Sunteți pe pagina 1din 43

"E'nEirstH'&mrxc

ri:s*&stm ffiL& c#rgfr

p",rmrrtrm

! .nu':r

Mrrrie Altom

715

p#trss*ffi$Tm juen"&cf,$em p* ffimFuu+ "ure *r*ce xwsr# m gffirmfr, $ffirffi tmpqe p*nptmEel.

Sciefi-ne pe adresa:
m&FUtrAffiffi Sffifl" Stn. Pmrs*ffi$; Hstr*.*eff ffi#- Sms:trxr 'fr, ffiueuuraxp"&r; S"ffi. &$-#ffifiS
-&d$

IT,,\,/,IIT I NAITEA

TRISHEI

sau telefonali la

'r'

numirul

flffi,$

w*m

m'-*'* '$- # M"-d 'h**q

ffi ffi*ffi' m ,u #
s
i

lffiffit/.,***",**

t"
4t

PRET:

7I,EI

IsBN: 9'78"97.1-580-325-{'

Ar.cRts
lixltllffiltffitillt[[Il

1
b

Caprtolul
Mi intrcb cine
l,

a inventat aceste

intilniri

ale fostilor elevi....

(lineva care dorea si-si ridicc moralul numirAnd ridurile de pe

tclc fostilor colegi de clasi. Imagineazi-ti ca, adineauri, Doug

Irrrur)t)ns nlr m-a recunoscut. M-a mlsurat cu prir,irca, si cincl spun 'rrr;rsu[at" imi clintilresc cuvintelc,... Ai fi zis
i r( )il(

ci

are un centimetru dc

)l'ic in locul ochilor!

I'rirna

tiniri

rAse amuzati.

Apropo, ai r,azut-o pe Trisha Lassiter?


I)aca am vazut-o? Jerry rna tot intreba daca nu cumva era una ,lrrrtlr: fostele mele prietene! Cine ar fi crezut ci se va schimba
rrrtr :rtiit?

Ahl DacI as fi ar,ut eu picioarele ei alea lungi.....

plrul ei atAt de frumos..... inrlcpirtari si Trisha prcferd sd mai rimini un pic in rna;ini. 'lr r r t'rrsise sa identifice vocile - nici si le vadi pe fete, pentru cA ele
Si eu,

st'

,1r.,,

rrl:ru rle cealalti parte a camionetei

dar cu siguranta cd ficeau

1,,utl rlirr promotia ei.

IAT]RAMARIE ATTOM

NEZTTNVMTEITISHEI
putea foarte bine

p{in o interesa si gtie cine erau' Oricum, nu puteau sl-i fi fost prietene, pentru ci singura cu care se imprietenise in cursul anilor de liceu fusese Dawn. $i tocmai in speran{a ci o va
De fapt,
revedea se hotlrise

sf

se debaraseze gi de pdr?....

crau acum departe in urma ei. Acum,

ln fine, toate astea era mindri de plrul ei lung qi

blond care-i cddea in valuri mdtlsoase pe umeri.

si participe laaceastdintAlnire a foqtilor elevi. "Mlcar de-ar fi putut veni!" gtndi ea prinzindu'9i ecusonul de reverul vestei. Se intoarse li lui de pe bancheta din spate vechiul album din liceu qi-l deschise la prima pagrni' Privi ingindurati
fotografiile primilor zece dintre cei mai buni elevi din ultimul an. Fiecare pozi erainsogitl de un mic text care amintea de diversele
realf,ldir insemnate ale respectivului: gef

laktera "T', Trisha urmlri cu degenil numele mentionate. Tail, 'l'aylor, Terrill.... Draga de Dawn Terrilll F,n atAt de frumoasi, cu
rrchii ei mari s,i negri

;i

cu buzele ca o inirnioari. DupI teff,ninarea

liceului, cele doul prietene corespondaseri vreo doi ani,


lrc mutase qi ea

pinl clnd

'lrisha se mutase in Hawaii ;i igi rdtlcise camelelul cu adrese. Dawn

pe coasta de est qi astfel se pierduri din vedere.


in sfrrgit
se

de promolie, primul la

lstlzi, dnpi

atAgia an|

vor rei,ntilni,...

literaturi, campion la fotbal....


Privirea

Considerind O clipl mai

ci

a$teptase de-ajuns, Trisha inchise albumul qi

se

opri pe fotografia lui Cody Malone, distrugitorul de

cobori din ma;inI.

inimi din liceu. Avea plrul foafte negru, un zimbet strllucitor care frinsese inimile. unei intregi generaqii de 4dolescente' Ochii erau
allaqtri, limpezi, luminagi de o !,icirire iroqici' Oarg va fi prezent la intAln!1e? Dar ce importanll avea? Probabil

tiziu, mergind de,a lungul riului care

inconjura

llceul igi aminti de dupd-amiezile petrecute aici, la umbra pinilor


lnalli, recitindu-gi cursurile sau lisindu-;i gindurile si hoinlreasclin

ci

o uitase de multl vreme. Doar daci nu cumva iOi mai amintea de

ci se va intoarce lntr-o zi la fostul ei liceu, Horton High, supld ca o liani, cu un pIr


tlmp ce privea spre muntele Shasta. llitase adeseori
lung care si i se reverse pe umeri gi imbricati intr-o rochie elegantl pl vaporoasl care

faptul

ci

ea fusese

ctt pe ce sI'i

dea

in cap cu volumul greu

al

operelor complete ale lui Shakespeare?


Trisha rlsfoi albumul,. reamintindu'gi citeva c,hipuri'

si-i punl in valoare picioarele lungi ca de star

hollywoodian.

Pe

vremea aceea, nici nu binuia ci-gi va realiza visul....

La litera "L" i;i,,conternpld propria fotografie cu un ciudat


sentiment de instriinare. Oare ea ela aceastl adolescenti durdulip cu o expresie posacl? Dumnezeule! Cat timp trecuse de atunci?
,dvusese optzeci de kilograme? Da, probabil. $i

Cu inima uqoari, traversi peluza si se indrepti spre mesele de


plpnic in jurul cirora se adunaserl deja primii sositi,

Trisha! Ce pllcere si te revdd! Ce mai faci?

pirul aceh! tn acol an,

Ridicd plivirea spre tanira

bruneti care o salutase cu entuziasm.

$i-l tiiase elnguri, Scurt. Foarte scurt.... Un adevIrat flulsacr,ll;rr

"Angela Winters", citi ea pe ecusonul de pe revenrl fetei. Ah! da,


a'pi

De cn nalba,oe dosffgurase astfel? Ca o pnmpctro?r$ou clemonstra

peflru

Angela.... Ea era cea care conducea ziarul liceului, cu zece ani in


Unnd. CXnd Trisha

cI dacl ua lncapabill sI

scape

de'hlogunrh lh plus,

ii ceruse odati si scrie un articol despre viitoarea

10

ILURAMARIE AI,TOM
afara de Dawn

RAZBUNAREA TRISHEI

11

mai firesc posibil:

Terriil si patry Dcverc.... Dz* poate ca auintarziat? Kat'y didu din cap cahabarn-arc, iar Trisha acliugd, pe tonul cel

irrclreptarl spre grilajul parcului. $i Cody Malone apiru pe un Harley I )tvidson stralucitor.

Dar Cody Malone? Ce face? Nu l-am vizut nici pc el. cody trebuie si vinir rispunse l(atrry insuflctindu-se dinrr-o dati' cind md gtncrcsc.... cite mi-a ficutr Auzi, irni amintesc cum l-am asteptat o seari intreagi acasi Ia mine. Trcl;uia sli rnergem ra cinematograf si n-a mai venit. in urtima cripd, ainvitat-, pc llarbara I'urner in locul meu. Fierbeam dc furiel

Vorbesti de lup.... murmurd Katiry, r,isitoare.

Trisha

il

observi

ticuti pe Cody. in
in timp

niste blugi decolorali, o

r;unasi albi si cizme din piele, avea aceeagi siluetl atletici, qi chiar

;rtclasi zimbet seclucitor.


r

ce igi parca motocicleta sub un

t'tlru, de la mese izbucnira exclamatii

;i

mai multe

pers<-rane se

t'pcziri si-l intimpine.

I-ai spus? intrebi Trisha ctrioasi.

Nicidecurn!

zatnbitoare,numai zahir si miere.... pe'remca aceea,

pcntru el, stii.

A doua zi, cind a trecut pc Ia minc, cram as fi ficut,rice


,r\(

- Cody! Ce mai faci? - Cati poliliti te-au urmirit pe;osea? - Malonel Ia te uita! Esti in plind formd!
'['risha, nemiscati, se giindi cd odinioari, in astfel de situatii s-ar fi uns

Ridici din umerisi zAntbi.


esti in stare szi incluri cAncl iubesti.... SI nu spui cuiva vrco vorb.{ din toate astea, auzi? Nu i-am vorbit niciocrati

dupi un copac.

Astazi, prefera pur si simplu sI-l ignore pe

Este de necrezur

cit

t r xly.

despre Cody sotului meu.

in timp ce nou-venitul era inconjurat cle foqtii colegi, ca se rrulrcptl spre bufet si lui un pahar cu vin. "Ciudat, totusi, gindi ea.
Nrr l-au

lrisha urmiri privirea tinerei si observi racaqivapasi de ere, intins pe iarbi, un birbat' sotul rui Kathy avea cer putin vreo doulzeci
ani mai mult decAt ea.

vizut pe Cody de zece ani sii fascineazi la fel de mult".

de

O zari cu coada ochiului pe Kathy sarutindu-l pe obraz ;i l,rirrzAndu-i ecusonul de camasl Brant ii strinse mina, in timp ce
,t'il:rlti il biteau amical pe umir evocind amintiri comune cum ar fi
,

Iti amintcsti de accidentul lui cle motocicleti? interveni Brant. (,c grozdvie! Ce defilare a mai fost 1rc la spital.... Toate fetele ii cluceau ciocolati. 'l'are as fi vrut si fiu in locul luil - Si r:c face in prczent? intrebi Trisha_ - Locuicstc in Vancouver, statul Ifiashington, rdspunse

,,rrcursurile de motociclete, seratele dansante sau gritarele pe malul rrlui. Amintirile lor, pe care Trisha nu le impirtisise. se purtase oare Cody

l.rr

,L

:rrnabil.

urit cu ea vreodati? Nu. Dar nici deosebit Oricum, pe vremea aceea nimeni n<l bdga in seami. $i

r\sttr-i tol cc stitr.

Kathy.

,rturrci, ce cluta acum aici? De ce venise la aceasti intilnire?

Irr clipa urrnit.arc, se auzi un vuiet de motor. 1.o1i ochii

l)e fapt, ezitase indelung inainte si se hotdrascd si profite de


se
.rr

crrslri ocazie pentru a le face

o vizita pirintilor ei care locuiau la

t2
vreo zece kilometri de Horton,

I]TTIRAMARIE ATTOM

nezrunenmmlslrEr
minute

13

;i pentru a relua legitura

cu Dawn.

La drept vorbind, wusese de asemenea

si le arate tuturor ci Trisha


bati

la cursul de istorie gi profesonrl il trimisese imediat la director. CAnd sI iasi, biiatul se intorsese spre colegii de clasI,
zlmbind.

Lassiter devenise o femeie de care nimeni nu se mai gindea sl-pi

joc.

CuceritI, Trisha crezuse


Strinse cu putere paharul in minI. Din fericire, existau persoane
Palmele

ci

acel zdmbet

ii

este adresat doar ei.

se umeziseri

deodatl, obrajii i se impurpuraserl gi il

cum ar fi Paul Iawton, care nu judeca omul doar dupi aspectul siu
fizic. Dindu-i incredere in ea, Paul o aiutase sI se impace cu ea insfui

privise stupefiati. Din acel moment, nimeni gi nimic nu mai putuse

;i

cu ceilalli.

Firi

ajutorul lui, cine gtie daci ar

fi

avut suficientl

ro impiedice si-l iubeasci pe Cody. Nici chiar el. Ia gindul acesta, o cuprinse o indoiali. Venise oare aici cu
lperanta incongtientd de aJ revedea pe Cody Malone?

putere ca si se schimbe.

Contrar a ceea ce-qi imaginau unii, Trisha nu-;i datora noua ei siluetl decnt efornrrilor sustinute impletite cu o disciplini de fier. in
cei trei ani lungi de regim dietetic gi exercifii fizice zilnice, pierduse

Nu, fireEte

cI nu. Adolescentul

responsabil de acum zece ani,

trebuie si fi devenit astizi un afemeiat qi un nepisitor fagi de ceilal.ti.

douizeci pi opt de klograme. Acum cintirea ;aizeci gi doui,


armonios reparitz tepe inillimea ei de un metru taptezeci centimetri.
qi

$lea nu avea ce face cu un asemenea om. La qaptesprezece ani, Cody fui schimba prietenele ca pe clmds,i,

cinci de

si se supere, Dimpotrivl, biielii il invidiau qi fiecare fittr i9i agtepta rindul neribddtoare. Dupi cum se grupaserl gi acum
ca nimeni

trI

modl pentru care e^ Wzase in bikini. Renunpse insi la ideea de a deveni manechin profesionist gi prefera si se ocupe de magazinul sIu pe
"Eqti
spusese fotograful de

o ade'drati skeni", ii

i
F

,umt lui, situalia era probabil aceeasj. Trisha isi puse intro farfirie ngte fripturi rece gi salati. Cind
a$eze

si

la masI, privirea ei o

intilni pe cea a lui Cody care continua


ea.

il denumise "lestoasa roz". Acolo iqi vindea creatiile personale, precum gi pe cele ale artigtilor $i artizanilor din lhuai.
care

il

rtrnngi mlini la cftiva metri de

El rimase nemigcat o clipl qi

privi, ca gi cum n-ar fi

in Hawaii, pentru ea incepuse o viall noui.

Acum, se simlea

fericiti gi echilibratl: Vechea Trisha, complexatl ;i timidl, nu mai exista. $i i9i jurase ci niciun birbat - nici Cody Malone, nici allii - nu
o vor mai face vreodatd sI sufere.

tt$noscut-o, apoi in privire ii aplru o expresie de surprindere. Dar If{rha !i intorsese deja ochii, gi acum ii zi,tnbea tinerei care se
'lfczase in fala ei.

Amintindu-gi de toate suferinlele secrete pe care Cody

le

Candy Williams.... i1i amintegti de mine? Eu eram intotdeauna

h varm

piramidei; la leqia de gimnasticl.

provocase, Trisha simgi un val de furie. Se indrlgostise de el chiar din

Vocea

i se pIru vag hmiliarl Trishei. Da, binei,n1eles.... O auzise

pima zi cind venise la Horton High. Cody intiziase vreo

plln

mai deweme, in parcare.

t4

IATIRA MARIE AI,TOM

RIVBUNAREA TRISHEI

r5
spre "fAntAna" de api

Acum, nici chiar sotul mcu nu ar lttlti putca si ma riclicc, spuse

Deodata, el

pirlsi grupul si se indrepti

(.andy cu un uior rAs amar.

uinerall
1tc ltunctul cle a se crapa, dar rrrr se

un mic butoi de metal a$ezat la umlrra unui copac. Trisli;r

intr-adevir, fusta dc la taior pirca chipul ei era plicut

putu abqinc si-l urnrireasca cu privirea, fascinatd cle supletea

;i

avca niste ochi albastri ftrartc frumogi.

rniscirilor lui.

-'l'oate ne intrcbam cum ai ficut ca si sliltsti atat de mult, rclul ca firir si-si ascr.rndi curkrzitatea. Iru, de inclat.l ce reusesc sa pierd un kilogarn, in cAtera zilc pun cloui in loc.

(,imasa albi deschisi la piept ldsa


t ;rncl el se apleci
rrrtrlate

si i

se vacll torsul bronzat. musculoase

si ia un pahar, ea ii vizu picioarele

- Oh! arn incercat toate reginturile


mult:i gintnastici.

imaginabile, ii explici'[risha.

in blugi. Daci ma.ioritatea fo$tilor colegi aveau deja o usoari lrrrrticd ;i li se cam ririse pirul, Cody era la fel de frumos si seducitor
r .r

Miincimri vegetariene, protcine, oui tari cu grepfrut.'.' $i am ficut

si acum zece ani.

'l'risha
rnirrerald,

o vizu pc

Kathy Hunter, aflati ltngzi ftntAna cu apa

- $i cu ce a mers mai ltine? - Cred cd pini la urml, este o chestiune

lulncl un pumnm de cuburi de gheati si strecurAndu-i-le

de vointi.

;rt' sub gulerul n( ('rca sl-i

Oh, nul gemu Candy. in cazul acesta, cu n-o sii slibesc niciodati. Sunt incapabili si rezist poftei de dulciuri si priiituri. Si

cimisii. Surprins, Cody rimase o clipi incremenit. \l)rolrpc imediat insi, sc intoarse, o prinse pc Kathy dc talie si puni clteva cuburi de gheali in decolteu.
Kathyincepu si tipc, prefdcindu-se speriati, cdutind ceva cu care

cum le cumpir mereu copiilor....

Ofti

ridici de la masi. Din fericire, luiJerry ii plac rotunjimile melc, precizi


si se Poate....

\,r

\(' apere. MAna ii cizu pe un pahar cu suc de fructc. dar Cody licu

ea.

Rlmii

rn lxui lateral si lichidul cazu in ploaie peste Jamcs McGovcrn, aflat


rrrspatele lui. Accsta

la bal?

intri si el in lupta, lui o sticll de Coca si incepu

s-o

Rimasi singuri la masi, Trisha resimti o (.andy ar fi fost oare la fcl de amabili cu fosta ei colegi, daci accasta nu si-ar fi schimbat infiti$rca? Aparcnta.... iati ce conta pcntru
oarecare supdrarc.
Oandy, ca si pentru ceilalti pe care Pcntru toti,

rr

nlireasci pc Kathy stropind-o.


lrrt'iierarea deveni curAnd generali. Se stropeau, se minjeau cu
pe cimisile inraculate, se biteau veseli cu cuburi de gheatd.

I'r tr lrrrp
(

ii

cunoscuse la Ilort<ln High.

,it priveste '[risha, privca acest spectacol cu o expresie


ci
se intoarce

in afari de Darvn. isi plimbi privirca pestc mullime ;i il ziri pe Cody discutind intr-un grup de tineri. Erau cu totii fogti sportivi. Cody insqi fusese fotbalist merituos, centuri neagri la judo, campion Ia tir cu arcul'...

rrrli,rrltrit<lare. Avea impresia


.'r r

in timp si se afld brusc cu

iu)i in urmi, clncl acesti adulti erau incd niste adolescenli. in

ttcr':r t'lipc,

hotirirca ei fu luati: nu va mai rimine niciun minut in


copii zurbagii
gi stultizi.

lrlrrs r ir gasca aceasta de

l6

IAURA. MARIE AI,TOM

I(\ZI]UNAREA TRISHEI
lrrngi, cu
,rtr

t7

Abia apuca sa fircir trci pasi, ca se lovi de Brant Gortlon, care incerca

pirul de culoarca mierii care-i incadra chipul inclntitor, ii


din clipa in care coborjise de pe motocicleti.

si

scapc de Angela Winters, carc-l unnarea inarmati cu o

,rscse atentia chiar

laftA cu aline. PAnI la urma, tarta sc lipi dc trunchiul untti copac, in

timp ce lJrant sc pribusea pe iarbi trigAntl-o pc Trisha dupi el.


