Sunteți pe pagina 1din 20

ROMPETROL RAFINARE SA

PLANUL DE AFACERI PENTRU ANUL 2010

Realizat de Gonta Constantin

SUMAR:

1. 2.

Sumarul conducerii Sumarul com aniei: 2.1. 2.2. 2.3. Scurta prezentare a companiei; Structura actionariatului; Scurt i toric

!.

S"ra"e#ia de mar$e"in#: 3.1. 3.2. 3.3. 3.$. Porto!oliul pro"u elor i piata "e "e !acere; #ota "e piata; #oncurenta; Politica "e preturi i %anzarile

%. ). /. 0. 1. 3.

S"ra"e#ie &i o'iec"i(e Anali*a +S,-T. Planul de roduc"ie

Pro#ramul de in(e&"i"ii In2orma"ii 2inanciare Conclu*ii.

1. SUMARUL C-NDUCERII
In prezent& compania are trate'ii clare "e "ez%oltare %izan" e(tin"erea acti%itatilor la toate ni%elurile& "e la pro"uctie pana la mar)etin'* #re terea cantitatii "e materie prima upu a "e la 3&3++ mii tone& in anul 2++,& la 3&-++ mii tone in anul 2+1+; Furnizarea "e pro"u e petroliere in me"iul "e a!aceri.tinta "e pe piata interna i "in Europa "e E t i #entrala /Olan"a& El%etia& 0ul'aria& Mol"o%a& Al1ania2. Scopul ace tui plan e te cre terea emni!icati%a a ci!rei "e a!aceri a companiei cu 2+3 !ata "e anul prece"ent i a pro!iturilor "in %anzarea pro"u elor petroliere. Punctele principale unt * %eniturile "in %anzari& mar4a 1ruta& E0IT5A i pro!itul net.

Ci2ra de a2aceri 'ru"a 4mii 56


299,194 290,734 289,595 289,792 291,158 281,710 274,827 281,230 301,524 301,537

272,827

255,319

Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05

Jul-05

Aug-05 Sep-05

Oct-05

No -05 !ec-05

Da"e 2inanciare 4mii 56 Re(i*ie re(a*u"a in luna oc"om'rie

31,41"

25,820

24,5"4 22,823 23,937

29,71" 24,917 24,"02 24,273 24,911 23,2"" 22,917 22,830 23,380 17,09"

22,888 22,242 21,111 19,930 21,719

24,994 25,12" 23,750 23,858

19,091 11,425 10,241 10,84" 10,702 10,078 10,582 10,905 8,223 10,998

8,870

",301

Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 No -05 !ec-05 Mar#a$bruta %&'(!A )ro*+t$Net

2. SUMARUL C-MPANIEI
2.1 Scur"a re*en"are a com aniei:

Ra!inaria Petromi"ia e te cea mai mo"erna i comple(a "in Romania i una "intre cele mai competiti%e "in Europa #entrala i "e E t. Ampla area trate'ica la tarmul Marii Ne're& renumele i capacitatea "e prelucrare !ac "in Petromi"ia cea mai reprezentati%a ra!inarie "in tara i reprezinta un punct "e le'atura intre Re'iunea Marii #a pice i Europa. Plat!orma Petromi"ia are o arie "e $6+ 7a un"e !unctioneaza pe te 2+ "e companii& cele mai multe acti%an" in con tructii ci%ile i in"u triale. Petromi"ia are o capacitate anuala "e prelucrare "e -.1 mil. tone materie prima. Apro%izionarea cu titei e !ace atat prin Portul #on tanta& prin interme"iul con"uctei Oil TERMINAL S.A& pe o "i tanta "e apro(. $+ )m& cat i prin Portul Mi"ia & in care pot "e carca na%e "e pana la 3+&+++ t"8. In %e"erea "e !acerii pro"u elor petroliere& compania utilizeaza multiple !acilitati "e incarcare* %a'oanele.ci terna& terminalele portuare& ci terne.auto. 2.2. S"ruc"ura ac"ionaria"ului: Structura actuala a actionariatului companiei e te *
S"ruc"ura con&olida"a &i &in"e"ica a ac"ionaria"ului SC Rom e"rol Ra2inare SA la da"a de 21 decem'rie 200% T7e Rompetrol 9roup N: Rompetrol SA Per oane 4uri"ice care "etin in"i%i"ual mai putin "e 1+3 "in capitalul ocial Per oane !izice care "etin in"i%i"ual mai putin "e 1+3 "in capitalul T-TAL

