Sunteți pe pagina 1din 98

Lungu(cclordonator) Valentina Adel ina Che g i u N , e l l yU r s u

, , \1*.f

(n/eclia l (il\ r\i llfl l--DlDA()l

a-/

,r 1:

f{'

f il :);.'.-::'Il
cl

,f-r "-* J;Ji 4


*ji

f I 5, r r h
ii"-_Si

-{

Valentina Lungu (coordonator), Adelina Gheliu, Nelly Ursu

clasaI

Editura ARC

CI.]PRINS
Salut ! Sunt Ddnula ! Vara Garderobaverii Literele ,,buclucaqe" in pddure O intdlnire cu... Dupi. fluturagi Dupd ciuperci De-amijatcacu... Cuvintele ,,rdt6cite" Iepuraqul albastru La bunici de vis CdLldtorie Poarta copi.ldriei Mesaj incifrat Bunicii mei Vocalelepierdute Farmaciaverde Prietenii copiilor Hai sd ne jucim ! Tainele cuvintelor Cdldtorie1a... La mare Furtuna ,,matematicd" 4 7 8 9 13 19 2l 26 27
to

30 31 32 43 47 49 52 54 62

Achiziliile de pe litoral La pescuit Un pranz gustos Cine sunt eu ? impreuna Se exersdm Silabele,jucduqe" Proverbecu,..surprize cuvintecu ,,Pescuieqte" sensopus in cdutarea comorii Mesajuldin sticld in lumea basmelor tn cdutarea drumului Obiectele,r{lecitre" Scheme-cheile Gdinugaporumbacd Peripeliile lui Fdt-Frrrmos la unchiut Donald in ospefie ? Cine e lauddrosul Pe lac in castelul de gheald in cdutareaCenuqi,resei ZburA'ndspre lund Impresii de vacanli

63 64 68 69 70 74 77 78 79 80 82 83 84 85 89 90 92 93 94 95 96

| \noletaZabulica, comep\iesr?fr.a: Elena Garqtea' . LiLiana Armdsu, deaene Redactor copeftatMihai Bacinschi, corector:Ana Corcodel,te}'norcdactte. Marian Motrcscu Roftaato: SCALLAS TRADING SRL 452038ifax: 0368-452039 BEqo! str.Be*ei nL 10,bl. C2,sc A, ap. 1i tl : 03685002?6, e-mail: books@allas-hading.com ; wwv.omparaarti ro de Dist butie a Ca4ii PRO-NOI RepublicaMoldoua: iM Societatee rcL; (+ 37922) 57'68L7,5l'5749; fax (+37322) 50-15-81 MD-2051, Chirinau; st; Alba-Iuliam. 2311i wwvproDoi.md e-mail : info@pronoi.md ; fs l+373 22) 73-x6-22 73-53'29, tel. | (+3?3 22) ?3-36'19, EdituraArc. stt G. MeniucnL 3, Chiaindu;
e-mail : info@arc.moldnet.md i wlm.edituman md Inpdmat la ,,Conbinatul Poli$afic" i ChiEinau, sir' P Movih nr' 35 ; tel. : 243092 ; comanda 81496

Nelly Urcu Lunsu.Adehm Gheriu. O Vslenrina ARC o Editura ISBN 9?8-9975'61-4?8'8

Stima.li pd.rinli,
vacanteimari, $ti{i prea bine ci, odatdcu sosirea acorddo mai mare atenliejocului qi mai pulin qnrlii,
ii face sd uite o bund parte din cele invdtate in r

Iui. Revenindin septembrie pe bancile bilesccu greu nivelul de cuno Aqacd pedagogii au cdutat o solutiede a-i
solidezecele insuqite, dar si si se distreze - sd ca

elevii sunt in vacanti. Astfel s-aniscut ideea ca4i, nrmite Carte micd, pentru uacanla mare. Spre deosebirede alte lucrdri didactice de acelagigen, care se axeaze, de reguld,pe o singurddisciplini (limb5, teg;ate a majoritdlii obiectelor prevS.zute pentru clasaresoectivS.. conformitate cu cerintele curricuolvarea ilor propuseva contribui la deza copilului,precumqi la aplicunogtinfelor acumulate ln clas6. ea consolideaz5 materia studiatdanteriorgio,, ' temeinicprin exerciliilein Felul cum a'fost conceputd si structurati bilitate copilului sl-gi depiqeascifrica obiecte,,grele",deoarece poatealterna,b
de matematicd cu cele de limb

selectd

Dumneavoastrd ve revine doar sarcinade a cdt qi cum lucreazdcopilul.Oferili-i gansa de a


pendent. Incuraja{i-l sE apelezela un dic{ionar atunci

descoperd un cuvAnt necunoscut.Astfel, aceastd. Ca,rte micd.pentru uacanta tnare it va creacopilului mai multi sigurantdin forlele proprii, ajutAndu-ltotodatd s6-gi depiqeascd teamafa{a de disciplineleconsiderate dificile. Vd dorim mult succes !
Autorii

SuntDanula! Salut!
prima Vacan!6Mare i La fel ca gi tine, am absolvit clasaI qi ma agteapta calatoril la bunei, la mare' in lumea basmelor" #;;;;;;iate O '.'il;i;tJ c:

tlorul cdrlilor'voi fi alaturi detine' impreuna vei d.uce


,l LV
-l AV

prietenii *-iii;;;;" mei.

dar$ catmaiPucutd, 1l "'.d

tr lu

pe carel-aidescoperi cuvantul Scrie

VABA
Hai, copii, si ne scdldim in Vard ! itt

in

ffi ffi

$rn

s1ln

qffi4ffi-

Eu sunt
Cu cbpqunipe lAngd casi.

{ft

vala ala cum!i-o imaginezi tu. Aleturiscrie m Deseneaze ce surprize ar putea aduceea copiilor,

Scriepe zmeulde hdrtieundeai vrea $tii ca viselese indeplinesc? se-!i petreciVacanlaMare.


Calculeazd: 20-18= 20-8 = 20-4= 20-6= 20-12= 20-19= 2O-14 =

zu- c=

20-11 =

GLUMEDE-ALE COPilLOR - De ce plAngi, Netelilo ? - Pentru ci Ddnula are vacantd,dar eu nu am... - Pni tu de ce nu ai vacan!6? - Fiindcd eu incd nu mers la scoald...

Verii? lipse. Coloreazd desenele ,ili Caresunt culorile Si scrienumerul

noi pentrua oblinebalonalehazlii. Adauga elemenle

GARDEROBA VERII ce ar puteasd line Varain garderoba ff lmagineazd-ti ei? Deseneazi cateva dintrevegmintele ei, iar sub ele scriedenumirea lor.

hcel,teminte

sandale lunilede vardin popor?Combind .lii $tii cum se numesc corectliterele pe gi vei afla,Cumcrezi,de ce se numesc de desene asttel?
rR

iulie ----> ol, 4


U fi T

'n-\c

augusl -+'

$tiai cri... In unele locuri de pe Pdmant, pe tot parcursul anului estedoar gtiiunde? vara.

LTTERELE ,,BUCLUCA9E"

in careulde mai I Gdsegte ce se asociios cuvintele vara, azdcu anotimpul

EETN'
mare, Caniculd - caldure specifice celor mai dogoritoare, ziledevara. calde

t-\

d\?

N R A

A
T
A R

B
A

U
B
e

c
R E T R R E
A I N

T V
A

o
D

A
A
N

T
M

tr

R E E

o
H
N

U
M

G
H

c
A
N

A
L

c
I R E E

A
B I
S

T U

o
R

E T A T L

U U E A

c
F
N

U
L

I L

o c

cu diteriteculori. Coloreazi cuvintelepe care le-ai descoperit Gdteai gislt?

pAouRe ?w
Aiut-ope Denula se determine inaqimea arborilor. Utilizeazi propusd. diagrama
5 0m 4 0m 3 0m 20m 10m 0m
hld{

ffi

Kh. W L\ frAffi{SIF" ffi m g


t F

Itjil
I

@,1 q ,W,

Ceindlflme are: mesteacanul _m; stejarul _m; plopul _m; a4arul _m; salcia _m? ffi Calculeaze. Cucalimetri estemaiinaltstojarul decat atarul? plopul? Cucatimetri estemaimicdsalcia decAt Gucetimetri estemaiinaltplopul decAt mesteacenul? arboriiar putea vorbi,oarece creziei te-arruga? m Daca
'L

9liai cd... Putem aflavArsta copacilor numdrAndu-le inelele. in fiecare an, arborii seimbogatesc cu cdteun inel.

