Sunteți pe pagina 1din 36

o

AT. L FRIDUS

o
LALEAUA ri CEI TREI PITICI

Edilura lon CreangS, Bucuretti, 1989

I. ALARMA-N PARC
Au lost odatij trei pitici, trei mici voinici. Piiicii. gredinari erau
Si

de'un parc cu mii ti mii de flo.i Resina-noptii si Bujori. Narcise, Stinjenei, Pansele, Garoafe, Trandaiiri, Lalele. mov Liliac;i cite toate sini bucuriei noastre date. Dar uitc, vezi, ca nu degeaba lucrind cu grebla ii cu sapa !<gheau ca soarele:i rpa s;.nallr llurile in\oalte .um 4ici nu s ar alla in alte grAdini $i parcuri, liind., $titi, cei irei pilici e.au vcstiti, lrei grbdinari

ingriiea!

nill1 iscusiti,
de

lemuti de omizi !i buruieni. $i'n resi, iubiii de lumea ntreag,

ciribusii cei vicleni

Dar cu duimanul nu-i de sas;: Laleaua, floarea cea mai dr;qi piticilor, poate Si vouA, se'mbolnivi de g;lbinare,

$i una-dou;, au $i pornit piticii mei. toli trei, in grabi mare,


cdldtorind din zare'n zare sa afle cam ce cai ar ii Laleaua spre-a o lecui? Si in ce fel? $tili. d.agi copii?
De nu, cum n-avem alta lreaba eu zic sa alerg,m degrabe

Ala se-ntimpl; cind nu ploud!

de arsitd, din prea mult soare...

la doctoragul Brotacel

cu studii multe,

vestit prinire cunosc;tori. ce-a ingrijit cindva, vezi bine, o alta lloare

fel de iel. Savant in leacuri si unsori,

r;niti de un Miracine un Maghi.an era. imi pare... Dar asta, hei. a lost demult...
Acum se-i cerem un consult.

de neam mare

2.

MEDICAMENTUL MIRACULOS

E clar, a zis morocinds Brotacul.

9i, uite-aqa, ne'ntirziat, spre Brot6cel s-au indreptal cei trei pitici... Si noi la fel ne-am dus la el, ruglndu-l s o-ngrijeasci pe Lalea, care bolnav;-l a$tepta. 9i a venil Brotacul,
lipa-lip...

cu;

cinta pitpalacul. Declt s-o-ndop cu doctorii, s-o-mpong cu acul, nemilos, mai bine'ar fi
se-i aplicem

luns ascultind

un tratament mi-ta-cu-los!

Era impun;tor la chip. Cind ochelarii ii i-a pus pe nas, cu toti r;mas-au ferd glas. Hai, spune,,a"! pe biate floare o-ndemna. Dar ea plingea,
se ofilea

ti

ferd vlagh se-apleca.

La o alit de mare ntelepcrune, piticii nu atr mai avut ce ipltne $i au tacut r'u tolii rilc, fapl nelipsit de un anume tilc;
neexistind

de leacul ;sta. ei n aveau habarl

cuvinlul in abeceda..

5i a:iepiau, Brotacul cxplrcalii


cu o pipetA cite-un strop
sau poate comprimale? medicamentul Sirop,

in ce iel se

ia?

Pilule mari sau mici?


Sau colo.ate? La astea loate gindeau prolund

ti plin de fal, fi de imporlanl, t:iia chitanlil dintr'o fflrn7ni,v,l;

in timp ce doctorul Brotac se incheia incel la lrac

.u f runtile-ncruntate,

3. DE TREI ORI TREI ORI TREIZE$TREI

li

mici picaturi pe nemincate nu se poate Laleaua sa nusi schimbe tenul, spre-a-$i colora in auriu
polenul!
,4sa?