Procen" ;3.2+3 1+.6,3

Nr de ac"iuni 13&;+3&,-1&3-2&3$$&+,6&-6+

16.3;3

3&,-2&+33&,<+

<.--3 100.00007

1&;2-&1--&-61 218)2)82!38%1/

2.!

Scur" i&"oric:

#omple(ul Petroc7imic Mi"ia.Na%o"ari /prima "enumire2 actual ocietatea Rompetrol Ra!inare SA a !acut parte "in marile

centre "e prelucrare a titeiului& aparute in perioa"a "e "upa 1,<-; In 1,,1& e tra !orma in ocietate comerciala pe actiuni& prin preluarea inte'rala a patrimoniului %ec7ii unitati. Noua ocietate S# Petromi"ia SA a !o t con tituita in temeiul =9 nr.11<;>1,,+& in 1aza Le'ii nr.1->1,,+; In !e1ruarie 2++1& e te preluata "e T7e Rompetrol 9roup N:& principalul actionar al ra!inariei; Ra!inaria i i mo"i!ica "enumirea in 1aza =otararii E(traor"inare A9A "in "ata "e 2; !e1ruarie 2++1 i a Actului A"itional la Actul #on tituti% al Societatii& in S# Ra!inare.#omple( Petromi"ia SA; In anul 2++3& prin Rezolutia nr.-$2-,& ocietatea preia numele "e ROMPETROL Ra!inare SA.

!. STRATE9IA DE MAR:ETIN9

!.1

Por"o2oliul

rodu&elor &i

ia"a de de&2acere:

S# Rompetrol Ra!inare pro"uce i comercializeaza o 'ama %ariata "e pro"u e petroliere& "e calitate ri"icata pentru un "omeniu lar' "e con umatori& "e la per oane !izice la companii mari. A%an" multa e(perienta in ace t "omeniu& compania poate %in"e o mare %arietate "e pro"u e care inclu" * 0enzina Euro Motorina Euro 9aze Propilena Petrol Reactor ?et 9az Petrolier Lic7e!iat #oc petrolier

S# Rompetrol Ra!inare are o o!erta unica "e pro"u e care e a"re eaza tuturor e'mentelor "e con umatori. Societatea e %a concentra& totu i& pe e'mentul "e clienti@!irme mari& atat pe piata interna cat i cea e(terna& "eoarece ace tea con!era un potential "e pro!ita1ilitate ri"icat. S# Rompetrol Ra!inare SA e %a a"re a i

per oanelor !izice& in #oc .

pecial& "upa pornirea in talatiei "e 0ric7etare tra"itionali pentru

Armatoarele companii reprezinta partenerii e(portul realizat "e Rompetrol Ra!inare* 1. T7e Rompetrol 9roup N: 2. Brono Corl"8i"e LT5 3. :itol SA $. 9lencore International A9 -. Lita co ;. Rompetrol Mol"o%a <. Rompetrol 0ul'aria

Proiectele "e e(pan iune re'ionala ale 9rupului Rompetrol in* 0ul'aria& Repu1lica Mol"o%a& Turcia& Al1ania& %or a i'ura cre terea porto!oliului "e parteneri pe piata 0alcanilor.

