Sunteți pe pagina 1din 52

DOCUMENTE SIMILARE

Share on faceboo Share on t!itterShare on emai"Share on #rintMore Sharin$ Ser%ice&0 Com#onente ma'ore a"e &er%irii c"ienti"or Factori care inf"(entea)a o#eratia *e (&care &i meto*e"e *e (&care &i c"a&ificarea in&ta"atii"or *e (&care - *e&hi*ratare I*entificarea marf(ri"or #eric("oa&e E+em#"( *e &chema tehno"o$ica *e (&care *e&hi*ratare ,#entr( cea#aMANA.EMENTUL CALITATII TOTALE MERCEOLO.IA PRODUSELOR A.ROALIMENTARE -/RAN0A TELEMEA- SAU -/RAN01 DE /R1ILAContro"(" *e ca"itate "a fabricarea #ro*(&("(i Factorii motori ai e%o"(tiei e%o"(tiei "o$i&tice Contro"(" ca"itatii berii Lo$i&tica marf(ri"or &i re"atia *e inter*e#en*enta c( *i&trib(tia marf(ri"or

TERMENI im#ortanti #entr( ace&t *oc(ment


2

MANUALUL CALITATII Merceologie


+ Font mai mare | - Font mai mic

MANUALUL CALITATII

DECLARATIA DE POLITICA IN DOMENIUL CALITATII

ADMINISTRATIA NATIONALA ,,APELE ROMANE numita in continuare A.N.,,Apele Romane reprezentand administratorul si gestionarul unic al resurselor de

apa din Romania, are ca principale obiective ale activitatii: utilizarea, valorificarea si dezvoltarea durabila a resurselor de apa, si totodata imbunatatirea progresiva a relatiilor cu beneficiarii si utilizatorii resurselor de apa si ai potentialelor acestora. In acest scop am implementat si mentinem un Sistem de Management al Calitatii, in conformitate cu standardul IS !""# :$""", prin care se urmareste desfasurarea in conditii de siguranta si eficienta a proceselor de organizare si functionare a administratiei, in vederea asigurarii corespunzatoare a cerintelor beneficiarului, a calitatii serviciilor furnizate si a clauzelor contractuale convenite cu acestea.

Principiile pe care se bazeaza activitatea A.N.,,Apele Romane sunt: % %


&ezvoltarea durabila a utilizarii si valorificarii resurselor de apa' Imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor oferite'
Corectit(*ine &i #rom#tit(*ine in a&i$(rarea &er%icii"or3 Con&o"i*area incre*erii beneficiari"or &er%icii"or *e $o&#o*arire a a#e"or4 a (ti"i)atori"or #otentia"e"or re&(r&e"or *e a#a &i a #arteneri"or im#"icati in $e&ti(nea re&(r&e"or *e a#a3 Loia"itate fata *e #artenerii &i co"aboratorii A5N544A#e"e Romane6&i fata *e A(toritatea Centra"a *e $o&#o*arire a a#e"or5

Obiectivele strategice ale ADMINISTRATIEI ROMANE sunt :


NATIONALE

,,APELE

Protectia4 con&er%area &i re&ta(rarea re&(r&e"or *e a#a *e &(#rafata &i &(bterane &i a eco&i&teme"or ac%atice4 #entr( atin$erea starii bune a apelor. A&i$(rarea e+#"oatarii in &i$(ranta a "(crari"or *in infra&tr(ct(ra Si&tem("(i *e $o&#o*arire a a#e"or4 in %e*erea e%itarii intrer(#erii &er%icii"or &#ecifice *e $o&#o*arire a a#e"or &i a (nor ca"amitati ca()ate *e fenomene hi*ro-meteoro"o$ice e+treme &a( acci*ente "a "(crari hi*rotehnice5 Mo*erni)area &i *e)%o"tarea infra&tr(ct(rii *e $o&#o*arire a a#e"or core&#(n)ator cerinte"or (ti"i)atori"or &i beneficiari"or *e &er%icii &#ecifice *e $o&#o*arire a a#e"or5 Im#"ementarea *irecti%e"or &i re$"ementari"or Uni(nii E(ro#ene in *omeni(" a#e"or4 conform Directi%ei Ca*r( a Uni(nii E(ro#ene 789:8885 Cre&terea ni%e"("(i ca"itati% a" &er%icii"or &#ecifice *e $o&#o*arire a a#e"or5 Im#"ementarea (n(i Si&tem("(i Inte$rat *e Mana$ement "a ni%e"(" intre$ii or$ani)atii ANAR in conformitate c( cerinte"e &tan*ar*("(i ISO ;88< 2:8889 ISO <=88< &i O>SAS <?88<4 #ana "a *ata *e @<<:5:88?5

(entru respectarea principiilor si atingerea obiectivelor mentionate, managementul la cel mai inalt nivel se implica direct in asigurarea respectarii si depasirii asteptarilor beneficiarilor nostri, respectarea cerintelor legale si reglementarilor si imbunatatirea continua a Sistemului de Management al Calitatii.

In acest scop a fost desemnat un Reprezentant al Managementului e !alitate la SCAR)&A)S*A+uri cu responsabilitati in asigurarea implementarii si imbunatatirii sistemului. Acesta asigura si relatia la varf cu beneficiarii, furnizorii si alte parti interesate, in probleme legate de calitate. &e asemenea, a fost desemnat un Responsabil Calitate, cu atributii in asigurarea functionarii curente a sistemului. Direct"r #eneral,

<5 Sco# &i *omeni( *e a#"icare

(rezentul Manual al Calitatii reflecta politica ADMINISTRATIEI NATIONALE ,,APELE ROMANE, in domeniul calitatii precum si functionarea Sistemului de Management al Calitatii implementat in aceasta organizatie.

In conformitate cu profilul de activitate, s+a ales ca referinta pentru Sistemul de Management al Calitatii si implicit pentru Manualul Calitatii standardul SR ,N IS !""#:$""#, considerat ca adecvat principalelor activitati care decurg din acest profil.

Manualul Calitatii are un dublu scop si anume:

Re#re)inta *oc(ment(" ca*r( *e "(cr( a" an$a'ati"or ADMINISTRATIEI NATIONALE 44APELE ROMANE64 c(#rin&i in Si&tem(" *e Mana$ement a" Ca"itatii3 Re#re)inta *oc(ment(" *e #re)entare &i cartea *e %i)ita a ADMINISTRATIEI NATIONALE APELE ROMANE in fata beneficiari"or4 #rec(m &i a or$ani&me"or *e certificare a Si&teme"or *e Mana$ement a" Ca"itatii5

&omeniul de aplicare al Manualului Calitatii este constituit din activitatile de servicii in domeniul gospodaririi apelor' prin aplicare se creaza conditii pentru gestiunea eficienta a resurselor de apa precum si pentru protectia si restaurarea calitatii apelor de suprafata si subterane, inclusiv a ecosistemelor aferente.

Ca document cadru de lucru al anga-atilor A&MINIS.RA.I,I NA.I NA/, ,,A(,/, R MAN,, Manualul Calitatii serveste urmatoarelor scopuri imediate: Cunoasterea de catre fiecare anga-at a politicii promovate conducerea A&MINIS.RA.I,I NA.I NA/,,,A(,/, R MAN,. de

Analiza periodica, la diferite niveluri de coordonare si conducere, a stadiului Sistemului de Management al Calitatii implementat. 0tilizarea sa ca document de referinta al Sistemului de Management al Calitatii, conform cerintelor SR ,N IS !""#:$""#, e1primate atat in manual cat si in celelalte documente de sistem 2proceduri de sistem, proceduri si instructiuni specifice de lucru, fisa de proces3. Realizarea, prin intermediul inregistrarilor calitatii, prevazute in Manualul Calitatii si in proceduri, a doua verigi importante din Sistemul de Management al Calitatii: responsabilizarea fiecarui anga-at pe activitatea desfasurata'

trasabilitatea proceselor si implicit a serviciilor prestate de ANAR$ In ceea ce priveste Manualul Calitatii 2MC3, ca document de prezentare a organizatiei, catre parteneri: beneficiari, colaboratori, organisme de certificare, se pot face urmatoarele consideratii: MC reprezinta pentru beneficiari garantia seriozitatii A&MINIS.RA.I,I NA.I NA/, ,,A(,/, R MAN, ca prestator de servicii in domeniul gospodaririi apelor, intr+un sistem ordonat si controlabil, deci bine organizat. (entru organismele de certificare, manualul reprezinta, alaturi de intreaga documentatie a SMC, modul in care organizatia intelege sa aplice si sa se integreze in cerintele standardului SR ,N IS !""#:$""#.

EACLUDERI FATA DE CERINTELE SR EN ISO ;88<2:88<

Datorita #rofi"("(i *e acti%itate &i *omeni("(i c(#rin& *e Si&tem(" *e Mana$ement a" Ca"itatii4 fac obiect(" e+c"(*eri"or (rmatoare"e #ara$rafe *in SR EN ISO ;88<2 :88<2

Con*itia B5C5: D Ea"i*area #roce&e"or *e #ro*(ctie &i #re&tare *e &er%icii


%usti&icare' Nu e1ista procese speciale care necesita validare.

:5 Definitii &i #re&c(rtari

()* De&initii

()*)* ()*)( ()*)+ ()*), ()*)()*).

Actiuni c"rective: actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate sau a altor situatii nedorite. Actiuni preventive: actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau a altor posibile situatii nedorite. Apr"bare: acceptarea unui document de catre o entitate organizatorica sau persoana, in urma careia documentul devine e1ecutoriu. Asigurarea calitatii: parte a managementului calitatii concentrata pe furnizarea increderii ca cerintele referitoare la calitate vor fi indeplinite. Au it"r: persoana care are competenta de a efectua un audit. Au itul calitatii: proces sistematic, independent si documentat de evaluare a unor activitati, efectuat in scopul aprecierii cu obiectivitate a modului in care sunt respectate atributiile si responsabilitatile reglementate prin Sistemul de Management al Calitatii. !alitate: masura in care un ansamblu de caracteristici intrinseci indeplinesc cerintele. !erinta: nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau obligatorie. !"n&"rmitate : indeplinirea unei cerinte.

()*)/ ()*)0 ()*)1

()*)*2 3ene&iciar: organizatie sau persoana care primeste un produs sau servicii. ()*)** !"ntr"lul calitatii: parte a managementului concentrata pe indeplinirea cerintelor referitoare la calitate.

()*)*( De&ect: neindeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare intentionata sau specificata. ()*)*+ Imbunatatire c"ntinua: activitate repetata pentru a creste abilitatea de a indeplini cerintele. ()*)*, Inregistrare : document prin care se declara rezultate obtinute sau furnizeaza dovezi ale activitatilor realizate. ()*)*- Inspectie: analiza a conformitatii prin observare si evaluare, insotite dupa caz, de masurare, incercare sau comparare cu un calibru. ()*)*. Nec"n&"rmitate: neindeplinirea unei cerinte. ()*)*/ Obiectiv al calitatii: ceea ce se urmareste sau este avut in vedere referitor la calitate. ()*)*0 Organism e certi&icare: organism care este investit sa acorde certificate de conformitate cu problema solicitata: certificare de produse, sisteme de calitate si)sau personal. ()*)*1 Organizatie: in cazul de fata, A ministratia Nati"nala,,Apele R"mane. ()*)(2 Planul calitatii: document care specifica proceduri si resurse asociate care trebuie aplicate, de cine si cand pentru un anumit proiect, produs, proces sau contract. ()*)(* P"litica re&erit"are la calitate: intentii si orientari generale ale unei organizatii, referitoare la calitate asa cum sunt e1primate oficial de Sistemul de Management al Calitatii, care trebuie aplicate pentru un anumit proiect, produs, proces sau contract. ()*)(( Pr"ces : ansamblu de activitati corelate sau interactiune, care transforma intrari in iesiri. ()*)(+ Pr" us ' rezultat al unui pr"ces ()*)(, Satis&actia clientului : perceptie a beneficiarului despre masura in care cerintele clientului au fost indeplinite. ()*)(- Sistem e management: sistem prin care se stabilesc politica si obiectivele si prin care se realizeaza acele obiective. ()*)(. Sistem e Management al !alitatii: sistem de management prin care se orienteaza si se controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitatea.

