Sunteți pe pagina 1din 36

o

AT. L FRIDUS

LALEAUA

ri

CEI TREI PITICI

o

Edilura lon CreangS, Bucuretti, 1989

o

o

I. ALARMA-N PARC

Au lost odatij trei pitici,

trei mici voinici.

Piiicii. gredinari erau

Si ingriiea!

de'un parc cu mii ti mii de flo.i

Resina-noptii

si Bujori.

Lalele.

Narcise, Stinjenei, Pansele,

Garoafe, Trandaiiri,

mov Liliac;i

cite toate

sini bucuriei noastre date.

Dar uitc, vezi, ca nu degeaba lucrind cu grebla ii cu sapa

!<gheau ca soarele:i rpa

s;.nallr llurile in\oalte .um 4ici nu s ar alla in alte

grAdini $i parcuri,

liind.,

cei irei

$titi, pilici e.au vcstiti,

lrei grbdinari

nill1 iscusiti,

lemuti de omizi !i buruieni.

de ciribusii

cei vicleni

$i'n resi, iubiii de lumea ntreag,

Dar cu duimanul nu-i de

Laleaua, floarea cea mai dr;qi piticilor,

poate Si vouA,

se'mbolnivi

de arsitd,

din prea mult soare Ala se-ntimpl; cind nu ploud!

sas;:

de g;lbinare,

$i una-dou;,

au

pornit piticii mei.

$i

toli trei,

in grabi mare,

cdldtorind din zare'n zare

sa afle

cam

Laleaua spre-a o lecui? Si in ce fel?

$tili. d.agi copii?

ce cai ar ii

De nu, cum n-avem alta lreaba

eu zic sa alerg,m degrabe

la doctoragul Brotacel

cu studii multe,

fel de iel.

Savant in leacuri si unsori, vestit prinire cunosc;tori.

ce-a ingrijit cindva, vezi bine,

o alta lloare de neam mare

r;niti

de un Miracine

un Maghi.an era. imi pare Dar asta, hei. a lost demult

Acum se-i cerem un consult.

2. MEDICAMENTUL MIRACULOS

9i,

uite-aqa, ne'ntirziat,

spre Brot6cel s-au indreptal

cei trei pitici

Si

noi la fel

ne-am dus la el,

ruglndu-l s o-ngrijeasci pe Lalea, care bolnav;-l a$tepta.

9i a venil Brotacul, lipa-lip

Era impun;tor la chip.

Cind ochelarii

ii

i-a pus pe nas,

cu toti r;mas-au ferd glas. Hai, spune,,a"! pe biate floare o-ndemna.

Dar ea plingea, se ofilea

ti ferd vlagh se-apleca.

E clar,

a zis morocinds Brotacul.

luns ascultind cu; cinta pitpalacul. Declt s-o-ndop cu doctorii, s-o-mpong cu acul, nemilos,

mai bine'ar fi

se-i aplicem un tratament mi-ta-cu-los!

o alit de mare ntelepcrune,

La

piticii

nu atr mai avut ce ipltne

$i

fapl nelipsit de un anume tilc;

au tacut r'u tolii rilc,

neexistind

de leacul ;sta. ei n aveau habarl

cuvinlul in abeceda

5i a:iepiau, Brotacul cxplrcalii

medicamentul

Sirop, cu o pipetA cite-un strop sau poate comprimale?

Pilule mari sau mici?

Sau colo.ate? La astea loate

gindeau prolund

in ce iel se ia?

f runtile-ncruntate,

.u

in timp

se incheia incel la lrac

ce doctorul Brotac

plin de fal,

ti

fi

de imporlanl,

t:iia chitanlil

dintr'o fflrn7ni,v,l;

3. DE TREI ORI TREI

ORI TREIZE$TREI

Pldtim, prea bine,

au - rhspuns piticii,

dar Laleaua?

Care Lalea? s-a sumetit Brotacul orivind daca-i sta bine lracul iroit de-un croitor-gindac, venit de dincolo de lac.

A, floarea, balo lumina.-.

Si - tratamentul cu pricina

Pdi da

N-am inteles nimic!