Pldtim, prea bine, au rhspuns piticii, dar Laleaua? Care Lalea? s-a sumetit Brotacul orivind daca-i sta bine lracul iroit de-un croitor-gindac, venit de dincolo de lac. floarea, balo lumina.-. - A, tratamentul cu pricina... Si Pdi da... N-am inteles nimic! - Atunci stali jos, sb vd explic. Luati de-ndate un pahar, mai mare-asa, cum sd vi zic?... Sau mai degrabS-un mic butoi

Isa

Deci, hai, semnati

in

care-amestecati

trei ploi.
Le bateti bine-bine Fi Lalelei voasire i le dati spre-a le-nghiti!
se poaie? - Vai, cum Deodate toate?

li

chitanta mea, sa pot pleca-.. Mai am se-nlreb de senitate un strat intreg 9i jumetate de Garolite'scolSrite, ce vor scuti.e medical6 la sport... Dar uite, se insalr; cine nu stie, cam ce medicarent le voi prescrie? Cici intelege astazi orice lloare c; lenevia alt leac n-are decit mult aer

mult soare.

Oac! Salutare!

Ei e, m;i lratel Le numdrali, piticii mei, de trei ori trei ori treizeltrei,

4. SPRE TOATE CELE PATRU ZARI Plece Brotacul topiind


S

- Si

adicA

ti a$ita

Stiti cb leacul n-are spor n'are elicacitate

i-orAceind

printre instrumente Si medicamente urgente. Deodata insa se opri, ractrrnd asa, ca-mpuns cu acul, prin iarba dindu-se de-a berbeleacul:

punindu-Si ochelarii

din ea nu-i scoate chiar daci bea ploile toate, pind nu-i rnfloriti pe chip, pe frunza lunga de smarald. un zimbet cald!

Si.lipa-lip tar oac-oac, pleci Brotacul cetre lac $i dus a fost.-.

it

Dar vorba luilgz n-are rost, ci numai pagube aducel

c;liuziti

Ca floarea sd nu se usnce. au ii plecat cei lrei pitrej de Licurici,

un zimbet cald pe chipul llorii, gdlbejit.

zorind, ca iute sa gdseascd ceva ce iace se-nlloreasci

ti

insorit

5. SFORAtND..-

DREPT SPRE
Din
ei

INAMIC!

se-ntoarse primul

(de buna seam, cel mai brav)


urcu5

In greu

Pitic$.

veneau cu el

doi lSutari. vestiti cobza.i, un Tflntor Si rn Creieras, de la orat... Cu ei duceau doui chitare unul cintind f;rA-ncetare, iar celZlalt
mereu codag

gata s-adoarma de-a-npicioare. Stiti singu.i.cred. care.$i care,.. i-alelei i-au cintat. dar ea posomorrtz raminea

Trisl Creierasul s-a-nclinat ii a plecat, iar Trintorul spre'!n stup de-albine


s-a'ndreptat.

Hei! Stai! Dintr-5Stia-mi

matale... zise-o Albind aparind in cale. Dar azi, ia spune-mi. de muncit cit ai muncit? Vai mie, tare_s ostenit, de-ai sti ctt am zburat si cum... Mai bine ti-ai vedea de drum, zise Albina biziind; in jur, suratele roind,

.2 s, m;ninci

etti? Prea ie grdb6ti

*sY

*g
$i tare rup!"

in grup

se indreptau spre stup.

Stia el, Trintorul, care le e puterea; dar mai stia si cit de dulce-i mierea! Hai, pJeqca, Trintore, - nu mal sra, 5t ca altiel va fi vai de pielea ta!

Nu plec, acesta sus cu-nfumurare,

strigi

rotind ochi lacomi c;tre stup,


de'unde se-auzea ,,Hi

Alte albine, tot trecind din floare n iloare rind pe rind


cu-un scripete urcau, cu grij; mare, saci cu nectar $i galbenul polen.

Si chiar daca acuma pe Lalea, nu am putetea s; o-nveselesc, ei bine, uite, me,nvoiesc, s; stau aici :i s.o pazesc. Dar asta, pe odihna si mincare...