!.2

Co"a de

ia"a :

Rompetrol Ra!inare acopera apro(imati% 3+3 "in cererea interna i e te o prezenta importanta pe piata "in re'iunea 0alcanilor. Rompetrol Ra!inare e impune prin* Mo"ernizari te7nolo'ice care permit o1tinerea unor pro"u e "e calitate uperioara i con tanta in timp; #apacitatea "e a pro"uce car1uranti in con!ormitate cu peci!icatiile europene& c7iar "aca prelucreaza in e(clu i%itate titei importat& cu continut ri"icat "e ul!; #omportament "e a!aceri orientat pre client. Rompetrol Ra!inare S.A. pro"uce& incepan" cu luna !e1ruarie 2+1+& motorina Euro-& tan"ar" care a "e%enit o1li'atoriu in Aniunea Europeana in anul 2++<& iar in Romania incepan" cu anul 2++,.

!.!

Concuren"a:

Principalii concurenti ai ra!inariei Petromi"ia Lu)oil i Ra!o.

unt ra!inariile Petrom&

Alaturi "e Rompetrol Ra!inare& cele 3 ra!inarii concurente au un 'ra" "e comple(itate ri"icat i apro%izioneaza piata interna cu pro"u e petroliere. Ra!o& "e a emenea& proce eaza titei "e import& a%an" "eza%anta4ul unor co turi "e tran port mult mai mari "ecat Petromi"ia& atat in cazul materiei prime& cat i in cel al e(porturilor "e pro"u e !inite prin Oil Terminal #on tanta. In plu & nu "i pune "e o retea proprie "e "i tri1utie. Ra!inariile Petrom& prelucreaza in proportii importante titei auto7ton& a%an" acce !acil la materii prime. #u toate ace tea& pro'nozele "e pecialitate in"ica o "iminuare a re ur elor interne "e titei& ceea ce %a "uce la reorientarea in anii urmatori& catre titei importat& ca urmare a ca"erii re ur elor "e materie prima interna. !.% Poli"ica de re"uri &i (an*arile:

Pentru e timarea cat mai corecta a preturilor utilizate in anul 2+1+ i pentru e%itarea ri curilor& .au utilizat in trumentele pu e la "i pozitie "e pietele 1ur iera i e(tra1ur iera. #a i in cazul pietelor monetare i a altor in"u trii "in i temul ener'etic& i in in"u tria petroliera e mani!e ta %ariatii emni!icati%e ale preturilor& atat pe perioa"e me"ii "e timp cat i in cur ul aceleia i zile. Politica a"optata "e S# Rompetrol Ra!inare SA con ta in recalcularea perio"ica a preturilor car1urantilor in !unctie "e* pretul petrolului& cur ul "e c7im1 leu>AS5 i me"iul concurential. 5in punct "e %e"ere al "e tinatiei pro"u elor rezultate pentru anul 2+1+& .a urmarit realizarea politicii "e e(pan iune re'ionala a 9roupului /;33.piata interna& 3;3.piata e(terna2& cu o me"ie lunara "e 16-.+++ tone>1+-.+++ tone.
Produ&e ;an*ari e ia"a in"erna 4mii "one6 28)1).1! /%/.00 1!%.0) 1!0.)1 30.20 1!%.12 12).31 E< or" 4mii "one6 18/03.!2 )%0.1) )2.2) /13.)3 )2.2) 0.00 0.00 To"al (an*ari 4mii "one6 %812).1) 1813!.32 110.00 18%)0.10 1%2.)2 1!%.12 12).31

To"al Produ&e =en*ine Reac"or >e" Mo"orine Com'u&"i'il lic?id u&or Pacura 9a*e

Pro ilena 9a* e"rol lic?e2ia" C-CS Sul2

1!0.01 110.13 2%1.1! 0.00

0.00 33.)3 03.0) 12.!1

1!0.01 203.01 !21.)1 12.!1

;eni"uri din (an*ari


93, 92, 87, 80, "9, 53, 47, 5", 44, 31, 34, "", "5, 55, 45, 35, 29, 20, 7, 8, 13, 23, 71, 77,

Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 No -05 !ec-05 -an.ar+-+ntern %/port