Furioasi, aceasta se ridtci,

lui

de jos un spray cu frisci pe care'l

vazu rostogolindu-se Ia picioarcle ei si il strtlpi copios pe rurganizatorul int1lnirii. Iiicu apoi acelasi luctru ctt to(i pe care-i

o rccunoscuse. Ochii acestia mari , ,rl)r'ui, fruntca aceasta latd, pomctii inalti, nasul drcpt, buzele , .r,r()1rsc.... Nu era nickr indoiala ci fata cra Trisha Lassitcr. (.it de mult sc schimbase .... Fusese tentat sii sc apropie cle ca,
Si acum, vizAndu-i privirca,
,

lr

r1

r:r

care renuntase imccliat, spunindu-si

ci ltrobabil nu avea niciun

intilni in

cale, cu

furie aproapc dezlzintuitd. Pe (,andy Wlliams,

, lrcl s:i-i

lorbeasci.

care o umilisc pe vrcmuri cu fustele ei scttttc si cu pantofii cu ttrc. Pe

[]uni ziua, Trisha, zise el zAmbind.


I

Dung f immons, care mAncase o inghetati in nasul ei, la cincmatograf li refuzase sl-i clea ii ei sub prctexul ca trebuic si
slibcasci.
Pe Connie

*r'

pitatli cu sos de fripturi, pirul plin dc frisci, si lui piru a fi incintitoarc. CAnd ea se ridic;i, cl scoase o batisti clin
avea rochia

Mclkin, care isi bltea intotdeauna joc dc ca la

lrrrzlulat si i<l intinse. I'lulturncsc....


t .rr

orele de gimnastici. $i pe mulli altii.

ci simlea o placerc neasteptata rizbunindu'se astfcl pe fostii ei cilii. incerca apoi si sc indcpartczc cind risund un fluierat' 'loati lumea rirnase nemiscata. Ofiqerulde politie Andy Harbeck
Observi binccunoscut clevilor de la Horton High

vocea

l,rrtrrr;1

lui de stcntor, Andy Harbeck le ordoni tuturor sa faci ordinc 1re peluzi. Iarba era plini de cutiigoalc de Coca, dc hirtie si scaune risturnate.... pagubcle;i continua s.I dea

lrrlruii sipahare din plastic, de billi de inghctati de vanilie sifrisci,


.r
rr

care dintrc ei nu alusese

cle le de

de-a facc cu Andy, pentru exces cle vitczi sau tulburarea linistei

rr rnAinilc la spate, Andy constata

publice nocturne?

tocmai fluierase pcntrtl chcmare la orcline.

inainti in rnijkrcul combatantikrr clescreierati, uzi, cu hainele pitate


cu tot felul de culori si scruti citeva fete.

,,r,lrr('. Cincl ajunse in fata lui Cocly, rimasc iltcremenit. (.ody Malonc! Tu singur, crccl ci ai adunat cea mai frumoasii
,

,,[ r lic

cle amenzi pentru exces de

vitezi din toati regiunea!

Chiar imi spuncam cI

ii mai recunosc pe unii dintrc voi, spuse


',
;,,
r

l)c vrcmea aceea, intr-adevir aveam tendinta


lr', recunOscu el.

si rulez cant

el pe un ton sever. Trisha sitnli atunci, presimlire, se intoarse...


Cody Malone o fixa cu privirea lui albastrl.
O remarcase imediat. Cu silucta ei supli si gratioasi, cu pickrarele

ci lingi

ea se misca cineva. Cuprinsi de o

li'ndinta? bombini Harbeck. Irste prea putin spusl Ia spune-mi,


,rnr ,rrrrir)teSC

rrr lr r('r'tntc
rrrrrtr

ci tu ai ficut unele scrvicii contunitdtii noastre pentfu gfegelile. Ei binc, astizi iti sugercz si aduni si tuce ati

,tl 1X

j0S.

18

IAI]RAMARIE ATTOM
Harbeck se rasuci pe cdlclie si se intoarse spre restul tinerilclr.

Vreau ca intr-o

ori, aceasti peluzi si fie la fel de curati

ca

;i un

teren de golf in ajunul inaugurdrii lui! Deja se apucaseri tofi de treabi.

in timp ce umplea un
trecu de mai multe ori pe Oare

sac mare de gunoi cu diverse resturi. Cody

lingi

Trisha care mitura peluza.

in mocl deliberat nu-l biga in seami, sau era intr-adevdr pierdutil in gindurile ei? Oricum, ea nu-i adresi niciun cuvint si trecu pe lingi el fird sd ridice privirea. Poate ci nu-l recunoscuse? La urma urmei, fdri ajutorul ecusoanelor, lui insusi i-ar fi fost foarte greu si identifice unele
chipuri.

Capitolul 2
oh! vrei sd-ti inapoiezbatista? intrebi rrisha. Am uirar si
,l,rrr
( ) scoase

"lmposibil si nu md fi recunoscut", igi zise el deodati.


O ficuse prea mult si sufere pentru ca ea altfel, in decursul acestor ultimi zece
purtase atit de odios cu ea.
CAnd trecu clin nou pe lAngi el, Cody o prinse de mAni.

ti-cr

si poatl siJ uite. De ani, regretase adeseori cI se

din buzunar si o privi.


de petc, constarl ea. O voi spila la hotel, si.....

listc

plini

Niciodati!

- Trisha! A5tcaptd pu1in.

lui din mAni si o puse in buzunad pantalonilor. Sliu ci este cam tiziu, spuse el. dar vreau si_mi cer scuze I'r ntlll purtarea mea din trecut... Acum zece ani, nu pot spune ci
, r.rrn

t r xly i-o

prca iste{.

I r' (

,\stt'pti reactia ei cu o oarecare teami. Trisha r(., inainte si-i rispundi:

il

fi,xd

o clipi in

lli accept scuzele.


I I st' nrai linisti. Trisha ii vorbise pe un ton rece si impersonal, dar I lr,r \,r s(. Ianseze intr-un rechizitoriu irnpotriva

lui.

srir, spuse el, nu am ar.ut niciodati intentia

r' rnrl('s('. Pur si simplu,

si m-am purtat ca un imbecil. $i imi pare riu.


sau

si te rinesc

20

LATIRAMARIE AI,TOM

I(AZBUNAREA TRISHEI

21

- Nu 1i-am cerut nicio explicatie.


Cum ea mai facu vreo cttiva pa;i ca sa aclune de pe jos o farfurie
de carton, Cody i se
rrr

Sunt departe toate aceste lucruri,

replici

ea. Dar tu, ce ai

ficut

toti acc;ti ani?

alituri.
r,iata ei de zece ani incoace,
ea locuieste

- Am devenit rulcanolog.
- Adevirat? Trebuie sI fie foarre pasionanr!

- Ce mai faci? Unde te-ai stabilit?


Trisha

ii povesti succint despre

fir[
',,r

I)e data aceasta, el percepu un real interes hr tonul ei. Se pregitea

sa-i dea detalii prea personale. El avea

afli ci

in Haliaii, unde

l)ovesteasci
Poti si

tot

parcursul

siu

profesional,

clnd o voce ii

un mic magazin. in timp ce vorlrca, el isi plimba privirea peste


a

lrltt(.fupse:

pirul ei lung si blond, ii urrnarea ochii negri expresivi, linia supli gitului si silueta fini si inalti....
S-o

mi ajuti

sa dcrulez

furtunul acesta, Cody?

fi

cisdtorit? Ea nu-i preciza nimic

remarci faptul

ci nu

purta verigheta,

in acest sens, dar Cody si cI pe ecuson aparea tot

Irl se intoarse spre Candy Williams, care trigea zadarnic de un lilrttrt) de stropit, infrsurat pe un cilindru metalic.
Vin ilnediatl
Si privind-o
As vrea ,rlr t lrvaler?

numele ei de fatI.

din nou pe Trisha, adiugd:


te insolesc la bal, diseari. Doar daci nu cumya ai un

Ai plecat in Harvaii inainte sau dupd.... metamorfoza ta?

si

- inainte.
Urma o tacere stAnjenitoare.

I'risha treslri. Dupd felul in careJ privea, el

binui ci

ea se gindea

in orice caz, cu siguranta ci iti trebuie o vointi de fier


sd

ca sd

Lr ,

t't'a ce se petrccuse cu zece ani in urmi.

ajungi la un asemenea rezultat, relui el. Ma bucur ca in ciuda tuturor

rclelor pe care noi toqi ti le-arn licut, ai acceptat


intAlnire.
Si

participi la aceasti

inainte dc sflrsitul anului scolar, profesorr.rl cle lrr.r;rrtrrd engleza le diduse ca temi si scrie fiecare citeva pagini
'

(,rr

o luni

L sr)r'c

opera lui shakespeare. cody trebuia sd-si corecteze niste note

spunlnd acestea, o priviin ochi. intrebindu-se daca ea mai era


ea,

t,r!),r\lc pentru a-si obtine diploma de stArsit de an, darrefuza si-si

incd supiratl pe el. Cind, pe vremuri, iesise o data cu


gisca asta grasi!" Sau: "Atentie, Cody: te banani!"

comentariile nu sc lisaseri asteptate. "la priviti: Cody impreuni c

mininci din ochi

ca pe

la biblioteci. Asa ci aperase ( ('r':r foarte bund la literatura engleza. ' ,u ( ur)l nu putea se-i ceari direct ca ea sd-i scrie lucrarea
'

r', rrr';rci toate dupi-amiezile

ra Trisha,

in locul lui,

',

r\

rl;lse de

lreo doud ori la cinematogra{ inainte de a-i increclinta


Ea acceptase

Firi sI faci

el remarcele necuviincioase despre Trisha, trebuia

t,r,lrlt'n)il lui.

imediat sal ajute. Si timp de o siptdrnlni,

recunoascd faptul

ci nici nu ficuse
ea.

nimic pentru a-i impiedica


,

r.r/uSCl'i zi de

zi,la cafeneaua liceului, sau pe malul riului dupi

ceilalti si-si bati joc de

rrr,,rui, plimblndu-se uneori chiar cu barca.

22 Pe vremea aceea, Cody

LAIIRA MARIE ATTOM

llr\7,llt INAREA TRISHEI l'o;rtc

23

trlia de pe o zi pe alta, lipsit de griji gi intr-o totali nepisare. Si nu se gindise nici micar o clipd la consecinle, IlrI insd si aiba nici cea mai micd intentie de a o umili pc
Trisha, sau dc a o face sa sufere.

ci

ea se asteptase atunci ca el si-gi ceard scuze

;i

s'o invite

Lr lr,rlrrl cle rrr,,,r

sfrr;it de an, o sdptimtni mai tiziu? Oricunt, el isi gisisc

o :rlti parteneri

- cine? nu-si mai amintea inci o datd.


intrebi

gi Trisha nu venise

lrl,,rl
asezase Ia masa

intr-o zi, ajungtnd prirnul la cafenea, se

lui Bud

"N4-lm purtat ca un la;" gAndi el l'e-ai clisitorit?


t ,rezi

Galeston si gasca lui, cu totii amatori de motociclete la fel ca el, si ale

ea brusc.

ciror glume erau uneori lipsite de bun-simt,

ci

[i-as propune

si mi insotesti la bal daci a; fi cisdtorit?

Ia spune, Cody,

ii

lansase Bud Galeston provocarea. O

si

te

r' I'lrr,r t'l zAmbind.


li x'mai, mI intrebam.... Itrrrcirrteles cd
r

intreci cu tipul acela din Danville? A pariat cI te ra bate mar cu


Honda lui.

ea

avea

motivc suficiente ca si fie binuitoare. vini la bal cu cl fati;i si plece la brat cu

- Nu asti-scari, in orice caz. 0 duc pe Trisha Ia cinematograf.


inci nu mfa terminat lucrarea la cngleza. - Probabil cI ai nevoie intr-adevdr de o notd mare ca si trebuiasci si iesi cu fata asta. $i probabil ci te costi si scump.... Trebuie si iei
trei bilete pentru doui locuri. Ea singurii ocupl doui scaune, nu-i
asa?

r,lrrro:rri, i se intirnplase

sa

rlr,r llnt'ori, nu inqelegea de ce niciuna dintre ele nu reac[ionase ca


I r t ,lr,t

Nrr, nu sunt

cisitorit, ii confirmi el. Nici divortat.

\r lrr creZi ca mi-ai fi propus si te insolesc la bal, daci nu m'ag


lr
,, lrrrrrlr:rt tttAt?

in clipa aceea, un

zgomot de veseli sparti se auzi din spatcle


rr rr

,r

si fiu sincer, habar n-am. indriznesc sa sper ci nu mai sunt


otlrrtil, Cody? strigli Candy. Te astcptl

paravanului de lemn care despirtea spatiul de autoservire, de sala cu


mese, Cuprins de o presimtire, Cody se ridicase si

,I

srrltcrficial ca acum zece ani.

alu timp doar s-cr


s-o

Vrr

vadi pe Trisha iesind in fuga din cafenea. Pornise apoi

\l,rr vorbim clespre bal rnai tdrziu, bine? spuse el zimbind. Lr


rrrr

in ciutarea ei pe coridoarele liceului, [:iti

rrviinti din cap.

giseasci. La sfirsitul dupi-amiezii, se duse la ea ca si-i explicc nu gindea ca tsud al cirui umor stupid nuJ aprecia deloc.

ci

el

Irr t l o rrpti pe Candy si stropeascl ;reluza. CAnd terminari, o , nrr (lrr priviri pe Trisha, dar nu o vazu. Era limpede ci ea deja
1'1,, 1',1 r\sl;r insemna oarc

Dar Trisha nu-l lisase si rosteasci niciun cuvint. Deschiscsc usa

cI nu va merge cu el la bal? Dezamlgit.

si-llovise violent in cap cu volumul gros al operelor lui Shakcslrcare.

, r,

l1

11 11

,rlt'ui pc motocicleti gi se cluse la hotel.


I pc la receptie, Cody intrebd dacd o anume Trisha Lassiter

fi trebuit totusi si insiste sl-i i,orbeasci, s-o roage sIJ iefie, si-i spuni ciit de riu ii pirea.... Dar, jignit de gestul ei, o ldsase balti.
Ar

I r,

,rr rr

,,

urt\(

o clrncrl in acest hotel. I sc spuse cI nu. Unde s-o fi

24
cazat? Cum

IAT]IRA MARIE AI.TOM

RAZSUI{AREA
Se

ITISHEI

25

si

afle? gi

UrcI, ingindurat in camera lui

ficu un d6. Apoi,

agezat

in fala

televizorului urmiri distrat retransmisia unei compet[ii de golf.


Fusese invitat de Kathy qi solul ei, Bill Hunter,

intoarse qi-l vlzu pe Cody ceva mai departe, pe umerii ciruia rc clilirase o femeie cafe se strlduia sI desprindi un banner agiqat lntrc nigte copaci. Tinira iqi pierduse echilibrul ;i, atArnatl de o

si ia impreunl un

mtnuri mai goasi, nu indriznea tc


sti faci.

sl{i

dea drumul pe

iarbi;i

nu ptia

aperitiv inainte de bal, dar nu avea niciun chef si se ducI. $tia ci va fi ;i Angela Winters de fald.Iar Angela, tocmai anuntase pe toati lumea

ci

divo4ase. gi ochiadele pe care

i le arunca lui

Cody nu

prevesteau nimic bun.

in bralele lui Cody, care o puse ugor jos' pe guri' Mmase o clipi atirnatd'de gitul lui si apoi il siruti scurt 'l'risha igi plecl privirea ;i suspinl agxati. Oriunde sar fi aflat,
Pflni la urml, sdri
firxly era mefeu inconiurat de o cohortl de admiratoare. Trebuie sI i fost naivl si-l intrebe dacd era cisitorit... Cum ar fi putut un birbat

Tot ceea ce-qi dorea, era si meargdlabal cu Trisha qi si danseze


cu ea pini-n zori. $i Cody Malone oblinea intotdeauna ceea ce-gi dorea!
Trisha arunci intr-un sac de gunoi qi ultima farfurie de carton,

$
tl

cl sd se lase ispitit de clsitorie, cind toate femeile pe care le lntAlnea ii cldeau in brale?

legi apoi bine la guri inainte de aJ depune la poarta liceului. Tot nu


se hotirise ce
scuzele

si facl

diseari. Fusese relativ simplu si-i accepte


se

'lirate femeile? Nu ;i Trisha. Eavafisingura care'i va spune nu' Se duce labalfardel. oricum, cu siguranli cI el uitase deiacd o invi'

lui Cody, dar si

duci la bal cu e1..,.

ilre, lntoarsl la hotel, incepu prin


a face o baie

Deocamdatl, nu se simlea in largul ei in preajma lui. Era ridicol;

pentru

a incerca sI'9i

dar de indatd ce el o privea, ea redevenea la fel de timidl altadatd,- de fapt, la fel de ingozitor de indrlgostiti de el.

fi ingrisat gi el sau, gi-ar fi pierdut pdrul ceilalf! Dar nu, i se pirea ci este chiar mai seducltor decit in
Macar
dacd"

0dmcze neruozitatea. $i in timp ce se rela:ra in apa adinci s'i la bal. De ce s-ar duce? [a urma urmei, ;nrfumati, se gindi din nou
U!fllsc aici ca s-o revadi pe Dawn. $i acum
putea foarte bine sI Plece.

s-ar

ca

ci

obginuse adresa ei,

cu zece ani. $i ridurile fine aplrute in coltul ochilor gi pe frunte, nu

ficeau decit sI adauge farmecului sIu natural pe cel al maturirltii.

lcri din baie la fel de nehotirxti. Tocmai igi qtergea pdrul cind ItUl soneria telefonului din camera ei. invelitiintr-un prosop de baie
$6nll,

in plus, faptul cI devenise vulcanolog, o meserie care cerea


competen$ tehnici precum qi seriozitate
se schimbase. $i apoi, se scuzase cu

iqi

din sala de baie, se apropie de telefon qi ridici receptorul.


Te-am ciutat peste tot, adineauri. De ce ai plecat

,pireasi indice faptul ci

Alol

o evidentl sinceritate. Puteai

-'trisha!

firi

mai condamni un om pentru o greqeall comisi in urmi cu zece ani

Deodati, Trisha auzi niste lipete.

'

il.mlspui?
lirumoasa voce gravd"alui cody.... Nici mlcar nu catadicsise si se

)6

LAUM MARIE ATTOM

II \ / III ]NAREA TRISHEI

)1

l)r('zintc. Era asaclar atit de sigur cd eailvarecunoaste?