- Nu plec! Nicicum de munci nu ma tem. oricil mi s-ar parea truda de grea

mare! - Minune Aud eu bine, fritioare? scurt bizii Albina a mirare. Ce s; mai spun? Pe

nu doar Laleaua vei pezi, ci Si-un butoi cu picaturi cite-or mai [i: vreo iasejaple... Stai lrnga ele zr $i noapte sd nu le fure niscaiva tllhari ce dau lircoale prin padure... Ei. zi-i: se poate?

cit se pare qti un Trlntor ca oricarel Dar fii atent,


nu

Qi

Desigurl Voi zburati cu toate veniti daci vi chem: v'am spus ce nu m; lem! Atit doar ci stomacul

s;

deqi,

hrani-mi cere, Un strop de mire de as


se prind puterel

minca,

la mincare'ti este gindul, vere! - Doar Uite'o ulcici plind, dar n-o goli de-ndau! lntii la treabd, tu ce poti, ne-arate! Fii f;rb grijb,

fac

precum mi-ai spus...

ai plecat? Cu ioate chiar v-ati


Ce,

dus?

Unde-ati zburat? D unul singur, gata,

ffi

m'ail Iasat?
Chiar ati crezut c-at fi atlt de prost? Mai bine se meninc.

P;;; si

;i;;.;i;;"ii

i; J ;;;i; i; ;;:ii
si
lenevesc,

me-ndulcesc.

Grozavi miere! Ziu, pe cinstea mea!

se am motiv apoi

Si-acum s; dorm, nu mult, un pic...,Aqa! Se siorii zdrav6n, drept spre inamicl Cici sloreind pe date-l nimicesc, incit n-o se-l mai vid cind md trezesc!

6. UN CRIN VENEA TN PAS ZORIT A,$a-l gesi dormind

multinimosul Piticei sosit 9i el cu veselie si cu mare-alai;

Sr

sforeind

Erau cu el ii cinci Furnici mai mari, mai mici, care iirau un gramolon sadea cu pilnioara de Zorea $i placi tril de ciocirlie ori cintec de privighetoare... Convin$i ci asta o sr-i placi I-alelei, t i-o s-o-nveseleasc;

ln urm,-i, un Tinlar cinta din

nai

ti-obrajii o s;-i rumeneascr...


$i-au mai chemat
1a sirb:toare trei Libelule dansatoare urmate de'un Riloi

de-ndat'

ce avea se tie o lectie de scamalorie.

Cu tolii deci s-au slriduit dar in zadar; nici unul nu avea habar ce-i de f;cut.
de iscodit,

ce-ar mai putea sd nascoceasce incit Laleaua sd zimbeasceOttau pe rlnd mihniti,

7.

CINE A FURAT PICATURILE?

stlnd pe cdrare, multlntristali de intimplare...


Cei doi pitici
de ciuda

ce

la du-te, Trintore,
acesta Piticuq.

Dali piciturile, stati niuci?

butoiul sA-l aducil

grii citre
Acui,

acuQ!

simteau c-asudd, in timp ce-o Volburi ndtingS,

iqit;

dintr'o scorburh,

respunse Trintorul prin vis in timp ce inci sforria 9i buzele de miere isi lingea. de trei ori trei ...ori cite cit? nu izbutea sii aminteasce Piticel, iar Piticice socotea $i el, dar inmultirea nu-i iEea; sau poate si-nmulteascA nu $tia? Cum, ati uitat, frSliorii mei? De trei ori trei ori treizerlreil le spuse iute Pilicu!, lirgind Lalelei gulerul de plup ce gitul groaznic i-l stringea... A,ia!...Acuma, pic;turile! Nu !e-ai adus? lndatd! spuse Trintorul supus; erau aici... Ba nu, erau colea.,, Dar ia-le, picaturile, de unde nu'sl Se vezi. cred c-am iiculo lati! mai motmdi ciscind zelos,

se furisa,

Lalelei mijlocul si'i fringi. Se auzi o lacrimd c;zindi..


