPolrivainle.liilor ti bolilof.

M?mclcp.oduc alLibioticc imfol|ivr divcrtilor viruli .fla(i in

mcdiul nr.u.j uritD. ti transmit sxgarului a.cslc aDlibioticc Prnr laP

tclc nrL

h initi nnlur.l sunl mai fulin

Fme.tclor slom,.alc dr.:it

copiij .a

dc viali, vur

5" Ll.r.\.rrrir. )iru.' dvrnr J Drr.r'nl l"'e irr'P" '

pdvette sinitatca pc |or |arcuNul viclii llamele .ir. alittcaz,i ar lrebui si aibiio alimcDlaliccchilibraLi indinlc li duPi na$oc, Pcn lfr a avcaun lapl. dc.rlilate fenlru bcbclufii lor unclc n,:nr. vid alilprirca c. pc un luca, tuesc,fijnd uD ltcn'

.irc il fac cu !lLrinii

n,

prevennrdasrfclimbolnivirca lui .u a

.oPiii h.in4i.flili.ial

tti

viNli

Coliii

cxpuli inlc.liilor la ure.hi s.u dcrad

Pc rcrm.n lun8,

au fosl cx.lusiv lniihili .n Iaftc dalcfli, in Pimclc Iuni

lc mulr mii Ptrlnr dc divcrsc lbnnc dc rlcrBii, an'ni

Pe

ins,, nultc alrclt considcli lnrinireab.bcln|n

lui.u lattc dc la sanca pc ccva 8rcu, in sfcciil n1 l]rnnclc crapc ai, n] lipq unui spriiin ti a x.or sfa!!.i cofcc|c,r.nunli nai rePedcdccit

ti af fi d.ril. Slilurlh

considrr, c, cstcun lucru loartc dificil variizi cnorn

orglD,za1iicarebcnellciaz.id. PrezcnF uno

cc lol

frcnatali da.ii e{kri

jihrl unni co.silicr, asatncat si fili Pcgititi

ti ajuloful olc.ir manelor .are.liFcazi

onllic.i

|:isLi

Si Qrc

ciircvr

caliiic4i

ofcrj sfaturi la relefon(vczi pg.22ll.

inci: din fcrioidi

organizalii PcPlan local,crrc ^fla1i s€br.lrii

dc st.i

da.;j vi 1i ncvdic

Da.i nu putcF alipla, folos4i

u.laPre tbrmxli acccplat lcnlru

bcbclutul dunneivoastrii. Acesl ljf dc lapL cstc lfcParal conl.rnr

udo. indi.alii slri.te, penlru a linc alimcntalia$Lg

si8rranli. Iornxla ac.stui lapic dat su8a.uluj .stc Pernanent imbu

n:tidti

.ic noilc dczeolliri ale ltiinlei ti lchnologici, iicandu I si ic

uhi

nr deplifi

.il mai ascmiDilor cclLLi,ralcr

nrdruLliunilof, pcnrru a asiSurauD cchilibru cofc.t al lichidcl.t ti

lolosili linrotdcauna contou

Primaetapdcuhran6solidS

cand sdo i.troduci Putefn'.cpcsi nrtrodu f hrinasolidjltr6 lunisruchiarmaidc

vremc.dafm i,riitriede4 luni (17siftimaDi).Ia a(cani v} sli $rgarii

i9ibagijudriilcin gud, iarutiiarali chi

ninanca.

slli.ierl

nr[.es.And alliorncni

Fnila

vii$u dc.cl Pulnr 4lL,ni,lisalitiml

hr.sliD.lor ^$cpdnd si scdczvolLe li si:scDiturizcrc,.cduciir.l

considcribil taNele dc alefgii alnnehrafc. Da.j anrinJli

varsta<le6l!ni, bcbelutul poaiedevcDi aDcmi., deoarc.e rczeFele

de arf run"ulatc in viaf.rmtraurefnrj incep si sc tefmrtr.Dr japtcj

Dat€D .u ofcft suijci.

tibi

dup:

fic.,

zinc,i atfj hutrieili

lanrru a aeeura

o cfctlere ti o lezvolta.e s:n;toasi.

r"tdd-.(

d\ur

our.r,r

v,rdlr

uiddirr'r

rrilnl

.sug.rul

/;r,o

'tnJrr(rcr

!rr 1. ,,,.1. de InE.!. I r,.

in.er.J,,\rtJ.rit,(

(

beru.u,ijrrcndn,e5,i,"L,rur.