- (.inc este la telefon? intrebd ea pe un ton rece - (.ociy.... Cody Malonc. - Dc unde stiai ci sunt aici? - Arn telefonat la toate hoteiurile clin Horton.
Sltune-mi,

Nrr, vreau

si merg la bal cu motocicleta.

lrrrr:i un moment de ticere. ii va reaminti Cody ca el era cel , r r r Iir('Lr:l o favoare propunAndu-i s<r insoleasca la bal, si nu invers?
I r r,,lr,r

:rstcpti, cu sufletui la guri. $i pind la urml, el capitull:

l;r accasti veste, Trisha se simli flatta.chiar claci in oras nu erau nr;ri rnult cle zece hoteluri.
deci, r,rei szi te insotesc la bal? (,u zece ani in urmi, ea ar fi clat orice sd_l audi pe Cody rostind rcc:rst;i frazi. Aculn insi, nu cra prea sigurd c:i,rea si rneargi la bal 'rr cl' Nu risca oare si retriiasci suferintele siumilintele crin trecut?
rso[c;rsc;i la bal, si asta
'si

l;o:rrte bine. Trec sa tc iau la opt gi jumatate. Cu motocicleta.

Irslur sc machie cu griji. Un pic de roz in pomeli, o umbrd

cle

l'r,\ l)( ltlcOape, un rOZ mai yiU pe buZe....


l',r prrsc singura toalcti mai sofisticati pe care si-o aclusese, un
rr,,,, h I

rlt'osebit de indrizne! creat de prietena ci Moori. Era o rochie

l,rrr1,.r

rlirr satin rosu, inspirat din costumul dansatoarelor spaniole,


scurte, cu un dccolteu adtnc si cu spatelc gol pAnd in talic.

"Nu lxrate sd mi mai facii si sufir, isi spuse ca. vrea croar si rnd

, , r rrr.r rt'( i

nu nta angajeaziclt nimic....,,

lrr,t,r ,rrrrplli ficutd din volane suprapuse flutura frutnos pestc


,,l,lrrrr

tlc'clati. isi imagind mutrere pe care Ie vor face fostere prictene It' lui ..tly'izincru-r ci apare ra bar cu ea. ce r.ansi! Accst lucru r n):lrcA dcfinitiv inceputul unei noi ere.... S-a tcrmjnat cu epoca in trc g;isc:r o mie clc pretextc pentru a nu se clucc si dansezc, ;tiind
nicrun b.{iat n-ar inyita_o. (iata cu cclmplexele..,.

t
, ,,r

,rt l)r'ivcstc

bijuteriile, alesc din creatiile ei personale:cercci din

rl rrt snr si un pandantiv asortat

in formi de scclici.

It,
'r,rrrrr

l,rpt, gratie acestor bijuterii Trisha

isi frcuse clebutul

ca

lrin. intro zi,

ii

prczentase h.ri Moori cAteva garnituri, in

,\t'rrnr

ori niciodati, avca ocazja si

t"

r,rrrr,r u-r ntanc'chinele


,,1.r sr

ci lc \.or purta in timpul prezentirilor de


se

steargii

l't'rrxrsclc amintiricare inci o niai tulburau. -- l)a, spuse ea in slhrsit, r,rcau, clar cu o condrtic,

din

mcmorie

'r,,

;rstlrl isi m face si ea un pic de reclami. Moori acccptase.


111y111

\1,, ,1,

dintre manechine

imbolndvise in ajunul prezentlrii

- ( )ricarel
As vrca

si merg cu motocicleta.
in spatele lui, pc Harlcy Davidson, dar

r \l,,rr () r'Llsasc pe Trisha si o inlocuiasci pe nepusi masi. De ,r rrl, r. l,r rlivcrsc octzii ii dadea cu plicere o mAnii tle ajutor
g,r rr

Visrrsc intotdeauna s.i stea


rl1, 1,,,

tr rtct s;tlC.

,, invitase niciodat.i.
tirrr-rtclc noastre

lrr,lr,r sc contempli
|,

in oglindi. fuita cit

se poate cle bine....

dc seari? Nici si nu te gAnclesti.... Vom lgt' t rr laxiul si mAine, o si te plintb cu motociclcta.

In

rrr,,r

:(

silrrtea tcribil dc neryoasi.

\ r',rrrrl t':i cra incd detrerre, sc hotari sa-l agtepte pc Cody in i,,lrrl lrotllrrltri, Aici, asezati intr-un fotoliu comod, ya avea putin

28

TITT.IRAMABIE
ca si-gi recapete stipflnirea de sine.

AI
,Pe

mlsr{Er
wemuri, nu era atat de prudent.
mai rezonabil. clipa in care ea se pregitea si-gi
puse mflinile pe umerii ei.
Pe wemea aceea,

29

timp

Ieqi din cameri Ei lui liftul.

Ajungand in hol il gisi pe Cody, venit el in avans. De indatl 9i o vdzu, se ridici qi-i veni in inrimpinare. Ajungind in fafa ei, o o

Greqeam. Mi-a trebuit ceva timp ca si-mi dau seama. Astitzi,

dipi firi

glas.

spunl nimic, vizibil uluit. Esti minunati rrisha, spuse el in sft$it cu o ciudati gravitate
sd ea incet.

puni

casca, Cody se apropie

nu eram decit un imbecil, Trisha, spuse el

- Mulgumesc, rispunse

in ochi. Regret sincer ci te-am frcut si suferi.... AstI-searI,


trecutul.... $i sI ne distrim. Vrei? Da, murmuri ea, congtienti de clldura miinilor lui putemice.
o privi cu intensitate in ticere. $i preg de o clipI, ea crezu ci o Dar brusc, el ii didu drumul gi-gi puse casca aflati pe

Tulburati, isi pleci privirea, neindriznind :si-i rispundi acelaqi compliment. El udta splendid, in costumul cima;a albi gi crayatade culoarea fildeqului.

- fu fi bine si chemim mai degrabi taxiul, sugeri el. Rgti si


strici rochia, te asigur,

motocidetei.

- Oh, nu!.... Simergem cu motocicleta, se incipftini Cody o privi, ca gi cum ar fi incercat si inleleagi. Bine, zise el in sffulit. Dacdttnneapdrat....

dezanfi$til, Trisha qi.o puse pe a ei, in timp ce el se


Trisha.

ageza

clllri

in spatele lui, il cuprinse timid cu bragele de mijloc si el

Enorma motocicletl Harley Davidson cromati. si strllucitoare, parcatd in fa4a horelului. Era o motocicleti

repede, Trisha se cramponi de el, speriati de viteza cu


qi de apropierea maginilor pe care le depiqeau

impresionanti,

diferiti de cea pe care $i{ amintea eacareigi petrecuse cu mai mult timp in garaj, desficuti, dec2t pe $osea. Trisha remarci qaualatd,cu speteazi gi saci de b:agaie de
parte.

;i

pe

impresia cI le atinge. Se relaxi insi curnnd gi lncenrl cu

fu cuprinsi de o senzaqie amefitoare de libertate. Simqea o tenzuall stringlndu-l cu brat,ele pe Cody de fiecare datl

Cody deschise unul gi scoase o casci neagripe care i.o


fetei.

$trta lua un viraj. I

se pirea

ci

se joaci cu focul,,;i flirta

Chiar trebuie s-o pun? intrebi ea

nehotiriti, gindindu-se

pe care il reprezenta aceastl plimbare cu motocicleta,

in

coafura ei.

Cl se amesteca intr-un mod confuz cu


,

- Este obligatoriu,

rispunse Cody. $i este rnai prudent asa.,..

din moment ce risca

un alrul mult ntai sI cadi din nou pradi farmecului lui

30

LAURAMARIE,AT

lTISIIEI

3r

Ctnd ajunserd la "Country,Clubl', Trisha remarci


invidioase pe car i le aruncau celelalte fete prezente, Recunoscu
sinea ei

petrecerile de altldati, plimbirile cu rnotocidetele, arnintiri


Cf,re, bineinleles Trisha era exclus1

ii asculti

tonrqi zimbindu'le
acele

ci

resimgea o

certi satisfacfie.
tarc?

gob $i prietenilor sii care igi aminteau aminunte din


memorabile,

='Nu m'am ciuftrlit prea


scoase casca.

il intrebi

ea pe Cody

dupl

ce

twtn

mai

tiziu,

pregedintele asocialiei fogtilor elevi finu un scurt

Exact atat

cil

trebuie, rlspunse el, frcfrndu-i complice

mulgumi participanlilor cI rlspunseseri invitaliei lui, qi le

ochiul.

LuI cele doui clgti gi le puse in sacii laterali. Apoi o lui de bral
o conduse spre intrarea in Balul avea loc

ci urmitoarea intilnire va aYea loc peste cinci ani' ani..... gindi Trisha visdtoare. Oare voi fi cdsltoritfl peste
mi?"

club.

intro sali cu decor rusticr Un semineu mare

piatri

se afla

in fala barului in forrni de potcoavi, Mesele erau

jurate de taburete din lemn gi a;ezate pe


astfel ringul de dans. Baloane multicolore cele patru col.turi ale inciperii.

lingi

perefl,

clipa aceea, rdsunari aplauzele care intimpinau sosirea Compusi din fogti elevi de la Horton High, aceasta se pe estrada construiti in acest scop. O clipi mai tiziu, atacl un
3u un ritrn

;i ghidande i

indrlcit.

'

Vlno sI dansim, ii propuse Cody prima oari cind dansau

tn capltul celilalt,

ugile larg deschise dddeau spre o

mini' impreunl, dar ai fi zis ci toatl


luindo
de

viala

interioari unde pe o masi lungi acoperiti cu o h1i de masi


erau a;ezate bluturi, saleuri, tarte, prljituri, fructe qi tot frltrl
sandvipuri, printre buchete mari de flori.

perfea' Trisha adora si dar avu o pllcere deosebitl si se afle cu el pe ringut de


decit asta.
Pa.sii

li

se potriveau

in timp ce Cody
persoane care bijuteriile ei.

se duse

sI ia ceva de bdut, Trisha rimase

deoparte. Avu surpriza

si

constate

ci veniri si o salute

mai mu

Al deseori ocantsi dansezi? o intrebl Cody cind orchestra pcntrru o clipl si cinte. Dr, Cel mai adesea mi duc la ftlndiscret dacl te'a$ intreba cu cine?

ii ficuri complimente calde privind


doui pahare de vin alb, citil
qi

rochia'

discoteci'

Abia sosise Cody cu

strigi

cu prieteni, rlspunse ea,loit evazivl. incepu un slow gi din nou,se formari perechi, in timp rc tntorceau la mese' uchiF un pas spre masa lor, dar cody'o opri inllnt'uind'o

de la o masi. Trisha il recunoscu pe Bob Rafelson, fostul cipitan

Cody! Trisha! Venili si staqi cu

noi!

Se

strinserl ca si le hci loc. Curtnd, incepuri sI evoct

32

TAURA MARIE ATTOM

ItT/ III INAREA TRISHEI

)J

Nu dansase niciodati un slowintr-un mod atit de senzual. Simtea


mAna caldi a

l r "tl

t'scllpacle nocturne la lacul Shasta, dar nu fusese niciodata

lui Cody pe talia ei, si risuflarea lui ii mAngiia fruntea.

ril\ rl,rl:l sli participe.

Era un moment de extaz adevlrat, Clnd muzica se opri, el o mai tinu

citeva clipe in brate, ca si cAnd nu s-ar fi putut hotiri s-o lase si plece.

Mulpmesc, murmuri el in sfirsit, cufundindu-qi prilirea in

l)(' l:lpt, nu se dusese la lac decit o singura dati, si smgura, rnrr i ) /i rle primavarl, ca s[ citeasci la umbra unei sllcii' $i iata ca i , ,,lt r('i[ ocaziasl recupereze tirnpul pierdut""'
l)C Ce n.am merge?
.:

ochii ei.
Trisha simli o vagl ernofie. Imaginalia ii juca feste, sau el chiar se
r rr(

ii

spuse ea lui Cody. Dar trebuie mai

intii

hotirise s-o seduca? Oricum, trebuia neaparat ca si reziste, siguranld ci birbatul de care avea nevoie nu era Cody Malone.
Se

Cu

de baie' l)c la hotel ca si'mi iau costumul r.t. iclee! exclaml candy. N-ai nevoie de costum de baie ca sa te

, rlzr l:r tniezul noptii!

intoarserd la masa lor. Trisha incepu si discute cu sotia lui Bob

Rafelson, o

bruneti micufi care lucra la o editurl

gi se

stridui si nu

se mai gAndeasci la Cody.

De vreo doui-trei ori insd, nu se putu abqine si-i arunce o privire.

De fiecare dati, ii surprinse privirea. Oare el ii observase tulburarea?


Era imposibil

si-li dea seama ce gindeste. in orice cM, elpireaatent

la fiecare gest al ei, ca gi cum ar fi incercat sI descifreze o enigmi.

Curind, Candy se apropie de masa krr. Semina un pic cu o


bomboanl in rochia ei din tafta galbeni cu un cordon lat de culoare toz.

- Mergem la lac! anunti ea vesell. Cine merge cu noi?


Cody se intoarse spre Trisha.

- C.e zici? Mergem? - Nu ;tiu, rispunse


-

ea, inainte de a-gi ridica privirea spre Candy,

Cc-o sd faceli la lac la ora asta?


O sI ne scllddm, fireqte. $i-o

si ne incilzim in jurul unui foc de

lcmnc, ca pe vremuri!

(,u zccc ani in urmi, Trisha ii auzise adeseori vorbind despre

III/III
t
, rr

INAREA TRISHEI ly o privi inglndurat.

35

Nrr rri participat


I

niciodati la escapadele noastre

Ia lac, nu-i a;a?

rrrlru simfi cI rosegte.


Ntr, spuse ea.

ln
r

cazul acesta,

si

mergem. Vei vedea,

nu este nimic

ilr,rrronlrl. Dar presupun


r ,,,r

ci trebuie si triiesti

astfel de experienge

'

rrri rlcspre ce-i vorba.

',, , ),rsc

cfutile pentru motocicletl si-i didu una.

Capitolul J
Inainte

l\'
'r,
pll;.11

rniisurd ce irnbitrinesc, regret ci. am pierdut atita timp cu

'lr-tr,rrliile cind eram la liceu, spuse el. $i


studiile secundare.
ai recuperat de atunci.
l ):u'

in felul

acesta, miam

si

plece, trebuia

si

astepte ca presedintele

fostilor elevi sr spuni citeva cuvinte la microfon. Acesta le reaminti ci mAine dimineatl era previzut, chiar aici,la ',Country Club", un
mic dejun de adio.

I slc adevirat, dat.... Ir z.rrnbi Trishei, inainte de a-i spune:

stii
'

czi

ultima amendl pentru exccs de viteza am luat-o acum

Le multumesc si celor care nu vor putea

si participe si le dau

rIlr

,ttri?

intAlnire peste cinci ani! incheie el.

DupI ce acesta cobori de pe estradi, Trisha si Cody se ridicari,


salutari cAteva persoane si iesiri....

r.r1,tr

llr:rvol $i de atunci, esti mai prudent, sau pur 9i simplu mai I r lt't :it polilia? glurni Trisha.
,\rrr

tlcvenit mai cumpitat,

sd

stii. $i nu numai in prir,inta vitezei!

Ctnd ajunserd la motocicleti, el isi

scoase haina si i-o intinse.

"',r rr (lragoste?" se
.r,

intrebi

ea, reproqindu-gi imediat

cI isi pusese

- Pune-ti asta, ii spuse el cu amabilitate. - Dar tu? - Eu sunt obisnuit.


Ea isi puse haina

Nu

as

vrea sI ricesti.....

r,r\r,r ir)trebare. La urma urmei, putin

ii pisa ei cI el s-a cuminlit

.ilt ilil
,\s:r<lAr,

nu ai chef si faci o baie in lac la miezul noptii? intrebd

lui. Era prea largi pentru ea, fireste, si_i flutura pe umcri. Cody ii sumese minecile ca si-i fie mai porriviti. - Esti siguri ci vrei si mergem la lac cu ceilalti? o intrebi el.

i ,il il iln zimbet malilios.


I I rr'

:rpleci spre ea, si-i

inlituri

delicat o suvilI aurie care-i cizuse

1ri lr rtrrlt'.

- Nu, nu sunt prea siguri, mirturisi ea cu o oarecare tristete.

\rrr clref

si fac ce iti va face 1ie plicere, murmuri el,

III/ItI
36
LAURA MARIE ATTOM

INAREA TRISHEI

37

lrrnrirt:l lunii ficea s[ sclipeascl apele lacului, pe care plutea un Trisha tresiri. Cu vocea lui caldi, cu privirea pitrunzdtoare, cu
acest gest surprinzitor, el o tulbura nespus de mult.
Se

rrrrr p,rrt{)o din lemn prelungit cu o trarnbulini.

It,rrrturile sunt puse la rece,

ii anuntiJerry.

strldui si-i rispundi pe un ton dezinvolt.


as

( t' rrrci si bei? o intrebi Cody. r c lrci $i tu, rispunse Trisha zAmbind. r orlyl strigi cineva.
,

in cazul acesta, si mergem la lac. Dar


Si un costum de baie?

vrea totusi si trec mai

intAi pe la hotel, ca sI-mi scot rochia

;i sl-mi pun niste blugi. zise el, ironic. Cum vrei.

nr( rtr rt

icleta? Sandy

iti amintesti cAnd ai vrut si trayersezi Barks a pariat ci n'o si reusesti!

lacul

si ridi la amintirea acelui rurl,rr un;r cu ei. Se intoarse spre Trisha;i ii explicd:
l',,rtir lumea incepu \t'r lsctd lacul pentru ca sa'l curete,
, rnr r,,{ ( r

epis<ld, si Cody

;i nu mai

erau decit vreo

rle centimetri de apa. Am vrut si trayerseZ cu mrltocicleta,

,lr
Mai tirziu, cind ajunsera la malul lacului,

nrr.un inecat motorul. A fost nevoie de aproape o

luni

ca sa-l

dupi

ce trecuseri mai

intii

pe la hotelurilc lor sd se schimbe, vazurade departe focul inalt

"
,

l,.tt

t cl putin, in tirnpul acesta, nu ai mai primit amenzi pentru


,, =, r

care lumina noaptea.

rl(' vitczi, spuse Brant.

Tocmai coborau de pe motocicletd, cincl masina lui Kathy qi Bill

r rrrly sc apropie de mal, lud


.

doui sticle dc apd minerald dintre


sa se a;eze

Hunter intrl in parcare.

lr

- Vino, si mergem, ;opti Cody luAnd-o


Trisha inqelese

de

mlni

,r

rst' la rece

in apa, si reveni

lingd Trisha, care statea

pe Trisha. Nu

vreau si fiu iarisi urmirit de Kathy.... Parci este dezldnquitl astlzi!

ci

el ficea altzie la bltaia cu friscd si cuburi de

|,, rilr rIrrnchide copac doborit. lrr.,(illiit continud. EYocari din nou vechile amintiri, fiecare .l,ll,lrr(I t itC o aneCdotd.

gheatl care se petrecuse dupa-amiaza.