AVIZUL DINPADURE gi-amutatcabinetul Medicul copacilor, ciocinitoarea Cioc-Boc, medical in scorbura unuisteiar, A fixatalaturiun aviz,dar nu $tie se scriegrupulde litere,,ci".Completeaze-l tu. Aviz
De azi, cabinetul medical s-a mutat ai copa Pa , lAngd bitrAnii ai pddurii.

enlii care soli_t6 liu sd ori la sprezece.

vizite la domi

ii,

scArlAiede ora

Medicul Cioc-Boc.

ii, Punepe liniadreapte o oglindenu preamare. Acum,privind in punctele une$te oglindd, datecu o linie.Mdsoarilungimea segmentuluioblinutsi vei aflacali pacienli a primitin aceazi dr. Cioc-Boc.

o
$tiai ce... gi bradul Teiul pottraipanaIa o miede ani?
COPIILOR GLUMEDE-ALE Ciocdnitoarea bate cu ciocul intr-un copac. Dintr-o scorburi, scoate capul bufnita si o roag6: - N-ai putea ciocdnimau uqor? Doar eu lucrezin schimbulde noaote...

10

DUPA FLORI PAnd la Poienita Materiratica a parcurs giinceo jumetate 4 kilometri

din lungimea drumului. CAfi kilometri a parcurs

pane la poieniie?

crelteauflori foartefrumoase. Ddnula ffi In poienile a culesflorilecu pare, numere iar Rila-Veverila a adunat florile cu numere impare.

Scrie rezultatele cu numerele impare. Scrie rezultatele cu numerele Dare. pestepoienitis'a abetutun guvoide ploaieti a gters m Deodate, numerele de pe petalele florilor. Observd regula gi aiut-ope Ri!aVeverila se completeze numerice. f irurile t7) l-,' lr"
Y'p

6)

l.-,'

a n
l./

133<
\,p

430<

a-J^\

a < Y'p

aJ-\

ar\ ( <
\,p
11

Rila-lepurila nu poatesd-giaminteasce cum arateflorilede vard.in aiutor i-a venit Bufi,care mai gtie catecevadespreele. Aiuta-isa gi sa scriela loculindicat florilein mod corespunzator coloreze florilor. denumirile

\W

roF

(uneori peste inalta 1m!), O planta cu tulDina neramificati. cu flori galbene. cu o lumAnare, Seaman5 de aceeai se souneLumdndrica.

O planta inalta,ramificate, cu flori albestrii, cregte deseori la marginea drumurilor, in locuri cu multsoare si i se spuneCicoare. O planta mica, cu multe florialbe, cu petale mici, cu ,,ochigori" de un galben-aprins, ce atrage insectele. E folosita in medicine. Se numeste Mu$etel.

un $* Deseneaza buchet cu tlori de vara. Numarul flo-. rilortrebuie se


fie cu 6 mai maredecatcel mai mic numer impar. Ce ai observat?

O INTALNIRE CU... W Mergipe drumulflorilorcu cincipetale $i vei aflacu cines-a

in Poienila MatematicS. intalnit Danuta li Martinica

pe carel-aidescoperit, iar pe razedeterminaM Scriein cerccuvantul tlvelepotrivite,

Aflesumaacestor numere. toatecifreledin desenul aldturat. m GeseSte

$tiai c6... pe cineva albina moare? Dupe ce inleapa Euam zile.


to

util! a pierdutcatevapetalecu litere.Dacao vei ajuta lit Romanita sd le gdseasci, scriindu-le la locullor,vei primiun stat bun.

2e
o /a,
/

/o r

/<)

poart-o o palerioara propus. m Confectioneaze dupamodelul cu pldcere!

t-._ L '.J

l-t
t--

DUPAFLUTURA$'

prins? gice'uturagia Cine ( / Ay'\

r.

$,_4-ffi w_\t** \q<-J \Qi-l A{ ,,


Pf,P Yf,J\PVQ
h\ \l a Y7 :
\\"

Al\;

A<dfil]
:-\l_-_,,
/2)

w\- ffi
\)

,/'4

:l'

tl

mai fluturagii mai - Am prins fluturas,ii cu numere cu numere - Am prins marica 20 si maimicica 43! micica 67 si maimarica 44! aceste numere in ordine Scrie crescatoare. numere in ordine Scrie aceste descrescetoare.

Exist5fluturide zi gi fluturide noapte.Majoritatea \-lf


\J'v

de zi

ingrogate, iarcAndW au antene cu vdrfuri \\ apropie aripile.

isi dorm.
15

-A-l

NECAZUL FLUTURA9ULUI ,'i Citegteatenttextulsi vei afla ce s-a intamplatcu fluturagul.Scrie pe linii cuvintelecare lipsescgi continuepovestioara, in pddurecresc

q t@
zglobiu. Elzboare delao ffi
EVa

" Aici

treiegte un

la alta.Candi se facefoame, pe o se agaza

, beapulin

nec ta ri io ... ,n n O

igiia.oorur. oJs ".ri W


de rou6,ca in

i$i admirearipioarele multicolore intr-o

-.

intr-oziincepu sd fr -.

6)'ti roat^

desenul. m Completeaze

au doi fluturagi? W Cite aripigi catepicaoruge


'16

cuLoRlLEFLUTURA$TLOR @ Fluturalii,stand prea mult la soare,gi-aupierdutculorile. AnvergurdAiute-ise le recapete, respecdistanla dintre tand indicatiile legendi. varfurile aripilor din
intinse la paseri, fluturi.

Legenda: 1 - rogu 2 - albastru 3 - galben 4 - violet 5 - oranj 6 - verde 7 - azutiu se gases,te in ,,cdsu1a" |tr |a l. ^ in ce ,,cesu!e" se aflafluturii de culoare verde_, rogu albastru , oranj _, galben azuriu _, violet _, .ut , $tiai ce... Existdmai multe speciide fluturi:fluturele-verde, fluturele-devarzd,fluturele-rogu, fluturele-cap-de-mort. Mare e cu 4 suma numerelor 5 gi 3 gi veiobline anvergura aripilor unuifluture-capde-mort. Careesteea?
-t )r=-T;]

DEJUN CU...,,FLUTURA$r:'
*

E dimineale. gj ai r.aTajs singur acasd?Nu te intrista!impreuni vom pregeti un dejundelicios. la o franzelula mice, tai-o in douepe4iegale, maiia 4feliide salam s,io bucilicdde cas,caval. Taie subforma cas,cavalul de paigiinfige-l la un capet al Acestea vorli ,,antenele" franzelei. Jlutura$ului, pelarfurie gi apoi2 feliimaimici. Agaze 2 feliimaride salam jumatatea gi vei Peste acestea, la mijloc, agaza de franzelule gatade zbor. imaginea unuifluture avea

1)

2)

3) 4)

5)

peste poate pulin Cine vrea, serada cagcaval sausa ,,fluture", puna maioneza, chetchup.

polisefolosegti in locdefranzeluF uncrenvurst, o jumetate de castravele potli ,,alcetuite" portocale,., iararipile dinfelii de rogii, banane, Pofte bune!

18

DUPA CIUPERCI ?ncasete tot ateaciuperS Deseneazd Ce maibucurie-acum! cu!e, catecuvinte cu o singurd silabe se gi veverite, Ariciori conlin in poezioard. Furnicule harnicule Printre ierburi igifacdrum, Si culeagd ciupercule! M. Donica aleturate m VeiaflacinEdintrepersonaiele a gdsitmai multeciuperci, dacavei numara corectgreSelile comise. Cinee norocosul?