Cind.

-Azis sa numerim

lari veste, a9a cum se

cu Piticicd-n pas zorit, un Crin pe-alee s-a ivit. Avea costum cu-argint tivit, purta coroani, iar pe piept,
pe spate, luceau de roud nestemate. Era lnalt, Si mlndru, Si sfios,

intimpli ln

poveste,

dar si frumos!

Laleaua lari voie-a treserit $i... a zimbit!.

cind i-a-ntllnit

Privirea-i bllndd, visAtoare,

)th

ffi

t4l

-Y,-,

s;rmanul Trr^ntor somnoros.

tot cercetind butoiul


pe fate $i pe dos.

Si

lngrozitooorl strig;.

ffi
Tilharii pic;turil nu le'au lurat,
ceci eu,dormind, cu str;snicie am vegheat!

Nenorocirel Ce s-a lntimplat? De ce tipi in nqtire? se repeziri citre el toti cei din parc, in timp ce Trinto.ul, ca-mpins de-un arc, de tot trezit - zdpacit, privea ln juru-i rost'nd amarnic revoltat: Nu! Sigur nu-i adeveratl $i se freca la ochi cu-nveeunare, vedeniei nevrind si-i dea crezare. Nu cred ti... s-a intimplat!

ii

trei pitici au inlemnit nici m;car n-au auzit cum,,Oac"l Si,.Lip"l pe o cirare Brotacul se'nlorcea in grabA mareDe vesle-i dase Pitpalacul s; vin6, ci a disp;rut
Cei

in care oriciia din zori in sar; si mai ales in noptile iirzii de vari.

oglinda lui str;lucitoare

Nu'i de g;sit

lacul...

$i

sl6 doctorul $i grav

auzind cele ntimplate


socoate:

Chirie ii pl;team dupi tocmeale,

Aceste semne-s de gindit! Doar Iacul singur n-a lugill


rAgu$ealA!

oriciind pini la

9i'apoi, nici polobocul singur nu s'a dus...


Pe urmi, ia litali'vi pe cer; un alt mister! PinA mai ieri,

in

sus,

in zare'un nour urie era, qi aqtepta se-l poarte vintul citre noi

ii

spre zevoi.

Deodati inse-a disperut-.Cu el nu unul, lreizettrei de poloboace-am

li

umplul!

$i-au zis piticii: Gindul nu ne'nsali,

si dinlr'o suul

tr^lhari'

istia'i

$tim

Isprava asta e l;cuti de... SecetA ti ZepWealil Dutmani ai viei Si-ai gridinii, tot ei predat'au de verdeat; stejarii, lagii ti arinii.

;HP
8- NORUL

-k

Dar gatal

li

$i-aia zicind, cei trei'pitici vidindu'si toatd nerebdarea, strigar;: - Crabnic adunaieal
Plecam

Le'om veni de hac! prindem $i-i big;m in sac!

si

le gzsim ascunzatoareal

Chiar de-o lovise-amarul, Laleaua tot zimbea cuprins: ca de-o vraj;; cind, sus in iurn, Bondarul, care stetea de straji semnaliz; un nor,
Se vede-un nor

plutind uqorl

tjn

nor!

Un norl strigard toti cu veselie. Drpt s; v; spun, - incruntd Brotacul. se


ce despre nori

p;rea mai mult sb itie, nu prea imi vine se-mi cred ochilor! Ah. norul;sta

ti

nu ne-o lace placul! El bintuie polecile inguste lasa-n urma lui pirjol!
Ce spui'? taie.

ci de licuste!...

Da. norul care ceru-l nu-i plin de ploaie,

ff &)w&
\
Veneau licustele Suvoi. comenzi se auzeau ,,un-doi!"

lngrijorali, cei trei pitici tin sfat...