Pc

Nu crezi

ci

exagerezi un pic?

intrebl

ea pe un ton ironic. Nu

era singura

dezlintuiti.

nu partic[)a la discugie. VizAnd'o ingindurati, cu ii cuprinse umerii cu braqul' 1il rr tr r ,r ,rrintitl asupfa flIc[rilor, Cody

lrr,,rr 'l't'isha

I
r

Am fost cu totii, recunoscu el. Dar ea a inceput!

rr lcg,uli? $opti el aplecindu-se spre ea.


ea

misuri ce se apropiau de foc, ii recunoscuri pe Candy si Jerry Williams, pe Brant Gordon insotit de Angela, pe Connie Melkin
singuri,
0ody.
si inca vre<l cl1iva care fdcuserl parte

r ;tr Ii si ne plimblm un pic in jurul lacului? ii propuse 1, ,,,1 s1,1 :\4-am sdturat sa tot ascult poveitile astea vechi""
\r
lrr
,lr1'111111a.

$i eu m-am saturat.

odinioari din

gasca

lui

,trlrrtlind

se ridicara Candy,

ii apostrofi.

38

TATIRA MARIE

At

tI T/ ItI INAITEA TRJSHEI

39

Plecati?

,iltt,t (,tl(lufa.

Nu. rispunse Trisha. trtlergern doar si ne plimbirn un pic. Ahal si vi plimbari..... reperi Candy cu subintcles.

Itr,rl:rtri, dinspre foc risunarl hohote de ris. Priviri amindoi


'1,1
lrrrrrr

tul ro;iatic ce se zdrea printrc copaci. tot despre amintirile din liceu? intrebi
ea.

Cum celelalte incepurd si

ridi,

Trisha isi

dldu

scama cA pentru

rt zi c;i vorbesc

alt inteles. Fu ctt pe ce si protesteze, dar g.lndindu-se cd ar y:nrea si mai ridicoll daci supuira, nu spuse nirnic, Oricum, puteau si creadl ce vcriau! Nu.
pisa. Totusi, pirerea lui Cody o preocupa. Oare isi imagina
cd.

ei "a se plimba"

avusese intotdeauna

Lrr.r irrtloiali. Cu sigurantl

ci

au ce poyesti

pini dimineati.

Lr, u ( ) s(:urti pauzi inainte cle a continua cu o voce incordatd:

t ,rntl ;ri avion spre Hawaii?

l\lrt'r'rrri. inainte si mi intorc acolo, am de glnd si petrec , r, l,r'


r.r u rlc l;r San Francisco. Vreau savizitez
1s11q

ea a

ni;te galerii de arti si si

cine stie cc glnduri ascunse invitinduJ


noapte?

si

se plimbe singuri

l, t rrrrtpiritufi.

i\l.r rot intreb de ce te-ai stabilit in Hawaii.....

Este

in ordine, spusc el. Nu-i cazul si rispunzi.

\'rrr.iln Sli plec cAt mai departe.


I rr

Cocly spusese asta cu un aer usor agasat.

lrisha

se simti usurate,

p.rllt' cle

ce?

Nici el nu pzirea si fi apreciat in mod deosebit glumelc un pic stupide ale fostilor lui colegi..... Pornird pe cirarca mirginiti de salcii si tufisuri inaltc si merseri

I r ',r 1i;urrli o clipa inainte si-i rispundd.


lrr'p,rr-lc rle mine, pfesupun.
rttt'l'S?

\reo sutd rJe metri de-a lungul lacului pAni ajunscri intr-un luminig inconjurat de pini si la addpost de vint.
De ceaialti partc a lacului se zarea virful inzipczit al rnuntelui Shasta, argintiu in lumina lunii.
ii,
I

lrr.,lr.r st rrturi din cap. I'lrr

"r,r

p,ti

sli scapidc tine insuti. Oriunde te-ai duce.

I t.rr ,rr okr s-a intArnplat ceva, ceva ce poate

nu s-ar fi intimplat

Sd

ne asezim, ii propuse Cody.

t,rrrr.rrrtl irccstea,

ii

lud rnina $i o strinse intr-a lui. Ea il lisi,

Sc asezari pe

o piatri

mare ce surplomba lacul si isi lisarl

:,i, rl,rl'rl.r sri t'cziste plicerii


l 'llr liltt
r

de a simti cdldura acestei

maini

picioarele si atirne deasupra apei.

Desi pirca un pinten de stAnci, piatra era destul dc ingustl

\rrr .rr rrl rrn accident.

locmai yopseam fatada unui mic magazin

pcrllnr doni persoane, astfel ci soldurile si coatele li se atingeau ficcarc miscare. Trisha trebui si recunoascl faptul cI ii plicea mal
nrult ca nicioclata si fie aproape de Cody, sa-i respire parfumul, si

i*,1 rrrr,r,lril pc skateboard a lovit scara pe carc

mi

urcasem. Am

,,r r

rr \rrr sl:rt mai multc saptimAni in spital. l I r .l ti-lr fost foarte grcu. ln orice caz, nu aceasta este cea mai
r

40

IITTIRAMARIE

At

INANEAITJSHEI

41

buni metodi si slibesti si si incepi o viall noud.

lll o indemnase

gi

si cumpere magzinul de bijuterii in care lucra

Nu. Aveam impresia

ci

toate nenorocirile lumii

de

aba

llefn rk: un an ca expert contabil. Pind anrnci, nu se glndise niciodati

asupfa mea.
Fdse ugor amar, si

il
continul:

rltvlni creatoare de bijuterii. Din cind in cind, se amuza

De fapt, am reac[ionat foarte prost. M-am izolat delume, si


Si apoi?

devenit bulimici.

dsrnlln<l bijuterii, modele originale si le propunea propriului ei illn,n, care le didea in lucru unor arriiani. Dar Paul ii descoperise

ilhnttrl

pi crezuse

in el, dupl care ii imprumutase capitalul necesar


si inevitabilul: Paul se indrdgostise de ea si

ci trecusem de ce-i mai riu, dar nu era societatea de asiguriri a refuzat si-mi ramburseze ingriji
medicale. Si am iesit din spital inglobati in datorii si incapabild muncesc vreo citeva siptimini. Din fericire am intilnit un formidabil si el m-a scos din incurcituri. se numesre paul. ii d mult.

- Ei bine, credeam

t$lll1t{lrlirii magazinului.

fl l1xri, se produsese

I itnrsc de sogie. Declaragia


!fitflrntLi confuzie.

lui o cufundase pe Trisha in cea mai

il admira enorm qi-i era It?llttoscitoare pentru ajutod pe care i-l diduse. Dar era oare lf,llp un motiv suficient pentru a se cisitori cu el? Cu siguranli ci
Pnul cra inteligent, sensibil, generos. Ea

il cunoscuse datoiltd Moori, pe care o cunoqtea din copilirie. Fdri ajutorul lui paul, indoiald, nu ar fi cistigat niciodati procesul cu compania
asiguriri.

Paul devenise cel mai bun prieten al ei.

,Al

ci linea mult la el, dar ffuil, a fi indrdgostiti. Paul ,hplm.r.. Din fericire, prietenia lor nu awsese de suferit in urma rltlttlr:pisod.
lln il cxplicase

si in{eleg cI puteam si aclionez asupra mele vie(i, continuA ea. poate plrea incredibil, dar multi vreme, crezut ci eu m.am ndscut cu acele kilograme in plus, gi ci le voi
Paul m-a aiutar

toatdYiata.

Lupta fusese lungi si grea. Doi ani de regimuri supravegheati de o dieteticiani, cu care fdcea zilnic
rezultatelor oblinute, fdri frzice. Daca Paul
sd

[t llrc, in urmi cu citeva luni, el o intilnise pe Nan, o tinirl de ,h, lr.ir..i de ani care locuia in Honolulu. inc2ntatl ci Paul era f,Jfi;1ostit, Trisha ii invitase pe amnndoi la cind. gi pe tot rimpul .hfpt, Nrtn nu incetase s-o critice in mod indirect, ca $i ;i cum ar fi tml,

hfll lrcvoia si se afume in raport cu ea. FIrI indoiald, era geloasi I plttcnia ei cu Paul. Oricum, tindra nu-i ficuse o impresie prea

uite ;i de orele interminabile de

nu ar fi fost acolo ca si o incurajeze in si o certe in momentele cind era punctul de a abandona, cu siguranfl ci n.ar fi mers pind,la ca
momente de depresie, sau

l$l'ti'trtr.i. Dar din discrelie, aceasra nu-i spusese nimic lui paul. lr;t" - Al,r,,p,t de acest Paul..... relui Cody. _ hr'l'risha nu-l lisl si-gi termine fraza. Se slturase de aceasti
ttrt llic prea serioasi. La urma umei, yeniserd

si

se scalde,

42

I]TTJRAMAruE AI,

Tmrsnnt

43

nu si filozofeze la lumina lunii.

Dintr-un salt, se ridici gi-l impinse Wor cu virfrrl piciorului. - Haide, vino, spuse ea. Vreau si fac o baie in lac. Tu nu?
Cody o prinse de glemi qi o opri citeva clipe
Ea

-'l'c

dezbrac. Vrei sI fabi baie,

nu'i

aqa?

lDa, dar.'.'

flri si spunl ni

,'Bl hiire, hine, baia de la miezul noplii nu se face in blu$' -'El


Ihlhatres[ri'DoarnuaVeadegindsiodezbracecomplet? i Nlci vorbl sI fac baie fird costum, spuse ea'
Ah nu?

ci el va continua si-i puni intrebiri in legituri cu Paul, pe chipul lui apiru o expresie mal[ioasi ;i ii simli
crezu

stringindu-se pe glezni.

Agadar, ai chefde o baie?

relui

el.

Deodati, ea

ii inlelese intenqiile. O va arunca in api

el ii tlmp ce ea incerca siJ impiedice sI-i deschidi fermoad, d,,'bret., a costumului de baie, dtnd la iveal[ un sfln ce plrea
la lumina lunii.

imbricati! Iute ca fulgerul, ipi eliberl piciorul gi pomi in fugI tufuuri. Abia apuci si facl weo doi metri, ci el o apucase gi o
cdaindimpreuni cu
acoperea
ea.

de acel frrcliune de secundl, el rimase nemigcat, ca fascinat


fOtund'

Din fericire, cizatunlefu amortizati de stratul de ace de pin

pimintul in

acel loc. lncercl si-i scape,

il gadili

ca

siJ

simfi ci are o gansl de scipare. Brusc, il impinse deoparte se lltllcl. Dar el reugi si o prindl de'talie, o dezechilibri, 9i

sI-i dea drumul, dar prinztnd-o de miini, el o opri.

impreunl pXni-n aPi. sim$ apa rec e caSrcaga,Trisha

scoase un

fipel

Se

zbitu din
9i

- Prima etapi, spuse el, scoate-qi fficoul. - Poftim? exclami Trisha, nelinftiti. - Sau poate cI vrei si faci baie imbricati?
Reqi siJ impingn ;i sI
scoatl tricoul. Cu un zimbet ironic, i-l fluturi deasupra capului, in timp ce
incerca disperati sIJ apuce. Tricoul
se a;eze. Dar el reuqi foarte repede

fl reugi si

se ridice, dar

alunecl'pe'fundul mocirlos al lacului

dln nou in bralele lui CodY.

$i din nou el o prinse de

miini;i

o culci la plmint.

^teizd,pe

ramurile unui

Umltoare, Un c,oturului Lazua Pind la cot. strig[ deodaii cineva in deplrtare. Ce se petrece acolo? de tare' s-a hotlrit sI faci o baie! rdspunse Cody lafel
I

In atunci cum o imbrltiqeazl qi o trage spre malul lacului' ea se prlbu;i peste el, cu piml in ochi s'i cu

Trisha se simli cuprinsi de un val de cildurd. Nu mai

aYeaq

Nu.l aclevlrat!

urli

Trisha. Pdrul pe spate, gi igi trase

decit costumul de baie 9i blugii. Codyii privi decolteul cu un inte


evident gi in clipa urmltoare,,apuci fermoarul

o mflni furioasl ioi didu


costumului.
, cu

in

sus

blugilor.

pirul giroind de apl,:curo urmi de noroi pe obraz, o


in ciuda furie'i care o cupiinse'se,iTrislih nrt putu sI'

Ce faci? protesti ea, ipdrg4atl.

44

IAIIRA MARIE AI,TOM

II,\/ III INAREA TRISHEI

+>

ci era teribil dc atriig:itor. Deodati. el se ridici si-i mingiiie gAtul. lln lior voluptuos o strlbitu pe Trisha. Cind o cuprinse in bratc, nu [u in stare si-i
nu recunoasci faptul
reziste.

r,rl,lr.llrlil t:Ufglei.
r,r;ilrcste-te, Cody!

Artc;rpti-mi!

Cody puse stipinire pe buzele ei cu inll:icirarc, stringAnd-o cu

',,
I

,rr

rrnci si el in api si incepu sI inoate energic. Trisha aveadeia

putere la pieltt, gata s-o sufoce. Uitind dc trxrtc, ca sc abandoni


acestui sirut.

rl

'r

| ;rvans inaintea

lui

gi

inainta repede. Aiunse prima la ponton.

r\rrr cistigat! striSI ea

triurnfitoare.
ajunse

in sf2rsit, el se indepirti si o contempli cu t:rntlrctc.

,rl( vir

secunde mai

tlziu,

;i el, despicind

apa cu putere,

Nu regrcti

ci

ai yenit la aceasta intiilnirc, nu-i asa-/

murmuri el

,ri | , urn liicuse pe vremuri cAnd fusese cel mai bun


r

fucltor de polo

cu o voce rigusiti.

l,

l,r l l rrton High.

Oh! Nu....
se

( ;istigiitoarea are dreptul la un premiu.

Din nou,
inecat?

sirutari indelung.
Sper

llrr premiu?

Care?

- Unde sunteti? strigd deodatl o vocc masculinzi.


Trisha nu se misci. "Ba da, eu sunt 1rc cale confuzd. Dar nu incerca sI

ci nu v-a[i
ea,

lrr s;irut

din partea invinsului!

',r, ;rg:rtindu-se cu

amindoul mtinile de ponton, o sIruti usor pe

si mi inec, gindi

l,rr.'r ( ,:rltlura trupului slu contrasta cu rdceala apei. Buzele-i umede


,

mi

salvezi...."

Cody o eliberi din brale gi spuse incet:

Trebuie

sI ne ducem la ei, altfcl vor incepe si-gi punl

intrebiri....
Hai rnai bine in apa, propuse ea. Cine ajunge primul la ponton? Supld

rrrr l;rrorne, indraznele. Elementul lichid adluga o senzualitate l rll rr rr,rlollrc imbritisirii lor. lrcrxl:rti, Trisha simli degetele lui Cody strecurdndu-se pe sub ,,lrt rr si mAnglindu-i sAnul.
lnslrnctiv, gemu, se cambrl pentru a se oferi mingAierilor lui. Se

ci o pisici, ea se ridici in picioare si-;i desficu sandalele. Nu este drept! exclami Cody. Tu esti deja pe .iumltate

rrlt'

'r,r 1)uternic I I r,'

clnd mina lui alunecl in jos, inffe coapse.

t rxly!Trisha!

dezbracatal A cui este vina?


se

Deia ea isi scotea blugii si-i aruncd pe o piatrd inainte de a

indeplrti cu regret, privirea strilucindu-i de dorin$. I rrslur nu-si putu retine un fior. Ce s-ar fi intimplat daci nu i'ar fi rnrr nrl)t nimeni? Ar fi posedat'o aici, pe ponton? Ar fi gisit ea
t,rrr r('ir s;i-i reziste? Era foarte pulin probabil. ',r r:rl;iri pe ponton si o vizu pe Candy inot2nd spre ei, urmate

in api. CAnd se intoarse spre mal, il vazu pe Cody scotendu-si pantofii si apoi tricoul, dupi care i;i desflcu repede
arunca

,lr

lr rt y.

46

TAURAMARIE ATTOM

IIA/ItI INAREA TRISHEI


l,ltu Ar ltr vrut
,. r

47

Uhu! srrigi Candy ficAndu-i cu mina. Trisha observi ci si ea purta costum de baie in ciuda afirmatiilor
Precum

ci

va hce baie goali.


se

si fie mai caldi. Dar ce si-i spuni

firi si pard ci vrea

cc rece este! excrami candy cind ajunse la ei. Mi


Pentru

caldi oclinioard....

pirea mai
spuse

I rrrvitt'si urce in camera ei?

li'trrnduc.
Nu cste nevoie. Am ajuns....

ci nu mai ai in tine focul sacru al adolescentei,

Jerry rizind.

t orly ii puse o mtni pe urnir.


lrstc intuneric si ai putea

in timp ce Cocly ficea pluta pe lingi ponton, Trisha o ajuri pe Candl sd se urce alituri cle ea. - B*! ficu fata cllnldnind din dinti. Afari din api esre si mai
rcce,

sI

ai yreo int2lnire

neplicuti, spuse el.

Ar,rrl:lr, o
t)

urmi.

st:rri exerioari ducea la camerele insirate de-a lungul unui

pieptul ei voluptuos .,,pdcatci s-a cam ingrigar, gincli Trisha. Era o fata at[tde drigu1i....,, in clipa aceea, vinrul incepu sd adie si ea frisoni. Candy avea dreptate. Era frigaici, pe ponron.

intinsi,

I'e vrcmuri, veneam totusi si ne scirdirn aici inci din luna mai. candy isi aranji breterele cosrumurui de baie. Tesltura pirea
gata sa crape peste

;' rltr r rlt' lemn ce inconjura toatafalada.

t .rrrrl ajunseri in dreptul usii Trishei, aceasta introduse cheia in


ilr.l \t \(' intOarSe Spre COdy.

Iti rnultumesc incl o dati,zise

ea. M-am distrat foarte bine.

I I st' apleci spre ea. Lumina portocalie a unui felinar

ii indulcea

IrrrrrI li'lci si ii ticea ochii sI striluceasci.


,\r

- Cred cd eu voi pleca, spuse Trisha. imi este frig.


impreund Ia mal. Aici, ea se ascunse dup{ un copac pentru a'si scoatd costumul de baie. si isi puse cum putu blugii

lcviirat?

din urmi. Ajunseri

Parcursese deja vreo douizeci de metri inot cand cody o ajunse

rslr;r simti ci se topeste sub aceasti privire, ca si in urmd cu zece

rrrl r ,rn(l ilvizuse zlmbind pentru prima oari. Rispunse un pic cam t,
1,r rl1';

uzi. Din fericire, tricoul era uscat.

l):r, da, chiar m-am distrat bine....

Alituri, Cody se imbricd si el repede. Ajunseri la plaja unde erau ceilalti, isi luari la revedere si indreptari spre parcare.

ll
rgr rr

v.rzu

zimbind. Cu mlna stingi, Cody ii mingiie uqor obrazul,

1,;ilul. Ea se simti

stribituti

de un fior.

se

lrsti obligati sd pleci mline?


r

intrebl el. Mi-ar fi plicut si mai

sosiri la hotel, cody cobori de pe motocicreti si isi scoase casca. Trisha ficu la fel si inapoie casca imprumutati. ili multumesc pentru aceasti seari, murmuri ea. A fost chiar

cind

rrr,r o ziin plus. Am fi putut face o excursie....


t)

t'xcursie? Unde?