()*)(/ Speci&icatie: document care stabileste cerinte. ()*)(0 Trasabilitate: abilitate de a regasi istoricul, realizarea sau localizarea a ceea ce este luat in considerare. ()*)(1 4eri&icare: confirmare, prin furnizare de dovezi obiective, ca au fost indeplinite cerintele specificate.

In cadrul standardului SR ,N IS termenii:

!""#:$""#, lantul de furnizare este caracterizat prin

&urniz"r

"rganizatie

client

care substituie termenii utilizati de IS !""#,$,4: #!!5: subc"ntractant &urniz"r client

.ermenul 5"rganizatie inl"cuieste termenul e 5&urniz"r utilizat in SR ,N IS !""#: #!!6 si desemneaza unitatea care aplica SR ,N IS !""#:$""#, iar termenul 5&urniz"rinl"cuieste acum termenul e 5subc"ntractant) .ermenul 5pr" us, p"ate sa insemne, dupa caz, si 5serviciu)

()( Prescurtari

AC I/ MC (/ (S

7 7 7 7 7

Asigurarea Calitatii Instructiune de lucru Manualul Calitatii (rocedura de lucru (rocedura de sistem Ministerul Mediului si &ezvoltarii &urabile

MM&&7

ANAR SCAR 7 &A S*A 7 7

Administratia Nationala ,,Apele Romane

Sediul Central AN.,,Apele Romane &irectia Apelor Sistem *ospodarirea Apelor Reprezentantul Managementului pentru Calitate Sistem de Management al Calitatii &ispozitiv de Masurare si Monitorizare Responsabil Asigurarea Calitatii Nota intrare receptie

RMC 7 SMC 7 &MM 7 RAC NIR 7 7

@5 Doc(mente *e referinta

Familia de standarde ISO 9000:2000 a fo&t e"aborata #entr( a a'(ta or$ani)atii"e4 *e orice ti# &a( marime4 &a im#"emente)e &i &a con*(ca eficace &i&teme"e *e mana$ement a" ca"itatii5

Doc(mente"e *e referinta4 "a care &e ra#ortea)a cerinte"e SISTEMULUI *e MANA.EMENT a" CALITATII &(nt (rmatoare"e2

3.1 Standard SR EN ISO 9000:2001: Sisteme de management al calitatii. rincipii !undamentale si "ocabular5 De&crie #rinci#ii"e f(n*amenta"e a"e &i&teme"or *e mana$ement a" ca"itatii &i &#ecifica termino"o$ia #entr( &i&teme"e *e mana$ement a" ca"itatii5

3.2 Standard SR EN ISO 9001:2001: Sisteme de management al calitatii. #erinte. S#ecifica cerinte #entr( (n &i&tem *e mana$ement a" ca"itatii at(nci can* o or$ani)atie are ne%oie &a-&i *emon&tre)e abi"itatea *e a f(rni)a #ro*(&e care in*e#"ine&c cerinte"e c"ient("(i &i cerinte"e *e re$"ementare5

3.3 Standard SR EN ISO 900$:2001: Sisteme de management al calitatii. %inii directoare pentru imbunatatirea per!ormantei. F(rni)ea)a "inii *irectoare care ia( in con&i*erare atat eficacitatea4 cat &i eficienta &i&tem("(i *e mana$ement a" ca"itatii5 Sco#(" ace&t(i &tan*ar* e&te imb(natatirea #erformantei or$ani)atiei &i &ati&factiei c"ienti"or #rec(m &i a a"tor #arti intere&ate5

Seria ISO 1222'(222 formeaza un ansamblu coerent de standarde pentru sistemul de management al calitatii care &aciliteaza intelegerea mutuala in c"mertul nati"nal si internati"nal)

3.$ Standard ISO 19011: %inii directoare pentru auditul sistemelor calitatii. F(rni)ea)a in*r(mari referitoare "a a(*itarea &i&teme"or *e mana$ement a" ca"itatii &i a" me*i("(i5

=5 Profi"(" or$ani)atiei

&dministratie Nationala ''&pele Romane( ) infiintata in #rin >otararea .(%ern("(i nr5 <8B9:88: 4 mo*ificata &i com#"etata #rin OU.5B@9:88C e&te A(toritatea Nationa"a4 care are *re#t &co# a#"icarea &trate$iei nationa"e in *omeni(" $o&#o*aririi &i %a"orificarii a#e"or4 #rec(m &i $e&tionarea rete"ei nationa"e *e ma&(ratori hi*ro"o$ice4 hi*ro$eo"o$ice &i *e ca"itate a re&(r&e"or *e a#a ce a#artin *omeni("(i #(b"ic5 &dministratia Nationala ''&pele Romane( - c( &tat(t *e re$ie a(tonoma *e intere& #(b"ic nationa"4 e&te #er&oana '(ri*ica romana4 &e af"a &(b a(toritatea Mini&ter("(i Me*i("(i &i .o&#o*aririi A#e"or4 f(nctionea)a #e ba)a *e $e&ti(ne economica &i a(tonomie financiara &i i&i *e&fa&oara acti%itatea #e ba)a re$"ementari"or in %i$oare5 &dministratia Nationala ''&pele Romane( - are in &tr(ct(ra &a << Directii *e A#e4 or$ani)ate #e ba)ine &i $r(#(ri *e ba)ine hi*ro$rafice4 In&tit(t(" Nationa" *e >i*ro"o$ie &i *e .o&#o*arire a A#e"or4 E+#"oatarea Com#"e+a Stanca Co&te&ti4 E+#"oatare Si&tem 0ona" Praho%a SC5 &dministratia Nationala ''&pele Romane(- a#"ica &trate$ia &i #o"itica nationa"a in *omeni(" $o&#o*aririi cantitati%e &i ca"itati%e a re&(r&e"or *e a#a4 &co# in care actionea)a #entr( c(noa&terea re&(r&e"or *e a#a4 con&er%area4 fo"o&irea rationa"a &i #rotectia re&(r&e"or *e a#a im#otri%a e#(i)arii &i *e$ra*arii4 in %e*erea a&i$(rarii (nei *e)%o"tari *(rabi"e4 #re%enirea efecte"or *i&tr(cti%e a"e a#e"or4 recon&tr(ctia eco"o$ica a c(r&(ri"or *e a#a4 a&i$(rarea &(#ra%e$herii hi*ro"o$ice &i hi*ro$eo"o$ice4 im#"ementarea #re%e*eri"or "e$i&"atiei armoni)ata c( Directi%e"e Uni(nii E(ro#ene in *omeni(" $o&#o*aririi *(rabi"e a re&(&e"or *e a#a &i con&er%area eco&i&teme"or ac%atice &i a )one"or (me*e5 Pentr( rea"i)area &co#("(i4 coor*onea)a &i ra&#(n*e *e mo*(" *e fo"o&ire a re&(r&e"or *e a#a *e &(#rafata &i &(bterane #e an&amb"(" teritori("(i tarii &i *e e+#"oatarea "(crari"or *e $o&#o*arire a a#e"or &i co"aborea)a c( toti *etinatorii a"tor "(crari con&tr(ite #e a#e &a( in "e$at(ra c( a#e"e5 &dministratia Nationala *&pele Romane* a*mini&trea)a a#e"e *in *omeni(" #(b"ic a" &tat("(i &i infra&tr(ct(ra Si&tem("(i Nationa" *e .o&#o*arire a A#e"or4 formata *in "ac(ri *e ac(m("are4 *i$(ri *e a#arare im#otri%a in(n*atii"or4 cana"e4 *eri%atii interba)ina"e4 #ri)e *e a#a &i a"te "(crari &#ecifice4 #rec(m &i infra&tr(ct(ra &i&teme"or nationa"e *e %e$he hi*ro"o$ica4 hi*ro$eo"o$ica &i *e monitori)are a ca"itatii re&(r&e"or *e a#a af"ate in #atrimoni(" &a(4 in &co#(" c(noa&terii &i a $e&tionarii (nitare #e an&amb"(" tarii4 a re&(r&e"or *e a#a *e &(#rafata &i &(bterane5

A ministratia Nati"nala 6Apele R"mane6 are ca "biect atributii urmat"arele'


e activitate si

$o&#o*arirea (nitara a re&(r&e"or *e a#a *e &(#rafata &i &(bterane &i #rotectia ace&tora im#otri%a e#(i)arii &i *e$ra*arii3 #rotectia4 con&er%area &i re&ta(rarea re&(r&e"or *e a#a *e &(#rafata &i &(bterane &i a eco&i&teme"or ac%atice #entr( atin$erea &tari b(ne a a#e"or3 a*mini&trarea4 e+#"oatarea4 intretinerea4 re#ararea4 com#"etarea &i mo*erni)area Si&tem("(i Nationa" *e .o&#o*arire a A#e"or af"at in a*mini&trarea &a3 coor*onarea e+#"oatarii "ac(ri"or *e ac(m("are4 #e ba)ine hi*ro$rafice4 in*iferent *e *etinator(" ace&tora3 *i&#(nerea in #erioa*e"e *e a#e mari4 in ca) *e #o"(ari acci*enta"e4 #rec(m &i in ca) *e

intro*(cere a re&trictii"or in a"imentarea c( a#a4 a ma&(ri"or o#erati%e ob"i$atorii in "e$at(ra c( e+#"oatarea ace&tora3