Deodate Crinul

ii-n

spreLaleasaindreptat

Try vh

fala ei, adinc s a inclinat: N ai teamd. i-a toptit ling; obraz. De dragul tiu, m; !oi lupta ca un viteazl 5i pentru c, se-nlunecase loarte, uo Licurici ie$i atunci din rind, un lelinar aprins cu el ducind. Jur si ma bat pe viati li pe moarte cinstiti curteni, cinstit, adunare. lupta ne cheam; Si zAbave n-are! Cu bratele in sln si nu mai sum. pe dWmanii cei cruzi s;-i alungim!

ca-ntr-o armati la r;zboi. $i cerul tot se-nvineti; un hulpav rontdit zbucni iniiorind a parcului suilare allatd toata-n aSleptare. Se-i facn fatn-

palosul spre zeri si-a lulgerat-.trei pitici indate l-au urmatCu arcul, Pilicut s;geti zvirlea, cu lancea. Pilicel lung arunca,
Cei

$i Crinul

iar Piticici ln du$man ocha cu... nici n'o s; mn credeti,


prattial

oare cine poate acestei nrvAliri turbaie?

Stau florile citre pimlnt plecate, iar Irunzele sf'rSitul ii-l jelesc. in timp ce trupele ldcustelor sporesc.

Batea in tobe Flutur-tobqar, cinta din goarni vajnicul Bondar; Tintarul, tunul il umplea cu verzt scatelt... Isteti, cei trei Arici,

c:irare dcschidLau pcntru Furnici


>r,

c,, lla.ari arur!J in urild Trer Libelule .u cli.opiere


Sa ncerci sa spui,

rurrj,F Ralu !l sranralur

c.rar ranilil lara dc Putere Ce rnai, era o lupia ca'n Polc$til


n-ai cind sa ispr,!eiIi. circi iiecare, l,ri tcama, se_avinia si armia l,ruslelot scadea.

9. DU ELUL

Dar iata generalu-n verzi armuri, cu sibii $i c-o gura ctl ctnct gufl, ie$ind din rl^nd, gr;i spre Crin rizind:
Hei,

de nu $tii cum se minuieste spada! Cine n-a auzit. s.audal S; alle toti cine-i Lecuste Crudel

tu de colo,

cel cu nestemate, cu line am eu chei, azi, a mi bate Vreau se-ti arunc in praf coroana, potirul 1du imi va ii miine hrana, iar parcu'ntreg o sa ne fie prada,

$i in licerea care se lisi, L;cust, Crud; spada ili incrucis; cu spada Crinului cel palid Si frumos. $i'n vreme ce Laleaua lngina duios un cint de drag. un cint de dor.
veni un fir de vint,

in zbor
de

in taini
cA,

mare susurind,

s-a strecurat cu gind hain $i-acuma dinspre miazinoaple vin.

stire dind Brotacului in zivoi, alt iir dint.-al IAcustelor puhoi

Totj urmireau cu-nfiorare

a Crinului, in luptd, incleqlare.

ii

Lovea

LAcrsti Crudi Crinul respundea;

pieptu-ii apdra, apoi neprasnic se'avinta cu zel... S;reau scintei in sunet de otel; cind Crinul biruia,

de

virful

spadei

Ldcusti Crude

cumplit se'nvinetea
de ciude.

pe-albul Crin l-imbarbata: Hai, cavalere, hai, nu te I6sal Aricii tepii si-ascuteau in alteptare,

iar Licuriciul

Sub ielinar, un fir de iarba tremura,

Si iar ochea... ln plin lovea! Frrnicile-alergau de ici,colea stringind ghiulele, mii ti mii, s-ajunge pin'c lupta s-o siirsi! Clnd, iati. Crinul ostenit se pribusi

iar pe cerare,

Tintaru-n tun scaieti ingrdmadea

Puterea lui va fi ca noue, de-i dam un slrop sau doi de roui. cred ci albul lui vqmint - eBa prea lix 9i la git strimtl li

srri de-alituri

Sa-l aJuirm nitel!