I rr r c
,

ii

mai punea intrebiri, cind se hotarlse deja

si

plece

lrrrrt r rr':tl

spre San Francisco?

48

LAURA. MARJE

AITOM

II

\/

ItI INAREA TRISHEI

49

Existi un autobuz care merge miinc Ia Redding. Am fi putut da

'

I r, \.r n(' trczim cu o


Nr r:r1ltc
l
r

gileati de apd in cap.'.. Noapte buna, Trisha'


ea.

o fugi si vedem tirgul de masini. Eu am pasiunea masinilor vechi. Trisha eziti. Perspectiva cle a petrece o zi intreagi cu Cody teribil de ispititoare. Dar era oare rezonabil? Pc de altl partc, daci
se

bunzi,

murmuri

rr

cind el dispirca pe scara, ea ii strigi: |rrr t u tine la tirgul acela de ma;ini!


l
r

prr

Iimita la galeriile cle arti ccle mai interesante, o singuri zi la


Francisco ii era de-ajuns.

San

I I .-r' int0arse si-i zfunbi stralucitor. ,\stu irttelesesem;i eu.... Pe rniine!

{,in

tirg de nrasini? Trebuie si fie pasionant,

se auzi ea

spunind.

Pe

cinc incerca ea sd piicileasci? Nu o interesau masinilc vechi,

fel cum nu o interesau uneltele de gridinirit....


ZAmbetul lui Cody ii lumind toati fata.

-Asadar, este da? Cu o usoarl apisare pe gAt, cl o apropie si o siruti. Trisha rispunse cu pasiune. Buzelc lui Cody erau ca o lhntiini fermecati
ochii erau ca niste lacuri albastre in care se pierdea. Era de-ajuns
el sI o atingi pentru ca ca si-si piardi capul.

- Hei, terminati odati cu tapajul ista?


tJn birbat de vreo cincizeci de ani, intr-o pijama gifonati apiru

palier si-i privea furios.

- Scuzali-ne, biigui Trisha inrosindu-se in obraji ca un bujor.


ne-am dat seama cd facem giligie....

- Hotiriti-vi, bombini birbatul. Lasi-l si intre, ori daci nu


plece. N-o si ne petrecem toati noaptea cu povesti! Cu aceste cuvinte, dispiru in cameri. Cody izbucni in rls.

Socati, Trisha rimase mai

intii frri

glas. Apoi, incepu si ea

ridi.

- Ar fi timpul si plec, sopti el, redevenind serios. Altfel, mi

lSpUunnna.rnlssu
*'unr
lrr muntele St. Helens,

5r
in statul V/ashington.

(lc tc-a ficut si alegi


()rcd

aceastd cale?

ci

fratele meu, David, care era pasionat de preistgrie. $i,

f, ln rlhx,zauri la lrrlcani, nu ma! este decnt un pas...1


5

pe un ton lejer, dar Triqha constatd ,,{)txly rispunsese


Utnlrrisc. De ce vorbise despre fratele

ci privirea i
intAmplase

f,

siu la trecut?

Se

;ri
I

Dnvkl Malone, care avea cu

doi ani mai pqlin decit

Cody,

Capitolul 4
inttlnirea fixati pentru

B$lnr*e

ti

el la.Horton High. Trisha

i;i

amintea cd era un biiat

hm,,*, cu ochi vezi.

Cei doi frali aveau un temperament cu totul

*ftat,
era
a

in timp ce Cody era indraznet, gi rebel, David era mai degrabl

doua zi la ora noui, la Country


se

$U,

in special cu fetele.

Cind Trisha ajunse, cei mai multi dintre parricipanli


in culori vii.

lnri amintesc de accidentul lui David, spuse John Longview.


mult in ziare despre el. Ce tragedie....

deja in jurul unor mese instalate in aer liber, la umbra unor

|t
{fl

xrlr

A6nrlar, David murise. Trisha

il vlzu repede pe Cody,

scrutl, stupefiati chipul lui Cody. prtuir., indurerati, strnngea din din1i, incercind vizibil sl-qi
emotia.

care stitea alituri de un birbat de

cincizeci de ani qi pe care ea

il

recunoscu a

fi domnul

fplncrrscl

Lon

fostul antrenor de fotbal american de la Horton High.

Bund ziua, Cody! Buni ziua, domnule longview!

Trisha Lassiter! exclami domnul Longview zimbind. surprizi! in timp ce un chelner ii servea cu omleti gi toasturi, Cody;i Longviewincepuri si evoce meciurile cele mai memorabile ale
perioade. Brusc, antrenorul schimbl subiectul in timp ce mutca prima lui gogoa;i cu sirop de a4ar.

- trnl pare rdu, Cody, murmuri ea punindu-i mXna pe bral. Nu f$n,'.' de,a ei qi.i mulpmi *, lll rru rispunse nimic, dar iqi apropie coapsa St prlviri.

&Mcscria de vulcanolog trebuie si fie pasionanti dar periculoasi,

Idtil

$$

John longview imi amintesc de acel rulcan din Columbia, cruppe i-a surprins pe toti cercetitorii.
Drt, Vulcanul Galerw.

(lxly incuviinli.

Cody, se pare

ci

ai devenit vulcanolog?

in ciuda progresqlor ficute in cercetare,

Oricit de curios ar pirea, este exact, rlspunse Cody.

eruptii

rlmin

foarte greu de. prevlzut. Exact acesta este

,2
subiectul tezei mele de doctorat.

IAT]RA MARIE AI.

l&ttT'NAREATBJSHEI
dl
fnhricalie. PIrea reprezentati aici

53

toati industria americanl

de

lgltttrxrbile de la Oakland 1909Ia Thunderbird pi Munstangul de la

Faci doctoratul?

intrebi John longview. Vrei cumva si


pe

invdlimtnt?

- Poate peste caUva ani. Deocamdatl, prefer cercetarea


rindul ei,

S$ttut anilor saptezeci. lntrc doue melodii cunoscute, anunlurile publicitare lludau lflgiltclc diverselor produse de intrefinere qi enumerau garajele
Sa'lnllzatc in reparalia maqinilor vechi. Urmi o defilare a celor mai hnrra,l. ma6ini, avind lavolan fete in costume de epocI, apoi urml

John Longview plecI, foqtii fani ai lui Cody venirl sI-i adresele lor, iar Angela spuse cI poate ii va face o viziti in
La
Trisha impn4i si ea vreo zece cfuti de viziti,

dindu-i-o lui Kathy Hunter care visa sdvniteze Hawaii.

gll'ursul pentru cel mai frumos Chevrolet. (ixly rimase extaziatit fala modelului din

1957, cu ornamentele

Daci tu $i cu Bill vi hotirili si veni$, telefonali-mi, Trisha. O sI vi ajut si descoperili insula Kauai. Pre$edintele asocialiei fogtilor elevi inchise intilnirea pri

St ttttttc ;i sclipitoare ;i cu aripile din spate supradimensionate. - Anul trecut, l-am ajutat pe un prieten sd restaureze un lhwnrlct, ii explici el, Am curilat ornamentele gi am revopsit

discurs de adio, pe care Trisha il ascultd distrati. Era nerlbditoare

tlfi nerla, Acum, arati senzalional!


lle intoarse spre ea qi zimbi.

rdmXnI singuri cu Cody.

in sfirsit, i;i luari la revedere de la toatl lumea gi se


spre parcarea unde llsaseri motocicleta.

- I)ll tu, ce faci in timpul liber? - liitc surf. Uneori, alerg. Kauai este o insull superbi.

Credeam cI n-o si se mai sflrgeascd odati inttlnirea asta,

* Nu am fost niciodati in arhipelagul


f,lrln
vl-1i fac o viziti? Ai putea si

Hawaii. Poate voi

avea

Cody zimbind.

mI iniliezi in surf.....

$i eu.

Irtlnra'lrishei treslri.
si

Vrei sd mergem la Redding cu motocicleta sau cu masina?

sta

Cu motocicleta! Este o vreme atat de frumoasi

imbricat in blugi!
Nu putea si mdrnrriseascl faptul

ci

prefera motocicleta pentru

llincinleles, rlspunse el, strlduindu-se si-;i ascundl lllhur:rrca. Sunt siguri ci o sI-1i placL $i apoi, dupd cum $tii, in lfi*rott sunt mulli rulcani. -= Iirtc un motiv foarte bun de a face aceastl cilltorie, o asiguri

cit mai aproape de e1.... - Perfect! spuse Cody. in felul


Tirgul de automobile
avea loc

il,
acesta, vom evita aglomeralia

Dtrlxl cc votard pentru magina lor favoritl, se indeplrtard de

pe $osea.

intr-un imens parc de expozilii,

'I3

ftUl

dlduri o raiti printr-un magazin cu solduri, ln vrco cincizeci de metri de parcul de expozilii. Cody ii
rk: autornobile si

peluzl, erau aliniate sute de maqini strllucitoare, clasate dupi

II I/ITIINAREA TRISHEI

55

,+

TAURA MARIE ATTOM


r,rr
rr

I (.ody o aduse

in parcarea de la Country Club,

nt

cobori de

cumpira Trisliei un urs din plus pe care i-l oferi.

aici.

Pare

attt de trist, remarcl el rAzind. Nu putem sIJ ldsdm singur

I', rr)tocicletd.
I rr,
r

Trisha

isi

scoase casca,

puse chiar ea

in cutia

,rlr si fiicu un pas inainte.


l(r rrrultumesc pentru tot, spuse ea. Am pctrecut o zi minunati.
/,rrr:r

La rAndul ei, Trisha oferi un breloc amuzant pe care scria "amintire din Harvaii" si al c'irui pandantiv reprczcnta o dansatoare
harvaiani.

ii

incl nu

s-a sfirsit....

,rr 11' I

:rtunCi o privire la ceas qi adiugl:

Mincari hamburgeri si cartofi prdjili. in ciuda atmosferei de carnaval care domnea in jurul lor $i a bucuriei de a-gi petrece ziua cu el, Trisha se glndi de mai multe ori
Ia David. John Longview vorbise de o tragedie' Murise oare intr-un accident de ma;ini? Ar fi vrut sa'l intrebe pe Cody, sa'i spuni cit

rcr l)c la hotel la sapte si jumitate.... Te invit la cini.

I ),rr' ...

l'r' t trrAndl
rt

s,rrrrti scurt pe buze si demarl.

mult o indurera moartea fratelui siu, dar nu indrizni sa abordeze subicctul. El pirea si se simti bine. La ce bun si-l intristeze
vorbindu-i despre fratele lui?

irl camera ei, Trisha puse ursuletul cle pluq pc perni si il jetul de api 1,rrrl rrrrlrrioSxti. Apoi se dezbraci si ficu un dus. Sub , rl,lr .,r'gindea la ce o si poarte la cini.
\1rrns;r

ll,,,lrr;r ci albi din in i se pirea foarte potrivita. Era eleganti si


r,rr1'1.r, rrx

Dupi ce mAncari, sc plimbari printre manejurile instalate in jurul tirgului de masini si unde mai mulli parinli isi duceau
progeniturile. Facurl o cursi in "montagnes russes"
cAnd

lrisi in fala printr-un tir de ndsturagi de sidef. Iesi

cle sub

,lrr,

,,r rsr

intinse rocliia pe pat.

',r ilr lilrrp ce se machia, gindurile rl,rr,rrrr,r

ii reveniri la cina ce urma. Cu

- Cody o sarutd

ri

cl o va cluce intr-un restaurant romantic.

i;i

imagini o

ficuri ultimul viraj - li inci

una cu trenul fantomi.

Pe la ora $ase se

hotiriri si se intoarci.
doul zile, vor

Trisha se gindi cu tristete ca mAine, vor pleca fiecare in alti parte:


ea spre San Francisco, si Cody spre Vancouver. $i peste

lr r. r rlr,u iltiatd. cu lumlniri si muzici ligirleasci... La iesirea din ,, ,r ilr.ilrt, o va siruta si o va conduce pini la camera ei. De data
r,

. ,r,r , ,r il va lisa sd intre. El ii va descheia unul cite unul nisturasii l, r,lr I si... r'rt
r , .r

fi despi4ili de Oceanul Pacific.

gtndi ;i la faptul c[ inainte de asta, mai aveau o noapte intrcaga inaintea lor. Si intro noapte, se puteau intAmpla multe.." Dar isi alungi imediat acest gind. Ce insemna o noapte intr'o
Se mai

l,r ,l,rrlrr seama deoclatl, ca i se inrogisera obrajii, inima ii bitea ,,rrl rr plrlr' Acest scenariu se derulase in mintea ei cu atita

t.,',
|

Nu, nu putea lua cina cu Cody. Era mult prea riscant.


r,r plcca rnline foarte de dimineati gi ca prefera sd se culce

intreagi viati? Nu era ficuta pentru astfel de aventuri fira viitor.


ncvoic de stabilitate afectivi.

,, l,rrr r '.,r r le lcfoneze $i sa anuleze totul. Sa gaseasci o scuzi.... Sa-i

Avea

l,,rr

56

LAI]M MAAIE

AT

*nr ,NAREA ITISIIEI


llxact, spuse Trisha. $i rle a i-l transmite.
ce inchise telefonul, qi isi inghesui toate
ag

57
vrea sI mai asteptati o jumitate de

imediat, de exemplu.
Se agezi pe pat si lud telefonul. Cu siguranld

ori

cI el va fi furios.

lUlnr.

Adineauri, paruse atat de sigur pe el, ca qi cum ar fi fost convins


ea

Dr irrdatd

i;i

puse blugii, un tricou si tenigii,

ii va cddea in

braqe.,..Trisha

ridici receptorul gi formi

hotelului lui Cody. Asculti soneria de la celilalt capdt al fuului


cuprinse iarlsi indoiala.
Oare aceasta era cea mai bunl soluqie? Nu-i dovedise Cody

;i

il i,

Urcll pirul

lucrurile intr-o valizl.


se asigure

&trncI o ultimi privire prin cameri ca si


l)cschise u;a gi iesi.

ci nu uitase

ihlc,
ci

mai era acel adolescent iresponsabil care o ficuse sI sufere atita?

d lilrt*. citeva ore cu magina inainte si se opreasci, strdcluindu.se I fl,! nlunge pe Cody din minte.
,

fi putut si profite de aceastl intilnire si sI faci pe donjuanul fati


toate femeile care se invirteau in jurul lui.... Dar nu, el
lAngd Trisha, atent la cele mai mici dorinle ale ei.

ln thnp ce kilometri treceau unul dupi altul, se gindi cum si Spnnft:zc mai frumos micul ei maguin de bijuterii, se intrebi ce
lui leslie, colocatara ei, drept cadou de nuntl si se gindi ce ^rtd,arputea elimina de pe lista ei din moment ce sedea o

l'

Nu eta aceasta

*uferc

dovadi de sinceritate?

se

Alo! Aici, hotel "Star.,.." inchise brusc telefonul. DacI refizasi cineze cu el diseari,

Ea

vor mai revedea niciodati. futa isi dorea cu adevdrat?


Trisha gemu ugor. il dorea pe Cody a;a cum nu mai dorise n

blrbat inaintea lui. Dar nu-gi putea permite un nou esec cu el.
dataaceasta, nu-;i va mai reveni. Cine stie dacl n-ar deveni din

Ithf* s[;i ia o cameri la un motel de pe marginea autostrezii. t'l tc rrt,n1., istovitd, dar de indati ce fu in par, ii fu imposibil si *mrrl, Cody ii umplea toate glndurile. il revedea pe malul lacului,
,, ( t.u
?lngrtl de dans, la tirgul de masini.... | t'(l!

frurt ziin San Francisco. ' lc 1,, ora noul, mnnci la o autoservire. Apoi mai rull vreo ord,

$ru,t.

bulimici, complexatl

gi

firI

niciun pic de incredere in ea.... Da,


sub clar de lund, de baia de la

n;riba, trebuia .t.lu/4, LrLUur4 sd-l Dd-t. uite. ulLg, .flutataJtr Hotirise ca cI Ilu-t nuJ va Illal mai revedea rcvcoea

mdcar ayusese parte de

slrutiri
qi

||lxltri,

llenunli

sd se mai chinuie sd adoarmi, aprinse televizorul

noptii sub cerul instelat. Nu era de-ajuns? Ridici din nou receptorul

tdetumanda, si schimbl canalele

plni

ce dldu peste nigte

formi numdrul hotelului "Star".

fu;lnt

rlintr-un film vechi. Povesrea era insd prea melodramarici qi

Alo!

dori si las un mesaj pentru domnul Malone care

ff tt enptiva deloc, dar mlcar avu meritul s-o adoarmi.


Ilrn
la urmi, stinse lumina inainte de sfnrsitul filmului si lntr-un somn odihnitor.
se

dumneavoastri.

- Yi-l dau la telefon - Nu! Prefer sl-i las un mesaj.


O

clipl mai tiziu receptionerul repeta mesajul.

&luit zi, conduse dintr-o bucati pindla San Francisco si isi ziua colindind prin galeriile de arti. Spre sflrgitul

58

tAtJRA MARIE

S[Irv,mrA rrusnu
'

59

dupi-amiezii, istoviti de a$ttamers pe jos,


gi se hotiri s{ sune pe Dawn. laatteia

lui

o cameri la un

sonerie, cineva rdspunse.

- Dawn? Sunt eu.... Trisha! - Dumnezeule! De unde imi telefonezi? Oh! Tripha, credeam
n-o si-ti mai dau de urmi vreodati! Unde stai?

" - In'lu, nu te ingeleg! ln urmi cu zece ani, Cody era inabordabil. *mtltzi, cind a devenit absolut fermecitor, ru fugr de el! De ce nu

i' - Vrci sI spui ca,ar frtrebuit sI sar in patul lui firI


la cini. Nu erai obligatl

ulr o

i;ansd?

sI-mi mai pun

lHrhnti, si prelungeqti
seara dacd

- in Hawaii.
Dawn
I

ii

spuse

ci nu venise

la intfrlnirea fo;tilor elevi pentru

toCmai aflase
i

cI este inslrcinatl. Doctorul mi-a spus cd pot sI cdlitoresc cu condilia sI'mi


bucur pentru tine.

[)rlcum, ima$neud-1i cd as fi aplrut acolo aga cum eram in


cu zece ani..., Nici mlcar nu s-ar fi uitat la mine.

unele precaliuni, dar am preferat sI nu risc'

N gl imagineur-tjctrel ar fi apdrut chel;i grisut. I-ai mai fi


,itt micar o privire?

- Ce veste minunatMi
manifestl bucuria.