6
=r+ ! eo-ro
1 0+6a=8 a E 7 e- 3= 7 7 I

8
sa

ffio
P

so -a = sz !
16 + 2 0 = 3 6 I

sz-25= 1 3 I

z z +t z= Bsll
e+ 8=1 6 I l
20 + 7 =2 7 J
BF

lu N

1s-7=s
8+7=14

I
[

20-8= 1 2 I
19

EDaceveicombinacorect|itereledepeciuperci'veiputeascrie

denumirea: dePadure fructe unor


unoranimale unorpdsdri
uneigcolidin Chiginiu

g unegtg.Functele 9i vei alla

'7':-""7/"

a
.//

20

DE.AMIJATCA CU... Harnicgi inlelepte Soarele. Petoate le reugegte: sd munceasce, dar gi sa se joace place lnchide dar, cu copiii. lndeosebiii se se de-amijatca. ochii, distreze rezervate. vai!...A uitatcateva cuvintedin numeratoare. Scrieletu in soatiile

fl%

- Nu-u-u-u!

nilffiw
4F

8.m.m 9ww
E

ffi & & rl-l I


U
-LJL.
E

fr/

1-

PP

Q!',-46
- t,tct -

E- Map

neoprimaici?

n9e
de ei!

6** 9mm

Ce maizmei!

Nulugili, Sava spuno gmecherie? Zmeii tolisuntde

Dragomir Constantin

Rezolvd corectexerciliile m vrei sa gtii cu cinese ioaceSoarele? 9i de el. ascunde scriecine.se

F\

\q\ \q\

l3
?l
I d

\r

p
'Q
6

100-70-8+40-52=
/'*9"'
/

s2

o<>

t4 /o l$t ql
8/

Y'\

rf\
\\

\q\

\q

ffi

UtilJScriemaijos ce slatai aflat. MIMULTAAPAPLATA! NUU ITASACONSU

NOURA$il,,PREOCUPAT|"

,, In Poienila Matematica nu a plouatdemult. Nouragii suntgatase bucure vieluitoarele poienitei cu o ploile,dacdvei rezolva problemele careii frdmAnti. - Euvdd2 ciocanitoare, 1 ceprioard - Dar eu vdd in poiand gi veverite OarecAtepicioare au iepuragi, in total20 de animale. 9i 2 iepuragi. CAli toate aceste vieluitoare? tepura$i sunt,dacd numdrul veverilelor estecu 3 maimare ca 8? Schema: Schema: Rezolvarea:

Rdspunsul: - Pe ramurile unui stejarsunt 14 vrabiule. 7 dintre ele au zburat, dar au maivenildltele 6, OarecAte vre_ biu,te suntpe acest stejar acum? Schema: - PoienilaMaternatica este imprejmuita de 8 stejari. imprejurul ei crescgi tei, acestia fiindcu 9 mai mullidecat $ejari. CAli arbori se afld jurul poienilei? in Schema:

Rezolvarea:

Rezolvarea: Rdspunsul: Rdspunsul: - Cu 3 aniin urmd, Lupul avea12ani.Ca_ti aniareLupul anulacesta? Rezolvarea: Rdspunsul:
23

NOURA$ilHAZLII

Ei alcituiesc propoziliiveselein E Noura$iise distreaze. literi. Compune carefiecarecuvantincepecu aceeaqi 9i tu astfelde propozilii.

Norigorul nestru$nic n-are nas.

loculunde sagelilor ecualiile F Rezolve li aratecu aiutorul de ploaie. se cadapiceturile trebuie


x-8 = 9 89-c=52

c=

x=
79-a=21 a= 56-n=50

y -26 = 14 v-

m + 14 = 19

24

CUVINTELE ,,RATACITE"

Doargreieragii cautecuvintele E linigte... ,,retecite" m A innoptat, prinintuneric. maimultecuvinte cu imbinerile Amintegte-li greierag. pefelinarul fiecerui indicate $i scrie-le

ttiat c'i... greierilor speEiproduc.sunetele doar masculii. infamilia ,,cante"


picioarele din spate. cificelrecAndu-9i
25

ALBASTRU IEPURA$UL toate Au adormit E noaDte".. pedurii. Danqaa vietelile pandit momentul Potrivit gi s-aintalnit cu lepuragul carei-araspuns Albastru, ea Dimineala la treiintrebari. raspunsurile gi-aamintit numai Incearca Albastru. lepuragului intrebarile. sa scrii

o noua - Maine maagteap6 zi,noiperipelii 9i,desigur, buneii. meagteapte lumineazd doar - Stelele pentru ca atuncie noaptea, acasamamalor,Lunal

primaoaras-aaflat - Pentru in verde e dulce ca oeoenele TaraCooilAriei. ^

varza, rece: - Eumananc ,,borg" verdeluri. sfecle, morcovi,

DupdNeliRaliuc

LA BUNICI in lara Copildriei este un loc neobignuit Acolo pot - impirilia Bunicilor. gi dorescsa se ajungedoar cei careinleleggraiulllorilorgi al animalelor joacetoataziua,iar searasunt nerebdatori gi sa asculte trilurilepdsdrilor povestea bunicii. in aceastiimpiratiesurprizele setin lanl de copii.Nu rata gansa: pornegte chiar acumla drum!
Ttil - rcpetarea alternative consecu$i mpidea douanote muzicale tive; aici, cenbcul unor paseriin carc se produce etectul sonor

unuitrilasemenetor Aruta-apierdeoocazie. gi Gabriel Danula la bunici, s-aupornit dartrebuie se-gi aleaga un mijloc gi a incurcat ficut o gotie de transport. Cineva le-a toate denumirile prin mijloacelor de transport. Ajuti-isd iasa dinincurcaturd, indicAnd sageti denumirile corecte. avton ambulanla tren camion luntre corabie limuzina autobus helicopter tractor
27

:& Scriein trei coloane denumirile mijloacelor de transport. Transport terestru Transpoft aerian Transport maritim

Cu ce mijlocde transport doregti sd plecila bunici? Deseneaza-|, apoi descrie-|.

enunturiutilizAnd cuvintelebunic, bunic6,conform ffi Compune schemelor,

$fiai ce... Bunicul estetatelmamei saual talelui; se mai spune:bunel, tetaie, bun, tetuca.

DEVIS CALATORIE potrivit Inolca! \rel lor oe maiJos indicaliilor de mal desenul potrlvft coloreaza desenul ios 9i I Coloreaze 9l \rei

Denula se aiunga doresc cu ce miilocde transport. descoperi la bunici. gi Gabriel

-l

.t
I X

X X X
X

>i

X
X

o o
n

c) o

on o o o
ll atbastru [i] satoen

[j-l'.oe,

f:l I t

veroe

[6] cateniii

enunlul. Continua cu sacalatoreasca doresc Denuta si Gabriel


29

POARTA COPILARIEI Scriein ordineliterele propozilia carealcdtuiesc de maiios. Primul cuvdnt a aparutdeiain randulde sus. UB
N

A N

A T

ITTT Aic
El

Lo o P T

E E

Ajungi la poarta bunicilor, nepoleii auinleles cd nu-i atAtde ugorsd patrunzi in curte.Pentru aceasta e necesar sa realizezi sarcinile de maijos. ;;il Privelte atentdesenulgi completeaze tabelulde maiios.
GLUME

DE-ALE COPIILOR Bunica zice: - EusuntbitrAnd, am 78de ani. Nepotul ii da un sfat: - Trebuie sa facispoft. O vezipe bunica lui Petrice? Facesportgi arenumai 48.

diterenta de varstea celordoudbunicule: .S Calculeaze

30

MESAJINCIFRAT

Descoperd mesaiul ascunsde Ddnula.

*w F @ &f f i
M6&vd &ffi

WVfruw ilww6L
:iii Alegesilabapotrivitegi scrie mai ios mesaiulpe care l-ai descoperit.

el
\*

ffi
\.a

ne
nit

pE

f
al

ol

6ri

@
l(A

2
brl

in

w
V

VC

ffi
@o'
/,\

o,^
po

v @

& T

re ga

tr

7<= !
ta

A,!

ect

iffit

A incifia- a exprima o ideeintr-un timbai ascuns.

BUNICII MEI Deseneazd chipulbunicilor tii.

zileide nagtere gi Gabriel a bunicii, Denula aucumpe m Laaniversarea rat ataliatrandafiri catiani a implinitea.Denula a ales25 de trandafiri albi,iarGabriel 46 de trandafiri rogii. Calianiimplinegte bunica? Rezolvare:
Rispuns: a implinit S-Dacabunica

de ani gi e maitanari decat bunelul cu 4 ani,calianiarebunelul?