- Atunci stali jos,

sb - vd explic.

Luati de-ndate un pahar,

mai mare-asa,

cum

sd vi

zic?

Sau mai degrabS-un

in care-amestecati trei ploi. Le bateti bine-bine

mic butoi

Lalelei voasire i le dati spre-a le-nghiti!

Fi

- Vai, cum se poaie?

Deodate

toate?

Ei

e,

m;i lratel

Le numdrali, piticii mei,

de trei ori

trei ori treizeltrei,

mici picaturi pe nemincate

li nu se poate Laleaua sa nusi schimbe tenul,

spre-a-$i colora in auriu

polenul!

,4sa?

Isa !

Deci, hai, semnati

chitanta mea,

sa pot pleca-

Mai am se-nlreb de senitate

un strat intreg 9i jumetate

de Garolite'scolSrite,

ce vor scuti.e medical6

la sport

cine nu stie,

cam ce medicarent

Dar uite, se insalr;

le voi prescrie?

Cici intelege astazi orice lloare

c; lenevia alt leac n-are

decit mult aer

li mult soare.

Oac! Salutare!

4. SPRE TOATE CELE PATRU ZARI

Plece Brotacul topiind

S i-orAceind

punindu-Si ochelarii

printre instrumente

Si medicamente

urgente.

Deodata insa se opri,

ractrrnd

prin iarba dindu-se de-a berbeleacul:

asa, ca-mpuns

cu acul,

- Si Stiti cb leacul n-are spor adicA n'are elicacitate ti a$ita din ea nu-i scoate

chiar daci bea

ploile

pind nu-i rnfloriti pe chip,

toate,

pe frunza lunga de smarald. un zimbet cald!

Si.lipa-lip

it

tar oac-oac,

pleci Brotacul cetre lac

$i dus a fost.-.

Dar vorba

ci numai pagube

Ca floarea sd nu se usnce.

au

luilgz n-are rost,

aducel

ii

c;liuziti

plecat cei lrei pitrej

de Licurici,

zorind,

ca iute sa gdseascd

ceva ce iace se-nlloreasci

un zimbet cald

pe

gdlbejit.

chipul llorii,

ti insorit

5. SFORAtND -

DREPT SPRE INAMIC!

Din ei

(de buna seam, cel mai

se-ntoarse

In greu urcu5

primul -

Pitic$.

brav)

veneau cu el

doi lSutari.

vestiti cobza.i,

un

de la orat

Cu ei duceau

Tflntor Si rn Creieras,

doui chitare -

unul

iar celZlalt

cintind f;rA-ncetare,

mereu codag gata s-adoarma de-a-npicioare.

Stiti singu.i.cred.

care.$i care,

i-alelei i-au cintat. dar ea posomorrtz

Trisl Creierasul s-a-nclinat

raminea

ii

a plecat,

iar Trintorul

spre'!n stup de-albine

s-a'ndreptat.

Hei! Stai!

-

Dintr-5Stia-mi etti?

Prea ie grdb6ti

.2 s, m;ninci matale

zise-o Albind

aparind in cale.

Dar azi, ia

de muncit cit

spune-mi.

ai muncit?

Vai mie, tare_s ostenit,

-

de-ai sti ctt am zburat

si cum Mai bine ti-ai vedea de drum,

-

zise Albina

in jur, suratele roind, in grup

se indreptau spre stup.

biziind;

*sY

*g

Stia el, Trintorul,

care le e puterea;

dar mai stia

si cit de dulce-i mierea!

Hai, pJeqca, Trintore,

5t nu mal sra,

-

ca altiel va fi vai de pielea

Nu plec,

ta!

strigi - acesta sus $i tare cu-nfumurare,

rotind ochi lacomi c;tre stup,

de'unde se-auzea ,,Hi rup!"

Alte albine, tot trecind din floare n iloare rind pe rind

cu-un scripete urcau,

cu grij; mare,

saci cu nectar $i galbenul polen.

Nu plec!

Nicicum - de munci nu ma tem. oricil mi s-ar parea truda de grea

Si chiar daca acuma pe Lalea, nu am putetea s; o-nveselesc, ei bine, uite, me,nvoiesc,

s; stau aici :i s.o pazesc.

