Sunteți pe pagina 1din 11

PETRE ISPIRESCU

rLEflNfl-simzmnn

PETRE ISPIRESCU

bEf,N.fl-giMzmnn

ffi

Copent

COCA

CruTOIU

9i

ilustalii de

$EINESCU

A fost odati m imptuat qi im-

bitinind el era mihnit ci av€

numai trei fete qi nici u fecior care si minuiascd la nevoie Pa-

logul. lntr-o zi, fata cea mi micd

imbrdcd stlaie blrbdteqti, lui

calul din tinerete al tatilui sdu

si pucese la drum intilni in

cale doi zmei ce se beteau Pe via15 qi pe moarte. Unul ii pro-

mise pe Galbm de Soare, frate

mai dnir cu calul fetei, 9i fata impiratului il ajuti si biruie, apoi

lui calul acesta gi merse, merse

pini gisi o cositd de au. (De o vei lua, te vei cei, de nu o vei

lua, iu

te vei cdi, dar mai bine

si o ieir, o sfitui Galbo de Soare.

$i ajmseri ei la cu4€ unui

imperat

vezind

prinse dragoste de el, it

mare

gi puternic, care,

afa cuminte,

ceilalli

m (tinirt

ffi#

tin$i, vdnd sil piardS, il pirirt

ca el de cosita de aur a Ilenei- Simziam, care cimpul inverzeEte'

care flodle-nfloreqte.

imPlratul

ii porunci sd aducri pe Ileana-

Simiana. Atunci calul o sfitui si cear5 impiratului coribii pline

cu podoabe femeies,ti. implinin-

du-i-se cerer€, pludd Pini la

u

tui

ude vizuri nilte Pala-

!irm,

@

s

invirteau dupi soare.

Acolo ela Ilema-Siruima furati

de @ zmeu ti stralnic piziti de

loabe. Dd voind sd cumpere conduriJ merse pe combia fetei

de impirat gi corabia dusi a fost.

o leoaici le

Mma zmeului d

urmdrea sd le ddl cu sulldea ei

fierbinte. Nuai Galbm de Soare

spuse fetei si-i ia din ureche gre-

sia, si o arune in spate gi se s

factr u

munte de piatri. Zme-

T

!r

,
t.

mica insi il trecu. Arunci Peria

qi se fro o pidure deasd. Zme

oarca insi o roase. Arucd in

umi inelul de logodnl de pe de-

getul Ilenei qi e

IEo m

zid de

crcmene pinl la cer, ia de ciudi

ci nu mai poater ma@ zmeului

cdpd. lmpiratul dupd e o pri6i

pe llem-Simziam vru sd o ia

Da a ii ceru pentru

aceasa si-i aduci herghelia de

tot. Id impi-

ratul il trimi$ tot pe FIt-Fr@os

al nostru, pe faa impirarului adicd, c€ care @ a;utoflil lui Galben de Soare indeplini acu

iepe @ dmisd o

de nevastd.

Qi acesti gr€ poroci gi aduse

herghelia. lmpiraml cel hain. o

puse sl mulgd iepele care zvilleau

din copite. Atunci, la rugeminte fetei, se porni o pl@ie, apoi u

frig de ingheli apa gi prin* pi-

cioarele iepelor qi astfel w lisari

mulse. Da

impiratul, nesitul,

il mai rimi$ inci pe Fdt-Frumos

sd-i aduci vasul de pesre apa Iot-

t2

danului. Cind fure acsr %s' o

calugirila

e bedd

fati sa

devine beiat Jle@-srm-

vaand incerchrile Prn care

il blestemi Pe hot da@

si devini fad q ou

c

ziaM,

, trec$ Fit_Frumos' Pe cm ea

bdiat de 1a incepu!' se

l-a crezut

riLzbuni

Pe imPdrat qi-l Puse-sa

iepelor'

rd

ce armesarul sutla sPF

sPre imparat suila

ale

alesc

@r

se imbaier in lapGle

in iimP

." .", ,i.oro",

ad infocal,

de-l omod o

il

Atunci llqna-SiruiaM

de barbar Pe Fat-FrmG .

vite& $

laotele

se sceldad ariindol m iepelor' ld arfi-isald ql

Galben de Soare se intreceau sa

facd baia mai potrivid si mi otl- dull. Apoi a dou zi s-au cununar $ s-au ucat in scaunu.l impare-

tiei FluFrmo

ziana.

si lleam-Sim-

iffi

;a* ?:

"':

-r

.€

;'