Gheorghe se pregete$te de sosirea nepolicei. ! Bunelul a) ce a cules Scrie: bunelul dingridind: b) ce a cumperat el de la pia,te

32

LADACU JUCARII A BUNICII

Danula a descoperit jucarii intr-o ladaveche de pe timpul cand bunica eracopil.

tu A
\(

M\

jucarii Apoia gdsit de-ale mamei sale. Dariategi ceteva dinjucariile tre cu care sejoaca copiii acum.

w e
_[

jucariile lmagineazd-li cum vor areta copiilorpeste 100de ani. Incearcisd le desenezi.

|ilat ce... Buneii tdiaufostmicicatine?


De la vArsta de 40 de ani,oamenii incep,,sa creasca in jos".La fiecare 10aniei devin cu 1 cm maimici.

BUNICILOR DININTAMPLARILE pe care!i-au hazlie de maiios o intamplare ii Scriein randurile povestit-o buniciitai.

COPIILOR GLUMEDE-ALE

sedoarDenula nuvreanicidecum lAngieagiincese agazd md.Bunica pe se-ispuna doui... Buo poveste, intreaba: intredeschide u$as-i nelul - Ei,cum,doarme? in goapta Daraspunde - Doarme, nula.
34

TAINELE-BUNICII

Incasa bunicilor miroase a

gia paine coapta.


Pentru a coace o paine suntnecesare: feind- 1 kg 200g sare - 1 lingurila lapte- 200ml drojdii - 10g olet- 20 ml zahar - 50 g dragoste si bundtate. pe bunica! Ajut-o
Poftd bund!

Tine minte! pAine mAine caine mAini

r%

problemasi vei afta ffi Rezolvd catepainia copt Denula gi Gabriel impreund cu bunicuta. Pemasd suntzecepAini, dintre careunae mice-mice, iar altae mare-mare. Restul sunt peini egale. Cate de aceeagl marime avem?

wffiw @\ .ru ud $ffiP@r


ffi,fr
WW'

W,&

conformcodului. I Coloreazi imaginea 5-verde 3 - cafeniu 1 - roiu 6 - galben 2 - albastru 4-violet


LA BUNICI

7 - oranj I - negru

tr
- ] _i I 1- l I

36

IN DRUM SPRE BUNICI Rezolvd exercltiile. Scrie rezultatele in ordinecrescetoare 9i vei aveao surprize. ! 9 7 - 3= V 3 0+40 = T 5 +32= B 5 9-5 = E 1 6 - 8= $ A+S= B 6 3 + 4= | 6 0-2 0 = o 9 9 -6= A 6 4+5= a aiungemai repede la casabunicilor, gi Gabriel ffi Pentru Danula numare tloriledin douein doud.Coloreazi desenui. Scrie: a) numerele florilor numerate; b) numerele florilor carerimAnnenumarate.

#affi&wffiffffi##@
1-

ffid####wffi##@
z4

sAcompune ffi Ajuti-i pe Gabriel ti pe Danuta 9i sd rezolve

30 kg

@
20 kg

10kg

ffi
?k g
96 kg

20 kg

DE VORBACU BUNICA intr-o zi, un bdie{els-adus la bunica lui si vadi ce mai face. - Bund ziua, bunico! - Bund sd fie, nepoate ! - Ce mai faci, bunico? - latd, vezi qi tu ce fac... cu bunic6-sa. Nu $i mai mult bdielelul nu stia desprece si vorbeascS. se gAndeqte mult gi-ointreabi - Bunico,da' iapa ceeacarea pierit anul trecut mai trdiegte? Folclor ,i,':Ge poli spune despre acest baielel?

baiatului o temede disculie cu bunicalui. l;tiSugereaze-i

ffi Denulagi Gabrietau conteclionat. casa bunicilor din hArtie. incearcdgi tu!
8) Ropete oper4ia cu celelalte 3 muchii.

1) la o foaiepetrate de hartie, pe liniile indoaie-o ajutltoare, apoidezdoaie hadia. 2) lndoaiemuchiile din dreapta pe din stanga linia verticala ii din mijloc.Partea albea hartiei

ramane inauntru.

pe mijloc 9) imbina forma aga incatpartea indoitd sdramana pliaze inaunfu. Pelinlil trasate ununghiasculit.
3) indoaie9i apoidezdoaie muchiile d sus 9i de jos pe liniaorizontald din miiloc.

6) indoaie muchia dinstanga susspredroapta tri9imicul ungnr careapare...

'10) pulin Deschide fo.ma ii pliurile apase in interior apdrute in collurile de sus.

7) Netezegtel.

po liniile 4) Repeta oper4ia ajuttrtoare apoi... 5) indoaie aripa de susln susgi-aiipa dejosin jos.Pomarcaj...

prinpresare. lorma, Deseneazd saulipegte ' uqa$iferestrete.

11)imbina iarAqi

39

OGRADA BUNICILOR Ogradabunicilor e larg6-larg6, ca si aibd unde sejuca nepoleii. Iati ci trece in goandmare o pisicd.$i ... Ati ghicit ! Un goricel. Pisica: - $oricelmic gi pl6pAnd, Stai sa-!i spun doar un cuvAnt. Soricelul : - M-a.gopri, dar nu am cAnd. Pisica: - $i de ce alergi aga? Soricelul: - Ca sd md-ntrebi dumneata. NicolaeDabija

goricelul? Dar tu cumcrezi, decealearge versurile? De ce? Ti-auplacut ANIMALELOR TARCUL giGabriel lacordine in larc. infiecare spaliu allarcului trebuie sastea cate Bunelul

la locul lor:!ap, de animale. Repartizeaze animalele dingirul enumerat o ,,familie" gaind, purcel, ied,iapa, miel, taur, capra, oaie, scroafa, vaca, vilel, cocog, berbec, pui. cal,manz,

E\IE5\Z,,

sau Tarc- loc ingrddit(uneoriacope t), undese addpostesc

Jpl:W

ocot. seincnno-trc,vnerc;

BUNICII FLORILE in ordine W in curteabuniciicrescmulteflori. Unindpunctele vei descoperi 3 dintreele.Scriedenumirea lor gi crescetoare, coloreazale.
66. 46 45'
44

64 .63 , .56 '55 60 61


49 -.47 46

a!
.31 .

qe qg
'5081 52 2a . -:
.69

,43

'

52'

30 .29 32. ,

,10
11 12

.g,42 ^ 13. '41

qo

.27 Zs 34' 24'


' 7O

. 39

37' .36 3
15 't6

23 37
' 44

.45

18

1. 19

21

'36 ,35

39 aa qt

a?

18

,33 ,32 .3t 30 29


2 8 ' --

19 15

16

zg .13 '12 .10 't1 10 23 .8 22, .35 '*) .15


." .14

.19 .20'2a

27

r.

26

21

r5

| -,za
-{ \* 29

2^

/'/ 27

.3 .2

5.

32

4'l

CE GUSTOASE SI'NT FRUCTELE LA BUNICI! 1. Colorand formele conform rqzultatelor,vei o.blineun desen-surprize
ll rl) r.f)
f

q \@s

1
.,

ffi,
N

20+30+20= do\

^o
ll
N

30+30=
ll

vo

+
100-10=

()

70+20=
100-30=

6 1 +9 =
'(t

80 - verde

50 - albastu

40 onnj

90 - togu

60 - galben

70 _ viotet

ffi Ce fructe crescin grddinabunicilortdi?

ci egti un fruct. ffi lmagineazd-ti Ce dorelti sa b spui copiitor? Deseneazd acestfruct.

42

VOCALELE PIERDUTE in drum spre masade bucetarie, l:g Legumele, li-au pierdutvocalele. Incearcd se le restabilegti. p_tr_nj_l tln dvl cl rs, c npo r d_ch_ ro_ mzr_ sf_cl_ vlz m_rc c_rt_f g t__ c_str s_l_t_ fsl SI c__p .irScriedenumirile legumelor, apoidesparte-le in silabe.

,'.jl Scrie reletaunei salateaflale de la bunica.

GLUMEDE-ALE COPIILOR

- Bunicule, ai dintibuni? - Nu,dragule. panamajoc acesta - Atunci, linemorcovul cu copiii.

