Sunteți pe pagina 1din 46

Dumitru D.

Boghian, Comunitatile cucuteniene din Bazinul Bahluiului/


The Cucutenian Communities in the Bahlui Basin/Les communautes
cucuteniennes du Bassin de Bahlui, Editura Bucovina istorica/Editura
Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava, Suceava, 2004

Fig. 3. Reþeaua hidrograficã a Bazinului Bahluiului/The hydrographic network of the Bahlui


Basin/Le réseau hidrographique du Bassin de Bahlui (apud Pantazicã)
Fig. 4. Regionarea geograficã a Câmpiei Moldovei/The geographic division of the Moldavian Plain/La division géographique de
la Plaine de la Moldavie. 1. Câmpia Jijiei superioare ºi a Baºeului/Upper Jijia and Baºeu Plain/La Plaine de la Jijie supérieure et
du Baºeu; 2. Câmpia Jijiei inferioare ºi a Bahluiului/Lower Jijia and Bahlui Plain/La Plaine de la Jijie inférieure et du Bahlui
(apud Bãcãuanu)
Fig. 5. Secþiuni prin diferite forme de relief ale Câmpiei Jijiei inferioare ºi Bahluiului unde se aflã staþiuni cucuteniene/Sections
through the Lower Jijia and Bahlui Plain where there are Cucutenian settlements/Sections à travers la Plaine de la Jijie inférieure et
du Bahlui où se trouvent des établissements cucuteniens . A. Secþiune NV-SE în partea de SV a oraºului Iaºi/ NW-SE section in the
SW of Iaºi/Section NO-SE à SV de Iaþi; B, C. Secþiune N-S prin ºesul Bahluiului în zona Iaºi/ N-S section in the Bahlui plain in Iaºi
zone/Section N-S à travers la plaine de Bahlui dans la zone de Iaþi; d. Secþiune prin terasele pârâului Criveºti/Section through the
Criveºti rivulet terraces/Section à travers les terrasses du ruisseau Criveºti (apud Bãcãuanu)
Fig. 6. Secþiuni prin diferite forme de relief ale Câmpiei Jijiei inferioare ºi Bahluiului unde se aflã staþiuni cucuteniene/Sections
through the Lower Jijia and Bahlui Plain where there are Cucutenian settlements/Sections à travers la Plaine de la Jijie inférieure et
du Bahlui où se trouvent des établissements cucuteniens. A. Secþiune prin terasele din cursul superior al Bahluiului/Section through
the Upper Bahlui terraces /Section à travers les terrasses du Bahlui Supérieur; B. Secþiune prin terasele din cursul inferior al
Bahluiului/Section through the Lower Bahlui terraces /Section à travers les terrasses du Bahlui Inférieur; C. Secþiune prin terasele
pârâului Nicolina la sud de Iaºi/ Section through the Nicolina rivulet terraces at the south of Iaºi/Section à travers les terrasses du
ruisseau Nicolina au sud de Iaºi (apud Bãcãuanu)
Fig. 7. Profiluri de terasã ºi planuri de cueste din Bazinul Bahluiului unde se aflã staþiuni
cucuteniene/Terrace profiles and cuesta drafts from the Bahlui Basin where there are
Cucutenian settlements/Profils des terrasses et des plans des cuestas du bassin de Bahlui où se
trouvent des établissements cucuteniens. A. Profilul teraselor Bahluiului în cursul superior/The
profile of the Upper Bahlui terraces/Profil des terrasses du Bahlui Supérieur; B, C. Profilul ºi
secþiunea staþiunii cucuteniene Iaºi - Splai Bahlui/The profile and the section of the Iaºi - Splai
Bahlui Cucutenian settlement/Le profile et la section de l' établissement Iaºi - Splai Bahlui;