e"aborarea &i (rmarirea a#"icarii P"an(ri"or *e fo"o&ire a a#ei &i *e e%ac(are a a#e"or ()ate in #erioa*e"e hi*ro"o$ice norma"e3 e"aborarea ba"antei a#ei4 #e ba)ine hi*ro$rafice &i "a ni%e"(" tarii4 e"aborarea &i (rmarirea a#"icarii P"an(ri"or *e re&trictii &i fo"o&ire a a#ei in #erioa*e *eficitare4 #rec(m &i coor*onarea e"aborarii *e catre (ti"i)atorii *e a#a4 a Pro$rame"or *e re&trictii in a"imentarea c( a#a in ca) *e &eceta3 or$ani)area &i *e&fa&(rarea acti%itatii *e (rmarire a com#ortarii in tim# a con&tr(ctii"or hi*rotehnice4 *in a*mini&trare3 &tabi"irea #ro$ram("(i *e ma&(ri #entr( fiecare (nitate hi*ro$rafica in %e*erea atin$erii (nei &tari b(ne a a#e"or3 rea"i)area re$i&tr("(i )one"or #rote'ate in conformitate c( #re%e*eri"e "e$i&"atiei4 armoni)ata c( Directi%e"e Uni(nii E(ro#ene3 a*mini&trarea a"bii"or minore a"e a#e"or4 a c(%ete"or "ac(ri"or &i ba"ti"or in &tarea "or nat(ra"a &a( amena'ata4 a fa"e)ei &i #"a'ei marii4 a )one"or (me*e &i ce"or #rote'ate af"ate in #atrimoni(3 a*mini&trarea4 e+#"oatarea &i intretinerea infra&tr(ct(rii Si&tem("(i Nationa" *e Ee$he >i*ro"o$ica &i >i*ro$eo"o$ica3 monitori)area &tarii &i e%o"(tiei cantitati%e &i ca"itati%e a a#e"or3 efect(area *e ana"i)e fi)ico-chimice4 bio"o$ice &i bacterio"o$ice #entr( a#a4 &e*imente &i biota3 e"aborarea *ia$no)e"or &i #ro$no)e"or hi*ro"o$ice &i a%erti)area in ca) *e #ro*(cere a fenomene"or hi*ro"o$ice #eric("oa&e3 re#re)entarea Romaniei "a Or$ani)atia Meteoro"o$ica Mon*ia"a4 #e "inie *e hi*ro"o$ie3 a*mini&trarea4 e+#"oatarea &i intretinerea Si&tem("(i Nationa" *e Monitori)are a Ca"itatii Re&(r&e"or *e A#a3 #ro*(cerea *e ener$ie e"ectrica in Microhi*rocentra"e"e af"ate in #atrimoni(" ANAR ,"icenta acor*ata in conformitate c( Le$ea @<?9:88@-3 tratare &i tran&#ort a#a #otabi"a,ES05Praho%a-SCa%i)area "(crari"or ce &e e+ec(ta #e a#e &a( a( "e$at(ra c( a#e"e4 e"iberarea a(tori)atii"or *e $o&#o*arire a a#e"or3 contro"(" (ti"i)atori"or *e a#a &i a "(crari"or con&tr(ite #e a#e &i in "e$at(ra c( a#e"e4 *in #(nct *e %e*ere a" f(nctionarii &i a" inca*rarii in #re%e*eri"e a%i)e"or &i a(tori)atii"or *e $o&#o*arire a a#e"or3 a#ararea im#otri%a in(n*atii"or #rin "(crari"e *e $o&#o*arire a a#e"or af"ate in a*mini&trarea &a &i con&tit(irea &toc("(i *e materia"e &i mi'"oace &#ecifice *e a#arare im#otri%a in(n*atii"or aferente ace&tora3 a&i$(rarea &ecretariate"or tehnice #ermanente in *omeni(" a#ararii im#otri%a in(n*atii"or3 #artici#area "a coor*onarea acti(ni"or *e a#arare im#otri%a in(n*atii"or &i acci*ente"or "a con&tr(ctii"e hi*rotehnice &i "a #re$atirea #o#("atiei #entr( a#ararea im#otri%a in(n*atii"or #rin e+ercitii #erio*ice *e &im("are3 a%erti)area &i inter%entia in ca) *e #ro*(cere a fenomene"or hi*ro"o$ice #eric("oa&e &i *e acci*ente "a con&tr(ctii"e hi*rotehnice *in a*mini&trare3 e"aborarea P"an(ri"or *e a#arare im#otri%a in(n*atii"or4 fenomene"or meteoro"o$ice #eric("oa&e &i acci*ente"or "a con&tr(ctii"e hi*rotehnice *in a*mini&trare4 a ce"or #e ba)inehi*ro$rafice #rec(m &i acor*area a&i&tentei tehnice "a e"aborarea *e catre (ti"i)atorii *e a#a &i comi&ii"e "oca"e a #"an(ri"or #ro#rii *e a#arare3 #artici#area in ca) *e #ro*(cere a #o"(ari"or acci*enta"e "a acti%itati"e o#erati%e *e a%erti)are a (ti"i)atori"or *e a#a &i a a(toritati"or a*mini&tratiei #(b"ice *in a%a"4 *e e"iminare a ca()e"or &i *e *imin(are a efecte"or &i monitori)area #ro#a$arii (n*ei #o"(ante3

co"aborarea #ermanenta c( comi&ii"e *e *e)a&tre4 c( (nitati"e *e or*ine #(b"ica4 c( a(toritati"e #(b"ice teritoria"e4 #entr( &anatate &i a"te"e4 #entr( in"at(rarea ca()e"or &i efecte"or #o"(ari"or acci*enta"e3 e"aborarea &i (rmarirea a#"icarii P"an(ri"or ba)ina"e *e #re%enire &i *e in"at(rare a efecte"or #o"(ari"or acci*enta"e4 coor*onarea e"aborarii *e catre (ti"i)atorii *e a#a a #"an(ri"or #ro#rii *e #re%enire &i *e combatere a #o"(ari"or acci*enta"e4 #rec(m &i a&i$(rarea (nei #rotectii &#orite &i imb(natatirea me*i("(i ac%atic #rin ma&(ri &#ecifice *e re*(cere #ro$re&i%a a #o"(arii3 inter%entia &i &co#(" re*(cerii tre#tate a #o"(arii a#e"or &(bterane &i a #re%enirii #o"(arii ("terioare a ace&tora3 e%a"(area *a(ne"or #ro*(&e &i a %a"orii &er%icii"or e+ec(tate *e A*mini&tratia Nationa"a FA#e"e RomaneF4 #entr( monitori)area &i combaterea #o"(arii acci*entate &i rec(#erarea ace&tora *e "a #o"(atori3 #artici#area "a con&er%area4 #rote'area &i re&ta(rarea eco&i&teme"or ac%atice &i "a #rotectia fa(nei &i f"orei ac%atice3 con&tit(irea &i tinerea "a )i a Fon*("(i Nationa" *e *ate hi*ro"o$ice4 hi*ro$eo"o$ice &i *e $o&#o*arire a a#e"or4 #rin %a"i*area *e fon* &i &tocarea *ate"or &i a informatii"or &#ecifice co"ectate *e (nitati"e #ro#rii4 *e a"te (nitati &#ecia"i)ate4 a(tori)ate &i *e (ti"i)atorii *e a#a3 rea"i)area *e an(are4 &inte)e4 &t(*ii &i cercetari *e hi*ro"o$ie4 hi*ro$eo"o$ie4 $o&#o*arire a a#e"or &i *e me*i(4 in&tr(cti(ni &i mono$rafii4 &t(*ii *e im#act4 &cheme ca*r( *e amena'are4 bi"ant(ri *e me*i(3 e"aborarea &i tinerea "a )i a ca*a&tr("(i a#e"or &i a *re#t(ri"or *e fo"o&ire a a#e"or3 in%entarierea &i tinerea "a )i a #atrimoni("(i *e intere& #(b"ic &i #ri%at a" Stat("(i af"at in a*mini&trare3 e"aborarea P"an(ri"or *e mana$ement &i $e&ti(ne a re&(r&e"or *e a#a #e ba)ine hi*ro$rafice in conformitate c( #re%e*eri"e Directi%ei ca*r( 789:888 a Uni(nii E(ro#ene in *omeni(" a#e"or3 intocmirea4 in mo* core"at4 #e an&amb"(" fiecar(i ba)in hi*ro$rafic4 *e #ro#(neri *e "(crari noi *e amena'are4 nece&are &ati&facerii cerinte"or *e a#a4 #rotectiei ca"itatii a#e"or &i re&ta(rarii c(r&(ri"or *e a#a4 #rec(m &i #re%enirii acti(nii *i&tr(cti%e a a#e"or3 (rmarirea #romo%arii &i e+ec(tarii *e "(crari noi in *omeni(" $o&#o*aririi a#e"or *in a"ocatii b($etare4 in ca"itate *e or*onator &ec(n*ar a" che"t(ie"i"or *e ca#ita"3 a&i$(ra #romo%area &i e+ec(tarea "(crari"or *e intretinere &i re#aratii a "(crari"or *e $o&#o*arire a a#e"or *in a*mini&trare3 rea"i)area *e "(crari *e amena'are a c(r&(ri"or *e a#a &i a a"tor "(crari *e in%e&titii4 acor*area a&i&tentei tehnice *e &#ecia"itate3 ana"i)a *e im#act a acti%itatii (mane a&(#ra &it(atiei a#e"or *e &(#rafata &i a a#e"or &(bterane3 con&tatarea contra%entii"or &i a#"icarea &ancti(ni"or #re%a)(te *e "e$i&"atia in *omeni(" $o&#o*aririi a#e"or3 in&tit(irea re$im("(i *e &(#ra%e$here &#ecia"a "a fo"o&inte in con*itii"e "e$ii &i (rmarirea rea"i)arii ace&t(ia3 efect(area *e a(*it(ri4 in&#ectii4 e+#erti)e4 con&("tanta4 rece#tia ca"itatii &er%icii"or &i "(crari"or *e con&tr(ctii &i monta' &i a "(crari"or *e #(nere in &i$(ranta a con&tr(ctii"or hi*rotehnice3 rea"i)area &i&tem("(i informatic &i *e te"ecom(nicatii in (nitati"e &i&tem("(i *e $o&#o*arire a a#e"or3 e"aborarea *e #ro*(&e &oft!are in *omeni(" $o&#o*aririi a#e"or4 hi*ro"o$iei &i hi*ro$eo"o$iei3 #artici#area "a acti%itati"e internationa"e *e &chimb *e *ate &i informatii4 "a re(ni(ni tehnico&tiintifice4 &t(*ii &i #roiecte in *omeni(" $o&#o*aririi a#e"or4 hi*ro"o$iei &i hi*ro$eo"o$iei3

a&i$(rarea a#"icarii #re%e*eri"or con%entii"or &i a a"tor acor*(ri internationa"e *in *omeni(" a#e"or "a care Romania e&te #arte &i a im#"ementarii #re%e*eri"or "e$i&"atiei armoni)ata c( Directi%e"e Uni(nii E(ro#ene4 in *omeni(" $o&#o*aririi a#e"or3 initierea *e acti(ni *e coo#erare tehnico-&tiintifica in *omeni(" $o&#o*aririi a#e"or4 hi*ro"o$iei &i hi*ro$eo"o$iei c( a$enti economici &i a(toritati #(b"ice *in tara &i *in &trainatate3 a#"icarea mecani&m("(i economic &#ecific *omeni("(i $o&#o*aririi cantitati%e &i ca"itati%e a a#e"or3 %a"orificarea com#"e+a a a#e"or ca re&(r&a economica4 c( #otentia"e"e &i ()(fr(ct(" ace&tora4 rea"i)area &er%icii"or &#ecifice &i com(ne *e $o&#o*arire a a#e"or &i e+ec(tarea ace&tora #e ba)a *e contracte economice incheiate c( beneficiarii3 a&i$(rarea f(nctii"or *e (nic #re&tator a" &er%icii"or &#ecifice *e $o&#o*arire a a#e"or3 #ro#(nerea *e contrib(tii4 #"ati &i tarife #entr( &er%icii"e &#ecifice *e $o&#o*arire a a#e"or &i *e act(a"i)are a ace&tora conform "e$i&"atiei in %i$oare3 efect(area a"tor &er%icii com(ne *e $o&#o*arire a a#e"or4 *e hi*ro"o$ie4 hi*ro$eo"o$ie4 ana"i)e *e "aborator4 a&i&tenta tehnica4 re#aratii "a con&tr(ctii hi*rotehnice etc53 %a"orificarea #otentia"("(i hi*romecanic4 hi*roener$etic *in a*mini&trarea #ro#rie &i a namo"("(i *in "ac(ri"e nat(ra"e &i a&i$(rarea #otentia"("(i t(ri&tic &i *e a$rement a" D(narii4 ra(ri"or4 "ac(ri"or4 a" marii teritoria"e4 a" #"a'e"or a#e"or *e &(#rafata &i a" #"a'ei Marii Ne$re3 $e&tionarea bre%ete"or &i a *oc(mente"or #ri%in* #rotectia #ro#rietatii inte"ect(a"e #entr( care A*mini&tratia Nationa"a FA#e"e RomaneF e&te tit("ara3 #re$atirea &i #erfectionarea #er&ona"("(i #rin *i%er&e forme *e in&tr(ire3 #romo%area ima$inii A*mini&tratiei Nationa"e 44A#e"e Romane6 in conte+t economic &i &ocia"4 acti%itati *e informare *irecta &i *e &en&ibi"i)are a #(b"ic("(i &i ma&&-me*ia in #rob"eme"e a#ei3 e*itarea4 ti#arirea &i comercia"i)area *e #(b"icatii tehnice in *omeni(" a#e"or3 (rmarirea core"arii "(crari"or &i acti%itati"or *e&fa&(rate #e a#e &a( in "e$at(ra c( ace&tea c( #re%e*eri"e &cheme"or ca*r( *e amena'are &i $o&#o*arire a ba)ine"or hi*ro$rafice3 a&i$(rarea &ecretariate"or tehnice a"e comitete"or *e ba)in &i #artici#arii #(b"ic("(i "a "(area *eci)ii"or in *omeni(" $o&#o*aririi a#e"or &i f(rni)area *e informatii core&#(n)atoare c( #ri%ire "a ma&(ri"e #"anificate &i #re)entarea *e ra#oarte #ri%in* e%o"(tia #(nerii in a#"icare a ace&tora3 $e&tionea)a Fon*(" A#e"or #otri%it *i&#o)itii"or "e$a"e in %i$oare3 orice a"te acti%itati ori &er%icii nece&are rea"i)arii obiect("(i #rinci#a" *e acti%itate5