%. STRATE9IE SI -=IECTI;E
Strate'ia %iitoare "e "ez%oltare a S# Rompetrol Ra!inare SA e te "ictata "e urmatoarele o1iecti%e ma4ore* #on oli"area pozitiei "e li"er "e piata ca !urnizor "e pro"u e petroliere; #re terea cantitatii "e pro"u e o1tinute& con!orm normelor "e calitate europene; #re terea 'ra"ului "e inca"rare in normele "e me"iu actuale i "e per pecti%a; #ontinuarea proce ului "e e(tin"ere a retelei "e "epozite "e "i tri1utie en.'ro ; -'iec"i(ele o" 2i a"in&e rin:

Mo"ernizarea in talatiei D=i"ro!inare Petrol MotorinaE /=PM2. Ea e te proiectata a prelucreze un ame tec "e motorina "e 5i tilare Atmo !erica& motorina "e #oc are i motorina "e #racare #atalitica& la un 'ra" cre cut "e "e ul!urare pentru o1tinerea motorinelor Euro $ i Euro -. Intre'ul !lu( te7nolo'ic e te computerizat i urmarit "in #entrul "e #oman"a i #ontrol al ra!inariei; Mo"ernizarea in talatiei D=i"ro!inare Petrol ReactorE /=PR2& care %a in!luenta cre terea calitatitii i !le(i1ilitatii intre'ii pro"uctii. A t!el& cantitatile "e motorina Euro $ i Euro - %or !i ta1ilite in !unctie "e con"itiile "e piata. Implementarea te7nolo'iei pentru Fa1rica "e =i"ro'en i In talatia "e Izomerizare a !ractiilor #-.#;; Mo"ernizarea in talatiei "e 5e ul!urare 9aze Recuperare Sul! /59RS2 i in talarea unor i teme pentru* monitorizarea inte'rata pentru emi iile "e 'aze ar e in atmo !era i monitorizarea pentru apa epurata.

). ANALI@A S,-T

Punc"e "ari Pozitie trate'ica 9ra" inalt "e automatizare i capacitate ri"icata "e prelucrare Lo'i tica i retea nationala "e "i tri1utie en.'ro #alitatea pro"u elor con!orm tan"ar"elor A.E. Mana'ement participati%& prin o1iecti%e Inte'rarea !lu(urilor cu ra!inaria :e'a& prin prelucrarea u1pro"u elor - or"uni"a"i Proce amplu "e mo"ernizare a te7nolo'iei ra!inariei& !actor "e cre tere a %olumului pro"uctiei i "e "iminuare a pier"erilor te7nolo'ice E(pan iunea retelei "e "i tri1utie retail i 87ole ale car1uranti a 'rupului Li1eralizarea pietei

Punc"e &la'e #o turi "e operare mai mari comparati% cu alte ra!inarii %e t.europene Scurt i toric in "omeniul petrolier.

/. PLANUL DE PR-DUCTIE

Ri&curi Nu e(i ta ri curi ma4ore

Planul de roduc"ie

)A>an

)AFe'

)AMar

)AA r

)AMaB

)A>un

)A>ul mii "one

)AAu#

)ASe

)A-c"

)ANo(

)ADec

Cear 2010

MATERII PRIME Titei Alte materii prime PR-DUSE FINITE 0enzine ?et Motorine #om1u ti1il lic7i" u or Pacura Aromate 9aze Propilena 9az petrol lic7e!iat #O#S Sul!

!!%.)! !20.)3 13.1) !01.01 101.2% 12.01 123.1 1.01 1!.21 0.0! 12.!3 12./1 21.1 2)./) 1.0!

!0%.00 231.)2 10.0/ 210.13 31.!) 12.01 110.%0 1.01 1!.21 0.) 11.0) 11.3 13.)/ 2!.!/ 0.0/

!!!.3% !20.21 11.3% !00.) 101.%% 12.01 123.3 1.20 1!.21 0.0! 12.0! 12./ 20.3/ 2).01 1.0!