Cind Trisha ii spuse cI slibise treizeci de kilograme, Dawn

- Bravo, Trishal Trebuie neaplrat


e$ti o adevlrati frumuseqe....

sI-mi trimi{i fotografii. Cred

nu se putu abline si ridi de aceastl imagine suprarealisti a, fHrha tixty. Trebui totugi sI recunoasci faptul cI Dawn avea dreptate. r' : Alcultd, relul prietena ei pe un ton ferm. Birbatul acesta te

Dawn vru

si

gtie cine mai fusese la intilnire, daci oamenii

schimbaseri, care se mai casdtorjseri


povesti totul, avlnd

;i

care divor{aseri. Tri

pi sentimental pare a fi reciproc. A$a cI telefoneazl'i. ,'JtcU ci ai plecat dintr-un impuls necunoscut, cite-amai gXndit

Itr,

ll

vrca si-l vezi.

Cum

griji insl sI nu-i pomeneascl de Cody. $i tipul acela de care erai indrlgostiti nebuneqte? relul
chema? Cody Malone! Era acolo?

, Nttam numlrul lui de telefon.


hwn ofti.

il

r r

tntrcabe la informalii. Nu se poate sA existe treizeci de Cody

Da, rlspunse Trisha, u$or stenienitd'.Imtgneaz '+i cda

in Vancouver!

vulcanolog. $i este la fel de inconiurat de femei! Ai vorbit cu el?


Da... Am petrecut destul de mult timp impreunl'..'.

lllnc, o si vid.

Plni la urmI, nu se putu aftine si'i


gi de plecarea precipitati a Trishei.

povesteasci totul pri

ll runi disearl sau cel tiziu miine! Promili? t$ pnrmit, o lini;ti Trisha firi tragere de inimi.

sale, Dawn reactionl cu entuziasm, dar pdru $ocatd de cina

trimite-mi fotografii cu tine gi cu magazinul

tlu!
qi se gnndi

lnr intcles. Ai gdjl de tine, Dawn. Pe curXnd. irrchise telefonul. O clipi rlmase a$ezata pe pat

LAURAMARIE ATTO
la conversatia pe care o a\uscsc cu Dawn. Nu mai vorbiscra dc

o[)t ani, si totusi, i se pirea ci totul cra la fel ca inainte, in afari


lirptul ca Dwn astepta un copil. Anii si tlistanta care le clespirtca n

lltcrascri nimic clin prietcnia lor. Si asta ii incilzea inima


l)arvn fericiti.
Poetc ca avea drcptatc in
Ira fuscse probabil cca

sa o stic

lcgituri cu Cody?

cart cxrtgcrasc pericolul imaginAndu-si

el ii va irnpune un ultirnatum imccliat. Si chiar daci ar fi f:icuto,


stia si spr,rna nu, atunci cind trebuia....

ci pctrccuse un wcekcnd m in compania lui. Si lui Crxly chiar ii pisase de ca, se intcresasc
activit,ltile ci. de viata pc carc o clucea in Kauai. Piiruse a fi sincer
Pret dc citeva clipc. privi tclefonul ingAndurati. Bineintclcs

'l'rcbuia si rccunoasci faptul

Capitolul 5
r'r,rul de informatii ii oferi repede numirul de tclefon al lui \l.rlrrrrc din Vancouvcr, statul \&ashington. l'risha il suni ',,,1r rr rL lcami ci nu va mai avea curajul s-o faci daci rnai stitea
,

ci i

asurna un risc claci-i telefonn, rnai ales accla de a se indrigosti dc

.l

I)ar acest lucru nu era deja linrlxcle?

Ilidici rcceptorul si suni la inforrnatii. "Acllm, intrc noi doi, (,


Mal{lne", isi spusc ea cu

1rrr,

lttlt
r;rsltunse o voce fcminini.

hotirlrc.

11,,t

lrr ,lr,r r rczu

ci i sc oprcstc

inima.

I I l, rr ur,r rleci cu o femeie.... Nu, imposibil. O asigurasc


r rrr

ci nu este

.ilr,rt nici diYortat. Cu siguranti ci gresise numirul. l .rr rlrsa clornnului Grdy Malone? intrebi ea cu
ll.l

\roce

i'.rrl

r ,lr.sigur. l, r rrrrrril'ul bun. in minte i se inv:ilmisiri o multimc cle ,l ,rl rr rr r ( I ll fost vreo sorl? Dar Cody nu avea sori. Vre o sccre tara
lr
l,r,
1,1 1.1

rkrmiciliu? Nu cra posibil la ora opt si jumitate seara.

l.',,'

l'u(:t pe

care urma

si o puni i

se

la pirca

probabil

l, ,,, rr urt('rl(rcutoarei sale, darTrisha trebuia si stie.

62

IAT]RAMARIE AI,

U
hl,

BTINAREA

ITISITEI

63

- Cine este la telefon, vi rog? - Melissa. Cody nu s-a intors incI, dar probabil ci nu va
prea mult. Vreli si-i lisali un mesaj? Melissa pirea tntr-adevlr foarte in largul ei. Si faptul

3l fitn,

la fel ca marinarii, o nevasti

in fiecare poft, sau mai degrabi,

h ptnlm, fiecirui vulcan ttnde venea

si o Merissa

fermecitoare.*.l rl.t.pr,

pe care nu o cuno$tea
descumplneasci deloc.

ii

ci o telefoneud lui Cody, nu plrea


indoiald, era sigurl pe ea, siguri
ea....

FIri

sentimentele lui Cody faqd.de


acasd.la ea. Altfel

Trisha atzitelevnorul ca un zgomot de fond. fuadar, Melissa

nu ar fi stat sa privcasci la televizor. Deodatl,

auzi sunind undeva o sonene.

- Este cuptorul! spuse Melissa, Pute[i sI aqteptali citeva


Trebuie si-mi scot biscuilii din cuptor inainte si se ardl!
Trisha

G.rr. l' *u,. rle leslie. Avea intotdeauna niste atenlii dericate. gi cind se pd cll, pcsre o siprimani, nu va mai fi aici....
"' ltlrhn .fti si puse biletelul hngi bucher. cu sigurantr ci kslie I lun. fericiti cu Tyler. prreau atit de indrigostili unul de altul.
Hlhrrl
sa

se odihneasci inrre dour expedigi pe teren? lll blnc, poare ci intr-o zi va veni si vadl si vulcanii din Hawaii, * pur.o si.si ia adio de la parteaexofice a cdlltoriei sale! ' 0inrl'ltisha se intoarse acasi, primul lucru pe care-l vdzu fu un huno, buchet de flori pus pe misura joasi din salon. ciri caftea de u tnsorea: "bun venit acasMeslie!,,

si

il intrebase pe Cody

dacd, s-a

cdsltorit. Dar nu

se

siJ intrebe daci traia cu cineva.... $i, in ceea ceJ priveq indoiali cd fusese bucuros s[ riminl un rlspuns vag. Trisha vru si astepte intoarcerea Melissei pentru a mai problema, dar plnl la urmi inchise telefonul.
Din nou, Cody Malone abuzase de credulitatea ei.
La gindul acesta, simli un nod n-o sl-qi mai faci stnge

le glseasci

pini

sdmbdti un frumos cadou de nunti.

$ilflnrt' uga clormitorului, puse vdsza pe covor, si-si scoase


f$1, 0c plicere si fie din nou acasi dupi o cdldtorie atlt de lungir fu1 rle o clipi, iqi plimbi privirea prin incipere, peste cuverrura

in glt ;i i

se umezird ochii.
sd-i facl

3mtr in culori viicare acoperea patul, pe abajurul din scoici pe 'll ltrcusc chiar ea anul trecut, peste splendidele fotografii cu

riu. Nimeni nu mai putea

weun
c

iqi jurase asta.

se

piruse Cody foarte seducitor si se lisase

trotlcl .ferite de Paul $i care impodobeau perelii cu un peisaj niln plclat in acuareli de un artist local.

pe parcursul unui weekend.

ltitatot.

Povestea se oprea aici.

plt,'., aceasti cameri decorati

Micar evitase o catastrofi. Dawn avusese dreptate s-o indemne


acesta

oarecum hererocrit, dar unde oltlcct cra o amintire personali.

si.i

telefoneze. in

totql ieqise la

iveald.. Daca n-ar

fi flcut-o, ar fi regretat

tlngur lucru o deranja: lipsa de spaliu. Cind se hotirise si apflrtamentul cu Leslie, Triasha trebuise sI_qi instaleze ln cnmera ei. $i masa ei di lucru, pusi in faga frestrei era hnlrumente: lame, pensete, capsatoare, lampa de lucru,

ci nu se dusese la intilnirea cu el. Pe cind acum, era limuriti. Se plrea ci el nu se schimbase, aga cum sperase ea, Firi i

dt rtrlins, lampd de suduri.... Firi sI mai punl la socoteali

64

I.AURA. MABIE..AL

Su$nnnerrusnu
i'11ilu lrel)uia sI se mai gindeasci la el! Luase cleja aceastl

es

cutiile pline cu sute de pietre, scoici ;i corali' Dupi ce va pleca Leslie, i;i va instala atelierul in camera

hotirire

tslrt,r ;i

lgi jurase

si o 1ipi,

La urma urrnei, era obignuitd cu aceasrd

DupI un inceput greu, putea acurn sa'qi plitqasci singuri

Jffitxtcir
dCK'll

mentali. Cind urma un regim de slibire, se obliga si


ecler cu ciocolati. $i reusise.,., De

apartamentului.
Se Cu. mfina

;.

atent un articol deziar de la inceput p?ndlasfirgit, de indatd

apleci peste masi ca sI deschidl fereastra, Imediat,

l$Vrnr:a in minte imaginea unui

iasomiei care se cl$rase pe peretii exteliori, .se risptndi

in

lfir
|p$f

cplica aceeagi metodd;i cu Cody?

ficutl

streagini la pchi pentfu a se proteja de razele,

pi-l alunge din minte,

telefonl lamagain.

ziriin deplrtare vlrful muntelui \(aial inconjurat de nori sumbri' Firi indoiali ci acolo ploua' Cu
orbitohre ale soarelui,
unsprezece metri cubi de precipitatii pe an, mlntele l$flaialeale locul cel mai umed de pe plmtnt! Dar aici, jos, ced gra de

h n rkrua sonerie, rispunse Anne McGiven. in lipsa ei, totql

h hlne, Singura mici problemi fusese aceea cd doamna ]trt,, rnai adusese doui. cuvcrturi pe care, din lipsi de spaliu, k oo lc putuse expune in vitrini.
si-l intreb pe.Paul dacd este ceya nou in legiturd cu unui spaliu in noul siu complex", se gindi ea in timp ce
tclefonul, il inchise cI acesta suni imediat. Era Lesfie.

albastru- azur

;i aerul cald o rnflngiiere' Trisha se indepirti de fereastri ;i incepu sI'si desfaci

vallr;a'

ag4qI rochia rogie de un umeraQ qi restul


Scoase hainele

lpinelor le intinse pe

ude

maieu, blugi si

tricou; dintr'un gac dq pfa,


,

gi le duse in ma;ina de

sPalat' .

Trlrha! Daci ai sti cfft mi.ai lipsit!

in sfirgit, nu mai rimlsese decit ursul de pluq pe care i-l dil Cody gi care plrea si-i arunce o privire imploratoare din ualizei.Ce sd facl? Si.l dea unui copil? Cei pe care eaiicunoqtea un u{s de pluq. $i,apor, Cody dreptate, ursul acesta pirea atit de trist incit nu te lisa inima
prea mari ca

ll voce emolionati, Leslie o anunti ciJoanna, sora ei, ayusese


t cle maginL scipase doar cu citevafracturi, dar trebuia

sI

pru vrco

slptimind, ceea ce insemna ci nu va:put ea participa.

si

se mai joace cu

[]ht p{cate, ne este, irnposibil si amtnim, continud ea. Deja


Slffi ptrrat, multi invitali,biletele de avion,

debarasezi de el.

Cody.... Fusese dp-ajuns

si'i

evoce numele in minte,

ci

r fl teo si faci? Jganna trebuia sI fie domniqoari de onoare,

ziri

qi chipul. Acel chip pe care

ridurile fine care-i

il qtia in cele mai rnici amlr marcau colprile ochilor, cu grqpi-t-elq 'dtn,

I'rrmai m-am gindit la tine, ri.spunse Leslie


fttc sora [l&..;

oarecwn

atunci cind zimbea, cu guviga aceea rebeli care'i atirna

Dc la inceput',' am ezitat intre Joanna gi tine, dar cum

frunte....

56

TATJRAMARIEAI

l$unanre

rnrsHu

ez

- Nu ai de ce si te iustifici, Irslie. in locul tiu, a; fi ficut


alegere. Voi fi bucuroasl sd-1i fiu domngoari de onoare.

I$r,
rrr

din nou ii apIru in minte chipul lui Cody.

i1i mulpmesc din suflet! Trebuie sd trec pe la Tyler


ce

.Str ridicol. Cu atit mai mult cu cit el o uitase cu siguranli de


weme....

serviciu. Ne vedem mai ttrziu?

Nil
t'

urmari, Trisha fu foarte ocupatd. fui petrecu mult la "Terasa roz", unde rearanid, vitrina, scoase din cutiile lor
sculpturi in lemn de salcim care tocmai un loc pe etajerele deja pline cu obiecte. iDe indatl ce avea o

in zilele

ii fuseseri liwate,

si le

t,

|lr

dipl liberi,

aleryalacroitoreasa care-i

f,

$t

rochia prevdzuta inilial pentru Joanna gi o ajuti pe lCIlie punct ultimele detalii ale nunlii.

si

Nu se mai gindea la Cody dectt in unele momente, cflnd chi

F Oxly ajunse la Vancouver luni seara, putin inainte de ora $tzece. I se piruse amuzant si participe la intilnirea Srklt*itor, dar drumul de intoarcere - cinci sute de kilometri

lui ii apdrea brusc in minte ca ivit de niciieri. Imediat,


se concentreze pe altceva. $i totuqi,

se

strldui i
se

parci il sim,tea mereu hngi

ca o prezenli impalpabili, obsedantl, si de mai multe ori,

lF=
0l

fnil-ilepuizase. }r*um, era intr-o dispozifie

ingrozitoare. $i mai ales din cauza fugii

cl-l zlregte la colpl unei strizi sau in vreun magain.

rc intimplase ca ea sI anuleze intilnirea lor in ultima clipl?


ipi storcea creierii, nu gisea nicio explicalie plauzibili. Nu

in sfir;it, veni

gi ziua

nunlii si leslie fu condusl la altar de

sIu, radioasi in rochia ei din mltase 9i dantell albi.


ceremonie, se duserl cu to{ii la un coctail intr-un restaurant $ic.

amindoi atat de bine la tirgul de masini?


cfuid se glndea
cd.

era pe punctul de a

o invita sd petreacd
in l(auai!

Irslie este fermecltoare in rochia ei de mireasi, ii spuse


rispunse el. O si fii o mireasi

dlc

la Vancouver inainte de a se intoarce

lui Paul, care tocmai ii adusese o cupi de gampanie.

aflase

cI domnigoara Lassiter nu mai venea la cinI, crezuse

- $i tu qti fermecitoare,
frumoasI.

cI este o eroare. Dar fusese nevoit pini la urml si accepte


Trisha nq va veni la

intilnire!

Mulpmesc. Sper sI am ocariasl verific intr-o bund zi ce ai

acum!

lui reaclie fusese de furie. Iatiinci o femeie capricioasl nU ptia ce si mai inventeze ca sd. pard" interesanti.... Si se ducd
Va cina singur, qi gata.

DupI ce Paul se intoarse lingi Nan, Trisha i;i imagini nunti. Va purta oare o rochie albi? Cum va aritt mirele? $i in

hpt, luase in fugI un sandvig de la barul hotelului s[ priveasci la televizor,

gi se dusese

pini il va lua somnul.

I.IIIJNAREA TRISHEI

69

IAT]RAMARIE A doua zi dimineali, se trezise foarte devreme ca

AI

si

i;i imaginase ci )F ftt,lrn'use ceva important intre ei in acest weekend? La urma


Alrrrrci, ce se intAmplase? Fusese el singurul care

spre casi. LaVancouver, il agtepta notarul slu pentru a semna de viruare ale complexului imobiliar. Operaliune a aceastaii va

lffirl,

ttici nu stia daci in viaga ei exista cineva....

Afulrs in Vancouver, Cody igi duse motocicleta

in garaj, intri in

la dispozitie o suml frumugicI, pe care el avea de gind si


investeascl din nou in imobiliar. Era un sector in crestere si voia

fil

tl

nc

indrepti direct spre salon. Melissa ii pusese corespondenla

profite atam fimp cit prelurile erau in urcare.


Dar in vreme ce pirlsea origelul Horton, gindurile ii reveniri

Ft mnill, iqii trie repede scrisorile, nedesficnnduJe decit pe cele pe 5 h iocotea importante. tln "hip" discret de la ceasul lui electronic il anunla ci este ora
tauiu ca si mai treace pe h Melissa, care I O0hr dc obicei pe la zece gi jumitate. Picar, ar fi vrut si afle vegti *ryt l)cbbie, care igi petrecuse weekendul la 1ud, impreuni cu
Era deja prea

Trisha. De ce nu-i vorbise direct? trebuit si-i telefoneze la hotel..,.

I so fi int2mplat ceva

grav? Ar

Iilpftlrcc.

ingijorat,
Trebuia

se intoarse gi

porni spre hotelul ei. Fordul pe

inchiriase Trisha nu se afla in parcare. Oare, deja plecase?

*teltle;coali.
tltly,
cu un gest reflex, aplsi butonul robotului telefonic pentru

si afle. FIri si mai treaci pe la receplie, Cody u pinalacamera ei pe scara exterioari. Fereastra era deschisl. Did la o parte perdelele gi aruncase o privire inluntru. Patul era fic
un aspirator
se afla pe

mocheti asteptand si fie pus in functiune.

fIF O oarecare Michele, pe care o intilnise de vreo doui ori la * pilctcni comuni, il invita la o cafea. i;i noti numlrul ei pe un nfd intrebindu-se ce scuzi sI inventeze penrru a scipa de
lntAlnire plictisitoare. Apoi, gisi mesajul notarului sIu care

Asadar, intr-adevir plecase.

Firi sl-i dea nicio

explicalie.

il

in ;ir si se gindise la aceasti Ceva ii scdpa. Plecarea aceasta precipitati nu se potrivea cu Tri
astea rulase ore

Dupi toate

Oare intr-un indrlznel?


Un gnnd

fel sau altul

ii

rinise orgoliul? Fusese oare

Sau nu indeajuns?....

cil toate actele pentru virzue erau gata. perfect. in Itfntut ncesta, avea tor timpul sd se ocupe de afacerile lui pmdr, Creditele federale alocate echipei de cercetare a ll}nulut Stint-Helens nu vor fi deblocate decit peste Qase-$apre

ii incolfi dintr-o dati in minte. Pe vremea lor, el se purtase urit cu Trisha. Era oare cu putinfl ca ea si hotirit sI se rizbune? Poate cI tocmai in acest scop il sedusesef si,i arate ci si ea putea si-l faca sd sufere..,. Pind la urmd indepirtd aceastl ipotud,. Nu stdtea in
Trisha erupreaonesti ca si procedeze astfel. Daci ar fi fost
pe el, i-ar fi spus-o direct.

