Sunteți pe pagina 1din 1

Subiectul VII

Sistemul politic.
7.1 Distingei conceptul de sistem politic. -Sistemul politic reprezinta un subsistem al sistemului social ce cuprinde relatiile politice, institutiile politice si conceptiile politice, sistemul care asigura organizarea si conducerea de ansamblu a societatii , functionalitatea ei. Diferitele comunitati umane, ajunse la o anumita treapta de dezvoltare, nu mai pot exista si functiona fara sa fie organizate intr-un sistem politic, aceasta constituind o necesitate, o lege generala a progresului istoric. Constituindu-se ca un sistem de organizare si conducere ansamblu a societatii, sistemul politic slujeste si trebuie sa slujeasca atit societatea in intregul ei, cit si fiecare subsistem in parte, interesele general ale societatii, cit si cele individuale. Experienta istorica a dovedit si dovedeste ca numai organul comunitatilor umane in sisteme politice puternice, bine structurate, le-asigurat acestora viabilitatea. Majoritatea politologilor lumii contemporane inteleg prin sistem politic ansamblul relatiilor politice, al institutiilor politice, al conceptiile politice si al raporturilor dintre ele, existente la un moment dat intr-o societate. 7.2 Determinai elementele structurale ale sistemului politic. Sub aspectul dimensiunii structurale a sistemului politic, cele mai multe pareri converg spre acceptarea urmatoarelor componente: relatiile politice alcatuiesc unul din fenomenele cele mai importante ale vietii sociale, studierea lor prezentand un interes deosebit atat pentru teoria politica, cat si pentru practica social-politica! institutiile politice constiinta politica cultura politica normele si comportamentul politic "orma politica reprezinta un ansamblu de reguli, prescriptii, indicatii referitoare la comportamentul politic al indivizilor si al grupurilor de indivizi organizati in institutii, partide, formatiuni politice, raportat la viata politica specifica a unei societati. rin comportament politic se intelege acel mod de a actiona, de a se comporta si raporta al membrilor societatii, claselor, grupurilor sociale, al partidelor si formatiunilor politice fata de valorile si doctrinele politice, de principiile si normele politice ale societatii, de activitatea politica desfasurata de organismele si institutiile politice societale! comunicatia politica Comunicatia politica exercita in cadrul societatilor democratice prin excelenta o functie de difuzare a valorilor politice, deci, ea joaca un rol informational cu dublu sens, atat din directia celor ce guverneaza catre cei guvernati, dar si invers! actiunea politica. 7.3 Evaluai sistemul politic din Republica Moldova Moldova #n prezent este republic$ parlamentar$. %uterea de stat este determinat$ de Constitu&ia adoptat$ de %arlament la '( iulie )((* +i completat$ la )( iulie )((, +i - iulie '.... /n conformitate cu prevederile Constitu&iei, 0epublica Moldova este stat de drept democratic, #n care demnitatea omului, drepturile +i libert$&ile lui, dezvoltarea liber$ a personalit$&ii, dreptatea +i pluralismul politic sunt cele mai #nalte valori +i acestea se garanteaz$. %revederile constitu&ionale cu privire la drepturile +i libert$&ile omului #n Moldova se trateaz$ +i se aplic$ #n conformitatea cu prevederile Declara&iei Mondiale ale Drepturilor 1mului +i alte tratate la care face parte Moldova. /n cazul existen&ei unor necorespunderi #ntre acorduri interna&ionale cu privire la drepturile omului la care face parte Moldova cu legisla&ia intern$, valoarea au norme interna&ionale. /n conformitate cu prevederile constitu&ionale, democra&ia #n Moldova func&ioneaz$ #n baza principiilor pluralismului politic, care nu poate fi compatibile cu dictatura +i totalitarismul. "ici una din ideologii nu poate fi instalat$ #n calitate de ideologia oficial$ de stat. /n 0epublica Moldova, puterea legislativ$, executiv$ +i judec$toreasc$ s#nt separate +i colaboreaz$ #n exercitarea prerogativelor ce le revin potrivit prevederilor Constitu&iei. Constitu&ia 0epublicii Moldova este 2egea ei Suprem$. "ici o lege +i niciun alt act juridic care contravine prevederilor Constitu&iei nu are putere juridic$. 0epublica Moldova se oblig$ s$ respecte Carta 1rganiza&iei "a&iunilor 3nite +i tratatele la care face parte, s$-+i bazeze rela&iile cu alte state pe principiile +i normele unanim recunoscute ale dreptului interna&ional. 4ntrarea #n vigoare a unui tratat interna&ional con&in#nd dispozi&ii contrare Constitu&iei va trebui precedat$ de o revizuire a acesteia. %roprietatea #n 0epublica Moldova poate fi public$ +i privat$. Ea const$ din valori materiale +i intelectuale. %roprietatea nu poate fi utilizat$ #n defavoarea drepturilor, libert$&ilor +i demnit$&ii persoanei. %ia&a, ini&iativa economic$ liber$ +i concuren&a sunt factorii de baz$ ale economiei. 0epublica Moldova proclam$ neutralitatea sa permanent$ +i nu admite dislocarea de trupe militare ale altor state pe teritoriul s$u. 2imba de stat #n 0epublica Moldova este limba moldoveneasc$, care func&ioneaz$ #n baza grafiei latine. Statul recunoa+te +i ocrote+te dreptul la p$strarea, dezvoltarea +i func&ionarea limbii ruse +i altor limbi, care sunt utilizate pe teritoriul statului. Statul favorizeaz$ studierea limbilor de comunicare interna&ional$. 0egulamentul func&ion$rii limbilor vorbite pe teritoriul 0epublicii Moldova se stabile+te printr-o lege organic$.