Sunteți pe pagina 1din 7

ReinerPutzger Inge Giirtzig

Eu sfnt Petrisor

il-

Fr'r;'.d . .,.
l

i"'l

a
" ffii!4r
\i

kt ri

19'r

ir,;
f

i,

I f\:*
"!,

'

r/
lj
C)rasul Dostru este plin cle oancni. ln cl tri:icsc cu totii si ftuncesc. Nevoic c n ora; cle fiecareDespre citl\'ir vrcau s:l vir povestese

t,

,r: t
t'
:"

J-

1l

I
I

-i
tn.

t:.,

tfu

,tr '.

t ii

Cling! face conductorul $i tramvaiul lin !i iutb in miqcare. Eu sint cel rqic care privesc pe geam din brale de la sora mea mai mile.
se pun6

La chioScul de ziare vinzitoarea lmi face semne, veseld,.cu mini. Are ziare qi reviste multe fi cdr(i cu poze toatd sdptimina.

-5\t:-I1'

lnvildtoarea surioarei mele


incet pe stradi trece-acum qoferul maginii celei mari de pompieri. E tare bucuros, de mult5 vreme incendii n-au mai fost pe nicdieri.
pe bicicletd-n fiecare zi vine la Ecoald, cint6, face jocuri qi ii invald multe poezii.

Bfie1ii ce-au venit cu emionul


itrcet pe scard mobila o urce. Dulapul, patul !i fotoliul nostru, precum se vede, le cam dau de furci

Constructodi muncesc la casa nouI, cit plopul vechi, ba chiar qi mai inaltd. Un semn gi macaraua zidul greu
la ultimul etaj odati-l salti.

Un grddinar in parc sidelste straturi cind iarba-ncepe sd ncolleascd iarii. Am sd le ud chiar cu cu stropitoarea dac-o si ploud rar la vari.

ti

s ns -f,
t: "' i, I
lL

r,

Tovardga educatoare, ca la teatru nc-nlpartc rolurile, dar mereu rlccoruri gi costurrc faccm singuri Cel costumat in pisoi sint chiar cu
,.

l tr],

Ora$ul nostru este plin de oameni. In el trdiesc cu totii $i muncesc.

Nevoie e-n orag de fiecare. Unul din ei voi fi gi eu cind cresc.

t{h

we

h dh Fniri{

,'.,,il,i.";"-?