!2!.3% !10.1/ 11.23 231.!/ 10%.11 12.01 12).0) 1.01 1!.21 0.// 12.21 12.!0 20.03 2%.10 0.3%

!21.1/ !1).21 11.1/ !02.21 10%.2! 12.01 1!0.)! 1.01 12.!1 0.1 11.01 12.!) 21./2 2).12 0.31

!10.32 !0).21 10.32 232.10 101.0) 12.01 12/.!/ 1.01 11.31 0.0/ 11.)/ 12.1! 21.1 2%.)1 0.13

!21.0/ !1).21 11.0/ !02.11 10%.!1 12.01 1!0.)2 1.01 12.2/ 0.03 11./1 12.!) 21./1 2).00 0.30

!21.10 !1).21 11.10 !02.21 10%.20 12.01 1!0.)3 1.01 12.2% 0.12 11.0 12.!) 21./2 2).1 0.31

!10.3 !0).21 10.3 232.1% 101.0! 12.01 12/.!/ 1.01 11.31 0.0% 11.) 12.1! 21.1/ 2%.)1 0.13

!2).10 31008" 19052 233./ 104033 12071 125074 8071 13021 70"" 12013 12037 22002 24087

!!%.%/ 320051 1901" !01.02 1070"1 12071 129088 80"" 13021 7073 12031 120" 21075 250"3 8003

!)2%.21 !!01.%3 1)0.32 !2%2.11 103%./! 10.01 1!)0.11 %!.2! 10.01 23.!2 01.3% 1!./0 110.%3 222.23 !).!%

Re(i*ie

7094

Pro'ramul "e !unctionare al ra!inariei pentru anul 2+1+& pre%e"e prelucrarea unei cantitati "e 3&-16&,,; tone materii prime/31,&,+, tone>me"ie lunara2& "in care 3&3<3&26$ tone titei i 1$-&<12 tone alte materii prime. In luna octom1rie 2+1+& toate in talatiile "in ra!inarie .au con i"erat oprite "in cauza re%iziei 'enerale.

Supus - cantitate medie zilnica (mt) Titei - cantitate medie zilnica (mt) Pacura - cantitate medie zilnica (mt) nr. zile functionare

1082)0 108000 2)0 !!%

#apitalul "e lucru nece ar ac7izitionarii "e materii prime e %a a i'ura "in ur e proprii i "in ur e atra e& re pecti%*=:0. 11+&+++&+++ F& #ITI. 2-&+++&+++ F& 0R5. $+&+++&+++ F . #o tul #IF #on tanta al materiilor prime e te "e ,2-&+<-&+++ F& ceea ce in eamna ca 6$3 "in plata ace tora e %a uporta "in ur e proprii. #o tul pre%izionat in anul 2+1+ al pro"uctiei "e pro"u e petroliere e te "e 6+&2,$&331 AS5& reprezentan" 2-&-- AS5>tona materie prima proce ata. Pre%iziunile pentru elementele "e c7eltuieli au !o t !acute luan" in con i"erare* normele "e con um& tren"ul a cen"ent al tari!ului utilitatilor& planurile "e pro"uctie i anotimpurile; contractele inc7eiate cu !urnizorii pentru 2+1+.
De&criere To"al co&"uri de relucrare 5D"ona relucra"a

2).)) 2.213.1-.<+.$3.,-

#7eltuieli cu per onalul Atilitati Reparatii pre%enti%e i mentenanta Alte c7eltuieli %aria1ile Alte c7eltuieli !i(e

S"rucura c?el"uielilor de relucrare e< rima"e rocen"ual


1/7 2!7 )27 37

C?el"uieli cu er&onalul U"ili"i"a"i Re ara"ii re(en"i(e &i men"enan"a C?el"uieli 2i<e