Dar asta, pe odihna si mincare

Minune mare!

Aud - eu bine, fritioare? scurt bizii Albina a mirare.

Ce s;

Pe cit

qti

mai spun?

se pare

un Trlntor ca oricarel

nu

Dar fii atent,

nu doar Laleaua vei pezi,

ci Si-un butoi cu picaturi

cite-or mai [i:

vreo

Stai lrnga ele

sd

niscaiva tllhari

ce

iasejaple

nu le fure

dau lircoale

Ei. zi-i: se poate?

zr $i noapte

prin padure

toate

Qi s; veniti daci vi chem:

deqi, v'am spus ce

Atit

doar ci

stomacul

nu m; lem!

Desigurl Voi zburati cu

hrani-mi cere,

Un strop

se prind puterel

de mi€re de as minca,

m

ffi

Doar la mincare'ti este gindul, vere!

-

Uite'o ulcici plind,

dar n-o

goli

de-ndau!

lntii la treabd, tu ce poti, ne-arate!

Fii f;rb grijb, fac precum mi-ai spus

-

Ce, ai plecat?

Cu ioate chiar v-ati dus? Unde-ati zburat? D€ unul singur, gata,

m'ail Iasat?

P;;; ;i;;.;i;;"ii i; J ;;;i; i; ;;:ii

Chiar ati crezut c-at fi atlt de prost? Mai bine se meninc. si me-ndulcesc.

se am motiv apoi si lenevesc,

Grozavi miere! Ziu, pe cinstea mea!

Si-acum s; dorm,

nu mult,

Se siorii zdrav6n, drept spre inamicl Cici sloreind

un pic

,Aqa!

pe date-l nimicesc,

incit n-o se-l mai vid

cind md trezesc!

6. UN CRIN VENEA TN PAS ZORIT

A,$a-l gesi dormind

Sr sforeind

multinimosul Piticei

sosit 9i el cu veselie si cu mare-alai;

ln urm,-i, un Tinlar cinta din nai

Erau cu el ii cinci Furnici

mai mari, mai mici, care iirau un gramolon sadea

cu

$i

pilnioara

placi

de Zorea

tril de ciocirlie

privighetoare

t i-o s-o-nveseleasc; o s;-i rumeneascr

ori cintec de

Convin$i ci asta o sr-i placi

I-alelei,

ti-obrajii

$i-au mai chemat

de-ndat'

1a sirb:toare

trei Libelule dansatoare

urmate de'un Riloi

ce avea se tie o lectie de scamalorie.

Cu tolii deci s-au slriduit

dar in zadar;

nici unul nu avea habar ce-i de f;cut.

de iscodit,

ce-ar mai putea sd nascoceasce

incit Laleaua sd zimbeasce-

Ottau pe rlnd mihniti,

stlnd pe cdrare,

multlntristali de intimplare

Cei doi pitici

de ciuda

simteau c-asudd,

in timp ce-o

iqit; dintr'o scorburh,

Volburi

ndtingS,

se furisa, Lalelei mijlocul si'i fringi. Se auzi o lacrimd c;zindi

Cind.

lari veste,

a9a cum se intimpli

pas zorit,

ln poveste,

cu Piticicd-n

un Crin pe-alee s-a ivit. Avea costum cu-argint tivit,

purta coroani, iar pe piept,

pe spate, luceau de roud nestemate.

Era lnalt, Si mlndru, Si sfios, dar si frumos!

Privirea-i bllndd, visAtoare,

cind i-a-ntllnit

Laleaua lari voie-a treserit

$i

a zimbit!.

7. CINE A FURAT PICATURILE?

Dali piciturile,

-

ce stati niuci? la du-te, Trintore, butoiul sA-l aducil

grii citre acesta Piticuq.

Acui, acuQ!

respunse Trintorul

in timp ce inci sforria

prin vis

9i buzele de miere isi lingea.