Situatia acre itarii lab"rat"arel"r


DA Laborator(" *e Ca"itatea A#e"or C"(' /aia - Mare Sat( - Mare 0a"a( /i&trita Na&a(* Sit(atia acre*itarii Acre*itat Acre*itat Acre*itat Neacre*itat Neacre*itat Sta*i(" #roce&("(i acre*itare &(#ra%e$here RENAR &(#ra%e$here RENAR &(#ra%e$here RENAR acre*itare in an(" :88B acre*itare in an(" :88B *e Ob&er%atii

Some& - Ti&a Some& - Ti&a Some& - Ti&a Some& - Ti&a Some& - Ti&a

&-a *e#(& *oc(mentatia "a RENAR &-a *e#(& *oc(mentatia "a RENAR

Cri&(ri

Ora*ea

Acre*itat

&-a efect(at #re-e%a"(area RENAR in an(" :88B

n( &-a #rimit inca Certificat(" *e "a RENAR

M(re& M(re& M(re& M(re& /anat /anat Gi( Gi( Gi( O"t

T$5 M(re& De%a A"ba I("ia Ara* Timi&oara Re&ita Craio%a T(rn( Se%erin Tar$( Gi(

Acre*itat Acre*itat Acre*itat Neacre*itat

&(#ra%e$here RENAR &(#ra%e$here RENAR &(#ra%e$here RENAR acre*itare in an(" :88B

a( *e#(& *oc<85<:5:88B a(*it 74B *ec5:88B

a fo&t Acre*itat #ana in :88B Neacre*itat Acre*itat Acre*itat Neacre*itat Acre*itat Acre*itat Acre*itat Acre*itat Neacre*itat Neacre*itat Acre*itat Acre*itat Neacre*itat Neacre*itat Acre*itat Acre*itat Neacre*itat Neacre*itat Neacre*itat Neacre*itat Acre*itat Neacre*itat Neacre*itat Neacre*itat Acre*itat &(#ra%e$here RENAR &(#ra%e$here RENAR &(#ra%e$here RENAR &(#ra%e$here RENAR &(#ra%e$here RENAR acre*itare in an(" :88B acre*itare in an(" :88B &(#ra%e$here RENAR &(#ra%e$here RENAR &(#ra%e$here RENAR &(#ra%e$here RENAR

a(*it #t5 acre*it =4C *ec

Ramnic( Ea"cea O"t Sibi( O"t /ra&o% O"t S"atina O"t Sfant(.heor$he O"t Mierc(reaCi(c Ar$e& - Ee*ea /(c(re&ti Ar$e& - Ee*ea Pite&ti Ar$e& - Ee*ea .i(r$i( Ar$e& - Ee*ea A"e+an*ria /()a( - Ia"omita /()a( - Ia"omita /()a( - Ia"omita /()a( - Ia"omita /()a( - Ia"omita /()a( P"oie&ti S"obo)ia Tar$o%i&te /rai"a

a( *e#(& *oc <5<85:88B

acre*itare in an(" :88B acre*itare in an(" :88B &(#ra%e$here RENAR acre*itare in an(" :88B acre*itare in an(" :88B

a(*it #t5 acre*itare ::58<5:88? a( *e#(& *oc <5<85:88B &-a *e#(& *oc(mentatia "a RENAR &-a *e#(& *oc(mentatia "a RENAR

/()a( - Ia"omita Ca"ara&i Siret Siret Siret Siret Pr(t /aca( S(cea%a Foc&ani Piatra Neamt Ia&i

Pr(t

/oto&ani

Neacre*itat

acre*itare in an(" :88B

&-a *e#(& *oc(mentatia "a RENAR3 acre*itat in :88B4 *ar n( a #rimit certificat

Pr(t Pr(t

Ea&"(i .a"ati

Neacre*itat Neacre*itat Acre*itat Neacre*itat

acre*itare in an(" :88B &(#ra%e$here RENAR

Dobro$ea- Litora" Con&tanta Dobro$ea- Litora" T("cea

&ate de contact

Sediul Central: Str. ,dgar 8uinet nr. 9, Sector #, cod :"#"9, ;0C0R,S.I .el.)<a1: 5" $# 4#$ $# :5' .el.: 5" $# 4## "4 !9' e+mail: dispecer=ro>ater.ro
&A Arges ?edea: Str. Campulung nr.9+@, Cod ##"#5:, (I.,S.I, Aud. AR*,S .el: 5"$ 5@.$$4.55! <a1: 5"$ 5@.$##. 65!

&A Somes .isa: Str.?anatorului nr.#:, C/0A+NA( CA' Aud. C/0A .el: 5"$ 95.544"$@' <a1: 5"$ 95.544"$9' &A Crisuri: Str. Ion ;ogdan nr.46' RA&,A' Aud. ;IB R

.el: 5"$ 6!.55$"44' <a1: 5"$ 6!.555$4:

&A Mures: Str. Samuel Coteles nr. 44' .g. M0R,S' Aud. M0R,S .el: 5"$ 96.$9"$@!' <a1: 5"$ 96.$9:!66' &A ;anat: ;+dul MiDai ?iteazul nr. 4$' .IMIS ARA' Aud. .IMIS .el: 5"$ 69.#!#@5@' <a1: 5"$ 69.$$"":@' &A Aiu: Str. Nicolae Romanescu nr. 5@, CRAI ?A' -ud. & /A .el. 5"$ 6#.5$9966. <a1 5"$ 6#.5$:6!:' &A lt: Str. Remus ;ellu nr. 9' Rm. ?A/C,A' Aud. ?alcea .el: 5"$ 6".:4!@@#' <a1: 5"$ 6".:4@$66' &A ;uzau+Ialomita: Str. ;ucegi nr. $" bis' ;0EA0' Aud. ;0EA0 .el: 5"$ 4@.:$6559' <a1: 5"$ 4@.5$:$4:'

&A Siret: Str. Cuza ?oda nr. #' ;ACA0' Aud. ;acau .el: 5"$ 45.#5#959' <a1: 5"$ 45.6#""6"'
.el: 5"$ 5@.$$4.55! <a1: 5"$ 5@.$##. 65!

&A (rut: Str. ?ascauteanu nr.#", IASI, Aud. IASI .el: 5"$4$.$#@#!$, <a1: 5"$4$.$#4@@5' &A &obrogea /itoral: Str. Mircea cel ;atran nr. #$:' C NS.AN.A' Aud. C NS.AN.A .el: 5"$ 5#9:4"49' <a1: 5"$ 5#9:4"$6'

C5 Proce&e"e *e&fa&(rate in Si&tem(" *e Mana$ement a" Ca"itatii

reprezinta identificarea si managementul sistematic al proceselor activitatilor, utilizate in cadrul unei organizatii si, in special, interactiunile dintre astfel de procese. IS !""#:$""" promoveaza ca metoda de conducere a unei organizatii abordarea bazata pe proces intrucat, din practica, s+a constatat ca o organizatie, privita ca o suma de procese, functioneaza eficace daca fiecare proces este eficace, iar corelarea intre procese este optima si tinuta sub control. In cazulA&MINIS.RA.I,I NA.I NA/,,,A(,/, R MAN,, modelul de sistem de management al calitatii bazat pe proces este
Abordarea bazata pe proces personalizat pe furnizare de servicii.

<ig. #

Activitati cu valoare adaugata

Informatii

(rincipalele procese desfasurate pentru prestarea de servicii si realizarea obligatiilor si raspunderilor, ce ii revin in gestionarea si e1ploatarea resurselor de apa, se pot grupa in:

(rocese de management

Analiza managementului F procesul de analiza a Sistemului de Management Integrat este un proces comple1 de analiza, in urma caruia sunt luate masuri )

decizii ale managementului ) actiuni preventive, pentru imbunatatirea continua a SMC, proces documentat in procedura de lucru GAnaliza managementului, cod (/+"$.

E"aborarea *eci)ii"or D #roce&(" *e initiere4 e"aborare &i emitere a DECI0IILOR4 in %e*erea rea"i)arii ace&tora intr-(n &i&tem (nitar4 #rec(m &i mo*(" *e monitori)are a ace&tora *in #(nct *e %e*ere a tra&abi"itatii in tim# &i re&#ecti% #(nerea in a#"icare a #re%e*eri"or ace&tora5 Se a#"ica in #roce&(" *e e"aborare a *eci)ii"or D *e or$ani)are4 tehnice4 comercia"e4 re&(r&e (mane4 financiar-contabi"e4 con&tit(ire comi&ii4 etc5 - in ca*r(" ANAR4 fiin* a#"icabi"a "a ni%e"(" t(t(ror com#artimente"or f(nctiona"e5

Intocmirea (lanului de activitate al ANAR + are drept scop intocmirea Planului Anual de Activitate al ANAR pentru anul urmator F obtinerea unei imagini sintetice asupra tuturor activitatilor si preocuparilor din cadrul organizatiei.

Rea"i)area /5E5C5 a" ANAR - are *re#t &co# e"aborarea &i (rmarirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli anual al ANAR ca in&tr(ment *e #"anificare financiara5 Proce&(" con&tit(ie com#onenta a #roce&("(i *e b($etare a" a*mini&tratiei5

Proce&e *e a&i$(rare a re&(r&e"or

Recr(tarea &i &e"ectia #er&ona"("(i - Stabi"e&te mo*(" *e o#erare in #roce&e"e *e recr(tare &i &e"ectie a #er&ona"("(i in (na *in (rmatoare"e &it(atii2

+ + + +

.itularul postului paraseste postul)unitatea la initiativa sa .itularul postului paraseste postul)unitatea la initiativa administratiei Aparitia unui nou post in structura organizatorica a administratiei Restructurarea organizatorica a unui compartiment functional, ce are ca rezultat un numar mai mare de posturi decat numarul de personal ocupat

(rocesul este documentat in cod (/+"9.

Instruirea + are ca scop mentinerea unui nivel corespunzator al cunostintelor profesionale si de asigurarea calitatii pentru personalul anga-at si este planificat prin H(rogramul de formare formala)non+formala a personalului. (rocesul este documentat in procedura de lucru HInstruire, cod (/+"6.

Realizarea si controlul programului anual ANAR defalcat pe principalele activitati: + + + asigurare resurse de apa administrare lucrari DidroteDnice intocmire planuri de management bazinale

Realizarea si controlul obiectivelor de investitii F stabileste modul in care se deruleaza si se tine sub control realizarea obiectivelor de investitii si se aplica tuturor obiectivelor de investitii realizate pentru ANAR de catre terti. (rocesul este documentat in procedura (/+$$.

Contractarea lucrarilor F procesul stabileste modul in care se face contractarea lucrarilor interne, cat si a comenzilor catre terti. (rocedura este aplicabila urmatoarelor tipuri de lucrari: e1ecutia S(<, S<, e1ecutia (.D, (AC, &/, &,, verificarea (.D, (AC, &,, e1ecutia lucrarilor de investitii. (rocesul este documentat in procedura (/+$4.