D. Planuri de cueste în zona cursului mijlociu al Bahluiului/Cuesta drafts in the Middle Bahlui
area/Plans des cuestas du Bahlui moyen (apud Bãcãuanu, Martiniuc, Chirica, Niþu)
Fig. 8. Profil longitudinal, bloc-diagramã ºi schiþe panoramice din Câmpia Moldovei la contactul cu Podiºul Sucevei/Longitudinal profile,
block-diagram and panoramic draft from the Moldavian Plain at the contact point with the Suceava Plateau /Profil longitudinal, bloc-
diagramme et esquisses panoramiques de la Plaine de la Moldavie au contact avec le Plateau de Suceava (apud Tufescu)
Fig. 9. Schiþã topograficã ºi desene panoramice ale unor platforme structurale ºi depresiuni de contact între Podiºul Sucevei ºi Câmpia
Moldovei/Topographic draft and panoramic design of some structural platforms and contact depressions between the Suceava Plateau and
the Moldavian Plain/Esquisse topographique et dessins panoramiques des plate-formes structurales et des dépressions de contact entre le
Plateau de Suceava et la Plaine de la Moldavie (apud Tufescu)
Fig. 10. Harta morfologicã a Porþii Târgului Frumos/The morphological map of the Târgu
Frumos Gate/La carte de la Porte Târgu Frumos (apud Tufescu)
Fig. 11. Harta topograficã a Dealului Mare/The topographic map of Great Hill/La carte topographique de
la Grande Colline. 1. Altitudini peste 400 m/Altitudes over 400 m/Altitudes au-dessus 400 m; 2. Altitudini
între 300-400m/Altitudes between 300-400 m/Altitudes entre 300-400 m; 3. Iazuri/Lakes/Lacs (apud
Tufescu)
Fig. 12. Schiþã de hartã cu cuestele ºi platformele structurale din Dealul Mare - Hârlãu (bazinele
superioare ale Bahluiului ºi Bahluieþului)/Map draft with the cuestas and structural platforms
from the Great Hill - Hârlãu (Upper Bahlui and Bahluieþ Basins)/Esquisse de carte avec les
cuestas et les plate-formes structurales (les Bassins supérieures du Bahlui et du Bahluieþ)
(apud Tufescu)
Fig. 13. Tabelul sinoptic cu poziþia cronologicã a staþiunilor cucuteniene din bazinul Bahluiului/The sinoptic table with the framing
of the Cucutenian settlements from the Bahlui Basin/Le tableau synoptique avec l'encadrement chronologique des établissements
cucuteniennes du bassin de Bahlui. 1. Târgu Frumos - Baza Pãtule; 2. Giurgeºti; 3. Costeºti;
4. Cucuteni-Bãiceni - Dâmbul Morii; 5. Cucuteni Bãiceni - Cetãþuia; 6. Hãbãºeºti; 7. Iaºi - Curtea Domneascã; 8. Filiaºi. 9.
Ruginoasa; 10. Iaºi - Splai Bahlui; 11. Fedeleºeni; 12. Bãlþaþi13. Sãcãreºti - Tinoasa; 14. Criveºti - Hârtop; 15. Criveºti - Holm; 16.
Sãcãreºti - Suhat; 17. Prigorenii Mici (Ion Neculce) - Cimitir; 18. Buznea - Siliºte; 19. Valea Lupului.
Vârsta Vârsta
ani ani
bc BC
4000 4700
3900 4600
3800 4500
3700 4400
3600 4300
3500 4200
3400 4100
3300 4000
3200 3900
3100 3800
3000 3700
2900 3600
2800 3500
2700 3400
Fig. 14. Tabelul sincronismelor civilizaþiei Cucuteni cu culturile contemporane/ The synchronisms table of the Cucuteni civilization
with contemporaneous cultures/Le tableau des synchronismes de la civilisation de Cucuteni avec les cultures contemporaines
Fig. 15. Staþiunea Cucuteni-Bãiceni Cetãþuia/Cucuteni-Bãiceni - Cetãþuia settlement/L' établissement Cucuteni-Bãiceni Cetãþuia. A.