-Azis

sa numerim de trei ori trei

ori

cite cit?

nu izbutea si€i aminteasce

iar Piticice socotea $i el, dar inmultirea nu-i iEea;

sau poate

si-nmulteascA

Piticel,

Cum, ati uitat,

-

De trei ori trei

nu $tia?

frSliorii mei?

ori treizerlreil le spuse iute Pilicu!,

lirgind Lalelei

gulerul de plup

i-l stringea

gitul groaznic

ce

A,ia!

Acuma,

pic;turile!

Nu !e-ai adus?

-

lndatd! spuse Trintorul supus;

erau aici

Dar ia-le, picaturile, de unde nu'sl

Ba nu, erau colea.,,

Se vezi. cred c-am iiculo lati! mai motmdi ciscind zelos,

)th

g

ffi

-Y,-,

t4l

s;rmanul

Trr^ntor somnoros.

tot cercetind butoiul

pe fate $i pe dos. lngrozitooorl strig;.

Nenorocirel

Ce s-a lntimplat?

-

in

se repeziri citre el

De ce

tipi

nqtire?

toti cei din parc,

in timp ce Trinto.ul,

ca-mpins de-un arc,

de tot trezit

privea ln juru-i zdpacit,

-

rost'nd amarnic revoltat:

Nu! Sigur nu-i adeveratl

$i se freca la ochi cu-nveeunare,

vedeniei nevrind si-i dea crezare.

ffi

Tilharii pic;turil€ nu le'au lurat,

Nu cred

ti

s-a intimplat!

ceci eu,dormind,

cu str;snicie am vegheat!

Cei trei pitici au inlemnit Si nici m;car n-au auzit

cum,,Oac"l

Brotacul se'nlorcea

De vesle-i dase Pitpalacul

Si,.Lip"l

pe o cirare

in grabA mare-

s; vin6, ci a disp;rut

ii

lacul

Nu'i de g;sit

oglinda lui str;lucitoare

in care

oriciia din zori in s€ar;

si mai ales in noptile iirzii

de vari.

auzind cele ntimplate

sl6 doctorul

$i

grav socoate:

Aceste semne-s de gindit!

Iacul singur n-a lugill

oriciind

pini

la rAgu$ealA!

$i

Doar -

Chirie ii pl;team dupi tocmeale,

9i'apoi,

nici

Pe urmi, ia litali'vi in sus,

polobocul

singur nu s'a dus

pe cer; un alt mister!

PinA mai ieri, in zare'un nour urie era,

qi aqtepta

se-l poarte vintul citre noi

ii spre zevoi.

Deodati inse-a disperut-.- Cu el nu unul,

lreizettrei de

poloboace-am li umplul!

$i-au

zis piticii:

Gindul nu ne'nsali,

tr^lhari' istia'i

si dinlr'o suul

$tim

Isprava asta e l;cuti

de SecetA ti ZepWealil

Dutmani ai viei Si-ai

tot ei predat'au de verdeat; stejarii, lagii ti arinii.

gridinii,

Dar

gatal

Le'om veni de hac!

li prindem

$i-aia

big;m in sac!

zicind, cei trei'pitici

$i-i

vidindu'si toatd nerebdarea,

strigar;:

adunaieal

Plecam si le gzsim ascunzatoareal

-

Crabnic

-k

;HP

8- NORUL

Chiar de-o lovise-amarul,

Laleaua tot zimbea

cuprins:

cind, sus in iurn, Bondarul,

ca de-o vraj;;

care stetea de straji semnaliz; un nor,

Se vede-un nor

plutind

tjn nor!

Un norl

uqorl

strigard - toti cu veselie.

Dr€pt s; v; spun,

se - incruntd Brotacul. ce despre nori

p;rea mai mult sb itie,

nu prea imi vine se-mi cred ochilor!

Ah. norul;sta

nu ne-o lace placul!

El bintuie polecile

ti lasa-n urma lui pirjol!

inguste

Ce spui'?

Da. norul care ceru-l taie.

-

nu-i

ci de licuste!

plin de ploaie,

ff &)w&

Try

vh

\

Veneau licustele Suvoi.

comenzi se auzeau

ca-ntr-o armati la r;zboi.

,,un-doi!"