Intocmirea *oc(mentatiei #entr( obtinerea *e finantare e+terna D &tabi"e&te mo*(" in care &e *er("ea)a &i &e tine &(b contro" #roce&(" *e &o"icitare &i obtinere a fon*(ri"or *e finantare e+terna in %e*erea mo*erni)arii &i9&a( retehno"o$i)arii (nor obiecti%e $e&tionate *e catre ANAR5 Se a#"ica t(t(ror obiecti%e"or *e in%e&titii rea"i)ate #entr( ANAR *e catre terti4 c( fon*(ri obtin(te #rin finantare e+terna #rin Ser%ici( P5I5U5

,videnta mi-loacelor fi1e + scopul este acela de a reda modul in care se inregistreaza si se tine evidenta mi-loacelor fi1e din cadrul organizatiei. Acest proces se aplica tuturor compartimentelor din cadrul firmei, care sunt dotate cu utila-e, mobilier, aparatura de lucru si de verificare ce intra in categoria de mi-loc fi1.

Inventarierea patrimoniului organizatiei F scopul este acela de a prezenta totalitatea operatiunilor necesare organizarii si efectuarii inventarierii patrimoniului organizatiei. Inventarierea patrimoniului urmareste stabilirea situatiei reale a intregului patrimoniu al organizatiei precum si bunurile detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane -uridice sau fizice, in vederea intocmirii bilantului contabil care trebuie sa asigure o imagine fidela si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.

Intretinerea #arc("(i a(to D *efine&te mo*(" in care &e rea"i)ea)a acti(ni"e #re%enti%e in %e*erea e%itarii *efecti(ni"or acci*enta"e a a(tot(ri&me"or &i a(to%ehic("e"or4 c( &co#(" *e mentinere a ace&tora in b(na &tare *e f(nctionare4 fina"itatea fiin* a&i$(rarea ca#acitatii *e tran&#ort nece&are *e&fa&(rarii in b(ne con*itii a acti%itati"or &i #roce&e"or *in ca*r(" ANAR5 Proce&(" e&te *oc(mentat in #roce*(ra PL-:;5

Mentenanta ecDipamentelor din dotare F procesul descrie responsabilitatile, autoritatea si mecanismele prin care se urmareste comportarea ecDipamentelor si utila-elor din cadrul organizatiei, cu e1ceptia mi-loacelor de transport si autoutila-elor, in timpul e1ploatarii pentru : + + + Identificarea si semnalarea oricarei abateri de la parametrii de functionare proiectati ai utila-ului Inspectia si analiza teDnica a starii utila-ului, stabilirea masurilor operative pentru revenirea la o functionare normala ,laborarea planului de revizii si reparatii anual si urmarirea realizarii acestuia.

(rocedura se aplica tuturor ecDipamentelor si utila-elor din dotarea ANAR, cu e1ceptia mi-loacelor de transport si a utila-elor auto.

A&i$(rarea &i mentinerea &tr(ct(rii informatice D #roce&(" *e&crie re&#on&abi"itati"e4 a(toritati"e &i mecani&me"e in %e*erea con*(cerii &i contro"("(i acti%itati"or *e &er%ice4 re#aratii &i in&#ectii a"e echi#amente"or *e ca"c("5 A&i$(rarea re&(r&e"or financiare #entr( &(&tinerea acti%itati"or #ro#rii5

(rocese de productie, constituite din ansamblul proceselor care asigura serviciile


oferite si raspunderilor ce revin ANAR ca gestionar unic al resurselor de ape.

Aceste servicii si raspunderi, materializate sau nu prin contracte, pot fi grupate in: + Administrarea si gestionarea resurselor de apa, prin care se asigura:

% serviciile de asigurare a apei brute, pe categorii de surse si utilizatori' % serviciile specifice pentru ameliorarea calitatii cursurilor de apa' % managementul starilor de urgenta 2inundatii, seceta, incidente la constructii DidroteDnice, poluari accidentale3' % furnizarea de rapoarte anuale de sinteza privind resursele de apa 2balanta apelor, calitatea apelor+(CA, anuar3' + Reglementari in domeniul apelor constituite din: % % % avize2amplasament, gospodarire a apelor3 autorizatii de gospodarire a apelor notificari de incepere a e1ecutiei si de punere in functiune

% permise de traversare a lucrarilor de gospodarire a apelor cu rol de aparare impotriva inundatiilor + Inspectia in domeniul apelor, prin care se asigura: % controlul si verificarea conformarii activitatilor folosintelor de apa in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniul apelor si cu reglementarile emise de ANAR 2conform competentelor3. % analiza si raspunsul la reclamatiile si sesizarile facute de persoane fizice si -uridice. + Probleme referitoare la Integrarea Europeana constand din: % elaborarea de documentatii de sinteza privind respectarea prevederilor &irectivelor si Reglementarilor 0niunii ,uropene in domeniul apelor. % elaborarea ScDemelor directoare de amena-are si management pe bazine sau spatii Didrografice.

Pr"cese e Masurare, Analiza si Imbunatatire, care cuprin '


Masurarea satis&actiei clientil"r + procesul de monitorizare continua a clientilor in vederea imbunatatirii satisfactiei acestora, conform procedurii de lucru GMasurarea satisfactiei clientilor (rocesul este documentat in cod (/+"5.

Au itul intern 7 procesul de masurare a stadiului Sistemului de Management al Calitatii, conform procedurii de sistem GAudit intern cod (S+"4. Rezultatele procesul de audit intern sunt date de intrare a procesului de analiza a managementului.

+rmarirea comportarii in timp a constructiilor si instalatiilor D are *re#t &co# e"aborarea4 rea"i)area &i (rmarirea com#ortarii in tim# a con&tr(ctii"or hi*rotehnice4 inc"(&i% a ce"or care a( &(ferit inter%entii anterioare moment("(i *ec"an&arii (rmaririi com#ortarii con&tr(ctiei4 in &co#(" *e#i&tarii "a tim# a *e$ra*ari"or care #ot con*(ce "a &ca*erea #erformante"or #ri%in* &i$(ranta &i f(nctiona"itatea ace&tora5

,onitori-area indicatorilor !i-ico)c.imici' biologici si bacteorologici D #roce&(" *e&crie mo*(" *e (rmarire &i tinere &(b contro" a in*icatori"or fi)ico-chimici #e intre$(" f"(+ tehno"o$ic Dca#tare4 a*(cti(ne4 tratare4 *i&trib(tie a#a &i &e a#"ica #entr( toate obiecti%e"e or$ani)atiei4 "a care &e (rmare&te e%o"(tia #arametri"or *e ca"itate in tim#4 #rin "aboratoare"e #ro#rii5

reluarea/transmiterea in!ormatiilor in cadrul 0ispeceratului D #roce&(" e+#"ica mo*(" *e #re"(are &i tran&mitere a informatii"or #rimite *e "a c"ientii or$ani)atiei &a( #re"(ate *in retea2

!"ntr"lul nec"n&"rmitatil"r F procesul prin care se face tratarea tuturor neconformitatilor, atat de sistem, cat si de produs sau serviciu, conform procedurii de sistem HControlul neconformitatilor, cod (S+"5.

Actiuni c"rective F procesul prin care sunt eliminate cauzele neconformitatilor, conform procedurii de sistem HActiuni corective, cod (S+"5.

Tratarea reclamatiil"r si petitiil"r F actiune corectiva a carei tratare distincta a fost considerata necesara, reprezentand procesul de analiza a reclamatiilor clientilor, conform procedurii de lucru G.ratarea reclamatiilor, cod (/+"4.

Actiuni preventive F procesul prin care sunt eliminate cauzele neconformitatilor potentiale, conform procedurii de sistem HActiuni preventive, cod (S+"6.

8rmarirea ebitel"r &acturate, inc9i eri: esc9i eri F descrie responsabilitatile ce revin compartimentelor implicate in urmarirea incasarilor debitelor reprezentind contra+valoarea serviciilor de apa furnizate, precum, a recuperarii debitelor pe cale -udecatoreasca, precum si a sistarii acestor servicii ca urmare a suspendarii contractului de furnizare.

;arta pr"cesel"r <activitatil"r= principale incluse in SMC de la ADMINISTRATIA NATIONALA),,APELE ROMANE este prezentata in Ane1a $

75 Cerinte"e Si&tem("(i *e Mana$ement a" Ca"itatii

75< Si&tem(" *e Mana$ement a" Ca"itatii ,cerinta =-

9.#.# Cerinte generale 2cerinta 5.# conform SR ,N IS !""#)$"""3

Conformitatea SMC cu SR ,N IS !""#:$""#, se realizeaza prin:

identi!icarea proceselor re"e%ante a"e SMC4 re#arti)area ace&tora in or$ani)atie &i *oc(mentarea ace&tora in #roce*(ri *e &i&tem4 #roce*(ri *e "(cr(9fi&e *e #roce&4 in&tr(cti(ni *e "(cr(4 c(#rin&e in Lista procedurilor, fiselor si instructiunilor in vigoare3 determinarea succesiunii si interactiunii ace&tor procese' conform cic"("(i mentionat in ca#5C &i >artii #roce&e"or3 determinarea criteriilor si metodelor nece&are #entr( ca o#erarea cat &i contro"(" ace&tor #roce&e &a fie eficace3 asigurarea resurselor si in!ormatiilor nece&are #entr( f(nctionarea &i tinerea &(b contro" a ace&tor #roce&e3 monitori-area' masurarea si anali-a ace&tor #roce&e3 implementarea actiunilor nece&are #entr( a rea"i)a re)("tate"e #"anificate &i imbunatatirea continua a acestor procese5

9.#.$ Cerinte referitoare la documentatie 2cerinta 5.$3

9.#.$.#

*eneralitati

Doc(mentatia SMC e&te a"cat(ita *in2

Declaratia de politica in domeniul calitatii, contin(ta in MC3 Obiectivele calitatii4 atat ce"e $enera"e4 cat &i ce"e re#arti)ate #e f(nctii"e re"e%ante *in or$ani)atie3 Manualul Calitatii - co* MC3 Proce*(ri *e &i&tem D PS3 Proce*(ri *e "(cr(-PL3 In&tr(cti(ni *e "(cr(-IL3 Fi&e *e #roce&-FP3 Le$i&"atii $enera"e &i &#ecifice in *omeni(" *e acti%itate,conform PS-8<-3 Inre$i&trari5

9.#.$.$

Manualul calitatii

rganizatia detine prezentul Manual al Calitatii.

9.#.$.4

Controlul documentelor

&ocumentele cerute de conformitatea SMC cu IS !""#:$""" sunt tinute sub control in conformitate cu procedura documentata Controlul documentelor, cod (SF"#, care precizeaza regulile de:

a#robare4 emitere3 ana"i)a4 act(a"i)are4 *aca e&te ca)("4 rea#robare3 i*entificare a mo*ificari"or &i &ta*i("(i re%i)iei c(rente a *oc(mente"or3 a&i$(rare ca %er&i(ni"e re"e%ante a"e *oc(mente"or a#"icabi"e &(nt *i&#onibi"e "a #(ncte"e *e (ti"i)are3 a&i$(rare ca *oc(mente"e raman "i)ibi"e &i i*entificabi"e c( (&(rinta3 i*entificare &i *i&trib(tie contro"ata a *oc(mente"or *e #ro%enienta e+terna3 #re%enire a (ti"i)arii neintentionate a *oc(mente"or #erimate &i *e a#"icare a (nei i*entificari a*ec%ate *aca &(nt #a&trate #entr( orice a"t &co#5

S(nt #reci)ate c"ar f(nctii"e abi"itate c( e"aborarea4 %erificarea4 a#robarea &i retra$erea *oc(mente"or5 In ca)(" mo*ificarii *oc(mente"or4 e"aborarea4 %erificarea &i a#robarea &e fac *e catre ace"ea&i f(nctii ca &i in ca)(" *oc(ment("(i initia"5

,laborarea procedurilor si instructiunilor se face conform Ghidului de elaborare a procedurilor, cod (/+"#, el insusi asimilat ca o procedura de lucru. (rocedurile cuprind scopul si domeniul de aplicare al activitatii descrise de procedura, documentele de referinta, definitii si prescurtari acolo unde este necesar, responsabilitatile functiilor implicate, descrierea amanuntita a etapelor de lucru, a verificarilor, precum si a interfetelor ce intervin in desfasurarea activitatii' de asemenea, sunt enumerate inregistrarile aferente.