CUVINTE ADUSE iN DARDEANIMALE Alcetuieste cate o propozitiedin cuvintelepe care ti le-aderuit fiecare animal.

Cocogul: CAinele: lepuragul: GAscal Purcelugul:


44

PASAREA INDRAcTAn BUNELULUI prin Cocoestepasarea indregita a bunicului. Toata ziuael pagegte mAndru curte. in toate.li placefoarte multsa repete anuCocoaregrijasa fie ordine mitesunete.

pe carele proe pe frunzecu sunetele ee cc ee

pesiri suntacumin a scos10 pui,iar alta- 9 pui.GAte ffi O clogcd curte?


,15

/9

PUil RATACTTI literele Unegte in ordinealfabetice, apoicoloreazA imaginea. literele Scrie careau fostomise.

S R

P f f (9v ir

ffiffi

ffi&

-,...^

ffiffi ffiffi

\ go-zo {o i--

o q-

V-)\,c,)z +

[c*z
''\r$'!'

\go+oo {e {-

L-->Tc]z

s-o gdseascipe mamica !:?iAiutepuisorii lor,unindfiecare exerciliu cu floarea careconline rdspunsul corect.
46

-//

FARMACIA VERDE gi-azgaraiat piciorul Gabriel intr-o tufede mdrdcine. Bunelul i-avenit in ajutor 9i i-aspusce leacul - frunza uneiplante - se aflachiarla picioarele lui. InsaGabriel n-o cunoagte" gandeqti ce e de ajunsdoar s-o $i cAndte pulin pund pe rane! striveasca gi s-o pe Gabriel planta Ajute-l sa gdseasce vindecetoare rezolvAnd rebusul.
,,

[=

D=G

plante Bunelul i-amaispusluiGabriel ci in jurulnostru suntmulte medicinale,carealcatuiesc o adeverata larmacie verde. E bihese stii! gi nu vdrsa Dacd o albind te-aintepat, nu te speria rAuri de lacrimi. pepadiei gi Unge-te cu lapticul nuva rdmAne niciurmd de umfletura. alteremedii de tratament cu plante ai aflatde la bunici?

47

poezia. AFMemoreaze
VERDE FARMACIA - Vai,imi ardefruntea! Ah,imi curgenasul gatul, 9i madoare gi glasul. pierdut Mi-am - Ai rac[, fetilo, te doare? zici, GAtul, Am sa-!ifac acuma Ceaide sunatoare 9i de romanila Cu lumdniricd, Sd le beicu miere lingurica. Cete-o la mijloc ...A trecut Doaro zi de vara noastra-i 9i bolnava pe picioare! lardgi

- Cine-i vrijitoarea?! Zau,nu-livinea credefetila A-ntremat verde. Farmacia LiviuAlbu

(alteledecatcele din imagine). Deseneazi4 plantemedicinale lor. Scriedenumirile

PRIETENII COPIILOR Aseardbuniculami-a povestitmultelucruri interesante desprecei sapteprieteniai copiilor. Scriecaresuntei.

.---

,.';-\

g:Yr*

--"---

({"'/

Razele*9* mele *9* de *9* aur .tN(e* *9* aduc *e* Iumindier* gi celdura.,ee* Ele *e* te *9* ajuta *e* se *.e* fii *.9* energic*9* 9i *9* vesel.

_--\-,/./ \\ \

Eu aao te aao ajut aaa seaaa fii a.aa curataaa gi aao senatos. aaa Faraaaa mrne a.ao nu aaa poti aaa trai. a.ao Consumd aa mai aao multaAaa ape, aaa inoata, a?a spate{e aaa des aa gi aaa vei aaa fi afa senatos!

E *** timpul*** se **S ne *** odihnim ***. Nu *** crede **s cd *** dacef** dormi,*** pierzi *** timpul f** degeaba. *** Numai*** cel *** care *** se *** odihnegte *** la S** timp, *** reugegte *** totul *** gi S*t e *** mereu*** senatos.

PRIETENII COPIILOR mai cele t<9* Suntem *9* gustoase *e* gi *9* ti(e* lli *9* oferim necesare! *9*

*e*

putere *e*

si *e*

bune
noi Si

Cu *e* dispozilie.*.9* ,(9* cregtit(9* mare *e* *9* voinic.

Nu aaa m-ai aaa observat? aaa sunt aaa invizibil, aaa dar aaa fareaao mineaaa n-aiaaa putea aaa Plimbateaao aao respira. mai aao mult aao pe aao jos, aaa respiraaaa adanc aO 9i aaa atunciaaa fala aa ili aa va aao fi ala mereu aaa senina

vei Asculte-mi *** sfaturiles** 9i *** *** vedea *** cum *** dorinta*** de *** a *** cunoa$te s*o mai *** multe indeplini *** va **s se **t Ii **s *** Citegte-me **t atent *** gi *** vei patrunde **S in **S miraculoas *** *** lume *** a **g cunostintelor.

$fiatci... Medicii afirmd cd 40-60minute de somnla prAnz e suficient pentru prevenirea oboselii.

PRIETENII COPIILOR Penhu;F9* a t(9* fi *9* mereu*9* sanetos,*9* trebuie *9* sa ,i<.9* te *e* migti*e* cat *e* mai *e* mult: *e* sa t69* alergi,*e* se *e* sari, *9* sa t6e* inoli. *e* Astfelt e* vei te9* deveni*9* puternic, rezistent *!* ,,(9* si *9* dinamic.

si rispunzi la intreberilede mai jos. Dacdin unelecazuri W Incearcd nu gtii raspunsulcorect,consulta-te cu buneiitai (saucu altcineva dintrematuri). 1. Dece nu se recomanda se stemmulttimpla soare? 2. Calilitride apatrebuie sa consume zilnic fiecare om? 3. CeseintAmpld dacdnu consumam fructe si legume suficiente? 4. Dece copiiitrebuie se doarma b prdnz?

cdtevaexerciliifizice dupe urmdtoarea .WAi obosit?Executd schemi.

R + I t YV + I -\'--..n I /\n
DeseneaziSi tu astfelde scheme.
5'1

HAISA NEJUCAM! cuvantuldupd model. & Transformd . pani in casd:pand+ ran5-+ rasa+ mase-+ casa . casdinturn:casi -+ masd-+ rasa-+ rana+ pana+ para-+ parc+ porc -) torc + torn-+ turn . zoriin muze: . lupin rac: S Gisegte cuvinteleascunsein borcinage! Model:

Wr

a attelor9i Muze - divinitate mitologice,ocrotitoarc $i inspiratoare $tiintelot.

E binese gtii! fiicealeluiZeus I muze, considerate Lagreciexistau 9i aleMnemopoe- muza poeziei; - muza istoriei; Erato Clio- muza sinei: Caliope - muzamuzicii; Melpomene Euterpe - muzatragediei zieierotice; - muza - muza Terpsihora imnurilor; Talia comediei; Polimnia - muza - muza astronomiei. dansului; Urania

TAINELE CUVINTELOR ffi Gabrielsi Denutaau invatatde la bunici mai multeproverbe. Le-au scris pe dileritefoi, pentrua le propunespre meditaliecolegilorla gcoali. JucAndu-se cu foile, le-aucam incurcat.Tu poli si-i aiuli sd le descurce? Ceice se potrivesc
CAndpisicanu-iacasd.

joacdgoarecii pe masa.

putin. asculta
lesne seimprietenesc.

Celcevorbegte mult

Cinefuri aziun ac

ca rugina la fier.

Lenea e la om

mAine furdungansac.

unul dintre proverbele care !i-a plecutmai mult. m Transcrie Tdlmeceste-1.

Wt

A telmeci- a explica, a destu$i.