$i

cerul tot se-nvineti;

un hulpav rontdit zbucni iniiorind a parcului suilare allatd toata-n aSleptare.

Se-i facn fatn-

oare cine poate

acestei nrvAliri turbaie?

Stau florile citre

pimlnt plecate,

ii-l

jelesc.

iar Irunzele sf'rSitul

in timp ce trupele ldcustelor sporesc.

lngrijorali, cei trei pitici

tin sfat

Deodate Crinul

spreLaleasaindreptat

ii-n

fala ei,

adinc s a inclinat:

N ai teamd.

i-a toptit ling; obraz.

De dragul tiu,

m;

!oi

lupta ca un viteazl

5i pentru

uo Licurici ie$i atunci din rind, un lelinar aprins cu el ducind.

c, se-nlunecase loarte,

ma bat pe viati li

Jur si

pe moarte

cinstiti curteni, cinstit, adunare.

lupta ne cheam; Si zAbave n-are!

Cu bratele in sln si nu mai sum. pe dWmanii cei cruzi s;-i alungim!

palosul spre

Cei trei pitici indate l-au urmat-

$i

Crinul

zeri si-a

lulgerat-.-

Cu arcul,

Pilicut s;geti zvirlea,

cu lancea.

Pilicel lung arunca,

iar Piticici ln du$man och€a

cu

nici n'o s; mn credeti,

prattial

Batea in tobe Flutur-tobqar,

cinta din

Tintarul,

cu

Isteti, cei trei Arici,

goarni

tunul il umplea

vajnicul Bondar;

verzt scatelt

c:irare dcschidLau pcntru Furnici

>r,

rurrj,F

Ralu !l

sranralur

c,, lla.ari arur!J in urild

u

Trer Libelule

c.rar ranilil lara

.u cli.opiere

dc Putere

Ce rnai, era o lupia ca'n Polc$til Sa ncerci sa spui,

n-ai cind sa

circi iiecare, l,ri

ispr,!eiIi.

tcama, se_avinia

si armia l,ruslelot scadea.

9. DU ELUL

Dar iata generalu-n

cu sibii $i c-o gura

ctl ctnct gufl,

verzi armuri,

ie$ind din rl^nd,

gr;i

spre Crin rizind:

Hei, tu de colo, cel cu nestemate,

cu line am eu chei, azi, a mi bate

Vreau se-ti arunc in praf coroana,

potirul

1du

imi

va ii miine hrana,

iar parcu'ntreg o sa ne fie prada,

de nu

Cine n-a

S; alle toti cine-i Lecuste Crudel

$tii

cum se minuieste spada! auzit. s.audal

$i

in licerea

care se lisi,

L;cust, Crud; spada

ili incrucis;

cu spada Crinului cel palid Si frumos.

$i'n vreme ce Laleaua lngina duios

un cint de drag. un cint de dor. in zbor

veni un fir de vint,

in taini mare susurind,

de stire dind Brotacului

cA, in zivoi,

alt iir

dint.-al IAcustelor puhoi

s-a strecurat cu gind hain

$i-acuma

dinspre miazinoaple vin.

Totj urmireau cu-nfiorare

a Crinului, in luptd, incleqlare.

Lovea LAcrsti Crudi

ii

Crinul respundea;

de virful

spadei

pieptu-ii apdra,

se'avinta cu zel

S;reau scintei in sunet de otel; cind Crinul biruia,

Ldcusti Crude

apoi neprasnic

cumplit se'nvinetea

de ciude.

Sub ielinar,

un fir

de iarba tremura,

iar Licuriciul pe-albul Crin l-imbarbata:

Hai, cavalere, hai, nu te I6sal

Aricii tepii si-ascuteau in alteptare,

iar pe cerare, Tintaru-n tun scaieti ingrdmadea

Si iar ochea

ln plin lovea!

Frrnicile-alergau

stringind ghiulele, mii

s-ajunge

de ici,colea

ti

mii,

Clnd, iati.

pin'c€ lupta s-o siirsi! Crinul ostenit se pribusi

Sa-l aJuirm nitel!

srri de-alituri Piiicel

Puterea lui va fi ca noue,

de-i dam

cred ci albul lui vqmint

Ba

li e prea lix

-

9i

la

git

seri de aleturi Piticus.

strimtl

Si il desiacem ch;ar acu$l

un slrop sau doi de roui.