P"anificarea ca"itatii4 (n*e &e im#(ne3 #rinci#a"e"e #roce&e care a( "oc in acti%itatea or$ani)atiei &(nt #"anificate5 S(nt #re&tabi"ite2 mo*(" in care *ec(r$e fiecare acti%itate4 f(nctii"e im#"icate4 %erificari"e4 mo*(" *e rea"i)are a tra&abi"itatii4 inre$i&trari"e &i *oc(mente"e care inter%in in fiecare eta#a4 *(#a ca)5 inre$i&trari a"e #roce&e"or *e&fa&(rate in or$ani)atie &(nt c(#rin&e in Lista inregistrarilor in vigoare4 co* F-SMC-8:5

9.#.$.5

Controlul inregistrarilor

Inregistrarile sunt un tip special de documente si trebuie tinute sub control, conform cerintelor precizate de procedura documentata Controlul inregistrarilor, cod (S+"$, care defineste controlul necesar pentru identificarea, depozitarea, prote-area, regasirea, durata de pastrare si eliminarea inregistrarilor. Inregistrarile furnizeaza dovezi ale conformitatii cu cerintele si a functionarii eficace a SMC si de aceea trebuie sa ramana lizibile, identificabile si regasibile cu usurinta. <orma acestora si modul de

utilizare sunt stabilite in proceduri, modelul lor respectiv al formularelor fiind prezentat in ane1ele acestora. .ipurile de inregistrari folosite sunt cuprinse in Lista inregistrarilor in vigoare. /ista contine si date privind emitentul si destinatarul inregistrarilor, numarul de e1emplare si formatul acestora 2tiparit sau electronic3 si durata de pastrare.

75: Re&#on&abi"itatea mana$ement("(i ,cerinta C-

9.$.# Anga-amentul managementului 2cerinta 6.#3

Mana$ement(" *e %arf *emon&trea)a an$a'ament(" #entr( *e)%o"tarea &i im#"ementarea SMC #rec(m &i #entr( imb(natatirea contin(a a eficacitatii &a"e #rin2

com(nicarea in or$ani)atie a im#ortantei &ati&facerii cerinte"or c"ienti"or4 a cerinte"or "e$a"e &i a ce"or *e re$"ementare D in ca*r(" &e*inte"or *e "(cr(3 &tabi"irea #o"iticii in *omeni(" ca"itatii #rin Declaratia de politica in domeniul calitatii3 &tabi"irea obiecti%e"or ca"itatii3 con*(cerea ana"i)e"or SMC3 a&i$(rarea re&(r&e"or *i&#onibi"e4 a&tfe" incat &a fie a&i$(rate in b(ne con*itii *er("area #roce&e"or c( im#act in ca"itatea #re&tatiei or$ani)atiei5

,valuarea modului de functionare a SMC se realizeaza prin analizarea sistematica si planificata a functiilor sale, in cadrul sedintelor de analiza ale conducerii.

Conform cerintelor standardului, persoanele cu responsabilitati in managementul organizatiei, persoanele desemnate cu activitati de inspectie, control si verificare, precum si auditorii interni, au fost abilitate prin decizii semnate de catre &irectorul *eneral.

9.$.$

rientare catre client 2cerinta 6.$3

Mana$ement(" treb(ie &a &e a&i$(re *e i*entificarea &i &ati&facerea *e catre or$ani)atie a cerinte"or c"ienti"or &i beneficiari"or *e &er%icii #re&tate *e ANAR in &co#(" cre&terii &ati&factiei ace&tora5 Pentr( atin$erea ace&t(i &co#4 mo*(" *e "(cr( a" an$a'ati"or c( re&#on&abi"itati *irecte fata *e ca"itatea &er%icii"or #re&tate e&te c"ar &tabi"it in #roce*(ri"e *e "(cr( &i inRegulamentul de organi are si functionare al ADM!N!"#RA#!$! NA#!ONAL$ ,,A%$L$ ROMAN$&4 iar &e"ectia4 in&tr(irea &i e%a"(area #er&ona"("(i a( o

im#ortanta *eo&ebita5 Orientarea catre cerinte"e beneficiari"or e&te e%i*entiata #rin ma&(rarea $ra*("(i *e &ati&factie a c"ienti"or4 a"at(ri *e ana"i)a &i re)o"%area #etitii"or5

9.$.4 (olitica in domeniul calitatii 2cerinta 6.43

Managementul de varf defineste la nivelul organizatiei politica din domeniul calitatii, care este:

a*ec%ata &co#("(i or$ani)atiei3 inc"(*e an$a'ament(" &a( #ri%in* &ati&facerea cerinte"or c"ienti"or &i imb(natatirea contin(a a eficacitatii SMC3 ca*r(" #entr( obiecti%e"e ca"itatii3 com(nicata &i inte"ea&a in or$ani)atie3 ana"i)ata #entr( a*ec%area ei contin(a5

(olitica in domeniul calitatii este documentata in Declaratia de politica in domeniul calitatii, semnata de managementul firmei.

9.$.5 (lanificare 2cerinta 6.53

9.$.5.#

biectivele calitatii

Managementul se asigura de stabilirea obiectivelor calitatii. Acestea:&e refera "a &er%ici"e oferite beneficiari"or3 &(nt re#arti)ate #e f(nctii"e 9 ni%e"(ri"e re"e%ante a"e or$ani)atiei3 &(nt ma&(rabi"e &i in concor*anta c( #o"itica *in *omeni(" ca"itatii5

Obiecti%e"e &tabi"ite *e mana$ement(" or$ani)atiei4 *oc(mentate conform ace&tei cerinte4 &(nt #"anificate an(a" &i ("terior monitori)ate5 In ca*r(" ana"i)e"or mana$ement("(i &(nt com#arate %a"ori"e #"anificate &i rea"i)ate a"e in*icatori"or *e #erformanta4 f(nctie *e re)("tat fiin* "(ate *eci)ii *e imb(natatire5 Pentr( o e%i*entiere c"ara a mo*("(i *e in*e#"inire a ace&tora4 or$ani)atia a &tabi"it o &erie *e in*icatori *e #erformanta &#ecifici fiecar(i com#artiment f(nctiona"5

9.$.5.$

(lanificarea sistemului de management al calitatii

Managementul se preocupa sa asigure planificarea responsabilitatilor catre RMC si RAC, astfel incat:

SMC,

prin

delegarea

&a fie in*e#"inite cerinte"e *e abor*are ba)ata #e #roce&4 #rec(m &i obiecti%e"e ca"itatii3 &a fie mentin(ta inte$ra"itatea SMC in ca)(" oricaror &chimbari #"anificate &i im#"ementate5

Sunt planificate de asemenea:a(*it(ri"e interne3 in&tr(iri"e #rofe&iona"e &i #entr( AC3 ana"i)e"e &i&tem("(i *e mana$ement a" ca"itatii obiecti%e"e ca"itatii act(a"i)ari a"e *oc(mentatiei SMC5

(rincipalele procese care au loc in activitatea organizatiei sunt planificate. Sunt prestabilite: modul in care decurge fiecare activitate, functiile implicate, verificarile, modul de realizare a trasabilitatii, inregistrarile si documentele care intervin in fiecare etapa, dupa caz.

9.$.6 Responsabilitate, autoritate si comunicare 2cerinta 6.63

9.$.6.#

Responsabilitate si autoritate

Mana$ement(" &e #reoc(#a &i &e a&i$(ra ca re&#on&abi"itati"e4 a(toritati"e4 re"atii"e *e co"aborare4 &(bor*onare &a( coor*onare &(nt *efinite &i com(nicate 9 re#arti)ate in ca*r(" or$ani)atiei4 #rin 2

Organigrama ADM!N!"#RA#!$! NA#!ONAL$ A%$L$ ROMAN$ ,%e)i Ane+a <-3 Regulamentul de organi are si functionare ,ROF-3 'isa postului #entr( fiecare an$a'at4 atat #rofe&iona"e4 cat &i *e re&#ectare &i a#"icare a #re%e*eri"or &#ecificate in *oc(mentatia SMC3 'isa postului - #entr( fiecare an$a'at3 Deci ii interne a"e mana$ement("(i4 #rin care &e n(me&c2 RMC4 #er&oane"e *e&emnate c( acti%itati *e in&#ectie4 contro" &i %erificare4 a(*itorii interni4 #er&oane"e abi"itate &a intro*(ca 9 &coata marfa in 9 *in $e&ti(ne4 #er&oane"e c( *re#t *e acce& in &#atii"e *e *e#o)itare etc5

Pre)ent(" &(bca#ito" a en(merat *oar #rinci#a"e"e re&#on&abi"itati a"e cate$orii"or *e #er&ona" *in or$ani)atie5 Din ace&te re&#on&ab"itati *ec(r$ &i a"te"e4 *e&cri&e #e "ar$ in fiecare #roce*(ra5

9.$.6.$

Reprezentantul managementului

Managementul a numit Repre entantul Managementului pentru Calitate 2RMC3, si un Responsabil Calitate 2RC3, care au atributii si autoritate pentru:

a&i$(rarea ca #roce&e"e SMC &(nt &tabi"ite4 im#"ementate &i mentin(te3 ra#ortarea catre mana$ement(" *e %arf a&(#ra f(nctionarii SMC &i a&(#ra nece&itati"or *e imb(natatire3 a&i$(rarea con&tienti)arii in ca*r(" or$ani)atiei a&(#ra cerinte"or beneficiari"or5 a&i$(rarea re"atiei c( co"aboratori e+terni ,beneficiari4 f(rni)ori4 or$ani&m *e certificare4 con&("tantin che&ti(ni "e$ate *e SMC4 #rin a(tori)area &a *e catre mana$ement(" *e %arf in ace&t &co#5

9.$.6.4

Comunicarea interna

.oate informatiile, de ordin administrativ, profesional, legislativ, teDnic sau de asigurarea calitatii, sunt date de intrare in flu1ul informational pentru diferitele procese care se desfasoara in organizatie. rganizatia si+a propus sa mentina un cadru si un mediu descDis si cooperant, care sa stimuleze personalul sa inteleaga mai bine ce trebuie sa faca, fiecare in parte, pentru a realiza impreuna obiectivele comune. Managementul de la cel mai inalt nivel se asigura ca este stabilita o comunicare interna in organizatie si sunt aduse la cunostinta personalului politica, obiectivele, cerintele si informatiile privind eficacitatea SMC. Comunicarea se realizeaza prin sedinte, intalniri de lucru, note si decizii scrise, comunicatii telefonice, documente si date publicate in retea, e+mail, etc, fiind un proces continuu.

9.$.9 Analiza efectuata de management 2cerinta 6.93

9.$.9.#

*eneralitati

Analiza efectuata de managementul de la cel mai inalt nivel este un proces important al SMC, desfasurandu+se planificat 2cu o frecventa anuala sau ori de cate ori este necesar3 si documentat conform procedurii de lucru Anali a managementului, cod (/+"$.