Piiicel

seri

desiacem ch;ar acu$l Hai, dragul meu, mai e putin.,. Doar ettr viteaz, ti print, ti Crin! Vei izbindi curind-curind.

Si il

de

aleturi Piticus.

i'

zise

Piticici,

bl1nd.

9i ajutal de mbarbatare, sirind ca iulgeru-n picioare, Crinul se repezi de-a drept si'i
puse sabia

verzuiuiui Lacusta Lrud;. verde Si-a$a, dar qi de ciuda... cA ingimiat $i gngeuta cAzuse sub o Panselut;,
Te scoli sa luptri sau... ce-ai de gind? Preieri sA te socoti inlrint? Lacusti Crude vru sd se ridice.

in

diept

dar bratele-ncepure si-l lurnice,


picioarele-i abra se mai miscau Mai stau, scriSni-nciudat. mai staul Prea bine! Cit? M-ai dobotit! M-ai doborit! Uite-n genunchi, cu voce tate, mi umilesc cerind ierlarel

Crunt a recnil Lacusti Crudi


armata-nireage si-l audi, pe el, ostaiul cel dintii ianit din cap pinr-n calcii,

s:i fug; fer; cep;tii,

si

laae verzile alei. sa Iuga unde.or str, departe, ca in-gradina nu i de er..

Dar chiar atunci se ridic, de jos $i prelrcut, $i dutmenos, cit ai clipi,


lovi...

glas de groaza, se auzj dinspre Bondarul care sta de paza,

$i-un strigit, al Lalelei

cici trei momii inainiau


tln-doi, uo doil

greoi:

O razi-adusa de un Licurici slab lumina..- !eneau cei trei Arici Furnicilor. ei drum le deschideau
si-aceslea baricade indltau.

L-ecusli !-rudi, cu mi:c;ri incete, se risuci-napoi crezind cA scapi, dar se irezi lipind ca tras in teaprl (Duqmanului n-ai c!m si it explici ca nu e bine sa te-a$ezi pe'un tanc-arici!)

Crinul izbi in plin, cu

sete...

Ridea Laleaua-nveselita foarte. rideau Qi Crinul, Si piticii, Si Libelulele, Si Aricii,. vesel cinia Greierrl Cri... Brolacul de trei ori sAri or;ciind de bucurie: O-citd vitejie! - O-ci... O-cr... O-ciia vitejiel

Atunci s-au nipustit cei trei pitici, ca unul; Tintarul iar


puse-o bAtaie tunu1,

Dar Vint!1, Viniul c;litor, alunecind prin preajma lor toptii V, zbenguiti cutremurind p;mintu1, dar inci mai aveti pin oti rezbi! Hai, dati-i zor, Hai, dati'i zor, copii. Licusteie nu iug aia u$or! Din nou la lupti, bravii mei voini.i!

zicind cA-i rupt de ioame $i trudit, dar nimenea nu-l ascrlta. ba chrar o... lucr;ioare-l Jojenea: Mincatu-ne-ai un stup de miere si prinzi putere si ai lisat tilharii stropii vrijiii sA-i fure, Laleaua arsila sa-ndurel Nu'ti vom ierta-o, iine minie bine, cum ne'ai licut tu, neamul, de rusinel

Dorr TrlniorDl i:r;-nceiare le tot cerea Albinelor mincare,

ri Aricii ajutindu-l sa ochezscz, ghiulelele-n dutman sa nimereasca.