1A... CALATORIE Rezolvand careulde mai ios, vei afla undevor plecain vacante impreune Gabriel cu familialor. 9i Danula,

din condilie, rezolvare, 1. Este compuse raspuns. selaceorin... 2. Proba scederii se numegte... 3. Rezultatul adunarii 4. Cifrace seamana cu un scaun intors. 5. Rezultatul scaderii se numegte... 6. Numdrul dincarese scade altnumar se numegte... prin desencuvantulpe care l-ai descoperitmai sus. m Reprezinta

LA MARE gi Danula Gabriel au petrecut zilede neuitat la mare. Dimineata sejucau in gi nisipul {in argintiu, se scdldau, amuzAndu-se cu valurile inspumate, iar plimbau pe faleza, seara pescarugilor se urm5rind gi ascultAnd zborul vuietulmarii. Darcelmaimultle plecea pe nisipul sa scrie cu un belisor umed. jucauge Insa valurile gi aceleasi de fiecare datagtergeau unele litere. de lt$ Scrie literele,,luate"

pinge

blAnzit

i_perat

ca_p

9*d u
i
,\

oertire

scu_p

\e

*,?..c*'Y'

@
SA

i_bobocit

A-tExplicecuvantulcu aiutorulunui diclionar. FalezA

cc

PELITORAL

\z-

pe careIeveziin imaoine. Scrie denumirile vietuitoarelor

jocuricarepot fi practicate Numegte cAteva pe plajd.

Descrie unuldinele.

MICILE BUCURII DE PELITORAL Unelte punctelegi vei afla cu ce anumeDanulapreferasd se :lr:l delecteze la mare. Aflacostulfiecireiadintreaceste mici bucurii.

30_28=_tei

19_ 15 = _

lei

96-76=_lei

13_7=_lei

30-29=_lei

12_9=_tei

incercuiegte
o a a o o o o o o

care ili placemai mult.

Gesegte cAteo denumirepentrufiecareinghelaG. GLUME DE-ALE COPIILOR Gabriel suntpe plaja. 9iteticul - Vrei v|E sd-mi JCttI daiUUI Uilt doi lei,taticule, sa-mi cumper o inghe,tda? gurade celdura. Mise usucd

- 9i miemiseusuca. - Atunci da-mi 4 leigite seryesc eucu o inghelate!

'r.,Fiecare cuvant areo cifra.Gandefte-te la legetura dintredoua gi grupeaze-le cuvinte scriind lor,ca in exemplul doarcifrele dat.

meduza

vaturi I I 3/,' iutie \ '/,/


z\_ -/

\l

| apa I
4t
I

\- --------z

\"'7l 6 \. , /

nisin I I 7l I

.3-"

gu$ar

B,-z trl a i ( Ptaja


12 7si 13

d I

---'-.-,.]

14

.@

cuvintele9i precizeazicate litere9i cAtesilabeconline ffi Transcrie fiecare dintreele. M e d uzi-61.,3s.

dupd schemd: Ki Coloreazd - galben dreptunghi triunghi - verde


58

patrat - rogu cerc- albastru

din imagine au lost gdsitede Gabriet pe malul gi Denula # Scoicile mirii. Calculeaza ti scrie pe fiecarescoicenumarulpotrivit.

aa aaa
\*'/

@ &&
ffi Deoda,copiii au gesito scoiceenorma-Oarecine va aiunge mai repede la ea? Labirintulili va dezvaluicine-i norocosul. Traseazd cu un creioncaleaspre scoica.

/^^

\,, f *oo\ /-* \

\_.'

\'

44 \

\'/\'

&&
\dC

/+44

DESENE PENISIP pe nisip.Gabriel a gi Denula suntpe plajagi deseneaze id Gabriel 4 copii.Calicopiisunt acumpe plaid? 2 copii,iar Ddnula desenat

Dinuta? S Catescoicipoatestrange

maimultesolulii: ffi Gdsegte Denuta depeprima cdrdrugS? scoici a strans a)CAte


b) $i de pea douacdrirugi? 4 m. indllimea atingeau de 6 m, iar ma4iaveau m Lunivalurile ln care zi valurileerau mai inalte li cu cali metri?
Rezolvare:

Rispuns:
60

I
' 1.

f,l

ci ai prinspestigorul de aur.Scrie ru lmagineaze-ti celetrei

14lu I

pecare dorinle aivrea sa!i leindeplineasce.

cuvintele # Aiut-ope Dinulasd descopere din cesule.


Cu ,,v" pe weme buni Te leagini pe ape, Cu ,,m" pe vAnt, furtuni, El poatesi te scape !

V M

despre caree vorbain propoziliile m Scriein cdsulenumerele de maiios ti deseneazd tot ataliapescerugi deasupra valurilor.

Suntcel maimare numar natural de o singuid cifrd.

parde o sinourd Suntcelmaimicnumdr cifrd.

Suntcelmaimicnumer de doudcifre.

jumdtatea Sunt celuimaimicnumdr de doudcifre.

lareu reprezint numdrul culorilor curcubeului.

FURTUNA ,,MATEMATICA"

. ir Pe mares-a dezlanluito furtuna,,matematice".Rezolve exerciliilede pe valuri gi astfel navelevor fi salvate.

soSl

(/

J ""'" ^< {'


qq

^//

r(
-.60 +4

,,

\'

6{
oo"

oct

-10 -8 +6

1
11 +12 -20
--a:A

15
.15 + 15 -10

-+1 6

22 34

+56 -40
)

19 -8 -9

parteaa doua a corebioarei. atentdesenulgi completeaza m Privegte Patratelele ili vor fi de folos! Succes!Scrieo listd cu pasagerii care ar puteaceletoripe aceastdnavd.
' 1.

4.
o.

62

ACH|Z|T|TLE DEPE LTTORAL

s Toatenoapteamareaa fost zbuciumata. Dimineala copiii au gesit

pe mal mai multeobiecte. Completeaza enunturile, utilizand cuvintele: gros- sublire lung- scurt lat- ingust inalt- scund a)
/^"\

P )r tl \t
ll

tl

Cheia a estemai cheiab estemai

st mal sl mal

decat cheia b, iar decat cheia a.

Trunchiul c estemai
mal

decat trunchiul d, iartrunchiul d este decat trunchiul c. decAt fularul f, iarfularul f estemai

. Fularul e estemai fularul decat e.

fG

este diferenla dintre somn pe il intreabd bunicul XY | - Care 9icdscat? f,dL.l nepotel. pe uscat. traies,te in apd,iarcescatul - Somnul
63

DE-ALE coPttLo| f GLUME

LA PESCUIT la pescuit. ii Unegtepunctelefi vei atla cine s-a dus dis-de-dimineale Ajuti-l si pune pegtiipringiin caldarilerespective.

chipiu miercuri gem roada repure floare inger chitard

cadige corabioare
chibrituri miere perechi ied general

$tiatce... printre pegtii mairispAnditi boala deacvariu receala Cea este...

DOI PESCARI

quvintele potrivite. se gaseascd m Aiutepescarii Utilizeaze cuyintele de sub pietrecorespunzdtor cu rezolvirile exercitiilor.
- Ce as maimAnca o@ - Atunci, ce stempe @
Ludm@_, de pegte!

gi haila @_. rAmele

- Daca se prinde s,iavem @ atunci umplem o jumatate de @ - Tu li-l @ , dar eu imi fac o 8 de pegte. Dupd Constanti n Dragomi r

pescuit undi!ele prejegti Ce a prins fiecarepescar?


pdcdleald

65

CINEE PESCARUL? (dela 1 la 6), vei oblinepe oripe vefticala randurile :{ completand pescarului. A-Bnumele zontala

1. Esteanotimpul 2. Este
e 4.

giinabugitoare. mare
din cui.

bundde Cevreme gi-aluat Baiatul

intr-o cu rame 9i-apusvasul


pe malul 6. Acumiatd-l

mici. cu noduri

66

UN PRANZGUSTOS

cali ffi Numere

pegtigori a prinspestele gigantla 10 pranzli incercuiegte varianta corecta.

numarul incercuit. m Scriepe razece gtii despre

gi zicatori pegti. m Acestpette a inghilitla prenz... pioverbe despre Separa cuvintele din propozilii maiios. li scrie-le

1.

4.

ffi Ce a gregitpictorul?
67

careul ft6 Rezolvd gi vei afladenumireaunuianimal marin.

EU? CINESUNT A

1. Sensul opusal cuvdntului

saraL pentru a Proteja o Suntnecesari ochii. faci insolalie. 3. Faraea pe argi.ta gi corpuri naturale intAlnim 4. in naturd iunie vine luna luna 5. Duoe Pemalul marii estemult ffi Ce cunogtidespreacestanimal?Deseneazd-|.