Vedere dinspre est/View from the east/Vue du côté d'est; B. Sãpãturi recente/Recent excavations/Fouilles récentes; C. Planul sãpãturilor
arheologice/Excavations draft/Le plan des fouilles archéologiques - H. Schmidt; - recente/recent/récentes; -
deranjamente/derangements/ dérangements (apud Petrescu Dîmboviþa)
Fig. 16. Planul general al sãpãturilor arheologice de pe Holmul de la Hãbãºeºti/The general excavation draft from Hãbãºeºti Holm/Le
plan général des fouilles archéologiques de Hãbãºeºti Holm (apud Dumitrescu Vl.)
Fig. 17. Planurile staþiunilor cucuteniene Ruginoasa - Colina Dãghici (A) ºi Hlincea- Iaºi/The Cucutenian settlement drafts
from Ruginoasa - Colina Dãghici (A) and Hlincea- Iaºi/Les plans des établissements cucuteniens de Ruginoasa - Colina Dãghici
(A) et de Hlincea- Iaºi (apud Dumitrescu H., Petrescu-Dîmboviþa)
Fig. 18. Staþiunea Cucuteni A-B de la Sãcãreºti - Suhat (com. Cucuteni)/The Cucuteni A-B settlement from Sãcãreºti - Suhat
(com. Cucuteni)/L'établissement Cucuteni A-B de Sãcãreºti - Suhat (com. Cucuteni). A. Vedere generalã dinspre SE/General
view from SE/Vue du côté de SE; B, D. Groapa nr. 1/1980/The pit no. 1/1980/La fosse no. 1/1980; C. Groapa nr. 2/1980/The pit
no. 2/1980/La fosse no. 2/1980
Fig. 19. Staþiunea cucutenianã de la Hãbãºeºti - Holm (A) ºi vatrã circularã din staþiunea
Cucuteni A-B de la Cucuteni-Bãiceni - Dâmbul Morii (B)/The Cucutenian settlement from
Hãbãºeºti - Holm (A) and a circular hearth in the Cucuteni A-B settlement from Cucuteni-
Bãiceni - Dâmbul Morii (B)/L'établissement cucutenien de Hãbãºeºti - Holm (A) et âtre circulaire
de l'établissement Cucuteni A-B de Cucuteni-Bãiceni - Dâmbul Morii (B) (apud Cucuteni, 1997,
Petrescu-Dîmboviþa)
Fig. 20. Staþiunea Cucuteni-Bãiceni - Dâmbul Morii. Vedere dinspre sud (A) ºi locuinþã de
suprafaþã cu platformã (B)/The Cucutenian settlement from Cucuteni-Bãiceni - Dâmbul Morii.
View from the south (A) and surface dwelling with platform (B)/L'établissement cucutenienne de
Cucuteni-Bãiceni - Dâmbul Morii. Vue du côté de sud (A) et habitation de surface à plate-forme
(B) (apud Petrescu-Dîmboviþa)
Fig. 21. Staþiunea Precucuteni III/Cucuteni A 1 de la Târgu Frumos - Baza Pãtule (A) ºi aºezarea Cucuteni B de la Târgu Frumos - Capul
Calului (B)/The site Precucuteni III/Cucuteni A 1 from Târgu Frumos - Baza Pãtule - (A) and Cucuteni B settement from Târgu Frumos -
Capul Calului (B)/La station Precucuteni III/Cucuteni A 1 de Târgu Frumos - Baza Pãtule (A) et l' établissement Cucuteni B de Târgu
Frumos - Capul Calului (B)
Fig. 22. Valea Lupului-Iaºi. Planul sãpãturilor din anul 1955 în aºezarea Cucuteni B/Valea Lupului-Iaºi. The 1955 excavation draft in the Cucuteni B
settlement Valea Lupului-Iaºi. Plan des fouilles archéologiques de 1955 dans l'établissement Cucuteni B (apud Dinu)
Fig. 23. Cucuteni-Bãiceni - Cetãþuia. Secþiune prin cele douã ºanþuri de apãrare/Cucuteni-Bãiceni - Cetãþuia. Section through the two
defence trenches/Section à travers les deux fossés de défense (apud. Florescu)
Fig. 24. ªanþuri cucuteniene de apãrare/Cucutenian defence trenches/Fossés cucuteniennes de
défense. 1a-b. Hãbãºeºti; 2a-c. Cucuteni-Bãiceni - Cetãþuia (apud Schmidt, Hãbãºeºti)
Fig. 25. Cucuteni-Bãiceni - Cetãþuia. Locuinþã de suprafaþã cu platformã de piatrã (Cucuteni B):
vedere generalã (1) ºi detaliu (2)/Cucuteni-Bãiceni - Cetãþuia. Surface dwelling with
stone platform (Cucuteni B): general view (1) and detail (2)/ Cucuteni-Bãiceni - Cetãþuia.
