Sunteți pe pagina 1din 7

ReinerPutzger Inge Giirtzig

Eu sfnt Petrisor

il-

i"'l

,

Fr'r;'.d

.

.,.

l

ir,; i

f i,

i

I

f\:*

"!,

(

'

r/

lj

J- C)rasul Dostru este plin cle oancni. ln cl tri:icsc cu totii si ftuncesc.

Nevoic c n ora; cle fiecare-

Despre citl\'ir vrcau s:l vir povestese

,r: t

,

t,

C

1l

a

"

t'

:"

?

-i

tn.

ffii!4r

\i

I

I

kt

19'r

ri

ii

,tr

t

tfu '.

t:.,

Cling! face conductorul $i tramvaiul

se pun6 lin !i iutb in miqcare. Eu sint cel rqic care privesc pe geam din brale de la sora mea mai mile.

La chioScul de ziare vinzitoarea lmi face semne, veseld,.cu mini. Are ziare qi reviste multe fi cdr(i cu poze toatd sdptimina.

incet pe stradi trece-acum

maginii celei mari de pompieri.

E tare bucuros, de mult5 vreme

incendii n-au mai fost pe nicdieri.

qoferul

lnvildtoarea surioarei mele

pe bicicletd-n fiecare zi vine la Ecoald, cint6, face jocuri qi ii invald multe poezii.

-5\t:-I1'

Constructodi muncesc la casa nouI, cit plopul vechi,

ba chiar qi mai inaltd. Un semn gi macaraua zidul greu

la ultimul etaj odati-l salti.

Bfie1ii ce-au venit cu emionul

itrcet pe scard mobila o urce.

Dulapul, patul !i fotoliul nostru,

precum se vede, le cam dau de furci

Un grddinar in parc sidelste straturi

cind iarba-ncepe

sd ncolleascd iarii.

Am sd le ud chiar cu cu stropitoarea

dac-o si ploud rar la vari.

Tovardga educatoare, ca la teatru

nc-nlpartc rolurile, dar mereu rlccoruri gi costurrc faccm singuri

Cel costumat in pisoi sint chiar cu

,. l tr],

ti

t:

s "'

i,

lL r,

I

ns

-f,

I

Ora$ul nostru este plin de oameni. In el trdiesc cu totii $i muncesc.

t{h

h

dh

Fniri{

we ,'.,,il,i.";"-?

Nevoie e-n orag de fiecare.

Unul din ei voi fi gi eu cind cresc.