68

sA ExERSAM inltpneunAt
lui Gabriel gi al Danulei ;i* Tatal a pescuit intr-ozi 3 crapi,2 gtiuci, 5 carasi9i un galdu. Catesoiuride pegte a pescuit tatalcopiilor? rir Ordoneaze literele pegtilor de pe corpurile gi vei descoperi denumirile lor. Scrie-le in tabel potrivitcerinlelor.

k1li

""

-\

Cuvinte tormate din

69

STLABELE ,,JUCAU$E" penprintrevalurile Potrivefte-le s-auamestecat Silabele iucduge. tru a formacuvintepe fiecareval, pes ru9 luI
n-*
la Pe + ,1 '"

oa

tran
"'

ii.

n
Do na hai Mi Flo Ma

na
St

te a

or

chi
Pea
ll

ni nau

Scrie cuvintele gesite acolo undese potrivesc: i,ti,!

fantastice: Personaie
Flori:

Localiteli: Animale: Prenume: se guiti apa de mare?Descriecum este ea. L,:;r Ti s-a intAmplat

impreund Sd ne gAndim Pevaporsunt 10 marinar vaporului. ce tu e$ticepitanul i:i Considere Qi20 de cildtori.CAliani arecepitanul? toatenumerele. din imagine, adunAnd varstape$telui iilj Calculeaza

Raspuns:

PESCUITUL CU... SURPRIZE

ordinea corecte a imaginilor o povestioard cu r*rIndicd li alcituie$te pescuit". tema,,La

NAVODUL FERMECAT pescarilor a aiutat se tragenavodul. Darin ndvod, in locde l.{ Gabriel pegti, eraucuvinte. Scrieaceste cuvinte in 3 coloane.
Actiuni lnsuFiri Fiinle,lucruri,fenomene

71

impreuni Si ne gAndim corespunzdtoare ;E Scrie numerele dupemodel, cdciGabriel a adormit 9i n-a reugitsd le scrie.
10-12 16_ 13_ _ 18_20

Calculeazasuma gi diferen,ta,

cercul. apoicompleteaza vei aflacali pe$tisori Astfel, a prinsGabriel in fiecare zi timp de 2 sdptdmAni. Scrie denuzilelor mirile omise.

ffi
Marti:

t-I]

I sdptimAni 16+12=28peqti$ori Luni:

ll sdptemana

PROVERBE CU ... SURPRIZE Scriecuvintecu sens opus pentrucuvinteleevidenliate si memoreazeproverbele. coboard Munca te te , iarlenea cuvinte micd prea Cinemu$ce o bucatd litere sfrdmb , nu-iminciund. rcpard

, seineaca. cuvinte

Ln",,.
Patru ochivadmai
litere Nugedea cd{i

cuvinte decat doi. cuvinte


norocul.

litere
sifut

cuvinte seviseaze mAncAnd.

litere

cuvinte

Scriein cesulenumerul de litere9i numirul de cuviniedin fiecare proverb.


73

CUVTNTE CU SENS OPUS ,,PESCUtE$TE" ii propune Denula lui Gabriel sa geseasca in careul alcetuit de ea cuvinte cu sens opuscelorscrise pe pe$tiimari. Aiuta-isa le scrie pe pegtiimici.

'NSC

# QA
DE-ALE GLUME COPIILOR fost,Petrice? - Unde-ai caragi... - Amfostla pescuit - lvlulli ai prins? - Niciunul... gi nu altsoide pe$te? - Pdide undegtiica ai prins caragi
74

impreund Secalculem de maiios. tabelul ffi Completeaza


i';.rr].ti ::..,.1?:::'t i..
: : i: ii. : : ':.'

59 23 90 70

39
11

27 22 80
14

50

14

60

"

.:{

l:ii:r Taieprimaliterede la inceputulfiecaruicuvant9i vei obtine noi. cuvinte Aluni- luni luna
cos -

falaoor

noi' fiecarui cuvAnt o lilerdla inceputul i{fiAdauge 9i vei oblinecuvinte


le - vie

para pununaoucmar-

iHcAurnnen ur...
puncteleli vei afla cine a ascunscomoarafurate.Geselte *i; Unegte peniru acestpersonaicat mai multedeterminative gi scrie-lein spaliile rezervate.

un prenu me pentru acestpersonai. m Invenleaze CAr-lig Te-chillu-!d

iHcAuranea coMoRrl
se-ti aminteasce undea ascuns comoara. * Aiute{ pe piratulUitucila

c h
5 4 '3

/:\

tl
E

lCstJ
4*3@

K T
U I X
P

F A
V N

344c

o
S Y S

R M

z
L F
/- .\.v - ,- .'- - _-

2
1

B G T A

pAnila comoard. drumul S Coloreaze

77

MESAJUL DINSTICLA gi Ddnula au gesitintrescoicio slicldcu Gabriel ..intr-odimineala, litere din mesaiau fost gtersede apa 9i de un mesaiin ea. GAteva mesaiul. timp.Completeaze
.----'--

mdrilor? iiii Ce ar puteaface oameniipentrua aiutavieluitoarele


1. 2.
o. 4. 78

MESAJUL ZANEI mesaiulZanei.Aiuta-iSi tu! cu nerebdare i,:ijPiticiirestabilesc

/^-\, 6-\ n"I' '\ \Ij/


de

_.,

/-

,/ r\ oe vls sl

t-;\ -# q9
. o n ',1 0

6) Y7
(Jr.-"'pe
/;)

rupt din
\n i i \-,-/

cdldtori,

pnn

goaptede deploaie,prin

re
\aj/

A \ \ lec eJ \3/ , zburdnd peste i


^,^

/"-\

soseqte aici

- +o9

Pe
ES

Dacas-arintampla r?..i} gi ai avea o minune posibilitatea sa te poveste, plimbiprintr-o ce erouai vrease fii? Deseneazi eroulindregit.

iH cAurnnee DRUMULUI
drumulcare duce pana1a... gi scrie cifra descoperitii, hl Coloreaze Ce alte numerede doudcifre poli forma cu aiutorulacestorcifre?
oO-AA

T*

m m

m
*T
t 'l

----r-------1 tl

e nedumerit. Nu poatecompleta m Pinochio tabelul despreprieteniisei din alte povegti.Oarecine il va ajuta?

Cine?

Ce vroia? Se-iduca buniculei cevade-ale gunr"

Dar...

in stdrgit

Scufi!a Rogie din povestea cu acelagi nume.

A inghilit-o Au salvat-o Iupul, vAnitorii9i au scos-o din burta lupului.

81

OBIECTELE ,,HATACITE" din ce.pove9tisunt obiectelecare ff Aiut-ope Danulasd recunoasce obiectelorin in aceasti pagind.Scriedenumirile s-au ,,ratecil"

casule.

82

ScHEME_CHEITE & Ca sa nu uite povestea Cocostarcului,,, ,,Cizmele Ddnutagi_a ficut cdteva,,scheme-chei!e". Agava povestimai u$or poveitei colegilor cano se vor intoarcedin vacanlala gcoali. CocostArcul a fostinvitat la ziua 'dena$tere a Vulpii.

Ela fostfoarte pentru amerat, ce nuavea ctzme.


Disperat, CocostArcul s-adusla Vribiuld saimprumute cizmele. dar acestea ii erauDrea mici. Apois-adusIa Hipopotam, darcizmele luierau foarte mari pentru el. AtunciBufnila I-asfetuit se stea in nemol. la balta.

frl,ffi

Vulpea a primit in darde la CocostArc un soarece.

Privindu-l pe Cocostarc, oaspelii au inceput si rAd5.

Deceauinceput serade oaspetii?


Cesfatii potida Cocostarcului?
83

GATNU$A PORUMBACA Porumbace, apoi coloreazd F Rezolva exerciliilepropusede Gdinuga povestea? ei Scrie denumirea desenul.Recunogti . Restabilelteliterelein interiorul oului9i vei afladin ce erafacut.
40-6=
c3-t=

21+8= 25+3= 13-2=


*

97+3= 30+40= 28-3= 18-2=

74+4= 15+4= 34+5= 18-7=

ffilr - pasdre Porumbace


cu penepestrile

7a-"1=
3+16= 47-5= 66+4=

6-2= 6+1=

Yci
((

v.@

a4-2=

tr\
-

/ tRUA / ,.