Hai, dragul

meu, mai e putin.,.

Doar ettr viteaz, ti print, ti Crin!

Vei izbindi curind-curind.

i' zise Piticici, bl1nd.

ajutal de mbarbatare,

9i

sirind

ca

iulgeru-n picioare,

de-a drept

diept

Crinul se repezi

si'i puse sabia in

verzuiuiui Lacusta Lrud;.

verde Si-a$a, dar qi de ciuda

cA ingimiat

$i

gngeuta

cAzuse sub o Panselut;,

Te scoli sa luptri

sau

ce-ai

de gind?

Preieri sA te socoti inlrint?

Lacusti Crude vru sd se ridice.

dar

bratele-ncepure si-l lurnice,

mai miscau

picioarele-i

abra se

Mai stau, scriSni-nciudat.

mai staul

Prea bine! Cit?

M-ai dobotit! M-ai doborit!

Uite-n genunchi, cu voce tate, mi umilesc cerind ierlarel

-

Dar chiar atunci se ridic, de jos

$i

cit

prelrcut, $i dutmenos, ai clipi,

lovi

$i-un strigit, al Lalelei

glas de groaza,

se auzj dinspre Bondarul care sta de paza, cici trei momii inainiau greoi:

tln-doi, uo doil

O razi-adusa de un Licurici

- Furnicilor. ei drum le deschideau si-aceslea baricade indltau.

slab lumina

!eneau cei trei Arici

Crinul izbi in plin, cu sete

L-ecusli !-rudi, cu mi:c;ri incete,

se risuci-napoi

crezind cA scapi,

dar se

irezi lipind

teaprl

ca tras in

(Duqmanului n-ai c!m si it explici

ca nu e bine sa te-a$ezi pe'un tanc-arici!)

Crunt a recnil Lacusti Crudi

armata-nireage

ostaiul

ianit din cap

s:i fug;

pe

el,

si-l audi,

cel dintii

pinr-n calcii,

si laae verzile alei.

fer; cep;tii,

sa Iuga

ca

unde.or

departe,

str,

nu i de er

in-gradina

Ridea Laleaua-nveselita foarte. rideau Qi Crinul, Si piticii, Si Libelulele, Si Aricii,.

vesel cinia Greierrl Cri Brolacul de trei ori sAri

or;ciind de bucurie:

O-ci

-

O-cr

O-citd vitejie!

O-ciia vitejiel

Dar Vint!1, Viniul c;litor,

prin preajma lor

alunecind

toptii

V, zbenguiti cutremurind p;mintu1,

dar inci mai aveti

pin oti rezbi!

Hai, dati-i zor,

Hai, dati'i zor, copii.

Licusteie nu iug aia u$or!

Din nou la lupti,

bravii mei voini.i!

Atunci

s-au nipustit

cei trei pitici,

Tintarul iar

puse-o bAtaie tunu1,

Ratoiul ri Aricii ajutindu-l sa ochezscz,

ca unul;

ghiulelele-n

dutman sa nimereasca.

Dorr TrlniorDl i:r;-nceiare

le tot cerea Albinelor mincare, zicind cA-i rupt de ioame

$i

trudit,

dar nimenea nu-l ascrlta.

ba chrar o

lucr;ioare-l Jojenea:

Mincatu-ne-ai

si

si

prinzi putere ai lisat tilharii

un stup de miere

stropii vrijiii sA-i fure,

Laleaua

Nu'ti vom ierta-o,

arsila sa-ndurel

iine minie bine,

cum ne'ai licut tu, neamul, de rusinel

Of, Trintorul mai rau se tinguia, el biziia

si tot el auzea,

iaci ceilalti, cuprinsi in batdlie

izbeau dusmanul cu minie.

Si-ast[el,

juclndu.se de_a jocul ,,uite o,

armia verzuie,

oina ia urma-nIrlntd 5i ranltd'

d;n cale s, se ntoarca

iu silita Tinindu-se pe urma lor, Pe-aproaPe,

striga Brotacul.