Ratoiul

Of, Trintorul mai rau se tinguia, el biziia

si tot el auzea, iaci ceilalti, cuprinsi in batdlie


izbeau dusmanul cu minie. Si-ast[el, armia verzuie, juclndu.se de_a jocul ,,uite o,

Si cum au spus, asa s'a si-ntimPlat; unei LAcuste urma i-au luat

iar ea i-a dus


acolo,

urcind tiris Pe brinci.

in care

la Castelul dintre stinci,

oina ia urma-nIrlntd 5i ranltd' d;n cale s, se ntoarca iu silita... Tinindu-se pe urma lor, Pe-aproaPe,

striga Brotacul.

Una sa nu scaPel Ba una dal au sPus Pilicii. una da, ceci unde va ii ea vor da nevala si Seceta si ZiPuseali.

Seceta si Zbpuseala tineau in lanturi, ierecali, norii cu Ploi intemnilati. Acum i-acum. au spus cei trei Pitici, cei trei voinici

porniti la drum.

*,W

Spre parc. de aicr un lant noi vom s,pa

IO. LA PORTILE CASTELULUI $i-au tol muncir din zofl !i prna-n seara $La doua zi sApat-au vrednici iar;, nu s,au lasat pin; ce $antul nu I,au terminat; apoi au construit irei roti

cit zarea, in stare si goleasce marea.

Hei, Trintore, e rindul 1iu s-arati ce potil


IncearcA pe scuml

tilhari de-arci sd-i scoli

Dar cum? li tu, Si creierasul, - Cintind! ca s;ii gaseasca hotii n4ull

- de mincare inca n-am Drimit! 5i


clt crezi c; poti minca,
Prea bine, miere iti vo;n da, din stup, numai ajute-ne la greu...
Deci eul a biziit. Tot eu! Am si le crnt cintece noi, dar m-acompaniali ir !oi!

Valeu, nu pot, cb s ostenil

Trntar, Arici ri Piticut, ir Piticl ii Pilicic, lnLura o orcheski mici 5i din tot sufletu-6u crntat Tilharii porii au descuiai, dar la ospi1, ca n alte d;li,

Atunci Albine, Greierug,

de

Har mergit rr spuse galq Crinul Allfel ilrbiia mea Lilea arlita se \a usca s o doboar thinull

cum tocmai se l,sase seara

n-au vrut s_asculte glasuti mulle, ci duar De Crcier, cu vioara El, cu sicrz, arcuSul da.

d,r r, se dur;. se

temea.

Au huruit porti la Castel, {ilharii-au disob.ui rn el cu Crererq 5j cu lauta... facen? N g,tim de lupta? -Ce un Arici mar zise mare n teDiSi stam. s, socotim... b;iceDi? Ca aliiel graba Td, Fluture, ne-aiuli acui! Zburind. intra-!ei in Casfel ca porlile si ne descui... Timp ca se stai pe ginduri, nu-i!

strici treaba, spuse in loapta Piticq.

in chip $i iel

unde-ai si-ncerci

&*
lndatd Fluturagul a zbvat,' iar ei, rngrijorali, au alteplat, pina ce portrle-ncuiate grabnic in l;turi au losl date. Voi, Libelulelor surate. ve reintoarceti la Lalea $i g_rija sa aveli de ea,
prna ce nofu,

c,letorii, ii vom elibera!

ln timp

in parc se intorceau,

ce Libelulele

Brotac, Bondar, Ritoi, eastelu-l cercetau. ln lrunte Licuriciul lumina, in urme-i Crinul lacitele descuia Aricii uSile le impingeau, piticii, norii cu grdbire-i dezlegao.

Cind temnitele s au golit, cu toti la loc :tiut s au intilnii, pornind sprc porti cu pas usor, spre a nu stirni du:manii n urrna lor Mai $lii pe unde am venit? rosti Soplit lrumosul Crin spre Licurici. Parca pe aicil Parc, pe aici!
riispunse ei,

Vai, portile,ca-n basme erau ca Ia'nceput

iar incuiate. Rideau tilharii s; se-ndoaie Ploaie ati vrut?

Na! Uite ploaiel Cnci tennlitele vi asteapti si vi primeasc; dupa iapt;

dar sigur nu era defel.