Habitation de surface à plate-forme en pierre (Cucuteni B): vue générale (1) et détail (2)
(apud Petrescu-Dîmboviþa)
Fig. 26. Hãbãºeºti. Planurile locuinþelor de suprafaþã nr. 16 ºi 17, cu platformã de lut/ Hãbãºeºti. The drafts of the surface dwellings with clay
platform no. 16 and 17/Hãbãºeºti. Les plans des habitations de surface avec plate-forme en argile no. 16 et 17 (apud Hãbãºeºti)
Fig. 27. Hãbãºeºti. Planurile locuinþelor de suprafaþã nr. 23 ºi 25, cu platformã de lut/Hãbãºeºti. The drafts of the surface dwellings with clay
platform no. 23 and 25/Hãbãºeºti. Les plans des habitations de surface avec plate-forme en argile no. 23 et 25 (apud Hãbãºeºti)
Fig. 28. Hãbãºeºti. Planul locuinþei de suprafaþã nr. 34 cu platformã de lut ars/ Hãbãºeºti. The draft of the surface dwelling with clay platform
no. 34/Hãbãºeºti. Le plan de l' habitation de surface avec plate-forme en argile no. 34 (apud Hãbãºeºti)
Fig. 29. Hãbãºeºti. Planul locuinþei de suprafaþã nr. 36 cu platformã de lut ars/Hãbãºeºti. The draft of the surface dwelling with clay platform
no. 36/Hãbãºeºti. Le plan de l'habitation de surface avec plate-forme en argile no. 36 (apud Hãbãºeºti)
Fig. 30. Hãbãºeºti. Planul locuinþei de suprafaþã nr. 40 cu platformã de lut ars/Hãbãºeºti. The
draft of the surface dwelling with clay platform no. 40/Hãbãºeºti. Le plan de l' habitation de
surface avec plate-forme en argile no. 40 (apud Hãbãºeºti)
Fig. 31. Hãbãºeºti. Secþiuni prin fragmente de lutuialã de podea ºi perete cu urme de substrucþie
lemnoasã/Hãbãºeºti. Sections through fragments of clay platform and wall, with traces of timber
carcase/Hãbãºeºti. Sections à travers de fragments de boussillages brûles de plate-forme et parois
avec traces de ligneux squelette (apud Hãbãºeºti)
Fig. 32. Încercãri de reconstituire a unei locuinþe eneolitice de suprafaþã cu platformã de lut
ars/Attempts of reconstituting an Eneolithical surface dwelling with burned clay
platform/Recontitutions d'une habitation énéolithique de surface a plate-forme en terre cuite
(apud Paul)
Fig. 33. Hãbãºeºti. 1a-c. Vatrã rectangularã cu marginile ridicate din loc. nr. 27; 2-6. Plãci de cuptoare cu perforãri; 7-8. Fragmente de margine
ridicatã (gardinã)/Hãbãºeºti. 1a-c. Rectangular hearth with lifted edges from D. 27; 2-6. Pierced plates of the kiln grates; 7-8. Lifted edge
fragments (chime)/Hãbãºeºti. 1 a-c. Âtre rectangulair à haute bordure de l'habitation no. 27; 2-6. Plaques de fours à perforations;
7-8. Fragments de haute bordure (jable) (apud Hãbãºeºti)
Fig. 34. Hãbãºeºti. Instalaþii gospodãreºti. 1. Ramã de lut ars cu râºniþã de piatrã din loc. nr. 27;
2. Rama de lut ars din loc. 33/Hãbãºeºti. Householding devices. 1. Burned clay edge with stone
hand-mill from D. 27; 2. Burned clay edge from D. 33/Hãbãºeºti. Instalations ménagères.