-

Una sa nu scaPel Ba una dal au sPus Pilicii.

una

ceci unde va ii ea

da,

vor da nevala

si Seceta si ZiPuseali.

Si cum au spus, asa s'a si-ntimPlat; unei LAcuste urma

iar ea i-a dus

urcind tiris Pe brinci.

i-au luat

acolo, la

Castelul dintre stinci,

in care Seceta si Zbpuseala

tineau in lanturi, ierecali,

norii cu Ploi

intemnilati.

Acum i-acum.

au spus cei

cei trei voinici

-

trei Pitici,

porniti la drum.

Spre parc. de aicr

un

*,W

lant noi vom s,pa

IO. LA PORTILE CASTELULUI

$i-au tol muncir din zofl !i prna-n seara

$La doua zi

sApat-au vrednici iar;, nu s,au lasat

pin; ce $antul nu I,au terminat;

apoi au construit irei roti

cit zarea,

in stare si goleasce marea.

Hei, Trintore, e rindul 1iu s-arati ce potil

IncearcA pe tilhari de-arci sd-i scoli scuml

Dar cum?

Cintind! li

-

ca s;ii

gaseasca hotii n4ull

tu, Si creierasul,

Valeu, nu pot, cb s ostenil

5i - de mincare inca n-am Drimit!

Prea bine, miere iti vo;n da, stup,

din

clt crezi c; poti minca, numai ajute-ne la greu

-

Deci eul a biziit.

Tot

eu!

Am si

le crnt cintece

dar m-acompaniali

noi,

ir !oi!

m

Atunci Albine, Greierug,

Trntar,

Arici ri

Piticut,

ir

Piticl ii Pilicic,

lnLura o orcheski mici

5i din tot sufletu-6u

Tilharii porii au descuiai,

crntat

dar

la ospi1,

ca n alte d;li,

cum tocmai se l,sase seara

n-au vrut s_asculte

glasuti mulle,

ci

El,

d,r

duar De Crcier, cu vioara

cu sicrz,

arcuSul da.

r,

se

dur;. se temea.

Har mergit

Allfel

de arlita se \a usca

ilrbiia mea

rr spuse

Lilea

galq Crinul

s o doboar€ thinull

Au huruit porti la Castel,

{ilharii-au

cu Crererq

-Ce

disob.ui rn el

5j

cu lauta

facen? N g,tim

zise

un Arici mar mare n teDi-

de lupta?

Si stam.

s,

Ca aliiel graba

socotim

b;iceDi?

strici treaba,

spuse in

Piticq.

loapta

ne-aiuli acui!

Td, Fluture,

Zburind. intra-!ei in Casfel

unde-ai si-ncerci

in chip

ca porlile

Timp ca se stai pe ginduri, nu-i!

$i

iel

si ne descui

&*

lndatd

iar ei, rngrijorali,

Fluturagul a zbvat,'

au alteplat,

pina ce portrle-ncuiate

grabnic in l;turi au losl date. Voi, Libelulelor surate. ve reintoarceti la Lalea

$i g_rija sa aveli de ea,

prna ce nofu,

c,letorii,

ii

ln

timp ce Libelulele

in parc se intorceau,

vom elibera!

Brotac, Bondar, Ritoi,

eastelu-l

ln lrunte Licuriciul lumina, in urme-i Crinul lacitele descuia

cercetau.

Aricii uSile le impingeau,

piticii, norii cu grdbire-i dezlegao.

Cind temnitele s au golit, cu toti

la loc :tiut s au intilnii,

pornind sprc porti cu pas usor, spre a nu stirni du:manii n urrna lor

Mai $lii pe unde am venit? Soplit

rosti

lrumosul Crin spre Licurici.

Parca pe aicil Parc, pe aici!

riispunse ei,

dar sigur nu era defel.

Vai, portile,ca-n basme

erau ca Ia'nceput

iar incuiate. Rideau tilharii s; se-ndoaie Ploaie ati vrut?

