Sunteți pe pagina 1din 11

rn:cruoTnltn

UA/Ct0CiRilA
Text /d{Pd

SIMION FLOREA MARIAIJ


cDoeilh ti iluBatji de COCA bRETOJU-$EtNESCU

rq5
EDITURA ION CREANGA,BUCUre$T]

Au fo$ odati un impdrar $i o impiriteasa care aveau o fatd pe care o nmird Lwinioara)
pentru ci era foarte frumoasi era pentru dinqii e o lmini,
Si

ca

lunina

ochilor.

Inff-o zi, cind se scoboart soarele spre apus gi e mi fiumos si mai placut de Preumblat' a iesit $ ea intiiali date din gridina impdretasce. Insi ce i-a

$i cu cit cre;tea rEi mare' o atita se lEcea roi frumoase 9i mai

fermecdto{e. $i tocmi din Pdcim aceasta nu ieqea ea la Preublare, temindu-se si nu o fure cinem.
4

_l
de dt:m, s, mearg! in cdutarea soarelui, Ea se imbrlce in beiat qi aga, mergind zi duPI zi, noaPte dupi noaPte, cit va ti me$-$r Pe unde va fi mers, destul atlg a dupl o cale de roi multe zile a aiuns la w Palat rore il tru_ mo; in care l@uiau trei fete' DuDe ce a Peredt Luminioara @i multe zile tn Palatul acela' iata ce intr-o zi vin cele trei fele la diroa, si-i zice cea mai mre: am fi voir ca una din -Noi se te lutrm Pe tine de berbat' noi ne-d Pllot. Dar mai tare c5ci bire fii-ne ftatele nostru! Nu frate, ci zice$-ni roi - sori! rispmse Luminioara, bine cdci si eu sint -fattr ca 9i voi!

Dlicut ei mi mult, dintre


'ctte

la sode cum apune 9i mult timp dupl apusul lui, la mzele sle cele

toare a fost soarele, @rele cobora incet sPre apus. Mult timp a sat ea 9i s-a uist a

uit.t,

luminoa*, @re ca fl$te ire nemfuginite de au se intindsu Pe cimpia cerului De atunci, in toattr seua legea

str priveascl apusul soarelui, PinA

ce in u@ umelor s-a indrll_ gpstit de dinsul Iar! dupe ce s-a indrigosut ea de soare, s-a imbolnlvit de dorul lui gi le-a cerut voie Prinlilor

si

Bietii pirinti o bineruvintare


6

plece

si-l

caute.

$i-i deted toate cele rlebuincioase

-\

Daci e$ti fatr, cu atit md - cici de-acum iqante vom bine, patru, cu pereche. fi

Din ziua aceasta apoi. trlirE fetele dimpreund @ Luinioara foarte bine, clci nu le lips@ nimie. Nu aqa insi ili perrec Luminioam. Ac@sta din zi
mergea, tor mai

pe gindud era,

trist, !i @i

in zi

ce

dusd

Luind

seama

fetele ce Lumi-

nioara nu-i voioasi qi bucuroas!, o intrcbartr de ce este aga de tristtr


seste?

$i tot dusi pe ginduri. Ce-i lipLuminioam le rdspuse suspinind: Eu de aceea sitr a$a de

si n desparr de voi... Fiindci nu voiesri sI mi - o noi, ziserl fetele, id vom rimii da u sem de aducere aminter o
ca
sabie care are

tristdJ

pentru

cd

mi-a sosit timpul

despi4i de dinsele, iii lu! calul


9i plecd.

llmi din toatl iniro,

Luninioaa,

o deosebiti putere. bucuroas5, le mulsi apoi se

mni a secqat in ele cu.sbia n z&ivmi. Ajungind ea la un


palat

Greu drum a me$,

mulf

du$-

ere strelucea a$a de tare cd if lua vederile, a intrat in el qi, ce sd vadd?... Vede pe multdoriul gi ciutatul sdu iubit, pe Soare, stind la masl qi strilucind a$a de tare, cum adict numd singu! soarele 9i nimeni altul poate si striluceasce ala de frumos.

tn

de gheatd. Si cum a privit la Luminioaa, indatd s-a indrtgit de ea, cdci Fi ea nu era o fatir iaci aqa, de rind ca toate fetele,
1t

Dar las! ci nici

Soarele nu

ci era o fati aia de frumoase qi femecbtoare, ca si fi ciutat in lumea intreagd, alta ca dinsa n-ai fi aflat... Mama Soarelui insi, o bitrini de cind lmea gi foarte rduticioas5, aflindu-se asemenea in

sA si vazind pe Luminioara cd ie apropie de feciorul sbu, $i cunoscind-o dupd vorba ei ci trebuie si fie fati ;i nu feciol, dupi cum era imbrlcarJ gi temindu-se st nu i-l dpeasc! prin frumusetea ei, a inceput a o blestema qi a-i zice:
13

$i, inr-adevdr, ct Luminioan s-a prefdcut intr-o pesiricd, Pe care oamenii o numesc Ciocirlie qi cate mai in toati ziua.zboartr foute sus in aer, cintind si Plingind dupb scmpul stru Soare, pe cde rocmi atuci' ciDd l-a aflat, dupd o @le ala de lungi qi primejdioas4 a trebuit se-l piard,

Tu, cue ai cuteat str strl- pini in acest palat $i ai voit bali sE ademeDeqti prin frumuselea gi vorba ta cea dulce pe frul meu, de azi iminte str te prefaci in pasere Si st zbori toati ziu in sus, plingind pe frumosul Soue, pentru indrlznela ta cea mare, cd ai venit pint aicea $i ai vorbit

pentru totdsu@. Iari sabia


Soarelui,

care a cdptrrat-o Luminiom de la ele trei fete a rtrmas in palatul

Pe

dinsul!.--

l4

\
,/

-\\r

S-ar putea să vă placă și