Sunteți pe pagina 1din 1

Realizati o misiune de audit intern cu privire la ciclul Venituri cheltuieli inclusivintocmirea matricei riscurilor si a raportului intermediar.

. Procedurile folosite de obicei de auditori pentru a determina daca in situatiile financiareconturile de venituri si cheltuieli sunt prezentate fidel, in conformitate cu principiilecontabile general acceptate. Auditorul trebuie sa se convinga de faptul ca fiecare total pecategorii de venituri si cheltuieli din contul de profit si pierdere si suma profitului net nusunt semnificativ eronate.In cursul aplicarii testelor de audit asupra situatiilor financiare, auditorul trebuie sa tina in permanenta cont de importanta contului de profit si pierdere pentru utilizatorii acestor situatii. Este evident ca in procesul decisional numerosi sunt utilizatorii care se bazeazaintr-o mai mare masura pe contul de profit si pierdere decat pe bilantul contabil. Investitoriide capital, creditorii pe termen lung, reprezentantii sindicali si, deseori, chiar si creditorii pe termen scurt sunt mult mai preocupati de capacitatea unei intreprinderi de a genera profit decat de costul istoric sau de valoarea contabila a elementelor individuale de activ.Prin prisma scopului intocmirii unui cont de profit si pierdere, urmatoarele douaconcepte sunt esentiale in auditul conturilor de venituri si cheltuieli:1.Corelarea veniturilor si cheltuielilor apartinand unui e ercitiu este necesara pentruo determinare corecta a rezultatelor activitatii.!.Aplicarea consecventa a principiilor contabile in e ercitii diferite este necesara pentru comparabilitate.Aceste concepte trebuie aplicate inregistrarii operatiunilor individuale si combinariiconturilor din cartea mare in scopul prezentarii lor in situatiilr fianciare.Auditul conturilor de venituri si cheltuieli nu poate fi tratat separate de procesul de audit peansamblu. " eroare dintr-un cont de rezultate va afecta aproape intotdeauna si un cont bilantier si viceversa. Auditul conturilor de venituri si cheltuieli este atat de strans legat decelelalte portiuni ale auditului incat este necesara o corelare a diferitelor aspecte ale testariiacestor conturi cu diferite tipuri de teste. Portiunile auditului care afecteaza aceste conturisunt: a#proceduri analitice b#testele mecanismelor de control si testele substantiale ale operatiunilor c#testele detaliilor soldurilor conturilor.Procedurile analitice ar trebui considerate ca facand parte din testarea prezenatrii fidele aconturilor bilantiere si a conturilor de rezultate. Cateva proceduri analitice si erorile posibile pe care lear putea scoate ele la iveala in cadrul auditului conturilor de venituri sicheltuieli sunt prezentate in tabelul de mai $os.Atat testele mecanismelor de control, cat si testele substantiale ale operatiunilor au dreptrezulatat verificarea concomitente a conturilor de rezulatate si a conturilor bilantiere. %e e emplu, cand un auditor a$unge la concluzia ca mecanismele de control intern suntsuficient de adecvate pentru a oferi o asigurare rezonabila privind faptul ca operatiunile din $urnalul cumpararilor e ista, sunt correct inregistrate , correct clasificate si inregistrate intimp util, vor e ista probe privind corectitudinea unor conturi bilantiere individuale, cum ar fi datoriile-furnizori si mi$loacele fi e, dar si pri vind corectitudinea unor conturi derezultate, precum cheltuielile privind publicitatea si reparatiile.