.J

-i".

rdr)itF,rr

cu

\i.tr

I

dc rr,r,,,nl.J]'

rr.j

i,"rlc

,

P/

monent de jnter

fiune 'tr,r\.r

uo r Ord ,,c\cii.p.i.4nrr I,r

bcbelurul ti l]oatc deveDiaoarre inuzanti

unele deprnrde.i pcnru

a pute.l

p. cife rrebuiesij

lrvelc e*c.un

io,r,,9rutJ,,r,g,.ilr

m,,n,d\d.otiod

L!nr

va rebui

si opetc

binn.a

.i.d'n;r,r'.Jdin'rngur

vsloa,r'I

hfani solidi. Prmul tuou

npd.t;'ror/itc

in. 'l

r

.u

J Lr ."ndmc

n,.;lJ'rvao,tr

rnu,nLi, | ,.i,rdrt l,

rrlel

,(n/,rr

snrtili .e bcbcluq "iL; $te

hodr:r si i l,'r e. o;r:,

BU," ga1a.tua! pulnj din nancareape .ir v alr

oor,ot2, tg.tr,l?)!i I.,,,I no,.e. t ul

anrestcc.ri o .!

o daF {vezi retet.te

ur

r

r(lldur,ri

), du

tr.^

p" v,i'

rt

Lu.(t

hFlra'urr rur.

lisindu I si suSi sid8u. nincarea dih hrSurti,

!:.

odatacecopilulaluat nan.areadin lingur4:, va trebuisi invele al doileapas cun s: duc; nan.areadepelirSuriti in furdulgurii, folosindu i linba- cendsugh san,acertiaimpinglimbainairte.Aqa c! r'un.i .rnd le\ el,ofcflhtun;{lida penrrup,inr' oar;.\ or r\ ea tendinj2so inpinga cu linba in afari,aruncandmancarcapejos. Acestlufu nu inseamnid nx le placenaDcarea.Leva Ii suficient sdnrcfc de.elevaorj, pentrua li daseanaci nu tfebuiesi itupin gdlimbain atu, dacrvof canan.areasi riman; in 8uri. Ib celedin urb, vor invita cun si-ri coordonezenaicareasprefurdxl gurji, pelt.u a puteaIi inghitlta.Penkua delrindc toaicaccstclucruri, cop, ' ru np\o'pd. rimo.r;bdJ,e ?' o fard,n'b.todre,r,e v incL

Nu vi facetigfiji.at demult blnanc, bebelutulin pridele siptr- mani,el ili iatn contiruaretoli lutrienlii din lalte. iDcercalise lre trali o rutini, dandui o dasApezj hrari solidr,in ne.arezi. Celnai bun nome.t est€a.elaint.e dotr;nese,ca.d bebel$ul a rnen.at suficientlalte fi nu esteinfoneta!,darhjciatatdes;rul inc6ts; nu doras.i sI d€schidrgurapentfumainuhi nan.rr. arrrnd v, inveF cun si-sicoordonczeDancareain gur; ru arenevoiedccat

unii copiideprindacestelucru.i foarterep€de,a\ii, din.ontr;,

aunevoiede!imp.Lisali v: ghidalide bebelutulvostru 9i mergeji in ritnul lui. Estefoartennloftant * inccrcalisi descifralisennalel€ pe.arevi led;.opilul. na.; de\chidegurrince"nncc; mri v.F. mahcare,da., in.lide gura 9i lntoarcecapulinseamn,cl esrede ajuDs,va $turat.I! gereral,copiricarcvor fi inlircaJii!jurul var- slejde6 lunj, idsenu nai devremede4 luni, vor lrogresa nult nai repede. TineJi nrnte d eiinvat, p.ivindu-i peceilali, a9a.i avEi grij; $ v; vad; petoli ceidin c.si men.end.

Odat,cebebelugula invitat cuh sl nr.an.€ hrani slidl,

va lua

cantidli din cetn cemaimafi,leauzardc,:reas6 nancafcii satisfacc roanea.Deacun ii puteli dahrani solidi inaintedenasadelaple,

Gcand-odin.e in cemii consntend.

Sriji plid, preg;tit5si j o daticopilulujc6ndacestadeschidegura. ^veti

Atuncicahdsuntflinenzi, bebelutiidevlnnihti dacl sunthrrnili idcet,eiiliindobilnuili si sugi curepcziqurc,Unclcalimcntcpot pfovda alergii,llind reconaddatsi interzialjintroducerealor in ali DentaJia.opilului, pent.tra feduc€.isculinbolnivirii. Acesteasunt .erealelecare.onlin gluten krau, s.ar;, orz i ov;z),ouile, peltelc, scoicile,eletiind re.oftandates, fieintrodrsedup, vefstade6 luni, citricelecumarfi lortocalele, cleDentinele,Um;ilc ti chit.clcirebuie introdusetot dupi vArshde6 luni. EvitaliniereapeDih un ar, <leoarececonlinebacteriicafepot !.oduce intoxicaliialimentare sevc.el, copiiibici. Nu trebuieintrodusenici sarea !i nici zahrful,