9.$.9.$

&atele de intrare ale analizei

&atele de intrare ale analizei managementului, cuprinse in Raportul privind functionarea !MC, elaborat de RMC, trebuie sa includa:

re)("tate"e a(*it(ri"or interne &a( e+terne3 fee*bac -(" *e "a c"ient,beneficiar-3 f(nctionarea #roce&e"or &i conformitatea &er%ici("(i f(rni)at3 &ta*i(" acti(ni"or corecti%e &i #re%enti%e3 acti(ni *e (rmarire *e "a ana"i)e"e *e mana$ement anterioare3 &chimbari care ar #(tea &a inf"(ente)e SMC3 recoman*ari *e imb(natatire5

9.$.9.4

&atele de iesire ale analizei

Date"e *e ie&ire a"e ana"i)ei mana$ement("(i4 inre$i&trate in %V al sedintei de anali a a managementului4 &(nt *eci)ii ce treb(ie &a aiba ca re)("tat2

imb(natatirea eficacitatii SMC &i a #roce&e"or &a"e3 imb(natatirea &er%ici("(i in ra#ort c( cerinte"e c"ient("(i,beneficiar("(i-3 nece&ar(" *e re&(r&e5

75@ Mana$ement(" re&(r&e"or ,cerinta 7-

9.4.#

Asigurarea resurselor 2cerinta 9.#3

Managementul identifica si asigura necesarul de resurse umane, materiale si financiare pentru:a im#"ementa &i mentine SMC &i a-i imb(natati contin(( eficacitatea3 a cre&te &ati&factia c"ient("(i #rin in*e#"inirea &i *e#a&irea cerinte"or &a"e5

9.4.$ Resurse umane 2cerinta 9.$3

9.4.$.#

*eneralitati

(ersonalul implicat in activitati cu impact asupra calitatii produsului trebuie sa fie competent ca studii, instruire, abilitati si e1perienta, conform precizarilor din diplome, certificate de absolvire etc. Selectia personalului se face in baza unor criterii riguros stabilite privind studiile, competenta si e1perienta. &upa caz, abilitatile candidatilor sunt testate pe parcursul procesului de selectie. (rocesul este coordonat de &irectia Resurse 0mane.

9.4.$.$

Competenta, constientizare si instruire

Managementul "rganizatiei indeplineste urmatoarele obligatii referitoare la


resurse:

i*entifica nece&ar(" *e #er&ona" *e &#ecia"itate #entr( acti%itati"e re"e%ante4 in f(nctie *e &tr(ct(ra &i n(mar(" #er&ona"("(i e+i&tent &i *e cerinte"e a&i$(rarii (nor &er%icii *e ca"itate3 plani!ica instruirea anuala a personalului sub aspect pro!esional' legislati" si al managementului calitatii1 a&i$(ra in&tr(irea #er&ona"("(i3 e%a"(ea)a eficacitatea in&tr(irii &i #re&tatia #er&ona"("(i3 a&i$(ra con&tienti)area #er&ona"("(i referitor "a im#ortanta acti%itati"or &i contrib(tia "a rea"i)area obiecti%e"or ca"itatii3 mentine &i act(a"i)ea)a inre$i&trari"e #er&ona"("(i #ri%in*2 &t(*ii4 in&tr(ire4 abi"itati4 e+#erienta4 e%a"(ari5

9.4.4 Infrastructura 2cerinta 9.43

Managementul organizatiei identifica, asigura si mentine infrastructura necesara derularii in conditii de eficacitate a proceselor. A&MINIS.RA.IA NA.I NA/A,,A(,/, R MAN, detine: spatii de lucru si utilitati asociate'

mi-loace de transport' spatii de depozitare, cu logistica necesara' spatiu locativ' ecDipamente de calcul' mi-loace de comunicare2telefon, fa1, e+mail3' mi-loace de masurare si monitorizare' aparare inundatii' acumulari si bara-e' apa bruta.

9.4.5 Mediu de lucru 2cerinta 9.53

Mana$ement(" or$ani)atiei a&i$(ra me*i(" *e "(cr( nece&ar rea"i)arii &er%icii"or conform c( cerinte"e &#ecificate &i &tabi"ite in contracte5 Me*i(" *e "(cr( e&te *e"imitat in &#atii"e *e "(cr( a"e or$ani)atiei4 (n*e n( inter%in a$enti #o"(anti 9 noci%i &i e&te mentin(t (n me*i( *e "(cr( #ro#ice acti%itatii *e&fa&(rate5

75= Rea"i)area &er%ici("(i ,cerinta B-

9.5.# (lanificarea realizarii serviciului 2cerinta :.#3

P"anificarea rea"i)arii &er%ici("(i inc"(*e #"anificarea #roce&e"or nece&are #entr( rea"i)area &a in con*itii *e eficacitate5 O com#onenta a #"anificarii &e rea"i)ea)a #rin *oc(mentarea a&(#ra #roce&e"or care nece&ita e"aborarea *e #roce*(ri9fi&e *e #roce& &i in&tr(cti(ni *e "(cr(5 A&tfe" &(nt i*entificate &i #"anificate2

procesele, documentele si resursele specifice produsului ) serviciului'

activitatile pentru verificarea si monitorizarea serviciului, inclusiv criteriile de acceptare' inregistrarile necesare, conform procedurilor si instructiunilor specifice de lucru si a Listei inregistrarilor in vigoare, cod <+SMC+"$. Anual se planifica bugetul necesar desfasurarii activitatii.(rincipalele activitati si resurse sunt planificate odata cu planificarea ;?C. Inst Investitiile, proiectele si programele realizate sunt initial planificate cu obiective, documentatii, resurse si lucrari, verificari si avizari. (lanificarea se poate face si cu a-utorul unui document ce specifica: procesele implicate' resursele implicate.

9.5.$ (rocese referitoare la relatia cu clientul 2cerinta :.$3

9.5.$.#

&eterminarea cerintelor referitoare la serviciile de prestare

Cerintele de identificat referitoare la servicii sunt determinate si includ:cerinte"e &#ecificate *e c"ient,beneficiar- #ri%in* nat(ra4 termen(" contin(t(" acti%itatii3 cerinte"e ne&#ecificate *e catre c"ient,beneficiar- *ar nece&are #entr( (ti"i)area &#ecificata cerinte "e$a"e &i re$"ementare a#"icabi"e &a( care treb(ie re&#ectate in rea"i)area "(crari"or re&#ecti%e3 orice a"te cerinte &(#"imentare i*entificate *e catre or$ani)atie3

9.5.$.$

Analiza cerintelor referitoare la serviciile de prestare servicii

Analiza cerintelor este facuta inainte de semnarea contractului si asigura ca: cerintele referitoare la produs, serviciu sunt definite inclusiv la termene de realizare' cerintele legale si de reglementare sunt respectate' divergentele, care se pot ivi client2beneficiar3 F furnizor sunt prevazute cu proceduri de reglementare' organizatia are capabilitatea sa indeplineasca cerintele definite 2cantitati, parametri, termene de e1ecutie in cazul lucrarilor etc3. &aca beneficiarul nu furnizeaza nici o declaratie documentata a cerintelor, acestea trebuie identificate si confirmate de organizatie inaintea semnarii contractului. /a modificarea cerintelor, organizatia trebuie sa se asigure de: modificarea documentelor relevante' constientizarea personalului implicat cu privire la modificarea cerintelor. Analizele sunt efectuate inainte de aprobarea solicitarilor sau luarea deciziilor privitoare la activitatile urmand a fi e1ecutate si sunt inregistrate sub forma de: avize, aprobari, autorizatii decizii ale &irectorului *eneral. Atunci cand conditiile de e1ecutie a activitatilor se modifica datorita solicitantilor, beneficiarilor sau din alte motive independente de personalul e1ecutant, se desfasoara o noua analiza si se consemneaza noile decizii sau avize.

9.5.$.4

Comunicarea cu clientul 2beneficiarul3

Comunicarea organizatiei cu beneficiarii este definita ca modalitate 2discutii directe, petitii, fa1, telefon3 si rezolva: identificarea informatiilor despre serviciul prestat' tratarea contractelor sau comenzilor, inclusiv amendamentele la acestea' feedbacI+ul de la client2beneficiar3, inclusiv reclamatiile acestuia.

Comunicarea cu clientul se desfasoara in ANAR prin intermediul ;iroului Relatii cu (ublicul din cadrul &irectiei Resurse 0mane sau prin Responsabil Relatii (ublice din cadrul Relatiilor cu (resa.

9.5.4 (roiectare ) dezvoltare 2cerinta :.43

Activitatea de proiectare nu se realizeaza in cadrul organizatiei ci este e1ternalizata. ANAR doar planifica si urmareste proiectele.
In cadrul S*A se intocmeste Nota de fundamentare. &irectiile de Ape avizeaza Nota de funadamentare si intocmesc .ema de (roiectare. Sediul Central centralizeaza temele de proiectare in G/ista obiectivelor de investitii cu finantare integrala sau partiala de la bugetul de stat. Aceasta

/ista este apobata de catre MM&&. MM&& aproba indicatorii teDnico economici si capacitatile (entru studiile de prefezabilitate si fezabilitate aprobate de catre MM&&, se acDizitioneaza serviciile de proiectare conform legislatiei in vigoare. (roiectul elaborat este supus aprobarii C., &A)Sediul Central. (roiectul aprobat de catre &A si Sediul Central este transmis MM&&. (roiectul este verificat de catre un verificator autorizat. ?alidarea proiectului se realizeaza la punerea in functiune a obiectivului. &aca apar modificari acestea sunt tratate de aceleasi functiuni care au realizat si aprobat proiectul.

Aprovizionare 2cerinta :.53

9.5.4.#

(rocesul de aprovizionare

Aprovizionarea are ca principal scop asigurarea infrastructurii necesare asigurarii functionarii si dezvoltarii serviciilor. (rocesul de aprovizionare este tinut sub control, astfel incat produsul aprovizionat sa fie conform cu cerintele de aprovizionare specificate. Aprovizionarea se face e1clusiv de la furnizori evaluati. Se respecta procedura de acDizitii prevazuta de 0 45 ) $""9 cu modificarile. Se asigura: selectarea furnizorilor prin evaluarea lor, functie de abilitatea lor de a furniza produse sau servicii conforme cerintelor organizatiei '

derularea procesului de aprovizionare, cu stabilirea e1acta a responsabilitatilor care tin atat de aprovizionare, dar si de logistica ' verificarea produselor aprovizionate, astfel incat sa fie asigurata conformitatea acestora cu cerintele din comanda. /a nivelul organizatiei se mentine Lista furnizorilor acceptati(separat pe produse si servicii), care este aprobata de &irector general)&irector si actualizata de Seful compartimentului AcDizitii ori de cate ori este necesar. In concordanta cu legea acDiziitiilor acestea se fac prin procedura de licitatie sau selectie de oferte.

9.5.4.$

Informatii referitoare la aprovizionare

Informatiile referitoare la aprovizionare sunt incluse in Caietul de sarcini" Aceaste informatii descriu clar si direct produsul ) serviciul aprovizionat 2acolo unde este aplicabil contine codul produsului3, precum si cantitatile si, dupa caz, termenele de livrare.

9.5.4.4

?erificarea produsului aprovizionat

?erificarea produsului aprovizionat este efectuata la receptie, de o comisie de receptie abilitata prin &ecizie a &irectorului *eneral. ?erificarea produsului aprovizionat este inregistrata in NIR. &oar pentru produsele verificate si gasite conforme este permisa depozitarea si inregistrarea in gestiune.

9.5.5 (restare de servicii 2cerinta :.63

9.5.5.#

Controlul furnizarii serviciului

Serviciile furnizate de personalul ANAR sunt planificate si au loc in conditii controlate.

(rincipalele servicii realizate sunt reglementate prin legislatie, regulamente si se desfasoara in conditii controlate prin: o o o o dispozitiile interne privind desfasurarea serviciului respectiv 2documente, reguli de realizare3' aprobare sau avizare, reguli de realizare' verificari preferinte' realizarea la termenul stabilit prin reglementari.

9.5.5.$

?alidarea proceselor de productie si de prestare de servicii

(rocesele de furnizare servicii sunt stabilite prin legislatii si reglementari' Atunci cand este necesar modul de realizare sau rezultatul procesului este avizat pentru legalitate sau conformitate cu cerintele.

