Sunteți pe pagina 1din 11

\

e'+%.

"%,.i
::...t::. :;.:t!.

s* ''. 8.: 'ii=' +'i

PETRE ISPIRESCU

[ata siracului cea istea[i


(t* FGffid

DIT&

Ifi

CRNCI,

DUCI&ST, Iffi

I' I

&perd !i ilustralii & COCA GETOIU-SEIMSCU

mare, si faci m bordei. Pesre noapter va boierului cdzu in


3

A fost odati u om serac,@ o casi de copii. El i$i sepd o groape

mui. Boierul il duse in fata impentului. Acesta, stind


groapd $i

in cmpinl, le puse ti intrebfui. Cine le w dezlega a aceluia si fie dreptatea.


Prima: Ce e mai gras in lumei'

A doua: Ce este mai bun? A treia: C* aleargi mi iute? Tiranul ajunse aesd 9i fata lui cm roi mare il rugi si-i spuni pisul, doard i-o putea da vreu aiutor. in fata impdratului, boierul, mindru, rispmse: rMai grm pe
lumea aceasE este porcul meut.

Tiranul, o sfiali,zise: (Eu cred ci piminttrl sA fie mai gns pe lum asta, cd el di toae burdti4

lile pe care le avemr. La a doua intrebale, boierul rdspuns ce


arErisarul s5u aleargi mai repede, ci nu-i vei copitele. Du tdrmul
6

chibzui ci nimic nu aleargt @i iute decit gindul. Cind tu la a treia intrebarer boierul rrspunse ci nimic nu e mai bm decit jude
1

cae c dreapti a imptratului.

lure

lar liranul so@ti cd mai bm


este setrdtatea omului.

pe

trici pe lingl drun Cind awi strmcul um e asta, incepu a se vlita. Da fab ca mare ii spuse si nu se team4 c!-i vire e de hac. Clm se lea dimineatr, fau arunci pe a o plasi, lud doui

lmpiratu.l ii ceru tiranului si-i spunl cine l-a inv!{ar si respundi a$a de potrivir si el merturisi adeviirt adevirat. Mirindu-se de iscusinla fetei, ii porunci siracului sd vie Ia palBt o e nici lmbrSti, nici dezbdqrd, nici cdlare, nici pe jos, nici pe drm,

mite la subliori, incrleci pe lap 9i pleci la curtea impiriteasci. Astfel, a era nici cilare, nici pe jos, cn ii da de prsint cind m

picid cind alrul, tapul fiind pitic.

Umbla. nici pe druri, nici pe lingi drum, cdci lapul nu finea drumul drept. Nu e nici iinbre-

cati, nici dezbricatd, cu

plasa

mncati pe dinsa. lmpSratul, clnd o vdzu, didu pomci sI se de drumul la clinii ce-i tinea in lal. Dd 9i q dete drmul milelor, ia ciinii se luad dupd ele $i fau

sdracului aiunse d ugurin$ ling{ impirat, lmpfuatul vdzind qi aceasti iscusinti a fetei, o lu.d de nevastE, ds ii spus cl'nu are voie sI judece IErd el. lnsi ea

judeci o pricini in lipsa impira-

lar <Ia-f e poftegti de la mine, ia ce-!i este mai drag din cas rea !i du-te la taici-tiu acasit Nevasu

tului 9i acesu o alung.i de

1a

pa-

ii

ceru si

mi ds o Petre-

din urmi, la care si Petreaci impieuni. $i chetui!5 pind impiratul se imbitt rurt5. Atunci implreteas il lud in spinare 9i il duse aesi la tatdl siu Gnd se
cerer cea

trezi

impistul,

nevasta
t3

il Hmuii

(Ia tata acasi te-m dus, pentru ci mi-ai dat voie st iau ce mi-o fi mai drag de la palat.r impintul
citi.
pricepu ce odor de feineie a

dobindit !i o lui la palat unde triid e in rai, ani mulli gi feri-

ffi

EllTl-lli;'r toN cRLAi{{-}A


sel I bvr. Ler
5

*1

S-ar putea să vă placă și