0. PR-9RAMUL DE IN;ESTITII
Pro'ramul "e in%e titii te7nolo'ice are ca principale o1iecti%e* E cre terea capacitatii "e prelucrare anuala a ra!inariei Petromi"ia la milioane tone titei cu continut ri"icat "e ul! /1&<32& in con"itiile pro"ucerii "e la inceputul anului 2++<& "e pro"u e compati1ile cu tan"ar"ele Euro - /e(* 1+ ppm continut "e ul!2; E ma(imizarea pro"uctiei "e "ie el precum i con!ormarea cu tan"ar"ele "e protectia me"iului& "in ce in ce mai e%ere& care %or !i aplica1ile i in Romania& can"i"ata& in prezent& la a"miterea in Aniunea Europeana. Stu"iile i proiectele propu e pentru in%e titiile anului 2+1+ au a%ut in %e"ere * #re terea 'ra"ului "e i'uranta in e(ploatarea in talatiilor "in ra!inarie; Realizarea cerintelor pro'ramului "e con!ormare& ane(a la autorizatia "e protectie a me"iului; Re pectarea tuturor limitelor a"mi e pentru poluantii monitorizati& cuprin i in autorizatia "e me"iu; #erti!icarea tuturor pro"u elor Euro comercializate& "e or'ani mele a1ilitate "in Romania& in copul 'arantarii calitatii pro"u elor o1tinute i a i'urarea con"itiilor "e trecere la 1io!uel ; Mentinerea i inte'rarea i temelor "e mana'ement ale me"iului i calitatii con!orm tan"ar"elor ISO 1$++1 i ISO ,++1; Re"ucerea con umurilor peci!ice i a celor ener'etice prin marirea capacitatii "e prelucrare la - milioane tone>an; Bno8.7o8 mo"ern; Functionarea !ara opriri acci"entale.

Nr. cr". A = 1 2 3 $ ; < 6 , 1+ 11 12 13 1$ 11; 1< 16

=u#e" 2010 4USD6 PR-9RAM IN;ESTITII RAFINARIE 2010 A PR-IECTE IN DERULARE 2)82008000 RAFINARIE Investitii tehnologice ma ore Mo"ernizarea in talatiei =5: In.line 1len"in' motorina Eliminarea precur orilor "e 1enzen In talatie noua "e izomerizare a !ractiilor #-.#; / i alte mo"ernizari nece are pentru inte'rare in !lu( Ra!inarie2 Mo"ernizarea !a1ricilor "e 7i"ro'en G puri!icare 7i"ro'en Fa1rica noua "e 7H"ro'en Tran !ormarea in talatiei =5: in mil".7H"rocrac)in' In talatie noua =PM =i"ro ul!urare 1enzina #racare /#5.=H"ro G TAME G alte mo"ernizari nece are 2 Mo"ernizarea =PR A care in %i" motorina Mo"ernizarea in talatiei coc are Amena4ari 5ana , G Spatii "epozitare Sta! in "usiness # $S% Mo"ernizarea in talatiei 59RS Mo"ernizare tatie Epurare !inala /ec7ipamente2 PARA# Incinerare 'aze tripare / 59RS 2 Amena4are plat!orma ecolo'ica "e palat c7im1atoare cal"ura Amena4are plat!orma ecolo'ica "epozitat "e euri oli"e Inlocuiri&rea"ilitari echipamente Rea1ilitare rezer%oare ra!inarie / T$ G 06- G IL0 MOTORINA2 Investitii 'ong-term Sta! in "usiness In talatie "e 1ric7etare coc In talatie 1io"ie el UTILITATI %)81008000 !180008000 2&-++&+++ -&+++&+++ ,++&+++ <&,++&+++ 2&1++&+++ ;&+++&+++ 1&-++&+++ 2&$-+&+++ -&+++&+++ 2&+++&+++ 1&+-+&+++ -++&+++ 1&1++&+++ %8/008000 1&6++&+++ 1&,++&+++ $++&+++ 2-+&+++ 2-+&+++ 28)008000 2&-++&+++ 18)008000 -&+++&+++ 3&-++&+++ 380008000

Ti"lul

roiec"ului

1, C 2+ 21 D

D.1 D.2

Sectia %lectrica Sectia Termo-$idro T-TAL

%81008000 %82008000 1081008000

Suportul !inanciar al proiectelor pentru 2+1+ %a !i tructurat a t!el* -13 "in ur e proprii i $,3 "in ur e atra e pe termen me"iu>lun'. Pentru anul 2+1+& pre%izionam ca in%e titiile prezentate mai u a !ie ac7izitionate "in ur e atra e pe termen me"iu au lun'.