Unde-s Furnicile? S-au .5t;cit? piticji au griit spre Flutural. Cred c au rrma\ ne ,frru Atuncea peste ;iduri iule zboara i; spune-le ci-n curs; am c;zut, !i rle stru cam ce au de facut.

Ei,

a$

&

Secet; ti ZipNealS, in temnitele negre impingind Arici, pitici, Albine... Cind, simtir; zidurile tremurind iar portile, in urma lor,c,zind. 9i lemeliile se d;rlmau, iiindci Furnjcile de zor sApau. Cind truda'ntr-un tirziu Si-au isprivil Caslelul la pimrnt s'a niruil; perelii-au prins sub ei,

Poftili, intralil

Hai, ce mai stati?

ricnir;

la

repezeala.

;i

pe Seceta 9i

Zipuiealr...

!ite-a$a, pAmintul i-a-nghitit-

l. sFlR$lT DE PoVESTE

Trei roli au prins a se-nvirli. ploi dupa tlor spre.a destleli; noflr s-au dal de.a rostogolul si picituri din ei,

1,.il iln semn sore bra!ul Crin iar el, si alb, $i pur, $i lericit,
Lalelei i-a suris indragostit.

Si,inclLrindu.sc putin,

ficind ocolul, iar


ea

s au j^niilnit pe

dati la Lales;

sorb'ndu le drn plin zimhea,

hrnd qrabnrc picalurile de leac, Lalaua cum in zori de zi un cint se fldi(a !opfrnd de la f:mint: V, multumesc. prieteni minunati, cici leri voi mla$ ii uscat curind!

vlzind ru ochir se inzdri!enea $i ca n rteta data de Brotac,

,Ji

Ei da! rispunse Piticel, inse viteazul a iost e1...

Priveau vrijite llorile su.ori: Regina-noptii Si Bujo.i, Narcise. Stinjenei, Pansele, mov Liliac ai Albdstrele. ArcN vrdjit prin lrunze sporea n toata gredina cintul;. doar Trintoru-n pocal de Mac

Vintul

in timp ce doctorul Brotac orSciia


St;ie4u piticii-aleturi Scildate-n rour,

dormind,,veghea".

ii

priveau.

legise dupd ploaie, curcubeu toi atunci am ap;rut 9i eu sZ povestesc ce-a lost sr s-a intimplat... Si nu e basm e iotu-adev;rat!

florile zimbeau.

ii

ii

Un singur lucru am ascurs aici: gradinarii s Soimi, dar ii pitici.

gredinarul Piticice e soim de-adeverai la grupa micii. Poznasul Piiicel, mai mericel, e Foim Si el la grupa mijlocie... $tie sA sape, sd pliveasca $tie, s; apere gradina de dugmani, c; nu degeaba are iase ani! Iar Piticui e ioim la grupa mare; cu grebla, cu hirlet Si stropiioare, el ingrijeste iiecare floare. Dar dintre toate. gingaSa Lalea il cheame cu petalele spre ea. $i rosie d povesle - la capdt toti prietenilor le multumeite, 5i voui, dragi copii, care ali citit povestea noastri pini la slir$ii.

c,

S, ititi

ii

Un lucru nu uitati: voi se fiti


precum

piticii

grddinari vestiti.

CUPRINS

parc 3 miraculos, 5 3. De trei o.i trei ori treizqtrei 4. Spre toate cele patru zbri '. 8
l.
Aiarma'n 2. Medicamentul 5. Sfpritita... drept spre

inamic I zorit 13 7. Cin d iurat-piaaturile? li 17 8. Noiul de lec6te s. itqprur "' zo. ,, \ ,,.. 10. La Dortile cast;lulul. 26 11. SflrAit de:poveste 3l
6. Un Crin venea in oas
'l .,,.

,:

ii

!,'

.1.,

o#

S-ar putea să vă placă și