si fili.u linSurila

A douaetapecuhranesolidd

Inlroducelea udof alimentc mai hrrnitoare carnea g leguhindsel€ trebnie inaodu* in alimentaliasugaruluinr

jurul vratei de 6luni. Arun.l esr€nronenlul .and rekrvele defid cu ca.c$a niscut incepsasedibinueze ti trebuie feficute. lierul exisrenr in cames1e bine abs.bit. copiii vegdadeni .are au cap.incipaE sus;

defief leSnDrinmsele i

.onun vitanina c decrece amasraac.eler@; absofbtiafietului. Desibogaiein vitamine t hinefl, piureurile delegurc g fruck, carealcituiscprimeleneksolidealebebelutului,suntstraceiDcalorii.

ouile, trebuie sdaibi la fieore nasi alimentee

odat; cu mifireacantit;lii dehran, solid;,cantiiateadelaple

consunatrcad€,filnd necesar$ cfcatetinumSfuldecalorii,protejne

9i nutrien$din hranasolidt pecareii

6te cunoscurdfeptcreEtereadensitiliinutrilive a alimcnttorsolde.

dai bcbelutului.A.estlucru

hrroducerea dive$.lor tcxruri

Incepandcu va6ta de62 luni esretimpul si I obitnx4i pecopil.u unelealimente,variaiecaSust ti txturi. Nu esrenecesafs; atteprali

s, aib; dentitiacompletipentrua introducealimentesolideir mese-

lezilnic. cingia bebeluilof estesurlcienrdetare i

poaten,runtl

tbartebi.e bucitilenoi dealinente.tebelulut aretns, nevoiede

timp pentrua inv:F s: mesrecebu.ilile dedanca.cdin

s, nu liti sufprinsidacl le va daafari din Suri

d Duii placenancarca, PuteJisi htfodrceli nancarcsolidi ln honenrut ir carebebe- lugxlpoatest. in lezut qiareun bun cont.otal capului.in cazulin

8uri,

a9a.,

asradu inseamnA

careo bucrlic, demincarenu est€sulicienlmestecat;,poatefi scoasAdin gur; cu ulurinF, printr uh simplututit. Acestluou face partedin piocesulnatu.aldea t vita si m;nence,ara.i nu trcbtri-"

$ I batelicu palmapespaiesau$-l inroa(eti cufxndul in susori

de.ete oi pare.i $a inecatcu nancare.Dad veli pfocedaata,copi

lul sevasperia 9i.u va prini cu pli.ere men.a.easolid;,Toruti,

exisli posibilitateadeasein€a, ata., bbelutulnu ar trebu'lisat

nesupfaveghealin timpul mesei.cei ciroranu Usevaot-ri

deainv,la s; nesteceIaaceastivareti,vor refuzacategoricnen.a-

r€.solidi.hiar i la o versti naj mare.

!.ilejul

Impli.area .opi Iului in s.rvirea hesei

Cucatcaatitatq dehrani estenaj tuare,cu at:irtimpul atecratnr*i

mi indelurSat. unii sugarisunt at€nlipeo

esre

plic

tisindu{€ foarterepede.ofbilile

.e singuri, degivi puteli agtella la o nd. nirc.ie. copiii nici vo bi8a

deg€releir bolJl.r m.in"d".oFnrl J

cde

Din Domentuli. careircepelisainr.oducetinencaftasolldl ar fi binesi-i ote.iti copihlui budtele moi dcmincarc,pc careacestate poaie tine cunana 9i ducesinSurlagur;. ?erioadain.are colilul

lqioade

&urti detinp

a incra

o lingurifi ponu

s, brnan,

mdimLlleoe\pe m;rcr4 si faci cedoresc.

oc

o vor 8usta, iar voi ar trebui sAi lisati 'nr

esteinv,tat si ninalce singurest€o le.ioadi tn cares€facenuta

deacccptatdemultemaheafrarepcnrfuprina

Dizerie,lucru 8reu

oar;iu a.rast,postud. in .azutiDcarele

nu'i velilisa sl seinptice, s,arpureasr_ifaci

Deasenenea,a. trebui$ respdtaJi homentxl

s, hai mlnence, linand cort d poftalui demancarevariazddetao

zi laalta.Iuati zanb

in.erc4i sl-l fo44i si terminc debancat_

veFresrriclionaaccesut ri

si ninancenai pufin