1. INF-RMATII

FINANCIARE

MII F >anA10 CIFRA DE AFACERI =RUTA TAFE AFERENTE ;AN@ARII CIFRA DE AFACERI NETA C-STUL ;AN@ARII 261&<1+ /--&+,12 22;&;1, Fe'A10 2<$&62< /-,&32,2 21-&$,6 MarA10 2,+&<3$ /;6&36$2 222&3-+ A rA10 26,&-,/<3&<$$2 21-&6-1 MaBA10 26,&<,2 /<1&2-22 216&-$+ >unA10 2,1&1-6 /<-&$$+2 21-&<16 >ulA10 2,,&1,$ /<;&,$+2 222&2-$ Au#A10 261&23+ /6+&-<;2 2++&;-$ Se A10 2<2&62< /6+&6$;2 1,1&,61 -c"A10 2--&31, /<,&2<62 1<;&+$1 No(A10 3+1&-2$ /6+&1;,2 221&3-DecA10 3+1&-3< /<,&;+,2 221&,26 2010 3&$2,&$$< /66+&;-62 2&-$6&<6, /2&2-3&1+;2

/2++&<,,2 /1,+&,3$2 /1,+&,3$2 /1,+&,3$2 /1,3&,362 /1,1&$$-2 /1,<&3$32 /1<<&<;;2 /1;,&<3,2 /1-;&1112 /1,;&3;12 /1,;&6+22

MAR>A =RUTA S9GA ALTE CHELTUIELI -PERATI-NALE E=ITD Pro2i" din e< loa"are A>USTAREA de recierii Gamor"i*arii E=ITDA ;ENITURIDCHELTUIELI FINANCIARE ;ENITURI din a&ocieriD&u'&idiare PR-FIT NET

2-&62+ /<&2162 /;,+ 2

2$&-;$ /<&2+,2 /;2< 2

31&$1; /<&2+62 /;22

2$&,1< /<&23;2 /-,3 2

2$&;+2 /<&3+,2 /-,, 2

2$&2<3 /<&13;2 /-<2 2

2$&,11 /<&2;62 /-<$ 2

22&666 /<&+2;2 /-+2

22&2$2 /<&+112 /-21 2

1,&,3+ /;&<;<2 /-16 2

2$&,,$ /<&1622 /-;3 2

2-&12; /<&21+2 /-<$ 2

2,-&;63 /6-&<6+2 /;&,;12

1<&,12 ;&+223&,3<

1;&<26 ;&+,22&623

23&-63 ;&133 2,&<1;

1<&+66 ;&1<6 23&2;;

1;&;,$ ;&223 22&,1<

1;&-;;&2;22&63+

1<&+;, ;&311 23&36+

1-&3-< ;&3;2 21&<1,

1$&<1+ ;&$+1 21&111

12&;$;&$$; 1,&+,1

1<&2$, ;&-+1 23&<-+

1<&3$2 ;&-1; 23&6-6

2+2&,$2 <-&$-; 2<6&3,6

/;&$,22 11&$2-

/;&$,22 1+&2$1

/;&$,22 1<&+,;

/;&$,22 2-+ 1+&6$;

/;&$,22 -++ 1+&<+2

/;&$,22 1+&+<6

/;&$,22 1+&-62

/;&$,22 6&6<+

/;&$,22 6&223

/;&3$,2 ;&3+1

/;&3$,2 1+&,+-

/;&3$,2 1+&,,6

/<<&$<-2 6++ 12;&2;<

Indica"ori de anali*a A Anul 2010 Denumire ;aloare Indica"ori de &ol(a'ili"a"e Ra"a aco eririi do'an*ilor Indica"or de in(e&"i"ii 2;1.,$3Pro!it "in e(ploatare>#7eltuieli cu "o1anzile <2.,33#a 7 "in e(ploatare>#APEI Indica"ori de Ra"a marIei 'ru"e R-A 4E2icien"a ac"i(elor "o"ale6 R-E 4Ren"a'ili"a"ea 2inanciara6 ro2i"a'ili"a"e De&criere