Na! Uite

Cnci tennlitele vi asteapti

si vi primeasc; dupa

iapt;

ploaiel

&

@

Unde-s Furnicile? S-au .5t;cit?

piticji au Ei, a$ |

-

griit

spre Flutural.

Cred c au rrma\ ne ,frru

Atuncea peste

i; spune-le ci-n curs; am c;zut,

!i

rle stru cam ce au de facut.

;iduri iule zboara

Hai, ce mai stati?

Poftili, intralil

ricnir;

Secet;

ti

ZipNealS,

in temnitele negre impingind

Arici, pitici, Albine Cind, simtir; zidurile tremurind

portile, in urma lor,c,zind.

iar

9i

iiindci Furnjcile

Cind truda'ntr-un tirziu

Caslelul la pimrnt s'a niruil; perelii-au prins sub ei,

la repezeala.

Si-au

de zor sApau.

lemeliile se d;rlmau,

isprivil

pe Seceta

9i

Zipuiealr

;i !ite-a$a, pAmintul i-a-nghitit-

I l. sFlR$lT DE PoVESTE

Trei roli au prins a se-nvirli.

ploi dupa

noflr s-au dal

tlor spre.a destleli;

de.a rostogolul

si picituri din ei,

ficind ocolul,

s au j^niilnit

pe dati la Lales;

iar ea

sorb'ndu le

drn

plin zimhea,

vlzind

$i

ru ochir se inzdri!enea

ca n r€teta data de Brotac,

hrnd qrabnrc picalurile de leac,

Lal€aua

cum in zori

de zi un cint

se

fldi(a

V, multumesc.

!opfrnd

cici leri

voi

de la

f:mint:

prieteni

minunati,

mla$ ii uscat curind!

Ei da! rispunse

inse viteazul a iost e1

-

Piticel,

a

,Ji

Si,inclLrindu.sc

1,.il iln semn

putin,

sore bra!ul Crin

iar el, si alb,

$i

pur,

$i

lericit,

Lalelei i-a suris indragostit.

Priveau vrijite llorile su.ori:

Regina-noptii

Narcise.

Si Bujo.i,

Stinjenei, Pansele,

ai Albdstrele.

mov Liliac

ArcN vrdjit prin lrunze

Vintul sporea n toata gredina cintul;.

doar Trintoru-n pocal de Mac

dormind,,veghea". in timp ce doctorul Brotac orSciia

St;ie4u piticii-aleturi ii priveau. Scildate-n rour,

florile zimbeau.

legise dupd

ii

toi

ploaie, curcubeu

atunci am ap;rut 9i eu

sZ povestesc ce-a lost

sr s-a intimplat

Si

e iotu-adev;rat!

nu e basm

Un singur lucru am ascurs aici:

ii

gradinarii s Soimi,

dar

S,

c,

ii

pitici.

ititi

gredinarul Piticice

e soim de-adeverai la grupa micii. Poznasul Piiicel, mai mericel,

e

la grupa mijlocie

Foim Si

el

sA sape,

$tie

sd

pliveasca

$tie,

s; apere gradina de dugmani,

c; nu degeaba are iase ani!

Iar Piticui e ioim la grupa mare;

cu grebla, cu hirlet Si stropiioare,

el

Dar dintre toate.

ingrijeste

iiecare floare.

gingaSa Lalea

il cheame cu petalele spre ea.

$i

rosie

la capdt d€ povesle

prietenilor - toti le multumeite, 5i voui, dragi copii, care ali citit

povestea noastri pini la slir$ii.

Un lucru nu uitati:

voi se fiti

ii

precum piticii

grddinari vestiti.

CUPRINS

l. Aiarma'n parc

3

2. Medicamentul

miraculos,

5

3. De trei o.i trei ori treizqtrei

4. Spre toate cele patru zbri

'.

5.

Sfpritita

drept spre inamic

8

6. Un Crin venea in oas zorit

7. Cin€ d iurat-piaaturile? li

8. Noiul de lec6te

s. itqprur "' zo.

17

,, \ ,,

10. La Dortile cast;lulul.

26

11. SflrAit de:poveste 3l

'l

 

.,,.

ii

 

,:

:

i

i

.1.,

!,'

7

I

13

n

o#