Sunteți pe pagina 1din 3

ORIENTALI

MERIDIONALI

OCCIDENTALI

Grupe Mo"ul "e .ormare Co &'i'u)ie pe'ro*ra.ic# Tipuri "e relie.

Gr Gr Mu )ii Maramureului Mol"o% Gr Gr Mu )ilor Mu )ii Mu )ii Cur(urii Mu )ilor Poia a i Bucovi ei Tra &ilv# e i +#*#ra Par, * Re'e-a'% Apu&e i Ba a'ului !Gr Su"ic#$ Buce*i Ru&c# !Gr Nor"ic# $ !Gr Ce 'ral#$ Go"ea u Vulca i&m / 0 cre)irea &coar)ei Roci1 &e"ime 'are2 vulca ice2 cri&'ali o%me-o-oice % % 0 cre)irea &coar)ei Roci1 &e"ime 'are cu'a'e 0 cre)irea &coar)ei Roci1 cri&'ali o%me-o-oice2 calcare !0 e3'remi'#'ile ve&'ice i e&'ice$ % % Glaciar !circuri2 v#i2 lacuri1 Bucura!Re'e-a'$$ Car&'ic !pe'eri!M%)ii Cer ei$2 pla'ouri calcaroa&e 0 Buce*i$ Sla(# %cei mai 0 al)i i ma&iviCarpa)i %relie. *laciar456Alpii Tra &ilv# e i6 %re&ur&e1c#r u i &uperiori Vulca i&m / 0 cre)irea &coar)ei Roci1 &e"ime 'are ecu'a'e2 vulca ice2 cri&'ali o% me-o-oice % % Car&'ic !pe'eri1 Sc#rioara$ Vulca ic !M%)ii Apu&e i$

Vulca ic !pla'ouri vulca ice2 co uri vulca ice2 lacuri vulca ice1 S. A a$ Glaciar !"oar 0 M%)ii Ro" ei$ +oar'e pu'er ic#

+ra*me 'area relie.ului Carac'ere *e erale

+oar'e pu'er ic# %cei mai &cu -i %relie. car&'ic mai e3'i & "ec,' 0 ceilal)i Carpa)i %re&ur&e1aur2 ar*i '2 c#r(u i2 +e2 Cu

%cea mai mare &upre.a)# "i 're 'o)i Carpa)ii %au u va&' .o " "e v, #'oare % r mare al v#ilor i "epre&iu ilor uurea-# circula)ia ru'ier# i .eroviar# %.o " .ore&'ier e3'i &1 r#i oa&e/.oioa&e %po'e )ial 'uri&'ic varia'

DEALURILE DE VEST

SUBCARPAII

Al'i'u"i i Mo" "e .ormare Co &'i'u)ie pe'ro*ra.ic# Tipuri "e relie. +ra*me 'are DCT Me"ie1 A88%B88m Ma31 :88%;888m !0 E$ Mi 1 C88%988m !0 SD$ &e"ime 'are

Me"ie1 788%988m2 mai ri"ica'e 0 N Piemo 'are Ar*ile2 mar e2 pie'riuri2 i&ipuri2 'u.uri vulca ice V#i2 "epre&iu i2 "ealuri "e piemo 'are +oar'e pu'er ic# Po"> DOBROGEI Me"1 788m Ma31 9B<m !M%)ii M#ci ului$ Ma&ivul Do(ro*ei "e N1 0 oro*e e-a Gerci ic# Po">Ca&imcei1ero"area oro*e ului cale"o ia Po"> Do(ro*ei "e S1 &e"ime 'are Hi&'uri cri&'a i e Gerci iceI Hi&'uri cri&'a i e cale"o ie eI Calcare / loe&&uri V#i2 "epre&iu i2 "ealuri2 mu )i2 po"iuri Me"iaJ&la(# Po"> MOLDOVEI Me"1 A88%B88m Mi 1 788%C88m !C> EiFiei$ I va"area &cu'ului cale"o ia mol"ove e&c

Me"ie1 988%:88m Ma31 ;8;< = M#*ura M#)#u!S> Ge'ici$ ? cre)irea &coar)ei Ar*ile2 mar e2 pie'riuri2 i&ipuri2 'u.uri vulca ice2 calcare V#i2 "ealuri &u(carpa'ice2 "epre&iu i &u(carpa'ice +oar'e pu'er ic# Po"> GETIC Me"1 A88%B88m Po"> ME@EDINI Me"1 A88%B88m

Al'i'u"i i

Mo" "e .ormare

Depu ere "e &e"ime 'e piemo 'a e

Are u .u "ame ' cri&'ali

Co &'i'u)ie pe'ro*ra.ic#

Ar*ile2 mar e2 pie'riuri2 i&ipuri2 'u.uri vulca ice V#i2 "epre&iu i2 "ealuri me"ie

Ar*ile2 mar e2 pie'riuri2 i&ipuri2 co *lomera'e2 loe&&uri V#i2 "epre&iu i2 "ealuri2 cue&'e me"ie

Ar*ile2 mar e2 pie'riuri2 i&ipuri

Hi&'uri cri&'a i e alpi e 0 .u "ame ' i calcare la &upra.a)# Pe'eri2 v#i2 pla'ouri2 po"uri calcaroa&e Me"ie

Tipuri "e relie. +ra*me 'are

V#i2 "epre&iu i2 "ealuri2 cue&'e me"ie

ALPIN Al'i'u"i i Valori 'ermice Precipi'a)ii Pe&'e 7888m N8O +oar'e (o*a'e2 -#pa"# %veri &cur'e i r#coroa&e %v, 'uri pu'er ice

MONTAN :88%7888m NBO Rela'iv (o*a'e

DE DEALURI ?NALTE A88%:88m <2AO%:2AO Cu valori mari EOASE 788%A88m 5:2AO Apropia'e "e cele ale C 0 veci a'e

DE CKMPIE Su( 788m ;8O Mai mai 0 C "e V "ec,' 0 C Rom, #

LITORAL / DELTL M8 5;;O Re"u&e

.oeG i-#ri