1. Bordure en argile cuite avec moulin à bras en pierre de H. 27; 2. Bordure en argile cuite de
H.33 - (apud Hãbãºeºti)
Fig. 35. Unelte de silex/Flint tools/Outils en silex. 1-15. Hãbãºeºti (apud Hãbãºeºti)
Fig. 36. Unelte de silex/Flint tools/Outils en silex. 1-40. Hãbãºeºti (apud Hãbãºeºti)
Fig. 37. Unelte ºi arme de silex/Flint tools and weapons/Outils et armes en silex. 1-42. Hãbãºeºti (apud Hãbãºeºti)
Fig. 38. Unelte ºi arme de piatrã cioplitã ºi ºlefuitã/Chipped and polished stone tools and weapons/Outils et armes en
pierre taille et polie. 1-36. Hãbãºeºti (apud Hãbãºeºti)
Fig. 39. Unelte ºi arme de silex/Flint tools/Outils en silex. 1-19. Giurgeºti
Fig. 40. Unelte ºi arme de silex ºi piatrã ºlefuitã/Flint and polished stone tools and weapons/Outils
et armes en silex et pierre polie. 1-17. Hoiseºti-Dumeºti
Fig. 41. Unelte ºi arme de piatrã ºlefuitã/Polished stone tools and weapons/Outils et armes en pierre polie.
1-32. Hãbãºeºti (apud Hãbãºeºti)
Fig. 42. Unelte ºi arme de piatrã ºlefuitã/Polished stone tools and weapons/Outils et armes en pierre polie.
1-27. Hãbãºeºti (apud Hãbãºeºti)
Fig. 43. Unelte ºi arme de piatrã ºlefuitã ºi perforatã/Polished and perforated stone tools and
weapons/Outils et armes en pierre polie et perforée. 1-57. Ruginoasa (apud Dumitrescu H.)
Fig. 44. Unelte ºi arme de piatrã ºlefuitã ºi perforatã/Polished and perforated stone tools and
weapons/Outils et armes en pierre polie et perforée. 1-8, 13-18, 20-28, 30-34, 48-49. Giurgeºti
(Cucuteni A); 9-12, 19, 29, 35-47. Buznea (Cucuteni B)
Fig. 45. Unelte ºi arme de piatrã ºlefuitã ºi perforatã/Polished and perforated stone tools and
weapons/Outils et armes en pierre polie et perforée. 1-30. Hãbãºeºti (apud Hãbãºeºti)

Fig. 46. Unelte ºi arme de piatrã ºlefuitã ºi perforatã/Polished and perforated stone tools and
weapons/Outils et armes en pierre polie et perforée. 1-17. Hãbãºeºti; 18-20. Costeºti (apud
Hãbãºeºti)
Fig. 47.Unelte ºi arme de silex Cucuteni A-B/Flint tools and weapons Cucuteni A-B/Outils et
armes en silex Cucuteni A-B. 1-37. Cucuteni-Bãiceni - Dâmbul Morii

Fig. 48.Unelte ºi arme de silex ºi piatrã ºlefuitã Cucuteni A-B/Flint and polished stone tools and
weapons Cucuteni A-B/Outils et armes en silex et pierre polie Cucuteni A-B. - 1-29. Cucuteni-
Bãiceni - Dâmbul Morii
Fig. 49. Unelte ºi arme de piatrã ºlefuitã Cucuteni A-B/Polished stone tools and weapons Cucuteni
A-B/Outils et armes en silex et pierre polie Cucuteni A-B.. 1-10. Cucuteni-Bãiceni - Dâmbul Morii
Fig. 50. Unelte ºi arme de silex ºi piatrã Cucuteni A-B/Flint and stone tools and weapons Cucuteni
A-B/Outils et armes en silex et pierre Cucuteni A-B. 1-8. Cucuteni-Bãiceni - Dâmbul Morii