9.5.5.4

Identificare si trasabilitate

Sistemul de identificare si trasabilitate se aplica urmatoarelor componente: date de identificare ale clientului2beneficiarului3: inclusiv localizare si caracteristici ale punctelor de consum' date privind consumurile' date de identificare ale furnizorului si ale produselor aprovizionate' identificarea si trasabilitatea probelor de testare din laboratoare' identificarea documentelor si inregistrarilor.

Aceste elemente de identificare sunt inregistrate in registre, pe avize si alte documentatii astfel incat in orice moment sa se poata stabili trasabilitatea lucrarii si stadiul acesteia fata de cerinte2verificare, avize, aprobari3.

9.5.5.5

(roprietatea clientului

ANAR trateaza cu toata atentia proprietatea clientului atat timp cat aceasta este utilizata sau se afla sub controlul sau. (roprietatea clientului se refera la documentatii teDnice primite pentru elaborarea avizelor, autorizatiilor, notificarilor precum si regulamentele

de e1ploatare pe care clientul le pune la dispozitia organizatiei.

&aca aceasta proprietate este din intamplare pierduta sau in orice alt mod gasita necorespunzatoare pentru utilizare, acest lucru se va inregistra intr+un (roces ?erbal si clientul va fi prompt informat. (rote-area acesteia este documentata prin clauza de confidentialitate stipulata in: Ane1a #.d.)Cerere de solicitare tip a actului de reglementare conform rdinului nr.##5#)$""$.

9.5.5.6

(astrarea produsului

(e toata durata desfasurarii unei lucrari sau activitati se urmareste pastrarea conformitatii si integritatii acestora2dosare, proiecte, avize, autorizatii, resurse materiale implicate in lucrari3.

9.5.6 Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare 2cerinta :.93

&MM sunt utilizate pentru: monitorizarea parametrilor fizico+cDimici, microbilogici, ai apei etc.

Monitorizarea calitatii apei se face in sectiunile reprezentative din cadrul Sistemului National de SupravegDere a Calitatii Apelor. Acestea sunt aprobate prin rdinul #9#@)$5.#".$""". ANAR nu stabileste consumurile utilizatorilor de apa. Acestia au obligatia instalarii ecDipamentelor de masura in instalatiile proprii. Controlul &MM se realizeaza prin: etalonare ) verificare la intervale specificate si conform planificarilor' a-ustare ) rea-ustare' identificare' prote-are impotriva a-ustarilor accidentale si deteriorarii pastrarea inregistrarilor care demonstreaza stadiul de verificare metrologica. (lanificarea verificarii metrologice a &MM se face anual. ,talonarea ) verificarea metrologica se realizeaza prin terti. Modul de derulare a procesului si responsabilitatile sunt descrise in Controlul DMM F cod (/+#$.

75C Ma&(rare4 ana"i)a &i imb(natatire ,cerinta ?-

9.6.# *eneralitati 2cerinta @.#3

(rocesele de monitorizare ) masurare, analiza si imbunatatire sunt planificate si implementate in scopul: de a demonstra conformitatea serviciului' de a demonstra conformitatea SMC' de a imbunatati continuu eficacitatea SMC.

9.6.$ Monitorizare si masurare 2cerinta @.$.3

9.6.$.#

Satisfactia clientului 2beneficiarului3

Monitorizarea satisfactiei clientului se efectueaza prin metode de culegere si prelucrare a informatiilor referitoare la opinia clientului privind serviciul furnizat. Metoda consta in utilizarea unui cDestionar, frecventa actiunilor de acest fel fiind anuala. Continutul Chestionarului are la baza intrebari referitoare la parerea clientilor asupra activitatii organizatiei si solicita opinia acestora asupra unor orientari posibile in viitor. Acesta trebuie sa fie concis, numarul intrebarilor sa nu fie prea mare, acestea sa se refere la cDestiuni cu impact mare asupra functionarii SMC. Cuantificarea raspunsurilor este asigurata prin folosirea puncta-elor de apreciere. &atele obtinute sunt analizate in procesul de Analiza a datelor, rezultatele furnizand date de intrare in Analiza managementului.

9.6.$.$

Audit intern

Auditul intern are scopul de a determina daca SMC: este conform cu masurile planificate, generate de cerintele IS modelul de SMC propriu al organizatiei' este implementat si mentinut eficace. Auditul intern este planificat prin Planul anual de audit intern, care tine seama de: statutul si importanta proceselor si zonelor care trebuie auditate' rezultatele auditurilor precedente. Auditul intern are o frecventa semestriala. ,l poate fi efectuat de personal calificat 2auditor interni3 din cadrul organizatiei sau poate fi o activitate furnizata de o firma specializata prin contract, fiind respectate principiile: obiectivitatii si impartialitatii' independentei fata de activitatea auditata. !""#:$""" si de

Auditul intern este documentat prin procedura de sistem Audit intern, cod (S+"4. Rezultatele auditului sunt inregistrate. Neconformitatile identificate sunt tratate conform procedurii de sistem Contolul neconformitatilor" Actiuni corective F cod (S+"5.

9.6.$.4

Monitorizarea si masurarea proceselor

(rocesele SMC identificate in cadrul organizatiei se monitorizeaza si se masoara in conformitate cu documentele in care sunt descrise procesele respective. ANAR urmareste demonstrarea capabilitatii proceselor derulate, pentru a obtine rezultate planificate, prin aplicarea unor metode adecvate de control. Monitorizarea proceselor se realizeaza prin: + + + analiza inregistrarilor rezultate din monitorizarea serviciului' evaluarea prin audit intern a modului in care sunt realizate rezultatele planificate' analizarea periodica de catre &ircetor a stadiului de implementare a SMC si implicit a modului in care procesele care se desfasoara in organizatie sunt tinute sub control. prelucrarea statistica a datelor si informatiilor obtinute in urma analizei modului de desfasurare a proceselor.

Mai desfasoara deasemenea actiuni de verificare si control sefii ierarDici ai compartimentelor e1ecutante si auditorii publici. Monitorizarile, verificarile si controalele efectuate urmaresc constatarea corectitudinii desfasurarii activitatilor fata de prevederile reglementarilor sau de rezultatele planificate.
In cazul in care nu se obtin rezultatele planificate, sunt intreprinse actiuni corective pentru ca in final sa se obtina conformitatea serviciului cu cerintele clientului. Rezultatele masurarii si monitorizarii proceselor reprezinta date de intrare pentru analiza datelor si pentru analiza efectuata de conducere.

9.6.$.5

Monitorizarea si masurarea produsului2serviciului3

rganizatia monitorizeaza si masoara caracteristicile serviciului pentru a verifica daca sunt satisfacute cerintele referitoare la serviciu. Acest lucru este realizat in etapele corespunzatoare ale procesului de realizare a serviciului in conformitate cu masurile planificate. ?erificarile folosite in fiecare caz sunt specificate in documentatia specifica proceselor 2fise de proces, proceduri de lucru3.

Criteriile de acceptare sunt cele specificate prin cerintele clientului . &ovezile conformitatii cu criteriile de acceptabilitate sunt mentinute.
Cel mai relevant proces de monitorizare si masurare a produsului este monitorizarea indicatorilor fizico+cDimici, biologici si bacteorologici. Monitorizarea se e1tinde si la ecDipamentele din dotare 2e1. Monitorizarea instalatiilor de ridicat si sub presiune supuse controlului ISCIR+S*A3, pentru a se asigura functionarea optima a acestora.

9.6.4 Controlul produsului ) serviciului neconform 2cerinta @.43

(rodusul ) serviciul neconform cu cerintele clientului este identificat si tinut sub control conform procedurii de sistem Controlul neconformitatilor" Actiuni corective, cod (S+ "5. Aceasta contine: metodele de tinere sub control a produsului ) serviciului neconform' responsabilitatile si autoritatile asociate pentru tratarea produsului ) serviciului neconform. Metode de tratare a produsului) serviciului neconform: actiuni de eliminare a neconformitatii detectate' autorizarea utilizarii, a eliberarii sau acceptarii produsului cu derogare, data de management si dupa caz, de catre client sau autoritati competente' actiuni care sa impiedice destinarea sau utilizarea intentionata initial. Sunt mentinute inregistrarile referitoare la neconformitati identificate in organizatie si actiuni ulterioare intreprinse, inclusiv derogari, prin Raportul de neconformitate. &upa corectare, produsul ) serviciul neconform trebuie sa fie supus unei reverificari pentru demonstrarea conformitatii cu cerintele.

9.6.5 Analiza datelor 2cerinta @.53

Date"e &(nt co"ectate &i ana"i)ate core&#(n)ator4 #entr( a *emon&tra a*ec%area &i eficacitatea SMC &i #entr( a "e e%a"(a &i #romo%a imb(natatirea contin(a a SMC5 In ana"i)a intra &i *ate $enerate *e acti%itati"e *e ma&(rare &i monitori)are &a( *in a"te &(r&e re"e%ante5 Ana"i)a *ate"or aco#era informatii *e&#re2

satisfactia clientului2beneficiarului3' caracteristicile si tendintele proceselor si produselor ) serviciilor si oportunitati pentru actiuni preventive' conformitatea produselor ) serviciilor' furnizori. Se fac analize curente, cum ar fi prelucrarea informatiilor in cadrul &ispeceratului, dar si analize ample, care se concretizeaza in intocmirea Raportului anual de activitate al ANAR sauPlanul anual de activitate al ANAR3.

9.6.6 Imbunatatire 2cerinta @.63

9.6.6.#

Imbunatatire continua

,ficacitatea SMC se imbunatateste continuu prin: utilizarea politicii referitoare la calitate si a obiectivelor calitatii' utilizarea rezultatelor auditurilor' utilizarea analizei datelor' actiuni corective si preventive' analiza efectuata de management.

9.6.6.$

Actiuni corective

Actiunile corective sunt aplicate neconformitatilor aparute, in scopul eliminarii cauzelor neconformitatilor si prevenirii reaparitiei acestora. SMC are stabilita o procedura documentata,Controlul neconformitatilor" Actiuni corective, cod (S+"5 pentru: analiza neconformitatilor' determinarea cauzelor neconformitatilor' evaluarea necesitatii de actiuni pentru ca neconformitatile sa nu reapara' stabilirea si implementarea actiunii necesare' inregistrarile rezultatelor actiunii intreprinse' analiza actiunii corective intreprinse. Actiunile corective sunt initiate in cazul neconformitatilor identificate in cursul proceselor de masurare si monitorizare sau in urma reclamatiilor si sugestiilor provenite de la clienti.

9.6.6.4

Actiuni preventive

Actiunile preventive trebuie sa fie adecvate consecintelor problemelor potentiale. SMC are stabilita o procedura documentata, Actiuni preventive, cod (S+"6, care prevede: determinarea neconformitatilor potentiale si a cauzelor acestora' evaluarea necesitatii de actiuni pentru a preveni aparitia neconformitatilor' determinarea si implementarea actiunii necesare' inregistrarile rezultatelor actiunii intreprinse' analiza actiunii preventive intreprinse Actiunile preventive sunt inregistrate in Raportul de actiuni preventive.

Ane1a $. BAR.A (R C,S,/ R A&MINIS.RA.IA NA.I NA/A A(,/, R MAN,

ACTUALI0ARI

Nr . Cr t. #

Sinteza actualizarii

Versiunea curenta

Data

Barta proceselor Capitolul de proiectare eliminat de la capitolul e1cluderi

$."

"#.#$.$""6

$ 4

&eclaratia de politica in domeniul calitatii rganigrama &irectia de Ape


Dec"aratia *e #o"itica ,im#"ementarea ISO <=88< &i O>SAS <?88<-3 Li&ta mo*ificata a "aboratoare"or acre*itate

4."

#!.#".$""9

5."

4".":.$""@