11.;+3Mar4a 1ruta> #i!ra "e a!aceri neta 2$.<-3Pro!it netJ1++>Acti%e totale

3<.1$3Pro!it netJ1++>#apitaluri proprii

Indica"ori de lic?ida"e Lic?ida"e curen"a Lic?ida"e imedia"a 1.,2 1.$3 Acti%e curente>5atorii curente Acti%e curente.Stocuri>5atorii curente

Ca i"aluri

ro rii 4mii 56
780,291 7"0,291 727,238 753,239

735,291 "87,9"8

7"0,291 721,7""

11

12 2ap+talur+$propr++

13 2ap+tal$3oc+al

14

E;-LUTIA FLUFURIL-R DE NUMERAR 2010A2011


% olut+a$*lu/ulu+$4e$nu5erar$pentru$anul$2003 65++$78 50,000 30,000 10,000 -10,000 -30,000 -50,000 -70,000 -90,000 -110,000 -130,000
2a39$generat$4+n$act+ +tatea$4e$e/ploatare 2a39$generat$4+n$act+ +tatea$*+nanc+ara 2a39$generat$4+n$act+ +tatea$4e$+n e3t+t++ !+3pon+b+l -28,"23 -32,087 -31,180 -34,958 19,541 13,084 1",038 11 24,00" 12 13 1,199 14 35,447 27,247

18,793 13,084

33,084

12,009 -5,153

% olut+a$*lu/ulu+$4e$nu5erar$pentru$anul$2004 65++$78 50,000

37,001 28,451 33,243 21,041 14,745 25,55" 17,585 2,590 13,483

30,000

20,"98 13,989

10,000
11

-10,000

12

13

14

-3,418

-30,000
-27,352 -30,"54 -29,189 -33,91"

-50,000
2a39$generat$4+n$act+ +tatea$4e$e/ploatare 2a39$generat$4+n$act+ +tatea$*+nanc+ara

2a39$generat$4+n$act+ +tatea$4e$+n e3t+t++ !+3pon+b+l

% olut+a$*lu/ulu+$4e$nu5erar$pentru$anul$2005 65++$78 50,000 30,000 10,000 -10,000 -30,000 -50,000


2a39$generat$4+n$act+ +tatea$4e$e/ploatare 2a39$generat$4+n$act+ +tatea$*+nanc+ara 2a39$generat$4+n$act+ +tatea$4e$+n e3t+t++ !+3pon+b+l 11 22,874 1",417 27,339 19,371 4,532

38,780 30,580 22,12" 1",417

3",417

15,342 -1,820

12

13

14

-25,290

-28,754

-27,847 -31,"25

3. C-NCLU@II
Mana'ementul companiei a pre%izionat ca ocietatea %a a%ea un 1u ine pro!ita1il& cu o %aloare relati% mica a c7eltuielilor. Pentru anul 2+1+& .a plani!icat un pro!it net in %aloare "e 32&3-3 mii AS5. A!acerea e te 2e*a'ila "in punct "e %e"ere* #omercial @ a%an" in %e"ere o1iecti%ele "e marire ale pro"uctiei nu numar tot mai mare "e clienti atat interni& cat i e(terni %or putea !i ati !acuti. Financiar . compania in"epline te con"itiile "e 1onitate; "in calculul in"icatorilor rezulta ca nu e(i ta ri curi ma4ore pentru ram1ur area ratelor i a "o1anzilor. A!acerea e te credi'ila "atorita* pro!ita1ilitatii ale !lu(ului ri"icat "e lic7i"itati