$&ntrrt, Piini atunci, putea si se considere in vacangi. t. U* ('ffi{ta rohtului si se deruleze, qi se duse in bucitirie. fhm ll lilsasc un biletel sub unul dinrre magnefii lipiti de uqa

hff

frtknrltrt'

"Am folosit cuptorul tIu. Al meu este stricat. Gdsqti

lrr li'i1;idcr".
ntliiugase si ea citeva

f.,H*.

rinduri, precizind cdtoatalumea ii

LAURA MARIE

AI
ea

II 1/ ItI INAIIJ'A TRISHEI


t,, r' r,

7l
asa,

a(lrnirase zmeul chinczesc migaliscri ore intregi.

cu dragon pe care Cody si cu

nr

Sr

rzati-mi ci, gifii

dar mi-am uitat cheia

;i a trebuit si

Puse biletul pe frigider cu un oftat nostalgic,

dupi care isi tu

un pahar de coca-cola. ii vor lipsi mult Debbie si Melissa clupl cc

r,,rilr |lr l('r'caStfa de la bucitdrie..., Mai suna[i pe la ora unsprezece, 'frisha se va intoarce. t,,,,l,rl,rl ( :r l)lni atunci
I rr r .rr pt' ce s-o intrcbe pe necunoscuta de la telefon cine era, dar

pleca. Dar

el era bucuros cd

Melissa se recasatorea. Trecr

aproape opt ani de cAnd David murise....

,, il,Irt,t rrr rrltimul moment. La urma uflnei, nu a\rea irnportanta.

Bincintcles, Marrl' nu-l va inkrcui niciodati pe Dar,'id Melissci, dar cel putin, r,a face totul ca

in ini

\,r rrrrrltumesc, rispunse el simplu.


,r rrrr

so

facd fericitd. $i apoi,

lrs(' telefcrnul.

adora pc Debbie pc care o consiclera deja ca fiica lui. Melissa an

nrult noroc

si

precum Maffy,

un tip adt de curnsccade si care va sti si fie ribditor cu ca.


intAlneasc?i
r,ur

de

in zitele cc urmarzi, Cocly astepti zaclarnic

tclefon dc la'l'ris

t,r,l.rr l'rishei nu i se intirnplase nimic tragic. Cina cu ni;te r., i, r, nr lrl'tr o,ident ci il uitase complet pe Cody. i,r 111;1i sune? Cu siguranli nu! in ceea ce-l priveste, Trisha | , ,r, r rrrr rtlti cxista.
\
,l, ru.r

ii

clatora totr.isi niste explicatii, sau ccl putir-r scuzc..,. Poate

ci

/i <lupi nunti,

Paul o

ajuti pe l'risha si-si mute biroul in

prcfera si-i scrie cl scrisoare?

r,

r,n{'r :r ;r

lui Lcslie. CAnd totul fu pus in orcline trccuri in salon

Cu cit trecea timpul cu attt sccnariiie pe care si le im


rlcvencau mai dramatice . Poatc cI plecase din Horton atit de

gri

rlin cauza uneivcsti proaste.... Sau poate ci alusese un accident


sosea.... Citea cu ingrijorare faptele dil,erse

,,r l'rt'g:itise o salata de crudititi si friptura rece. lrr lrrrt' sli cumpdr o mobili noua pentru salon, spuse ea ,, rr r,r,l lrrr rrlile rimase goale pe mocheti. MI gAndesc chiar sI-mi
i . r,, trlrrlr ',r p,rtrrl iar pe cel vechi si-l transform intr-o bancheti pentru
r1,,1 | r
71111

din ziare. Sio im

rapiti, atacatdintr-o parcare pustie. luati ostatic de vreun psiho


PAni ia

urml, micinat rle ingrijorare, il suna pe prc;edin

lrr,l,t
tt,rrr.rr lrrrru, Paul nu cra in apele lui. El, de obicei atat (le .,1,r, r .rl,r;r rlrrc;i scosese o vorbl de cind venise. Trisha ii privi !,r1,,rt ,l.rl, irrt.arliat de bucle brunetc. Ochii lui ciprui erau
'i,,,

fostikrr elevi pentru a,i ccre numirul de telefon al l'rishei. Nu-i


de bArfelc ce \ror urlna.
Serneria

telefonului suni

cle vreo douisprczece

ori inainte

ca

r.'rspundi cincva. Auzi o voce gAtiiti.

l'

rrl rtr sr o

t'uti adinca iibrizda fruntea.

t'rrrl,

Alol

- Trisha?'

i l)rcocupat. Ce s-a intAniplat? ,rilrt ilrI pit' olxlsit....


l'.rr
se

Nu, ea nu s-a intors inc:i. Crcil ca isi va 1'letrecc

seara

lr1 r rr pr r t'sli-l intrebe daci totul mergca bine cu Nan, dar


.

i.ri r,,,lr I I nrr i vorlrca niciodatldespre Nan. Ghicise,

firiindoiali.

LAURA MARIE AI, rdceala dintre cele

fi

t/ril

INAIIEA TRISHEI

/1

doui femei. Oricum, ar fi putut interpreta relui


ea.

',,

rr\('r'a cAnd porniri inapoi spre casa. Cind didura coltul

intrebarea.

Cum avanseazii lucriirile de renovare a imobilului?

' r, i',rr r,
lr',

z.rliri o silueti masculind aplecata spre interfonul de la lrisha tresiri. Silueta aceea atletica i se pirea ciudat de
sd

Paul cumpirasc cu clitcva luni

in urmi un imobil de birouri

l ,lrlll,tt.t

Kapaa, si-i oferise l'rishei posibilitatea de a-si muta magazinul lcleea o cntuziasmase, Noile imobilc cunstruitc erau foarte soeci

l.r rlvt'rri imediat. larasi obsesia ci! Ce absurditate. Trebuia


rr .1( r:r-l

mai vadi pe Cody peste tclt.

si Paul ii propusese o chirie moclica. Mai rirnAnea de asrcptat lucririle, incepute in urmi cu doui luni, si fie in sfirsit termi

ltrrlr.rtrrl apasa pe butonul interfonului ctl un gcst nervos, aptli

Foartc incet, rispunse el cu o min:i sumbrd. Costul este m

mai riclicat rlecAt previzusem, PAni la urmi, nu sunt prea sigur facut o afaccre buni.

ci

,i,li, r l,rrvilca gi sc uitd spre balconul de la etajul intAi. De data ., , , r r I rislra se crispi. Era apartamcntul eil $i ciind plccaseri la 1,li rrl,,rr( uitase sir stingii lumina, astfel ca omul creclea probabil cd
.

r,

*r'\,r
ll

:rclrsd $i

refuza si-i rispundd.

hnobilulii fusese ceclat lui Paul de un clienr al siu in conrul clatorii mai yechi. Grat, afectati de un uragan, clidirea
importante lucriri de renor,are, dar cra bine situati si pirea
reprczintc o huni investitie pentru viitor.

r rrrroSti

pc birbatul acela? intrebi Paul, dindu'si seama $i el


ga.

. i il, , ilnost rttul suna la

'lrr

rru sunt sigura, reu$i sa articulezc Trisha.

Haidc

si ne plimbim un ltic pe plaji,

spusc el deodati.

ner,oia

si ies la aer. -- Buna idee. Este o atmosfcri aplisitoarc asti-seari.


Cirnd ajunseri la platra ailati la yreo

lrr ,lrlr:r aceca, barltatul se intttarse si ramase incremenit i*rrlr r l,rrrnina intcrfcrnului ii den'iluia fata, accentuindu-i ,, r rrrrrl, tolturoase. Trisha simti o durere ascutita in piept. Era
,,,,1r

Ne

ricorim un pic daci ne plimbint.

r r.iltli

trici?

intrebi

ea cu o voce

gltuita.

suti de rnctri dc
lui Paul cum
se

casa

\', r rr'.r srr discut cu tine, rdspunse Cody.


\ , ,rl,r',r t :rhn, dar

I'risha isi scoase sandalele pentru a merge desculti pc nisip. in

ochii ii straluceau de ftrrie. I'risha sirnli mAna

cc mcrgeau cle-a lungul tiinnului,

ii

provesti

t,,r l'rrrl

l)( ulnlirul ei.


, il cunogti? intreba el pe un ton surprins. ea. Ne-am revizut

u,cckcndul ei la llorton,

firi

si-i pomeneasci de intilnirea cu

,,rrl,rr

Nu l)entrll cli i-ar fi frrst rusine, dar stia sc simfea

ci

Paul nu ar I'i putut fi


I

| ,rr t orly Malone, ii explica


r I l,'r rr,,, rrr $,cckcndul trecut.

dupi multi

ani,

ehiar claci ea i-ar fi vorbit cu detasare despre acest subiect. Iar ea,

inci in stare si rcrbeasci despre

asta ca clcspre o

rlcja clasata.

lrr,lrr rru sc gribi sa facl prezentarile. Ce putea sa insemne r" r rrr ,r\l('l)tati a lui Cody? Ar treltui sI sc bucure? El parcurscse

74

III,URAMARIE de kilometri ca

AI

ll I / lll r\,\ltl:A TRISHEI

75

,ii

si vini

s-o

radi. sau si

se team:i de ce putea

11,

,1, t l nt:ri repede. Sper

cI nu te-aisupirat pe mine?
ceva in

rrai riu?

llrrrt.lrrrcles
spuse sec Cody.

ci nu, dar pari tulburati.... S-a intimplat


surprinsi ci el a frcut atita drum

- Ai putea micar sd nc prezinti,

,',

, l,r rrrltrl :tccla? Nrr, nirnic. Sunt doar ca sa

Privirca i se fixase asupra rui paur cu o licirirc provocatoare rchi. P<.ratc ci isi inchipuia ci acesta este amantul ei? La urma

mi

, r,ILtl,ll.l l()t.
'rr t u riuflt surprins. Poate

lc intcrf.n nu crau decit doui numc: Anders<ln, care era numele


rrrnilic al lui Leslie si al ei.

cI isi imagina ci

este binevenit la

n,

lr

,)r'r(('caz, ai fost fcrarte nepoliticoasd fata de el, $i asta nu-ti

- Este Paul, spuse ea. paul Anderson.


Oum Cody sc inroarse spre inrerfon, ca profiti si-i clidu un cot ;rul. Accsta o privi surprins, dar nu spusc nimic.

"t I tn ltrr'

I I r rtt' t e I care are adta tupcu) pentru a

indrlzni si apari la usa

,,r

r I rr.r r,r
I

lic invitat, replicd

ea, oarecum

in defensivi.

- Se vede ci nu mi-ai spus totul despre viata in Hawaii, rel


,ody intorcindu-se din nou spre ei.

r, , ( \ ('nise Cody? Ca sa-si rdzbune orgoliul rinit? DupI ctte stia

"Dar tu? gAndi ea. Ai impresia rsi s;i-i aruncc o privire rece.

ci ai fost mai sincer?,, Se m


rispunsc
ea.

, 1 r rrrl\ i\l:rlone nu era obisnuit si-i fie refuzate invitaliile. Altulin t,,, rrl lrrr, proltabil ci ar fi lisat totul balti, dar Cody gindise fdri

l,l,,r

rl,r r ,r

irr

jrr

era onoarea lui.....


ea.

- imi pare riu claci a fost vreo neintelegere,


Paul isi drese glasul si pirea
isha i-o

'rr r ( ,rr

li sI mergem la cinema? relui

ci

esre pe punctul de a vorbi,

\nr ( ) nrultirne de probleme de rezolvat

lui

inainte.

I'1,
I

,,.r rrr:r

inturc acasi.

pini miine. As face mai Marti mi duc din nou la Oahu. iti voi

te-am revizut, Cody. Dar paul si cu minc am si mergem la cinema cind te-am zirit.

Mi bucur ci

r, l, l,,rr.t ,lr' ;tt'tll(1. rr',lr,r rrrr irrsista.

il

lue pc Paul de brat si

il

concluse spre masina

lui trasi lin

\trrrrrr, rroapte buni, Paul.


trr, irlr trl

imi pare riu pentru

acest mic

uar.

(lc inseamni tot circul ista, Trisha? exclami paul clupi ce inclepirti si apoi rispu Il.ste un fost coleg dc liceu. S-a cam inclrigostit de mine

l\rrr rrrnric, lrisha. Mi br:cur cd am putut si-1i fiu de folos la


,,

::i la volan. I'risha astepti

I ).r( .r

cl vlr continua si te deranjeze, tclefoneazi-mi.

pini

cAnd Cody se rnai

lr rr, ,.ri

\.r :rt rrsli, Trisha igi pregiti o cani de cafea si se asezi la masa

,h
.ltr

lrr, rrr, ,,r sri rlescneze


rrl
I
rr

un inel din argint si coral comandat de un

';rbil

ci

a aflat adresa mea de Ia presedintele comitetului fost

Am preferat si-l fac s.i creadi

ci suntem irnprcund pentru

rl ,.r r

ca

rco irrrnitate de ori, soneria de la intrare

risuni in linistea

76

TATJRA

MARIE

At
II 1/ III INAITEA TRISHEI

apartamentului.
Probabil

77

ci

era Paul care uitase ceva. Era ciudat

ci nu

se an

l',rll

rrrr s :t

intorS.

la interfon, asa cum flcea de obicei.... Trislra descuie usa, dar Cody, cu miinile in buzunar, cu un aer supirat.

lisi

,\rrr n'nun(at

si mai mergem la cinema. $i'a amintit ci are ceva


Trisha. Sunt sigur cI Paul nu locuiqte aici.

locul lui lanpl de siguranti. Abia intredeschise usa ci il si vizu

,1, lrr, rrr l,r ltir<lu.


lrrrrrrl sli

mi minti,

- Pot si intru? intrebd el incet. Vreau sl-ti vorbesc. - Nu vId ce ai avea sd.mi spui. - Credeam cI fetele din Hawaii sunt mai primitoare.
legendi inventati penrru a atrage turistii.

,
Iati o

rrr,l .rnr tclcftrnat,


,1r rr

in urma cu citeya zile, mi-arispuns o femeie.

lt.lirnat?

Irrrr l;rceam

griji pentru tine.

lrrrr 1r:rrc fd.U....

Imi pare riu, dar n-am chef de glume, Cody. Tocmai

',r .,rr.rrlrri si pari indiferentd, dar simti cd apararea ei slibqte. lr,r rrill,rr siorrati de faptul ci el ftlsese ingrijorat penfu ea. Totu;i, i.i r u nr rt'grccle. Era limpede ci el incerca s-o imbuneze. Iar ea nu *r l,rrrr
lr tl

ceva....

Vru si inchidi uga, dar Cody o refinu cu o

mini fermi.

- imi datorezi o explicatie, Trisha. - Nu-1i datorez nimic! Eu sunt cu Paul qi sunt foarte fericiti. - De cind esti cu el? - De.... de foarte multl vreme.

,,,r

rritc

ci el ii

ascunsese un aspect foarte important din viata

\r lr rlt'buit si las un mesa.i mai explicit la hotel, relua ea cu o


.,,'

,
| ,,

rlrrr.r l,cslie nu mi-a spus nimic despre telefonul


,r (

tiu.

in cazul

acesta, ar putea foarte bine

si

se lipseasci de

ti

seari. Te invit la cini.

Inutil, Cody. Nu am nimic si-qi spun. Nu inteleg de ce i Dupi cum ai putut constata, nu sunt liberi.
El incepu

Depisiti de evenimentele care I'rr,,,l.rr .rpropiata ei clsitorie, leslie pierduse chiar si cheia rt,,rrlnrr rrtrrltri, si escaladase balconul pentru a intra prin fereastra
nr.l cra deloc de mirare.

l,rl ll irtr
I

si ridi. O licirire ironici ii

dansa

'lrisha alu dintr-o dati sentimentul ci el stia de la bun inceput

in ochii lim ci
coborind

tr

nu ai rnai telefonat?

l', nrr rr r':l rni-ai fi inchis telefonul. Am preferat sI vin chiar eu.

il minte in legituri cu Paul.

\ t'I \t
Te-am vdzut
iir ,rr r r,
r

tr)unca ta?

M-am

invirtit prin zoni, adineauri.

',ililr ilr v;rcan[i vreo citeva sdptimini pentru ci mai asteptem

intrind in casi singuri. Dupi am afteptat ca si intre cineva in clidire pentru ca si pot intra si lrinuind ci daca sunam la interfon, nu-mi vei deschide. Am vizut
Paul si

masina prietenului

tiu

lrtt'

( ,e-ar

fi sI mi lasi si intru? Nu stau mult, i1i promit. fl singuri cu el. Va avea oare

lr rrlr.r ( /rl;r, speriati de gAndul de a

i:rrlr

r ,,.r r

rtz.istt dacl el ii ficea aransuri?


ea. Vom

\rrr

,L lrrtru, spuse

vorbi altddata.

ri i I ltl rN,\llliA TRISHEI LAURA. T{ARIE AL


I r

79

t,

.r. or'(1.

Pe

rlirr nou si inchidi usa, dar dc data asta Cody o blocl

miine. Dar te previn..'. Daca nu vii, mi instalez in


cAnd vei vrea

r ,r

rl

si iqi cu mine. tr lr, rr nr:tlitios cu ochiul, apoi se indepirti pe culoar cu mersul


,r .rr

r.rlt'

lrini

ti rlr lucru duminici


):r. Mi-am

seara?

I,,r'i,,r r',,tl,ltl[.

ficut un mic atelier in camera mea.... si.... si am

rrt o comandl pentru miine.

t'm clecit pe jumitate o minciuni. in realitate, clientul


r irrclul abia peste o siptamAni. Dar Cody nu a\rea de unde

rr

t'azul acesta, plec, spuse cl. Dar cu conditia sI cinezi cu mi

scari.
irrnt deja invitatl. rlata aceasta, minciuna ei o ficu
ii lrinc, anuleazd aceasti

si

se roseasczi.

intilnire

sau

imi petrec noaptea in

Ie. Asta imi va permite


evar cu tlne.

si

a{lu daci blrbatul acela locui

in stare si-si puni in ntarea.... $i ea nu voia si-i mlrturiseasci faptul ci


slra exasperatd. Cody era
;rsc aceasti poveste a concubinajului ei cu Paul. )

ofti,

si vid

ce pot

si

fac.....

rcc si te iau miine seari, la opt.

itaila hotel?
,lu-i nevoie si-ti spun unde stau, n-am si-ti spun. Ai putea

r;isiin ultima clipi.


ri nc

intllnim

la restaurant,

ii propuse ea, gtndindu-se ci el

ci nu-l glsqte pe Paul la ea clnd va veni s-o ia. slra ii didu adresa unui restaurant aflat in centrul
sri sc mire

itritu o clipd pe ginduri, apoi incuviinli din cap.

TRISHEI
$curte.