54+2=

4+4= 17+2= 17-6= 85-3= 33+3= a4

35-3= 95 +3 = 7-2= 37-4O= 33-2= 4+3 0 = 7+4 =

.-

--4.

PERTPETilLE LUtFAT-FRUMOS ffi in drum spre palatulZmeului,Fet-Frumos a ajuns la o fAnt6nd. Restabilette vocalelein teblila de aleturi$i vei afla cum se numeste

aceaste fantana

F_nt n_ cmDn

c_

a hoterat si iasi la luptddreaptd ffi Zmeul cu Fet-Frumos, dar mai intaiel trebuie problemele sd rezolve propuse de fiecare cap. Aiute-l sa le rezolve cat mairepede!
Anul trecut m-am luptat cu 15 voinici, iar anul acestacu 40. Cu cAli voinici mai mult m-am luptat anul acestadecAtanul trecut ? Ieri dimineatd am bdut 8 cdlddri cu api, iar mai tArziu cu 3 mai multe. Cate c deri de api am biut ieri ?

Astizi am mancat 50 de iepuri: 35 rnari, iar restul mici. Cdli iepuri mici am mAncatazi ?

in palat am amt 20 de buzdugane.4 dintre ele s-aupierdut.Cdtebuzduganeau rimas in palat ?

85

in n$repnRen rurrArrRunaos
pe Fat-Frumos, Afteptandu'l lleana CosAnzeana se streduie sa gdseascirespunsurile la ghicitorile adusede porumbei. Balaur rogu, de para, ploaie, Dupa A iegit din noriafari. s-aurcalpe cer un brauvargat.

i\,,/\!

(ola/Eos)

poafte Doue fete-mi salba: neagrd, alta-i albd, Una-i Neincetat se tot alunge 9i nu potsd se ajunga.
(Ealdeou r$enrZ)

neqncrnc)

polisa Trei surori

doudmici. Unamare, Vinin liecare an $i punlacit la ghiozdan. Singuratic ai al nim lgicAnte numele lu,

).".=

gi totugi N-are maini bate, zi gi noapte. Bate-ntruna l-aipune, 9adeoriunde Del privegti, Timpul ili spune.
(nseec)

tru surioare,

(elundurlouV)

r 9rnue pom , Teinvaldca un om 9i cu ceto folosegti, Totmaimulto lndrdgesjl

AVIONUL CU... SURPRIZA Pilotul ,aii avionului esteun erouindregit de copii.El a lansat cu parasuta literele careii vor scriepe cer numele. Descoperd cineeste pilotulavionului.

Lffi m
V E:

ffiV V'

VV

incercuiegte f,:.ii numerele caretrebuie se le alegipentrua oblinesuma din interiorul cercurilor.


/'-^\

muffi # vN
' ,1 0^ -a o \ / 5 no\ \ 60
\ \""9 / r

,r..'.-;/ /
pilolul30 | de combustibil, l.* Cumsa mesoare avAnd numaio damigeane de 70 | $i altade 20 l?

87

cat mai HarryPotterili face temele.El trebuiese descopere tu. repedecuvintelede mai ios. Scriein cAttimp le-aidescoperit

NU

%.\ (-i l # )
TOARE

AMENT

stM
88

IN OSPETIE LA UNCHIUL DONALD

ffi E gmecherunchiulDonald!Dar de data aceastaa incurcat-o!El tregoalela un capdtal meseigi 3 pahare pline buiesa aibe3 pahare la celalalt, dar arevoiesd schimbe loculdoara douepahare. Care sunt acestea? t 5 3 6, : l ', -n

UWUW W

tl

gi culorinoi pentrua obline la figuriledateelemente ffi Adaugd diferitedesene!

3t

a.

E
qY ${
ffi

ffi

1\

o oE oo E
89

CINEE LAUDAROSUL? givei aflacinee leuderosul lid Coloreaze desenul.conform legendei din curteamogului, Dince poveste estepersonajul? povegti? acestei cine esteautorul ces-ar fi intamplat daci cocogul nuarfi gasitpungula cu doibani? Cumcrezi,

Legenda: 1 alb 2 - albastru 3 verde 4 - galben 5 - oranj 6 - rogu 7 - violet 8 - negru

90

in impirdliaPovettilor a plouatsi toatepersonajele s-auascuns sub umbrele. Incearcd gi cateminute se ghicegti cinese ascunde a personaj statfiecare sub umbrele.

15 + 1 5 = [ -

l min

5 0-28=[

lmin

60-24 - [--'l min

1 5+20 = [ - l m i n

60-s = [-]min

= f--l m i n 25+30

x -c = b ii$ In timp ce eroiidin povelti se ascundeau sub numaiaceste umbrele, hazliialergau animalule prin ploaie. voioase Inventeazd cate un nume pentrufiecarepersonaigi afldcAliani a implinitel.

a+45 =48 a= a=

36+n=40

91

PE LAC

frumoase, daceo vei intr-olebede ceauratase va preface ffi Rdlugca cuvintele aiutasa descifreze ,,ascunse" Sisa le deseneze.

FocA-A=

FACE-F=

2BU+RUZA=

2CO+STARC=

COASE-C=

cu +1 0 0=
92

GRAU-G=

iH clsretul DEGHEATA
' Regina pe Kaidaci: Fulgilor de Neaa promisse-lelibereze numerice; sa scriecorectSirurlle mva continua

0 0 00 @ rt-l t E l [-__l lil


,\OIO.-

tr

f-']

mai multeobiecte, W Scriepe linii cumili imaginezi m va desena fiinle din figuriledate. ce poatefi aceasti reginagi pe Kai! salveaze-l z---\_ ,, \ ^

93

ir,r cAurnRen oENU$ARESEI


ia6 Aiutdl pe prinl se stabileasca pantofului pieldutca s-o. merimea gdseascd pe Cenugdreasd. Marimea Merimea rpanlofilor mei pantofilor mei estemaimica estemaimica decat36 gi mai decat 37 gi mai maredecat34. mare ca 35.

pantofilor Merimea meiestemaimare decat37 9i mai micedecat 39.

Mdrimea pantofilor mei este mai mare decat36 Qimai

mica decat 38.

Suntun numer formatdin2 cifre. Cifra zecilor este 3, iar cifraunitalilor este cu 2 maimare.

pentru: ff Scriecateo intrebare


Print Cenugireasi ZAna ceaBund

ZBURAND SPRELUNA ii,! AflA ce a vazut BabaCloanla zburAnd spre Lund. Veigdsi denumirile imaginilorin careu. Coloreazd cuvintelegasite.

A E R V S E R A c H E T A c o M E T E M B c A S E L U

Dacdvei aduna cifra1 cu cel mai

mare numar formatdindouacifre identice, veiobJine varsta mea.

U A N E o M T S P A D U R
ili Afld ce vArsti are fiecare. Tuai _ de ani s,i egticu 10ani maimaredecat mine. inseamnd ca euam...

I.l=-|l=I
r
95

f r-f_-] - tl fT.l_f-

!H Pe tot parcursulvacanlei,aleturide tine au fost careti-au oferitmultesurprize. Scriecaresunt impresiile tale de vacanta. ' propozilii Formuleaze caresi inceapd cu literele de maijos.

Ar iu. ndt.e - a a t f l a- l a b u n i c i, l a m u n [esa up e lito r al n u u itasi iet cu tirteC7riea mici,pent{uuamntamare.lnfelulacesra veiavea posibilrtatea: - si-ti dezvoltj giabilititiledejoc; in'agirratita - s i it t "e r li u c ; u r : ' i cuvinte n ci' ' r'io b r e m e s 5i rpT e f lF siar e o r i.n te zi sir u a { ii; ' n d iu e r ,c ;exLJ s ; (ii- ' s t [ inreres;1n s( ig plu n l [r a ita se :
x l^ ^-----^ -t - .sa " r r:eneri --^ --i ,^ " ^ ^ aapaarta[ea o e d n le .n o r a . - :r a-

i\lu rata sansa e1.. a clerncnstra ci gtii si fii inteligentl

t.-.t=

r-.

.trF.1 f ' l E-ri,,,r'.

llililillililll