81
se elibereze

Doui tinere care aqteptau fird indoiali si

intraseri in vorbi cu el. Agasati, Trisha ovdzu pe una dintre lplccflndu-se spre el cu un zimbet ademenitor gi cerindu-i un lucru, Cody Malone era un seducitor incorigibil.... Dar, urmei, nu avea nicio impoman$. Nu hotirlse ea

ci

aceasti

It

li ultima pe care o va petrece cu ctnd veni spre


ea cu

el? Putea deci foarte bine

si

krate fetele frumoase din Hawaii dadareachef. Ei nu-i pisa.

Capitolul 6
in picioare in fala gifonierului deschis, 9i imbricatfl doar cu sutien s,i un slip din dantela ivoar, Trisha igi trecea in
garderoba. Cu ce si se imbrace pentru cina cu Cody? Nici vorbi si-gi

zimbetu-i strilucitor, Trisha

se

simli

de un val de plicere. Cody pirea sincer fericit

ci o vede
se

flmase totugi in expectativl gi intinse doar obrazul cind el

Hl

sarute.

in
sti

restaurant unde fl.un intimpinali de cdtre

tini,r1t

in costum tradilional de culoare fificoaz. O urmarl prin

bluzi cu decolteu adinc sau o fusti uipatd,. Dacd


Pe de

imbrica

pAni la refuz,

pini

la o masi.

mod provocator, cu siguran$ cI el igi va imagina ci wea sI-l

Mahal", restaurant renumit pentru excelenta lui bucdtdrie,

alti parte, pentru

a da dovadd. de siguranli, trebuia

o clienteli cosmopoliti.

Trisha alesese acest restaurant

simti ftumoasi.... De altfel, Paul o incurajase intotdeauna si


aga

ambianla lui relaxatd,gindindu-se

ci

este mai prudent

fel incit si se simti cocheti, chiar qi pe vremea cind


Alese un taior din bumbac alb cu jacheta mai

locurile romantice unde se cina la lumina hawaiani.

luminirilor

9i se

taliei ei nu-i permitea extravagante.

lungi si pe

prfitat

de ziua aceastacasd,vhitui insula?intrebi eain timp

fusta dreapti

pinila

genunchi. Era o qinutl clasici gi

distrati meniul.
Iont la canionul IJflaimea. Cred cI

care o completi cu niqte cercei din coral roz

;i un colier de

in

afara Marelui Canion

O ori mai tiziu, igi parca magina in fala restaurantului.


motoml ;i il ziri pe Cody aqteptflnd-o la intrare. Purta un pantalon elegant din in havan ;i

nu am muvdztttcevaatitde splendid. Falezele acelea


lgi schimbl culoarea

'

dupi lumina so-arelui, trerind de la

o cima;i

ql portocaliu....

TAURAMARIE

At

HAXIII INAREA ITJSHET

83

- $tiai ci Waimea inseamni....


versanti

apele rosii? intr-adevir,

canionului coloreud. in ro$u apele de ploaie ce se scurg de

(,llnrlul

acesta

ii reaprinse furia Trishei.

pini

la mare.

l,rxly nu merita sd sufere pentru el, $i nici sI incerce siJ


ttu'ttrtlczc.... Mi-:un dat seama cd voi avea foarte putin timp sdvizitezgaleriile

Ai avut deja ocuia si faci plimblri mai lungi pe insuli?

- De mai multe ori. Po[i merge ore in qir firI sd intilnqti


cineva. Este impresionant. Trisha inchise meniul ;i-l puse la marginea mesei.

ea preticindu-se la rlndul ei ttullfu'n'rrtir. Daci am fi cinat impreuni, m-a$ fi culcat tirziu gi nu as

{lrt

S;rrr Francisco, rispunse

Am descoperit de asemenea

;i

Kapaa, spuse el. Am trecut

si prin falamagazinului

tiu.

$dl ll prrtut pleca decit spre prinz. De aceea, am preferat sI anulez ItilHlrrlrt';r noastri. $i nu mi gtndeam cI asta o si te supere atat de

si intri. Ea regretd imediat ce spusese. Dupi primirea pe care i-o


Adevirat? fu fi trebuit

Htil,

rr

l;rrrgl pindindu-i reactia.

lrrlt'lcg.
Vrrrhist: pe

nu uebuia s-o mire faptul


magazinului. Sosirea chelnerigei

ci el nu indrlznise si

treaci

un ton neutru, dar ea citi o oarecare dezamigire in

le intrerupse pentru moment Comandari mincarea ;i tinira chelnerill veni, o clipi mai tirziu,
o sticli de vin de California.

ffltln'ir lrri. lrlrlur sirnti o strtngere de inimI. Nu impingea oare jocul prea delurtlt
l);rr tlc ce ai vrut sI

mi faci si cred ci locuiegti impreuni cu

Ce-ar

fi sl-mi explici de ce ai plecat atit de grdbiti din

l#d

hilrlrlt'/ relud el.


rrrr st' putu abtine

relui Cody clnd rlmaseri din nou singuri.


Vorbise cu o oarecare dezinvolturi, ca;i cum nu dddea prea

Itl

si ros,easci.

llncri nu ai fi insistat atet cL si-mi vorbesti, f^ra indoiali

ci nu

importanli incidentului. $i ea se intreba dacd se preficea indiferent pentru a-gi salva orgoliul.... Sau poate cI se gindea ci mai are niciun rost si insiste, din moment ce in viala ei exista un
birbat? Dar daci el venise in Hawaii si se intllneasci cu alt[ femeie?

* i lrrvrrrt;rt aceasti minciuni. En tirziu qi nu aveam chef sd am o


*r tlt,' lrrrrg,;i cu tine, asta-i tot.
.
{ krr'(lritc acestAnderson?

llrlit'

Anderson, precizA ea. lmpd4eam apartamentul cu ea


a

tkl

$pr,tnriina trecuti. CAt priveqte Paul, este un prieten. Nu ninric intre noi. fi-am vorbit despre el, rrr Kiruai unde are

fost

fapt, ce ftia ea despre viala

lui

privatd, dacl nu doar faptul

lHrlnt,t

ili

aminte$ti? Este

oarecare Melissa locuia impreuni cu el la Vancouver? Oh! dar

Grt

l.rr, rcazit

intr-un cabinet de avocaturi la Honolulu, dar vine

nu-l impiedica pe el si coleclioneze aventuri.....

h**lt,

mulli clienli. M-a ajutat si-mi rezolv

f**rrrrh'r'rr

polita de asigurare clnd am avut acel accident,.,

XA/ lll rNARI:A TRISHEI 84 Cody dldu din cap. IAT]RA MARIE AI,

85

lr,rr lr ttrrr, l)cr)tru cd poate fi gisit la adincimi mici, in timp ce coralul


rrrnu 1,rr ;rlb sc recolteaaalamaibine de trei sute de metri adincime.

Este un prieten pre(ios....

lltnr rnlr'k's, cxploatarea coralului este astezi strict reglementatL Itrlrrtt'riile expuse in vitrina ta sunt minunate. Cred ci 1i-ai glsit
rr

Se intrerupse

pentru a o llsa pe chelnerill si le puni pe

mAnclrurile pe care le comandaseri.

r illl.l |,,r rr unrari si vorbeasci despre tot felul de lucruri. Cody se purta

Ai dreptate, relui el, nu ar fi trebuit

si

apar asa brusc la

fdrl si. te anunt. A fost o prostie din partea mea. Se pare ci


acordat prea mare importanti celor ce s-au intimplat intre noi Horton.
Trisha simti un nod in
s-o manipuleze?

,llrt \r lxrliticos, dar atitudinea lui se schimbase imperceptibil,

Sau

llr,rtr rkr;rr privirea? Trishei i se pirea ci nu o mai prive;te ca pe o h lu tr' (;tre i se pare atrigitoare, ci ca pe o prieteni cu care era

git.

Era oare sincer? Sau, din nou,

l,llrros si stea la taclale,


rlr lrll;rrrl.

ceea ce i se

piru reconfortant, dar;i ciudat


sI stie unde era cel mai potrivit

Cind ai anulat cina noastri, ar fi trebuit si inteleg mesaj continui Cody. Era suficient de limpede. De fapt, nu era nimic
explicat. Tu ai viata ta, eu pe a mea. Este prea cursul lucrurilor.
De data aceasta, pronuntase ultima

,trrrl li se aduserd cafelele, el vru

tiziu

sd sc

hr rk' pr:rcticare a surfului. lrrrlur il informi cI o statiune balneari de pe coasta sudici,


I'r

rtlrrr, .rvca plaia cea mai apreciati de surferii

profesionfiti.

frua pe un ton definitiv. Si i loc sa se simtd usurati, Trisha resimti un puternic sentiment frustrare. Cody didea un pic prea repede inapoi.... Ascundea
asta ceva? Se simlea vinovat

t :ir timp te gindesti si stai in IGuai?


t rxly lot nu-i spusese la ce hotel
rft rtr lrri aici.
se cazase

sau poate statea la

,rr,, r urr<)stintn?....- nici ce anume avea de gind sI faci pe timpul


nr

fati de

Melissa? Sau acum credea

ci

jocul acesta nu meritl atita osteneali?


Trisha fu

Nrr stiu
Melissei.

cit pe

ce si-i dezvlluie

cI stia de existenta

nrlrll.rz;r

inci. Trebuie si mi intilnesc cu un prieten care vulcanul Kilauea, din Hawaii. Dar mai intli vreau si

altfel, nu ar fi alut si ea dreptul si cearl niste explicatii? Si se

lrlr,,gx ctcz sectorul imobiliar. Am vindut complexul din Yancouver


,,r

cum si abordeze subiectul, cind Cody reincepu sd vorbeasci.

nrr (l('gtnd si reinvestesc acest capital in arhipelagul Hawaii, dacl

- Cerceii acestia sunt foarte frumosi, spuse el. I-ai ficut tu? - Da. A fost prima oari cind am f<llosit coralul roz, rispunse - Ce alte materiale mai folosesti?

tl,thr ea.

\( ( t ocazie interesantd,
lrrslr:r se stridui

firepte.

nu-si arate mirarea. Asadar, Cody era prr,lrrrct:rrul unui complex din Vancouver.... ii vorbise foarte pulin
,

si

- Pietre semipretioase

cum ar fi granatul sau ametistul. Dar

L ,,pr r' .rsta

cind

se

intllniseri

la Horton. $i daci

i;i

amintea ea bine,

cele mai multe ori, folosesc diverse varietdli de coral. Cel negru

86

TAURA MARIE AI,

ll.l I lll NAliliA IRISHEI


I

87

era vorba despre locuin{e cle lux, cu piscini, terenuri de tcnis, omisese si-i precizezc

ci totul ii

apartinea. Cu ce bani putuse el

rr lrrrr;r s:i-i telefoncze rugent

lui paul.

dezvolte aceasta afacere?

\rr.r sr l:icu de indati ce ajunse acasi.

Un lulcanolog cu siguranti ci nu cistiga prea mult. I mostenirea ldsati de tatil siu nu putea si fie fabuloasi mai ales
zcesta a\,usese o reputatie de mlnzi sparti.

lrgrlrr:rriilc lui Paul


,r, rrrl lrrt f

furi

departc de a o linisti. Acesta spuse

ci

rrlrrl
{lttr
rrlrlt
pt (

rrrilor de renovarc se dor.edisc a fi atit de ridicat incAt a s,r ir)trerupi activitatea, fira ca micar si-i fi putut achita
llr)nllui ccea ce-i datora.
l;t rrnanghie,

S-a

ficut tiniu,

spuse Cody uitindu-se

la

ceas. Vrei sI

',*rr

conduc?

- Nu este nevoie. Am yenit cu masina,


O clipl mai tAziu, se despirteau in fala intrarii restaurantu
Masina

,lr (.tt l)rcvizusem. Voi

mirturisi el. Lucrlrile acestea costl mult mai fi obligat si vind totul. r r N s:r fic prea usor, daci ;i curnpiritorul ya trebui sli

inchiriati de Cody era foarte aproapc, trasd lingi trotuar,


a

rilrr,tr ,t\(,r irt fenOVifi....


',rrrr \':r trcbui si vind acest irnobil pc nimic. Aveam de gind
=

Petrecere frumoas[ in Kauai! spuse Trisha.

Ar fi trebuit oare sii-i spuni si-i mai telefoneze inaintc de


La ce bun? Mai bine

I lr

r r r1 l,t

sr <lt.sprc toate astca dc siptlmiina trecuti, dar am preferat

si renunte sa-l mai revadi.

Multumesc, rispunse cl. Si magazinului

tiu,

"Testoasa roz"

cloresc

viati lungi.
Ea

Piru cd vrea si rnai adauge ceva, dar se rizgindi si ticu.


adresi un zirnbet inainte de a se indrepta spre masina ci.

i rr u ,r\t( l)t lltrtin in cazul in care as fi glsit o solutie. ',r ,l.rr.r nu reusesti si vinzi? Nrr r .rr si mi gindesc. Mtine am i.tilnire cu direct,rul 'rcau rm r ,rl|. nlrr rrrrobiliare. O si te fin la curent. I r rr ,r lxrl lhcc ceva ca si te ajut....
| , r.,r

Sc asezi la volan cu un sentiment rle regret amestccat


nostalgie. "Sunt o proasti, isi zise ea. Ce asteptam de la el? Si-si
scuze? Si-mi explice

rtr'-nri un cumpirdtor si l,oi fi in al noudlea cer! glurni paul

il lllt t.l\ ,lill,lf.

ci Melissa nu este femeia vietii lui?


faga casei

Este rnai

Irrulr,r rru lrisc telefonul, ingindurati. Un cumpiritor..... Dar

sa-l uit o

dati pentru totdeauna...." lui Paul care se


avansau. gi

.;,lrrr ,rr.r\('(Lt un potential cumpdritor! Nu ii

spusese Cody

Demari, si se hotiri si treaca prin

in aprol;iere. ca si vad.{ daci lucririle de renovare insi o astepta o surprizd....


si schelele fusescri demontate. Ce insemna asta?

llrl' rrr. , .t r r(.;l sli i,:r.csteascd in afaceri imobiliare? r{* rr r ,r rrrs;r rrici, idee despre suma de carc dispunea el. Si agti, r irtlr,rl.l, lru-l intcresa un imobil c(j trebuia renovat. prefera
1a'l,1lrrl rrrr rrrrrbil pe care-l putea inchiria imediat, inainte de a
iillr t1il
se

Locul pirea pardsit. Nu se vedea niciun camion in fata imobi

l,r \',ttt|11u\rcr.

lrrl 11,1 ,l.rr,r t.xist:r

si cea mai mici sansi dc a-l ajuta pe paul,

TAURA MARIE

At

lr I I ltl rN

\llliA TRISHEI

89

trcbuia si inccrcc. I)a, dar (,rxly poate

r ,,,11 l:u'u un clus rapid, se hlirbieri si se imbr:ici

in timp ce sc

ci isi va irnagina ci

ca vrca sii rcia rclatia

rrrr

L ,r l,r programul

din

acea zi.

Dimineati,

se va

duce la Princevillc

el propuninclu-i o afacere..,.. $i oricum, nu stia cunl ar fi putut


contactezc.

' r . r l.rr ,r rristc

cumparaturi, amintiri pentru Debbie

;i

Melissa, si

Doar dacri ar telefona la toate hotelurilc rlin Kalraa si statiunilc balncare apropiatc? Irl insusi folosise acccasi strategic
s-o giseasc:i.....

t,,,rrr ,, r':rnl:lsii din aceea hauaiani pentru cl insusi. La inceput, sc l rn'lr,,r's,r'i olcre Melissei niste ccrcei cumpirati dc la "f,estoasa roz",

,ll ,i
I

l,,rrr,r llr

unni a renuntat.

PAni la urm:i se lrotiri si-i tclcfoneze lui Paul si sa-i impirt ideea ei. prccizinclu-i ins:i c:i existau putine sansc sli reuscasc;i.

lrrrl'.r Pranz r,a lua avionul spre Hau,aii. Receplionerul hotclului 1,il.,( \(' c:i crau nullteroase zb0ruri care asigurau lcgiitura intrc
rrr rr
I l(

llru,aii, si

ci nu cra ncvoic sd-si fac.i rczen/are dinaintc.

- Meriti inccrcat, r:ispunsc cl. Daci prictenul tiu are destui ca si faci lucr;irile cle renovare, va face o afaccrc cxcelenti.
Atunci, incerc s:i-l gisesc inaintc si plecc de pc insuld.
Pcrfcct. 'l'inc-mi la curcnt. Dac;i pot si ncgtrciez viinzarea

\, lrise fcrcastra camcrei. (lu trei etaic mai jos dunele dc nisip

t,'r ,r rrrlil)(leau ltAna la marea de un albastfu-turcoaz care scinteia rrlr.,,.ut l('strilucitor. CAtiva surferimatinalicallireau deja valurile,
, r,r( rr(llr-sc cu inclentin:tre pe planse pentru a r;imAne pe creasta

plitim comisioanele agcntici. Vocca lui Paul vibra clc cntuziasm. Oarc gresise Tris xrrbindu-i rlcspre Cody? Oricum, era prea terziu sd mai ai
cu cl, r,our cvita si fcgrete....
De

' rlrrlrrr si a face ca pI:iccrea coboririi si <lurezc mai mr.rlt. in rt,r"pr( r(':r hotelului, tufisurilc de hibicus inconjurau frunurascle 1,, lrr.r i:rr piscina p:irea un safir, incrustat in t'crdele crud al
r r "llllllti.

indati cc inchise telefonul, incepu

s.i cautc

in "pagini aurii"
r

isi didu searna ci va fi mult mai complicat clcciit previzuse, giseasca pe (.rxly Malonc. Doar oriselul Kapaa avea mai mult
douizeci de hoteluri.
Descurajatii, r,ru
slrne pc Cody la o
ca ea sd-l

plicea acest krc. ii plicca vcgetatia lu,ruriantii, t,' r',.r1( l( rrimitoare. Ar fi r,rut s[ survoleze cu elictpterul falezcle ,l,rrrl,rr' ,lt' [a Na Pali. sa expklreze adAncurilc mirii, bogati in pr$ti

lrrr t,orly

ii

r, ,1,1,

'

.111

si corali,

si plutcasca pe valuri cu plansa la fel

ca acesti tineri

si

lase pc

miinc ciutirilc.

Si, oricum, ezita

',

,r

trr r

lipsiti dc

ori

atAt de

tirzic. Dar daci plcca de la hotel inai


avea nicio sansi s:i-i dea dc

I r,r, ,r I

giji, si stca intins pe plajli sub lurnina lunii. 'l'risln l-ar fi dorit in prcajma ei.....
in el un imens sentimcnt de il atrigea intr-un mrxl

poati contacta, nu va mai

t,,.rr 1'11vg21ga acestui numc trezea

numirul primului hotel de pe listi. inclati ce r,a afla uncle se cazasc, nu \? avea decAt si-i telef< mAine dirnincati la prima ori.

Ridicd rcceptorul si form.{

L ,r ,rr u rr

t . Iir:r pcntru prima oar:i ctncl o femcie

rr, lr' rlt'zistibil.

,.rrr,l t'r'ir llingi ea, avea in permanentri ckrrinta de a-si rataci